Page 1

“ถอดเสื้อออกเดี๋ยวนี้” “อะไรนะ” มธุกรยอนถามกลับมา ชายหนุมจึงเอยย้ําซ้ํา “จะถอดเองดีๆ หรือวาจะใหฉันจับแกผาเอง ตอนนี้ฉันจะ ไมทําอะไรเธอ แตถาเธอไมทําตามที่บอกละก็ ฉันอาจเปลี่ยนใจก็ได เลือกเอาละกัน” นัยนตาคูคมพูดอยางจับจองวงหนานวลแบบไม ละไปทางใด “คุณแนใจนะวาจะไมทําอะไรฉันนะ” เธอยอนถามเขาอยาง ไมมั่นใจนักดวยน้ําเสียงเบา “แนใจ รีบถอดเร็วๆ สิ ไมงั้นฉันถอดเองนะ” เขาพยักหนา ตอบรับ ซึ่งประโยคหลังพูดดวยความแข็งกราวพรอมกับนัยนตา ที่บงบอกความนากลัวเชนกัน ทําใหหญิงสาวจําตองยอมทําตามอีกฝายอยางขัดขืน ไมได มือเรียวปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีฟาออกอยางชาๆ ทีละเม็ด แต แคเพียงเห็นเนินอกอวบอิ่มก็ทําใหอคินยั้งใจที่จะเห็นมัน ทั้งหมด ไมได


อาลิเซียเบียดกายนุมกับรางแกรงเพื่อเรียกรอง ความอบอุนจากผูเปนสามี พรอมกับที่มือก็ลูบไลไปยังแผ นอกกวางทีแ่ ข็งแรง เธอชอบนอนซบอกเขาในเวลาหลับ ไดอยูในออมกอดของวงแขนกํายําทั้งสองกับลูกนอยทั้ง คู มันทําใหหญิงสาวรูสึกปลอดภัย และมีความสุข อยางมาก เชื่อมั่นวาตอใหเกิดอะไร เขาก็จะสามารถ ปกปองเธอกับลูกไดเปนอยางดี อัลเฟโดปลดสายเสนเล็ก บนไหลนวลลงไปยังตนแขนเรียวทั้งสองดาน เนื้อผาที่ประดับดวยลูกไมหวาน ก็ละลงมายังเอวเล็ก

2


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ

ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ โดย

รัตมา

ราคา

ฟรี

สงวนสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิพ.ศ. 2537 จัดอาร์ ท

ต้ นข้ าว

รัตมา

3


จากใจ... นักเขียน พอดีรับปากกับคนอ่านทีน่ารักไว้ คะ่ ว่าข้ าวจะปั นภาคพิเศษของ ชุด กับดักรักมาเฟี ยให้ อา่ นค่ะ เลยสร้ างเหตุการณ์ให้ ทงสี ั คู่มาอยู่ร่วมกัน ทังหมดค่ะ ให้ หายคิดถึง เป็ นเรื องราวของอัลเฟโด้ กบั อาลิเซีย ทีมีลูกแฝด เป็ นผู้ชายสองคน แต่วา่ ลูกชายกลับอยากได้ น้องสาวอีกคน พ่อกับแม่ก็ เลยต้ องทําให้ ลูกสมหวัง ทังทีตอนแรกตังใจว่าจะมีลูกเพี ยงแค่สองคน เท่านัน ไปลุ้นกันค่ะว่าอัลเฟโด้ กบั อาลิ เซียจะทําสํ าเร็ จไหม ปล. ข้ าวขอ เปลียนลูกอัลเฟโด้ เป็ นแฝดชายนะคะ พอดีข้าวพิมพ์ผิดค่ะ สับสนค่ะ เขียนหลายเรื องเลยมึนค่ะ แวะไปทักทายกับข้ าวได้ ทีเพจนะคะ http://www.facebook.com/Rattma แล้ วจะอัพนิยายสนุกๆ ให้ อา่ นเรือยๆ ค่ะ

4


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ

ตัวละครจากนิยาย 1 ออมกอดจอมมาเฟย 2 รายรักจอมมาเฟย 3 ดวงใจจอมมาเฟย 4 บวงรักจอมมาเฟย

รัตมา

5


ตอน 1 รักคือความไว้ ใจ

ณ คฤหาสน์ ห รู ข องดอนใหญ่ แ ห่ ง ตระกูลมาเฟี ย ดิ มาโกร์ ในช่วงเย็นขณะทีเขากลับมาจากทํางาน ก็พลันได้ พบกับภรรยาสาวคน สวย ทีออกมารับเขากลับบ้ านทุกวัน เพียงเห็นใบหน้ าของภรรยากับลูกๆ ชายหนุ่มก็ห ายเหนื อยแล้ วล่ะ อาลิเ ซียเดิน ตรงไปหอมแก้ มพ่อของลูก และถามอย่างเอาใจ “สวัสดีตอนเย็นค่ะ สามีสดุ ทีรัก” มื อ เรี ย วรั บ เสื อสูท ไปจากอี ก ฝ่ าย พลางพาดกั บ แขนเล็ ก โดยอัลเฟโด้ ก็โอบร่างนุ่มเข้ าไปยังด้ านในด้ วยกัน หลังจากจูบ แก้ มของเขาทังสองข้ างแล้ วก็บรรจบกับริ มฝี ปาก หยัก ได้ รูป ของอีก ฝ่ าย ซึงอัลเฟโด้ ก็จูบ ตอบเธอกลับ มาอย่างเร่ าร้ อน พลางกอดกายนุ่มอย่างแนบแน่น แม้ จะแต่งงานและใช้ ชีวิตด้ วยกันมา 6


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ เกือบสิบปี แล้ ว หากทว่าความรักของอัลเฟโด้ กับอาลิเซีย ก็ยังคงหวาน เหมือนแรกๆ ไม่เปลียน นันเพราะว่าทังสองต่างเติมเต็มความรักให้ แก่กนั อยู่เสมอ “สวัสดีตอนเย็นจ้ ะ ภรรยาทีรัก” อัลเฟโด้ ตอบกลับไปด้ วยประโยคหวานเช่นกัน ก่อนจะหอมไปยัง แก้ มนวลของเธออย่างเอาใจ โดยชายหนุ่มก็โอบไปยังร่างนุ่มตรงไปยัง ห้ องรับแขก พอเห็น อัลโตนีโอ้ กับ อลันเบอโร่ ลกู ชายฝาแฝด วัย 7 ขวบ สองคน กําลัง นังเล่นเกมอยู่ ก็เรี ยกด้ วยนํ าเสีย งทักทายแบบคุณพ่อที แสนดี “ทําอะไรกันอยู่ลกู ๆ” “ปราดิกลับมาแล้ ว” ซึงมีความหมายว่าพ่อ (padre) เป็ นคําใน ภาษาอิตาเลียน “มาหอมแก้ มปราดิก่อนเร็ว อัลโตนิโอ อรัลเบอโร่” ดอนใหญ่เรียกชือของลูกๆ ออกมา ชือของทังสองใกล้ เคียงกับผู้ เป็ นพ่อและแม่โดยใช้ ชือขึนต้ นด้ วย ตัวเอ เหมือนกัน ลูกชายทังสองคนก็ ลุกขึนมาหอมแก้ มของบิดาตามคําเรี ยกร้ อง โดยหอมแก้ มคนละด้ านทัง ซ้ ายและขวา ซึงอัลเฟโด้ ก็กอดร่างของลูกชายทังสองด้ วยความรัก “ปิ ดเทอมนี ปราดิจะพาพวกผมไปเทียวไหนครับ”

รัตมา

7


“แล้ วลูกอยากไปเทียวไหนล่ะ ปราดิจะพาไปทุกทีเลย” “พวกผมอยากไปเที ยวทะเลครับ ” ลูกชายบอกถึง สิงที ตนเอง ต้ องการ ชายหนุม่ ก็ตอบรับอย่างเอาใจ “ได้ สิลูก ปราดิจะพาลูก ไปเที ยว แล้ วเธอล่ะอาลิเซี ย อยากไป เทียวไหนเป็ นพิเศษรึเปล่า” พลางโอบไปยังร่างเล็กด้ วย “ที ไหนที มี ค ุณ กับ ลูก นันคื อ ที พิ เ ศษกับ ฉัน มากที สุด แล้ ว ล่ะ ค่ะอัลเฟโด้ ” “อย่างนันเดียวปราดิ ขอตัวไปอาบนําก่อนนะแล้ วเดียวจะลงมา เล่นเกมด้ วย” ก่อนทีเขาจะหันไปหาภรรยาเพียงคนเดียวซึงได้ ชือว่าเป็ นคนรัก ของดอนใหญ่ “ขึนไปอาบนํ าให้ ผมหน่อยสิอาลิเซียทีรัก ” ชายหนุ่มโอบ กายนุ่มขึนไปยังบนห้ องนอนด้ วยกัน พลางบอกด้ วยนําเสียงออดอ้ อนใส่ “ถอดเสือผ้ าให้ ผมหน่อยสิทีรัก” หญิ ง สาวก็ทําตามทีเขาบอกอย่างไม่โต้ แย้ ง มือเรี ย วทําหน้ าที ปลดกระดุมยังสาบเสือเชิตตัวใหญ่ ทีละเม็ด ลงมาจนหมดแถว ก่อนจะ ปลดเสือเชิตสีขาวออกไปจากร่างแกร่ง เผยให้ เห็นแผ่นอกกว้ างกับรอย สักทีดูเท่อย่างมาก นันก็คือรู ปโซ่ทีเกียวพันสมอเรื อเบื องหลัง คือรูป พระอาทิต ย์ ที 8


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ส่องแสง จําได้ ถึงวันแรกทีเธอได้ เห็นรอยสักดังกล่าว ก็ราวกับโดนมนต์ สะกดร่ายใส่ นัยน์ตากลมไม่อาจทีจะละไปจากร่างแกร่งของเขาได้ เลย มันเป็ นรอยสักทีสวยและน่ามองยิ งนัก มือเรี ย วสัมผัสกับ รอยสักเบื อง หน้ าเบาๆ อย่างหลงใหล “รู้ไหมคะอัลเฟโด้ วา่ คุณเป็ นผู้ชายคนแรก ทีฉันชอบรอยสักมาก” “ใครทีได้ เห็นรอยสักฉันก็ชอบทังนันล่ะ” พอได้ ยินทีเขาเอ่ยเช่นนี วงหน้ านวลก็เปลียนเป็ นบึงตึงในทันที “โดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะ ทีชอบรอยสักของคุณมาก” “ไม่ต้องหึงฉันหรอกอาลิเซีย ในสายตาฉันผู้หญิงทีสวยและเซ็กซี ทีสุดก็คือเธอนะ” ได้ ยินคําทีเขาเอ่ยวงหน้ านวลก็ยิมหวานอย่างชืนชอบ “เมือก่อนฉันไม่เชือในคําพูดของคุณเลยค่ะ” “แล้ วตอนนีล่ะเชือรึยงั ” พลางสอบถามกลับไปด้ วยความอยากรู้ “เชือแล้ วค่ะว่าคุณรักฉันมาก” ขณะเอ่ยมือเรี ยวก็ป่ ายปั ดไปตามร่ างแกร่ ง เรื อนร่างที เต็มไป ด้ วยเสน่ห์ แห่ง บุรุษที หล่อ เร้ าใจเหลือเกิน ไม่อยากเชือว่าผู้ชายทีหล่อ เพอร์ เฟค สมบูรณ์ทังหน้ าตา และสินทรัพย์ เธอจะได้ เป็ นผู้ครอบครอง เขา เหมือนกําลังอยู่ในฝั นจริงๆ ทีเขาเลือกผู้หญิงทีเป็ นดังซินเดอเรลล่าเป็ นคนรัก และยินดีทีจะ

รัตมา

9


แต่งงานสร้ างครอบครัวทีแสนอบอุ่นกับเธอ แล้ วก็เป็ นสามีทีซือสัตย์กับ ตนเองอย่างมาก พลางย้ อนไปนึก ถึงเหตุการณ์หลังจากทีแต่ง งานกับดอนใหญ่ แห่งทัสคานี ซึงตอนนันแม้ ว่าผู้หญิ งคนอืนจะรู้ ว่าดอนใหญ่แห่งทัสคานี แต่ง งานกับ เธอแล้ ว ก็ ต าม แม้ จ ะทราบว่า มี ลูก แล้ วก็ ต าม แต่ผ้ หู ญิ ง เหล่านันก็ยงั จะเข้ ามายุ่งกับเขาอย่างไม่เลิกรา นีถ้ าอีกฝ่ ายไม่ทําตัวให้ เธอเห็นว่ารักและมันคงกับตนเอง มีหวัง อาลิเซียได้ ปวดหัวไม่เว้ นแต่ละวันเป็ นแน่ แล้ วภาพในวันทีเธอเชือมันตัวเขามากก็ผดุ ขึนมาให้ เธอได้ เห็น อย่างชัดเจน เมือเขาพาเธอไปดูงานด้ วยกันทีต่างประเทศ ระหว่างทีเธอ กําลังนังว่ายนําในโรงแรมนัน ก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึงซึงเป็ นน้ องสาว ของคนทีเขาต้ องคุยเรืองงานสัมปทานสะพานด้ วย อีกฝ่ ายพยายามส่งสายตายัวยวนให้ กบั สามีของเธอตลอดเวลา พลางส่งรอยยิมหวานมอบให้ อย่างยัวยวน ทอดสะพานให้ อย่างไม่ปิดบัง เมือผู้ชายอีกคนแนะนําให้ ได้ ร้ ูจกั กับสามีของตนเอง ‘นี นีน่า เป็ นน้ องสาวของผมครับดอนอัลเฟโด้ ’ ‘ยินดีทีได้ ร้ ู จักกับดอนอัลเฟโด้ ค่ะ ไม่คิดเลยนะคะว่าดอนอัลเฟ โด้ จะหล่อมากขนาดนี’ พลางยืนมือออกมาให้ ชายหนุ่มได้ จบั ซึงเขาก็จับ 10


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ มือของเธอ แต่อีกฝ่ ายก็บีบมือของดอนใหญ่ไม่ปล่อย เห็นแล้ วอาลิเซีย อยากจะลุกขึนไปบอกนักว่า ‘อย่ามายุ่งกับสามีของฉันนะ’ หากทว่าเธอก็ไม่ได้ ทําอย่างทีคิด เพราะอยากเห็นว่าสามีของตน จะทําเช่นไรกับอีกฝ่ าย จะสานต่อความสัมพันธ์ หรือจะไม่สนใจ เป็ นสิงที เธอต้ องการพิ สจู น์ความไว้ ใ จว่าเธอจะเจ็บปวดและต้ องเสียใจไหมกับ การทีตัดสินใจแต่งงานกับอีกฝ่ าย จึงได้ แต่ยืนมองเพียงอย่างเดียว ผู้หญิ งทีชือนีน่าก็สวมเสือคลุม ตัวสัน อวดขาเรียวเพรียวยาวชวนมองยามทีเดินผ่านร่างแกร่งของสามีที อยู่ในชุดเสือคลุมไม่ตา่ งกัน หลัง จากจับ มือของสามีแล้ วอี กฝ่ ายก็เดินไปทรุ ดกายนังอยู่ไม่ ไกลกับพีชาย พร้ อมกับถอดเสือคลุมออกเผยให้ เห็นร่างอวบอิมในชุดบิกิ นีลายเสือดาว ทีตังใจใส่มาอวดให้ มาเฟี ยหนุ่มได้ เห็นอย่างเปิ ดเผย และ ไม่สนใจว่าเธอก็วา่ ยนําอยู่ไมไกล ราวต้ องการทีจะยัวอารมณ์ให้ กบั หญิงสาวได้ ร้ ูวา่ ต่อให้ แต่งงาน มีเมียกับลูกแล้ ว ถ้ าหากว่าจะเอาสักอย่าง ก็ไม่สนใจอะไรทังนัน มือเรียวหยิบครีมกันแดดมาเตรี ยมทาไปยังผิวผ่อง จงใจให้ เขา เห็นว่าตนเองเซ็กซีมาก ระหว่างนันฝาขวดครี มกันแดดก็หล่นลงไปทีพื น

รัตมา

11


จงใจโยนไปยังบริเวณทีดอนอัลเฟโด้ นงอยู ั ่ พร้ อมกับทีอีกฝ่ ายก็ลงมานัง คลุกเข่าทีพืนด้ วยท่าทางก้ มหาฝาของครีมกันแดด ‘เอ๊ ะ! ฝาครีมกันแดดอยู่ไหนนะ’ ยามที อีก ฝ่ ายก้ มตัวลงก็ทํ าให้ มองเห็น ร่ องอกที อวบอิมอย่าง ชัดเจน ถ้ าเป็ นผู้หญิงคนอืนเห็นเช่นนีจะต้ องลุกขึนมาโวยวายและจิกหัว ตบแม่นนในทั ั นทีแน่นอน นอกจากจะก้ มตัวลงหันหน้ าไปทางเขาแล้ ว ยัง ก้ มตัวลงหันหลังให้ เขาด้ วย เพือให้ เห็นบันท้ ายและก้ นงอนงาม พร้ อมกับมองไปยังสามีของ ตนเอง ก็พบว่าเขาไม่ได้ สนใจแม้ กระทังจะมองเลยด้ วยซํ า นันจึงทําให้ อาลิเซียรู้สกึ ยินดีอย่างมาก อย่างน้ อยเขาก็ทําตามทีได้ สญ ั ญาไว้ ว่าจะ ไม่มีวนั มองใครมากกว่าภรรยาของตนเอง พอแม่นันเห็นว่าดอนอัลเฟโด้ ไม่สนใจตนเองก็เ รี ย กร้ องความ สนใจด้ วยการเรียกชือเขาออกมา ‘ดอนอัลเฟโด้ คะ นีน่าวานหยิบฝาขวดครีมกันแดดให้ นีน่าหน่อย สิคะ’ ชายหนุ่มจึงก้ มลงเก็บให้ อย่างมีนําใจ เธอหยิบฝาครี มไปจากมือ ของเขาและบอกด้ วยนําเสียงออดอ้ อน ‘ดอนอัลเฟโด้ คะ จะรบกวนไหมคะถ้ านีน่าจะให้ คณ ุ ช่วยทาครี ม กันแดดให้ นีน่าน่ะค่ะ’ 12


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ไม่รบกวนหรอกครับ แต่เดียวผมให้ ลกู น้ องผมทาให้ แทนละกัน นะครับ” ‘ให้ ลกู น้ องคุณทาให้ อย่างนันเหรอคะ” เพียงได้ ยินสีหน้ าของอีก ฝ่ ายก็ดตู กใจอย่างมาก ‘ครับ เพราะผมคงทาครี มให้ ผ้ หู ญิ งคนอืนไม่ได้ หรอกครับ คนที ผมจะทาให้ คือภรรยาของผมคนเดียวเท่านันครับ อีกอย่างหนึงต่อให้ คณ ุ ยัวยวนผมยังไง ผมก็ไม่สนใจหรอกครับ เพราะว่าผมรักภรรยาของผม เพียงคนเดียวเท่านัน’ แล้ วชายหนุ่มก็กระโดดลงไปในนํ า ว่ายไปหาภรรยาของตนเอง ด้ วยความรัก พลางบอกให้ เธอได้ รับรู้ ‘ผมคุยงานเสร็จแล้ วล่ะอาลิเซียทีรัก’ นันเป็ นสิ งที เธอประทับ ใจมากๆ ว่า เลื อกรั ก คนไม่ผิ ด ไม่ว่า ผู้หญิงกีคนต่อกีคนจะพยายามทอดสะพานให้ มากแค่ไหน หากสะพาน ทีว่าก็ไม่มีวนั ทีสามีซึงแสนดีจะข้ ามไปอย่างเด็ดขาด มีแต่ตดั สะพานทิ ง อย่างไม่ใยดีแทน มือเรียวลูบไล้ ไปทัวใบหน้ าคมและซบกับอกแกร่ง ‘ขอบคุณนะคะ ทีคุณทําให้ ฉนั เชือมันในความรักทีคุณให้ ฉนั ค่ะ’ ‘ไม่หึงฉันแล้ วเหรออาลิเซีย’ อัลเฟโด้ เชยคางมนขึนมาเพือสบตา กับนัยน์ตาคมของเขาด้ วยความวาวหวาน

รัตมา

13


‘หึงค่ะ แต่ฉนั เชือใจคุณว่าคงไม่มีวนั ทําให้ ฉนั กับลูกผิดหวังในตัว คุณหรอกค่ะ’ ‘ขอบคุณนะอาลิเซียทีเชือใจฉันมาก’ ‘ความรัก มัน คือการเชือใจกัน ไงล่ะคะ ยอมรับ ว่าแรกๆ ฉัน ไม่ พอใจมากเวลาทีมีผ้ หู ญิงมาอ่อยแล้ วก็ให้ ท่าคุณ แต่ก็คิดว่าฉันควรไว้ ใจ คุณ ไว้ ใจในความรักทีคุณมอบให้ กบั ฉัน ฉันก็เลยไม่สนใจค่ะ’ บอกถึงความรู้สกึ ตัวเองให้ อีกฝ่ ายได้ รับรู้ ชายหนุ่มก็ใช้ มือลูบไล้ ไปยังเส้ นผมนุ่มสลวยอย่างอ่อนโยนและโลมไล้ ไปยังแก้ มนวลด้ วยความ แผ่วเบา ‘น่ารักมากเลยอาลิเซีย ฉันดีใจทีเลือกผู้หญิงไม่ผิด’ พร้ อมกับทีเขาจุมพิตไปยังหน้ าผากเล็กอย่างนุ่มนวล โดยมือก็รัง กายระหงให้ เข้ ามาใกล้ ชิด แบบตัวใกล้ ตวั และ ใจใกล้ ใจ

14


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ

ตอน 2 ความสุขแสนเร่ าร้ อน

หลังจากทีอัลเฟโด้ อาบนําเปลียนชุดเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว ก็ลงมา นังกินอาหารคํา บนโต๊ ะเต็มไปด้ วยอาหารหน้ าตาน่ากิน ไม่ว่าจะเป็ น ไก่ ราสซอสอัล มอนด์ ปลาซาดี น สอดใส้ พาสต้ าสามสี อาหารทะเล คลุกเคล้ าซอสมะเขือเทศ ขนมก็มี ที รามิสุ ไอศกรี มทํ าจากชี สและ ผลไม้ เ ชื อม ตังแต่ที อาลิเซียแต่งงานก็ได้ ฝึกทําอาหารอิตาเลียนและประเทศอืนๆ อีกหลาย อย่าง เพือเอาใจสามีและลูกๆ ทําหน้ าทีเป็ นแม่บ้านคอยดูแลสมาชิกใน บ้ านอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เธอกับมารดาช่วยกันทํา เด็กๆ ก็รักคุณยายฟรานก้ าด้ วยเหมือนกัน แม้ อีกฝ่ ายไม่ใช่แม่ แท้ ๆ ของตัวเองแต่เธอก็รักมากสุดชีวิต “วันนี มาเดรทําอาหารโปรดให้ คณ ุ พ่อกับลูกๆ เลยนะ” พอลูกๆ

รัตมา

15


เห็นขนมของโปรดตนเองก็ยิมอย่างยินดี “มาเดรน่ารักทีสุดเลยครับ” ซึงทุกคนก็เจริญอาหารอย่างมาก อาลิเซียชืนชอบยามทีทุกคน ในครอบครัวกินอาหารและขนมทีตนเองทําอย่างเอร็ดอร่อย มันช่างเป็ น ความสุขของคนเป็ นแม่และภรรยาเสียจริง โดยเฉพาะเมือได้ อยู่กันอย่าง พร้ อมหน้ าพ่อแม่ ครันกินอาหารอิมแล้ วชายหนุ่มก็มานอนดูการ์ตนู กับลูกๆ กระทังดึกฟรานก้ าก็หันไปบอกกับลูกสาวให้ ได้ ร้ ู เมือมองไปยัง เข็มนาฬิ กาทีบอกเวลาสีทุ่มแล้ ว “อาลิเซีย แม่วา่ เอาลูกขึนไปนอนได้ แล้ วนะ” หญิงสาวพบว่าลูกๆ ทังสองคนนอนหลับสนิททีเดียว อัลเฟโด้ จึง ทําหน้ าทีคุณพ่อทีแสนน่ารักอย่างมาก “เดียวผมอุ้มอัลโตนีโอ ขึนไปนอนเอง” แล้ วเขาก็อ้ มุ ลูกชายคนโตยังบ่าแกร่ง ส่วนอาลิเซียก็อ้ มุ อรัลเบอ โร่ลกู ชายคนเล็กแทน ชายหนุ่มวางร่างของลูก ๆ ยัง เตีย งนอน ซึงเป็ นห้ อ งนอนแบบ ส่วนตัว เมือก่อนเขาให้ ลูกๆ นอนห้ องเดีย วกับตนเอง จนลูกๆ อายุห้ า ขวบ ถึงให้ แยกห้ องนอน เพราะว่าอาลิเซียอยากให้ ลกู ๆ นอนด้ วยกันกับ 16


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ พ่อแม่ ซึงเขาก็ไม่ได้ ขดั ใจอะไร แม้ จะมีเวลาเป็ นส่วนตัวน้ อยลงก็ตาม หากเขาก็ไม่เคยคิดทีจะ ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอืน มาเฟี ยจอมโหดทีดุราวเสือร้ าย กลับกลายเป็ น เจ้ าแมวเหมียวทีช่างอ้ อนกับภรรยาคนสวยแทน ทิงนิสยั เพลย์บอยไปเลย กลายเป็ นแฟมิลีแมนอย่างเต็มตัว ไม่อายทีจะบอกว่ามีภรรยากับลูกแล้ วต่อผู้หญิ งทีมาหลงเสน่ห์ เขา อาลิเซียวางลูกชายคนเล็กเคียงข้ างลูกชายคนโต ก่อนจะจัดการ ปิ ดไฟกลางห้ องเป็ นโคมไฟสลัว อัลเฟโด้ หยิบผ้ าห่มมาคลีคลุมให้ กับลูก ชายตัวน้ อยสองคน ก่อนทีเขาจะก้ มลงหอมแก้ มเล็กยุ้ยๆ ทังสองคน จุ๊บ “ฝั นดีนะลูกพ่อ” อาลิเซียก็ทําไม่ตา่ งจากเขาเลย จุ๊บ! “ฝั นดีนะลูกแม่” เมือส่งลูก ๆ เข้ านอนแล้ วทังสองคนก็พากัน เดินกลับ ไปที ห้ อง อัลเฟโด้ ดึง กายนุ่มเข้ ามากอดและระดมจูบ ไปยัง ซอกคอ หญิ ง สาวก็ ยินยอมพร้ อมใจผู้เป็ นสามี นันเพราะในหนังสือบอกว่าถ้ าอยากได้ ลูก สาวต้ องขยันทําการบ้ านบ่อยๆ พัก หลัง ทังคู่ไม่ได้ ทํ า การบ้ านถี เหมือนเมื อก่อน นันเพราะว่า อัลเฟโด้ มีง านใหญ่หลายโครงการ ทํ าให้ ต้ องบิน ไปบิ นมาต่างประเทศ

รัตมา

17


บ่อยๆ ทังคู่ไม่ได้ สนใจว่าจะมีอะไรกันตอนไหน นันเพราะคิดว่าจะมีแต่ ลูกชายอย่างเดียวเท่านัน จึงซือหนังสือมาอ่าน เกียวกับการทําการบ้ านบนเตียง เพือหวัง ทําให้ ฝันเป็ นจริงทุกท่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกเวลามีความสัมพันธ์ลกึ ซึง กัน เลือกจังหวะวันร่วมเพศ ถ้ าอยากได้ ลกู ชายก็ให้ มีอะไรกันในวันทีไข่ ตก นันก็คือ ก่อนวันไข่ตก 1 วัน และ 2 วัน หลังไข่ตก เนืองจากช่อง คลอดจะมีสภาพความเป็ นด่างสูง ทําให้ อสุจิตวั Y จะวิงได้ เร็วกว่า และ จะเข้ าไปเจาะไข่ได้ ก่อน แต่ถ้าอยากได้ ลกู สาว ก็ให้ มีอะไรกันก่อนวันไข่ตก 2-3 วัน แต่ในกรณีทีสตรีมีรอบเดือน มาสนําเสมอ เดือนละ 28 วัน วันตกไข่จ ะอยู่ประมาณ วันที 14 หรื อ 2 สัปดาห์ ก่อนประจําเดือนจะมา เพราะพอถึงจังหวะทีไข่ตก อสุจิตวั X จะ คงทนต่อสภาพความเป็ นด่าง ซึงมีปริมาณมากกว่าได้ อัลเฟโด้ จบู ไปยังเรียวปากนุ่มของภรรยาด้ วยความปรารถนา ไม่ อยากเชือแม้ วเลาจะผ่านมานานเดือบสิบปี แต่ความรักทีมีให้ ต่อเธอก็ยัง ไม่เปลียนแปลง คิดคาดมันกลับเพิมมากขึนแทนด้ วยซํา ชายหนุ่มไม่คิด มาก่อนว่าผู้ห ญิ ง ทีเขาได้ พบอย่างไม่ตงใจ ั จะ กลายมาเป็ นภรรยาทีดอนใหญ่แห่งทัสคานีรักมากสุดหัวใจ ทางด้ านของ 18


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ อาลิเซียก็เช่นกัน ไม่คิดว่าผู้ชายทีเธอพยายามหนีห่างจากเขาด้ วยความ ชิงชัง จะกลายเป็ นผู้ชายทีเธอรักสุดชีวิต ผู้ช ายเพี ย งสามคนที เธอรักรองจากบิด า ก็คือ สามีและลูก ทัง สอง ชีวิตของเธอมีความสุขอย่างมากมาย หลังจากทีได้ แต่งงานกับเจ้ า พ่อมาเฟี ยแห่งอิตาลี ฝ่ ามือใหญ่รังไปยังเอวเล็กเพือให้ ใกล้ ชิดกับตนเอง มากๆ โดยมอบจูบแห่งความรักให้ กบั เธออย่างร้ อนแรง รองจากบิด า ก็คือ สามีและลูก ทังสอง ชี วิตของเธอมีความสุข อย่างมากมาย หลังจากทีได้ แต่งงานกับเจ้ าพ่อมาเฟี ยแห่งอิตาลี ฝ่ ามือใหญ่ รังไปยัง เอวเล็ก เพือให้ ใ กล้ ชิ ดกับ ตนเองมากๆ โดย มอบจูบแห่งความรักให้ กบั เธออย่างร้ อนแรง ซึงอาลิเซียก็จบู ตอบกลับมา อย่างเร่าร้ อนเช่นกัน เขาเป็ นผู้ชายคนแรกทีสอนให้ เธอได้ ร้ ู จักบทเรี ย น แห่งรักของผู้ชายกับผู้หญิง เป็ นผู้ชายคนแรกทีได้ เฟิ ร์สคิสไปจากตนเอง เป็ นคนทีได้ เห็นเธอ เปลือยเปล่าโดยไม่มีอะไรบนกาย ให้ ต ายแม้ ว่าปากของเธอจะบอกว่า เกลียดเขามากเพียงใด แต่เวลาโดนจูบก็มกั จะระทวยในอ้ อมแขนของเขา เสมอ แบบนีเรียกว่าเกลียดแต่ปากสินะ ลิ นร้ อนของอัลเฟโด้ สอดแทรกสู่เ รี ย วปากนุ่ม จุ่ มจ้ วงเพื อชิ ม ความหวานประดุจนําผึงรสเยียม เกียวรัดกับลินนุ่มอย่างเป็ นพัลวัน ซึง

รัตมา

19


เธอก็เกียวรัดลินร้ อนของเขากลับไปในลักษณะเดียวกัน พร้ อมกับทีมือ ประคองไปยังวงหน้ าคมสุดหล่อ ทีมีเธอเป็ นเจ้ าของจับจองเพียงคนเดียวเท่านัน… และลูก น้ อยสองคนทีมีสิท ธิ ได้ ค รอบครองเขา มาเฟี ยหนุ่มสุด โหด ร้ ายกับคนอืนทุกคน ยกเว้ นคนในครอบครัวทีรักมากเป็ นทีสุด อะไร ทีภรรยาและลูกอยากได้ ถ้ าสรรหามาได้ เขาจะไม่รอช้ าในทันที ยกเว้ น เดือนกับดาวทีเขาไม่สามารถจะนํามามอบให้ ได้ เงินหลายร้ อยล้ านมอบให้ กบั ครอบครัวเพียงอย่างเดียว ซํ าเวลา ไปทํางานบางครังก็ยงั หนีบภรรยาและลูกไปด้ วย ไม่เคยปิ ดบังสถานะว่า ตนเองไม่โสด เวลาทีมีสาวมาอ่อยเหยือก็จะปฏิเสธและบอกให้ รับรู้ อย่าง ชัดเจน ตรงนี ก็ทําให้ อาลิเซี ยรักเขามากไม่หยุดเช่น กัน หาน้ อยมากที ผู้ชายจะกล้ าบอกให้ ร้ ู ว่ามีภรรยาแล้ ว ฝ่ ามือของอัลเฟโด้ ฟอนเฟ้นไปทัว ร่างนวลด้ วยความหลงใหล และปรารถนา อาลิเซียเบียดกายนุ่มกับร่างแกร่งเพือเรี ยกร้ องความอบอุ่นจาก ผู้เป็ นสามี พร้ อมกับทีมือก็ลบู ไล้ ไปยัง แผ่น อกกว้ างที แข็ง แรง เธอชอบ นอนซบอกเขาในเวลาหลับ ได้ อยู่ในอ้ อมกอดของวงแขนกํายําทังสองกับ ลูกน้ อยทังคู่ 20


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ มัน ทํ า ให้ หญิ ง สาวรู้ สึก ปลอดภัย และมี ค วามสุข อย่ า งมาก เชือมันว่าต่อให้ เกิดอะไร เขาก็จะสามารถปกป้องเธอกับลูกได้ เป็ นอย่างดี อัลเฟโด้ ปลดสายเส้ นเล็กบนไหล่นวลลงไปยังต้ นแขนเรียวทังสองด้ าน เนือผ้ าทีประดับด้ วยลูกไม้ หวาน ก็ละลงมายังเอวเล็ก เผยให้ เห็น ทรวงอวบอิมภายใต้ บราลูกไม้ ทีแสนเซ็กซี เย้ ายวน ซึงเขาเป็ นคนไปช่วย เธอเลือกซือด้ วยกัน นันเพราะว่าอาลิเซียอยากจะเอาใจสามีน่ะเอง ทังทีตอนแรกอัลเฟโด้ บอกว่าเธอใส่ชดุ อะไรก็สวยในสายตาของ ตนเองทังนัน แต่หญิงสาวก็ยงั ยืนยันทีจะให้ เขาช่วยเลือกดังเดิม สุดท้ าย ดอนใหญ่ก็แพ้ เสียงออดอ้ อนของผู้เป็ นภรรยา จึงเข้ าไปช่วยเลือกให้ และหลังจากนันเขาก็ช่วยเธอเลือกเสือผ้ าทุกอย่างมาโดยตลอด รวมทังเสือผ้ าของลูกชายทังสองคนด้ วย ซึงบางทีชายหนุ่มก็แต่งตัวเป็ น แฝดกับลูกๆ โดยอาลิเซียก็แต่งตัวแบบเดียวกัน ดูน่ารักมากทีเดียวเมือ ครอบครัวพ่อแม่ลกู แต่งตัวเหมือนกัน ฝ่ ามือใหญ่กอบกุมไปยังทรวงอกสล้ างคู่ง ามภายใต้ เนื อผ้ านุ่ม อย่างเต็มฝ่ ามือใหญ่ ช้ อนถันอวบอิมไว้ บนฝ่ ามือ คลึงเคล้ าปลายนิ วกับ ยอดทรวงทีเชิดชัน สันสะริก ทีเรียกร้ องให้ เขาได้ จบั จองครอบครองมัน ปลายนิ วทีคลึงเคล้ าปลุกเร้ าให้ อาลิเซียเกิดความหวิวหวามไป ทัวร่าง เธอกรีดร้ องเสียงเร่ากับความซ่านหวิวทีเขาปรนเปรอให้ กบั ตนเอง

รัตมา

21


เธอชืนชอบทีสามารถทํ าให้ เขามีความสุขมากๆ บางคราเธอก็เป็ นคน ปรนเปรอความสุขให้ กบั เขาในลักษณะเดียวกัน “อา อัลเฟโด้ คะ” “ทีรัก คุณ ชอบรึเ ปล่าทีผมทําแบบนี กับคุณน่ะ ” เขาถามด้ วย นํ าเสียงอยากรู้ หญิ งสาวก็ยิ มหวานตอบรับกลับ ไปด้ วยการพยักหน้ า ตอบ “ชอบมากเลยค่ะ ทีรักของอาลิเซีย” เธอบอกพร้ อมกับบิดการเร่าเมือเขาใช้ ปลายนิวคลึงเคล้ ามากขึน กว่าเดิม พลางเอ่ยด้ วยนําเสียงเรียกร้ อง “บอกรักให้ ฉนั ฟั งหน่อยสิ อาลิเซียจ๋า” หญิ งสาวก็ทําตามทีสามี บอกอย่างเอาใจทุกอย่าง ไม่ว่าเขาอยากให้ เธอทําอะไร ถ้ าไม่เหลือบ่า กว่าแรง เธอยินดีและเต็มใจเป็ นทีสุด “ฉันรักคุณมากค่ะ อัลเฟโด้ ขา” โดยมือ เรี ย วก็ป่ ายปั ด ไปทัวร่ า งแกร่ ง อย่า งที ไม่ร้ ู เลยว่า เป็ น บริ เ วณใด รั บ รู้ แค่น ว่า นี คื อร่ า งของคนที รั ก มาก ซึ งเธอไม่ยิ น ดี ที จะ แบ่งปั นให้ กับผู้หญิ งคนไหน ครันได้ ยินภรรยาบอกรัก เสียงหวาน ดอน ใหญ่ก็ตอบกลับไปเสียงหวานไม่ตา่ งกัน “ฉันก็รักเธอมากเหมือนกันอาลิเซีย” 22


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ฉันชอบเวลาทีคุณบอกรักฉันจังเลยค่ะ อัลเฟโด้ อยากฟั งบ่อยๆ พูดให้ ฉนั ฟั งอีกรอบได้ ไหมคะ” เอ่ยด้ วยนําเสียงเรียกร้ องแบบออดอ้ อน “ได้ สิ ทําไมจะไม่ได้ ละ่ ฉันรักเธอกับลูกสุดๆ เลยทีรัก” หญิ งสาว ตอบกลับไปด้ วยนําเสียงดีใจ “ขอบคุณมากเลยค่ะอัลเฟโด้ ขา” “ไม่อยากได้ ขอบคุณแบบนีน่ะ อาลิเซียจ๋า” ซึงเธอก็รับรู้ ว่าเขาอยากได้ คําขอบคุณแบบไหน หญิ งสาวผละ ใบหน้ านวลออกมาและจูบ ไปแก้ มของดอนใหญ่ หนึงข้ าง ก่อนจะผละ ใบหน้ านวลออกมาสอบถามเขาอย่างน่ารัก “ขอบคุณแบบนีพอไหมคะ” เขาก็สา่ ยหน้ าไปมา คิวเรียวทังสองก็ขมวดเข้ ามาชนกันและคาด เดาออกมาด้ วยความเข้ าใจ “ยังไม่พอเหรอคะอัลเฟโด้ ทีรัก อย่างนันเดียวอาลิเซียหอมแก้ ม ให้ อีกข้ างค่ะ” แล้ วเธอก็ใช้ เรี ยวปากนุ่มจุมพิตไปยังแก้ มของเขาอีกด้ าน หนึง เขาจึงบอกให้ รับรู้อย่างชัดเจนถึงสิงทีต้ องการ “ต้ อ งทํ า ให้ ฉั น มี ค วามสุข มากๆ ต่า งหากล่ะ ถึ ง จะเรี ย กว่ า ขอบคุณ” แล้ วดอนใหญ่ก็ช้อนกายละมุนขึนมายังวงแขนกํายํา ก่อนจะวาง

รัตมา

23


ร่างนวลบนเตียงกว้ าง พลางพรมจูบไปทัวผิวนุ่มบนเรือนกายละมุน ปาก ร้ อนกลืนกินยอดทรวงไว้ ด้านใน ซึงเธอก็ถอนใจสะท้ อนอย่างรุนแรง เมือ ลินอันเชียวชํานาญการกวาดกระหวัดยอดทรวงราวกับเป็ นความหวานที ถูกปากเหลือเกิน “อา อัลเฟโด้ คะ” มือเรียวสอดแทรกเข้ าไปยังเส้ นผมสีเข้ มของเขาจนยุ่งเหยิง หาก ดอนใหญ่กลับไม่ใส่ใจ ผิวเนือหอมละมุนต่างหากทีเขาใส่ใจมากกว่า ฝ่ า มือใหญ่ค ลึง เคล้ น ไปทัวเต้ าสล้ างทังสอง แม้ ได้ เ ชยชิ ด หลายคราแต่ก็ ไม่ได้ ทําให้ เขารู้สกึ เบือหน่ายเลย ผิดคาดกลับ มีค วามสุขทุก คราวที ได้ ครอบครองกายนุ่มอยู่ทุก ครา แผ่นท้ องยุบลงเป็ นแอ่งยามทีเธอแอ่นแผ่นหลังโค้ งไปทางเบืองหลัง นันเป็ นผลดีให้ เขาได้ เชยชิดกับยอดทรวงคูง่ ามอย่างชิดใกล้ มาก ขึน พลางดูดดึงยอดทรวงทีไหวระริก ราวดอกไม้ ต้องลมทีแสนเปราะบาง ซึงผิวนุ่มก็เ ป็ นรอยแดงแม้ ไม่มากเหมือนก่อนหน้ านี นันเพราะว่าชาย หนุ่มรับรู้วา่ ผิวของเธอเป็ นรอยแดงง่าย วงหน้ าคมซอนซบไปยังทรวงอกคูง่ าม ซึงมือเรี ยวของเธอก็ขยับ เคลือนจากศีรษะไปยังบ่าแกร่งและรังวงหน้ าคมให้ ลงมาซุกไซ้ ทรวงสล้าง ทีขาวผ่อง สูดกลินกายหอมจากร่างนวล ทีติดตรึงตราหัวใจของชายหนุ่ม 24


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ยิงนัก ผู้หญิงคนไหนเขาก็ไม่เคยทีจะจํากลินนํ าหอมหรื อผิวละมุน แต่ กลับจดจํากลินกายของภรรยาสุดทีรักได้ เป็ นอย่างดี จะไม่อยากทีจะนึก ถึงผู้หญิงคนไหนอีก ส่วนมือทีว่างด้ านซ้ ายก็ยกขึงบดเคล้ ากับยอดทรวงอีกด้ านหนึง วงหน้ านวลส่ายไปมา โดยมือของเขาก็ป่ายปั ด จากทรวงสล้ างไปสู่เอว ระหงและแตะกับตะขอกระโปรงทางด้ านข้ าง ก่อนจะทําการรูปซิปลงไป ยังสะโพกเต็มตึง และทําการปลดมันลงไปยังบันท้ ายได้ รูปทีเรื อนร่างอวบอิมมาก ขึนกว่าเดิม โดยรังเนื อผ้ านุ่มลงไปยัง ต้ นขาเรี ย วทังสองจนถึง ขาเรี ย ว เพรี ยวยาว ซึงเขาชืนชอบยามที มันเกี ยวรัดกับสะโพกแกร่ งของตนเอง ตอบสนองความสุขให้ กบั เขาอย่างมากมาย จนยามนีกายนุ่มเหลือเพียงแพนตีสีหวาน เพียงครู่มนั ก็ถูกปลด ลงมาอย่างไม่รอช้ า ด้ วยความรําคาญตา แม้ วา่ มันจะดูเซ็กซียามทีอยู่บน ร่างนวล นันเพราะว่าเขาเป็ นคนเลือกมาให้ เธอได้ สวมใส่ แต่พอถึงเวลาที เกิดความต้ องการกายนุ่มก็จะหมดความหมายในสายตาของเขาทันที ผิวเนียนทีอยู่ด้านในต่างหากทีมีความหมายสําหรับตนเอง โดย เขาก็สลับด้ านไปยังทรวงอีกด้ านหนึง โลมไล้ ด้วยปากร้ อน ซึงเธอก็กรี ด

รัตมา

25


เสียงเร่า เส้ นผมนุ่มสะบัดไปมา อย่างเซ็กซีเร่าร้ อน ไม่อ ยากเชื อว่า แม่ลูก แมวที ขู่ฟ่ อๆ จะกลายเป็ นแม่แ มวร้ อน สวาทได้ มากถึงเพียงนี อะไรทีเป็ นความสุขของเขาอาลิเซียยินดียอมทํา ทุกอย่าง เพือหัวใจทีรักยิงนัก “โอ อัลเฟโด้ ขา” “รู้ไหมเวลาทีเธออยู่บนเตียงเซ็กซีเป็ นทีสุด” “แล้ วคุณชอบไหมคะ” “มากเลยล่ะ” ตอบรับด้ วยนําเสียงแหบพร่า ขณะทีใบหน้ าคมก็โลมเล้ ากับยอ ดอกอย่างต่อเนื องไม่ห ยุด มือเรี ย วกรี ด เร้ าไปทัวแผ่น หลัง กว้ างสร้ าง ความแสบสันต์ให้ กบั ผิวกํายํา แต่อลั เฟโด้ ก็ไม่สนใจดังเดิมอยู่ดี เพราะมี สิงทีน่าสนใจตรงหน้ าจะไปสนใจกับความแสบสันต์ทําไมกัน ซึงใบหน้ าคมก็จบู พรมจากข้ อเท้ าเล็กขึนมายังขาเพรียวเรียวยาว ซํา และขยับเข้ าไปยังด้ านในของต้ นขานวลทําตัวเป็ นพ่อภมรหนุ่มทีแตะ ไล้ กบั กุหลาบสวยงามเบืองหน้ า จากช้ าๆ ก็เปลียนเป็ นเร่งร้ อนแบบระรัว เร็ว ซึงเธอก็ยกสะโพกนวลขึนสูงจากเตียงนอนให้ แนบชิ ดกับ ปาก ร้ อนมากกว่าเดิม กายเกร็ ง เร่ า หัวใจเต้ น ระสํ าไม่ห ยุด ไล้ โลมหยาด 26


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ นําหวานทีเอ่อรินออกมาจากดอกกุหลาบช่องาม “อา อัลเฟโด้ คุณทรมานฉัน” “ทรมานด้ วยความรักต่างหากล่ะ” พูดด้ วยนํ าเสียงกระเส่าเร้ า อารมณ์ จวบกระทังเกิดความปราถนาทีจะเป็ นเข้ าของกายนุ่มก็ผดุ พุ่ง ขึนมา เขาจึงทําการออดอ้ อนเธอด้ วยนัยน์ตาอ่อนหวานเป็ นประกายชวน มอง “อาลิเซียทีรัก ช่วยฉันถอดเสือผ้ าหน่อยสิ ถ้ าเธออยากทําให้ ฉนั มี ความสุขมากๆ น่ะ” ไม่ต้องสังซํ าอาลิเ ซียก็ลุกขึนมาและทํ าการปลดเสือผ้ าออกไป จากร่างแกร่งจนเหลือเพียงกายเปล่าเปลือยเหมือนกับตนเอง โดยอัลเฟ โด้ ก็ฝากฝั งความรุมร้ อนกับกายนุ่ม ซึงอาลิเซียก็กอดร่างกายกํายําอย่าง แนบแน่น “อืม ฉันมีความสุขทีสุดเลยค่ะ” “ฉันก็มีความสุขเหมือนกัน” ซึงเขาก็ขยับความกร้ าวแกร่งกับเรื อนร่างนวลอย่างเชืองช้ าเพือ เป็ นการอ่อนโยนกับ ร่างนวล เธอยกสะโพกนวลตอบสนองการรุกเร้ าที ขยับเข้ าออกแบบต่อเนือง ไม่หยุด ปลายเล็บจิกไปยังผิวแกร่งด้ วยความ

รัตมา

27


รุนแรง วงหน้ านวลเปลียนเป็ นสีเข้ มมากขึนกว่าเดิม พร้ อมกับ ทีปาก ร้ อนก็ป ระกบกับเรี ยวปากนุ่มกลืนกิ นลมหายใจของเธอไว้ ในปาก เก็บ เกียวเสียงร้ องแห่งความสุขของเธอไว้ บทพิศวาสโรมรันบนเตียงกว้ าง อย่างเร่าร้ อน ตอบโต้ ความสุขให้ แก่กนั และกันด้ วยความรัก นานเพียงครู่ทงสองก็ ั พากันไปยังดวงดาวแห่งสายรุ้ ง ก่อนจะพา กันหลับไปในอ้ อมแขนแกร่งด้ วยความอบอุน่ ใจ

28


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ

ตอน 3 ฮันนีมูนอีกรอบ

ช่ วงบ่ายของวันต่อมาวาเลนติโน่น้องชายคนทีสามก็ชวนพีน้ อง ทังหมด ซึงอัลเฟโด้ กบั จิโอวานนี ก็พาครอบครัวมาทีไร่ ดิ มาโกร์ เช่นกัน ในช่วงวันเสาร์ “ปิ ดเทอมนีผมตังใจว่าจะพาลูกกับมิรินไปเทียวทีเมืองไทยครับ จะพาลูก ๆ ไปเยี ยมคุณ ตาคุณ ยายที เมืองไทยครับ พี อัลเฟโด้ กับ คุณ อาลิเซีย สนใจจะไปเทียวทีเมืองไทยด้ วยกันไหมครับ” วาเลนติโน่ซึงเป็ นน้ องชายคนทีสามเอ่ยชวนพีน้ องทังหมด ซึง เขามี ลูก สาวชื อ วีร่ า ชื อจริ ง วารี ย า อายุ 5 ขวบ ซึ งจิ โ อวานนี ก็ พ า ครอบครัวมาทีไร่เช่นกัน ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ พออาลิเซียได้ ยินก็แสดง สีหน้ าสนใจอย่างมาก “ก็ดีเ หมือนกัน นะคะ เพราะรับปากกับลูก ไว้ ว่าจะพาไปเทียว

รัตมา

29


ทะเลช่วงปิ ดเทอมค่ะ” “พีจิโอวานนีสนใจจะไปเทียวเมืองไทยด้ วยกันไหมครับ” “ไปสิ พีก็กําลังคิดอยู่เหมือนกัน ว่าจะพาลูกไปเทียวไหนดีตอน ปิ ดเทอม” “เดียวผมจะได้ โทรไปชวน นิโคไล กับ ลาธีน่าด้ วย ว่าสนใจจะไป ด้ วยกันรึเปล่า ผมจะได้ จองตัวเครืองบินไว้ ลว่ งหน้ าเลย” ซึงน้ องสาวคนเล็กก็ให้ คําตอบไม่ตา่ งจากพีชายคนอืนเลย ดังนัน ครอบครั ว ดิ มาโกร์ จึ ง พากั น บิ น ไปเที ยวที เมื อ งไทย ทุ ก คนไปหา ครอบครัวของมิริน “หนูพาครอบครัวของคุณวาเลนติโน่มาเทียวทีเมืองไทยค่ะคุณ ตาคุณยาย แล้ วก็พาเจ้ าตัวยุง่ มาหาด้ วยค่ะ” ซึงวาเลนติโน่ กับมิริน และ แม่บญ ุ ธรรมก็มาเยียมตากับยายทุกสองปี “พักกันตามสบายได้ เลยนะทุกคน” คุณตาของมิรินบอกด้ วย ความใจกว้ าง ทังหมดตอบรับกลับไปพร้ อมกัน “ขอบคุณมากครับคุณตา คุณยาย” “แล้ วนีจะไปเทียวทีไหนกัน เหรอมิริน ” คุณยายสอบถามด้ วย ความสงสัย “ไปเทียวเกาะหลีเป๊ ะ ค่ะ คุณตาคุณยายไปเทียวด้ วยกันไหมคะ” 30


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ไปสิ” ผู้ใหญ่ทงสองตอบรั ั บด้ วยความยินดี โดยเช้ าวันรุ่งขึน ทังหมดก็ได้ นงเรื ั อไปยังเกาะทีว่า และได้ จองที พักไว้ เป็ นบ้ านหลังใหญ่ ซึงบรรยากาศดูร่มรื นอย่างมาก เหมาะสําหรับ มาเทียวพักผ่อนให้ สบายใจอย่างมาก เด็กๆ ทีเห็นทะเลก็ตา่ งวิงลงไปเล่น ทังทียังไม่เปลียนชุด ลูกๆ ของทุก คนชอบเล่น นํ าทะเลกันมาก ถ้ ามีเวลาก็มักจะพา ครอบครัวไปเทียวด้ วยกันตลอด และไปทังครอบครัวแบบนี เหมือนเป็ น ครอบครัวใหญ่ อัลเฟโด้ ก็ลงเล่นนําพร้ อมกับอาลิเซีย ถ้ าไม่บ อกว่า เป็ นดอนใหญ่ แห่ง ทัสคานี ก็ ค งคิ ด ว่า เป็ นผู้ช าย ธรรมดา นันเพราะใบหน้ าทีเคร่งขรึมมักจะมีรอยยิ มปรากฎอยู่เสมอ ไม่ เหมือนเวลาทีอยู่ข้างนอก ใบหน้ าของเขาจะดูดแุ ละน่าเกรงขาม แต่กลับ ดูออ่ นโยนยามทีอยู่กบั ลูกชายทังสองและภรรยาสุดทีรัก อัลเฟโด้ ให้ อลั โตนีโอ้ ขีบนคอของตนเอง ส่วนอรัลเบอโร่ก็เกาะ หลังเขา ลอยคอในนํ าทะเลอย่างสนุกสนาน วาเลนติโน่กับมิรินก็พาลูก สาวเล่นนําเช่นเดียวกัน แต่จิโอวานนีกลับเล่นจับปูกับลูกชายเพียงคนเดียวกับแพทซี ผู้ เป็ นภรรยาอย่างชืนชอบ เพราะปูตวั ใหญ่มากน่ะเอง ส่วนนิ โคไลก็น อนอยู่ใ นทรายปล่อยให้ ลาธี น่ากับ ลูก ชายเอา

รัตมา

31


ทรายกลบร่าง จนเหลือเพียงแค่ลําคออย่างเดียวเท่านัน พลางหัวเราะคิก คักอย่างชอบใจ ทังสีคนกลายเป็ นแฟมิแมนไปโดยปริ ยาย ทิ งลายคาสโนว่าใน อดีตไว้ ทางเบืองหลัง สายตาทังหมดมองแค่ผ้ หู ญิ งเพียงคนเดียว นันก็คือศรี ภรรยาที รัก แม้ วา่ จะมีผ้ หู ญิงมาทอดสะพาน แต่ก็จัดการเผาสะพานทิ ง ด้ วยการ บอกว่าผมไม่คิดทีจะมีเมียเก็บหรื อนางบําเรอทังนัน ไปทอดสะพานให้ คนอืนเถอะ ซึงภรรยาของทังสีก็ปลืมใจและรักในตัวสามีทีแสนน่ารักยิงนัก ทําให้ ไม่เคยทะเลาะกันด้ วยเรื องผู้หญิ งเลย เพราะต่างเชือใจในกันและ กัน ส่วนภรรยาทังสีทีมีหนุ่มๆ มาหว่านเสน่ห์ ก็บอกให้ ร้ ูแต่งงานมีสามีกบั ลูกแล้ ว ไม่คิดทีจะมีกิกหรือชู้ เพราะใช้ เวลาอยู่ด้วยกันมานาน จนพิสจู น์ได้ ถึงความซือสัตย์ทีมี ให้ กบั ครอบครัว ทังยังให้ เช็คโทรศัพท์กบั อีเมลล์ด้วย แต่ทว่าทังสองกลับ ไม่เคยคิด ที จะเข้ าไปตรวจเช็ค เลย เพราะอยู่กันด้ วยความรักและเชื อ ใจน่ะเอง หลังจากทีเล่นนําเสร็จแล้ ว ต่างพากันไปเดินดูร้านขายของทีอยู่ บนเกาะ 32


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ซึงร้ านทีอยู่ไม่ไกลจากทีพักก็คือ ร้ านขายของทีระลึก และร้ าน ขายเสื อผ้ า ซึงทังหมดสนใจเสื อผ้ าลายสวย กับกางเกงเล เจ้ าของคือ จรรยาคุณยายอายุ 65 ปี ทีต้ องเลียงดูเ ด็กหญิ ง วัยสองขวบ ซึงพ่อแม่ ของเด็กหญิงเสียชีวิตไปด้ วยอุบตั ิเหตุ นอกจากร้ านของตนเองลูก ค้ าจะชอบมาซื อของแล้ ว ก็ยัง ชื น ชอบหลานสาวของตนเองด้ วย โดยแม่ค้าทีอยู่บนเกาะก็แบ่งพื นทีให้ เช่า นิ ด หนึงด้ วยความสงสาร เพราะหน้ าตาน่ารัก ดวงตากลมโตเหมือ น ตุ๊กตา เส้ นผมหยิกหยักศก กับแก้ มทีพองเป็ นลูกโป่ งสีชมพูระเรือ คุณยายมักอุ้มลูกออกมา ด้ า นนอก ซึ งอรั ลเบอโร่ ที กํ าลัง ยื น ดูข องกับ อาลิ เ ซี ย และอัลเฟโด้ ก็ มองเห็นเด็กหญิงทีอยู่ในกระด้ งยังหน้ าร้ าน “น้ องๆ มาเดร น้ องน่ารักจังครับ” อาลิเซียทีเห็นก็มองไปยังร่าง ของเด็กน้ อยทีนอนลืมตาอยู่ “อุ๊ย น่ารักจังเลย ตาโตมาก เหมือนตุ๊กตาเลย” “อยากมีน้องน่ารักแบบนี” เธอจึงบอกให้ ลกู ชายได้ ร้ ู “มาเดรกับปาเดรกําลังทําอยู่ลกู ” “เอาน้ องน่ารักแบบนีเลยนะครับ” อัลโตนีโอ้ เอ่ยขึนมา “จ้ ะ” หญิงสาวจึงหันไปบอกกับสามี

รัตมา

33


“อัลเฟโด้ คะ คุณต้ องทําลูกสาวเราให้ ออกมาน่ารักแบบนีนะคะ” “ผมเชือว่าลูกเราต้ องน่ารักแบบนี ล่ะ อาลิเซีย ” ลูกชายคนโตก็ บอกหลังจากนัน “อยากเห็นน้ องใกล้ ๆ ครับ” พร้ อมกับใช้ นิวชี ไปยังเด็กหญิ งตัว เล็กทีอยู่บนเก้ าอีสีฟ้าสดใส “เขาว่ายัง ไงเหรอคะ” เพราะลูก ชายของเธอพูด เป็ นภาษา อิตาเลียน อาลิเซียจึงบอกกลับไปด้ วยภาษาอังกฤษ “แกอยากเห็นน้ องใกล้ ๆ น่ะค่ะ” “เข้ ามาดูสิคะ” จรรยากวัก มือเรี ย กลูก ชายของเธอ อัลโตนีโอ้ กับอรัลเบอโร่จึง เดิน เข้ าไปดู ซึ งลูก ๆ ของน้ อ งชายคนอืนก็เ ข้ า ไปดูด้ วยเหมือ นกัน ดู เหมือนว่าแม่ต๊ กุ ตาตัวน้ อยจะเรียกความสนใจจากหนุ่มๆ ได้ เป็ นอย่างดี ลูกชายคนเล็กใช้ มือแตะไปทีแก้ มของน้ องและบอก “แก้ มน้ องนิม” “แกบอกว่าแก้ มน้ องนิมค่ะ” “ดูท่าจะชอบน้ องมากเลยนะ” “แกอยากมีน้องสาวค่ะ พ่อกับแม่ก็พยายามทําอยู”่ เธอบอกให้ แม่ค้าได้ รับรู้ ตอนแรกตังใจว่าจะมีลกู ชายเพียงสอง 34


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ คนเท่านัน แต่พอลูก ชายบอกอยากได้ น้ องสาว พ่อกับ แม่ก็ทําให้ ต าม ความปรารถนา “ถ้ าคุณกับสามีมีลกู สาว ต้ องน่ารักแน่คะ เพราะว่าแม่ก็สวย พ่อ ก็หล่อ” จรรยาเอ่ยอย่างชื นชม เพราะทังสองมีหน้ าทีดูสวยและหล่อดู เหมาะสมกันอย่างมาก “ขอบคุณค่ะ น่ารักได้ เท่าแม่ต๊ กุ ตาน้ อยแบบนีก็พอค่ะ” “น้ องชืออะไรครับ” ลูกชายคนโตแสดงความสงสัยออกมา “ชือตุ๊กตาจ้ ะ” คุณยายบอกให้ ลกู ชายรับรู้ “ชือตุ๊กตาลูก” “ตุ๊กตา” อรัลเบอโร่เรียกออกมาเป็ นภาษาอิตาเลียน เด็กๆ แทบ ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากแม่หนูน้อยเท่านัน ซึงทังหมดก็ได้ เสือยืดกับกางเกงเลมาสวมใส่เล่น เป็ นครังแรกที ดอนอัลเฟโด้ แต่งตัวในลักษณะนี หลังจากนันก็พากันไปเดินดูร้านอืนต่อ ก่อนจะพากันกลับไปยังทีพัก

ช่ วงสายลูกๆ ก็บ่นถึงสาวน้ อยน่ารักที ได้ พบเมือวานนี พลาง บอกให้ มารดาได้ ทราบ “อยากไปหาน้ องตุ๊กตา”

รัตมา

35


เดียวกินข้ าวเสร็จแล้ วมาเดรจะพาไปนะ” เธอเองก็ชอบแม่สาว ตัวน้ อยเช่นกัน ดวงตากลมโตเป็ นประกายทีเดียว “เห็นลูกอยากมีน้อง เราต้ องขยันทําการบ้ านบ่อยๆ นะอาลิเซีย” “นันสิคะ ตืนมาก็บอกว่าจะไปหายายตุ๊กตาท่าเดียว” “ดูท่าจะติดใจน้ องตุ๊กตามาก” ฟรานก้ าเอ่ยอย่างสัพยอก “นันสิ คงอยากได้ น้ องสาวมากที เ ดียว” คุณ ยายของมิริน เอ่ย ออกมา “สงสัย เล่น สองคนไม่สนุก ต้ องเล่น กัน สามคน” คุณ ตาแสดง ความคิดเห็นหลังจากนัน ซึงอาลิเซียกับอัลเฟโด้ ก็พาลูกๆ ไปทีร้ านขายของเมือวานนี เพือ ไปหาแม่สาวน้ อยทีดูจะติดใจกันทังพีทังน้ องมองเห็นคุณยายอุ้มแม่สาว น้ อยตัวเล็กออกมาก็วิงเข้ าไปหา “เด็กๆ อยากมาหาหนูต๊ กุ ตาค่ะ” “น้ องน่ารัก” อรับเบอโร่เอ่ยออกมา ซึงอัลเฟโด้ ก็ยืนเลือกหมวก ในร้ านอย่างเพลิดเพลิน อาลิเซียก็นงเล่ ั นกับแม่หนูน้อยด้ วย “คุณชอบยายตุ๊กตามากไหมคะ” จรรยาเอ่ยปากถาม “มากค่ะ ถ้ ามีลกู สาวก็อยากได้ แบบนีล่ะคะ” หญิ งสาวบอกด้ วย วงหน้ าทีเกลือนไปด้ วยรอยยิม 36


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณอยู่ทีไหนเหรอคะ” “อยู่ทีทัสคานี อิตาลีคะ่ “แล้ วคุณกับสามีทํางานอะไรเหรอคะ” คุณยายซักถามต่อ “สามีของหนูเปิ ดบริษัทอยู่ทีนันค่ะ” “คุณอยากรับอุปการะยายตุ๊กตาไหมคะ” พอได้ ยินวงหน้ านวลก็ นิงตะลึงไป พลางย้ อนถามกลับไปด้ วยสีหน้ างุนงงอย่างไม่เชือหู “คุณยายพูดอะไรนะคะ” “คือยายถามว่าหนูสนใจทีจะอยากอุปการะแม่ต๊ กุ ตาไหมคะ” “ทําไมคุณยายถามอย่างนีล่ะคะ” “ยายเองก็แก่แล้ วค่ะ ไม่ร้ ู ว่าจะตายเมือไร อีกอย่างช่วงนี ยายก็ สุขภาพไม่ดี เจ็บป่ วยประจํา” คุณยายบอกให้ เธอรับรู้ถึงเรืองของตนเอง “แล้ วพ่อแม่ของเด็กล่ะคะไปไหน” “พ่ อ แม่เ สี ย ชี วิ ต เพราะอุบัติ เ หตุค่ะ ตอนนี เหลื อ แค่ย ายกั บ หลานสาวเพียงสองคนเท่านัน คุณ สนใจทีจะรับยายหนูต๊ กุ ตาไปเลียง ไหมคะ” “คุณยายพูดจริงรึเปล่าคะเนีย” ยังงุนงงอย่างไม่เลิกรา “ยายพู ด จริ งค่ ะ ถ้ าคุ ณ อยากที จะรั บ ยายหนู ต๊ ุ กตาเป็ น ลูกบุญธรรม ยายก็ยินดีทีจะยกให้ ค่ะ” อัลเฟโด้ เห็นใบหน้ าของภรรยาดู

รัตมา

37


แปลกๆ จึงถามด้ วยสีหน้ าประหลาดใจ “เป็ นอะไรอาลิเซีย” “คุณยายถามว่าพวกเราสนใจทีจะอุปการะแม่หนูต๊ กุ ตาไหมน่ะ ค่ะ” “อ้ าว ทําไมล่ะ” อัลเฟโด้ ก็งงกับสิงทีได้ ยินเช่นกัน “คุณยายบอกว่าคุณยายอายุมากแล้ วค่ะ แล้ วก็ป่วยประจํา” “แล้ วคุณว่ายังไงล่ะอาลิเซีย” “คุณ ล่ะคะอัล เฟโด้ จะว่า ยัง ไง” หญิ ง สาวถามควาเห็น เขา กลับไป “ผมก็แล้ วแต่คณ ุ ถ้ าคุณรับยายหนูนีเป็ นลูกบุญธรรมผมก็ยินดี” “แล้ วถ้ าพวกเราอยากทีจะรับยายหนูต๊ กุ ตาเป็ นลูกบุญธรรม ต้ อง ทํายังไงคะ” “ยายก็จ ะไปที อําเภอเพือทําการยกยายหนูให้ จดทะเบี ยนเป็ น ลูกบุญธรรมของคุณค่ะ ถ้ าฉันตายไป ยายหนูอาจจะต้ องลําบากเพราะ คงไม่มีใครดูแล” คุณยายห่วงใยหลานสาวคนเดียวยิงนัก “ถ้ าอย่างนันคุณยายก็จดั การได้ เลยค่ะ พวกเรายินดีทีจะรับยาย หนูต๊ กุ ตาเป็ นลูกบุญธรรมค่ะ” “คุณจะอยู่ทีนีกีวันคะ” 38


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ก็หนึงอาทิตย์คะ่ พอดีพาครอบครัวมาเทียวน่ะค่ะ” ถ้ าอย่างนันก่อนทีคุณจะกลับประเทศไป ฉันจะจัดการเรื องยาย หนูต๊ กุ ตาให้ คณ ุ ค่ะ” อาลิเซียรู้สกึ ดีใจอย่างมากทีจะได้ ยายหนูต๊ กุ ตาเป็ น ลูก เธอหันไปบอกกับลูกชายทังสองคน “ดีใจไหมจะได้ ยายหนูต๊ กุ ตามาเป็ นน้ องน่ะ” “ดีใจครับมาเดร” ลูกชายตอบกลับมาพร้ อมกัน

รัตมา

39


ตอน 4 ลูกสาวคนแรก

ทังสองเดินกลับไปยังทีพักและบอกข่าวดีให้ พีน้ องได้ ทราบ เป็ น สิงทีเขาเองก็ไม่เคยคิดทํามาก่อน นีเป็ นครังแรกจริงๆ “อีกไม่นานพีจะมีลกู สาวแล้ วนะ” พอได้ ยินทุกคนต่างสอบถาม เป็ นเสียงเดียวกัน “อย่าบอกนะครับว่าคุณอาลิเซียท้ องแล้ ว” “อุ๊ยดีใจด้ วยค่ะพีอัลเฟโด้ ” ลาธีน่าบอกด้ วยนําเสียงตืนเต้ น “สุดท้ ายก็สําเร็จ” จีโอวานนีปรบมือไปด้ วย “เดียวๆ ไม่ใช่สกั หน่อย ลูกทีพูดถึงนีไม่ใช่อาลิเซียท้ อง” “อ้ าว แล้ วลูกทีไหนล่ะครับ” ทังหมดทําสีหน้ างุนงง “ยายตุ๊กตาไง ลูกพี” ทุกคนทําเสียงตอบกลับมาพร้ อมกัน “หา! ยายตุ๊กตา หลานยายทีขายของน่ะเหรอครับ” 40


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ใช่ เขาจะยกให้ เป็ นลูกบุญธรรมพี” “แล้ วทําไมแกถึงยกยายตุ๊ก ตาให้ พีอัลเฟโด้ กับคุณอาลิเซี ยล่ะ ครับ” “แกบอกว่าแกแก่แล้ ว ป่ วยประจํา จะตายเมือไรก็ไม่ร้ ู กลัวว่า ยายตุ๊กตาจะลําบาก ถ้ าไม่มีแก ส่วนพ่อแม่เด็กก็เสียชีวิตด้ วยอุบัติเหตุ แก ไม่อยากให้ ห ลานต้ องลําบากถ้ าเกิด ว่าแกเสีย ชีวิต ไป อาลิเ ซีย เลย ถามพีว่าจะรับไหม พีเลยบอกว่าแล้ วแต่เลย” “แล้ วจะไปรับยายตุ๊กตามาเมือไรครับ ดีนะครับไม่ต้องท้ องเอง” วาเลนติโน่เอ่ยอย่างอารมณ์ดี “อีกสามวันจะไปทําเรื องรับยายตุ๊กตามาเป็ นลูก ถ้ าเสร็ จเรื อง เมือไรก็คงพากลับไปทีทัสคานีด้วยเลย” “ดีนะครับมาเที ยว แล้ วก็ได้ ลกู สาวกลับไปด้ วย” จีโอวานนีพูด อย่างหยอกเย้ า “ใช่” เขาพยักหน้ าตอบรับ “แด๊ ดครับ วันนีผมขอไปนอนกับวีร่านะครับ” คีแรนลูกชายของจีโอวานนีเอ่ยขึนมาช่วงหัวคํา หลังจากทีกิ น ข้ าวกันอิมแล้ ว “เอาสิลกู ดีเลยพ่อจะได้ มีเวลาสวีท สวีทกับแม่บ้าง” ชายหนุ่ม

รัตมา

41


ยิมด้ วยสีหน้ ายินดี พร้ อมกับโอบไปยังร่างนวลของภรรยาทีรัก “ผมไปนอนด้ วยครับ” ลูกชายสองคนของอัลเฟโด้ ก็ตอบพร้ อม กัน พ่อแม่ทงหมดยิ ั มอย่างชอบใจ นึกว่าจะไม่มีเวลาหวานกันแล้ วซะอีก “ผมจะไปนอนด้ วยครับ” ริกซ์ลกู ชายของลาธีน่ากับนิโคไลก็เอ่ย ขึนมา “พ่ออนุญาตลูก” “เฮ้ ย! อะไรเนียมานอนอะไรห้ องเดียวกันหมดวันนี ” วาเลนติโน่ บ่นงึมงํา “ช่วยหน่อยนะวาเลนติโน่ ให้ พีๆ ได้ จ๊ กุ จิกกะเมียบ้ าง แล้ ววันอืน นายค่อยสวีทกะมิรินละกัน” “โอเคก็ได้ ยอมให้ ” น้ องชายจึงเรี ยกเด็กๆ “ไปสมุนน้ อยทุกคน เตรียมตัวไปนอนได้ แล้ ว” เด็กๆ ก็เดินตามวาเลนติโน่ไปทีห้ องนอนใหญ่ อัลเฟโด้ กับจีโอ วานนีก็จงู มือภรรยาทีรักเข้ าห้ องด้ วยสีหน้ าทีเกลือนไปด้ วยรอยยิ ม จีโอ วานนีอุ้มร่างของภรรยาเข้ าไปยังห้ องนําสวย เพือเตรียมอาบนําให้ กับกัน และกัน ปลายนิวแกร่งปลดชุดสวยออกไปจากเรื อนร่างนุ่มของภรรยา ที เป็ นชุดเสือสายเดียวคลุมทับด้ วยเสือคลุมเนื อนุ่มแบบแขนกุด จนยามนี ปรากฎบราลูกไม้ สีหวานยังเบืองหน้ า 42


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ แต่ก็ไม่ตา่ งกับพีชาย ทีแม้ ว่าจะสวยงามน่ามองเพียงใด เวลานี มัน กลับ ดู เ กะกะเป็ นที สุ ด เขาปลดตะขอหน้ าออกไปตามลํ า ดั บ ปลดปล่อยความสวยงามด้ านในออกมาให้ เห็นอย่างชัดเจนตา ซึงภัทรี ยาก็ทําหน้ าทีช่วยเขาถอดเสือผ้ าให้ เช่นกัน ด้ วยการปลดเสือเชิ ตตัวใหญ่ออกไปและปล่อยมันลงไปกองที พืนราวกับหมดความหมายในยามนี เผยให้ เห็นแผ่นอกแกร่งกับรอยสักที แสนเซ็กซีบนแผ่นอกกว้ าง ดอนทังสีแห่ง ตระกูล ดิ มาโกร์ จะมีรอยสัก อยู่บนหน้ าอกทุกคน เป็ นรอยสักทีแสนน่ามองยิงนัก ภัทรี ยารู้ สึกว่าช่างเป็ นรอยสักที แสนสวยงามระคนเซ็ก ซี นันเพราะเรื อนกายแกร่ง ดูดีและเต็มไปด้ วย กล้ ามเนือ เธอจูบไปทีรอยสักนันด้ วยความเสน่หา ไปตามรูปดวงอาทิตย์ที อยู่บนแผ่นอกกว้ างและไล่เรือยไปยังรูปสมอเรือทีพันด้ วยโซ่ ดูเป็ นศิลปะ ทีแปลกและไม่เหมือนใคร จูบพรมจากหัวสมอด้ านบนลงไปสู่กลางสมอ และปลายสมอเรือกับสายโซ่ทีสุดทางยังแผ่นท้ องกํายํา “แพทซี จูบทีหน้ าอกฉันหน่อยสิ” จีโอวานนี เอ่ย ด้ วยนํ าเสียงเรี ย กร้ อง ซึงเธอก็ยอมทําตามทีเขา ต้ องการเป็ นอย่างดี

รัตมา

43


“ได้ คะ่ จีโอวานนี” เธอขยับใบหน้ าลงไปยังยอดอกสีเข้ มของเขา พลางใช้ เรี ยปาก นุ่มดูดดึงยอดอกของชายหนุ่มด้ วยนํ าหนักเบาบ้ างแรงบ้ าง สร้ างความ กระสันต์ให้ กบั ผู้เป็ นสามีอย่างมาก พลางส่งเสียงลอดลําคอแกร่งออกมา “อา แพทซี คุณน่ารักทีสุดเลย” “แล้ วรักมากไหมคะ” พลางเงยหน้ าขึนมาถามเขาด้ วยดวงตา เป็ นประกาย “มากทีสุดเลยล่ะ” หญิงสาวใช้ ลินเล็กแตะไร้ อย่างแผ่วเบา ปลุกเร้ าให้ เขาเกิดความ รุ่มร้ อน ร่างแกร่งพิงกับผนังห้ องนํา ซึงมืออีกด้ านของเธอก็บดขยียอดอก สีเข้ มของเขาอีกด้ านหนึง “โอ ทีรัก คุณนีสุดยอดจริงๆ ทําให้ ผมมีความสุขมาก” เพ้ อครวญครํ าออกมา ยิ งได้ ยิ นเสีย งเขาก็ทํ าให้ เ ธอรู้ สึก ยิ น ดี อย่างมาก พลางกระหวัด ปลายลินกับ ยอดอกของเขาเป็ นวงกลมและ กวัดกลับมาทําแบบนีอยู่หลายครา ซึงแผ่นอกกว้ างก็สะท้ อนขึนลง ตาม แรงทอดถอนลมหายใจทีหอบระสํา จีโอวานนีเกร็งร่างไปทัว ขณะทีมือก็กอดไปยังเอวเล็ก กับผิวที เรียบละมุนมือ ไม่อยากเชือว่าแม่สาวฟาร์มนมวัวจะทําให้ เขามีความสุข 44


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ มากถึงเพียงนี เขาเกือบเข้ าใจเธอผิดไปแล้ วเพราะผู้หญิงอีกคน ดีทีชายหนุ่มยอมให้ โอกาสเธอค้ นหาความจริ ง จึงทําให้ ไม่ต้อง สูญเสียเธอไป ภัทรี ยาสลับไปยัง ยอดอกอีกด้ าน พร้ อมกับ ทีฝ่ ามือป่ ายปั ดไป ตามแผ่นท้ องแกร่ง จวบกระทังถึงขอบกางเกงขาสันประมาณเข่า ซึงเธอ ก็ไม่รอช้ าทีจะเขาไปแตะต้ องมัน มือเรี ยวรูดซิปลงไปยังด้ านล่าง พร้ อม กับทีฝ่ ามือเรียวสอดแทรกเข้ าไปยังด้ านใน ด้ านบนก็รุกเร้ าด้ วยปากนุ่ม ด้ านล่างก็รุก รเร้ าด้ วยมือนิม แตะ กับความรุมร้ อนทีอยู่เบืองล่างสะโพกแกร่งอย่างต้ องการทีจะเอาใจเขา “อืม แพทซี ทีรัก” “ฉันอยากให้ คณ ุ มีความสุขมากๆ ค่ะ” พลางกระซิบกับใบหูของเขาอย่างหยอกยัว โดยเธอก็ปลุกเร้ าเขา ผ่านไปครู่ใหญ่ กระทังเขาเกิดความปรารถนาในกายนุ่ม จึงบอกให้ เธอ ได้ รับรู้ “ตอนนีอยากทีจะโยกขยับไปกับเธอแล้ วล่ะแพทซี” พลางกระซิบ บอกเธอพร้ อมกับจมูกเสียดสีกบั จมูกเล็กแบบหยอกเย้ า “อย่างนันก็จดั การทําให้ ฉนั โยกขยับไปกับคุณสิคะจิโอวานนี” ตอบรับอยางหยอกเย้ ากลับไปเช่น กัน ชายหนุ่มจึงรี บทํ าตาม

รัตมา

45


ความต้ องการในทันที มือของเขาจัดการปลดกางเกงขาสันลงไปกองที พืน และจัดการปลดแพนตีตัวเล็กทีแสนเซ็กซีแบบจีสตริ ง ลงไปยังต้ นขา นวล ก่อนจะโยนทิงไปยังพืนแบบไร้ คา่ ซึงภัท รี ย าก็ทํ า การปลดกางเกงของเขาลงไปตามมาด้ วยชุด ชันในสีขาว ปลดปล่อยความรุมร้ อนของร่างแกร่งออกมา เขาประคองขาเรี ย วขึนมายัง สะโพกแกร่ ง และผลัก ดัน ความ กร้ าวแกร่ งไปยังด้ านในกายนุ่ม ซึงเธอก็แอ่นสะโพกนวลให้ แนบชิดกับ ความเป็ นชายของเขา เพือให้ ผลักดันเข้ าไปด้ านในอย่างลึกลํา พร้ อมกับ ทีร่างกํายําก็เบียดชิดกับทรวงอกสล้ าง จนไม่มีสิงใดจะแทรกกลางได้ พลางต่างขยับสะโพกนวลอย่างรุก เร้ าแบบเสมอกัน ต่างเป็ น ฝ่ ายรุกและฝ่ ายรับ เพือสรรสร้ างความสุขให้ แก่ดนั “อา จีโอวานนีทีรัก” “บอกรักฉันหน่อยสิแพทซี” “ฉันรักคุณทีสุดค่ะทีรัก” “ฉันก็รักเธอมากทีสุดเหมือนกันทีรัก” ปากหยักได้ รูปจูบกับ เรี ยวปากนุ่มด้ วยความเข่นเขียว ซึงหญิ ง สาวก็จบู ตอบกลับมาด้ วยความเร่าร้ อนแบบยินดี ลินเล็กเกียวพันกับลิน ของเขาอย่างรัดรึง รุกเร้ าในปากนุ่ม ดืมดํากับหยาดนํ าผึงหวานทีเขาชืน 46


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ชอบและติดใจอย่างมาก นานเพียงครู่ทงสองก็ ั แตะขอบสวรรค์พร้ อมๆ กัน ด้ วยความสุข ซ่าน ส่วนอีก ห้ องหนึงก็กําลัง สรรสร้ างความสุขให้ แก่กัน เหมือนคู่พี น้ องคนอืน นิโคไลเจ้ าพ่อเหมืองทองคําสอดมือจากทางเบื องหลัง เพื อ กอดกับเอวเล็กของลาธีน่าผู้เป็ นภรรยา นีก็เช่นกัน นับวันเขาก็รักเธอมาก ขึนไม่หยุด และไม่เคยเบือหน่ายในการทําการบ้ านกับร่างนุ่มเลย มีแต่คน บอกว่ายิ งอยู่นานไปก็จะยิงเบือหน่ายกัน แต่ค งไม่ใช่ค่ขู องเขาเป็ นแน่ เพราะนิโคไลคิดถึงเธอทุกครา เวลาทีไปดูงานยังเมืองนอก มักจะโทรมาหาภรรยากับลูกชาย และลูกสาวอยู่เสมอ และไม่เคยคิดทีจะมีอะไรกับผู้หญิงคนอืนทีมาหว่าน เสน่ห์ ด้ วย ซื อสัต ย์ กับ ภรรยาและครอบครั วเป็ นอย่างดี เขาเกื อบจะ แต่งงานกับคนรักเก่าเพราะเกลียดชังเธอ ถ้ าแต่งไปคงรู้สกึ แย่มากทีอีกฝ่ ายนอกใจตนเองมาตลอด ชายหนุ่ม เข้ าใจผิด ว่าเธอมีส่วนทํ าให้ น้ องชายของตนเองต้ อง ตาย แต่พอรู้ ถึงความจริ งของน้ องชายก็ทําให้ เขารู้ สึกแย่มาก ทีไม่เคยรู้ เลยว่าอีกฝ่ ายเป็ นเช่นนัน เพราะเวลาอยู่ต่อหน้ าน้ องชายของเขาจะเป็ น

รัตมา

47


อีกแบบหนึงตลอดเวลา ความลับทีพีชายไม่เคยรู้ เกือบทําให้ เขากลายเป็ นฆาตกรฆ่าเธอ ไปเสียแล้ ว ฝ่ ามือใหญ่ สอดแทรกเข้ าในในเสื อยืด ตัวเล็ก เพื อกอบกุมกับ ทรวงคู่งาม ผ่านกรวยสามเหลียม แตะไล้ กับยอดทรวงทีเชิดชันภายใน ยามที ปลายนิ วสัม ผัสโดน โดยมื อ เรี ย วก็เ กาะเกี ยวลํา คอแกร่ ง ทาง ด้ านข้ าง พร้ อมกับปากก็จบู กับเรี ยวปากร้ อนของผู้เป็ นสามี อย่างดูดดืม เร่าร้ อน และเขาก็เป็ นเหมือนพีน้ องของเธอทีไม่ชอบให้ มีอะไรมาขัดขวาง ความสุขของตนเอง จึงได้ ทําการปลดมันออกไปด้ วยการดึงบราตัวสวย ออกไปโดยเร็ว ได้ ยินเสียงดัง แคว่ก เกิดขึน หญิ งสาวจึงหันไปต่อว่าเขา แต่ไม่จริงจังนัก “ทําขาดอีกแล้ วนะคะนิโคไล” “ขอโทษที ทีรุนแรงเกินไป ไว้ ซือให้ ใหม่ละกันนะ” เขาฟอนเฟ้นกับอกสล้ างคูง่ ามทังซ้ ายและขวา ขณะทีปากร้ อนก็ จูบโลมไล้ ไปยังคางเรียวและลําคอระหง ฝากคิสมาร์คไว้ กบั ผิวนุ่มจนเป็ น รอยแดงสีระเรือ รุกเร้ ากับใบหูเล็ก โลมไล้ อย่างหยอกเย้ า และสอดไซ้ ไป ยังใบหูขาวนวล ทําให้ เธอรู้สกึ หวิวหวามอย่างมาก 48


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ นัยน์ตาสีเขียวทีเป็ นประกายก็หลับพริ มและเคลิบเคลิมไปกับรส รักที เขาสรรสร้ างมอบให้ อย่างต่อเนื อง ฝ่ ามือใหญ่ ก็ขยับลงไปยัง แผ่น ท้ องและเอวเล็ก กอดรัดอย่างแนบแน่น ป่ ายปั ดไปทัว เวลาทีเขาอยู่กับ ภรรยามักจะเกิดความต้ องการเร่าร้ อนและรวดเร็ว จนบางทีเขาก็อดทีจะสงสารผู้เป็ นภรรยาไม่ได้ นันเพราะยังไม่ ทันเตรียมความพร้ อมให้ กบั อีกฝ่ ายเลย เขาก็ห้ามใจไว้ ไม่ทนั “ทีรัก ผมต้ องการคุณมากเลย” “อย่างนันก็รีบทําให้ ฉนั มีความสุขเร็วๆ สิคะทีรัก” เพี ยงได้ รับคําอนุญาตเขาก็เลิก ชายกระโปรงตัวสวยขึนมายัง สะโพกนวล และรังชุดฃันในชินล่างลงไปยังต้ นขานวล พลาหันร่างระมุน ไปยังผนังห้ อง และหลอมรวมความแกร่งกับกายนุ่มอย่างเร็วรี โดยที ลาธี น่ ารั บ รู้ เป็ นอย่า งดี ว่าสามี ของตนมี ค วามต้ อ งการ รุนแรงและต้ องได้ เธอในทัน ซึงเธอก็เรียนรู้นิสยั ของเขามาโดยตลอด “โอ นิโคไลขา” เขารุกเร้ ากายนุ่มอย่างเร็วรีและรุนแรง วงหน้ านวลแหงนเงยขึน สูง และถอนหายใจหอบแรงอย่างระสํา นิโคไลมอบความสุขสมให้ กับ ภรรยาทีแสนรักซึงเธอรักเขาอย่างเหลือเกินไม่ตา่ งกัน

รัตมา

49


ตอน 5 ตืนเต้ น

สามวันต่อมาอาลิเซียกับอัลเฟโด้ ก็รีบแต่งตัวเพื อจะไปหาคุณ ยายจรรยา นันเพราะอยากทีจะได้ ยายหนูต๊ กุ ตามาเป็ นลูกบุญธรรมของ ตัว เองเร็ ว ๆ โดยเขาก็เ ตรี ย มเอกสารทุก อย่ างโดยให้ ทางทัส คานี ส่ง เอกสารด่วนมาให้ กบั ตนเอง “ไม่ค่อยตืนเต้ นเลยนะครับพีอัลเฟโด้ กับคุณอาลิเซียตืนแต่เช้ า เชียว” วาเลนติโน่เดินออกมายังด้ านนอก โดยให้ มิรินอยู่กบั เด็กๆ “ไม่ได้ หรอกอยากได้ ยายหนูต๊ กุ ตามาเป็ นลูกเร็วๆ” “พีฝากดูลกู หน่อยนะ เดียวมา” “ได้ ครับ” น้ องชายรับปาก ก่อนทีทังสองคนจะพากันเดินไปยัง ร้ านค้ าซึงคุณยายจรรยาก็นงรออยู ั ่ ทังสามนังรถไปด้ วยกัน 50


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “คุณสัญญากับยายได้ ไหมคะ” “สัญ ญาอะไรเหรอคะ” หญิ ง สาวย้ อนถามกลับ ไปด้ วยความ อยากรู้ “สัญญาว่าคุณจะรักยายตุ๊กตาเหมือนลูกแท้ ๆ ของคุณน่ะค่ะ” “หนูสญ ั ญาค่ะคุณยาย ว่าจะรักยายตุ๊กตาเหมือนลูกแท้ ๆ ของ หนูเลยค่ะ” “ตลอดเวลาทีคุณเอายายตุ๊กตาไปอยู่ทีโน่น คุณช่วยส่งรูปมาให้ ยายดูด้วยนะคะ ยายจะได้ ร้ ูวา่ หลานสาวยายเป็ นยังไงบ้ าง” “ได้ ครับคุณยาย ผมจะซื อแทบเล็ทให้ คณ ุ ยายนะครับ คุณยาย จะได้ เอาไว้ ดรู ูปของของยายหนูต๊ กุ ตาตลอด จนแกโตเลยครับ” อัลเฟโด้ บอกอย่างใจกว้ างยิงนัก นันเพราะเข้ าใจดีกว่าอีกฝ่ ายรัก หลานมาก การทีเอาหลานทีเลียงดูมาสองปี ไปและไม่ได้ ข่าวคราวอะไร เลยว่าจะเป็ นตายร้ ายดียงั ไง มันคงเป็ นเรืองทีแย่มากทีเดียว “ขอบคุณมากเลยค่ะทีเข้ าใจหัวอกคนแก่ทีต้ องห่างหลานไปไกล ไม่ร้ ูวา่ จะอยู่เห็นยายตุ๊กตาโตได้ แค่ไหนกัน” “คุณยายยังอยู่ได้ อีกนานครับ” ซึงแม่ค้าทียืนอยู่ด้วยกันก็บอก “อีก อย่ างหนึ งถ้ า คุณ จะให้ ค่า เลี ยงดูข องยายตุ๊ก ตากับ ยาย จรรยาบ้ างก็ดีนะคุณ เพราะยายจรรยามีหนีทีต้ องใช้ ”

รัตมา

51


“ผมก็ตงใจว่ ั าจะจ่ายเงินค่ายายหนูต๊ กุ ตาให้ คณ ุ ยายด้ วยครับ แล้ วก็จะจัดการเรืองค่ารักษาอาการป่ วยของคุณยายด้ วยครับ คุณยาย จะได้ แข็งแรง อยู่กบั ยายตุ๊กตาไปอีกนานๆ ครับ” “โชคดีของแกแล้ วนะยายจรรยา ดูสิหลานก็ได้ ไปอยู่กบั คนทีใจดี รักเด็กเหมือนลูกแท้ ๆ แล้ วยังจะช่วยใช้ หนี กับรักษาตัวให้ อีกน่ะ” “ขอบคุณ มากเลยนะคะ ถ้ ายายหนูต๊ กุ ตาได้ ดี ยายจะไม่ลื ม บุญคุณของพวกคุณเลยค่ะ” ซึงทังหมดก็พากันไปจัดการเรื องของยายหนูเพือให้ ทังสองเป็ น พ่อแม่บญ ุ ธรรมของหลานสาวตัวเองด้ วยการนังเรือกลับไปทีฝั ง พอจัดการทุกอย่างเรียบร้ อยแล้ ว คุณยายก็มองไปยังหลานสาว ด้ วยความรักระคนกับหยาดนํ าตาที ไหลริ นออกมายังดวงตาแห่งความ ชรา นันเพราะเคยเลียงมาแต่อ้อนแต่ออกน่ะเอง... “ไปอยู่กบั คุณพ่อคุณแม่ อย่าดือนะตุ๊กตา รู้ไหม ยายไม่ได้ อยาก ทําแบบนีเลย แต่ยายคงไม่มีอนาคตดีๆ ให้ กบั หนูหรอก อยู่กบั ยายก็มีแต่ ลําบากอย่างเดียว ถ้ ายายไม่อยู่ หนูก็คงลํามากมาก” พร้ อมกับก้ มลงหอมแก้ มของเด็กหญิงตัวน้ อย “คุณยายจะเอายายตุ๊กตาไปก่อนก็ได้ นะคะ แล้ วพวกเราจะมา 52


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ รับ วันศุก ร์ ก็ได้ ค่ะ ” นันเพราะทังหมดต้ องเตรี ยมตัวกลับประเทศของ ตนเอง “คุณเอาไปเลยค่ะ เพราะว่าถ้ าเอาไว้ กับยาย ยายคงตัดใจไม่ได้ อาจจะเห็นแก่ตวั ดึงหลานไว้ กับตัว แต่ไม่มีอนาคตให้ ” เอ่ยด้ วยนํ าเสียง สะอืน “ถ้ าคุณยายคิดถึงยายตุ๊กตา ไปหาหนูกบั สามีได้ ทีบ้ านนะคะ” “ขอบคุณมากค่ะ” คุณยายยกมือขึนมาไหว้ ทงสองคน ั “อย่างนันเดียวพวกเราขอแวะซือของให้ ยายหนูต๊ กุ ตาก่อนนะคะ คุณยายจะได้ มนใจว่ ั า พวกเราจะดูแลยายหนูต๊ กุ ตาเป็ นอย่างดี” อาลิเซียบอกกับยายจรรยา ซึงทังหมดก็นังรถไปยังห้ างสรรพสินค้ า เพือซื อของใช้ ทีจําเป็ น สําหรับแม่ต๊ กุ ตาตัวน้ อย นันก็คือสือผ้ า แพมเพิร์ส นม และของเล่น พลาง สอบถามอย่างใจดี “คุณยายอยากได้ อะไรก็ซือได้ เลยนะครับ” “ยายไม่อยากได้ อะไรแล้ วค่ะ เพราะว่าสิงทียายรักมากได้ ไปอยู่ ในทีดีๆ แล้ ว ซึงยายคงไม่มีอะไรจะให้ กบั หลานได้ มากเท่าพวกคุณ” สิงที หลานสาวได้ รับก็คือ ความเป็ นอยู่ทีดี มีอนาคตทีดี “ชุด น่ า รั ก จั ง เลยค่ ะ คุณ ยาย คุณ ยายช่ ว ยเลื อ กมาเลยค่ ะ

รัตมา

53


อยากจะให้ ยายหนูต๊ กุ ตาใส่ชดุ ไหน” “ยายเลือกได้ เหรอคะ” หญิ งสูงวัยถามด้ วยความเกรงใจ อัลเฟ โด้ ก็พยักหน้ าตอบ “ได้ สิครับ เลือกได้ ทุกอย่างทีคุณยายอยากให้ ยายตุ๊กตา” คุณ ยายจึงเลือกเสือผ้ าให้ กบั หลานสาว ถุงเท้ า กระโปรง ซึงอาลิเซียกับอัลเฟ โด้ ก็ไม่ได้ ห้ามปรามอะไรเลย จวบกระทังได้ ของอย่างทีต้ องการแล้ วเพียงบางส่วน ดอนใหญ่ก็ หยิ บ เครดิ ต การ์ ด ของตนเองยื นให้ กับ พนัก งาน เพื อทํ า การคิ ด เงิ น หลัง จากนันเขาก็พาคุณยายไปยัง ร้ านขายอุป กรณ์ ไอที ด้ วยการเลือก แทบเล็ตอย่างดีมาให้ กบั คุณยาย “เอาไว้ ใ ห้ ค ุณยายติดต่อกับยายติดต่อกับพวกเราครับ แล้ วก็ เอาไว้ ดภู าพกับวีดีโอของยายตุ๊กตาด้ วย” “ดีจงั เลย ยายจะได้ เห็นยายตุ๊กตาตลอด ถึงจะอยู่ไกลกันก็ตาม” “ไม่ไกลหรอกค่ะคุณยาย คุณยายจะได้ เ ห็นยายตุ๊ก ตากับพวก เราตลอดค่ะ” อาลิเซียบอกให้ อีกฝ่ ายคลายกังวลลง ทังสองพาคุณ ยายไปยังวิลล่าทีตนเองพัก เพื อที ว่าอีกฝ่ ายจะ ได้ มาหาได้ ถ้าหากว่าคิดถึงหลานสาว ยายจรรยามองไปยังบ้ านหลังใหญ่ ทีตนเองคงไม่มีโอกาสได้ พกั แต่หลานมีวาสนาดีได้ อยู่ ก็ร้ ูสกึ พอใจแล้ ว 54


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “คุณยายมาหาเราสองคนได้ ตลอดเลยนะคะระหว่างนี” “ขอบคุณมากค่ะ อย่างนันยายขอตัวกลับก่อนนะคะ” “เบนิโต้ ไปส่งคุณยายทีร้ านด้ วย” อัลเฟโด้ สงการออกไป ั “ครับ ดอนอัลเฟโด้ ” ลูก น้ องปฏิบัติต ามคําสังเป็ นอย่างดี เห็น ยายตุ๊กตาแล้ วก็อดนึกถึงลูกชายของตนเองไม่ได้ กับโซเฟี ย ผู้หญิ งทีเขา รักมากทีสุด ไม่อยากเชือว่าคูก่ ดั จะกลายมาเป็ นคูร่ ักได้ อาลิเซียเรียกเด็กๆ เมืออุ้มยายตุ๊กตาวางลงกับพืนในห้ องรับแขก ซึงเด็กๆ กําลังนังต่อเรโก้ กนั อยู่อย่างสนุกสนาน “มาดูน้องตุ๊กตาเร็วเด็กๆ” เพียงได้ ยินก็พากันวิงมาดูด้วยความ สนใจ “น้ องตุ๊กตามาอยุ่กบั เราเหรอครับมาเดร” “น้ องตุ๊ก ตาจะมาอยู่กับ เราจ๊ ะ ทุก คนต้ องรัก น้ องตุ๊ก ตามากๆ นะ” อาลิเซีย ทําหน้ าทีเป็ นมารดาทีแสนดี เด็กๆ จึงรุมหอมแก้ มแม่ห นู น้ อยตากลมไม่หยุดด้ วยความรักใคร่ หลังจากผ่านไปสามชัวโมง อาลิเซียก็มองไปยังเตียงของตนเอง พบว่ายายตุ๊กตานอนหลับไปแล้ วเมือกินนมหมดขวด “ไม่งองแงงเลยนะคะ อัลเฟโด้ เลียงง่ายมากเลย” แค่เอานมกับ หมอนข้ างส่งให้ ก็นอนดูดนมเงียบๆ

รัตมา

55


“นันสิ ดีละทีเลียงง่าย ไม่งนคุ ั ณยายคงเหนือยแย่” “นันสิคะ คุณยายเลียงหลานเก่งนะคะ ไม่มีงองแงเลยสักนิด” “น้ องหลับแล้ วเหรอคะ” เด็กหญิงวารียาถาม “หลับแล้ วจ้ ะวีร่า” “หนูจะนอนกับน้ องค่ะ” “พวกเราก็จะนอนกับน้ องตุ๊กตาครับ” วันนีเลยกลายเป็ นเวรของพีชายคนโตทีต้ องอดสวีท เพือปล่อย ให้ น้องๆ ได้ สวีทหวานต่อกัน อาลิเซียก็ทิงกายลงไปนอนมองลูกสาวตัว น้ อยพลางบอก “น่ารักจริงตุ๊กตาลูกแม่” พร้ อมกับก้ มลงหอมแก้ มเล็กด้ วย เธอไม่ คิดว่าการมาเทียวในครังนีจะได้ ลกู สาวกลับไปด้ วย ซึงวาเลนติโน่ก็ดืมดํากับภรรยาทีแสนน่ารักเช่นเดียวกัน เพีย ง ก้ าวเข้ ามาในห้ องเขาก็กอดรัดร่างนวลยังเอวเล็กและจูบเธอด้ วยความ เร่าร้ อน ซึงเธอก็ตอบสนองกลับมาเป็ นอย่างดีเช่นเดียวกัน “ทําไมใจร้ อนจังเลยค่ะวาเลนติโน่” เมือก่อ นเขาเป็ นผู้ช ายที ใจเย็ น แต่ใ ห้ ต ายเถอะ เวลาอยู่กับ ภรรยาความใจเย็นกลับหายไปจนหมดสิน เหลือเพียงความต้ องการทีเร่ง ร้ อนอย่างมากแทน 56


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “อยู่กบั คุณทีไรผมไม่เคยห้ ามตัวเองได้ เลย” “อย่างนันก็ไม่ต้องห้ ามค่ะ เพราะฉันเองก็ชอบเหมือนกัน” มิรินบอกความรู้สกึ ของตัวเองออกไปให้ เขาได้ รับรู้ ด้วยใบหน้ าที เกลือนไปด้ วยรอยยิม “รุ้ ไหมว่าคุณ น่า รัก มากเลยล่ะ เวลาที ทํ าตัวเหมื อนแมวช่า ง อ้ อนน่ะ” “ฉั น ก็ อ้ อนกั บ คุณ กั บ พ่ อ กั บ น้ าเกลด้ าแค่ ส ามคนเองค่ ะ นอกจากนันฉันก็ไม่ทํา” “ถ้ าคุณไปอ้ อนผู้ชายคนอืน ผมจะเป็ นเสือตะปบลูกแมวเอง” บอกด้ วยนําเสียงหึงหวง “ไม่กล้ าหรอกค่ะ กลัวโดนเสือตะปบตาย” พร้ อมกับทีเธอหัวเราะร่ าอย่างชอบใจ โดยมือก็ประคองไปยัง หน้ าคม และขยับ ใบหน้ านวลไปใกล้ ชิ ดกับ เขาด้ วย ใกล้ จ นรับ รู้ ได้ ถึง นํายาโกนหนวดอาฟเตอร์เชฟทีให้ ความเย็นซ่านกับผิวนุ่ม “ช่างยัวนักแม่ลกู แมวน้ อย เดียวเสือจะตะปบกินเดียวนีล่ะ” “กินไม่กลัว กลัวไม่กินมากกว่า” พลางเอ่ยด้ วยนําเสียงท้ าทาย “ไม่ต้องท้ า โดนกินแน่ๆ” แล้ วเขาก็จดั การกินแม่ลกู แมวน้ อยจอมยัวทันที ด้ วยการรังเสือ

รัตมา

57


ยืดเกาะอกลงมายังด้ านล่างพร้ อมกับบราไร้ สาย เผยให้ เห็นทรวงสล้ าง อวบอิมคูง่ าม ทีขาวผ่องพรรณ ฝ่ ามือใหญ่กอบกุมกับบัวคู่งามและดอม ดมกับกลินกายนุ่มทีแสนรัดรึงใจเขา จนไม่อาจทีจะไปสนใจผู้หญิงคนใดได้ อีก แม่นกั สืบตัวน้ อยทีเข้ า มาสืบเรืองการตายของคนรักเก่าแม่บญ ุ ธรรม และถูกเขาเข้ าใจผิดว่าเป็ น สายโจร เขาเกือบจะเสียเธอไปแล้ วถ้ าหากว่ากลับไปไม่ทัน วันนี เขาก็คง ไม่มีความสุขมากเช่นนี เขาหัน กายเล็ก ให้ ห มุน มาทางตนเอง ซึงฝ่ ามือเล็ก ช้ อนทรวง ละมุน ขึนมาเพื อป้ อนให้ ถึง ปากเขา ทํ า ราวกับ เป็ นแม่น กที คอยป้ อน อาหารให้ กบั ลูกนกตัวน้ อย “รู้ใจฉันเป็ นทีสุดเลยมิริน” พร้ อมกับทีปากร้ อนก็ทําการดูด ดืมอกคู่งามอย่างเร่งร้ อน ด้ วย ความชื นชอบและติด ใจ วงหน้ าคมซอนซบกับ ผิวนุ่มที หอมกรุ่ น กลิ น ดอกไม้ อันแสนรืนรมย์ ลินร้ อนรุกเร้ ากับยอดอกทีแสนหวานราวเชอรี น่า กิน ทีกิน เท่าไรก็ไม่ร้ ู สึก เบือเลย ไม่มีเ ชอรี ไหนอร่ อยและหวานเท่า เชอรี สองผลนี แล้ ว จมูกซบไซ้ กับทรวงคู่ง าม ก่อนจะสลับด้ านไปยังอีก ข้ างหนึง เธอก็สง่ เสียงซ่านกระสันต์ออกมา 58


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “โอ วาเลนติโน่คะ” “เป็ นไงอยากท้ าทายให้ กินไม่ใช่เหรอ” เขาถามด้ วยนัยต์ตาเป็ น กระกายเจ้ าเล่ห์ “ฉันชอบให้ คณ ุ กินนีคะ” “ผมก็ชอบกินคุณเหมือนกัน แล้ วก็ชอบให้ คณ ุ กินผมด้ วย” เวลาทีเธอสรรสร้ างความสุขให้ กบั เขา ชายหนุ่มจูบพรมตําลงไป ยังเอวระหงและโลมไล้ ด้วยลินร้ อนที กวาดไปตามผิวนุ่มไม่ห ยุดไม่เว้ น แม้ กระทังหลุมเล็กบนแผ่นท้ องแบนราบ ก่อนจะตามมาด้ วยการปลดกระโปรงตัวสวยออกไปจากร่างนวล นอกจากจะกินเชอรีหวานแล้ ว เขาก็ยงั ชอบนําหวานยังสะโพกเต็มตึงของ เธอด้ วย เขารังแพนตีตัวเล็กลงไปยัง สะโพกได้ รูป เปิ ดเปลือยให้ ความ สลับซับซ้ อนของความเร้ นลับบนเรือนกายอิสตรี ที เป็ นเพี ย งหนึ งเดี ย วอยู่ ใ นใจของดอนทัส คานี แ ห่ ง ไร่ อ งุ่ น ดิ มาโกร์ มิริน แทบจะไม่มีแ รงทรงกาย ถ้ า หากว่าไม่มีฝ่ ามื อใหญ่ โอบ ประคองสะโพกนวลไว้ ไม่อย่างนันเธอคงล้ มลงไปกองทีพื นแล้ วเป็ นแน่ กายนุ่มเอนพิงกับตู้ทรงเตียประมาณเอว มือก็กอบกุมไปยังศีรษะได้ รูปที กําลังดืมลิมกายนุ่มเบืองล่าง

รัตมา

59


“อา ฉันจะตายให้ ได้ คะ่ ” “อะไรกันแม่ลกู แมว นียังไม่ได้ กินเลยนะ จะตายแล้ วเหรอ” บอก ด้ วยนําเสียงหยอกเย้ า “ทําให้ ฉนั มีความสุขเร็วๆ สิคะวาเลนติโน่ทีรัก” “ขอกินนําหวานของเธออีกนิดละกันนะมิริน” ดูเหมือนเขาจะสนุกในการแกล้ งภรรยา ด้ วยการใช้ ลินร้ อนกวาด กวัดกับร่องความงามลงมาเป็ นแนวยาว นันยิงทําให้ เธอเกร็งร่างมากขึน กว่าเดิม พลางบอกอย่างใจร้ อนแทน “ถ้ าคุณ ไม่กิ น ฉัน ฉัน จะกิ น คุณ เองนะคะ” ชายหนุ่มหัวเราะ ออกมาอย่างชอบใจกับสิงทีได้ ยิน จึงบอกอย่างเอาใจ “ตกลงทีรัก เสือร้ ายจะกินแม่ลกู แมวน้ อยเดียวนีล่ะ” เพี ยงได้ ยิน มือเรี ยวก็ช่วยเขาถอดเสือยืด ออกไปจากร่ างแกร่ ง รวมทังกางเกงขาสันและบล็อกเซอร์ตวั ในด้ วย จนเหลือเพียงความเปล่า เปลือย ซึงเขาก็ถอดเสือผ้ าของเธอให้ อยู่ในลักษณะวันเกิดแบบเดียวกัน ก่อนจะอุ้มร่างนวลขึนไปนังบนตู้ตวั เล็กและทําการกลืนกินเธอ ด้ วยความรุมร้ อน ด้ วยการใช้ มนั บุกทะลวงกายนุ่มด้ วยความเร่าร้ อน ซึง มิริน ก็ขยับ สะโพกนวลไปตามจัง หวะรัก ด้ วยเช่น กัน มือก็ค ล้ องไปยัง ลําคอแกร่งอย่างแนบชิด 60


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ช่วยกันสรรสร้ างความสุขให้ แก่กนั อย่างสุขสม

รัตมา

61


ตอน 6 ไม่ คาดหวัง

โดยวันทีทังหมดเตรี ยมกลับอิตาลี คุณยายก็ได้ มาส่งอาลิเซี ย กับอัลเฟโด้ กลับขึนฝั ง พลางกอดร่างของแม่หนูต๊ กุ ตาอย่างแนบแน่น “แล้ วยายจะคิดถึงหนูตลอดนะยายตุ๊กตาของยาย” “ไม่ต้องห่วงนะคะ เราสองคนจะดูแลแม่หนูต๊ กุ ตาอย่างดีเลยค่ะ แล้ วก็จะทําตามคําสัญญาทีให้ ไว้ ” ซึงเบนิโต้ ก็ได้ พาคุณยายไปหาหมอและจ่ายค่ารักษาอาการป่ วย ให้ ด้วย เพือให้ อีกฝ่ ายมีร่างกายแข็งๆ อยู่กบั หลานสาวได้ อีกนานๆ โดยวาเลนติโน่กับมิริน ก็กลับไปก่อน นันเพราะว่าอยากให้ ลูก สาว ได้ อยู่กบั คุณตาคุณยายในช่วงปิ ดเทอมน่ะเอง เมือกลับมาถึงบ้ านอาลิเซียก็บอกให้ คนในบ้ านได้ รับรู้ เกียวกับ เรืองของเด็กหญิงทีพากลับมาอยู่ทีนีด้ วย 62


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ทุกคนจ๊ ะ ตุ๊กตาเป็ นลูกสาวคนใหม่ของฉันกับอัลเฟโด้ นะ” “อุ๊ย น่ารักจังเลยค่ะ นีหมายความว่าคุณอาลิเซียไปขอเด็กมา เลียงก่อนใช่ไหมคะ” “ไม่ได้ ขอจ้ ะ แต่ได้ มาอย่างบังเอิญ เพราะว่ายายทีเลียงแกแก่ มากแล้ ว แกกลัวว่าหลานสาวจะลําบาก ถ้ าแกไม่อยู่เพราะแกอายุมาก แล้ ว เลยตัด สิน ใจยกให้ เ ป็ นลูก ของฉัน น่ะ เด็ก ในบ้ านรับ รู้ ด้ วยความ เข้ าใจ ซึงอาลิเซียก็ทําตามสัญญาทีให้ ไว้ กบั คุณยาย ว่าจะคอยส่งภาพ และวีดีโอให้ ค ุณยายจรรยาตลอดระยะเวลาที ยายหนูต๊ กุ ตามาอยู่กับ ครอบครัวของตนเอง “คุณยายคะ หนูสง่ รูปของตุ๊กตามาให้ ดอู ีกแล้ วค่ะ” พร้ อมกับเปิ ดภาพวิดีโอคอลให้ กับคุณยายจรรยาได้ ดดู ้ วยเมือ กลับมาถึงประเทศของสามี คุณยายทีได้ ยินเพราะว่าอาลิเซียสอนวิธีเปิ ด ให้ ด ู ก็ยิมรับอย่างยินดี “ขอบคุณนะคะทีทําตามคําพูดทีให้ ไว้ ” พร้ อมกับเรี ยกให้ เพือนๆ ทีอยุ่ด้วยกันมาดู “นีๆ คุณอาลิเซียเขาส่งรูปยายตุ๊กตามาให้ ดอู ีกแล้ วล่ะ” “ไหนๆ”

รัตมา

63


“เขากําลังเล่นอยู่กบั พีๆ ค่ะ” ซึงอาลิเซียก็ถ่ายภาพทียายตุ๊กตานังเล่นอยู่กับเด็กๆ หลายคน อย่างสนุกสนาน พร้ อมกับเสียงหัวเราะด้ วยความอารมณ์ดี “ยายหนูต๊ กุ ตาดูมีความสุขมากเลย” คุณยายเอ่ยออกมา เมือได้ รับรู้วา่ หลานสาวไปอยู่ในทีดีมากๆ “แล้ วหนูจะส่งภาพของยายหนูต๊ กุ ตามาให้ คณ ุ ยายดูอีกนะคะ” “ค่ะ ขอบคุณนะคะ” คุณยายเป็ นปลืมยิงนัก ตนเองคิดไม่ผิดจริงๆ ทีตัดสินใจยกยาย หนูต๊ กุ ตาให้ เป็ นลูกบุญธรรมของคุณอัลเฟโด้ กบั คุณอาลิเซีย เมือดอนใหญ่กลับมายังคฤหาสน์หรู หญิ งสาวก็เดินไปรับเขาที หน้ าคฤหาสน์ สิงทีเขาถามหาก็คือ “ลูกสาวของเราเป็ นยังไงบ้ าง” “กําลังเล่นอยู่กบั พีๆ น่ะค่ะ” ดูเหมือนเขาจะเห่อไม่ตา่ งกันเลย “แล้ วส่งรูปไปให้ คณ ุ ยายดูรึเปล่า” “ดูคะ่ คุณยายบอกดีใจ แล้ วก็ขอบคุณมากเลยค่ะ” เธอบอกให้ สามีได้ รับรู้ โดยหลัง จากที อัลเฟโด้ ขึนมายัง ชันบนพร้ อมกับ ภรรยาเพื อ เตรียมตัวพักผ่อน ก็ได้ หยิบบางอย่างทีวางอยู่ในลินชักมายืนให้ กบั เธอ 64


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ “ผมมีของฝากมาให้ คณ ุ ด้ วยนะทีรัก” พร้ อมกับรังกายนุ่มเข้ ามา อย่างใกล้ ชิด หญิงสาวก็ทํานัยน์ตาเป็ นประกายพลางย้ อนถามกลับไป “ของพิเศษอะไรเหรอคะ” ชายหนุ่มจึงหยิบสิงของทีอยู่ในเสือสูท ออกมานันก็คือกล่องกํามะหยีสีนําเงินแบบสีเหลียมทรงยาว “ลองเปิ ดดูสิ” มือ เรี ย วรั บ ของไปจากมื อ เขาและรี บ เปิ ดดูโ ดยเร็ ว ก็ พ บกับ สร้ อยคอและต่างหูแบบเป็ นชุดอยู่ค่กู ันโดยจี และต่างหูเป็ นรูปหยดนํ าสี ขาว “สวยมากเลยค่ะสามีสดุ ทีรัก” พร้ อมกับทีเธอหยัดกายขึนไปด้ วย การเขย่งปลายเท้ าขึนไปหอมแก้ มของอีกฝ่ ายทังสองด้ าน “คืนนีผมอยากได้ การขอบคุณทีแสนเร่าร้ อนน่ะอาลิเซียจ๋า” เขาเอ่ยกับเธอด้ วยนํ าเสียงออดอ้ อน แววตาเต็มไปด้ วยความ ปรารถนาอย่างมากมาย ภรรยาซึงรู้ ใ จของสามีก็ต อบรับ ด้ วยนํ าเสีย ง ยินดี อะไรทีทําให้ เขาและลูกมีความสุขมากๆ หญิงสาวยอมทําทุกอย่าง “ได้ เลยค่ะคุณสามี เดียวคืน นี อาลิเ ซี ยจะทําให้ คณ ุ มีค วามสุข สุดๆ ไปเลยค่ะ” พร้ อมกับทีมือเรี ยวก็ทําหน้ าทีปลดเสือแขนยาวออกไปจากร่าง แกร่ง ทีถูกโยนทิงลงพืนอย่างไม่ใยดี เผยให้ เห็นเรื อนร่างแกร่งทีอาลิเซีย

รัตมา

65


ไม่เ คยเห็น ว่าจะมีผ้ ชู ายคนไหนที มีเ รื อนร่ างกับ รอยสัก ที แสนน่ามอง เท่ากับสามีสดุ ทีรักของตนเอง หลังจากนันมือเรียวก็ปลดกางเกงสแล็คเนือหนาและปลดมันลง กับ พื นราวทาสที แสนซื อสัต ย์ แต่ไม่ใ ช่ ท าสที อยู่ ภ ายใต้ อํ า นาจของ เจ้ านายใหญ่ทีมองเธออย่างตําต้ อย แต่ทว่าเป็ นทาสสาวทีถูกมอบความรักให้ เธออย่างมากมาย และ เป็ นคนสําคัญของหัวใจเจ้ านายหนุ่ม ก่อนที มือเรี ยวจะปลดปล่อยความรุ มร้ อนของอีก ฝ่ ายออกมา หลังจากปราการสีขาวหลุดพ้ นออกไปจากร่างแกร่งทีแสนเซ็กซี เร้ าใจเธอ เหลือเกิน แต่ก่อนเธอเขินอายยามทีได้ อยู่กบั เขา แต่เพราะความรักทีเขา มอบให้ กบั เธอ ทําให้ อาลิเซียลืมความเขินอายและยอมทําในสิงทีไม่เคย ทํา ก็เพราะอยากทําให้ เขามีความสุขมากๆ น่ะเอง มือเรี ยวผลัก ร่างแกร่ง ให้ ล้มลงไปนอนกับเตีย งกว้ างและบอก ด้ วยนําเสียงกับแววตาทียัวยวนอย่างหยอกเย้ า “เดียวฉันจะบริ การคุณอย่างดีเลยค่ะทีรัก รอฉันครู่เดียวนะคะ เดียวฉันมา” หลังจากบอกเสร็จกายเล็กก็ก้าวออกไปจากห้ อง อัลเฟโด้ อยากรู้ ว่าภรรยาจะทําอะไรในคําคืนนี โดยเพียงครู่เธอก็กลับมาพร้ อมกับขวด 66


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ไวน์ราคาแพง และแก้ วไวน์สองใบ ก่อนจะทําหน้ าทีเทไวน์ลงในแก้ วทัง สองใบ และเดินถือมายังเตียงกว้ างพลางทรุดกายนังลงอย่างใกล้ ชิดร่าง แกร่ง “มาดืมไวน์กนั นะคะสามีทีรัก” “ตอนนีผมไม่มีอะไรบนกาย คุณก็ต้องไม่มีเหมือนกันสิอาลิเซีย” เขาบอกอย่างไม่ยอมทีจะเสีย เปรี ย บ พร้ อมกับ มือก็ทํ าหน้ าที ปลดชุดนอนทีประดับลูกไม้ แสนหวานระคนเซ็กซีออกไปจากไหล่นวล ที สายเส้ นเล็กละลงมายังต้ นแขนนวลทังสองด้ าน เผยให้ เห็นทรวงอกสล้ าง คูง่ าม ทีไม่เคยทําให้ อลั เฟโด้ ร้ ู สึกเบือหน่ายสักนิด และไม่เคยชืนชอบ หน้ าอกคูไ่ หนเท่าหน้ าอกคูน่ ีเลย เขาปลดชุดนอนทีแม้ วา่ มันจะสวยงามมากเพียงใดยามทีอยู่บน กายนุ่ม แต่ในเวลาทีทังคู่สรรสร้ างความสุขให้ แก่กัน มันกลับดูไม่ใช่สิง สําคัญ ในยามนี เลยแม้ สัก นิ ด เดีย ว พลางรั งมัน ลงไปยัง เอวระหงและ สะโพกเต็มตึงกับ ต้ นขานวลเนียน เผยให้ เห็นปราการลูกไม้ ในลักษณะเดียวกันกับชุดนอน ซึงมันก็ ดูไม่มีความน่ามองเท่ากับสิงทีอยู่ภายใต้ เนือผ้ านุ่มอีกต่อไป และเพียงไม่ นานทังสองก็อยู่ใ นลัก ษณะเดีย วกัน ต่างไม่มีใ ครทีจะเสีย เปรี ย บใคร

รัตมา

67


ทังนัน ทังคูห่ ยิบแก้ วมาชนกันดัง กริ ง! แม้ เวลาจะผ่านมานานหลายปี แต่ความสวีทหวานก็ไม่ได้ ลดลงไปเลยสักนิดเดียว มีแต่เพิมพูนมากขึน แทนด้ วยซําไป หลังจากทีชนแก้ วกันแล้ วทังสองก็ผลัดกันป้อนไวน์ให้ แก่ กันและกัน และไวน์ในแก้ วก็หกใส่ร่างแกร่งกับร่างนวล จนหยดไวน์ ไหลริ นลงมายังทรวงอกคู่ง ามและหน้ าอกกํายํา มี หยดไวน์ติดอยู่ทีริมฝี ปากหยักได้ รูปและเรียวปากนุ่มทีราวกับผลไม้ แสน หวานเคลือบด้ วยนํ าตาล โดยเฉพาะยามที ลินเล็กไล้ โลมกับกลีบ ปาก ละมุน มันเป็ นภาพทีกระตุ้นเร้ าความเร่าร้ อนให้ กบั เขาเป็ นอย่างดี เพราะ มันดูเซ็กซีสุดๆ อาลิเซียวางแก้ วเหล้ ายังข้ างเตียงก่อนจะบดเบียดกายนุ่มกับร่าง แกร่งแบบแนบชิด อย่างเนื อแนบเนื อสร้ างความอบอุ่นให้ แก่กันและกัน โดยจุมพิตไปยังริมฝี ปากของผู้เป็ นสามี พลางจูบเขาอย่างเร่าร้ อน ซึงคน ทีสอนบทเรียนแสนหวาน และเร่าร้ อนก็คือชายหนุ่มทีอยู่ตรงหน้ าน่ะเอง โดยเธอทําหน้ าทีเป็ นลูกศิษย์ทีหัวไว เรี ยนรู้ เร็ว พลางคลุกเคล้ า ทรวงอกอิมกับอกแกร่งเพือเรียกร้ องความอบอุ่นจากเขาด้ วยความยินดี ปรี ด า มือของเธอพลางลูบ ไล้ ไปทัวร่ างแข็ง แรง ซึงเขาชอบให้ มือคู่นี สัมผัสและแตะต้ องตนเองไปทังหมดของร่างกาย 68


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ และเขาก็ ช อบที จะลูบ ไล้ ไปทั วผิ ว นวลเนี ย นของเธอมาก เช่นเดียวกัน และไม่ยินดีให้ ผ้ หู ญิงคนอืนมาทําหน้ าทีนีแทนภรรยา แม้ ว่า จะอ่อยและให้ ท่ามากเพียงใด ปากนุ่มโลมเล้ าไปตามริมฝี ปากร้ อนอย่าง ชืนชอบ นอกจากเขาจะชอบจูบ เธอแล้ ว เธอเองก็ช อบที จะจูบ เขาใน ลักษณะเดียวกัน พลางขบเม้ มอย่างแผ่วเบาราวกําลังชิ มขนมรสชาติที ถูก ปาก เอร็ดอร่อย ถูกลินอย่างมาก สร้ างความหวิวไหว อุน่ ซ่านให้ กบั อัลเฟโด้ ไม่ หยุด กายนุ่มเบี ย ดชิ ด กับ ร่ างใหญ่ ราวลูก แมวน้ อยตาใสซื อ ช่างอ้ อน เพราะดวงตาทีประดับด้ วยแพขนตางอนงามดูเป็ นประกายยัวเย้ า ลินเล็กสอดแทรกเข้ าไปยังริมฝี ปากร้ อนและเกียวพันกับลินร้ อน ทีพลิวไหวเชียวประสบการณ์ ซึงเขาก็จูบตอบกลับมาอย่างเต็มอารมณ์ สัมผัส ลิ นเล็กสอดลึก สู่ลําคอระหงที เต็มไปด้ วยความสุขซ่าน ดูด ดืม ความหวานอย่างเต็มอารมณ์แห่งรัก กลืนกินรสชาติไวน์รสเยียมจากปากนุ่มของกันและกัน ทีดูท่าว่า รสชาติของมันจะเยียมยอดกว่าดืมจากแก้ วเป็ นไหนๆ เพราะให้ ความดืม ดํา เร้ าใจกว่ามาก ดวงตาของเธอเป็ นประกายเซ็กซี เร่าร้ อน ถูกเปลียน แปลจากลูกแมวช่างอ้ อนเป็ นลูกแมวร้ อนสวาทในครู่ตอ่ มา ปากเล็กจูบละไปตามใบหน้ าหล่อยังปลายคาง แก้ มทังสองและ

รัตมา

69


จมูก ทีโด่งได้ รูป กับดวงตาและหน้ าผากของเขา จูบ ซับ อย่างแผ่วเบา ก่อนจะขยับลงหน้ าลงมายังลําคอแกร่ง พลางฝากรอยคิสมาร์ คไว้ กับผิว แกร่งเพือประทับตราความเป็ นเจ้ าของเขา อัลเฟโด้ ชืนชอบยิงนักทีเธอ ประกาศความเป็ นเจ้ าของตนเอง ทําตัวราวกับแม่แดร็กกูร่าสาวทีกําลังดูดเลือดจากลําคอแข็งแรง เพือดูดซับหยดไวน์ทีเปรอะเปื อนไปตามเรือนกายกํายํา พลางใช้ ปากนุ่ม เช็ดหยาดไวน์ไปทีละส่วนบนผิวของบุรุษอันทรงเสน่ห์ ซึงดุเหมือนจะทํา ให้ เธอรู้สกึ มึนเมายิงนัก แต่ให้ ตายเถอะมันไม่ได้ เมาไวน์ หากทว่าเมารัก ต่างหากล่ะ และดูเหมือนจะเมามากขึนไม่หยุดด้ วย ราวกับไวน์รสเยียม ยิง หมัก นาน รสชาติก็ยิ งดี เหมือนความรัก ของทั งสอง ที ดูจ ะดืมดํา ฉํ า หวาน แม้ กระทังมีลกู ชายสองคนแล้ วก็ตามที อัลเฟโด้ จดั การเทไวน์ลงไป ยังหน้ าอก กับยอดอกของตนเองทังสองด้ าน ซึงอาลิเซียก็ใช้ ลินเล็กกวัดโลมไล้ หยดไวน์ยังลําคอและบ่าแกร่ง จนกระทังมาถึงแผ่นอกกว้ าง โดยชายหนุ่มส่งเสียงหอบพร่าออกมา “อา ยอดเยียมมากอาลิเซียจ๋า” “ฉันจะทําให้ คณ ุ ร้ องเรียกชือฉันไม่หยุดเลยค่ะอัลเฟโด้ ” บอกด้ วยนําเสียงแหบพร่าผสมเซ็กซียัวยวนเขากับดวงตาทีเป็ น 70


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ประกายเร้ ารัญจวน “อย่างนันก็จัดการเลยทีรัก ผมอยากเรี ยกชื อคุณไม่หยุดมากๆ เลยล่ะ ตอนนี” ชายหนุ่มตอบกลับมาด้ วยนํ าเสียงแหบพร่าไม่ต่างกัน ซึงเธอก็ สรรสร้ างความสุขให้ กับเขาตามที ปากเอ่ย ด้ วยการก้ มวงหน้ าเรี ย วไป ใกล้ ชิดกับร่างแกร่งพลางดูดกลืนยอดอกไว้ ในปากนุ่ม ดูดดึงด้ วยนําหนัก เบาบ้ างแรงบ้ างสลับกันไป อัลเฟโด้ ก็สะท้ านระสํา กับการปรนเปรอด้ วย เรียวปากนุ่ม “โอ อาลิเซีย” วงหน้ าผละออกมาบอกด้ วยนําเสียงเว้ าวอน “บอกรักฉันหน่อยสิอลั เฟโด้ ขา” “ได้ สิภรรยาทีรัก ถ้ าคุณทําให้ ผมมีความสุขมากๆ ” ตอบรับด้ วยนําเสียงยินดี อาลิเซียใช้ ปลายลินเล็กไล้ วนกับยอด อกสีเข้ มของเขาอย่างหยอกยัวจากเชื องช้ าก็ค่อยๆ เปลียนเป็ นระรัวเร็ว มากขึนกว่าเดิม ซึงทําให้ ชายหนุ่มนําเสียงหอบระสํามากขึนกว่าเดิม แต่ ชายหนุ่มกลับไม่บ อกรักเธอด้ วยนํ าเสียงอ่อนหวาน หากทว่าแกล้ งเอ่ย อย่างยานคางแทน “โอ อาลิเซีย ไอ เลิฟ ยู อาลิเซีย ไอ เลิฟ ยู” ได้ ยินดังนันปากเล็ก ทีปลุกเร้ าเขาด้ วยเรียวปากนุ่มเพือทําให้ เขามีความสุขก็กดั หมับไปทียอด

รัตมา

71


อกเบื องหน้ าอย่างเข่น เขี ยวทัน ที เล่น เอาอัลเฟโด้ ต ะโกนออกมาด้ วย ความตกใจกับความเจ็บทีรับรู้แบบไม่ทนั ตังตัว “โอ๊ ย อาลิเซีย คุณกัดผมทําไมเนีย” ดวงตาของเธอเป็ นประกาย พราวแต่แบบเจ้ าเล่ห์ “ใครใช้ ให้ คณ ุ บอกรักฉันด้ วยนําเสียงเหมือนแดร็กกูร่าเข้ าสิงกัน ล่ะ ฉันก็เลยกัดเข้ าให้ น่ะสิ มันโรแมนติกตรงไหนกัน ฟั งแล้ วหลอนหูเป็ น บ้ า ฉันบอกรักคุณแบบนันบ้ างเอาไหม อัลเฟโด้ ขา ฉันรักคุณทีสุดเลยค่ะ อัลเฟโด้ ขา ฉันรักคุณมาก... ยังพูดไม่จบคําว่ามากๆ เลยค่ะ ก็ถูกมือของ เขาปิ ดปากนุ่มไว้ และบอก “โอเคไม่ต้ องบอกแล้ วล่ะ มัน ฟั งแล้ วหลอนมากเลย หลอนยิ ง กว่าผมอีกน่ะอาลิเซีย อย่างคุณนีไปเล่นหนังผีได้ เลยนะ” “จะมีผีทีไหนสวยเท่าฉันอีกกัน” ตอบด้ วยนําเสียงทีอวดคุยยิงนัก “เพิงรู้นะว่าเมียของฉันก็หลงตัวเองมากเหมือนกัน” “ฉันไม่อยากหลงตัวเองหรอกแต่อยากให้ คณ ุ หลงมากกว่า คราว นีบอกรักดีๆ หน่อยได้ ไหมคะทีรัก” บอกด้ วยนํ าเสียงอออดอ้ อน โดยมือ ใหญ่ป่ายปั ดไปตามแผ่นท้ องแกร่งจนถึงความรุมร้ อนเบืองล่าง และกอบ กุมมันไว้ อย่างเต็มกํามือ “ตกลงคราวนี จะบอกรักยาหยีให้ หวานทีเดีย ว” ไม่มีการแกล้ ง 72


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ หญิงสาวอีกต่อไป “ฉัน จะรอฟั ง ค่ะยาหยี ของอาลิเซี ย ” ได้ เ ห็นใบหน้ ากับ รอยยิ ม น่ารักกับคําพูดหวานๆ ของภรรยา และลูกๆ จอมซนทังสอง ก็ทําให้ อลั เฟ โด้ มีความสุขอย่างมากมายแล้ ว มือเรียวทําในสิงทีเขาชืนชอบด้ วยการขยับเคลือนไหวมือไปตาม แก่นกายของดอนใหญ่แห่งทัสคานี ทีบัดนี จากพ่อเสือราวกับกลายเป็ น พ่อแมวไร้ พิษสงไปแล้ ว ยามทีอยู่กบั ภรรยาคนสวย “ฉันยอมทําทุกอย่างเพือความสุขของคุณค่ะ อัลเฟโด้ ขา” “ผมก็ยอมทําทุกอย่างเพือความสุขของคุณกับลูกเหมือนกันทีรัก ผมรักคุณ นะอาลิเซี ย ขอบคุณ สําหรับ ความรักที มอบให้ กับ ผม แล้ วก็ ยังให้ สิงทีวิเศษกับผมนันก็คือลูกๆ ทีน่ารัก” “ก็ฉนั รักคุณมากนีคะ ขอบคุณสําหรับความรักทีมอบให้ ฉันนะ คะ” ตอบกลับด้ วยรอยยิมหวาน โดยอัล เฟโด้ ก็ เ ปลี ยนเป็ นผู้นํ า สร้ างความสุข ให้ กับ เธอหลัง จากนันแทน พร้ อมกับพลิกร่างนวลทีอยู่เหนือร่างตนเองลงไปยังด้ านล่าง พลางจูบไปยังเรียวปากหวานทีเอือนเอ่ยคําพูดชวนฟั งออกมาให้ เขาได้ ชุ่มชืนหัวใจ พลางจูบไปยังเรียวปากนุ่มทีช่างจํานรรจาไม่หยุด และดูดกลืน

รัตมา

73


หยาดไวน์หวานบนเรี ยวปากนุ่ม ก่อนจะโลมไล้ ไปยังใบหน้ านวลทีแสน งาม ตังแต่ปาก ไปยังแก้ มนวล ดวงตาและจมูกทีเชิดรันนิดๆ ตามวิสัย เจ้ าของ ก่อนจะบรรจบกับเรี ยวปากหวานรับรู้ ถึงกลินไวน์องุ่นจากกลีบ ปากละมุน เขาชอบยามทีภรรยาเมาไวน์ เพราะทําให้ อีกฝ่ ายกลายเป็ น ผู้หญิงทีเร่าร้ อนอย่างมาก จุมพิ ต และลิ นร้ อนกวาดกระหวัด ลงมายั ง ลําคอระหง จูบ ซับ หยาดไวน์แดงบนผิวละมุน ทีกรุ่น กลินกายสาวและนํ าหอมของดอกไม้ แสนหวาน มีเพียงหนึงเดียวแห่งรักเท่านันทีทําให้ เขามึนเมาอย่างมาก วง หน้ าคมซบไซ้ ไปยังเนินอกอวบอิม พร้ อมกับมือช้ อนทรวงสล้ างไว้ ในฝ่ า มือใหญ่ พลางดูดกลืนยอดอกแสนหวานด้ วยริ มฝี ปากร้ อน พร้ อมกับใช้ ปลายลินป่ ายปั ดอย่างระรัวเร็ว เล่นเอาเธอเกิดความหวิวหวามไปทัวร่าง นัยน์ตาของเธอหลับพริ มอย่างอุ่นซ่านกับการปรนเปรอความสุขให้ กับ หญิงสาว โดยมือทีว่างก็คลึงเคล้ ากับยอดทรวงอีกด้ านหนึงอย่างต่อเนือง ขณะทีอาลิเซียก็กรีดร้ องเรียกชือเขาอย่างไม่ประติดประต่อกัน “อา อัลเฟโด้ คะ” พร้ อมกับทีมือเรียวก็กดศีรษะของเขาให้ ใกล้ ชิด กับร่ างนวลมากขึนกว่าเดิม พลางหายใจหอบสะท้ อนขึนลงอย่างเป็ น 74


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ จังหวะด้ วยหัวใจเต้ นถีระสํา “คุณเป็ นผู้หญิงทีทําให้ ผมไม่เคยเบือเลยทีรัก” “ฉันก็ไมเคยเบือคุณเหมือนกันค่ะอัลเฟโด้ ” ยามนีชายหนุ่มเกิดความปรารถนาในตัวของเธอเป็ นทีสุด พลาง ฝากฝั งความรุมร้ อนกับเรือนร่างนวลทีอยู่ใต้ กายของตนเองอย่างแนบชิด ซึงเธอก็กอดร่างแกร่งอย่างแนบแน่น เมือเขาผลักดันตัวตนความกร้ าว แกร่งอย่างต่อเนืองแบบเชืองช้ า โดยเธอก็ตอบรับความสุขด้ วยการยกสะโพกตอบสนองความสุข ทีเขามอบให้ กบั ตนเอง “โอ อัลเฟโด้ คะ ช่วยทําให้ ฉนั มีความสุขเร็วๆ เลยค่ะ” บอกด้ วยสี หน้ าเรียกร้ อง “ผมจะรีบทําให้ คณ ุ มีความสุขสุดๆ เลยล่ะ” อัลเฟโด้ ขยับ เคลือนไหวกับร่ างนวลไปตามจังหวะแห่ง รัก กับ หัวใจทีมีเพียงเธอเป็ นเจ้ าของครอบครองแต่เพียงผู้เดียว เสียงลมหายใจ ของทังสองหอบประสานอย่างพร้ อมเพรี ย งกัน ซึงดอนใหญ่ก็จูบ เรี ย ว ปากนุ่มเพือกลืนเสียงแห่งความสุขของเธอไว้ ภายใน ขณะทีมือเรี ยวก็จิกเร้ าไปทัวร่างแกร่ง กับความสุขสราญทีเขา มอบให้ กบั ตนเองแต่เพียงผู้เดียวด้ วยความรัก

รัตมา

75


“อัลเฟโด้ คะ คุณเป็ นผู้ชายทีสุด ยอดมากค่ะ” เอ่ยด้ วยนํ าเสีย ง ชืนชมขณะทีต่างช่วยกันเติมเต็มความสุขให้ กนั ทังสองฝ่ าย “อาลิเซียเธอก็เป็ นผู้หญิงทีสุดยอดเหมือนกัน ” เขาตอบกลับมา ด้ วยนัยน์ตาทีถ่ายทอดความรักอย่างมากมายให้ เธอได้ รับรู้ โดยเพียงครู่ ทังสองก็พากันไปสูห่ ้ วงแห่งความหฤหรรษ์ เปรมปรีด์ซึงมีเพียงแค่เธอและ เขารับรู้ถึงความสุขเกษมเท่านัน

76


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ

ตอน 6 แต่ สมหวัง

ในช่วงเช้ าของเดือนต่อมา อาลิเซียก็ร้ ูสึกเหมือนจะมีบางอย่าง หมุนวนอยู่ในท้ อง จึงรี บวิงไปยังห้ องนํ า อัลเฟโด้ ทีเห็นอาการของผู้เป็ น ภรรยาก็รีบเดินเข้ าไปดูทนั ที “อาลิเซียเป็ นอะไร” “ฉันรู้สกึ เวียนหัวค่ะ คลืนไส้ ไปหมดเลยค่ะ” เธอบอกให้ เขาทราบอาการของตนเอง เพีย งได้ ยิน ชายหนุ่มก็ แสดงท่าทีดีใจอย่างมาก พลางถามซําแบบคาดการณ์ “หรือว่าเราทําสําเร็จแล้ วกันอาลิเซีย” “นันสิคะ” เธอหันมาพร้ อมกับ รอยยิ ม แม้ ใ บหน้ าจะยังเซียวๆ อยู”่ “ถ้ าเป็ นจริงก็ดีนะคะ ได้ ลกู สาวสองคน”

รัตมา

77


“อย่างนันเดียวกลับไปเราไปตรวจทีโรงพยาบาลเลยนะ” “ค่ะอัลเฟโด้ ” มารดาของเธอทีได้ ยินว่าลูกสาวไม่สบายก็ร้ ูสกึ ห่วงใยพลางบอก ด้ วยการกุมมือเรียวไว้ “แม่จะไปโรงพยาบาลกับลูกด้ วย” “ดีเ ลยค่ะแม่” พลางยกมือกอดร่ างสุง วัย อย่างแนบแน่นด้ วย ความรัก เบนิโต้ ทําหน้ าทีพาดอนใหญ่กบั ภรรยาและมารดาของเธอไปยัง โรงพยาบาล ตอนทีภรรยาของตนเองท้ องก็ตืนเต้ นดีใจแบบนี เหมือนกัน แถมยังเข้ าไปลุ้นในห้ องคลอดด้ วย อัลเฟโด้ พาร่างของอาลิเซียเข้ าไปยัง ด้ านใน ประคับประคองดูแลเป็ นอย่างดี “ผมพาภรรยามาตรวจร่างกายครับ เธอไม่คอ่ ยสบาย” “ถ้ าอย่างนันเชิญด้ านในเลยค่ะ” อีกฝ่ ายพาภรรยาของดอนใหญ่เ ข้ าไปตรวจ ซึงอัลเฟโด้ ก็นังรอ อย่างลุ้นระทึกทางด้ านนอกกับลูกน้ องของตนเอง ตอนท้ องแรกเขาก็พา เธอมาตรวจแบบนีเหมือนกัน “เดียวหมอจะตรวจคุณอาลิเซียนะคะ” เพียงครู่ผลการตรวจก็ออกมา พลางบอกด้ วยใบหน้ าทีประดับ 78


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ ไปด้ วยรอยยิม กับสิงทีได้ รับรู้ให้ มาเฟี ยหนุ่มกับภรรยาสาวได้ ทราบอย่าง ชัดเจน “ขอแสดงความยินดีกบั คุณอาลิเซียแล้ วก็คณ ุ อัลเฟโด้ ด้วยนะคะ ภรรยาคุณท้ องได้ สองเดือนกับหนึงสัปดาห์แล้ วค่ะ ” เพียงได้ ยินทังสอง คนก็หนั ไปกอดกันอย่างแนบแน่นพลางบอกด้ วยความดีใจ “เรากําลังจะมีลกู อีกคนแล้ วค่ะอัลเฟโด้ แม่กําลังจะได้ หลานอีก คนแล้ วนะคะ” เธอหันไปบอกมารดาด้ วยใบหน้ าทีประดับไปด้ วยรอยยิม “ดีจริง แม่ชอบเด็กเยอะๆ” “ท้ องนี เราไม่หวังแล้ วว่าจะเป็ นลูกสาวหรื อลูกชาย เพราะเรามี ลูกสาวแล้ ว” อัลเฟโด้ แสดงความเห็นออกมา “นันสิคะ อย่างนันเราก็ไม่ต้องอัลตราซาวด์แล้ วนะคะ รอลุ้นตอน คลอดเลยละกัน ตืนเต้ นดี” หญิงสาวพยักหน้ าอย่างเห็นด้ วย นับ วัน ความรั ก ที เธอมี ใ ห้ กับ เขาก็เ พิ มทวีค ูณ มากขึนไม่ห ยุด โดยเฉพาะยามทีเขาอยู่กับลูก เป็ นผู้ชายเพียงสองคนทีเธอรัก นอกจาก พ่อของตนเอง ซึงเธอได้ พบกับอีกฝ่ ายด้ วยความบังเอิญอย่างมาก โดยสิงทีไม่ได้ คาดหวังกลับเป็ นผลทีน่ายินดีเมือปี ต่อมาอาลิเซีย ก็คลอดลูก ออกมาเป็ นเด็ก ผู้หญิ ง ทําให้ ทังสองคนดีใ จอย่างมาก หวัง อยากได้ ลกู สาวเพียงคนเดียว แต่กลับได้ ลกู สาวมาถึงสองคน แม้ ว่าคน

รัตมา

79


หนึงจะเป็ นเพียงลูกบุญธรรมก็ตาม อาลิเซียอุ้มยายตุ๊กตาไว้ ยงั ตัก ขณะทีอัลเฟโด้ ก็อ้ มุ ลูกสาวทีเพิง คลอดด้ วยสีหน้ าทีรู้สกึ ยินดี “จากทีหวังไว้ วา่ จะได้ ลกู สาวเพียงคนเดียว ตอนนี เราโชคดีกว่า นันได้ ลกู สาวสองคนค่ะ” “ใช่เลย” เธอกอดไปยังร่างของสามีด้วยความรัก เพียงน้ องๆ รับรู้วา่ หลานสาวคลอดแล้ วก็ตา่ งมาแสดงความยินดี กับพีชาย ทีคฤหาสน์หลังใหญ่ของอัลเฟโด้ กบั อาลิเซีย “ดีใจด้ วยนะครับพีอัลเฟโด้ กับคุณอาลิเซีย หวังอยากได้ ลกู สาว หนึงคน แต่ได้ ถึงสองคน” จิโอวานนีเอ่ยด้ วยใบน้ าทีประดับด้ วยรอยยิม “แบบนีต้ องเลียงฉลองนะคะกับโชคสองชันของพีอัลเฟโด้ ” ลาธีน่าเอ่ยสนับสนุน “แล้ วพีอัลเฟโด้ ตงชื ั อรึยงั ครับว่าจะชืออะไร” “ไหนๆ ก็มีลกู สาวชือไทยหนึงคนแล้ ว ก็มีชือไทยอีกคนละกัน” “ฉันว่าจะตังชือ กานติมาค่ะ จะได้ ใช้ ชือ ก. เหมือนยายหนูต๊ กุ ตา ทีชือ กรรณิการ์คะ่ “ดีครับ ชือไทยก็เพราะเหมือนกัน” “เหมือนวารียาไงคะ”ซึงเป็ นลูกสาวของเธอกับวาเลนติโน่ 80


ซีรยี  กับดักรักมาเฟย ภาคพิเศษ คําคืนนันครอบครัวดิ มาโกร์ ก็ต่างจัดอาหารและเครื องดืมมา กินกันอย่างมากมาย เมือความตังใจของพีชายสําเร็จดังทีหวัง และเธอก็ ไม่ลืมทีจะบอกคุณยายจรรยาเช่นกัน “ยายตุ๊กตามีน้องแล้ วนะคะคุณยาย” “ดีใ จด้ วยนะคะคุณ อาลิเ ซี ย ในเมือคุณ อาลิเ ซี ย มีลูก เองแล้ ว อย่างนีจะรักยายตุ๊กตาเหมือนเดิมไหมคะ” “รักสิคะ” คุณยายรู้ สึก ยินดีอย่างมากทีแม้ อีกฝ่ ายมีลกู สาวอีก คน ก็ยงั รักหลานสาวของตนเองดังเดิม “ไม่คิดนะคะว่าเราจะโชคดีมากอย่างนี” “ใช่เลยอาลิเซียทีรัก ทีเรามีลกู น่ารักถึงสีคน” “ขอบคุณนะคะอัลเฟโด้ ทีรัก ทีทําให้ ฝันของฉันเป็ นจริง” พร้ อมกับทีเธอจุมพิตไปยังริมฝี ปากหยักได้ รูปของเขาด้ วย ผู้ชาย เพียงคนเดียวทีเธอรักสุดหัวใจ The End

รัตมา

81


รายชือ นิยาย สํานักพิมพ์ รั ตมาบุ๊คส์ 1 อ้ อมกอดจอมมาเฟี ย รัตมา ซีรีย์ กับดักรักมาเฟี ย 315.2 ร่ายรักจอมมาเฟี ย รัตมา ซีรีย์ กับดักรักมาเฟี ย 295.3 ดวงใจจอมมาเฟี ย รัตมา ซีรีย์ กับดักรักมาเฟย 279.4 บ่วงรักจอมมาเฟี ย รัตมา ซีรีย์ กับดักรักมาเฟี ย 295.5 จ้ างรักจอมมาร รัตมา ซีรีย์ Touch Love 287.6 ปล้ นใจจอมมาร รัตมา ซีรีย์ Touch Love 299.7 คําสังปรารถนา รัตมา 280.8 มนต์อสูรร่ายรัก กุหลาบสีนิล 249.9 บําเรอรักจ้ าวหัวใจทมิฬ แวววิวาห์ 269.10 มารปรารถนา รัตมา 365.11 เพลิงสวาทเจ้ ามาเฟี ย วรดร ซีรีย์ Impatience of mafia 239.12 พันธนาการรักเจ้ ามาเฟี ย แวววิวาห์ ซีรีย์ Impatience of mafia 239.13 ภรรยารักสายลับ รัตมา ซีรีย์ หวานตาวายร้ าย 279.14 เจ้ าสาวจองจํารัก รัตมา ซีรีย์ Bride of love 319.15 รักร้ ายกามเทพ รัตมา 300.16 เจ้ าสาวพ่ายเล่ห์รัก รัตมา ซีรีย์ Bride of love 319.17 เจ้ าสาวพรางสิทธิ รัก รัตมา ซีรีย์ Bride of love 319.ขอบคุณมากค่ะทีเป็ นกําลังใจให้ กบั สนพ. รัตมาบุ๊คส์นะคะ สังซือนิยายได้ ที เวบไซท์ สํานักพิมพ์รัตมาบุ๊คส์ นะคะ http://www.rattamabooks.com

82

ซีรีย์กับดักรักจอมมาเฟีย ภาคพิเศษ  

เป็นเรื่องราวของมาเฟียตระกูล ดิ มาโกร์ แห่งทัสคานี อิตาลี

ซีรีย์กับดักรักจอมมาเฟีย ภาคพิเศษ  

เป็นเรื่องราวของมาเฟียตระกูล ดิ มาโกร์ แห่งทัสคานี อิตาลี

Advertisement