__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÁRODNÍ DŮM SE VRACÍ CENA PRO NEJHEZČÍ KLOBOUK PREIS FÜR DEN BESTEN HUT

OPTIMÁLNÍ DÉLKA LÁZEŇSKÉ LÉČBY OПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

RÁJ NA ZEMI PARADISE ON EARTH

GOLFOVÝ TALENT Z KARLOVÝCH VARŮ GOLF TALENT FROM KARLOVY VARY

Česky I Deutsch I English I По-русски

4/2015

PROMENÁDA


Starรก Louka 50/72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com | tel: +420 353 222 424


EDITORIAL

Lázně potřebujeme od určitého věku všichni. A nemusíme být zrovna po operaci, nebo se blížit věku prarodičů. Běžný shon současného života, stres, nevhodná strava, nedostatek pohybu, narušené životní prostředí, to už je dost pádných důvodů k tomu - něco prospěšného pro tělo udělat. Jenže ruku na srdce: děláme jen málo. A platí to o to víc pro nás, kdo žijeme v lázeňském městě, které oplývá léčivými prameny. Kdo z nás tohoto přírodního bohatství opravdu využívá? Nabízí se pořekadlo o kovářově kobyle... Ti, kdo jsou ochotni cestovat kvůli léčivým účinkům minerálních vod přes půl republiky či dokonce přes půl Evropy, nás nechápou: „Vždyť ten vzácný přírodní poklad máte doslova za rohem, po celý rok a zadarmo!“ Vám, vzorným lázeňským hostům, přinášíme letos seriál o lázeňských procedurách. Začínáme radou, jak dlouho je vhodné pobýt v lázních, abyste docílili žádoucího zdravotního efektu. V dalších číslech Promenády se dozvíte víc např. o pitné kúře či nejrůznějších masážích a koupelích. A pokud náš seriál přiměje byť jednu „kovářovu kobylu“ k tomu, že si po práci dojde vypít ten svůj pramen, má to smysl. Už v květnu se dočtete, které prameny jsou vhodné pro tu kterou zažívací obtíž. Lenka Andělová

(c)(R) Spa Publishing, s.r.o. Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA informační měsíčník pro Karlovarský kraj duben 2015 Soukromý nezávislý časopis, 24 roč. (duben-prosinec) 205 číslo celkem / 1. číslo v roce 2015 Redakční uzávěrka 16.3. Toto číslo vychází 30.3. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 RADAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein.

Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion.

ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství či pořadatelů. Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč

Уважаемые гости! Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz

4

WWW.PROMENADA.CZ

facebook.com/casopispromenada

Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

12-13

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 12-13 Optimální délka lázeňské léčby • Wie lang sollte optimal eine Kur sein? • Optimal Lengths of Spa Treatment • Oптимальная продолжительность курортного лечения 14-15 Národní dům se vrací • Nationalhaus kehrt zurück • The National House is Returning • Народный дом возвращается 16-17 Dostih, kterému vládnou klobouky • Pferderennen, das Hüte ­beherrschen • A Race Dominated by Hats • Бега под властью шляп 18-19 Gustav Becher se vrátil • Gustav Becher kehrte zurück • Gustav Becher Has Returned • Густав Бехер вернулся

16-17

20 Blanenský pavilon • Pavillon Blanenský • Blanenský Pavilion • Бланенский павильон 21 Mozaika • Mosaik • Mosaic • Moзаика 22-24 Tekutý poklad na hradě Bečov • Der flüssige Schatz in der Burg in Bečov • A Liquid Treasure at the Castle and Palace in Bečov • Жидкий клад в замке Бечов 26-28 Vítek Novák - Chci být nejlepší na světě • I Want to Be the Best in the World • Витек Новак - Хочу быть лучшим в мире 30-31 Dominikánská republika - ráj na zemi? • The Dominican Republic a Paradise on Earth? • Доминиканская Республика - рай на земле? 32

Antonius a Kleopatra na scéně karlovarského divadla

50-51 Fotografická soutěž v Mariánských Lázních • Siegesfotografie • A Winning Photograph • Победившая фотография 6-43

Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары

32 Divadlo • Theater • Theatre • Театр

20

34-35 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 36 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 37 Muzea • Museen • Museums • Музеи 38 Kluby • Clubs 38 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 39 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 40 Sport • Спорт 41-43 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 46-55 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 52 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 52 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 52 Muzea • Museen • Museums • Музеи 53 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 53 Kino • Kino • Cinema • Кино 53 Sport • Спорт 54-55 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 56 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 57

Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

30-31


Foto Líba Ernestová, www.kvpoint.cz, databanka Karlovarského kraje - Petr Lněnička

Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice

Založeno: kolem roku 1350 Karlem IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a H. Helmer) a secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag • Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

www.karlovyvary.cz 6

WWW.PROMENADA.CZ

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo крaя • Рacпoлoжeн: у зaпaднoй грaницы Чешской рecпублики, в 125 км oт Прaги • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и Г. Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.


Prameny Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser ­ be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии ­изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях.

Alžbětiny lázně, Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkovskij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Moskevský dvůr, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Praga, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Windsor, Zámecké lázně

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2

Pramen Karla IV. Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3

Dolní Zámecký pramen Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница - 57,1 °C; 4,8 l/min

4

Horní Zámecký pramen Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей - 53,6 °C; 1,1 l/min

5

Tržní pramen Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6

Mlýnský pramen Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7

Rusalčin pramen Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8

Pramen knížete Václava I, II Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9

Libušin pramen Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10

Skalní pramen Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады - 44,1 °C; 1 l/min

11

Pramen Svoboda Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12

Sadový pramen Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14

Pramen Štěpánka Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд - 14,4 °C; 0,4 l/min

15

Hadí pramen Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16

Železnatý pramen Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника - 14,3 °C; 2,1 l/min

CZ DE EN RU

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C). 8

WWW.PROMENADA.CZ


Foto CzechTourism – Česká produkční s.r.o

Klasické karlovarské indikace Vzhledem k vlastnostem a složení pramenů jsou hlavními indikacemi pro léčení v Karlových Varech onemocnění trávicího traktu (choroby žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, choroby střev) a metabolické poruchy (diabetes, dna, obezita, vysoký cholesterol). Dále se tu léčí též onemocnění pohybového aparátu, onemocnění dýchací soustavy na alergickém podkladě a doléčují se zde stavy po onkologických onemocněních. Komplexní léčba zahrnuje kromě pitné kúry i pohybovou aktivitu, dodržování dietních doporučení a využití balneologických, rehabilitačních a fyziatrických metod. Vřídelní voda a další karlovarské prameny jsou svým složením a účinky jediné na světě. Proto je karlovarská lázeňská léčba zcela unikátní.

Klassische Karlsbader Indikationen Hinsichtlich der Eigenschaften und der Zusammensetzung der Quellen sind die Hauptindikationen für eine Kur in Karlsbad Erkrankungen des Verdauungsapparats (Krankheiten des Magens, der Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Därme) und metabolische Stö­run­gen (Zucker­ krank­heit, Gicht, Fettleibigkeit, hoher Cho­les­te­rol­spiegel). Weiter werden in Karlsbad auch Erkrankungen des Bewegungs­apparats und ­aller­gische Erkrankungen der Atemwege behandelt. Es werden hier auch onkologi­ sche Patienten nachbe­handelt. Eine komplexe Behandlung schliesst in sich neben der Trinkkur auch viel Bewegung, Diät und die Ausnutzung von balneologischen, Rehabi­li­ta­tions- und phy­siatri­schen Methoden. Sprudelwasser und weitere Karlsbader Quellen sind dank ihrer Zusammensetzung und Wirkungen ­einzig in ihrer Art in der Welt. Darum ist auch die Karlsbader Kur ganz eigenartig.

Классические карловарские показания к лечению Учитывая свойства и состав минеральной воды, карловарское лечение показано, главным образом, для заболеваний желудочно-кишечного тракта (болезни желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, болезни кишок) и нарушения метаболизма (диабет, подагра, ожирение, высокое содержание холестерина). В Кар­ло­вых Варах лечатся также заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной сис­те­мы на аллергической основе, а также здесь долечиваются состояния после онкологических заболеваний. Комплексное лечение, кроме питьевого, включает и активное движение, соблюдение рекомендаций диетолога и использование бальнеологических, реабилитационных и физиотерапевтических методов. Гейзерная вода и прочие карловарские источники по своему химическому составу и воздействию на па­циентов являются единственными в мире. Поэтому карловарское бальнеолечение абсолютно уникально.

Classical Karlovy Vary Indications Owing to the qualities and composition of mineral springs, the main indication for a cure in Karlovy Vary are diseases of the digestive system (i.e. diseases of the stomach, gall-bladder, ­liver, pancreas and intestines) and metabolic disorders (diabetes, gout, obesity and a high level of cholesterol). Apart from classical indications, diseases of the locomotor system and allergic ­respiratory diseases are treated here. Oncological patients are given follow-up treatment in Karlovy Vary, too. Comprehensive treatment includes, apart from the drinking cure, a lot of movement, diet and the use of balneological, remedial and physiotherapeutic methods. Sprudel water and other Karlovy Vary springs are owing to their ­composition and effects unique in the world. That is why Karlovy Vary spa treatment, too, is unique.

Více o indikacích, lázeňských procedurách i vhodném cvičení najdete v brožuře Lázeňské procedury a cvičení. K dostání ve vybraných stáncích, infocentrech, nebo na www.spapublishing.cz. Mehr über Kurindikationen, Kurbehandlungen und geeignete Übungen finden Sie in der Broschüre Kurbehandlungen und Übungen. Zu bekommen in einigen Zeitungskiosken und Informationszentren oder auf www.spapublishing.cz.  More about indications, spa treatments and suitable exercise can be found in the brochure Spa Treatment and Exercises. It is available in some newsstands and information centres or at www.spapublishing.cz. Все о показаниях, бальнеологических процедурах и физических упражнениях вы найдете в брошюре Бальнеопроцедуры и лечебная физкультура. Приобрести ее можно в киосках, информационных центрах, а также на www.spapublishing.cz. WWW.PROMENADA.CZ

9


Čas

le J

ová

iříh

o

Tá bo rsk á

Pavlov

Teplá

H

H Dvořákovy sady

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Pra šná

ga ra Hu Vikto dní Náro

Chodská

Trž išt ě

án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

Hynaisova

H

žs Pra

UI

er m p i al u

a

Na

ov

ek Nebozíz

up

Mi líři

rozhledna Diana

sv. Petra a Pavla

Lipno

P P Slovenská Goet hova stezka

WC

ch. Lesní pobožnost

Villa Basileia

P

TE

PL

Ga

ler

ie

Vyhlídka Karla IV.

í

ni

H

Gejzír

Á PL

tenis. dvorce

TE

Rusalčina ch.

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

P

WWW.PROMENADA.CZ

esta

led

iczova c

po

Mickiew

Od

á

na

nsk

lči

14

ve

sa

F. Schiller

Findlater ův altán

ina

šina

Ru

š pě

H

Parkhotel22 Richmond

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

ch. Přátelství

Á

um21 ěn G

Slo

cesta

Přát e

lstv

í

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Ave Maria

10

e gn Fü

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

řín

r ud ov a

Sc

Karel IV. Jean de Carro

va šo a ov er in he

Ty r

Pe t

Ne

ro Car

ov ac esta

de

Morava

ro

stanice Diana

Sady Jeana de Carro

WC14 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice l Boston H Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina V M á o k r s pě a v G Hálkův Nad V yš e eh H Café Elefant H vrch dc P rads H JeseniusDivadelní Olympia hlí ká y e H Corso nám. l V í e Na ln Libušina dJ 16 de H Po H a ka Krásná královna louk va Interhotel u i o l va D Central stanice stanice ko Ostende H tará ová H Dvořák Imperial S Zít N H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H H nám. ká s n Salve Quisisana iá stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp

altán

Šk

Kniha

va p ěšin a

na

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

2-5

něvo

Jea

Findlaterův kříž

ta a ces Sovov

13

Romance H Puškin Promenáda H

Tu r g e

zka

Maxova pěšina

ste

Křižíkova ch.

e dc

11

6

altán Panorama

ká ňs Láze

ta

jská

s ce

St ad i

hlí Vy Na

Fibichova st ezka

Gymnázium

a rov Baa

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

Bílý kříž

Camera obscura

ře Ond

Křižíkova

Mánes

SPgŠ

chata U Tří křížů

lní de Vří bř. ná

H

Domov mládeže

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

é nsk

H

Eden

Lidická

Gogolova pěšina

Mlý

vodárna

rská

kuželna

az én

ová Sad

Rohanova stezka

Maďa

Gymnázium

Marttel

5 H Růže H H Malta Vojenská Sirius H 12 á SZdrŠ sk láz. léčebna Royal Regent d H a 15 ě br H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H k WC 6-10 ý vr ho 9 ch H Eliška liké H H etra Ve Eliška H H Ontario H Kostel P Savoy Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanův kříž

Drahovice

on

hov a

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

a est ac rov

inova

Lidická

íb

H

ga r Ga

Thermal

H ní

obřadní síň

a

4

áln

H

P

altán Bellevue

erm

Balb

h

a Sv

Krá

P

3

ic Lid

va líčko

th

B

M

fuzní trans

Horova

WC

é cov Něm y n e Bož

Hav

Mác

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Smetanovy sady

yk a

P

vská Moske

ar s ká

láv sk á

Jug os

Zey erov a

Bu l h

na

asar

Alžbětiny lázně 2

OA

Vých odní

Jungmannova

ho lické Vrch

t ul.5.kvě

atky

ká dárens

P

ra

ská

WC

T.G .M

H

ká glic

ova Jirásk

Bělehrad

Jaltská

nám. dr. M. Horákové

ZŠ MŠ

H

la Dr. Eng

Dr.Jan

Adria

1 Dr.D .Be ch e

á

An

a ov uč zr Be

sk Varšav

Albert

a lov av .P I. P

nám. Republiky WC

á

P

P

k eric Am

Itals

Městská tržnice

ost

zahr. osada

ádraží

ká uns Ru m

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

Chebský m

y Vary

Zbrojnická

n

O

Po bř ež ní

U

Kvapilova

Stará Kysibels ká

va vo sla o lah

va rto za Mo

H

Ko

rny livá So

zná Vítě dříčkova

Úvalská

nám. Karla Sabiny

Čechova

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ř. áb

rova Kollá

va rmo Šve

ov eš yb

Drahomíra

Lidl

P

a pk Ča va pto

a

ubé

Roh áče zD

města

ř. áb

zná Vítě

U

rla Ka

st mo

ovsk á

sk ý rov Ost

ko ká

lny řite Spo Magistrát

on řin mí o rah

vr Pod t

í ečn Jat va tro res Foe

Horní nádraží

D

6

E48

Karlovy Vary

Nákladní

í Slunečn

P

WC

n iho on t t Ma

Pols ká

Jác

okol

UT rat i

á

ská ald ká enw ovs h c m y Bu h

ět in vá o

odd.

Ch

ní až dr á N

na an

ká vec eši

Vo

a zk ste

ŘE OH

m eu

ens dár

á vsk uto om

vá no mí Jas Kv

.N

á

k vs tro s O

a rov Štú

S.K

ck á dl e Se

k ec

a čov Fri

dy

á orsk Krušnoh


Foto David Kurc, archiv 1

2

3

6

7

8

9

10

1

2

3

Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт (1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

4

Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), I.P. Pavlova 11.

5

S adová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6

Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм У Трех Крестов - vyhlídkové místo • ­Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7

L ázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch. L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8

9

10

B echerova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch. K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interactive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею. P ravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího. M lýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční lázeňská architektura. Balustráda

12

11

vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • Eine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигурами, символизирующими 12 месяцев года.

Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно из­вест­ного ликера Бехеровка. Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

5

4

11

12

J elení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок, vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка. Z ámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня ­замка, Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal ­castle dating back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после перестроек.

13

T ržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer).

14

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается на высоту 10-12 метров.

15

C hrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám.

16

Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • A building from the time of the late historicism. The curtain

13

and frescos by E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. • Занавес и фрески: художники братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. 17

Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichts­turm • to the Deer’s Jump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану.

18

G randhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch. F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

19

Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I Kaiserbad • Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2.

20

Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), ­Libušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс.

21

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6.

22

P arkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • В парке стоит фигура карловарского оленя.

23

P oštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. Dvořák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894).

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

WWW.PROMENADA.CZ

11


Jaká je optimální délka lázeňské léčby?

Při lázeňském léčení chorob trávicího ústrojí, poruch látkové výměny či onemocnění pohybového apa­rátu dochází k působení na celý organismus. Léčba působí i na adaptační mechanismy a vegetativní nervový systém. Dochází tak k uvolnění psychického napětí a kladnému přeladění organismu. Vliv změny prostředí, pitné kúry, dietního stravování, lázeňských procedur a pohybu po krátkou d ­ obu, tj. 1 - 2 týdny, obvykle nevede k očekávanému zlepšení zdravotního stavu. (Ke zkrácení průměrné délky lázeňské léčby v posledním desetiletí o 1 týden přispěly důvody pracovní, finanční a výrazný rozvoj tzv. turistického lázeňství.) Teprve při akceptování klasické délky pobytu, tj. 3 - 4 týdny, dochází ke zmírnění zdravotních obtíží a dlouhodobějšímu pozitivnímu efektu lázeňské léčby. Při opa­kovaném lázeňském léčení ve známém prostředí dochází ke zkrácení doby adaptace a tím i k prodloužení vlivu léčby na organismus. Pokud se rozhodnete pro lázeňskou léčbu v Karlových Varech, nezapomeňte, že také délka Vašeho pobytu v lázních je rozhodující pro celkový výsledek léčení.

12

WWW.PROMENADA.CZ


Využito textů z knihy Lázeňské procedury a cvičení, foto Líba Ernestová, CzechTourism - Pavel Dosoudil

Wie lang sollte optimal eine Kur sein?

Bei der Behandlung der Krankheiten des Verdauungsapparats, ­metabolischer Störungen oder Er­kran­kungen des Bewegungsapparats wird der ganze Organismus beeinflusst. Die Behandlung wirkt auch auf Adaptierungsmechanismen und das vegetative Nervensystem. Auf dieser Weise wird die psychi­sche Spannung beseitigt und der Organismus wird positiv umgestimmt. Der Einfluss des anderen Milieus, der Trinkkur, Diätkost, Badebehandlung und Bewegung, der nur eine kurze Zeit dauert, d.h. von 1 bis 2 Wochen, führt gewöhnlich zur erwarteten Verbesserung des Gesund­heits­zu­stands nicht. (Zur Verkürzung der durchschnittlichen Länge der Kur um eine Woche trugen im letzten Jahrzehnt Arbeits- und finanzielle Gründe und auch der markante Aufschwung des sog. touristischen Bade­wesens bei.) Erst wenn die klassische Länge des Kuraufenthalts, d.h. 3 - 4 Wochen, akzeptiert wird, lin­dern sich die Beschwerden und der positive Effekt der Kur wird länger. Bei der Wieder­holung der Kur im bekannten Milieu verkürzt sich die Adaptierungszeit und damit kommt es zur Wirkungs­ver­län­ge­rung der Kurbehandlung auf den Organismus. Wenn Sie sich für eine Kur in Karlsbad entscheiden, vergessen Sie nicht, dass auch die Länge Ihres Kuraufenthalts für das Ergebnis der Behandlung ent­scheidend ist.

What Are the Optimal Lengths of Spa Treatment?

The whole organism is affected during the spa treatment of diseases of the digestive system, metabolic disorders or diseases of the locomotor system. The treatment also influences adaptive mechanisms and the vegetative nerve system. Mental stress is relieved and the organism is retuned positively. The change of the milieu, the drinking cure, diet food, various forms of spa treatment and exercises which last for a short time, i.e. for 1 or 2 weeks, do not usually result in the expected improvement of the health condition. (It is patients’ occupations and lack of time, financial reasons and a noticeable boom in “tourist spa cures” that have contributed to the shortening of the length of a spa stay by a week during the past decade). Only if the patient accepts the classical length of the stay, i.e. 3 or 4 weeks, the health problems abate and the positive effect of the spa cure becomes longer. If he repeats the spa cure in a familiar milieu, the time of adaptation is shorter and the effect of the spa treatment gets longer. If you decide to take a spa cure in Karlovy Vary do not forget that the length of your spa stay is of crucial importance which influences the final result.

Какова оптимальная продолжительность ­курортного лечения?

В ходе курортного лечения болезней желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппа­ра­та и нарушения обмена веществ воздействию подвергается весь организм. Лечение действует также на адаптационные механизмы и вегетативную нервную систему, что приводит к снятию психического напряжения и положительной перестройке организма. Влияние смены обстановки, питьевого лечения, диетического питания, бальнеопроцедур и движения в короткий срок, т.е. ­1 - 2 недели, как правило, не ведет к ожидаемому улучшению состояния здоровья. (В пользу сок­ра­щен­ия на одну неделю средней продолжительности курортного лечения в последнее деся­ти­летие вели доводы производственные, финансовые, а также широкое развитие так наз. тури­сти­ческой бальнеологии.) Только при соблюдении классической продолжительности пре­бы­вания (3 - 4 недели) происходит улучшение общего состояния здоровья и достигается дли­тель­ный позитивный эффект курортного лечения. Если будете решать, лечиться ли в Кар­ло­вых Варах, не забудьте, что длительность Вашего пребывания на курорте является решающей для всего результата лечения.

WWW.PROMENADA.CZ

13


Národní dům se vrací jako

Grandhotel Ambassador Na léta uzavřený a právními souboji unavený Národní dům se konečně usmála šťastná hvězda. Na jaře roku 2015 by se měl kdysi slavný a oblíbený Národní dům (původně postavený 1899-1901) znovu otevřít nejen karlovarské veřejnosti, ale i turistům a lázeňským hostům. Nově už s názvem Grandhotel Ambassador - Národní dům. Hotel byl vždy kulturním a společenským centrem Karlových Varů a k  této funkci se vrátí. Nabídne svůj největší klenot - unikátní slavnostní sál Orpheum, který je restaurován do původní podoby, ­ovšem s  doplněním nejmodernější techniky, aby vyhovoval potřebám plesů, kongresů, Karlovarského symfonického orchestru i nárokům Mezinárodního filmového festivalu. Při propojení všech prostor, které jsou na úrovni slavnostního sálu, bude kapacita až 1.000 osob. Široké využití hotelu zajistí i variabilní konferenční salónky, restaurant ve stylu art deco, vrací se i bar s nezapomenutelnou atmosférou, zvaný KaKaDu. Investor ctí při rekonstrukci tradiční historické a architektonické hodnoty. Druhým pilířem objektu bude jeho funkce hotelová, resp. lázeňská. Grandhotel nabídne 84 pokojů na úrovni 4* Superior, včetně bazénu a wellness, a s připojením na zdroj vřídelní vody. Obě funkce zrekonstruovaného hotelu lze díky výhodnému dispozičnímu řešení spojit, ale i zcela oddělit.

14

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv Axxoss Hotels & Resorts

Nationalhaus kehrt als Grandhotel Ambassador zurück Auf das jahrelang geschlossene und durch Rechtskämpfe ermüdete Nationalhaus lächelte schliesslich ein Glückstern. Im Frühling 2015 sollte das einst berühmte und beliebte Nationalhaus (ursprünglich in den Jahren 1899-1901 ­erbaut) nicht nur der Karlsbader Öffentlichkeit sondern auch Touristen und Patienten geöffnet werden. Diesmal schon mit dem neuen Namen Grandhotel Ambassador - Nationalhaus. Das Hotel war immer ein Kultur- und Gesellschaftszentrum Karlsbads und wird diese Funktion wieder haben. Es wird sein grösstes Juwel anbieten - den einzigartigen Festsaal Orpheus, der renoviert wurde, um sein ursprüngliches Aussehen wieder zu gewinnen, doch er wurde mit der neuesten Technik ausgestattet, um den Anforderungen von Bällen, Kongressen, des Karlsbader Symphonieorchesters und auch des Internationalen Filmfestival gerecht zu werden. Nach der Fügung aller Räume, sich auf demselben Niveau wie der Festsaal befinden, wird die Sitz­ kapazität fast 1 000 erreichen. Eine maximale Ausnutzung werden dem Hotel auch variable Gesellschaftsräume und ein Restaurant im Stil Art Deco sichern und es kehrt auch die Bar mit einer unvergesslichen Atmosphäre mit dem Name KaKaDu zurück. Der Investor respektiert bei der Renovierung traditionelle histori­sche und architektonische Werte. Die zweite Stütze des Gebäudes wird seine Hotel- bzw. Kurfunktion sein. Das Grandhotel wird 84 Räume des Standards 4* Superior mit ­einem Schwimmbecken und einer Wellness-Abteilung und einschliesslich ­eines Anschlusses zur Sprudelwasserquelle anbieten. Dank der günstigen Disposition des renovierten Hotels ist es möglich, die beiden Funktionen zu verbinden, aber auch völlig abzutrennen.

The National House is Returning as the Grandhotel Ambassador A lucky star finally smiled at the National House which had been closed for years and tired of long legal fights. The once famous and popular National House (originally built from 1899 to 1901) should be reopened to not only the public of Karlovy Vary but also to tourists and visitors to the spa town. It will have a new name - the Grandhotel Ambas­ sador - National House. The hotel has always been a cultural and social centre of Karlovy Vary and it will have this function again. It will offer its most precious jewel the unique festive hall Orpheum, which has been renovated to get its original appearance, however, it has been equipped with the latest technology to meet the demands of balls, congresses, the Karlovy Vary Symphony Orchestra as well as the requirements of the International Film Festival. After connecting all rooms which are on the same level as the festive hall, the seating capacity will be up to 1,000. The wide use of the hotel will be ensured by variable conference rooms, a restaurant in the Art Deco style and, too, by a bar with an unforgettable atmosphere which is called KaKaDu. When renovating the hotel, the investor respects traditional historical and architectural values. Another pillar of the building will be its hotel, respectively spa function. The grand hotel will offer 84 rooms of the 4* Superior standard including a swimming pool and a wellness department and with a con­ nection to the source of sprudel water. Thanks to its advantageous layout the both functions of the hotel can be joined but also completely separated.

Народный дом возвращается в качестве Гранд-отеля Амбассадор Годами закрытому и как бы уставшему от юридических дуэлей ­Народному дому наконец-то улыбнулось счастье. Весной 2015 года прославленный и популярный в прошлом Народный дом (построенный в 1899-1901 годах) должен снова открыться не только карловарской общественности, но также туристам и гостям курорта. ­Теперь уже под названием Гранд-отель Амбассадор - Народный дом. Отель всегда был культурным и общественным центром Карловых Вар, и теперь он вновь возвращается к своей миссии. Снова откроется уникальный парадный зал Орфеум, которому строители вернули первоначальный вид, впрочем, дополнив его самой современной техникой, чтобы в зале можно было устраивать конгрессы, балы, концерты Карловарского симфонического оркестра, а так же демонстрировать фильмы в дни Международного кинофестиваля. Если соединить все помещения, находящиеся на уровне Парадного зала, количество мест возрастет до тысячи. Широкое использование отеля дополнят различные малые конференц-залы, ресторан в стиле ар-деко, вернется и бар с незабываемой атмосферой, называвшийся КаКаДу. Реконструируя Народный дом, инвестор чтит традиционные и архитектурные ценности. Другим предназначением дома будет использование его в качестве отеля или санатория. Гранд-отель предложит 84 номера класса 4* Superior, включая бассейн и велнес, в отель также будет поступать гейзерная вода. Обе эти функции реконструированного отеля благодаря выгодному местоположению можно как объединить, так и полностью разъединить.

WWW.PROMENADA.CZ

15


Dostih, kterému vládnou klobouky

16

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archiv sklárny Moser a pořadatele Evropského setkání šlechty - Jakub Jiskra.

A Race Dominated by Hats

Dostih v rámci setkání evropské šlechty v Karlových Varech patří k nejnavštěvovanějším a mezi veřejností k nejoblíbenějším. Není divu, když samotné sportovní klání doplňují dvě populární soutěže - o nejkrásnější klobouk, který předvedou dámy s modrou krví, a pak závod mladých šlechticů s dřevěnými koníky. Vítězové obou netradičních soutěží získají dar od sklárny Moser. A ne ledajaký. Cenu pro vítězku nejhezčího klobouku připravuje už podruhé umělecký ředitel sklárny, designér Lukáš Jabůrek. „Klobouky, které zdobí účastnice šlechtického víkendu, jsou samy o sobě krásnou architekturou. Proto i naše cena musí být klenotem. Při hledání ­návrhu pro loňskou cenu jsem se inspiroval odvážnými kreacemi, které byly v uplynulých letech na šlechtickém víkendu k vidění. Základ křišťálové ceny vycházel z tvaru klobouku a byl doplněný o barevné broušené bonbóny. I letos bych rád, aby se v ceně promítly filozofie sklárny i kvalitní řemeslo.“ Skleněná cena však bude úplně jiná a její konečnou podobu autor předem neprozradil. Naznačil, že tentokrát vyjde z příběhu, resp. pohádky a využije určitě opět barev. Lukáše Jabůrka láká vytvořit pro každý ročník jedinečný originál. Naopak stejná je cena pro vítěze dostihu s dřevěnými koníky. Nejrychlejší běžec získává sadu křišťálových odlivek s rytými motivy koní.

The horse race which is a part of the meeting of the European aristocracy in Karlovy Vary ranks as one of the most visited and popular. No wonder when the sporting event is complemented with two popular competitions - for the most beautiful hat - hats will be presented by ladies with blue blood - and then the race of young gentlemen with wooden horses. The winners of both untraditional competitions will get a present from the glass factory Moser. And it will be a special present. The price for the lady-winner of the most beautiful hat is being prepared by the art manager of the company, the designer Lukáš Jabůrek, for a second time already. “The hats which decorate the participants in the noble weekend are a sort of beautiful architecture themselves. That is why our prize must be a jewel. When looking for a design for the last year’s price, I was inspired by courageous creations which had been seen at noble weekends in previous years. The crystal prize is based on the shape of a hat which is complemented with colour cut glass sweets. I would be glad this year too if the philosophy of the glassworks and quality craft were reflected in the prize.” However, the glass prize will be completely different and the artist did not give away its final appearance. He suggested that this time it would be based on a story, respectively on a fairy tale, and colours will be used again. Lukáš Jabůrek ­likes the idea of creating a unique original for each competition year. On the other hand, the prize for the winners of the race on wooded horses is the same. The fastest horse rider will get a set of crystal tumblers with engraved motives of horses.

Program dostihového dne 25.4.:

Programme of the horse racing day, the 25th April:

10 hod. 11.45 hod. 12.30 hod. 12.45 hod. 14 hod.

10 a.m. 11.45 a.m. 0.30 p.m. 0.45 p.m. 2 p.m.

zahájení vyhodnocení nejhezčích klobouků hlavní dostih dostih dřevěných koní závěr

opening assessment of the most beautiful hats the main race race of wooden horses the end

Pferderennen, das Hüte beherrschen

Бега под властью шляп

Das Pferderennen im Rahmen des Zusammentreffens von europäi­ schen Adeligen in Karlsbad gehört zu den meistbesuchten und von der Öffentlichkeit beliebten Veranstaltungen. Kein Wunder, wenn das Sportereignis selbst zwei populäre Wettbewerbe ergänzen - um den schönsten Hut - Hüte werden Damen mit blauem Blut präsentieren und das Pferderennen junger Adeliger auf Holzpferden. Sieger beider ungewöhnlichen Wettbewerbe werden ein Geschenk von der Glasfabrik Moser erhalten. Und es wird kein gewöhnliches Geschenk sein. Den Preis für die Siegerin des schönsten Huts bereitet schon zum zweiten Mal der Kunstdirektors der Glasfabrik vor, der Designer Lukáš Jabůrek. „Die Hüte, die die Teilnehmerinnen am Adelsweekend schmücken, sind in ihrer Art auch schöne Architektur. Darum muss auch unser Preis ein Juwel sein. Als ich das Design für den Preis im vorigen Jahre suchte, liess ich mich durch gewagte Kreationen inspirieren, die in vergangenen Jahren am adeligen Wochenende zu sehen waren. Die Form des Preises erinnert an einen Hut und er wurde mit farbigen geschliffenen Glasbonbons ergänzt. Auch in diesem Jahre wäre ich froh, wenn die Philosophie des Glaswerks und das Qualitäts-Handwerk ihre Reflexion im Preis finden könnten.“ Doch der Glaspreis wird ganz unterschiedlich sein und der Künstler verriet seine Endform nicht im Voraus. Er deutete nur an, dass er auf einer Geschichte, vielleicht auf einem Märchen, beruhen wird und dass man wieder Farben benutzen wird. Lukáš Jabůrek lockt die Idee, für jeden Jahrgang ein einzigartiges Original herzustellen. Der Preis für den Sieger des Rennens auf Holzpferden ist im Gegenteil derselbe. Der schnellste Reiter erhält einen Satz von Kristall-­ Trinkgläsern mit gravierten Pferdemotiven.

Бега в рамках встречи европейской аристократии в Карловых Варах относятся к наиболее посещаемым и любимым общественностью акциям. Неудивительно, если собственно спортивное мероприятие дополняют два популярных конкурса на самую красивую шляпу, в котором участвуют дамы с „голубой“ кровью, и бега молодых аристократов на деревянных лошадках. Победители обоих нетрадиционных конкурсов получат особый подарок от фабрики стекла Мозер. Приз для носительницы лучшей шляпы уже во второй раз готовит главный художник фабрики, дизайнер Лукаш Ябурек. „Шляпы, украшающие участниц встречи, сами по себе являются прекрасной архитектурой. Поэтому и наш приз должен выглядеть как драгоценность. В поисках идеи для прошлогоднего приза я был вдохновлен тем, сколько отваги и изобретательности проявилось в шляпах, которые можно было увидеть на аристократических встречах прошлых лет. Хрустальный приз был исполнен в виде шляпы, наполненной цветными шлифованными „конфетами“. И в этом году я бы хотел, чтобы приз стал отражением философии фабрики и качественного ремесла.“ Стеклянный приз в этом году будет абсолютно иным, каким ­автор заранее не сказал. Он намекнул, что на этот раз использует сюжет из какой-нибудь истории или сказки, а приз снова будет цветным. Лукаша Ябурека привлекает идея создать для каждого года уникальный оригинал. Наоборот, приз победителю бегов на деревянных лошадках будет таким же. Самый быстрый бегун получит комплект хрустальных мерных кружек с выгравированными на них мотивами коней.

Programm des Renntags, 25.4.:

Программа бегов 25.4.:

10 Uhr 11.45 Uhr 12.30 Uhr 12.45 Uhr 14 Uhr

10 час. 11.45 час. 12.30 час. 12.45 час. 14 час.

Eröffnung Auswertung der schönsten Hüte Hauptrennen Holzpferde-Rennen Ende

открытие оценка самых красивых шляп основные бега бег на деревянных лошадках конец WWW.PROMENADA.CZ

17


Becher Gustav

se vrátil do Karlových Varů

Přesně sto let poté, co obchodník významného karlovarského rodu Becherů, Gustav Becher (1840-1921), dostavěl pro svou ženu Crescentii Doile v Karlových Varech rodinnou vilu, se do ní symbolicky vrátil. A to na obraze, který lázním věnovali praneteř Gustava Bechera, paní Charlotte Pauli s chotěm Hansem. Cesta uměleckého díla do objektu, kde dnes sídlí interaktivní galerie Becherova vila, však nebyla přímočará.

Po Gustavově smrti odvezla vdova Crescentia obraz do Bolzana v Tyrolsku. A když i ona zemřela, dostal se portrét do Kolína nad Rýnem, do rodiny Pauli. Manželé Pauli při předání výtvarného díla v Karlových Varech uvedli, že sám Gustav by s rozhodnutím vrátit obraz do rodinné vily jistě souhlasil. A stejně by potěšilo Heddu BaierBecherovou (matku Charlotte Pauli a poslední z rodu Becherů, kdo znal tajnou recepturu), že vila byla důstojně opravena. Sama se její nové podoby už nedočkala, naposledy navštívila Karlovy Vary v roce 2000 a tehdy byla rodinná vila značně zanedbaná.

Kopii obrazu uvidíte při návštěvě interaktivní galerie Becherova vila v ulici Krále Jiřího. Rodinná vila Becherů vyrostla ve vilové čtvrti Westend těsně před první světovou válkou podle návrhu karlovarského architekta Karla Hellera. Zajišťovala komfortní bydlení i patřičnou reprezentaci.

18

WWW.PROMENADA.CZ


Lenka Andělová, foto archivy Becherovy vily a Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.

Густав Бехер вернулся в Карловы Вары

Gustav Becher kehrte nach Karlsbad zurück

Gustav Becher Has Returned to Karlovy Vary

Genau hundert Jahre nach der Fertigstellung der Villa, die das Mitglied der bedeutenden Karls­ bader Familie Becher, der Geschäftsmann Gustav Becher (1840-1921), für seine Frau Crescentia Doile in Karlsbad erbaut hatte, kehrte er in sie symbolisch zurück. Und zwar auf dem Bild, das dem Kurort Gustav Bechers Urgrossnichte, Frau Charlotte Pauli, und derer Ehemann Hans schenkten. Doch der Weg des Kunstwerks in das Gebäude, wo heute die interaktive Galerie Villa Becher ihren Sitz hat, war nicht geradlinig. Nach Gustavs Tod brachte die Witwe das Bild mit ihr nach Bolzano in Tirol. Und als sie auch starb, geriet das Porträt nach Köln am Rhein, in die Familie Pauli. Bei der Übergabe des Kunstwerks in Karlsbad sagten die Eheleute Pauli, dass Gustav selbst mit der Entscheidung, das Bild in die Villa zurückzugeben, sicher einverstanden wäre. Und ebenso würde sich Hedda Baier-Becher (Charlotte Paulis Mutter und die letzte aus der Familie Becher, die die heimliche Rezeptur kannte) freuen, um sehen zu können, wie die Villa renoviert wurde. Sie selbst erlebte die renovierte Villa nicht, zum letzten Mal besuchte sie Karlsbad im Jahre 2000 und damals war noch das Ge­ bäude in einem ziemlich schlechten Zustand. Sie können die Kopie des Bildes sehen, wenn Sie die interaktive Galerie Villa Becher in der Strasse Krále Jiřího besuchen. Die Villa der Familie Becher wurde im Villenviertel Westend kurz vor dem ersten Weltkrieg nach dem Ent­ wurf des Karlsbader Architekten Karel Heller erbaut. Sie sicherte bequemes Wohnen und gehörige Repräsentation.

Exactly a hundred years after the tradesman Gustav Becher (1840-1921) from the important Karlovy Vary family Becher had completed a villa in Karlovy Vary for his wife Crescentia Doile, he returned to it symbolically - in the picture which Gustav Becher’s grandniece, Mrs. Charlotte Pauli, and her husband presented to the spa. However, the way of the work of art to the building which today houses the interactive gallery Villa Becher was not straight. The widow Crescentia took the picture to Bolzano in the Tyrol after Gustav’s death. And when she died, the portrait got to Cologne, to the Pauli family. After handing over the work of art in Karlovy Vary Mrs. And Mr. Pauli said that Gustav would definitely agree with their decision to return the picture to the villa. And Hedda Baier-Becher (Charlotte Pauli’s mother and the last member of the Becher family who knew the secret formula) would be happy to see that the villa was renovated. She herself did not live long enough to see the renovated building, she visited Karlovy Vary for the last time in 2000 and in those days, the villa was very neglected. You can see the copy of the picture if you visit the interactive gallery Villa Becher in Krále Jiřího Street. The villa of the Becher family was built in the residential part of the town called Westend shortly before the First World War. It had been designed by the Karlovy Vary architect Karel Heller. It was comfortable and presentable as well.

Ровно через сто лет, как коммерсант из известного карловарского рода Бехеров, ­Густав Бехер (1840-1921) достроил для своей жены Крешенции Дойль в Карловых Варах семейную виллу, состоялось его символичес­ кое, то есть в виде портрета, возвращение домой. Портрет курорту подарили внучатая племянница Густава Бехера, госпожа Шарлотта Паули и ее супруг Ганс. Однако путь этого произведения искусства в родной дом, где ныне находится интерактивная галерея Вилла Бехер, не был столь прямым. После смерти Густава его вдова Крешенция увезла его портрет в Больцано в Тироле. A когда и она умерла, портрет перешел в семью Паули, проживавшую в Кёльне. ­Супруги Паули при передаче этого произведения искусства в Карловых Варах, заявили, что сам Густав наверняка бы согласился с возвращением портрета в родной дом. И столь же вероятно, что Гедда Байер-Бехер (мать Шарлотты Паули и последняя из рода Бехеров знавшая тайну рецептуры) обрадовалась бы, что вилла была должным образом реставрирована. Но, к великому сожалению, сама она окончания реставрации дома уже не дождалась, в последний раз госпожа Бехер посетила Карловы Вары в 2000 году, когда вилла семьи Бехер еще была в весьма запущенном состоянии. Копию портрета можно увидеть при посещении интерактивной галереи Вилла Бехера на улице Короля Георга. Вилла семьи Бехер была построена в квартале Вест-Энд накануне Первой мировой войны по проекту карловарского архитектора Карла Геллера. Она была не только репрезентативной, но в ней можно было жить с достаточным комфортом.

WWW.PROMENADA.CZ

19


Martin Janouš, repro z publikace Jiří Böhm - Nejkrásnější fotografie Karlových Varů

BLANENSKÝ

PAVILON Málokterý ze současných lázeňských hostů ví, že Sadová kolonáda byla po mnoho let součástí rozsáhlého komplexu, tzv. Blanenského pavilonu. Ten se rozkládal v prostoru dnešních Dvořákových sadů a zahrnoval mimo již zmíněnou kolonádu i restauraci s letními verandami a také koncertní sál. Projekt pocházel ze slavného vídeňského architektonického ateliéru Fellner a Helmer a dokončen byl v dubnu roku 1881. Právě před padesáti lety - na jaře roku 1965 - byla bohužel pro zchátralost větší část komplexu zbořena.

Pavillon Blanenský Nur wenige von gegenwärtigen Besuchern des Kurorts wissen noch, dass die Parkkolonnade jahrelang ein Teil eines ausgedehnten Komplexes, des. sog. Pavillons Blanenský, war. Er befand sich, wo heute der Dvořák-Park liegt und neben der oben erwähnten ­Kolonnade schloss er in sich auch ein Restaurant mit Sommerterrassen und eine Konzerthalle. Der Entwurf stammte aus dem berühmten Atelier in Wien - Fellner und Helmer - und wurde im April 1881 fertiggestellt. Gerade vor fünfzig Jahren - im Frühling des Jahres 1965 - wurde leider ein wesentlicher Teil des Komplexes wegen seiner Baufälligkeit niedergerissen.

20

WWW.PROMENADA.CZ

Blanenský Pavilion Hardly any of present spa visitors knows that the Park Colonnade was a part of a vast complex called Blanenský Pavilion for lots of years. It was located where present Dvořák Park is today and apart from the above mentioned colonnade it also included a restaurant with summer verandas and a concert hall. The complex was designed in the famous Vienese studio Fellner and Hellmer and was completed in the April of 1881. Unfortunately, the major part of the complex was pulled down owing to its dilapidated state just fifty years ago - in the spring of 1965.

Бланенский павильон Мало кто из нынешних гостей курорта знает, что в течение многих лет Садовая колоннада была частью обширного комплекса, так называемого Бланенского павильона, находившегося на территории нынешнего сада Дворжака. Кроме упомянутой колоннады, в комплекс входили ресторан с летними верандами и концертный зал. Проект создавался в прославленном венском архитектурном ателье Фельнер и Гельмер и был закончен в апреле 1881 года. К сожалению, именно пятьдесят лет назад - весной 1965 года бoльшая часть обветшалого комплекса была снесена.


Lenka Andělová, vizualizace budovy nádraží - Petr Franta

Mozaika

MOSAIK • MOSAIC • MOЗАИКА

Železniční nádraží v novém Karlovy Vary se po mnoha letech dočkají nové budovy železničního nádraží. Poválečný objekt ve značně zchátralém stavu nahradí moderní hala ze skla a oceli.

Neues Bahnhofsgebäude Nach vielen Jahren wird Karlsbad ein neues Bahnhofsgebäude bekom­men. Das Nachkriegsgebäude, das ziemlich baufällig ist, wird eine moderne Halle aus Stahl und Glas ersetzen.

A New Building of the Railway Station After lots of years of waiting, Karlovy Vary will get a new building of the railway station. The post-war building, which was dilapidated a lot, will be replaced with a modern building of steel and glass.

Новоe зданиe железнодорожного вокзала Спустя много лет Карловы Вары дождутся нового здания железнодорожного вокзала. Послевоенный объект в значительно обветшавшем состоянии заменит современное здание из стекла и стали.

Nová expozice Karlovarské muzeum je v současné době uzavřeno: po téměř 30 letech připravuje novou expozici. Přístupna veřejnosti má být na jaře r. 2017.

Neue Austellung Das Karlsbader Museum ist zur Zeit geschlossen: nach fast 30 Jahren bereitet es eine neue Ausstellung vor. Der Öffentlichkeit soll es im Frühling 2017 zugänglich sein.

New Exposition The museum of Karlovy Vary is closed at present: it is preparing a new exposition after almost 30 years. It shall be open to the public in the spring of 2017.

Новaя экспозиця Карловарский музей в настоящее время закрыт: после 30-летнего периода он готовит новую экспозицию. Музей снова откроется для посещений весной 2017 года.

Vysoká škola v lázních? Vedení města Karlovy Vary jedná s Univerzitou Karlovou v Praze o otevření pobočky veřejné vysoké školy se zaměřením na fyzioterapii, balneologii a související obory.

Die Hochschule im Kurort Die Leitung der Stadt Karlsbad handelt mit der Karls-Universität in Prag über die Öffnung einer Fakultät, die sich auf Physiotherapie, Balneologie und zusammenhängende Fächer spezialisieren würde.

College in the Spa Town The management of the town of Karlovy Vary is discussing the possibility of opening a faculty specializing in physiotherapy, balneology and connected disciplines with Charles University.

Колледж в курорте Руководство города Карловы Вары ведет переговоры с пражским Карловым Университетом об открытии филиала ВУЗа со специализацией по физиотерапии, бальнеологии и соответствующим специальностям.

½Maraton Karlovy Vary obdržel stříbrnou známku Udělila mu ji Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF). Jde o významné ocenění kvality karlovarského závodu a jeho výborné organizace. IAAF registruje celkem 20 tisíc mezinárodních silničních běžeckých podniků, z nichž 50 získalo zlatou nebo stříbrnou známku federace. Karlovy Vary se tak dostaly mezi TOP 50 světových běžeckých závodů. Letošní ½Maraton se v lázních poběží 23. května.

Der Halbmarathon Karlsbad erhielt das silberne Abzeichen Es wurde ihm von dem Internationalen Verband der athletischen Föderationen (IAAF) erteilt. Es handelt sich um eine bedeutende ­Abschätzung der Qualität des Karlsbader Rennens und dessen ausgezeichneten Organisation. Der IAAF registriert insgesamt 20 000 internationale Strassen-Rennen-Unternehmen, nur 50 von ihnen erhielten das goldene oder silberne Abzeichen des Verbands. Karlsbad geriet also unter TOP 50 Rennen-Wettbewerbe in der Welt. Diesjähriger Halb-Marathonlauf wird im Kurort am 23. Mai stattfinden.

The Half-marathon Karlovy Vary Has Been Awarded a Silver Label

It got it from the International Association of Athletic Federations (IAAF). It is important appreciation of the quality of the contest in Karlovy Vary and its excellent organization. The IAAF registers altogether 20 thousand international road running races and only 50 of them got a golden or silver label from the federation. Karlovy Vary ranks as one of TOP 50 world running races thanks to its silver label. This year’s half-marathon will be held in the spa on the 23rd May.

Карловарский Полумарафон получил серебряный знак Вручила его Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF). Это высокая оценка качества карловарских соревнований и их отличной организации. Всего в IAAF зарегистрировано 20 тысяч международных организаций в беге по шоссе, из которых 50 получило золотой или серебряный знак федерации. Так Карловы Вары попали в список TOP 50 мировых соревнований по бегу. Старт курортного полумарафона этого года состоится 23 мая. WWW.PROMENADA.CZ

21


TEKUTÝ POKLAD NA HRADĚ BEČOV

Už třináct let láká návštěvníky na státní hrad a zámek Bečov zlatnická památka nevyčíslitelné hodnoty - Relikviář sv. Maura. Nalezena byla v roce 1985 pod podlahou hradní kaple a poté 11 let restaurována. Tak trochu stranou zájmu proto zůstal při nálezu relikviáře i soubor 133 vzácných lahví, rovněž ukrytý v zemi. Další tři lahve byly nalezeny v průběhu archeologického průzkumu na parkánech středověkého hradu. Teprve koncem loňského roku byl vinný poklad podroben důkladné analýze a oceněn. Vzácné lahve prvotřídního vína, koňaku a šampaňského mají hodnotu neuvěřitelných dvaceti milionů korun. Sbírka obsahuje hlavně francouzská vína bordeaux či burgundské, dále portské a několik lahví šampaňského. Protože řada lahví měla dochovanou etiketu, mohl znalec bezpečně určit nejen původ nápojů, ale i konkrétního vinaře, a dokonce i obchodníka. „Každá láhev má cenu minimálně 200 tisíc korun, hodnota některých přesahuje půl milio-

22

WWW.PROMENADA.CZ

nu,“ zhodnotil přední český sommeliér Jakub Přibyl nalezený poklad. Součástí nálezu jsou i lahve z ikonického vinařství Château d’Yquem. Jde o starobylé vinařství v Sauternes v oblasti Bordeaux, které vyrábí jemná bílá, sladká vína. Jejich kvalitu a exkluzivitu dokládá fakt, že jako jedinému vinařství mu byla v roce 1855 při bordeauxské klasifikaci vín přiznána kategorie „premier cru supérieur classé“. Nalezená sbírka pochází ze soukromého majetku rodiny BeaufortSpontin, která musela kvůli kolaboraci s nacisty opustit po vydání tzv. Benešových dekretů Československo. Před odchodem majitelé ukryli vzácný relikviář i láhve pod podlahu bečovské hradní kaple. Tři lahve vína z archeologického nálezu, které jsou podle znalce už nepoživatelné, budou zřejmě vystaveny v nové tématické expozici relikviáře sv. Maura. Ostatní vína jsou uložena v depozitáři, o jejich dalším osudu rozhodnou znalci.


Lenka Andělová, foto Správa státního hradu a zámku Bečov, CzechTourism

Der flüssige Schatz in der Burg in Bečov

A Liquid Treasure at the Castle and Palace in Bečov

Schon dreizehn Jahre lang lockt Besucher in die Burg und das Schloss in Bečov ein Goldschmiededenkmal, das unbezahlbar ist, nämlich der Reliquienschrein des Hlg. Maurus. Der Schrein wurde im Jahre 1985 unter dem Boden der Burgkapelle gefunden und dann 11 Jahre renoviert. Ein bisschen unbeachtet blieb dabei die Kollektion von 133 seltsamen Flaschen, die auch unter dem Boden gelegen hatten. Weitere drei Flaschen wurden im Verlaufe der archäologischen Forschung auf den Zwingern der mittelalterlichen Burg gefunden. Erst am Ende des vorigen Jahres wurde der Weinschatz gründlich analysiert und bewertet. Die seltsamen Flaschen voll Wein, Cognac und Champagne sind unglaubliche zwanzig Millionen Kronen wert. Die Sammlung enthält vor allem französische Weine Bordeaux oder Burgunder, weiter Portwein und einige Flaschen Champagne. Da eine Reihe von Flaschen noch erhaltene Etikette hatte, konnte ein Expert mit Sicherheit nicht den Ursprung der Getränke, sondern auch den konkreten Weinbauer und sogar den Geschäftsmann bestimmen. „Jede Flasche ist mindestens 200 000 Kronen wert und der Preis einiger von ihnen ist mehr als eine halbe Million,“ bewertete der führende tschechische Sommelier Jakub Přibyl den gefundenen Schatz. Ein Teil des Fundes sind auch Flaschen aus der ikonischen Weinbau-Gesellschaft Château d’Yquem. Es handelt sich um eine alte Gesellschaft in Sauternes in der Region Bordeaux, die feine süsse Weine erzeugt. Ihre Qualität und Exklusivität bestätigt die Tatsache, dass es die einzige Gesellschaft war, der bei der Bordeaux­Klassifikation der Weine im Jahre 1855 die Kategorie „premier cru supérieur classé“ zuerkannt wurde. Die gefundene Kollektion stammt aus dem Privatbesitz der Familie Beaufort-Spontin, die wegen ihrer Kollaboration mit Nazis nach der Billigung der Beneš-Dekrete die Tschechoslowakei verlassen musste. Vor ihrem Fortgehen ver­ steckten die Besitzer den wertvollen Reliquienschrein und die Flaschen unter den Boden der Burgkapelle in Bečov. Drei Flaschen Wein aus dem archäologischen Fund sind der Meinung des Experten nach ungeniessbar und werden in der neuen thematischen Hlg. MaurusReliquienschrein-Aus­stellung ausgestellt werden. Die anderen Flaschen werden im Depositorium aufbewahrt und über ihre Zukunft werden Experten entscheiden.

St Maurus reliquary, a monument of incalculable price made by master goldsmiths, has been attracting visitors to the castle and palace in Bečov for thirteen years already. It was found under the floor of the castle chapel and then it was renovated for further 11 years. All attention was concentrated on the reliquary and the collection of 133 bottles which had been hidden under the ground as well, remained a bit unnoticed. Further three bottles were found during archaeological research in the zwingers of the medieval castle. It was only at the end of the last year that the wine treasure was analysed thoroughly and evaluated. The precious bottles of first-rate wine, cognac and champagne are worth unbelievable twenty million crowns. The collection includes first of all French wines Bordeaux or Burgundy, further on port wine and several bottles of champagne. As a number of the bottles had their original labels on them, an expert could decide not only on the origin of the beverages, but also on the particular wine grower and even on the trader. “Each bottle costs at least 200 thousand crowns and the price of some of them even exceeds half a million,” the foremost Czech sommelier Jakub Přibyl evaluated the treasure. A part of the fund are bottles from the iconic wine growing company Château d’Yquem. It is an ancient wine growing company in Sauternes in the region of Bordeaux where delicious sweet wines are made. The fact that it was the only wine growing company which was classified as “premier cru supérieur classé” during the Bordeaux wine classification in 1855 proves their quality and exclusiveness. The found collection comes from the private property of the Beaufort-Spontin noble family who had to leave Czechoslovakia because of their collaboration with Nazis after Beneš decrees had been issued. The owners hid the precious reliquary and the bottles under the floor of the castle chapel

WWW.PROMENADA.CZ

23


in Bečov before their departure. According to the expert three bottles of wine from the archaeological fund are not drinkable anymore. They might be exhibited in the new thematic exhibition of St Maurus reliquary. The other wines are kept in the depository and experts will decide on their future.

Жидкий клад в замке Бечов Уже тринадцать лет влечет гостей в государственный замок Бечов бесценный памятник ювелирного искусства - саркофаг с мощами святого Мавра. В 1985 году он был найден под полом часовни замка и затем в течение 11 лет находился на реставрации. И вышло так, что при нахождении саркофага не было уделено должного внимания находящейся там же коллекции из 133 редких бутылок вина. Еще три бутылки были найдены в ходе археологических раскопок у ограды средневекового замка. Только в конце прошлого года винный клад был подвергнут тщательному анализу и оценке. Редкие бутылки первоклассного вина, коньяка и шампанского имеют цену невероятных двадцать миллионов крон. Коллекция содержит главным образом французские вина бордо или бургундского, а также

24

WWW.PROMENADA.CZ

портвейн и несколько бутылок шампанского. Поскольку на некоторых бутылках сохранилась этикетка, эксперт мог точно определить не только происхождение напитка, но и имя винодела и даже виноторговца. „Каждая бутылка стоит минимально 200 тыс­яч крон, цена же некоторых превышает полмиллиона“ - так оценил найденный клад самый авторитетный чешский сомелье Якуб П ­ ршибил. Частью находки также являются бутылки из весьма чтимого, старинного виноградарского хозяйства Шато д’Икем в Сотерне (область Бордо), производящего некрепкое белое сладкое вино. Об их качестве и эксклюзивности говорит тот факт, что в 1855 году в процессе бордосской квалификации вин только этому хозяйству была присвоена категория „premier cru supérieur classé“. Найденная коллекция принадлежала семье Бофор-Спонтини, которая, будучи замешанной в сотрудничестве с нацистами, после выхода в свет так называемых „Декретов Бенеша“ бежала из Чехословакии. Перед побегом хозяева спрятали редкий реликварий и бутылки с вином под полом часовни бечовского замка. Три бутылки вина из археологической находки, которые, по мнению экспертов, уже не годны к употреблению, скорее всего, будут выставлены в новой тематической экспозиции реликвария святого Мавра. Остальные вина будут храниться в депозитарии, их дальнейшую судьбу решат знатоки.


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

Komplexní lázeňská léčba | Týden pro zdraví Týden pro krásu | Rekondiční pobyt Týden harmonie a další | Kosmetický salón Bazén | Sauna Comprehensive Spa Treatment | Beauty Week Reconditioning Programme Antistress Programme | Beauty parlour Swimming pool | Sauna Komlexe Heilkur | Sanfte Schönheitswoche Gesundheitswoche | Relaxwoche Kosmetiksalon | Hallenbad | Sauna Комплексное курортное лечение Программа для красоты Антистрессовая программа Неделя для гармонии | бассейн | сауна

Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@ richmond.cz, www. richmond.cz


Vítek Novák

Chci být nejlepší na světě

Pro většinu vrstevníků devatenáctiletého Vítka Nováka zní předsevzetí - stát se nejlepším na světě - jako z říše snů. Pro mladého golfistu to je promyšlená budoucnost. Ostatně, ve světové špičce se Vítek pohybuje už dnes. V roce 2014 byl jako první Čech vybrán do týmu reprezentujícího kontinentální Evropu v prestižním turnaji Jacques Leglise Trophy a v juniorské kategorii se umístil jako 7. nejlepší. V prosinci 2014 skončil v turnaji Junior Orange Bowl v USA (neoficiální mistrovství světa hráčů do 18 let) na 6. místě, což je historicky nejlepší úspěch českého golfisty. V současné době má handicap 3,8.

Měl jste od začátku jasno, že golf je pro vás sport číslo jedna? Na golfové hřiště mě přivedl kamarád. Rodiče si mysleli, že mě golf přestane po měsíci bavit, ale já jsem po pár týdnech přišel s tím, že chci pokračovat. Golf mě chytil od první chvíle a neodradilo mě ani to, že mě hned z druhého tréninku vyhodili, protože jsem zničil trávník. Vyhovuje mi také, že jde o individuální sport, kde se musím spolehnout výhradně sám na sebe. Jsem hodně ctižádostivý a dnes už vím, že se chci golfem nejen živit, ale že chci být nejlepší. Máte v rodině podporu? Přeci jen golf nepatří mezi nejlevnější sporty… Mám skvělé rodiče, drží mi palce nejen, když mám úspěch, ale podporují mě, i když se mi nedaří. Protože jako amatér si nemohu golfem vydělávat, finančně to zatím táhnou sami. Nepatří mezi boháče, proto jsem jim opravdu vděčný. Fandí mi i devítiletá sestra. Sama hraje badminton a tvrdí, že jednou bude mít víc medailí, než já. Tak to má tedy holka co dělat (smích). Ale vážně: Sám bych pro ně udělal všechno na světě, jsem šťastný, že naše rodina takhle funguje. Kdy se budete moci stát profesionálem a golfem si vydělávat? Vzhledem k tomu, jak dobře už golf hraju, mohl bych vlastně hned. Ale nejprve chci odmaturovat a pak bych rád využil nabídky stipendijního studia na prestižní golfové škole v Americe. A tam je podmínkou být amatérem. Ale to jsou jen prozatímní plány; s dobrou nabídkou se může všechno změnit a já se stát profesionálem okamžitě. Přesto se prý prosazujete už i na profesionální úrovni. Jak tomu mám rozumět? Za uhrané výsledky sice nemohu dostat finanční odměnu, ale mám možnost zahrát si s lepší konkurencí. Když se chci zlepšovat, je třeba, abych hrál s kvalitními hráči. A to mi umožňuje účast např. na prestižním turnaji Czech PGA, kde jsem se loni prosadil. Jaká je Vaše vysněná meta? Chci být prvním Čechem, který se dostane na European Tour nebo na PGA Tour a přál bych si zvítězit na British Open. A také jet v roce 2020 na 26

WWW.PROMENADA.CZ

Letní olympijské hry do Tokia. Nejvyšší metou pro mě je vyhrát Masters Tournament. Zjednodušeně řečeno, byl by to podobný úspěch, jako když fotbalista vyhraje Zlatý míč. Jak se na takový úspěch připravujete? Mám individuální školní plán. Vstávám v 6 hodin a před začátkem ­vyučování absolvuji kondiční trénink. Čtyři až pět hodin denně trénuji golf. V zimě hraju na simulátorech, ale přínosnější je létat do ciziny, kde je teplo. K tomu přidávám 3x týdně posilovnu, fitness, už čtyři roky spolupracuji se sportovní psycholožkou, využívám služeb maséra a nutričního poradce, hlídám si pitný režim. A jak si poradíte s koncentrací během turnaje? Neruší vás fotografové, diváci? To vše lze natrénovat pomocí mentálních cvičení. Techniky prozradit nesmím, ale opravdu mi pomáhají. Když jste na hřišti osm hodin a zkazíte si kvůli nesoustředění jeden míček, může vás stát vítězství. Nejsem soustředěný samozřejmě nepřetržitě osm hodin, ale dokážu se maximálně soustředit na konkrétní ránu. Mentální trénink mi pomáhá zvládat i trému. Takovou znalost nejspíš využijete i v životě… Hodí se mi občas ve škole. Když mě něco nebaví, umím vypnout a naopak na důležité věci se plně soustředit. Prozraďte svůj rituál před turnajem… Mám jich víc. Nosím u sebe např. svůj první vytržený zub a neuvidíte mě bez křížku na krku, který jsem dostal v době, kdy jsem s golfem začínal. Na golfové míčky si kreslím svůj znak a píšu číslo, kolikátý den turnaje právě je. A také si na ně značím iniciály své dívky. Vám zbývá čas ještě na slečny? Je pravda, že holky musí být chápavé, protože golf je moje životní priorita. Ale když chci, většinou si na rande čas udělám. Občas se kouknu na film, zajdu do čajovny a moc rád mám procházky lázeňskými lesy. Snad nejraději ale chodím v noci na Mlýnskou kolonádu. Karlovy Vary jsou krásné, mám štěstí, že žiju právě tady.


Lenka Andělová, foto František Volf, archiv Vítka Nováka

Máte vysněné golfové hřiště, kde byste si chtěl zahrát? Vždy jsem se chtěl podívat na nejslavnější hřiště světa - St. Andrew ve Skotsku a to už se mi splnilo. Hrál jsem tam mistrovství Evropy mužů, dokonce jsem u hřiště přímo bydlel, takže jsem tam trávil prakticky celý den. Krásné ­místo, kam je po ukončení turnaje volný vstup pro každého, včetně pejskařů. Z toho jsem byl doslova v šoku. Hřiště je tak dokonale upravené, že mu tito návštěvníci neublíží. Ta myšlenka se mi líbí, je to krásná reklama golfu. A jedno z nejhezčích hřišť v Evropě, ne-li vůbec nejhezčí, je tady v Karlových Varech. To neříkám, protože jsem odsud, ale je skutečně výjimečné. Navíc Golf Club Karlovy Vary se o hříště výborně stará, chtěl bych klubu i touto cestou poděkovat. Stejně jako děkuji celému týmu lidí, kteří mi ­pomáhají, golfové federaci i přátelům. A protože to chci dotáhnout co nejdál, je třeba mít kolem sebe dobré parťáky. A mně se to zatím daří.

Vítek Novák

I Want to Be the Best in the World The resolution of nineteen-year-old Vítek Novák - to become the best in the world - sounds like a dream to most people of his age. However, it is a thoughtful future for the young golfer. After all, Vítek is among top golfers already today. He was the first Czech who had been chosen to play in the team representing continental Europe in the prestigious tournament Jacques Leglise Trophy in 2014 and he was placed seventh in the junior category. He was the sixth in the tournament Junior Orange Bowl in the U.S.A. (an unofficial world championship of golfers up to the age of 18), which is historically the biggest success of a Czech golfer. His present handicap is 3,8. Has it been clear to you since the very beginning that golf is sport number one for you? It was my friend who took me to the golf course. My parents thought I would stop being interested in golf after a month; however, I told them I wanted to continue a few weeks later. I have been into golf since the first moment and it even didn’t put me off that I had been thrown out of the team after the second training session because I had destroyed the lawn. It also suits me that it is an individual sport where I have to rely only on myself. I’m ambitious a lot and I already know that I not only want to make my living by playing golf, but I also want to be the best at it. Do your family support you? After all, golf does not rank as one of the cheapest sports... I’ve got great parents, they cross their fingers for me not only when I’m successful, but they also support me when I’m not. As I’m an amateur and can’t make my living from golf, they support me financially. I’m really grateful to them because they aren’t rich. My nine-year-old sister is my fan too. She plays badminton herself and says she’ll have more medals than me one day. Well, she’ll have to work hard, then (laughter). But seriously: I’d do everything in the world for them I and I’m happy our family work like that.

What are you doing to be prepared for such a success? I have an individual school plan. I get up at six and have a conditional training session before school starts. I train golf four or five hours a day. I play on simulators in the winter but it’s better to fly abroad where the weather is warm. In addition to it, I go the muscle-conditioning gym and a fitness centre three times a week and I have been cooperating with a sport psychologist for four years, I take massages and follow the advice of a nutrition advisor. I’m also careful about my drinking regime. And how do you control your concentration during a tournament? Do photographers or spectators disturb you? You can train it all by means of mental exercise. I mustn’t speak about the techniques but they really help me a lot. When you are in the golf course for eight hours and spoil a stroke because of the lack of concentration, it can cost you the victory. Of course I can’t concentrate for the full eight hours but I’m able to concentrate maximally on a specific stroke. Mental training helps me to cope with nervousness as well. You might use such an ability in your life too... Well, it’s sometimes useful at school. When I’m not interested in something, I can “switch off” and, on the other hand, I’m able to fully concentrate on important things. Tell us about your ritual before the tournament... There are more of them. I always have e.g. my first extracted tooth on me and you won’t see me without a cross around my neck. I got it when I started playing golf. I paint my signs on golf balls and write the numbers of the days of the tournament on them. And also the initials of my girlfriend. Do you still have time for girls?! It’s true that girls have to be understanding because golf is my life priority. But when I want, I usually find some time for a date. I sometimes watch a film, go to a tea room and I love walking in spa woods. But I like walking along the Mill Colonnade at night the best. Karlovy Vary is beautiful and I’m lucky to be able to live just here. Do you have a golf course of your dreams where you would like to play? I have always wanted to see the most famous golf course in the world - the one in St. Andrew in Scotland - and the dream has already come true. I took part in the European championship of men there, I even stayed directly at the golf course and I spent in fact all days there. It’s a beautiful place where the admission is free for everyone after the tournament, even for the owners of dogs. The golf course is kept so perfectly that these visitors can’t damage it. I like this idea, it’s a nice advertisement for golf. And one of the most beautiful golf courses, if not the most beautiful one, is here in Karlovy Vary. I’m not saying it because I’m from here, it’s really exceptional. And, in addition to it, the Golf Club Karlovy Vary looks after it perfectly. I’d like to thank the club this way too. And I’d also like to thank the whole team of people who help me, the golf federation and friends. As I want to get as far as possible, it’s necessary for me to have good companions around me. And I’ve been successful at it so far.

When will you be able to become a professional and make your living from golf? Owing to how well I already play golf, I actually could start right now. But I want to pass my final exams at first and then I’d like to make use of the grant enabling me to study at a prestigious golf school in America. And their condition is that I have to be an amateur. But these plans are just temporary; everything can change if a good offer comes. Then I might become a professional immediately. You have been apparently winning recognition in the professional world too. How shall I understand this? It’s true I can’t get a financial reward for my results but I have an opportunity to play with better opponents. If I want to improve, it’s necessary for me to play with first-rate players. And this makes it possible for me to take part in e.g. the prestigious tournament Czech PGA where I succeeded last year. What is your dream-of-goal? I want to be the first Czech to be able to participate in the European Tour or the PGA Tour and I wish I could win the British Open. And to go to the Summer Olympic Games to Tokyo in 2020 too. My main goal is to win the Masters Tournament. It would be a success similar to that of a footballer winning the Golden Ball.

WWW.PROMENADA.CZ

27


Витек Новак

Хочу быть лучшим в мире Для большинства ровесников девятнадцатилетнего Витека Новака намерение стать самым лучшим в мире - звучит, словно из области фантастики. Но для молодого игрока в гольф это продуманное будущее. В конце концов, среди лучших в мире он находится уже сейчас. В 2014 году Витек, как первый в истории чех, был зачислен в команду континентальной Европы в престижном турнире Jacques Leglise Trophy, а в категории юниоров занял седьмое место. В декабре 2014 года в турнире Junior Orange Bowl в США (неофициальное первенство игроков до 18 лет) он был на шестом месте, что является первым в истории наилучшим успехом чешского игрока в гольф. В настоящее время его гандикап 3,8. Было ли вам с самого начало ясно, что гольф для вас является спортом номер один? На площадку для гольфа меня привел приятель. Родители думали, что через месяц гольф мне разонравится, но спустя несколько недель я понял, что хочу продолжать. Гольф меня захватил с первой минуты, и меня не оттолкнуло даже то, что уже со второй тренировки меня выгнали за порчу газона. Меня также удовлетворяет тот факт, что гольф спорт индивидуальный, в котором я могу рассчитывать только на себя. Я очень честолюбив и уже сегодня знаю, что хочу зарабатывать на жизнь не только игрой в гольф, но и быть самым лучшим игроком. Поддерживает ли вас семья? Ведь гольф не принадлежит к дешевым видам спорта… У меня замечательные родители, они поддерживают меня, когда моя игра успешна, и когда мне не везет. Поскольку, как любитель, я не могу зарабатывать на жизнь игрой, все расходы, связанные с гольфом, несут они. Наша семья не относится к богачам, поэтому своим родителям я действительно благодарен. За меня „болеет“ и моя девятилетняя сестра. Она играет в бадминтон и утверждает, что когда-нибудь у нее будет больше медалей, чем у меня. Так что ей есть чем заняться (смеется). А если серьезно: для нее я бы сделал все на свете. Я счастлив, что у меня такая семья. Когда вы сможете стать профессионалом и зарабатывать гольфом? Поскольку в гольф я играю уже хорошо, мог бы и сейчас быть профессионалом. Но сначала хочу сдать выпускные экзамены, а затем с удовольствием поехал бы в престижную школу гольфа в Америке, тем более что мне должна быть предоставлена стипендия. Но там существует условие - быть любителем. Однако все это пока только ­временные планы; если же мне будет сделано хорошее предложение, все сразу может измениться, и я немедленно стану профессионалом. Тем не менее, пробиваетесь и на профессиональный уровень. Как это понимать? Хотя я и не могу получить финансовую награду за результаты игры, зато имею возможность сыграть с лучшими конкурентами. Если я хочу улучшить свою игру, то должен играть с качественными игроками. A это дает мне возможность участвовать в престижном турнире Czech PGA, на котором я побывал в прошлом году. Каковой является ваша заветная мечта? Хочу быть первым чехом, попавшим на European Tour или на PGA Tour, хотел бы победить на British Open. A также поехать в 2020 году на Летние олимпийские игры в Токио. Но высшей целью для меня было 28

WWW.PROMENADA.CZ

бы выиграть Masters Tournament. Проще говоря, это был бы такой же успех, как если бы футболист выиграл Золотой мяч. Как вы готовитесь к такому успеху? В школе учусь по индивидуальному плану. Встаю в 6 часов утра и перед началом занятий занимаюсь кондиционным тренингом. 4-5 часов в день тренируюсь на площадке. Зимой играю на симуляторах, но все же полезнее летать в теплые края. К тому же три раза в неделю хожу в спортзал, на фитнес, уже четыре года работаю со спортивным психологом, пользуюсь услугами массажиста и диетолога, выдерживаю питьевой режим. A как концентрируетесь на турнире? Не мешают вам фотографы, зрители? Всего этого можно достичь с помощью умственных упражнений. Как - этого я вам не могу сказать, но действительно они мне во многом помогают. Если вы на стадионе восемь часов и по рассеянности у вас не получится хотя бы один бросок, это может вам стоить победы. Естественно, я не могу сохранять внимания в течение всех восьми часов, но смогу максимально сосредоточиться на конкретном ударе. Аутогенная тренировка помогает мне превозмогать волнение. Такие знания, скорее всего, используете и в жизни… Иногда мне это годится в школе. Если мне что-нибудь не интересно, могу выключиться, и, наоборот - на серьезные вещи могу быть пол­ ностью сосредоточенным. Расскажите о своем ритуале перед турниром… У меня их много. Например, ношу с собой мой первый вырванный зуб, на игре не увидите меня без крестика на шее, который я получил в те времена, когда только начинал играть в гольф. На гольфовых мячиках рисую свой знак и отмечаю день турнира. A также на нем пишу инициалы своей девушки. Вам остается время и на девушек? Конечно, девушки должны понимать, что гольф - мой жизненный приоритет. Но при желании время на свидание найду. Иногда посмотрю кино, зайду в кафе и очень люблю гулять по лесам курорта. Но больше всего мне нравятся ночные прогулки на Млынскую колоннаду. Карловы Вары - красивый город, и я счастлив, что живу именно здесь. Мечтаете ли о гольфовом поле, где вы бы хотели сыграть? Я всегда хотел посмотреть на лучшее в мире гольфовое поле Сент-Эндрю в Шотландии, но эта мечта уже исполнилась. Там я играл на первенстве Европы среди мужчин и даже жил прямо около поля, так что там я проводил практически целый день. Красивое место, куда после окончания турнира вход свободен для каждого, включая людей с собаками. Это меня буквально шокировало. Стадион так совершенно построен, что и эти визитеры вреда не нанесут. Эта идея мне понравилась, как прекрасная реклама гольфа. A одна из лучших площадок в Европе, если не самая лучшая, находится в Карловых Варах. Говорю так не потому, что я здешний, но она действительно является исключительной. Более того, Golf Club Karlovy Vary отлично заботится об этой площадке. Так что хотел бы посредством этого интервью поблагодарить клуб. Так же я благодарю всех тех, кто мне помогает, федерацию гольфа и друзей. A поскольку я хочу достигнуть как можно большего, должен иметь хороших партнеров. В этом мне пока везет.


Á K S N Á K I N I M DO

A K I L B U P E R MI? E Z A N J RÁ

Dominikánská republika je pro většinu lidí synonymem dovolené v ráji. Nachází se ve východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily, ležící částečně v Karibském moři a Atlantickém oceánu. Právě na území dnešní Dominikánské republiky přistál v roce 1492 Kryštof Kolumbus. Z Mnichova do Punta Cana doletíte za deset hodin. Ideální doba k návštěvě je od ledna do března, kdy je období sucha a teploty okolo 35 stupňů. K nejhezčím oblastem patří právě Punta Cana a Samaná. Nádherné hotely, usměvavý personál, zahrady plné květin. Pláže tu patří k nejkrásnějším na světě. Bílý, jemný písek ve spojení s azurově modrou vodou a vysokými palmami vám připomene, že jste na chvíli v ráji. Pokud vás neláká hotelový resort, můžete se vydat po pláži a po hodině chůze dojdete do míst, kde se vykoupete zaručeně sami; jedinými svědky budou všudypřítomné kokosové palmy. Za nejhezčí místo na Dominikáně bývá označován ostrov Saona, dnes národní park. Kam oko dohlédne, táhnou se dlouhé mělčiny, na jejichž dně žijí oranžové hvězdice. Právě tady se natáčely filmy Modrá laguna nebo Piráti z Karibiku. Jakmile však vyrazíte za hranice turistických oblastí, uvidíte žebrající děti i dospělé. Kontrast dřevěných chatrčí a chudoby a na druhé straně luxusních hotelů s bazény je obrovský. Zatímco místní lidé žijí z našeho pohledu celý život v ráji, my jsme ochotni za pár dní tady zaplatit i desetitisíce. Každopádně se jedná o jednu z nejhezčích destinací na světě, kterou nelze srovnávat s ničím v Evropě.

30

WWW.PROMENADA.CZ

The Dominican Republic a Paradise on Earth? The Dominican Republic is a synonym of a holiday in Paradise for most people. It is situated in the eastern part of the island Hispaniola in the group of islands called the Greater Antilles, which lies partly in the Atlantic Ocean and partly in the Caribbean Sea. It was just the territory of the present Dominican Republic where Christopher Columbus landed in 1492. You can get to Punta Cana in ten hours from Munich by plane. An ideal time to visit the country is from January to March when there is a dry period and temperatures about 35 degrees. Punta Cana and Samaná rank as ones of the most beautiful parts of the country. Beautiful hotels, the smiling staff and gardens full of flowers. Local beaches are among the most wonderful ones in the whole world. White, fine sand, sky-blue water and high palms will remind you that you have appeared in Paradise for a while. If the hotel resort does not attract you, you can take a walk along the beach and after an hour of walking, you will get to a place where you will swim in the sea alone without fail, the only witnesses will be omnipresent coconut palms. The island Saona, today a national park, is said to be the most beautiful place in the Dominican Republic. Long shallows with orange starfish living on their bottoms stretch as far as the eye can see. It was right here where the films The Blue Lagoon


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

and The Pirates of the Caribbean were shot. However, as soon as you cross the borders of tourist areas, you will see beg­ ging children and adults. The contrast between wooden huts and poverty and luxury hotels with swimming pools is huge. Seeing from our point of view, local people spend their all lives in Paradise and we are willing to pay large sums of money for a few days here. It is definitely one of the most wonderful destinations in the world which cannot be compared to anything in Europe.

Доминиканская Республика рай на земле? Для большинства людей Доминиканская Республика является синонимом отпуска в раю. Она находится в восточной части острова Эспаньола (Гаити) в архипелаге Больших Антильских островов, лежащих на слиянии Карибского моря и Атлантического океана. Именно к берегу нынешней Доминиканской Республики в 1492 году пристали корабли экспедиции Христофора Колумба. Из Мюнхена до Пунта-Каны вы долетите за 10 часов. Идеальное время года для посещения - с января до марта, в сезон пассатов, когда воздух сухой и его температура не превышает 35 градусов Цельсия.

К самым красивым областям принадлежат именно Пунта-Кана и Саманá. Великолепные отели, улыбчивый персонал, сады в цвету. Здешние пляжи считаются самыми красивыми в мире. Белый мягкий песок в сочетании с лазурной водой и высокими пальмами напомнит вам, что вы, хотя и ненадолго, но в раю. Если вас не привлекает купание на территории отеля, вы можете отправиться пешком по пляжу и через час дойдете к местам, где сможете выкупаться сами; единственными вашими свидетелями будут вездесущие кокосовые пальмы. Самым красивым местом Доминиканы считается остров Саона, ныне национальный парк. Куда ни взгляни, тянутся длинные отмели, на дне которых обитают оранжевые морские звезды. Именно здесь снимались кинофильмы „Голубая лагуна“ и „Пираты Карибского моря“. Однако, стоит только отправиться за пределы туристических областей, как вы увидите нищих детей и взрослых. Контраст между деревянными лачугами и беднотой, а с другой стороны роскошными отелями с бассейнами, огромный. Пока местное население, с нашей точки зрения, всю свою жизнь живет в раю, мы согласны всего за несколько дней заплатить десятки тысяч. В любом случае, речь идет об одном из самых лучших мест отдыха в мире, не сравнимом ни с чем в Европе. WWW.PROMENADA.CZ

31


Divadlo Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр 

Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking • Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 5.4. ne 19.30 hod., G. Puccini: Tosca, láska operní zpěvačky Tosky a malíře Cavaradossiho je ohrožena. Koncertní provedení opery v italském originále za účasti předních českých sólistů. Divadlo J.K. Tyla. CZ

8.4. st 19.30 hod., W. Shakespeare: Othello, slavné drama o manipulaci, síle lživé pomluvy, žárlivosti, chorobných ambicích. A také o lásce, která musí čelit ďábelskému zlu... Hrají: O. Veselý, Z. Kupka, J. Teplý ad. Režie: M. Lang. Divadlo Pod Palmovkou. 9.4. čt 19.30 hod., D.M. Ruiz, J. Dušek: Čtyři dohody, nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete. V hlavní roli: J. Dušek. 10.4. pá 19.30 hod., D.M. Ruiz, J. Dušek: Pátá dohoda, svoboda být sám sebou. Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. V hlavní roli: J. Dušek. 13.4. po 19.30 hod., E. De Filippo: Filumena Marturano, co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýra­lého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Hrají: S. Stašová, S. Skopal, Č. Gebouský ad. Režie: Z. Kaloč. Agentura Harlekýn. 14.4. út 19.30 hod., Love in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show. 18.4. so 19.30 hod., P. Vogel: Zlatý časy, úsměvný příběh pěti dam kdysi lehčích mravů, které nepřestal bavit život. Hrají: V. Zawadská, S. Nálepková, P. Mourková, D. Čárová, H. Sršňová. Režie: R. Štolpa. Divadlo Radka Brzobohatého. 20.4. po 19.30 hod., W. Shakespeare: Antonius a Kleopatra, příběh o zničující lásce, všepohlcující vášni, odpovědnosti za své činy i jejich poklesky... V titulních rolích: J. Maléř a J. Voverková. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 21.4. út 19.30 hod., A. Goldflam: Komedianti, komedie o hercích, napsaná podle rodinných reálií hereckého rodu Červíčkových. Hrají: J. Hrušínský, M. Šplechtová, K. Issová ad. Režie: A. Goldflam. Divadlo Na Jezerce. 23.4. čt 19.30 hod., G. Verdi: Nabucco, biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi a utiskovaném židovském národu se dodnes těší

pozornosti operního publika. Sbor Židů „Va, pensiero, sull’ali dorate“ patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Režie: M. Dubovic. Severočeské divadlo. 25.4. so 15 hod., Tanec, tanec 2015, krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 26.4. ne 15 hod., U. Hub: V osm u archy, potopa světa se blíží, bílá holubice pomáhá Noemovi zorganizovat záchrannou misi a dva tučňáci se rozhodnou propašovat na palubu ještě třetího kamaráda. Hrají: T. Kolomazník, R. Urbanová, D. Beneš ad. Režie: Z. Bartoš. Západočeské divadlo Cheb. 27.4. po 10 hod., W. Shakespeare: Antonius a Kleopatra, příběh o zničující lásce, všepohlcující vášni, odpovědnosti za své činy i jejich poklesky... V titulních rolích: J. Maléř a J. Voverková. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 5.4. So 19.30 Uhr, G. Puccini: Tosca, Oper. 14.4. Di 19.30 Uhr, Love in Flames, Irische Tanzshow. 23.4. Do 19.30 Uhr, G. Verdi: Nabucco, Oper. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Apr 5th Sun 7.30 p.m., G. Puccini: Tosca, opera. Apr 14th Tue 7.30 p.m., Love in Flames, Irish dance show. Apr 23rd Thu 7.30 p.m., G. Verdi: Nabucco, opera. Music programmes - see the section Concerts. RU 5.4 вс 19.30 час., Дж. Пуччини: Тоска, опера. 14.4 вт 19.30 час., Love in Flames, ирландское танцевальное шоу. 23.4 чт 19.30 час., Дж. Верди: Набукко, опера. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Lenka Andělová, foto archiv MDKV - Miroslav Mráka

Nenechte si ujít

Antonius a Kleopatra na scéně karlovarského divadla

Příběh je vyprávěn kaleidoskopicky, v překladu i úpravě Jiřího Josky, který patří vedle Martina Hilského k výsostným překladatelům Shakespearova díla. (Čeští čtenáři znají jeho překlad Tracyho tygra od Williama Saroyana.) Obsadit vhodně hlavní dvojici bylo pro režiséra zásadní. Na role

Marca Antonia a Kleopatry kývli k jeho radosti třiatřicetiletý Jan Maléř, v současné době v Divadle J.K.Tyla v Plzni a šestadvacetiletá Josefína Voverková, která nedávno dokončila studia na DAMU. Oba vystoupí v karlovarském divadle jako hosté. Nejbližší představení se hraje 20. a 27.4. (viz program výše).

Eintritt: 100 CZK. Nur auf Bestellung: Informationsbüro der Stadt, % 355 321 176-7 Stadttheater, % 353 225 621

Цена билетов: 100 кр. Только по заявке: Инфoцентр города, % 355 321 176-7 Городской театр, % 353 225 621

Slavná Shakespearova tragédie vychází ze skutečné události. Je to příběh o zničující lásce a stravující vášní mezi egyptskou královnou Kleopatrou a Markem Antoniem, jedním z triumvirů, kteří vládnou Římu po zavraždění Julia Caesara. Příběh o posedlosti láskou na pozadí špinavé politiky oslovil režiséra Jiřího Seydlera právě pro svou nadčasovost. „Považuji hru za velmi aktuální, vždyť i my si klademe otázku, zda v současném politickém rozpoložení můžeme žít zcela svobodný život.“ Antonius a Kleopatra se vášnivě milují, ale nedokáží si vybrat, zda dát přednost společné lásce, anebo ctižádosti, politické kariéře a boji o nadvládu. Jedno z nejerotičtějších Shakespearových děl je podle Jiřího Seydlera každému srozumitelné a je určeno širokému publiku. Ačkoliv se dnes na divadelních prknech setkáváme často s moderním pojetím Shakespeara, režisér Seydler se touto cestou nevydal. „Nejsem příznivcem progresivních trendů, považuji se za konzervativního. Zvolil jsem proto spíše klasické zpracování s jednoduchou scénou a zajímavou choreografií. Těšit se můžete např. na tango obou hlavních protagonistů,“ láká diváky Jiří Seydler.

Prohlídka budovy divadla Besichtigung des Stadttheaters • A Tour to the Town Theatre • Осмотр здания театра Karlovarské městské divadlo, Divadelní nám. 21, % 353 225 621 Vstupné: 100 Kč. Pouze na objednávku: Infocentrum města, % 355 321 176-7 Městské divadlo, % 353 225 621 32

WWW.PROMENADA.CZ

Admission: 100 CZK. To be booked in advance: Information Centre of the Town, % 355 321 176-7 Town Theatre, % 353 225 621

Virtuální prohlídka budovy divadla • Virtuelle Besichtigung des Theatergebäudes • A virtual tour round the theatre building Виртуальный осмотр здания театра www.karlovarskedivadlo.cz


Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр 

Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси Divadelní nám. 21, % 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500, www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 2.4. čt 19.30 hod., Velikonoční koncert, G. Fauré: Pelleas a Melisanda, suita, G. Fauré: Requiem, Š. Petr-soprán, P. Klečka-­ baryton, Karlovarský pěvecký sbor. Dirigent: M. Lebel. 7.4. út 19.30 hod., Gala opereta Strauss, Kálmán, Labitzký, L. Sass-soprán, J. Moravec-tenor. Dirigent: M. Peschík. 10.4. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, L. van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, A. Dvořák: Polednice, symfonická báseň, L. Janáček: Taras Bulba, symfonická báseň, J. Šimandl­ klavír. Dirigent: J. Štrunc ml. 12.4. ne 15 hod., Bavíme všechny generace, J. Celba: Pohádky z mechu a kapradí, J. Williams: Harry Potter, B. Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem, B. Smetana: Vltava, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová, J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji, B. Smetana: Proč bychom se netěšili, H. Zimmer: Piráti z Karibiku. Dirigent: J. Mikoláš. 17.4. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, W.A. Mozart: Divertimento F dur, C. Saint-Saëns: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, M. Ondráček-violoncello. Dirigent: J. Kučera. 24.4. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, A. Dvořák: Symfonické variance, B. Martinů: Rapsodie - koncert pro violu a orchestr, Česká rapsodie pro housle a orchestr, L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur, B. Matoušek-housle. Dirigent: P. Vronský. DE 2.4. Do19.30 Uhr, 7.4. Di 19.30 Uhr, 10.4. Fr 19.30 Uhr, 12.4. So 15 Uhr, 17.4. Fr 19.30 Uhr, 24.4. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Karlsbader Symphonieorchesters EN Apr 2nd Thu 7.30 p.m., 7th Tue 7.30 p.m., 10th Fri 7.30 p.m., 12th Sun 3 p.m., 17th Fri 7.30 p.m., 24th Fri 7.30 p.m., Concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra RU 2.4 чт 19.30 час., 7.4 вт 19.30 час., 10.4 пт 19.30 час., 12.4 вс 15 час., 17.4 пт 19.30 час., 24.4 пт 19.30 час., Концерты Карловарского симфонического оркестра

CZ 16.4. čt 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. 28.4. út 19.30 hod., The Backwards, jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě. DE 16.4. Do 19.30 Uhr, Glenn Miller Story 28.4. Di 19.30 Uhr, The Backwards (Beatles Revival) EN Apr 16th Thu 7.30 p.m., Glenn Miller Story Apr 28th Tue 7.30 p.m., The Backwards (Beatles Revival) RU 16.4 чт 19.30 час., Glenn Miller Story, концерт. 28.4 вт 19.30 час., The Backwards (Beatles Revival)

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

WWW.PROMENADA.CZ

CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée 14.4. út 20 hod., Prima Vista Quintet DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 14.4. Di 20 Uhr, Prima Vista Quintet EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Apr 14th Tue 8 p.m., Prima Vista Quintet RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 14.4 вт 20 час., Prima Vista Quintet

• Blues Café, Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ každou st, pá, so 20 hod., Hudebně-taneční večery DE jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr, Musik- und Tanzabende EN every Wed, Fri, Sat 8 p.m., Music and dance evenings RU каждую ср, пт, сб 20 час., Музыкальные и танцевальные вечера

nám. Svobody 2, % 733 233 266

Hotel Imperial • Отель Империал

CZ 2., 9., 16., 23., 30.4. čt, 7., 21.4. út 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/flétna/ housle & harfa/hoboj & varhany. 5.4. ne 16 hod., Velikonoční koncert - Alleluja 14., 28.4. út 16 hod., Varhany v barvách orchestru DE 2., 9., 16., 23., 30.4. Do, 5.4. So, 7., 14., 21., 28.4. Di 16 Uhr, Orgelkonzerte EN Apr 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th Thu, 5th Sun, 7th, 14th, 21st, 28th Tue 4 p.m., Organ concerts RU 2., 9., 16., 23., 30.4 чт, 5.4. вс, 7., 14., 21., 28.4. вт 16 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

34

• Atrium Lobby Bar, U Imperiálu 198/11, % 353 207 111, www.spa-resort-sanssouci.cz

Café Vienna, Libušina 1212/18, % 353 203 112, www.spa-hotel-imperial.cz CZ každé po, st 14-17 hod., Piano každý čt 14-16 hod., Harfa každou ne 14-17 hod., Forteband J.P.Š. DE jeden Mo, Mi 14-17 Uhr, Piano jeden Do 14-16 Uhr, Harfe jeden So 14-17 Uhr, Forteband J.P.Š. EN every Mon, Wed 2 p.m.-5 p.m., Piano every Thu 2 p.m.-4 p.m., Harp every Sun 2 p.m.-5 p.m., Forteband J.P.Š. RU каждый пн, ср 14-17 час., Фортепиано каждый чт 14-16 час., Арфа каждое вс 14-17 час., Forteband J.P.Š.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

EN History of the building. Permanent exhibition. Jiří Valenta, an important representative of Czech informel, till Apr 6th. Stanislav Holý - Illustrations, graphic cycles and interactive objects, from Apr 9th till Jun 28th. RU История объекта. Постоянная выставка. Иржи Валента, видный представитель чешского информеля, до 6.4. Станислав Голы - иллюстрации, графические циклы и интерактивные объекты, с 9.4 до 28.6.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

Hotel Imperial • Oтель Империал Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Dotknout se povahy světa - Jiří Patera - obrazy, do 6.4. Virtuální prostor - Vladimír Škoda - originální umělecká instalace sochaře, grafika a kreslíře působícího ve Francii, vernisáž 16.4. v 17 hod., do 14.6. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Jiří Patera - Bilder, bis zum 6.4. Vladimír Škoda - Kunstinstallation des Bildhauers, Grafikers und Zeichners, vom 16.4. bis 14.6. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Jiří Patera - paintings, till Apr 6th. Vladimír Škoda - art installation of a sculptor, graphic artist and painter, from Apr 16th till Jun 14th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Иржи Патера - живопись, до 6.4. Владимир Шкода - художественная инсталляция скульптора, графика и рисовальщика, с 16.4 до 14.6.

• Sun Gallery - Blue House Jarní 428/1, % 353 207 321 CZ DE EN RU

Imperial Gallery Libušina 1212/18, % 353 203 112 CZ DE EN RU

Nikol Starostová - fotografie, vernisáž 6.4. v 17 hod., do 4.5. Nikol Starostová - Fotografien, vom 6.4. bis 4.5. Nikol Starostová - photographs, from Apr 6th till May 4th. Никол Старостова - фотографии, с 6.4 до 4.5.

Sanssouci Junior Glass Match, do 30.4. Sanssouci Junior Glass Match, bis zum 30.4. Sanssouci Junior Glass Match, till Apr 30th. Sanssouci Junior Glass Match, до 30.4.

• Green House Gallery U Imperiálu 198/11, % 353 207 111 CZ Jaroslav Klát ml. - olejomalby, do 10.5. DE Jaroslav Klát Jr. - Ölgemälde, bis zum 10.5. EN Jaroslav Klát Jr. - oils, till May10th. RU Ярослав Клат-младший - живопись маслом, до 13.4.

Drahomíra

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie • Town Gallery • Городская галерея

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz Stará louka 26, % 353 223 641, www.mgkv.cz CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Minea • Минеа

CZ

Jan Kavan - grafiky, do 30.4.

Supermarket WC nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Re-kreace - příběh odpadu, který dostal druhou šanci na život, do 26.6.

Krajská knihovna

Krále Jiřího 9, % 354 224 111, www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Malíř fotografem - Jiří Valenta - cesta významného představitele českého informelu od malířské tvorby k fotografické během jeho života ve Francii, do 6.4. Od krajiny pana Pipa ke Studiu Kamarád - Stanislav Holýilustrace, grafické cykly a interaktivní objekty autora, který svou tvorbu zasvětil dětem, vernisáž 9.4. v 17 hod., do 28.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Jiří Valenta, ein bedeutender Vertreter des tschechischen Informels, bis zum 6.4. Stanislav Holý - Illustrationen, graphische Zyklen und interaktive Objekte, vom 9.4. bis 28.6.

36

WWW.PROMENADA.CZ

***foto z 12/26 Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 CZ DE EN RU

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas Selling exhibition of glass Выставка-продажа стекла

Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz CZ Hedvábí - Ivana Sedláčková - obrazy, do 28.4. Jaro 1945 v Karlových Varech - fotografie, do 28.4. Stavby Karlovarského kraje, do 29.4. Návraty volyňských Čechů, od 1.4. do 28.5.


Muzea Museen • Museums • Музеи Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142, www.becherovka.cz

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě, VIP prohlídky jednotlivých dílen DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte, VIP-Besichtigungen einzelner Werkstätten EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks, VIP tours round individual workshops RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех, VIP-осмотры отдельных мастерских

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures • Музей восковых фигур

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building • Императорская лечебница

CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, ­video­projekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, sight-seeing historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, ­дегустация.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser • Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser • Музей стекла МозерKpt. Jaroše 19, % 353 416 112, www.moser-glass.com

Hvězdárna Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595, 777 953 421, www.astropatrola.cz

Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Velikonoční prohlídka Božího hrobu

Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849, www.cisarskelazne.cz CZ Zanderův sál a okolí, původní cvičební stroje Dr. Zandera, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. DE Zander-Saal und Umgebung, ursprüngliche Turngeräte von Dr. Zander, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. EN Zander Hall and the surroundings, original exercise machines, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. RU Зал Цандера, оригиналы снарядов для физических упражнений д-ра Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка.

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 773 224 445, www.houseofwax.eu CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. ­Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. ­Постоянная выставка.

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: ­ www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st, čt, pá, so 16, 17, 18 hod., 180 minut astronomie, bloky pořadů pro dospělé. 12.4. ne 15 hod., Astronomické odpoledne, program pro děti, astronomická přednáška.

DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 777 953 421. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 777 953 421. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 777 953 421.

Největší křesťanské svátky přinášejí návštěvníkům Karlových Varů jedinečnou možnost navštívit Boží hrob. Nemusejí však cestovat až do dalekého Jeruzaléma. V chrámu sv. Máří Magdalény je zpřístupněna krypta s unikátním oltářem Božího hrobu z vřídlovce a hrachovce. Přístupná je na Bílou sobotu, 4.4. od 9 do 17.30 hodin. Zájemci o stráž - nechť se hlásí v sakristii.

Easter Tour Round the Holy Sepulchre

Velikonoční bohoslužby na www.farnost-kv.cz

Osternbesichtigung des Heiligen Grabs

Das grösste christliche Fest bringt Besuchern Karlsbads eine einzigartige Möglichkeit, das Heilige Grab zu besuchen. Doch sie brauchen nicht, nach das ferne Jerusalem zu reisen. In der Kirche Marie Magdalene wird man die Gruft mit dem einzigartigen Altar des Heiligen Grabs aus Aragonit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie wird am Karsamstag den 4.4. von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.

The biggest Christian holiday offers visitors to Karlovy Vary a unique possibility of visiting the Holy Sepulchre. However, they do not have to travel to far Jerusalem. A crypt with a unique altar of the Holy Sepulchre from aragonite will be opened to the public in the Mary Magdalena Church. It will be open on Easter Saturday, the 4th April, from 9 a.m. to 5.30 p.m.

Пасхальное поклонение Гробу Господню

Великие христианские праздники дают уникальную возможность гостям Карловых Вар поклониться Гробу Господню. Однако для этого вовсе нет необходимости ехать в далекий Иерусалим. В храме святой Марии Магдалины открыта крипта с уникальным алтарем Гроба Господня из разных видов ­арагонита. Крипта открыта в Белую субботу, 4.4 с 9 до 17.30 часов. WWW.PROMENADA.CZ

37


Kluby Clubs Divadlo Husovka, Klub Paderewski

17.4. pá 19.30 hod., V. Klimáček: Historky z fastfoodu, ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje. Divadelní studio D3. 18.4. so 19.30 hod., In the Shadows & St. Age, dvě kytary, basa, bicí, ženský zpěv a volume doprava. 23.4. čt 19.30 hod., Zrní, ačkoliv zpívají česky, jsou světoví.

Galerie umění

Club Imperial - Hotel Imperial Goethova stezka 6, % 353 224 387, www.galeriekvary.cz 10.4. pá 19.30 hod., Trojka Zuzany Homolové, známá slovenská zpěvačka a kytaristka, houslista S. Smetana a kytarista M. Železňák propojují folk, blues, jazz a folklór.

Lidový dům Školní 1, info % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz Libušina 1212/18, % 353 203 112, od 19 hod. % 353 203 761, www.spa-hotel-imperial.cz

1.4. st 19.30 hod., Jana Vébrová & Milli Janatková, dvě osamělé písničkářky spojily svoje síly. 3.4. pá 19.30 hod., L. Kašparovský: Podnebí, komedie o tom, že není Peklo a není Nebe - je jen Podnebí. Divadelní studio D3. 9.4. čt 19.30 hod., J.H. Krchovský & Krch-off band, slavný básník J.H. Krchovský zatoužil svoje verše nejen psát a číst, ale také zpívat. 10.4. čt 19.30 hod., Traband, populární dechno kapela se svým novým CD Vlnobeat.

každé po 20.30 hod., Výuka latinsko-amerických tanců a Forteband J.P.Š. každé út, čt, ne 20.30 hod., Piano každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Karaoke show 3.4. pá 20.30 hod., Petra Vlková Band, čistota a hloubka projevu. 10.4. pá 20.30 hod., Marek Šmaus Quartet, vynikající pražská formace. 17.4. pá 20.30 hod., Milan Svoboda Quartet, jazz, přední osobnost české scény s velkým mezinárodním renomé. 24.4. pá 20.30 hod., Petr Malásek & František Kop Quartet, geniální umělecká invence, cítění a smysl pro improvizaci.

Pozvánky Einladungen • Invitations • Приглашения

Mezinárodní výstava koček • Internationale ­Ausstellung von Katzen • International exhibition of cats • Международная выставка кошек

Husovo nám. 2, % 603 375 555, www.husovka.info

Jarní trhy • Frühlingsmärkte • Spring markets • Весенние ярмарки T.G. Masaryka CZ do 6.4., Velikonoční trhy 27.4.-3.5., Řemeslný jarmark DE bis zum 6.4., Osternmarkt 27.4.-3.5., Handwerksmarkt EN till Apr 6th, Easter fair Apr 27th-May 3rd, Handicraft Market RU до 6.4, Пасхальная ярмарка 27.4-3.5, Ярмарка ремесел

Velikonoce ve sklárně Moser • Ostern im Glaswerk Moser • Easter in the glass factory Moser Пасха на фабрике Мозер Moser, Kpt. Jaroše 19, % 353 416 242 CZ 4.4. so 9-16 hod., prohlídky, kulturní program, zboží za mimořádné ceny DE 4.4. Sa 9-16 Uhr, Besichtigungen, Kulturprogramm, ­Warenangebot zu speziellen Preisen EN Apr 4th Sat 9 a.m.-4 p.m., Tours, a cultural programme, an offer of goods at advantageous prices RU 4.4 сб 9-16 час., экскурсии, культурная программа, продажа товаров по сниженным ценам

Farmářské trhy • Bauernmarkt • Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 17.4. pá 11 hod. DE 17.4. Fr 11 Uhr EN Apr 17th Fri 11 a.m. RU 17.4 пт 11 час.

38

WWW.PROMENADA.CZ

Lidový dům, Školní 1, info % 602 100 313 CZ 18.-19.4. so-ne 10-17 hod. DE 18.-19.4. Sa-So 10-17 Uhr EN Apr 18th-19th Sat-Sun 10 a.m.-5 p.m. RU 18.-19.4 сб-вс 10-17 час.

Evropské setkání aristokracie • Europäisches ­Zusammentreffen der Aristokratie • European ­meeting of the aristocracy • Фестиваль европейской аристократии Grandhotel Pupp, Císařské lázně, Poštovní dvůr, chrám sv. Máří Magdalény, dostihové závodiště ad. CZ 24.-26.4. pá-ne, 19. ročník tradičního setkání šlechty, jehož součástí jsou plesy, koncerty, mše, dostihy ad. DE 24.-26.4. Fr-So, Bälle, Konzerte, Messen usw. EN Apr 24th-26th Fri-Sun, balls, concerts, masses etc. RU 24.-26.4 пт-вс, балы, концерты, месса и пр.

10.4. pá 20 hod., Monkey Business, Tour 2015. 25.4. so 20 hod., Ewa Farna, koncert.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 16.4. čt 18 hod., Jazz a poezie, M. Kundera: Monology. 18.4. so 21.30 hod., Bernard Blues Band

Hudební klub Irská Sedlecká 1, % 608 968 993, www.facebook.com/hudebniklubirska každý pá, so 20 hod., Rockové party, koncerty

Výtvarné dílny Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 14.4. út 17 hod., malba na porcelán a sklo 30.4. čt 15-18 hod., čarodějnické doplňky

Divy Islandu Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 14.4. út 17.30 hod., přednáška M. Mileva

Pojmy „Pravda“ a „Strach před pravdou“ v česko-sudetoněmeckých vztazích Fara Rybáře, nám. 17 listopadu, info % 607 805 455 CZ 17.4. pá 18 hod., přednáška PhDr. S. Burachoviče

Český div světa Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 21.4. út 17 hod., o turistických značkách a značkařích přednáší RNDr. J. Křivanec

Jaro 1945 v Karlových Varech

O Jiřím Paterovi

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 23.4. čt 17 hod., přednáška M. Augustina

Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 1.4. st 17 hod., vzpomínkové setkání přátel, kolegů, žáků

Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa

Den pro bečovskou botanickou zahradu

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 28.4. út 16.30 hod., přednáška ThDr. M. Chadimy

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 1.4. st 17 hod., přednáška RNDr. V. Větvičky

Metoda vědomé stopy pohybu

První světová válka na Karlovarsku Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 8.4. st 17 hod., přednáška Mgr. J. Nedvěda

Folklórní přehlídka Thermal - Malý sál, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 11.4. so 13 hod., dětské folklórní soubory

Městská knihovna, I.P. Pavlova 7, % 353 221 365 CZ 28.4. út 17 hod., o rozvoji grafomotoriky a výtvarných ­inspiracích s ak.mal. Táňou Svatošovou

Pálení čarodějnic Sokolský vrch CZ 30.4. čt 17 hod., v rámci Zahájení lázeňské sezóny 2015


Kina Kino Čas

T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.4. st 17 hod., Město 44 (Miasto 44), Pol. 2014, T, 12N. Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. 1.4. st 19.30 hod. - 3D, Ghoul, ČR 2015, T, 15N. Příběh trojice filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. 2.-3.4. čt-pá 15 hod. - 3D, 4.-5.4. so-ne 17 hod. - 3D, Konečně doma (Home), USA 2015, Č, #. Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov, a všichni lidé se musejí vystěhovat... 2.-3.4. čt-pá 17, 19.30 hod., 4.-6.4. so-po 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7), USA 2015, T, 15N. V. Diesel v pokračování akčního thrilleru. 4.-6.4. so-po 15 hod., Ovečka Shaun ve filmu (Shaun the Sheep), VB/Fr. 2015, Č, #. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? 6.-8.4. po-st 17 hod., Druhý báječný hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel), USA 2015, T, #. Skupina bohatých britských seniorů naletěla na reklamu slibující přepychový život v exotickém hotelu sídlícím v Indii. I přes průvodní překážky dokáží nalézt v Indii báječný život. 7.-8.4. út-st 19.30 hod., Vybíjená, ČR 2015, 15N. Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí podle románu M. Viewegha. 9.-10.4. čt-pá 17 hod., Město 44 (viz 1.4.) 9.-15.4. čt-st 17 hod., Rychle a zběsile 7 (viz 2.-3.4.) 11.-12.4. so-ne 15 hod. - 3D, SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (SpongeBob SquarePants 2), USA 2015, Č, #. SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. 11.-13.4. so-po 17 hod., Čarovný les (Into the Woods), USA 2014, T, #. Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádky spojené v novém příběhu. 14.-15.4. út-st 17 hod., Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA 2015, T, 15N. Filmové zpracování literárního ­ bestselleru E.L. Jamese. 16.-17.4. čt-pá 17 hod., Samba, Fr. 2014, T, 12N. Samba pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice. 16.-18.4. čt-so 19.30 hod., Neutečeš (It Follows), USA 2014, 15N. Jay je jen další středoškolačkou poflakující se společně s kamarády. Jednoho večera se jí však celý svět obrátí vzhůru nohama a ona se stane obětí putujícího prokletí. 18.-19.4. so-ne 15 hod., Ovečka Shaun ve filmu (viz 4.-6.4.) 18.-19.4. so-ne 17 hod., Vybíjená (viz 7.-8.4.) 19.-21.4. ne-út 19.30 hod., Noční běžec (Run All Night), USA 2015, T, 15N. Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. 20.-22.4. po-st 17 hod., Pořád to jsem já (Still Alice), USA 2014, T, #. Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. 22.-23.4. st-čt 19.30 hod. - 3D, Ghoul (viz 1.4.) 23.-24.4. čt-pá 17 hod., Pestrobarvec petrklíčový (The Duke of Burgundy), GB 2014, T, 15N. Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají sadomasochistickým hrátkám. 24.-26.4. pá-ne 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (viz 2.-3.4.) 25.-26.4. so-ne 15 hod. - 3D, Konečně doma (viz 2.-3.4.) 25.-26.4. so-ne 17 hod., Popelka (Cinderella), USA 2015, Č, #. Nejnovější verze klasické pohádky. 27.-29.4. po-st 17 hod., Králova zahradnice (A Little Chaos), VB 2014, T, #. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý ­vášněmi, lascivností a nebezpečím. 27.-29.4. po-st 19.30 hod., S tváří anděla (The Face of an Angel), VB/It. 2014, T, 15N. Režisér Thomas Lang dostane příležitost natočit film podle připravované knihy americké novinářky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící...

30.4. čt 17 hod. - 3D, 19.30 hod., Avengers: Age of Ultron, USA 2015, T, #. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí.

Kino Drahomíra 

Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.4. st 19.30 hod., Ghoul, ČR 2015, T, 15N. Příběh trojice filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. 2.4. čt 19.30 hod., Fénix, viz Filmový klub. 3.4. pá 19.30 hod., 4.4. so 17 hod., Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7), USA 2015, T, 15N. V. Diesel v pokračování akčního thrilleru. 4.4. so 19.30 hod., Vybíjená, ČR 2015, 15N. Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí podle románu M. Viewegha. 4.-6.4. so-po 14.30 hod., Konečně doma (Home), USA 2015, Č, #. Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov, a všichni lidé se musejí vystěhovat... 5.4. ne 19.30 hod., Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA 2015, T, 15N. Filmové zpracování literárního bestselleru E.L. Jamese. 5.-6.4. ne-po 17 hod., Čarovný les (Into the Woods), USA 2014, T, #. Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádky spojené v novém příběhu. 6.4. po 19.30 hod., Ida, Pol./Dán. 2013, T, 15N. Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. 7.4. út 17 hod., Kód Enigmy (The Imitation Game), USA 2014, T, #. V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika A. Turinga. 7.4. út 19.30 hod., 8.4. st 17 hod., Vybíjená (viz 4.4.) 8.4. st 19.30 hod., Kobry a užovky, ČR 2015, 15N. Užovka (M. Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Objeví se však jeho bratr Kobra (K. Hádek)...

17.4. pá 19.30 hod., 18.-19.4. so-ne 17 hod., Neutečeš (It Follows), USA 2014, 15N. Jay je jen další středoškolačkou poflakující se společně s kamarády. Jednoho večera se jí však celý svět obrátí vzhůru nohama a ona se stane obětí putujícího prokletí. 18.-19.4. so-ne 14.30 hod., Velká šestka (Big Hero 6), USA 2014, Č, #. Animované komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí ­využívat svůj talent. 18.-19.4. so-ne 19.30 hod., Noční běžec (Run All Night), USA 2015, T, 15N. Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. 20.4. po 19.30 hod., Talisman vlků (Lang tu teng), Čína/Fr. 2015, T, #. Příběh o mladíkovi vychovávajícím vlčí mládě jménem Talisman vlků. 21.4. út 19.30 hod., Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě (En Duva satt på en gren och funderade på tillvaron), Švéd./Nor./ Dán 2014, T, #. Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza. Sam a Jonathan, dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami. 22.4. st 19.30 hod., Noční běžec (viz 18.-19.4.) 23.4. čt 19.30 hod., Velkolepé muzeum, viz Filmový klub. 24.4. pá 19.30 hod., Whiplash, USA 2014, T, 15N. Andrew je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. 25.4. so 19.30 hod., Padesát odstínů šedi (viz 5.4.) 25.-26.4. so-ne 14.30 hod., Konečně doma (viz 4.-6.4.) 25.-26.4. so-ne 17 hod., Králova zahradnice (A Little Chaos), VB 2014, T, #. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý ­vášněmi, lascivností a nebezpečím. 26.4. ne 19.30 hod., Vybíjená (viz 4.4.) 27.4. po 19.30 hod., Pestrobarvec petrklíčový (The Duke of Burgundy), GB 2014, T, 15N. Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají sadomasochistickým hrátkám. 28.4. út 17 hod., Padesát odstínů šedi (viz 5.4.) 28.4. út 19.30 hod., Pořád to jsem já (Still Alice), USA 2014, T, #. Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. 29.4. st 19.30 hod., Fotograf, ČR 2015, 15N. Středem Janova života vždy byly ženy. Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život. 30.4. čt 19.30 hod., Kukuřičný ostrov, viz Filmový klub.

Filmový klub 

Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366, www.fkkv.cz

9.4. čt 17 hod., Konkurz na rodiče, ČR 2015, #. Dokumentární film A. Nellis sleduje složitý proces osvojení dítěte na příbězích několika manželských dvojic. 9.4. čt 19.30 hod., Ozvěny MFF Karlovy Vary, viz Filmový klub. 11.4. so 17.30 hod., Dva výstřely (Two Shots Fired), Arg. 2014, T, 12N. Teenager Mariano nalezne jednoho dne v kůlně starý revolver... 11.4. so 20 hod., Hon na lišku (Foxcatcher), USA 2014, T, #. Zápasník Mark se připravuje na olympijské hry v Soulu v tréninkovém středisku bohatého Johna du Ponta. Ten se Markovi stává mentorem a jeho vliv postupně sílí... 11.-12.4. so-ne 14.30 hod., Konečně doma (viz 4.-6.4.) 12.4. ne 17.30 hod., Talisman vlků (Lang tu teng), Čína/Fr. 2015, T, #. Příběh o mladíkovi vychovávajícím vlčí mládě jménem Talisman vlků. 12.4. ne 20 hod., Druhý báječný hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel), USA 2015, T, #. Skupina bohatých britských seniorů naletěla na reklamu slibující přepychový život v exotickém hotelu sídlícím v Indii. I přes průvodní překážky dokáží nalézt v Indii nový báječný život. 13.4. po 19.30 hod., Birdman, USA 2014, T, #. Černá komedie o herci, který se stal slavným především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. 14.-15.4. út-st 17 hod., Vybíjená (viz 4.4.) 14.-15.4. út-st 19.30 hod., Kobry a užovky (viz 8.4.) 16.4. čt 19.30 hod., Divoké historky, viz Filmový klub.

2.4. čt 19.30 hod., Fénix, Něm. 2014. Červen 1945. Domů do Berlína se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila Osvětim. Navzdory varováním se vydává hledat svého manžela Johnnyho... 9.4. čt 19.30 hod., Filmové překvapení - ozvěny MFF Karlovy Vary. Čtrnáctiletá Maria je dospívající dívka s odpovídajícími zájmy a tužbami. Na „správnou“ cestu se ji však snaží nasměrovat jak kněz z katolického spolku, tak její matka, která fundamentálnost své víry chápe jako nezbytnost i přednost. 16.4. čt 19.30 hod., Divoké historky, Arg./Šp. 2014. Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. 23.4. čt 19.30 hod., Velkolepé muzeum, Rak. 2014. Neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. 30.4. čt 19.30 hod., Kukuřičný ostrov, Gruz./Něm./Fr./ČR/Kazach. 2014. Příběh dědečka a vnučky, jejichž smyslem života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné pole na ostrově uprostřed řeky, oddělující Gruzii od Abcházie.

Pobočka Krajské knihovny

Lidická 40, % 353 224 034, www.knihovnakv.cz 2.4. čt 19 hod., Poslední sny, Dán. 2013. Intimní portrét tří žen během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici otevírá téma, které je v Česku stále silně tabuizované. Režie: E. Wagner. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky, T - české titulky, # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno WWW.PROMENADA.CZ

39


Sport Спорт

• SeaBowl, Úvalská 28, % 353 228 236, www.seabowl.cz • U Pařilů, Nové domky 655, % 353 566 471, www.bowlinguparilu.sweb.cz

KV Arena Západní 1812/73, www.kvarena.cz 18.4. so 18 hod., Fight Night Mythology, galavečer bojových umění.

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship Верховая езда

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 25.4. so 10 hod., Dostihový den evropské šlechty • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

• Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz Squash, Ricochet • Сквош, Рикошет • Ricochet Sport-centrum, Truhlářská 681, % 602 414 694, www.squash-ricochet.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz Tenis • Tennis • Теннис • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • Sportcentrum Imperial, Libušina 1212/18, % 353 203 700, www.sportcentrum-imperial.cz inzerce

Lanové centrum • Seilzentrum Rope Centre • Канатный центр Bowling • Боулинг • Eurobar Morava Bowling, Závodu míru 851, % 353 549 324, www.bohemiagames.cz • Four Bowl, Polská 1, % 353 579 028, www.profi-bowling.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz • Sanatorium Bristol, Sadová 19, % 353 348 615, www.bristolgroup.cz

• Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

Hitradio Dragon Promenada 18.03.15 20:29 Page 1

Karlovy Vary 99,7 FM – Mariánské Lázně 102,8 FM – Cheb 90,0 FM – Sokolov 102,9 FM – Tachov 98,3 FM – Aš 90,0 FM

www.hitradiodragon.cz


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111, www.carlsbad-plaza.com Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, % 353 109 111, www.pupp.cz ★★★★★ Quisisana Palace, Mariánskolázeňská 3, % 357 079 110, www.quisisana-palace.com Retro Riverside, Březová 157, % 353 972 524, www.retroriverside.cz Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 811, www.savoywestend.cz ★★★★ SUPERIOR Aqua Marina, Vřídelní 3, % 353 303 300, www.aquamarina.cz Dvořák, Nová louka 11, % 353 102 111, www.hotel-dvorak.cz Imperial, Libušina 18, % 353 203 111, www.spa-hotel-imperial.cz Olympia, Divadelní nám. 5, % 353 599 111, www.olympiahotel.cz Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 111, www.royalregent.cz Schlosspark, Kolmá 19, % 353 305 111, www.schlosspark.cz ★★★★ Alisa, Mariánskolázeňská 1, % 353 226 995, www.hotelalisa.cz Ambiente, Moravská 1a, % 353 365 111, www.hotelambiente.cz Aura Palace, Moravská 2a, % 353 169 500, www.aura-palace.cz Bristol, Sadová 19, % 353 344 444, www.bristolgroup.cz Bristol-Palace, Zámecký vrch 34, % 353 341 906, www.bristolgroup.cz Čajkovskij, Sadová 44, % 353 402 111, www.cajkovskij.com Čajkovskij Palace, Krále Jiřího 2e, % 353 401 111, www.cajkovskij.com Dvorana, Chebská 44, % 355 311 311, www.hoteldvorana.cz Eliška, Krále Jiřího 2a, % 355 318 011, www.hotel-eliska.cz Elwa, Zahradní 29, % 353 228 472-5, www.hotelelwa.cz Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161, www.embassy.cz Heluan, Tržiště 41, % 355 321 111, www.heluan.cz Humboldt, Zahradní 27, % 355 323 111, www.humboldt.cz Interhotel Central, Divadelní náměstí 17, % 353 182 111, www.interhotel-central.cz Jean de Carro, stezka Jeana de Carro 4-6, % 353 505 160, www.jeandecarro.com Kolonáda, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.kolonada.cz Krásná královna, Stará louka 48, % 353 852 611, www.krasnakralovna.cz Lafonte, Majakovského 29, % 353 439 290, www.hotel-lafonte.cz Lauretta, Sadová 27, % 353 222 490, www.hotel-lauretta.com Malta, I.P. Pavlova 16, % 351 171 111, www.hotel-malta.cz

Mignon, Ahlan, Sadová 55, % 355 312 111, www.mignon.cz Moskevský dvůr, Sadová 24, % 353 239 611, www.moskevskydvur.cz Palacký, Stará louka 40, % 353 222 544, www.hotelpalacky.cz Ostende, Stará louka 60, % 353 233 127, www.hotelostende.cz Palatin, Lázeňská 10, % 353 304 111, www.energotour.cz Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111, www.richmond.cz Pavlov, I.P. Pavlova 8, % 353 345 555, www.bristolgroup.cz Petr, Vřídelní 15, % 353 230 114, www.hotel-petr.eu Promenáda, Tržiště 31, % 353 225 648, www.hotel-promenada.cz Prezident, Moravská 3, % 355 319 111, www.hotelprezident.cz Romance - Puškin, Tržiště 37, % 353 222 646, www.hotelromance.cz Royal Golf, Cihelny 5, % 353 972 411, www.royalgolf.cz Růže, I.P. Pavlova 1, % 355 324 111, www.hotel-ruze.com Salvator, Vřídelní 39, % 353 176 761, www.salvatorhotel.com Salve, Mariánskolázeňská 9, % 353 360 010, www.hotelsalve.cz Sanatorium Panorama, Na Vyhlídce 20, % 353 361 556, www.panoramahotel.cz Sirius, Zahradní 3, % 353 434 611, www.hotel-sirius.cz Smetana-Vyšehrad, Krále Jiřího 7, % 355 310 222, www.hotelsmetana.cz Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11, % 353 207 113, www.spa-resort-sanssouci.cz Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111, www.thermal.cz Trocnov, Krále Jiřího 3, % 353 232 254, www.spatrocnov.cz Ulrika, Sadová 16, % 353 243 111, www.spa-ulrika.cz Venus, Sadová 8, % 353 433 411, www.hotelvenus.cz Villa Charlotte, Petra Velikého 4, % 353 585 401, www.villa-charlotte.cz Villa Ritter, Krále Jiřího 1, % 355 329 111, www.villaritter.com Windsor, Mlýnské nábřeží 5, % 353 242 500, www.windsor-carlsbad.cz ★★★ SUPERIOR Marttel, Lidická 12, % 353 105 600, www.hotelmarttel.cz ★★★ Adria, Západní 1, % 353 222 237, www.hoteladria.webmium.com Alfréd, Sokolovská 72, % 353 540 266, www.hotelalfred.cz Amadeus, Ondřejská 37, % 353 235 334, www.pension-amadeus.cz Anglický dvůr, Sadová 28, % 353 222 391, www.anglickydvur.com Bohemia-Lázně a.s., Kriváň, Slovan, Concordia, Sadová 5, % 352 511 111, www.bohemia-lazne.cz Boston, Luční vrch 9, % 353 362 711, www.boston.cz Derby, Bulharská 15, % 353 585 677, www.hotelderby.cz Eurohotel Garni, Stará Kysibelská 583, % 353 226 043, www.eurohotelkv.cz Fan, U Trati 5, % 353 997 085, www.penzionfan.cz Gejzír, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.hotelgejzir.cz

Jadran, Balbínova 4, % 353 225 613, www.hoteljadran.cz Jessenius, Elefant, Esplanade, Mozart, Stará louka, % 353 436 111, www.hoteljessenius.cz Jizera, Krále Jiřího 40, % 723 150 830, www.hotel-jizera.cz Kavalérie, T.G. Masaryka 43, % 353 229 613, www.kavalerie.cz Kosmos, Zahradní 39, % 353 225 476 Kučera, Stará louka 2, % 353 235 053, www.hotelkucera.com Maltézský kříž, Stará louka 50, % 353 169 011, www.maltezskykriz.cz Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 111, www.manes-spa.cz Modena, Sadová 14, % 353 852 211, www.hotelmodena.cz Morava, Pod Jelením skokem 26, % 353 224 657, www.ldmorava.cz Ontario, Zámecký vrch 20, % 353 222 091, www.hotelontario.cz Praga, Sadová 49, % 353 228 900, www.ldpraga.cz Purkyně, Tržiště 3, % 353 222 672, www.spapurkyne.cz Romania, Zahradní 49, % 353 222 822, www.romania.cz Saint Petersburg, Mariánskolázeňská 13, % 353 223 933, www.hotelsaint-petersburg.cz Sanatorium Astoria, Vřídelní 92, % 353 335 111, www.astoria-spa.cz Tosca, Moravská 8, % 353 178 111, www.laznetosca.cz U Šimla, Závodní 1, % 353 592 111, www.usimla.cz Villa Rosa, Na Vyhlídce 22, % 353 239 121, www.villarosa.cz Vítkova hora, Olšová Vrata 59, % 353 331 764-5, www.vitkovahora.cz Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen, Mlýnské nábřeží 7, % 973 348 455, www.volareza.cz Zlatý sloup, Mariánská 2, % 353 233 952, www.goldtravel.biz

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации Léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • Treatment with water from the Hot Spring • Лечение гейзерной водой

WWW.PROMENADA.CZ

41


42

WWW.PROMENADA.CZ

6

Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Tržnice - Loket a zpět

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 220 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

www.dpkv.cz

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop),

Denní linky

U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min. • Get SMS ticket within 2 min. • До 2 мин. Вы получите SMS-билет.

Get SMS ticket within 2 min./ До 2 мин Вы получите SMSбилет./ Das Ticket erhalten Sie innerhalb von 2 Min.

60 min. reduced transfer ticket/ транзитный льготный 60 мин/ vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min.

60 min. transfer ticket/ транзитный 60 мин/ Umsteigeticket 60 Min.

25 CZK: + 420 910• 308 Nummer durchwählen Ring401 the number • Наберите номер: 12 CZK: + 420 910 308 402 25 CZK: + 420 910 308 401 Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. transfer ticket • транзитный 60 мин. 12 CZK: + 420 910 308 402 vergünstigtes Umsteigeticket 60 Min. • 60 min. reduced transfer ticket • транзитный льготный 60 мин.

Ring the number/ Наберите номер/ Nummer durchwählen:

SMS ticket/SMS-билет/SMS-Ticket SMS-Ticket • SMS ticket • SMS-билет Rin

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS svém přístroji. Podjízdenkou něj přidatve nový text pro online platbu:

25 Kč přestupní 60 min. – SMS ve tvaru Placení pomocí SMS jízdenky JKV25 poslat na 90230 12 Kč 25,- Kč zlevněná přestupnípřestupní 60 min60 min. – SMS ve tvaru JKV12 poslat na 90230 SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou 12,- Kč zlevněnávepřestupní 60 min SMS jízdenkou svém přístroji. SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230

SMS jízdenka

Stávající text:

Promenáda


Info

Turistické informační centrum Tourist Info

T. G. Masaryka 53 – T +420 355 321 171 Lázeňská 14 – T +420 355 321 176 360 01 Karlovy Vary, Česká republika infocentrum@karlovyvary.cz

Night Life

www.karlovyvary.cz

Lázeňská 14

T. G. Masaryka 53

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу

Informace o městě° Průvodcovské služby° Zajištění ubytování° Zprostředkování výletů a exkurzí° Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD° Předprodej vstupenek° Pronájem aut, kol, kanoí° Směnárenská činnost bez poplatků° Tax Free° Informationen über die Stadt° Reiseführerservice° Vermitteln von Unterkunft° Verkauf von Ausflügen, Exkursionen° Verkauf von Souvenirs, Infomaterialien° Ticketverkauf° Autoverleih, Canoe-, Fahrradverleih° Geldwechsel ohne Gebühren° Tax Free° Information about the city° Guide services° Arranging accommodation° Sale of trips° Sale of souvenirs, information materials° Advance sale of tickets° Rent a car, bicycle, canoe° Exchange office service without commission° Tax Free° Информацие о городе° Услуги экскурсовода° Обеспечение проживания° Продажа экскурсионных билетов° Продажа сувениров, информационных материалов° Предварительная продажа билетов° Аренда автомобиле, велосипедов, каноэй° Обмен валют без комиссионных° Тaкc Фри°

Mobilní průvodce | Mobile guide

Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Hudební klub Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Info doprava

Úřady

Verkehr • Transportation • Транспорт

Ämter • Offices • Учреждения

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla

Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Knihovny

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library • Краевая библиотека

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

• Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library • Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des ­Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G • Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 - Bus P Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P nábř. J. Palacha, % 353 504 512 (nonstop) P Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G podzemní garáže, nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 353 229 345 (nonstop) G garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) G parkovací dům Arch 93, Majakovského 29, % 724 469 900 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

43


tel.: 370 993 999

Cestujte luxusními autobusy z Karlových Varů do Prahy za 140 Kč do Chebu za 45 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

www.studentagency.cz Pobočka: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary Prodejní místo: žst. Karlovy Vary, dolní nádr., Západní 2a


Relaxujte...


Foto CzechTourism - První produkční, s.r.o., www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Petr Lněnička, archiv Městský úřad ML

Mariánské Lázně Město s pozoruhodnou architekturou

Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

www.marianskelazne.cz 46

WWW.PROMENADA.CZ

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и Иoзeф Иоганн Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxи­тeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крec­тoвoгo источника и колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.


Prameny Quellen • Springs • Источники 1

Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2

Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины - 20 l/min

3

Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и пав1ильон источника Рудольфа (Ушовице) - 7,8-13,8 l/min

4

Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино - 11 l/min

5

Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница - 20 l/min

6

Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда - 15 l/min

7

Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8

Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города - 120 l/min

9

Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10

Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku u hotelu Villa Butterfly • Pavillon in dem Park bei dem Hotel Villa Butterfly • the pavilion in the park near Villa Butterfly Hotel • павильон в парке у отеля „Villa Butterfly“ - 25 l/min

CZ Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. DE Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. EN Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. RU Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

Zpívající fontána 30.4. zahájení provozu v sezóně 2015 • 30.4. Inbetriebnahme in der Saison 2015 30th April setting into operation in season 2015 • 30.4 начало работы в сезоне 2015 г. Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly skladby z děl F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singende Fontäne

Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Singing Fountain

The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings“ mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986.

Поющий фонтан

Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года. TÝDENNÍ ROZVRH SKLADEB • WÖCHENTLICHER PLAN DER KOMPOSITIONEN WEEK´S PLAN OF COMPOSITIONS • НЕДЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

17

B

C

D

E

F

C

D

E

F

G

19

20

21

22

G

-

H

A

H

-

A

B

čt • Do • Thu • чт

C

D

E

F

G

H

A

-

B

C

čt • Do • Thu • чт

D

E

F

G

H

A

B

-

C

D

pá • Fr • Fri • пт

E

F

G

H

A

B

C

-

D

E

so • Sa • Sat • сб

F

G

H

A

B

C

D

-

E

F

ne • So • Sun • вс

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením * Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung * Show with illumination in the evening * Вечером проекция с освещением A P. Hapka: Hudba pro Fontánu B V. Petrov: Nokturno in G C G. Rossini: Lazebník Sevilský - předehra D Vangelis: Dobytí ráje 1492 - Conquest of Paradise

E G. Verdi: Nabucco - Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“ F L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová G E. Morricone: Tenkrát na Západě H C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go On „Titanic“

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltavam, J W.A. Mozart: Malá noční hudba, K A. Bocelli: Vivo Per Lei, Romanza WWW.PROMENADA.CZ

47


Lipovka

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

kého

H

o kéh

s Třebíz

s Třebíz

Gloria

Tenisový areál

Špičák

i

Kaplička lásky

PR Žižkův vrch

i

Alej Sv o

body i

Srnčí hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

pa

op

Valdštejnův monument

rk

va ino

Svoboda

H

Karola

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

h ké

o

i i

yko va

sar

Ma

3-5-6-7

Kar

Masa rykov a

Ruská

Bohemia

sv. Vladimír

H

3-5-6-7-13-16

Pod Hřbitovem

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

i

Karlův kříž

SOU

k vle

H Vítkov

H

@

WC

i i

Goethův obelisk

kabi

i

H Berounka

Rozhledna Hamelika

H Vltava

Poš tov ní

Lidická

Ruská

Richard

P

7

H Koliba

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

Klíčova Anglic ká

Excelsior

Hlavní třída

Ruská

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

6 12 13 16

Pstruží

Pramen Hamelika

13

á

lovar Skalník Dr. Heidler ská Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin Rudolfův pramen s k 6 2 á 5-a 3 v ro 3Casino H Mariiny prameny 12 rge

Památník osvobození armádou USA

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

Balbínovo rašeliniště

Suchý vrch

H

7

P H i i H 4@ Polonia H La Provence be 11 Centrální lázně H ten Nové Společenský Ambrožovy H Rei 10 H H G H prameny 3 Anglický 7-1 lázně dům H 3 4 Dusíkova Dvůr -5-6 7-13 5 3 Anglikánský H kostel

i

13

8

P

Ovčácké i odpočívadlo

7

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

Nanebevzetí Panny Marie

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

hotel a ro (mimo pr

6-

13

i

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

Clementsovo odpočívadlo

3-

13

Hlavní třída

i

lyžařský vlek

ízs

i

i P

Purky

Helga H Westend Villa Lions Mlýnský vrch Seifert H Ibsenova Bristol Reitenberger va H H no H Pacifik H VLÚ Davos H Třebízský H e s i Maxim Flora 3-5-6-7 Windsor H Ib Evropa Mecséryho Pra H H 2 rovaH Merkur 5 me vyhlídka 10 i Karola kryté Neh H centrální nsk G i Křížový H Labe H Zvon Mírové náměstí parkoviště á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo Royal H muzeum á 1-3 Úzk H 10 Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Maria Promenáda města Paris 6 Fatra Zlatá koruna H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger H H Sonnenstrahl Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

eb Tř

Sluneční louka

tezk

Ch

5

i

ná s

ařs

lej

Lanové centrum

P

lyž

aa ov tan

Střelnice

H

Lesní

e Sm

Kladská, Lázně Kynžvart

H

Panorama

i i

Cristal

ída

H Palace

ní tř

Dykova

Hlav

P Park Villa

H Villa Butterfly 10 3-5-6-7

Hlavní třída 3-5 -6-

V Sadech

Úšovický potok

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Hlavní třída

Křižíkova

žn á bě Pr ů

3-7

on

u

P Park Pension P Villa Marion

U

7

zahr. osada

Kalifornia P

br

Do

Marie P

Pa

P H loché d

P

OK 348 P

i

hr ad

H Motel Start

UP loc

drá

hy

Prů b

ěž

llá ro va Ko

-13

Rů žo vá

ída

ná en Be

í tř

á Dřevě n

Huso va

5-7

zej m

-10

Prů h

P Vila Sonenland

Za

7

šňovc e Na Tře

5-7

Na

@

o

Berlin 13 10-

P Holiday

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

éh ovsk Dobr

ny

P Georg

nd

ár

H

nádraží

H Sonáta

ňská

lék

va Kolláro

Plze

M

finanční úřad

Mariánské Lázně autobusové

P

3

na

psí útulek

i

í

vní

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

o

rova

WWW.PROMENADA.CZ

WC

ladn

žste

Kollá

Za Nádražím

Nák

SOU

Pa la

P

i rd Fe

Nádražní náměstí

Dru

Červená Karkulka

6

WC

ky áv ast

í

3-7

215

Dru

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

Ferdinandův pramen

UZ

Nákladn

U Pily

hřiště

U Nemocnice

WC

á

Libušina

U Pily

14

zahr. osada

nice

U Pily

hov a

moc

ly

řů

Mác

U Ne

U Pi

U

ba

Žižkov a

Lion H

H Swiss House

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

Na Vý sluní

48

7-10-13-16

Dvořákova

Mánesova

Příč n

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova

Výs lu

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Smeta

Na

Komenského

Villa Skalník

a Zeyerov

a

WC

H

a rov

Janáčkova

e Zey

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

c Angli

P

P

Luční

6-7-10-16

215

6-16

kino Slavia

La Passionaria

@

vé mco

P

ova

knihovna

ě ny N

ovský bitov

Kaufland

6-7-10-16

Tyr š

@ městská

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

U Židovského hřbitova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

P Orava

va ro ye Ze

P

P H Agricola

Ruská

Příkrá

H

Continental

H

á

Milano H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

St. Georg

lick

rá Přík

H i

Monty

g An

H

-13-16

Děvín

P

Panoramou Pod

edvědí

Alexandřin pramen

230


Foto David Kurc 1

2

7

6

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novo­renesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissance-gebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church • Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90. 2

3 Anglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church • Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Ex­hibition and concert hall • ­Выставочный и концертный зал. 4 Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен (1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin Denkmal im Interieur. • F. Chopin stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь проживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. 5 Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Pavilion of the Cross Spring • Павильон Крестового исто­чника (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein Empirebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир с куполом и золотым крестом. 6 Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade Курортная колоннада (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение ­деревянный кассетный потолок. 10

11

4

3

5

9

8

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях. 8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie • Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt • Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатолический деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Okto­gonální půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tizianovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон Хампель по Ассунте Тициана. 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnade - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада над источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina Augusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina Augusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены императора Франца I.

Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая ­лечебница (1893-96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenais­sance. Das Römische Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian ­Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. 10

11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой. 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная лечебница (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v místech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut an Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russischorthodoxe Kirche Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church • Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikonostas, zdobený zlatem a kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. Интересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší dochovaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое здание.

13

12

14

WWW.PROMENADA.CZ

49


VÍTĚZNÁ

50

WWW.PROMENADA.CZ

FOTO GRAFIE


Foto www.marlazne.cz, databanka fotografií města Mariánské Lázně - Jakub Červený, Ondřej Staněk

A Winning Photograph Černobílý obrázek mariánskolázeňské kolonády (vlevo) je podle odborné poroty nejhezčí fotografií, která vzešla ze soutěže vyhlášené Infocentrem města Mariánské Lázně. Autorem vítězné fotografie je Jakub Červený. Veřejnost pak dala nejvíce hlasů barevné fotografií Ondřeje Staňka. Do soutěže se zapojilo 115 autorů s 327 fotografiemi. Jejich výsledné dílo najdete na stránkách www.marlazne.cz. Z poskytnutých fotografií byla vytvořena databanka, kterou je možné využít při dodržení pravidel pro propagaci Mariánských Lázní.

According to the jury, the black and white picture of the colonnade in Mariánské Lázně (on the left) is the most beautiful photograph taken by those competing in the competition held by the Infor­ mation Centre of Mariánské Lázně. The photograph was taken by Jakub Červený. The public preferred a colour photograph by Ondřej Staněk. Altogether 327 photographs by 115 artists took part in the competition. Their works can be seen on the websites www.marlazne.cz. A data base was created from the photographs which can be used provided you observe the rules of publicizing Mariánské Lázně.

Siegesfotografie

Победившая фотография

Nach der Meinung der Jury ist das schwarzweisse Bild der Kolonnade in Marienbad (links) die schönste Fotografie von denen, die im vom Informationszentrum der Stadt Marienbad ausgeschriebenen Wettbewerb standen. Das Siegesfoto stammt von Jakub Červený. Die Öffentlichkeit bevorzugte die farbige Fotografie von Ondřej Staněk. Insgesamt 115 Fotografen mit 327 Fotografien nahmen am Wettbewerb teil. Ihre Werke können Sie auf www.marlazne.cz finden. Aus den Fotografien wurde eine Datenbank zusammengestellt, die man ausnutzen kann, wenn man die Regeln für die Werbung Marienbads beachtet.

Черно-белый снимок мариансколазеньской колоннады (слева), согласно решению жюри, признан самой красивой фотографией, победившей в конкурсе, объявленном Информцентром города Ма­рианские Лазни. Ее автор - Якуб Червеный. Наибольшее коли­чество голосов общественность дала цветной фотографии Ондржея Станека. В конкурсе приняли участие 115 авторов с 327 фотографиями. Их итоговые работы можно найти на страницах www.marlaznecz. Из предложенных фотографий был создан банк данных, который можно использовать при соблюдении правил пропаганды Марианских Лазней.

WWW.PROMENADA.CZ

51


Divadlo Theater • Theatre • Театр

26.4. ne 19.30 hod., F. Roger-Lacan: Ani spolu, ani bez sebe, protiklady se přitahují... V hlavních rolích: J. Paulová a D. Suchařípa. Divadlo Kalich. 30.4. čt 19.30 hod., M. Doleželová, R. Vencl: Královny, tři ženy v jednom lázeňském pokoji. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně.

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 21.4. Di 15 Uhr, 28.4. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Apr 28th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 28.4 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

21.4. út 14 hod., 28.4. út 14-17 hod., Prohlídky divadla 2.4. čt 19.30 hod., F. Vavřincová, P. Šimák, P. Vydra: Eva tropí hlouposti, příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje. Divadlo Na Fidlovačce. 12.4. ne 15 hod., D. Bartůňková: Princezna se zlatou hvězdou na čele, klasická pohádka s písničkami. Divadelní společnost Julie Jurištové. CZ

Koncerty Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casino Social House • Дом Казино

10.4. pá 18 hod., Koncert pro rodiče a děti. Dirigent: J. Mikoláš. 17.4. pá 19.30 hod., Slavné páté symfonie, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll Osudová, op. 67, D. Šostakovič: Symfonie č. 5 d moll, op. 47. Dirigent: J. Mikoláš. 24.4. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, O. Nicolai: Veselé paničky windsorské, předehra, J.N. Hummel: Koncert pro trubku a orchestr Es dur, L. van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur, op. 60, A. Romein-trubka. Dirigent: T. Wolters. DE 3., 17., 24.4. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmischen Symphonieorchesters EN Apr 3rd, 17th, 24th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 3., 17., 24.4 пт 19.30 час., Концерты Западночешского симфонического оркестра

29.4. st 19.30 hod., Víno, ženy a zpěv..., slavné melodie z oper a operet v podání komorního souboru Divertimento a předních sólistů. Dirigent: F. Drs. DE 1.4. Mi 19.30 Uhr, Französische Chansons 15., 22., 29.4. Mi 19.30 Uhr, Opern- und Operettenmelodien EN Apr 1st Wed 7.30 p.m., French chansons Apr 15th, 22nd., 29th Wed 7.30 p.m., Opera and operetta melodies RU 1.4 ср 19.30 час., Французский шансон 15., 22., 29.4 ср 19.30 час., Оперные и опереточные мелодии

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchesters • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 3.4. pá 19.30 hod., Velikonoční koncert, A. Dvořák: Stabat Mater, op. 58, Pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně, Karlovarský pěvecký sbor. Dirigent: M. Peschík.

Muzea Museen • Museums • Mузеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Indiáni!!! - život a umění prérijních národů, do 31.12. CZ

52

WWW.PROMENADA.CZ

Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz CZ 1.4. st 19.30 hod., Chantal Poullain - Chansons, slavné francouzské šansony v podání populární herečky. 15.4. st 19.30 hod., Ve víru operety, koncert ZSO. Dirigent: F. Drs. 22.4. st 19.30 hod., Gala Verdi, Prague Opera Collegium. 23.4. čt 19.30 hod., Ondřej Brzobohatý - Identity Tour, populární zpěvák a herec se svou kapelou.

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Indianer!!! - Leben und Kunst von Prärienationen, bis zum 31.12. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Native Americans!!! - life and art of nations from the prairie, till Dec 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII, Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Индейцы!!! - жизнь и искусство народов прерий, до 31.12

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk ­Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk and Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, ­постоянная выставка.


Galerie Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery • Театральная галерея

Borneo - Petr Bambousek - photographs, from Apr 14th till May 8th. RU Зарисовки испанских, итальянских и немецких пригородов - Хосе Агуэрос - живопись, до 13.4. Борнео - Петр Бамбоусек - фотографии, с 14.4 до 8.5.

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036, www.kisml.cz CZ Ze španělského, italského a německého venkova José Agüeras - obrazy, do 13.4. Borneo - Petr Bambousek - fotografie, vernisáž 14.4. v 17 hod., do 8.5. DE Vom Lande in Spanien, Italien und Deutschland José Agüeras - Bilder, bis zum 13.4. Borneo - Petr Bambousek - Fotografien, vom 14.4. bis 8.5. EN From the country in Spain, Italy and Germany José Agüeras - paintings, till Apr 13th.

Kino

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 CZ DE EN RU

Bohuslava Šenkýřová - fotografie, do 30.6. Bohuslava Šenkýřová - Fotografien, bis zum 30.6. Bohuslava Šenkýřová - photographs, till Jun 30th. Богуслава Шенкиржова - фотографии, до 30.6.

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 CZ DE EN RU

Zářimalby - Vladimír Kiseljov - obrazy, do 6.5. Vladimír Kiseljov - Bilder, bis zum 6.5. Vladimír Kiseljov - paintings, till May 6th. Владимир Киселев - живопись, до 6.5.

a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. 11.-12.4. so-ne 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (viz 2.-3.4.) 14.-15.4. út-st 17 hod., Samba, Fr. 2014, T, 12N. Samba pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice. 14.-15.4. út-st 19.30 hod., Město 44 (Miasto 44), Pol. 2014, T, 12N. Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. 16.-17.4. čt-pá 17 hod., Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA 2015, T, 15N. Filmové zpracování literárního bestselleru E.L. Jamese. 16.-17.4. čt-pá 19.30 hod., Neutečeš (It Follows), USA 2014, 15N. Jay je jen další středoškolačkou poflakující se společně s kamarády. Jednoho večera se jí však celý svět obrátí vzhůru nohama a ona se stane obětí putujícího prokletí. 18.-19.4. so-ne 15 hod., Ovečka Shaun ve filmu (viz 4.-6.4.) 18.-19.4. so-ne 17 hod., Popelka (Cinderella), USA 2015, Č, #. Nejnovější verze klasické pohádky. 18.-19.4. so-ne 19.30 hod., Noční běžec (Run All Night), USA 2015, T, 15N. Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. 20.-22.4. po-st 17 hod., Pořád to jsem já (Still Alice), USA 2014, T, #. Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. 20.-22.4. po-st 19.30 hod., Králova zahradnice (A Little Chaos), VB 2014, T, #. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím.

23.-24.4. čt-pá 17 hod., Pestrobarvec petrklíčový (The Duke of Burgundy), GB 2014, T, 15N. Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají sadomaso­ chistickým hrátkám. 23.-24.4. čt-pá 19.30 hod., Lovci a oběti, ČR 2015, 15N. Co dělat, když se ocitnete v nekonečné spirále dluhů? 25.-26.4. so-ne 15 hod., Konečně doma (viz 4.-5.4.) 25.-26.4. so-ne 17 hod., Vybíjená (viz 7.-8.4.) 25.-26.4. so-ne 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (viz 2.-3.4.) 27.4. po 19 hod., Rusalka, představení Metropolitní opery New York. 28.-29.4. út-st 17 hod., Z temnoty (Out of the Dark), USA/Šp. 2014, T, 15N. Dům ukrytý v džungli vydá temné svědectví, které mělo být dávno zapomenuté. 28.-29.4. út-st 19.30 hod., S tváří anděla (The Face of an Angel), VB/It. 2014, T, 15N. Režisér Thomas Lang dostane příležitost natočit film podle připravované knihy americké novinářky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící... 30.4. čt 17 hod. - 3D, 19.30 hod., Avengers: Age of Ultron, USA 2015, T, #. Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí. 

Sport Спорт

Koloběžky • Roller • Scooters • Самокаты

Bowling

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр

• Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 2.-3.4. čt-pá 17, 19.30 hod., 4.-6.4. so-po 19.30 hod., Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7), USA 2015, T, 15N. V. Diesel v pokračování akčního thrilleru. 4.-5.4. so-ne 17 hod. - 3D, Konečně doma (Home), USA 2015, Č, #. Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov, a všichni lidé se musejí vystěhovat... 4.-6.4. so-po 15 hod., Ovečka Shaun ve filmu (Shaun the Sheep), VB/Fr. 2015, Č, #. Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? 6.-8.4. po-st 17 hod., Druhý báječný hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel), USA 2015, T, #. Skupina bohatých britských seniorů naletěla na reklamu slibující přepychový život v exotickém hotelu sídlícím v Indii. I přes průvodní překážky dokáží nalézt v Indii nový báječný život. 7.-8.4. út-st 19.30 hod., Vybíjená, ČR 2015, 15N. Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí podle románu M. Viewegha. 9.-10.4. čt-pá 19.30 hod. - 3D, Ghoul, ČR 2015, T, 15N. Příběh trojice filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. 9.-12.4. čt-ne 17 hod., Čarovný les (Into the Woods), USA 2014, T, #. Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádky spojené v novém příběhu. 11.-12.4. so-ne 15 hod., Píseň moře (Song of the Sea), Ir./Dán./ Bel./Lux./Fr. 2014, Č, #. Na osamělém majáku žije otec s dcerou

• Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143

Golf • Гольф

• Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

• Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz • Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

• LC Proud, u Lesního pramene, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu

Lukostřelba • Bogenschiessen • Archery • Стрельба из лука

• Yellow Point Mariánské Lázně, skiareál, % 737 222 456

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit For the public • Для посетителей

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky, T - české titulky, # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош

• Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

Tenis • Tennis • Тeннис

• TK Skalník, Chopinova 685, % 354 622 694, www.tkskalnik.cz • TCF Purum, Tennis Agens, Anglická 10, % 777 346 477 WWW.PROMENADA.CZ

53


Hotely a lázeňská sanatoria Hotels und Kursanatorien • Hotels and Spa Sanatories • Гостиницы и санатории ★★★★★ SUPERIOR Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz 

★★★★★

Parkhotel Golf, Mariánské Lázně 580, % 354 622 651,

Polonia, Hlavní 34, % 354 622 451, www.hotelpolonia.cz

www.parkhotel-golf.cz

Poštovní dvůr, Hlavní 15a, % 354 594 122, www. posthof.cz

Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333,

Sonáta, Plzeňská 2, % 354 608 110, www.hotel-sonata.cz

www.reitenberger.cz

Speedway, Na Průhonu 329, % 354 624 242,

Richard, Ruská 28, % 354 696 111, www.hotelrichard.cz

www.hotelspeedway.cz

Romantic suites, Hlavní 81, % 354 603 470,

Saint Antonius, Anglická 472, % 354 622 888,

Nové lázně, Reitenbergerova 53, % 354 644 111,

www.garzottohotels.cz

www.saint-antonius.com

www.marienbad.cz

Romanza, Mladějovského 150, % 354 603 470,

Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111, www.marienbad.cz

www.garzottohotels.cz 

U Pejska a kočičky, Závišín 35, % 354 622 490,

★★★★ SUPERIOR

Royal, Lesní 345, % 354 618 111, www.royalmarienbad.cz 

www.upejskaakocicky.cz

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111,

San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111, www.sanremo.cz

U Sládka, Pivovarská 107, Chodová Planá, % 374 617 100,

www.marienbad.cz

Sonnenstrahl, Karlovarská 334, % 354 620 825,

www.chodovar.cz

Grandhotel Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111,

www.villa-sonnenstrahl.com

Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418, www.villa-dino.cz

www.marienbad.cz

St. Moritz, Třebízského 37, % 354 602 410, www.saint-moritz.cz

Villa Gloria, Třebízského 211, % 354 692 355, www.villagloria.cz

Hvězda, Imperial, Goethovo nám. 7, % 354 631 111,

Sun, Vrchlického 3, % 355 320 620, www.sunhotel.cz

Villa Regent, Anglická 23, % 354 402 010, www.villaregent.cz

www.marienbad.cz

Swiss House, Zeyerova 87, % 354 602 200, www.swisshouse.cz

Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418, www.villa-skalnik.eu

Maria Spa, Goethovo nám 1, % 354 634 111, www.marienbad.cz

Villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz

Zlatý zámek, Klíčova 4, % 354 623 924, www.hotelzlatyzamek.cz

Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz

Villa Patriot, Dusíkova 62, % 354 673 143, www.villapatriot.cz Villa Sant Georg, Anglická 4, % 603 244 914, www.santgeorg.cz

★★★★ Agricola, Tyršova 31, % 354 611 111, www.hotel-agricola.cz Anglický dvůr, Hlavní 52, % 354 610 111,

Villa Savoy, Chopinova 498, % 354 601 999, www.villasavoy.cz Vltava, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz Westend, Třebízského 342, % 354 621 900, www.hotelwestend.cz

www.orea.cz/anglickydvur Belvedere, Goethovo nám. 16, % 354 601 100, www.hotel-belvedere.cz Bohemia, Hlavní 100, % 354 610 111,

★★★ SUPERIOR Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu 

www.orea.cz/bohemia Continental, Hlavní 230, % 354 620 161, www.garzottohotels.cz 

★★★

Cristal Palace, Hlavní 61, % 354 615 111, www.cristalpalace.cz

Barbara, Jiráskova 4, % 604 204 531, www.apartment-barbara.cz

Excelsior, Hlavní 121, % 354 697 111, www.galahotels.cz 

Berlín, Kollárova 330, % 354 606 147, www.berlin-hotel.cz

Falkensteiner Hotel Grand Spa, Ruská 123, % 354 929 397, www.falkensteiner.com Goethe, Závišín 3, % 354 402 611, www.hotel-goethe.cz Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990, www.spahotelharmonie.cz Helga, Třebízského 10, % 354 620 433, www.hotelhelga.cz Kriváň, Masarykova 17, % 354 627 160, www.hotelkrivan.cz La Passionaria, Zeyerova 4, % 354 602 862, www.lapassionaria.cz Monty, Příkrá 218, % 354 619 111, www.hotelmonty.cz 

Český Dvůr, Hlavní 36c, % 354 626 273, www.cesky-dvur.com Děvín, Příkrá 618, % 354 627 228, www.hotel-devin.cz Flora, Purkyňova 128, % 354 625 415, www.hotelflora-ml.cz Haná, Hlavní 114, % 354 400 000, www.hotelhana.cz Koliba, Dusíkova 10, % 737 151 423, www.hotel-koliba.cz Kossuth, Ruská 20, % 604 300 659, www.hotel-kossuth.cz La Provence, Hlavní 51, % 608 161 415, www.hotelprovence.cz Labe, Masarykova 21, % 354 666 111, www.marienbad.cz Lovecký zámeček, Kladská 9, % 354 691 339, www.kladska.com

Morris, Zádub-Závišín 724, % 354 422 777,

Maxim, Nehrova 141, % 354 603 301-2, www.hotelmaxim.cz

www.hotelmorris.cz

Mercur, Masarykova 25, % 354 622 309, www.laznemercur.cz

Olympia, Ruská 8, % 354 931 111, www.olympiahotel.eu 

Paris, Goethovo nám. 3, % 354 628 897, www.hotelparis.cz

Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111,

Pelikán, tř. Vítězství 197, Hamrníky, % 354 673 268,

www.hotel-palace-zvon.cz 

www.hotelpelikan.cz

54

WWW.PROMENADA.CZ

Člen Asociace hotelů a restaurací ČR • Mitglied der Assoziation von Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik • A member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic • Член Ассоциации отелей и ресторанов ЧР Certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation • Certified by the unified European classification • Сертифицировано согласно единой европейской классификации


Foto archiv Městského úřadu Mariánské Lázně, redakce

Info

Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum Hlavní 47, % 354 622 474, www.marianskelazne.cz Cup Vital Masarykova 1, % 354 546 211, www.cupvital.cz Marienbad Kur and Spa Hotels Lázeňská kolonáda, % 354 622 474, www.marienbad.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 155, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816, www.mdml.cz

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 377 111

Info doprava

Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 19, % 354 621 111, 606 149 555

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf • International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Casino Bellevue, Anglická 281, %, 354 628 628

Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn • Cable Railway • Kанатная дорога, % 606 088 410 http://leto.snowhill.cz

Důležitá telefonní čísla

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Kasino • Kasino • Casino • Kазино

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

Night Life

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance • Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 Monty, Příkrá 218, % 354 619 111 Pacifik, Mírové nám. 84, % 354 651 111 Palace Zvon, Hlavní 68, % 354 686 111 Pueblo Mexicano, Chebská 5, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Villa Dino, Chebská 244, % 602 430 418 Villa Skalník, Anglická 242, % 602 430 418 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бес­ платный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrts­ bewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 1, % 354 624 128 (nonstop) WWW.PROMENADA.CZ

55


Foto archiv www.kvpoint.cz, databanka fotografií Karlovarského kraje - Veronica Prodis, archiv Muzea Karlovy Vary, redakce

Navštivte Besuchen Sie • Come and See • Посетите Andělská Hora • Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava.

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Boží Dar • muzeum, % 353 815 108, www.bozidar.cz Národopis Krušnohoří, písničkář A. Günther, pobyty N. Kazantzakise, lidová jizba, minerály, betlémy, Ježíškova cesta, stálá výstava.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 13.5., Dagmar Hejtmánková - obrazy. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org

Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 14.6., Poklady Chebska, od doby bronzové až po 20. století. 14.4. út 19 hod., Židovská hudba pro violoncello, koncert. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 3.5., Díra ve vzduchu - Ondřej Basjuk - obrazy. 2.4.-14.6., Zastihla mě noc - čeští umělci ve Francii 1938-1945. 2.4.-14.6., F.X. Naske: Fotbalové utkáni Angličanů se Slávií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 21.4., Návaznosti - Adéla Leinweberová - fotografie. 24.4.-30.6., Kvadratura půvabu - Gábina Fárová - fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz do 30.4., Music on - fotografie, výstava. 2.4. čt 19 hod., Z. Šmíd: Cejch, dějiny rodu německých horalů na české straně Krušných hor. 4.4. so 19 hod., W. Allen: Mocná Afrodíté, svižná komedie křížená s antickým dramatem. 9.4. čt 19 hod., D. Lewis: Návod na štěstí, současná anglická komedie. 11.4. so 19 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, osud jí určil, že se stane poslední královnou Francie. 12.4. ne 16 hod., J. Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší, jazzová revue s živou kapelou. 17.4. pá, 18.4. so 19 hod., M. Šotek: Lázeňská veverka, originální groteska z nejmenovaných maličkých lázní poblíž Chebu. 24.4. pá 19 hod., Velký divadelní pátek, improvizační večer. 25.4. so 19 hod., K. Sidon: Shapira, rodinné drama. 30.4. čt 17 hod., D. Adjmi: Marie Antoinetta, osud jí určil, že se stane poslední královnou Francie. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 7.4. út 19 hod., Dan Bárta & Illustratosphere, koncert.

11.4. so 17 hod., O Všudybylovi, Divadlo Studna. 17.4. pá 20 hod., Imodium & Dirty Blondes, koncert. 25.4. so 20 hod., Depeche Mode Revival & Pink Tribute, koncert. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. 7.4.-3.5., Knižní vazby a něco od moře - Dalibor Nesnídal

Chodov

• muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 19.4., FOS, výstava fotografií. 1.4.-19.7., Stopa, interaktivní kriminalistická výstava. 29.4.-21.6., Město Oloví v historii • Městské divadlo,% 359 808 711, www.mdksokolov.cz 1.4. st 19 hod., Hop Trop, 35 let známé folkové kapely. 13.4. po 19 hod., Ondřej Brzobohatý, Identity Tour 2015. 16.4. čt 19 hod., L. Goldstein: Pan Halpern a pan Johnson, anglická tragikomedie. Divadlo Ungelt. 23.4. čt 19 hod., Katapult, Retro Tour 2015. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 13.4.-6.5., Česká grafika 2014, výstava.

• KASS, % 352 352 422, www.kasschodov.cz 9.4. čt 19 hod., M. Camolett: Byt na inzerát, francouzská komedie. Divadelní spol. Háta. 18.4. so 20 hod., Arakain & Lucie Bílá, XXXIII Tour 2015.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz

2.4. čt 19.30 hod., Ze světa muzikálu 7.4. út 19 hod., B. Ahlfors: Paní plukovníková, smutná komedie o nezdolné chuti do života. 9.4. čt 19.30 hod., Kytice slavných melodií 10.4. pá 19.30 hod., Kalba manželů Šílených, úspěšná lázeňská komedie. 15.4. st 19.30 hod., Irská taneční show 16.4. čt 19.30 hod., Múzy na vlnách operety 21.4. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, kolotoč humorných situací. 23.4. čt 19.30 hod., Jazz revue 28.4. út 19.30 hod., Od Strausse po Lehára 30.4. čt 19 hod., Lampionový průvod

Horní Hrad • hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 4.4. so 11 hod., Vítání jara 11.4. so 19 hod., Noční prohlídka 25.4. so 10 hod., Den sokolnictví a lovectví

Cheb • náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Chebský hrad, KC Svoboda 25.4. so, Cheb v dubnu 1945, k 70. výročí konce 2. světové války. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu. • muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz

56

WWW.PROMENADA.CZ

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz 18.4.-2.8., Jak dole, tak nahoře - Art Aeon Leon - obrazy.

Ostrov • zámek, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Ostrovsko a hornictví, stálá expozice. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 8.4. st 19.30 hod., Dan Bárta & Illustratosphere, koncert. 21.4. út 19.30 hod., M. Stieber: Svatební noc, Rozmarná žena, večer jednoaktovek, DS při DK Ostrov. 22.4. st 19.30 hod., Furtluftdurch Tour, show Z. Izera. 29.4. st 19 hod., BrassBand.cz, známá dixielandová kapela. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 3.-26.4. pá-ne, Setkání - Ludmila Pekařová, Lumír Ficek, Jiřina Romová - obrazy. 29.4. st 13-17 hod., Zaniklá a znovuobjevená řemesla • Klášterní areál, kostel Zvěstování Panny Marie 1.4.-14.6., Krajiny netušené - Zdeněk Hajný - obrazy. 29.4. st 18 hod., Ondřej Smeykal Didgeridoo Solo, koncert.

Sokolov

Soos - přírodní rezervace

Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. 25.4. so 17 hod., Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru, přednáška Ing. P. Bohdálka.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 4.4. so, Myslivecké slavnosti

Krásno • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice.

• Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.


Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

Hrady a zámky

Burgen und Schlösser • Castles and Chateaus • Крепости и замки Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Hrad Seeberg % 351 011 990 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Hrad Cheb % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

TOV

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL KRASLICE

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 354 222 820, www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580, www.abertamy.eu Aš, Hlavní 23, % 702 414 711, www.info-as.cz

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116, www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007, www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170, www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768, www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 566 436, www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205, www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302, www.tic.cheb.cz Chodov, Staroměstská 39, % 352 352 260, www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128, www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328, www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766, www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271, www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123, www.loket.cz Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474, www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135, www.nejdek.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101, www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511, www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521, www.dk-ostrov.cz • Jáchymovská 1, % 354 224 950, www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 49, www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882, www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628, www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729, www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 1, % 353 176 229, www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431, www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731, www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187, www.zlutice.cz

WWW.PROMENADA.CZ

57


Natur kosmetika Karlovy Vary, Jana Palacha 969/16, Karlovy Vary Lázeňská lékárna, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary Lékárna St. Maria, Zámecký vrch 423/18, Karlovy Vary Lékárna ANTHEMIS, Ruská 6, 351 01 Františkovy Lázně ČESKÝ GRANÁT, nábř. Jana Palacha 6, 360 01 Karlovy Vary BOTANICUS, Mariánskolázeňská 467/15, Karlovy Vary Natural herbal cosmetics Czech products, Tržiště 19, Karlovy Vary Dr. E. Stěpanova, shopping center Atrium, first floor, shop No. 117, Karla IV. 505/1, Karlovy Vary Česká kosmetika, shopping center Atrium, second floor, shop No. 217, Karla IV. 505/1, Karlovy Vary

z karlovarských minerálních pramenů


Friday Jazz

Evenings

in Club Imperial

2015

10th YEAR

 RESERVATION: +420 353 203 761

4th year

GASTRONOMIC

-THEMATIC EVENTS 2015 IN CLUB IMPERIAL

RESERVATION: +420 353 206 014

daily after 7 p.m.

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente

Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

Každá akce vždy na jedno téma

Each event is dedicated to one theme

Jede Aktion jeweils zu einem Thema

Каждое мероприятие проводится всегда на одну тему

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente

Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих


STYLE AVENUE, A EUROPEAN JEWELRY HOUSE, PRESENTS ITS NEW

RENAISSANCE COLLECTION.

STYLE AVENUE IS A EUROPEAN JEWELLERY BRAND WITH A LONG STANDING HISTORY. TOP ELEGANCE AND A UNIQUE BLEND OF MODERN AND CLASSIC DESIGN - THAT IS ITS GUIDING PRINCIPLE. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133. KARLOVY VARY: Lázeňská 32. PRAHA: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4. ITALY: MILAN. ● UNITED ARAB EMIRATES: DUBAI. ● RUSSIA: MOSCOW, SAINT PETERSBURG, IVANOVO, NOVOKUZNETSK, NOVOSIBIRSK, KALININGRAD, KEMEROVO, NOYABRSK, PERM, ROSTOV ON DON, TYUMEN. ● UKRAINE: KIEV, ODESSA, CHARKOV, YALTA. ● KAZAKHSTAN: ALMATY. ● CHINA: HANGZHOU.

WWW.STYLE-AVENUE.CZ WWW.FACEBOOK.COM/STYLEAVENUECZECHREPUBLIC​

Profile for SPA publishing

Prom 0415  

Prom 0415  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded