Page 1


ใชวาเขาไมเคยเห็นผูหญิงโปเปลือยมากอน แตมันไมใชเรื่อง งายนักที่จะหักหามใจกับสิ่งยั่วยวน ในเมื่อเขาไมใชพวกนักบวชนักบุญ “เธอยั่วฉันใชมั้ย?” “เปลา ฉันแคไมชอบความอึดอัดเทานั้น ” ขวัญชีวาหันมาทํา หนายุง และเธอก็พบวาทําพลาดอยางแรงที่ทําตัวตามสบายเกินกวา เหตุ! “ถ างั้ น ฉั น จะปลดปล อ ยให เ ธอเอง” ชายหนุ ม ยิ้ ม พราว สายตายังไมละไปจากหญิงสาว พรอมทั้งจัดการถอดเสื้อคลุมออก “เดี๋ยวอเล็กซ ฉันแคเสนอใหคุณเอากลับไปทบทวน ไมใชแบบ นี้!” หญิงสาวแทบสรางเมาอีกทั้งรีบขยับตัวหนี แตก็ชาไปเพราะชาย หนุมเขาถึงเนื้อถึงตัวเธอกอน “ฉันตัดสินใจแลว ฉันยอมทุมหมดตัวเบลลา” ชายหนุมยิ้มตา วาว แลวจัดการปดปากชางเจรจาดวยจุมพิตที่เรารอนทันที

เขาไมเปดโอกาสใดๆ ใหหญิงสาวอีก ในเมื่อรางกายของ เขาแสวงหาการปลดปลอยอยางรุนแรง! “รูมั้ยวาเธอทําใหฉันแทบคลั่ง”

2


พันธนาการรักเจามาเฟย

โดย แวววิวาห พิมพ์ ครั งที มีนาคม 2558 หมายเลข ISBN 978-616-382-424-0 ราคา 239 บาท สงวนสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิพ.ศ. จัดอาร์ ท ตนขาว ปก หลานยายราญ จัดพิมพ์ โดย สํานักพิมพ์ รั ตมาบุ๊คส์ 100/398 ถ. บางกรวย-ไทรนอย ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 089-6068529 www.rattamabooks.com จัดจําหน่ ายโดย สํานักพิมพ์ อมริ นทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ 108 หมูที่ 2 ถ. บางกรวย-จงถนอม ต. มหาสวัสดิ์ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130 โทร. 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9500-6 http://www.naiin.com

แวววิวาห

3


จากใจ... นักเขียน สวัสดีคา... ทักทายเพื่อนรักนักอานนารักที่เปดหนังสือ ‘พันธนาการรักมาเฟย’ กลับมาพบกันอีกครั้งแลวนะคะกับผลงาน เลมที่สองของแวววิวาห ที่ไดรับเกียรติและไดรวมงานกับทางสํานักพิมพรัตมา บุคสอีกครั้ง (ดีใจและ ปลื้มใจมากๆ ดวย >///<) สําหรั บนิยายเรื่องพันธนาการรั กเจ ามาเฟย เป นนิยายหนึ่งในซีรี ส Impatience Of Mafia ซึ่งทั้งชุดประกอบดวย เพลิงสวาทเจามาเฟย โดย วรดร และ พันธนาการรักเจามาเฟย โดย แวววิวาห พอได รับเกียรติ ใหเ ขารว มเป นหนึ่ง ในสมาชิกเพื่อ ปฏิบัติภารกิจชิ้ น สําคัญนี้ แวววิวาหก็ตอบรับอยางไมลังเลเลยคะ เมื่อไดลงมือเขียนจริง อยาก บอกว าแวววิว าหมีความสุข ไปกั บ มาเฟ ยจอมรา ยกาจอย าง อเล็ กซานโดร และสาวสวยฝปากรายอยางขวัญชีวามาก การปะทะคารมของทั้งสองจะดุเด็ด เผ็ดรอนอยางไร ติดตามไดในเลมเลยนะคะ ณ โอกาสนี้ แวววิวาหข อขอบคุ ณ สํานักพิมพรัตมาบุคส บานแสน อบอุนที่เปดโอกาสใหแวววิวาหไดรวมงานอีกครั้งนึงคะ ดีใจมากและอยากมี ครั้งตอๆ ไปนะคะ <3 ขอบคุณพี่ขาว พี่สาวที่แสนใจดีมากถึงมากที่สุดที่ดูแลนองสาวคนนี้ เปนอยางดี ทั้งใหคําปรึกษาและชวยเหลือในทุกๆ เรื่องขอบคุณจากใจนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆ นักเขียนที่ชวยแชรงานบนโลกออนไลน เพื่อนนักอาน ในเว็บเด็กดีและเว็บหองสมุดทุกคนที่คอยเปนกําลังใจไมหาง สุดทายนี้ขอใหนักอานทุกทานมีความสุขกับการอานคะ ขอบคุณชวงเวลาและตัวหนังสือ ที่ทําใหเรารูจักกัน แวว – แวววิวาห https://www.facebook.com/wedding.novel 4


แวววิวาห

5


บทนํา เสีย งเพลงฟั งสบายเหมาะสําหรั บ การเต้ นรํ าสลับกั บจัง หวะ เพลงสนุกสนานภายใตแสงไฟสลัวในผับกลางใจชุมชนแออัดคือแหลงอโคจร ชั้นเลิศที่ดึงดูดนั่งทองราตรีใหมารวมตัวกันที่ผับเล็ก ๆ แหงนี้ ทวาสถานบันเทิงที่ มองความสํา ราญใหกับ ใครหลาย ๆ คนแหง นี้ กลั บ เป น สถานที่ ห าเงิ น ของใครหลาย ๆ คน ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ ‘ขวั ญชี ว า ฤทัยลักษ’ บารเทนเดอรสาวสวยเจาเสนหท ี่ตองทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองชนิด แทบไมมีวันหยุดพักผอน ระหวางชงเหลาใหกับลูกคา ขวัญชีวาไดปรายตาไปมองกลุมเพื่อนที่ กําลังหัวเราะชอบใจและเสียงดังแขงกับเสียงเพลงในผับ ซ้ําตอนคุยกันเพื่อนๆ ของเธอยังเอามือปองปากแลวมองมาที่เธอเปนระยะแลดูมีลับลมคมใน แนนอนวาขวัญชีวาอดสงสัยพฤติกรรมของบรรดาเพื่อนตัวแสบไมได ลองทําตัวมีพิรุธแบบนี้ รับรองไดเลยวาอาจมีเรื่องแกลงเธอเกิดขึ้นอีกก็เปนได พอเสิรฟเหลาใหกับลูกคาซึ่งนั่งดื่มอยูที่หนาเคานเตอรเรียบรอยแลว บารเทนเดอรสาวจึงเดินออกจากเคานเตอรแลวตรงดิ่งมายังกลุมเพื่อนที่ยัง หัวเราะเสียงดังทันที “ไมอยากเชื่อวาจะมีคนยอมจายเงินเพื่อประมูลเบลลาดวย ดูสิคาตัว ไมใชนอยๆ เลยนะ” เบอรนารด หนุมหลอรางกายบึกบึนกายเปนชายใจเปนหญิงซึ่งเปน ตัว ตั้ง ตั วตี แ กล งเพื่ อนบอกอยา งชอบอกชอบใจ แล วชี้ ตัวเลขที่ ปรากฏบน 6


หนาจอใหบรรดาเพื่อนๆ ดู “โอ ! พระเจ า แกก็ เ ลน อะไรไม รู เ รื่ องแล ว ยัยเบอรน าร ด เกิ ดคนที่ ประมูลยอมจายเงินจริงๆ แกจะทํายังไงตอละ?” ซินเทียสาวสุดเปรีย้ วซึ่งยึดอาชีพ ‘เพื่อนเที่ยว’แกเหงาอดตําหนิเพื่อน ในกลุมไมได พอเงยหนาขึ้นแลวเจอคนถูกแกลงยืนเทาสะเอวเขา ซินเทียจึง รีบสงบปากสงบคําแลวยิ้มแหยๆ ใหทันที “ก็จัดไปสิยะ ถา ยัยเบลล าไมเ ลนด วย ฉั นนี่แ หละจะยอมเสี ยสละ มอบรางกายใหกับเศรษฐีใจดีรายนั้นแทนยัยเบลลาเอง” เบอรนารดอาสาดวย ความคึกคะนอง แตคนฟงอยางซินเทีย และคนอื่นๆ ในกลุมกลับพากันสายหนาไม เห็นดวย “คนประมูล ไม ไดโง น ะเว ย ถึ งแยกชะนี กับ เกง ไม อ อก เผลอๆ คน ประมูลเห็นหนังหนาของแกเขาก็รีบเอาเงินคืนแลวเผนหนีสิไมวา” ใครในกลุม บอกดวยความหมั่นไส “ประมูลอะไรกัน?” ขวัญชีวาที่กอดอกยืนดู เพื่อนๆ นานอึดใจถามขึ้นอยางสนใจ ทว า เห็นรูปตัวเองซึ่งถูกรีทัช และสวมชุดว ายน้ําสุดเซ็ กซี่ หญิงสาวจึงทําหนายุ ง แลวแยงไอแพดจากมือเบอรนารดไปดูใกลๆ ทันที “เฮย!!” เพื่อนชายหญิง ทั้งชายเทียมหญิ งแทตางอุทานเปนเสียง เดียวกัน ทุกคนมองขวัญชีวาที่เดินมาเงียบๆ เปนสายตาเดียว “ฉันไมเกี่ยวนะเบลลา” ซินเทียรีบออกตัว ทุกคนที่ลอมโตะจึงพากัน เงียบ บรรยากาศเฮฮาบนโตะกลายเปนความตึงเครียดแทน “นี่มันอะไรกัน?” ขวัญชีวาถามเสียงหวน หนาดุโดยไมเจาะจงวาพูด กับใคร ไมมีใครยอมเปดปาก มีแตกระแซะไหลเพื่อเกี่ยงกันพูด ซึ่งปฏิกิริยา ของทุกคนสรางความหงุดหงิดใหกับขวัญชีวาอยูพอสมควร เธอรูวาการแกลง กันในหมูเพื่อนเปนเรื่องปกติและเกิดขึ้นอยูเปนประจําอยูแลว

แวววิวาห

7


เพียงแตเธอไมคิดวาครั้งนี้เพื่อนจะเลนแรงกับเธอมากถึงขนาดนี้! “ฉันถามไมไดยินหรือไง นี่มันเรื่องบาอะไร?!” คราวนี้บารเทนเดอร สาวใชน้ําเสียงที่หวนและกราวกวาเดิม “เธอตองถามเบอรนารดดูแลวละ” ซินเทียโบใบไปยังตัวตนคิด ขวัญชีวาที่ยืนเทาสะเอวจึงตวัดสายตาไปที่คนถูกพาดพิงทันที “วาไงยัยใบหนาด นี่มันเรื่องบาอะไร?” เจาของฉายา ‘ยัยใบหนาด’ หรือเบอรนารดกลืนน้าํ ลายลงคอยิม้ แหย กอนรีบลุกขึ้นจากเกาอี้แลวมาเกาะแขนของหญิงสาวอยางประจบ “คื อ ... มั น เป น เรื่ อ งขํ า ๆ น ะ เบลล า ฉั น เคยเห็ น ข า วว า มี ส าวสวย ประมูลขายพรหมจรรยเพื่อนําเงินไปชวยสรางที่พักใหกับคนยากไร ฉันก็เลย ...” “แกก็เลยเอาฉันมาประมูลดูบางงั้นเหรอ?” ขวัญชีวาถามเสียงเขียว ดวยน้ําเสียงไมพอใจ “ก็... ขํา ๆ นะ โอย!” เบอรนารดรองออกมาทันทีเมื่อถูกบิดหู “ฉันไมขําดวย เลนอะไรไมรูจักคิด” หญิงสาวตําหนิเสียงเขียว “ฉันไมตั้งใจ เห็นเธอกําลังเดือดรอนเรื่องเงินพอดี ก็เลยคิดวาเผื่อเธอ โชคดีเจอเศรษฐีใจดี เธอจะไดสุขสบายทั้งชาติไง” เบอรนารดยิ้มแหยๆ ขณะ ชี้แจงเหตุผล แตเหตุผลของเบอรนารดกลับทําใหขวัญชีวายิ้มไมออก ถึงเธอจะรูวาเพื่อนทําไปเพราะความคึกคะนอง และอยากชวยเหลือ เธอเรื่องเงินทอง แตครั้งนี้เธอกลับรูสึกวาสิ่งที่เพื่อนทําลงไปนั้นมันแรงเกินไป และเธอก็รับการกระทําแบบนี้ไมไดดวย! “เลนแรงไปไหม? แกลงกันขํา ๆ ฉันไมวาหรอก แตเรื่องนี้ฉันรับไมได รีบลบขอมูลทิ้งเลยนะ กอนที่ฉันจะหมดความอดทนและชกแกหนาหงาย!” “ใจเย็นกอนสิ เบลลา ไมส นใจหนอยเหรอ มีคนมาประมูลเธอดว ย นะ” เบอรนารดยิ้มประจบพลางชี้ตัวเลขที่ปรากฎอยูใตภาพถายวาบหวิว ขวัญชีวาถลึงตาดุใสเพื่อน เธอไมสนใจสิ่งที่เบอรนารดพูดแมแตนอย ถึงเธอตองการเงินอยางเรงดวน แตเธอก็ไมคิดที่จะขายตัว! 8


“ไมก็คือไม!” หญิงสาวยืนยันเสียงแข็งพลางหักขอนิ้วเสียงดังกอก แลวมองหนาเบอรนารดดวยสายตาไมพอใจ “ฉัน จะใหโอกาสแก ถาไมล บ ภาพนั่นทิ้ง ฉันเลนแกเจ็บแนยัยใบหนาด!” พอหญิง สาวยื่ นคํ าขาดแบบนั้ น เบอร นารดจึง หน าจ อยลงดว ยไม อยากโดนเบลลาชก เห็นเปนผูหญิงตัวเล็กๆ ดูบอบบางแบบนี้เถอะ เวลาเจา หลอนเอาเรื่องขึ้นมา ก็ใชวาจะรับมือกันไดงายๆ ขนาดผูชายตัวโตๆ ขวัญชีวา ยังจับทุมจนรองโอดโอยมาแลวก็ยังมี “ฉันไมขอเสี่ยงกับกําปน เหล็กของเธอหรอก ลบก็ได” เบอรนารดบอก หนาจอย “ทีหลังอยาเลนอะไรพิเรนทรแบบนี้อีกละ ฉันไมชอบ” หญิงสาวสั่ง กําชับเสียงเขียว “รูแลวนา ขอโทษแกดวยละกันที่ฉันเลนอะไรโดยไมทันไดคิด” “เออ ไมโกรธก็ได แตแกตองจัดการเดี๋ยวนี้เลย” ขวัญชี วาสั่ งเสี ยงเฉียบแลว ยืนคุ มเบอรนารดจั ดการลบขอมู ล พอ จัดการเรียบรอยแลวหญิงสาวจึงคอนคมใสเบอรนารดอีกครั้ง “คราวนี้ฉันใหอภัยแก ถามีครั้งตอไปอีกละก็ ฉันอัดแกแน จําไวยัยใบ หนาด!” คาดโทษเพื่อนรักเสร็จเรียบรอย ขวัญชีวาจึงเดินกลับไปประจําที่หนา เคานเตอรเพื่อชงเหลาใหกับแขกที่มาใหบริการตอ “ไงละ เลนไมรูเรื่อง ไมโดนเบลลาชกหนาใหก็ถือวาดีแคไหนแลว ” ซินเทียหันมาตําหนิเบอรนารด “นี่ อยาซ้ําเติมกันไดไหมยะ ก็บอกแลวไงวาไมไดตั้งใจ ใครจะไปรูละ วาเบลลาจะโกรธ” เบอรนารดสารภาพ พลางพนลมหายใจออกมาทางปาก “แกเองก็เลนหนักไป ทําอะไรไมรูจักคิ ด ถาแกอยากชวยเบลลาหา เงินจริง ฉันแนะนําใหแกเปนพี่เลี้ยงเจาหนูเดวิดจะดีที่สุด” ใครบางคนเสนอ ความคิดนี้ขึ้นมา “ถาฉันอาสาเลีย้ งเจาหนูเดวิด แลวเด็กเกิดรักการเปนผูหญิงแบบฉัน ขึ้ น มา จะทํ า ยั ง ไงล ะ ?” เบอร น าร ด ถามเจ า ของความคิ ด ด ว ยกิ ริ ย า

แวววิวาห

9


กระตุงกระติ้ง “เดีย๋ วเบลลาก็จัดการเองแหละ หาวซะขนาดนั้นถาหลานกลาเปน แบบแกก็ ให มันรู ไป” ซิน เที ยบอกยิ้ มๆ จากนั้น บทสนทนาอื่นๆ จึ งถูกหยิ บ ขึ้นมาพูดคุยในหมูเพื่อนๆ ตอ แลวเสียงหัวเราะที่หายไปก็กลับคืนมา

10


แวววิวาห

11


อเล็กซานโดร ขวั ญชีว าถอนหายใจออกมาเบา ๆ เมื อเดินห่ างออกมาจาก กลุมเพื่อ นสนิท พอมาประจําหนาเคานเตอรไดครู เดียวเพื่ อเตรียมเก็บของ กลับบาน ลูกคารายใหมจึงเดินตรงดิ่งมาทิ้งตัวนั่งบนเกาอี้แบบหมุนไดที่หนา เคานเตอร “ขอวอสกาที่นึง” ขวัญชีวาพยักหนากอนเงยหนาขึ้นมองลูกคา พอเห็นหนาชายหนุม เทานั้น เธอถึงกับชะงักงันทําอะไรไมถูกราวกับถูกคําสาปไปชั่วขณะ ใชวาเธอ ตกตะลึงความหลอเหลาที่แฝงดวยความเซ็กซี่ชนิดที่หาตัวจับไดยากของเขา แตเพราะผูช ายตรงหนาคื อ ‘อเล็กซานโดร ราเฟลโล’ มหาเศรษฐี หนุมที่พว งดวยตําแหนงเจาพอมาเฟย เขาจึงเปนบุคคลอันตรายที่ไมสมควร เขาใกลสําหรับเธอ! “ผับกําลังจะปด” ขวัญชีวาบอกเสียงหวน ดวยไมอยากตอนรับลูกคากระเปาหนักราย นี้สักเทาไร ทั้งนี้เพราะการพบหนาเขาคือฝนรายสําหรับเธอนั่นเอง “ก็แค กําลั งจะปด...” ชายหนุ มบอกหน านิ่ง ดวงตาสีน้ํา ตาลสนิ ม เหล็กเปนประกายระยับขณะจับจองวงหนาหวานของบารเทนเดอรสาว “อีก อยาง บารเทนเดอรไมมีสิทธิ์ไลลูกคา” ขวัญชีวาไหวไหล “ไมไดไล แคจะบอกเวลาใหคุณรูเทานั้น วาแต...คุณแนใจเหรอวาดืม่ 12


เหลาที่ฉันจะชงได?” ริมฝปากหยักไดรูปซึ่งรับกับใบหนาของชายหนุมยกขึ้นคลายรอยยิ้ม แตก็ไมใช “เธอคงไมคิดวางยาลูกคาในรานใชมั้ย?” ขวัญชี วาอยากจะตอบเหลือเกิน วาทํ าได เธอคงลงมือทํ าอย างไม ลังเล แตเธอก็เลือกที่จะไมตอบเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงซะ “วอสกาผสมอะไรดี?” หญิงสาวเปลี่ยนคําถามเมื่อหยิบขวดเหลาลง มาเพื่อเตรียมสวนผสม “เธอชอบดื่มแบบไหน? แนะนําหนอยสิ” ชายหนุมยอนถามหนาตาย สายตายังไมละจากวงหนาหวาน ขวัญชีวาละสายตาจากขวดเหลา ปรายตามองชายหนุมดวยสีหนา บึ้งตึง “ฉันไมชอบวอสกา” “แลวเธอชอบอะไรละ?” “ตกลงคุณจะดื่มอะไรก็รีบวามา” คราวนี้ขวัญชีวาทําหนาไมพอใจ มากกวาเดิม “วอสกาไง ขอเปนสองที่ก็แลวกัน” ขวั ญชี ว าย น จมู กใส แ ล ว หั น มาจั ดการชงเหล า ตามออร เ ดอร ข อง ลูกคา พอเสิรฟเครื่องดื่มใหลูกคาแลว เธอก็ตั้งใจหลบไปพักดานหลังรานเพื่อ สงบสติอารมณ แตทวาอเล็กซานโดรก็เรียกเธอไวกอน “จะหนี ไปไหนล ะ ดื่ มด ว ยกั น สิ ” ชายหนุ มเอ ยชวนพลางยกแก ว วอสกาขึ้น “ไมละ ฉันไมชอบเสวนากับพวกมหาเศรษฐีสักเทาไหร” หญิ ง สาวปฏิ เ สธชนิ ดไม ส นใจความรู สึ ก ของอี กฝ า ยเลยด ว ยซ้ํ า แน น อนว า นี่ คื อ ความสะใจเล็ ก ๆ ของขวั ญ ชี ว าที่ เ ธอสามารถตอบโต อเล็กซานโดรได สวนสาเหตุที่เธอไมชอบขี้หนาผู ชายคนนี้ มันมีหลายประเด็น ก็คง ตั้งแตวันแรกที่เธอเจอหนาเขาในงานแตงงานของนองสาวนั่นละ… ขวัญชนกนองสาวของเธอตัดสนใจแตงงานกับเอรลิโก ราเฟลโล ซึ่ง

แวววิวาห

13


ถือเปนนองชายของมหาเศรษฐีอยางอเล็กซานโดร เธอเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่ ขวัญชนกไดคูครองที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง และผูชายคนนี้สามารถดูแล นองสาวของเธอได แตทวาความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อไดยินอเล็กซานโดรพูดคุ ย กับเอรลิโกกอนเขาพิธีแตงงาน อเล็กซานโดรคัดคานเรื่องการแตงงาน ซ้ํายัง พยายามกลอมเอรลิโกเพื่อใหยกเลิกงานแตงงานที่กําลังจะเกิดขึ้น! แน ละ เธอไมเ คยเจอใครที่ร ายกาจเทา ผูช ายคนนี้มาก อน เอร ลิโก กํ า ลั ง จะมี ค วามสุ ข กั บ น อ งสาวของเธอแท ๆ แต จ อมวายร า ยอย า ง อเล็กซานโดรกลับขัดขวางความสุขของนองชายตัวเอง ซ้ําอเล็ กซานโดรยังใหเหตุผ ลกับนอ งชายของตัวเองวา ‘ขวัญชนก เปนโสเภณีชั้นต่ํา เปนตัวสูบเงิน และจะทําใหตระกูลราเฟลโลลมจม!’ แลวหัวอกของคนเปนพี่อยางเธอจะยอมไดไง เธอไมยอมใหใครหนา ไหนมาขัดขวางความสุขของนองสาวอยางเด็ดขาด และที่สําคัญเธอไมชอบ ใหผูชายคนนี้สบประมาทเธอและนองสาว ถึงเธอและนองสาวจะยากจน ทํางานที่ลอแหลมเสี่ยงตอการเขาใจ ผิด แตเธอก็ไมเคยปลอยใหใครหนาไหนมาดูถูก และหมิ่นศักดิ์ศรีได ในวันนั้ นเธอไดตอว าอเล็ กซานโดรชนิ ดตาตอ ตา ฟ นตอฟน มีการ โตเถียงที่รุนแรง เรียกวาไมนับญาติกันเลยทีเดียว แนนอนวาเรื่องนี้เธอเปน ฝายชนะ อเล็กซานโดรเถียงสูกับเธอไมได แตทวาคนอยางอเล็กซานโดรก็ไมยอมรับความพายแพงายๆ กอนที่ เรื่องจะบานปลายใหญโต อเล็กซานโดรก็ใหคนของเขามา ‘หิ้ว’ เธอออกไป จากโบสถซึ่งใชเปนที่ประกอบพิธีแตงงานตอหนาแขกที่มารวมงานเกือบรอย ชีวิต! เรื่องนี้เองจึงเปนจุดเริ่มตนและเปนชนวนสําคัญที่ทําใหเธอเกลียด ขี้หนาผูชายคนนี้จนเขากระดูก ตั้งแตเหตุการณในครั้งนั้นเปนตนมาเธอก็ขึ้น บัญชีดําชื่ออเล็กซานโดรเอาไว อีกทั้งเธอยังปฏิญาณตนวาจะไมเฉียดใกลผูชายเฮงซวยคนนี้อีกเปน 14


อันขาด! ทวาการเปนญาติเกี่ยวดองก็ทําใหเธอและเขาเจอหนากันบอยๆ ซึ่ง เรื่องสวนใหญนั้นลวนมาจากอเล็กซานโดรทั้งสิ้น และเรื่องที่เขาดูถูกดูแคลน นองสาวของเธอไมจบลงในวันแตงงานของนองสาวเธอ แต มั น ยั ง บานปลายและเกิ ด ป ญ หาครอบครั ว ขึ้ น ระหว า งที่ ขวัญชนกใชชีวิตคูกับเอรลิโก ขวัญชนกมักจะโทรมาเลาใหเธอฟงเสมอวาถูก อเล็กซานโดรกลั่นแกลงอยูเสมอ ซ้ําผูชายจอมรายกาจคนนี้ยงั ใสรายนองสาวของเธอวาคบชู! แนละประเด็นนี้ไดทําใหชีวิตคูที่สวยหรูของขวัญชนกกับเอรลิโกตอง ปดฉากลงอย า งไม คอยสวยงามเท า ไร ขวั ญชนกต องหอบทารกออกจาก คฤหาสนหลังงาม ทามกลางความเย็นชาและหมางเมินของผูคนที่นั่น นั่นจึงเปนเหตุใหเธอรูสึกไมชอบขี้หนาผูชายจอมรายกาจคนนี้มาก ขึ้นกวาเดิม “ฉันจะมั่นใจไดอยางไรวาวอสกาที่เธอชงใหไมผสมอะไรลงไปดวย” ชายหนุมถามดวยน้ําเสียงเนิบๆ โดยที่ดวงตาสีสนิมเหล็กยังมองแกว ใสใสวอสกาซึ่งแตงขอบแกวดวยมะนาวและเกลือ “ถาปอดแหกก็ ไมตองดื่ม แลวก็เชิญคุณกลับไปได ” หญิงสาวเอ ย ปากไลทันที โดยไมสนใจทั้งนั้นวาผูชายตรงหนาจะยิ่งใหญมาจากไหน “ไม เ อาน า ฉั น อุ ตส า ห ล ดตั ว มาเป น ลู ก ค า ของเธอ เธอก็ ค วรจะ ตอนรับฉันดีๆ หนอยสิ” อเล็กซานโดรบอกดวยน้ําเสียงเนิบๆ ดวงตาคูคมและเปนประกายยัง จับจองอยูที่บารเทนเดอรสาวจอมอวดดี ซึ่งถอยคําอวดดีและแฝงดวยความ หยิ่งผยองของเขา ไดสรางความไมพอใจใหกับขวัญชีวามากกวาเดิม “ฉัน ไม ใ ชพนั กงานต อ นรั บ อี กอย า งผั บ เล็ ก ๆ แห ง นี้ไม เหมาะกั บ เศรษฐีอยางคุณหรอก ฉันแนะนําใหคุณไปเที่ยวที่อื่น นาจะดีกวา” หญิงสาว เชิดหนาขึ้น และพยายามไมหงุดหงิดหัวเสีย แตมันก็ไมใชเรื่องงายนัก ในเมื่อเธอมีทัศนคติที่ไมดีตออเล็กซานโดร

แวววิวาห

15


อยูกอนหนานั้นแลว ซึ่งความรูสึกนี้เริ่มกอตัวขึ้นในวันแตง งานของขวัญชนก แนละทั้งสีหนา น้ําเสียง การแสดงออก และรวมไปถึงรอยยิ้มอยางดูแคลน ของเขายังติดอยูในหัวของเธอ แตที่ สร างความสะเทือ นใจใหเ ธอมากที่สุ ดก็ คือ คํา พูดดูถูกอยา ง รุนแรงที่วาเธอกับนองสาวเปนโสเภณี! อเล็กซานโดรไหวไหล สายตายังจับจองวงหนาหวานของหญิงสาว จอมอวดดี “อันที่จริงฉันก็ไมไดอยากมาเหยียบแหลงสลัมสักเทาไหรหรอก แต ฉันมีธุระกับเธอ ก็เลยตองมาที่นี่” “งั้นเหรอ” หญิงสาวเหยียดยิ้ม “ไมยักรูวามหาเศรษฐีอยางคุณจะมี ธุระกับคนจนๆ อยางฉัน” ขวัญชีวาสบตาคมคายของเขาอยางทาทาย อเล็กซานโดรหรี่ตาลง เขาไมชอบใจปฏิกิริย าตอตา นของสาวไทย ตรงหนาเทาไรนัก หรือถาพูดใหถูกก็คือ เขาไมชอบใจที่เธอไมเคยยอมออนขอ ใหเขาเลย! “ถาไมจําเปน ฉันก็ไมมาเหยียบหรอก” “ออ... แสดงวาคงธุระสําคัญมากสินะ ถึงทําใหเศรษฐีอยางคุณยอม ลดตัวมาเหยียบที่นี่ รูสึกเปนเกียรติกับทางผับจัง” ขวัญชีวาแกลงวาเหน็บให อีก อเล็กซานโดรนิ่งไป ดวงตาของเขาวาววับกวาเดิม และเขาก็บดฟน กรามเขาหากันเพื่อขมอารมณโกรธไว “ฉันอยากรูวาแมนองสาวจอมรีดไถของเธออยูที่ไหน” ไดยินสรรพานามที่อเล็กซานโดรใชเรียกนองสาวของเธอ ขวัญชีวาก็ หนาตึงขึ้นมาทันที ใหตายเถอะ! เมื่อไรเขาจะเลิกอคติกับเธอและนองสาวซะ ที “นี่คุณ นองสาวของฉันชื่อเบธ กรุณาเรียกใหถูกตองดวย” ขวัญชีวา แยงขึ้น “ฉันพอใจจะเรียกนองสาวของเธอแบบนั้น มีอะไรมั้ย ?” ชายหนุม 16


ยืนยันเสียงเขม “มี! มีแน เพราะฉันเองก็พอใจที่จะไมตอบคําถามคุณไง” หญิงสาว ยักคิ้วใหแลวควาแกวเครื่องดื่มไปลาง การปฏิเสธชนิดไมสนใจไยดีของขวัญชีวาไดเพิ่มความหงุดหงิดให อเล็กซานโดรเขาไปอีก ทั้งชีวิตเขาไมเคยตองขอรองใคร และที่สําคัญเขาไม เคยเจอผูหญิงคนไหนที่รายกาจเทาพีน่ องคูนี้มากอน ซึ่งการกระทําของขวัญชีวายิ่งกระตุนใหเขาอยากเอาชนะ และเขา ตองชนะใหไดดวยสิ! “เธอควรคิดทบทวนใหดีกอนที่จะตอบฉันนะสาวนอย” ขวัญชีวาจอง หนาชายหนุมตาเขม็ง “คุณไมใชผูวิเศษ อีกอยางคุณก็แสดงออกชัดเจนวาไมชอบขี้หนาฉัน กับนองสาว ซึ่งตอนนี้พวกเราสองพี่นองไมมีสวนเกี่ยวของกับคุณแลว คุณยัง ตองการอะไรจากเราสองพี่นองอีกละ?” อเล็กซานโดรเงียบไป ครั้นจะตอบวาเขาตองการตัวเจาหนูเดวิด เขา ก็ไม อยากพูดออกไปตรงๆ เพราะเขานั่น แหละที่จ ะเปน ฝา ยเสียหน า สว น สาเหตุเปนเพราะวาครั้งหนึ่งเขาเคยมีปากเสียงเรื่องเด็กกับขวัญชีวามาแลว ซึ่งตัวเขาเองไม เคยปกใจเชื่อแมแตนอยวาเจาหนูดาวิดคือลูกของ เอรลิโก… เพราะนองสะใภตัวดีของเขานั้นคอนขางมั่ว และเจาหลอนก็ยังไม เลิกพฤติกรรมสําสอนแมจะแตงงานกับนองชายของเขาแลวก็ตาม แมคนในบา นจะไมรูเ รื่องนี้เลย แต เขาก็ ยอมไมได เด็ดขาดที่ จะให หลานนอกไสรายนี้เขามามีเอี่ยวในทรัพยสมบัติของตระกูล แตเพราะมีเหตุ จําเปนบังคับ เขาถึงตองออกตามลาเด็กคนนี้ดวยตัวเขาเอง ซึ่งเขาตั้งใจจะพูด เรื่องนี้กับแมของเด็กเทานั้น “ฉันมีธุระกับขวัญชนกไมใชเธอ!” ขวั ญชี ว านํ า แก ว ที่ล างเสร็ จ ไปคว่ํา ไว บ นชั้ น แล ว หัน มาเทา สะเอว มองอเล็กซานโดรดวยสีหนาไมพอใจเทาไรนัก

แวววิวาห

17


“งั้นเหรอ ถางั้นก็เชิญคุณไปตามหานองสาวของฉันเองก็แลวกัน แต บอกไวกอน ตอใหพลิกแผนดินบราซิลหา คุณก็ไมไดเจอเธอหรอก” หญิ ง สาวยิ้มเยาะดู เจ า เล ห และมี ลับ ลมคมใน แนน อนว า รอยยิ้ ม มั่นใจของหญิงสาวไดสรางความกดดันใหอเล็กซานโดรพอสมควร “เธอคงไมรูวากําลังลองดีอยูกับใครสินะ” ชายหนุมเคนเสียงเย็นลอด ไรฟน “โอ... คุณกําลังขมขูฉันอยูนะคุณอเล็กซานโดร ราเฟลโล” หญิงสาว บอกยิ้มๆ แสดงออกอยางชัดเจนวาเธอไมกลัวเขา “เธอก็รูวาฉันเปนใคร ถาไมอยากเดือดรอนก็บอกมาซะ วานองสาว ของเธอไปมุดหัวอยูที่ไหน” คราวนี้ชายหนุมใชน้ําเสียงกราวกวาเดิม หญิงสาว หัวเราะหึหึ “เธอขําอะไร?” “ขําคุณนั่นแหละ คุณออกจะเกง สามารถทําไดทุกอยาง เรื่องงายๆ แคนี้คุณนาจะทําไดนะ ไมเห็นตองแบกหนามาพึ่งฉันเลย” หญิงสาวแกลงยั่ว “อยาอวดดีหนอยเลย บอกมาวานองสาวจอมกระหายเงินของเธอ ซอนตัวอยูที่ไหน?” “ฉันไมรู” ขวัญชีวาตอบหนานิ่ง “เธอรู!” “ไมก็คือไมสิ คุณฟงภาษาคนไมรูเรื่องหรือไง” หญิงสาวเริ่มหงุดหงิด ที่พูดกับอีกฝายไมรูเรื่อง “เธอรู แตเธอไมยอมบอก” อเล็กซานโดรหรี่ตาลง “นี่คุณ ฉันไมใชผูหยั่งรูอยางที่คุณเขาใจหรอกนะ ใครทําอะไร ฉันไม เคยสนใจ เวลาของฉันมีไวเพื่อทํามาหากินเทานั้น” ขวัญชีวาตอบโตกลับไปดวยความสะใจเล็กนอย ไมรูสิ การไดเห็นอ เล็ กซานโดรผิ ดหวั ง จากสิ่ ง ที่ เ ขาต อ งการ กลั บ ทํ า ให เ ธอมี ค วามสุ ข อย า ง ประหลาด “อยาลองดีกับฉัน รูมั้ยวาฉันไมคอยมีความอดทนกับการรอคอยสัก 18


เทาไหร” ชายหนุมเตือนดวยน้ําเสียงจริงจัง ยิ่งเห็นหญิงสาวลอยหนาลอยตา ยิ่งทําใหเขาหมดความอดทน ไมรูสิ เห็นแลวเขานึกอยากจับผูหญิงตัวเล็กๆ ตรงหนามาบีบคอนัก ใหตายเถอะ! จะมีสักครั้งไหมที่เขาจะคุยกับเธอรูเรื่อง “นึกวาฉันกลัวคุณหรือไง?” “ถาเธออยากลอง ฉันจัดใหก็ได” ชายหนุมหรี่ตาลงจองมองหญิงสาว อยางไมสบอารมณเทาไรนัก “คุณขูฉันอีกแลวนะ คุณอเล็กซานโดร” หญิงสาวเตือนเสียงขุน “เธออยากทาทายฉันเอง ชวยไมได” “ทาทายงั้นเหรอ คุณมันอวดดีตางหาก ทบทวนความจํากันหนอ ย มั้ ย พ อ รู ป หล อ ฉั น อยู ข องฉั น ดี ๆ แต คุ ณ นั่ น แหละที่ ม าหาเรื่ อ งฉั น เอง” หญิงสาวยนจมูกใส “เธอเองก็ไมยิ่งหยอนไปกวากันหรอกนา” ชายหนุมยอนให “แตคุณแยกวาเยอะ ไรมารยาท ไมเคยรูเลยหรือไงวาเวลาขอความ ชวยเหลือจากใคร คุณควรทําตัวนอบนอม ไมใชอวดดีเหมือนที่คุณกําลังทํา อยู” หญิ งสาวตํ าหนิตรงๆ ซึ่ง คําพูดของหญิง สาวทํา ใหอเล็ กซานโดรโกรธ กวาเดิม “บาชะมัด!” ชายหนุมสบถหัวเสีย “ผับปดแลว จายคาเหลามาแลวก็เชิญคุณกลับไปซะ” อเล็กซานโดรไมพูดอะไรนอกจากจองหนาหญิงสาว พอทําอะไรเจา หลอนไมได เขาจึงควาแกววอสกาทั้งสองมาเทลงบนพื้น จากนั้นเขาจึงหยิบ ธนบัตรมูลคาสูงสุดในกระเปาสตางคมาวางบนเคานเตอร ทวาดวงตาพรายระยับดวยความโกรธยังจับจองหนาหญิงสาวอยาง เอาเรื่อง “ฉันเตือนเธอแลวนะเบลลา” “ถาคิดวาสิ่งที่คุณทํา มันทําใหคุณดูดีในสายตาของฉัน ก็เอาเลย ”

แวววิวาห

19


หญิงสาวบอกเสียงสูง แสดงออกอยางชัดเจนวาไมพอใจกับการกระทําของ เขา “แตบอกไวกอน การรังแกผูหญิงคือความเสื่อมเสียที่พึงนารังเกียจที่สุด” “หึ ฉันไมสนใจเรื่องนั้นหรอก เตรียมตัวรับมือใหดีก็แลวกัน” บอกแค นั้นอเล็กซานโดรจึงจากไปพรอมกับลูกนองผูติดตามทั้งสอง ขวัญชีวายังยืนนิ่งอยูในทาเดิมดวยสีหนาไมคอยสบายใจ เธอรูดีวานี่ ไมใชคําขู อเล็กซานโดรสามารถทําทุกอยางที่เขาตองการได ทั้งนี้เพราะเขา ไมใชมหาเศรษฐีที่มีอํานาจเงินตราอยูในมือเพียงอยางเดียว แตผูชายคนนีค้ ือมาเฟยผูทรงอํานาจของบราซิล! ถึงจะกังวลกับคําขู เพราะไมรูวาอเล็กซานโดรจะเลนงานเธอดวยวิธี ไหน แตไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ยังไงซะเธอจะไมมีวันบอกเขาอยางเด็ดขาดวา คนที่เขาตองการตัวนั้นไดเสียชีวิตไปแลว อยางนอยๆ เธอก็ปลอยใหมาเฟยจอมงี่เงารายนี้ไดเลนเกมตามหา นองสาวของเธอ ซึ่งการทําใหอเล็กซานโดหัวปน มันนาสนุกกวาการบอกความ จริงกับเขาเยอะเลย!

20


แวววิวาห

21


ความจําเป็ น ขวั ญชี วาเดิ นทางกลั บถึ งห้ องเช่ าในย่ านชุม ชนแออัด เวลาก็ ลวงเขา วันใหมเ รียบรอยแลว ทว ากําลัง จะไขประตู เธอก็พบความผิดปกติ บางอยาง ประตูหองถูกเปดแยมเอาไว ทั้งที่กอนหนานี้เธอไดล็อกประตูหอง อยางแนนหนากอนออกไปทํางาน พอกาวเขามาในหองเชาขนาดเล็ก ซึ่งเธอใชเปนที่ซุกหัวนอนอยาง เดียว ขวัญชีวาถึงกับชะงักงันทําอะไรไมถูกไปชั่วขณะ ดวยวาขาวของในหอง ถูกรื้อคนกระจุยกระจายจนเกลื่อนหอง “นี่มันเรื่องบาอะไร!” หญิงสาวงึมงําหัวเสีย พอตั้ ง สติ ได ข วั ญชี ว าจึ ง เดิ น ตรวจดู ว า มี ท รั พ ย สิ น ของมี ค า อะไร หายไปบาง ใชเวลาไมนานหญิงสาวก็ไดคําตอบวาไมมีทรัพยสินใดๆ หายไป ซึ่งถื อวา เปน เรื่อ งที่น าแปลกมากๆ หรื อถา พูดใหถูก คือ คนร ายแคตอ งการ สรางสถานการณขึ้นมาเพื่อปนหัวเธอเลนเทานั้น และผูที่นาสงสัยมากที่สุดก็คือ อเล็กซานโดร ราเฟลโล! ขวัญชีวาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญกับเรื่องที่เกิดขึ้น นี่อาจเปน การประกาศสงครามระหวางเธอกับอเล็กซานโดรก็เปนได แตพับผาเถอะ! พฤติกรรมของเขาไมตางจากโจรยองเบาเลย เห็ น แล ว ก็ อ ดส า ยหน า ไม ได นี่ เ หรอเจ า พ อ มาเฟ ยที่ ใ ครๆ ต า งให ความเกรงกลัว เอาจริงๆ เขาก็เปนแคนักเลงชอบหาเรื่องเธอเทานั้น 22


หญิงสาวทิ้งตัวนั่งบนเตียงนอนขนาดเล็ก แลวคิดทบทวนเรื่องที่เกิด ขึ้นกับเธอในวันนี้และรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวเนื่องซึ่งเปนเหตุใหอเล็กซานโดรไป หาเธอถึงที่ผับ เธอมั่นใจวาอเล็กซานโดรไมไดมีธุระกับขวัญชนกแน มันนาจะเปน เรื่องหลานชายตัวนอยมากกวา เพราะนั่นเปนเหตุจูงใจเพียงอยางเดียวที่จะ ดึงอเล็กซานโดรเขามาเกี่ยวของกับเธอและขวัญชนกอีกครั้ง หากเป นอย า งที่ เธอคิ ดไว ก็ถือ ว าเป น เรื่ องที่ แ ปลกไม น อ ย เพราะ กอนที่ขวัญชนกและเอรลิโกจะหยาขาดกัน ทั้งสองไดทําการตกลงวาใครจะ เลี้ยงลูก ซึ่งขวัญชนกตัดสินใจยกเจาหนูเดวิดใหกับเอรลิโกเปนฝายเลี้ยงดู เพื่อที่วาเด็กจะไดสุขสบายไมลําบากเหมือนพวกตน แตทวาลุงมหา ภัยอยางอเล็กซานโดรก็คัดคานเรื่องนี้หัวชนฝา ซ้ํายังปาวประกาศวาไมขอรับ ‘ลูกกาฝาก’ ของเอรลิโกมาเลี้ยงดู!! แนละนี่ก็เปนอีกหนึง่ เรือ่ งทีท่ ําใหเธอไมชอบขีห้ นาผูชายคนนี้ และถา เขามาหาเธอเพราะเรื่องเด็กจริง นั่นก็หมายความวาเธอมีโอกาสที่จะเอาคืน ผูชายคนนี้อยางสาสมใจ คราวนี้ละเธอจะหาเรื่องใหเขาหัวปนใหไดเลยคอยดู เธอจะหาเรื่อง ไถเงินเขา ทําใหเขากะอักและรับรูถึงความผิดหวังที่รุนแรง! ขวัญชีวายิ้มใหกับความคิดของตัวเอง แลวก็อดสายหนาไมได จริง อยูวาเธอตองการเงิน แตไมใชเพราะความกระหายเงิน สวนสาเหตุที่เธอตอง ทํางานสองที่จนแทบไมไดพักผอน เปนเพราะตอนนี้หลานชายสุดที่รักของเธอ ยังเขารับการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลดวยโรคหัวใจรั่ว และตอนนี้เธอตองการเงินกอนโตเพื่อใชเปนคาผาตัด “เฮอ...” ขวัญชีวาถอนหายใจออกมาอีกครั้งกับภาระอันหนักอึ้งที่เธอ ตองแบกรับไวลําพัง ใจจริงเธออยากใหหลานชายตัวนอยมีความเปนอยูที่ดีกวานี้ดวยซ้ํา การที่เดวิดอยูกับพอยอมสงผลดีกับตัวเด็กมากกวา ทั้งเรื่องชีวิตความเปนอยู และในเรื่องคารักษาพยาบาล

แวววิวาห

23


แต มั น ก็ ไ ม เ ป น ไปอย า งที่ เ ธอคิ ด ในเมื่ อ ฝ า ยนั้ น ปฏิ เ สธความ รับผิดชอบ ซ้ํายังเรียกหลานชายตัว นอยของเธอวา ‘ลูกกาฝาก’ เธอจึงตอง เลี้ยงเด็กคนนี้เอาไวเปนลูกของเธอเอง ซึ่งเธอทําไดดีที่สุดไดแคนี้เทานั้น ขวัญชีวาจมอยูในภวังคความคิดของตัวเองอีกครั้ง กอนปรายตาไป มองรูปถายของขวัญชนก รอยราวบนกระจกยิ่งทําใหเธอมั่นใจมากยิ่งขึ้นวาผู ที่บุกรุกเขามาคนขาวของจนกระจายคืออเล็กซานโดร ดวงตาคูสวยของหญิงสาวหรี่แคบลงเปนประกายระยับขึ้นมาทันที เมื่อนึ กถึงเรื่องสนุก ได! ในเมื่อเขาเป ดสงครามกับเธอกอน เธอก็พร อมจะ เดินหนาเพื่อลุยกับอเล็กซานโดรสักตั้งเชนกัน คราวนี้ละเธอจะทําทุกอยางเหมือนที่เขาเคยตราหนาเธอกับนองสาว ใหดู! ขวัญชีวาตื่นแตเชาจนเปนนิสัย พอลุกจากเตียงได เธอจึงรีบอาบน้ํา แตงตัวเพื่อไปทํางานประจํา ซึ่งงานที่เธอยึดเปนงานประจํานั้นยังหนีไมพนกับ เรื่องใหบริการ นั่นคือ เธอเปนพนักงานของบริษัทรับจางทําความสะอาดแหงหนึ่ง ซึ่งเนนใหบริการเรือ่ งงานบาน และรวมไปถึงเปดใหบริการเรื่องจัดการตูเสือ้ ผา ใหกับลูกคาที่ไมมีเวลาดูแลตูเสื้อผาของตัวเอง หนาที่หลักของเธอจึงมีแคทําใหตูใสเสื้อผาของลูกคาเปนระเบียบ เรียบรอยเทานั้น และวันนี้เธอกับเบอรนารดก็ไดรับมอบหมายภารกิจชิ้นใหม จากบริ ษั ท เพื่ อ ไปจั ดการตู เ สื้ อ ผาของสุ ภ าพสตรี ท า นหนึ่ ง ซึ่ ง เป น เจ า ของ คฤหาสนหลังโต พอถึงเวลานัดหมาย เพื่อนคูหูอยางเบอรนารดจึงขับรถมารับเธอถึง หนาอพารตเมนทแตเชา “ไงเบลลา” เบอรนารดทักทายพรอมรอยยิ้ม แตทวาหญิงสาวยังเอา แตปนหนานิ่ง ไมพูดไมจาเมื่อกาวขึ้นมานั่งในรถ “หนางอแตเชาเลยนะยะ ยังไมหายโกรธฉันอีกเหรอ?” เบอรนารด 24


ถามขึ้นอีกกอนขับรถเลี้ยวออกจากซอย ขวัญชีวาที่กําลัง คาดเข็มขัดนิรภั ยปรายตามองเพื่อนสนิ ทนิดหนึ่ ง กอนเบือนหนามองทาง “ฉันไมไดโกรธเธอ พอดีมีเรื่องใหคิดนิดหนอยนะ” เบอร น าร ดปรายมองเพื่ อนสาวที่อ อกแนวทอมบอยนิดหนึ่ ง ก อ น เบือนหนากลับไปมองทาง “สีหนาของเธอดูเหมือนไมใชเรื่องนิดหนอยเลยนะ ยะ” “ดูออกเหรอ?” “เวลาเธอเครียดๆ ก็เปนแบบนี้ทุกที มีเรื่องไมสบายใจก็ระบายใหฉัน ฟงไดนะ” ขวั ญ ชี ว าพ น ลมหายใจออกจากปากก อ นตั ด สิ น ใจเล า เรื่ อ งให เบอรน าร ดฟ ง “เมื่อ คืน มีคนงั ดห องพักของฉัน นะ แลว ก็รื้อ ขา วของกระจุ ย กระจาย” “โอ ! แล วเธอแจ งความหรือ ยั ง ?” ขวัญชี วาส ายหนา พลางเอามื อ กอดอก “ไมไดแจง” “ทําไมไมแจงละ ตํารวจจะไดชวยตามจับตัวคนราย” เบอรนารดรีบ บอกอยางเปนเดือดเปนรอนแทน แตขวัญชีวากลับทําเปนทองไมรูรอน “ไม มี ข องหาย แค ถู ก รื้ อ ค น เท า นั้ น อี ก อย า งกว า ตํ า รวจจะเก็ บ หลักฐาน ฉันขอเอาเวลาไปนอนดีกวา” เบอรนารดสายหนาไมเห็นดวย “แตเธอก็ควรปองกันไวกอน อยูคนเดียวมันอันตราย อยางนอยๆ ก็ เพื่อความปลอดภัยของเธอเอง” “รูนา ฉันจะระวังตัวใหมากกวานี้ก็แลวกัน” หญิงสาวบอกเสียงหวน “ระวัง อยา งเดี ยวไม ไดห รอก ต องแจง ตํา รวจดว ย ช วยกั นหลายๆ ฝาย เธอจะไดปลอดภัย” เบอรนารดแนะวิธีใหอีก แตหญิงสาวก็สายหนาไม เห็นดวย “แจงความแลวจะชวยอะไรได ตํารวจเซาเปาลูมีคดีมากมายใหทํา จนลนมืออยูแลว อีกอยางถึงตํารวจจะมาทําคดีนี้ให ยังไงตํารวจก็ทําอะไรเจา

แวววิวาห

25


หมอนั่นไมไดหรอก” ขวัญชีวาบอกดวยน้ําเสียงเซ็งๆ “เธอรูไดไงวาตํารวจจะจับคนรายไมได?” เบอรนารดนิ่วหนา “รูก็แลวกัน ตํารวจจะทําอะไรเจาหมอนั่นได” พอพูดถึงอเล็กซานโดร ขวัญชีวาก็ยนจมูกดวยนึกหมั่นไสผูชายอวดดีคนนั้น “เธอพูดเหมือนรูตัวคนรายเลย” “ก็พอจะเดาไดวาเปนฝมือใคร แตฉันไมมีพยานเทานั้น ชางมันเถอะ ฉันขี้เกียจมีเรื่อง สูเอาเวลามาทํามาหากินดีกวา” “เปนงั้นไป” เบอรนารดทําหนายุง “ฉันรูวาเธอสบายๆ ไมชอบความ ยุงยากวุนวาย แตบางครั้งก็ไมควรปลอยปละละเลยนะเบลลา บางทีคนราย อาจจะยอนกลับมาอีกก็ได เธอควรแจงความปองกันไวบางนะ” เบอรนารด เตือนดวยความหวงใย “ฉันจะซื้อกุญแจมาคลองประตูเพิ่มก็แลวกัน” หญิงสาวบอกเพื่อตัด บท “นั่นก็ไมใชวิธีแกปญหาที่ด”ี เบอรนารดสายหนา “เธอมี วิ ธี แ ก ป ญ หาที่ ดี ก ว า นี้ เ หรอ?” ขวั ญ ชี ว าปรายตามอง เบอรนารดอีกครั้ง “ถามีปญหามากนักก็ยายมาอยูที่หองเชาของฉันก็สิ้นเรื่อง เธอกับ ฉันชวยกันแชรคาหองคนละครึ่ง นาจะประหยัดและปลอดภัยกวาอยูคนเดียว นะเบลลา” เบอรนารดเสนอขึ้น “ถาฉั นย ายไปอยูดวยจริง ๆ เธอจะสะดวกเหรอ ฉัน มีเ ด็กด วยนะ” หญิง สาวถามเพื่ อความชัวร เพราะถ าเบอรน าร ดไม สะดวก เธอก็ ไมอ ยาก รบกวนเพื่อน “สะดวกยิ่งกวาสะดวกซะอีก เรื่องเด็กไมใชปญหาใหญสําหรับฉัน เลย เพราะยังไงเธอก็จางพี่เลี้ยงมาเลี้ยงเจาหนูเดวิดอยูแลวไมใชเหรอ” ขวัญชีวาพยักหนานอยๆ “มันก็ใช แตฉันขอคิดดูกอนก็แลวกัน” “ไมเห็นมีอะไรตองคิดมากเลยเบลลา เธอยายมาอยูกับฉัน เวลาไป ทํางานจะไดสะดวกยิ่งขึ้น” เบอรนารดหาแรงจูงใจเพิ่มอีกขอ 26


ขวั ญชี ว าจึ ง ชํ า เลื อ งตามองเบอร น าร ดอี ก “ถามจริ ง ที่ ช วนๆ นี่ มี แผนการอะไรซอนอยูหรือเปลา?” “แผนอะไร ไมมีทั้งนั้นแหละ” เบอรนารดจีบปากจีบคอตอบ ขวัญชีวานิ่วหนากอนขยับตัวเพื่อหันมามองเบอรนารดอยางจริงจัง “ถาฉันไปอยูดวยจริง แกกับแฟนจะมีปญหากันมั้ยละ?” “ไมมีหรอก ตอนนี้ฉัน โสดยะ ที่ช วนเพราะฉัน ไม อยากอยู คนเดียว บอกตรงๆ พออยูคนเดียวมันฟุงซานนะ เหงาดวย” เบอรนารดสารภาพไปตาม ตรง สีหนาเศราลง “เออไมตองบรรยายมาก เห็นภาพแลว วาแตชวนฉันไปอยูดวยแบบ นี้ ไมกลัวฉันปล้ําเอาหรือไง?” หญิงสาวถามอยางสนุกปาก เพราะบรรดา เพื่อนในกลุมเธอจะสนิทกับซินเทีย และเบอรนารดมากที่สุด “กลาถามนะยะ” ขวัญชีวาหัวเราะ “ตองถามเพื่อความรอบคอบไวกอนไง” “ถาเธอหนามืดจะปล้ํากะเทยทําสามีก็เอาสิ แตบอกไวกอนนะ ฉัน ยัง เวอร จิ้ นนะ ตั้ งแตเ กิ ดมายั งไม เคยเสี ยตั วให ผูห ญิง คนไหนมาก อนเลย” เบอรนารดทําทาสะดีดสะอิ้ง ขวัญชีวาหัวเราะเสียงดัง “มีแตเสียตัวใหผูชายใชมั้ย ?” “เออสิ เบื่อคนรูทันจังเลย” เบอรนารดยอมรับตรงๆ ขวัญชีวาหัวเราะ พลางสายหนา “โอย เสียดายของวะ ไมรูจะเกิดเปนผูชายทําไม” “ฉันก็เกิดมาเพื่อใหชะนีอยางแกอิจฉาเลนไง” ขวัญชีวากลั้วหัวเราะ “อิ จ ฉาตายล ะ ถ า แกเป น ผู ช ายเต็ ม ตั ว มั น ก็ น า ปล้ํ า อยู ห รอก แต ปญหาคื อแกไม ใชผูชายนี่สิ ต อใหฉัน เมาจนหัวราน้ํ ายังไงฉันก็ขมขืนแกไม ลงวะ” เบอรนารดหัวเราะชอบใจ กอนเปลี่ยนเรื่องคุย “เออวาจะถามอยู เมื่อคืนกอนที่ผับจะปด ฉันเห็นผูชายคนนึงที่หนา เคานเตอร เขามาจีบเธอเหรอ?” “ใครเหรอ?” ขวัญชีวานิ่วหนา เพราะคืนที่ผานมามีลูกคาหนาตาดี

แวววิวาห

27


หลายรายมานั่งหนาเคานเตอรเพื่อชวนเธอคุยและรวมถึงชวนเธอไปออกเดท “ก็ผูชายหลอ ๆ ที่เทเหลาลงพื้นนะ” พอเบอรนารดบอกรายละเอียดขวัญชีวาก็นึกออกทันทีวาเปนใคร “ก็ แคพวกเศรษฐีงี่เงานะ อยาไปสนใจเลย” “แหม หลอซะขนาดนั้นไมสนใจไมไดหรอก ทั้งหลอ ทั้งสมาร ท ดูดี กะเทยอยางฉันยังหวั่นไหวเลย” ขวัญชีวาสายหนาใหกับกิริยากระดี๊กระดา ของเบอรนารด “ถาแกรูวาเจาหมอนั่นเปนใคร แกอาจเปลี่ยนใจเลิกชอบเขาก็ได” “ไมมีทาง!” เบอรนารดปฏิเสธทันที “ตอ ใหเขาเปนโจร ฉันก็ไมส น หรอก ฉันรับไดหมด” “เฮอ เปนเอามาก” หญิงสาวสายหนาดวยความระอา จากนั้นจึงหัน หนามาสนใจเสนทางที่จะมุงหนาไปยังบานของลูกคา ใช้ เ วลาอีก ยี สิ บ นาทีเ ท่ านั น เบอร์ นาร์ ด ก็ จอดรถอยู่หน้ ารั ว คฤหาสนหลั งงาม ซึ่ง ถูกสรา งใหหา งออกจากตัว เมือ ง ความสวยงามและ ความหรูหราของคฤหาสนสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับหญิงสาวเปนอยาง มาก “เบอรนารด นี่บานลูกคาของเราจริงเหรอ?” ขวัญชีวาถามดวยน้ําเสียงตื่นเตน เพราะนี่จะเปนครั้งแรกที่เธอจะได เหยียบเขามาในคฤหาสนสุดหรู! “ใชสิ ที่นี่แหละ คฤหาสนของมาดามอิซาเบล ดูจากรั้วบานทาทางจะ มีงานใหเราทําเยอะนาดู” เบอรนารดบอกดวยเสียงเนิบๆ กอนนําบัตรพนักงานมาแขวนคอแลว ลงจากรถเพื่อกดกริ่ง อึดใจเดียวเทานั้นประตูรั้วอัลลอยแบบมีรีโมทคอนโทรล จึงเปดออกกวาง ขวัญชีวาซึ่งนั่งอยูในรถกวาดสายตาไปทั่วบริเวณดวยความตื่นเตน เธอเคยเห็ นคฤหาสน ห ลัง งามจากภาพยนตร เ ทา นั้ น แต เ มื่อ มาสั มผั ส กั บ 28


สถานที่จริงก็ยิ่งสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับเธอเปนอยางมาก เพราะทั้งชีวิต เธอไมเคยเห็นสิ่งกอสรางที่เรียกวาบานใหญซึ่งมีขนาดโตเทานี้มากอน พอไดเห็นมันทําใหความรูสึกเหมือนเธอไดยอนเวลากลับไปอดีต คฤหาสนหลังใหญยักษตรงหนาสรางจากหินออนสีขาวน้ํานมสไตล ยุโรป รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ยม ไม มีร ะเบี ยง แต เน น กระจกใสรอบตัว คฤหาสนเ พื่ อ ความปลอดโปรงและติดผามานสีเหลืองออนเอาไว รอบๆ คฤหาสนมีตนสนขนาดใหญมากมาย แตที่ดึงดูดความสนใจ เธอไดมากกวาตัวคฤหาสนที่หรูหรา ก็คือดอกกุหลาบสีชมพูขนาดใหญเทา กําปนมือ มากมายที่บานสะพรั่งส งกลิ่นหอมและขดพันตามตนเสาเปนพุ ม สวย “รวยขนาดนี้ไมนาจางพวกเรามาจัดตูเสื้อผาเลย เธอวามั้ย” เบอรนารดชวนคุย “ฉันวาพวกเมดคงทําไมไหว หรือไมกท็ ํางานไมถูกใจคุณนายเจาของ บานมากกวาก็เลยตองมาจางเรา” ขวัญชีวาออกความเห็นขณะปลดสายเข็ม ขัดนิรภัยออกจากตัว “ถาพวกเมดยังทําไมไหว เธอคิดวาเราสองคนจะทําไหวมั้ยละ?” “ไมไหวก็ตองไหว มีงานก็มีเงิน มาเถอะ เสร็จงานแลวจะไดกลับไป พักผ อน ฉั นไดไปหาเดวิดดว ย” หญิง สาวชวนอยา งกระตื อรื อร นก อนเดิ น นําหนาเขาไปในคฤหาสน พอไดทักทายกับคุณนายอิซาเบลซึ่งเปนเจาของคฤหาสนและแจง รายละเอียดในการทํางานเสร็จเรียบรอยแลว ขวัญชีวากับเบอรนารดจึงเดิน ตามสาวรับใชที่สวมชุดเครื่องแบบไปยังหองแตงตัวของเจาของคฤหาสนทันที ซึ่งความหรูหราของสถานยิ่งสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับขวัญชีวา เมื่ อหยุดอยู ในห องแต งตั วของเจา ของคฤหาสน แล ว ขวั ญชี วาจึ ง กวาดสายตาไปรอบๆ หอง แลวเธอก็บอกกับตัวเองวานี่คือหองแตงตัวจริง ๆ ในหองไมมีเฟอรนิเจอรอะไรเลยนอกจากหุนลองเสื้อ และตูเสื้อผา สวนมุม หนึ่งของหองมีกระจกเงาขนาดสูงกวาตัวเธอตั้งไว

แวววิวาห

29


“ตูเสื้อผาทั้งหมดนี่เลยคะ ถาตองการอุปกรณอะไรเพิ่มเติมระหวาง ทํางานเรียกดิฉันไดนะคะ” เมดสาวบอกอยางสุภาพ “คะ” ขวัญชีวาตอบรับกอนลงมือเตรียมอุปกรณ เมดสาวจึงจากไป เงียบๆ เบอรนารดกวาดสายตาไปรอบหองพอไดเห็นตูเสื้อผาเกือบสิบตูของ คุณนายอิซาเบลที่เรียงชิดกับผนังหอง ก็ถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญออกมา “โอโห งานเยอะขนาดนี้วันเดียวคงไมเสร็จมั้ง” “ยังไมทันจะลงมือก็ทอซะแลวเหรอ ฉันวารีบลงมือเถอะ งานจะได เสร็จๆ” ขวัญชีวาบอกอยางกระตือรือรนแลวเปดประตูตูเสื้อผาออก พอเห็นเสื้อผาที่ไมเปนระเบียบเหมือนถูกจับโยนไวเฉยๆ หญิงสาวจึง เทาสะเอวมองเสื้อผาซึ่งมีทั้งชุดราตรี ชุดวายน้ํา ชุดทํางาน ชุดนอน และรวม ไปถึงชุดแปลกๆ ที่เจาของบานนาจะใสไปงานแฟนซี ถามีเสื้อผาอยางเดียวคงไมเหนือบากวาแรงเธอหรอก แตที่เห็นแลว รูสึกเหนื่อยก็เพราะในตูเสื้อผาบางใบมี ถุงเทา รองเทา เข็มขัด และของจุกจิก อย า งอื่ น ที่อ ยู ในตู ดว ย เห็ นแบบนี้ แ ลว ขวัญชี วาหายแปลกใจเลยว าทํ า ไม เจาของบานถึงเรียกใชบริการจากพวกเธอ พอลงมือจัดการจัดระเบียบตูเสือ้ ผาเสร็จไปสามตู ขวัญชีวาจึงนั่งพัก เหนื่อยที่ ริมหนา ตาง ระหวางนั่งพักเธอไดทํา การสํา รวจสถานที่ไปพลาง ๆ นอกจากความยิ่งใหญสุดอลังการของคฤหาสนสีน้ํานมซึ่งตั้งอยูโดดเดนบน สนามหญาสีเขียวขจีแลว เธอยั ง เห็ น ดอกกุ ห ลาบสี ช มพู ม ากมายซึ่ ง ปลู กเอาไว ทุ กมุ มของ คฤหาสน ไมเวนแมแตใตกรอบหนาตาง ดอกสีชมพูสดและใบสีเขียวชอุมยิ่ง เสริมใหคฤหาสนหลังนี้ดูมีชีวิตชีวา พอเห็นภาพสวย ๆ แบบนี้แลวเธอก็อดคิดจินตนาการใหตัวเองเปน เจาหญิงขึ้นมาไมได วาแตเธอจะเปนเจาหญิงอะไรดีละ? ขวัญชีวาอมยิ้มเมื่อ เธอนึกถึงนิทานเรื่องซินเดอเลรา พอหมดความสนใจกับบรรยากาศสวนสวยนอกคฤหาสน ขวัญชีวา 30


จึงหันมากวาดสายตามองรอบหอง หองแตงตัวก็คือหองแตงตัว ไมมีอะไรมาก นอกจากตูเสื้อผา หุนลองเสื้อ และกระจกเงา แตก็ใชวาจะไมมีของสวยงามไวดึงดูดสายตา เธอใหความสนใจกับ ภาพวาดสีน้ํามันในกรอบทองซึ่งนํามาแขวนไวที่มุมหนึ่งของหอง ทวาหญิงสาวก็สะดุดตากับภาพวาดภาพหนึ่งเขา... เธอจะไม ติ ดใจอะไรไรเลย ถ า เด็ กผู ช ายในภาพวาดไม มีรู ป ร า ง หนาตาเหมือนกับหลานชายตัวนอยของเธอราวกับฝาแฝด! ขวัญชีว ายื นพิ จารณารูป วาดอยูน าน จนเบอร นารดตอ งมาสะกิ ด เรียก “มีอะไรเหรอเบลลา?” “ดูภาพวาดนั่น สิ เด็ กในภาพเหมือ นเดวิ ดมั้ ย?” หญิ งสาวชี้นิ้ วให เบอรนารดดู โดยที่เธอยังไมละสายตาไปจากภาพวาดสีน้ํามัน “จริงดวย เหมือน... เหมือนมาก ยังกับฝาแฝดแนะ ” เบอรนารดทํา ตาโตดวยความแปลกใจขณะลงความเห็น “ไมนาเชื่อเลยเนอะ” ขวัญชีวาบอกดวยน้ําเสียงแปลกใจ พอหันกลับมาเธอก็พบวานาง พยาบาลสาวไดพาคุณนายอิซาเบลซึ่งนั่งบนรถวีลแชรมาที่หอง “มีอะไรหรือเปลา?” เจาของคฤหาสนถามดวยน้ําเสียงเนิบ ๆ ขณะ มาตรวจความเรียบรอย “เออ... คือภาพวาดสวยดีคะ” ขวัญชีวาออมแอมตอบ “รูปครอบครัวของฉันเอง” คุณนายอิซาเบลบอกดวยใบหนายิ้มแยม “เด็ กผู ช ายสองคนนี้ เ ปน ลู กคุ ณเหรอคะ?” ขวัญชี วาถามต อด ว ย ความสนใจ “ใช” เจาของบานพยักหนารับ ทวารอยยิ้มบนใบหนากลับอันตรธาน หาย “น า เสี ย ดายที่ ลู ก ชายคนเล็ ก ของฉั น เขากลายเป น เจ า ชายนิ ท รา ไมอยางนั้นเธออาจไดพบเขา” “เสียใจกับคุณดวยนะคะ” หญิงสาวบอกดวยความเห็นใจ

แวววิวาห

31


“ไมเปนไร เขายังมีชีวิตอยู เขาไมไดจากฉันไปไหน เพียงแตเขานอนขี้ เซาเทานั้น” “คะ” ขวัญชีวาพยักหนาลอบถอนหายใจเบาๆ กอนหันกลับไปจัดตูเสื้อผา ตอ สวนเจาของคฤหาสนไดกวาดสายตาตรวจดูความคืบหนาของการทํางาน จากนั้นจึงสั่งใหพยาบาลพากลับออกไปจากหองเงียบๆ “เฮอ... นึกวาจะโดนดุซะแลว” หญิงสาวผอนลมหายใจออกมา “นั่นสิ ชวนดูอะไรก็ไมรู มาเถอะทํางานตอ” เบอรนารดจีบปากจีบคอ ขณะพูด กอนนําเสื้อที่พับแลวเรียงกลับเขาไปในตู สวนขวัญชีวาไมคอยมีสมาธิในการทํางานเทาไรนัก ระหวางทํางาน เธอยั ง ให ความสนใจกั บ รู ป ภาพเป น ระยะๆ เธออยากเจอหน า คนในรู ป เหลือเกิน ไมรูทําไมเธอถึงรูสึกคุนหนาคนในภาพนัก แนนอนวาไมใชแคเด็กผูชายตัวนอยที่มีหนาตาคลายกับหลานชาย ของเธอเทานั้น แตเธอยังคุนหนากับเด็กผูชายอีกคนที่อยูในภาพวาดดวย ขวัญชีวาพยายามนึกวาเธอเคยเห็นดวงตาสีสนิมเหล็กคูนี้จากทีไ่ หน มากอน แตเธอก็นึกไมออกจริง ๆ เมื่อจนปญญาเธอจึงหันมาตั้งใจทํางานที่ ไดรับมอบหมายตอ พอจั ดตู เ สื้ อ ผ า ใหเ ป น ระเบี ยบเรียบร อ ยแล ว ขวัญชี ว าจึ ง ตรวจดู ความเรี ยบร อ ยอี กครั้ ง จากนั้น เธอจึ ง รวบรวมของมี ค า ซึ่ งถู กลื มเอาไว ใ น กระเปาเสื้อและกางเกงสงคืนใหกับเจาของบาน พรอมกับใหเจาของบานเซ็นชื่อกํากับในเอกสาร วางานจัดตูเสื้อผา นั้นเสร็จเรียบรอยดี ซึ่งคุณนายอิซาเบลพึงพอใจกับงานที่ออกมาเปนอยาง มาก “ขอบใจสําหรับ ความซื่อสัตย ที่มีใหฉั นนะ” คุณนายอิซาเบลบอก อยางซาบซึ้งเมื่อไดรับแหวนแตงงานซึ่งเคยคิดวาหายไปแลวกลับคืนมา “ไมเปนไรคะ ทางเรายินดีใหบริการลูกคาเสมอ” ขวัญชีวาตอบรับ ดวยความภาคภูมิใจ 32


“แลวครั้งหนาฉันจะเรียกใชบริการพวกเธอใหม” “ดวยความยินดีครับ” เบอรนารดตอบรับอยางสุภาพ จากนั้นทั้งสอง จึงลาเจาของคฤหาสนแลวกลับออกไป ระหวางเดินกลับไปขึ้นรถ ขวัญชีวาที่เดินชมดอกกุหลาบอยางสบาย ใจก็เหลือบไปเห็นหนาใครบางคนที่เธอไมอยากเจอหนาเขา แนนอนวาการมา ของ ‘อเล็กซานโดร’ คือฝนรายสําหรับเธอเลยทีเดียว คําถามก็คือเขามาทําอะไรที่นี่? แตนั่นไมสําคัญวาเธอไมอยากเจอ หนาเขา ครั้นจะหลบก็ไมทันการซะแลว เพราะอเล็กซานโดรเห็นเธอเขากอน ซ้ําเขายังตรงดิ่งมาหาเธอ “เธอมาทํ า อะไรที่ นี่ ?!” อเล็ กซานโดรถามด ว ยน้ํ า เสี ย งไม พอใจ ใบหนาหลอเหลาขึงขังจนติดดูนากลัว ขวัญชีวาเชิดหนาขึ้นนอยๆ พรอมกับปรายตามองชายหนุม แตเธอก็ ไมตอบคําถาม ซ้ํายังเดินผานเขาไปดื้อๆ แตทวาอเล็กซานโดรก็ควาขอมือบาง ของเธอเอาไวกอน! “ทําอะไรน ะ?! ปล อยฉั นนะ ฉันเจ็บ” หญิงสาวโวยวายพร อมกั บ สะบัดขอมือออกแลวถลึงตาดุใสชายหนุม “บอกมา! เธอมาทําอะไรที่นี่?” อเล็กซานโดรถามเสียงดุ “ฉันจะมาทําอะไร มันเกี่ยวอะไรกับคุณดวย!” “เกี่ ยวสิ ในเมื่ อที่ นี่คือ บา นของฉัน !” พอคูอ ริ ของเธอบอกแบบนั้ น ขวัญชีวาชะงักไปนิดหนึ่ง “บานคุณงั้นเหรอ?” หญิงสาวถามกลับไปดวยความแปลกใจ เพราะ คิดไมถึงวาจะเจอจุดไตตําตอเขาอยางจังขนาดนี้! “ก็ใชนะสิ” อเล็กซานโดรยืนยันเสียงกราว หญิ ง สาวมองอเล็ กซานโดรอย า งพิ จ ารณาอี กครั้ ง แล ว เธอก็ ไ ด คําตอบทันทีวาเหตุใดผูชายในภาพถึงหนาตาเหมือนหลานชายตัวนอยของ เธอ ที่แทคนในรูปก็คือเอรลิโก พอของเดวิดนั่นเอง! “บาเอย บาที่สุดเลย!” หญิงสาวสบถอยางหงุดหงิด เพราะสายตาที่

แวววิวาห

33


อเล็กซานโดรใชมองเธอนั้น เหมือนเธอเปนพวกหัวขโมยหรือไมก็พวกนักตม ตุนอยางไรอยางนั้น “จะบอกมาไดหรือยังวาเธอมาทําอะไรที่นี่?” “ไปถามเจาของบานเอาเองเถอะ” ขวัญชีวายอนให “อยา อวดดี กับ ฉัน ... เบลลา ” อเล็ กซานโดรหรี่ ตาลง พลางกวาด สายตามองหญิงสาวซึ่งสวมชุดแบบฟอรมพนักงานของบริษัท “ใครกันแนที่อวดดี อีตาบา! ถาฉันรูวาที่นี่คือบานของคุณ สาบานได เลยฉันไมมีทางมาเหยียบที่นี่เด็ดขาด กลับกันเถอะเบอรนารด” หญิงสาวรีบควงแขนเพื่อนสนิทที่จองมองอเล็กซานโดรจนแทบไม กะพริบ ตาไปขึ้น รถเก งคั นเกา ของบริษัท ทัน ที ซึ่ง ปฏิ กิริ ยาของขวัญชีว าได สรางความไมพอใจใหกับอเล็กซานโดรเปนอยางมากเชนกัน แตชายหนุมก็ทําอะไรไมได นอกจากตั้งคําถามกับตัวเองวาผูหญิง คนนี้มาทําอะไรที่บานของเขา และคนที่นาจะตอบคําถามนี้ไดดีที่สุดก็คือ คุณ แมของเขานั่นเอง...

34


แวววิวาห

35


เบืองหลังความเกลียดชัง เมือรถเก๋ งสภาพกลางเก่ ากลางใหม่ แล่ นออกไปจากคฤหาสน์ แลว อเล็กซานโดรจึงรีบไปหาแมของเขาทันที พอเดินเขามาในหองนั่งเลนที่ แมของเขาชอบขลุกตัวอยู เขาก็เห็นแมนั่งเหมอลอยอยูบนเกาอี้มาโยกโดยมี ตุกตาหมีตัวนอยวางอยูบนหนาตัก ดวงตาที่ เหมอ ลอยและแฝงความเศร าของมารดาที่กําลั งจั บจ อ ง ภาพถายของนองชาย และนั่นยิ่งสรางความสะเทือนใจใหกับอเล็กซานโดร เปนอยางมาก ชายหนุมถอนหายใจออกมาเบาๆ เพราะนี่คือภาพทีเ่ ขาเห็นมาตลอด ครึ่งป... มันเริ่มขึ้นตั้งแตวันแรกที่แมของเขารูวาเอรลิโกประสบอุบัติเหตุจน กลายเปนเจาชายนิทรา! “นึกแลว ว าแม ตอ งอยูที่ นี่ ไม ออกไปสู ดอากาศข า งนอกบ า งเหรอ ครับ?” อเล็ กซานโดรถามด วยน้ําเสียงออนโยนกอ นเดินตรงเขามาหาแล ว สวมกอดมารดาซึ่งมีสุขภาพไมคอยแข็งแรงเอาไว นางอิซาเบลยิ้มเศราและโอบกอดลูกชายคนโตไว “แม คิดถึ ง หลาน... อยากเห็ น หน า หลานน ะ ก็ เ ลยมานั่ ง ดู รู ป ของ เอรลิก” อเล็กซานโดรพยักหน าอย างออ นอกอ อ นใจกั บพฤติ กรรมของแม 36


ตัวเอง แตเขาก็ไมพูดอะไรนอกจากทําหนาที่รับฟงอยางเดียวเทานั้น “ไดขาวหลานบางมั้ยอเล็กซ?” ชายหนุมคลายวงแขนออกแลวสบตากับมารดาดวยสีหนาที่เปอ น ความหนักใจ “ผมกําลังพยายามอยูครับ แต เบลลา... ปาของเด็กไมยอมใหความ รวมมือ” ไดยินเชนนั้นนางอิซาเบลจึงถอนหายใจออกมา ดวงตาของนางเศรา ไหลลูลงอยางคนที่หมดความหวัง “แลวลูกไดบอกเหตุผลกับเธอหรือเปลา?” “เปลาครับ” อเล็กซานโดรสายหนาชาๆ “ผมไมอยากบอกอะไรให ผูหญิงคนนั้นรู ผมแคสืบหาตัวเบธเทานั้น” “ทําไมลูกไมพูดกับเธอไปเลยละอเล็กซ?” “ผมคิดวาคุยกับเบธนาจะงายกวาคุยกับเบลลา” “เฮอ... ถ าเปนไปได แมอยากใหอเล็กซพาแมหนูเบลล ามาพบแม ” หญิงสูงวัยถอนหายใจออกมาอีก “ทําไมตองทําแบบนั้นดวยละครับ?” ชายหนุมทําหนายุงดวยความไมเขาใจ ที่สําคัญเขาไมปรารถนาให ผูหญิงคนนั้นมาเหยียบคฤหาสนหลังนีด้ วย วาแตเมื่อครูเขาเพิ่งพบยัยตัวแสบ ที่หนาคฤหาสนนี่นา “แมอยากคุยกับแมหนูเบลลาเอง คิดวาผูหญิงดวยกันนาจะเขาใจ กันไดดีกวา” “เดี๋ยวกอนนะครับ ผมเพิ่งเห็นผูหญิงคนนั้นเพิ่งออกไปจากคฤหาสน เมื่อครูนี้เอง” “ลูกกําลังหมายถึงใครหรืออเล็กซ?” คุณนายอิซาเบลนิ่วหนาตาม ลูกชาย “เบลล าไงครับ ผมเห็น เธอกั บเพื่ อนชายเพิ่ง ขับ รถบริ ษัท ทํา ความ สะอาดออกไป”

แวววิวาห

37


“ฮะ?! แมหนูคนนั่นนะเหรอคือแมหนูเบลลา” คุณนายอิซาเบลถาม ดวยน้ําเสียงตกใจและแปลกประหลาดใจ “ใชครับ นี่คุณแมไมไดคุยกับเธอเหรอ?” “คุยสิ แตแมคุยกับเธอเรื่องงาน” “เรื่องงาน?” คราวนี้ชายหนุมนิ่วหนา “งานอะไรครับ แลวเบลลามา ที่นี่ทําไม?” “เธอมาจัดตูเสื้อผาใหแมนะ” ไดรับคําตอบอเล็กซานโดรจึงนิ่งไปชั่วขณะ จากนั้นเขาจึงลุกขึ้นยืน เต็มความสูง “ไมใ ชว ายั ยตัว แสบนั่ นสวมรอยมาหลอกคุ ณแม นะครั บ ผมล ะไม ไวใจผูหญิงคนนี้จริงๆ” “ลูกมองโลกในแงรา ยอีกแลวอเล็กซ มันไมใชอยางนั้นหรอก แมเปน คนโทรไปขอใชบริการจากบริษัทเอง ดูเหมือนแมหนูเบลลาจะไมรูดวยซ้ําวา แมเปนแมของเรานะ” คุณนายอิซาเบลยิ้มบางพลางสายหนา อเล็กซานโดรพยักหนาก็คงจริงอยางที่แมเขาพูด แลวเขาก็คิดถึงบท สนทนาเมื่ อ ครู ความแปลกใจหายไปทั น ที เ มื่ อ เขารู ว า ขวั ญชี ว าไม รู อ ะไร เกี่ยวกับครอบครัวของเขาเลย โดยเฉพาะเรื่องแมของเขา ก็แนละแมของเขาคอนขางเก็บตัวอยูแตคฤหาสนเพราะสุขภาพของ ทานไมคอยดีเทาไร ขนาดในวันแตงงานของเอรลิโกแมของเขายังไปรวมงาน ไดแคเดี๋ยวเดียว แต ตอ งรีบ พาตั วส ง เข าโรงพยาบาลเป น การด ว นเพราะโรคหั ว ใจ กําเริบขึ้นมา ดังนั้นขวัญชีวาจึงไมไดพบหนาแมของเขา “ยังไงก็ไวใจไมได พี่นองคูนี้คือตัวอันตราย” ชายหนุมบอกเสียงกราว “แมไมเขาใจเลยทําไมลูกถึงไดจงเกลียดจงชังลูกสะใภคนนี้ของแม นัก” คุณนายอิซาเบลสายหนาเมื่อลูกชายเอยออกมาเชนนั้น อเล็กซซานโดรเงียบไปดวยกําลังชั่งใจ วาจะบอกเรื่องของขวัญชนก ดีไหม กระนั้นสีหนาของเขากลับขึงขังเมื่อตัดสินใจวาไมพูดจะดีกวา 38


“มีหลายเรื่องที่ผมบอกคุณแมไมได” “อเล็ กซ ถึง ตอนนี้ ไมมีเ รื่ อ งอะไรเลวรา ยไปกวา เรื่ อ งที่ เอร ลิ กเป น เจาชายนิทราอีกแลว มีอะไรก็บอกแมมาเถอะ แมรับไดทุกเรื่อง” น้ําเสียงสั่นๆ ปนความโศกเศราของมารดายิ่งทําใหอเล็กซานโดรคิด หนักและนึกชิงชังสองพี่นองคูนี้มากขึ้น โดยเฉพาะขวัญชนก ผูหญิงสําสอนที่ เปนตัวตนเหตุใหนองชายของเขาตองกลายเปนเจาชายนิทรา! “ถาผมพูดไปก็มีแตจะทํารายจิตใจของคุณแมเสียเปลาๆ อันที่จริง ผมอยากใหแมตัดใจจากเจาหนูเดวิดดวยซ้ํา” “ทําไมลูกถึงพูดแบบนั้นละอเล็กซ? หลานคือหลานชายคนเดียวของ แมนะ” อเล็กซานโดรบดฟนกรามเขาหากัน คําวาหลาน ยิ่งทิ่มตําหัวใจของ เขาใหปวดหนึบ “บางสิ่งที่คุณแมเห็น อาจจะไมเปนไปตามที่เห็นก็ไดนะครับ” “ลูกกําลังจะบอกอะไรแมเหรออเล็กซ?” คุณนายอิซาเบลถอนหายใจ ชายหนุมเงียบไป แลวเบือนหนาออกไปนอกกรอบหนาตาง “ผมอยากตรวจดีเอ็นเอของเจาหนูเดวิดกอน บอกตรงๆ วาผมไมเคย มั่นใจเลยวาเด็กคนนั้นเปนหลานของผม” “เฮ อ ... ไม ต อ งทํ า แบบนั้ น หรอกอเล็ ก ซ แม มั่ น ใจว า เดวิ ด คื อ เลือดเนื้อ เชื้อไขของพวกเรา” คุณนายอิซาเบลตอบ อย างมั่นใจไมมีความ คลางแคลงใจในเรื่องนี้แมแตนอย “อะไรทําใหคุณแมมั่นใจอยางนั้นละครับ?” ชายหนุมหมุนตัวกลับมา พรอมกับสบตากับมารดา “แมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง เด็กคนนี้เหมือนเอรลิกมาก แตนั่นไมสําคัญเทากับเดวิดคือดวงใจของแม เด็กคนนี้ทําใหแมมีแรงใจและ อยากมีชีวิตตอไปไดนะลูก” อเล็กซานโดรกลอกลูกตาไปมา กอนยัดมือเขาไปในกระเปากางเกง “แมครับ เรายังมีเอรลิกอยู นองของผมแคหลับไปเทานั้น ผมเชื่อวา

แวววิวาห

39


ยังไงเอรลิกตองฟนขึ้นมา” คุณนายอิซาเบลสายหนาชาๆ แลวน้ําตาก็เออไหลจากดวงตาเมื่อมี เรื่องมากระทบกระเทือนหัวใจ “แมตองรออีกนานเทาไหร ครึ่งปที่ผานมาหัวใจของแมเหมือนแหลก สลายครั้ง แลว ครั้ง เลา เมื่อ ไดเ ห็นหนาเอรลิ ก แมกอดความหวังลมๆ แลง ๆ ดวยหวังวานองชายของลูกจะฟนขึ้นมา แลวดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของ เราสิ” น้ําตาของหญิงสูงวัยไหลลงมาเปอนแกมเปนทางยาว “แมรูวาลูกไมชอบเบธ แตเรื่องนี้แมขอเถอะ ถือวาเห็นแกแม ทําเพื่อ แมสักครั้งเถอะ แมขอรองละลูก” คุณนายอิซาเบลสะอึกสะอื้นออกมา ชายหนุมจึงนิ่งไปพลางบดฟน กรามเข า หากั น จนเป น สั น นู น ที่ แ ก ม เขาไม ช อบเห็ น น้ํ า ตาของผู ห ญิ ง โดยเฉพาะน้ําตาของผูเปนแม มันเปนเรื่องที่ฝนความรูสึกของเขามากที่สุดที่ตองทําตามคําขอของ แม ชายหนุมถอนหายใจออกมาอีกเฮือกกอนสงผาเช็ดหนาใหมารดา “แมครับ อยารองไหสิครับ” “ลูกก็ตามใจแมสิ” คุณนายอิซาเบลบอกทั้งที่ยังสะอึกสะอื้น “ผมอยากใหเรื่องนี้...” “ทําเพื่อแมเถอะลูก หลานคือความหวัง แมไมอยากกอดความหวัง ลมๆ แลงๆ อีกตอไปแลว” นางอิซาเบลวิงวอนน้ําตานองหนา อเล็กซานโดรจึง จําใจตองพยักหนาเปนการตอบรับ “ก็ไดครับ ผมจะพยายามอีกครั้ง” พอสมใจปรารถนา คุณนายอิซา เบลยิ้มทั้งน้ําตาทันทีเมื่อลูกชายยอมตกปากรับคํา “ดีมากอเล็กซ แมมั่นใจวาลูกตองทําสําเร็จ” “ผมบอกคุณแมไวกอนนะครับ ผมใหเดวิดอยูที่นี่ได แตผมไมยอมให แมของเด็กอยูรวมกับพวกเราอีก” คุณนายอิซาเบลพยักหนาแมจะไมเห็นดวย ก็ตาม “ก็ได” 40


ชายหนุมยิ้มบาง ความเงียบจึงแทรกตัวเขามาอีกครั้งเมื่อตางฝาย ตางจมอยูในภวังคความคิดของตัวเอง “แลวลูกละ เมื่อไหรจะแตงงานมีครอบครัวซะที?” “เรื่ อ งแต ง งานไม เ คยอยู ใ นหั ว ของผมเลยครั บ อยู แ บบนี้ ผ มก็ สุ ข สบายดี ไมมีอะไรตองหวง” อเล็กซานโดรสารภาพออกมาตรงๆ “ลูกอยูคนเดียวไมได” “ผมอยูไดครับแม” ชายหนุมยืนยัน เทาที่ผานมาเขาไมเคยเดือดเนื้อรอนใจกับการหา ใครสักคนมาอยูเ ปนคูชีวิตเลย ชีวิ ตของเขาไมเคยเหงา เรียกวาไมเคยขาด ผูหญิงดวยซ้ํา แคเขาชายตาไปมอง พวกเธอเหลานี้ก็กระโจนเขาหาเขาแลว ดวยซ้ํา “ก็เพราะลูกคิดแบบนี้ไง แมถึงอยากไดหลานชายกลับคืนมา” อเล็กซานโดรพนลมหายใจออกมาทางปากเมื่อแมวกกลับมาที่เรื่อง ของเจาหนูเดวิด “แมครับ ถึงผมจะไมอยากแตงงาน แตก็ไมไดหมายความวาผมจะมี หลานใหคุณแมไมไดนะครับ” “อะไรนะอเล็กซ นี่ลูกไปทําผูหญิงคนไหนทอง?!” ผูเปนแมถามดวย น้ําเสียงตกใจ เพราะเกรงวาประวัติจะซ้ํารอยเหมือนที่เกิดขึ้นกับเอรลิโก “เปลาครับ ผมแคพูดใหฟงเฉยๆ” “เรานี่ จ ริ ง ๆ เลย” คุ ณนายอิ ซาเบลส า ยหน า ให กับ ความคิ ดที่ ไม เข า ท า ของบุ ตรชาย “แมไม อ ยากให ลู กมี ความคิดแบบนี้ น ะ เด็ กต อ งการ ครอบครัวที่อบอุน เด็กตองมีทั้งพอและแม อีกอยางความรับผิดชอบตอสิ่งที่ ลูกทําลงไปจะทําใหลูกเปนสุภาพบุรุษ” “ครับ... ผมก็พูดไปอยางนั้นเอง จริงๆ แลวผมยังไมเจอผูหญิงที่ถูกใจ จนทําใหผมนึกอยากแตงงาน มันก็เทานั้น” ชายหนุมสารภาพออกมาตรงๆ คุณนายอิซาเบลคอนคมใสลูกชายทันที “แลวแมหนูเซียนาที่ลูกควงออกงานบอยๆ ละ?” อเล็กซานโดรไหว

แวววิวาห

41


ไหล “ก็ดูกันไปเรื่อยๆ เซียนาเองก็สนุกกับงาน เธอกําลังมาแรงในวงการ บันเทิง ผมเลยไมอยากเปนตัวถวง อีกอยางผมไมเดือดรอนเรื่องแตงงานอยู แลว จะแตงเมื่อไหรก็ได ขอใหเปนคนที่ใชก็พอ” คุณนายอิซาเบลคอนคมใส ลูกชายจอมเพลยบอยอีกครั้ง “แลวเมื่อไหรลูกถึงจะเจอคนที่ใชละ” “รอกามเทพอยูมั้งครับ” ชายหนุมตอบยิม้ ๆ “เฮอ...” คนเปนแมถอนหายใจออกมาอีกเฮือก “เพราะลูกคิดแบบนี้ ไง ลูกถึงไมจริงจังกับการเลือกคู ลูกอายุก็ไมนอยแลวนะอเล็กซ ถาเจอผูหญิง คนไหนที่ถูกใจก็ข อเธอแตง งานซะ แม จะไดมีหลานอี กคนไว เป น เพื่ อนแก เหงา” “ครับคุณแม” ชายหนุมรับปากกอนบรรจงหอมแกมมารดา “รับปากแมแลว ทําดวยละ” คุณนายอิซาเบลดักคอลูกชายอีกครั้ง “ครับ ถางั้นผมขอตัวไปพักกอนนะครับ” “ไปเถอะ” คุณนายอิซ าเบลพยั กหน า ให ลูกชายแลว หั นมาสนใจ ภาพถายของลูกชายคนเล็กตอ... เมื อเดิ นออกจากห้ องนั งเล่ นแล้ ว อเล็กซานโดรยังไม่ กลับไป พักผอนที่หองของตัวเองตามที่บอกไวกับผูเปนแม แตชายหนุมตรงดิ่งไปยัง หองพักของเอรลิโกซึ่งถูกดัดแปลงใหเปนหองพักฟนของคนไข พอเปดประตูเขามาอเล็กซานโดรก็ไดเจอกับภาพที่เขาไมอยากเห็น มันคือความเจ็บปวดและความหดหูหัวใจเมื่อไดเห็นสภาพนองชายในตอนนี้ สภาพของเอรลิโกคืออยูครึ่งทางระหวางคนเปนและคนตาย! รางไรสติของเอรลิโกยังนอนนิ่งสงบอยูบนเตียง สภาพแทบไมตาง จากคนตาย โดยคนปวยยังสวมหนากากออกซิเจนเพื่อชวยเรื่องการหายใจ พอเห็นภาพเดิมๆ ที่เปนเสมือนฝนราย อเล็กซานโดรจึงถอนหายใจออกมา จากนั้นเขาจึงเดินมาหยุดที่ขางเตียงคนปวยพรอมกับทรุดตัวนั่งบนเกาอี้ 42


ดวงตาสีสนิมเหล็กฉายแววความเจ็บปวดและหดหูหวั ใจจับจองอยูที่ ใบหนาซีดเซียวของนองชายดวยความหวังริบหรี่อยูนานพักใหญ แตเขาก็ไม เห็นการเคลื่อนไหวใดๆ จากเอรลิโกเลย แน ล ะ การเห็ นน อ งชายที่ เ ขารั กต อ งเป น แบบนี้ มั นยิ่ ง สร างความ เจ็บปวดใหเขาแบบซ้ําๆ มาตลอดครึ่งป “เมื่อไหรนายจะตื่นเอรลิก นายนอนขี้เซานานไปแลวนะ” อเล็กซานโดรพูดกับรางที่นอนนิ่งสงบ และมันก็เหมือนทุกๆ ครั้ง นั่น คือไมมีปฏิกิริยาตอบรับใด ๆ จากเอรลิโกเลย “ฉันรูวานายไดยินฉัน... นายลืมตาสิ ลืมตาขึ้นมาเถอะ ฉันเบื่อที่จะ เห็นนายนอนนิ่งเปนทอนไมแลวรูมั้ยเอรลิก?!” อเล็กซานโดรพูดกับนองชาย ดวยน้ําเสียงหงุดหงิด แตก็ไมมีปฏิกิริยาใดๆ จากเอรลิโกเฉกเชนเดิม ชายหนุมกัดริมฝปากลางแลวถอนหายใจเฮือกใหญออกมา จากนั้น เขาจึงเอามือกุมขมับดวยความเครียด เรื่ อ งบ า ๆ แบบนี้ ไมน า เกิ ดขึ้น กั บ น อ งชายของเขาเลย เขาเชื่ อ ว า เอรลิ โก ประสบชะตากรรมเชน นี้ ก็เ พราะขวัญชนกเป นตั วต นเหตุ! ก็ ตั้ง แต ผูหญิงคนนี้กาวเขามาในในชีวติ ของนองชายเขา เรื่องเสื่อมเสียมากมายก็เกิด ขึ้นกับครอบครัวของเขา ครั้งแลวครั้งเลา ครั้งแลวครั้งเลา จนเขาตามลางตามเช็ดตามลางไม ไหว และคงตองบอกวาเปนคราวซวยของเอรลิโกจริงๆ ที่จับผลัดจับผลู มาเจอผูหญิงคนนี้ เพราะกอนหนาที่ขวัญชนกจะกาวเขามาในชีวิต นองชาย ของเขาไดคบหากับผูหญิงคนหนึ่ง เธอชื่อเจซา เปนดาราสาวชื่อดัง ความรักของคนทั้งสองกําลังสุกงอมหอมหวานและกําลังจะแตงงาน กัน แตทวาแผนการแตงงานของเอรลิโกก็ลมไมเปนทาเมื่อขวัญชนกกาวเขา มาในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเอรลิโก! ผูหญิงคนนี้ปาวประกาศตอหนาแขกเหรื่อทุกคนที่มารวมงานวันเกิด และรวมไปถึงตอหนาเจซา วาเธอกําลังตั้งทองลูกของเอรลิโก และถาเอรลิโก

แวววิวาห

43


ปฏิเสธความรับผิดชอบ เธอจะใหขาวตามหนาหนังสือพิมพ เรื่องนี้เองจึงเปน เหตุใหเจซาตัดสินใจเลิกรากับเอรลิโกทันที เอร ลิ โ ก เ สี ย ใจกั บ เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น มาก น อ งชายของเขาดื่ ม หนั ก ติดตอกันเปนเวลารวมเดือน เขาเองไดพูดคุยกับเอรลิโกเชนกันวาเรื่องเปนมา ยังไง เอรลิโกจึงยอมรับวาไดไปเที่ยวผับจนเมาและเคยมีความสัมพันธลึกซึ้ง กับขวัญชนกจริง ซ้ํา ไม ไดป อ งกั น พอแม ของเขารูเ รื่อ งเท า นั้น จึง ขอร องใหเ อรลิ โก ยอมรับขวัญชนกเปนภรรยา นั่นจึงเปนเหตุใหเอรลิโกก็จําใจเขาพิ ธีแตงงาน กับผูหญิงจอมรายกาจโดยปราศจากความรัก! สํ า หรั บ เขาแล ว การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบความสั ม พั น ธ แ บบ ฉาบฉวยดวยการแตงงานถือเปนเรื่องที่ยอมรับไมไดอยางเด็ดขาด เงินนาจะ ใชแกปญหาได แตเอรลิโกก็ไมทําแบบนั้น พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจึงยื่นมือ เขามาชวยนองชายแกปญหา เขาคนนึงละที่ไมเคยปกใจเชื่อวาขวัญชนกตั้งทองลูกของเอรลิโก พอ สงคนใหไปสืบประวัติของขวัญชนกอยางละเอียด เขาจึงรูโปรไฟลของผูหญิง คนนี้มากขึ้น ขวั ญชนกมี พี่ส าว ทั้ ง สองคนพี่ น อ งเป น สาวไทยและย า ยมาอยู บราซิลตั้งแตอายุไดสิบขวบ ทั้งนี้เพราะแมของสองสาวไดแตงงานกับชาวไร กาแฟซึ่งเปนหนุมบราซิล ความเปนอยูของทั้งสองพี่นองคอนขางลําบากและ มีฐานะยากจนพอสมควร ถ า รายละเอี ย ดในชี วิ ต ของขวั ญ ชนกมี แ ค นั้ น เขาก็ ยิ น ดี ที่ จ ะให นองชายแตงงานกับผูหญิงคนนี้โดยไมมีเงื่อนไข แตที่ทําใหเขาตองลุกขึ้นมา คัดคานเรื่องแตงงานชนิดหัวชนฝา ก็เพราะเขาพบวาขวัญชนกยึดอาชีพ ‘เพื่อนเที่ยว’และยังเปนนักเตน

44


‘โพลแดนซ 1’ ตามไนทคลับ ใชวา เขาเกลียดที่ขวัญชนกทําอาชีพนี้ แตสาเหตุ ที่เขายอมรับไมไดเลยก็เพราะขวัญชนกมีพฤติกรรมสําสอนและนอนกับผูชาย ชนิดแทบไมซ้ําหนา!! เพราะแบบนี้ไง เขาจึงไมเคยมั่นใจวาเด็กในทองคือลูกของเอรลิโก บางทีอาจเปนลูกกาฝากติดทองมาก็ได ขนาดขวัญชนกปาวประกาศวาอุม ทองลูกของเอรลิโกอยู เจาหลอนยังแอบไปนอนกับผูชายอื่น! พอรับรูถึงพฤติกรรมที่นารังเกียจนี้เขา เขาก็ไมอาจปลอยเรื่องนี้ให ผานเลยไปได เอรลิโกตองไดคูชีวิตที่ดีกวาผูหญิงคนนี้ ไมใชผูหญิงที่ใชเด็ก ทารกเปนเครื่องมือในการจับผูชายรวย! เขาพยายามคัดคานเรื่องแตงงานอยางจริงจัง เพราะเชื่อวายังมีวิธี จัดการแกปญหาไดดีกวานี้ แตเขาก็ไมไดเลารายละเอียดชีวิตของขวัญชนกให แมของเขาฟง เพราะเห็นวาแมของเขาเขากับขวัญชนกไดดี แลวผูหญิงคนนี้ก็เหลือเกินจริงๆ เจาหลอนฉลาดเปนกรด ซ้ํายังใช จริตมารยาเอาอกเอาใจแมของเขาสารพัด เรียกวาขวัญชนกทําใหแมเขาหลง หัวปรักหัวปรําในเวลาไมนาน พอเขาพูดเรื่องของขวัญชนก แมของเขากลับไมปกใจเชื่อ ซ้ํายังบอก วาเขาสรางเรื่องขึ้นมาใสรายขวัญชนกอีก จนกระทั่งวันแตงงานมาถึง เขาได กล อ มเอร ลิ โ ก อี กครั้ ง ทว า ตอนที่ เ ขากํ า ลั ง กล อ มน อ งชายให ล มเลิ ก การ แตงงาน อยู ๆ ขวัญชีวาพี่สาวของขวัญชนกก็โผลมา แลวก็ตอวาเขาสารพัด สงครามน้ําลายเกิดขึ้น ผูหญิงปากรายคนนั้นทําใหเขาหงุดหงิด นั่นจึงเป น เหตุใหเขาพาลเกลียดขี้หนาขวัญชีวาไปดวย! หลั ง จากงานแต งงานผา นพ นไป ขวั ญชนกได เข า มามี อิ ท ธิพ ลใน ครอบครัว มากยิ่ งขึ้ น เธอวางตั วเป น คุ ณผู ห ญิ ง ของบ า น ใช จ า ยเงิ น อย า ง 1

pole dance คือ การเตนผสมผสานกับการใชเทคนิคยิมนาสติกไปพรอมๆ กัน หรือที่รูจัก

กัน คือการเตนรูดเสา

แวววิวาห

45


ฟุมเฟอย ทั้งบินไปเที่ยวตางประเทศบาง ทั้งช็อปปง กระหน่ําซื้อสินคาแบรนด เนมมาบํารุงบําเรอตัวเอง เจาหลอนเขาคาสิโนเลนการพนัน เที่ยวกลางคืน ดื่มเหลาเมาหัวราน้ําโดยไมสนใจวาตัวเองกําลังตั้งทอง แตพฤติกรรมเหลานั้นก็ไมนารังเกียจเทากับ ขวัญชีวาแอบมีชู เจา หลอนแอบลงมามั่วกับลูกนองของเขา! แตเรื่องที่สรางความนารังเกียจกวานั้นจนเขาอยากอาเจียนออกมาก็ คือ ขวัญชนกพยายามยั่วยวนเขาดวย!! พอเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของผูหญิงคนนี้ เขาจึงไมเคยปกใจเชื่อวา เจาหนูเดวิดคือหลานชายของเขา หรือถาเจาหนูเดวิดเปนหลานชายของเขา จริง สิ่งที่เขาตองการมากกวาคํายืนยันก็คือ การตรวจดีเอ็นเอ เขาเคยพูดเรื่อ งนี้ กับ เอร ลิโก แต เ อร ลิโกนิ่ ง เฉยไมทํ าอะไร โดยให เหตุผลแควาไมอยากใหแมรับรูเรื่องสะเทือนใจนี้ จนกระทั่งขวัญชนกคลอด ลูกชาย ทุกคนในบานตางเอาอกเอาใจผูหญิงคนนี้ราวกับเธอคือเจาหญิง แมของเขาคนหนึ่งละที่รกั หลานชายตัวนอยดั่งแกวตาดวงใจ เขาเห็น แลวก็อดสังเวชใจไมได แตก็พยายามทําเปนไมรูไมเห็นและไมสนใจไป ทวา หลังจากขวัญชนกคลอดลูกไดสองเดือนเศษ เจาหลอนก็มีพฤติกรรมแบบเดิม อีก แตหนักกวาเดิมตรงที่ขวัญชนกไปพัวพันกับมาเฟยกลุม ที่เปนคูอริกบั ตระกูลของเขา ชายหนุมไดรวบรวมหลักฐานและเอาหลักฐานทั้งหมดใหเอรลิ โก ซึ่งชวงนั้นความสัมพันธระหวางเอรลิโกกับขวัญชนกกําลังมีรอยราว ขวัญชนกยอมรับหนาตาเฉย แตเจาหลอนก็เรียกรองเงินชดเชยเปน เงินจํานวนมหาศาลกอนที่จะเซ็นใบหยา เขาจึงอาสาจัดการเรื่องนี้ให เขาได เจรจากับขวัญชนกโดยขอตัวเจาหนูเดวิดเอาไว แตขวัญชนกก็เรียกรองเอาทรัพยสินครึ่งหนึง่ ของตระกูลราเฟลโลเพือ่ เปนของขวัญของเจาหนูเดวิด แลวเรื่องอะไรที่เขาจะใหไปเลา ในเมื่อเขาไม เคยมั่นใจเลยวาเด็กคนนั้นเปนหลานของเขา!! 46


หรือตอใหเจาหนูเดวิดเปนลูกของเอรลิโกจริง เขาก็ไมมีวันทําเรื่อง โง ๆ แบบนั้น เขาไมมีวันใหผูหญิงคนนั้นมานั่งชูคอและมีสิทธิ์ในทรัพยสินซึ่ง เปนของตระกูลอยางเด็ดขาด เขาปฏิ เสธทั นที แลวเปลี่ยนข อเสนอใหเธอใหม ดวยการมอบเงิ น จํานวนหนึ่งเพื่อใหเธอเอาไปสรางตัว แลวปลาก็กินเหยื่อ ผูหญิงหนาเงินอยาง ขวัญชนกรีบตอบรับทันที เขาเองก็วางใจคิดวาทุกอยางจบลงดวยดี แตที่ไหนได ขวัญชนกฉวยโอกาสตอนที่เขาไมอยูบานแอบพาเจาหนู นอยเดวิดออกจากคฤหาสนไป ซ้ํายังโทรมาบีบน้ําตาและขอเงินเลีย้ งดูจากแม ของเขาเปนระยะๆ แตที่ไม นาใหอ ภัยเลยก็คือ ขวัญชนกบอกกับ แมของเขาวา เขาใส รายวาเธอมีชูและขมขูจะทํารายเธอ! พอเกิดเรื่องแบบนี้เขามีหรือเขาจะปลอย ขวัญชนกคิดผิดที่กลาลวง คองูเหาแบบเขา เขาจึงสงลูกนองออกไลลาเธอ แตขวัญชนกก็ไหวตัวไดทัน ซ้ํายังหาผูคุมครองที่พอจะฟดกับเขาได ก็ไมใชใครที่ไหนนอกจาก มิสเตอร ดันเต หลุยส มาเฟย ซึ่งเปนคูอริกับตระกูลเขา เขาเองคิดวาคงไมคุมแนที่จะตองแลกกับ เรื่องไมเปนเรื่อง เขาจึงรามือเลิกตามตัวเจาหนูเดวิดไป แตทวามาเฟยกลุมนั้น ไมยอมงายๆ ยังสงคนมาลอบสังหารเขาอยางตอเนื่อง ถึงจะจับตัวคนกอเหตุไมได แตเรื่องความสูญเสียก็เกิดขึ้น เอรลิโกได ไปพบขวัญชนกเพื่อเจรจาขอตัวเด็กคืน แตมีเหตุยิงกันเกิดขึ้น เขาไมเขาใจวา ทําไมเอรลิโกถึงเอาตัวเขาปกปองขวัญชนก นองของเขาถูกยิง และนั่นก็เปนเหตุให นองชายของเขาหลับใหลเปน เจาชายนิทรามาถึงครึ่งปเต็ม! อเล็กซานโดรทอดสายตามองนองชายดวยความสงสารจับหัวใจ ถา ไมใชฝมือของขวัญชนก นองชายของเขาก็คงไมตองมีสภาพแบบนี้ และมันถึง เวลาแลวที่เขาจะลากตัวผูหญิงแพศยาคนนั้นมาลงโทษ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น หรือเขาตองพลิกแผนดินบราซิลตามหา ยังไง

แวววิวาห

47


เขาตองเอาตัวขวัญชนกมาชดใหใหจงได! “ฉั น สั ญญานะเอร ลิ ก ฉั น จะตามตั ว แม นั่ น มาชดใช ใ ห ส าสมเลย ทีเดียว” อเล็กซานโดรเคนเสียงเย็นลอดไรฟน และยังนั่งอยูขา งเตียงคนไขดว ย หัวใจที่เต็มไปดวยความแคน...

48


ความจําเป็ น หลังจากเลิกงานขวัญชีวาจึงแวะมาโรงพยาบาลเด็กเพือเยียม หลานชายตัวนอย พอไดคุยกับนายแพทยเจาของไขซึ่งทําการรักษาเจาหนู เดวิด ขวัญชีวาก็มีเรื่องใหญใหตองกังวลอีกครั้ง “ถ า เป น ไปได ห มออยากให ค นไข เ ข า รั บ การผ า ตั ด ภายในสอง สัปดาห” “คะ ดิฉันกําลังรีบหาเงินคารักษาพยาบาลอยูคะ ขอเวลาอีกนิดนะ คะ” หญิงสาวบอกดวยสีหนาหนักใจ เพราะเงินคารักษาพยาบาลในครั้งตอไป ไมใชจํานวนนอย ๆ เลย นายแพทย เ จ า ของไข พยั กหน า อยา งเข า ใจแล ว แจ ง รายละเอี ยด ขั้นตอนการรักษาใหหญิงสาวรับทราบ พอนายแพทยเจาของไขขอตัวไปตรวจ คนไขรายอื่น ขวัญชีวาจึงหันมามองดูหลานชายตัวนอยที่นอนหลับและยังอยู ภายใตการดูแลของแพทย เห็นเดวิดแลวความสงสารจึงแล นจับหัวใจของขวัญชีว า ดวงตาคู สวยของผูเปนปาไหวระริกกอนน้ําตาจะไหลเออออกมาโดยที่กลั้นเอาไวไมอยู แตขวัญชีวาก็รีบเช็ดน้ําตาแลวเดินไหลตกออกจากหองผูปวย ความหนักใจเรื่องเงินคารักษาพยาบาลของเจาหนูนอยเดวิดเขามา อยูในความคิดอีกครั้ง ลําพังความเปนอยูของเธอก็คอนขางฝดเคืองอยูแลว ตลอดเวลาที่ผานมารายรับกับรายจายมีพอๆ กัน เธอจึงไมคอยมีเงินเก็บ

แวววิวาห

49


งานประจําของเธอมีแคงานที่ผับอยางเดียวเทานั้น แตพอขวัญชนก เสียชีวิตลง เธอจึงรับหลานชายตัวนอยไวในอุปะการะเพราะไมมีใครดูแลเด็ก แตถึงกระนั้นเธอก็เต็มใจและยินดีที่จะเปนแมใหเดวิด ทวาการมีอีกหนึ่งชีวิตใหตองดูแลก็เทากับวาเธอมีภาระและความ รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากที่ทํางานเปนบารเทนเดอรที่ผับเพียงอยางเดียว เธอจึงตองหารายไดเพิ่มดวยการสมัครงานเปนพนักงานประจําที่บริษัทรับจาง ทําความสะอาดแหงหนึ่ง ถึงจะมีงานประจําใหทําถึงสองที่ชนิดแทบไมมีเวลาพักผอน และเธอ ก็มีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเทาตัว แตรายไดเหลานั้นก็ยังไมเพียงพอกับ รายจายที่เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวเชนกัน! นอกจากรายจายเรื่องคากินและคาตัวเด็กแลว เธอยังตองจายเงิน เปนคายา และคารักษาตัวเจาหนูนอยเดวิดอีก ยิ่งตอนนี้เดวิดตองไดรับการ ผาตัดอยางเรงดวน ก็ยิ่งทําใหเธอมีรายจายเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัว “เฮอ...” ขวัญชีวาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญขณะที่เดินคอตกเอา มือลวงกระเปาเสื้อออกมานั่งรอรถเมลที่หนาโรงพยาบาล เธอจะไปหาเงินตั้งมากมายภายใตกรอบเวลาที่จํากัดไดจากที่ไหน? ขวัญชีวาทําหนายุง ขณะคิดหาวิธีหาเงินใหเร็วที่สุด แล วความคิดหนึ่งก็จุ ด ประกายขึ้นในหัว แมจะเปนเรื่องที่ไมสมควรทํา แตเมื่อถึงคราวฉุกเฉินจําเปน เธอก็ตองทําอยางไมมีทางเลือก และ คนที่จะชวยเธอไดก็คือเบอรนารดกับซินเทีย เมื่อคิดหาวิธีแกปญหาเฉพาะ หนาไดแลวขวัญชีวาจึงโทรหาเบอรนารดที่เพิ่งแยกจากกันเมื่อพักใหญทันที “มีอะไรยะยัยเบลลา?” “มีเรื่องรบกวนเธอหนอย” ขวัญชีวาบอกดวยน้ําเสียงจริงจังพลางเช็ด น้ําตาออกจากแกม “อื้อ วามาสิ” “เธอลบภาพตัดตอของฉันทิ้งหรือยัง?” เบอรนารดนิ่วหนา “ลบแลวไง มีอะไร?” 50


“เธอพอจะมีขอมูลของคนที่ประมูลฉันบางมั้ย?” หญิงสาวถามเสียง อูอี้ขณะจับโทรศัพทไวแนน “ไมมี ถามทําไม วาแตแกเถอะเปนอะไร รองไหทําไม?” พอถูกเพื่อนสนิทถามดวยน้ําเสียงตกใจแบบนั้น ขวัญชีวาจึงปลอยโฮ ออกมา แนนอนวาเบอรนารดตกใจจนทําอะไรไมถูกไปชั่วขณะ เพราะตั้งแต รูจักกันมาเขาเคยเห็นขวัญชีวาหลั่งน้ําตาเพียงครั้งเดียว คือตอนที่ขวัญชนก เสียชีวิตเทานั้น “เบลล า ตั้ง สติกอ น ใครเป น อะไร?” เบอร น าร ดถามด ว ยน้ํ า เสี ยง จริงจัง “เดวิด...” หญิงสาวสะอึกสะอื้นขณะใชเสื้อเช็ดน้ําตา “หลานเปนอะไร? เฮย อยาเพิ่งรองไหสิ!” “เดวิดอาการไมดีขึ้นเลย หมอบอกวาตองรีบผานตัด แต... แตฉันไม มีเงินคาผาตัด” บอกแคนั้นขวัญชีวาก็รองไหสะอึกสะอื้น คนฟงอยางเบอรนารดจึงถอนหายใจหนักๆ ออกมา “ฉันพอมีเงินเก็บ อยูบาง เอาที่ฉันไปใชกอนก็แลวกัน” “เธอมีเทาไหร?” ขวั ญชี ว าถามด ว ยความหวั ง เพราะถ า เป น เงิ น ก อ นโต เพี ยงพอ สําหรับคาผาตัด เธอก็ไมตองไปขายตัว พอเบอรนารดบอกจํานวนเงินเทานั้น ความหวังอันนอยนิดจึงดับวูบลงทันที “ขอบใจนะ แตมันไมพอ ฉันตองการเงินมากกวานี้ ” หญิงสาวบอก เสียงสั่น พยายามกลั้นน้ําตาเอาไว “ถางั้นฉันจะไปยืมยัยซินเทียใหเธอ” เบอรนารดเสนอขึ้นอีก “ไมตองหรอก ฉันไมอยากรบกวนพวกเธอมากกวานี้ เดี๋ยวฉันหาเงิน ดวยตัวเองดีกวา” ขวัญชีวาปฏิเสธดวยความเกรงใจ “เธอจะหาเงินจากที่ไหน เงินไมใชนอย ๆ เลยนะยะ” ขวัญชีวาเงียบ ไปอึดใจกอนเอยขึ้น “ฉันวาจะขายตัว”

แวววิวาห

51


“เฮย!” เบอรนารดอุทานเสียงดัง “ลอเลนใชมั้ย?” “ฉันเอาจริง ฉันคิดวาซินเทียนาจะชวยฉันได รับแขกกระเปาหนักแค ครั้งสองครั้งอาจไดเงินพอเปนคารักษาตัวเดวิด” “เฮย! นี่เอาจริงเหรอ?” เบอรนารดถามดวยความตกใจ “อือ ฉันคิดไมออกแลววาจะหาเงินดวยวิธีไหน หรือวา... ฉันจะขาย อวัยวะใหกับทางโรงพยาบาลดี?” “พระเจา!! เธอเอาสมองสวนไหนคิดเนี่ย?! แทนที่จะอยูดูแลหลาน เดี๋ยวก็ตายพอดี” ขวัญชีวาสูดลมหายใจเขาปอด “ฉันตัดสินใจแลว เดี๋ยวผับปด ฉันจะไปหาซินเทีย” “เฮอ...” เบอรนารดถอนหายใจออกมายาวกับวิธแี กปญหาของเพื่อน สาว “ใจเย็น ๆ เบลลา ตั้งสติกอนแลวคอยคิดหาวิธีแกปญหา” “ไมมีเวลาคิดแลว หลานฉันกําลังแย แคนี้กอนนะ” หญิงสาวบอก เสียงขื่นกอนตัดสายทิ้งดื้อๆ ขวัญชีวาเช็ดน้ํา ตาออกจากแกมแลว จมอยูใ นภวั งค ความคิดของ ตัวเอง ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งฟุงซานจนทําใหเธอรูสึกปวดหัว “เฮอ...” หญิงสาวถอนหายใจออกมาอีกหนึ่งเฮือก ดวงตาเศราสรอยฝงความกังวลทอดมองทองฟาที่มืดครึ้ม ใจจริงเธอ อยากลองเจรจากับอเล็กซานโดรสักครั้ง พูดใหเขาเขาใจถึงความจําเปนและ ขอใหเขายื่นมือชวยเหลือหลานชายของเธอ แตมันติดตรงที่วาเธอทนใหเขาดูถูกดูหมิ่นเธอกับนองสาวของเธออีก ไม ได เธอจึ ง ไม ก ล า แบกหน า ไปขอความช ว ยเหลื อ เพื่ อ ให เ ขาเย ย เยอะ ขวัญชีวาปดเปลือกตาลงพักใหญ พอลืมตาขึ้นเธอจึงเดินทางไปยังผับที่เธอ ทํางานเปนบารเทนเดอรทันที พอผับปิ ดและเสร็ จสินภารกิจประจําวันขวัญชีวาจึงเดินทางมา หาซินเทียทันที แลวเธอก็เจอกับเบอรนารดที่หองพักสุดหรูของเพื่อนสาว “รูวาเธอตองมาที่นกี่ ็เลยมาดักรอ” เบอรนารดเอยดวยน้ําเสียงจริงจัง 52


ขวัญชีวาเพียงพยักหนากอนหันมาพูดคุยกับซินเทีย และรวมถึงบอก เหตุผลถึงความจําเปนที่เธอตองหาเงินดวยวิธีนี้ “พูดตรงๆ นะเบลลา เธอไมเหมาะกับสิง่ ที่เธอคิดจะทําหรอก และฉัน ก็ไมอยากสนับสนุนใหเธอทํางานแบบนี้ดวย” ซินเทียสาวเซ็กซี่ผมสีบลอนด ทองบอก พลางอัดควันบุหรี่เขาปอดแลวพนออกมา “ฉันก็ไมไดอยากทําหรอก แตมันจําเปน ฉันตองทํา” หญิง สาวบอกเสียงเศรา หน าตาไมช ดชื่น ด วยทั้ งเหนื่อยจากงาน และยังเครียดกับปญหาที่ยังหาทางแกไขไมได “ฉันเข าใจ แตบุคลิกอยางเธอเหมาะเปนบารเทนเดอรนั่ นแหละดี แลว เชื่อฉันเถอะ” หญิงสาวเมมปากเปนเสนตรง กอนสบตากับเพื่อนสาว “ตองมีคุณสมบัติยังไงบาง ฉันถึงจะทํางานที่วานี้ได?” “ก็หลายอยาง” “แคความเต็มใจก็นาจะพอแลวไมใชเหรอ?” ขวัญชีวานิ่วหนา “มันตองมีความพรอมของสภาพจิตใจดวย ความเซ็กซี่และแรงดึงดูด ระหวา งเพศจะเป นตั วขั บเคลื่อ น เพราะนั่ นจะทํ าให เธอไดรั บค าตอบแทน อยางงามจากลูกคา” ซินเทียอธิบายเพิ่มพลางกัดริมฝปากอวบอิ่มแลวลูบไล เรียวขาที่สวมถุงนองตาขาย ขวัญชีวาจึงลองทําตามเพื่อนสาว ทวาเบอรนารดที่อยูดวยกลับเอา มือปดปากเพือ่ กลั้นเสียงหัวเราะ “ขําอะไรยัยใบหนาด?!” ขวัญชีวาคอนคมใสเบอรนารด “ดูเธอทําสิ ทื่อยังกับแทงดินสอ” เบอรนารดสายหนาขณะจีบปากจีบ คอพูด “นังซิน อยาไปสอนยัยเบลลาเลย เห็นแลวขัดลูกตาชะมัด จะยั่วผูชาย ทั้งทีตองยั่วยวน ไมใชยั่วใหอารมณเสีย ดูฉันนะยะ” วาแลวเบอร นารดจึ ง สะบัดผมแลวโชวลีลาการเตนเซ็กซี่ใหขวัญชีวาดู “วาว” ขวัญชีวาทําตาโตกับลีลาเหลือรายที่สามารถสะกดสายตาเธอ ได “ลองไปทําดูสิ ถาจะทําอยางที่พูดจริงก็ตองเตนยั่วแขกเปน คาตัวจะ

แวววิวาห

53


ไดสูงๆ” ซินเทียบอกหนานิ่ง พลางอัดควันบุหรี่ เขาปากแลวพนควันออกมา ทางปากและจมูก “ฉันทําไมเปนหรอก” หญิงสาวสารภาพเสียงแผว “จริงเหรอ?” ซินเทียทําหนาไมเชื่อ “ฉันเคยเห็นยัยเบธกับเธอเคยเตน โพลแดนซ ยังพอเตนเปนอยูใชมั้ย?” ซินเทียดับบุหรี่บนที่เขี่ยขณะถามหญิง สาว ขวัญชีวาพยักหนา “ก็ยังทําอยู แคเตนออกกําลังกายนะ” “ทําประจํามั้ย?” ซินเทียถามรายละเอียดอีก พลางกวาดตามองเรือน รางกระชับสมสวนของขวัญชีวา “แทบจะทุกวัน” “งั้นมาลองดู” วาแลวซินเทียจึงลุกขึ้นไปเปดเพลง ขวัญชีวานิ่ง ไปอึ ดใจจากนั้น เธอจึง เริ่ มตน วาดลวดลายที่ พอจํ าได และเธอใชเตนออกกําลังกายอยูเปนประจํา “โอเค ลีลาใชได แตมันเหมือนยิมนาสติกมากเกินไป ถาอยากไดเงิน เยอะๆ ตองใสลูกยั่วใหมากกวานี้” ซินเทียสรุปกอนเดินไปปดเพลง “ยังไง?” ขวัญชีวาเอียงคอมองเพื่อนสาว “ออกลีลายั่วใหมากกวานี้ หัดเลนหูเลนตา แคนี้เธอก็เปนนักเตนที่ ไนตคลับไดแลว” “เดี๋ยวนะซินเทีย ฉันไมไดจะสมัครเปนนักเตนนะ” ขวัญชีวารีบคาน “รูนา เธอมีความสามารถเรื่องการเตนก็อัพคาตัวไดสองตอ เผลอๆ เจอลูกคากระเปาหนักเธอสบายเลยละ” ซินเทียซึ่งทํางานเปนเพื่อนเที่ยวและ ทํางานในไนตคลับอธิบาย “จริงเหรอ?” ขวัญชีวาถามอยางสนใจ เธอไมคิดที่จะยึดเปนอาชีพหรอก ที่ถามก็ แคตองการหาเงินมาเปนคาผาตัดใหหลานชายตัวนอยเทานั้น ซึ่งถาไดเงิน จํานวนนั้นแลวเธอก็จะหยุด 54


“จริงสิ ขึ้นอยูที่วาเธอจะตกลงยังไงกับแขก ถาเธอยังเวอรจิ้นอยูก็อัพ คาตัวเพิ่มไดอีกเยอะ” ขวัญชีวาหนาแดงระเรื่อขึ้นมาเมื่อซินเทียพูดเรื่องนี้ไดอยางหนาตา เฉย “แต บอกไวกอนนะวา แขกที่ไนต คลั บไมใ ชธ รรมดา บางทีก็มีพวก มาเฟยปนมาดวย แตคลับเบอร 2สวนใหญก็กระเปาหนักทั้งนั้น” ซินเทียให รายละเอียดเพิ่มเติม ขวัญชีวากลืนน้ําลายลงคอ “มา... มาเฟยเลยเหรอ?” “อืม ไมมีอะไรนากังวลหรอก ที่ไนตคลับคอนขางคัดเลือกลูกคา ตก ลงทํามั้ย ถาทําฉันจะไดคุยกับผูจัดการที่ไนตคลับให” ซินเทียมองหนาขวัญชีวาพอเห็นความกังวลบนวงหนาหวานเธอจึง เอยขึ้นอีก “ไมไดกดดันเธอนะเบลลา งานแบบนี้ก็ตองยอมรับสภาพที่จะเจอ บางทีมันก็ไมไดเลวรายอะไร เพื่อนที่ ทํางานของฉั นตั้งหลายรายสุขสบายเพราะอาชีพนี้ ฉันแค อยากบอกเธอ วาบางทีงานแบบฉันก็ขึ้นอยูที่โชคเหมือนกัน” ขวัญชีวาพยักหนา รูสึกสบายใจขึ้นบางนิดหนอย “มีบางมั้ยที่ไดเงิน ลูกคาไปแลวเบี้ยวไมยอมนอนกับลูกคา?” เบอรนารดที่ฟงสองสาวสนทนากันอยางเงียบๆ สายหนา “ฉันรูวา เธอคิดจะทําอะไรยัยเบลลา เลิกความคิดนั้นไปไดเลย มันจบไมสวยแน” “ใช ยัยเบอรนารดพูดถูก ถาคิดจะเบี้ยวตั้งแตแรก อยาทําเลย” ขวัญชีวาสบตากับ ซินเทียและเบอร นาร ดดว ยความลั งเลไมแ นใ จ เงินนะอยากไดอยูหรอก แตถาตองเอาตัวเขาแลกดวยนี่สิที่ทําใหเธอคิดหนัก! “เอาอยางนี้ ถาเธอยังไมพรอ ม ไปลองชิมลางกอนก็ได เอาแคเต น อยางเดียวพอ” “เอาแบบนั้นกอนก็ได” ขวัญชีวาพยักหนารับดวยความหนักใจ 2

ผูที่มาไนตคลับบอยๆ

แวววิวาห

55


“พรุ ง นี้ บ ริ ษั ท ทํ า ความสะอาดหยุ ด คื น นี้ เ ธอก็ คา งที่ นี่ เ ลยละกั น สายๆ ฉั น จะพาเธอไปดู ง าน” ซิ น เที ย จั ด การสิ่ ง ที่ ตอ งทํ า ให เ สร็ จ สรรพ ขวัญชีวาพยักหนา “สวนฉันก็จะสอนเธอออกลีลาเอง โอเคมั้ย?” เบอรนารดจีบปากจีบ คอพูดพรอมกับกะพริบตาขางเดียวให “ขอบใจพวกเธอมากเลยนะ” ขวัญชีวายิ้มบางใหกับเพื่อนสนิททั้งสอง รูสึกอบอุนหัวใจขึ้นมาอีก เมื่อเธอไมตองเผชิญหนากับปญหาแคคนเดียวลําพัง ซิน เที ยยิ้มรับ “ไม เป น ไร เรื่ องแค นี้ ยิน ดีช ว ยอยูแ ล ว พักผ อนเถอะ พรุงนี้ยังมีเรื่องตองทํากันอีกเยอะ” ขวั ญ ชี ว าพยั ก หน า ก อ นเดิ น ไปหยิ บ ที่ น อนมาปู ใ ห ตั ว เองและ เบอรนารด จากนัน้ เธอจึงเดินเขาหองน้ําไปจัดการลางหนาลางตากอนจะมา ลมตัวลงนอน... ขวัญชีวายืนมองภาพสะท้ อนของตัวเองในกระจกเงาอยู่นาน ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญไดเกิดขึ้นกับเธอแลว ยิ่งสวมชุดที่ไมคุนเคยก็ยิ่ง ทําใหเธอขาดความมั่นใจกับเรื่องที่ตัดสินใจทําลงไป หญิงสาวเมมปากที่เคลือบลิปสติกสีแดงสดมันวาว ขณะที่สายตายัง จับจองอยูที่ภาพสะทอนของตัวเอง... เธอสวมกางเกงหนังสีดําขายาวกระชับกับสัดสวนอวดสะโพกและ เรียวขาแตสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทอนบนเปนเกาะ อกสี เ งิ น อวดหน า ท อ งแบนราบและสวมทั บ ด ว ยเสื้ อ หนั ง ตั ว สั้น สี เ ดี ยวกั บ กางเกง และสวมรองเทาสนสูงถึงสี่นิ้วครึ่ง พอเห็นตัวเองขวัญชีวาก็ผอนลมหายใจออกมายาว... นี่เปนชุดที่เธอ คิดวาเวลาสวมใสจะดูเรียบรอยและมิดชิดที่สุดแลว แตเมื่อเธอยัดตัวลงไปใน เสื้อผาเหลานี้ เธอกลับพบวาตนเองคิดผิด!! ถึงจะไมโป แตมนั ก็ดูยั่วยวนและเซ็กซี่ 56


กวาตัวตนที่แทจริงของเธอ “ไงเบลลา แตงตัวเสร็จหรือยัง?” ซินเทียซึ่งอยูในชุดเกาะอกแดงเพลิง เดินมาดูความเรียบรอยของเพื่อนสาวแลวตองหยุดชะงักทันที “วาว... สวย เซ็กซี่กวาที่คิดเอาไวนะเนี่ย” “อยาชมสิ ฉันไมมั่นใจเลย ไมรูวาจะทําไดดแี คไหน” ขวัญชีวาบอกดวยความเปนกังวล ถึงจะถูกเบอรนารดติวเขมในเรื่อง การวาดลีลาการเตนตลอดสามวัน แตเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีแสดงจริง เธอกลับ ปอดแหกและขาดความมั่นใจขึ้นมาดื้อๆ “แคทําใหดีที่สุดก็พอ คิดเอาไววานี่คือการโชว” ซินเทียใหคําแนะนํา ขวัญชีวาทําหนาเหมือนอยากรองไห เวลาการแสดงยิ่งใกลเขามา เธอก็ยิ่งประหมา มือไมเย็น หัวใจเตนแรง “ฉันไมมีสมาธิเลย มันรูสึกประหมาไปหมด” ซินเทียสายหนาพลาง ใชมือทั้งสองขางจับไหลของเพื่อนรักเอาไว “มองตาฉันเบลลา เวลาขึ้นเวทีใหนึกถึงเดวิดซะ ทองเอาไววาเธอทํา เพือ่ หลาน” “ฉัน...” ขวัญชีวาพูดไมออกเหมือนมีบางสิ่งตีตื้นขึ้นมาลุกคอ อีกทั้ง เธออยากรองไหออกมาดื้อๆ เพราะสงสารหลานชายตัวนอย “งั้นหยุดคิดกอน” ซินเทียรีบหามเมื่อเห็นสีหนาของเพื่อนสาวแยลง “ทําหนาแบบนี้จะเตนออกมาดีไดไง เราตองมอบความสุขใหคนดูสิ” “ไมมีคําแนะนําที่ดีกวานี้เลยเหรอ?” ขวัญชีวาทําตาละหอย ซิ น เที ย นิ่ ง ไปพลางเสยเส น ผมออกจากใบหน า “ตอนฉั น เต น ฉั น จินตนาการวากําลังรวมรักกับผูชายที่ฉันชอบ” ขวัญชีวาทําตาโตทันทีเมื่อไดยินแบบนั้น แตก็หัวเราะออกมา “ถางั้นฉันจะจินตนาการวากําลังเตนใหพวกเธอดูก็แลวกัน” “ไมๆ ทําอยางนั้นจะไมดึงดูด ใหเธอจินตนาการถึงผูชายที่เธอชอบ คิดวาจะแสดงออกยังไงใหเขาหันมาสนใจเธอ” “ปญหาคือฉันยังไมมีแฟนนี่ส”ิ

แวววิวาห

57


ขวัญชีวาทําหนาคิดหนัก ทั้งชีวิตเธอมีแตงาน งาน งาน และงาน เธอ ตองดิ้นรนเพื่อปากเพื่อทองและเพื่อความอยูรอด เธอจะเอาเวลาที่ไหนมาคิด เรื่องแฟนเลา “พวกดารา นายแบบละ เธอไมมีที่แอบปลื้มบางเลยหรือไง?” “ไมเลย เสียเวลาทํามาหากิน” ขวัญชีวาตอบไปตามตรง “ถา งั้ นเธอมีคนที่ คิดอยากจะยั่ว บ า งมั้ ย หมายถึง อยากทํ า ให เ ขา สนใจ ใหจินตนาการวาเขานั่งดูเธออยู แลวก็วาดลวดลายใหเต็มที่ซะ” ซินเทีย ใหคําแนะคําอีกครั้ง “ก็พอมี น ะ” ขวั ญชีว าพนั กหน า รั บเมื่ อ ใบหน า ของอเล็ กซานโดร เกิดขึ้นในหัว “มันตองอยางนั้น ไปเถอะขึ้นเวทีไดแลว แลวก็ใสลีลาใหเต็มที่เลย” “ขอบใจนะ” หญิงสาวยิ้มรับ ซินเทียยิ้มใหกําลังใจพลางกอดขวัญชีวาเอาไว พอสงขวัญชีวาที่ขาง เวทีเรียบรอยแลว ซินเทียจึงกลับไปทําหนาที่ของตัวเองตอ ขวัญชีวาสูดลม หายใจเขาปอดลึก เธอยืนสงบสติอารมณและทําสมาธิอยูพักใหญ พอเพลงจังหวะสนุก เริ่ มต น ขึ้ น เธอจึ ง ก า วขึ้ น สู เ วที ซึ่ ง มี เ สาเหล็ กตั้ ง อยู กลางเวที ทั น ที มี เ สี ย ง ปรบมือและเสียงเปาปากเมื่อการแสดงเริ่มตนขึ้น ซึ่ ง หญิ ง สาวไม ส นใจอะไรมากนอกจากจั ดระเบี ยบร า งกายและ เคลื่อนไหวรางกายใหกลมกลืนกับราวเหล็กใหมากที่สุด เรียวขาวาดรอยแปด สิบองศาเหยียดตรง กอนเกี่ยวกับตนเสาอยางคลองแคลวเพื่อพยุงรางกายจนดูเหมือน ลอยได พอทรงตัวไดแลวขวัญชีวาจึงหอยหัวลง เสนผมซึ่งถูกมวยไวหลวมๆ ที่ ทายทอยจึงหลุดออกและสยายเต็มแผนหลัง ขวั ญ ชี ว ารู สึ ก เป น อิ ส ระและเป น ตั ว ของตั ว เองมากขึ้ น เมื่ อ เธอ จินตนาการไปวาอเล็กซานโดรนั่งดูการแสดงของเธออยู ซึ่งหญิงสาวไมรูเลย วาการแสดงของเธอนั้นตกอยูในสายตาของผูชายที่เธอกําลังนึกถึง 58


และอเล็ กซานโดรซึ่ง เป นคลั บเบอรก็นั่งดื่ มในมุมประจํา จองมอง หญิงสาวชนิดแทบไมกะพริบลูกตาเลยทีเดียว พอการแสดงจบลงเสี ยงปรบมื อ จึ ง ดั ง ขึ้ น พร อ มกั บ เสี ย งผิ ว ปาก ขวัญชีวายิ้มรั บกับรางวัล ที่ไดจากผูชม จากนั้นเธอจึงกาวลงเวทีดวยความ มั่นใจมากยิ่งขึ้น “ทําไดดีมากเบลลา” ซินเทียที่ตามติดเกาะขอบเวทีเพื่อใหกําลังใจ เพื่อนรักเอยปากชม “ขอบใจมากเลยนะ” ขวัญชีวายิ้มกวางแลวกอดซินเทียไว จากนั้นเธอจึงกลับมายังหองพัก พนักงาน กระนั้นพฤติกรรมของเธอก็ไมรอดพนสายตาของอเล็กซานโดรซึ่งจับ จองเธออยูในมุมมืด ระหวางที่กําลังจะเปลีย่ นเสื้อผาและลบเครื่องสําอางบนใบหนาออก ซินเทียก็รีบวิ่งหนาตั้งมาหาเธอ “เดี๋ยวกอน อยาเพิ่งเปลี่ยนชุด” “มีอะไรเหรอ?” ขวัญชีวามองซินเทียผานกระจกเงา “ผูจัดการใหฉันมาถามเธอ เออ... พอดีมีคลับเบอรของทางไนตคลับ สนใจนอกรอบกับเธอนะ” ขวัญชีวาชะงักไปชั่วขณะ ทั้งที่กอนหนาไดทําใจกับเรื่องรับลูกคาไว บางแลว แตเอาเขาจริงเธอก็ใจฝอเชนกัน “ไมพรอมก็ปฏิเสธไดนะ แตรายนี้เธอรูจัก” “ใครเหรอ?” ขวัญชีวาถามอยางสนใจ อยางนอยๆ เธอก็ควรรูขอมูล ของผูชายคนนั้นบาง “ก็ลูกคาเหลาของเธอไง” ขวัญชีวานิ่วหนากับคําตอบทีไ่ ดรับ ลูกคาของเธอเปนคนละกลุมกับ ลูกคาของไนตคลับแหงนี้ ก็ผับที่เธอทํางานมันรองรับลูกคาทั่วไป ไมใชรองรับ ลูกคากระเปาหนักระดับไฮโซเหมือนไนตคลับที่ซินเทียทํางาน “ฉันไมเคยมีลูกคาไฮโซ”

แวววิวาห

59


“เธอมี” ซินเทียย้ํา “จําผูชายที่เทเหลาทิ้งที่หนาเคานเตอรเมื่อหลาย คืนกอนไดมั้ย?” พอซินเทียเทาความเทานั้น ขวัญชีวาก็นึกออกทันที “พระเจา! อเล็กซานโดรนะเหรอ?” “ใช เขาเปนลูกคาประจําของที่นี่ ไมรูนึกอะไรขึ้นมาถึงไดเรียกหาเธอ ทั้งที่ปกติเขาไมเคยเรียกหาสาวคนไหน” ซินเทียใหรายละเอียดเพิ่มเติม หัวใจดวงนอยของขวัญชีวาเตนแรงกวาเดิม “อีตานั่นคงจงใจหาเรื่อง ฉันมากกวา” ซินเทียนิ่วหนา “ไมมั้ง เขามีเรื่องกับเบธไมใชเหรอ?” “ใชนะใช แตฉันไมคอยชอบขี้หนาเขาเทาไหร นี่ก็เพิ่งมีเรื่องกับเขา เมื่อคืนกอน” ขวัญชีวาบอกเสียงเครียด รูสึกวาตัวเองเจออุ ปสรรคครั้งใหญ เขาแลว “แลวเธอจะเอายังไง? ไมพรอมก็ปฏิเสธไดนะ เธอมีสิทธิ์เลือก” ซินเทียถามเขาประเด็นขณะยืนกอดอกพิงประตู ขวัญชีวาเงียบไปเพื่อไตรตรอง เธอเชื่อวาอเล็กซานโดรไมไดพิศวาส เธออย า งแน นอน ที่ เ ขาทํ าไปก็เ พื่ อต อ งการคุ ยกับ เธอ หรื อ ไม ก็ใช เ ธอเป น สะพานเพื่อตามหาขวัญชนกเทานั้น อีกอยางเธอเชื่อมั่นวาอเล็กซานโดรไมใชผูชายที่ขาดแคลนผูหญิง เธอเคยเห็นอเล็กซานโดรกับแฟนสาวมีขาวตามหนาหนังสือพิมพ หรือบางที เขาอาจทําเพื่อความสะใจสวนตัวเทานั้น หญิงสาวสูดลมหายใจเขาปอด บางทีนี่อาจเปนโอกาสทองก็ได มัน คงถึงเวลาที่เธอจะดูดเงินออกจากกระเปามหาเศรษฐีอยางเขา อยางนอยๆ รับงานนี้ไวเธอนาจะไดเงินตอบแทนเพื่อใชเปนคารักษาตัวหลานชายตัวนอย คิดแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจรับงานทันที “ฉันตกลง” “เอาจริง แน นะ?” ซิ นเทียถามซ้ํ าเพื่อ ความมั่น ใจ เพราะดูท าทาง ของขวัญชีวายังไมพรอมสําหรับเรื่องนี้สักเทาไร 60


“แนสิ” ขวัญชีวาตอบดวยน้ําเสียงหนักแนน “คิ ดให ดีๆ นะ เดิ น หน า แล ว ถอยหลั ง กลั บ ไม ได อี ก ยั ง ไม พร อ มก็ ปฏิเสธได อยางที่ฉันบอก เธอเลือกได” “ไมละ นี่คือโอกาสทองของฉัน เดวิดตองการความชวยเหลืออยาง เรงดวน ฉันรอไมไดอีกแลว” พอเอยถึงหลานชายตัวนอยขวัญชีวาก็ทําหนา เหมือนอยากจะรองไหขึ้นมาอีก “โอเค ถางั้นเธอควรรูรายละเอียดของงานกอน จากนั้นก็ไปเตรียมตัว ซะ” ซินเทียทําหนาที่พี่เลี้ยงใหขวัญชีวา พอบอกรายละเอียดและรวมไปถึง คาตอบแทนเรียบรอยแลว ขวัญชีวาจึงขอรองใหซินเทียทําบางสิ่ง “เอาจริงเหรอ มันเสี่ยงมากเลยนะ รายนั้นอาจไมมาก็ได” ซินเทียทํา หนาจริงจังเมื่อถูกขวัญชีวาขอใหเธอโทรหาใครบางคน “ยังไงผูหญิงคนนั้นก็ตองมา ผูหญิงทุกคนรักแฟนของตัวเองทั้งนั้น ทําตามที่ฉันบอกเถอะ ที่เหลือฉันจัดการเอง” ขวัญชีวาบอกดวยสีหนาจริงจัง ซินเทียจึงทําตามความตองการของ เพื่อนสาว จากนั้นเธอจึงพาขวัญชีวาไปยังหองผูจัดการของไนตคลับเพื่อตก ลงเรื่องรายละเอียด...

แวววิวาห

61


62


รายชือ นิยาย สํานักพิมพ์ รัตมาบุ๊คส์ 1 ออมกอดจอมมาเฟย รัตมา ซีรีย กับดักรักมาเฟย 2 รายรักจอมมาเฟย รัตมา เผชิซีญ รีย หน้ กับดัากรักมาเฟย 3 ดวงใจจอมมาเฟย รัตมา ซีรีย กับดักรักมาเฟย 4 บวงรักจอมมาเฟย รัตมา ซีรีย กับดักรักมาเฟย 5 จางรักจอมมาร รัตมา ซีรีย Touch Love 6 ปลนใจจอมมาร รัตมา ซีรีย Touch Love 7 คําสั่งปรารถนา รัตมา 8 มนตอสูรรายรัก กุหลาบสีนลิ 9 บําเรอรักจาวหัวใจทมิฬ แวววิวาห 10 มารปรารถนา รัตมา 11 เพลิงสวาทเจามาเฟย วรดร ซีรีย Impatience of mafia 12 พันธนาการรักเจามาเฟย แวววิวาห ซีรีย Impatience of mafia

315.295.279.295.287.299.280.249.269.365.239.239.-

ขอบคุณมากคะที่เปนกําลังใจใหกับสนพ. รัตมาบุคสนะคะ

แวววิวาห

63

พันธนาการรักเจ้ามาเฟีย ตัวอย่าง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you