Page 1

O P T L Æ A B G E D

Fødevareindustri


Forord

September 2013

I foråret 2014 skal din overenskomst fornyes. Overenskomsten fastlægger rammerne for dit arbejdsliv, og det er den, der bestemmer ting såsom hvor meget du skal arbejde, hvordan din grundløn er sat sammen, hvor meget du optjener i pension samt en række andre forhold. I forhold til den fødevareindustrielle overenskomst med DI har vi siden forhandlingerne i 2012 undersøgt mulighederne for en gennemgribende sammenskrivning af overenskomsten. Fra vores side skyldes ønsket om en sammenskrivning, at grundlønnen på flere af områderne er for lav, hvilket er blevet ekstra tydeligt i takt med, at arbejdsgivernes pres på lokalaftalerne. Samtidig betyder de mange særbestemmelser i overenskomsten, at den er svær at læse og forstå. Ved de senere forhandlinger er det desuden blevet tydeligt, at DI ikke ønsker at forhandle særbestemmelserne, men kun fælles-teksten. Derfor har vi et fælles ønske om en overenskomst, der dækker alle vores medlemmer på det fødevareindustrielle område. Udgangspunktet for sammenskrivningen er betingelserne i overenskomsten for forædlingen. En arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter, forhandlerne for Fødevareforbundet NNF og repræsentanter fra DI kommer i løbet af oktober med et udkast, som efterfølgende skal godkendes af forhandlingsudvalget. Hvis udvalget godkender udkastet, vil det danne grundlag for en ny fødevareindustriel overenskomst ved forhandlingerne i 2014. Dette debatoplæg kan bruges som grundlag for debatten om overenskomstforhandlingerne med DI og DSM. I midten er et spørgeskema, som du er meget velkommen til at udfylde og aflevere til din tillidsrepræsentant eller sende ind til din afdeling. Spørgeskemaet kan også hentes på www.nnf.dk/ok2014. Sidste frist for indsendelse af forslag er d. 15. oktober 2013. Vi ønsker jer en god debat. Flemming dal Cortivo, Forbundssekretær


Arbejdstid Danmark er kendt for at have et fleksibelt arbejdsmarked. Hvilke

· Skal medarbejderne selv betale deres pause?

muligheder skal der være for dette i overenskomsterne?

· Skal alle bestemmelser ved­ rørende arbejdstid være aftalt ved lokal enighed?

· Skal virksomhederne have mulighed for øget fleksibilitet på arbejdstiden

· Skal afdelingen inddrages i forhandlinger, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant?

Overarbejde Hvad skal reglerne for overarbejde

· Skal overarbejdet afspadseres?

være i fremtiden?

· Skal medarbejdere kunne sige nej til overarbejde?

· Skal der udbetales tillæg ved afvarsling af overarbejde?

Ferie og fridage - fritvalg · Skal ferieprocenten forhøjes? · Skal frit valgs modellen udvides til at f.eks. at omfatte uddannelse?

4


5


Lønforhold · Skal lønnen kunne aftales på den enkelte virksomhed? · Skal der være mulighed for eller øget muligheder for at der indføres introduktionsløn for nyansatte?

kontrol af udbetalt løn og hvilke lønandele skal der satses på? · Skal der ske ændringer af akkordsystemet · Skal overenskomsterne indeholde en høj fælles normalløn?

· Skal overenskomsterne indeholde bedre mulighed for

Pension I hvilken retning skal udbygningen af arbejdsmarkedspension gå?

· Skal arbejdsgiveren betale øget andel af pensionsbidraget?

· Skal procenten på arbejdsmarkedspensionen hæves?

· Skal anciennitets- og alderskravet helt bortfalde?

6


Sygdom, tilskadekomst, barsel og barns sygdom Hvordan sikres de ansatte bedst ved

Børns sygedag

sygdom og til­skadekomst?

Hvordan sikres frihed og betaling ved børn, nære pårørende

· Skal anciennitetskravet i overenskomsten nedsættes? · Skal betalingsperioden ved ulykke / tilskadekomst være længere? · Skal der være ret til fuld løn under sygdom og i en længere periode? Barsel-, fædre- og forældre­-orlov Hvordan styrkes forholdene for

og samlevers sygdom?

· Skal der betales fuld løn under børns sygedage? · Skal man have ret til betalt frihed ved barnets 2 første sygedage? · Skal der være mulighed for at begge forældre på skift kan have frihed ved barnets syge­ dage?

børnefamilierne bedst?

· Skal fædreorloven udvides?

7


Efter- og videreuddannelse Hvordan styrker vi mulig­heden og brugen af efter- og videreuddan-

· Skal der være pligt til, at deltage i efteruddannelseskurserne?

nelse?

· Skal muligheden for selvvalgt uddannelse øges i forhold til tid og uddannelsesmuligheder?

· Skal arbejdsgiveren have pligt til at lave uddannelsesplanlægning for den enkelte og virksomheden samt afsætte midler hertil? ...fortsætter side 13

8


Giv os din mening... Udfyld »de grønne sider« – aflever dem til din tillidsrepræsentant eller send til din lokalafdeling

skemaet kan også hentes på Fødevareforbundet NNFs OK-hjemmeside www.nnf.dk/ok2014


x

Marker med

dit arbejdsområde, alder og køn

Du arbejder på Fødevareindustrielle område DSM Industri Køn Kvinde

Mand

Alder under 35 år fra 35 til 45 år fra 45 til ? år Arbejdede du også under samme overenskomst i 2012? Ja

Nej

Sæt x ved højst 10 ud af 41 UDSAGN SOM du finder, er de vigtigste! Arbejdstid 1. Mere indflydelse ved fleksibel arbejdstid 2. Kortere arbejdstid f.eks. 35 timers arbejdsuge 3. Øget fleksibilitet 4. Andet Ferie og fridage 5. Forhøjelse af ferieprocenten 6. Forhøjelse af søgnehelligdags- og feriefridags- procenten / betaling 7. Udvidelse af fritvalgsmodellen – f.eks. uddannelse 8. Andet


Løn   9. Forhøjelse af normallønnen   10. Højere tillæg ved holddrift, forskydning m.v.   11. Tillæg for afvarsling af overarbejde 12. Højere overarbejdsbetaling 13. Forøgelses af frit valgs procenten til mere løn 14. Introduktions løn 15. Ændring af akkord systemet 16. Andet Sygdom og barsel 17. Fuld løn under sygdom 18. Kortere anciennitetskrav 19. Betalt omsorgsdage 20. Længere fædreorlov 21. Andet Pension 22. Højere pensionsbidrag 23. Intet anciennitetskrav 24. Andet Efteruddannelse og videreuddannelse 25. Uddannelsesplanlægning på virksomheden 26. Øgede midler til uddannelse og udvikling betalt af virksomheden fortsættes...


27. Øgede muligheder for selvvalgt uddannelse 28. Andet Tillidsvalgte 29. Vilkårene for tillidsvalgte styrkes (it udstyr, eget ­ kontor, uddannelse m.v.) 30. Ret til at vælge tillidsrepræsentant uanset antal medarbejdere 31. Bedre beskyttelse af arbejdsmiljø- og tillids– repræsentanter 32. Andet Overenskomstfonde 33. Øget arbejdsgiverbetaling til fonde 34. Særlige fonde kun for NNF’er 35. Sundhedsordning 36. Andet Tryghed 37. Længere opsigelsesvarsler 38. Øgede fratrædelsesgodtgørelse v/opsigelser 39. Øgede tilbud om uddannelse i opsigelsesperioden 40. Funktionærlignende ansættelse 41. Andet


Tillidsvalgte Hvilke forhold skal overenskomsten tillidsvalgt?

· Skal der være ret til at vælge tillidsrepræsentant uanset antal medarbejdere?

· Skal vilkårene for tillidsvalgte styrkes?

· Bedre beskyttelse af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

indeholde før du vil vælges som

13


Overenskomstfonde Hvor meget skal arbejdsgiverne

Hvordan skal overenskomsten være

betale til fonde og hvad skal penge-

med til at sikre, at alle medarbejde-

ne bruges til?

re er ­organiseret?

· Skal kompetenceudviklingsfondene til selvvalgt uddannelse udbygges økonomisk?

· Skal der være forhold i overenskomsten som kun er for medlemmer af NNF?

· Skal virksomhederne tilbyde en arbejdsgiverfinansieret sundhedsordning for medarbejderne? (kiropraktor, fysioterapeut og vejledning gennem det danske sundhedssystem)?

· Skal arbejdsgiverne betale det faglige kontingent?

14


Tryghed og opsigelse Der er meget forskel på opfattelsen af tryghed i ansættelsen. Nogle ønsker længere opsigelse og andre ønsker ingen opsigelse.

· Skal det være muligt at opsige medarbejderne under ferie, tilskadekomst, sygdom, barsel og forældreorlov?

Nogle ønsker fratrædelsesordninger.

· Hvad mener I der skal til for at arbejdsgiveren kan stille garanti for at virksomheden forbliver i Danmark?

· Skal der være ret til fritstilling ved opsigelse? · Skal der være øget ret til uddannelse ved opsigelse?

· Skal betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse, således at det er uafhængigt af andre faktorer? 15


Det rummelige arbejdsmarked Hvordan sikrer vi, at ældre, nedslidte og tilskadekomne kolleger fastholdes på ­arbejdsmarkedet?

· Skal vi sikre at ældre, nedslidte og tilskadekomne kolleger fastholdes på arbejdsmarkedet?

· Skal der på virksomhederne være en formaliseret fraværspolitik der sikrer arbejdsfastholdelse? · Skal virksomhederne i dens rekruttering tage hensyn til personer med løs tilknytning til arbejdsmarked?

· Skal der være mulighed for seniorordning for medarbejdere over 55 år?

Rammeaftalen (Gældende for KIF og Forædling) Hvordan sikrer vi rammeaftalen er vi kender i dag

· Skal akkordbasis være forskelligt alt efter hvilket område man arbejder i?

· Skal rammeaftalen moderni­ seres?

· Skal tillæggene ændres i opad eller nedadgående retning?

tidsvarende og passer til de forhold

· Skal vi have et andet lønsystem? · Skal tillægstiderne ændres i opad eller nedadgående retning? 16


Elever Hvordan sikrer vi fagenes fremtid så det er attraktivt at være elev på

· Skal elever have fuldt genetillæg?

et af overenskomstområderne?

· Skal der ske en forhøjelse af feriepengetillægget ved afslutningen af uddannelsen? · Skal voksenelever, påbegyndt uddannelse efter det 25. år, have områdets timeløn?

· Skal alle elever og voksenelever, når de får udbetalt overarbejdstillæg, akkordoverskud, bonus o.l., have beregnet feriegodtgørelse, søgnehelligdagsog feriefridagsbetaling som for øvrige medarbejdere?

17


Overenskomstforhandlinger 2014

September

– Uge 38-40 Bustur – Medlemsmøder

Oktober

– 15. oktober Frist for indsendelse af krav

November

– Kravudtagelse

December

– Krav præsenteres og godkendes på HB-møde – Køreplan aftales med arbejdsgiver

Januar

– Kravudveksling med arbejdsgiver – Forhandling

Februar

– 1. og 2. konfliktvarsel – Forhandling

Marts

– Forhandling


Fødevareforbundet NNF · C. F. Richs vej 103 · 2000 Frederiksberg · www.nnf.dk Telefon 3818 7272 · Fax 3818 7200

Debatoplæg fødevareindustri OK2014  
Debatoplæg fødevareindustri OK2014  

I foråret 2014 skal din overenskomst fornyes. Overenskomsten fastlægger rammerne for dit arbejdsliv, og det er den, der bestemmer ting såsom...