Page 1

Overenskomstavisen FÆLLES OVERENSKOMSTAVIS FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF, 3F OG DMF

JANUAR 2014

KLAR TIL FORHANDLINGSSTART DEN 22. JANUAR: (Fra venstre) Forhandlings­sekretær Vagn Henriksen, 3F, forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF, forhandlingssekretær Kim Poder, 3F, og DMF-formand Lars Gram

ligheden for fritstilling i opsigelsesperioden, fastslår forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne Gruppe i 3F. Som de øvrige forhandlere har han også stort fokus på uddannelse. - Vi skal have udviklet de 2 ugers årlige frihed til uddannelse til minimum 2 ugers uddannelse med løn og sikre bedre muligheder for uddannelse ved afskedigelser, understreger Vagn Henriksen.

OK-fond, pension og fritvalgsordning

Trygheden skal højnes. Både hvad angår købekraft, uddannelse, pension og opsigelsesvarsler. Det er kravet fra de fire forhandlere fra Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF forud for forhandlingerne om fællesoverenskomsten for mejeripersonale og chauffører - Forhandlingerne kommer selvfølgelig til at bære præg af, at vi denne gang forhandler i trit med det øvrige arbejdsmarked og derfor kommer til at æde afsmitningen fra CO-Industri og transportområdet. Men det bliver ikke spil til en banehalvdel. Sådan lyder vurderingen fra forbundssekretær for mejeriområdet i Fødevareforbundet NNF, Poul Erik Faarkrog, der udgør det godt samspillede forhandlerteam sammen med forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne Gruppe i 3F, DMF-formand Lars Gram og forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F’s transportgruppe. - Vi har udvist tilbageholdenhed ved de sidste to forhandlinger. Og selvom en gruppe af vores medlemmer fortsat har størst fokus på at bevare arbejds-

pladser, er det tydeligt, at stemningen er begyndt at vende ude på arbejdspladserne, fordi det går bedre for mejerierne. Den spirende fremgang vil kollegerne selvfølgelig have del i, og de vil bruge den til at opnå mere tryghed. De vil bevare deres købekraft og se en udvikling på andre tryghedselementer som eksempelvis uddannelse og længere opsigelsesvarsler, understreger Poul Erik Faarkrog.

Længere opsigelsesvarsler og mere uddannelse - Mange kolleger har kun 2-3 ugers opsigelsesvarsel. Det er for kort tid til at finde et nyt job at forsørge sig selv og sin familie på. Derfor skal OK-2014 bruges til at sikre længere opsigelsesvarsler og til at arbejde for funktionærlignende ansættelsesforhold. Ligesom vi skal have kigget på fratrædelsesgodtgørelsen og mu-

Købekraft også bevares på skjulte udgifter Forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F’s transportgruppe håber, at OK 2014 giver anledning til en kvalificeret snak om reallønnen – også på chaufførområdet. - Arbejdsgiverne vil gerne tale fleksibilitet. Og vores medlemmer er meget bevidste om den udvikling, lukkelovens ophør har medført. De tager gerne deres del af slæbet med skæve dage og tider. Men OK-2014 skal bruges til at forhindre, at deres fleksibilitet stiller dem ringere økonomisk. For realløn handler ikke kun om størrelsen på løn og tillæg. Den handler også om den stigning i udgifter, medlemmerne får til børnepasning og transport på de skæve dage. Så vi skal sikre, at medlemmerne ikke lider økonomisk under at påtage sig lørdagsvagter, understreger Kim Poder. Første forhandlingsmøde med arbejdsgiverne er på onsdag den 22. januar.

<

TRYGHED TOPPER ØNSKELISTEN

At uddannelse skal kunne betale sig og derfor skal være et krav, understreger også DMF-formand Lars Gram. Han vil desuden kæmpe for en udvikling af OKfonden. - Fordi vi denne gang forhandler i trit med det øvrige arbejdsmarked, får vi næppe mulighed for at sætte nye dagsordener, som vi for eksempel gjorde med vores overenskomstfond, som andre fagforbund misunder os. Men vi kan videreudvikle på de resultater, vi har opnået, fastslår han. - Pensionsmæssigt ligger vi over andre på arbejdsmarkedet, men det ændrer ikke det faktum, at trygheden bliver en større udfordring i fremtiden. Så pensionen skal vi kigge på. Om ikke andet via en udbygning af fritvalgsordningen. Sidste år var der råd til store lønstigninger til ledelsen. Så i år må turen være kommet til medarbejderne, understreger Lars Gram.

HVORDAN VIL OK-2014 PÅVIRKE DINE LØN- OG ARBEJDSVILKÅR? Hold dig opdateret om forhandlingerne på nnf.dk, mejeristen.dk og 3f.dk.


Forhandler for Den Grønne Gruppe i 3F, VAGN HENRIKSEN

Forhandler for Fødevareforbundet NNF, POUL ERIK FAARKROG

Forhandler for 3F’s transportgruppe, KIM PODER

Forhandler for Danske Mejeristers Fagforening DMF, LARS GRAM

<

<

- Uddannelse skal kunne svare sig. Og udviklingen har gjort pension til et endnu vigtigere tema, end den har været under tidligere forhandlinger. Kan arbejdsgiverne ikke lægge ryg til en øget pension, fordi vi i forvejen ligger højere end det øvrige arbejdsmarked, skal vi i hvert fald se en udbygning af fritvalgsordningen.

<

- OK 2014 skal rumme en kvalificeret snak om reallønnen. Også på chaufførområdet. Vi skal sikre, at medlemmernes løn og tillæg samlet harmonerer med de merudgifter, de får i weekenden, hvor børnehaver, skoler, offentlige transportmidler og andre hverdagsforanstaltninger er ude af spillet.

<

- Kompetencelønstrappen kom i hus ved OK-2013, så den arbejdes der nu videre med i andet regi. Men derfor skal der stadig tales uddannelse ved forhandlingsbordet. Og så skal reallønnen sikres, så vores medlemmer kan bevare deres købekraft. Og vi skal have udvidet helbredskontrollen til at gælde for alle medarbejdere.

<

- Tryghed bliver nøgleordet. Tryghed i form af længere opsigelsesvarsler og mulighed for at blive fritstillet i opsigelsesperioden, så der er tid til at finde et nyt forsørgelsesgrundlag. Og tryghed i form af uddannelse. Vi skal have ændret de to ugers ret til frihed under uddannelse til ret til uddannelsesfrihed med løn.

ARBEJDSGIVERNE: Arbejdstid og genetillæg skal tilpasses udviklingen Anciennitet: Her ønsker arbejdsgiversiden perioderne for optjening af anciennitet forlænget. Ligesom de ønsker en nedsættelse af perioden fra 9 til 6 måneder for genindtræden i anciennitet ved genansættelse, og at ancienniteten bortfalder ved fratrædelse efter eget ønske fortabes.

Chauffører: Arbejdsgiverne ønsker en forbedret og forenklet model for aflønning af chauffører og vil blandt andet kigge på:

Kravet fra arbejdspladserne:

VI VIL HAVE TRYGHED Det er under et år siden, de mejeriansatte sidst fik ny overenskomst. Men selvom det kan være svært at mobilisere kræfterne til en ny omgang OK allerede nu, tegner der sig et meget tydeligt billede af, hvilket tema der fylder mest blandt de mejeriansatte og chaufførerne. Topscoreren hedder tryghed. Medlemmerne af fællesforbundene vil fastholde deres købekraft, udbygge pensionen og opnå større tryghed i form af uddannelse og længere opsigelsesvarsler PENSION, TILLÆG OG OPSIGELSESVARSLER Tillidsrepræsentant og medlem af DMF Günther Mortensen, Kruså Mejeri Arla Foods: - 2013 har været et rigtig travlt og godt år for mejerierne. Det skal vi

kunne mærke lidt nu. Først og fremmest på pensionen, selvom det bliver svært, fordi vi i forvejen ligger pænere end den øvrige industri, men det er en vigtig opgave, for vi skal kunne sikre vores forsørgelsesgrundlag, når vi bliver ældre. Og så skal vi have forbedret lørdagstillæggene, så de bliver fordelt ud på timer og ikke dage, og vi skal have forbedret opsigelsesvilkårene. Både med hensyn til frist og til afregningsmodellen over forholdet mellem anciennitet og varsel.

FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

PENSION, FRITVALG OG UDDANNELSE Fællestillidsrepræsentant og medlem af NNF Kim Mosskov Andersen, Akafa – Arla Foods i Svenstrup: - Efterlønsreformen har for alvor fået

mange kollegers øjne op for vigtigheden af at kunne gå seniorårene trygt i møde. De ved, at det kræver en tidssvarende pension, og derfor skal pensionen have et hak op ad. Det samme skal fritvalgsordningen, så kollegerne selv kan vælge mellem løn, pension og frihed, alt efter deres livssituation. Og derudover skal vi have fokus på uddannelse. Jeg så gerne, at vi fik adgang til mere uddannelse end de 14 dage, vi har i dag, og at vi fik udbygget uddannelsesfonden.

ØGET INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Fællestillidsrepræsentant og medlem af 3F Bent Salvesen, Arla Foods, Garagen i Ishøj: - Der skal sættes en prop i, at virksomheden kan ændre vores vagtplaner, så vi får fridage på søgnehelligdage. Derudover skal reallønnen bevares, vi skal kæmpe for længere opsigelsesvarsler, ret til længevarende uddannelse og mere på pensionen. Og endelig skal arbejdsgiverne forpligtes til en øget

indsats mod social dumping. Blandt andet i form af bedre kontrol. Polske, rumænske og litauiske chauffører skal ikke sidde og spise i bilerne, men have ordentlige forhold. Også hos under entreprenørerne.

UDDANNELSE, PENSION OG REALLØNSFASTHOLDELSE Fællestillidsrepræsentant og medlem af 3F Henrik Skaksen, Bislev Mejeri – Arla Foods: - Nu har vi gennem flere år vist mådehold med hensyn til løn. Nu er krisen ovre, og mejerierne har haft et fantastisk godt år, så nu vil medarbejderne se kroner. Der skal afsættes penge til uddannelse, og derudover skriger kollegerne på pension, efter at der er blevet pillet så drastisk ved efterlønnen og seniorordningerne. De ved godt, at der næppe er noget, der hedder folkepension om 20 år. Så vi skal i gang med at have hævet procentsatsen. Og så skal reallønnen naturligvis bevares. Kollegerne skal bevare deres købekraft!

Få dage før jul fremsatte fællesforbundene og arbejdsgiverne hver især deres krav på et kravfremsættelsesmøde i DI. Arbejdsgivernes udmelding var klar. De anser alle spørgsmål vedrørende løn, tillæg og pension for generelle temaer, som først kan drøftes, når der er indgået gennembrudsforlig på normallønsområdet. Og de vil have tilpasset overenskomsten til handelsmønstret i detailhandlen. Står det til dem, skal overenskomstens regler for arbejdstid og genetillæg ændres med baggrund i mejeriernes ændrede produktions- og distributionsmønster, hvor der er stor koncentration i og omkring weekender. Derudover lægger arbejdsgiverne blandt andet op til, at følgende temaer indgår i forhandlingerne:

• Opt-out uden lokalaftale • Længere referenceperiode, evt. årsnorm • Flere timer til lav overarbejdssats (buffer efter referenceperiode) • Ikke timeopgørelse per dag (uden brug af fritvalgstimer – den såkaldte Hobro-model) • Mulighed for anvendelse af modellen for andre personalegrupper end chauffører.

Lager- og logistikelever: Hvilken lønskala, der skal bruges fremadrettet, ønsker arbejdsgiverne afklaring på.

Mejeristelever: MFU har ansvaret for at fremskaffe lærebøger til eleverne. Om det fortsat skal være sådan vil arbejdsgiversiden gerne drøfte.

Holddrift: Hvis en ændring kommer på tale, ønsker arbejdsgiversiden at anvende DA/LO-aftalen.

Afløsere og regionale medarbejdere: Arbejdsgiverne ønsker større fleksibilitet for såvel afløsere (maksimalt 15 timer per uge) som faste afløsere. De ønsker også en særlig ordning for “seniorafløsere” og permanent adgang til, at faste afløsere kan være tilknyttet flere driftssteder (regionale medarbejdere).

Seniorordningen: Her ser arbejdsgiverne et behov for at finde enighed omkring fortolkningen af betingelserne i seniorordningen i § 29 og protokollat K. Uenigheden drejer sig om opgørelsen af værdien af de fritvalgstimer, der tilskrives medarbejderen i henhold til seniorordningen.

Lokalaftaler: Arbejdsgiverne ønsker udvidet mulighed for, at lokalaftaler kan erstattes af aftaler mellem de centrale parter, eller at ændringer kan gennemføres uden lokal enighed.

SH-dage: Arbejdsgiverne ønsker en løsning vedrørende SH-betaling for vagter, der strækker sig over en hverdag og en SH-dag, hvor SH-betalingen erstatter løn for hele vagten, når medarbejderen holder fri fra hele vagten som følge af en SH-dag.

Kurser: Her efterlyser arbejdsgiverne en fast aftale om aflønning i forbindelse med deltagelse i kurser og transporten til og fra kursussteder, som afspejler den fælles interesse i, at medarbejderne uddanner sig.

FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN


< Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF er enige: - Vi forventer en god og sober dialog med arbejdsgiverne. Selvom Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er blevet optaget i DI, oplever vi fortsat vilje til at tale fornuftigt om tingene.

Udgiver: Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF • Redaktør og ansvarlig iht. presseloven: Kommunikationschef i Fødevareforbundet NNF, Emilia Maria van Gilse • Projektstyring og redaktion: Kommunikationshuset Reflekt/Mixerpulten • Fotos: Søren Zeuth, Martin Stampe, Arla, m. fl. • Layout: Hello Media • Tryk: PE Offset • Oplag: 4.500 • nnf.dk • 3f.dk • mejeristen.dk

OK-2014 BLIVER ATYPISK

- Selvfølgelig er der noget signalværdi i, hvor man mødes. Men frem for alt fortæller mødestedet noget om den store udvikling, der er sket på arbejdsgiversiden gennem de seneste år. Vi oplever jo, hvordan Mejeribrugets Arbejdsgivere stille og roligt bliver en mere og mere integreret del af DI, forklarer de.

Sjette omgang OK-samarbejde Én ting er dog uforandret. Nemlig samspillet mellem de tre forbund. - Vi er tre selvstændige forbund med hver vores traditioner. Og selvfølgelig har vi da vores små kæpheste og synes hver især, at netop vores forbund er det bedste, griner forhandlerne. - Men vi lever i en verden, hvor arbejdsgiverne slår sig sammen i større enheder, og der må vi følge trop, hvis vi vil have maksimal indflydelse på vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår, erkender de fire herrer, der også arbejder tæt sammen uden for overenskomstforhandlingerne. Blandt andet om håndhævelsen af overenskomsten, videnopbygning og uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

<

De er også enige i vurderingen af samarbejdsklimaet med arbejdsgiverne. - Vi forventer en god og sober dialog med arbejdsgiverne. Selvom Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er blevet optaget i DI, oplever vi fortsat vilje til at tale fornuftigt om tingene, som vi har haft tradition for på mejeriområdet, slutter de.

HVAD SKER DER? Hold dig opdateret om forhandlingerne på nnf.dk, mejeristen.dk og 3f.dk.

Få ting er, som de plejer, ved OK-2014, der både geografisk og taktmæssigt bryder med traditionerne. Men en ting er uforandret: Fødevareforbundet NNF, 3F og DMF går samlet til forhandling. Nu for sjette gang Takt er en god ting på et dansegulv. Men hvad betyder det for de kommende overenskomstforhandlinger, at de mejeriansatte nu skal forhandle i takt med de store overenskomstområder som CO-Industri og transportområdet? - Det betyder dels, at vi vil opleve en stor afsmitning fra de store forhandlingsområder, som vil sætte rammerne for, hvad der er muligt at opnå for vores medlemmer. Dels, at vi først kan komme i gang med at forhandle kernespørgsmål som løn, tillæg og pension, når de store områder har færdigforhandlet. Men der vil stadig være mulighed for at udvikle på nogle af de elementer, som er specifikke i vores overenskomst. Det gælder for eksempel overenskomstfonden, lyder den enige vurdering fra fællesforbundenes fire forhandlere, forbundssekretær for mejeriområdet i Fødevareforbundet NNF, Poul Erik Faarkrog, forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne

Gruppe i 3F, DMF-formand Lars Gram og forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F’s transportgruppe.

Kort forberedelsestid De har også alle kunnet mærke, at den kun 1-årige overenskomstperiode har gjort det sværere at nå at udvikle helt nye skæve ideer at præsentere ved forhandlingsbordet. - Nye elementer i en overenskomst kræver både en vis tid til ideudvikling og tid til debat internt i organisationerne. Og der har vi godt kunnet mærke, at vi har haft kortere tid at arbejde i denne gang. Men ellers er vi solidt forberedte, understreger de fire forhandlere. Også ”gerningsstedet” er ændret ved OK-2014. Mejeriforhandlingerne har traditionelt fundet sted på Fødevareforbundet NNF’s tidligere kursusejendom Pinenhus, men denne gang er forhandlingsmøderne forlagt til DI’s nye lokaler på Rådhuspladsen.

FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

OK2014-avis for mejeriområdet