Emblemàtics. Núm. 17. Foix de Sarrià

Page 1

ma r çde2018

núm. 17

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

UnaBar c el onamésaut ènt i c a

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a

l esbot i guesdeFoi xdeSar r i à

elRepor t at ge J or di Mader nr epas s al ahi s t òr i a deFoi xdeSar r i à


LaFo t o

Fo i xd eSa r r i à . 1 8 8 6

J o r d i Ma d e r nd a v a n t l ac o n f i t e r i aFo i xd eSa r r i àd e l Ca r r e rMa j o r , 5 7 -Ba r c e l o n a ) Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

el Repor t a t g e J or di Ma der n r epa s s al ahi s t òr i a del abo g aF oi xdeS a r r i à s i t ua daa l Ca r r erMa j or , 57.

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l esbo g uesdeF oi xdeS a r r i à

10

el Repor t a t g e J or di Ma der n r epa s s al ahi s t òr i a del abo g aF oi xdeS a r r i à s i t ua daal aPl a ç aMa j or , 1213.

UnaBa r c el onamésa ut èn c a . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c se mpor t aaS a r r i àpe r c onè i x e rdepr i me r amàl ahi s t òr i adel ac onfit e r i aF oi xdeS a r r i à . De f e tpe rs e rpr e c í sha ur i adepa r l a rdel e sc onfit e r i e s , j aquee nt e ni m due s , l apr i me r as i t ua daa l c a r r e rMa j ordeS a r r i àf unda dae l 1886i l as e g ona, l adel aPl a ç adeS a r r i à , queda t ade1923. Pe rf e r hoheque da ta mbe nJ or di Ma de r n, ne botde l f unda dori c os í de l poe t aJ . V. F oi x . Por t aa l c a pda v a ntdel e sbo g ue sde sde1964. Ni ng úmi l l orquee l l pe rf e r nos e nunaa pr ox i ma c i ó. F oi xdeS a r r i àf or mapa r td’ a que l l g r ups e l e c t ed’ e s t a bl i me nt sque a mbe l s e ue s f or çi c a pa c i t a tdes upe r a c i óha nt r e ba l l a tpe rdona r pr e sg i al apa ss s e r i adeBa r c e l onai pe re x t e ns i ódeCa t a l uny a . Ho ha nf e ta g a f a ntc omaba s el e sr e c e pt e st r a di c i ona l s , pe r òs e ns e r e nunc i a ral as e v ar e i nt e r pr e t a c i ópe ra da pt a r s ea l sg us t osde l s noust e mps . Pr e c i s a me nta que s tma qua ne mdi r i g i aal abo g ade l c a r r e rMa j or t e ni ada v a ntme udosnoi squea na v e nc onv e r s a nt . Pe l quea na v e n c ome nt a nthes upos a tqueune r adeS a r r i ài l ’ a l t r e , una mi cque e s t a v apa s s a ntundi e sal ac i ut a t .Qua nha na r r i ba tal ’ a l ç a dad’ on e s t às i t ua dal ac onfit e r i aF oi xdeS a r r i à , e l noi quef e i adeg ui as ’ ha pa r a ti l i hadi ta l s e ua mi cunaf r a s ed’ a que l l e squev a l l ape na r e c or da r : aquí dav antt e nsunadel e smi l l or spass s e r i e sde Bar c e l ona, e naque s t az onat oté smé st r anqui l , s e ns et ants or ol l , unaBar c e l onamé saut è nc a. T ots e g ui tha ne nt r a tal abo g a .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


J o r d i Ma d e r n

R e s p o n s a b l ed eF o i xd eS a r r i à

“ L ai d e ad ’ e nF o i xe r as e mp r e ma n t e n i ru n ac e r t at r a d i c i óp e r òe s t a r al ’ a g u a i td el e sd a r r e r e si n n o v a c i o n s a p l i c a d e sal ap a ss s e r i a”

Aq u e s t aé su n ad el e sb og u e smé s h i s t ò r i q u e sd el ac i u t a t . P a r l i ´ md e l ss e u s i n i c i s . E l d i ad eS a n t J o s e pd e1 8 8 6v ao b r i rl e s p o r t e sl ab og aF o i xd eS a r r i à . L av af u n d a re l ma t r i mo n i f o r ma t p e rJ o s e pF o i xi l as e v a e s p o s aP a u l i n aMa s . E l l e r ad eL l a d u r s , a l s o l s o n è s . V aa n a raMa n r e s aaa p r e n d r e l ’ o fi c i d ec o n fi t e raC a nAma t , u n ad el e s c o n fi t e r i e smé si mp o r t a n t sd el ac i u t a t i fi n a l me n t v ad e c i d i rv e n i raB a r c e l o n ap e r f u n d a re l s e up r o p i n e g o c i . Hov af e ra l C a r r e r Ma j o rd eS a r r i à , n ú m. 5 7 . E r au nt r e b a l l a d o r i n c a n s a b l e , s e mp r eal ’ o b r a d o r . L as e v a mu l l e ra t e n i ae l sc l i e n t si p o r t a v al ac a i x a . V a nt e n i rt r e sfi l l s : J o s e pV i c e n çF o i x( J . V . F o i x ) i d u e sn o i e s , l aC a r o l i n ai l aP a u l i n a . P e rt a n tl ’ e s c r i p t o rJ . V. F o i xe r afi l l d e p a ss s e r s . P e r òn ov ac o nn u a rl at r a d i c i ó . S í , v an é i x e ra q u í , p e r òae l l e l q u el i a g r a d a v a e r ae s c r i u r e . E l ss e u sp a r e se l v a nr e c o l z a re n t o t mo me n t . De sd el ’ a n y2 2fi n sa l 3 6v a e s t a rmo l t i mp l i c a t e ne l smo v i me n t s c u l t u r a l s , p o l íc si a rsc sn on o mé sd e C a t a l u n y as i n ót a mb éd ’ E u r o p a .

elRepor t at ge

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


C o mv aa f e c t a rl ag u e r r ac i v i l ? J o s e pF o i xv ae s t a ra l p e ud ed e l n e g o c i fi n sa l as e v amo r t , p o ca b a n sd ’ e s c l a t a rl ag u e r r a c i v i l . Ma l g r a t a q u e s t f e t l ab og av ae s t a r o b e r t ad u r a n t t o t al ag u e r r a , s e mb l ae s t r a n y p e r òé sc e r t . J . V . F o i xv ar e g e n t a re l n e g o c i d u r a n t t o t a q u e l l t e mp sd eg u e r r ai p o s t g u e r r afi n sq u eal ad è c a d ad e l ss e i x a n t a e mv ad e ma n a rq u eme ’ nf é sc à r r e c . I c o mé sa i x ò ? E l l i j oe r e mc o s i n s . J oe mv a i gi n c o r p o r a ra l n e g o c i l ’ a n y5 2i ap a rrd el ’ a n y6 2e l v a i g c o me n ç a rap o r t a r . S u p o s oq u ed u r a n tt o t sa q u e s ta n y se l mó nd el ap a ss s e r i ah aa n a te v o l u c i o n a n t m o l t . P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i . D e s d e s e m p r e h e m i n t e n t a t s e r fi d e l sal a Af o r t u n a d a me n t s o m u n e s t a b l i m e n t e m b l e m à c m o l t t r a d i c i ó p e r ò i n t e n t a n t t r a n s f o r m a r l e s a p r e c i a t . E n c a r a a v u i v e i e m a v i s q u e p r i m e r v e n i e n a m b f ò r m u l e s d e l ’ o fi c i a l s g u s t o s d e l a c l i e n t e l ae n e l sfi l l si a r av é n e n i p o r t e n a l s n é t s . É s u n a m b i e n t f a m i l i a r c a d a m o m e n t . A i x ò j a h o v a p o s a r e n p r à c c a T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . e l f u n d a d o r J o s e p F o i x q u a n p a r n t d et o t p a s s a v o l a n t sq u e s ’ a t u r e n d a v a n t d e l l o c a l , e l s f a g r à c i a i a l l ò q u e h a v i al a p r è s a Ma n r e s a , c o me n ç àa e n t r e na t r e t sp e r ’ a m b i e n t d e G r a n j a Du l c i n e a . f e ru n ai n t e r p r e t a c i óp e r s o n a l d e l r e c e p t a r i t r a d i c i o n a l . S e mp r ea mbi n g r e d i e n t sd el a mà x i maq u a l i t a t .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

I ma t g edel ’ a n cmos t r a dor . Aut orde s c one g ut

F r u i td ’ a q u e s t e si n n o v a c i o n se nv a ns o rr l e sv o s t r e sf a mo s e sP e t x i n e sd eS a r r i à . S í , é su nd e l sn o s t r e sp r o c u c t e smé se mb l e màc s . I é sc u r i ò sp e rq u è , ma l g r a t q u ee l F o i xp o e t ae s t a v a a l ma r g ed el ac o n fi t e r i as e mp r ec o l . l a b o r a v a a l h o r ad ed o n a ri d e e sp e l q u ef aal ad e c o r a c i ó d e l sl o c a l soa l h o r ad eb a t e j a rn o u sp r o d u c t e . L e s P e t x i n e sd eS a r r i àe ns ó nu nb o ne x e mp l e . P a r l a n td ed e c o r a c i ó . Ve i gq u ee x t e r i o r me n t l ad e c o r a c i ód e l l o c a l e sma n t éfi d e l al ’ o r i g i n a l . S í , b à s i c a me n t h e ma n a t r e s t a u r a n t e l se l e me n t s ma l me s o sc o ml e smo t l l u r e si e l sr è t o l s . I al ’ i n t e r i o r ? Al ’ i n t e r i o re sv af e ru n ap et aa mp l i a c i óa mbu n e sl mé smo d e r np e r òmo l t b e ni n t e g r a t . No o b s t a n t l ap a r t a ng ac o n s e r v ae l e me n t sd e l ’ è p o c ac o me l r e l l o t g ei l e se s t a n t e r i e so r i g i n a l s r e s t a u r a d e sa mbu n e smo t l l u r e ss u p e r i o r smo l t b o n i q u e s . Hi h a v i au n st a u l e l l sd ef u s t aa nc sq u e e sv a ne n r er a rd e g u t al an e c e s s i t a t d ep o s a r v i t r i n e sf r i g o r í fi q u e s . E r e nd e l ma t e i xe sl q u el e s e s t a n t e r i e s , t a mb ét e n i e nmo t l l u r e si fi n si t o t d i f e r e n t sd i b u i x o sat o t e l p e r í me t r e . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


es dues xa l bui oan Bueno di oníJ cel a bar st i t ar L’ à i r xdeSar guesdeFoi i bot à i r ada aSar apar oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques os x bui ededi i èr .Unas es i er s s i t esduespas arl x bui perdi . a. any naiunac i ax nt i atambt z t i eal r


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md el ab og ad el aP l a ç ad eS a r r i à.

I n i c i a l me n t e r au n ab og ad eq u e v i u r e s , a mbu n a mi c ad es a l ód et e . Qu a nv a np l e g a rl ’ a n y1 9 2 3e n F o i xl av aa g a f a r . E sp o t d i rq u el ap o r t a v al as e v a g e r ma n aC a r o l i n a , p e r òe nF o i xh i v ap o s a re l s e u d e s p a t xi e r ae l l l o co nr e b i ae l ss e u sa mi c sd e l ’ è p o c a , t a n t p o l íc s , i n t e l . l e c t u a l soa rs t e sc o m Mi r òoDa l í .

I mat gedel ’ an gaf aç ana. Aut orde s c one gut

Aq u e s t ab og at éu n ad e c o r a c i ómo l t e s p e c t a c u l a ri mo l tc u i d a d a .

L ab og ae s t àr e s t a u r a d a , p e r òé st a l c o me r aa l ’ a n y2 3 . Hi h au n e smo t l l u r e sd eg u i xt a n t e n a l g u n e sc o l u mn e si n t e r i o r sc o me ne l s o s t r e . L e s e s t a n t e r i e s , l e sp o r t e si e l sa p a r a d o r ss ó nd ef u s t a d er o u r ei e s t a nd e c o r a t sa mbt a l l e sd ’ u n a p e r f e c c i óp o cc o r r e n t , f e t q u el i d ó n aa l c o n j u n t u n a i r ea n ci d eq u a l i t a t .

Qu i n e ss ó nl e ss e v e se s p e c i a l i t a t s ?

T o t e sl e sn o s t r e se s p e c i a l i t a t ss ’ e l a b o r e na l ’ o b r a d o rd e l C a r r e rMa j o r , n ú m5 7i e sv e n e nal e s d u e sb og u e s . Hi t r o b a r e ul e sn o s t r e sP e t x i n e sd e S a r r i à , u n sa mp l i sa s s o rt sd ep a ss s o si b o mb o n si e v i d e n t me n t l ap a ss s e r i ac l à s s i c aa s s o c i a d aal e s t r a d i c i o n sc o me l st o r r o n s , e l sp a n e l l e t sol e s mo n e sd eP a s q u a . Du r a n t e l sme s o sd ’ e sut a mb é t e n i mu n aà mp l i ao f e r t ad eg e l a t sd eg r a nq u a l i t a t . Usc o n v i d oap a s s a rp e rc a s an o s t r a , e s t e ma l v o s t r es e r v e i , f e n t a q u e s t af e i n aq u et a n t e n s a g r a d a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a