__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

POVĚST O ANDĚLSKÉ HOŘE

LEGENDE ÜBER DIE ENGELBURG

PAMÁTKY ÚTRPNÉHO PRÁVA

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ПЫТОЧНОГО ПРАВА

ROMANTICKÉ SANTORINI

ROMANTIC SANTORINI

REFLEXNÍ MASÁŽ

РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ

KULTURNÍ PROGRAMY, MAPY

CULTURAL PROGRAMS, MAPS

Česky I Deutsch I English I По-русски

10/2015

PROMENÁDA


EDITORIAL

První koncert nedávno zahájené nové sezóny Karlovarského symfonického orchestru vzbuzoval očekávání. Nejen, že byla na programu všeobecně oblíbená symfonie Z Nového světa Antonína Dvořáka, ale ten večer dirigoval nový šéfdirigent Jan Kučera. Nastupoval po věhlasném Martinu Lebelovi z Francie, který orchestru zvýšil jeho uměleckou úroveň. Novosvětskou jsem slyšela mnohokrát, ale tentokrát byla jakási „jiná“. Jako bych slyšela i tóny, které mi dřív unikaly, zdála se mi vstřícnější, přitom moderní, naléhavá, něžná... Kučerův vklad byl mimořádný. Dvořákově symfonii předcházela Suite Concertante pro smyčcové kvarteto a orchestr, jejímž autorem je sám dirigent Kučera. Před soudobou vážnou hudbou bývají lidé ostražití. Jan Kučera nabádá, že zbytečně, že i v ní lze spatřit krásu. Sám to potvrdil, když předvedení vlastní skladby s osobitým souborem Epoque Quartet nadšeně roztleskalo celý sál. Radost z hudby, pozitivní energie, rytmus, to vše pohltilo nejen mě. Talentovaný Jan Kučera si získal karlovarské publikum a lze se jen těšit na jeho další koncerty. Má v sobě pokoru i zdravé sebevědomí. Když jsem se ho v rozhovoru ptala na osobní rituál před vystoupením, čekala jsem leccos, jen ne odpověď: „Vzpomenu si na svého otce a dědu, oba muzikanty, kteří už nežijí. A oni mi pošlou energii“. Ve slavnostním sále Národního domu byli ten večer zřejmě otec a děd skutečně „přítomni“ společně s Janem Kučerou, protože předaná energie zvedla řadu posluchačů ze židlí, když nadšeně volali bravo. Nahlédnout do umělecké duše Jana Kučery můžete v říjnu dvojím způsobem: přečtěte si rozhovor v tomto čísle Promenády a navštivte říjnový Slavnostní koncert k výročí založení republiky. Na Kučerovo pojetí Mé vlasti se osobně velmi těším. Lenka Andělová

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

Уважаемые гости! приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj říjen 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 211. číslo celkem / 7. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 15.9. Toto číslo vychází 29.9. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

14-16

Inhalt • Content • Содержание 12-13 Červené okouzlení Japonským javorem • Japanische Ahorn • Japanese Maple Tree • Японский клен 14-16 Rozhovor se šéfdirigentem KSO Janem Kučerou • New Principal Director, Jan Kučera • Новый главный дирижер оркестра Ян Кучера 18-19

Andělská hora přitahuje pozornost • Engelburg • Ангельская гора

20-21 Pověst o Andělské hoře • Legende über die Engelburg •

18-19

A Legend about the Angel Mountain Castle • Легенда об Ангельской горе 22-23 Chcete si v lázních půjčit knihu v cizím jazyce? • Möchten Sie im Kurort ein Buch im Fremdsprache ausleihen? • Would you Like to Borrow a Book in a Foreign Language in the Spa? • Хотите на курорте взять книгу на иностранном языке? 26-27 Památky útrpného práva • Denkmäler des peinlichen Rechts • Monuments Connected with Torture • Памятные места пыточного права 28

Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика

32-33

Romantické Santorini • Romantic Santorini • Романтический остров Санторини

54-55 Reflexní masáž • Reflex-Massage • Reflexive Massage • Рефлекторный массаж 6-51

20-21

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

6-11, 49-51 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 40-42

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

42

Kluby • Clubs

43-44

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

45

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

46

Muzea • Museen • Museums • Музеи

46

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

47

Sport • Спорт

48

Kina • Kinos • Cinemas • Кино

56-64

26-27

Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни

56-59, 63-64 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 60

Divadlo • Theater • Theatre • Театр

60

Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты

61

Muzea • Museen • Museums • Музеи

61

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи

61

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения

62

Kino • Kino • Cinema • Кино

62

Sport • Спорт

65

Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите

66

Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

32-33


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


LEGEND

OF KARLOVY VARY SPA ❚

❚ ❚

81 pokojů kategorie First Class Superior V bezprostřední blízkosti minerálních pramenů Komplexní karlovarská léčba Moderní wellness s bazénem, saunami a whirlpool

❚ ❚ ❚

8 1 rooms of First Class Superior category Close to mineral springs Comprehensive spa treatment Modern wellness center with swimming pool, saunas and whirlpool

❚ ❚

8 1 номеров категории First Class Superior В непосредственной близости лечебных источников минеральной воды Комплексное карловарское лечение Модерный велнес-центр с бассейном, саунами и джакузи

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary • reservations@royalregent.cz • +420 353 363 111

Více informací a on-line rezervace • More information and on-line booking • Более подробная информация и онлайн бронирование

www.royalregent.cz


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


12

WWW.PROMENADA.CZ


Milena Nováková, Lenka Andělová, foto Wolfgang Högner

Červené okouzlení

Japonským

javorem

Japonský javor bývá ozdobou mnoha zahrad i parků. Většinou jej vidíme jako solitérní menší stromek, nebo větší keř. Pochází z horských lesů severního Japonska. Roste na původních stanovištích v nadmořské výšce 900-1.800 m n.m. na ostrově Hokkaido a pokrývá téměř celý ostrov Honšú. Žádá si slunné stanoviště, se střídáním světla a stínu. Je středně mrazuvzdorný, pozdní mrazíky ho mohou poškodit. Japonský javor zaujme nenapodobitelnou barevností. Ta je velmi proměnná, neboť existuje asi 60 různých barevných i tvarových kultivarů. V Čechách se poprvé objevil v r. 1880, v zámeckém parku Sychrov. Ve Dvořákových sadech v Karlových Varech roste jeden z mohutnějších starších exemplářů. Jeho zabarvení se v průběhu roku mění, nejkrásnější je na podzim, kdy je olistění tmavě červené. Tehdy bývá doslova obsypán turisty, kteří se u efektního solitéru fotografují.

Rote Bezauberung durch den japanischen Ahorn

Red Enchantment with the Japanese Maple Tree

Der japanische Ahorn ist oft eine Zierde vieler Parks und Gärten. Meistens sehen wir ihn als einen kleineren Solitär oder einen grösseren Strauch. Er kommt aus Wäldern in den Bergen Nordjapans, wo er in ursprünglichen Standorten in der Höhe von 900-1 800 m auf der Insel Hokkaido wächst und fast die ganze Insel Honschu bedeckt. Er verlangt einen sonnenbestrahlten Standort, wo Licht und Schatten abwechseln. Er ist mittelfrostbeständig, Spätfröste können ihn beschädigen. Der japanische Ahorn zieht auf sich die Aufmerksamkeit mit seiner unnach­ahmbaren Farbigkeit. Die ist sehr veränderlich, denn es gibt ungefähr 60 verschiedene Sorten mit verschiedenen Farben und Formen. In unser Land wurde der Ahorn im Jahre 1880 gebracht, und zwar in den Park des Schlosses Sychrov. Im Dvořák- Park in Karlsbad wächst einer der grössten Bäume. Seine Farbe ändert sich im Verlaufe des Jahres, am schönsten ist er im Herbst, wenn seine Blätter dunkelrot sind. Zu dieser Zeit wird er von Touristen wörtlich umgeben, die sich mit diesem effektvollen alleinstehenden Baum gern fotografieren.

The Japanese maple is a decoration of many a garden and park. You can mostly see it as a smaller lone tree or a bigger bush. It comes from forests growing in the mountains of north Japan where it grows on original sites at an altitude ranging from 900 to 1,800 metres in the island Hokkaido and it covers almost the all island Honshu. It needs a sunny place where sunshine and shade alternate. It is medium frost resistant and can be damaged by late frosts. The Japanese maple tree will attract your attention with its inimitable mosaic of colours. This is very changeable as there are about sixty sorts of the tree which differ in colour and shape. The Japanese maple was brought into our country in the year 1880 when it was planted in the park of the castle Sychrov. One of old and quite massive maples grows in Dvořák Park in Karlovy Vary. Its colour changes in the course of the year - it is the most beautiful in autumn when its leaves are dark red. There are literally crowds of tourists around it who love taking photos of themselves at this impressive solitaire tree.

Красное очарование японского клена Японский клен украшает многие сады и парки. В большинстве случаев мы видим его одиноко стоящим некрупным деревом или большим кустом. Его родина - горные леса северной Японии. Он растет на пригодных для этого местах на высоте 900-1.800 м н. м. на острове Хоккайдо и покрывает почти весь остров Хонсю. Для успешного роста клену требуется достаточно освещенное место, с равномерным чередованием света и тени. Он характеризуется средней морозоустойчивостью, но поздние заморозки для него вредны. Японский клен привлекает внимание своей неповторимой красочностью, впрочем, весьма изменчивой, ибо в природе существует около шестидесяти культиваров различного цвета и вида. В Чехии японский клен впервые появился в 1880 году в парке замка Сихров. В саду Дворжака в Карловых Варах растет один из крупных старых экземпляров. В течение года его окраска меняется, красивее всего клен выглядит осенью, когда его листва становится темно-красной. Тогда он бывает буквально облеплен туристами, фотографирующимися у одиноко стоящего, эффектного дерева.

WWW.PROMENADA.CZ

13


Karlovarský symfonický orchestr vede nový šéfdirigent Jan Kučera

I v soudobé hudbě lze spatřit krásu

Karlovarský symfonický orchestr vstupuje do nové etapy: Ve 181. se­zóně jej povedou nový ředitel a nový šéfdirigent Jan Kučera. Ten vy­studoval skladatelský a dirigentský obor, studia završil pod vedením před­ní české dirigentské osobnosti Vladimíra Válka. Jan Kučera (1977) je dirigent, pianista, skladatel. Záběr jeho uměleckých činností a zájmů je široký; od klasické hudby přes jazzovou tvorbu, spolupracuje s operní i divadelní scénou. Odcházející vedení KSO v něm vidí záruku zachování umělecké kontinuity orchestru. Převzetí vedení karlovarského symfonického orchestru je pro Jana Kučeru radostnou výzvou. Časopisu Promenáda to potvrdil hned v úvodu rozhovoru:   Jsem za tuto příležitost velmi rád a těším se na práci v orchestru, je to mé první místo v pozici šéfdirigenta. Ve svých dirigentských začátcích jsem intenzivně pracoval se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, poté jsem byl na volné noze a sbíral zkušenosti všude po světě. Mám pocit, že teď nastal čas, kdy chci něco cíleně budovat a snažit se zúročit své dosavadní zkušenosti u „svého“ orchestru. Karlovy Vary jsou tedy pro mě krásnou příležitostí a výzvou zároveň. Ujímáte se uměleckého vedení orchestru po výrazné dirigentské osobnosti Martinu Lebelovi (Fr). V jaké kondici přebíráte orchestr?  Orchestr je ve velmi dobrém stavu, v hudbě je ovšem vždy co zlepšovat, protože cesta k dokonalosti je nikdy nekončící proces, ve smyslu individuálním i kolektivním. Myslím si, že změna je zdravá jak pro dirigenta, tak pro orchestr, i když jsou samozřejmě výjimky. Například můj profesor Vladimír Válek byl šéfem u symfonického orchestru 26 let, což je zřejmě český rekord. Taková praxe má své plusy i mínusy. Já spíš věřím na zdravou, sedmiletou obměnu. První dva tři roky se seznamujete s prostředím, pak něco budujete, další dva roky to jede samo a pak jde křivka zákonitě dolů. Orchestr je citlivý, živý organismus a tohle všechno moc dobře vnímá.   Co teď podle Vás orchestr potřebuje?  To, co kterýkoliv jiný - poctivou uměleckou práci a dobré podmínky pro ni. Nevstupuji na neznámou půdu, nárazově jsem s orchestrem pracoval v uplynulých deseti letech vždy jednou až dvakrát v roce. Takže jsem viděl jakýsi progres, cítím, že jde těleso po všech stránkách nahoru. Vítám také, že se orchestr výrazně omladil. Platí zde ovšem známé pořekadlo: „Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“ - a na to se chci zaměřit. Jistě máte představu, jak vést orchestr dál…    Já jsem příznivcem tvůrčí pohodové atmosféry, nikoliv despotického přístupu dirigenta. Snažím se přistupovat k orchestru jako k partnerovi, se kterým něco společně hledáme a tvoříme. Ze své pozice musím mít jasnou představu o vyznění díla a jedním z mých úkolů je kolektivní výkon stmelit. Ale sebelepší dirigent nemůže zastoupit osobní vklad jednotlivce. Každý musí ke své práci přistupovat profesionálně a zodpovědně a já jsem tu proto, abych dal výsledku konkrétní uměleckou podobu. Ten proces společného inspirativního hledání výsledného tvaru mě velice baví.  Bývalý ředitel KSO považoval za zásadní problém, že orchestr nemá vlastní zkušebnu. Vnímáte to podobně? Zkoušíme v Lázních III, což není špatný zkušební prostor. Ideální samozřejmě je, když orchestr zkouší tam, kde pak i hraje. Ale tento luxus mají například v Praze jen Česká filharmonie a Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK. Já jsem vděčný za slavnostní sál Národního domu, to je prostor o několik tříd výš, než Lázně III. Nejen ve smyslu hudebním, ale i společenském. Pro karlovarské i přespolní publikum znamená znovuotevření Národního domu zcela zásadní, pozitivní změnu.

14

WWW.PROMENADA.CZ

Jakou cestou půjde Vaše dramaturgie? Lze čekat i větší příklon k soudobé hudbě?   Základ každého symfonického orchestru je v klasicko-romantické hudbě, ale jen s tím si nevystačí. Je třeba uvádět hudbu 20. století a samozřejmě i hudbu nejnovější. V této sezóně jsem tedy kromě děl klasických, které tvoří asi osmdesát procent programu, vsadil na českou soudobou hudbu, filmovou hudbu a crossover, tedy na prolnutí žánrů. Mám tyto obory rád, sám hudbu aranžuji a jako skladatel mám vstřícný vztah i ke skladbám novým. Když lidé slyší pojem „soudobá vážná hudba“, často se zaleknou, ale já bych je rád vyvedl z omylu. Předsudky všeho druhu jsou na škodu. Existuje mnoho kvalitních nových skladeb, ve kterých lze spatřit krásu a nechat se jí oslovit.  Letošní rok je spojen s kulatým výročím Jakuba Jana Ryby. Věnujete této skutečnosti pozornost?    O Vánocích tradičně zařadíme Českou mši vánoční, nově se do smíšeného sboru a sólistů zapojí i dětský sbor. Vyčlenil jsem jim pár čísel v sopránovém partu, kde se přidají ke sboru. Děti zároveň nastudují úpravu koled skvělého skladatele nejen filmové hudby Luboše Fišera. Jste pro svou hudební všestrannost oslovován ke spolupráci na nejrůznějších projektech napříč republikou. Vidíte v Karlových Varech potenciál pro to, abyste dál rozvíjel své tvůrčí hudební aktivity? I když se s kulturním životem města teprve postupně seznamuji, už nyní mohu odpovědět příměrem: Vidím tu spoustu hozených rukavic čekajících na zvednutí. Jednou z našich snah bude užší spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem, který každoročně přiláká desítky tisíc lidí. Je zde nádherná příležitost zahrát filmovým fanouškům českou i světovou filmovou symfonickou hudbu. Byla by to zároveň velká služba městu i orchestru. Jsem rád, že je této myšlence nakloněn i nový ředitel KSO Petr Polívka. A s Jazzovým festivalem i Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka spolupráce tradičně běží.  Bydlíte s rodinou v Praze, kolik času budete trávit v lázeňském městě? V září jsem byl v Karlových Varech stále. Pochopitelně tím rodina trochu trpí, ale chci trávit s orchestrem co nejvíc času, intenzivně s ním pracovat, jen tak mohu něco ovlivnit, změnit či zlepšit. I proto mám v plánu patnáct koncertů v sezóně. Takové množství je v roli šéfdirigenta neobvyklé. Pokud mi to čas dovolí, rád se zúčastním i koncertů s jinými hostujícími dirigenty. Přijedu si poslechnout orchestr, jak hraje pod jinou taktovkou, než mojí. 


Lenka Andělová, foto archiv KSO

Máte nějaký rituál před koncertem? Mám a myslím, že ho mohu prozradit. Před každým koncertem si vzpomenu na svého otce a dědu, kteří už bohužel nežijí. Oba dva byli učitelé a hudbě se věnovali, byť ne profesionálně. Byly to silné osobnosti a přiznávám, že je mi vždy líto, že tam nejsou se mnou. Věřím, že by byli spokojeni s tím, co dělám.  

orchestra in the past two years, always once or twice a year. So I saw some progress and I can feel the orchestra’s improving in all respects. I also welcome the fact that there are lots of new young musicians in the orchestra making it considerably younger. However, as a popular saying has it: “A chain is as strong as its weakest part is” and that’s I want to focus on.

Koho rád posloucháte, bez ohledu na žánr?

You must have an idea of how to lead the orchestra...

V klasické hudbě to jsou Bach a Beethoven, pro mě dva zásadní mimozemšťané, kteří nám zde zanechali nadčasové hodnoty. Bachova hudba je duchovní záležitost, která vás svým řádem psychicky srovná. Beethoven je filozof, hluboce citový, věcný, ale nikdy sentimentální. Hudba je prostředek k zásadnějším sdělením, než je jen hudba sama a tito géniové nám jej zakódovali v notách. Obecně u klasické hudby vždy poslouchám to, na čem právě pracuji. A pak je tu můj milovaný jazz, jako klavírista obdivuji Oscara Petersona či Errolla Garnera. A protože jsem se jeden čas pokoušel i o hru na trubku, mám rád Milese Davise nebo Cheta Bakera.  

I’m a friend of a pleasant, creative atmosphere, not of a despotic ­attitude of the conductor. I try to approach the orchestra as if it was a partner with whom I’m looking for something and creating it. I must have a clear idea of the final impression the composition should create and one of my tasks is to pull the collective together. But no conductor, no matter how good he is, can stand for the personal contribution of each single member of the orchestra. Everyone has to approach their work professionally and responsibly and I’m here to give the result a specific artistic form. It’s the process of the shared and inspiring search for the final form that I like so much. Which way will your concert dramaturgy go? Can we expect a stronger tendency towards contemporary music?

The Karlovy Vary Symphony Orchestra has a new principal director, Jan Kučera Beauty can be seen in contemporary music as well The Karlovy Vary Symphony Orchestra is entering a new phase: It has had a new director since the 1st October and the recently opened, already 181st season has been prepared and is lead by a new principal conductor of the orchestra, Jan Kučera. He studied composition and conductorship and completed his studies being lead by the foremost Czech conductor Vladimír Válek. Jan Kučera (1977) is a conductor, pianist and a composer. The range of his artistic activities and interests is wide - from classical music to jazz and he also cooperates with the theatre and opera theatre. The leaving management of the KSO sees him as a guarantee of the artistic continuity of the orchestra. Leading the Karlovy Vary Symphony Orchestra is a happy challenge for Jan Kučera. He confirmed this to the magazine Promenáda at the very ­beginning of our interview: I’m very happy to have this opportunity and I’m looking forward to working in this orchestra. It’s my first job where I occupy the post of a principal conductor. As a young conductor, I intensively cooperated with the Prague Radio Symphony Orchestra and then I was a freelancer and collected experience all over the world. I feel that the time has come for me to start creating something purposefully and to try to make good use of my present experience for “my” orchestra. Karlovy Vary is therefore a beautiful opportunity and, at the same time, a challenge for me. You are taking the lead of the orchestra after a very distinctive personality, Martin Lebel (France). What is the state of the orchestra? The orchestra is in a very good state, however, there’s always something you can improve in music because the way to perfection is a never-ending process both in the individual and the collective sense of the word. I think a change is healthy for both the conductor and the orchestra although there are exceptions, of course. For example my professor Vladimír Válek was the conductor of a symphony orchestra for 26 years, which is probably a Czech record. Such practice has strong points and weak points. I prefer a change after seven years. You need the first two or three years to get to know the orchestra and its background, then you start creating something, then it works by itself for further two years and then the curve starts naturally falling. An orchestra is a sensitive, living organism and feels all this very well. What does the orchestra need now in your opinion? All any other orchestra does - honest work and good conditions for it. I’m not entering unknown ground, I’ve occasionally worked with the

The basis of each symphony orchestra lies in classical and romantic music, however, this isn’t enough. It’s necessary to present the music of the 20th century and, of course, the latest music. Apart from classical compositions, which cover about 80% of the programme, I’ve therefore bet on modern Czech music, film music and crossover, i.e. a combination of different genres. I like these sections of music, I arrange music myself and being a composer, I have an accommodating relation to new compositions as well. When people hear the term “contemporary serious music”, they often get frightened but I’d like to open their eyes. Prejudices of all sorts are harmful. There are lots of new quality compositions in which you can find beauty and let it influence you. You are asked to take part in different projects all over the republic because of your musical versatility. Can you see any potential in Karlovy Vary which could help you to develop your creative ­musical activities? Though I’m only getting myself acquainted with the cultural life in the town, I can already answer using this comparison: I can see here lots of gauntlets thrown down to me and waiting to be picked up. One of our efforts will be a closer cooperation with the International Film Festival which attracts tens of thousands of visitors every year. It provides a wonderful opportunity to play Czech and world symphony music from films for film fans. At the same time, it would be a good service for town and the orchestra. I’m very happy that the new director of the KSO Petr Polívka is favourably inclined to this idea too. And the traditional cooperation with the Jazz Festival and the Antonín Dvořák Singing Competition is continuing. Do you have any ritual before the concert? I do and I think I can say what. I always remember my father and grandfather before every concert. Unfortunately, they don’t live any more. They both were teachers and made music, though not professionally. They were strong personalities and I have to say I always feel sorry they can’t be there with me. I believe they would be satisfied with what I’m doing. Who do you like listening to, irrespective the genre? Bach and Beethoven of classical music, two essential extraterrestrials for me that left timeless values here. Bach’s music is a spiritual matter whose code leaves you mentally balanced. Beethoven is a philosopher, deeply emotional, relevant but never sentimental. Music is a means of more essential communication, it’s more than just music itself, and these two giants of music coded it in notes. As far as classical music is concerned, I generally listen to what I’m working on. And then there is my beloved jazz, being a pianist I admire Oscar Peterson or Erroll Garner. And as I tried to play the trumpet once, I like Miles Davis or Chet Baker.

WWW.PROMENADA.CZ

15


Во главе Карловарского симфонического оркестра стал молодой дирижер Ян Кучера И в современной музыке можно открыть красоту Карловарский симфонический оркестр вступает в новый этап: с 1 октября к своим обязанностям приступает новый директор, а недавно открытый 181-й сезон подготовил и ведет новый главный дирижер оркестра Ян Кучера. Он окончил Академию исполнительских искусств по специальностям композиция и дирижирование и завершил свое музыкальное образования под руководством выдающегося чешского дирижера Владимира Валека. Ян Кучера (1977) - дирижер, пианист, композитор. Диапазон его творческой деятельности и интересов весьма широк - от классической музыки до джаза, он также сотрудничает с оперными и драматическими театрами. Предшествующие руководители КСО видят в нем гарантию сохранения и продолжения художественных традиций оркестра. Принятие Яном Кучерой руководства карловарским симфоническим оркестром является для него радостным вызовом. В своем интервью журналу Променада он подтвердил это в первых же словах:   Я очень рад представившейся возможности впервые стать главным дирижером оркестра. В начале своей дирижерской деятельности я интенсивно работал с Симфоническим оркестром Чешского радио, потом какое-то время не имел постоянного места работы и старался набраться опыта, где только можно. Сейчас же мне кажется, что наступило время, когда я сам хочу нечто построить и постараться преумножить свой предыдущий опыт в работе со „своим“ оркестром. Работа в Карловых Варах стала для меня прекрасной возможностью, но и одновременно неким вызовом. Вы стали художественным руководителем оркестра после ­такого яркого дирижера, как Мартен Лебель (Франция). В каком состоянии Вы получили оркестр?  Оркестр находится в очень хорошем состоянии, однако в музыке всегда есть что улучшать, потому что путь к совершенству является бесконечным процессом в смысле индивидуальном и коллективном. Думаю, что изменения, как для дирижера, так и для оркестра, всегда к лучшему, притом что, естественно, существуют и исключения. Например, мой профессор Владимир Валек возглавлял симфонический оркестр Радио 26 лет, что, очевидно, является чешским рекордом. Такая практика имеет свои плюсы и минусы. Я, скорее, верю в здоровый семилетний вариант. Первые два-три года вы знакомитесь со средой, затем созидаете нечто, следующие два года все идет само собой, а затем кривая, естественно, идет вниз. Оркестр это чуткий, живой организм и все это очень хорошо замечает.   В чем, по Вашему мнению, нуждается оркестр?  В том, что и каждый иной - в творческой работе и хороших условиях для нее. Здесь для меня нет ничего нового, прошедшие десять лет я работал с КСО единожды, а то и дважды в году. Так что я замечал некий прогресс, чувствуя, что коллектив по всем статьям находится на подъеме. Радует меня, что оркестр значительно помолодел. Однако, как говорится: „Цепь настолько крепка, насколько крепким является его самое слабое звено“, и на это хочу направить свои усилия. Естественно, имеете представление, как вести оркестр дальше...    Я являюсь сторонником творческой спокойной атмосферы, но не деспотичного поведения дирижера. Стараюсь относиться к оркестру как к партнеру, с которым вместе что-то ищем и создаем. Со своей стороны я должен иметь ясное представление о том, как произведение прозвучит, и одной из моих задач является сплотить коллектив единым исполнением. Но и самый лучший дирижер не в состоянии заместить личный вклад каждого музыканта. Каждый должен относиться к своей работе профессионально и ответственно, a я явля­ юсь тем, кто придаст итогу конкретный художественный вид. Этот процесс совместного инспиративного поиска итогового вида мне очень нравится.  Каким путем пойдет Ваш репертуарный план? Можно ли ожидать большее внимание к современной музыке?   Основой репертуара каждого симфонического оркестра является классическо-романтическая музыка, но этого недостаточно. Надо 16

WWW.PROMENADA.CZ

представлять музыку ХХ века и, естественно, самую новую музыку. В этом сезоне я, кроме классических произведений, которые создают почти семьдесят процентов программы, обратился к чешской современной музыке, киномузыке и кроссоверу, то есть взаимопроникновению жанров. Я люблю эти жанры, сам являюсь аранжировщиком, и как композитор, сочувственно отношусь к новой музыке. Когда люди слышат понятие „современная классическая музыка“, они часто пугаются, а я хотел бы вывести их из этого ошибочного состояния. Предрассудки всех видов вредны. Есть много качественных новых произведений, в которых можно обнаружить красоту и обратиться к ним.  Благодаря своей музыкальной разносторонности Вы призваны к сотрудничеству в самых разных проектах во всей стране. Видите в Карловых Варах потенциал к тому, чтобы и далее развивать свои творческие инициативы? Хотя я только теперь постепенно знакомлюсь с культурной жизнью города, но уже сейчас могу ответить так: я вижу здесь массу брошенных перчаток, ждущих, что я их подниму. Одной из наших задач будет более тесное сотрудничество с Международным кинофестивалем, ежегодно привлекающим десятки тысяч зрителей. Это прекрасная возможность сыграть кинолюбителям чешскую и мировую симфоническую киномузыку, что было бы также большой услугой городу и оркестру. Я рад, что это мое мнение разделяет и новый директор КСО Петр Поливка. А традиционное сотрудничество с фестивалем джаза и Международным конкурсом вокалистов имени Антонина Дворжака продолжается.  У Вас есть некий предконцертный ритуал?  Есть, и думаю, что могу приоткрыть завесу над этой тайной. Перед каждым концертом я вспоминаю своих отца и деда, которых, к сожалению, уже нет среди живых. Они были учителями и оба занимались музыкой, хотя и не профессионально. Это были сильные личности, и признаюсь - мне всегда жаль, что их нет со мной. Верю, что они были бы довольны тем, что я делаю.   Кого Вы любите послушать без оглядки на жанр?  В классической музыке это Бах и Бетховен; они, по моему мнению, как некие инопланетяне, явились из космоса и оставили нам вневременные ценности. Музыка Баха - это духовное творчество, которое своим порядком вас умиротворит. Бетховен - философ, глубоко чувствующий, но не сентиментальный. Их музыка является средством более существенных посланий, чем музыка сама по себе, и эти гении нам ее закодировали в нотах. Обычно из классической музыки всегда слушаю то, над чем работаю в данный момент. И, конечно же, мой любимый джаз. Как пианист я преклоняюсь перед Оскаром Питерсоном и Эрролом Гарнером. А поскольку я какое-то время пробовал играть на трубе, люблю Майлса Дэйвиса или Чета Бейкера.  


Symfonici vystoupí

na jazzovém festivalu Karlovarský symfonický orchestr vystupuje v posledních pěti letech vždy v říjnu na mezinárodním festivalu JazzFest Karlovy Vary. Zpravidla se jedná o premiérové uvedení multižánrových děl kombinujících světy jazzu a klasické hudby. Stejně tak je tomu i letos. KSO premiérově uvede spolu s Karlovarským Repre Big Bandem a smíšeným pěveckým sborem Karlovarský výběr proslulé dílo Missa Jazz trumpetisty Jaromíra Hniličky. Sólista a dlouholetý člen orchestru Gustava Broma napsal Jazzovou mši v roce 1969, nahrávka vyšla původně jen v tehdejším západním Německu. U nás vyšla až v roce 1990 po změně režimu a od té doby zazněla v různých provedeních. Nikdy však obohacená o zvuk symfonického orchestru. Koncert řídí šéfdirigent KSO Jan Kučera. Nejde o jediné zastoupení KSO na festivalu. V úvodu večera zahraje koncertní mistr violoncell KSO Martin Ondráček s triem Henry Band vybrané části ze Suity pro violoncello a klavírní jazzové trio francouzského skladatele Clauda Bollinga. Za připomenutí také stojí, že jedno z děl uvedených v minulosti premiérově na JazzFestu - Sinael Jazz Symphony skladatele Kryštofa Marka - vydal KSO na CD nosiči.

Symphonists Will Play At a Jazz Festival The Karlovy Vary Symphony Orchestra has appeared at the international jazz festival JazzFest Karlovy Vary always in October in the last five years. They usually give a first night concert of multigenre compositions which combine the world of jazz with that of classical music. And so will they do this year. The KSO together with the Karlovy Vary Repre Big Band and the mixed choir Karlovarský výběr will present the famous composition Missa Jazz by the trumpeter Jaromír Hnilička. The soloist and long-standing member of the Gustav Brom Orchestra, composed the Jazz Mass in 1969. The recording was originally released in West Germany. In our country, it was released in the year 1990 after the political system had changed and has been played in different renditions since that time. However, it has never been enriched by the sound of a symphony orchestra. The concert will be lead by the KSO principal conductor Jan Kučera. It will not be the only concert of the KSO at the festival. The master cellist of the KSO Martin Ondráček and the trio Henry Band will play selected parts of the Suite for Violoncello at the beginning of the evening and will be followed by the piano jazz trio of the French composer Claude Bolling. It is worth remembering that one of the first night compositions played at the JazzFest in the past - Sinael Jazz Symphony by the composer Kryštof Marek - has been released on a CD by the KSO.

kso

www.

.cz

Симфонисты выступят на фестивале джаза Каждый октябрь в течение последних пяти лет Карловарский симфонический оркестр выступает на международном фестивале джаза JazzFest Karlovy Vary. Как правило, это премьеры многожанровых произведений, этаких комбинаций джаза и классической музыки. И так же будет в этом году. Вместе с карловарским джазовым коллективом Repre Big Band и смешанным хором КСО представит знаменитое произведение трубача Яромира Гнилички Missa Jazz. Гниличка, многие годы играющий в оркестре Густава Брома, написал Джазовую мессу в 1969 году, но тогда запись была издана только в тогдашней Западной Германии. В Чехословакии Missa Jazz вышла только в 1990 году после изменения режима и с тех пор звучала в разных исполнениях, однако, без участия симфонического оркестра. Концерт проведет главный дирижер КСО Ян Кучера. И это не будет единственным выступлением оркестра на фестивале. В начале концерта виолончелист Мартин Ондрачек, концертмейстер виолончелей КСО, совместно с трио Henry Band исполнит избранные части из Сюиты для виолончели и фортепианного джаз-трио французского композитора Клода Боллинга. Стоит также вспомнить, что одно из сочинений, впервые исполненных на JazzFest - Sinael Jazz Symphony композитора Криштофа Марека - КСО записал на компакт-диск.

Jaromír Hnilička


ANDĚLSKÁ HORA

PŘITAHUJE TURISTY JAKO MAGNET

Engelburg zieht Touristen wie ein Magnet an Přijíždíte-li do Karlových Varů od Prahy, jen stěží přehlédnete zříceninu hradu Andělská hora. Vystoupáte-li až nahoru k troskám, odměnou Vám bude zážitek z členitého a mimořádně působivého hradního areálu. Vyjít krkolomnou cestičkou až na vrchol se vyplatí i kvůli úchvatnému pohledu dolů na zalesněné plochy střídající se s barevnými loukami a políčky, i na obec v podhradí. Hrad byl založen pány z Rýzmburka-Oseku na přelomu 14. století a provázel jej strastiplný osud. Za třicetileté války hrad vydrancovali Švédové, poté, co byl obnoven, v roce 1718 vyhořel a od té doby opuštěný chátrá. Zachovává si však tajemnou atmosféru a snad i proto patří k oblíbeným výletním cílům turistů, lázeňských hostů i obyvatel okolí. K těm nejslavnějším patřil J.W. Goethe, ale tajuplný objekt si vybrali i filmaři, kteří tu natočili kultovní film Balada pro banditu. Při srovnání starých a současných pohledů není pochyb o tom, že trosky postupně podléhají povětrnostním vlivům. Proto obec investuje s pomocí dotačních programů do postupné sanace zříceniny. Každý, kdo na vrcholu Andělské hory jednou byl, vám výstup doporučí. Nebudete litovat a možná, že mezi starobylými zdmi zahlédnete i svého anděla. O jednom andělském stvoření na hradě vypráví i pověst, přečtěte si ji na str. 20-21.

18

WWW.PROMENADA.CZ

Wenn Sie nach Karlsbad von Prag kommen, übersehen Sie kaum die Ruine der Burg Namens Engelburg. Und wenn Sie den Hügel besteigen, um die Trümmer zu besichtigen, können Sie sich an dem Blick auf das gegliederte und ungewöhnlich wirkungsvolle Burggelände freuen. Es lohnt sich auch, den steilen Pfad zum Gipfel wegen der atemberaubenden Aussicht nach unten hinaufzugehen, wo bewaldete Flächen mit farbigen Wiesen und Feldern abwechseln und wo ein kleines Dorf liegt. Die Burg wurde an der Wende des 14. Jahrhundert von Herren von Riesenburg-Osek gegründet und ihr Schicksaal war nicht leicht. Im Dreissigjährigen Krieg wurde sie von Schweden ausgeplündert und dann, nachdem man sie erneuert hatte, brannte sie ab. Seit jener Zeit wird sie allmählich baufällig. Doch sie bewahrte sich die geheimnisvolle Atmosphäre und vielleicht das ist der Grund, warum sie ein beliebtes Ausflugsziel vieler Touristen, Besucher aber auch der Leute aus ihrer Umgebung ist. Zu den berühmtesten gehörte J.W. Goethe, aber der mysteriöse Bau wurde auch von Filmleuten ausgewählt, die hier den Kultfilm Ballade für den Banditen drehten. Wenn man alte und neue Bilder der Burg vergleicht, kann man ohne Zweifel sehen, dass die Burg durch die Wettereinflüsse allmählich beschädigt wird. Darum investiert die Gemeinde mit Hilfe verschiedener Dotationsprogramme in die allmähliche Sanierung der Burgruine. Jeder, der die Engelburg besuchte, wird Ihnen den Aufstieg empfehlen. Sie werden es nach bereuen und vielleicht werden Sie zwischen den Wänden auch Ihren Engel erblicken. Über ein Engelwesen in der Burg erzählt auch eine Legende, lesen Sie sie auf Seite 20-21.


Lenka Andělová, foto Líba Ernestová, www.kvpoint - databanka Karlovarského kraje, 2M Studio

Andělská hora Attracts Tourists Like a Magnet

Ангельская гора словно магнитом притягивает туристов

If you are coming to Karlovy Vary from the direction of Prague, you cannot miss to see the ruin of the castle Andělská hora. If you climb to the ruin, you will be rewarded with a view of the rugged and extremely impressive castle grounds. The steep path to the top is also worth climbing because of the fascinating view below where wooded places alternate with meadows and fields full of colours and where a little village lies. The castle was founded by the lords of Rýzmburk-Osek at the turn of the 14th century and its fate was grim. It was plundered by the Swedes during the Thirty-Year War and after it had been renovated, it burnt out and has been deteriorating since those days. However, it has preserved its mysterious character and it might be the reason why it keeps being a destination popular with tourists, spa visitors and people from the neighbourhood. One of the most famous admirers was J.W. Goethe, but the mysterious building was also chosen by film-makers who shot here the cult film A Ballad for the Bandit. Comparing the old and new pictures you cannot but see that the ruins are gradually being destroyed by weather. That is why the village is investing in the conservation of the castle ruin through a system of grants. Everyone who has ever been on the top of Andělská hora will recom­ mend you climbing the hill. You will not regret it and you might catch a glimpse of your angel between the walls too. There is a legend about an angel being, read it on page 20-21.

Если вы приезжаете в Карловы Вары со стороны Праги, то вряд ли не заметите руины замка Ангельская гора (Andělská hora). Если же поднимитесь на самую вершину к развалинам, наградой вам будет вид, открывающийся на рельефный и необыкновенно эффектный ареал замка. Подняться по крутой дорожке на самую вершину стоит также из-за захватывающего дух взгляда вниз на леса, чередующиеся с цветистыми лугами и полями, а также на селение под замком. Замок был основан феодалами из Ризенбурга-Осека на исходе 14 века, судьба его была полна страстей. Во время Тридцатилетней войны замок опустошили шведы. После восстановления в 1718 году замок сгорел дотла, обезлюдел, и с тех пор от него остались лишь ветшающие руины с их таинственной атмосферой, привлекающей множество туристов, местных жителей и гостей курорта. Одним из наиболее известных посетителей был И.В. Гёте, это место также послужило площадкой для съемки культового фильма Баллада о бандите. Сравнивая старые и современные виды развалин, становится ясно, что с течением времени они подвергаются воздействию климатических условий. Поэтому поселок с помощью дотационных программ вкладывает средства в постепенную консервацию руин замка. Каждый, кто хоть однажды побывал на Ангельской горе, порекомендует вам подняться на ее вершину, о чем вы наверняка не пожалеете, а возможно, среди старинных стен увидите своего ангела. Об одном ангельском создании в замке рассказывает легенда (см. 20-21 стр.).

WWW.PROMENADA.CZ

19


o Andělské hoře POVĚST

Anglický král Tristan kdysi zachránil život malému chlapci, jehož matka byla zabita medvědem. Dítěti dal jméno Richard a vychovával jej na královském hradě společně se svou dcerou, princeznou Albínou. Když Richard dospěl, do Albíny se zamiloval. Nenašel však odvahu požádat krále o její ruku, a tak se rozhodl s Albínou uprchnout. Při svém putování se mladý pár dostal až do míst dnešní Andělské hory. Richard postavil na skále hrad a s milovanou dívkou se tu usídlil. Albína měla dobré srdce, lidem pomáhala a ti ji nazývali Andělem. A snad právě proto se hradu říkalo Andělská hora. Albíně se však stýskalo a přestože svého únosce milovala, cítila vinu a přála si usmířit se s otcem. Richard ovšem její pocity nesdílel, postupně v něm narůstal hněv a na Albínu byl hrubý. Král Tristan vypátral, kde se jeho dcera ukrývá a s početným vojskem se vydal Albínu osvobodit. Richard nechtěl za žádnou cenu svou milou vydat a rozhodl se raději ji otrávit. Sklenici vína s jedem, kterou připravil, však nedopatřením vypil sám. Albína se tak šťastně setkala s otcem a vrátila se domů, do Anglie.


Lenka Andělová, podle podkladů historika Stanislava Burachoviče, foto archiv a databanka Karlovarského kraje, 2M Studio

Legende über die Engelburg Der englische König Tristan rettete einst das Leben eines kleinen Junges, dessen Mutter ein Bär getötet hatte. Er gab dem Kind den Namen Richard und erzog es in der königlichen Burg zusammen mit seiner Tochter Alwine. Als Richard heranwuchs, verliebte er sich in Alwine. Doch er brachte den Mut nicht auf, den König um ihre Hand zu bitten und so entschloss es sich, mit Alwine zu fliehen. Bei seiner Wanderung geriet das junge Paar auf das Gelände, wo sich heute der Ort Engelburg befindet. Richard baute auf einem Felsen eine Burg und liess sich dort mit seinem geliebten Mädchen nieder. Alwine war guten Herzens, sie half Leuten und die nannten sie Engel. Wahrscheinlich war das der Grund, warum man die Burg Engelburg nannte. Doch Alwine hatte Heimweh und obwohl sie ihren Entführer liebte, fühlte sie sich schuldig und wollte sich mit ihrem Vater versöhnen. Richard teilte ihre Gefühle nicht, sein Zorn wuchs und er benahm sich grob zu ihr. König Tristan ermittelte, wo sich seine Tochter versteckte und machte sich mit einem grossen Heer auf den Weg, um Alwine zu befreien. Richard wollte um keinen Preis seine Geliebte herausgeben und entschloss sich, sie lieber zu vergiften. Doch versehentlich trank er selbst das Glas vergiftetes Wein, das er vorbereitet hatte. Alwine traf glücklich seinen Vater und kehrte nach England zurück.

A Legend about the Angel Mountain Castle The English king Tristan saved once a little boy’s life after his mother had been killed by a bear. He named the child Richard and brought him up in the royal castle together with his daughter, Princess Alwine. When Richard became adult, he fell in love with Alwine, however, he was afraid to ask her father for permission to marry her and so he and Alwine decided to run away. After some travelling the young couple got to where today’s village Angel Mountain is. Richard built a castle on a piece of rock and settled there down with his beloved girl. Alwine was good-hearted, she helped people and they called her Angel. And it m ­ ight be why the castle used to be called Angel Mountain. However, Alwine felt homesick and though she did love her kidnapper, she felt guilty and wanted to make her peace with her father. But Richard did not share her feelings, his anger gradually grew and he started to be rude to Alwine. When King Tristan found out where his daughter was hiding, he took a big army and set out to save her. But Richard did not want to let his beloved go at any price and he decided to poison her. He prepared a glass of wine mixed with poison but finally drank it himself by mistake. Alwine met her father and returned home, to England.

Легенда об Ангельской горе Однажды английский король Тристан спас жизнь младенцу, чью мать задрал медведь. Тристан дал ребенку имя Ричард и воспитывал его в королевском замке вместе со своей дочерью, принцессой Альбиной. Когда же Ричард повзрослел, он влюбился в Альбину, но не осмелился попросить у короля руки дочери, поэтому решил Альбину похитить. Странствуя по свету, молодые пришли к месту, ныне называемому Ангельской горы. Ричард построил на скале крепость и поселился в нем с любимой. Добросердечная Альбина помогала людям, за что они прозвали ее Ангелом. Так что, наверное, именно поэтому замок назывался Ангельской горой. Однако Альбина затосковала по родному дому, и любя своего похитителя, все же чувствовала свою вину и желала помириться с отцом. Но Ричард ее чувств не разделял, постепенно его стал наполнять гнев, а нежность к Альбине сменилась грубостью. Король Тристан узнал, где скрывается его дочь, и во главе многочисленного войска отправился освободить Альбину. Ричард ни за что не хотел выдать свою любимую и решил, что лучше отравит ее. Однако чашу вина с ядом, предназначенную Альбине, он нечаянно выпил сам. Счастливая Альбина встретилась с отцом и вернулась домой в Англию.

WWW.PROMENADA.CZ

21


Chcete si v lázních půjčit knihu v cizím jazyce?

Žádný problém... Krajská knihovna v Karlových Varech, která patří k moderním a architektonicky velmi zdařilým, vlastní poměrně široký fond cizojazyčné literatury. Největší výběr tu najdete v angličtině (více než 500 titulů), dále v němčině, slovenštině a ruštině. Polský institut v Praze věnoval knihovně 17 titulů, téměř 40 knih si můžete půjčit ve francouzštině. Knihovní fond obsahuje také literaturu psanou italsky, portugalsky, španělsky, bulharsky. A vyjdou vám tu vstříc i v případě zájmu o knihu v esperantu, latině, romštině nebo čínštině. Knihovna vlastní také zahraniční noviny a časopisy. Kromě lázeňských hostů a turistů navštěvuji v poslední době Krajskou knihovnu i studenti internátní školy Carlsbad International School. A čerstvá novinka potvrzuje, že knihovna myslí na všechny čtenáře. Pohybově handicapovaní občané mají možnost využít v krajské knihovně kolečkové křeslo či chodítko. Pokud si doma zapomenete brýle na čtení, i ty vám zde půjčí (od 2 do 4,5 dioptrií). Pomůcky vám ochotně poskytnou u centrálního pultu při vstupu.

22

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv Krajské knihovny

Möchten Sie im Kurort ein Buch im Fremdsprache ausleihen? Kein Problem...

Хотите на курорте взять книгу на иностранном языке? Никаких проблем...

Die Regionalbibliothek in Karlsbad, die zu den modernen und architektonisch gelungenen gehört, hat eine relativ umfangreiche Sammlung von fremdsprachigen Büchern. Die grösste Auswahl findet man hier in der englischen Sprache (etwa 500 Bücher), aber es gibt auch Bücher im Deutschen, Slowakischen und Russischen. Das Polnische Institut in Prag schenkte der Bibliothek 17 Bücher, fast 40 Bücher kann man sich in der französischen Sprache ausleihen. Die Sammlung enthält auch italienische, portugiesische, spanische oder bulgarische Literatur. Und sie werden Ihnen entgegenkommen, auch wenn Sie sich für Bücher im Esperanto, Latein, Romani oder im Chinesischen interessieren. Die Bibliothek hat auch ausländische Zeitschriften und Zeitungen. Neben Patienten und Touristen besuchen die Kreisbibliothek auch Studenten aus der Internatsschule Carlsbad International School. Und die letzte Neuigkeit bestätigt, dass die Bibliothek an alle Leser denkt. Behinderte Besucher haben die Möglichkeit, einen Rollstuhl oder einen Gehwagen in der Regionalbibliothek auszunutzen. Und wenn sie Ihre Leserbrille zu Hause vergessen, werden sie Ihnen hier eine borgen (von 2 bis 4,5 Dioptrien). Alle Behelfe erhalten Sie am ­Zentralpult beim Eingang.

Краевая библиотека в Карловых Варах, принадлежащая к самым современным и с точки зрения архитектуры весьма удачным библиотекам, владеет относительно большим фондом литературы на иностранных языках. Наибольший выбор имеется на английском языке (более 500 названий), далее на немецком, словацком и русском языках. Польский институт в Праге подарил библиотеке 17 книг, почти 40 книг вы можете взять на французском языке. Книжный фонд содержит литературу, написанную на итальянском, португальском, испанском, болгарском языках, а также на эсперанто, цыганском, китайском и по латыни. В библиотеке имеются зарубежные газеты и журналы. Кроме гостей курорта и туристов, Краевую библиотеку в последнее время посещают и учащиеся школы-интерната Carlsbad International School. A свежая новость подтверждает, что библиотека думает обо всех читателях. Малоподвижные граждане имеют возможность использовать в краевой библиотеке кресло на колесиках или ходунки. Если же вы забудете дома очки для чтения, и их вам здесь одолжат (от 2 до 4,5 диоптрий). Все это вам охотно предоставят у центрального пульта при входе.

Would you Like to Borrow a Book in a Foreign Language in the Spa? No Problem... The Regional Library in Karlovy Vary, which ranks as one of the modern and architecturally beautiful libraries, owns a relatively big collection of books in foreign languages. Most of them (about 500) are in English but there are also books in German, Slovak and Russian. The Polish Institute in Prague presented the library with 17 books and you can borrow almost 40 books in French too. The collection includes also books in Italian, Portuguese, Spanish and Bulgarian. And you will also be satisfied if you are interested in books in Esperanto, Latin, Romani or Chinese. The Regional Library can also offer foreign newspapers and magazines. Apart from spa patients and tourists the library is visited by students of the boarding school Carlsbad International School. And there is a novelty confirming that the library thinks of all its readers. Disabled people can make use of a wheelchair or a walker in the library. If you forget your reading glasses at home, you can borrow some here too (from 2 to 4.5 dioptres). They will lend you the aids willingly at the central counter near the entrance.

 

WWW.PROMENADA.CZ

23


Navštivte slavný bar KaKaDu Visit the Famous KaKaDu Bar V rekonstruovaném hotelu Grandhotel Ambassador Národní dům byl letos znovu otevřen po 23 letech mimořádně oblíbený noční bar KaKaDu. Hostům nabízí nostalgii doby varieté a nekonečných večírků, jimiž bylo KaKaDu v Karlových Varech v minulosti proslulé. Interiér je inspirován 70. léty a jak název napovídá, reflektuje populárního papouška. Na stěnách najdete fragmenty původní výzdoby z celého Národního domu. Hlavní předností Music baru KaKaDu je vynikající kuchyně, kterou je možné využít prakticky do konce otevírací doby. Nápojový lístek nabízí vybraná tuzemská i zahraniční vína, prvotřídní šampaňské, rumy, destiláty a míchané koktejly. Od středy do soboty je pro návštěvníky připravena žánrově pestrá živá hudba k poslechu i k tanci. Prostor lze využít i jako klubovou scénu. Ikonický bar má kapacitu 80-100 hostů. K dispozici je též Moët & Chandon Lounge s možností soukromí pro cca 20 osob. Vstup do baru je zdarma. Otevírací doba: středa - sobota: 18 - 03 hod. neděle - úterý: 18 - 01 hod.

The exceptionally popular night bar KaKaDu was re-opened in the renovated hotel Grandhotel Ambassador National House after long 23 years. It offers its visitors the nostalgia of the time of the music hall and endless parties the KaKaDu in Karlovy Vary was famous for in the past. The interior is inspired with the 1970s and, as the name suggests, it reflects the popular parrot. There are still fragments of original ­decoration from the whole National House on the walls. The strongest point of the KaKaDu Music Bar is its excellent cuisine which is there for you till the end of the opening hours. The list of drinks offers select Czech and foreign wines, first-rate champagne, rums, spirits and mixed cocktails. There is live music of different genres prepared for visitors from Wednes­ day to Saturday. They can listen to it or they can dance. The room can be used as a club too. The capacity of the iconic bar is from 80 to 100 people. There is also the Moët & Chandon Lounge which can ensure privacy to about 20 people. The entrance to the bar is free. Opening hours: Wednesday - Saturday: 6 p.m. - 3 a.m. Sunday - Tuesday: 6 p.m. - 1 p.m.

Music Bar KaKaDu, %+420 353 408 521 24

WWW.PROMENADA.CZ


Grandhotel Ambassador nabízí vysoký standard hotelových, lázeňských a společensko-kulturních služeb. ❫ Hotel 4* Superior, 83 pokojů, včetně atypických mezonetových apartmánů, vlastní parkoviště ❫ Kompletní balneo a wellness, saunaland, fitness, bazén ❫ Restaurant Julius Zeyer, kavárna Grand Café, music bar KaKaDu, slavnostní sál Orpheum

Grandhotel Ambassador offers a high standard of hotel, spa, social and cultural services. ❫H otel 4* Superior, 83 rooms including atypical maisonettes, a hotel car park ❫F ull balneological and wellness service, saunas, a fitness centre and a swimming pool ❫R estaurant Julius Zeyer, café Grand Café, music bar KaKaDu, the Orpheum festive hall

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM

THE FESTIVE HALL ORPHEUM

Výjimečný svou architekturou, historický slavnostní sál Orpheum navazuje na tradici světoznámého varieté. ❫ Kulturně-společenské centrum • prostor pro pořádání koncertů, plesů, konferencí, kongresů, svateb, rautů apod. ❫ Kapacita až 700 osob

Exceptional owing to its architecture, the historical festive hall Orpheum continues the tradition of the world-famous music hall. ❫A cultural and social centre • rooms for organizing concerts, balls, conferences, congresses, weddings and banquets etc. ❫C apacity up to 700 people

MUSIC BAR KaKaDu

MUSIC BAR KaKaDu

Ikonický noční bar s živou hudbou od středy do soboty, míchané nápoje, výběr vín i champagne, výtečná kuchyně do pozdních nočních hodin.

WWW.GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

An iconic night bar with live music from Wednesday to Saturday, mixed drinks, a wide choice of wines and champagne, delicious cuisine until late night hours.

RESERVATION@GRANDHOTEL-AMBASSADOR.CZ

T. G. Masaryka 1088/24 • 360 01 Karlovy Vary • Tel. +420 353 408 100


Vydejte se po památkách

ÚTRPNÉHO PRÁVA Begeben Sie sich zu den Denkmälern des peinlichen Rechts Téma hrdelního soudnictví a útrpného práva lidstvo stále fascinuje. V Karlovarském kraji proto existuje unikátní naučná stezka, která zájemce provede po bývalých celách, hrdelních muzeích i šibenicích. Jde o památky, které připomínají, jak se dosahovalo přiznání obviněného pomocí tortury, čili mučení. Popisují rituály výkonu práva, vynášení rozsudků i hrdelních soudů, které patřily ve středověku a raném novověku k legitimním. Přehledná mapa vydaná pro město Bečov nad Teplou nasměruje turisty např. k dochované části bečovské šibenice či do chodeb středověkého hradu Loket, v nichž jsou instalovány pohybující se figuríny a děsivou atmosféru dotváří zvuky z mučírny. Zámek Kynžvart nabízí expozici Karla Hussa, posledního chebského kata, nad Horním Slavkovem je místo s nejzachovalejšími zbytky šibenice v České republice, ve Žluticích si lze prohlédnout autentické prostředí původní šatlavy, včetně mučících nástrojů a popravčích mečů. A podobných míst je v kraji mnohem víc. Všechny části naučné stezky jsou jednosměrné; symbolicky poukazují na to, že ze šibenice nebylo cesty zpět. Vy můžete zhlédnout kteroukoliv část stezky autem, na kole či pěšky a svobodně se rozhodnout, kudy budete pokračovat.

26

WWW.PROMENADA.CZ

Das Thema des peinlichen Gerichtswesens und peinlichen Rechts fasziniert die Menschheit seit jeher. In der Karlsbader Region gibt es einen Lehrpfad, der die Ineressenten zu ehemaligen Zellen, Museen des peinlichen Rechts und Galgen führen wird. Es handelt sich um Denkmäler, die daran erinnern, wie man den Beschuldigten zum Geständnis durch die Tortur, also durch die Folter, zwang. Sie zeigen die Rituale des Vollzugs des Rechts und beschreiben die Fällung des Urteils und peinliche Gerichte, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gesetzmässig waren. Eine übersichtliche, für die Stadt Bečov nad Teplou herausgegebene Landkarte wird Touristen z.B. zum erhaltenen Teil des Galgens in Bečov nad Teplou oder in die Gänge der mittelalterlichen Burg Loket richten, in denen sich bewegliche Figurinen befinden und wo die schreckerregende Atmosphäre auch die Klänge aus der Folterkammer prägen. Das Schloss Kynžvart bietet eine Ausstellung an, derer Thema der letzte Henker aus Cheb, Karel Huss, ist, über der Stadt Horní Slavkov gibt es einen Platz mit den am besten erhaltenen Resten des Galgens in der Tschechischen Republik und in Žlutice kann man den authentischen Gemeindearrest einschliesslich der Foltergeräte und Henkersschwerter besichtigen. Und es gibt mehrere solche Plätze in der Region. Alle Teile des Lehrpfads laufen nur in einer Richtung, um so symbolisch darauf hinzuweisen, dass es keinen Weg zurück vom Galgen gab. Um jeden beliebigen Teil des Lehrpfads zu besichtigen, können Sie mit dem Auto oder mit dem Rad fahren oder zu Fuss gehen und Sie können sich selbst frei entscheiden, wohin Sie weiter gehen werden.


Lenka Andělová, foto archiv Tomáše Wizovského, Státní hrad a zámek Bečov

Go and See the Monuments Connected with Torture

Осмотрите памятные места пыточного права

The theme of capital punishment and torture has always been fascinating people. That is the reason why an instructive path has been built in the Karlovy Vary region which will show you round former cells, ­museums of torture and gallows. They are monuments remembering how the accused were made to plead guilty by means of torture. They describe the rituals of the execution of law and passing verdicts including death penalties which were legal in the Middle Ages and the early modern age. A clear map published for the town Bečov nad Teplou will direct tourists towards e.g. the preserved part of the gallows in Bečov nad Teplou or the corridors of the medieval castle Loket where you can see moving figures and where the sounds from the torture chamber make the scary atmosphere complete. The chateau Kynžvart offers an exhibition on Karel Huss, the last executioner in Cheb, and there is a place with the best preserved parts of the gallows in the Czech Republic above Horní Slavkov, you can also see an original local jail including instruments of torture and execution swords in Žlutice. And there are many more places like these in the region. All parts of the instructive path run in only one direction expressing so symbolically that there was no way back from the gallows. You can go by car, by bike or on foot and see any part of the instructive path and it is also up to you which way you will continue.

Тема висельного правосудия и пыточного права по-прежнему привлекает внимание человечества. Именно поэтому в Карловарском крае есть уникальная экскурсионная тропа, которая проведет любопытствующих по бывшим камерам, висельным музеям и виселицам. Речь идет о достопримечательностях, напоминавших, как с помощью пыток следователи добивались от обвиняемых признаний. Они описывают ритуалы судопроизводства, вынесения приговоров и висельных судов, которые в средние века и в начале нового времени считались законными. Подробная карта, изданная для города Бечова-над-Теплой, направляет туристов, например, к сохранившейся части бечовской виселицы или в коридоры средневекового замка Локет, в которых установлены движущиеся манекены, а устрашающую атмосферу довершают звуки из камеры пыток. Замок Кинжварт предлагает экспозицию, посвященную Карлу Гуссу, последнему хебскому палачу, над городом Горни-Славков есть место с наиболее сохранившимися в Чешской республике остатками виселицы, в Жлутицах можно увидеть подлинное помещение оригинальной темницы, в том числе орудия пыток и мечи для отсечения головы. И подобных мест в округе гораздо больше. Одностороннее направление экскурсионной тропы символизирует, что пути назад с виселицы не было. Вы можете осмотреть любую часть тропы на автомобиле, на велосипеде или пешком и свободно решить, куда направитесь дальше.

WWW.PROMENADA.CZ

27


Lenka Andělová

Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА Složení turistů mířících do lázní se mění

V uplynulých měsících pokračoval pokles ruské klientely směřující do Karlových Varů. Naopak se zvyšuje návštěvnost domácí klientely (o 14%) i počet turistů z Německa (o 16%). Mírně přibývá klientela čínská a arabská. Infocentrum města proto nově nabízí i propagační materiály v čínštině a korejštině. Město oslovuje s nabídkou pobytů také Izraelce. Rozmanitější spektrum klientely je ve městě vítáno.

Die Zusammensetzung der in die Kurstadt ankommenden Touristen ändert sich

In vergangenen Monaten setzte der Rückgang der Zahl der nach Karlsbad kommenden russischen Touristen weiter fort. Und im Gegenteil - die Zahl von tschechischen sowie deutschen Besuchern steigt (um 14% und 16%). Auch die chinesische und arabische Klientel steigt mässig. Das städtische Informationszentrum bietet also neulich Werbematerialien in der chinesischen oder der koreanischen Sprache an. Die Stadt wendet sich mit dem Angebot von Kuraufenthalten auch an Israelis. Eine mehr verschiedenartige Klientel ist begrüssenswert.

The Composition of Tourists Arriving at the Spa Town Is Changing Posaďte se na lavičku Václava Havla

Kulatý stolek, z jehož středu vyrůstá lípa a vedle dvě kovové židle. Tak vypadá projekt architekta Bořka Šípka, který umělecky ztvárnil tzv. Havlovo místo. Tedy posezení, které má přispět k setkávání lidí přemýšlejících v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Po Washingtonu, Dublinu, Barceloně a dalších metropolích vznikla stejná lavička Václava Havla i v Karlových Varech. Posadit se na ni, popřemýšlet, zavzpomínat i odpočinout si po procházce lázeňským městem můžete v sadech Karla IV., naproti Grandhotelu Pupp.

Setzen Sie sich auf die Václav Havel-Bank

Ein runder Tisch, aus dessen Mitte eine Linde wächst, und zwei Stühle an ihm. So sieht das Projekt des Architekten Bořek Šípek aus, der den sog. Havels Platz auf diese Weise gestaltete. Es ist also ein Platz zum Sitzen, der zum Treffen der Leute, die dieselben Ideale und dieselbe Lebenseistellung wie Václav Havel haben. Nach Washington, Dublin, Barcelona und anderen Metropolen entstand eine Václav Havel-Bank auch in Karlsbad. Nach Ihrem Spaziergang durch die Kurstadt können Sie sich auf sie im Karl IV.-Park dem Grandhotel Pupp gegenüber setzen, um ein bisschen zurückzudenken und Rast zu machen.

Sit Down on the Václav Havel Bench

A round table with a linden tree growing from its middle with two chairs at it. That is the architect Bořek Šípek’s rendering of what is called “Havel’s place”. It is a sitting place which is meant to contribute to the meeting of people who share Václav Havel’s way of thinking and his attitude to life. After Washington, Dublin, Barcelona and other metropolises Karlovy Vary is another place where the same Václav Havel bench has been put up. You can sit down on it, meditate, think about old times and have a rest after a walk through the spa town in Charles IV Park opposite the Grandhotel Pupp.

Сядьте на скамью Вацлава Гавела

Круглый столик, обхватывающий липу, и два металлических стула - так выглядит проект архитектора Боржека Шипека, который создал художественный образ так называемого Места Гавела, призванного содействовать встрече людей, мыслящих в духе идеалов и жизненных принципов Вацлава Гавела. После Вашингтона, Дублина, Барселоны и других метрополий такая же скамья Вацлава Гавела возникла и в Карловых Варах. Посидеть на ней, поразмышлять, предаться воспоминаниям и отдохнуть после прогулки по городу-курорту вы сможете в саду Карла IV, напротив Гранд-отеля Пупп.

28

WWW.PROMENADA.CZ

The decline in the Russian clientele heading for Karlovy Vary has continued in the past months. On the other hand, the number of visitors from the Czech Republic and Germany is increasing (by 14% and 16%). The number of Chinese and Arab visitors is slightly growing too. The town information centre has therefore recently started offering publicity material in Chinese and Korean. The town has also addressed the Israelis to offer them spa stays. A more varied spectrum of visitors to the town is welcomed.

Состав туристов, приезжающих на курорт, изменяется

В прошедших месяцах продолжалось снижение количества гостей из России, направляющихся в Карловы Вары. Наоборот, становится больше приезжающих чехов (на 14%) и немцев (на 16%). Понемногу увеличивается количество китайских и арабских туристов. Поэтому Информцентр города стал предлагать рекламные материалы на китайском и корейском языках. Город также обращается к израильтянам с предложением посетить курорт. Это разнообразие спектра гостей город приветствует.


Vítejte! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE je spa & wellness hotel s jedinečnou rodinnou atmosférou a luxusní úrovní lázeňských i hotelových služeb. Připravili jsme pro Vás celkem 58 plně klimatizovaných, vkusně zařízených pokojů. Nabízíme komplexní lázeňskou léčbu v mimořádně vybaveném balneologickém centru. Každý den vytváříme nezapomenutelné zážitky v naší restauraci a v nádherně zdobených salóncích. Lázeňstvím nabitý pobyt umocňujeme nabídkou relaxačních služeb v našem wellness centru, kardio centru, bazénu, solné jeskyni nebo kosmetickém salónu.

Welcome! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE в Карловых Варах - это гарантия курортного лечения на самом высоком уровне, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отель располагает 58 комфортабельными, со вкусом обустроенными, номерами с климат-контролем. К услугам наших гостей: квалифицированный персонал, бальнеологический центр, большой выбор лечебных и оздоровительных процедур с использованием карловарской минеральной воды, wellness-центр, бассейн, соляная пещера, косметологический салон. Для всех поклонников изысканной кухни открыты ресторан с уникальным интерьером и летние террасы.

Добро пожаловать! Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE is a spa & wellness hotel with a unique family atmosphere and luxury spa and hotel services. Up to 58 fully air-conditioned and stylish rooms are prepared for you. We offer a complete spa treatment in extraordinarily equipped balneological center. We create great experiences in our restaurant and beautifully decorated lounges every day. Your spa stay is improved by a full range of relaxation services in our wellness center, cardio center, swimming pool, salt cave or beauty salon.

Olympic Palace, Zámecký vrch 41, 360 01 Karlovy Vary +420 778 722 271, reservations@olympic-palace.cz www.olympic-palace.cz


Motýlí dům Karlovy Vary Motýlí dům Karlovy Vary

The Butterfly House Karlovy Vary

nově otevřen u rozhledny Diana

Recently Opened Near the Diana Viewing Tower

Setkáte se s nejkrásnějšími motýly celého světa. Letová zóna má přes 100 m a uvnitř bude kolem Vás poletovat více než 300 barevných krasavců, někteří s rozpětím křídel až 20 cm. Pozorovat můžete téměř 30 druhů motýlů v jejich přirozeném prostředí, včetně všech stádií životního cyklu - od vajíčka, přes housenku a kuklu, až po dospělého jedince. Na vlastní oči spatříte líhnutí motýla z kukly a stanete se svědky jeho prvního životního letu. Motýlí dům je vzácná příležitost pro fotografování.

A Tropical Garden with Live Exotic Butterflies You will meet the most beautiful butterflies from the whole world. The flight zone is more than 100 m2 and there will be more than 300 beautiful butterflies of many colours, some of them having a wingspan of almost 20 cm, fluttering around you in it. You can watch about 30 kinds of butterflies in their natural habitat including all stages of their life cycle - from an egg and a caterpillar up to a chrysalis and an adult specimen. You will see the hatching of a butterfly from a chrysalis and will witness its first flight ever. The Butterfly House is a rare opportunity to take photographs.

Schmetterlingshaus Karlsbad

Карловарский Дом бабочек

Tropengarten mit lebenden exotischen Schmetterlingen

Тропический сад с живыми экзотическими бабочками

Sie werden die wunderschönsten Schmetterlinge aus der ganzen Welt treffen. Die Flug­­ zone beträgt mehr als 100 m2 und im Innern werden mehr als 300 herrliche farbige Schmetterlinge um Sie herumflattern. Die Flügelweite einiger von ihnen ist fast 20 cm. Sie können fast 30 Sorten von Schmetterlingen in ihrem Naturhabitat einschliesslich aller Stadien ihres Lebenszyklus beobachten - von einem Ei über eine Raupe und Puppe bis zu einem erwachsenen Falter. Mit Ihren eigenen Augen werden Sie das Schlüpfen eines Schmetterlings aus der Puppe sehen und ein Zeuge seines ersten Flugs sein. Das Schmetterlingshaus bietet eine selt­same Gelegenheit zum Fotografieren an.

Вы встретитесь с самыми красивыми бабочками со всего мира. Зона их полета насчитывает более 100 м2, а внутри над вами будут летать более 300 красочных красавиц, у некоторых размах крыльев достигает 20 сантиметров. Вы сможете наблюдать почти 30 видов бабочек в их естественной среде, включая все стадии жизненного цикла - яичко, гусеница, личинка и, наконец, взрослая бабочка. Вы увидите собственными глазами, как из личинки вылупляется бабочка, и станете свидетелем ее первого в жизни полета. В Доме бабочек имеется редкая возможность для фотографирования.

2

bei dem Aussichtsturm Diana neulich geöffnet

30

WWW.PROMENADA.CZ

открытый возле обзорной башни Диана

www.dianakv.cz

Tropická zahrada s živými exotickými motýly


Karlovarská kosmetika - spojení tradice s přírodním bohatstvím

Již od roku 1954 působí v Karlových Varech výrobní družstvo Vřídlo. Jak název napovídá, hlásí se k lázeňské tradici založené na původních recepturách karlovarských lékárníků 19. a 20. století. Vřídlo v.d., jako jediná společnost na trhu, má právo označovat své výrobky značkou Karlovarská kosmetika. Jsou k dostání v síti lékáren, drogérií a v řadě drogistických řetězců. Kosmetika obsahuje výtažky léčivých rostlin, především arniky horské, rozmarýnu, řepíku lékařského, levandule, heřmánku a dalších. Družstvo přidává v souladu se svou značkou do některých produktů i karlovarskou vřídelní sůl. K nejžádanějším patří koupelové soli a nepěnivá zubní pasta Carlotherm. Nabídka je ale mnohem širší: krémy a emulze k ošetření celého těla, ústní vody, zubní pasty a další. Vřídlo v.d. se sídlem v Karlových Varech je tradičním výrobcem kosmetických výrobků za použití moderních zařízení špičkové kvality. Výrobek s logem Vřídla v.d. jistě potěší jak domácí, tak i zahraniční návštěvníky Karlových Varů.

Karlsbader Kosmetik

- eine Verbindung der Tradition mit Naturreichtum Die Produktionsgenossenschaft Vřídlo hat ihren Sitz in Karlsbad seit dem Jahr 1954. Wie der Name andeutet, sie setzt die auf ursprünglichen Rezep­ten von Karlsbader Apothekern der 19. und 20. Jahrhunderte beruhende Tradition fort. Die Produktionsgenossenschaft ist die einzige Gesellschaft auf dem Markt, die das Recht hat, ihre Erzeugnisse mit der Marke Karlsbader Kosmetik zu bezeichnen. Sie sind zu bekommen in Apotheken, Drogerien und Drogerie-Ketten. Die Kosmetik enthält Extrakte aus Heilkräutern, vor allem aus Bergarnika, Rosmarin, Ackerkraut, Lavendel, Kamille und anderen. Im Einklang mit ihrer Marke mischt die Produktionsgenossenschaft auch Karlsbader Sprudelsalz in einige seiner Produkte ein. Zu den beliebtesten gehören Badesalze und die nichtschäumende Zahnpasta Carlotherm. Aber das Angebot ist viel breiter: Körpercremen und Körperemulsionen, Mundwässer, Zahnpasten usw. Die Genossenschaft benutzt Top-Produk­ tionstechnologien.

VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika

WWW.VRIDLO.CZ

Karlovy Vary Cosmetics

- Combination of Tradition and the Riches of Nature The producers’ cooperative Vřídlo has had its seat in Karlovy Vary since 1954. As its name suggests, it continues a spa tradition based on original prescriptions of Karlovy Vary pharmacists from the 19th and 20th centuries. Vřídlo p.c. is the only company on the market which has the right to provide its products with the mark Karlovy Vary Cosmetics. They are available in the network of pharmacies and chemist’s shops. The cosmetics contain extracts from healing herbs, especially from the mountain arnica, rosemary, agrimony flower, lavender, camomile and others. In agreement with its mark, the cooperative adds Karlovy Vary sprudel salt into some of its products. The most popular products are bathing salts and non-foaming herbal toothpaste Carlotherm. However, the offer is much wider: body creams and emulsions, mouthwashes, toothpastes and others. The cooperative uses top producing technologies.

Карловарская косметика

- сочетание традиции с природным богатством С 1954 года в Карловых Варах действует производственный кооператив Vřídlo (рус. Гейзер). Как следует из названия, это объединение связано с курортной традицией, основанной на старинных рецептах карловарских аптекарей 19 и 20 веков. Vřídlo, п.к. как единственная фирма на рынке имеет право ставить на своих изделиях символ Карловарская косметика. Эти изделия можно купить в сети аптек, магазинах парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров, а также в ряде подобных цепей. Косметика содержит экстракты лечебных растений, прежде всего арники горной, розмарина, репея лекарственного, лаванды, ромашки и др. Кооператив в соответствии с уже упомянутым символом добавляет в некоторые изделия и карловарскую гейзерную соль. K наиболее популярным товарам относятся соль для ванны и непенящаяся зубная паста Carlotherm. Однако предложение значительно шире: кремы и эмульсии для ухода за всем телом, зубной эликсир, зубные пасты и др. Производственная технология объединения относится к самым лучшим.


Santorini Romantické

Proslulý ostrov Santorini leží asi 110 km severně od Kréty a tvoří souostroví, které je zbytkem sopečného ostrova Théra. Spekuluje se, že právě zde sídlila bájná Atlantida. Díky městečkům Oia a Fira je Santorini považováno za jedno z nejromantičtějších míst na světě. Hlavní ostrov přitom na první pohled nepůsobí tak úchvatně, jak ho známe z fotografií. Většinu souostroví tvoří vysoké skalnaté útesy a pustina bez stromů, posetá domečky. Uprostřed zálivu je dodnes činný vulkán. Na jihu ostrova najdete několik pláží, které tvoří černý sopečný písek a červené nebo bílé kamení. Úžasným kouzlem působí hlavní město Fira. Najdete tu typické útesy posázené bílou zástavbou, spoustu úzkých uliček a terasy, z nichž turisté pozorují západ slunce. To nejhezčí však objevíte na severu ostrova, v městečku Oia. Právě odtud pochází většina obdivovaných fotek s domky zapuštěnými do skalních jeskyní, s modrými dveřmi a okenicemi, věžičkami a větrnými mlýny. Oia má až kýčovitou atmosféru a zcela dostává pověsti nejromantičtějšího místa. Navštívit můžete také spoustu skvělých restaurací, naaranžovaných dvorečků i přístav. Klidnou procházku zažijete dopoledne. Kolem poledne přivezou cestovní kanceláře stovky turistů na prohlídku města a uličky jsou doslova přehlceny množstvím lidí čekajících na úchvatný západ slunce. Santorini procestujete za 3-4 dny. Nic hezčího, než město Oia, tam ale nenajdete.

32

WWW.PROMENADA.CZ


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

Romantic Santorini

Романтический остров Санторини

The famous island Santorini lies about 110 kilometres to the north of Crete creating a group of islands which is a rest of the volcanic island Théra. There are speculations that mythical Atlantis was just here. Thanks to the little islands Oia and Fira, Santorini is considered one of the most romantic places in the world. In spite of it, the main island does not look as fascinating as in the photographs when you see it for the first time. The bigger part of the group of islands consists of high, rocky cliffs and a treeless wasteland scattered with little houses. There is a still active volcano in the middle of the bay. You can find some beaches in the south of the island which are covered in black volcanic sand and red or white stones. The capital Fira offers a breathtaking charm. You can see here typical cliffs with white houses, lots of narrow lanes and terraces from which tourists watch the sunset. However, the little town Oia in the north of the island is the most beautiful. Admired photographs with little houses built into natural cave formations, with blue doors and shutters, turrets and windmills were taken just here. Oia has an almost kitschy atmosphere and it really seems to be the most romantic place you have ever seen. You can also visit a number of excellent restaurants, picturesque yards and a harbour here. You can go for a peaceful walk in the afternoon too. Travel agencies bring hundreds of tourists when the noon comes. They go sightseeing in the town and then the lanes are literally overcrowded with people waiting for the breathtaking sunset. You will need three or four days to travel the whole island. However, you will not find anything more beautiful than the town Oia there.

Широко известный остров Санторини лежит в 110 километрах к северу от Крита и образует архипелаг, являющийся остатком острова вулканического происхождения Тира. Говорят, что именно здесь находилась легендарная Атлантида. Благодаря маленьким городам Ия и Фира остров Санторини считается одним из самых романтических мест на свете. На первый взгляд он не производит столь захватывающего впечатления, каким предстает на фотографиях. Большую часть архипелага творят высокие скалистые утесы и пустошь, покрытая домиками. Посреди залива находится доныне действующий вулкан. На юге острова можно найти несколько пляжей с черным вулканическим песком и красной или белой галькой. Чудом, захватывающим дух, выглядит главный город Фира. Здесь вы найдете утесы, покрытые белыми домиками, множество узких улочек и террасы, с которых туристы наблюдают заход солнца. Однако самое красивое место находится на севере острова, в маленьком городе Ия. Именно виды этого городка являются сюжетами для большинства восхитительных фотографий, на которых изображены домики, встроенные в скальные пещеры, с их синими дверями и окошками, башенками и ветряными мельницами. И хотя для городка Ия характерна атмосфера на грани безвкусицы, но это место считается самым романтическим. Вы можете также посетить множество отличных ресторанов, аранжированных двориков и пристань. На спокойную прогулку отправляйтесь в первой половине дня. Около полудня туристические фирмы привезут сотни туристов на экскурсию по городу, и тогда улочки будут буквально наводнены толпами людей, ждущих потрясающего захода солнца. Чтобы осмотреть весь остров Санторини, достаточно трех-четырех дней. Но ничего, более красивого, чем город Ия, там уже не найти.

WWW.PROMENADA.CZ

33


SINCE 1992

NEJMODERNĚJŠÍ OFSETOVÁ TISKÁRNA V KRAJI

Tiskneme, jako když lžeme... KALENDÁŘE | DESKY S VÝSEKEM | ČASOPISY | KNIHY SAMOLEPKY | LETÁKY | VIZITKY | PLAKÁTY | WOBLERY BROŽURY | KATALOGY | OBÁLKY... TISK | VÝSEK | LAMINACE | VAZBA V1, V2, V8 KROUŽKOVÁ VAZBA

Tiskárna GARMOND spol. s r.o. Průběžná 250 362 63 Dalovice info@garmond-tisk.cz

HOTLINE +420 773 800 400

www.garmond-tisk.cz


10th year

Friday Jazz Evenings

in Club Imperial 2015

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

 RESERVATION: +420 353 203 761 daily after 7 p.m.


CESTUJTE

luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary 36 WWW.PROMENADA.CZ Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a

www.studentagency.cz infolinka: +420 841 101 101


Toužíte po dokonalém těle? Zformujte ho prověřenými metodami! Träumen Sie von einem perfekten Körper? Formen Sie ihn mit bewährten Methoden! Вы мечтаете об идеальной фигуре? Скорректируйте контуры тела проверенными методами!

ZJISTIT VÍCE | MEHR InFO | ПОДРОБНЕЕ

Karlovy Vary +420 353 344 557 Mariánské Lázně +420 354 651 860

O dokonalé postavě už nemusíte jen snít. Vsaďte na kombinaci kryolipolýzy LipoCryo a ultrazvuku a radiofrekvence Exilis! Uložte komplexy k ledu s LipoCryo! Zmražení tukových buněk přístrojem LipoCryo patří jednoznačně mezi nejefektivnější neinvazivní metody formování postavy. Seznamte se s EXILIS – nejmodernější metodou pro redukci přebytečných tukových polštářků, tvarování postavy a zmírnění projevů celulitidy. V centrech Asklepion vám tělový program ušijí na míru, přesně podle vašich požadavků na dokonalou postavu. Svěřte se do rukou odborníků z Asklepionu a získejte konečně postavu svých snů!

Der Traum von einer perfekten Figur muss kein Traum bleiben. Entscheiden Sie sich für eine Kombination aus der Kryolipolyse Lipo-Cryo sowie aus Ultraschall und der Exilis-Radiofrequenz.

Перестаньте только мечтать об идеальной фигуре... Сделайте ставку на сочетание таких процедур, как криолиполиз LipoCryo, ультразвук и радиочастота Exilis!

Lassen Sie die Komplexe mit LipoCryo gefrieren! Das Wegfrieren von Fettzellen mit dem LipoCryo-Gerät gehört eindeutig zu den effektivsten nicht invasiven Methoden zur Formung der Figur.

Заморозьте свои комплексы с LipoCryo! Замораживание жировых клеток с помощью аппарата LipoCryo, несомненно, относится к наиболее эффективным, неинвазивным методам формирования контуров тела.

Informieren Sie sich über EXILIS – der modernsten Methode zur Reduzierung von überflüssigen Fettpolstern, zur Formung der Figur sowie zur Abschwächung von Cellulitis-Erscheinungen.

Познакомьтесь с EXILIS – самая современная методика, позволяющая уменьшить лишние жировые отложения, целлюлит и скорректировать контуры тела.

In den Zentren der Asklepion-Klinik wird für Sie ein maßgeschneidertes Körperprogramm erstellt - genau nach Ihren Wünschen für eine perfekte Figur. Lassen Sie sich von den Spezialisten der Asklepion-Klinik behandeln und Ihre Träume wahr werden!

В центрах Asklepion вам подготовят индивидуальную программу по уходу за телом, учитывая ваши пожелания. Доверьтесь в руки специалистов из Asklepion и, наконец-то, получите фигуру вашей мечты!

ASKLEPION – LASER AND AESTHETIC MEDICINE, www.asklepion.cz KARLOVY VARY - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Hotel Pacifik, Mírové nám. 104,+420 354 651 860


Záhady

Velikonočního ostrova v Thermalu

Začátek října patří festivalu Tourfilm Nejstarší mezinárodní festival turistických filmů na světě se letos koná již po čtyřicáté osmé. Partnerskou zemí letošního festivalu je záhadami opředený Velikonoční ostrov. Přehlídku snímků s cestovní tematikou hostí počátkem října karlovarské hotely Thermal a Grandhotel Pupp, vstup na projekce i doprovodné semináře a workshopy jsou pro všechny návštěvníky zdarma. Tourfilm, jehož pořadatelem je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, opět ocení nejlepší spoty a dokumentární filmy, které pomáhají k rozvoji mezinárodního cestovního ruchu. Po dvaadvacáté se také uskuteční festival českých turistických filmů a spotů Tour Region Film, jehož cílem je nalákat turisty na krásy Čech, Moravy a Slezska. Tourfilm, který se letos představí v novém vizuálním stylu, bude lákat kromě projekcí i na tradiční čtvrteční workshopy určeně regionálním partnerům. Ty v rámci přehlídky Tour Region Film představí nové trendy v prezentacích tuzemských turistických destinací či možnosti propagace České republiky skrze filmový turismus. Partnerskou zemí, která diváky přivítá v pátek, se letos stává Rapa Nui Velikonoční ostrov, který přebírá štafetu po Maroku. Prezentaci této exotické destinace opředené mnoha mýty a záhadami doplní vystoupení cestovatele Miloslava Stingla, který letos oslavuje své 85. narozeniny a který byl prvním Čechem na Rapa Nui. Dále vyprávění herců Boba Klepla a Anny Polívkové či archeologa Pavla Pavla, který se zabýval zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě monumentálních staveb dávnověku. Jak je to s bájnými sochami moai či kultem Ptačího muže? Leccos může pomoci osvětlit letošní hlavní hvězda festivalu, režisérka Waitiare Kaltenegger Icka pocházející z Velikonočního ostrova. Do Karlových Varů přiletí z Austrálie, kde se podílí na natáčení nové série Pirátů z Karibiku. Na Tourfilmu navíc ochutnáte hmyzí kuchyni a vydáte se na 1.400 km dlouhou pouť do Jeruzaléma. Osvěžení přinese i opravdový pól chladu, místo na Sibiři, kde byla naměřena rekordní teplota -71,2 °C. Těšit se můžete také na výlet do Amazonie.

1.-3. října Thermal vstup zdarma


Waitiare Moiko Kaltenegger Icka Záhady Velikonočního ostrova

Karlovy Vary 1.—3. říjen 2015

48. Mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou www.tour-film.cz

Jakub Vágner Sladkovodní giganti Amazonie

Anna Polívková Zážitky z rally La Carrera Panamericana

Ocean & Luxury Travel EXPEDICE RAPA NUI 2016


VI. ročník karlovarského divadelního festivalu

BEST FEST 2015 Karlovarské divadlo připravilo přehlídku nejlepších českých inscenací a divadelních osobností. V historické budově divadla uvede představení, která prověřil čas a která si získala nadšení kritiků i publika. Těšit se tak můžete na mimořádné umělecké zážitky i obdivuhodné herecké výkony. Divadelní festival se koná od 1. října do 30. listopadu 2015 pod záštitou primátora města Petra Kulhánka. Věcné dary poskytly a.s. Moser a Thun. Festivalová představení začínají v 19.30 hod.

čtvrtek 8. října Andrzej Saramonowicz: TESTOSTERON Divadlo Komedie Svižná a zábavná situační komedie sleduje snahu sedmi zcela odlišných mužů pochopit, v čem tkví jejich živočišná podstata. Jsou odsouzeni k tomu být náchylní k násilí nebo být citově negramotní a jako takoví nikdy nepochopit podstatu ženy? V dialozích se střetávají i zcela protichůdné pohledy na ženy a na partnerské vztahy. Zatímco jeden je alfa samcem určeným k plození, druhý je biolog a vidí vše vědecky, což je pro třetího, čerstvě ženatého otce malé holčičky příliš skeptické. Skutečně je rozdíl mezi těmito muži přímo úměrný poměru jejich hladiny testosteronu? Upozornění: Během představení se na jevišti kouří a mluví vulgárně. Hrají: Jan Zadražil, Vojtěch Štěpánek, Jan Hofman, Jiří Racek ad. Režie: Vojtěch Štěpánek neděle 11. října Mark Haddon, Simon Stephens: PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM Divadlo Kalich Hra je velkým hitem současných světových jevišť. Hlavní hrdina knižního bestselleru Marka Haddona i cenami ověnčené dramatizace Simona Stephense je mladý Christopher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu, nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se ho někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu, která mu zásadně promluví do života. Inscenaci nastudoval respektovaný tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), který proslul osobitou, nápaditou divadelní poetikou.  Hrají: Jan Cina, Hana Vagnerová, Simona Babčáková, Marek Daniel, Zuzana Stavná, Petr Vančura Hudba: Petr Kaláb Režie: SKUTR čtvrtek 15. října Ľubomír Feldek: CYRANO Divadlo Radka Brzobohatého Cyrano, muž bez bázně a hany, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti, Gaskoněc s dlouhým nosem, který se zamiluje do sestřenice Roxany. Své city jí ale nepřizná, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v pohledném, ale hloupém Kristianovi. Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů. Silný příběh umocněný romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého. Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne. Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner, David Gránský / Přemysl Pálek, Eva Burešová / Kateřina Velebová, Pavla Procházková, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Antonín Hardt, Petr Oliva Režie: Hana Gregorová čtvrtek 29. října Miloš Štědroň, Milan Uhde, Vladimír Morávek: MOC ART ANEB AMADEUS V BRNĚ (STRAŠNÁ MELA) Divadlo Husa na provázku O Magdalenině poměru s Mozartem se jen šeptalo, doklady o něm žádné nejsou. Víme jen, že skladatel ulehl 20. listopadu 1791. Bolela ho hlava, zvracel, měl křeče a dva měsíce před třicátými šestými narozeninami zemřel. Oficiální diagnóza zněla: selhání ledvin. Je možné, že byl otráven? Že se podvedený manžel rozhodl vyřešit milostný trojúhelník krvavou cestou? Odstranit milence... zabít manželku... a nakonec i sebe...?  A že by za to za všechno mohlo.... Brno? Hrají: Martin Donutil, Dalibor Buš, Tereza Marečková, Monika Matoušková, František Vémola / Vilém Všetečka, Simona Zmrzlá, Andrea Horská ad. Režie: Vladimír Morávek

40

WWW.PROMENADA.CZ


pondělí 2. listopadu Nikolaj Koljada: SLEPICE Činohra Karlovarského městského divadla V divadle řádí Slepice - sousto pro vaše bránice! Vtipná gogolovská komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Na herecké ubytovně se v nekřesťansky časnou hodinu odehrají životně důležité konflikty o to, kdo koho miluje více, kdo slouží Paní Thálii kvalitněji, kdo přináší na oltář Umění a Lásky větší oběti a kdo kde mohl být, kdyby... Tomu všemu vévodí otázka - kdo je tady vlastně slepice? Umělci se perou a masky padají. Hrají: Simona Postlerová, Lucie Domesová, Magdaléna Hniličková, Karel Beseda, Pavel Marek Režie: Jiří Seydler úterý 3. listopadu Petr Zelenka: TEREMIN Dejvické divadlo Příběh člověka, který navždy změnil tvář moderní hudby. Věnováno Robertu Moogovi. Hra vychází z osudů skutečné postavy, ruského vědce, hudebníka, ale také tajného špiona Lva Sergejeviče Teremina. Muže, o kterém prohlásil Robert Moog, že nebýt jeho, nikdy by nedokázal sestrojit syntezátor. Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička, Jiří Bábek, Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová / Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Eliška Boušková, Pavel Šimčík, Václav Jiráček, Petr Koutecký Režie: Petr Zelenka pátek 6. listopadu Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Za roli Evy Mearové získala Simona Stašová cenu THÁLIE 2007. Hrají: Simona Stašová, Ernesto Čekan, Čestmír Geboutský, Andrea Daňková, Helena Karochová, Vojtěch Záveský Režie: Milan Schejbal pondělí 9. listopadu Maksim Komaro, Rostislav Novák ml.: PLAY Cirk La Putyka Cirk La Putyka se věnuje novému cirkusu a překračuje hranice mezi akrobacií, moderním tancem a sportem. Důležitá je nejen profesionalita v jednotlivých divadelních a cirkusových číslech, ale i téma, příběh a sdělení. Představení Play sleduje téma: dětské hřiště. Tedy malý svět ve velkém městě. Má své obyvatele, svá pravidla, své hrdiny i poražené. Své lásky i křivdy. Svůj prostor i čas. Co je blízko, může být daleko a chvilka může trvat věčnost. A navíc, málokdo ví, že hřiště má i svá tajemství. Hrají: Jiří Kohout, Vojtěch Fülep, Jiří Weissmann, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Alexandr Volný,  Zuzana Havrlantová Režie: Maksim Komaro středa 11. listopadu David Drábek: KOULE Klicperovo divadlo Hradec Králové Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou hrou roku. Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se k Vám. Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek, o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích i o set­kání s nedostižnou legendou Radmilou. A k tomu všemu zpívá Karel Hála, doktor Cvach míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje o pionýrském odznáčku a Štěpánka Haničincová pomáhá čertíku Bertíkovi odvelet do pekel soudruhy Husáka a Štrougala. Když přidáte srdceryvnou výpověď zfetované laboratorní myši, dojde vám jedno: Pokud rozhlasová verze způsobila pobouření, tak divadelní verze opupínkuje celou českou kotlinu. Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová Poulová, Isabela Bencová Smečková, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák Režie: David Drábek pátek 13. listopadu Marc Camoletti: BYT NA INZERÁT Divadelní společnost Háta Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. Na jedné adrese tak spolu bydlí klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí ve Francii mimořádně úspěšná komedie. Nabízí řadu vtipných situací a dialogů, jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem. Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa / Martin Sobotka Režie: Marie Lorencová

WWW.PROMENADA.CZ

41


Divadlo Theater • Theatre • Театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

CZ 1.10.-30.11., Best Fest 2015, 6. ročník karlovarského divadelního festivalu. Podrobný program viz str. 40-41.

Kluby Clubs

man show o mužích a ženách, ve které se každý najde... Humorná zpověď novopečeného otce v podání R. Pomajba. 24.10. so 19.30 hod., N. Koljada: Slepice, komedie o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Hrají: S. Postlerová, L. Domesová, M. Hniličková, K. Beseda, P. Marek. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 30.10. pá 19.30 hod., Love in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show.

1.10. čt 16, 19.30 hod., V. Blažek, Z. Podskalský, E. Illín, V. Hála: Světáci, divadelní verze známé filmové komedie. Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze. Divadelní společnost Háta. 4.10. ne 19.30 hod., Jean-Claude Islert: Teď ne! aneb Na tohle teď není pravá chvíle, ve chvíli, kdy Frederik porazí svým autem bezdomovce, netuší, jak hluboce se mu změní život. Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová, K. Halbich ad. Činoherní studio Bouře. 9.10. pá 19.30 hod., W. Shakespeare: Antonius a Kleopatra, příběh o zničující lásce, všepohlcující vášni, odpovědnosti za své činy i jejich poklesky… V titulních rolích: J. Maléř a J. Voverková. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 13.10. út 19.30 hod., B.H. Thorsson: Táta, světově úspěšná one

DE 30.10. Fr 19.30 Uhr, Love in Flames, Irische Tanzshow. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Oct 30th Fri 7.30 p.m., Love in Flames, Irish dance show. Music programmes - see the section Concerts. RU 30.10 пт 19.30 час., Love in Flames, ирландское танцевальное шоу. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Club Imperial - Hotel Imperial

Galerie umění

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty.

Divadlo Husovka, Klub Paderewski 

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz

Husovo nám. 2, % 603 375 555, www.husovka.info 2.10. pá 19.30 hod. V. Klimáček: Historky z fastfoodu, ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch druhých. Divadelní studio D3. 3.10. so 19.30 hod., V. Klapka/W. Shakespeare: Jak se vám líbí? DK Jirásek Česká Lípa v klasické hře v netradičním pojetí. 6.10. út 19.30 hod., Radim Hladík & Blue Effect, R. Hladík mistrně usměrňuje rockový drive mladých spoluhráčů. 7.10. st 19.30 hod., L. Kašparovský: Podnebí, komedie o tom, že není Peklo a není Nebe - je jen Podnebí. Divadelní studio D3. 8.10. čt 19.30 hod., Fleret, slavná folkrocková skupina. 13.10. út 19.30 hod., Xavier Baumaxa, naprostý originál, nenapodobitelný a neotřelý písničkář. 20.10. út 19.30 hod., Bodlo, 30 let na country scéně. 21.10. st 19.30 hod., Ty Syčáci, osobitý brněnský soubor na pomezí žánrů. 22.10. čt 19.30 hod., T. Vůjtek: Smíření, scénické čtení v kabaretním duchu. Letem světem koncem války. Divadelní studio D3. 27.10. út 19.30 hod., Antonín Gondolán Quartet, legendární zpívající kontrabasista a světoběžník. Vocal Band Quartet & Henry Band j.h.

Caminos 2015

30.10.-1.11. kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 736 641 006 9. ročník cestovatelského festivalu Více na www.caminos.cz 42

WWW.PROMENADA.CZ

Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 2.10. pá 20.30 hod., Roman Pokorný & Blues box heroes, držitel Zlatého Anděla se svou formací. 9.10. pá 20.30 hod., Marek Šmaus Quartet, vynikající pražská formace kytaristy, hudebního skladatele a pedagoga M. Šmause. 16.10. pá 20.30 hod., Josef Vejvoda Trio, syn autora světoznámé polky se svým triem. 23.10. pá 20.30 hod., František Uhlíř Team feat & Andy Schofield, přední osobnost britské jazzové scény s legendárním kvartetem F. Uhlíře. 30.10. pá 20.30 hod., Luboš Soukup Kvartet, český saxofonista žijící v dánské Kodani.

6.10. út 19.30 hod., Philippe Cornier, kytarový recitál virtuózního francouzského hudebníka. 12.10. po 19.30 hod., Salome - písně Karla Kryla, autorské úpravy skladeb pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru.

Kino Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 22.10. čt 18 hod., Poezie & Jazz, J. Kolář: Prométheova játra.

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

30.10. pá 16.30 hod., Zahájení festivalu 17 hod., Expedice Mahali, T. Černohous. 18.30 hod., Cestou - necestou aneb Sny jsou od toho, aby se plnily, J. Henychová. 20 hod., Mayský svět - Tikal, S. Elias „Chino“ (Guatemala).

15.30 hod., Posedlost jménem Vrchol, P.J. Jurečka. 17 hod., Rumunskem za přírodními skvosty Karpat, M. Mykiska. 18.30 hod., Trabantem napříč Tichomořím, D. Přibáň. 20.30 hod., Tam Tam Batucada, bubenická show.

31.10. so 9.30 hod., Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostella, P. Kotrba. 11 hod., Gorily horské - Rwanda, M. Procházka. 12.30 hod., Cesta kolem ostrova Saaremaa, J. Kalát. 14 hod., Jemen - Zřítelnice oka Mohamedova, S. Ryvolová.

1.11. ne 10 hod., Okinawa - jiné Japonsko, J. Matouš. 13 hod., Srí Lanka - kýčovitě krásná, I. Matějíčková, L. Vejřík. 14.30 hod., Peru - sever proti jihu, P. Svoboda. 17.45 hod., Zakončení festivalu, vyhlášení divácké ceny. 18.15 hod., Návrat na Xingu, M. Zelený Atapana.


Jazzfest Karlovy Vary - Sokolov 2015 CZ

2.-19.10. 32. mezinárodní jazzový festival Tradiční karlovarský festival je dramaturgicky zaměřen na moderní jazz a jeho fúzi s jinými žánry za účasti hudebníků z celého světa. 2.10. pá 21 hod., Slash bar, M.K. Collective (ČR), Erika Fečová (ČR), Soul Resolution (Nor./Dán./Pol./ČR) 7.10. st 19.30 hod., Městské divadlo Sokolov, Luboš Andršt Blues Band (ČR) 16.10. pá 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Martin Ondráček & Henry Band, C. Bolling: Suite for Cello

Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем Výstava, která podporuje nevidomé V prostorách Vřídelní kolonády, v Galerii Na Ochozu je k vidění až do 23.10. netradiční výstava fotografických obrazů. Jsou na nich známé osobnosti společně s vodícími psy pro nevidomé. Všechny osobnosti včetně autora Antonína Malého se na projektu podílely bez nároku na honorář. Výstavu pořádá nadační fond Mathilda s obecně prospěšnou společností Tyfloservis, která pomáhá nevidomým v karlovarském regionu. Rovněž posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají nevidomým a slabozrakým v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti. Patří k nim např. výcvik

and Jazz Piano Trio, Karlovarský symfonický orchestr & Karlovarský Repre Big Band & smíšený pěvecký sbor Karlovarský výběr, J. Hnilička: Missa Jazz, Rene Trossman Band (USA/ČR), předání ceny Barona Schoenecka 17.10. so 19.30 hod., Film Café a Kino Drahomíra, Večer regionálních kapel - Lucie Zemanová & Soul Sisters (ČR), S Gustem (ČR), Blue Condition (ČR) 19.10. po 19.30 hod., Grandhotel Ambassador Národní dům, Bigband Jazz Fancies (ČR), Bob Mintzer Quintet (USA/ Maď./SR) EN

Oct 2nd-19th 32nd International Jazz Festival The traditional festival of Karlovy Vary focuses on modern jazz and

vodicích psů, Podpora chovu štěňat, Digitální knihovna pro zrakově postižené, projekt pomoci nevidomým hudebníkům ad. Zastavte se v Galerii Na Ochozu a podpořte tím záslužnou činnost pro nevidomé, která paradoxně nebývá moc vidět.

Eine Ausstellung, die Blinde unterstützt In der Sprudelkolonnade - in der Galerie Na Ochozu - ist bis zum 23.10. eine untraditionelle Ausstellung von fotografischen Bildern zu sehen. Sie zeigen bekannte Persönlichkeiten zusammen mit Leithunden für Blinde. Alle im Projekt partizipierenden Persönlichkeiten verzichteten auf das Honorar. Bleiben Sie in der Galerie für eine Weile stehen und unterstützen Sie damit die verdienstvolle Tätigkeit für blinde Leute, die man paradox nicht viel zu sehen ist.

its fusion with other genres, in which musicians from the whole world take part. Oct 2nd Fri 9 p.m., Slash bar, M.K. Collective (CZ), Erika Fečová (CZ), Soul Resolution (Nor/Den/Pl/CZ) Oct 7th Wed 7.30 p.m., Town Theatre Sokolov, Luboš Andršt Blues Band (CZ) Oct 16th Fri 7.30 p.m., Grandhotel Ambassador Národní dům, Martin Ondráček & Henry Band, Karlovy Vary Symphony Orchestra & Karlovy Vary Repre Band & singing choir Karlovarský výběr (CZ), Rene Trossman Band (USA/CZ) Oct 17th Sat 7.30 p.m., Film Café & Drahomíra Cinema, Lucie Zemanová & Soul Sisters (CZ), S Gustem (CZ), Blue Condition (CZ) Oct 19th Mon 7.30 p.m., Grandhotel Ambassador Národní dům, Bigband Jazz Fancies (CZ), Bob Mintzer Quintet (USA/H/SK)

An Exhibition Which Supports the Blind An untraditional exhibition of photographic pictures can be seen in the Sprudel Colonnade, in the gallery Na Ochozu, until the 23rd October. They show famous personalities and guide dogs for the blind. All personalities taking part in the project did so for free. Make a stop in the gallery and support the praiseworthy activity for the blind which paradoxically cannot be seen much.

Выставка, поддерживающая незрячих В помещении Гейзерной колоннады, в Галерее На Галерее до 23 октября можно осмотреть нетрадиционную фотовыставку. На фотографиях изображены известные личности с собакамиповодырями. Все знаменитости приняли участие в проекте без гонорара. Зайдите в галерею и поддержите этим благородную деятельность в помощь слепым, которая, как это ни парадоксально, не всегда бывает видна.

UVÁDÍ

Irskou taneční show

Love

in Flames 30. října 2015 v 19.30 hod. Představení tanečního souboru Merlin

STÄDTISCHES THEATER IN KARLSBAD präsentiert 30. Oktober 2015 um 19.30 Uhr eine irische Tanz-Show LOVE IN FLAMES Die Vorstellung der Tanzgruppe Merlin KARLOVY VARY MUNICIPAL THEATRE presents the Irish dance show LOVE IN FLAMES on 30th October 2015 at 7.30 p.m. A performance of the dance group Merlin КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР представляет 30 oктября 2015 года в 19.30 часов ирландское танцевальное шоу LOVE IN FLAMES Представление танцевального ансамбля Мерлин % +420 353 225 621, +420 353 225 537 • E-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz, WWW.PROMENADA.CZ 43

www.karlovarskedivadlo.cz


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

RU 11.10 вс 18 час., Павел Шпорцл & Карловарский симфонический оркестр 21.10 ср 18 час., Shrewsbury House School

Thermal • Термал Velký sál, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz CZ 27.10. st 20 hod., Marie Rottrová, koncert české hudební legendy. DE 27.10. Mi 20 Uhr, Marie Rottrová EN Oct 27th Wed 8 p.m., Marie Rottrová RU 27.10 ср 20 час., Мария Ротрова

Hotel Imperial • Отель Империал Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz nám. Svobody 2, % 733 233 266 Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 7.10. st 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. 16.10. pá 19.30 hod., Když zaválí hot-jazz nebo swing Ondřej Havelka a jeho Melody Makers DE 7.10. Mi 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens 16.10. Fr 19.30 Uhr, Ondřej Havelka & Melody Makers, Swing. EN Oct 7th Wed 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens Oct 16th Fri 7.30 p.m., Ondřej Havelka & Melody Makers, swing. RU 7.10 ср 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины 16.10 пт 19.30 час., Ондржей Гавелка & Melody Makers, свинг.

CZ 8.10. čt, 20.10. út 16 hod., Collours of Organ, varhanní koncerty V. Jelínka. 1., 15., 22., 29.10. čt, 6., 13., 27.10. út 16 hod., Ave Maria, varhanní koncerty. DE 1., 8., 15., 22., 29.10. Do, 6., 13., 20., 27.10. Di 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Oct 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Thu, Oct 6th, 13th, 20th, 27th Tue 4 p.m., Organ concerts RU 1., 8., 15., 22., 29.10 чт, 6., 13., 20., 27.10 вт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

CZ každou st 19-22 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou so 14-17 hod., Piano každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mi 19-22 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden Sa 14-17 Uhr, Piano jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Wed 7 p.m.-10 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sat 2 p.m.-5 p.m., Piano every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждую ср 19-22 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждую сб 14-17 час., Фортепиано каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Grandhotel Ambassador Národní dům • Грaнд-oтeль Амбассадор Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna • Church of St Anna • Костел св. Анны

T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz CZ 9.10. pá 19.30 hod., Opera Gala, J. Strauss, C. Zeller, E. Kálmán, J. Labitzký, L. Saas-soprán, M. Vlček-tenor, Karlovarský symfonický orchestr. Dirigent: M. Peschík. 31.10. so 19.30 hod., Slavnostní koncert k výročí založení republiky, B. Smetana: Má vlast, Karlovarský symfonický orchestr. Dirigent: J. Kučera. každou st-so 21 hod., Hudební a taneční večery DE 9.10. Fr, 31.10. Sa 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters jeden Mi-Sa 21 Uhr, Musik- und Tanzabende EN Oct 9th Fri, 31st Sat 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra every Wed-Sat 9 p.m., Music and dance evenings RU 9.10 пт, 31.10 сб 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра каждую ср-сб 21 час., Музыкальные и танцевальные вечера

44

WWW.PROMENADA.CZ

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée, V. Bodlák. 27.10. út 19 hod., Komorní koncert, Riccio Quartetto. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 27.10. Di 19 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Oct 27th Tue 7 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 27.10 вт 20 час., Камерный концерт

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера CZ

DE

Sedlec, info % 353 563 621 11.10. ne 18 hod., Pavel Šporcl & Karlovarský symfonický orchestr, nejznámější melodie pro housle a orchestr. 21.10. st 18 hod., Shrewsbury House School, chlapecký sbor z V. Británie. DE 11.10. So 18 Uhr, Pavel Šporcl & Karlsbader Symphonieorchester 21.10. Mi 18 Uhr, Shrewsbury House School EN Oct 11th Sun 6 p.m., Pavel Šporcl & Karlovy Vary Symphony Orchestra Oct 21st Wed 6 p.m., Shrewsbury House School CZ

KV Arena Západní 3, % 359 909 166, www.kvarena.cz CZ 24.10. so 19 hod., Vzpomínkový večer na Michala Tučného, Greenhorns, Fešáci, Tučňáci.

Lidový dům Školní 1, info % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz CZ 10.10. so 20 hod., Vladimír Mišík, Luboš Pospíšil 30.10. pá 20 hod., J.A.R.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи

Вдохновение - Иозеф Фантура - поэтические женские акты в черно-белых фотографиях, с 8.10 до 8.11.

Na Ochozu

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Hotel Imperial • Oтель Империал

CZ Václav Malý - fotografické obrazy, Nadační fond Mathilda, do 23.10. Artkontakt 2015 - malba na textil, mezinárodní umělecká dílna, vernisáž 24.10. v 17 hod., do 31.1. DE Václav Malý - fotografische Bilder, bis zum 23.10. Artkontakt 2015, Internationaler Workshop, vom 24.10. bis 31.1. EN Václav Malý - photographic pictures, till Oct 23rd. Artkontakt 2015, International art workshop, from Oct 24th till Jan 31st RU Вацлав Малый - фотокартины, до 23.10. Артконтакт 2015, международная художественная мастерская, с 24.10 до 31.1.

Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Dotýkání - Pavel Besta - prolínání živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání celých lidských generací, do 8.11. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Berührung - Pavel Besta - Bilder, bis zum 8.11. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Touching - Pavel Besta - paintings, till Nov 8th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Прикосновение - Павел Беста - живопись, до 8.11 CZ

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 CZ Petra Buzková - obrazy, do 4.10. Zdena Bílková - šperky, vernisáž 5.10. v 17 hod., do 1.11. DE Petra Buzková - Bilder, bis zum 4.10. Zdena Bílková - Schmuck, vom 5.10. bis 1.11. EN Petra Buzková - paintings, from Sep 7th till Oct 4th. Zdena Bílková - jewelry, from Oct 5th till Nov 1st. RU Петра Бузкова - живопись, до 4.10. Здена Билкова - ювелирные изделия, с 5.10 до 1.11.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Vřídelní kolonáda, % 602 576 963

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

• Sun Gallery - Blue House, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ Aj trochu dizajnu - Patrik Illo - sklo, do 9.10. Přírodní motivy - Lada Semecká - sklo, od 10.10. do 9.1. DE Patrik Illo - Glas, bis zum 9.10. Lada Semecká - Glas, vom 10.10. bis 9.1. EN Patrik Illo - glass, till Oct 9th. Lada Semecká - glass,from Oct 10th til Jan 9th. RU Патрик Илло - стеклo, до 9.10. Лада Семецка - стеклo, с 10.10 до 9.1.

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 Matěj & Štěpán Rak - fotografie, do 8.11. Matěj & Štěpán Rak - Fotografien, bis zum 8.11. EN Matěj & Štěpán Rak - photographs, till Nov 8th. RU Матей & Штепан Рак - фотографии, до 8.11. CZ

DE

Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Metastruktury - Jaroslav Vančát - interaktivní výstava představuje především současnou tvorbu autora zabývajícího se rozdílnými druhy médií, do 4.10. Inspirace - Josef Fantura - poetické ženské akty v černobílých fotografiích, vernisáž 8.10. v 17 hod., do 8.11. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Metastrukturen - Jaroslav Vančát - interaktive Ausstellung, bis zum 4.10. Inspiration - Josef Fantura - poetische weibliche Akte auf schwarzweissen Fotografien, vom 8.10. bis 8.11. EN History of the building. Permanent exhibition. Metastructures - Jaroslav Vančát - an interactive exhibition, till Oct 4th. Inspiration - Josef Fantura - poetic female nudes in black and white photographs, from Oct 8th till Nov 8th. RU История объекта. Постоянная выставка. Метаструктуры - Ярослав Ванчат - интерактивная выставка, до 4.10.

CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Pavel Hlavatý - grafika a ex-libris, do 7.10. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Pavel Hlavatý - Grafik und Exlibris, bis zum 7.10. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. Pavel Hlavatý - graphics and ex libris, till Oct 7th. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Павел Главатый - графика и экслибрис, до 7.10.

Minea • Минеа

Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz CZ Harmonie zralosti - Darina Dobrovodská Berková oleje, grafiky, do 30.11.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Design park - oživujeme město kreativním a designovým myšlením, do 4.12.

Krajská knihovna

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas EN Selling exhibition of glass RU Выставка-продажа стекла CZ

DE

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ

Donitz - Tuhnice v proměnách času - fotografie, do 27.10. WWW.PROMENADA.CZ

45


Muzea • Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz Expozice - prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen - Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions - sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция - экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. CZ

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница

EN Zander Hall and the surroundings, Imperial Bathroom a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. EXPO 2015 - Karlovy Vary region, till Oct 31st. Spas without borders, period exhibits connected with the phenomena of balneology and bathing, till Nov 30th. RU Зал Цандера, Императорская ванная - осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. EXPO 2015 - Карловарский край, до 31.10. Курорты без границ - эпохальные экспонаты связанные с феноменом бальнеолечения и купания, до 30.11.

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла Мозер Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Tourfilm • Турфильм

CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

Sonety Williama Shakespeara

Tvorba šperků

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 8.10. čt 17 hod., hudebně-literární pořad

Ateliér Mirka, Moskevská 42, % 353 234 636 CZ 13., 20.10. út 17 hod., výtvarné dílny

Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 1.-3.10. čt-so, viz str. 38-39 DE 1.-3.10. Do-Sa, siehe S. 38-39 EN Oct 1st-3rd Thu-Sat, see p. 38-39 RU 1.-3.10 чт-сб, см. cтр. 38-39

České hory

Více na • Mehr auf • More on • Подробнее: www.tour-film.cz

Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 12.10. po 17.30 hod., přednáška P. Mikšíčka

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги

Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 353 222 963 CZ 9.10. pá 13 hod., rodinné pásmo

Krajina Krušných hor ožívá

Varšavská ul., Tržnice CZ 16.10. pá 11 hod. DE 16.10. Fr 11 Uhr EN Oct 16th Fri 11 a.m. RU 16.10 пт 11 час.

Vázy, dózy, zvonkohry

Kyrgyzstán - Mongolsko s ruskou tváří

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 13.10. út 16.30 hod., setkání se světoznámým fotografem

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 1.10. čt 17 hod., přednáška P. Svobody

Jan Hus mezi smrtí a církví

Fara Rybáře, nám. 17 listopadu, info % 607 805 455 CZ 2.10. pá 18 hod., přednáška PhDr. J. Kalivody

Absintová panna

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 6.10. út 15 hod., pásmo povídek a písní 46

WWW.PROMENADA.CZ

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu

Zanderův sál a okolí, Císařská koupelna - prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. EXPO 2015 - prezentace Karlovarského kraje na letošním EXPO v Miláně, do 31.10. Lázně bez hranic - dobové exponáty spojené s fenoménem lázeňství a koupání, do 30.11. DE Zander-Saal und Umgebung, Kaiserbad - Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. EXPO 2015 - Karlsbader Region, bis zum 31.10. Kurorte ohne Grenzen - zeitgemässe Ausstellungsstücke, die mit dem Phänomen des Badewesens und Badens verbunden sind, bis zum 30.11. CZ

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 13.10. út 16 hod., výtvarná dílna

Robert Vano

Trabantem napříč Tichomořím Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 353 222 963 CZ 13.10. út 17 hod., vyprávění D. Přibáně

Škola 2016 Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 13.-15.10. út-čt 9-17 hod., prezentace škol Karlovarska

Komentovaná prohlídka Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 14.10. st 17 hod., k výstavě Dotýkání

Literatura ve filmu Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 15., 29.10. čt 17 hod., cyklus přednášek

Esoterika v transformaci společnosti Fara Rybáře, nám. 17 listopadu, info % 607 805 455 CZ 16.10. pá 18 hod., přednáška M. Hrbkové

Šperk inspirovaný 20. léty 20. století Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 21.10. st 16 hod., výtvarná dílna

Den s galerijním pedagogem Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 22.10. čt 10-17 hod., aktuální výstava s doprovodným komentářem či hravým výtvarným úkolem

Komentované prohlídky Becherovy vily Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ každé út-pá 14-16 hod., nutno přihlásit se předem na % 734 788 029


Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. 17.10. so, 28.-31.10. st-so 14, 15, 16 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro děti i dospělé. DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421.

Sport • Спорт Basketbal • Basketball • Баскетбол Hala míčových sportů u KV Areny • BK Lokomotiva, % 353 225 018, www.bklokomotiva.cz Ženská basketbalová liga 7.10. st 17.30 hod., BK Loko-Hradec Králové 18.10. ne 14.30 hod., BK Loko-BK Žabiny Brno

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz Extraliga 4.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Zlín 16.10. pá 18 hod., HC Energie-Litvínov 23.10. pá 18 hod., HC Energie-Liberec 25.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Plzeň

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Tenis • Tennis • Теннис

• TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz

Volejbal • Volleyball • Волейбол Hala míčových sportů u KV Areny • VK ČEZ Karlovarsko, % 724 951 152, www.vk-karlovarsko.cz Extraliga - muži 24.10. so 18 hod., VK ČEZ-ČZU Praha 31.10. so 18 hod., VK ČEZ-Odolena Voda

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz WWW.PROMENADA.CZ

47


Kina

29.-30.10. čt-pá 17 hod., Fakjů pane učiteli 2 (Fack ju Goethe 2), Něm. 2015, Č, 12N. Další setkání s hodně netradičním učitelem Zekim a jeho potrhlou kolegyní Lisi.

27.-28.10. út-st 19.30 hod., Wilsonov (viz 2.10.)

Kompletní program kina Čas nebyl do uzávěrky znám.

28.10. st 17 hod., Laputa, ČR 2015, #. Johanka je majitelkou kavárny s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí?

1.-4.10. čt-ne 17 hod., Wilsonov, ČR/SR 2015, #. První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen.

Kino Drahomíra

29.10. čt 19.30 hod., Evangelium podle Brabence, viz Filmový klub.

1.-4.10. čt-ne 19.30 hod. - 3D, 5.-6.10. po-út 17 hod., Marťan (The Martian), USA 2015, T, #. Astronaut Mark Watney se ocitne sám na nepřátelské planetě.

1.10. čt 19.30 hod., Opři žebřík o nebe, viz Filmový klub.

Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com

3.-4.10. so-ne 15 hod. - 3D, Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery. Ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 7.10. st 17 hod., Mia Madre (My Mother), It./Fr. 2015, T, 15N. Intimní rodinné drama s prvky komedie o přijetí smrti a pochyb. 7.10. st 19.30 hod., Dheepan, Fr. 20105, T, 15N. Uprchl před konfliktem na Srí Lance, ale válka si ho našla na předměstí Paříže. 8.-11.10. čt-ne 17 hod. - 3D, 10.-11.10. so-ne 15 hod., Pan, USA 2015, Č, #. Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí. 8.10. čt 19.30 hod., Assassin, Čína 2015, T, 15N. Nájemný vrah má zabít i svou novou holku. 11.-12.10. ne-po 19.30 hod. - 3D, Marťan (viz 1.-4.10.) 12.10. po 17 hod., Taxi Teheran, Írán 2015, T, 12N. Kritický pohled na íránskou společnost s kamerou připevněnou za předním sklem vozu. 13.10. út 17 hod., Pasolini, Fr./Bel./It. 2014, T, 12N. Biografické drama o sklonku života kontroverzního italského filmaře. 13.10. út 19.30 hod., Můj král (Mon Roi), Fr. 2015, T, 15N. Kdo vlastně je ten muž, kterého Toni tak hluboce milovala? 14.10. st 17 hod., Mládí (La Giovinezza), It./Fr. 2015, T, 15N. V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred a Mick. 14.10. st 19.30 hod., Victoria, Něm.2015, T, 12N. Mladá Španělka Victoria se ocitne za volantem auta, jehož posádku čeká adrenalinová jízda Berlínem a boj o holý život. 15.-16.10. čt-pá 17 hod. - 3D, 17.-18.10. so-ne 19.30 hod. - 3D, Muž na laně (The Walk), USA 2015, T, #. Jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra. 15.-16.10. čt-pá 19.30 hod., Purpurový vrch (Crimson Peak), USA 2015, T, 15N. Díky sňatku se Edith stane spolumajitelkou panství Purpurový vrch, jemuž vévodí majestátní, leč chátrající viktoriánský dům plný tajemství. 17.-18.10. so-ne 17 hod., Hotel Transylvánie 2 (viz 3.-4.10.) 20.-21.10. út-st 17 hod., Wilsonov (viz 1.-4.10.) 20.-21.10. út-st 17 hod., Legendy zločinu (Legend), VB 2015, T, 15N. Historie neobyčejných událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. 22.-23.10. čt-pá 19.30 hod., Stážista (The Intern), USA 2015, T, #. Vdovec Ben si uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. 24.-25.10. so-ne 15 hod. - 3D, Pan (viz 8.-11.10.) 24.-26.10. so-po 19.30 hod., Poslední lovec čarodějnic (The Last Witch Hunter), USA 2015, T, 12N. Odsouzen k věčnému životu tráví Kaulder stovky let tím, co umí nejlépe - loví a zabíjí čarodějnice. 26.-28.10. po-st 17 hod., Dokonalý šéf (Burnt), USA 2015, T, 12N. Známý šéfkuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na světě. 27.-28.10. út-st 19.30 hod. - 3D, Paranormal Activity: The Ghost Dimension, USA 2015, T, 15N. Do Palo Alta v Kalifornii se přestěhuje nová rodina. Jenže i v novém domově není něco v pořádku. 48

WWW.PROMENADA.CZ

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

2.10. pá 19.30 hod., 3.-4.10. so-ne 17, 19.30 hod., 5.-7.10. po-st 19.30 hod., Wilsonov, ČR/SR 2015, #. První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen. 3.-4.10. so-ne 14.30 hod., Hotel Transylvánia 2, USA 2015, Č, #. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 6.10. út 17 hod., Mallory, ČR 2015, #. Dokumentaristka H. Třeštíková 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích snaží vrátit do běžného života. 8.10. čt 17 hod., 9.10. pá 19.30 hod., 10.10. so 17 hod., 12.10. po 19.30 hod., Mládí (La Giovinezza), It./Fr. 2015, T, 15N. V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred (M. Caine) a Mick (H. Keitel). 8.10. čt 19.30 hod., Kylián, viz Filmový klub. 10.10. so 14.30 hod., Hotel Transylvánia 2 (viz 3.-4.10.) 10.10. so 19.30 hod., 11.10. ne 17, 19.30 hod., Wilsonov (viz 2.10.) 11.10. ne 14.30 hod., Mimoni (The Minions), USA 2015, Č, #. Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 13.10. út 19.30 hod., 14.10. st 19.30 hod., Marťan (The Martian), USA 2015, T, #. Astronaut Mark Watney se ocitne sám na nepřátelské planetě. 15.10. čt 19.30 hod., Mládí, viz Filmový klub. 16.10. pá, 18.10. ne 19.30 hod., Wilsonov (viz 2.10.) 17.10. so 14.30 hod., Mimoni (viz 11.10.) 18.10. ne 14.30 hod., Hotel Transylvánia 2 (viz 3.-4.10.) 18.10. ne 17 hod., Takovej barevnej vocas letící komety, ČR 2015, #. Celovečerní dokumentární film o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci.

Filmový klub Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz 1.10. čt 19.30 hod., Opři žebřík o nebe, ČR 2014. Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde. Režie: J. Ševčíková. 8.10. čt 19.30 hod., Kylián, ČR 2015. Jiří Kylián je jednou z největších osobností světové taneční scény. Nebojí se extravagance a pocty mu skládá i nizozemská královna. Proslul jako novátor v choreografii. Jeho profesní heslo zní: „Chci, aby se tanec zbavil puncu elitního umění.“ Názory Jiřího Kyliána jsou stejně nekonvenční a zajímavé, jako jeho život a tvorba. Režie: M. Kubala. 15.10. čt 19.30 hod., Mládí, It./Fr. 2015. Dirigent a skladatel v důchodu Fred se léčí ve švýcarském sanatoriu pod dohledem své dcery. Je tu s ním starý přítel, režisér Mick, který na rozdíl od Freda ještě nehodlá vzdát kariéru. Oba tráví čas ve vzpomínkách na mládí a na své lásky a s plným vědomím svého věku hledí bez iluzí vstříc budoucnosti. Režie: P. Sorrentino. 22.10. čt 19.30 hod., 12 let v řetězech, USA/VB 2013. Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na život. Žil idylický středostavovský život jako většina z nás. V jediném momentě ale o všechno přišel a skončil jako otrok spoutaný v řetězech. Režie: S. McQueen. 29.10. čt 19.30 hod., Evangelium podle Brabence, ČR 2015. Kniha rozhovorů novinářky Renaty Kalenské se členem Plastic People Vratislavem Brabencem zachycovala nejen vzpomínky na undergroundovou éru, ale i autorčiny zážitky s touto svéráznou osobností. Filmové pokračování této publikace zachycuje jejich rozhovory odehrávající se na místech, jež pro Brabence a Kalenskou něco znamenají.

Armáda spásy

19.-20.10. po-út 19.30 hod., Muž na laně (The Walk), USA 2015, T, #. Jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra.

Jugoslávská 16, % 353 225 861

20.10. út 17 hod., Divočina (Wild), USA 2014, T, #. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem se Cheryl rozhodne úplně sama zdolat 1.770 km dlouhou vysokohorskou trasu.

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno 18N - mládeži do 18 let nepřístupno

21.10. st 19.30 hod., Amy, VB 2015, T, #. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem zpěvačky Amy Winehouse? 22.10. čt 19.30 hod., 12 let v řetězech, viz Filmový klub. 23.-24.10. pá-so 19.30 hod., 25.10. ne 17 hod., 26.10. po 19.30 hod., Ztraceni v Mnichově, Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil E. Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody.

2.10. pá 18 hod., Filmová kavárna

inzerce

24.10. so 14.30 hod., Mimoni (viz 11.10.) 24.10. so 17 hod., 25.10. ne 19.30 hod., Lance Armstrong: Pád legendy (The Program), USA 2015, T, #. Vzrušující příběh cyklistické kariéry L. Armstronga. 25.10. ne 14.30 hod., Píseň moře (Song of the Sea), Ir./Dán. 2014, Č, #. V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. 27.10. út 17 hod., Život je život, ČR 2015, #. O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 KaKaDu, Grandhotel Ambassador-Národní Dům, T.G. Masaryka 24 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека • Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

49


50

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Atlantic Palace, Tržiště 23, % 353 224 109, www.atlantic-palace.cz Olympic Palace, Zámecký vrch 41, % 778 722 270, www.olympic-palace.cz Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Grandhotel Ambassador Národní dům, T.G. Masaryka 24, % 353 408 100, www.grandhotel-ambassador.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★

Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, www.krasnakralovna.cz Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz

Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com  ★★★ SUPERIOR Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz www.cajkovskij.com Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz ★★★ Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz www.pension-amadeus.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.anglickydvur.com www.interhotel-central.cz Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz www.jeandecarro.com

Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz Člen Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech • Mitglied des Vereins der Kurorte in Karlsbad • Member of the Healing Spa Association in Karlovy Vary • Член Ассоциации лечебных курортов в Карловых Варах Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

51


TO MUSÍTE OCHUTNAT! Chodovar 13° Zimní světlý speciál Mr. Albi Konec léta se v Rodinném pivovaru v Chodové Plané tradičně nesl ve slavnostním duchu. Pivní sezóna vrcholila nejen slavnostmi piva, ale také vařením limitovaných edicí speciálních piv, která jsou určena pro předvánoční trh. Ve středu 2. září zařadil sládek Jan Plevka do výrobního programu slavnostní várku 13° světlého vánočního speciálu Mr. Albi. Toto unikátní pivo se vaří každoročně s dávkou zeleného chmele, který je brzy ráno sklizen na chmelnici nedaleko Žatce a v pravé poledne přidán do várky piva v Chodovaru. V Čechách není obvyklé, aby se pivo chmelilo čerstvým chmelem. Chmel se totiž v době sklizně musí do několika hodin usušit, jinak by přišel vniveč. V Chodovaru je však kreativní sládek spolupracující s chmelařem, který má rovněž velké srdce a zapálení pro pivovarské řemeslo. Sklizený chmel rychle dopraví do pivovaru a přidají do právě vařeného piva ve varně. Taková příležitost je jen několik dnů v roce, na přelomu srpna a září, kdy chmel dozrává a sklízí se. 13° Zimní speciál se díky použití čerstvého hlávkového chmele „Žateckého červeňáku“ honosí nejen skvělou chutí, ale i výrazným aroma. Unikátní světlý speciál bude v prodeji od počátku listopadu v limitované edici 40 tisíc lahví. Pivo je vhodné např. jako aperitiv nebo ke studeným předkrmům. Velmi dobře ladí k rybám s výraznější úpravou nebo k bílým masům se smetanovou omáčkou. Má obsah alkoholu 5,1%. 

Das müssen Sie kosten!

Helles Winter-Spezialbier Mr. Albi Das Ende des Sommers verlief in der Familienbrauerei in Chodová Planá traditionell in einem festlichen Geist. Die Biersaison gipfelte nicht nur mit Bierfesten, sondern auch mit dem Brauen von limitierten Editionen von speziellen Bieren, die für den Vorweihnachtsmarkt bestimmt sind. Am Mittwoch, den 2. September reihte der Brauer Jan Plevka einen festlichen Sud des dreizehngraden hellen Wehnachts-Spezialbier Mr. Albi in das Produktionsprogramm ein. Dieses einzigartige Bier wird jedes Jahr mit einer Menge grüner Hopfen, der früh am Morgen auf dem Hopfenfeld unweit Žatec geerntet wurde und gerade zu Mittag in den Sud in der Chodovar-Brauerei zugegeben wird. In Böhmen ist es nicht üblich, dass man frischen Hopfen beim Brauen benutzt. Nach52

WWW.PROMENADA.CZ

dem Hopfen geerntet ist, muss er nämlich binnen einiger Stunden getrocknet werden, anders würde er zerstört. Doch in der ChodovarBrauerei arbeitet ein kreativer Brauer, der mit einem Hopfenbauern zusammenarbeitet, der für Bierbrauen ebenso begeistert ist. Der ge­ erntete Hopfen wird schnell in die Brauerei geliefert und in das Bier zugegeben, das dort gerade gebraut wird. Diese Gelegenheit gibt es nur einige Tage im Jahre, an der Wende von August und September, wenn der Hopfen reift und geerntet wird. Das dreizehngrade Winter-Spezialbier prahlt dank dem grünen Hopfen mit dem Namen „Žatecký červeňák“ nicht nur mit einem ausgezeichneten Geschmack, sondern auch mit einem charakteristischen Aroma. Das einzigartige helle Spezialbier wird seit dem Anfang November in einer limitierten Edition von 40 000 Flaschen verkauft werden. Das Bier eignet sich z.B. als Aperitif oder zu kalten Vorspeisen. Es schmeckt auch sehr gut mit gewürzten Fischen oder mit weissem Fleisch und Sahnsaucen. Der Alkoholgehalt ist 5,1%.

You Must Taste It!

Special Winter Lager Mr. Albi The atmosphere of the end of summer was traditionally festive in the Family Brewery in Chodová Planá. The beer season culminated not only in beer festivities but also in brewing limited editions of special beers which will be on the market before Christmas. Brewer Jan Plevka made a festive batch of thirteen-degree special Christmas pale ale Mr. Albi a part of his production programme. Every year this unique beer is brewed with an amount of green hop which has been picked in a hop-field near Žatec early in the morning and which is added to the beer in the Chodovar brewery at high noon. It is not common in Bohemia to use green hop when brewing beer. After being harvested, hop has to be dried within several hours; otherwise it would come to nothing. However, the brewer working in the Chodovar brewery is creative and co-operates with a hop-grower who has also a passion for craft brewery. The picked hop is quickly delivered to the brewery and added to the beer which is just being brewed. Such an occasion occurs on only several days at the turn of August and September when hop ripens and is harvested.


The thirteen-degree Winter Special Beer boasts not only a delicious taste thanks to the use of green hop called “Žatecký červeňák” but it also has a distinctive aroma. The unique pale ale will be available in a limited edition of 40 thousand bottles from early November. The beer is suitable as an aperitif or to be drunk with cold starters. It perfectly goes with more seasoned fish or white meat in cream sauce. The alcohol content is 5.1 %.

Вы просто обязаны попробовать это! Зимний специальный лагер Mr. Albi

Конец лета в семейной пивоварне поселка Ходова-Плана традиционно проходил в праздничной атмосфере. Вершиной пивного сезона был не только праздник пива, но и варение ограниченной серии специальных видов пива, предназначенных для предрождественской ярмарки. В среду 2 сентября пивовар Ян Плевка включил в производственную программу праздничное варение 13-градусного светлого рождественского спешла Mr. Albi. Это уникальное пиво ежегодно варится с добавкой зеленого хмеля, который рано утром убирается на хмельнике недалеко от Жатца и в полдень того же дня добавляется в варение пива в Ходоваре. В Чехии не является обычным делом, чтобы в пиво добавлялся свежий хмель, который в период уборки должен несколько часов сушиться, иначе все бы пошло насмарку. Однако в Ходоваре креативный пивовар сотрудничает с хмелеводом, который обладает большим сердцем и страстно увлечен ремеслом пивоварения. Убранный хмель быстро доставляется в пивоварню и добавляется к уже варящемуся пиву в чан. Такая возможность существует только несколько дней в году, на рубеже августа и сентября, когда хмель дозревает и убирается. Благодаря использованию свежих шишек хмеля „Жатецкий червеняк“ 13-градусный зимний спешл характеризуется не только отличным вкусом, но и оригинальным ароматом. Уникальный светлый спешл поступит в продажу с начала ноября в ограниченной серии 40 тысяч бутылок. Пиво подходит, например, как аперитив к холодным закускам. Очень хорошо сочетается со специально приготовленной рыбой или белым мясом под сметанным соусом. Содержание алкоголя - 5,1 %. 

PROGRAM

V RODINNÉM PIVOVARU

Chodovar

®

28.11. 2015 Pivovarská tančírna 2015 Slavnostní naražení 1. sudu vánočního speciálu. Uvidíte, co jste ještě neviděli, ucítíte, co jste ještě necítili…

Brauereiball 2015 Feierliches Anzapfen des 1. Bierfasses des speziellen Weihnachtsbiers, stilvolle Live-Musik. Sie sehen Ungesehenes, spüren Unerspürtes…

Пивоварская танцовачка 2015 Торжественное „открытие“ рождественского специала, стильная живая музыка. Увидите, что вы ещё не видели, почувствуете, что вы ещё не чувствовали...

www.chodovar.cz WWW.PROMENADA.CZ

53


REFLEXNÍ

MASÁŽ

ANEB DOTYK LÉČÍ

54

WWW.PROMENADA.CZ


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení

Reflexive Massage Or a Healing Touch Reflexní (segmentová) masáž je manuální léčebný zásah na povrchu těla v místech, která jsou změněna vlivem onemocnění některého z vnitřních orgánů. Změněná místa - nazýváme je reflexní zóny - nalézáme na kůži, v podkoží, ve vazivu, ve svalech atd. Všechny tyto vrstvy a v nich nalezené reflexní zóny a body terapeut ovlivňuje speciálními hmaty různého tlaku a intenzity. Způsob, postup a sled hmatů má velmi přísně stanovený systém. Fyzioterapeut musí být erudovaný, speciálně vyškolený a pochopitelně též zručný a empatický, jelikož ne vždy jsou jednotlivé hmaty pro pacienta příjemné. Reflexní masáž by se měla provádět v příjemném, klidném prostředí. K hlavním indikacím patří funkční a chronická organická onemocnění vnitřních ústrojí, poúrazové a pooperační stavy, ­vegetativní a hormonální potíže. Nemasírujeme u všech akutních stavů, při horečnatých a infekčních onemocněních či v případě poškození kůže, což platí obecně u všech druhů masáží. Tento typ masáže lze aplikovat pouze na doporučení odborného lékaře.

Reflex-Massage oder Berührung heilt Die Reflexmassage (Segmentmassage) ist eine manuelle Behandlung der Körperoberfläche an Stellen, die durch die Erkrankung einiger von inneren Organen geändert sind. Die geänderten Stellen - wir nennen sie Reflexzonen - finden wir auf der Haut, in der Unterhaut, im Bindegewebe, in Muskeln usw. Alle diese Schichten und in ihnen gefundenen Zonen und Punkte beeinflusst der Therapeut durch spezielle Griffe, derer Druck und Intensität unterschiedlich sind. Die Art und Folge einzelner Griffe haben ihr strenges System. Der Physiotherapeut muss erfahren, speziell geschult und, selbstverständlich, auch geschickt und empathisch sein, denn die einzelnen Griffe sind nicht immer angenehm für den Patienten. Die Reflexmassage sollte in einem angenehmen, ruhigen Milieu durchgeführt werden. Zu Hauptindikationen gehören funktionelle und chronische organische Erkrankungen von inneren Organen, posttraumatische und postoperative Zustände und vegetative und hormonelle Störungen. Wir massieren nicht bei allen akuten Zuständen, bei Fieberzuständen und Infektionskrankheiten oder wenn die Haut beschädigt ist, was allgemein gültig bei allen Sorten von Massagen ist. Diese Massage kann man nur nach der Empfehlung des Arztes applizieren.

The reflexive (segment) massage is a manual method of treatment. We treat the parts of the ­body which are changed owing to diseases of some of the internal organs. The changed places - we call them reflexive zones - can be found on skin, in hypodermis, connective tissues, muscles, etc. The therapist’s special touches of different pressure and intensity can influence all these parts of the body and the reflexive zones in them. The kinds of the touches as well as their succession are based on a very strict system. The physiotherapist must be experienced, with a special qualification and, of course, skilled and emphatic as some his touches might not be pleasant for the patient. The reflexive massage should be carried out in a pleasant, quiet milieu. The main indications are functional and chronic organic diseases of internal organs, post-traumatic and post-operative states, and vegetative and hormonal disorders. The massage is not allowed in case of acute states, feverish and infectious diseases or when skin is damaged, which generally applies to all kinds of massages. This kind of massage can be applied only after the specialist’s recommendation.

Рефлекторный массаж или Прикосновение исцеляет Рефлекторный (сегментарный) массаж - мануальная лечебная процедура на поверхности тела, в местах, где произошли изменения под влиянием некоторых внутренних органов. Изменив­шиеся места, называемые рефлекторными зонами, находятся на коже, под кожей, в сое­ди­ни­тель­ной ткани, в мышцах и т.д. На все эти слои и находящиеся в них реф­лек­тор­ные зоны и точки терапевт воздействует специальными прикосновениями руки различного давления и частоты. Способ, метод и последовательность движений имеют строго ус­та­нов­лен­ную систему. Физиотерапевт должен быть эрудированным, специально обученным и, естественно, ловким и деликатным, поскольку не каждое движение чужой руки пациенту приятно. Сеанс рефлек­тор­ного массажа следует проводить в приятной, спокойной об­ста­новке. К основным показаниям для массажа относятся функциональные и хронические ор­га­ни­ческие заболевания внутренних органов, посттравматические и послеоперационные со­сто­яния, вегетативные и гормональные расстройства. Массаж не назначается при всех ос­т­рых процессах, сопровождающихся высокой температурой и инфекционных заболеваниях, в случаях повреждения кожи, что является общим для всех видов массажа. Этот тип массажа можно применять только по рекомендации врача.

WWW.PROMENADA.CZ

55


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 56

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

11

Augustinův, Edward VII. • Augustinsquelle, Edward VII. Quelle • Augustin Spring, Hotel Cristal Palace • отель Cristal Palace - 24 l/min, 48 l/min Edward VII Spring • Источник Аугустин, источник Эдвард VII

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

17

19

20

21

22

po • Mo • Mon • пн út • Di • Tue • вт čt • Do • Thu • чт čt • Do • Thu • чт pá • Fr • Fri • пт so • Sa • Sat • сб ne • So • Sun • вс

A B C D E F G

B C D E F G H

C D E F G H A

D E F G H A B

E F G H A B C

F G H A B C D

G H A B C D E

F

H A B C D E G

A B C D E F H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza WWW.PROMENADA.CZ

57


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Lesní

yko va

sar

Ma

k vle ký ařs lyž

Klíčova Anglic ká

Hlavní třída

3-5-6-7-13-16

Poš tov ní

Lidická

ída

ní tř

Hlav

V Sadech Křižíkova

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Prů h

P Vila Sonenland

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

H Motel Start

UP loc

drá

hy

žn á bě Pr ů

Na

@

Rů žo vá

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

-10

lyžařský vlek

3-5-6-7

Masa rykov a

Ruská

Ruská Ruská

-13-16

3-5-6-7

Ruská

Příkrá

7-10-13-16

Hlavní třída 3-5 -6-

Hlavní třída

ída

ná en zej m Be

í tř

á Dřevě n

á

Huso va

5-7

Purky

Fibichova

Hlavní třída

13

10 7

šňovc e Na Tře

5-7

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

U

7

OK 348 P

P

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

i

o

Berlin 13 10-

P Georg

éh ovsk Dobr

ny

H

nádraží

H Sonáta

3

nd

ár

va Kolláro

ňská

lék

P

Plze

M

vní

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

o

rova

psí útulek

i

í

žste

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

na

WC

ladn

SOU

Pa la

P

Kollá

Za Nádražím

Nák

Dru

Červená Karkulka

6

WC

i rd Fe

Nádražní náměstí

hřiště

ky áv ast

í

Ferdinandův pramen

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

14

zahr. osada

UZ

Nákladn

U Pily

hov a

U Nemocnice

WC

Příč n

Libušina

U Pily

Mác

nice

U Pily

H Swiss House

moc

ly

řů

Villa Skalník

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

poliklinika

H

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

WWW.PROMENADA.CZ

dov a

Dvořákova

Mánesova Na Vý sluní

58

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Výs lu

Komenského

H H

a Zeyerov

Na

Nová vyhlídka

a rov

a

tenis klub

P

P Orava

e Zey

Janáčkova

La Passionaria

@

H

i i

Panoramou Pod

Lidl

knihovna

WC

Haná

Lužická Lužic ká

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P

P

H

Máchova

6-16

Panorama

P Park Villa

@ městská

P

kabi

Alexandřin pramen

St. Georg

Poštovní dvůr

H Koliba

i

11

vé mco

P

H

ě ny N

Luční

7

Rozhledna Hamelika

c Angli

kino Slavia

Tesco

zahr. osada

ova

Goethův obelisk

H Vltava

Bože

Kaufland

Tyr š

6-7-10-16

215

6-16

TJ Slovan Mariánské Lázně

13

va ro ye Ze

zimní stadion

i

á

P

Continental

i

lick

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

H Vítkov

Fridrichštejn

i

g An

rá Přík

Milano H

Pstruží

Pramen Hamelika

Karlův kříž

H Berounka

H Villa Butterfly 10

Děvín

P

Cristal

H Palace

Dykova

H

Kar

á

Falkensteiner Hotel Grand Spa

H i

SOU

i

rsk va rlo Ka

H

Monty

H

@

Ovčácké i odpočívadlo

13

Pod Hřbitovem

P

7

Zlatý zámek

WC

hotel a ro (mimo pr

7

sv. Vladimír

i i

3-5-6-7-13-16

13

Richard

edvědí

H

Nanebevzetí Panny Marie

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

6 12 13 16

i

6-

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Excelsior

H

Suchý vrch

9

Sady Václava Skalníka

Bohemia

Clementsovo odpočívadlo

5-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Chebská

i i

3-

Balbínovo rašeliniště

P

i

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

P

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

7-13

8

P

ovský bitov

Valdštejnův monument

rk

o

10

i

Balbínův pramen

6-7-10-16

Symbolický hřbitov

ic

pa

h ké

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

minigolf Penny Market

log

Svoboda

va ino

ízs

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

P H Agricola

odpočívadlo

eo

op

eb Tř

i P

Cheb Planá Plzeň

aG

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

i

U Židovského hřbitova

Geologický park Amaliino

H

Karola

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

lej

Lanové centrum

P

hr ad

aa ov tan

Střelnice

H

Za

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

59


Divadlo Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz CZ 6., 27.10. út 14-16 hod., 20.10. út 14 hod., Prohlídky divadla 2.10. pá 19.30 hod., R. Cooney: Rodina je základ státu, komedie, ve které jde o život! Divadlo Palace Praha. 11.10. ne 15 hod., F. Kráčmar, M. Čarný: Červená Karkulka, nové pojetí pohádky v podání Divadla Applause Praha.

Goethův podzim 3.-10.10. Literární festival popularizující českou literaturu 3.10. so 15 hod., kolonáda, Slavnostní zahájení festivalu, poesiomat, Komorní orchestr ZSO. 4.10. ne 16 hod., Anglikánská kaple, Mladí autoři, autorská čtení

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 2.10. pá 19.30 hod., Fantastická symfonie, H. Berlioz: Fantastická symfonie op. 14. Dirigent: M. Peschík.

Tip na procházku Tipp für den Ausflug • Tip for Walk • Прогулка Park Boheminium Krakonoš 665, % 354 622 624, www.boheminium.cz Naučně poznávací okruh - dokonalé miniatury (měřítko 1:25) významných stavebních a technických památek České republiky.

Park Boheminium Krakonoš 665, % 354 622 624, www.boheminium.cz Der Lehr- und Erkenntnissrundweg mit vollkommenen Minirepliken (Massstab 1:25) bedeutender Bau- und technischen Denkmäler der Tschechischen Republik. 60

WWW.PROMENADA.CZ

15.10. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 22.10. čt 19.30 hod., M. Macourek: Tonka Šibenice, komorní komedie s nebeským tribunálem, andělem a obviněnou prostitutkou. Divadlo Hnedle vedle. 27.10. út 19.30 hod., J.B. Thomas: Charleyova teta, láska mění člověka k nepoznání. Divadlo Na Jezerce Praha.

RU 6., 27.10 вт 14-16 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 6., 27.10. Di 14-16 Uhr, 20.10. Di 15 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Oct 6th, 27th Tue 2 p.m.-4 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts.

F. Koryty, M. Zvolankové, R. Netuky, M. Pavlíka. 5.10. po 15-20 hod., Anglikánská kaple, Recykliteratura workshop, knižní veletrh miniKnihex 6.10. út 19.30 hod., Městské divadlo, Jan Burian - Přízrak v nákupním středisku aneb Přímluva za dnešní dobu, čtení známého autora s vlastním hudebním doprovodem. 7.10. st 19.30 hod., Městské muzeum, Chvilky s Itálií, Kopp Horníček, vzpomínkový večer na M. Horníčka.

8.10. čt 19.30 hod., Městské divadlo, Kafka Band, unikátní hudební vystoupení pražské formace. 9.10. pá 19.30 hod., Městské muzeum, Jáchym Topol Trnová dívka, autorské čtení Laureáta Ceny Jaroslava Seiferta a programového ředitele Knihovny Václava Havla. 10.10. so 20 hod., Club Na Rampě, Slam Poetry Show, poezie okamžiku, poezie naživo, koncert kapely Nauzea Orchestra. denně 9.30-10.30 hod., Městská knihovna, Čtení pro děti

9.10. pá 19.30 hod., Tóny nad městy, L. van Beethoven, W.A. Mozart, E. Bakanova (Rus.)-soprán. Dirigent: R. Mascolo (It.) 16.10. pá 19.30 hod., Pocta lesním rohům, L. van Beethoven, L. Mozart, G.P. Telemann, B. Smetana. Dirigent: M. Peschík. 23.10. pá 19.30 hod., Kouzlo operety, E. Štruplová-soprán. Dirigent: M. Peschík. 30.10. pá 19.30 hod., Slavnostní koncert k výročí vzniku samostatného Československa, L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky - suita, A. Dvořák: Polednice op. 108, Zlatý kolovrat op. 109 - symfonické básně. Dirigent: J. Zbavitel. DE 2., 9., 16., 23., 30.10. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters EN Oct 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 2., 9., 16., 23., 30.10 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

21.10. st 19.30 hod., Tango Argentino, skladby vášnivé, snivé, tesklivé v podání Escualo Kvintetu. Koncert doprovodí tanečníci Studia Buenos Aires Praha. 29.10. čt 19.30 hod., Víno, ženy a zpěv..., slavné melodie z oper a operet, A. Klamo-soprán, J. Nociar-tenor, K. Friesl-klavír, komorní soubor Divertimento. DE 7., 14.10. Mi, 29.10. Do 19.30 Uhr, Opern- und Operettenkonzerte 21.10. Mi 19.30 Uhr, Tango Argentino EN Oct 7th, 14th Wed, Oct 29th Thu 7.30 p.m., Opera and operetta concerts Oct 21st Wed 7.30 p.m., Tango Argentino RU 7., 14.10 ср, 29.10 чт 19.30 час., Оперные и опереточные концерты 21.10 ср 19.30 час., Аргентинское танго

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ 7.10. st 19.30 hod., Magie světové opery, Prague Opera Collegium. 14.10. st 19.30 hod., Setkání s operetou, Š. Heřmánková-soprán, M. Vlček-tenor, Západočeský symfonický orchestr. Dirigent: F. Drs.

Park Boheminium Krakonoš 665, % 354 622 624, www.boheminium.cz An instructive round trip during which you will see perfect miniature models (the scale is 1:25) of important architectural and technical monuments of the Czech Republic.

Парк Boheminium Krakonoš 665, % 354 622 624, www.boheminium.cz Научно-познавательное собрание исполненных в миниатюре (масштаб 1:25) зиаменитых памятников строительства и техники Чешской республики.


Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12.

Galerie • Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treat­ ment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

RU Иржи Выдра - статуи, живопись, до 12.10. История Театра народного творчества в Марианских Лазнях, с 13.10 до 1.1.

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz Jiří Vydra - sochy, obrazy, společná tvorba s dětskými pacienty FN Motol, do 12.10. Historie Divadla lidové tvorby v Mariánských Lázních, vernisáž 13.10. v 17 hod., do 1.1. DE Jiří Vydra - Statuen, Bilder, bis zum 12.10. Historie des Volkskunstschaffens in Marienbad, vom 13.10. bis 1.1. EN Jiří Vydra - statues, paintings, till Oct 12th. History of Folk Art in Mariánské Lázně, from Oct 13th till Jan 1st.

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

CZ

Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения Lázeňský festival jablek • Kur-Apfel-Festival • Spa Apple Festival • Курортный фестиваль яблок Kolonáda • Kolonnade • Colonnade • Колоннада CZ 10.10. so 10 hod., výstava, jarmark, tvůrčí dílny, koncert DE 10.10. Sa 10 Uhr, Ausstellung, Jahrmarkt, Workshops, Konzert

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

CZ Dagmar Lukešová - užité umění, art-design, Petr Kozel - obrazy, do 31.12. DE Dagmar Lukešová - angewandte Kunst, Art-Design, Petr Kozel - Bilder, bis zum 31.12. EN Dagmar Lukešová - applied art, art design, Petr Kozel - paintings, till Dec 31st. RU Дагмар Лукешова - прикладное искусство и арт-дизайн, Петр Козел - живопись, до 31.12.

CZ Chvilky s Itálií - Pavel Kopp - fotografie, vernisáž 7.10. v 19.30 hod., do 1.11. DE Weilen mit Italien - Pavel Kopp - Fotografien, vom 7.10. bis 1.11. EN Whiles with Italy - Pavel Kopp - photographs, from Oct 7th till Nov 1st. RU Минутки с Италией - Павел Копп - фотографии, с 7.10 до 1.11.

EN

Oct 10th Sun 10 a.m., exhibition, fair, workshops and concert 10.10 сб 10 час., выставка, ярмарка, творческие мастерские, концерт

Přednášky

RU

Společenský dům Casino, Reitenbergerova 96, % 354 637 140, www.zso.cz CZ 2., 30.10. pá 18.30 hod., ke koncertům ZSO

Den vzniku samostatného československého státu u hotelu Cristal Palace, kolonáda CZ 28.10. st 18 hod., vzpomínková akce, lampiónový průvod, ohňostroj WWW.PROMENADA.CZ

61


Lázeňský festival jablek 10.10. 2015 Lázeňský festival jablek je venkovní akce pro širokou veřejnost. Koná se na kolonádě v Mariánských Lázních ve vrcholné době sklizně podzimního ovoce. Program festivalu je celodenní (10-17.30 hod.). Ochutnáte pokrmy z jablek, těšit se můžete na jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstavu regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací. Pro děti budou připraveny hry a tvůrčí dílny s tématikou ovoce a ochrany životního prostředí.

Kur-Apfel-Festival - 10.10. 2015 Das Kur-Apfel-Festival ist eine Aussen-Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit. Es findet auf der Kolonnade in Marienbad statt, zur Zeit der gipfelnden Herbstobst-Ernte. Das Festivalprogramm ist ganztägig (10 bis 17.30 Uhr). Sie können sich auf den Jahrmarkt örtlicher Erzeuger und Handkraftwerker freuen, es wird auch eine Ausstellung von regionalen Obstsorten und Gartenzüchtungen örtlicher Gartenorganisationen veranstaltet werden. Für Kinder werden Spiele und Workshops mit dem Thema Obst und Umweltschutz vorbereitet werden.

Literární festival

Goethův podzim

3.-10.10. 2015

Více na / Mehr auf

www.marianskelazne.cz • www.goethuvpodzim.cz

Kino Kino Slavia Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 3.-4.10. so-ne 15 hod., Hotel Transylvánie 2, USA 2015, Č, #. Dracula ustoupil ze svých zásad. 5.10. po 18.45 hod., W.A. Mozart: Figarova svatba, přímý přenos z Královské opery Londýn. 7.10. st 17 hod., Mia Madre, It./Fr. 20105, T, 15N. Intimní rodinné drama. 7.10. st 19.30 hod., Dheepan, Fr. 20105, T, 15N. Uprchl před konfliktem na Srí Lance. 8.-11.10. čt-ne 17 hod. - 3D, Pan, USA 2015, Č, #. Pan se ve své fantazii ocitne ve světě pirátů. 8.10. čt 19.30 hod., Assassin, Čína 2015, T, 15N. Zabít svou novou holku? 9.10. pá 19.30 hod., Můj král, Fr. 2015, T, 15N. Koho Toni tak hluboce milovala?  10.-11.10. so-ne 19.30 hod., Marťan, USA 2015, T, #.

Sport • Спорт Bowling

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456 62

WWW.PROMENADA.CZ

Ambicí festivalu je každoročně představit premiérově třicet nových literárních děl. V prvních ročnících půjde o díla z České republiky. Posláním festivalu je zvýšení zájmu o českou literaturu, druhotným cílem je otevřenost talentům: dát možnost prezentovat svá, prozatím nevydaná díla i méně známým autorům, jež dostanou možnost na festivalu zaujmout potenciální nakladatele nebo sponzory. Goethův podzim je svým způsobem jedinečná kulturní akce, festival obdržel záštitu Ministerstva kultury ČR. Podrobný program na str. 60.

Sám na nepřátelské planetě. 12.10. po 17 hod., Pasolini, Fr./Bel./It. 2014, T, 12N. Biografické drama o sklonku života italského kontroverzního filmaře. 12.-13.10. po-út 19.30 hod., Mládí, It./Fr. 2015, T, 15N. Staří přátelé Fred a Mick se každý rok setkávají v Alpách. 13.10. út 17 hod., Taxi Teheran, Írán 2015, T, 12N. Kritický pohled na íránskou společnost. 14.10. st 17 hod., Očima fotografky, SR/ČR 2015, #. Osud Zuzany Mináčové. 14.10. st 19.30 hod., Victoria, Něm.2015, T, 12N. Adrenalinová jízda Berlínem. 15.-16.10. čt-pá 17 hod. - 3D, 17.-18.10. so-ne 19.30 hod. - 3D, Muž na laně, USA 2015, T, #. Mezi věžemi Světového obchodního centra. 15.-16.10. čt-pá 19.30 hod., Wilsonov (viz 1.-4.10.) 17.-18.10. so-ne 17 hod., Pan (viz 8.-11.10.) 19.-21.10. po-st 17 hod., Purpurový vrch, USA 2015, T, 15N. 20.-21.10. út-st 19.30 hod., Legendy zločinu, VB 2015, T, 15N. 22.-23.10. čt-pá 17 hod. - 3D, Paranormal Activity: The Ghost Dimension, USA 2015, T, 15N.

22.-25.10. čt-ne 19.30 hod., Stážista, USA 2015, T, #. Odchod do důchodu není tak skvělý, jak se říká. 24.-25.10. so-ne 17 hod. - 3D, Pan (viz 8.-11.10.) 26.-28.10. po-st 17 hod., Poslední lovec čarodějnic, USA 2015, T, 12N. 26.10. po 19.30 hod. - 3D, Paranormal Activity: The Ghost Dimension (viz 22.-23.10.) 27.-28.10. út-st 19.30 hod., Dokonalý šéf, USA 2015, T, 12N. Tým pro nejlepší restauraci na světě. 29.-30.10. čt-pá 17 hod., Fakjů pane učiteli 2, Něm. 2015, Č, 12N.

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public • Для посетителей • Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz

Kompletní program kina nebyl do uzávěrky znám. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис

• TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Anglická 10, % 777 346 477


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 655 510, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Tančírna Maxim, Poštovní 195, % 608 333 578 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

63


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

www.marienbad.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Rübezahl, Mariánské Lázně 591, % 355 549 990,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.rubezahl-marienbad.com

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz ★★★★ SUPERIOR

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143,

www.hotelmorris.cz

www.villapatriot.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, ★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz

www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111, www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161,

★★★

www.garzottohotels.cz 

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397,

Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz

www.falkensteiner.com

Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz

Goethe, Závišín 3, % 354 402 611,

Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz

www.hotel-goethe.cz

Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz

Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990,

Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz

www.spahotelharmonie.cz

La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz

Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz

Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz

Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz

Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

64

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации


Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 31.12., Zdeněk Slába - obrazy, keramika. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 1., 8., 22., 29.10. čt 19.30 hod., Operní, operetní a muzikálové melodie 6.10. út 19 hod., V. Blažek, Z. Podskalský: Světáci, tři fasádníci od Velhartic pracují v Praze. 16.10. pá 19.30 hod., Italský tenor, G. Ruggieri. 20.10. út 19.30 hod., Operní, operetní a muzikálové melodie 23.10. pá 19.30 hod., J. Kriegel, K. Tomanová: Svaté neřesti, o štěstí v životě rozhoduje pouze láska. 27.10. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, kolotoč humorných situací.

Horní Hrad • hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 3.10. so 18 hod., Noční prohlídka 24.10. so 18 hod., Noční palba 25.10. ne 10-17 hod., Palba z historických zbraní

• Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 1.-4.10. čt-ne, Divadlo jednoho herce, 18. ročník divadelní přehlídky. 7.10. st 19 hod., J. Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší, jazzová revue s živou kapelou. 9.10. pá 19 hod., W. Allen: Mocná Afrodíté, s osudem si není radno začínat. 10.10. so 19 hod., B. Mazúch, D. Šišková: Stařec, moře a dívka, monodrama o kráse a krutosti přírody. 11.10. ne 16 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, tragikomický portrét poslední královny Francie. 13.10. út 19 hod., B. Mazúch, D. Šišková: Stařec, moře a dívka 14.10. st 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska. 15.10. čt 17 hod., Z. Šmíd: Cejch, strhující líčení historie rodiny Schmelzerů a Koudelů. 17.10. so 19 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, slavná romantická tragikomedie. 21.10. st 19 hod., J. Janků, P. Svojtka: Prokletí rodu Baskervillů, hororově detektivní komedie. 25.10. ne 17 hod., C. Gozzi: Král jelenem, pohádková komedie. 31.10. so 19 hod., T. McNally: V Davidově rouše, tři turisté a jejich průvodkyně stojí tváří v tvář Michelangelově soše Davida. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 5.10. po 20 hod., Partička, improvizační show. 16.-17.10. pá-so, Jazz Jam Cheb 2015, 20. ročník mezinárodního jazzového festivalu.

Ostroh

Jáchymov

Sokolov

• Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 10.10. so 14 hod., Johannes Mathesius, konference s výstavou, život a dílo připomene PhDr. M. Wernisch. 24.10. so 17 hod., Šamanská biologie jihoamerického pralesa, přednáška Mgr. T. Hájka. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Cheb • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu, stálé expozice. 31.10. so 18.30 hod., Ukončení hlavní sezóny • Muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. 8.10.-3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. 20.10. út 19 hod., Duo Teres, L. Kopsová-housle, T. Honěk-kytara. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 4.10., Jiří Kolář: Pocta Baudelairovi. Partitura pro zvukovou báseň, 1963 do 4.10., Started 2015: residents of Start Point Prize Lisa-Marie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová, Martin Hrubý 29.10.-6.12., Vendula Chalánková, výtvarnice a designérka. do 3.1., Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, výstava z depozitáře. do 3.1., Obrazy Chebu, město od nejstarších zobrazení až po 20. století. do 10.1., Carl Thieme: Panorama Prahy z bastionu sv. Máří Magdaleny, 1844. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 2.-31.10., Zlatíčka - Lenka Sýkorová - fotografie, malby.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice.

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Kynžvart • Státní zámek Kynžvart, % 354 691 269, www.kynzvart.cz 3.10. so, 4.10. ne 11-14 hod., komentované prohlídky parku

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 3.-4.10. so-ne 10-18 hod., Vinobraní, prodejní trhy vín, folklór. 17.10. so 20 hod., The Plastic People of the Universe, koncert. 23.10. pá 20 hod., Buty, koncert. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. do 4.10., Kvadratura kruhu - Jana Trnková - knižní vazby.

• hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz do 31.10., Ladislav Lokajíček - drátěné plastiky.

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz 7.10. st 16.30 hod., 17.10. so 14 hod., 27.10. út 16 hod., Výtvarné dílny • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 11.-15.10. ne-čt, 47. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, www.festivalostrov.cz 12.10. po 18.30 hod., P.S. Butko: Bláznivý Petříček, T. Vilhelmová a V. Dyk jako milenecká dvojice. 16.10. pá 19 hod., Věra Špinarová, s kapelou A. Pavlíka. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 1.11., IQ Park, interaktivní výstava pro zvídavé. 8.10. čt 19 hod., Sonety Williama Shakespeara, hudebně-literární pořad. • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie do 31.10., Zpátky do pohádky, výstava nejen pro děti. 3.10. so 18 hod., Piaf známá neznámá, hudebně-literární pořad. 18.10. ne 15 hod., Selské bouře v Ostrově, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. do 31.10., Kdo to byl Ota Hofman, výstava.

• muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 18.10., Egypt, dar Nilu - Ján Hertlík do 1.11., Sběratelství, železniční modely, autíčka ad. 30.10.-30.1., Expedice středověk, interaktivní výstava. • Městské divadlo 7.10. st 19.30 hod., Luboš Andršt Blues Band, v rámci festivalu Jazzfest. 8.10. čt 19 hod., Z. Kafková, M. Kubec: Víkend s Bohem, nikdy neztrácejte naději. 15.10. čt 19 hod., Z. Podskalský: Liga proti nevěře, komedie s detektivní zápletkou. 23.10. pá 19 hod., F.R. Čech: Dívčí válka, divadelní komedie. 25.10. ne 15 hod., Maranatha gospel choir, koncert. • MDK, % 359 808 711, www.mdksokolov.cz 4.10. ne 9 hod., O štít města Sokolov, soutěž ve společenském tanci. 6.10. út 20 hod., Partička, improvizační show. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 7.10., Tušení rovnováhy - Barbora Blahutová, Lenka Březinová, František Svátek - sochy. 12.10.-5.11., Absolventi atelieru Kurta Gebauera 26.10. po 19 hod., Koncert u příležitosti státního svátku České republiky, G.F. Händel: Mesiáš, výběr z árií a sborových částí z oratoria.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. WWW.PROMENADA.CZ

65


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGENTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

66

WWW.PROMENADA.CZ

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz


SPORTCENTRUM IMPERIAL

Galleries & Cafés at the Spa Resor� Sanssouci

Spa Resort Sanssouci – Blue House

Sun Gallery

• celoročně představuje díla sklářských umělců • glassmakers’ works of art are exhibited all year round

Blues Café

• taneční kavárna s moderním interiérem a barem a široký výběr káv a míchaných nápojů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • taneční večery (středa, pátek, sobota) 20:00-23:00 hod. • dancing café with a trendy interior and a wide variety of coffees and mixed drinks • free WiFi connection • summer terrace • dancing evenings (Wednesday, Friday, Saturday) 08:00-11:00 p.m.

Spa Resort Sanssouci – Green House

První klubové prestižní sportcentrum v Karlových Varech. • nejen pro členy – možnost jednorázového vstupu nebo 7-denní permanentky • 4 tenisové kurty • bouldering a ricochet • více než 20 druhů skupinových cvičení • individuální tréninkové lekce • fitness studio + kardio a funkční zóna • sportbar a sportshop Staňte se členem prestižního klubu, staňte se členem Sportcentra Imperial. The first club-based prestigious sports center in Karlovy Vary. • not only for club members – single-time entry or 7-day passes are also available • 4 tennis courts • bouldering & ricochet • more than 20 kinds of group exercise • individual training classes • fitness studio + cardio & function zone • sports bar & sports shop Join a prestigious club. Become a member of the Sportcentrum Imperial.

Green House Gallery

• obrazy a umělecká díla tvůrců z České republiky i Evropy • paintings and works of art by artists from the Czech Republic and Europe

Atrium – Lobby Bar

• široký výběr káv, míchaných nápojů, baget a zeleninových salátů • WiFi připojení zdarma • letní terasa • klavírní vystoupení (neděle) 19:30-22:00 • a wide variety of coffees and mixed drinks, baguettes and vegetable salads • free WiFi connection • summer terrace • piano performances (Sunday) 07:30-10:00 p.m.

Opening hours:

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

www.sportcentrum-imperial.cz Sportcentrum Imperial Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 353 203 700 e-mail: info@sportcentrum-imperial.cz

tel.: +420 353 207 163 Jarní 428/1, 360 01 Karlovy Vary

www.spa-resort-sanssouci.cz

tel.: +420 353 207 320 U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary


MARLENE, NEW COLLECTION FROM THE EUROPEAN JEWELRY HOUSE STYLE AVENUE, inspired by femme fatale of the 1930s. The aristocratic shapes of the dangling earrings, the architecture of the refined necklace, the hanging threads of natural beads and the austere geometry of the bracelets together create an exquisite ensemble.

Profile for SPA publishing

Prom 1015  

Prom 1015  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded