__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NOVÉ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

A NEW RAILWAY STATION

KOUPELE V MINERÁLNÍ VODĚ

BÄDER IM MINERALWASSER

POHOSTINNÁ KRÉTA

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРИТ

NORDIC WALKING MED JE POCHOUTKA I LÉK

HONEY IS A DELICACY AND MEDICINE

Česky I Deutsch I English I По-русски

11/2015

PROMENÁDA


LINKED TO MOTION Krásné švýcarské hodinky jsou nyní chytré díky MotionX®.

Glamour Diamond Stara Louka 50 & 72 360 01 Karlovy Vary Czech Republic tel.: +420 355 321 543 www.glamour-diamond.com

smartwatch.frederique-constant.com


EDITORIAL

Chystáte se do lázní a přemýšlíte, ve kterém lá­ zeňském domě se ubytovat, abyste měli záruku kvalitní lázeňské péče? Právě v takových situa­ cích chce pomoci Krajský úřad Karlovarského kraje, proto chystá kontrolu kvality poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. ­Masáže, saunu, kosmetiku a další wellness služ­ by nabízí dnes většina ubytovacích zařízení. Je to příjemné zpestření pobytu, ale s lázeň­ skou medicínou nemají tyto doplňkové služby nic společného. Důsledně rozlišovat mezi lé­ čebnou lázeňskou péčí a wellness službami by měly proto také zdravotní pojišťovny a cestovní kanceláře, které do lázní vysílají své klienty. Pomocným vodítkem může být např. certifika­ ce sdružení Medispa, které dohlíží na kvalitu lázeňských služeb a kontroluje, zda lázeňskou péči poskytuje skutečně kvalifikovaný personál. Zařízením, která by se za léčebná pouze vydávala, hrozí pokuty. První hotely, které už certifikaci Medispa získaly, uvádíme nově v databance hotelů na str. 47 a 56. Ale neznamená to, že pouze ty poskytují kvalitní lázeňskou péči. Jen ty další zatím procesem kontroly neprošly. Důležitým vodítkem je také skutečnost, zda karlovarské hotely a sanatoria využívají k léčebným účelům vřídelní vodu (i toto označení v seznamu najdete) a zda množství odebrané minerální vody odpovídá počtu léčených pacientů. Dobrou zprávou je, že svou činnost obnovil po více než dvaceti letech také Výzkum­ ný ústav balneologický. Závěry chystaných výzkumů mohou potvrdit vliv konkrét­ ních lázeňských postupů na zdraví pacientů. I když to nepřímo dokládají všichni ti, kdo se jezdí do lázní léčit opakovaně. A věřte, že jich přibývá. Karlovy Vary už několikrát vítaly jubilanty, kteří přijeli po padesáté. Přeji Vám spokojený pobyt v lázních a pevné zdraví. Lenka Andělová

willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissen­ schaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zau­ ber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectu­ ral monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as per­ sonalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

Уважаемые гости! приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

4

WWW.PROMENADA.CZ

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj listopad 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 212. číslo celkem / 8. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 14.10. Toto číslo vychází 29.10. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz

Liebe Gäste,

Online www.promenada.cz

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

facebook.com/casopispromenada

REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

18-20

Inhalt • Content • Содержание 12-13 Koupele v minerální vodě • Bäder im Mineralwasser • Baths in mineral water • Ванны с минеральной водой 14, 16 Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика 18-20 Rozhovor - Nové vlakové nádraží • A New Railway Station • Новый железнодорожный вокзал

22-23

22-23 Byl jednou jeden most • Es war einmal eine Brücke • Once Upon a Time There Was a Bridge • Жил-был мост 24-25 Karlovarské medování • Karlsbader Honig • Honey from Karlovy Vary • Карловарский мед 30-31 Nordic Walking 32-33 Pohostinná Kréta • Hospitable Crete • Гостеприимный Крит 52 Třináct významných návštěvníků • Dreizehn bedeutende Besucher • Thirteen Prominent Visitors • Тринадцать знаменитых гостей

6-47

24-25

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

6-11, 45-47

Důležité informace • Informationen • Information • Информации

36-38 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 38

Kluby • Clubs

39-41 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 41

Muzea • Museen • Museums • Музеи

42

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

43

Kina • Kinos • Cinemas • Кино

44

Sport • Спорт

44

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

30-31

48-56 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 48-51, 55-56

Důležité informace • Informationen • Information • Информации

53

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

53

Muzea • Museen • Museums • Музеи

54

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

54

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

54

Kino • Kino • Cinema • Кино

54

Sport • Спорт

57

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите

58

Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

32-33


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


k ARLOVARSk Á kOSME TIk A® products line • косметическая линия

Cosmetica Carolinum® Minerály • Minerals минералы

m n z y e o k z y m e n e o c м н з и е о к

VitaMíny • VitaMins Витамины UV Filtry • UV Filters УВ фильтры

www.vridlo.cz

Original Karlovy Vary Product

Traditional

Carlsbad CosmetiCs® from Karlovy Vary since 1954

Tradiční

KarlovarsKá KosmetiKa®

ая Традиционн

КАРЛОВАРСКАЯ КОСМЕТИКА®

jediná z Karlových Varů od roku 1954

одна из Карловых Вар с 1954 года

Výrobce: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika Manufacturer: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Czech Republic Производитель: VŘÍDLO v.d., Карловарская косметика® Каменицкего 8, 360 04 Карловы Вары, Чешская Республика.


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických one­ mocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdau­ ungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspei­ cheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лече­ ние показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишеч­ ного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелу­ дочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное дви­ жение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование баль­ неологических, реабилитацион­ ных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


Koupel vyzkoušel jako jeden z prvních Karel IV.

Charles IV Was One of the First People Who Tried the Bath Koupele v minerální vodě patřily k základním terapeutickým metodám již v dávné historii. Pozitivní vnímání vodního prostředí si nese každý z nás už ze svého prenatálního vývoje. Při koupelích se využívá fyzi­ kálního působení vodního prostředí, které je umocněno ještě dalšími faktory, jako jsou teplota vody, různé přísady, působení vzduchu ad. Koupele mohou být celkové, částečné a sedací. Koupel o teplotě vody 34-36 °C má význam hygienický, uklidňující a zvyšuje diurézu (vylučo­ vání moči ledvinami). Je vhodná při nespavosti, u celé řady neurologic­ kých potíží či obezity. Voda teplá 37-38 °C působí velmi intenzivně na kosterní svalstvo. Koupel o teplotě 38-40 °C je již intenzivně prohřívající a slouží k léčbě chorob pohybového aparátu. Velmi účinné a oblíbené jsou v koupelích aromatické oleje a bylinné přísady. Je známo též mnoho přísadových koupelí. Sirná koupel pomáhá při kožních a revmatických chorobách, zánětech dýchacích cest, svalových bolestech. Uhličitá koupel se používá při léčbě některých srdečních a cévních onemocnění. Jejím základem je horká minerální voda, do ní se přidává studená, nasycená kysličníkem uhličitým. Jódová koupel je 38 °C teplá lázeň. V minerální vodě je rozpuštěn jodid draselný aktivo­ vaný chloraminem B. Jód proniká kůží do organizmu a příznivě působí při léčbě onemocnění pohybového aparátu.

Karl IV. war einer der ersten, die dieses Bad versuchten Bäder im Mineralwasser gehörten zu grundlegenden therapeutischen Methoden schon in alten Zeiten. Die po­sitive Wahrnehmung des flüssigen Mittels trägt jeder von uns in sich schon seit der Zeit sei­ ner pränatalen Entwicklung. Bei Bädern nutzt man die physikalische Wirkung des Wassers aus, die noch weitere Faktoren verstärken, wie z.B. die Temperatur des Wassers, verschiedene Zusatzstoffe uw. Die Bäder können Gesamt-, Teil- oder Sitzbäder sein. Das Bad im Wasser, dessen Temperatur 34-36 °C ist, hat eine hygienische und beruhigende Wir­ kung und erhöht die Diurese (Ausscheidung von Harn durch Nieren). Es eignet sich bei Schlaflosigkeit, einer Reihe von neurologischen Be­ schwerden oder Fettleibigkeit. Das Wasser, das 37-38 °C warm ist, wirkt sehr intensiv auf Skelettmuskeln. Das Bad, das 38-40 °C warm ist, hat einen intensiv durch­wärmenden Effekt und wird bei der Behandlung des Bewegungsapparats benutzt. Sehr wirkungsvoll und beliebt sind Bäder mit aromatischen Ölen und mit Kreuterzusätzen. Man kennt auch viele Bäder mit Zu­satz­stoffen. Das Schwefelbad hilft bei Haut - und rheumatischen Krankheiten, Entzündungen der Atem­ wege und schmerzhaften Muskeln. Kohlen­dioxid­bad benutzt man bei der Behandlung von einigen Herz- und Gefäss­krank­heiten. In das heisse Mineralwasser mischt man kaltes, mit Kohlendioxid gesättigtes Wasser. Das Jodbad ist ein 38 °C warmes Bad. Im Mi­ne­ral­wasser wird Kaliumjodid aufgelöst, das man mit Chloramin B aktivierte. Jod dringt durch die Haut in das Organismus durch und wirkt positiv bei der Behandlung des Bewegungsapparats.

12

WWW.PROMENADA.CZ

Baths in mineral water already ranked as basic therapeutic methods in ancient history. Each of us knows the positive influence of water from his prenatal life. Baths make use of the physical action of water which is intensified by further factors, such as the temperature of water, various substances, the air etc. The baths can be general baths, partial baths or hip baths. A bath in water which is 34/36 °C warm has a hygienic and ­soothing effect ad increases diuresis (excretion of urine through kidneys). It is suitable for pa­tients who suffer from sleeplessness, neurological disorders or obesity. Water which is 37/38 °C warm influences positively muscles of the skeleton. Water whose temperature ranges from 38 to 40 °C has an intensive warming up effect and is used in the treat­ ment of the locomotory system. Aromatic oils and herbal substances in baths are very effective and popular. We also know a lot of baths with various substances. A sulphur bath helps to treat skin and rheumatic diseases, inflammatory diseases of the air passages and painful muscles. Carbon dioxide bath is used in the treatment of some heart and vascular diseases. The basis of the bath is hot mineral water. It is mixed with cold water which is saturated with carbon dioxide. The iodine bath is a warm bath (38 °C). Potassium iodide activated with chloramine B is dissolved in water. Iodine gets into the organism through skin and is very useful and effective when diseases of the locomotory system are treated.

Карл IV был одним из первых, испытавших на себе целебное свойство горячей воды Ванны с минеральной водой принадлежали к основным терапев­ тическим методам еще в давней ис­то­рии. Позитивное понимание водной среды несет каждый из нас еще с внутриутробного развития. При ваннах используется физическое воздействие, подкрепленное прочими факторами, какими яв­ля­ю­тся температура воды, различные примеси, воздействие воздуха итд. Ванны могут быть общие, частич­ ные и сидячие. Ванна при температуре воды 34-36 °С имеет значение гигиеническое, успокаивающее и активизирует мочеиспускание. Она применяется при бессоннице, целом ряде нев­ро­логических заболеваний и ожирении. Вода при температуре 37-38 °С действует весьма интенсивно на мышцы скелета. Ванна с температурой воды 38-40 °С имеет прогревающее воздействие и служит лече­нию болез­ ней опорно-двигательного аппарата. Очень действенны и излюбле­ ны в ваннах аро­мати­ческие масла и травянистые добавки. Известно много ванн с примесями. Серная ванна помогает при кожных и ревматических болезнях, воспалениях дыхательных пу­ тей, мышечных болях. Углекислая ванна ис­поль­зуется при лечении некоторых заболеваний органов сердечно-сосудистой системы. Основой ванны является горячая минеральная вода. К ней добав­ ляется холодная вода, насыщенная углекислотой. Йоди­стая ванна водная процедура. В минеральной воде температурой до 38 °C разводится йодид калия, ак­ти­ви­рованный хлорамином Б. Через кожу йод проникает в организм и благотворно действует при лече­ нии заболеваний опорно-двигательного аппарата.


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

WWW.PROMENADA.CZ

13


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová, archiv MPSAD

Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА Národní divadlo hostí laureáty MPSAD

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech se letos koná po padesáté a výročí oslaví mj. na prknech Národního divadla v Praze. 8. listopadu se tu uskuteční slavnostní koncert pod taktovkou dirigenta Libora Peška. Vystoupí na něm dávní i nedávní laureáti soutěže: René Pape, Adam Plachetka, Roman Janál, Kateřina Kněžíková, Joo-Anne Bitter, Nicholas Davis a další. Koncert podpořilo také město Karlovy Vary finančním darem.

Nationaltheater begrüsst die Preisträger des Interna­ tionalen Dvořáks Gesangwetbewerb Der Internationale Dvořáks Gesangwetbewerb wird in Karlsbad zum fünfzigsten Mal stattfinden und diesen Jahrestag wird er u.a. auch auf der Bühne des Nationaltheaters feiern. Am 8. November wird hier ein Galakonzert veranstaltet werden, das von Libor Pešek geleitet wird. Es werden sowohl ehemalige als auch neue Preisträger auftreten: René Pape, Adam Plachetka, Roman Janál, Kateřina Kněžíková, Joo-Anne Bitter, Nicholas Davis und andere. Auch die Stadt Karlsbad unterstütz­ te das Konzert mit einem finanziellen Geschenk.

Nová meteorologická stanice v lázních

V průběhu nastávající zimy se bude poprvé měřit spad sněhu, teplota ad. ve Dvořákových sadech v Karlových Varech. Zdejší meteorologická stanice nově získá certifikaci a její údaje se objeví v aplikacích Českého hydrometeorologického ústavu. Dosud sloužily jako oficiální pouze údaje z výše položené stanice v Olšových Vratech. Zde bývá zimní teplota až o 4 °C nižší než v centru města, proto její výsledky neod­ povídaly skutečnosti a mohlo tak docházet ke zbytečným výjezdům zimní údržby a tedy k jejímu prodražování.

Neue meteorologische Station in der Kurstadt

Im Verlaufe des bevorstehenden Winters werden zum ersten Mal der Schneefall, Temperatur usw. im Dvořák-Park in Karlsbad gemessen werden. Die hiesige meteorologische Station wird ein Zertifikat er­ halten und ihre Angaben werden in Applikationen des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts erscheinen. Bis jetzt dienten nur die Daten aus der höher gelegenen Station in Olšová Vrata als offizielle Angaben. Doch hier ist die Temperatur oft um fast 4 °C höher und so entsprachen die Ergebnisse der Realität nicht. Man könnte also die Wagen für die Winterinstandhaltung auf die Strassen unnötig schi­ cken und das kostet Geld.

A New Weather Station in the Spa

Snowfall, temperature and others will be measured in Dvořák Park in Karlovy Vary for the first time in the coming winter. The local weather station will get a certificate and its data will appear in the applications of the Czech Hydrometeorological Institute. Up to these days, only the data from the weather station in Olšová Vrata have been used as official data. However, the weather station in Olšová Vrata is located higher and winter temperatures are up to 4 °C lower there. That was why the results did not correspond with reality and vehicles for winter road maintenance were sent out uselessly which cost money.

Новая метеостанция на курорте

В течение этой зимы впервые будет измеряться высота снежного покрова, температура и т.д. в карловарском парке Дворжака. Здешняя метеостанция снова получит сертификат, а ее данные появятся в сведениях Чешского гидрометеорологического института. До настоящего времени официальными сведениями считались только данные расположенной высоко над городом станции в Ольшовых Вратах. Здесь зимняя температура бывает на четыре градуса ниже, чем в центре города, поэтому ее результаты не соответствовали действительности, и так могло бы дойти к излишним выездам зимней уборки и, соответственно, ее удорожанию.

14

WWW.PROMENADA.CZ

National Theatre is Playing Host to the International Antonín Dvořák Singing Competition Prize-Winners

The International Antonín Dvořák Singing Competition in Karlovy Vary will be held for the 50th time and the anniversary will also be celebrated on stage of the National Theatre in Prague. There will be a gala concert conducted by Libor Pešek there on the 8th November. Former and present prize winners will sing at the concert too: René Pape, Adam Plachetka, Roman Janál, Kateřina Kněžíková, Joo-Anne Bitter, Nicholas Davis and others. The Town of Karlovy Vary supported the concert with a financial gift.

Национальный театр принимает лауреатов Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака

В этом году Международный конкурс вокалистов имени Антонина Дворжака состоится в пятидесятый раз. Юбилей также состоится на подмостках пражского Национального театра. 8 ноября здесь будет дан торжественный концерт под управлением дирижера Либора Пешека. На нем выступят как лауреаты прошлых лет, так и недавние победители конкурса: Рене Папе, Адам Плахетка, Роман Янал, Катерина Кнежикова, Йоо-Анна Биттер, Николас Дэйвис и другие. В числе спонсоров концерта и город Карловы Вары.


Vítejte! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE je spa & wellness hotel s jedinečnou rodinnou atmosférou a luxusní úrovní lázeňských i hotelových služeb. Připravili jsme pro Vás celkem 58 plně klimatizovaných, vkusně zařízených pokojů. Nabízíme komplexní lázeňskou léčbu v mimořádně vybaveném balneologickém centru. Každý den vytváříme nezapomenutelné zážitky v naší restauraci a v nádherně zdobených salóncích. Lázeňstvím nabitý pobyt umocňujeme nabídkou relaxačních služeb v našem wellness centru, kardio centru, bazénu, solné jeskyni nebo kosmetickém salónu.

Welcome! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE в Карловых Варах - это гарантия курортного лечения на самом высоком уровне, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отель располагает 58 комфортабельными, со вкусом обустроенными, номерами с климат-контролем. К услугам наших гостей: квалифицированный персонал, бальнеологический центр, большой выбор лечебных и оздоровительных процедур с использованием карловарской минеральной воды, wellness-центр, бассейн, соляная пещера, косметологический салон. Для всех поклонников изысканной кухни открыты ресторан с уникальным интерьером и летние террасы.

Добро пожаловать! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE is a spa & wellness hotel with a unique family atmosphere and luxury spa and hotel services. Up to 58 fully air-conditioned and stylish rooms are prepared for you. We offer a complete spa treatment in extraordinarily equipped balneological center. We create great experiences in our restaurant and beautifully decorated lounges every day. Your spa stay is improved by a full range of relaxation services in our wellness center, cardio center, swimming pool, salt cave or beauty salon.

OLYMPIC PALACE Hotel, Zámecký vrch 41, 360 01 Karlovy Vary +420 357 073 777, reservations@olympic-palace.cz www.olympic-palace.cz WWW.PROMENADA.CZ

15


Lenka Andělová

Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Kraj se chystá na oslavy narození Karla IV.

V příštím roce uplyne 700 let od narození české­ ho a německého krále a římského císaře Karla IV. Pro jeho státnické schopnosti a nezměrný kultur­ ní odkaz považují Češi Karla IV. za nejvýznamnější postavu české historie. Protože je panovník úzce spjat i se zdejším regionem, řada měst a obcí chystá oslavy. Karlovarský kraj proto vyčlení na oslavy 3,2 milionu korun.

Die Region bereitet die Geburtagsfeier für Karl IV. vor

Im nächsten Jahre werden 700 Jahre seit der Geburt des tschechischen Königs und römischen Kaisers Karl IV. vergehen. Wegen seiner staat­s­ männischen Fähigkeiten und des unermässlichen Vermächtnisses halten die Tschechen Karl IV. für die bedeutendste Persönlichkeit der tschechi­ schen Historie. Da der Herrscher mit unserer Regi­ on eng verbunden ist, bereiten zahlreiche Städte und Dörfer Feiern vor. Die Karlsbader Region rechnet mit 3,2 Millionen Kronen für diese Feier.

The Region Is Preparing Charles IV Birthday Celebration

Next year 700 years will have passed since the Czech king and Roman emperor Charles IV was born. The Czechs consider Charles IV the most important personality in Czech history because of his statesmanship and an immense cultural legacy. As the ruler is closely connected with this region, lots of towns and villages are preparing celebrations. Karlovy Vary is going to earmark 3.2 million crowns for this purpose.

Край собирается праздновать день рождения Карла IV.

В следующем году исполнится 700 лет со дня рождения чешско-не­ мецкого короля и римского императора Карла IV. За его государ­ ственную деятельность и неизмеримое культурное наследие чехи считают Карла IV самой выдающейся фигурой чешской истории. Поскольку имя государя узко связано со здешним регионом, ряд го­ родов и поселков намеревается отметить его юбилей. В связи с этим Карловарский край выделил на празднование 3,2 миллионов крон.

Oslavy nalezení relikviáře sv. Maura vrcholí

Letos v listopadu je to právě 30 let od nalezení druhé nejcennější zlat­ nické památky ČR - relikviáře sv. Maura. Nalezen byl v zásypu hradní kaple v Bečově díky indiciím, které získali a vyhodnotili kriminalisté. Pod zem jej ukryli Beaufortové, když museli coby nacističtí kolaboranti opustit po 2. světové válce republiku. Románská památka nevyčíslitelné hodnoty byla odborně restaurována dlouhých 11 let. Její pohnutý osud si připomenou návštěvníci celoden­ ních oslav 1. listopadu v areálu bečovského zámku. Součástí budou nejen prohlídky relikviáře za zvýhodněné ceny, ale i malý festival filmů a dokumentů, které na téma sv. Maur vznikly. Např. filmy připomínající detektivní zápletku o nálezu schránky, o restaurování památky, zajíma­ vý snímek o profesi kastelána ad. Zájemci se dostanou i ke skutečnému místu nálezu. Naposledy také uvidí výstavu Velká hradozámecká inven­ tura, která přibližuje 25 let obnovy Státního hradu a zámku Bečov. V následujících dvou letech bude připravena nová, interaktivní ­expozice sv. Maura v tzv. Pluhovských domech.

Feier anlässlich der Entdeckung des Reliquiars Hlg. Maurus gipfelt

Dieses Jahres im November werden genau 30 Jahre seit dem Fund des zweitwertvollsten Goldschmiededenkmals in der Tschechischen Republik - des Reliquiars Hlg. Maurus - verfliessen. Das Reliquiar wurde

16

WWW.PROMENADA.CZ

in der Burgkapelle in Bečov begraben, wo es dank den Informationen gefunden wurde, die Kriminalisten erhalten und ausgewertet hatten. Unter den Grund versteckten es die Beauforts, als sie wie Kollabora­ teurs die Republik nach dem 2. Weltkrieg verlassen mussten. Das romanische Denkmal, dessen Wert unbezahlbar ist, wurde lange 11 Jahre professionell renoviert. Die Besucher der ganztägigen Feier auf dem Gelände des Schlosses in Bečov am 1. November werden an seine bewegte Geschichte erinnern. Ein Teil der Feier werden nicht nur Besichtigungen des Reliquiars zu günstigen Preisen, sondern auch ein kleines Festival von Filmen und Dokumentarfilmen sein, die das The­ ma von Hlg. Maurus bearbeiten. Z.B. Filme, die an die fast Detektiv­ geschichte der Reliquiar-Entdeckung und dessen Renovierung erin­ nern oder ein interessanter Film über die Profession des Kastellans. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie die wirkliche Fundstelle sehen. Zum letzten Mal wird auch die Ausstellung Grosse SchlossBurg-Inventur zu sehen sein, die mit den 25 Jahren der Renovierung der Burg und des Schlosses Bečov bekannt macht. Während der folgenden zwei Jahre wird man eine neue, interaktive Hlg. MaurusAusstellung in den sog. Häusern Pluhovský vorbereiten.

Celebrations on the Occasion of Finding St Maurus Reliquary are Reaching Their Top

Thirty years have passed since the most precious goldsmith’s monu­ ment in the Czech Republic - the St Maurus Reliquary - was found in Bečov in November. It was buried in the castle chapel and was found thanks to the information criminalists had received and analysed. The Beauforts hid it under the floor when they had to leave the repub­ lic as collaborationists after the Second World War. The priceless Roman monument was professionally renovated for long 11 years. The visitors to the all-day celebration on the grounds of the chateau of Bečov on the 1st November will remember the com­ plicated story of the reliquary. Not only will the possibility to see the reliquary at advantageous prices be a part of the programme. There will also be a small festival of films and documentaries whose topic was the reliquary, e.g. films remembering the almost detective story of its discovery and renovation or an interesting film about the life of the warden of the castle and others. Those who will be interested will have an opportunity to get directly to the place where the reliquary was found. They will also see the exhibition Big Castle and Chateau Stocktaking for the last time. The exhibition makes acquainted with the 25 years of the renovation of the castle and chateau in Bečov. A new, interactive St Maurus exhibition is going to be prepared in Pluhovský Houses within the following two years.

Кульминация празднований обретения реликвария св. Мавра

В ноябре этого года исполняется 30 лет со дня нахождения второго наиболее ценного в ЧР памятника ювелирного искусства реликвария св. Мавра. Он был найден под часовней бечовского замка благодаря косвенным доказательствам, которые получили и оценили криминалисты. Под землей его спрятали Бофоры, ког­ да, будучи коллаборационистами, бежали из страны. Бесценный романский памятник реставрировался долгие один­ надцать лет. О его трудной судьбе узнают посетители праздника 1 ноября в ареале бечовского замка. Частью осмотра будут не только осмотры реликвиария за более низкую цену, но и малый фестиваль фильмов и документов, связанных с нахождением реликвиария. Например, фильмы, рассказывающие о детективной интриге нахождения саркофага, о реставрировании реликвиария, интересный фильм о профессии смотрителя замка и т.п. Заинтере­ сованные лица смогут осмотреть место, где был найден реликви­ арий. В последний раз можно будет увидеть выставку Большая замковая инвентаризация, повествующую о 25-летии возрожде­ ния Государственного замка и крепости Бечов. В следующие два года будет подготовлена новая интерактивная экспозиция св. Мавра в так называемых Плуговских домах.


Lucie Bílé UVÁDÍ

Recitál

Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

hvězdy populární hudby

17. listopadu 2015 v 19.30 hod. Klavírní doprovod Petr Malásek, jako host vystoupí farář Zbigniew Czendlik. STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert am 17. November 2015 um 19.30 Uhr REZITAL VON LUCIE BÍLÁ, Star der Pop Musik KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents 17th November 2015 at 7.30 p.m. RECITAL OF LUCIE BÍLÁ, a star of pop music КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет 17 ноября 2015 года в 19.30 час. КОНЦЕРТ ЛУЦИИ БИЛОЙ, звезды чешской поп-музыки % +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,

www.karlovarskedivadlo.cz

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Nové

vlakové nádraží

pro Karlovy Vary Karlovy Vary konečně získávají nové reprezentativní železniční nádraží. Pod zajímavým projektem je podepsán architekt Petr Franta (mj. spoluautor Terminálu 1 s odbavovací halou na pražském Letišti Václava Havla), který ochotně poskytl časopisu Promenáda rozhovor. Stavbě odbavovací haly na Horním nádraží v Karlových Varech předcházel zajímavý historický vývoj, proto jej, pane architekte, na úvod připomeňme. V druhé polovině 19. století potřebovaly Karlovy Vary napojení na evropskou železniční síť, aby se hosté a pacienti do lázní dopravili kom­ fortněji. Proto bylo v roce 1898 otevřeno na návrší nad lázeňským cent­ rem velmi reprezentativní nádraží. Po náletu spojeneckých bombardérů na důležité industriální objekty říše byla 19. dubna 1945 budova výstav­ ního nádraží srovnána se zemí. Bourána je nyní provizorní budova z 50. let minulého století, kterou nahradí moderní prosklený objekt. Jak byste sám charakterizoval moderní tvar dvoupodlažní budovy nádraží? Architektonický návrh vychází z terénní vlny k dosažení funkčního i vý­ tvarného účinku. Stavba má aerodynamický tvar vhodný k odvádění vody a sněhu, jako list stromu, který po dešti zase větrem oschne. V podzemním podlaží haly se počítá s napojením na podchod propojující jednotlivá nástupiště a nádražní budovu. V nadzemním podlaží vznikne hala s pokladnami jízdenek, drobným občerstvením, infocentrem doprav­ ců a drážními kancelářemi. Obě části horní haly propojí zavěšená lávka. Budovu jste navrhl s důrazem na nízkou energetickou náročnost. Upřesněte prosím tuto výhodu. Systém izolovaného střešního pláště (20 cm) se stříbrnou kovovou krytinou izoluje provozní a řídící prostory výpravní budovy nádraží od

nepřízně počasí. Velká část objektu je kryta pod zemí v terénní vlně, tím má přirozenou zemní izolaci. Prosklená, prosluněná dvorana využívá pasivní solární energie v zimě, v létě je nadbytek teplého vzduchu naopak přirozeně odváděn v nejvyšším bodě dvorany. Skleněná stěna na vyšším podlaží umožňuje zónování a není nutné nucené vytápění celého prostoru. Podaří se zachovat původní litinové přístřešky z nástupišť? Nádherný litinový přístřešek u prvního nástupiště, který je památko­ vě chráněný, chceme integrovat do nového projektu kolejiště. Jedna z možných variant návrhu, která se líbila zástupcům města i památká­ řům, je přemístit repasovaný přístřešek a prosklený ho umístit do před­ nádraží. Tato konstrukce z konce 19. století by vyzněla jako historický fragment v kontextu se současným pojetím nádraží 21. století jako soudobá brána do lázeňského města. Stavba výpravní budovy je první fází komplexní rekonstrukce železničního nádraží. Co bude následovat? Ve druhé etapě, která začne na jaře 2016, se počítá s výstavbou nového podchodu a rekonstrukcí celého kolejiště, včetně 1. a 2. nástupiště. Investorem nového nádraží je Správa železniční dopravní cesty. Město Karlovy Vary upraví prostor před nádražím a postaví přes koleje novou lávku, směřující na sídliště Růžový vrch. Projekt karlovarského vlakového nádraží ale není Vaším jediným železničním projektem… Navrhl jsem také interiér VIP Salonku ČD Lounge na Hlavním nádraží v Praze, který bude realizován v roce 2016. A věřím, že úspěšní budeme i v dalších fázích projektu proskleného překryvu kolejiště u vinohrad­ ských tunelů v Praze. Jezdíte vlakem rád? Velmi rád. Ve vlaku je větší pohodlí, můžete si vyřídit telefony, pracovat, projít se, číst. Odpadá stres z řízení automobilu. Vaše architektonická kancelář má na svém kontě úspěšné realizace multifunkčních objektů a nákupních center, ale navrhujete i bytové domy, sakrální či muzejní objekty. Inklinujete k některé oblasti víc? Např. k industriální, anebo Vás oslovuje znovuzrození historických prostor? Každá úloha má své. Terminál 1 pražského Letiště Václava Havla a zvláš­ tě jeho odbavovací hala má navodit příjemnou atmosféru a předejít předletové psychóze. Dvorana Horního nádraží v Karlových Varech má působit podobně vstřícně a klidně.

18

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Michaela Glezgová, vizualizace archiv Ing. arch. Petra Franty U rekonstrukcí mě zajímá vdechnout objektu nový život, zpravidla jde o to, dát historickým budovám novou funkci. Ovšem ne za cenu kopií či replik, ale použitím současného myšlení, transparentních materiálů apod. Je to můj památkářský princip, který lze uplatnit i v případě histo­ rického přístřešku karlovarského Horního nádraží.

A subway which will connect individual platforms and the railway building are planned on the underground floor of the hall. A booking office, refreshment, information centre for conveyors and railway offices will be on the ground floor. Both parts of the upper hall will be connec­ ted with a suspended footpath.

Byla jsem nadšena Vaším pojetím novostavby římskokatolického kostela v Luhačovicích. Je to projekt odvážný, přitom velmi vstřícný, inspirující, což se mi potvrdilo přímo na místě. Kostel v Luhačovicích jsem navrhoval společně s kolegou architektem Michalem Brixem, který byl mým partnerem i na projektu pražského letiště. Byl to jeden z prvních nově postavených kostelů u nás po pádu komunismu a vlastně i od druhého vatikánského koncilu. Znamenalo to vytvořit návrh v souladu s jeho závěry, vyjádřit toto poselství liturgic­ kým prostorem. Byla to krásná práce s mnoha kvalitními lidmi. Práce na sakrálních prostorech mě zvlášť těší, je to snem každého architekta. Kostel byl oceněn v českých i zahraničních publikacích.

You designed a low-energy building. Say a few words about this advantage, please. The system of the insulated roof deck protects all rooms including the control rooms in the dispatch building from bad weather. A major part of the building is hidden underground in a terrain wave having so natu­ ral ground insulation. The glazed, sunlit hall makes use of passive solar energy in the winter; on the other hand, the hot air is naturally diverted from the building at its highest point in the summer. A glass wall on the higher floor enables zoning and it is not necessary to heat all space.

Která z Vašich realizací je pro Vás tou nejmilejší, možná až srdeční záležitostí? Každý projekt má kontext, do kterého je nutné najít ty správné souvis­ losti, a pak návrhem vystihnout génia loci daného místa tak, aby v mís­ tě dobře stárnul, respektive z hlediska architektonické kvality nestárnul vůbec. Jelikož v architektuře je doba od návrhu ke konečnému užívání během na dlouhou trať - často sedm i deset let, je mojí srdeční záleži­ tostí právě ten proces, kdy se vize stává krok za krokem realitou. A to je i příběh Horního nádraží v Karlových Varech.

A New Railway Station in Karlovy Vary Karlovy Vary is finally getting a new presentable railway station. The interesting project was set up by the architect Petr Franta (a co-designer of Terminal 1 with departure hall at the Václav Havel Airport in Prague) who willingly provided the magazine Promenáda an interview. The construction of the check-in hall at the Upper Railway Station in Karlovy Vary had an interesting history. Can you say a few words about it at the beginning of our interview, please? Karlovy Vary needed to be connected with the European railway net­ work so that visitors and patients could get to the spa more comforta­ bly. That was why a very impressive railway station was opened on a hill above the town centre in 1898. However, the imposing railway building was razed to the ground after an air raid of allied bombers on impor­ tant industrial buildings in the German Reich on 19th April 1945. What is being demolished now is a provisional building from the 1950s. It will be replaced with a modern glazed building.

Will it be possible to preserve the original cast-iron platform shelters? We want to make the beautiful cast-iron shelter on the first platform, which is a listed monument, a part of the new project of the railway yard. One of the possibilities, which both the representatives of the town and conservationists liked, is to renovate and glaze the shelter and then to move it outside the railway station - in front of it. This structure dating from the 19th century would represent a historical fragment providing so a contrast to the present conception of a railway of the 21st century which presents it as a modern gate to the spa. The construction of the dispatch building is the first stage of complete renovation of the train station. What will follow? The second stage, which will start in the spring of 2016, will include the construction of a new subway and the renovation of the whole railway yard including the first and second platforms. The investor is the Rail­ road Authority. The town of Karlovy Vary will improve the space in front of the railway station and build a new footbridge running over the rails to the housing estate Růžový vrch. Do you like travelling by train? I like it very much. There is more comfort on the train; you can make telephone calls, work, walk or read. There is no driving stress. Your architectural office has successfully designed multifunctional buildings and shopping centres but you also design residential houses and sacral buildings or museums. Do you incline to any of these sections of architecture more? E.g. to industrial architecture or do you prefer renovating and restoring historical buildings? Each of these sections has its pros and cons. Terminal 1 at the Václav Havel Airport, and especially its departure hall, shall create a pleasant

How would you characterize the modern shape of the two-storey railway building? To achieve a functional and an artistic effect, the architectural design is based on a terrain wave. The structure has an aerodynamic shape suita­ ble to diverting water and snow, like a leaf from a tree which is dried by the wind after rain.

WWW.PROMENADA.CZ

19


atmosphere and prevent the pre-flight psychosis. The hall of the Upper Railway station in Karlovy Vary is supposed to create a similarly pleasant and welcoming atmosphere. When reconstructing, I am usually interested in how to breathe new life into the building which usually means giving historical buildings a new function. However, not by building copies and replicas but by using modern thinking, transparent materials etc. It is my rule of renovation which can be applied to the historical shelter at the Upper railway Stati­ on in Karlovy Vary as well. Which of your achievements is your favourite, we can might say your matter of heart? Each project has its context for which you have to find the correct con­ nections and then your design has to correspond with the genius loci of the given place, so that it may grow old well in the place, respectively so that it may not grow old at all from the architectural point of view. And as the time from the design to the final result is a long-distancerun - often seven or even ten years - my matter of heart is just the process when a vision changes into reality step by step. And this is also the story of the Upper Railway Station in Karlovy Vary.

Новый железнодорожный вокзал для Карловых Вар Наконец-то Карловы Вары получат новый репрезентативный железнодорожный вокзал. Под оригинальным проектом поставил свою подпись архитектор Петр Франта (между прочим, соавтор Терминала 1 с залом обслуживания в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела), который охотно дал интервью журналу Променада. Строительству зала обслуживания на карловарском Верхнем вокзале предшествовала история вокзала, поэтому, господин архитектор, расскажите о ней в начале нашего разговора. Во второй половине 19 века возникла необходимость связать Кар­ ловы Вары с сетью европейских железных дорог, чтобы гости и па­ циенты добирались на курорт с комфортом. Поэтому в 1898 году на холме над центром курорта был открыт весьма представительный вокзал. После налета бомбардировочной авиации союзников на важные индустриальные объекты Третьего рейха 19 апреля 1945 года здание вокзала было стерто с лица земли. Сейчас сносится временное здание вокзала, построенное в 50-х годах прошлого века, которое заменит современный застекленный объект. Как бы Вы сами охарактеризовали современный вид двухэтажного здания вокзала? Проект исходит из необходимости приспособить волнистый ландшафт к достижению функционального и изобразительного эффекта. Строение имеет аэродинамический вид, подходящий для отведения воды и снега, словно лист дерева, который после дождя осушается ветром. В подземном этаже зала планируется связать подземным перехо­ дом здание вокзала с платформами. В надземном этаже возникнет зал с кассами, буфетом, информцентром и транспортными агент­ ствами. Обе части верхнего зала свяжет подвесной мост. Здание Вы спроектировали с акцентом на низкие энергетические затраты. Расскажите в нескольких словах об этой выгоде. Система изолированного серебряного покрытия (20 cм) предохра­ няет операционные и управленческие помещения от влияния не­ 20

WWW.PROMENADA.CZ

благоприятной погоды. Большая часть объекта скрыта под землей в ландшафтной волне и тем имеет естественную земную изоляцию. Стеклянный, солнечный зал в зимнее время использует пассивную солнечную энергию, и наоборот, летом излишек теплого воздуха естественно отводится в самой верхней точке зала. Стеклянная стена на верхнем этаже создает температурные слои, и отопление всего помещения не является необходимым. Удастся ли сохранить первоначальные чугунные навесы с платформ? Великолепный чугунный навес у первой платформы, охраняемый государством, мы хотим вписать в новый проект путей. Один из возможных вариантов проекта, понравившийся представителям города и работникам охраны памятников, заключается в том, чтобы переместить уже бывший застекленный навес перед вокзалом. Эта конструкция конца 19 века прозвучала бы как старинный фраг­ мент в контексте с современной концепцией вокзалов 21 века, как современные ворота в город-курорт. Строительство здания отправления является первой фазой реконструкции железнодорожного вокзала. Что за этим последует? Во втором этапе, который начнется весной 2016 года, предполага­ ется строительство нового подземного перехода и реконструкции всей колеи, включая 1-ю и 2-ю платформы. Инвестором нового вок­ зала является Управление железнодорожного транспорта. Город Карловы Вары приведет в порядок место перед вокзалом и постро­ ит над путями новый мост в сторону района Розовый холм. Вы любите ездить поездом? Люблю. В поезде более удобно говорить по телефону, работать, прой­ тись по вагону, читать. Никакого стресса от вождения автомобиля. Ваше архитектурное ателье имеет на своем счету успешные реализации мультифункциональных проектов и торговых центров, но вы также разрабатываете жилые дома, духовные или музейные объекты. Отдаете некое предпочтение какой-либо области? Например, индустриальной, или Вас более интересует возрождение старинных помещений? У каждой задачи есть нечто свое. Терминал 1 пражского аэропорта имени Вацлава Гавела и особенно его зал обслуживания должен создавать приятную атмосферу и избавить от предполетной не­ рвозности. Зал Верхнего вокзала должен действовать на пассажи­ ров подобным образом - вселять чувство покоя. В реконструкции меня интересует возможность вдохнуть в объект новую жизнь, дать старинным зданиям новую функцию. Однако не ценой копий и реплик, но путем использования современно­ го мышления, прозрачных материалов и т.п. Это мой принцип - принцип человека, имеющего дело с памятниками архитектуры, который можно успешно применить и в случае старинного навеса карловарского Верхнего вокзала. Есть ли у Вас самая любимая реализация, которая была бы ближе всего к сердцу? У каждого проекта есть свой контекст, к которому необходимо найти те правильные связующие моменты, а затем, проектируя, почувствовать Genius loci так, чтобы в этом месте здание хорошо старело, или, учитывая архитектурное качество, не старело вовсе. А поскольку в архитектуре время от создания проекта до его реа­ лизации подобно бегу на длинную дистанцию - часто семь и десять лет, милее моему сердцу является именно тот процесс, когда пред­ ставление шаг за шагом становится реальностью. Именно так будет возведен Верхний вокзал в Карловых Варах.


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


Byl jednou

jeden most

Ještě před tím, než byly vybudovány železnice a dálnice, dopravovalo se zboží po obchodních stezkách. Ve středověku jimi byla Evropa protká­ na. Jedna z nejvýznamnějších obchodních stezek, tzv. Královská, která spojovala Prahu s Plavnem a Erfurtem, procházela Doupovskými horami a bylo třeba na ní překonat poměrně velký tok, řeku Ohři. K tomu sloužil brod v Radošově. Roku 1364 vystavil císař Karel IV. povolení nahradit brod pohodlnějším přejezdem. A tady začíná příběh radošovského mos­ tu, unikátní stavby, která nemá v Čechách obdoby. Ryze dřevěná stavba stála zřejmě na čtyřech pilířích, obtížně odolávala povodním, v zimě působení ledových ker a dlouhodobě také hnilobě. Za třicetileté války most strhli Švédové, v roce 1742 zničila francouzská vojska, ohrožen byl napoleonskými válkami a pokud nepodléhal válečným vřavám, ničily jej požáry. A když už se zdálo, že je všem pohromám konec, v roce 1986 zcela shořel. Dohady o tom, zda postavit repliku historického přechodu či most nový, moderní, a kde na stavbu vzít peníze, se i s obnovou most­ ní stavby táhly 17 let. Dnes spojuje oba břehy Ohře v Radošově krytý most postavený podle dochované historické dokumentace. Je dlouhý 62 metrů, široký téměř 6 metrů, krytý šindelovou střechou. Vy jej dnes můžete přejít, aniž byste zaplatili clo, jak tomu bylo ve středověku.

Es war einmal eine Brücke Noch bevor Eisen- und Autobahnen gebaut wurden, hatte man Waren auf Handelswegen transportiert. Im Mittelalter wurde Europa von ihnen durchwebt. Einer der bedeutendsten Handelswege, der sog. Königsweg, der Prag, Plauen und Erfurt verband, führte über das Duppauer Gebirge und unterwegs war es nötig, einen relativ grossen Fluss, den Fluss Ohře, zu überwinden. Dazu diente die Furt in Radošov. Im Jahre 1364 stellte Kaiser Karl IV. eine Bewilligung aus, die Furt durch eine Brücke zu ersetzen. Und hier beginnt die Geschichte der Brücke in Radošov, eines einzigarti­ gen Baus, der in Böhmen ohnegleichen einzigartig ist. Der völlig hölzerne Bau unterstützten wahrscheinlich vier Pfeiler und er widerstand Über­

22

WWW.PROMENADA.CZ

schwemmungen, Eisschollen im Winter und ständiger Fäulnis nur mit Schwierigkeiten. Während des Dreissigjährigen Krieges wurde die Brücke von Schweden niedergerissen, im Jahre 1742 von französischen Truppen zerstört, von napoleonischen Kriegen und vielen anderen Kriegen be­ droht und oft von Feuer beschädigt. Schliesslich, als alle Katastrophen ein Ende zu haben schienen, brannte die Brücke im Jahre 1986 völlig nieder. Die Streitigkeiten darum, ob eine Replik der historischen Brücke oder eine neue, moderne Brücke zu bauen und woher das Geld zu bekommen, zogen sich einschliesslich der Rekonstruktion lange 17 Jahre. Heute ver­ bindet die beiden Ufer des Flusses Ohře in Radošov eine gedeckte Brücke, die nach den erhaltenen historischen Bauplänen gebaut wurde. Sie ist 62 Meter lang, fast 6 Meter breit und hat ein Schindeldach. Sie können sie überqueren, ohne den Zoll zu zahlen, wie es im Mittelalter üblich war.

Once Upon a Time There Was a Bridge Long before railways and motorways were built, trade routes had been used for the transportation of goods. All Europe was covered in them in the Middle Ages. One of the most important trade routes, called the Royal Route, connected Prague, Plauen and Erfurt. It ran over the Dou­ povské hory Mountains and when walking along it, it was necessary to cross a relatively big river, the Ohře River. A ford in Radošov was used for this purpose. In 1364 Emperor Charles IV issued a permit allowing replacing it with a more comfortable river crossing. And that was the beginning of the story of the bridge in Radošov, a unique structure which is unparalleled in Bohemia. The entirely wooden bridge probably stood on four piers and resisted floods, ice blocks in winter and in the long term decay only with difficulties. The bridge was pulled down by the Swedes during the Thirty Year’s War, destroyed by French troops in 1742, it was endangered by Napoleonic wars as well as other war turmoil and it was regularly damaged by fires. And when all disasters seemed to be over, it completely burnt down in 1986. The arguments about if to build a replica of the bridge or a new and


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

modern one, where to get money for its construction and its final reconstruction went on and on for long 17 years. Today the banks of the Ohře River in Radošov are connected with a roofed bridge which was reconstructed from historical building plans. It is 62 metres long, almost 6 metres wide and covered with a shingle roof. And you can cross it without paying customs as it was common in the Middle Ages.

Жил-был мост Задолго до того, как были построены железные дороги и шоссе, то­ вары перевозились по торговым путям. В эпоху Средневековья ими была пронизана вся Европа. Один из самых значительных торговых путей, так называемый Королевский, связывавший Прагу с Плауэ­ ном и Эрфуртом, проходил через Доуповские горы. На этом пути возникала необходимость переправиться через реку Огрже с ее от­ носительно быстрым течением. Этой цели служил брод в Радошове. В 1364 году император Карл IV выдал разрешение на строительство моста для более удобной переправы. С этого момента начинается история уникального радошовского моста, не имеющего анало­ гов в Чехии. Чисто деревянное строение, стоявшее, очевидно, на четырех сваях, с трудом сопротивлялось наводнениям, движенью льдин зимой и долговременному гниению. В эпоху Тридцатилетней войны мост снесли шведы, в 1742 году его уничтожили французские войска, мост подвергался опасности в дни наполеоновских войн, но и в относительно мирное время бывал уничтожаем пожарами. Ког­ да же казалось, что пришел конец всем бедствиям, в 1986 году мост полностью сгорел. Споры о том, построить ли копию старинного перехода или новый, современный мост, а также где взять денег на строительство, продолжались 17 лет. Сегодня оба берега Огрже в Радошове связывает крытый мост, построенный согласно сохра­ нившейся старинной документации. Его длина составляет 62 метра, ширина почти 6 метров, мост покрыт кровельным гонтом. Сегодня вы можете перейти его без уплаты таможенного сбора, как это было в Средневековье.

WWW.PROMENADA.CZ

23


Karlovarské

medování

Kdo by občas rád nemlsal sladkou, voňavou pochutinu s nádherně zlatavou barvou. Med je jeden ze zázraků přírody. Je pro svou mimořádnou biologickou hodnotu důležitou složkou potravy a je také přírodním všelékem. Nyní si ho můžete odvézt i ze zdravých karlovarských lázeňských lesů. Pracovníci Správy lázeňských lesů totiž před třemi lety založili v lesích včelín a letos už stočili rekordní množství medu - dvě stě kilogramů. Chcete-li tedy ochutnat produkt karlovarských včeliček, můžete si zdejší med zakoupit na oblíbené lesní zastávce u sv. Linharta. O tom, jak vzácný produkt si domů ponesete, svědčí např. skutečnost, že než včely nasbírají a do úlu přinesou jeden kilogram nektaru, musí usednout na několik milionů květů. Za den jsou schopné nalétat až sto kilometrů. Možné to je v době vrcholného rozvoje včelstva a za předpokladu dokonalých informací o směru a vzdálenosti pastvy. Včelky si je předávají prostřednictvím tanců na plástech. Každý med je originál namíchaný koktejl nektarů z různých květů a by­ lin. Kvalitní med bez zvýšeného obsahu vody se nikdy nezkazí. Zkrystalizovaný med získá svou původní konzistenci, když jej ponoříte do teplé vody. Nikdy jej ovšem nezahřívejte na více než 45 °C, jinak ztrácí cenné látky. Na paměti to mějte při doslazování čaje nebo mléka. Med významně posiluje obranyschopnost, pomáhá při léčbě nachlazení, zlepšuje trávení, posiluje psychiku i srdce. Chce­ te-li si připravit přírodní lék na většinu nemocí, smíchejte med se lžičkou skořice. Tato kombinace chrání před infarktem, posiluje cévy a žíly, léčí artritidu, pomáhá odstranit infekci močových cest, snižuje cholesterol, ulevuje od bolesti zubů. Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy, pásový opar a další kožní problémy. A to je jen neúplný výčet prospěšných účinků medu. Shrňme je tedy do oblíbeného rčení našich babiček, že užíváním medu si prodloužíme věk.

24

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová

Karlsbader Honig

Карловарский мед

Wer würde nicht gern die süsse, duftende und herrlich goldige Delikates­ se von Zeit zu Zeit naschen? Honig ist einer der Naturwunder. Dank sei­ nem ausserordentlichen biologischen Wert ist er ein wichtiger Bestand­ teil der Nahrung und er ist auch ein Natur-Allheilmittel. Jetzt können Sie ihn aus gesunden Kurwäldern in Karlsbad nach Hause mitnehmen. Die Arbeiter der Verwaltung von Kurwäldern bauten nämlich vor drei Jahren in den Wäldern einen Bienenstock und in diesem Jahre haben sie schon eine Rekord-Menge von 200 kg Honig abgefüllt. Wenn Sie also das Produkt der Bienen aus Karlsbad kosten möchten, können Sie den Honig in der Nähe des früheren Restaurants Hlg. Leonhard kaufen. Dass Sie sich ein seltenes Produkt nach Hause holen werden, beweist die Tatsache, dass sich Bienen auf einige Millionen von Blumen setzen müssen, bevor sie ein Kilogramm Nektar sammeln und in den Bienen­ stock bringen. Während eines Tages sind sie fähig, fast Hundert Kilometer zu fliegen. Es ist möglich zu der Zeit, wenn das Bienenvolk auf dem Hö­ hepunkt seiner Entwicklung angelangen ist und perfekte Informationen darüber hat, in welcher Richtung und wie weit sich die Weide befindet. Bienen übergeben sich die Informationen mit Hilfe ihrer Tänze auf Honig­ waben. Honig ist immer ein origineller Nektar-Cocktail aus verschiedenen Blumen und Kräutern. Qualitätshonig ohne erhöhten Wasser-Gehalt wird nicht verderben. Kristallisierter Honig wird seine ursprüngliche Konsis­ tenz wieder erhalten, wenn Sie ihn in warmes Wasser tauchen. Doch die Temperatur darf nie höher als 45 °C sein, sonst verliert er seltsame Stoffe. Erinnern Sie sich daran, wenn Sie Ihren Tee oder Ihre Milch süssen. Honig verstärkt wesentlich Immunität, hilft bei der Behandlung der Erkältung, verbessert Verdauung und verstärkt den psychischen Zustand. Wenn Sie sich eine Naturarznei gegen die meisten Krankheiten vorberei­ ten wollen, mischen Sie Honig und einen Teelöffel Zimt. Diese Kombina­ tion schützt gegen Infarkt, stärkt Adern und Venen, heilt Arthritis, hilft die Infektionen der Harnwege beseitigen, erniedrigt Cholesterin und lindert Zahnschmerzen. Die Auftragung von Honig und Zimt auf betroffene Stel­ len hilft bei Ekzemen, der Gürtelflechte und weiteren Hautkrankheiten. Und das ist nur ein lückenhaftes Verzeichnis von wohltuenden Wirkun­ gen des Honigs. Fassen wir sie also alle in eine von unseren Grossmüttern beliebte Redensart zusammen, nach der die Honig- Anwendung das Leben verlängert.

Кто бы иногда не побаловал себя сладкой, ароматной жидкостью великолепного золотистого цвета! Мед - это одно из чудес приро­ ды. Благодаря своей особой биологической ценности он является важным компонентом питания, а также природной панацеей. Ныне вы можете отвезти его из здоровых лесов курорта. Три года назад работники Управления лесов курорта заложили в лесах пасеку, а в этом году уже скачали рекордное количество меда - двести килограммов. Если же вы хотите испробовать продукт деятельно­ сти карловарских пчелок, можете здешний мед купить на любимой лесной остановке у святого Леонарда (Linharta). О том, насколько редкий продукт вы отнесете домой, свидетель­ ствует, например, следующий факт: раньше, чем пчелы соберут и принесут в ульи один килограмм нектара, они должны сесть на несколько миллионов цветков. За день пчелы способны налетать до ста километров. Это возможно в разгар сезона сбора меда, когда пчелки, танцуя над сотами, передают друг другу информацию, куда и как долго лететь на пастбище. Каждый мед является оригиналь­ ной смесью нектаров из разных цветов и трав. Качественный мед без повышенного содержания воды никогда не испортится. Закри­ сталлизованный мед вернет свою оригинальную консистенцию, если опустить его в теплую воду. Однако никогда не нагревайте его выше 45 °C, иначе мед потеряет ценные вещества. Помните об этом при приготовлении чая или кипячении молока. Мед значительно усиливает обороноспособность организма, помогает при лечении переохлаждения, улучшает пищевари­ тельный процесс, укрепляет психику и нормализует сердечную деятельность. Если вы хотите приготовить природное лекарство от большинство болезней, смешайте мед с ложечкой корицы. Эта комбинация хранит от инфаркта, укрепляет кровеносные сосуды, лечит артрит, помогает устранить инфекцию мочевыводящих пу­ тей, снижает уровень холестерина, уменьшает боль зубов. Аппли­ кация меда и корицы на больные места лечит экземы, опоясываю­ щий лишай и прочие кожные заболевания. A это далеко не полный перечень полезных воздействий меда. Короче, как говорили наши бабушки, мед продлевает нам жизнь.

Honey from Karlovy Vary Everyone enjoys this sweet and beautifully golden delicacy from time to time. Honey is one of the wonders of nature. It is an important com­ ponent of nourishment because of its exceptional biological value and it is also a natural cure-all. You can take it home from healthy woods of Karlovy Vary now. Workers of the Spa Woods Authority built a bee­ hive in the woods three years ago and if you want to taste the product of the bees of Karlovy Vary, you can buy local honey in the popular resting place near St Linhart Restaurant. The fact that bees have to sit down on several millions of flowers before they collect a kilogramme of honey and bring it to the beehive proves how precious this product is. They are able to fly up a hundred kilo­ metres a day. It is possible when the colony of bees reaches its peak and under condition it has perfect information about how far and in what direction the pasture is. Bees share the information by means of dances on honeycombs. Honey is always an original cocktail mixed from nectars from different flowers and herbs. Quality honey without an increased content of water will never go bad. Crystallized honey will get its original consistence back when you dip it in warm water. However, the temperature must not exceed 45 degrees; otherwise it would lose its valuable substances. Remember it while sweetening your tea or milk. Honey considerably strengthens immunity, helps to cure a cold, improves digestion and mental health and strengthens the heart. If you want to get a natural medicament for most illnesses, mix honey and a ­teaspoon of cinnamon. This combination protects from heart attack, strengthens veins and blood vessels, helps to cure arthritis and infections in the urina­ ry tract, to decrease the level of cholesterol and it also relieves toothache. Application of honey and cinnamon to afflicted places cures eczemas, shingles and other skin disorders. And this is just an incomplete list of beneficial effects of honey. Let us therefore sum them all in our grandmo­ thers’ favourite saying that using honey makes your life longer.

WWW.PROMENADA.CZ

25


SINCE 1992

NEJMODERNĚJŠÍ OFSETOVÁ TISKÁRNA V KRAJI

Tiskneme, jako když lžeme... KALENDÁŘE | DESKY S VÝSEKEM | ČASOPISY | KNIHY SAMOLEPKY | LETÁKY | VIZITKY | PLAKÁTY | WOBLERY BROŽURY | KATALOGY | OBÁLKY... TISK | VÝSEK | LAMINACE | VAZBA V1, V2, V8 KROUŽKOVÁ VAZBA

Tiskárna GARMOND spol. s r.o. Průběžná 250 362 63 Dalovice info@garmond-tisk.cz

HOTLINE +420 773 800 400

www.garmond-tisk.cz


10th year

Friday Jazz Evenings

in Club Imperial 2015

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

 RESERVATION: +420 353 203 761 daily after 7 p.m.


CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


Choďte s nordic walking hůlkami a budete zdraví a šťastní Karlovarské i mariánskolázeňské lesy jsou doslova protkány sítí cest, pěšin, ste­ zek, někdy asfaltových, jindy písčitých, s různým výškovým rozdílem. Je na nich množství altánků, laviček a další drobné architektury, kterou tu už v minulých sto­ letích nechali z vděčnosti za uzdravení postavit lázeňští hosté. Těžko tedy najdete vhodnější místo pro nordic walking (NW). Však se to také v lázeňských lesích v po­ sledních letech doslova hemží nadšenci s hůlkami v rukou. Hole ovšem neslouží k opírání, jak to u mnohých vidíme. Je proto vhodné nechat si pro začátek vysvětlit a ukázat techniku instruktorem. „Pokud techniku NW zvládnete správně, zapojíte až 90 procent svalů těla,“ připomíná instruktor školy Nordwalk Miroslav Černý. Zdravotní přínos severské chůze je zásadní. Kromě zvý­ šení fyzické kondice zlepšuje srdeční činnost a krevní oběh, zvyšuje kapacitu plic, pomáhá lymfatickému systému. Správná technika odlehčuje kloubům. Rázná a častá chůze s hůlkami je velmi účinná metoda i pro redukci hmotnosti, je však třeba chodit pravidelně několikrát týdně, alespoň půl hodiny. Výčet pozitiv, která nordic walking chůze přináší, je mnohem delší; zpočátku pocítíte odbourání stre­ su a vyplavení endorfinů - hormonů štěstí. Až se vrátíte z první vycházky, pocho­ píte a do lesů už bez hůlek nevyjdete. Jsou navíc výborným pomocníkem při stoupání, či naopak při chůzi z prudkého kopce. Hůlky vám půjčí a instruktora domluví ve většině lázeňských domů, rovněž Info­ centrum města Karlovy Vary organizuje pravidelné vycházky.

30

WWW.PROMENADA.CZ

Walk with Nordic Walking Sticks and You Will Be Healthy and Happy The spa woods of Karlovy Vary and Mariánské Lázně are literally covered in a net­ work of roads and paths whose surface is sometimes asphalt and sometimes sandy and which differ in their steepness. There are lots of summerhouses, ben­ ches and small architectural works on them. Spa visitors had them built out of gratefulness for their recovery in the past centuries. You can hardly find a more suitable place for Nordic Walking (NW). And spa woods have been really teeming with enthusiasts with Nordic walking sticks in recent years. However, the sticks should not be used for leaning on as many of them might think. It is therefore a good idea to find an instructor who will explain and show the necessary technique to you in the beginning. If you manage the NW tech­ nique correctly, you will involve up to 90% of your muscles. The health benefit of Nordic walking is essential. Apart from improving your physical condition, Nordic walking also improves the heart activity, circulation of the blood, increases the capacity of lungs and helps the lymphatic system. Correct technique relieves joints. Brisk and frequent walking with stick is also a very effective method how to lose weight; however, it is necessary to walk regularly for at least half an hour seve­ ral days a week. But the list of positives connected with Nordic walking is much longer - it relieves stress and causes a flood of endorphins - hormones of happi­ ness - in your body. Before you return from your first walk, you will understand it and will never go to the woods without the Nordic walking sticks. In addition to it, they are an excellent aid when you have to climb or go down a steep hill. You can borrow the sticks and contact an instructor in most spa houses and the Information Centre of Karlovy Vary organizes regular walks too.


Lenka Andělová

Ходите с палками nordic walking и будете здоровы и счастливы Карловарские и мариансколазеньские леса буквально пронизаны сетью до­ рог, троп и тропинок, иногда асфальтированных, порой песчаных, проложен­ ных на разных уровнях высоты. На них стоит множество беседок, скамеек и прочей мелкой архитектуры, которую еще в прошлые века поставили в благодарность за излечение гости курорта. Вряд ли вы найдете место, бо­ лее подходящее для nordic walking (NW). Ведь в последнее время в лесах ку­ рорта буквально снуют энтузиасты с палками в руках. Однако палки не предназначены к опоре на них, как мы у многих видим. По­ этому для начала хорошо было бы обратиться к инструктору за разъяснени­ ями и рекомендациями по технике ходьбы. Если вы правильно овладеете техникой NW, при ходьбе будут задействованы 90 процентов мускулатуры вашего тела. Северная ходьба имеет большое значение для здоровья. Кроме улучшения физической кондиции, улучшается сердечная деятельность и кровообращение, увеличивается объем легких, нормализуется лимфатиче­ ская система. Правильная техника облегчает давление на суставы. Энергич­ ная и частая ходьба с палками является весьма действенным методом для уменьшения веса, однако надо ходить регулярно несколько раз в неделю хотя бы по полчаса. Количество позитивных моментов, которые приносит ходьба nordic walking, многим больше; сначала вы почувствуете отстранение стресса и выделение эндорфина - гормона счастья. Это вы поймете после первой же прогулки и в лес без палок уже не отправитесь. К тому же они от­ лично помогают при подъеме или спуске с крутого холма. В большинстве курортных домов вам выдадут напрокат палки и договорятся о консультации инструктора, а также Информцентр города Карловы Вары организует регулярные прогулки.

WWW.PROMENADA.CZ

31


POHOSTINNÁ

KRÉTA Nejjižnější řecký ostrov patří k největším ve Středozemním moři. Je to ostrov rozmanitý, na kterém najdete kromě krásných pláží také relativ­ ně vysoké hory, kaňony a spoustu historických památek. Mezi cestova­ teli se říká, že nejhezčí je západní a jižní část ostrova. Za pozornost stojí v západní části charismatická Chania. V minulosti to byl vyhledávaný přístav, který někomu může připomínat Benátky. Najdete tu spoustu romantických uliček, kamenných domků, dvorečků a starý egyptský maják - dominantu přístavu. Jihozápadní pláže oplývají dlouhými mělčinami, jemným bílým pískem a azurově průzračnou vodou. Na severozápadním cípu ostrova v ho­ rách najdete jednu z nejhezčích evropských pláží Balos Beach. Cesta autem je sem skutečné dobrodružství; překonat totiž musíte kameni­ tou cestu po útesech a na závěr sestupovat dvacet minut z vrcholku skály dolů k moři. Námaha ovšem stojí za to. Odměnou je čistá pláž bez jakékoliv zástavby a nádherný výhled na lagunu i okolní ostrovy. Další ze západních top pláží s křišťálově čistou vodou je Fallasarna. Nachází se ve stejnojmenném malém městečku, kde panuje klid a pohoda. V provozu jsou tu asi tři penziony a několik restaurací ukrytých v olivových sadech. Posledním typem na krásné koupání je pláž Elafonisi na jihozápadě ostrova. Mluví se o ní jako o evropském Tichomoří. Pokud cestujete od severu, pojedete přes krásné hory plné kamenných vesniček a úzkých silniček. Voda je čistá a díky mělčinám teplá. Lagunou se dá po kolena přebrodit na nedaleký ostrov Elafonisi se žluto-růžovým pískem. V okolí se nachází několik písečných dun. Jde o oblíbené místo turistů a můžete si zde pronajmout lehátka s deštníky a občerstvit se v několika barech. Řeckou Krétu rozhodně navštivte, má co nabídnout. Místní lidé jsou velmi pohostinní a v rodinných tavernách se dobře a levně najíte. Z Heraklionu pak máte možnost vyplout do některého z dalších řeckých ostrovů.

32

WWW.PROMENADA.CZ

Hospitable Crete The southernmost Greek island ranks as one of the largest in the Medi­ terranean. It is a varied island where, apart from beautiful beaches, you can also find relatively high mountains, canyons and a number of histo­ rical monuments. Travellers say that the western and southern parts of the island are the most wonderful. Especially charismatic Chania in the western part is worth seeing. You can find there numerous romantic lanes, little stone houses and yards and an old Egyptian lighthouse which dominates the island. South-western beaches abound in long shallow spots, fine white sand and sky-blue clear water. One of the most beautiful European beaches, Balos Beach, lies in the north-western tip of the island in the mountains. A car ride there is a real adventure as you have to go along a stony cliff road and then to make a twenty-minute-descent from the top of the rock down to the sea. However, it is worth the effort. You will be rewarded with a clean beach without any buildings and a breathta­ king view of the lagoon and the neighbouring islands. Another of western top beaches with crystal clear water is Fallasarna. It is situated in a little town of the same with a peaceful and pleasant atmosphere. There are three family- run hotels here as well as some restaurants hidden in olive groves. The last bathing tip is the Elafonisi Beach in the southwest of the island. It is nicknamed the European Pacific. If you are coming from the north, you will go over beautiful mountains full of little stone villages and narrow roads. The water is clean and owing to shallow spots warm. You can wade through the knee-deep water of the lagoon to the nearby island Elafonisi with yellow and pink sand. There are several sand dunes in the neighbourhood. It is a place popular with tourists and you can hire a deck chair and a beach umbrella and refresh yourself in several bars. Visiting Greek Crete is a must; it has a lot to offer. Local people are very hospitable and you can eat well and cheaply in local taverns. Then you can set off to some of other Greek islands from Heraklion.


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

Гостеприимный Крит Самый южный греческий остров относится к одним из больших в Средиземном море. Остров разнообразен, на нем, кроме краси­ вых пляжей, найдете также относительно высокие горы, каньоны и массу памятников старины. Путешественники говорят, что самые красивые части острова - западная и южная. В западной части до­ стойной внимания является харизматическая Ханья. В прошлом это был известный порт, который кое-кому может напомнить Венецию. Здесь вы найдете множество романтических улочек, каменных домиков, двориков и старый египетский маяк - доминанту порта. Юго-западные пляжи кружены длинными отмелями, мягким белым песком и лазурной прозрачной водой. На северо-западном мысу острова в горах вы найдете один из самых красивых пляжей Евро­ пы Балос. Автомобильная дорога сюда является истинным приклю­ чением; надо преодолеть каменистую дорогу по утесам, а в конце пути двадцать минут спускаться с вершины скалы вниз к морю. Однако результат стоит того. Награда - чистый пляж без единой постройки и великолепный вид на лагуну и близлежащие острова. Следующим из западных пляжей с кристально чистой водой являет­ ся Фалласарна. Она находится в одноименном городке, где господ­ ствуют тишина и покой. Здесь работают три пансиона и несколько

ресторанов, скрытых в оливковых рощах. Последней возможностью прекрасного купания является пляж Элафонисси на юго-западе острова. Его называют европейским Тихим океаном. Если вы путе­ шествуете с севера, поедете через красивые горы, полные каменных деревенек и узких дорожек. Вода в лагуне чистая и благодаря отме­ лям теплая. Можно, идя по колено, перейти на лежащий неподалеку остров Элафонисси с желто-розовым песком. Неподалеку находятся несколько песчаных дюн. Это любимое место туристов, здесь можно арендовать лежаки с зонтами и посетить несколько баров. Греческий Крит посетите обязательно, ему есть что предложить. Местные жители очень гостеприимны, а в семейных тавернах можно хорошо и недорого поесть. Из Ираклиона можно отплыть до какого-нибудь другого греческого острова. WWW.PROMENADA.CZ

33


e t ň e m o p a z e N

navštívit!

CHODOVAR®

BEER WELLNESS LAND

Rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané je jedinečným místem, kde se vyrábí přes 500 let pivo tradičními postupy - od ječmene, až po plnou pivní láhev. Slad k vaření piva je připraven ve vlastní humnové sladovně. Výroba piva je unikátní používáním otevřených kvasných kádí ve spilkách a dlouhodobým zráním piva v 800 let starém skalním labyrintu ležáckých sklepů.Je zde umístěno 55 sudů s obsahem 99 až 450 hl. Pro zachování přírodního charakteru se pivo stáčí bez jakýchko­ liv tepelných a chemických úprav. Prohlídky pivovaru s odborným výkladem jsou organizovány denně ve 14 hodin. Pozoruhodný historický areál pivovaru v Chodové Plané, jehož romantické provozní budovy pocházejí z roku 1862, je vyhle­ dávaným turistickým místem. Svým návštěvníkům nabízí atraktivní prostředí stylové Restaurace VE SKÁLE situované v části skalního labyrintu pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum a wellness Hotel U SLÁDKA*** s originálními pivními lázněmi, jejichž procedury mají ozdravný účinek a využívají zdroje přírodní minerální vody Ilsano® a produktů k vaření piva. Otevírací doba: Prohlídky pivovaru s odborným výkladem Restaurace Ve Skále pravé Pivní lázně®

denně ve 14 hod. denně 11-23 hod. denně 9-17 hod.

CHODOVAR® - BIER-WELLNESS-LAND ...vergessen Sie nicht, es zu besuchen! Die Familienbrauerei Chodovar in Chodová Planá ist ein einzigartiges Platz, wo Bier mit traditionellen Methoden - von Gerste bis zu einer vollen Bierflasche-mehr als 500 Jahre gebraut wird. Das Gerstenmalz notwendig zum Bierbrauen bereiten sie hier in ihrer eigenen Mälzerei vor. Das Bierbrauen ist einzigartig dank der Benutzung offener Gär­ bottiche in Füllkammern und langem Bierreifen in einem 800 Jahre alten Felsenlabyrinth von Lagerkellern. Hier befinden sich 55 Fässer, derer Umfang von 99 bis 450 hl beträgt. Um den Naturcharakter zu er­ halten, wird das Bier ohne alle thermischen und chemischen Behand­ lungen abgefüllt. 34

WWW.PROMENADA.CZ

Brauereiführungen werden täglich um 14 Uhr organisiert. Das merkwürdige Gelände der Brauerei in Chodová Planá, derer ro­ mantischen Gebäude aus dem Jahre 1862 stammen, ist von Touristen sehr beliebt. Ihren Besuchern bietet es das attraktive Stilrestaurant VE SKÁLE an, das sich in einem Teil des Felsenlabyrinth von Bierkellern befindet, weiter ein kleines Bierbraumuseum und das Wellness-Hotel U SLÁDKA mit einem originellen Bierbad, dessen Behandlungen einen heilenden Effekt haben und die Quelle des Naturmineralwassers Ilsano® sowie die zum Bierbrauen benutzten Produkte anwenden. Öffnungszeit: Brauereiführungen Restaurant Ve Skále echtes Bierbad®

täglich um 14 Uhr täglich 11-23 Uhr täglich 9-17 Uhr

CHODOVAR® - BEER WELLNESS LAND ...do not forget to visit it! The family-run brewery Chodovar in Chodová Planá is a unique place where beer has been made by means of traditional methods for more than 500 years - from rye up to a full beer bottle. The malt necessary for beer brewing is prepared in the malt-house which is a part of the brewery. The beer production is unique thanks to open fermenta­ tion barrels in cooling rooms and long-term ripening of beer in the 800-year-old labyrinth of lager cellars. There are 55 beer barrels here whose volume ranges from 99 to 450 hl. To preserve its natural chara­ cter, the beer is bottled without being treated thermally or chemically. Guided tours round the brewery are organized daily at 2 p.m. The remarkable historical grounds of the brewery in Chodová Planá, whose romantic buildings date from 1862 is a place popular with tourists. It offers them the attractive and stylish Restaurant VE SKÁLE, which is located in a part of the labyrinth of beer cellars, a small museum of beer brewing and the wellness Hotel U SLÁDKA with an original beer bath whose treatments have therapeutic effects and make use of a source of mineral water llsano® and products used in beer brewing.


Opening hours: Guided tours round the brewery Restaurant Ve Skále Genuine Beer Bath ®

daily at 2 p.m. daily 11 a.m.-11 p.m. daily 9 a.m.-5 p.m.

ХОДОВАР® - BEER WELLNESS LAND ...не забудьте посетить! Семейная пивоварня Ходовар в поселке Ходова-Плана является уникальным местом, где вот уже более 500 лет пиво производится традиционным путем - от ячменя до полной бутылки пива. Солод к варке пива готовится в собственной солодовне. Производство пива является уникальным использованием открытых бочек в бро­ дильнях и долговременным вызреванием пива в 800-летнем скаль­ ном лабиринте подвалов. Здесь размещено 55 бочек объемом от 99 до 450 гектолитров. Для сохранения естественного характера пиво разливается без каких-либо тепловых и химических обработок. Экскурсии по пивоварне с пояснительным текстом организованы ежедневно в 14 часов. Интересный исторический ареал пивоварни в поселке Ходо­ ва-Плана, чьи романтические здания датированы 1862 годом, является излюбленным туристическим центром. Своим гостям он предлагает активную среду стильного Ресторана В СКАЛЕ, разме­ щенного в части скального лабиринта пивоваренных подвалов, небольшой пивоваренный музей и wellness Отель U SLÁDKA*** с оригинальной пивной лечебницей, процедуры которой имеют оздоровительный характер, используют источники минеральной воды Ilsano®, а также продукты к варке пива. Часы работы: Экскурсии по пивоварне с пояснительным текстом Ресторан В Скале подлинная Пивная лечебница®

ежедневно в 14 часов ежедневно 11-23 час. ежедневно 9-17 час.

Tel : +420 374 611 650, +420 374 617 100

Chodová Planá • Ходова-Плана GPS: 49°53‘40.45“N, 12°43‘45.32“E (pravé Pivní lázně® • echtes Bierbad® • Genuine Beer Bath® • подлинная Пивная лечебница®) GPS: 49°53‘36.11“N, 12°43‘34.49“E (Restaurant Ve Skále • Ресторан В Скале)

www.chodovar.cz

PROGRAM

V RODINNÉM PIVOVARU

Chodovar

®

28.11. 2015

Pivovarská tančírna 2015 Slavnostní naražení 1. sudu vánočního speciálu. Uvidíte, co jste ještě neviděli, ucítíte, co jste ještě necítili…

Brauereiball 2015 Feierliches Anzapfen des 1. Bierfasses des speziellen Weihnachtsbiers, stilvolle Live-Musik. Sie sehen Ungesehenes, spüren Unerspürtes…

Пивоварская танцовачка 2015 Торжественное „открытие“ рождественского специала, стильная живая музыка. Увидите, что вы ещё не видели, почувствуете, что вы ещё не чувствовали...

www.chodovar.cz


VI. ročník karlovarského divadelního festivalu

BEST FEST 2015 Karlovarské divadlo připravilo přehlídku nejlepších českých inscenací a divadelních osobností.

V historické budově divadla uvede představení, která prověřil čas a která si získala nadšení kritiků i publika. Těšit se tak můžete na mimořádné umělecké zážitky i obdivuhodné herecké výkony. Divadelní festival se koná od 1. října do 30. listopadu 2015 pod záštitou primátora města Ing. Petra Kulhánka. Věcné dary poskytly a.s. Moser a Thun. Listopadová festivalová představení začínají v 19.30 hod. 36

WWW.PROMENADA.CZ


pondělí 2. listopadu Nikolaj Koljada: SLEPICE Činohra Karlovarského městského divadla V divadle řádí Slepice - sousto pro vaše bránice! Vtipná gogolovská komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Na herecké ubytovně se v nekřesťansky časnou hodinu odehrají životně důležité konflikty o to, kdo koho miluje více, kdo slouží Paní Thálii kvalitněji, kdo přináší na oltář Umění a Lásky větší oběti a kdo kde mohl být, kdyby... Tomu všemu vévodí otázka - kdo je tady vlastně slepice? Umělci se perou a masky padají. Hrají: Šárka Hrabalová, Lucie Domesová, Magdaléna Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek Režie: Jiří Seydler úterý 3. listopadu Petr Zelenka: TEREMIN Dejvické divadlo Příběh člověka, který navždy změnil tvář moderní hudby. Věnováno Robertu Moogovi. Hra vychází z osudů skutečné postavy, ruského vědce, hudebníka, ale také tajného špiona Lva Sergejeviče Teremina. Muže, o kterém prohlásil Robert Moog, že nebýt jeho, nikdy by nedokázal sestrojit syntezátor. Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička, Jiří Bábek, Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová / Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Eliška Boušková, Pavel Šimčík, Václav Jiráček, Petr Koutecký Režie: Petr Zelenka pátek 6. listopadu Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Za roli Evy Mearové získala Simona Stašová cenu THÁLIE 2007. Hrají: Simona Stašová, Ernesto Čekan, Čestmír Geboutský, Andrea Daňková, Helena Karochová, Vojtěch Záveský Režie: Milan Schejbal pondělí 9. listopadu Maksim Komaro, Rostislav Novák ml.: PLAY Cirk La Putyka Cirk La Putyka se věnuje novému cirkusu a překračuje hranice mezi akrobacií, moderním tancem a sportem. Důležitá je nejen profesionalita v jednotlivých divadelních a cirkusových číslech, ale i téma, příběh a sdělení. Představení Play sleduje téma: dětské hřiště. Tedy malý svět ve velkém městě. Má své obyvatele, svá pravidla, své hrdiny i poražené. Své lásky i křivdy. Svůj prostor i čas. Co je blízko, může být daleko a chvilka může trvat věčnost. A navíc, málokdo ví, že hřiště má i svá tajemství. Hrají: Jiří Kohout, Vojtěch Fülep, Jiří Weissmann, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Alexandr Volný,  Zuzana Havrlantová Režie: Maksim Komaro středa 11. listopadu David Drábek: KOULE Klicperovo divadlo Hradec Králové Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou hrou roku. Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se k Vám. Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek, o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích i o set­kání s nedostižnou legendou Radmilou. A k tomu všemu zpívá Karel Hála, doktor Cvach míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje o pionýrském odznáčku a Štěpánka Haničincová pomáhá čertíku Bertíkovi odvelet do pekel soudruhy Husáka a Štrougala. Když přidáte srdceryvnou výpověď zfetované laboratorní myši, dojde vám jedno: Pokud rozhlasová verze způsobila pobouření, tak divadelní verze opupínkuje celou českou kotlinu. Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová Poulová, Isabela Bencová Smečková, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák Režie: David Drábek pátek 13. listopadu Marc Camoletti: BYT NA INZERÁT Divadelní společnost Háta Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. Na jedné adrese tak spolu bydlí klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí ve Francii mimořádně úspěšná komedie. Nabízí řadu vtipných situací a dialogů, jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem. Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa / Martin Sobotka Režie: Marie Lorencová

WWW.PROMENADA.CZ

37


Divadlo Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Kluby Clubs Divadlo Husovka, Klub Paderewski 

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ do 30.11., Best Fest 2015, 6. ročník karlovarského divadelního festivalu. Podrobný program viz str. 36-37. 1.11. ne 15 hod., I. Peřinová: Princezny jsou na draka, velká činoherní pohádka. Docela velké divadlo. 4.11. st 19.30 hod., Jinoznění, cesty do světa fantazie, rytmů a hudebních ploch. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 21.11. so 17-22.30 hod., Noc divadel 2015 - Všechny cesty vedou do KMD, odpolední pohádka, prohlídky divadla, večerní divadelní ukázky, kvízy ad. 27.11. pá 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Ani za milion!,

27.11. pá 19.30 hod., Longital, špička slovenské alternativní scény. 29.11. ne 15 hod., V. Peška: Komedie o narození Ježíška aneb Betlém, narodil se Kristus Pán - veselme se. Divadelní studio D3. 30.11. po 19.30 hod., Tibet, přechod Transhimáláje, přednáška Č. Lukeše.

v brilantní detektivní komedii je všechno trochu jinak, než se zdá… Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková. Divadlo v Rytířské. 28.11. so 19.30 hod., N. Koljada: Slepice, komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Hrají: Š. Hrabalová, L. Domesová, J. Untermüller ad. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Music programmes - see the section Concerts. RU Музыкальные программы - см. рубрику Концерты. DE

Kino Drahomíra

Club Imperial - Hotel Imperial

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 19.11. čt 18 hod., Poezie & Jazz, T. Tranströmer: Přijde smrt a vezme ti míry.

Husovo nám. 2, % 603 375 555, www.husovka.info 3.11. út 19.30 hod., Kaleidoskop Jana Rejžka, poslechový pořad. 11.11. st 19.30 hod., Dunajská vlna, zakládající členové sk. Dunaj J. Ostřanský a V. Václavek spojili své síly s bubenicí M. Antalovou. 12.11. čt 19.30 hod., Vocal Band Quartet & Henry Band, jazzový večer. 13.11. pá 19.30 hod. V. Klimáček: Historky z fastfoodu, ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch druhých. Divadelní studio D3. 19.11. čt 19.30 hod., Neřež, mladší sestra slavných Nerez zahraje staré hitovky i poslední novinky. 20.11. pá 19.30 hod., Ben Dover & Megaphone, karlovarská pop funková formace a jejich pražští hosté. 22.11. ne 19.30 hod., Vocal Band Quartet & Jan Jirmásek st., jazzový večer. 24.11. út 19.30 hod., T. Vůjtek: Smíření, scénické čtení v kabaretním duchu. Letem světem koncem války. Divadelní studio D3.

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

25. historický seminář Karla Nejdla 29.11. ne 9 hod., Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1, % 353 222 536-7

Interaktivní galerie Becherova vila

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 6.11. pá 20.30 hod., Montgomery Quinlan Quintet, kombinace špičkových hudebníků z amerického Colorada s prvotřídní českou rytmikou. 13.11. pá 20.30 hod., Robert Balzar Trio, v sestavě s výborným pianistou J. Levíčkem. 20.11. pá 20.30 hod., Olga Kuthanová Quartet, známé swingové standardy se zaměřením na brazilskou bossa novu. 27.11. pá 20.30 hod., Petr Kroutil Orchestra, hudební show pod taktovkou herce a zpěváka P. Kroutila.

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. 14., 28.11. so, 17.11. út 14, 15, 16 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro děti i dospělé.

Nestor karlovarské vlastivědy, bojovník za rozvoj Karlových Varů a jejich lázeňství, pan Karel Nejdl, se narodil před 115 lety v měsíci listopadu (30.11.). Na jeho počest se každoročně na podzim pořádá historický seminář za účasti mnoha historiků, badatelů a přátel Karlových Varů. Ze semináře bude opět vydán sborník přednesených příspěvků.

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz 17.11. út 19.30 hod., Fascinující svět hudby, americká hudba v podání PiKap Quartetu.

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421. DE

Karel Nejdl


KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

A MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA

JSOU PARTNEŘI

Od roku 1991 vystupuje každoročně vždy v listopadu Karlovarský symfonický orchestr na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, kterou pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka. Orchestr pravidelně doprovází soutěžící ve finálovém kole a na závěrečném koncertu laureátů. Letos vystoupí navíc Karlovarský symfonický orchestr s mladými pěvci na mimosoutěžním slavnostním koncertě u příležitosti 50. výročí mezinárodní pěvecké soutěže. V programu slavnostního koncertu zazní árie z nejslavnějších děl světové operní tvorby autorů Dvořáka, Smetany, Verdiho, Pucciniho, Mozarta, Čajkovského a dalších. Vedle koncertů spojených s pěveckou soutěží, které tvoří tři čtvrtiny listopadového programu KSO, uvede orchestr počátkem měsíce koncert Pocta Čajkovskému, kterým připomene 175. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů. Na koncertě vystoupí jako sólistka ruská klavíristka Sofja Gülbadamova a zazní na něm poslední Čajkovského symfonické dílo - Symfonie č. 6 h moll Patetická, kterou sám autor označil za svou nejlepší skladbu.

Karlovy Vary Symphony Orchestra and the International Antonin Dvorak Singing Competition are Partners The Karlovy Vary Symphony Orchestra has been playing at the International Antonin Dvorak Singing Competition always in November since 1991. The competition is organized by the International Antonin Dvorak Vocal Centre. The orchestra regularly accompanies contestants in the final round and at the final concert of prize-winners. This year the Karlovy Vary Symphony Orchestra will also appear with the young musicians at the outof-competition gala concert on the occasion of the 50th anniversary of the international singing competition. The programme of the gala concert includes the arias from the most popular operas by Dvořák, Smetana, Verdi, Puccini, Mozart, Tchaikovsky and others. Apart from the concerts connected with the singing competition, which covers three quarters of the KSO program in November, the orchestra will present a concert called The Tribute to Tchaikovsky at the beginning of the month to remember the 175th birthday of one of the most important composers in the world. The soloist will be Russian pianist Sofja Gülbadamova and you will hear the last Tchaikovsky’s symphony - Symphony No. 6 in H minor Pathétique which the composer himself considered his best work.

Карловарский симфонический оркестр и Международный конкурс вокалистов имени Антонина Дворжака - партнеры С 1991 года Карловарский симфонический оркестр ежегодно выступает на Международном конкурсе вокалистов имени Антонина Дворжака, который устраивает Международный центр вокалистов им. А. Дворжака. Оркестр регулярно сопровождает конкурсантов на 3-м туре и заключительном концерте лауреатов. В этом году симфонический оркестр также выступит с молодыми певцами на торжественном концерте по случаю полувекового юбилея конкурса. В программе концерта прозвучат арии из прославленных опер Дворжака, Сметаны, Верди, Пуччини, Моцарта, Чайковского и других. Кроме концертов, связанных с конкуром и составляющих три четверти ноябрьской программы КСО, в начале месяца оркестр представит концерт Памяти Чайковского, посвященный 175-й годовщине одного из величайших композиторов мира. В качестве солистки выступит русская пианистка Софья Гюльбадамова. Прозвучит последнее симфоническое произведение Чайковского Симфония №. 6 си-минор Патетическая, которую сам автор назвал своим самым лучшим произведением.

Sofja Gülbadamova Софья Гюльбадамова

kso

www.

.cz


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты 50. mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 12.-20.11.

junior, operní obor, Karlovarský symfonický orchestr, dirigent: F. Drs. 19.11. čt 21 hod., Kriváň, Slavnostní vyhlášení výsledků 20.11. pá 19.30 hod., Městské divadlo, Závěrečný koncert vítězů a laureátů, Karlovarský symfonický orchestr, dirigent: F. Drs.

50. Internationaler Dvořáks Gesangwettbewerb

V roce 1966 byla pro posluchače konzervatoří a vysokých uměleckých škol založena v Karlových Varech pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Jako jediná svého druhu v České republice se postupně stala uznávanou soutěží mezinárodní. Peter Dvorský, předseda poroty, o setkávání mladých pěvců řekl: „Tato pěvecká soutěž je jako rodinné stříbro Karlových Varů“.

12.-20.11.

12.11. čt 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Slavnostní zahajovací koncert 13.11. pá 9-16 hod., Alžbětiny lázně, Operní naděje, soutěž pěvců 16-20 let. 13.11. pá 19.30 hod., Kriváň, Slavnostní zahájení 14.11. so 9.30-18.30 hod., Alžb. láz., 1. kolo soutěže, obor junior. 15.11. ne 9.30-18.30 hod., Alžb. láz., 1. kolo soutěže, operní obor. 16.11. po 13-18.30 hod., Alžb. láz., 2. kolo soutěže, obor junior. 17.11. út 13-18 hod., Alžb. láz., 2. kolo soutěže, operní obor. 18.11. st 9.30-13.30, 15.30-18.30 hod., Alžb. láz., 1. a 2. kolo soutěže, písňový obor. 19.11. čt 15-18 hod., Městské divadlo, Finále s orchestrem, obor

12.11. Do 19.30 Uhr, Grandhotel Ambassador Národní dům, Festliches Eröffnungskonzert 19.11. Do 15-18 Uhr, Stadttheater, Finale Runde mit dem Orchester, Junior, Operngesang. 20.11. Fr 19.30 Uhr, Stadttheater, Schlusskonzert der Preisträger

Další koncerty Weitere Konzerte • Other Concerts • Прочие концерты

17.11 вт 19.30 час., Концерт Луции Билой, звезды чешской поп-музыки. 25.11 ср 19.30 час., Glenn Miller Story

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Im Jahre 1966 fand in Karlsbad der erste Antonín DvořákGesangwettbewerb für Studenten der Konservatorien und Musikhochschulen statt. Der einzige Wettbewerb seiner Art in der Tschechischen Republik wurde allmählich zum renommierten internationalen Wettbewerb.

academies. The only contest of its kind in the Czech Republic has gradually become a renowned international competition. Nov 12th Thu 7.30 p.m, Grandhotel Ambassador Národní dům, Festive opening concert Nov 19th Thu 3 p.m.-6 p.m., Town Theatre, Final round with the orchestra, junior, opera. Nov 20th Fri 7.30 p.m., Town Theatre, Final concert of prize winners

50-й международный конкурс вокалистов имени Aнтонина Дворжака 12.-20.11

50th International Antonín Dvořák‘s Singing Competition Nov 12th-20th In 1966 the Antonín Dvořák Competition of Singing was started in Karlovy Vary. It was aimed at students of conservatoires and music

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

В 1966 году был основан Национальный конкурс вокалистов имени Антонина Дворжака для слушателей консерваторий и музыкальных академий с участием зарубежных певцов. Со временем конкурс приобрел известность не только в стране, но и за рубежом. 12.11 чт 19.30 час., Грaнд-oтeль Амбассадор, Торжественный концерт 19.11 чт 15-18 час., Городской театр, Финал тур конкурса с оркестром, категории юниор, опера. 20.11 пт 19.30 час., Городской театр, Заключительный концерт лауреатов

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

nám. Svobody 2, % 733 233 266

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 10.11. út 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. 17.11. út 19.30 hod., Recitál Lucie Bílé, nejpopulárnější česká zpěvačka za klavírního doprovodu P. Maláska. 25.11. st 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. DE 10.11. Di 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens 17.11. Di 19.30 Uhr, Rezital von Lucie Bílá, Star der Pop Musik. 25.11. Mi 19.30 Uhr, Glenn Miller Story EN Nov 10th Tue 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens Nov 17th Tue 7.30 p.m., Recital of Lucie Bílá, a star of pop music. Nov 25th Wed 7.30 p.m., Glenn Miller Story RU 10.11 вт 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины CZ

40

WWW.PROMENADA.CZ

T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz CZ 5.11. čt 19.30 hod., Pocta Čajkovskému, P.I. Čajkovskij: Fatum, symfonická fantazie, Koncert pro klavír č. 3 Es dur, Symfonie č. 6 h moll, S. Gülbadamova (Rus.)-klavír, Karlovarský symfonický orchestr. Dirigent: F. Merz (Něm.) 30.11. po 19 hod., Inflagranti & Josef Vojtek, koncert tria s doprovodnou kapelou a speciálním hostem - frontmanem skupiny Kabát. každou st-so 22 hod., Hudební a taneční večery DE 5.11. Do 19.30 Uhr, Konzert des Karlsbader Symphonieorchesters jeden Mi-Sa 22 Uhr, Musik- und Tanzabende EN Nov 5th Thu 7.30 p.m., Concert of the Karlovy Vary Symphony Orchestra every Wed-Sat 10 p.m., Music and dance evenings RU 5.11 чт 19.30 час., Концерт Карловарского симфонического оркестра каждую ср-сб 22 час., Музыкальные и танцевальные вечера

CZ 3.11. út, 12.11. čt 16 hod., Collours of Organ, varhanní koncerty V. Jelínka. 5., 19.11. čt, 10., 17., 24.11. út 16 hod., Ave Maria, varhanní koncerty. DE 3., 10., 17., 24.11. Di, 5., 12., 19.11. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Nov 3rd, 10th, 17th, 24th Tue, Nov 5th, 12th, 19th Thu 4 p.m., Organ concerts RU 3., 10., 17., 24.11 вт, 5., 12., 19.11 чт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206


CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna • Church of St Anna • Костел св. Анны

Sedlec, info % 353 563 621 6.11. pá 18 hod., Komorní koncert, K. Žmolková-soprán, J. Rezek-violoncello, P. Kšica-varhany a jazzoví hosté. 29.11. ne 16 hod., Adventní koncert, Sbor Orbis Pictus Ostrov, Dětský pěvecký sbor Rolnička, Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových. DE 6.11. Fr 18 Uhr, Kammerkonzert 29.11. So 16 Uhr, Adventskonzert EN Nov 6th Fri 6 p.m., Chamber concert Nov 29th Sun 4 p.m., Advent concert RU 6.11 пт 18 час., Камерный концерт 29.11 вс 16 час., Адвентный концерт CZ

Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz CZ Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Hotel Imperial • Отель Империал Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 17.11. út 19 hod., Komorní koncert, J. Meixnerová. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 17.11. Di 19 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Nov 17th Tue 7 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 17.11 вт 20 час., Камерный концерт CZ

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE

Lidový dům Školní 1, info % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz CZ

27.11. pá 20 hod., Jelen - Backstage Tour 2015

Thermal • Термал I.P. Pavlova 11, info % 603 717 399, www.thermal.cz • Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

CZ 20.11. pá 19 hod., Malý sál, Karlovarský hlas, 38. ročník pěvecké soutěže.

EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. Spas without borders, period exhibits connected with the phenomena of balneology and bathing, till Nov 30th. RU Зал Цандера, Императорская ванная - осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. Курорты без границ - эпохальные экспонаты связанные с феноменом бальнеолечения и купания, до 30.11.

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер 

Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com

CZ Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna - prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Lázně bez hranic - dobové exponáty spojené s fenoménem lázeňství a koupání, do 30.11. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad - Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. Kurorte ohne Grenzen - zeitgemässe Ausstellungsstücke, die mit dem Phänomen des Badewesens und Badens verbunden sind, bis zum 30.11.

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

WWW.PROMENADA.CZ

41


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Dotýkání - Pavel Besta - prolínání živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání celých lidských generací, do 8.11. Výběr z tvorby - Karel Bečvář - sochy, plastiky, vernisáž 19.11. v 17 hod., do 17.1. Na růžích ustláno - Jiří Kožíšek - porcelán, kresby, vernisáž 19.11. v 17 hod., do 17.1. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Berührung - Pavel Besta - Bilder, bis zum 8.11. Auswahl aus den Werken - Karel Bečvář - Statuen und Skulpturen, vom 19.11. bis 17.1. Auf Rosen gebettet - Jiří Kožíšek - Porzellan, Zeichnungen, vom 19.11. bis 17.1. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Touching - Pavel Besta - paintings, till Nov 8th. A selection of works - Karel Bečvář - sculptures and statues, from Nov 19th till Jan 17th. Bed of Roses - Jiří Kožíšek - porcelain and drawings, from Nov 19th till Jan 17th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Прикосновение - Павел Беста - живопись, до 8.11 Избранные произведения - Карел Бечварж скульптуры, статуэтки, с 19.11 до 17.1. Сладкая жизнь - Иржи Кожишек - фарфор, рисунок, с 19.11 до 17.1.

DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Inspiration - Josef Fantura - poetische weibliche Akte auf schwarzweissen Fotografien, bis zum 15.11. Grenz-Syndrom - Probleme der Sudeten mit den Augen tschechischer und deutscher Künstler, vom 26.11. bis 17.1. EN History of the building. Permanent exhibition. Inspiration - Josef Fantura - poetic female nudes in black and white photographs, till Nov 15th. Borderline Syndrome - problems of Sudetenland through the eyes of Czech and German artists, from Nov 26th till Jan 17th. RU История объекта. Постоянная выставка. Вдохновение - Иозеф Фантура - поэтические женские акты в черно-белых фотографиях, до 15.11. Пограничный синдром - проблематика судетского пограничья глазами чешских и немецких художников, c 26.11 до 17.1.

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Artkontakt 2015 - malba na textil, mezinárodní umělecká dílna, do 30.11. DE Artkontakt 2015 - Internationaler Workshop, bis zum 30.11. EN Artkontakt 2015 - International art workshop, till Nov 30th. RU Артконтакт 2015 - международная художественная мастерская, до 30.11.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Hotel Imperial • Oтель Империал • Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 Přírodní motivy - Lada Semecká - sklo, do 9.1. Lada Semecká - Glas, vom 10.10. bis 9.1. EN Lada Semecká - glass,from Oct 10th til Jan 9th. RU Лада Семецка - стеклo, с 10.10 до 9.1. CZ

DE

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111

CZ Zdena Bílková - šperky, do 1.11. Imperial Design Sympozium, do 29.11. DE Zdena Bílková - Schmuck, bis zum 1.11. Imperial Design-Sympozium, bis zum 29.11. EN Zdena Bílková - jewelry, till Nov 1st. Imperial Design Sympozium, till Nov 29th. RU Здена Билкова - ювелирные изделия, до 1.11. Imperial Design Sympozium, до 29.11.

CZ Matěj & Štěpán Rak - fotografie, do 8.11. Milíře 2015 - mezinárodní malířský plenér - obrazy, kresby, objekty, vernisáž 9.11. v 17 hod., do 12.1. DE Matěj & Štěpán Rak - Fotografien, bis zum 8.11. Meiler 2015 - Bilder, Zeichnungen, Objekte, vom 9.11. bis 12.1. EN Matěj & Štěpán Rak - photographs, till Nov 8th. Piles 2015 - paintings, drawings, objects, from Nov 9th till Jan 12th. RU Матей & Штепан Рак - фотографии, до 8.11. Костры 2015 - живопись, рисунки, объекты, с 9.11 до 12.1.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Drahomíra

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. CZ

Minea • Минеа

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Harmonie zralosti - Darina Dobrovodská Berková oleje, grafiky, do 30.11.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Design park - oživujeme město kreativním a designovým myšlením, do 4.12.

Krajská knihovna

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Inspirace - Josef Fantura - poetické ženské akty v černobílých fotografiích, do 15.11. Hraniční syndrom - problematika sudetského pohraničí očima českých a německých výtvarníků, vernisáž 26.11. v 17 hod., do 17.1. CZ

42

WWW.PROMENADA.CZ

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 Prodejní výstava skla DE Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла CZ

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ Očima vědce, ve spolupráci s Akademií věd ČR, od 2.11. do 14.11. 30 let od vypátrání relikviáře sv. Maura, vernisáž od 3.11. v 17 hod., do 26.11. Krušnohorská krajka, od 3.11. do 30.12.


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.11. ne 15 hod. - 3D, Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery. 1.11. ne 17 hod., Celebrity s.r.o., ČR 2015, #. Život blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. 1.11. ne 19.30 hod. - 3D, Marťan, USA 2015, T, #. Astronaut Mark Watney se ocitne sám na nepřátelské planetě. 2.11. po 17 hod., Amerika, It./Fr./GB 2015, T, 12N. Film o přátelství, svobodě a snění. 2.11. po 19.30 hod., Everest, USA 2015, T, #. 11. května 1996 sněžná bouře zabila nedaleko vrcholu Mount Everestu osm horolezců. 3.-4.11. út-st 17 hod., Marťan (viz 1.11.) 3.-4.11. út-st 19.30 hod., Sicario: Nájemný vrah, USA 2015, T, 15N. Státní hranice je jen jednou z hranic, kterou je třeba překonat. 5.11. čt 0.01 hod., 5.-8.11. čt-ne 17 hod., 5.-14.11. čt-so 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. 7.-8.11. so-ne 15 hod. - 3D, Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, USA 2015, Č, #. I outsider může slavit úspěch.

28.-30.11. so-po 17 hod., Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (viz 19.-27.11.)

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 2.11. po 19.30 hod., Roger Waters The Wall, VB 2014, #. Hudebně-zážitková road movie, která zachycuje světové koncertní turné zakládajícího člena legendární britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 2013. 3.11. út, 4.11. st, 6.11. pá 19.30 hod., 7.11. so 17 hod., Celebrity s.r.o., ČR 2015, #. Život blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. 5.11. čt 19.30 hod., Zázraky, viz Filmový klub. 7.-8.11. so-ne 14.30 hod., Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, USA 2015, Č, #. I outsider může slavit úspěch. 7.-8.11. so-ne 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. 8.11. ne 17 hod., Ztraceni v Mnichově, ČR 2015, #. Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil E. Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. 9.-10.11. po-út 19.30 hod., Gangster Ka, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod.

9.11. po 17 hod., Mládí, It./Fr. 2015, T, 15N. V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred a Mick.

10.11. út 17 hod., Nikdy není pozdě, USA 2015, T, #. M. Streep ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o hudební slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb.

10.-11.11. út-st 17 hod., Celebrity s.r.o. (viz 1.11.)

11.11. st 19.30 hod., Ztraceni v Mnichově (viz 8.11.)

12.-14.11. čt-so 17 hod. - 3D, Husí kůže, USA 2015, Č, #. Začněte věřit na příšery.

12.11. čt 19.30 hod., Klub poslední naděje, viz Filmový klub.

14.-15.11. so-ne 15 hod., Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (viz 7.-8.11.) 15.-16.11. ne-po 17 hod., Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek, Nor. 2014, Č, #. Podivínský doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného a Bulík u toho musí být!

13.-14.11. pá-so 19.30 hod., Steve Jobs, USA 2015, T, #. Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou v digitálním věku. 14.-15.11. so-ne 14.30 hod., Hotel Transylvánia 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v  hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům.

24.11. út 17 hod., Marguerite, Fr./ČR 2015, T, #. Film o vášni k opeře a o touze po zpěvu, o velké osamělosti i velkém snu. 24.11. út 19.30 hod., Steve Jobs (viz 13.-14.11.) 25.11. st, 27.11. pá 19.30 hod., Rodinka Belierových, Fr. 2014, T, #. Talentovaná zpěvačka Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou takřka závislí na jejích překladech. Má pustit rodinu a vydat se za vlastním snem? 26.11. čt 19.30 hod., Stále spolu, viz Filmový klub. 28.-29.11. so-ne 14.30, 17 hod., Hodný dinosaurus, USA 2015, Č, #. Co kdyby obří dinosauři nikdy nevyhynuli? 28.-30.11. so-po 19.30 hod., Gangster Ka: Afričan, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku.

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz 5.11. čt 19.30 hod., Zázraky, It./Švýc./Něm. 2014. Příběh dvanáctileté Gelsominy, která žije s rodiči a třemi mladšími sestrami na opuštěném statku kdesi v Umbrii na italském venkově. Pevné rodinné vazby podřízené praktickým činnostem jsou však narušeny natáčením televizní reality show. Režie: A. Rohrwacher. 12.11. čt 19.30 hod., Klub poslední naděje, USA 2013. Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady, ale Ron to nevzdává a hledá cestu, jak přežít. Režie: J.-M. Vallée. 19.11. čt 19.30 hod., Slepá, Nor./Hol. 2014. Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším světem. Režie: E. Vogt. 26.11. čt 19.30 hod., Stále spolu, ČR 2014. Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce - bez televize, počítače a tekoucí vody. Režie: E. Tomanová.

14.-15.11. so-ne 17 hod., Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek, Nor. 2014, Č, #. Podivínský doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného a Bulík u toho musí být!

Armáda spásy 6.11. pá 18 hod., Filmová kavárna

17.-18.11. út-st 19.30 hod., Steve Jobs, USA 2015, T, #. Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou v digitálním věku.

15.11. ne 19.30 hod., Berani, Island 2015, T, 15N. Gummi a Kiddi jsou svobodní bratři, kteří obývají nehostinné islandské údolí. Oba hrdě závodí v soutěži o nejlepšího berana.

19.-27.11. čt-pá 17 hod. - 3D, 19.-22.11. čt-ne 19.30 hod., Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #. Válka mezi 13. krajem a dříve všemocným Kapitolem pokračuje.

16.11. po 19.30 hod., Everest, USA 2015, T, #. 11. května 1996 sněžná bouře zabila nedaleko vrcholu Mount Everestu osm horolezců.

20.-21.11. pá-so 15 hod., Proč jsem nesnědl svého taťku, Fr. 2015, Č, #. Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale vždy tomu tak nebývalo…

17.11. út 17 hod., Celebrity s.r.o. (viz 3.11.)

22.-23.11. ne-po 15 hod. - 3D, Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, ČR 2014, #. Výlet do míst, kam nemá lidská noha takřka možnost vkročit.

19.11. čt 19.30 hod., Slepá, viz Filmový klub.

15.-16.11. ne-po 19.30 hod., Husí kůže (viz 12.-14.11.) 16.-17.11. po-út 15 hod., Hotel Transylvánie 2 (viz 1.11.) 17.-18.11. út-st 17 hod., Spectre (viz 5.11.)

23.11. po 19.30 hod., Spectre (viz 5.11.) 24.-25.11. út-st 19.30 hod., Black Mass: Špinavá hra, USA 2015, T, 15N. Špinavá dohoda týkající se obchodních tajemství a současně likvidace bostonsko-italské mafie se vymkla kontrole. 26.-30.11. čt-po 19.30 hod., Gangster Ka: Afričan, ČR 2015, 15N. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. 28.-29.11. so-ne 15 hod. - 3D, Hodný dinosaurus, USA 2015, Č, #. Co kdyby obří dinosauři nikdy nevyhynuli?

17.-18.11. út-st 19.30 hod., Spectre (viz 7.-8.11.)

Jugoslávská 16, % 353 225 861

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno inzerce

20.-21.11. pá-so 17 hod., Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #. Válka mezi 13. krajem a dříve všemocným Kapitolem pokračuje. 20.-21.11. pá-so, 23.11. po 19.30 hod., 22.11. ne 17 hod., Black Mass: Špinavá hra, USA 2015, T, 15N. Špinavá dohoda týkající se obchodních tajemství a současně likvidace bostonsko-italské mafie se vymkla kontrole. 21.-22.11. so-ne 14.30 hod., Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (viz 7.-8.11.) 22.11. ne 19.30 hod., Ejzenštejn v Guanajuatu, Mex./Fr./Bel. 2014, T, 15N. Od režiséra P. Greenawaye se dá čekat ledacos, jen ne klasický životopisný snímek.

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

WWW.PROMENADA.CZ

43


Sport • Спорт Basketbal • Basketball • Баскетбол Hala míčových sportů u KV Areny • BK Lokomotiva, % 353 225 018, www.bklokomotiva.cz Ženská basketbalová liga 1.11. ne 14.30 hod., BK Loko-ZVVZ USK Praha 8.11. ne 14.30 hod., BK Loko-VŠ Praha 15.11. ne 14.30 hod., BK Loko-Kara Trutnov

Bruslení • Schlittschuhlaufen • Skating • Катание На Коньках

• KV Arena, Západní 1812/73, ledová plocha - tréninková hala, www.kvarena.cz Veřejné bruslení, info na www.kvarena.cz

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz Extraliga 1.11. ne 15.30 hod., HC Energie-HC Kometa Brno 13.11. pá 18 hod., HC Energie-HC ČSOB poj. Pardubice 17.11. út 18 hod., HC Energie-Piráti Chomutov 22.11. ne 15.30 hod., HC Energie-HC Olomouc 27.11. pá 18 hod., HC Energie-HC Vítkovice Steel

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

Tenis • Tennis • Теннис Pronájem dvorců, hala: • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Volejbal • Volleyball • Волейбол Hala míčových sportů u KV Areny • VK ČEZ Karlovarsko, % 724 951 152, www.vk-karlovarsko.cz Extraliga - muži 23.11. po 18 hod., VK ČEZ-Liberec-ČZU Praha 28.11. so 18 hod., VK ČEZ-Ústí n.L. Pohár CEV 18.11. st 18 hod., VK ČEZ-Sir Safety-Sicoma Perugia (It.)

Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения

Caminos 2015

Relikviář pro každého

kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 736 641 006 CZ 30.10.-1.11. pá-ne, 9. ročník cestovatelského festivalu

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 18.11. st 16.30 hod., seznámení s relikviářem sv. Maura

Lord of the Dance - Dangerous Games

Keramické svícny

KV Arena, Západní 3, % 359 909 166, www.kvarena.cz CZ 3.11. út 19 hod., irská taneční show DE 3.11. Di 19 Uhr, irische Tanz-Show EN Nov 3rd Tue 7 p.m., irish dance show RU 3.11 вт 19 час., ирландское танцевальное шоу

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 20.11. pá 11 hod. DE 20.11. Fr 11 Uhr EN Nov 20th Fri 11 a.m. RU 20.11 пт 11 час.

Vánoční trhy • Weihnachtsmarkt • Christmas Market • Рождественские торги plocha u Thermalu • vor dem Thermal • in front of Thermal • перед Термалом CZ 28.11.-23.12. so-st DE 28.11.-23.12. Sa-Mi EN Nov 28th-Dec 23rd Sat-Wed RU 28.11-23.12 сб-ср

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 3.11. út 16 hod., výtvarná dílna

Co nám říká… a neříká kniha Apokalypsy Fara Rybáře, nám. 17. listopadu, info % 607 805 455 CZ 20.11. pá 19 hod., přednáška A. Scarana

Zrcadlo života Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 8.11. ne 15 hod., výtvarná dílna k výstavě P. Besty

Vzpomínková akce - Křišťálová noc Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 353 230 658 CZ 8.11. ne 15 hod., u příležitosti 77. výročí nacistického pogromu na Židy.

Spiritualita - vnitřní klid

Duchovní impulzy z Apokalypsy Kostel Nanebevzetí Páně, Stará Role, info % 607 805 455 CZ 21.11. so 9 hod., přednáška A. Scarana

Šperky Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 25.11. st 16 hod., výtvarná dílna

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 10., 24.11. út 16.30 hod., přednášky D. Horyny

Action Bál 2015

Tvorba šperků

Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 622 CZ 28.11. so 20 hod.

Ateliér Mirka, Moskevská 42, % 353 234 636 CZ 10., 24.11. út 17 hod., výtvarné dílny

Průvod sv. Martina Zeyerova ul., centrum města, info % 353 236 605 CZ 11.11. st 17 hod., tradiční svátek s lampiony

Komentované prohlídky Becherovy vily Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ každé út-pá 14-16 hod., nutno přihlásit se předem na % 734 788 029

Nenechte si ujít

Další novinky ohledně záchrany zdevastovaného areálu bývalých lázní Kyselka, ale i zajímavosti z historie tohoto místa se dozvíte při komentovaných prohlídkách. Sraz je před budovou bývalé jídelny u vodopádu a prohlídka trvá přibližně 50 minut. Vstup i ochutnávka Ottova pramene jsou zdarma.   Termíny prohlídek: 7., 14.11. so 10, 14 hod. 44

WWW.PROMENADA.CZ

Opravou prochází také vila Vilemína, na snímku z období okolo roku 1900.

Foto archiv obce Kyselka

Co se děje v Kyselce?


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

45


46

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Olympic Palace, Zámecký vrch 41, % 778 722 270, www.olympic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★

Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz

Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz ★★★ SUPERIOR Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com  ★★★ Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com www.cajkovskij.com Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, www.hoteldvorana.cz www.pension-amadeus.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz www.anglickydvur.com Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz www.interhotel-central.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.eurohotelkv.cz www.jeandecarro.com Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz www.krasnakralovna.cz

Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой Nejlepší lázeňská péče s garancí kvality léčebných služeb v České republice • Die beste Kurbehandlung mit medizinischer Garantie in der Tschechischen Republik • The best spa treatment with medical guarantee in the Czech Republic • Лучшее курортное лечение с гарантией качества медицинских услуг в Чехии

WWW.PROMENADA.CZ

47


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 48

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o prů­ měru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou ka­ mennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Komposi­ tionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular foun­ tain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посре­ ди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвы­ шается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струй­ ных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. Od 2.11. do 30.4. mimo provoz Vom 2.11. bis 30.4. ausser Betrieb From Nov 2nd till Apr 30th out of action С 2.11 до 30.4 не работает

WWW.PROMENADA.CZ

49


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

50

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

51


13

významných návštěvníků

Mezi stovkami zajímavých osobností z celého světa, které se léčily v Mariánských Lázních nebo je navštívily, přece jen někteří dominují: Z oblasti politiky anglický král Edward VII., ­rakouská korunní princezna Štěpánka, bulharský kníže Ferdinand. Z vědeckých kruhů švéd­ ský chemik a vynálezce Alfréd B.F. Nobel, americký technik a vynálezce Thomas A. Edison, rakouský neurolog a psychiatr Sigmund Freud. Ze světové literatury německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe, norský dramatik Henrik Ibsen, americký spisovatel Mark Twain. Z hudebníků polský skladatel a klavírista Fryderyk Chopin, český skladatel Antonín Dvořák, rakouský skladatel Johann Strauss a německý skladatel Richard Wagner.

Dreizehn bedeutende Besucher Unter den Hunderten von interessanten Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, die in Marien­ bad eine Kur nahmen oder es besuchten, ragen doch einige hervor. In der Politik waren es der englische König Edward VII., die österreichische Kronprinzessin Stephanie und der bulgarische Fürst Ferdinand. Aus wissenschaftlichen Kreisen nennen wir den schwedi­ schen Chemiker und Erfinder Alfred B.F. Nobel, den amerikanischen Techniker und Erfinder Thomas A. Edison und den österreichischen Neurologen und Psychiater Sigmund Freud. Die Weltliteratur wird vom deutschen Schriftsteller Johann Wolfgang Goethe, norwegi­ schen Dramatiker Henrik Ibsen und amerikanischen Schriftsteller Mark Twain vertreten. Von Musikern sollten wir den polnischen Komponisten und Pianisten Fryderyk Chopin, den tschechischen Komponisten Antonín Dvořák, den österreichischen Komponisten Johann Strauss und den deutschen Komponisten Richard Wagner erwähnen.

Thirteen Prominent Visitors There are some top personalities among hundreds of those who were treated in Marián­ ské Lázně or visited it. They came from the whole world. Of politicians, we have to mention the English king Edward VII, the Austrian crown princess Stephanie and the Bulgarian prince Ferdinand. Of scientists the Swedish chemist and inventor Alfred B.F. Nobel, the American technician and inventor Thomas A. Edison and the Austrian neurologist and psychiatrist Sigmund Freud. The world literature is represented by the German writer Johann Wolfgang Goethe, the Norwegian playwright Henrik Ibsen and the American writer Mark Twain. Of musicians, we have to mention the Polish composer and pianist Fryderyk Chopin, the Czech composer Antonín Dvořák, the Austrian composer Johann Strauss, the German composer Richard Wagner.

Тринадцать знаменитых гостей Из сотен выдающихся личностей со всего мира, которые лечились в Марианских Лазнях или просто их посетили, достаточно назвать двенадцать из них: в области политики - английский король Эдуард VII, австрийская кронпринцесса Штефания, болгарский князь Фердинанд. Из научных кругов - шведский химик и изобретатель Альфред Б.Ф. Нобель, американский техник и изобретатель Томас А. Эдисон, австрийский невропатолог и психиатр Зигмунд Фрейд. Из мировой литературы немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете, норвежский драматург Генрик Ибсен, американский писатель Марк Твен. Из музыкантов - польский композитор и пианист Фридерик Шопен, чешский композитор Антонин Дворжак, австрийский композитор Иоганн Штраус и немецкий композитор Рихард Вагнер.

52

WWW.PROMENADA.CZ


Mariánskolázeňský vánoční trh 2015 Přijměte pozvání na Mariánskolázeňský vánoční trh, který se uskuteční od 3. do 6. prosince na kolonádě. Přijďte si užít předvánoční atmosféru a zpříjemnit si předvánoční čas. Ve čtvrtek 3.12. v 16 hodin proběhne slavnostní zahájení trhu - promluví zástupci města, slavnostně se rozsvítí vánoční strom. V 17.30 hodin vystoupí Anna K & Band a uskuteční se ohnivá show. Celý víkend se můžete těšit na pestrý doprovodný program, nebude chybět výtvarná dílna, prodejní stánky s vánočním zbožím a specialitami, ukázky řemesel a nejrůznější atrakce pro děti.

Marienbader Weihnachtsmarkt 2015

Nehmen Sie unsere Einladung zum Weihnachtsmarkt an, der auf der Kolonnade vom 3. bis zum 6. Dezember stattfinden wird. Kommen Sie und geniessen Sie die Adventsatmosphäre, die die Adventszeit angenehmer machen wird. Am 3.12. um 16 Uhr werden die Märkte eröffnet werden - Stadtvertreter werden Ansprachen halten, der Weihnachtsbaum wird angezündet werden. Um 17.30 Uhr werden Anna K. & Band auftreten, dann folgt eine Feuer-Show. Das ganze Wochenende können Sie sich auf ein buntes Programm freuen, z.B. auf einen Kunst-Workshop, Verkaufsstände mit Weihnachtswaren und Spezialitäten, Demonstrierung von alten Gewerben und verschiedene Attraktionen für Kinder. 3.12. 2015 4.12. 2015

16,00-20,00 10,00-20,00

5.12. 2015 6.12. 2015

10,00-20,00 10,00-18,00

Christmas Market 2015 in Mariánské Lázně

Accept our invitation to the Christmas market in Mariánské Lázně which will be held in the colonnade from the 3rd to the 6th December. Come and enjoy the atmosphere before Christmas and spend the Christmas time in a pleasant way. Markets will be opened on the 3rd December at 4 p.m. - town representatives will hold speeches, the Christmas tree will be lit up. Anna K. & Band will appear on stage at 5.30 p.m., then a fire show will follow. You can look forward to a varied supporting programme, e.g. an art workshop, kiosks with Christmas goods and specialties, specimens of handicrafts and different attractions for children.

Мариансколазеньский рождественский торг 2015 года

Приглашаем вас на Мариансколазеньский рождественский торг, который состоится с 3 до 6 декабря на колоннаде. Придите проникнуться предрождественской атмосферой и улучшить ваше настроение. 3 декабря в 16 часов пройдет торжественное открытие торга - перед собра­ вшимися выступят представители города, празднично зажжется рож­дественская елка. В 17.30 часов выступит Aннa K & Band и состоится фе­йерверк. В течение выходных дней вы увидите разнообразную сопроводительную программу с палатками, торгующими рождественскими товарами и деликатесами, будет открыта художественная мастерская, а также образцы ремесел и различные программы для детей.

Více informací na • Mehr Informationen auf • More information at • Более подробная информация на

Divadlo Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/ mestske-divadlo, www.kisml.cz CZ 3., 17.11. út 14-16 hod., Prohlídky divadla 2.11. po 19.30 hod., Love in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show.

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12.

8.11. ne 15 hod., H.Ch. Andersen, M. Hoskovcová, M. Pešková: Ošklivé kačátko. Divadlo Piškot Praha. 12.11. čt 19.30 hod., J. Barbier: V Paříži bych tě nečekala, tatínku aneb Dobrodružství sympatického venkovana v Paříži, v hlavní roli P. Nárožný. Divadelní agentura Harlekýn Praha. 19.11. čt 19 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 25.11. st 16 hod., List opad, vystoupení ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­ChopinDenkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

www.marianskelazne.cz

DE 3., 17.11. Di 14-16 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters 2.11. Mo 19.30 Uhr, Love in Flames, Irische Tanzshow. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Nov 3rd, 17th Tue 2 p.m.-4 p.m., A Tour to the Town Theatre Nov 2nd Mon 7.30 p.m., Love in Flames, Irish dance show. Music programmes - see the section Concerts. RU 3., 17.11 вт 14-16 час., Осмотр здания театра 2.11 пн 19.30 час., Love in Flames, ирландское танцевальное шоу. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition.

Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка. RU

WWW.PROMENADA.CZ

53


Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz Historie Divadla lidové tvorby v Mariánských Lázních, do 1.1. DE Historie des Volkskunstschaffens in Marienbad, bis zum 1.1. EN History of Folk Art in Mariánské Lázně, till Jan 1st. RU История Театра народного творчества в Марианских Лазнях, до 1.1. CZ

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz

Kino

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

CZ Dagmar Lukešová - užité umění, art-design, Petr Kozel obrazy, do 31.12. DE Dagmar Lukešová - angewandte Kunst, Art-Design, Petr Kozel - Bilder, bis zum 31.12. EN Dagmar Lukešová - applied art, art design, Petr Kozel paintings, till Dec 31st. RU Дагмар Лукешова - прикладное искусство и арт-дизайн, Петр Козел - живопись, до 31.12.

CZ Chvilky s Itálií - Pavel Kopp - fotografie, do 1.11. František Konopa - fotografie, vernisáž 3.11. v 18 hod., do 7.12. DE Weilen mit Italien - Pavel Kopp - Fotografien, bis zum 1.11. František Konopa - Fotografien, vom 3.11. bis 7.12. EN Whiles with Italy - Pavel Kopp - photographs, till Nov 1st. František Konopa - photographs, from Nov 3rd till Dec 7th RU Минутки с Италией - Павел Копп - фотографии, до 1.11. Франтишек Конопа - фотографии, с 3.11 до 7.12.

Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

CZ 6.11. pá 18 hod., Koncert pro rodiče s dětmi, V. Stadtherrkontrabas, V. Kestřánková-klarinet, M. Muzikář-fagot. Dirigent: M. Peschík. 20.11. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, W.A. Mozart: Don Giovanni - předehra, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 Osudová, A. Dvořák: Symfonie č. 9 Novosvětská, B. Smetana: Vltava, Dirigují studenti pod vedením Ch.O. Munroe. DE 20.11. Fr 19.30 Uhr, Symphoniekonzert EN Nov 20th Fri 7.30 p.m., Symphony concert RU 20.11 пт 19.30 час., Симфонический концерт

Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ 13.11. pá 19.30 hod., Vivat Mozart, bravo Rossini, Západočeský symfonický orchestr. Dirigent: M. Peschík. 18.11. st 19.30 hod., Spirituál Kvintet DE 13.11. Fr 19.30 Uhr, Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters 18.11. Mi 19.30 Uhr, Spirituál Kvintet EN Nov 13th Fri 7.30 p.m., Concert of West Bohemian Symphony Orchestra Nov 18th Wed 7.30 p.m., Spirituál Kvintet RU 13.11 пт 19.30 час., Концерт Западночешского симфонического оркестра 18.11 ср 19.30 час., Spirituál Kvintet

1.11. ne 17 hod. - 3D, Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. 1.11. ne 19.30 hod., Celebrity s.r.o., ČR 2015, #. 2.11. po 17 hod., Amerika, It./Fr./GB 2015, T, 12N. 2.11. po 19.30 hod., Everest, USA 2015, T, #. 3.-4.11. út-st 17 hod., Marťan, USA 2015, T, #. 3.-4.11. út-st 19.30 hod., Sicario: Nájemný vrah, USA 2015, T, 15N. 5.-8.11. čt-ne 17 hod., 5.-13.11. čt-pá 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. 7.-8.11. so-ne 15 hod. - 3D, Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, USA 2015, Č, #. 9.11. po 17 hod., Takovej barevnej vocas letící komety, ČR 2015, #.

10.-11.11. út-st 17 hod., Ztraceni v Mnichově, ČR 2015, #. 12.-14.11. čt-so 17 hod. - 3D, Husí kůže, USA 2015, Č, #. 14.-15.11. so-ne 15 hod., Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, USA 2015, Č, #. 14.-15.11. so-ne 19.30 hod., Steve Jobs, USA 2015, T, #. 15.-16.11. ne-po 17 hod., Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek, Nor. 2014, Č, #. 16.-19.11. po-čt 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. 17.11. út 15 hod., Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. 17.-18.11. út-st 17 hod., Celebrity s.r.o., ČR 2015, #. 19.-22.11. čt-ne 17 hod. - 3D, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #. 19.11. čt 19.30 hod., Eric Clapton live at the Royal Albert Hall 20.11. pá 15 hod., Proč jsem nesnědl svého taťku, Fr. 2015, Č, #. 20.-22.11. pá-ne 19.30 hod., Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #. 21.-22.11. so-ne 15 hod. - 3D, Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, ČR 2014, #.

23.11. po 17 hod., Mládí, It./Fr. 2015, T, 15N. 23.11. po 19.30 hod., Spectre, VB/USA 2015, T, #. 24.-27.11. út-pá 17 hod. - 3D, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #. 24.-25.11. út-st 19.30 hod., Black Mass: Špinavá hra, USA 2015, T, 15N. 26.-30.11. čt-po 19.30 hod., Gangster Ka: Afričan, ČR 2015, 15N. 28.-29.11. so-ne 15 hod. - 3D, Hodný dinosaurus, USA 2015, Č, #. 28.-30.11. so-po 17 hod., Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, USA 2015, T, #.

Sport Спорт

• Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

Bowling

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

• Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz 54

WWW.PROMENADA.CZ

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public • Для посетителей • Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис Pronájem dvorců, hala: • TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Anglická 10, % 777 346 477


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

55


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Schlosshotel, Klimentov 132, % 354 623 373,

www.garzottohotels.cz 

www.schlosshotel.com

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.marienbad.cz 

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.upejskaakocicky.cz

www.marienbad.cz 

www.villa-sonnenstrahl.com

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

www.chodovar.cz

www.marienbad.cz

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111,

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

www.marienbad.cz 

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★ Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111, www.marienbad.cz Rübezahl, Mariánské Lázně 591, % 355 549 990, www.rubezahl-marienbad.com ★★★★ SUPERIOR

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, ★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

56

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Nejlepší lázeňská péče s garancí kvality léčebných služeb v České republice • Die beste Kurbehandlung mit medizinischer Garantie in der Tschechischen Republik • The best spa treatment with medical guarantee in the Czech Republic • Лучшее курортное лечение с гарантией качества медицинских услуг в Чехии


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 1.11. ne, 30 let od vypátrání relikviáře svatého Maura, filmové projekce, významní hosté, komentované prohlídky.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 31.12., Z ateliéru - Zdeněk Slába - obrazy, keramika. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 3.11. út 19 hod., V. Blažek, Z. Podskalský: Světáci, tři fasádníci od Velhartic pracují v Praze… 5., 12., 19., 26.11. čt, 10.11. út, 22.11. ne 19.30 hod., Operní, operetní a muzikálové melodie 13.11. pá 19.30 hod., J. Barbier: V Paříži bych tě nečekala, tatínku aneb Dobrodružství sympatického venkovana v Paříži, v hlavní roli P. Nárožný. 17.11. út 19.30 hod., Koncert Václava Hudečka 24.11. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, kolotoč humorných situací.

Cheb • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Barokní pevnostní val, torzo románského paláce, nádvoří ad. • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. 10.11. út 19 hod., Jan Ostrý a hosté, Kruh přátel hudby. 28.11. so 10-17 hod., Muzejní Advent • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 16.12., Vendula Chalánková, výtvarnice a designérka. do 3.1., Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, výstava z depozitáře. do 3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. do 10.1., Carl Thieme: Panorama Prahy z bastionu sv. Máří Magdalény, 1844. do 27.3., Papírové světy - Martina Kupsová, Alžběta Zemanová • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 6.11.-16.12., Jubilea - fotografie a dokumenty uplynulých 30 let. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 3.11. út 17 hod., T. McNally: V Davidově rouše, tři turisté a jejich průvodkyně stojí tváří v tvář Michelangelově soše Davida. 6.11. pá, 7.11. so 19 hod., D. Mammet: Listopad, nekorektní politická satira ze zákulisí prezidentských voleb. 8.11. ne 17 hod., Z. Šmíd: Cejch, strhující líčení historie rodiny Schmelzerů a Koudelů. 11.11. st 19 hod., D. Mammet: Listopad (viz 6.11.)

12.11. čt 17 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, tragikomický portrét poslední královny Francie. 14.11. so 19 hod., T. McNally: V Davidově rouše (viz 3.11.) 15.11. ne 15 hod., Indiáni ze šuplíku, Divadlo Láryfáry. 17.11. út 19 hod., J. Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší, jazzová revue s živou kapelou. 19.11. čt 19 hod., A. Christie: Vražda na faře, Městské divadlo Mladá Boleslav. 21.11. so, Noc divadel, celodenní program pro celou rodinu. 24.11. út 19 hod., W. Allen: Mocná Afrodíté, s osudem si není radno začínat. 26.11. čt 17 hod., J. Pacovský: Strach má velké oči, špetku strašidelná pohádka. 27.11. pá 19 hod., M. Macourek, V. Vorlíček, P. Markov: Jak utopit dr. Mráčka, muzikál podle bláznivé filmové komedie. 29.11. ne 16 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 7.11. so 18 hod., Karel Štědrý a Pavlína Filipovská, povídání s písničkami. 14.11. so 19 hod., Pandemia, koncert. 19.-22.11. čt-ne, 13. mezinárodní festival outdoorových filmů 29.11. ne 18 hod., Michal Horáček & hosté, koncertní recitál.

Chodov • KASS, % 352 352 420, www.kasschodov.cz 7.11. so 19 hod., Katapult, koncert.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 7.11. so 17 hod., Krušnohorské doly na starých fotografiích, přednáška RNDr. M. Urbana. 28.11.-10.1., Betlémy, lidové umění Krušnohoří.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 11.11. st, Příjezd sv. Martina

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 7.11. so 20 hod., Led Zeppelin Southern Revival, The Doors Revival Other Voices, koncert. 13.11. pá 20 hod., Poletíme, koncert. 28.11. so 19.30 hod., Vojta Kiďák Tomáško, koncert. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. do 3.12., Světová umělecká knižní vazba

• Kino 10.11. út 19 hod., Komorní koncert, J. Adamus-hoboj, anglický roh, M. Levický-klavír.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz (otevřeno do 17.11.) 14.11. so 16 hod., Komorní koncert

Ostrov • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 21.11. so 16.30 hod., Noc divadel 2015, pohádková škola, představení Divadelní spol. Josefa Dvořáka, představení Divadelní scény při DK Ostrov. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 1.11., IQ Park, interaktivní výstava pro zvídavé. 6.-22.11., Voňavé překvapení, vánoční perníčky. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie 5.11.-2.12., Jiří Winter-Neprakta známý i neznámý 7.11. so 18 hod., Jaroslav Hutka, recitál. • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice.

Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 1.11., Sběratelství, železniční modely, autíčka ad. 4.11.-31.1., Expedice středověk, interaktivní výstava. 18.11.-31.1., Betlémy • MDK, % 359 808 711, www.mdksokolov.cz 20.-21.11. pá-so, 90 let Hornického domu, výstava, přednáška, divadlo, ples ad. • Městské divadlo 2.11. po 19 hod., J. Kameníček: Kocourku milej, já pro tebe pláču, klasický milostný trojúhelník v podání jediné herečky. Divadlo bez zákulisí. 3.11. út 18 hod., Koncert pro hospic Motýl 5.11. čt 19 hod., E. Konvalinová: Tak na to nemám, jak by se slušně řeklo, vražda sem, vražda tam… DS Konvalinky. 9.11. po 19 hod., L. Feldek: Cyrano, historický příběh plný hrdosti, mužnosti a citu. Divadlo Radka Brzobohatého. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 5.11., Absolventi atelieru Kurta Gebauera 9.-25.11., Moře klidu - Martin Kloda, Pavel Kopecký, Jan Plíšek, Hana Procházková, Martin Ryšavý - objekt, videoprojekce. 29.11. ne 18 hod., Vánoční koncert Věry Martinové

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.rezervace.soos.cz (otevřeno do 17.11.) Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Nejdek

Teplá

• Kulturní dům, % 353 240 135, www.nejdek.cz 21.11. so 20 hod., Missa Karel Kryl Revival, koncert.

• Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. WWW.PROMENADA.CZ

57


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

58

WWW.PROMENADA.CZ

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


MARLENE, NEW COLLECTION FROM THE EUROPEAN JEWELRY HOUSE STYLE AVENUE, inspired by femme fatale of the 1930s. The aristocratic shapes of the dangling earrings, the architecture of the refined necklace, the hanging threads of natural beads and the austere geometry of the bracelets together create an exquisite ensemble.

Profile for SPA publishing

Prom 1115  

Prom 1115  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded