Page 1

ONDERNAMEN UTRECHT

ONDERNEMERSPLATFORM VOOR REGIO UTRECHT!

BRECHEISEN, SYNTRUS ACHMEA & DE NIEUWE NORM: HET FAMILIEBEDRIJF SMIT INSTALLATIETECHNIEK B V

‘NEUDEFLAT GAAT IETS WORDEN WAAR HEEL UTRECHT TROTS OP IS!’


- ADVERTENTIE -

Moodmaking Catering Next Kitchen catering is een jong en energiek cateringbedrijf uit Utrecht dat professioneel, creatief en met liefde voor het vak invulling geeft aan een breed scala van evenemeneten.

Elektronweg 10 - 3542 AC Utrecht - 030 243 28 98 - info@nextkitchen.nl

www.nextkitchen.nl


- ADVERTENTIE -

BEELD

LICHT

GELUID

KLAPROOS KIJKT TEVREDEN TERUG OP PROJECTEN DIE TE MAKEN HADDEN MET DE TOUR DE FRANCE!

T 0348 - 564255 M 06 - 53803408

info@klaproos.nl www.klaproos.nl

INSPIREREN EN ANALYSEREN

Niet iedereen heeft het: twee goed ontwikkelde hersenhelften. Waardoor je kunt inspireren én analyseren. Bij Mazars vinden we die combinatie belangrijk. Want daardoor ontstaan onverwachte inzichten en nieuwe kansen. Wij brengen u niet alleen

op de hoogte, maar ook op ideeën. En dat vinden onze klanten heel waardevol. Praat eens met Herman Rademaker, accountant bij Mazars, tel. 088 277 20 00. Of kijk voor meer informatie opmazars.nl. Mazars. Verandert kennis in kansen

www.mazars.nl

id7_Mazars_2552638_006.indd 1

29-5-2013 15:24:55


Voorwoord

GOUDEN PAREL JACHT 2015! Rond deze tijd van het jaar krijgen wij op de redactie altijd zo’n heerlijk en fijn onderbuikgevoel. De deadline van de najaarseditie is namelijk het startsein van de meest aansprekende verkiezing op lokaal niveau. We gaan weer op Gouden Parel jacht! En dus hebben we onze gouden jasjes aange-

het een daadwerkelijke ondernemersverkiezing

trokken, staan onze oren en ogen wijd open en

is. Van en voor de ondernemers uit het Utrechtse

zullen we onze hulptroepen, u ondernemers,

ondernemersklimaat. U bepaalt de vijftig namen,

inschakelen. Dit jaar zal de klopjacht naar dé

de drie nominaties en ook nog eens uiteindelijk

parel zijn weerga niet kennen. Letterlijk in elk

‘Welke ondernemer

hoekje en gaatje van de regio Utrecht gaan we op zoek naar ondernemers die zich in het voorbije jaar hebben weten te onderscheiden. Want dat is de strekking van de gehele lijst: welke

zou u nomineren?’

vijftig ondernemers blinken uit in hetgeen wie

de winnaar. Kortom, we stellen u de vraag: wie

ze zijn of wat ze doen? En wie van die vijftig is nu

zou u nomineren? Welke ondernemer heeft iets

echt het blinkende, gouden pareltje?

bijzonders gepresteerd? We roepen u allen op uw stem te laten horen. Dat kan vrij eenvoudig:

Vorig jaar koos u voor niemand minder dan Pieter

mailen naar info@ondernamen.nl.

Leyssius. De goedlachse en warmhartige Rabo-

Geef daarbij aan waarom u diegene, of uzelf,

bank-man verliet breed lachend de zaal met de parel in zijn zak. Grote vraag is natuurlijk wie zijn opvolger zal worden. Medio december zal Leyssius

nomineert.

HEEFT U OOK EEN INSPIREREND VERHAAL? Ondertussen heeft u de nieuwe editie van

hoogstpersoonlijk

OnderNamen Utrecht in handen. Zoals altijd heb-

de parel over-

ben we onze best gedaan u van het nodige lees-

handigen aan zijn opvolger. We zijn pas

voer te voorzien waarbij u hopelijk geïnspireerd wordt door uw mede-ondernemers. Wilt

enkele jaren onderweg met ons

u nu ook eens uw ondernemende

initiatief maar het is ondertus-

verhaal delen met duizenden

sen al best een eer om in het

collega-ondernemers in de nabije

illustere rijtje van eerdere win-

omgeving? Ook dan komen we

naars opgenomen te worden.

graag met u in contact.

Onder andere Arie Brienen, Tom Broekman en de gebroe-

Wij wens u veel leesplezier en kijken uit naar

ders Rob en Marco Peek vormen

uw nominaties voor de Gouden Parel Utrecht

deze lijst. We zijn benieuwd wie

2015!

we in 2015 zullen toevoegen aan dit lijstje.

VOOR ONDERNEMERS, DOOR ONDERNEMERS De kracht van de verkiezing is dat

Hartelijke groet, Nick van Baaren, Danny Rietveld en Jorn Janmaat Uitgevers OnderNamen Utrecht


Inhoudsopgave

NIEUW IN DE REGIO! Spiksplinternieuwe ondernemers Matthy van Rooijen en Natascha van Meteren van Candy Crew vertellen hun verhaal!

23

LAGE WEIDE SPECIAL In deze editie van OnderNamen Utrecht vindt u interviews met actieve ondernemers van Bedrijventerrein Lage Weide. Zo leest u op pagina 14 het inspirerende verhaal van Jos van Rooijen van Oskam Groep!

24

INTERVIEWS 9 18 26 28 29 37 38 40 43 44 47 48 51 52 54 59 62 64

Coverstory! - Neudeflat Het familiebedrijf - Smit Installatietechniek B.V. Gemeente Utrecht Het familiebedrijf - Bevela UW ACN bv Uit eten & koken met - Expatax Samenwerkingspartner - Next Kitchen

‘DEZE LOCATIE MAAKT ONS UNIEK’,

Terugblik Gouden Parel 2014 - Pieter Leyssius

Industrievereniging Lage Weide

Luyben & Brouwer Capital Management

Kooijman Utrecht Nieuw in de regio! - Event Support Holland Zo maakt Menno Ringnalda zijn hoofd leeg De nieuwe naam van… - GrafiServices Lokale ondernemersvereniging - Utrechtse Ondernemers Sociëteit Innovatief! - Graffiti-ex Vijf vragen aan… - Rik Berkulo Nieuw in de regio! - CROP

EN VERDER 6 16 30 31 32 34 56 60 66 67

COLUMN 13 21 36 46 50 58 63

Jan van Zanen Marco Peek Tom Broekman Wim Pot Bart van Meijl Eveline Scheren Sjoerd van der Velden

Nieuws uit de regio Nieuws uit de regio OnderNamen Events Just Joined Ledenlijst Verslaggeving evenement - OnderNamen Tour du Jour

ONDERNAMEN UTRECHT

@ondernamen Verslaggeving evenement - Wijn aan de Rijn Quotes en namen

Follow us: @ondernamenutrec

Colofon Facebook.com/ondernamenutrecht


NIEUWS UIT DE REGIO

WECYCLE BELOONT PARALLEL GROEP ETB VOS

VOOR INLEVEREN LAMPEN EN ARMATUREN Parallel Groep ETB Vos heeft de Wecycle

Parallel Groep ETB Vos BV (links) ont-

Gouden Bakkie Award gewonnen. Dit

vangt de Wecycle Gouden Bakkie Award

is een beloning voor het inleveren van

uit handen van Theo von Dahlen, advi-

afgedankte energiezuinige lampen en

seur bij Wecycle.

armaturen. Het bedrijf ontvangt de

‘Onze

Award omdat zij in de categorie tot 3.000

men

lampen het grootste volume heeft inge-

van gebruikte energiezuinige lampen

pen onderdeel van het MVO-beleid. ‘Wij

leverd en meer heeft ingeleverd dan

en armaturen via Wecycle zeer’, vertelt

hechten veel waarde aan Maatschappe-

vorig jaar. Parallel Groep ETB Vos is sinds

Ruud van Zijl, algemeen directeur Paral-

lijk Verantwoord Ondernemen en heb-

2006 inzamelpartner van Wecycle. Dat

lel Groep ETB Vos BV. ‘Het geeft ons

ben de inname en afgifte van lampen en

betekent dat dit bedrijf alle afgedankte

ongevraagd echt een commerciële meer-

armaturen integraal opgenomen in de

energiezuinige lampen zoals tl-buizen,

waarde. De keten van aanschaf tot aan

bedrijfsvoering’, aldus van Zijl. ETB Vos

spaarlampen en armaturen verzamelt in

afvoer en recycling is hiermee optimaal

gebruikt de gratis verschillende inzamel-

veilige inzamelbakken en deze afgeeft

gegarandeerd, een win-winoplossing.’

bakken van Wecycle. Als ze vol zijn, haalt

klanten en

waarderen

milieuverantwoord

het

inne-

afvoeren

Wecycle deze gratis bij deze vestiging

aan Wecycle. Via Wecycle worden deze lampen en armaturen optimaal gerecy-

Voor ETB Vos is de verantwoorde inza-

op. In totaal zijn ongeveer 1.200 installa-

cled. Ruud van Zijl, algemeen directeur

meling en afvoer van afgedankte lam-

tiebedrijven inzamelpartner van Wecycle.

BARTEN GROEP REALISEERT NIEUWE SPORTACCOMMODATIE FC DRIEBERGEN Op zaterdag 5 september jl. is de nieuwe

een aantal andere aannemers, benaderd

sportaccommodatie voor FC Driebergen

om een plan op te stellen voor het nieuwe

en DTC feestelijk geopend door de bur-

clubhuis. De voetbalvereniging had een

gemeester van Utrechtse Heuvelrug. Het

budget, programma van eisen en een

multifunctionele pand van ruim 1200m2 is

beeld van hoe het clubhuis er uit moest

gerealiseerd door Barten Groep op basis

komen te zien vastgesteld. Na voorberei-

van een D&C overeenkomst. In maart

dend werk en presentaties, mocht Barten

2013 is Barten Groep, samen met nog

Groep uiteindelijk starten met het project. Uiteindelijk hebben zij, in samenwerking met clubvoorzitter van FC Driebergen Peter Dingemans en bouwmanager Martijn van Raaij van Heuvelrug Architecten, een prachtig nieuw clubhuis gerea-

6 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

liseerd met meerdere functies. Uiteraard

is het project afgerond en op 5 septem-

huist voetbalvereniging FC Driebergen

ber vond de feestelijke opening plaats.

in het gebouw, maar op tijden dat er niet

Vincent Barten kijkt tevreden terug: ‘De

gevoetbald wordt is er een naschoolse

afgelopen twee jaar is er hard gewerkt

opvang. Daarnaast wordt het gebouw

aan het project. Het is een fantastisch

ook gebruikt door DTC, de wielervereni-

mooi gebouw geworden waar iedereen

ging uit Driebergen. Na ruim twee jaar

trots op mag zijn!’


BIJEENKOMST ‘UTRECHT TRANSFORMEERT’

OP 14 OKTOBER

Op 14 oktober 2015 vindt van 15:30 tot 18:00 uur de bijeenkomst

en Economische Ontwikkeling, tijdens de bijeenkomst over

‘Utrecht transformeert’ plaats in het Stadskantoor Utrecht. Aan-

dit onderwerp op 14 oktober 2015, tezamen met enkele busi-

leiding voor deze bijeenkomst is het feit dat Gemeente Utrecht

nesspartners, antwoord krijgen op de volgende vraag: ‘Welke

recent een aantal spraakmakende transformatieprojecten heeft

uitdagingen komt u tegen bij transformatie en hoe lost u dit

voltooid en diverse nieuwe projecten op dit moment op de rit

op?’ Met gastsprekers als Ruud Nijveld, programmamanager

gezet worden. De vastgoedmarkt vraagt in deze tijd namelijk

Transformatie van Gemeente Utrecht, Wouter van Galen van De

om verandering in het (her)gebruik van bestaand vastgoed: de

Advocaten van Van Riet en Hans Geleijns van LBP|Sight en Aard

eindgebruiker is op zoek naar nieuwe vormen van leven en wer-

Rozendal van RSM Niehe Lancée Kooij, belooft de bijeenkomst

ken in de stad. De Gemeente Utrecht faciliteert daarom al enige

zeer de moeite waard te worden.

tijd de transformatie van vastgoed en gaat graag in overleg waar

Aanmelden kan via vastgoed@rsmnlk.nl.

het nog beter kan. De gemeente Utrecht, onderdeel Ruimtelijke

ALEWIJNSE ZALTBOMMEL EN ALEWIJNSE UTRECHT

SAMENGEVOEGD TOT ALEWIJNSE UTRECHT/ZALTBOMMEL B.V. Alewijnse Zaltbommel is per 1 april

dichtbij hun klanten en zijn ze in staat een

De opdracht omvat drie percelen in de

samengevoegd met Alewijnse Utrecht

hoogwaardige dienstverlening te bieden.

regio en is gebaseerd op een resultaat

tot Alewijnse Utrecht/Zaltbommel BV.

Daarnaast gaat Alewijnse Utrecht/Zalt-

gericht onderhoudscontract voor de

Met in totaal 70 professionals versterkt

bommel B.V. per 1-1-2016 het onderhoud

komende 6 jaar.

Alewijnse haar regionale betrokken-

en beheer uitvoeren voor Dienst Justiti-

heid op het gebied van Technisch

ele Inrichtingen (DJI) in opdracht van het

Beheer. Vanuit twee locaties zitten ze

Rijksvastgoedbedrijf (RvB).

MVO NEDERLAND DAAGT UIT MET CLIMATE MAKEOVER zame energie en CO2-compensatie’,

zegt

jaar door en doet verslag van het traject.’

Michel

programma-

De winnaars van de Climate Makeover

manager Planet bij MVO

krijgen niet alleen advies, maar mogen

Nederland. ‘Zeker in de

ook mee in de Groene Top Trein die op

zakelijke markt neemt kli-

27 november door Nederland rijdt, voor-

maatneutraal een vlucht. Er

afgaand aan de VN Klimaattop in Parijs.

bestaan inmiddels uiteen-

Deze trein zit vol reizigers met initiatieven

lopende

om de uitstoot van broeikasgassen tegen

Schuurman,

klimaatneutrale diensten,

te gaan. De Groene Top Trein biedt een

Sinds november vorig jaar hebben zo'n

zoals leasen bij Kyoto Lease, verlichting

landelijk podium aan al deze initiatieven.

tweehonderdvijftig bedrijven en organi-

door Lumeco en klimaatneutraal schoon-

saties zich aangemeld voor de Klimaat-

maken door Asito. Bewust omgaan met

Op www.mvonederland.nl is meer infor-

coalitie. Daarmee beloven ze uiterlijk in

energie is de trend.’

matie te vinden. Met het stappenplan

producten

en

Klimaatneutraal

2050 klimaatneutraal te zijn en binnen vijf

Ondernemen

kunnen

jaar al belangrijke stappen te zetten. Om

‘De Climate Makeover start met een

ondernemers direct aan de slag. In zes

nog meer bedrijven te stimuleren looft

nulmeting’, legt Rob van der Rijt van het

stappen weet je precies wat je moet doen

MVO Nederland vier Climate Makeovers

Klimaatplein uit, ‘een berekening van de

om klimaatneutraal te worden. Laat zien

uit, gratis adviestrajecten op maat door

huidige CO2-uitstoot. Daarna volgt een

dat jouw organisatie voor klimaatneutraal

het Klimaatplein. De winnaar gaat in één

individueel adviesgesprek, waarin we

gaat en sluit je aan bij het netwerk van

jaar over naar volledig klimaatneutraal.

onderzoeken op welke onderdelen de

de Nederlandse Klimaatcoalitie. Ruim

meeste winst te behalen valt. Meer dan

250 deelnemers doen al mee, waaronder

‘Zowel grote als kleine bedrijven kiezen

tachtig partners van het Klimaatplein

Nederlandse Spoorwegen, Koffiebran-

voor klimaatneutraal ondernemen. Ze

kunnen helpen bij de uitvoering. MVO

derij Peeze, Koninklijke BAM groep en

maken werk van energiebesparing, duur-

Nederland volgt de bedrijven het hele

ASN Bank.

Bekijk meer nieuws op www.utrecht.ondernamen.nl

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 7


- ADVERTENTIE -

Catering, Home Cooking, Workshop, Snackwagen

Inzicht in jouw branche voor verandering en succes. Als ondernemer ga je beter presteren als je inzicht hebt in wat je branche doet. Inzicht krijgen in je eigen prestatie ten opzichte van die van je concurrenten, is confronterend maar heel waardevol. Benchmark kan een begin zijn van verandering en succes. Een accountant die je branche kent, en jouw cijfers

Ook lekkere catering?

daarmee vergelijkt, kan hierbij van grote waarde zijn.

De Mobiele Kok is van vele markten thuis. De Mobiele Kok verzorgt catering op locatie voor zowel bedrijven als particulieren, in allerlei vormen.

Ga naar onze website en lees wat het FD schrijft over het unieke benchmarkplatform, Branche in Zicht (BIZ) en download gratis de financiële cijfers uit uw branche. Of kom langs voor een kop koffie. Dan leggen we het je in alle rust uit.

.. de culinaire oplossing voor creatief aan huis Industrieweg 42 • Maarssen • T 0346-580580

WWW.DEMOBIELEKOK.NL

reclame websites webshops

www.glissenaar.nl/biz

T: 030 677 1616 E: info@glissenaar.nl

Betrouwbaar - Persoonlijk - Professioneel

power on.

Touwslagersweg 12-a1 / 3449 HX Woerden 0348 - 48 17 49 / info@pencilpoint.nl / pencilpoint.nl

Schaverijstraat 37 - 3534 AS Utrecht 030-2468870 info@prinsbv.eu - www.prinsbv.eu


Coverstory!

‘DE NEUDEFLAT GAAT WEER IETS WORDEN WAAR HEEL UTRECHT TROTS OP IS!’

KOGEL DOOR DE KERK OMTRENT MEEST BESPROKEN GEBOUW IN UTRECHT Maandagmiddag 17.00 uur; een LinkedIn-update van Michel Schipper: ‘Gisteren koopovereenkomst en transportakte getekend voor de herbestemming van de Neudeflat in het centrum van Utrecht.’ Maandagmiddag 17.22 uur. Telefoon op de redactie van OnderNamen. ‘Met Marcel Arendsen, directeur Brecheisen Makelaars, ik heb goed nieuws voor Utrecht. Is er nog ruimte in de komende editie? ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 9


De Neudeflat, zo ongeveer het meest besproken en omstreden gebouw in de Domstad in de afgelopen anderhalf jaar. Achmea als belegger, de ondernemers van horeca-concept Vapiano, waarvan hij wist dat zij in Utrecht een locatie zochten voor hun concept, en ontwikkelaar De Nieuwe Norm. Gezamenlijk omarmden zij het plan waarmee het gebouw een levendige bestemming zou krijgen en daarmee weer terug aan de stad zou worden gegeven. Wat volgde was een intensief ontwikkelings- en onderhandelingsproces waarbij vele partijen en organisaties betrokken waren. Continu kwamen nieuwe vraagstukken op tafel waarover de partijen zich moesten buigen. Op maandag 7 september werden eindelijk de handtekeningen gezet onder een definitief plan dat een fraai staaltje herbestemming bevat. De Neudeflat zal een revitalisering ondergaan en begin oktober start men de bouw van prachtige appartementen. Er rest nog een klein vraagteken omtrent de horecabestemming onderin het gebouw. ‘De afronding daarvan maakt het plaatje compleet’, aldus Arendsen. ‘Dan is de stad Utrecht over iets meer dan een jaar een mooi en functioneel gebouw rijker. Iets waar we allemaal trots op kunnen zijn.’

MIJLPAAL ‘Het is een mijlpaal’, aldus Bart Visscher. In de klank van zijn stem is de opluchting voelbaar bij de ontwikkelingsmanager van Syntrus. ‘De ondertekening is de afronding van een intensief traject dat achter ons ligt. Dat is niet erg. Sterker nog: het is vrij logisch. Het is ook niet zomaar een gebouw. De hele kwestie vroeg een zeer professionele aanpak en ook flink wat doorzettingsvermogen.’ En zo zitten we op dinsdagochtend

afgelopen anderhalf jaar, vraagt een korte

Ook op het gezicht van ‘bemiddelaar’

9.30 uur aan de koffie op de Maliebaan in

inleiding. Sinds de jaren zestig ‘siert’ het

Marcel Arendsen is de opluchting af te

Utrecht, het onderkomen van Brecheisen

gebouw Utrechts meest bekende plein.

lezen. ‘Je duikt met elkaar in een mooi

Makelaars.

Arendsen

De uitstraling van het pand kan lang niet

ondernemersavontuur waarvan je de

treffen we ook Bart Visscher, namens

iedereen bekoren, en dat mag gerust

afloop niet kon garanderen. Natuurlijk

Syntrus Achmea de belegger, en Michel

een understatement worden genoemd.

heb je een plan waarin alle partijen gelo-

Schipper, directeur De Nieuwe Norm.

Het pand was particulier eigendom van

ven maar dat wil nog niet zeggen dat het

Het zijn de gezichten van de drie organi-

de Wildschut Groep en kende met de

slaagt. Michel heeft zich met zijn team van

saties die verantwoordelijk zijn geweest

Gemeente Utrecht jarenlang een voor-

De Nieuwe Norm meerdere keren moe-

voor de welbekende kogel die door de

aanstaande bewoner. Toen bekend werd

ten buigen over vraagstukken aangaande

kerk is gegaan omtrent de herbestem-

dat het gehele ambtelijke apparaat elders

de bouwkundige mogelijkheden. En ter-

ming van de Neudeflat in Utrecht.

geplaatst zou worden (het nieuwe stads-

wijl je daar zo druk mee bent verloopt

kantoor, red.) was de vraag wat de toe-

ook nog eens een intensief onderhande-

Naast

Marcel

INLEIDING

komstige functie van de Neudeflat zou

lingsproces. Die dreigden geregeld op

Het verhaal achter de totstandkoming

worden. Bedrijfsmakelaar Marcel Arend-

niets uit te lopen. Tsja, dan snap ik best

van het toekomstplan van de Neudeflat,

sen bedacht een ambitieus plan en startte

dat je soms als investeerder wat minder

zo ongeveer het meest besproken en

gesprekken met de particuliere eigenaar.

goed slaapt. Door met elkaar in gesprek

omstreden gebouw in de Domstad in de

Vervolgens zocht hij contact met Syntrus

te blijven en te geloven in ons plan is het

10 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


‘Het is voor

van Vapiano verwachten allereerst een

dat gaat goed komen. De eerste fase van

toeloop van zo’n 2.000 bezoekers per

voorbereiding is ook gelukt.

dag. Alleen dat al, en het gegeven dat

Ter afsluiting vragen we de heren of ze

de uitstraling verbeterd en het gebouw

nog iets kwijt willen of dat ze trots zijn op

een dimensie ondergaat door nieuwe

hetgeen ze samen klaar gespeeld heb-

bewoners, maakt dat De Neudeflat weer

ben. Visscher: ‘Er is zoals gezegd nog één

een gebouw gaat worden waar iedereen

hobbel die genomen moet worden en

trots op kan zijn. Inwoners, winkeliers, de

dat is de keus tussen een lelijke fietsen-

gemeente, ondernemers en toeristen.’

stalling of een prachtig nieuw restaurant.

Arendsen: ‘Al die bezoekers trekken

Weet je: die horecabestemming moet er

naar het centrum van de stad. Ze passe-

gewoon komen. En die komt ook. Dan is

uiteindelijk gelukt. En dat maakt ons best

ren horecagelegenheden, winkeliers en

de Neudeflat af. Punt.’

een beetje trots.’

zorgen voor levendigheid. En vergeet

Arendsen: ‘Wat me trots maakt? De

Met een kleine lach reageert Schipper:

niet dat met dit plan ook de Gemeente

gedachte dat als ik op mijn oude dag

‘Je slaapt nu wel weer wat beter ja... Voor-

Utrecht voorzien is van een flinke financi-

nog eens met mijn kleinkinderen op een

opgesteld: De Nieuwe Norm heeft veel

ele meevaller. Het scheelt behoorlijk wat

terras op het Neude zit, dat ik dan tegen

knowhow van constructierisico’s en de

centjes voor de huur en dat betekent ook

ze kan zeggen: ‘Kijk, dat gebouw, met al

term binnenstedelijke herontwikkeling

maatschappelijk een financieel gewin.’

die appartementen en een druk bezochte

past ons als een jas. Dit soort transfor-

Visscher: ‘Ik ben blij dat Michel met zijn

horeca, dat heeft opa samen met twee

maties heeft onze dagelijkse aandacht.

team heeft volgehouden, en ik bewonder

andere ondernemers in 2015 terug gege-

Echter, ieder gebouw is toch weer ver-

Marcel zijn visie door de juiste partijen bij

ven aan de stad’. Ja, dat zou me trots

schillend met andere sentimenten. Dit

elkaar te brengen. Want werkelijk waar,

maken.’

zijn echter wel de projecten waar wij als

ik hoef de heren aan de overkant van de

De Nieuwe Norm ons vol overgave in

tafel niets wijs te maken, maar dit is echt

storten. Het is voor iedereen goed dat

een kunstig stukje ondernemerschap.’

iedereen goed

dat er duidelijkheid is, en dat is het belangrijkste!’

er duidelijkheid is, en dat is het belangrijkste. Begin oktober gaan we eindelijk

TOEKOMST EN TROTS

bouwen en over iets meer dan een jaar

Afijn, de blik van de heren kan zich nu

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

is de Neudeflat weer een mooi en func-

definitief richten op de toekomst. En die

Gatwickstraat 1

tioneel gebouw in het centrum van de

toekomst gaat in ieder geval prachtige

1043 GK Amsterdam

stad. De revitalisering, de bouw van

appartementen op een unieke locatie in

info@achmeavastgoed.nl

prachtige appartementen en de komst

Utrecht opleveren. Schipper: ‘We zitten

www.syntrusachmeavastgoed.nl

van een mooie horecagelegenheid gaat

nu in de laatste fase van voorbereidende

een geweldige impuls opleveren voor

werkzaamheden dat zich richt zich op

de leefbaarheid en levendigheid van de

het logistieke proces. Een jaar bouwtijd

stad. Op welke wijze vraag je? De heren

is best een enorme uitdaging. Maar ook

030 233 11 16

brecheisenbedrijfsmakelaars.nl BRECHEISEN Bed

ma elaa

BV

Tekst | Danny Rietveld - fotografie | Menno Ringnalda

Maliebaan 2 3581 CM UTRECHT Tel.nr.: 030 - 233 11 16 info@brecheisenbedrijfsmakelaars.nl www.brecheisenbedrijfsmakelaars.nl

De Nieuwe Norm Melbournestraat 64-66 3047 BJ Rotterdam Tel.nr.: 010 415 58 38 Marcel Arendsen (Breicheisen Makelaars), Bart Visscher (Syntrus Achmea) en

E info@denieuwenorm.nl

Michel Schipper (De Nieuwe Norm).

I www.denieuwenorm.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 11


- ADVERTENTIE -


JAN VAN ZANEN HIER WORDT GEWERKT! Vele jaren geleden vroeg iemand me de grootste binnenhavens van Nederland te noemen. ‘Waar denk je dan aan, behalve aan Amsterdam en Rotterdam?’ Ik probeerde een lijstje te maken. Terneuzen, Vlissingen, Dordrecht. Nijmegen misschien? Andere steden, tevens zeehaven, zoals Delfzijl of Vlissingen? Inderdaad hebben al die steden een binnenhaven. Maar tot mijn verrassing kon ik ook Utrecht aan dat lijstje toevoegen. Zelfs als vijfde binnenhaven van Nederland. Qua containeroverslag behoort Utrecht tot de top-zeven en die situatie is alleen maar verbeterd sinds, in 2012, een groot renovatietraject van de haven kon worden afgesloten. Je zou Lage Weide het havengebied van de regio Utrecht kunnen noemen. Maar dit bedrijventerrein is veel meer dan alleen een haven. Als er ergens in Utrecht

zichtbaar

hard

wordt

gewerkt, in een bijna Rotterdamse sfeer, is het wel daar. Zo’n 800 bedrijven met in totaal 17.000 werknemers zijn actief op dit stukje Utrecht tussen A2 en Amsterdam-Rijnkanaal. Bedrijven die baat hebben bij de ruimte en ligging die Lage Weide

‘Dit bedrijventerrein is veel meer dan

alleen een haven’

te bieden heeft. Zoals de verschillende grote landelijke distributiecentra die er zijn gevestigd. Maar ook de bouwbedrijven en veevoederproducenten, showrooms en ICT-bedrijven, Holiday on Ice en vele kleine, startende creatieve ondernemingen. En binnenkort ook - op een zichtlocatie aan de A2 - Volker Wessels Telecom. Het is deze afwisseling die ook de werkgelegenheid in Lage Weide zo gevarieerd maakt: hier zijn banen te vinden voor hoog- én laagopgeleiden. Alsmede ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Utrecht werkt graag met de ondernemers in Lage Weide (verenigd in de Industrievereniging) samen. Of het nu om Veilig Ondernemen gaat, om Port of Utrecht (een samenwerkingsverband van Industrievereniging, gemeente, Kamer van Koophandel, TLN, EVO en bedrijven met als doel Lage Weide nog beter toe te rusten op een rol als multimodaal logistiek knooppunt) of om duurzaamheid. Verenigd in het Energiecollectief Lage Weide streeft een groot aantal bedrijven gezamenlijk naar een duurzaam Lage Weide en een CO2-reductie van 30 procent. Als iemand mij nu vraagt naar de belangrijkste Nederlandse binnenhavens of naar het meest dynamische Utrechtse bedrijventerrein, dan heb ik mijn antwoord klaar...

Jan van Zanen Burgemeester www.janvanzanen.nl

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 13


De jubilaris

50

‘GEZONDE GROEI MOET JE NIET TEGENHOUDEN’

Jos van Rooijen

JUBILEREND OSKAM IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST Aannemersbedrijf Oskam uit Utrecht bestaat vijftig jaar. Wat in de jaren zestig begon als een tuinbouwloonbedrijf in De Meern is in de laatste vijf decennia uitgegroeid tot een allround aannemersbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw, civieltechnische werkzaamheden en sloopwerken met een aantal bijzondere en unieke specialisaties. ‘Gezonde groei moet je niet tegenhouden’, vindt directeur Jos van Rooijen. ‘De Oskam Groep is een full service

aan de Explosieven Opruimingsdienst.’

Daar is dan ook wel de nodige ruimte

dienstverlener op het gebied van demon-

Van Rooijen begint in 1978 bij het bedrijf

voor nodig. De Oskam Groep bestaat

tage en ontmanteling, industriesloop,

als calculator en neemt twintig jaar later

namelijk uit vijf verschillende divisies.

renovatie- en totaalsloop, infrastructu-

de laatste aandelen over van zijn voor-

Oskam Sloopwerken & Infra voert met

rele werkzaamheden, asbestverwijde-

ganger, de heer W.E. Oskam, die het

een gespecialiseerd team de meest com-

ring, bodemsanering, groenvoorziening,

aannemersbedrijf in 1965 heeft opge-

plexe sloopwerken uit. ‘Denk aan kleine

recycling en weg- & watertransport’,

richt. ‘Door de jaren heen is Oskam flink

of grootschalige projecten op het gebied

somt Jos van Rooijen op. ‘Bovendien zijn

gegroeid. Daarom zijn we aan het einde

van demontage en ontmanteling, renova-

wij gespecialiseerd in het opsporen van

van de jaren negentig verhuisd van De

tiesloop, industriële sloop of totaalsloop,

conventionele explosieven, om deze op

Meern naar Lage Weide. Hier hebben we

brandschade of calamiteiten’, aldus Van

een veilige manier te kunnen overdragen

alles op één terrein en onder één dak.’

Rooijen. In combinatie met sloopwerk-

14 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


zaamheden worden ook vaak infrastruc-

hydraulische kleppen, zodat de lading

die tot veel gedwongen ontslagen leidde.

turele werkzaamheden uitgevoerd. Het

kan worden afgesloten.’ Omdat Oskam

‘Dat doet pijn, maar het was onvermijde-

kan gaan om het bouw- of woonrijp

op Lage Weide is gevestigd, wordt waar

lijk’, aldus Van Rooijen, die het afscheid

maken van een gebied, het aanleggen

mogelijk gebruik gemaakt van vervoer

van een groot deel van zijn medewerkers

van riolering of straatwerk of het graven

over water. ‘We beschikken over een

een van de zwartste dagen in zijn leven

van een bouwput. ‘Wij hebben hiervoor

eigen kade en speciale duwbakken,

noemt. ‘Gelukkig kunnen we weer vooruit

de expertise, het materieel én het juiste,

waarmee we bijvoorbeeld transport voor

kijken. We richten ons op de toekomst en

gekwalificeerde en ervaren personeel in

recycling kunnen uitvoeren.’

streven er bijvoorbeeld naar nog dit jaar een vier-sterren BREEAM-NL certificaat

huis.’ Bijzonder is de calamiteitenservice die door Oskam wordt aangeboden. ‘Oskam is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken op ons speciaal daarvoor gemakkelijk te onthouden telefoonnummer 030 - 666 66 66. Zo staan wij letterlijk áltijd voor onze klanten klaar.’

‘Hier hebben we

alles op één terrein en onder één dak.’

VOORLOPER IN NEDERLAND

te behalen door middel van duurzaam slopen. Dat zou het eerste vier-sterren sloopcertificaat van Nederland zijn. Het past bij onze visie om het meest herkenbare en toegankelijke bedrijf van Nederland te zijn als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ Ook intern wor-

Ook asbestverwijdering en recycling spe-

De directeur van Oskam heeft in de

den grote veranderingen doorgevoerd.

len binnen Oskam een belangrijke rol.

afgelopen jaren ruimschoots zijn verant-

‘Dit jaar besteden we veel aandacht aan

‘Op het gebied van asbestverwijdering is

woordelijkheid genomen als het gaat om

het trainen van al onze medewerkers. We

Oskam een voorloper in Nederland’, ver-

ondernemen op bedrijventerrein Lage

leren praten met elkaar en durven din-

telt Van Rooijen, die zelf jarenlang lid was

Weide. Jarenlang zit hij in het bestuur van

gen uit te spreken, óók als dat over het

van het College Van Deskundigen dat het

Industrievereniging Lage Weide (ILW) en

management gaat.’

ministerie op het gebied van asbestver-

tot het einde van dit jaar functioneert hij

wijdering adviseert. ‘Als een van de eer-

als voorzitter. Van Rooijen voelt zich dan

Van Rooijen geniet van de veranderingen

ste bedrijven in ons land erkenden wij het

ook nauw betrokken bij alle ontwikkelin-

die hij bij zijn medewerkers ziet. ‘Ineens

belang van een goede en verantwoorde

gen op het bedrijventerrein langs de A2.

zitten die ruwe bolsters hier een hele

asbestsanering.’

‘Ik heb mijn kennis op het gebied van

dag over hun huiswerk gebogen. Maar

wegen, infrastructuur en bereikbaarheid

zíj moeten het doen. Zij gaan iedere dag

Tot slot zijn er nog de divisies Groen-

graag ingebracht om Lage Weide te ver-

namens Oskam de straat op, zij spreken

voorziening en Weg- & Watertransport.

beteren en beter bereikbaar te maken.’

onze klanten en verrichten het werk. We

‘Wanneer we verontreinigde grond of

willen de verantwoordelijkheid voor het

vervuilde baggerspecie moeten vervoe-

INTERNE VERANDERINGEN

ren, gebruiken we vrachtwagens met

In vijftig jaar tijd is er veel gebeurd. Er was

organisatie neerleggen en zijn samen

een overdrukinstallatie. Ook hebben

een vrijwel constante groei, maar in 2012

goed op weg om dat te bewerkstelligen.

we vrachtwagens die zijn voorzien van

volgde ook een ingrijpende reorganisatie

Na vijftig jaar volop investeren in het

bedrijf daarom zo laag mogelijk in de

bedrijf, investeren wij nu heel nadrukkelijk ook in onze mensen. Ik waardeerde hen altijd al, maar nu zég ik het ze ook.

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

Samen gaan we voor het beste resultaat!’

O

am G

e

Uraniumweg 27 3542 AK UTRECHT 030 - 666 66 66 030 - 241 24 45 info@oskam.nl www.oskam.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 15


NIEUWS UIT DE REGIO

GOLFCLUB KROMME RIJN INTRODUCEERT DE GOLFALLIANTIE! Sinds het begin van dit jaar is Golfclub Kromme Rijn een voor Nederland zeer unieke samenwerking aangegaan met vijf andere golfbanen in de regio, gelegen tussen Loenen en Breda. Wie lid is of wordt in Bunnik kan ook gratis spelen op vijf andere banen, zonder extra te hoeven betalen voor een aparte greenfee. De golfbanen liggen op 45 minuten rijafstand van Kromme Rijn. Thomas Kahnt van Golfclub Kromme Rijn ligt het initiatief van de Golfalliantie toe: ‘Veel golfers aarzelen om zich te binden aan een vaste club. De Golfalliantie biedt juist voor deze doelgroep de perfecte oplossing! Leden kunnen gratis bij elkaar spelen, het kost echt niets extra! Leden vinden dit natuurlijk fantastisch, het biedt een ongekende meerwaarde.’ De laatste jaren kent Golfclub Kromme Rijn een ledengroei, die ze met dit initiatief zeker vast gaan houden!

COFELY GAAT MOOIE SAMENWERKING AAN

MET HOGESCHOOL UTRECHT

Vanwege eerdere succesvol uitgevoerde missies van The Green

ma’s en een advies te geven

Quest bij onder andere het St. Elisabeth Ziekenhuis, Arriva en

aangaande het besparen van

het Koninklijk Concertgebouw, is Cofely een samenwerking

kosten door verduurzaming.

aangegaan met Hogeschool Utrecht. The Green Quest is een

Voor deze opdracht is vanuit

initiatief dat door Cofely, in samenwerking met FD Media en

Cofely de samenwerking met

BNR Nieuwsradio, is ontwikkeld om bedrijven en instellingen in

het Wereld Natuur Fonds gezocht, vanwege hun bijzondere,

Nederland te laten zien dat ze geld kunnen besparen door meer

geheel CO2-neutrale kantoorpand. Studenten zullen hier in

duurzaam te ondernemen. Het project is een zoektocht naar

een multidisciplinair team onderzoek doen naar de (technische)

oplossingen om groener maar ook economisch aantrekkelijk te

mogelijkheden om het gebouw bij de klant te verduurzamen,

ondernemen. Specifiek voor het Quest project is voor studenten

onder begeleiding van Cofely. Ook voor andere ondernemers

aan de Hogeschool Utrecht een Green Quest Light georgani-

biedt Cofely mogelijkheden op dit gebied. Heeft u interesse

seerd. Het doel is hetzelfde als het ‘echte’ Green Team, namelijk

voor uw bedrijf? Neem dan contact op via pim.klinkenberg@

het onderzoeken van bedrijf, pand of instelling op diverse the-

cofely-gdfsuez.nl.

BIGA GROEP WERKT HARD AAN DE PARTICIPATIEWET In februari startten zesentwintig deelnemers en in april nog eens

kering voor twee maanden met

dertig met de pilot van het traject ‘Werk maken van uw Banenaf-

de intentie daarna minimaal half

spraak baan’ bij Biga Groep. De deelnemers komen allemaal uit

jaar contract. Drie deelnemers

de Arbeidsmarkt regio Utrecht Midden. Allemaal met als doel

zijn in afwachting van een proefplaatsing.

om aan een (Banenafspraak)baan te komen. De deelnemers heb-

Coördinator re-integratie Margriet Exterkate is heel tevreden

ben een verschillende achtergrond. Het traject is voor mensen

met dit resultaat: ‘We hebben veel geleerd van de pilot. De trai-

met een bijstand/mensen zonder uitkering of in WW, WAO, WIA.

ning is gedurende de pilot verder aangescherpt en het verkrij-

In de twee groepen samen (56 deelnemers) zijn tot nu toe prach-

gen van passende vacatures voor deze doelgroep verloopt door

tige resultaten behaald. Zes deelnemers zijn aan het werk en

de goede samenwerking in de arbeidsmarktregio ook steeds

hebben een dienstverband bij een werkgever. Daarnaast lopen

beter. Er zijn er al redelijk wat mensen geplaatst. We zijn klaar

er nog acht proefplaatsingen. Een proefplaatsing houdt in dat

om een nieuwe groep te begeleiden. Bij voldoende aanmeldin-

de deelnemer aan het werk is bij werkgever met behoud van uit-

gen starten we in oktober met een nieuwe groep.’

16 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


BEHOEFTE AAN DIGITALE KENNIS EN SCHAARSE TOPTALENTEN EINDELIJK BEANTWOORD MET LANCERING SCHAAL+ Veel bedrijven overleven de komende vijf

het delen van mensen en kennis en die

jaar niet. Alleen als zij structureel aanha-

kennis te borgen in hun organisatie. Het

ken bij de laatste digitale ontwikkelingen,

nieuwe, maatgerichte programma helpt

kunnen zij blijvend succesvol zijn. Daarom

bedrijven voorop te lopen in de digitale

met de kennispartners. Tijdens het pro-

is op 22 september 2015 SCHAAL+

revolutie die steeds meer data driven en

gramma kunnen bedrijven daarnaast

gelanceerd. SCHAAL+ is een kennispro-

meetbaar is, waarbij technologie steeds

deelnemen aan intervisiesessies met

gramma dat digitale innovatie stimuleert

goedkoper

gebruiksvriendelijker

vakgenoten en experts. De kennispart-

op het gebied van online marketing en

wordt. Bedrijven die deze impact niet

ners van SCHAAL+ delen hun up-to-date

-communicatie, user experience en digi-

op tijd onderkennen en onvoldoende

inzichten op het vlak van online marke-

tal interaction. Het is ontwikkeld door

innoveren, krijgen het steeds moeilijker.

ting, interactieve media en communi-

SchaalX en Klikwork in samenwerking

Deelname aan SCHAAL+ voorkomt dat.

catie, usability & user experience, SEO,

met een tiental prominente kennispart-

Sterker nog: bedrijven nemen via dit pro-

webanalyse, online advertising, webana-

ners. SCHAAL+ werkt samen met deze

gramma een shortcut naar de toekomst.

lyse, contentmarketing en social media.

gerenommeerde online bureaus voor het

Onder begeleiding van young academics

Na afloop van het programma kunnen

delen van de meest recente digitale ken-

met de juiste vaardigheden en compe-

deelnemende bedrijven zich met voor-

nis en ervaring uit de praktijk.

tenties om digitalisering te begeleiden.

rang profileren als werkgever en een

en

via

Elk half jaar werkt één zo’n toptalent bij

baanvoorstel doen aan de toptalenten

www.schaalplus.nl per direct aanmelden

hen in de organisatie op tijdelijke projec-

die bij hen in de organisatie werkten. Zo

voor dit programma, dat hen toegang

ten of specifieke vraagstukken.

hebben zij eerste keus bij uitstroom. Ook

biedt tot jong digitaal talent en state-of-

Begeleiding wordt verzorgd door de

zo deelt SCHAAL+ kennis en mensen

the-art digitale kennis. SCHAAL+ stelt

digital marketing & innovation manager

om innovatie hoog op de agenda’s van

organisaties in staat te innoveren door

van SCHAAL+ , in nauwe samenwerking

bedrijven te houden.

Bedrijven

kunnen

zich

BÉBOUW MIDRETH EN SPF BEHEER

STARTEN MET DE BOUW VAN 59 APPARTEMENTEN PIJLSTAARTLAAN IN VINKEVEEN Op dinsdag 15 september heeft wet-

met 34 parkeerplaatsen kenmerkt zich

den gerealiseerd in opdracht van SPF

houder David Moolenburgh samen

door het zicht op het park, de nabijheid

Beheer, die ook de verhuur zal verzor-

met SPF Beheer de officiële starthan-

van het centrum en het hoge afwer-

gen. Waarschijnlijk na de zomer van

deling verricht voor de bouw van 59

kingsniveau. In juni is al gestart met de

2016 zal SPF Beheer starten met de

appartementen aan de Pijlstaart-

voorbereidende werkzaamheden en de

verhuurprocedure. Tot die tijd kun-

laan in Vinkeveen. Het appartemen-

sloop van de bestaande kelder en funde-

nen geïnteresseerden zich inschrijven

tencomplex met 59 energiezuinige

ring. Dit appartementengebouw is een

via www.zwanenparkzicht-vinkeveen.

appartementen in de vrije huursector

vervolg op de eerste fase van het plan,

nl. Bauke Robijn van SPF Beheer: ‘Dit

en een half verdiepte parkeerkelder

waarin 21 appartementen en een basis-

project met huurwoningen onder de

school zijn gerealiseerd.

€ 1.000,- in de Randstad is een goede

Wethouder David Moolenburgh: ‘Met de

toevoeging aan onze portefeuille. In

realisatie van dit appartementencomplex

samenwerking met Bébouw Midreth

wordt het totale plan voor de Pijlstaart-

is het project in korte tijd van de

laan voltooid; een mooie invulling en

grond gekomen. Deze samenwerking

uitbreiding voor de wijk. En een goede

is voor ons een uitstekend voorbeeld

aanvulling op de bestaande huurvoor-

van de wijze waarop Nederlandse

raad in Vinkeveen. Dit project heeft de

institutionele beleggers en ontwikke-

belangstelling

woningzoekenden,

laars de zo benodigde huurwoningen

naar dit type woningen is vraag.’ Het

kunnen realiseren.’ Naar verwachting

project is een ontwikkeling van Bébouw

zullen de appartementen eind 2016

Midreth,

worden opgeleverd.

een

van

werkmaatschappij

van

VolkerWessels. De appartementen wor-

Bekijk meer nieuws op www.utrecht.ondernamen.nl

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 17


Het familiebedrijf

Nicolien en Willem Smit

SMIT INSTALLATIETECHNIEK: MODERN INSTALLATIE- EN LOODGIETERSBEDRIJF VOOR PARTICULIEREN ÉN ONDERNEMERS Ooit begon zijn opa met het repareren van pannen en het installeren van gasinstallaties. Willem Smit bouwt als derde generatie verder aan het allround installatie- en loodgietersbedrijf Smit Installatietechniek. Gesprek met een gepassioneerde ondernemer. De showroom van Baderie aan de Savan-

delen en volop inspiratie opdoen.’ En

SANITAIR EN MEER

nahweg in Utrecht is volledig vernieuwd.

daarmee is geen woord teveel gezegd.

De Baderie is slechts een onderdeel van

De vloerbedekking heeft plaatsgemaakt

De badkameropstellingen en voorbeel-

Smit Installatietechniek. Naast sanitair

voor een eigentijdse gietvloer. De grijze

den voor het kleinste kamertje in huis zijn

staan in de showroom ook gashaarden

wanden zijn witgeverfd en het geheel is

legio. Bezoekers van de showroom kun-

en in een aparte ruimte cv-ketels en radi-

voorzien van ledverlichting. Samen met

nen zelf combinaties maken door aan een

atoren. Willem: ‘We zijn ook lid van Instal-

de sfeervolle zitjes geven deze verande-

grote tafel verschillende wand- en vloer-

center, een landelijke keten in de wereld

ringen de showroom een lichte, frisse en

tegels neer te leggen. Nicolien: ‘Door zelf

van verwarming. Door samen te werken,

zeer stijlvolle en moderne uitstraling. Vol

met materialen, kleuren en groottes te

kunnen we onze klanten meer bieden.

trots geven Willem Smit, franchiser van

spelen creëren klanten hun eigen unieke

Zo geven we niet alleen advies voor een

De Baderie en eigenaar van Smit Instal-

badkamer of toilet.’ In de showroom zijn

nieuwe cv-ketel, maar informeren we

latietechniek, en zijn vrouw Nicolien een

naast het huismerk, vele topmerken als

klanten ook graag over de nieuwste ther-

rondleiding. Willem: ‘Onze showroom is

Assenti, Axor, Cleopatra, Grohe, Sphinx

mostaten, vloerverwarming, zonnepane-

een echte belevingsplek geworden. Hier

en Villeroy & Boch aanwezig.

len en nog veel meer energiebesparende

kunnen onze klanten rustig rondwan18 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

producten.’


ECHT FAMILIEBEDRIJF

van de regenboog; van groene toilet-

Smit Installatietechniek is een allround

potten tot aan paarse wastafels. Ook is

loodgieters-

en

sanitair een interessant product als het

bestaat al sinds 1946. Willem is alweer

gaat om ergonomie. Mensen worden

de derde generatie die dit familiebedrijf

ouder, blijven langer zelfstandig wonen

leidt. Willem: ‘Mijn opa begon ooit met

en hebben daar allerlei voorzieningen

het repareren van pannen en met het

voor nodig. Juist ook wat sanitair betreft.

installeren van aardgasinstallaties. Niet

Nicolien knikt en vertelt: ‘Tegenwoordig

zo gek, want aardgas was destijds erg in

is het niet altijd meer nodig om een hele

opkomst. In de jaren ’70 van de vorige

badkamer te renoveren. Met een nieuw

eeuw namen mijn vader en moeder het

badkamermeubel, een andere douche-

stokje over. Het bedrijf breidde zich uit

cabine of nieuwe douche met shower-

en had al snel dertig mensen in dienst.’

pipe krijgt de badkamer al direct een

onze gemotiveerde medewerkers, welke

Dat Willem het bedrijf over zou nemen,

heel andere sfeer.’

overigens vaak al vele jaren bij ons werken,

en

installatiebedrijf

was geen vanzelfsprekendheid. Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en

‘Een geslaagde

verbouwing, hoe

groot of klein ook, is altijd een

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

feestelijk moment.’

ALLROUND

ook de plaatsing.’

Boven de showroom van 550 vierkante

KLANTGERICHT

meter is het kantoor van Smit Installatie-

Willem en Nicolien vinden het belangrijk

techniek. Het bedrijf werkt vooral voor

dat klanten zich op hun gemak voelen.

particulieren, woningcorporaties, vereni-

Nicolien: ‘Ik werk vooral in de showroom

gingen van eigenaren, aannemers en vast-

en begeleidt klanten bij het uitzoeken

goedbeheerders en. Dat doen ze voorna-

van nieuw sanitair en tegels. Samen met

melijk in de regio Utrecht, Stichtse Vecht,

de klant stellen we een budget vast en

Nieuwegein en IJsselstein. Willem vertelt

maken we een 3D-ontwerp met daarin

dat het bedrijf vier afdelingen heeft. Naast

de specifieke wensen. Daarna volgt een

de Baderie en de verwarmingsafdeling, is

offerte met alle voorkomende werkzaam-

er ook nog een afdeling die zich voorna-

heden op maat. Als de badkamer of toi-

melijk richt op projecten in nieuwbouw en

letruimte gerenoveerd is, kom ik altijd

renovatie. Tot slot heeft Smit Installatie-

nog een keer bij de mensen thuis.’ Tij-

Willem werd verliefd op het vak. Willem:

techniek nog een afdeling dakbedekking

dens dat bezoek vraagt Nicolien of alles

‘Ik ben besmet geraakt met het sanitair

en onderhoud. Willem: ‘En daarnaast

naar wens is en geeft ze onderhoudstips

en installatievirus. Als ik ergens naar het

natuurlijk nog het bekende loodgieters-

mee en ontvangt de klant een garantie-

toilet ga, kijk ik altijd naar de kranen, de

werk; voor het repareren van een toilet,

certificaat van vijf jaar. Als dank voor het

wastafels en de tegels. En sta ik ergens

lekkende kranen en alles wat daar tussen

vertrouwen krijgt de klant ook nog een

in de binnenstad dan zie ik om me heen

zit. We zijn echt een allround bedrijf. Klan-

bos bloemen. Nicolien: ‘Een geslaagde

voor jaren dak- en zinkwerk. Wat dit vak

ten kunnen bij ons terecht voor installa-

verbouwing, hoe groot of klein ook, is

zo interessant maakt is dat het ener-

tiewerkzaamheden, dakbedekking, cen-

altijd een feestelijk moment.’

zijds techniek betreft en anderzijds een

trale verwarming, complete renovatie van

modeartikel is en dus aan verandering

badkamers, losse levering van sanitair en

onderhevig. Tegenwoordig is het meeste

tegels en verkoop van losse onderdelen.

sanitair wit. Dat was jaren geleden wel

Daarnaast zijn wij ook leverancier van zon-

anders. Toen verkochten we alle kleuren

nepanelen. Uiteraard verzorgen we met

Sm t In tallat ete

ne BV

Savannahweg 3-5 3542 AW Utrecht 030-2412222 info@smit-installatietechniek.nl www.smit-installatietechniek.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 19


- ADVERTENTIE -

3 Sloopwerken 3 Infrastructurele werkzaamheden 3 Bodemsanering 3 Opsporen van conventionele explosieven

3 Groenvoorziening 3 Asbestverwijdering 3 Recycling 3 Weg- en watertransport

Samen voor het beste resultaat! www.oskam.nl OSKAM ADV ONDERNEMEN.indd 1

030 - 666 66 66 03-09-15 14:08

Orteliuslaan 1051 3528 BE UTRECHT Telefoon 088 - 627 22 60 Fax 088 - 627 22 61 utrecht.advocaten@pellicaan.nl www.pellicaan.nl

ARBEIDSRECHT • FUSIES & OVERNAMES • CONTRACTENRECHT • PROCESRECHT • VENNOOTSCHAPSRECHT • INSOLVENTIE & HERSTRUCTURERING • PENSIOENRECHT • UITZENDRECHT


MARCO PEEK In zijn vorige column schreef mijn broer Rob over de huidige maatschappelijke druk om constant bereikbaar te zijn en het netwerken via sociale media. Deze column gaat over precies het tegenovergestelde: hoe fijn het juist is om mensen ‘echt’ te spreken. Hoewel we bij BHG absoluut fan zijn van de sociale media, blijft het samenbrengen van mensen, het leggen van vruchtbare zakelijke contacten en zelfs vriendschappen een van de pijlers van ons bedrijf. De grote netwerkevenementen op onze eigen locaties organiseren wij ieder jaar met veel plezier en Rob en ik zijn daar nog steeds actief bij betrokken. De zesde editie van de Utrechtse Haringparty in juni bij Zuiver ligt al weer ver achter ons maar ‘Wijn aan de Rijn’, het netwerkevenement van ‘onze’ regio de Kromme Rijnstreek in de tuin van Kasteel Cammingha, zit nog vers in ons geheugen. Iedereen heeft genoten, mede door een stukje culinaire invulling van de Hoefslag. Bijzonder om te zien dat 23 verschillende bedrijven bij elkaar ruim 300 gasten uitnodigen en dat deze mensen vervolgens weer gaan ‘mengen’. Dat zien wij graag! BHG helpt ook graag mee in het organiseren van evenementen voor het goede doel. De komende weken ben ik bijvoorbeeld druk met het ‘Spijkerbroekengala’ waar wij vrijdag 9 oktober de 2e editie van

‘Hoe fijn het juist is om mensen ‘echt’ te spreken’

organiseren samen met een aantal bevlogen ondernemers. Het succes van vorig

jaar willen we uiteraard overtreffen, een mooie uitdaging! We hebben dit jaar een heel bijzonder goed doel, namelijk de Stichting Terre die zich inzet voor kinderen met de ziekte Rett, een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel. Wij hopen uiteraard weer de nodige middelen op te halen om deze stichting een mooie donatie te kunnen doen. Ik mag natuurlijk geen reclame maken maar…. dit is voor het goede doel: er zijn nog wat stoelen beschikbaar (kaarten: www.spijkerbroekengala.nl). Naast de BHG evenementen zijn Rob en ik uiteraard ook graag te gast. Afgelopen weekend hebben wij samen met collega ondernemers de Rondom Voetbal Rally meegereden. Na een start bij de Hoefslag reden we via Giethoorn naar Friesland en dan kom je er toch elke keer weer achter hoe mooi Nederland is en dat je er, in je vrije tijd, te weinig komt. Voornemen voor volgend jaar is absoluut een keer een huisje te huren in Friesland! Wat nu in de planning ligt is het opzetten van een (culinair) netwerkevent voor de Hoefslag. Maar dit zal nog even gaan duren want de eerste grote uitdaging is de verbouwing van deze locatie. Achter de schermen is er hard gewerkt aan ‘de nieuwe Hoefslag’, plannen zijn gemaakt en tekeningen uitgewerkt. De tijd begint wel wat te dringen maar, ambitieus als we zijn, we streven naar oplevering begin november. Zo kunnen wij onze gasten in de laatste maanden van 2015 in de vernieuwde ambiance ontvangen. Wij denken en hopen dat u verrast zult zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen via de sociale media of, wie weet kom ik u tegen op een netwerkevenement! Ma

Pee

Directeur Brothers Horeca Groep Reageren kan via info@bhg.nl

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 21


- ADVERTENTIE -

SHOWROOM UTRECHT MA T/M VRIJDAG 9.00 - 17.00 uur

BEZOEKADRES Tennesseedreef 15 B 3565 CK Utrecht POSTADRES Postbus 15188 3501 BD Utrecht

030 - 2800 743

info@reinkebedrijfskleding.nl

EEN SCHONE AUTO NA DE VAKANTIE?

Administratie- en Belastingdeskundigen BESCHERMD TEGEN DE WINTER?

Voor al uw administratie en

10%

Ontvang korting op een complete schoonmaakbeurt of Waxoyl behandeling!

Blanckenhagenweg 18 • 3712 DE Huis Ter Heide (zeist) T 030 6933838 • info@ccczeist.nl • www.ccczeist.nl

De Dompelaar 1E 3454 XZ De Meern Tel: 030-666 4866 www.LRA.nl


Nieuw in de regio! Natascha van Meteren en Matthy van Rooijen

‘WE DOEN ALLES MET EEN GLIMLACH EN NÉT EVEN ANDERS DAN ANDERS’

CANDY CREW Bij binnenkomst in het kantoorpand aan de Zonnebaan in Utrecht Lage Weide is het meteen duidelijk: hier moet Candy Crew gevestigd zijn. De potten en vazen met snoep staan op de toonbank uitgestald en er hangt een gezellige sfeer. De dames verwelkomen ons hartelijk en met een lach. Precies wat je verwacht van een bedrijf met zo’n vrolijke naam en een repertoire aan prachtige evenementen. ‘We doen alles met een glimlach en nét even anders dan anders.’ Eigenaren Matthy van Rooijen en Natascha

niks uit. ‘Bij Candy Crew kunnen bedrijven

krachten, die hen assisteren bij de uitvoe-

van Meteren kennen elkaar nog maar kort,

met al hun vragen rondom evenementen,

ring van evenementen. Matthy sluit af:

maar toch is de chemie tussen beide

catering en relatiegadgets en -geschen-

‘Afgelopen juni stonden we met 15 man

dames goed voelbaar. ‘We hadden ieder

ken terecht.’

personeel op het FNV Kiem evenement.

Tekst | Veerle Huinen - fotografie | Menno Ringnalda

ons eigen bedrijfje, Matthy in het organise-

Dan ben ik zo mega trots op onze jongens

ren van themafeesten en ik in catering. We

MEGA TROTS

kwamen elkaar tegen doordat we samen

Inmiddels hebben de dames ook qua

geleden toen we elkaar leerden kennen.

aan één project gingen werken. Eigenlijk

evenementen een aardig portfolio opge-

En dan ook nog tevreden klanten, dat

is de rest verleden tijd: het klikte zo goed

bouwd. Zo heeft Candy Crew met Pasen,

maakt het plaatje helemaal compleet!’

dat we hebben besloten onze krachten

Moederdag en Valentijn al thema-events

te bundelen en Candy Crew te starten!’,

georganiseerd voor diverse winkelcentra.

Meer informatie over de mogelijkheden

aldus Natascha. Inmiddels is dat zo’n zeven

‘Ik word zo blij van een dag rondhuppe-

van Candy Crew? Neem dan even een

maanden geleden en groeit het bedrijf

len in een paashaaspak en de lach op de

kijkje op hun site: www.candycrew.nl.

met de dag. In het kantoor is hun portfolio

gezichten van het winkelend publiek te

aan bedrijfsgeschenken tentoongesteld.

zien. Daar krijg ik echt een kick van!’, aldus

Van gloeilamp gevuld met snoep tot aan

Matthy. Maar inmiddels kunnen de dames

trouwringdoosjes: niks is Candy Crew

niet meer alles zelf uitvoeren, daar is het

te gek. ‘Bij ons staat niets vast en is alles

bedrijf te hard voor gegroeid. ‘Matthy

Candy Crew

mogelijk. We werken niet met vaste con-

is van de sales en ik hou me bezig met

Zonnebaan 12

cepten en voor iedere klant bedenken wij

het creatieve gedeelte van het bedrijf.

3542 EC Utrecht

een idee op maat’, vertelt Matthy. En of dat

We vullen elkaar perfect aan!’, vertelt

06 303 704 78

nou een relatiegeschenk is of de volledige

Natascha. Voor evenementen maken de

info@candycrew.nl

verzorging van een evenement, dat maakt

dames gebruik van een poel aan flexibele

www.candycrew.nl

en meiden. Wie had dat gedacht, een jaar

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 23


Lokale ondernemersvereniging

‘WIJ WILLEN KENNIS EN KRACHT OP EEN POSITIEVE MANIER BUNDELEN’

INDUSTRIEVERENIGING LAGE WEIDE WAAKT OVER COLLECTIEF BELANG Inwoners van Utrecht vinden ‘over de gele brug’ vaak een brug te ver. Maar bedrijventerrein Lage Weide ligt juist in het hart van Nederland. ‘Vanuit hier ben je sneller op Schiphol dan vanuit het centrum van Amsterdam’, aldus de voorzitter van Industrievereniging Lage Weide (ILW). ‘Deze locatie maakt ons uniek.’ Om dat nog breder te kunnen uitdragen, werkt ILW hard aan de verbinding tussen alle ondernemers van Lage Weide. Bedrijventerrein Lage Weide, aan de

zakelijk dienstverleners Ziggo en Fonq.

tussen water en spoor en kunnen we het

rand van Utrecht langs de A2, is een van

‘Dat heeft alles te maken met de centrale

aantal verkeersbewegingen op de weg

de oudste bedrijventerreinen van Neder-

ligging en de goede ontsluiting via weg,

verminderen.’

land. Aanvankelijk vestigden zich er met

water en spoor’, aldus Maria Ignatovich,

name industriële ondernemers en bouw-

sinds januari 2015 bestuurslid van Indus-

Hoewel het bedrijventerrein hier en

bedrijven, later is het accent meer op

trievereniging Lage Weide (ILW). ‘Wist jij

daar verouderd oogt, zijn er volop

logistiek en distributie komen te liggen.

dat we hier zelfs een binnenhaven heb-

ontwikkelingen in Lage Weide. ‘Leeg-

Recent hebben zich er ook nieuwe bedrij-

ben die toegankelijk is voor zeeschepen?

stand wordt actief benaderd en als

ven gevestigd, zoals Kuehne & Nagel en

Zodoende vindt er volop overslag plaats

het lang duurt, krijgt het pand vaak

24 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


AGENDA 2015

een herbestemming en wordt het bij-

worden’, aldus Ignatovich. Ook heeft ILW

voorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw.

samen met de gemeente Utrecht een

Architectuurlief hebbers van de weder-

klimaatambitie uitgesproken. ‘De doel-

Ontbijtbijeenkomst

opbouw genieten overigens van wat

stelling is om vóór 2020 op Lage Weide

Locatie: CEVA Logistics

hier nog te vinden is. Ook dat maakt ons

een reductie van 30% CO2 te realiseren.

uniek.’

Hieraan wordt onder andere gewerkt

n vem e

met het project Energiecollectief Lage

P&O netwerk

Weide, waarmee we LED-verlichting,

Locatie: volgt nog

PODIUM BIEDEN

t

e

De belangrijkste taak van Industriever-

groene stroom en zonnepanelen geza-

eniging Lage Weide is het creëren van

menlijk inkopen. Daarnaast loopt het pro-

verbinding tussen de circa achthonderd

ject ‘Lage Weide anders mobiel’, waarin

Eindejaarsborrel

bedrijven die op het terrein actief zijn,

we fietsgebruik en verminderen van CO2

Locatie: volgt nog

samen goed voor zo’n achttienduizend

stimuleren. We proberen het aantal auto-

werknemers. ‘Als vereniging zijn wij gast-

ritten van werknemers terug te dringen

heer van Lage Weide en proberen lokale

door bijvoorbeeld e-bikes beschikbaar

verbindingen te stimuleren. Dat doen we

te stellen, die werknemers een week lang

LID WORDEN? DAT KAN!

in het groot door een sparring partner te

mogen uitproberen. Bovendien heeft

Iedereen die op het bedrijventerrein

zijn op politiek niveau, maar ook in het

Lage Weide het eerste elektrische fiets-

Lage Weide een onderneming heeft

klein door bijvoorbeeld voor onze leden

deelsysteem van Nederland met op vijf

of een pand beheert, kan lid wor-

speciale bijeenkomsten te organiseren.

verschillende plaatsen docking stations,

den van ILW. Met uw lidmaatschap

ILW neemt geen uitvoerende taken op

waar werknemers een fiets kunnen opha-

kunnen we uw belangen behartigen,

zich, maar wil een podium bieden voor

len of achterlaten.

maar ook informele (netwerk)bijeen-

koppeling tussen de verschillende partijen hier. Als die verbinding ontstaat, is

VIJFTIGJARIG JUBILEUM

onze rol vervuld.’

In 2016 bestaat ILW vijftig jaar. De vereni-

de em e

komsten organiseren samen met collega-ondernemers op Lage Weide.

ging heeft zichzelf nog voor de viering

V

Belangrijke pijlers binnen het beleid van

daarvan een ambitieus doel gesteld. ‘We

• collectieve belangenbehartiging

delen l dmaat

a IL :

ILW vormen thema’s als duurzaamheid,

streven ernaar om twintig nieuwe bedrij-

• kennismaken met collega-

veiligheid en infrastructuur. ‘Vanuit het

ven naar Lage Weide te trekken, in totaal

platform Port of Utrecht denken we mee

goed voor tweehonderdvijftig tot vijfhon-

met de gemeente Utrecht over de moge-

derd banen. Speerpunt in ons jubileum-

lijkheden om vervoer over water en spoor

jaar wordt namelijk het vergroten van de

aan te moedigen, zodat de doorstroom

werkgelegenheid hier.’ Met het recente

van het wegverkeer geoptimaliseerd kan

aantreden van drie nieuwe bestuursleden

Het lidmaatschap bedraagt € 250,-

waait er een frisse wind door het bestuur

per jaar. U kunt zich aanmelden via

van ILW. ‘We verbinden de durf en het lef

mail (info@lageweide.nl) of telefoon

van een nieuwe generatie ondernemers

(tel. 030 - 238 70 75).

ondernemers • actuele informatie omtrent Lage Weide • advies bij collectieve initiatieven

aan de kennis en ervaring van de oudere garde’, aldus Ignatovich. ‘Dat verbinden

www.lageweide.nl

van kennis en kracht levert binnen ILW Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

een heel gezonde formule op en een bestuur dat reikhalzend uitkijkt naar de toekomst.’

BESTUUR ILW • Jos van Rooijen (directeur Oskam bedrijven), voorzitter • Gerard Wassing (manager Human Resources, Ascom), secretaris • Cor bij de Weg (partner EJP Accountants & Belastingadviseurs), penningmeester • Maria Ignatovich (managing partner Dutch Portfolio), PR & ledenactiviteiten

Industrievereniging Lage Weide

• Talitha van den Elst (directeur UW-bedrijven), werkgelegenheid/P&O en

Uraniumweg 27

duurzame mobiliteit

3542 AK UTRECHT

• Frank van Essen (salesmanager VMB Security & Services BV), veiligheid

030 - 238 70 75

• Henk Stamhuis (DGA Stamhuis), duurzaamheid

info@lageweide.nl www.lageweide.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 25


Gemeente Utrecht

GEMEENTE UTRECHT ZIET TOENEMENDE POPULARITEIT NA FORSE INVESTERINGEN

BEDRIJVENTERREIN LAGE WEIDE VOLOP IN ONTWIKKELING Tussen 2007 en 2012 heeft de gemeente Utrecht miljoenen geïnvesteerd in bedrijventerrein Lage Weide. Accountmanager Economische Zaken Astrid Renne legt uit waarom: ‘Utrecht staat bekend als de stad van de zakelijke dienstverlening met een hoog opgeleide beroepsbevolking. Dan wordt weleens vergeten hoeveel Lage Weide voor de stad betekent. Achthonderd bedrijven bieden hier werk aan 17.000 medewerkers. De afgelopen jaren heeft de gemeente, samen met rijk en provincie, flink geïnvesteerd in het terrein. Hiermee staat Lage Weide stevig op de kaart!’ Astrid Renne en haar collega Mark

lingen op het Utrechtse bedrijventerrein

is vooral bij het terrein betrokken vanuit

Degenkamp, beleidsadviseur Mobiliteit,

Lage Weide. Renne fungeert als contact-

vervoersoogpunt. ‘Onder de naam Port

werken sinds oktober 2014 in het com-

persoon voor reeds gevestigde bedrijven

of Utrecht werken de gemeente Utrecht

pleet nieuwe Stadskantoor aan het Stads-

en spant zich bovendien in om onderne-

en andere overheden samen met het

plateau, pal naast het Centraal Station.

mers van buitenaf in Lage Weide aan een

bedrijfsleven’, legt hij uit. ‘Wij gaan logis-

Ze zijn nauw betrokken bij de ontwikke-

geschikte locatie te helpen. Degenkamp

tiek en transport op Lage Weide verbe-

26 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


teren en zoeken gezamenlijk naar oplossingen.’

FIETSSTIMULERINGSPROGRAMMA Een van die oplossingen ligt in de mogelijkheid om meer transport over spoor en water te laten verlopen. ‘Weinig mensen weten dat Utrecht een van de grootste binnenhavens van Nederland heeft. Daarvan moeten we optimaal gebruikmaken om de wegen te ontlasten.’ Degenkamp houdt zich niet alleen bezig met de goederenstromen van en naar bedrijven. Ook de duizenden medewerkers die op Lage Weide werkzaam zijn, moeten zich hier goed en veilig kunnen verplaatsen. ‘Mede

Astrid Renne

Mark Degenkamp

kers om vaker de fiets te pakken. Er zijn

genparkeren: momenteel mag je overal

laagste werkloosheid van Nederland is

al veel fietspaden in Lage Weide, maar de

op Lage Weide je vrachtwagen parkeren

één van de speerpunten van het college.

overige omstandigheden zijn niet ideaal.

als je bijvoorbeeld wilt overnachten. Dit

Daarom stelt de gemeente via het Lokaal

Je moet bijvoorbeeld ver fietsen omdat

zorgt voor overlast en onveilige situaties.

Economisch Fonds subsidie beschikbaar

er een kanaal in de weg ligt of een hoge

Daarom bekijken we of we met onderne-

voor bedrijven die nieuwe werkgelegen-

brug met een onplezierig smal fietspad

mers op een centraal punt een beveiligde

heid, stageplaatsen of leerwerkbanen

over. Het is leuk om te zien dat het fiets-

plek kunnen inrichten, die bovendien

creëren. Ook bedrijven op Lage Weide

stimuleringsprogramma aanslaat en zelfs

meer is dan een plak asfalt met een hek

komen hiervoor in aanmerking.’

een voorbeeldfunctie voor andere bedrij-

erom. We streven ernaar ook hier klein-

venterreinen heeft gekregen.’

schalige horeca en andere voorzieningen

De laatste jaren is er meer belangstelling

te vestigen.’

voor de herontwikkeling van bestaande

uit het oogpunt van gezondheid stimuleren we ondernemers en hun medewer-

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

De gemeente Utrecht werkt nauw en

panden of kavels. ‘Een bedrijfspand

plezierig samen met Industrievereniging

LEEFBAARHEID

Lage Weide; de spreekbuis voor onder-

Leefbaarheid is namelijk een belangrijk

weet Renne. ‘Herbestemming valt niet

nemers op het bedrijventerrein. ‘Op basis

speerpunt in Lage Weide. ‘Als gemeente

altijd mee. Daarom wordt vaak gekozen

van hun ervaringen krijgen wij een goede

willen we meer flexibiliteit op bedrijven-

voor sloop en nieuwbouw op bestaande

kijk achter de schermen. Hierdoor heb-

terreinen’, vertelt Renne. ‘Lage Weide

kavels. Voor de vraag naar grotere logis-

ben bijvoorbeeld de verbetering van het

moet een bedrijventerrein blijven, maar

tieke centra moeten we soms flink puz-

fietspad langs de Elektronweg en de aan-

we staan ook initiatieven toe op bij-

zelen om voldoende hectare te kunnen

leg van een goede wandel- en fietsroute

voorbeeld het gebied van horeca of

bieden op de 154 hectare die het terrein

vanaf station Leidsche Rijn een hogere

sportvoorzieningen. Het vergroot de

groot is.’ Eén ding is zeker, bevestigt ook

prioriteit gekregen binnen de gemeente.’

leefbaarheid maar ook de veiligheid van

Renne: ‘Lage Weide staat als bedrijven-

het terrein, omdat er dan in de avond-

terrein allang niet meer ter discussie en

uren meer leven is. We staan open voor

doet het zelfs zeer goed.’

LOGISTIEK ONTKOPPELPUNT Geconstateerd is ook dat er binnen Lage

alle initiatieven die de kwaliteit van het

Weide veel kleinere goederenstromen

bedrijventerrein ten goede komen.’

blijkt vaak echter wel een maatpak’,

plaatsvinden. ‘We bekijken of we vanuit Port of Utrecht een logistieke make-

Renne merkt dat steeds meer bedrijven

laarsfunctie kunnen vervullen’, vertelt

zich graag willen vestigen op Lage Weide.

Degenkamp. ‘Zo kunnen we bedrijven en

‘De multimodale ligging, goede bereik-

hun goederenstromen aan elkaar kop-

baarheid en toegestane bouwhoogtes

pelen en wordt er voor iedereen meer

dragen eraan bij dat er veel vraag is naar

mogelijk.’ Bovendien wordt onderzocht

ruimte voor logistieke centra. Bovendien

Gemeente Utrecht

of er op Lage Weide een logistiek ont-

biedt het terrein ruimte aan een breed

Stadsplateau 1

koppelpunt kan worden ingericht. ‘Daar

scala aan bedrijven: van ICT en distributie

3521 AZ UTRECHT

kunnen grote vrachtwagens splitsen en

tot en met betoncentrales. Lage Weide is

030 - 28 60 000

als kleiner voertuig verder de stad ingaan.

hiermee een belangrijke banenleveran-

info@utrecht.nl

Dat willen we combineren met vrachtwa-

cier voor Utrecht. Het streven naar de

www.utrecht.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 27


Het familiebedrijf

BEVELA: DÉ VERFGROOTHANDEL VOOR DE ECHTE PROFESSIONAL! Onafhankelijke verfgroothandel Bevela is met tien vestigingen in Utrecht en Noord-Holland altijd dichtbij de klant. Door een overname is het nu ook distributeur van het bekende verfmerk Wijzonol. Terwijl directeur Dennis van Eijk een

dag nog gratis afgeleverd. Bevela heeft

TEVREDEN KLANTEN

rondleiding door het bedrijf aan de Niels

meer dan 10.000 producten op voor-

Bevela is met tien vestigingen altijd dicht

Bohrweg in Utrecht geeft, lopen schilders

raad. Naast verf en verfbenodigdheden

in de buurt van de klant. Dat heeft als

in en uit. Bij de balie adviseert een mede-

verkoopt en verhuurd Bevela ook allerlei

voordeel dat de vijftig medewerkers hun

werker een klant. Dennis vertelt gepas-

randapparatuur zoals schuurmachines,

klanten ook echt kennen. Om efficiënt te

sioneerd over Bevela. Sinds een aantal

spuitapparatuur en steigers. En in een

kunnen blijven werken hebben Dennis en

jaren runt hij het bedrijf samen met zijn

speciale ruimte worden defecte schuur-

vader Lex ervoor gekozen één gezamen-

vader. Bevela is in 1976 opgericht door de

machines en andere materialen gerepa-

lijke administratie en inkoop te voeren.

opa van Dennis en is eind jaren tachtig

reerd. Het liefst nog dezelfde dag.

Dennis: ‘Het is soms zoeken tussen effici-

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

van de vorige eeuw overgenomen door

ency en klantvriendelijkheid.’ Vooralsnog

Dennis vader en een oom. ‘Bevela staat

MOOIE MIX

oorspronkelijk voor behang, verf en lak,

Het familiebedrijf blijft gestaag groeien.

den te hebben. De schilder die aan het

maar aanverwante schildersproducten

Onlangs is er nog een overname geweest

begin van de rondleiding bij de balie voor

en gereedschappen zijn tegenwoordig

van verfgroothandel Mooij Verf in Utrecht.

advies kwam, loopt een halfuurtje later

mede onze speerpunten,’ vertelt Dennis.

Dennis: ‘Voor ons een prachtige kans om

tevreden naar buiten. Hij heeft de juiste

het merk Wijzonol aan ons assortiment toe

verf gevonden en kan niet wachten om

te voegen. Als onafhankelijke groothandel

zijn kwast in de verfpot te dopen.

ALTIJD IN DE BUURT

lijkt Bevela daar de juiste mix voor gevon-

De onafhankelijke verfgroothandel heeft

ben je altijd op zoek naar de juiste balans

tien vestigingen in de regio Utrecht en

van producten en merken. Daarnaast is

Noord-Holland. Zowel grote bouwbedrij-

Wijzonol ook nog eens een Nederlands

ven als zelfstandige schilders weten de

familiebedrijf. Dat schept toch ook een

weg naar één van de tien filialen te vin-

band.’ De vestiging aan de Demkaweg,

Ve g

den. De 4.000 klanten hoeven overigens

die ook bij de overname hoorde, is inmid-

Niels Bohrweg 171

niet naar de vestiging. Ze kunnen hun

dels gesloten. Dennis: ‘Drie winkels in

3542 CA Utrecht

bestellingen ook online of telefonisch

Utrecht is teveel. Er was nog één perso-

030 - 254 0054

doorgeven. Bestellingen die voor tien uur

neelslid en die werkt nu met veel plezier

info@bevela.nl

’s morgens binnen zijn, worden dezelfde

hier op onze hoofdvestiging.’

www.bevela.nl

28 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

t andel BEVELA


Interview

Patrick de Lange, manager arbeidsintegratie

UW: WERKEN AAN WERK Doelstelling van de Participatiewet en het sociaal akkoord is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Een ambitieuze taak. UW ondersteunt werkgevers hierbij. In gesprek met Patrick de Lange, manager arbeidsintegratie.

UW is voor velen de organisatie die de soci-

blijkt dat sommige processen efficiënter

ver. Op Lage Weide maken PostNL Pak-

ale werkvoorziening voor de gemeente

of anders ingericht kunnen worden. Neem

ketten en DHL succesvol gebruik van deze

Utrecht en Houten verzorgt. Dat is waar.

bijvoorbeeld verpleegkundigen. Een van

mogelijkheid.’

Maar, sinds de Participatiewet en het soci-

hun taken is het wegrijden van lege bed-

aal akkoord een feit zijn, is UW ook partner

den voor de schoonmaak. Een prima klus

EN

in het bijstaan van bedrijven die mensen

die een van onze mensen kan overnemen.

UW heeft op dit moment zo’n 300 bedrij-

met een afstand tot de arbeidsmarkt in

Nog een voorbeeld: een accountant die

ven waar zij dagelijks mee samen werken.

dienst nemen. Patrick de Lange, manager

zijn eigen stukken kopieert.’

Patrick: ‘Dat is een prachtige start, maar

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

arbeidsintegratie: ‘Het is onze primaire

AT IS U

BIJDRAGE

we hebben nog veel meer werkplekken

taak om voor 1.200 mensen passend werk

MOGELIJKHEDEN GENOEG

te vinden. Het gaat om een groep die extra

Patrick en zijn team, bestaande uit 60

meer willen weten, nodigen we dan ook

aandacht nodig heeft. Een groep die wel

medewerkers, begeleiden werkgevers bij

van harte uit om eens met ons in gesprek

kan én wil werken, maar die begeleiding

het bieden van werk aan mensen met een

te gaan!’

nodig heeft. Wij bieden die begeleiding.’

afstand tot de arbeidsmarkt. Nadat de

WERK ANDERS INRICHTEN

nodig. Ondernemers en werkgevers die

exacte werkzaamheden geïnventariseerd zijn, zoeken zij een geschikte kandidaat.

Overheid, vakbonden en bedrijfsleven

Er zijn verschillende mogelijkheden, legt

spannen zich extra in om duizenden

Patrick uit: ‘Bijtaken, zoals die uit de net

nieuwe banen te creëren. Nu nog op vrij-

genoemde voorbeelden zijn uitermate

willige basis, maar als dat in de toekomst

geschikt voor jobcarving of functiecreatie.

onvoldoende banen oplevert, treedt de

Een andere mogelijkheid is iemand indivi-

UW

Quotumwet in werking en volgen sanc-

dueel detacheren. Wij blijven werkgever

Niels Bohrweg 121

ties bij het niet meewerken. Patrick: ‘Veel

en zorgen voor een goede begeleiding.

3542 CA Utrecht

bedrijven willen wel, maar weten niet waar

We kunnen ook mensen via groepsdeta-

030-2391500

te beginnen. Wij begeleiden hen. We

chering plaatsen. Wij zorgen voor mensen,

info@uw.nl

inventariseren hun werkprocessen. Dan

bieden werkbegeleiding en zijn werkge-

www.uw.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 29


OnderNamen Events

ONDERNAMEN UTRECHT EVENTS Bent u lid van OnderNamen Utrecht of heeft u geadverteerd in het magazine? Dan bent u van harte welkom op onderstaande OnderNamen Events. We hebben weer een aantal mooie bijeenkomsten voor u in petto. Bent u geen lid maar bent u toch geïnteresseerd in onderstaande agendapunten, stuur dan een mail naar info@ondernamen.nl en meld u aan als introduce!

GOUDEN PAREL JACHT - WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 In december is het weer zo ver. De uitreiking van de Gouden Parel Utrecht 2015 zal plaatsvinden tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van OnderNamen Utrecht! Voor die tijd zijn we nog op jacht naar potentiële parels… Wilt u iemand nomineren of aandragen als kanshebber? Mail dan naar info@ondernamen.nl met uw motivatie. De exacte datum en locatie van de eindejaarsbijeenkomst hoort u spoedig van ons.

VOORJAARSEVENT - MAART 2015 Om het voorjaar op gepaste wijze in te luiden, organiseren we voor u een voorjaarsevenement in maart. Wat we gaan doen? Dat blijft nog even een verrassing. Tevens zal de maart-editie van het magazine hier gepresenteerd worden. De datum en locatie van dit evenement hoort u te zijner tijd van ons.

BEDRIJFSBE OEK JUNI 2015 In juni 2016 organiseren wij een zeer bijzonder bedrijfsbezoek. Waarom bijzonder? Omdat we u gaan verrassen. Wat we precies gaan doen houden we geheim. Dat u er bij moet zijn is zeker. Nadere informatie volgt.

30 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


Nieuwe leden

JUST JOINED Een greep uit de ondernemers die onlangs lid zijn geworden van OnderNamen Utrecht. ONDERNAMEN UTRECHT

No Nonsancy www.nononsancy.nl Utrecht

Visser & Visser www.visser-visser.nl De Bilt

De Bilt

VO Bed u ve t ng www.wvobedrijfshuisvesting.nl Zeist

Utrecht Zeist De Meern Bunnik Coulant Interim www.coulant.nl Utrecht TRIAS T taal G e www.triastotaal.nl Utrecht Van D Ge en M l eute www.vandijktech.nl De Meern

ne BV

Adv aten n de P a t www.indepraktijk.nu Utrecht Sm t In tallat ete n e B V www.smit-installatietechniek.nl Utrecht O am G e www.oskam.nl Utrecht U ed ven www.uw.nl Utrecht

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 31


Ledenlijst Utrecht

ONDERNAMEN UTRECHT 1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21.

22. 23.

24. 25.

26. 27.

28. 29.

30. 31.

32. 33.

34. 35.

36. 37.

38. 39.

40. 41.

42. 43.

44. 45.

46. 47.

48.

BLEEKER CONCEPTS RICM CHEMDRY SPANJERBERG B.V. VERMOLEN GROEP BARLAVENTO ING BANK PUNTE JUWELIERS TIPTOP CATERING VAN KOOIJ CONSULTANCY VAN VREDENDAAL & ZN. VERDER FISCAAL SPECIALISTEN VERGADERCENTRUM VREDENBURG 19 MOLENBEEK MAKELAARS VAN DOORNIK TOTAALINSTALLATEURS RANDSTAD UITZENDBUREAU GOLFBAAN AMELISWEERD ARENA ADVOCATEN HOVENIERSBEDRIJF TUINRIJCK DRIESSEN FOOD RABOBANK UTRECHT WIEGMANS FACILITAIRE DIENSTEN SNOECK ELECTRO SCHILDERSBEDRIJF JOH. VAN DOORN HOEFAKKER HOVENIERS KAEP NOTARIS STUDENTFLEX DRUKKERIJ ALL PRINT FORT VOORDORP A & E UITZENDBUREAU ALEWIJNSE UTRECHT BV NOVICUM INSTROOM - DOORSTROOM - UITSTROOM PEEK ADVOCATEN-BELASTINGKUNDIGEN MANZ LEGAL 100KILO GRAFISCHE VORMGEVING NOTARISPRAKTIJK HAGEN GRAFFITI-EX B.V. DTZ ZADELHOFF BOUWBEDRIJF OSKAM - BUNNIK BV COMMUNICATIE IN STIJL EXPATAX BDO UTRECHT SCHILDERSBEDRIJF VAN DEN BERG TURN LEGAL HORECA BRIGADE WIFIPROFS D&B ENGINEERING PAANS KLIMAATSYSTEMEN VAN LANSCHOT

32 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

49.

50. 51.

52. 53.

54. 55.

56. 57.

58. 59.

60. 61.

62. 63.

64. 65.

66. 67.

68. 69.

70. 71.

72. 73. 74.

75. 76. 77.

78. 79.

80. 81.

82. 83.

84. 85.

86. 87.

88. 89.

90. 91.

92. 93. 94. 95.

96.

THARSIS CONSULTANCY BV PROLEASE VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS AHO CONSULTANCY REPAY PAYROLL UTRECHT CLAESSENS ICT J.C. DE JAGER TOTAAL DE RAADGEVERS AUTOWINKEL WOERDEN SPA CUBE CBRE B.V. THE CARE ACCELERATOR NEFKENS PEUGEOT UTRECHT URGENT UITZENDBURO BV REINKE BEDRIJFSKLEDING LEIDSCHE RIJN ADVIESGROEP AUTOBEDRIJF VAN KUILENBURG STEKELENBURG UTRECHT GLAS FLEX AUTOLEASE CROP CORPORATE FINANCE AUTOMOBIELBEDRIJF KOOIJMAN UTRECHT COULANT INTERIM TRIAS TEST TRAINING & ADVIES CENTRUM B.V. ADVOCATEN IN DE PRAKTIJK BROEKHUIS ZEIST MKBFINNOVATIE AVANT ACCOUNTANTS ASN AUTOSCHADE SERVICE BOLL BUNNIK INTOTO AUTOSCHADEHERSTEL POSTHOUWER DE RECLAMEMAKERS DELOITTE BELASTINGADVISEURS VAN DIJK GROEP KASTEEL MONTFOORT ROSCO CATERING & PARTY SERVICE WINE IN TUBES CITYSENSE GRONTMIJ PARKMANAGEMENT HULSKAMP AUDIOVISUEEL KRAAN VLEESSERVICE SANDLER TRAINING TRAINSPOT VAN SLAGMAAT ADVOCATEN VERWEIJ INSTALLATIETECHNIEK XANDRIUS UNIQUE TIMMERFABRIEK SNEL GEMEENTE BUNNIK


97.

98. 99.

PROCLEAN UBN UITZENDBUREAU DE SLEUTELKONING

100. NEXT KITCHEN

101. BRUGGINK & VAN DER VELDEN ADVOCATEN BELASTINGADVISEURS 102. MAZARS ACCOUNTANTS

103. REINKE BEDRIJFSKLEDING

104. SKODA CENTER UTRECHT B.V. 105. SCHAKEL AUTOGROEP

106. THOM BROEKMAN/DRW

107. BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 108. INSTALLATIEBURO HEVI BV

109. VAN BEMMEL CONTAINER SERVICE

110. BOS INSTALLATIEWERKEN / DAKBEDEKKINGEN 111. POT VERHUIZINGEN & LOGISTIEK 112. MKB SCHOON!

113. FLANTUA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 114. GRAFISERVICES

115. ALEWIJNSE UTRECHT

116. PELLICAAN ADVOCATEN 117. BEVELA

118. ABN AMRO

119. PELSTER ZEIST B.V. 120. ACN BV

135. GOLFBAAN KROMME RIJN B.V. 136. NORBERT DRIESSEN 137. RIETVELD PALLETS 138. MATEX DEUREN

139. GERSSEN ELEKTROTECHNIEK 140. EKRIS UTRECHT 141. EKRIS ZEIST

142. CONNECT REAL ESTATE

143. LUYBEN & BROUWER CAPITALMANAGEMENT B.V. 144. ETAPPE UITZENDBUREAU

145. SMIT INSTALLATIETECHNIEK 146. OSKAM GROEP

147. UW-BEDRIJVEN

148. BRECHEISEN MAKELAARS

149. DE KROON FACILITAIRE DIENSTEN 150. BROTHERS HORECA GROEP 151. H. BERKULO SAFETY 152. BIOWIJNCLUB

153. RINGNALDA FOTOGRAFIE 154. CANDY CREW

155. WVO BEDRIJFSHUISVESTING

156. VAN DIJK GEO- EN MILIEUTECHNIEK 157. NO NONONSANCY 158. VISSER&VISSER

121. BARTEN GROEP

122. RSM NIEHE LANCÉE KOOIJ N.V. 123. BEBOUW MIDRETH 124. COFELY GDFSUEZ

125. BOSMAN LETTERS & RECLAME 126. INHUISJURIST

127. GLISSENAAR ACCOUNTANTS 128. DE MOBIELE KOK

129. MARREE EN DIJXHOORN ADVOCATEN 130. BRANDHOF DE MEERN

131. CAR CLEANING CORRECT B.V.

132. PRINS SCHOONMAAKDIENSTEN 133. BIGA GROEP

134. RICOH DOCUMENT CENTER UTRECHT

LIDMAATSCHAP ONDERNAMEN UTRECHT De leden van OnderNamen Utrecht komen zo’n vijfmaal per jaar samen tijdens georganiseerde bijeenkomsten. Het kenmerk van OnderNamen is verbinden. De organisatie richt zich erop dat onze leden elkaar kunnen ontmoeten in een toegankelijke en laagdrempelige setting. Bent u ondernemer in de regio Utrecht en wilt u ook onderdeel uitmaken van een spraakmakend en gevarieerd netwerk? Meld u dan nu aan voor OnderNamen Utrecht! Meer informatie omtrent het lidmaatschap kunt u opvragen bij Nick van Baaren via info@ondernamen.nl of telefonisch via 06 83 56 98 98.

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 33


Verslaggeving evenement

MUNTSTAD ŠKODA UTRECHT DECOR VOOR BIJEENKOMST

GERT JAKOBS STEELT SHOW TIJDENS ONDERNAMEN TOUR DU JOUR! Woensdag 24 juni, ruim een week voor de Grand Départ van de Tour de France in hartje Utrecht, was de showroom en werkplaats van Muntstad Škoda Utrecht het decor van een ludieke bijeenkomst voor de leden van OnderNamen Utrecht. Daar werd geheel in stijl van het wielerevent een aflevering van Tour du Jour nageboots. Niemand minder dan tv-prominent Gert Jakobs was aanwezig. De oud-wielrenner stal met enkele typische ‘Gert Jakobs-uitspraken’

Omstreeks 19.00 uur vonden circa 80

te haken op de Utrechtse actualiteit of

levert de komst van de Tour de France

OnderNamen-leden hun weg naar de

omgeving. Varen op de Utrechtse grach-

nu concreet op voor de stad Utrecht, wie

spiksplinternieuwe showroom van Škoda

ten, de uitreiking van de Gouden Parel

zijn de kanshebbers op de winst dit jaar

Utrecht. Directeur Sjef ten Berge: ‘Het is

Utrecht, de belimming van de Domtoren,

en nog belangrijker: hoe is het tot stand

hartstikke leuk om gastbedrijf te zijn. Het

etcetera.. En tsja, de Grand Départ was

gekomen? Daarom namen niemand min-

is dé manier om collega-leden eens een

natuurlijk iets zeer bijzonders in 2015

der dan Jeroen Kreijkamp, wethouder

kijkje te geven binnen je bedrijf. Nog leu-

voor de stad Utrecht. Voor inwoners,

Economische zaken gemeente Utrecht

ker is het dan als je een nieuwe showroom

toeristen en ook voor de ondernemers.

en Leo Hollman, ondernemer en eige-

hebt als deze, in een zo belangrijk jaar

Daarom organiseerden we graag ditmaal

naar van restaurant Karel V, plaats aan

voor Škoda met de komst van de Tour de

de OnderNamen Tour Du Jour. Volgens

tafel. Cor Jansen, directeur communica-

France en een nieuw model: de Škoda

mij werd dit wel gewaardeerd door de

tie en marketing Universiteit Utrecht en

Superb.’

leden.’

voorzitter van Business Peloton Utrecht,

Na een ontvangst werden de leden

nam de rol van Wilfred Genee op zich en

was omgetoverd tot een heuse studio

DE UTRECHTSE ‘WILFRED GENEE : COR JANSEN

zoals men op tv ook ziet. Uitgever Nick

Net als op tv werd een spraakmakend

hem zeer erkentelijk dat hij ook nu weer

van Baaren: ‘We zijn een Utrechts onder-

interview

deze tijd en energie erin heeft gestopt’,

nemersplatform. We proberen altijd in

onderwerpen aan bod kwamen: Wat

meegenomen naar de werkplaats die

34 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

gehouden

waarin

allerlei

deed dat met verve. ‘Zeker weten. Cor is altijd hartstikke enthousiast en ik ben

aldus Nick van Baaren.

Fotografie | Menno Ringnalda

de harten van de OnderNamen-leden.


Uitgever Nick van Baaren heette iedereen welkom.

Leo Hollman, directeur Karel V, zat aan tafel.

De presentatie van het nieuwe magazine. Directeur Sjef ten Berge van Muntstad

Wethouder Jeroen Kreijkamp.

Skoda Utrecht Sjef ten berge ontving de cover op XXL-formaat.

LID WORDEN? DAT KAN! OnderNamen Utrecht organiseert ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst voor haar leden, deelnemers en relaties. Ons ledenbestand is zeer gevarieerd en zodoende bieden wij u een divers netwerk aan regionale ondernemers. Naast de bijeenkomsten krijgt u een eigen ondernemers- en bedrijfsprofiel op de website en vermelden wij u in ons magazine. Wilt u kennis maken met ons netwerk?

Mail

dan

uw

gegevens

naar

info@ondernamen.nl

of

neem telefonisch contact op via 0348 567 459. Dan nodigen wij u graag uit als introducee.

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 35


TOM BROEKMAN TERUG NAAR DE REALITEIT De Grand Départ kleurde de stad vijf dagen geel. Het was een geweldige happening die Utrecht op de kaart heeft gezet. We hebben ons visitekaartje afgegeven. Men was lovend over de organisatie en het publiek genoot met volle teugen. Nu moeten we deze publiciteit omzetten in klinkende munt. Dat gaat niet vanzelf. Gemeente Utrecht, Toerisme Utrecht, horeca, detailhandel en culturele instellingen zullen samen moeten blijven optrekken om de stadspromotie structuur te geven voor de lange termijn. De Grand Départ was een mooie start voor een nieuw tijdperk in de economische ontwikkeling van Utrecht. In mijn vorige column vroeg ik mij af of de ‘Toekomstvisie centrum fase 2 Stationsgebied’ een 1 aprilgrap was. Bij het Raadplegend Referendum van 15 mei 2002, over de invulling van het stationsgebied, koos ruim 70% van de kiezers voor Visie A ‘Stadshart Verruimd’. Deze keuze werd op 13 juni 2002 door de gemeenteraad bekrachtigd. Aan de hand van Visie A werd een Masterplan opgesteld. In het voorwoord van dat masterplan schrijft toenmalig wethouder Lenting: ‘In het Masterplan komen visie, ambitie en realisme samen. De visie is het verruimde stadshart, zoals de Utrechtse kiezer dat wil. De ambitie is om de kwaliteit terug te brengen in het Stationsgebied. Realisme is dat je voor een periode van twintig jaar in zo’n complex gebied niet alles in detail kunt regelen. Dat doen we dan ook niet. Wat we met dit Masterplan wel doen, is kleur geven aan het centrum van Utrecht, of eigenlijk: aan het centrum van Nederland. Niet voor niets staat het Stationsgebied Utrecht op de landelijke lijst van Nieuwe Sleutelprojecten. Dat schept verwachtingen en verplichtingen, voor de stad en voor het Rijk. Met het Masterplan bekent Utrecht alvast kleur.’

‘Het is de rol van het gemeentebestuur om uitvoering te geven aan democratisch genomen besluiten’

Een van de speerpunten van het masterplan was een autotunnel onder het Westplein. Het voorliggende plan voorziet niet in de ondertunneling van het Westplein en gaat derhalve voorbij aan de democratisch tot stand gekomen uitgangspunten. Inmiddels heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van Centrummanagement Utrecht en Klépierre, een onderzoek gedaan naar de economische effecten van de genoemde toekomstvisie. Royal HaskoningDHV heeft berekend dat een extra reistijd van 2,5 minuut tot een omzetverlies kan leiden van 10%. Bij 2,5 minuut extra reistijd is dat bijna 100 miljoen euro voor het centrum van Utrecht. Het is de rol van het gemeentebestuur om uitvoering te geven aan democratisch genomen besluiten. Het kan toch niet waar zijn dat de gemeente Utrecht deze opdracht zomaar naast zich neerlegt. Behalve dat het plan desastreuze economische gevolgen heeft, is dus ook het democratische beginsel in het geding. Dit moet voor het gemeentebestuur voldoende aanleiding zijn om nog eens serieus te kijken naar de

T mB

genomen besluiten; Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Reageren kan via

e man

info@thombroekman.nl www.thombroekman.nl

36 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


Interview

Ruud Miggels

ACN WERKT OP GROTE HOOGTE! Vijftien jaar geleden kwam Ruud Miggels in dienst van ACN bv. Het bedrijf groeide van een bliksembeveiliger naar een bedrijf met totaalconcepten als het gaat om duurzame dak- en valbeveiliging. In gesprek met een gedreven ondernemer.

KORTE LIJNEN

hemelbewatering, bliksem- als valbe-

Uneto-VNI Vakgroep Bliksembeveiliging.

ACN bv ontwerpt, installeert en onder-

veiliging. Door dit in één keer te doen,

Binnenkort treedt hij af omdat hij

houdt installaties op het gebied van blik-

bespaart de klant veel kosten en is er één

gevraagd is zitting te nemen in de leden-

sembeveiliging, permanente valbeveili-

aanspreekpunt. Dit zorgt voor korte lij-

raad van de Uneto-VNI. ‘Door actief te

ging en duurzame dakconcepten. Ruud:

nen en persoonlijke contacten. Nog een

zijn in je vakgebied, kun je meedenken

‘Bij bliksembeveiliging zorgen we er ook

voordeel is dat we op deze manier beter

over kwaliteitssystemen en gezamenlijk

voor dat tijdens een zwaar onweer de

met de klant kunnen meedenken en kun-

nieuwe concepten ontwikkelen.’ Mede

hardware beveiligd is. Bij valbeveiliging

nen adviseren over de langere termijn.’

op initiatief van Ruud kwam onlangs het

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

moet je denken aan ankerpunten waar mensen die op daken of telecommasten

NIEUWE CONCEPTEN

werken zich aan kunnen vastbinden en

ACN bv is gevestigd in Utrecht en heeft

duurzame dakconcepten is onze nieuw-

steunpunten in Beverwijk en Baarn. Twin-

'We inspecteren,

tig medewerkers zijn dag en nacht vanuit

controleren en

onderhouden daken

Platform Duurzame Bliksembeveiliging van de grond. Ruud: ‘Alles wat onze branche duurzamer kan maken, juich ik toe.’

Utrecht op pad om daken van telecombedrijven, nationale en internationale bedrijven te inspecteren, controleren en onderhouden. Ruud: ‘Naast opdrachtgevers waaronder Tatasteel, KPN en Voda-

in zijn totaliteit.'

fone zijn wij graag de elektrotechnisch

ACN v

installateur op de hoek van dienst. ACN

Proostwetering 20

bv is een gecertificeerd bedrijf en ik ben

3543 AE Utrecht

ste activiteit. We inspecteren, controleren

altijd op zoek naar vernieuwing, verbete-

088 - 2257267

en onderhouden daken in zijn totaliteit.

ring en voorstander van lange termijnre-

info@acnbv.nl

Zowel waar het gaat om zonnepanelen,

laties.’ Lange tijd was hij voorzitter van de

www.acnbv.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 37


Uit eten en koken met

Bart van Meijl en Arjan Enneman

‘DELEN IS DE TOEKOMST’

UIT ETEN EN KOKEN MET EXPATAX BIJ KAREL V Ondernemers Arjan Enneman en Bart van Meijl werken al ruim twaalf jaar samen, maar eten niet vaak bij elkaar aan de keukentafel. ‘We wonen op anderhalf uur rijden van elkaar, dus dat komt er niet vaak van. Wel bezoeken we regelmatig samen een restaurant. Om zaken voor de langere termijn door te spreken of ook eens andere dingen de revue te laten passeren.’ Vandaag schuiven ze met OnderNamen aan in Grand Hotel Karel V.

Enneman en Van Meijl stappen in bijzon-

gen voor het oprapen. Wij hebben het

HUTSPOT À LA KAREL V

dere voetsporen als zij Grand Hotel Karel

pand in de achterliggende jaren met veel

Enneman en Van Meijl mogen de keuken

V in de binnenstad van Utrecht betreden.

zorg, aandacht en respect voor die his-

van het restaurant betreden, maar niet

Het pand uit de veertiende eeuw werd

torie helemaal opnieuw opgebouwd tot

voordat ze van top tot teen in kokskle-

ooit bewoond door Napoleon en Koning

wat het nu is: een hotel met 121 kamers,

dij zijn gestoken. Samen met souschef

Willem I, die er een militair hospitaal van

een restaurant dat acht jaar lang een

Jasper Gronert gaan zij hutspot maken,

maakte. ‘Storytelling is gemakkelijk hier’,

Michelinster heeft gehad en nog altijd

maar dan natuurlijk wel op een Karel

lacht eigenaar en gastheer Leo Hollman,

goed staat aangeschreven en een bras-

V-waardige manier. De eigenaren van

die het compleet vervallen gebouw in

serie, waar je kunt aanschuiven op het

Expatax kijken enigszins ongelovig naar

1998 voor één gulden kocht. ‘De verha-

terras tussen de fruitbomen of aan tafels

Gronert, als deze uitlegt hoe hun gerecht

len over oorsprong en geschiedenis lig-

in de oude kloosterkeuken.’

er straks zal uitzien. ‘Als ik in de keuken

38 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


sta, is dat meestal als we vrienden of

zich in Nederland of het buitenland wil-

familie op bezoek hebben’, bekent Van

len vestigen of ondernemers die graag

Meijl. ‘Dan kook ik bijvoorbeeld Frans of

met een aantal werknemers van over de

Italiaans. Bij zulke gelegenheden vind ik

grens in Nederland aan het werk willen,

het ook leuk om echt uit te pakken. Door-

lopen tegen tal van regels en wettelijke

deweeks zijn mijn vrouw en ik druk en

voorschriften aan. Vaak complexe mate-

besteden we er niet veel tijd en aandacht

rie, zeker als je de Nederlandse taal niet

aan.’

machtig bent. ‘Wij zijn extreem gericht op het verschaffen van informatie’, aldus

‘Wij zijn extreem

Enneman. ‘In persoonlijke gesprekken, maar zeker ook online. Daarom bou-

gericht op het

wen we digitale portals en databases en zorgen ervoor dat alles in het Engels

verschaffen van

beschikbaar is. We zijn niet bang om op

informatie’

deze manier kennis weg te geven. Door

Veel tijd gaat zitten in het runnen van

we kunnen en al eerder hebben gedaan.

Expatax: een belasting- en accoun-

In plaats van een button ‘Neem contact

tantskantoor dat is gespecialiseerd in

met ons op’ plaatsen wij liever een con-

komen in Utrecht. ‘Vaak merken we aan

het begeleiden van internationale werk-

creet antwoord. Delen is de toekomst.’

de reactie al of iemand echt serieus is

op onze site veel voorkomende vragen alvast te beantwoorden, laten we zien wat

met zijn plannen. Om succesvol te zijn in

nemers en buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in Nederland. Ook

Vanuit die visie organiseert Expatax een

een land, is het een must om zelf de cul-

Nederlandse

in

aantal keren per jaar een gratis Dutch

tuur te proeven en persoonlijke contac-

het buitenland actief zijn, worden door

Tax Seminar in Utrecht. ‘We vinden het

ten te leggen.’

Expatax ondersteund. Expatax werkt

belangrijk om niet álles online te doen,

voor individuele expats, maar richt zich in

maar ook regelmatig persoonlijk con-

ondernemingen

die

toenemende mate op de zakelijke markt. ‘Wij verzorgen grensoverschrijdend alles op fiscaal en financieel gebied voor werkgevers, werknemers en freelancers. Denk bijvoorbeeld aan internationale sala-

‘Dat hebben wij goed gedaan’

FLAMBEREN Over proeven gesproken: de heren mogen aan tafel. De zelf bereide hutspot wordt geserveerd met diverse bereidingen van het Ibérico varken: een stukje van de wang, een beetje schouderlende

risadministraties of financiële administra-

tact te leggen. We ontvangen tijdens

en een terrine van pata negra, die de

ties van ondernemingen met vestigingen

zo’n seminar van anderhalf uur zestig tot

heren zelf nog even in de keuken mogen

in het buitenland’, aldus Enneman.

tachtig mensen en borrelen na afloop

flamberen. ‘Maak jij een foto van mij, dan

met elkaar. De behoefte aan onze kennis

zet ik die op Facebook’, lacht Van Meijl.

ONLINE KENNIS

is groot en het delen daarvan zorgt voor

Hij spiekt constant op zijn telefoon, ook

Expats die vanuit het buitenland in

goede klantenbinding.’ Expatax nodigt

om nauwlettend in de gaten te houden

Nederland komen werken, bedrijven die

regelmatig ondernemers uit om langs te

of er geen zaken op kantoor aanbranden. In de chique eetzaal is er even later toch tijd voor ontspanning. De kristallen gla-

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Aschwin Snel

zen klinken, het bestek glanst in de zon. Heel even is het doodstil in Karel V. ‘Dat hebben wij goed gedaan’, klinkt het dan tevreden.

E

ata

Keizerstraat 3 3512 EA UTRECHT 030 - 24 68 536 info@expatax.nl www.expatax.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 39


Interview

Tom den Ouden, Arnold Luyben, Christiaan Kok en Frank Brouwer.

‘GELD MOET VOOR JE WERKEN’

LUYBEN & BROUWER CAPITALMANAGEMENT BEHEERT VERMOGEN OP MAAT De reservering voor later, (aandelen in) het bedrijf verkocht of een vanwege goede zaken oplopend spaartegoed. Aardig wat mensen hebben een flinke som geld op de bank staan, waar vanwege lage rentepercentages nauwelijks iets mee gebeurt. Zonde, vindt Arnold Luyben van Luyben & Brouwer Capitalmanagent (LBCM). ‘Jij hebt hard voor je geld gewerkt. Dan moet je geld ook voor jou laten werken.’

‘Geld moet iets voor jou persoonlijk

strategie te bepalen die bij hun levenscy-

EIGEN KOERS

toevoegen’, is de rotsvaste overtuiging

clus past. Ieder mensenleven kent fasen,

LBCM belegt in beheer vermogen van cli-

van Arnold Luyben, mede-oprichter van

waarin je meer of minder geld nodig

enten in aandelen en obligaties wereld-

Luyben & Brouwer Capitalmanagement

hebt. Wij analyseren iedere situatie zorg-

wijd. ‘We leggen de nadruk op de mark-

BV. ‘Wij vinden dat je geld voor je moet

vuldig en leveren altijd advies op maat.’

ten in Europa en Amerika, omdat deze

laten werken en helpen mensen om een 40 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

volwassener zijn dan elders. Maar als jij


graag aandelen van een bedrijf in Hong Kong wilt hebben, schaf ik die aanko-

LBCM KIJKT NAAR JOU ALS PERSOON

mende nacht nog voor je aan. Dat is het

LBCM beheert onder andere het vermogen van Theo Smit, eigenaar van Gro-

mooie van deze tijd. Door internet en alle

vema BV in Ede. ‘Het is méér dan vermogensbeheer’, benadrukt hij. ‘Arnold

digitale mogelijkheden is de handel inter-

geeft mij ook financieel advies over mijn bedrijfsplannen. Hij gaat daarin veel

nationaal en ontzettend snel geworden.’

verder dan een accountant. Die houdt zich toch vooral met belastingen bezig.’

LBCM kiest haar aandelen en obligaties

Smit gebruikt zijn vermogen om bedrijven mee aan te kopen of plannen bin-

zorgvuldig. ‘We zoeken naar bedrijven

nen bestaande bedrijven te financieren. ‘Soms neem ik geld op, een andere keer

die ondergewaardeerd zijn of in onze

stort ik bij.’ Daarnaast wil hij een spaarpot opbouwen als pensioen. ‘Ik ben echt

ogen duidelijk de potentie hebben om

heel enthousiast over LBCM. Het zijn fijne en betrokken mensen, die naar jou als

verder te groeien. We houden scherp in

persoon kijken - niet alleen naar je vermogen. En natuurlijk heeft beleggen mij

de gaten welke bedrijven fundamenteel

ook weleens geld gekost. Daar ben je ondernemer voor: er zijn goede maar ook

beter zijn dan hun concurrenten en for-

mindere jaren. It’s all in the game.’

muleren onze eigen visie. Informatie die op de markt aanwezig is, is té transparant om daarmee de concurrentie voor te blijven. Wij bepalen op basis van kennis en

vangen zij een uitgebreide rapportage

geremd. Sinds 2011 staan mensen er

ervaring onze eigen koers.’

en minimaal eens per jaar hebben we

gelukkig weer voor open en kennen we

een persoonlijk gesprek om te zien of

een gezonde omzetgroei.’ Luyben ziet de

aan de verwachtingen wordt voldaan en

toekomst dan ook rooskleurig tegemoet.

De klantenkring van LBCM bestaat naast

of de persoonlijke situatie wellicht is ver-

‘Er is áltijd geld in de wereld. Ik wil ervoor

verenigingen, stichtingen, goede doe-

anderd. Soms rem ik mensen af. Iedereen

zorgen dat mensen het daardoor goed

len en particulieren die bijvoorbeeld

wil een hoog rendement, maar niemand

hebben en hen voor valkuilen behoeden.

een erfenis ontvangen voornamelijk uit

wil veel verliezen.’

Je moet niet voor je geld leven. Geld

RISICO SPREIDEN

moet er zijn voor jou.’

ondernemers. Zij geven (een deel van) hun vermogen in beheer omdat zij hun

Luyben start zijn bedrijf in 2005 na een

geld willen laten renderen, risico wensen

loopbaan binnen de bank. ‘Als relatiebe-

GEEN GLAZEN BOL

te spreiden of ernaar streven planmatig

heerder merkte ik dat mensen die geld

Handelen in aandelen en obligaties blijft

een bedrag op te bouwen om bepaalde

overhouden heel interessante klanten

altijd speculeren. ‘Wij hebben geen

doelstellingen te behalen. ‘In principe

zijn. Ze hebben de bank niet perse nodig,

glazen bol en niet de wijsheid in pacht’,

gaat het om een minimaal vermogen van

maar willen wel graag advies én hebben

bekent Luyben. ‘Wij weten dus ook niet

€ 100.000’, vertelt Luyben. ‘We zijn daar-

zelf ook aardig wat kennis van zaken.’ Net

altijd wat er gaat gebeuren. Maar we

naast bezig met een online tool, waarin

als LBCM een mooie portefeuille heeft

geven wel garanties bij de afspraken die

ook met kleinere bedragen kan worden

opgebouwd, schudt de financiële wereld

we maken. De situatie in Griekenland bij-

gestart met beleggen. Klanten kunnen

op zijn grondvesten. ‘Klanten trokken

voorbeeld houden wij al nauwlettend in

ten allen tijde hun eigen rekening bekij-

geld terug en mensen waren huiverig

de gaten sinds de uitslag van de voorlaat-

ken en gebruiken. Eens per kwartaal ont-

om te beleggen. Dat heeft onze groei

ste verkiezingen, lang voordat het in de media kwam. Als de situatie echt onzeker wordt, maken we de risico’s zo klein mogelijk. Mensen die willen gokken, zijn

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

beter in het casino af dan bij ons.’

Lu

en

B

u e Ca talmanagement

Zusterplein 22a 3703 CB ZEIST 030 - 68 65 190 info@lbcm.nl www.lbcm.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 41


09.12.2015 ONDERNAMEN UTRECHT IS OP JACHT NAAR DE NIEUWE GOUDEN PAREL!

WIE IS DE OPVOLGER VAN PIETER LEYSSIUS?

Datum: woensdag 9 december 2015 Aanvang: 19.00 uur Aanmelden: info@ondernamen.nl

MAIL ALVAST UW NOMINATIE NAAR: INFO@ONDERNAMEN.NL

WWW.UTRECHT.ONDERNAMEN.NL


Samenwerkingspartner

‘VOOR IEDERE OPDRACHTGEVER EEN UNIEK EVENEMENT’

NEXT KITCHEN ZORGT VOOR CATERING MET BELEVING Next Kitchen in Utrecht verzorgt catering voor partijen van tien tot vierduizend personen. Kwalitatief goed eten bereid met duurzame ingrediënten en altijd verrassend gepresenteerd. ‘Iedere opdrachtgever wil een uniek evenement. Daarom proberen we ons aanbod altijd aan te passen aan het betreffende event, zodat iedereen een onvergetelijke mood making catering

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

beleeft.’ Al vanaf vijf uur ‘s ochtends is het in het

Next Kitchen werkt samen met diverse

niet perse de hoofdprijs te kosten. We

nieuwe bedrijfspand van Next Kitchen aan

locaties door heel Nederland. Ook ver-

zoeken naar betaalbare, verse producten

de Elektronweg in Utrecht een drukte van

zorgen ze op eigen gelegenheid verjaar-

met een goede herkomst en een mooi ver-

belang. Eerst worden de broodjes voor

dagsfeesten, huwelijkspartijen of bedrijf-

haal. Ons speltbrood wordt bijvoorbeeld

de lunch gesmeerd en bestellingen van

sevenementen. ‘Alles kan. Op locatie of

gebakken in Utrecht van spelt uit Lopik,

in totaal vierduizend stuks zijn geen uit-

thuis, binnen of buiten, voor jong en oud,

dat wordt gemalen door de molen in IJs-

zondering. Vanaf half tien bezorgen vaste

chique, klassiek of trendy. Doordat we

selstein. We kiezen zoveel mogelijk voor

chauffeurs de belegde broodjes door

veel tijd besteden aan het ontwikkelen

duurzaam: uit de streek en van het seizoen.

de gehele regio. De koks gaan verder

van slimme concepten, kunnen wij onze

Ook om onze buffetten mee aan te kleden.

met voorbereidingen voor de catering.

catering tegen scherpe prijzen aanbieden

Juist dat geeft de beleving die wij zoeken.

‘Next Kitchen voorziet broodtrommels en

en toch onderscheidend zijn.’ Regelmatig

Eten is leuk!’

bedrijfsrestaurants van gezonde, kwalita-

vindt er op het kantoor van Next Kitchen

tief goede producten, maar verzorgt ook

een brainstorm plaats, waaraan alle zeven-

veel catering’, vertelt eigenaar en oprich-

tien medewerkers een bijdrage mogen

ter Jeroen Boere. ‘Niets is ons te gek en

leveren. ‘Iedereen ziet weer andere din-

nee zeggen we nooit. We kunnen barbe-

gen. Tijdens vakanties in het buitenland of

cues, borrels, high teas, lunches of chique

in hippe strandtenten. Wij proberen trends

diners verzorgen voor zowel de zakelijke

op een creatieve en innovatieve wijze om

als particuliere markt, maar regelen ook

te zetten in producten voor ons eigen

Next Kitchen

grote evenementen met alles erop en

assortiment, zodat we onze opdracht-

Elektronweg 10

eraan. Van eten en drinken tot en met per-

gevers echt iets bijzonders kunnen aan-

3542 AC UTRECHT

soneel, de aankleding van de locatie en

bieden. Kwaliteit van de producten staat

030 24 32 898

het dak boven je hoofd.’

daarbij altijd bovenaan, maar die hoeven

info@nextkitchen.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 43


Terugblik Gouden Parel 2014

PIETER LE SSIUS:

‘ONDERNEMEN DRAAIT OM MEER DAN GELD VERDIENEN ALLEEN’

WINNAAR VAN GOUDEN PAREL UTRECHT 2014 SPECULEERT OVER OPVOLGER Vorig jaar november wordt Pieter Leyssius tijdens een lunchpauze op kantoor overvallen door een cameraploeg van OnderNamen. Hij blijkt te zijn genomineerd voor de Gouden Parel Utrecht. ‘Het overviel me echt, ik was compleet verrast.’ Tot zijn nog grotere verrassing rolt hij als winnaar uit de bus. ‘De Parel staat hier beneden op kantoor, heel bewust niet thuis. De Rabobank en al mijn medewerkers faciliteren dat ik mij zo kan inzetten voor de stad Utrecht en haar ondernemers. Die Parel was voor ons allemaal.’ Iedere ochtend om zes uur stapt hij op de

in Utrecht en alle daarbij aangesloten

Utrecht en bestuurslid van de Stichting

fiets voor een uur rondtrappen door Bilt-

ondernemers of voor een van zijn neven-

Zaterdagmiddag Concert Domkerk. In

hoven en omstreken. Aansluitend ontbijt

activiteiten. Zo is Leyssius onder andere

het weekend bezoekt hij graag een hoc-

hij met zijn vrouw en hun drie kinderen.

voorzitter van de Utrechtse Onderne-

keywedstrijd of zit op de tribune bij FC

Daarna is Pieter Leyssius, winnaar van

mers Sociëteit, voorzitter van Business

Utrecht.

de Gouden Parel Utrecht 2014 en direc-

Club Kampong, voorzitter van de Raad

tielid van de Rabobank Utrecht, lange

van Advies van JINC, bestuurslid van

‘Het is een druk leven’, beaamt hij op een

dagen aan het werk. Voor de Rabobank

het Internationaal Kamermuziek Festival

zonnige maandagmorgen in een spreek-

44 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


kamer van ‘zijn’ Rabobank aan de Beneluxlaan. Pieter oogt energiek en fit ‘Ik vind dat er enorm veel geklaagd wordt in Nederland. Na jarenlang in Azië te hebben gewoond en gewerkt, besef ik eens te meer dat we het hier met z’n allen verschrikkelijk goed hebben. Daarom houd ik van een positieve houding en een proactieve werkspirit. In ons land zijn we naar mijn mening soms wel erg ver doorgeslagen in de balans tussen werk en privé. Ik vind dat je voor je klanten soms best een stapje meer mag zetten, óók buiten kantoortijden.’

‘Het is een

druk leven’

December 2014: Pieter Leyssius bemachtigt de Gouden Parel Utrecht

Die houding heeft hij wellicht overgehouden aan vijftien jaar werkervaring in de bancaire sector van Azië. Leyssius ver-

POTENTIËLE OPVOLGER

iets doet waar we met z’n allen beter van

trekt in 1997 naar China en werkt vervol-

Leyssius wint de Gouden Parel Utrecht

worden. Ik vind het mooi als onderne-

gens ook in Korea, Singapore, Maleisië

2014 met dank aan duizenden stemmen

mers hun medewerkers de mogelijkhe-

en Hong Kong. ‘De concurrentie is groot

van ondernemers uit Utrecht en omstre-

den bieden om zichzelf te ontwikkelen.

in Azië. Ik heb er geleerd me commerci-

ken. Waarom hij heeft gewonnen? ‘Ik zet

Die kans hebben zij zelf ook ooit gekre-

eel op te stellen en doe dat nog steeds,

mij in voor de stad, zowel op zakelijk als

gen. Ondernemen draait om meer dan

ook nu ik voor een coöperatieve bank

ook op maatschappelijk gebied. Dat doe

hard werken en geld verdienen alleen.’

werk.’ Bij terugkomst in Nederland in

ik bovenal omdat ik dat heel leuk vind.

2011 kiest hij namelijk heel bewust voor

Maatschappelijke betrokkenheid hoort

DROMEN VER E ENLIJKEN

de Rabobank. ‘Ik vind het mooi dat de

er in mijn ogen bij.’ Het meest bewon-

Als zijn agenda het toelaat, staat Leys-

Rabobank sterk maatschappelijk betrok-

dert hij dan ook de ondernemers die iets

sius graag zelf op het hockeyveld. Ook is

ken is. Deze bank kent geen aandeelhou-

teruggeven aan de samenleving. ‘Wat

hij nauw betrokken bij de concerten die

ders en een deel van de winst vloeit terug

mij betreft reik ik de Gouden Parel 2015

iedere zaterdagmiddag om 15.30 uur in

in de samenleving. Dat vind ik belangrijk.

uit aan een ondernemer met een mooi,

de Domkerk worden georganiseerd. ‘Dat

Het is een volksbank, die ook iets voor

dynamisch bedrijf die daarnaast in staat

wist je niet, hè? Maar liefst 52 weken per

haar klanten terug doet.’

is mensen met elkaar te verbinden en die

jaar! Iedere week een ander concert, voor iedereen toegankelijk.’ De voldoening die het hem geeft om een maatschap-

Tekst | Linda van ’t Land - Fotografie | Menno Ringnalda

pelijke bijdrage te leveren aan zijn stad, is minstens zo groot als de voldoening die hij beleeft aan de groei van ondernemend Utrecht. Diep in zijn hart had hij misschien zelf ook wel ondernemer willen worden. ‘Ik heb een studie Werktuigbouwkunde in Delft afgerond en mis soms die technische achtergrond. Het is leuk om een tastbaar product af te leveren.’ Maar zijn carrière binnen de bank voelt als een warme jas, die hij niet graag wil uittrekken. ‘Als bank zijn we er om de dromen van ondernemers te verwezenlijken, of die ondernemers en dromen nu groot zijn of klein. Daaraan draag ik heel graag mijn steentje bij.’

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 45


WIM POT DE LEEGSTAND VAN ZAKELIJK ONROEREND GOED IS EEN NATIONALE RAMP Hoera, de economie groeit weer, voor iedereen gaat de koopkracht er volgend jaar op vooruit en de plek waar het (spaar)geld zit, de consument, heeft weer vertrouwen in de toekomst en is bereid te investeren. Na de bekende cyclus van 7 jaren weten wij de slechte periode achter ons te laten en wordt het zure weer zoet. Als ondernemer moet ik mijn geld verdienen met wielen (verhuizingen en kunstvervoer) en onroerend goed (opslaan van goederen). Daarnaast zijn mijn verhuisactiviteiten vaak het gevolg van onroerend goed mutaties en ervaar ik iedere dag hoe de temperatuur van het onroerend goed is en daar heb ik twee meningen over. Een mening over de consumentenmarkt, (woningen) en een mening over de zakelijke markt (kantoren). Over de woningmarkt kan ik alleen maar enthousiast zijn want het aantal verhuizingen in deze sector neemt spectaculair toe maar wel met de kanttekening dat er grote regionale verschillen zijn. Wij werken vanuit 4 vestigingen en daarbinnen zie je enorme verschillen. Utrecht is weer top waarbij wij regelmatig tegenkomen dat woningen boven de vraagprijs zijn verkocht. Amersfoort en Zeist groeien licht terwijl Apeldoorn volledig op slot blijft. Kijkende naar de brancheoverzichten dan kom je tot de conclusie dat de Randstad qua woningverkoop volledig in de lift zit terwijl het noorden, zuiden en oosten van Nederland nog niet ontdooid zijn en pas veel later op gang zullen gaan komen.

‘Dan zijn de

druiven echt zuur’

De kantorenmarkt is van een ander orde. De officiële cijfers geven een landelijke leegstand aan van 17% maar dat is geen realiteit. Als de verborgen leegstand wordt mee genomen dan komen de schattingen uit op 30%. En dan te bedenken dat de leegstand iedere dag

toeneemt en de komende jaren niet zal stoppen. Dit is echt een ramp van nationale orde. Op microniveau voor mijn onderneming omdat het volume zakelijke verhuizingen maar blijft zakken en op macroniveau omdat dit een groot deel van onze economie raakt. Het nieuwe werken in combinatie met het inzakken van de economie heeft gebruikers van kantoren aangezet tot structurele kostenreductie. Iedere vierkante meter minder huren betekent ook een vermindering van de facilitaire kosten. Vroeger werden er huurcontracten afgesloten op de verwachte groei maar dat is echt verleden tijd. Ook de winstgevendheid voor de pandeigenaren is op een ander niveau gekomen. Als je aan de goede kant van de streep staat dan is jouw kantoor verhuurd tegen een veel lagere huurprijs. Heb je echter te maken met leegstand dan zijn de druiven echt zuur. Van alle leegstand in Nederland is 60% inmiddels structureel te noemen met alle gevolgen van dien richting financiers. Herbestemmen is een nieuwe visie en dat is goed maar dat zal in effectiviteit maar een druppel op de gloeiende plaat betekenen. Voor mij als ondernemer betekent het dat wij scherp aan de wind moeten zeilen en factoren als kwaliteit, ontzorgen en gunfactor zijn cruciaal naast het ontwikkelen van nieuwe markten. Voor pandeigenaren zijn het zware tijden en ik zie niet op korte tijd positieve ontwikkelingen ontstaan ondanks dat er altijd succesjes geboekt zullen worden. De leegstand van zakelijk onroerend goed is echt een nationale ramp geworden. Wim Pot Reageren? wpot@potholding.nl

46 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


Interview

Ernst Kooij

KOOIJMAN UTRECHT LEVERT KIA SOUL EV’S VOOR VERVOER LEERLINGEN SPECIAAL ONDERWIJS Het is maandag 24 augustus 2015, 11 uur in de ochtend. Kia Motors Nederland overhandigt bij de Mytylschool in Utrecht twintig Kia Soul EV’s aan Connexxion. Een moment waar lang naar toe geleefd is: Connexxion gaat de elektrisch aangedreven Kia Souls in de regio Utrecht inzetten voor het vervoer van leerlingen van het speciaal onderwijs. Kia-dealer Automobielbedrijf Kooijman Utrecht mocht deze elektrische auto’s leveren. Ernst Kooij: ‘Wat een bijzonder moment! We zijn erg trots dat we deze auto’s voor zo’n goed doel mogen leveren.’ DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID STAAN VOOROP

STOERE EN HIPPE EV

voor de Gemeente Utrecht verzorgen naar aanleiding van een Europese Aan-

Connexxion heeft het grootste leerlin-

Kia Motors Nederland overhandigde op

besteding. Leerlingenvervoer is een spe-

genvervoercontract in deze regio via een

24 augustus officieel de auto’s aan Con-

ciale vorm van vervoer van de Gemeente

Europese Aanbesteding weten te win-

nexxion. ‘Wij zijn er bijzonder trots op dat

Utrecht voor leerlingen die in Utrecht

nen. ‘Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee’,

Connexxion voor de Kia Soul EV heeft

wonen, maar vanwege een ziekte, handi-

verklaart Shirley van den Kolk, regioma-

gekozen om deze leerlingen in de regio

cap of beperking een ondersteuningsbe-

nager Taxi van Connexxion. ‘Elke dag

Utrecht op een duurzame en veilige manier

hoefte hebben in het vervoer naar speci-

werken onze medewerkers er keihard aan

te vervoeren. En natuurlijk is het extra leuk

aal onderwijs. In totaal gaat Connexxion

om deze speciale doelgroep veilig en

dat zowel de opdrachtgever als de chauf-

het vervoer voor 849 leerlingen in de

met plezier te vervoeren. Duurzaamheid

feurs en de kinderen erg enthousiast zijn

regio verzorgen. De vervoerder gaat

en veiligheid staan hierbij voorop. Met de

over de stoere en hippe Kia Soul EV!’.

dat op duurzame wijze doen met onder

Kia Soul EV is een puur elektrisch aange-

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden

andere twintig nieuwe, 100% elektrische

dreven auto, die in het bijzonder geschikt

die de Kia Soul EV biedt? Neem dan con-

Kia Soul EV’s, die op 24 augustus offici-

is voor gebruik in de stad, dankzij de

tact op met Kooijman Utrecht!

eel door Connexxion in gebruik worden

toonaangevende actieradius, de ruime

genomen. De Kia Soul EV, de enige vol-

cabine en de hoge instap. Eigenschap-

ledig elektrisch aangedreven crossover,

pen die hem bij uitstek geschikt maken

K

heeft een indrukwekkend design en vele

voor de inzet door Connexxion. Deze

Meijewetering 39

innovatieve, energiebesparende technie-

duidelijke voordelen ten opzichte van zijn

3543AA Utrecht

ken. Hierdoor kan de Soul EV tot wel 200

concurrenten heeft dan ook de doorslag

030 266 0044

kilometer rijden op een enkele lading.

gegeven om voor Kia te kiezen.’

www.kia-kooijman.nl

Tekst | Veerle Huinen - Fotografie | Menno Ringnalda

Connexxion mag het leerlingenvervoer

Managing Director Léan Verstoep van

man Ut e

t

info@kia-kooijman.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 47


Nieuw in de regio!

Bas van der Putten

EVENT SUPPORT HOLLAND:

EFFECTIEVE BUITENRECLAME NU OOK IN DE PROVINCIE UTRECHT E.O.! Buitenreclame. De beste manier om een boodschap snel en doeltreffend bij de doelgroep te krijgen. Event Support Holland is al meer dan twintig jaar succesvol in deze branche. Bas van der Putten, oprichter en eigenaar: ‘Met de kracht van de herhaling wordt iedere voorbijganger een potentiële klant.’ Event Support plaatst buitenreclame

Als je geluk hebt, slaat iemand uit jouw

in bijna dertig steden. Sinds enige tijd

doelgroep de krant open en valt zijn oog

OOK VOOR LOKALE ACTIVITEITEN!

ook in de provincie van Utrecht. Langs

op de advertentie. Dan ben je één keer

Buitenreclame is niet alleen geschikt voor

de wegen van Bunnik, Vianen, Utrechtse

zichtbaar. Hoeveel groter is de impact als

grote bedrijven. Bas: ‘Het is een hardnek-

Heuvelrug, Baarn, Bunschoten, Woerden,

je doelgroep jouw boodschap veertien

kig misverstand dat buitenreclame exor-

De Ronde Venen en Oudewater staan op

dagen lang iedere dag tegenkomt. En

bitant duur is. Deze vorm van reclame is

strategische plekken A0-borden. Altijd

vaak meer dan één keer per dag! Denk

geschikt om elke boodschap naar buiten

op ooghoogte zodat de boodschap ook

aan de ouders die hun kinderen naar

te brengen. Het kan om een braderie

echt gezien wordt. De kracht van de her-

school brengen, de forenzen die naar hun

gaan, een opening, een nieuw product

haling, dat is volgens Bas van der Putten,

werk gaan of de mensen die boodschap-

of filiaal, een jubileum of een voorstelling.

eigenaar van Event Support Holland dé

pen gaan doen. Telkens komen ze jouw

Juist voor lokale activiteiten is buitenre-

grote kracht achter het succes van buiten-

boodschap weer tegen.’

clame enorm waardevol. Je kunt het zo

reclame. ‘Je kunt adverteren in een krant. 48 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

gek niet bedenken of je kunt het via bui-


tenreclame communiceren. Je moet het

de posters er na twee weken ook weer

alleen wel op de juiste manier doen.’ Bas

makkelijk afgehaald kan worden, zodat

legt uit dat het belangrijk is om te weten

de platen hergebruikt kunnen worden.

wanneer je de boodschap naar buiten

Alle papier wordt vervolgens gerecycled.

moet brengen. Een nieuw model auto

Het geheim van die lijm? Bas lacht: ‘Ik

promoten in de zomervakantie als ieder-

deel veel, maar mijn lijmsubstantie blijft

een op vakantie gaat, heeft bijvoorbeeld

geheim.’

niet zoveel zin.

‘Ook voor lokale activiteiten is

buitenreclame

enorm succesvol.

BEGELEIDING VAN A TOT Z Event Support Holland verzorgt het com-

tie op de borden komt. ‘Het wat, waar

plete traject; van het aanvragen van de

en wanneer is genoeg. Als er verder een

vergunningen tot het ontwerpen, pro-

opvallend beeld gekozen wordt in duide-

duceren, plaatsen en op tijd verwijderen

lijke kleuren, dan zal de boodschap zeker

van driehoeks- en displayborden. Dit

opvallen. Klanten hebben vaak de nei-

doet zij in bijna dertig gemeenten waar

ging om teveel te willen communiceren,

zij een concessie hebben. Event Support

ook hierin adviseren wij de klant graag.’

Holland is in die gemeenten exclusieve elke gemeente onderzoeken we op welke

MVO - GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD

plaatsen de meeste mensen komen,

Maatschappelijk verantwoord onderne-

zodat we een uitgekiende route voor

men staat centraal binnen het bedrijf. De

onze buitenreclame kunnen uitstippelen.

water gedragen inkt, recyclen van papier

De borden worden altijd in series van 10,

en gescheiden afval en het gebruik van

15 of 25 geplaatst. Een voorbijganger

milieuvriendelijke producten zijn voor

heeft slechts enkele seconden de tijd om

de medewerkers van Event Support

de boodschap te lezen. Herhaling zorgt

Nederland de gewoonste zaak van de

Met ruim twintig jaar ervaring weten Bas

voor het ‘aha’-gevoel en maakt de bood-

wereld. Daarnaast werken er bij Bas

en zijn medewerkers exact wat wel en

schap effectief.’ Nog een belangrijke tip

medewerkers die, om wat voor reden

niet werkt. Deze kennis delen ze graag

van Bas: zorg dat er niet teveel informa-

dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt

Je moet het alleen wel op de juiste manier doen.'

GEHEIME LIJM

aanbieder van buitenreclame. Bas: ‘In

met hun klanten. Event Support Holland

hebben. Bas: ‘Ik vind dat buitengewoon

is dan ook veel meer dan een organisa-

belangrijk. Het geeft deze mensen een

tie dat buitenreclame plaatst. Het bedrijf

Wilt u uw boodschap ook effectief

gevoel van eigenwaarde, maar andersom

heeft eigen vormgevers en dtp’ers en ook

communiceren met de juiste doel-

krijgen wij een kijkje in hun leven. Ik zie

de A0-posters worden in huis geprint. De

groep? Neem dan contact op met

het echt als een win-winsituatie. Het wer-

speciale inkt is weerbestendig, zodat de

Event Support Holland. Bas en zijn

ken met deze mensen geeft me elke dag

posters niet bij de eerste zonnestralen

medewerkers adviseren u graag

zoveel vrolijkheid en energie. Afgelopen

verkleuren. De eigen ontworpen plakma-

over de vele mogelijkheden van

jaar werden we Ondernemer van het Jaar.

chine en speciaal ontwikkelde lijm zorgen

buitenreclame. Neem contact op

Man, man wat waren we trots. We heb-

ervoor dat de posters altijd muurvast

via info@eventsupportholland.nl.

ben het met zijn allen gevierd, want zon-

op de onderplaat blijven zitten. En dat

der mijn medewerkers zou Event Support

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Aschwin Snel

Holland nooit zijn wat het nu is.’

Event Su

t H lland

Pompmolenlaan 31 3447 GK Woerden T 0348-689362 E info@eventsupportholland.nl www.eventsupportholland.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 49


BART VAN MEIJL BART@EXPATAX.NL Ik weet dat het komt en toch verrast het me nog: ‘Hoi Bart, waar blijft je column?’ Meestal is het mijn redacteur van Klankwijzer, het maandblad van de Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie maar ook Jorn Janmaat van Ondernamen moet me altijd even aanzetten tot het schrijven voor zijn mooie blad. Het is niet zo dat ik geen onderwerp heb, meestal zijn er te veel onderwerpen. Ik kan wat schrijven over mijn werk als belastingadviseur/directeur bij Expatax B.V. of als landelijk voorzitter van de KNMO er nog eens een keer ingooien dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Misschien is het leuker om als landelijk bestuurder van het CDA vrolijk uit de school te klappen over hoe het nu er werkelijk in Den Haag eraan toe gaat bij politieke partijen of als voorzitter van de Zuilense Tennisclub een keer uit te leggen hoe gemeentelijke grondbeleid werkt bij de aankoop van een tennispark. Op het moment dat ik het opschrijf raak ik zelf de draad al kwijt, zoveel onderwerpen en zoveel meningen. Vanmiddag werd ik gebeld door Jorn Janmaat: hij had nog een witte vlek in zijn mooie blad dus die column moest er echt vanavond komen.

‘Hoi Bart, waar

In mijn hoofd had ik al een column klaar: ik wilde wel weer eens lekker afgeven op de gemeentelijke ‘Prinsjesdag’ - de begroting van de Gemeente Utrecht is

blijft je column?’ deze week aan de gemeenteraad gestuurd. Onder-

weg naar huis van mijn wekelijkse repetitieavond in

Katwijk vroeg ik me af hoeveel mensen zich daadwerkelijk interesseren voor het lijvige boekwerk zijnde de begroting van de Gemeente Utrecht. In Den Haag zag ik bij de algemene beschouwingen een debat waar het niet meer ging over het leed van de vluchtelingen maar over hoe we met de juiste retoriek de peilingen van Maurice de Hondt op zondag kunnen beïnvloeden. Bij het volgen van het debat vroeg ik me af of de dames en heren daadwerkelijk bezig waren met de wereld buiten het gebouw van de Tweede Kamer of enkel met de herverkiezing die mogelijk eraan zit te komen als dit kabinet de herfst niet doorkomt. Op gemeentelijk niveau is het vaak nog erger: ondanks alle prachtige toneelstukken die we raadsinformatie avond of stadsdebat noemen blijkt slechts een beperkte groep inwoners daadwerkelijk geïnteresseerd in het wel en wee in de gemeenteraad. Uiteindelijk moeten we zelfs inwoners belonen met cadeaubonnen om mee te denken over de stad waarin ze wonen. Met al die gedachten in mijn hoofd kwam ik thuis op deze woensdag en sloeg ik mijn computer open….ik had aan Jorn beloofd dat de column er nog deze avond/nacht zou zijn. Uiteindelijk schrijf je een column in de hoop dat iemand het leest en denkt ‘tja, zo heb ik er nog niet naar gekeken’. Een column zou een bepaald gevoel of opinie moeten oproepen, dat mag zowel positief als negatief zijn. Het zou eigenlijk veel makkelijker zijn om per editie een column te schrijven met een wervelend fiscaal onderwerp van mijn kantoor zodat u ons allemaal gaat bellen voor (betaald) advies, helaas ben ik daar niet zo van. Zodoende gaan we het een over een andere boeg gooien. Ik schrijf nog minimaal 1 column voor dit prachtige blad: als lezer mag u het onderwerp aandragen. Ik heb een mening over veel onderwerpen maar mijn voorkeur gaat uit naar politiek, cultuur, maatschappij en ondernemerschap. U mailt mij uw visie op het onderwerp en

Ba t van Me l

in de volgende column krijgt u mijn ongezouten reactie. Laten we eens kijken of u dit

is directeur-eigenaar

daadwerkelijk leest en of we elkaar op die manier kunnen inspireren: bart@expatax.nl

van Expatax B.V.

50 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


ZO MAAKT MENNO RINGNALDA ZIJN HOOFD LEEG HOI MENNO! VERTEL EENS, HOE MAAK JIJ JE HOOFD LEEG?

je de basis onder de knie hebt kun je je

HEB JE NOG LEUKE PLANNEN IN HET VERSCHIET, AAR JE NAAR UIT KIJKT

‘Door te sporten! Ik speel graag een

alleen nog onderscheiden door de moei-

‘De leuke plannen moeten nog gemaakt

voetbal wedstrijd en ook squash ik regel-

lijkheid van de trucks. Er is wat trucks

worden. Volgend jaar zomer hopen wij te

matig met een vriend. Maar voor mij is de

betreft nog veel te leren en bij deze rela-

gaan backpacken in Thailand, dat is een

allerbeste manier om mijn hoofd leeg te

tief nieuwe sport zijn de mogelijkheden

mooi vooruitzicht. Maar ik geniet van elke

maken toch door met vrienden naar het

bijna onbeperkt.’

dag, ook hier in Nederland!’

strand te gaan om te surfen. Als ik aan

anderen dat ik boven gemiddeld ben. Als

niets anders dan dat. Je bent één met de

ZIT JE HOOFD VAAK VOL? BEN JE DRUK?

natuur en hebt het gevoel van ultieme

‘Mijn hoofd zit over het algemeen best

vrijheid. De kick die je krijgt als je meters

vol. Niet alleen omdat ik druk ben met

door de lucht vliegt, op dat moment staat

het werk, maar ook omdat ik door mijn

de wereld even stil.’

creativiteit van alles bedenk en wil uitpro-

het kiten ben, denk ik op dat moment aan

JE HEBT EEN BIJ ONDERE HOBB : HOE IS DIE LIEFDE ONTSTAAN? BEN JE GOED?

beren. Het is voor mij dus een uitkomst dat ik tijdens het kiten even aan helemaal niks hoef te denken. Heerlijk!’

om te werken als snowboardleraar. Mijn

HOE MAAK JIJ TIJD VOOR JE HOBBY, ONDANKS JE DRUKKE BAAN ANNEER KUN JIJ JE HOBBY UITVOEREN?

vrienden zeggen wel eens: ‘Menno vind

‘In de weekenden ben ik altijd druk bezig

alles leuk.’ Qua sport klopt dat ook wel.

met sportfotografie. Doordeweeks pro-

In 2013 kwam een introductieles in kiten

beer ik mijn agenda zo in te delen dat

ter sprake. Zo is het begonnen, na deze

ik aan het eind van de middag kan gaan

les van 3 uur was ik verkocht. Nog geen

surfen. Als er wind staat uiteraard, helaas

week later had ik mijn eigen materiaal

gaat dit dus niet altijd op. Dan kan ik

aangeschaft. Zomer en winter, ik ben veel

altijd nog gaan squashen of in de avond-

op het water te vinden. Ook een uitstapje

uren gaan voetballen. Genoeg mogelijk-

naar Spanje of Egypte met kite vrienden

heden dus!’

‘Ik heb altijd al iets met boardsport gehad. Zo ben ik als begin 20-er een paar seizoenen in Oostenrijk geweest

Fotografie | Sara Armas

hoort erbij. Of ik goed ben? Ik begrijp van

Menno Ringnalda Naam: Menno Ringnalda Be

e : Fotograaf

Lee t d: 33 Bu ge l

e taat: Gehuwd

K nde en: nee

M tt : Geniet van elke dag!

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 51


De nieuwe naam van…

Commercieel directeur Michiel Hack en accountmanager buitendienst Geoffrey Kuijt

GRAFISERVICES: HUISDRUKKER ONDERNAMEN STELT ZICH VOOR Roto Smeets GrafiServices aan de Kanaalweg in Utrecht kreeg deze zomer een nieuwe naam als gevolg van een overname. Met GrafiServices willen Michiel Hack, commercieel directeur, en Geoffrey Kuijt, accountmanager buitendienst, de opdrachtgever nog meer bieden. ‘We zijn niet alleen leverancier, we ook gesprekpartner en adviseur als het gaat om het realiseren van communicatie.’

Bij GrafiServices is de rust weergekeerd.

gen plaatsvinden. Roto Smeets veran-

MIDDELENMIX

Het was een roerige zomer waarin Roto

derde haar propositie. Wij zijn een vel-

Een overname biedt allerlei kansen

Smeets, één van de leidende grafimedia-

len-offset drukkerij en pasten niet meer

voor een herpositionering. Zo ook bij

bedrijven in West-Europa, besloot haar

in de veranderde koers van Roto Smeets.’

GrafiServices. Geoffrey Kuijt, account-

partner in Utrecht definitief af te stoten.

GrafiServices bleek een aantrekkelijke

manager buitendienst: ‘Wij zijn ijzersterk

Michiel Hack, commercieel directeur van

partner voor een aantal andere media-

in vellen-offset en dat blijven we dan

GrafiServices: ‘De grafische markt staat

bedrijven en werd overgenomen door

ook doen. Voor regionale, nationale en

enorm onder druk en dus is het niet meer

Schuttersmagazijn Groep en Media-

internationale opdrachtgevers. We zijn

dan logisch dat er allerlei heroverwegin-

Center Rotterdam.

echter zo veel meer dan een leverancier

52 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


die kleine of hoge oplages voor haar

van het project door en maken we vooraf

opdrachtgevers drukt. Waren we voor-

een duidelijk tijdschema. Zo heeft de

heen een traditionele drukker, de laatste

opdrachtgever vooraf altijd glashelder

jaren zijn we uitgegroeid naar een vol-

inzicht in deadlines en financiën. We

waardige partner in communicatie.’ Die

begeleiden de opdrachtgever vanaf het

uitstraling komt ook duidelijk naar voren

begin van de vormgeving tot de prepress,

in het nieuwe logo van GrafiServices; een

het drukken, de nabewerking en de dis-

roeptoeter, bestaande uit allerlei com-

tributie. Uiteraard altijd als insteek dat we

municatiemiddelen die letters verspreid.

het beste resultaat en dus de beste com-

Daaronder de pay-off ‘service voor com-

municatiemix voor onze opdrachtgevers

municatie’. GrafiServices weet hoe een

willen.’

boodschap bij de doelgroep aankomt. een doelgroep via één kanaal verstuurd

REGIONALE SAMENWERKING

opdrachtgevers die enorme budgetten

werd ligt allang achter ons. De keuzes zijn

De drukkerij van GrafiServices is voor-

hebben. GrafiServices is er voor iedere

tegenwoordig enorm. Print of online. En

zien van de nieuwste technieken die

ondernemer die wil dat zijn boodschap

als het online wordt, kies je dan voor inter-

het mogelijk maken om alle mogelijk

op de meest effectieve manier gecom-

net, mail of e-publicatie?’ Geoffrey vult

gedrukte communicatievormen te pro-

municeerd wordt. We drukken ook leaf-

aan: ‘Waar het om gaat is dat de bood-

duceren. Geoffrey: ‘Op elk soort papier

lets, folders, posters en brochures in

schap direct en doeltreffend bij de juiste

en ieder gramgewicht. Dankzij verschil-

kleine oplagen.’

doelgroep verschijnt. Kon je dat vroeger

lende vouwmachines kunnen we veel ver-

met een eenvoudige huis-aan-huisfolder

schillende vouwslagen maken; van omsla-

GROEN DOEN

doen, tegenwoordig moet je vooral den-

gen van magazines tot folders, katernen

Bij de introductie van onze huisdruk-

ken aan een mix van middelen. En dan

en zelfs landkaarten.’ Tot de opdrachtge-

ker mag niet onvermeld blijven dat

hebben we het nog niet eens over de dis-

vers van GrafiServices behoren dan ook

GrafiServices het maatschappelijk ver-

tributie en de tijdstippen van verzenden.

veel grote nationale en internationale

antwoord ondernemen hoog in het

Ook dat ligt heel nauw.’

opdrachtgevers. Michiel: ‘Dat is natuurlijk

vaandel heeft staan. Duurzaam papier,

prachtig, maar we zijn ook altijd op zoek

energiezuinige apparaten en duurzame

Michiel: ‘De tijd dat een boodschap naar

COMMUNICATIE-EXECUTIE

naar regionale samenwerking. We zijn er

distributie zijn onderwerpen die dage-

De verscheidenheid aan mogelijkheden

dan ook trots op dat we de huisdrukker

lijks de revue passeren en waar bewust in

om een boodschap bij de juiste doel-

van Ondernamen zijn. Ieder kwartaal

geacteerd wordt. Beide heren vinden dat

groep te krijgen heet bij GrafiServices

mogen we vijf prachtige glossy’s druk-

de normaalste zaak van de wereld.

communicatie-executie. Michiel: ‘Let wel,

ken. Geoffrey denkt even na en zegt dan:

we zijn geen bedenkers van boodschap-

‘Misschien moeten we onze propositie

KOM LANGS!

pen, maar wel adviseurs en uitvoerders

voor regionale ondernemers duidelijker

Nieuwsgierig naar wat GrafiServices voor

van het complete communicatietraject.

maken. Het is namelijk een groot misver-

uw communicatieuitingen kan beteke-

Daarbij nemen we ook altijd de techni-

stand dat wij alleen hele hoge oplagen

nen? Bel dan met Geoffrey of een van de

sche mogelijkheden voor de uitvoering

drukken. Of dat we alleen werken met

medewerkers. Ze leiden u graag rond en

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

vertellen over de mogelijkheden.

G a Se v e Kanaalweg 30 3526 KM Utrecht 030-2822816 info@grafiservices.nl www.grafiservices.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 53


Lokale ondernemersvereniging

OP EXPEDITIE MET DE UOS Nieuwe ontmoetingen en verrassende ontdekkingen. Dat vormt de rode lijn door het zesde lustrumjaar van de Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS). Tijdens de opening van het nieuwe seizoen werd een tipje van de sluier onthuld van de activiteiten. Het overkoepelend thema van het lustrumjaar is ’Expeditie UOS’.

54 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


De Fundatie naast het Centraal Museum

Zo kondigde de lustrumcommissie al

dekkingsreis voor de herintroductie van

was begin september het decor van een

aan dat de traditionele kerstlunch dit

de Utrechtse jenever onder zijn eigen

verrassend hoge opkomst tijdens de

jaar eenmalig wordt omgetoverd tot een

familienaam. Iedere aanwezige kreeg aan

aftrap van het zesde lustrumjaar van de

kerstdiner. De locatie wordt binnenkort

het einde van de avond een flesje mee

UOS. Voorzitter van de lustrumcommis-

bekend gemaakt. Van der Mark: ‘Andere

om zelf te proeven. Vervolgens luisterden

sie Peter van der Mark nam de aanwezi-

momenten die we als lustrumcommissie

de aanwezigen anderhalf uur met inge-

gen geheel volgens het thema ‘Expeditie

willen aangrijpen om iets speciaals te

houden adem naar de ervaringen van

UOS’ mee op ontdekkingsreis. ‘We wil-

doen, zijn de aspergelunch, de business-

berggids en skileraar Jelle Staleman, die

len graag het lustrumjaar als aanleiding

reis en de zomerparty. De details daarvan

enkele jaren geleden een dramatische

nemen om nieuwe verbindingen te leg-

onthullen we in de loop van het jaar aan

beklimming van de K2 overleefde. Hij

gen tussen bestaande en nieuwe UOS-

de UOS-leden.’

koppelde zijn spannende verhaal aan tips

leden’, vertelt hij over het thema. Daar-

om beter te kunnen ondernemen. Nadat

naast streven we ernaar om ondernemers

INGEHOUDEN ADEM

tijdens het lustrumjaar te verrassen door

De seizoensopening stond zelf ook al in

meelwormen hadden geprobeerd, werd

ze onbekende plekken te laten ervaren

het teken van ‘Expeditie UOS’. Zo ver-

afgesloten met een diner met invloeden

en een aantal zaken op het programma

telde ondernemer Bastiaan Staffhorst

uit diverse werelddelen en een netwerk-

nét even anders in te vullen.’

een boeiend verhaal over zijn eigen ont-

borrel.

UOS’ers met lef hapjes van krekels en

Bastiaan Staffhorst

Utrechtse Ondernemers Sociëteit secretariaat@uos.nl Jelle Staleman

www.uos.nl ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 55


ONDERNAMEN ONDERNAMEN UTRECHT GOES SOCIAL! Zoals u ziet bevindt u zich nu op twee spiksplinternieuwe pagina’s in OnderNamen Utrecht. De pagina’s zijn gevuld met allerlei berichten die ons dagelijks online bereiken. Voor u gebeurt dit vaak achter de schermen, dus het wordt tijd dat we de leukste en meest bijzondere berichten eens per kwartaal met u delen! Op deze pagina’s vindt u Twitter-berichten,

Munstad @muntstad Bedankt voor de mooie #TDF avond! @Gertjakobs64 @Corjansen @JeroenKreijkamp @OnderNamenUtrec @BPU_Utrecht @hollmanleo

Instagram-posts, Facebook-updates en inside OnderNamen weetjes. Ga er eens lekker voor zitten met een kopje koffie, tussen de bedrijven door! Daarnaast roepen wij u op om ons ook online te liken, delen en retweeten. En heeft u nieuwtjes, weetjes of andere content die voor ons interessant zou zijn: schroom niet om ons te taggen! Want: ‘Vind ik leuk!’ Ge t Ja @Gertjakobs64 derrrannn.nl

ONDERNAMEN

AS ER BIJ!

Live vanaf Wijn aan de Rijn: uitgevers Nick van Baaren en Jorn Janmaat hadden het reuze naar hun zin!

Ge t Ja @Gertjakobs64 Presentatie @BPU_Utrecht @Skoda_NL @muntstad @JeroenKreijkamp @Corjansen TOP avond #derrrannn

Cor Jansen @Corjansen #tourdujour @OnderNamenUtrec topavond @BPU_Utrecht @hollmanleo @JeroenKreijkamp bij @ sjeftenberge en @Gertjakobs64

56 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


info@ondernamen.nl - www.facebook.com/ondernamenutrecht - @OnderNamenUtrec

ONDERNAMEN

AS ER BIJ!

Uitgever Nick van Baaren was er natuurlijk bij op de UOS bijeenkomst begin juli. Het evenement stond onder andere in het teken van de Tour de France. Sportief en competitief als hij is, zag Nick zijn kans om mee te dingen naar mooie prijzen. Hij nam plaats op voor de gelegenheid geĂŻnstalleerde fiets en fietste de sterren van de hemel op de maat van de muziek. En met resultaat: conditioneel

een

knap

staaltje werk van onze uitm

el u te nl

Kasteel Woerden

gever, want hij zette daar toch mooi de highscore neer!

michiel_ruijter.nl Vanaf volgende week dagelijks bij #tourdujour maar nu bij #ondernamen @gertjakobs #gezellig over wielrennen babbelen #tdf

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 57


EVELINE SCHEREN HOE DE WIJNSTOK DE NIEUWE WERELD VEROVERDE In de vorige column is beschreven hoe de wijnstok zich vanuit Transkaukazië via de landen rondom de Middellandse Zee verspreidde over Europa. Deze keer aandacht voor de verovering van de zogenaamde Nieuwe Wereld. De wijnstok maakte de oversteek naar de Nieuwe Wereld in het gezelschap van landveroveraars, missionarissen en handelaren. Na de ontdekking van enkele Midden- en Zuid-Amerikaanse landen in 1492 door Columbus werden in 1522 de eerste wijnstokken meegebracht naar Mexico. Aanplant vond vooral plaats in het noordwesten en van daaruit verspreidde de wijnbouw zich naar het huidige Californië in de Verenigde Staten. In de loop van de 16de eeuw ontstond vervolgens wijnbouw in Brazilië, Chili, Peru, Argentinië en Uruguay. Overal speelden de kloosterorden een belangrijke rol. In eerste instantie verbouwden zij om miswijn te produceren, later ook voor consumptie. In Chili werd wijnbouw vooral beoefend op hoogtes boven 800 meter. In Argentinië werd Mendoza het centrum van de wijnbouw. Door de komst van vele emigranten nam de wijnbouw in de 2de helft van de 19de eeuw een grote vlucht, vooral in Chili en Argentinië, waar de omstandigheden het gunstigst waren. De Nederlander Jan van Riebeeck vestigde zich in 1648 in Zuid-Afrika en stichtte de Kaapkolonie en Kaap de Goede Hoop. Hij liet rond 1655 wijnstokken planten aan de voet van de Tafelberg. Na Jan Riebeeck werd Simon van der Stel gouverneur en die stapte grootschalig in de wijnbouw. Hij stichtte de stad Stellenbosch en startte wijnlandgoed Constantia. De Franse Hugenoten, op de vlucht vanwege godsdienstvervolging, brachten eind 17de eeuw veel technische kennis mee, wat de wijnbouw verdere impulsen gaf. Een eeuw later, in 1788, bracht een Engelse vloot wijnstokken naar Australië, afkomstig uit Argentinië en Zuid-Afrika. In de eerste helft van de 19de eeuw kwam wijnbouw er serieus van de grond. Een van de pioniers van de wijnbouw in Australië, James Busby, woonde en werkte tussen 1836 en 1840 in Nieuw-Zeeland en wordt beschouwd als de vader van de Nieuw-Zeelandse wijnbouw. Ook voor deze column werd het boek ‘Wijnhistorie’ van Prof. Dr. Ir. R.L.M. Pierik geraadpleegd.

Kennismaken met prachtige wijnen uit de Nieuwe Wereld? Probeer de wijnen van Johan Reyneke uit Zuid-Afrika (www.biowijnclub.nl/shop/reyneke.html). Filosofie van Reyneke: ‘We geloven in het wijnmaken van weleer. Er waren geen bestrijdingsmiddelen, geen technologische vooruitgang die van het wijnmaken een proces maakte, de natuurlijke balans was belangrijker dan de financiële balans. Sommigen zullen dit afdoen als ouderwetse nostalgie, wij zien het als oude wijs-

Eveline Scheren

heid. We omarmen het zoveel als we kunnen. Niet alleen omdat het beter is voor

MSc in Wine Management

onze planeet, maar omdat we op deze manier betere wijn maken.’

www.biowijnclub.nl Reageren kan via info@biowijnclub.nl

58 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015


Innovatief bedrijf

‘BEHEERSBAAR HOUDEN IS DE KUNST’

GRAFFITI-EX VERWIJDERT KLAD EN PLAK IN VRIJWEL ALLE GROTE STEDEN VAN NEDERLAND ‘Fuck de Koning’, stond er begin mei ineens op het Paleis op de Dam. Met dank aan de medewerkers van Graffiti-ex uit Utrecht was het binnen enkele uren verwijderd. ‘Tachtig procent van alle klad en plak in Nederland is vandalisme’, stelt eigenaar Jan Bonsing. ‘Als iets

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Menno Ringnalda

discriminerend of racistisch is, zorgen we dat het in zeer korte tijd is schoongemaakt.’ Jan Bonsing rijdt ruim dertig jaar geleden

noem ons liever een schadeherstelbedrijf.

hebben, zijn we altijd snel ter plaatse. Via

dagelijks met zijn vrouw langs een aantal

Graffiti op je gevel is oneigenlijk en vraagt

onze calamiteitenservice lossen we het in

prachtige gebouwen, die steevast zijn

om een voorzichtige aanpak, vooral als het

ieder geval binnen 24 uur op.’ Is het bevre-

beklad. ‘Ik vroeg een vriend van ons of er

gaat om monumentale panden of bijvoor-

digend werk? ‘Iedere dag weer keren onze

niet zoiets als een verfmagneet bestond.

beeld delicate kunstvoorwerpen. Wij heb-

medewerkers terug in Utrecht met het

Graffiti-ex is eigenlijk uit persoonlijke

ben professionals in dienst die hun werk

gevoel dat ze iets hebben opgelost. Dat

ergernis geboren.’ Aanvankelijk was de

met de grootste zorg uitvoeren en regel-

het de volgende dag alweer beklad of

doelgroep regionaal, inmiddels werkt het

matig worden bijgeschoold. Graffiti-ex is

beplakt kan zijn, nemen we voor lief. Het

bedrijf door heel Nederland en is gespe-

VCA**, ISO 9001 en 14001 gecertificeerd .

beheersbaar houden is de kunst. Dat blijft

cialiseerd in het schoonmaken van bui-

Dat betekent dat ons materiaal en alle mid-

inderdaad een ‘never ending story’. Maar

tenruimten. ‘Dat groeit heel geleidelijk.

delen voldoen aan de laatste stand van de

voor welk werk geldt dat niet?’

Je krijgt een aantal klanten met winkels

techniek. Alles wat stift of verf verdraagt,

door het hele land, zoals H&M of C&A.

kunnen wij nagenoeg zonder schade reini-

We verzorgen niet alleen de reiniging,

gen en herstellen.’

maar leggen op het pand ook een speci-

De klantenkring bestaat tegenwoordig uit

ale beschermcoating aan en bieden een

woningstichtingen, gemeenten en pro-

G a t e

onderhoudsservice. Kortom: totale ont-

jectbeheerders. ‘We hebben hele winkel-

Tennesseedreef 22a

zorging én rapportage.’

gebieden van de meeste grote steden in

3565 CJ UTRECHT

Nederland in ons onderhoudsservicepro-

T. 030 - 666 34 73

gramma. Incidenten, die dagelijks wor-

F. 030 - 666 54 82

Daarom is Graffiti-ex volgens Bonsing

den gemeld, weven we door onze vaste

info@graffiti-ex.nl

veel meer dan een schoonmaakbedrijf. ‘Ik

routes heen. Nu we een groot speelveld

www.graffiti-ex.nl

SCHADEHERSTEL

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 59


Verslaggeving evenement

3e EDITIE ‘WIJN AAN DE RIJN’ SUCCESVOL NETWERKEVENT BUNNIK - Donderdag 3 september j.l. vond in de tuin van Kasteel Cammingha in Bunnik de derde editie plaats van ‘Wijn aan de Rijn’. Ruim 300 gasten, zakenmensen uit de Kromme Rijnstreek, genoten tijdens dit unieke netwerkevenement van een goed glas wijn, culinaire hapjes en de mooie groene omgeving. Nadat de gasten per koets naar de kas-

De Landgoederij (onderdeel van BHG)

werkt en geborreld.

teeltuin waren gebracht, werd ‘Wijn aan

kijken terug op een succesvol evene-

‘Wijn aan de Rijn’, is hét zakelijke netwer-

de Rijn’ officieel geopend door burge-

ment. ‘Wij zijn blij dat we het evenement

kevenement van de Kromme Rijnstreek.

meester van de gemeente Bunnik, Hans

ieder jaar weer kunnen laten groeien. In

Het evenement is een initiatief van BHG

Martijn Ostendorp. Hij speechte vol

aantallen bezoekers, in de diversiteit van

uit Bunnik en lokale ondernemers en

enthousiasme en trots over de zakelijke

de sponsoren maar ook op culinair vlak.’

vond voor de derde maal plaats in de tuin

kracht van Bunnik en haar actieve onder-

Dit jaar werden enkele hapjes verzorgd

van Kasteel Cammingha, bij evenemen-

nemers. Gezamenlijk werd het glas gehe-

door de Hoefslag en ook was er speciale

tenlocatie De Landgoederij in Bunnik.

ven en getoost op een succesvolle editie

aandacht voor de wijn door de aanwe-

Dit jaar waren 23 bedrijven uit de regio

van Wijn aan de Rijn, of voor sommige

zigheid van sommelier Kasper Scholten

als sponsor betrokken bij het evenement.

gasten ‘Bier aan de Rivier’ aldus de bur-

(de Hoefslag). Dat er een klein buitje viel

Een overzicht van alle bedrijven en meer

gemeester.

mocht de pret niet drukken, in de mooie

informatie vindt u op:

Initiatiefnemers Marco en Rob Peek van

tent werd er tot in de late uurtjes genet-

60 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

naande n nl


Rens van den Boom (Halbertsma van den Boom), Hans Martijn Ostendorp (burgemeester van Bunnik), Ronald Driessen (Driessen Food), Joep Hansen (IMC-Branding), Paul de Jonge (PDJ Vastgoed) en Judith Prins (BHG)

Sommelier Kasper Scholten (de Hoef-

Tom van den Brink, Vincent Peek, Henkjan

slag) en Hans Martijn Ostendorp (burge-

Prins (team Second Home International)

meester van Bunnik)

en Patrick van den Brink (de Landgoederij)

Jan de Rijk (Invepro), Jerrie Verleg (de

Willeke van Kouwen en Christel Roeten

Fred van den Brink (Renault Nederland) zijn

Hoefslag) en Patricia van den Boom

(PDJ Vastgoed)

vrouw Annemarie en Pierre van Zuilen (Gecombineerde Bunnikse Vastgoedbedrijven)

Lex de Bruin (Missing Piece) met gast

De gasten werden per koets naar de

Sfeerimpressie van Wijn aan de Rijn

Fotografie | Sander Peters fotografie

kasteeltuin gebracht

Ritzo Holtman (Holtman Notarissen) en Wouter van Dijk (Aanhuurmakelaar) ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 61


VIJF VRAGEN AAN... RIK BERKULO De nieuwe rubriek ‘Vijf vragen aan...’ geeft ieder kwartaal een korte update met een regionale ondernemer. Iemand die net iets bijzonders mee heeft gemaakt, die we via via allemaal wel kennen, iemand die we juist niet kennen of iemand die op enigerlei betrokken is bij OnderNamen. In deze eerste versie Rik Berkulo. De goedlachse duizendpoot uit IJsselstein ondersteunt OnderNamen in de bijeenkomsten namens De Partyshop.

1. RIK, HOE IS HET MET JE? Goed! We liggen met onze bedrijven op koers om van 2015 een heel mooi jaar te maken. Dus dat zorgt ervoor dat ik blij ben.’

2. BEN JE DE AFGELOPEN PERIODE NOG DRUK GEWEEST MET IETS BIJ ONDERS ‘Met events was ik zelf erg druk de laatste tijd. We hebben inmiddels een goed team staan die de dagelijkse gang van zaken binnen de andere bedrijven organiseert. Een hoogtepunt de laatste tijd was voor mij het Foutezomerfeest hier in IJsselstein. Dat is onze eigen productie wat wij inmiddels voor de achtste keer organiseerden. Het waren twee fantastische avonden op evenemententerrein het Podium in IJsselstein. Beide avonden was het een vol festivalterrein met enthousiaste bezoekers, en

Naam: Rik Berkulo

Bu gel

Lee t d: 36

M tt : Nobody said it was easy

Fun t e: DGA

e taat: Samenwonend

K nde en: Siem 9, Guus 5 en Saar 1

Fotografie | Aschwin Snel

daar doen we het voor!’

3. KORTOM HIER KIJK JE TROTS OP TERUG?

tisch. Daarom zijn er ook vier verschil-

Oktoberfesten. Ook de maand decem-

‘Heel erg trots zelfs! Wat we dit jaar heb-

lende bedrijven

waaraan ik dagelijks

ber staat alweer bomvol met onder ander

ben neergezet was meer dan top, al mag ik

nog steeds mijn steentje bijdraag. Verder

het Project Kerstmarkt Midden Neder-

het zo zeggen. Het was echter niet gelukt

vind ik het altijd weer mooi om te zien

land rondom Winkelcentrum City Plaza in

zonder onze ‘zakelijke’ vrienden van het

dat vanuit het contact met de klanten en

Nieuwegein. Dat gaat leuk worden.

Foutezomerfeest en de hoofdsponsor

medewerkers er altijd weer iets moois

Dit project doen wij samen met Johan

Jumbo Langerak. Zij zijn onmisbaar!’

ontstaat dat we kunnen realiseren.’

Pouw en Ton Westland. Hierin zijn wij

4. WAT MAAKT HET ONDERNEMEN VOOR JOU ZO LEUK?

5. WAT STAAT DE KOMENDE PERIODE OP DE AGENDA?

‘De variëteit in het werk vind ik fantas-

het de komende weken tijd voor diverse

62 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

‘Genoeg! Binnen de evenementen is

onder andere facilitair en technisch producent. Kortom, we hoeven ons niet te vervelen!’


SJOERD VAN DER VELDEN T-SHAPED LAWYER De markt verandert, cliënten worden veeleisender, complexe vraagstukken moeten worden opgelost. Van een advocaat wordt inmiddels meer gevraagd dan uitsluitend juridische kwaliteit. De zogenoemde T-Shaped Lawyer combineert diepgaande juridische kennis (de verticale streep) met andere kennis en vaardigheden (de horizontale streep). Wij menen dat ons SEMCO-model, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid een grote rol spelen, hier goed op aansluit. Medewerkers hebben enerzijds voldoende ruimte voor het maken van eigen keuzes. Aan de andere kant geldt dat van diezelfde medewerkers dan ook initiatieven mogen worden verwacht. Daar komt nog bij dat bij ons parttime wordt gewerkt. Wij blijven daarmee creatief, productief en houden het gezond. De keuze bij de opstart van ons kantoor voor een vierdaagse werkweek was gebaseerd op eigen ervaring. Er blijkt evenwel ook wetenschappelijk onderzoek te zijn, waaruit een duidelijk oorzaak-gevolgverband is te vinden tussen gewerkte uren enerzijds en de opbrengst daarvan anderzijds: minder werken maakt productiever. Nieuwe marktontwikkelingen hoeven dus niet te lijf te worden gegaan met eenvoudigweg nog harder werken. Juist een tandje minder kan wonderen doen. En extra vrije tijd kan worden benut voor eigen ontwikkeling. Een advocaat ondernemingsrecht zou bijvoorbeeld ook zelf kunnen gaan onderne-

‘Onnodige

juridisering ligt

steeds op de loer’

men, dus naast zijn advocatenwerk. Met ervaringen die daarmee worden opgedaan, de voornoemde horizontale streep, kunnen cliënten beter worden bediend. Die ervaringen leren immers bepaalde zaken ook op een andere manier te bekijken. Zo zou het, bezien vanuit het perspectief van de ondernemer, wellicht beter zijn als de advocaat zich meer bezig houdt met preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van duurzame contracten, die bijdragen aan een bestendige relatie tussen de betrokken zakenpartners. De advocaat moet dan ook kijken naar het grotere, zakelijke geheel. Uiteindelijk is de cliënt immers (anders dan de advocaat?) niet geholpen met escalatie. De advocaat heeft een ondernemersblik nodig. Natuurlijk, een advocaat is partijdig. Evenwel worden de belangen van de eigen cliënt met een bredere kijk op het geheel juist beter gediend. Als de wederzijdse advocaten daarentegen een beperkt blikveld hebben, en dus uitsluitend eenzijdig bezig zijn (bijvoorbeeld door vooral juridische bananenschillen voor de ander neer te leggen), zal dat eerder escalatie in de hand werken. Sjoerd van der Velden Reageren kan via

En dan nog iets. Zouden die contracten niet wat minder lijvig kunnen? Dikkere con-

Bruggink & Van der Velden

tracten zijn niet zonder meer veiliger (en begrijpt de cliënt zijn eigen contracten nog?),

Advocaten Belastingadviseurs BV

maar wel fors duurder. Onnodige juridisering ligt steeds op de loer.

Wittevrouwensingel 1 3581 GA Utrecht

Wij zijn ervan overtuigd dat het verstandig is niet uitsluitend met juridische blik naar

T 030 232 23 73

zaken te kijken. Beter is ideeën uit verschillende branches te combineren en zo tot

vandervelden@bvdv.nl

creatievere oplossingen komen.

ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 63


Nieuw in de regio!

Herber Blokland, Daan van Randwijk en Gerben Remmerde

CROP CORPORATE FINANCE IS COMPLEET! In mei van dit jaar startte Herber Blokland bij CROP. Met zijn komst is CROP corporate finance compleet! Ondernemers kunnen er nu ook voor bedrijfsfinancieringen terecht. Een boeiend interview met financieringsexpert Herber Blokland en registeraccountant Daan van Randwijk.

HERBER BLOKLAND: EVEN VOORSTELLEN Dat Herber sportief is, is hem aan te zien. Op de vraag of hij zich even wil voorstel-

bank in Utrecht, de bank waaraan hij meer

kwamen. U herinnert zich het interview

dan twintig jaar was verbonden. Werken

met hen in dit magazine van december

met en voor ondernemers is zijn passie.

2014 misschien nog wel. Inmiddels is Gerben even binnengelopen. Gerben: ‘Met

over de Alpe d’HuZes, die hij net gefietst

CROP CORPORATE FINANCE: HOE HET BEGON

heeft. ‘Daarnaast doe ik aan hardlopen,

Gerben Remmerde en Kees van Rossum

CROP precies de toegevoegde waarde

mountainbiken en skiën. Ik ben geboren

begonnen in september 2014 bij CROP.

die we nodig hebben voor onze klanten.’

in Jutphaas en heb altijd rondom Utrecht

Samen tekenden ze tot Herbers komst

gewoond en gewerkt,’ vertelt Herber. ‘Ik

voor CROP corporate finance. Gerben

BEDRIJFSFINANCIERINGEN

ben getrouwd met een leuke vrouw, heb

als specialist bedrijfsovernames en waar-

‘Wat je je bij bedrijfsfinancieringen moet

twee kinderen en woon in De Meern.’

debepaling, Kees als deskundige op het

voorstellen, wil je weten?’ vraagt Herber.

Voor zijn overstap naar CROP was Herber

gebied van herstructuringen. Samen-

‘Daarbij moet je denken aan financiering

directeur bedrijven bij de ABN AMRO

werken deden ze al, voordat ze bij CROP

van vastgoed, eenmalige orders en com-

len aan de lezers, gaat het dan ook direct

64 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

de komst van Herber zijn we compleet! Zijn expertise, ervaring en netwerk geven


plete bedrijven of juist aan herfinancieringsvraagstukken, waarbij we een beter

Vraagt u zich af of uw bedrijfsfinancieringen (nog) optimaal zijn? Bent u op zoek

alternatief en uitbreiding zoeken voor

naar een nieuw krediet? Of wilt u gewoon weten wat CROP corporate finance of

een bestaande banklening. We richten

een van de andere onderdelen van CROP voor uw bedrijf kan beteken? Neem

ons primair op bedrijven met een finan-

dan contact op en maak een afspraak voor een gesprek.

cieringsvraag van minimaal € 500.000.’ Daan: ‘Wat we daarnaast doen, is een APK-arrangement aanbieden. Bij zo’n

crowdfunding en enkele leningfondsen

in het maken van keuzes en onderhandel

arrangement beoordelen we periodiek

van institutionele beleggers. Zo ben ik

ik mee. Is de financiering eenmaal perfect

of bestaande financieringen nog opti-

bezig met een miljoenenfinanciering voor

ingeregeld en zijn de handtekeningen

maal zijn.’ Herber: ‘En dan heb je het over

een hardwarespecialist. Dit bedrijf bouwt

gezet, dan ben je er vaak nog niet. Forget

voorwaarden, constructies, zekerheden

specifieke computerhardware en zoekt nu

it! Niet zelden komt het voor dat het dan

of tarieven. We zorgen er bovendien voor

vanwege groei een kredietverhoging van

nog weken duurt, voordat er uitbetaald

dat de bank niet wordt verrast, door tijdig

enkele miljoenen. Ik ben op het moment

wordt. Ook daar is wat aan te doen, maar

en goed met de bank te communiceren

met verschillende banken in gesprek

dan moet je wel weten hoe interne pro-

over ontwikkelingen bij de klant, cijfers

over een lening en probeer in aanvulling

cessen lopen bij een geldgever.’ Daan:

en afspraken. Ook dat is in het belang van

daarop een aanvullende lening elders te

‘Ja, en dat is iets wat je Herber met zoveel

de ondernemer!’

krijgen voor deze ondernemer.’ ‘Een opti-

bankervaring niet hoeft te vertellen!’

BANKEN FINANCIEREN STEEDS MINDER

male financiering regelen die anders niet het om,’ vult Daan aan. Herber: ‘Het hele

WISSELWERKING BINNEN CROP

‘Je ziet dat banken steeds minder finan-

bedrag door banken laten financieren is

Herber: ‘Binnen CROP corporate finance

cieren, terwijl de financieringsbehoefte

in dit voorbeeld niet mogelijk. Bovendien

haakt alles erg in elkaar. Aan wat Gerben

juist is toegenomen. De bankwereld is

houdt de ondernemer de volledige zeg-

(bedrijfsovernames en waardebepaling)

de afgelopen jaren duidelijk veranderd.

genschap over zijn bedrijf als je de finan-

doet, zit altijd een financieringsvraag-

Het aantal stapelfinancieringen zal ver-

ciering op deze manier vormgeeft.’

stuk. Voor het werk van Kees (herstruc-

der gaan toenemen,’ vertelt Daan. Her-

geregeld zou kunnen worden, daar draait

tureringen) geldt eigenlijk hetzelfde. Je

ber: ‘Daarbij moet je denken aan een

FINANCIERINGSADVIEZEN

financiering die uit meerdere compo-

Advisering over financiering bestaat uit

porate finance team nu compleet is. En

nenten bestaat, zoals bijvoorbeeld een

vier stappen. Herber: ‘Eerst maak ik een

verder heeft CROP inmiddels heel veel

gewone bankfinanciering aangevuld met

op maat gesneden financieringsmemo-

kennis in huis die een ondernemer nodig

een lening uit een speciaal fonds, of een

randum, vervolgens begeleid ik de klant

kan hebben. Zo ben ik net nog bij een van

overname die door middel van factoring

onze fiscalisten binnengelopen met een

en een participatiemaatschappij wordt gefinancierd.’

ALTERNATIEVEN VOOR BANKFINANCIERINGEN

kunt met recht zeggen dat het CROP cor-

financieringsvraagstuk van een bedrijf Op donderdag 1 oktober a.s. om

waar misschien fiscale Innovatie-subsidie

13.00 uur geeft Herber Blokland

mogelijk is.’

een webinar over bedrijfsfinancieringen. Bent u benieuwd naar de

Herber: ‘Steeds meer financieringen

mogelijkheden? Meld u dan aan

komen niet of niet meer alleen bij banken

via:

nl

e na .

vandaan. Alternatieven zijn bijvoorbeeld

Tekst | Marjan Jaarsma - Fotografie | Aschwin Snel

Accountancy Belastingadvies C Herber Blokland

ate nan e

Juridisch advies HR services Herber Blokland Daan van Randwijk Gerben Remmerde Kees van Rossum Marconibaan 59-B 3439 MR Nieuwegein www.crop.nl 030 604 00 35 ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015 | 65


Quotes en Namen

Weet u zeker dat u niemand heeft gemist? DE VOLGENDE NAMEN KUNT U VINDEN IN DEZE EDITIE!

Brienen, Arie

4

Arendsen, Marcel

10

Baaren, Nick van

4, 34

Ignatovich, Maria

24

Remmerde, Gerben

64

Jakobs, Gert

34

Renne, Astrid

27

Janmaat, Jorn

4

Rietveld, Danny

4

Berge, Sjef ten

34

Jansen, Cor

34

Rijk, Jan de

61

Berkulo, Rik

62

Kahnt, Thomas

16

Ringnalda, Menno

51

Blokland, Herber

64

Klinkenberg, Pim

16

Roeten, Christel

61

Boere, Jeroen

43

Kok, Christaan

52

Rooijen, Jos van

5, 14, 24

Bonsing, Jan

59

Kolk, Shirley van den

47

Rooijen, Matthy van

Boom, Patricia van den

61

Kooij, Ernst

47

Rossum, Kees van

Brink, Annemarie van den

61

Kouwen, Willeke van

61

Rozendal, Aard

Brink, Fred van den

61

Kreijkamp, Jeroen

34

Scheren, Eveline

5, 23 64 7 58

Kuijt, Geoffrey

40

Schipper, Michel

9

Brouwer, Frank

52

Lange, Patrick de

29

Scholten, Kasper

60

Bruin, Lex de

Broekman, Tom

4, 36

Schuurman, Michel

7

61

Leyssius, Pieter

42, 44

Dahlen, Theo von

6

Luyben, Arnold

52

Smit, Nicolien

Degenkamp, Mark

27

Mark, Peter van der

55

Smit, Willem

18

Dijk, Wouter van

61

Meijl, Bart van

Staffhorst, Bastiaan

55

Eijk, Dennis van

28

Meteren, Natascha van

5, 23

Staleman, Jelle

55

Elst, Talitha van den

25

Miggels, Ruud

37

Stamhuis, Henk

25

Enneman, Arjan

38

Moolenburgh, David

17

Velden, Sjoerd van der

63

Essen, Frank van

25

Nijveld, Ruud

Exterkate, Margriet

16

Ostendorp, Hans Martijn

Galen, Wouter van

7

Ouden, Tom den

Geleijns, Hans

7

Peek, Marco

Genee, Wilfred

34

Peek, Rob

Hack, Michiel

40

Pot, Wim

Hollman, Leo

34, 38 61

Verleg, Jerrie

61

60

Verstoep, Léan

47

52

Visscher, Bart

10

4, 21, 60

Wassing, Gerard

25

4, 21, 60

Weg, Cor bij de

25

46

Zanen, Jan van

13

Putten, Bas van der

48

Zijl, Ruud van

Randwijk, Daan van

64

Zuilen, Pierre van

7

6 61

Spraakmakende quotes uit deze editie:

Matthy van Rooijen, pagina 23

‘Ik word zo blij van een dag rondhuppelen in een paashaaspak’

Holtman, Ritzo

38, 50

18

‘We heb ben visitek aartje a ons fgegeve Tom Bro n’ ekman, pagina

‘Dit is echt een kunstig stukje ondernemerschap’ Bart Visscher, pagina 11

36

an mij, v o t o f n ee ‘Maak jij ebook’ c a F p o e di dan zet ik 39 l, pagina Bart van

Jeroen

Boere,

leuk!’

pagina

43

Meij

‘Een geslaagde verbouwing is altijd een feestelijk moment’

66 | ONDERNAMEN UTRECHT SEPTEMBER 2015

‘Eten is

Willem Smit, pagina 19

‘Als er wind staat uiteraard’ Menno Ringnalda, pagina 51


WILT U OO K HE T MAG A Z IN O NT E VAN GE N ?

COLOFON Contactpersonen: Jorn Janmaat (06 - 132 828 29) Danny Rietveld (06 - 190 066 43)

Neem dan contact op via info@ondernamen.nl of bel 0348 - 567 459. Lees al onze uitgaven ook online via www.ondernamen.nl

Nick van Baaren (06 - 835 698 98) Hoofdredactie: Veerle Huinen Redactie: Linda van ’t Land, Trea Scholten, Marjan Jaarsma F t g a e: Menno Ringnalda, Aschwin Snel,

AFNAMEMOGELIJKHEDEN

Sara Armas, Sander Peters O

Advertenties: 1/4 pagina 1/2 pagina 1 pagina in kader 1 pagina aflopend Spreadadvertentie

emanage : Anja Slootjes

Adm n t at e: Balance Administratieve Dienstverlening Ontwerp/DTP:

ONDERNAMEN UTRECHT · SEPTEMBER 2015

Redactioneel: 1 pagina 2 pagina’s Kleine coverfoto + 2 pagina’s Grote coverfoto + 3 pagina’s

Pencilpoint - Reclamemakers & Vormgevers

ONDERNAMEN UTRECHT

Druk: GrafiServices

ONDERNEMERSPL ATFORM VOOR REGIO UTRECHT !

Verspreiding: MSA bv

Interesse? Neem contact op via info@ondernamen.nl

U tgeve : ON Media BV Adres: Postbus 95, LOSSE VERKOOPPRIJ

3420 DB Oudewater

S

Telefoon: 0348 567 459

· UTRECHT ONDERNAME

BRECHE ISEN, SYNTRUS ACH MEA & DE NIEUWE NOR M:

N NL

HET FAMILIEBED RIJF SMIT INSTALLAT IETECHNIEK B

V

‘NEUDEFLAT GAAT IETS WORDEN WAAR HEEL UTRECHT TROTS OP IS!’

info@ondernamen.nl www.ondernamen.nl

Doelgroep: DGA’s, managers, bestuurders en verdere ondernemers. Oplage: 4.750 ONDERNAMEN AMERSFOORT

Frequentie:

ONDERNAMEN WOERDEN

Per kwartaal (Maart, Juni,

ONDERNAMEN UTRECHT

September, December)

Copyright: ONDERNAMEN

LOPIKERWAARD

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-

ONDERNAMEN LEKSTROOM

duceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverdirectie.

REGIO

AMERSFOORT: Amersfoort,

LEKSTROOM:

UTRECHT:

ON Media BV is op geen enkele wijze

Nieuwegein, Houten,

Utrecht, De Meern,

aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in

Vianen en IJsselstein

De Bilt, Maarssen

deze uitgave alsmede voor handelingen van

en Zeist

derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit

Baarn, Barneveld, Bunschoten,

LOPIKERWAARD:

Eemnes, Leusden,

IJsselstein,

WOERDEN:

Nijkerk, Soest en

Montfoort,

Woerden, Montfoort,

Woudenberg

Oudewater, Lopik en

Linschoten, Kamerik,

Schoonhoven

Zegveld en Harmelen

het lezen van deze uitgave.

UTRECHT.ONDERNAMEN.NL

ONDERNAMEN UTRECHT


Wij dragen onze cliënten op handen

Een succesvol partnership op financieel gebied vraagt om twee grondbeginselen: een persoonlijke benadering en grote betrokkenheid. Dat klinkt logisch, maar steeds meer organisaties beschouwen de wereld als hun speelveld en richten de focus op het groter geheel. Kennis van de klant, écht kennis en persoonlijke betrokkenheid raken daarmee nog wel eens op de achtergrond. Dat overkomt u niet bij RSM Niehe Lancée Kooij Accountants en Belastingadviseurs. Voor meer informatie over de financiële en fiscale dienstverlening van RSM Niehe Lancée Kooij of het maken van een eerste (kosteloze) kennismaking, kunt u contact opnemen met Cora van Dijk of Aiko Koster, 030 - 231 73 44 of per e-mail cvdijk@rsmnlk.nl of akoster@rsmnlk.nl. Volg ons op

Ondernamen Utrecht september 2015  

Ondernamen Utrecht september 2015

Ondernamen Utrecht september 2015  

Ondernamen Utrecht september 2015

Advertisement