__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SKLENĚNÁ KRÁSA GLASS BEAUTY

DOPŘEJTE SI LÁZNĚ GÖNNEN SIE SICH EINEN KURAUFENTHALT

MYSTICKÉ SVATOŠSKÉ SKÁLY МИСТИЧЕСКИE СВАТОШСКИЕ СКАЛЫ

THAJSKO - VĚČNĚ ZELENÉ KRÁLOVSTVÍ

THAILAND - THE EVERGREEN KINGDOM

Česky I Deutsch I English I По-русски

6/2015

PROMENÁDA


EDITORIAL

Vítejte v nejzelenějším městě České republiky! Pozitivnější hodnocení si největší české lázně snad ani nemohly přát. Spojení přírodního bohatství v podobě horkých léčivých pramenů, vyvěrajících ve městě, které je z poloviny pokryto parky a lesy, je unikátní. Z výzkumu Evropské agentury pro životní prostředí totiž vyplývá, že podíl zeleně na rozloze města činí v Karlových Varech neuvěřitelných 49 procent. O výsledku přitom nerozhodly úřední tabulky, nýbrž pohled z vesmíru. Vezmeme-li v úvahu, že lesy významně napomáhají absorbovat emise skleníkových plynů a že v okolí minerálních pramenů se dobře dýchá díky ionizované atmosféře, pak jsou Karlovy Vary zdravým městem. Berme tento výraz s jistou rezervou, přesto vítejte ve městě, které uzdravuje. Co se v Karlových Varech úspěšně léčí, se dočtete o pár stránek dál. A že si během léčby užijete i lázeňské lesy, je nasnadě. Vede jimi více než 130 promenádních stezek, po kterých lehce nachodíte i sto kilometrů. Tak co si třeba vyšlápnout na vyhlídku Diana či k malebným Svatošským skalám? Inspiraci najdete právě v této Promenádě.

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj červen 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 207. číslo celkem / 3. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 15.5. Toto číslo vychází 28.5.

Lenka Andělová

RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

RADAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů.

Уважаемые гости! Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada

Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

14-15

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 12-13 Dopřejte si lázně • Gönnen Sie sich einen Kuraufenthalt • Treat Yourself to Spa Treatment • Езжайте на курорт 14-15 Třikrát Diana • Dreimal Diana • Three Times Diana • Трижды Диана 16 Vítejte ve slavném baru KaKaDu • Willkommen in der berühmten Bar KaKaDu • Welcome to the Famous KaKaDu Bar • Приветствуем вас в прославленном баре КаКаДу 18-19 Karlovarský kraj na výstavě EXPO 2015 • Karlsbader Region auf der Ausstellung EXPO 2015 • The Region of Karlovy Vary at the Exhibition EXPO 2015 • Карловарский край на выставке EXPO 2015 20-22 Rozhovor s Lukášem Jabůrkem: Ze skla lze vyrobit cokoliv a vždycky to bude krásné • You Can Make Anything from Glass and it Will always Be Beautiful • Из стекла можно сделать все что угодно, и всегда это будет красиво 24 Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика 26-27 Svatošské skály • Svatošské Skály Rocks • Сватошские скалы 28-29 Thajsko - země chrámů, palem a opic • Thailand - a Country of Temples, Palms and Monkeys • Тайланд - страна храмов, пальм и обезьян

6-42 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 33 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 33 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 34-36 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 36 Kluby • Clubs 36 Sport • Спорт 37 Muzea • Museen • Museums • Музеи 38 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 39 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 40-42 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

48-56 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 52 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 52 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 52 Muzea • Museen • Museums • Музеи 53 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 53 Kino • Kino • Cinema • Кино 53 Sport • Спорт 54-56 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

57 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 58 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

18-19

20-22

28-29


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


KARLOVARSKÁ KOSMETIKA ®

PRODUCTS LINE • КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

COSMETICA CAROLINUM® MINERÁLY • MINERALS • МИНЕРАЛЫ & VITAMÍNY • VITAMINS • ВИТАМИНЫ & UV FILTRY • UV FILTERS • УВ ФИЛЬТРЫ KOENZYM Q10 • COENZYME Q10 • КОЕНЗИМ Q10

VÝROBCE • MANUFACTURER • ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika

WWW.VRIDLO.CZ


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


DOPŘEJTE

SI LÁZNĚ

A VAŠE TĚLO

VÁM PODĚKUJE 12

WWW.PROMENADA.CZ


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

Onemocnění pohybového aparátu, zejména bolestivé syndromy páteře a kloubů, jsou velmi často indikací k lázeňské léčbě v Karlových Varech. Velká pracovní zátěž, omezení aktivního pohybu, zvláště chůze, a mnoho dalších faktorů se podílejí na posunu onemocnění pohybového aparátu do mladších věkových skupin. Při léčbě se dá velmi dobře uplatnit celý komplex procedur. Vy­uží­váme především účinku analgetického, spasmolytického, vasodilatačního (zlepšení prokrvení) a ještě mnoha dalších, avšak pohybová léčba, která vede k navození správných pohybových stereo­typů a posílení ochablých svalových skupin, patří k nejdůležitějším. K léčení se využívají koupele, peloidy (ať již ve formě koupelí či obkladů), aplikace přírodního plynu do bolestivých míst, ­individuální či skupinové cvičení, plavání, různé druhy masáží a aplikace elektroléčebných procedur. Cílem je hlavně odstranění blokád, zlepšení pohyblivosti a dle možnosti i navození správného denního a pohybového režimu.

Gönnen Sie sich einen Kuraufenthalt und Ihr Körper wird Ihnen danken Erkrankungen des Bewegungsapparats, vor allem schmerzhafte Syndrome der Wirbelsäule und Gelenke, sind sehr oft die Indikation zu einer Kur in Karlsbad. Eine grosse Arbeits­belas­tung, wenig Bewegung besonders das Gehen fehlt uns - und viele weitere Faktoren verursachen, dass die Erkrankungen des Bewegungsapparats in immer jüngeren Altersgruppen erscheinen. Bei der Behandlung kommt ein Komplex von Methoden zur Geltung. Wir nutzen vor allem die analgeti­schen, spasmolytischen und vasodilatischen (Verbesserung der Durchblutung) Wirkungen u.v.a. aus, doch die Bewegungstherapie, die zu richtigen Bewegungsgewohnheiten und zur Ver­stär­kung von schlaffen Muskelgruppen führt, gehört zu den wichtigsten. Zur Behandlung nutzt man Bäder, Peloide (in Form von Bädern oder Packungen), Applikation von Naturgas in schmerzhafte Stellen, individuelle oder Gruppenübungen, Schwimmen, verschiedene Massagen und Formen der Elektro­­­the­rapie aus. Das Ziel ist die Beseitigung von Blockaden, Verbesserung der  Be­we­glich­keit und nach Möglichkeit auch die Bildung eines richtigen Tages- und Bewe­gungs­programms.

Treat Yourself to Spa Treatment and Your Body Will Thank You Diseases of the locomotor system, especially painful syndromes of the spine and joints, are a frequent indication of spa treatment in Karlovy Vary. A heavy workload, not enough physical exercise, especially walking, and many other factors have had a share in the shift of the diseases of the locomotive organs from older to younger age groups. We can use a whole complex of methods when treating them. We first of all make use of the analgetic, spasmolytic and vasodilatory (improving ­blood circulation) effects but the therapy creating correct habits of moving and strengthening flabby groups of muscles ranks as one of the most important. We use baths and peloids (in the form of baths or packs), the application of natural gas in painful places, ­individual or group exercises, swimming, different kinds of massages and electrotherapy. The aim is to remove the blocks, to improve m ­ obility and, if possible, to create a correct daily regiment filled with exercises.

Езжайте на курорт и ваше тело будет вам благодарно Заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности, болезненные синдромы поз­во­ноч­ника и суставов, очень часто являются показаниями к курортному лечению в Карловых Варах. Большая рабочая нагрузка, малоподвижность - особенно недостаток ходьбы и мно­го иных факторов влияют на перемещение заболеваний опорно-двигательного аппарата в младшие возрастные категории. При лечении полезно применить весь комплекс про­це­дур. Используются прежде всего такие типы воздействия: анальгезирующее, спаз­мо­ли­ти­чес­кое, сосудорасширяющее (улучшение кровоснабжения) и еще много прочих, однако ле­че­ние движением, которое ведет к созданию правильных двигательных стереотипов и укре­п­лению ослабленных мышечных групп, относится к важнейшим. В лечении используются ванны, пелоиды (в форме ванн или компрессов), апликация природного газа на болез­нен­ные места, индивидуальные или групповые упражнения, плавание, различные виды мас­са­жа и применение электролечебных процедур. Главной целью является устранение блокад, ­улучшение подвижности, а по возможности, и создание ежедневного двигательного режима.

WWW.PROMENADA.CZ

13


Třikrát Diana

lanovka, vyhlídková věž i kvalitní restaurace

Původně bezejmenný vrch s úchvatným výhledem na město objevil v roce 1804 karlovarský nožíř Václav Drumm. Neudržovanou cestu, která sloužila pro svážení dříví, proklestil a na vrcholu umístil dvě odpočinková sedátka. Na starý strom připevnil plechovou tabulku s textem oslavujícím pohled na město. Takto romanticky začíná historie jedné z nejoblíbenějších karlovarských vyhlídek, dnes nazývané Diana. Až po zhruba sto letech se začala městská rada zabývat návrhem na komplexní využití výletní lokality. Nejprve se realizoval projekt nové lanovky. Dráha dlouhá 453 metrů s převýšením 167 metrů se rozjela v roce 1912. Poté následovala výstavba chaty a vyhlídkové věže. Oba objekty byly slavnostně otevřeny 27. května 1914 a ihned se staly oblíbeným výletním cílem. Čtyřboká cihlová rozhledna je vysoká 40 metrů, je přístupná po 150 dřevěných točitých schodech, nebo výtahem. Nabízí unikátní kruhový rozhled na celé město, údolí řek Ohře a Teplé i velkou část lázeňských lesů. Při dobré viditelnosti lze dohlédnout na vrcholy Krušných i Doupovských hor, Slavkovského lesa, až k německému pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny). Na Dianu Vás doveze ze Staré louky během tří minut lanovka, nebo sem dojdete procházkou pěšky. Snadno trefíte např. ze Zámeckého vrchu Sovovou stezkou, nebo zajeďte autem k výletnímu areálu Linhart a odtud trvá cesta zhruba 45 minut chůze.

Dreimal Diana

Seilbahn, Aussichtsturm und Qualitätsrestaurant Es war der Karlsbader Messerschmied Václav Drumm, der den ursprüng­ lich namenlosen Hügel mit einer hinreissenden Aussicht auf die Stadt entdeckte. Er durchhieb den ungepflegten Weg, der zum Holzfahren diente, brachte auf den Gipfel zwei Sitze zum Ausruhen an und an einen alten Baum befestigte er eine Blechtafel mit einem Text, der die Aussicht auf die Stadt verherrlichte. So romantisch beginnt die Historie eines der populärsten Aussichtspunkte in Karlsbad, den man heute Diana nennt. 14

WWW.PROMENADA.CZ

Erst nach ungefähr hundert Jahren begann sich der Stadtrat mit dem Vorschlag zu befassen, dieses Ausflugsziel komplex auszunutzen. Zuerst wurde das Projekt für die Seilbahn realisiert. Die Bahn ist 453 Meter lang, der Höhenunterschied beträgt 167 Meter und in Betrieb wurde sie im Jahre 1912 gesetzt. Dann folgte der Bau der Hütte und des Aussichtsturms. Beide Gebäude wurden am 27. Mai 1914 geöffnet und wurden sofort zu einem beliebten Ausflugsziel. Der vierseitige Aussichtsturm ist 40 Meter hoch und zu seinem Gipfel führen 150 hölzerne Windeltreppen. Man kann auch mit dem Fahrstuhl fahren. Der Aussichtsturm bietet eine einzigartige Rundaussicht auf die ganze Stadt, die Täler der Flüsse Eger und Tepl und einen grossen Teil von Kurwäldern. Wenn die Sichtbarkeit gut ist, kann man die Gipfel des Erzgebirges und Duppauer-Gebirges, Kaiserwalds und sogar des deutschen Fichtelgebirges sehen. Zum Aussichtsturm Diana wird Sie aus der Strasse Stará louka während drei Minuten die Seilbahn fahren oder Sie können zu Fuss gehen. Am besten gehen Sie vom Schlosshügel durch den Pfad Sovova, Sie können auch mit dem Auto zum Ausflugsgelände Linhart fahren. Von hier dauert der Weg ungefähr 45 Minuten zu Fuss.


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová, repro mapa DPKV

Three Times Diana

A Funicular Railway, a Lookout Tower and a Quality Restaurant The originally nameless hill with a fascinating view of the town was discovered by the cutler Václav Drumm from Karlovy Vary in 1804. He cleared the road which was used for wood skidding and was not kept anyhow and put two resting seats on the top of the hill. He also put up a metal plate with a text celebrating the view of the town on an old tree. That was the romantic beginning of the history of one of the most popular viewing points in Karlovy Vary which today bears the name Diana. It was only about a hundred years later that the town council started to deal with the proposal to make use of this place suitable for trips comprehensively. At first the project on a new funicular railway was implemented. The funicular railway was 453 metres long and the difference in height between its lower and upper stations was 167 metres. It was set in operation in 1912. Then the construction of a chalet and a lookout tower followed. Both buildings were opened on the 27th May 1914 and immediately became popular destinations. The quadrilateral brick lookout tower is 40 metres high and you can reach its top when you climb a winding staircase consisting of 150 wooden steps or you can take a lift. It offers a unique circular view of the whole town, the valley of the Rivers Ohře and Teplá and a major part of spa woods. If the visibility is good, you can see the tops of the Ore Mountains, the Doupovské Mountains, the Slavkovský les Mountains and even the German mountains Fichtelgebirge. You can be at the Diana Lookout Tower within three minutes if you go by funicular from Stará louka Street or you can walk there. You cannot miss it if you go e.g. from the Castle Hill along Sovova Road or you can go by car to the excursion resort Linhart and continue on foot, which takes about 45 minutes.

поставил две скамейки для отдыха. На старое дерево Друмм прикрепил металлическую табличку с похвальным словом открывшемуся виду на город. Так романтически начинается история одной из самых любимых карловарских обзорных башен, ныне называемой Диана. Только почти через сто лет городские власти взялись рассмотреть предложение о полном использовании этих мест для лесных прогулок. Сначала был реализован проект нового фуникулера. Дорога длиной 453 метра, поднимающая на высоту 167 метров, была введена в эксплуатацию в 1912 году. Затем последовало строительство беседки и обзорной башни. Оба объекта были торжественно открыты 27 мая 1914 года и сразу же стали излюбленным местом прогулок. На вершину четырехгранной кирпичной башни высотой 40 метров можно подняться по деревянной винтовой лестнице из 150 ступеней или на лифте. Оттуда открывается уникальная круговая панорама всего города, долин рек Огрже и Теплы и лесов курорта. При хорошей видимости можно разглядеть вершины Рудных и Доуповских гор, Славковского леса до самого немецкого горного массива Фихтельгебирге (Смрчины). С улицы Stará louka фуникулер вас доставит на Диану всего за три минуты, но можно также пройти пешком. Не составляет труда добраться, например, с улицы Zámecký vrch по тропе Совы или подъехать на машине к загородному ареалу Linhart, а оттуда пройти около 45 минут.

Трижды Диана

фуникулер, обзорная башня и качественный ресторан В 1804 году карловарский ножовщик Венцель Друмм открыл прежде безымянный холм с захватывающим видом на город. Дорогу, служившую для вывоза древесины, но уж никак не для прогулок, он привел в надлежащий порядок и на вершине WWW.PROMENADA.CZ

15


Lenka Andělová

Vítejte ve slavném

baru KaKaDu

„Vrátí se do Karlových Varů slavný noční bar KaKaDu?“ To byla snad nejčastější otázka pamětníků, když se dozvěděli o plánované obnově Národního domu. A dostali příznivou odpověď. KaKaDu skutečně patří k provozům, které se v nově rekonstruovaném Národním domě znovu otevřely. Od prvního května, kdy byl Grandhotel Ambassador Národní dům po 23 letech opět slavnostně otevřen, žije ikonický bar znovu nočním životem. Hostům nabízí nostalgii doby varieté a nekonečných večírků. Interiér je inspirován 70. léty, na stěnách najdete fragmenty původní výzdoby z celého Národního domu. Jak už název napovídá, interiér reflektuje populárního papouška. I vy můžete k jeho výzdobě přispět. Namalujte, nakreslete či vytvořte Vaši představu papouška Kakadu, odevzdejte v baru a možná, že se tu právě vaše dílo objeví. Večery zpříjemní vždy od středy do soboty žánrově pestrá živá hudba, včetně hudby taneční. A nezapomeňte vyzkoušet i barovou kuchyni s domácími hamburgery.

Willkommen in der berühmten Bar KaKaDu „Wird nach Karlsbad die berühmte Nachtbar KaKaDu zurückkehren?“ Das war vielleicht die häufigste Frage von Zeitgenossen, nachdem sie über die geplante Erneuerung des Nationalhauses erfahren hatten. Und sie erhielten eine positive Antwort. Die Bar KaKaDu gehört wirklich zu den Betrieben, die im neulich renovierten Nationalhaus wieder geöffnet wurden. Seit dem ersten Mai, an dem das Grandhotel Ambassador Nationalhaus nach 23 Jahren wieder festlich geöffnet wurde, herrscht in der ikonischen Bar ein reges Nachtleben. Sie bietet ihren Besuchern Nostalgie aus der Zeit des Varietés und endloser Partys an. Das Interieur wurde durch die 1970-er Jahre inspiriert, an den Wänden finden Sie Fragmente der ursprünglichen Ausschmückung aus dem ganzen Nationalhaus. Die Abende wird immer von Mittwoch bis zum Samstag Live-Musik von vielen Genres einschliesslich Tanzmusik angenehm machen. Und vergessen Sie nicht, die Bar-Küche mit hausgemachten Hamburgern zu kosten.

16

WWW.PROMENADA.CZ

Welcome to the Famous KaKaDu Bar “Will the famous night bar KaKaDu return to Karlovy Vary?” It was probably the most frequently asked question of eyewitnesses after they had learnt about the planned renovation of the National House. And the received a positive answer. The bar KaKaDu is really one of the facilities which have been re-opened in the recently renovated National House. Since the 1st May, when the Grandhotel Ambassador National House was opened again after 23 years, the iconic bar has been really living at night. It offers its visitors nostalgia from the times of variety theatres and endless parties. The interior is inspired by the 1970s and you can find fragments of the original decoration of the all National House on the walls. Live music of all genres including dance music will create a pleasant atmosphere in the evenings from Wednesday to Saturday. And do not forget to taste bar cuisine with home-made hamburgers.

Приветствуем вас в прославленном баре КаКаДу „Вернется ли в Карловы Вары прославленный ночной бар КаКаДу?“ Этот вопрос чаще всего задавали старожилы города, узнавшие о запланированной реставрации Народного дома. И получили положительный ответ. КаКаДу действительно относится ко вновь открытым заведениям Народного дома. С первого мая, когда спустя 23 года Гранд-отель Амбассадор Народный дом был торжественно открыт, знаменитый бар снова зажил ночной жизнью. Он предлагает гостям овеянные ностальгией времена варьете и нескончаемых вечеринок. Интерьер напоминает 70-е годы, на стенах вы найдете фрагменты оригинальных росписей всего Народного дома. Как подсказывает название, интерьер отражает мотивы, посвященные популярному попугаю. Вы также можете принять участие в его оформлении. Нарисуйте или изготовьте согласно вашему представлению фигурку попугая какаду, отдайте в баре, и может случиться, что в будущем бар украсит именно дело ваших рук. Со среды до субботы в баре звучит разножанровая живая музыка, включая танцевальную. Да, и не забудьте отведать изготовленные на кухне бара домашние гамбургеры.


Čtyřhvězdičkový hotel Superior, 83 pokojů, včetně pokojů Suite a Tower Suite, komplexní balneo a wellness služby s 14 m bazénem a 4 saunami The four-star hotel Superior, 83 rooms including the rooms Suite and Tower Suite, complete spa and wellness departments with a 14-metre-long swimming pool and 4 saunas

Restaurant JULIUS ZEYER

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM

Music bar KAKADU

Příjemné posezení až pro 100 hostů, mezinárodní kuchyně, venkovní terasa se sezónní nabídkou

Historický sál divadelního typu s kapacitou až 700 osob, pořádání plesů, konferencí, rautů, firemních akcí a koncertů Multifunkční salonky - Helmer, Fellner, Mattoni

Noční bar s živou hudbou k poslechu i tanci, míchané nápoje, domácí hamburgery

Restaurant JULIUS ZEYER A pleasant place to sit for up 100 guests, international cuisine, a possibility of sitting outside with a season offer

Kavárna GRAND CAFE 90 míst, široký výběr káv, čajů, zákusků, letní terasa

Program v červnu 5.6. v 19.30 hod., Tmavomodrý svět, večer s hudbou J. Ježka, J. Traxlera, R.A. Dvorského v podání orchestru Ježkovy stopy a s průvodcem Viktorem Braunreiterem 14.6. v 16 hod., Bachorchester zu Leipzig, zahajovací koncert 24. ročníku Festivalu uprostřed Evropy. Dirigent, housle: Ch. Funke 18.6. v 19.30 hod., Symfonický koncert KSO, A. Dvořák: Karneval, předehra, A. Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 Osudová, V. Hudeček-housle. Dirigent: M. Lebel 21.6. v 15.30 hod., Taneční odpoledne pro pamětníky, dechová hudba Karlovarka

vždy středa až sobota v 21 hod., různé žánry živé hudby k tanci a poslechu, Ali & Band, Kateřina a její recitál, Milan Krajíc & friends, Lady Sting

Music bar KAKADU A night bar with live music to dance and to be listened to, mixed drinks and home-made hamburgers always from Wednesday to Saturday at 9 p.m., different genres of live music to dance and to be listened to

Café GRAND CAFE 90 seats, a wide offer of coffee, tea and desserts, a summer terrace

FESTIVE HALL ORPHEUM A historical hall of theatre type with seating capacity of 700 suitable for balls, conferences, banquets, firm events and concerts. Multifunctional lounges - Helmer, Fellner and Mattoni Programme in June 5th June at 7.30 p.m., Dark blue world, swing concert 14th June at 4 p.m., Bachorchester zu Leipzig, opening concert of the 24th year of the Festival Mitte Europa 18th June at 7.30 p.m., Concert of the Karlovy Vary Symphony Orchestra, V. Hudeček-violin. Conductor: M. Lebel 21st June at 3.30 p.m., Dance afternoon, brass band

WWW.GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

FACEBOOK.COM/GRANDHOTELAMBASSADOR


Karlovarský kraj se představuje na výstavě

EXPO 2015 Karlsbader Region präsentiert sich auf der Ausstellung EXPO 2015 Chcete-li vidět to nejlepší, co představuje Karlovarský kraj na světové výstavě, naplánujte si cestu do italského Milana ve dnech 1.-15. června. Moto výstavy zní: „Feeding the Planet, Energy for Life“, v překladu: „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Téma udržitelného rozvoje, které prostupuje všemi pavilony, ideálně ladí s lázeňskou nabídkou Karlovarského kraje. Ten si pro svou prezentaci vybral právě motiv vody, která svou silou i energií léčí a přináší užitek. V tomto duchu také kraj připravil krátký animovaný film o založení Karlových Varů. Přibližuje legendu o Karlu IV., jenž nalezl v lesích horké prameny a na místě založil budoucí lázně Karlovy Vary. Součástí instalace kraje je také nabídka místních specialit, zejména lázeňských oplatek, likérů, tradičního skla a porcelánu. Návštěvníci uvidí i kopii relikviáře sv. Maura ze státního zámku Bečov. Bohatou tradici lázeňství a odvěkou touhu Čechů po moři symbolizuje v areálu českého pavilonu i funkční bazén. Ten bude po ukončení výstavy převezen do Prahy, kde oživí část břehu řeky Vltavy. Stejně tak budou jednotlivé moduly českého pavilonu využity k výstavbě mateřské školky. Třípodlažní, neokázalá a vzdušná stavba zaujala svým nápaditým řešením s ohledem k životnímu prostředí. Je navíc šťastně umístěna v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu. Lze tedy předpokládat, že kolem české expozice neprojdou návštěvníci bez povšimnutí. Už proto, že italská média zařadila pavilon České republiky mezi pět nejlepších, konkrétně na druhé místo za Itálií. Mezi TOP 5 patří dále pavilony Malajsie, Číny a Izraele.

18

WWW.PROMENADA.CZ

Wenn Sie das Beste sehen möchten, was die Karlsbader Region auf der Weltausstellung präsentiert, planen Sie sich eine Reise nach italienisches Mailand zwischen dem 1. und dem 15. Juni. Das Motto der Ausstellung ist: „Feeding the Planet, Energy for Life“, was bedeutet: „Lebensmittel für den Planet, Energie für das Leben“. Das Thema der erhaltbaren Entwicklung, von dem alle Pavillons durchdrungen werden, stimmt ideal mit dem Kurangebot der Karlsbader Region. Die wählte für ihre Präsentation gerade das Motiv des Wassers, dessen Kraft und Energie heilen und Nutzen bringen. In diesem Geiste bereitete auch die Region einen kurzen animierten Film über die Gründung Karlsbads vor. Er macht mit der Legende über den König Karl IV. bekannt, der in den Wäldern heisse Quellen fand und an jener Stelle den zukünftigen Kurort Karlsbad gründete. Ein Teil der Exposition der Region ist auch das Angebot örtlicher Spezialitäten, vor allem Kuroblaten, Liköre und traditioneller Glas- und Porzellanerzeugnisse. Besucher werden auch eine Kopie des Reliquiars Hlg. Maurus aus der Burg Bečov sehen. Eine reiche Tradition des Badewesens und die ewige Sehnsucht der Tschechen nach dem Meer symbolisiert auf dem Gelände des tschechischen Pavillons auch ein funktionelles Schwimmbecken. Nach dem Ende der Ausstellung wird es nach Prag übertragen werden, wo es ein Teil des Flusses Moldau beleben wird. Und auch die einzelnen Moduln des tschechischen Pavillons werden zum Bau eines Kindergartens benutzt werden. Das dreistöckige, schlichte und luftige Gebäude zieht auf sich die Aufmerksamkeit dank seiner ideenreichen Lösung mit Rücksicht auf die Umwelt. Dazu hat es das Glück, in nächster Nähe des Haupteingangs zu stehen, man kann also voraussetzen, dass es von den Besuchern nicht unbeachtet bleibt. Auch darum, dass italienische Medien den tschechischen Pavillon unter die besten fünf eingereiht haben, genau gesagt - an die zweite Stelle gleich nach Italien. Unter den TOP 5-Pavillons sind weiter Malaysia, China und Israel.


Lenka Andělová, foto www.czexpo.com a archiv

The Region of Karlovy Vary Is Presenting Itself at the Exhibition EXPO 2015

Карловарский край представлен на выставке EXPO 2015

If you want to see the best the region of Karlovy Vary is presenting at the world exhibition, plan your trip to Italian Milan for the days between the 1st and 15th June. The motto of the exhibition is: “Feeding the Planet, Energy for Life”. The theme of sustainable development, which can be felt and seen in all pavilions, corresponds perfectly with the spa offer of the Karlovy Vary region. It is just the motive of water, whose energy and strength can heal and cure, the region has chosen for its presentation. The region has also prepared a short animated film about the foundation of Karlovy Vary in this style. It makes acquainted with the legend about King Charles IV who found hot springs in local woods and had the spa of Karlovy Vary built in that place. A part of the presentation is also the offer of local specialties, particularly spa wafers, liqueurs and traditional glass and porcelain products. Visitors will also see a copy of St Maurus reliquary from the chateau in Bečov. A functional swimming pool on the grounds of the Czech pavilion symbolizes the old tradition of balneology and the desire of the Czechs for the sea. The swimming pool will be transported to Prague after the exhibition finishes and will bring life to a part of the bank of the Vltava River. Individual modules of the Czech pavilion will later be used for building a nursery. The simple three-storey and airy building attracts attention thanks to its design and consideration for the environment. In addition to it, it has a lucky location in the neighbourhood of the main entrance. It is therefore probable that visitors will not pass without noticing it. One of the reasons is also the fact that the Italian media have ranked the pavilion of the Czech Republic as one of the best five. It has taken the second place, just after Italy. The remaining TOP 5 pavilions are those of Malaya, China and Israel.

Если вы захотите увидеть то лучшее, что представляет Карловарский край на Всемирной выставке, запланируйте поездку в италь­ янский Милан в дни 1-15 июня. Девиз выставки: „Feeding the Planet, Energy for Life“, что в переводе означает: „Продукты питания для планеты, энергия для жизни“. Тема посильного развития, нашедшая отражение во всех павильонах, идеально сочетается с курортной тематикой Карловарского края. Для своей презентации край выбрал именно мотив воды, которая своей силой и энергией лечит и приносит пользу. В подобном духе край также подготовил краткий мультфильм об основании Карловых Вар. Фильм рассказывает легенду о короле Карле Четвертом, который нашел в лесах горячие источники и на этом месте основал будущий курорт Карловы Вары. Частью экспозиции края также является выставка изделий местных предприятий, в частности, курортных вафлей, ликеров, традиционного стекла и фарфора. Гости также увидят копию реликвария св. Мавра из государственного замка Бечов. Старинную традицию бальнеологии и извечную тоску чехов по морю в ареале чешского павильона символизирует также действующий бассейн, который по окончании выставки будет привезен в Прагу, где оживит часть берега реки Влтавы. Отдельные же модули чешского павильона будут использованы в строительстве детского сада. Трехэтажное, неброское и воздушное строение привлекает внимание своим изобретательным решением с оглядкой на окружающую среду. Более того, оно удачно размещено в непосредственной близости от главного входа. Таким образом, можно предположить, что мимо чешского павильона гости не пройдут, не обратив внимания. Уже хотя бы потому, что итальянская пресса, назвав пять лучших павильонов, поставила павильон Чешской республики на второе место после павильона Италии. Остальными лучшими ­павильонами названы выставки Малайзии, Китая и Израиля. WWW.PROMENADA.CZ

19


Lenka Andělová, foto archiv a.s. Moser

LUKÁŠ

JABŮREK

Ze skla lze vyrobit cokoliv a vždycky to bude krásné Lukáši Jabůrkovi (*1983) se splnil sen. Pracuje ve světoznámé sklárně Moser, kde se - jak říká - doslova našel. A štěstí se usmálo i na značku Moser, když spojila tradici a kvalitu se jménem talentovaného Lukáše Jabůrka. Řekněme, že je to osud. A pro obě strany mimořádně šťastný. Uměleckým šéfem sklárny se stal Lukáš Jabůrek jako velmi mladý; ještě mu nebylo třicet let. Má za sebou řadu úspěchů, vybudoval si respekt v oboru, sbírá ceny. Přesto je z něho stále cítit pokora. Sám sebe nepovažuje za prvotřídního designéra, ale spíše návrháře a sklářského výtvarníka, jemuž sklo zcela učarovalo. Když si prohlížím Vaše práce, mám chuď si sklo pohladit, dotýkat se ho… To je dobře, člověk by si měl osahat to, co bude užívat. A to, co si kupuje, by se mu mělo také líbit. Já když do něčeho investuji, také si to chci nejdřív osahat. Jenže na výstavě by mě asi napomenuli… Moje plastiky venku před sklárnou jsou vlastně určené k tomu, aby se jich návštěvníci dotýkali. Ale je pravda, že v prodejní galerii v Moseru nemáme moc rádi, když lidé na sklo sahají, protože je na něm každý otisk vidět. Ale na druhou stranu - když zákazníkovi ukazujeme umělecké dílo, je dobře, aby si ho vzal do ruky, cítil váhu, jakou musí sklář udržet na píšťale a brusič pak několik hodin v ruce. Podle mě vyzařuje Vaše sklo hravou energii, je jako živé. Jak byste charakterizoval svoji práci Vy? Jsem pozitivní člověk, mám rád legraci, nadsázku a snažím se, aby se to odrazilo i v mém díle. Mám rád barvy, proto jsem se našel v Moseru, pro který je barevná sklovina charakteristická. U každého díla se snažím, aby mělo příběh a jasný záměr. Aby nad ním člověk nemusel přemýšlet, jaký má smysl nebo proč byl vyroben. Když jsem vás viděla při práci, jako byste se mazlil se sklem… Vlastně ano, mazlím se s ním, protože chci, aby výsledek byl dokonalý. Sám jsem brusič, tak piluji každé dílo podle představy, kterou jsem měl na počátku a do patřičné kvality. Co všechno máte jako umělecký ředitel prestižní sklárny na starosti? Především směřování sklárny, nový styl, vývoj nového produktu. Vedu Studio

20

WWW.PROMENADA.CZ

Moser, kde mám k dispozici jednoho z nejlepších rytců, brusiče, grafičku a nově i talentovaného interního designéra. Tam každoročně vytváříme kolekce novinek, dlouhodobě spolupracujeme s externími výtvarníky, kterých máme momentálně kolem šedesáti. Mezi novinkami se vždy objevuje moderní řada i klasika. Inspiraci ke klasické řadě čerpáme z takzvaných zákresových knih, do nichž se zaznamenávala veškerá produkce Moseru od roku 1860. Je to nejbohatší studnice sklárny, obsahuje tisíce věcí. Člověk má při prohlížení pocit, že všechno už bylo vyrobeno, ale inspirace je to stále nekonečná. A dále plníme zakázky šité na míru, např. do interiérů, nebo vytváříme ceny pro nejrůznější kulturní a společenské akce. Dozvídáte se zpětnou vazbu? Ano, ta je důležitá. Často cestujeme, novinky prezentujeme na veletrzích, tím získáváme zpětné reakce trhu a nasbírané požadavky dál rozvíjíme. Dnes už vím, co který trh vyžaduje, čím je specifický, jaké mají kde rádi barvy apod. Není běžné, že umělecký šéf a designér umí dokonale i řemeslo… Pro mou práci je důležité znát i technologie, možnosti, co všechno se dá se sklem dělat. Broušení je pro mě odpočinek, dobře se mi při něm přemýšlí. Když vezmu do ruky polotovar a odbrušuji masy skla, přichází nejvíc nápadů. Někdy přemýšlím celé hodiny a bez výsledku a jindy sednu do auta, čekám na červenou a najednou to vím. Stále proto nosím u sebe tužku a papír. Jak byste charakterizoval trend roku 2015 ve sklářském odvětví? V současné době je znát, že se firmy, které mají dlouholetou tradici, vracejí ke svým kořenům, k tomu nejlepšímu, co kdy vytvářely. Vracejí se k silným obdobím, jakými jsou secese, art deco. Populární je také kubismus, strohé geometrické tvary a hrany. Je Vám to blízké? Ano, je to blízké i našemu řemeslu, současný trend můžeme výborně zúročit ve spojení s barvami a dalšími sklářskými technikami. A mám radost, že si už lidé v Čechách zvykají na kvalitu a vyžadují ji. Kvalitní věci jsou dražší, ale nejen budoucnost je ocení. Firem, které vyrábějí sklo, je mnoho, ale je dobré se na trhu odlišit. Moser vždy dělal výjimečné věci v prvotřídní kvalitě a to se mu vyplatilo.


K pozici uměleckého šéfa světoznámé sklárny jste se vypracoval ve velmi mladém věku, zatímco pro většinu lidí je takový post vrcholem kariéry. Vnímáte to také tak? Má práce mě absolutně naplňuje a je mi koníčkem. Já se skutečně do práce těším. A vážím si lidí na huti, brusičů, rytců, protože všichni jsou špičkoví řemeslníci ve svém oboru, které jen tak někde nenajdete. Práci, při které bolí záda a máte vytahané ruce, nemůžete dělat, když vás nebaví. To by nikdo nevydržel. Proto pracovat s takovou partou lidí je pro mě srdeční záležitost. Nosíte si sklo i domů? Pár věcí u nás najdete. Mám v oblibě nápojové sklo, ale nemusím mít šest kousků stejného typu a designu. Já mám každou číši na víno jinou, každou flétnu na šampaňské jinou a od jiného autora, z jiné sady… prostě jsem labužník. A když k nám přijde návštěva, otevřu skříňku a nabídnu, ať si každý vybere, co se mu líbí. To je moje záliba.

It is not common for an art manager and a designer to master the craft... It’s important for me and my work to know technology too as well as to know the possibilities of what can be done with glass. Cutting glass is a sort of relaxation for me, it’s good for thinking. When I take a semi-finished product in my hands and start cutting glass, I get the most ideas. Sometimes I think for hours with no result and then I get into my car and suddenly, while waiting at traffic lights, I get the idea. That´s why I always have a pencil and a piece of paper on me. How would you characterise the trend of 2015 in the glass making branch? At present it’s quite clear that firms with long traditions tend to return to their roots, to the very best they have ever made. They return to strong periods like Art Nouveau and Art Deco. Cubism and severe geometric shapes and edges are popular as well.

Lukáš Jabůrek

You Can Make Anything from Glass and it Will always Be Beautiful Lukáš Jabůrek (*1983) has made his dream come true. He works for the worldfamous glass factory Moser where - as he says - he has found his “self”. And the trademark Moser was lucky too when it connected its tradition and quality with the name of talented Lukáš Jabůrek. Let us say that it is a fate. And it is extremely lucky for both parts. Lukáš Jabůrek became the art manager of the glass factory when he was very young; he was less than thirty years old. He is very successful and respected in his branch and collects prizes everywhere. In spite of it, you can still feel a sort of humbleness in him. He does not consider himself a first-rate designer but rather a designer and glass artist who is completely charmed by glass. Looking at your works I feel like stroking and touching the glass... That’s good, you should touch what you’ll be using. And you should also like what you’re buying. When I invest in something, I also want to touch it. However, they might warn me not to do it at an exhibition... My sculptures outside the glass factory are actually meant to be touched by visitors. But it’s true we don’t like it when people touch the glass in the selling gallery in the Moser glass factory because each fingerprint can be seen on it. But, on the other hand, when we show a work of art to a customer, it’s good when he takes it in his hands to feel the weight the glass blower had on his blowing pipe and the cutter in his hands for several hours. In my opinion your glass radiates playful energy, as if it was living. How would you characterise your work? I’m a positive person, I love fun and exaggeration and I want them to be reflected in my work. I love colours as well and that’s why I like it in the Moser factory colour glass is typical of it. I want each work to have its story and a clear inten­ tion. So that you don’t have to guess what sense it has or why it was made. When I saw you working it looked as if you were caressing with glass... Actually yes, I caress with it because I want the result to be perfect. I’m a glass cutter myself, so I polish each work to meet the initial idea and appropriate quality. Being an art manager of prestigious glassworks, what are you responsible of? First of all of new trends and a new style as well as the development of new products. I’m the leader of the Moser Studio where I cooperate with one of the best engravers, a glass cutter, a graphic artist and newly a talented internal designer too. We create collections of new products there and we also cooperate with a number of external artists, we have sixty of them at the moment. Our novelties always include modern and classical products. To make classical products, we draw inspiration from special books in which all products of the Moser factory have been recorded since 1860. It’s the richest fount of inspiration which contains thousands of products. Looking at them you might think that everything has already been made, however, it’s still an endless source of inspiration. And then we also make products by special orders, e.g. for interiors, or create prizes for different cultural and social events. Do you have a feedback? Yes, we do it’s important. We often travel and present our new products at fairs, we get a feedback in this way and take into consideration the requirements we get there. I already know what individual markets want, in what ways they’re specific, which colours are popular and where etc.

WWW.PROMENADA.CZ

21


Is it close to your nature? Yes, it is and it’s also close to our craft, we can make perfect use of the present trend and combine it with colours and other glass making technologies. And I’m happy that people in Bohemia are getting used to quality and want it. Quality things are more expensive but not only the future will appreciate them. There are lots of glass making firms and it’s good to be different at the market. The Moser factory has always been making exceptional things of first-rate quality and it’s paid off. You worked up your way to the post of the art manager of world-famous glassworks at a very young age. For most people this would be the top of their careers. Do you feel it like this? My work fills me absolutely and it’s also my hobby. I really look forward to work. And I respect all people in the glassworks, all the glass cutters and engravers, because they are all top craftsmen who you would hardly find anywhere else. You can’t do the work which makes your back and arms ache without loving it. You couldn’t stand it. That’s why working with such a team of people is a matter of heart for me. Do you take glass home, too? You’d find a few things in my home. I like drinking glass but I don’t have to have six pieces of the same type and design. Each of my wine glasses are different, champagne glasses are different and by different designers and from different sets... I’m a connoisseur. And when we have a visit, I open the cupboard and ask them to choose what they like. That’s my hobby.

Лукаш Ябурек

Из стекла можно сделать все что угодно, и всегда это будет красиво Мечта Лукаша Ябурека (*1983) осуществилась. Он работает на всемирно известной фабрике стекла Мозер, где, как он говорит, буквально нашел себя. Счастье улыбнулось и фирме Мозер, связав традицию и качество с именем талантливого Лукаша Ябурека. Скажем - судьба. Необычайно счастливая для обоих. Художественным руководителем фабрики стекла Ябурек стал, будучи очень молодым; ему еще не было и тридцати лет. Он успешен, заслужил уважение в своей специальности, получает премии. И все же в нем чувствуется смирение. Он не считает себя первоклассным дизайнером, скорее, модельером и художником, полностью очарованным стеклом. Когда я просматриваю Ваши работы, мне хочется стекло погладить, прикоснуться к нему… Это хорошо, человек должен потрогать то, что будет покупать. А то, что он покупает, должно было бы ему нравиться. Если я трачу на что-либо деньги, тоже хочу сначала потрогать. Однако на выставке мне бы сделали замечание… Мои пластики перед фабрикой предназначены для того, чтобы гости к ним прикасались. Правда, на выставке-продаже в Мозере нам не очень нравится, когда люди притрагиваются к стеклу, потому что на нем виден каждый отпечаток. Но, с другой стороны, когда мы показываем покупателю художественное произведение, было бы хорошо, чтобы он его взял в руки, почувствовал вес, который стеклодув должен удержать на трубе, а шлифовщик несколько часов держать в руке. Мне кажется, что Ваше стекло излучает игривую энергию, словно живое. Как бы Вы сами охарактеризовали свои работы? Я человек позитивный, люблю шутку, преувеличение и стараюсь, чтобы это отразилось и на моем изделии. Люблю цвета, поэтому нашел себя в Мозере, для которого характерно цветное стекло. Работая над каждым произведением, стараюсь сделать так, чтобы у него была своя история и ясная цель. Чтобы над ним человек не должен был бы задумывать, какой смысл оно имеет, и к чему было сделано. Когда я видела Вас в работе, мне показалось, что Вы словно нянчите стекло… Собственно, так оно и есть, ласкаю его, потому что хочу, чтобы результат был совершенный. Я сам являюсь шлифовщиком и обрабатываю каждое изделие согласно представлению, которое имел в начале работы, и до необходимого качества. Что входит в обязанности художественного руководителя престижной фабрики стекла? Прежде всего, направление фабрики, новый стиль, разработка нового продукта. Я руковожу Studio Moser, где вместе со мной работают лучший 22

WWW.PROMENADA.CZ

гравер, шлифовщик, график и недавно пришедший талантливый дизайнер. Там мы ежегодно создаем коллекцию новинок, долгое время сотрудничаем с шестьюдесятью приглашенными художниками. Среди новинок всегда находится ряд изделий в стиле модерн и классика. Идеи к ряду классики мы находим в так называемых рисовательских книгах, в которые всегда заносилась вся продукция Мозера с 1860 года. Это самый богатый источник идей фабрики, ибо в нем изображены тысячи изделий. Человек в ходе осмотра имеет ощущение, что все уже было произведено, но кладезь идей действительно является бездонным. Кроме того, выполняем индивидуальные заказы, например, для интерьера или изготовляем призы для самых разных культурных и общественных мероприятий. Чувствуете обратную связь? Да, это очень важно. Мы часто ездим по миру, представляем новинки на ярмарках, видим реакцию рынка, а собранные данные учитываем и развиваем далее. Ныне я уже знаю, что требует каждый рынок, какова его специфика, какие цвета лучше всего идут и т.п. Это необычно, чтобы художественный руководитель и дизайнер также в совершенстве владел ремеслом… В моей работе важно знать и технологию, возможности, что можно со стеклом делать. Шлифовка для меня является отдыхом, при ней хорошо думается. Когда беру в руки заготовку и отшлифовываю массу стекла, возникает больше всего идей. Иногда думаю часами безрезультатно, в ином случае сяду за руль, жду перед красным светом, и вдруг идея приходит. Поэтому всегда с собой ношу карандаш и бумагу. Как бы Вы охарактеризовали тенденции 2015 года в стекольной отрасли? В нынешнее время известно, что фирмы с многолетней традицией возвращаются к своим корням, к тому лучшему, что когда-то было создано. Возвращаются в эпоху модерна, ар деко. Популярным также является кубизм, строгие геометрические формы и линии. Это Вам близко? Да, это близко и нашему ремеслу, мы можем современные тенденции отлично приумножить с помощью красок и прочих стекольных техник. И я рад, что люди в Чехии привыкают к качеству и требуют его. Качественные вещи дороже, но оценит их не только будущее. Есть много фирм, вырабатывающих стекло, и всегда хорошо чем- либо выделяться на рынке. Мозер всегда делал исключительные вещи первоклассного качества, и это оправдало себя. Художественным руководителем всемирно известной фабрики Вы стали в очень молодом возрасте, тогда как для большинства людей такая должность является вершиной карьеры. Согласны ли Вы с этим? Моя работа занимает меня полностью и одновременно является моим хобби. Я действительно люблю свою работу. И уважаю стеклодувов, шлифовщиков, граверов, потому что все они являются отличными ремесленниками в своей профессии, которых не так уж просто найти. Работу, от которой болит спина и изнашиваются руки, нельзя делать, если вам она не нравится. Этого никто бы не выдержал. Поэтому работать с таким коллективом мне по душе. Вы относите стекло домой? Кое-что у нас можно найти. Мне больше всего нравится стекло для напитков, но нет необходимости иметь шесть штук одинакового типа и дизайна. У меня чаши для вина все разные, все фужеры для шампанского также разные, работы разных авторов, от другого сервиза… проще говоря, я гурман. А если к нам придут гости, открою шкаф и предложу, пусть каждый выберет, что ему нравится. Это мое увлечение.


INTERIÉRY TVOŘENÉ SRDCEM

byty, hotely • restaurace • kanceláře • 3D vizualizace • realizace •

tel.: 370 993 999


Mozaika

Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Tržní kolonáda potřebuje trvalou péči

Dřevěné části kolonády totiž trpí vlhkostí, kterou způsobují mj. horké páry z pramenů. Proto i přes zásadní rekonstrukci, kterou kolonáda prošla v 90. letech minulého století, dochází k pravidelné obnově některých částí. Dřevěná stavba dvojice vídeňských architektů Fellnera a Helmera z r. 1883 není jediná, kam letos putují peníze z programu regenerace památek. Zámecká věž nad Tržní kolonádou potřebuje obnovit terasu a novou střechu si žádá kostel sv. Lukáše.

Die Marktkolonnade braucht eine ständige Pflege

Die hölzernen Teile der Kolonnade leiden nämlich an Feuchtigkeit, die u.a. heis­ se Dämpfe aus den Mineralquellen verursachen. Darum, trotz der grundsätzlichen Renovierung aus den 1990-er Jahren, werden einige Teile regelmässig erneuert. Der hölzerne Bau der Wiener Architekten Fellner und Helmer aus dem Jahre 1883 ist nicht der einzige, in den in diesem Jahre das Geld aus dem Programm für die Renovierung von Denkmälern gehen wird. Die Terrasse des Schlossturms über der Marktkolonnade muss auch renoviert werden und die Kirche Hlg. Lukas braucht ein neues Dach.

The Market Colonnade Needs Permanent Care

The wooden parts of the colonnade suffer from dampness caused by hot vapours from mineral springs. That is why some of its parts must be regularly renovated in spite of the radical renovation of the colonnade in the 1990s. The wooden structure by the Viennese architects Fellner and Helmer dating from 1883 is not the only building which will obtain money from a programme supporting the renovation of monuments this year. The terrace of the Castle Tower above the Market Colonnade needs renovation as well and St Lucas Church needs a new roof.

Рыночная колоннада нуждается в постоянном уходе

Деревянные части колоннады подвергаются вредному влиянию, среди прочего, горячих паров из источников. Поэтому, помимо капитальной реконструкции, которой колоннада подверглась в 90-х годах прошлого века, возникает необходимость регулярного обновления некоторых ее частей. Деревянное строение, вышедшее из ателье венских архитекторов Фельнера и Гельмера (1883) - не единственное, куда в этом году будут направлены средства из программы восстановления памятников. Необходимо обновить террасу башни замка над Рыночной колоннадой и покрыть новой крышей костел св. Луки.

Becherovka je bronzová

Karlovarská Becherovka Original získala bronzovou medaili v mezinárodní soutěži hořkých likérů v San Francisku. Bodovala v konkurenci 1.500 produktů.

Becherovka hat eine Bronze-Medaille

Karlsbader Becherovka Original erhielt eine Bronze-Medaille im internatio­ nalen Wettbewerb von bitteren Likören in San Francisco. Er setzte sich gegen die Konkurrenz von 1 500 Produkten durch.

Motýlí dům - nová atrakce u rozhledny Diana

V podloubí restaurace Diana vznikla tropická zahrada, v níž může žít až 400 motýlů z nejrůznějších koutů světa. Bude tak možné sledovat všechna stádia jejich vývoje. Motýlí dům se také stane atraktivním prostředím pro uzavírání sňatků.

Schmetterlingshaus - eine neue Attraktion bei dem Aussichtsturm Diana

In der Laube des Restaurants Diana entstand ein tropischer Garten, in dem bis 400 Schmetterlinge aus verschiedenen Ecken der Welt leben können. Es wird möglich sein, alle ihre Entwicklungsstufen zu beobachten. Das Schmetterlingshaus wird auch zu einem attraktiven Platz zur Eheschliessung.

Butterfly House - a New Attraction at the Viewing Tower Diana

A tropical garden was built in the arcade of the Diana restaurant where up to 400 butterflies from different parts of the world will be able to live. It will be possible to watch all stages of their development. The butterfly house will also be an attractive place for taking the marriage vows.

Дом бабочек - новый аттракцион у башни Диана

В аркаде ресторана Диана возник тропический сад, в котором смогут жить до 400 бабочек из разных уголков мира. Так появится возможность прослеживать все стадии их развития. Дом бабочек сможет стать привлекательным местом для бракосочетаний.

Císařským lázním svitla naděje

Rekonstrukci architektonicky a umělecky velmi cenné památky podpoří i stát. Na obnově lázeňské budovy architektů Fellnera a Helmera z roku 1893-95 se tak bude stát podílet společně s Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary.

Ein Hoffnungsstrahl flammte dem Kaiserbad auf

Die Renovierung des architektonisch und künstlerisch sehr wertvollen Denkmals wird auch der Staat unterstützen. An der Renovierung des Kurge­ bäudes der Architekten Fellner und Helmer aus den Jahren 1893-95 wird also der Staat zusammen mit der Karlsbader Region und der Stadt Karlsbad Teil nehmen.

There is a Glimmer of Hope for the Imperial Bath

Becherovka has a bronze medal

The state will support the renovation of the architecturally and artistically very valuable sight. The state together with the Karlovy Vary region and the town of Karlovy Vary will participate in the renovation of the spa building dating from the years 1893-95 and designed by the architects Fellner and Helmer.

Бронзовая медаль Бехеровки

Перед Императорской лечебницей забрезжила надежда

Karlovy Vary Becherovka Original won a bronze medal in an international competition of bitter liqueurs in San Francisco. It scored a point in competi­ tion of 1,500 products. Карловарская Бехеровка Оригинал получила бронзовую медаль на Международном конкурсе горьких ликеров в Сан-Франциско в конкуренции с полутора тысячами продуктов прочих фирм. 24

WWW.PROMENADA.CZ

В финансировании реставрации курортного здания архитекторов Фельнера и Гельмера (1893-1895) наряду с Карловарским краем и городом Карловы Вары примет участие и государство.


WWW.PROMENADA.CZ

25


ZKAMENĚLÝ SVATEBNÍ PRŮVOD

SVATOŠSKÝCH SKALÁCH VE

Hledáte-li zajímavý cíl delší procházky z Karlových Varů, neměli byste vynechat národní přírodní památku Svatošské skály. Místo, které přitahuje lázeňské hosty už od počátku 19. století, dodnes okouzluje pěší turisty, cyklisty, vodáky, děti i horolezce. Ze čtvrti Doubí sem vede asfaltová cesta zvaná Svatošská, auto ovšem zanechejte hned zkraje na parkovišti. Podél řeky Ohře pohodlně dojdete až ke skalnímu městu, zvanému Svatošské skály. Žulový masív vznikal působením větrné a dešťové eroze, mrazu i řeky Ohře, která tu vytvořila hluboký kaňon. Skalní útvary zaujímají rozlohu dvou hektarů a dosahují výšky až 50 metrů. Jména získaly podle pověsti o Janu Svatošovi, který tu měl s celým svatebním průvodem zkamenět. A tak tu horolezci zdolávají skály s názvem Nevěsta, Ženich, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchýně, Zámek ad. Horolezce s oblibou sledují turisté z pravého břehu, kde je současně možnost se občerstvit. Pokračovat můžete dál přes visutou lávku, lidově zvanou houpací most. Odtud cesta vede podél řeky až do Lokte. Malebná scenérie u Svatošských skal vás jistě uchvátí. Zkamenělý průvod inspiroval v minulosti řadu osobností, včetně Johanna Wolfganga Goetha, Theodora ­Körnera či Sigmunda Freuda.

26

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto z www.kvpoint.cz - databanky fotografii Karlovarského kraje, 2M STUDIO s.r.o., Petr Lněnička

A Petrified Procession in the Svatošské Skály Rocks

Окаменевший свадебный кортеж в Сватошских скалах

If you are looking for an interesting destination of a longer walk in the neighbourhood of Karlovy Vary, you should not leave the listed natural monument Svatošské skály Rocks. The place, which has been attracting spa visitors since the early 19th century, has been fascinating hikers, cyclists, water sportspeople, children and climbers. There is an asphalt road running here from the town part Doubí, however, you will have to leave your car in a car park at the very beginning of your trip. You will comfortably walk along the Ohře River until you get to a rock town which is called Svatošské skály. The granite massif came into being through erosion by wind, rain, frost and the River Ohře which created a deep canyon here. Rock formations cover the area of two hectares and are up to 50 metres high. Their names were taken from a legend about Jan Svatoš according to which he had petrified together with his whole wedding procession here. And so climbers tackle rocks called Bride, Groom, Priest, Witnesses, Musicians, Father-in-Law, Mother-in-Law, Chateau and others. Tourists like watching the climbers from the right bank, where you can also buy some refreshment. Then you can continue across a suspension footbridge, which people call the rocking bridge. The road runs as far as Loket from here. The picturesque scenery of the Svatošské skály Rocks will fascinate you, the petrified procession inspired a number of personalities in the past including Johann Wolfgang Goethe, Theodor Körner or Sigmund Freud.

Если вы ищете интересную цель для более длительной пешей прогулки из Карловых Вар, обязательно посетите национальный природный памятник Сватошские скалы. Место, привлекавшее гостей курорта еще с начала XIX века, по-прежнему очаровывает туристов, велосипедистов, лодочников, детей и альпинистов. Из квартала ­Доуби сюда ведет асфальтовая дорога под названием Сватошская, однако машину следует оставить на стоянке в самом начале прогулки. Вдоль реки Огрже вы дойдете до скалистого берега, называемого Сватошские скалы. Гранитный массив возник вследствие эрозии от воздействия ветра, дождя и мороза. В этих местах река Огрже образует глубокий каньон. Скальные образования занимают площадь двух гектаров и достигают в высоту 50 метров. Свое имя они получили из легенды о Яне Сватоше, окаменевшем, как и вся свадебная процессия. Здесь альпинисты штурмуют скалы под названием Невеста, Жених, Отец, Мать, Музыканты, Тесть, Теща, Замок и т.д. За восхождением альпинистов с интересом наблюдают туристы с правого берега, где можно также перекусить. Продолжить свой путь вы можете через подвесной, качающийся, как говорят в народе, мост. Оттуда путь ведет вдоль реки до самого Локета. Живописные пейзажи у Сватошских скал, безусловно, увлекут вас, в прошлом окаменевшая процессия вдохновила многих знаменитых людей, в том числе Иоганна Вольфганга Гете, Теодора Кернера или Зигмунда Фрейда. WWW.PROMENADA.CZ

27


Thajsko ZEMĚ CHRÁMŮ, PALEM A OPIC

Rozkvetlé a věčně zelené království se rozkládá jižně od Číny. Hlavním městem je Bangkok, přes který putuje většina turistů na jih do přímořských oblastí. Například v okolí oblasti Krabi či ostrova Phuket leží desítky nádherných ostrůvků s čistým azurovým mořem a poloprázdnými písečnými plážemi lemovanými palmami a rozkvetlou florou. V okolní přírodě poletuje tropické ptactvo, možná narazíte na opičí rodinku, která bude žebrat jídlo, v horším případě se vás pokusí okrást. Uprostřed pralesa lze dodnes najít loď nebo jiný pozůstatek tsunami v roce 2004. Jinak je tu ale nádherně a čas plyne jaksi pomaleji. Mezi ostrovy se dopravíte dřevěnými, romantickými kocábkami, někde i trajektem. Asi nejznámějším ostrovem je Phi Phi Island, který celosvětově proslavil film Pláž. Od té doby sem připlouvají tisíce turistů hledat svůj ráj. Přesto, že podle znalců Thajsko ztrácí punc neobjeveného ráje, je tu stále prostor najít si ten svůj kousek jen pro sebe a prožít nádhernou dovolenou. Okolní průzračné moře vybízí ke šnorchlování. Koho nebaví koupání, může se toulat úchvatnými scenériemi, kochat se vápencovými skalami či objevovat tradiční chrámy. Každý by si také měl vyzkoušet originální thajskou masáž. Pestrá je zdejší kuchyně bohatá na mořské plody a zeleninu. Nutno dodat, že pro Evropana jsou místní jídla opravdu pálivá. Thajsko patří k levnějším a bezpečným destinacím a ideální doba k návštěvě je od prosince do dubna, kdy je období sucha a většinu času svítí sluníčko. V létě sice nemáte jistotu stálého počasí, ale zato jste odměněni mnohem nižším počtem turistů. Pokud tedy dáváte přednost dovolené v zimních měsících, Thajsko je výborná volba.

28

WWW.PROMENADA.CZ


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

Thailand

Тайланд

The evergreen kingdom full of flowers in bloom and trees in blossom is situated south of China. The capital is Bangkok through which most tourists travel further to the south to coastal areas. Tens of beautiful little islands with the clean sky-blue sea and almost empty sand beaches lined with palms and the blooming flora lie e.g. near the region Krabi or the island Phuket. Tropical birds fly around in surrounding nature and you might come across a family of monkeys begging for food or they will even try to rob you. Even today you can find a boat or some other reminder of the tsunami of 2004 in the middle of the virgin forest. But it is beautiful here and time passes somehow more slowly. You can get from one island to another by romantic small boats, somewhere there are ferries. The most popular island is probably Phi Phi Island, which gained worldwide fame thanks to the film the Beach. Thousands of tourists have come here looking for their paradise since those days. In spite of the fact that specialists in Thailand say the country is losing its stamp of an undiscovered paradise, there is still enough space here for everyone to find a place just for themselves and spend a beautiful holiday. The surrounding clear sea invites you to try snorkelling. If you are not into swimming, you can ramble through fascinating scenery, admire limestone rocks or discover traditional temples. Everyone should also try an original Thai massage. Local cuisine is varied and rich in seafood and vegetables. It is necessary to warn you that local meals are really hot for a European. Thailand ranks as one of cheaper and safe destinations and the ideal time to visit it is from December to April, at the time of drought when the sun shines for most days. In summer weather is unsettled; however, you are rewarded by a smaller number of tourists. So if you prefer a holiday in winter months, Thailand is a perfect choice.

Цветущее и вечнозеленое королевство расположено к югу от Китая. Столицей страны является Бангкок, через который большинство туристов путешествует на юг в приморские области. Например, вокруг области Краби или острова Пхукет находятся десятки прекрасных островков с чистым лазурным морем и полупустыми песчаными пляжами, обрамленные пальмами и цветущей растительностью. В окружающей природе летают тропические птицы; возможно, вы наткнетесь на семейку обезьян, которая будет клянчить еду, а в худшем случае постарается вас обокрасть. До сегодняшнего дня в джунглях можно найти корабль или еще что-нибудь, занесенное сюда волнами цунами в 2004 году. А вообще-то здесь прекрасно, и время словно замедляет свой бег. С острова на остров вы можете добраться деревянными романтическими суденышками, а кое-где и паромом. Наверное, самым известным островом является Пхи Пхи Айленд, прославленный на весь мир фильмом Пляж. С тех пор сюда приплывают тысячи туристов в поисках своего рая. Хотя, по мнению знатоков, Таиланд теряет прелесть неоткрытого рая, но все же здесь есть возможность найти место только для себя и провести великолепный отпуск. Окружающее прозрачное море приглашает к сноркелингу. Кто не увлекается плаваньем, может бродить среди захватывающей природы, любоваться известняковыми скалами или осматривать традиционные храмы. Каждый был бы должен попробовать оригинальный таиландский массаж. Здешняя разнообразная кухня богата морепродуктами и овощами. Однако нужно заметить, что для европейца местная еда действительно слишком острая. Таиланд относится к самым дешевым и безопасным местам, a идеальное время для приезда сюда - с декабря до апреля, когда наступает прохладный сухой сезон, и большую часть времени светит солнышко. И хотя летом погода переменчива, зато значительно меньше туристов. Если же вы предпочитаете отпуск в зимние месяцы, Тайланд - это именно то, что вам нужно.

a Country of Temples, Palms and Monkeys

страна храмов, пальм и обезьян

WWW.PROMENADA.CZ

29


Originální šperky s českými granáty

oslní

Original Jewels with Bohemian Garnets Can Dazzle

Málokterý národ na světě se může pochlubit tím, že drahý kámen je spjat s jeho historií tak, jako český granát. Zásluhu na tom má rakouský císař Rudolf II. Za jeho vlády se Praha stala nejen kulturním a společenským centrem, ale i střediskem brusičů drahých kamenů. Název český granát nese tento drahokam ze skupiny pyropů od roku 1679. Družstvo Granát Turnov vzniklo roku 1953 sjednocením menších soukromých brusičů a zlatníků. Je jediným vlastníkem povolení na těžbu granátové suroviny v České republice. Všechny šperky s českými granáty dodává s Certifikátem pravosti, který deklaruje naleziště kamene a původ šperku. Bohužel se najdou obchodníci, kteří se snaží prodávat napodobeniny šperků s nepravým českým granátem. Dejte proto pozor při koupi granátového šperku na původ a pravost Certifikátu. Družstvo Granát stále rozšiřuje kolekci originálních šperků s českými granáty. Navazuje na mnohaletou tradici, ale nabízí i futuristické unikáty. Český granát reprezentuje naši zemi i na letošním Expu 2015 v Miláně. Českému granátu jsou dokonce přisuzovány léčivé schopnosti. Každý by měl mít proto doma alespoň jeden granátový šperk.

Einzigartige Juwelen mit böhmischen Granaten können blenden Nur wenige Nationen in der Welt können damit prahlen, dass ein Edelstein mit ihrer Historie so verbunden ist, wie der böhmische Granat mit der Tschechischen Republik. Es war der österreichische Kaiser Rudolf II., der sich darum verdient machte. Unter seiner Regierung wurde Prag nicht nur zu einem Kultur- und Gesellschaftszentrum, sondern auch zu einem Zentrum der Schleifer von Edelsteinen. Den Namen böhmischer Granat hat dieser Edelstein aus der Pyrop-Gruppe seit dem Jahre 1679. Die Gesellschaft Granát Turnov entstand im Jahre 1953 durch die Vereinigung einiger privater Edelstein-Schleifer und Goldschmiede. Sie ist ein einziger Besitzer der Genehmigung, rohe Granate in der Tschechischen Republik zu fördern. Alle Juwelen mit böhmischen Granaten werden auch mit einem Zertifikat der Echtheit geliefert, das die Fundstelle des Edelsteins und die Echtheit des Juwels bestätigt. Es gibt leider auch Geschäftsleute, die versuchen, Imitationen von Juwelen mit böhmischen Granaten zu verkaufen. Nehmen Sie darum beim Kaufen eines Granat­ Juwels dessen Ursprung und die Authentizität des Zertifikats in acht. Die Gesellschaft Granát erweitert ständig die Kollektion von originellen Juwelen mit böhmischen Granaten. Sie knüpft nicht nur an die lang­ jährige Tradition an, sondern bietet auch neue futuristische Stücke an. Der böhmische Granat repräsentiert unser Land auch auf der diesjährigen Ausstellung Expo 2015 in Mailand. Dem böhmischen Granat werden auch heilende Eigenschaften angedichtet. Jeder sollte also mindestens ein Granat-Juwel zu Hause haben. Prodejny • Verkaufsstellen • Shops • Магазины: Praha 1 - Dlouhá 28, Pánská 1, Na Příkopě 23, Turnov, Liberec, České Budějovice, Český Krumlov 30

WWW.PROMENADA.CZ

Hardly any nation in the world can boast a precious stone which is connected with its history as much as Bohemian garnet is. It is the Austrian emperor Rudolf II who takes credit for it. Prague became not only a cultural and social centre but also a centre of cutters of precious stones under his rule. This precious stone from the pyrope family has had the name Bohemian garnet since 1679. The company Granát Turnov came into being after some private cutters and goldsmiths had united in 1953. It is the only owner of the permit for mining raw garnet in the Czech Republic. All jewels with Bohemian garnets are delivered with the Certificate of Genuineness which states the field where the stone was found and the origin of the jewel. Unfortunately there are some dealers who try to sell imitation jewels with false Bohemian garnets. Be therefore careful about the origin and the authenticity of the Certificate of Genuineness when buying a jewel. The Granát Company is constantly extending the collection of original jewels with Bohemian garnets. It continues a tradition of many years but, on the other hand, it also offers unique futuristic pieces. Bohemian garnet also represents our country at this year’s Expo exhibition 2015 in Milan. Bohemian garnet is also said to have healing qualities. Everybody should therefore have at least one jewel with Bohemian garnets at home.

Оригинальные украшения с чешскими гранатами ослепляют Редкий народ в мире может гордиться тем, что драгоценный камень связан с его историей так тесно, как чешский гранат. Заслуга в этом принадлежит австрийскому императору Рудольфу II. Во время его правления Прага стала не только культурным и общественным центром, но и средоточием шлифовщиков драгоценных камней. Название чешский гранат этот драгоценный камень из группы пиропов получил в 1679 году. Кооператив Гранат Турнов был основан в 1953 году, объединив мелких частных шлифовщиков и ювелиров. Он является единственным владельцем лицензии на добычу сырья граната на территории Чешской Республики. Все драгоценности с чешскими гранатами кооператив поставляет вместе с Сертификатом подлинности, который декларирует место добычи камня и происхождение драгоценности. К сожалению, находятся торговцы, которые стараются продавать подделки украшений с фальшивым чешским гранатом. Поэтому при покупке гранатового украшения обратите внимание на происхождение и подлинность сертификата. Кооператив Гранат постоянно расширяет коллекцию оригинальных драгоценностей с чешским гранатом. Он связан с многолетней традицией, но предлагает и образцы будущих проектов. Чешский гранат представляет нашу страну и на выставке Expо 2015 в Милане. Чешскому гранату даже приписываются лечебные свойства. Поэтому каждая женщина должна была бы иметь дома хотя бы одно гранатовое украшение. Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov,

www.granat.cz E-shop: www.granat-shop.cz


UVÁDÍ

Šípková Růženka Balet P.I. Čajkovského:

Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

18. června v 19.30 hod. Představení Divadla J.K. Tyla Plzeň

STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert Ballett von P.I. Tschaikowsky: DORNRÖSCHEN 18. Juni um 19.30 Uhr Vorstellung des Theaters J.K. Tyl Pilsen KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents Ballet of P.I. Tchaikovsky: THE SLEEPING BEAUTY 18th June at 7.30 p.m. A performance of J.K. Tyl Theatre Plzeň КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет Балет П.И. Чайковского СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 18 июня в 19.30 часов Спектакль Театра им. И.К. Тыла, Пльзень % +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,

www.karlovarskedivadlo.cz

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz WWW.PROMENADA.CZ

31


НАТУРАЛЬНАЯ КАРЛОВАРСКАЯ

ГЕЙЗЕРНАЯ СОЛЬ PŘÍRODNÍ SŮL Z KARLOVARSKÝCH MINERÁLNÍCH PRAMENŮ Karlovarská Vřídelní sůl - vaše zdraví z hlubin země. Originální produkt je k dostání pouze u našich autorizovaných prodejců! Карловарская Гейзерная соль - ваше здоровье из недр земли. Приобретайте продукт толко в оригинальной упаковке у наших официальных партнеров!

SAL CAROLINUM - VŘÍDELNÍ SŮL ...целебный источник - у Вас дома! ...продолжение следует.

! Мы с Вами... а егд www.salcarolinum.com

вс


Divadlo • Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 1.6. po 19.30 hod., W. Shakespeare: Antonius a Kleopatra, příběh o zničující lásce, všepohlcující vášni, odpovědnosti za své činy i jejich poklesky… V titulních rolích: J. Maléř a J. Voverková. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 4.6. čt 19.30 hod., H. Gregorová: Tančírna, místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Hrají: K. Hábl, J. Révai, P. Oliva ad. Režie: H. Gregorová. Divadlo Radka Brzobohatého. 7.6. ne 19.30 hod., F. Veber: Blbec k večeři, při srážce s blbcem se může rozsvítit i inteligentovi. Hrají: V. Vydra, R. Hrušínský, V. Freimanová ad. Režie: J. Menzel. Divadlo Bez zábradlí. 10.6. st 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové… Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 14.6. ne 19.30 hod., A. Marriot, A. Foot: Jen žádný sex prosím, jsme přece Britové! aneb Všichni v tom jedou!, co všechno se může stát, když zásilkový obchod pošle mladým manželům místo švédských skleniček erotické zboží? Hrají: O. Brousek, A. Brousková,

V. Svoboda ad. Režie: T. Töpfer. Divadlo Na Fidlovačce. 15.6. po 19.30 hod., R. Giordano, R. Sonego: Vím, že víš, že vím…, lehká komedie o vážných věcech. Hrají: M. Dlouhý, S. Stašová, A. Daňková ad. Režie: V. Strnisko. Agentura Harlekýn. 18.6. čt 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Šípková Růženka, příběh z rozsáhlé pohádkové sbírky bratří Grimmů, jejíž hudba stále inspiruje choreografy velkých scén k rozvinutí celého spektra tanečních prvků klasického baletního umění. V titulních rolích: J. Dycková/M. Mašterová, M. Hradil/M. Šinták. Režie a choreografie: J. Horák. Divadlo J.K. Tyla. 22.6. po 19.30 hod., R. Becker: Caveman, slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,

o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: J. Holík. Režie: P. Hartl.

Hvězdárna • Sternwarte • Observatory • Планетарий

14.6. ne 15 hod., Astronomické odpoledne, program pro děti, astronomická přednáška.

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary

DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421.

K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé.

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 19.6. pá 11 hod. DE 19.6. Fr 11 Uhr EN Jun 19th Fri 11 a.m. RU 19.6 пт 11 час.

Klášter premonstrátů Teplá Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 2.6. út 17 hod., odpolední cyklus přednášek

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 18.6. Do 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Dornröschen, Ballett. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jun 18th Thu 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Sleeping Beauty, ballet. Music programmes - see the section Concerts. RU 18.6 чт 19.30 час., П.И. Чайковский: Спящая красавица, балет. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Obtěžování hlukem

Autorské čtení

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 3.6. st 17 hod., setkání s ombudsmankou A. Šabatovou

Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 16.6. út 17 hod., oblíbená česká autorka A. Jakoubková

Výtvarná dílna

Dennis Hopper Party

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 4.6. čt 16.30 hod., Kresba jako základ klasické grafiky

Autocamping Březový háj, info % 608 812 829 CZ 19.-21.6. pá-ne, sraz motorkářů - rock fest, spanilá jízda, soutěže ad.

Letní taneční koncert

Den záchranářů

Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 8.6. po 16 hod., ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

areál Rolava CZ 20.6. so 13 hod., představení záchranných složek

Den otevřených dveří

Zlatá hokejka 2015

Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 7.6. ne 13-21 hod., dílny, hry, prohlídky, koncerty, divadlo ad.

Češi očima Angličana Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 10.6. st 17 hod., beseda s britským lektorem R. Kastenem

Lékaři bez hranic

Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 111 CZ 20.6. so 20 hod., 47. ročník vyhlášení nejlepších českých hokejistů

Taneční odpoledne pro pamětníky Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100 CZ 21.6. ne 15.30 hod., dechová hudba Karlovarka

Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 11.6. čt 17.30 hod., přednáška s promítáním WWW.PROMENADA.CZ

33


KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

180. SEZÓNA

KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

VRCHOLÍ

Nenechte si ujít 18.6. Slavnostní koncert k otevření Grandhotelu Ambassador Národní dům, na němž s KSO vystoupí vynikající houslový virtuos Václav Hudeček. První část koncertu je věnována jednomu z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob, ve světě nejhranějšímu českému skladateli vůbec, Antonínu Dvořákovi. Český hudební velikán má pro KSO zásadní význam, jeho díla zde od počátků historie orchestru znějí velmi často. Václav Hudeček předvede své mistrovství ve Dvořákově Koncertu pro housle a orchestr a moll, který patří k nejčastěji uváděným autorovým dílům a k základním dílům světového houslového repertoáru. Vyvrcholením koncertu bude Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ Ludwiga van Beethovena, jedna z nejslavnějších, nejhranějších a nejcitovanějších symfonií světové klasické hudby. Na poslední den v měsíci (a následující den) si KSO připravil pro své posluchače překvapení v podobě koncertu v netradičním prostředí areálu Rolava. Po symfonickém programu pak zahraje na ostrůvku na Rolavě smyčcový kvartet KSO díla Wolfganga Amadea Mozarta.

kso

www.

.cz

The 180th Season of the Karlovy Vary Symphony Orchestra is Culminating

Кульминация 180-го сезона Карловарского симфонического оркестра

Do not miss a gala concert on the occasion of the opening of the Grandhotel Ambassador Národní dům on 18th June where the excellent violin virtuoso Václav Hudeček will play. The first part of the concert is dedicated to one of the most important composers of all times, a Czech composer whose compositions are played in the world the most often, Antonín Dvořák. The Czech musical giant is of essential importance for the KSO; his compositions have been played here very often since the history of the orchestra started. Václav Hudeček will show his mastery in Dvořák’s Concert for Violin and Orchestra in a minor, which ranks as one of the most frequently played compositions by Dvořák and one of the fundamental works of the violin repertoire in the world. The highlight of the concert will be Symphony No. 5 in c minor, “The Victory Symphony”, by Ludwig van Beethoven, one of the most famous and most often played and quoted symphonies of classical music in the world. The KSO has prepared a surprise for its listeners on the last day of the month (and the following day). It will be a concert held in an untraditional place - the Rolava grounds. The string quartet of the KSO will play compositions by Wolfgang Amadeus Mozart on a small island in the Rolava after the symphony concert finishes.

Не пропустите торжественный концерт в честь открытия Гранд-отеля Амбассадор Народный дом, который состоится 18 июня. На концерте в сопровождении КСО выступит выдающийся скрипач-виртуоз Вацлав Гудечек. Первое отделение посвящено одному из самых знаменитых композиторов всех времен, самому исполняемому в мире из числа чешских авторов, Антонину Дворжаку. Имя чешского музыкального гения имеет для КСО принципиальное значение - со времени основания оркестра произведения Дворжака исполняются очень часто. Вацлав Гудечек исполнит Концерт для скрипки с оркестром ля минор Дворжака, относящийся к наиболее исполняемым произведениям автора и столпам мирового скрипичного репертуара. Вершиной концерта будет Симфония № 5 до-минор Людвига ван Бетховена, наиболее известная, исполняемая и цитируемая симфония из сокровищницы мировой классической музыки. В последний день июня (а также на следующий день) КСО преподнесет своим слушателям сюрприз в виде концерта в нетрадиционной среде ареала Ролава. После симфонической программы струнный квартет КСО на островке посреди озера сыграет произведения Вольфганга Амадея Моцарта.


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500, www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 2.6. út 19.30 hod., Gala opereta Strauss, Labitzký, Kálmán, Zeller, L. Sass-soprán, J. Moravec-tenor. Dirigent: M. Peschík. 5.6. pá 19.30 hod., Večer mladých talentů, W.A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466, G.F. Händel: Árie He Was Despised z oratoria Mesiáš, A. Vivaldi: Koncert pro dvě violoncella a orchestr, J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez, S. Faridová-klavír, D. Vajrychová-alt, M. Pitrová, D. Takieddin-violoncello, T. Sibgatullin-kytara. Dirigent: J. Mikoláš. 9.6. út 19 hod., Koncert Symfonického orchestru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 26.6. pá 19.30 hod., Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Ženevě, E. Grieg: Peer Gynt, suita č. 1, I. Stravinskij: Pták Ohnivák, suita 1919, S. Prokofjev: Romeo a Julie, suita č.1, P.I. Čajkovskij: Romeo a Julie, předehra - fantazie. Dirigent: G. Laurent. DE 2.6. Di 19.30 Uhr, 5., 26.6. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN Jun 2nd Tue 7.30 p.m., 5th, 26th Fri 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 2.6 вт 19.30 час., 5., 26.6 пт 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz CZ 8.6. po 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. 23.6. út 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. DE 8.6. Mo 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 23.6. Di 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens EN Jun 8th Mon 7.30 p.m., Glenn Miller Story Jun 23rd Tue 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens RU 8.6 пн 19.30 час., Glenn Miller Story 23.6 вт 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

CZ každou st-so 21 hod., Hudebně-taneční večery 5.6. pá 19.30 hod., Tmavomodrý svět, večer s hudbou J. Ježka, J. Traxlera, R.A. Dvorského, orchestr Ježkovy stopy, V. Braunreiter-průvodce. 14.6. ne 16 hod., Bachorchester zu Leipzig, zahajovací koncert 24. ročníku Festivalu uprostřed Evropy. Dirigent, housle: Ch. Funke. 18.6. čt 19.30 hod., Symfonický koncert KSO, A. Dvořák: Karneval, předehra, A. Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 Osudová, V. Hudeček-housle. Dirigent: M. Lebel. DE jeden Mi-Sa 21 Uhr, Musik- und Tanzabende 5.6. Fr 19.30 Uhr, Dunkelblaue Welt, Swingkonzert. 14.6. So 16 Uhr, Bachorchester zu Leipzig, Eröffnungskonzert des 24. Jahrgangs des Festivals Mitte Europa. 18.6. Do 19.30 Uhr, Konzert des Karlsbader Symphonieorchesters EN every Wed-Sat 9 p.m., Music and dance evenings Jun 5th Fr 7.30 p.m., Dark blue world, swing concert. Jun 14th Sun 4 p.m., Bachorchester zu Leipzig, opening concert of the 24th year of the Festival Mitte Europa. Jun 18th Thu 7.30 p.m., Concert of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU каждую ср-сб 21 час., Музыкальные и танцевальные вечера 5.6 пт 19.30 час., Темно-синий мир, концерт свинг. 14.6 вс 16 час., Bachorchester zu Leipzig, концерт-открытие 24-го Фестиваля в центре Европы. 18.6 чт 19.30 час., Концерт Карловарского симфонического оркестра

Kostel Nanebevstoupení Páně Stará Role, % 776 749 311 CZ 7.6. ne 18.30 hod., Pěvecký koncert, P. Eben: Truvérská mše ad., Karlovarský pěvecký sbor, Rakovnický komorní orchestr.

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада CZ 8.6. po, 9.6. út, 12.6. pá 16.30 hod., Kolonádní koncert KSO. Dirigent: J. Mikoláš. 19.6. pá 16.30 hod., Koncert filmové hudby DE 8.6. Mo, 9.6. Di, 12., 19.6. Fr 16.30 Uhr, Promenadenkonzerte EN Jun 8th Mon, 9th Tue, 12th, 19th Fri 4.30 Uhr, Open-air concerts RU 8.6 пн, 9.6 вт, 12., 19.6 пт 16.30 час., Променад-концерты

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 9.6. út 20 hod., Komorní koncert, trio A Tre Voci. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 9.6. Di 20 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Jun 9th Tue 8 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 9.6 вт 20 час., Камерный концерт

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.belcantoclub.eu 17.6. st 17 hod., Houslový fenomén Václav Hudeček, 3. hudební salon s předním českým houslistou. DE 17.6. Mi 17 Uhr, Geigen-Phänomenon Václav Hudeček EN Jun 17th Wed 5 p.m., Violin-playing phenomenon Václav Hudeček RU 17.6 ср 17 час., Скрипач-виртуоз Вацлав Гудечек CZ

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 2., 9., 16., 23., 30.6. út, 4., 11., 18., 25.6. čt 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/ flétna/housle & harfa/hoboj & varhany. DE 2., 9., 16., 23., 30.6. Di, 4., 11., 18., 25.6. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Jun 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th Tue, 4th, 11th, 18th, 25th Thu 4 p.m., Organ concerts RU 2., 9., 16., 23., 30.6 вт, 4., 11., 18., 25.6 чт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz

CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, 31.5. So 16 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., May 31st Sun 4 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., 31.5 вс 16 час., Концерты органной музыки

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206

Hotel Imperial • Отель Империал Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Areál Rolava Třeboňská ul. CZ 12.6. pá 17 hod., Coda, Kozatay, Proměny 13.6. so 17 hod., Od Funky po Punky II, Kulturní Milan, Plesnivý fazole, Blahobeat ad. 30.6. út, 1.7. st 19.30 hod., Mimořádný symfonický open air koncert KSO, A. Dvořák: Novosvětská, G.F. Händel: Vodní hudba, W.A. Mozart: Malá noční hudba. Dirigent: J. Mikoláš.

Letní kino Slovenská 2003 13.6. so 19 hod., Václav Neckář, Vašo Patejdl, U mě dobrý WWW.PROMENADA.CZ

35


Kluby Clubs Club Imperial - Hotel Imperial

12.6. pá 20.30 hod., Jan Jareš, mimořádně hlasově disponovaný zpěvák, výborný klavírista. Jediný nevidomý absolvent Pražské konzervatoře. 19.6. pá 20.30 hod., S gustem, úspěšná pražská jazzová kapela. 26.6. pá 20.30 hod., Organ Surgery feat. Štěpán Janoušek, nově vzniklé hammond organ trio spolu s vynikajícím trombonistou a zpěvákem Š. Janouškem.

11.6. čt 18 hod., Poezie & Jazz, J. Kainar: Bláznův kabát. 26.6. pá 20 hod., Longton unplugged

Galerie umění

Lidový dům Školní 1, info % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz 6.6. so 20 hod., Majk Spirit, koncert známého slovenského rappera. Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz

Kino Drahomíra Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz

každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 5.6. pá 20.30 hod., L.A. Davison, vyrůstal mezi kovboji a Indiány. Zpíval v různých skupinách ve stylovém rozpětí od gospelu až po avantgardní jazz. Nyní působí v Praze.

16.6. út 19.30 hod., Prime Time Voice, nejen filmové a nejen swingové melodie v podání dámského vokálního tria.

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

6.6. Sa 15 Uhr, Tepl Fluss, Festival von untraditionellen Wasserfahrzeugen, auf der Strecke Mühlbrunnkolonnade-Thermal. 16 Uhr, Stadtzentrum, Karlsbader Karneval, auf der Strecke Strasse T.G. Masaryk-Grandhotel Pupp-Sprudelkolonnade-Thermal. 18 Uhr, vor dem Thermal, Verkündigung der Königin und des Königs des Karnevals

T.G. Masaryk Street-Grandhotel Pupp-Sprudel Colonnade-Thermal. 6 p.m., in front of Thermal, Announcing the Queen and King of the Carnival

MATTONI KARLOVARSKÝ KARNEVAL 5.-6.6. pá-so Osmý ročník největšího českého karnevalu a festivalu průvodových divadel. 5.6. pá 19 hod., u Poštovního dvoru, KV Expres, koncert. 22-23 hod., řeka Teplá, Romantická noční plavba, na trase Poštovní dvůr-Thermal. 6.6. so 12 hod., před Thermalem, Dětský karnevalový svět, atrakce pro děti. 14 hod., před Thermalem, Mattoni hudební festival, Liwid. 15 hod., řeka Teplá, Festival netradičních plavidel, na trase Mlýnská kolonáda-Thermal. 16 hod., centrum města, Karlovarský karneval, na trase třída T.G. Masaryka-Grandhotel Pupp-Vřídelní kolonáda-Thermal. 18 hod., před Thermalem, Vyhlášení královny a krále karnevalu a vítěze Festivalu netradičních plavidel 18.30 hod., před Thermalem, Elis, koncert. 20 hod., před Thermalem, Aneta Langerová, koncert. 21.45 hod., Ohňostroj DE

Mattoni Karlsbader Karneval

5.-6.6. Fr-Sa Der achte Jahrgang des grössten tschechischen Karnevals und Festivals von Umzugstheatern. 5.6. Fr 22-23 Uhr, Tepl Fluss, Romantische Nacht-Kahn-Fahrt, auf der Strecke Posthof-Thermal.

Sport Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда • Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 14.6. ne 14 hod., 87. karlovarská dvojnásobná míle 36

WWW.PROMENADA.CZ

EN

Mattoni Karlovy Vary Carnival

June 5th-6th Fri-Sat The eighth year of the biggest Czech carnival and festival of procession theatres. June 5th Fri 10 p.m.-11 p.m., The River Teplá, Romantic night voyage, on the route Post Court-Thermal. June 6th Sat 3 p.m., The River Teplá, Festival of Untraditional Vessels, on the route Mill Colonnade-Thermal. 4 p.m., town centre, The Karlovy Vary Carnival, on the route • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz 13-14.6. so-ne, Memoriál Jana Holcbechera, drezúra.

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz

RU

Маттони - Карловарский карнавал

5.-6.6 пт-сб 8-й самый большой чешский карнавал и фестиваль странствующих театров. 5.6 пт 22-23 час., река Тепла, Романтическое ночное плавание, на трассе Почтовый Двор-Термал. 6.6 сб 15 час., река Тепла, Фестиваль нетрадиционных плавсредств, на трассе Млынская колоннада-Термал. 16 час., центр города, Kaрловарский карнавал, на трассе улица Т.Г. Масарика-Грандотель Пупп-Гейзерная колоннада-Термал. 18 час., перед Термалом, Провозглашение королевы и короля карнавала • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz Koupaliště • Badeplätze • Swimming • Пляжи Rolava, koupaliště Ostrov, koupaliště Nová Role, koupaliště a nádrž Michal v Sokolově ad.

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz 22.-26.6. po-pá, Mezinárodní mistrovství ČR, senioři. • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz


Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. Halle der Traditionen, Besichtigung Historischer- und Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. CZ

DE

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. RU Зал Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. CZ

DE

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu CZ DE EN RU

Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи

Hotel Imperial • Oтель Империал

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní, od 4.6.do 30.6. Naturheilquellen Franzensbads, vom 4.6. bis 30.6. EN Natural curative sources of Františkovy Lázně, from Jun 4th till Jun 30th. RU Природные лечебные источники Франтишковы Лазни, с 4.6 до 30.6. CZ

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

DE

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Sun Gallery - Blue House Libušina 1212/18, % 353 203 112

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Virtuální prostor - Vladimír Škoda - originální umělecká instalace sochaře, grafika a kreslíře působícího ve Francii, do 14.6. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Vladimír Škoda - Kunstinstallation des Bildhauers, Grafikers und Zeichners, bis zum 14.6. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Vladimír Škoda - art installation of a sculptor, graphic artist and painter, till Jun 14th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Владимир Шкода - художественная инсталляция скульптора, графика и рисовальщика, до 14.6.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

CZ Zdeněk Pátek - obrazy, do 7.6. Jolana Moravcová - fotografie, vernisáž 8.6. v 17 hod., do 12.7. DE Zdeněk Pátek - Bilder, bis zum 7.6. Jolana Moravcová - Fotografien, vom 8.6. bis 12.7. EN Zdeněk Pátek - paintings, till Jun 7th. Jolana Moravcová - photographs, from Jun 8th till Jul 12th. RU Зденек Патек - живопись, до 7.6. Йолана Моравцова - фотографии, с 8.6 до 12.7.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád - Stanislav Holý ilustrace, grafické cykly a interaktivní objekty autora, který svou tvorbu zasvětil dětem, do 28.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Stanislav Holý - Illustrationen, graphische Zyklen und interaktive Objekte, bis zum 28.6. EN History of the building. Permanent exhibition. Stanislav Holý - Illustrations, graphic cycles and interactive objects, till Jun 28th. RU История объекта. Постоянная выставка. Станислав Голы - иллюстрации, графические циклы и интерактивные объекты, до 28.6.

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 Hořínek & Knapek & Šteker - obrazy, do 12.7. Hořínek & Knapek & Šteker - Bilder, bis zum 12.7. EN Hořínek & Knapek & Šteker - paintings, till Jul 12th. RU Горжинек & Кнапек & Штекер - живопись, до 12.7. CZ

DE

Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz

Minea • Минеа

CZ

38

WWW.PROMENADA.CZ

Sanssouci Junior Glass Match, do 10.7. Sanssouci Junior Glass Match, bis zum 10.7. EN Sanssouci Junior Glass Match, till Jul 10th. RU Sanssouci Junior Glass Match, до 10.7. CZ

DE

CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Karlovarští výtvarníci - obrazy, grafika, keramika, porcelán, plastiky, sochy, sklo, vernisáž 24.6. v 17 hod., do 7.7. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Karlsbader bildende Künstler - Bilder, Graphik, Keramik, Porzellan, Plastik, Skulpture, Glas, vom 24.6. bis 7.7. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. Karlovy Vary artists - paintings, graphic works, ceramics, porcelain, sculptures, glass, from Jun 24th till Jul 7th. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Карловарские художники - живопись, графика, керамика, фарфор, скульптура, стекло, с 24.6 до 7.7.

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz

Jarní 428/1, % 353 207 321

Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ

Eva Hašková - grafiky, ilustrace, do 30.6.

Supermarket WC nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Re-kreace - příběh odpadu, který dostal druhou šanci na život, do 26.6.

Krajská knihovna

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 Prodejní výstava skla DE Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла CZ

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ Fotoklub FOS Sokolov - fotografie, do 26.6. Klášter premonstrátů Teplá - centrum kultury a vzdělání, vernisáž 2.6. v 17 hod., do 26.6.


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.6. po 15 hod., Ovečka Shaun (Shaun the Sheep), VB/Fr. 2015, Č, #. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? 1.6. po 17 hod., Země zítřka (Tomorrowland), USA 2015, T, #. Nebezpečná pouť za tajemstvím záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. 1.-3.6. po-st 19.30 hod., Dítě číslo 44 (Child 44), USA 2015, T, 15N. S kariérou a životem na padrť začne Lev Děmidov hledat sériového vraha. 2.-3.6. út-st 17 hod. - 3D, San Andreas, USA 2015, T, #. Tektonický zlom San Andreas ohrožuje lidstvo. 4.-5.6. čt-pá 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

4.-7.6. čt-ne 19.30 hod., Špión (Spy), USA 2015, T, #. Špión bez koulí a s povolením zabíjet. 6.-7.6. so-ne 15 hod., Ovečka Shaun (viz 1.6.) 6.-7.6. so-ne 17 hod., Sedmero krkavců, ČR/SR 2015, Č, #. Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky v režii A. Nellis. 8.-10.6. po-st 17 hod., Druhá míza (Danny Collins), USA 2015, T, 15N. Jeden dopis od Johna Lennona mu mohl změnit svět. Teď se musí změnit on sám. 8.-10.6. po-st 19.30 hod., Insidious 3: Počátek (Insidious: Chapter 3), USA 2015, T 15N. Nejděsivější kapitola vás zavede až na samotný začátek. 11.-14.6. čt-ne 17 hod. - 3D, 19.30 hod., 15.-19.6. po-pá 17 hod. - 3D, Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga. 13.-14.6. so-ne 15 hod., Sedmero krkavců (viz 6.-7.6.) 15.-17.6. po-st 19.30 hod., Život je život (viz 4.-5.6.) 18.-19.6. čt-pá 19.30 hod., Temné kouty (Dark Places), Fr. 2015, T, 15N. Minulost zůstává minulostí… Dokud tě nedostihne! 20.6. so 15 hod., Sedmero krkavců (viz 6.-7.6.) 20.6. so, 22.-24.6. po-st 17 hod., Andílek na nervy, ČR 2015, #. Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie se po smrti matky stěhuje na malou vesnici k otci, kterého nikdy neviděla. 20.-21.6. so-ne 19.30 hod. - 3D, Jurský svět (viz 11.-14.6.) 21.6. ne 15, 17 hod. - 3D, Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí… 22.-24.6. po-st 19.30 hod., Odebrat z přátel (Cybernatural), USA 2014, T, 15N. Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. 25.-30.6. čt-út 15 hod., 17 hod. - 3D, Mimoni (viz 21.6.) 25.-28.6. čt-ne 19.30 hod., Vincentův svět (Entourage), USA 2015, T, #. Sni ve velkém. Žij naplno! 29.-30.6. po-út 19.30 hod., Dáma ve zlatém (Woman in Gold), USA/VB 2015, T, 12N. Skutečný příběh ženy, která se rozhodla bojovat o dědictví a dosáhnout spravedlnosti.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.-2.6. po-út 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 2.6. út 17 hod., Králova zahradnice (A Little Chaos), VB 2014, T, #. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím.

25.-26.6. čt-pá 17 hod., 27.6. so 14.30, 17, 19.30 hod., 28.6. ne 14.30, 17 hod., 29.-30.6. po-út 17 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí… 25.6. čt 19.30 hod., Perný den, viz Filmový klub. 28.6. ne 19.30 hod., Kobry a užovky, ČR 2015, 15N. Užovka (M. Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Objeví se však jeho bratr Kobra (K. Hádek)… 29.6. po 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 30.6. út 19.30 hod., Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha (viz 19.6.)

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz

3.6. st 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7), USA 2015, T, 15N. V. Diesel v pokračování akčního thrilleru. 4.6. čt 19.30 hod., Samba, viz Filmový klub. 5.6. pá 17, 19.30 hod., 6.-7.6. so-ne 14.30, 17 hod., Sedmero krkavců, ČR/SR 2015, Č, #. Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky v režii A. Nellis. 5.6. pá 21.15 hod., 6.6. so 19.30, 21.15 hod., 7.6. ne 19.30 hod., Insidious 3: Počátek (Insidious 3), USA 2015, T, 15N. Hororové osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové, jež se rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat mrtvé. 8.-9.6. po-út 19.30 hod., Dítě číslo 44 (Child 44), USA 2015, T, 15N. S kariérou a životem na padrť začne Lev Děmidov hledat sériového vraha. 10.6. st 19.30 hod., Dior a já (Dior et Moi), Fr. 2014, T, #. Přeneste se do bájemi opředeného světa módního domu Christian Dior. 11.6. čt 19.30 hod., Pestrobarvec petrklíčový, viz Filmový klub. 11.6. čt 17 hod., 12.6. pá 17, 19.30 hod., 13.-14.6. so-ne 14.30, 17 hod., Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga. 13.6. so 19.30 hod., Slepá (Blind), Nor. 2014, T, 15N. Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem. 14.6. ne 19.30 hod., Život je život (viz 1.-2.6.) 15.6. po 19.30 hod., Láska šílená, Rak./Něm. 2014, T, 15N. Berlín začátkem 19. století. Mladý německý básník Heinrich touží po romantické sebevraždě ve dvojici… 16.6. út 19.30 hod., Divoké historky (Relatos salvajes), Arg./Šp. 2014, T, 15N. Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. 17.6. st 19.30 hod., Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě (En Duva satt på en gren och funderade på tillvaron), Švéd./Nor./Dán 2014, T, #. Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza. Sam a Jonathan, dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami. 18.6. čt 19.30 hod., Zabijáci, viz Filmový klub. 19.6. pá 19.30 hod., 20.6. so 17, 19.30 hod., Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha (Nao Pare na Pista), Brazil. 2014, T, 12N. Pokus o sebevraždu, pobyty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech konfliktech - to je bilance mládí jednoho z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. 20.-21.6. so-ne 14.30 hod., Sedmero krkavců (viz 5.6.) 21.6. ne 17, 19.30 hod., 22.6. po 19.30 hod., Temné kouty (Dark Places), Fr. 2015, T, 15N. Sedmiletá Libby je svědkem brutální vraždy matky a sester během rituálního satanského obřadu. Po letech se opět ocitá tváří v tvář vrahovi z minulosti... 23.6. út 17 hod., Pořád to jsem já (Still Alice), USA 2014, T, #. Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. 23.-24.6. út-st 19.30 hod., Odebrat z přátel (Cybernatural), USA 2014, T, 15N. Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku.

4.6. čt 19.30 hod., Samba, Fr. 2014. Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje načerno a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jednoho dne potká Alice - manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. Režie: O. Nakache, E. Toledano.

11.6. čt 19.30 hod., Pestrobarvec petrklíčový, VB 2014. Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají rafinovaným erotickým hrám. Režie: P. Strickland. 18.6. čt 19.30 hod., Zabijáci, Dánsko 2014. Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Složka případu se dostává do speciálního kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla. Režie: M. Nørgaard. 25.6. čt 19.30 hod., Perný den, VB 1964. Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá nestárnoucí hudba a anglický humor v podání čtyř známých hudebníků: J. Lennona, P. McCartneyho, G. Harrisona a R. Stara. Režie: R. Lester. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno inzerce

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

WWW.PROMENADA.CZ

39


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

40

WWW.PROMENADA.CZ

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop)


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR

Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com www.carlsbad-plaza.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz www.pupp.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz ★★★★★ Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.atlantic-palace.cz www.hotelpalacky.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz www.quisisana-palace.com Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.richmond.cz www.retroriverside.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu www.savoywestend.cz Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz ★★★★ SUPERIOR Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.aquamarina.cz www.hotelromance.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz www.hotel-dvorak.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Grandhotel Ambassador Národní dům, Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.salvatorhotel.com www.grandhotel-ambassador.cz Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.hotelsalve.cz www.spa-hotel-imperial.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.panoramahotel.cz www.olympiahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.royalregent.cz www.hotelsmetana.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11, % 353 207 113, www.schlosspark.cz www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, ★★★★ www.thermal.cz Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz www.aura-palace.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz www.villa-charlotte.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.bristolgroup.cz www.villaritter.com Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.cajkovskij.com  www.windsor-carlsbad.cz Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, www.cajkovskij.com ★★★ SUPERIOR Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz ★★★ Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.pension-amadeus.cz www.interhotel-central.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.anglickydvur.com www.jeandecarro.com Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz www.kolonada.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz www.krasnakralovna.cz

Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz

Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

41


42

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


VYHLÍDKOVÝ AUTOVLÁČEK

RUNDFAHRTSZUG SIGHTSEEING TRAIN ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОПОЕЗД Hlavní pošta ‣ Divadelní nám. ‣ Gejzírpark ‣ Resort Poppy Březová a zpět • und zurück • and back • и обратно denně do 11.10. • täglich bis zum 11.10. • daily till Oct 11th • ежедневно до 11.10 JÍZDNÍ ŘÁD • FAHRPLAN • TIMETABLE • РAСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ % 353 505 353, WWW.DPKV.CZ

CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


tradiční závod pivovarských družstev v běhu na 600 metrů s dřevěným pivním sudem

Chodské slavnosti v areálu zámeckého parku za pivovarem

Chodovar In-line – závod gastronomů v jízdě na kolečkových bruslích

Tour de Chodovar – cykloturistický závod na trase Březová u Sokolova – Chodovar

odemčené skalní sklepy

18. MS v koulení pivních sudů 27. června 2015

daily 9.00 a.m. – 5.00 p.m. Phone: +420 374 617 100 Fax: +420 374 617 000 e-mail: usladka@chodovar.cz


CHODSKÉ PIVO

®

500-year-long beer brewing history, romantic accommodation in the middle of the historic premises of family-run Chodovar brewery, original beer spa, Czech culinary specialities in a restaurant located in rock brewery cellars from the 12th century and unspoiled nature of the Bohemian Forest… All that and even more is offered to you by Chodovar Beer Wellness Land.

500 let tradice vaření piva, romantické ubytování uprostřed historického areálu rodinného pivovaru Chodovar, originální pivní lázně, české kulinářské speciality v restauraci situované do skalních pivovarských sklepů ze 12. století a nedotčená příroda Českého lesa… To vše a ještě mnohem více Vám nabízí Chodovar Beer Wellness Land. Die 500 Jahre alte Tradition des Bierbrauens, romantische Unterkunft inmitten des historischen Anwesens der Familienbierbrauerei Chodovar, das Original-Bierspa, böhmische kulinarische Spezialitäten serviert in einem Restaurant, dessen Ambiente sich in den aus dem 12. Jh. stammenden Brauereikellern in einem Felsengewölbe bendet, und die naturbelassene Landschaft des Böhmischen Waldes… Das alles und noch viel mehr bietet Ihnen das Chodovar Beer Wellness Land an.

Phone: +420 374 617 100 Fax: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz

Phone: +420 374 617 100 Fax: +420 374 617 000 daily 9.00 a.m. – 5.00 p.m. usladka@chodovar.cz

500-летняя традиция варения пива, романтическое размещение в центре исторического ареала семейного пивзавода Ходовар, оригинальные курортные процедуры, чешские кулинарские фирменные блюда в ресторане, расположенном в скальных пивоварских подвалах с 12 века и девственная природа Чешского леса… Всё это и ещё намного больше Вам предложит Ходовар Beer Wellness Land.

Phone: +420 374 611 611 Fax: +420 374 611 600

Phone: +420 374 611 653 Fax: +420 374 611 654 Wed – Sun 11.00 a.m. – 11.00 p.m. sladovna@chodovar.cz

GPS: 49°53‘35.35“N; 12°43‘46.88“E

www.chodovar.cz

Phone: +420 374 611 650 Fax: +420 374 798 123 daily 11.00 a.m. – 11.00 p.m. veskale@chodovar.cz


Richard Wagner Vyskočil jsem z koupele jako šílenec

46

WWW.PROMENADA.CZ


Z archivu Richarda Švandrlíka

Je tomu právě 170 let, kdy v Mariánských Lázních pobýval Richard Wagner (1813-1883), největší operní tvůrce 19. století. V červnu r. 1845 se ubytoval v domě Jetelový lístek (dnes dům Wagner v Karlovarské ulici). Do lázní se vypravil na doporučení lékařů. Přijel se svou ženou, herečkou Minnou Planerovou, jako ještě nepříliš známý skladatel. „Předsevzal jsem si, že se poddám pohodlnému životnímu stylu, jaký je nezbytný při braní velmi vzrušující lázeňské kúry.“ Tak odpočinkový ovšem skladatelův pobyt nebyl, neboť Wagner si s sebou vezl množství práce i četby. Psal o tom: „Sotva jsem vstoupil za poledne do lázně, najednou uchvácen takovou touhou dále sepisovat Lohengrina, nemohl jsem tu už déle vydržet a po několika minutách koupele jsem netrpělivě vyskočil a běžel jako šílenec do svého pokoje, abych zanesl na papír to, co mne tížilo. Nyní poznal lázeňský lékař, že by bylo asi lepší, kdybych přestal s koupelemi a s minerálními prameny a řekl, že se pro takovou lázeňskou léčbu nehodím. Moje vzrušení nad tvorbou se tak zvyšovalo, že i pokusy o noční spánek měly pravidelně za následek různá dobrodružství. Podnikali jsme také výlety, které by mne rozptýlily a unavily, mimo jiné do Chebu, který mne hluboce oslovil vzpomínkami na Valdštejna, stejně jako originální kroje chebských obyvatel.“

Ich sprang aus dem Bad wie ein Wahnsinniger Es sind gerade 170 Jahre seit der Zeit vergangen, als Richard Wagner (18131883), der grösste Opernkomponist des 19. Jahrhunderts, Marienbad besuchte. Im Juni 1845 fand er Unterkunft im Hause Kleeblatt (heute das Haus Wagner in der Strasse Karlovarská). In den Kurort kam er auf Empfehlung seiner Ärzte. Er kam mit seiner Frau, der Schauspielerin Minna Planer, und war zu jener Zeit nur wenig bekannt. „Ich habe mir vorgenommen, dass ich einen bequemen Lebensstil führen werde, der nötig ist, wenn man eine sehr aufregende Kur nimmt.“ Doch am Ende war der Aufenthalt des Komponisten mit Rast gar nicht gefüllt, denn er nahm mit sich eine Menge Arbeit und Bücher. Er schrieb davon: „Fast ich am Mittag das Bad betrat, sehnte ich mich so danach, Lohengrin weiter zu konzipieren, dass ich es hier länger nicht aushalten konnte. Nach einigen Minuten sprang ich ungeduldig aus dem Bad und wie ein Wahnsinniger lief ich in mein Zimmer, um zu Papier zu bringen, was mich belastete. Jetzt erkannte der Kurarzt, dass es wohl für mich besser wäre, mit den Bädern und Mineralquellen aufzuhören und er sagte, dass ich für eine solche Kur nicht geeignet sei. Meine Aufregung über das Schaffen stieg so, dass auch meine Versuche, nachts zu schlafen, endeten regelmässig mit verschiedenen Abenteuern. Wir unternahmen auch verschiedene Ausflüge, die mich zerstreuen und ermüden konnten, unter anderem auch nach Eger, das auf mich eine tiefe Wirkung durch die Erinnerungen an Wallenstein ausübte, ebenso wie auch die Volkstrachten der Einwohner von Eger.“ (Freie Übersetzung)

Как ошпаренный, я выскочил из ванны В этом году исполняется 170 лет с того времени, как Рихард Вагнер (1813-1883), великий оперный композитор 19 века, посетил Марианские Лазни. В июне 1845 года он поселился в доме Jetelový lístek (Лист клевера, ныне дом Wagner на Карловарской улице). Поехать в Марианские Лазни композитору порекомендовали врачи. В ту пору Вагнер еще не был известным композитором. „Я твердо решил предаться спокойному жизненному стилю, столь необходимому для весьма волнующего курортного лечения“. Однако по-настоящему отдохнуть композитору так и не довелось, ибо Вагнер взял с собой много работы и книг. Он писал: „Придя после полудня в лечебницу, я был охвачен такой жаждой вернуться к Лоэнгрину, что не мог дольше выдержать и после нескольких минут ванны, как сумасшедший, бросился в свой номер, чтобы занести на бумагу все, что меня переполняло. Из этого курортный врач сделал вывод, что лучше бы мне перестать брать ванны и ходить на питьевое лечение. Он прямо сказал мне, что для курортного лечения я не гожусь. Мое волнение над работой так росло, что даже попытки ночного сна повлекли за собой разного рода приключения. Мы несколько раз предпринимали различные поездки, которые бы меня рассеяли и утомили. Кроме прочего, мы побывали в Хебе, который вызвал во мне воспоминания о Валленштейне. Заинтересовали меня и национальные костюмы жителей Хеба.“ (Cвободный перевод)

I Jumped Out of the Bath Like a Madman It has been just 170 years since Richard Wagner (1813-1883), the greatest opera composer of the 19th century, stayed in Mariánské Lázně. He found accommodation in the house Cloverleaf (today the house Wagner in Karlovarská Street) in June 1845. He came to the spa on his doctors´ recommendation. He arrived with his wife, the actress Minna Planer. He was not very famous at that time. “I resolved to follow a comfortable lifestyle which is inevitable if you take very exciting cures”. In the end the composer’s stay was not filled with relaxation so much as he expected because Wagner had taken lots of work and books with him. He wrote about it: “As soon as I entered the bath at noon, I was suddenly taken by such a desire to continue composing Lohengrin that I could not stay there any longer. After several minutes I jumped out of the bath and ran to my room like a madman to put on paper what was in my mind. Now the spa doctor realized that it might be better for me to give up the bath and mineral springs and said that I might not be the right one for such a cure. My excitement over my work was growing so much that even the attempts at night sleep resulted regularly in various adventures. We also went on various trips which could make me amused and tired, apart from other places to Cheb which impressed me with the memories of Wallenstein as well as with the original folk costumes of the inhabitants of Cheb.” (Free translation)

WWW.PROMENADA.CZ

47


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 48

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza

WWW.PROMENADA.CZ

49


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

50

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

51


Divadlo Theater • Theatre • Театр

18.6. čt 19.30 hod., R. Harwood: Kvartet, komedie z penzionu pro vysloužilé operní umělce. Divadlo Bez zábradlí. 25.6. čt 19.30 hod., Co nového u Trošků, talk show s populárním režisérem Z. Troškou.

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр 

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz

DE 16., 30.6. Di 15 Uhr, 23.6. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jun 23rd Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 23.6 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

16., 30.6. út 14 hod., 23.6. út 14-17 hod., Prohlídky divadla 4.6. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. 11.6. čt 19.30 hod., R. Thomas: Mandarinkový pokoj, komedie plná francouzského šarmu. CZ

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

19.6. pá 19.30 hod., Kouzlo operety, E. Štruplová-soprán. Dirigent: M. Peschík. 26.6. pá 19.30 hod., Vídeňský klasicismus, W.A. Mozart: Figarova svatba - předehra, J. Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur, L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21. Dirigent, klavír: M. Peschík. DE 5., 12., 19., 26.6. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters EN Jun 5th, 12th, 19th, 26th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 5., 12., 19., 26.6 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade • Курортная колоннада

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. CZ

52

WWW.PROMENADA.CZ

6.6. so 16 hod., 7., 14.6. ne 10.30 hod., Kolonádní koncerty 27.6.-3.7. so-pá, Jazzové lázně (viz str. 55) DE 6.6. Sa 16 Uhr, 7., 14.6. So 10.30 Uhr, Freiluftkonzerte 27.6.-3.7. Sa-Fr, Jazz-Bad (sieh S. 55) EN Jun 6th Sat 4 p.m., 7th, 14th Sun 10.30 a.m., Open-air concerts Jun 27th-Jul 3rd Sat-Fri, Jazz Spa RU 6.6 сб 16 час., 7., 14.6 вс 10.30 час., Променад-концерты 27.6-3.7 Sa-Fr, Джазовый курорт CZ

Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 5.6. pá 19.30 hod., Opera Gala, N. Erba-soprán, I. Marinobaryton. Dirigent: M. Peschík. 12.6. pá 19.30 hod., Filmová hudba a Varhan Orchestrovič Bauer, Tachovský dětský pěvecký sbor. Dirigent: V.O. Bauer.

CZ 3.6. st 19.30 hod., Galavečer operetních melodií a evergreenů, Komorní soubor Nálady Petra Macka se sólisty. 10.6. st 19.30 hod, Dostaveníčko s operetou, Š. Heřmánková-soprán, J. Nociar-tenor. Dirigent: F. Drs. 17.6. st 19.30 hod., Víno, ženy a zpěv..., A. Klamo-soprán, J. Nociar-tenor, K. Friesl-klavír, komorní soubor Divertimento. Dirigent: F. Drs. 24.6. st 19.30 hod., To nejlepší z Čech, krojovaná kapela Krajanka. DE 3., 10., 17.6. Mi 19.30 Uhr, Operettenkonzerte 24.6. Mi 19.30 Uhr, Blasband Krajanka EN Jun 3rd, 10th, 17th Wed 7.30 p.m., Operetta concerts Jun 24th Wed 7.30 p.m., Brass band Krajanka RU 3., 10., 17.6 ср 19.30 час., Опереточные концерты 24.6 ср 19.30 час., Духовой оркестр Krajanka

Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

EN In the footsteps of St Adalbert - German and Czech art project, till Jun 8th. Portraits - Pavel Hanzlík - photographs, from Jun 9th till Jul 6th. RU По стопам св. Адальберта - чешско-немецкий художественный проект, до 8.6. Портреты - Павел Ганзлик - фотографии, с 9.6 до 6.7.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

CZ Dětské práce ZUŠ F. Chopina, vernisáž 4.6 v 18 hod., do 21.6. Hosté Mariánských Lázní s kamerou: 1870-1914 - fotografie, vernisáž 23.6. v 18 hod., do 2.8. DE Kinderwerke, vom 4.6. bis 21.6. Besucher Marienbads mit einer Kamera 1870-1914 Fotografien, vom 23.6. bis 2.8. EN Children’s works, from Jun 4th till Jun 21st. Visitors to Mariánské Lázně with a camera 1870-1914 photographs, from Jun 23rd till Aug 2nd. RU Работы юных художников, с 4.6 до 21.6. Гости Марианских Лазней с фотокамерой: 1870-1914 гг. фотографии, с 23.6 до 2.8.

CZ Po stopách sv. Vojtěcha - česko-německý výtvarný projekt, do 8.6. Portréty - Pavel Hanzlík - fotografie, vernisáž 9.6. v 17 hod., do 6.7. DE In den Spuren von Hlg. Adalbert - deutsch-tschechisches Projekt, bis zum 8.6. Portraits - Pavel Hanzlík - Fotografien, vom 9.6. bis 6.7.

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

Kino

4.-7.6. čt-ne 19.30 hod., Špión (Spy), USA 2015, T, #. Špión bez koulí a s povolením zabíjet. 6.-7.6. so-ne 17 hod., Sedmero krkavců, ČR/SR 2015, Č, #. Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky v režii A. Nellis. 8.-10.6. po-st 17 hod., Druhá míza (Danny Collins), USA 2015, T, 15N. Jeden dopis od Johna Lennona mu mohl změnit svět. Teď se musí změnit on sám. 8.-10.6. po-st 19.30 hod., Insidious 3: Počátek (Insidious: Chapter 3), USA 2015, T 15N. Nejděsivější kapitola vás zavede až na samotný začátek. 11.-14.6. čt-ne 17 hod. - 3D, 19.30 hod., 15.-17.6. po-st 19.30 hod., Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga. 13.-14.6. so-ne 15 hod., Sedmero krkavců (viz 6.-7.6.) 15.-17.6. po-st 17.30 hod., Život je život (viz 4.-5.6.) 18.-19.6. čt-pá 19.30 hod., Temné kouty (Dark Places), Fr. 2015, T, 15N. Minulost zůstává minulostí… Dokud tě nedostihne! 18.-21.6. čt-ne 17 hod., Andílek na nervy, ČR 2015, #. Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie se po smrti matky stěhuje na malou vesnici k otci, kterého nikdy neviděla. 20.-21.6. so-ne 19.30 hod. - 3D, Jurský svět (viz 11.-14.6.) 22.-24.6. po-st 17 hod., Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha (Nao Pare na Pista), Brazil. 2014, T, 12N. Pokus o sebevraždu, pobyty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech konfliktech - to je bilance mládí jednoho z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. 22.-24.6. po-st 19.30 hod., Odebrat z přátel (Cybernatural), USA 2014, T, 15N. Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud

se na internetu neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku. 25.-30.6. čt-út 15 hod., 17 hod. - 3D, 27.-28.6. so-ne 15 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí… 25.-27.6. čt-so 19.30 hod., Vincentův svět (Entourage), USA 2015, T, #. Sni ve velkém. Žij naplno! 28.6. ne 20.15 hod., Berlínská filharmonie, přímý přenos koncertu. 29.-30.6. po-út 19.30 hod., Dáma ve zlatém (Woman in Gold), USA/VB 2015, T, 12N. Skutečný příběh ženy, která se rozhodla bojovat o dědictví a dosáhnout spravedlnosti.

Sport Спорт

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

Bowling

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 1.6. po 15 hod., Ovečka Shaun (Shaun the Sheep), VB/Fr. 2015, Č, #. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? 1.6. po 17 hod., Země zítřka (Tomorrowland), USA 2015, T, #. Nebezpečná pouť za tajemstvím záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru. 1.-3.6. po-st 19.30 hod., Dítě číslo 44 (Child 44), USA 2015, T, 15N. S kariérou a životem na padrť začne Lev Děmidov hledat sériového vraha. 2.-3.6. út-st 17 hod., Divoká dvojka (Hot Pursuit), USA 2015, Č, 12N. Dvě ozbrojené a tak trochu nebezpečné krásky na útěku. 4.-5.6. čt-pá 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

CZ DE EN RU

Bohuslava Šenkýřová - fotografie, do 30.6. Bohuslava Šenkýřová - Fotografien, bis zum 30.6. Bohuslava Šenkýřová - photographs, till Jun 30th. Богуслава Шенкиржова - фотографии, до 30.6.

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit For the public • Для посетителей

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис

• TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz WWW.PROMENADA.CZ

53


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz 54

WWW.PROMENADA.CZ

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop)


Jazzové lázně Jazz-Bad

6. mariánskolázeňská nokturna 6. Marienbader Nokturnen

V sobotu 27. června se rozezní lázeňská kolonáda hudbou. 15. ročník hudebního festivalu Jazzové lázně potrvá 7 dní a návštěvníci se setkají s předními českými jazzovými orchestry. Koncerty začínají každý den na lázeňské kolonádě v 15 hodin. Pouze druhý koncert v neděli 28. června se koná v Anglikánském kostele od 17 hodin. Vstup na koncerty je zdarma.

Mariánskolázeňské kulturní léto v letošním roce nabízí již šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu a mistrovských kurzů. Autorem projektu je profesorka Rotterdamské hudební akademie Natalie Morozova. Během festivalových koncertů zazní díla známých skladatelů v podání světově proslulých interpretů vážné hudby. I letos přijali pozvání profesoři hudební akademie Codarts z Holandska, z hudební akademie z Moskvy, Paříže a Bostonu, kteří vystoupí nejen během festivalu při večerních koncertech, ale povedou i mistrovské kurzy pro žáky uměleckých škol, studenty konzervatoří i vysokých hudebních škol. Během 14 dnů účastníci vytvoří festivalový orchestr a pak samostatně i společně vystupují na veřejných koncertech v Městském divadle, v Hudební síni Domu Chopin, v Anglikánském kostele, v zámku Kynžvart a na mariánskolázeňské kolonádě. Pro studenty se festival stal již tradicí a především možností veřejného vystupování na každodenních koncertech a na závěrečném absolventském koncertu v domě Chopin.

27.6.-3.7. 2015

Am Samstag, den 27. Juni wird auf der Kolonnade Musik ertönen. Der 15. Jahrgang des internationalen Musikfestivals Jazz-Bad wird 7 Tage dauern und Besucher werden führende tschechische Jazz-Orchester treffen. Konzerte beginnen jeden Tag um 15 Uhr auf der Kolonnade. Nur das zweite Konzert am Sonntag, den 28. Juni findet in der Anglikanischen Kirche um 17 Uhr statt. Eintritt frei. Program • Programm 27.6. MEMORY JAZZ BAND MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 28.6. TIME PRIME VOICE PRAGUE 28.6. THE TRIO WUH (USA+CZ) - Anglikánský kostel * Anglikanische Kirche 29.6. OLD TIMERS JAZZ BAND PRAHA 30.6. JAZZ BIG GANG CHEB 1.7. EVA EMINGEROVÁ * METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA 2.7. SWING STUDIO KARLOVY VARY 3.7. BIG BAND KARLOVY VARY * GLENN MILLER STORY

12.-26.7. 2015

Der Marienbader Kultursommer bietet in diesem Jahre den schon sechsten Jahrgang des Internationalen Musikfestivals und der Meisterlehrgänge an. Die Autorin des Projekts ist die Professorin der Rotterdamer Musikakademie Natalie Morozova. Während der Festivalkonzerte erklingen Werke berühmter Komponisten in Darbietung weltbekannter Interpreten der klassischen Musik. Auch in diesem Jahre nahmen die Einladung die Professoren der Musikakademie Codards aus Holland und Musikakademien in Moskau, Paris und Boston an, die nicht nur während des Festivals in Abendkonzerten auftreten werden und auch Meisterkurse für Schüler aus Musikschulen und Studenten der Konservatorien und Musikhochschulen führen werden. Während 14 Tage des Festivals werden die Teilnehmer ein Festivalorchester bauen und dann individuell und auch zusammen in öffentlichen Konzerten im Städtischen Theater, im Musiksaal des Hauses Chopin, in der Anglikanischen Kirche, im Schloss Königswart und auf der Kolonnade in Marienbad auftreten. Dieses Festival wurde schon für Studenten zur Tradition und zugleich ist es für sie eine Möglichkeit, jeden Tag in öffentlichen Konzerten und im Abschlusskonzert von Absolventen zu spielen. Více na * Mehr auf

Hitradio Dragon Promenada 18.03.15 20:29 Page 1

www.marianskelazne.cz, www.muml.cz

Karlovy Vary 99,7 FM – Mariánské Lázně 102,8 FM – Cheb 90,0 FM – Sokolov 102,9 FM – Tachov 98,3 FM – Aš 90,0 FM

www.hitradiodragon.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.marienbad.cz

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz 

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

★★★★ SUPERIOR

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143, www.villapatriot.cz

www.hotelmorris.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, www.villasavoy.cz

★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111,

Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

www.hotel-agricola.cz Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111, www.orea.cz/bohemia

★★★

Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

www.garzottohotels.cz 

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397, www.falkensteiner.com Goethe, Závišín 3, % 354 402 611, www.hotel-goethe.cz Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990, www.spahotelharmonie.cz Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

56

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 15.7., Dušan Kokaizl - obrazy. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 2.6. út 19 hod., B. Ahlfors: Paní plukovníková, trochu smutná komedie. 4., 11.6. čt, 30.6. út 19.30 hod., Operetní melodie 12.6.pá 19.30 hod., R. Thomas: Mandarinková izba, komedie plná francouzského šarmu. 18.6. čt 19.30 hod., Španělský večer s Carmen, E. Adlerovámezzosoprán, L. Karpenko-tanec. 27.6. so 19 hod., V. Blažek, Z. Podskalský: Světáci, parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze…

Horní Hrad • hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz do 30.6., Historické poštovní obálky a známky 6.6. so 10-17 hod., Keramka na hradě, den plný keramiky. 20.6. so 21 hod., Noční prohlídka

Cheb • centrum města 10.-13.6. st-so, Chebské dvorky 2014, festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí, výstavy, divadla, koncerty ad. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu, stálé expozice. 20.-21.6. so-ne, Ať žijí rytíři!, hradní slavnosti. 27.6. so 21 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, slavná romantická tragikomedie. • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 14.6., Poklady Chebska, od doby bronzové až po 20. století. 25.6.-27.9., Výstava hraček, od konce 19. do 2. pol. 20. stol. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 21.6., Zastihla mě noc - čeští umělci ve Francii 1938-1945. do 21.6., F.X. Naske: Fotbalové utkáni Angličanů se Slávií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907. do 21.6, Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny Jiří Franta, David Böhm - kresby. do 6.9., Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb do 27.9., Hlava na hlavě - David Böhm - ilustrace. 26.6.-23.8., Obic & X-Dog, festival Graffiti Boom. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 30.6., Kvadratura půvabu - Gábina Fárová - fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 2.6. út 17 hod., 3.6. st 19 hod., 4.6. čt 17 hod., C. Gozzi:

Král jelenem, pohádková komedie. 6.6. so 19 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, tragikomický portrét poslední královny Francie. 7.6. ne 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska. 9.6. út 19 hod., Kšanda, skvělá komedie ze současnosti. 14.6. ne 15 hod., R. Křivánek: Stvoření světa, inspirováno slavným filmem J. Effela. 20.6. so 19 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. 25.6. čt 19 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta (viz 6.6.) 26.6. pá 19 hod., Divadelní banket, slavnostní zakončení sezóny. • Areál krajinné výstavy, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 23.6. út 19 hod., Svatojánská noc, večer s ohněm a pohanskými zvyky.

Chlum sv. Máří • kostel Nanebevzetí Panny Marie 13.6. so 16 hod., Varhanní koncert, M. Káčerková-varhany, Mezinárodní varhanní festival J.C.F. Fischera 2015.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 6.6. so 17-20 hod., Muzejní noc, v duchu 30. let. • Kostel sv. Jáchyma 7.6. ne 16 hod., Varhanní koncert, P. Svoboda-varhany, Mezinárodní varhanní festival J.C.F. Fischera 2015. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 10.6. st 20 hod., Partička, známá improvizační skupina. 19.-20.6. pá-so, Veletrh tradičních řemesel

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Kynšperk • Kostel Nanebevzetí Panny Marie 26.6. pá 19 hod., Dance of Joy, Festival uprostřed Evropy.

Kynžvart • Státní zámek Kynžvart, % 354 691 269, www.kynzvart.cz 13.6. so 9 hod., Kynžvartský zámecký jarmark

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. • Kostel sv. Václava 21.6. ne 19 hod., Varhanní koncert, R. Hugo-varhany, Mezinárodní varhanní festival J.C.F. Fischera 2015. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. 10.6.-5.7., Images - Helena Kočandrlová - kresby, ilustrace. • Amfiteátr, % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz 5.6. pá 18 hod., Chinaski, Rockfield Tour 2015. 13.6. so 19 hod., Škwor, Dymytry 19.6. pá 18 hod., Stromboli, Kamil Střihavka, Vladimír Mišík & ETC, Beatová síň slávy. 26.6. pá, 27.6. so 21 hod., Pomáda, nestárnoucí muzikál, Divadlo Kalich.

Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. do 21.6., Motýlí radost, ruční práce. 25.6.-27.9., 1. světová válka, Velká válka z různých úhlů pohledu.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 1.8., Jak dole, tak nahoře - Art Aeon Leon - obrazy.

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 28.6., Makabrózní idylka - Luboš Vetengl - obrazy s dekadentní a funebrální tématikou. do 12.7., Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku - Pavel Piekar postmoderní interpretace portrétů osobností umění, krajiny, prostorů sakrální architektury ad. 2.6.-28.9., Rozmanitá strohost II, geometrické a konstruktivní umění z malířských, sochařských, kresebných i grafických sbírek galerie. 20.6. so 15 hod., Hedvábné šperky, výtvarná dílna Z. Bílkové. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 9.6. út 19.30 hod., Vysavač, B. Klepl v jedinečné komediální One man show. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 2.-28.6., Dobré světlo aneb Helen Schargo a Kozodojští obrazy, fotografie. 24.6. st 13-17 hod., Zaniklá a znovuobjevená řemesla • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 14.6., Krajiny netušené - Zdeněk Hajný - obrazy. 13.-14.6. so-ne, Víkend otevřených zahrad 14.6. ne 16 hod., Úvod do české castellologie, přednáška L. Hanzla. 18.6.-30.8., Jára Cimrman světoběžník a vynálezce, výstava o všeobjímající osobnosti českého génia. 23.6. út 18 hod., Mundharmonika Quartett Austria, Festival uprostřed Evropy. • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. do 31.8., Od Mnichova 1938 do osvobození 1945, výstava.

Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 21.6., Město Oloví v historii do 19.7., Stopa, interaktivní kriminalistická výstava. • Městské divadlo,% 359 808 711, www.mdksokolov.cz 3.6. st 19 hod., M. Buchaca: Neříkej mi Lásko, futuristická komedie Divadla bez zákulisí. 12.6. pá 19 hod., R. Cooney: Prachy, kufřík plný peněz rozmetá poklidný život spořádaného manželského páru. Divadlo Palace Praha. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 4.6., MoŠme - David Moješčík, Michal Šmeral - sochy. 8.6.-2.7., Sokolovští učitelé - výtvarníci 16.6. út 19 hod., Varhanní koncert, V. Spáth-trubka, M. Grünert-varhany, Festival uprostřed Evropy. • areál Bohemie 19.-20.6. pá-so, Hurá prázdniny - Mezinárodní soutěž ohňostrojů, koncerty, 1/4 maraton, atrakce. • koupaliště Michal 13.6. so 14 hod., Rock Beach 2015, rockový festival. • Staré náměstí 23.6. út 16 hod., 25.6. čt 16 hod., 30.6. út 14 hod., Sokolovské kulturní léto, koncerty.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 6.6. so 18.30 hod., Folkový koncert

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • Velké náměstí 27.6. so, Žlutické slavnosti

WWW.PROMENADA.CZ

57


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

58

WWW.PROMENADA.CZ

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


10th year

Friday Jazz Evenings

in Club Imperial 2015

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

 RESERVATION: +420 353 203 761 daily after 7 p.m.


EVROPSKÝ KLENOTNICKÝ DŮM STYLE AVENUE PŘEDSTAVUJE NOVOU LINII KOLEKCE JEWELRY GARDEN PEONIES. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133. KARLOVY VARY: Lázeňská 32. PRAHA: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4. SLOVENSKO: PIEŠŤANY. • ITÁLIE: MILÁN. • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: DUBAJ. • RUSKO: MOSKVA, SANKT - PETĚRBURG, IVANOVO, NOVOKUZNĚCK, NOVOSIBIRSK, KALININGRAD, KEMEROVO, NOJABRSK, PERM, ROSTOV NA DONU, ŤUMEŇ. • UKRAJINA: KYJEV, ODĚSA, CHARKOV, JALTA. • KAZACHSTÁN: ALMATY. • ČÍNA: HANGZHOU.

STYLEAVENUECZECHREPUBLIC STYLEAVENUECZ WWW.STYLE-AVENUE.CZ

Profile for SPA publishing

Prom 0615  

Prom 0615  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded