Page 1


2


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ระทวยเลยรึไงกัน แคนี้ก็รูแลววาเธอมันเชื่อไมได ขนาดกับ ฉันเธอยังยอมใหถอดเสื้อผาแลวนอนดวยงายๆ กับผูชายคนอื่นก็คง ไมตางกั นหรอก ทําเปนเลนบทสาวไม เคย แต ความจริ งโชกโชนมาก ตางหากละ” เพราะเปนเขาตางหากละเธอถึงไดยอมและหลงใหลไปกับเขา ถาเปนคนอื่นลาธีนาคงไมทําตัวเปนผูหญิงใจงายเชนนี้อยางเด็ดขาด “พี่นิโคไลจะไมเชื่อก็ชางเถอะคะ” ทําไมนะเธอจะต องมาหลงรั กคนอยางเขาด วยกั น ทั้ง โดน ประณาม เหยียดหยามอยางดูถูกเหลือเกิน “ฉันวามัลโรก็คงไมโงเหมือนฉันหรอก” เขาคิดวานองชายของตนเองคงรับรูไมตางจากเขาเปนแนถา มีอะไรกับอีกฝาย แตเขาขอไมยุงเกี่ยวกับผูหญิงคนนี้เด็ดขาดนอกจาก มองดวยความสมเพศ “หวังละสิวาจะไดทั้งพี่ทั้งนองพรอมกันเธอคงจะแอบติดใจฉัน แลวก็ติดใจนองฉันพรอมกันสินะถึงไดอยากตามนองฉั นมาหาฉันถึง ที่นี่ดวยนะ

รัตมา

3


นิยายชุด กับดักรักมาเฟย 1 ออมกอดจอมมาเฟย 2 รายรักจอมมาเฟย 3 ดวงใจจอมมาเฟย 4 บวงรักจอมมาเฟย

4


บวงรัก

จอมมาเฟย

ตอน 1

เกรเนดา สองปี ก่ อน ในยามคําคืนผู้ชายคนหนึงเดินตรงไปยังอุโมงค์ ซึงเก็บทองคํา บริ สุทธิ ก่อนจะหยิบกุญแจทีแอบใช้ ดินนํามันก็อปมาจากยูเอลหัวหน้ าคนงาน ในขณะทีอีกฝ่ ายกําลังคุยโทรศัพท์เพลินออกมา เขาเพิงมาสมัครงานทีนีได้ ไม่ นานแต่พอเห็นแผ่นทองทีผ่านการสกัดแร่ทองคําบริ สุทธิ จากเหมืองใต้ ดนิ ก็ทาํ ให้ เกิดความโลภขึนมา คิดว่าถ้ าตนเองมีทองคําบ้ างก็คงจะสบายจึงคิดการ ใหญ่ด้วยการขโมยหยิบไปสักนิดหน่อยคงไม่มีใครรู้ หรอก เขาจะฉวยโอกาส ทําแบบนันในช่วงเวลาเดินกะของตนเอง ระหว่างนันเพือนคนงานทียืนอยู่ด้วยกันก็เอาแต่หาวไม่หยุดเพราะ ความง่วง เขาจับบ่าเพือนและบอกอย่างหวังดี “ถ้ ามึงง่วงก็ไปนอนสักงีบสิ” “ก็ดีเหมือนกันอย่างนันกูไปงีบแป๊ บนึงเดียวมามึงเฝ้าคนเดียวไปก่อน นะ” เพือนร่วมเหมืองบอก ซึงเขาก็พยักหน้ าตอบรับอย่างดี “ไม่ต้องห่วงหรอก” หลังจากนันเพือนก็เดินไปงี บหลับใต้ ต้นไม้ ทีอยู่ ไม่ไกลจากห้ องเก็บทองคําเท่าใดนัก ผ่านไปสองชัวโมงในช่วงดึกเขามองไปรอบกายเมือพบว่าไม่มีใครที ยืนอยู่ ก็รีบเดินไปยังห้ องเก็บทองคําแท่งและใช้ กญ ุ แจไขบานประตูไม้ ทีปิ ดไว้ เพือเข้ าไปยังด้ านใน เขามองเห็นตู้โลหะขนาดใหญ่ตงอยู ั ห่ ลายตู้ก็เตรี ยมทีจะ

รัตมา

5


ทําการเปิ ดเซฟทีว่าในทันที โดยไม่ร้ ู เลยว่าระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ ในยามคํา คืนกํา ลังทํา งานอยู่และเตรี ยมที จะกดรหัส เปิ ดตู้ซึงตนเองแอบเห็นหัวหน้ า คนงานกด โดยไม่ร้ ู เลยว่าระบบภายในได้ ส่งสัญญาณไปบอกให้ ใครบางคนได้ ทราบว่ามีการลักลอบเข้ าในสถานทีดังกล่าว เสียงโทรศัพท์ทีดังขึนปลุกให้ ชายหนุม่ ซึงกําลังนอนหลับอย่างสบาย อารมณ์ ตืนขึ นมาด้ วยความตกใจ มื อใหญ่ รี บ เอื อมมื อ ไปยัง โทรศัพท์ ด้ว ย อาการเกียจคร้ าน “ใครตายรึ ไงกันวะ โทรมาดึกๆ อย่างนีน่ะ” ก่อนจะพูดอย่างงัวเงี ย เข้ าไปในสาย” ฮัลโหล” เสี ยงของคนที โทรหาก็ คือ เสี ยงของตนเอง “มี ผู้ บุกรุ กที ห้ อ งเก็ บ ทองคํา” นิโคไลจําเสียงของตนเองได้ เพราะเขาเป็ นคนสังการกับพนักงานเดิน สายสัญญาณกันขโมยแบบไร้ สาย โดยไม่ได้ บอกให้ ใครได้ ร้ ู แม้ กระทังยูเอล หัวหน้ าคนงานในเหมืองก็ไม่รับ รู้ นันเพราะเขากลัวว่าจะมีคนปากโป้ งพูด ออกไปนันเอง “บัดซบเอ๊ ย เวรตะไลแล้ ว” ชายหนุ่มสบถออกมาด้ ว ยความโมโหก่อนจะกระเด้ ง กายกํา ยํ า ที แสดงถึงความเป็ นบุรุษอันทรงเสน่ห์ขึนมาจากเตียงนุ่มในทันที นัยน์ตาที ดู งัวเงียเบิกกว้ างขึนมาในพลัน มือกดคอมพิวเตอร์ ซงได้ ึ ตอ่ ไว้ ยงั ห้ องเก็บทองคํา บริ สุทธิ มองเห็ นร่ างหนึงอยู่ภายในนัน นิ โคไลทีอยู่ในลักษณะเกือบเปลื อ ย เปล่า เหลือเพียงชุดชันในชินล่างสีขาวเพียงตัวเดียวเท่านัน เขาหยิบกางเกง ยีนขึนมาสวมอย่างไม่รอช้ าตามด้ วยเสือกล้ ามทีพอดีตวั สีขาว นอกจากเสียงโทรศัพท์จะปลุกให้ เขาตืนแล้ วยังปลุกเจ้ าสแกทเตอร์ สุนขั ไซบีเรี ยนฮัสกีตัวใหญ่ทีนอนอยู่ข้างเตียงของชายหนุ่มให้ ตืนขึนมาด้ วย เช่นกัน มันผงกหัวขึนมามองเจ้ านายของตนเองด้ วยความสงสัย ในขณะที นิโคไลตรงไปยังมุมห้ องและเปิ ดตู้หยิบปื นทีอยูใ่ นนันออกมา จากนันก็รีบตรง ไปยังห้ องเก็บทองคําแท่ง แล้ วพบว่าไม่มียามเหลื ออยู่ทีด้ านนอกเลยสักคน เดียวเขามองไปยังบานประตูก็พบว่า แม่กุญแจภายนอกไม่ได้ ล็อกไว้ จึงรี บ 6


บวงรัก

จอมมาเฟย

เปิ ดบานประตูเข้ าไปด้ านในทันทีกอ่ นจะจัดการเปิ ดไฟทีอยูย่ งั ข้ างผนังพบกับ ร่างหนึงพยายามทีจะหมุนรหัสเซฟ “หยุดอยูต่ รงนันเลยถ้ ามึงไม่อยากตายล่ะก็” เพียงพูดเสร็ จมือก็กดไกปื นเพือเตรี ยมเหนียวอย่างเต็มทีถ้ าหากว่า อีกฝ่ ายคิดทีจะสู้กบั เขาโดยปลายกระบอกปื นเล็งไปยังร่างเบืองหน้ าอย่างไม่ ละไปทางใด คนงานทียืนอยูด่ ้ านในหยุดชะงักในทันทีเพราะไม่คิดว่าอีกฝ่ าย จะทราบว่าตนเองเข้ ามาในนี เพียงหันมาเห็นใบหน้ าเจ้ าของปื นทีข่มขู่ก็แสดง ความตกใจอย่า งมาก นันเพราะรั บ รู้ ถึง ความโหดเหี ยมของเจ้ าพ่อ เหมื อ ง ทองคําดีวา่ เป็ นเช่นไร เคยมีคนเตือ นเขาว่า อย่าได้ ท รยศหักหลังนายใหญ่อ ย่า งเด็ดขาด สิงโตแคริ บเบียนจอมโหดแห่งเหมืองทองคําบนเกาะเกรเนดาทีแม้ ว่าหน้ าตา จะเป็ นดังเทพบุตรแต่เวลาร้ ายก็คือซาตานผู้โหดเหียมดีๆ น่ะเอง “อย่ายิงผมนะครับนายใหญ่” “มึงตามกูออกมาข้ างนอกเร็ วๆ” นําเสี ยงกร้ าวสังออกมาลูกน้ องที แอบไปงีบหลับเดินกลับมาเห็นเจ้ านายของตนเองก็ทําสีหน้ าตกใจ “นายใหญ่มาทําอะไรตรงนีครับ” เขาไม่ตอบแต่มือยกเล็ งไปยังอี ก ฝ่ ายอย่างไม่ไว้ วางใจเช่นเดิมอีกฝ่ ายเห็นเพือนคนงานในเหมืองเดินออกมา จากห้ องเก็บแผ่นทองจึงถามด้ วยความสงสัย “ มึงเข้ าไปทําอะไรข้ างในน่ะ” “คือกูอยากรวยก็เลย...” นําเสี ยงตอบอย่างกระอึกกระอัก พูดยังไม่ ทันจบดีเพือนร่วมเหมืองก็คาดเดาออกมาได้ “มึงจะเข้ าไปขโมยทองอย่างนันเหรอ” อดรู้ สึกกลัวแทนอีกฝ่ ายขึนมา จับใจทีกล้ าทําเรื องนี เขาเคยอยูท่ ีเหมืองนีมานานจนรู้ ดีทีเดียวว่าอีกฝ่ ายจะ จัดการหัวขโมยเช่นไร “ลากตัวมันไปทีกลางเหมืองเดียวนี” “นายใหญ่ครับอย่าทําอะไรผมเลยนะครับผมจะไม่ทําอีกแล้ วครับ ” นําเสียงสันสะท้ านด้ วยความหวาดกลัว “กูเคยเตือนมึงแล้ วใช่ไหมว่าอยูท่ ีนีอย่าได้ คิดเป็ นขโมยหรื อว่าทรยศ

รัตมา

7


นายใหญ่ น่ะถ้ ามึง ยังอยากมีชี วิตอยู่นานๆ ทําไมมึงถึง ไม่เ ชือกู” เพือนร่ ว ม เหมืองเตือนด้ วยความหวังดีระคนผิดหวังทีอีกฝ่ ายขัดคําสัง “ผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทําอย่างนีอีก ผมจะซือสัตย์กบั นายใหญ่ เพียงคนเดียวครับ” นัยน์ตาแสดงความหวาดกลัวพร้ อมกับใบหน้ าทีซีดขาว ราวกับกระดาษ “ทีนีมีโอกาสสําหรับคนเลวอย่างพวกมึงมากพอแล้ ว พวกมึงออกมา จากคุกมีทีไหนจ้ างงานบ้ าง กูอตุ ส่าห์ให้ โอกาสพวกมึงทังหมดได้ มีงานทํา ได้ กลับตัวกลับใจแต่ยงั ไม่ร้ ู สํานึกอีก ทีนีไม่มีโอกาสให้ อาชญากรอย่างพวกมึง อีกหรอก กูเคยเตือนพวกมึงแล้ วใช่ไหมว่าอย่าได้ คิดทรยศคนอย่างกู เพราะ จุดจบมันไม่สวยหรอก เอามันไปยิงทิงซะจะได้ เป็ นตัวอย่างให้ พวกทีเหลื อได้ เห็นว่าอย่าได้ คิดทรยศกูอีกอย่างเด็ดขาด” เขาออกคําสังราวกับว่าคนงานในเหมืองเป็ นเพียงสิงไร้ คา่ ทีไม่มอี ะไร น่าใยดีแม้ สกั นิด ยิงตายไปก็ไม่ตา่ งก็ยิงหมาข้ างถนนทิงไปเท่านันเพียงได้ ยิน พวกคนงานในเหมื องก็เ อาตัว ของอี กฝ่ ายไปทันที ตามคํ าสังของสิ ง โตแห่ง เหมืองทองคําของเกรนาดา “ปล่อยกู กูไม่ไป นายใหญ่ครับอย่าให้ คนยิงผมเลยนะครับ ผมให้ สัญญาว่าผมจะไม่กล้ าทรยศอีกเด็ดขาด” คนงานทีเข้ าไปขโมยทองคําบริสทุ ธิ ดินอย่างไม่ยอมโดยสลัดกายวิงมาเกาะขาของเจ้ าพ่อเหมืองทองคําอย่างแนบ แน่น “มันไม่มีโอกาสสําหรับคนอย่างมึงแล้ ว เอามันไปยิงทิงซะ แล้ วขอบ อกไว้ เลยว่าทีนีให้ โอกาสเริ มต้ นชีวิตใหม่สําหรับนักโทษขีคุกอย่างพวกมึงแล้ ว แต่ถ้าทรยศกูแม้ แต่ครังเดียว โอกาสนันก็จะไม่มีอีก เพราะกูจะไม่เลียงงูพิษไว้ ในเหมืองอีกเด็ดขาด” หลังจากพูดประโยคทีว่าเสร็ จเขาก็ยนั อีกฝ่ ายออกไปด้ วยปลายเท้ า โดยแรงอย่างโมโหยิงนัก พลัก! “เอามันไปยิงทิงซะ คนอย่างมันคงไม่มีทางที จะกลับ ตัว หรอก จํ า ไว้ โอกาสมี ใ ห้ แ ค่ครั งเดี ยวเท่า นัน ในเมือกูเ ป็ นคนให้ โอกาสกับพวกมึงกูก็มีสิทธิ เรี ยกโอกาสนันคืนได้ตลอดเวลาถ้ าใครทีคิดไม่ซือ 8


บวงรัก

จอมมาเฟย

กับกูล่ะก็ รี บเอามันไปยิงทิงเดียวนี” ขณะทีเอ่ยนัยน์ตาของเขาเป็ นประกายกร้ าวอย่างเหียมเกรี ยม ร่ าง ของคนงานในเหมืองถูกลากออกไปในยามดึกเพียงครู่เสียงปื นก็ดงั ก้ องหลาย นัดภายในเหมือง ปั ง!... ณ รั ฐฟลอริ ด้า ภายใน AJ รี สอร์ ท เป็ นธุรกิจของตระกูล Ajenna ซึงได้ รับการ ตกแต่งอย่างดีในสไตล์ยโุ รป รี สอร์ ทดังกล่าวติดอยู่กบั ฟลอริ ด้าซิตี หญิ งสาว วงหน้ าเรี ยวนัยน์ตากลมโตประดับด้ วยขนตางอนงามทอประกายสีเขียวอย่าง น่ามองราวกับอัญมณีมรกต ปล่อยเส้ นผมทีเหยียดตรงระลงมายังบ่าเล็ก โดย ทิงกายลงไปนอนยังเตียงกว้ า งภายในห้ องนอนของเพื อนสนิ ทอย่า งสบาย อารมณ์ยิงนัก ร่างระหงนอนกลิงไปมาบนทีนอนนุม่ วงหน้ าทีเกลือนไปด้ วยรอยยิม เธอมีอิสระจะไปไหนมาไหนก็ได้ นนเพราะว่ ั าไม่ต้องทํางานประจําเหมือนคน อืนเขา เนืองจากฐานะทีบ้ านรวยอยู่แล้ วเธออยู่ในชุดสายเดียวสวมทับด้ วย เสือยืดเพียงครึงตัวอวดช่วงเอวบางกับหน้ าท้ องแบนราบเข้ ากันกับกางเกงยีน ขาสันชายลุ่ยเผยให้ เห็นสะโพกได้ รูปสวยพร้ อมขาเพรี ยวอวดผิวทีดูนวลเนียน น่าสัมผัสไปหมดทังร่าง หญิ งสาวมีชือว่าลาธี น่า ดิ มาโกร์ เป็ นน้ องสาวคนเล็ กของมาเฟี ย แห่ ง ทัส คานี มี พี น้ อ งสี คน พี คนโตชื ออัล เฟโด้ เ ป็ นดอนใหญ่ ข องตระกู ล ดิ มาโกร์ อายุ 33 ปี ทีแม้ ว่าจะไม่ได้ เป็ นมาเฟี ยเหมือนคุณปู่ กับคุณพ่อแล้ ว แต่ก็ยงั ปกครองลูกน้ องมาเฟี ยเก่าอยู่โดยเปลี ยนจากจับปื นมาจับธุ รกิจแทน เมื อหลายปี ก่อน จนบัดนี ธุ รกิ จ ในมื อหลายอย่า งก็เ จริ ญก้ าวหน้ า ไปอย่า ง มากมาย พีคนโตของเธอทําธุ ร กิจเกี ยวกับสัมปทานทัวโลก ส่ว นพีชายคนที สองชือ จิโอวานนี อายุ 30 ปี เป็ นเจ้ าของโรงพยาบาลดิมาโกร์ และพีชายคนที สามชือ วาเลนติโน่ ดิ มาโกร์ อายุ 27 ปี เป็ นเจ้ าของไร่และไวน์องุ่น ดิ มาโกร์

รัตมา

9


ทังสามยังโสดและไม่ได้ แต่งงาน ส่วนเธอก็เรี ยนจบทีมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน ดาเรน อเจนน่า เพือนสาวทีนังอยู่ไม่ไกลถามด้ วยความสงสัยเกี ยวกับชาย หนุม่ ทีเข้ ามาสนิทสนมอย่างมากมาย “เธอคิดว่าจะตกลงปลงใจกับหนุม่ คนไหนน่ะลาธี นา่ ” “ยังไม่มีเลยสักคน” เพือนสาวทําคิวขมวดเข้ ามาชนกัน “เจสันก็ไม่ชอบอย่างนันเหรอ ฉันว่าเขาก็โอเคอยูน่ ะ” “หน้ าตาน่ะโอเคอยูแ่ ต่นิสยั ไม่ไหว” เธอทําปากเบะพร้ อมกับส่ายหน้ า ไปมาแสดงให้ รับรู้ วา่ ไม่อยูใ่ นความคิดเลยแม้ สกั นิดเดียว “ไม่ไหวยังไงล่ะ” เพือนสาวซักไซ้ อย่างอยากรู้ “นิ สั ย ขี โม้ ขี อวด ฉั น ไม่ช อบ” พลางทํ า ท่ า ย่ น จมู ก อี ก ด้ ว ย เป็ น คํายืนยันทีตอกยําว่าไม่ชืนชอบอย่างมาก “แล้ วเวลตันล่ะ คนนีก็หล่อเหมือนกันนะ” ดาเรนพูดถึงชายหนุ่มอีก คนทีเป็ นนักกีฆาเด่นเช่นกัน “ไม่ไหวลูกแหง่เกินเอะอะก็ต้องถามมัมก่อนตลอด ไม่มีความคิดเป็ น ของตัวเองน่าเบือชะมัด” “โทมัสล่ะเจ้ าของบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์นีก็หล่อมากเลย” “ไม่ชอบขีเก๊ กเกินพูดมากน่าเบือ” ขณะตอบมือเรี ยวก็พนั เส้ นผมนุ่มเล่นไปด้ วย ดูเหมือนว่าชายหนุ่ม ทุกคนทีเอ่ยมาจะมีแต่ข้อเสียให้ ตําหนิทงนั ั นซึงทุกคนทีมาจีบนัน หญิ งสาวก็ เปิ ดโอกาสให้ หมดนันเพราะว่าเธอเองก็อยากจะเรี ยนรู้ และทําความรู้ จกั กับ ทุกคนว่ามีคนไหนทีตรงใจกับตนเองบ้ าง ในเมือยังโสดก็มีสิทธิ ทีจะคบหากับ ทุกคน แต่ถ้าเธอเจอคนทีถูกใจก็คงปิ ดโอกาสไม่ให้ ใครเข้ ามาในหัวใจอีก แต่ทว่ากลับยังไม่เจอคนทีตรงใจตนเองเลยดังนันชายหนุ่มทุกคนก็ เป็ นได้ แค่เพือน ซึงเธอไม่เคยให้ ความหวังกับใครทังสิ น ลาธี น่าจึงถูกมองว่า เป็ นคาสโนวีคบหากับผู้ ชายให้ ทวโดยไม่ ั คิดจริ งจังกับใครสักคน เมือได้ ยิน เพือนวิจารณ์ถงึ ชายหนุม่ ทีเข้ ามาเกียวข้ องด้ วย “ถ้ ายังไม่มนใจก็ ั ยงั ไม่ให้ ความหวังแต่ถ้ามันใจล่ะก็ให้ ใจเต็มร้ อยเลย 10


บวงรัก

จอมมาเฟย

ล่ะแล้ วจะเรี ยกว่าคนรักอย่างเต็มปาก ตอนนีเป็ นเพือนไปก่อนละกัน” คนไหนทีสเป็ คไม่ใช่ไม่โดนใจเธอก็จะวางตัวเหมือนเพือน หรื อไม่ก็ พีชาย บางคนก็ดจู ะเข้ าใจแต่บางคนก็ดไู ม่เข้ าใจ ซึงเธอไม่แคร์ หรอก ก็เธอไม่ ชอบจะให้ ยอมรับว่าเป็ นคนรักได้ ยงั ไงกัน “แล้ วสเป็ คผู้ชายทีเธอชอบเป็ นแบบไหนล่ะ”มอลลี ทํานัยน์ตาสงสัย ลาธี นา่ พลันนึกถึงผู้ชายทีตนเองอยากได้ มาเป็ นคนรัก “ฉันชอบผู้ชายทีอายุมากกว่าฉันสัก 6-10 ปี แล้ วก็ต้องเป็ นผู้ชายทีดู อบอุน่ มีความคิด ฉลาด” เธอบอกถึงข้ อเด่นทังหมด เพือนสาวทําท่าพยักหน้ า หลังจากได้ ฟังคุณสมบัติทงหมด ั “ฉันเข้ าใจแล้ วว่าทําไมผู้ชายทีเธอคบหาถึงไม่ถูกใจเธอเลยเพราะ คุณสมบัติทีบอกมาน่ะมันน่าจะเป็ นแบบพีชายทังสามของเธอเลยนะ” “อื มใช่ ฉัน อยากได้ คนรั ก เหมื อ นพี ชายของฉัน อย่า งพี อัล เฟโด้ พีจิโอวานนี แล้ วก็พีวาเลนติโน่” เธอยอมรับตามตรง “โอ จะเจอไหมน่ะคนทีเทียบเทียมเสมอพีชายของเธอ ฉันว่ามันยาก พอๆ กับการงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะ” ดาเรนใช้ มือจับไปยังแก้ มของตนเอง ด้ วยในขณะทีเอ่ยประโยคดังกล่าว “ฉันถึงไม่รีบร้ อนไงล่ะถ้ าเจอก็โอเคไม่เจอก็เป็ นเพือนกับพีชายกันไป ก่อนแค่นน” ั ลาธี นา่ บอกอย่างไม่ใส่ใจนัก “เดียวเราลงไปว่ายนํากันไหมจะว่ายในสระหรื อว่าทะเลดีล่ะ” เพือน สาวหันมาถามความเห็นของเธอ “ทะเลละกัน” เพี ยงบอกเสร็ จ ก็ กระเด้ งกายขึ นมาจากเตี ยงนอนก่อ นจะเปลี ยน เสือผ้ าเป็ นแบบบิกินีสองชินลายสีฟ้าสดใสตัดกับสีนําเงิ นเข้ มอวดความอวบ อิมของทรวงอกและสะโพกเต็มตึง กับเรี ยวขาคู่ง ามก้ า วลงไปยัง ชายหาด ฟลอริ ด้า เพียงเธอก้ าวลงไปยังผืนทรายหนุม่ ๆ ทังหลายต่างส่งเสียงผิวปากวีด วิวกันไม่หยุดให้ กบั หญิงสาวทังสอง

รัตมา

11


ลาธี น่า ก็ ไม่ ใ ส่ ใ จพลางเดิ น ไปยัง เตี ยงชายหาดที ว่า งอยู่ ก่อ นจะ จัดการทรุ ดกายนังลงไป โดยหยิบครี มกันแดดออกมาเตรี ยมทาไปตามร่ างแต่ ยังไม่ทนั ได้ ทําอย่างทีต้ องการ เสียงของใครคนหนึงก็พลันดังขึนมาโดยดึงครีม โลชันกันแดดไปจากมือเรี ยว “ผมทาให้ เอง ไม่คิดว่าจะเจอคุณทีนีนะลาธี นา่ ” หญิงสาวเงยหน้ าขึน ก็ พบกับ ชายหนุ่มชาวอเมริ กัน ใบหน้ า หล่ อ คมคาย นัย น์ ตาเป็ นประกาย สีนําตาล อายุ 27 ปี เพียงเห็นใบหน้ าเขาก็เอ่ยทักทายด้ วยความประหลาดใจ “มาได้ ยงั ไงกันน่ะไบรอน” นีก็เป็ นผู้ชายอีกคนหนึงทีเข้ ามาติดต้ องใน เสน่ห์ของลาธี นา่ และก็เป็ นบุคคลทีเธอไม่ได้ ให้ ความหวังจริ งจังเช่นเดียวกับ ผู้ชายคนอืนทีเพือนกล่าวถึงจึงมีความสัมพันธ์ ให้ แค่ความเป็ นเพือนเท่านัน “พอดีมางานวันเกิดของเรแกนลูกพีลูกน้ องของผมน่ะไม่คิดว่าจะเจอ คุณที นีด้ ว ย คุณพักอยู่ที ไหนเหรอลาธี น่า ”พลางซักถามด้ ว ยความอยากรู้ ขณะทีนังลง โดยหญิงสาวก็อยูใ่ นชุดบิกินอวดเรื ี อนร่ างทีน่ามองให้ เขาได้ ยล อย่างเต็มทีโดยเธอตอบให้ เขาได้ ทราบ “ฉันพักอยูท่ ีรี สอร์ ทของคุณพ่อดาเรนน่ะ รี สอร์ ทอเจนน่าไง” เธอบอก ให้ เขาได้ ทราบอย่างไม่ปิดบัง “บังเอิญจังพีเรแกนก็จดั งานทีบังกะโลในรี สอร์ ทนีพอดี คุณกับดาเรน สนใจทีจะไปร่วมสนุกในงานวันเกิดคืนนีด้ วยกันรึเปล่าล่ะ”ชายหนุม่ ชักชวนทัง สองคน “ฉันไปได้ ด้วยเหรอคะฉันไม่ร้ ู จกั พีชายของคุณเลยนะ” ลาธี น่าถาม ด้ วยนําเสียงทีไม่แน่ใจเท่าใดนัก “ไปได้ สิถ้าไปกับผมน่ะ เป็ นเพือนน้ องชายทําไมจะไปไม่ได้ ล่ะ ” เขา บอกถึง อภิ สิทธิ พิเ ศษสํ าหรับ ตัว เธอให้ ได้ ฟัง เพราะเห็ นว่าในช่ว งกลางคื น ตนเองไม่ได้ ไปไหนจึงยิมและรับปากเขาแบบว่าง่าย “ตกลงค่ะฉันจะไปงานวันเกิดพีชายของคุณคืนนี ไหนๆ เราเองก็ไม่มี อะไรทําด้ วยใช่ไหมดาเรน”เธอหันไปยังเพือนสนิททีนังอยูด่ ้ วยกัน “ใช่ ดูนา่ สนุกดีเหมือนกัน” เพือนสาวพยักหน้ าอย่างเห็นด้ วย 12


บวงรัก

จอมมาเฟย

ไม่ ไกลจากทีลาธีน่าและเพือนสาวนังอยู่นัน นิโคไล ซานโตเน่ ชายหนุม่ วงหน้ าหล่อคมเข้ มแบบชาวคาริ บเบียน อายุ 33 ปี กายแกร่ งเต็มไป ด้ ว ยกล้ ามเนื อที ดู กํ า ยํ า และมี เ สน่ ห์ แ ห่ ง ความเป็ นบุ รุ ษ อย่ า งมากมาย โดยเฉพาะบริ เวณต้ นแขนแกร่งด้ านขวาทีสักเป็ นรู ปหัวสิงโตและลําตัวทีดูสง่า งาม หางพันกับแขนแข็งแรงทังสองด้ าน นัยน์ตาของเขาเป็ นสีเทาควันบุหรี มี เคราบางๆ อยูเ่ หนือริ มฝี ปากและข้ างแก้ มช่วยส่งให้ ใบหน้ าของเขาดูน่าเกรง ขามมากขึน กับเส้ นผมสีบรอนซ์ทองซึงสะท้ อนท่ามกลางแสงแดด เป็ นสิงทีเหมาะสมกับชายหนุ่มผู้นีอย่างยิง นันเพราะว่าเขาเป็ นถึง เจ้ าพ่อเหมืองทองคํา ผู้มีฉายาว่าสิงโตแคริ เบียนแห่งเกาะเกรเนดา ซึงประเทศ เกรนาดาเป็ นเกาะภู เ ขาไฟเล็ กๆ ในแคริ บ เบี ย น ตังอยู่ท างทิ ศเหนื อ ของ ตริ นิแดดและโตเบโก และเวเนซุเอลา เขาต้ องควบคุมและดูแลคนงานหลาย สิ บคน ซึงส่วนใหญ่พวกนีมักจะเป็ นคนทีไม่มีการศึกษา บางคนก็เป็ นพวก นักโทษอาชญากรทีออกมาจากคุก ไม่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณมาก แต่เขาต้ องควบคุมพวกนี ให้ ทํางาน บางครังการพูดดีก็ไม่ได้ ทําให้ พวกนีรู้ ผิดเห็นชอบเลย ความโหดเหียมทีต้ องแสดงออกอย่างจริ งจังจําพวก เชือดไก่ให้ ลิงดู เขาไม่ชอบคนลักขโมยแต่ถ้าเกิดขึนทีเหมืองของตนเองชาย หนุม่ ก็ไม่เอาไว้ เช่นกันเขายิงทิงอย่างไม่เลียงเลยทีเดียวถ้ าหากว่าเตือนแล้ วไม่ ฟั ง นอกจากจะต้ อ งควบคุมอาชญากรให้ อ ยู่ใ นระบบแล้ ว ยัง ต้ อ งป้ องกัน ตนเองจากคนทีต้ องการเหมืองทองคําของเขา ตังแต่ส มัยที บิ ดาของชายหนุ่มยัง อยู่ทํ า ให้ เ ขาต้ อ งกลายเป็ นคน โหดเหียมอย่างไม่ตงใจ ั ซึงนิสยั ของชาวเกรนาดาก็เป็ นดังเขาเช่นกันเมืออดีต นันเกรเนดาเป็ นทีอยู่ของชนพืนเมืองอินเดียเผ่าแคริ บและอาราวัค และนี ก็ เป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ มารดาซึงเป็ นหญิ งสาวในเมืองทนทีจะอยู่ในเหมือง ไม่ได้ จงึ ได้ ขอเลิกราไปในช่วงเวลาทีเขามีอายุเพียง 6 ขวบเท่านันโดยเพียงไม่ นานมัมของเขาก็ได้ แต่งงานใหม่ไปกับนักธุรกิจชาวอังกฤษและได้ ย้ายไปอยูท่ ี นัน

รัตมา

13


ซึงเขาก็ไม่ได้ วา่ อะไรเพราะเป็ นเรื องของผู้ใหญ่ โดยแด๊ ดของเขาก็ไม่ ต่อว่ามารดาเพราะรู้ ดีวา่ คงไม่มีผ้ หู ญิงคนไหนทีจะทนอยูใ่ นเหมืองทีไม่มีอะไร ให้ ดเู จริ ญหูเจริ ญตาเลยสักนิดนอกจากก้ อนหินและก้ อนหินเท่านัน ตอนนีเขา มีน้องชายทีเกิดกับบิดาใหม่อายุ 26 ปี ห่างกับตนเอง 7 ปี แม้ ว่าจะคนละพ่อ กันแต่ท ังสองก็ รักกันมากเหมื อนพีน้ องพ่อแม่เดี ยวกัน อาทิ ตย์ นีชายหนุ่มก็ ได้ มาคุยเรื องธุรกิจกับบริ ษัททีประเทศอเมริ กาเพือติดต่อส่งทองคําของตนเอง ก็เลยแวะมาหาเพือนสนิททีเรี ยนจบมาด้ วยกัน นิโคไลมีเครื องบินไอพ่นส่วนตัวไว้ ไปติดต่องาน อีกฝ่ ายทํางานนําเข้ า สินค้ าเครื องจักรจากต่างประเทศ บางทีโรเจอร์ ก็เป็ นฝ่ ายไปหาเขาทีเหมือง เช่น กัน ยามนี นิโคไลมองไปยัง วงหน้ า นวลซึงนังอยู่ไม่ไกลคล้ า ยเกิ ดความ สนใจในตัวของอีกฝ่ ายโดยเฉพาะเวลาทีผู้หญิ งเบืองหน้ ายิมจนนัยน์ตาเป็ น ประกาย ในขณะทีเพือนก็กําลังพูดคุยเกียวกับเรื องธุรกิจของตนเอง “นายว่ า ฉัน ควรจะไปเปิ ดบริ ษั ท ที สาขาไหนดี ” แต่ก ลับ ไม่ไ ด้ รั บ คําตอบจากเพือนเลย จึงถามอีกฝ่ ายด้ วยความสงสัย “นีนายไม่ได้ ฟังฉันพูด เลยเหรอนิโคไล” “ฟั งอยูน่ ายถามฉันว่าจะแต่งงานเร็ วดีไหมใช่รึเปล่าล่ะ รี บแต่งทําไม กัน” ชายหนุม่ ตอบคําถามกลับไปหลังจากนัน “นันมันคํ าถามที ฉันถามนายไปแล้ วเมือชัวโมงก่อน แสดงว่า นาย ไม่ได้ ฟังทีฉันถามเลยสินะ” ครันเอ่ยเสร็ จก็มองดูวา่ เพือนกําลังให้ ความสนใจ กับอะไรก็พบว่าเป็ นหญิงสาวทีอยูใ่ นชุดบิกินีสีสดใส “นึกว่ามองอะไรทีแท้ ก็ผ้ หู ญิง” “ฉันเป็ นผู้ชายไม่มองผู้หญิงแล้ วจะให้ มองผู้ชายรึไงกัน ฉันไม่ใช่เกย์ นะโรเจอร์ ” ขณะทีเอ่ยดวงตาคอยหันไปมองอีกฝั งหนึงอยูต่ ลอดเวลา “นายสนใจผู้หญิงคนนันรึไงกัน” เจ้ าพ่อเหมืองทองคําก็บอกด้ วยการ พยักหน้ า “ใช่ ฉันสนใจ” “แต่ฉนั ว่าถ้ านายรู้ วา่ ผู้หญิงคนนีเป็ นยังไงนายคงเลิกสนใจเป็ นแน่” 14


บวงรัก

จอมมาเฟย

นัยน์ตาของเขาเปลียนเป็ นระแวงแคลงใจพร้ อมกับทําอาการเลิ กคิว ขึนสูง “ทําไมฉันถึงต้ องเลิ กสนใจผู้หญิ งคนนีล่ะ ผู้หญิ งคนนีเป็ นเมียน้ อย ของใครรึไงกัน” “ผู้หญิงคนนีเป็ นคาสโนวีคบกับผู้ชายไปทัว มัวไม่เลือกทีนีนายยังจะ สนใจอีกไหม ถ้ าเรี ยกเป็ นอย่างว่าก็คือคืนหนึงไม่ร้ ู วา่ รับแขกกีคน” ได้ ยินแค่นี นิโคไลก็รบั รู้ วา่ เพือนเอ่ยถึงอาชีพไหน “ฉันไม่ชอบเลยผู้หญิ งทีทําตัวหว่านเสน่ห์เหมือนหว่านเมล็ ดพืชลง ดิน” นิโคไลทําแววตาประเมินอย่างดูถกู ยิงนักเมือได้ ฟังทีเพือนบอก “แบบเดียวกับผู้หญิงทีชอบล่าแต้ มไงล่ะ” โรเจอร์ เปรี ยบเทียบออกมา ไม่ตา่ งกัน “ไม่พ้นเอดส์คงถามหาแน่นอนต่อให้ สวยแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจหรอก ไม่อยากไปแย่งกินอาหารขยะเหมือนคนอืน” ซึงเขาไม่มีวนั เป็ นหนึงในผู้ชายล่าแต้ มของเจ้ าหล่อนอย่างเด็ดขาด อดเสียความรู้ สึกไม่ได้ หลังจากบอกเสร็ จนิโคไลก็ก้าวออกไปยังชายหาดโดย โรเจอร์ กน็ งอยู ั ท่ ีเตียงนันดังเดิม เพราะเขาเพิงไปเล่นเซิร์ฟบอร์ ดเมือครู่ นี เป็ น จังหวะเดียวกับทีนัยน์ตาของลาธี นา่ พลันหันไปเห็นอย่างพอดี เธอมองเรื อนกายกํายําทีแข็ งแกร่ งรวมไปถึงวงหน้ าคมทีหล่อเหลา โหนกแก้ มสูง ส่งให้ ดคู มเข้ มอย่างมาก โดยเฉพาะกล้ ามเนือทีดูบกึ บึนสมชาย ชาตรี ซึงดูเป็ นผู้ชายเต็มตัว เธอมองเขาอย่างไม่ว างตาราวกับอีกฝ่ ายมีแรง ดึงดูดต่อตนเองยิงนัก จนลาธี น่าลื มเลื อนหนุ่มทีตนเองคบหาไปจนหมดสิ น หัวใจของเธอเต้ นแรงระรัวอย่างทีไม่เคยเกิดอาการเช่นนีกับตนเองมาก่อนเลย รู้ สึกอยากเข้ าไปทําความรู้ จกั เขาอย่างมากเธอไม่เคยรู้ สึกเหมือนเกิดรักแรก พบกับตนเอง นันเพราะว่าตลอดเวลาผู้ช ายคนอืนมักจะเป็ นฝ่ ายเข้ ามาจี บก่อ น ตลอด ไม่เคยมีเลยทีเธอจะเป็ นผู้ติดตาต้ องใจก่อน โชคดีทีไบรอนเดินไปซือ มะพร้ าวมาให้ ตนเองกับเพือนตามทีหญิงสาวต้ องการ ดาเรนเห็ น เพือนหยุด

รัตมา

15


พูดไปจึงหันกลับไปมองพบว่าอีกฝ่ ายกําลังคล้ ายจ้ องอะไรบางอย่าง “มองอะไรเหรอ” “มองผู้ชายคนนันดูดีจงั เลย” ดาเรนมองตามก่อนจะพยักหน้ าอย่าง เห็นด้ วย “อื ม ใช่ ดูดีมากเลย ดูเ ป็ นผู้ ช ายที คมเข้ มสมชายชาตรี มาก” เธอ มองเห็นเขาถือแผ่นเซิร์ฟบอร์ ดลงไปโต้ คลืนกับทะเลพร้ อมกับคิดว่าจะต้ องหา ทางเข้ าไปทําความรู้ จกั กับอีกฝ่ ายให้ ได้ “เราไปเล่นนํากันดีกว่าลาธี นา่ ” ดาเรนเอ่ยชักชวนซึงเธอก็ผงกศีรษะ ตอบรับ “ดีเหมือนกัน” ปกติหญิงสาวไม่เคยมีทา่ ทีใส่ใจกับใครก่อน ผู้ชายคนนีคือคนแรกที ทําให้ เธอรู้ สึกเช่นนีมันเป็ นเรื องทีแปลกอย่างมากจริ งๆแม้ ขณะว่าเล่นนําอยูใ่ น ทะเลหากทว่าสายตากลับมองไปทีเขาอย่างไม่ละไปทางใดเลย หลังจากทีลาธี นา่ เล่นนําจนกระทังเย็นก็ได้ ขึนไปเปลี ยนเสื อผ้ าเป็ น ชุดใหม่ ระหว่างนันก็พลันนึกถึงผู้ชายทีตนเองได้ พบยังชายหาดภาพของเขา ยังติดตาอย่างไม่ลืม “เธอว่าผู้ชายคนนันพักทีรี สอร์ ทของเธอรึเปล่าน่ะ” ดาเรนไม่เคยเห็น เพือนมีอาการหลงไหลได้ ปลืมใครมาก่อนจึงอดทีจะพูดอย่างสัพยอกไม่ได้ “นีเธอเป็ นเอามากเลยนะลาธี นา่ ” “ฉันก็ไม่ร้ ู เหมือนกัน ว่าทํา ไมผู้ช ายคนนี ถึงทํา ให้ ฉันรู้ สึกสนใจมาก อย่างนีกันไม่เคยเป็ นอย่างนีมาก่อนเลยนะ” “ก็ตลอดเวลาน่ะมีแต่ผ้ ชู ายมาปิ งเธอแต่ไม่มีเลยทีเธอจะปิ งใครก่อน แบบนี” เพือนสาวบอกถึงเหตุผลในความเป็ นไปได้ “น่าจะเป็ นอย่างนัน ใช่ฉัน ไม่เ คยรู้ สึกสนใจใครก่อนเลยเดียวไปดู ดีกว่าว่าเขาพักอยูท่ ีนีรึเปล่า” เธอเองก็แปลกใจต่อความรู้ สึกทีเกิดขึนเช่นกัน “ส่ ว นใหญ่คนทีมาพักรี ส อร์ ท ฉัน มักจะมากิ น ข้ า วทีร้ านอาหารอยู่ แล้ ว” 16


บวงรัก

จอมมาเฟย

“อย่างนันเดียวฉันไปสังเกตการณ์ดกี ว่าเผือว่าจะเจอกับผู้ชายคนนัน อีก” ซึงถ้ าเป็ นคนอืนการที หลงใหลหรื อติดต้ องในเสน่ห์มกั จะเป็ นเรื อง ฐานะเงินทองแต่สําหรับลาธี นา่ เรื องดังกล่าวไม่ได้ จําเป็ นต่อหญิ งสาวแม้ สัก นิ ด นันเพราะว่ า ตระกูล ดิ มาโกร์ มี มรดกอย่ า งมากมาย แต่ก็ ไม่ เ ข้ าใจ เหมือนกันว่าทําไมผู้หญิงทีมีครบพร้ อมเช่นเธอถึงไม่ถกู ใจผู้ชายคนไหนเลยสัก ทีและยังไม่คิดทีจะเรี ยกใครว่าคนรักด้ วย โดยผู้ชายทีเข้ ามาจีบก็รอฟั งคํานีจากลาธี นา่ แต่ก็ไม่เคยได้ ยินสักครัง นอกจากฉันว่าเราเป็ นเพือนกันดีกว่านะ มือเรี ยวหยิบเสือผ้ าชุดใหม่มาสวมลง ไปหลังจากจัดการอาบนํ าล้ างกลิ นทะเลออกไปจนหมด ซึงชุดทีเธอใส่เป็ น แบบแขนเปลือยลายจุดสีกรมท่าผูกโบยังแผ่นหลังเล็กอวดผิวนวลเนียนทีผ่อง พรรณให้ เห็นอย่างมันใจ มองเห็นรอยสักรู ปผีเสือสีนําเงินอมฟ้ากระพือปี กยัง บ่าทางขวาด้ านหลัง ผู้คนทีพบเห็นต่างบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าเซ็กซีอย่างมาก เพราะ เธอเองก็เป็ นดังผีเสือราตรี เจ้ าเสน่ห์ โดยชุดสวยเข้ ากันกับกางเกงขาสันสี ดํา และรองเท้ าส้ นสูงสีเดียวกันอวดขาเพรี ยวเรี ยวยาวทีน่ามองอย่างมากยามเมือ ก้ าวย่างไปตามทาง “คํานีคุณดาเรนกับคุณลาธี นา่ จะทานอะไรดีคะ”แม่บ้านของดาเรน ถามด้ วยความอยากรู้ “ขอเป็ น...”เพื อนสาวยัง ไม่ท ัน บอกให้ อี กฝ่ ายทราบลาธี น่า ก็ เ อ่ย ขึนมาในทันที “วันนีฉันขอไปกินอาหารคําทีร้ านในรี สอร์ ทละกันนะดาเรนพอดีฉัน อยากรู้ ว่า ผู้ ชายคนนันพักอยู่ที นีรึ เ ปล่ า ” ซึงนัยน์ ตาสี เ ขี ยวของเธอก็ ดูเ ป็ น ประกายสดใสอย่างมาก “อย่างนันวันนีไม่ต้องทําอาหารคําหรอก เดียวฉันกับลาธี นา่ จะไปกิน ข้ าวทีร้ านในรี สอร์ ทน่ะ” “ค่ะคุณดาเรน”

รัตมา

17


แม่บ้านของเธอตอบรับด้ วยความเข้ าใจหลังจากนันลาธี น่าก็เดินไป พร้ อมกับเพือนสาว ระหว่างนังอยูย่ งั โต๊ ะอาหารนันนัยน์ตาของหญิ งสาวก็กวาดตามอง หาแต่ชายหนุม่ ซึงตนเองได้ พบในช่วงบ่าย ไม่เคยรู้ สึกติดใจใครมากเช่นนีมา ก่อนเลยให้ ตายเถอะ “ยังหัวคําอยู่เราสังอาหารกินกัน ก่อนดีกว่า” เพือนสาวเอ่ยชักชวน โดยบริ กรหญิงก็ส่งเมนูทีอาบกระดาษมันอย่างดีให้ กบั บุตรสาวเจ้ าของรีสอร์ท และเพือน ลาธี นา่ เปิ ดดูรายการอาหารยังด้ านในก่อนจะสังถึงอาหารทีตนเอง อยากกิน “ขอเป็ นแซลมอลรมควันอะโวคาโด้ ขนมปั งอบค่ะแล้ วก็นํามะเขือเทศ ปั นค่ะ” “ฉันขอเป็ นตับห่านกับซอสบีทรู สละกันนะเครื องดืมก็ขอเป็ นนํากีวละ ี กันค่ะ” พนักงานเสิ ร์ฟจดรายการอาหารจนเสร็ จ ก่อนจะเดินนํ าออเดอร์ ไป ให้ กบั พ่อครัว

18


บวงรัก

จอมมาเฟย

ตอน 2

เพียงครู่อาหารก็ถูกนํามาเสิร์ฟให้ กับทังสองลาธีน่ากับดาเรนก็ ลงมือนังกินแต่ในระหว่างนันเธอก็พลันนึกไปด้ วยว่าขอให้ อีกฝ่ ายพักอยู่ทีนี ด้ วยเถอะ ซึงขณะทีตักอาหารใส่ปากไปจนเกือบอิมนันก็พลันมองเห็นกายสูง ทีตนเองคาดหวังว่าจะได้ พบเข้ ามากับผู้ชายอีกคนหนึงจึงเอ่ยกับเพือน “เขามากินอาหารทีรี สอร์ ทเธอแสดงว่าเขาพักอยูท่ ีนี” วงหน้ านวลเกลือนไปด้ วยรอยยิมอย่างยินดีเธอมองตามร่างแกร่ งใน ชุดเสือเชิตสีครามสวมทับเสื อกล้ ามสี ขาวทีดูสะอาดตา ลาธี น่ามองตามอีก ฝ่ ายไปกระทังถึงโต๊ ะทีเขาเลือกจวบจนทรุ ดกายนังลงยังเก้ าอีพร้ อมกับคิดว่า จะทํายังไงให้ เขาหันมาสนใจตนเอง “เธอจะเข้ าไปทําความรู้ จกั เขายังไงน่ะ” นันเพราะไม่เคยเป็ นฝ่ ายเข้ า ไปจี บผู้ ชายก่อ นจึงรู้ สึ กไม่ค้ นุ กับ การกระทํ าที ว่านี เท่าใดนักเมื อเพื อนถาม นัยน์ตากลมก็เป็ นประกายคล้ ายคิดออกแล้ วว่าจะเข้ าไปหาอีกฝ่ ายเช่นไร “ฉันคิดไว้ แล้ วล่ะแต่ไม่ร้ ู วา่ จะได้ ผลรึเปล่า แต่ไม่ลองก็ไม่ร้ ู นีนะ” มือเรี ยวหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดปากของตนเองก่อนจะลุกไปจาก เก้ าอีซึงนังอยูท่ นั ที โดยเดินตรงไปยังเป้าหมายทีตนเองหมายตาไว้ พลางใช้ มอื จับไปยังบ่ากว้ างของร่างสูงทีนังหันหลังอยูพ่ ร้ อมกับทักทายด้ วยนําเสียงสดใส “เฮ้ ไม่นึ กนะว่า จะเจอคุณ ที นี ”นิ โคไลหัน ใบหน้ า กลับ มาเมื อถู ก ทักทาย ลาธี นา่ ก็พลันแสร้ งทํานัยน์ตาเบิกกว้ างและอุทานออกมาเหมือนผิ ด คาด

รัตมา

19


“ว้ าวขอโทษค่ะ ฉันนึกว่าคุณเป็ นคนรู้ จกั ” เธอยกมือจับไปยังแก้ ม ของตนเองด้ วยอาการทีมีจริ ตจกร้ านแต่ก็ไม่ได้ ดมู ากเกินไป “ไม่เป็ นไรหรอกครับ” ชายหนุ่มซึงถูกทักผิ ดไม่ได้ ร้ ู สึกขุ่นเคืองอะไร ก่อนจะบอกอย่างสนใจในตัวเธอ “แต่เรารู้ จกั กันไว้ ก็ไม่เสี ยหายนะครับ ผม ทอมสันครับ แล้ วนีก็เพือนผม อดัมส์” ชายหนุม่ รี บแนะนําตัวให้ เธอได้ ร้ ู จกั “ฉันขอตัวก่อนนะคะ ขอโทษทีทักคนผิ ดค่ะ” หญิ งสาวไม่ได้ บอกชือ ให้ เขาได้ ร้ ู หลังจากพูดเสร็ จก็รีบเดินกลับมาทีโต๊ ะด้ วยใบหน้ าซึงแสดงอาการ เซ็งยิงนัก เพือนสาวเห็นเธอกลับมาก็ถามด้ วยความอยากรู้ “เป็ นยังไงบ้ าง” “ไม่ใ ช่เ ขาน่ะ แค่หน้ าคล้ ายๆ เท่านัน” ถึง ลักษณะและหน้ า ตาจะ ใกล้ เคียงกันแต่ผ้ ชู ายคนนีกลับไม่ได้ ทําให้ เธอรู้ สึกตืนเต้ นและอยากอยูใ่ กล้ ชดิ จนอยากรู้ จกั เขามากเท่าผู้ชายคนนันเลย ลาธี นา่ นังกินอาหารอยูก่ บั ดาเรนอีกพักใหญ่จงึ จัดการเช็คบิลและพูด เปรยออกมาอย่างคาดเดาเมือไม่พบเขาที ร้ านอาหารของรี สอร์ ทอย่างทีได้ คาดคิดไว้ “หรื อว่าเขาจะไม่ได้ พกั อยูท่ ีนีกัน” “อย่าเพิงหมดหวังน่าแค่วนั เดียวเองไม่แน่พรุ่งนีเธออาจจะได้ เจอกับ เขาอีกก็ได้ ” เพือนสาวบอกอย่างปลอบขวัญและให้ กําลังใจ หลัง จากไปนังรอชายหนุ่มที ตนเองหมายตาไม่พบ ทังสองจึง ก้ า ว ออกมาจากร้ านอาหารในรี สอร์ ทเพื อเตรี ยมที จะกลับบ้ านพัก ก็ พลันได้ พบ กับไบรอนเขาบอกให้ เธอได้ ทราบทันที “ผมมารอคุณน่ะ” “รอฉันเหรอคะ” เธอทํานัยน์ตาแปลกใจกับคําถามของอีกฝ่ ายเขาจึง บอกให้ หญิงสาวได้ รับรู้ “ก็คณ ุ นัดกับผมไว้ ไงล่ะว่าจะไปงานวันเกิดพีชายผมด้ วยกันน่ะ” 20


บวงรัก

จอมมาเฟย

“จริ งด้ วยฉันลื มน่ะค่ะ” นันเพราะใจมัวจดจ่อกับผู้ชายซึงตนเองได้ พบยังชายหาดก่อนจะเดินตามเขาไปยังสถานทีซึงจัดงาน ภายในบังกะโล A & J Resort ซึงออกแบบเป็ นสไตล์ บ้านทิวดอร์ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าบ้ านสไตล์ องั กฤษ โดยบิดาของดาเรนชอบแบบบ้ านที เรี ยบและดูดี ให้ ความรู้ สึกเหมือนอยู่ในชนบททําให้ สบายอารมณ์ อย่างมาก งานดัง กล่ า วถูกจัดในสนามหญ้ าซึงเป็ นที ว่า งประดับ ด้ วยไฟหลากสี แ ละ เสียงเพลงทีดังอย่างสนุกสนาน “ผมมาแล้ วพี เรแกน ของขวัญสํ าหรั บพีชายครับ ขอให้ มีความสุ ข มากๆ นะครับ ส่วนนีลาธี น่ากับเพือนทีผมบอกพีไงครับว่าจะชวนมางานวัน เกิดพีด้ วย” ไบรอนเป็ นลูกพีลูกน้ องกับชายหนุม่ ผู้เป็ นเจ้ าของวันเกิด อีกฝ่ ายก็ บอกอย่างใจกว้ าง “ตามสบายเลยนะไบรอน” เขาใช้ มือตีไปยังบ่าของน้ องชายเบาๆ “เดียวผมไปเอานํามาให้ นะคุณกับดาเรนละกันจะดืมอะไรล่ะ” พลาง สอบถามด้ วยความหวังดีหากทว่าเธอกลับส่ายหน้ าด้ วยความเกรงใจ “ไม่เป็ นไรค่ะ ขอบคุณนะคะไบรอนเดียวฉันกับดาเรนไปหยิบเองก็ได้ ค่ะ” เพียงบอกเสร็ จเธอก็ชวนเพือนไปทําตามทีเอ่ยในทัน ที เพียงครู่ ท ัง สองก็กลับมาพร้ อมแก้ วไวน์ โดยลาธี นา่ ดืมไวน์แดงส่วนดาเรนดืมไวน์ขาว ทัง สองกินอาหารมาจนอิมแล้ วจึงไม่ได้ กินอะไรอีกนันเพราะใจของเธอคอยแต่ คิดถึงผู้ชายอีกคนไม่เคยเกิดความรู้ สึกเหมือนตกหลุมรักใครมากมายเช่นนีมา ก่อนเลย หญิ งสาวยกแก้ วไวน์ขึ นมาจิบ ระหว่างนันชายหนุ่มทีเธอได้ พบยัง ร้ านอาหารก็เดินเข้ ามาหาด้ วยสีหน้ ายินดี “ไม่ยกั รู้ วา่ คุณจะมางานนีด้ วยเหมือนกัน” “ฉันก็ไม่ตงใจมาหรอกค่ ั ะ พอดีเพือนของฉันเขาชวนมางานวันเกิด ของญาติเขา คุณรู้ จกั กับเจ้ าของงานเหรอคะ” เธอบอกให้ เขาได้ ทราบด้ ว ย รอยยิมทีเกลือนใบหน้ านวลเป็ นสิงทีทําให้ ผ้ ชู ายหลายคนชื นชอบและอยาก

รัตมา

21


จะเข้ ามาทําความรู้ จกั เธอ “ใช่ครับ คุณพักอยู่ทีประเทศอเมริ กานี รึ เ ปล่า ครั บ แต่ห น้ า คุณไม่ ค่อยเหมือนคนอเมริ กนั เลย” ดูเหมือนว่าอีกฝ่ ายจะหาเรื องมาคุยกับเธอได้ ไม่ หยุด “ฉันไม่ได้ พกั อยูท่ ีนีหรอกค่ะ ฉันมาหาเพือนทีนีค่ะ แล้ วคุณล่ะคะ” “ผมเป็ นคนอเมริ กนั ตังแต่เกิดเลยครับ” ขณะเอ่ยนัยน์ตาของเขาก็มองไปยังวงหน้ านวลทีดูกระจ่างตาอย่าง มาก นอกจากทอมสันซึงเป็ นผู้ชายซึงได้ พบกันอย่างบังเอิญจะเข้ ามาคุยกับ เธอแล้ ว ก็ยงั มีชายหนุม่ คนอืนทีอยากผูกความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดก็เดินเข้ า มาคุยกับเธออย่างต่อเนือง ซึงเธอก็คุยกับทุกคนด้ วยความเป็ นคนทีมีมนุษย์ สัมพันธ์ อนั ดีเยียม ลาธีนาไม่ ร้ ูเลยว่ าภาพทีเธอคุยกับผู้ชายคนอืนอย่ างมากมาย นันอยูใ่ นสายตาของใครบางคนด้ วยเช่นกัน เขาไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงเบืองหน้ าดู ดีอย่างมากทีเดียว เสียแต่วา่ ถ้ าอีกฝ่ ายไม่ทําตัวเป็ นแม่ผีเสือสาวทีชอบหว่าน เสน่ห์ไปทัว หากเธอไม่เป็ นเช่นทีว่าบางทีเขาอาจจะยอมเอาตัวเข้ าไปเกียวพัน ด้ วย “เป็ นยังไงล่ะเห็นอย่างทีฉันบอกรึยงั ” โรเจอร์ หนั ไปถามเพือนทียืนอยู่ ด้ วยกัน “เห็นละ” เขาพยักหน้ าตอบกลับไปโดยนัยน์ตามองจ้ องไปยังใบหน้ า นวลทีเย้ ายวนและรํ าร้ องว่าอยากทีจะครอบครองอีกฝ่ ายมากแต่ตอนนีเขาคง ไม่อยากทีจะเข้ าไปเกียวข้ องกับเธอแล้ วพลางประเมินอย่างดูถกู “ก็แค่ผ้ หู ญิ ง ใจแตกคนหนึงทีชอบหว่านเสน่ห์ผ้ ชู ายเท่านันเอง” “แล้ วถ้ านายไม่ร้ ู วา่ นังหนูนนเป็ ั นคาสโนวีนายจะเผลอปิ งรึเปล่า” “ฉันก็อาจจะหลงเสน่ห์นงั หนูนน” ั เขายอมรับออกมาตรงๆ ยายเด็ก ใจแตกเบืองหน้ ามีแรงดึงดูดในตัวเขาอย่างมากทีเดียว แต่ทีไม่เสียงเกียวข้ อง เพราะกลัวว่าจะติดโรคมากกว่า 22


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ถ้ านายไปหลงเสน่ห์ยายเด็กนันล่ะก็ นายก็ต้องกลายเป็ นของเล่น ให้ ยายเด็กนันปั นหัว รู้ ไหมว่ายายเด็กนีน่ะทําผู้ชายอกหักจนคลังไปหลายคน แล้ ว”โรเจอร์ เคยได้ ข่าวว่ามีผ้ ชู ายจะฆ่าตัวตายแต่ยายคาสโนวีนีก็ไม่ได้ สนใจ เลยใครจะเป็ นจะตายก็ชา่ ง “ต้ องขอบใจนายทีบอกให้ ฉนั รู้ ฉันไม่มีวนั ไปยุ่งเกียวกับยายเด็กนัน อย่างเด็ดขาดไม่อยากไปแย่งของเหลื อเดนจากผู้ชายคนอืนเป็ นฝูง ถึงแม้ ว่า ผู้หญิงคนนีจะมีเสน่หม์ ากก็เถอะ แต่ขึนชือว่าผู้ชายฟั นผู้หญิ งหรื อผู้หญิ งฟั น ผู้ชายยังไงคนทีเสียหายก็คือผู้หญิ งอยู่ดี ถึงจะภูมิใจว่าผู้ชายไม่สามารถจับ จองเป็ นเจ้ าของได้ แม้ วา่ จะนอนด้ วยกันแล้ วก็เถอะ ยังไงมันก็คือของเหลือเดน จากผู้ชายคนอืนน่ะล่ะ ผู้ หญิ งคนนีไม่ได้ มีค่าทําให้ ฉันสนใจเลยสักนิดกลับ รู้ สึกสมเพศมากกว่าเสียอีก ทําตัวไม่ต่างไปจากโสเภณี เลยนอนกับผู้ชายให้ เปรอะไปหมดแต่กลับภูมิใจว่าตัวเองมีเสน่ห์มากผู้ชายถึงมารุ มติดใจ เหมือน พวกหมาป่ าทีรุ มแย่งเนือเน่าๆ กันไม่มีผิด นอนกับผู้ชายไม่กีคนฉันยังพอรับได้ แต่เ ล่น มัวกันป็ นฝู งเหมือ นตัวผู้ แย่ง กัน สมสู่สุน ัขตัวเมียอย่า งนี ฉันรั บไม่ได้ เด็ดขาด” นิโคไลไม่เคยรู้ สึกชื นชอบผู้หญิ งประเภทนีเลยแม้ ว่า เวอร์ จิ นจะไม่ สําคัญต่อเขามากมายนัก แต่สําส่อนจนนับไม่ถ้วนผู้หญิงแบบนีเขาคงไม่มีวนั ร่วมแย่งชิงกับผู้ชายคนอืนแน่นอนโดยเฉพาะเนือเน่าๆทีไม่น่าลงทุนแย่งเลย สักนิดถึงภายนอกจะดูนา่ สวยงามและน่าลิมรสมากก็ตามเถอะ โรเจอร์ซงมอง ึ ไปยังกายระหงก็แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างคาดการณ์ “ปกติ ผ้ ู ห ญิ งที ชอบทํ า ตัว เป็ นจุดเด่น ให้ ผ้ ู ช ายสนใจมักจะมาจาก ครอบครัวทีไม่อบอุน่ ” “ครอบครัวของยายเด็กนันอาจจะเป็ นอย่างนันก็ได้ ไม่อย่างนันคงไม่ โหยหาความรักมากขนาดนี หรอกหรื อ ไม่ก็เป็ นผู้ ห ญิ ง หน้ า เงิ นที หลอกเงิ น ผู้ชายไปวันๆ” นิโคไลตอบอย่างคาดเดาแบบเห็นด้ วยกับความคิดของเพือน สนิทหากทว่าโรเจอร์ กลับส่ายหน้ าไปมา

รัตมา

23


“แต่ยายเด็ กนันไม่ใช่อย่างทีนายพูดน่ะสิ ครอบครั วก็ มีเ งิ น ล้ น ฟ้า มากกว่าผู้ชายทีมาจีบเสียอีกและทีสําคัญเธอเป็ นน้ องสาวของมาเฟี ยทัสคานี ด้ วยไม่มีเหตุผลอะไรทีเธอจะต้ องไปหลอกเงินของผู้ชายใช้ เลย” ได้ ยินทีเพือน บอกคิวเข้ มของนิ โคไลก็ ข มวดเข้ า มาชนกัน อีกคราวหนึงพร้ อมกับ นึก ว่า มี เหตุผลอะไรอีกกันและพลันเขาก็คิดออก “ถ้ า ไม่เ ดื อ ดร้ อนเรื องเงิ น อย่า งนันก็ คงเป็ นโรคจิ ตนิ มโฟมาเนี ยที รักษาไม่หายเป็ นแน่” โดยโรคดัง กล่ า วผู้ คนมักเข้ า ใจผิ ดว่า เป็ นฮิ ส ที เ รี ยเพราะลักษณะ ใกล้ เ คี ยงกัน ฮิ ทที เ รี ยคือ ผู้ หญิ ง ทีขาดความรั กในวัยเด็กและชอบเรี ยกร้ อง ความสนใจส่วนนิมโฟมาเนียคือผู้หญิงทีมีความต้ องการทางเพศสูงเกินปกติ และคลังไคล้ ในเรื องเซ็กส์มาก นิโคไลบอกให้ เพือนได้ ฟังชัดเจนมากขึน “แบบ ว่าเป็ นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ” “อาจจะเป็ นอย่างนัน” ทังสองวิจารณ์หญิงสาวอย่างสนุกปาก ในระหว่างทีดาเรนกําลังดืมไวน์นนผู ั ้ ชายคนหนึงก็เดินมาชนกับเธอ โครม! พร้ อมกับทีจานอาหารในมือหกเลอะร่ างเต็มๆ เธออุทานออกมาด้ ว ย ความตกใจ “อะไรกันเนีย!” “ขอโทษด้ วยครับพอดีผมไม่ตงใจชนคุ ั ณจริ งๆ” อีกฝ่ ายบอกอย่างขอ โทษขอโพย “บ้ าทีสุดเลย ซุม่ ซ่ามจริ งๆ” ดาเรนบ่นด้ วยสีหน้ าทีไม่สบอารมณ์ ลาธี น่าได้ ยินเสียงของเพือนโวยวายจึงหันไปถามด้ วยความห่วงใย“เกิดอะไรขึน เหรอดาเรน โอ เลอะหมดเลย” นัยน์ตาของเธอมองเห็นรอยเปรอะเปื อนบน ร่างของดาเรนก็อทุ านออกมา “ซุม่ ซ่ามทีสุดเลยมองไม่เห็นคนรึไงกันนะ” เพือนสาวบ่นด้ วยสีหน้ าที โมโหอย่างมาก “ไม่เป็ นไรเดียวฉันพาเธอไปล้ างตัวละกัน”ลาธี นา่ ปลอบเพือนสนิท

24


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ขอบใจนะลาธี นา่ ” ทังสองวางแก้ วไวน์ไว้ กบั โต๊ ะก่อนจะพากันไปยัง ด้ านหลังจุดหมายคือห้ องนําซึงอยูใ่ นบังกาโลของรี สอร์ ท ดาเรนจั ด การเปิ ดนํ าในอ่ า งล้ างคราบอาหารรวมไปถึ ง ความ เหนอะหนะบนตัวออกไป เพียงครู่ทงสองเตรี ั ยมก้ าวกลับเข้ าไปในงานวันเกิด แต่ก็พบกับผู้ชายสองคนนันก็คือ ไบรอนกับเรแกนผู้เป็ นญาติ ทังสองยืนขวาง ไว้ ไม่ให้ ลาธี นา่ กับเพือนเดินออกไปเธอถามกลับด้ วยความไม่พอใจ “คุณมายืนขวางไว้ ทําไมกันไบรอน” “เข้ ามาในนีแล้ ว คิดว่าเธอจะได้ อ อกไปรึ ไงกันลาธี น่า ” ไบรอนมอง ด้ วยสีหน้ าทีปรากฏรอยยิมเยาะ “คุณพูดอย่างนีหมายความว่ายังไงกัน” นัยน์ตาของน้ องสาวมาเฟี ย เกิดความระแวงแคลงใจในตัวของอีกฝ่ าย “ก็หมายความว่าฉันจะไม่ยอมให้ เธอปั นหัวฉันอีกแล้ วน่ะสิ ลาธี น่า เธอหยามหน้ าฉันมากเลยทีไปยืนระริ กระรี กับผู้ชายคนอืนในงานทังทีเธอมา กับฉัน ต่อไปอย่าหวังเลยว่าเธอจะได้ ทําอีกน่ะ ฉันจะเป็ นคนสังสอนผู้หญิ งที ร่านมากอย่างเธอเอง คืนนีเธอจะต้ องเป็ นของฉันกับพีชายทังสองคนอยากรู้ นักว่าจะกล้ าเล่นตัวกับฉันอีกไหม” เพียงบอกเสร็ จก็เดินเข้ ามาฉุดมือของลาธี น่าออกไปเพือจะลากอีกฝ่ ายไปห้ องนอน “ปล่อยฉันนะ ฉันไม่ไปกับคุณเด็ดขาด” ลาธี น่าพยายามบิดมือทีจับ ไว้ ออกแต่มนั ก็ดรู าวเป็ นคีมเหล็ กทีแข็ งอย่างมากแรงน้ อยนิดหรื อจะสู้กบั อีก ฝ่ ายได้ เมือดาเรนเห็นเพือนถูกฉุดจึงเดินไปช่วยเหลือ “ปล่อยเพือนฉันเดียวนีนะ” พร้ อมกับใช้ มือทุบไปยังร่ างของไบรอน ไม่หยุดด้ วย “เรแกนจัดการเอายายนีไปเลย” น้ องชายหันมาสังการกับญาติผ้ ูพี อีกฝ่ ายจึงเดินมาลากตัวของดาเรนออกไป “มานีเลยฉันจะพาเธอไปหาความสุขด้ วยกัน” “ปล่ อ ยฉัน ” ดาเรนตะโกนอย่า งไม่ยอม ลาธี น่า ก็ ตะโกนเสี ยงดัง เช่นกัน

รัตมา

25


“ช่วยด้ วยค่ะ ใครก็ได้ ชว่ ยฉันด้ วย” “ไม่มีใครมาช่วยเธอหรอกเสียงเพลงดังอย่างนีไม่มีใครได้ ยินอยูแ่ ล้ ว” พร้ อมกับตังใจฉุดร่างนวลขึนไปบนห้ องจนได้ ลาธี น่าจึงต้ องช่วยตนเองด้ วย การกัดไปยังมือของไบรอนซึงอีกฝ่ ายก็ร้องด้ วยความเจ็บปวด “โอ๊ ย นังตัวดี แกไม่รอดมือฉันแน่” เธอคิดในใจอย่างรู้ สึกแย่ ขณะที หญิงสาวมองเขาเป็ นเพือน แต่อีกฝ่ ายดันคิดร้ ายกับตนเอง ครันเป็ นอิสระเธอก็รีบวิงลงมายังชันล่าง ชายหนุ่มอีกคนโมโหมาก รี บวิงตามลงมาใช้ มือจิกไปยังเส้ นผมนุม่ ทีเหยียดยาวลงมายังแผ่นหลังพร้ อม กับยกมือตบไปยังใบหน้ านวลโดยแรง เพียะ!ร่ างระหงทรุ ดลงไปกองกับพืน ริ มฝี ปากของเธอปริ แตกเลือดซึมออกมา เป็ นช่วงเดียวกับทีนิโคไลเปิ ดประตู ทางด้ านหลังเข้ ามาอย่างพอดี ซึงร่างของลาธี นา่ ก็ทรุ ดอยูย่ งั พืนใกล้ กบั ปลาย เท้ าของเขา เธอจึงเงยหน้ าขึนมาและเมือเห็นว่าเป็ นเขาผู้ชายทีเธอหวังจะได้ พบ จึงยิมด้ วยสีหน้ ายินดี “ช่วยฉันด้ วยค่ะ” “นี มัน เป็ นเรื องของฉัน กับ ผู้ ห ญิ ง ของฉั น นายไม่เ กี ยว แต่ถ้า นาย อยากจะร่วมวงด้ วยล่ะก็ฉนั อนุญาตแต่ต้องรอให้ ฉนั นอนกับนังนีก่อนนะ” ไบรอนประกาศสิทธิ ของตนเองออกไปพร้ อมกับเอ่ยชักชวนชายหนุ่ม เบืองหน้ าด้ วยโดยทําอาการยักคิวใส่ ด้ วยความมันใจว่าอีกฝ่ ายคงทําตามที ตนเองชักชวนอย่างแน่นอน “คุณคะช่วยฉันกับเพือนฉันด้ วยนะคะพวกนีจะข่มขื นเราทังสองคน ค่ะ” ลาธี นา่ เอ่ยอย่างอ้ อนวอนเขา อีกฝ่ ายได้ ยินดังนันก็หวั เราะออกมาเสี ยง ดัง “แกอ่อยคนอืนไปทัวอย่างนีไม่ได้ เป็ นเพราะอยากให้ ยดั เยียดความ เป็ นผัวให้ รึไงกัน ฉันเชือว่าผู้ชายทีนีมีแต่อยากร่วมวงด้ วยทังนันล่ะ” นิ โคไลอดรู้ สึ กสะใจที อี ก ฝ่ ายโดนเช่ น นี ก็ ส มควรแล้ วล่ ะ เล่ น เอา ความรู้ สึกของคนอืนมาล้ อเล่นเป็ นใครก็โกรธทังนัน อีกฝ่ ายคงจะโกรธทีมากับ ตนเองแต่เธอดันไปหว่านเสน่ห์ใส่ผ้ ชู ายคนอืนเป็ นแน่ เขาตอบอย่างไม่ใยดี 26


บวงรัก

จอมมาเฟย

“เชิญตามสบายเถอะฉันไม่ร่ วมวงด้ ว ยหรอก”หลังจากบอกเสร็ จ ก็ ก้ าวออกไป ลาธี นา่ ก็กรี ดร้ องและอ้ อนวอนเขา “ไม่นะ คุณคะได้ โปรดช่วยฉันด้ วย อย่าให้ ผ้ ชู ายคนนีทําร้ ายฉัน” เธอไม่เคยรู้ สึกหวาดกลัวอะไรเท่านีมาก่อนเลย “ไม่มีใครช่วยแกหรอกนังกระหรี อย่างแกน่ะมันต้ องเจอกับฉันมานี เลยฉั น จะทํ า ให้ แ กลื ม ผู้ ช ายคนอื นที เ ดี ย ว” ไบรอนลากลาธี น่ า ขึ นไปยัง ห้ องนอนโดยเหวียงหญิงสาวไปยังเตียงนอน เธอพยายามจะลุกขึนมาแต่ก็ถกู อีกฝ่ ายกดร่างไว้ และบอกด้ วยสีหน้ าและคําพูดเลวมาก “ขยันอ่อยผู้ชายนักใช่ไหม แกได้ มีผวั ทีเดียวสิบคนแน่” “ฉันอุตส่าห์ดีด้วยเพราะคิดว่าแกเป็ นเพือน แต่ความจริ งแล้ วแกมัน เลวมาก” หญิงสาวด่าทอเขาด้ วยความเจ็บแค้ นไม่คิดว่าอีกฝ่ ายจะชัวเช่นนี “ฉันไม่ได้ อยากเป็ นเพือนเธอเลยรู้ ไว้ ด้วย แต่เธอยัดเยียดให้ ฉันเป็ น เองต่างหาก ฉันจะทําให้ แกไม่มีหน้ าไปอ่อยใครได้ อีก” เพียงพูดเสร็ จมือใหญ่ก็ ตบไปยังวงหน้ านวลโดยแรงอีกสองคราว ก่อนจะใช้ มือต่อยไปยังท้ องของเธอ พร้ อมกับทีมือใหญ่กระชากเสือผ้ าของหญิงสาวจนขาดรุ่งริ ง “กรี ด ไม่นะ” “คืนนีฉันจะยัดเยียดความเป็ นผัวให้ แกนังลาธี นา่ แล้ วฉันก็จะใช้ มีด กรี ดหน้ าแกด้ วยจะได้ ไม่กล้ าไปอ่อยใครอีก” มือของไบรอนก็บีบไปยังคางเรี ยวของเธออย่างแรงด้ วยความโมโห เมือพูดเสร็ จวงหน้ าคมก็ซบไซ้ ไปยังผิวละมุนบนกายระหง ลาธี น่าไม่สามารถ ทีจะช่วยเหลือตนเองได้ จําต้ องยอมให้ อีกฝ่ ายยํายีโดยกรี ดร้ องพร้ อมกับหยาด นําตาทีหลังริ นออกมาจากนัยน์ตาซึงแสดงความเกลียดชังอีกฝ่ ายมาก ทางด้ านนิโคไลทีกลับมาสนุกกับงานเมือครู่นี หากใจของเขาไม่ได้ ดู สงบสุขเลยนันเพราะว่าคอยกังวลถึงใบหน้ านวลทีเอ่ยอย่างอ้ อนวอนตนเอง แม้ กระทังเสียงเพลงทีดังอยู่รอบกายก็ไม่สามารถทําให้ เขาสนุกไปด้ วยได้ สี หน้ าของชายหนุม่ ดูยงุ่ ยากยิงนัก นันเพราะกําลังคิดว่าจะหวนกลับไปช่วยอีก ฝ่ ายดีไหม ถ้ าเกิดว่าทังคูเ่ ป็ นอะไรกันแล้ วเขาไปยุง่ จะกลายเป็ นว่าเสือกไม่เข้ า

รัตมา

27


เรื องรึเปล่ากัน พยายามสงบอารมณ์และบอกตัวเองว่าไม่ใช่เรื องของเขา แต่ ใจของนิโคไลก็ไม่คิดเช่นทีว่าเลย สุดท้ ายเขาก็หนั ไปบอกเพือนคล้ ายรับรู้ จะ โดนด่าว่าเสือกก็ยอม “โรเจอร์ ไปช่วยผู้หญิงด้ วยกันหน่อย” “ช่วยผู้หญิงทีไหนกัน” เพือนหนุม่ ทํานัยน์ตาสงสัย “ก็แม่คาสโนวีทียัวผู้ชายไปทัวไงล่ะเมือกีเห็นผู้ชายลากขึนห้ องไป” พอได้ รับรู้ โรเจอร์ ก็แย้ งขึนมาทันที “หมูเขาจะหามนายจะเอาคานไปสอดทําไม ผู้หญิงคนนันก็คงจะเต็ม ใจน่ะล่ะ” “แต่เมือกีเธอร้ องให้ ฉนั ช่วยแล้ วผู้ชายทีมากับเธอก็ตบเธอด้ วย” “เป็ นฉันก็ตบมากับฉันแต่ดนั ไปอ่อยผู้ชายคนอืนหลายคนอย่างนัน” เพือนสนิทดูจะไม่สนับสนุนในการกระทําของเขาเลย “ถ้ านายไม่ไปช่วยนายก็อยูท่ ีนีละกันฉันจะไปช่วยเอง” เพี ยงบอกเสร็ จ ก็ รี บ เปิ ดประตู เ ข้ า ไปยัง ด้ า นหลัง โดยเร็ ว โรเจอร์ จําต้ องตามไปช่วยเพือนทังทีความจริ งไม่ได้ อยากช่วยเลย นิโคไลได้ ยินเสี ยง กรี ดร้ องของหญิงสาวสองคนเขาจึงหันไปบอกเพือน “นายไปช่วยผู้หญิงห้ องนัน เดียวฉันไปช่วยห้ องนีเอง” นันเพราะเขา จําเสียงของอีกฝ่ ายได้ “ตกลง” หลังจากนันโรเจอร์ ก็วิงไปตามทิศทีซึงได้ ยินเสียง นิโคไลยกมื อขึ นและเคาะบานประตูเบื องหน้ า ติดต่อกัน ไบรอนที กําลังซบไซ้ ไปยังร่างนุม่ หยุดชะงักในพลันก่อนจะตรงไปยังบานประตูแล้ วเปิ ด ออก เมือเห็นนิโคไลจึงยิมใส่และเอ่ยอย่างคาดการณ์ “เกิดเปลียนใจรึไงกันรอก่อนนะให้ ฉนั เสร็ จกะนังนีก่อน” เพียงบอกจบก็เตรี ยมทีจะปิ ดประตูแต่นิโคไลใช้ มือดันไว้ กอ่ น อีกฝ่ าย ก็ทําสีหน้ าไม่พอใจพร้ อมกับตวาดใส่เสียงดัง “ก็บอกว่ารอก่อนไงไม่ได้ ยินรึไงกัน” “ไม่ได้ ยิน” 28


บวงรัก

จอมมาเฟย

เขาผลักร่างของไบรอนออกไปทันทีโดยตรงไปยังร่ างทีสิ นแรงอยู่บน เตียงเสือผ้ าขาดกระรุ่งกระริ งอย่างไม่มีชินดี ไบรอนไม่พอใจทีผู้ชายเบืองหน้ า มายุง่ กับผู้หญิงทีตนเองกําลังจะได้ มีความสุขอยูแ่ ล้ ว เขาเดินไปจับยังบ่าและ กระชากนิโคไลให้ หนั กลับมาพร้ อมกับหมัดทีกําแน่นก็ต่อยไปยังหน้ าของเจ้ า พ่อเหมืองอย่างเต็มทีโดยทีเขาหลบไม่ทนั พลัก! “พูดไม่ฟังมันก็ต้องโดนแบบนีล่ะ แกจะมาแซงคิวฉันก่อนได้ ยงั ไงกัน” ชายหนุม่ อีกคนเมือโดนต่อยก็ทรงกายขึนมาก่อนจะต่อยไปทีใบหน้ า อีกฝ่ ายกลับไปอย่างไม่ออมแรงเช่นกัน พลัก! และเมืออีกฝ่ ายจะลุกขึนมานิ โคไลก็กระชากคอเสื อของไบรอนก่อ นทีจะประเคนหมัดไปยังใบหน้ าคมซํ า อย่างติดต่อกันหลายที จนสลบไปนอนทีพืนด้ วยอาการปากแตกและใบหน้ า บวมชํา เขาทิงร่างของไบรอนอย่างไม่ใยดีก่อนจะเดินตรงไปยังร่ างทีนอนอยู่ บนเตียงด้ วยท่าทางกระปลกกระเปลีย มองเห็นทรวงสล้ างทีถูกอีกฝ่ ายฉี กทึง เสือผ้ าออกไปอย่างไม่เหลือดี “จะนอนอยูต่ รงนีรึไงกันแม่คณ ุ ” พลางหันใบหน้ าไปทางอืนด้ วย ลาธี นา่ จึงค่อยๆ ขยับกายขึนมาแต่ก็ ทรุ ดลงไปอีก เมือเกิดอาการจุกท้ องไปจนหมด มือหนึงยกขึนปิ ดทรวงอกที เปล่ า เปลื อ ยไว้ ด้ว ยความอับ อาย โดยคว้ า เสื อผ้ า ที อยู่บ นเตียงขึ นมาเพื อ เตรี ยมใส่ลงไปดังเดิม พอนิโคไลเห็นดังนันจึงทํานําเสียงเข่นเขียวใส่ “จะล่ อ ให้ คนฉุ ดเธอมาปลํ าอี กใช่ไหม” หญิ ง สาวก็ ไม่ได้ อ ยากใส่ หรอกแต่ทํายังไงได้ ล่ะในเมือเสือผ้ าทีใส่มาถูกไอ้ สารเลวไบรอนฉี กขาดอย่าง ไม่เหลือชินดี “ฉันไม่มีเสือผ้ าใส่คะ่ ” ตอบกลับมาด้ วยนําเสียงเบา นิโคไลจึงจัดการ ถอดเสือเชิตสีขาวของตนเองโยนให้ กบั อีกฝ่ าย “อย่างนันก็ใส่เสือคลุมไปก่อนกันความอุจาดตา” “ขอบคุณค่ะ” เธอรับเสือมาจากเขาก่อนจะพยายามลุกขึนจากเตียง แม้ จ ะเจ็ บ แต่ก็ท นเอา แล้ ว พลัน ก็ นึกถึง เพื อนสาวของตนเองที โดนพี ชาย ของไบรอนฉุดไปด้ วย

รัตมา

29


“ดาเรนค่ะ ดาเรนก็โดนฉุดไปด้ วยเหมือนกัน” “ผมให้ เ พื อนไปช่ว ยแล้ ว ” เขาบอกให้ เ ธอได้ ท ราบ หญิ ง สาวรู้ สึ ก ซาบซึงกับความมีนําใจของอีกฝ่ ายอย่างมาก “ขอบคุณนะคะทีคุณกลับมาช่วยฉันคุณเอ่อ...” ลาธี นา่ เริ มทีจะมีแรง เดินบ้ างแล้ วแต่ก็ยงั เซอยูน่ ิโคไลจึงช่วยเธอประคองกายนุม่ ให้ เพือช่วยเหลือ “ผมชือนิโคไล” ไม่เข้ าใจว่าชายหนุม่ บอกชือตนเองให้ อีกฝ่ ายรู้ ทําไม กัน เมือทราบว่าเขาชืออะไรจึงเอ่ยกับเขาซําอีกคราวหนึง “ขอบคุณค่ะคุณนิโคไลถ้ าไม่ได้ คณ ุ ฉันคงแย่แน่เลยค่ะ” และเมือเดิน ผ่านร่างของไบรอนหญิงสาวก็ใช้ เท้ าเตะร่างนันด้ วยความโมโห “ไอ้ บ้านี ไอ้ สารเลว ฉันจะบอกพีอัลเฟโด้ ให้ จดั การแก” “รี บออกไปได้ แล้ วเดียวมันก็ตืนขึนมาอีกหรอก รู้ ไหมความจริ งผมก็ ไม่ได้ อยากจะช่วยคุณนักหรอก เพราะผู้หญิ งอย่างคุณมันก็สมควรทีจะเจอ แบบนี” ครันได้ ฟังทีอีกฝ่ ายบอกลาธี นา่ ก็ย้อนถามกลับอย่างไม่เข้ าใจ “ทําไมคุณถึงพูดอย่างนีกับฉันคะ” “ก็คณ ุ เล่นให้ ทา่ อ่อยผู้ชายไปหมดทุกคนเป็ นใครจะไม่โมโหบ้ างล่ะ มากับผู้ชายอีกคนแต่กลับไปอ่อยผู้ชายอีกคนเป็ นใครก็ต้องแค้ นทังนัน วันนี คุณโชคดีทีผมช่ว ยไว้ ได้ แต่ครังหน้ าอาจจะไม่โชคดีอย่างนีก็ ได้ ผมขอเตือ น คุณเลยนะถ้ าไม่เ ลิ กทํ า นิ สัยหว่า นเสน่ห์ไปทัวล่ะ ก็ ดีไม่ดีอ าจจะได้ ผัว เป็ น โขยง” นิโคไลบอกด้ วยสายตาทีดูถกู ในตัวเธอ ดาเรนทีได้ รับการช่วยเหลือจาก โรเจอร์ พอเห็นเพือนสนิทก็รีบโผมาหาโดยเร็ ว “ลาธี นา่ เธอเป็ นยังไงบ้ างน่ะ” “ฉันยังไม่เป็ นอะไร” เธอส่ายหน้ าไปมาด้ วยความรู้ สึกแย่ยิงนัก ใคร จะไปรู้ วา่ ตนเองจะเจอกับเหตุการณ์เลวร้ ายเช่นนี “เรากลับห้ องของเรากันเถอะ” หญิ งสาวหันมาหาเขาและบอกด้ วย ความรู้ สึกทีประทับใจในตัวของอีกฝ่ าย “ขอบคุณนะคะสําหรับเรื องในวันนีส่วนเสือตัวนีถ้ าฉันซักเสร็จแล้ วจะ เอามาคืนให้ นะคะ” 30


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ไม่ต้องหรอกแค่คณ ุ ทําตามทีผมบอกก็พอถ้ าไม่อยากเจอเหตุการณ์ อย่างคืนนีอีก” เขาเตือนด้ วยความหวังดี “ค่ะ ฉัน จะไม่ทํ า แบบนันอี กแล้ ว ” ลาธี น่า ผงกศี ร ษะตอบรั บ ด้ ว ย ความเข้ าใจ “ขอบคุณนะคะทีคุณช่วยฉันไว้ ” ดาเรนหันไปบอกโรเจอร์ บ้าง “ไม่เ ป็ นไร คราวหลัง พวกคุณก็ ระวัง กัน หน่อ ยละกัน ” ลาธี น่า กับ เพือนเดินกลับไปยังทีพักของตนเองในสภาพทีบอบชํา ดาเรนพูดด้ วยสี หน้ าที โมโหอย่างมาก “ฉันจะบอกแด๊ ดให้ ไล่พวกมันออกไปจากรี สอร์ ท” “ไม่ต้องหรอกเดียวฉันให้ พีอัลเฟโด้ จดั การดีกว่า แด๊ ดของเธอจะได้ ไม่ ต้ องเดือดร้ อนแล้ วก็เสียชือเสียง” ได้ ฟังเช่นนันดาเรนก็ไม่ได้ บอกเรื องดังกล่าว กับบิดาและมารดาตามทีเพือนเอ่ย ทางด้ านของไบรอนก็ร้ ู สึกตัวขึนมาด้ วยสภาพทีดูไม่จืดเลย เขาเดิน ไปยังห้ องของพีชายก็เห็นอีกฝ่ ายนอนสลบอยูใ่ นห้ องจึงใช้ มือปลุก “พีเรแกนๆ” คนทีไม่ได้ สติก็ร้ ู สึกตัวลืมตาขึนมา “โอ๊ ย เจ็บมาก ไอ้ บ้าโรเจอร์ มนั ดันเข้ ามาขวาง แถมยังอัดพีซะน่วม แล้ วก็พาผู้หญิงออกไป” ซึงตอนนันเขากําลังจะได้ สนุกกับอีกฝ่ ายอยูแ่ ล้ วเชียว “ผมก็นกึ ว่าไอ้ ผ้ ชู ายคนนันมันเปลียนใจจะกลับมาร่ วมสนุกด้ วยเลย บอกให้ มนั รอคิวก่อนทีไหนได้ มนั ดันซัดผมไม่เลียงเหมือนกัน” “อย่าให้ เจอนะจะซัดให้ หมอบทังคูเ่ ลย” เรแกนยังทําปากเก่งไม่เลิก โดยคนทีซัดทังสองจนหมอบเวลานีก็กําลังขับรถกลับบ้ านไม่ได้ อยู่ ร่วมสนุกในงานต่อนันเพราะคิดว่าเจ้ าของงานคงไม่ยินดีต้อนรับพวกเขาทังคู่ แล้ วเป็ นแน่นอกจากอาจจะส่งคนมาอัดเขาเป็ นการแก้ แค้ น ก็เล่นไปต่อยหน้ า ของทังสองพีน้ องอย่างนัน เพือนหนุ่มซึงทําหน้ าทีขับรถก็ถามเขาด้ วยสี หน้ า สงสัย “นายนึกยังไงถึงกลับไปช่วยผู้หญิงคนนันกันเป็ นฉันคงไม่ชว่ ยหรอก”

รัตมา

31


“ถ้ าผู้หญิงคนนันเต็มใจฉันก็ไม่ไปช่วยหรอก”เขานึกไปถึงยามทีอีก ฝ่ ายเอ่ยด้ วยนัยน์ตาทีขอร้ อง แต่เขาไม่ร้ ู เลยว่าในอนาคตแต่ละคนสถานทีกัน แววตาทีขอร้ องเขามันกลับไม่ได้ ชว่ ยทําให้ เขาใจอ่อนอย่างในวันนีเลย “ผู้ชายคงจะโกรธทีไปอ่อยคนอืนทังทีมากับตัวเองอย่างแน่นอน”โร เจอร์ เอ่ยอย่างคาดการณ์เกียวกับเรื องราวในคืนนี “ฉันก็วา่ อย่างนันล่ะ” เขาพยักหน้ าแบบเห็นด้ วย “นายจะไปไหนต่อนิโคไล” อีกฝ่ ายส่ายหน้ าไปมา “ไม่แล้ วล่ะกลับบ้ านนายเลยละกันแล้ วว่าแต่นายไปชกเรแกนอย่าง นันคงจะกลับไปคบกันไม่ได้ แล้ วสินะ” “คงเลิ กคบไปเลย” โรเจอร์ ตอบอย่างไม่ใส่ใจมาก ซึงนิโคไลและโร เจอร์ เรี ยนจบมาจากมหาวิทยาลัยทีประเทศอเมริ กาด้ วยกัน

32


บวงรัก

จอมมาเฟย

ตอน 3

เมื อกลั บ มายั ง คฤหาสน์ หรู แ บบเรอนาซองค์ อิต าลี บ นพื นที เกือบยีสิบเอเคอร์ อันเป็ นทีพักของพีชายคนโต เพียงเห็นใบหน้ าของน้ องสาว พีชายทังสามคนก็แสดงสีหน้ าตกใจอย่างมาก อัลเฟโด้ ดิ มาโกร์ พลางใช้ มือ จับไปยังวงหน้ านวลทีเห็นรอยบอบชําอย่างชัดเจน “ลาธี นา่ ไปโดนอะไรมาน่ะ ทําไมหน้ าบวมอย่างนัน” “เกิดเรื องกับลาธี นา่ ค่ะ” เธอบอกให้ พีชายทังหมดได้ รับทราบอย่าง ไม่ปิดบัง “เกิดเรื องอะไรบอกพีมาเดียวนีเลยลาธี น่า ” จิโอวานนี ถามอย่า ง ห่วงใยด้ วยนําเสียงเร่งร้ อน นันเพราะทังหมดมีน้องสาวเพียงคนเดียวและทุก คนก็รักเธอมาก “ลาธี น่า เกื อ บโดนข่ ม ขื น ค่ะ ” หญิ ง สาวเอ่ย ออกมาทังที หัว ใจยัง หวาดหวันไม่หาย “มันเป็ นใครบอกมาเลยพีจะได้ ให้ เบนิโต้ ไปจัดการ เล่าเรื องให้ พีฟั งสิ ว่ามันเป็ นยังไง” อัลเฟโด้ แสดงสีหน้ าโกรธอย่างมากเมือได้ รับรู้ ลาธี น่าจึงเล่า เรื องทีเกิดขึนให้ พีชายทุกคนได้ ทราบอย่างช้ าๆ “มันกล้ ามาก พวกมันทังสองคนต้ องได้ รับการสังสอน”เพียงฟั งจบก็ แสดงสีหน้ าโกรธแค้ นอย่างมาก “ใช่ครับพีอัลเฟโด้ ” จิโอวานนีกับวาเลนติโน่ตอบรับอย่างเห็นด้ วย “ไม่ต้องทําให้ ถงึ ตายนะคะพีอัลเฟโด้ เพราะเรื องนีลาธี นา่ ก็มีส่วนผิด

รัตมา

33


ตรงทีคิดว่าเขาจะเป็ นเพือนด้ วยดีก็เลยยอมไปร่วมงานปาร์ ตีกับเขา ถ้ าผู้ชาย คนนันไม่มาช่วยไว้ ลาธี น่าก็คงแย่ไปแล้ วล่ะค่ะ ”เธอไม่อยากให้ พีชายฆ่าคน ตายอีกเพราะอีกฝ่ ายร้ างราเรื องนีมานานแล้ ว “พีไม่เอาให้ ตายหรอกแต่จะทําให้ มนั ตายทังเป็ นมากกว่า” อัลเฟโด้ บอกด้ วยสี หน้ าที แฝงไปด้ วยความโกรธแค้ นแทนน้ องสาว “เบนิ โต้ น ายไป จัดการกับไอ้ พีน้ องสารเลวนันด้ วยนะ” “ได้ ครับดอนอัลเฟโด้ ” เบนิ โต้ กั บทาซิโอ้ ก็ทาํ ตามทีเจ้ านายบอกในอีกอาทิตย์ ต่อมา เป็ นช่วงทีพีน้ องไบรอนและเรแกนกําลังขับรถเพือจะไปเทียวนัน รถเก๋งสี ดํา ของลูกน้ องมือขวาและมือซ้ ายของอัลเฟโด้ ก็ขับไล่ตามติดอย่างประชิดก่อน จะขับมาปาดยัง หน้ า รถของอี กฝ่ าย ไบรอนหงุ ดหงิ ดอย่า งมากหลังจากที เหยียบเบรกอย่างเต็มที ก่อนทีจะชนกับรถเบืองหน้ า พลางด่ากราดออกมา ด้ วยความโมโห “ขับรถบ้ าอะไรของมันวะ” “นันสิ” พีชายทีนังรถมาด้ วยกันพยักหน้ าอย่างเห็นดีเห็นงามเพราะ เป็ นคนทีไม่ยอมแพ้ ใครง่ายๆ จึงเปิ ดประตูก้าวลงมาด้ วยสี หน้ าทีโมโหพลาง ตะโกนถามแบบเอาเรื อง “ขับรถบ้ าอะไรของพวกนายกัน เฮงซวยจริ งๆ” หากทว่า อีกฝ่ ายกลับไม่พูดพล่า มทํ าเพลงอะไรทังสิ น แต่หยิ บปื น ขึนมาจ่อยิงไปยังร่างของชายหนุ่มเบืองหน้ าทันทีหนึงนัด จนไบรอนเซไปพิง กับรถของตนเองเบนิโต้ ยกปื นชีไปยังร่ างของอีกฝ่ ายและบอกด้ วยนําเสี ยงที เหียมเกรี ยม “แกกล้ ามากเลยนะทีคิดทําร้ ายคุณลาธี นา่ ” เมือไบรอนเห็นปื นทีอยู่ ในมือก็แสดงสี หน้ าหวาดหวันอย่างมากเกิดอาการตัวสันไม่หยุดพลางส่าย หน้ าปฏิเสธ “ฉันไม่ได้ ทํานะ” 34


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ใครทีกล้ าทําร้ ายคุณลาธี นา่ ล่ะก็โทษของมันคือตายสถานเดียว” เพียงบอกเสร็ จปื นในมือของเบนิ โต้ ก็ยิง ไปยังร่ างของไบรอนทัน ที หลายนัดติดกัน ปั ง...อีกฝ่ ายยกมือขึนมายังศีรษะเพือบอกอย่างอ้ อนวอนขอ ชีวิต “อย่าทําผมเลยครับ” หากทว่าเสี ยงกระสุนกลับดังขึนรอบตัวพร้ อม กับทีไบรอนทรุ ดลงไปกองทีพืนเลื อดเต็มขาของชายหนุ่ม เบนิโต้ จึงบอกให้ ได้ รับรู้ “ถ้ าคุณลาธี นา่ ไม่ขอไว้ ล่ะก็ แกได้ ไปนรกแล้ วแน่นอน” เรแกนทีเห็นน้ องชายโดนยิงก็เปิ ดประตูออกมาเพือเตรี ยมวิงหนี แต่ ทาซิโอ้ เห็นเขาเสียก่อนจึงใช้ ปืนยิงไปยังขาของอีกฝ่ ายสองนัดติดกัน ปั ง... ทํา ให้ ญาติผ้ ูพีของไบรอนล้ มลงไปกองทีพืนถนน “ถ้ าแกสองคนคิดทําร้ ายคุณ ลาธี นา่ อีกล่ะก็ ครังหน้ าฉันจะยิงหัวของแกให้ กระจุยทีเดียว” ทีปรึกษามือขวา คนสนิทของดอนใหญ่แห่งทัสคานีบอกอย่างข่มขู่ “ผมไม่คิดทําร้ ายคุณลาธี นา่ อีกแล้ วครับ” ไบรอนไม่เคยหวาดกลัวอะไรมากเท่านีมาก่อนเลย เพราะความโมโห ทีเห็นเธอไปคุยกับผู้ชายคนอืนทังทีหญิงสาวบอกให้ ทราบว่าขอเป็ นเพือนกับ เขาแทน ซึงเขาไม่ได้ อ ยากเป็ น และเมื อเห็น โอกาสเหมาะในคําคื นนันจึง วางแผนกับพีชาย ลืมไปว่าอีกฝ่ ายมีพีชายเป็ นมาเฟี ยใหญ่อยู่ทีทัสคานีแห่ง อิตาลี ช่างหาเรื องตายให้ กบั ตัวเองจริ งๆ เบนิโต้ ก้าวกลับขึนไปบนรถพร้ อม เพือนโดยไปรายงานให้ ดอนทังสามได้ รับทราบหลังจากไปถึงคฤหาสน์หรู ซึง ทังหมดก็รอฟั งถึงผลงานทีสังไป “ผมจัดการกับสองพีน้ องทีคิดทําร้ ายคุณลาธี น่าแล้ วครับ” อัลเฟโด้ ยิมด้ วยสีหน้ าพอใจ “ดีมาก” ก่อนจะหันไปยังลาธี นา่ ทีนังอยูใ่ นห้ องรับแขก“คิดว่าสองคน นันคงไม่กล้ ามายุง่ กับเราอีกแล้ วล่ะลาธี นา่ ” “ขอบคุณค่ะพีอัลเฟโด้ ” เธอกอดร่ างของพีชายด้ วยความรักอย่า ง แนบแน่นมีเพียงครอบครัวเท่านันทีรักตนเองอย่างมากมายเช่นนี

รัตมา

35


ข่าวของสองพีน้ องทีโดนยิงโรเจอร์ ก็ได้ รับรู้ จากพวกทีไปงานเลี ยงซึง เขาก็ พ อที จะรู้ จัก บ้ า งเช่ น กัน ด้ วยการแนะนํ า ของเรแกน หลั ง จากวาง สายโทรศัพท์ไปแล้ วจึงโทรไปบอกให้ เพือนหนุม่ ทีกลับไปเกรเนดาแล้ วได้ ทราบ “สองพีน้ องนันโดนยิง” “พีชายมาเฟี ยของแม่คาสโนวีนันคงไม่ยอมปล่ อ ยให้ คนที ทํา ร้ าย น้ องสาวได้ อยูอ่ ย่างสบายหรอกแล้ วเป็ นยังไงตายรึเปล่า” ยังไม่วายห่วงใยใน ตัวของทังคูท่ ีถูกตนเองและเพือนอัดจนหน้ าแตก “ยังไม่ตายแต่คงจะต้ องใส่ขาเทียมทังคู่ เพราะว่าโดนยิงจนกระดูกขา แตก” “ทังสองคนนีจะไม่โดนยิงถ้ าเกิดว่าผู้หญิ งคนนันไม่ทําตัวอ่อยผู้ชาย ไปทัวจนไบรอนแค้ นใจต้ องวางแผนกับพีชายแบบนีหรอก” นิโคไลโทษว่าเป็ น ความผิดของผู้หญิงทีไม่ร้ ู จกั พอ “นันสิผ้ หู ญิงคนนีทําให้ คนอืนเดือดร้ อนน้ องสาวมัวเองจนเกิดเรื อง กลับไปโทษคนอืนแทน อยากรู้ จริ งแม่นนจะรู ั ้ สึกยังไงทีคนอืนต้ องมาพิการ เพราะสําส่อนไม่เลือก” โรเจอร์ ไม่ชืนชอบผู้หญิงคนนีเหมือนกัน “ดีนะทีน้ องชายของฉันไม่ได้ ไปหลงเสน่ห์ผ้ ูหญิ งทีทําตัวมัวอย่างนี เกิดวันดีคืนดีหงึ แม่นีขึนมาแล้ วเผลอทํารุ นแรงด้ วยความโมโหแบบไบรอน คง ไม่แคล้ วโดนพีชายมาเฟี ยของเจ้ าหล่อนมายิงแน่ ถ้ าเป็ นอย่างนันล่ะก็ฉันจะ เอาเรื องแม่สาวมัวผู้ชายให้ ถงึ ทีสุดเลยล่ะ ถ้ าน้ องของฉันต้ องเป็ นอย่างสองพี น้ องนีล่ะก็” ขณะเอ่ยแววตาของเขาก็เป็ นประกายกร้ าวอย่างน่ากลัว แม้ ว่ า จะผ่ านมานานเป็ นเดื อนแล้ ว แต่ ใ บหน้ าของผู้ ชายที ตนเองได้ พบยังรี ส อร์ ทของเพือนก็ยงั ไม่เลื อนหายไปจากภวัง ค์ของลาธี น่า เพราะมีฝี มือทางด้ า นวาดรู ปจึงบรรยายลักษณะใบหน้ าคมลงบนผื นผ้ าใบ ทังทีเขาบอกว่าไม่ได้ ต้องการเสือคืน แต่ลาธี นา่ ก็ยงั ยืนยันทีจะทําดังเดิมด้ วย การไปดักรอเขาแต่ก็ไม่พบ วงหน้ านวลจึงผิ ดหวังอย่างมากพลางนึกอย่า ง เสียดายทีไม่ร้ ู วา่ เขาอยูท่ ีไหนเผือบางทีจะติดต่อไปหาได้ 36


บวงรัก

จอมมาเฟย

ซึงในระหว่างทีใช้ พกู่ นั ปาดปั ดรู ปภาพใบหน้ าคมบนผืนผ้ าใบก็นกึ ถึง สิงทีอยากให้ เกิดขึนกับตนเอง “คุณนิโคไลคะฉันจะมีโอกาสได้ เจอกับคุณอีกรึเปล่ากัน” ถ้ าวันนันไม่ได้ เขาไม่ร้ ู วา่ เธอจะเป็ นยังไงบ้ าง ถึงแม้ ว่าลาธี น่าจะเป็ น สาวต่างชาติ แต่เธอก็ยงั ไม่เ คยทีจะขึนเตียงกับ ผู้ชายคนไหนเลย เพราะไม่ อยากให้ ใครมาประกาศสิทธิ ในตัวเธอระหว่างนันแอ๊ บบีซึงเป็ นแม่บ้านทีคอย ดูแลทุกอย่างในคฤหาสน์ของพีชายก็เดินเข้ ามาหาเธอและบอกให้ ได้ ทราบ “คุณลาธี นา่ คะโทรศัพท์จากคุณดาเรนค่ะ” เธอหยุดวาดรู ปและวาง พู่กนั ใส่ ลงไปในจานสี ซึงอยู่ไม่ไกลก่อนจะรั บโทรศัพท์จ ากแอ๊ บบีพลางเอ่ย ทักทายเข้ าไปในสาย “ว่าไงเหรอดาเรน” “พอดี ว่า พี มอลลี โทรมาชวนไปเที ยวที อัง กฤษน่ะ เธอสนใจจะไป ด้ วยกันไหมลาธี นา่ ” อีกฝ่ ายบอกถึงธุระทีโทรมาหาเพือนสนิท “ก็ดีเหมือนกันนะตังแต่ทีไปงานแต่งงานของพีมอลลี คราวนันแล้ วก็ ไม่ได้ แวะไปหาเลย” “เป็ นอันว่าเธอไปด้ วยนะอย่างนันเราไปเจอกันทีสนามบินลอนดอน เลยละกัน เธอจะได้ ไม่ต้อ งเสี ยเวลาบิน มาหาฉัน ” ดาเรนเสนอความเห็ น ออกมาซึงหญิงสาวก็พยักหน้ าอย่างเห็นดีด้วย “อย่างนันก็ได้ แล้ วว่าแต่เธอจะไปอังกฤษเมือไรล่ะ”นําเสี ยงนุ่มซักไซ้ กลับไป “อาทิตย์หน้ าจ้ ะ” ดาเรนบอกถึงกําหนดการให้ อีกฝ่ ายได้ ทราบ กระทังถึงวันทีเธอเตรี ยมตัวจะไปอังกฤษอัลเฟโด้ ซงกลั ึ บมาจากไปดู งานสัมปทานทีประเทศฝรังเศส เมื อเห็นแอ๊ บบีหิวกระเป๋ าใบใหญ่ก็รับรู้ ว่า น้ องสาวคงเตรี ยมตัวไปเทียวทีไหนสักแห่งเป็ นแน่ วันนี เขาไม่ได้ ไปทํ างาน เพราะยังรู้ สึกเหนือยล้ าไม่หาย “จะไปเทียวไหนเหรอลาธี นา่ ” “พอดีวา่ ดาเรนชวนลาธี นา่ ไปหาพีมอลลีทีอังกฤษค่ะ อาจจะอยูท่ ีนัน

รัตมา

37


สักพักค่ะ” จะว่าเธอเกิ ดมาโชคดีมากก็ได้ อยากได้ อ ะไรก็ ไม่เคยที จะผิ ดหวัง ยกเว้ นดาวกับเดือนเท่านันทีลาธี น่าไม่สามารถจะหยิบมันลงมาได้ นอกนัน เธอสามารถเนรมิตได้ ทุกอย่าง หากทว่าเพียงไม่นานเธอก็รับรู้ ว่ามีอีกอย่าง หนึงทีหญิงสาวไม่อาจจะหยิบมาเก็บไว้ ได้ นนก็ ั คือหัวใจของใครบางคนน่ะเอง ถ้ าจะเก็บได้ ก็คงมีเพียงแค่ความเกลียดชังทีเขามอบให้ กบั ตนเองเพียงเท่านัน “เทียวให้ สนุกนะลาธี นา่ ” “ขอบคุณค่ะพีอัลเฟโด้ ลาธี นา่ ไปก่อนนะคะ” เพียงบอกเสร็ จก็จมุ พิต ไปยัง แก้ มของพีชายคนโตด้ วยความรั กก่อ นจะก้ า วขึนไปบนรถคัน หรู เ พื อ เตรี ยมตัวเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เมือไปถึงสนามบินทีอังกฤษลาธี น่าก็เข็ นรถออกมายังด้ านนอก แต่ ในระหว่างนันก็ใช้ สายตามองหาเพือนของตนเองนันเพราะว่าเมือครู่ นีดาเรน โทรมาบอกให้ ทราบว่ามาถึงแล้ วเช่นกัน ซึงก็มีชายหนุ่มอีกคนหนึงทีสวมชุด สูทสี นําตาลตัวเท่ก้าวออกมาจากด้ า นในเช่น กัน พร้ อมกับ กระเป๋ าใบใหญ่ ระหว่างทีเขากําลังจะเข็นรถออกไปนันก็พลันมองเห็นหญิงสาวคนหนึงซึงอยู่ ในชุดเสือกักสีขาวแบบลูกไม้ ถกั สีขาวสวมทับกับเสื อยืดแขนสันกับกระโปรง ยาวแบบยิปซี ชายหนุม่ ร่างสูงคนหนึงมองด้ วยความตะลึงงัน จนลื มตัวเข็ นรถเข้ า ไปหาอีกฝ่ ายอย่างรู้ สึกสนใจ รถเข็ นก็บงั เอิญชนกับลาธี น่า เธอคิดว่าตนเอง ซุม่ ซ่ามไม่มองทางจึงเป็ นฝ่ ายเอ่ยด้ วยความรู้ สึกผิด “อุ๊ย ขอโทษค่ะ” “ไม่ต้องขอโทษหรอกครับผมเองทีเป็ นคนผิ ดเข็ นรถมาชนคุณ” เขา ยิมให้ เธออย่างโปรยเสน่ห์ “ฉันขอตัวก่อนนะคะ” หญิ งสาวเตรี ยมจะเข็ นรถไปทางอืนแต่เขาก็ เข็นตามมาพลางถามด้ วยความอยากรู้ “คุณมาเทียวเหรอครับ” ชายหนุ่มถามอย่างคาดเดา ลาธี น่าก็ผงก ศีรษะตอบรับด้ วยรอยยิม 38


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ใช่คะ่ ฉันมาเทียวกับเพือน” “ผมชือมัลโร เบเชอร์ ทํางานอยู่ทีนีครับ แล้ วคุณชืออะไรเหรอครับ” ชายหนุม่ แนะนําตัวเองให้ เธอได้ ร้ ู จกั “ฉันไม่จําเป็ นต้ องบอกให้ คณ ุ รู้ ” เพียงได้ ยินเขาก็ตืออย่างไม่เลิกรา “แต่ผมอยากรู้ จกั คุณนี” “แต่ฉันไม่อยากรู้ จกั คุณค่ะ” เธอปฏิ เสธอย่างไร้ เยือใย จะไม่ทําตัว เหมือนทีผู้ชายอีกคนได้ เตือนไว้ ‘ถ้ าคุณไม่เลิ กทํ านิ สัยหว่า นเสน่ห์ ไปทัวล่ ะก็ อาจจะเกิ ดเหตุการณ์ เลวร้ ายอย่างนีอีกก็ได้ ’ ตังแต่นนมาลาธี ั นา่ ก็เลิกทําตัวเหมือนให้ ความหวังคน อืนอีก “ผมอยูท่ ีนีครับถ้ าคุณอยากเทียวล่ะก็บอกผมได้ เลยนะครับผมเต็ม ใจเป็ นไกด์ให้ คณ ุ อย่างเต็มที” “ขอบคุณนะคะแต่วา่ ฉันคงไม่รบกวนคุณหรอกค่ะ” เธอบอกปั ดอย่าง ไม่ใ ส่ ใ จ ตอนนี ลาธี น่า กลายเป็ นหญิ ง สาวที สงบเสงี ยมไม่ อ ยากที จะเอา ความรู้ สึกของใครมาล้ อเล่นอีกแล้ ว “ไม่รบกวนเลยครับ สําหรับคุณแล้ วผมเต็มใจอย่างมากเลยครับ” มัล โรยังคงยืนยันทีจะทําดัง เดิมไม่เปลี ยนแปลง ดาเรนทีนังรออยู่ในสนามบิ น บริ เวณทางออกก็มองเห็นเพือนเดินเข้ ามาตรงทีตนเองนังอยู่จึงเรี ยกอีกฝ่ าย ในทันที “ลาธี นา่ ฉันอยูน่ ”ี "คุณชือลาธี นา่ น่ะเอง" เมือเขาได้ ยินก็ยิมด้ วยความยินดีเธอหันไปพูด กับ ชายหนุ่มที ตามตนเองมาอย่า งไม่ เ ลิ กตื อที จะไปส่ ง ให้ ได้ แ ม้ ว่า เธอจะ ปฏิเสธอย่างไรก็ตาม “เพือนฉันรออยูน่ ีคงไม่รบกวนให้ คณ ุ ไปส่งหรอกค่ะ ขอบคุณนะคะ” หลังจากนันลาธี นา่ จึงหันไปยังเพือนสนิทของตนเอง “มาถึงนานรึยงั ดาเรน” “ประมาณชัวโมงกว่าน่ะแล้ วผู้ชายคนนีเป็ นใครเหรอ” อีกฝ่ ายย้ อนถามด้ วยความอยากรู้ พร้ อมกับมองไปยังใบหน้ าคมของ

รัตมา

39


ชายหนุม่ ทียืนอยูไ่ ม่ไกลด้ วย “ฉันไม่ร้ ู จกั น่ะเพิงเจอกันเมือกีเอง” “ผมยิ น ดี ที จะไปส่ ง พวกคุณที บ้ า นนะครั บ ” ยัง คงยื น ยัน ที จะทํ า ดังเดิมอย่างตือไม่เลิก “คุณคะจะให้ ฉันบอกอีกกีครังกันคะว่าฉันไม่ต้องการให้ คุณไปส่ง ” ลาธี น่า ตอบกลับ ไปด้ ว ยนําเสี ยงทีแสดงถึง ความไม่พอใจมากขึนกว่า เดิ ม เมือก่อนเธอไม่เคยลังเลแต่ตอนนีหญิงสาวไม่ได้ ทําตัวเหมือนเก่าแล้ ว “ก็ดีเหมือนกันนะลาธี น่าเราจะได้ ไม่ต้องเรี ยกแท็กซี ด้ วย” แต่ทว่า เพือนสาวกลับแย้ งขึนมาเหมือนไม่เห็นด้ วย “ดาเรนเรากลับเองก็ได้ นะ” “เพือนฉันไม่ยอมต้ องขอโทษด้ วยนะคะอย่างนันเรากลับกันเถอะ” ทังสองจึงเข็นกระเป๋ าออกไปยังด้ านนอกอย่างไม่สนใจใยดีในตัวของอีกฝ่ าย มัล โรรี บ เข็ น รถตามไปทัน ที พ ร้ อมกับ หยิ บ โทรศัพ ท์ ขึ นมาและกดโทรหา คนขับรถของตนเอง “เจฟนายอยูไ่ หนน่ะมาถึงสนามบินรึยงั ” “ผมจอดรถอยูข่ ้ างนอกแล้ วครับคุณมัลโร” อีกฝ่ ายรี บตอบให้ เจ้ านาย ได้ ทราบหลังจากนัน “เดียวฉันจะออกไปเดียวนีล่ะ” เขารี บเข็นรถตามหญิงสาวทังสองคน อย่างไม่รอช้ านันเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ เจอกับอีกฝ่ ายน่ะเอง เมือออกมายังด้ านนอกแล้ วลาธี นา่ กับดาเรนก็เตรี ยมทีจะเดินไปขึน รถแท็กซีแต่จๆู่ กระเป๋ าทีเธอถือไว้ ก็ถกู แย่งไปจึงเรี ยกเขาไว้ “คุณมัลโรเอากระเป๋ าของฉันมานะคะ” “ถ้ าคุณอยากได้ คณ ุ ก็ตามไปเอาทีรถของผมละกันนะคุณลาธี นา่ ” ซึง เมือบอกเสร็ จชายหนุม่ ก็หิวมันไปยังรถของตนเองทันที ลาธี น่าจึงวิงตามเขา ไปพร้ อมกับบ่นด้ วย “บ้ าทีสุดเลย” ดาเรนลากกระเป๋ าตามเพือนไปยังลานจอดรถของ สนามบิน น้ องสาวของมาเฟี ยถามเขาด้ วยสีหน้ าทีบูดบึงอย่างมาก “คุณนีพูด ไม่ร้ ู เรื องเลยนะเอากระเป๋ าของฉันคืนมาเดียวนี” 40


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ก็ผมอยากไปส่งคุณทีบ้ านนี แต่คณ ุ ก็ปฏิเสธอยูน่ นล่ ั ะคราวนีคุณคง ปฏิเสธผมไม่ได้ แล้ วนะ” พลางทําท่ายักคิวหลิวตาใส่ด้วย ลาธี น่าถอนหายใจ ออกมาโดยแรง “ครั งนีฉัน จะยอมแต่ถ้า คุณทํ าแบบนี อี กต่อ ไปฉันจะไม่คุยกับ คุณ ด้ วย” มัลโรส่งกระเป๋ าของตนเองและของหญิงสาวทังสองให้ กบั ผู้ช่วยคน สนิทซึงมารับตนเองยังสนามบิน ก่อนจะทําหน้ าทีเปิ ดประตูรถให้ ทงคู ั ่ขึนไป นัง โดยเขานังทางด้ านหน้ า ลาธี น่า จําต้ องยอมให้ อี กฝ่ ายไปส่งที บ้ านของ พีสาวดาเรนทังทีไม่ได้ อยากให้ ไปอีกฝ่ ายไปส่งเลยสักนิด วันต่ อมามัลโรจอดรถยังประตูบ้านหลังหนึงในประเทศอังกฤษ เขาก้ าวลงมาจากรถโดยใช้ มือกดกริ งทางด้ านนอกเพือบอกให้ คนข้ างในได้ ยนิ ติงต่อง... “ใครมากดกริ งกันนะ”ลาธี นา่ เอ่ยอย่างสงสัยแต่พอมองไปทัวบ้ านไม่ มี ค นไปเปิ ด เธอจึง ลุ ก ขึ นไปดูแ ทนก็ เ ห็ น ชายหนุ่ มที มาส่ ง เธอวัน ที มาถึ ง ประเทศอังกฤษ “คุณน่ะเอง” มัลโรส่งรอยยิมมอบให้ พลางเอ่ยทักทาย “ก็ผมเองน่ะสิครับแล้ วคุณคิดว่าเป็ นใครกัน” เธอนึกว่าพอเขามาส่ง ตนเองแล้ วจะไม่ได้ มาอีก “คุณมาทําอะไรคะ” ได้ ยินดังนันชายหนุม่ ก็บอกให้ เธอได้ ทราบ “ผมก็มาหาผู้หญิงทีผมถูกใจน่ะสิครับ นีครับดอกไม้ สําหรับคนสวย อย่างคุณ” เขาหยิบดอกกุหลาบสีแดงมายืนให้ กบั เธอ ถ้ าเป็ นเมือก่อนลาธี น่า คงยิมตอบรับด้ วยความยินดี แต่ทว่าตอนนีกลับไม่เป็ นเหมือนเดิมแล้ ว “ซือมาทําไมกันคะเปลืองเงินเปล่าๆ” “สําหรับผมเป็ นเรื องเล็ กน้ อยมากเลยล่ะครับ” การลงทุนเพียงแค่นี ไม่ได้ ทําให้ เขาสิ นเปลื องเลยเพราะผลประโยชน์ทีเขาได้ รับ มันมากกว่าค่า ดอกไม้ เสียอีก ระหว่างนันดาเรนก็เดินออกมาถามเพือนสนิท “เราจะไปเทียวทีไหนก่อนดีล่ะ อ้ าวคุณมัลโรมาตังแต่เมือไรคะ”

รัตมา

41


เมือเห็นเขานังอยูด่ ้ วยจึงแสดงสีหน้ าประหลาดใจอย่างสงสัย “เธออยากไปไหน ฉันก็ไปทังนันล่ะ ” หญิ งสาวไม่เรื องมากอะไรแค่ ได้ มาเทียวเธอก็ร้ ู สึกยินดีมากแล้ ว “ต้ อ งการไกด์นํ าเทียวไหมครับ ” มัล โรเสนอตัวอย่า งเต็มที ได้ ยิน ดังนันดาเรนก็ยิมอย่างดีใจ “คุณจะเป็ นไกด์พาพวกเราเทียวอย่างนันเหรอคะ” “ฉัน ไม่อ ยากรบกวนคุณน่ะ ค่ะ ” ลาธี น่า ตอบปฏิ เ สธความหวัง ดี ดังกล่าว ตอนนีเธอหวาดกลัวกับความสนิทสนมของผู้คนอย่างมากไม่อยาก ให้ เกิดเหตุการณ์อย่างทีผ่านมา “ไม่เรี ยกว่ารบกวนหรอกครับผมยินดีและเต็มใจเสมอ” “แต่วา่ ...” หญิงสาวจะแย้ งอย่างไม่ยอม ซึงดาเรนก็เป็ นคนตัดสิ นใจ แทน “ก็ดีน ะที คุณมัล โรจะพาเราเที ยวน่ะ ” ดาเรนกล่ อ มให้ เพื อนสาว เปลียนใจ “ก็ได้ อย่างนันฉันจะยอมให้ คณ ุ เป็ นไกด์นําเทียวละกันค่ะ” มัลโรยิม อย่างยินดีเมืออีกฝ่ ายไม่ได้ ปฏิเสธตนเองแล้ ว ทีบริ ษัทขายเครื องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ในเกรเนดา ยามนีนิโคไลก็ มาสั งซื อเครื องจั ก รเพื อเอาไปใช้ กับ ธุ ร กิ จ เหมื อ งทองคํ า ของตนเองที กํา ลัง ขยายพื นที มากขึ นกว่า เดิ ม เขาเดิน ดูเ ครื องจักรหลายชนิ ดกับ ยูเ อล หัวหน้ าคนงาน โดยสิงทีเขาจะซือนันก็คือเครื องกลันทอง เขาสังไปอีกห้ าตัว ก่อนจะทําการจ่ายเงินด้ วยบัตรเครดิต “รี บไปส่งให้ ผมเลยนะครับ” เขาสังกับเจ้ าของร้ าน อีกฝ่ ายก็พยักหน้ าตอบรับเป็ นอย่างดี หลังจาก นันเขาจึงขับรถกลับไปยังเหมืองของตนเอง ชายหนุ่มเดิ นเข้ า ไปสังการกับ แม่บ้านราวกับเพิงนึกได้ “มาร์ ตาอย่าลืมทําความสะอาดห้ องของมัลโรด้ วยนะ” 42


บวงรัก

จอมมาเฟย

เพียงได้ ยินดังนันอีกฝ่ ายก็ย้อนถามกลับมาอย่างคาดเดา “คุณมัลโรจะมาทีนีเหรอคะเดือนนี” “เปล่าหรอกเดือนหน้ าน่ะเห็นว่าจะลองมาติดต่อเปิ ดบริ ษัทตัวแทน จําหน่ายเรื องตู้แช่แข็ งทีนีด้ วย” นันเพราะว่าทีเกรเนดาก็มีร้านอาหารและ รี สอร์ ทอยูห่ ลายแห่ง “ดีใจจังเลยค่ะทีคุณมัลโรจะมาทีนี” เดบาร่ าลูกสาวของมาร์ ตาเอ่ย ด้ วยสี หน้ าที เกลื อนไปด้ วยรอยยิมนันเพราะว่าชายหนุ่มผู้ นีเป็ นคนใจดีกับ ตนเองและมารดามาก “คุณมัลโรมาทีนีคนเดียวเหรอคะ” มาร์ ตาซักถามกลับ “ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะมากับเพือนหรื อไม่ก็ผ้ ชู ว่ ย” เขาตอบอย่างคาดเดาในขณะทีมือก็พลิกดูรายรับรายจ่ายของเดือน นีไปด้ วย เนืองจากว่าชายหนุม่ ขยายเหมืองให้ กว้ างขึนจึงต้ องใช้ เงิ นลงทุนสูง อยูเ่ หมือนกัน ไหนจะเรื องแรงงานคนและเครื องจักรรวมไปถึงการเดินสายไฟ คอมพิวเตอร์ และอีกหลายอย่าง เขาจึงต้ องตรวจตราให้ ถ้วนถีอย่างมาก ลาธีน่ายินยอมให้ มัลโรมาเป็ นไกด์ นําเทียวให้ กับตนเองและ เพือน เธอสวมเสือไหมพรมแบบสเวตเตอร์ ลายขวางสีชมพูสลับกับสีขาวทีเข้ า กันกับกางเกงยีนสีออ่ นและรองเท้ าบู้ทสูงแค่ข้อเท้ า ส่วนไกด์จําเป็ นก็อยูใ่ นชุด เสือกักสีดําสวมทับเสือเชิตและกางเกงขายาวทีดูนา่ มองทีเดียว ดาเรนก็สวม เสือแขนยาวไม่ตา่ งกับลาธี นา่ เลยหากแต่สวมกับกระโปรงหนังสีนําตาลเข้ ม ที เข้ ากันกับรองเท้ าบู๊ทครึงน่องสีเดียวกัน โดยสถานทีซึงเขาพามาเป็ นวันทีสามนันก็คือ หอพระราชวังเวสต์มิน เตอร์ หรื อรู้ จกั กันดีในชือว่าบิกเบน หอเก่าแก่แ ห่งนีถูกสร้ างขึนเมือวันที 16 ตุลาคม 2377 ความจริ งแล้ วบิกเบนไม่ใช่ชือของนาฬิ กาหากทว่าเป็ นชือของ ระฆังทีหนัก 13 กิโลกรัม ซึงคําว่าบิกเบนนันมาจากชือของเซอร์ Benjamin Hall ชายคนแรกทีสังซือระฆัง Big Ben มีความสูง 96.3 เมตร คือหอนาฬิ กาที สูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก และกลายเป็ นสัญลักษณ์ ในประเทศอังกฤษ ทังยัง

รัตมา

43


ปรากฏในภาพยนตร์ หลายเรื องไม่วา่ หญิงสาวอยากไปทีไหนเขาก็เป็ นผู้นําพา ไปทุกที เธอหัน มาย้ อ นถามเขาด้ วยความอยากรู้ เมื ออีกฝ่ ายคอยเดิ นตาม ถ่ายรู ปของตนเองไม่หยุด “คุณไม่เบือบ้ างรึไงคะคุณมัลโรทีคอยเดินตามถ่ายรู ปฉันตลอด คุณ ถ่า ยรู ป วิว อย่า งอืนบ้ า งก็ ได้ น ะคะ” เขายิ มกลับ มาและบอกด้ ว ยประโยค อ่อนหวานในลักษณะชืนชม “ถ่ายรู ปคนสวยผมไม่เบือหรอกครับ โดยเฉพาะรู ปของคุณ” “ถ้ าไม่ได้ คุณมัลโรพวกเราคงไม่ได้ เทียวทัวประเทศอังกฤษอย่างนี แถมยังดูแลพวกเราอย่างดีอีกด้ วยค่ะ” ดาเรนเอ่ยชมเชย ซึงมัลโรได้ พาทังสอง สาวเที ยวในฐานะเจ้ า บ้ า นที ดี ไ ม่ ว่ า จะเป็ นปราสาทวอริ ค หอคอยแห่ ง ลอนดอน มหาวิหารเดอรัม และพิพิธภัณฑ์ กบั แกเลอรี ภาพสวยๆ ทีลาธี น่า รู้ สึกชืนชอบอย่างมาก หลัง จากนันทังหมดก็ พากัน ไปหาอะไรนังกิ น ในร้ านอาหารซึงอยู่ ใกล้ ๆ ในบริ เวณทีมาเทียว เมือเดินชมสถานทีท่องเทียวมาพักใหญ่ ภายใน ร้ านอาหารบรรยากาศดูเย็นสบายและร่มรื นอย่างมาก “ผมจะบอกอะไรให้ นะว่าทีอังกฤษน่ะยังสวยสู้ทีเกรเนดาไม่ได้ เลย” นัยน์ตาของลาธี นา่ แสดงความประหลาดใจ “มีชือประเทศนีด้ วยเหรอคะ ไม่ค้ นุ หูฉันเลยค่ะ ” เธอทําท่าเอียงหัว พลางย้ อนถามกลับไป “เป็ นประเทศบนเกาะในทะเลแคริ บเบียนน่ะครับ ถ้ าคุณชอบวาดรู ป ล่ะก็เหมาะเลยล่ะ ทีเกรเนดามีวิวสวยๆ หลายทีเลย พอดีผมจะไปคุยเรื องงาน แล้ วก็จะแวะไปหาพีชายด้ วย ความจริ งพีนิโคไลก็ไม่เชิงเป็ นพีชายแท้ ๆ ของ ผมหรอก เป็ นลูกติดมัมกับสามีคนแรกน่ะ” ปกติเธอได้ แต่ฟังเขาอย่างไม่ค่อย ใส่ใจเท่าใดนัก นอกจากมองเขาเป็ นเพียงเพือนใหม่ทีน่ารักเท่านัน แต่พอได้ ยินชือทีอีกฝ่ ายเอ่ยเมือครู่นีนัยน์ตาก็เปลียนเป็ นมองใบหน้ าคมโดยย้ อนถาม กลับไปให้ ได้ ฟังอย่างชัดเจนมากขึนกว่าเดิม

44


บวงรัก

จอมมาเฟย

“คุณบอกว่า พีชายของคุณชืออะไรนะคะ” มัล โรจึง บอกให้ เธอได้ ทราบ “พีชายของผมชือนิโคไลครับ” ใบหน้ าของชายหนุ่มทีหญิ งสาวเคย คิดไว้ เมือหลายเดือนก่อนว่าตนเองจะมีโอกาสได้ เจอกับเขาอีกรึเปล่า “ชือเหมือนคนทีฉันรู้ จกั เลยค่ะ เขาก็ชือนิโคไล” “ว่าแต่พีชายคุณมัลโรหล่อสู้คุณมัลโรได้ ไหมคะ” ดาเรนถามอย่าง ตรงใจของลาธี นา่ อย่างเหลือเกินเธอเองก็อยากเห็นใบหน้ าของชายหนุม่ ทีเขา พูดถึงเช่นกัน “หล่อคนละแบบครับเดียวผมลองหารู ปในโทรศัพท์ให้ ดูนะครับ จะ ได้ เ ปรี ยบเที ย บว่า ผมกับ พี ชายใครหล่ อ กว่ า กัน ” หลัง จากนันเขาก็ ห ยิ บ โทรศัพท์ของตนเองขึนมาในทันทีขณะทีลาธี นา่ ได้ แต่อธิ ษฐานในใจ “ขอให้ เป็ นคนเดียวกันด้ วยเถอะ” มัลโรค้ นหาอยูค่ รู่หนึงก็พบก่อนจะ ยืนมาให้ เธอได้ ดู “นี ไงครั บ พี ชายของผมหล่ อ คนละแบบกับ ผมเลยครั บ พี นิ โ คไล หน้ าตาจะออกเข้ มๆ ครับ” มือเรี ยวรี บหยิบเครื องโทรศัพท์ของอีกฝ่ ายไปดู โดยเร็ ว ก่อนทีนัยน์ตากลมโตจะเบิกกว้ างด้ วยสีหน้ ายินดีเพียงเห็นวงหน้ าคม ทีอยูบ่ นจอโทรศัพท์ โดยใบหน้ านวลเกลื อนไปด้ วยรอยยิม ดาเรนถามเพือน สนิทด้ วยความอยากรู้ “ใช่คนเดียวกันรึเปล่าลาธี นา่ ” เธอหันไปบอกเพือนในทันที “คนเดี ยวกัน เลยล่ ะ ดาเรน” มัล โรแสดงความสงสัยกับ ท่า ที ข อง ผู้หญิงเบืองหน้ า “คุณสองคนรู้ จกั พีชายผมด้ วยเหรอ” “คุณนิโคไลกับเพือนเป็ นคนช่วยฉันกับดาเรนไว้ ไม่ให้ ถกู ข่มขืนค่ะ ถ้ า ไม่ได้ คณ ุ นิโคไลป่ านนีฉันกับดาเรนก็คงแย่ไปแล้ ว” เธอเล่าถึงวีรกรรมฮีโร่ ใน ดวงใจ ทําให้ จดจํามาได้ จนถึงบัดนี “คุณนิ โคไลกับ เพื อนมี บุญคุณกับ เราทังสองมากเลยค่ะ ” ดาเรน ยืนยันออกมาด้ วยความรู้ สกึ ทีดียิงนัก

รัตมา

45


“ถ้ าคุณไปเกรเนดาฉันขอไปด้ วยนะคะคุณมัลโร จะได้ เอาเสื อไปคืน ให้ กบั พี ชายของคุณด้ ว ยค่ะ” ลาธี น่าบอกอย่า งขอร้ อ ง ซึงในคราแรกไม่ได้ อยากไปเท่าใดนัก แต่พอเห็นภาพในจอแล้ วก็ทําให้ เธอเปลี ยนใจ ซํายังบอก ด้ วยความเร่งร้ อนด้ วย “ได้ สิครับ” ชายหนุม่ ตอบด้ วยสีหน้ ายินดี “แล้ วคุณจะไปเกรเนดาเมือไรคะ”อยากให้ เขาไปเร็ วๆ จัง ปรารถนาที จะได้ พบกับอีกฝ่ ายอย่างเหลือเกิน “ถ้ าผมไปเมือไรผมจะบอกละกัน ว่าแต่คุณจะอยู่ทีอังกฤษนานแค่ ไหนล่ะ” มัลโรถามด้ วยความอยากรู้ “ก็นา่ จะสองเดือนนะคะ” แต่ในใจกลับตอบว่าจะอยูร่ อจนกว่าจะได้ พบกับเขาให้ ได้ แม้ วา่ ต้ องอยูเ่ กินสองเดือนก็ยินดี

46


บวงรัก

จอมมาเฟย

ตอน 4

ในช่ วงหัวคํามัลโรก็ขับรถมาส่ งหญิงสาวทังสองทีบ้ าน ลาธีน่า มอบรอยยิมให้ เขาด้ วยความยินดี ยินดีทีได้ ร้ ู จกั เขาและยินดีทีได้ พบกับผู้ชาย ทีเฝ้าหวังว่าจะได้ เจอกับเขาอยูท่ กุ เมือเชือวัน “วันนีฉันสนุกมากเลยค่ะคุณมัลโร” “เชิญกินข้ าวทีนีด้ วยกันสิ คะ” ดาเรนทําหน้ าทีเป็ นเจ้ าบ้ านทีแสนดี บ้ าง “ขอบคุณครับดาเรน”ชายหนุม่ ไม่ปฏิเสธเลย บนโต๊ ะอาหารมีกบั ข้ าวหน้ าตาน่ากินหลายอย่าง โดยมอลลี พีสาว ของดาเรนก็ต้อนรับมัลโรเป็ นอย่างดี ระหว่างนันลาธี นา่ ก็ถามอย่างสงสัย “คุณมัลโรจะไปเปิ ดบริ ษัททีเกรเนดาเหรอคะ” เขาจึงอธิ บายให้ เธอได้ ฟั งอย่างชัดเจน “ก็ไม่เชิงเปิ ดบริ ษัทหรอกครับผมคิดว่าจะให้ มีตวั แทนผลิ ตห้ องเย็น แช่แ ข็ ง และคอยดูแ ลลู กค้ า ที นันครั บ ” ดาเรนพยักหน้ า อย่างเห็ น ด้ ว ยกับ ความคิดเขา “ก็ดีนะคะ มีบริ ษัททีคอยเซอร์ วิทให้ กบั ลูกค้ าแบบนี” มอลลีทําสีหน้ า สงสัยกับชือประเทศทีลาธี นา่ เอ่ย “เกรเนดามันอยูท่ ีไหนเหรอ” “เห็นไหมคะไม่คอ่ ยมีคนทีรู้ จกั ประเทศเกรเนดาเท่าไรเลย”

รัตมา

47


ดาเรนหันไปสัพยอกใส่อีกฝ่ ายเขาจึงอธิ บายให้ พีสาวของดาเรนได้ ฟั ง “ประเทศเกรเนดาเนียเป็ นเหมือนเกาะๆ หนึงครับ พีชายผมได้ ฉายา ว่าสิงโตแคริ บเบียนของเกาะเกรเนดาด้ วยนะครับ เพราะเป็ นเจ้ าพ่อเหมือง ทองคําทีคนรู้ จกั อย่างมากมาย” เขาเอ่ยอย่างภาคภูมิใจในตัวของพีชายที ตนเองรักอย่างมาก “ว้ าว ฉายาเท่จงั เลยค่ะ สิงโตแคริ บเบียน” ลาธี นา่ อุทานออกมาอย่างชืนชมพร้ อมกับนึกถึงใบหน้ าหล่อกับจมูก ทีได้ รูปเหมือนพญาราชสีห์อย่างชัดเจนคิดอย่างเห็นด้ วยว่าเหมาะกับเขาแล้ ว ล่ะ เพราะลักษณะของอีกฝ่ ายดูสง่า น่ามองราวกับ เป็ นผู้ยิงใหญ่ แล้ วก็ใ ช่ จริ งๆ ด้ วย เมืออีกฝ่ ายเป็ นถึงเจ้ าพ่อเหมืองทองคําแห่งเกาะเกรเนดา มัลโรอยูน่ งคุ ั ยทีบ้ านของพีสาวดาเรนเป็ นพักใหญ่กระทังสี ทุ่มถึงลา กลั บ จากที ลาธี น่ า ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนิ ท สนมกับ อี ก ฝ่ าย เหมื อ นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ความสําคัญมาก แต่ทว่าตอนนีกลับเปลี ยนไปแล้ ว เพราะเขาคือคนทีทําให้ เธอได้ เจอกับฮีโร่ของหัวใจ จึงยอมทีจะสนิทกับอีกฝ่ ายมากขึน วงหน้ านวลยิม หวานเมือออกมาส่งเขาทีรถส่วนตัวสุดหรู “ขอบคุณนะคะคุณมัลโรทีคุณคอยพาฉันกับเพือนเทียว” “ไม่เป็ นไรหรอกเรื องเล็กน้ อยสําหรับคุณแล้ วผมเต็มใจเสมอครับ” “ขับรถกลับดีๆ นะคะ”เธออวยพรให้ กบั เขาด้ วยนําเสียงอ่อนหวาน “ฝั นดีนะครับลาธี น่า คืนนีอย่าลื มฝั นถึงผมด้ วยนะครับ” ชายหนุ่ม เอ่ยลาหญิงสาว “ค่ะ คุณมัลโร” หญิ งสาวมองตามรถของเขาขับ ออกไปไกลจาก สายตาก่อนจะหมุนกายเดินกลับเข้ าไปในบ้ านหลังจากนัน “ดีใจล่ะสิทีจะได้ เจอกับคุณนิโคไลน่ะ ” เพือนสาวเอ่ยอย่างสัพยอก เธอยิมและตอบอย่างไม่ปิดบัง “ใช่ ไม่คิดเลยนะว่าคุณมัลโรจะเป็ นพีน้ องกับคุณนิโคไล รู้ ไหมว่าฉัน พยายามไม่สนใจเขาเพราะฉันไม่อยากทําตัวเหมือนเก่าอีกแล้ ว แต่ฉันก็ต้อง 48


บวงรัก

จอมมาเฟย

สนิทกับคุณมัลโร ไม่อย่างนันฉันคงไม่ได้ เจอกับคุณนิโคไล” เธอตอบกลับไป ด้ วยนําเสียงเบาเมือเพือนคาดเดาในการกระทําของตนเองได้ โดยหลังจากอาบนําเพือเตรี ยมตัวจะนอนนันลาธี น่าก็เดินตรงไปยัง กระเป๋ าสะพายของตนเอง และหยิบบางอย่างออกมานันคือกระเป๋ าเงิ นแบบ หนังอย่างดี มือเรี ยวดึงภาพหนึงทีปริ นซ์ด้วยกระดาษโฟโต้ อาบมันขนาดไม่ ใหญ่มาก ภายในนันคือรู ปของชายหนุ่มคนหนึง เป็ นภาพทีเธอนําติดตัวไป ไหนด้ วยตลอดเพือหวัง ว่าสักวันจะได้ พบกับเขาอีกครัง โดยในยามนี เธอก็ สมหวังตามทีเขาปรารถนาแล้ ว ลาธี น่าจ้ องมองไปยัง รู ปถ่า ยทีอยู่ในมื อด้ วยดวงตาทีเป็ นประกาย พร้ อมกับรอยยิมแห่งความยินดีก่อนจะวางมันลงไว้ ข้างหมอนแล้ วจึงเข้ า สู่ นิท รารมณ์ อย่า งมี ความสุ ข โดยไม่ร้ ู เลยว่า คนทีตัว เธอนึกถึง นันไม่ได้ มอง ตนเองในแง่ดีเลยแม้ สกั นิด “พักนีไม่ ค่อยเข้ าบริ ษัทเลยนะมัลโร” แคทเธอรี นผู้เป็ นมารดาเอ่ยถามลูกชายด้ วยความสงสัย ถึงเธอจะมี อายุห้าสิบหกปี แต่เธอก็ไม่ได้ ดแู ก่ตามอายุ ผิ ดคาดกลับดูเหมือนผู้หญิ งวัยสี สิบห้ ามากกว่า นันเพราะความใส่ใจและดูแลสุขภาพของตนเองเป็ นอย่างดี ใครเห็นก็คงไม่เชือว่า เธอจะมีลูกชายโตเป็ นหนุม่ แล้ วสองคน “อี กไม่น านผมจะพาคนรั กมาให้ มัมรู้ จักนะครั บ มัมจะได้ ไม่ต้อ ง แนะนําผู้หญิงคนอืนมาให้ ผมอีก” มัลโรเงยหน้ าขึนมาจากคอมพิวเตอร์ ซึง กําลังเซฟไฟล์ภาพในกล้ องส่วนตัวของตนเองมาไว้ ในคอมพิวเตอร์ “ก็มมั กลัวลูกจะไปคว้ าผู้หญิงไม่ดีมาเป็ นสะใภ้ ของมัมนี” “ผมรั บ รองว่า ผู้ ห ญิ ง คนนี จะต้ อ งถูกใจมัมแน่ครั บ ” ได้ ยิน ดัง นัน แคทเธอรี นก็ทําตาโตก่อนจะบอกลูกชายกลับมา “อย่างนันพามาดูเลยว่าจะดีเท่ากับผู้หญิงทีมัมแนะนําให้ ลูกรึเปล่า” “สวยขนาดนีพอไหมครับมัม” เขาหันหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ให้ มารดา ได้ ดอู ีกฝ่ ายก็เดินเข้ ามาดูใกล้ ๆ ก่อนจะบอกอย่างยอมรับตามลูกชาย

รัตมา

49


“อืม สวยมากเลย” “แล้ วผมจะพาเธอมากินข้ าวทีบ้ านของเรารับรองมัมต้ องชอบเหมือน ผมแน่นอน” มัลโรตอบอย่างอวดคุย “ก็ ข อให้ เ ป็ นอย่า งที พูดเถอะ เอาอย่า งพี นิ โคไลสิ ห าลู กสะใภ้ ไ ด้ ถูกใจมัมมาก” “ก็นี ไงครั บ ผมถึง จะพามาให้ มมั ได้ ร้ ู จัก ”เขาบอกด้ ว ยนัยน์ ตาเป็ น ประกายแพรวพราว ซึงมัลโรก็ได้ ชวนเธอมากินข้ าวทีบ้ านในอาทิตย์ต่อมาหลังจากทีคบ กับเธอมาเป็ นเวลาเกือบสองเดือนและทังคู่ก็สนิทสนมกันมากกว่าเดิม ลาธี น่าทีต้ องทําเป็ นชอบเขาก็จําต้ องมาเพียงเพราะหวังว่าอยากทีจะได้ เจอชายใน ฝั นของตนเอง เธอสวมชุดแสคเกาะอกสีฟ้าเทอร์ คว้ อยซึงสร้ างความโดดเด่น ให้ กบั หญิงสาวอย่างมาก มีผ้าคลุมไหล่แบบลูกไม้ แสนหวานประดับอยูบ่ นบ่า นวล ปล่ อ ยเส้ น ผมที ยาวเหยียดตรงลงมายัง แผ่ น หลัง เนี ยนที อวดผิ ว ผ่ อ ง พรรณน่าสัมผัส โดยมือของมัลโรโอบร่างระหงอย่างสนิทสนมเข้ าไปยังด้ านใน ซึงเธอก็ไม่ได้ ตอ่ ต้ านหรื อทําท่ารังเกียจอะไร วันนีบุพการี ทงสองของเขายกเลิ ั กนัดทังหมดก็เพือลูกชายเพียงคน เดียว นันเพราะจะได้ เลื อกและพิจารณาผู้หญิ งทีลูกชายควงว่าผ่านสายตา หรื อไม่ เพียงเห็นร่างระหงก้ าวเข้ ามายังห้ องอาหาร แคทเธอลีนต้ องยอมรับว่า หญิ ง สาวทีลู กพามาแนะนํ า ให้ ตนรู้ จักนันสวยงามและดูดีอ ย่า งมาก การ แต่งหน้ าก็ดเู หมาะสม ชุดก็ดถู กู กาลเทศะ ไม่ได้ โชว์เนือหนังเกินงามนักยามที อยูต่ อ่ หน้ าผู้ใหญ่ กิริยาก็ดเู รี ยบร้ อยอ่อนหวานยิงนัก ช่างแตกต่างไปจากคน อืนทีลูกชายพามาให้ ดตู วั เสียจริ ง “ผมพาลาธี นา่ มาแล้ วครับมัม มัมของผมชือแคทเธอรี น เบเชอร์ ครับ” “ยิ น ดี ต้อ นรั บ จ้ ะ หนูล าธี น่า ” แคทเธอรี น เอ่ยทักทายหญิ ง สาวที ลูกชายควงเข้ ามาในบ้ าน “เป็ นไงครับมัมถูกใจมัมไหมครับ” เขากระซิบข้ างมารดาเบาๆ “ต้ องได้ คยุ ก่อนถึงจะรู้ วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ” 50


บวงรัก

จอมมาเฟย

เธอตอบแบบยังไม่ตดั สินใจ “ตัวจริ งหนูดดู ีกว่าในรู ปอีกนะจ๊ ะ” แคทเธอรี นเอ่ยชมเชยออกมา “ขอบคุณค่ะ” “ไปกินข้ าวกันเถอะจ้ ะ วันนีมัมสังแม่บ้ านเตรี ยมอาหารไว้ เต็มโต๊ ะ เลย” หญิงสูงวัยเชือเชิญลาธี น่า ก่อนจะเดินนําไปยังห้ องอาหารทีอยู่อีก มุมหนึงของห้ องบนโต๊ ะมีอาหารทีส่งกลินหอมและหน้ าตาน่าทานยิงนัก มีทงั เนือย่างกับยอร์ คเชอร์ พดุ ดิง ไก่อบซอส ผัดเนือแกะ และ ปลาแซลมอลกับข้ าว โอ๊ ต มัลโรทําหน้ าทีเป็ นสุภาพบุรุษอย่างดีด้วยการขยับเก้ าอีให้ เธอนัง ลาธี น่า จึงกล่าวด้ วยนําเสียงนุม่ “ขอบคุณนะคะมัลโร” “หนูลาธี นา่ เป็ นคนทีไหนเหรอจ๊ ะ” แคทเธอรี นชวนเธอคุยอย่างเป็ น กันเอง “ลาธี นา่ เป็ นคนอิตาเลียนค่ะ”ระหว่างทีภรรยาซักถามหญิงสาวเบือง หน้ า สก็ อ ตซึงเป็ นสามี ก็น ังพิ จ ารณาคนรั กของลู กชายเพี ยงคนเดี ยวด้ ว ย เหมือนกัน “แล้ วครอบครัวหนูทํางานอะไรเหรอจ๊ ะ” “พีชายของลาธี น่า ทํ า งานเกี ยวกับ สัมปธานทัวโลกครั บ มัม ส่ ว น พีชายอี กสองคนก็ เป็ นเจ้ า ของโรงพยาบาล กับ โรงงานผลิ ตไวน์ ครั บ ส่ ว น ลาธี น่าไม่ต้องทํา งานอะไรครับมัมคอยรับ แต่เงิ น ปั นผลจากพีๆ อย่างเดียว ครับ” ได้ ยินดังนันผู้เป็ นแม่ก็ร้ ู สึกพอใจอย่างมาก “ดีจงั เลยจ้ ะ”แม้ วา่ แคทเธอรี นจะไม่ได้ เลือกลูกสะใภ้ ทีความรวย แต่ก็ ไม่ชืนชอบสาวๆ ทีจะมาปลอกลอกและเกาะลูกชายเป็ นปลิ งโดยไม่ทําอะไร เช่นกัน “แล้ วนีหนูลาธี นา่ จะย้ ายมาอยูท่ ีอังกฤษเลยหรื อว่ายังไงจ๊ ะ” “ลาธี นา่ มาเทียวหาพีสาวของเพือนทีอังกฤษค่ะ” “ลาธี นา่ ลองชิมนีสิ อร่อยนะ” ระหว่างนันมัลโรก็ทําหน้ าทีคอยตักอาหารให้ เป็ นอย่างดี แคทเธอรี น

รัตมา

51


พึงพอใจคนรักของลูกชายทีพามาให้ ตนเองได้ ร้ ู จกั ในคืนนีมากดูดกี ว่าผู้หญิงที ตนเองแนะนําให้ ลูกชายเสียอีก หลังจากทีกินอาหารคําอิมเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วลาธี น่าก็เดินมาทรุ ด กายยังห้ องโถงของบ้ านหลังใหญ่ ในช่วงเวลานันเธอก็เห็นภาพของชายหนุม่ ที ตนเองอยากพบยิงนักเฝ้ารอว่าเมือไรทีเขาจะไปทีเกรเนดาเสี ยที ใจเธอมัน ตืนเต้ นจนจะระงับ ไว้ ไม่อยู่แ ล้ ว เมือแคทเธอรี นเห็ นเธอมองไปยังภาพของ ชายหนุม่ เบืองหน้ าจึงบอกให้ รับรู้ “นันนิโคไลพีชายของมัลโรจ้ ะหนูลาธี นา่ ” “ลาธี นา่ รู้ จกั พีนิโคไลครับ” อีกฝ่ ายทําแววตาแปลกใจ “อ้ าวเหรอจ๊ ะ ไม่ยกั รู้ เลยแล้ วไปรู้ จกั กันได้ ยงั ไงล่ะ” “ลาธี น่าเจอกับพีนิโคไลทีฟลอริ ด้าน่ะครับ แล้ วก็ยงั เป็ นฮีโร่ ไปช่วย ลาธี นา่ กับเพือนให้ รอดพ้ นจากการถูกข่มขืนครับมัม” “โอ โชคดีมากเลยทีนิโคไลไปช่วยไว้ ได้ ทนั ” “คุณนิโคไลให้ เสือกับลาธี นา่ ไว้ คะ่ ลาธี นา่ ซักแล้ วจะเอาไปคืนให้ แต่ก็ ไม่เจอคุณนิโคไลแล้ วค่ะ” “นิโคไลมาทีนีบ่อยเหมือนกันจ้ ะ ถ้ า หนูยังอยู่ทีอังกฤษก็ อาจจะได้ เจอ” แคทเธอรี นเอ่ยถึงลูกชายคนโตด้ วยความรักใคร่เช่นกัน “ผมจะไปหาพีนิโคไลทีเกรเนดาครับ เลยคิดว่าจะพาลาธี น่าไปด้ วย แล้ วก็จะไปดูสถานทีเพือขยายตัวแทนจําหน่ายและคอยดูแลลูกค้ าของเรา ด้ วยครับมัม” “ก็ดีนะไปแล้ วไม่เสียเทียว” ผู้เป็ นพ่อพูดชมเชยลูกชายคนเล็ก มัลโรขับรถไปส่งลาธี น่าทีบ้ านของดาเรนในช่วงทีไม่ดึกมาก พลาง บอกให้ เธอได้ รับรู้ ซํา “คุณเป็ นผู้หญิงคนแรกเลยนะทีผมพาไปแนะนํากับมัมน่ะ เพราะว่า ผมจริ งจังกับคุณมาก” ขณะทีเอ่ยนัยน์ตาของเขาก็เป็ นประกายพราวหวาน หญิงสาวจึงปลดเข็มขัดทีคาดอยูบ่ นกายออกโดยบอกเขา “ฉันเข้ าบ้ านก่อนนะคะ ขอบคุณสําหรับอาหารมือนี กู๊ดไนท์นะคะ” 52


บวงรัก

จอมมาเฟย

“กู๊ดไนท์ครับลาธี นา่ ” ชายหนุ่มเรี ยกชื อเธออย่า งสนิท สนมมากขึ น หลังจากที คบกัน มา เกือบสองเดือน เธอรี บก้ าวลงมาจากรถในทันทีชายหนุ่มรู้ สึกดีทีเธอยอมไป ไหนมาไหนกับตนเองมากขึน หลังจากทีเคลียร์ งานใกล้ เสร็ จแล้ ว มั ลโรก็ได้ กดโทรศัพท์ ไป หาพี ชายเพี ยงคนเดี ย วที รั ก และสนิ ท สนมกัน มากแม้ ว่ า จะไม่ใ ช่ บิ ด าคน เดียวกัน แต่ทงสองก็ ั รักและหวังดีตอ่ กันยิงนัก โดยนิโคไลก็ได้ กลับมาทีวิลล่า แล้ ว ครันเห็นเบอร์ กับชือทีโชว์ ขึนมาบนหน้ าจอ วงหน้ าคมก็เกลื อนไปด้ ว ย รอยยิม ก่อนจะกดรับสายทักทายอีกฝ่ ายโดยยืนพิงกับขอบหน้ าต่างรับลมที พัดมาอย่างเย็นสบายทางด้ านนอกด้ วยท่วงท่าทีผ่อนคลาย “ว่าไงน้ องชายโทรหาพีมีอะไรเหรอ” “อาทิตย์หน้ าผมจะไปหาพีนิโคไลนะครับผมจะพาเจฟ แล้ วก็ผ้ ูหญิ ง ไปด้ วยสองคน พีนิโคไลอย่าลื มบอกมาร์ ตาให้ จดั ห้ องเตรี ยมไว้ ด้วยนะครับ” พีชายก็ตอบรับด้ วยความยินดี “ได้ สิ เดียวพีจะบอกมาร์ ตาให้ ” “คนทีผมจะพาไปเนียเป็ นผู้หญิ งทีผมจริ งจังมากเลยครับผมเชือว่า ถ้ าพีนิโคไลได้ ร้ ู จกั เธอจะต้ องชอบเธอเหมือนกับมัม เป็ นผู้หญิงคนแรกนะครับ ทีมัมบอกว่าผ่านการพิจารณา” ได้ ฟังทีน้ องชายบอกก็ทําให้ ชายหนุ่มอยากรู้ นักว่าผู้หญิงแบบไหนกันทีทําให้ เอาชนะผู้เป็ นมารดาของตนเองได้ “ชักอยากเห็นแล้ วสิวา่ ทีลูกสะใภ้ ทีมัมพิจารณาผ่านเป็ นยังไง” “อาทิตย์หน้ าพีนิโคไลก็ได้ เจอแล้ วครับ” ชายหนุ่มคุยกับน้ อ งชายอีกเพียงครู่ ก็กดวางสาย ก่อ นจะบอกให้ แม่บ้านของตนได้ ทราบหลังจากนันโดยอีกฝ่ ายเป็ นหญิ งวัยกลางคนอายุ 42 ปี เป็ นหญิ งม่า ยทีเลิ กรากับสามีไปเมือหลายปี ก่อนตอนนีจึงเลี ยงดูลูกสาว เพียงคนเดียวโดยไม่คิดมีสามีใหม่ “มาร์ ตาเดียวคุณมัลโรจะพาแขกมาพักทีนีสามคนนะ มีเจฟกับ

รัตมา

53


ผู้หญิงสองคน ช่วยจัดการเตรี ยมห้ องและทําความสะอาดให้ ดีด้วยล่ะ” เมือ คุณแม่บ้านได้ ฟังก็พยักหน้ าตอบรับด้ วยความเข้ าใจ “ได้ คะ่ นายใหญ่” หลังจากนันก็รีบไปทําตามทีบอกทันที หญิงสาวใน วัยอายุ 18 ปี รู้ สึกยินดีนกั เมือได้ ทราบว่าน้ องชายของเจ้ านายจะมาพักทีนี “ดี จ ัง เลยคุณมัล โรจะมาหานายใหญ่ ” นันเพราะอี กฝ่ ายใจดี กับ ตนเองมากถึงแม้ เธอเป็ นเพียงลูกคนใช้ แต่น้องชายเจ้ านายก็ให้ ความเอ็นดู อย่างมาก พลางกุลีกจุ อจัดเตรี ยมห้ องให้ กบั แขกของเจ้ านายอีกคนอย่างดี ช่วงเย็นมัลโรไปทีบ้ านของพีสาวดาเรนเพือบอกให้ หญิงสาวอีกคนได้ ทราบว่า ตนเองจะไปประเทศที ได้ รับปากกับเธอไว้ เมื อไร ตอนนีเขาใกล้ จ ะ เคลียร์ งานเสร็ จแล้ ว “ผมจะไปเกรเนดาวันเสาร์ นี คุณสะดวกรึ เปล่าลาธี น่า” ไม่ต้องถาม ซําเธอรี บตอบรับกลับไปอย่างไม่ต้องคิดนานเลย “สะดวกค่ะ คุณเคลียร์ งานเสร็ จแล้ วเหรอคะมัลโร” รู้ สึกตืนเต้ นและ ยินดีอย่างมากทีเดียว “ใกล้ แล้ วล่ะ ผมมาบอกไว้ กอ่ นคุณจะได้ เตรี ยมตัวทัน” “ขอบคุณค่ะมัลโร” จวบกระทังถึงวันทีมัลโรมารั บลาธีน่ากับดาเรนไปเกรเนดาซึง เขาพาเจฟ ชาร์ ท วิท ผู้ ช่ว ยของตนเองไปด้ ว ยทังสามนังเครื องบิ น ไปลงยัง สนามบินในเกรเนดา ก่อนจะนังเรื อเร็ วจากท่าขับมายังเกาะของพีชาย ความ จริ งก็มีเส้ นทางถนนไปถึงเช่นกัน แต่มาทางเรื อจะเร็ วกว่าจะได้ พาเธอชมวิว ของทะเลด้ ว ย ลาธี น่า และเพื อนกวาดสายตามองไปตามผื น นําสี ครามที สะท้ อนกับแสงแดดจนเป็ นประกายระยิบระยับราวเกล็ดกํามะหยีและท้ องฟ้า ซึงดูสดใสเป็ นอย่างมาก กายระหงเอนพิงเบาะด้ านหลังด้ วยท่วงท่าสบาย บน วงหน้ านวลประดับด้ วยแว่นกันแดดสี ชามองเห็นตึกสูงตําของเมืองเกรเนดา หลากสีสนั อยูไ่ ม่ไกลตา “สวยจังเลยลาธี นา่ ”ดาเรนเอ่ยขึนมาด้ วยความชืนชม 54


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ใช่” หญิงสาวพยักหน้ าอย่างเห็นด้ วยพร้ อมกับยกกล้ องขึนมาบันทึกภาพ หมูเ่ กาะทีอยูโ่ ดยรอบเบืองหน้ า พร้ อมกับคิดว่าหากนําลงไปวาดบนแผ่นเฟรม ผ้ าใบคงจะสวยงามอย่างมากแน่นอน โดยเฉพาะนําทะเลสี ฟ้าอมเขี ยวเป็ น อะไรทีน่ามองยิงนัก ลมทะเลพัดจนเส้ นผมนุม่ ทียาวเหยียดตรงปลิวล้ อเล่นกับ สายลมที โบกโชยมา สร้ างความรู้ สึกร่ มรื นกับบรรยากาศที ดูโรแมนติกเป็ น ทีสุด วันนีลาธี นา่ สวมชุดเสือชีฟองสีดําลายจุดใส่ทบั เสือสายเดียวตัวเล็ ก ทีพอดีกบั ร่างระหงซึงผูกเป็ นปมยังเอวระหงเผยให้ เห็นความนวลเนียนของ หน้ าท้ องแบนราบไร้ ซงไขมั ึ น เข้ ากับกางเกงขาสันสี ฟ้าอวดขาเพรี ยวทังสอง ยามทีนังท่าไขว่ห้าง ประดับด้ วยหมวกปี กกว้ างสีขาวเพือป้องกันแสงแดดโดย ผูกเชือกเส้ นเล็กใต้ คางเรี ยว ส่วนดาเรนก็สวมเสื อสายเดียวกับกางเกงยีนขาสันสี นําเงิ นเข้ ม วง หน้ านวลสวมแว่นในลักษณะเดียวกับลาธี นา่ ชายหนุม่ เดินเข้ าไปหาหญิงสาว ทีตนเองให้ ความสนใจ “เป็ นยังไงบ้ างลาธี นา่ ทีเกรเนดาสวยมากอย่างทีผมบอกรึเปล่า” “สวยมากค่ะแล้ วอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงทีพักของพีชายคุณ” พลาง ถามเขาและมองไปยังเกาะเบืองหน้ าทีอยูล่ ิบๆ “อีกสักพักหนึงก็ถงึ แล้ วล่ะ” ลาธี นา่ ยืนนึกอย่างคาดเดาอีกฝ่ ายจะทํา หน้ ายังไงนะถ้ าหากว่าเห็นเธอมากับน้ องชายของเขา โดยเรื อของพีชายซึงขับไปรับทังหมดก็จอดยังหน้ าชายหาดทีอยู่ติด กับเหมืองทองคําของนิโคไล เมือลูกน้ องในเหมืองมองเห็นน้ องชายเจ้ านาย ใหญ่กบั พวกมาก็ออกไปต้ อนรับ “รี บมารับของไปเร็ ว” คนงานในเหมืองทําตามคําสังด้ วยการยกกระเป๋ าของชายหนุ่มกับ หญิ ง สาวทังสองโดยเดิน นํา ไปเก็ บไว้ ยังวิ ลล่ าของเจ้ านายใหญ่ มาร์ ตาไป รายงานให้ นิโคไลทีนังอยูใ่ นห้ องทํางานชันล่างได้ ทราบด้ วยการเคาะประตูส่ง

รัตมา

55


เสียงให้ ได้ ยินสามครัง ก๊ อก... “นายใหญ่ คะคุณมัล โรกับเพื อนมาถึง แล้ ว ค่ะ ” ได้ ยิน ดังนันเขาก็ จัดการปิ ดแฟ้มเอกสารเบื องหน้ า ลงในทัน ที ก่อ นจะออกไปหาน้ อ งชาย ทางด้ านนอกพลางทักทายด้ วยความดีใจ “ว่าไงไอ้ เสือมัลโร” ชายหนุม่ เรี ยกน้ องชายด้ วยความเอ็นดู เป็ นอย่าง นีมาตังแต่เ ด็ กกระทังเติ บโตเป็ นหนุ่มใหญ่ ว ัย 26 ปี ก็ ยัง คงเรี ยกเช่น นี ไม่ เปลียน “คิดถึงพีสิงโตนิโคไลน่ะครับ” มัลโรหยอกพีชายกลับไป แม้ บิดากับมารดาจะเลิกรากันไปแต่ทงคู ั ่ก็ มีความเป็ นเพื อนให้ แ ก่กัน ดังนันลู กสองคนจึง ไม่ได้ รั งเกี ยจเดี ยดฉันท์ กัน นิโคไลมองไปยังหญิงสาวสองคนทีเดินเข้ าในวิลล่าของตนเอง ดวงตาสี ควัน บุหรี ทีเป็ นประกายสะดุดตากับหนึงในนัน เกิดความประหลาดใจว่าอีกฝ่ าย มากับน้ องชายของตนเองได้ ยงั ไงกัน มัลโรแนะนําให้ พีชายได้ ร้ ู จกั หญิงสาวทัง สองคน “นีลาธี น่าครับ ส่ว นนีดาเรนเพือนของลาธี น่าครับ พีนิโคไลคงรู้ จ ัก แล้ ว นีเจฟ ผู้ช่วยของผมครับคงไม่ต้องแนะนําแล้ วใช่ไหมครับ” ลาธี น่ายิม ทักทายให้ กบั เขาอย่างอ่อนหวานพร้ อมกับเรี ยกอีกฝ่ ายตามน้ องชายของชาย หนุม่ “สวัสดีค่ะพีนิโคไล ขอเรี ยกตามมัลโรนะคะ” เธอเรี ยกชือชายหนุ่ม ด้ วยความสนิทสนม “สวัสดีครับ” เขาเอ่ยทักทายกลับไปด้ วยนําเสียงนิงขรึม “ไม่ยกั รู้ นะครับว่าพีชายของผมไปเป็ นฮีโร่ ช่วยสาวไว้ ” หญิ งสาวจึง อธิ บายให้ ชายหนุม่ เบืองหน้ าได้ รับรู้ อย่างชัดเจน “ฉันเล่าเรื องของพีนิโคไลให้ มลั โรฟั งน่ะค่ะ ฉันดีใจมากเลยนะคะทีได้ เจอพีนิโคไลอีกครัง ฉันเอาเสือมาคืนให้ พีนิโคไลด้ วยค่ะ” นิโคไลบอกอย่างไม่ ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก 56


บวงรัก

จอมมาเฟย

“ความจริ งไม่ต้องเอามาคืนก็ได้ แค่เสือตัวเดียว” “ไม่ได้ หรอกค่ะ พี นิโคไลอุตส่าห์มาช่วยฉันไว้ แล้ วจะให้ ฉันยึดเสื อ ของพีนิโคไลอีกเหรอคะ” เธอตอบกลับไปโดยเร็ ว “มาถึงเหนือยๆ ผมว่าคุณกับดาเรนขึนไปอาบนําพักผ่อนก่อนดีกว่า นะ” มัลโรทําหน้ าทีเป็ นเจ้ าบ้ านทีดี “ดีเหมือนกันค่ะ” ลาธี นา่ ตอบรับอย่างเห็นด้ วย “เดียวผมพาไปดูห้องทางชันบนเอง” น้ องชายเดินนําไปหลังจากนัน ทังสองสาวก็ก้าวตามไป นิโคไลมองตามร่างระหงทีเดินไปเมือครู่ นีอย่างไม่ชืนชอบ มีใครจะ ชอบกันล่ะเมือผู้หญิงทีทําตัวเป็ นเหมือนโสเภณี มาหว่านเสน่ห์เกาะเกียวกับ น้ องชายของตนเอง และทีสําคัญเขาไม่อยากให้ มลั โรต้ องเป็ นอย่างไบรอนกับ พีชายทีถูกยิงจนพิการเพราะความมัวของผู้หญิ งคนนี กลับกันถ้ าเกิดผู้หญิ ง คนนีคิดจริ งจังกับมัลโรแต่น้องชายของเขาไม่จริ งจังด้ วยก็คงจะเป็ นเหมือน สองพีน้ องนันเช่นกัน ถึงเขาจะไม่ได้ เป็ นคนเจ้ ายศเจ้ าอย่างในการเลื อกผู้หญิ ง แต่ถ้านํา ความฉิ บ หายมาให้ กับ ครอบครั ว และคนที เขารั ก นิ โคไลก็ ไ ม่ ยิ น ดี ห รอก โดยเฉพาะผู้หญิงทีทําตัวราคาถูกเหมือนอีตวั ข้ างถนนเขายิงไม่ชืนชอบอย่าง มาก คนอย่างน้ องชายเขาจะต้ องได้ เจอกับผู้หญิ งทีดีกว่านี ชายหนุ่มนึกด้ วย สายตาทีดูถกู ยิงนัก มัลโรเปิ ดห้ องให้ กบั หญิงสาวทังสองเมือขึนมายังด้ านบนแล้ วพลาง หันไปบอกให้ ได้ ทราบ “ผมจัดให้ คณ ุ พักคนละห้ องจะได้ พกั อย่างเต็มที” “ความจริ งให้ เราสองคนพักด้ วยกันก็ได้ ค่ะ ” ลาธี น่าเอ่ยด้ วยความ เกรงใจ “ห้ องรับรองแขกมีหลายห้ อง พักได้ ตามสบายเลย” น้ องสาวมาเฟี ย เดินออกไปยังระเบียงด้ านนอกมองเห็นชายหาดกว้ างอย่างชัดเจนตา “มองวิวจากบนนีสวยมากเลยค่ะ”

รัตมา

57


“ยังมีวิวสวยๆ อีกตังหลายทีแล้ วผมจะพาคุณกับดาเรนเทียวให้ ทวั เกรเนดาเลย” เขาบอกอย่างเอาใจ “ฉันตัดสินใจไม่ผิดจริ งๆ ค่ะทีมาเทียวทีนีกับคุณ” ถ้ าเธอไม่มาสิ คง จะน่าเสียดายมากกว่าเพราะอดได้ เจอกับชายในฝั นน่ะสิ “ผมจะพาคุณทัวร์ เหมืองทองของพีนิโคไลด้ วย คุณสองคนเคยเห็น เหมืองทองบ้ างรึเปล่า” “ฉันยังไม่เคยเห็นเหมืองทองเลยค่ะอยากรู้ เหมือนกันว่าจะเป็ นยังไง” ลาธี นา่ เป็ นคนตอบขึนมาก่อน “เหมืองทองทีนีกว้ างมากเลย กว่าจะได้ ทองแท่งหนึงไม่ใช่ง่ายๆ เลย เดียวผมพาคุณไปดูห้องนะดาเรน” เจ้ าของชือก็ยิมตอบรับ “ค่ะ” เมือเดินนํามายังห้ องของอีกฝ่ ายแล้ วลาธี น่าก็เดินตามไปด้ วย ชายหนุม่ บอกให้ ได้ รับรู้ “คุณสองคนพักผ่อนกันตามสบายเลยนะ แล้ วอีกสักพักผมจะขึนมา เรี ยกให้ ลงไปกินอาหารคํากัน” “ขอบคุณนะคะสําหรับการต้ อนรับทีพิเศษมากอย่างนี” “สําหรับคนพิเศษของผมก็ต้องได้ รับการต้ อนรับทีพิเศษสิ ” ชายหนุ่ม แสดงให้ เธอรับรู้ วา่ หญิงสาวเป็ นคนสําคัญกับอีกฝ่ ายมากเพียงใด เมือเห็นน้ องชายก้ าวลงมายังชันล่างเขาก็ตรงเข้ าไปหาเพราะอยากรู้ ถึง ความสัมพันธ์ ข องน้ อ งชายกับผู้ ห ญิ ง ซึงเป็ นแขกมาพักทีเหมื อ งของตน หลังจากทีน้ องชายทิงกายลงไปยังโซฟาตัวใหญ่ภายในห้ องรับแขก เดบาร่ า นําเครื องดืมทีมีหยดนําเกาะพราววางยังเบืองหน้ าของชายหนุม่ “นําผลไม้ เย็นๆ ค่ะคุณมัลโร” “ขอบใจนะเดบาร่าไม่เจอเราแค่หกเดือนทําไมรู้ สึกว่าตัวโตขึนเยอะ เลยล่ะ” นําเสียงแสดงถึงความใจดีและเมตตาอย่างมาก “คุณมัลโรมองออกด้ วยเหรอคะว่าหนูโตขึนน่ะค่ะ” “มองออกสิโตเป็ นสาวแล้ วนีใช่ไหม อายุถงึ สิบแปดรึยงั ” “หนูอายุสิบแปดแล้ วค่ะ” 58


บวงรัก

จอมมาเฟย

อีกฝ่ ายบอกให้ เขาได้ ร้ ู ด้วยรอยยิมเกลื อนวงหน้ า ครันได้ ฟังเขาก็ทํา อาการผงกศี ร ษะราวกับ คาดเดาได้ ว่า ทํ า ไมตนเองถึง ได้ สัง เกตเห็ น ความ เปลียนแปลงในตัวของอีกฝ่ ายอย่างชัดเจน “มินา่ ล่ะถึงได้ ดโู ตเป็ นสาวกว่าเมือก่อนมากเลย” “ผู้หญิงสองคนทีมากับคุณมัลโรคนไหนเป็ นคนรักของคุณมัลโรคะ” เดบาร่าถามเขาด้ วยความอยากรู้ กบั คุณมัลโรเธอกล้ าถามแต่สําหรับ นายใหญ่เจ้ าพ่อเหมืองทองคําแล้ วเธอไม่กล้ าถามหรอกเพราะรู้ สึกหวันเกรง มากกว่า และทีสํ า คัญคนงานในเหมื อ งก็ ไม่มีใครกล้ ามาเกาะแกะกับเธอ เพราะนายใหญ่สงห้ ั ามไว้ วา่ อย่ามายุง่ ทีวิลล่ารวมถึงคนทีนีด้ วย “แล้ วเราคิดว่าคนไหนล่ะ” ชายหนุม่ พลางย้ อนถามกลับไป “หนูว่าคนที ใส่ เสื อสี ดําใช่ไหมคะ เพราะดูเป็ นคนสวยมากเลยค่ะ หน้ าคมทีเดียว” หญิงสาวบอกอย่างพินิจพิจารณาเขาก็ยิมด้ วยนัยน์ตาทีเป็ น ประกายอย่างยอมรับ “เดาถูกต้ องเลยล่ะเดบาร่า” “แล้ วมี โครงการที จะแต่งงานเมือไรคะ ผู้หญิ ง ทีได้ แ ต่งงานกับคุณ มัลโรจะต้ องเป็ นผู้หญิงทีโชคดีมากเลยค่ะ” “ก็คิดว่าคงอีกไม่นานหรอกถ้ าฉันจีบติดนะ” นิโคไลเดิน เข้ ามานังยังโซฟาตัวที ว่า งตรงกัน ข้ า มกับน้ องชายโดย สอบถามด้ วยความอยากรู้ “นายคงยังไม่คิดจริ งจังกับใครใช่ไหม” “ใครบอกล่ะครับคนนีผมคิดจริ งจังมากเลยครับพีนิโคไล ทังสวยแล้ ว ก็นิสยั ดี” “ก็ลองศึกษาให้ ดีละกันพีพอจะรู้ วา่ ผู้หญิงคนนีไม่ได้ สวยงามอย่างที คิดหรอก” คิวเข้ มของน้ องชายขมวดเข้ ามาชนกันมุน่ ก่อนจะย้ อนถามกลับไป “ลาธี นา่ มีอะไรเหรอครับพีนิโคไล” “พีเคยไปทีอเมริ กามาชือเสี ยงของผู้หญิ งคนนีแย่เอาการทีเดียวทํา ตัวเหมือนผู้หญิงทีชอบหว่านเสน่ห์ไปทัว เหมือนสาวทีชอบล่าแต้ มจากผู้ชาย

รัตมา

59


ด้ วยการยอมขึนเตียงด้ วย แล้ วถ้ าเกิดว่าเผลอไปทําอะไรเธอเข้ าล่ะก็ พีชายที เป็ นมาเฟี ยทางทัสคานีของเธอจะส่งคนมาทําร้ าย ตอนนีต้ องใส่ขาเทียมไป ตลอดชีวิตทังพีทังน้ อง ก็ผ้ ชู ายทีคิดจะข่มขืนผู้หญิงคนนีไงล่ะเพราะความหึง หวงทีผู้หญิ งคนนีไปอ่อยผู้ชายคนอืน พีไม่อยากให้ นายเข้ าไปเกี ยวข้ องกับ ผู้หญิงคนนี” เขาเตือนน้ องชายด้ วยความหวังดี “ถ้ าเป็ นอย่างนันผมคงไม่คิดจริ ง จังกับผู้หญิ งคนนี หรอกครับ ดีน ะ ครับทีพีนิโคไลบอกให้ ร้ ู ผมจะได้ ระวังผู้หญิงคนนีให้ มาก เพิงรู้ เหมือนกันว่าเธอ เป็ นน้ องสาวของมาเฟี ย” “เลิกคบไปเลยดีกว่าเพราะผู้หญิงคนนีไม่มีความจริ งใจให้ ใครหรอก อ้ อแล้ วก็อย่าลืมไปตรวจเลือดด้ วยล่ะพีไม่อยากมีน้องชายเป็ นเอดส์” เขามอง เธอเหมือนดังเชือโรคทีน่ารังเกียจ ถ้ าหากว่าน้ องชายเผลอไปมีความสัมพันธ์ แล้ ว ขณะทีเขามองเธอในแง่ร้าย แต่เธอกลับมองเขาเป็ นดังเทพบุตรทีแสนดี “ครับพีนิโคไลผมจะระวังตัวเองให้ มาก” เมือได้ ยินทีน้ องชายสัญญาเขาก็ร้ ู สึกเบาใจ มัลโรยิมกระหยิมอย่าง พอใจครันได้ รับรู้ วา่ ผู้หญิงคนนีไม่ได้ ดดู ีอย่างภายนอกทีแสดงออกมา

60

Buangruk01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you