a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

din OK avis Czego dotyczy głosowanie: Związek Żywności NNF i DI ustaliły nowe umowy zbiorowe w Przemyśle Spożywczym oraz Rzeźniczym. Między innymi wynikają z nich następujące poprawy:

PRAWO DO SPECJALNEJ UMOWY DLA SENIORA

Wcześniej pracownicy mieli możliwość zastosowania specjalnej umowy dla seniora 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - teraz stało się to prawem przysługującym każdemu.

ROZSZERZENIE KONTA WOLNEGO WYBORU

Konto wolnego wyboru wzrasta o 3% i od teraz możesz wykorzystać je również w celu zapłacenia za urlop związany z dodatkowym dniem w przypadku choroby dziecka i wizyty lekarskiej z dzieckiem.

SKUPIENIE NA ŚRODOWISKU PRACY Rola reprezentantów środowiska pracy w przedsiębiorstwie zostanie wzmocniona poprzez rozszerzenie ich kompetencji.

– Spełniliśmy żądania członków JIM JENSEN, GŁÓWNY NEGOCJATOR I ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU ŻYWNOŚCI NNF

Nie jest to tajemnicą, iż dla wielu osób powodem frustracji był fakt, że negocjacje umów zbiorowych dla przemysłu spożywczego i rzeźniczego często były przerywane, co z kolei prowadziło łączenia tych dwóch branż pod jedną, wspólną ugodą kompromisową. Sam fakt, że obecnie są to dwie, niezależne umowy, jest ważnym wynikiem.

Główny negocjator był bardzo zadowolony, gdy mógł złożyć swój podpis na w sumie 78 protokołach, które składają się na nową umowę zbiorową Przemysłu Spożywczego i Rzeźniczego. Są one nie tylko wyrazem dwóch niezależnych porozumień; zawierają one również cały szereg żądań i życzeń, które zostały zaproponowane przez członków, jeszcze zanim negocjacje umów zbiorowych się rozpoczęły. - Zarówno żądanie prawa do specjalnej umowy dla seniora i rozszerzenie konta wolnego wyboru były sprawami priorytetowymi, gdy przed negocjacjami poprosiliśmy naszych członków o przesyłanie żądań i życzeń. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się zawrzeć właśnie te elementy w nowych umowach zbiorowych.

Podkreśla on również rolę komitetów negocjacyjnych, które przyczyniły się do osiągnięcia jak najlepszych wyników dla swoich współpracowników: – To niezwykle pozytywne, że nasi członkowie znajdują się tak blisko samych negocjacji. Komitety negocjacyjne pochodzą z przedsiębiorstw, więc wiedzą, jakie tematy są „na topie” wśród ich współpracowników. Komitety negocjacyjne na bieżąco akceptowały wyniki negocjacji, i w ten sposób przyczyniały się do zapewnienia, że rezultaty, które udało nam się osiągnąć, spełniają oczekiwania pracowników, mówi Jim Jensen. Przekazuje też wyrazy szacunku do pracowników, którzy tym razem wykazali prawdziwą chęć negocjacji i szczere życzenie zawarcia porozumienia.

Jestem bardzo zadowolony z faktu, że udało nam się zastąpić możliwość naszych najstarszych pracowników do skorzystania ze specjalnej umowy dla seniorów z możliwości na prawo. Dzięki nowej, wzmożonej koncentracji na środowisku pracy, nasze dwie nowe umowy zbiorowe dobrze wpisują się w walkę Związku Żywności NNF o lepsze warunki dla pracowników obciążonych fizycznie.

OLE WEHLAST, PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU ŻYWNOŚCI NNF


– Porozumienie odzwierciedla życzenia członków Chcieliśmy wynegocjować, by umowa ramowa zapewniała możliwość pracy na akord. Jednak mimo że pracodawcy nas wysłuchali, nie chcieli zagwarantować, iż w przypadku zmian dotyczących pracy na akord podwyżki płacowe zostaną zachowane. Dlatego w zamian wprowadzono podwyżki stawek godzinowych, tak by wszyscy mogli skorzystać z podwyżek. BRIAN VESTERGAARD, PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKOWYCH I CZŁONEK KOMITETU NEGOCJACYJNEGO DLA PRZEMYSŁU RZEŹNICZEGO.

Tom Jensen ma nadzieję, że członkowie rozpoznają życzenia i żądania, z którymi wystąpili przed negocjacjami, w rezultacie, który będzie teraz przedmiotem głosowania. Jesienią 2019 r. Tom Jensen wraz z pozostałymi negocjatorami spędził dwa tygodnie jeżdżąc po kraju OK-busem, aby zebrać żądania i życzenia od członków związku. Teraz cieszy się z tego, że życzenia członków znajdują odzwierciedlenie w rezultacie, który udało się osiągnąć. – Bardzo wiele osób pragnęło rozszerzenia konta wolnego wyboru, i tak też się stało. Konto to jest korzystne, ponieważ można je wykorzystać na różne sposoby, w zależności od sytuacji życiowej, w której się znajdujemy. Niektórzy potrzebują może od czasu do czasu zastrzyku gotówki, innym doskwiera brak czasu spędzonego z dziećmi lub zbyt długie tygodnie w pra-

TOM JENSEN, SEKRETARZ NEGOCJACJI REPREZENTUJĄCY PRZEMYSŁ RZEŹNICZY

cy, jeszcze inni uważają, że najsprytniej jest otrzymać nieco wyższą emeryturę. Konto zostało jeszcze bardziej rozszerzone, tak by rodziny z dziećmi mogły je wykorzystać w celu urlopu związanego z chorobą dziecka lub wizytą u lekarza z dzieckiem. W danym okresie konto wolnego wyboru wzrośnie o 3%, co oznacza, że od 1 marca 2022 r. będzie wynosiło 9,20 %.

Bardzo wiele osób pragnęło rozszerzenia konta wolnego wyboru, i tak też się stało. Konto to jest korzystne, ponieważ można je wykorzystać na różne sposoby, w zależności od sytuacji życiowej, w której się znajdujemy.

– Ważne

polepszenia

Moim zdaniem umowa zapewnia nam więcej bezpieczeństwa. Zarówno jeśli chodzi o szczególne skupienie na środowisku pracy, które ma zapobiegać chorobom i obciążeniom fizycznym, ale też jeśli chodzi o dwutygodniową ochronę przed zwolnieniem podczas choroby. Żądania podwyżki z łatwością mogą być dominujące, ale żadna podwyżka nie jest tego warta, jeśli zachorujemy z powodu naszej pracy lub jeśli ją stracimy. BETINA MOSLUND, PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKOWY Z FIRMY FERTIN PHARMA I CZŁONEK KOMITETU NEGOCJACYJNEGO UMOWY ZBIOROWEJ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Członkowie mogą oczekiwać szeregu polepszeń w ramach umowy zbiorowej Przemysłu Spożywczego. Polepszenia, które - należy podkreślić - odczują wszyscy członkowie niezależnie od wieku. Dla Anette Sønderby Larsen ważne jest, że umowa zbiorowa Przemysłu Spożywczego opiera się na żądaniach i życzeniach przedstawionych przez członków. Dlatego cieszy się z powodu rozszerzonego konta wolnego wyboru, prawa do specjalnej umowy dla seniorów oraz podwyżek płacy i dodatków. Ale stwierdza też z zadowoleniem, że znalazło się również miejsce na inne polepszenia: – Okres choroby, podczas którego przysługuje wynagrodzenie, został wydłużony. Jednocześnie zapewniliśmy dwutygodniową ochronę przed zwolnieniem podczas choroby. To daje poczucie bezpieczeństwa członkom, którzy zachorują

ANETTE SØNDERBY LARSEN, SEKRETARZ NEGOCJACJI REPREZENTUJĄCA PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

bądź będą mieli wypadek. Mam nadzieję że ta inicjatywa stanowi pewną wartość dla członków - i że w przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej ją rozbudować, mówi. Umowa zbiorowa Przemysłu Spożywczego obowiązuje w wielu różnych branżach. Oznacza to, że konto wolnego wyboru, po wzroście o 3% w danym okresie, wyniesie 9,25 % z dniem 1 marca 2022 r. - jednak w branży uszlachetniania będzie to 9,20 %.

Okres choroby, podczas którego przysługuje wynagrodzenie, został wydłużony. 2


T o zawiera twoja nowa umowa zbiorowa

KONTO WOLNEGO WYBORU Konto wolnego wyboru zostanie podwyższone o 3 % w obowiązującym okresie. Możliwości wykorzystania konta zostały rozszerzone, tak że rodzice mogą teraz wykorzystać konto wolnego wyboru w celach związanych z dodatkowym dniem choroby dziecka oraz wizytą lekarską dziecka.

ZAPEWNIONY URLOP RODZICIELSKI Świeżo upieczeni rodzice mają prawo do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego z pełnym wynagrodzeniem. Z tych 16 tygodni, 5 jest przeznaczonych dla matki, a 8 jest przeznaczonych dla drugiego rodzica. Pozostałe 3 tygodnie mogą być wykorzystane przez matkę bądź drugiego rodzica.

ARB. MILJØ

ARB. MILJØ

TUNG

ŚRODOWISKO PRACY

ADVARSEL TUNG: SPECJALNA 70 KG UMOWA DLA SENIORA

Wcześniej mieliśmy możliwość zawarcia specjalnej umowy dla seniora pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Ta możliwość na mocy OK20 została zmieniona na prawo, które przysługuje każdemu. Poza tym seniorzy mają prawo do wypłacenia emerytury w ramach normalnego wynagrodzenia.

STAWKA GODZINOWA [WYNAGRODZENIE ZWYKŁE]

• 1 marca 2020 r. + 3,20 DKK • 1 marca 2021 r. + 3,20 DKK • 1 marca 2022 r. + 3,15 DKK

WYNAGRODZENIE DLA PRAKTYKANTA

• 1 marca 2020 r. + 1,7 DKK • 1 marca 2021 r. + 1,7 DKK • 1 marca 2022 r. + 1,7 DKK

Rola reprezentantów środowiska pracy w firmie zostaje wzmocniona. Umowa zbiorowa zapewnia, że reprezentanci otrzymają czas potrzebny do wypełniania swoich zadań oraz zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia IT. Jednocześnie będzie przysługiwało im prawo do uczestniczenia w odpowiednich kursach.

KONTO WOLNEGO WYBORU

• 1 marca 2020 r. + 1,0 % • 1 marca 2021 r. + 1,0 % • 1 marca 2022 r. + 1,0 % OK·AVISEN

DODATEK Z TYTUŁU NIEDOGODNOŚCI

• 1 marca 2020 r. + 1,6 % • 1 marca 2021 r. + 1,6 % • 1 marca 2022 r. + 1,6 % FORÅRET 2020 FØDEVAREFORBUNDET NNF

3


din OK avis Wydawca: Fødevareforbundet NNF Redaktor i odpowiedziany zgodnie z prawem prasowym: Kommunikationschef Emilia Maria van Gilse Fotograf: Rune Evensen Layout: Stine Lindborg & Jacob Tesch Druk: Strandbygaard A/S Nakład: 1.000

Zarząd Ży wnoś główny Związk u ci czy będ NNF zadecydu je zi kom gło e zalecać człon , so czy na „ wanie na „tak” n to możn ie”. Zalecenie a przec ok20.nn zy tać na f.dk

Ty decydujesz - pamiętaj o głosowaniu Związek Żywności NNF wynegocjował umowę zbiorową z DI. Musisz teraz ją zaakceptować lub odrzucić. Abyśmy w przyszłości mogli kontynuować negocjowanie z zadowalającymi rezultatami, potrzebujemy Twojego głosu, nieważne czy jesteś za czy przeciw wynegocjowanej umowie zbiorowej.

Jak to przebiega: Umowa zbiorowa nie jest jedyną sprawą, która będzie przedmiotem głosowania w najbliższej przyszłości. Ok. 600.000 pracowników zatrudnionych w firmach prywatnych musi ustalić nową umowę zbiorową. W niektórych dziedzinach udało się osiągnąć porozumienie, a w innych było to niemożliwe. Mediator zbiera wszystkie przychodzące porozumienia i warunki odnowienia umów zbiorowych, gdzie strony nie portafiły się zgodzić, w propozycję ugody, która będzie przedmiotem głosowania.

Jeśli mniej niż 40 procent odda głos, co najmniej 25 procent osób uprawnionych do głosowania musiałoby zagłosować na „nie”, aby odrzucić propozycję ugody i wywołać konflikt generalny.

Głosowanie ma formę oddania jednego głosu. Albo zagłosuje się na „tak” na wszystkie warunki, albo na „nie” - co będzie miało wpływ na ok. 600.000 pracowników, których obejmuje propozycja ugody.

Jak zagłosować:

Reguły głosowania mówią, że:

Jeśli co najmniej 40 procent osób uprawnionych do głosowania będzie w nim uczestniczyło, zostanie ono rozstrzygnięte na podstawie zwykłej większości głosów, nieważne czy poskutkuje to wynikiem na „tak” czy na „nie”.

Od przedstawiciela związkowego otrzymasz kartę do głosowania. Jeśli nie ma przedstawiciela związkowego w Twoim miejscu pracy, odwiedzi Was przedstawiciel ze Związku Żywności NNF, który przekaże karty do głosowania. Jeśli nie otrzymałeś karty do głosowania, skontaktuj się z Twoim przedstawicielem związkowym lub lokalnym oddziałem Związku Żywności NNF. Twój głos jest tajny i anonimowy, więc ani Związek Żywności NND ani Twój przedstawiciel związkowy nie dowiedzą się, jak zagłosowałeś.

Masz prawo do głosowania, jeśli jesteś członkiem Związku Żywności NNF i:

Jesteś objęty jedną z umów zbiorowych, które są przedmiotem negocjacji. Jesteś bezrobotny, ale wcześniej byłeś objęty jedną z umów zbiorowych, które są przedmiotem negocjacji. Otrzymujesz wcześniejszą emeryturę w ramach elastycznej wcześniejszej emerytury (fleksibel efterløn) i w momencie głosowania jesteś objęty jedną z umów zbiorowych, które są przedmiotem negocjacji. Jesteś praktykantem/uczniem objętym jedną z umów zbiorowych, które są przedmiotem negocjacji.

Profile for Fødevareforbundet NNF

Din OK-avis - polish  

Związek Żywności NNF i DI ustaliły nowe umowy zbiorowe w Przemyśle Spożywczym oraz Rzeźniczym. Między innymi wynikają z nich następujące pop...

Din OK-avis - polish  

Związek Żywności NNF i DI ustaliły nowe umowy zbiorowe w Przemyśle Spożywczym oraz Rzeźniczym. Między innymi wynikają z nich następujące pop...

Profile for nnfdk