Page 1

OK AVISEN Vi har sikret, at vores medlemmer på det fødevareindustrielle område også i de kommende tre år holder trit med resten af industrien. Jeg håber, at det ansvarlige overenskomstresultat kan være med til at sikre fødevareindustrien og bidrage til, at der skabes øget vækst og beskæftigelse. Det er godt for branchen, og det er godt for vores medlemmer. Ole Wehlast, Forbundsmand Fødevareforbundet NNF

En hæderlig ny overenskomst Af Tage Arentoft, næstformand

Resultatet er ikke prangende, men det indeholder vigtige forbedringer. Sådan beskriver næstformand Tage Arentoft det overenskomstforlig, der nu sendes til afstemning blandt medlemmerne på den fødevareindustrielle overenskomst. - Jeg synes, at vi kan være resultatet bekendt. Vi har sikret os, at ansatte i fødevareindustrien får samme forbedringer, som andre faggrupper indenfor industriområdet har opnået. Det er på ingen måde banebrydende, men det et fornuftigt og ansvarligt forlig. Næstformand og forhandler for Fødevareforbundet NNF Tage Arentoft anbefaler på den baggrund, at medlemmerne på det fødevareindustrielleområde stemmer ja til overenskomsten.

under barsel, og stigninger på løn og satser. Og så får opsagte medarbejdere flere rettigheder: - Det er positivt, at opsagte medarbejdere fremover får ret til at holde fri med løn i to timer for at kunne få råd og vejledning i deres a-kasse eller fagforening. Samtidig får de ret til at tage en ekstra uges uddannelse i opsigelsesperioden. Begge dele er forhåbentlig med til at hjælpe opsagte kolleger med at komme videre i nyt arbejde.

Bløde værdier og kolde kontanter

Vi har givet 3 år

Forliget indeholder bløde værdier i form af længere forældreorlov og højere pensionsindbetaling

En overenskomstforhandling er en byttehandel, hvor henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager giver noget og får noget. Men hvad

OK-AVISEN FORÅRET 2014 FØDEVAREFORBUNDET NNF

har Fødevareforbundet NNF givet ved disse forhandlinger? - Der er ikke nogle forringelser i forhold til den nuværende overenskomst. Men vi har accepteret en 3-årig overenskomst på et tidspunkt, hvor krisen så småt er ved at miste sit tag i Danmark. Til gengæld har vi fået nogle stigninger på løn og satser, der forhåbentlig sikrer reallønnen i samme periode. Kun tiden vil dog vise om det holder stik. Under alle omstændigheder mener jeg, at en 3-årig overenskomst er en fornuftig pris at betale for de forbedringer, vi har fået ind i den nye overenskomst.


Væsentlige forbedringer Forbundssekretær på det fødevareindustrielleområde Flemming dal Cortivo er tilfreds med overenskomstforliget: - Vores medlemmer har i den grad efterspurgt lønstigninger, så jeg er selvfølgelig glad for, at vi har fået hævet normallønnen med 6,75 kr. i timen over de kommende tre år. Samtidig forhøjes både genetillæggene og frivalgskontoen. Alt i alt stigninger, som vores medlemmer vil kunne mærke i deres lønpose. Af Flemming dal Cortivo, Forbundssekretær

Sygelønnen på forædlingen stiger

For cirka en tredjedel af medlemmerne på overenskomsten, nemlig dem der arbejder under særbestemmelserne for forædlingen, er der en stigning på sygelønnen svarende til, hvad resten af industriområdet har fået. Sygelønnen er den løn, man får, når man er syg eller har barns første sygedag. - De opnår fortsat ikke fuld løn under sygdom, som resten af medlemmerne på overenskomsten, men sygelønnen har trods

alt fået et nøk op. Det har været væsentligt for os at sikre det, forklarer Flemming dal Cortivo.

Sammenskrivningen kom ikke i mål

Fødevareforbundet NNF og DI har siden overenskomstforhandlingerne i 2012 arbejdet henimod en sammenskrivningen af den fødevareindustrielle overenskomst. Men trods ihærdige forsøg, kunne parterne ikke blive enige:

OLE NIELSEN, Fertin Pharma, Vejle Jeg er glad for, at den nye overenskomst giver en smule mere frihed til den enkelte. Fritvalgsordningen gør, at man selv kan bestemme om, man vil have lidt ekstra på lønnen eller til pensionen. Og så er det godt, at vi får løftet reallønnen efter flere års løntilbageholdenhed.

TORBEN SØGAARD, Tulip, Esbjerg - Jeg synes det er en god præstation, at vi overhovedet fik en aftale forhandlet på plads. Sådan gik det jo desværre ikke på slagterindustri-området. Vi har fået de samme lønstigninger som resten af industriområdet, og det er faktisk helt okay i disse tider. Samtidig synes jeg, det er vigtigt, at vi får mulighed for at bruge kompetencefondene, hvis vores medlemmer bliver afskediget.

OK-AVISEN FORÅRET 2014 FØDEVAREFORBUNDET NNF

- Det er selvfølgelig beklageligt, for en sammenskrivning kunne have hævet normalønnen yderligere og kunne have været en god, langsigtet løsning for overenskomsten. Planerne er nu lagt i skuffen, men hvis muligheden for en sammenskrivning skulle vise sig, så kan de selvfølgelig altid tages frem igen. Trods den manglende sammenskrivning vil Flemming dal Cortivo anbefale medlemmerne at stemme ja til overenskomsten:

– DET ER ET GODT FORLIG!


Det får du i den nye overenkomst FØDEVAREINDUSTRI LØN OG SATSER Normallønnen (inkl. for voksenelever) hæves med: 1. marts 2014 - 2,10 kroner/time 1. marts 2015 - 2,25 kroner/time 1. marts 2016 - 2,40 kroner/time Normallønnen for elever: 1. marts 2014 - 1,90 % 1. marts 2015 - 1,90 % 1. marts 2016 - 1,90 % Normallønnen for ungarbejdere under 18 år hæves med: 1. marts 2014 - 1,26 kroner/time 1. marts 2015 - 1,35 kroner/time 1. marts 2016 - 1,44 kroner/time Genetillæg hæves med: 1. marts 2014 - 1,5 % 1. marts 2015 - 1,6 % 1. marts 2016 - 1,7 % Fritvalgsordningen hæves med: 1. marts 2014 - 0,3 % til 3,55 % - 3,50 % for forædlingen 1. marts 2015 - 0,4 % til 3,95 % - 3,90 % for forædlingen 1. marts 2016 - 0,3 % til 4,25 % - 4,20 % for forædlingen Sygeløn – kun for særbestemmelser for forædling: De fleste medlemmer, der arbejder på den fødevareindustrielle overenskomst får fuld løn under sygdom eller i forbindelse med barns første sygedag. Men det gør de medlemmer, der arbejder under særbestemmelserne for forædling ikke. De har en særlige syglønsats. Den stiger med følgende beløb: 1. marts 2014 - 2,10 kroner/time 1. marts 2015 - 2,25 kroner/time 1. marts 2016 - 2,40 kroner/time

→ UDDANNELSE

Hvis du ønsker det, kan du få et afklaringsforløb - en screening - betalt af Industriens Kompetenceudviklingsfond, så du kan få den rette undervisning enten via forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. Voksne udlændinge får som noget nyt mulighed for at tage danskkurser via IKUF. Arbejder du på skiftehold på aften/nathold bliver din støtte beregnet inklusiv dit skifteholdstillæg. Det uddannelsespolitiske arbejde styrkes ved, at betalingen til Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond stiger med 15 øre til en samlet indbetaling på 40 øre per time i 2016. Hjemmesiden www.ikuf.dk bliver udbygget, så det bliver lettere at finde de uddannelser, som støttes af IKUF.

→ VED AFSKEDIGELSE

Samtidig får du mulighed for en ekstra uges uddannelse i opsigelsesperioden, hvis du har mindst 6 måneders anciennitet.

→ LÆRLINGE OG ELEVER

Lærlinge og elever får mulighed for at søge om støtte til fritidsuddannelse.

→ FORÆLDREORLOV OG BARSEL

Forældreorloven udvides med to uger - en uge ekstra til hver forælder. Dermed udgør forældreorloven 13 uger; fem til hver forælder og tre til deling. Den maksimale betaling for forældreorlov forhøjes med fem kroner til 145 kroner pr. time svarende til 23.248,- pr. måned. Det forhøjede pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov stiger med 1,50 kr. Det betyder, at det samlede bidrag - inklusiv eget bidrag - udgør 12,75 kr. pr. time svarende til 2.040,00 pr. måned.

Bliver du opsagt, får du ret til to timers vejledning i din fagforening eller a-kasse med fuld løn. Her kan du få hjælp og rådgivning, så du bedst muligt kan komme videre til et nyt job.

HUSK AT STEMME OK-AVISEN FORÅRET 2014 FØDEVAREFORBUNDET NNF


OK AVISEN UDGIVER: Fødevareforbundet NNF Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Kommunikationschef Emilia Maria van Gilse

FOTOGRAFER: Rune Evensen, Søren Zeuth, HungTien Vu, Henrik Bjerg, Axel Søgaard

LAYOUT: Stine Lindborg, Jacob Tesch TRYK: KLS Grafisk Hus Oplag: 3.700

DU BESTEMMER – HUSK AT STEMME Fødevareforbundet NNF har forhandlet din overenskomst på plads med DI. Den skal du sige ja eller nej til.

Hvis vi i fremtiden skal kunne blive ved med at forhandle stærke resultater hjem, har vi brug for din stemme, uanset om du er for eller i mod overenskomstresultatet.

KIM HARE, Tulip Food Company i Aalborg - Lønstigningen er klart det bedste ved den her overenskomst. Vi sikrer, at reallønnen stiger. Det er vigtigt efter flere magre år. Samtidig er jeg glad for, at forældreorloven udvides med to uger. Jeg håber vores medlemmer vil stemme ja til overenskomsten. Det var det bedste resultat, vi kunne forhandle os frem til.

SÅDAN FOREGÅR DET: Det er ikke kun din overenskomst, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked skal alle have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det har været umuligt andre steder, eksempelvis slagterindustri. Her har forligsmanden lavet en mæglingsskitse, som der skal stemmes om. Når der skal stemmes om overenskomstresultatet og et mæglingsforslag, sker det som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

→ AFSTEMNINGSREGLERNE SIGER, AT:

Hvis mindst 40 procent af de stemmeberet- tigede deltager i afstemningen, afgøres

OK-AVISEN FORÅRET 2014 FØDEVAREFORBUNDET NNF

det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej. Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst 25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

Din stemme er hemmelig og anonym, så hverken Fødevareforbundet NNF eller din tillidsrepræsentant får at vide, hvad du har stemt.

→ SÅDAN STEMMER DU:

Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er ledig, men har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet. Er elev og arbejder under en af de overens- komster, der er forhandlet.

Du får udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant på din virksomhed, vil din arbejdsplads få besøg af en repræsentant fra Fødevareforbundet NNF, som udleverer stemmesedler. Du kan også opleve at få tilsendt en stemmeseddel med en svarkuvert med posten. Har du ikke fået en stemmeseddel inden den 4. april, så kontakt din lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF.

→ DU HAR STEMMERET, NÅR DU ER MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF OG:

Fødevareindustri ok avis 2014  
Fødevareindustri ok avis 2014