__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pověst o založení lázní Sinatra v Karlových Varech


C E L

W E N

L O C

N

TIO

BOUTIQUE

VAN LAACK • Hotel Astoria

vřídelní 19, karlovy vary • tel.: +420 - 774 759 975

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ


2014 H.Stern® | www.hstern.net

Art de Suisse s.r.o. • Stará Louka 335/48 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic info@artdesuisse.com • www.artdesuisse.com • Tel.: +420 355 321 543


EDITORIAL

Když Martin Lebel diriguje, mám pocit, jako by tančil. Baví mě sledovat jeho práci s taktovkou, s  jakým šarmem dává impuls hudebníkům, že přijde largo, decrescendo, forte..., nebo že zazní poslední tóny symfonie. Poprvé jsem zůstala v úžase na koncertě v karlovarském divadle, kde vedle francouzského dirigenta vystoupila i jeho choť Isabelle Lebel, sólistka na flétnu. Je to už pár let, ale dodnes si pamatuji ten pocit, že jsem svědkem něčeho mimořádného. A pak jsme se náhle z úředních míst dozvěděli, že pan Lebel odešel. Přesněji - byl odejit. A to za okolností, které budily rozpaky. Mnozí jsme tehdy cítili stud. Naštěstí se poměry změnily a světově respektovaný dirigent se mohl vrátit. A my jsme znovu svědky, jak obohacuje prostředí symfoniků, hudební život lázní i nás všech. Pro Karlovy Vary je angažmá Martina Lebela poctou, v květnu proto umělec převezme Čestné občanství města. Cena je důstojným projevem úcty k významnému představiteli evropské a světové kultury, jehož profesní životopis je ověnčen řadou ocenění a úspěchů. V tomto čísle Promenády máte možnost alespoň zčásti nahlédnout do mimořádné hudební duše. Ještě víc pochopíte, když budete naslouchat jeho koncertu a sledovat jej za dirigentským pultem. V květnu k tomu máte hned tři příležitosti a zveřejněný program koncertů v Promenádě vám výběr usnadní. Lenka Andělová Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein. Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monu­ments and unique nature. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

Уважаемые гости! Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz 6

www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA, informační měsíčník pro Karlovarský kraj květen 2014 Soukromý nezávislý časopis, 23. roč. (duben-prosinec) 197. číslo celkem / 2. číslo v roce 2014 Redakční uzávěrka 14.4. Toto číslo vychází 28.4. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, Jakub Koudela, % 350 995 099, www.polypress.cz Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství nebo pořadatelů. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

34 -35

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 14-15 Pověst o založení lázní • Legende über die Gründung der Kurorte A Legend about the Foundation of Spas • Легенда об основании курортов 24 Sto let Becherovy vily • Hundert Jahre der Villa Becher • Hundred Years of Villa Becher • Cто лет виллы Бехер 30-31 Frank Sinatra v Karlových Varech? • Frank Sinatra in Karlsbad? Frank Sinatra in Karlovy Vary? • Фрэнк Синатра в Карловых Варах? 30 Food Festival 34-35 Lázeňské oplatky • Oblaten • Wafers • Oблатки 44-46 Rozhovor s Martinem Lebelem • Martin Lebel • Maртен Лебель 52 Lázně prokoukly • Kurort schöner • The Spa Looks a Nicer • Курорт посвежел 58-59 Výhled ze Tří křížů • Blick vom Hügel Drei Kreuze • View from the Three Crosses Hill • Вид с Трех крестов 72 Nový pramen • Neue Quelle • New Spring • Новый источник 78-79 Keukenhof - voňavá zahrada Evropy • Keukenhof • Кёкенхоф 83 Krušnohoří na seznamu UNESCO • Region Erzgebirge Ore Mountains Area • Рудногорье

44 -46

40-41 Doporučujeme hotely • Wir empfehlen Hotels • We Recommend Hotels Рекомендуем гостиницы 42-43  Doporučujeme restaurace • Wir empfehlen Restaurants We Recommend Restaurants • Рекомендуем гостиницы 48-49 Zahájení lázeňské sezóny • Eröffnung der Kursaison Opening of the Spa Season • Открытие курортного сезона 8-61 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 16 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 16 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 18-19 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 20 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 24 Muzea • Museen • Museums • Музеи 26 Kluby • Clubs 26 Sport • Спорт 28 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 54,56 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 62-74 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 69 Muzea • Museen • Museums • Музеи 69 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 70 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 70 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 70 Kino • Kino • Cinema • Кино 74 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

58 -59

78-79

80-82 Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни 84-87 Jáchymov • Joachimsthal • Яхимов 88 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 89 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки www.promenada.cz

7


Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice Založeno: kolem roku 1350 Karlem  IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a  H. Helmer) a  secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­ kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo  крaя • Рacпoлoжeн: у  зaпaднoй грaницы  Чешской рecпублики, в  125 км oт  Прaги  • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В  чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в  нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и  Г.  Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы  Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax - Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.

8

www.promenada.cz

www.karlovyvary.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях. Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkov­ skij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2 Pramen Karla IV. • Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3 Dolní Zámecký pramen • Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница, 57,1 °C; 4,8 l/min

4 Horní Zámecký pramen • Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей 53,6 °C; 1,1 l/min

5 Tržní pramen • Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6 Mlýnský pramen • Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7 Rusalčin pramen • Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8 Pramen knížete Václava I, II • Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9 Libušin pramen • Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10 Skalní pramen • Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады 44,1 °C; 1 l/min

11 Pramen Svoboda • Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12 Sadový pramen • Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14 Pramen Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд 14,4 °C; 0,4 l/min

15 Hadí pramen • Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16 Železnatý pramen • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника 14,3 °C; 2,1 l/min

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). • Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. • The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). • Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

10

www.promenada.cz


Even you can enjoy the natural healing gems of Karlovy Vary! Try something new and treat yourself to the famous complex treatment of Karlovy Vary that has helped people from all over the world to keep fit over the centuries. The secret of its efficiency lies in the use of the unique natural healing resources of thermal mineral waters, gases and peloids. In Karlovy Vary you can trust the skills and experience of spa hotel-based medical professionals whose reputation has been repeatedly endorsed by Czech Republic´s Leading Spa Resort awards. It is up to you to choose the right product from our COMPLEX SPA TREATMENT PACKAGE, specifically, the PREMIUM, LONG STAY, VITAL, or FIRST MOMENT package. You can find our offer and consider the best option on our web site. We are looking forward to your visit and we wish you an enjoyable experience. Imperial Karlovy Vary Group

Hotel Imperial www.spa-hotel-imperial.cz e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci www.spa-resort-sanssouci.cz e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz


ová

iříh

3

4

o

áln

H

Pavlov

Teplá

H Dvořákovy sady

5

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Trž išt ě

ga ra Hu Vikto dní Náro án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

žs Pra

UI

er m p i al u

Stará

pražs

Na

a

Mi líři

TE

ler

ie

Ave Maria

H

Gejzír

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

Á

PL

TE

tenis. dvorce

esta

ni

Altán U Če

P

Mickiew iczova c

led

14

á

po

Parkhotel22 Richmond

F. Schiller

Findlater ův altán Od

H

um21 ěn G í

nsk

p

Á

šina

ina

ěš

ina

Pra ž s k á

PL

Ga

ve

í lstv Přát e cesta

P

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

do va

va šo a ov er in he

Sc

řín

ek Nebozíz

ov

Lipno

Vyhlídka Karla IV.

www.promenada.cz

e gn Fü

Hynaisova

Pe t

er u

ro Car

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

P P Slovenská

Goet Villa Basileia hova stezka

ch. Přátelství

12

ě

Ty r

Karel IV. Jean de Carro

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Rusalčina ch.

en

de

Sady Jeana de Carro

sv. Petra a Pavla

WC

ch. Lesní pobožnost

alč

rg Tu

na

H

up

rozhledna Diana

s Ru

na

Jea

Morava

ro

stanice Diana

va p ěši

2-5 14 WC 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice H l Boston Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina Moravská pě G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant H H vrch P hra íd ds H JeseniusDivadelní Olympia ká yhl nám. í le H Corso V e a n J N l Libušina d de H Po H a a 16 Krásná královna louk uk iva Interhotel o l va D á stanice stanice Central ko Ostende H tar vá H Dvořák Imperial S Zít No H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H á H nám. k s Salve Quisisana iá n stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp altán

Šk

Kniha

něvo

zka

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

ste

Findlaterův kříž

e dc

Maxova pěšina

St ad i

on

Pols ká

hlí Vy Na

Křižíkova ch.

13

Romance H Puškin Promenáda H

chata V Sedle JEDLINA

Tu r g e

altán Panorama

ká ňs Láze

Fibichova st ezka

ta

jská

lní de Vří bř. ná

Mánes

11

Gogolova ch.

6

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

s ce

chata U Tří křížů Camera obscura

ře Ond

é nsk

Křižíkova

Gymnázium

a rov Baa

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

Mlý

H

Eden

Kro

SPgŠ

Gogolova pěšina

ová Sad

vodárna

4

Domov mládeže

kuželna

H Růže H H Malta Vojenská 12 á Sirius H láz. léčebna dsk H Royal Regent a 15 r ěb H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H ký v WC 6-10 ho 9 rch H Eliška liké e H V H ra t Eliška H H e Ontario H Kostel Savoy P Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanova stezka

zahr.osada

Marttel

az én

SZdrŠ

H

H

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

Rohanův kříž

rská

Lidická

íb

H

Maďa

Gymnázium

Thermal

H ní

obřadní síň

erm

Drahovice

Balb

Čas

le J

ic Lid

P

hov a

altán Bellevue

th

3

Lidická

M

fuzní trans

Horova Krá

P

va arino

Slo

h

a Sv

ar s ká

láv sk á

Zey erov a

Jug os

WC

e Bož

ové ěmc ny N

va líčko

Mác

g Ga

va rto za Mo

yk a

ho lické Vrch

Hav

Smetanovy sady

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Vých odní

va vo sla

Jungmannova va rmo Šve

Bu l h

P

vská Moske

H

Alžbětiny lázně 2

OA

ická

na

ská

dr. kové

l Ang

t ul.5.kvě

ra

asar

á

ova Jirásk

T.G .M

k eric Am

Jaltská

á

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ká uns Ru m

Itals

la Dr. Eng

Bělehrad

1 Dr.D .Be ch e

Albert

Drahomíra 1

Zbrojnická

a ov uč zr Be

sk Varšav

ř

a lov av .P I. P

nám. Republiky

P

Kvapilova

ho Bla

Čechova 2

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

P

nd

O

Po bř ež ní

st mo

Městská tržnice

Chebský most

H

a tov Kop

rny vá oli

zná Vítě íčkova

sk ý rov Ost

US

K

Lidl

P

ka ap aČ arl

nám. Karla Sabiny

rova Kollá

vr Pod t

Horní nádraží

lny řite Spo Magistrát města

C

í ečn Jat va tro res Foe

Karlovy Vary

z Vítě

6

E48

odd.

WC

Chodská

P


5

6

7

10

11

12

8

9

13

1 Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru 10 Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade

Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční láA building from the time of the late historicism. The curtain and frescos by zeňská architektura. Balustráda vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. ЗанаEine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen вес и фрески: художники - братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • 17 Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога - na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichtsturm • to the Deer’s ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигураJump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану. ми, символизирующими 12 месяцев года.

Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно известного ликера Бехеровка.

2 Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаве-

тинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

3 Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт 11 Jelení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок 18 Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch.

vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка.

(1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

4 Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), 12 Zámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня замка, 19 Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I - Kaiserbad

I.P. Pavlova 11.

5 Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садо-

вая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6 Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм

У Трех Крестов - vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7 Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch.

13

L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • 14 A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8 Becherova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch.

K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interac- 15 tive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею.

9 Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe

Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church 16 of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího.

Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2. vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal castle da- 20 Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), L­ibušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­ ting back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс. times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после 21 Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств перестроек. (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6. Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer). 22 Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade В парке стоит фигура карловарского оленя. Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается 23 Poštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákoна высоту 10-12 метров. va symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. DvoChrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche řák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám. 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894). Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Foto David Kurc, archiv

14

www.promenada.cz

13


Lenka Andělová podle podkladů historika Stanislava Burachoviče, foto archiv

Pověst o založení

západočeských lázní V květnu začíná v západočeských lázních nová sezóna. Při slavnostních ceremoniích se vždy připomínají i pověsti, které kolují o vzniku lázní mezi lidmi. Hýčkejme si tyto lidové poklady a šiřme je dál. A jak zní tedy jedna z lidových pověstí o vzniku západočeských lázní, které oplývají léčivými prameny?

14

www.promenada.cz


Na dalekém severu žil král trpaslíků se svým početným národem. Jeho synové udržovali pod zemí věčný oheň, aby zmírnili tamní kruté zimy a ohřívali vody. Oheň udržovali pomocí kamenů, které hořely i pod zemí. Jednoho dne král vyslal syny do světa. Nejstarší a nejmoudřejší ze synů se usadil v hlubokém údolí dnešních Karlových Varů. Založil oheň pod kotlem, který před převrhnutím chránily okolní vrchy. Voda se v kotli začala brzy vařit a vře, bublá a tryská dodnes. Lidé ji pojmenovali Vřídlo. Druhý syn se zastavil o kus dál a rovněž založil oheň. Jeho kameny ale hořely slabě, proto k nim přidal trochu síry. Žluté plameny vyšlehly do výšky a způsobily, že pramenitá voda kolem dnešních Mariánských Lázní má sirný zápach. Třetí ze synů krále trpaslíků si vyhlédl krajinu kolem Františkových Lázní. Bezstarostně založil oheň pod kotlem, který se opíral o skálu jen z jedné strany. Kotel se však převrhl, ozvala se mohutná rána, země se otřásla a oheň vyšlehl v místech dnešní Komorní hůrky. Voda, která tehdy vytekla z kotle, odtéká dodnes v podobě mnoha minerálních pramenů.

badly, so he added a little sulphur to them. Yellow flames shot up and made spring water in the surrounding of Mariánské Lázně smell after sulphur. The third of the sons of the king of dwarfs chose the neighbourhood of Františkovy Lázně. He set the fire under his cauldron recklessly and, in addition to it, the cauldron leaned against a piece of rock just on one side. It soon turned over, a deafening bang sounded, the earth shook and fire flared up in place of today’s Komorní hůrka hill. The water which ran out of the cauldron has continued flowing out in the form of lots of mineral springs until today.

Legende über die Gründung der westböhmischen Kurorte Im Mai beginnt in westböhmischen Kurorten eine neue Kursaison. Bei Zeremonien erinnert dann man immer auch an Legenden und Sagen, die über die Entstehung der Kurstädte unter den Leuten umgehen. Hüten wir diese Volksschätze und verbreiten wir sie weiter. Und was sagt also eine der Volkslegenden über die Entstehung der westböhmischen Kurorte, die mit zahlreichen Mineralquellen prahlen? Im Fernen Norden lebte der König von Zwergen mit seiner vielköpfigen Nation. Seine Söhne unterhielten das Feuer unter der Erde, um die dortigen Winter zu mildern und Wasser zu erwärmen. Das Feuer unterhielten sie mit Hilfe von Steinen, die auch unter der Erde brannten. Eines Tages schickte der König seine Söhne in die Welt. Der älteste und weiseste von ihnen liess sich in einem tiefen Tal nieder. Er zündete Feuer unter einem Kessel an, dessen Umkippen die umliegenden Hügel verhüteten. Das Wasser im Kessel begann bald zu brodeln und es brodelt und schiesst in die Höhe bis zu heute. Leute nannten es der Sprudel (in Karlsbad). Der zweite Sohn ging ein Stück weiter und zündete auch ein Feuer an. Doch seine Steine brannten nur schlecht und darum gab er noch ein wenig Schwefel zu den Steinen zu. Gelbe Flammen schlugen zum Himmel empor und verursachten, dass das Quellwasser in der Nähe von Marienbad nach Schwefel riecht. Der dritte Sohn des Königs von Zwergen suchte sich die Landschaft bei Franzensbad aus. Er zündete das Feuer unter dem Kessel nur nachlässig an. Den Kessel stützte er nur von einer Seite an den Felsen und dieser kippte um. Ein donnernder Knall ertönte, die Erde bebte und die Flammen schlugen in der Nähe von Komorní hůrka zum Himmel empor. Das Wasser, das damals aus dem Kessel ausfloss, fliesst auch heute in der Form von vielen Mineralquellen ab.

A Legend about the Foundation of West Bohemian Spas A  new spa season starts in West Bohemian spas in May. Legends about their foundation, which go around among people, are always remembered during the ceremonies. Let us cherish these folk treasures and let us spread them on. And what is then one of the legends about the origin of West Bohemian spas, which abound in curative springs? A king of dwarfs lived in the Far North with his numerous nation. His sons kept eternal fire underground to make local winters less severe and to heat up water. They kept the fire by means of stones which even burnt underground. One day the king sent his sons into the world. The oldest and wisest son settled in a deep valley. He lit a fire under a cauldron which was surrounded by hills so that it could not overturn. Soon the water in the cauldron started boiling and it has been boiling, bubbling and shooting in the air until today. People called it the Sprudel (in Karlovy Vary). The second son stopped a  bit further and lit a  fire as well. However, his stones burnt

Легенда об основании курортов Западной Чехии В мае на курортах Западной Чехии начинается новый сезон. В ходе торжественных церемоний всегда упоминаются легенды о возникновении курортов, которые ходят между людьми. Будем же наслаждаться этими народными легендами и распространять их дальше. Что же говорит одна из народных легенд о возникновении курортов Западной Чехии, омываемых лечебными источниками? На далеком севере жил король гномов со своим многочисленным народом. Его сыновья хранили под землей вечный огонь, чтобы не так тяжело было переносить тамошнюю суровую зиму. Этот огонь, гревший им воду, хранился благодаря камням, пылавшим и под землей. Однажды король выслал сыновей в мир. Старший и самый мудрый из них поселился в глубокой долине. Он развел огонь под котлом, которому не давали перевернуться окружавшие холмы. Вскоре вода в котле закипела. Кипит она и сегодня, пузырится и извергается. Люди прозвали ее Гейзером (в Карловых Варах). Второй сын остановился чуть дальше и тоже развел огонь. Однако его камни горели слабо, поэтому он бросил в огонь немного серы. Желтые языки огня взметнулись вверх, с тех пор минеральная вода Марианских Лазней пахнет серой. Третий сын короля гномов нашел место около Франтишковых Лазней. Он беззаботно развел огонь под котлом, одной стороной опиравшимся о скалу. Однако котел перевернулся, раздался мощный удар, земля сотряслась, и в местах нынешней Камерной горки вспыхнул огонь. Вода, пролившаяся тогда из котла, и ныне течет в виде многих минеральных источников.

www.promenada.cz

15


Divadlo

Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 3.5. so 16 hod., O zem by se rozbilo, hudebně taneční fantazie na hudbu Otvírání studánek B. Martinů. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo.

Pozvánky

Einladungen • Invitations • Приглашения Jarní slavnosti • Frühlingsfest • Spring celebrations Весенние празднества před Hlavní poštou • vor der Hauptpost in front of the Main Post Office • перед Главной почтой CZ do 4.5., velikonoční trhy DE bis zum 4.5., Osternmarkt EN till May 4th, Easter fair RU до 4.5, пасхальная ярмарка

Indické tance • Indische Tänze • Indian dances Индийские танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 6.5. út 20.30 hod. DE 6.5. Di 20.30 Uhr EN May 6th Tue 8.30 p.m. RU 6.5 вт 20.30 час.

Magic Show Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 13.5. út 20.30 hod. DE 13.5. Di 20.30 Uhr EN May 13th Tue 8.30 p.m. RU 13.5 вт 20.30 час.

Moser - den otevřených dveří • Moser - Tag der offenen Tür • Moser glass factory - open day • Мозер - день открытых дверей Kpt. Jaroše 19, % 353 416 242 CZ 17.5. so 8-15 hod., prohlídky muzea a sklářské hutě, ukázky zušlechtění skla, kulturní program a soutěže, nabídka zboží za mimořádné ceny

16

www.promenada.cz

5.5. po 19.30 hod., E. De Filippo: Filumena Marturano, co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Hrají: S. Stašová, S. Skopal, Č. Gebouský ad. Režie: Z. Kaloč. 6.5. út 19.30 hod., O. Nedbal: Polská krev, ruská předloha, rakouské libreto, polské prostředí, česká hudba = vídeňská opereta. Jeden z nejslavnějších operetních titulů. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. 11.5. ne 15 hod., T. Pěkný: Havrane z kamene, pohádka na motivy slavné Malé čarodějnice. Činohra Karlovarského městského divadla. 12.5. po 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, ­romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové... Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Činohra Karlovarského městského divadla. Předplatné sk. B. 15.5. čt 19.30 hod., J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák: Vražda v salonním coupé, Cimrmanova detektivní hra, v níž zúročil své zkušenosti z policejní služby na vídeňské „čtyřce“. Divadlo Járy Cimrmana. 20.5. út 19.30 hod., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. Kopro­ dukce Zpč. divadla v Chebu, činohry Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 22.5. čt 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Labutí jezero, klasický baletní titul. Severočeské divadlo. 23.5. pá 19.30 hod., C. Greep: Úhlavní přátelé, svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... Hrají: T. Kostková, M. Vladyka, N. Boudová a R. Holub. Divadlo V Rytířské. Předplatné sk. A.

27.5. út 19.30 hod., J. Barbier: V Paříži bych tě nečekala, tatínku, výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži... Hrají: P. Nárožný, J. Šťastný, S. Postlerová ad. 28.5. st 19.30 hod., M. Camoletti: A do pyžam!, brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová ad. Divadlo Palace.

DE 17.5. Sa 8-15 Uhr, Besichtigungen des Museums und der Glas­ hütte, Glasveredelung-Proben, Kulturprogramm und Wettbewerbe, ­Warenangebot zu speziellen Preisen EN May 17th Sat 8 a.m.-3 p.m., Tours round the museum and the glassworks, specimens of glass-treating, a cultural programme and competitions, an offer of goods at advantageous prices RU 17.5 сб 8-15 час., экскурсии по музею и стеклодувному цеху, примеры обработки стекла, культурная программа и конкурсы, продажа товаров по сниженным ценам

J. W. Goethe a jeho cesty v Čechách

Orientální tance • Orientalische Tänze Oriental dances • Восточные танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 20.5. út 20.30 hod. DE 20.5. Di 20.30 Uhr EN May 20th Tue 8.30 p.m. RU 20.5 вт 20.30 час.

Mažoretky • Majoretten • Majorettes • Мажоретки Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 27.5. út 20.30 hod. DE 27.5. Di 20.30 Uhr EN May 27th Tue 8.30 p.m. RU 27.5 вт 20.30 час.

Z Nového světa Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 6.5. út 17 hod., přednáška K. Nové o díle A. Dvořáka

Vzpomínání na hudební minulost 20. a 21. století v Karlovarském kraji Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 10.-11.5. so-ne, konference v rámci Roku české hudby

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 6.5. Di 19.30 Uhr, O. Nedbal: Polnisches Blut, Operette. 20.5. Di 19.30 Uhr, B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Der Wundertopf, Musical. 22.5. Do 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Der Schwanensee, Ballett. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN May 6th Tue 7.30 p.m., O. Nedbal: Polish Blood, operetta. May 20th Tue 7.30 p.m., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Finian’s Rainbow, musical. May 22nd Thu 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Swan Lake, ballet. Music programmes - see the section Concerts. RU 6.5 вт 19.30 час., О. Недбал: Польская кровь, оперетта. 20.5 вт 19.30 час., Б. Лейн, И. Харбург, Ф. Сэйди: Волшебный горшок, мюзикл. 22.5 чт 19.30 час., П.И. Чайковский: Лебединое озеро, балет. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Divadlo Husovka, Husovo nám. 2, % 603 375 555 CZ 12.5. po 18 hod., přednáška S. Wiesera

Island Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 13.5. út 17.30 hod., cestovatelský podvečer s M. Milevem

Trabantem napříč Afrikou Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 353 222 963 CZ 13.5. st 19.30 hod., cestopisná přednáška D. Přibáně

Den otevřených dveří ke 100. výročí Becherovy vily Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 17.5. so 13-19 hod., prohlídky, výtvarné dílny, divadlo ad.

Srí Lanka Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 20.5. út 17 hod., přednáška M. Radostové

Řemesla na Karlovarsku Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 21.5. st 17 hod., přednáška Mgr. L. Svobody

Přírodní medicína Inků Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 22.5. čt 16.30 hod., přednáška J. Kopecké o peruánském lidovém léčitelství

Mýty a fakta První republiky Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 28.5. st 16 hod., přednáška J. Formánka

Dětský den KV Arena, Západní 73, % 359 909 194 CZ 30.5. pá 15-18 hod., hudba, sport, zábava


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Antistress Programme e Festive lounge with a seating capacity of 200 seats e Lounges e Beauty parlour e Café with a summer terrace e Swimming pool, sauna e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen e Café mit Sommerterrasse e Kosmetiksalon e Hallenbad, Sauna

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www.richmond.cz


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery Галерея искусств

Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500 www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 3.5. so 19.30 hod., Symfonický koncert, J. Labitzký: Karlovarský valčík, A. Labitzký: Koncertní předehra Hon císaře Karla IV., A. Dvořák: Česká suita, finále, L. Bernstein: Somewhere, K. Marek: 12 symfonických písní, M. Vyskvorkina-soprán, G. Demeterová-housle, S. Bukovská-klavír. Dirigent: K. Marek, M. Lebel. 9.5. pá 19.30 hod., Mistrovské dirigování, F. Schubert: Symfonie č. 8 h moll Nedokončená, R. Schumann: Koncert a moll pro klavír a orchestr, op. 54, F. Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 5 d moll Reformační, L.-E. Vakova-klavír. Dirigenti: E. Strausser (Braz.), G. Köhler (Něm.), D. Limburg (Švýc.), F. López-Ferrer (USA/Šp.), G. Berney (Švýc.). Ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu. 15.5. čt 19.30 hod., Symfonický koncert, W.A. Mozart: Don Giovanni, předehra, C.P.E. Bach: Koncert d-moll pro flétnu a orchestr, J. Brahms: Symfonie č. 4 e-moll, I. Lebel-flétna (Fr.). Dirigent: M. Lebel. 23.5. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, P.I. Čajkovskij: Koncert D dur pro housle a orchestr op. 35, A. Dvořák: Symfonie č. 7, J. Vodička-housle. Dirigent: V. Válek. 30.5. pá 19.30 hod., Lyrika české hudby, J. Suk: Praga, symfonická báseň op. 26, V. Novák: V Tatrách, symfonická báseň op. 26, O. Ostrčil: Křížová cesta, orchestrální variace op. 24. Dirigent: M. Formáček. DE 3.5. Sa, 9.5. Fr, 15.5. Do, 23., 30.5. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des KSO EN May 3rd Sat, 9th Fri, 15th Thu, 23rd, 30th Fri 7.30 p.m., ­Concerts of KSO RU 3.5 сб, 9.5 пт, 15.5 чт, 23., 30.5 пт 19.30 час., Концерты КСО

CZ 10.5. so 19.30 hod., Pocta jubilujícím tvůrcům české opery, B. Smetana, A. Dvořák, V. Blodek a L. Janáček, G. Kopperová-soprán, V. Sibera-tenor, Z. Plech-bas, Pražský rozhlasový sbor, Karlovarský ­symfonický orchestr. Dirigent: F. Drs 13.5. út 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. 29.5. čt 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. DE 10.5. Sa 19.30 Uhr, Zur Ehre der leitenden Persönlichkeiten der tschechischen Oper, die ein Jubiläum feiern 13.5. Di 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens 29.5. Do 19.30 hod., Glenn Miller Story EN May 10th Sat 7.30 p.m., Tribute to the creators of Czech opera who are celebrating their anniversaries May 13th Tue 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens May 29th Thu 7.30 p.m., Glenn Miller Story RU 10.5 сб 19.30 час., В честь творцов чешской оперы ­юбиляров 2014 года 13.5 вт 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины 29.5 чт 19.30 час., Glenn Miller Story

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz CZ 4.5. ne 16 hod., Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké s­ outěže A. Dvořáka, F. Schubert, A. Dvořák, M. Ravel ad., F. Rumpf-tenor, O. Jelínková-soprán. DE 4.5. So 16 Uhr, Konzert der Sieger des A. Dvořák Sängerwettbewerbs EN May 4th Sun 4 p.m., Concert of the winners of the A. Dvořák Singing Competition RU 4.5 вс 16 час., Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов им. А. Дворжака

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church Храм св. Марии Магдалины

Grandhotel Pupp • Грaнд-oтeль Пупп

nám. Svobody 2, % 733 233 266

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade Mill Colonnade • Млынская колоннада CZ 4.5. ne 12 hod., První promenádní koncert KSO, W.A. Mozart, J. Strauss, A. Labitzký ad. Dirigent: M. Lebel. DE 4.5. So 12 Uhr, Erstes Promenadenkonzert des KSO EN May 4th Sun 12 a.m., The first open-air concert of KSO RU 4.5 вс 12 час., Первый променад-концерт КСО

18

www.promenada.cz

Mírové nám. 2, % 353 109 622 www.pupp.cz CZ DE EN RU

3.5. so 19.30 hod., Filmové melodie, slovinské duo AirString. 3.5. Sa 19.30 Uhr, Filmmelodien May 3rd Sat 7.30 p.m., Film melodies 3.5 сб 19.30 час., Фильмовые мелодии

CZ 1., 8., 15., 22., 29.5. čt, 6., 13., 20., 27.5. út 16 hod., Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/flétna/housle & varhany. DE 1., 8., 15., 22., 29.5. Do, 6., 13., 20., 27.5. Di 16 Uhr, Ave Maria EN May 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Thu, 6th, 13th, 20th, 27th Tue 4 p.m., Ave Maria RU 1., 8., 15., 22., 29.5 чт, 6., 13., 20., 27.5 вт 16 час., Ave Maria


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul Костел свв. Петра и Павла

CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna Church of St Anna • Костел св. Анны

CZ 7.5. st 19 hod., Gringos hrají Glenna Millera 27.5. út 19 hod., Cecilian Singers, pěvecký sbor z anglického ­Leicesteru. DE 7.5. Mi 19 Uhr, Gringos spielen Glenn Miller 27.5. Di 19 Uhr, Sängerchor Cecilian Singers EN May 7th Wed 7 p.m., Gringos are playing Glenn Miller May 27th Tue 7 p.m., Cecilian Singers Choir RU 7.5 ср 19 час., Гринго играют Глена Миллера 27.5 вт 19 час., Хор Cecilian Singers

Lidový dům Školní 1, Stará Role info % 602 479 498 www.vlny-musicag.cz CZ

16.5. pá 20 hod., Petr Kolář, akustický koncert. 17.5. so 20 hod., Pretty Maids, Aleš Brichta Project Církev československá husitská Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206

Nenechte si ujít

Lassen Sie sich nicht entgehen Do Not Miss • Не пропустите

Karlovarský symfonický orchestr (KSO) pokřtí CD Rocková mše. Unikátní projekt skladatele Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga představuje spojení rockové a sakrální hudby v podání vynikajících sólistů z Anglie a KSO. Základem skladby je klasická mše, přebásněné texty dodávají dílu moderní poetický rozměr. Křest CD se uskuteční 2. května v karlovarském divadle, u příležitosti Slavnostního zahájení lázeňské sezóny. Vydání nosiče je příspěvkem k projektu Roku české hudby. Nahrávku zakoupíte na koncertech KSO, na www.kso.cz a u vybraných prodejců.

Sedlec, info % 353 563 621

excellent soloists from England and the KSO. The composition is based on a classical mass with lyrics translated into verse form, which gives the work a poetic character. The launching ceremony will be held in the Karlovy Vary theatre on the occasion of the opening of the new spa season, on the 2nd May. The CD is a contribution to the Year of Czech Music project. You can buy the recording at the concerts of the KSO, www.kso.cz and in selected selling places. Карловарский симфонический оркестр (KСO) представляет CD - Рок-месса. Уникальный проект

композитора Даниэля Кизлинка и Джона де Джонга возник путем сочетания двух жанров - рок- и духовной музыки в превосходной аранжировке и великолепном исполнении солистов из Англии и КСО. Основой произведения является классическая месса, рифмованные тексты творят современный поэтический образ. Презентация CD состоится 2 мая в ходе Торжественного открытия курортного сезона в карловарском театре. Выпуск диска является вкладом в проект „Год чешской музыки“. Запись можно купить на концертах КСО, на www.kso.cz и у определенных продавцов.

Das Karlsbader Symphonieorchester (KSO) wird eine CD-Platte - die Rockmesse - taufen. Ein einzigartiges Projekt des Komponisten Daniel Kyzling und John de Jongs ist eine Kombination der Rock- und Sakralmusik im atemberaubenden Arrangement ausgezeichneter Solisten aus England und des KSOs. Die Komposition beruht auf einer klassischen Messe mit umgedichteten Texten, was ihr einen poetischen Charakter verleiht. Die CD-Taufe wird am 2. Mai im Karlsbader Theater anlässlich der Eröffnung der neuen Kursaison stattfinden. Die Herausgabe der CD-Platte ist ein Beitrag zum Projekt das Jahr der tschechischen Musik. Die Aufnahme können Sie auf Konzerten des KSOs, www.kso.cz und in ausgewählten Verkaufsstellen kaufen. The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) will launch a CD - the Rock Mass. A unique project of the composer Daniel Kyzling and John de Jong is a combination of rock and sacral music in a breathtaking arrangement of www.promenada.cz

19


Galerie

Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. stol. Stálá expozice. Jedním tahem těsně nad zemí - Oldřich Tichý - básnivá i hluboce sebereflektující tvorba, v níž je zakódována krajina, historie, touhy, sny, víra i poznání, do 4.5. Diet Sayler - fotografie, koláže, objekty a instalace, vernisáž 15.5. v 17 hod., do 22.6. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Oldřich Tichý - Bilder, bis zum 4.5. Diet Sayler - Fotografien, Collagen, Objekte und Installationen, vom 15.5. bis 22.6. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Oldřich Tichý - paintings, till May 4th. Diet Sayler - photographs, collages, objects and installations, from May 15th till Jun 22nd. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Олдрих Тихы - живопись, до 4.5. Дит Зайлер - фотография, коллажи, объекты и инсталляции, с 15.5 до 22.6.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Krále Jiřího 9, % 354 224 111 www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Sto podob a sto let Becherovy vily - vývoj jedné z nejatraktivnějších budov karlovarského Westendu z pohledu architektonického, památkového i jejího celkového využití v minulosti a současnosti, do 8.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Ein hundert Gesichter und ein hundert Jahre der Villa Becher Entwicklung eines der attraktivsten Gebäude im Karlsbader Westend, bis zum 8.6. EN History of the building. Permanent exhibition. A hundred faces and a hundred years of Villa Becher ­development of one of the most attractive buildings im the Karlovy Vary Westend, till Jun 8th. RU История объекта. Постоянная выставка. Сто видов и сто лет виллы Бехер - эволюция одного из самых привлекательных зданий карловарского Вест-Энда, до 8.6.

Imperial • Империал

EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, ­sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Minea • Минеа Vřídelní kolonáda, % 353 222 577, 774 991 766 CZ DE EN RU

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas Selling exhibition of glass Выставка-продажа стекла

Na Ochozu Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Využití přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů a Františkových Lázní, vernisáž 1.5. v 16 hod., do 30.6. DE Ausnutzung der Naturheilquellen Karlsbads und Franzensbads, vom 1.5. bis 30.6. EN Making use of natural curative sources of Karlovy Vary and Františkovy Lázně, from May 1st till Jun 30th. RU Использование природных лечебных источников Карловых Вар и Марианских Лазней, с 1.5 до 30.6.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Blue House, Sun Gallery

Libušina 18, % 353 203 112 CZ České Exlibris, do 5.5. Karel Poslední - obrazy, vernisáž 5.5. v 17 hod., do 2.6. DE Tschechisches Exlibris, bis zum 5.5. Karel Poslední - Bilder, vom 5.5. bis 2.6. EN Czech ex libris, till May 5th. Karel Poslední - paintings, from May 5th till Jun 2nd. RU Чешский экслибрис, до 5.5. Карел Последни - живопись, с 5.5 до 2.6.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie Town Gallery • Городская галерея

Jarní 1, % 353 207 321 CZ DE EN RU

Sanssouci Junior Glass Match 2014 - sklo, do 12.7. Glas, bis zum 12.7. Glass, till Jul 12th. Стеклo, до 12.7.

• Green House U Imperialu 11, % 353 207 111

Stará louka 26, % 353 223 641 CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas.

20

www.promenada.cz

CZ Jiří Šik - obrazy, do 12.5 Dalibor Nesnídal - obrazy, kresby, objekty, vernisáž 12.5. v 17 hod., do 14.7. DE Jiří Šik - Bilder, bis zum 12.5. Dalibor Nesnídal - Bilder, Zeichnungen, Objekte, vom 12.5. bis 14.7. EN Jiří Šik - paintings, till May 12th. Dalibor Nesnídal - paintings, drawings, objects, from May 12th till Jul 14th. RU Иржи Шик - живопись, до 12.5. Далибор Неснидал - живопись, рисунки, объекты, с 12.5 до 14.7.


Becherovy vily

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary Interactive Gallery Becher’s villa Výstava pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného potrvá do 8.6. 2014. The exhibition „A Hundred Faces and a Hundred Years of Villa Becher“ will last until the 8th June 2014. Otevřeno denně kromě pondělí 10 - 17 hodin, www.becherovavila.cz Open daily except Monday, 10 a.m.-5 p.m. V sobotu 17. května od 13 hod. Den otevřených dveří  s výtvarnými ateliéry a kulturním programem. 


S

P Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И / E N T S PA N N U N G IM L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischer- und Produk­ tionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Muzea

Museen • Museums • Музеи Muzeum Karlovy Vary • Museum Karlsbad Museum of Karlovy Vary • Музей Карловы Вары Nová louka 23, % 353 226 253 www.kvmuz.cz

CZ Historie a příroda Karlových Varů, geologie, živá příroda, archeologie, hornictví, lázeňství, cínařství, puškařství, porcelán, sklo. Stálá expozice. Obrázky Ivy Hüttnerové - půvabné obrázky herečky a malířky vynikají osobitým výtvarným stylem a jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku, vernisáž 7.5. v 17 hod., do 29.6. DE Historie und Natur Karlsbads, Geologie, Natur, Archeologie, Bergbau, Balneologie, Zinngiesserei, Büchsenmacherei, Porzellan, Glas. ­Dauerausstellung. Bilder von Iva Hüttnerová - die reizvollen Bilder sind ein Teil ­ständiger Ausstellungen der naiven Kunst in Paris und Hamburg, vom 7.5. bis 29.6. EN History and Nature of Karlovy Vary, geology, nature, ­archeology, mining, balneology, tin products, guns, porcelain, glassware. Permanent exhibition. Pictures by Iva Hüttnerová - charming pictures are a part of permanent exhibitions of naive art in Paris and Hamburg, from May 7th till Jun 29th. RU История и природа Карловых Вар, геология, живая природа, археология, горное дело, курортная деятельность, изделия из олова, оружейное дело, фарфор, стекло. Постоянная выставка. Картинки Ивы Хюттнеровой - оригинальные картинки находятся в постоянных экспозициях наивного искусства в Париже и Гамбурге, с 7.5 до 29.6.

DE Zander-Saal und Umgebung, ursprüngliche Turngeräte von Dr. Zander, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. Französische Einflüsse in tschechischer Kurarchitektur, vom 4.5. bis 30.9. EN Zander Hall and the surroundings, original exercise ­machines, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. French influences in Czech spa architecture, from May 4th till Sep 30th. RU Зал Цандера, оригиналы снарядов для физических упражнений д-ра Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. Французское влияние на чешскую курортную архитектуру, c 4.5 до 30.9.

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849 www.cisarskelazne.cz

CZ Zanderův sál a okolí, původní cvičební stroje Dr. Zandera, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře, od 4.5. do 30.9.

Doporučujeme

Wir empfehlen • We Recommend Мы рекомендуем Výstava Sto podob a sto let Becherovy vily V květnu tohoto roku uplyne 100 let od otevření budovy Vila Becher, která byla postavena pro Gustava Bechera jako reprezentativní rodinný palác v karlovarské vilové čtvrti Westend. Ačkoliv majitel užíval budovu pouze do roku 1921, jméno a původní kouzlo si přes stoleté peripetie zachovala dodnes. Výstava přináší řadu informací spojených s architekturou vily, umělecko-řemeslnými prvky zachovanými v interiéru, stavem budovy před a po rekonstrukci. Pozornost je věnována také atmosféře lázeňského města na přelomu století až do počátku první světové války a pochopitelně rodině Becherů v návaznosti na věhlasnou karlovarskou likérku. Je tu zmíněn i výčet uživatelů objektu a jeho užití, především

24

www.promenada.cz

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142 www.becherovka.cz

působení poválečného Domu pionýrů a mládeže, který Becherovu vilu obýval nejdéle, více než 30 let. Přijměte pozvání také v sobotu 17. května na Den otevřených dveří Vily Becher - celodenní program s kulturním programem a výtvarnými ateliéry.

Ausstellung Hundert Gesichter und Hundert Jahre der Villa Becher Im Mai dieses Jahres werden 100 Jahre seit der Öffnung des Gebäudes der Villa Becher verfliessen. Die Villa wurde für Gustav Becher gebaut. Es war ein präsentabler Familienpalast im Karlsbader Villenviertel Westend. Obwohl der Besitzer die Villa nur bis zum Jahre 1921 benutzte, den Namen und ursprünglichen Zauber erhielt sie sich bis zu heutigen Tagen trotz der hundert Jahre langen Komplikationen. Der Jahrestag ist mit einer Ausstellung verbunden.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser Музей стекла Мозер

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112 www.moser-glass.com CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех

The Exhibition a Hundred Faces and a Hundred Years of Villa Becher A hundred years since the opening of Villa Becher will have passed in May this year. The villa was built for Gustav Becher as a representative family palace in the prestigious residential part of Karlovy Vary called Westend. Although the owner used it only until 1921, it has kept its name and charm in spite of hundred-year-long complications until today. The anniversary is connected with an exhibition.

Выставка Сто лиц и сто лет виллы Бехер В мае этого года исполнится 100 лет со дня открытия здания Вилла Бехер, которое было построено для Густава Бехера как репрезентативный семейный дворец в карловарском квартале вилл Вест-Энд. Хотя владелец жил здесь только до 1921 года, имя и первоначальное очарование, невзирая на перипетии века, дом сохранил до сегодняшнего дня. Юбилей сопровождает выставка.


TIME IS TRANSIENT. WE SE T E TERNAL BE AUT Y AGAINST IT.

A L A CRI A S WA N BOUND TO TRADITION – DRIVEN BY INNOVATION


Kluby Clubs

Divadlo Husovka, Klub Paderewski

Husovo nám. 2, % 603 375 555 www.husovka.info

2.5. pá 17 hod., K.H. Mácha: Máj, hudební dramatizace slavného romantického díla v podání herců Karlovarského hudebního divadla. 9.5. pá 19.30 hod., Ivan Hajniš New Blues Band & Lester Jackman, legenda české psychedelic music s L. Jackmanem, famózním hráčem na steel pans z karibských ostrovů Trinidad a Tobago. 14.5. st 19.30 hod., Zapaska, populární ukrajinské duo hraje hudbu na pomezí world music, alternativy a elektroniky. 16.5. pá 19.30 hod., M. Viewegh, D. Gombár: Andělé všedního dne, tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3. 20.5. út 19.30 hod., Neve (Bihári & Raba), kapela, jejíž hudba přesahuje hranice žánrů, od world music přes folk, jazz až k vážné hudbě. 23.5. pá 19.30 hod., Karité, chebský quartet a jejich večer plný ­jazzových situací - standardních i nestandardních. 26.5. po 19.30 hod., Jazz Q & Oskar Petr „50“, legenda domácí jazzrockové scény. 28.5. st 19.30 hod., Republic of Two, kapela, která si vydobyla nejen respekt kritiků, ale i popularitu u posluchačů.

Imperial Club

denně, Pohledy do jarního nebe, pořad a pozorování oblohy. 17.5. so 15 hod., Astronomické odpoledne

EN daily, Views of the spring sky, a programme and sky observing. May 17th Sat 3 p.m., Astronomical afternoon It is necessary to make a phone order in advance, % 357 070 595.

Libušina 18, % 353 203 111 www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Vabank každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 2.5. pá 20.30 hod., Joana Kucharczyk Quartet, formace polských jazzmanů na turné v ČR. 9.5. pá 20.30 hod., Jiří Stivín & Jaroslav Schindler, fenomenálního flétnistu a multiinstrumentalistu J. Stivína doprovodí neméně vynikající kytarista J. Schindler. 16.5. pá 20.30 hod., Císař Band, jazz-bluesový quartet talentovaných mladých muzikantů. 23.5. pá 20.30 hod., TVT Quartet, dynamická pražská formace v čele s jazzovou zpěvačkou Z. Nývltovou. 30.5. pá 20.30 hod., František Kop & Petr Malásek Quartet, originální hudební hravost, energie, kvalita.

Hvězdárna

Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. K Letišti 144, % 357 070 595 www.astropatrola.cz

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu. Nutno přihlásit se telefonicky předem.

Sport Спорт

Mattoni 1/2maraton Karlovy Vary 2014

24.5. so, centrum města, start a cíl: před Thermalem 16 hod., rodinný běh 18 hod., hlavní závod, štafety, 2run 10+11 km www.runczech.com

Bowling • Боулинг

• Eurobar Morava Bowling, Závodu míru 851, % 353 549 324, www.bohemiagames.cz • Four Bowl, Polská 1, % 353 579 028, www.profi-bowling.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz • Sanatorium Bristol, Sadová 19, % 353 348 615, www.bristolgroup.cz • SeaBowl, Úvalská 28, % 353 228 236, www.seabowl.cz • U Pařilů, Nové domky 655, % 353 566 471, www.bowlinguparilu.sweb.cz

Golf • Гольф

• Golf Club Imperial Indoor, Libušina 14, % 775 557 889, www.gcimperial.cz • Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com

26

www.promenada.cz

DE täglich, Blicke in den Frühlingshimmel, Programm und Himmelsbeobachtung. 17.5. Sa 15 Uhr, Astronomischer Nachmittag Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 357 070 595.

• Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com Golfový trenažér • Golfsimulator • Golf Indoor • Гольфовый тренажер: • Hotel Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161-5, www.embassy.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

RU ежедневно, Взгляды в весеннее небо, лекция и наблюдения за небом. 17.5 сб 15 час., Послеполуденная астрономия О посещении необходимо заранее договориться, % 357 070 595.

Squash, Ricochet • Сквош, Рикошет • Ricochet Sport-centrum, Truhlářská 681, % 602 414 694, www.squash-ricochet.cz

Tenis • Tennis • Теннис • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • TC Imperial, Libušina 18, % 353 206 184, www.sportcentrum-imperial.cz inzerce

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre Канатный центр

• Přírodní lanový park Svatý Linhart, % 773 231 311, www.lazenskelesykv.cz

Nordic Walking

• Nordwalk.cz, % 776 347 928, www.nordwalk.cz

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311, e-mail: inzercekv@mafra.cz


Kina Kino Čas

T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.-4.5. čt-ne 17 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 1.-2.5. čt-pá 19.30 hod., Babovřesky 2, ČR 2014, #. Pokračování úspěšné komedie režiséra Z. Trošky. 3.-4.5. so-ne 19.30 hod., 3D, Noe, USA 2014, Č, 12N. Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (R. Crowe) ve snech čím dál častěji. 5.-7.5. po-st 17 hod., Justin Bieber’s Believe, USA 2014, T, #. Hudební dokument je vizuálně úchvatným záznamem Justinových největších hitů. 5.-7.5. po-st 19.30 hod., Captain America: Návrat prvního ­Avengera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 8.-9.5. čt-pá 17 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 8.-11.5. čt-ne 19.30 hod., Divergence, USA 2014, T, #. Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí - Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti, Sečtělosti a Neohroženosti. Beatrice si musí vybrat svou frakci... 10.-11.5. so-ne 15 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 10.-11.5. so-ne 15 hod., Jedna za všechny, USA 2014, T, 15N. Všechny proti jednomu... 12.5. po 17 hod., Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...“, ČR 2014, #. Celovečerní dokument ke stému výročí narození slavného českého spisovatele. 12.-14.5. po-st 19.30 hod., Doupě, USA/Kan. 2014, T, #. P. Walker jako tajný agent, který se snaží najít zbraně hromadného ničení. 13.-14.5. út-st 17 hod., Amazing Spider- Man 2, USA 2014, Č, #. Peter Parker je nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. 15.-16.5. čt-pá 17 hod., 17.-18.5. so-ne 15 hod., Hurá do pravěku, USA 2012, Č, #. Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času. 15.-16.5. čt-pá 19.30 hod., 17.-18.5. so-ne 17 hod., 3D, Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva. 19.-21.5. po-st 17 hod., Olga, ČR 2014, #. Film připomíná výjimečnou osobnost ženy, která stála od počátku po boku V. Havla. 19.-21.5. po-st 19.30 hod., Ranhojič, Něm. 2013, T, 12N. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: vycítí, když má někdo zemřít.  22.-25.5. čt-ne 17 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování filmového hitu v režii V. Olmera. 22.-25.5. čt-ne 19.30 hod., 3D, X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost. 24.-25.5. so-ne 15 hod., 3D, Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 26.-28.5. po-st 17 hod., Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější ­monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva. 26.-28.5. po-st 19.30 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování filmového hitu v režii V. Olmera. 29.-31.5. čt-so 17 hod., Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království.

28

www.promenada.cz

29.-31.5. čt-so 19.30 hod., X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost. 31.5. so 15 hod., 3D, Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy.

Kino Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.5. čt 19.30 hod., Koyaanisqatsi, filmový klub. 2.-4.5. pá-ne 19.30 hod., Divergence, USA 2014, T, #. Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí - Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti, Sečtělosti a Neohroženosti. Beatrice si musí vybrat svou frakci... 3.-4.5. so-ne 14.30 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co odvážili opustit své kouzelné město Rio. 3.-4.5. so-ne 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 5.5. po 19.30 hod., 2001: Vesmírná odysea, VB/USA 1968, T, #. Filosofická filmová opera. Science-fiction film, po kterém už filmové sci-fi nikdy nebylo jako dříve. 6.5. út 17 hod., Dědictví aneb Kurva se neříká, ČR 2014, #. Boleslav Polívka ve volném pokračování komediální klasiky. 6.-7.5. út-st 19.30 hod., Grandhotel Budapešť, USA 2014, T, #. V bezčasí mezi dvěma světovými válkami, v bohem zapomenuté zemi je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje pan Gustave - šéf hotelového personálu. 8.5. čt 19.30 hod., Království zvěrstev, filmový klub. 9.5. pá 19.30 hod., Jako bych tam nebyla, Ir. 2010, T, 15N. Příběh mladé ženy ze Sarajeva, jejíž život se ze dne na den změní... 10.-11.5. so-ne 14.30 hod., Ledové království, USA 2013, Č, #. Oscarový hit z produkce W. Disneye. 10.-11.5. so-ne 17 hod., Captain America: Návrat prvního Avengera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 10.-12.5. so-po 19.30 hod., Hany, ČR 2014, 15N. Osudy hrdinů se vzájemně proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní svět. Dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura... 13.5. út 19.30 hod., Fair Play, ČR 2014, #. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna má šanci splnit limit na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy... 15.5. čt 19.30 hod., Pozice dítěte, filmový klub. 17.-18.5. so-ne 14.30 hod., Hurá do pravěku, USA 2012, Č, #. Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času. 17.-18.5. so-ne 17 hod., 19.5. po 19.30 hod., Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva. 17.-18.5. so-ne 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. 20.5. út 19.30 hod., Olga, ČR 2014, #. Film připomíná výjimečnou osobnost ženy, která stála od počátku po boku V. Havla. 21.5. st 19.30 hod., Snadný prachy, Švéd. 2010, T, 15N. Mladý charismatický muž se zaplétá do světa organizovaného zločinu. Kam až bude schopen zajít? 22.5. čt 19.30 hod., Cizí oběd, filmový klub. 23.-25.5.pá-ne 19.30 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování filmového hitu v režii V. Olmera. 24.-25.5. so-ne 14.30 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 24.-25.5. so-ne 17 hod., X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost.

27.5. út 17 hod., Noe, USA 2014, Č, 12N. Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (R. Crowe) ve snech čím dál častěji. 27.5. út 19.30 hod., Pulp Fiction: Historky z podsvětí, USA 1994, T, 15N. Filmová klasika Q. Tarantina na širokém plátně. 28.5. st 19.30 hod., Snadný prachy II., Švéd. 2010, T, 15N. Pokračování švédského akčního hitu. 29.5. čt 19.30 hod., Cesta do školy, filmový klub. 30.5. pá 19.30 hod., Cesta ven, ČR 2014, #. Současný příběh mladého romského páru a jeho snahy vést normální život. 31.5. so 14.30 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 31.5. so 17 hod., Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 31.5. so 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století.

Filmový klub 

Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 602 455 366 www.fkkv.cz 1.5. čt 19.30 hod., Koyaanisqatsi, USA 1982. Režisér G. Reggio beze slov, jen prostřednictvím fascinujících obrazů a za doprovodu úchvatně minimalistické hudby P. Glasse komentuje vztah přírody a člověka, resp. destruktivní sílu lidského působení na naši planetu. 8.5. čt 19.30 hod., Království zvěrstev, Austral. 2010. V podsvětí Melbourne zuří tvrdý boj s nevypočitatelnou policií. Lupič a výtržník Pope je v hledáčku mužů zákona, kteří by jej nejraději viděli mrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan. režie: D. Michôd. 15.5. čt 19.30 hod., Pozice dítěte, Rumun. 2013. Jednoho studeného večera uprostřed března se Barbu řítí ulicemi a překračuje povolenou rychlost. Vzápětí srazí malé dítě a chlapec krátce po nehodě umírá. Barbuho matka Cornelia je rozhodnutá zasáhnout a pomoci svému synovi vyhnout se vězení. Režie: C.P. Netzer. 22.5. čt 19.30 hod., Cizí oběd, Ind./Fr. 2013. Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Ojedinělý případ zatoulaného obědu svede dohromady osudy dvou lidí. Režie: R. Batra.

29.5. čt 19.30 hod., Cesta do školy, Fr. 2013. Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl - budoucnost. Dětské protagonisty snímku, žijící ve čtyřech různých koutech světa, spojuje společná touha po poznání. Režie: P. Plisson. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Provozovatel Spa hotelu sv. Josef ROYAL REGENT, společnost INTER spa service s.r.o. oznamuje, že předčasně ukončil spolupráci se společností AXXOS hotel & spa management s.r.o., a to k 31.12. 2013. Эксплуатационник Отеля-санатория св. Иозеф РОЙЯЛ РИДЖЕНТ, общество INTER spa service извещает о досрочном прекращении с обществом AXXOS hotel & spa management, то есть к 31.12. 2013 г. Operator of the spa hotel St Joseph ROYAL REGENT, the INTER Spa Service company Ltd. announces that it prematurely finished cooperation with the company AXXOS Hotel & Spa Management Ltd. on 31st December 2013. Betreiber des Hotels Hlg. Josef ROYAL REGENT, die Gesellschaft INTER Spa Service GmbH, macht bekannt, dass er am 31.12. 2013 die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft AXXOS Hotel & Spa Management GmbH vorzeitig beendete.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNĚ • ЖДЕМ ВАС В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ WE ARE LOOKING FORWARD TO YOU IN THE COMING SEASON • WIR FREUEN UNS AUF SIE IN DER KOMMENDEN SAISON

Zahradní 7, 360 01 Karlovy Vary Tel. +420 353 363 111

E-mail: reservation@royalregent.cz www.royalregent.cz


Martin Janouš

?

Frank Sinatra

v Karlových Varech

Už jste to také slyšeli?

Že prý se mezi slavné návštěvníky Karlových Varů svého času zařadil i Frank Sinatra. To bylo tak… Psal se rok 1946. Karlovy Vary se, stejně jako celá Evropa, vzpamatovávaly ze světové války. Některé předválečné „jistoty“ však přetrvaly. Jednou z nich byla i vyhlášená kuchyně výletní restaurace Sv. Linhart. A právě toho roku, 12. května, zapsal do návštěvní knihy oné restaurace pochvalu místnímu kuchaři i Frank Sinatra z Hollywoodu, člen amerického Červeného kříže. Dodnes se historici přou o dvě zásadní věci. Pochutnal si tenkrát Frank Sinatra na pečeném kuřátku, anebo to byl pstruh z nedaleké lesní tůňky? A byl to vlastně opravdu onen slavný americký zpěvák a herec, nebo snad jeho méně slavný americký jmenovec? Ať tak či onak, důležité je, že nesmrtelné Sinatrovy songy žijí dál a znějí i v Karlových Varech. Přesvědčí vás o tom swingový koncert, který se koná v neděli 4.5. od 18 hodin právě v areálu Sv. Linhart.

30

www.promenada.cz


Frank Sinatra in Karlsbad?

Фрэнк Синатра в Карловых Варах?

Haben Sie es schon auch gehört? Unter den berühmten Besuchern Karlsbads sollte seinerzeit auch Frank Sinatra sein. Es war so... Man schrieb das Jahr 1946. Karlsbad, wie auch ganz Europa, erholte sich langsam von dem Weltkrieg. Doch einige „Sicherheiten“ überlebten. Eine von ihnen war die berühmte Küche des Ausflugsrestaurants Hlg. Leonhardt. Und gerade in jenem Jahre, am 12. Mai, schrieb in das Gästebuch dieses Restaurants eine Belobigung dem hiesigen Koch auch ein gewisser Frank Sinatra, ein Mitglied des amerikanischen Roten Kreuzes. Historiker streiten sich noch heute um zwei grundlegende Sachen. Liess sich damals Frank Sinatra ein Brathuhn oder eine Forelle aus der nahen Waldtiefe wohl schmecken? Und war es eigentlich wirklich der Frank Sinatra, der berühmte amerikanische Schauspieler und Sänger oder vielleicht sein weniger bekannter amerikanischer Namensgenosse? Auf diese oder andere Art, es ist wichtig, dass die Evergreens von Sinatra weiter leben und dass man sie auch in Karlsbad hören kann.

Вы тоже это слышали? Говорят, что среди славных гостей Карловых Вар в свое время оказался и Фрэнк Синатра. А было это так… Шел 1946 год, Карловы Вары, как и вся Европа, приходили в себя после мировой войны. Однако некоторые „традиционные ценности“ сохранились. Одной из них была знаменитая кухня загородного ресторана Св. Леонард. Но именно 12 мая 1946 года в книгу гостей этого ресторана похвальный отзыв в адрес местного повара записал Фрэнк Синатра из Голливуда, член Американского Красного Креста. До сегодняшнего дня историки спорят о двух принципиальных вопросах. Полакомился ли тогда Фрэнк Синатра жареным цыпленком, или то была форель из недалекого лесного омута? И был ли то действительно прославленный американский певец и актер или, может быть, его менее известный однофамилец? Так или иначе, важно то, что бессмертные песни Синатры живут и доныне и звучат и в Карловых Варах.

Frank Sinatra in Karlovy Vary? Have you heard it too? Frank Sinatra is said to have been one of the visitors to Karlovy Vary at one point. The story goes as follows... It was in 1946. Karlovy Vary, like whole Europe, was recovering from the world war. However, some “certainties” survived. One of them was the excellent cuisine of the St Linhart Restaurant. And just in that year, on 12th May, Frank Sinatra from Hollywood, a member of the American Red Cross, made an entry in the visitors book and praised the skills of the local cook. Historians have been arguing about two essential things until today. Did Frank Sinatra enjoy roast chicken or was it a trout from the nearby little pool in the forest? And was it actually the famous American singer and actor or might it have been his less famous namesake? One way or another, it is important that Sinatra’s evergreens live on and can be heard in Karlovy Vary as well.

4.5. ne 18 hod., Sv. Linhart, Frank Sinatra v Karlových Varech, swingový koncert s detektivní zápletkou, sólisté: J. Smigmátor, P. Brabencová, V. Savincová, Karlovarský Repre Band, Vocal Band Quartet. 4.5. So 18 Uhr, Hlg. Leonhardt, Frank Sinatra in Karlsbad, Swing-Konzert mit einer Detektivverwicklung. May 4th Sun 6 p.m., St Linhart, Frank Sinatra in Karlovy Vary, a swing concert with a detective plot. 4.5 вс 18 час., Св. Леонард, Фрэнк Синатра в Карловых Варах, свинг-концерт с детективным сюжетом. www.promenada.cz

31


Lenka Andělová

Nemusíte chodit do restaurací, kuchaři přijdou za vámi Chcete zažít den plný chutí a vůní? Přijďte 3. května před hotel Thermal, zde si kupte karlovarské peníze „Karlíky“ a ty postupně proměňte za čerstvé pochoutky. Čekají Vás speciality, které připravují šéfkuchaři v předních hotelích a restauracích. „Lidé mívají ostych přijít např. do Grandhotelu Pupp, a přitom ve skrytu duše touží pobýt alespoň chvíli ve věhlasném zařízení. Food Festival je vhodnou příležitostí k prvnímu kroku, protože naši kuchaři přijdou za nimi,“ láká hosty Food Festivalu ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová. Společně se dvěma profesními kolegy měli před lety dobrý nápad a dnes je z něj zajímavá tradice s výborným ohlasem u veřejnosti. Dvanáct restaurací nabídne ve stáncích na ploše před hotelem Thermal pokrmy, které strávníci během dne hodnotí. Vítězný účastník je odměněn. Dále se spolu utkají restaurace označené Czech Specials, nabízející regionální speciality vařené podle tradičních receptur a z kvalitních surovin. Gastronomický den doprovází také soutěž kuchařských škol - Food Cup, kulinářská škola pro děti, barmanská šou a dále populární běh číšníků s tácem v ruce. Veřejnost se může zapojit do soutěže ve zdobení dortů, přípravě palačinky či špízů. Přijďte se přesvědčit, že kuchařské řemeslo má u veřejnosti stále větší kredit.

Sie müssen nicht in Restaurants gehen, Köche werden zu Ihnen kommen Möchten Sie einen Tag voll von Geschmack und Wohlgerüchen erleben? Kommen Sie am 3. Mai vor das Hotel Thermal, kaufen Sie sich hier das Karlsbader Geld „Karlchen“ und tauschen Sie es allmählich für frische Delikatessen. Spezialitäten, die Chefköche in erstklassigen Hotels und Restaurants bereiten, warten auf Sie. „Leute schämen sich manchmal, ins z.B. das Grandhotel Pupp zu kommen, aber im Inneren möchten sie in einer solchen berühmten Einrichtung mindestens eine Weile verbringen. Das Food Festival ist eine geeignete Gelegenheit, den ersten Schritt zu machen,“ lockt Gäste die Direktorin des Grandhotels Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová, eine der Organisatoren des Festivals. Zwölf Restaurants werden in Ständen Speisen anbieten, die die Besucher im Verlaufe des Tages bewerten werden. Die Öffentlichkeit kann auch am Wettbewerb im Torten-Schmücken und in Zubereitung von Eierkuchen oder Fleischspiessen Teil nehmen.

You Do Not Have to Go to Restaurants, Cooks Will Come to You Would you like to experience a day full of tastes and smells? Come in front of the Hotel Thermal on the 3rd May, buy Karlovy Vary money called “Charlies” here and exchange them gradually for fresh delicacies. Specialities prepared by chefs in foremost hotels and restaurants are waiting for you. “People are sometimes shy and are afraid to come to e.g. the Grandhotel Pupp, however, they long to spend at least a while in the world- famous facility. The Food Festival is a good opportunity to make the firsts step,“ the director of the Grandhotel and one of the organizers of the festival Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová tempts the visitors. Twelve restaurants will offer meals in stalls and visitors will assess them in the course of the day. The public can also take part in the competition in cakes decorating, cooking pancakes or making meat on skewer.

Не идите в ресторан, повара сами придут к вам Хотите ли вы прожить день вкуса и ароматов? Придите 3 мая к отелю Термал, купите здесь карловарские деньги - „Карлики“, которые постепенно поменяете на свежие лакомства. Вас ждут фирменные блюда, приготовленные шеф-поварами лучших отелей и ресторанов. „Люди стесняются прийти, например, в Грандотель Пупп, a притом в глубине души мечтают побыть хотя бы несколько минут в знаменитом заведении. Food Festival является подходящей возможностью сделать первый шаг,“ манит гостей фестиваля генеральный директор Гранд-отеля Пупп Андреа Пфеффер-Ферклова, одна из организаторов. Двенадцать ресторанов предложат в палатках кушанья, которые будут в течение дня по достоинству оценены едоками. Общественность может принять участие и в конкурсе на украшение тортов, приготовление блинчиков или шашлыка.

32

www.promenada.cz


Lenka Andělová

KDO NEOCHUTNAL

V KARLOVÝCH VARECH OPLATKU, JAKO BY TU NEBYL

K

ulatá oplatka patří neodmyslitelně ke Karlovým Varům. O jejích počátcích však mnoho nevíme. Prvním dokladem existence sladké pochoutky jsou dochované formy na pečení, tzv. oplatnice. První písemnou zmínku o oplatkách najdeme v útlém průvodci po Karlových Varech z roku 1788, v němž se dozvídáme, že „některé měšťanky pekou oplatky a pak je nechávají roznášet k prodeji, anebo tuto námahu podstupují samy“. Tato zmínka svědčí o domácím charakteru výroby oplatek, která přetrvala až do 60. let 19. století. V té době už poptávka převyšovala možnosti domácí výroby, a tak začaly postupně vznikat oplatkárny. Dodnes si oplatky udržují přední místo mezi karlovarskými specialitami, i  když se tu už nevyrábějí. Do Karlových Varů se dovážejí z okolních výroben a v lázních se buď spékají (oplatkové pláty se slepují cukrovou náplní) nebo jen ohřívají.

34

www.promenada.cz


Wer in Karlsbad die Oblate nicht kostete, war nicht in Karlsbad Die runde Oblate gehört unwegdenkbar zu Karlsbad. Doch wir wissen nicht vieles über ihren Anfängen. Die ersten Beweise über die Existenz der süssen Delikatesse sind alte Backformen. Zum ersten Mal wurden die Oblaten in einem dünnen Reiseführer durch Karlsbad aus dem Jahre 1788 erwähnt. Hier erfahren wir, dass „einige Bürgerinnen Oblaten backen und sie austragen und verkaufen lassen oder sich dieser Mühe selbst unterziehen“. Diese Erwähnung beweist den Hauscharakter der Erzeugung, der bis zu 1860-er Jahren überdauerte. Zu jener Zeit begann die Nachfrage das Angebot zu übersteigen und so wurden allmählich die ersten Oblatenmanufakturen erbaut. Auch heute nehmen die Oblaten einen vorderen Platz unter Karlsbader Spezialitäten ein, obwohl sie hier nicht mehr erzeugt werden. Nach Karlsbad werden sie aus umliegenden Erzeugungsstellen geliefert und in Karlsbad werden sie nur mit einer süssen Füllung zusammengebackt oder erwärmt.

You Were Not in Karlovy Vary If You Did Not Taste Karlovy Vary Wafers A round wafer is an inseparable part of Karlovy Vary. However, we do not know much about its beginnings. The first pieces of evidence of its existence are old baking pans. Wafers are recorded for the first time in a thin guidebook of Karlovy Vary dating from 1788 where we can learn that “some townswomen bake wafers and then have them delivered or undergo the efforts themselves”. This record proves that wafers were home-made and this type of production prevailed until the 1860s. At that time demand exceeded supply and so the first waferies were founded. The wafers have kept a prominent place among Karlovy Vary specialties though they are not made here any more. They are brought to Karlovy Vary from small factories lying in its neighbourhood and are either only “glued together” with a sweet sugar filling or warmed up here.

Кто не испробовал в Карловых Варах облатки, словно бы здесь и не был Круглая облатка неразрывно связана с Карловыми Варами. Однако о том, как они возникли, мы почти ничего не знаем. Первым свидетельством о сладком лакомстве являются сохранившиеся формы для печения. Первое письменное упоминание об облатках можно найти в тонком путеводителе по Карловым Варам, изданном в 1788 году, из которого мы узнаем, что ,,некоторые горожанки пекут облатки, разносят их торговцам или этот труд делают сами’’. Это упоминание свидетельствует о домашнем способе производства облаток, который продолжался до 60-х годов XIX века. В те времена спрос уже превышал возможности домашнего производства, и так стали постепенно появляться пекарни. Доныне облатки занимают первое место среди карловарских фирменных изделий, хотя собственно в Карловых Варах уже не производятся. Сюда их привозят из окрестных пекарен, а на курорте облатки либо спекают (коржи слепляют сахарной начинкой), либо только разогревают.

www.promenada.cz

35


S a p S KARLOVY VARY – CZECH REPUBLIC SALES@EDENGROUP.CZ • (+420) 352 225 502 WWW.CARLSBAD-PLAZA.COM

Hotel Carlsbad Plaza

přichází s unikátní novinkou Léčebné Spa Suites

Lázeňství staví na pevných základech tvořených staletými tradicemi, neboť jen ta nejvyšší kvalita je ověřena časem. Avšak ne vše, co je „staré“, je nejlepší. Jako do všech odvětví, tak i do tradiční lázeňské léčby pronikají nové trendy. Dokonalý soulad mezi tradiční a moderní léčbou špičkové úrovně představuje karlovarský hotel Carlsbad Plaza. Toto luxusní zařízení přichází s jedinečným léčebným konceptem v Čechách i v Evropě vůbec. Dovolujeme si proto představit Vám unikátní novinku All Inclusive ve Spa Suites. Spa Suites jsou léčebné apartmány, kde je klientům v maximálním soukromí poskytována nejluxusnější péče a  relaxace. Každý z  šesti nově vybudovaných Spa Suites má několik místností o  celkové rozloze přibližně 50 m2. Apartmán má vlastní koupelnu, místnost s multifunkční vanou pro všechny druhy koupelí, oddělení pro masáže, prostor pro relaxaci s lehátky, dále krb a televizi. Každý z šesti apartmánů má vlastní název a interiér, avšak všechny zůstávají věrny stylu Provence. Už nemusíte přecházet z kabinky do kabinky na různé léčebné procedury, časově rozlože-

36

www.promenada.cz

né do celého dne. Spa Suites jsou určeny především pro klienty hotelu Carlsbad Plaza, ubytované v některém z apartmá. Ušetřený čas tak můžete využít pro další relaxaci, nebo např. k prohlídce lázeňského města a jeho zajímavého okolí. Chcete zažít opravdový luxus a komfort, ulehčit svému tělu i duši, obnovit životní rovnováhu a královsky relaxovat? Navštivte hotel Carlsbad Plaza v Karlových Varech a vyzkoušejte na vlastní kůži unikátní novinku Spa Suites s léčebným programem All Inclusive.

Hlavní výhody Spa Suites:

Veškeré procedury jsou poskytovány na jednom místě Všechny procedury jsou poskytovány stejným personálem Pacienti mají maximální možnou individuální péči Všechny procedury jsou poskytovány v jednom časovém úseku Klienti mají v průběhu procedur absolutní soukromí a klid


s e t i u S Отель Карлсбад Плаза приходит с уникальной новинкой

Лечебные Spa Suites

Бальнеология зиждется на твердых основах, созданных вековыми традициями, ибо только высшее качество выдерживает проверку временем. Однако не все „старое“ является наилучшим. Как и всюду, так и в традиционное курортное лечение проникают новые тенденции. Совершенную гармонию между традиционным и современным лечением на высшем уровне представляет карловарский отель Карлсбад Плаза. Этот отель класса „люкс“ приходит с лечебной концепцией, не имеющей ничего подобного в Чехии и Европе вообще. Поэтому позвольте представить вам уникальную новинку All Inclusive в Spa Suites. Spa Suites - это лечебные апартаменты, где клиентам сугубо индивидуально предоставляется самый совершенный уход и релаксация. В каждом из шести вновь выстроенных Spa Suites имеется несколько помещений общей площадью около 50 м 2. В апартаментах есть собственная ванна, помещение с многофункциональной ванной для всех видов водных процедур, массажное отделение, помещение для релаксации с кушеткой, а также камин и телевизор. У каждого из шести апартаментов собственное название и интерьер, но все они выстроены в стиле Прованс. Уже нет необходимости переходить из кабинки в кабинку на разные лечебные про-

цедуры, распределенные по времени на весь день. Spa Suites предназначаются, прежде всего, для клиентов отеля Карлсбад Плаза, проживающих в апартаментах. Сэкономленное время можно использовать для дальнейшей релаксации или, например, для прогулки по городу-курорту и его окрестностям. Хотите ощутить истинный люкс комфорт, отдохнуть телом и душой, вернуть душевное равновесие и воистину по-королевски расслабиться? Посетите отель Карлсбад Плаза в Карловых Варах и испытайте на себе уникальную новинку Spa Suites с лечебной программой All Inclusive.

Главные выгоды Spa Suites:

Все процедуры предоставлены на одном месте Все процедуры проводятся одним и тем же персоналом Пациенты имеют максимальную возможность индивидуального ухода Все процедуры проводятся в одно время Во время процедур клиентам предоставляется полный покой

www.promenada.cz

37


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Hotely

Hotels • Гостиницы Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

S

Karlovy Vary • www. aquamarina.cz

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

S

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Jedinečný Wellness resort s vlastní pláží v  exkluzivní lokalitě přehrady Březová • Einmaliges Wellness Resort mit eigenem Strand in perfekter Lage der Březová Talsperre • Unique wellness resort with own beach in a perfect location Březova’s dam • Эксклюзивный Wellness resort с собственным пляжем рядом с плотиной Бржезова

Klenot v srdci lázní - okouzlí vás jedinečnou atmosférou. • Ein Juwel im Herzen des Kurortes - wird Sie mit seiner einzigartigen Atmosphäre verzaubern. • Juwel in the heart of the spa - will enchant you with its unique atmosphere. • Жемчужина в сердце курорта очарует вас уникальной атмосферой.

Užijte si Váš pobyt v Karlových Varech! Komfort se setkává se secesí v lázeňském hotelu Dvořák. • Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Karlsbad! Komfort trifft Jugendstil im Dvořák Spa Hotel. • Enjoy your stay in Carlsbad! Comfort meets Art Nouveau at the Dvořák Spa Hotel. • Наслаждайтесь Вашим пребыванием в Карловых Варах! Встреча комфорта со стилем модерн в курортном отеле Dvořák.

Hotel Dvorana • Chebská 394 • % 355 311 311

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 113

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

S

Karlovy Vary • www.hoteldvorana.cz

S

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

S

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Nekuřácký hotel, kinosál 3D již od dvou osob, školicí sály, klub, sauna a masáže. Hlídané parkoviště. • Nichtraucher-Hotel, 3D-Kinosaal schon ab zwei Personen, Schulungsräume, Klub, Sauna und Massagen. Bewachter Parkplatz. • A non-smoking hotel, a 3D cinema hall for two people up, training rooms, a club, sauna and massages. A guarded car park. • Отель для некурящих, кинозал 3D начиная с двух человек, лекционные залы, клуб, сауна и массаж. Охраняемая автостоянка.

Hotel nabízí svým hostům vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb. • Das Hotel bietet seinen Gästen einen hohen Standard an Unterkunfts- und Kurleistungen sowie an vielen anderen Dienstleistungen. • The Hotel offers its guests a high standard of accommodation, spa treatments, and other services. • Hotel Imperial - один из лучших отелей в Карловых Варах, предоставляет своим гостям сервис по проживанию, лечению и другим видам гостиничных услуг на самом высоком уровне.

Tradiční hodnoty a osobní přístup uvítá každý host. • Jeder Gast wird traditionelle Werte und persönlichen Umgang genießen. • Everybody will enjoy traditional service and personal care. • Традиционные ценности и личное отношение оценит каждый гость.

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Čajkovskij Palace • Krále Jiřího 2e • % 353 237 519

Prezident Luxury Spa • Moravská 3 • % 353 319 111

S

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Karlovy Vary • www. cajkovskij.com

Karlovy Vary • www.hotelprezident.cz

Nový moderní lázeňský hotel s jednou z  nejširších nabídek procedur a balneologie v centru lázeňské zóny • Ein neues, modernes Kurhotel mit einem der reichsten Angebote von Behandlungen und Balneologie im Zentrum der Kurzone • A new modern spa hotel with one of the widest offers of treatments and balneology in the centre of the spa zone • Новый современный курортный отель с одним из самых широких предложений процедур и бальнеологии в центре курортной зоны

Nově otevřený hotel v Karlových Varech • Das vor kurzem neu geöffnete Hotel in Karlsbad • A recently new opened hotel in Karlovy Vary • Вновь открытый отель в Карловых Варах

Nejširší nabídka spa, wellness a beauty služeb, 4 bazény, 7 saun. Jedinečný design, luxusní prostorné pokoje, skvělá kuchyně. • The widest offer of spa, wellness and beauty services, four swimming pools and seven saunas. Unique design, luxury spacious rooms and excellent cuisine. • Самый широкий ассортимент spa, wellness и beauty-услуг, 4 бассейна, 7 саун. Уникальный дизайн, просторные номера класса люкс, отличная кухня.

40

www.promenada.cz


hotely s garancí certifikované kvality služeb • Hotels mit einem Garantie-Zertifikat der Qualität von Dienstleistungen hotels with the certificated quarantee of quality of service • отели с гарантией сертифицированного качества услуг certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation certified by the unified European classification • сертифицировано согласно единой европейской класификации léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • treatment with water from the Hot Spring • лечение гейзерной водой léčba minerální vodou • Behandlung mit Mineralwasser • treatment with mineral water • лечение минеральной водой Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Thermal • I.P. Pavlova 11 • % 359 001 111

S

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Komplexní lázeňská léčba, týden pro zdraví, týden pro krásu, rekondiční pobyt, bazén, sauna • Komplexe Heilkur, Gesundheitswoche, Sanfte Schönheitswoche, Relaxwoche, Hallenbad, Sauna • Comprehensive Spa Treatment, Health Week, Beauty Week, Reconditioning Programme, Swimming pool, Sauna • Комплексное курортное лечение, программа для красоты. антистрессовая программа, бассейн, сауна

Hotel nabízí komfortní ubytování a výbornou lázeňskou a  wellness péči kombinovanou s krásným výhledem na město. • Das Hotel bietet komfortable Unterkunft, vorzügliche Kurbehandlung und Wellness mit schöner Aussicht an. • Hotel offers comfortable accommodation, great spa and wellness treatments, with beautiful view. • Предлагает проживание в комфортабельных номерах и замечательный курортный и оздоровительный уход,в сочетании с великолепным видом на город.

Lázeňské služby, wellness, školení, jednání, oslavy - vše pod jednou střechou • Kurbehandlungen, Wellness, Schulungen, Meetings, Feiern ­alles unter einem Dach • Spa treatment, wellness, meetings, celebrations - all in one at hotel Marttel • Курортные услуги, велнес, учеба, конференции, торжества - все под одной крышей

Butterfly • Hlavní 655 • % 354 654 111

Villa Savoy • Chopinova 498 • % 354 601 999

U Sládka • Pivovarská 107 • % 374 617 100

S

Mariánské Lázně • www.marienbad.cz

Mariánské Lázně • www.villasavoy.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Hotel ve stylu Art Nouveau s originálním uměleckým interiérem • Hotel im Jugendstil mit origineller künstlerischer Innenausstattung • Hotel in Art Nouveau style with its original artistic interior • Отель в стиле арт нуво с неповторимым художественным интерьерьером

Klidné okolí hotelu, kolonády a lesy vybízejí k aktivnímu odpočinku. • Genießen Sie aktive Freizeit in der ruhigen und friedlichen Landschaft, Kolonnaden und den umliegenden Wälder. • Enjoy active leisure of quiet and peaceful countryside, colonnades and surrounding forests. • Спокойная среда, в которой расположен отель, колоннады и леса приглашают к активному отдыху.

Hotel nacházející se v areálu rodinného pivovaru nabízí také originální Pivní lázně, bazén, 2 stylové restaurace. • Das auf dem Gelände der Brauerei stehende Hotel bietet auch das originelle Bierbad, ein Schwimmbecken und zwei Stilrestaurants. • The hotel standing on the grounds of the family bre­ wery also offers the unique Beer Bath, a swimming pool and two stylish restaurants. • Отель, находящийся в ареале семейной пивоварни, предлагает также оригинальные Пивные бани, бассейн, два стильных ресторана.

www.promenada.cz

41


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace Restaurants • Рестораны

Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

42

Becherplatz • T.G. Masaryka 57 • % 353 599 999

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

Karlovy Vary • www.aquamarina.cz

Karlovy Vary • www.becherplatz.cz

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Zahrádka s výhledem na Mlýnskou kolonádu s bohatou denní nabídkou • Sommerterrasse mit Blick auf die Mühlbrunnkolonnade mit reichem Tagesmenü • Garden with view over the Mill Colonnade with rich daily offer • Летнее кафе с видом на Млынскую колоннаду с широким ежедневным предложением

Tam, kde několik posledních desetiletí zrála Becherovka, se dnes nachází restaurace a Pivovar Karel IV. • Dort wo in den vielen, zurückliegenden Jahrzehnten der Becherovka reifte, befinden sich heute ein Restaurant und die Brauerei Karl IV. • Where Becherovka was aging in the past decades, the Charles IV Restaurant and Brewery are situated today • Там, где десятки лет настаивалась Бехеровка, в настоящий момент находится ресторан и пивоварня Karel IV.

Speciality české a světové kuchyně. Vynikající dietní nebo redukční pokrmy připravené ze zdravých surovin. • Böhmische und internationale Spezialitäten. Ausgezeichnete Diätküche, oder Reduktionskost auf Basis gesunder Zutaten vorbereitet. • Bohemian and international specialities. Excellent diet cuisine with low-calorie meals prepared using healthy ingredients. • Изысканные блюда чешской и зарубежной кухни. Превосходное диетическое и разгрузочное питание на основе полезных для здоровья продуктов.

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 111

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Paris Zážitková gastronomie, originální prostředí, perfektní obsluha • Erlebnisgastronomie, originaltreues Ambiente, perfekte Bedienung • Experie­n­ce gastronomy, stylish ambience and flawless service • Впечатляющая ­гастрономия, оригинальная атмосфера, безупречные официанты

Slavia 7 dní v týdnu menu za 89 Kč, výběr ze 4 chodů • Täglich Menü für 89 CZK, Auswahl aus 4 Gerichten • Daily menu for 89 CZK, choice from 4 dishes • 7 дней в неделю меню за 89 крон, выбор из 4 блюд

Restaurace podávající výtečné speciality mezinárodní kuchyně. • Restaurant serviert köstliche internationale Spezialitäten. • Restaurant offers specials of a international cuisine. • Ресторан, предлагающий отличные фирменные блюда международной кухни.

Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

La Terrazza Středa, pátek a sobota živá hudba. Každou první sobotu v měsíci jedinečný Brunch. • Mittwoch, Freitag und Samstag Livemusik. Jeden ersten Samstag im Monat - Spezial Brunch. • Wednesday, Friday and Saturday live music. Every first Saturday in month - special Brunch. • В среду, пятницу и субботу играет живая музыка. Каждую первую субботу месяца уникальный бранч.

Kavárna s letní terasou • Café mit Sommerterrasse • Coffe bar with a summer terrace • Кафе с летней террасой

Lobby bar Srdečne Vás zveme k příjemnému posezení. • Sie sind herzlich eingeladen, bei uns angenehme Weilen zu verbringen. • We would like to invite you to spent pleasant whiles in our hotel. • Сердечно приглашаем вас присесть и отдохнуть.

www.promenada.cz


nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine • вегетарианская кухня rozvoz jídla • Speisenzulieferung • delivery of meals • доставка еды на дом bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine • безглютеновая кухня Thermal • I.P. Pavlova 1 • % 359 002 230

Villa Dvorana • Chebská 394 • % 355 311 211

Villa Savoy • Chopinova 498 • % 354 601 999

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Karlovy Vary • www.hoteldvorana.cz

Mariánské Lázně • www.villasavoy.cz

Lobby bar Bon Café Výběr z mnoha druhů kávy, nabídka sezónních specialit, dorty, bohatá vinotéka. • Reiche Auswahl an Kaffeesorten aller Art, Saisonspezialitäten, Torten, reiche Weinauswahl. • Choice of many kinds of coffee, offer of seasonal specialities, cakes, rich wine shop. • Выбор из множества сортов кофе, сезонные предложения, торты, богатая винотека.

Letní terasa, 7 dní v týdnu denní menu a výběr à la carte. Kuchyně z čerstvých surovin. • Sommerterrasse, Tagesmenü 7 Tage in der Woche, Auswahl à la carte. Speisen aus frischen Nahrungsmitteln. • A summer terrace, daily menu 7 days a week and the à la carte choice. Meals from fresh foodstuffs. • Летняя терраса, 7 дней в неделю ежедневное меню и выбор à la carte. Кухня из свежих продуктов.

Restaurace s denní kavárnou je ideální výchozí místo procházek ­po lázeňských lesích. • Restaurant mit Café ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen durch den Wald. • Restaurant and Coffee Bar is the ideal position for trips through the local forests. • Ресторан с дневным кафе - идеальное место для выхода на прогулку по лесам курорта.

Stará Sladovna • Pivovarská 107 • % 374 611 653

Chodová Planá • www.chodovar.cz Stylová pivovarská restaurace. Česká kuchyně i speciality připravené na pivě. Terasa, konferenční prostory. • Stil-Bier-Restaurant. Tschechische Küche und mit Bier gekochte Spezialitäten. Eine Terrasse und Konferenzräume. • A stylish beer restaurant. Czech cuisine and specialities cooked with beer. A terrace and conference rooms. • Стильный пивоваренный ресторан. Чешская кухня и фирменные блюда, приготовленные на пиве. Терраса, конференц-залы.

www.promenada.cz

43


Lenka Andělová, foto archiv KSO

Věřím v sílu dobré hudby Šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru, respektovaný umělec francouzského původu, Martin Lebel (49 let), spolupracuje s KSO od roku 2000. V sezóně 2009/2010 přijal post šéfdirigenta a s malou přestávkou vede symfoniky dodnes. Jeho působení na hudební scéně je však mnohem širší. Vede kurzy na konzervatoři v Paříži, diriguje prestižní orchestry v Evropě i v zámoří. Světově respektovaný dirigent ovládá rozsáhlý symfonický repertoár, má zkušenosti i s operní tvorbou. Martin Lebel je od května 2014 čestným občanem Karlových Varů. „Pod jeho vedením se karlovarský orchestr stává moderním a respektovaným tělesem, získává renomé nejen mezi příznivci klasické hudby,“ uvádí se mj. v návrhu na udělení čestného občanství. Je nám ctí, že uznávaný dirigent poskytl časopisu Promenáda rozhovor.

Když se díváme na výčet orchestrů, které pravidelně dirigujete, je pro Karlovy Vary poctou, že v tomto seznamu rovněž figurují. Čím si Vás, mistře, Karlovarský symfonický orchestr získal? Když jsem nabídku dostal, znal jsem už orchestr velmi dobře. Mnoho let jsem v Karlových Varech hostoval jako dirigent. Věděl jsem, že jsem schopen s orchestrem odvést kus dobré a zajímavé práce. Ambice ředitele orchestru Šimona Kaňky jsou vysoké, a tak důvěra, kterou ve mne vkládal, byla součástí mého rozhodnutí. Za těchto podmínek je pro mě nabídka zajímavá a místo šéfdirigenta i velkou poctou. Jaký cíl jste si vytkl, když jste post šéfdirigenta přijal? A daří se Vám z Vašeho pohledu tento cíl úspěšně naplňovat? Cílem je přivést orchestr na nejvyšší možnou úroveň. Společně s ředitelem Šimonem Kaňkou můžeme udělat spoustu užitečné práce. Jsem hrdý na to, že se úroveň orchestru každým rokem zvyšuje.

44

www.promenada.cz

Vnímáte u orchestrů na různých místech světa odlišnosti? Co je specifické pro KSO? Každý orchestr je jiný, jako se od sebe liší lidé. Zdejší hudebníci jsou dříči a jsou ochotni pracovat na tom, aby byli co nejlepší. Možná je to česká mentalita - nevzdávat se. Rok 2014 je Rokem české hudby. Jak se projeví v dramaturgii? Česká hudba je jedním z klíčů k pochopení české mentality a kultury. Proto máme v letošním dramaturgickém plánu jak Dvořákův podzim, tak speciální večer věnovaný Smetanově Mé vlasti, dále skladby Janáčka, Martinů a dalších. Mnozí z nás relaxujeme tak, že si pustíme hudbu. Váš život je ale hudbou doslova přeplněn. Jak ideálně odpočíváte Vy? Věřím v  sílu dobré hudby. Hudba je víc než relaxace, je jako náboženství. Přiznávám, že můj život je hudby plný, dokonce i když nediriguji. Hudba lidem pomáhá, aby byli

lepšími, aby naslouchali jeden druhému. Když mám volno, zajímám se o přírodu, astronomii, dějiny. A také trávím čas s rodinou. Stáváte se čestným občanem Karlových Varů. Máte v Karlových Varech svá oblíbená místa? Jsem hrdý na to, že se stanu čestným občanem Karlových Varů. Rád se městem procházím, a protože jsem zvídavý, znám už snad všechna místa. Ale nejraději mám lázeňský les, trávím zde hodiny studiem partitur. Dopřejete si i lázeňské procedury? Nemohu je z časových důvodů absolvovat často, ale když je to možné, užívám si jich.


I Believe in the Strength of Good Music The principal conductor of the Karlovy Vary Orchestra, a renowned artist of French origin, Martin Lebel (49), has been collaborating with the KSO since the year 2000. He took on the position of the principal conductor in the season 2009/2010 and has been leading the symphonists until today with the exception of a short break. However, his activities in the field of music are much more extensive. He leads courses at a conservatoire in Paris and conducts prestigious orchestras both in Europe and overseas. The conductor, who is renowned all over the world, has a wide symphonic repertoire and also experience in opera. Martin Lebel has been an honorary citizen of Karlovy Vary since May 2014. “Under his leadership, the Karlovy Vary Symphony Orchestra is becoming a modern and respected orchestra and is getting reputation not only among friends of classical music,” the proposal for his honorary citizenship says. It is an honour for us, that the famous conductor provided an interview to the magazine Promenáda.

Looking at the list of orchestras you regularly conduct, it is really an honour for Karlovy Vary to be included in it. How did the Karlovy Vary Orchestra win your favour? When I got the offer, I  had already known the orchestra very well. I had been a visiting conductor in Karlovy Vary for years. I knew that I was able to do a piece of good and interesting work with the orchestra. Ambitions of the director of the orchestra Šimon Kaňka are very high and so the trust he was putting in me was a part of my decision. Under these conditions, the offer was interesting for me and the position of the principal conductor was an honour. On taking on the position of the principal conductor, what did you set as your goal? And, in your opinion, are you successful in fulfilling this goal? The goal is bringing the orchestra to a standard as high as possible. We can do a lot of useful work together with the director Šimon Kaňka. I am proud that the standard of the orchestra has been improving over the years.

How much are you aware of differences between orchestras in different part of the world? What is specific for the KSO? All orchestras are different like people are different. Local musicians work hard and are aiming for being as good as possible. Maybe it is Czech mentality - not to give up. The year 2014 is the Year of Czech Music. Will the dramaturgy plan reflect it and how? Czech music is one of the keys to Czech mentality and culture. That is why our dramaturgy programme includes both the festival Dvořák Autumn and a special evening with Smetana’s My Country and further compositions by Janáček, Martinů and others.

be better, to listen to each other. And when I do not work, I am interested in nature, astronomy and history. And I also spend time with my family. You are about to become an honorary citizen of Karlovy Vary. What places in Karlovy Vary are your favourite ones? I am proud to become an honorary citizen of Karlovy Vary. I like walking in the town and as I am eager to get to know new places, I might already know all those which are interesting in Karlovy Vary. But I prefer spa woods; I spend hours here studying my scores. Are you fond of spa treatments? I am too short of time to take them that often, however, when it is possible, I enjoy them.

Listening to music is a sort of relaxation for many of us. How do you ideally relax? I believe in the strength of good music. Music is more than relaxation, it is like religion. I  admit that my life is full of music, even when I do not conduct. Music helps people to

www.promenada.cz

45


Верю в силу хорошей музыки Главный дирижер Карловарского симфонического оркестра, признанный музыкант французского происхождения, Maртен Лебель (49 лет), сотрудничает с КСО с 2000 года. В сезоне 2009/2010 он стал главным дирижером и с небольшим перерывом руководит оркестром до сегодняшнего дня. Однако его деятельность на музыкальной сцене значительно шире. Он ведет мастер-классы в Парижской консерватории, дирижирует престижными оркестрами в Европе и за океаном. Признанный в мире дирижер владеет широким симфоническим репертуаром, а также и оперным творчеством. С мая 2014 года Мартен Лебель является почетным гражданином Карловых Вар. „Под его руководством карловарский оркестр становится современным и уважаемым коллективом и пользуется уважением не только среди любителей классической музыки,“ написано в представлении на присвоение почетного гражданства. Мартен Лебель, признанный дирижер, оказал нам честь, дав журналу Променада интервью.

Когда читаем список оркестров, которыми Вы регулярно дирижируете, для Карловых Вар является честью занимать свое место в этом списке. Чем Вас, маэстро, привлек Карловарский симфонический оркестр? Когда я получил приглашение возглавить оркестр, знал этот коллектив очень хорошо. Много лет я выступал с этим оркестром и уже знал, что способен с ним работать хорошо и интересно. Представления директора оркестра Шимона Каньки были далеко идущими, и то доверие, которое он мне оказал, повлияло на мое решение. На этих условиях предложение мне представилось интересным, а место главного дирижера - большой честью. Какую цель Вы определили, приняв пост главного дирижера? И удается ли Вам, по Вашему мнению, двигаться к достижению этой цели? Целью является поднять оркестр на наиболее возможный высокий уровень. Вместе с директором Шимоном Канькой мы можем проделать еще много полезной работы. Горжусь тем, что с каждым годом уровень оркестра становится выше.

46

www.promenada.cz

В чем Вы видите различия в оркестрах мира? Что является специфическим для КСО? Как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых оркестров. Здешние музыканты труженики, желающие работать так, чтобы стать лучшими. Возможно, это является чертой чешского менталитета - не сдаваться. 2014 год является Годом чешской музыки. Как это отражено в репертуаре? Чешская музыка - один из ключей к пониманию чешского менталитета и культуры. Поэтому в репертуарном плане этого года фигурирует не только Дворжаковская осень, но и вечер, посвященный „Моей родине“ Сметаны, пьесы Яначека, Мартину и др. Многие из нас отдыхают под музыку. Но ей Ваша жизнь буквально переполнена. Что считаете Вы идеальным отдыхом? Верю в силу хорошей музыки. Музыка больше, чем отдых, это религия. Признаться, моя жизнь полна музыки даже тогда, когда не дирижирую. Музыка помогает лю-

дям становиться лучше, прислушиваться друг к другу. Когда же располагаю свободным временем, посвящаю его природе, астрономии, истории. И, конечно же, своей семье. Вы станете почетным гражданином Карловых Вар. Какие места в Карловых Варах стали Вашими любимыми? Я горжусь тем, что стану почетным гражданином Карловых Вар. С удовольствием гуляю по городу, а поскольку являюсь человеком любопытным, знаю, наверное, уже весь город. Однако больше всего люблю лес курорта, где часами изучаю партитуры. Как Вам нравятся бальнеологические процедуры? Из-за недостатка времени не могу принимать их часто, но когда имеется такая возможность, с удовольствием ее использую.


Zahájení lázeňské sezóny 2014 Eröffnung der Kursaison 2014 Opening of the Spa Season 2014 Открытие курортного сезона 2014

Karlovy Vary 2.5. pá 10-17 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 17 hod., divadlo Husovka, K.H. Mácha: Máj CZ

3.5. so 9-17 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10 hod., Mlýnská kolonáda, Slavnostní svěcení pramenů 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 11 hod., chrám sv. Máří Magdalény, Slavnostní mše 11.30 hod., před Thermalem, Food Festival 14.30 hod., Letní kino, Historický průvod Karla IV., na trase Grandhotel Pupp-Stará louka-Tržiště-Lázeňská ul.-Mlýnská kolonáda 15.30 hod., Mlýnská kolonáda, Představení Karla IV. a jeho průvodu 16 hod., Městské divadlo, O zem by se rozbilo..., ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 18 hod., Becherova vila, Máchův Máj 19.30 hod., Lázně III, Slavnostní koncert KSO 20 hod., Karlovy Vary - co v průvodci nenajdete, hraná prohlídka města. 22-24 hod., Městské divadlo, Vernum, audiovizuální projekce na stěnu budovy divadla.

4 p.m., Art Gallery, Concert of the winners of the A. Dvořák Singing Competition 6 p.m., St. Linhart, Frank Sinatra in Karlovy Vary, swing concert.

3.5. Sa 9-17 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Festliche Eröffnung der Mineralquellen 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt 11 Uhr, Maria Magdalenen Kirche, Festliche Messe 11.30 Uhr, beim Thermal, Food Festival 14.30 Uhr, Freilichtkino, Historischer Umzug von Karl IV., die Route: Grandhotel Pupp- Marktkolonnade-Mühlbrunnkolonnade. 19.30 Uhr, Bad III, Festliches Konzert des KSO 22-24 Uhr, Stadttheater, Vernum, audiovisuelle Show an der Wand des Theaters.

Other music, dance and theatre performance will take place in the town centre in the course of the celebrations.

4.5. So 10-16 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt 12 Uhr, Mühlbrunnkolonnade, Freiluftkonzert des KSO 16 Uhr, Kunstgalerie, Konzert der Sieger des A. Dvořák Sängerwettbewerbs 18 Uhr, Hlg. Leonhardt, Frank Sinatra in Karlsbad, Swing-Konzert. Im Verlaufe der Feier finden im Stadzentrum auch weitere Musik-, Tanz- und Theaterveranstaltungen statt. EN May 2nd Fri 10 a.m.-5 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market

4.5. ne 10-16 hod., před Grandhotelem Pupp, Jarní porcelánové trhy 10-18 hod., T.G. Masaryka, Staročeský jarmark 10 hod., Infocentrum Lázeňská ul., Walking Vary Tour, procházka lázeňskými lesy. 12 hod., Mlýnská kolonáda, Kolonádní koncert KSO 13 hod., před Thermalem, Smetanovy sady, Dětské odpoledne 16 hod., Galerie umění, Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 18 hod., Sv. Linhart, Frank Sinatra v Karlových Varech, swingový koncert.

May 3rd Sat 9 a.m.-5 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m., Mill Colonnade, Festive consecration of the springs 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market 11 a.m., Maria Magdalena Church, Festive mass 11.30 a.m., by the Thermal, Food Festival 2.30 p.m., Open air cinema, Historical procession of Charles IV., the route: Grandhotel Pupp-Market Colonnade-Mill Colonnade. 7.30 p.m., Spa III, Festive concert of KSO 10-12 p.m., Town Theatre, Vernum, an audiovisual show on the wall of the theatre.

V průběhu oslav probíhají v centru města další hudební, taneční a divadelní představení.

May 4th Sun 10 a.m.-4 p.m., by the Grandhotel Pupp, Porcelain Festival 10 a.m.-6 p.m., T.G. Masaryk St., Old Bohemian Handicraft Market 12 a.m., Mill Colonnade, Open-air concert of KSO

Pořádá Město Karlovy Vary

Doporučujeme Víte, že...

Wissen Sie, dass... • Do You Know That... Не пропустите... • Знаете ли вы, что... CZ Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech předává každoročně cenu při slavnostním zahájení lázeňské sezóny. Letos ji uděluje MUDr. Janě Karáskové, primářce Parkhotelu Richmond a lázeňskému sanatoriu Bristol, a.s. v Karlových Varech. Ocenění jim náleží za zásluhy o rozvoj lázeňské léčebné péče a zvyšování její úrovně.

48

DE 2.5. Fr 10-17 Uhr, vor dem Grandhotel Pupp, Porzellanfestival 10-18 Uhr, T.G. Masaryk Str., Alttschechischer Handwerksmarkt

www.promenada.cz

DE Jedes Jahr während der Öffnung der Kursaison erteilt die Assoziation der Bäder in Karlsbad einen Preis. In diesem Jahre werden ihn MUDr. Jana Karásková, die Chefärztin des Parkhotels Richmond und das Kursanatorium Bristol AG in Karlsbad erhalten. Der Preis gebührt ihnen für ihre Verdienste um die Entwicklung der Kurpflege und derer Standard. EN The Association of Spa facilities in Karlovy Vary annually presents awards during the opening of the spa season. This year MUDr. Jana Karásková, the senior consultant of the Parkhotel Richmond, and the Spa Sanatorium Bristol Co. in Karlovy Vary will be awarded a prize. They will be awarded for their effort to develop spa care and improve its standard.

RU 2.5 пт 10-17 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел

3.5 сб 9-17 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10 час., Млынская колоннада, Торжественное освящение источников 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел 11 час., храм св. Марии Магдалины, Торжественное ­богослужение 11.30 час., перед Термалом, Food Festival 14.30 час., Летний кинотеатр, Историческое шествие Карла Четвертого, на трассе: от Гранд-отеля Пупп-Рыночная колоннада-Млынская колоннада. 19.30 час., Лечебница III, Торжественный концерт КСО 22-24 час., Городской театр, Vernum, аудиовизуальная проекция на стену театра. 4.5 вс 10-16 час., перед Гранд-отелем Пупп, Праздник фарфора 10-18 час., ул. Т.Г. Масарика, Ярмарка ремесел 12 час., Млынская колоннада, Променад-концерт КСО 16 час., Галерея искусств, Концерт лауреатов Международ­ ного конкурса вокалистов им. А. Дворжака 18 час., Св. Леонард, Фрэнк Синатра в Карловых Варах, свинг-концерт. В ходе празднований в центре города состоятся прочие музыкальные, танцевальные и театральные ­представления.

RU Содружество лечебных курортов в Карловых Варах ежегодно вручает премию при торжественном открытии курортного сезона. В этом году она присвоена д-ру Яне Карасковой, главному врачу Парк-отеля Ричмонд, и карловарскому санаторию Бристоль за заслуги в развитии курортно-лечебного обслуживания и повышении его уровня.


Zahájení lázeňské sezóny 2014 Eröffnung der Kursaison 2014 • Opening of the Spa Season 2014 Открытие курортного сезона 2014

Mariánské Lázně CZ 9.5. pá 9-18 hod., knihovna, Mariánské Lázně ve fotografiii 9.30-17.30 hod., Městské muzeum, Axel T. Schmidt - skleněné objekty 15-18.15 hod., kolonáda, Hudební a taneční vystoupení 15-19 hod., kolonáda, Arnika, Staročeský jarmark 18.30-22 hod., Arnika, Rock / folk scéna 19.30 hod., Společenský dům Casino, Slavnostní zahajovací koncert

10.5. so 9 hod., kolonáda, Arnika, Staročeský jarmark 9.30-17.30 hod., Městské muzeum, Den otevřených dveří 10 hod., Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slavnostní mše 10.15 hod., kolonáda, Pěvecký sbor Fontána 11 hod., kolonáda, Zahájení letní lázeňské sezóny 2014, žehnání pramenům 12.10-17 hod., kolonáda, Jazz & swing koncert 14-16.30 hod., kolonáda, Rudolfův pramen, Hudební a taneční vystoupení 15 hod., Park Boheminium, Odhalení modelu hradu Bečov 17-23.30 hod., kolonáda, Arnika, Rockový koncert 23.45 hod., kolonáda, Ohňostroj 11.5. ne 9-15 hod., kolonáda, Staročeský jarmark 9.30-17.30 hod., Městské muzeum, Den otevřených dveří 10-13 hod., kolonáda, Hudební a taneční vystoupení 14 hod., Městské divadlo, Férie o Mariánských Lázních DE 9.5. Fr 9-18 Uhr, Bibliothek, Marienbad Fotografien 9.30-17.30 hod., Stadtmuseum, Axel T. Schmidt - Glas 15-19 Uhr, Kolonnade, Arnika, Alttschechischer Handwerksmarkt 19.30 Uhr, Gesellschaftshaus Casino, Feierliches Eröffnungskonzert

10.5. Sa 9 Uhr, Kolonnade, Arnika, Alttschechischer Handwerksmarkt 10 Uhr, Kirche Maria Himmelfahrt, Feierliche Messe 10.15 Uhr, Kolonnade, Sängerchor Fontána 11 Uhr, Kolonnade, Eröffnung der Kurbadsaison 2014 12.10-17 Uhr, Kolonnade, Jazz & Swing 23.45 Uhr, Kolonnade, Feuerwerk

11.5. So 9-15 Uhr, Kolonnade, Alttschechischer Handwerksmarkt Im Verlaufe der Feier finden im Stad­ zentrum auch weitere Musik-, Tanzund Theaterveranstaltungen statt. EN May 9th Fri 9 a.m.-6 p.m., library, Mariánské Lázně photographs 9.30 a.m.-5.30 p.m., Town Museum, Axel T. Schmidt - glass 3 p.m.-7 p.m., colonnade, Arnika, Old Bohemian Handicraft Market 7.30 p.m., Casino social house, Gala opening concert

May 10th Sun 9 a.m., colonnade, Arnika, Old Bohemian ­Handicraft Market 10 a.m., Assumption Church, Festive mass 10.15 a.m., colonnade, Vocal ensemble Fontána 11 a.m., Grand opening of the 2014 Spa Season 0.10 p.m.-5 p.m., colonnade, Jazz & Swing 11.45 p.m., colonnade, Fireworks May 11th Sun 9 a.m.-3 p.m., colonnade, Arnika, Old Bohemian Handicraft Market Other music, dance and theatre performance will take place in the town centre in the course of the celebrations. RU 9.5 пт 9-18 час., библиотека, Mариaнские Лазни фотографии 9.30-17.30 час., музей, Аксел Т. Шмедт - стекло 15-19 час., колоннада, Арника, Старочешская ярмарка ремесел 19.30 час., Дом Казино, Торжественный концерт

10.5 сб 9 час., колоннада, Арника, Старочешская ярмарка ремесел 10 час., храм, Торжественное ­богослужение 10.15 час., колоннада, Вокальный ансамбль Fontána 11 час., колоннада, Открытие курортного сезона 2014 12.10-17 час., колоннада, Jazz & Swing 23.45 час., колоннада, Фейерверк 11.5 вс 9-15 час., колоннада, Старочешская ­ярмарка ремесел В ходе празднований в центре города состоятся прочие музыкальные, ­танцевальные и театральные­ ­представления.


30. - 31.5. PÁTEK 9 - 17 HOD. SOBOTA 10 - 18 HOD. MODERÁTOR:

MARTIN ŠIMŮNEK BEZPEČNOST HROU INTERAKTIVNÍ PREZENTACE PRO RODIČE UKÁZKY POLICIE, HASIČŮ SOUTĚŽE ZÁBAVA PO CELÝ DEN

OBCHODNÍ CENTRUM FONTÁNA CHEBSKÁ 370, KARLOVY VARY - DVORY WWW.OC-FONTANA.CZ

polypress


Friday Jazz

Evenings

3rd year GASTRONOMIC

-THEMATIC EVENTS 2014

2014

9th YEAR

 RESERVATION: +420 353 203 761

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente

Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

daily after 7 p.m.

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

RESERVATION: +420 353 206 014

Každá akce vždy na jedno téma

Each event is dedicated to one theme

Jede Aktion jeweils zu einem Thema

Каждое мероприятие проводится всегда на одну тему

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих


Turistické informace

Úřady

Infocentrum města Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office Магистрат города Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz

Informationen • Information • Информации

Android

Ämter • Offices • Учреждения

iOS

Bezplatné informace o městě, předprodej vstupenek, průvodcovské služby, speciální prohlídky, mapy, suvenýry, jízdenky MHD, Tax Free CZ

DE Kostenlose Informationen über die Stadt, Vorverkauf von Eintrittskarten, Stadtführer-Dienstleistungen, spezielle Besichtigungen, Landkarten, Souvenirs, Fahrkarten, Tax Free

Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

Free information about the town, ticket advance booking, guide services, special tours, maps, souvenirs, bus tickets, Tax Free EN

• Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, www.knihovnakv.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030 Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034 • Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Night Life

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111 Městská policie • Stadtpolizei • Town Police Муниципальная полиция % 156, 353 118 911 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department Пожарная охрана % 150, 950 371 111

54

Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library Краевая библиотека

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000

www.promenada.cz

Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400 Pánský klub • Klub für Herren • Men’s Club • Мужской клуб Lady Marion, Ondříčkova 28, % 353 226 729

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30

RU Бесплатная информация о городе, предварительная продажа б­ илетов, услуги экскурсоводов, специальные осмотры, карты, сувениры, билеты на городской транспорт, Tax Free

Info doprava

Country • Музыка в стиле кантри Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993

Diskotéky • Diskos • Discos • Дискотеки Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Střední proud • Popmusik • Pop Music • Поп-Музыка Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 U Lukáše, Petra Velikého 4, % 602 450 752 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G - Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P - KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 P - Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P - Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P - nábř. J. Palacha, % 353 504 512 P - Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P - Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P - Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G - nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G - parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 602 301 234 (nonstop) G - garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop)


Симфония Вашего отдыха

Отель «Чайковский», курортный комплекс, стоящий в самом центре Карловых Вар, поблизости от лечебных источников и православной церкви, с доминантной природой в окрестностях, которая вдыхает в это место позитивную энергию и спокойную атмосферу. Комплекс отеля предлагает программу высочайшего уровня для обновления телесного и душевного баланса, первоклассный вельнес центр вместе с бассейном, косметическим салоном и очень популярным тайским массажем для получения максимальных релаксационных впечатлений. Пребывание в нашем отеле станет для Вас и Вашей семьи незабываемой частью посещения всемирно известного курорта Карловы Вары. Мы гарантируем эффективные результаты традиционного курортного лечения под наблюдением курортного врача в «Medical Clinic», с полным использованием природных лечебных источников области Карловых Вар и инновационных технологий. Отель «Чайковский» большой мерой поможет получению незабываемых впечатлений Вашего пребывания в прекрасных Карловых Варах. Сделайте что-то для себя и своего здоровья, посетите отель «Чайковский» и позвольте себя понежить … Sadová 44 | Karlovy Vary Tel.: +420 353 402 111

e-mail: info@cajkovskij.com web: www.cajkovskij.com

RÁDI VÁS UVIDÍME A POHOSTÍME NA HRADĚ LOKET Dovolujeme si Vás pozvat do letitých, avšak impozantních prostor hradu Loket, kde se snoubí kouzelná starobylost s krásou raného středověku. Dychtivé oči potěší prohlídka jednoho z nejstarších meteoritů v Evropě a nejmenší rotundy v Čechách. Další kroky Vás zavedou mezi umělecké předměty z původních loketských sbírek, na výstavu porcelánu a zbraní. Se strachem můžete projít expozicí vězeňství umístěnou v ponurých vězeňských kobkách. Hrad je možné využít ke svatebním obřadům či si pronajmout prostory pro komerční účely. Milovníci krásných knih se mohou pokochat v muzeu knižní vazby v prostorách městské radnice. OTEVÍRACÍ DOBA HRADU LOKET: denně: duben - říjen 9-16.30 hod. listopad - březen 9-15.30 hod.

WIR WERDEN SIE GERN AUF DER BURG LOKET (ELBOGEN) SEHEN UND BEWIRTEN Wir möchten Sie gern in die alten, doch eindrucksvollen Räume der Burg Loket einladen, die zauberhafte Altertümlichkeit mit der Schönheit des frühen Mittelalters vereint. Gierige Augen wird die Besichtigung eines der ältesten Meteoriten Europas und der kleinsten Rotunde in Böhmen erfreuen. Weitere Schritte werden Sie unter die Kunstgegenstände aus ursprünglichen Sammlungen von Loket und in die Ausstellung von Porzellan und Waffen führen. Mit Angst können Sie auch die Ausstellung des peinlichen Rechts in düsteren Gefängniszellen besichtigen. Die Burg kann man auch zu Hochzeitsfeiern ausnutzen oder ist es möglich, sich die Räume zu kommerziellen Zwecken zu vermieten. Freunde von schönen Büchern können die Ausstellung im Museum des Einbands im städtischen Rathaus besuchen. ÖFFNUNGSZEITEN AUF DER BURG LOKET: täglich: April - Oktober 9-16.30 Uhr November - März 9-15.30 Uhr

% +420 352 684 648 e-mail: pruvodci@hradloket.cz, kultura@hradloket.cz

www.hradloket.cz Foto: Ladislav Renner


56

www.promenada.cz

6

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 200 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop), www.dpkv.cz

Denní linky

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр. U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23 Tržnice - Loket a zpět

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji.

Placení pomocí SMS jízdenky 25,- Kč přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 12,- Kč zlevněná přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230


NETRADIČNÍ POHLED NA LÁZNĚ? ZE TŘÍ KŘÍŽŮ Téměř horský výstup a na konci odměna v podobě krásného výhledu na Karlovy Vary. Obojí vás čeká, pokud se rozhodnete vystoupat na Bukovou horu. Jeden z nejoblíbenějších cílů lázeňských procházek se nachází až ve výšce 555 metrů. Pro srovnání: Vřídlo leží v nadmořské výšce asi 375 metrů. Ani takový výškový rozdíl na krátké vzdálenosti neodrazuje návštěvníky od výstupu na vrchol Bukové hory. Od poloviny 17. století jej zdobí tři rozměrné dřevěné kříže. Nejspíš vás na vrcholu napadne, co ony kříže znamenají? Symbolizují úspěšnou rekatolizaci města, ale jste-li sběrateli pověstí, pak i toto místo nabízí svou legendu. Vypráví o třech bratrech, kteří zemřeli násilnou smrtí. Údajně zvažovali výstavbu hotelu a lanovky na vrchol. Samotná myšlenka na výstavbu lanovky má však reálný základ. Z lázeňské části města se lanovka začala skutečně budovat před 1. světo-

vou válkou. Nikdy však nebyla dokončena. V lesích dodnes najdete pozůstatky stavby. Po strmém výstupu si odpočinete kousek pod vrcholem na rozlehlé plošině, kde stojí ­altán Pod Třemi kříži. Lidově se tomuto místu říká Camerra obscura podle původní výletní ­restaurace, a ještě dříve stejnojmenného pavilonu z 18. století, v němž se promítaly na stěnu obrazy krajiny. Nejkratší cesta na Tři kříže vede od bazénu hotelu Thermal. Vystoupáte Máchovou ulicí a pokračujete ulicí Hřbitovní, z níž po cca dvou stech metrech odbočíte vpravo do lesa a stále stoupáte. Jít můžete také po žluté turistické cestě z ulice Na Vyhlídce.

Ein untraditioneller Blick auf Karlsbad? Vom Hügel Drei Kreuze

Sie. Sie erzählt über drei Brüder, die einen gewaltsamen Tod starben. Angeblich erwogen sie den Bau eines Hotels auf dem Gipfel und einer zu ihm führenden Seilbahn. Diese Idee hat eine reale Basis. Vor dem ersten Weltkrieg begann man wirklich eine Seilbahn aus dem Kurviertel zu bauen, doch sie wurde nie fertiggestellt. Noch heute können Sie in den Wäldern die Reste dieses Baus finden. Nach einem steilen Aufstieg können Sie auf einer ausgedehnten Plattform unter dem Gipfel ausruhen, wo der Altan Pod Třemi kříži (Unter den drei Kreuzen) steht. Leute nennen diesen Platz Camera obscura nach dem ursprünglichen Restaurant und einem noch älteren gleichnamigen Pavillon aus dem 18. Jahrhundert, in dem Bilder der Landschaft an die Wände projiziert wurden. Der kürzeste Weg auf den Dreikreuzberg führt vom Schwimmbecken des Hotels Thermal. Sie werden durch die Strassen Máchova und dann Hřbitovní gehen, nach ungefähr 200 m werden Sie aus der Strasse Hřbitovní nach rechts in den Wald abbiegen und immer weiter hinaufgehen. Sie können auch aus der Strasse Na Vyhlídce gehen und den gelben touristischen Wegzeichen folgen.

Fast ein Bergaufstieg und an seinem Ende eine Belohnung in Form eines wunderschönen Blicks auf Karlsbad. Beides wartet auf Sie, wenn Sie sich entscheiden, den Buchenberg zu besteigen. Ein der beliebtesten Ausflugsziele in Kurwäldern liegt 555 Meter ü.d.M. Nur zum Vergleich: der Sprudel liegt in der Höhe von ungefähr 375 Meter ü.d.M. Doch sogar ein solcher Höhenunterschied auf einer so kurzen Strecke nimmt nicht den Besuchern die Lust, den Buchenberg zu besteigen. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts schmücken seinen Gipfel drei grosse Kreuze. Auf dem Gipfel fällt Ihnen wohl ein, was die Kreuze bedeuten? Sie symbolisieren die erfolgreiche Rekatholisierung der Stadt, aber wenn Sie auch Sagen zu sammeln lieben, dann auch dieser Platz hat eine Legende für

58

www.promenada.cz


An Untraditional View of the Spa? From the Three Crosses Hill A climb to the top like in the mountains and a reward in the form of a beautiful view of Karlovy Vary at its end. You can expect both if you decide to climb the hill Buková hora. One of the most popular destinations of tourists walking in spa woods is situated at the altitude of 555 metres. The Sprudel is located at the altitude of 375 metres. However, even such a big difference in the altitude in such a short distance does not discourage spa visitors from climbing to the top of the hill Buková hora. It has been decorated with three enormous wooden crosses since the mid-17th century. When you get to the top, you might wonder what they mean. They symbolize successful recatholization of the town but if you

Нетрадиционный взгляд на курорт? С Трех Крестов Это почти восхождение на гору, но в конце его награда - прекрасный вид на Карловы Вары. Все это вас ждет, если вы решитесь подняться на Букову гору. Одна из излюбленных целей курортных прогулок лежит на высоте 555 метров. Для сравнения: Гейзер находится на высоте около 375 метров над уровнем моря. Но и такая разница в высоте при крутом подъеме не отвращает гостей от восхождения на вершину Буковой горы. Со второй половины 17 века ее венчают три гигантских деревянных креста. Поднявшись на вершину, вы, скорее всего, задумаетесь, что бы эти кресты могли означать? Они символизируют возвращение Карловых Вар в лоно католической церкви, но если к тому же вы являетесь собирателями легенд, то

love legends, this place has one for you too. It is a legend about three brothers who all died a violent death. They reputedly considered an idea of building a hotel on the top and a cable railway running to it. However, the idea of building a cable railway is real. It started to be built from the spa part of the town before World War I but it has never been completed. You can still find its parts in the spa woods today. You will have a rest on a large platform after a steep climb - there is a summerhouse called Under Three Crosses here. People call the place Camera obscura after the original restaurant and a pavilion of the same name dating from the 18th century, in which images of the surrounding countryside were projected on the walls. The shortest way to the Three Crosses Hill leads from the swimming pool of the Thermal Hotel. You will go up Máchova Street and continue along Hřbitovní Street. Then you will turn right to the wood after some two hundred metres and carry on going up. You can also follow yellow signs for tourists from the street Na Vyhlídce. и это место предлагает вам свою легенду. Она рассказывает о трех братьях, умерших насильственной смертью. Они якобы собирались строить гостиницу и фуникулер на вершину горы. Легенда легендой, но идея строительства канатной дороги действительно существовала. Накануне 1-й мировой войны она начала строиться из курортной зоны города, но это строительство так и не было закончено. Его следы до сегодняшнего дня можно найти в лесу. После крутого подъема, немного не доходя до вершины, вы отдохнете на широкой площадке, где стоит беседка Под Тремя Крестами. В народе это место называлось Камера обскура по имени стоящего здесь ранее ресторана, в свою очередь пришедшего на смену одноименному павильону 18 века, в котором на стенах чудесным ­образом появлялись картины окружающего ландшафта. Кратчайшая дорога на Три Креста ведет от бассейна отеля Термал. Выйдите на улицу Máchovа и продолжайте путь по улице Hřbitovní, через двести метров сверните вправо в лес и все время поднимайтесь. Можно также идти по „желтой“ туристической тропе от улицы Na Vyhlídce.

www.promenada.cz

59


Caffe

Perla

Coffee & Snack

Káva | Zákusky Snídaně | Saláty Coffee | Desserts Breakfast | Salads Kaffee | Desserts Frühstück | Salate Кофе | Десерты Завтрак | Салаты

OC PERLA T. G. MASARYKA 2023/10, KARLOVY VARY


Lenka Andělová

Krušnohoří má šanci

dostat se na seznam světového kulturního dědictví UNESCO Oficiálně nominováno je zhruba pět set hornických památek, které dokládají historii 800 let hledání drahých kovů v Karlovarském a Ústeckém kraji i v německém Sasku. Jde konkrétně o doly a hornické pozůstatky v Jáchymově, Božím Daru, či o věž smrti ve Vykmanově. Na nominačním seznamu památek dále figurují např. Vlčí jámy a památková zóna v Horní Blatné, v severních Čechách historické centrum v Krupce, včetně cínové štoly Starý Martin ze 14. století, stará hornická stezka a další. Unikátní přeshraniční projekt musí ještě projít náročným schvalovacím řízením. Jeho součástí jsou výjezdní kontroly inspektorů UNESCO k jednotlivým památkám.

Die Region Erzgebirge hat eine Chance, in die UNESCO-Liste der Weltkultureller Erbschaft eingetragen zu werden Offiziell wurden ungefähr 500 Bergbaudenkmäler nominiert, die die 800 Jahre lange Historie des Edelmetall-Berg­ baus in der Regionen von Karlsbad und Ústí nad Labem und in Sachsen in Deutschland belegen. Es handelt sich um Gruben und das, was nach Bergbauaktivitäten in Jáchymov und Boží Dar blieb oder um den Todesturm in Vykmanov. Auf der Nominierungsliste sind weiter auch die Wolfgrube und die Denkmalzone in Horní Blatná, das historische Zentrum in Krupka in Nordböhmen einschliesslich des Zinnstollens Alter Martin aus dem 14. Jahrhundert, ein alter Bergbaupfad und viele weitere. Das einzigartige Übergrenzprojekt muss noch genehmigt werden, was ein komplizierter Prozess sein wird. Sein Teil werden auch Kontrollen der UNECSO-Inspektoren sein, die jedes einzelne Denkmal besuchen werden.

The Ore Mountains Area Has Got a Chance to Get on the UNESCO World Heritage List About five hundred mining monuments which illustrate the 800-year-long history of precious metals mining in the regions of Karlovy Vary and Ústí nad Labem and in Saxony in Germany have been officially nominated. In concrete terms they are mines and what was left after mining activities in Jáchymov and Boží Dar or the death tower in Vykmanov. The nomination list further includes e.g. the Wolf Pit and the conservation zone in Horní Blatná, the historical centre in Krupka in northern Bohemia including the tin mine Old Martin dating from the 14th century, an old mining path and others. The unique cross-border project must be approved, which will be a complicated procedure. Its part are controls of UNESCO inspectors who will visit individual sights.

Рудногорье имеет шанс быть внесенным в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО Официально номинировано около пятисот шахтерских памятников, рассказывающих о 800-летней истории поисков драгоценных металлов в Карловарском и Устецком краях, а также в немецкой Саксонии. Речь конкретно идет о шахтах и бывших местах добычи в Яхимове, Божием Даре или о Башне Смерти в Викманове. Далее в списке номинаций фигурируют Волчьи Ямы и мемориальная зона в Горней Блатне, в Северной Чехии исторический центр в Крупке, включая оловянную шахту Старый Мартин (14 век), старая шахтерская дорога и прочее. Уникальный межграничный проект еще должен пройти сложный конкурс, частью которого являются контрольные выезды инспекторов ЮНЕСКО к отдельным памятникам.


AREÁ

L

KU

GOL

O

RO

F

www.golfml.cz • e-mail: office@golfml.cz • % +420 354 624 300

2 0 13 go

lfo v

á-hřiště

.c z

Britský standard v pravém srdci Evropy Royal Golf Club Mariánské Lázně

Mariánskolázeňské hřiště je nejdéle provozovaný golfový areál v České republice. Může se chlubit bohatou historií a honosí se vskutku nefalšovaným titulem královský, uděleným samotnou královnou Elizabeth II. Má půvab snoubící se s uklidňující a nenucenou atmosférou staré dobré Anglie. Hřiště bylo vždy navštěvováno řadou mimořádně významných hostů, mezi něž patřili např. králové Španělska a Švédska či indický maháradža. Osmnáctijamkové hřiště, akademie, cvičné plochy a restaurace s klubovnou v tomto roce historicky poprvé otevřely již na konci měsíce března. Od začátku sezóny se celý areál pyšní perfektní kondicí a láká hráče na skvostný zážitek nejen ze hry, ale i z dobrého jídla, přátelské atmosféry a klubového života, oslavujícího začínající sezónu. Toto hřiště je nejen výzvou, ale i pokladnicí golfové historie. Vše dokresluje ráz krajiny Slavkovského lesa se svými mohutnými, všudypřítomnými smrkovými porosty, krystalicky čistým vzduchem a minerálními prameny. Královský klub byl na závěr loňského roku oceněn titulem „Golfový areál roku“.

62

www.promenada.cz


Britischer Standard im Herzen Europas Royal Golf Club Marienbad

Британский стандарт в сердце Европы Royal Golf Club Марианские Лазни

Der Marienbader Golfplatz ist das am längsten betriebene Golfgelände in der Tschechischen Republik. Es kann sich einer ereignisvollen Historie rühmen, die mit dem echten Titel „königlich“ prahlt, den ihm selbst Königin Elizabeth II. erteilte. Der Golfplatz vereint Zauber und eine beruhigende und ungezwungene Atmosphäre des alten guten Englands. Der Golfplatz wurde immer von einer Reihe von ausserordentlich bedeutenden Gästen besucht, zu denen z. B. Könige Spaniens und Schwedens oder der indische Maharadscha gehörten. Der 18-Loch-Platz, eine Akademie, Übungsflächen und ein Restaurant und Klubraum öffneten sich in diesem Jahre historisch zu ersten Mal schon am Ende des Monates März. Vom Anfang der Saison prahlt das ganze Gelände mit einer perfekten Kondition und lockt Besucher zu einem aufregenden Erlebnis, das ihnen nicht nur das Spiel sondern auch gutes Essen, eine freundliche Atmosphäre und das Klubleben anbieten werden, die die anfangende Saison feiern. Dieser Platz ist nicht nur eine Aufforderung, sondern auch eine Schatzkammer der Golfgeschichte. Dazu gehört noch der Kaiserwald mit seinen hochstämmigen, allgegenwärtigen Fichtenbäumen, kristallklare Luft und Mineralquellen. Der königliche Klub wurde am Ende des vorigen Jahres mit dem Titel „Golfgelände des Jahres“ gewürdigt.

Мариансколазеньское гольфовое поле является старейшим гольфовым ареалом в Чешской республике, который может гордиться богатой историей и воистину неподдельным титулом „королевский“, присвоенным самой Елизаветой II. Его очарование дополняет успокаивающая и непринужденная атмосфера старой доброй Англии. Гольфовое поле всегда посещали особо именитые гости, среди которых были, например, короли Испании и Швеции, а также индийский махараджа. Игровое поле на 18 лунок, учебный центр, тренировочные площадки и ресторан с клубом впервые за всю историю своего существования открылись уже в конце марта. С начала сезона весь ареал, отличающийся своим идеальным состоянием, зовет игроков получить блестящее впечатление не только от игры, но и от вкусной еды, дружеской атмосферы и жизни клуба, празднующего начало очередного сезона. Эта гольфовая площадка является не только местом притяжения, но и сокровищницей истории гольфа. Все довершает природа Славковского леса со своими могучими елями, кристально чистым воздухом и минеральными источниками. В конце прошлого года Королевскому клубу был присвоен титул „Гольфовый ареал 2013 года“.

www.promenada.cz

63


Mariánské Lázně

Město s pozoruhodnou architekturou Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House, etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и  Иoзeф Иоганн  Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крecтoвoгo источника и  колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.

64

www.promenada.cz

www.marianskelazne.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники

1 Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2 Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины 20 l/min

3 Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и павильон источника Рудольфа (Ушовице) 7,8-13,8 l/min

4 Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино 11 l/min

5 Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница 20 l/min

6 Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда 15 l/min

7 Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8 Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города 120 l/min

9 Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10 Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku pod prodejnou Baťa • Pavillon in dem Park bei dem Geschäft„Baťa“ • the pavilion in the park by Baťa shop • павильон в парке у магазина„Baťa“ 25 l/min

Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. • Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. • Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. • Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

www.promenada.cz

65


H

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

Lipovka

Tenisový areál

o kéh

ského Třebíz

s Třebíz

Gloria

Špičák

i

Kaplička lásky

1

Alej Sv o

body i

hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

H Silva

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

ký pa

Valdštejnův monument

rk

Svoboda

Helga H Westend

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

Hlavní třída

Ma sar yko va

13

3-5-6-7

Dr. Heidler

7

Karlo varsk á

Skalník

ží

u Pstr

Masa rykov a

Ruská

13

á

sv. Vladimír

H

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

7

H Koliba

i

Karlův kříž

SOU

k ký

vle

H Vítkov

ařs

i i

Goethův obelisk

kabink

lyžařský vlek

WC

ová lano vk

a

P 13

Rozhledna Hamelika

H Vltava H

i

ída

ní tř

Hlav -13-16

Ruská

-6-7-10-13-16

Hlavní třída 3-5

V Sadech

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Hlavní třída

Křižíkova

ná ěž

Úšovický potok

Prů b

á žn Pr ůb ě

á sk eň

drá hé

o

éh

sk ov br

ho

nu

UP loc

Do

hy

cké

zahr. osada

Marie P

drá

ho

Vo ř

P H loché

Speedway

zahr. osada

Kalifornia P

ů Pr

Na

U

plochodrážní stadion

7

Na

třída Vítězství

P Villa Marion

OK 348 P

la Pa

13

10-

u

UP loc

H Motel Start

ny

P Park Pension

3-7

on

hy

lár ov a Ko l

13

-10 -

Berlin

Prů h

Rů žo vá

ída

en ná Be

í tř

á Dřevě n á

5-7

zej m

5-7

P Holiday

P Vila Sonenland

Prelátův pramen

Za hr ad

7

šňovc e Na Tře

H

nádraží

H Sonáta

Na

i

o

va Kolláro

@

nd

finanční úřad

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

vskéh Dobro

P Georg

na

í

P

3

i rd Fe

bývalý zámek

SOU

vní

ňská Plze

www.promenada.cz

ár

ladn

žste

Mariánské Lázně autobusové

M

lék

Dru

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

o

rova

psí útulek

i

Nák

Pa la

P

Kollá

WC

Dru

y

Nádražní náměstí

Za Nádražím

WC

Červená Karkulka

6

WC

Nemocnice s poliklinikou

3-7

215 í

hřiště

k áv

í

Ferdinandův pramen

U Nemocnice

žst evn

hřiště

ast

Nákladn

U Pily

14

zahr. osada

UZ

Huso va

U Pily

Příč n

Libušina U Pily

hov a

nice moc

y

řů

Mác

U Ne

U Pil

U

ba

Žižkov a

Lion H

H Swiss House

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

3-5-6-7

Příkrá

Dvořákova

Mánesov a

Na Vý sluní

66

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova Smeta

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Villa Skalník

Zeyerova

Výs lu

Komenského

a rov

Na

WC

H

e Zey

Janáčkova

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

vé mco

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

ě ny N

Luční

La Passionaria

@

c Angli

kino Slavia

P

P

ova

6-7-10-16

215

6-16

Kaufland

6-7-10-16

P

Tyr š

knihovna

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

ovského itova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

P H Agricola

@ městská

Obůrka hvozd H Villa Berolina

P Orava

va ro ye Ze

P

Continental

Panoramou Pod

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

á

Milano H

H

lick

Monty

St. Georg

g An

rá Přík

H i

P Meteor

P Park Villa Alexandřin pramen

H Villa Butterfly 10

H

H

i i

Cristal

H Palace

Děvín

Sochařský pohádkový ráj

Park Boheminium

Panorama

Dykova

P

i

i

i

H Berounka

Poš tov ní

Lidická

Pod Hřbitovem

H

@

3-5-6-7-13-16

Ruská

Richard

P

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

lyž

Excelsior

6 12 13 16

Klíčova Anglic ká

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Hlavní třída

Ruská

Balbínovo rašeliniště

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

H

Nanebevzetí Panny Marie

Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin P Rudolfův pramen H ská i i 2 5-6 3v-a H o 4 3 r @ e Casino Mariiny prameny Polonia H g 12 r H La Provence be 11 Centrální lázně n H e t Nové Společenský Ambrožovy H Pstruží Rei 10 H H H lázně dům Anglický 7-13 Pramen H G 3 4prameny Dusíkova Dvůr -5-67-13 Hamelika H 5 3 Anglikánský

kostel

Suchý vrch

Památník osvobození armádou USA

Bohemia

Teplá Karlovy Vary

i

13

P

hotel a rozhledna Kamzík (mimo provoz)

Ovčácké i odpočívadlo

7

8

i

6-

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

Clementsovo odpočívadlo

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

i i

3-

i P

i

Lesní

ho ké

i

areál zdraví Kamzík

Purky

Villa Lions Mlýnský vrch Reitenberger a Seifert H Bristol H ov H PacifikIbsenova H Třebízský H H VLÚ Davos H en 3-5-6 s i Maxim Flora Windsor H -7 Ib Evropa Mecséryho Merkur H Pra H H 2 5 me vyhlídka i Karola kryté H Křížový centrální nsk G 10 H Zvon Nehrova Labe i H parkoviště Mírové náměstí á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo muzeum H Royal 1-3 10 Úzká H Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Promenáda města Paris Maria Zlatá koruna 6 Fatra H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger Sonnenstrahl H H Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

ízs eb Tř

Sluneční louka

tezk

H

Karola

31

i

ná s

va ino op Ch

5

2

PR Žižkův vrch

i

Zlatý lev

H

230

Teplá Karlovy Vary

Krakonoš


2

3

4

6

7

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской

театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novorenesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissancegebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

2 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

5

8

9

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Город- 11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casi-

ской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad. • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях.

8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

no Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой.

Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатоли- 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная ческий деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, лечебница, (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v mísAnglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Oktogonální tech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tiziaan Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Exhibition and connovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена cert hall • Выставочный и концертный зал. malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russisch-orthodoxe Kir(1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • Хампель по Ассунте Тициана. che Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin - Denkmal im Interieur. • F. Chopin Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikoпроживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnanostas, zdobený zlatem a  kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. de - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Paviнад источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain lion of the Cross Spring • Павильон Крестового источника Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein EmpiAugusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina AuИнтересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. rebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire gusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир императора Франца I. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdiс куполом и золотым крестом. nandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­ нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší docho10 Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая лечебница (1893Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade 96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu vaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest Курортная колоннада - (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenaissance. Das Römispreserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný che Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian здание. kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение - деревянный кассетный потолок. Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90.

3

4

5

6

10

12

14

Foto David Kurc

11

13

www.promenada.cz

67


Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly další skladby z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singing Fountain The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings” mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986

Singende Fontäne Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Поющий фонтан Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года.

Týdenní rozvrh skladeb • Wöchentlicher Plan der Kompositionen Week´s Plan of Compositions • Недельный репертуар: čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

st • Mi • Wed • ср

C

D

čt • Do • Thu • чт

D

E

pá • Fr • Fri • пт

E

F

so • Sa • Sat • сб

F

G

ne • So • Sun • вс

G

H

17

19

20

21

22

B

C

D

E

C

D

E

F

F

G

-

H

A

G

H

-

A

B

E

F

G

H

A

-

B

C

F

G

H

G

H

A

A

B

-

C

D

B

C

-

D

E

H

A

B

C

D

-

E

F

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením • Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung Show with illumination in the evening • Вечером проекция с освещением A B C D E F G H

P. Hapka: Hudba pro Fontánu A. Dvořák: Karneval op. 92 G. Verdi: Nabucco - Sbor Židů „Va, pensiero“ C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go on „Titanic“ J. Malásek: Romantický klavír P.I. Čajkovskij: Koncert č. 1 b moll M.I. Glinka: Ruslan a Ludmila E. Morricone: Tenkrát na Západě

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltava J W.A. Mozart: Malá noční hudba K A. Bocelli: Romanza

68

www.promenada.cz


Muzea

Museen • Museums • Музеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей Goethovo nám. 11, % 354 622 740, www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Ukryto v depozitáři - exponáty z archivů muzea, do 31.10. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Aufbewahrt im Depositorium - aus dem Archiv des Museums, bis zum 31.10. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological deve­ lopment and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Hidden in the depository - from the archives of the museum, till Oct 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, ­Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII., Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Хранится в депозитарии - из архивов музея, до 31.10.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk Chopin-Denkmal Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 567, www.chopinfestival.cz CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

Galerie

Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz

CZ Plzeň v obrazech - Karel Syka, Kristýna Sluková, Marta Sojková, do 12.5. Anna Dvořáková - obrazy, vernisáž 13.5. v 17 hod., do 9.6. DE Pilsen in Bildern, bis zum 12.5., Anna Dvořáková - Bilder, vom 13.5. bis 9.6. EN Plzeň in pictures, till May 12th, Anna Dvořáková - paintings, from May 13th till Jun 9th. RU Пльзень на картинах, до 12.5, Анна Дворжакова - живопись, с 13.5 до 9.6.

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

CZ Vzpomínky na Afriku - Bohuslava Šenkýřová - fotografie, do 5.5. Život v barvách - Kristýna Šťastná - obrazy, vernisáž 6.5. v 18 hod., do 2.6. DE Bohuslava Šenkýřová - Fotografien, bis zum 5.5., Kristýna Šťastná - Bilder, vom 6.5. bis 2.6. EN Bohuslava Šenkýřová - photographs, till May 5th, Kristýna Šťastná - paintings, from May 6th till Jun 2nd. RU Богуслава Шенкыржова - фотографии, до 5.5, Кристына Штастна - живопись, с 6.5 до 2.6.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 CZ Filmové plakáty 50.-60. let ze sbírky Stanislava Sedláka, do 4.5. Řeč těla - Vladimír Židlický - fotografie, vernisáž 6.5. v 18 hod., do 1.6. DE Filmplakate, vom 1.4. bis 4.5., Vladimír Židlický - Fotografien, vom 6.5. bis 1.6. EN Films posters, from Apr 1st till May 4th, Vladimír Židlický - photographs, from May 6th till Jun 1st. RU Фильмовые плакаты, с 1.4 до 4.5, Владимир Жидлицки - фотографии, с 6.5 до 1.6.


Divadlo

Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo www.kisml.cz CZ 6., 20., 27.5. út 14 hod., 10.5. so 13 hod., Prohlídka divadla 4.5. ne 15 hod., V. Peřina: Perníková chaloupka. Divadlo Alfa Plzeň.

Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

5.5. po 19.30 hod., J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená procházka, legendární semaforská jazzová opera za doprovodu živé kapely. Západočeské divadlo Cheb. Předplatné 4. 11.5. ne 14 hod., Férie o Mariánských Lázních. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 13.5. út 19 hod., J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák: Vražda v salonním coupé, Cimrmanova detektivní hra, v níž zúročil své zkušenosti z policejní služby na vídeňské „čtyřce“. Hrají: Z. Svěrák, P. Brukner, B. Penc ad. Divadlo Járy Cimrmana. 15.5. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 26.5. po 19.30 hod., J. Godber: Vyhazovači, energií sršící hudební komedie doplněná skvělou hudbou O. Brzobohatého.

Hrají: O. Brzo­bo­hatý, P. Vágner, E. Čekan a V. Hájek. Režie: M. Kleis. Divadlo Radka Brzobohatého Praha.

Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz

CZ 2.5. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, P.I. Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll op. 23, P.I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll op. 36, A. Kohoutová-klavír. Dirigent: M. Peschík. Předplatné 9. 9.5. pá 19.30 hod., Zahájení lázeňské sezóny 2014, A. Dvořák: Můj domov op. 62, A. Dvořák: Romance f moll op. 11 a Mazurek pro housle a orchestr op. 49, A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur op. 60, V. Hudeček-housle. Dirigent: M. Peschík. 16.5. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, L. van Beethoven: Egmont, předehra op. 84, J. Haydn: Koncertantní symfonie B dur Hob I/105 op. 8, W.A. Mozart: Symfonie č. 41 C dur Jupiter, M. Petr-hoboj, J. Skramlíkfagot, J. Sedláček-housle, M. Ondráček-violoncello. Dirigent: J. Mikoláš. 23.5. pá 19.30 hod., Kouzlo operety, Eva Štruplová-soprán. Dirigent: M. Peschík. 30.5. pá 19.30 hod., Bratři Karlíčkové, M. Ravel: Koncert pro klavír č. 1 G dur, D. Šostakovič: Koncert pro klavír č. 2 op. 102, A. Dvořák: Koncert pro violoncello h moll op. 104, M. Karlíček-klavír, J. Karlíček-violoncello, P. Karlíček-klavír. Dirigent: M. Peschík. DE 2., 9., 16., 23., 30.5. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböh­­­­misches Symphonieorchester EN May 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 2., 9., 16., 23., 30.5 пт 19.30 час., Концерты Западночешсково симфоническово оркестра

CZ 6.5. út 19.30 hod., Víno, ženy, zpěv..., slavné operní a operetní melodie, komorní soubor Divertimento a sóĺisté. Dirigent: F. Drs. 14.5. st 19.30 hod., Dostaveníčko s paní operetou, Š. Heřmánková-soprán, M. Vlček-tenor, ZSO. Dirigent: F. Drs. 21.5. st 19.30 hod., Čtvero ročních období, komorní koncert Verner Collegium á 6. DE 6.5. Di, 14.5. Mi 19.30 Uhr, Opern- und Operettenmelodien 21.5. Mi 19.30 Uhr, Kammerkonzert EN May 6th Tue, 14th Wed 7.30 p.m., Opera and operetta ­melodies May 21st Wed 7.30 p.m., Chamber concert RU 6.5 вт, 14.5 ср 19.30 час., Оперные и опереточные мелодии 21.5 ср 19.30 час., Камерный концерт

Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino Casino Social House • Дом Казино Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchester • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра

Kino Кино

Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347 www.kinoslavia.cz 1.-4.5. čt-ne 17 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 1.-2.5. čt-pá 19.30 hod., Babovřesky 2, ČR 2014, #. Režie Z. Troška. 3.-4.5. so-ne 19.30 hod., 3D, Noe, USA 2014, Č, 12N. Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa.  CZ

70

www.promenada.cz

6.-7.5. út-st 17 hod., Justin Bieber’s Believe, USA 2014, T, #. 6.-7.5. út-st 19.30 hod., Captain America: Návrat prvního ­Avengera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik. 8.5. čt 19 hod., A. Chačaturjan: Spartacus, Bolšoj balet Moskva. 9.-11.5. pá-ne 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Komedie s O. Vetchým v hlavní roli. 9.-11.5. pá-ne 19.30 hod., Divergence, USA 2014, T, #. Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí... 12.5. po 17 hod., Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...“, ČR 2014, #. Dokument. 12.-14.5. po-st 19.30 hod., Doupě, USA/Kan. 2014, T, #. P. Walker hledá zbraně hromadného ničení. 15.-18.5. čt-ne 17 hod., Hurá do pravěku, USA 2012, Č, #. Příběh tří dětí, které se dostanou ke stroji času. 15.-18.5. čt-ne 19.30 hod., 3D, Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější monstrum na světě se postaví proti zlým nestvůrám. 20.-21.5. út-st 17 hod., Olga, ČR 2014, #. Film připomíná osobnost O. Havlové. 20.-21.5. út-st 19.30 hod., Ranhojič, Něm. 2013, T, 12N. Mladý Rob vycítí, když má někdo zemřít... 

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 6., 20.5. Di 14-17 Uhr, 10.5. Sa 14 Uhr, 27.5. Di 15 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN May 6th, 20th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatr Music programmes - see the section Concerts. RU 6., 20.5 вт 14-17 час., 10.5. сб 15 час., Осмотры здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

22.-25.5. čt-ne 17 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Režie V. Olmer. 22.-25.5. čt-ne 19.30 hod., 3D, X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. 24.-25.5. so-ne 15 hod., 3D, Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra se vydá nalézt své ztracené pruhy. 26.-28.5. po-st 17 hod., Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější mons­ trum na světě se postaví proti zlým nestvůrám. 26.-28.5. po-st 19.30 hod., Bony a klid II., viz 22.-25.5. 29.-31.5. čt-so 17 hod., Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. 29.-31.5. čt-so 19.30 hod., X-Men: Budoucí minulost, viz 22.-25.5. 31.5. so 15 hod., Khumba, viz 24.-25.5. RU

8.5. чт 19 час., А. Хачатурян: Спартак, Большой балет Москва.

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Hotel Butterfly**** superior slaví 20-leté jubileum

Hotel Butterfly**** superior feiert sein 20 jähriges Jubiläum

Hotel Butterfly se nachází v centru Mariánských Lázní přímo u lázeňského parku. Jedná se o moderní stavbu ve stylu Art Nouveau, která dokáže své hosty oslovit svým vzletným stylem.  Komfortní ubytování s lázeňskou atmosférou  Nové léčebné oddělení Butterfly Spa Centre  Procedury z přírodních léčivých zdrojů  Unikátní sulfátové koupele Ferdinandova pramene  Pitná kúra Ferdinandova pramene přímo v hotelu  Bohatá nabídka české i mezinárodní kuchyně  Kulturní akce, programy pro děti  Konferenční sál s moderním konferenčním vybavením a denním světlem  Parkování v podzemních garážích hotelu

Das Hotel Butterfly ist im Stadtzentrum von Marienbad, direkt am Kurpark gelegen. Der moderne Bau im Jugendstil spricht die Gäste durch seinen anspruchsvollen und belebenden Stil an.  Komfortable Unterkunft mit Kuratmosphäre  Neue Kurabteilung Butterfly Spa Centre  Anwendungen aus natürlichen Heilquellen  Einmalige natürliche Sulphatbäder der Ferdinandquelle  Hoteleigene Trinkkur der Ferdinandquelle direkt im Hotel  Spezialitäten aus der böhmischen und internationalen Küche  Kulturelle Veranstaltungen, Programme für Kinder  Konferenzraum mit einer modernen technischen Ausstattung sowie Tageslicht  Hoteleigene Tiefgarage

Санаторий Баттерфляй**** superior Hotel Butterfly**** superior celebrates its 20th anniversary празднует 20-летний юбилей The hotel Butterfly is situated in the Mariánské Lázně town centre, opposite a spa park. It is an architectonically modern building in Art-Nouveau style, which can address its guests with its poetic and refreshing style.  Comfortable accommodation with a spa atmosphere  New spa department Butterfly Spa Centre  Treatments from natural medicinal resources  Unique sulphate baths  Ferdinand spring - hotel’s own mineral spring for mineral water drinking cure  Rich offer of Czech and international cuisine  Cultural events, animation programs for children  Conference room equipped with modern facilities and with daylight  Parking in the hotel’s underground car-park

Санаторий Баттерфляй находится в центре города Марианские Лазни, в непосредственной близости от курортного парка. Современное строение в стиле арт нуво отличается своим приподнятым и неординарным настроением.  Комфортное проживание, уютная атмосфера  Новое лечебное отделение Butterfly Spa Centre  Процедуры на базе природных средств  Уникальные сульфатовые ванны  Питьевой курс Фердинандова источника прямо в отеле  Богатая чешская и международная кухня  Культурные мероприятия, программы для детей  Конференц-зал с самым современным техническим оборудованием и дневным светом  Парковка в подземных гаражах отеля

marienbad.danubiushotels.com


Lenka Andělová

Budou mít Mariánské Lázně

nový pramen?

Zdá se, že podzemní zdroj léčivých vod kolem Mariánských Lázní je nevyčerpatelný. V širším okolí lázní se vyskytuje na 160 kyselek, kolem města se jich nachází zhruba 100 a v samotných Mariánských Lázních 42. A nyní odborníci testují nový pramen, který objevili náhodou při průzkumném vrtu pro původně jiné účely. Vedení města proto zvažuje výstavbu dalšího rozvodu minerální vody. Dosud jediný fungující rozvod provozuje a.s. Léčebné lázně Mariánské Lázně, o druhý usiluje a.s. Cristal Palace a třetí by mohl vzniknout díky nově objevenému zdroji. Voda dopravovaná do lázeňských domů a hotelů je využívána pro účely pitné kúry i pro léčivé koupele. Mariánskolázeňské kyselky jsou studené a většinou málo mineralizované. Chemické složení je rozdílné a liší se podle toho, kterými horninami ten který pramen protéká. K chuťově nejoblíbenějším patří Ferdinandův pramen.

Wird Marienbad eine neue Quelle haben?

Die unterirdischen Mineralquellen in der Umgebung Marienbads scheinen unerschöpflich zu sein. In der breiten Umgebung des Kurorts gibt es fast 160 Säuerlinge, in der Nähe der Stadt sind es ungefähr 100 Quellen und direkt in Marienbad 42. Und jetzt testen Spezialisten eine neue Quelle, die sie zufällig entdeckten, als sie eine Untersuchungsbohrung zu ursprünglich anderen Zwecken vertieften. Die Stadtleitung erwägt deshalb den Bau einer weiteren Leitung für die Mineralwasser-Verteilung. Die einzige funktionelle Leitung wird von der Gesellschaft Léčebné Lázně Mariánské Lázně betreibt, um die zweite bestrebt sich die Gesellschaft Cristal Palace und die dritte könnte dank der vor kurzem entdeckten Quelle gebaut werden. Das Mineralwasser wird in Kurhäuser und Hotels geliefert, wo es zur Trinkkur und zu Heilbädern gebraucht wird. Marienbader Säuerlinge sind kalt und meistens nur wenig mineralisiert. Ihre chemische Komposition ist unterschiedlich und hängt von den Mineralien ab, durch die sie fliessen. Zu den schmackhafsten und darum beliebtesten gehört die Ferdinand-Quelle.

Will Mariánské Lázně Have a New Spring?

The underground sources of curative waters in the neighbourhood of Mariánské Lázně seem to be inexhaustible. There are about 160 acidulous springs in the surroundings of the town, 100 springs can be found close to the town and 42 springs are in Mariánské Lázně itself. At present specialists are testing a new spring which they discovered accidentally when dril­ ling a borehole for other purposes. The management of town is therefore thinking of building another mineral water delivery system. The only delivery system which works is run by the company Léčebné lázně Mariánské Lázně, the company Cristal Palace is aiming to get the second one and the third one could be built thanks to the source which has been discovered recently. The water delivered to spa houses and hotels is used for drinking cure and baths. Acidulous springs of Mariánské Lázně are cold and most of them are only slightly mineralized. Their chemical composition is different depending on minerals through which this or that spring flows. The Ferdinand Spring is considered to be the most delicious and is therefore very popular.

Будет ли у Марианских Лазней новый источник?

Кажется, что подземные ресурсы лечебных вод около Марианских Лазней неисчерпаемы. В окрестностях курорта имеется более 160 источников, около города их находится около ста, а в самих Марианских Лазнях - 42 источника. В настоящее время специалисты тестируют новый источник, который они обнаружили случайно, в ходе пробного бурения совсем в иных целях. Поэтому руководство города рассматривает возможности строительства еще одного распределителя минеральной воды. Сегодня единственный действующий распределитель находится в ведении акционерного общества Léčebné lázně Mariánské Lázně, вторым собирается владеть АО Cristal Palace, а третий мог бы возникнуть благодаря вновь обнаруженному источнику. Вода, доставляемая в санатории курорта, используется в питьевом лечении и водных процедурах. Мариансколазенские минеральные воды холодны и в основном содержат мало минералов. Их химический состав различен и зависит от того, какими горными породами вода протекает. Наиболее излюбленным по вкусу является источник Фердинанда.

72

www.promenada.cz


České lázně

se v nové sezóně

zaměřují na aktivní turisty Trendem v oblasti moderního lázeňství jsou i v letošním roce specializované pobyty. Zaujmout by měly především rodiny s dětmi, milovníky sportu či mladé páry. České lázně tak i v nové sezóně pokračují ve své snaze prezentovat se jako místo silných zážitků - relaxačních, kulturních, ale i gastronomických. Otevření lázeňské sezóny s sebou přináší kromě atraktivních ceremoniálů i nabídku nových pobytů. Ty se soustřeďují na propojení lázeňských procedur s kulturními či sportovními aktivitami. Například v moravských sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves připravili speciální pobyt spojený s tradiční folklorní slavností - Jízdou králů. Gurmány zaujme neobvyklý balíček v teplických lázních, které letos oslavují 860. výročí. V nejstarších českých lázních si budou moci návštěvníci vychutnat místní speciality a pivo. Pobytovou novinku nabízejí i Karlovy Vary se svým konceptem Spa Suites. „Díky sjednocenému léčení získají oba klienti jednoho apartmá větší časové rezervy pro plánování dalších aktivit,“ říká o hlavní výhodě Jindřich Křováček z hotelu Carlsbad Plaza. Koncept Spa Suites je unikátní zejména pro poskytování procedur na jednom místě a v jednom časovém úseku. Oblíbeným doplňkem lázeňských pobytů se stávají především sportovní aktivity. V Jese-

níkách je kromě nordic walkingu populární cykloturistika na známé Rychlebské stezce. Tamní Priessnitzovy léčebné lázně chystají v nové sezóně fitness park, svým návštěvníkům půjčují elektrokola a koloběžky. Na fanoušky sportu a pohybu se zaměřili i v Lázních Luhačovice. Tamní wellness balíček Aktivní dovolená zaznamenal úspěch v soutěži Velká cena cestovního ruchu. Populární golf je součástí nabídky hotelu Esplanade v  Mariánských Lázních. Hotelový portál Tripadvisor zvolil toto zařízení za druhý nejlepší mimopražský hotel pro rok 2014. Kromě aktivní dovolené se české lázně soustředí i na rodinné pobyty. „Většinu atrakcí, stezek a aktivit jsme upravili tak, aby byly příjemným zážitkem i pro rodiny s dětmi,“ říká Lenka Blažková z Resortu Luhačovice, který nedávno otevřel nový zábavní park s lanovou dráhou či lezeckou stěnu. Také léčebna v Jeseníkách vstupuje do nové sezóny se speciálním dětským programem Veselé lázně a s vyhlídkovým vláčkem. Lázeňská zařízení cílí i na svou tradiční klientelu. V hotelu Prezident v Karlových Varech se otvírá nové hydroterapeutické centrum, v Bohdanči pooperační oddělení. Lázně Luhačovice nabízejí pobyt Regenerace zad a kloubů, vítěze soutěže Hit sezóny 2014. Novinky v podobě konopné, kokosové či chmelové kúry přinášejí lázně v Jeseníkách.

Foto CzechTourism - David Marvan

Více tipů na trávení své vysněné dovolené naleznete na www.kudyznudy.cz

www.promenada.cz

73


Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum • www.marianskelazne.cz Hlavní 47, % 354 622 474 Cup Vital • www.cupvital.cz Masarykova 1, % 354 546 211 Marienbad Kur and Spa Hotels, Reiseservice • www.marienbad.cz Masarykova 22, % 354 622 474

Důležitá telefonní čísla

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Night Life

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Hotel Palace Zvon Opera, Hlavní 68, % 354 686 111 Monty, Café Egerländer, Příkrá 218, % 354 619 111 Pueblo Mexicano, Chebská 255, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Spa Hotel Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 112

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 3, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Kasino • Kasino • Casino • Kазино Casino Bellevue, Anglická 281, % 354 628 628

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816 www.mdml.cz Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn Cable Railway • Kанатная дорога, http://leto.snowhill.cz Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 473, % 354 621 111, 606 149 555 Nonstop, Nádražní nám. 283, % 723 240 720

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бесплатный въезд в день приезда и день отъезда. Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 653/1, % 354 624 128 (nonstop)

74

www.promenada.cz


Cestujte

žlutými autobusy

z Karlových Varů do Chebu již od 45 Kč do Prahy již od 130 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Navštivte nás na pobočce: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary

www.studentagency.cz


1 2

3

Na letišti v KV proběhlo testování nového ruského dopravního letadla Suchoj Super Jet 100. • Auf dem Flughafen in Karlsbad fand der Test des neuen russischen Flugzeugs Suchoj Super Jet 100 statt. • Testing of a new Russian plane Suchoj Super Jet 100 took part at the airport in Karlovy Vary. • В карловарском аэропорту прошли испытания нового русского транспортного самолета Сухой Супер Джет 100. Ukázky vítězných děl mezinárodní soutěže mladých sklářů Sanssouci Junior Glass Match jsou k vidění v Sun Gallery ve Spa Resortu Sanssouci v Karlových Varech. • Muster der Werke, die in einem internationalen Wettbewerb junger Glasmacher im Spa Resort Sanssouci in Karlsbad siegten. • Specimens of winning works from an international competition of young glass makers in the Spa Resort Sanssouci in Karlovy Vary. • Образцы премированных работ международного конкурса молодых стеклодувов в карловарском отеле Spa Resort Sanssouci. Mariánskolázeňská Galerie Goethe představila slavnou éru českého filmového plakátu z období 70. a 80. let. • Marienbader Galerie Goethe präsentierte die berühmte Ära des tschechischen Filmposters aus den 1970-er und 1980-er Jahren. • Goethe Gallery in Mariánské Lázně presented the famous era of Czech film poster from the 1970s and 1980s. • Мариансколазеньская Галерея Гeте представила прославленную эру чешского киноплаката 70-х и 80-х лет.

4

V Becherově vile si můžete prohlédnout výstavu připomínající 100 let této zajímavé budovy. A to z pohledu architektonického, památkového i jejího využití v minulosti a dnes. • Besichtigen Sie eine Ausstellung in der Villa Becher, die an 100 Jahre dieses interessanten Gebäudes erinnert. • Go and see an exhibition in Villa Becher, which commemorates 100 years of this interesting building. • В Вилле Бехер осмотрите выставку, посвященную столетию этого оригинального здания.

5

Galerie umění v Karlových Varech vystavila tvorbu Oldřicha Tichého. Umělec maluje „krajiny duše“ s dominantními přírodními znaky a fragmenty. • Die Kunstgalerie in Karlsbad stellte die Werke von Oldřich Tichý aus. • The Art Gallery in Karlovy Vary exhibited works by Oldřich Tichý. • Карловарская Галерея искусств открыла выставку творчества Олдржиха Тихого.

6

Mariánské Lázně investovaly do obnovy parků u hlavní lázeňské kolonády. • Marienbad investierte in die Renovierung von Kurparks in der Nähe der Hauptkolonnade. • Mariánské Lázně invested in the renovation of parks in the neighbourhood of the main colonnade. • Марианские Лазни инвестировали обновление парков у главной колоннады курорта.

1

4 3

2 76

www.promenada.cz

5


7

Lázně Kyselka na Karlovarsku se částečně daří zachránit. První objekt z řady zdevastovaných domů - Stallburg byl slavnostně předán k užívání. • Bad Kyselka wird teilweise erfolgreich gerettet - das erste von der Reihe von baufälligen Gebäuden - Stallburg - wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. • The rescue of Spa Kyselka in the Karlovy Vary region is partly successful - the first from a number of dilapidated houses Stallburg - was opened to the public. • Курорт Киселка в Карловарском районе частично удается возродить. Первый объект из ряда полуразрушенных домов - Штальбург - был торжественно сдан в эксплуатацию.

8

Karlovarský Rotary klub a OS Andělská Hora instalovaly na konci dubna u Goethova pomníku desku s českým překladem německých veršů, která zdobí místo po mnoho let. • Karlsbader Rotary Club brachte am Ende April eine Tafel an das Goethe-Denkmal an. Die Tafel trägt die tschechische Übersetzung von deutschen Versen Goethes, die es jahrelang geschmückt haben. • In late April the Rotary Club in Karlovy Vary put up a tablet with the Czech translation of Goethe’s German verses at the Goethe Monument. They have been decorating the place for years. • В конце апреля Карловарский Ротари Клуб установил у памятника Гeте доску с чешским переводом немецких стихов, многие годы украшавших это место.

9

První číslo letošního ročníku Promenády, které bylo v mnohém přelomové, jsme v dubnu s radostí pokřtili. Zleva: Richard Šmíd, Lenka Andělová, Martin Janouš, Líba Ernestová, Daniel Werner. • Mit Freude tauften wir im April die erste Nummer des diesjährigen Jahrgangs von Promenáda, die in mancher Hinsicht revolutionär war. • In April we had the pleasure to launch the first number of this year’s volume, which was exceptional in many a respect. • В апреле в радостной обстановке состоялась презентация первого номера Променады этого года, ставшего во многом переломным.

Rückblicke

6

Ohlédnutí Looking Back

9

7 8

www.promenada.cz

Foto David Kurc, redakce, archivy letiště, hotelu Spa Resort Sanssouci, Galerie umění KV

Обзор событий

77


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

KEUKENHOF ...voňavá zahrada Evropy

N

ejvětší a nejbarevnější květinový park Evropy se nachází - kde jinde, než v tulipánovém Holandsku. Najdeme ho 35 km jihozápadně od Amsterdamu u malého městečka Lisse. Provozní doba parku je od dubna do září, ale nejvhodnější dobou k  návštěvě je začátek května, kdy kvetou všechny květiny včetně stromů. Do parku se dopravíte autem, nebo lze využít linek autobusů a vlaků z okolních měst. Pro auta je vyhrazeno dobře organizované parkoviště na travnatých plochách vedle parku. Zaplatíte za něj 6 euro, vstupné do zahrad pořídíte za 15 euro. V parku Vás čekají doslova barevné orgie spojené s intenzivní vůní na 32 hektarech, kde každý rok zasadí necelá třicítka zahradníků až sedm milionů voňavých květin. Najdete tu převážně tulipány, krokusy, narcisy, lilie a hyacinty, vysázené do různých barevných vzorů a seskupení. Kombinace, které místní zahradníci každý den dokáží vytvořit, poskytují úžasnou podívanou. V parku se nachází i několik vodních ploch s fontánami, větrnými mlýny či labyrinty vystříhané z keřů. Ve výstavních altánech se každoročně pořádají soutěže a výstavy nejkrásnějších květin. Za hranicemi zahrady se pak můžete kochat neskutečnou podívanou na tulipánová pole a lány, kde z barevných linií přechází zrak a vůni cítíte na stovky metrů daleko. Pokud tedy plánujete navštívit Holandsko, neměli byste barevnou zahradu minout, protože nic podobného jinde v Evropě nenajdete.

78

www.promenada.cz


Keukenhof - a Smelling Garden of Europe The biggest and most colour flower park in Europe can be found - where else than in tulip Holland. It lies 35 kilometres southwest of Amsterdam near the little town of Lisse. The opening hours are from April to September; however, the most suitable time to visit it is early May when all flowers are in bloom and trees in blossom. You can get to the park by car or you can use buses and trains running from nearby towns. There is a big and well- organized car park on the lawns next to the park. You will pay 6 Euros for it; the admission to the park is 15 Euros. Literally a riot of colours together with an intensive sweet smell are waiting for you on 32 hectares, where about thirty gardeners plant almost seven million smelling flowers every year. You will find here mainly tulips, crocuses, narcissuses, lilies and hyacinths which are planted to create different colour patterns and groups. Combinations which local gardeners are able to create every day provide an amazing spectacle. There are also several water reservoirs with fountains, windmills and labyrinths cut out of bushes in the park. Competitions and exhibitions of the most beautiful flowers are annually held in exhibition pavilions. You can also enjoy the unbelievable view of tulip fields behind the borders of the park. The colours will make your eyes nearly jump out of your head and the sweet smell spreads hundreds of metres away. So if you are thinking of visiting Holland, you should not miss the colour garden because you cannot find anything like that in whole Europe.

Кёкенхоф - ароматный парк Европы Самый большой и разноцветный в Европе парк цветов находится нигде иначе, как в Голландии с ее тюльпанами, в 35 километрах юго-западнее Амстердама, в небольшом городке Лиссе. Парк открыт с апреля до сентября, но самым подходящим временем для посещения является начало мая, когда все, включая деревья, цветет. В парк вы отправитесь на машине или местных поездах и автобусах. Для автомобилей устроена хорошо организованная стоянка на газонах около парка. Парковка стоит 6 евро, вход в сады - 15 евро. В парке вас ждет в буквальном смысле слова цветовая вакханалия в сочетании с интенсивными ароматами на 32 гектарах, где каждый год почти тридцать садовников высаживают семь миллионов душистых цветов. Здесь можно найти главным образом тюльпаны, крокусы, нарциссы, лилии и гиацинты, высаженные в различных цветовых гаммах и сочетаниях. Комбинации, которые местные садоводы ежедневно могут сотворить, представляют невероятное зрелище. В парке находятся и несколько водоемов с фонтанами, ветряными мельницами или лабиринтами из подстриженных кустов. В выставочных павильонах ежегодно происходят конкурсы и выставки самых красивых цветов. За границей сада вы можете любоваться невероятным зрелищем тюльпанного поля, где перед глазами сменяются цветные линии, а запах чувствуется за сотни метров. Если вы планируете посетить Голландию, не упустите возможности посетить сад цветов, ибо ничего подобного в Европе не существует.

www.promenada.cz

79


Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura Založeny: roku 1793 dekretem císaře Františka I. Původní název obce Ves císaře Františka byl v roce 1807 přejmenován na Františkovy Lázně. Roku 1865 vyhlášeny městem. Za zakladatele je považován městský lékař dr. Bernard Vincenz Adler (1753-1810) • Správa: město řízeno Městským úřadem • Nadmořská výška: 450 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, sirnoželezitá slatina, národní přírodní rezervace Soos - rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod, bahenními sopkami a křemelinovým štítem. Komorní hůrka - nejmladší činná sopka ve střední Evropě. • Architektonické památky: klasicistní, empírové, historizující, secesní (Karl a Gustav Wiedermannové). V roce 1992 bylo historické jádro Františkových Lázní vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Franzensbad

Eine Stadt, wo Parks mit grünen Bäumen und Blumen ebenso wichtig wie die Architektur sind Gründung: im Jahre 1793 durch das Dekret des Kaisers Franz I. Der ursprüngliche Name der Gemeinde das Dorf des Kaisers Franz wurde im Jahre 1807 geändert und erhielt den Namen Franzensbad. Im Jahre 1865 wurde es zur Stadt erhoben. Für den Gründer der Stadt hält man den Stadtarzt Bernard Vincenz Adler (17531810). • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 450 m ü.d. M. • Klima: rauh, typisch Vorgebirgsklima • Naturrarität: Mineralquellen mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid, Schwefel-Eisen-Torf, das Natur­ schutzgebiet Soos - ein Torfmoor mit zahlreichen Mineralquellen, Sumpfvulkanen und einer Kieselspitze. Kammerbühl (Komorní hůrka) - der jüngste aktive Vulkan in Mitteleuropa. • Architektonische Denkmäler: klassizistische, Empire, Jugendstil- und historisierende (Karl und Gustav Wiedermann). Im Jahre 1992 wurde der historische Kern Franzensbads unter Denkmalschutz gestellt.

Františkovy Lázně

A Town Where Green Parks and Trees and Flowers Are as Important as Architecture Foundation: in 1793 through Emperor František I’s decree. In 1807 the original name of the place Village of Emperor František was changed into Františkovy Lázně. In 1865 it was declared a town. Doctor Bernard Vincenz Adler (1753-1810) is considered to be the founder of the town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 450 meters above sea level. • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions. • Nature rarity: mineral springs with a high amount of carbon dioxide, sulphurous and ferric peat, nature reserve Soos - a peat bog with numerous mineral springs, mud volcanoes and a diatomeous shield. Komorní hůrka - the youngest active volcano in Centre Europe • Architectural sights: classicist, Empire and Art Noveau sights as well as sights from the period of historicism (Karl and Gustav Wiedermann). In the year 1992 the historical nucleus of Františkovy Lázně was declared an urban conservation area.

Франтишковы Лазни

Город-сад, единство природы и архитектуры Основан: в 1793 году декретом императора Франца I. Поселок, первоначально называвшийся Село Императора Франца, в 1807 году переименован на Франтишковы Лазни. В 1865 году поселку присвоен статус города. Его основателем считается городской врач др. Бернард Винценс Адлер (1753-1810). • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 450 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: минеральные источники с высоким содержанием углекислого газа, серно-железистая грязь, национальная природная резервация Соос торфяник с многочисленными источниками минеральных вод, грязевыми вулканами и кремниевым щитом. Камерная горка - самый молодой действующий вулкан в Центральной Европе. • Архитектурные памятники: классицизм, ампир, модерн, историзм (Карл и Густав Видерманы). В 1992 году старинный центр Франтишковых Лазней был объявлен Городской мемориальной резервацией.

80

www.promenada.cz


Družs tevní

raž n

Konečná

Úzká

Bud

ova tels k

í ste

zka

á

Josef I. P

Česká

Gábi

Česká

21 Ná

dr až

Česká

ná ou

An g

a

lic

H Reza

19

František I.

WC

H Centrum

1

ou

Dl

Ruská

H Sevilla

jM

ale

tenisové dvorce

aS

tin pa

ku

ou

přírodní divadlo

11Luisiny lázně

Glauber II

5

7

Máchova

ar

Luisin a Studený

4

á pravoslavný chrám sv. Olgy

Stanislav

2

Savoy H Goethe

Libušina VLL Kijev Společenský H dům

7

náměstí Míru František

Františkův

i

Ida

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

á

Francis H

J.W. Goethe

H Pawlik

H

G

Císařský Aquaforum

Imperial H

Isab

elin

Josef II.

minigolf

ap

rom

Glauber III, IV Nový a Kostelní Dvorana Glauberových pramenů

ená

da

František Josef II.

Dr. B.V. Adler Adler

8-9

1

14-15

11

3

František I.

Nový

10

sk

Ru

Husova

Klára Gonnerová

1

H

á

Divadlo Boženy Němcové

Dr. Adler H Belvedere H

8

5 9

P

4

H Palace

Poštovní G @ H

Rusk

3

Rus

H Monti Spa

H

H Kamenný H Praha dům

P

Luna H H Tři lilie

6

Povýšení sv. Kříže

areál zdraví

zka

Glauber I

6

Zahra

dní

i

17

sk

á

Ru

sk couz

Aladin

5. května

Abbazia

Kollárova

P

D

Sluneční

ALEJE – ZÁTIŠ

Městský úřad

Francouzská

Dr. Pohoreckého

P

Evangelický Fran

k Městské m muzeum r. Ši

Labutí jezírko

e

j Ale

Nádražní ste

Dl

Metropol H H Melodie

H Bajkal Erika H

Boženy Němcové

ick

P

Relax

cká

@

Slatinný p.

ády

ri Ame

Lid

ick

zahr. osada

arm

Rossini

Jiráskova

P

cká

Čs.

Františkovy Lázně

WC

á

Ang li

Three

P

Lid

P

Relax

Ze le

Va n

rk a P

Čs. a

Aleje

z

P

y

rmád

P

P

Školní

a

Národní

la Č apk

á

ezí

Villa Altona

Mariot H ZUŠ

ču

Uj

Kar

rov a

ns

áre

n Ply

Du

ho vá

DOLNÍ LOMANY

á

ste

k parking a sever

sk Če

E49

žní

P

lní

vá ájo

stavebniny

Bezručova

Villa P Appartements

dra

M

P

Ško

luk

Otakara Březiny

Májová

vá ájo

Ko me nsk éh o

aČ ec ha

M

Františkolázeňská výtopna

Žírov ická

Lidl

Luční

Žižkova

ádnic

á

Májová

Sv ato p

Brig

Žiž ko va

Táborská

No vá Husitská

Nád

ická

lic

nick

r Ame

vá lo Vi

An g

Žírovická

VL uk á do va tel s

ans

Solný

13 18

5.

kv ět

Františkovy Lázně Aquaforum

na

Císařské lázně

12

Kolonáda Solný Marian a Luční pramen

Dětská gyn. léčebna

P

12

Luční

P

Slepá

e Ch H Diana

Železnatý

Lesn í

21

í

Klosterm

Jeze

Na Vrchu

Jezerní rní

í Lesn

á Příčn

Mokrá

annova

Francis H Palace

Jezerní

zahr. osada

Komorní

Slat

inný

P

P

Slatina Apartments

Chebská

SLATINA

Štěpánka

p. Natálie

ách

22

13

20

rozhledna Salingburg

á

H Pyramida

H Pyramida II.

ova

ann

rm

ste

Klo

Nezvalova

sk Cheb

K

va nno

rma

Žo

2

P

H Hubert

e lost

Caltellieri

H Klíma

V Břízk

a

Palliardi

16

Sanatorium H Dr. Peták

bs

P

H Bohemia

Slatinné lázně

Les n

P

parking - jih

zahr. osada

i

Pod Lipam

10

Polní

á

dež

W ol ke ra o íh

Lom

Mlá

Bu

Jiř

Větr ná h ůrka lick

rn

An g

ic er Am

Skřivánčí

t Vě

zerní

rk a

ch

Dr už st ev

sv. Jakub

Žírovická

Dru

rní

Nerud ova

Ho

á

2

HORNÍ LOMANY

ric

žste vní

Am e

www.promenada.cz

81


3

4

5

6

7

8

9

10

1 Kostel Povýšení sv. Kříže • Kirche der Erhöhung des Hlg. Kreu-

zes • Raising of St Cross Church • Храм Воздвижения Креста Господня (1819), Ruská ulice. Fresky v interiéru jsou dílem malíře Kandlera. Stavba patří k nejkrásnějším empírovým církevním stavbám v Čechách. • Fresken im Interieur sind das Werk des Malers Kandler. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchenbauten im Empirestil in Böhmen. • Frescoes in the interior are the work of the painter Kandler. The building ranks as one of the most beautiful church buildings in the Empire style in Bohemia. • Фрески в интерьере работы художника Кандлера. Здание принадлежит к самым красивым ампирным постройкам в Чехии.

4 Pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louisen-Quelle •

5 6

2 Jezdecká socha císaře Františka I. • Reiterstatue des Kaisers

Franz I. • The Statue of the Emperor Franz I on a Horseback Конная статуя императора Франца I, Městské sady. Odlitek podle originálu, odhalen v roce 2002. • Abguss vom Original, enthüllt im Jahre 2002. • A cast from the original, unveiled in 2002. • Отлита с оригинала, памятник открыт в 2002 году.

3 Divadlo Boženy Němcové • Božena Němcová-Theater • Bo-

žena Němcová Theatre • Театр имени Божены Немцовой (1928, arch. A. Payr), Ruská 16. Technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco • Ein technisch moderner Bau mit einem neoklassizistischen Aussehen und Interieur mit dekorativen Elementen im Art Deco Stil • A modern building of a neo-classicist appearance and an interior with decorative elements in the Art Deco style • Здание в духе неоклассицизма, интерьер с декоративными элементами в стиле art deco.

7 8

9 Pavilon Františkova pramene • Pavillon der Franzensquelle P­ avilion of the Louise Spring • Павильон источника Луизы Pavilion of the František Spring • Павильон источника (1826), Luisiny lázně. Empírová elipsovitá stavba • Ein elliptischer Франца (1832) ­Empirebau • An elliptic building in the Empire style • Эллипсоидное здание в стиле ампир. 10 Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников Luisiny lázně • Louise-Bad • Louise Spa Building • Лечебница (1929, arch. E. Engelhardt) Луизы (1840), Máchova ulice 11 Aquaforum (2005, arch. V. Syrový), ulice 5. května. Komplex s  bazény • Společenský dům • Gesellschaftshaus • Social House • Общест­ Komplex mit Bädern • A complex with swimming pools • Комплекс с басвенный дом (1793-5, arch. T. Gruber, J. Rothhesel), Národní třída. Klasiсейнами. cistní stavba, součástí komplexu je Velký sál Společenského domu (1877, arch. G. Wiedermann), reprezentativní novorenesanční stavba. • Ein klassizistischer 12 Císařské lázně • Kaiserbad • Emperor’s  Spa Building Bau, ein Teil des Komplexes ist der Grosse Saal des Gesellschaftshauses, ein Императорская лечебница (1880, G. Wiedermann), Novorenesanční prächtiger Neurenaissance-Bau. • A  classicist building, part of the complex stavba • Neurenaissance-Bau • A Neo-Renaissance building • Здание в стиле is the Big Hall of the Social House, an impressive neo-Renaissance buildнео-Ренессанс. ing. • Комплекс классицистических зданий, частью которого является Большой зал Общественного дома, репрезентативное здание в стиле 13 Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salzнео-Ренессанс. und Wiesenquelle • The Meadow and Salty Springs Colonnade • Колоннада Соленого и Лугового источников (1843, Nová kolonáda • Neue Kolonnade • New Colonnade • Новая F. Filous). Reprezentativní klasicistní stavba • Ein prächtiger klassizistischer Bau • колоннада (1912, arch. G. Wiedermann) An impressive classicist building • Репрезентативное классицистическое здание. Plynové lázně • Gasbad • Gas Spa Building • Газолечебница (1912, arch. G. Wiedermann), náměstí Míru

12

Foto David Kurc

11

82

www.promenada.cz

13


Lenka Andělová

K lázeňské léčbě patří František Soška nahého chlapce, sedícího na kouli, patří k symbolům Františkových Lázní. Provází ho už několik desetiletí pověst o zázračné léčivé síle: žena, která si na Františka sáhne, brzy otěhotní. Ryba v rukou Františka symbolizuje plodnost. Vycházky k bronzovému Frantíkovi, který zdobí park u Františkova pramene, se tak staly součástí léčebného pobytu mnoha žen. Původní soška chebského sochaře Adolfa Mayerla stála od roku 1923 před Společenským domem. Ta je uložena v městském muzeu, kde si ji můžete prohlédnout. V parku dnes stojí už třetí napodobenina, od autorů Ledra a Kozáka.

Zur Badebehandlung gehört auch Franz Die kleine Statue eines kleinen nackten Jungen, der auf einer Kugel sitzt, gehört zu Symbolen Franzensbads. Jahrzehntelang begleitet sie eine Sage über die wunderwirkende Heilkraft: die Frau, die Franz anrührt, wird bald schwanger. Der Fisch in den Händen von Franz symbolisiert die Fruchtbarkeit. Spaziergänge zur Bronzestatue Franzens, die den Park bei der Franzensquelle schmückt, wurden zum Teil der Kur vieler Frauen. Die ursprüngliche Statue des Bildhauers Adolf Mayerl aus Eger stand vom Jahre 1923 vor dem Gesellschaftshaus. Sie wird im städtischen Museum aufbewahrt, wo Sie sie besichtigen können. Im Park steht heute ihre dritte Kopie, das Werk der Künstler Ledr und Kozák.

Frankie is Part of Spa Treatment The small statue of a naked boy who sits on a ball ranks as one of the symbols of Františkovy Lázně. It has been connected with a legend about curative power for decades: the woman, who will touch Frankie, will become pregnant soon. The fish in Frankie’s hand symbolizes fertility. Walks to Frankie in the park near the František Spring have become parts of spa stays of lots of women. From the year 1923 the original statue by the sculptor Adolf Mayerl from Cheb stood in front of the Social House. Today it is kept in the municipal museum where you can see it. The statue in the park by Ledr and Kozák has been the third copy of the original work.

И Франтишек имеет самое прямое отношение к курортному лечению Фигура голого мальчика, сидящего на шаре, - один из символов Франтишковых Лазней. Уже несколько десятилетий существует легенда о его чудесной исцеляющей силе: стоит женщине хотя бы раз дотронуться до Франтишека, как она вскоре забеременеет. Рыба в руке Франтишека символизирует плодность. Прогулки к бронзовому мальчику, украшающему парк у источника Франтишека, стали для многих женщин правилом в дни, проведенные на курорте. Первая фигурка работы хебского скульптора Aдольфа Майерля с 1923 года стояла перед Общественным домом. Сейчас ее можно увидеть в городском музее. А в парке стоит уже третья по счету скульптура чудо-мальчика.

www.promenada.cz

83


Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Město s bohatou historií, ležící v malebném údolí na úpatí Krušných hor Založen: roku 1516 Štěpánem Šlikem na místě osady Konradsgrűn. Roku 1520 osada povýšena králem Ludvíkem na svobodné a královské město. • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-750 m n.m. • Přírodní rarita: termální podzemní prameny obsahující přírodní radioaktivní plyn radon, v minulosti výskyt uranové rudy, stříbra • Architektonické památky: pozdně gotické, renesanční.

Joachimsthal

Die Stadt mit einer ereignisreichen Historie, die im malerischen Tal am Fusse des Erzgebirges liegt Gründung: im Jahre 1516 durch Stephan Schlick an Stelle der Siedlung Konradsgrün. Im Jahre 1520 wurde die Siedlung durch den König Ludvík zu einer freien Königsstadt erhoben. • Verwaltung: durch des Stadtamt • Seehöhe: 560-750 m ü.d.M. • Naturrarität: unterirdische Thermalquellen, die das radioaktive Naturgas Radon erhalten, in der Vergangenheit Silber- und Uranerzlager • Architektonische Denkmäler: spätgotische, Renaissance.

Jáchymov

A Town with an Eventful History Lying in a Picturesque Valley at the Foot of the Ore Mountains Foundation: in 1516 by Štěpán Šlik in place of the settlement Konradsgrün. In the year 1520 King Ludvík raised the settlement to a free and royal town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-750 metres above sea level • Nature rarity: thermal underground springs whose water contains natural radioactive gas radon, in the past deposits of the uranium ore and silver • Architectural sights: late gothic, Renaissance.

Яхимов Рудных гор

Основан: в 1516 году Штефаном Шликом на месте селения Конрадсгрюн. В 1520 году указом короля Людвига селение получило статус вольного королевского города. • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 560-750 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: термальные подземные источники, содержащие природный радиоактивный газ радон, в прошлом залежи урановой руды, серебра • Архитектурные памятники: поздней готики, Ренессанса.

84

www.promenada.cz

Foto archiv Léčebných lázní Jáchymov

Город богатый историческими событиями, лежащий в живописной долине у подножья


Jáchymov

Jednička mezi radonovými lázněmi světa

R

oku 1906 vznikly v Jáchymově první radonové

Jáchymov Number One among Radon Spa Towns in the World

Яхимов Самый знаменитый радоновый курорт

hují radon, přírodní radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, který

The first radon baths came into being in Jáchymov in 1906. The first

В 1906 году в Яхимове возник первый в мире радоновый

je původcem onoho léčivého účinku. Dnes jsou koupele zákla-

people who noticed the curative effects of water from the mines of

курорт. Лечебное воздействие воды из яхимовских шахт

dem jedinečné jáchymovské radonové terapie. Obavy z nežádou-

Jáchymov were miners. A bath in radon water brought them relief

впервые заметили горняки. Купание в ней уменьшало боли

cích vlivů nejsou nutné: po dvaceti minutách se z těla uvolní po-

from pains in joints. Later scientific measurements proved that

в суставах. Позднее научные исследования подтвердили

lovina záření a po několika hodinách vyprchá úplně. Radonová

underground water contained radon, a natural radioactive gas

наличие радона в подземных источниках. Именно этот при-

terapie m.j. stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, posiluje

without any smell or colour which caused the curative effect. Today

родный радиоактивный газ без цвета и запаха является

imunitní systém, působí protizánětlivě. Výrazně zmenšuje boles-

baths are the basis of the unique radon therapy of Jáchymov.

источником этого лечебного воздействия. Сегодня радоно-

ti, zvyšuje pohybové schopnosti a tím zlepšuje kvalitu života.

You do not have to worry about possible harmful effects, after

вые ванны являются основой уникальной яхимовской радо-

twenty minutes a half of radiation disappears from your body and

нотерапии. Опасения от нежелательного воздействия на-

after a few hours it is away completely. Apart from other things,

прасны, через двадцать минут после процедуры из тела ис-

the radon therapy stimulates “repairing“ processes in the nuclei of

чезает половина радиации, а через несколько часов и вовсе

cells, strengthens the immune system and has an anti-inflamma-

исчезает. Радоновая терапия, кроме прочего, стимулирует

tory effect. It lessens pains, improves locomotive abilities and, as

восстановительные процессы в ядрах клеток тела, усилива-

a result of it, the quality of life.

ет иммунную систему, имеет противовоспалительное воз-

lázně na světě. Léčivých účinků vody z jáchymovských dolů si poprvé všimli horníci. Koupel v  ní jim přinášela úlevu od bolestí kloubů.

Pozdější vědecká měření potvrdila, že podzemní prameny obsa-

Joachimsthal Nummer eins unter Radonbädern in der Welt Im Jahre 1906 entstanden in Joachimsthal die ersten Radonbäder in der Welt. Bergleute waren die ersten, die Heilwirkungen des Wassers aus Joachimsthaler Gruben bemerkten. Das Bad in diesem

действие. Значительно уменьшает боли, повышает двигательные способности, чем улучшает качество жизни.

Wasser brachte ihnen Linderung der Schmerzen in Gelenken. Spätere wissenschaftliche Messungen bestätigten, dass die unterirdischen Quellen Radon enthalten, ein radioaktives Naturgas ohne Farbe und Geruch, das für den Heileffekt verantwortlich ist. Heute sind diese Bäder die Basis der einzigartigen Joachimsthaler RadonTherapie. Vor unerwünschten Einflüssen brauchen Sie keine Angst zu haben - nach zwanzig Minuten verschwindet aus dem Körper eine Hälfte der Strahlung und nach einigen Stunden ist sie völlig weg. Die Radon-Therapie stimuliert u.a. „Verbesserungsprozesse“ in Zellkernen, verstärkt das Immunitätssystem und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Sie lindert wesentlich Schmerzen, erhöht die Bewegungsfähigkeiten und dadurch verbessert sie die Qualität des Lebens.

Prameny • Quellen • Springs • Источники Curie 29 °C, 26 l/min, ☼ 5 kBq/l C1 29 °C, 30 l/min, ☼ 11 kBq/l Běhounek 37 °C, 285 l/min, ☼ 9 kBq/l Agricola 28 °C, 6 l/min, ☼ 23 kBq/l ☼ obsah radonu • Radongehalt • amount of radon • содержание радона Prameny jsou jímány z dolu Svornost z hloubky 500 m. Ke koupelím je využívána směs všech čtyř pramenů. • Minerallwasser aus den Quellen wird in der Grube Svornost in der Tiefe von 500 Meters aufgefangen. Zu Bädern benutzt man eine MineralwasserMischung von allen vier Quellen. • Mineral water from the springs is collected in the mine Svornost at a depth of 500 metres. A mixture of mineral water from all four springs is used for baths. • Источники уловлены в шахте Сплоченность на глубине 500 метров. В водных процедурах используется смесь воды из всех четырех источников. www.promenada.cz

85


2

Bratr stv

í

1

rmád y

Hornické náměstí

Bratr

ství

Šaf

sv. Jáchym

Na Svo r no sti

6

Stráž

Va le

ch

důl Bratrství

P

4

ův vrch

Bezruč

Na

va ko

aří

va esio Math

3

důl Svornost

Na

Va le

ch

5i

Nad Bratrstvím ch

Vale Na

městský úřad

va ko

h

ch vr

ás Jir

vrc

N ny že Bo

H

7

Jánská kaple

Jánský vrch

9

Jáchymov

ova

hasiči

ch ký

ls ke

líčk

Du

Hav

da

tří

Na Slovanech

a ov

va Slo

domov důchodců

Na Klobouku op

Na

h nec

K Lanovc e

išt ě Hr ad

a ov

evangelický kostel

k Pro

8

vé co

vn co

in

ěm

M

op

N ny že Bo

í

důl Josef

ok Pr

ická

vní Minco

Horn

iště

Hrad

K Lanov ce

vé co

ěm

1

ský

Ján

náměstí Republiky

ns Já

va íko

js Svo

ř fa

ko va

potok

Ša

ní ov nc ta Mi ces va íko í rad dh Po

Jir ás

Klínoveký

Čs. a

2

lech Na Va

a esiov Math

třída

Na Svornosti

BOŽÍ DAR

di hr Bo žen yN

ěm

Ha vlíč

kov a

á

ick

á

Du

ke ls

ký ch

ano vce Hu

hr di

sov a

Špitální kostelík

Husova Dagmar H

Lid

ick

Lip

Žižkova

Husova

o

sk

or

loh

da

á

nic

Pa la

tří ckého da Du ke ls

ký ch

Lid

ick

kéh

10

Komenského

tří

Lid

co vé

KL

a

Pala c

kv ětn

ovc e

a kov

5.

KL an

vlíč Ha

H

hrd

o ckéhLS Curie Pala

inů

H

H

á

Praha

H

Lužice II kulturní dům

Agrikolovo náměstí

11

P

H LS Akademik

25

ka

ova Štěp

LS Radium Palace

Lázeňský vrch

OSTROV KARLOVY VARY

Smetan

P

www.promenada.cz

sk

r va rlo

Ka

86

ova

H

a ov ák oř Dv

12 Stříbrný vrch

v ko

ořá Dv

Mánesova

Jitřenka

H

LC Agricola

asary

H

a ov

ák oř Dv

H

s var rlo

H

Dalibor

T. G. M

4

Ka

á

U Sjezdovky

ick

Lid

3

Lidic

Běhounek

á

H

ch

i Fib

koupaliště


5

7

9

8

3 Kostel sv. Jáchyma • Kirche Hlg. Joachim • St Jáchym Church

Храм св. Иоакима (1534-1540), nám. Republiky. Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů • Spätgotischer Monumentalbau • A late gothic building of monumental size • Позднеготическое монументальное здание.

4 Královská mincovna • Königsmünzhaus • Royal Mint • Коро­

св. Анны (18. stol.), nám. Republiky. левский монетный двор (1534), nám. Republiky. Stavba zbudována Ferdinandem I., nyní je zde muzeum. • Gebaut unter Ferdinand I., heute 10 Špitální kostelík • Spitalkirche • Hospital church • Малый ein Museum. • Built by the rule of Ferdinand  I., today a  museum. • Дом, госпитальный костел (1520), Bělohorská ulice. Nejstarší stavební построенный Фердинандом I, ныне в нем находится музей. památka města, která si zachovala původní vzhled. • Das älteste Baudenkmal in der Stadt, das sich das ursprüngliche Aussehen erhielt. • The oldest 5 Radnice • Rathaus • Town Hall • Ратуша (1540-44), nám. Republiarchitectural monument in the town which has preserved its original apky 1. Původně dům patřící zakladatelům města - rodině Šlikových • Das Haus pearance. • Старейший памятник градостроительства, сохранивший gehörte ursprünglich den Gründern der Stadt, der Familie Šlik • The house первоначальный облик. was originally owned by the founders of the town, the Šlik family • Дом первоначально принадлежал семейству Шликов - основателям города. 11 Kaple sv. Barbory • Kapelle Hlg. Barbora • St Barbora Chapel Часовня св. Варвары (18. stol.), nad Agricolovým nám. Postavena 6 Barokní sousoší Nejsvětější trojice • Barock-Statuengruppe z podnětu horníků a hutníků • Gebaut aus Initiative der Bergleute und Hütder Dreifaltigkeit • Baroque Sculptural Group of the Trinity tenarbeiter • Its construction was initiated by miners and metallurgists • Барочная скульптурная группа Пресвятой Троицы (1703), Поставлена по инициативе горняков и металлургов. před kostelem sv. Jáchyma 12 Lázeňský hotel Radium Palace • Kurhotel Radium Palace 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého • Kapelle Hlg. Johannes von Spa Hotel Radium Palace • Курортный отель Радиум Палас Nepomuk • St Jan Nepomucký Chapel • Часовня св. Иоанна (1912), T.G. Masaryka 413. Непомука (18. stol.), Jánský vrch.

1 Šlikovský hrad Freudenstein • Burg Freudenstein der Familie

Schlick • The Freudenstein Castle of the Šlik Family • Шликовский замок Фройденштейн (1516), vrch nad mincovnou. Zřícenina pozdně gotického hradu, místo ražby prvních jáchymovských stříbrných mincí • Die Ruine einer spätgotischen Burg, wo die ersten Joachimsthaler Silbermünzen geprägt wurden • A ruin of a late gothic castle, the place where the first silver coins of Jáchymov were minted • Руины позднеготического замка, место чеканки первых яхимовских серебряных монет.

8 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

2 Důl Svornost • Grube Eintracht • Mine Svornost • Шахта

Евангелический костел (1904), Mincovní 681. Uvnitř stavby pamětní síň J. Mathesia • Im Interieur befindet sich die J. Mathesius-Gedenkhalle • J. Mathesius Memorial Hall in the building • Внутри здания мемориальный зал И. Матезиуса.

Единение (1529), vrchy nad městem. Nejstarší jáchymovský důl na stříbro a nejstarší světový důl na uran • Die älteste Joachimsthaler Silbergrube und das älteste Uranbergwerk in der Welt • The oldest silver mine of Jáchymov and the oldest uranium mine in the world • Самая старая яхимовская шахта добычи серебра и старейший в мире урановый рудник.

11

12

Foto David Kurc

10

9 Kaple sv. Anny • Kapelle Hlg. Anna • St Anna Chapel • Часовня

www.promenada.cz

87


Navštivte

Besuchen Sie • Come and See • Посетите Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 1.5. čt, Brány památek dokořán • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 9.7., Krajiny jenom tušené - Zdeněk Hajný - obrazy.

Cheb • chebské kostely 23.5. pá 19 hod., Noc kostelů, prohlídky, koncerty, divadla ad. • nám. krále Jiřího z Poděbrad 24.5. so 14 hod., Špalíček Fest, koncerty. • muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 15.6., Archeologie bez hranic, Slované v Horní Falci a na Chebsku. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická ­vizualizace historických vývojových fází hradu. 31.5. so 17 hod., Sherlock Holmes: Skandál v Chebu, Západočeské divadlo Cheb. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 15.6., Brutalismus Emila Filly - obrazy. do 15.6., Karel Černý - Námořník (1949). do 28.9., Petr Šmalec - ilustrace. 1.5.-15.6., Krajina zevnitř - Vladimír Hanuš - obrazy. 1.5.-15.6., Den, kdy sníh padal na hořící pole Jiří Černický - obrazy. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 2.5.-30.6., Obrazy z Itálie - Giuliano Collini - fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 3.5. so 19 hod., 6.5. út 17 hod., 8.5. čt 19 hod., 15.5. čt 17 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 10.5. so 19 hod., K. Sidon: Shapira, o vlastní identitě. 11.5. ne 16 hod., J. Janků: Prokletí rodu Baskervillů, parodie na Sherlocka Holmese. 13., 27.5. út 19 hod., Divotvorný hrnec, americký muzikál. 21.5. st 19 hod., W. Shakespeare: Sen čarovné noci, klasická komedie. 30.5. pá 19 hod., P. Abraham: Moje hra, Divadlo Kalich Praha. 31.5. so 19 hod., J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená procházka, ­legendární jazzová opera. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 10.5. so 12.30 hod., Cena města Chebu, soutěž v tanečním sportu. 16.-17.5. pá-so, Free Fler Market 23.5. pá 21 hod., Freedom Session, DJs.

88

www.promenada.cz

Jáchymov

Sokolov

• Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 10.5.-8.6., Krušné hory na starých pohlednicích • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, prohlídková trasa.

• muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 22.6., Šaty dělají (pra)člověka - historie odívání. do 31.8., 1. světová válka • Městské divadlo 6.5. út 19 hod., M. Twain: Vdovou proti své vůli, Studio Ypsilon Praha. 14.5. st 19 hod., Vražda v salonním coupé, Divadlo Járy Cimrmana. 23.5. pá 18 hod., Street Dance Show 30.5. pá 19 hod., K. Magnusson: Kutloch aneb I muži mají své dny, Studio Dva Praha. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 14.5., Ve službách divadla - Miroslav Melena - architekt, scénograf. 19.5.-5.6., Jordan Tenčev - obrazy, plastiky. 23.5. pá 19-24 hod., Noc kostelů

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 17.5. so, Tradiční řemesla

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 9.5. pá 20 hod., Doors Revival, Led Zeppelin Southern Revival, koncert. 23.5. pá 20 hod., Garage & Tony Ducháček, Houpací Koně, koncert. 24.5. so 18 hod., Skandál v Lokti, Divadelní studio Reneta Cheb. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. do 4.5., Karel Havlík - knižní vazby. • Amfiteátr, % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz 23.5. pá 18 hod., Mig 21, Wohnout, Vypsaná fixa, koncert. 24.5. so 20 hod., Genesis Classic - Ray Wilson & Quintett (GB), koncert. 30.5. pá 20 hod., Miro Žbirka, The Backwards, koncert.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz Etnografie, intarzovaný nábytek, Chebský kat Karl Huss, Smrt Valdštejna, stálé expozice. do 1.6., Barevnost života - Věra Klucká - obrazy.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.

Valeč • Zámek, centrum obce 16.-18.5. pá-ne, Slavnosti květů

Slavnosti květů

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 15.6., Svatopluk Klimeš - propalované kresby, akce, instalace. do 15.6., Jan Knap - obrazy, akvarely. do 15.6., Vary(i)ace - Stanislav Kožený - portrétní fotografie osobností Karlovarska. 10.5. so 13-18 hod., Oheň - Světlo - Alchymie, zahradní slavnost, tvůrčí dílny, ohňová show. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 1.5. čt, 60 let DK Ostrov 26.5. po 19.30 hod., Kamil Střihavka, koncert. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 1.-30.5., Obrazy duše - Josef Fousek - fotografie. • Mírové nám., klášterní zahrada, zámecký park 9.-10.5. pá-so, Ostrovské slavnosti, hudební festival ad. • kostel Zvěstování Panny Marie 1.5. čt 20 hod., Karlovarský symfonický orchestr, koncert. 20.5.-22.6., Skrytá krása minerálů, výstava.

Rozkvetlé stráně v okolí Valče symbolizuji každoročně jaro. ­Přestože třešně již dávno stihly odkvést a po květu jsou i některé jabloně, Valeč rozkvete třetí květnový víkend podruhé. Slavnosti květů budou v romantickém prostředí barokního městečka ještě slavnostnější, neboť Valeč si letos připomíná 500. výročí jmeno­ vání městečkem.


Hrady a zámky Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Burgen und Schlösser | Castles and Chateaus | Крепости и замки Hrad Seeberg % 354 595 360 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Chebský hrad % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz TOV MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

KRASLICE ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, • www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580 • www.abertamy.eu

Aš, Hlavní 23, % 702 414 711 • www.info-as.cz Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116 • www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007 • www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170 • www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768 • www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 656 436 • www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205 • www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302 • www.tic.cheb.cz Chodov, nám. Míru 39, % 352 352 260 • www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128 • www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328 • www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766 • www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271 • www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123 • www.loket.cz

Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474 • www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135 • www.nejdek.cz Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101 • www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511 • www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522 • www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521 • www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 491 • www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882 • www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628 • www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729 • www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 66, % 353 392 207 • www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431 • www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187 • www.zlutice.cz www.promenada.cz

89


www.utopia-jewels.com


C E L

W E N

L O C

HOTEL CARLSBAD PLAZA, MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 25, KARLOVY VARY, BOUTIQUE PLAZA, TEL.: +420 - 353 972 425

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

N O TI

Profile for SPA publishing

Promenáda 0514  

PROMENÁDA - Váš partner v lázních již 23 let To podstatné z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní a Jáchymova PROMENÁDA -...

Promenáda 0514  

PROMENÁDA - Váš partner v lázních již 23 let To podstatné z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní a Jáchymova PROMENÁDA -...

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded