__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OZVĚNY 50. MFF

ECHOES OF THE 50TH IFF DO LÁZNÍ LETECKY

В КУРОРТ САМОЛЕТОМ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ KLASICKÁ MASÁŽ

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

KLADSKÁ A ZAMILOVANÝ KNÍŽE

KLADSKÁ UND DER VERLIEBTE FÜRST

NEKRMTE V LÁZNÍCH HOLUBY

DO NOT FEED THE PIGEONS IN THE SPA

Česky I Deutsch I English I По-русски

8/2015

PROMENÁDA


Starรก Louka 50&72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com | tel: +420 353 222 424


BAMBOO collection


EDITORIAL

K létu patří hudba pod širým nebem, divadlo v netradičních kulisách, návštěvy hradů, zámků i kostelů, společné sdílení zážitků až do pozdní noci. To vše jsem zažila letos v Lokti v rámci festivalu Loketské kulturní léto. Těžko si představíte působivější scénu, než dominantu goticko románského hradu, nad ním stmívající se nebe s probouzejícím se měsícem, řeku vinoucí se pod hradem, z níž vychází vodník. Na louce tančí rusalky a k uším doléhají tóny a zpěv nejkrásnější Dvořákovy opery… Stejně romantický zážitek jsem si odnášela z nádvoří hradu Loket, kde se odehrával nezapomenutelný příběh lásky mezi Nikolou Šuhajem a krásnou Eržikou. Snad kromě trosek hradu Andělská hora, kde se natáčela v roce 1978 filmová verze Balady pro banditu, si lze jen těžko představit působivější kulisy pro zlidovělý příběh o zbojníkovi z Koločavy. Za srdce braly nestárnoucí písničky i nápaditá choreografie vsazená do hradního areálu, z něhož dýchá tajemno. Dík patří nejen příbramskému divadlu, všem operním pěvcům, kteří v amfiteátru pod hradem vystupují za horka i za deště, ale zejména Janu Ježkovi a jeho týmu, který po roce 1989 vzkřísil dávnou tradici Loketského kulturního léta. Festivalů, koncertů či slavností, které vám zprostředkují podobné zážitky, je po celé zemi řada. Nenechte si je v srpnu ujít, i v Karlovarském kraji si určitě vyberete. Jako malý návod vám poslouží programové rubriky v Promenádě. Tu s názvem Navštivte na konci časopisu neopomeňte.

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj srpen 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 209. číslo celkem / 5. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 15.7. Toto číslo vychází 29.7. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256

Lenka Andělová

RADAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz

Dear visitors, welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů.

Уважаемые гости! приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada

Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

12-13

Inhalt • Content • Содержание 12-13

Mezinárodní filmový festival • International Film Festival

14-15

Klasická masáž je nejoblíbenější léčebná procedura • Klassische Massage • Classical Massage • Классический массаж

16-17

O partnerství s Karlovými Vary je zájem • Es gibt Interesse in die Partnerschaft mit Karlsbad • There is an Interest in Partnership with Karlovy Vary • Растет интерес к возможностям партнерства с Карловыми Варами

20-21

Na návštěvu Ostrova nezapomenete • Den Besuch von Ostrov werden Sie nie vergessen • You Will Never Forget a Visit to Ostrov •

16-17

Экскурсия по Острову - впечатление на всю жизнь 22-23

Nekrmte v lázních holuby • Füttern Sie nicht Tauben in der Kurstadt • Do Not Feed the Pigeons in the Spa • Не кормите на курорте голубей

26-27, 55

Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика

28-29

V centru Karlových Varů se jede extrémní závod KV Downtown

30-31

Kladská a zamilovaný kníže • Kladská und der verliebte Fürst • Kladská and a Prince in Love • Кладска и влюбленный князь

48

Královské golfové hřiště slaví • Königlicher Golfplatz feiert • The Royal Golf Course is Celebrating • Праздник на королевской площадке для гольфа

50

Baťa zmizí z mapy Mariánských Lázní • Baťa wird aus der Landkarte Marienbads verschwinden • Baťa Will Disappear from the Map of Mariánské Lázně • Батя исчезнет с лица Марианских Лазней

6-42

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

20-21

6-11, 40-42 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 33-35

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

36

Kluby • Clubs

36

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

36

Muzea • Museen • Museums • Музеи

37

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

38

Kina • Kinos • Cinemas • Кино

39

Sport • Спорт

44-57

Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни

44-47, 56-57 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 52-53

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

53

Muzea • Museen • Museums • Музеи

53

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

54

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

54

Kino • Kino • Cinema • Кино

54

Sport • Спорт

58

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите

22-23


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


Otevíráme už v srpnu! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE je spa & wellness hotel s jedinečnou rodinnou atmosférou a luxusní úrovní lázeňských i hotelových služeb. Připravili jsme pro Vás celkem 58 plně klimatizovaných, vkusně zařízených pokojů. Nabízíme komplexní lázeňskou léčbu v mimořádně vybaveném balneologickém centru. Každý den vytváříme nezapomenutelné zážitky v naší restauraci a v nádherně zdobených salóncích. Lázeňstvím nabitý pobyt umocňujeme nabídkou relaxačních služeb v našem wellness centru, kardio centru, bazénu, solné jeskyni nebo kosmetickém salónu.

Открытие в августе! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE в Карловых Варах - это гарантия курортного лечения на самом высоком уровне, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отель располагает 58 комфортабельными, со вкусом обустроенными, номерами с климат-контролем. К услугам наших гостей: квалифицированный персонал, бальнеологический центр, большой выбор лечебных и оздоровительных процедур с использованием карловарской минеральной воды, wellness-центр, бассейн, соляная пещера, косметологический салон. Для всех поклонников изысканной кухни открыты ресторан с уникальным интерьером и летние террасы.

Opening in August! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE is a spa & wellness hotel with a unique family atmosphere and luxury spa and hotel services. Up to 58 fully air-conditioned and stylish rooms are prepared for you. We offer a complete spa treatment in extraordinarily equipped balneological center. We create great experiences in our restaurant and beautifully decorated lounges every day. Your spa stay is improved by a full range of relaxation services in our wellness center, cardio center, swimming pool, salt cave or beauty salon.

Olympic Palace, Zámecký vrch 41, 360 01 Karlovy Vary +420 778 722 271, reservations@olympic-palace.cz www.olympic-palace.cz


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


488 představení • performances 226 filmů • films 35 světových premiér • world premieres 12 evropských premiér • European premieres 26 mezinárodních premiér • international premieres 135.105 diváků • spectators 10.623 Festival pasů • Festival passports 670 novinářů • journalists 547 filmových tvůrců • film makers 1.017 filmových profesionálů • film professionals významní režiséři a producenti • important directors and producers filmové hvězdy • film stars

Ozvěny 50. MFF

Velká cena - Křišťálový glóbus • Grand Prix - Crystal Globe: Bob and the Trees (Bob a stromy), USA 2015, dir. Diego Ongaro.

12

WWW.PROMENADA.CZ

Zvláštní cena poroty • Special Jury Prize: Jeder der fällt hat Flügel (Má křídla, kdo končí pádem / Those Who Fall Have Wings), Austria 2015, dir. Peter Brunner.

Cena za režii • Best Director Award: Visar Morina, Babai, Germany, Kosovo, Macedonia, France 2015

Cena za ženský herecký výkon • Best Actress Award: Alena Mihulová, Domácí péče (Home Care), Czech Republic, Slovak Republic 2015, dir. Slávek Horák.


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

Cena za mužský herecký výkon • Best Actor Award: Kryštof Hádek, Kobry a užovky (The Snake Brothers), Czech Republic 2015, dir. Jan Prušinovský.

Divácká cena deníku Právo • Audience Award: La giovinezza (Mládí / Youth), Italy, France, Switzerland, Great Britain 2015, dir. Paolo Sorrentino.

Cena za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii • Crystal Globe for Outstanding Artistic Contribution to World Cinema: Richard Gere, USA.

Cena prezidenta MFF KV za přínos české kinematografii • Festival President’s Award for Contribution to Czech Cinematography: Iva Janžurová, Czech Republic.

ECHOES OF THE 50TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

O kom a o čem se také mluví… ABOUT WHO AND WHAT IS ALSO TALKING…

Mallory, Czech Republic 2015, dir. Helena Třeštíková

Jamie Dornan, herec / actor, Ireland

Harvey Keitel and his son Roman, herec / actor, USA

Koncert skupiny Lucie Concert of Lucie Band

Il racconto dei racconti (Tale of Tales / Pohádka pohádek), Italy / France, 2014

Na shledanou od 1. do 9. července 2016 v Karlových Varech! See you again from 1st till 9th July 2016 in KarlovyVary! WWW.PROMENADA.CZ

13


Klasická masáž je nejoblíbenější léčebná procedura Klassische Massage ist die populärste Badebehandlung Klasická masáž je jedním z pilířů tradiční české lázeňské péče. Jako každá procedura má svá pravidla. Během procedury by měly být eliminovány veškeré rušivé podněty, jako např. chlad, zápach, zvonění telefonu, příliš hlasité rádio ­apod. Celková atmosféra by měla navozovat pocit pohody a uvolnění. Při klasické masáži dochází k intenzivnímu kontaktu mezi pacientem a masérem, který svými prsty a dlaněmi zpracovává jednotlivé svalové partie. Důležité je, aby pacient ležel či seděl v takové poloze, která mu umožňuje maximální relaxování a bezproblémové dýchání. Zkušený masér využívá během procedury mnoha osvědčených hmatů, jako jsou tření, vytírání, hnětení, tepání a chvění. Kla­sická masáž má účinky jak lokální (např. prohřátí, snížení napětí kůže), tak i celkové. Pokud se masérovi podaří v průběhu masáže navodit tu správnou relaxační atmosféru, dostaví se většinou velmi ­intenzivní účinek ve formě uvolnění, pocitu tepla a ustoupení bolesti. Také proto patří k hlavním indikacím klasických masáží onemocnění pohybového ústrojí, revmatické choroby, poúrazové stavy či neurologická ­onemocnění. Klasická masáž je doporučována nejen jako léčebná, ale i jako relaxační procedura. Doporučení: Před masáží je třeba se osprchovat a prohřát si svaly, nejlépe v bazénu s vřídelní vodou nebo v sauně. Před masáží nejezte, po masáži hodně pijte, aby se z organizmu vyplavily uvolněné škodliviny.

14

WWW.PROMENADA.CZ

Die klassische Massage ist eine der Stützen der traditionellen tschechischen Kurbehandlung. Wie auch jede Behandlung hat sie ihre Regeln. Während der Behandlung muss alles eliminiert werden, was stört, d.h. Kälte, unangenehme Gerüche, Klingeln des Telefons, lautes Radio usw. Die Atmosphäre sollte das Gefühl der Be­hag­lichkeit und Entspannung hervorrufen. Bei einer klassischen Massage kommt es zu einem intensiven Kontakt zwischen dem Patienten und dem Masseur, der mit seinen Fingern und Handtellern einzelne Muskeln verar­ beitet. Es ist wichtig, dass der Patient in einer solchen Position liegt oder sitzt, die ihm eine maximale Ent­spannung und problemlose Atmung ermöglicht. Ein erfahrener Masseur nutzt während der Behand­lung viele erprobte Griffe aus, wie z.B. Reiben, Kneten, Klopfen, Vibrationen und Streichen. Die klassische Massage hat sowohl Lokalwirkungen (z.B. Durchwärmung, Erniedrigung des Hauttonus) als auch Gesamt­wir­kungen. Wenn es dem Masseur gelingt, im Verlaufe der Massage die richtige Atmosphäre hervorzurufen, kommt es meistens zu einer sehr intensiven Wirkung in Form von Ent­spannung, Wärmegefühl und Linderung der Schmerzen. Das ist auch der Grund, warum die klassi­ schen Massagen bei Erkrankungen des Bewe­gungs­apparats, rheumatischen Krankheiten, posttraumatischen Zuständen oder neurologischen Erkrankungen verschrieben werden. Die klassische Massage empfehlen wir nicht nur als ein Heilmittel, sondern auch als eine Ent­spannungs­met­hode. Empfehlung: Vor der Massage ist es nötig, sich zu duschen und Muskeln zu durchwärmen, am besten im Schwimm­becken mit Mi­ne­ralwasser oder in der Sauna. Vor der Massage essen Sie nicht, nach der Massage sollten Sie viel trinken, darum sich die schädlichen Stoffe aus dem Körper wegspülen.


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

Classical Massage is the Most Popular Spa Treatment

Классический массаж - излюбленная лечебная процедура

A classical massage is one of the linchpins of traditional Czech spa treatment. Like each treatment, it has its rules. All disturbing and annoying noises, coldness, offensive smells, telephone ringing or loud radio should be excluded during the treatment. The atmosphere should be pleasant and relaxed. The contact between the masseur and the patient is very close during the classical massage. The masseur works patient’s muscles with his palms and fingers. It is important for the patient to sit or lie in such a position which enables him maximal relaxation and smooth breathing. An experienced masseur makes use of a number of well-tried movements like pressing, rubbing, kneading, beating or vibration. A classical massage has local effects (warming up, lowering of the skin tonus) as well as general effects. If the masseur manages to create the right relaxing atmosphere, a very intensive effect in form of relaxation, the feeling of warmth and abatement of pains follows. That is why classical massages are the most frequent indications of diseases of the locomotor system, rheumatic diseases, post­traumatic conditions or neurological diseases. We recommend a classical massage not only as a form of treatment but also as a form of relaxation. Recommendation: It is necessary to have a shower before the massage and to warm your muscles up - which is better - in the swimming pool filled with sprudel water or in the sauna. Do not eat before the massage and drink a lot after it. In this way, harmful substances will be washed out of your body.

Классический массаж является одним из столпов традиционного чешского бальнеолечения и, как любая процедура, имеет свои правила. Во время процедуры должны быть устранены всевозможные от­вле­ка­ю­ щие факторы, например холод, неприятный запах, телефонные звонки, слишком громкое радио и т.п. Целостная атмосфера должна вызывать состояние покоя и расслабления. При класси­ческом массаже возникает интенсивный контакт между пациентом и массажистом, который своими пальцами и ла­донями работает над отдельными группами мышц. Важно, чтобы пациент лежал или сидел в такой позиции, которая делает возможным максимальное расслабление и спокойное дыхание. Опытный массажист использует в ходе процедуры много испытанных приемов, каковыми являются пог­ла­жи­ва­ние, втирание, нажим, постукивание и вибрация. Действие классического массажа должно быть как локальным (прогревание, снижение напряжения кожи), так и общим. Если массажисту удастся создать правильную расслабляющую атмосферу, в большинстве случаев возникнет весьма интенсивное ощу­щение расслабления, чувство тепла и исчезновение боли. Поэтому главными показаниями класси­чес­ ко­го массажа являются заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматические болезни, посттра­вма­ти­ческие состояния и невро­ логические заболевания. Классический массаж рекомендуется не только как лечебная, но и расслабляющая процедура. Рекомендация: Перед сеансом массажа следует принять душ и прогреть мышцы - прямо под душем (лучше в бассейне), или в сауне. Перед массажем не ешьте, после массажа много пейте, чтобы из организма были выведены вредные вещества.

WWW.PROMENADA.CZ

15


O partnerství

s Karlovými Vary je zájem

EJLAT • ЭЙЛАТ

KUSATSU • КУСАЦУ

Es gibt Interesse in die Partnerschaft mit Karlsbad Nováčkem mezi partnerskými městy je od února 2015 Ejlat, padesátitisícové letovisko v nejjižnějším cípu Izraele. Moderní historie Ejlatu se píše až od roku 1951, dnes je živým přístavem, oblíbeným letoviskem a přímořskými lázněmi. Za významnou a prospěšnou proto považuje karlovarská radnice především obchodní spolupráci obou měst v oblasti lázeňství a turistiky. Mezi oběma městy dochází k čilé výměně na poli sportovním i kulturním. Revize dosavadních kontaktů čeká švédské přístavní město Varberg a také švýcarské Locarno, s nímž byla partnerská spolupráce podepsána už v roce 1965. Teprve nedávno se však současná vedení Karlových Varů a Locarna o kdysi uzavřené smlouvě dozvěděla. Obě proto připravují koncepci budoucí obnovené spolupráce. V Locarnu se koná 5.-15.8. 2015 už 68. ročník filmového festivalu. Dlouhodobé aktivní partnerské smlouvy mají Karlovy Vary podepsány s americkým městem Carlsbad v Kalifornii, s nejstaršími japonskými lázněmi Kusatsu, německými Baden-Baden a Bernkastel-Kues. Největší české lázně dostávají každoročně několik nabídek k partnerství. V poslední době projevily zájem např. maďarské lázně Hévíz, arménský Džermuk nebo čínský Jinan. Naopak z oficiálního seznamu partnerů vypadla italská města Cassino a Viareggio, která dlouhodobě nereagovala ani na písemné výzvy.

16

WWW.PROMENADA.CZ

Ein Neuling unter den Partnerstädten Karlsbads ist seit dem Februar 2015 Eilat, ein Luftkurort mit 50 000 Einwohnern, der in der südlichsten Ecke Israels liegt. Die moderne Historie von Eilat schreibt man erst seit dem ­Jahre 1951, heute ist es ein lebendiger Hafen, ein beliebter Luftkurort und ein Küstenkurort. Das Karlsbader Rathaus hält vor allem die Geschäftszusammenarbeit beider Städte auf dem Gebiet der Balneologie und des Reiseverkehrs für gegenseitig nützlich. Zwischen den beiden Städten herrscht schon ein reger Austausch auf dem Gebiet von Sport und Kultur. Eine Revision von bestehenden Kontakten wartet auf die schwedische Hafenstadt Varberg und auch auf schweizerisches Locarno, mit dem ein Partnerschaftsvertrag schon im Jahre 1965 unterschrieben wurde. Doch die gegenwärtigen Leitungen von Karlsbad und Locarno haben über den einst unterschriebenen Vertrag erst unlängst erfahren. Beide Städte bereiten darum eine neue Konzeption der zukünftigen erneuerten Zusammenarbeit vor. In Locarno findet vom 5. bis zu 15. August der schon 68. Jahrgang eines Filmfestivals statt. Langzeitverträge hat Karlsbad mit dem amerikanischen Stadt Carlsbad in Kalifornien, dem ältesten japanischen Kurort Kusatsu und deutschen Städten Baden-Baden und Bernkastel-Kues. Der grösste tschechische Kurort erhält jedes Jahr einige Angebote der Partnerschaft. In letzter Zeit zeigten Interesse z.B. der ungarische Kurort Hévíz, armenisches Jermuk oder chinesisches Jinan. Im Gegenteil, die italienischen Städte Cassino und Viareggio fielen aus der Liste der Partner aus, weil sie sogar auf schriftliche Aufforderungen lange nicht reagierten.


Lenka Andělová

LOCARNO • ЛОКАРНО

BERNKASTEL-KUES • БЕРНКАСТЕЛЬ-КУС

BADEN BADEN • БАДЕН-БАДЕН

There is an Interest in Partnership with Karlovy Vary

Растет интерес к возможностям партнерства с Карловыми Варами

Eilat, whose population is 50, 000, is a holiday resort in the southernmost tip of Israel. It has been one of twin towns of Karlovy Vary since February 2015. Modern history of Eilat started in 1951 and today it is a lively harbour and a popular holiday and seaside resort. That is why the Karlovy Vary town hall considers first of all commercial co-operation in the field of balneology and tourism important and mutually beneficial. There is already a lively exchange between the two towns in the field of sport and culture. The Swedish harbour Varberg and also the Swiss town Locarno, which signed a contract about partnership in 1965, are waiting for a revision of existing contacts. The present managements of Karlovy Vary and Locarno have learnt about the once signed contract just recently. They both are therefore preparing a conception of future re-established cooperation. There will be already the 68th film festival in Locarno from the 5th till the15th August 2015. Karlovy Vary has long-term contracts with the American town Carlsbad in California, the oldest Japanese spa Kusatsu and German Baden-Baden and Bernkastel-Kues. The biggest Czech spa receives several offers of partnership every year. Recently e.g. the Hungarian spa Hévíz, Armenian Jermuk or Chinese Jinan have shown interest. On the other hand, Italian towns Cassino and Viareggio have been eliminated from the list because they did not respond to any letters and messages for a long time.

Новым городом-партнером Карловых Вар с февраля 2015 года стал Эйлат, пятидесятитысячный курорт на южной оконечности Изра­иля. История современного Эйлата пишется с 1951 года, когда город стал оживленным портом, популярным курортом и приморской здравницей. Поэтому мэрия Карловых Вар считает значительным и полезным прежде всего торговое сотрудничество двух городов в области бальнеологии и туризма. Между двумя городами существует оживленный обмен в области спорта и культуры. Пересмотра существующих контактов ожидает шведский город-порт Варберг, а также швейцарский город Локарно, с которым договор о сотрудничестве был подписан еще в 1965 году, однако об этом только недавно узнали нынешние руководители Карловых Вар и Локарно. Поэтому в настоящее время обе стороны готовят концепцию обновленного сотрудничества. В Локарно пройдет с 5 по 15 августа 2015 года уже 68-й ежегодный кинофестиваль. Долговременные активные партнерские соглашения с Карловыми Варами подписали американский город Карлсбад, штат Калифорния, старейший японский курорт Кусацу, немецкие города-курорты Баден-Баден и Бернкастель-Кус. Карловы Вары, как самый большой чешский курорт, ежегодно получают несколько предложений парт­ нерства. Недавно, например, интерес к сотрудничеству проявили интерес венгерский курорт Хевиз, армянский Джермук и китайский Цзинань. Наоборот, из официального списка партнеров были удалены итальянские города Кассино и Виареджио, которые давно не реагировали даже на письменное приглашение к партнерству. WWW.PROMENADA.CZ

17


НАТУРАЛЬНАЯ КАРЛОВАРСКАЯ

ГЕЙЗЕРНАЯ СОЛЬ PŘÍRODNÍ SŮL Z KARLOVARSKÝCH MINERÁLNÍCH PRAMENŮ Carlsbad Geyser salt - your health from the bowels of the eatrh! Get the product only in the original packaging from our official partners. Карловарская Гейзерная соль - ваше здоровье из недр земли! Приобретайте продукт толко в оригинальной упаковке у наших официальных партнеров.

SAL CAROLINUM - VŘÍDELNÍ SŮL Seznam prodejních míst / Where to buy / Где покупать: Natural cosmetics of K. Vary, Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary Český Granát, Nábřeží Jana Palacha 6, Karlovy Vary Lázeňská lékárna, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary Lékárna St. Maria, Zámecká Vrch 18, Karlovy Vary Dr. E. Štěpánová, Atrium, 1. patro, obchod č. 117, Karla IV. 1, Karlovy Vary Lékárna Atrium, Karla IV. 1, Karlovy Vary Botanikus, Mariánskolázeňská 15, Karlovy Vary Česká kosmetika, Atrium, 2. patro, obchod č. 217, Karla IV. 1, Karlovy Vary Natural herbal cosmetics Czech products, Tržiště 19, Karlovy Vary Lékárna U Thermalu, I. P. Pavlova 15, Karlovy Vary Paní Praha, Malá Štupartská 7, Praha 1

18

WWW.PROMENADA.CZ

+420 353 549 285 www.salcarolinum.com


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


NA NÁVŠTĚVU

OSTROVA

NIKDY NEZAPOMENETE Za tvrzením, že prohlídka Ostrova vás překvapí, že se budete divit, smát a bude vás chvílemi i mrazit, si stojí autor prohlídkových okruhů Milan Jandourek. Vydejte se tedy do Ostrova a posuďte sami. Čeká vás netradiční forma prohlídek, okořeněná množstvím zajímavostí ze života prostých lidí i boháčů, včetně pikantérií i peripetií, které jim život přinášel. Šest tematicky zaměřených okruhů Ostrovem vás zavede mj. do unikátního parku, který býval označován osmým divem světa, k Paláci princů s jednou ze čtyř nejstarších zámeckých koupelen v Evropě, obdivovat budete klášterní areál, poznáte unikátní zahradní město postavené ve stylu Sorela, nahlédnete do osudů lidí během světových válek, dozvíte se o životě vězňů v pracovních táborech a mnoho dalšího. Prohlídky mohou absolvovat výletníci všech věkových kategorií, včetně rodin s kočárky. Průvodci myslí i na váš odpočinek a program přizpůsobují počasí. Ostrov má bohatou historii, navštívila ho řada významných osobností a vy se k jejich seznamu můžete připojit také. Malou ochutnávku toho, co uvidíte, nabízí webové stránky www.vyletydoostrova.cz.

Den Besuch von Ostrov werden Sie nie vergessen Milan Jandourek, der die Besichtigungsrundwege vorbereitete, besteht auf der Behauptung, dass Sie die Besichtigung von Ostrov überraschen wird, dass Sie staunen und lachen werden und dass Ihnen manchmal kalt über den Rücken laufen wird. Machen Sie sich also auf den Weg nach Ostrov und urteilen Sie selbst. Es wartet auf Sie eine untraditio­ nelle Form von Besichtigungen, die von einer Menge interessanter Fakten aus dem Leben sowohl armer als auch reicher Leute gewürzt sind, einschliesslich der Pikanterien und Peripetien, die ihnen das Leben brachte. Sechs thematisch unterschiedliche Rundwege durch Ostrov werden Sie u.a. in den einzigartigen Park führen, den man früher als das achte Wunder der Welt bezeichnete, zum Palast der Prinzen mit einem von vier ältesten Badezimmern in Europa, Sie werden das Klostergelände bewundern und lernen die einzigartige, im Sorela-Stil gebaute Gartenstadt kennen. Sie machen sich mit den Schicksalen der Leute während der Weltkriege bekannt und erfahren Informationen über das Leben der Häftlinge in Arbeitslagern und viel Anderes. Die Besichtigungen eignen sich für Ausflügler aller Alterskategorien einschiesslich Familien mit Kinderwagen. Stadtführer denken auch an Ihren Rest und passen das Programm dem Wetter an. Ostrov hat eine ereignisreiche Historie, es wurde von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten besucht und Sie können auch auf derer Liste sein. Die Webseiten www.vyletydoostrova.cz bieten eine kleine Kostprobe von was Sie sehen können an.

20

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Milan Jandourek

Экскурсия по Острову - впечатление на всю жизнь

You Will Never Forget a Visit to Ostrov

Автор экскурсий по старой части Острова Милан Яндоурек утверждает, что осмотр города станет для вас сюрпризом - вы будете удивляться, смеяться, но иногда даже почувствуете озноб. Отправьтесь в Остров и судите сами. Вас ожидает нетрадиционная форма экскурсии, приправленная многочисленными достопримечательностями из жизни простых людей и богачей, в том числе и пикантными ситуациями и перипетиями, случившимися в их жизни. Шесть тематических экскурсий по Острову приведут вас в уникальный парк, когда-то считавшийся восьмым чудом света, к Дворцу принцев с одной из четырех старейших замковых ванных комнат в Европе. Вы будете любоваться монастырским комплексом, увидите уникальный город-сад, построенный в стиле Сореля, вглядитесь в судьбы людей во время мировых войн, узнаете о жизни заключенных в лагерях и многое другое. В экскурсии могут принять участие люди всех возрастов, в том числе семьи с колясками. Экскурсоводы учитывают и необходимость вашего отдыха, а также приспосабливают программу к погодным условиям. Остров имеет богатую историю, его посетил ряд выдающихся личностей, но и вы можете быть включены в список почетных гостей. Немного из того, что вы увидите, демонстрирует веб-сайт www.vyletydoostrova.cz.

The creator of sightseeing routes Milan Jandourek insists on his statement that a tour round Ostrov will surprise you and you will be amazed, you will laugh and some stories will make you shudder sometimes. Go therefore to Ostrov and judge it yourself. You can expect an unusual form of round tours peppered with lots of interesting facts from the life of both poor and rich people including some piquant stories and adventures which life brought them. Six thematically different routes through Ostrov will lead you e.g. to a unique park which used to be called the eighth wonder of the world, to the Palace of Princes with one of four oldest bathrooms in Europe and you will admire the monastery grounds. You will see a unique garden town built in the Sorela style, you will learn about the life of people during world wars as well as about the life of prisoners in working camps and a lot of other facts. The sightseeing tours are aimed at people of all age categories including families with prams. Tourist guides will not forget to plan some rest for you and they will adapt the programme to weather. Ostrov has eventful history, it has been visited by a number of prominent personalities and you can join the list too. Websites www.vyletydoostrova.cz offer some examples of what you will see.

WWW.PROMENADA.CZ

21


Nekrmte v lázních holuby 22

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Těžko se odolává pokušení nerozdrobit rohlík či oplatku, když se k vám slétávají hejna zvědavých ptáků, ve městech nejčastěji holubů. Jako bychom se na chvíli vrátili do dětských let… Jenže ti věčně hladoví ptáci, odborně zvaní holubi skalní, žádný užitek nepřinášejí a jejich hromadění v lázních je spíše škodlivé. Holubi jsou přenašeči nemocí a parazitů a jejich trus znečišťuje město, poškozuje stavby a nemovité památky. Každý holub vyprodukuje kolem jednoho kilogramu čerstvého trusu za měsíc. O snížení stavu se pokoušejí všechna města, ovšem ne příliš úspěšně, případně ne na dlouho. Odchyty, likvidace hnízd, plašení či problematický odstřel se ukazují jako málo efektivní, holubi se rychle přizpůsobují. Populaci výrazně nesnižuje ani vysazování přirozených predátorů, např. sokola či poštolky. Holub skalní se velmi dobře adaptoval na městské podmínky, je tedy na nás, abychom mu jeho rozmnožování neusnadňovali. Jak v Mariánských Lázních, tak v dalších lázeňských městech proto platí doporučení stavebních úprav, které znemožní zakládat hnízda na římsách a půdách. Dále likvidovat hnízda ještě před vylíhnutím. Ale hlavně - holuby nekrmit!

Füttern Sie nicht Tauben in der Kurstadt Do Not Feed the Pigeons in the Spa Nur schwer widersteht man der Versuchung, ein Hörnchen oder eine Oblate zu zerbröckeln, wenn sich bei ihm Flocken von neugierigen Vögeln, in Städten am häufigsten Tauben, versammeln. Als ob wir in unsere Kinderjahre für eine Weile zurückkehrten... Doch diese ewig hungrigen Vögel, derer wissenschaftliche Name Felsentauben ist, bringen keinen Nutzen und ihre Versammlung in der Stadt ist eher schädlich. Tauben sind Überträger von Krankheiten und Parasiten und ihr Mist verunreinigt die Stadt, Bauten und Denkmäler. Jede Taube produziert etwa ein Kilogramm Mist per Monat. Alle Städte bemühen sich zwar, ihre Zahl zu reduzieren, doch sie sind nicht viel erfolgreich, mindestens nicht für eine längere Zeit. Fänge, Zerstörung von Nestern, Scheuche oder der problematische Abschuss scheinen nur wenig effektiv zu sein, Tauben akkommodieren sich schnell. Sogar das Aufsetzen von natürlichen Prädatoren - Falken und Turmfalken - verringert die Taubenpopulation wesentlich nicht. Die Felsentaube hat sich den städtischen Bedingungen gut angepasst und es liegt an uns, ihr die Reproduktion nicht zu erleichtern. Sowohl in Marienbad als auch in anderen Kurstädten werden also Baumassnahmen empfohlen, die Tauben daran verhindern, ihre Nester an Gesimsen und auf Dachboden zu bauen. Es ist auch nötig, die Nester zu beseitigen, noch bevor junge Tauben aus Eiern schlüpfen. Aber hauptsächlich - füttern Sie die Tauben nicht!

It is hard to resist the temptation to crumble a bun or a wafer when flocks of curious birds, most often pigeons in towns, start gathering around you. It is like returning to our childhood for a while... However, these ever hungry pigeons, technically called rock pigeons, are of no use and their gathering in spas is harmful. Pigeons are carriers of diseases and parasites, their droppings contaminate the town and damage buildings and sights. Each pigeon produces about a kilogramme of droppings per month. All towns are trying to reduce the number of pigeons, however, they are not very successful or at least not for a very long time. Trapping, destroying nests, frightening off or problematic shooting are of little effect, pigeons adapt themselves fast. Encouraging falcon or kestrel breeding programmes does not reduce the pigeon population either. The rock pigeon has adapted itself to town conditions very well and it is therefore up to us not to make its reproduction easy. That is why construction improvements have been recommended both in Mariánské Lázně and other spa towns which will prevent the pigeons from building their nests on window sills and in attics. It is also necessary to destroy the nests before young pigeons hatch. But, first of all, do not feed the pigeons!

Не кормите на курорте голубей Трудно одолеть искушение покрошить булку или вафлю, когда к вам слетается стая любопытных птиц, в городах чаще всего голубей. Словно бы на мгновение мы вернулись в детство… Однако эти вечно голодные птицы, научное название которых голуби сизые, никакой пользы не приносят, а их скопление на курортах является скорее вредным. Голуби являются переносчиками болезней и инфекции, a их помет загрязняет город, вредит зданиям и памятникам. Каждый голубь производит за месяц около килограмма свежего помета. Уменьшить количество этих птиц стараются все города, однако не слишком успешно и ненадолго. Поимки, ликвидация гнезд, отпугивание или даже отстрел, что в городских условиях проблематично, - все эти способы малоэффективны, голуби быстро приспосабливаются. Популяцию голубей не снижает ни разведение природных хищников, например сокола или пустельги. Сизый голубь очень хорошо адаптируется к городским условиям, поэтому от нас самих зависит не упрощать ему размножения. Как в Марианских Лазнях, так и в других городах-курортах действует рекомендация перестроек зданий, делающих невозможным вить гнезда на карнизах и чердаках, а также ликвидировать гнезда еще перед тем, как в них появятся птенцы. Но главное - не кормить голубей!

WWW.PROMENADA.CZ

23


PROGRAM

V RODINNÉM PIVOVARU

Chodovar

®

22.8. 2015

Tradiční Slavnosti piva Chodovar 2015

Netradiční prohlídky pivovaru, kulturní program v pivovarské zahradě, hudební scéna Stará sladovna

Traditionelles Bierfest Chodovar 2015

Untypische Brauereibesichtigungen, zugängliche Felsenkeller, Kulturprogramm im Brauereigarten, Musikszene Stará sladovna Traditionales Bierfest Chodovar 2015

Традиционные торжества пива Ходовар 2015

Нетрадиционные осмотры пивзавода,открытие скальных подвалов, культурная программа во дворе пивзавода, музыкальная сценa Стара солодовня

& 28.11. 2015

Pivovarská tančírna 2015

Slavnostní naražení 1. sudu vánočního speciálu. Uvidíte, co jste ještě neviděli, ucítíte, co jste ještě necítili…

Brauerei-Tanzparkett 2015

Feierliches Anzapfen des 1. Bierfasses des speziellen Weihnachtsbiers, stilvolle Live-Musik. Sie sehen Ungesehenes, spüren Unerspürtes…

Пивоварская танцовачка 2015

Торжественное „открытие“ рождественского специала, стильная живая музыка. Увидите, что вы ещё не видели, почувствуете, что вы ещё не чувствовали...

www.chodovar.cz


INTERIÉRY TVOŘENÉ SRDCEM

byty, hotely • restaurace • kanceláře • 3D vizualizace • realizace •

tel.: 370 993 999

WWW.PROMENADA.CZ

25


Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Z lázní do Ázerbájdžánu letadlem

V červenci a srpnu spojí hlavní město Ázerbájdžánu Baku a Karlovy Vary nová letecká linka. V provozu bude prozatím do 22. srpna. Po vyhodnocení poptávky může být prodloužena či zavedena trvale.

Aus dem Kurort nach Aserbaidschan mit dem Flugzeug

Im Juli und August wird Karlsbad und die Hauptstadt von Aserbaidschan Baku eine neue Fluglinie verbinden. Sie wird vorläufig bis zum 20. August im Betrieb sein. Nach der Analyse der Nachfrage kann sie verlängert oder ständig werden.

From the Spa to Azerbaijan by Plane

A new line will connect the spa Karlovy Vary and the capital of Azerbaijan Baku in July and August. For the present, it will be in operation until the 22nd August. After analysing the demand it can either be extended or it will become permanent.

С курорта в Азербайджан самолетом

В июле и августе столицу Азербайджана Баку и Карловы Вары свяжет новая аэролиния, которая пока будет действовать до 22 августа. После оценки спроса линия может быть продлена или будет действовать постоянно.

Každý by měl přispět na charitu

Jednou z možností je Bazzarek Barbary Nesvadbové, šéfredaktorky módního časopisu Harper’s Bazzar. Koná se v listopadu v Praze, ale už nyní můžete odevzdávat oblečení, zánovní obuv i doplňky v butique M.E.G, v  Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, nebo v pražské či plzeňské pobočce firmy. Až do 30.9. společnost M.E.G shromažďuje darované věci a poté je dává k dispozici pro Bazzarek. Loni se tu vybralo přes půl milionu korun. Další oblečení, včetně nepoužité kosmetiky, školních potřeb a elektroniky, věnuje M.E.G do dětských domovů.

Everyone Should Contribute to Charity

Pocta leteckému hrdinovi

V odbavovací hale karlovarského letiště je umístěna pamětní deska kpt. Františku Malkovskému, významnému československému letci. Ten před 85 lety zahynul při leteckých slavnostech Masarykovy letecké ligy v Karlových Varech. Původní deska byla kdysi umístěna ve staré letištní budově, letos restaurována a znovu vystavena.

Einem Fliegerhelden zu Ehren

In der Abfertigungshalle des Flughafens in Karlsbad wurde eine Gedenktafel dem Kapitän František Malkovský, einem bedeutenden tschechoslowakischen Piloten, angebracht. Vor 85 Jahren starb er in Karlsbad bei einem Flugfest der Masaryk-Flugliga. Die ursprüngliche Gedenktafel war früher im alten Flughafengebäude, in diesem Jahre wurde sie renoviert und wieder ausgestellt.

A Tribute to a Flying Hero

A plaque to Captain František Malkovský, an important Czechoslovak pilot, has been put up in the check-in hall of the airport in Karlovy Vary. He died during a flypast of Masaryk Flying League in Karlovy Vary 85 years ago. The original plaque was once in the old airport building and it was renovated and put up again this year.

Дань памяти героического летчика

В зале регистрации карловарского аэропорта установлена мемориальная доска в честь капитана Франтишека Малковского, известного чехословацкого летчика, погибшего 85 лет назад во время праздника Масариковской лиги пилотов в Карловых Варах. Когда-то подлинная доска висела в старом здании аэропорта, в этом году она была реставрирована и вновь установлена. 26

WWW.PROMENADA.CZ

One of the possibilities is Bazzarek of Barbara Nesvadbová, an editor-in-chief of the fashion magazine Harper’s Bazzar. It will be held in Prague in November but you can donate clothing, newish shoes and accessories in the M.E.G. Boutique, in the Grandhotel Pupp in Karlovy Vary or in the branch offices of the firm in Prague or Plzeň. The M.E.G. will be gathering donated things until the 30th September and then it will send them to the Bazzarek. Last year more than half a million crowns have been raised here. The M.E.G. will send other clothing including unused cosmetics, school things and electronics to children’s homes.

Каждый должен был бы внести вклад в благотворительность

Одной из возможностей является Bazzarek Барбары Несвадбовой, главного редактора модного журнала Harper’s Bazzar. Он проходит в ноябре в Праге, но уже сейчас вы можете сдавать одежду, обувь и аксессуары в магазин M.E.G. в Гранд-отеле Пупп и в пражском или пльзеньском филиалах фирмы. До 30 сентября фирма M.E.G. собирает дареные вещи, а затем отдает их в Bazzarek. В прошлом году здесь удалось собрать более полумиллиона крон. Прочую одежду, косметику, школьные товары и электронику фирма M.E.G. посылает в детские дома.

Historické budovy ukrývají schránky s odkazy z minulosti

Jeden z nich byl v červnu 2015 nalezen v Císařských lázních. V roce 1973 prováděla skupina 10 dělníků a učňů obnovu dřevěného obložení v historickém Zanderově sále. Ojedinělou práci formou fládru zdokumentovali a s tehdejšími tiskovinami a fotografiemi vložili do tubusu, který uschovali v dřevěném obložení pod stropem, ve výšce 12 metrů. Ačkoliv nejde o významný historický nález, schránka má pamětnickou hodnotu. Poklad vydalo v roce 1998 i karlovarské divadlo. Tehdy se v podlaze u vchodu našel zdobený kovový tubus z roku 1886, tedy z doby, kdy byla budova divadla dokončena. Obsahoval dobové písemnosti, ceniny a fotografie. Na stejné místo byla po ukončení rekonstrukce v roce 1999 vložena nová schránka jako poselství dalším generacím.


Lenka Andělová

Die sächsische Stadt Aue und den Kurort Karlsbad verbindet ein neuer Radweg

O nové expozici relikviáře sv. Maura je rozhodnuto

Statní hrad a zámek Bečov chystá do dvou let novou tematickou expozici, která představí románskou památku v několika příbězích. Počínaje vznikem vzácné zlatnické památky v 1. třetině 13. století, přes putování sv. Maura do Čech v 19. století, ukrytí relikviáře před koncem 2. světové války, až po jeho detektivní vypátrání a následné restaurování. Prostor dostanou i unikátní předměty související s restaurováním. U památky evropského významu bude možné setrvat a rozjímat, nová expozice počítá se zájmy různých typů návštěvníků, včetně dětí a např. poutníků.

Über die neue Exposition des Reliquiars Hlg. Maurus wurde schon entschlossen

Die Staatsburg und Schloss Bečov bereitet binnen zwei Jahren eine neue thematische Ausstellung vor, die das romanische Denkmal in einigen Geschichten präsentieren wird. Sie wird mit der Entstehung des Goldschmiededenkmals im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts beginnen, die Wanderung des Hlg. Maurus nach Böhmen im 19. Jahrhundert und das Verstecken des Reliquiars vor dem Ende des 2. Weltkrieges und dann seine Detektiv-Ausforschung und folgende Renovierung beschreiben. Einzigartige Gegenstände, die mit der Renovierung zusammenhängen, bekommen auch ihren Raum. Es wird möglich sein, bei dem Denkmal europäischer Bedeutung zu verbleiben und nachzudenken. Die neue Exposition rechnet mit Interessen verschiedener Typen von Besuchern einschliesslich Kinder und z.B. Wallfahrer.

It Has Been Decided on a New Exhibition of St Maurus Reliquary

The castle and chateau in Bečov will prepare a new thematic exhibition within two years which will present the Romanesque monument in several stories. They will include making the goldsmith’s monument in the first third of the thirteenth century, St Maurus’s wandering to Bohemia in the 19th century, hiding the reliquary before the end of World War II and its detective tracing and renovating. Unique objects which were connected with renovating will get their room as well. It will be possible to stay at the monument of European importance for a while and contemplate. The new exhibition also takes into account different interests of different types of visitors such as children or pilgrims.

Участь новой экспозиции реликвария св. Мавра решена

Государственный замок и крепость Бечов готовит новую тематическую экспозицию, которая будет готова в ближайшие два года. Она представит романский памятник в нескольких сюжетах, начиная с возникновения редкого образца ювелирного искусства в первой трети 13 века. Затем последует сюжет о путешествии реликвария св. Мавра в Чехию в 19 веке, сюжет о сокрытии его перед концом Второй мировой войны и, наконец, почти детективная история о нахождении реликвария и его обновления. Выставлены будут и уникальные предметы, связанные с реставрацией. У памятника европейского значения можно будет остановиться и предаться размышлениям. Новая экспозиция учитывает интересы разных типов гостей, включая детей и, например, паломников.

Saské město Aue a lázně Karlovy Vary spojuje nová cyklostezka

Hranice překračuje na přechodu Jelení - Wildenthal u Nových Hamrů. Trasa měří 60 kilometrů, její nejvyšší bod je 947 m n.m. Končí na Dolním nádraží v Karlových Varech, odkud lze vlakem dojet zpět do Německa. Nová stezka nabízí i okružní vyhlídkové trasy, např. kolem hory Auersberg či údolních nádrží Sosa a Carlsfeld-Weiterswiese. Nejdelší, 35 kilometrů dlouhá okružní trasa vede na české straně přes krušnohorské vyhlídky z Horní Blatné do Potůčků. Podrobnosti o Karlově stezce najdete na www.karlsroute.eu/cz.

Die Grenze überschreitet er auf dem Grenzübergang Jelení - Wildenthal bei Nové Hamry. Die Strecke ist 60 Kilometer lang, ihr höchster Punkt liegt 947 Meter ü.d.M. Sie endet auf dem Niederen Bahnhof in Karlsbad, von hier können Sie mit dem Zug zurück nach Deutschland fahren. Der neue Radweg bietet auch Rund-Aussichts-Strecken an, z.B. um den Berg Auersberg oder die Talsperren Sosa und Carlsfeld-Weiterswiese. Die längste, 35 Kilometer lange Rundstrecke führt auf der tschechischen Seite an den Erzgebirger Aussichts­ punkten vorbei aus Horní Blatná nach Potůčky. Ausführliche Informationen über den Karlspfad finden Sie auf www.karlsroute.eu/cz.

The Saxon Town Aue and the Spa Karlovy Vary Are Connected by a New Cycling Path

It crosses the border at the border-crossing Jelení - Wildenthal near Nové Hamry. The route is 60 kilometres long and its highest point lies 947 metres above sea level. It finishes at the Lower Railway Station in Karlovy Vary from which you can go back to Germany by train. The new path also offers round sightseeing routes, e.g. round the mountain Auersberg or dams Sosa and Carlsfeld-Weiterswiese. The longest of them, the 35-kilometre-long round route, runs past the viewing points of the Ore Mountains from Horní Blatná to Potůčky. Details about Charles Path can be found at www.karlsroute.eu/cz.

Саксонский город Ауэ и курорт Карловы Вары связывает новая велосипедная дорожка

На перегоне Елени - Вильденталь она пересекает границу у поселка Нове-Гамры. Длина трассы 60 километров, ее высшая точка - 947 м н.м. Заканчивается велодорожка на карловарском Нижнем вокзале, откуда можно поездом вернуться в Германию. Новая дорожка предлагает также окружные обзорные трассы, например, около горы Ауэрсберг или водохранилищ Соза и Карлсфельд-Вайтервизе. Самая длинная (35 ки­лометров) окружная трасса ведет на чешской стороне мимо рудногорских видовых площадок из местечка Горни-Блатна до поселка Потучки. Подробности о Карловой дорожке вы найдете на www.karlsroute.eu/cz.

Prameny v číslech

Karlovarské minerální prameny jsou pro své léčebné účinky využívány už více než 650 let. Na území města vyvěrá přes 80 pramenů, z toho 19 zdrojů je osvědčeno jako přírodní léčivý zdroj. Největším a nejteplejším je Vřídlo, pro které je voda jímána čtyřmi vrty. Nejhlubší z nich měří 88,6 metrů. Karlovarské prameny jsou chráněny od roku 1761.

Mineralquellen in Zahlen

Die Karlsbader Mineralquellen werden dank ihren Heilwirkungen schon länger als 650 Jahre in der Behandlung ausgenutzt. Auf dem Gelände der Stadt befinden sich mehr als 80 Quellen, 19 von ihnen wurden als Naturheilquellen zertifiziert. Die grösste und heissete ist der Sprudel, aus dem das Wasser mit Hilfe von vier Bohrungen aufgefangen wird. Die tiefste von ihnen ist 88,6 m. Die Karlsbader Mineralquellen werden seit dem Jahre 1761 geschützt.

Mineral Springs in Numbers

Owing to their curative effects, Karlovy Vary mineral springs have been used in treatment for more than 650 years. More than 80 springs come out of the ground on the territory of Karlovy Vary, 19 of them being certified as natural healing sources. The Sprudel, from which water is drawn by means of four wells, is the biggest and hottest of them. The deepest well is 88.6 metres. The mineral springs of Karlovy Vary have been protected since the year 1761.

Источники в цифрах

Карловарские минеральные источники благодаря своему лечебному действию используются более 650 лет. На территории города на поверхность выходят более 80 источников, из которых девятнадцать являются лечебными. Самым большим и самым теплым является Гейзер, для которого вода добывается четырьмя скважинами, самая глубокая из них имеет длину 88,6 метров. Карловарские источники являются охраняемыми с 1761 года. WWW.PROMENADA.CZ

27


e t ď u B

! o h u to

émní závod tr ex e d je se ů ar V ch vý lo V centru Kar wn Tour 2015 to n w o D h c ze C rie sé ci KV Downtown v rám sit?

přihlá Kdo se do závodu může měrný cyklistický mu, kdo se na něj cítí. Prů Závod je otevřený každé ty zkušenější, pro du rav e. Je postavena op jed nes ť tra ale ec šen nad skoků a technicky náy klopené zatáčky, řada jsou v ní zakomponován sebou řadu závodů, zkušený cyklista, mám za ročných pasáží. Já jsem e prestiž závodu cem Ch bych si asi netroufl. ť tra kou ars lov kar na ale . Už v tréninku byla kvalita závodu vysoká zvedat, proto je třeba, aby jed po e jen jedna patří do finále, proto se se bezpečně pozná, kdo . bo to tedy závod buď - ane kvalifikační jízda. Bude y, a protože do Ústí ínk dm po musí mít stejné Všechny tři závody seriálu , ani my je do Varů zváni profesionální jezdci ani do Rakovníka nebyli e, do závodu sajed při do z vlastní iniciativy nelákáme. Ale pokud něk raničí a na své si zah ze y ník i přivítáme i závod mozřejmě nastoupí. Rád TOWN totiž otevře ného pohlaví. KV DOWN přijdou i obdivovatelé něž jisti, být ním závodě a můžete si o sjezdu. i ženskou kategorii v hlav véh lino ena ženské krásy a adr ace bin kom í vát uch vás že doporučil divákům? e? Jaké místo na trati byste Kudy přesně trasa poved ku u největšího skoku na do ti, tra sto bude určitě na Sokolá něj povede třetina s mí ší pře a něj akhu ktiv vrc tra jak kém Ne ols obchodu stáme několik divácky atr Start bude na Sok i T.G. Masaryka, kde chy e ulicí Krále Jiřího a kolem ulic dál ibina í, exh ulic pak vá a ti vou ylo tra ho est Sva fre i dí de r centra se sjíž vě na Masaryčce bu vní pošty. Z celé tou prá Hla A u ků. de bu sko h Cíl ný . kýc yka vod vel sar tivních závod, tak i dopro Zdravé výživy na T.G. Ma í, a proto i nejzajímavější. kud se právě nepojede ějš po a tížn y ob od nej záv tam é asi se tsk lší, že dě de Tak ce, nej nžáda. je karlovarská trať vých Varech odhaduího průvodu skupiny Ora al sjezd 50 vteřin, v Karlo program, včetně hudebn V Ústí a v Rakovníku trv bude stále něco dít. jeme jízdu na 2 minuty. aná… de zřejmě lákavá podív ti hodnotí především? Freestylová exhibice bu e, která se Co se na tak náročné tra dn ci by utí překážek zajímavější sek rychlost. Hodnotit zvládn mého názoru půjde o nej le uze Pod po či patnáct velmi otí dn set ho to De e dčí ne. zac zho led ani Ro odu a náročná org kolem půl páté odpo záv a d ub spá zhr íc aby ční nav í, ute usk tivn jek de mít půl hodiny na to, nebylo zcela ob těch lepších. estylových závodníků bu dělí horší závodníky od fre od ují ých ky hec káž šen ně pře zku jem vě vzá Prá y jí. neumožňu í, zatímco rider, Závodníci se vžd timetrové skoky a zrychl to nejlepší, co v nich je. jakých o nác po zal pat te, uká ou bys li ádn ěři zvl ěnev ší a Um . y lep Ti nej ovou ztrátu . Časté jsou pád t metrů, a tím nabere čas k neuvěřitelným výkonům i diváci určí který je opatrný, skočí pě ní překážky. rod zvednou a pokračují. Sam pří i ed u ihn do dci bu jez ku se olá h Sok lec na bo t, am nác e. kar pat ibic je exh ek lých překáž ním vítěze freestylové silou potlesku a skandová

. Karlovy Vary zažily zdů sahá do roku 2007 Tradice městských sje to pořadatelé pro brých zkušenostech první závod loni. Po do jel v Ústí nad se nu vět V k český seriál. připravili pro letošní rok e 12. září v Karlovníku a finále proběhn Labem, v červenci v Rako u, která je ne cip e na sjezdovou dis lín žet mů se it Těš h. rec vých Va é napětí i vzrušení. ve městě, na ovzduší pln a án zov vo pro ně dič tra Soukup, který stského závodu je Martin Duší nejdrsnějšího mě ě prozradil víc. o karlovarském závod ový závod zajímavé? z Vašeho pohledu pro tak V čem jsou Karlovy Vary ořádat. Zvažovali by se dal downtown usp Město má víc lokalit, kde y Diana, ale jak dn hle roz o ovy vyhlídky neb jsme např. sjezd z Goeth ponován do města, town by měl být zakom už napovídá název, down rá vhodně navazuje kte třídu T.G. Masaryka, lili zvo ec on nak e jsm proto vrchu (Sokoláku). na sjezd ze Sokolského

28

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv KV Downtown

Kolik závodníků se Vám hlásí do Karlových Varů? účastníZ kapacitních důvodů nepustíme do závodu víc, než stovku ný podob e protož vyšší, m mnohe ků. Očekávám ale, že zájem bude sbírají navíc se seriálu ěhu V průb vníku. v Rako i počet se přihlásil v Ústí učuji tedy Dopor zájem. velký Vary y Karlov é finálov o bude proto body, kvdt.cz). závodníkům zaregistrovat se na internetu co nejdříve (www. Extrémní závod vyžaduje kvalitní vybavení. Jak jsou jezdci chráněni proti úrazům? trváme na V pravidlech seriálu je pouze helma, ale v Karlových Varech používá íků závodn integrální helmě, tedy i s chráničem sanice. Většina i tací, jsou Ale kolen. a zad če chráni další ochranné pomůcky, jako jsou většia nou nespad že jisti, si Jsou ní. nechrá víc kteří se kromě helmy že do závodu nou právě ti závod vyhrávají. Všichni ale musí podepsat, jsou u záVždy pečí. nebez nastupují dobrovolně a že jedou na vlastní u nic nikom tí naštěs se u ročník ím V prvn u. vodu zdravotníci se sanitko na buď jede se Závod čné. bezpe ovšem velké, jsou ky Překáž nestalo. neboť šlapat, třeba je kde pevných kolech - ta mají výhodu v místech, , které mají tlumiče neubírají energii, nebo na celoodpružených kolech kách. překáž na a ch pasáží ních výhodu v terén Podle programu chystáte i dětský závod. apivě… To zní u tak extrémního adrenalinového sportu překv ejí mít nemus rodiče takže Bude to spíš legrace než skutečný závod, zdolat bude úkolem jejich a let 12 do obavy. Závodit budou děti dný Masaryčku nahoru a dolů na odrážedlech a šlapadlech. Hroma e snažím se ách aktivit start plánujeme ve 14 hodin. V našich dalších dobře. jen iku, cyklist zvolí si přitáhnout děti ke sportu a pokud vím, Např. cyklistický oddíl s freestylovým zaměřením, pokud v Karlových Varech zatím chybí.

Co vzkazujete závěrem divákům? závod, Především zveme diváky všech generací. Uvidíte nejostřejší někoho pro st, rychlo ní jaký Karlovy Vary pamatují. Těšte se na extrém í závodn vysoké a výkony vní sporto až přehnaně velké skoky, úžasné v příšpočtu, ém v hojn přijdou diváci a podaří závod se napětí. Pokud áře, což tím roce bychom závod rádi zařadili do mezinárodního kalend ího závodn ní skonče Po hvězd. ých by zaručilo účast největších světov m. progra odný doprov ku Sokolá na dne bude připraven

P RO G R A M K V DOWNTOWN 2015

h, tř. T.G. Masaryka

olský vrc 12.9. Karlovy Vary - Sok

14.00 Dětský závod závodu 14.30 Kvalifikace hlavního ink trén X BM yle 16.15 Freest odníků) odu (40 nejrychlejších záv 16.45 Finále hlavního záv t trick 17.45 Freestyle BMX bes h závodníků) ho závodu (20 nejrychlejšíc vní hla e nál 18.15 Superfi 18.45 Vyhlášení výsledků oláku, koncerty 20.00 Afterparty na Sok á exhibice dov oar 22.00 PIPE snowb

WWW.PROMENADA.CZ

29


Kladská A ZAMILOVANÝ KNÍŽE

Kladská und der verliebte Fürst Nádherné lesy připomínající ruskou tajgu, architektura ve stylu švýcarských loveckých chat. Na obojí se můžete těšit při návštěvě Kladské cenného území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Do místních lesů se zamiloval kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg. Koncem 19. století byla oblast Kladské druhým největším revírem v Čechách, proto sem vášnivý nimrod přijel lovit. A už zde zůstal. V roce 1873 tu koupil rozsáhlé pozemky a o dva roky později nechal dovézt ze Světové výstavy ve Vídni areál Švýcarského pavilonu s Loveckým zámečkem. Byl tak postaven základ budoucí obce Kladská. Procházky neporušenou přírodou, místy připomínající prales, vás nadchnou. Tady je příroda skutečně zdravá; potvrzují to statné jehličnany, rozlehlá lesní rašeliniště se vzácnými druhy bylin, mechů i masožravých rostlin. Zvláštní atmosféru budete vnímat při procházce po břehu Kladského rybníka, který mění barvy od zelené přes modrou, až po černou. V chráněné oblasti žije i pestrá fauna. Nedaleko Loveckého zámečku, na úpatí vrchu Lysina je kníže Schönburg-Waldenburg pochován. A má tak vlastně stále dohled nad milovaným revírem, který je dodnes jednou z mála uznaných státních honiteb.

30

WWW.PROMENADA.CZ

Wunderschöne Wälder, die an die russische Taiga erinnern, und Architektur im Stil schweizerischer Jagdhütten. Sie können sich auf beides freuen, wenn Sie Kladská besuchen - das wertvolle Gelände des Naturschutzgebietes Kaiserwald. In örtliche Wälder verliebte sich der Fürst Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg. Am Ende des 19. Jahrhunderts war das Gelände von Kladská das zweitgrößte Jagdrevier in Böhmen, darum kam der leidenschaftliche Nimrod hierher jagen. Und er blieb hier. Im Jahre 1873 kaufte er hier ausgedehnte Grundstücke und zwei Jahre später lies er aus der Weltaus­ stellung in Wien den Schweizerischen Pavillon mit dem Jagdschlösschen zufahren. Das war der Anfang der zukünftigen Gemeinde Kladská. Spaziergänge durch die intakte Natur, die manchmal an einen Urwald erinnert, werden Sie begeistern. Hier ist die Natur wirklich gesund und stämmige Nadelbäume, ausgedehnte Waldtorfmoore mit seltsamen Arten von Kräutern, Moosen und fleischfressenden Pflanzen bestätigen es. Beim Spaziergang entlang den Ufern des Teichs Kladský, dessen Wasser seine Farbe von der blauen und grünen bis zu schwarzen ändert, werden Sie die ungewöhnliche Atmosphäre fühlen. Im Natur­ schutzgebiet lebt auch eine bunte Fauna. Unweit des Jagdschlösschens, am Fusse des Hügels Lysina, wurde der Fürst Schönburg-Waldenburg begraben. Und so führt er eigentlich ständig Aufsicht über sein geliebtes Revier, das bis zu heute eines von wenigen anerkannten staatlichen Jagdrevieren ist.


Lenka Andělová, foto www.kvpoint.cz - databanka Karlovarského kraje, Petr Lněnička

Kladská and a Prince in Love

Кладска и влюбленный князь

Beautiful forests resembling the Russian taiga and architecture in the style of Swiss hunting lodges. You can look forward to both if you visit Kladská - a valuable territory of the Slavkovský les nature reserve. Prince Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg fell in love with local forests. Kladská was the second largest hunting district in Bohemia in the late 19th century and that was why the keen hunter came there. And he stayed there. He bought vast pieces of land there in 1873 and had the Swiss Pavilion and the Hunting Lodge brought there from the World Exhibition in Vienna two years later. It was the basis of the future village Kladská. Walks in virgin nature which resembles a primeval forest in some places will fill you with enthusiasm. Nature is really healthy here; full-grown needle trees and vast peat-bogs in the forest with rare species of herbs, mosses and insectivorous plants confirm it. You will feel the special local atmosphere when you are walking along the verge of the pond Kladský which changes colours from green and blue up to black. The fauna living in the nature reserve is very varied. Prince Schönburg-Waldenburg was buried at the foot of the hill Lysina near the Hunting Lodge. He actually still has his beloved hunting dis­ trict, which has been one of few approved state hunting districts until these days, under control.

Великолепные леса, напоминающие русскую тайгу, архитектура в стиле швейцарских охотничьих домиков - все это вы найдете, посетив поселок Кладска, находящийся на территории заповедника Славковский лес. В местные леса буквально влюбился князь Отто Фридрих Шёнбург-Вальденбург. В конце 19-го века область Кладской была вторым наибольшим угодьем в Чехии, поэтому князь, страстный охотник, приехал именно сюда и навсегда остался здесь. В 1873 году он купил обширные земельные участки, а спустя два года по его распоряжению сюда был перевезен с Всемирной выставки в Вене ареал павильона Швейцарии с малым охотничьим замком. Так было основано будущее селение Кладска. Прогулки нетронутой природой, места, напоминающие девственный лес, не оставят вас равнодушными. Здешняя природа действительно здорова; это подтверждают статные хвойные деревья, обширные лесные торфяники с редкими видами трав, мхов и насекомоядных растений. Особую атмосферу вы ощутите, прогуливаясь вдоль берега Кладского пруда, меняющего цвет - зеленый, синий и так до черного. Разнообразен и животный мир резервации. Недалеко от Охотничьего замка, у подножия холма Лысина князь Шёнбург-Вальденбург обрел свой вечный покой. Но, как и в прежние времена, он наблюдает отсюда за любимым ­поместьем, которое доныне является одним из немногих ­признанных государственных охотничьих угодий.

WWW.PROMENADA.CZ

31


CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


Foto archiv Chopin Gala

Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O VY

VA R Y

Fenomenální pianistka

Olga Scheps vystoupí v Karlových Varech

Skutečný objev, básnířka klavíru, mimořádný talent, senzace, mistrovský výkon... Tak se o devětadvacetileté ruské pianistce vyjadřuje kritika. Olga Scheps hraje na piano od svých čtyř let, od šesti let žije v Německu a od dvanácti let sbírá ceny. Studovala u nejrenomovanějších pedagogů světa, ke spolupráci ji zvou přední světoví dirigenti a kromě sólových recitálů vystupuje s věhlasnými orchestry světa. Koncem srpna se naskytne posluchačům v Karlových Varech výjimečná příležitost si světovou jedničku v interpretaci Chopinova díla poslechnout. A to na Slavnostním Chopinově galakoncertu, který se tak stává top událostí současné české hudební scény tohoto žánru. 27. srpna v 19.30 hodin zazní v Parkhotelu Richmond vedle Chopinovy hudby také skladby Mozarta a Schumanna (podrobný program na str. 34).

The Phenomenal Pianist Olga Scheps Will Play in Karlovy Vary A real prodigy, a poetess of the piano, an exceptional talent, a sensation, a master performance... That is what reviewers write about the twenty-nine-year- old Russian pianist. Olga Scheps has been playing the piano since she was four, has been living in Germany since she was six and has been collecting prizes since she was twelve. She studied under the most renowned teachers in the world, foremost conductors offer her cooperation and apart from her solo recitals, she plays with world-famous orchestras all over the world. The audience in Karlovy Vary will have a unique opportunity to hear this world number one in the interpretation of Chopin’s compositions in late August. It will be at Chopin’s Gala Concert which has become a top event of the present Czech musical scene of this genre thanks to her. Apart from Chopin’s music, compositions by Mozart and Schumann will be played in the Parkhotel Richmond on the 27th August at 7.30 p.m. (a detailed programme on p. 34).

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví | Týden pro krásu Rekondiční pobyt | Týden harmonie a další Kosmetický salón | Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme | Antistress Programme Beauty parlour | Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche | Gesundheitswoche Relaxwoche | Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение | Программа для красоты Антистрессовая программа | Неделя для гармонии бассейн | сауна

Chopin Gala IV PKF – Prague Philharmonia čtvrtek 27. 8. 2015, od 19.30 hod. Thursday, August 27, 2015, from 7.30 pm dirigent/conductor:

Tomáš Brauner sólistka/solist: Olga Scheps

Феноменальная пианистка Ольга Шепс выступит в Карловых Варах Истинное открытие, поэтесса рояля, выдающийся талант, сенсация, мастерское исполнение... Так говорит критика о двадцатидевятилетней русской пианистке. Ольга Шепс играет на рояле с четырех лет, с шести живет в Германии, a c двенадцати лет становится лауреатом различных премий. Она училась у самых авторитетных педагогов мира, ее приглашают к сотрудничеству дирижеры с мировой известностью, кроме сольных концертов, она выступает со знаменитыми оркестрами мира. В конце августа карловарским слушателям представится редкая возможность послушать произведения Шопена в исполнении мировой знаменитости на торжественном шопеновском гала-концерте, который станет самим выдающемся событием этого года на музыкальной сцене. 27 августа в 19.30 часов в Парк-отеле Ричмонд, кроме шопеновской музыки, прозвучат также пьесы Моцарта и Шумана (см. программу на стр. 34).

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты CZ Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb 28.-30.8. pá-ne, Mlýnská kolonáda, Thermal DE Internationales Kurfestival von Blaskapellen 28.-30.8. Fr-So, Mühlbrunnkolonnade, Thermal EN International Spa Festival of Brass Bands Aug 28th-30th Fri-Sun, Mill Colonnade, Thermal RU Международный курортный фестиваль духовых оркестров 28.-30.8 пт-вс, Млынская колоннада, Термал

jeden Fr-Sa 21 Uhr, Musik- und Tanzabende EN Aug 6th Thu 7.30 p.m., Tribute to Beethoven Aug 28th Fri 7.30 p.m., Carmen & Traviata, Opera concert. every Fri-Sat 9 p.m., Music and dance evenings RU 6.8 чт 19.30 час., Почести Бетховену 28.8 пт 19.30 час., Кармен & Травиата, оперный концерт. каждую пт-сб 21 час., Музыкальные и танцевальные вечера

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада

Slovenská 3, % 353 177 111 27.8. čt 19.30 hod., Chopin Gala IV, W.A. Mozart: Figarova svatba, předehra, F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č.2 f moll, Op. 21, R. Schumann: Symfonie c. 4 d moll, Op.120, O. Schepsklavír (Rus.), PKF - Prague Philharmonia. Dirigent: T. Brauner. DE 27.8. Do 19.30 Uhr, Chopin Gala IV EN Aug 27th Thu 7.30 p.m., Chopin Gala IV RU 27.8 чт 19.30 час., Шопен Гала IV CZ

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537

nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 4., 11., 18.8. út, 6., 20., 27.8. čt 16 hod., Collours of Organ, varhanní koncerty. DE 4., 11., 18.8. Di, 6., 20., 27.8. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Aug 4th, 11th, 18th Tue, Aug 6th, 20th, 27th Thu 4 p.m., Organ concerts RU 4., 11., 18.8 вт, 6., 20., 27.8 чт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

CZ 13.8. čt 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu. 26.8. st 19.30 hod., Spirituál Kvintet, písničky, které již zlidověly. DE 13.8. Do 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 26.8. Mi 19.30 Uhr, Spirituál Kvintet EN Aug 13th Thu 7.30 p.m., Glenn Miller Story Aug 26th Wed 7.30 p.m., Spirituál Kvintet RU 13.8 чт 19.30 час., Glenn Miller Story 26.8 ср 19.30 час., Spirituál Kvintet

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада

T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz CZ 6.8. čt 19.30 hod., Pocta Beethovenovi, L. van Beethoven: Egmont, předehra; Koncert pro klavír, housle a violoncello C dur; Symfonie č. 1, Kalliopé Trio Prague. Dirigent: J. Kučera. 28.8. pá 19.30 hod., Carmen & Traviata, árie, dueta a scény ze slavných oper, P. Alvarez Šimková, T. Nováková, P. Vondrová, E. Gattringerová, J. Kastnerová, R. Alvarez, J. Brückler, KSO. Dirigent: F. Drs. každou pá-so 21 hod., Hudební a taneční večery DE 6.8. Do 19.30 Uhr, Beethoven zu Ehren 28.8. Fr 19.30 Uhr, Carmen & Traviata, Opernkonzert.

34

WWW.PROMENADA.CZ

18.-20.8. Di-Do 16.30 Uhr, 26.8. Mi 16.30 Uhr, 29.8. Sa 10 Uhr, Promenadenkonzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN Aug 1st Sat 4.30 p.m., Aug 2nd Sun 10 a.m., Aug 4th Tue 4.30 p.m., Aug 7th Fri 10 a.m., Aug 11th-16th Tue-Sun 4.30 p.m., Aug 17th Mon 3 p.m., Aug 18th-20th Tue-Thu 4.30 p.m., Aug 26th Wed 4.30 p.m., Aug 29th Sat 10 a.m., Open-air concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 1.8 сб 16.30 час., 2.8 вс 10 час., 4.8 вт 16.30 час., 7.8 пт 10 час., 11.-16.8 вт-вс 16.30 час., 17.8 пн 15 час., 18.-20.8 вт-чт 16.30 час., 26.8 пт 16.30 час., 29.8 сб 10 час., Променадконцерты Карловарского симфонического оркестра

1.8. so 16.30 hod., 2.8. ne 10 hod., 4.8. út 16.30 hod., 7.8. pá 10 hod., 11.-16.8. út-ne 16.30 hod., 17.8. po 15 hod., 18.-20.8. út-čt 16.30 hod.,, 26.8. st 16.30 hod., 29.8. so 10 hod., Promenádní koncerty KSO DE 1.8. Sa 16.30 Uhr, 2.8. So 10 Uhr, 4.8. Di 16.30 Uhr, 7.8. Fr 10 Uhr, 11.-16.8. Di-So 16.30 Uhr, 17.8. Mo 15 Uhr,

CZ 5.-6.8. st-čt, 8.-9.8. so-ne, 22.-23.8. so-ne, 25.8. út, 27.8. čt, 30.-31.8. ne-po 15 hod., Promenádní koncerty DE 5.-6.8. Mi-Do, 8.-9.8. Sa-So, 22.-23.8. Sa-So, 25.8. Di, 27.8. Do, 30.-31.8. So-Mo 15 Uhr, Promenadenkonzerte EN Aug 5th-6th Wed-Thu, Aug 8th-9th Sat-Sun, Aug 22nd23rd Sat-Sun, Aug 25th Tue, Aug 27th Thu, Aug 30th-31st Sun-Mon 3 p.m., Open-air concerts RU 5.-6.8 ср-чт, 8.-9.8 сб-вс, 22.-23.8 сб-вс, 25.8 вт, 27.8 чт, 30.-31.8 вс-пн 15 час., Променад-концерты

Hotel Imperial • Отель Империал

Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. 21.8. pá 16.30 hod., Promenádní koncert KSO, A. Vivaldi: Čtvero ročních období, J. Sedláček-housle. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. 21.8. Fr 16.30 Uhr, Promenadenkonzert des Karlsbader Symphonieorchesters EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. Aug 21st Fri 4.30 p.m., Open-air concert of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š. 21.8 пт 16.30 час., Променад-концерт Карловарского симфонического оркестра

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 25.8. út 20 hod., Komorní koncert, Family Concert. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 25.8. Di 20 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Aug 25th Tue 8 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321

CZ

každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE


PŘIPOMEŇTE SI V SRPNU

S KARLOVARSKÝM SYMFONICKÝM ORCHESTREM POBYT LUDWIGA VAN BEETHOVENA Jeden z nejstarších symfonických orchestrů na světě si v srpnu připomíná pobyt hudebního génia Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech. Dovršitel vídeňského klasicismu, který svým individuálním stylem otevřel dveře nové hudební epoše - romantismu, vystoupil v Karlových Varech 6. srpna 1812. Odehrál tu na klavír společně s italským houslistou Giovannim Battistou Polledrem dobročinný koncert. Vystoupení, při němž zazněly od každého dvě vlastní skladby, bylo beneficí pro vyhořelé rakouské lázně Baden, které Beethoven často navštěvoval. Karlovarský symfonický orchestr (KSO) tuto událost připomíná každoročně od roku 1992. Na letošním koncertě Pocta Beethovenovi, pořádaném na den přesně po 203 letech, se pod taktovkou nastávajícího šéfdirigenta KSO Jana Kučery představí s orchestrem také Kalliopé Trio Prague, vítěz Mezinárodní soutěže Bohuslava Martinů v oboru klavírní trio 2014. V srpnu KSO odehraje také šestnáct kolonádních koncertů s tradičním repertoárem zahrnujícím skladby Dvořáka, Strausse, Labitzkého, Rossiniho a dalších hudebních velikánů. Karlovarský symfonický orchestr, který právě ukončil svou 180. koncertní sezónu, se v létě těší na své posluchače.

kso

www.

.cz

Let Us Remember the Stay of Ludwig van Beethoven with the Karlovy Vary Symphony Orchestra in August One of the oldest symphony orchestras in the world will remember the stay of the genius of music Ludwig van Beethoven in Karlovy Vary this August. The master of Viennese classicisms whose individual style opened the door for a new musical era - romanticism - played in Karlovy Vary on the 6th August 1812. He played here the piano in a beneficial concert together with the Italian violinist Giovanni Battista Polledro. The beneficial concert where they played their own compositions, two by each of them, was for the Austrian spa Baden, which Beethoven often visited and which had been destroyed by fire. The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) has been remembering this event every year since 1992.This year the Kalliopé Trio Prague, the winner of the Bohouš Martinů International Competition in the branch of studies piano trio 2014, will present itself together with the orchestra. The concert is called Tribute to Beethoven and will be held exactly 203 years after the original concert. The orchestra will be lead by the future principal conductor of the KSO Jan Kučera. The KSO will also play sixteen open-air concerts in the colonnade with a traditional repertoire which will include compositions by Dvořák, Strauss, Labitzký, Rossini and other geniuses of music. The Karlovy Vary Symphony Orchestra, which has just completed its 180th concert season, is looking forward to its visitors in the summer.

Придите в августе на концерт Карловарского симфонического оркестра, чтобы отметить пребывание Людвига ван Бетховена в Карловых Варах Один из старейших симфонических оркестров в мире в августе отмечает пребывание в Карловых Варах великого Людвига ван Бетховена. Последний композитор венского классицизма, который своим индивидуальным стилем открыл двери новой музыкальной эпохе - романтизму, выступил в Карловых Варах 6 августа 1812 года. Здесь вместе с итальянским скрипачом Джованни Батистой Полледро он дал благотворительный концерт в пользу часто навещаемого им австрийского города-курорта Баден, пострадавшего от пожара. Каждый участник концерта исполнял по два своих сочинения. Это событие Карловарский симфонический оркестр (КСО) с 1992 года ежегодно отмечает. На концерте этого года под названием Дань Бетховену, который будет дан ровно 203 года спустя, под управлением будущего главного дирижера КСО Яна Кучеры с оркестром выступит Kalliopé Trio Prague, лауреат Международного конкурса имени Богуслава Мартину по специальности фортепианное трио 2014 года. В августе КСО также сыграет 16 променад-концертов, традиционный репертуар которых состоит из произведений Дворжака, Штрауса, Лабицкого, Россини и других великих композиторов. Карловарский симфонический оркестр, только что завершивший свой 180-й концертный сезон, приглашает своих слушателей на летние концерты.


Kluby Clubs Club Imperial - Hotel Imperial

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz

Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения Karlovarská Sanssouci Veteran Rallye • Karlsbader Sanssouci Veteran-Rally • Karlovy Vary Sanssouci Veteran Rally • Карловарское Сан-суси ралли старинных автомобилей

každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 7.8. pá 20.30 hod., Petra Vlková Band, akustický pop s přídechem jazzu. 14.8. pá 20.30 hod., Zuzana Vlčeková Quartet (SK), nová tvář slovenského jazzu se svým stylem zaměřuje na pop, soul, jazz a muzikál. 21.8. pá 20.30 hod., Marta Kloučková Band, nová tvář na tuzemské jazzové scéně zaujme energií, osobitostí a temně zabarveným hlasem.

28.8. pá 20.30 hod., Charlie Slavík Revue, nový projekt jednoho z nejuznávanějších hráčů na foukací harmoniku.

31.7.-2.8. pá-ne, mezinárodní závod historických vozidel 31.7.-2.8. Fr-So, internationaler Wettbewerb historischer Wagen EN Jul 31st-Aug 2nd Fri-Sun, international competition of historical vehicles RU 31.7-2.8 пт-вс, международное соревнование старинных автомобилей

Mažoretky, twirling • Majoretten • Majorettes • Мажоретки

CZ

DE

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 21.8. pá 11 hod. DE 21.8. Fr 11 Uhr EN Aug 21st Fri 11 a.m. RU 21.8 пт 11 час.

Emanův piknik • Emans Picknick • Eman’s picnic • Пикник Эмана

Spa Resort Sanssouci, hotel Thermal, hotel Marttel, info % 777 277 199

Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz CZ Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com 36

WWW.PROMENADA.CZ

Smetanovy sady, www.varenisemanem.cz CZ 29.8. so 10 hod., gurmánský zážitek pro celou rodinu, koncerty, program pro děti, soutěže. DE 29.8. Sa 10 Uhr, Gourmet-Erlebnis für die ganze Familie EN Aug 29th Sat 10 a.m., gourmet experience for the whole family RU 29.8 сб 10 час., гурманское наслаждение всей семьи

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz CZ Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna - prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Lázně bez hranic - dobové exponáty spojené s fenoménem lázeňství a koupání, vernisáž v průběhu měsíce, do 30.11. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad - Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. Kurorte ohne Grenzen - zeitgemässe Ausstellungsstücke, die mit dem Phänomen des Badewesens und Badens verbunden sind, vernissage im Verlaufe des Monats, bis 30.11.

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

Grandhotel Pupp, Sportovní hala Tuhnice, centrum města CZ 29.-30.8. so-ne, Karlovarská růže, exhibice mistrů DE

29.-30.8. Sa-So

EN

Aug 29th-30th Sat-Sun

RU

29.-30.8 сб-вс

Mezinárodní výstava koček • Internationale Ausstellung von Katzen • International exhibition of cats • Международная выставка кошек Lidový dům, Školní 1, info % 602 100 313 CZ 29.-30.8. so-ne 10-17 hod. DE 29.-30.8. Sa-So 10-17 Uhr EN Aug 29th-30th Sat-Sun 10 a.m.-5 p.m. RU 29.-30.8 сб-вс 10-17 час.

Den s galerijním pedagogem Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 18.8. út 10-17 hod., aktuální výstava s komentářem či hravým výtvarným úkolem EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. Spas without borders, period exhibits connected with the phenomena of balneology and bathing, privat-view in the course of the month, till Nov 30th. RU Зал Цандера, Императорская ванная - осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. Курорты без границ - эпохальные экспонаты связанные с феноменом бальнеолечения и купания, вернисаж в течение месяца, до 30.11.

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

EN History of the building. Permanent exhibition. Magical worlds of Karel Zeman - a film show, original costumes and objects from films, till Aug 30th. RU История объекта. Постоянная выставка. Волшебный мир Карела Земана - проекция, оригинальные костюмы и аксессуары из фильмов, до 30.8.

Hotel Imperial • Oтель Империал

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Lois Athearn, Ellie Havel Thomas, Diane O’Connell, David Schlegel, Rita Shulak, Sibylla Voll - díla umělců z partnerského města Carlsbad (USA), do 30.8. DE Werke der Künstlern aus der Partnerstadt Carlsbad (USA), bis zum 30.8. EN Works by the artists from the partner town Carlsbad (U.S.A.), till Aug 30th. RU Работы художников из города-партнера Карлсбада (США), до 30.8.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Písmo, obraz, film - Miroslav Pechánek - práce respektovaného typografa, grafika a designéra, do 2.8. Zápas s drakem - Jaroslav Horálek - niterný zájem o lidský úděl v malířské tvorbě autora, vernisáž 6.8. v 17 hod., do 13.9. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Schrift, Bild und Film - Miroslav Pechánek - Werke eines respektierten Typographen, Graphikers und Designers, bis zum 2.8. Kampf mit dem Drachen - Jaroslav Horálek - Gemälde, vom 6.8. bis 13.9. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. The script, the picture and film - Miroslav Pechánek - works by a respected typographer, graphic artist and a designer, till Aug 2nd. Fight with a Dragon - Jaroslav Horálek - paintings, from Aug 6th till Sep 13th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Шрифт, живопись, фильм - Мирослав Пеханек - работы авторитетного типографа, графика и дизайнера, до 2.8. Бой с драконом - Ярослав Горалек - живописное творчество автора, с 6.8 до 13.9.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 CZ Jana Košková - obrazy, do 2.8. Jan Dvořák - fotografie, vernisáž 3.8. v 17 hod., do 6.9. DE Jana Košková - Bilder, bis zum 2.8. Jan Dvořák - Fotografien, vom 3.8. bis 6.9. EN Jana Košková - paintings, till Aug 2nd. Jan Dvořák - photographs, from Aug 3rd till Sep 6th. RU Яна Кошкова - живопись, до 2.8. Ян Дворжак - фотографии, с 3.8 до 6.9.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

• Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 Aj trochu dizajnu - Patrik Illo - sklo, do 3.10. Patrik Illo - Glas, bis zum 3.10. EN Patrik Illo - glass, till Oct 3rd. RU Патрик Илло - стеклo, до 3.10. CZ

DE

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 Jarmila Linhová - obrazy, do 14.9. Jarmila Linhová - Bilder, bis zum 14.9. EN Jarmila Linhová - paintings, till Sep 14th. RU Ярмила Линхова - живопись, до 14.9. CZ

DE

Drahomíra Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ

Minea • Минеа

Kamila Štanclová & Dušan Kállay - grafiky, do 31.8.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ

Arteliér Drawetc - design a život, do 11.9.

Krajská knihovna

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Kouzelné světy Karla Zemana - projekce, originální kostýmy a doplňky z filmů, do 30.8. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Zauberwelten von Karel Zeman - Filmschau, historische Kostüme und Gegenstände aus Filmen, bis zum 30.8. CZ

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 CZ 15. festival uměleckého skla - mezinárodní výstava uměleckého skla, do 31.8. DE 15. Kunstglas-Festival - internationale KunstglasAusstellung, bis zum 31.8. EN 15th Art Glass Festival - international exhibition of art glass, till Aug 31st. RU 15-ий фестиваль художественного стекла международная выставка художественного стекла, до 31.8.

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ Příběh statistiky - od počátků lidstva až po současnost, do 27.8. Film, foto, design, exhibition - studentské práce, do 27.8. Jaroslav Pištěk - obrazy, od 1.8. do 28.8.

WWW.PROMENADA.CZ

37


Kina

obrovská povodeň, Noemova archa odplouvá, ale Finík a Lea na ní omylem nejsou.

Kino Čas

24.8. po 19.30 hod., Domácí péče (viz 1.-2.8.)

T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com

24.-26.8. po-st 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (viz 1.-2.8.)

1.-2.8. so-ne 15 hod. - 3D, V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu, není žádnou výjimkou. 1.-2.8. so-ne 17 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. 1.-2.8. so-ne 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation), USA 2015, T, 12N. Agent Ethan Hunt se vrací! 3.8. po 17 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeštíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života. 3.-5.8. po-st 19.30 hod., Nenasytná Tiffany, ČR 2015, #. Zlodějíček Pepa ukradl starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. 4.-5.8. út-st 17 hod., Iracionální muž (Irrational Man), USA 2015, T, #. Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává poté, co se zamiluje do své studentky. 6.-7.8. čt-pá 15 hod. - 3D, Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 6.-7.8. čt-pá 17 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem zpěvačky Amy Winehouse? 6.-9.8. čt-ne 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (viz 1.-2.8.) 8.-9.8. so-ne 15 hod., Malý dráček (Der kleine Drache Kokosnuss), Něm. 2014, Č, #. Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově… 8.-9.8. so-ne 17 hod., Domácí péče (viz 1.-2.8.) 10.8. po 17 hod., Mallory (viz 3.8.) 10.-12.8. po-st 19.30 hod., Vykolejená (Trainwreck), USA 2015, T, #. Amy má skvělou práci ve společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů. Občas ale navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce…

25.-26.8. út-st 17 hod., Dárek (The Gift), USA 2015, T, 15N. Záhadné dary odkrývají podivná tajemství z minulosti. 27.-30.8. čt-ne 15 hod. - 3D, V hlavě (viz 1.-2.8.) 27.-30.8. čt-ne 17 hod., Bláznivá dovolená (Vacation), USA 2015, T, 12N. Další generace Griswoldů v tom zase lítá.  27.-30.8. čt-ne 19.30 hod., Hitman: Agent 47, USA 2015, T, 15N. Agent 47 není obyčejný člověk, představuje vyvrcholení desetiletí trvajícího tajného genetického výzkumu. 

22.8. so 19.30 hod., Život je život (viz 18.8.)

31.8. po 19.30 hod., Vykolejená (viz 10.-12.8.)

22.-23.8. so-ne 17 hod., Sedmero krkavců, ČR/SR 2015, Č, #. Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky v režii A. Nellis.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.8. so 17 hod., 2.8. ne 14.30, 17 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 1.-2.8. so-ne 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation), USA 2015, T, 12N. Agent Ethan Hunt se vrací! 3.-4.8. po-út 19.30 hod., Nenasytná Tiffany, ČR 2015, #. Zlodějíček Pepa ukradl starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. 5.8. st 19.30 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. 6.-7.8. čt-pá 19.30 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem zpěvačky Amy Winehouse? 8.8. so 17 hod., 9.8. ne 14.30, 17 hod., V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu, není žádnou výjimkou.

10.8. po 19.30 hod., Hasta la vista!, Belg. 2011, T, 15N. Philip, Lars a Jozeph se vydají na cestu do Španělska za vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit - dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý.

13.-16.8. čt-ne 17 hod. - 3D, 17.-19.8. po-st 19.30 hod., 20.-23.8. čt-ne 17 hod. - 3D, Pixely (Pixels), USA 2015, T, #. Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi…

11.8. út 17 hod., Druhý báječný hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel), USA 2015, T, #. Skupina bohatých britských seniorů naletěla na reklamu slibující přepychový život v exotickém hotelu sídlícím v Indii. I přes průvodní překážky dokáží nalézt v Indii nový báječný život.

20.-23.8. čt-ne 19.30 hod., Krycí jméno U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), USA 2015, T, 15N. Dva agenti CIA a KGB jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace. 22.-23.8. so-ne 15 hod., Uuups! Noe zdrhnul… (Ooops! Noah is Gone...), Něm./Belg./Lux./Ir. 2015, Č, #. Je konec světa! Blíží se

38

WWW.PROMENADA.CZ

19.8. st 19.30 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeštíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života.

31.8. po 17 hod., Věčně mladá (viz 11.-12.8.)

13.-14.8. čt-pá 15 hod., Barbie Rock’n Royals, USA 2015, Č, #. Křehká princezna Courtney mířila na letní tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla v kempu pro rockery. Drsnou zpěvačku Eriku zase vlastní nedochvilnost poslala mezi princezny.

20.-21.8. čt-pá 15 hod., Mimoni (viz 6.-7.8.)

18.8. út 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

31.8. po 15 hod. - 3D, Mimoni (viz 6.-7.8.)

11.-12.8. út-st 17 hod., Věčně mladá (The Age of Adaline), USA 2015, T, #. Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout?

15.-16.8. so-ne 15 hod., V hlavě (viz 1.-2.8.)

17.8. po 19.30 hod, Domácí péče (viz 5.8.)

20.-21.8. čt-pá 19.30 hod., Krycí jméno U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), USA 2015, T, 15N. Dva agenti CIA a KGB jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace.

8.-9.8. so-ne 19.30 hod., Iracionální muž (Irrational Man), USA 2015, T, #. Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává poté, co se zamiluje do své studentky.

13.-16.8. čt-ne 19.30 hod., 17.-19.8. po-st 17 hod., Fantastická čtyřka, USA 2015, Č, #. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a překonávání hranic známého světa.

16.8. ne 14.30, 17 hod., Barbie Rock’n Royals, USA 2015, Č, #. Křehká princezna Courtney mířila na letní tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla v kempu pro rockery. Drsnou zpěvačku Eriku zase vlastní nedochvilnost poslala mezi princezny.

23.8. ne 14.30 hod., Barbie in Rock’n Royals (viz 16.8.) 23.8. ne 19.30 hod, Domácí péče (viz 5.8.) 24.8. po 19.30 hod., Dior a já (Dior et Moi), Fr. 2014, T, #. Přeneste se do bájemi opředeného světa módního domu Christian Dior. 25.8. út 17 hod., Sedmero krkavců (viz 22.-23.8.) 25.8. út 19.30 hod., Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga. 26.8. st 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (viz 1.-2.8.) 27.-28.8. čt-pá 19.30 hod., Cesta vzhůru, ČR 2015, #. Radek Jaroš je horolezec. Cesta vzhůru je příběh o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. 29.8.-30.8. so-ne 17 hod., Mimoni (viz 1.8.) 29.8. so 19.30 hod., Velká nádhera (La grande bellezza), It. 2013, T, 15N. Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. 30.8. ne 14.30 hod., Barbie in Rock’n Royals (viz 16.8.) 30.-31.8. ne-po 19.30 hod., Iracionální muž (viz 8.-9.8.)

Armáda spásy Jugoslávská 16, % 353 225 861 7.8. pá 18 hod., Filmová kavárna Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno inzerce

11.8. út 19.30 hod., Vykolejená (Trainwreck), USA 2015, T, #. Amy má skvělou práci ve společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů. Občas ale navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce… 12.-13.8. st-čt 19.30 hod., Schmitke, ČR/Něm. 2014, #. Příběh neotřele vyprávěného filmu se odehrává na pomezí současného Německa a Česka - v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech Krušných hor. 14.8. pá 19.30 hod., 15.8. so 17 hod., Fantastická čtyřka, USA 2015, Č, #. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a překonávání hranic známého světa. 15-16.8. so-ne 19.30 hod., Iracionální muž (viz 8.-9.8.)

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz


Sport • Спорт Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz 23.8. ne, Mezinárodní mistrovství ČR, senioři. • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz 13.8. čt 18 hod., HC Energie-HC Slavia Praha 14.8. pá 18 hod., HC Energie-Amur Chabarovsk 20.8. čt 18 hod., HC Energie-HC Škoda Plzeň

2.8. ne 14 hod., Cena města Karlovy Vary, Cena BBAG 16.8. ne 14 hod., Cena Masise, Lázeňská míle • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz 22.-23.8. so-ne, Pohár Karlovarského kraje, skok.

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр • Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé.

Koupaliště • Badeplätze • Swimming • Пляжи Areál Rolava, koupaliště Ostrov, koupaliště Nová Role, koupaliště a nádrž Michal v Sokolově ad.

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Triathlon • Троеборье (Триатлон)

• Areál Rolava, centrum města, plocha před hotelem Thermal, http://citytriathlon.cz 22.-23.8. so-ne, City triathlon Karlovy Vary 2015, evropský pohár mužů a žen. 22.8. so 10 hod., rodiče a děti 13, 14, 15 hod., Mistrovství ČR žáků 18 hod., otevřený závod pro veřejnost, štafety 23.8. ne 10 hod., hlavní závod ženy 15 hod., hlavní závod muži

täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421. DE

VYHLÍDKOVÝ AUTOVLÁČEK

RUNDFAHRTSZUG SIGHTSEEING TRAIN ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОПОЕЗД Hlavní pošta ‣ Divadelní nám. ‣ Gejzírpark ‣ Resort Poppy Březová a zpět • und zurück • and back • и обратно denně do 11.10. • täglich bis zum 11.10. • daily till Oct 11th • ежедневно до 11.10 WWW.PROMENADA.CZ

39

JÍZDNÍ ŘÁD • FAHRPLAN • TIMETABLE • РAСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ % 353 505 353, WWW.DPKV.CZ


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

40

WWW.PROMENADA.CZ

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop)


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Olympic Palace, Zámecký vrch 41, % 778 722 270, www.olympic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★

Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, www.krasnakralovna.cz Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz

Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com  ★★★ SUPERIOR Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz www.cajkovskij.com Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz ★★★ Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz www.pension-amadeus.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.anglickydvur.com www.interhotel-central.cz Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz www.jeandecarro.com

Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

41


42

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


CHODSKÉ PIVO

®

500-year-long beer brewing history, romantic accommodation in the middle of the historic premises of family-run Chodovar brewery, original beer spa, Czech culinary specialities in a restaurant located in rock brewery cellars from the 12th century and unspoiled nature of the Bohemian Forest… All that and even more is offered to you by Chodovar Beer Wellness Land.

500 let tradice vaření piva, romantické ubytování uprostřed historického areálu rodinného pivovaru Chodovar, originální pivní lázně, české kulinářské speciality v restauraci situované do skalních pivovarských sklepů ze 12. století a nedotčená příroda Českého lesa… To vše a ještě mnohem více Vám nabízí Chodovar Beer Wellness Land. Die 500 Jahre alte Tradition des Bierbrauens, romantische Unterkunft inmitten des historischen Anwesens der Familienbierbrauerei Chodovar, das Original-Bierspa, böhmische kulinarische Spezialitäten serviert in einem Restaurant, dessen Ambiente sich in den aus dem 12. Jh. stammenden Brauereikellern in einem Felsengewölbe bendet, und die naturbelassene Landschaft des Böhmischen Waldes… Das alles und noch viel mehr bietet Ihnen das Chodovar Beer Wellness Land an.

Phone: +420 374 617 100 Fax: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz

Phone: +420 374 617 100 Fax: +420 374 617 000 daily 9.00 a.m. – 5.00 p.m. usladka@chodovar.cz

500-летняя традиция варения пива, романтическое размещение в центре исторического ареала семейного пивзавода Ходовар, оригинальные курортные процедуры, чешские кулинарские фирменные блюда в ресторане, расположенном в скальных пивоварских подвалах с 12 века и девственная природа Чешского леса… Всё это и ещё намного больше Вам предложит Ходовар Beer Wellness Land.

Phone: +420 374 611 611 Fax: +420 374 611 600

Phone: +420 374 611 653 Fax: +420 374 611 654 Wed – Sun 11.00 a.m. – 11.00 p.m. sladovna@chodovar.cz

GPS: 49°53‘35.35“N; 12°43‘46.88“E

www.chodovar.cz

Phone: +420 374 611 650 Fax: +420 374 798 123 daily 11.00 a.m. – 11.00 p.m. veskale@chodovar.cz


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 44

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza

WWW.PROMENADA.CZ

45


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

46

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

47


Richard Švandrlík, redakce, foto archiv Royal Golf Clubu Mariánské Lázně

KRÁLOVSKÉ

GOLFOVÉ

HŘIŠTĚ

SLAVÍ The Royal Golf Course is Celebrating Před sto deseti lety slavnostně zahájil anglický král Edward VII. provoz nového golfového hřiště v Mariánských Lázních. O golfu uvažovalo město dlouho. Když vyšlo najevo, že hřiště chybí i anglickému králi, který přijížděl do Mariánských Lázní každoročně, nebylo možné realizaci oddalovat. Jako nejlepší a nejlevnější varianta se ukázalo místo v blízkosti Krakonoše. Postup prací byl rychlý. V červnu 1905 skončila úprava vytipovaného území a 21. srpna 1905 bylo hřiště slavnostně otevřeno. Toho roku bylo přítomno v lázních mnoho anglických hostů. Na hřiště přijížděli v přepychových kočárech a automobilech. Výzdoba byla honosná: anglické a rakouské vlajky, velký obraz Edwarda VII., scény z golfové hry, tribuna pro orchestr, bufet. V půl páté odpoledne se dostavil král Edward VII., hudba zahrála „God save the King“ a následovaly bouřlivé ovace místní honorace a obecenstva. V září se konalo dodatečně oficiální založení golfového klubu. Letošní výročí oslaví mariánskolázeňští golfisté 21. a 22. srpna dvěma turnaji King’s Cup.

Königlicher Golfplatz feiert Vor ein hundert zehn Jahren setzte der englische König Edward VII. den neuen Golfplatz in Marienbad in Betrieb. Die Stadt erwog den Bau eines Golfplatzes lange. Als es sich herausstellte, dass auch dem englischen König, der jedes Jahr nach Marienbad kam, der Golfplatz fehlte, war es nicht mehr möglich, seinen Bau aufzuschieben. Als der beste und billigste erwies sich der Platz in der Nähe von Krakonoš. Die Bauarbeiten schritten schnell fort. Im Juni 1905 wurde das ausgewählte Gelände vorbereitet und am 21. August wurde der Golfplatz festlich geöffnet. In jenem Jahre waren im Kurort viele engli­ sche Besucher. Auf den Golfplatz kamen sie in luxuriösen Kutschen und Wagen. Die Ausschmückung war prunkvoll: englische und österreichi­ sche Fahnen, ein grosses Bild von Edward VII., Szenen aus dem Golfspiel, eine Tribüne für das Orchester, Büfett. Um halb fünf am Nachmittag kam König Edward VII., die Kapelle spielte „God Save the King“ und dann folgten stürmische Ovationen der Honoratioren und des Publikums. Im September fand zusätzlich die offizielle Gründung des Golfklubs statt. Marienbader Golfer werden den diesjährigen Jahrestag mit zwei Turnieren des King’s Cups am 21. und 22. August feiern.

48

WWW.PROMENADA.CZ

A hundred ten years ago the English king Edward VII opened a new golf course in Mariánské Lázně. The town authorities intended to build a golf course for a long time. When it emerged that the English king, who came to Mariánské Lázně every year, missed it too, it was not possible any more to put its construction off. The best and cheapest place turned to be that near the Krakonoš. Construction work proceeded quickly. In June 1905 the chosen area was prepared and the opening ceremony took place on the 21st August 1905. There were lots of English visitors to the spa in that year. They were arriving in luxury coaches and cars at the golf course. The decoration was splendid: English and Austrian flags, a big picture of Edward VII, scenes from a round of golf, grandstands for visitors and a café. At half past four in the after­ noon King Edward VII arrived, the band played “God Save the King” and then a storm of applause of local dignitaries and the audience followed. The official foundation of the golf club took place later in September. The golfers of Mariánské Lázně will celebrate this year’s anniversary with two King’s Cup tournaments on the 21st and the 22nd August.

Праздник на королевской площадке для гольфа Сто деcять лет назад английский король Эдуард VII торжественно открыл в Марианских Лазнях новую площадку для игры в гольф. Долгие годы город решал, стоит ли иметь такую площадку. Когда выяснилось, что ее не хватает и английскому королю, ежегодно приезжавшему в Марианские Лазни, уже нельзя было откладывать решение о ее строительстве. Самым лучшим и дешевым вариантом было решение поместить площадку вблизи Краконоша. Работа шла быстро. В июне 1905 года место для площадки было подготовлено, и 21 августа она была торжественно открыта. В тот год на курорте было много гостей из Англии. На площадку приезжали в роскошных экипажах и на автомобилях. Площадка была празднично украшена английскими и австрийскими флагами, большим портретом Эдуарда VII, сценами из игры в гольф, была установлена трибуна для оркестра, устроен буфет. В половине пятого прибыл король Эдуард VII, оркестр заиграл „God save the King“, раздались бурные овации почетных гостей и горожан. В сентябре был дополнительно открыт гольф-клуб. В этом году мариансколазеньские гольфисты отметят юбилей двумя турнирами King’s Cup, которые состоятся 21 и 22 августа.


V roce 1992 byly Mariánské Lázně prohlášeny Městskou památkovou zónou. V roce 2010 byla mariánskolázeňská kolonáda prohlášená národní kulturní památkou. Mariánské Lázně jsou součástí nadnárodní sériové nominace Velkých lázní Evropy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Im Jahre 1992 wurde Marienbad zu einer städtischen Denkmalzone erklärt. Im Jahre 2010 wurde die Marienbader Kolonnade zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Marienbad ist ein Teil der übernationalen Serien-Nomination von Grossen Kurorten Europas auf die Liste des UNESCO-Welterbes.

Dny evropského dědictví v Mariánských Lázních 5.-13.9. 2015

Tage des europäischen Erbes in Marienbad 5.-13.9. 2015

› Hlavní kolonáda 5.-13.9. so-ne 7-22 hod., produkce Zpívající fontány, každou lichou hodinu.

› Hauptkolonnade 5.-13.9. Sa-So 7-22 Uhr, Produktion der Singenden Fontäne, jede ungerade Stunde.

› Městské muzeum 5.9. so 9.30-17.30 hod., muzeum zpřístupněno zdarma

› Städtisches Museum 5.9. Sa 9.30-17.30 Uhr, Museum zugänglich gemacht kostenlos

› Park Boheminium 7.9. po 10-18 hod., park zpřístupněn zdarma

› Park Boheminium 7.9. Mo 10-18 Uhr, Park zugänglich gemacht kostenlos

› Městské divadlo 8.9. út 15 hod., komentovaná prohlídka městského divadla jeviště, technické zázemí ad. prohlídka bude zakončena vernisáží „Hudba v díle Jiřího Vydry“ občerstvení zajištěno sraz před Městským divadlem prohlídka zdarma

› Städtisches Theater 8.9. Di 15 Uhr, kommentierte Besichtigung des städtischen Theaters Bühne, technisches Hinterland die Besichtigung wird mit der Vernissage „Musik im Werk von Jiří Vydra“ beendet Erfrischung gesichert Zusammentreffen vor dem städtischen Theater kostenlos

› Místo vzniku Mariánských Lázní: Mariin pramen a hotely Centrální lázně a Hvězda propojené unikátní spojovací chodbou „Via Imperialis“ 9.9. st 13.30 a 14.15 hod., komentovaná prohlídka trasa prohlídky: Centrální lázně, Maria Spa, Mariin pramen, relaxační park za Centrálními lázněmi, spojovací chodba „Via Imperialis“ s unikátními zvukovými obrazy a časovou osou na téma historie Mariánských Lázní, hotel Hvězda - Café Imperial. sraz před hotelem Centrální lázně prohlídka zdarma

› Die Stelle der Entstehung Marienbads: Marienquelle und Hotels Zentralbad und Hvězda, durch den einzigartigen Gang „Via Imperials“ verbunden 9.9. Mi 13.30 und 14.15 Uhr, kommentierte Besichtigung die Trasse der Besichtigung: Zentralbad, Maria Spa, Marienquelle, Relaxationspark hinter dem Zentralbad, Verbindungsgang „Via Imperials“ mit einzigartigen Tonbildern und einer Zeitachse mit dem Thema Historie Marienbads, Hotel Hvězda - Café Imperial Treffpunkt: vor dem Hotel Zentralbad kostenlos

› Dům Chopin - Památník Fryderyka Chopina 13.9. ne 10-12, 14-17 hod., památník zpřístupněn zdarma

› Haus Chopin - Fryderyk Chopin-Denkmal 13.9. So 10-12, 14-17 Uhr, Denkmal zugänglich gemacht kostenlos

› Anglikánský kostel 13.9. ne 18 hod., vystoupení vokálně instrumentálního souboru Cantilo v.i.p. koncert zdarma

› Anglikanische Kirche 13.9. So 18 Uhr, Konzert der Vokal-Instrumental-Gruppe Cantilo v.i.p. kostenlos

Město Mariánské Lázně

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

www.marianskelazne.cz, www.muml.cz


Lenka Andělová, foto David Kurc

Í Z I ZM ŤA A B I V U B O PALÁC

Z

Á L H C Ý K S N Á I MAPY MAR

ZNÍ

The Shoe Palace Baťa Will Disappear from the Map of Mariánské Lázně Definitivně rozhodnuto. Obchodní dům Baťa se nevyhne demolici. Loni v červnu byl objekt narychlo uzavřen poté, co se zjistilo, že má vážně narušenou statiku. Při jeho výstavbě byla totiž použita přísada do betonu, která sice stavbu urychlila, ale způsobila, že materiál ztrácí pevnost a drolí se. Náprava není možná a objektu hrozí zřícení. Ministerstvo kultury proto sňalo z budovy status památky a v průběhu srpna má být obchodní dům architekta Vladimíra Karfíka z roku 1932 stržen. Současné vedení Mariánských Lázní by uvítalo, aby na místě Baťovy obuvi vyrostl objekt od stejně významného architekta. Baťa stavěl domy maximálně ekonomicky s použitím jednotného železobetonového skeletu. Nebyly nijak zdobné, ale dokonale funkční. Patří k vrcholům českého funkcionalismu a najdete je v Praze, v Karlových Varech, v Brně, v Liberci a dalších městech. Dále na Slovensku a také např. v Amsterodamu.

Schuhpalast Baťa wird aus der Landkarte Marienbads verschwinden Endgültig entschlossen. Das Warenhaus Baťa wird seiner Demolierung nicht ausweichen. Im Juni vorigen Jahres wurde das Gebäude in aller Eile geschlossen, nachdem man festgestellt hatte, dass seine Statik ernst beschädigt war. Bei seinem Bau wurde nämlich ein Betonzusatzstoff gebraucht, der den Bau zwar schneller machte, der aber verursachte, dass das Material seine Festigkeit verliert und bröselt. Eine Renovierung ist nicht möglich und es droht die Gefahr, dass das Gebäude einstürzt. Das Kulturministerium entzog also dem Gebäude den Status eines Denkmals und im August soll das Warenhaus des Architekten Vladimír Karfík aus dem Jahre 1932 niedergerissen werden. Die gegenwärtige Leitung Marienbads möchte an der Stelle, wo die Schuhe von Baťa verkauft wurden, ein Gebäude von einem ebenso bedeutenden Architekten haben. Baťa baute seine Häuser höchstens ökonomisch. Er benutzte ein einheitliches Eisenbeton-Skelett. Die Häuser waren nicht besonders dekorativ, aber völlig funktionell. Sie gehören zu Gipfeln des tschechischen Funktionalismus. Sie finden sie auch in Prag, Karlsbad, Brno, Liberec und weiteren Städten. Weiter stehen sie auch in der Slowakei und auch z.B. in Amsterdam.

50

WWW.PROMENADA.CZ

Finally decided. The Baťa department store will not avoid demolition. It was closed down hurriedly last June after it had been found out that its statics had been seriously damaged. An additive in concrete which was used to make its construction faster is the reason that the material loses its firmness and crumbles. Repairing is not possible and the building threatens to collapse. That was why the Ministry of Culture deprived the building of the status of a monument and the department store by architect Vladimír Karfík dating from 1932 is about to be pulled down in the course of August. The present management of Mariánské Lázně would welcome a building by an equally important architect to be built in the place where Baťa shoes used to be sold. Baťa built houses maximally economically using a unified skeleton from reinforced concrete. They were not decorative but perfectly functional. Baťa’s representative houses rank as tops of Czech functionalism, and you can found them in Prague, Karlovy Vary, Brno, Liberec and other towns. They also stand in Slovakia and in Amsterdam.

Дворец обуви Батя исчезнет с лица Марианских Лазней Решено - фирменный магазин Батя будет снесен. В июне прошлого года объект был наскоро закрыт после того, как стало известно, что его статика серьезно нарушена. В ходе строительства в бетон была добавлена примесь, которая хотя и убыстрила возведение здания, но одновременно вызвала потерю прочности строительного материала, вследствие чего он стал терять прочность и дробиться. К сожалению, сейчас уже нельзя ничего исправить, и дом в любой момент может рухнуть. Поэтому Министерство культуры лишило здание статуса памятника архитектуры, и в течение августа магазин, построенный в 1932 году по проекту архитектора Владимира Карфика, будет снесен. Нынешние городские власти приветствовали бы, если бы на его месте вырос дом архитектора столь высокого уровня. Свои дома Батя строил максимально экономно, используя единую железобетонную конструкцию. Лишенные каких-либо украшательских элементов, они были абсолютно функциональны. Репрезентативные дома Бати, как идеальный пример чешского функционализма, можно найти в Праге, Карловых Варах, Брно, Либерце и других городах Чехии, в Словакии, а также в Амстердаме.


Haben Sie eine heimliche Vorschrift für schöne Haut, die Sie Ihren Kundinnen empfehlen? Nichts Heimliches, das Psychische ist wichtig. Wenn sich die Frau wohl fühlt, strahlt ihre Schönheit von ihr selbst aus und das macht sich bald auf der Haut bemerkbar.

Уход за кожей доверяйте самым опытным специалистам Асклепион в Европе стал в своей области признанной торговой маркой, гарантирующей высокое качество обслуживания. И если вы ищете косметическое лечение с применением самой современной аппаратуры, высококачественной косметики и точной работы косметолога, зайдите в салон Асклепион. В Марианских Лазнях за вами будет ухаживать эмпатическая и милая Хана Линхартова, являющаяся главным косметологом мариансколазеньского филиала АСКЛЕПИОНа. Ее можно найти в здании Центральной лечебницы.

Vertrauen Sie die Hautpflege den erfahrensten Spezialisten an Die Gesellschaft Asklepion ist eine in Europa erprobte und in ihrem Fach anerkannte Marke. Sie ist eine Garantie von Top-Dienstleistungen und so, wenn Sie kosmetische Behandlung mit den modernsten Geräten, kosmetischen Präparaten höchster Qualität und präziser Arbeit der Kosmetikerin suchen, besuchen Sie das Kosmetikstudio Asklepion. In Marienbad wird für Sie empathische und nette Hana Linhartová sorgen. Sie ist die Hauptkosmetikerin der Marienbader Zweigstelle von Asklepion und Sie finden sie im Gebäude Centrální lázně (des Zentralbads). Sie arbeiten im Netz der Asklepion-Zentren schon 13 Jahre lang, was wohl Ihre Zufriedenheit beweist... Ich mag wirklich meine Arbeit und im Asklepion schätze ich auch unsere Arbeitsbedingungen hoch. Z.B. Dozent MUDr. Roman Šmucler, CSc. (der Besitzer der Klinik) ergänzt regelmässig die Zentren mit den neuesten Geräten. Und so haben wir die Möglichkeit, immer etwas Neues auch den Klienten anzubieten, die zu uns nur einmal im Jahre kommen. Und das betrifft nicht nur die Ausstattung mit Geräten, sondern Dermatologie und die klassische kosmetische Behandlung. Auch die anspruchsvollste Klientel schätzt es. Wie unterscheidet sich die kosmetische Behandlung im Asklepion von der Behandlung in einem üblichen kosmetischen Studio? Unsere Behandlung ist mehr als nur eine elementare manuelle Massage und das Handpeeling. Die sind zwar über die Entspannung, aber die Behandlung mit Geräten können sie nicht ersetzen. Uns stehen viele Geräte zur Verfügung, sowohl mit Entspannungs- als auch mit therapeutischen Wirkungen. Und manche ahnen wohl nicht, dass die Behandlung mit Geräten sehr angenehm, komfortabel und von hohem Effekt ist. Welche Geräte benutzen Sie für das Gesicht und den Körper? Ich erwähne nur einige. Z. B. Omnilux hilft mit seinem roten Licht Kollagenfasern stärken. Eine ähnlich intensive Wirkung, aber mit Hilfe der Radiofrequenz, erreichen wir mit dem Gerät Exilis, für die Lifting-Behandlung ist hier das LPG-Gerät und mit Hilfe der nichtinvasiven Mesotherapie ist es möglich, spezielle Seren tief in die Unterhaut hineinzubringen. Wenn Sie eine Ausnahmebehandlung anbieten, dann sollten Sie auch kosmetische Produkten von Top-Qualität haben. Ich arbeite ausschiesslich mit der französischen Kosmetik Orlane, Phytomer und Pflegekosmetik Thalgo, die Algen und Minerale enthält. Ich liebe die französische Kosmetik selbst und bin überzeugt, dass Franzosen in diesem Fach die besten sind. Ich hatte die Möglichkeit, einen Lehrgang in Frankreich zu nehmen, darum ist die Arbeit mit dieser Kosmetik leicht für mich und ich kann sie meinen Klienten zur Hausanwendung empfehlen. Im Asklepion haben Sie die Möglichkeit, auch mit Dermatologen und anderen Ärzten aus dem Asklepion-Netz zusammenzuarbeiten. Wann empfehlen Sie einem Klienten einen Spezialisten? Vor allem, ich halte die Möglichkeit für einen grossen Vorteil. Sobald ich ein dermatologisches Problem sehe, erkläre ich es dem Klienten und biete ihm an, das Problem bei unseren Spezialisten zu lösen. Das betrifft auch die ästhetische Medizin. Klienten stehen zur Verfügung z.B. Ausfüllungmaterial einschliesslich der Hyaluronsäure, Gefässchirurgie usw. Da heute jeder von uns ein Problem hat, obwohl es nur klein sein mag, nutzt diese Möglichkeit ungefähr jeder zweite Kunde aus.

Вы работаете в сети центров Асклепиона уже 13 лет, и, надо понимать, своей работой довольны… Я действительно люблю свою работу и ценю заботу Асклепиона о наших рабочих местах. Например, кандидат медицинских наук, доцент Роман Шмуцлер (владелец клиники, прим. ред.) систематически дополняет оборудование центров новейшей аппаратурой. Так что мы всегда можем предложить некоторые новинки клиентам, приезжающим к нам раз в год. И тут дело не только в инструментарии, но и в области дерматологии и классических косметических процедурах, что ценят даже самые требовательные клиенты. Чем отличается косметическое лечение в Асклепионе от обычного косметического салона? Наше лечение является большим, чем простой ручной массаж и ручной пилинг. Они действительно обладают расслабляющим эффектом, но не заменят лечебного аппарата. Мы располагаем многими устройствами, обладающими как расслабляющим, так и терапевтическим эффектом. И многие могут не знать, что инструментальное лечение клиентам очень приятно, удобно, но также имеет значительный эффект. Какие аппараты для лица и тела вы используете? Я упомяну только некоторые из них. Например, Omnilux помогает красным светом укреплять коллагеновые волокна. Такое же интенсивное действие, но с помощью радиочастот, достигается аппаратом Exilis, лифтинг обеспечивается прибором LPG, а с помощью неинвазивной мезотерапии можно доставить специальную серу глубоко под кожу. Если же вы предлагаете исключительное лечение, оно должно осуществляться лучшими косметическими продуктами. Какие вы используете? Я работаю исключительно с французской косметикой Орлэйн, Фитомер и с питательно-очищающей косметикой Тальго, содержащей водоросли и минералы. Я люблю французскую косметику и убеждена, что французы являются лучшими в этой области. У меня была возможность посетить семинар во Франции, поэтому мне с этими продуктами хорошо работается, и я могу рекомендовать его клиенткам для домашнего пользования. В Асклепионе у вас есть возможность сотрудничать с дерматологами и другими врачами сети центров Асклепион. Когда вы рекомендуете клиентам специалиста? Прежде всего, я считаю эту возможность как большое преимущество. Как только я увижу дерматологические проблемы, я объясню это клиенту и предложу решение проблем у наших специалистов. Это также относится и к эстетической медицины. Клиентам доступна, например, возможность применения наполнительных материалов, в том числе гиалуроновой кислоты, плазмотерапии, сосудистой хирургии и многое другое. Учитывая, что сегодня каждый из нас имеет проблемы, пусть и небольшие, каждый второй клиент пользуется этой возможностью. Есть ли у вас секретный рецепт для красивой кожи, который вы рекомендуете своим клиентам? Ничего секретного, главное - психика. Если женщина находится в состоянии психологического покоя, ее красота сама свидетельствует об этом, и на коже это действительно проявляется очень быстро. Asklepion Laser & Aesthetic Medicine Centrální lázně, Goethovo nám. 16/1, Mariánské Lázně www.asklepion.cz


Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты CZ

56. Chopin Festival 13.-23.8.

10. mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina 10.-12.8. www.chopinfestival.cz

13.8. čt 18 hod., Hudební síň domu Chopin, Koncert laureátů 10. mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina 14.8. pá 19.30 hod., Společenský dům Casino, Slavnostní zahajovací koncert, F. Chopin, L. van Beethoven, M. Kozák-klavír, ZSO. Dirigent: R. Štúr (SR). 15.8. so 10.30 hod., Anglikánská kaple, Matinée, F. Chopin, P.I. Čajkovskij, A. Chačaturjan, K. Ayvazyan-klavír (Armén./ČR). 15.8. so 20 hod., Evangelický kostel, Komorní koncert, J.S. Bach, B. Smetana, F. Chopin ad., K. Endlichová-harfa, M. Mercelli-flétna (It.) 16.8. ne 20 hod., Městské divadlo, Komorní koncert, F. Chopin, A. Dvořák, M. Kasík-klavír, Zemlinsky quartett. 17.8. po 14.30 hod., Hudební síň domu Chopin, Chopin očima Japonců, projekce dokumentárního filmu. 17.8. po 20 hod., Casino Bellevue, Klavírní recitál, F. Chopin, M. Kreslík (Monaco). 18.8. út 20 hod., Městské divadlo, Komorní koncert, F. Chopin, S. Rachmaninov, M. Schiavo-klavír (It.), S. Mardegian-klavír (It.) 19.8. st 20 hod., Společenský dům Casino, Orchestrální koncert, W.A. Mozart, F. Chopin, J. Simon-klavír, Komorní filharmonie Pardubice. 20.8. čt 20 hod., Městské divadlo, Klavírní recitál, F. Chopin, Dang Thai Son (Kanada)-klavír. 21.8. pá 20.30 hod., zámek Kynžvart, Večer víceručného klavíru, F. Chopin, F. Schubert, A. Dvořák.

DE

56. Chopin-Festival 13.-23.8.

10. internationaler Fryderyk ChopinKlavierwettbewerb 10.-12.8.

13.8. Do 18 Uhr, Musiksaal des Hauses Chopin, Konzert der Sieger des Klavierwettbewerbs 14.8. Fr 19.30 Uhr, Gesellschaftshaus Casino, Festliches Eröffnungskonzert 15.8. Sa 10.30 Uhr, Anglikanische Kirche, Matinée 15.8. Sa 20 Uhr, Evangelische Kirche, Kammerkonzert

17.8. Mo 20 Uhr, Casino Bellevue, Klavierrezital 18.8. Di 20 Uhr, Stadttheater, Kammerkonzert 19.8. Mi 20 Uhr, Gesellschaftshaus Casino, Konzert der Orchestermusik 20.8. Do 20 Uhr, Stadttheater, Klavierrezital 21.8. Fr 20.30 Uhr, Schloss Königswart, Kammerkonzert 22.8. Sa 10.30 Uhr, Evangelische Kirche / Anglikanische Kirche, Kammerkonzert 22.8. Sa 19.30 Uhr, Gesellschaftshaus Casino, Festliches Abschlusskonzert 23.8. So 19 Uhr, Stadttheater, Chanson-Abend

52

WWW.PROMENADA.CZ

Aug 20th Thu 8 p.m., Town theatre, Piano recital Aug 21st Fri 8.30 p.m., Kynžvart Chateau, Chamber concert Aug 22nd Sat 10.30 a.m., Evangelical church / Anglican church, Chamber concert Aug 22nd Sat 7.30 p.m., Casino social house, Festive closing concert Aug 23rd Sun 7 p.m., Town theatre, An evening with chanson

RU

56-й Шопен фестиваль 13.-23.8

10-й международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена 10.-12.8

13.8 чт 18 час., Музыкальный зал дома Шопен, Концерт лауреатов конкурса пианистов 14.8 пт 19.30 час., дом Казино, Торжественное открытие фестиваля 15.8 сб 10.30 час., Англиканская кирка, Матине 15.8 сб 20 час., Евангелический храм, Камерный концерт 16.8 вт 20 час., городской театр, Камерный концерт 17.8 пн 20 час., Казино Bellevue, Фортепианная музыка 18.8 вт 20 час., городской театр, Камерный концерт

10. International Fryderyk Chopin Piano Competition

19.8 ср 20 час., дом Казино, Оркестровый концерт

Aug 13th-23rd

Aug 10th-12th

Aug 14th Fri 7.30 p.m., Casino social house, Festive opening concert

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian

Aug 19th Wed 8 p.m., Casino social house, Orchestral concert

EN

22.8. so 19.30 hod., Společenský dům Casino, Slavnostní závěrečný koncert, F. Chopin, A. Dvořák, Dang Thai Son (Kanada)klavír, ZSO. Dirigent: A. du Closel (Fr.).

Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

Aug 18th Tue 8 p.m., Town theatre, Chamber concert

56. Chopin Festival

Aug 13th Thu 6 p.m., The music hall of the house Chopin, Concert of the prize-winners of the piano competition

Další koncerty • Weitere Konzerte • Other сoncerts • Прочие концерты

Aug 17th Mon 8 p.m., Casino Bellevue, Piano recital

16.8. So 20 Uhr, Stadttheater, Kammerkonzert

22.8. so 10.30 hod., Evangelický kostel / Anglikánská kaple, Komorní koncert, mladí interpreti.

23.8. ne 19 hod., Městské divadlo, Písňový recitál, francouzský šanson, H. Vondráčková-zpěv, Z. Merta-klavír, komorní orchestr.

Aug 16th Sun 8 p.m., Town theatre, Chamber concert

Aug 15th Sat 10.30 a.m., Anglican church, Matinée

20.8 чт 20 час., городской театр, Фортепианная музыка 21.8 пт 20.30 час., Замок Кинжварт, Камерный концерт 22.8 сб 10.30 час., Евангелический храм / Англиканская кирка, Камерный концерт 22.8 сб 19.30 час., дом Казино, Торжественный эаключительный концерт

Aug 15th Sat 8 p.m., Evangelical church, Chamber concert

23.8 вс 19 час., Музыкальный зал дома Шопен, Вечер шансона

Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

CZ 7.8. pá 19.30 hod., Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento B dur KV 137, Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu KV 364, Symfonie č. 36 C dur Linecká KV 425, H. Hložková housle, V. Hošek-viola. Dirigent: J. Mikoláš. 24.8. po 19.30 hod., Summer Music Festival, závěrečný koncert studentů hudební akademie. Dirigent: M. Peschík. 28.8. pá 19.30 hod., Čtvero ročních dob, W.A. Mozart: Malá noční hudba KV 525, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, J. Sedláčekhousle. DE 7.8. Fr 19.30 Uhr, Wolfgang Amadeus Mozart 24.8. Mo 19.30 Uhr, Summer Music Festival 28.8. Fr 19.30 Uhr, Vier Jahreszeiten EN Aug 7th Fri 7.30 p.m., Wolfgang Amadeus Mozart Aug 24th Mon 7.30 p.m., Summer Music Festival Aug 28th Fri 7.30 p.m., Four seasons of the year RU 7.8 пт 19.30 час., Вольфганг Амадей Моцарт 24.8 пн 19.30 Uhr, Summer Music Festival 28.8 пт 19.30 час., Времена года

Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ 26.8. st 19.30 hod., Když Mozart potká Strausse, nejznámější árie a duety, Prague Opera Collegium. DE 26.8. Mi 19.30 Uhr, Wenn Mozart trifft Strauss EN Aug 26th Wed 7.30 p.m., When Mozart meets Strauss RU 26.8 ср 19.30 час., Если бы Моцарт и Штраус встретились


Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка

Ruská 98, www.zso.cz CZ 25.8. út 19.30 hod., Summer Music Festival, závěrečný koncert profesorů hudební akademie. Dirigent: P. Chromčák. DE 25.8. Di 19.30 Uhr, Summer Music Festival EN Aug 25th Tue 7.30 p.m., Summer Music Festival RU 25.8 вт 19.30 час., Summer Music Festival

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade • Курортная колоннада CZ 5.-6.8. st-čt 10.30, 16 hod., 8.8. so 16 hod., 11., 18.8. út 10.30, 16 hod., 26.8. st 16 hod., 27.8. čt 10.30, 16 hod., 29.8. so 16 hod., 30.8. ne 10.30 hod., 31.8. po 10.30, 16 hod., Kolonádní koncerty 10.8. po 19 hod., Letní galakoncert ZSO. Dirigent: M. Peschík. DE 5.-6.8. Mi-Do 10.30, 16 Uhr, 8.8. Sa 16 Uhr, 11., 18.8. Di 10.30, 16 Uhr, 26.8. Mi 16 Uhr, 27.8. Do 10.30, 16 Uhr, 29.8. Sa 16 Uhr, 30.8. So 10.30 Uhr, 31.8. Mo 10.30, 16 Uhr, Freiluftkonzerte 10.8. Mo 19 Uhr, Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters EN Aug 5th-6th Wed-Thu 10.30 a.m., 4 p.m., Aug 8th Sat 4 p.m., Aug 11th, 18th Tue 10.30 a.m., 4 p.m., Aug 26th Wed 4 p.m., Aug 27th Thu 10.30 a.m., 4 p.m., Aug 29th Sat 4 p.m., Aug 30th Sun 10.30 a.m., Aug 31st Mon 10.30 a.m., 4 p.m., Open-air concerts Aug 10th Mon 7 p.m., Concert of West Bohemian Symphony Orchestra

Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена

CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu,

Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

Divadlo Theater • Theatre • Театр

27.8. čt 19.30 hod., A. Nielsen: Lháři, britská černá komedie o citlivých policistech. Hrají: V. Kopta, V. Záveský, J. Šulcová ad. Divadelní agentura Familie Praha. 31.8. po 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Královny, tři ženy v jednom lázeňském pokoji. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně.

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/ mestske-divadlo, www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

4., 25.8. út 14-17 hod., Prohlídka divadla 5.8. st 19.30 hod., Buenos Aires, vystupte!, životní příběhy lidí, kteří v letech 1900-1946 emigrovali do Argentiny. Divadlo Marianny Arzamanové Praha. 6.8. čt 19.30 hod., I. Vyskočil: Příběh jednoho hradu, vrtochy hradního pána přinášejí řadu komických situací. Divadelní agentura Sophia-Art.

4., 25.8. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Aug 4th, 25th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 4., 25.8 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

CZ

RU 5.-6.8 ср-чт 10.30, 16 час., 8.8 сб 16 час., 11., 18.8 вт 10.30, 16 час., 26.8 ср 16 час., 27.8 чт 10.30, 16 час., 29.8 сб 16 час., 30.8 вс 10.30 час., 31.8 пн 10.30, 16 час., Променадконцерты 10.8 пн 19 час., Концерт Западночешского симфонического оркестра

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка.

DE

WWW.PROMENADA.CZ

53


Galerie • Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

Amusing drawings - Osvald Klapper, Ten International F. Chopin Piano Competitions, from Aug 16th till Sep 7th. RU Pampeklec - творческое объединение художников живопись, дерево, керамика, до 7.8. Рисунки с улыбкой - Освальд Клаппер, Десять Международных конкурсов пианистов имени Ф. Шопена, с 16.8 до 7.9.

Pampeklec - umělecké seskupení výtvarníků - obrazy, dřevo, keramika, do 7.8. Úsměvné kresby - Osvald Klapper, Deset Mezinárodních klavírních soutěží F. Chopina, vernisáž 16.8. v 16 hod., do 7.9. DE Pampeklec - Gruppe von bildenden Künstlern - Bilder, Holz, Keramik, bis zum 7.8. Heitere Zeichnungen - Osvald Klapper, Zehn Internationale Klavierwettbewerbe F. Chopin, vom 16.8. bis 7.9. EN Pampeklec - art group of visual artists - paintings, wood, ceramics, till Aug 7th.

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Kino

8.-9.8. so-ne 15 hod., Malý dráček (Der kleine Drache Kokosnuss), Něm. 2014, Č, #. Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově…

CZ

Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 1.-2.8. so-ne 15 hod. - 3D, V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu, není žádnou výjimkou. 1.-2.8. so-ne 17 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. 1.-2.8. so-ne 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation), USA 2015, T, 12N. Agent Ethan Hunt se vrací! 3.8. po 17 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeštíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života. 3.-5.8. po-st 19.30 hod., Nenasytná Tiffany, ČR 2015, #. Zlodějíček Pepa ukradl starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. 4.-5.8. út-st 17 hod., Iracionální muž (Irrational Man), USA 2015, T, #. Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává poté, co se zamiluje do své studentky.

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Eva Hubatová - fotografie, do 31.8. Eva Hubatová - Fotografien, bis zum 31.8. EN Eva Hubatová - photographs, till Aug 31st. RU Ева Губатова - фотографии, до 31.8. CZ

DE

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

8.-9.8. so-ne 17 hod. - 3D, Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 8.-9.8. so-ne 19.30 hod., Domácí péče (viz 1.-2.8.) 10.8. po 17 hod., Mallory (viz 3.8.) 10.-12.8. po-st 19.30 hod., Vykolejená (Trainwreck), USA 2015, T, #. Amy má skvělou práci ve společenském časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů. Občas ale navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce… 11.-12.8. út-st 17 hod., Věčně mladá (The Age of Adaline), USA 2015, T, #. Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? 13.-16.8. čt-ne 17 hod. - 3D, Pixely (Pixels), USA 2015, T, #. Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi…  13.-16.8. čt-ne 19.30 hod., Fantastická čtyřka, USA 2015, Č, #. Ben, Sue, Johnny a Reed jsou obyčejní mladí outsideři, kteří mají sklony k bádání a překonávání hranic známého světa. 15.-16.8. so-ne 15 hod., Barbie Rock’n Royals, USA 2015, Č, #. Křehká princezna Courtney mířila na letní tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však ocitla v kempu pro rockery. Drsnou zpěvačku Eriku zase vlastní nedochvilnost poslala mezi princezny. 17.8. po 19.30 hod., Domácí péče (viz 1.-2.8.)

6.-7.8. čt-pá 17 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem zpěvačky Amy Winehouse?

17.-19.8. po-st 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (viz 1.-2.8.)

6.-7.8. čt-pá 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (viz 1.-2.8.)

18.-19.8. út-st 17 hod., Nenasytná Tiffany (viz 3.-5.8.)

Sport • Спорт

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

Bowling

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz 13.8. čt, Chopin Cup

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

54

WWW.PROMENADA.CZ

20.-21.8. čt-pá 17 hod., Fantastická čtyřka (viz 13.-16.8.)

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public • Для посетителей

Hosté Mariánských Lázní s kamerou: 1870-1914 fotografie, do 2.8. Moje cesty... - Jaume Marzal Canós - obrazy, vernisáž 4.8. v 18 hod., do 30.8. DE Besucher Marienbads mit einer Kamera: 1870-1914 Fotografien, bis zum 2.8. Meine Wege... - Jaume Marzal Canós - Bilder, vom 4.8. bis 30.8. EN Visitors to Mariánské Lázně with a camera: 1870-1914 photographs, till Aug 2nd. My Journeys... - Jaume Marzal Canós - paintings, from Aug 4th till Aug 30th. RU Гости Марианских Лазней с фотокамерой: 1870-1914 гг. - фотографии, до 2.8. Мои дороги... - Хайме Марзал Канос - живопись, с 4.8. до 30.8. CZ

20.-23.8. čt-ne 19.30 hod., Krycí jméno U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), USA 2015, T, 15N. Dva agenti CIA a KGB jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace. 22.-23.8. so-ne 15 hod., Uuups! Noe zdrhnul… (Ooops! Noah is Gone...), Něm./Belg./Lux./Ir. 2015, Č, #. Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, Noemova archa odplouvá, ale Finík a Lea na ní omylem nejsou. 22.-24.8. so-po 17 hod., Pixely (viz 13.-16.8.) 24.8. po 19.30 hod., Mallory (viz 3.8.) 25.-26.8. út-st 17 hod., Iracionální muž (viz 4.-5.8.) 25.-26.8. út-st 19.30 hod., Dárek (The Gift), USA 2015, T, 15N. Záhadné dary odkrývají podivná tajemství z minulosti.  27.-30.8. čt-ne 15 hod. - 3D, V hlavě (viz 1.-2.8.) 27.-30.8. čt-ne 17 hod., Bláznivá dovolená (Vacation), USA 2015, T, 12N. Další generace Griswoldů v tom zase lítá.  27.-30.8. čt-ne 19.30 hod., Hitman: Agent 47, USA 2015, T, 15N. Agent 47 není obyčejný člověk, představuje vyvrcholení desetiletí trvajícího tajného genetického výzkumu.  31.8. po 17 hod., Mimoni (viz 8.-9.8.) 31.8. po 19.30 hod., Vykolejená (viz 10.-12.8.) Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

• Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис

• TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Anglická 10, % 777 346 477


Mozaika MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Co fotili v minulosti návštěvníci Mariánských Lázní? To se dozvíte z nové publikace Hosté Mariánských Lázní s kamerou: 18701940. Fotografie mají zajímavou vypovídací hodnotu; dokumentují totiž i památky, které v dnešní době už neexistují, nebo chátrají. Návštěvníci také v minulosti zachycovali Mariánské Lázně z jiného úhlu pohledu, než jak vnímáme lázeňské město dnes my. Kniha, na jejímž vydání se spolupodílelo Městské muzeum Mariánské Lázně, obsahuje na 150 černobílých a barevných fotografií od autorů z různých koutů Čech, ale i z dalších evropských měst.

Was fotografierten in der Vergangenheit die Besucher Marienbads? Das erfahren Sie aus der neuen Publikation Gäste Marienbads mit der Kamera: 1870-1940. Die Fotografien haben einen interessanten Aussagewert, sie dokumentieren nämlich auch die Denkmäler, die heute nicht mehr existieren oder verfallen. In der Vergangenheit halten auch die Besucher Marienbad von einem anderen Gesichtspunkt fest, heute sehen wir die Kurstadt schon anders. Das Buch, an dessen Ausgabe auch das Städtische Museum Marien­ bads partizipierte, enthält 150 schwarzweisse und farbige Fotografien von Fotografen aus verschiedenen Ecken Böhmens, aber auch aus anderen europäischen Städten.

What Did the Visitors to Mariánské Lázně Take Photographs of in the Past? You will learn it from the publication Visitors to Mariánské Lázně with a Camera: 1870-1940. The photographs are of an interesting informative value as they also document monuments which do not exist anymore today or are dilapidating. Visitors used to take pictures of Mariánské Lázně from different viewpoints than how we see the town today. The book, in which publication the Municipal Museum Mariánské Lázně participated, contains about 150 black and white as well as colour photographs by photographers not only from different parts of Bohemia but also from other European cities.

Zajděte na výstavu starých hraček Panenky, kočárky, pokojíčky, autíčka, medvídci a další sběratelské kousky obsahuje soukromá sbírka hraček, kterou představuje chebské muzeum. Zatímco dnešní děti u hraní často nemusejí přemýšlet, protože upřednostňují hračky na baterie, v dřívějších dobách například dívky o panenky více pečovaly, oblékaly je, vařily jim. Zajděte proto s dětmi na výstavu, která podpoří jejich fantazii. Čas máte až do 27. září.

Besuchen Sie die Ausstellung alter Spielzeuge Puppen, Puppenwagen und Puppenzimmer, Spielwagen, Teddybären und andere Sammelstücke enthält eine Privatsammlung von Spielzeugen, die das Museum in Cheb ausstellt. Während heutige Kinder Spielzeuge mit Batterien bevorzugen, sorgten Kinder in früheren Zeiten für ihre Spielzeuge mehr: z.B. Mädchen zogen ihre Puppen an und kochten für sie. Besuchen Sie darum mit Ihren Kindern die Ausstellung, die ihre Phantasie entwickeln wird. Sie haben Zeit bis zum 27. September.

Visit an Exhibition of Old Toys Dolls, prams, doll rooms, toy cars, teddy bears and other toys can be seen in a private collection of toys which is presented in the museum of Cheb. While today’s children hardly have to think while playing as they prefer battery-operated toys, in earlier times e.g. girls used to look after their dolls more – they dressed them and cooked for them. Take therefore your children to an exhibition which will support their imagination. You have time until the 27th September.

WWW.PROMENADA.CZ

55


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info Turistické informace

Knihovny

Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz

Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz

Informationen • Information • Информации

Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Důležitá telefonní čísla

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

www.zivykraj.cz 56

WWW.PROMENADA.CZ

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111 Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Máchova 8, % 355 440 060, www.frantinfo.web-co.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

www.marienbad.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Rübezahl, Mariánské Lázně 591, % 355 549 990,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.rubezahl-marienbad.com

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz ★★★★ SUPERIOR

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, ★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111, www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации

WWW.PROMENADA.CZ

57


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 1.8. so 10, 12, 15 hod., Dobrodružství vápna a písku, technologické prohlídky. 1.-30.8., Velká hradozámecká inventura, výstava. 3.-30.8., Památky nás baví, výstava. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 16.9., Naděžda Patůčková - obrazy, keramika, objekty. • Galerie Brömse, Národní tř. 11 do 31.8., Anděl u mého stolu - Renata Štolbová, Tomáš Štolba - obrazy, sochy. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 6., 20., 27.8 čt, 11.8. út 19.30 hod., Operní a operetní melodie 13.8. čt 19.30 hod., J. Sypal: Zítra to roztočíme Jaroušku, manželé Evženie a Jaroušek Hádaví jsou nesmiřitelní rivalové. 25.8. út 19 hod., B. Ahlfors: Paní plukovníková, trochu smutná komedie. • altán u Sadové kavárny každý pá, so, ne 15.30 hod., Promenádní koncerty • Národní třída každou so, ne 10 hod., Mažoretky, dechové kapely

Horní Hrad • hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 1.8. so 10-17 hod., Chvála medu 22.8. so 20 hod., Noční prohlídka 28.8. pá 21 hod., Prokletí, příběhy dávných časů v heavymetalovém opusu.

Cheb • centrum města, Chebský hrad, Krajinka, www.valdstejnske-slavnosti.eu 28.-29.8. pá-so, Valdštejnské slavnosti, projděte se historií s alchymistou Zikmundem Wannem. • centrum města 2.8. ne 10, 13.30 hod., Chebské obrazy, hraná prohlídka města, z nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ve 13.30 hod. v německém jazyce. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu, stálé expozice. 7.8. pá 21 hod., Noční strašidelná prohlídka 15.8. so 21 hod., Prokletí, příběhy dávných časů v heavymetalovém opusu. 58

WWW.PROMENADA.CZ

25.8. út 20 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. 26.8. st 20 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, nesmrtelný příběh z časů Ludvíka XIII. • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 27.9., Výstava hraček, od konce 19. do 2. pol. 20. stol. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 6.9., Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb do 20.9., Karel Souček (1915-1982) do 20.9., Jiří Kolář: Pocta Baudelairovi. Partitura pro zvukovou báseň, 1963. do 27.9., Hlava na hlavě - David Böhm - ilustrace. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 31.8., Počátek Země - Froukje Van Houten - fotografie. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 15.8. so 20 hod., WestFest, hudební dj’s festival. • Kostel sv. Mikuláše 5.8. st 19 hod., Chebské varhanní léto • Klášterní zahrada 1.8. so 17 hod., Benedictus, historické písně. 15.8. so 17 hod., Ivan Hlas Trio, koncert.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 28.8. pá 19 hod., Netopýří noc, přednáška, výstava, exkurze. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 21.8. pá 19 hod., Václav Neckář & Bacily, koncert.

Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. do 27.9., 1. světová válka, Velká válka z různých úhlů pohledu.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 2.8., Jak dole, tak nahoře - Art Aeon Leon - obrazy. 19.8.-31.10., Ladislav Lokajíček - drátěné plastiky.

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 16.8., Nemaluji krajinu, ale sebe - Václav Špála osobnost české meziválečné avantgardy. do 27.9., Hele kniha! - autorské knihy studentů umění a designu. do 27.9., Rozmanitá strohost II, geometrické a konstruktivní umění z malířských, sochařských, kresebných i grafických sbírek galerie. 28.8.-27.9., Ivana Hejduková - instalace malířky, grafičky a ilustrátorky. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 23.8., Století páry, vláčky a jejich svět. 28.8.-20.9., Origonizér - originální organizér Martina Šípková - ručně šité doplňky. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 30.8., Jára Cimrman světoběžník a vynálezce, výstava o všeobjímající osobnosti českého génia. 15.8. so 21 hod., Keltská harfa, noční koncert. 23.8. ne 15 hod., Prohlídka s princeznou Františkou • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. do 31.8., Od Mnichova 1938 do osvobození 1945, výstava. • Mírové náměstí 30.8. ne, Pohár města Ostrova, mažoretky.

Sokolov Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Kynžvart • Státní zámek Kynžvart, % 354 691 269, www.kynzvart.cz 1.8. so 20 hod., Noční prohlídka 29.8. so 19 hod., Hradozámecká noc

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 8.-9.8. so-ne 10-18 hod., Slavnosti purkrabího Půty, rytířská klání, divadelní taškařice, kejklířské kousky ad. 21.8. pá 21 hod., Noční dobrodružství, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. • Amfiteátr 7., 8.8. pá, so 21 hod., W. Shakespeare: Sen noci svatojánské, svatební crazy komedie. 21.8. pá 20 hod., Na stojáka live! + Doctor P.P., pětice populárních bavičů a koncertní afterparty. 22.8. so 16 hod., Metal Loket 2015, The German Panzer ad. 28.8. pá 17 hod., Michal Hrůza, Mig 21, Lenny, Pestalozzi

• muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. 5.8.-18.10., Egypt dar Nilu - Ján Hertlík do 1.11., Sběratelství, železniční modely, autíčka ad. • Staré náměstí každé út, čt 16 hod., Sokolovské kulturní léto 2014, koncerty.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 15.8. so 16 hod., Varhanní koncert

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. v průběhu měsíce, Pověsti z kraje pod Vladařem Dalibor Nesnídal - ilustrace.


10th year

Friday Jazz Evenings

in Club Imperial 2015

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

 RESERVATION: +420 353 203 761 daily after 7 p.m.


EVROPSKÝ KLENOTNICKÝ DŮM STYLE AVENUE PŘEDSTAVUJE NOVOU LINII KOLEKCE JEWELRY GARDEN PEONIES. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133. KARLOVY VARY: Lázeňská 32. PRAHA: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4. AIRPORT PRAHA: Terminál 2

SLOVENSKO: PIEŠT’ANY. • ITÁLIE: MILÁN. • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: DUBAJ. • RUSKO: MOSKVA, SANKT - PETĚRBURG, IVANOVO, NOVOKUZNĚCK, NOVOSIBIRSK, KALININGRAD, KEMEROVO, NOJABRSK, PERM, ROSTOV NA DONU, ŤUMEŇ. • UKRAJINA: KYJEV, ODĚSA, CHARKOV, JALTA. • KAZACHSTÁN: ALMATY. • ČÍNA: HANGZHOU.

STYLEAVENUECZECHREPUBLIC STYLEAVENUECZ WWW.STYLE - AVENUE.CZ

Profile for SPA publishing

Prom 0815  

Prom 0815  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded