Page 1

De nieuwe Stelp: een leven lang op Ameland In deze folder leest u alles over onze plannen voor de nieuwe Stelp. Wat heeft de nieuwe voorziening u straks te bieden? Wat houdt de woonzorgvisie in? En wat is er nodig om ouderenzorg op Ameland te houden?

www.elkander.frl


Een leven lang op Ameland Ik ben er trots op dat we samen met de gemeente tot een mooi plan voor een nieuw te bouwen locatie zijn gekomen. De nieuwe Stelp biedt u de mogelijkheid om uw leven lang op Ameland te kunnen blijven wonen. Oók als u een zware zorgbehoefte heeft die wordt veroorzaakt door ouderdomsverschijnselen. Het plan vraagt veel van alle betrokken partijen, van de gemeente, maar ook van ons als KwadrantGroep. We stellen geld beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwbouw en ondertussen houden we de huidige Stelp veilig. We doen dat omdat we ons verantwoordelijk voelen voor behoud van zorg op Ameland.

Beste lezer, Voor de meeste Amelanders geldt dat zij hun leven lang op ‘hun’ eiland willen blijven wonen. Dat maakt dat een voorziening voor ouderenzorg op een eiland speciaal moet zijn; het is voor een kleine gemeenschap, met verschillende vormen van zorg. Voor een ouderenzorgorganisatie als KwadrantGroep schept dit een grote verantwoordelijkheid. Ook wij willen dat u uw leven lang op Ameland kunt blijven wonen.

Deze uitgave legt het hoe en waarom van onze plannen uit. U leest over de plannen, over de woonzorgvisie die we ontwikkeld hebben en waarom we de voorkeur hebben voor Ons Hol als plek voor de nieuwbouw. Jan Maarten Nuijens

Het huidige gebouw van De Stelp is verouderd. Dat was al zo toen KwadrantGroep de verantwoordelijkheid ervoor nam in 2015. Al jaren daarvoor werd gesproken over nieuwbouw. Nieuwbouw is de enige manier om complete en eigentijdse ouderenzorg op Ameland in de toekomst te kunnen blijven verlenen.

De zorg is veranderd De zorg in Nederland is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Dat stelt ons voor een grote uitdaging. Het traditionele verzorgingshuis, zoals De Stelp, bestaat niet meer. Voor de financiering van nieuw vastgoed hebben wij andere partijen nodig, zoals gemeenten. Wij zijn dan ook blij dat de gemeente Ameland het grote belang ziet om samen te werken aan een nieuwe woonzorglocatie. Dat is geen eenvoudige opgave. Nieuwbouw vraagt om een fikse investering. Daarbij komt de kleinschaligheid van zorg op een eiland. Toch is het de gemeente Ameland gelukt om een plan en een gebiedsvisie te presenteren, met een duidelijke plaats voor het nieuwe woonzorggebouw, waar wij goede zorg kunnen bieden.

Stappen maken Om deze mooie plannen uit te kunnen voeren en de ouderenzorg voor Ameland te behouden, is het belangrijk dat we snel stappen kunnen maken. Hoe langer de planvorming duurt, hoe meer de kosten oplopen en hoe groter onze uitdaging wordt om nieuwbouw te kunnen bekostigen. Daarom is het belangrijk dat de besluitvorming zo snel mogelijk afgerond wordt. Inloopbijeenkomst 23 januari Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 23 januari om 19.00 uur in De Stelp, waar wij graag meer vertellen en uw reactie horen op de plannen. Daarmee helpt u ons en de gemeenteraad om een goed beeld te krijgen van hoe er op het eiland gedacht wordt over een nieuwe Stelp. Graag tot 23 januari. Met vriendelijke groet, Jan Maarten Nuijens Voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep

We geven invulling aan ‘Een Leven Lang Op Ameland’ door het bij elkaar brengen van: • zorggeschikte woningen • een veilige woonomgeving • mogelijkheden voor ontmoeting • ondersteunende services • 24-uurszorg aan huis


“We hebben een woonzorgvisie ontwikkeld die geschikt is voor àlle ouderen; of u wel of geen zorgbehoefte heeft en of die zorgbehoefte licht of zwaar is.”

Wat de nieuwe Stelp te bieden heeft De nieuwe woonzorgvisie Mensen hechten veel waarde aan het behoud van de eigen leefwijze en aan eigen regie, ook als ze met beperkingen te maken krijgen doordat ze ouder worden. Ze willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Omdat de veelal traditionele woningen op Ameland moeilijk zorggeschikt te maken zijn, kan dat een uitdaging zijn. Daarom hebben we een woonzorgvisie ontwikkeld die geschikt is voor àlle ouderen; of u wel of geen zorgbehoefte heeft en of die zorgbehoefte licht of zwaar is.

Bron: 19 Het Atelier Architecten. Aan de schetsen in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

De nieuwe locatie:

De nieuwe Stelp bestaat uit: • 44 appartementen voor mensen met een zorgvraag • 3 plaatsen voor tijdelijk verblijf • 4 logeerkamers voor medewerkers ‘van de vaste wal’ Daarnaast komen er 3 appartementen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Een nieuwe manier van wonen en zorg Wij willen voor langere tijd kwalitatief hoogstaande zorg kunnen verlenen aan mensen met ouderdomsklachten, waaronder dementie. In een geschikte en aantrekkelijke woonomgeving, die recht doet aan de behoeften en wensen van de (toekomstige) bewoners en hun naasten. In het nieuwe gebouw worden bewoners op veel verschillende manieren gestimuleerd om actief te zijn en te blijven. Dit is straks terug te zien in het ontwerp waarin

verschillende omgevingen en belevingen worden geboden. Ook komen er plekken die geborgenheid en rust bieden. Zo kunnen bewoners kiezen voor een omgeving die ze op dat moment willen.


Gelijkwaardige, eigen appartementen In de meeste woonzorgcentra hebben bewoners een kleine, gecombineerde woon-/slaapkamer. Deze zijn vaak gegroepeerd, waardoor 6 tot 8 bewoners een gemeenschappelijke huiskamer delen. Bewoners zijn daardoor beperkt in hun ruimte en hebben weinig keuze. In de nieuwe Stelp gaan we dat anders doen. Er komt een aantrekkelijk woongebouw voor mensen met verschillende zorg- en ondersteuningsvragen. Het unieke van de woonzorgvisie is dat alle appartementen die er komen, gelijkwaardig zijn. Er is geen onderscheid in de grootte van de appartementen. Alle appartementen krijgen een eigen woonkamer/keuken, een aparte slaapkamer en een badkamer. Bewoners huren van het Gemeentelijk

“De nieuwe Stelp wordt een aantrekkelijk woongebouw voor mensen met verschillende zorg- en ondersteuningsvragen.” Woningbedrijf Ameland. Anders dan nu in De Stelp is het appartement dus echt een eigen huis. Wanneer er behoefte is aan zorg, wordt deze verleend door zorgprofessionals van Elkander (onderdeel KwadrantGroep). Wanneer de zorgvraag zwaarder wordt, hoeft de bewoner niet in te leveren op privéruimte en bij voorkeur ook niet te verhuizen, zoals nu in de huidige Stelp. Wij zetten in op goed toegankelijke en comfortabele appartementen, waar mensen zoveel mogelijk regie en keuzevrijheid hebben. We creëren een veilige en vertrouwde woonomgeving en maken hierbij gebruik van slimme nieuwe technologieën.

Ontmoeting, gezelligheid en rust De nieuwe Stelp staat in verbinding met het dorp. Bewoners hebben ontmoeting en de gezelligheid in hun directe omgeving, mensen uit de omgeving kunnen aansluiten bij activiteiten die er georganiseerd worden. Bewoners die nog helemaal zelfstandig zijn, kunnen deelnemen aan sociaal culturele activiteiten. Voor bewoners die afhankelijk zijn van zorg in de nabijheid, komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Hierin worden verschillende sfeerhoeken gecreëerd, bijvoorbeeld met een tv, een leeshoek, een bewegingshoek, een atelier om creatief bezig te zijn of juist een rustige zithoek. Bewoners kunnen hier ook zitten met familie. Voor de meest kwetsbare groep (maximaal 8 bewoners) wordt een beschermde/geborgen omgeving gecreëerd in een rustig gedeelte van de nieuwbouw, met een eigen gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Kenmerken van het appartement • Het appartement is een zelfstandige woning met een eigen adres en voordeur, met eigen nutsaansluitingen en waar u zelf kunt koken en wassen. • Het appartement is volledig rolstoeltoegankelijk, er komen geen drempels. • Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met het gebruik van rolstoelen en met de veiligheidseisen. • Het appartement is voorbereid op thuistechnologie.


Zorg op maat De zorgverlening is maatwerk en ontwikkelt mee met de persoonlijke behoefte van de bewoner. Wanneer de zorgbehoefte in de loop van de tijd verandert - zwaarder wordt - verandert de zorgverlening. Ook voor mensen die veel en zware zorg nodig hebben, zijn de appartementen geschikt. Bewoners hoeven dus in principe niet te verhuizen. Uitzondering hierop zijn de mensen met dementie en die gebaat zijn bij een beschutte omgeving. Voor hun maken we een eigen, veilige woonomgeving. “De zorgverlening is maatwerk en ontwikkelt mee met de persoonlijke behoefte van bewoners.”

Waarom we kiezen voor nieuwbouw op een andere locatie We ontwikkelen de appartementen zo, dat nieuwe financieringsregels zo weinig mogelijk invloed hebben op comfortabel wonen en kwalitatieve zorg. De huurprijs van de appartementen, inclusief servicekosten voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, moet voor iedereen betaalbaar zijn. Algemene ruimten zoals kantoor- en behandelruimten worden niet in de huur doorberekend aan de bewoners. Deze ruimten worden door KwadrantGroep en andere zorgverleners gehuurd van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

De gemeente Ameland en KwadrantGroep hebben de mogelijkheden tot herbouw op de huidige locatie uitgebreid onderzocht. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet haalbaar is. Ten eerste zorgt dit voor langdurig (twee tot drie jaar!) bouwoverlast, wat niet acceptabel is voor onze kwetsbare bewoners en voor onze medewerkers. Bewoners zouden mogelijk meerdere keren moeten verhuizen, iets wat erg ingrijpend kan zijn voor met name mensen met dementie. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg, vinden wij dit onverantwoord. Tijdelijke huisvesting zou een alternatief kunnen zijn. De kosten van tijdelijke huisvestiging zijn echter zo hoog, dat KwadrantGroep deze niet wil dragen. Die twee miljoen euro kan beter geïnvesteerd worden in een nieuw gebouw. Ten tweede is het onmogelijk om de nieuwe woonzorgvisie te realiseren op de oude locatie. Het toekomstbestendig woonzorggebouw vraagt meer ruimte dan beschikbaar is op de locatie van de huidige Stelp. We willen een aantrekkelijk gebouw ontwikkelen dat ook voldoet aan de woonwensen van toekomstige generaties en dat de komende 30 tot 40 jaar mee kan. Ten derde biedt Ons Hol nieuwe kansen als het gaat om contact en welzijn. Daarom zijn wij heel erg blij met het voornemen van de gemeente om de nieuwe Stelp te realiseren bij Ons Hol. We kunnen verbinden met andere sociaal culturele voorzieningen: bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten in Ons Hol en de verschillende activiteiten die Sociaal Cultureel Werk organiseert. Met de kinderopvang willen we gezamenlijke activiteiten organiseren. Kortom: de nieuwe Stelp bij Ons Hol wordt een modern woonzorgcentrum dat aansluit bij de nieuwste visies op het gebied van ouderenzorg. KwadrantGroep zal zich daarbij blijven inzetten om de bewoners onderdeel te laten blijven bij alles wat er in Hollum en op Ameland gebeurt.


Wat onze medewerkers en cliënten zeggen ‘In De Stelp is nu een aantal gedeelde appartementen. De bewoners hebben weinig privacy, ze delen een badkamer en een keukentje en hebben alleen een eigen slaapkamer. In die ruimte is het lastig om de juiste zorg te bieden zeker met tilliften.’ ‘De bewoners van nu kunnen weinig eigen spullen meenemen. Waardoor ze niet veel herkenning hebben dat de kamer hun eigen woning is.’ ‘De huiskamers en anders ruimtes zijn niet geschikt voor mensen met dementie. Er zijn vaak te veel actieve prikkels en er is te weinig ruimte voor de bewoner om zich terug te trekken. Dit heeft te maken met de gedeelde appartementen en de indeling van het gebouw.’ ‘Wanneer de locatie naar Ons Hol gaat dan kunnen we efficiënter omgaan met de ruimtes, zoals algemene ruimtes, kantoorruimtes etc. Deze ruimtes hoeven dan niet extra gebouwd te worden. Dit geld komt te goede aan de bewoners en de ruimtes in de nieuwbouw. ‘ ‘Ik ben enthousiast over de combinatie met de kinderopvang en sport. Kinderen en ouderen is een goede combinatie. Dit is nu lastig te organiseren omdat de afstand een beperkende factor is.’ ‘Als medewerkers van De Stelp staan we achter de woonzorgvisie. Wij hebben een actieve rol hierin gehad.’ ‘Ik heb dagelijks hinder van de mankementen in het gebouw, zoals het piepersyteem, de kleine lift en dat er maar één lift is voor alle bewoners.’ ‘De kosten die nu gemaakt moeten worden voor het onderhoud zijn extra kosten die beter gebruikt kunnen worden voor de nieuwbouw.’ ‘Wanneer er gefaseerd gebouwd gaat worden dan geeft dit veel overlast. Ik zie dat niet zitten. Het is ideaal om van de oude locatie rechtstreeks naar een nieuwe locatie te kunnen verhuizen. Het is belangrijk dat de zorg door kan gaan en niet gehinderd wordt door bouw en verbouw.’ ‘Geen nieuwe wijn in oude zakken schenken.’

Wij horen ook graag van u! Laat ons weten wat u vindt van de plannen door een reactie te sturen naar: communicatie@elkander.frl.


Hoe verder? De gemeente Ameland is aan zet om een besluit te nemen over de gebiedsvisie en over het ontwikkelbudget voor de architect om de schetsen tot een definitief plan te maken. Vervolgens kan KwadrantGroep een definitief besluit nemen. U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst Wilt u meer weten over de plannen voor de nieuwe Stelp? Of heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op: • Donderdag 23 januari om 19.00 uur in De Stelp, H.D. Katstraat 4 in Hollum.

Elkander Postbus 181, 9200 AD Drachten T 088 - 512 70 04 elkander@kwadrantgroep.nl Voor al onze diensten kijkt u op www.elkander.frl

Profile for Kwadrantgroep

De nieuwe Stelp: een leven lang op Ameland  

In deze folder leest u alles over onze plannen voor de nieuwe Stelp. Wat heeft de nieuwe voorziening u straks te bieden? Wat houdt de woonzo...

De nieuwe Stelp: een leven lang op Ameland  

In deze folder leest u alles over onze plannen voor de nieuwe Stelp. Wat heeft de nieuwe voorziening u straks te bieden? Wat houdt de woonzo...