Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

ER KURI P L U S

P O L I S H

ROK ZA£O¯ENIA 1987

M A G A Z I N E

TYGODNIK

6 PAÌDZIERNIKA 2012

í Ofensywa PiS – str. 4 í Dzisiaj by³by demokrat¹ – str. 5 í Konstruktywny premier Gliñski – str. 7 í Rozmowa z Richardem Mazurem – str. 11 í Diamentowy Bankiet w Marriotcie – str. 14 W niedzielê, 7 paŸdziernika o godz.12:00 spotykamy siê na Diamentowej Paradzie Pu³askiego. Maszerujemy 5 Alej¹ od 35 do 56 ulicy. FOTO: ZOSIA ¯ELESKA-BOBROWSKI

NUMER 944 (1244)

W E E K L Y

PE£NE E-WYDANIE KURIERA W INTERNECIE: WWW.KURIERPLUS.COM

Parada Pu³askiego œwiêtem ca³ej Polonii


2

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

POLACY I AMERYKANIE POLSKIEGO POCHODZENIA Solidarni i dumni z polskiego dziedzictwa liderzy organizacji polonijnych, weterani, studenci, m³odzie¿ szkolna, rodzice i nauczyciele, ksiê¿a i harcerze, biznesmeni i naukowcy, politycy i dziennikarze na 75. Diamentowej Paradzie Pu³askiego 7 paŸdziernika 2012 roku Ewa Junczyk Ziomecka Konsul Generalna RP w Nowym Jorku z gratulacjami dla Pañstwa Krystyny i Kazimierza Szczêchów Wielkich Marsza³ków Parady oraz dla Marsza³ków Regionalnych i organizatorów.

Enjoy the Largest Polish Parade in America From Brooklyn AKA Polonia

Richard Mazur i Dominika £apiñska

Brooklyn Beep

Marty Markowitz


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Życzenia udanej Jubileuszowej 75. Parady Pułaskiego 2012 składa: OKRĘG 2. SWAP

Placówki: Pl. 21/201 - New York, NY; Pl. 36 - Passaic, NJ; Pl. 51 - Jersey City, NJ; Pl. 57 - Elizabeth, NJ; Pl. 99 - Harrison, NJ; Pl. 123 - New York, NY; Pl. 209 - Port Chester, NY;

Zarząd Okręgu 2. SWAP: Kapelan – o. Mikołaj Socha Komendant - Antoni Chrościelewski (Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2005) I –wice komendant –Anthony Domino; II –wice komendant – Andrzej Pityński Adiutant finansowy - Sylwia Pełka; Adiutant protokołowy - Teofil Lachowicz

Parafia Œw. Stanis³awa Kostki, Greenpoint, Brooklyn, jest reprezentowana w Paradach Pu³askiego na Manhattanie od samego jej pocz¹tku. Maszerujemy razem z Parad¹ tak¿e i w tym roku, aby wspólnie zamanifestowaæ katolick¹ wiarê, która jest czêœci¹ naszego polskiego dziedzictwa narodowego. Dziêkujemy cz³onkom Komitetu Parady Pu³askiego za ich bezcenny wysi³ek w jej organizacjê, a Marsza³kom tegorocznej, Diamentowej Parady, pañstwu Krystynie Szewczyk-Szczêch i Kazimierzowi Szczêch sk³adamy serdeczne gratulacje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym koœciele codziennie rano i wieczorem, a szczególnie na niedzielne msze œw. w jêzyku polskim, które s¹ odprawiane w nastêpuj¹cych godzinach: sobota - 19:00, niedziela - 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00. W paŸdzierniku zapraszamy na Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe odprawiane po polsku od wtorku do pi¹tku bezpoœrednio po mszy œw. o godz. 19:00. Kap³ani i wierni Parafii Œw. Stanis³awa Kostki, 607 Humboldt Street, Greenpoint, tel. 718.388.0170

3


4

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

 POLSKA

Ofensywa PiS

Episkopat murem za TV Trwam

Antyrz¹dowa manifestacja, która siê odby³a w Warszawie jest spektakularnym sukcesem Prawa i Sprawiedliwoœci.

Metropolita gdañski abp. Leszek G³ódŸ zosta³ delegatem konferencji Episkopatu Polski d.s. TV Trwam, aby „zosta³a potraktowana na równi z innymi nadawcami i mia³a prawo byæ obecna w multipleksie”. Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu abp. Józef Michalik powiedzia³, ¿e „dot¹d nie mamy zastrze¿eñ do dzia³alnoœci tej telewizji.” Sekretarz Episkopatu bp. Wojciech Polak powiedzia³, ¿e nie ma mowy o likwidacji Funduszu Koœcielnego a zdaniem Episkopatu odpis podatkowy na Koœció³ powinien byæ wiêkszy ni¿ 0,3 procent proponowane przez rz¹d.

PiS dogoni³ PO

Na Platformê Obywatelsk¹ zag³osowa³oby 28 proc. Polaków i tyle samo na Prawo i Sprawiedliwoœæ – wynika z najnowszego sonda¿u Wirtualnej Polski, zrealizowanego przez Homo Homini. Sonda¿ przeprowadzono 2 paŸdziernika, a wiêc ju¿ po debacie ekonomicznej nt. propozycji PiS, po marszu „ObudŸ siê Polsko” oraz po skandalu z ekshumacjami. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który chce g³osowaæ 14 procent Polaków. Na czwartej pozycji jest PSL z 6-procentowym wynikiem. Na Ruch Palikota i Solidarn¹ Polskê chce g³osowaæ 5 procent ankietowanych.

1000 numer Gazety Polskiej

Ukaza³ siê tysiêczny numer tygodnika Gazeta Polska, za³o¿onego przez Piotra Wierzbickiego. Pocz¹tkowo rozchodzi³a siê w nak³adzie kilkunastu tysiêcy egzemplarzy. Obecnie pod redakcj¹ Tomasza Sakiewicza sta³a siê du¿ym, opiniotwórczym konglomeratem z w³asnym dziennikiem „Gazet¹ Polsk¹ Codziennie”, miesiêcznikiem „Nowe Pañstwo”, portalem niezalezna. pl oraz telewizj¹ internetow¹. GaPol zwalczaj¹ca postkomunizm a obecnie rz¹d PO, by³a od pocz¹tku nêkana przez organy œcigania III RP. Reklamodawców zmuszano szanta¿em do wycofywania reklam. Mimo to sta³a siê realn¹ si³¹ polityczn¹ m.in. dziêki kilkuset klubom Gazety Polskiej w kraju, a tak¿e za granic¹, w tym w Nowym Jorku.

S¹d Najwy¿szy pod parasolem

Funkcjonariusze CBA s¹ wstrz¹œniêci umorzeniem przez prokuraturê œledztwa w sprawie ³apownictwa w S¹dzie Najwy¿szym. Prokuratura uzna³a, ¿e jej funkcjonariusze oraz wspó³pracownicy musz¹ mieæ zgodê na pods³uch, chocia¿ do tej pory by³a to powszechna metoda zdobywania dowodów: s¹dy jej nie kwestionowa³y. CBA zebra³o dowody na korupcjê jednego z sêdziów S¹du Najwy¿szego, ale prokuratura apelacyjna uzna³a, ¿e zebrano je nielegalnie i bada, czy CBA przekroczy³o uprawnienia. By³y szef CBA jest oburzony decyzj¹ prokuratury, która uniemo¿liwia zbadanie dowodów przez s¹d. Mariusz Kamiñski wys³a³ w tej sprawie list otwarty do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Niebywa³e okrucieñstwo

Fundacja Viva! i niemiecka organizacja Animals Angels broni¹ce dobra zwierz¹t twierdz¹, ¿e w Polsce nagminne jest znecanie siê nad zwierzêtami. Nêka siê zwierzêta chore, nie maj¹ce si³, by wejœæ do samochodów a czasem nawet staæ. Zwierzêta bije siê, kopie, wykrêca im ogony, szarpie za uszy, zrzuca z wysokich samochodów. Przewozi siê krowy niedojone, z mlekiem kapi¹cym z wymion. Zwierz¹t nie chroni siê przed z³¹ pogod¹ ani ich nie poi, wrzuca je do worków i przewozi w baga¿nikach samochodów.

Takiej iloœci ludzi wyprowadzonych na ulice nie widziano jeszcze w III Rzeczpospolitej. Wedle ró¿nych szacunków, ich liczba mog³a siêgaæ nawet 150 tysiêcy. Wprawdzie walnie uczestniczyli w niej tak¿e cz³onkowie Rodzin Radia Maryja i Telewizji „Trwam”, politycy Solidarnej Polski, cz³onkowie stowarzyszenia Solidarni 2010 oraz liczne delegacje Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, to g³ównym jej bohaterem by³ Jaros³aw Kaczyñski i jego partia. Wspiera³y j¹, nie tylko kluby „Gazety Polskiej” przyby³e z wielu stron kraju, ale i zwykli przechodnie, nie zajmuj¹cy siê na co dzieñ polityk¹. Raz po raz wnoszono okrzyki na czeœæ jej przywódcy, przeplataj¹ce siê z okrzykami antyrz¹dowymi i antyplatformerskimi. Wœród manifestantów by³o wielu ludzi m³odych, którzy przyszli tu indywidualnie. Ze sztandarami i bez. Nie brakowa³o równie¿ grup m³odzie¿owych i dzieci niesionych przez rodziców na ramionach. W perspektywie Nowego Œwiatu i Krakowskiego Przedmieœcia pochód przedstawia³ siê bardzo malowniczo. £opota³o nad nim tysi¹ce bia³o-czerwonych flag, by³a d³uga flaga-wstêga niesiona przez setki osób, by³y te¿ p³ócienne flagi-skrzyd³a niesione przez tzw. pisowsk¹ husariê. Otacza³y one prezesa Kaczyñskiego i jego wspó³pracowników. By³y tak¿e banery z dowcipnymi napisami, oczywiœcie wrogimi wobec rz¹dz¹cych, by³y te¿ transparenty g³osz¹ce, i¿ w Smoleñsku dosz³o do zamachu oraz, ¿e Tusk, Komorowski i Sikorski s¹ zdrajcami narodu. Has³o „Bóg, Honor i Ojczyzna” przeplata³o siê z napisami, ¿e prawdê mówi¹ tylko: Radio Maryja, Telewizja „Trwam” i „Nasz Dziennik”. Ojciec Tadeusz Rydzyk by³ wielce ukontentowany. Podczas ca³ego przemarszu od placu Trzech Krzy¿y do placu Zamkowego szed³ otoczony wieñcem swych wiernych zwolenników. Jak¿e licznych. Manifestacjê poprzedza³ patriotyczny koncert muzyczno-poetycki zorganizowany na placu Trzech Krzy¿y oraz uroczysta msza w intencji Telewizji „Trwam” i ojczyzny, koncelebrowana przez wielu ksiê¿y. Bi³y dzwony, powiewa³y flagi i œpiewano „Gaude Mater Polonia”. Punktem kulminacyjnym by³o p³omienne przemówienie prezesa Kaczyñskiego wyg³oszone pod Kolumn¹ Zygmunta, osobno zaœ przemawia³ szef Solidarnej Polski – Zbigniew Ziobro. Obaj mówili o koniecznoœci odsuniêcia obecnego rz¹du od w³adzy i potrzebie zmian. Jeœli celem tej manifestacji by³o pokazanie jak wielki jest sprzeciw opozycji prawicowo-katolicko-narodowej wobec obecnego establishmentu, to zosta³ on osi¹gniêty z nawi¹zk¹, gdy mierzyæ j¹ iloœci¹ i determinacj¹ uczestników. Powiêkszaj¹cych siê szeregów tej¿e opozycji nie sposób lekcewa¿yæ. Zasilaj¹ j¹ teraz tak¿e i zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”, zasilaj¹ tak¿e m³odzi bezrobotni, legitymuj¹cy siê coraz czêœciej dyplomem wy¿szej uczelni. Trudno zatem, ¿eby nie dawali wyrazu swojej frustracji. Manifestacjê zorganizowano pod has³em walki o prawo Telewizji „Trwam” do nadawania w systemie cyfrowym, sta³a siê ona jednak elementem walki niemal ze wszystkimi poczynaniami rz¹du, od edukacji pocz¹wszy a na reformie emerytalnej skoñczywszy. I trudno siê dziwiæ, ¿e coraz wiêcej osób chce wyjœæ na ulice, by wykrzyczeæ swoje „nie”, gdy zarobki stoj¹ w miejscu a ceny s¹ coraz wy¿sze, gdy zawodzi system opieki medycznej i gdy, albo nie ma lekarstw, albo trzeba p³aciæ za nie coraz wiêcej. Rozmiary biedy, zamiast siê kurczyæ, rosn¹, zwolnienia grupowe s¹ coraz czêstsze a mo¿liwoœci zatrudnienia s¹ zni-

Pogoda na weekend: SOBOTA

NIEDZIELA

23° mo¿liwy deszcz

11° dzeszczowo

JESTEŒMY TE¯ NA:

Myœl tygodnia: Martwienie siê nie pozbawia „jutra“ k³opotów - a pozbawia „dzisiaj“ si³y.

¯art na dobry tydzieñ kome. Miejsc pracy wcale nie przybywa, co oznacza brak perspektyw dla nowego pokolenia. Bêdzie on dawa³ o sobie znaæ ze zdwojon¹ si³¹, nale¿y siê wiêc spodziewaæ, ¿e Platforma nie bêdzie mog³a liczyæ na m³odych w takim stopniu jak dotychczas. W dodatku w tej¿e Platformie k³amstwo goni k³amstwo, afera aferê, niekompetencja niekompetencjê, nieudolnoœæ nieudolnoœæ. Wystarczy choæby popatrzeæ na pracê resortów zdrowia, edukacji, czy infrastruktury. Ostatnio okazuje siê równie¿, ¿e zagro¿one s¹ dobra dziedzictwa narodowego, nie mówi¹c ju¿ o znikomych nak³adach na naukê i kulturê. W tej sytuacji PiS mo¿e w nieskoñczonoœæ punktowaæ swoj¹ rywalkê za nieudacznictwo. I owszem robi to nieustannie, dorzucaj¹c odpowiedzialnoœæ za katastrofê smoleñsk¹. Czyni to jednak w taki sposób, ¿e zazwyczaj nie przek³ada siê to na notowania tej partii w sonda¿ach i wynikach wyborów. Czy¿by zatem wiêkszoœci spo³eczeñstwa nie wystarcza³a tylko permanentna krytyka i obœmiewanie PO i czeka ono na recepty, co robiæ? PiS niby je co jakiœ czas daje, ale jakoœ nie trafiaj¹ one tej wiêkszoœci do przekonania. A mo¿e i trafiaj¹, ale mimo to, nie chce ona oddaæ kraju w rêce obozu, który postrzega jako zbyt radykalny, antyeuropejski i konserwatywny. Jego has³a niepodleg³oœciowe, bogojczyŸniane i antyplatformerskie, owszem s¹ noœne dla czêœci spo³eczeñstwa. Niema³ej, ale jednak tylko czêœci. Wiêkszoœæ czeka na nowoczesny program, który na tyle trafi jej do przekonania, ¿e go poprze. PiS nie widzi – jak do tej pory – potrzeby pozyskiwania nowych zwolenników, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e powinien rz¹dziæ, bo to w³aœnie on ma monopol na polskoœæ i jest depozytariuszem patriotyzmu. To przekonanie owocuje wykluczaniem tych, którzy go nie podzielaj¹. Dziœ, po tak efektownej i dobrze zorganizowanej manifestacji, PiS ma szansê przyci¹gn¹æ do siebie wiele osób dotychczas niezdecydowanych lub chwiejnych politycznie. Przede wszystkim jednak musi postawiæ na owo pokolenie wchodz¹ce w doros³e ¿ycie. Bo to ono mo¿e mieæ g³os decyduj¹cy w przysz³ych wyborach. Sk¹din¹d PiS nie wierzy, i¿ wygra te wybory i chcia³by wczeœniej dojœæ do w³adzy w wyniku rozruchów ulicznych. Zatem manifestacje, owszem mog¹ byæ tu pomocne jako spektakularna demonstracja si³y i eskalacja protestu. Jednak przede wszystkim potrzebny jest program. Program z którego wynika czarno na bia³ym, ¿e jest on lepszy od rozwi¹zañ konkurencji i stwarza perspektywy dla m³odych. I jeszcze jedno – owa wiêkszoœæ oczekuje tak¿e zakoñczenia wojny polsko-polskiej. PiS musi wyraŸnie powiedzieæ, czy i jak tego dokona, gdy uda mu siê zdobyæ w³adzê.

Eryk Promieñski

Skoczyli w przepaœæ optymista i pesymista. - Spadam - jêczy pesymista. - Lecê - krzyczy optymista.

Imieniny tygodnia 6 paŸdziernika - sobota Fryderyki, Artura, Brunona 7 paŸdziernika - niedziela Marii, Marka, Sergiusza 8 paŸdziernika - poniedzia³ek Brygidy, Pelagii, Walerii 9 paŸdziernika - wtorek Bogdana, Dionizego, Wincentego 10 paŸdziernika - œroda Pauliny, Daniela, Franciszka 11 paŸdziernika - czwartek Aldony, Aleksandra, Emila 12 paŸdziernika - pi¹tek Edwina, Eustachego, Maksymiliana

KURIER PLUS redaktor naczelny Zofia Doktorowicz-K³opotowska sta³a wspó³praca Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurówna Konrad Lata, Agata Ostrowska-Galanis, Aneta Radziejowska, Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jan Ró¿y³³o,Eryk Promieñski

korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna

fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

sk³ad komputerowy Marek Rygielski

wydawcy John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska Adam Mattauszek

Kurier Plus, Inc .

Adres : 145 Java Street Brooklyn, NY 11222

Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com

Redakcja nie odpowiada

za treœæ og³oszeñ.


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Dzisiaj by³by demokrat¹ Z Alexem Storo¿yñskim szefem Fundacji Koœciuszkowskiej i dziennikarzem rozmawia Mariusz A. Wolf.

– Jak Kazimierz Pu³aski trafi³ do USA? – Podobnie jak Koœciuszko – przez Pary¿. Z tym, ¿e Pu³aski po ucieczce z Polski, nie mia³ ju¿ do niej powrotu. Pamiêtamy, ¿e da³ siê namówiæ przywódcom Konfederacji Barskiej na porwanie króla Stanis³awa Poniatowskiego. Porwanie siê nie uda³o i po upadku Konfederacji Pu³aski musia³ uciekaæ, bo to w³aœnie jego uznano inicjatorem tego czynu. Wydano na niego infamiê i zaocznie – za próbê królobójstwa – skazano go na karê œmierci. Pu³aski uciek³ do Turcji, ale i stamt¹d musia³ uchodziæ. I tak oto przez Marsyliê dotar³ go Pary¿a, gdzie spotka³ genera³a Lafayetta. Ten z jednej strony nak³oni³ go na wyjazd do walcz¹cych brytyjskich kolonii w Ameryce, które og³osi³y swoj¹ niepodleg³oœæ, a z drugiej opowiedzia³ o nim Beniaminowi Franklinowi. Franklin nawet napisa³ list do Jerzego Waszyngtona, w którym zwraca uwagê na u¿ytecznoœæ Pu³askiego w walce o niepodleg³oœæ.

– Ale Pu³aski przyby³ do Ameryki i… genera³em nie zosta³… – To prawda, a przynajmniej nie od razu. Waszyngton nie by³ z pocz¹tku przekonany do przydatnoœci Pu³askiego, jako fachowca od kawalerii. Proszê sobie wyobraziæ tak¹ scenê: niemówi¹cy po angielsku Pu³aski demonstruje swoje umiejêtnoœci jeŸdzieckie zdumionemu Waszyngtonowi, który nie do koñca widzi przydatnoœæ wojsk konnych w ówczesnym sposobie prowadzenia walki. Wszystko zmieni³o siê dopiero po bitwie nad Brandywine. – Co siê wtedy sta³o? – Wyjaœnijmy najpierw jak wówczas Anglicy prowadzili wojny, a robili to zupe³nie inaczej ni¿ mieszkañcy Europy kontynentalnej. Poniewa¿ mieli œwietn¹ marynarkê wojenn¹, z regu³y najpierw ostrzeliwali z okrêtów g³ówne porty atakowanego kraju, a póŸniej na l¹d wychodzi³a piechota i dokonywa³a podboju. Kawaleria by³a jedynie u¿ywana jako wojska zwiadowcze. Naturalnie takiej te¿ taktyki u¿ywa³ Waszyngton. Wszystko zmieni³o siê po tym, kiedy nad rzek¹ Brandywine w Pensylwanii spotka³y siê piechota angielska i amerykañska. Bitwa rozgrywa³a siê w gêstej mgle i Waszyngton zgin¹³by niechybnie, gdyby nie akcja Pu³askiego, który wskaza³ mu drogê ucieczki, a ty³y uchodz¹cej armii os³ania³ w³aœnie konnic¹. – Na czym w³aœciwie polega³a innowacyjnoœæ Pu³askiego? – Pu³aski t³umaczy³, ¿e lepiej by³oby najpierw wys³aæ kawaleriê do przodu, ¿eby atakowa³a piechotê przeciwnika i robi³a zamieszanie. A po przebiciu siê przez szeregi wroga, mog³a atakowaæ od ty³u. By³yby to swego rodzaju ówcze-

5

sne si³y specjalne. Ale genera³owie amerykañscy wyœmiali jego pomys³, bo przecie¿ oni wiedzieli lepiej jak siê walczy. – Waszyngton jednak natychmiast spostrzeg³ mo¿liwoœci nowej formacji wojskowej i poleci³ Pu³askiemu utworzyæ doborowe oddzia³y kawalerii… – Tak, ale pieni¹dze na ten pomys³ musia³ znaleŸæ Kongres. Mimo, ¿e Waszyngton mianowa³ Pu³askiego genera³em brygady i dowódc¹ wojsk konnych, fundusze wci¹¿ by³y niewystarczaj¹ce. Pu³aski zacz¹³ nawet organizowaæ pieni¹dze z Polski, bo przecie¿ pochodzi³ z zamo¿nej rodziny. W koñcu uda³o mu siê utworzyæ osobny rodzaj wojsk, nazwany od jego nazwiska „Legionem Pu³askiego”. By³o to oko³o 300 jeŸdŸców, bardzo dobrze wyszkolonych i tworz¹cych szybk¹, zwrotn¹ i groŸn¹ jednostkê wojskow¹. Udowodnili to wkrótce w bitwie pod Charleston. PóŸniej przedostali siê na po³udnie do Georgii i tam brali udzia³ w oblê¿eniu Savannah. I tam w³aœnie zgin¹³ Pu³aski. – Do niedawna nie wiadomo by³o jednak, gdzie go pochowano… – …i ci¹gle nie mamy ostatecznej pewnoœci. Wed³ug niektórych dokumentów oddano go wodzie z pok³adu okrêtu „Wasp”, na którym mia³ umrzeæ dwa dni po odniesieniu œmiertelnej rany. Inna wersja wskazuje, ¿e móg³ zostaæ pochowany na jednej z plantacji na sta³ym l¹dzie, tam gdzie dziœ stoi jego pomnik. Niedawno znaleziono koœci pod tym pomnikiem. Przebadano je i wygl¹da na to, ¿e rzeczywiœcie nale¿¹ do niego. Jednak cz³owiek, który prowadzi³ te badania, zatrzymuje ich wyniki dla siebie i nie chce siê nimi podzieliæ. – Dlaczego?! – Naprawdê, nie wiem… – Pu³aski nie o¿eni³ siê nigdy, prawda? – Nie, nie o¿eni³ siê. – A wiadomo, z jakiego powodu? – Najpewniej spotka³ mi³oœæ swego ¿ycia jako nastolatek. Zakocha³ siê w trzy lata

Wieczór autorski dr Ewy Kurek Ksi¹¿ka autorstwa dr Ewy Kurek na temat stosunków polsko-¿ydowskich 1939-1945 pt. “Poza granicami solidarnoœci” zosta³a przet³umaczona na jêzyk angielski i wydana w Stanach Zjednoczonych. Ksi¹¿ka ta budzi du¿e zainteresowanie, bo jest oparta wy³¹cznie na danych z archiwów ¿ydowskich. Spotkanie z autork¹ odbêdzie siê w poniedzia³ek, 8 paŸdziernika o godzinie 7 wieczorem w Domu Weterana 119 East 15th Street (blisko Union Square) na Manhattanie. Wstêp wolny.

- 79-09

starszej dziewczynie, która potem wysz³a za m¹¿ za ksiêcia Kurlandii. Nie wiadomo, czy póŸniej wydarzy³o siê w jego ¿yciu coœ podobnego. – Wróæmy jeszcze na chwilê do Koœciuszki i Pu³askiego. Czy oni jakoœ ze sob¹ wspó³dzia³ali w czasie Wojny o Niepodleg³oœæ? – Nie. – …? – Oni najprawdopodobniej nigdy siê nie poznali. Pewnie wiedzieli o sobie, ale kiedy Koœciuszko zak³ada³ West Point, Pu³aski przebywa³ w Filadelfii. Proszê pamiêtaæ, ¿e w tamtych czasach przep³yw informacji by³ bardzo ograniczony, i to tym bardziej, ¿e kraj by³ w stanie wojny. Jest jednak mo¿liwe, ¿e przez jeden dzieñ przebywali w tym samym miejscu, w obozie w Valley Forge, na granicy Pensylwanii i New Jersey. Szuka³em dowodu na ich spotkanie, lecz nie znalaz³em nic konkretnego na ten temat. Do tej pory nie uda³o siê to nikomu. – A z jakiego powodu w³aœciwie Pu³aski i Koœciuszko walczyli o niepodleg³oœæ USA? – Myœlê, ¿e oni raczej walczyli w dostêpny sobie sposób z bezwzglêdnym absolutyzmem. Pu³aski w Konfederacji Barskiej, a Koœciuszko w powstaniu nazwanym póŸniej jego imieniem, walczyli przede wszystkim z absolutyzmem rosyjskim zagra¿aj¹cemu niepodleg³oœci Rzeczpospolitej. Oczywiœcie obaj przy³¹czyli siê do wojny przeciwko Koronie Brytyjskiej, kiedy rodzi³y siê Stany Zjednoczone. Ta walka by³a urzeczywistnieniem wielu modnych pogl¹dów oœwieceniowej myœli spo³ecznej i politycznej. – Czy zatem obaj byli demokratami? – Tak, myœlê, ¿e tak w³aœnie mo¿na ich nazwaæ. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e Koœciuszko by³ w swoich pogl¹dach znacznie bardziej radykalny. On widzia³ demokracjê, jako rz¹dy wszystkich mieszkañców danego kraju, a Pu³aski jako arystokrata pewnie opowiedzia³by siê za demokracj¹ szlacheck¹. m


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

6

Na drogach Prawdy Bo¿ej

 ŒWIAT

Powrót do pocz¹tku

Turcja na Syriê Parlament w Istambule wyda³ zgodê armii na dzia³ania wojenne poza granicami kraju. To reakcja na ostrza³ moŸdzierzowy przez Syriê tureckiego miasta Akcakale. W œrodê rozpoczê³a odwetowy ostrza³ terytorium Syrii. Zachowanie Syrii zagra¿a bezpieczeñstwu narodowemu, oœwiadczy³ rz¹d turecki i wezwa³ do reakcji Radê Bezpieczeñstwa ONZ. Zgoda parlamentu nie ma na celu wojny z Syri¹, lecz „odstraszanie“ - zapewni³ turecki wicepremier Besir Atalay. - Rz¹dowy wniosek popar³o 320 deputowanych. Sprzeciwi³o siê 129 pos³ów w licz¹cym 550 miejsc Wielkim Zgromadzeniu Narodowym.

Niemcy wymieraj¹ Starzenie siê spo³eczeñstwa i coraz mniejsza liczba ludnoœci, s¹ najwiêkszym wyzwaniem dla Niemiec oprócz globalizacji - powiedzia³a kanclerz Angela Merkel, zaczynaj¹c spo³eczn¹ debatê na ten temat. Do 2060 r. liczba ludnoœci dziœ 80-milionowych Niemiec mo¿e skurczyæ siê o jedn¹ pi¹t¹, czyli o 17 mln ludzi. Jedna trzecia mieszkañców kraju bêdzie starsza ni¿ 65 lat..“. Do dyspozycji bêdzie coraz mniej r¹k do pracy, nawet jeœli wszystkich dobrze wykszta³cimy ostrzeg³a Merkel. - Nie mo¿na pomijaæ tematu imigracji wykwalifikowanej si³y roboczej.

Rosja te¿ Prawie 40 procent Rosjan, którzy zmarli w 2011 roku, mia³o mniej ni¿ 60 lat - poinformowa³o rosyjskie ministerstwo zdrowia. Wiêkszoœæ zgonów (56,7 proc.) jest spowodowana przez choroby sercowo-naczyniowe. 38 procent ludnoœci Rosji cierpi na nadciœnienie. Rak jest przyczyn¹ ponad 14 procent zgonów. PóŸna wykrywalnoœæ raka - w 40 procentach przypadków w 3. lub 4. stopniu zaawansowania choroby - powoduje œmieræ 27,4 proc. pacjentów w ci¹gu roku od jej wykrycia.

Lekarze przeciw Obamie Przyjêcie Obamacare kosztowa³o prezydenta Obamê poparcie po³owy lekarzy, którzy w nadchodz¹cych wyborach popr¹ Mitta Romneya. Reforma medyczna Obamy ma obni¿yæ koszty opieki lekarskiej i liczbê Amerykanów bez ubezpieczenia zdrowotnego przez obowi¹zek wykupu ubezpieczenia. S¹d Najwy¿szy potwierdzi³ kilka tygodni temu konstytucyjnoœæ ustawy.“Huffington Post“ podaje, ¿e ponad 50 procent lekarzy powiedzia³o, ¿e w najbli¿szych wyborach poprze kandydata republikanów. Uwa¿aj¹, ¿e najlepiej by³oby znieœæ ustawê.

Wylosuj Amerykê Rozpoczê³o siê losowanie loterii wizowej; w tym roku jak w poprzednim jest otwarta równie¿ dla Polaków. Na stronie www.dvlottery.state.gov mo¿na siê rejestrowaæ za darmo. Rz¹d zachêca, ¿eby nie korzystaæ z pomocy poœredników, ale samemu wype³niaæ formularze. Zdobywca zielonej karty mo¿e zabraæ ze sob¹ do USA wspó³ma³¿onka i dzieci do 21 lat. Rejestracja potrwa do 3 listopada. Trzeba mieæ co najmniej œrednie wykszta³cenie lub doœwiadczenie zawodowe.

Gruzja bli¿ej Rosji Prezydent Saakaszwili uzna³ przegran¹ swej partii w wyborach parlamentarnych i zapowiedzia³ przejœcie jej do opozycji. Wed³ug wstêpnych danych wygra³a koalicja Gruziñskie Marzenie, utworzona przez Bidzinê Iwaniszwilego, miliardera. Koalicja pokona³a Zjednoczony Ruch Narodowy. Partia Saakaszwilego rz¹dzi³a prawie dziewiêæ lat. Kandydat na nowego premiera Iwaniszwili chce uczyæ siê od Polaków, jak poprawiæ stosunki z Rosj¹. Dodajmy, ¿e nie ma obywatelstwa gruziñskiego.

Wtedy to Pan sprawi³, ¿e mê¿czyzna pogr¹¿y³ siê w g³êbokim œnie, i gdy spa³, wyj¹³ jedno z jego ¿eber, a miejsce to zape³ni³ cia³em. Po czym Pan Bóg z ¿ebra, które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³ niewiastê. A gdy j¹ przyprowadzi³ do mê¿czyzny, mê¿czyzna powiedzia³: „Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci i cia³em z mego cia³a. Ta bêdzie siê zwa³a niewiast¹, bo ta z mê¿czyzny zosta³a wziêta”. Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em. Rdz 2, 21-24

W

jednym z polonijnych mediów zauwa¿y³em artyku³ pod myl¹cym tytu³em „Rozwód koœcielny”. Czegoœ takiego w Koœciele katolickim nie ma. Ma³¿eñstwo zawarte w Koœciele katolickim nigdy nie mo¿e byæ rozwi¹zane. Nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa dyktuje prawo bo¿e, przy którym cz³owiek nie mo¿e manipulowaæ. W liturgii sakramentu ma³¿eñstwa tê prawdê wyra¿aj¹ ewangeliczne s³owa: „Co Bóg z³¹czy³, cz³owiek niech nie rozdziela”. A zatem mówienie o rozwodach koœcielnych jest du¿ym nieporozumieniem. W Koœciele katolickim mo¿na uzyskaæ tak zwane stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa. Nie jest to jednak rozwód, czy uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, tylko stwierdzenie, ¿e ma³¿eñstwo z jakiegoœ powodu od samego pocz¹tku by³o niewa¿ne. Narzeczeni winni spe³niaæ pewne warunki. Jeœli ich nie spe³niaj¹, to jako ma³¿onkowie mog¹ uzyskaæ dekret stwierdzaj¹cy niewa¿noœæ ma³¿eñstwa. Gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przeszkód ma³¿eñskich, wtedy zainteresowani mog¹ siê zg³osiæ do ksiêdza w swojej parafii, gdzie otrzymaj¹ wstêpne informacje i zostan¹ skierowani do S¹du Biskupiego, który rozstrzyga, czy ma³¿eñstwo jest wa¿nie zawarte czy nie. Przeszkód ma³¿eñskich mo¿e byæ wiele. Ma³¿eñstwo mo¿e byæ niewa¿ne, gdy narzeczeni nie akceptuj¹ w pe³ni zgody ma³¿eñskiej wyra¿anej przy o³tarzu w œlubowaniu mi³oœci, wiernoœci i uczciwoœci ma³¿eñskiej.

N

ajczêœciej jednak ma³¿eñstwa rozpadaj¹ siê nie z powodu zaistnienia przeszkód, ale chorobliwych relacji ma³¿eñskich, które istnia³y od pocz¹tku lub zaistnia³y póŸniej. Zdrowe relacje ma³¿eñskie musz¹ opieraæ siê na równoœci, partnerstwie, wolnoœci, tolerancji, zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Musz¹ rodziæ siê z prawdziwej mi³oœci i t¹ mi³oœci¹ siê karmiæ. Mówi o tym Ksiêga Rodzaju zacytowana na wstêpie. A trzeba wiedzieæ, ¿e te s³owa by³y zapisane ponad trzy tysi¹ce lat temu. A w tamtych czasach, w cywilizacji bliskowschodniej, pozycja kobiety by³a nie do pozazdroszczenia. W Babilonii i Asyrii kobieta by³a niewolnic¹ mê¿a, który móg³ j¹ sprzedaæ, wypo¿yczyæ, okaleczyæ lub zabiæ. Taki stosunek do kobiet by³ nie bez wp³ywu na ¿ycie spo³eczne Izraelitów. Maj¹c to na uwadze mo¿emy powiedzieæ, ¿e biblijne spojrzenie na relacje ma³¿eñskie by³o na tamte czasy rewolucyjne. Wróæmy do opisu z Ksiêgi Rodzaju. Bóg stworzy³ kobietê z ¿ebra Adama, a gdy Adam j¹ ujrza³, powiedzia³: „Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci i cia³em z mego cia³a”. W tym obrazowym opisie zawarta jest bardzo istotna prawda. ¯ebro jest koœci¹, a wed³ug semickiego rozumienia koœæ by³a synoni-

mem istoty cz³owieka. A zatem autor biblijny mówi, ¿e mê¿czyzna i kobieta maj¹ tê sam¹ naturê i s¹ sobie równi. W tej samej Ksiêdze czytamy inne wa¿ne s³owa: „Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em”. Te s³owa przytacza Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Mówi¹ one o równoœci mê¿czyzny i kobiety. Nie ma tu mowy o ni¿szej roli kobiety i o uleg³oœci mê¿czyŸnie w zwi¹zku ma³¿eñskim. Oboje pochodz¹ od Boga. Naruszenie tej biblijnej zasady bywa bardzo czêsto powodem rozpadu wspólnoty ma³¿eñstwa. Z racji swojej pos³ugi duszpasterskiej bardzo czêsto rozmawiam z ma³¿onkami, którzy doœwiadczaj¹ ró¿nych problemów. Muszê powiedzieæ, ¿e o wiele czêœciej przychodz¹ na rozmowê zap³akane ¿ony ni¿ mê¿owie. Ta dysproporcja jest odzwierciedleniem danych statystycznych. W ostatnim czasie wielu z nas by³o zaskoczonych wyznaniem znanej aktorki Katarzyny Figury. Wygl¹da³o, ¿e jest spe³nion¹ aktork¹, a tak¿e ¿on¹ i matk¹. A tu w telewizji mogliœmy ogl¹daæ jak ze ³zami w oczach mówi³a, ¿e m¹¿ od lat znêca³ siê nad ni¹ i to nie tylko psychicznie. W wywiadzie dla „Vivy” powiedzia³a: „To by³a szarpanina, plucie w twarz, bicie w g³owê, w twarz, kopanie. Wiesz, jak bardzo boli, jak ciê ktoœ kopnie w koœæ piszczelow¹?”. Okazuje siê, ¿e co roku 800 tys. kobiet w Polsce doœwiadcza przemocy, a 150 ginie z r¹k partnerów”. Patologiczne relacje ma³¿eñskie mog¹ mieæ mniej drastyczne formy, ale s¹ nie mniej zabójcze dla trwa³oœci zwi¹zku. Spotkaæ mo¿na „idealne” ma³¿eñstwa, które po kilkudziesiêciu latach rozpadaj¹ siê, nawet w przypadku, gdy nie wchodzi w grê osoba trzecia. Rozmawia³em kiedyœ z kobiet¹, która w wieku 62 lat postanowi³a odejœæ od mê¿a. Wszyscy byli zaskoczeni, bo uwa¿ali ich idealne ma³¿eñstwo. A ona mia³a ju¿ dosyæ mê¿a – pana. On pracowa³, zarabia³ na utrzymanie rodziny, ona siedzia³a w domu i wychowywa³a dzieci. Dla mê¿a to nie by³a praca, tylko siedzenie w domu. Tak j¹ zdominowa³, ¿e nie mia³a nic do powiedzenia. Dla dobra rodziny, dla dzieci, dla œwiêtego spokoju t³umi³a w sobie bunt i siedzia³a cicho. Dr¿a³a na myœl, ¿e m¹¿ mo¿e j¹ skarciæ, wpatrywa³a siê w jego twarz, aby wyczytaæ z jego grymasu, co mu siê nie podoba, co zrobiæ, aby siê uœmiechn¹³. Do tego dochodzi³a patologiczna nieufnoœæ. ¯ona musia³a siê t³umaczyæ z ka¿dej godziny spêdzonej poza domem. M¹¿ nie musia³ tego robiæ. Taka patologiczna relacja wczeœniej czy póŸniej przynosi z³e owoce. W tym wypadku trzeba by³o czekaæ na nie kilkadziesi¹t lat.

W

Ewangelii na dzisiejsz¹ niedzielê s³yszymy zdecydowane s³owa Jezusa:

u Wesele w Kanie Galilejskiej. „Kto oddala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a, a wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo”. By³y to trudne s³owa nawet dla samych aposto³ów, dlatego mówili: „Jeœli tak ma siê sprawa cz³owieka z ¿on¹, to nie warto siê ¿eniæ”. Znakomita wiêkszoœæ ma³¿onków mo¿e powiedzieæ: warto. Aby z pe³nym przekonaniem powiedzieæ „warto” nie wystarczy wa¿nie zawrzeæ ma³¿eñstwo. Konieczne jest kszta³towanie relacji rodzinnych wed³ug bo¿ego zamys³u i zaproszenie Boga przez sakrament do wspólnoty ma³¿eñskiej. Bo tam gdzie jest Bóg, tam jest prawdziwa mi³oœæ, bo Bóg jest mi³oœci¹. I tylko wed³ug takiej mi³oœci mo¿emy stworzyæ poprawne relacje ma³¿eñskie i uchroniæ siê przed tragedi¹, jak¹ jest rozpad ma³¿eñstwa.

N

arzeczeni bardzo czêsto na swoj¹ uroczystoœæ zaœlubin, w ramach czytañ mszalnych wybieraj¹ hymn o mi³oœci z Listu œw. Paw³a do Koryntian. Warto na zakoñczenie przytoczyæ niektóre cechy mi³oœci, która ma stanowiæ fundament jednoœci ma³¿eñskiej: „Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest. Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹; nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz wpó³weseli siê z prawd¹. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma”. Powrót do takiej mi³oœci jest powrotem do kszta³tu ma³¿eñstwa, jakim Bóg uczyni³ go od samego pocz¹tku. Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

O sprawach bezdomnych Zebranie otwarte Grupy Pro-Life œw. Maksymiliana Kolbe, poœwiêcone ochronie ¿ycia poczêtego odbêdzie siê we wtorek, 9 paŸdziernik br. po Mszy œw.o godz. 7 wieczorem.Temat: “O œwiêtoœæ ¿ycia". Zebranie odbêdzie siê w koœciele œw. St. Kostki na Greenpoincie, w salce przy 185 Driggs Ave, a poprowadzi je ks. kapelan Józef Szpilski. Info: brat Jan: 718-389-7785

Katolicki Klub Dyskusyjny im. B³. Jana Paw³a II sercem ogarnia ca³¹ POLONIÊ. Kochani Rodacy! Uczestnicz¹c w 75-ej Paradzie Pu³askiego b¹dŸmy zawsze razem i pamiêtajmy, ¿e POLONIA SEMPER FIDELIS Wiernoœæ Bogu i OjczyŸnie niech na zawsze pozostanie si³¹ ³¹cz¹c¹ nas wszystkich.


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

7

Konstruktywny premier Gliñski Po sukcesie sobotniego marszu „ObudŸ siê Polsko”, na który stawi³o siê ponad 100 tysiêcy ludzi, Prawo i Sprawiedliwoœæ zg³osi³o w poniedzia³ek swego kandydata na premiera pozapartyjnego, przejœciowego rz¹du. Jest nim profesor Micha³ Gliñski, ceniony socjolog z Polskiej Akademii Nauk, wyznawca idei spo³eczeñstwa obywatelskiego, wyznaj¹cy liberalne pogl¹dy poza gopodark¹. W listopadzie 2010 roku krytykowa³ Jaros³awa Kaczyñskiego za politykê skupion¹ na Smoleñsku. Profesor Gliñski przedstawi³ swój program na konferencji prasowej, który mo¿na streœciæ „wiêcej rz¹du w gospodarce a mniej w innych dziedzinach”. Dr. Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha uwa¿a, ¿e zapowiedziana przez kandydata na premiera likwidacja barier administracyjnych to slogan, z którego nic nie wynika. A to dlatego, ¿e te bariery rosn¹ z powodu rozrostu rozmaitych regulacji. W tej sprawie nie obejdzie siê bez rewolucji, czyli zniesienia mnóstwa przepisów zaœ utrzymania tylko tych, które narzuca Polsce cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Profesor Gliñski du¿y nacisk po³o¿y³ na odbiurokratyzowanie pañstwa i wprowadzenie apolitycznej s³u¿by cywilnej. Zapowiedzia³ przegl¹d instytucji publicznych, zmiejszenie zatrudnienia w biurokracji i zniesienie wp³ywu „niejasnych” grup interesów na tworzenie prawa. Dr. Sadowski jest sceptyczny równie¿ wobec tych zamiarów. Jego zdaniem zmniejszenie adminstracji wymaga najpierw likwidacji masy szkodliwych przepisów, bo „biurokracja nie rozmna¿a siê przez p¹czkowanie ale jest konsekwencj¹ rozrostu tego prawa.”

Kandydat PiS na premiera zapowiedzia³, ¿e samorz¹dy bêd¹ dostawaæ tyle pieniêdzy, ile maj¹ zadañ do wykonania. Obieca³ poparcie rozwoju organizacji pozarz¹dowych i wspólnot lokalnych oraz edukacji obywatelskiej i prawnej, w tym utworzenie polskiego korpusu pokoju, czyli organizacji wolontariuszy w pracy spo³ecznej. Zapowiedzia³ tak¿e energiczn¹ politykê prorodzinn¹, wsparcie wsi, zaœ na ostatnim miejscu walkê z korupcj¹. Zepchniêcie na koniec sztandarowego elementu programu PiS wskazuje, ¿e prof. Gliñski ma jednak inne pogl¹dy do panuj¹cych w Prawie i Sprawiedliwoœci. PiS zapowiedzia³ z³o¿enie w po³owie listopada wniosku o tzw. konstruktywne wotum nieufnoœci dla rz¹du Donalda Tuska, co wymaga przedstawienia w³asnego kandydata na premiera. Takim kandydatem móg³by zostaæ Jaros³aw Kaczyñski, ale wtedy inicjatywa ta nie mia³aby ¿adnych skutków, poza z miejsca odrzuceniem przez pozosta³e partie. Natomiast wystawienie kandydatury osoby umiarkowanej, kiedyœ zwi¹zanej nawet z Uni¹ Wolnoœci, niepolityka, pozwoli przynajmniej rozpocz¹æ rozmowy z pos³ami innych partii na temat obalenia Tuska, jeœli nie teraz, to w przysz³oœci. Obecnie bowiem utworzenie rz¹du prof. Gliñskiego nie ma ¿adnych szans. Nawet gdyby popar³a taki rz¹d ca³a opozycja, to i tak zabrak³oby piêciu g³osów. Jest to kolejny w ostatnim tygodniu, trzeci wa¿ny ruch PiSu. Pierwszym by³a debata z ekonomistami na temat programu gospodarczego partii w poprzedni poniedzia³ek. W sobotê odby³ siê wspomniany marsz, doskonale zorganizowany przez PiS, Solidarnoœæ i parafie. A w ostatni po-

LEKARZ PODIATRA

CHIRURG STÓP CHIRURGIA

Dr Inessa Borochov D.P.M. Pracuje w North Shore University Hospital

Wrastaj¹ce paznokcie, rekonstrukcja stopy, “halluksy”, naroœla, odciski, kurzajki, „ostrogi”.

ORTOPEDIA DOROŒLI DZIECI NOWORODKI

Z³amania, urazy stóp/stawów skokowych, zapalenia miêœni, zwyrodnienia stawów, lecznicze wk³adki ortopedyczne po pe³nym badaniu biomechanicznym, wady wrodzone noworodków, szpotawe nó¿ki, p³askostopie.

DERMATOLOGIA LECZENIE STÓP PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCÊ

Grzybice skóry oraz paznokci, uczulenia, zmiany nowotworopodobne skóry, zapalenia.

63-61 99 Street, Suite G1 (Wejœcie od 63 Drive) Rego Park, NY 11374 Tel. (718) 896-5953

REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZÊ

KARDIOLOG LEKARZ CHORÓB UK£ADU KR¥¯ENIA

Christopher L. Gade Assistant Professor

Pracuj¹cy w Weill Cornell Medical Center i New York Presbyterian Hospital, od niedawna przyjmuje równie¿ na Greenpoincie w:

Total Health Care 126 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222 Wizyty w ka¿dy pi¹tek po wczeœniejszym umówieniu siê. tel. (718) 389-0100

u Pozapartyjny profesor Gliñski. niedzia³ek konferencja prasowa kandydata na premiera. To wszystko razem sk³ada siê w krótkim czasie na mocno poprawiony wizerunek PiS jako najwiêkszej partii opozycyjnej, która posiada program, jest gotowa do rozmowy merytorycznej i zarazem dysponuje si³¹ ulicy. Natomiast w tle tych wydarzeñ jest skandal z zamian¹ w trumnach zw³ok ofiar katastrofy smoleñskiej, co pozwala na nowo przypominaæ fatalne dzia³alnia rz¹du przed i po katastrofie i oczywiœcie afera Amber Gold ujawniaj¹ca rozk³ad aparatu pañstwa. Ponowny pogrzeb Anny Walentynowicz da³ okazjê do snucia porównañ miêdzy pocz¹tkiem Solidarnoœci, która zrodzi³a siê ze strajku w obronie pani Anny przed zwolnieniem z pracy w stoczni gdañskiej, a obecn¹ sytuacj¹ polityczn¹. Drugi pogrzeb Matki Solidarnoœci, ju¿ z udzia³em Jaros³awa Kaczyñskiego i czo-

³owych polityków PiS podkreœla³ symboliczn¹ wymowê dnia. „Jak wtedy tak i teraz zacznie siê od Anny Walentynowicz”, powiedzia³ jej biograf S³awomir Cenckiewicz. Ale co siê zacznie? Wspó³pracuj¹cy blisko z PiS redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz zapowiada organizacjê masowych demonstracji i wielodniowy protest okupacyjny na wiosnê przysz³ego roku. 10 kwietnia 2013 r. w trzeci¹ rocznicê katastrofy smoleñskiej ma powstaæ miasteczko namiotowe pod Sejmem, ¿eby wymusiæ na PO rozpisanie przedterminowych wyborów. Ekonomiœci zapowiadaj¹ na przysz³y rok powa¿ny kryzys gospodarczy w Polsce, wiêc masowe prostesty mog¹ wci¹g¹æ du¿o ludzi do tej pory trzymaj¹cych siê z dala od PiS i polityki w ogóle. Jan Ró¿y³³o

Dr DAVID ABOTT LEKARZ SPECJALISTA W SCHORZENIACH I DOLEGLIWOŒCIACH KRÊGOS£UPA

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA NA GREENPOINCIE Manhattan Avenue Chiropractic Associates 715 Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Telefon: (718) 389-0953 Opiekujemy siê krêgos³upami mieszkañców Greenpointu, dzielnicy Brooklynu przez 30 lat. Oferujemy najnowsze metody leczenia bólów pleców (korzonków), bólów szyi, bólów promieniuj¹cych do nóg (rwa kulszowa), bólów g³owy, bólów promieniuj¹cych do ramion. Specjalizujemy siê w nowoczesnych, bezoperacyjnych chiropraktorskich technikach odbarczania stawów, miêœni i wi¹zade³ krêgos³upa oraz nastawiania wypadniêtych, przesuniêtych i zdegenerowanych dysków krêgos³upa.

Prowadzimy skomplikowane przypadki z ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniem w: 3 Wypadkach w pracy (Workers Compensation) 3 Urazach komunikacyjnych (No Fault) Akceptujemy wszystkie wiêksze ubezpieczenia zdrowotne. Dzwoñ po bezp³atn¹ konsultacjê w jêzyku polskim do naszej przychodni. Kontakt: Robert Interewicz, menad¿er przychodni: 718-389-0953


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

8

Kartki z przemijania Zachwycaj¹ce s¹ tañce zespo³u „Œl¹sk”. Zarówno polskie, jak i zagraniczne. Choreografowie pokazali to, co w nich najbardziej charakterystyczne i dope³nili je stylizacjami wywiedzionymi z tempa, rytmu i ducha. To, co by³o pierwotnie tylko ludowe, przekszta³cili w sztukê. Jak zaczarowany siedzê na próbie w siedzibie tego¿ zespo³u w Koszêcinie. Polonez, mazur, kujawiak, krakowiak i oberek poruszaj¹ w duszy polskie struny, zaœ suity islandzANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI kie, wêgierskie i s³owackie zdumiewaj¹ dynamik¹ i niemal ekstatycznym zapamiêtaniem, nie mówi¹c ju¿ greckiej „Zorbie”. Przy powtórkach poszczególnych elementów tancerze wydaj¹ siê szarzy i jakby znu¿eni, kiedy jednak idzie ca³y taniec wraz z muzyk¹, wstêpuje w nich duch, który w niepojêty dla mnie sposób, o¿ywia ka¿de pas. Wszyscy nagle staj¹ siê ³adniejsi i bardziej wyraziœci ni¿ przed chwil¹, by ponownie zszarzeæ po zakoñczeniu. Ciekawe zjawisko, znane mi przecie¿ z teatru dramatycznego, a mimo to wci¹¿ fascynuj¹ce. Istota tañca jest dla mnie tajemnic¹. Nie umiem jej zdefiniowaæ. Wiem tylko, ¿e jest w nim jakiœ pierwiastek nadprzyrodzony, któremu nie mogê siê oprzeæ. Staro¿ytni Grecy nazwaliby go pierwiastkiem boskim. Po próbie baletu pods³uchujê przez chwilê próbê chóru i orkiestry, doznaj¹c sumarycznego wra¿enia, ¿e jestem w jakimœ innym œwiecie. Lepszym, piêkniejszym, bajkowym wrêcz. Gdyby nie widok zielonych pól i pianie kogutów za oknem, mo¿na by mieæ wra¿enie, i¿ siê jest na innej planecie. Po próbie idê na spotkanie z dyrektorem Zbigniewem Cierniakiem, od którego dowiadujê siê, ¿e „Œl¹sk” bêdzie koncertowa³ w USA na prze³omie paŸdziernika i listopada br. W marcu zaœ nastêpnego roku wyst¹pi m.in. w nowojorskim Lehman Center. Dyrektor stawia na ¿elazny repertuar „Œl¹ska”, zatwierdzony jeszcze przez Stanis³awa Hadynê. Z dystansem podchodzi do moich sugestii, by jednak poszerzaæ program o kompozycje tak efektowne jak „Orawa” Wojciecha Kilara w uk³adzie Conrada Drzewiec-

kiego. Pokazuj¹ one mo¿liwoœci tancerzy w nietradycyjnych konwencjach. Oczywiœcie, zdajê sobie sprawê, ¿e publicznoœæ oczekuje przede wszystkim znanych pieœni i tañców. Trudno siê jej dziwiæ, bo niewiele jest okazji, by je us³yszeæ i zobaczyæ w tak profesjonalnym wykonaniu. Mimo, ¿e tradycja i ludowoœæ nie s¹ dzisiaj „trendy”, dyrektor Cierniak z optymizmem myœli o przysz³oœci „Œl¹ska”, co w jakimœ stopniu uspokaja moje obawy. W ka¿dym razie koncerty tego zespo³u s¹ wci¹¿ wydarzeniem najwy¿szej rangi. * Do Koszêcina przyjecha³em na zaproszenie Mileny Burchardt i Adama Filipa Czechlewskiego, œwietnych tancerzy, bardzo przywi¹zanych do „Œl¹ska”. Dziêki nim mog³em zobaczyæ od kuchni pracê tego zespo³u. Pojawi³em siê trochê nie w porê, bo Milena umiera³a ze strachu przed egzaminem licencjackim i zaraz po nim na studia magisterskie z pedagogiki baletu, Adam zaœ by³ w przededniu egzaminu z filozofii nowo¿ytnej. Lêki Mileny okaza³y siê nieuzasadnione, bo wszystko pozdawa³a celuj¹co, zdobywaj¹c drug¹ lokatê, Adam zaœ musia³ zadowoliæ siê „jedynie” ocen¹ bardzo dobr¹. Oboje bardzo korzystnie prezentuj¹ siê w balecie, w czym dopomaga im talent, uroda i wdziêk. Patrzy siê na nich z wielk¹ przyjemnoœci¹, nie tylko w tañcach ludowych i narodowych, ale tak¿e w kompozycjach Mozarta, Webera czy walcach Straussa. Adam zachwyca równie¿ w hopaku, solówkach rosyjskich i tañcu hinduskim. Mam wra¿enie, ¿e mo¿e on zatañczyæ niemal wszystko, nie wy³¹czaj¹c uk³adów liryczno-poetyckich. On sam ocenia swe mo¿liwoœci z nadmiernym sceptycyzmem, nie wierz¹c ¿adnym pochwa³om. Nie uwierzy³ nawet w opiniê swego, wspomnianego ju¿ dyrektora, który nazwa³ go „artyst¹ wielkiego formatu”. Ja równie¿ go tak postrzegam. * W domu rodziców Adama – Zofii i Jana Czechlewskich, tak¿e znakomitych tancerzy, ogl¹dam fragmenty koncertów ”Œl¹ska” zarejestrowane na filmach. Przez 30 lat pracy w tym zespole zgromadzili oni cenne archiwum. Ogl¹damy m.in. film pokazuj¹cy Stanis³awa Hadynê jako dyrygenta. Kierowa³ orkiestr¹ bez nut, maj¹c na pulpicie jedynie program koncertu. Pod jego batut¹ poszczególne kompozycje dostawa³y dodatkowego ¿ycia i ich niezwyk³e

brzmienie, pe³ne nieprzeczuwalnych wczeœniej cudownoœci, wysuwa³o siê na pierwszy plan, czyni¹c z muzyki, nie akompaniament dla chóru i baletu, tylko samodzieln¹ wartoœæ. Nieprawdopodobne doznanie. Takim¿ te¿ doznaniem by³o ogl¹danie solówek obojga gospodarzy, bêd¹cych wrêcz uosobieniem tañca. Oboje urodziwi, szczuplusieñcy i pe³ni m³odzieñczej werwy. Tak, jak dla Adama i Mileny, taniec jest dla nich wszystkim. Z dum¹ pokazuj¹ mi muzeum zespo³u, pe³ne pami¹tek z wystêpów na ca³ym niemal œwiecie. S¹ tu tak¿e pami¹tki po Hadynie jako twórcy „Œl¹ska” i po Elwirze Kamiñskiej, pierwszej choreografce i wieloletniej szefowej baletu. W jednej z gablot znajduje siê list dyrektorki „Mazowsza” Miry Zimiñskiej – Sygietyñskiej napisany do Hadyny. Uj¹³ mnie jego lekko figlarny ton - „Kochany mój Przyjacielu i Niebezpieczny Konkurencie! Czy nie by³oby lepiej siê razem po³o¿yæ – przepraszam Ciê, chcia³am powiedzieæ – po³¹czyæ, by³by to piêkny owoc ¿ywota naszego. A oprócz tego, Drogi Przyjacielu, WIELKI STANIS£AWIE HADYNO, ¿yczê Tobie, Twoim podopiecznym i sobie, byœmy dalej krzewili >tom nasom sztuke ludowom<. Mira Zimiñska – Sygietyñska, dyrektor artystyczny, kierownik literacki, kostiumolog, aktorka i... kobieta”. £za siê w oku krêci. I pomyœleæ, ¿e dziœ trzeba t³umaczyæ, ró¿nym urzêdnikom, a i m³odemu pokoleniu, ¿e „Mazowsze” i „Œl¹sk” to nasze skarby narodowe. * Koszêcin jest ma³¹ ojczyzn¹ Adama. Nie tylko dlatego, ¿e wychowa³ siê za kulisami zespo³u i hasa³ w dzieciñstwie po tutejszym pa³acu i parku, tak¿e dlatego, ¿e odnalaz³ tu harmoniê miêdzy sob¹ a œwiatem. Œwiatem alternatywnym, którym jest „Œl¹sk” i œwiatem tworzonym przez okoliczn¹ przyrodê. Przepastny las, ci¹gn¹cy siê a¿ do Lubliñca, nie ma dlañ ¿adnych tajemnic i bywa miejscem medytacji. Na skraju tego œwiata jest ma³y domek rodziców, z ogródkiem zachêcaj¹cym do æwiczeñ cia³a, nowych uk³adów choreograficznych i rozmyœlañ o œwiecie. A Adam lubi rozmyœlaæ i stawiaæ pytania, wszak nie przypadkiem wybra³ filozofiê, mimo, i¿ sam jest wybrañcem Terpsychory. Ceniê w nim powa¿ny stosunek do zawodu, potrzebê doskona³oœci i romantyczny idealizm. m

Congratulations! Richard Mazur Greenpoint Marshall 75-th Anniversary Pulaski Day Parade It will be an honor to march up 5th Ave with you and Polonia on Sunday Oct. 7,2012 your friend City Councilman Steve Levin


KURIER PLUS 6 PAĂ&#x152;DZIERNIKA 2012

Republikanin gĂłrš, pĂłki co miejsc pracy i troski o klasĂŞ Ĺ&#x201C;redniš. Jak gdyby troska o klasĂŞ Ĺ&#x201C;redniš zamiast o wielokrotnych milionerĂłw byÂła najwaÂżniejsza dla republikanina. Jakby Obama nie odziedziczyÂł po prezydencie Bushu dwĂłch wojen opÂłacanych â&#x20AC;&#x17E;kartami kredytowymiâ&#x20AC;? - jak siĂŞ wyraziÂł - oraz kryzysu finansowego gro¿šcego katastrofš Ameryce i Ĺ&#x201C;wiatu. Obama miaÂł racjĂŞ ale brzmiaÂł maÂło przekonujšco. Ludzie wolš wiedzieĂŚ, czy i kiedy bĂŞdzie im lepiej, zamiast dlaczego jest im gorzej. Z tego powodu obietnice Romneya wypadaÂły bardziej zachĂŞcajšco. ZapowiadaÂł poparcie prywatnej przedsiĂŞbiorczoĹ&#x201C;ci. To prywatny kapitaÂł powinien tworzyĂŚ miejsca pracy, a nie rzšd, ktĂłry ma tylko uÂłatwiaĂŚ pracĂŞ prywatnemu sektorowi, zamiast wchodziĂŚ mu w drogĂŞ. Romney wyparÂł siĂŞ w Âżywe oczy swoich propozycji podatkowych gÂłoszonych do tej pory w kampanii wyborczej. Twier-

Mitt Romney wygraÂł pierwszš debatĂŞ prezydenckš z Barackiem Obamš w Ĺ&#x201C;rodĂŞ wieczĂłr w Denver. Prezydent musiaÂł broniĂŚ siĂŞ przed atakami rywala na swojš czteroletniš politykĂŞ gospodarczš. Czasami wydawaÂł siĂŞ zmĂŞczony i znudzony debatš, w g³êbi duszy przekonany o swej racji. WedÂług przewaÂżajšcej opinii mediĂłw, wypadÂł gorzej. Republikaknin pokazaÂł doskona³š znajomoĹ&#x201C;ĂŚ problemĂłw przewyÂższajšc urzĂŞdujšcego szefa wÂładzy wykonawczej, ktĂłry w koĂącu nie potrafiÂł ukryĂŚ frustacji przebiegiem debaty. Kto miaÂł wštpliwoĹ&#x201C;ci, czy Romney nadaje siĂŞ do BiaÂłego Domu, ten ujrzaÂł, Âże jest z nim Moc. WystšpiÂł z prezydentem jak rĂłwny z rĂłwnym, ktĂłremu zamierza odebraĂŚ najbardziej prestiÂżowš posadĂŞ na Ĺ&#x201C;wiecie. I samolot. Zdaniem Romneya, polityka Obamy okazaÂła siĂŞ nieskuteczna w tworzeniu*UDWXOXMHP\3DQL' *UDWXOXMHP\3DQL'\UHNWRU 3DQL'\UHNWRU \UHNWRU ,QVW\WXWXQVW\WXWX-y]HID3 y]HID3LĂŁVXGVNLHJR LĂŁVXGVNLHJR 

,ZRQLH'UÄ&#x2C6;J ,ZRQLH'UÄ&#x2C6;J 'UÄ&#x2C6;J.RUJD .RUJD 

Z\ERUXQD Z\ERUXQD 0DUV]DĂŁND3DUDG\3XĂŁDVNLHJR 0DUV]DĂŁND3DUDG\3XĂŁDVNLHJR ']LHOQLF\0DVSHWK ]LHOQLF\0DVSHWK 

5DGDL3U]\MDFLHOH,QVW\WXWX 

=DSUDV]DP\GRQDV]HMVLHG]LE\QD0DQKDWWDQLH 

6HFRQG$YH 1HZ<RUN1< 7HO HPDLORIILFH#SLOVXGVNLRUJ ZZZSLOVXGVNLRUJ   

Congratulations to Greenpoint Marshal Richard Mazur â&#x20AC;&#x17E;Sto lat!â&#x20AC;? You deserve this honor for your dynamic leadership. Nancy i Robert Petrullo

dziÂł, Âże nie chce nikomu podnosiĂŚ podatkĂłw, Âże nie ma zamiaru obniÂżaĂŚ podatkĂłw dla bogatych a zamierza ogĂłlnie obniÂżaĂŚ je w taki cudowny sposĂłb, by nie powiĂŞkszyĂŚ deficytu budÂżetowego. W takim razie â&#x20AC;&#x201C; wytknš³ mu Obama - bĂŞdzie musiaÂł cišÌ wydatki na oĹ&#x201C;wiatĂŞ, pomoc dla biedakĂłw i inne programy federalne. Jednak Romney utrzymywaÂł, Âże wystarczy, jeÂżeli zniesie ulgi podatkowe. Niestety, nie wymieniÂł jakie, Âżeby nie zraÂżaĂŚ wyborcĂłw, ktĂłrzy na tym stracš. W takim razie trudno wyliczyĂŚ, czy jest to plan realny finansowo. Ale wiadomo, Âże jest nierealny politycznie. WymagaÂłby wojny domowej lobbystĂłw wszystkich grup interesĂłw, skoro wszystkie miaÂłyby na tym straciĂŚ. Jak wypunktowaÂł New York Times, Romney pragnie utrzymaĂŚ przejĹ&#x201C;ciowe obniÂżki podatkowe Busha, ktĂłre tracš waÂżnoĹ&#x201C;ĂŚ z koĂącem roku, na czym skorzystajš g³ównie zamoÂżniejsi; chce znieĹ&#x201C;ĂŚ podatek spadkowy i od podarunkĂłw, co da korzyĹ&#x201C;ci g³ównie dziedzicom wielomilionowych spadkĂłw kosztem biliona (trillion) dolarĂłw deficytu w cišgu 10 lat. Chce zachowaĂŚ niskie podatki od zyskĂłw kapitaÂłowych, dobra wiadomoĹ&#x201C;ĂŚ â&#x20AC;&#x201C; znĂłw â&#x20AC;&#x201C; dla multimilionerĂłw. I chce wszystkie podatki obniÂżyĂŚ o 20 procent; teÂż na tym skorzysta g³ównie ten sam rodzaj pÂłatnikĂłw. Debata o gospodarce ukazaÂła ró¿nice filozofii rzšdzenia miĂŞdzy obu kandydatami. Romney skupiÂł siĂŞ na wzroĹ&#x201C;cie przez sektor prywatny i reformie podatkĂłw, ktĂłra pobudzi inwestycje, zwiĂŞkszy liczbĂŞ miejsc pracy i dochody z podatkĂłw. Natomiast prezydent podkreĹ&#x201C;laÂł â&#x20AC;&#x17E;sprawiedliwoĹ&#x201C;ĂŚâ&#x20AC;?, czyli redystrybucjĂŞ przez rzšd cudzych dochodĂłw i inwestycje rzšdowe w energiĂŞ i edukacjĂŞ. Technokrata Romney pokazaÂł takÂże swš ludzkš twarz wspominajšc spotkania ze zwykÂłymi ludŸmi. Romney ma caÂłkowicie innš filozofiĂŞ rzšdzenia, niÂż prezydent Obama. W szaleĂąstwie republikanina jest metoda. UwaÂża on, zresztš sÂłusznie, Âże bogacze nie przejadajš pieniĂŞdzy ale je inwestujš tworzšc nowe miejsca pracy i dobrobyt dla wszystkich. A niejako przy okazji bardziej siĂŞ bogacš. To prawda. W roku 2010 jeden procent najbogatszych AmerykanĂłw zgarnš³ 93 procent przyrostu dochodu narodowego. SzeĹ&#x201C;ciu spadkobiercĂłw Sama Waltona, zaÂłoÂżyciela sieci supermarketĂłw Walmart, ma tyle samo majštku, ile dolne 100 milionĂłw AmerykanĂłw. WskaŸnik nierĂłwnoĹ&#x201C;ci osišgnš³ najwyÂższy poziom od Wielkiego Kryzysu lat 1930-tych. Ma to zÂłe konsekwencje dla demokracji. Kampaniami wyborczymi rzšdzš wielkie pienišdze, i czĂŞsto pochodzšce z nie-

9

u

Obietnice Romneya wypad³y bardziej zachêcajšco.

wiadomego ŸrĂłdÂła. Dzieje siĂŞ tak wtedy, kiedy jakiĹ&#x201C; komitet pod wznios³š nazwš nie popiera wprost kandydata, a tylko bliskie mu sprawy i poglšdy, lub je zwalcza przez kosztowne ogÂłoszenia w telewizji. Dajš na to pienišdze ci, ktĂłrzy pienišdze majš. I nie muszš siĂŞ ujawniaĂŚ. Zamiast zasady â&#x20AC;&#x17E;jeden czÂłowiek jeden gÂłosâ&#x20AC;? pojawia siĂŞ zasada â&#x20AC;&#x17E;jeden dolar jeden gÂłosâ&#x20AC;?. Prezydent Obama postanowiÂł jednak byĂŚ w debacie uprzejmy nie chcšc posšdzšdzenia o wszczynanie walki klasowej. WdaÂł siĂŞ w bardzo szczegó³owe polemiki, trudno zrozumiaÂłe dla wiĂŞkszoĹ&#x201C;ci widzĂłw, ale nie uÂżyÂł kilku ciĂŞÂżkich argumentĂłw przeciw Romneyowi. Nie wypomniaÂł mu gaffy â&#x20AC;&#x17E;47 procentâ&#x20AC;? obywateli rzekomo na rzšdowych zasiÂłkach, ktĂłrzy nie biorš za swoje Âżycie odpowiedzialnoĹ&#x201C;ci. Nie wytknš³, Âże Bain Capital, firma restrukturyzacyjna pod kierunkiem Romneya wyprowadzaÂła miejsca pracy za granicĂŞ. Nie wytknš³ mu, Âże nie chce ujawniĂŚ swoich deklaracji podatkowych za okres dÂłuÂższy, niÂż ostatnie dwa lata. Co siĂŞ staÂło, Âże znakomity mĂłwca Obama przegraÂł pierwsze starcie? Prezydent StanĂłw Zjednoczonych jest tak imponujšcš postaciš, Âże Âłatwo moÂże uwierzyĂŚ we wÂłasnš nieomylnoĹ&#x201C;ĂŚ, zaĹ&#x201C; Obama jest bardzo pewny siebie, tak Âże wielu komentatorĂłw zarzuca mu arogancjĂŞ. Nie szanuje on rĂłwnieÂż Romneya uwaÂżajšc go za polityka bez wÂłaĹ&#x201C;ciwoĹ&#x201C;ci, ktĂłry nie ma staÂłych poglšdĂłw. W rezultacie Romney wygraÂł. To nie znaczy, Âże wygraÂł wybory. Przed nami dwie debaty prezydenckie i jedna kanydatĂłw na wiceprezydenta. Przez niecaÂłe piĂŞĂŚ tygodni do wyborĂłw, wiele moÂże siĂŞ zdarzyĂŚ.

Adam Sawicki

ZWIÂĽZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POZA GRANICAMI POLSKI - Z.H.P. HUFIEC HARCEREK â&#x20AC;&#x17E;PODHALEâ&#x20AC;&#x153; HUFIEC HARCERZY â&#x20AC;&#x17E;WARMIAâ&#x20AC;&#x153; Na 75 â&#x20AC;&#x201C; Jubileuszowej Paradzie PuÂłaskiego bĂŞdš maszerowaÂły jednostki harcerskie i grono instruktorskie z NY, NJ, CT i PA.

Nasze hasÂło: â&#x20AC;&#x17E;W SÂŁUÂŻBIE BOGU I OJCZYĂ&#x152;NIEâ&#x20AC;&#x153; DruÂżyny Harcerek i Harcerzy i Gromady Zuchowe istniejš w 12-stu stanach w Ameryce: w New Yorku, New Jersey, Connecticut, Massachussetts, w Pennsylvanii, Maryland, Michigan, Illinois, w stanie Washington, Arizonie i Kalifornii oraz od roku, w Colorado. W 2011-tym roku Z.H.P. rozpoczĂŞÂło nastĂŞpny wiek ruchu harcerskiego zaÂłoÂżonego w Polsce przez Andrzeja MaÂłkowskiego w 1911 roku. TakÂże w tym roku obchodzimy 60-cio lecie powstania Choršgwi w U.S.A.


10

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

INGLOT COSMETICS gratuluje Marsza³kom 75. Parady Pu³askiego oraz serdecznie zachêca do udzia³u w polonijnym œwiêcie.

NEW YORK, NY - 1592 Broadway NEW YORK, NY - PRO Studio at Chelsea Market Building PARAMUS, NJ - Westfield Garden State Plaza NEW YORK, NY - Macy’s Herald Square NEW YORK, NY - Macy's Queens Center PARAMUS, NJ - Macy's Westfield Garden State Plaza

Online Store: www.inglotusa.com


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Lubiê wyzwania Richard Mazur: ekonomista, biznesmen, dzia³acz spo³eczny, tancerz i niedosz³y aktor. Nieoficjalny burmistrz Greenpointu. Wszystkich zna, wszystkim pomaga i o wszystkich siê troszczy. Z Richardem Mazurem - Marsza³kiem Parady Pu³askiego 2012 z Greenpointu rozmawia Bo¿ena Konkiel.

u Richard Mazur: Tañczê na wszystkich polonijnych imprezach. - Kiedy przyjecha³eœ do Ameryki i jakie by³y Twoje pocz¹tki? - Mia³em dwa lata, gdy z rodzin¹ przyp³yn¹³em do Ameryki. By³ to rok 1950. Zamieszkaliœmy na Greenpoincie i przez 62 lata jesteœmy zwi¹zani z t¹ dzielnic¹. Tu mieszkam, pracujê i udzielam siê spo³ecznie, podobnie jak moja siostra Halina. Pomimo ¿e urodzi³em siê w Niemczech, to w domu rodzinnym zawsze rozmawialiœmy po polsku. Do momentu pójœcia do szko³y w³aœciwie nie zna³em jêzyka angielskiego. Jednak pracuj¹c w amerykañskich korporacjach, je¿d¿¹c po kraju i przebywaj¹c z dala od domu trochê zapomia³em polsk¹ gramatykê. Teraz jednak pracujê nad tym, ¿eby mówiæ poprawnie. Jêzyka polskiego uczy³em siê tak¿e w szkole im. Marii Konopnickiej, która w tamtych czasach mieœci³a siê na w Domu Narodowym na Greenpoincie. W tej¿e szkole po raz pierwszy wystêpowa³em na scenie. Tañczy³em polskie tañce ludowe. Wystêpowanie na scenie bardzo mi siê podoba³o i mia³o znacz¹cy wp³yw na moje póŸniejsze ¿ycie. Moja starsza siostra Halina uczy³a siê gry na fortepianie, mnie natomiast zapisano na lekcje gry na akordeonie. Nie bardzo chcia³o mi siê æwiczyæ, wiêc by³em gorszy od niej. W wieku 13 lat przesta³em graæ, czego do dzisiaj bardzo ¿a³ujê. - Przez wiele lat zwi¹zany by³eœ z American Folk Dance Campany, dzia³aj¹cej w Domu Narodowym na Greenpoincie. - Aktywnie bra³em udzia³ w ¿yciu zespo³u przez 45 lat. Do dzisiaj jestem z nim bardzo zwi¹zany. Myœlê ¿e na 75-lecie zespo³u jeszcze zatañczê. Zespó³ by³ moj¹ drug¹ rodzin¹. To tam pozna³em moj¹ nie¿yj¹c¹ ju¿ ¿onê. Z prac¹ w zespole kojarz¹ mi siê najciekawsze wspomnienia. Z zwi¹zku z tym, ¿e los nie pozwoli³ abym zosta³ aktorem, zespó³ by³ namiastk¹ tego, co chcia³em robiæ ca³e moje ¿ycie. A chcia³em wystêpowaæ. Scena to miejsce, gdzie czujê siê komfortowo. Ponadto dziêki dzia³alnoœci w zespole, nauczy³em siê tañczyæ nie tylko tañce ludowe jak krakowiak, oberek, czy mazur, ale pozna³em tak¿e kulturê innych regionów. Znam tañce i przyœpiewki g³ównych regionów i podregionów polskich. Ostatnio m³ody cz³owiek zarzuci³ mi, ¿e przez ten nasze tañce ludowe, Amerykanie postrzegaj¹ nas tylko poprzez folklor i kie³basê. Ja przepraszam, ale dlaczego ktoœ chce uta¿samiaæ siê z Polsk¹, jeœli nie szanuje swojej tradycji i kultury? Zreszt¹ Pola-

cy wcale nie s¹ postrzegani przez ten pryzmat. Wiem co mówiê, bo obracam siê wœród Amerykanów. Nigdy nie wstydzi³em siê swojego polskiego pochodzenia. - Ale teraz ju¿ nie tañczysz ? - Ale¿ tañczê. Zawsze du¿o i chêtnie. Tañczê na wszystkich polonijnych imprezach. Tañczê z seniorkami, które mieszkaj¹ na naszym osiedlu seniora. Ale uwa¿am, ¿e scena ma swoje prawa i ludzie chêtniej ogl¹daj¹ wystêpy w wykonaniu m³odzie¿y, a nie starszych panów. - Czym siê obecnie zajmujesz? - Jestem dyrektorem The North Brooklyn Development Corporation. Na pocz¹tku by³em jej prezesem, ale po jakimœ czasie zosta³em dyrektorem i tak jest do dzisiaj. Korporacja powsta³a w 1979 roku w celu ratowania Greenpointu, która jak wiêkszoœæ nowojorskich dzielnic w tymtych czasach by³a bardzo zaniedbana. Zosta³a za³o¿ona przez liderów dzielnicy i jej zadaniem by³o poprawiæ warunki mieszkaniowe ludzi mieszkaj¹cych na Greenpoincie i podnieœæ poziom edukacji w placówkach dydaktycznych. Przez prawie trzydzieœci piêæ lat uda³o nam siê zrealizowaæ kilka wspania³ych projektów, które pomog³y i w dalszym ci¹gu pomagaj¹ wielu ludziom. - Jakiego rodzaju projekty wykonaliœcie? - Naszym pierwszym projektem by³a budowa dziewiêciu domów przy McQuinness Blvd. (pomiêdzy Norman Ave i Messorole Ave). Przed postawieniem domów, by³o to puste miejsce, gdzie spo³ecznoœæ Greenpointu najczêœciej wyrzuca³a œmieci. Wygl¹da³o to odra¿aj¹co i nie zachêca³o nikogo do inwestowania w nasz¹ dzielnicê. Dziêki tej inwestycji unikniêto pustych, brudnych przestrzeni, które straszy³y potencjalnych mieszkañców tej dzielnicy i przysz³ych inwestorów. Pozwoli³o to tak¿e podnieœæ poziom ¿ycia mieszkañców. Warto wspomnieæ, ¿e w latach 60 i 70- tych nowojorskie dzielnice popada³y w ruinê. Domy by³y popalone, w³aœciciele je opuszczali, bo zbyt du¿o kosztowa³o ich utrzymanie. Greenpoint nie dawa³ siê. Emigranci z Polski dbali o swoje domy, wszyscy siê bali, ¿e mo¿e nas to samo spotkaæ, co spotka³o s¹siednie dzielnice. I dlatego powsta³a organizacja, która dzia³a do dzisiaj i pracuje na rzecz dzielnicy.

- Czy oprócz domów na McQuinness Blvd macie na swoim koncie inne inwestycje? - Domy na McQuinness Blvd nie by³y naszym pierwszym wyzwaniem. W³aœciwie zaczê³o siê od budowy domów na Freeman Street, gdzie powsta³o 30 mieszkañ dla ludzi, którzy po raz pierwszy kupowali mieszkanie. Koszt tych mieszkañ wynosi³ poni¿ej 90 tysiêcy dolarów, gdy ich wartoœæ rynkowa wynosi³a oko³o 200 tysiêcy dolarów. Prawie po³owa kupuj¹cych to byli Polacy. Krzysztof Olechowski, nasz kandydat na radnego, zakupi³ dla swojej rodziny takie w³aœnie pierwsze mieszkanie, które pozwoli³o w pocz¹tkowym okresie emigracji godnie mieszkaæ. - Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e organizacja zajmuje siê budow¹ domów? - Niedok³adnie tak. Nasza organizacja zajmuje siê wyszukiwaniem i wprowadzaniem w ¿ycie ró¿nych programów oferowanych przez miasto, aby udostêpniæ mieszkañcom jak najwiêksze iloœci mieszañ w przyzwoitej cenie. Walczymy o ni¿sze czynsze, i dostêp do wiêkszej iloœci mieszkañ dla skromnie sytuowanych mieszkañców naszej dzielnicy. Naszym oczkiem w g³owie jest zbudowany i prowadzony przez nas Dom Seniora, mieszcz¹cy siê przy Dupont Street. W domu tym mieszka 97 seniorów, z czego po³owê stanowi¹ Polacy. Oczywiœcie przydzia³ tych mieszkañ odbywa³ siê loteryjnie, ale odpowiednie nag³oœnienie w prasie polonijnej zachêci³o wielu Polaków do sk³adania podañ i szczêœliwcy otrzymali mieszkania. - Wiem ¿e du¿o robicie dla polepszenia warunków bytowych dzieci. - Ju¿ w latach osiemdziesi¹tych zorganizowaliœmy pierwsze œwietlice pozalekcyjne w piêciu okolicznych szko³ach. Program utrzyma³ siê przez prawie 18 lat. Na kilka lat, z braku funduszy, program zosta³ zawieszony. Uda³o siê nam jednak wznowiæ jego dzia³alnoœæ. W chwili obecnej prowadzimy œwietlice w szkole PS110. W czasie zajêæ, dzieci nie tylko odrabiaj¹ lekcje, ale tak¿e ucz¹ siê tañczyæ, maj¹ zajêcia sportowe, plastyczne i komputerowe. Dzieci uwielbiaj¹ te zajêcia. My natomiast cieszy-

11 my siê, bo nasi podopieczni osi¹gaj¹ teraz lepsze wyniki w szkole. - W 2006 r. Pulaski Association of Business and Professional Man uhonorowa³a Ciê nadaj¹c tytu³ Cz³owieka Roku. Tak, dziêki temu wyró¿nieniu, zacz¹³em bli¿ej wspó³pracowaæ z t¹ organizacj¹. Dzisiaj jestem jej cz³onkiem i muszê podkreœliæ, ¿e jest to najprê¿niej dzia³aj¹ca polonijna organizacja, która zrzesza stu profesjonalistów dzia³aj¹cych na rzecz Polonii. Dawniej organizacja nie by³a tak prê¿na. To nasi polscy biznesmeni j¹ rozwinêli. - Sk¹d pomys³y na takiego rodzaju dzia³alnoœæ? - Pracowa³em kiedyœ w firmie maklerskiej. Znam siê na prowdzeniu przedsiêbiorstw i ekonomii. Przez wiele lat pracowa³em jako doradca finansowy a tak¿e jako kontroler firm. Wiem dok³adnie jak dzia³a biznes. Ale tak naprawdê to nudzi³em siê, bo ja lubiê wzywania. Jestem cz³owiekiem akcji i lubiê dzia³aæ, budowaæ, projektowaæ i pomagaæ. Praca w The North Brooklyn Development Corporation jest czymœ co zaspokaja moje ambicje. Pomagam ludziom, czujê siê potrzebny, a jednoczeœnie codziennie robiê coœ innego. Poprzez walkê o ró¿ne programy i ci¹g³y kontakt z politykami, pozna³em wielu wp³ywowych ludzi, którzy pomogli zrobiæ coœ dobrego dla naszej dzielnicy. Nigdy nie chcia³em zostaæ politykiem, ale nauczy³em siê jak wykorzystywaæ polityków do dobrych celów. - Zosta³eœ wybrany Marsza³kiem Dzielnicy. Jaki jest Twój stosunek do tego tytu³u? - Nie potrzebujê pochwa³, tytu³ów i nagród, ale to mi³o, ¿e ktoœ zauwa¿a moj¹ dzia³alnoœæ i wyró¿nia mnie w ten sposób. Od 56 roku biorê udzia³ w Paradzie Pu³askiego, opuœci³em mo¿e piêæ parad. Przewa¿nie szed³em z zespo³em folklorystycznym. W tegorocznej paradzie bêdê szed³ nie tylko na czele zespo³u, ale i wielu organizacji i biznesów dzia³aj¹cych na Greenpoincie. Jestem z tego bardzo dumny. Dziêkujê wszystkim, którzy mnie wybrali, a tak¿e tym, którzy bior¹ udzia³ w paradzie i j¹ popieraj¹. m

Gratulujemy Wielkim Marsza³kom i Marsza³kowi Greenpointu Ryszardowi Mazurowi ¿ycz¹c wspania³ej 75 Parady w sercu Manhattanu DYREKCJA, ZARZ¥D I PRACOWNICY POLSKI DOM NARODOWY - DOM INC. I WARSAW CONCERTS 261 Driggs Avenue, Greenpoint Brooklyn, NY 11222 tel. 718-387-5252 www.polishnationalhome.com


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

12

Serdeczne gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów Marsza³kowi Greenpointu Ryszardowi Mazurowi

oraz wszystkim uczestnikom 75. Parady z podziêkowaniem za zaanga¿owanie w podtrzymywaniu polskich tradycji ¿yczy

Dariusz Knapik z ¿on¹ El¿biet¹

Wielki Marsza³ek Parady 2011 Dariusz Knapik z ¿on¹ El¿biet¹ i córkami Joann¹ i Victori¹ Z okazji 75 Parady gen. K. Pu³askiego serdeczne gratulujemy Marsza³kowi Greenpointu Ryszardowi Mazurowi i ¿yczymy Mu dalszych sukcesów w pracy na rzecz Polonii

Gratulacje i najlepsze ¿yczenia Marsza³kowi Parady,

najlepszemu tancerzowi wœród biznesmenów i najlepszemu biznesmenowi wœród tancerzy, Ryszardowi Mazurowi sk³adaj¹: Krakowianki i Górale dzia³aj¹ce przy parafii Œw. Stanis³awa Kostki na Greenpoincie.

Barbara Konopka z personelem The Princess Manor 92 Nassau Ave., Brooklyn NY 11222 (718)389-6565

MARIE SK ODOWSKA CURIE PROFESSIONAL WOMEN’S ASSOCIATION, INC. Barbara R. Blyskal– President

We Invite Every Member to March in the 2012 Diamond Jubilee Pulaski Parade For information about MSCPWA or the Anthony and Josephine Chmura Memorial Scholarship visit our website www.curiewomen.org


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

13

Serdeczne gratulacje dla redaktor

Danuty Œwi¹tek

Marsza³ka Parady Pu³askiego 2012 z Rockland County Z wielkim uznaniem za jej pracê na rzecz Polonii i jej oddanie w wychowaniu nowego pokolenia Polaków za granic¹. M¹¿ Kazimierz z córkami Kimberly i Natalie.

Nasza Œciana organizuje Pulaski Parade Afterparty October 7th Warsaw Club, 5 pm Greenpoint

Z okazji 75. Diamentowej Parady Genera³a Kazimierza Pu³askiego sk³adam serdeczne ¿yczenia wszystkim Rodakom zachêcaj¹c jednoczeœnie do korzystania z us³ug Markowej Apteki.

z tym kuponem BIOVITAL, 1000 ml

#

Dziêkujê te¿ wszystkim, którzy ju¿ odnaleŸli mnie pod nowym adresem.

$19.99


KURIER PLUS 6 PAZDZIERNIKA 2012

14

Diamentowy Bankiet w Marriotcie Zdjêcia: Bo¿ena Konkiel

Niepe³n¹ by³aby Parada Pu³askiego, gdyby tydzieñ przed ni¹ nie odby³ siê wielki bankiet, który zgromadzi³ najwa¿niejsze osobistoœci ¿ycia polonijnego z Wschodniego Wybrze¿a USA. Podobnie jak w latach ubieg³ych, w przestronnej sali hotelu Mariott na Times Square królowa³y piêkne miss poszczególnych okrêgów, dumni marsza³kowie a nawet ma³e „misski”. Byli ksiê¿a, biznesmeni, prawnicy i lekarze, byli te¿ dziennikarze. By³y oficjalne przemówienia i nieoficjalne tañce, wystêpy dzieci oraz tradycyjny polonez. Starsi i m³odzi bawili siê œwietnie. Do zobaczenia za rok!

u Wielcy Marsza³kowie, od prawej: Krystyna i Kazimierz Szczêchowie - 2012 i Dariusz Knapik - 2011.

u

Na pierwszym planie druhna Dzidka Bielska w wydaniu balowym.

u

Panowie Czulada i Zawisny - filary Komitetu Parady Pu³askiego.

u

u Dr Maria Siemionow z mê¿em.

u

u

Dorota Andraka z mê¿em i Miss Greenpointu.

Pañstwo Stawiarscy – lekarze z Greenpointu.

Richard Mazur z rodzin¹.


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Parada ³¹czy Poloniê Antoni Chroœcielewski prezes Domu Narodowego, komendant Okrêgu 2 SWAP Do USA przyjecha³em w 52 roku. Mia³em wtedy 26 lat. Rok póŸniej przypadkowo znalaz³em siê na 5 Alei i zobaczy³em t³umy maszeruj¹cych mimo deszczu rodaków. Ludzie maszerowali od 26 do 55 ulicy, a po obu stronach 5 Alei sta³o po kilkanaœcie rzêdów ludzi. To robi³o wra¿enie. Postanowi³em, ¿e w nastêpnej Paradzie i ja wezmê udzia³. W czasach mojej m³odoœci to by³a wielka manifestacja polskoœci, pokazuj¹ca si³ê naszej grupy etnicznej. Amerykañskie media na ¿ywo relacjonowa³y paradê. W 1956 r. szed³em na czele Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, w 1999 by³em marsza³kiem dywizji Greenpoint, a w 2005 Wielkim Marsza³kiem Parady. Od lat prowadzê grupê osób zwi¹zanych z Domem Narodowym na Greenpoincie. Apelujê do nowej Polonii przyjdŸmy ubrani odœwiêtnie, poka¿my swoj¹ liczebnoœæ i si³ê. Maria Bielska druhna Dzidka - dzia³aczka harcerska Traktujê udzia³ w Paradzie Pu³askiego jako mój obowi¹zek patriotyczny. I chocia¿ niewielu nas zauwa¿a – bo my, harcerze maszerujemy spokojnie w szarych mundurkach – to na paradzie jesteœmy rok w rok. Bardzo mi³o wspominam parady, kiedy sz³y w nich moje dzieci – mamy z mê¿em dwóch synów. A teraz obaj ju¿ jako doroœli mê¿czyŸni s¹ zaanga¿owani w pomoc przy organizacji naszej parady. Richard Zawisny szef Komitetu Parady Kiedy tu przyjecha³em w 1962 roku i zacz¹³em poznawaæ dzieje Polski, zauwa¿y³em, ¿e historia naszego kraju jest pomijana w nauczaniu w szko³ach amerykañskich. To spowodowa³o, ¿e zaanga¿owa³em siê w ¿ycie polonijne. Jesteœmy narodem, który wiele wniós³ w budowê Stanów Zjednoczonych a jednak wci¹¿ jesteœmy „zamiatani pod dywan”, niewystarczaj¹co doceniani. Musimy jako naród nauczyæ siê byæ bardziej widoczni. Bardzo zale¿y mi na tym, aby do organizacji parady zachêciæ jak najwiêcej m³odych ludzi, którzy bêd¹ dbali o jej w³aœciwy rozwój. Nie wolno siê wstydziæ tego, ¿e jesteœmy Polakami. Mamy tak wielkiego bohatera, który walczy³ o wolnoœæ USA. Nie wiadomo, kto by nami dziœ rz¹dzi³, gdyby nie by³o Pu³askiego. Dr Maria Siemionow chirurg (przeprowadzi³a pierwsz¹ w USA transplantacjê twarzy). Mieszkam w Cleveland, to mój pierwszy udzia³ w Paradzie Pu³askiego, zosta³am tu zaproszona i z przyjemnoœci¹ przyjecha³am. Ta parada to jedyny sposób na przypominanie Amerykanom o Polakach i ich wk³adzie w powstanie i rozwój USA. A w moim przekonaniu Polacy s¹ niewystarczaj¹co dostrzegani

w Stanach, ale to g³ównie dziêki temu, ¿e albo nie umiemy, albo nie chcemy siê promowaæ. Polacy czêsto pozostaj¹ w – nie chcia³bym u¿yæ z³ego s³owa – „poddañczej” pozycji. To sprawia, ¿e czujemy siê gorsi od innych. A nies³usznie, bo co najmniej jesteœmy równorzêdni w stosunku do innych nacji. Na szczêœcie inaczej do tego podchodz¹ m³odsze generacje. Dariusz Knapik w³aœciciel Victoria Consulting W paradach aktywnie biorê udzia³ od 2000 r., kiedy mój kolega zosta³ marsza³kiem Greenpointu. Wtedy zacz¹³em dzia³aæ w komitecie organizacyjnym i tak jest do dzisiaj. Jednak najwiêksze wra¿enie wywar³a na mnie parada w 1992 r., kiedy przyjecha³em tu do Stanów. Uwa¿am za swój obowi¹zek, ¿eby podtrzymywaæ tê tradycjê amerykañskiej Polonii i przekazaæ j¹ m³odym pokoleniom. Kiedy w ubieg³ym roku by³em Wielkim Marsza³kiem, bardzo naciska³em na to, ¿eby w komitetach uczestniczyli m³odzi ludzie. I tak, moim zdaniem, powinien postêpowaæ g³ówny komitet organizacyjny parady. Prawda jest taka, ¿e jeœli w komitetach nie bêdzie dziœ m³odych ludzi, to mo¿e siê okazaæ, ¿e za parê lat bêdziemy mieli problemy z organizacj¹ parady w ogóle. Dorota Andraka Prezes Centrali Szkó³ Dokszta³caj¹cych, dyrektor Szko³a Sobotniej przy parafii sw. Cyryla i Metodego. Parada Pu³askiego jest przede wszystkim manifestacj¹ polskoœci ludzi, którzy wyemigrowali z Polski. Ludzi, którzy pragn¹ pokazaæ innym nasze tradycje, nasze kolorowe stroje, polsk¹ muzykê i uœwiadomiæ, ¿e my Polacy odnieœliœmy sukces jako naród. W paradzie bra³am udzia³ 12 razy. W 2007 roku by³am marsza³kiem i reprezentowa³am Greenpoint. Ten rok, w którym by³am marsza³kiem poœwiêci³am na uœwiadamianie m³odzie¿y, ¿e wa¿ne jest, aby osi¹gn¹æ sukces w kraju zamieszkania, ale jednoczeœnie nie wstydziæ siê kraju swojego pochodzenia. Niadia Gryziec Wieloletnia prezeska Zespo³u Folklorystycznego Krakowianki i Górale Od 43 lat nie opuœci³am ¿adnej parady. Wczeœniej chodzi³am z dzieæmi, które by³y cz³onkami Krakowianek. Teraz na paradê zabieram wnuki. Przez udzia³ w paradzie, stara³am siê pokazywaæ moim dzieciom a teraz wnuczkom, jak wa¿ne jest manifestowanie swojej przynale¿noœci. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia, powinni czuæ siê dumni i podkreœlaæ to na ka¿dym kroku. Krystyna Cieloszczyk Dyrektorka szko³y Œw. Stanis³awa Kostki na Greenpoincie Szko³a Œw. Stanis³awa Kostki bierze udzia³ w paradzie od pocz¹tku jej istnienia. Zmieniaj¹ siê uczniowie, zmieniaj¹ siê nauczyciele i dyrektorzy, ale nigdy nie by³o zmiany co co udzia³u w paradzie.

15

Wys³uchali: Bo¿ena Konkiel i Mariusz A. Wolf Jestem dyrektork¹ szko³y dopiero od trzech lat, a w tym roku to bêdzie mój czwarty raz, gdy bêdê sz³a na czele moich polskich uczniów i ich rodziców. Chocia¿ urodzi³am siê w Ameryce, to wiem jak piêkna jest Polska i jestem z niej bardzo dumna. dr Marek Stawiarski kardiolog Jesteœmy tutaj, bo jesteœmy czêœci¹ Polonii. Kiedy to mo¿liwe bierzemy udzia³ w paradzie, kiedy ca³e miasto – i nie tylko miasto – przypomina sobie, ¿e mieszkaj¹ tu Polacy. Parad¹, która zosta³a w naszej pamiêci jest ta pierwsza, kiedy dopiero przyjechaliœmy do USA i czuliœmy siê w tym kraju obco i bardzo nam pomog³o, kiedy zobaczyliœmy te setki i tysi¹ce Polaków na 5 Alei w Nowym Jorku. Okaza³o siê, ¿e nie jesteœmy sami a Polonia ma ogromn¹ si³ê. Marta Kustek Redaktor Naczelna strony: www.DobraPolskaSzkola.com Uwa¿am, ¿e Polacy jak najbardziej powinni mieæ swój dzieñ w Nowym Jorku na pokazanie ilu nas jest, zaprezentowanie naszych instytucji lub firm, zaprezentowanie naszej polskoœci. Jestem jednak za zmodyfikowaniem dotychczasowej formy tej naszej corocznej wizytówki. Œwiat siê zmienia, my równie¿, Pomyœlmy o nowych, oryginalnych sposobach przyci¹gniêcia uwagi nowojorczyków do polskoœci. Mo¿e zamiast parady zorganizujmy na Manhattanie Polski Dzieñ, w ktorym zaprezentujemy to, z czego jesteœmy dumni, w ciekawy medialnie sposób? Multimedialny pokaz najpiêkniejszych miejsc w Polsce na œcianie du¿ego budynku, wystêp grupy teatralnej, pokaz nowoczesnego tañca w wykonaniu najm³odszej generacji, która odnosi sukcesy - z pewnoœci¹ pozycji by³oby wiele, a wszystko zaprezentowane w naprawdê niepowtarzalny sposób. Zaskoczmy oryginalnoœci¹, technologi¹. £owickie stroje i pieœni, choæ nie chcê ujmowaæ im uroku, s¹ pokazywane od wielu lat, i szczerze mówi¹c, nie ka¿dy z nas do koñca siê z nimi identyfikuje. Wojciech Maœlanka dziennikarz Paradzie Pu³askiego przygl¹dam siê od prawie dziesiêciu lat i z jednej strony bardzo siê cieszê, ¿e jest taki dzieñ, w którym Polonia jednoczy siê i ma mo¿liwoœæ zaznaczenia swojej obecnoœci w metropolii nowojorskiej, a najwa¿niejsza aleja œwiata chocia¿ na kilka godzin robi siê bia³o-czerwona. Z drugiej strony smuci mnie fakt, ¿e poza zmianami nazwisk – w przypadku marsza³ków – oraz hase³ towarzysz¹cych tej imprezie, parada kompletnie siê nie zmienia, z roku na rok widzimy to samo - w opinii wielu osób z zewn¹trz - „pochód przypominaj¹cy procesjê lub do¿ynki“, i tylko wszêdobylska g³oœna muzyka disco-polo utwierdza nas w przekonaniu, ¿e jest to coœ innego. Ta formu³a parady ju¿ dawno siê przeterminowa³a, a nie-

stety nowej nikt nie potrafi wymyœliæ. I byæ mo¿e, to jest równie¿ powodem prawie ca³kowitego braku zainteresowania polonijnym œwiêtem, ze strony amerykañskich mediów. Uwa¿am, ¿e potencja³ jaki wi¹¿e siê z Parad¹ Pu³askiego nie jest do koñca wykorzystany. Od dawna zastanawiam siê, dlaczego nikt nie pomyœla³ o zakoñczeniu tej imprezy jakimœ du¿ym wydarzeniem rozrywkowo-kulturalnym, np. w Parku Centralnym. Nie myœl¹ o tym ani przedstawiciele komitetu organizacyjnego, ani polonijni promotorzy koncertów. Tysi¹ce osób, które koñcz¹ swój marsz 5 Alej¹ w okolicy katedry œw. Patryka, nie wiedz¹ co póŸniej ze sob¹ zrobiæ. To dziwne, ¿e maj¹c na miejscu tylu potencjalnych uczestników du¿ej plenerowej imprezy, nikt w tym dniu nie spróbowa³ zorganizowaæ promocji polskiej kultury, a przy okazji promocji Polski w Ameryce, bo nie wierzê, ¿e amerykañskie media pozosta³yby obojêtne, gdyby w Parku Centralnym mia³o miejsce wydarzenie artystyczne z udzia³em tysiêcy ludzi. Monika Galik Redaktor Naczelna Radia RAMPA Parada Pu³askiego to piêkna okazja dla wszystkich Polaków, aby siê spotkaæ, pokazaæ ilu, i jak dobrze zorganizowanych nas jest. Z sentymentem wspominam ubieg³oroczn¹ paradê, wtedy wraz z Nasz¹ Œcian¹ i Radio RAMPA dumnie sz³am Piat¹ Alej¹... Dumna by³am z nas i m³odzie¿y polskiej. Tak bêdzie i w tym roku! Artur Adamski Prezes Nasza Œciana i Radia RAMPA Parada to najwiêksze po³¹czenie ca³ej Polonii w jednym miejscu. Wraz z Nasz¹ Œcian¹, a teraz i Radiem RAMPA, po raz kolejny bêdziemy szli Pi¹t¹ Alej¹. Rok temu by³o to dla nas super prze¿ycie. Ale emocje nie skoñcz¹ siê na Manhattanie, po paradzie organizujemy Afterparty na Greenpoincie! To równie¿ wa¿na czêœæ po³¹czenia ca³ej Polonii. Danusia Œwi¹tek dziennikarka portalu www.DobraPolskaSzkola.com, mama dwóch córek. Co roku chodzê z moj¹ rodzin¹ na paradê. Kojarzy mi siê wiêc z przyjemnym, rodzinnym popo³udniem na Manhattanie, w towarzystwie znajomych i nieznajomych Polaków, by pokazaæ nasz¹ polskoœæ w Ameryce. To naturalna i obrazowa lekcja polskiego dla moich ma³ych córek. Co roku dziwi¹ siê na widok licznych Polaków w Nowym Jorku. Cieszê siê, gdy patrzê na nie z polskimi chor¹giewkami w rêkach. A potem w szkole amerykañskiej opowiadaj¹, ¿e by³y na paradzie. Nie da siê nikogo zmusiæ, by szed³ w paradzie, ale czym skorupka nasi¹knie za m³odu, tym na staroœæ tr¹ci. Mo¿e w przysz³oœci moje ju¿ doros³e córki te¿ bêd¹ maszerowa³y ze swoimi dzieæmi? Wierzê, ¿e tradycja parady nie zaginie. Ale musimy j¹ pielêgnowaæ. W³aœnie to bêdziemy robiæ w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika. m


16

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

17

Na Alejê 5. chodŸmy Na Paradê Pu³askiego Bo dziœ ziemia siê obraca W takt Mazurka D¹browskiego. Nauczycielom, rodzicom i uczniom z okazji 75. Parady Pu³askiego wszelkiej pomyœlnoœci w pracy, szkole i w ¿yciu osobistym ¿yczy Zarz¹d Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych w Ameryce na czele z prezes Dorot¹ Andrak¹. CPSD zrzesza 74 polskie szko³y z kilku stanów na terenie USA, w których uczy siê ponad 8300 uczniów i pracuje 680 nauczycieli. Zapraszamy do naszych placówek, w których kultywujemy polskie tradycje, pielêgnujemy mowê ojczyst¹ oraz dzia³amy na rzecz jednoœci naszej polonijnej rodziny.

www.centralapolskichszkol.org

POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES Pierwsza w Polsce uczelnia medyczna oferuj¹ca programy w jêzyku angielskim. Poznañ University kszta³ci studentów w standardach amerykañskich i europejskich. KIERUNKI STUDIÓW 4-letni Program Medyczny 6-letni Program Medyczny Stomatologia Farmacja Fizjoterapia BIURO REKRUTACYJNE W NOWYM JORKU: TEL. (914) 277-2300 WWW.MDPROGRAM.COM

Z okazji 75 Parady Pu³askiego naszym polonijnym studentom i absolwentom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.


18

KURIER PLUS 6 PAZDZIERNIKA 2012

Z okazji 75 Parady Genera³a Kazimierza Pu³askiego sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia ca³ej Polonii, a zw³aszcza naszym Klientom

W³adys³aw Lubiñski z personelem W-Nassau Meat Market 915 Manhattan Avenue Brooklyn, N.Y. 11222 Tel.: (718) 389-6149

Naszemu Przyjacielowi Ryszardowi Mazurowi Marsza³kowi Parady z Greenpointu gratulujemy tego zaszczytnego wyró¿nienia Artur Dybanowski z ¿on¹ Agnieszk¹ i córeczk¹ Anabelle


19

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

JOANNA BADMAJEW, MD, DO

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka

6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960

MEDYCYNA RODZINNA I Badania okresowe i prewencyjne I Elektrokardiogram - USG I Badania laboratoryjne na miejscu I Badania ginekologiczne, cytologia I Planowanie rodziny I Szczepienia okresowe I Prowadzenie chorób przewlek³ych - cukrzyca,nadciœnienie, astma,leczenie uzale¿nieñ I Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie ow³osienia I LimeLight - leczenie zmian skórnych, tr¹dzik m³odzieñczy, ró¿owaty I NOWOŒÆ TITAN - usuwanie efektów wiotczej¹cej i starzej¹cej siê skóry

Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585

Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-Œr.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA

PRZYCHODNIA MEDYCZNA

Sabina Grochowski, MD, MS

Dr Andrzej Salita F Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomiêdzy 54th a 55th St.) Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049

Dr Urszula Salita

F Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn G konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) G subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy G zmêczenie nadnerczy G wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi G wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów/kwasów t³uszczowych G terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb G wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Dr Florin Merovici

F Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D

TOTAL HEALTH CARE

– jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni.

PHYSICAL THERAPY 126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6000; 718-472-7306 3

3 3

Nowe technologie leczenia: fluoroskop do zabiegów na krêgos³upie Rozci¹ganie krêgos³upa (dekompresja) Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych oraz neuropatii

W naszej klinice przyjmuj¹ równie¿ lekarze innych specjalnoœci, m.in.: gastrolog, neurolog, ortopeda, urolog, chirurg, lekarz zajmuj¹cy siê zwalczaniem bólu. Wykonujemy ró¿ne badania diagnostyczne, m.in. USG, przewodnictwa nerwowego. Wiêkszoœæ ubezpieczeñ honorowana. Dla osób bez ubezpieczeñ mamy specjalne ceny.

LECZY: katar sienny bóle pleców rwê kulszow¹ nerwobóle impotencjê zapalenie cewki moczowej bezp³odnoœæ parali¿ artretyzm depresjê nerwice zespó³ przewlek³ego zmêczenia na³ogi objawy menopauzy wylewy krwi do mózgu alergie zapalenie prostaty itd. l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Tel. 718-389-3018

718-389-0100

CARING PROFESSIONALS, INC. 70-20 Austin St, suite 135, Forest Hills, NY 11375 (718) 897-2273 wew.114 (F do 71 Ave. Forest Hills) * Oferujemy prace dla opiekunek posiadaj¹cych legalny pobyt i certyfikat HHA. * Tym, którzy nie maj¹ certyfikatu organizujemy bezp³atne kursy. * Wszyscy, którzy kiedyœ u nas pracowali s¹ równie¿ mile widziani.

OSOBOM MOG¥CYM PRACOWAÆ Z ZAMIESZKANIEM OFERUJEMY BONUS W WYSOKOŒCI $1000 (po przepracowaniu 100 dni)

Oferujemy prace we wszystkich dzielnicach. Rejestracja w poniedzia³ki i œrody od godz. 10 am. Po informacje prosimy dzwoniæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10 am - 4 pm. Mówimy po polsku.

Greenpoint Eye Care LLC Serdecznie zapraszamy do Gabinetu Okulistycznego Dr. Micha³a Kisielowa. Nowoczesne metody leczenia wad i chorób oczu (jaskra. kontrola chorych na cukrzycê, badanie dna oka, pomiar ciœnienia œródga³kowego oraz komputerowe badanie pola widzenia). Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku oraz usuwania zaæmy. Pe³ny zakres opieki okulistycznej doros³ych i dzieci; dobór soczewek kontaktowych; wysoka jakoœæ szkie³ korekcyjnych; du¿y wybór oprawek (Prada, Dior, Ray Ban, Tom Ford, Oliver Peoples); okulary przeciws³oneczne; akcesoria optyczne oraz okuluistyczne badania dla kierowców (DMV)

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty: Poniedzia³ek - Pi¹tek - 10 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm www.greenpointeyecare.com


FOTO: LUDWIKA LISIECKA

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

20

Obserwatorium

Multikulturowi Polacy Kilka tygodni temu zawiadomi³am czytelników w artykule „Znikaj¹ce punkty”, ¿e Happy End przy 924 Manhattan Avenue na Greenpoincie trafi³ w amerykañskie rêce pod now¹ nazw¹ Brooklyn Point Cafe. Zmyli³ mnie wystrój nie w polskim stylu, amerykañscy klienci. Brooklyn Point Cafe jest w polskich rêkach, nawet w tych samych rodzinnych rêkach. Marcin Cyran, który przez kilka ostatnich lat w dawnym Happy Endzie pracowa³ z mam¹, podj¹³ wyzwanie i odpowiedzia³ na nowe czasy, na zmieniaj¹cy siê Greenpoint. W ci¹gu ostatnich kilku lat zmieni³a siê struktura demograficzna dzielnicy. Nap³ynêli nowi, amerykañscy mieszkañcy. Najpierw rewolucjê prze¿yli w³aœciciele domów, którzy zmienili w du¿ym stopniu swoich lokatorów z polskich na amerykañskich, przy okazji podejmuj¹c konieczne remonty domów, by pozyskaæ nowych, mog¹cych wiêcej zap³aciæ za wynajem mieszkañ lokatorów. Teraz przyszed³ czas na polskie biznesy.

Marcin Cyran i jego ¿ona, m³odzi ludzie, czuj¹cy dobrze amerykañsk¹ rzeczywistoœæ, zmienili dawny Happy End w miejsce jak najbardziej amerykañskie. Nowy wystrój jest w ca³oœci ich pomys³em. Najpierw otworzyli ca³¹ przestrzeñ, któr¹ dysponowali. Zaprojektowali nowy, pomys³owy bar, którego blatem s¹ stare drzwi. Zrobili ciekawy sufit, proste a efektowne oœwietlenie, dekoracje na œcianach z pustych puszek po napojach, które wygl¹daj¹ jak wspó³czesne dzie³o sztuki. Do tego ³aweczki na starych ¿elaznych ko³ach samochodowych z jednej i z drugiej strony baru, pomys³owa toaleta, resztki drewnianych ró¿obarwnych deseczek na œcianach i co wa¿ne – dostêp do internetu i dobra kawa. A dobra kawa to dla Amerykanów po³owa sukcesu. To, jak¹ kawê siê parzy, czy jest œwie¿o parzona, sk¹d pochodzi – wszystko to jest niezmiernie wa¿ne. W Brooklyn Point Cafe korzysta siê z firmy Brooklyn Rosting Company. Kawa pochodzi z Tanzanii, Kenii, Bali i Etiopii.

u Mariusz Kulesza, jeden z w³aœcicieli Cafe Rochelle.

u Pomys³owy wystrój Brooklyn Point Cafe. Przetestowana na wszelkie sposoby i niezbyt tania, najwa¿niejsze, ¿e jest dobra. Amerykanie to rozpoznaj¹. W Brooklyn Point Cafe s¹ te¿ przygotowywane œniadania, obiady, kolacje. Oferta jest ró¿norodna, ale w³aœcicielom zale¿y, by inni klienci poznali te¿ tradycje polskiej kuchni. Rano s¹ omlety, kanapki, hamburgery a w po³udnie i wieczorem: kurczaki, polskie go³¹bki, pierogi, schabowe, bo o te dania dopominaj¹ siê te¿ Amerykanie. Bed¹ te¿ zupy, a w nied³ugim czasie tak¿e dobre piwa i wina, bo lokal stara siê o licencjê na sprzeda¿ tych napojów. Dos³ownie kilka domów dalej, na parterze budynku przy 940 Manhattan Avenue na Greenpoincie, po dawnej Jubilatce otwarta zosta³a Cafe Rochelle, nadal polska, a bardzo odmieniona po d³ugim i gruntownym remoncie. Mariusz Kulesza, dawny w³aœciciel Restauracji Bona na Ridgewood i Dariusz P³oñski, m³odzi Polacy, którym bardzo bliska te¿ jest amerykañska rzeczywistoœæ, tak¿e dostosowali swój nowy lokal Cafe Rochelle do zmieniaj¹cego siê Greenpointu. Kawa najlepsza, która jest tylko w niewielu miejscach na Manhattanie – Intelligentsia Coffee, jeszcze tutaj stosunkowa tania i wypieki we francuskim stylu – s³ynne na ca³y œwiat, kolorowe macaroons, firmowe ciasteczka Rochelle, ciastka ze œwie¿ymi malinami na bazie macaroons, tarty z owocami, danishe, trochê ciast, serników, pol-

skie p¹czki, do tego œwie¿o wyciskane soki pomarañczowe i grejfrutowe, wybrane i najlepsze wody mineralne, do tego wypiekane na zapleczu francuskie bagietki i na pocz¹tek – dwa rodzaje w³asnych, ziarnistych chlebów. Ale oferta jest ca³y czas wzbogacana. Wkrótce bêd¹ tu te¿ wypiekane delikatne torty. Cafe Rochelle otwarta na zewn¹trz, gustownie urz¹dzona, z fragmentami œcian z ceg³y, lustrami, z toalet¹ i wygodnymi fotelami, ³adnymi stolikami, z dostêpem do internetu, mimo niedawnego otwarcia nie narzeka na brak klientów. Spodoba³a siê Polakom, którzy tu chêtnie przychodz¹, ale dobrze poczuli siê tak¿e Amerykanie, nowi mieszkañcy Greenpointu. Innej drogi nie ma – zapewniali mnie m³odzi Polacy, w³aœciciele Brooklyn Point Cafe i Rochelle Cafe. Do zmian, które ju¿ nast¹pi³y, trzeba siê dostosowaæ, jeœli nie chce siê przegraæ. Zmian siê nie cofnie, wiêc – ich zdaniem – to jedyna droga dla wielu polskich biznesów. Przeszed³ czas, by oprócz Polaków pozyskaæ amerykañskich klientów. Amerykañskie i francuskie jak w przytoczonych przyk³adach nazwy lokali, miêdzynarodowe menu, ciekawy wystrój wnêtrz, mi³a anglojêzyczna obs³uga otwieraj¹ szerzej drzwi ka¿dego biznesu i daj¹ szansê Polakom na konkurowanie w tym multikulturowym mieœcie. Ludwika Lisiecka

Podwójne ¿ycie Weroniki K

Lukrecja Wszyscy ju¿ poszli. Przestrzeñ wraca do poprzedniego kszta³tu. Cisza rozwleczona po pod³odze. Po œcianach. S³ychaæ dyszenie przedmiotów zaprzêgniêtych w cz³owieczy kierat. Chlupot ¿ycia za oknem. Œwiat³o przeciska siê szczelinami. Na krzeœle s³oneczny rzucik. Œci¹gam W ERONIKA K WIATKOWSKA skalpy z poduszek. Wy³uskujê ko³drê. Zrywam przeœcierad³a. Zacieram œlady. Wszystkich obecnoœci. Pod dywanem dzieciêca skarpetka. Opuszczona gumka do w³osów. Pude³ko po butach. Stary bilet. Wydziobujê resztki wspomnieñ. Wyszarpujê ocala³e rekwizyty. Jeszcze wczoraj. Tydzieñ temu. Miesi¹c. Dwa. Uœmiecham siê do letnich reminiscencji. Kiedy dom pulsowa³ œmiechem dzieci. Muzyk¹. Rozmow¹. To by³o d³ugie lato. Pe³ne radosnego oczekiwania na przyjazd najbli¿szych. I cierpkiego smaku po¿egnañ. Gor¹cych, lepkich dni i wieczorów taplaj¹cych siê w czerwonym winie. Dzisiaj nikogo ju¿ nie ma. Miejsce w szafie, które zrobi³am dla goœci, powoli zape³ni siê zbêdnymi skrawkami codziennoœci. Znowu wci¹gnie mnie czarna dziura obowi¹zków i ³atwych przyjemnoœci. Zapadnê siê w trociny ¿ycia. Wyczerpuj¹c ca³¹ energiê na dbanie o normalnoœæ. Trochê w tym smutku. Ale niewiele. Zadziwiaj¹ca sk³onnoœæ cz³owieka do adaptacji pozwala oswoiæ

niewygodn¹ rzeczywistoœæ. Przyzwyczai³am siê, ¿e to Polska przychodzi do mnie. ¯e jestem jak latarnik, który nie mo¿e opuœciæ wyspy. Raz na jakiœ czas przyp³ywa ³ódka z poczt¹, jedzeniem, cz³owiekiem. Poza tym wype³nianie powinnoœci, zwyczajna, codzienna krz¹tanina. I wysy³anie sygna³ów. Z wie¿y. Niektórzy ¿a³uj¹ latarnika. Niepotrzebnie. Przecie¿ zamkn¹³ siê na wyspie na w³asne ¿yczenie. I w ka¿dej chwili mo¿e j¹ opuœciæ.

P

ijê herbatê z lukrecj¹. Lukrecja. Obracam to s³owo na jêzyku. Ma s³odko-cierpki smak. Odsy³a do zakurzonych kredensów. Konfitur. „Proszê cioci”. I starych koronek. Czytam na opakowaniu, ¿e specjaln¹ mieszankê stworzono dla potrzeb cia³a i ducha. Do torebki przytroczona z³ota myœl: Empty yourself and let the universe fill you. Druga fili¿anka radzi – may your mind learn to love with compassion. Mistyka z imbryka. Duchowy fast food. Spirytualnoœæ zamkniêta w ³atwo przyswajalnych sloganach. Kiedyœ modne by³y zbiory aforyzmów. Dzisiaj z³ote rady drukuj¹ na etykietkach. Zamiast pytaæ premiera „jak ¿yæ” wystarczy kupiæ opakowanie kawy (koniecznie 100% organic) albo „energetyzuj¹cy” batonik. Na portalach spo³ecznoœciowych to samo. Co chwilê jakaœ dobra rada wujka Chopry. Powtarzana bez namys³u. Opacznie interpretowana, lub wcale. Czêsto, obok siebie, wykluczaj¹ce siê nawzajem filozofie i idee. Irytuj¹ mnie te dzieciêce wyklejanki. Wydzieranki. Has³a przyklejane na gor¹czkuj¹ce od na-

miaru bodŸców, czo³a. Ale nie oceniam. Parzê kolejny kubek i uspokajaj¹c oddech powtarzam: I am beautiful, I am bountiful, I am blissful.

C

zwartkowy wieczór. SpóŸniona wchodzê w sam œrodek przedstawienia. Nieprzygotowana. Wrzucona w œrodek eksplozji. Œwiat³o. Muzyka. Artysta miota siê po scenie. Wypluwa s³owa. W konwulsjach uniesienia. Zapala œwiece. Otwiera szampana. Od-tañcowuje œmieræ czaj¹c¹ siê po drugiej stronie bia³ej kartki. Publicznoœæ w skupieniu. Zahipnotyzowana. Czy rozumie? Czy z wykatapultowanych s³ów potrafi z³o¿yæ znaczenie? Muzyka skrapla siê. Sp³ywa w¹ska stru¿k¹, zbiera siê, niczym œlina w k¹cikach ust Straceñca. Jesteœmy uwiêzieni w opowieœci wykrzykiwanej prosto w bezbronne twarze. Chcê pod¹¿yæ za tym ob³êdem, ale potykam siê tylko o kanty artykulacji. Nie rozró¿niam s³ów. Nie potrafiê skupiæ na treœci. Za plecami czai siê wrzeœniowa noc. Za chwilê Artysta zejdzie ze sceny. Bêd¹ uk³ony i oklaski. Bukiet kwiatów i krótkie przemówienie, przywo³uj¹ce na myœl najlepsze lata PRL-u. A potem kulej¹ce rozmowy o tym, co przed chwil¹. Bo wszyscy przecie¿ maj¹ tzw. swoje zdanie i nie zawahaj¹ siê go u¿yæ. Przeciwko Artyœcie. Czêœciej, przeciwko sobie. Z dum¹ obna¿aj¹c w³asne ubóstwo intelektualne, bior¹c je za cnotê. W przerwach ci¹gi znudzeñ, zniecierpliwieñ nie do darowania. Potem znów ci sami ludzie, sytuacje. Raz ¿ywe i niezwykle podniecaj¹ce, potem nudne, okropne.* Nieznoœna lepkoœæ od-bytu. Napisz do Autorki: podwojnezycieweronikik@gmail.com *Miron Bia³oszewski


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT 

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

3 Ksiêgowoœæ 3 Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

3 Rejestracja biznesu i licencje 3 Konsultacje 3 Bezpodatkowa zamiana domów 3 #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com 

KONSULTACJE PRAWNE *

* * *

Stwierdzenie niewa¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa koœcielnego w USA i Polsce. Sprawy cywilne i kryminalne na terenie Polski: Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Sandomierz. Wkrótce - Bia³ystok, £om¿a, Gdañsk. Upowa¿nienia i pe³nomocnictwa do spraw administracyjnych i s¹dowych, kupna, sprzeda¿y itp. Notary Public

Dr Marek Suchocki bêdzie przyjmowa³ na Greenpoincie we wtorki oraz czwartki od 2 po po³udniu. Konsultacje tylko po wczeœniejszym umówieniu siê. Proszê dzwoniæ lub wys³aæ e-mail: suchockiconsulting@yahoo.com Website: suchockillc.com

21

Og³oszenia drobne Cena $10 za maksimum 30 s³ów

24-GODZINNY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498 PRACA: GABINET FIZYKOTERAPII w Connecticut zatrudni rehabilitanta/ masa¿ystê. Najchêtniej kobietê. Proszê dzwoniæ: Tel. 203-606-4549 MASZ PROBLEM z rw¹ kulszow¹, krêgos³upem, bol¹ kolana, dokucza reumatyzm a mo¿e zaczyna siê katarakta? Opaski i nak³adki z napylonymi zio³ami  s¹ bardzo skuteczne, likwiduj¹ ból i regeneruj¹ organizm. Dodatkowe informacje: Tel. (347) 645 2838; (718) 894 0369

SESJE: Tarot (przepowiednie przysz³oœci), Strategia ¯ycia (podejmowanie trafnych decyzji), Irydologia (stan ca³ego organizmu), Talizmany Ochronne i Olejki przyci¹gaj¹ce Pieni¹dze (Money Oil). Zapisy na sesje: 917-753-4182, Yoganna (Greenpoint), website: www.yoganna.net Zapraszamy. CEZARY DODA - BETTER HOMES and GARDENS RE - FH Realty office: Tel. 718-544-4000 mobile: 917-414-8866 email: cezar@cezarsells.com PRZYCHODNIA MEDYCZNA na Greenpoincie poszukuje osoby do pracy w recepcji. Dobre benefity. Jêzyk angielski konieczny, polski pomocny. Prosiæ Reginê. Tel. 718-389-0100 ODDAM ZA DARMO - osobie chorej pampersy mêskie i wiele innych rzeczy. Tel. 718-383-6069

DYPLOMOWANA UZDROWICIELKA I OSTEOPATKA

835 Manhattan Ave. (na piêtrze), Brooklyn, NY 11222, Tel: 347-357-4337

Kinga Maria Martowska FENOMEN BIOTERAPII

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK

Obdarzona jest darem “widzenia” chorób i ich uzdrawiania. Pomaga we wszystkich schorzeniach i dolegliwoœciach, w³¹cznie z bólami krêgos³upa.

w Domy w Condo w Co-Op w Dzia³ki budowlane w

Zaprasza na:

Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz. Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

3biodiagnozê 3oczyszczanie energetyczne 3zabiegi uzdrawiaj¹ce 3uwalnianie od depresji 3uzdrawianie duchowe 3uzdrawianie na odleg³oœæ 3 œwiecowanie, konchowanie uszu

Zadzwoñ: tel. 718-687-2802

DU¯E, MA£E PRACE ELEKTRYCZNE. Solidnie i niedrogo. Tel. 917-502-9722

Paczki

WYCIECZKI Niagara & 1000 Wysp, Boston, Washington, Filadelfia i wiele innych

Drog¹ lotnicz¹ i morsk¹, dostarczane do domu odbiorcy szybko i bezpiecznie.

CZÊSTOCHOWA 28 PAZDZIERNIKA

FLORYDA 26 GRUDNIA - 4 STYCZNIA

Wysy³ka pojazdów Motocykle, samochody, vany, limuzyny, sprzêt wodny a nawet ma³e samoloty mo¿emy ³atwo wys³aæ.

WYSY£KA PACZEK MIENIE PRZESIEDLEÑCZE APOSTILLE $80 T£UMACZENIA ODWOZY NA LOTNISKA DROBNE PRZEPROWADZKI

WYNAJEM MA£YCH I DU¯YCH AUTOBUSÓW NA RÓ¯NE OKAZJE POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6001; 718-389-2422 www.poloneztour.com

Przewóz towarów Zapewniamy pe³n¹ dokumentacjê, aby ubezpieczyæ twoje towary i dostarczyæ do miejsca przeznaczenia na czas.

Miêdzynarodowe przeprowadzki Zapewniamy pe³ny serwis przy przeprowadzkach wszystkich rzeczy (opakowania, transport), które wysy³asz do Twojego nowego domu.

Naszym celem jest zapewnienie najwy¿szej jakoœci us³ug, co czyni nas najlepsz¹ i najwiêksz¹ firm¹ przewozow¹ do Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Wraz z ponad setk¹ agentów ze Wschodniego Wybrze¿a USA staramy siê, by Twoje wszystkie przesy³ki dotar³y na miejsce we w³aœciwym czasie. Powierzaj¹c nam swoje rzeczy, mo¿esz byæ pewien, ¿e odda³eœ je w najlepsze rêce, firmie z ponad 50-letnim doœwiadczeniem, najstarszej na rynku.

1-800-229-DOMA / www.domaexport.com / services@domaexport.com


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

22

GRUBE

RYBY

i

PLOTKI

pana w podró¿e, a nawet czêsto przebywa³ w jego ³ó¿ku. Mimo tych niedogodnoœci aktorka Talia Balsam zgodzi³a siê zostaæ jego ¿on¹, a ju¿ trzy lata póŸniej Clooney wyznawa³ w wywiadzie: – Prawdopodobnie, a nawet definitywnie, nie jestem kimœ, kto powinien byæ w zwi¹zku ma³¿eñskim. Nie dajê jej równych szans – martwi³ siê, ale Talia szybko sobie poradzi³a i zwi¹za³a siê z gwiazd¹ serialu Mad Men. £¹czono go te¿ z Karen Duffy, ale

u

Uwaga kobiety! Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e uroczy i przystojny George Clooney znów bêdzie wolny. W³aœnie jest w fazie wystudzania zwi¹zku ze swoj¹ ostatni¹ dziewczyn¹. Stacy Keibler przebywa – bardzo zdenerwowana –

przy³apaæ w samochodzie z re¿yserem jej nowego filmu, o czym jej ukochany dowiedzia³ siê z prasy. Para spotka³a siê jednak znowu i zadeklarowali, ¿e s¹ ze sob¹ nadal, ale bez dawnej bliskoœci. Niestety nie powiedzieli, dlaczego podjêli taka decyzjê.

u Kirstie Alley cje. Jej nastêpczyni, Kristi Alley, znana z serialu Baywatch, by³a dyskretniejsza, ale i tak przetrwala krócej, nawet nie dwa lata. Jeszcze krócej, bo rok, spotyka³ siê z piêkn¹ kelnerk¹ z Las Vegas. Obs³ugiwa³a jego przyjêcie urodzinowe. Tak¿e oko³o roku królowa³a przy jego boku Sarah Larson, modelka, która wygra³a w programie Fear Factor, a nastêpnie George zacz¹³ ogl¹daæ program Taniec z

Stacy Keibler

u

Karen Duffy

u Sarah Larson

u

George Clooney

w Nowym Jorku, a on, wraz ze swoim ³agodnym uœmiechem pojecha³ na plan filmu, którego jest producentem. Lista podbojów tego okrutnika jest zbyt d³uga, ale kilka nazwisk warto przypomnieæ. Na przyk³ad a¿ dwa lata spotyka³ siê z Kelly Preston. Jej poprzednim ch³opa-

piêkna modelka wytrwale zaprzecza³a i do dziœ twierdzi, ¿e to tylko przyjaŸñ i ¿e nie mog³aby pokochaæ faceta, który kocha swoj¹ œwiniê. Renne Zellweger te¿ siê

u u

Kelly Preston

kiem by³ Charlee Sheen, a potem wysz³a za m¹¿ za Johna Travoltê – ma kobieta pecha. I to ona w³aœnie podarowa³a Georgowi czarnego prosiaka. Max rozrós³ siê do 130 kilo, by³ zabierany przez swego

u

Talia Balsam

Gwiazdami – st¹d siê wziê³a pewna w³oska piêknoœæ i w³aœnie zaczynaj¹ca rozpaczaæ Stacy Keibler. Ta d³ugonoga by³a cheerleaderka, a obecnie aktorka i modelka uprawia najró¿niejsze sporty, w tym wrestling. Mo¿e dlatego George woli zrywaæ ten zwi¹zek z pewnej odleg³oœci. ¬

Renne Zellweger

nie przyznaje. Lisê Snowdown, angielsk¹ aktorkê, nieustannie wszyscy pytali, jaki jest Clooney. – No có¿, zwykle po paru drinkach staje siê odwa¿ny – zdecydowa³a siê w koñcu upubliczniæ swoje obserwa-

u Lisa Snowdon

azi

u Robert Pattinson A zreszt¹ mo¿e nie warto siê za nim ogl¹daæ, nawet jak bêdzie chwilowo wolny, bo Najseksowniejszym Mê¿czyzn¹ Œwiata zosta³ Robert Pattinson. Tak zadecydowa³ magazyn Glamour UK i tego siê trzeba trzymaæ. Aktor sagi Zmierzch pokona³ w tej konkurencji nieco ju¿ – no, có¿, nie bójmy siê patrzeæ realnie – wylenia³ego Johnny Deep’a i Roberta Downey Juniora. Najseksowniejszy, jak wszyscy niew¹tpliwie pamiêtamy, prze¿ywa³ kryzys. Zdradzi³a go Kristen Stewart, w dodatku bez wdziêku, bo da³a siê

¬ Breatney Spears na miejscu drugim, nastêpnie Taylor Swift, Ellen deGeneres i Rihanna – oto najlepiej zarabiaj¹ce kobiety estrady wed³ug miesiêcznika Forbes. Zarabiaj¹, bo widzowie ich lubi¹. Np. ka¿dy odcinek programu Ellen deGeneres Show przyci¹ga œrednio trzy miliony widzów, aktorka ma te¿ spore dochody z reklam. Rihanna, pi¹ta na liœcie, zarobi³a w roku 53 milony dolarów, g³ównie dziêki nowemu albumowi Talk to Talk oraz perfumom przez ni¹ sygnowanym. Reb’l Fleur wci¹¿ sprzedaj¹ siê œwietnie. Tak samo jak Wonderstruck Taylor Swift, która zarobi³a na wszystkich swoich przedsiêwziêciach 57 milionów dolarów. Ale na pierwszym miejscu pozostaje od lat Oprah Winfrey, w³aœcicielka w³asnej sieci OWN i od wielu, wielu lat ulubienica publicznoœci. W zesz³ym roku zarobi³a o 107 milionów wiêcej od bêd¹cej na drugim miejscu z 58 milionami Breatney, która mia³a naprawdê dobry rok, zosta³a jurorem programu Fear Factor, a jej nowy album i trasa koncertowa te¿ siê sprzeda³y rekordowo. Ca³y maj¹tek Ophrah szacuje siê na 2,7 miliarda dolarów. ¬ Pi¹ta na liœcie najbogatszych kobiet Hollywood najwyraŸniej szuka znów emocji. Piêkna Rihanna przebywa aktualnie w Nowym Jorku, nagrywa now¹ p³ytê w studio w Soho, a zatrzyma³a siê w Gansevoort Park Hotel. Widziano, jak stamt¹d wychodzi wraz z kumplem Chris Brown, jej – mówi¹c oglêdnie – sprawiaj¹cy k³opoty ex partner. Mniej oglêdnie; obrzuca³ j¹ wielokrotnie wyzwiskami, bi³, poni¿a³. Para ca³owa³a siê w nocy z wtorku na œrodê w nocnym klubie, a nastêpnie na ponad dwadzieœcia minut zniknêli w ³azience. Wieœæ obieg³a natychmiast wszystkie gazety i portale, nie tylko te plotkarskie. Wiele osób pamiêta Rihannê z podbitym okiem i napuchniêt¹ twarz¹, tu¿ po wyjœciu ze szpitala. Chris – raper i aktor – zosta³ wtedy oskar¿ony o napaœæ i spowodowanie zagro¿enia dla zdrowia. Przyzna³ siê do winy, dosta³ wyrok z zawieszeniem w ramach którego mia³ chodziæ na terapiê maj¹c¹ go nauczyæ, jak sobie radziæ z agresj¹. Wiele organizacji krytykowa³o wtedy postanowienie s¹du, wiele osób uwa¿a³o, ¿e powinien dostaæ normalny wyrok na napaœæ, tym bardziej, ¿e ma wp³yw na m³odzie¿. W lipcu 2009 – miesi¹c po rozprawie – Chris zamieœci³ na YouTube dwuminutowy filmik w którym przeprasza Rihannê i... swoich fanów. ¬ Widziano te¿ Stinga. Ten muzyk, wokalista, autor tekstów, aktywista spo³eczny i filantrop siedzia³ w Alice Tully Hall w Lincoln Center i mia³ ³zy w oczach. Gordon Matthew Thomas Sumner – tak siê naprawdê nazywa – tantryczna maszyna seksu – jak siê sam reklamowa³ – by³ na dobrej drodze do rozp³akania siê podczas ogl¹dania scen, w których zagra³a jego córka. Obserwatorzy przyjêli „prawie rozp³akanie“ ze zrozumieniem i szybko powspominali wszystkie teksty zespo³u The Police ze ³zami w tekstach i podtekstach. Sting zakoñczy³ nowojorski wieczór w Stone Rose Lounge z w³asn¹ ¿on¹ i komikiem Benem Stillerem, którego córka te¿ zaczyna byæ aktork¹.


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Congratulations and Best Wishes to

Hon. Krystyna Szewczyk-Szczêch, M.D. & Hon. Kazimierz M. Szczêch, M.D. Diamond Grand Marschals 2012 and to

23

Biuro Prawne

ROMUALD MAGDA, ESQ 776 A Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Dzwoñ do nas ju¿ dziœ! Tel. 718-389-4112 Email: romuald@magdaesq.com

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:

Richard Mazur Greenpoint Marschal 2012

3 Wypadki na budowie, b³êdy w sztuce lekarskiej, inne 3 Wszelkie sprawy spadkowe,

from

w tym roszczenia spadkowe 3 Trusty, testamenty, pe³nomocnictwa 3 Ochrona maj¹tkowa osób starszych 3 Nieruchomoœci: kupno - sprzeda¿ 3 Kupno i sprzeda¿ biznesów; spory

JAMES A. MALEADY, ESQ. 616 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222

292 Nelson Avenue Staten Island, NY 10308

Tel. # (718) 383-4469 24hr Tel. # (347) 452-3703

pomiêdzy w³aœcicielami nieruchomoœci 3 Sprawy w³aœciciel-lokator 3 Inne sprawy s¹dowe Romuald Magda, ESQ - absolwent New York Law School i Uniwersytetu Jagielloñskiego. Praktyka na Greenpoincie i wiele wygranych spraw. Od lat skutecznie reprezentuje swoich klientów.

75th DIAMOND JUBILEE

Princess Manor KOBO MUSIC STUDIO

Kontakt - Bo¿ena Konkiel - tel. 718-609-0088

Excellence in Catering Every Occasion Specjalizujemy siê w przyjêciach weselnych w stylu polskim.

w Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach oraz lekcje œpiewu. Szko³a z tradycjami.

Emilia’s Agency 574 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-609-1675; 718-609-0222; Fax: 718-609-0555 E-mail: sroczynska@mail.com 3 PODATKI INDYWIDUALNE - INCOME TAX 3 PE£NOMOCNICTWA - APOSTILLE 3 SPONSOROWANIE RODZINNE 3 OBYWATELSTWO i inne formy 3 T£UMACZENIA DOKUMENTÓW 3 ZASI£KI DLA BEZROBOTNYCH 3 NOTARY PUBLIC (zawsze w agencji)

3 BILETY LOTNICZE i WYCIECZKI (Od Atlantyku do Pacyfiku, Niagara i inne) 3 WAKACJE - “Apple Vacation) (Meksyk, Dominican Republic i inne) 3 WYSY£KA PIENIÊDZY I PACZEK 3 EMERYTURY I RENTY INWALIDZKIE 3 NOWA USTAWA IMIGRACYJNA - ZIELONE KARTY DLA M£ODZIE¯Y

AMERYKAÑSKIE ID I MIÊDZYNARODOWE PRAWO JAZDY - Zapraszamy od poniedzia³ku do soboty.

PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE NA KA¯D¥ OKAZJÊ

Najwiêksza sala bankietowa na Greenpoincie Informacje i rezerwacje z Biurze Princess Manor: 92 Nassau Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com

POLSKI DENTYSTA dr Bronis³aw Lemaitre

Pe³na opieka dentystyczna 663 Grandview Ave., Ridgewood, NY 11385, (718) 366-3200 www.mortonridgewood.com Pe³ne us³ugi pogrzebowe ju¿ od $2.780. W tym wizytacje, trumna i wszystkie niezbêdne profesjonalne us³ugi. Przewóz zw³ok do Polski w konkurencyjnej cenie.

* leczenie kana³owe * wype³nianie * bonding * chirurgia * korony * mostki * protezy * implanty * laminaty porcelanowe * wybielanie zêbów Pomoc w nag³ych przypadkach Wiêkszoœæ ubezpieczeñ akceptowana 896 Manhattan Ave 55 Carleton Ave Brooklyn, Ny 11222 East Islip, L.I. NY 11730 tel: 718.389.6354 tel. 631.581.1543


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

24

PowieϾ

na

jesieñ

Aleksander Janowski

Mucha – Jestem tu kierownikiem. Chcia³em zapytaæ, jak siê pañstwo u nas czuj¹ i czy mo¿e maj¹ jakieœ szczególne ¿yczenia. Czy sypialnia od wschodniej strony wam odpowiada? – Ale¿ jak najbardziej, wszystko jest w najlepszym porz¹dku, jesteœmy z ¿on¹ bardzo zadowoleni – poœpiesznie zapewni³ Jan. – To mi³o, kiedy nasi drodzy goœci s¹ usatysfakcjonowani – stwierdzi³ cz³owiek w szarym garniturze, nie przedstawiaj¹c siê jednak.”Nie ma pan in¿ynier chêci na kawê?” – wskaza³ rêk¹ na bar w k¹cie sali, za którym rozsiad³a siê têgawa brunetka o wygl¹dzie typowej powiatowej bufetowej. ”Pani Maniu, dwie du¿e i soki” – powiedzia³ g³oœno w jej kierunku. – A mo¿e coœ mocniejszego? – spojrza³ badawczo na Jana. – Trochê za wczeœnie na mnie – zmiesza³ siê in¿ynier. – Dobrze, nie nalegam, mamy przecie¿ mnóstwo czasu. Inna brunetka, wyraŸnie m³odsza kopia bufetowej, rozstawi³a na stoliku fili¿anki, szklaneczki i butelki soku z czarnej poprzeczki, tutejszego specja³u. – Niech pan zwróci uwagê, panie in¿ynierze – oryginalny Korzec. Takiej porcelany niejedno muzeum mi zazdroœci. Naby³em od prywatnego kolekcjonera. A¿ spojrzeæ przyjemnie. – Pierwsza klasa – zgodzi³ siê Jan. Nie ustêpuje s³ynnej francuskiej z Limoges. Kierownik siêgn¹³ srebrnymi szczypczykami do cukiernicy, w³o¿y³ do swojej fili¿anki dwie kostki cukru. Nie patrzy³ na partnera przy stoliku. – Zgodzi siê pan, panie in¿ynierze, ¿e ka¿dy wynalazek wymaga w³aœciwego dla siebie czasu... jak ta porcelana. Warunki historyczne musz¹ dojrzeæ... - spojrza³ przenikliwie na Jana. – Dobra ta kawa – unikn¹³ Jan odpowiedzi. – I za³ó¿my, teoretycznie tylko, ¿e pan og³asza dzisiaj swój donios³y, nie przeczê, wynalazek ca³emu œwiatu... czy to by³oby na czasie? Kto by na tym skorzysta³? – Polska, ca³y œwiat, ludzie... - entuzjastycznie wykrzykn¹³ Jan, odstawiaj¹c cienkoœcienn¹ fili¿ankê. „W dobie kryzysu energetycznego oraz zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego...” – Jest pan straszliwie naiwny politycznie – przerwa³ mu szary garnitur – o p o z y c j a, panie kolego, opozycja by skorzysta³a... przede wszystkim krajowa opozycja polityczna, proszê pana... i ten potworny populista i demagog... Ptaszyñski... – Ale Pan Pierwszy wczoraj w wywiadzie powiedzia³... – Marionetka na sznurku, poci¹gana zza kulis przez wiadomo, kogo... której teksty pisz¹ na rozkaz podobni do niego... Za dwa miesi¹ce przyjd¹ wybory, które ten pó³g³ówek z prowincji sromotnie prze-

gra. I do w³adzy dojdzie opozycja, która zgarnie potem ca³¹ œmietankê. Ale nas przy tym karmniku ju¿ nie bêdzie. Spojrza³ Janowi prosto w oczy. Jakby wbi³ dwa ostre, szare, b³yszcz¹ce sztylety. – To trzeba inaczej rozegraæ – musimy, ale to koniecznie musimy wygraæ nastêpne wybory... za cztery lata... i dopiero wtedy maj¹c przed sob¹ perspektywê pe³nej kadencji, zg³aszamy pana wynalazek i dostawiamy siê do tej dojnej krowy. Czy jasno siê wyra¿am? Dyrektor Instytutu zapewnia³, ¿e jest pan niezwykle inteligentny. – Ach, tu jesteœ – w drzwiach stanê³a wymasowana, zarumieniona Ania trzymaj¹c za r¹czkê blondyneczkê o powa¿nej mince, w niebieskiej sukieneczce, takiego samego koloru skarpeteczkach i bucikach. – Pan kierownik, moja ¿ona Anna, z córk¹ – dokona³ Jan prezentacji. – Jest mi niezmiernie mi³o poznaæ osobiœcie szanown¹ ma³¿onkê tak wybitnego naukowca – uca³owa³ wyci¹gniêt¹ d³oñ kierownik. „Magister Pawe³ Marcinkowski” – przedstawi³ siê. – Dyrektor tego wspania³ego oœrodka – dorzuci³ Jan. – Cudownie tu jest, panie Pawle... bardzo jesteœmy zadowoleni z warunków, jakie pan nam stworzy³. Poza tym, czuje siê tu we wszystkim doœwiadczon¹ rêkê dobrego gospodarza. Jak panu siê udaje utrzymywaæ wzorcow¹ wrêcz czystoœæ i porz¹dek? Musi pan nie szczêdziæ w³asnego czasu i wysi³ków... jak to wytrzymuje pañska ¿ona? – rozszczebiota³a siê Anna. Rozmowa zesz³a na tematy osobiste. * Wracali do domu w pi¹tek po po³udniu, wypoczêci i zrelaksowani. Postanowili, ¿e bêd¹ czêœciej siê starali zagl¹daæ w te strony, jeszcze pozostaj¹ce na uboczu od utartych szlaków turystycznych. Droga powrotna zajê³a im o trzy godziny d³u¿ej. Nie tylko z powodu lekkiej m¿awki i mg³y. No có¿, nie ka¿dego dnia cz³owiek jeŸdzi z eskort¹ policyjn¹. Poza tym, pod koniec tygodnia w sposób niepojêty wzrasta³a liczba ciê¿arówek na drogach. Jan zauwa¿y³, ¿e chyba rowerem dojechaliby szybciej. Naturalnie, gdyby by³ w stanie pokonaæ nim bez odpoczynku prawie trzysta kilometrów, dziel¹cych ich od stolicy. Wje¿d¿aj¹c na warszawskie rondo musia³ mieæ ju¿ nieco przytêpion¹ uwagê i mo¿e zbyt póŸno zauwa¿y³ zmieniaj¹ce siê œwiat³o i o tê mikrosekundê za póŸno nacisn¹³ na peda³ hamulca, gdy¿ poczu³ naraz silne uderzenie w ty³ wozu. – Stuknêli nas – wykrzyknê³a ¿ona, obracaj¹c siê do przypiêtego na tylnym siedzeniu fotelika, z którego pogodnie uœmiechnê³a siê do nich Kasieñka. Bogu dziêki, nic siê jej nie sta³o. Jan wyskoczy³ z samochodu. Za nim sta³o granatowe BMW z wgniecionym zderzakiem i rozbitym reflektorem. Kawa³ki szk³a poniewiera³y siê po asfalcie. Ze œrodka jezdni macha³ rêk¹ policjant nakazuj¹c obu wozom zjechaæ na pobocze i czekaæ. Z beemy wysiad³o dwóch dresiarzy. Obejrzeli przód swojego wozu. Spojrzeli

na ty³ samochodu Kowalewskiego, z mocno wgniecionym zderzakiem. – To ¿eœ pan nas urz¹dzi³, panie... na parê tysiaków poci¹gnie... – Ale¿, panowie, wyœcie byli z ty³u... to wasza wina... trzeba by³o hamowaæ i nie zagapiaæ siê... – Kto tu siê zagapia, kto siê zagapia... – zaperzy³ siê ogolony na pa³ê, z chiñskim tatua¿em na byczej szyi... jak ty, ojciec, prawide³ nie znasz to my ciebie zaraz... – Dokumenty wozów i prawa jazdy proszê – jak spod ziemi zjawi³ siê policjant. Dopiero teraz z BWW wysiad³ szczup³y blondyn, w okularach i krótkiej, granatowej marynarce do jasnoszarych spodni. Podszed³ do Jana i wzi¹³ go pod rêkê. Odprowadzi³ na bok. – Przepraszam, panie in¿ynierze, za ten drobny incydent. Biorê winê na siebie. Nie ma o czym mówiæ. Proszê szkody nie zg³aszaæ do ubezpieczenia. Podam panu adres warsztatu, gdzie wszystko wyklepi¹, wymieni¹ i bêdzie jak nowe. Zero kosztów dla pana. Proszê nie dziêkowaæ. To naprawdê drobiazg. – Mi³o mi – znalaz³ siê Jan. To takie rzadkie w dzisiejszych czasach. Dziêkujê panu. Ja siê mo¿e i trochê za póŸno zareagowa³em na to czerwone œwiat³o... – Panie in¿ynierze – stanowczo przerwa³ mu nieznajomy – zaaran¿owaliœmy tê ma³¹ scenkê... – Specjalnie? – poblad³ Jan. „Po co?” – ¯eby mieæ okazjê z panem porozmawiaæ – kiwn¹³ tamten g³ow¹ – poniewa¿ w normalnych okolicznoœciach mog³oby to siê okazaæ trudne... lub ma³o mo¿liwe... – Kim pan jest? – wydusi³ Jan. – Przedstawicielem dynamicznego sektora niesprywatyzowanego i nieuspo³ecznionego w gospodarce kapitalistycznej, nieujêtego w statystyki powiedzmy... domyœla siê pan? Niech pan nie odchodzi, to jeszcze dwie minuty... – I o co wam chodzi? – zasêpi³ siê in¿ynier. „Nie jestem zamo¿ny.” – Nie chodzi o pieni¹dze. Mamy ich w nadmiarze i mo¿emy siê z panem podzieliæ. Pod okreœlonymi warunkami, naturalnie... Zaciekawiony Jan przystan¹³. – Po wywiadzie w telewizji doceniamy pana wynalazek. Jego stronê praktyczn¹. Niech mi pan odpowie wprost, tak po mêsku, na jedno pytanie – czy jest mo¿liwe skonstruowanie urz¹dzenia na skalê mikro przemys³ow¹, dajmy na to, mieszcz¹cego siê w prywatnym gara¿u, które odzyskiwa³oby paliwo ze spalin? – W zasadzie, tak – po krótkim namyœle odpowiedzia³ Jan.”Ale potrzeba wielu dodatkowych badañ. I funduszy.” – Moglibyœmy panu zagwarantowaæ niezbêdne œrodki. Na zasadzie wy³¹cznoœci. – Ale ja pracujê dla Instytutu – usi³owa³ t³umaczyæ siê Jan. – S¹dzi pan, ¿e by³by pan pierwszy, co pracuje dla wiêcej ni¿ jednej strony? – uœmiechn¹³ siê nieznajomy. Jan rozejrza³ siê doko³a. Niby i s³oñce œwieci³o tak samo i tak samo mija³ go obojêtny t³um, ale czu³, ¿e coœ siê zmieni³o i ju¿ nigdy jego ¿ycie nie bêdzie takie, jak przed piêcioma minutami. Dresiarze

odc. 13 przy BMW patrzyli wyczekuj¹co. „I wszystko przez ten cholerny wynalazek. Gdyby ¿y³ profesor, nie by³oby tego k³opotu. Na pewno.” Popatrzy³ na czubki swoich butów. „Dok³adniej trzeba szczotkowaæ” – pomyœla³. BMW-owiec wyraŸnie czeka³ na odpowiedŸ. Jan uniós³ g³owê i powa¿nie, bez uœmiechu powiedzia³: – Wie pan, nie jestem gotów do udzielenia wi¹¿¹cej odpowiedzi. Zbyt nagle to wszystko. Ja nie mam doœwiadczenia w takich sprawach. Pomyœlê, ale jak znam siebie, to raczej chyba nie skorzystam z propozycji. Nie mogê. Jestem naukowcem, nie biznesmenem. Nie znam siê na tym. – Niech siê pan jednak zastanowi. Dajemy czas do namys³u, powiedzmy, dwa tygodnie. Mi³o by³o pana poznaæ. Podszed³ do policjanta pogr¹¿onego w rozmowie z osi³kami. Coœ mu krótko wyjaœni³. Tamten zasalutowa³ do daszka i skierowa³ siê w stronê zaparkowanego na chodniku radiowozu. Trójka mê¿czyzn wsiad³a do obitego BMW, nie patrz¹c w stronê Jana. Odjechali, ¿egnani z szacunkiem przez posterunkowego. In¿ynier wróci³ do swojej Skody. – Ten gruby zostawi³ wizytówkê z adresem warsztatu, gdzie wszystko wyreperuj¹. Za darmo – radoœnie powiadomi³a go ¿ona podaj¹c bia³y, zadrukowany jednostronnie kartonik. – Wspaniale – bez uœmiechu skwitowa³ Jan i ju¿ do samego domu nie odzywa³ siê. Jecha³ ca³y czas wolno. * Po powrocie z kombinatu Boss zawezwa³ szefa do siebie, ale nie do biura jak mia³ w zwyczaju tylko „zaprosi³ na roboczy lunch” jak wyjaœni³a starsza z dwóch sekretarek wykonuj¹ca naraz co najmniej cztery czynnoœci jak szef zd¹¿y³ siê zorientowaæ. Wjecha³ wiêc wind¹ do penthausu z widokiem na lotniskowiec „Enterprise” na rzece Hudson, dok³adnie oœwietlony po³udniowym s³oñcem. Jak ostatnio zaprowadzi³ tam wnuka, jeden z dyrektorów na tym zakotwiczonym na zawsze p³ywaj¹cym muzeum pokaza³ im, jako ciekawostkê niemieck¹ maszynê szyfruj¹c¹ z czasów II wojny œwiatowej, która by³a tak diabelsko skomplikowana, ¿e tylko po³¹czonymi wysi³kami wywiadów alianckich uda³o siê z³amaæ piekielnie pogmatwane kody szyfruj¹ce. Najwiêkszy wk³ad w to dzie³o wnieœli Polacy i Brytyjczycy, ale poniewa¿ Polska po wojnie na mocy umowy pañstw zachodnich ze stalinowsk¹ Rosj¹ zaliczona zosta³a do obozu komunistycznego, wiêc z powodów propagandowych jej rolê przemilczano. Dopiero teraz jest mo¿liwoœæ opowiedzenia ca³ej prawdy.

Tematem sensacyjnej “Muchy” jest bezpardonowa walka o w³adzê, naftê i pieni¹dze. Aleksander Janowski - autor powieœci mieszka w Nowym Jorku.


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

25

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA 7 Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób 7 Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca 7 Pijawki u¿ywane jednorazowo 7 Gabinety na Greenpoincie, w New Jersey i Connecticut

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212

Greenpoint Properties Inc. Real Estate , broker Victor Wolski, associate broker Diane Danuta Wolska

Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci Greenpoint, Williamsburg i okolice

ZAPRASZAMY! *

Darmowa wycena domów i nieruchomoœci

*

Rent – Rejestracja – DHCR

*

Notariusz

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia l

l

l

l

l

l

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com Tel. 718-609-1485

REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZÊ AUTORYZOWANY DEALER Znajdziesz nas www.adelco.com

Fortunato Brothers

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5, Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674 E-mail: info@lighthousehs.com Biuro czynne: poniedzia³ek – pi¹tek - od 9.00 am – 5.00 pm

1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: *sta³y pobyt *ukoñczony kurs HHA (oferujemy darmowy) lub PCA HHA Y S R w stanie Nowy Jork E KU W Y O 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny RAC RM P A O D D etat w pobli¿u miejsca zamieszkania Y JEM EMY J U Z U 3. Wiêkszoœæ prac I AN YJM w jêzyku polskim. ORG PRZ


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

26

POLECAMY Adwokaci: Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Romuald Magda, Esq. - Biuro Prawne, 776 A Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4112 E-mail: romuald@magdaesq.com Darius A. Marzec, 776 A Manhattan Ave., 2 piêtro Greenpoint, tel. 718-609-0300 Agencje: Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260 Polonez, 159 Nassau Ave. Greenpoint; tel. 718-389-2422

$5 ZNI¯KI PRZY PIERWSZYCH ZAKUPACH Kupon wa¿ny do 10.21. 2012

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 m T³umaczenia m Bilety Lotnicze m Us³ugi Konsularne m Notariusz publiczny m Wysy³ka paczek morskich i lotniczych m Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

PACZKI

MIENIE PRZESIEDLEÑCZE Odbiór paczek z domu klienta. POLONEZ Z GREENPOINTU - 159 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 718-389-6001; 718-389-2422

SEANS U JASNOWIDZA W³odzimierz San¿erewski W³odzimierz San¿erewski wró¿y, ale te¿ przekazuje dobr¹ energiê. Motywuje ludzi do pozytywnego dzia³ania, daje im nadziejê na przysz³oœæ, przepowiadaj¹c, co dobrego ich czeka... Zajmuje siê doradztwem w sprawach: zdrowia, finansów i ¿ycia. Coraz chêtniej z wró¿b korzysta biznes, jak równie¿ osoby indywidualne. Bardzo pomocne s¹ zdjêcia bliskich i data urodzenia. Po porady przychodz¹ osoby bez wzglêdu na wiek, p³eæ i wykszta³cenie.

Zapraszamy na przyjêcia indywidualne od 3 X do 2 XI 2012 „Herbarius” - 620 Manhattan Ave, Greenpoint (stacja G) Tel. 718-389-6643 - Zapisy w godz: 10 am-7 pm; www.joganna.net

Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MDA, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, tel. 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212 Apteki - Firmy Medyczne LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355 SaiVen Pharmacy, 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, Domy pogrzebowe Arthur’s Funeral Home, 207 Nassau Ave. (róg Russel), Greenpoint Tel. 718. 389.8500 Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-2293662; services@domaexport.com US Money Express - przekazy pieniê¿ne Tel. 1-888-273-0828 Gabinety lekarskie Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pd Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Christopher L. Gade, kardiolog, 126 Greenpoint Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0100 Medical and Rehabilitation Center, 157 Greenpoint Ave, Greenpoint, tel. 718-349-1200 Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012

Sabina Grochowski, MD 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605 www.manhattanmedicalpractice.com Total Health Care - Physical Therapy, 126 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-472-7306 Chiropraktorzy Manhattan Avenue Chiropractic Association, 715 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0953 Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433 Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Greenpoint Properties Inc. Real Estate - Danuta Wolska, 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Marzec Real Estate, 817 B Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-383-2500 Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824; Sale bankietowe Princess Manor, 92 Nassau Ave, Greenpoint tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com Sklepy Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6643 The Garden, 921 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-6448 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6149 Szko³y - Kursy Caring Professionals, 7020 Austin Street, Suite 135, Forest Hills Tel. 718-897-2273 Kobo Music Studio, nauka gry instrumentach, lekcje œpiewu, tel. 718-609-0088 Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181; 718-894-1900 Us³ugi ró¿ne Konsultacje prawne: 853 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 347-357-4337 suchockiconsulting@yahoo. com Plumbing & Heating, 53-28 61st Street, Maspeth, tel. 718-326-9090 Strony Internetowe: 646-450-2060 Us³ugi transportowe Ryszard Limo - Florida Connection 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828


KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

27


28

KURIER PLUS 6 PAÌDZIERNIKA 2012

Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944  
Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944  

Kurier Plus - 6 października 2012, NUMER 944

Advertisement