Qui Ticino... a voi missionari, Anno 51, numero 187, settembre 2019

Page 1

ŶŶŽ ϱϭ͕ ŶƵŵĞƌŽ ϭϴϳ

Qui Ticino...

...a voi missionari

ƐĞƩĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ WĞƌŝŽĚŝĐŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ƟĐŝŶĞƐĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ ĂƫǀŽ ĚĂů ϭϵϲϬ ǁǁǁ͘ŵĞĚĂŐůŝĂͲŵĞŶĚƌŝƐŝŽ͘ŽƌŐ

ĂŵďŝŶĂ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ WŽƉŽůĂƌĞ ĞŵŽĐƌĂƟĐĂ ĚĞů >ĂŽƐ


Vita dell’Associazione...

Notizie ed avvisi Calendario Mariano Missionario >ƵŶĞĚŞ͕ ϯϬ ƐĞƩĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ /ŶĐŽŶƚƌŽ ŵĞŶƐŝůĞ ŶĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ͕ ŽƌĞ ϭϵ͘ϯϬ ^ĂŶƚŽ ZŽƐĂƌŝŽ ŵĞĚŝƚĂƚŽ͖ ŽƌĞ ϮϬ͘ϬϬ ^ĂŶƚĂ DĞƐƐĂ͘ ^ĞŐƵĞ ŶĞůůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ ^ĂŶ ĂŵŝĂŶŽ ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ŵĞŶƐŝůĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ sĞŶĞƌĚŞ͕ Ϯϱ ŽƩŽďƌĞ ϮϬϭϵ WĞƌ ů͛KƩŽďƌĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͗ sĞŐůŝĂ missionaria di invio ŶĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ͕ ŽƌĞ ϮϬ͘ϬϬ DĞƌĐŽůĞĚŞ͕ Ϯϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĞůů͛ ƉƉĂƌŝnjŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ ĚĞŝ ĂƉƉƵĐĐŝŶŝ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ͕ ŽƌĞ ϭϵ͘ϯϬ ^ĂŶƚŽ ZŽƐĂƌŝŽ ŵĞĚŝƚĂƚŽ͖ ŽƌĞ ϮϬ͘ϬϬ ^ĂŶƚĂ DĞƐƐĂ͘ ŽŵĞŶŝĐĂ͕ ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ 'ŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůĂ Preghiera Perenne. >͛ŝŶǀŝƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƵŶŝƌƐŝ ŝŶ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ŝŶ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ž ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ͘ sĞŶĞƌĚŞ͕ Ϯϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ĞůĞďƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ͞Ϯϳ͟ ŝŶ ĨĂŵŝŐůŝĂ.

Ciò che conta non è fare molto, ŵĂ ŵĞƩĞƌĞ ŵŽůƚŽ ĂŵŽƌĞ ŝŶ Đŝž ĐŚĞ Ɛŝ ĨĂ͘ ŵĂĚƌĞ dĞƌĞƐĂ Ěŝ ĂůĐƵƩĂ

Ottobre missionario: mese missionario straordinario ůůĂ ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ ĚĞů ďĂƩĞƐŝŵŽ /ů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐĂƌĞŵŽ ŝŶǀŝƚĂƟ Ă ƌŝƐĐŽƉƌŝͲ ƌĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ďĂƩĞƐŝŵŽ Ɛŝ ƚĞƌƌă ŝŶ ƚƌĞ ůƵŽŐŚŝ Ğ ŝŶ ŵŽŵĞŶƟ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉĞƌ ƉĞƌŵĞƩĞƌĞ Ă ƚƵƫ Ěŝ ƉĂƌƚĞͲ ĐŝƉĂƌĞ͗ • ǀĞŶĞƌĚŞ ϭϭ ŽƩŽďƌĞ ĂůůĞ ϮϬ͘ϬϬ Ă ZŝǀĂ ^ĂŶ sŝƚĂůĞ Ăů ďĂƫƐƚĞƌŽ ;ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞů ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů sĞƐĐŽǀŽ sĂůĞƌŝŽ ĂůůĂ ĐŽƉƉŝĂ ĐŚĞ ƉĂƌƟƌă ƉĞƌ ,ĂŝƟͿ • ƐĂďĂƚŽ ϭϮ ŽƩŽďƌĞ ĂůůĞ ϭϳ͘ϯϬ Ă ŝĂƐĐĂ ŶĞůůĂ ĐŚŝĞƐĂ Ěŝ ^͘ ĂƌůŽ • ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϭϯ ŽƩŽďƌĞ ĂůůĞ ϭϲ͘ϬϬ Ă DƵƌĂůƚŽ ŶĞůůĂ ĐŽůůĞŐŝĂƚĂ Ěŝ ^͘ sŝƩŽƌĞ sĞŐůŝĂ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ Ěŝ ŝŶǀŝŽ >Ă ǀĞŐůŝĂ Ɛŝ ƚĞƌƌă ŝů Ϯϱ ŽƩŽďƌĞ ĂůůĞ ϮϬ͘ϬϬ ŝŶ ϱ ǀŝĐĂͲ ƌŝĂƟ Ă͗ • Mendrisio ;ĐŚŝĞƐĂ ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ ĚĞŝ ^ĂŶƟ ŽƐŵĂ Ğ ĂŵŝĂŶŽͿ • Breganzona ;ĐŚŝĞƐĂ ĚĞůůĂ dƌĂƐĮŐƵƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝŐŶŽƌĞͿ ƉĞƌ ŝů >ƵŐĂŶĞƐĞ Ğ DĂůĐĂŶƚŽŶĞ • ƌďĞĚŽ ;ĐŚŝĞƐĂ ĚĞůů͚ ƐƐƵŶƚĂͿ • ŝĂƐĐĂ ;ĐŚŝĞƐĂ Ěŝ ^ĂŶ ĂƌůŽͿ • 'ŽƌĚŽůĂ ;ĐŚŝĞƐĂ Ěŝ ^ĂŶƚ͚ ŶƚŽŶŝŽ ďĂƚĞͿ ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ǀĞŐůŝĂ͕ ĂƐĐŽůƚĞƌĞŵŽ ŝů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞů sĞƐĐŽǀŽ sĂůĞƌŝŽ Ğ ƵŶĂ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶnjĂ ĚĞůůĂ ĐŽƉƉŝĂ ĐŚĞ ƉĂƌƟƌă ƉƌŽƉƌŝŽ ĂĚ ŽƩŽďƌĞ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ĚŝŽͲ ĐĞƐĂŶŽ ĂĚ ,ĂŝƟ͘

Impressum Editore: ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ͞'ƌƵƉƉŽ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͕͟ DĞŶĚƌŝƐŝŽ Direzione, redazione e amministrazione: ǀŝĂ ĂƌůŽ ƌŽĐŝ ϲ͕ ϲϴϱϬ DĞŶĚƌŝƐŝŽ ƚĞůĞĨŽŶŽ͗ нϰϭ ϵϭ ϲϰϲ Ϯϴ ϮϬ ĞŵĂŝů͗ ƋƵŝƟĐŝŶŽΛŵĞĚĂŐůŝĂͲŵĞŶĚƌŝƐŝŽ͘ŽƌŐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ ǁǁǁ͘ŵĞĚĂŐůŝĂͲŵĞŶĚƌŝƐŝŽ͘ŽƌŐ Orari apertura segretariato: >ƵŶĞĚŞ Ͳ sĞŶĞƌĚŞ͗ Ϭϵ͗ϬϬͲϭϭ͗ϯϬ ͬ ϭϰ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬ ŝƌĞƩŽƌĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗ ĚŽŶ ůĂƵĚŝŽ WƌĞŵŽůŝ

Ăƌŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ͗

GRAZIE DI CUORE

Ϯ

ƉĞƌ ƚƵƩĞ ůĞ ǀŽƐƚƌĞ ĂƩĞŶnjŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĂŵŽƌĞ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĐŚĞ ĚŽŶĂƚĞ Ăŝ Ɖŝƶ ƉŽǀĞƌŝ Ğ ƉŝĐĐŽůŝ͘ 'ƌĂnjŝĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƟŶƵŽ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ğ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ Ăŝ ŶŽƐƚƌŝ ƉƌŽŐĞƫ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ͊

ZĞĚĂnjŝŽŶĞ͗ ĂƌůĂ ĞƌŶĂƐĐŚŝŶĂ͕ ^ƚĞĨĂŶŝĂ ĂnjnjƵƌƌŝ͕ &ůŽƌŝŶĚŽ ƌĂnjnjŽůĂ͕ ĚŽŶ ůĂƵĚŝŽ WƌĞŵŽůŝ͕ >ĞƟnjŝĂ ĞƌŶĂƐĐŚŝŶĂ͕ DŝĐŚĞůĞ &ĂƵů /ŵƉĂŐŝŶĂnjŝŽŶĞ Ğ 'ƌĂĮĐĂ͗ DŝĐŚĞůĞ &ĂƵů dŝƉŽŐƌĂĮĂ͗ >Ă ƵŽŶĂ ^ƚĂŵƉĂ ^ ͕ ǀŝĂ &ŽůĂ ϭϭ͕ ϲϵϲϯ WƌĞŐĂƐƐŽŶĂ ďďŽŶĂŵĞŶƚŽ͗ ŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŽīĞƌƚĂ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ŵŽĚŽ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕ ϰ ĨƌĂŶĐŚŝ ĚĂŶŶŽ ĚŝƌŝƩŽ Ăůů͛ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽ͘


Lettera del presidente...

Settembre: tempo di ricominciare /ů ŶŽŶŽ ŵĞƐĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ŐƌĞŐŽƌŝĂŶŽ͕ ƉƌĞŶĚĞ ŝŶ ƌĞĂůƚă ŝů ŶŽŵĞ ĚĂů ŶƵŵĞƌŽ ƐĞƩĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶĞůů͛ĂŶƟĐĂ ZŽŵĂ͕ ƉƌŝŵĂ ĐŚĞ 'ŝƵůŝŽ ĞƐĂƌĞ ƉƌŽŵƵůŐĂƐƐĞ ŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ŐŝƵůŝĂŶŽ ƐƉŽƐƚĂŶͲ ĚŽ ů͛ŝŶŝnjŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ăů ϭΣ 'ĞŶŶĂŝŽ͕ ƋƵĞƐƚŽ ĞƌĂ ŝů ƐĞƫŵŽ ŵĞƐĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ ^ĞƩĞŵďƌĞ ƉƵž ĚĞĮŶŝƌƐŝ Ăů ƚĞŵƉŽ ƐƚĞƐƐŽ ƵůƟŵŽ ŵĞƐĞ ĚĞůů͛ĞƐƚĂƚĞ Ğ ƉƌŝŵŽ ŵĞƐĞ ĚĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ͖ ğ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵĞƐĞ ĐŚĞ ĐĂĚĞ ů͛ĞƋƵŝŶŽnjŝŽ Ěŝ ĂƵƚƵŶŶŽ ;Ϯϯ ƐĞƩĞŵďƌĞ͕ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽͿ͕ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůůĞ ŽƌĞ Ěŝ ůƵĐĞ Ğ Ěŝ ďƵŝŽ ğ ƵŐƵĂůĞ ƐƵ ƚƵƩŽ ŝů ƉŝĂŶĞƚĂ͘ ^ĞƩĞŵďƌĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ƐŽůĞ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶĚƵŐŝĂ ƐƵŐůŝ ŽŵďƌĞůůŽŶŝ Őŝă ĐŚŝƵƐŝ Ěŝ ƵŶ͛ĞƐƚĂƚĞ ƉĂnjnjĞƌĞůůĂ ;ŝů ĐůŝŵĂ ğ Ɖŝƶ ŵŝƚĞ ŽƌĂ ĐŚĞ Ă ůƵŐůŝŽͿ͕ ğ ĂŶĐŚĞ ŝů ŵĞƐĞ ĚĞů ƌŝĞŶƚƌŽ ƉĞƌ ĞĐĐĞůůĞŶnjĂ Ğ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌŝĐŽŵŝĐŝĂƌĞ͗ ŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ƚŽƌŶĂŶŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ͕ Ɛŝ ƌŝĂŶŝŵĂŶŽ ŝ ďĂŶĐŚŝ Ěŝ ƐĐƵŽůĂ͕ Ɛŝ ƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĞ Ăƫǀŝƚă ƐƉŽƌƟǀĞ ĞĚ ŝ Ɖŝƶ ƐǀĂƌŝĂƟ ŝŵƉĞŐŶŝ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ƌĂŐĂnjnjŝ͘ ^ŽŶŽ ƌŝƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ĂŶƐŝĞ ĚĞůůĞ ŵĂŵŵĞ ĞĚ ŝ ůĂŵĞŶƟ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƟ͕ ŵĂ ŶŝĞŶƚĞ Ěŝ ƚƵƩŽ Đŝž ĂǀƌĞďďĞ ƐŝŐŶŝĮͲ ĐĂƚŽ ƐĞ ŶŽŶ ŝŵƉĂƌĂƐƐŝŵŽ ĂĚ ĂĸĚĂƌĞ Ă ŝŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ĐŽƌƌĞƌĞ ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͕ Őůŝ ĂīĂŶŶŝ ĚĞŝ ŵĞƐŝ ĨƵƚƵƌŝ͘ ^ĞƩĞŵďƌĞ͕ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞƩĞŵďƌĞ͕ ğ ŝů ƚĞŵƉŽ ŐŝƵƐƚŽ ƉĞƌ ƐĐƌŽůůĂƌĐŝ Ěŝ ĚŽƐƐŽ ĨĂůƐĞ ƉĂƵƌĞ͕ ƉŝŐƌŝnjŝĞ ĚĂ ŽŵͲ ďƌĞůůŽŶĞ Ğ ĂŶƐŝĞ ĚĂ ƉƌĞƐƚĂnjŝŽŶĞ͘ ŶĐŚĞ ůĂ ŚŝĞƐĂ͕ ĚĂů ĐĂŶƚŽ ƐƵŽ͕ ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ŽīƌĞ ƚĂŶƟ ŵŽƟǀŝ ƉĞƌ ƌŝƉĂƌƟƌĞ ĐŽŶ ĮĚƵĐŝĂ Ğ ƐƉĞƌĂŶnjĂ͗ ŝů ŵĞƐĞ ĚĞů ĐƌĞĂƚŽ Ğ ƉŽŝ ƋƵĞůůŽ ŵŝƐͲ ƐŝŽŶĂƌŝŽ͕ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ Ěŝ ƚƵƫ ŝ ĐĂŵŵŝŶŝ ƉĂƐƚŽƌĂůŝ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐŽŶŽ ĚĂůůĂ ŐƌĂŶĚĞ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ ĮŶŽ ĂůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă Ɖŝƶ ƉŝĐĐŽůĞ͘ ŶĐŚĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ğ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐĂŵŵŝŶŽ ƉĞƌ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĂŶŶŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĂ ǀŝǀĞƌĞ ŝŶƐŝĞŵĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ Ğ ŶĞůůĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ŵŝƐͲ ƐŝŽŶĂƌŝĂ͘

'ůŝ ĂƐƐŽĐŝĂƟ ͞ŝƐĐƌŝƫ͟ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƉĞƌ ƉŽƐƚĂ ŶĞŝ ŐŝŽƌŶŝ ƉĂƐƐĂƟ ůĂ ůĞƩĞƌĂ Ěŝ ŝŶŝnjŝŽ Ăƫǀŝƚă ĐŽŶ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƟ ŝŶ ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ͘ dƵƫ ǀŽŝ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƋƵĞƐƚŽ ŶŽƐƚƌŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘ >͛ĂŶŶŽ ƐŽĐŝĂůĞ ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ ƐĂƌă͕ ĐŽŵĞ ƐĞŵƉƌĞ͕ ŝŶƚĞŶƐŽ Ěŝ ŵŽŵĞŶƟ ĨŽƌƟ͘ ^ŝ ƉĂƌƚĞ Őŝă ĚĂů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ŵĞƐĞ Ěŝ KƩŽďƌĞ͕ ŵĞƐĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶnjĂ ƐƉĞĐŝĂůĞ͗ ƉĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ ů͛ŚĂ ŝŶĨĂƫ ŝŶĚĞƩŽ ĐŽŵĞ ͞ŵĞƐĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͟ ĚŽǀĞ ŽŐŶŝ ďĂƩĞnjnjĂƚŽ ğ ĐŚŝĂŵĂƚŽ Ă ĞƐƐĞƌĞ ĂƫǀŽ͊ DŽůƟ ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĂŶĐŚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĚŝŽĐĞƐĂŶŽ͘ ŽŶ ůĂƵĚŝŽ͕ ŶŽƐƚƌŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͕ Đŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ŶƵŵĞƌŽ ƵŶĂ ůƵŶŐĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ͞DĞƐĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ͟ ĐŚĞ͕ ĚĂƚĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶnjĂ͕ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ŶĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ĐĞŶƚƌĂůŝ͘ >͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϬ͕ ƉŽŝ͕ ƐĂƌă ƵŶ ĂŶŶŽ ĚĂ ǀŝǀĞƌĞ ŝŶƚĞŶƐĂͲ ŵĞŶƚĞ ƉŽŝĐŚĠ ƌŝĐŽƌƌŽŶŽ ŝ ϲϬ ĂŶŶŝ Ěŝ ĞƐŝƐƚĞŶnjĂ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĨĞƐƚĞŐŐŝĂƟ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͘ ϲϬ ĂŶŶŝ Ěŝ ŵŝƌĂĐŽůŝ ŶĞů ǀĞƌŽ ƐĞŶƐŽ ĚĞůůĂ ƉĂƌŽůĂ͗ ƋƵĂŶƟ ƉƌŽŐĞƫ ƌĞĂůŝnjnjĂƟ Ğ ƋƵĂŶƟ ĂŝƵƟ ĞůĂƌŐŝƟ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞŝ Ɖŝƶ ŝŶĚŝŐĞŶƟ Ğ ďŝƐŽŐŶŽƐŝ͘​͘​͘ YƵĂůĞ ŵŽĚŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ěŝ ƉƌĞƉĂƌĂƌĐŝ Ă ƋƵĞƐƚŽ ĂǀǀĞͲ ŶŝŵĞŶƚŽ ƐĞ ŶŽŶ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŝŶĐŽŶƚƌĂƌĐŝ͕ ĐŽŶŽƐĐĞƌĐŝ ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ Ɖŝƶ͕ ƐŽƐƚĞŶĞƌĐŝ ƐƉŝƌŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ far conoscere ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ Ɖŝƶ ŝů ĚŽŶŽ ƉƌĞnjŝŽƐŽ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ Ğ ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŶĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶnjĂ ĚĞů ŵŽŶĚŽ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ĐŚĞ ƚĂŶƚŽ ƐƚĂ Ă ĐƵŽƌĞ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐƐŽͲ ĐŝĂnjŝŽŶĞ͍ ĐĐŽ ĚƵŶƋƵĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶnjĂ Ěŝ ŝŶĐŽŶƚƌĂƌĐŝ ŽŐŶŝ ŵĞƐĞ͗ ůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ Đŝ ĂŝƵƚĂ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŶĞůůĂ ĨĞĚĞ͕ ŶĞů ƐĞŶƟƌĐŝ ĨƌĂƚĞůůŝ ĨƌĂ ŶŽŝ Ğ ŶĞů ƐĞŶƟƌĞ ǀŝĐŝŶŽ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŝŶ ƚĞƌƌĞ ůŽŶƚĂŶĞ͘ >Ă ůŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶnjĂ Ăŝ ŶŽƐƚƌŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ ƉĞƌŵĞƩĞ Ă ŶŽŝ ƚƵƫ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ůĂ ůŽƌŽ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶnjĂ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂŶŽ ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͘ >Ă ůŽƌŽ ĞƐƉĞƌŝĞŶnjĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ǀŝƐƐƵƚĂ ŶĞŝ ĐŝŶƋƵĞ ĐŽŶƟŶĞŶƟ Đŝ ĂƌƌŝĐĐŚŝƐĐĞ͕ Đŝ ĂŝƵƚĂ ĂĚ ĂůůĂƌŐĂƌĞ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ŽƌŝnjnjŽŶƟ Ğ Đŝ ŝŵƉĞĚŝƐĐĞ Ěŝ ĐŚŝƵͲ ĚĞƌĐŝ ŝŶ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ͘ sŝ ŝŶǀŝƚŽ ƋƵŝŶĚŝ Ă ƚĞŶĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ƐŽƩ͛ŽĐͲ ĐŚŝŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ŵĂƌŝĂŶŽͲŵŝƐƐŝŽͲ ŶĂƌŝŽ Ğ Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăŝ ǀĂƌŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĐŽŶ ĂƐƐŝĚƵŝƚă Ğ ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ƐůĂŶĐŝŽ͘ ^ƉĞƌŽ Ěŝ ƉŽƚĞƌǀŝ ĂŶŶŽǀĞƌĂƌĞ ŶƵŵĞƌŽƐŝ Ăŝ ŶŽƐƚƌŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ğ͕ ŝŶ ĂƩĞƐĂ Ěŝ ƌŝƚƌŽǀĂƌĐŝ Ăů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ǀŝ ƐĂůƵƚŽ ĨƌĂƚĞƌͲ ŶĂŵĞŶƚĞ Ğ ǀŝ ĂƵŐƵƌŽ ƵŶ ďƵŽŶ ĐĂŵŵŝŶŽ͘ “O Maria, concepita senza peccato, prega per noi!” DŝĐŚĞůĞ &ĂƵů͕ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ϯ


Progetti per le missioni...

c Å<A Å < < Å < < < Å Fratel Giovanni Grazian, ŽŵďŽŶŝĂŶŽ͕ Đŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ ƌŝǀŽůƚŽ Ă ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ƐƵŽŝ Ğdž ĂůůŝĞǀŝ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂƌĂƉŝƌĂ ;DŽnjĂŵďŝĐŽͿ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ĐƌĞĂƌĞ ŶƵŽǀŝ ƉŽƐƟ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͘ ƋƵĞƐƚŽ ƐĐŽƉŽ͕ ƵŶĚŝĐŝ ĂŶŶŝ Žƌ ƐŽŶŽ ĐƌĞž ů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ͞ ŽƐĐĂŵ͟ Ğ ƌĞĂůŝnjnjž Ă EĂŵƉƵůĂ ƵŶ͛ŽĸĐŝŶĂ Ěŝ ĂƵƚŽ ƌĞƫĮĐŚĞ͕ ƚŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ğ ĐĂƌƉĞŶƚĞƌŝĂ ŵĞƚĂůůŝĐĂ͕ ƵŶĂ ƌĞĂůƚă ĐŚĞ Ɛŝ ğ ĂīĞƌŵĂƚĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ KƌĂ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ƵŶĂ ĮůŝĂůĞ Ă ƵĂŵďĂ͘ Ăƌŝ ĂŵŝĐŝ͕ ĐŽŶ ŵŽůƚĂ ĮĚƵĐŝĂ ǀŝ ƉƌĞƐĞŶƚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ĐŚĞ ŵŝ ƐƚĂ ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ĐƵŽƌĞ ƉĞƌĐŚĠ Ɛŝ ƌŝǀŽůŐĞ Ă ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ŵŝĞŝ Ğdž ĂůůŝĞǀŝ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƉƌŽĨĞƐͲ ƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂƌĂƉŝƌĂ ;DŽnjĂŵďŝĐŽͿ͕ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ĚĞƐŝĚĞƌŽ ĐƌĞĂƌĞ ĚĞŝ ƉŽƐƟ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͘ ƋƵĞƐƚŽ ƐĐŽƉŽ͕ ƵŶĚŝĐŝ ĂŶŶŝ Žƌ ƐŽŶŽ ĨƵ ĐƌĞĂƚĂ ů͛ ͞ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽͲ ŶĞ ŽƐĐĂŵ͕͟ ƵŶ͛ŽĸĐŝŶĂ Ěŝ ĂƵƚŽ ƌĞƫĮĐŚĞ͕ ƚŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ğ ĐĂƌƉĞŶƚĞƌŝĂ ŵĞƚĂůůŝĐĂ͕ ƵŶĂ ƌĞĂůƚă ĐŚĞ ŝŶ ƵŶĚŝĐŝ ĂŶŶŝ Ěŝ Ăƫǀŝƚă Ɛŝ ğ ĂīĞƌŵĂƚĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞĚ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ğ Ɖŝƶ ĂĸĚĂďŝůĞ ŽĸĐŝŶĂ ŵĞƚĂůůŽ ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ ĚĞůůĂ ĐŝƩă Ěŝ EĂŵƉƵůĂ͕ ĐĂƉŽůƵŽͲ ŐŽ Ěŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ /Ŷ ĞƐƐĂ ůĂǀŽƌĂŶŽ ǀĞŶƟƐĞŝ ŽƉĞƌĂŝ͘ Ăůů͛ƵƟůĞ ƌŝĐĂǀĂŶŽ Őůŝ ƐƟƉĞŶĚŝ Ğ ĂŝƵƚĂŶŽ ĚŝĞĐŝ ƐƚƵĚĞŶƟ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ ĐŽŶ ĂůƚƌĞƩĂŶƚĞ ďŽƌƐĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͘ YƵĞƐƚ͛ƵůƟŵŽ ĂƐƉĞƩŽ ĐŚĞ ŚŽ ǀŽůƵƚŽ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ Ɛŝ ƉƌĞĮŐŐĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝnjnjĂƌĞ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƟ ĚĞůůĂ ͞ ŽƐĐĂŵ͟ Ăůů͛ĂůƚƌƵŝƐŵŽ͕ ĂƐƉĞƩŽ ŶŽŶ ƚƌĂƐĐƵƌĂͲ ďŝůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĂĨƌŝĐĂŶĂ ƌŝǀŽůƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐůĂŶ͘ WĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ŝŶĐŝƐŝǀĂ ů͛ŝŶŝnjŝĂƟͲ ǀĂ ŝŶƐĞƌŝŵŵŽ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ƵŶŽ ƐůŽŐĂŶ ĐŚĞ ĚŝĐĞ͗ ĚĂůůĂ ŐĞŶĞƌŽƐŝƚă ĂůƚƌƵŝ ĂǀĞƚĞ ƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ ĚĂů ĨƌƵƩŽ ĚĞů vostro lavoro donate qualcosa a chi ha bisogno. KůƚƌĞ ĂůůĞ ŵŽƟǀĂnjŝŽŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ Ɛŝ ǀŽůůĞ ĂŶĐŚĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ĐŚĞ ĚĂŶĚŽ ĮĚƵĐŝĂ Ğ ƋƵĂůĐŚĞ ĂŝƵƚŽ Ă ƉĞƌƐŽŶĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚĞ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ͕ ŽīƌĞŶĚŽ ƵŶ ƉŽƐƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ɛŝ ŽƩĞŶŐŽŶŽ ďƵŽŶŝ ƌŝƐƵůƚĂƟ͕ Ğ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ă ƌĂĚŝĐĂƌĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ϰ

ZŝƐƵůƚĂƟ ƋƵĞƐƟ Őŝă ďĞŶ ǀŝƐŝďŝůŝ ŶĞůů͛͟ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ŽƐĐĂŵ͟ Ěŝ EĂŵƉƵůĂ Ğ ĐŚĞ ǀŽƌƌĞŵŵŽ ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ĮůŝĂůĞ͕ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƵĂŵďĂ͘ YƵĞƐƚŽ ŶƵŽǀŽ ƉƌŽŐĞƩŽ Ɛŝ ƉƌĞĮŐŐĞ Ěŝ ĂƩƵĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͗ ͞EŽŶ ĂĐĐƵŵƵůĂƌĞ ƵƟůŝ͕ ŵĂ ƵƟůŝnjnjĂƌůŝ ƉĞƌ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ĮůŝĂůŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽīƌŝƌĞ ŶƵŽǀŝ ƉŽƐƟ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͟ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĐŽƐŞ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ >Ă ͞ ŽƐĐĂŵ͕͟ ĐŽŶ ŝ ƐƵŽŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƌă ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞ ĚĞůůĂ ĮůŝĂůĞ Ěŝ ƵĂŵďĂ͕ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉŽŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ͕ ĐĂŵŵŝŶŽ ĨĂĐĞŶĚŽ͕ ĐŽŶ Őůŝ ƵƟůŝ ĚĞůůĂ ĮůŝĂůĞ͘ EĞůůĂ ĐŝƩĂĚŝŶĂ Ěŝ ƵĂŵďĂ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ĐŽŵƵŶŝ Ăƫǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ƋƵĂůĐŚĞ ƉŝĐĐŽůĂ ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ĚĂ ƵŶĂ ĚĞĐŝŶĂ Ě͛ĂŶŶŝ ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĂŐƌĂƌŝĂ ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĂƩŽůŝĐĂ ĚĞů DŽnjĂŵďŝĐŽ͘ YƵĞƐƚĂ ƌĞĂůƚă ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŐĂƌĂŶnjŝĂ ŝŶ Ɖŝƶ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ůŽĐĂůĞ͕ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶnjĂ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƉƌŽƐƉĞƫǀĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͘ WĞƌ ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽŐĞƩŽ ǀŝ ĐŚŝĞĚŝĂŵŽ ƵŶ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ ĂůĐƵŶĞ ĂƩƌĞnjnjĂƚƵƌĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ĐŽƐƟ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƐĂƚĞ͕ ŵĂ ŐĂƌĂŶƟƚĞ Ğ ŝŶ ďƵŽŶĞ ĐŽŶĚŝnjŝŽŶŝ͘ ŝž ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ĐŽƐƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ğ ŶŽƚĞǀŽůĞ͗ ĐŝƌĐĂ ϰϰ͛ϬϬϬ ĨƌĂŶĐŚŝ͘ ^ŝĂŵŽ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽͲ ůŝ ĐŚĞ ğ ƉĂƌĞĐĐŚŝŽ͕ ŵĂ ƐĞ Đŝž ƐƵƉĞƌĂ ůĞ ǀŽƐƚƌĞ ƉŽƐͲ Ɛŝďŝůŝƚă͕ ǀŝ ƐĂƌĞŵŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŵŽůƚŽ ŐƌĂƟ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ĚŽŶĞƌĞƚĞ ƐŽůŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͙ EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĂƌă ŵŝĂ ƉƌĞŵƵƌĂ ĚĂƌĞ ƵŶ ĚĞƩĂŐůŝĂƚŽ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ Ğ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ă ĨŽƌŶŝƌǀŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ĐŚĞ ǀŝ ŽĐĐŽƌƌĞƐƐĞ͘ ^ŽŶŽ ĮĚƵĐŝŽƐŽ ĐŚĞ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ďĞŶĞŵĞƌŝƚĂ ƐƐŽĐŝĂͲ njŝŽŶĞ Đŝ ƐŽƐƚĞƌƌă ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƉƵž͕ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽͲ ŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ďĞů ƉƌŽŐĞƩŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ůŽĐĂůĞ͘ /ů ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌĞĂůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĚŝƉĞŶĚĞ ĚĂů ǀŽƐƚƌŽ ĮŶĂŶͲ njŝĂŵĞŶƚŽ͕ Ğ ĚĂůůĂ ƌĂƉŝĚŝƚă ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ůĞ ĚŝƩĞ Đŝ ĨŽƌŶŝƌĂŶŶŽ ůĞ ĂƩƌĞnjnjĂƚƵƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽƐƚƌĂ ŝŶƚĞŶnjŝŽŶĞ ŝŶŝnjŝĂƌĞ ů͛Ăƫǀŝƚă ƉƌŽĚƵƫǀĂ ǀĞƌƐŽ ĮŶĞ ϮϬϭϵ Ž ŝŶŝnjŝŽ ϮϬϮϬ͘ 'ƌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ Ğ ĮĚƵĐŝŽƐŽ ŶĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ǀŝ ƐĂůƵƚŽ ĐŽƌĚŝĂůŵĞŶƚĞ͘ fratel Giovanni Grazian


Progetti per le missioni...

Una casa per le ragazze della scuola >Ğ ^ƵŽƌĞ ĚĞů ƵŽŶ WĂƐƚŽƌĞ͕ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ Ă >ƵƐĂŬĂ ; ĂŵďŝĂͿ Ğ ĚĂ ŶŽŝ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ƉĂĚƌĞ ŶƌŝĐŽ ŽůůĞŽŶŝ͕ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ŽŵďŽŶŝĂŶŽ͕ Đŝ ĐŚŝĞĚŽŶŽ ƵŶ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƐĂ ƉĞƌ ůĞ ƌĂŐĂnjnjĞ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂ ůŽŶƚĂŶŽ ƉĞƌ ƐĞŐƵŝƌĞ ŝ ĐŽƌƐŝ ĂůůĂ ƐĐƵŽůĂ DĞũŽĐĂŵĂ͊ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ŵŝĐŝ͕ Ă ŶŽŵĞ ĚĞůůĂ ^ĐƵŽůĂ D͘ :͘ DĂnjŽŵďǁĞ ǀŝ ƐĐƌŝǀŽ ƉĞƌ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌǀŝ ůĂ ƌŝĐĞǀƵƚĂ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĚŽŶĂnjŝŽŶĞ͕ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĐŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ ŽŵďŽŶŝĂŶŝ͘ >Ă ǀŽƐƚƌĂ ŽīĞƌƚĂ Đŝ ŚĂ ĐŽůƚŽ ŝŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ŶĞĐĞƐƐŝͲ ƚă ĂƐƐĂŝ ĐƌŝƟĐŽ Ğ ƐŝĂŵŽ ůŝĞƚĞ Ěŝ ƐĐƌŝǀĞƌǀŝ ĐŚĞ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ŐĞƐƚŽ Đŝ ŚĂ ƚŽůƚŽ ĚĂ ƵŶ ĚŝƐĂŐŝŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽĐŽ ĐŽŶƚŽ͘ sĞ ŶĞ ƐŝĂŵŽ ŐƌĂƚĞ Ğ ĐŚĞ ŝŽ ǀŝ ďĞŶĞĚŝĐĂ͘ /ů ĚĞŶĂƌŽ Đŝ ƐĞƌǀĞ ƉĞƌ ƌŝŵďŽƌƐĂƌĞ ŝů ĚĞďŝƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚͲ ƚŽ ĐŽŶ ů͛/ƐƟƚƵƚŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŶĂ DĂƌLJ ƉĞƌ ƵůƟŵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ Ğ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝů ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞnjnjĂ͘ ǀĞǀĂŵŽ ƉŝĂŶŝĮĐĂƚŽ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐĂƌĞ ŝů ƉŝĐĐŽůŽ ƉƌĞƐƟƚŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝ ƉƌŽǀĞŶƟ ĚĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚĞŝ ƉŽůůŝ ĚĂ ŶŽŝ ĂůůĞǀĂƟ͕ ŵĂ ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ Đŝ ŚĂŶŶŽ ƌƵďĂƚŽ ůĞ ŐĂůůŝŶĞ Ğ Đŝž ŚĂ ŝŵƉĞĚŝƚŽ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ͘ >Ă ǀŽƐƚƌĂ ĚŽŶĂͲ njŝŽŶĞ ƐĞƌǀŝƌă ƉƌŽƉƌŝŽ Ă ƐĂůĚĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ĚĞďŝƚŽ͘ ŽŶ Ϯ͛ϱϬϬ ĨƌĂŶĐŚŝ ĐŝƌĐĂ͕ Ɛŝ ŽƩĞŶŐŽŶŽ ϮϮ͛ϬϬϬ ; <Ϳ <ǁĂĐŚĂ njĂŵďŝĂŶŝ͖ ϮϬ͛ϬϬϬ ĂŶĚƌĂŶŶŽ Ă ƐĂůĚĂƌĞ ŝů ĚĞďŝƚŽ ǀĞƌƐŽ ů͛/ƐƟƚƵƚŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŶĂ DĂƌLJ Ğ ŝ ƌŝŵĂͲ ŶĞŶƟ Ϯ͛ϬϬϬ ƐĞƌǀŝƌĂŶŶŽ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞnjnjĂ͘ / ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ůĂďŽƌĂƚŽͲ ƌŝŽ ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ŝů ƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ƌŝƉĂƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĂŶĐŚŝ͕ ĚĞŐůŝ ƐĐĂīĂůŝ͕ ĚĞŝ ĨŽƌŶĞůůŝ Ă ŐĂƐ Ěŝ ŵĂƌĐĂ ƵŶƐĞŶ͕ ĚĞŝ ůĂǀĞůůŝ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ŝů ƟŶƚĞŐͲ ŐŝŽ ĚĞůůĞ ƉĂƌĞƟ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƫĞŶĞ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞnjnjĂ ĚŽďďŝĂŵŽ ĨĂƌ ƌŝƉĂƌĂƌĞ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŝůůƵŵŝŶĂnjŝŽŶĞ Ğ ƐŽƐƟƚƵŝƌĞ ŝ ůƵĐĐŚĞƫ ĚŝƐƚƌƵƫ͘ /ŶŽůƚƌĞ ƉĞŶƐŝĂŵŽ Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ăů ƐĞƌǀŝnjŝŽ ĞƐƚĞƌŶŽ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶnjĂ͘ >Ğ ĨŽƚŽ ĂůůĞŐĂƚĞ ĂƩĞƐƚĂŶŽ ŝů ƟƉŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽ͘

ŽďďŝĂŵŽ ƉĞƌž ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ ĐŚĞ Đŝ ĂŝƵƟ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞƌŝǀĂŶƟ ĚĂůůĂ ƐĐƵŽůĂ͘ >Ă ǀĞŶĚŝƚĂ ĚĞŝ ƉŽůůŝ ƐĞƌǀŝǀĂ ĂŶĐŚĞ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƐĐŽƉŽ͘ /ů ƉƌŽŐĞƩŽ ĐŚĞ Đŝ ƐƚĂ Ă ĐƵŽƌĞ ğ Ěŝ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ŝŶŝnjŝĂƚĂ ĚĂů ĨŽŶĚĂƚŽƌĞ͕ ŝů ĐĂƌͲ ĚŝŶĂůĞ DĞĚĂƌĚŽ :ŽƐĞƉŚ DĂnjŽŵďǁĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ŵŽƌƚĞ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŶĞů ϮϬϭϯ͘

sŽƌƌĞŵŵŽ ƵƟůŝnjnjĂƌůĂ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĂ ŵĞŶƐĂ Ğ ĚĞůů͛ĂůͲ ůŽŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ƌĂŐĂnjnjĞ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂ ůŽŶƚĂŶŽ ƉĞƌ ƐĞŐƵŝƌĞ ŝ ĐŽƌƐŝ ĂůůĂ ƐĐƵŽůĂ DĞũŽĐĂŵĂ͘ >Ğ ĐĂŵĞƌĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚĂƚĞ ŝŶ ůŽĐĂnjŝŽŶĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ƐĐŽůĂͲ ƐƟĐŽ͘ / ƉƌŽǀĞŶƟ ƐĞƌǀŝƌĂŶŶŽ ƉĞƌ ƉĂŐĂƌĞ Őůŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶͲ Ɵ Ğ ƉĞƌ ĐŽƉƌŝƌĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ Ě͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ƐĐŽůĂƐƟĐŽ Ğ ůĞ ƌĞƩĞ ĚĞŐůŝ ĂůůŝĞǀŝ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂ ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉŽǀĞƌĞ͘ WŽƌƚĂƌĞ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Đŝ ĐŽƐƚĞƌă ϭϮ͛ϬϬϬ ĨƌĂŶĐŚŝ circa. ĞƐŝĚĞƌŝĂŵŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐĂƉĞƌĞ ƐĞ ƐŝĞƚĞ ĚŝƐƉŽƐƟ ĂĚ ĂŝƵƚĂƌĐŝ Ă ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽŐĞƩŽ͘ ƉƉƌĞnjnjŝĂŵŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŚĞ ƐŝĂƚĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽīƌŝƌĞ͘ ŽƌĚŝĂůŝ ƐĂůƵƟ͘ ƐƵŽƌ ^ƚĞůůĂ /ƌĞĞŶ DǁĂŶnjĂ

ϱ


Progetti per le missioni...

Un aiuto per le persone affette da HIV >Ğ ^ƵŽƌĞ ŽŵďŽŶŝĂŶĞ Ěŝ >ƵƐĂŬĂ ; ĂŵďŝĂͿ ƐŽŶŽ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ ŝŶ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ ĐŚĞ ǀƵŽůĞ ĂŝƵƚĂƌĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĂīĞƩĞ ĚĂ ,/s Ğ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ĐŝďŽ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ŵĂůĂƫĂ͘ /ů ƉƌŽŐĞƩŽ ƐĞŐƵŝƌĞďďĞ ϮϬϬ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŝĞƌŽƉŽƐŝƟǀĞ ĂƐƐŝƐƚĞŶĚŽůĞ ŽŐŶŝ ŵĞƐĞ ĐŽŶ ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ďĂƌĂƩŽůŽ Ěŝ ŵŽƌŝŶŐĂ͘ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ŵŝĐŝ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƐƵŽƌ 'ŝƵůŝĂŶĂ DĂƌŝŶŝ͕ ƐƵŽƌĂ ŽŵďŽŶŝĂͲ ŶĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ƉƌŽŐĞƩŽ ͞ ĞƌĐŚŝŽ Ěŝ ǀŝƚĂ͟ ĚĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ ǀŝ ŝŶǀŝĂŵŽ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ Ğ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘ /ů ƉƌŽŐĞƩŽ ͞ ĞƌĐŚŝŽ Ěŝ ǀŝƚĂ͟ ǀƵŽůĞ ĂŝƵƚĂƌĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĂīĞƩĞ ĚĂ ,/s Ğ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ĐŝďŽ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͘

ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ĐƌĞĂƌĞ ŶĞůůĂ ŐĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽƐĐŝĞŶͲ njĂ ĚĞůůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞů ĐƌĞĂƚŽ͘

/ů ƉƌŽŐĞƩŽ ͞ ĞƌĐŚŝŽ Ěŝ ǀŝƚĂ͟ Ɛŝ ƌĞĂůŝnjnjĂ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ĞŶƚƌŽ DŽƚŚĞƌ ĂƌƚŚ ĐŽŶ ŝ ĐŽŶƚĂĚŝŶŝ ĂĸůŝĂͲ Ɵ Ăů ƉƌŽŐĞƩŽ͘ ^ŝ ůĂǀŽƌĂ ŝŶ ĐŽŶŐŝƵŶnjŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ƐĞŝ ĐůŝŶŝĐŚĞ ƐƉĂƌƐĞ ŶĞůůĂ njŽŶĂ͗ <ĂĂŶĚĞ͕ DĂƟǁĞ͕ DǁĞĞŬĞ͕ ^ŝǁĂ͕ >ĞǁĂŶŝŬĂ ,ŽƐƉŝƚĂů Ğ DĂǁĂǁĂ͕ ůĞ ƋƵĂůŝ ĂƐƐŝƐƚŽŶŽ ŝ ƉĂnjŝĞŶƟ ĐŽŶ ůĞ ŵĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶƟƌĞƚƌŽͲ ǀŝƌĂůŝ͘ /ů ƉƌŽŐĞƩŽ ͞ ĞƌĐŚŝŽ Ěŝ ǀŝƚĂ͟ ǀƵŽůĞ ƐĞŐƵŝƌĞ ϮϬϬ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŝĞƌŽƉŽƐŝƟǀĞ ƚƌĂ ůĞ ƋƵĂůŝ ĚŽŶŶĞ Ğ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂŶĚŽ ůŽƌŽ ŽŐŶŝ ŵĞƐĞ ƉĞƌ ƵŶ ĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌŽ ƵŶ ďĂƌĂƚͲ ƚŽůŽ Ěŝ ŵŽƌŝŶŐĂ ĐŚĞ ĨĂ ĚĂ ĐŝďŽ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ĂůůĂ ůŽƌŽ ƉŽǀĞƌĂ ĚŝĞƚĂ͘ ZŝĐĞǀĞƌĂŶŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƵŶ ĂůďĞƌŽ Ěŝ ŵŽƌŝŶŐĂ ĚĂ ƉŝĂŶƚĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƵƚŽƐƵĸͲ ĐŝĞŶƟ ŝŶ ĨƵƚƵƌŽ Ğ ƉŽƚĞƌ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ ůŽƌŽ ƐƚĞƐƐŝ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĞƚĂ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ŵŽƌŝŶŐĂ͘

/ů ƉƌŽŐĞƩŽ Ɛŝ ƌĞĂůŝnjnjĂ Ă DŽŶŐƵ͕ ŶĞůůĂ njŽŶĂ ƌƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ŽǀĞƐƚ ĚĞůůŽ ĂŵďŝĂ͘ dƵƩĂ ůĂ njŽŶĂ ğ ƐĂďďŝŽƐĂ Ğ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƐĐĂƌƐĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝŽŐŐĞ͘ >͛Ăƫǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂnjŝŽŶĞ ĚŝƉĞŶĚĞ ŝŶ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĂůůĂ ƉĞƐĐĂ ĂƌƟŐŝĂŶĂůĞ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĞƌďĂ ĞůĞĨĂŶƚĞ ƉĞƌ ĨĂƌĞ ƚĂƉƉĞƟŶŝ Ğ ƐŝĞƉŝ͕ ĐŽůƟǀĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐŽ͕ ĐĂƐƐĂǀĂ Ğ ƉƌŽĚƵnjŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƌďŽŶĞ͘

>͛ŽďŝĞƫǀŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ ğ ĨĂƌ ƐŞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĞ ϮϬϬ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŝĞƌŽƉŽƐŝƟǀĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ƐƚĂƌĞ ŵĞŐůŝŽ ĐŽŶ ů͛ĂŝƵƚŽ Ěŝ ƵŶ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŝďŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŵŽƌŝŶŐĂ͘ ŽŶ ƋƵĞƐƚŽ ĂŝƵƚŽ ŶĞ ǀĞƌƌĞďďĞƌŽ ďĞŶĞͲ ĮĐĂƚĞ ϭϬϬ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĚĞůůĂ njŽŶĂ ƌƵƌĂůĞ Ěŝ <ĂĂŶĚĞ͕ DŽŶŐƵ͘ >͛ĂůƚƌŽ ŽďŝĞƫǀŽ ğ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ğ ĨĂƌĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ ĮŶĂůĞ ƉĞƌ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ĂĐĐƵƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůůĂ ŵŽƌŝŶŐĂ ŽůĞŝĨĞƌĂ͘ WĞƌ ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽŐĞƩŽ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŽĐĐŽƌͲ ƌŽŶŽ ϳ͛ϮϬϬ ĨƌĂŶĐŚŝ Ğ͙ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ĂŝƵƚŽ͊ ŚŝƐƐă ƐĞ ƉŽƚĞƚĞ ĂŶĐŽƌĂ ĚĂƌĐŝ ƵŶĂ ŵĂŶŽ͊ 'ƌĂnjŝĞ ĮŶ ĚĂ ŽƌĂ ƉĞƌ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘ DĞƫĂŵŽ ƚƵƩŽ ŶĞůůĞ ŵĂŶŝ Ěŝ DĂƌŝĂ͕ ŶŽƐƚƌĂ ĐĂƌŝƐƐŝͲ ŵĂ DĂĚƌĞ͘ hŶ ĂďďƌĂĐĐŝŽ Ă ƚƵƫ͘

ϲ

Ăů ϮϬϬϱ ůĞ ^ƵŽƌĞ DŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞ ŽŵďŽŶŝĂŶĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƟ ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŚĞ ǀŽŐůŝŽŶŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚĂĚŝŶŝ͕ ĚŽŶŶĞ Ğ ďĂŵďŝŶŝ Ğ

ƐƵŽƌ &ůŽƌ ĚĞ DĂƌŝĂ ĞĐĞůŝƐ ƵƌŐƵĞƚĞ Ğ ƐƵŽƌ WĂŽůĂ 'ůŝƌĂ


Preghiamo e meditiamo insieme...

Preghiamo gli uni per gli altri

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo ƌŝƐŽƌƚŽ ĚĂŝ ŵŽƌƟ ĂĸĚž Ăŝ ^ƵŽŝ ĚŝƐĐĞƉŽůŝ ŝů ŵĂŶĚĂƚŽ Ěŝ ͞ĂŶĚĂƌĞ Ğ ĨĂƌĞ ĚŝƐĐĞƉŽůŝ ƚƵƫ ŝ ƉŽƉŽůŝ͖͟ dƵ Đŝ ƌŝĐŽƌĚŝ ĐŚĞ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ďĂƩĞƐŝŵŽ ƐŝĂŵŽ ƌĞƐŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉŝ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ͘ WĞƌ ŝ ĚŽŶŝ ĚĞů dƵŽ ^ĂŶƚŽ ^ƉŝƌŝƚŽ͕ ĐŽŶĐĞĚŝ Ă ŶŽŝ ůĂ ŐƌĂnjŝĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝ ĚĞů sĂŶŐĞůŽ͕ ĐŽƌĂŐŐŝŽƐŝ Ğ njĞůĂŶƟ͕ ĂĸŶĐŚĠ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂĸĚĂƚĂ ĂůůĂ ŚŝĞƐĂ͕ ĂŶĐŽƌĂ ůŽŶƚĂŶĂ ĚĂůů͛ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝnjnjĂƚĂ͕ ƉŽƐƐĂ ƚƌŽǀĂƌĞ ŶƵŽǀĞ Ğ ĞĸĐĂĐŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉŽƌƟŶŽ ǀŝƚĂ Ğ ůƵĐĞ Ăů ŵŽŶĚŽ͘ ŝƵƚĂĐŝ Ă ĨĂƌ ƐŞ ĐŚĞ ƚƵƫ ŝ ƉŽƉŽůŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ŝŶĐŽŶƚƌĂƌƐŝ ĐŽŶ ů͛ĂŵŽƌĞ ƐĂůǀŝĮĐŽ Ğ ůĂ ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ͕ >Ƶŝ ĐŚĞ ğ ŝŽ͕ Ğ ǀŝǀĞ Ğ ƌĞŐŶĂ ĐŽŶ dĞ͕ ŶĞůů͛ƵŶŝƚă ĚĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ͕ ƉĞƌ ƚƵƫ ŝ ƐĞĐŽůŝ ĚĞŝ ƐĞĐŽůŝ͘ ŵĞŶ͘ ƉĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ

ϳ


Pensiero dell’Assistente...

Papa Francesco: battezzati e inviati! Ăƌŝ ĂŵŝĐŝ͕ WĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ ŚĂ ŝŶĚĞƩŽ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ŽƩŽďƌĞ ƵŶ ŵĞƐĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ůŽ ƐůĂŶĐŝŽ ƉĞƌ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂĚ ŐĞŶƚĞƐ͘ /ů ƚĞŵĂ ĚĂ ůƵŝ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ğ ͨ ĂƚƚĞnjnjĂƟ Ğ ŝŶǀŝĂƟ͕ ůĂ ŚŝĞƐĂ Ěŝ ƌŝƐƚŽ ŝŶ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽͩ͘ YƵĞƐƚŽ ƚĞŵƉŽ ƐĂƌă ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ŶŽŶ ƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ƌŝǀĞĚĞƌĞ ŝů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ŵĂ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ƉĞƌ ŐƵĂƌĚĂƌĞ Ăůů͛ĞƐƐĞŶnjŝĂůĞ Ğ ƌŝƉĂƌƟƌĞ ĐŽŶ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƐůĂŶĐŝŽ ƉĞƌ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ůĞ ƐĮĚĞ ĐŚĞ ůĂ ƌĞĂůƚă Ěŝ ŽŐŐŝ ƉŽŶĞ Ă ƚƵƫ ŝ ůŝǀĞůůŝ͘ ŽŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƩŽ͕ ŝů WĂƉĂ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌĞ ƚƵƫ ŝ ďĂƩĞnjnjĂƟ͕ ĐŚŝĞĚĞŶĚŽ ůŽƌŽ Ěŝ ƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞ ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞů ůŽƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐƌŝƐƟĂŶŝ͘ ĂƚĞ ƋƵĞƐƚĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ ŚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ůĂƐĐŝĂƌĞ ƐƉĂnjŝŽ Ăů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞů WŽŶƚĞĮĐĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƋƵŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͘

ϴ

ĚŽŶ ůĂƵĚŝŽ WƌĞŵŽůŝ͕ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ

>Ă ŚŝĞƐĂ ğ ŝŶ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͗ ůĂ ĨĞĚĞ ŝŶ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ Đŝ ĚŽŶĂ ůĂ ŐŝƵƐƚĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ĐŽƐĞ ĨĂĐĞŶĚŽĐŝ ǀĞĚĞƌĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ĐŽŶ Őůŝ ŽĐĐŚŝ Ğ ŝů ĐƵŽƌĞ Ěŝ ŝŽ͖ ůĂ ƐƉĞƌĂŶnjĂ Đŝ ĂƉƌĞ ĂŐůŝ ŽƌŝnjnjŽŶƟ ĞƚĞƌŶŝ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ĚŝǀŝŶĂ Ěŝ ĐƵŝ ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉŝĂŵŽ͖ ůĂ ĐĂƌŝƚă͕ ĐŚĞ ƉƌĞŐƵƐƟĂŵŽ ŶĞŝ ^ĂĐƌĂŵĞŶƟ Ğ ŶĞůů͛ĂŵŽͲ ƌĞ ĨƌĂƚĞƌŶŽ͕ Đŝ ƐƉŝŶŐĞ ƐŝŶŽ Ăŝ ĐŽŶĮŶŝ ĚĞůůĂ ƚĞƌƌĂ (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18)͘ hŶĂ ŚŝĞƐĂ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ ĮŶŽ ĂŐůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĐŽŶĮŶŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ YƵĂŶƟ ƐĂŶƟ͕ ƋƵĂŶƚĞ ĚŽŶŶĞ Ğ ƵŽŵŝŶŝ Ěŝ ĨĞĚĞ Đŝ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶŽ͕ Đŝ ŵŽƐƚƌĂŶŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Ğ ƉƌĂƟĐĂďŝůĞ ƋƵĞƐƚĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ͕ ƋƵĞƐƚĂ ƵƐĐŝƚĂ ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐĂ ĐŽŵĞ ƐƉŝŶƚĂ ƵƌŐĞŶƚĞ ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ůŽŐŝĐĂ ŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂ Ěŝ ĚŽŶŽ͕ Ěŝ ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ Ğ Ěŝ ŐƌĂƚƵŝƚă (cfr 2 Cor 5,1421)͊ ^ŝĂ ƵŽŵŽ Ěŝ ŝŽ ĐŚŝ ƉƌĞĚŝĐĂ ŝŽ ;ĐĨƌ >ĞƩ͘ ĂƉ͘ Maximum illud).

Ăƌŝ ĨƌĂƚĞůůŝ Ğ ƐŽƌĞůůĞ͕ ƉĞƌ ŝů ŵĞƐĞ Ěŝ ŽƩŽďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϵ ŚŽ ĐŚŝĞƐƚŽ Ă ƚƵƩĂ ůĂ ŚŝĞƐĂ Ěŝ ǀŝǀĞƌĞ ƵŶ ƚĞŵƉŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ŵŝƐƐŝŽͲ ŶĂƌŝĞƚă ƉĞƌ ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƌĞ ŝů ĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽͲ ŵƵůŐĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ >ĞƩĞƌĂ ĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ Maximum illud Ěŝ WĂƉĂ ĞŶĞĚĞƩŽ ys ;ϯϬ͘ϭϭ͘ϭϵϭϵͿ͘ >Ă ƉƌŽĨĞƟĐĂ ůƵŶŐŝŵŝƌĂŶnjĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ ŵŝ ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ƐƵ ƋƵĂŶƚŽ ƐŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ŽŐŐŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ͕ ƌŝͲ ƋƵĂůŝĮĐĂƌĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ĞǀĂŶŐĞůŝĐŽ ůĂ ƐƵĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂŶŶƵŶĐŝĂƌĞ Ğ Ěŝ ƉŽƌƚĂƌĞ Ăů ŵŽŶĚŽ ůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ͕ ŵŽƌƚŽ Ğ ƌŝƐŽƌƚŽ͘

ƵŶ ŵĂŶĚĂƚŽ ĐŚĞ Đŝ ƚŽĐĐĂ ĚĂ ǀŝĐŝŶŽ͗ ŝŽ ƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͖ ƚƵ ƐĞŝ ƐĞŵƉƌĞ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͖ ŽŐŶŝ ďĂƩĞnjnjĂƚĂ Ğ ďĂƩĞnjnjĂƚŽ ğ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ Śŝ ĂŵĂ Ɛŝ ŵĞƩĞ ŝŶ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ ğ ƐƉŝŶƚŽ ĨƵŽƌŝ ĚĂ ƐĞ ƐƚĞƐƐŽ͕ ğ ĂƩƌĂƩŽ Ğ ĂƩƌĂĞ͕ Ɛŝ ĚŽŶĂ Ăůů͛ĂůƚƌŽ Ğ ƚĞƐƐĞ ƌĞůĂnjŝŽŶŝ ĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂŶŽ ǀŝƚĂ͘ EĞƐƐƵŶŽ ğ ŝŶƵƟůĞ Ğ ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞ ƉĞƌ ů͛ĂŵŽƌĞ Ěŝ ŝŽ͘ ŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ŶŽŝ ğ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ƉĞƌĐŚĠ ĨƌƵƩŽ ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ Ěŝ ŝŽ͘ ŶĐŚĞ ƐĞ ŵŝŽ ƉĂĚƌĞ Ğ ŵŝĂ ŵĂĚƌĞ ƚƌĂĚŝƐƐĞƌŽ ů͛ĂŵŽƌĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĞŶnjŽŐŶĂ͕ ů͛ŽĚŝŽ Ğ ů͛ŝŶĨĞĚĞůƚă͕ ŝŽ ŶŽŶ Ɛŝ ƐŽƩƌĂĞ ŵĂŝ Ăů ĚŽŶŽ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ͕ ĚĞƐƟŶĂŶĚŽ ŽŐŶŝ ƐƵŽ ĮŐůŝŽ͕ ĚĂ ƐĞŵƉƌĞ͕ ĂůůĂ ƐƵĂ ǀŝƚĂ ĚŝǀŝŶĂ ĞĚ ĞƚĞƌŶĂ (cfr Ef 1,3-6).

/ů ƟƚŽůŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ğ ƵŐƵĂůĞ Ăů ƚĞŵĂ ĚĞůů͛KƩŽďƌĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͗ ĂƩĞnjnjĂƟ Ğ ŝŶǀŝĂƟ͗ ůĂ ŚŝĞƐĂ Ěŝ ƌŝƐƚŽ ŝŶ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͘ ĞůĞďƌĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ŵĞƐĞ Đŝ ĂŝƵƚĞƌă ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ Ă ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ ŝů ƐĞŶƐŽ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĂĚĞƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞĚĞ Ă 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ͕ ĨĞĚĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐĞǀƵƚĂ ĐŽŵĞ ĚŽŶŽ ŶĞů ĂƩĞƐŝŵŽ͘ >Ă ŶŽƐƚƌĂ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶnjĂ ĮůŝĂůĞ Ă ŝŽ ŶŽŶ ğ ŵĂŝ ƵŶ ĂƩŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ŵĂ ƐĞŵƉƌĞ ĞĐĐůĞƐŝĂůĞ͗ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵͲ ŶŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝŽ͕ WĂĚƌĞ Ğ &ŝŐůŝŽ Ğ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ͕ ŶĂƐĐĞ ƵŶĂ ǀŝƚĂ ŶƵŽǀĂ ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ƚĂŶƟ Ăůƚƌŝ ĨƌĂƚĞůůŝ Ğ ƐŽƌĞůůĞ͘ ƋƵĞƐƚĂ ǀŝƚĂ ĚŝǀŝŶĂ ŶŽŶ ğ ƵŶ ƉƌŽĚŽƩŽ ĚĂ ǀĞŶĚĞƌĞ ʹ ŶŽŝ ŶŽŶ ĨĂĐĐŝĂŵŽ ƉƌŽƐĞůŝƟƐŵŽ ʹ ŵĂ ƵŶĂ ƌŝĐĐŚĞnjͲ njĂ ĚĂ ĚŽŶĂƌĞ͕ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͕ ĚĂ ĂŶŶƵŶĐŝĂƌĞ͗ ĞĐĐŽ ŝů ƐĞŶƐŽ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ 'ƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂďďŝĂŵŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ĚŽŶŽ Ğ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ůŽ ĐŽŶĚŝǀŝĚŝĂŵŽ ;ĐĨƌ Dƚ ϭϬ͕ϴͿ͕ ƐĞŶnjĂ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ŶĞƐƐƵŶŽ͘ ŝŽ ǀƵŽůĞ ĐŚĞ ƚƵƫ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƐŝĂŶŽ ƐĂůǀŝ ĂƌƌŝǀĂŶĚŽ ĂůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶnjĂ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝƚă Ğ Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶnjĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ ŐƌĂnjŝĞ ĂůůĂ ŚŝĞƐĂ͕ ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ ĚĞůůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ (cfr ϭ dŵ Ϯ͕ϰ͖ ϯ͕ϭϱ͖ ŽŶĐ͘ ĐƵŵ͘ sĂƚ͘ //͕ ŽƐƚ͘ ĚŽŐŵ͘ >ƵŵĞŶ ŐĞŶƟƵŵ͕ ϰϴͿ.

YƵĞƐƚĂ ǀŝƚĂ Đŝ ǀŝĞŶĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ ŶĞů ĂƩĞƐŝŵŽ͕ ĐŚĞ Đŝ ĚŽŶĂ ůĂ ĨĞĚĞ ŝŶ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ ǀŝŶĐŝƚŽƌĞ ĚĞů ƉĞĐĐĂƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĞ͕ Đŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂ ĂĚ ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ğ ƐŽŵŝͲ ŐůŝĂŶnjĂ Ěŝ ŝŽ Ğ Đŝ ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ Ěŝ ƌŝƐƚŽ ĐŚĞ ğ ůĂ ŚŝĞƐĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ͕ ŝů ĂƩĞƐŝŵŽ ğ ĚƵŶƋƵĞ ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ ƉĞƌĐŚĠ Đŝ ŐĂƌĂŶƟƐĐĞ ĐŚĞ ƐŝĂŵŽ ĮŐůŝ Ğ ĮŐůŝĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ Ğ ĚŽǀƵŶƋƵĞ͕ ŵĂŝ ŽƌĨĂŶŝ͕ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ Ž ƐĐŚŝĂǀŝ͕ ŶĞůůĂ ĐĂƐĂ ĚĞů WĂĚƌĞ͘ ŝž ĐŚĞ ŶĞů ĐƌŝƐƟĂŶŽ ğ ƌĞĂůƚă ƐĂĐƌĂŵĞŶͲ ƚĂůĞ ʹ ŝů ĐƵŝ ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ğ ů͛ ƵĐĂƌŝƐƟĂ ʹ͕ ƌŝŵĂŶĞ ǀŽͲ ĐĂnjŝŽŶĞ Ğ ĚĞƐƟŶŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƵŽŵŽ Ğ ĚŽŶŶĂ ŝŶ ĂƩĞƐĂ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƐĂůǀĞnjnjĂ͘ /ů ĂƩĞƐŝŵŽ͕ ŝŶĨĂƫ͕ ğ ƉƌŽŵĞƐƐĂ ƌĞĂůŝnjnjĂƚĂ ĚĞů ĚŽŶŽ ĚŝǀŝŶŽ ĐŚĞ ƌĞŶĚĞ ů͛ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ ĮŐůŝŽ ŶĞů &ŝŐůŝŽ͘ ^ŝĂŵŽ ĮŐůŝ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŵĂ ŶĞů ĂƩĞƐŝŵŽ Đŝ ğ ĚĂƚĂ ů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ƉĂƚĞƌŶŝƚă Ğ ůĂ ǀĞƌĂ ŵĂƚĞƌŶŝƚă͗ ŶŽŶ ƉƵž ĂǀĞƌĞ ŝŽ ĐŽŵĞ WĂĚƌĞ ĐŚŝ ŶŽŶ ŚĂ ůĂ ŚŝĞƐĂ ĐŽŵĞ madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). ŽƐŞ͕ ŶĞůůĂ ƉĂƚĞƌŶŝƚă Ěŝ ŝŽ Ğ ŶĞůůĂ ŵĂƚĞƌŶŝƚă ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ Ɛŝ ƌĂĚŝĐĂ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƉĞƌĐŚĠ ŶĞů ĂƩĞƐŝŵŽ ğ ŝŶƐŝƚŽ ů͛ŝŶǀŝŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂ 'ĞƐƶ ŶĞů ŵĂŶĚĂƚŽ ƉĂƐƋƵĂůĞ͗ ĐŽŵĞ ŝů WĂĚƌĞ ŚĂ ŵĂŶĚĂƚŽ


Pensiero dell’Assistente... ŵĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŽ ŵĂŶĚŽ ǀŽŝ ƉŝĞŶŝ Ěŝ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽŶĐŝůŝĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ŵŽŶĚŽ (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20)͘ ů ĐƌŝƐƟĂŶŽ ĐŽŵƉĞƚĞ ƋƵĞƐƚŽ ŝŶǀŝŽ͕ ĂĸŶĐŚĠ Ă ŶĞƐƐƵŶŽ ŵĂŶĐŚŝ ů͛ĂŶŶƵŶĐŝŽ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ǀŽĐĂnjŝŽŶĞ Ă ĮŐůŝŽ ĂĚŽƫǀŽ͕ ůĂ ĐĞƌƚĞnjnjĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ĚŝŐŶŝƚă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ĚĞůů͛ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŽ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ǀŝƚĂ ƵŵĂŶĂ ĚĂů ƐƵŽ ĐŽŶĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĮŶŽ ĂůůĂ ƐƵĂ ŵŽƌƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘ /ů ĚŝůĂŐĂŶƚĞ ƐĞĐŽůĂƌŝƐŵŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĮƵƚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ Ğ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĚĞůů͛ĂƫǀĂ ƉĂƚĞƌŶŝƚă Ěŝ ŝŽ ŶĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐƚŽƌŝĂ͕ ŝŵƉĞĚŝƐĐĞ ŽŐŶŝ ĂƵƚĞŶƟĐĂ ĨƌĂƚĞƌŶŝƚă ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ŶĞů ƌĞĐŝƉƌŽͲ ĐŽ ƌŝƐƉĞƩŽ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶŽ͘ ^ĞŶnjĂ ŝů ŝŽ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ͕ ŽŐŶŝ ĚŝīĞƌĞŶnjĂ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞ ĂĚ ŝŶĨĞƌŶĂůĞ ŵŝŶĂĐĐŝĂ ƌĞŶĚĞŶĚŽ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĨƌĂƚĞƌŶĂ ĂĐĐŽŐůŝĞŶnjĂ Ğ ĨĞĐŽŶĚĂ ƵŶŝƚă ĚĞů ŐĞŶĞƌĞ ƵŵĂŶŽ͘ >͛ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ ĚĞƐƟŶĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ ŽīĞƌƚĂ ĚĂ ŝŽ ŝŶ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ ĐŽŶĚƵƐƐĞ ĞŶĞĚĞƩŽ ys ĂĚ ĞƐŝŐĞƌĞ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ŶĂnjŝŽͲ ŶĂůŝƐƟĐĂ ĞĚ ĞƚŶŽĐĞŶƚƌŝĐĂ͕ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŽŵŵŝƐƟŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶŶƵŶĐŝŽ ĚĞů sĂŶŐĞůŽ ĐŽŶ ůĞ ƉŽƚĞŶnjĞ ĐŽůŽŶŝĂůŝ͕ ĐŽŶ ŝ ůŽƌŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ğ ŵŝůŝƚĂƌŝ͘ EĞůůĂ ƐƵĂ >ĞƩĞƌĂ ĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ Maximum illud ŝů WĂƉĂ ƌŝĐŽƌĚĂǀĂ ĐŚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƚă ĚŝǀŝŶĂ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ĞƐŝŐĞ ů͛ƵƐĐŝƚĂ ĚĂ ƵŶ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶnjĂ ĞƐĐůƵƐŝǀŝƐƟĐĂ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉĂƚƌŝĂ Ğ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĞƚŶŝĂ͘ >͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĂůůĂ ŶŽǀŝƚă ƐĂůǀŝĮͲ ĐĂ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ŝŶĚĞďŝƚĂ ŝŶƚƌŽǀĞƌƐŝŽŶĞ ĞƚŶŝĐĂ ĞĚ ĞĐĐůĞƐŝĂůĞ͘ ŶĐŚĞ ŽŐŐŝ ůĂ ŚŝĞƐĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ƵŽŵŝŶŝ Ğ ĚŽŶŶĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ǀŝƌƚƶ ĚĞů ůŽƌŽ ĂƩĞƐŝŵŽ͕ ƌŝƐƉŽŶĚŽͲ ŶŽ ŐĞŶĞƌŽƐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŚŝĂŵĂƚĂ ĂĚ ƵƐĐŝƌĞ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐĂƐĂ͕ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉĂƚƌŝĂ͕ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ůŝŶŐƵĂ͕ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŚŝĞƐĂ ůŽĐĂůĞ͘ ƐƐŝ ƐŽŶŽ ŝŶǀŝĂƟ ĂůůĞ ŐĞŶƟ͕ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ƚƌĂƐĮŐƵƌĂƚŽ ĚĂŝ ^ĂĐƌĂŵĞŶƟ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƐĂŶƚĂ ŚŝĞƐĂ͘ ŶŶƵŶĐŝĂŶĚŽ ůĂ WĂƌŽůĂ Ěŝ ŝŽ͕ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶĚŽ ŝů sĂŶŐĞůŽ Ğ ĐĞůĞďƌĂŶĚŽ ůĂ ǀŝƚĂ ĚĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ĐŚŝĂŵĂŶŽ Ă ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ďĂƩĞnjnjĂŶŽ Ğ ŽīƌŽŶŽ ůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ ĐƌŝƐƟĂŶĂ ŶĞů ƌŝƐƉĞƩŽ ĚĞůůĂ ůŝďĞƌƚă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ěŝ ŽŐŶƵŶŽ͕ ŝŶ ĚŝĂůŽŐŽ ĐŽŶ ůĞ ĐƵůƚƵƌĞ Ğ ůĞ ƌĞůŝŐŝŽŶŝ ĚĞŝ ƉŽƉŽůŝ Ă ĐƵŝ ƐŽŶŽ ŝŶǀŝĂƟ͘ >Ă missio ad gentes͕ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĂůůĂ ŚŝĞƐĂ͕ ĐŽŶƚƌŝͲ ďƵŝƐĐĞ ĐŽƐŞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ Ăů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƫ ŝ ĐƌŝƐƟĂŶŝ͘ >Ă ĨĞĚĞ ŶĞůůĂ WĂƐƋƵĂ Ěŝ 'ĞƐƶ͕ ů͛ŝŶǀŝŽ ĞĐĐůĞƐŝĂůĞ ďĂƩĞͲ ƐŝŵĂůĞ͕ ů͛ƵƐĐŝƚĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ Ğ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĚĂ ƐĠ Ğ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐĂƐĂ͕ ŝů ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ƐĂůǀĞnjnjĂ ĚĂů ƉĞĐĐĂƚŽ Ğ ůĂ ůŝďĞƌĂnjŝŽŶĞ ĚĂů ŵĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƐŝŐŽŶŽ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĮŶŽ ĂŐůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĐŽŶĮŶŝ ĚĞůůĂ ƚĞƌƌĂ͘ >Ă ƉƌŽǀǀŝĚĞŶnjŝĂůĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶnjĂ ĐŽŶ ůĂ ĐĞůĞďƌĂnjŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝŶŽĚŽ ^ƉĞĐŝĂůĞ ƐƵůůĞ ŚŝĞƐĞ ŝŶ ŵĂnjnjŽŶŝĂ ŵŝ ƉŽƌƚĂ Ă ƐŽƩŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂĸĚĂƚĂͲ Đŝ ĚĂ 'ĞƐƶ ĐŽŶ ŝů ĚŽŶŽ ĚĞů ƐƵŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ƐŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ĂƩƵĂůĞ Ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƉĞƌ ŝ ůŽƌŽ ĂďŝƚĂŶƟ͘ hŶĂ ƌŝŶŶŽǀĂƚĂ WĞŶƚĞĐŽƐƚĞ ƐƉĂůĂŶĐĂ ůĞ ƉŽƌƚĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ĂĸŶĐŚĠ ŶĞƐƐƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ

ƌŝŵĂŶŐĂ ĐŚŝƵƐĂ ŝŶ ƐĠ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ŶĞƐƐƵŶ ƉŽƉŽůŽ ƐŝĂ ŝƐŽůĂƚŽ ŵĂ ĂƉĞƌƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ ĚĞůůĂ ĨĞĚĞ͘ EĞƐƐƵŶŽ ƌŝŵĂŶŐĂ ĐŚŝƵƐŽ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŽ͕ ŶĞůů͛ĂƵƚŽƌĞĨĞƌĞŶnjŝĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶͲ njĂ ĞƚŶŝĐĂ Ğ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘ >Ă WĂƐƋƵĂ Ěŝ 'ĞƐƶ ƌŽŵƉĞ Őůŝ ĂŶŐƵƐƟ ůŝŵŝƟ Ěŝ ŵŽŶĚŝ͕ ƌĞůŝŐŝŽŶŝ Ğ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĐŚŝĂŵĂŶͲ ĚŽůŝ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƩŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝŐŶŝƚă ĚĞůů͛ƵŽŵŽ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽŶŶĂ͕ ǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉŝĞŶĂ ĂůůĂ sĞƌŝƚă ĚĞů ^ŝŐŶŽƌĞ ZŝƐŽƌƚŽ ĐŚĞ ĚŽŶĂ ůĂ ǀĞƌĂ ǀŝƚĂ Ă ƚƵƫ͘ Dŝ ƐŽǀǀĞŶŐŽŶŽ Ă ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĞ ƉĂƌŽůĞ Ěŝ WĂƉĂ ĞŶĞĚĞƩŽ ys/ Ăůů͛ŝŶŝnjŝŽ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ Ěŝ sĞƐĐŽǀŝ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŝ ĂĚ ƉĂƌĞĐŝĚĂ͕ ŝŶ ƌĂƐŝůĞ͕ ŶĞů ϮϬϬϳ͕ ƉĂƌŽůĞ ĐŚĞ ƋƵŝ ĚĞƐŝĚĞƌŽ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ Ğ ĨĂƌĞ ŵŝĞ͗ ͨ ŚĞ ĐŽƐĂ ŚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ ů͛ĂĐĐĞƩĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĞĚĞ ĐƌŝƐƟĂŶĂ ƉĞƌ ŝ WĂĞƐŝ ĚĞůů͛ ŵĞƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ğ ĚĞŝ ĂƌĂŝďŝ͍ WĞƌ ĞƐƐŝ ŚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ Ğ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ƌŝƐƚŽ͕ ŝů ŝŽ ƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĐŚĞ ŝ ůŽƌŽ ĂŶƚĞŶĂƟ͕ senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni ƌĞůŝŐŝŽƐĞ͘ ƌŝƐƚŽ ĞƌĂ ŝů ^ĂůǀĂƚŽƌĞ Ă ĐƵŝ ĂŶĞůĂǀĂŶŽ ƐŝůĞŶnjŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͘ ,Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂǀĞƌĞ ƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĞů ĂƩĞƐŝŵŽ͕ ůĂ ǀŝƚĂ ĚŝǀŝŶĂ ĐŚĞ ůŝ ŚĂ ĨĂƫ ĮŐůŝ Ěŝ ŝŽ ƉĞƌ ĂĚŽnjŝŽŶĞ͖ ĂǀĞƌĞ ƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le ůŽƌŽ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ƉƵƌŝĮĐĂŶĚŽůĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ ŝ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ŐĞƌŵŝ Ğ ƐĞŵŝ ĐŚĞ ŝů sĞƌďŽ ŝŶĐĂƌŶĂƚŽ ĂǀĞǀĂ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ĞƐƐĞ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽůĞ ĐŽƐŞ ǀĞƌƐŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ ĚĞů sĂŶŐĞůŽ͘ ΀͘​͘​͘΁ /ů sĞƌďŽ Ěŝ ŝŽ͕ ĨĂĐĞŶĚŽƐŝ ĐĂƌŶĞ ŝŶ 'ĞƐƶ ƌŝƐƚŽ͕ Ɛŝ ĨĞĐĞ ĂŶĐŚĞ ƐƚŽƌŝĂ Ğ ĐƵůƚƵƌĂ͘ >͛ƵƚŽƉŝĂ Ěŝ ƚŽƌŶĂƌĞ Ă dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ͕ ďĞŶƐŞ ƵŶ ƌĞŐƌĞƐƐŽ͘ /Ŷ ƌĞĂůƚă͕ ƐĂƌĞďďĞ un’involuzione verso un momento storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϳ͗ /ŶƐĞŐŶĂŵĞŶƟ ///͕ ϭ ΀ϮϬϬϳ΁͕ ϴϱϱͲ 856). DĂƌŝĂ ŶŽƐƚƌĂ DĂĚƌĞ ĂĸĚŝĂŵŽ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ͘ hŶŝƚĂ Ăů ƐƵŽ &ŝŐůŝŽ͕ ĮŶ ĚĂůů͛/ŶĐĂƌŶĂnjŝŽŶĞ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ Ɛŝ ğ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ Ɛŝ ğ ůĂƐĐŝĂƚĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ ŶĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ 'ĞƐƶ͕ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ Ăŝ ƉŝĞĚŝ ĚĞůůĂ ĐƌŽĐĞ ĚŝǀĞŶŶĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƐƵĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ ĐŽŵĞ DĂĚƌĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ Ă ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŶĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ Ğ ŶĞůůĂ ĨĞĚĞ ŶƵŽǀŝ ĮŐůŝ Ğ ĮŐůŝĞ Ěŝ ŝŽ͘ ŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ Ğ ĂůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞ Ğ Ă ƚƵƫ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽĚŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽ͕ ŝŶ ĨŽƌnjĂ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ĂƩĞƐŝŵŽ͕ ĂůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ŝŶǀŝŽ Ěŝ ĐƵŽƌĞ ůĂ ŵŝĂ ďĞŶĞĚŝnjŝŽŶĞ͘ sĂƟĐĂŶŽ ϵ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͕ ^ŽůĞŶŶŝƚă Ěŝ WĞŶƚĞĐŽƐƚĞ͘ ƉĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ

ϵ


Notizie dalle missioni...

Qui Missionari... a voi Ticino DďĂƌĂƌĂ ;hŐĂŶĚĂͿ͕ ϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ĂŵŝĐŝ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͕ ĚĂ ƉŽĐŽ ƐŽŶŽ ƌŝƚŽƌŶĂƚŽ ŝŶ hŐĂŶĚĂ Ğ ŚŽ ƌŝƉƌĞƐŽ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů sĞƐĐŽǀŽ ŵŝ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ĂƉƌŝƌĞ͘ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚŽ ŵŽůƚŽ ĐŽŶƚĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŚĞ ŚŽ ĂǀƵƚŽ ĐŽŶ ǀŽŝ͕ ƉƌŝŵĂ ŝŶ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ Ğ ƉŽŝ ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĚĞůů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͘ ZŝĂīĞƌŵŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶnjĂ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ ĐŽŵĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀĂŶŐĞůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ăů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ DĂĚŽŶŶĂ͘ >Ğŝ Đŝ ŚĂ ŽīĞƌƚŽ ƋƵĞƐƚĂ ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ğ Đŝ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂƌĞ ůĂ ĚĞǀŽnjŝŽŶĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ ŝŵŵĂŐŝŶĞ͕ ƉŽƌƚĂŶĚŽůĂ ĐŽŵĞ ƐĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĨĞĚĞ ŝŶ 'ĞƐƶ Ğ DĂƌŝĂ Ğ ĐŽŵĞ ƐĞŐŶŽ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ŝŵƉĞŐŶŽ ĐƌŝƐƟĂŶŽ͘ >Ă DĂĚŽŶŶĂ Đŝ ĐŚŝĞĚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĂůƚƌĞ ĂƉƉĂƌŝnjŝŽŶŝ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵŽŝ ĂƉŽƐƚŽůŝ ƉĞƌ ƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ŐĞŶƚĞ Ă 'ĞƐƶ͕ ƐƵŽ &ŝŐůŝŽ͕ &ŝŐůŝŽ Ěŝ ŝŽ Ğ ^ĂůǀĂƚŽƌĞ͘ ŚĞ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ 'ĞƐƶ͕ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂƉŽƐƚŽůĂƚŽ ĚĞŝ ŵĞŵďƌŝ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͕ ƉŽƐƐĂ ĐŽŵƉŝĞƌĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ Ğ ŶĞůůĂ ŚŝĞƐĂ ŝů ƐƵŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ Ğ ƉĞƌ ů͛hŵĂŶŝƚă͘ 'ƌĂnjŝĞ ƉĞƌ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ŝŵƉĞŐŶŽ ŶĞůů͛ĂƉŽƐƚŽůĂƚŽ Ğ ƉĞƌ ůĞ ǀŽƐƚƌĞ ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ Ğ ŽīĞƌƚĞ ƉĞƌ ůĂ DŝƐƐŝŽŶĞ͘ /ů ^ŝŐŶŽƌĞ 'ĞƐƶ Ğ DĂƌŝĂ ǀŝ ďĞŶĞĚŝĐĂŶŽ͘ sŝ ƐĂůƵƚŽ Ěŝ ƵŽƌĞ͘ ŝĂŽ͘

ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ğ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŽƉĞƌĂ͘ WŽŝ͕ ŝů ŵĞƐĞ ƐĐŽƌƐŽ ĚĂů ϲ Ăů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ͕ ƐŝĂŵŽ ƐƚĂƟ ŝ ŵ Ɖ Ğ Ő Ŷ Ă ƚ ŝ ĐŽŶ ŝů ĐĂƉŝƚŽůŽ ' Ğ Ŷ Ğ ƌ Ă ů Ğ ͕ ĚŽǀĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĞůĞƩŽ ƋƵĂůĞ ŶŽƐƚƌŽ ƉĂĚƌĞ Ő Ğ Ŷ Ğ ƌ Ă ů Ğ ͕ ƉĂĚƌĞ :ŽƐĠ ŶƚŽŶŝŽ EŝĞƚŽ͘ ŽůŐŽ ŽƌĂ ů͛ŽĐͲ ĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌǀŝ Ă ŶŽŵĞ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ďĂŵďŝŶŝ͕ Ěŝ ƉĂĚƌĞ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ WĂŽůŽ &ĞƌƌĞƌ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ Ěŝ ƵĐĂͲ ŵĂƌĂŶŐĂ͕ Ğ ĚĞůůĂ ŵŝĂ ŽŶŐƌĞŐĂnjŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ŐĞŶĞƌŽƐŝƚă Ğ ƉĞƌ ƚƵƩŽ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ĨĂƚĞ͕ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƉĞƌ ŶŽŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƚĂŶƟ Ăůƚƌŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ͘ ŚĞ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ Ğ ůĂ DĂĚŽŶŶĂ ƐĞŵƉƌĞ ďĞŶĞĚŝĐĂŶŽ ǀŽŝ Ğ ƚƵƫ ŝ ǀŽƐƚƌŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ͘ hŶ ĨŽƌƚĞ ĂďďƌĂĐĐŝŽ͘ ŽŶ ƐƟŵĂ͘

ƉĂĚƌĞ &ƌĂŶĐŽ Ğƌƚž ĨƌĂƚĞů :ŽƐĠ DŽŶƚĂŹĂ ZŽŵĂ ;/ƚĂůŝĂͿ͕ ϭϭ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ EĂŵƉƵůĂ ;DŽnjĂŵďŝĐŽͿ͕ ϮϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ Ăƌŝ ĂŵŝĐŝ͕ ĐŚŝĞĚŽ ƐĐƵƐĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝƚĂƌĚŽ ŶĞů ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌǀŝ ƉĞƌ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ŐĞŶĞƌŽƐĂ ŽīĞƌƚĂ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞů ͞ ĞŶƚƌŽ :ƵǀĞŶŝů ŵĂŶĞĐĞƌ͟ Ěŝ ŝƵĚĂĚ EŽƌƚĞ͕ ƋƵĂƌƟĞƌĞ Ěŝ ƵĐĂŵĂͲ ƌĂŶŐĂ͕ ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ͕ ŵĂ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞƌƐŝ Őůŝ ĞǀĞŶƟ ĐŚĞ ŵŝ ŚĂŶŶŽ ƚƌĂƩĞŶƵƚŽ͘

ϭϬ

WƌŝŵĂ ů͛ƵƌĂŐĂŶŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐŽůƉŝƚŽ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŽƉĞƌĂ ŝŶ ĞŝƌĂ͕ DŽnjĂŵďŝĐŽ͘ ŽŵĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞŝ WĂĚƌŝ ^ŽŵĂƐĐŚŝ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͕ ŚŽ ĚŽǀƵƚŽ ŵĞƩĞƌŵŝ ƐƵďŝƚŽ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ĂŝƵƟ ƉĞƌ ĨĂƌ ĨƌŽŶƚĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ ƚƌĂŐĞĚŝĂ͘ sŝ ŵĂŶĚŽ ƋƵĂůĐŚĞ ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ěŝ

ĂƌŝƐƐŝŵŝ͕ ĐŽŶ ƉŝĂĐĞƌĞ ƌŝĐĞǀŽ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂnjŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĞůů͛ŽīĞƌƚĂ Ěŝ ĨƌĂŶĐŚŝ ϱ͛ϬϬϬ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ ͞ Śŝ ĞĚƵĐĂ ƵŶĂ ĚŽŶŶĂ͕ ĞĚƵĐĂ ƵŶ ƉĂĞƐĞ͘͟ EŽŶ ƉŽƚĞƚĞ ŝŵŵĂŐŝŶĂƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŐŝŽŝĂ Ăů ƌŝĐĞǀŝͲ ŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ŶŽƟnjŝĂ͘ WĞŶƐŽ ĐŚĞ ĂǀƌĞƚĞ ƐĞŶƟƚŽ ůĂ ŶŽƟnjŝĂ ĚĞŝ ĐŝĐůŽŶŝ ĂƌƌŝǀĂƟ ŝŶ DŽnjĂŵďŝĐŽ͘ /ů ƉƌŝŵŽ / / ŝŶ ĞŝƌĂ Ğ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ŝŶ ĂďŽ ĞůŐĂĚŽ ǀŝĐŝŶŽ Ă ĂůĂŵĂ͘ ĂůĂŵĂ ĨŽƌƚƵŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽŶ Đŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĚŝƐƚƌƵͲ njŝŽŶŝ ŵĂ͕ ŝŶ WĞŶďĂ Ğ ĚŝŶƚŽƌŶŝ͕ ĂůĐƵŶŝ ƉĂĞƐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ƌĂƐŝ Ăů ƐƵŽůŽ͘ sĂƌŝĞ ŝŶŽŶĚĂnjŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĂƌƌŝǀĂƚĞ ŶĞŝ ĚŝŶƚŽƌŶŝ Ěŝ ĂůĂŵĂ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝ ƌĂĐĐŽůƟ͘ /Ŷ ĞŝƌĂ Ɛŝ ƐƚĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵĞŶĚŽ Ğ ŶŽŝ ŽŵďŽŶŝĂŶĞ ƐŝĂŵŽ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ ĮŶ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƌĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵnjŝŽŶŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ƟƉŽ Ğ ƌŝĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƐĞ͕ ƉƵƌĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŝŶ ĞŝƌĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƐĐŽͲ ƉĞƌĐŚŝĂƚĂ͘ 'ƌĂnjŝĞ Ă ŝŽ ĂďďŝĂŵŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ǀĂƌŝ ĂŝƵƟ ƉĞƌǀĞŶƵƟ ĚĂůů͛​͛/ƚĂůŝĂ͕ ^ƉĂŐŶĂ͕ >ŽŶĚƌĂ͕ ƋƵĂĚŽƌ͕ hŐĂŶĚĂ͕ ĂŵďŝĂ͕ ĞĐĐ͘ YƵĂŶƚĂ ďƌĂǀĂ ŐĞŶƚĞ ĞƐŝƐƚĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ Ěŝ ĐƵŝ ƉƵƌĞ ǀŽŝ ĨĂƚĞ ƉĂƌƚĞ͘


Notizie dalle missioni...

ĂƌŝƐƐŝŵŝ͕ ŝŶǀŝŽ ƋƵĂůĐŚĞ ĨŽƚŽ ĐŽŶ ůĞ Ăƫǀŝƚă ĐŚĞ ĨĂĐĐŝĂŵŽ ĐŽŶ ůĞ ŶŽƐƚƌĞ ƌĂŐĂnjnjĞ͕ ĚĂůůĂ ƋƵŝŶƚĂ ĂůůĂ ŶŽŶĂ ĐůĂƐƐĞ͘ >Ğ ĨŽƚŽŐƌĂĮĞ ŵŽƐƚƌĂŶŽ ůĂ ƐĂůĂ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ŶĞů > Z ; ĂƐĂ &ĂŵŝŐůŝĂͿ͘ WĞƌ ŽƌĂ ƐŽŶŽ ƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞ͘ ůů͛ŝŶŝnjŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ɛŝ ğ ĐŚŝĞƐƚŽ ƵŶ ƉŝĐĐŽůŽ ĐŽŶƚƌŝͲ ďƵƚŽ ĂŶŶƵŽ Ěŝ ϱϬ ĚŽůůĂƌŝ͕ ĮŶŽ Ă ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉŽĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ Ğ͕ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉŽƚƵƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ͕ ŚĂŶŶŽ ĚĂƚŽ ĐŝƌĐĂ ϭϱ ĚŽůůĂƌŝ͘ WĞƌ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶ > Z ŶŽŶ ğ ĨĂĐŝůĞ͕ Ɛŝ ĐĞƌĐĂ Ěŝ ĚĂƌĞ ƵŶ͛ĂůŝŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ƵŶ ƉŽ͛ ƐŽƐƚĂŶnjŝŽƐĂ ĂĸŶĐŚĠ ƐŝĂŶŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ͘ ^Ğ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞ ğ ƉŽǀĞƌĂ͕ ŝů ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ƐĐŽůĂƌĞ ƐĂƌĞďďĞ ŵŽůƚŽ ƐĐĂƌƐŽ Ğ ŶŽŝ ŵŝƌŝĂŵŽ Ă ƵŶ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ďƵŽŶŽ͘

>Ă njŽŶĂ ĚŽǀĞ ǀŝǀŽŶŽ ƋƵĞƐƚĞ ƌĂŐĂnjnjĞ ğ ŵŽůƚŽ ƉŽǀĞƌĂ Ğ ůĞ ŝŶŽŶĚĂnjŝŽŶŝ͕ ĐĂƵƐĂƚĞ ĚĂů ĐŝĐůŽŶĞ͕ ŚĂŶŶŽ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ŝ ƌĂĐĐŽůƟ Ěŝ ĂƌĂĐŚŝĚŝ Ğ Ěŝ ŵĂŝƐ͘ ŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂŵŽ ƉĞƌ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ƉƌĞnjŝŽƐŽ ĂŝƵƚŽ Ğ ĐŽŶĮĚŝĂŵŽ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞůůĂ ŝǀŝŶĂ WƌŽǀǀŝĚĞŶͲ njĂ͘ ŚĞ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ ƐƚĞŶĚĂ ƐƵ ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ǀŽŝ ůĂƌŐŚĞ ďĞŶĞĚŝnjŝŽŶŝ͘ ZŝĐŽƌĚĂŶĚŽǀŝ ƚĂŶƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ƐĂůƵƚŽ Ğ ĂďͲ ďƌĂĐĐŝŽ ƚƵƫ͘ ƐƵŽƌ ^ŝůǀĂŶĂ WŽůŝ 'ƌŝŵĂƌŝ ;ZĞƉ͘ ĞŶƚƌĂĨƌŝĐĂŶĂͿ͕ ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ Ăƌŝ ŵŝĐŝ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͕ ŚŽ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƌǀŝ ĂǀĞƌĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛ĞĐŽŶŽŵŽ Ěŝ ĂŶŐƵŝ ƋƵĞƐƚŽ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ Ğ ĂƉƉƌŽĮƚͲ ƚŽ ĂůůŽƌĂ ƉĞƌ ĨĂƌǀŝ ĂǀĞƌĞ ŵŝĞ ŶŽƟnjŝĞ͕ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ Ă ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ěŝ ƵŶ ƉĂŝŽ Ěŝ ǀŝƐŝƚĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ŚŽ ŝŶͲ

ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƟ ƵůƟŵŝ ŐŝŽƌŶŝ͘ ZŝƉƌĞŶĚŽ ĚĂů ŵŝŽ ŝĂƌŝŽ͘​͘​͘ ϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ È venuta una mamma con un bebè di pochi mesi e ƵŶĂ ďĂŵďŝŶĂ ƐƵŝ ŶŽǀĞ ĂŶŶŝ͘ >Ă ŵĂŵŵĂ ŵŝ ŚĂ ĚĞƩŽ che ha trovato questa bambina nella brousse, ƋƵĂƐŝ ƐĞŶnjĂ ǀĞƐƟƟ͕ ĂǀĞǀĂ ĨĂŵĞ Ğ ƉŝĂŶŐĞǀĂ͘ >Ğ ha dato una parte del suo pagne (indumento, ŶĚƌͿ Ğ ůĞ ŚĂ ĐƵĐŝƚŽ ƵŶ ǀĞƐƟƚŽ͕ ů͛ŚĂ ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐĂƐĂ Ğ ŽƌĂ ůĂ ĂĐĐƵĚŝƐĐĞ͘ YƵĞƐƚĂ ŵĂŵŵĂ ŚĂ ŽƩŽ ĮŐůŝ Ğ suo marito lavora il campo; lei cerca di racimoůĂƌĞ ƋƵĂůĐŚĞ ƐŽůĚŝŶŽ ǀĞŶĚĞŶĚŽ ƉŝĐĐŽůĞ ĐŽƐĞ͘ >Ă ďĂŵďŝŶĂ Ɛŝ ĐŚŝĂŵĂ sĞƌŽ͕ sĞƌŽŶŝƋƵĞ͕ ŵĂ ŶŽŶ ƐĂ ŝů ƐƵŽ ǀĞƌŽ ŶŽŵĞ͘ / ƐƵŽŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĞƌĂŶŽ ŵŽƌƟ Ğ ůĂ nonna la accudiva: ma i Seleka hanno bruciato la ĐĂƐĂ ĐŽŶ ůĂ ŶŽŶŶĂ ĚĞŶƚƌŽ͘ sĞƌŽ ğ ƐĐĂƉƉĂƚĂ Ğ ŚĂ ĐŽŶƟŶƵĂƚŽ Ă ŐŝƌĂƌĞ ŶĞůůĂ ďƌŽƵƐƐĞ͕ ĚĂ ƋƵĂŶƟ ŵĞƐŝ͍ Non lo sa: mangiava kpangaba e dormiva su del ĨŽŐůŝĂŵĞ͘ YƵĂŶĚŽ ŵĂŵŵĂ DĂƌŝĞ ů͛ŚĂ ƚƌŽǀĂƚĂ͕ ĂŶĚĂŶĚŽ Ăů ĐĂŵƉŽ͕ ƉŝĂŶŐĞǀĂ Ğ ůĞ ŚĂ ĚĞƩŽ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ĨĂŵĞ͘ sĞƌŽ ŚĂ ů͛ĂƌŝĂ ƵŶ ƉŽ͛ ƉĞƌƐĂ͕ ŶŽŶ ğ ŵĂŝ ƐƚĂƚĂ Ă ƐĐƵŽůĂ͕ ŵĂ ğ ĐƌŝƐƟĂŶĂ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ďĂƩĞnjnjĂƚĂ ĚĂ ďĂŵďŝŶĂ͘ EŽŶ ĐŽŶŽƐĐĞ ŶĞƐƐƵŶ ƉĂƌĞŶƚĞ͕ ŶĞĂŶĐŚĞ il nome del suo villaggio: deve essere da qualche ƉĂƌƚĞ ǀĞƌƐŽ <ŽƵĂŶŐŽ͘ ,Ž ĚĂƚŽ Ă DĂƌŝĞ ϱ͛ϬϬϬ &͘ ƉĞƌĐŚĠ ůĞ ĐŽŵƉƌŝ ƵŶ ǀĞƐƟƚŽ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ sĞƌŽ ƉŽƐƐĂ ĐĂŵďŝĂƌƐŝ͘ WŽŝ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ăǀƌă ďŝƐŽŐŶŽ͕ ǀĞŶŐĂ a vedere padre Jean-Michel, quando tornerà da ĂŶŐƵŝ͘ ϳ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ È venuta Marie con la bambina trovata nella ďƌŽƵƐƐĞ͘ >Ă ďĂŵďŝŶĂ ŝŶĚŽƐƐĂǀĂ ƵŶ ďĞů ǀĞƐƟƚŽ ŶƵŽǀŽ Ă ŵŽůƟ ĐŽůŽƌŝ͕ ĐŚĞ ůĞ ĚĂǀĂ ƵŶ ƚŽŶŽ Ěŝ ŐŝŽŝĂ͖ ĂǀĞǀĂ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ďŽƌƐĞƩĂ ŶƵŽǀĂ͘ ǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ mamma Marie ha speso bene i soldi che le avevo dato, per far contenta questa povera bambina che ĐŚŝƐƐă ĐŽŵĞ ƐĂƌă ƐĐŝŽĐĐĂƚĂ ĚĂůůĂ ďƌƵƩĂ ĂǀǀĞŶƚƵƌĂ ŽĐĐŽƌƐĂůĞ͘ WĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂƌĞ͗ ƋƵĞƐƚĂ ŵĂƫŶĂ ŚŽ ĚĂƚŽ ŝů ďĂƩĞƐŝŵŽ Ă ǀĞŶƟƐĞŝ ĐĂƚĞĐƵŵĞŶŝ͕ ƌĂŐĂnjnjŝ Ğ ƌĂŐĂnjnjĞ͘ hŶĂ bella cerimonia ben partecipata, durata dalle ore ϳ͘ϯϬ ĂůůĞ ϭϭ͘ϬϬ͘ &ĂĐĞǀĂ ĐĂůĚŽ ŵĂ ŶŽŶ ĐĂůĚŝƐƐŝŵŽ͗ comunque una bella sudata!

ϭϭ


Notizie dalle missioni... dƵƫ ĞƌĂŶŽ ŵŽůƚŽ ĐŽŶƚĞŶƟ͖ ŽƌĂ͕ ŝ ŶƵŽǀŝ ďĂƩĞnjnjĂƟ ĐŽŶ ŝ ůŽƌŽ ǀĞƐƟƟ ďŝĂŶĐŚŝ͕ ƐĐŝĂŵĂŶŽ ƚƌĂ ůĞ ĐĂƐĞ ĚĞů ƋƵĂƌƟĞƌĞ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ŐŝŽŝĂ Ăŝ ǀŝĐŝŶŝ Ğ Ăŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶƟ͘ sŝ ƐĂůƵƚŽ ƚƵƫ ĐŽŶ ĂīĞƩŽ Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶnjĂ͘ ƉĂĚƌĞ ŶƚŽŶŝŽ ĞƌƟ ƌƵĂ ;hŐĂŶĚĂͿ͕ Ϯϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ĂŵŝĐŝ͕ WĂĐĞ Ğ ďĞŶĞ͊ sŝ ĚŝĐŝĂŵŽ Ěŝ ŶƵŽǀŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ŐƌĂnjŝĞ Ěŝ ĐƵŽƌĞ ƉĞƌ ů͛ĂŝƵƚŽ ĚĂ ǀŽŝ ƌŝĐĞǀƵƚŽ͘ dƵƫ ŝ ƌŝƐƟĂŶŝ Ěŝ ůƵŬĂ ĐŽŶƟŶƵĂŶŽ Ă Ěŝƌŵŝ Ěŝ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌǀŝ ƚĂŶƚŽ ƉĞƌ Đŝž ĐŚĞ ĂǀĞƚĞ ĨĂƩŽ ƉĞƌ ůŽƌŽ͘ KƌĂ ğ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůĞ ƉŝŽŐŐĞ͕ ŶŽŶ ƌŝĞƐĐŽŶŽ Ă ĨĂƌĞ ƚĂŶƚŽ Ă ŵĂŶŽ͕ ŵĂ ƐƚĂŶŶŽ ĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽ Ă ůĂǀŽƌĂƌĞ͙ >Ă ƐŝƚƵĂnjŝŽŶĞ ŝŶ hŐĂŶĚĂ ŶŽŶ ğ ĐĂŵďŝĂƚĂ ƚĂŶƚŽ͕ ĂůŵĞŶŽ ƋƵŝ ŝŶ <ĂƌĂŵŽũĂ͘ >Ă ƉŽǀĞƌƚă Ɛŝ ƐĞŶƚĞ Ɖŝƶ ĐŚĞ ŝŶ ĂůƚƌĞ ƉĂƌƟ ĚĞůů͛hŐĂŶĚĂ͙ >Ă ďĞůůĂ ŶŽƟnjŝĂ ğ ĐŚĞ͕ ŝŶ <ĂƌĂŵŽũĂ͕ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ Ɖŝƶ ĨƵĐŝůŝ͘ ͛ğ ƉĂĐĞ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ŵĂŶĐĂŶnjĂ Ěŝ ƚĂŶƚĞ ĐŽƐĞ Ğ ůĂ ƚĂŶƚĂ ĨĂŵĞ ĐŚĞ ƐŽīƌŽŶŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͙ / ƉŽǀĞƌŝ ĐŽŶƟŶƵĂŶŽ Ă ƐŽīƌŝƌĞ ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ Ɖŝƶ͕ ŵĂ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ Ăǀƌă ĐƵƌĂ ĚĞŝ ^ƵŽŝ ĮŐůŝ͘

sŝ ŵĂŶĚŽ ĂůĐƵŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĮĞ ƉĞƌ ƌŝŶĨƌĞƐĐĂƌĞ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ƌŝĐŽƌĚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ KƌĂ͕ ŶĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŝŽĐĞƐŝ Ěŝ <ŽƟĚŽ͕ ĂďďŝĂŵŽ ƵŶ ǀĞƐĐŽǀŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ 'ŝƵƐĞƉƉĞ &ŝůŝƉƉŝ Ěŝ dƌĞŶƚŽ͕ ğ ŽŵͲ ďŽŶŝĂŶŽ͘ hŶ ĨƌĂƚĞƌŶŽ Ğ ĐĂƌŽ ƐĂůƵƚŽ͘ ƐƵŽƌ :ĞƐƐŝĐĂ ƟŵĂŶŐŽ ŶŬĂnjŽďĞ ;DĂĚĂŐĂƐĐĂƌͿ͕ Ϯϲ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ

ϭϮ

ĂƌŝƐƐŝŵŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ ƚƵƫ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ͕ ĞĐĐŽŵŝ Ă ǀŽŝ ƉĞƌ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌǀŝ Ěŝ ǀĞƌŽ ĐƵŽƌĞ ƉĞƌ ŝů ĚŽŶŽ Ěŝ ϱ͛ϬϬϬ ĨƌĂŶĐŚŝ͕ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ůŽ ƐĐŽƌƐŽ ŵĞƐĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƫǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ Ěŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƐǀŽůƚĞ ŝŶ DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ͘ Žů ǀŽƐƚƌŽ ƉƌĞnjŝŽƐŽ ĂƉƉŽƌƚŽ ĂďďŝĂŵŽ ƉŽƚƵƚŽ ƐĞŵŝŶĂƌĞ͕ ĨĂƌ ĐƌĞƐĐĞƌĞ Ğ ƚƌĂƉŝĂŶƚĂƌĞ ŝŶ ƉŝĞŶĂ ƚĞƌƌĂ

ŶĞůů͛ŝŵŵĞŶƐĂ ƐĂǀĂŶĂ ůĞ ϮϰϬ͛ϬϬϬ ƉŝĂŶƟŶĞ Ěŝ ĂĐĂĐŝĂ͕ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ͕ ďĂŽďĂď Ğ ŝů ŵĂŶŐŽ ƉƌĞnjŝŽƐŽ ĨƌƵƩŽ ƚƌŽͲ ƉŝĐĂůĞ ĐŚĞ ƐĂůǀĂ ŵŽůƟ ďĂŵďŝŶŝ ĚĂůůĂ ĨĂŵĞ Ğ ĚĂůůĂ ĐĂƌĞŶnjĂ Ěŝ ǀŝƚĂŵŝŶĞ͘ >Ğ ĂĐĂĐŝĞ͕ ŝ ďĂŽďĂď͕ ŝ ŵĂŶŐŚŝ Ğ ĐĞƌƚĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ƐƚĂŶŶŽ ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ ŵŽůƚŽ ďĞŶĞ͘ ůƚƌŝ ĞƵĐĂůŝƉƟ ĚĞů ƟƉŽ ďŝĂŶĐŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ĂƚͲ ƚĂĐĐĂƟ ĚĂůůĂ ŵĂůĂƫĂ Ğ ŶŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐĂůǀĂƟ͘ /ů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ŵĞƐĞ Ě͛ĂŐŽƐƚŽ ŝŶŝnjŝĞƌĞŵŽ Ă ƉƌĞƉĂƌĂƌĞ ŝ ƐĞŵĞŶnjĂŝ ƉĞƌ Ăůƚƌŝ ϮϬϬ͛ϬϬϬ ĂůďĞƌŝ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƉƌŽŶƟ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƉŝĂŶƚĂƟ ŝŶ ƉŝĞŶĂ ƚĞƌƌĂ ŶĞů ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϬ͘ ůŝŵŝŶĞƌĞŵŽ ƋƵĞƐƟ ƟƉŝ Ěŝ ĞƵĐĂůŝƉƚŽ ďŝĂŶĐŽ ĂƩĂĐĐĂƟ ĚĂŝ ƉĂƌĂƐƐŝƟ͘ 'ƌĂnjŝĞ Ă ŝŽ͕ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ ĂďďŝĂŵŽ ĂǀƵƚŽ ƵŶ ďƵŽŶ ƌĂĐĐŽůƚŽ Ěŝ ƌŝƐŽ Ğ ŵĂŶŝŽĐĂ͕ ŵĂ ƵŶ ĐĂƫǀŽ ƌĂĐĐŽůƚŽ Ěŝ ŵĂŝƐ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ͞ĐŚĞŶŝůůĞ ůĠŐŝŽŶŶĂŝƌĞ͟ ĐŚĞ ğ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ďƌƵĐŽ ĐŚĞ ĚŝǀŽƌĂ ŝů ŵĂŝƐ ĂŶĐŽƌĂ ƉƌŝŵĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĞŵĞƩĞƌĞ ůĂ ƉĂŶŶŽĐĐŚŝĂ͙ >͛ŽďŝĞƫǀŽ ğ Ěŝ ĚŽŶĂƌĞ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ Ă ƚĂŶƟ ŐŝŽǀĂŶŝ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ƵŶŝĐĂ ĨŽŶƚĞ Ěŝ ĐŝďŽ ŝŶ ĨƌŝĐĂ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ Ă ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ƚĂŶƟƐƐŝŵĞ ĚŝĸĐŽůƚă ƐŝĂ ƉĞƌ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ ĐůŝŵĂƟĐŝ ƐŝĂ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ĂůůĂ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƉŽǀĞƌƚă ŵĂ ŽƐĞƌĞŝ ĚŝƌĞ ŵŝƐĞƌŝĂ Ěŝ ŵĞnjnjŝ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƟ ƵůƟŵŝ ŵĞƐŝ ŚŽ ŝŶƐĞƌŝƚŽ ŶĞůůŽ ƐƚĂī ŽƌŐĂŶŝnjnjĂƟǀŽ ĚĞůůĞ ŶŽǀĂŶƚĂ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŵͲ ƉĞŐŶĂƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽŐĞƩŽ Ěŝ ƌŝĨŽƌĞƐƚĂnjŝŽŶĞ Ğ ĂŐƌŝͲ ĐŽůƚƵƌĂ͕ ƵŶĂ ƌĂŐĂnjnjĂ ĂƉƉĞŶĂ ůĂƵƌĞĂƚĂ ŝŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟĐĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĐŚĞ ŽŐŶŝ ŐŝŽƌŶŽ ĐŽŶ ƵŶ ĂůƚƌŽ ŐŝŽǀĂŶĞ ƉĞƌĐŽƌƌĞ ůĂ ƐĂǀĂŶĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂŶĚŽ ůĂ ƌŝĨŽƌĞƐƚĂnjŝŽŶĞ Ğ ů͛ŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ŽƉĞƌĂŝ͘ >Ă ĚŽŶŶĂ ŝŶ ĨƌŝĐĂ ğ ůĂ ƐĂůǀĞnjnjĂ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĐŽƐƚĂŶnjĂ͕ ĐŽƌĂŐŐŝŽ͕ ůŽƩĂ ŝŶ ŽŐŶŝ ƟƉŽ Ěŝ ĂǀǀĞƌƐŝͲ ƚă͕ ĂƩĂĐĐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƚĞƌƌĂ͕ ŝŶŐĞŐŶŽƐŝƚă Ğ ĚŽůĐĞnjnjĂ ŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚŽŵĞƐƟĐĂ͘ hŶ ĐĂƌŽ ƐĂůƵƚŽ Ă ǀŽŝ͕ Ă ƚƵƫ ŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ Ğ ĂŐůŝ ĂŵŝĐŝ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͘ sŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶŽ ĐŽŶ ůĂ ŵŝĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ Ğ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƚĂŶƟ ďŝŵďŝ Ğ ŐŝŽǀĂŶŝ ŵĂůŐĂƐĐŝ͘ ƉĂĚƌĞ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ŽůŽŵďŝ ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ ʹ Z^ ; ƌĂƐŝůĞͿ͕ Ϯϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϵ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ĂŵŝĐŝ͗ WĂĐĞ Ğ ĞŶĞ͊ ŽŶ ŝŵŵĞŶƐĂ ŐŝŽŝĂ ŽŐŐŝ ĂďďŝĂŵŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĂĐĐŽ ĚĞůůĞ ŵĞĚĂŐůŝĞ ĚĞůůĂ sĞƌŐŝŶĞ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͘ ^ŝĂŵŽ ĨĞůŝĐŝ Ğ ǀŝ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂŵŽ ƚĂŶƟƐƐŝŵŽ͘ ŽŵĂŶŝ ĚŽǀƌž ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ ůĞ ǀŝƐŝƚĞ ƉĂƐƚŽƌĂůŝ ŶĞůůĂ ĐŝƩă Ěŝ ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ ĐŚĞ ĐŽŶƚĂ ƋƵĂƩŽƌĚŝĐŝ ƉĂƌƌŽĐͲ ĐŚŝĞ͘ WŽƌƚĞƌž ĐŽŶ ŵĞ ůĞ ŵĞĚĂŐůŝĞ Ğ͕ ĚŽǀĞ ĂŶĚƌž͕ ůĞ ĚĂƌž ĂůůĂ ŐĞŶƚĞ͘ ^ŽŶŽ ƐŝĐƵƌŽ ĐŚĞ ƚƵƫ ǀŝ ƌŝŶŐƌĂnjŝĞͲ ƌĂŶŶŽ͘ >Ă ŐĞŶƚĞ͕ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ďĂŵďŝŶŝ͕ ĂŶnjŝĂŶŝ͕ ƚƵƫ ƐŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶƟ Ěŝ ƌŝĐĞǀĞƌĞ Ğ ƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ĚĞůůĂ DĂĚŽŶŶĂ͘ ŚĞ ůĂ DĂĚŽŶŶĂ ǀŝ ďĞŶĞĚŝĐĂ͘ DŝůůĞ ŐƌĂnjŝĞ͘ ŽŶ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ Ğ ůĂ ďĞŶĞĚŝnjŝŽŶĞ ǀŝ ƐĂůƵƚŽ ĨƌĂƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͘ ŵŽŶƐŝŐŶŽƌ ,ĠůŝŽ ĚĞůĂƌ ZƵďĞƌƚ


Vita dell’Associazione...

Visite dei missionari al nostro segretariato ϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ

ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ƐƵůůĞ ǀŽƐƚƌĞ Ăƫǀŝƚă͘ /Ž ĚĞǀŽ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĚŝnjŝŽŶĞ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌŽƐŝƚă Ğ ůŽ njĞůŽ ĐŽŶ ĐƵŝ ƉŽƌƚĂƚĞ ĂǀĂŶƟ ƵŶ ůĂǀŽƌŽ ŐƌĂŶĚĞ Ğ ŶŽŶ ŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ďĞŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ͘ Dŝ ƐĞŶƚŽ ĚĂǀǀĞƌŽ ůĞŐĂƚĂ Ă ǀŽŝ Ğ ŵŽůƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶͲ ƚĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĨĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ŵŝĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ă ĂŵĂůĞŬ ; ĂŝƌŽͿ͘ ƐƵŽƌ ZŝƚĂ ŽůŽŵďŽ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ ŽŵďŽŶŝĂŶĂ ŝŶ ŐŝƩŽ ϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ

ĂƌŝƐƐŝŵŝ ĂŵŝĐŝ͕ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ğ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ ĂŝƵƚŽ Ğ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ŶŽŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ Ğ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŽŶ ĐƵŝ ůĂǀŽƌŝĂŵŽ͘ sĞŶŐŽ ĚĂ ů KďĞŝĚ͕ ƵŶĂ ĐŝƩă ĚĞů ^ƵĚ ^ƵĚĂŶ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ^ĂŶ ĂŶŝĞůĞ ŽŵďŽŶŝ ŚĂ ĨŽŶĚĂƚŽ ƵŶĂ ĐŚŝĞƐĂ ĐŚĞ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĚŝĸĐŽůƚă͕ Ɛŝ ğ ĂůůĂƌŐĂƚĂ Ğ ŚĂ ĚŽŶĂƚŽ ƐĂĐĞƌĚŽƟ Ğ ƐƵŽƌĞ͘ /ů ^ƵĚĂŶ ƐƚĂ ĂǀĞŶĚŽ ŵŽŵĞŶƟ ĚŝĸĐŝůŝ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă ƉŽůŝƟĐĂ͘ ŝ ƐŽŶŽ ŵŽŵĞŶƟ Ěŝ ůŽƩĂ Ğ Őŝă ƚĂŶƟ ƐƚƵĚĞŶƟ Ğ ĂůĐƵŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ƵĐĐŝƐŝ ĚĂŝ ŵŝůŝƚĂƌŝ͘ WƌĞŐŚŝĂŵŽ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ZĞŐŝŶĂ ĚĞůů͛ ĨƌŝĐĂ ƐƵƐĐŝƟ ŶĞŝ ůĞĂĚĞƌ ƉŽůŝƟĐŝ ĂŵŽƌĞ Ğ ŐŝƵƐƟnjŝĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞŶƚĞ͕ ƐƉĞͲ ĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽǀĞƌĂ͕ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƉŽǀĞƌĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ͘ WĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ Đŝ ƉĂƌůĂ ƐƉĞƐƐŽ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ͕ Ěŝ ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ ĐƵƌĂ ĚĞŝ Ɖŝƶ ĚĞďŽůŝ Ğ ĨƌĂŐŝůŝ͘ ŚĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ǀŝƚĂ ƐŝĂ ƵŶ ŝŵƉĞŐŶŽ Ěŝ ĂŵŽƌĞ ǀĞƌƐŽ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ɖŝƶ ďŝƐŽŐŶŽƐĞ Ğ ŝů ŝŽ ĚĞůůĂ sŝƚĂ ďĞŶĞĚŝĐĂ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ůĂǀŽƌŽ Ğ ƚƵƫ Őůŝ ĂƐƐŽĐŝĂƟ ĚĞůůĂ ŐƌĂŶĚĞ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͘ 'ƌĂnjŝĞ ĂŶĐŽƌĂ ƉĞƌ ůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĂŵŝĐŝnjŝĂ͕ ĂŝƵƚŽ Ğ ĚĞĚŝͲ njŝŽŶĞ͘ ĨƌĂƚĞů ŐŽƐƟŶŽ Ğƌƌŝ missionario Comboniano in Sud Sudan

ZŝŶŐƌĂnjŝŽ ŵŽůƟƐƐŝŵŽ ŝů 'ƌƵƉƉŽ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂͲ ĐŽůŽƐĂ Ěŝ DĞŶĚƌŝƐŝŽ͕ ŐƌĂnjŝĞ ƉĞƌ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ĐŽŶƟŶƵŽ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ŶŽƐƚƌŽ ůĂǀŽƌŽ Ğ ŝŵƉĞŐŶŽ ŶĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂnjŝŽŶĞ ŝŶ DĂůĂǁŝ͘

/ ƌĂŐĂnjnjŝ Ğ ŐŝŽǀĂŶŝ ƐŽŶŽ ƚĂŶƟ Ğ ƚƵƫ ǀŽŐůŝŽŶŽ ĂŶĚĂƌĞ Ă ƐĐƵŽůĂ Ğ ŝŵƉĂƌĂƌĞ͘ >Ă ƐĐƵŽůĂ ğ ƚƌŽƉƉŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͘ 'ƌĂnjŝĞ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĂŵŝĐŝnjŝĂ͘ ƉĂĚƌĞ ^ŝůǀŝŽ ĂŶĂƌĚŝ missionario Comboniano in Malawi

ϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ

ϭϲ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ

^ŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ǀĞŶƵƚĂ Ă ƚƌŽǀĂƌĞ Ğ ŝŶĐŽŶͲ ƚƌĂƌĞ ŝ ŵĞŵďƌŝ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ĂƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ Ğ Ă ĞƐƐĞƌĞ

^ŽŶŽ ƉĂĚƌĞ 'ĂĞƚĂŶŽ ĂƚĂŶLJĞŶĚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ Ěŝ <ŝƚĂŶŐĂ͕ ŶĞůůĂ ŝŽĐĞƐŝ Ěŝ <ĂďĂůĞ͕

ϭϯ


Vita dell’Associazione... hŐĂŶĚĂ͘ ^ŽŶŽ ƋƵŝ ƉĞƌ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂƌĞ ŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ Ğ ƚƵƫ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ůŽƌŽ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ ůĂǀŽƌŽ Ăů ƐĞƌǀŝnjŝŽ Ěŝ ŝŽ Ğ ĚĞŝ ĨƌĂƚĞůůŝ Ɖŝƶ ďŝƐŽŐŶŽƐŝ͘ ^ŽŶŽ ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŐƌĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ŐƌĂŶĚĞ ĂŝƵƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ğ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ ĐŚĞ Đŝ ĂǀĞƚĞ ĚĂƚŽ͘ sŝ ĂĸĚŽ ĂůůĂ ĐƵƌĂ Ğ ĂůůĂ ƉƌŽƚĞnjŝŽŶĞ Ěŝ ŝŽ͘ ƉĂĚƌĞ 'ĂĞƚĂŶŽ ĂƚĂŶLJĞŶĚĂ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ŝŶ hŐĂŶĚĂ ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ŐŝŽŝĂ ĐŚĞ ƚŽƌŶŽ Ă ƐĂůƵƚĂƌĞ Őůŝ ĂŵŝĐŝ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͕ ĐŚĞ ƐŽƐƚĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ Ğ ŝ ǀĂƌŝ ĂŝƵƟ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ ůĞ ŶŽƐƚƌĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ͘ /ů ^ŝŐŶŽƌĞ ďĞŶĞĚŝĐĂ ƚƵƫ ŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ͕ ŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽͲ ƌŝ Ğ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ŽƉĞƌĂ͘ ǀĞ DĂƌŝĂ͊ ƉĂĚƌĞ DĠĚĂƌĚ <ŽƵŶŽƵĚũŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞů ĞŶŝŶ ŝŶ DĂƌƟŶŝĐĂ Ϯϱ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ ^ŽŶŽ Ěŝ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ƉĞƌ ĚŝƌĞ ƵŶ ƐŝŶĐĞƌŽ ŐƌĂnjŝĞ Ăůů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ ĐŚĞ ŵŝ ŚĂ ĂŝƵƚĂƚŽ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ŵĞnjnjŽ ƉĞƌ Őůŝ ƐƉŽƐƚĂͲ ŵĞŶƟ ůĞŐĂƟ Ăů ƐĞƌǀŝnjŝŽ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ ŶĞůůĂ ŵŝĂ ŝŽĐĞƐŝ͘

ƉĞƌ ŵĞ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ ŐŝŽŝĂ ĂǀĞƌ ĂǀƵƚŽ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞƌǀŝ͘ ŚĞ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ ĐŽŶƟŶƵŝ ĂĚ ĂŝƵƚĂƌĞ ŝ ƉƌĞƟ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ĂŵŽƌĞ Ğ ĐŚĞ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ ŝŶƚĞƌĐĞĚĂ ƉĞƌ ůĂ ŵŝĂ ƐĂŶƟĮĐĂnjŝŽŶĞ͘ ƉĂĚƌĞ ƵŐƵƐƟŶ ŵĞƚŽŶĂŐŶŽŶ sacerdote in Togo ϯϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϵ

ϭϰ

ZŝŶŐƌĂnjŝĂŶĚŽ ŝů ^ŝŐŶŽƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ŵŝ ƌŝƚƌŽǀŽ ƋƵŝ ŶĞůůĂ ƐĞĚĞ ĚĞůůĂ ǀŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƚƵƫ Őůŝ ĂŶŶŝ͕ Őŝă ƉƌŝŵĂ ĐŚĞ /ŚŽƐLJ ĚŝǀĞŶƚĂƐƐĞ ĚŝŽĐĞƐŝ͕ Đŝ ĂǀĞƚĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ĂŝƵƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂͲ ůĞ Ğ ůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘ KƌĂ ůĂ ĚŝŽĐĞƐŝ ŚĂ Őŝă ĐĞůĞďƌĂƚŽ ŝů ĐŝŶƋƵĂŶƚĞƐŝŵŽ͕ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ŵĂůŐĂƐĐŝĂ ĚĞŝ sŝŶĐĞŶͲ njŝĂŶŝ ŝŶŝnjŝĂ Ă ŝŶǀŝĂƌĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ ŝŶ ĂůƚƌĞ ŶĂnjŝŽŶŝ͘ ŶŽŝ ƌĞƐƚĂ Ěŝ ƉƌĞƉĂƌĂƌĞ ďĞŶĞ ŝů ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ğ Ěŝ ĐŽŶͲ

ƟŶƵĂƌĞ ďĞŶĞ ĂƐƐŝĞŵĞ Ăŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ sŝŶĐĞŶͲ njŝĂŶŝ Ğ Ăŝ ƐĂĐĞƌĚŽƟ ĚĞůůĂ ĚŝŽĐĞƐŝ͘ 'ƌĂnjŝĞ ƉĞƌ ŝů ǀŽƐƚƌŽ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞ͘ dĂŶƟ ĂƵŐƵƌŝ ďĞůůŝ Ăůů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂͲ ĐŽůŽƐĂ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ ƉĞƌ ůƵŶŐŚŝ ĂŶŶŝ͘ >Ă DĂĚŽŶŶĂ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ Đŝ ƉƌŽƚĞŐŐĂ͘ YƵĞƐƚŽ ϮϬϭϵ ŚŽ ƉŽƚƵƚŽ ƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ ŝĚƌŽĞůĞƩƌŝĐĂ ;Đŝ ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŵŽůƚĞ ĐŽƐĞ ĚĂ ƚĞƌͲ ŵŝŶĂƌĞ͕ ŵĂ ůĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ ğ ĨĂƩĂͿ͘ >͛ĂŝƵƚŽ ğ ĂƌƌŝǀĂƚŽ ĚĂ ƚĂŶƚĞ ƉĂƌƟ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ĚĂůůĂ / ; ŽŶĨĞƌĞŶnjĂ ƉŝƐĐŽƉĂůĞ /ƚĂůŝĂŶĂͿ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂů ǀŽƐƚƌŽ 'ƌƵƉƉŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŐƌĂnjŝĞ ĂŶĐŽƌĂ Ğ ƉƌĞŐŚŝĂŵŽ Ă ǀŝĐĞŶĚĂ͘ ƉĂĚƌĞ &ůŽƌŝĂŶŽ ^ƚƌĂƉƉĂnjnjŽŶ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ sŝŶĐĞŶnjŝĂŶŽ ŝŶ DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϵ ĂƌŝƐƐŝŵŝ ĂŵŝĐŝ͕ ĐŽŶ ŝŵŵĞŶƐĂ ŐŝŽŝĂ ƐŽŶŽ ƚŽƌŶĂƚĂ ƉĞƌ ƋƵĂůĐŚĞ ŐŝŽƌŶŽ Ă ǀŝƐŝƚĂƌĞ ůĂ ŵŝĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ğ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĐĂƌĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͘ sŝ ƌŝŶŐƌĂnjŝŽ ŝŶŶĂŶnjŝƚƵƩŽ ƉĞƌ ůĞ ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ Ěŝ ƚƵƫ Őůŝ ĂƐƐŽĐŝĂƟ Ğ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ͕ ğ ƋƵĞƐƚŽ ĂŝƵƚŽ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ ĐŚĞ Đŝ ĂŝƵƚĂ ŽŐŶŝ ŐŝŽƌŶŽ ĂĚ ĂŶĚĂƌĞ ĂǀĂŶƟ ĂĚ ĂŶŶƵŶͲ ĐŝĂƌĞ ŝů sĂŶŐĞůŽ ĐŽŶ ŐŝŽŝĂ ĞĚ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͘ 'ƌĂnjŝĞ͊ 'ƌĂnjŝĞ Ěŝ ĐƵŽƌĞ͊ /ŶŽůƚƌĞ ŐƌĂnjŝĞ ƉĞƌ ů͛ĂŝƵƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŚĞ Đŝ ƉĞƌŵĞƩĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ɖŝƶ ƉŽǀĞƌĞ͕ ŝ ďĂŵďŝŶŝ Ɖŝƶ ďŝƐŽŐŶŽƐŝ Ğ ƚĂŶƚĞ ĂůƚƌĞ Ăƫǀŝƚă ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ WĞƌĂůǀŝůůŽ ;WĞƌƶͿ͘

sŝ ĐŚŝĞĚŽ ƵŶĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ǀŽĐĂͲ njŝŽŶŝ͙ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ƐŽƌŐĞƌĞ ƐĂŶƚĞ ǀŽĐĂnjŝŽŶŝ ƚƌĂ ůĂ ŐŝŽǀĞŶƚƶ ƉĞƌƵǀŝĂŶĂ Ğ ŝŶ ƚƵƩŽ ŝů ŵŽŶĚŽ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ŶĞ ƐĞŶƟĂŵŽ ĂŶĐŽƌĂ Ěŝ Ɖŝƶ ŝů ďŝƐŽŐŶŽ ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂŵŽ ƌŝŵĂƐƚĞ ƐŽůŽ ŝŶ ƚƌĞ ƐƵŽƌĞ͗ ƐƵŽƌ 'ŝĂͲ ĐŽŵŝŶĂ ŚĂ ĚŽǀƵƚŽ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ƉĞƌ ŵŽƟǀŝ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ͘ ƚƵƫ ƵŶ ƐĂůƵƚŽ ĐŽƌĚŝĂůĞ͘ ^ƉĞƌŽ ůĂ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ǀŽůƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂ ǀŽŝ ƵŶ ͞Ϯϳ͟ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ŝŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝ ƉĞƌͲ ƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘ dĂŶƟƐƐŝŵŝ ƐĂůƵƟ Ğ ƌŝŶŐƌĂnjŝĂŵĞŶƟ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŵŝĂ ƉŝĐĐŽůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă͘ hŶŝƟ ŶĞůůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘ ƐƵŽƌ EĂĚŝĂ 'ŝĂŶŽůůŝ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ WŝĐĐŽůĞ &ŝŐůŝĞ ^ĂĐƌŽ ƵŽƌĞ Ěŝ 'ĞƐƶ͕ WĞƌƶ


Vita dell’Associazione... ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϵ

K ŝŽ͕ ĐŚĞ ŚĂŝ ĐŚŝĂŵĂƚŽ ŝ ƚƵŽŝ DŝƐƐŝŽŶĂƌŝ Ă ƐĞŐƵŝƌƟ ƉĞƌ ůĞ ǀŝĞ ĚĞů ŵŽŶĚŽ͕ ůĞ Ɖŝƶ ĚŝĸĐŝůŝ͕ ĚŽǀĞ Đŝ ƐŽŶ ŐƵĞƌƌĞ͕ ĨĂŵĞ͕ ĨƌĞĚĚŽ͕ ƐŽůĞ ďƌƵĐŝĂŶƚĞ͕ ĞƉŝĚĞŵŝĞ͕ ƉĞƌƐĞĐƵnjŝŽŶŝ͕͘​͘​͘ Ăďďŝ ƉŝĞƚă Ěŝ ůŽƌŽ͘

ŽŶ ŐƌĂŶĚĞ ŐŝŽŝĂ ƐŽŶŽ ƚŽƌŶĂƚŽ Ăů ĞŶƚƌŽ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͘ Ă ĂŶŶŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚĂƩŽ ĐŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ĐŚĞ ĨĂ ŐƌĂŶĚŝ ĐŽƐĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ DĂƌŝĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͘ ZŝŶŐƌĂnjŝŽ Ěŝ ĐƵŽƌĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ͕ ŐƌĂnjŝĞ Ăů ǀŽƐƚƌŽ ĂŝƵƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƵƐĐŝƚŽ Ă ƐĐƌŝǀĞƌĞ ƵŶ ůŝďƌŽ Ěŝ ƐĞƐƐĂŶƚĂƐĞŝ ƉĂŐŝŶĞ ŝŶ ůŝŶŐƵĂ ďĞŶŐĂůĞƐĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚŽƌŝĂ Ěŝ ^ĂŶƚĂ ĂƚĞƌŝŶĂ >ĂďŽƵƌĠ͕ ŝ ŵŝƌĂĐŽůŝ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ Ğ ĂůĐƵŶĞ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĚĞǀŽnjŝŽŶĞ͘ ZŝŶŐƌĂnjŝŽ ƚƵƫ ŝ ďĞŶĞĨĂƩŽƌŝ ĚĞůů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ͕ ŝů ĐŽŵŝƚĂƚŽ Ğ ƚƵƫ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ Ăů ƐĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ͘ /ů ^ŝŐŶŽƌĞ ĚŝĂ ƐĞŵƉƌĞ ĨŽƌnjĂ Ă ƚƵƫ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŝŵƉĞŐŶŽ Ěŝ ĚŝīŽŶĚĞƌĞ ůĂ ĚĞǀŽnjŝŽŶĞ ĂůůĂ DĂĚŽŶŶĂ͘ ŚĞ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ ĂŝƵƟ ƚƵƫ ĐŽŶ ůĂ ƐƵĂ ŵĂƚĞƌŶĂ ƉƌŽͲ ƚĞnjŝŽŶĞ Ğ ŝů ƐƵŽ ŐƌĂŶĚĞ ĂŵŽƌĞ ĐŚĞ ĂƌƌŝǀĂ ĂŶĐŚĞ Ă ƚĂŶƟ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝ͘ 'ƌĂnjŝĞ Ğ ďĞŶĞĚŝnjŝŽŶŝ͘

DĂŶĚĂ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ ĚĞůůĂ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ Ă ĐƵƐƚŽĚŝƌůŝ͕ Ă ĚŝĨĞŶĚĞƌůŝ͕ Ă ƌŝƚĞŵƉƌĂƌůŝ ŶĞůůĞ ĨŽƌnjĞ͕ Ă ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌůŝ͕ Ă ƐƚƌŝŶŐĞƌůŝ Ăů ƐƵŽ ŵĂƚĞƌŶŽ ƐĞŶŽ͘ ƐĐŽůƚĂĐŝ ƉĞƌ ů͛ ƵƌŽƉĂ͕ ĂƐĐŽůƚĂĐŝ ƉĞƌ ů͛ ƐŝĂ͕ ĂƐĐŽůƚĂĐŝ ƉĞƌ ů͛ ĨƌŝĐĂ͕ ĂƐĐŽůƚĂĐŝ ƉĞƌ ů͛ ŵĞƌŝĐĂ͕ ĂƐĐŽůƚĂĐŝ ƉĞƌ ů͛KĐĞĂŶŝĂ͘ ůnjĂ ůĂ ƚƵĂ ŵĂŶŽ Ğ ďĞŶĞĚŝĐŝ ƚƵƫ ŝ ƚƵŽŝ ĮŐůŝ ĐŚĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŵŽŶĚŽ ĐŽůůĂďŽƌĂŶŽ ĐŽŶ ŝ DŝƐƐŝŽŶĂƌŝ Ğ ĚŽŶĂ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ ůĂ ƉĂĐĞ͕ ůĂ ŐŝŽŝĂ ĐŚĞ ƐƉĞƩĂ Ăŝ ďƵŽŶŝ ƐĞƌǀŝƚŽƌŝ͘

ƉĂĚƌĞ ƌƚƵƌŽ ^ƉĞnjŝĂůĞ ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞů W/D ŝŶ ĂŶŐůĂĚĞƐŚ ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϵ

hŶ ĐĂƌŽ ƐĂůƵƚŽ Ă ƚƵƫ ŝ ŵĞŵďƌŝ ĚĞůů͛ ƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ DĞĚĂŐůŝĂ DŝƌĂĐŽůŽƐĂ͘ WƌĞŐŽ Ğ ƌŝĐŽƌĚŽ ƚƵƫ ŝ ďĞŶĞͲ ĨĂƩŽƌŝ͘ /ů ^ŝŐŶŽƌĞ ǀŝ ƌŝĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ ƚƵƩĞ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ďĞŶĞ ĐŚĞ ĨĂƚĞ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͘ 'ƌĂnjŝĞ Ă ǀŽŝ͕ ŶŽŝ ŵŝƐƐŝŽͲ ŶĂƌŝ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͕ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĐŽŵƉŝĞƌĞ ů͛ŽƉĞƌĂ Ěŝ ŝŽ͘ >Ă DĂĚŽŶŶĂ ǀŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶŝ ŶĞůůĂ ǀŝĂ ĚĞů ^ŝŐŶŽƌĞ͘ WƌĞŐĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŶŽŝ͘ hŶŝƟ ŶĞůůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘ ĚŽŶ 'ĞŽƌŐĞ sĂůĞŶƟŶĞ <ĞƌŬĞƩĂ ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ ŝŶ /ŶĚŝĂ

ŚĞ ŶĞƐƐƵŶ ƚĂůĞŶƚŽ ǀĞŶŐĂ ƐĞƉŽůƚŽ ŵĂ ƚƵƫ ŝŶĚŝƌŝnjnjĂƟ ƉĞƌ ŝů ďĞŶĞ ĚĞůůĞ ĂŶŝŵĞ͘ ŶĐŚ͛ŝŽ͕ ƉĞƌ ĞƐƐŝ͕ Ɵ ŽīƌŽ ůĂ ŵŝĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ĐŽŶ ƚƵƫ ŝ ƐƵŽŝ ƉĞƐŝ ƉĞƌĐŚĠ ƚƵ ĂĐĐĞƫ ŝů ŵŝŽ ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ ĐŽŵĞ ƵŵŝůĞ ŽīĞƌƚĂ Ğ ůĂ ƉŽƌƟ ŝŶ ƋƵĞůůĂ ƚĞƌƌĂ ĚŽǀĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ğ ŝů ďŝƐŽŐŶŽ͘ DĂŶĚĂ ƐŽƌŐĞŶƟ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ǀŝǀĂ ĂĸŶĐŚĠ ŝ ƚƵŽŝ DŝƐƐŝŽŶĂƌŝ Ɛŝ ĚŝƐƐĞƟŶŽ͖ ŵĂŶĚĂ ƉĂŶĞ Ğ ǀŝŶŽ ƉĞƌĐŚĠ ĐĞůĞďƌŝŶŽ ůĂ ^ĂŶƚĂ DĞƐƐĂ Ğ Ɛŝ ŶƵƚƌĂŶŽ Ăů ĮŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ ĐŽŶ Ɖŝƶ ĨŽƌnjĂ ŝ ůƵŶŐŚŝ ĐĂŵŵŝŶŝ ĂƉŽƐƚŽůŝĐŝ͕ ĂĸŶĐŚĠ ƚƵƫ Ɵ ĐŚŝĂŵŝŶŽ WĂĚƌĞ ĚĞů ŝĞůŽ Ğ ĚĞůůĂ ƚĞƌƌĂ͕ ŝŶ dƌŝŶŝƚĂƌŝĂ ƵŶŝŽŶĞ͘ ŵĞŶ͘

ϭϱ


[Indirizzo]

GAB CH-6850 Mendrisio

Śŝ Ěă Ăů ƉŽǀĞƌŽ ƉƌĞƐƚĂ Ă ŝŽ͊ sƵŽŝ ƌĞŶĚĞƌƟ ƵƟůĞ ĂůůĞ ŵŝƐƐŝŽŶŝ͍ &Ăŝ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ

Qui Ticino...

...a voi missionari ǀŝĂ ĂƌůŽ ƌŽĐŝ ϲ ʹ ϲϴϱϬ DĞŶĚƌŝƐŝŽ нϰϭ ϵϭ ϲϰϲ Ϯϴ ϮϬ ƋƵŝƟĐŝŶŽΛŵĞĚĂŐůŝĂͲŵĞĚŶƌŝƐŝŽ͘ŽƌŐ ,ϵϰ ϬϵϬϬ ϬϬϬϬ ϲϵϬϬ Ϭϴϱϯ ϲ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.