__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL NEW YORK NIKDY NESPÍ НЬЮ-ЙОРК НИКОГДА НЕ СПИТ

MOTÝLÍ DŮM SCHMETTERLINGSHAUS

OBNOVA NÁRODNÍHO DOMU RENOVATION OF THE NATIONAL HOUSE

TRADICE LÁZEŇSKÉ LÉČBY ТРАДИЦИЯ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Česky I Deutsch I English I По-русски

7/2015

PROMENÁDA


Starรก Louka 50&72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com | tel: +420 353 222 424


BAMBOO collection


EDITORIAL

Otakárek, Jasoň a Dlouhozobka. Že by pohádkoví hrdinové z filmového plátna? Nikoliv, jde o jedny z našich nejhezčích druhů motýlů, kterým byla náhodou přidělena tak půvabná jména. (I když - princ Jasoň skutečně existuje v Cimrmanově hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký.) A proč se zmiňuji o motýlech v červenci, kdy Karlovy Vary žijí filmem? Pro jubilejní 50. ročník mezinárodního filmového festivalu bude totiž motýlek důležitým symbolem. Festival plánuje dosadit do role oslavenců i jeho věrné návštěvníky. Po úvodním ceremoniálu proto vypukne v ulicích města festivalová party, na níž bude vstupenkou právě motýlek a červené líčení. Papírový motýlek, který si festivaloví hosté připnou u krku, je přenese do kategorie VIP a rázem se tak stanou hvězdami filmové přehlídky. Festival tím opět stvrzuje, že je mimořádně otevřený filmovým fanouškům. Pokud vám k dokonalosti chybí i skuteční motýli, kteří nás fascinují šepotem barevných křídel a bývají proto inspirací pro umělce, máte je mít. V Karlových Varech byl právě otevřen Motýlí dům, který vám zprostředkuje zážitek jako v tropické zahradě. Skutečných motýlů tu žije na tři sta. Až tedy odložíte po noční párty papírového motýlka, vejděte do života těch živých. Zajímavosti o Motýlím domě (a samozřejmě o filmovém festivalu) najdete v této Promenádě o pár stránek dál. Lenka Andělová

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj červenec 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 208. číslo celkem / 4. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 15.6. Toto číslo vychází 29.6. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256

Liebe Gäste, willkommen in Karlsbad in dem Monat, in dem hier das Internationale Filmfestival stattfindet. Willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, welcome to Karlovy Vary in the month when the International Film Festival is held here. Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

RADAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč

Уважаемые гости! Добро пожаловать в Карловы Вары в месяце, когда здесь проходит Международный кинофестиваль. Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz

TITULNÍ STRANA TITELSEITE FRONT COVER ПЕРВAЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

4

WWW.PROMENADA.CZ


OBSAH

12-18

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 12-18

Mezinárodní filmový festival • International Film Festival

15

Tipy umělecké poradkyně Evy Zaoralové • Tips of the Film Adviser

20

Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика

22-23

Chodník slávy Grandhotelu Pupp • Gehweg des Ruhms • Pavement of Fame • Тротуар славы

24-25

Motýlí dům na Dianě • Schmetterlingshaus im Diana • Butterfly House at the Diana Viewing Tower • Доме бабочек на Диане

26-28

Rozhovor - Obnova Národního domu • Renovation of the National House •

24-25

Обновление Народного дома 30-31

Suvenýr z Karlových Varů • Souvenir aus Karlsbad • A Souvenir from Karlovy Vary • Сувенир из Карловых Вар

36

Lázeňská léčba diabetu • Die Badebehandlung von Diabetes • Spa Treatment of Diabetes • Курортное лечение диабета

38-39

New York nikdy nespí • New York Never Sleeps • Нью-Йорк никогда не спит

58-59

Kdyby kníže Metternich tušil • Wenn Fürst Metternich geahnt hätte • If Count Metternich Had Suspected • Если бы князь Меттерних знал

6-52

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

6-11, 50-52

Důležité informace • Informationen • Information • Информации

42-43

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

44

Kluby • Clubs

44

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

44

Muzea • Museen • Museums • Музеи

45

Sport • Спорт

46

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

47

Kina • Kinos • Cinemas • Кино

54-64

Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни

26-28

54-57, 62, 64 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 60

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

60

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

61

Muzea • Museen • Museums • Музеи

61

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

61

Kino • Kino • Cinema • Кино

65

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите

66

Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

38-39


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


HVĚZDY FESTIVALU

FESTIVALSTARS I STARS OF THE FESTIVAL I ЗВЕЗДЫ ФЕСТИВАЛЯ

12

1964 Claudia Cardinal

1966 Philippe Noiret

1968 Tony Curtis

1990, 2008 Robert De Niro

1994 Leonardo DiCaprio

1995 Gina Lolobrigida

1996 Whoopi Goldberg

1996 Piere Richard

1996 Gregory Peck

1996 Alan Alda

1997 Selma Hayek

1997, 2009 Miloš Forman

1998 Michael Douglas

2000 Carlos Saura

2001 Nastassja Kinski

WWW.PROMENADA.CZ


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

2001 Ben Kingsley

2003 Morgan Freeman

2004 Harvey Keitel

2004 Roman Polanski

2005 Robert Redford

2005 Liv Ullmann

2005 Sharon Stone

2006 Andy Garcia

2007 Danny DeVito

2007 RenĂŠe Zellweger

2009 Antonio Banderas

2009, 2011 John Malkovich

2010 Nikita Michalkov

2010 Jude Law

2010 Kuky

2011 Judi Dench

2012 Dame Helen Mirren

2012 Susan Sarandon

2013 John Travolta

2014 Mel Gibson

WWW.PROMENADA.CZ

13


50. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY 3.-11.7.

Průvodce soutěžními filmy

Guide to the Films in the Main Competition ▶ Antonia, Italy, Greece 2015, dir. Ferdinando Cito Filomarino. Uznávaná italská básnířka Antonia Pozzi (1912-1938) náležela k ženám, jež se rozcházely s dobou, v níž žily. / Distinguished Italian poet Antonia Pozzi (1912-1938) was among those women who were at odds with the times in which they lived. ▶ Babai, Germany, Kosovo, Macedonia, France 2015, dir. Visar Morina. V Kosovu, Německu a na cestě z jedné země do druhé se odehrává příběh desetiletého Noriho, jehož veškerou realitu vyplňuje postava otce Gezima. / The story of ten-year-old Nori plays out in Kosovo, Germany, and on the road between the two countries. His father Gezim dominates his entire world. ▶ Bob and the Trees (Bob a stromy), USA 2015, dir. Diego Ongaro. Massachusettský dřevorubec a chovatel dobytka Bob Tarasuk, charismatický dříč a paličák se slabostí pro golf a gangsterský rap, hraje sám sebe v dokumentárně laděném dramatu. / Massachusetts logger Bob Tarasuk, a charismatic workhorse and hard-head with a soft spot for golf and gangsta rap, plays himself in this vérite-style drama.

▶ Jeder der fällt hat Flügel (Má křídla, kdo končí pádem / Those Who Fall Have Wings), Austria 2015, dir. Peter Brunner. Se smrtí blízké osoby se zároveň zastavuje čas. Co udělat, aby hodiny začaly znovu tikat? / In the face of death, time seems to stop for those left behind. What can they do to start the clock ticking again? ▶ Kobry a užovky (The Snake Brothers), Czech Republic 2015, dir. Jan Prušinovský. Nekompromisní drama o dvou bratrech, z nichž každý po svém nakládá s bezútěšností, nedostatkem prostředků a stále stejnými alkoholovými večírky. / This uncompromising drama of two brothers, each dealing in his own way with the bleakness, lack of funds, and the alcohol-filled evenings repeated ad nauseam. ▶ La montagne magique (Kouzelný vrch / The Magic Mountain), Romania, France, Poland 2015, dir. Anca Damian. Dobrodružné osudy horolezce a fotografa Adama J. Winklera, který v 80. letech 20. stol. bojoval v Afghánistánu na straně mudžahedínů proti Sovětům. / The adventures of mountain climber and photographer Adam J. Winkler, who ­fought in Afghanistan with the mujahedin against the Soviets in the 1980s.

▶ Box, France, Germany, Romania 2015, dir. Florin Şerban. Příběh devatenáctiletého talentovaného boxera Anghela, pro kterého je pobyt v ringu vším, a Cristiny, atraktivní třicátnice a matky v kritickém životním ­okamžiku. / The story follows a talented 19-year-old boxer named Anghel, for whom a session in the ring is everything, and Cristina, an attractive, 30-something mother who finds herself at a critical moment in her life.

▶ Song of Songs (Píseň písní), Ukraine 2015, dir. Eva Neymann. Snímek nabízí výrazně stylizovanou podívanou ze zaniklého světa židovského štetlu počátku 20. století. / Picture offers a markedly stylized vision of the lost world of the Jewish shtetl at the beginning of the 20th century.

▶ Le bruit des arbres (Šum stromů / The Sound of Trees), Canada 2015, dir. François Péloquin. V sedmnácti letech sní Jérémie o jiné budoucnosti než o té, která ho čeká v rodném městečku na kanadském venkově. / At 17 Jérémie dreams of a life different from the one that awaits him at the family sawmill in the small Canadian town where he lives.

Filmová lázeň pod širým nebem

▶ Czerwony Pająk (Červený pavouk / The Red Spider), Poland, Czech Republic, Slovak Republic 2015, dir. Marcin Koszałka. Precizně vystavěný psychologický thriller se noří do spletitého příběhu fascinace zlem, které se skrývá na místech, kde bychom ho nečekali. / A precisely constructed psychological thriller, the film delves into an intricate story of the fascination with evil that hides in places we would never expect. ▶ Domácí péče (Home Care), Czech Republic, Slovak Republic 2015, dir. Slávek Horák. Obětavá pečovatelka Vlasta žije pro manžela Láďu, dceru a své klienty. Jeden všední den však končí jinak než ty předchozí. / Dedicated home care nurse Vlasta lives for her husband Láďa, her daughter, and her patients. But then one day things change. ▶ Guldkysten (Zlaté pobřeží / Gold Coast), Denmark 2015, dir. Daniel Dencik. Mladý, v zásadě antikoloniálně smýšlející idealista Wullf Joseph Wullf se vydává do Dánské Guineje, aby zde založil kávovou plantáž. / Young anti-colonial idealist Wullf Joseph Wullf sets out for Danish Guinea to set up a coffee plantation. ▶ Heil, Germany 2015, dir. Dietrich Brüggemann. Radikální satirická komedie, kterou se autor s punkovou bezstarostností naváží především do neonacistů, ale i do médií, policie nebo Evropské unie. / Radical satirical comedy where, in the carefree spirit of punk, author pitches into the neo-Nazis, the media, police, and the European Union. 14

WWW.PROMENADA.CZ

Dokument Filmová lázeň, který se bude promítat v pátek 3. července před půlnocí, netradičně na Mlýnské kolonádě, zprostředkuje ohlédnutí za 50. výročím MFF Karlovy Vary. Známý režisér Miroslav Janek v něm mapuje historii MFF Karlovy Vary od jeho založení v roce 1946 po dnešek. Tenkrát, rok po válce, nešlo ještě o festival v dnešní podobě: odehrával se jako přehlídka s mezinárodní účastí v Mariánských Lázních, ale filmy se převážely i do Karlových Varů, které se pak staly trvalým sídlem festivalu. Diváci, kteří se přijdou podívat na dokument, ocení, kolik zajímavého materiálu o jednotlivých festivalových ročnících objevil tvůrce v archivech Krátkého filmu i České televize, a jak vtipně využil ukázek z Festivalových momentů, populárních zejména v letech 1957-1968, kdy diváky provázel festivalovým děním Miroslav Horníček. Tváře hvězd, které v té době festival navštívily, se ovšem v dokumentu střídají se záběry, jež připomínají, v jaké politické atmosféře se festival odehrával před obdobím pražského jara, jak plný nadějí byl v roce 1968 a jak potom upadal v letech takzvané normalizace až do XVII. ročníku 1990. Obraz doby napomáhají dokreslit rozhovory s některými účastníky minulých i nedávných ročníků. Dnešní podobu MFF Karlovy Vary, neovlivňovanou už žádnými politickými tlaky, zachycuje dokument Filmová lázeň přehlídkou význačných osobností, které za uplynulých dvacet let Karlovy Vary navštívily a z nichž mnohé si pamatují i čtenáři Promenády. Eva Zaoralová


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

50th KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL July 3rd-11th

Tipy umělecké poradkyně MFF Evy Zaoralové Oslavy letošního jubilejního 50. MFF Karlovy Vary zahájí hned první večer dokument Filmová lázeň, který se bude v pátek 3. července před půlnocí promítat na Mlýnské kolonádě. Po neobvyklém zahajovacím večeru se stálí i občasní návštěvníci festivalových kin pochopitelně mohou těšit na osm dní naplněných letošním programem. Menší část z oněch více než 200 titulů, které jej tvoří, připomene důležitá díla minulosti, ale jako každý rok, přinese program to nejlepší, co vzniklo v posledních měsících v naší i světové kinematografii. A jako vždy chci čtenáře Promenády seznámit s těmi filmy, ke kterým mám osobní vztah, ať už proto, že jsem je pomáhala vybírat z množství snímků, jež jsou nám nabízeny a jejichž počet každý rok roste, nebo proto, že se nám podařilo získat mnohé z těch, které upoutaly pozornost na některém z největších festivalů poslední sezóny. Z hlavní soutěže musím proto zmínit film Kouzelný vrch (La montagne magique / The Magic Mountain). Jeho zvláštností je, že jde o animovaný film, ale vyprávějící příběh fotografa a horolezce Adama J. Winklera tak sugestivně, že divák takřka zapomíná, že se nedívá na hraný film. Osudy hrdiny, který svůj dobrodružný život, zčásti prožitý v Afghánistánu 80. let, líčí po své smrti dcerce, kterou tu zanechal, jsou zachyceny zajímavou technikou výtvarně pozoruhodných animovaných koláží, inspirovaných fotografiemi Winklera i jeho kresbami. Zajímavá je i zvuková stránka a francouzskými herci skvěle namluvený komentář. Poněvadž režisérka Anca Daman je Rumunka, nejde o film ryze francouzské produkce. Z té bych ráda doporučila nový film Jeroma Bonnella, jehož romanci Chvíle setkání (Le temps de l’aveenture /Just a Signy) mohli diváci vidět předloni. Ve svém novém díle, uváděném v programu Horizonty, nám tvůrce předkládá sofistikovanou komedii na téma vskutku zvláštního milostného trojúhelníku bez jakéhokoliv moralistního tónu, s neskrývaným pochopením pro lidské slabosti. Jak je známo, mými oblíbenci jsou především italští tvůrci a s radostí mohu prohlásit, že se nám (čímž myslím sebe a svého nástupce ve funkci uměleckého ředitele Karla Ocha, který má i osobní předpoklady pro to, aby miloval italský film) podařilo zajistit opravdové skvosty ze současné filmové Itálie. Mezi ně lze počítat dva filmy přímo navazující na odkaz italského písemnictví: věhlasní bratři Paolo a Vittorio Tavianiovi, v nádherném filmu Maraviglioso Boccaccio (Úžasný Boccaccio / The Wonderous Boccaccio) vyjádřili svou víru v očistnou sílu umění pro lidský život, zatímco jejich o mnoho mladší kolega Matteo Garrone se ve filmu Pohádka pohádek (Il racconto dei racconti / Tale of Tales) ponořil do světa pohádek jako zrcadla odvěkých vlastností lidí. Čerpal z historicky prvního souboru pohádek, vydaného neapolským básníkem kolem roku 1632. Film Mattea Garroneho zastupoval nedávno Itálii v soutěži 68. festivalu v Cannes a byl obdivován pro mimořádnou výtvarnou a hudební kulturu, ale i pro herecké obsazení, v němž se uplatnily kromě italských představitelů i známé tváře světového filmu, například Salma Hayek nebo John C. Reilly. Za největší úlovek z letošních Cannes ale pokládám film Paola Sorrentina Mládí (Giovinezza / Youth), jehož titul je protimluv jen zdánlivě: dva přátelé, oba umělci, ztělesnění Michaelem Cainem a Harveyem Keitelem, jsou sice staří věkem, ale v prostředí luxusního švýcarského sanatoria nejen konfrontují své vzpomínky na mládí, ale stačí i komentovat a vstřebávat životodárnou moc mládí a krásy kolem sebe. S obdobnou tvůrčí silou, jež vynesla Velké nádheře množství cen i Oscara, natočil Paolo Sorrentino jedinečnou, hořkou i humornou meditaci o životě a kreativitě. Vřele doporučuji těm, kdo nestačí zhlédnout film na festivalu, aby si jej nenechali ujít, až bude uveden v distribuci.

Tips of the Artistic Consultant of the IFF Eva Zaoralová The celebrations of the 50th IFF Karlovy Vary will start with the documentary Filmová lázeň on the very first night. It will be shown in the Mill Colonnade on Friday the 3rd July before midnight. The regular as well as occasional visitors to the festival cinemas can look forward to eight days filled with this year’s programme after this unusual opening evening. A minority of more than 200 films the programme consists of will remember important works of the past but, like every year, the programme will bring the best that has appeared in our and foreign film in recent months. As usual, I would like to make the readers of the Promenáda magazine acquainted with the films to which I have a personal relationship, no matter if it is because I have helped to choose them from the amount of films which have been offered to us and whose number increases every year or because we have managed to get a lot of those which attracted attention at some of the biggest festivals in the last season. Of the main competition I must therefore mention the film The Magic Mountain (La montagne magique). Its specific feature is that it is an animated film, however, it tells a story of the photographer and mountaineer Adam J. Winkler so suggestively that you almost forget you are not watching a feature film. The hero is telling the story of his adventurous life, a part of which he spent in Afghanistan in the 1980s, his daughter after his death and the film uses an interesting technique of remarkable animated collages inspired with Winkler’s photographs and drawings. The sound aspect and the commentary perfectly read by French actors are interesting as well. As the director Anca Daman is Rumanian, it is not a purely French film. Of French films, I would like to recommend a new film by Jerome Bonnell whose romance Just a Signy (Le temps de l’aveenture) spectators could see the year before last. In his new work, which is a part of the section Horizons, the director presents a sophisticated comedy whose subject is a really unusual love triangle and he does so without moralizing and with understanding for human weaknesses. As it is known my favourites are especially Italian film makers and I am pleased to say that we (I mean myself and my successor in the function of the artistic director Karel Och who has the making of a friend of Italian films) have managed to ensure real jewels from present film Italy. Two of them are films directly continuing the legacy of Italian literature: the famous brothers Paolo and Vittorio Taviani expressed their belief in the purifying power of art in human life in a wonderful film The Wonderous Boccaccio (Maraviglioso Boccaccio) while their many years younger colleague Matteo Garrone burried himself in the world of tales, the mirror of traditional human qualities, in the film Tale of Tales (Il racconto dei racconti). He drew inspiration from the historically first collection of fairy tales published by a Neapolitan poet in about 1632. Matteo Garroni’s film has recently represented Italy in the competition of the 68th festival in Cannes and has been admired not only for its exceptional artistic and musical culture but also for its cast which includes world famous actors, such as Salma Hayek or John C. Reilly, apart from Italian ones. However, I consider Paolo Sorrentino’s film Youth (Giovinezza) the biggest “prey“ from this year’s Cannes. The title is a contradiction in terms just seemingly: two friends, both artists, represented by Michael Cain and Harvey Keitel, might be old, but spending their time in a luxury Swiss sanatorium, they not only confront the memories of their youth but they also manage to comment on the life-giving power of youth and beauty surrounding them and absorb it. Paolo Sorentino shot a unique, bitter and humorous meditation about life and creativity with the same creative power which had brought his film The Great Beauty (La grande bellezza) a number of awards and an Oscar. I warmly recommend those who will not be able to see the film at the festival not to miss it when it appears in cinemas. Eva Zaoralová

WWW.PROMENADA.CZ

15


BALADA PRO BANDITU

Karlovarsko je atraktivním místem pro filmové produkce Regionální filmová kancelář Karlovarského kraje si může do svého hodnocení připsat další body. Kraj totiž patří mezi čtyři nejaktivnější regiony v České republice, které spolupracují v oblasti audiovizuální produkce a spolupráci dobře využívají k propagaci destinace. Do čtveřice finalistů patří dále Ostrava, východní Čechy a Jeseníky. A právě Filmová kancelář Jeseníky nakonec získala ocenění Film Friendly Region 2014. Karlovarský kraj je s filmovou tvorbou spojen už více než jedno století. Filmaře láká svými architektonickými, přírodními a kulturními rozmanitostmi. Natočeno tu bylo více než 120 filmů. K celosvětově nejznámějším patří Casino Royale s Danielem Craigem coby Jamesem Bondem. Z dalších jmenujme např. komedii Poslední prázdniny, odehrávající se převážně v Grandhotelu Pupp, karlovarská stopa je znát i ve filmu Grandhotel Budapešť. V poslední době zaujaly filmaře Krušné hory. Jejich mystiku a jedinečnou atmosféru využili tvůrci např. při natáčení česko německého snímku Schmitke. Ze starší české tvorby připomeňme filmy Kopytem sem, kopytem tam, Vrchní prchni či Balada pro banditu.

Die Karlsbader Region ist ein attraktiver Platz für Filmproduktionsgesellschaften Das Regionalfilmbüro der Karlsbader Region kann sich in seine Bewertung weitere Punkte zuschreiben. Die Region gehört nämlich zu den vier am meisten aktiven Regionen in der Tschechischen Republik, die auf dem Gebiet der audiovisuellen Produktion zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit zur Werbung der Destination gut ausnutzen. Unter die vier Finalisten gehören weiter noch Ostrava, Ostböhmen und das Gebirge Jeseníky. Und gerade das Filmbüro Jeseníky erhielt schliesslich den Preis Filmfreundliche Region 2014. Die Karlsbader Region wird mit Film länger als ein Jahrhundert verbunden. Ihre architektonischen, Kultur- und Naturdenkmäler ziehen Filmleute an. Es wurden hier mehr als 120 Filme gedreht. Zu den in der ganzen Welt bekannten gehört Casino Royale mit Daniel Craig als James Bond. Von den anderen nennen wir z.B. die Komödie Noch einmal Ferien, die meistens im Grandhotel Pupp spielt, eine Karlsbader Spur finden wir auch im Film Grandhotel Budapest. In letzter Zeit nahm das Erzgebirge die Aufmerksamkeit der Filmleute gefangen. Seine Mystik und einzigartige Atmosphäre wurden z.B. im tschechisch-deutschen Film Schmitke ausgenutzt. Von älteren tschechischen Filmen erinnern wir z.B. an Filme Einmal hin, einmal her, Lauf, Ober, lauf, oder Ballade für den Banditen.

SCHMITKE

16

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv ČSFD

POSLEDNÍ PRÁZDNINY

The Region of Karlovy Vary Is an Attractive Place for Film Production Companies

Регион Карловых Вар является притягательным местом для киносъемки

The regional film office of the Karlovy Vary region can add further points to its rating. The region ranks as one of the four most active regions in the Czech Republic which cooperate in the field of audio-visual production and make use of this cooperation to promote the destination. The four finalists also include Ostrava, eastern Bohemia and the Jeseníky Mountains. And it was just the Film Office Jeseníky that finally won the award a Film Friendly Region 2014. The Karlovy Vary region has been connected with film making for more than one century. It attracts film makers by its architectural, natural and cultural sights. More than 120 films have been made here. Casino Royale with Daniel Craig in the part of James Bond ranks is one of the most famous. Of the others, let us mention e.g. the comedy Last Holiday which is mostly set in the Grandhotel Pupp, a trace of Karlovy Vary can also be seen in the film Grandhotel Budapest. Recently, film makers have turned their attention toward the Ore Mountains. They made use of their mysteriousness and unique atmosphere when shooting e.g. the Czech and German film Schmitke. Of older Czech films especially the films A Hoof Here, a Hoof There, Waiter Scraper! or Ballad for the Bandit are worth mentioning.

Региональная кинематографическая канцелярия Карловарского края повысила свой рейтинг. Край является одним из четырех регионов в Чешской Республике, наиболее активно сотрудничающих в области аудиовизуальной продукции, и это сотрудничество должным образом используется для пропаганды своего края. К четверке финалистов далее относятся Острава, восточная Чехия и Есеники. И именно кинематографическая канцелярия Есеники получила премию Film Friendly Region 2014. С искусством кино Карловарский край связан уже более ста лет. Кинематографистов он привлекает своим архитектурным, природным и культурным разнообразием. Здесь было снято более 120 фильмов. К всемирно известным относится Казино Рояль с Даниэлем Крэйгом в роли Джеймса Бонда. Из прочих назовем, например, комедию Последний отпуск, снятую, главным образом, в Гранд-отеле Пупп, карловарский след заметен также в фильме Гранд-отель Будапешт. В последнее время кинематографистов увлекли Рудные горы. Их мистика и уникальная атмосфера были использованы при съемке чешско-немецкого фильма Шмитке. Из более раннего чешского творчества вспомним кинофильмы Копытом туда, копытом сюда, Беги, официант, беги! или Баллада о бандите.

CASINO ROYALE

WWW.PROMENADA.CZ

15


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

KARLOVY

VARY OČIMA

a k r a M

a n e b E

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má i své tváře, které tvoří osobní historii filmové přehlídky. Vedle Jiřího Bartošky a Evy Zaoralové k nim bezesporu patří také Marek Eben. S festivalem začal spolupracovat v roce 1996, letos tedy předstoupí před filmové diváky už po dvacáté. Herce, moderátora, skladatele a textaře Marka Ebena však poutají ke Karlovým Varům mnohem delší vzpomínky, než jen ty filmové. Exkluzivně pro časopis Promenáda je shrnul: Do Varů jsem nastoupil 3.1. 1978 jako nový člen činohry. Bylo mi jednadvacet, ještě jsem dodělával školu, a když mi na správě činohry oznámili, že budu bydlet na Alexandře po šéfovi, říkal jsem si, že to snad ani nemuselo být. Jak se později ukázalo, šéf byl asketa a Alexandra měla sice honosné jméno, leč byla to typická herecká ubytovna s jednou místností, umyvadlem, kde tekla jen studená voda, a skříní, ve které ležela cihla. Marně jsem hledal díru ve zdi, do které by mohla patřit. Až jsem se o několik dní později osmělil a zeptal se šéfa, co s tou cihlou? „To máte přece pod vařič,“ odpověděl ochotně. Jedním z mých sousedů na Alexandře byl Pavel Nový. Sotva by nás oba tehdy napadlo, že o pár let později budeme sedět zase v jedné šatně v Ypsilonce. S Pavlem jsme ráno sešli ze „Zámečáku“ do Continentalu, tedy „Kontíku“, který byl tehdy ještě mléčným buffetem, a Pavel si dal vždy stejné menu - tři karlovarské rohlíky a kakao. To se přesně vešel do rozpočtu. Pavel byl ovšem herec hladový a gáže byly nuzné, takže každý režisér, který ho obsadil, věděl, že mu musí dát ještě v roli najíst. Ve výsledku to vypadalo tak, že se Pavel podíval na ferman, zjistil, že se večer hraje třeba Život Eduarda Druhého anglického a že tím pádem večeří buřta. To byla krásná doba. Byli jsme prakticky bez peněz, do Prahy jsem jezdil stopem, protože bych jinak celou gáži utratil za autobus, byl jsem čerstvě zamilován do své budoucí ženy a byli jsme šťastní. Před Vřídlem stál Gagarin, před divadlem Lenin a kdyby mi někdo tehdy řekl, že ve stejném městě budu za dvacet let uvádět na jeviště Gregory Pecka nebo Michaela Douglase, považoval bych to za hodně odvážné sci-fi.

Andy Garcia & Marek Eben

18

WWW.PROMENADA.CZ

Renée Zellweger & Marek Eben

Karlovy Vary Through Marek Eben’s Eyes The International Film Festival has its faces which create the personal history of the film show. Apart from Jiří Bartoška and Eva Zaoralová, it is undoubtedly Marek Eben. He started cooperating with the festival in 1996, which means he will stand up in front of the film audience for the twentieth time. However, the actor, moderator, composer and singer-songwriter is connected to Karlovy Vary with memories older than are the film ones. He has summed it up for the magazine Promenáda exclusively: I started working as a member of the theatre company in Karlovy Vary on 3rd January 1978. I was twenty-one, I hadn’t finished school yet and when they told me at the theatre headquarters that I would stay in the Alexandra after the boss, I said to myself that they might be too generous. However, it turned out later that the name Alexandra sounded posh but it was a typical dorm for actors - one room with a wash-basin and only cold water, and a wardrobe with a brick lying in it. I looked for a hole in the wall into which it could fit - in vain. It was only a few days later that I ventured to ask the boss what the brick was for. “You have to put it under your hot plate”, he said willingly. One of my neighbours in the Alexandra was Pavel Nový. It could hardly cross our minds in those days that we would share a dressing room in the Ypsilonka (a theatre in Prague - editorial note) several years later. I always met Pavel in the milk bar Continental and he always had the same menu - three Karlovy Vary rolls and cocoa. It exactly fitted his budget. But Pavel was a hungry actor and salaries were poor and so every director who cast him knew he had to offer him some meal in his part. The result was that Pavel looked at the cast list and knew that he would play e.g. the Life of Edward II English in the evening, which meant his supper would be a sausage. It was a beautiful time. We were actually without money, I used to hitchhike to get to Prague because otherwise I would have spent all my salary on the bus fare, I was newly in love with my future wife and we were happy. Gagarin used to stand in front of the Sprudel and Lenin in front of the theatre and if someone had told me I would introduce Gregory Peck or Michael Douglas to the stage in the very same town twenty years later, I would have considered it very daring sci-fi.


Mozaika

Lenka Andělová,Film Servis Festival Karlovy Vary

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Jak je to s číslováním festivalových ročníků?

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vznikl v roce 1946. Od roku 1956 je mezinárodní organizací FIAPF zařazen mezi festivaly kategorie A. Mezi lety 1959-1993 se střídal s moskevským festivalem. Proto počet ročníků neodpovídá počtu let, po které MFF Karlovy Vary existuje.

Denkmäler und Natur in der Karlsbader Region

Wie ist es mit der Nummerierung der Festivaljahrgänge?

This regional internet encyclopaedia has a new form. The appearance of the websites is more attractive and complemented with functional elements and updated invitations to theme events. The encyclopaedia makes acquain­ted with cultural, historical and natural riches of the Karlovy Vary region and is unique owing to its extensiveness. You will find almost 1,500 buildings and places in it together with 15 thousand photographs and video presentations. The websites www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz have won a number of awards during six years of their existence.

Das Internationale Filmfestival Karlsbad entstand im Jahre 1946. Im Jahre 1956 reihte es die internationale Organisation FIAPF unter die Festivals der Kategorie A ein. Zwischen den Jahren 1959 und 1993 wechselte es mit dem Festival in Moskau ab. Darum entspricht die Zahl der Jahrgänge der Zahl der Jahre der Existenz des Festivals nicht.

Can You Explain the Numbering of Festival Years?

The International Film Festival Karlovy Vary started in the year 1946. In 1956 it was ranked as one of the A category festivals by the international organisation FIAPF. It took turns with the film festival in Moscow from 1959 to 1993 and that is why the number of festivals does not correspond with the number of years for which the International Film Festival Karlovy Vary has existed.

О нумерации фестивалей

Карловарский Международный кинофестиваль возник в 1946 году. С 1956 года решением международной организации FIAPF он включен в список фестивалей категории А. С 1959 года по 1993 год карловарский фестиваль чередовался с московским. Поэтому его порядковый номер не соответствует количеству лет, в течение которых карловарский МКФ существует.

Příběh festivalu

V úvodu 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu bude pokřtěna nová kniha mapující historii padesátileté filmové přehlídky. Autorkou je Eva Zaoralová, která nejdříve sledovala festival očima novinářky a filmové kritičky, později z pozice umělecké ředitelky festivalu, dnes umělecké poradkyně. Eva Zaoralová tak zpracovala archivní materiály, fakta i vlastní bohaté zkušenosti. Kniha přináší i postřehy, které autorka nasbírala na prestižních zahraničních přehlídkách.

The Festival Story

At the beginning of the 50th year of the International Film Festival a new book providing facts from the history of the 50-year-old film show will be launched. Its author is Eva Zaoralová, who watched the festival through the eyes of a journalist and a film reviewer, later from the position of the art director of the festival and who is its art adviser today. She used and processed archival material, facts and her own rich experience. The book also brings the author’s observations from prestigious film shows abroad.

Památky a příroda Karlovarska

Tato regionální internetová encyklopedie má novou podobu. Vzhled webových stránek je atraktivnější a doplněný o funkční prvky i aktualizované pozvánky na tematické akce. Encyklopedie dokumentuje kulturně-historické a přírodní bohatství Karlovarského 20

WWW.PROMENADA.CZ

kraje a svou obsáhlostí je zcela ojedinělá. Najdete v ní téměř 1.500 objektů a lokalit doplněných 15 tisíci fotografiemi a videoprezentacemi. Stránky www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz získaly za šest let provozu řadu ocenění.

Diese Regional-Internet-Enzyklopädie hat eine neue Form. Das Aussehen der Webseiten ist attraktiver und mit funktionellen Elementen und aktualisierten Einladungen zu thematischen Veranstaltungen ergänzt. Die Enzyklopädie dokumentiert den kulturellen, historischen und Naturreichtum der Karlsbader Region und ihr Umfang ist einzigartig. Sie finden hier fast 1 500 Bauten und Örter und 15 000 Fotografien und Videopräsentationen. Die Webseiten www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz haben während sechs Jahre ihrer Existenz viele Preise erhalten.

Sights and the Wildlife in the Karlovy Vary Region

Памятники и природа Карловарского региона

Эта региональная интернет-энциклопедия имеет новый вид, ее web-сайты стали более привлекательными и дополнились новыми функциями и актуализированными приглашениями на тематические акции. Энциклопедия отображает культурноисторические и природные богатства Карловарского края и по своей содержательности является абсолютно уникальной. Вы найдете в ней почти 1.500 объектов и мест, дополненных 15 тысячами фотографий и видеопрезентаций. За шесть лет существования сайты www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz получили ряд наград.

Karlovy Vary mají kvalitní mapy a průvodce

V mezinárodní soutěži Tourmap bodovalo karlovarské infocentrum s tzv. Souborem map Karlových Varů. Ten získal 3. cenu a zahrnuje trhací mapu města, tipy na výlety v kraji, cyklistickou mapu a brožuru Walking Vary. Do užšího výběru se dostaly i další publikace, např. Hvězdné Vary aneb Po stopách slavných návštěvníků či průvodce pro děti.

Karlsbad hat Qualitätslandkarten und Stadtführer

Das Karlsbader Informationszentrum erntete Erfolg im internationalen Wettbewerb Tourmap mit der sog. Kollektion von Landkarten Karlsbads, die den dritten Platz belegte. Sie schliesst in sich eine Abreisslandkarte der Stadt, Tipps für Ausflüge in der Region, eine Landkarte für Fahrräder und die Broschüre Walking Vary.

Karlovy Vary Has Got Quality Maps and Guide Books

The information centre of Karlovy Vary scored a point with a Collection of Maps of Karlovy Vary in the international competition Tourmap. The collection, which includes a tear-off map of the town, tips for trips in the region, a map for cyclists and the brochure Walking Vary, was placed the third.

В Карловых Варах имеются качественные карты и путеводители

В международном конкурсе Tourmap был отмечен 3-ей премией карловарский информцентр с Набором карт Карловых Вар. Набор состоит из отрывной карты города, советов по экскурсиям в крае, карты велосипедных трасс и брошюры Walking Vary.


TIME IS TRANSIENT. WE SE T E TERNAL BE AUT Y AGAINST IT.

A L A CRI A S WA N BOUND TO TRADITION – DRIVEN BY INNOVATION

WWW.PROMENADA.CZ

21


CHODNÍK SLÁVY

GRANDHOTELU PUPP Šedesát čtyři jmen významných a slavných osobností, které prošly legendárním Grandhotelem Pupp, najdete na upraveném náměstíčku před vchodem do grandhotelu. Proslulý hotel s více než třísetletou historií vzdává hold těm, kteří v něm byli v minulosti či v novodobé historii ubytováni, či jej alespoň na chvíli ozdobili svou přítomností. Na mosazných tabulkách tak najdete jména panovníků, politiků, umělců, z poslední doby zejména herců a režisérů. „Přesto se nejedná o chodník slávy filmového festivalu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale protože filmové hvězdy bývají u nás ubytovány, nechybí tu ani jejich jména,“ upřesňuje generální ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer Ferklová. Na takzvané benátské dlažbě je celkem 80 cedulek, šestnáct jmen tedy ještě postupně přibude. Uprostřed kruhové dlažby stojí javor, pod nímž je možné posedět u kávy či čaje. Prostor totiž patří k hotelové kavárně. Elegantně vyřešené prostranství před hlavním vstupem do hotelu se tak zklidnilo; auta sem už nezajíždějí.

22

WWW.PROMENADA.CZ


foto redakce a archiv Grandhotelu Pupp

Gehweg des Ruhms vor dem Grandhotel Pupp Vierundsechzig Namen von bedeutenden und berühmten Persönlichkeiten, dir das legendäre Grandhotel Pupp besuchten, finden Sie auf einem hergerichteten kleinen Platz vor dem Eingang in das Grandhotel. Das berühmte Hotel mit mehr als 300 Jahre langen Historie huldigt auf diese Weise die, die hier in der Vergangenheit oder in der modernen Historie untergebracht waren oder hier mindestens eine kurze Zeit verbrachten. Auf Messingtafeln finden Sie also die Namen von Herrschern, Politikern und Künstlern, aus der letzten Zeit sind es vor allem die Namen von Schauspielern und Regisseurs. „Trotzdem handelt es sich um keinen Filmfestival-Gehweg des Ruhms, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint,“ sagt die Generaldirektorin des Grandhotels Pupp Andrea Pfeffer Ferkel. Auf dem sog. venezianischen Pflaster gibt es insgesamt 80 kleine Tafeln, sechzehn Nahmen fehlen also noch. In der Mitte des Kreispflasters steht ein Ahorn, unter dem man sich setzen und eine Tasse Kaffee oder Tee trinken kann. Dieser Platz gehört nämlich zum Hotelcafé. Der elegante freie Raum vor dem Haupteingang wurde ruhiger, denn Autos dürfen hierher nicht fahren.

Pavement of Fame of the Grandhotel Pupp Sixty-four names of important and famous personalities that stayed in the legendary Pupp Grandhotel can be found on a little square in front of the entrance to the grand hotel. The famous hotel with a more than three hundred-long history is paying a tribute to those who stayed here in the past or modern history or who spent even only a short time in the hotel. And so you will find the names of rulers, politicians and artists on brass tablets to which the names of especially actors and directors have been added in recent years. “In spite of it it is not a pavement of fame of the film festival, as it might seem from the first sight. But as film stars usually stay in our hotel, their names are here too,” the general manager of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer Ferkl specifies. There are altogether eighty tablets on the Venetian pavement, which means that sixteen names will gradually be added. There is a maple tree in the middle of the circular pavement under which you can sit and drink a cup of tea or coffee as this space is a part of the hotel café. The place with an elegant layout in front of the main entrance has become more peaceful as cars are not allowed here now.

Тротуар славы Гранд-отеля Пупп Шестьдесят четыре имени выдающихся и славных личностей, живших в разное время в Гранд-отеле Пупп, вы найдете на малой площади перед входом в знаменитый отель с более чем трехсотлетней историей, воздающий честь жившим в нем в прошлом или новом времени, или хотя бы на мгновение украсившим отель своим присутствием. На латунных табличках вы прочтете имена монархов, политиков, деятелей искусств, в частности артистов и режиссеров последнего времени. „Тем не менее, это не тротуар славы кинофестиваля, как бы могло показаться на первый взгляд. Но поскольку кинозвезды тоже жили у нас, здесь есть и их имена,“ уточняет генеральный директор Гранд-отеля Пупп Андреа Пфеффер-Ферклова. На так называемой венецианской мостовой находятся всего восемьдесят табличек, из них на шестидесяти четырех уже есть надписи, а со временем надписи появятся еще на шестнадцати табличках. Посреди площади, как бы являющейся продолжением кафе отеля, стоит клен, под которым можно посидеть за кофе или чаем. Элегантно решенное пространство перед главным входом в отель теперь не так оживлено; после обновления площади машины сюда больше не подъезжают. WWW.PROMENADA.CZ

23


Křehká nádhera V MOTÝLÍM DOMĚ NA DIANĚ

Zarte Schönheit im Schmetterlingshaus im Diana-Aussichtsturm

Ze života motýlů toho většinou mnoho nevíme. Jejich svět vám proto poodhalí návštěva Motýlího domu na vyhlídce Diana v Karlových Varech. Připravte se na teplotu 26 °C a 80 % vlhkost, tedy podmínky, které simulují přirozené prostředí motýlů. V tropické zahradě, vybudované v podloubí restaurace Diana, probíhá celý cyklus motýlího života. Od vajíčka, přes housenku, kuklu, až po vylíhnutí dospělého jedince. Budete-li mít štěstí, můžete zachytit vylíhnutí motýlka s pomačkanými křídly, které novorozenec během několika desítek minut vypne, vysuší a poprvé se rozletí. Letová zóna Motýlího domu zaujímá přes 100 m2, žije tu stále kolem tří set motýlů zejména z Thajska, Filipín, deštných pralesů jižní Ameriky, ale i z Mexika, Afriky, Austrálie. Život křehkého motýlka však trvá jen 14 dní, proto každý den ukončí některý z nich svou životní pouť. Nebuďte z toho smutní, je to přirozený proces. Stejně jako fakt, že většinu motýlů uvidíte v klidu. Nelétají pro radost, jak si většina dětí představuje. Létají jen, když hledají potravu, nebo se chtějí pářit. Právě předat své geny dál, je jejich hlavním posláním. C ­ hcete-li zvýšit šanci, že si na vás motýl během prohlídky sedne, oblečte se do žluté nebo modré barvy. Přitahují ho také parfémy a vůně aviváže. Nechte poté motýlka volně odletět a nedotýkejte se ho. Fotit tu ale můžete zcela svobodně, včetně použití blesku. A je opravdu co. Zabarvení, mimikry i rozpětí křídel je fascinující. Další zajímavosti ze života křehkého hmyzu se dozvíte při osobní návštěvě. A tu si můžete naplánovat bez ohledu na počasí. V Motýlím domě je po celý rok teplo a světlo, proto tu stále probíhá některý ze zázraků přírody, např. svatební tanec modrých krasavců.

www.dianakv.cz 24

WWW.PROMENADA.CZ

Über das Leben der Schmetterlinge wissen wir meistens nicht Vieles. Ein Besuch im Aussichtsturm Diana in Karlsbad wird Ihnen darum ihr Leben zum Teil enthüllen. Bereiten Sie sich für die Temperatur von 26 °C und Feuchtigkeit von 80 % vor, die das Habitat der Schmetterlinge simulieren. In dem in der Laube des Restaurants Diana gebauten tropischen Garten verläuft der ganze Zyklus des Lebens eines Schmetterlings. Von einem Ei, einer Raupe und dann einer Puppe bis zum Schlüpfen eines erwachsenen Schmetterlings. Wenn Sie Glück haben, können Sie das Schlüpfen eines Schmetterlings mit zerknitterten Flügeln sehen. Während einiger Minuten spannt er sie und trocknet er sie aus und macht sich zu seinem ersten Flug. Die Flugzone des Schmetterlingshauses beträgt mehr als 100 m2 und es leben hier ständig ungefähr drei Hunderte Schmetterlinge, besonders aus Thailand, den Philippinen und den Regenwäldern Südamerikas, aber auch aus Mexiko, Afrika und Australien. Doch das Leben des zarten Schmetterlings dauert nur vierzehn Tage, darum endet jeden Tag der Lebensweg einiger von ihnen. Seien Sie darüber nicht traurig, es ist ein natürlicher Prozess. Ebenso wie die Tatsache, dass Sie die meisten Schmetterlinge ohne Bewegung sehen werden. Sie fliegen nicht, weil sie daran Spass haben, wie sich die meisten Kinder vorstellen. Sie fliegen nur, wenn sie das Futter suchen oder sich paaren wollen. Wenn Sie die Chance erhöhen wollen, dass sich ein Schmetterling an Sie setzt, kleiden Sie sich in die gelbe oder blaue Farbe an. Auch Parfüme und Weichspüler ziehen die Schmetterlinge an. Lassen Sie dann den Schmetterling wegfliegen und berühren Sie ihn nicht. Aber Sie können fotografieren, sogar mit einem Blitzlicht. Und es gibt hier Vieles, das Sie fotografieren können! Farben, Mimikry und die Spannweite der Flügel sind faszinierend. Weitere interessante Informationen aus dem Leben des zarten Insekts erfahren Sie, wenn Sie das Schmetterlingshaus besuchen. Und den Besuch können Sie ohne Rücksicht auf das Wetter planen. Im Schmetterlingshaus ist es warm und taghell das ganze Jahr, darum verläuft hier ständig eines der Wunder der Natur, z.B. der Hochzeitstanz der wunderschönen blauen Schmetterlinge.


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová

Fragile Beauty in the Butterfly House at the Diana Viewing Tower

Хрупкое великолепие в Доме бабочек на Диане

We usually do not know much about the life of butterflies. A visit to the Butterfly House in the Diana Viewing Tower in Karlovy Vary will allow you to peep into their world. Be prepared for a temperature of 26 °C and humidity of 80 %, i.e. conditions which simulate the natural habitat of butterflies. The whole cycle of butterfly life from an egg and a caterpillar up to a chrysalis and an adult butterfly can be seen in a tropical garden built in the arcade of the restaurant Diana. If you are lucky, you will see an adult butterfly emerging. The new-born will spread and dry out its scruffy wings within a few minutes and rise for the first time. The flying zone of the Butterfly House is over 100 m2 and about 300 hundreds butterflies especially from Thailand, the Philippines, and the rain forests but also from Mexico, Africa and Australia live here. However, the life of the fragile butterfly is only 14 days long and that is why some of them arrive at the end of its life‘s pilgrimage each day. Do not be sad because of it, it is a natural process as well as the fact that you will see most butterflies at rest. They do not fly for fun as children usually think. The fly only when they look for food or want to mate. Transmitting their genes is actually their main mission. If you want to increase the chance that a butterfly will sit down on you during the tour, you should put on yellow or blue clothes. It is also attracted by perfumes and the smell of fabric conditioner. Then let the butterfly fly away and do not touch it. Taking photographs including those with a flash is not a problem. And there are lots of thingy you can take photos of. Colours, mimicry and the span of their wings are fascinating. You will learn other interesting facts from the life of the fragile insect when you visit the Butterfly House. And you can plan the visit irrespective of the weather. It is warm and there is light in the Butterfly House all year long and that is why some of the miracles of nature can always be seen here, e.g. the wedding dance of the beautiful blue butterflies.

О жизни бабочек мы знаем не так много. Поэтому их мир вам немного приоткроет посещение Дома бабочек на панораме Диана в Карловых Варах. Приготовьтесь к температуре 26 °C и 80 % влажности, т.е. к тем условиям, которые моделируют естественную среду бабочек. В тропическом саду, построенном в аркаде ресторана Диана, проходит весь цикл жизни бабочек. От яичка, далее гусеницы, личинки до вылупления взрослой бабочки. Если вам повезет, вы сможете проследить появление бабочки с помятыми крыльями, которые новорожденная бабочка в течение нескольких десяток минут выпрямит, высушит и впервые взлетит. Простор для полета в Доме бабочек занимает более 100 м2, здесь постоянно живет около трехсот бабочек, в частности, с Таиланда, Филиппин, дождливых джунглей Южной Америки, но также из Мексики, Африки, Австралии. Однако жизнь хрупкой бабочки длится всего 14 дней, поэтому каждый день некоторые из них окончат свой жизненный путь. Не стоит грустить по этому поводу, ведь это естественный процесс. Также как факт, что большинство бабочек мы увидим в состоянии покоя. Они не летают на радостях, как думает большинство детей, а только тогда, когда ищут пищу или в период спаривания. Именно передать свои гены дальше является их главной миссией. Если вы хотите, чтобы на вас села бабочка, наденьте нечто желтое или синее. Ее также привлекают духи и запах моющих средств. Затем подождите, когда бабочка отлетит, и не прикасайтесь к ней. Но фотографировать ее вы можете абсолютно свободно, включая использование вспышки. И действительно, есть что снимать. Окраска, мимикрия и размах крыльев вызывают восхищение. Прочие интересные факты из жизни хрупких насекомых узнаете, когда придете осмотреть выставку, которая работает в любую погоду. В Доме бабочек круглый год тепло и светло, поэтому здесь постоянно случаются некоторые из чудес природы, например, брачный танец синих красавцев.

WWW.PROMENADA.CZ

25


Obnova Národního domu byla výzvou Za náročnou rekonstrukcí Národního domu v Karlových Varech (otevřen byl slavnostně v květnu 2015), stojí tým architektonické kanceláře FADW, v čele s autorizovaným architektem Janem Fouskem. Kancelář má zkušenosti s rekonstrukcemi i novostavbami, s bytovou výstavbou, hotely i administrativními objekty. Zakázka kulturní památky Národního domu však byla výjimečná, nejen náročností, ale i významem objektu a sledovaností rekonstrukce veřejností. Nikdo snad nezná stavbu důkladněji a málokdo k ní získal tak osobní vztah, jako architekt Jan Fousek.

rchitekt

Jan Fousek

Připomeňte prosím zadání, které jste dostali na počátku.

26

WWW.PROMENADA.CZ

Vývoj této zakázky byl mnohaletý. Nejprve se počítalo i s dostavbou, teprve pak bylo rozhodnuto, že se rekonstruuje pouze historická budova, čímž se pro nás zadání zkomplikovalo. Věci, které jsme mohli řešit v rámci novostavby, tedy zázemí s různými technologiemi, jsme museli přemístit do historického objektu, aby mohl fungovat samostatně. Zprovoznit historickou budovu na hotel a zároveň do ní vložit moderní technologie tak, abychom nepoškodili historické hodnoty, to byla jedna z největších komplikací. A navázat na práci slavné dvojice vídeňských architektů Fellnera a Helmera, byla jistě výzva… To tedy byla. Na jedné straně samozřejmě příjemná, na druhé straně zavazující. Bylo třeba najít odvahu, nenechat se tímto faktem extrémně svázat. Vytipovali jsme hodnotné prostory a prvky a ty zachovali bez výrazných zásahů. U nových prvků jsme přiznali, že jsou z jiné doby a nebáli se je odlišit. Můžete tedy shrnout, co vše bylo třeba udělat? Co se týká funkce: horní část objektu zůstává hotelová, zachované jsou sál, jeviště a gastronomické provozy v okolí sálu, i když mírně zredukované. Z původních pěti středisek jsme ponechali bar KaKaDu, restauraci a kavárnu. Jsou totiž dobře umístěné vůči slavnostnímu sálu i pěší zóně. Nově hotel získal kompletní balneo. Ta část wellness, která je více spojená s vodou, tedy bazén a sauny, je v jakémsi polosuterénu, je tu i denní světlo. Prostory pro balneologické procedury jsme umístili do podkroví. Propojení této medical spa zóny s hotelovými pokoji bude podle mého názoru pro klienty velmi komfortní. Co se týká vlastní rekonstrukce: bylo třeba řešit řadu problémů, aby byl objekt konstrukčně a stavebně v pořádku. Mám na mysli zajištění, aby nezatékalo střechou, dále odvlhčení zdí, u stropních konstrukcí jsme bojovali s dřevomorkou. Zvláštní pozornost si jistě vyžádala oprava stropní konstrukce ve slavnostním sále… Ta patřila k těm nejobtížnějším. Jde o ocelovou konstrukci na velký rozpon. Představit si to můžete jako malý most, který má překlenout celý prostor haly a je zakotven do historického zdiva, které bylo ovšem mokré. A pod konstrukcí je zavěšen hodnotný podhled, který lidé vnímají ze sálu. I u této konstrukce jsme postupovali vždy prvek po prvku a zjišťovali, který je vyhovující a který je třeba opravit nebo posílit. Přitom jsme nesměli poškodit skleněný podhled ani štuky.


Lenka Andělová, foto archiv Jana Fouska a Grandhotelu Ambassador Národní dům Přibližte prosím těm, kteří se nedostanou do hotelových pokojů, jak jsou pojaty. Snažili jsme se většinou dodržet původní rozdělení pokojů i členění, jelikož navazovaly na okenní otvory. Pokud bychom rušili nebo měnili dělící příčky, narušili bychom podstatu celého objektu a příliš ji zatížili destrukcemi. V minulosti však pokoje měly jen umyvadlo a koupelny byly společné. Nyní je za vstupními dveřmi pokojů mírně snížená část s koupelnou a šatními skříněmi a po průchodu touto servisní částí se dostáváte do prostoru pokoje, kde jsou vyšší stropy se štukovou výzdobou. Představte si hotelové patro jako podkovu, kde největší pokoje jsou stejně jako v minulosti umístěny do ulice T.G. Masaryka, apartmány s balkonem či arkýřem jsou na nárožích. V bočních křídlech do ulic Jugoslávská a Zeyerova jsou pokoje menší, některé i jednolůžkové. Nahoře ve věžičce jsou dva atypické pokoje. Bývaly tam dřív? Nikoliv, přibyly až nyní, jelikož jsme mohli využít prostory bývalé půdy. Vznikly tak na dvou nárožích mezonetové pokoje, kterým říkáme Tower pokoje, čili věže. Ocitnete se v podkroví, po litinovém schodišti vystoupáte do jakési galerie, kde je zóna pro spaní. Národnímu domu se vrací rohový vchod. Byl to Váš nápad? Ano, někdy je dobré respektovat to, jak byl objekt navržen a ne se s ním prát, protože pak narážíte na spoustu problémů. Proto jsme se s provozovatelem dohodli na obnově hlavního vstupu na nároží, kde je i recepce. Ale protože nárožní vstup je relativně skromný, zvolili jsme flexibilní využití. Pokud nebude program v sále, mohou hoteloví hosté využít i foyer směrem k sálu a v části kavárny. Obnovili jsme tedy tři hlavní vstupy: nárožní do hotelu, na opačném nároží do kavárny a uprostřed do sálu. Všechny tři bude možné podle potřeby propojit. Co byste popřál staronovému hotelu? Pro všechny prostory hotelu bude důležité, aby „žily“. Pokud si svou klientelu najdou i restaurační a společenské provozy a nejenom hotel, je to záruka, že objekt nebude chátrat.

Architect Jan Fousek:

Renovation of the National House Was a Challenge The team of the FADW architectural office headed by the authorized architect Jan Fousek is responsible for the complicated renovation of the National House in Karlovy Vary (the opening ceremony took place in May 2015). The office has experience in renovating, house building as well as building of hotels and administration blocks. However, the order to renovate the National House was exceptional not only because it was demanding but also owing to the importance of the building and the interest of the public. No-one else might know the building better and hardly anybody has developed such a personal relationship to it as the architect Jan Fousek did. Remind us of the task you were charged with in the beginning, please. This order developed for a number of years. At first only a completion was in question and the decision to renovate the historical building was taken later, which made the whole thing even more complicated. Things we originally wanted to have in the new building, e.g. different sorts of technology, had to be moved to the historical building, so that it could be independent. One of the biggest complications was changing the historical building into a hotel, to equip it with modern technology and not to damage historical values. And continuing the work of the famous pair of Viennese architects Fellner and Helmer must have been a challenge... It definitely was. On one hand it was pleasant but, on the other hand, it was binding. It was necessary to find courage and not to get frightened by this fact. We chose some valuable room and some elements and kept them without any considerable changes and we did not conceal the fact that some elements are new; on the contrary, we were not afraid to make them different.

So, could you sum up everything that was necessary to do? As for the function: the upper part of the building keeps being a hotel part and the hall, stage and gastronomic establishments have been preserved as well, though they have been reduced a bit. Of the original five centres, we have also preserved the KaKaDu bar, a restaurant and a café as they have a good location near the festive hall and the pedestrian zone. The hotel has a brand new spa department too. The part of the wellness section which is more connected with water, i.e. the swimming pool and saunas, are located in a sort of half-basement where there is daylight. Rooms providing balneological treatment can be found in the attic. In my opinion, connecting this medical spa zone with hotel rooms will be very comfortable for hotel guests. As to the renovation itself: it was necessary to sort out a number of problems to make the building structurally perfect. I mean it was necessary to prevent water from coming in through the roof, to dehumidify walls and to treat dry rot on the ceilings. Repairing the ceiling construction in the festive hall must have required special attention... It was one the most difficult things. It is a steel construction for a big span. You can imagine it as a small bridge which is supposed to span the whole hall and which is embedded in historical masonry, however, the masonry was wet. And there is a suspended ceiling under this construction which people can see from the main hall. We checked each part of this construction step by step to find out which of the elements was satisfactory and which had to be repaired or strengthened. Doing so, we had to be careful not to damage the glass suspended ceiling and stucco. Explain the conception of hotel rooms to those who will not get into them, please. We tried to keep the original division of rooms and their layouts, as we were limited by window openings. If we had removed or changed division walls, we would have disturbed the stability of the building. In the past, there were only wash basins in the rooms and visitors shared bathrooms. Now there is a slightly lowered room part behind the door where you can find a bathroom and wardrobes. After going through this part, you will get to the room itself. There is a higher stucco ceiling here. Imagine the hotel floor to be a horseshoe where - like in the past - the biggest rooms face T.G. Masaryk Street while suites with balconies and bays are located in the corners. Smaller rooms, some of which are single rooms, are in side wings and face the streets Jugoslávská and Zeyerova. There are two atypical rooms up in the little spire. Did they use to be there in the past? No, they didn’t, they have been added only now because we could make use of the former attic. Two maisonette rooms have been created in two corners in this way, we call them Tower Rooms. You will get to the attic and climb cast-iron stairs which will take you to a sort of gallery with a sleeping zone. The National House has its corner entrance again. Was it your idea? Yes, it was. Sometimes it is good to respect the original design instead of refusing it because if you do, a lot of problems occur. That was why we agreed on the reconstruction of the main entrance on the corner, where you can also find the reception, with the hotel operator. But as the entrance is relatively modest, we decided its use would be flexible. If there is no programme in the hall, hotel guests can also use the foyer in the direction of the hall and in a part of the café. It means that we have re-established three main entrances: the corner entrance to the hotel, an entrance into the café on the opposite corner and the middle entrance to the hall. If necessary, it will be possible to connect them all. What would you wish the renovated hotel? It will be important for all hotel parts to “live”. If not only the hotel but also the restaurants and social rooms find their visitors, it will be a guarantee that the hotel will not dilapidate.

WWW.PROMENADA.CZ

27


Архитектор Ян Фоусек:

Обновление Народного дома было вызовом Трудоемкую реконструкцию Народного дома в Карловых Варах (который был торжественно открыт в мае 2015 года), произвела группа архитектурного бюро FADW во главе с авторизованным архитектором Яном Фоусеком. Бюро обладает опытом реконструкций и новостроек, строительства жилых домов, отелей и административных зданий. Однако заказ реконструкции памятника культуры Народного дома был особым не только своей трудоемкостью, но и значением самого объекта и тем, как пристально общественность следила за его обновлением. Наверное, никто не знает так досконально здание, и немногие имеют к нему столь особое отношение, как архитектор Ян Фоусек. Напомните, пожалуйста, о задании, которое вы получили вначале. Решение этого задания длилось много лет. Сначала считалось, что старинное здание будет дополнено пристройкой, затем было решено, что будет реконструировано только памятник архитектуры, что значительно усложнило нашу задачу. То, что мы могли решить в рамках новостройки, т.е. достроить помещение с различными технологиями, в изменившихся условиях пришлось переместить в старинный объект, чтобы он мог функционировать самостоятельно. Сделать из исторического здания отель и одновременно вложить в него современные технологии так, чтобы не нанести вреда его мемориальной ценности, было, пожалуй, труднее всего. A связать свою работу с тем, что сотворил прославленный дуэт венских архитекторов Фельнера и Гельмера, было, естественно, вызовом… Конечно, было. С одной стороны это было почетно, но с другой обязывало. Было необходимо найти определенную отвагу, чтобы этот факт не связывал нас по рукам и ногам. Мы определили ценные помещения и элементы и сохранили их в первозданном состоянии. Выполняя новые элементы, мы не скрывали, что они являются приметой иного времени, и не боялись их отличия. Можете обобщить, что было необходимо сделать? Что касается функций: верхняя часть объекта осталась гостиничной, сохранились только зал, сцена и гастрономические помещения около зала, хотя и в несколько сокращенном виде. Из первоначальных пяти заведений мы оставили бар KaKaDu, ресторан и кафе. Они удачно размещены относительно парадного зала и пешеходной зоны. Новый отель обрел комплектное бальнеологическое отделение. Места для занятий велнес, наиболее связанные с водой, то есть бассейн и сауны, находятся в некоем полуподвале, здесь есть и дневной свет. Кабинеты для бальнеологических процедур мы разместили в мансарде. Связь этой зоны medical spa с гостиничными номерами, по моему мнению, будет для гостей весьма удобной. Что касается собственно реконструкции: было необходимо решить ряд проблем, чтобы объект был в порядке по всем статьям, включая конструкционную и строительную. Я имею в виду необходимость обеспечить водонепроницаемость крыши, а также высушить стену. В работе над потолочными конструкциями нам пришлось воевать с домовым грибом.

28

WWW.PROMENADA.CZ

Особого внимания наверняка потребовала реставрация потолочной конструкции в парадном зале… Эта часть реставрации относилась к наиболее трудоемкой. Речь идет о стальной конструкции большого пролета. Можете себе представить небольшой мост, который должен быть переброшен через все помещение зала и закреплен в старинной стене, которая, однако же, была мокрой. А под конструкцией был бы подвешен ценный потолок, который видят люди, находящиеся в зале. И устанавливая эту конструкцию, мы действовали шаг за шагом, выясняя, какой ее элемент находится в удовлетворительном состоянии, а какой надо реставрировать или усилить. Притом мы не смели повредить ни стеклянный потолок, ни лепнину. Расскажите, пожалуйста, тем, которые не попадут в номера отеля, как они выглядят. Мы старались в большинстве случаев придерживаться прежнего членения номеров, поскольку они были связаны с окнами. Если бы мы отстраняли или меняли разделяющие перегородки, тем бы нарушили основу всего объекта и слишком обременили бы его их сносом. В прошлом, однако, в номерах были только умывальники, a ванны были общими. Теперь за входными дверями в номера потолок части с ванной и стенными шкафами немного снижен, а в основной части номера более высокие потолки украшены лепниной. Представьте себе гостиничный этаж в форме подковы, где самые большие номера, как и прежде, расположены окнами на улицу Т.Г. Масарика, а апартаменты с балконом или эркером находятся в угловой части здания. В боковых крыльях на улицах Югославской и Зейеровой номера меньшие, а некоторые одноместные. Наверху в башенке есть два нетипичных номера. Были ли они там ранее? Нет, они появились только сейчас, поскольку мы смогли использовать помещения бывшего чердака. Так возникли два угловых номера в мезонине, которые мы называем номера Tower или башни. Когда вы окажетесь в мансарде, поднимитесь по чугунной лестнице на галерею, где находится спальная зона. В Народном доме снова открыт вход с угла. Это была ваша идея? Да, иногда стоит с уважением относиться к тому, как объект был спроектирован, а не отвергать его, иначе приходится наталкиваться на массу проблем. Поэтому мы договорились с администрацией дома на восстановлении главного входа на углу, где также находится администраторская. Но поскольку угловой вход относительно скромный, мы выбрали флексибильный подход. Если в зале не будет программы, гости отеля смогут побывать и в фойе, ведущее в сторону зала, и в кафе. Иначе говоря, мы обновили три главных входа: угловой - в отель, вход на противоположном углу - в кафе и вход посреди здания - в зал. Если потребуется, все три входа могут быть связаны. Что вы бы пожелали обновленному отелю? Для всех помещений отеля будет важно, чтобы они „жили“. Если не только отель, но и ресторан и общественные места обретут своих клиентов, это будет гарантией, что дом не будет ветшать.


Karlovarská kosmetika - spojení tradice s přírodním bohatstvím

Již od roku 1954 působí v Karlových Varech výrobní družstvo Vřídlo. Jak název napovídá, hlásí se k lázeňské tradici založené na původních recepturách karlovarských lékárníků 19. a 20. století. Vřídlo v.d., jako jediná společnost na trhu, má právo označovat své výrobky značkou Karlovarská kosmetika. Jsou k dostání v síti lékáren, drogérií a v řadě drogistických řetězců. Kosmetika obsahuje výtažky léčivých rostlin, především arniky horské, rozmarýnu, řepíku lékařského, levandule, heřmánku a dalších. Družstvo přidává v souladu se svou značkou do některých produktů i karlovarskou vřídelní sůl. K nejžádanějším patří koupelové soli a nepěnivá zubní pasta Carlotherm. Nabídka je ale mnohem širší: krémy a emulze k ošetření celého těla, ústní vody, zubní pasty a další. Vřídlo v.d. se sídlem v Karlových Varech je tradičním výrobcem kosmetických výrobků za použití moderních zařízení špičkové kvality. Výrobek s logem Vřídla v.d. jistě potěší jak domácí, tak i zahraniční návštěvníky Karlových Varů.

Karlsbader Kosmetik

- eine Verbindung der Tradition mit Naturreichtum Die Produktionsgenossenschaft Vřídlo hat ihren Sitz in Karlsbad seit dem Jahr 1954. Wie der Name andeutet, sie setzt die auf ursprünglichen Rezep­ten von Karlsbader Apothekern der 19. und 20. Jahrhunderte beruhende Tradition fort. Die Produktionsgenossenschaft ist die einzige Gesellschaft auf dem Markt, die das Recht hat, ihre Erzeugnisse mit der Marke Karlsbader Kosmetik zu bezeichnen. Sie sind zu bekommen in Apotheken, Drogerien und Drogerie-Ketten. Die Kosmetik enthält Extrakte aus Heilkräutern, vor allem aus Bergarnika, Rosmarin, Ackerkraut, Lavendel, Kamille und anderen. Im Einklang mit ihrer Marke mischt die Produktionsgenossenschaft auch Karlsbader Sprudelsalz in einige seiner Produkte ein. Zu den beliebtesten gehören Badesalze und die nichtschäumende Zahnpasta Carlotherm. Aber das Angebot ist viel breiter: Körpercremen und Körperemulsionen, Mundwässer, Zahnpasten usw. Die Genossenschaft benutzt Top-Produk­ tionstechnologien.

VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika

WWW.VRIDLO.CZ

Karlovy Vary Cosmetics

- Combination of Tradition and the Riches of Nature The producers’ cooperative Vřídlo has had its seat in Karlovy Vary since 1954. As its name suggests, it continues a spa tradition based on original prescriptions of Karlovy Vary pharmacists from the 19th and 20th centuries. Vřídlo p.c. is the only company on the market which has the right to provide its products with the mark Karlovy Vary Cosmetics. They are available in the network of pharmacies and chemist’s shops. The cosmetics contain extracts from healing herbs, especially from the mountain arnica, rosemary, agrimony flower, lavender, camomile and others. In agreement with its mark, the cooperative adds Karlovy Vary sprudel salt into some of its products. The most popular products are bathing salts and non-foaming herbal toothpaste Carlotherm. However, the offer is much wider: body creams and emulsions, mouthwashes, toothpastes and others. The cooperative uses top producing technologies.

Карловарская косметика

- сочетание традиции с природным богатством С 1954 года в Карловых Варах действует производственный кооператив Vřídlo (рус. Гейзер). Как следует из названия, это объединение связано с курортной традицией, основанной на старинных рецептах карловарских аптекарей 19 и 20 веков. Vřídlo, п.к. как единственная фирма на рынке имеет право ставить на своих изделиях символ Карловарская косметика. Эти изделия можно купить в сети аптек, магазинах парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров, а также в ряде подобных цепей. Косметика содержит экстракты лечебных растений, прежде всего арники горной, розмарина, репея лекарственного, лаванды, ромашки и др. Кооператив в соответствии с уже упомянутым символом добавляет в некоторые изделия и карловарскую гейзерную соль. K наиболее популярным товарам относятся соль для ванны и непенящаяся зубная паста Carlotherm. Однако предложение значительно шире: кремы и эмульсии для ухода за всем телом, зубной эликсир, зубные пасты и др. Производственная технология объединения относится к самым лучшим.


SUVENÝR Z KARLOVÝCH VARŮ

RŮŽIČKY POD SPRCHOU VŘÍDELNÍ VODY Souvenir aus Karlsbad

Röslein unter einer Sprudelwasser-Dusche Usazování vřídelní vody bylo vždy zdrojem nepříjemností. Jímací vrty, rozvodná potrubí zarůstají karlovarským sintrem, na lázeňských vanách a v bazénech se vytvářejí povlaky, stejně jako na všem, s čím přijde vřídelní voda do styku. Náprava vyžaduje mnoho úsilí a peněz. Od druhé poloviny 18. století však umíme uvedené vlastnosti využívat. Z barevně odlišných kousků vřídlovce se trpělivým broušením, skládáním a lepením zhotovovaly už v minulosti ozdobné kazety a popelníky, nebo se v kombinaci s jinými materiály vyráběly vkusné doplňky, např. knoflíky, jehlice, pečeti ad. Protože za přístupu vzduchu se z vřídelní vody sintr vytváří velmi rychle a přitom je krásně zbarven oxidovaným železem, efektu se dnes využívá k takzvanému pokameňování. Voda, odtékající z vřídelní fontány, sprchuje v suterénu Vřídelní kolonády různé předměty. Papírové, vhodně naimpregnované růže potřebují k vytvoření tenké vrstvičky sintru 10-14 dnů, porcelánové, keramické či skleněné suvenýry o něco déle. Pracuje se tu nepřetržitě, za mimořádných podmínek, při teplotách kolem 60 °C a absolutní vlhkosti vzduchu. Už víte, co si odvézt z Karlových Varů?

30

WWW.PROMENADA.CZ

Die Ansetzung des Sprudelwassers hat immer Unannehmlichkeiten verursacht. Boh­rungen und Rohrleitungen werden mit Sinter blockiert und Badewannen und Schwim­m­becken, einfach alles, was mit Sprudelwasser im Kontakt ist, bedeckt sich mit Krusten. Die Wiedergutmachung beansprucht viel Mühe und Geld. Doch seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr­ hunderts können wir die oben erwähnten Eigenschaften ausnutzen. Aus farbig unterschiedlichen Stücken des Aragonits verfertigte man schon in der Vergangenheit durch Schleifen, Zusammensetzung und Kleben dekorative Kassetten und Aschenbecher oder, in Kombination mit anderen Materialien, geschmackvolle Accessoires wie z.B. Knöpfe, Nadeln, Siegel usw. Wenn die Luft den Zutritt zum Sprudelwasser hat, bildet sich der Sinter sehr schnell und hat wunderschöne Farben dank dem oxidierten Eisen. Diesen Effekt nutzt man heute bei der sog. Besteinerung. Das Wasser, das aus der Sprudelfontäne fliesst, duscht verschiedene Gegenstände im Kellergeschoss der Sprudelkolonnade. Imprägnierte Papierrosen brauchen 10-14 Tage, um sich mit einer dünnen Schicht von Sinter zu bedecken, Porzellan-, keramische oder Glassouvenirs brauchen eine längere Zeit. Man arbeitet hier nonstop, unter ausserordentlichen Bedingungen - die Temperatur ist um 60 °C und die Luftfeuchtigkeit ist absolut. Also, wissen Sie schon, was nach Hause aus Karlsbad mitzunehmen?


Lenka Andělová podle podkladů Břetislava Vylity, foto SPLZAK, reprodukce Historický sborník Karlovarska

A Souvenir from Karlovy Vary

Сувенир из Карловых Вар

Settling of mineral water has always been a source of troubles. Wells and pipes have become blocked with the Karlovy Vary sinter and baths and swimming pools as well as everything that comes into contact with mineral water cover with a thick layer of it. Much effort and money are needed to improve it. ­However, we have been able to make use of the above mentioned qualities since the second half of the 18th century.

Оседание гейзерной воды во все времена было источником неприятностей. Скважины, трубы, разводящие воду, зарастают карловарским осадком, на ваннах и в бассейнах, как и на всем, с чем соприкасается гейзерная вода, образуются налеты. Их устранение требует много усилий и стоит дорого. Однако, начиная со второй половины XVIII века, мы научились использовать эти свойства воды.

Decorative caskets and ashtrays were made from pieces of aragonite of different colours by means of cutting, assembling and gluing together in the last century already. Aragonite was also combined with other materials to make stylish accessories, such as buttons, needles, seals etc. When the air has access to sprudel water, sinter comes into being very quickly and its colour is beautiful thanks to the amount of oxidized iron. Today we make use of the effect in the production of special Karlovy Vary souvenirs. Water which leaves the sprudel fountain sprays different objects in the basement of the Sprudel Colonnade. Roses made of waterproof paper need from 10 to 14 days to become covered in a thin layer of sinter, ceramic or porcelain souvenirs need a bit more time. People work here non-stop and under extraordinary circumstances - the temperature reaches 60 °C and the air humidity is absolute. Do you know what souvenir to take home from Karlovy Vary yet?

В прошлом из разноцветных кусков арагонита путем кропотливого шлифования, сложения и клейки изготовлялись шкатулки для украшений и пепельницы, а также в комбинации с иными материалами вырабатывались элегантные дополнения к одежде, например, пуговицы, булавки, печати и т.д. Поскольку при сочетании с воздухом осадок карловарской воды образуется очень быстро, но при этом красиво окрашен окислами железа, этот эффект используется в так называемом окаменении. В подвале Гейзерной колоннады вода, стекающая из фонтана, орошает различные предметы. Для образования тонкого слоя налета на розах из бумаги, пропитанной соответствующим образом, требуется 10-14 дней, на фарфоровых, керамических или стеклянных сувенирах - несколько дольше. Здесь работа идет непрерывно, в особых условиях - при температуре около 60 °С и при абсолютной влажности воздуха. Ну, теперь-то вы знаете, что увезти из Карловых Вар?

Roses under a Shower of Sprudel Water

Розочки, орошаемые водой из гейзера

WWW.PROMENADA.CZ

31


ZNOVUZROZENÍ OLYMPICU REBIRTH OF THE OLYMPIC ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЛЯ ОЛИМПИК Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci zahajuje opět svůj provoz lázeňský dům na Zámeckém vrchu č. 41. Budova je zapsána jako nemovitá kulturní památka ČR a patří k unikátním ukázkám secesní architektury v Karlových Varech. Honosí se překrásnou fasádou a vnitřní výzdobou. Na bohatou historii, tradici léčení a výjimečnost tohoto místa chce nový projekt úspěšně navázat. Díky spojení s vedlejším domem Albion a vybudování rozsáhlého zázemí i teras v nové přístavbě vznikl komplex, který se bude ucházet od srpna 2015 o přízeň lázeňských hostů jako Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE. Balneologické centrum s kompletní nabídkou lázeňských léčebných procedur, přírodní minerální voda přivedená do budovy a především tým prvotřídních odborníků vytváří základ pro lázeňskou péči nejvyšší úrovně. Balneologickou část doplňuje luxusně provedené wellness centrum s bazénem, vířivkou a několika saunami. Vedle rozličných typů masáží nabídneme také fitness s pečlivě vybraným vybavením i prostornou solnou jeskyní. Hotel nabízí 136 lůžek v 58 luxusně zařízených pokojích, z nichž 17 je kategorie Suite. Největší z nich, Suite Olympic, má rozlohu 92 m2. Interiéry pokojů, restaurace i salonků jsou bohatě zdobeny dobovými štukovými prvky. Restaurace nabízí 120 míst nejen pro lázeňské hosty hotelu, ale měla by se stát oblíbeným místem všech přátel výjimečné gastronomie. Prosklená střecha nad restaurací přímo vybízí k romantické večeři při svíčkách. Relaxovat je možné také na terasách přístavby hotelu a ve stínu vzrostlých stromů si vychutnat šálek kávy nebo čaje.

The spa house at 41 Zámecký Vrch Street is opening again after long and complex renovation. The building is on the list of cultural monuments of the Czech Republic and ranks as one of the most beautiful examples of Art Nouveau architecture in Karlovy Vary. It boasts a beautiful facade and lavish decoration in the interior. The new project continues the eventful history, the balneological tradition and the exceptionality of this place. After connecting it with the adjacent home Albion and building operational facilities and terraces, a complex was created which got the name Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE and which will be trying to curry favour with spa visitors from August 2015. A spa department with a full range of spa treatment with use of mineral water and first of all a team of experienced specialists, creates a great basis for the highest standard. The balneological part is complemented with a luxury wellness centre with a swimming pool, a whirlpool bath and several saunas. Apart from different types of massages, we also offer a fitness centre with carefully chosen equipment and a spacious salt cave. The hotel offers 136 beds in 58 luxury rooms, 17 of them being the Suite category. The area of the biggest of them, Suite Olympic, is 92 m2. The interiors of the rooms, the restaurant and lounges are lavishly decorated with period stucco elements. The restaurant offers 120 seats not only for hotel guests - it should become a favorite place for all fans of extraordinary gastronomy. The glazed room over the restaurant invites to a romantic dinner by candlelight. It is also possible to relax on the terraces of the hotel extension and to enjoy a cup of coffee or tea in the shade of full frown trees.

Těšíme se na setkání s Vámi v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC PALACE.

We are looking forward to meeting you in the Luxury Spa Hotel OLYMPIC SPA PALACE.

reservations@olympic-palace.cz

www.olympic-palace.cz

После полной реконструкции вновь открывается курортный дом №41 на улице Zámecký vrch. Здание зарегистрировано как памятник архитектуры Чешской Республики и принадлежит к исключительным образцам стиля модерн в Карловых Варах. Отель привлекает к себе внимание великолепным фасадом, а его интерьеры - богатым убранством. Архитекторам удалось соединить не только два исторических здания воедино, но обьединить историю и традиции курортного лечения в прекрасно возродившимся ансамбле. Благодаря соединению в единый архитектурный проэкт домов Олимпик и Альбион и созданию многоуровневых террас, возник уникальный курортный комплекс, ко­ торый с августа 2015 года будет открыт гостям и жителям Карловых Вар, как Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE. Бальнеологический центр с широким спектром лечебных проце­ дур, подведенной минеральной водой и высо­кo­ квалифицированными специалистами создают прекрасную основу для курортного ле­чения и отдыха на самом высоком уровне.Ин­ дивидуальный подход к каждому клиенту, заботу и внимание - все это найдете в стенах нашего отеля. Великолепный бассейн с вихревой ванной, несколько видов оздоровительных саун и просторная соляная пещера пре­вос­ходно дополняют лечебные процедуры баль­нео­ло­ги­ ческого отделения. К услугам гостей отеля - со­ вре­менно оборудованный фитнес-зал с кардио тренажерами и сухой массажной ванной. Отель предлагает 136 мест в 58 комфортно обус­ троен­ных номерах, 17 из которых относятся к ка­тегории Suite. Наибольший из них, Suite Olympic, занимает площадь 92 м2. Интерьеры номеров, ресторана и малых салонов украшены оригинальной лепниной. Для гостей курорта и поклонников изысканной кухни в отеле открыт необыкновенный ресторан на 120 мест с богатым интерьером и прозрачной стеклянной крышей. Так же, к услугам гостей, оборудованы летние террасы с видом на жи­во­писные леса Карловых вар, где под сенью де­ре­вьев можно насладиться чашечкой отличного кофе или чая. Желаем вам приятного отдыха и приглашаем окунуться в незабываемую атмосферу Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE. WWW.PROMENADA.CZ

33


Parkhotel Richmond se nachází v klidné části Karlových Varů, na břehu řeky Teplé, je obklopen stylovým anglickým parkem s originální Japonskou meditační zahradou a malým pavilonem s minerálním pramenem zvaným Štěpánka. Blízké lesy spoluvytvářejí romantické prostředí hotelu. Hotel Richmond se pyšní svojí více než 160 let starou historií a patří k nejhezčím lázeňským hotelům města. Celková kapacita hotelu je 121 pokojů, každý pokoj je vybaven satelitní televizí, telefonem, minibarem a trezorem. Hotel má vkusně a stylově zařízenou restauraci, kavárnu s letní terasou, Piano bar a biliárový salónek. Chloubou Richmondu je slavnostní sál v klasicistním stylu s kapacitou 200 osob. Veškeré léčebné procedury jsou poskytovány přímo v hotelu. Kromě tradiční komplexní lázeňské léčby si klient může vybrat ze široké škály speciálních léčebných a relaxačních programů a služeb, např.… e Komplexní lázeňská péče e Program pro diabetiky e Program pro seniory e Týden pro krásu e Antistresový program e Kosmetický salon e

The Richmond Parkhotel is located in a calm part of Karlovy Vary on the bank of the Tepla river and is surrounded by an English-style park with an original Japanese garden for meditation and a lovely small pavilion with a mineral well called Stephany. The nearby forests jointly form the romantic ambience of the hotel. The Richmond Hotel can be proud of its history of more than 160 years and it belongs to the most beautiful spa hotels in the city. The entire capacity of the hotel is 121 luxury rooms, each room is equipped with a satellite-TV, telephone, minibar and safe. In the hotel you will also find a tasteful and stylishly furnished restaurant, café with a summer terrace, Piano-bar and a billard-lounge. Hotel Richmond’s pride and joy is the banqueting hall built in the classicist style for up to 200 people. All spa treatments are being provided directly at the hotel. Besides the traditional comprehensive spa treatment the clients can choose from the large scale of special treatment and relaxation programs, e.g. … e Comprehensive Spa Treatment e Diabetes Program e Senior’s Program e Beauty Week e Antistress Programme e Beauty parlour e Das Parkhotel Richmond liegt im Tal am Ufer des Flusses Tepla, umgeben von einer Parkanlage im Englischen Stil, mit einem original Japanischen Meditationsgarten und kleinem Pavillon mit der Quelle Stephanie. Nahe Wälder bilden das romantische Ambiente des Kurhotels mit. Richmond gehört mit seiner mehr als 160 Jahre alten Geschichte zu den schönsten Hotels in Karlovy Vary. Die gesamte Kapazität beträgt 121 Zimmer, alle sind mit Sat-TV, Telefon, Minibar und Tresor ausgestattet. Im Kurhotel befindet sich ein Restaurant, Café mit Sommerterrasse, Billardsalon sowie eine Pianno Bar. Stoltz des Hotels ist der Festliche Saal im klassizistischen Styl mit einer Kapazität von 200 Plätzen. Alle Heilprozeduren werden direkt im Hotel verabreicht. Neben der traditionellen Komplexen Heilkur können die Kunden von einer Reihe von speziellen Kur- und Relaxationsprogrammen die Wahl treffen, z.B. … e Komlexe Heilkur e Programm für Diabetiker e Seniorenprogramm e Schönheitswoche e Antisress-Programm e Kosmetiksalon e


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

N OVĚ

VY B U D OVA N É

B A Z É N OV É

V A R Y

A

W E L L N E S S

C E N T RU M

Bazénové centrum – bazén, whirlpool, parní sauna, Kneippův chodník, bazének s vřídelní vodou Wellness centrum – finská sauna muži, ženy, infralavice, bylinná sauna, solné tepidárium Swimming pool centre – Swimming pool, Whirlpool, Kneipp’s Walkway, Steam Sauna (unisex), Pool with mineral spring water (warm with mineral spring water and cold without mineral spring water) Wellness – Herbal Sauna (unisex), Salt Tepidarium (unisex), Infra-Sauna, Finish Sauna (separate for ladies / gentlemen), The Experience Shower, Icy Well Schwimmbadzentrum – Schwimmbad, Whirlpool, Becken mit Sprudelwasser (warm mit Sprudel + kalt ohne Sprudel), Kneipp-Fussweg, Dampfsauna (gemeinsam) Wellness – Kräutersauna (gemeinsam), Salztepidarium (gemeinsam), Erlebnisdusche, Eisbrunnen, Finische Sauna (Damen / Herren), Infra-Sauna

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169, reservation@richmond.cz, www. richmond.cz WWW.PROMENADA.CZ

35


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

LÁZEŇSKÁ LÉČBA

DIABETU MÁ V KARLOVÝCH VARECH MNOHALETOU TRADICI

Léčení je zaměřeno především na prevenci a léčbu rizikových faktorů, tj. hlavně hypertenze, aterosklerózy a obezity. Náplní diabetologického programu je zejména ­edukace (zdravotní výchova) nově diagnostikovaných diabetiků. Součástí léčby diabetu je dietní strava, pitná kúra, medikamentózní léčba a pohybová terapie s intenzivní rehabilitací a edukací. Rehabilitace směřuje především ke zlepšení fyzické kondice, zlepšení kompenzace diabetu a tím i k oddálení vzniku komplikací. Pohybová léčba může vést k redukci váhy i k prevenci cévních a ner­ vových komplikací. Při balneoterapii používáme především uhličité koupele, plynové uhličité koupele, střídavé koupele končetin, plavání. Elektroléčebné procedury, plynové injekce či peloidní obklady využíváme při léčbě kloubních obtíží, případně cévních postižení.

Die Badebehandlung von Diabetes hat in Karlsbad eine vieljährige Tradition Die Behandlung ist vor allem auf die Prävention und Behandlung von Risikofaktoren, d.h. Hypertension, Arte­rio­sklerose und Beleibtheit, gerichtet. Im Kurprogramm finden Sie vor allem Edukation (Gesund­ heitserziehung) von neulich diagnostizierten Patienten. Ein Teil der Behandlung von Diabetes ist Diätkost, die Trinkkur, die medikamentöse Behandlung und die Bewegungstherapie mit einer intensiven Rehabilitation und Edukation. Das Ziel der Rehabilitation ist die Ver­be­ss­ e­rung der physischen Kondition, sowie Verbesserung der Kompensation von Diabetes und die Hinaus­schiebung von Komplikationen. Die Bewegungstherapie kann sowohl zur Gewichtsreduktion als auch zur Prävention von Beschwerden mit Gefässen und Nerven führen. Bei der Balneotherapie benutzen wir vor allem Kohlendioxidbäder, Gasbäder (CO2), Wechselbäder von Gliedmassen und Schwim­men. Elektrotherapeutische Methoden, Gasinjektionen und Torfpackungen benutzen wir bei der Behandlung von Gelenken oder Gefässen.

36

WWW.PROMENADA.CZ

Spa Treatment of Diabetes Has Got a Long Tradition in Karlovy Vary Treatment is oriented first of all towards prevention and treatment of risk factors, especially hypertension, arteriosclerosis and obesity. The spa programme includes health education of newly diagnosed patients. Diet food, drinking cure, medicamental treatment and a lot of movement with intensive rehabilita­tion and education are parts of the treatment of diabetes. Rehabilitation improves the physical condition and improve compensation of diabetes putting so complications further off. Exercises and movement can result in the reduction of weight and in the prevention of vascular and nervous complications. Balneotherapy includes carbon dioxide baths, gaseous carbon dioxide baths alternative baths of limbs and swimming. We use electrotherapeutic methods of treatment, injections of gas or mud packs to treat painful joints, respectively vascular disorders.

Курортное лечение диабета в Карловых Варах имеет многолетнюю традицию Оно нап­рав­лено, прежде всего, на профилактику и факторы риска, т.е., главным образом, ги­пер­тен­зию, атеросклероз и ожирение. Содержанием диабетической программы является, в ча­ст­ности, медицинское воспитание лиц с вновь диагностированным диабетом. Сла­гаемые лечения диабета - диетическое питание, питьевое и медикаментозное лечение и дви­га­тель­ная терапия в сочетании с интенсивной реабилитацией и медицинским воспитанием. Реабилитация направлена, в первую очередь, на улучшение физического состояния, ком­пенсацию диабета и, тем самым, на отдаление возникновения осложнений. Двигательное лечение может вести к снижению веса и профилактике сосудистых и нервных ос­ло­ж­не­ ний. При бальнеотерапии применяются, прежде всего, углекислые и газово-углекислые ванны, чередующееся ванны конечностей, плавание. Электролечебные процедуры, газовые инъекции и грязевые аппликации используются в лечении заболеваний суставов исо­судистых нарушений.


НАТУРАЛЬНАЯ КАРЛОВАРСКАЯ

ГЕЙЗЕРНАЯ СОЛЬ PŘÍRODNÍ SŮL Z KARLOVARSKÝCH MINERÁLNÍCH PRAMENŮ Carlsbad Geyser salt - your health from the bowels of the eatrh! Get the product only in the original packaging from our official partners. Карловарская Гейзерная соль - ваше здоровье из недр земли! Приобретайте продукт толко в оригинальной упаковке у наших официальных партнеров.

SAL CAROLINUM - VŘÍDELNÍ SŮL Seznam prodejních míst / Where to buy / Где покупать: Natural cosmetics of K. Vary, Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary Český Granát, Nábřeží Jana Palacha 6, Karlovy Vary Lázeňská lékárna, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary Lékárna St. Maria, Zámecká Vrch 18, Karlovy Vary Dr. E. Štěpánová, Atrium, 1. patro, obchod č. 117, Karla IV. 1, Karlovy Vary Lékárna Atrium, Karla IV. 1, Karlovy Vary Botanikus, Mariánskolázeňská 15, Karlovy Vary Česká kosmetika, Atrium, 2. patro, obchod č. 217, Karla IV. 1, Karlovy Vary Natural herbal cosmetics Czech products, Tržiště 19, Karlovy Vary Lékárna U Thermalu, I. P. Pavlova 15, Karlovy Vary Paní Praha, Malá Štupartská 7, Praha 1

+420 353 549 285 www.salcarolinum.com


New York

město, které nikdy nespí Big Apple, jak je New York často nazýván, leží na východním pobřeží USA a je nejlidnatějším městem Ameriky. Není se čemu divit; město má obrovské charisma, patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům na světě a je centrem obchodu, módy i umění. Tady nerozhoduje, zda je noc nebo den, ulice jsou pořád plné lidí a z města je cítit neuvěřitelná energie. První setkání s New Yorkem bývá šok. Vyjdete poprvé z metra a všude kolem vás je slyšet silný šum velkoměsta, nad vámi se tyčí vysoké mrakodrapy a kolem proudí davy spěchajících lidí. Zpočátku nevíte, kam se dřív podívat a jen bloudíte a uhýbáte lidem, autům nebo lešení. Čím déle však v New Yorku jste, tím více ho začnete milovat. Je to jako víno, kterému postupně přicházíte na chuť. Město je plné krásných parků, architektura je ukázkou kombinace klasiky s modernou. Lidé jsou neuvěřitelně vstřícní, usmívají se na vás a když slyší cizí jazyk, rádi si s Vámi povídají. Časem splynete s davem a získáte dojem, jako byste tu žili už dlouho. Cítíte se jako New Yorčané a nechcete se vrátit domů. Při návratu si pak odvážíte velkou porci pozitivní energie, kterou jste během pobytu načerpali. Za zmínku stojí Central Park, jeden z nejkrásnějších parků v srdci Manhattanu a centrum odpočinku i zábavy. 4 km dlouhý a 800 m široký park obklopují stovky stylových mrakodrapů. Lidé sem chodí sportovat, odpočívat a osvobodit se od ruchu města. ­Najdete tu desítky hřišť, zoologickou zahradu, jezera plná lodiček, desítky kilometrů tratí pro běžce, cyklisty nebo in line ­bruslaře, koncertní atria a spoustu dalšího. Panuje tu nádherná atmosféra a zajímavostí je, že park financují samotní obyvatelé. V New Yorku se určitě nevyhnete metru. Tento podzemní svět funguje od roku 1904 a denně přepraví přes 6 milionů ­cestujících. Jezdí se tu bez přestávky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. V 80. letech tu bývalo nebezpečno, ale dnes je to jeden z nejbezpečnějších a nejrychlejších místních dopravních prostředků. Nejhezčí doba pro návštěvu New Yorku je jaro nebo podzim, kdy město hýří barvami. Pro mě osobně je to nejhezčí město na světě a vždycky se sem budu rád vracet.

38

WWW.PROMENADA.CZ


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

New York - a City Which Never Sleeps Big Apple, as New York is often called, lies on the eastern coast of the U.S.A. and is the most populated city in America. No wonder, the city has great charisma; it ranks as one of the touristiest places in the world and is the centre of commerce, fashion and art. It is not important if by day or by night, streets are always full of people and you can feel incredible energy coming out from the city. The first meeting with New York is usually a shock. You will leave the subway for the first time and you can hear the hustle and bustle of the city all around, skyscrapers are towering above you and crowds of hurrying people are streaming past you. You do not know where to look first; you are just wandering around and making way to people, cars of scaffoldings. However, the longer you are in New York, the more you love it. It is like wine which you are gradually getting to like. The city is full of beautiful parks and architecture is a combination of classical and modern styles. People are incredibly friendly and helpful, they smile at you and when they hear a foreign language, they like talking to you. You will merge with the crowd in the course of time and get an impression that you have been living here for a long time. You feel to be New Yorkers and do not want to go back home. On your departure you are taking home a huge portion of energy you have drawn during your stay here. Central Park, one of the most wonderful parks in the very heart of Manhattan and a centre of relaxation and entertainment, is especially worth mentioning. The 4-kilometre-long and 800-metre wide park is surrounded by hundreds of stylish skyscrapers. People come here to do sport, have a rest and relax from the busy city. You can find tens of sports grounds, zoo, lakes full of boats, tens of kilometres of tracks for runners, bikers or in-line skaters, concert atria and lots of other things here. The atmosphere here is beautiful and it is also interesting that the park is financed by inhabitants themselves. When in New York, you cannot avoid the subway. This underground world has been in operation since 1904 and it transports more than 6 million passengers every day. There are no breaks; the trains go 24 hours a day and 365 days a year. It used to be dangerous in the 1980s but it is one of the safest and fastest local means of transport today. The most beautiful time to visit New York is spring or autumn when the city is ablaze with colours. For me personally, it is the nicest city in the world and I will always be happy to come back.

Нью-Йорк - город, который никогда не спит Big Apple, как часто называют Нью-Йорк, расположен на восточном побережье США и является самым многонаселенным городом Америки. И это неудивительно; город обладает огромной харизмой, относится к самым посещаемым туристами городам в мире и является центром торговли, моды и искусства. Здесь не играет роли, ночь ли это или день, улицы все время полны людей, и чувствуется невероятная энергия города. Первая встреча с Нью-Йорком вызывает шок. Вы выходите из метро, и сразу вокруг вас слышен шум большого города, над вами возвышаются небоскребы, a мимо вас несутся толпы спешащих людей. Сначала вы не знаете, на что сразу посмотреть, и только растерянно блуждаете по улицам, уклоняясь от людей, машин и строительных лесов. Но чем дольше вы находитесь в Нью-Йорке, тем сильнее влюбляетесь в него. Это как вино, которое постепенно становится вашим излюбленным. Город полон красивых парков, архитектура служит примером комбинации классики с модерном. Люди невероятно отзывчивы, улыбаются вам, а когда слышат иностранный язык, с удовольствием с вами поговорят. Со временем вы сольетесь с толпой, и у вас сложится впечатление, как будто вы живете здесь уже давно, чувствуете себя стопроцентным жителем Нью-Йорка и не хотите вернуться домой. Покидая город, вы увозите с собой большую порцию позитивной энергии, полученной здесь. Упомянуть стоит и Централ-Парк, один из самых красивых парков в сердце Манхэттена и центр отдыха и развлечений. Парк длиной 4 километра и шириной 800 метров окружают сотни небоскребов. Люди приходят сюда заниматься спортом, отдыхать от городской суеты. Здесь вы найдете десятки игровых площадок, зоосад, озера, полные лодок, десятки километров дорожек для бегунов, велосипедистов или роликобежцев, концертные атриумы и многое другое. Здесь царит великолепная атмосфера, и примечательным является тот факт, что парк финансируют сами жители. В Нью-Йорке вы наверняка не избежите поездки в метро. Этот подземный мир существует с 1904 года, и ежедневно этим средством сообщения пользуются более 6 миллионов человек. Метро работает круглые сутки 365 дней в году. В восьмидесятых здесь бывало небезопасно, но сегодня это одно из самых безопасных и быстрых средств сообщения. Лучшее время для посещения Нью-Йорка – весна или осень, когда город сверкает всеми цветами. Лично для меня он является самым красивым городом в мире, и я всегда буду рад вернуться сюда.

WWW.PROMENADA.CZ

39


Loketské

kulturní léto 2015 Kultursommer in Loket 2015 Cultural Summer in Loket 2015 Локетское культурное лето-2015

Tři dny plné divadla a hudby Město Loket letos hostí již 14. ročník festivalu Loketské kulturní léto. V přírodním amfiteátru se mohou diváci těšit na koncertní verzi muzikálu BÍDNÍCI, ve které se naposledy jako Jean Valjean představí Jan Ježek. Z dalších osobností zmiňme například Jiřího Korna v roli Thénardiera nebo Jitkou Čvančarovou jako Fantine. S Loketským kulturním létem je již léta spjata Dvořákova RUSALKA, na kterou nezapomněli organizátoři ani letos. Přírodní amfiteátr s řekou Ohří a hradem Loket v pozadí tvoří dokonalou kulisu pro tento pohádkový příběh s postavami víl, lesních žínek, vodníka a ježibaby. Na nádvoří hradu Loket uvede Divadlo A. Dvořáka Příbram nestárnoucí příběh Nikoly Šuhaje loupežníka BALADA PRO BANDITU. Hrát a zpívat v hlavních rolích budou Pavel Batěk a Anna Fixová. Program 16. července Balada pro banditu / hrad Loket 17. července Bídníci / koncertní verze muzikálu / amfiteátr Loket 18. července Rusalka / amfiteátr Loket Představení začínají ve 21 hodin.

40

WWW.PROMENADA.CZ


Foto archiv LKL, www.kvpoint.cz - databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Drei Tage voll Theater und Musik

Три дня, полные театра и музыки

Die Stadt Loket wird den schon 14. Jahrgang des Festivals Kultursommer in Loket veranstalten. Im Freilichttheater können sich Zuschauer auf eine Konzertversion des Musicals LES MISÉRABLES freuen, in der Jan Ježek die Rolle von Jean Valjean zum letzten Mal spielen wird. Von weiteren Persönlichkeiten erwähnen wir z.B. Jiří Korn in der Rolle von Thénardier oder Jitka Čvančarová, die Fantine spielt. Mit dem Kultursommer in Loket wird schon lange Jahre Dvořáks Oper DIE NIXE (Rusalka) verbunden und die Veranstalter haben sie auch in diesem Jahre nicht vergessen. Das Naturlichttheater mit dem Fluss Ohře und der Burg Loket in dem Hintergrund ist eine ideale Kulisse für diese Märchengeschichte mit Feen, Waldnymphen, einem Wassermann und einer alten Hexe. Das Theater A. Dvořák Příbram wird auf dem Burghof der Burg Loket die nicht alternde Geschichte von Nikola Šuhaj dem Räuber - BALLADE FÜR DEN BANDITEN - spielen. In den Hauptrollen werden Pavel Batěk und Anna Fixová spielen und singen.

В этом году город Локет принимает уже 14-й фестиваль Локетское культурное лето. В природном амфитеатре зрители увидят мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ (в концертном исполнении), в котором в последний раз в роли Жана Вальжана выступит Ян Ежек. Из прочих личностей следует упомянуть, например, Иржи Корна в роли Тенардье или Итку Чванчарову в роли Фантины. С Локетским культурным летом уже несколько лет тесно связана опера А. Дворжака РУСАЛКА, о которой организаторы фестиваля не забыли и в этом году. Природный амфитеатр с рекой Огрже и замком Локет на заднем плане создает идеальную декорацию для этой сказки с виллисами, лесными нимфами, водяным и бабой-ягой. Во дворе замка Локет Пршибрамский театр имени А. Дворжака представит нестареющую историю Николы Шугая разбойника БАЛЛАДА О БАНДИТЕ. Главные роли исполняют Павел Батек и Анна Фиксова.

PROGRAMM

ПРОГРАММА

16. Juli Ballade für den Banditen / Burg Loket 17. Juli Les Misérables / eine Konzertversion des Musicals / Freilichttheater Loket 18. Juli Die Nixe / Freilichttheater Loket Vorstellungen beginnen um 21 Uhr.

16 июля Баллада о бандите / замок Локет 17 июля Отверженные / мюзикл в концертном исполнении / амфитеатр Локет 18 июля Русалка / амфитеатр Локет Представление начинается в 21 час.

Three Days Full of Theatre and Music The town of Loket will play host to already the 14th year of the festival Cultural Summer in Loket. Visitors can look forward to a concert version of the musical LES MISÉRABLES in the open-air theatre where the part of Jean Valjean will be played by Jan Ježek for the last time. Of other ­actors let us mention Jiří Korn, who will play Thénardier, or Jitka Čvančarová in the part of Fantine. Dvořák’s opera THE NYMPH has been connec­ ted with the Cultural Summer in Loket for years and organizers did not forget it this year either. The open-air theatre with the Ohře River and the Loket castle in the background create a perfect scene for this fairy-tale story with characters of fairies, wood nymphs, a water sprite and a witch. The A. Dvořák Theatre Příbram will perform the timeless story of Nikola Šuhaj the bandit, the BALLAD FOR THE BANDIT, in the courtyard of the ­Loket castle. Pavel Batěk and Anna Fixová will play and sing the main parts. PROGRAMME 16th July Ballad for the Bandit / Loket castle 17th July Les Misérables / a concert version of a musical / open-air theatre Loket 18th July The Nymph / open-air theatre Loket Performances start at 9 p.m.

www.festivalloket.cz

www.festivalloket.cz/vstupenky www.facebook.com/LoketskeKulturniLeto www.colosseumticket.cz/cz/vsechny-organizace/loket-kulturni

WWW.PROMENADA.CZ

41


ČERVENEC

S KARLOVARSKÝM SYMFONICKÝM ORCHESTREM Karlovarský symfonický orchestr sice ukončil svou 180. koncertní sezónu, radost posluchačům však přináší i v letních prázdninových měsících. V první polovině července, kdy město žije Mezinárodním filmovým festivalem, se KSO představí symfonickým koncertem pod širým nebem v areálu Rolava a dále uvedením houslového koncertu Antonia Vivaldiho Čtvero ročních období na terase Café Vienna hotelu Imperial. Jako sólista se představí koncertní mistr KSO, houslista Jakub Sedláček. V rámci Dne města při filmovém festivalu vystoupí KSO na multižánrovém koncertě s legendární maďarskou rockovou skupinou Omega v Letním kině. Letní měsíce patří tradičně především kolonádním koncertům a na červenec jich KSO připravil hned dvacet. Většinu z nich také orchestr sám odehraje: symfonické koncerty zazní na Mlýnské kolonádě, komorní koncerty těles tvořených hráči KSO pak na kolonádě Tržní. Tradiční repertoár zahrnuje skladby Dvořáka, Strausse, Labitzkého, Rossiniho a dalších hudebních velikánů. Termíny všech koncertů najdete na protější straně. Karlovarský symfonický orchestr se i v létě těší na své posluchače.

July with the Karlovy Vary Symphony Orchestra

Although the Karlovy Vary Symphony Orchestra has finished its 180th season, it will keep pleasing its listeners in the summer holiday months. In the first half of July, when the International Film Festival takes place in the town, the Karlovy Vary Orchestra will present itself with a symphony concert in the open air on the Rolava grounds and then with Antonio Vivaldi´s violin concert Four Seasons on the terrace of Café Vienna in the Imperial Hotel. The soloist will be the concert master of the KSO, the violinist Jakub Sedláček. The KSO will also play at a multigenre concert with the legendary Hungarian rock group Omega in the open-air theatre on the Day of the Town, which is a part of the festival programme. Open-air concerts are traditionally connected with the summer and the KSO has prepared twenty of them for July. The orchestra itself will play most of them: symphony concerts will be heard in the Mill Colonnade while chamber concerts played by orchestras consisting of the members of the KSO will take place in the Market Colonnade. The traditional repertoire includes compositions by Dvořák, Strauss, Labitzký and Rossini and other geniuses of music. The dates of all concerts are available on the opposite page. The Karlovy Vary Orchestra is looking forward to its listeners in summer too.

Июль с Карловарским симфоническим оркестром

Хотя Карловарский симфонический оркестр и завершил свой 180-й концертный сезон, радость своим слушателям он приносит и в летние каникулярные месяцы. В первой половине июля, когда город живет Международным кинофестивалем, КСО выступит с симфоническим концертом под открытым небом в ареале Ролава, а также исполнит цикл концертов Антонио Вивальди Времена года на террасе Café Vienna отеля Империал. Солист - концертмейстер КСО, скрипач Якуб Седлачек. В рамках Дня города в ходе кинофестиваля КСО выступит на мультижанровом концерте с легендарной венгерской рок-группой Омега в Летнем кинотеатре. В летние месяцы в Карловых Варах проходят, главным образом, традиционные променад-концерты, на июль этого года КСО запланировал двадцать таких концертов. Большую их часть проведет сам оркестр: симфонические концерты пройдут на Млынской колоннаде, камерные концерты творческих коллективов, состоящих из музыкантов КСО, состоятся на Рыночной колоннаде. Традиционный репертуар включает произведения Дворжака, Штрауса, Лабицкого, Россини и прочих великих композиторов. Расписание всех концертов вы найдете на следующей странице. Карловарский оркестр и летом ждет своих слушателей.

kso

www. 42

WWW.PROMENADA.CZ

.cz

Jakub Sedláček Якуб Седлачек


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

EN Jul 5th-7th Sun-Tue, every Wed-Sat 9 p.m., Music and dance evenings RU 5.-7.7 вс-вт, каждую ср-сб 21 час., Музыкальные и танцевальные вечера

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада CZ 12.7. ne 16 hod., 15.7. st 15 hod., 23.-26.7. čt-ne 15 hod., Promenádní koncerty DE 12.7. So 16 Uhr, 15.7. Mi 15 Uhr, 23.-26.7. Do-So 15 Uhr, Promenadenkonzerte EN Jul 12th Sun 4 p.m., Jul 15th Wed 3 p.m., Jul 23rd-26th Thu-Sun 3 p.m., Open-air concerts RU 12.7 вс 16 час., 15.7 ср 15 час., 23.-26.7 чт-вс 15 час., Променад-концерты

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz

Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500, www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Сцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 16.7. čt 19.30 hod., Letní komorní koncert, J. Sedláček-housle, M. Ondráček-violoncello, J. Šimandl-klavír. 25.7. so 19.30 hod., Letní operní koncert, účastníci Mistrovských pěveckých kurzů D. Livorové. DE 16.7. Do, 25.7. Sa 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN Jul 16th Thu, 25th Sat 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 16.7 чт, 25.7 сб 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 14., 28.7. út, 16., 30.7. čt 16 hod., Varhanní koncerty Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/flétna/housle & harfa/ hoboj & varhany. DE 14., 28.7. Di, 16., 30.7. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Jul 14th, 28th Tue, Jul 16th, 30th Thu 4 p.m., Organ concerts RU 14., 28.7 вт, 16., 30.7 чт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz CZ 14.7. út 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu. 29.7. st 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. DE 14.7. Di 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 29.7. Mi 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens EN Jul 14th Tue 7.30 p.m., Glenn Miller Story Jul 29th Wed 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens RU 14.7 вт 19.30 час., Glenn Miller Story 29.7 ср 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор

T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz 5.7. ne, 7.7. út, každou st-so 21 hod., Hudební a taneční večery 6.7. po 21 hod., Dan Bárta feat - En.dru beat DE 5.-7.7. So-Di, jeden Mi-Sa 21 Uhr, Musik- und Tanzabende CZ

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада CZ 13.-14.7. po-út 16.30 hod., 16.-18.7. čt-so 16.30 hod., 19.7. ne 10 hod., 21.-22.7. út-st 16.30 hod., 28.-31.7. út-pá 16.30 hod., Promenádní koncerty KSO 21.7. út 14.30 hod., St. Crispin’s School DE 13.-14.7. Mo-Di 16.30 Uhr, 16.-18.7. Do-Sa 16.30 Uhr, 19.7. So 10 Uhr, 21.-22.7. Di-Mi 16.30 Uhr, 28.-31.7. Di-Fr 16.30 Uhr, Promenadenkonzerte des Karlsbader Symphonieorchesters 21.7. Di 14.30 Uhr, St. Crispin’s School EN Jul 13th-14th Mon-Tue 4.30 p.m., Jul 16th-18th Thu-Sat 4.30 p.m., Jul 19th Sun 10 a.m., Jul 21st-22nd Tue-Wed 4.30 p.m., Jul 28th-31st Tue-Fri 4.30 p.m., Open-air concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra Jul 21st Tue 2.30 p.m., St. Crispin’s School RU 13.-14.7 пн-вт 16.30 час., 16.-18.7 чт-сб 16.30 час., 19.7 вс 10 час., 21.-22.7 вт-ср 16.30 час., 28.-31.7 вт-пт 16.30 час., Променад-концерты Карловарского симфонического оркестра 21.7 вт 14.30 час., St. Crispin’s School

CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 28.7. út 20 hod., Komorní koncert, J. Maixnerová. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 28.7. Di 20 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Jul 28th Tue 8 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 28.7 вт 20 час., Камерный концерт

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery DE jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные

и танцевальные вечера

Hotel Imperial • Отель Империал

Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. 3.7. pá, 7.7. út 16.30 hod., Promenádní koncerty KSO, A. Vivaldi: Čtvero ročních období, J. Sedláček-housle. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. 3.7. Fr, 7.7. Di 16.30 Uhr, Promenadenkonzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. Jul 3rd Fri, Jul 7th Tue 4.30 p.m., Open-air concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š. 3.7 пт, 7.7 вт 16.30 час., Променад-концерты Карловарского симфонического оркестра

Letní kino

Slovenská 2003 CZ 8.7. st 18 hod., Omega & Karlovarský symfonický orchestr, multižánrový projekt s legendární maďarskou rockovou skupinou, sk. Olympic j.h. Dirigent: J. Kučera.

Areál Rolava Třeboňská ul.

CZ 1.7. st 19.30 hod., Mimořádný symfonický open air koncert KSO, A. Dvořák: Novosvětská, G.F. Händel: Vodní hudba, W.A. Mozart: Malá noční hudba. Dirigent: J. Mikoláš. 25.7. so 17 hod., Petr nebo Pavel, country.

Kostel sv. Anny

Sedlec, info % 353 563 621 CZ 18.7. so 13 hod., Rock in Sedlec, benefiční koncert ve prospěch obnovy kostela. WWW.PROMENADA.CZ

43


Kluby Clubs Club Imperial - Hotel Imperial

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz

Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 17.7. pá 11 hod. DE 17.7. Fr 11 Uhr EN Jul 17th Fri 11 a.m. RU 17.7 пт 11 час.

Carlsbad Classic 2015 Start - hotel Thermal, I.P. Pavlova 11, info % 777 654 354

Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. CZ

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com 44

WWW.PROMENADA.CZ

každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 3.7. pá 20.30 hod., Jazz Kvé, karlovarská jazzová formace pod vedením bubeníka I. Pelce vybírá repertoár z bohaté studnice standardů od Ellingtona až po Davise. 10.7. pá 20.30 hod., Jamie Marshall, skvělý anglický písničkář spolupracující se špičkou světové rock a pop scény. 17.7. pá 20.30 hod., Karel Růžička jr. Quartet, syn vynikajícího českého jazzového klavíristy, saxofonista a hudební skladatel ve své vrcholné životní formě. 24.7. pá 20.30 hod., Pavel Wlosok Quartet, český pianista žijící dlouhodobě v USA a jeho kvartet prezentující nejen vlastní tvorbu. 31.7. pá 20.30 hod., Super Trio WUH, úpravy jazzových standardů i originální kompozice členů tria - amerického pianisty S. Wilkinse, jednoho z nejlepších evropských kontrabasistů F. Uhlíře a české bubenické legendy J. Helešice.

Kino Drahomíra

CZ 17.7. pá 14 hod., 18.7. so 9 hod., soutěž automobilových veteránů DE 17.7. Fr 14 Uhr, 18.7. Sa 9 Uhr, Wettbewerb von Veteranenwagen EN Jul 17th Fri 2 p.m., Jul 18th Sat 9 a.m., competition of car veterans RU 17.7 пт 14 час., 18.7 сб 9 час., конкурс старинных автомобилей

31.7.-2.8. pá-ne, mezinárodní závod historických vozidel 31.7.-2.8. Fr-So, internationaler Wettbewerb historischer Wagen EN Jul 31st-Aug 2nd Fri-Sun, international competition of historical vehicles RU 31.7-2.8 пт-вс, международное соревнование старинных автомобилей

Karlovarská Sanssouci Veteran Rallye • Karlsbader Sanssouci Veteran-Rally • Karlovy Vary Sanssouci Veteran Rally • Карловарское Сан-суси ралли старинных автомобилей

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 2.7. čt 17.40 hod, Shakespearovy sonety, jak je číst, jak je interpretovat, jak jim naslouchat a jak jim rozumět, prozradí překladatel a profesor anglistiky M. Hilský.

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

CZ

DE

Filmová lázeň nám. Dr. M. Horákové 2 - dvorek CZ 4.-12.7. so-ne 13-18 hod., fotografická performance, improvizovaný fotoateliér

Animační odpoledne pro děti

Spa Resort Sanssouci, hotel Thermal, hotel Marttel, info % 777 277 199

areál Rolava CZ 16., 23., 30.7. čt 16 hod.

Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom a tour round the building, historical photographs, from Jul 13th. Permanent exhibition. Spas without borders, period exhibits connected with the phenomena of balneology and bathing, privat-view in the course of the month, till Nov 30th. RU Зал Цандера, Императорская ванная - осмотр, старинные фотографии, с 13.7. Постоянная выставка. Курорты без границ - эпохальные экспонаты связанные с феноменом бальнеолечения и купания, вернисаж в течение месяца, до 30.11.

CZ

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz CZ Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna - prohlídka, historické fotografie, od 13.7. Stálá expozice. Lázně bez hranic - dobové exponáty spojené s fenoménem lázeňství a koupání, vernisáž v průběhu měsíce, do 30.11. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad - Besichtigung, historische Fotografien, vom 13.7. Dauerausstellung. Kurorte ohne Grenzen - zeitgemässe Ausstellungsstücke, die mit dem Phänomen des Badewesens und Badens verbunden sind, vernissage im Verlaufe des Monats, bis 30.11.

EN

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка. CZ


Sport • Спорт Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz 6.7. po, 8.7. st, V.I.P. turnaje Mezinárodního filmového festivalu • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 5.7. ne 14 hod., Dostihový den Mezinárodního filmového festivalu, Letní cena klisen, Pohár Josefa Váni. • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz Koupaliště • Badeplätze • Swimming • Пляжи Areál Rolava, koupaliště Ostrov, koupaliště Nová Role, koupaliště a nádrž Michal v Sokolově ad.

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz 9.7. čt, V.I.P. turnaj Mezinárodního filmového festivalu • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Hitradio Dragon Promenada 18.03.15 20:29 Page 1

Karlovy Vary 99,7 FM – Mariánské Lázně 102,8 FM – Cheb 90,0 FM – Sokolov 102,9 FM – Tachov 98,3 FM – Aš 90,0 FM

www.hitradiodragon.cz


Galerie Galerien • Galleries • Галереи

Hotel Imperial • Oтель Империал

Na Ochozu

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112

CZ Lois Athearn, Ellie Havel Thomas, Diane O’Connell, David Schlegel, Rita Shulak, Sibylla Voll - díla umělců z partnerského města Carlsbad (USA), vernisáž 29.7. v 17 hod., do 30.8. DE Werke der Künstlern aus der Partnerstadt Carlsbad (USA), vom 29.7. bis 30.8. EN Works by the artists from the partner town Carlsbad (U.S.A.), from Jul 29th till Aug 30th. RU Работы художников из города-партнера Карлсбада (США), с 29.7 до 30.8.

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Písmo, obraz, film - Miroslav Pechánek - práce respektovaného typografa, grafika a designéra, vernisáž 4.7. v 17 hod., do 2.8. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Schrift, Bild und Film - Miroslav Pechánek - Werke eines respektierten Typographen, Graphikers und Designers, vom 4.7. bis 2.8. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. The script, the picture and film - Miroslav Pechánek works by a respected typographer, graphic artist and a designer, from Jul 4th till Aug 2nd. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Шрифт, живопись, фильм - Мирослав Пеханек - работы авторитетного типографа, графика и дизайнера, с 4.7 до 2.8.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

CZ Jolana Moravcová - fotografie, do 5.7. Jana Košková - obrazy, vernisáž 6.7. v 17 hod., do 2.8. DE Jolana Moravcová - Fotografien, bis zum 5.7. Jana Košková - Bilder, vom 6.7. bis 2.8. EN Jolana Moravcová - photographs, till Jul 5th. Jana Košková - paintings, from Jul 6th till Aug 2nd. RU Йолана Моравцова - фотографии, до 5.7. Яна Кошкова - живопись, с 6.7 до 2.8.

Vřídelní kolonáda, % 602 576 963

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея • Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ Aj trochu dizajnu - Patrik Illo - sklo, do 3.10. DE Patrik Illo - Glas, bis zum 3.10. EN Patrik Illo - glass, till Oct 3rd. RU Патрик Илло - стеклo, до 3.10.

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Karlovarští výtvarníci - obrazy, grafika, keramika, porcelán, plastiky, sochy, sklo, do 9.7. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Karlsbader bildende Künstler - Bilder, Graphik, Keramik, Porzellan, Plastik, Skulpture, Glas, bis zum 9.7.

CZ Hořínek & Knapek & Šteker - obrazy, do 12.7. Jarmila Linhová - obrazy, vernisáž 13.7. v 17 hod., do 14.9. DE Hořínek & Knapek & Šteker - Bilder, bis zum 12.7. Jarmila Linhová - Bilder, vom 13.7. bis 14.9. EN Hořínek & Knapek & Šteker - paintings, till Jul 12th. Jarmila Linhová - paintings, from Jul 13th till Sep 14th. RU Горжинек & Кнапек & Штекер - живопись, до 12.7. Ярмила Линхова - живопись, с 13.7 до 14.9.

Drahomíra

EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. Karlovy Vary artists - paintings, graphic works, ceramics, porcelain, sculptures, glass, till Jul 9th. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Карловарские художники - живопись, графика, керамика, фарфор, скульптура, стекло, до 9.7.

Minea • Минеа Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Kamila Štanclová & Dušan Kállay - grafiky, vernisáž 2.7. v 17 hod., do 31.8.

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Kouzelné světy Karla Zemana - projekce, originální kostýmy a doplňky z filmů, vernisáž 4.7. v 15.30 hod., do 30.8. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Zauberwelten von Karel Zeman - Filmschau, historische Kostüme und Gegenstände aus Filmen, vom 4.7. bis 30.8. EN History of the building. Permanent exhibition. Magical worlds of Karel Zeman - a film show, original costumes ad objects from films, from Jul 4th till Aug 30th. RU История объекта. Постоянная выставка. Волшебный мир Карела Земана - проекция, оригинальные костюмы и аксессуары из фильмов, с 4.7 до 30.8.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz

CZ

46

WWW.PROMENADA.CZ

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 CZ 15. festival uměleckého skla - mezinárodní výstava uměleckého skla, od 5.7. do 31.8. DE 15. Kunstglas-Festival - internationale KunstglassAusstellung, vom 5.7. bis 31.8. EN 15th Art Glass Festival - international exhibition of art glass, from Jul 5th till Aug 31st. RU 15-ий фестиваль художественного стекла международная выставка художественного стекла, с 5.7 до 31.8.

CZ Arteliér Drawetc - design a život, vernisáž 3.7. ve 20.30 hod., do 11.9.

Krajská knihovna Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ Příběh statistiky - od počátků lidstva až po současnost, vernisáž 1.7. v 17 hod., do 27.8. Film, foto, design, exhibition - studentské práce, od 1.7. do 27.8.


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 3.-11.7. pá-so, 50. mezinárodní filmový festival 13.-15.7. po-st 17 hod., Méďa 2 (Ted 2), USA 2015, Č, 15N. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. 13.-15.7. po-st 19.30 hod. - 3D, Terminátor Genisys, USA 2015, T, #. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu. 16.-19.7. čt-ne 15 hod. - 3D, Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 16.-19.7. čt-ne 17 hod. - 3D, Ant-Man, USA 2015, Č, #. Hrdinové už větší nebudou… 16.-17.7. čt-pá 19.30 hod., Terminátor Genisys (viz 13.-15.7.) 18.-19.7. so-ne 19.30 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná.

30.-31.7. čt-pá 17 hod., Daleko od hlučícího davu (Far from the Madding Crowd), USA/VB 2015, T, #. Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala.

22.7. st 19.30 hod., V hlubinách (Pioneer), Nor./Fin./Švéd. 2013, T, #. Na začátku 80. let se v Norsku rozmohl doslova ropný boom. Petter, profesionální potápěč, a jeho bratr Knut mají potřebnou disciplínu, sílu a odvahu, aby se vydali na nejnebezpečnější misi na světě - na dno Severního moře.

30.-31.7. čt-pá 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation), USA 2015, T, 12N. Agent Ethan Hunt se vrací!

23.-24.7. čt-pá 17 hod., 25.-26.7. so-ne 14.30 hod., V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

23.7. čt 19.30 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeštíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života.

1.7. st 19.30 hod., Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha (Nao Pare na Pista), Brazil. 2014, T, 12N. Pokus o sebevraždu, pobyty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech konfliktech to je bilance mládí jednoho z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob.

24.7. pá 19.30 hod., Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha (viz 1.7.) 25.-26.7. so-ne 17 hod., Papírová města (Paper Towns), USA 2015, T, #. Quentin je normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta ho jednoho dne nečekaně vtáhne do podivuhodného dobrodružství.

3.-11.7. pá-so, 50. mezinárodní filmový festival 12.7. ne 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

25.7. so 19.30 hod., Slepá (Blind), Nor. 2014, T, 15N. Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem.

20.-22.7. po-st 19.30 hod., Ant-Man (viz 16.-19.7.)

26.7. ne 19.30 hod., Evangelium podle Brabence, ČR 2014, #. Kniha rozhovorů novinářky Renaty Kalenské se členem Plastic People Vratislavem Brabencem zachycovala nejen vzpomínky na undergroundovou éru, ale také autorčiny zážitky s touto svéráznou osobností.

21.-22.7. út-st 19.30 hod., Domácí péče (viz 18.-19.7.)

27.-28.7. po-út 19.30 hod., Domácí péče (viz 16.-17.7.)

23.-26.7. čt-ne 15 hod., V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou.

28.7. út 17 hod., Život je život (viz 12.7.)

20.7. po 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

23.-24.7. čt-pá 19.30 hod., Bez kalhot XXL (Magic Mike XXL), USA 2015, T, #. Tři roky poté, co Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra, se i zbývající členové striptérské skupiny chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém… 25.-26.7. so-ne 19.30 hod., Méďa 2 (viz 13.-15.7.) 27.-29.7. . po-st 17 hod., Papírová města (Paper Towns), USA 2015, T, #. Quentin je normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta ho jednoho dne nečekaně vtáhne do podivuhodného dobrodružství. 27.-29.7. po-st 19.30 hod. - 3D, Terminátor Genisys (viz 13.-15.7.) 30.-31.7. čt-pá 15 hod. - 3D, V hlavě (viz 23.-26.7.)

29.7. st 19.30 hod., Stud (Shame), VB 2011, T, 15N. Půlnoční kovboj pro 21. století. Stejná témata, stejná síla, jiné řešení.

15.7. st 19.30 hod., Daleko od hlučícího davu (Far from the Madding Crowd), USA/VB 2015, T, #. Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala.

30.-31.7. čt-pá 19.30 hod., Iracionální muž (Irrational Man), USA 2015, T, #. Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života. Obrat nastává poté, co se zamiluje do své studentky.

16.-17.7. čt-pá 19.30 hod., 18.-19.7. so-ne 17 hod., 20.-21.7. po-út 19.30 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná.

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421.

Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu

3.7. pá 18 hod., Filmová kavárna Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

18.-19.7. so-ne 19.30 hod., Bez kalhot XXL (Magic Mike XXL), USA 2015, T, #. Tři roky poté, co Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra, se i zbývající členové striptérské skupiny chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém…

denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem.

Pořady a pozorování oblohy

Jugoslávská 16, % 353 225 861

18.-19.7. so-ne 14.30 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko.

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий

CZ

Armády spásy

každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé. DE

EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421.

inzerce

23.-26.7. čt-ne 15 hod. - 3D, Ant-Man (viz 16.-19.7.)

13.-14.7. po-út 19.30 hod., Terminátor Genisys, USA 2015, T, #. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu.

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

WWW.PROMENADA.CZ

47


48

WWW.PROMENADA.CZ


Vítejte v areálu Sv. Linhart

v lázeňských lesích

WELCOME TO THE GROUNDS OF ST LINHART IN SPA WOODS ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В АРЕАЛЕ СВ. ЛЕОНАРД, НАХОДЯЩЕМСЯ В ЛЕСАХ КУРОРТА

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. realizují řadu česko-bavorských projektů, které pomáhají oživit nově zrekonstruovaný areál Sv. Linhart. Projít si tu můžete obory se zvířaty, v okolí se nacházejí zajímavé naučné stezky: stezka dendrologická a stezka se siluetami zvířat v životní velikosti. Nově je doplňuje malá stezka v korunách stromů. Areál zahrnuje i přírodní lanové centrum, kde mohou návštěvníci prověřit svoji fyzickou zdatnost na různě náročných trasách. Poté je možné občerstvit se v malé kavárně. V areálu je také výstavní prostor, kde může vystavovat zdarma každý, kdo se má čím pochlubit. V prostoru Sv. Linharta se konají akce pro širokou veřejnost. 

The contributory organisation Spa Woods Karlovy Vary is implementing a number of Czech and Bavarian projects which help to bring life to the recently renovated grounds St Linhart. You can walk in game parks with animals and there are interesting instructive paths in the neighbourhood: a dendrological path and a path with life-sized silhouettes of animals. They have been recently complemented with a short path in the crowns of trees. The grounds include a rope centre where visitors can check their fitness and prowess on tracks of different arduousness. Then you can refresh yourself in a small café. There is also an exhibition room at St Linhart where everyone who has something to be proud of can exhibit. Events for the wide public are held on St Linhart grounds.

Бюджетная организация Леса курорта Карловы Вары реализует ряд чешско-баварских проектов, которые помогают оживить вновь реконструированный ареал Св. Леонард. Здесь вы можете пройти над загонами для зверей, тут же находятся интересные экскурсионные дороги: дендрологическая аллея и тропа с силуэтами животных в натуральную величину. Из нововве­ дений необходимо упомянуть дорожку в кронах деревьев. Ареал включает и природный канатный центр, где гости могут проверить свои физические способности на трассах разной сложности. Потом можно приятно посидеть в небольшом кафе. В ареале также имеется выставочное помещение, где каждый бесплатно может выставлять все, чем бы хотел похвалиться. В помещении Св. Леонарда проходят мероприятия для широкой общественности.

PROVOZNÍ DOBA

OPENING HOURS

ЧАСЫ РАБОТЫ

Dendrologická stezka, stezka se siluetami zvířat a obory se zvířaty: přístup bez omezení Lanové centrum, stezka v korunách stromů (za příznivého počasí): květen-červen, září-říjen, so-ne 12-19 hod. červenec-srpen, denně 12-19 hod.

The dendrological path and the path with animal silhouettes: the access is not limited The rope centre and the path in the crowns of trees (when the weather is good): May-Jun., Sep.-Oct., Sat-Sun 12 p.m.-7 p.m. Jul.-Aug., daily 12 p.m.-7 p.m.

Дендрологическая аллея, тропа с силуэтами зверей и загоны со зверями: без ограничений Канатный центр, дорожка в кронах деревьев (в хорошую погоду): май-июнь, сентябрь-октябрь, сб-вс 12-19 час. июль-август, ежедневно 12-19 час.

Kavárna s výstavními prostory: leden-červen, září-prosinec, so-ne 12-17 hod. červenec-srpen, denně 12-19 hod.

Café with an exhibition room: Jan.-Jun., Sep.-Dec., Sat-Sun 12 p.m.-5 p.m. Jul.-Aug., daily 12 p.m.-7p.m.

Kафе с выставочным помещением: январь-июнь, сентябрь-декабрь, сб-вс 12-17 час. июль-август, ежедневно 12-19 час.

Těšíme se na Vaši návštěvu • We are looking forward to your visit • Добро пожаловать

WWW.LLKV.CZ

WWW.PROMENADA.CZ

49


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

50

WWW.PROMENADA.CZ

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop)


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR

Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com www.carlsbad-plaza.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz www.pupp.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz ★★★★★ Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.atlantic-palace.cz www.hotelpalacky.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz www.quisisana-palace.com Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.richmond.cz www.retroriverside.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu www.savoywestend.cz Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz ★★★★ SUPERIOR Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.aquamarina.cz www.hotelromance.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz www.hotel-dvorak.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Grandhotel Ambassador Národní dům, Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.salvatorhotel.com www.grandhotel-ambassador.cz Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.hotelsalve.cz www.spa-hotel-imperial.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.panoramahotel.cz www.olympiahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.royalregent.cz www.hotelsmetana.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11, % 353 207 113, www.schlosspark.cz www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, ★★★★ www.thermal.cz Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz www.aura-palace.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz www.villa-charlotte.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.bristolgroup.cz www.villaritter.com Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.cajkovskij.com  www.windsor-carlsbad.cz Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, www.cajkovskij.com ★★★ SUPERIOR Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz ★★★ Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.pension-amadeus.cz www.interhotel-central.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.anglickydvur.com www.jeandecarro.com Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz www.kolonada.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz www.krasnakralovna.cz

Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz

Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

51


52

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


VYHLÍDKOVÝ AUTOVLÁČEK

RUNDFAHRTSZUG SIGHTSEEING TRAIN ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОПОЕЗД Hlavní pošta ‣ Divadelní nám. ‣ Gejzírpark ‣ Resort Poppy Březová a zpět • und zurück • and back • и обратно denně do 11.10. • täglich bis zum 11.10. • daily till Oct 11th • ежедневно до 11.10 JÍZDNÍ ŘÁD • FAHRPLAN • TIMETABLE • РAСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ % 353 505 353, WWW.DPKV.CZ

CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz WWW.PROMENADA.CZ 53 infolinka: +420 841 101 101


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 54

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza

WWW.PROMENADA.CZ

55


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

56

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

57


Kdyby kníže Metternich tušil... Kdyby diplomat Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859) věděl, co způsobí přenesením bolševníku velkolepého z ciziny do zámecké zahrady v Kynžvartu, určitě by od svého záměru ustoupil. On však v dobré víře, že obohatí zahradní plochy o vzrostlou, okrasnou rostlinu, přivezl nebezpečný invazivní druh, který ničí původní ekosystém. A právě Mariánskolázeňsko patří k oblastem, kde se bolševník nekontrolovaně rozšířil a kde už bylo do jeho likvidace investováno mnoho milionů korun. Nejúčinnější jsou zásahy chemické, ale masivnímu šíření zamezí i pasoucí se zvířata, vykopávání, ale hlavně včasné posekání rostliny před odkvetením, aby se zabránilo šíření semen. Příroda v okolí Mariánských Lázní je úchvatná. Až se tedy budete kochat nezapomenutelnými pohledy na zdejší šťavnaté louky a zdravé lesy, můžete narazit i na zmíněný bolševník. Nedotýkejte se ho; obsahuje fototoxické látky, které způsobují u člověka vyrážky a puchýře. A pokud už se potřísníte, omyjte postižené místo silným proudem vody a zabraňte přístupu světla.

Wenn Fürst Metternich geahnt hätte... Hätte der Diplomat Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859) ge­ wusst, was seine Übertragung des Riesen-Bärenklaus aus dem Ausland in dem das Schloss in Kynžvart umgebenen Garten verursacht, wäre er sicher von seiner Absicht abgegangen. Doch er glaubte, dass er den Garten um eine hochgewachsene Zierpflanze bereichern wird ohne zu wissen, dass er eine gefährliche invasive Art mitbrachte, die heute das ursprüngliche Ökosystem zerstört. Die Umgebung Marienbads gehört zu den Gebieten, wo sich der Riesen-Bärenklau unkontrolliert verbreitete und wo man schon viele Millionen in seine Liquidation investiert hat. Chemische Eingriffe sind am wirksamsten, aber auch weidende Tiere, Ausgrabung von Wurzeln und vor allem das rechtzeitige Hauen der Pflanze vor ihrem Verblühen vermeiden die Verbreitung von Samen. Die Natur in der Umgebung Marienbads ist faszinierend. Wenn Sie also die unvergesslichen Blicke auf hiesige saftige Wiesen und gesunde Wälder geniessen, können Sie auch auf den oben erwähnten Riesen-Bärenklau stossen. Berühren Sie ihn nicht, er enthält fototoxische Stoffe, die Ausschläge und Blasen verursachen. Wenn Sie sich doch mit dem Sanft beflecken, waschen Sie den betroffenen Körperteil unter einem starken Wasserstrom und vermeiden Sie den Zutritt von Licht.

58

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová

If Count Metternich Had Suspected... If the diplomat Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859) had known what he would cause by taking the giant hogweed from abroad to the garden surrounding the chateau in Kynžvart, he must have given up that idea. But he, in good faith that he would enrich the garden by an impressive decorative plant, brought with him home a dangerous invasive species which is now destroying the original ecosystem. And the region of Mariánské Lázně is one of those where the giant h ­ ogweed has spread uncontrollably and where millions of crowns have already been invested in its liquidation. Herbicides are the most ­effective but there are also other ways to prevent its massive spreading - ­grazing animals, digging up the roots and, first of all, timely cutting the plant before it is finished and starts spreading seeds. The nature in the neighbourhood of Mariánské Lázně is fascinating. And so when you are enjoying the views of local lush meadows and healthy woods, you can come across the above mentioned giant ­hogweed. Do not touch it, it contains phototoxic substances which cause phytophotodermatitis - a rash and blisters. When the sap does reach your skin, wash it immediately with a strong stream of water and avoid sunlight.

Если бы князь Меттерних знал... Если бы дипломат Kлеменс Венцель фон Меттерних (1773-1859) знал, чем обернется посадка привезенного из заграницы борщевика великолепного в парке замка в Кинжварте, он наверняка не стал бы этого делать. Однако князь, будучи уверен, что высокое, декоративное растение украсит сад, привез опасный, агрессивный сорняк, нарушающий существующее экологическое равновесие. И именно район Марианских Лазней стал тем местом, где борщевик бесконтрольно распространился, а на его ликвидацию уже были потрачены миллионы крон. Самыми эффективными явились химические меры, но массовому расширению могут также помешать пасущиеся звери, еще можно выкопать и, главное, вовремя выкорчевать растение перед тем, как оно отцветет, чтобы предотвратить самосев семян. Природа вокруг Марианских Лазней восхитительна. Когда ваш взор будет наслаждаться незабываемыми видами на здешние сочные луга и здоровые леса, вы можете наткнуться и на упомянутый борщевик. Не прикасайтесь к нему; он содержит фототоксические вещества, вызывающие у человека аллергическую реакцию в виде сыпи и волдырей. A если же нечаянно запачкаетесь, ополосните пострадавшее место сильной струей воды и следите, чтобы на него не попадал свет.

WWW.PROMENADA.CZ

59


Divadlo Theater • Theatre • Театр

DE 14., 21., 28.7. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jul 14th, 21st, 28th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 14., 21., 28.7 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz CZ 14., 21., 28.7. út 14-17 hod., Prohlídka divadla 2.7. čt 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Královny, tři ženy v jednom lázeňském pokoji. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 27.7. po 19.30 hod., Zítra to roztočíme, Jaroušku!, dvě hodiny smíchu a skvělých písní.

Dům Chopin Hlavní 47, % 354 595 567, www.kisml.cz 5.-19.7. ne-ne 10, 16 hod., Kapsa plná pohádek, letní open-air divadelní scéna.

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Jazzové lázně • Jazz-Bad • Jazz Spa • Джаз на курорте

1.7. st 15 hod., kolonáda, Eva Emerichová & Metropolitan Jazz Band Praha 2.7. čt 15 hod., kolonáda, Swing Studio Karlovy Vary 3.7. pá 15 hod., kolonáda, Big Band Karlovy Vary DE EN RU

27.6.-3.7. Sa-Fr 15 Uhr, Kolonnade, 15. Jazz Festival Jun 27th-Jul 3rd Sat-Fri 3 p.m., colonnade, 15th Jazz Festival 27.6-3.7 Sa-Fr, сб-сб 15 час., колоннада, 15-й фестиваль

Mariánskolázeňská nokturna 2015 • Маrienbader Nocturno 2015 • Nocturno of Mariánské Lázně 2015 • Марианские ноктюрны 2015 CZ 16.-25.7. 6. mezinárodní hudební festival a mistrovské kurzy www.kisml.cz CZ 27.6.-3.7. 15. ročník jazzového festivalu www.jazzove-lazne.cz

Další koncerty • Weitere Konzerte • Other сoncerts • Прочие концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

14.-15.7. út-st 17.05 hod., 16.7. čt 20 hod., 17.-18.7. pá-so 17.05 hod., 20.-24.7. po-pá 17.05 hod., Kolonádní koncerty

EN Jul 3rd, 10th, 17th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 3., 10., 17.7 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 3.7. pá 19.30 hod., Opera Gala, L. Albrechtová-soprán. Dirigent: M. Peschík. 10.7. pá 19.30 hod., Kouzlo operety, E. Štruplová-soprán. Dirigent: M. Peschík. 17.7. pá 19.30 hod., Opera Gala, L. Albrechtová-soprán. Dirigent: M. Peschík. DE 3., 10., 17.7. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters

60

WWW.PROMENADA.CZ

CZ 1.7. st 19.30 hod., Kytice operetních melodií, koncert ZSO, Š. Heřmánková-soprán, J. Nociar-tenor. Dirigent: F. Drs. 8.7. st 19.30 hod., The Backwards, jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě. 15.7. st 19.30 hod., Kouzelná řeč hudby, Linha Singers. 29.7. st 19.30 hod., Petr Beneš & Jeepers Creepers, jazz. DE 1.7. Mi 19.30 Uhr, Operettenkonzert des Westböhmischen Symphonieorchesters 8.7. Mi 19.30 Uhr, The Backwards (Beatles Revival) 15.7. Mi 19.30 Uhr, Linha Singers 29.7. Mi 19.30 Uhr, Petr Beneš & Jeepers Creepers EN Jul 1st Wed 7.30 p.m., Operetta concert of West Bohemian Symphony Orchestra Jul 8th Wed 7.30 p.m., The Backwards (Beatles Revival) Jul 15th Wed 7.30 p.m., Linha Singers Jul 29th Wed 7.30 p.m., Petr Beneš & Jeepers Creepers

16.7. čt 20 hod., kolonáda, Prolog účastníků festivalu 17.7. pá 20 hod., Městské divadlo, Zahajovací koncert 18.7. so 20 hod., dům Chopin, Koncert studentů evropských hudebních akademií 20.7. po 20 hod., dům Chopin, Komorní koncert pro violoncello a klavír 21.7. út 20 hod., dům Chopin, Koncert studentů evropských hudebních akademií 22.7. st 20.30 hod., zámek Kynžvart, Zámecký koncert 23.7. čt 20 hod., Anglikánský kostel, Koncert studentů evropských hudebních akademií 24.7. pá 20 hod., Městské divadlo, Závěrečný koncert 25.7. so 19 hod., dům Chopin, Absolventský koncert účastníků mistrovských kurzů 16.-25.7., 6. internationales Musikfestival und Meisterkurse. Jul 16th-25th, 6. international music festival and master’s courses. RU 16.-25.7, 6-й международный музыкальный фестиваль и мастер-классы. DE

EN

RU 1.7 ср 19.30 час., Опереточный концерт Западночешского симфонического оркестра 8.7 ср 19.30 час., The Backwards (Beatles Revival) 15.7 ср 19.30 час., Linha Singers 29.7 ср 19.30 час., Петр Бенеш & Jeepers Creepers

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade • Курортная колоннада CZ 5.7. ne 10.30 hod., 6.7. po 10.30, 16 hod., 7.7. út 10.30 hod., 8.7. st 10.30, 16 hod., 9.7. čt 16 hod., 11.7. so 16 hod., 13.-14.7. po-út 10.30, 16 hod., 15.-16.7. st-čt 16 hod., Kolonádní koncerty DE 5.7. So 10.30 Uhr, 6.7. Mo 10.30, 16 Uhr, 7.7. Di 10.30 Uhr, 8.7. Mi 10.30, 16 Uhr, 9.7. Do 16 Uhr, 11.7. Sa 16 Uhr, 13.-14.7. Mo-Di 10.30, 16 Uhr, 15.-16.7. Mi-Do 16 Uhr, Freiluftkonzerte EN Jul 5th Sun 10.30 a.m., Jul 6th Mon 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 7th Tue 10.30 a.m., Jul 8th Wed 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 9th Thu 4 p.m., Jul 11th Sat 4 p.m., Jul 13th-14th Mon-Tue 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 15th-16th Wede-Thu 4 p.m., Open-air concerts RU 5.7 вс 10.30 час., 6.7 пн 10.30, 16 час., 7.7 вт 10.30 час., 8.7 ср 10.30, 16 час., 9.7 чт 16 час., 11.7 сб 16 час., 13.-14.7 ­­ пн-вт 10.30, 16 час., 15.-16.7 ср-чт 16 час., Променад-концерты

Dům Chopin Hlavní 47, % 354 595 567, www.kisml.cz 12.7. ne 19.30 hod., Letní pohoda, koncert kapely Třehusk. 19.7. ne 19.30 hod., Broadway, letní jazz.

Dlouhá plochá dráha Info % 354 595 567, www.kisml.cz 3.7. pá, Country Music Festival, koncerty, soutěže, kovbojské tance ad.


Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. CZ

Galerie Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

EN Portraits of Nature - Pavel Hanzlík - photographs, till Jul 6th. Pampeklec - art group of visual artists - paintings, wood, ceramics, from Jul 7th till Aug 7th. RU Портреты природы - Павел Ганзлик - фотографии, до 6.7. Pampeklec - творческое объединение художников живопись, дерево, керамика, с 7.7 до 7.8.

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ Portréty přírody - Pavel Hanzlík - fotografie, do 6.7. Pampeklec - umělecké seskupení výtvarníků - obrazy, dřevo, keramika, vernisáž 7.7. v 17 hod., do 7.8. DE Portraits der Natur - Pavel Hanzlík - Fotografien, bis zum 6.7. Pampeklec - Gruppe von bildenden Künstlern - Bilder, Holz, Keramik, vom 7.7. bis 7.8.

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

Kino

9.-12.7. čt-ne 19.30 hod. - 3D, Terminátor Genisys, USA 2015, T, #. Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu. 11.-12.7. so-ne 17 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 13.-15.7. po-st 17 hod., Daleko od hlučícího davu (Far from the Madding Crowd), USA/VB 2015, T, #. Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké… 13.-15.7. po-st 19.30 hod., Slow West, VB/N. Zéland 2015, T, 12N. Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19. století, aby pátral po ženě, kterou miluje. 16.-19.7. čt-ne 17 hod. - 3D, Ant-Man, USA 2015, Č, #. Hrdinové už větší nebudou… 16.-19.7. čt-ne 19.30 hod., 20.-22.7. po-st 17 hod., Domácí péče, ČR 2015, #. Obětavá zdravotní sestra Vlasta ošetřuje spoustu rázovitých pacientů. Když však sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. 20.-22.7. po-st 17 hod., Ant-Man (viz 16.-19.7.) 23.-26.7. čt-ne 15 hod., V hlavě (Inside Out), USA 2015, Č, #. Období dospívání bývá komplikované…

Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 2.-3.7. čt-pá 17 hod., Andílek na nervy, ČR 2015, #. Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie se po smrti matky stěhuje na malou vesnici k otci, kterého nikdy neviděla. 2.-5.7. čt-ne 19.30 hod., Méďa 2 (Ted 2), USA 2015, Č, 15N. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. 4.-5.7. so-ne 17 hod., Filmová lázeň, ČR 2015, #. Historie padesáti ročníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. 6.-8.7. po-st 17 hod., Méďa 2 (viz 2.-5.7.) 6.-8.7. po-st 19.30 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 9.-10.7. čt-pá 17 hod., Jurský svět (Jurassic World), USA 2015, Č, #. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga.

CZ DE EN RU

Eva Hubatová - fotografie, vernisáž 1.7. v 18 hod., do 31.8. Eva Hubatová - Fotografien, vom 1.7. bis 31.8. Eva Hubatová - photographs, from Jul 1st till Aug 31st. Ева Губатова - фотографии, с 1.7 до 31.8.

CZ Hosté Mariánských Lázní s kamerou: 1870-1914 fotografie, do 2.8. DE Besucher Marienbads mit einer Kamera: 1870-1914 Fotografien, bis zum 2.8. EN Visitors to Mariánské Lázně with a camera: 1870-1914 photographs, till Aug 2nd. RU Гости Марианских Лазней с фотокамерой: 1870-1914 гг. - фотографии, до 2.8.

23.-26.7. čt-ne 17 hod. - 3D, Ant-Man (viz 16.-19.7.) 23.-26.7. čt-ne 19.30 hod., Terminátor Genisys (viz 9.-12.7.) 27.-29.7. po-st 17 hod., Papírová města (Paper Towns), USA 2015, T, #. Quentin je normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. 27.-29.7. po-st 19.30 hod., Bez kalhot XXL (Magic Mike XXL), USA 2015, T, #. Členové striptérské skupiny se chystají ukončit kariéru. Ale po svém… 30.-31.7. čt-pá 15 hod. - 3D, V hlavě (viz 23.-26.7.) 30.-31.7. čt-pá 17 hod., Domácí péče (viz 16.-19.7.) 30.-31.7. čt-pá 19.30 hod., Mission: Impossible - Národ grázlů (Mission: Impossible - Rogue Nation), USA 2015, T, 12N. Agent Ethan Hunt se vrací! Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno WWW.PROMENADA.CZ

61


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.marienbad.cz

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz 

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

★★★★ SUPERIOR

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999,

★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

62

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz 64

WWW.PROMENADA.CZ

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop)


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 17.-19.7. pá-ne, Bečovské slavnosti, divadlo hudba, tržiště ad. 31.7. pá 10, 12, 15 hod., Dobrodružství vápna a písku, technologické prohlídky. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 15.7., Dušan Kokaizl - obrazy. 17.7.-16.9., Naděžda Patůčková - obrazy, keramika, objekty. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 2., 9., 16., 30.7. čt, 21.7. út 19.30 hod., Operní a operetní melodie 14.7. út 19 hod., Quintette Aquilon, Festival uprostřed Evropy. 24.7. pá 19.30 hod., Buenos Aires, vystupte!, nonverbální divadlo. • altán u Sadové kavárny každý pá, so, ne 15.30 hod., Promenádní koncerty

• Kostel sv. Mikuláše 8., 15.7. st 19 hod., Chebské varhanní léto • Areál krajinné výstavy, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 11.7. so 19 hod., Katapult Retro Tour, koncert. 24.-25.7. pá-so, Letní bláznění, klauniády, žonglování, akrobacie ad. • Klášterní zahrada 18.7. so 17 hod., Tomáš Kočko & Orchestr, koncert.

Chlum sv. Máří • kostel Nanebevzetí Panny Marie 5.7. ne 15 hod., Apollon Quartett, Festival uprostřed Evropy. Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 3.7. pá 17 hod., Kapucínský klášter Mariánská, přednáškový cyklus. • Radium Palace, T.G. Masaryka 413, % 353 835 111 16.7. čt 20 hod., Mistrovské pěvecké kurzy, klavírní recitál. 23.7. čt 20 hod., Mistrovské pěvecké kurzy, galakoncert. • Běhounek, Lidická 1015, % 353 834 111 21.7. út 19.30 hod., Mistrovské pěvecké kurzy, operní a operetní duety. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa. Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. Kraslice • ZUŠ Kraslice 23.7. čt 19 hod., Alexej Gerassimez Percussion, Festival uprostřed Evropy.

Krásno

Nová Role • koupaliště 25.7. so 12 hod., Rock in Roll, hudební festival.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 1.8., Jak dole, tak nahoře - Art Aeon Leon - obrazy. 25.7. so, Historický jarmark

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 5.7., Makabrózní idylka - Luboš Vetengl - obrazy s dekadentní a funebrální tématikou. do 12.7., Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku - Pavel Piekar - postmoderní interpretace portrétů osobností umění, krajiny, prostorů sakrální architektury ad. do 28.9., Rozmanitá strohost II, geometrické a konstruktivní umění z malířských, sochařských, kresebných i grafických sbírek galerie. 12.7.-16.8., Nemaluji krajinu, ale sebe - Václav Špála osobnost české meziválečné avantgardy. 30.7.-17.9., Hele kniha! - autorské knihy studentů umění a designu. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 3.7.-23.8., Století páry, vláčky a jejich svět. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 30.8., Jára Cimrman světoběžník a vynálezce, výstava o všeobjímající osobnosti českého génia. 14.7. út 19 hod., Brentwood School Big Band • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. do 31.8., Od Mnichova 1938 do osvobození 1945, výstava. • zámecký park 25.7. so 19 hod., Tomáš Klus, koncert. • Mírové náměstí 25.7. so 14 hod., Ostrovská Veseřice, letní trampská scéna.

Pomezí nad Ohří

• hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 4.-11.7. so-so 11-17 hod., Umělecké sympozium 18.7. so 20 hod., Noční prohlídka

• Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Cheb

Loket

Sokolov

Horní Hrad

• centrum města 26.7. ne 10, 13.30 hod., Chebské obrazy, hraná prohlídka města, z nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ve 13.30 hod. v německém jazyce. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu, stálé expozice. 3.7. pá 21 hod., Noční strašidelná prohlídka 18.-19.7. so-ne, Gladiatores Te Salutant, hradní slavnosti. • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 27.9., Výstava hraček, panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, autíčka ad. od konce 19. do 2. pol. 20. stol. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 23.8., Obic & X-Dog, festival Graffiti Boom. do 6.9., Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb do 27.9., Hlava na hlavě - David Böhm - ilustrace. 11.7.-20.9., Karel Souček (1915-1982) 11.7.-20.9., Jiří Kolář: Pocta Baudelairovi. Partitura pro zvukovou báseň, 1963. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 3.7.-31.8., Počátek Země - Froukje Van Houten - fotografie. • kostel sv. Kláry 18.7. so 19 hod., Bassiona Amorosa, Festival uprostřed Evropy. 22., 29.7. st 19 hod., Chebské varhanní léto

• hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 10.7. pá 20 hod., Ondřej Smaykal & Pavlína Brzáková, koncert. 16.7. čt 21 hod., M. Uhde, M. Štědroň: Balada pro banditu, Divadlo Příbram. 26.7. ne 17 hod., Henrik Wiese & Stefan Palm, Festival uprostřed Evropy. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. do 5.7., Images - Helena Kočandrlová - ilustrace, kresby. • Amfiteátr 4.7. so 20 hod., Michal Horáček & hosté 11.7. so 18 hod., Tři sestry, Horkýže Slíže 17.7. pá 21 hod., A. Boublil, C.-M. Schönberg: Bídníci, koncertní verze muzikálu. 18.7. so 21 hod., A. Dvořák: Rusalka, opera. 31.7. pá 18 hod., Divokej Bill, Dotohodu • Motokrosový areál 25.-26.7. so-ne, Mistrovství světa v motokrosu, kat. MXGP a MX2, doprovodný program.

Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. do 27.9., 1. světová válka, Velká válka z různých úhlů pohledu.

• kostel sv. Jakuba 25.7. so 17 hod., Henrik Wiese & Stefan Palm, Festival uprostřed Evropy. • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 19.7., Stopa, interaktivní kriminalistická výstava. 1.7.-1.11., Sběratelství, železniční modely, autíčka ad. • Staré náměstí každé út, čt 16 hod., Sokolovské kulturní léto 2014, koncerty.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 18.7. so 16 hod., Varhanní koncert, J. Chaloupková.

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • kostel sv. Petra a Pavla 12.7. ne 15 hod., La Mouvance, Festival uprostřed Evropy. • Zámecká zahrada 18.7. so 13 hod., Yellow Town Rock, rockový festival. WWW.PROMENADA.CZ

65


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

66

WWW.PROMENADA.CZ

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


SPORTCENTRUM IMPERIAL

Galleries & Cafés at the Spa Resor� Sanssouci

Spa Resort Sanssouci – Blue House

Sun Gallery

• celoročně představuje díla sklářských umělců • glassmakers’ works of art are exhibited all year round

Blues Café

• taneční kavárna s moderním interiérem a barem a široký výběr káv a míchaných nápojů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • taneční večery (středa, pátek, sobota) 20:00-23:00 hod. • dancing café with a trendy interior and a wide variety of coffees and mixed drinks • free WiFi connection • summer terrace • dancing evenings (Wednesday, Friday, Saturday) 08:00-11:00 p.m.

Spa Resort Sanssouci – Green House

První klubové prestižní sportcentrum v Karlových Varech. • nejen pro členy – možnost jednorázového vstupu nebo 7-denní permanentky • 4 tenisové kurty • bouldering a ricochet • více než 20 druhů skupinových cvičení • individuální tréninkové lekce • fitness studio + kardio a funkční zóna • sportbar a sportshop Staňte se členem prestižního klubu, staňte se členem Sportcentra Imperial. The first club-based prestigious sports center in Karlovy Vary. • not only for club members – single-time entry or 7-day passes are also available • 4 tennis courts • bouldering & ricochet • more than 20 kinds of group exercise • individual training classes • fitness studio + cardio & function zone • sports bar & sports shop Join a prestigious club. Become a member of the Sportcentrum Imperial.

Green House Gallery

• obrazy a umělecká díla tvůrců z České republiky i Evropy • paintings and works of art by artists from the Czech Republic and Europe

Atrium – Lobby Bar

• široký výběr káv, míchaných nápojů, baget a zeleninových salátů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • klavírní vystoupení (neděle) 19:30-22:00 • a wide variety of coffees and mixed drinks, baguettes and vegetable salads • free WiFi connection • summer terrace • piano performances (Sunday) 07:30-10:00 p.m.

Opening hours:

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

www.sportcentrum-imperial.cz Sportcentrum Imperial Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 353 203 700 e-mail: info@sportcentrum-imperial.cz

tel.: +420 353 207 163 Jarní 428/1, 360 01 Karlovy Vary

www.spa-resort-sanssouci.cz

tel.: +420 353 207 320 U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary


EVROPSKÝ KLENOTNICKÝ DŮM STYLE AVENUE PŘEDSTAVUJE NOVOU LINII KOLEKCE JEWELRY GARDEN PEONIES. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133. KARLOVY VARY: Lázeňská 32. PRAHA: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4. AIRPORT PRAHA: Terminál 2

SLOVENSKO: PIEŠT’ANY. • ITÁLIE: MILÁN. • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: DUBAJ. • RUSKO: MOSKVA, SANKT - PETĚRBURG, IVANOVO, NOVOKUZNĚCK, NOVOSIBIRSK, KALININGRAD, KEMEROVO, NOJABRSK, PERM, ROSTOV NA DONU, ŤUMEŇ. • UKRAJINA: KYJEV, ODĚSA, CHARKOV, JALTA. • KAZACHSTÁN: ALMATY. • ČÍNA: HANGZHOU.

STYLEAVENUECZECHREPUBLIC STYLEAVENUECZ WWW.STYLE - AVENUE.CZ

Profile for SPA publishing

Prom 0715  

Prom 0715  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded