a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

din OK avis Det stemmer vi om

Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om nye overenskomster for det fødevareindustrielle område og slagterindustrien. Blandt forbedringerne er:

RET TIL SENIORORDNING

Tidligere havde medarbejdere mulighed for en seniorordning fem år før deres pensionsalder – det er nu blevet til en rettighed.

ØGET FRITVALGSORDNING

Fritvalgsordningen stiger 3 % og kan nu også bruges til at betale for frihed i forbindelse med barns ekstra sygedag og barns lægebesøg.

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle på virksomheden styrkes i form af flere rettigheder. Læs mere på side 3

– Vi har indfriet medlemmernes krav JIM JENSEN, CHEFFORHANDLER OG NÆSTFORMAND I FØDEVAREFORBUNDET NNF

Det er ingen hemmelighed, at det har medført en del frustration, at overenskomstforhandlingerne for fødevareindustrien og slagterindustrien så ofte er brudt sammen og har resulteret i, at områderne er blevet samlet op i mæglingsforslaget. Alene det, at der nu er to selvstændige forlig, er et vigtigt resultat.

Det er en tilfreds chefforhandler, der har sat sin underskrift på de i alt 78 protokollater, der udgør den nye fødevareindustrielle overenskomst og den nye slagterindustrioverenskomst. Ikke bare er de udtryk for to selvstændige forlig; de indeholder også en lang række af de krav og ønsker, som medlemmerne på de to overenskomster kom med, inden forhandlingerne gik i gang. – Både krav om ret til seniorordning og en udvidelse af fritvalgsordningen var blandt højdespringerne, da vi forud for forhandlingerne bad vores medlemmer indsende krav og ønsker. Derfor er jeg rigtig glad for, at det lykkedes os at få netop de to elementer med i de nye overenskomster.

Jim Jensen fremhæver de to forhandlingsudvalg for at hjælpe til med at opnå de bedst mulige resultater for deres kolleger: – Det er utrolig positivt, at vi har vores medlemmer helt tæt på forhandlingerne. Forhandlingsudvalgene kommer ude fra virksomhederne, og de ved, hvad der rør sig blandt kollegerne. Medlemmerne af forhandlingsudvalgene har løbende nikket ja til forhandlingsresultaterne, og de har på den måde været med til at sikre, at de resultater, vi nu står med, lever op til kollegernes forventninger, siger Jim Jensen. Han sender også en respektfuld tanke til arbejdsgiverne, der i denne omgang har udvist ægte forhandlingsvilje og et oprigtigt ønske om at indgå forlig.

Jeg er meget tilfreds med, at vi har vekslet de ældste medarbejderes mulighed for at få en seniorordning til en rettighed. Sammen med det skarpe fokus på arbejdsmiljøarbejdet, hænger de to nye industrioverenskomster flot sammen med Fødevareforbundet NNF’s kamp for bedre forhold for fysisk nedslidte fødevarearbejdere.

OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND, FØDEVAREFORBUNDET NNF


– Medlemmerne kan spejle sig i forliget – Vi ville gerne forhandle om rammeaftalen for at sikre akkordsystemet. Men selvom arbejdsgiverne var lydhøre, ville de ikke garantere, at lønstigningerne ikke kunne forsvinde ved akkordomlægninger. Derfor er stigningerne i stedet på timelønnen, så alle får glæde af stigningerne uanset hvad. BRIAN VESTERGAARD, FORMAND FOR TILLIDSMANDSKOLLEGIET OG MEDLEM AF FORHANDLINGSUDVALGET FOR SLAGTERINDUSTRI

Tom Jensen, forhandlingssekretær for slagterindustriområdet, håber, at medlemmerne kan genkende de ønsker og krav, de kom med forud for forhandlingerne, i det resultat, de nu skal stemme om. I efteråret 2019 kørte forhandlingssekretær Tom Jensen sammen med de øvrige forhandlere rundt i landet med OK-bussen for at indsamle krav og ønsker fra forbundets medlemmer. Han glæder sig nu over, at der er en tæt sammenhæng mellem de ønsker, medlemmerne kom med, og det resultat, der nu ligger: – Rigtig mange efterlyste en udvidelse af fritvalgsordningen, og det har de fået. Ordningen er god, fordi den kan bruges forskelligt, alt efter hvor man er i livet. Nogen har måske brug for lidt flere penge mellem hænderne her og nu, andre mangler tid med børnene eller kortere arbejdsuger, og andre

TOM JENSEN, FORHANDLINGSSEKRETÆR FOR SLAGTERINDUSTRI

igen kan se en fidus i at få lidt mere ind på pensionen. Ordningen er blevet yderligere udvidet, idet børnefamilier nu kan bruge den til at betale for frihed i forbindelse med en ekstra barns sygedag eller lægebesøg. Med den samlede stigning på 3 % i perioden, kommer fritvalgsordningen nu op på 9,20 % pr. 1. marts 2022.

Rigtig mange efterlyste en udvidelse af fritvalgsordningen, og det har de fået. Ordningen er god, fordi den kan bruges forskelligt, alt efter hvor man er i livet.

– Vigtige

forbedringer Medlemmer på den fødevareindustrielle overenskomst kan se frem til en række forbedringer. Vel at mærke forbedringer, der kommer alle medlemmer - uanset alder - til gode. – Jeg mener, at vi har fået mere tryghed. Både i form af et øget fokus på arbejdsmiljøet, der skal sikre, at vi ikke bliver syge og nedslidte, men også i form af de to ugers beskyttelse mod fyring under sygdom. Krav om lønstigning fylder nemt meget, men en lønstigning er jo ikke noget værd, hvis man bliver syg af sit arbejde eller mister det. BETINA MOSLUND, TR PÅ FERTIN PHARMA OG MEDLEM AF FORHANDLINGSUDVALGET FOR DEN FØDEVAREINDUSTRIELLE OVERENSKOMST 2

For Anette Sønderby Larsen, forhandlingssekretær for det fødevareindustrielle område, er det vigtigt, at den fødevareindustrielle overenskomst læner sig op ad de krav og ønsker, medlemmerne er kommet med. Derfor glæder hun sig over den øgede fritvalgsordning, retten til seniorordning og stigningerne på løn og tillæg. Men hun konstaterer også med tilfredshed, at der er blevet plads til helt nye forbedringer: – Vi har fået udvidet perioden, hvor man kan få løn under sygdom. Samtidig har vi sikret to ugers beskyttelse mod fyring under sygdom. Det giver en tryghed for de medlemmer, der bliver ramt af

ANETTE SØNDERBY LARSEN, FORHANDLINGSSEKRETÆR FOR FØDEVAREINDUSTRI

sygdom eller kommer til skade, og det er tiltag, som jeg håber, giver værdi for medlemmerne – og som vi måske kan bygge videre på i fremtiden, siger hun. Den fødevareindustrielle overenskomst dækker en række forskellige brancher. Det betyder, at fritvalgsordningen, efter den samlede stigning på 3 % i perioden, når op på 9,25 % pr. 1. marts 2022 - på forædlingen dog 9,20 %.

Vi har fået udvidet perioden, hvor man kan få løn under sygdom. Samtidig har vi sikret to ugers beskyttelse mod fyring under sygdom.


Det får du i din nye overenskomst

FRITVALGSORDNING

Fritvalgsordningen bliver hævet med 3 % i perioden. Muligheden for brug af ordningen bliver udvidet, så forældre kan bruge fritvalgsordningen til betaling af frihed i forbindelse med barns ekstra sygedag samt barns lægebesøg.

ØREMÆRKET FORÆLDREORLOV

Et nybagt forældrepar har ret til 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Af de 16 uger, er 5 uger øremærket moderen, mens 8 uger er øremærket den anden forælder. De resterende 3 uger kan enten gives til moderen eller den anden forælder.

ARB. MILJØ

ARB. MILJØ

TUNG

ARBEJDSMILJØ

ADVARSEL TUNG: 70 KG

SENIORORDNING

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle på virksomheden styrkes. Overenskomsten sikrer, at vedkommende får den nødvendige tid til at udføre sine opgaver og får stillet de nødvendige it-redskaber til rådighed. Samtidig får vedkommende ret til at deltage i relevante kurser.

Tidligere har man haft mulighed for at indgå i en seniorordning fra fem år før, man når sin pensionsalder efter aftale med sin arbejdsgiver. Muligheden er med OK20 blevet gjort til en rettighed, som man har krav på. Herudover har seniorer ret til at få udbetalt deres pension som løn.

TIMELØN [NORMALLØN]

• 1. marts 2020 + 3,20 kr. • 1. marts 2021 + 3,20 kr. • 1. marts 2022 + 3,15 kr.

LÆRLINGELØN

• 1. marts 2020 + 1,7 % • 1. marts 2021 + 1,7 % • 1. marts 2022 + 1,7 %

FRITVALGSORDNING

• 1. marts 2020 + 1,0 % • 1. marts 2021 + 1,0 % • 1. marts 2022 + 1,0 %

OK·AVISEN

GENETILLÆG

• 1. marts 2020 + 1,6 % • 1. marts 2021 + 1,6 % • 1. marts 2022 + 1,6 % FORÅRET 2020 FØDEVAREFORBUNDET NNF

3


din OK avis Udgiver: Fødevareforbundet NNF Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Kommunikationschef Emilia Maria van Gilse Fotograf: Rune Evensen Layout: Stine Lindborg & Jacob Tesch Tryk: Strandbygaard A/S Oplag: 8.800 eksemplarer

En hovedbeenig styrelse anbefale r medlem merne at stemm e J A til de indgåede f o r lig. mere på ok20.nnLf æs .dk

DU bestemmer – HUSK at stemme Fødevareforbundet NNF har forhandlet din overenskomst på plads med DI. Den skal du stemme ja eller nej til. Hvis vi i fremtiden skal kunne blive ved med at forhandle stærke resultater hjem, har vi brug for din stemme – uanset om du er for eller imod overenskomstresultatet.

Sådan foregår det: Det er ikke kun din overenskomst, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det har været umuligt på andre områder. Forligsmanden samler alle de indgåede forlig, samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige, i et mæglingsforslag, der skal stemmes om. Afstemningen foregår som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det et nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Afstemningsreglerne siger, at:

Hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej. Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst 25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

Sådan stemmer du:

Du får udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, vil din arbejdsplads få besøg af en repræsentant fra Fødevareforbundet NNF, som udleverer stemmesedler.

Hvis du ikke har modtaget din stemmeseddel:

Hvis du ikke har modtaget en stemmeseddel, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling af Fødevareforbundet NNF. Din stemme er hemmelig og anonym, så hverken Fødevareforbundet NNF eller din tillidsrepræsentant får at vide, hvad du har stemt.

Du har stemmeret, når du er medlem af Fødevareforbundet NNF og:

Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

Profile for Fødevareforbundet NNF

Din OK-avis Fødevareindustri og slagterindustri  

3 Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om nye overenskomster for det fødevareindustrielle område og slagterindustrien. Blandt forbedr...

Din OK-avis Fødevareindustri og slagterindustri  

3 Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om nye overenskomster for det fødevareindustrielle område og slagterindustrien. Blandt forbedr...

Profile for nnfdk