Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

ER KURI P L U S

P O L I S H NUMER 930 (1230)

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

M A G A Z I N E

TYGODNIK

µ Kryzys w Kulturze? - str. 2 µ Coraz mniej wolnoœci - str. 5 µ Prezydenckie przecieki - str. 7 µ Portrety Joanny Wê¿yk - str. 10 µ ”Mucha” - powieœæ w odcinkach - str. 18

Hej, sobótka - noc krótka...

30 CZERWCA 2012

Adam Sawicki

Sporo mo¿na nielegalnie Decyzja jest politycznie wygodna równie¿ dla administracji prezydenta Obamy, która zaskar¿y³a ustawê Arizony. S¹d Najwy¿szy zniós³ przepis pozwalaj¹cy aresztowaæ bez nakazu s¹dowego ludzi podejrzanych o to, ¿e mog¹ podlegaæ deportacji. Zniós³ przepis uznaj¹cy za przestêpstwo, kiedy nielegalny imigrant wykonuje pracê lub nawet tylko jej szuka. Zniós³ te¿ przepis uznaj¹cy za przestêpstwo, gdy nielegalny imigrant nie rejestruje siê u w³adz federalnych, jako nielegalny. Natomiast S¹d podtrzyma³ przepis nakazuj¹cy policji okreœliæ status imigracyjny osoby zatrzymanej do sprawdzenia lub aresztowanej, jeœli policja podejrzewa, ¿e osoba ta przebywa w kraju nielegalnie. Jest to przepis najbardziej oprotestowany przez krytyków ustaw Arizony, poniewa¿ zachêca

do zatrzymywania Latynosów, którzy oczywiœcie wyró¿niaj¹ siê ciemniejszym kolorem skóry. Czyli zarzuca siê ustawie „profilowanie rasowe”, co graniczy z rasizmem, wrogoœci¹ wobec obcych i „mow¹ nienawiœci”. To gruba przesada. W zaskar¿onych ustawach Arizony chodzi o ograniczenie nielegalnej imigracji Latynosów, a nie ¿adnej innej. Latynosi zalewaj¹ stan z s¹siedniego Meksyku, co powoduje wielkie problemy, takie jak przeci¹¿enie szkó³, s³u¿by zdrowia i wysok¹ przestêpczoœæ. W zarzutach „profilownia rasowego” jest wiele demagogii. Mieszkañcy i w³adze Arizony nie odczuwaj¹ nienawiœci rasowej. Szukaj¹ praktycznych sposobów rozwiazania problemu nielegalnych imigrantów, który zagra¿a spoistoœci spo³ecznej. µ8

FOTO: JANUSZ SKOWRON

Decyzja S¹du Najwy¿szego znosz¹ca w ostatni poniedzia³ek trzy najtwardsze przepisy prawa imigracyjngo stanu Arizona z roku 2010 okaza³a siê korzystna dla nielegalnych imigrantów.

Panie jak Œwitezianki wi³y wianki i rzuca³y je do faluj¹cej wody dla ducha pogody. Gdzie? W The Materhorn Inn w Vermont. (Wiêcej na str.11)

Sercem Polak, œwiata obywatel W 110-t¹ rocznicê urodzin Jana Kiepury Ka¿dy Polak wie, ¿e Jan Kiepura to by³ g³os, aparycja, przebojowoœæ, charyzma, a przede wszystkim symbol polskiego sukcesu na œwiatow¹ skalê. Dlaczego symbol? Ka¿dy wielki polski tenor to roszê sobie wyobraziæ nastê- tak jak w przypadku ch³opaka z puj¹c¹ scenê - przechodz¹c ulic¹ Sosnowca niezwyk³y g³os, prezenpolskiego miasta s³yszymy p³yn¹- cja, œwietna technika wokalna, cy z okna budynku œpiew. Wysoki doskonale opanowany warsztat g³os mêski atakuje coraz wy¿sze aktorski. Wielu z nich mo¿e potony, a chwilê potem zdumieni szczyciæ siê wiêkszym od Kiepury przechodnie staj¹ siê œwiadkami dorobkiem wokalnym, wiêksz¹ narodzin wysokiego “c”. Wtedy iloœci¹ partii operowych, szerokim odzywa siê pierwszy z ulicznych repertuarem kantatowo-oratoryjkrytyków - “Jak sam Kiepura!” nym czy pieœniarskim. Oczywiœcie nie zawsze jakoœæ dŸwiêku odpowiada s³uchaczom, o spowodowa³o, ¿e to natote¿ w przypadku zapiewaj³y zwisko Jana Kiepury wywo³uje amatora komentarz zabrzmi - w nas dreszcz ogólnonarodowej “No, Kiepura to on nie jest”. Tak emocji? Jego b³yskotliwa kariera oto nazwisko najs³ynniejszego z poza granicami rodzinnego polskich tenorów najprostsz¹ dro- kraju, podbój serc publicznoœci g¹ siêga po wymiar symboliczny. Metropolitan Opera, udzia³ w Czy to nie dziwne, ¿e ¿aden przedstawieniach mediolañskiej inny polski tenor nie wpisa³ siê w LaScali czy mo¿e s³owiañskie, œwiadomoœæ historyczn¹ naszego liryczne brzmienie g³osu, które narodu w sposób równie szcze- umiejêtnie wkomponowane w gólny? pozas³owiañsk¹ muzykê doReszke, Gruszczyñski, Papro- skonale ³¹czy piêkno uwiecki, Pustelak, Ochman, Karczy- lbianych przez œwiatow¹ publikowski - wspania³ych Jontków, cznoœæ kompozycji z to¿saStefanów, Rudolfów czy Kalafów moœci¹ narodow¹ artysty. Tonigdy nam przecie¿ nie brakowa³o. ¿samoœci¹, której Kiepura nigdy Czy¿by talent wokalny Kiepury nie omieszka³ podkreœlaæ. przewy¿sza³ ich wszystkich? µ6

P

C

Gdyby tylko spi¿ potrafi³ tak zaœpiewaæ ...


2

 POLSKA Pozew pasa¿erów LOT Kacelaria prawna Budzowska-Fiutowski i Partnerzy szykuje pozew zbiorowy pasa¿erów lotu 016, który zakoñczy³ siê s³awnym l¹dowaniem bez podwozia w mistrzowskim wykonaniu kapitana Wrony na Okêciu. Jest to pozew nie przeciwko LOT ale przeciwko Boeingowi i firmie serwisuj¹cej samolot, która przed wylotem z Newark uzna³a stan techniczny maszyny za prawid³owy.

Afera hazarodwa, reaktywacja Policja i prokuratorzy weszli do Ministerstwa Finansów zabezpieczaj¹c informacje dotycz¹ce automatów do gier hazardowych, na polecenie prokuratury apelacyjnej w Bia³ymstoku, która bada aferê hazardow¹. Szukaj¹ informacji na temat koncesji i zgód na wprowadzenie „maszyn o niskich wygranych”. Dwaj dyrektorzy departamentów mog¹ us³yszeæ zarzuty prokuratorskie.

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego Sejm jednog³oœnie zdecydowa³, ¿e Stadion Narodowy w Warszawie bêdzie nosi³ imiê wybitnego trenera pi³ki no¿nej Kazimierza Górskiego. Pomys³odawc¹ jest Fundacja Kazimierza Górskiego; jej przewodnicz¹cy Aleksander Kwaœniewski przedstawi³ tê propozycjê minister sportu i turystyki Joannie Musze.

Próba zamachu? Na tratwie p³yn¹cej Bugiem znaleziono dwa ³adunki trotylu, zapalniki oraz zdjêcie Stadionu Narodowego w telefonie komórkowym a tak¿e spore iloœci ukraiñskich papierosów. ABW i policja zosta³y postawione w stan podwy¿szonej gotowoœci.

Du¿o czy ma³o Instytut Statystyk koœcio³a katolickiego og³osi³ dane za rok 2010. Na mszê œwiêt¹ uczêszcza³o tylko 40 proc. wiernych. Jest to najni¿szy wynik od rozpoczêcia badañ w roku 1980. Zdaniem ksiêdza Kazimierza Sowy jest to wysoki odsetek, zw³aszcza na tle danych z Europy. W 2010 roku by³o tak¿e 459 apostazji.

Ucieczka w staroœæ By³y szef MSW gen. Czes³aw Kiszczak jest bezterminowo niezdolny do udzia³u w procesie s¹dowym za przyczynienie siê do œmierci górników w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku, uznali biegli lekarze. Mieli zbadaæ, czy mo¿e byæ s¹dzony po raz pi¹ty. S¹d okrêgowy w Warszawie zawiesi proces 87-letniego gen. Kiszczaka, który skar¿y siê na liczne dolegliwoœci.

Drêczy³a Violettê Villas Prokuratura zarzuca El¿biecie B. ¿e znêca³a siê nad by³¹ gwiazd¹ estrady i zaniedbywa³a opiekê mieszkaj¹c w jej domu w Lewinie K³odzkim. Villas, z domu Czes³awa Gospodarek, zmar³a w 2011 roku z powodu ogólnego z³ego stanu zdrowia, cierpi¹c na ró¿ne schorzenia, w tym psychiczne. Opiekunka upija³a j¹, nie dopuszcza³a do kontaktu z bliskimi, a nawet g³odzi³a i zostawia³a na d³u¿ej w nieogrzanym domu.

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Kryzys w kulturze? Do niedawna najmniej krytykowanym przez opozycjê resortem by³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego szef Bogdan Zdrojewski cieszy³ siê nawet wœród tej¿e opozycji wzglêdnie dobr¹ opini¹. W ka¿dym razie obrywa³ od niej rzadziej ni¿ inni ministrowie. Nie bez znaczenia by³a jego pojednawcza postawa wobec krytyków i umiejêtnoœæ spolegliwego wy³uszczenia swoich racji. Ostatnio jednak jest on na cenzurowanym, podobnie jak podlegaj¹cy mu urzêdnicy, zarówno wy¿szego, jak i ni¿szego szczebla. I to nie tyle z powodu zmasowanej krytyki ze strony PiS czy SLD, bo one o kulturê siê nie upominaj¹, ile za spraw¹ samych artystów. Bynajmniej nie chodzi o wœciek³oœæ tych, którzy bêd¹ musieli zap³aciæ spory podatek od ka¿dej zarobionej sumy przekraczaj¹cej 85 tys. z³otych, tylko o protest przeciwko sposobom zarz¹dzania kultur¹ i stosunek do samych artystów. Najdobitniej rzecz ujê³a Agnieszka Holland, stwierdzaj¹c w radiu TOK FM, i¿ „minister kultury reprezentuje chwilowe interesy ministra finansów, rz¹dz¹cy skandalicznie traktuj¹ ludzi kultury a urzêdnicy kieruj¹ siê zyskiem i arogancj¹”. Mo¿na by nie przyk³adaæ nadmiernej wagi do tego oskar¿enia, gdyby nie fakt, ¿e pada ono z ust re¿yserki, która aktywnie popiera³a Donalda Tuska w jego kampanii wyborczej i by³a postrzegana jako zdecydowana zwolenniczka partii rz¹dz¹cej. Dziœ nie zostawia na niej suchej nitki, twierdz¹c, ¿e Platforma Obywatelska sta³a siê ugrupowaniem „kolesiów, biurokratów albo ignorantów”. Taka radykalna zmiana stanowiska mog³aby budziæ ró¿norakie podejrzenia, gdyby nie fakt, i¿ podobnie myœl¹ ju¿ i inni twórcy, którzy wi¹zali du¿e nadzieje z PO i patrzyli na PiS zalêknionym okiem, boj¹c siê, i¿ bêdzie ono przykrawaæ kulturê pod k¹tem prawicowonarodowo-katolickim. Znamienna by³a wypowiedŸ dla „Gazety Wyborczej” dyrektora TR Warszawa Grzegorza Jarzyny, który przypomnia³, ¿e kiedy Warszaw¹ rz¹dzi³ œp. Lech Kaczyñski, kultura tego miasta by³a otoczona o wiele wiêksz¹ trosk¹ ni¿ dzisiaj. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê wczeœniej w tej¿e „Wyborczej” Krzysztof Warlikowski, re¿yser, który wci¹¿ nie mo¿e siê doczekaæ siedziby dla swego „Nowego Teatru”. S³owa krytyki padaj¹ nie tylko z ust artystów teatru, coraz czêœciej formuj¹ je muzycy, plastycy, filmowcy i muzealnicy. I zazwyczaj nie jest to krytyka nieuzasadniona. Trudno bowiem nie protestowaæ przeciw pomys³owi po³¹czenia teatrów dolnoœl¹skich, nie wy³¹czaj¹c scen Wroc³awia, w jeden wielki kombajn teatralny. Trudno nie podejrzewaæ, ¿e za decyzj¹ o powierzaniu dyrekcji Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy Tadeuszowi S³obodziankowi, dyrektorowi Teatru na Woli nie kryje siê zamiar likwidacji tej w³aœnie instytucji. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e Dramatyczny na wch³on¹æ Wolê i traktowaæ j¹ jak¹ swoj¹ trzeci¹ scenê. Urzêdnicy zarz¹dzaj¹cy sto³ecznymi teatrami nie maj¹ odwagi powiedzieæ wprost, i¿ zmierzaj¹ do komercjalizacji wiêkszoœci scen, co w konsekwencji bêdzie oznaczaæ zmianê ich dotychczasowego profilu. Krótko mówi¹c chodzi o przewagê szeroko pojmowanej rozrywki nad teatrem klasycznym z jednej strony i nowatorskim z drugiej, bowiem do rozrywki nie trzeba bêdzie dop³acaæ. A w ka¿dym razie nie tyle, ile do klasyki i nowej fali. W myœl takich za³o¿eñ, mo¿e lada dzieñ zostaæ zlikwidowana Warszawska Opera Ka-

Imieniny tygodnia 30 czerwca - sobota Emilii, Lucyny, Rajmunda 1 lipca - niedziela Haliny, Marcina, Mariana 2 lipca - poniedzia³ek Jagody, Marii, Urbana 3 lipca - wtorek

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski nie ma teraz ³atwego ¿ycia

meralna, wyspecjalizowana przede wszystkim w wystawianiu wszystkich dzie³ scenicznych Mozarta. Z racji poziomu swych inscenizacji by³a per³¹ w koronie kultury polskiej. Dziœ z powodu braku wystarczaj¹cej dotacji grozi jej zamkniêcie. Niewiele lepsza jest sytuacja zespo³ów „Mazowsze” i „Œl¹sk”, najwiêkszych propagatorów w œwiecie naszych pieœni i tañców. Minister Zdrojewski odmówi³ im miana Instytucji Kultury Narodowej, t³umacz¹c sw¹ decyzjê brakiem œrodków finansowych. Jeœli zatem zespo³y te przestan¹ istnieæ, kto bêdzie skarbnic¹ wyrafinowanej sztuki wyros³ej z polskiego folkloru? Tylko muzyka Chopina i kilkanaœcie utworów s³awnych kompozytorów? Dla przypomnienia trzeba dodaæ, ¿e zespo³y te osi¹gnê³y najwy¿szy poziom w skali œwiata i mia³y zawsze entuzjastyczne recenzje w najbardziej presti¿owych gazetach. Oszczêdnoœci odbijaj¹ siê te¿ na pracy orkiestr. Koncertów jest coraz mniej, bo czêsto nie op³aca siê ich organizowaæ. Podobnie jest z przestawieniami w teatrach dramatycznych. Im mniej premier, im mniejsza obsada i skromniejsza scenografia, tym lepiej. Bywa te¿, ¿e im mniej przedstawieñ, tym lepiej. Stary Teatr w Krakowie jest najlepszym tego przyk³adem. Do tego dochodzi problem dobierania dyrektorów. Rzadko kiedy jest on przejrzysty. Zarówno minister, jak i wojewodowie, wraz z w³odarzami miast chêtnie odchodz¹ od zasady konkursu. Nierzadko zdarza siê, ¿e i konkursy zostaj¹ odpowiednio ustawione. Klucz partyjny te¿ ma niema³e znaczenie. Kryzys w kulturze widaæ równie¿ na przyk³adzie planowanych muzeów. Wci¹¿ nie ma nawet podwalin Muzeum Historii Polski i Muzeum II Wojny Œwiatowej. Matactwa sto³ecznego ratusza unicestwi³y kolejny projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które mia³o powstaæ na Placu Defilad. Muzeum Wojska Polskiego wci¹¿ nie mo¿e siê przenieœæ do Cytadeli. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ. Trudno zatem oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ministerstwo gra na zw³okê, boj¹c siê powiedzieæ wprost, i¿ nie ma pieniêdzy. Nie ba³a siê jedynie prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Walz informuj¹c artystów teatru, ¿e pieni¹dze przeznaczone pierwotnie na spektakle, posz³y na wybudowanie strefy kibica. Nie ba³a siê, bo wiedzia³a, ¿e Polacy i ich politycy przedk³adaj¹ pi³kê no¿n¹ nad kulturê. Jasne zatem by³o, ¿e to przesuniêcie pieniêdzy z teatru do strefy bêdzie jej wybaczone. W koñcu do teatru chodzi dwa procent rodaków. A ponadto strefa kibica to te¿ teatr. I to jaki! Eryk Promieñski

Anatola, Jacka, Tomasza 4 lipca - œroda El¿biety, Malwiny, Teodora 5 lipca - czwartek Karoliny, Marii, Antoniego 6 lipca - pi¹tek Dominiki, £ucji, Teresy

KURIER PLUS redaktor naczelny

Zofia Doktorowicz-K³opotowska sta³a wspó³praca Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurówna Marian Polak-Chlabicz Agata Ostrowska-Galanis Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jan Ró¿y³³o,Eryk Promieñski korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski sk³ad komputerowy Marek Rygielski wydawcy John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska

Adam Mattauszek

Kurier Plus, Inc .

Adres : 145 Java Street Brooklyn, NY 11222 Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com

R edakcja nie odpowiada

za treœæ og³oszeñ.


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2011

3

Drodzy Czytelnicy W najnowszym wydaniu Kuriera Plus pragnê zwróciæ uwagê na kilka wiadomoœci i nowoœci. Ju¿ w najbli¿szy pi¹tek, 29 czerwca, czyli w dniu wydania Kuriera, SWAP zaprasza na prelekcjê znanego publicysty i wyk³adowcy akademickiego Stanis³awa Michalkiewicza. Tytu³ prelekcji “Antypolonizm - zjawisko o coraz wiêkszej aktualnoœci”. (Szczegó³y w og³oszeniu obok). W poniedzia³ek, 2 lipca, w Fundacji Koœciuszkowskiej organizowane jest spotkanie z Johnem C. Liu, kandydatem na burmistrza Nowego Jorku. Po³¹czone jest ono ze zbiórk¹ pieniêdzy na kampaniê tego ¿yczliwego polonusom polityka. Dlatego sugerowany wstêp na spotkanie wynosi 100 dolarów.( Og³oszenie obok). Do 13 lipca w Tina Kim Gallery trwa bardzo interesuj¹ca wystawa znakomitej malarki Joanny Wê¿yk. Pisze o niej na stronie 10 Czes³aw Karkowski. W numerze, który macie pañstwo przed sob¹, rozpoczynamy druk powieœci w odcinkach. Akcja “Muchy”jest literack¹ fantazj¹, ale mechanizmy, które pokazuje nie s¹ tak znowu bardzo fantastyczne. Jednym z bohaterów jest zagubiony w œwiecie wielkich pieniêdzy i niezwyk³ych intryg bardzo sympatyczny polski naukowiec.Ciekawej lektury. Zofia K³opotowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Z JOHNEM C. LIU

OKRÊG 2. STOWARZYSZENIA WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE zaprasza na prelekcjê red. Stanis³awa Micha³kiewicza pt.

„Antypolonizm - zjawisko o coraz wiêkszej aktualnoœci” Stanis³aw Michalkiewicz, prawnik, nauczyciel akademicki, b. sêdzia Trybuna³u Stanu, eseista, publicysta i autor ksi¹¿ek o tematyce spo³eczno-politycznej. Dzia³acz opozycji w PRL. Wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Stosunków Miêdzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wy¿szej Szkole Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.

Pi¹tek, 29 czerwca 2012, godz. 19:00 Manhattan, NYC – Dom Weterana Polskiego 17 Irving Place (wejœcie od 119 East 15 Street) Wstêp wolny. Tel: (212)–473-0580; e-mail: info@pava-swap.org

Biuro Prawne

ROMUALD MAGDA, ESQ 776 A Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Dzwoñ do nas ju¿ dziœ! Tel. 718-389-4112 Email: romuald@magdaesq.com KANDYDATEM NA STANOWISKO MAJORA NOWEGO JORKU PONIEDZIA£EK, 2 LIPCA 2012 GODZINA 19.00 FUNDACJA KOŒCIUSZKOWSKA 15 East 65th Street New York, NY 10013

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:  Wypadki na budowie, b³êdy w sztuce lekarskiej, inne  Wszelkie sprawy spadkowe,

SUGEROWANA DOTACJA $100.00 wstêp tylko po wype³nieniu aplikacji

w tym roszczenia spadkowe

PO WIÊCEJ INFORMACJI ORAZ APLIKACJÊ PROSZÊ DZWONIÆ 718-349-9700

 Trusty, testamenty, pe³nomocnictwa  Ochrona maj¹tkowa osób starszych  Nieruchomoœci: kupno - sprzeda¿

MARZEC REAL ESTATE, INC.

 Kupno i sprzeda¿ biznesów; spory pomiêdzy w³aœcicielami nieruchomoœci

Adwokat Darius A. Marzec serdecznie zaprasza do swojego nowego biura Real Estate na Greenpoincie:

 Sprawy w³aœciciel-lokator

817 B Manhattan Avenue, Greenpoint, Brooklyn

 Inne sprawy s¹dowe

(blisko Calyer Street)

Prosimy o zg³aszanie domów na sprzeda¿ i mieszkañ do wynajêcia:

Teresa Stefañski Real Estate Agent:

(718) 383-2500 **Bezp³atnie sprawdzamy historie kredytowe lokatorów**

W celach prawnych proszê dzwoniæ do mecenasa Marca: (718) 609-0300 Mecenas ma uprawnienia w 10 stanach USA: New York, New Jersey, Connecticut, Floryda, Illinois, California, Washington, D.C., Pennsylvania,Massachusetts, Hawaje. 776 A Manhattan Ave., 2 piêtro Brooklyn, NY 11222, Tel. 718-609-0300 225 Broadway, S. 3000 New York, NY 10007, Tel. 212-267-0201 1000 Clifton Ave. Clifton, NJ 07013 Tel. 973-920-7925 4 N 6th Street, Stroudsburg, PA 18360 Tel. 973-920-7925

Romuald Magda, ESQ - absolwent New York Law School i Uniwersytetu Jagielloñskiego. Praktyka na Greenpoincie i wiele wygranych spraw. Od lat skutecznie reprezentuje swoich klientów. Zainteresownych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS informujemy, ¿e roczny abonament wynosi $70, pó³roczny $40, a kwartalny $25


4

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

 ŒWIAT

Na drogach Prawdy Bo¿ej

Widmo katastrofy

Obraz Wiecznoœci

Niemieckie ministerstwo finansów przygotowa³o utajnion¹ analizê rozpadu strefy euro. W pierwszym roku po wprowadzeniu marki, gospodarka kraju skurczy³aby siê o 10 procent a liczba bezrobotnych wzros³aby do piêciu milionów. Analizê przygotowano na wypadek wymkniêcia siê spod kontroli kosztów ratowania euro. Zdaniem ministra finansów Wolfganga Schauble skoñczy³aby siê tak¿e swoboda podró¿y i wspólny rynek.

Atak na Microsoft W Atenach przeprowadzono w œrodê rano atak na siedzibê oddzia³u Microsoft. Samochód z ³adunkami wybuchowymi wjecha³ g³ównym wejœciem budynku powoduj¹c po¿ar. Nikt nie zosta³ ranny. Napastnicy w liczbie trzech zmusili dwóch ochroniarzy do opuszczenia budynku przed zdetonowaniem bomby; by³y to zwyk³e butle z gazem.

Strza³y Syria – Turcja Premier turecki Recep Tayyip Erdogan oskar¿y³ s¹siedni¹ Syriê o zestrzelenie „nieuzbrojonego samolotu zwiadowczego w przestrzeni miêdzynarodowej”. Do incydentu dosz³o 22 czerwca. Trzy dni póŸniej Syria ostrzela³a drugi samolot turecki. Ergodan zapowiedzia³ zero tolerancji dla zagro¿enia ze strony Syrii przy granicy. Ostatnio œmig³owce syryjskie piêæ razy naruszy³y granicê z Turcj¹, która jest cz³onkiem NATO. Pakt zastanawia siê nad reakcj¹.

Prezydent wszystkich Egipcjan Mohamed Mursi, cz³onek radykalnego Bractwa Muzu³mañskiego zapowiedzia³, ¿e bêdzie „prezydentem wszystkich Egipcjan”, zarówno muzu³manów jak chrzeœcijan. Odda³ te¿ ho³d prawie 900 demonstrantom, którzy zginêli protestuj¹c przeciw re¿imowi Mubaraka i zapowiedzia³ ukaranie winnych funkcjonariuszy.

Ksi¹¿ka daje wolnoœæ W Brazylii wiêŸniom za ka¿d¹ przeczytan¹ ksi¹¿kê kara zostanie skrócona o cztery dni, ale musz¹ napisaæ krótkie o niej wypracowanie. S¹ jednak pewne ograniczenia. NajgroŸniejsi przestêpcy w wiêzieniach o zaostrzonym rygorze bêd¹ mogli skróciæ sobie karê o 48 dni ka¿dego roku pod warunkiem przeczytania 12 ksi¹¿ek. A to wszystko w ramach programu walki z przepe³nionymi wiêzieniami.

Go³ocie grozi deportacja Bokser prosz¹c o obywatelstwo amerykañskie uruchomi³ badanie przesz³oœci. W 2003 r. by³ zatrzymany za podszycie siê pod policjanta, gdy po przejechaniu znaku „stop” pokaza³ odznakê honorow¹ policji z New Jersey. PóŸniej znaleziono w jego domu 12 sztuk broni bez pozwolenia. Jest mê¿em obywatelki USA.

Hakowanie mózgu Hawkinsa Genialny, 70-letni fizyk testuje rewolucyjne urz¹dzenie, które ma umo¿liwiæ mu komunikowanie siê ze œwiatem falami mózgowymi. Sparali¿owany od 30 lat uczony nie mo¿e mówiæ i porozumiewa siê za pomoc¹ komputera z syntetyzatorem mowy, ale jest z nim coraz gorzej. Urz¹dzenie „iBrain” ma pomóc w shakowaniu mózgu geniusza z ominiêciem s³abn¹cego cia³a.

Bóg nie uczyni³ œmierci i nie cieszy siê ze zguby ¿yj¹cych. Stworzy³ bowiem wszystko po to, aby by³o, i byty tego œwiata nios¹ zdrowie: nie ma w nich œmiercionoœnego jadu ani w³adania Otch³ani na tej ziemi. Bo sprawiedliwoœæ nie podlega œmierci. Dla nieœmiertelnoœci bowiem Bóg stworzy³ cz³owieka, uczyni³ go obrazem swej w³asnej wiecznoœci. A œmieræ wesz³a na œwiat przez zawiœæ diab³a i doœwiadczaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹. Mdr 1,13-15;2,23-24

S

taj¹c wobec tajemnicy z³a i œmierci zadajemy pytanie o przyczynê. Z³o jest rzeczywistoœci¹ wielop³aszczyznow¹, wiêc odpowiedŸ powinna uwzglêdniaæ ten wieloraki aspekt. Najprostsz¹ odpowiedŸ, w sferze materialnej odnajdujemy w prawie przyczyny i skutku. Na przyk³ad cierpienie rodziny mo¿e mieæ przyczynê w pijañstwie ojca. Œmieræ ma powód w prawie natury; jest efektem starzenia siê i umierania komórek. Na tej p³aszczyŸnie mo¿na w zasadzie wyt³umaczyæ ka¿de cierpienie i z³o. Powy¿sze odpowiedzi mog¹ wystarczyæ ludziom, którzy redukuj¹ swój œwiat do rzeczywistoœci materialnej. Jednak nie wystarcza tym, którzy czuj¹, ¿e ich ¿ycie przekracza wymiar materialny i szukaj¹ ostatecznej przyczyny. Chrzeœcijanin szukaj¹c odpowiedzi ostatecznych siêga po Bibliê, ksiêgê która ³¹czy niebo z ziemi¹, sprawy duchowe ze sprawami materialnymi. I gdy na drodze Biblii siêgnijmy nieba, stajemy wobec nowych wezwañ. Je¿eli wszystko jest w rêku mi³uj¹cego Boga, to dlaczego istnieje cierpienie i œmieræ. Ziemska logika mo¿e prowadziæ do stwierdzenia, ¿e Bóg jest Ÿród³em z³a, cierpienia i œmierci. Z takim myœleniem zderzaj¹ siê s³owa z Ksiêgi M¹droœci, zacytowanej na wstêpie: „A œmieræ wesz³a na œwiat przez zawiœæ diab³a i doœwiadczaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹”. A zatem z³o i œmieræ maj¹ swe Ÿród³o w szatanie. Ich przyczyna mieœci siê w przestrzeni wolnej woli, jak¹ Bóg obdarzy³ duchy niebieskie i cz³owieka. Nie ma prawdziwej mi³oœci bez wolnoœci, do mi³oœci nie mo¿na nikogo zmusiæ. Tê wolnoœæ cz³owiek mo¿e wykorzystaæ ku dobremu lub z³emu.

P

atrz¹c na ogrom z³a II Wojny Œwiatowej, a szczególnie obozów koncentracyjnych niektórzy s¹dz¹, ¿e za tym musia³a staæ jakaœ transcendentna si³a z³a. Paul Roland na wstêpie swojej ksi¹¿ki pt. „Naziœci i okultyzm. Ciemne moce III Rzeszy” zadaje pytanie: „Jak naród ludzi wykszta³conych – ojczyzna Goethego, Beethovena, Bacha, Schillera, Einsteina, Kanta, Hegla – pozwoli³ siê zaprowadziæ na skraj samozag³ady przez szajkê przestêpców, nieudaczników, sadystów i ma³ych biurokratów – najgorszych wyrzutków spo³eczeñstwa?”. Wielu autorów wskazywa³o na szczególne zwi¹zki nazistów z okultyzmem, satanizmem i innymi mocami ciemnoœci. Ronald w sposób naukowy analizuje te zwi¹zki, ale nie dochodzi do wniosków, ¿e dzia³ania nazistów mia³y swe zasadnicze Ÿród³o w demonicznych si³ach. A to dlatego, ¿e podobnie jak wiara, wymyka siê tego typu badaniom. To dokonuje siê w duszy cz³owieka i po owocach poznajemy, jakie ziarno zosta³o w niej zasiane. . Znamienna w tym kontekœcie jest

wypowiedŸ Hitlera skierowana do cz³onków jego partii w roku 1938 „Wszystko jedno, jakiego to dotyczy wyznania. Nie ma ono ¿adnej przysz³oœci; w ka¿dym b¹dŸ razie dla Niemców. Faszyzm mo¿e w imiê Bo¿e zawieraæ pokój z Koœcio³em. Uczyniê to, dlaczego by nie? Ale to mnie nie powstrzyma, ¿eby gruntownie do koñca, ze swoimi korzeniami i etapami wytêpiæ chrzeœcijañstwo w Niemczech”. Czy dzisiejsi wrogowie chrzeœcijañstwa nie sprowadzaj¹ na ziemiê demonów przesz³oœci?

Z ³o dzisiejszego œwiata siêga z³a, które Biblia nazywa grzechem pierworodnym, który jak naucza Koœció³ dotyka ka¿dego cz³owieka. Nie niweczy to jednak s³ów Boga z Ksiêgi M¹droœci: „Dla nieœmiertelnoœci bowiem Bóg stworzy³ cz³owieka, uczyni³ go obrazem swej w³asnej wiecznoœci”. Jest to obraz czêsto zbrukany przez z³o i zawsze dotkniêty tr¹dem œmierci. Ten bo¿y obraz obmywa zbawcza krew Chrystusa, która pozbawia œmieræ zabójczej mocy. Dziêki Chrystusowi przechodzimy przez œmieræ do ¿ycia, doœwiadczaj¹c jej okrutnego oblicza. Cierpienie zwi¹zane ze œmierci¹ mo¿emy porównaæ do gorzkiego lekarstwa, które jest konieczne, aby odzyskaæ pe³niê zdrowia. Chrystus g³osi³ te prawdy s³owem i czynem. Ale czyny najbardziej przemawia³y do Jego s³uchaczy. Mo¿na wiele mówiæ o mi³oœci, lecz ¿eby j¹ najpe³niej zrozumieæ trzeba jej doœwiadczyæ w ¿yciu. Chrystus dawa³ mo¿liwoœæ prze¿ycia tego, o czym mówi¹ powy¿sze rozwa¿ania.

W

Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Chrystus przez czyn poucza nas, ¿e Ÿród³em cierpienia i œmierci nie jest Bóg. Bóg uzdrawia cz³owieka zranionego przez cierpienie. Chora kobieta, która, jak mówi Ewangelia wyda³a wszystkie pieni¹dze na lekarzy szuka³a pomocy u Jezusa. Wierzy³a, ¿e On j¹ uzdrowi: „¯ebym siê choæ Jego p³aszcza dotknê³a, a bêdê zdrowa”. Przedar³a siê przez t³um i dotknê³a p³aszcza Jezusa. I sta³ siê cud: „Zaraz te¿ usta³ jej krwotok i poczu³a w ciele, ¿e jest uzdrowiona z dolegliwoœci”. A Jezus powiedzia³ do niej: „Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju i b¹dŸ uzdrowiona ze swej dolegliwoœci”. Uzdrowienie by³o znakiem bo¿ego mi³osierdzia oraz przypomina³o, ¿e to nie Bóg jest Ÿród³em cierpienia. W Bogu jest uzdrowienie, i to ostateczne. Do tego uzdrowienie trzeba przejœæ przez gorzk¹ „kuracjê” cierpienia i œmierci.

C

ud uzdrowienia kobiety by³ dokonany niejako po drodze. Jezus bowiem zd¹¿a³ do domu Jaira, prze³o¿onego synagogi, aby uzdrowiæ jego córkê. W czasie rozmowy Jezusa z uzdrowion¹ kobiet¹ przybyli ludzie, którzy powiedzieli do Jaira: „Twoja córka umar³a, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?”. Jezus us³ysza³ te s³owa i powiedzia³: „Nie bój siê, tylko wierz”. Jair trwa³ w wierze, a Jezus wskrzesi³ jego córkê. Zebrani zaœ, jak mówi Ewangelia: „os³upieli wprost ze zdumienia”. To „os³upienie” kierowa³o myœl do Boga, jako uzdrowiciela oraz Pana ¿ycia i œmierci. Zapewne to wydarzenie utwierdzi³o ich wiarê w s³owa mêdrca biblijnego: „Bóg nie uczyni³ œmierci i nie cieszy siê ze

Œw. Maksymilian Kolbe swoj¹ wiar¹ umacnia³ wspó³wiêŸniów, a potem odda³ ¿ycie za jednego z nich.

zguby ¿yj¹cych”. Poœród szalej¹cego z³a i œmierci Bóg wzbudza ludzi wielkich duchem, którzy ukazuj¹ Boga, który jest uzdrowicielem i dawc¹ ¿ycia. Wracaj¹c do w¹tku z³a, jakie zgotowa³ œwiatu niemiecki nazizm, mo¿na przytoczyæ wiele buduj¹cych historii z samego dna nazistowskiego piek³a, jakim by³y obozy koncentracyjne. Wiara ludzi ogarniêtych moc¹ Chrystusa wynosi³a ich ponad cierpienie i œmieræ. W piekle zgotowanym przez ludzi ukazywali niebo. Œwiêty Maksymilian Kolbe swoj¹ g³êbok¹ wiar¹ umacnia³ wspó³wiêŸniów, a gdy przyszed³ czas, dobrowolnie z mi³oœci do Boga i bliŸniego odda³ swoje ¿ycie za wspó³wiêŸnia. Œwiêta Teresa Benedyka (Edyta Stein) w obozach koncentracyjnych by³a anio³em dobroci i nadziei dla zrozpaczonych matek i ich dzieci. Zawsze promieniowa³a od niej radoœæ i pogoda ducha. O Ÿródle tej mocy pisze w jednym ze swoich listów: „Jezus jest poœród nas tak¿e tutaj”. Jeœli nie odnajdziemy zadawalaj¹cej odpowiedzi na pytania postawione w tych rozwa¿aniach, to znaczy, ¿e winniœmy pracowaæ nad umocnieniem swojej wiary tak abyœmy mogli z pe³nym przekonaniem wyznaæ: „Jezus jest poœród nas tak¿e tutaj”. Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

Katolicki Klub Dyskusyjny im. Jana Paw³a II zaprasza na spotkanie w niedzielê, 1 lipca br. Prelekcjê oraz dyskusjê na temat “Rok Wiary” poprowadzi ks. dr Stanis³aw Sieczka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. SpowiedŸ o godz. 2 ppo³. Msza œw. o godz. 3 ppo³. Wyk³ad i dyskusja o godz. 4 ppo³. Koœció³ œw. Szczepana na Manhattanie, 151 E. 28th Street pomiêdzy Lexington Ave. oraz 3 Ave. Dojazd metrem linia “6” do 28 Street. Info: tel. (212) 289-4423 Jednoczeœnie zapraszamy na Mszê œw. Uzdrowienia przez wstawiennictwo œw. Ojca Pio w sobotê, 23 czerwca o godz. 6 wieczorem do Koœcio³a œw. Jana Chrzciciela, 210 W. 31st Street, blisko 7 Ave. na Manhattanie.


5

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Coraz mniej wolnoœci Tê poprawkê ustawy z³o¿y³ prezydent Bronis³aw Komorowski. Za nowelizacj¹ g³osowa³o 224 pos³ów, przeciw by³o 209, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. Prawo i Sprawiedliwoœæ zapowiedzia³o skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego nie czekaj¹c na podobny wynik g³osowania w Senacie. Przyjête w Sejmie przepisy stanowi¹, ¿e urzêdnik zdecyduje, czy wydaæ zgodê na dwie demonstracje zg³oszone w jednym czasie i miejscu. Na pierwszy rzut oka wygl¹da to roztropnie. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to reakcja w³adz na ubieg³oroczny, legalny Marsz Niepodleg³oœci. Ten Marsz chcia³a zablokowaæ lewica œrodowiska Krytyki Politycznej, przy okazji prowokuj¹c zamieszki na ulicach Warszawy z udzia³em bojówkarzy lewackich sprowadzonych z Niemiec. Ubieg³oroczny Marsz Niepodleg³oœci przerazi³ w³adze, poniewa¿ zgromadzi³ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi pod polskimi sztandarami maj¹c wyraŸnie opozycyjny charakter. Szacunki liczby uczestników waha³y siê od 20 tysiêcy do 100 tysiecy. By³a to pokojowa demonstracja, lecz ¿yczliwe rz¹dowi telewizje skupi³y uwagê na marginalnych bójkach tworz¹c fa³szywy obraz groŸnych zamieszek ulicznych. Ta manipulacja propagandowa by³a tak oburzaj¹ca, ¿e przyci¹gnie w tym roku jeszcze wiêcej uczestników do Marszu Niepodleg³oœci. Ubieg³oroczny Marsz by³ dlatego t³umny, ¿e w jeszcze poprzednim roku 2010 lewackie œrodowisko Krytyki Politycznej i Gazety Wyborczej skutecznie za-

blokowa³o trasê przemarszu. W ten sposób marsz w roku 2011 sta³ siê „marszem protestu przeciwko blokowaniu Marszu Niepodlegoœci”, jak zgrabnie uj¹³ to Rafa³ Ziemkiewicz, przyci¹gaj¹c ludzi, którzy inaczej nie wyszliby na ulice. Marsz narasta niczym kula œniegowa przekszta³caj¹c siê z pochodu radykalnych œrodowisk narodowych w demonstracjê patriotyczn¹ g³ównego, ale opozycyjnego nurtu. Partia rz¹dz¹ca ma siê czego obawiaæ, zw³aszcza, ¿e ludzie coraz chêtniej wychodz¹ na ulice, jak pokaza³y marsze w obronie Telewizji Trwam. £atwo sobie wyobraziæ sytuacjê przed tegorocznym 11 Listopada. Stowarzyszenie Marsz Niepodleg³oœci zg³asza w ratuszu trasê pochodu na dzieñ tego œwiêta. Lecz tak¹ sam¹ trasê i godzinê przemarszu zg³asza lewackie œrodowisko przeciwne Marszowi. Urzêdnik miejski decyduje, komu wydaæ pozwolenie. Wyda je lewakom, poniewa¿ s¹ mniej groŸni dla partii rz¹dz¹cej. Albo nie wyda nikomu. Jednak patrioci nie bêd¹ chcieli zrezygnowaæ z Marszu. Dlatego zosta³y wprowadzone przez Sejm grzywny do wysokoœci siedmiu tysiêcy z³otych dla organizatora demonstracji oraz do 10 tysiêcy z³otych dla uczestnika, chocia¿ najwy¿sza kara w kodeksie wykroczeñ wynosi piêæ tysiêcy z³otych. Sejm wyd³u¿y³ równie¿ czas, w którym nale¿y informowaæ w³adze o zgromadzeniu. Do tej pory by³o to z wyprzedzeniem trzech dni. Obecnie ma byæ szeœæ

FOTO CC BY CLI

Sejm przyj¹³ zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych, która ogranicza prawo obywateli do wyra¿ania pogl¹dów za pomoc¹ demonstracji na ulicach miast.

Ubieg³oroczna demonstracja z okazji 11 listopada.

dni. W ten sposób ogranicza siê mo¿liwoœæ doraŸnej reakcji na wydarzenia w kraju. Chodzi o wystudzanie emocji, które bêd¹ coraz bardziej antyrz¹dowe. Kiedy ju¿ dojdzie do antyrz¹dowej demonstracji, mog¹ przy³¹czyæ siê do niej prowokatorzy, a skutki ich prowokacji poniesie niewinny organizator zgromadzenia. Nowe przepisy nak³adaj¹ w³aœnie na niego obowi¹zek zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa. Jeœli nie zapewni, zap³aci grzywnê. Wci¹gniêci przez prowokatorów w bójki jego demonstranci te¿ zap³ac¹ do 10 tysiêcy z³otych. Tymczasem to na w³adzach miast spoczywa obowi¹zek ochrony porz¹dku publicznego. „Jestem wspó³autorem ustawy o zgromadzeniach z 1990 roku - mówi³a pos³anka PiS prof. Krystyna Pa³wowicz pod adresem prezydenta Komorowskiego. Jej celem by³o przywrócenie Polakom wolnoœci zgromadzeñ odebranej (...) w PRL. Pan zaœ pod pretekstem incydentów sprowokowanych przez œrodowiska lewackie przeciwko uczestnikom marszu 11 listopada, niezadowolony z comiesiêcznych procesji pamiêci o ofiarach Smoleñska pod Pa³ac Prezydencki oraz pod pretekstem incydentów sprowokowanych

Listy do redakcji  Pan Prezydent RP Bronis³aw Komorowski List Otwarty Wielce Szanowny Panie Prezydencie! W imieniu Rady Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodleg³oœciowych w Krakowie zwracam siê do Pana z proœb¹ o poœmiertne uhonorowanie 15 sierpnia - w Dniu Œwiêta ¯o³nierza - Orderem Or³a Bia³ego oraz awansem generalskim œp. pu³kownika Ryszarda Kukliñskiego. Ta data wywo³uje w ka¿dym Polaku poczucie uzasadnionej dumy z chwalebnych kart orê¿a polskiego i sk³ania do refleksji nad patriotyzmem nie tylko w perspektywie historycznej, ale tak¿e w odniesieniu do wspó³czesnoœci, w której nasza m³odzie¿ poszukuje dla siebie wzorców osobowych.

Uwaga - Jakub mo¿e potrzebowaæ pomocy.

Pu³kownik Kukliñski by³ niez³omnym ¿o³nierzem niepodleg³oœci, który z nara¿eniem ¿ycia w³asnego oraz rodziny podj¹³ siê z patriotycznych pobudek oraz w zgodzie z honorem oficerskim samotnej misji przeciw sowieckiemu imperium z³a i w obronie œwiatowego pokoju. Jego postawa godna jest najwy¿szego uznania i dlatego proszê Pana Prezydenta o podjêcie proponowanej przez nasze Porozumienie decyzji. Bêdzie ona dobitnie œwiadczyæ o Pañskim stosunku do PRL i o tym, jak traktuje Pan imponderabilia narodowe. Z powa¿aniem dr Jerzy Bukowski hm rzecznik POKiN by³y reprezentant prasowy p³k. Ryszarda Kukliñskiego w Kraju

18.05.2012r. w Provo, Utah zagin¹³ Jakub Górowski. Zaginiony wyszed³ rano z domu i do chwili obecnej nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹. Ma 39 lat, 180 cm wzrostu i niebieskie oczy. Znaki szczególne zaginionego to drobne blizny ko³o nozdrzy, widoczna blizna z ty³u g³owy we w³osach po lewej stronie. Jakub mo¿e potrzebowaæ pilnej pomocy! Ktokolwiek widzia³ Jakuba

Górowskiego lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie proszony jest o kontakt z ITAK¥ - Centrum Poszukiwañ Ludzi Zaginionych pod ca³odobowym numerem telefonu +48 22 654 70 70. Mo¿na równie¿ napisaæ w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecjê. Zdjêcie Jakuba Górowskiego oraz innych zaginionych: www.zaginieni.pl

- 79-09

przez s³u¿by rosyjskie na pocz¹tku Euro, ¿¹da obecnie istotnych ograniczeñ wolnoœci zgromadzeñ, to jest podstawowej wolnoœci politycznej.” Natomiast pose³ PiS Jacek Sasin zarzuci³ prezydentowi, ¿e przysy³ajac do Sejmu taki projekt z³ama³ sw¹ przysiêgê, ¿e bêdzie sta³ na stra¿y wolnoœci obywatelskiej. Zlekcewa¿y³ te¿ g³os sprzeciwu 32 organizacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych a nawet prokuratora generalnego. W marcu tego roku mia³o miejsce w Sejmie wys³uchanie publiczne, na którym projekt poprawki prezydenckiej skrytykowali przedstawiciele Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju (czyli Leszek Balcerowicz) oraz stowarzyszenie „Marsz Niepodleg³oœci” twierdz¹c, ¿e niektóre proponowane przepisy s¹ sprzeczne z Konstytucj¹. Prezydencki minister Krzysztof £aszkiewicz twierdzi³ podczas prac nad projektem w komisjach Sejmu, ¿e Konstytucja zapewnia obywtelom nie tylko prawo zgromadzeñ ale równie¿ prawo do poczucia bezpieczeñstwa. Jednak wszystko wskazuje, ¿e chodzi tu g³ównie o poczucie bezpieczeñstwa rz¹du PO. Jan Ró¿y³³o


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

6

Sercem Polak, œwiata obywatel W publikacjach zwi¹zanych z karier¹ tego wielkiego œpiewaka niektórzy muzykolodzy sumuj¹ pracê Jana Kiepury w nowojorskiej Metropolitan Opera w s³owach: zaledwie kilka sezonów. Mimo wiedzy teoretycznej z dziedziny historii muzyki, podobne wypowiedzi wskazuj¹ na brak znajomoœci realiów sceny. Przecie¿ MET to sam Olimp sztuki wokalnej, wystêpuj¹ tam najlepsi, obdarowani przez naturê najszczodrzej, prawdziwi tytani pracy, wybrañcy losu. Czasem wystarczy jeden wystêp w MET, aby kariera œpiewaka osi¹gnê³a apogeum. Poniewa¿ polska sztuka wokalna jest rzadkim goœciem w MET, ka¿dy wystêp polskiego œpiewaka czy œpiewaczki na tej scenie powinien byæ traktowany ze szczególn¹ uwag¹, zw³aszcza przez tych rodzimych muzykologów, którzy podejmuj¹ siê zadania przekazu informacji historycznej. O iloœci przedstawieñ zaœpiewanych na tej wokalnej Walhalli, jak¹ by³a dawna i jak¹ jest nowa Metropolitan Opera nie decyduje samo piêkno g³osu.

P

rzydatnoœæ œpiewaka do partii operowej okreœla wiele czynników takich jak technika wokalna, poziom wiedzy i umiejêtnoœci aktorskich, znajomoœæ stylu i gestu, odpornoœæ na stres. W wielkich salach, takich jak MET, g³os oprócz nadzwyczajnej urody musi mieæ doskona³¹ noœnoœæ, nie tylko orkiestra stanowi tam konieczn¹ do pokonania “barierê akustyczn¹”, wielkie sale trzeba wype³niæ g³osem do ostatniego rzêdu, a co za tym idzie niezwykle wa¿na jest wytrzyma³oœæ fizyczna wykonawcy . Kilkugodzinne przedstawienia wymagaj¹ umiejêtnego, prawdziwie atletycznego operowania aparatem wokalnym. Energia, któr¹ emanowa³ Jan Kiepura by³a w tym przypadku b³ogos³awieñstwem, a artysta tej miary co tenor MET musi gospodarowaæ swym potencja³em energii tak, aby po wyczerpuj¹cych spektaklach pozostawa³ mu odpowiedni “zapas mocy”. Pe³nospektaklowa inscenizacja dzie³a operowego to nie pohukiwanie w mikrofon czy neapolitañska canzona pod publiczkê. Przyk³adowo kiedy Manrico w operze Verdiego “Trubadur” intonuje “strettê”, ma za sob¹ ju¿ niemal trzy akty forsownego œpiewania, a wymagaj¹ca publicznoœæ oczekuje pewnego wysokiego “c” wieñcz¹cego brawurow¹ ariê. Gwarantowane “góry” i wywa¿ona œrednica g³osu Jana Kiepury w zestawieniu z wrodzon¹ “gioia di cantare” (radoœæ œpiewania ) dawa³y publicznoœci przyjemnoœæ odczuwania pe³nego dramatyzmu akcji scenicznej i podziwiania zawsze pe³nokrwistych postaci kreowanych przez polskiego tenora.

za spektakl, w listach do przyjaciela pisa³, ¿e opera jako Ÿród³o utrzymania nie stanowi najlepszego wyboru. Popularnoœæ sz³a w parze z istnieniem artysty na rynku fonograficznym, inn¹ gwarancj¹ powodzenia by³ udzia³ w produkcjach filmowych. W³aœnie dziêki filmom postaæ Jana Kiepury sta³a siê znana szerokiej publicznoœci. Ten gatunek sztuki wymaga³ jednak przeistoczenia siê z operowego divo rozsmakowanego w scenicznym patosie w ekranowego amanta graj¹cego zwyk³ego cz³owieka o niezwyk³ych warunkach g³osowych. W roku 1930 Jan Kiepura w jednym z listów do rodziców pisa³ m.in. - Podpisa³em kontrakt z Tonfilmem i otrzyma³em zadatek 4000 dolarów. Zdjêcia zacznê 25 marca w Neapolu, a potem w Londynie. Honorarium 45000, z tego 35000 gwarantowanych, a ostatnie 10000 dolarów jako minimum przy sprzeda¿y do Ameryki - ta suma mo¿e jednak dojœæ do 20 tysiêcy dolarów, bo mam 20 proc. czyli razem by³oby 55000 dolarów - jest to pó³ miliona z³otych za dwa miesi¹ce. Film dawa³ wiêc Kiepurze i s³awê i pieni¹dze.

le przedsiêbiorczy w 1944 r. doprowadzi³ do wystawienia na Broadwayu “Weso³ej Wdówki” - pe³nej szlagierów operetki Franza Lehara. W rolê hrabiego Dani³³y wcieli³ siê sam Kiepura, a partiê Hanny Glavari tytu³owej wdówki œpiewa³a fenomenalna sopranistka Marta Eggerth, w ¿yciu prywatnym ¿ona artysty. Weso³a Wdówka w wersji Eggerth-Kiepura w krótkim czasie osi¹gnê³a ogromny sukces i pozosta³a na afiszu przez dwa lata. Kiepurowie zarobili na tej wspó³produkcji milion dolarów, a po 900 przedstawieniach spektakl wyruszy³ do Europy.

Jedn¹ z wokalnych wizytówek technicz-

ry, podczas ods³oniêcia pomnika wielkiego tenora w Sosnowcu niestrudzony orêdownik wokalistyki w Polsce, Bogus³aw Kaczyñski powiedzia³ m.in. -“Jan Kiepura by³ jednym z najwiêkszych artystów sceny operowej XX stulecia. By³ jednym z najwiêkszych gwiazdorów rodz¹cego siê wówczas filmu dŸwiêkowego. By³ wielkim patriot¹ - przez ca³e ¿ycie podkreœla³ wszêdzie swoj¹ polskoœæ, uczestniczy³ w wielkich akcjach gromadzenia pieniêdzy na cele spo³eczne, pañstwowe i narodowe” “Mistrzu Janie - mówi³ dalej Bogus³aw Kaczyñski - sercem by³eœ Polakiem, a sta³eœ siê - dziêki wszystkiemu, co osi¹gn¹³eœ w ¿yciu - œwiata obywatelem”.

nych Jana Kiepury by³o oscylowanie na pograniczu falsetu bez niekontrolowanych za³amañ g³osu, co wœród tenorów uznawane jest za umiejêtnoœæ wy¿szego rzêdu. Na takich piani-pianissimi opiera³ siê czarodziejski liryzm operowych i pieœniarskich wykonañ Kiepury. Dziêki filmowym zbli¿eniom ta mistrzowska technika sta³a siê znana na ca³ym œwiecie w³aœnie za spraw¹ polskiego œpiewaka. Wœród wielu melomanów nadal przewa¿a opinia, ¿e nawet król wysokiego c Luciano Pavarotti w wysokich pianach czasami ucieka³ siê do falsetowych sztuczek...

M

imo wielu sukcesów filmowych Kiepura têskni³ za scen¹. Jako artysta niezwyk-

J

an Kiepura cieszy³ siê wiêc wielk¹ popularnoœci¹ jako operowy divo, amant operetkowy i gwiazdor filmów muzycznych. W spadku pozostawi³ œwiatu 12 filmów z sob¹ w roli g³ównej, nagrania p³ytowe arii operowych i popularnych piosenek, a rodakom ofiarowa³ wizerunek cz³owieka sukcesu, któremu ani trudne pocz¹tki ani polski rodowód nie przeszkodzi³y w karierze œwiatowego formatu.

W setn¹ rocznicê urodzin Jana Kiepu-

M

niej wiêcej w tym samym czasie, kiedy w Polsce obchodzono setne urodziny

O

cenianie jego wartoœci artystycznej poprzez iloœæ wystêpów na tej czy innej scenie najzwyczajniej mija siê z celem. A tak na marginesie: jak wiele polskich g³osów da³o siê poznaæ ze s³ynnych transmisji radiowych MET w t.zw. z³otej erze radia? Zachowa³y siê fragmenty nagrania jednego z tych niezwyk³ych wydarzeñ (marzec 1939). Jan Kiepura wcieli³ siê wówczas w postaæ ksiêcia Mantui w operze Rigoletto Verdiego. G³os polskiego tenora pop³yn¹³ na ¿ywo z tysiêcy odbiorników radiowych, a porywaj¹co wykonana aria “La donna e mobile” zapewni³a mu szalone owacje.

P

o wielu sukcesach operowych Kiepura doszed³ do wniosku, ¿e wielka scena nie przyniesie mu nale¿nego rozg³osu. Mimo, ¿e jego dobre honoraria w amerykañskich latach trzydziestych siêga³y 2000 dolarów

Marta Eggerth, wdowa po Janie Kiepurze, z autorem artyku³u.

Autograf Jana Kiepury kipi jego energi¹ - orygina³ jest w posiadaniu autora artyku³u.

Jana Kiepury, przed oko³o dziesiêciu laty rozpoczyna³y siê kariery kilku znakomitoœci polskiej sztuki wokalnej w nowojorskiej MET. Najjaœniej b³yszczy tam dziœ gwiazda barytona Mariusza Kwietnia. Tryumfy œwiêc¹ dziœ na tej scenie tak¿e tenor Piotr Becza³a i mezzosopran Edyta Kulczak. Mimo, ¿e laudacja Bogus³awa Kaczyñskiego wyg³oszona w setne urodziny Jana Kiepury jest dziœ jednakowo wa¿na, dziesiêæ lat póŸniej wypada do niej do³¹czyæ wyrazy wdziêcznoœci wobec wielkiego tenora za rozkochanie kolejnych pokoleñ polskich œpiewaków w sztuce wokalnej na najwy¿szym œwiatowym poziomie.

Cezary Doda


7

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Prezydenckie przecieki Ameryka prowadzi tajn¹ wojnê, a najwa¿niejszy dziennik amerykañski informuje o tym na pierwszej stronie. Czy to zdrada stanu, czy dobre dziennikarstwo? Jest to przede wszystkim kampania wyborcza prezydenta Baracka Obamy, któremu „The New York Times” stara siê pomóc na wszelkie sposoby, bo jego szanse ponownego wyboru coraz bardziej spadaj¹. Dziennik przedstawia wiêc prezydenta jako silnego lidera, który potrafi podejmowaæ najtrudniejsze decyzje w polityce miêdzynarodowej. A przy okazji czytelnicy, i ca³y œwiat, dowiaduj¹ siê zdumiewaj¹cych rzeczy. Jak prowadzenie od wielu miesiêcy cybernetycznej wojny z Iranem, ¿eby udaremniæ prace tego kraju przy budowie broni j¹drodwej. Albo, ¿e prezydent Stanów Zjednoczonych osobiœcie zatwierdza ludzi do zabijania, jeœli s¹ podejrzani o islamski terroryzm. Tego rodzaju informacje nale¿¹ do najtajniejszych. ¯aden dziennikarz sam nie wpadnie na nie grzebi¹c po nocy w koszach na œmieci w CIA, albo w Bia³ym Domu przebrany za ochroniarza z Secret Service. Aby takie informacje zdobyæ, trzeba mieæ pomocników na najwy¿szych szczeblach. I w³aœnie tak by³o w obu wypadkach. Dziennikarze gazety napisali, ¿e przeprowadzili rozmowy z kilkudziesiêcioma pracownikami rz¹du USA. Nawet z uczestnikami tajnych narad z najbli¿szymi doradcami Obamy w Situation Room. Jest to sala konferencyjna w podziemiu Bia³ego Domu i zarazem centrum monitoringu wywiadu, gdzie œledzi siê wydarzenia œwiatowe ca³¹ dobê. Z tego bunkra Obama i jego najbli¿si doradcy ogl¹dali na ¿ywo zabijanie bin Ladena w jego kryjówce w Pakistanie

przez si³y specjalne USA. Egzekucja bin Ladena by³aby niemo¿liwa bez wykrycia miejsca, gdzie siê schowa³. Wspó³pracuj¹cy z CIA pakistañski lekarz zarz¹dzi³ w podejrzanym rejonie szczepienia ochronne, aby zdobyæ próbki DNA rodziny przywódcy al-Kaidy. W ten sposób CIA ustali³a miejsce jego pobytu. Przy okazji wyciek³y dane ofiarnego lekarza. W rezultacie zosta³ skazany w Pakistanie na 33 lata wiêzienia. Co musi mieæ w g³owie pracownik rz¹du, który dekonspiruje zagranicznego agenta CIA? Ma w g³owie swój prywatny interes, prezydenta Obamy i jego partii, zamiast amerykañskiej racji stanu. Republikanie zarzucaj¹ administracji Obamy, ¿e zdradza przyjació³ Ameryki na wrogim terytorium, którzy jej pomagaj¹ z nara¿eniem ¿ycia. Ameryka wyda³a wojnê cybernetyczn¹ Iranowi razem z Izraelem, pod ³adnym kryptonimem „Igrzyska Olimpijskie”. Jest to sabota¿ budowy irañskiej broni j¹drowej. Cyberwojna ma równie¿ odwieœæ Izrael od zbombardowania zak³adów w Natanz, gdzie pracuj¹ wirówki wzbogacaj¹ce nuklearne paliwo dla broni atomowej. Atak lotniczy na Iran zagrozi³by pokojowi na œwiecie. Stawka jest wiêc bardzo wysoka. Wszystkim, poza rz¹dem Iranu, powinno zale¿eæ na sukcesie tajnej cyberwojny. A oto dziennikarz David E. Sanger pisze, ¿e przez 18 miesiêcy przeprowadza³ wywiady z obecnymi i by³ymi pracownikami rz¹dów: amerykañskiego, izraelskiego i europejskich, którzy jednak

nie chcieli publicznego ujawnienia nazwisk, poniewa¿ program jest œciœle tajny. Czyli wiedz¹, ¿e szkodz¹ dobrej sprawie, lecz mimo to szkodz¹. Przy okazji David Sanger da³ wskazówki, które mog¹ naprowadziæ w³adze Iranu na trop pracowników zak³adu w Natanz pomagajcych w sabota¿u. A dziennik to drukuje. Na czym polega ryzyko ujawnienia bezpoœredniego sprawcy sabota¿u? Otó¿ Amerykanie i Izraelczycy wspólnie wytworzyli skomplikowanego wirusa komputerowego, który powoduje nag³e przyspieszenie lub spowolnienie wirówek wzbogacajacych uran. Nag³e zmiany prêdkoœci niszcz¹ wirówki, gdy¿ obroty przewy¿szaj¹ szybkoœæ dŸwiêku. Niestety, system sterowania zak³adami w Natanz jest celowo odciêty od internetu. ¯ywy cz³owiek musia³ fizycznie umieœciæ wirusa w komputerze systemu. Sanger dos³ownie pisze: „Stany Zjednoczone i Izrael musia³y polegaæ na in¿ynierach, pracownikach technicznych i innych – szpiegach i mimowolnych pomocnikach – z fizycznym dostêpem do zak³adów”. Tacy ludzie wprowadzili wirusa przez tzw. thumbdrive, urz¹dzenie wielkoœci kciuka, które w³¹cza siê do gniazdka w komputerze. Jeœli kontrwywiad irañski nie wpadnie po tym artykule na trop sprawców, to nie wiem, za co bierze pieni¹dze. Wchodzimy na nieznany i niebezpieczny teren. Cyberwojna mo¿e spowodowaæ fizyczne zniszczenia nie mniejsze ni¿ wojna nuklearna a jest tysi¹ce razy tañsza w prowadzeniu. To znaczy, ¿e wojnê

NYT przedstawia Obamê jako silnego lidera, ³atwo podejmuj¹cego najtrudniejsze decyzje.

mo¿e wydaæ grupka hakerów, a nie jakieœ wielkie pañstwo. Tymczasem Stany Zjednoczone s¹ najbardziej podatne na zniszczenia, poniewa¿ najbardziej skomputeryzowane z wielkich pañstw œwiata. Ameryka przyznawa³a, ¿e ma broñ cybernetyczn¹, ale do tej pory nie przyznawa³a siê do jej u¿ywania. Teraz sta³o siê jasne, ¿e ma i stosuje. Daje wiêc zachêtê do cyberuderzenia o ciê¿kich skutkach. Czy bêdzie to uboczny skutek kampanii wyborczej prezydenta Obamy przy pomocy zdrady tejmnic pañstwowych?

Krzysztof K³opotowski

Oficjalne oœwiadczenie Rady Miasta Katowice z 27 czerwca 2012 w 90 rocznicê powrotu Górnego Œl¹ska do Polski “Górny Œl¹sk zosta³ od³¹czony od Polski w XIV w. ale jego mieszkañcy zachowali zwi¹zek z polskim jêzykiem i kultur¹. W XIX w., wraz z tworzeniem siê nowoczesnych narodów, wielu Œl¹zaków wzmocni³o swoje zwi¹zki z polskoœci¹. Symbolem odrodzenia narodowego stali siê w tym czasie wybitni mieszkañcy Œl¹ska, tacy jak Józef Lompa czy Karol Miarka. Mocny sprzeciw zrodzi³a bismarckowska polityka wynaradawiania i walki z Koœcio³em katolickim. Ten proces przebiega³ tak¿e w Katowicach, wtedy nowoczesnym centrum gospodarczym skupiaj¹cym przybywaj¹cych tu Niemców, Polaków i ¯ydów. Wojciech Korfanty, syn górnika z Siemianowic, znany publicysta, dzia³acz polityczny oraz pose³ do pruskiego Landtagu i Reichstagu, inspirowa³ Œl¹zaków do walki o polsk¹ to¿samoœæ. Udowadnia³ w³adzy, ¿e jego ziomkowie nie s¹ „Niemcami mówi¹cymi po polsku”. Owoce przynios³a wieloletnia praca u podstaw polskiej prasy, stowarzyszeñ, zwi¹zków zawodowych i wielu inicjatyw spo³ecznych funkcjonuj¹cych mimo utrudnieñ ze strony organów pañstwa niemieckiego. Ta praca zjednoczy³a Œl¹zaków wszystkich opcji politycznych. Kulminacj¹ odrodzenia narodowego Œl¹zaków i ich d¹¿eñ do po³¹czenia z odradzaj¹c¹ siê Rzeczypospolit¹ Polsk¹ by³y trzy powstania œl¹skie (1919, 1920, 1921) oraz plebiscyt. Za przy³¹czeniem Górnego Œl¹ska do Polski g³osowa³a wiêkszoœæ mieszkañców ówczesnego powiatu katowickiego – 56% a mieszkañcy Katowic i innych miejscowoœci z powiatu katowickiego wykazali szczególn¹ aktywnoœæ w powstaniach. Trzecie powstanie œl¹skie w 1921 r. przekona³o Radê Ambasadorów Ligi Narodów, by du¿¹ czêœæ Górnego Œl¹ska przyznaæ Polsce – w

tym tak¿e Katowice. Dzieñ 20 czerwca 1922 r., kiedy do Katowic pod wodz¹ genera³a Stanis³awa Szeptyckiego wkroczy³y 8 pu³k u³anów i 23 dywizja piechoty Wojska Polskiego, witane wszêdzie jak tutaj bramami powitalnymi, by³ niekonwencjonalnym dniem zwyciêstwa. Przejmowanie tego obszaru przez polskie wojsko i administracjê trwa³o od 17 czerwca do 10 lipca 1922 r. Zwieñczy³a go wielka uroczystoœæ w Katowicach 16 lipca 1922 r. z udzia³em przedstawicieli najwy¿szych w³adz Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Marsza³kiem Sejmu RP. Najwa¿niejszym aktem tych uroczystoœci by³o podpisanie symbolicznego dokumentu przejêcia Górnego Œl¹ska oraz z³o¿enie przez wojewodê œl¹skiego J. Rymera œlubowanie wiernoœci tej ziemi Polsce. (...)W 1922 r. powróci³a do Polski tylko czêœæ Górnego Œl¹ska. Rzeczpospolita Polska nada³a mu autonomiê, tworz¹c Województwo Œl¹skie. Powrót czêœci Górnego Œl¹ska do Polski w 1922 r. zapocz¹tkowa³ proces integracji gospodarczej, politycznej i kulturalnej naszego regionu z II Rzeczypospolit¹. Przemys³ górnoœl¹ski odegra³ kluczow¹ rolê w budowie magistrali wêglowej, portu w Gdyni, Centralnego Okrêgu Przemys³owego, floty handlowej. Dla Katowic powrót Górnego Œl¹ska do Polski oznacza³ wzrost znaczenia jako stolicy nowego województwa i centrum ¿ycia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Powrót Œl¹ska do Polski wynika³ z woli Œl¹zaków wspieranych przez mieszkañców innych ziem polskich. Decyzje tamtego pokolenia ukszta³towa³y to¿samoœæ Górnego Œl¹ska i wp³ywaj¹ nadal na nasze wspó³czesne ¿ycie. Rada Miasta Katowice sk³ada swój ho³d wszystkim, którzy walczyli, pracowali, ponosili ofiary i zginêli za to aby Œl¹sk Polskê stanowi³.” H

KARDIOLOG LEKARZ CHORÓB UK£ADU KR¥¯ENIA

Christopher L. Gade Assistant Professor Pracuj¹cy w Weill Cornell Medical Center i New York Presbyterian Hospital od niedawna przyjmuje równie¿ na Greenpoincie w:

Total Health Care 126 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222

Wizyty w ka¿dy pi¹tek po wczeœniejszym umówieniu siê.

tel. (718) 389-0100


8

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Kartki z przemijania

* Profesor Timothy Snyder, znakomity amerykañski historyk, jest przekonany, i¿ „stworzenie wywa¿onego opisu historycznego akcji „Wis³a” i stosunków ukraiñsko-polskich w latach 40. XX wieku pozwoli³oby i Polakom, i Ukraiñcom zwróciæ wzrok na inne okresy historyczne – i stosunki innego rodzaju. Œwiat wyobra¿eñ, który stworzy³a II wojna œwiatowa i jej skutki sprawia, ¿e trudno nam dziœ pamiêtaæ, i¿ Chmielnicki podczas bitwy wydawa³ rozkazy po polsku, ¿e kniaŸ Wiœniowiecki by³ wnukiem najwiêkszego kozaka wszechczasów. ¯e Szewczenko czerpa³ natchnienie z podró¿y do Warszawy i Wilna oraz z poezji Mickiewicza. ¯e polski by³ jêzykiem kultury w Kijowie zarówno w 1900, jak i w 1600 roku. I tak dalej. W Polsce miêdzywojennej Warszawa nigdy nie traci³a z oczu Kijowa. Homogenizacja – bêd¹ca konsekwencj¹ II wojny œwiatowej i jej nastêpstw – jest faktem zarówno intelektualnym, jak i spo³ecznym”. Czy s¹ jednak historycy po obu stronach Bugu, którzy to widz¹? Potrzeba historii znacjonalizowanej jest wci¹¿ silniejsza od potrzeby historii w³aœciwej. Podczas rozmowy z profesorem obaj zgadzamy siê, ¿e historia pisana narodowo staje siê mitologi¹ a nie nauk¹. Krótko mówi¹c – prawdziwej historii nie da siê unarodowiæ. Ale oczywiœcie s¹ tacy, którzy wci¹¿ próbuj¹. Zw³aszcza w krajach, które niedawno odzyska³y swój byt pañstwowy. * Profesor Timothy Snyder jest bodaj jedynym historykiem i to w skali œwiatowej, który bada kompleksowo historiê Europy Œrodkowo-Wschodniej, dostrzegaj¹c nastêpstwo dziejów, zarówno z lotu ptaka, jak i poprzez fakty zaistnia³e na poszczególnych terytoriach. Doskonale rozumie konflikty i starcia na tle narodowoœciowym i umie wynaleŸæ w nich elementy, które powinny ³¹czyæ a nie dzieliæ. Ma odwagê pisaæ wprost o zbrodniczym

stalinizmie i jego tragicznych skutkach. Piszê o odwadze, albowiem wci¹¿ zbyt wielu intelektualistów amerykañskich i zachodnioeuropejskich nie chce wiedzieæ, jak naprawdê wygl¹da³ realny komunizm w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Ba, nie chc¹ tego wiedzieæ tak¿e intelektualiœci i wielu historyków rosyjskich. Zdumiewaj¹ce jest te¿, jak¹ niewiedzê na ten temat maj¹ dzisiejsi lewicowcy ró¿nej maœci. Ksi¹¿ki Snydera, zw³aszcza „Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainê” oraz „Skrwawione ziemie. Europa miêdzy Hitlerem a Stalinem” mog¹ w pokaŸnym stopniu wype³niæ bia³e plamy w ich œwiadomoœci. „Tajna wojna...” jest pod ka¿dym wzglêdem ksi¹¿k¹ wybitn¹. Snyder ma dar p³ynnej i wci¹gaj¹cej narracji, zaœ fakty o których pisze, s¹ nie do podwa¿enia. O mordach pope³nianych przed wojn¹ na Polakach i Ukraiñcach zamieszkuj¹cych w Zwi¹zku Sowieckim ma³o kto s³ysza³ nawet w Polsce, zatem i pod tym wzglêdem praca Snydera ma pionierski charakter. Podczas lektury nie opuszcza nas nawet przez moment pytanie: jak to by³o mo¿liwe. I zaraz po nim pojawia siê pytanie kolejne: jak to by³o mo¿liwe, ¿e nikt przed tym w³aœnie historykiem nie podj¹³ siê znalezienia odpowiedzi na tak wielk¹ skalê. * W bezpoœredniej rozmowie Timothy Snyder uj¹³ mnie tym, co wyczuwam w jego ksi¹¿kach – ludzk¹ wra¿liwoœci¹, wspó³czuciem dla ofiar, o których mówi i pokor¹ wobec tematu. On pisze o Polsce i Europie ŒrodkowoWschodniej, nie tylko po to, by uœwiadomiæ œwiatu ich tragiczne dzieje, ale i po to, by dokonaæ ekspiacji za obojêtnoœæ wobec nich œwiata zachodniego. Ta postawa jest widoczna równie¿ w jego recenzji z ksi¹¿ki Witolda Pileckiego „The Auschwitz Volunter”, zamieszczonej w „Book Review”, czêœci „The New York Timesa”, poœwiêconej literaturze. Ju¿ sam jej tytu³ jest wymowny – „Were We All People?”. Nie przypadkiem te¿ redakcja wybi³a zapytanie: „Can I write that someone was >muchmissed<? Pilecki says of a dead friend >I missed them all<”. Ksi¹¿ka naszego wielkiego bohatera ukaza³a siê w Ameryce w t³umaczeniu Jarka Garliñskiego, dziêki wydawnictwu Aquila Polonica. Nie muszê dodawaæ, ¿e naszym obowi¹zkiem jest jak najwiêksze upowszechnienie jej wœród Amerykanów. Recenzja Snydera mo¿e mieæ tu kluczowe znaczenie. * Zagl¹dam do dzia³u katalogów Sterling Library w Yale University. W tysi¹cach drewnianych, d³ugich i w¹skich szufladek zosta³y ino metalowe prêty, na które do niedawna nak³adano karty z informacjami o ksi¹¿kach. Przewodnik jakiejœ wycieczki pokazuje je jako staro¿ytn¹ ju¿ niemal osobliwoœæ. Obok czekaj¹ na stolikach komputery a w nich wszelkie dane bibliograficzne. Oto prawdziwa ewolucja, pomyœla³em mimo woli, unosz¹c wzrok ku przepiêknym witra¿om w neogotyckich oknach. Na wiêkszoœci z nich widnieli ludzie z ksi¹¿k¹ w rêku. Studenci, mêdrcy, zakonnicy. Ciekawe, czy teraz zast¹pi¹ je witra¿e pokazuj¹ce ludzi przy

Sporo mo¿na nielegalnie 1 µ Wi¹¿e siê to z ryzykiem pewnych podejrzeñ i nieprzyjemnoœci równie¿ dla legalnie mieszkaj¹cych tu Latynosów. Jednak z drugiej strony, czy nie jest wa¿ny porz¹dek spo³eczny i spokój legalnych mieszkañców i obywateli? Czy nie maj¹ prawa decyzji, kto wœród nich zamieszka? Chocia¿ S¹d podtrzyma³ przepis „poka¿ swoje papiery”, to praktycznie niewiele wynika st¹d dla w³adz i imigrantów. Decyzjê o deportacji podejmuj¹ w³adze federalne a nie stanowe. A w³adze federalne nie chc¹ deportowaæ nielegalnych, o ile nie s¹ oni w konflikcie z prawem. Sekretarz bezpieczeñstwa wewnêtrznego pani Janet Neapolitano skomentowa³a wyrok S¹du, ¿e stany nie mog¹ dyktowaæ rz¹dowi federalnemu, jak wykonywaæ politykê imigracyjn¹. Jej urzêdnicy zaraz wycofali siê z umowy pozwalaj¹cej w imieniu w³adz federalnych zatrzymywaæ nielegalnych imigrantów. Wys³ali te¿ dyrektywê dla agentów federalnych w Arizonie przypominaj¹c, ¿e obecna admini-

stracja nie zamierza deportowaæ nielegalnych imigrantów, jeœli nie pope³nili powa¿nego przestêpstwa, lub nie dopuœcili siê wielu wykroczeñ. Rz¹d federalny znalaz³ siê w wygodnej sytuacji: Nie jest w stanie zabezpieczyæ granicy z Meksykiem, przez któr¹ p³ynie g³ówna fala przemytu ludzi, chocia¿ jest to jego obowi¹zkiem wynikaj¹cym z Konstytucji. Ale obci¹¿enia z tego powodu maj¹ w³adze stanowe, a nie federalne. Fala przestêpczoœci jest wielokrotnie wy¿sza wœród nielegalnych Latynosów, ani¿eli wœród reszty ludnoœci. Szko³y publiczne musz¹ uczyæ dzieci, których rodzice nie p³ac¹ podatków, a szpitale musz¹ leczyæ wszystkich w nag³ych wypadkach. Przyparte do muru w³adze Arizony wyda³y ustawy w³aœnie po czêœci obalone przez S¹d. Podobne ustawy wyda³y legislatury stanów Utah, Indiana, Alabamy, Georgii i Po³udniowej Karoliny. Nastêpne 24 stany maj¹ w przepisach przynajmniej

komputerach? A mo¿e pojawi¹ siê obok nich jako widomy znak tej¿e ewolucji, czy mo¿e te¿ i rewolucji?... * W tej¿e bibliotece, nad g³ównym punktem informacyjnym, unosi siê o³tarz namalowany w 1924 roku przez Eugene Savage’a. Centraln¹ jego postaci¹ jest Alma Mater, któr¹ uosabia wysmuk³a kobieta w bia³ej szacie trzymaj¹ca w prawej rêce otwart¹ ksiêgê, z lewej zaœ kaganek oœwiaty. Wokó³ stoj¹ postacie – symbole, czy jak kto woli – personifikacje, które patrz¹ na ni¹ z podziwem. Przynios³y dla niej równie¿ w³aœciwe sobie podarunki: Œwiat³o, Prawdê, Wiedzê, Muzykê, Sztuki Piêkne, Teologiê i Literaturê. Zaiste wymowny to o³tarz, bo tak w³aœnie powinno byæ! W³aœnie tak Alma Mater powinna byæ rozumiana i obdarowywana. * Na Evergreen Cemetery w tym¿e Yale zachodzê na grób Bronis³awa Malinowskiego. Niewielki granit z napisem: „Bronis³aw Kaspar Malinowski. Anthropoligist. Born, Cracov, 7 April 1884, died Yale, 16 May 1942”. Zastanawiam siê sk¹d wzi¹³ siê ten “Kaspar” zamiast Kasper. Skoro ktoœ zadba³ o „³” w pierwszym imieniu, to móg³ zadbaæ i o „e” w drugim. Wola³bym równie¿, ¿eby by³a informacja, ¿e Malinowski by³ Polakiem, ale nie bêdê siê czepia³. W koñcu doczekaliœmy globalnej wioski, zatem Cracov mo¿e równie dobrze oznaczaæ w¹wóz w Pieninach, jak i miasteczko w Australii lub Ameryce. Przy nazwisku „Kochanego Bronia”, jak siê zwraca³ doñ kochany Witkaœ, nie ma znaku cyrkla masoñskiego, natomiast czêsto widnieje on na pobliskich grobach. Czy¿by zatem nauka na jednym z najs³awniejszych uniwersytetów œwiata by³a w niema³ym stopniu w rêkach braci w fartuszkach? Znam takich, którzy nie w¹tpi¹ w to ani przez chwilê. * Ben Jonson spytany, czym jest prawda, odpowiedzia³ : „Prawda jak œwiat jest stara, nie sprzyja jej w³adza i wiara”. Ano. * Bazylia jakoœ s³abo mi roœnie w tym roku. Nie wiem, dlaczego wci¹¿ jest jeno tycia. Podlewam codziennie, chucham, dmucham, obracam ku s³oñcu, obdarzam mi³osnym wrêcz spojrzeniem, wci¹¿ bez spodziewanego efektu. Za to miêty, melissa i rozmaryn wyros³y, ¿e ho, ho. Szarawe oregano jest takie sobie, zieleniutki tymianek zaœ bez smaku. Szkoda, bo bardzo lubiê. Piêknie pnie siê w górê klonik japoñski. Jest delikatny i dr¿¹cy jak osika, mimo to okazuje odpornoœæ na mróz i œnieg oraz huragany. Gorzej z kwiatami ozdobnymi, bo daj¹ siê przetrzebiæ podczas mocniejszych podmuchów i ³ami¹ podczas nawa³nic. Werbenê przenios³em ju¿ na sta³e do kuchni, boj¹c siê, ¿e wiatr wywieje j¹ poza balkon. Jej listki k³adê m.in. na plasterki polêdwiczki ³ososiowej. Mniam, mniam. H

jeden z przepisów podobnych do przepisów Arizony. To wszystko staje teraz pod znakiem zapytania. Sam prezydent Obama tydzieñ wczeœniej dokona³ du¿ego wy³omu w za³o¿eniach amerykañskiej polityki imigracyjnej wydaj¹c rozporz¹dzenie, aby nie deportowaæ nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Ameryki jako dzieci. Odnosi siê to do osób, które: znalaz³y siê USA maj¹c mniej ni¿ 16 lat; ci¹gle mieszkaj¹ w Stanach Zjednoczonych co najmniej piêæ lat do momentu wydania rozporz¹dzenia; s¹ obecnie w szkole lub ukoñczy³y szko³ê œredni¹ (albo odpowiednik), lub s¹ weteranami „honorowo zwolnionymi ” ze s³u¿by w si³ach zbrojnych lub stra¿y przybrze¿nej USA; nie by³y skazane za przestêpstwo lub powa¿ne wykroczenie, seriê mniejszych wykroczeñ albo w inny sposób nie stanowi¹ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa publicznego; maj¹ poni¿ej 30 lat. Prezydent Obama zastrzega, ¿e to nie jest amnestia imigracyjna, ani droga do uzyskania obywatelstwa. Natomiast stanowi jedynie tymczasowe rozwi¹zanie, które pozwala ograniczone œrodki skierowaæ na pozbywanie siê nielegalnych imigrantów –

FOTO: CC ADE/WIKI

W oknach wychodz¹cych na wschód - czarna burza z niebieskimi piorunami, w oknach wychodz¹cych na pó³noc - b³êkitne niebo z promieniami s³oñca okalaj¹cymi Empire State Building. Pokój wschodni spowija ciemnoœæ, rozjaœniana b³yskawicami, pokój pó³nocny zalewa s³oneczne z³oto. Osobliwe zjawisko. Codziennym natomiast zjawiskiem jest œwiat³o oœwietlaj¹ce œrodkow¹ czêœæ Manhattanu. ANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI Zmienia siê niemal co godzina, w zale¿noœci od pory dnia. Spiêtrzaj¹ca siê w górê architektura jest istnym teatrem urbanistycznym. Tyle w niej oryginalnych bry³, tyle ró¿nicuj¹cych j¹ detali, tyle wielokolorowych pob³yskiwañ, wzajemnych odbiæ i cieni... Widok ten fascynuje mnie ju¿ od dwudziestu lat. I ci¹gle mi go ma³o. Sta³ siê on ju¿ czêœci¹ mojej œwiadomoœci i pryzmatem, przez który patrzê w przestrzeñ.

W siedzibie S¹du Najwy¿szego przemówi³a sama sprawiedliwoœæ.

mniej wartoœciowych dla kraju. Oczywiœcie prezydent nie u¿y³ bardzo niepoprawnego politycznie okreœlenia „mniej wartoœciowi”, ale taki by³ sens jego wypowiedzi. I rzecz jasna Obama tak¿e nie powiedzia³, o co na prawdê chodzi w tym rozporz¹dzeniu. Tak, zgad³eœ Czytelniku, prezydentowi chodzi o pozyskanie g³osów wyborców latynoskich. Bowiem nie ¿ycz¹ sobie, ¿eby ich rodacy byli przeœladowani, niezale¿nie od tego, czy mieszkaj¹ w Stanach Zjednoczonych legalnie, czy nielegalnie. I mniejsza o suwerennoœæ Stanów Zjednoczonych. Adam Sawicki


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

TOTAL HEALTH CARE PHYSICAL THERAPY 126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6000; 718-472-7306  Nowe technologie leczenia: fluoroskop

do zabiegów na krêgos³upie  Rozci¹ganie krêgos³upa (dekompresja)  Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych oraz neuropatii W naszej klinice przyjmuj¹ równie¿ lekarze innych specjalnoœci, m.in.: gastrolog, neurolog, ortopeda, urolog, chirurg, lekarz zajmuj¹cy siê zwalczaniem bólu. Wykonujemy ró¿ne badania diagnostyczne, m.in. USG, przewodnictwa nerwowego. Wiêkszoœæ ubezpieczeñ honorowana. Dla osób bez ubezpieczeñ mamy specjalne ceny.

718-389-0100

9

JOANNA BADMAJEW, MD, DO 6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960 MEDYCYNA RODZINNA $ Badania okresowe i prewencyjne $ Elektrokardiogram - USG $ Badania laboratoryjne na miejscu $ Badania ginekologiczne, cytologia $ Planowanie rodziny $ Szczepienia okresowe $ Prowadzenie chorób przewlek³ych - cukrzyca,nadciœnienie, astma,leczenie uzale¿nieñ $ Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie ow³osienia $ LimeLight - leczenie zmian skórnych, tr¹dzik m³odzieñczy, ró¿owaty $ NOWOŒÆ TITAN - usuwanie efektów wiotczej¹cej i starzej¹cej siê skóry Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-Œr.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

PRZYCHODNIA MEDYCZNA Dr Andrzej Salita ! Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Dr Urszula Salita ! Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici ! Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012

Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia

Greenpoint Eye Care LLC

Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585 Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA

Sabina Grochowski, MD, MS 850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomiêdzy 54th a 55th St.) Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049 Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine " Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn " konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) " subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy " zmêczenie nadnerczy " wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi " wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów/kwasów t³uszczowych " terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb " wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma " zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D – jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni. G

DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

LECZY: G katar sienny G bóle pleców G rwê kulszow¹ G nerwobóle G impotencjê zapalenie cewki moczowej G bezp³odnoœæ G parali¿ G artretyzm G depresjê G nerwice G zespó³ przewlek³ego zmêczenia G na³ogi G objawy menopauzy G wylewy krwi do mózgu G alergie G zapalenie prostaty itd. Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus

- zadzwoñ: 718-389-3018

Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

Serdecznie zapraszamy do Gabinetu Okulistycznego Dr. Micha³a Kisielowa. Nowoczesne metody leczenia wad i chorób oczu (jaskra. kontrola chorych na cukrzycê, badanie dna oka, pomiar ciœnienia œródga³kowego oraz komputerowe badanie pola widzenia). Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku oraz usuwania zaæmy. Pe³ny zakres opieki okulistycznej doros³ych i dzieci; dobór soczewek kontaktowych; wysoka jakoœæ szkie³ korekcyjnych; du¿y wybór oprawek (Prada, Dior, Ray Ban, Tom Ford, Oliver Peoples); okulary przeciws³oneczne; akcesoria optyczne oraz okuluistyczne badania dla kierowców (DMV)

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty: Poniedzia³ek - Pi¹tek - 10 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm www.greenpointeyecare.com

CARING PROFESSIONALS, INC. 70-20 Austin St, suite 135, Forest Hills, NY 11375 (718) 897-2273 wew.114 (F do 71 Ave. Forest Hills)  Oferujemy prace dla opiekunek posiadaj¹cych legalny pobyt i certyfikat HHA.  Tym, którzy nie maj¹ certyfikatu organizujemy bezp³atne kursy.  Wszyscy, którzy kiedyœ u nas pracowali s¹ równie¿ mile widziani.

OSOBOM MOG¥CYM PRACOWAÆ Z ZAMIESZKANIEM OFERUJEMY BONUS W WYSOKOŒCI $1000 (po przepracowaniu 100 dni)

Oferujemy prace we wszystkich dzielnicach. Rejestracja w poniedzia³ki i œrody od godz. 10 am. Po informacje prosimy dzwoniæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10 am - 4 pm. Mówimy po polsku.


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

10

Kochajmy artystów

Portrety Joanny Wê¿yk Cztery lata minê³y od poprzedniej wystawy obrazów Joanny Wê¿yk w Tina Kim Gallery. W tym czasie malowa³a du¿o i stworzy³a wiele interesuj¹cych, wspania³ych dziel. Prezentowa³a je poza Nowym Jorkiem. Szkoda, ¿e nie mieliœmy mo¿liwoœci obejrzenia ich w Metropolii.

N

a najnowszej wystawie o tytule „Night and Day” w Tina Kim Gallery artystka zaprezentowa³a zaledwie 11 obrazów. Najnowszych, dotychczas nigdzie nie wystawianych. I znów - w stosunku do poprzednich prac - nast¹pi³a zmiana tematyki, zmiana nastroju, ale styl Joanny Wê¿yk pozosta³ rozpoznawalny: doskona³a sprawnoœæ techniczna, œwietne operowanie barwami, sugestywnoœæ przedstawienia, wszystkie malowane najbardziej tradycyjn¹ z technik – olejno na desce! Na jednym z obrazów ogl¹damy ch³opczyka w rozpiêtej koszuli na wiejskim tle snopów s³omy zebranych w zgrabne stogi. Ca³oœæ utrzymana jest w jasno br¹zowej tonacji. Dzie³o, jak wszystkie prace Joanny Wê¿yk zgromadzone w galerii, sprawia wra¿enie kompozycji ze starej fotografii. Ale obok ch³opca, z ty³u u³o¿y³ siê b³êkitny lisek. Od razu widaæ, i¿ zwierz¹tko nie jest z tej rzeczywistoœci. „To lisek z ‘Ma³ego ksiêcia’” – wyjaœnia artystka. Bajkowe stworzenie w realnym (polskim?) krajobrazie. Ca³oœæ nabiera fantastycznego wymiaru, obraz staje siê prezentacj¹ marzeñ, wyobra¿eñ, œwiata dzieci i ludzi, dla których dawne fascynacje i dziecinny, naiwny, bezpoœredni ogl¹d œwiata jest wa¿niejszy od tego, co widaæ go³ym okiem. Podobnie na doskona³ym obrazie przedstawiaj¹cym dziewczynkê w niebieskiej sukience. Dziecko trzyma palec w buzi, patrzy gdzieœ w bok, ale stoi poœrodku niezwyk³ego krajobrazu: daleko w tyle czerwone flamingi, z drugiej strony z boku spienione ska³y wulkaniczne, wy¿ej góra. Dziewczynka wygl¹da jak dziecko, które zawêdrowa³o w baœniowy krajobraz. W rzeczywistoœci tej s¹siaduj¹ ze sob¹ i przenikaj¹ siê, elementy realne i fantastyczne, choæ nie sposób odró¿niæ jednych od drugich. I trzeci dzieciêcy obraz przedstawiaj¹cy dziewczynkê tul¹c¹ siê do pluszowego misia. Jej czerwony stroik promieniuje barw¹ na otoczenie. Dziecko wtopione jest w krajobraz z wielk¹ wierzb¹, której ga³êzie obejmuj¹ dziewczynkê.

P

ozosta³e obrazy poœwiêcone s¹ ch³opcom – dwójce synów artystki. Na jednym, zbli¿onym w nastroju do poprzednich, ch³opiec w kraciatej, kolorowej koszuli, w barwnym kapeluszu patrzy wprost na widza. Spogl¹da spoza ga³¹zki krzewu, albo jakiej fantastycznie wybuja³ej roœny. Cztery obrazy przedstawiaj¹ce starszego syna Joanny Wê¿yk pokazuj¹ jego wizerunek widziany na ekranie kompu-

tera; artystka ogl¹da fotografie dorastaj¹cego dziecka w nocy, wokó³ mrok, tylko jasna twarz ch³opca wy³ania siê z

Niebieski lisek jest z “Ma³ego Ksiêcia”, wyjaœnia artystka.

Czerwony stroik dziewczynki promieniuje na obraz.

ciemnoœci. Artystka zatrzymuje na obrazie czas, tê chwilê, w której ogl¹da zdjêcia. W dzie³ach tych mamy podwójny moment: wygl¹d modela, czyli syna, i zatrzymanie chwili, w której artystkamatka przypatruje siê jego fotografiom. Piêkna to i wzruszaj¹ca sztuka. Na dwóch obrazach widzimy œwiat³o lampy, na trzecim jakiœ fantastyczna smugê rzucaj¹c¹ cieñ na twarz i brodê modela. Portrety rodzinne malowane z pietyzmem i uczuciem – ze starych fotografii i nowych. Sztuka malarska zachowuje wygl¹d osób i moment, w którym zosta³y uchwycone, a tak¿e oddaje aurê sytuacji. Dodaje jeszcze w³asne elementy kompozycyjne w charakterze emocjonalnego komentarza – coœ, czego fotografia nie jest w stanie dokonaæ. Portrety najbli¿szych wykonane na wiecznoœæ, w intencji maj¹ przetrwaæ pokolenia.

wci¹¿ obraz jest noœnym œrodkiem wyrazu. W dzisiejszych czasach, w dobie nieustannego eksperymentowania ze sztuk¹, ci¹g³ego poszukiwania i kontestacji, Joanna Wê¿yk prowokacyjnie wraca do najlepszej tradycji malarskiej – sztuki przedstawiaj¹cej, wykonanej przy pomocy najbardziej tradycyjnych œrodków – pêdzla, farb i deski jako podstawy. Podziwu godna œmia³oœæ artystki, aby iœæ „pod pr¹d” wspó³-

czesnych nurtów w sztuce. Ale, prawdê mówi¹c, mo¿e sobie na to pozwoliæ. Jest doskona³¹ malarka, wielk¹ indywidualnoœci¹ twórcz¹, wra¿liw¹ i subteln¹ artystk¹. Czes³aw Karkowski Wystawa Joanny Wê¿yk trwa do 13 lipca w Tina Kim Gallery: 545 West 25 Street, Manhattan

P

race Joanny Wê¿yk maj¹ swoiœcie przewrotny charakter. W dobie rozpowszechnionych fotografii, zdjêæ robionych nieustannie i przy byle okazji, jako œrodka „zapamiêtywania” rzeczywistoœci i odzwierciedlenia danego momentu, artystka maluje. Obrazy maj¹ inn¹ „dynamikê”. Najwa¿niejsze, ¿e nie s¹ ulotne: robimy zdjêcie za zdjêciem; obrazy, wykonane jednorazowo, wieszamy na œcianie. Maj¹ charakter trwa³y, nawi¹zuj¹ do tradycyjnej sztuki portretowania. Uwa¿a siê, ¿e wspó³czeœnie nie mog¹ rywalizowaæ z fotografi¹. Czy rzeczywiœcie? Przy sprawnoœci warsztatowej polskiej malarki, jej wra¿liwoœci artystycznej okazuje siê, ¿e

Department of Parks & Recreation Nowego Jorku we wspó³pracy z Marlborough Gallery, która od lat reprezentujê Magdalenê Abakanowicz, postawili rzeŸbê polskiej artystki na Dag Hammarskjöld Plaza – 2nd Ave./ 47th St. Dzie³o Abakanowicz ogl¹daæ bêdzie mo¿na do wrzeœnia br.

Starszy syn artystki. Malowane z pietyzmem portrety Joanny Wê¿yk oddaj¹ aurê sytuacji.


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

11

O unijne stypendia mog¹ ubiegaæ siê wszyscy studenci 21 czerwca w g³ównym oddziale Polsko-S³owiañskiej Unii Kredytowej odby³a siê kameralna impreza, podczas której przyznawano stypendia studentom szkó³ wy¿szych. W tegorocznym programie uzyska³o je 113 osób, w tym 20 z Illinois. Dziesiêcioro studentów szkó³ wy¿szych otrzyma³o po 5000 dolarów, 11 po 2000, a 92 po 1000 dolarów. Przy tej okazji warto przypomnieæ, ¿e program stypendialny P-SFUK rozpocz¹³ siê w 2001 roku. Od tego czasu Unia dotowa³a pieniê¿nie ponad 2000 polonijnych studentów, wydaj¹c na ten cel, z tegorocznymi stypendiami w³¹cznie, 2,6 miliona dolarów. Eseje i “zas³ugi” tegorocznych stypendystów szkó³ wy¿szych ocenia³a komisja fachowców w dwunastoosobowym sk³adzie: dr Katarzyna Kowalska, Dariusz Baran, Maria Bielska, dr Zbigniew Bogdanowicz, prof. Victor Marek Borun, ks. Jacek Buda, prof. Katarzyna Celiñska, prof. Dariusz Czarkowski, dr Jolanta Kulpa, Magdalena Pietrzak, Beata Popowska, Agnieszka Szawka³o i Inga Pisz. Stypendyœci studiuj¹ najró¿niejsze kierunki, m.in.: medycynê, prawo, psychologiê, muzykê i to czêsto w presti¿owych uczelniach, takich jak Brown, Yale, Columbia, NYU, Harvard i inne. Ró¿ne s¹ te¿ emigranckie historie stypendystów. Kurier rozmawia³ z 29-letni¹ Agat¹ Kasprzyk, która przyjecha³a do Stanów zaledwie piêæ lat temu z tytu³em magistra germanistyki. O tym jak dostaæ siê

Tegoroczni stypendyœci szkó³ wy¿szych, cz³onkowie Komisji Stypendialnej i przedstawiciele Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej Unii.

na amerykañsk¹ uczelniê dowiedzia³a siê na spotkaniu Studia 4You. Teraz robi doktorat z komparatystyki w CUNY The Graduate Center. Jest na wizie studenckiej, ale wi¹¿e swoj¹ przysz³oœæ z Ameryk¹. Uwa¿a, ¿e mo¿na tu zrobiæ wszy-

stko, jeœli ma siê wyra¿nie nakreœlony cel. Agata dosta³a od Unii 1000 dolarów. Jest wdziêczna Unii za stypendium i za to, ¿e mog³a siê o nie ubiegaæ, mimo, ¿e nie ma obywatelstwa ani zielonej karty. Zainteresowani programem stypendial-

nym m³odzi ludzie i ich rodzice mog¹ czytaæ o warunkach przyznawania stypendiów na stronie internetowej PolskoS³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej: www.psfcu.com ZK

Weekend w Vermont

Pierwszy weekend tegorocznego lata spêdziliœmy w uroczym zajeŸdzie The Matterhorn Inn w Mount Snow (Vermont). Okolica znana z zimowych atracji przywita³a nas œwie¿ym, górskim powietrzem, soczyst¹ zieleni¹ ³¹k i lasów oraz s³oneczn¹ pogod¹. Wygodny hotel z basenem, œwietn¹ kuchni¹ i dobrze zaopatrzonym barem, to niema³e zalety tego wyj¹tkowo goœcinnego miejsca. Prawdziwym atutem jest rodzinna atmosfera, któr¹ umiej¹ stworzyæ w³aœciciele: Wanda i Józef Kruszewscy z synem Andrzejem. Kreatywni i otwarci na ró¿nego rodzaju atrakcje i dzia³ania integruj¹ce rodaków i nie tylko. Pomys³ zorganizowania tradycyjnej Sobótki da³ bogaty program z muzyk¹ i sztuk¹. W artystyczny happening przerodzi³o siê zbieranie kwiatów na okolicz-

nych ³¹kach, wicie wianków, puszczanie ich o zmroku do rzeki, poszukiwanie kwiatu paproci i wieñcz¹ce dzieñ ognisko. By³y konkursy z nagrodami, gawêdy i œpiewy. Wczeœniej przy stole zastawionym zimnymi zak¹skami degustowaliœmy wina. Przyby³o równie¿ wielu smakoszy amerykañskich. Po degustacji nast¹pi³ wyœmienity obiad z pieczonym prosiaczkiem w g³ównej, acz niemej roli. Pycha! Przed powrotem do Nowego Jorku wjechaliœmy wyci¹giem krzese³kowym na Mt. Snow. Ogl¹daliœmy górskie zawody rowerowe w zjazdach prze³ajowych na czas. Nasz pierwszy, choæ krótki pobyt w Matterhorn by³ bardzo udanym pocz¹tkiem letniego sezonu, który bêdziemy d³ugo i mi³o wspominaæ. Ania i Janusz Skowron

Zapraszamy! Akceptujemy Medicaid i Madicare oraz wszystkie inne ubezpieczenia.

1006 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, NY 11222 tel. 718-349-2255


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

12

Nowojorskie sylwetki

Czym skorupka za m³odu nasi¹knie... Amerykañska rewolucja pasjonowa³a wielu historyków, którzy korzystali z ró¿nych Ÿróde³. Przedstawiona tu autorka opisywa³a jednak walkê o wyzwolenie siê spod brytyjskiego panowania, przyjmuj¹c nietypowy punkt widzenia. Gdyby nie to, i¿ cechowa³y j¹ doœæ konserwatywne przekonania, mo¿na by j¹ uznaæ za prekursorkê sufra¿ystek. Elizabeth Lummis Ellet przysz³a na œwiat 18 paŸdziernika 1818 w Filadelfii. Jej matka, Sara Lummis by³a jedyn¹ córk¹ kapitana Johna Maxwella, rewolucyjnego weterana, odznaczonego licznymi orderami. M³odziutka wnuczka lubi³a przebywaæ u dziadków, wys³uchuj¹c godzinami opowieœci kapitana o walkach, w których bra³ on czynny udzia³. Ró¿nica wieku pomiêdzy ma³¿onkami by³a bardzo du¿a, gdy¿ Sara Maxwell wysz³a za wdowca. William Lummis by³ lekarzem z zawodu. Zimny i doœæ sztywny jako ojciec, nie interesowa³ siê zbytnio swoim dzieckiem, nie mog¹c darowaæ córce, ¿e nie jest wymarzonym ch³opcem. Wychowanek i nastêpca wielkiego chirurga, o imieniu Benjamin Rush, s³yn¹³ w mieœcie jako jeden z najlepszych diagnostyków. Mia³ mnóstwo pacjentów i w³asny gabinet, po³o¿ony w pobli¿u. Pracoholik, by³ goœciem we w³asnym domu. Przychodz¹c jedynie na obiady, pracowa³ od rana do wieczora. Dziêki troskliwej i m¹drej matce, jak równie¿ jej rodzicom, Betty nie nabawi³a siê jednak ¿adnych kompleksów. A poza tym ma³a dziewczynka by³a obdarzona silnym charakterem. Zamiast chodziæ do szko³y podstawowej, uzyska³a wszechstronne domowe wykszta³cenie. Jako dojrza³a kobieta pozna³a drugiego dziadka, o imieniu John Fries, którego przesz³oœæ okrywa³a wstydliwa tajemnica. Charyzmatyczny pu³kownik walczy³ równie¿ po w³aœciwej stronie podczas rewolucji. Niestety, w 1799 r. sta³ siê on przywódc¹ rebelii w stanie Pensylwania. By³a ona wymierzona przeciwko podwy¿szonym podatkom. W ostatniej chwili prezydent John Adams uratowa³ go od stryczka, zamieniaj¹c karê œmierci na d³ugoletnie wiêzienie. Znu¿ony ciê¿k¹ i wyczerpuj¹c¹ nerwy prac¹, William Lummis zapragn¹³ zostaæ farmerem, kupuj¹c wielk¹ i ¿yzn¹ po³aæ ziemi do zagospodarowania w stanie Nowy Jork. Jego posiad³oœæ le¿a³a na samej pó³nocy w pobli¿u miejscowoœci Sodus Point i nieopodal jeziora Ontario. Elizabeth pozna³a tutaj szkoln¹ przyjació³kê swojej matki, Anne Fitzugh. Osiad³szy wraz z mê¿em w mieœcie Aurora, bywa³a ona czêstym goœciem u Lummisów. Ch³onna wiedzy dziewczynka wys³uchiwa³a rewolucyjnych opowieœci Anne o walkach w dolinie Hudsonu. Przy okazji pog³êbia³a swoj¹ znajomoœæ jêzyka francuskiego, którego w owych czasach obowi¹zkowo uczono panienki z dobrych domów. Po ukoñczeniu czternastu lat Elizabeth zosta³a przyjêta na pierwszy rok do Female Seminary w mieœcie Aurora. Wbrew szumnej nazwie by³o to zwyk³e gimnazjum dla dziewcz¹t, wyró¿niaj¹ce siê jednak wysokim poziomem nauczania. Pasjonuj¹c siê histori¹ i literatur¹, Betty przyk³ada³a siê szczególnie do niemieckiego i w³oskiego. Przyda³o siê to jej jak znalaz³ w przysz³ej pracy jako kronikarza rewolucyjnych zmagañ. Przebywaj¹c w internacie, spêdza³a niedziele u bezdzietnej Anne Fitzugh,

która jej matkowa³a. JeŸdzi³a do domu tylko na wakacje i œwiêta. Nie przypadkiem, poœwiêcamy na tych ³amach tyle czasu jej dzieciñstwu i wczesnej m³odoœci, gdy¿ ukszta³towa³y one charakter i zainteresowania z gruntu pozytywnej bohaterki. Pisz¹c od dzieciñstwa pamiêtniki, które nie przetrwa³y do naszych czasów, wyrobi³a sobie jednoczeœnie dobry styl. U¿ywaj¹c pseudonimu i korzystaj¹c z pomocy pani Fitzugh, Elizabeth opublikowa³a swoj¹ pierwsz¹ pracê w wieku szesnastu lat. By³ to przek³ad z jêzyka w³oskiego tragedii, zatytu³owanej „Eufemiusz z Messyny“, któr¹ stworzy³ rewolucyjny poeta, o imieniu Silvio Pellico. Ukoñczywszy seminarium, debiutowa³a nastêpnie w wielkim œwiecie jako panna na wydaniu z dobrej rodziny. Nie zwa¿aj¹c na protesty rodziców, samodzielna dziewczyna osiad³a na stancji w Nowym Jorku, uwa¿anego wówczas na dalekiej prowincji za Sodomê i Gomorê. Marz¹c o literackich studiach na Columbia College, Elizabeth pozna³a na jednym ze spotkañ z przysz³ymi adeptami wiedzy 32-letniego profesora chemii. William Henry Ellet by³ od niej starszy o 13 lat. Uzyskuj¹c tym razem aprobatê rodziny, zakochana bez pamiêci dziewczyna poœlubi³a Williama po krótkim okresie narzeczeñstwa. Wybiegaj¹c w przysz³oœæ, d³ugotrwa³y zwi¹zek okaza³ siê bardzo szczêœliwy, choæ wielk¹ bol¹czk¹ ma³¿onków by³ brak potomstwa. Rozwa¿aj¹c sprawê z ró¿nych punktów widzenia, nie zdecydowali siê jednak na adopcjê. Po kilku latach po¿ycia, William Henry uzyska³ bardzo korzystn¹ propozycjê z South Caroline College, przeprowadzaj¹c siê wraz z ¿on¹ do stolicy tego stanu. Uwa¿ano ich na Po³udniu za Jankesów, niechêtnie przyjmuj¹c w towarzystwie. Pozwoli³o to Elizabeth na przyst¹pienie do pracy nad swoim epokowym dzie³em. Mia³o siê ono sk³adaæ z biografii bohaterek amerykañskiej rewolucji. Kobiety bra³y w niej udzia³ nie tylko jako markietanki. Zaci¹gaj¹c siê w mêskim przebraniu do kontynentalnej armii, walczy³y one z broni¹ w rêku. Konsultuj¹c siê z mê¿em, Elizabeth Lummis Ellet opar³a swoj¹ pracê na autentycznych Ÿród³ach, w wiêc pamiêtnikach, listach i rodzinnych wspomnieniach z Po³udnia. Bêd¹c w nieustannych rozjazdach, pani Ellet zbiera³a materia³y z trzynastu za³o¿ycielskich stanów. Zale¿a³o jej bowiem na wszechstronnym i dog³êbnym ujêciu tego zagadnienia. A by³ to temat rzeka. Jako niezwykle sumienna i odpowiedzialna osoba, nasza bohaterka nie robi³a niczego po³owicznie. W 1849 r. pañstwo Ellett wrócili do Nowego Jorku, aby kontynuowaæ tutaj swoje kariery. William Henry odnowi³ kontrakt na Columbii, eksperymentuj¹c w laboratorium i pisz¹c prace naukowe. Jego dochody powiêksza³y hojne honoraria za konsultacje dla Manhattan Gas Company. Gwoli przypomnienia miasto oœwietla³y wtedy gazowe latarnie, daj¹c przymglone i romantyczne œwiat³o. Z kolei nies³ychanie zajêta Elizabeth wyda³a tutaj cztery ksi¹¿ki, które uzyska³y bardzo dobre recenzje. Znalaz³y siê wœród nich m.in.“Scenes in the Life of Joanna of Sicily“ i „The Characters of Schiller“. Zbiera³a tak¿e pilnie materia³y o rewolucyjnych bohaterkach z doliny Hudsonu i ze stanu Nowy Jork. W miêdzyczasie pisa³a o literaturze dla licz¹cych siê magazynów jak chocia¿by „Graham’s“, czy „The Democratic Review“.

Elizabeth Lummis Ellet, biografka bohaterek rewolucji amerykañskiej, protofeministka a konserwatywna.

Uwielbiaj¹c dobry teatr, zamieszcza³a równie¿ recenzje ze sztuk na Broadwayu w „New York Evening Post“. Gwoli przypomnienia, przestawiwszy siê na ranne wydanie pod koniec XIX wieku, gazeta usunê³a z tytu³u s³ówko „wieczór“. Jak wiadomo, gazeta ukazuje siê do dzisiaj. Po przedwczesnej œmierci mê¿a, który zmar³ po d³ugiej chorobie wiosn¹ 1859 r., Elizabeth szuka³a zapomnienia w mrówczej pracy. Jej owocem by³o trzy tomowe dzie³o pt. „The Women of the American Revolution“, wydane w latach 60. XIX wieku. Wywo³a³o ono furorê w ca³ym kraju. Nast¹pi³y po nim dwie inne i niemniej wa¿ne ksiêgi. Pierwsza z nich nosi³a ambitny tytu³ „Women Artists of all Ages and Countries“, zaœ drug¹ stanowi³ historyczny poczet amerykañskich prezydentów. Elizabeth nie poprzestawa³a na laurach, zajmuj¹c siê tak¿e proz¹ ¿ycia i zarazem s³u¿¹c obszern¹ i bardzo praktyczn¹ informacj¹ kobietom. Jako pierwsza przygotowa³a do druku encyklopediê gospodarstwa domowego, wraz z jego finansow¹ stron¹, a w tym bud¿etem. Na jej dorobek sk³ada³y siê tak¿e pomniejsze powieœci i poetyckie antologie. Zmar³a nagle 3 czerwca 1877 roku. Zosta³a pochowana na cmentarzu Greenwood na Brooklynie. Halina Jensen


13

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

DLA ZDROWIA I URODY O kiwi ci¹gle ma³o wiemy, a jest wyjatkowo wartoœciowym owocem. Pochodzi z Po³udniowych Chin, a uprawiany jest w Nowej Zelandii, Australii, Kalifornii, Chile i Basenie Morza Œródziemnego. Co ciekawe uprawa kiwi na skalê komercyjna zaczê³a siê dopiero w latach 40-tych XX wieku. Od tego czasu kiwi jest znane na ca³ym œwiecie i zaliczane do grupy tzw. superfoods, czyli produktów o ponadprzeciêtnych walorach od¿ywczych. Zielony w œrodku owoc ma brunatn¹ skórkê i liczne, drobne, czarne nasiona w œrodku. Kiwi zawiera bardzo du¿o witaminy C. 100 gram owocu zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na tê witaminê. Poza tym bogate jest w potas, który stabilizuje ciœnienie krwi i reguluje rytm serca,

FH Realty

witaminy z grupy B, kwas foliowy, sole mineralne i cukry. Znajduj¹ce siê w owocach kiwi pestki znalaz³y zastosowanie w kosmetyce i z powodzeniem s³u¿¹ do pilingów cia³a. Figa

foto CC Louis Waweru

Super kiwi

Rodzinny Festiwal Sztuki pod znakiem Polaków

CEZAR OF QUEENS DO US£UG! Dom szuka nabywcy czy nabywca szuka domu...

Transakcje sprzeda¿y - kupna domów, mieszkanñ (co-ops, condos), dzia³ek. Cezary Doda, biuro:718 544 4000, mobile: 917 414 8866 www.cezarsells.com

The Riverside Theatre/Family Arts Festival zaprasza w sobotê, 30 czerwca 2012 od godz.12:00 do 18:00 do piêknego parku Riverside na Manhattanie na plenerow¹ prezentacjê polskiej kultury pod nazw¹ Polish Cultural Village. W programie: polska muzyka, taniec, sztuka, stoiska z ksi¹¿kami, polska kuchnia, warsztaty artystyczne i wiele innych. Miêdzy godz. 14:00 a 15:00 odbêd¹ siê: warsztaty artystyczne (Portret), które poprowadzi Beata Szpura oraz muzyczny wystêp Artura Skowrona.

Adres: Riverside Park, Manhattan (pomiêdzy Riverside Drive a West 123rd Street) W razie deszczu zapraszamy do wnêtrz historycznego Riverside Church przy 91 Claremont Avenue New York, NY 10027 Po wiêcej informacji: Johnn R. De Marzio (212 )870-6860 lub E-mail: jdemarzio@theriversidechurchny.org Warto, ¿ebyœmy t³umnie, razem z rodzinami wziêli udzia³ w tej sympatycznej, familijnej imprezie organizowanej w piêknej czêœci Manhattanu.

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne OŒRODEK RODZINNY

157 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222, tel. 718-349-1200 KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Q LEKARZ OGÓLNY - opieka medyczna i prewencyjna Q DERMATOLOGIA - schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne Q Okresowe badania kobiece - wymazy cytologiczne Q Okresowe badania dla kierowców Q Badania laboratoryjne

DIAGNOSTYKA Q Badania wydolnoœci p³uc (PFT) Q Badania ultrasonograficzne (USG), dopplers (EKG) Q Badania przewodnictwa nerwowego NCV Q Badania zmys³u równowagi (VNG) Q Badania na osteoropozê (DEXA)

PROFILAKTYKA Q KROPLÓWKI wzmacniaj¹ce uk³ad odpornoœciowy Q Inhalacje Q Zastrzyki domiêœniowe i do¿ylne Q Szczepienia przeciwko grypie

MEDYCYNA ALTERNATYWNA Q Akupunktura Q Masa¿e z u¿yciem mineralnego b³ota z Morza Martwego

PROFESJONALNE WIZYTY DOMOWE

Du¿e zni¿ki dla pacjentów bez ubezpieczeñ. Akceptujemy: MEDICARE i inne, g³ówne rodzaje ubezpieczeñ. Dogodne godziny otwarcia. Oœrodek czynny do póŸna. Zapewniamy transport dla pacjentów z MEDICAID. Dzwoñ w celu umówienia siê na wizytê.

AKCEPTUJEMY WORKERS COMPENSATION I NO-FAULT CASES.

718-349-1200 Mówimy po polsku


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

14

Oœrodek wypoczynkowy POLANA

Og³oszenia drobne

w górach Catskills

Cena $10 za maksimum 30 s³ów

zaprasza na letni, d³u¿szy wypoczynek lub weekendy. Do wynajêcia domki letniskowe typu bungalow, wyposa¿one we wszystko co niezbêdne, na terenie oœrodka basen, boisko do gry w pi³kê, plac zabaw dla dzieci, pole namiotowe i œwietlica w stodole. W pobli¿u Minnewaska State Park, wodospady, lasy i jeziora. S¹ jeszcze wolne miejsca. Rezerwacja pod nr tel. 516-815-9377 lub 845-626-2643

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT !

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

 Ksiêgowoœæ  Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

 Rejestracja biznesu i licencje  Konsultacje  Bezpodatkowa zamiana domów  #SS - korekty danych

KOBO MUSIC STUDIO Q Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach oraz lekcje œpiewu. Szko³a z tradycjami.

Kontakt - Bo¿ena Konkiel Tel. 718-609-0088 24-GODZINNY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498 SESJE:Tarot (przepowiednie przysz³oœci), Strategia ¯ycia (podejmowanie trafnych decyzji), Irydologia (stan ca³ego organizmu), Talizmany Ochronne i Olejki przyci¹gaj¹ce Pieni¹dze (Money Oil). Zapisy na sesje: 917-753-4182, Yoganna (Greenpoint), website: www.yoganna.net. Promocja 20% zni¿ki w czerwcu. Zapraszamy.

SPRZEDAM OKAZYJNIE 160 ha o du¿ej wartoœci, za 8 mln. dol. ko³o G³ogowa, blisko Czech i Niemiec. Mozliwoœæ za³o¿enia farm energowiatrowych, pola golfowego, itp. Teren ma zasoby miedzi. Mo¿liwoœæ pomocy finansowej do 50 procent. Tel. 440-846-3868 OKAZJA! Sprzedam mieszkanie w Warszawie na Mokotowie 57 m kw.z bardzo du¿ym balkonem, œwietna lokalizacja, bardzo blisko stacji metra Wilanowska, 5 min. do centrum. Tel. 718-223-1859

PACZKI MIENIE PRZESIEDLEÑCZE Odbiór paczek z domu klienta. POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 718-389-6001; 718-389-2422

Email: Info@mpankowski.com !

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA  Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób  Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca  Pijawki u¿ywane jednorazowo  Gabinety na Greenpoincie, w New Jersey i Connecticut

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker ! Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

 Domy  Condo  Co-Op  Dzia³ki budowlane  Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

WYCIECZKI Niagara & 1000 Wysp, Boston, Washington, Filadelfia i wiele innych

FLORYDA 20 - 29 VII KANADA 13-17 VIII ATLANTYK - PACYFIK 05-23 IX WYSY£KA PACZEK MINIE PRZESIEDLEÑCZE APOSTILLE $70 T£UMACZENIA ODWOZY NA LOTNISKA DROBNE PRZEPROWADZKI

Paczki Drog¹ lotnicz¹ i morsk¹, dostarczane do domu odbiorcy szybko i bezpiecznie.

Wysy³ka pojazdów Motocykle, samochody, vany, limuzyny, sprzêt wodny a nawet ma³e samoloty mo¿emy ³atwo wys³aæ.

WYNAJEM MA£YCH I DU¯YCH AUTOBUSÓW NA RÓ¯NE OKAZJE POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6001; 718-389-2422 www.poloneztour.com e-mail: poloneztour@aol.com

STRONY INTERNERTOWE - dostosowane do potrzeb. Solidnie, profesjonalnie, niedrogo. Tel. 917-364-2001

Przewóz towarów Zapewniamy pe³n¹ dokumentacjê, aby ubezpieczyæ twoje towary i dostarczyæ do miejsca przeznaczenia na czas.

Miêdzynarodowe przeprowadzki Zapewniamy pe³ny serwis przy przeprowadzkach wszystkich rzeczy (opakowania, transport), które wysy³asz do Twojego nowego domu.

Naszym celem jest zapewnienie najwy¿szej jakoœci us³ug, co czyni nas najlepsz¹ i najwiêksz¹ firm¹ przewozow¹ do Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Wraz z ponad setk¹ agentów ze Wschodniego Wybrze¿a USA staramy siê, by Twoje wszystkie przesy³ki dotar³y na miejsce we w³aœciwym czasie. Powierzaj¹c nam swoje rzeczy, mo¿esz byæ pewien, ¿e odda³eœ je w najlepsze rêce, firmie z ponad 50-letnim doœwiadczeniem, najstarszej na rynku.

1-800-229-DOMA / www.domaexport.com / services@domaexport.com


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

GRUBE

RYBY

Koko koko Euro spoko dobiega koñca. Polska reprezentacja zaczê³a jak nigdy, a skoñczy³a jak zwykle. Po zwyciêskim remisie Polacy polegli w walce z amatorami knedliczków i mimo, ¿e Lato w pe³ni, nasta³a wielka smuta. Smuda odchodzi. I nie zmierza przepraszaæ za pora¿kê. Jak wyjaœni³ w telewizji- to wina kibiców, którzy zbyt g³oœnym dopingiem zag³uszali cenne uwagi selekcjonera rzucane prosto pod nogi pi³karzy. Przypomina siê film Andrzeja Kondriatuka pt. Hydrozagadka. Tam, w czasie najwiêkszych upa³ów, w niewyt³umaczalny sposób znika³a woda. A tutaj mieliœmy do czynienia z efektem rozp³ywania siê w powietrzu rad selekcjonera. Tym prostym sposobem Euro-zagadka zosta³a rozwi¹zana. I szkoda tylko, ¿e na boisku zabrak³o Nieustraszonego Asa, który pomóg³by Bia³o-Czerwonym wyjœæ z twarz¹, czyli wyjœæ z grupy.

i

PLOTKI

15

Edward Badura

kraju fotomodelka. Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e Polak potrafi. A co dopiero Polka. * Ranking na najseksowniejszych pi³karzy Euro 2012 trwa. W czo³ówce, jak zwykle, portugalski amant - Cristiano Ronaldo. Ten znany z wielkiej dba³oœci o wygl¹d zawodnik, podczas meczu z Niemcami zaprezentowa³ wysokie umiejêtnoœci pi³karskie i dwie fryzury. Serwisy informacyjne na ca³ym œwiecie niemal tyle samo czasu, co prawej koñczynie zawodnika, poœwiêci³y jego grzywce. W pierwszej po³owie grzywka Ronaldo wyst¹pi³a w wersji cnotliwie przyg³adzonej, by po przerwie zamieniæ siê w buñczucznego irokeza. Niestety, zabiegi fryzjerskie nie zrobi³y wra¿enia na podopiecznych Joachim Loewa i Portugalia przegra³a 0:1. Znawcy mody i futbolu pora¿ki upatruj¹ w fakcie, ¿e trener reprezentacji Niemiec mo¿e siê pochwaliæ

Nieoficjalna Miss Euro Natalia Siwiec

Szydercy ¿artuj¹, ¿e nowym hymnem stadionowym powinna zostaæ pieœñ „nic siê nie sta³o, Polacy nic siê nie sta³o”. Moim zdaniem o u³o¿enie tekstu porywaj¹cej do boju pieœni nale¿y poprosiæ Artura Andrusa z radiowej Trójki, którego „Balladê o jednym B³aszczykowskim” nuc¹ ju¿ rzesze internautów. Piosenka powsta³a w chwili uniesienia po meczu z Rosj¹ i œwietnie komentuje rzeczywistoœæ nie tylko oko³ostadionow¹. Leci tak:

Podobno “Balladê o jednym B³aszczykowskim” nuc¹ rzesze internautów

* Za to kibice z ca³ej Europy nie mog¹ wyjœæ z podziwu, ¿e po polskich ulicach nie tylko nie biegaj¹ bia³e niedŸwiedzie, ale przede wszystkim przechadzaj¹ siê przepiêkne, d³ugonogie, gibkie i ponêtne dziewczêta. Zamroczeni polskim piwem i oœlepieni urod¹ Polek powtarzaj¹ w obcych jêzykach, czyli g³ównie po angielsku, ¿e najwiêcej witaminy maj¹ polskie dziewczyny. Co na to ¿ony i kochanki mi³oœników pi³ki, pozostawione w s³onecznych pueblos tego nie wiemy. Jedno jest pewne, na Euro 2012 mêska czeœæ widowni mo¿e podziwiaæ nie tylko œwietn¹ grê swoich zawodników. Piêkno futbolu w wersji nadwiœlañskiej nabra³o nowego znaczenia. * A propos piêknych kibicek, nieoficjalnie miss Euro 2012 okrzykniêto Nataliê Siwiec. Urodziwa brunetka rozgrza³a polskich pi³karzy do tego stopnia, ¿e strzelili bramkê Rosji. Jak mówi¹ œwiadkowie, podczas meczu orze³ek PZPN-u na dumnie wypiêtej i ods³oniêtej piersi Natalii co rusz podrywa³ siê do lotu. Seksown¹ dziewczyn¹ zainteresowa³y siê portugalskie media. Na pytanie dziennikarza, czy uda³oby siê Polce uwieœæ Cristiana Ronaldo, ta odpar³a twierdz¹co. „Zakocha³by siê, gdyby mnie zobaczy³”- doda³a z wrodzon¹ skromnoœci¹ najs³ynniejsza obecnie w

równie bujn¹ grzyw¹. W ka¿dym razie plebiscyt na najbardziej atrakcyjnego zawodnika ci¹gle nierozstrzygniêty i w dobie wszêdobylskich mediów i

Krzycza³y dzieci, p³aka³y mamki, w górê siê uniós³ Belweder Jak B³aszczykowski do ruskiej bramki pos³a³ po prostu torpedê Jeden mê¿czyzna z emocji zemdla³ a wczeœniej poblad³ jak struty Podobno nawet ktoœ dzwoni³ z Kremla bo ma darmowe minuty

Choæ do oklasków rwa³y siê d³onie, chocia¿ sportowa to dusza W czasie kryzysu obieca³ ¿onie telewizora nie ruszaæ A B³aszykowski napi³ siê mleka i ju¿ gotuje siê w nim krew Bo we Wroc³awiu na niego czeka bardzo bojowy czeski lew Komu do p³aczu, komu do œmiechu wie tylko Pan Bóg w tej chwili Ale zapewniam w imieniu Czechów z Hradczan nie bêd¹ dzwonili A B³aszczykowski nic jeszcze nie wie, wiêc nie przejmuje siê wcale ¯e ju¿ UEFA wczoraj w Genewie zdecydowa³a co dalej

Uniós³ siê w górê Zamek Królewski, brawo siê nios³o daleko

Kryzysu skutkiem oraz wynikiem i ¿e siê nie rozmna¿a œwiat

I tylko jeden Jan Tomaszewski nawet nie mrugn¹³ powiek¹

Bêdzie on musia³ byæ napastnikiem do szeœædziesiêciu siedmiu lat.

H

Smuda odchodzi i nie zamierza przepraszaæ

Ronaldo z irokezem

rozpasanej konsumpcji mo¿e okazaæ siê równie wa¿ny, a mo¿e nawet wa¿niejszy ni¿ puchar. *


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

16

Trzydzieœci lat na Greenpoincie Rozmowa z Davidem Abottem, za³o¿ycielem i w³aœcicielem Manhattan Avenue Chiropractic Associates na Greenpoincie. by móc jak najlepiej spe³niæ ich oczekiwania, jak najtrafniej diagnozowaæ choroby i proponowaæ najlepsze sposoby leczenia. Zgodnie z naszym za³o¿eniem, po latach mogliœmy przenieœæ nasz oœrodek z piêtra na parter tego samego budynku, co u³atwi³o ¿ycie naszym pacjentom. Dysponujemy powierzchni¹ 2500 sguare feet. Oferujemy najnowsze metody diagnozowania i terapii. Specjalizujemy siê w nowoczesnych, bezoperacyjnych krêgarskich technikach odbarczania stawów, miêœni, wi¹zade³ krêgos³upa oraz nastawiania wypadniêtych, przesuniêtych i zdenerowanych dysków krêgos³upa. Dysponujemy urz¹dzeniem, wspomaganym systemem komputerowym, pomocnym w leczeniu zmian pourazowych, zwyrodnieniowych i reumatycznych krêgos³upa.

- Manhattan Avenue Chiropractic Associates, przychodnia znajduj¹ca siê przy 715 Manhattan Avenue istnieje na Greenpoincie od ponad 30 lat. Taki sta¿ to najlepszy dowód na to, ¿e tego typu oœrodek jest potrzebny. Czy móg³by Pan przypomnieæ jego historiê? - Manhattan Avenue Chiropractic Associates otworzy³em 30 lat temu w tym samym miejscu, tyle ¿e mieœci³ siê on na drugim piêtrze budynku. Od pocz¹tku naszym celem by³o zapewnienie mieszkañcom Greenpointu opieki chiropraktora (krêgarza) w dostêpnych cenach. Przez lata nasza praktyka rozwija³a siê pomyœlnie, spe³niaj¹c wymagania i oczekiwania pacjentów. Zawsze uwa¿a³em, ¿e najlepszym sposobem na rozwój oœrodka jest ws³uchiwanie siê w potrzeby, uwagi i spostrze¿enia pacjentów,

- Z jakimi dolegliwoœciami i schorzeniami trafiaj¹ tu pacjenci? - Pacjenci trafiaj¹ do nas z ró¿nymi bólami miêœni, krêgos³upa, szyi, stawów. Wszyscy s¹ leczeni naturalnymi metodami, bezoperacyjnie i bez tabletek, które zmniejszaj¹ ból na pewien czas, ale go nie usuwaj¹. Miêdzy innymi leczymy ofiary wypadków samochodowych, wypadków w pracy, ofiary poœlizgniêæ i upadków, osoby z przewlek³ymi bólami g³owy, zakleszczonymi nerwami koñczyn. - Oœrodek ten – jak pan mówi – to w³aœciwe miejsce dla pacjentów po ró¿nego rodzaju wypadkach. Na jak¹ pomoc mo¿e taki pacjent liczyæ? - Od trzydziestu lat nasz oœrodek troszczy siê o pacjentów, którzy ulegli jakimkolwiek wypadkom. Jesteœmy nie tylko ekspertami w powypadkowym leczeniu, ale pomagamy przygotowaæ dokumenty, które

AMERYKAÑSCY KRÊGARZE LEKARZE SPECJALIŒCI W SCHORZENIACH I DOLEGLIWOŒCIACH KRÊGOS£UPA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA NA GREENPOINCIE

s¹ potrzebne do uzyskania workers compensation czy odszkodowania za utratê zdrowia. Jeœli potrzebny jest adwokat, który sprawê poprowadzi, pomo¿emy w znalezieniu w³aœciwego obroñcy. We wszystkich sprawach staramy siê tak poprowadziæ sprawê pacjenta, by skoñczy³a siê dla niego pomyœlnie. Mamy d³ug¹ listê specjalistów, z którymi w takich sprawach wspó³pracujemy. To ortopedzi, neurolodzy, interniœci i inni, do których kierujemy naszego pacjenta, jeœli jest to konieczne. - Jeœli zdarzy siê nieszczêœliwy wypadek w pracy, na ulicy, w domu, o czym powinien wiedzieæ ka¿dy uczestnik takiego zdarzenia? - Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e koniecznie trzeba zawiadomiæ policjê i uzyskaæ raport z wypadku. Taki raport powinien byæ sporz¹dzony przez komisariat w rejonie, w którym wypadek siê zdarzy³, i st¹d odebrany. Zwykle sporz¹dzenie raportu trwa od tygodnia do dwóch. Policjant, który zosta³ wezwany do wypadku, powinien na miejscu wydaæ jego potwierdzenie z podanym numerem raportu wypadku. Jeœli naszego pacjenta bêdzie reprezentowa³ adwokat, to on bêdzie odpowiedzialny za uzyskanie raportu wypadku z policji. Zawsze do wypadku powinin przyjechaæ ambulans z medyczn¹ obs³ug¹. Jeœli obra¿enia powypadkowe s¹ du¿e, i tak okreœli je medyczna, obs³uga ambulansu, konieczna jest wizyta na pogotowiu ratunkowym. Po wizycie na pogotowiu, przeprowadzonych badaniach przez lekarzy specjalistów, ca³a sprawa powinna byæ skonsultowana ze specjalist¹ od wypadków. W sprawach dotycz¹cych wypadków w pracy, pracodawca powinien szybko potwierdziæ wypadek, który siê zdarzy³. Osoba, która uleg³a wypadkowi, powinna jak najszybciej trafiæ na pogotowie, albo jeœli obra¿enia nie s¹ wielkie, zg³osiæ siê do prywatnego lekarza, który potwierdzi obra¿enia powypadkowe.

LEKARZE SPECJALIŒCI SCHORZEÑ I DOLEGLIWOŒCI STÓP Dr. Jeffrey Kriegel, DPM; Dr. Walter Perez, DPM

715 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-677-7700

715 Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Telefon: (718) 389-0953

Prowadzimy skomplikowane przypadki z ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniem w:  Wypadkach w pracy (Workers Compensation)  Urazach komunikacyjnych (No Fault) Akceptujemy wszystkie wiêksze ubezpieczenia zdrowotne. Dzwoñ po bezp³atn¹ konsultacjê w jêzyku polskim do naszej przychodni. Kontakt: Robert Interewicz, menad¿er przychodni: 718-389-0953

Rozmawia³a Anna Lisiecka

ADVANCED WALK IN FOOT CARE, PLLC

Manhattan Avenue Chiropractic Associates

Opiekujemy siê krêgos³upami mieszkañców Greenpointu, dzielnicy Brooklynu przez 30 lat. Oferujemy najnowsze metody leczenia bólów pleców (korzonków), bólów szyi, bólów promieniuj¹cych do nóg (rwa kulszowa), bólów g³owy, bólów promieniuj¹cych do ramion. Specjalizujemy siê w nowoczesnych, bezoperacyjnych krêgarskich technikach odbarczania stawów, miêœni i wi¹zade³ krêgos³upa oraz nastawiania wypadniêtych, przesuniêtych i zdegenerowanych dysków krêgos³upa.

- Czy wasi pacjenci, w tym równie¿ Polacy, mog¹ liczyæ na pokrycie wydatków z tytu³u leczenia z ubezpieczeñ medycznych? Jeœli tak, jakie s¹ akceptowane w tej przychodni? - Nasz oœrodek akceptuje prawie wszystkie medyczne ubezpieczenia, m.in. wspó³pracujemy z Blue Cross/Blue Shield, Aetna, United Health Care, Cigna, Medicare, Oxford, Magnacare, Multiplane i wiêkszoœci¹ unijnych ubezpieczeñ. Polisa ka¿dego pacjenta jest inna i od niej zale¿y ewentualna dop³ata ze strony pacjenta. - Co siê dzieje w przypadku pacjentów nie posiadaj¹cych ubezpieczeñ zdrowotnych? Na co mog¹ liczyæ? - Zawsze zale¿a³o nam na tym, by zapewniaj¹c najlepsz¹, profesjonaln¹ opiekê chiropraktora, by taka us³uga by³a dostêpna cenowo. Pacjent bez ubezpieczenia medycznego, na pewno bêdzie mile zdziwiony, kiedy otrzyma dowód odp³atnoœci za nasze us³ugi. - Specjaliœci, którzy pracuj¹ w tym oœrodku to przewa¿nie Amerykanie. Czy polski pacjent, nie znaj¹cy jêzyka angielskiego albo porozumiewaj¹cy siê nim w stopniu podstawowym, mo¿e liczyæ na pomoc polskich pracowników tej przychodni? - W naszym oœrodku pracuj¹ Polacy i z przyjemnoœci¹ pomog¹ we wszystkim polskim pacjentom. Wybieraj¹c lokalizacjê oœrodka na Greenpoincie, zawsze byliœmy zainteresowani polskimi pacjentami i szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e oni te¿ chêtnie przychodz¹ do naszej przychodni, bo maj¹ pewnoœæ, ¿e nawet nie porozumiewaj¹c siê po angielsku, otrzymaj¹ wszelk¹ pomoc – jêzykow¹ i medyczn¹. Nasi polscy pracownicy pomagaj¹ w wype³nieniu formularzy, które s¹ potrzebne w rejestracji pacjenta i rozpoczêciu leczenia. W niektórych sprawach mamy formularze przet³umaczone na jêzyk polski. - Dziêkujê za rozmowê.

Oferujemy bardzo delikatn¹, profesjonaln¹ opiekê przy nastêpuj¹cych schorzeniach i dolegliwoœciach stóp: " " " " " " " " " " " "

Koœlawe paluchy Paluszki m³oteczkowate P³askostopie Wrastaj¹ce paznokcie Brodawki Zmiany skórne stóp Bóle sklepienia stóp Bóle piêt Stopy reumatyczne Stopy cukrzycowe Zakleszczone nerwy Zapalenia œciêgien

Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ medycznych.


17

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Emilia’s Agency 574 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-609-1675; 718-609-0222; Fax: 718-609-0555 E-mail: sroczynska@mail.com  PODATKI INDYWIDUALNE - INCOME TAX  PE£NOMOCNICTWA - APOSTILLE  SPONSOROWANIE RODZINNE  OBYWATELSTWO i inne formy  T£UMACZENIA DOKUMENTÓW  ZASI£KI DLA BEZROBOTNYCH  NOTARY PUBLIC (zawsze w agencji)

 BILETY LOTNICZE i WYCIECZKI (Od Atlantyku do Pacyfiku, Niagara i inne)  WAKACJE - “Apple Vacation) (Meksyk, Dominican Republic i inne)  WYSY£KA PIENIÊDZY I PACZEK  EMERYTURY I RENTY INWALIDZKIE  ASYSTA W URZÊDACH

AMERYKAÑSKIE ID I MIÊDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Zapraszamy od poniedzia³ku do soboty.

KONSULTACJE PRAWNE  Stwierdzenie niewa¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa koœcielnego w USA i Polsce.  Sprawy cywilne i kryminalne na terenie Polski: Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Sandomierz. Wkrótce - Bia³ystok, £om¿a, Gdañsk.  Upowa¿nienia i pe³nomocnictwa do spraw administracyjnych i s¹dowych, kupna, sprzeda¿y itp.  Notary Public

Dr Marek Suchocki bêdzie przyjmowa³ na Greenpoincie we wtorki oraz czwartki od 2 po po³udniu. Konsultacje tylko po wczeœniejszym umówieniu siê. Proszê dzwoniæ lub wys³aæ e-mail: suchockiconsulting@yahoo.com Website: suchockillc.com

835 Manhattan Ave. (na piêtrze), Brooklyn, NY 11222, Tel: 347-357-4337

REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZÊ

„ALVEO” - ELIKSIR ¯YCIA DARMOWE KONSULTACJE ZDROWIA I SUKCESU

Ekstrakt 26 zió³ AUTORYZOWANY DEALER

Znajdziesz nas www.adelco.com

Zapobiega chorobom i utrzymuje organizm w zdrowiu

* Oczyszcza z toksyn * Wzmacnia uk³ad kostny i nerwowy * Dodaje energii, odm³adza i uodpornia * Od¿ywia serce, mózg i usuwa cholesterol * Irydologia - diagnoza zdrowia, ocena uk³adu nerwowego, odpornoœciowego, toksycznoœci, dieta, wskazówki trybu ¿ycia

KUPON Sezonowa zni¿ka

HERBARIUS – 620 Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 - Greenpoint, Tel. 718-389-6643

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./ Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5, Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674 E-mail: info@lighthousehs.com Biuro czynne: poniedzia³ek – pi¹tek - od 9.00 am – 5.00 pm

1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: *sta³y pobyt A *ukoñczony kurs HHA (oferujemy darmowy) lub PCA Y HH S R w stanie Nowy Jork KU WE Y O 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny M RAC R P A O D D etat w pobli¿u miejsca zamieszkania Y JEM EMY J U Z U 3. Wiêkszoœæ prac I AN YJM w jêzyku polskim. ORG PRZ


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

18

PowieϾ

na

lato

Aleksander Janowski

Mucha - Sk¹d tyle much w tym roku? – pomyœla³ z irytacj¹ opêdzaj¹c siê od dokuczliwego owada. Odstawi³ ciê¿k¹, pêkat¹ szklankê z kolorowego szk³a na bambusowy stolik obok. Wzi¹³ do rêki serwetkê z emblematem elitarnego klubu tenisowego. Wytar³ wilgotne palce. Po³o¿y³ zmiêt¹ przy talerzyku z orzeszkami ziemnymi. „Nie ma nic sta³ego na tym œwiecie” – westchn¹³. Nawet najlepsza Malt whisky smakuje ju¿ nie tak jak dawniej. D³ugotrwa³a recesja ka¿demu daje siê we znaki, jak widaæ. Jeœli ju¿ producenci markowego napoju zmieniaj¹ potajemnie recepturê, to co jest pewnego na tym najlepszym ze œwiatów? Na pewno zast¹pili jakiœ podstawowy, pierwotny sk³adnik tanim odpowiednikiem. Importowanym z Chin, prawdopodobnie. Ka¿dy usi³uje iœæ na skróty w tych nie³atwych czasach. Przypomnia³ mu siê dowcip o farmerze opowiedziany na ostatnim przyjêciu przez prezesa jednego z polskich koncernów naftowych. Otó¿ pewien wieœniak, zapytany przez przygodnego letnika, dlaczego stosuje nadmiern¹,dawkê nawozów sztucznych pod swoje jab³onie mia³ t³umaczyæ dobrodusznie mieszczuchowi, ¿e owoce przecie¿ nie s¹ przeznaczone do konsumpcji w³asnej, tylko na sprzeda¿. Logiczne, prawda? Ma poczucie humoru ten Polak. Trzeba bêdzie kiedyœ zaprosiæ go na lunch. Ma ciekawe pogl¹dy na temat powstawania wielkich fortun w Europie Wschodniej po upadku komunizmu. Jak on to uj¹³?: ”Zwyciêzców siê nie s¹dzi... to zwyciêzcy s¹dz¹ przegranych... poprzez mianowanych przez siebie sêdziów...”. Dobre, nie? Dobrze jednak, ¿e mimo ostatnich wstrz¹sów rynkowych produkty ropopochodne maj¹ siê nieŸle. Stosunkowo nieŸle, oczywiœcie. Zale¿y, z czym i jakim okresem porównywaæ. Z jednej strony, cena dwustu dolarów amerykañskich za bary³kê raczej nale¿y ju¿ do zamierzch³ej przesz³oœci, z drugiej jednak nie jest dziœ ona a¿ tak bardzo niska, by nadal nie gwarantowaæ stabilnych profitów. Je¿eli koszt wydobycia nadal oscyluje w granicach dwudziestu kilku dolarów, to przy cenie sprzeda¿y osiemdziesi¹t za bary³kê mo¿emy ufnie patrzeæ, jak to ¿ona mawia³a?... aha... W œwietlan¹ przysz³oœæ. To znów, jak wiadomo, nie jest tak, ¿e œwiatowa cena ropy ustala siê samorzutnie, jak pogoda w Nowym Jorku, powiedzmy, zmieniaj¹c siê, co piêæ minut. Ostatnia operacja z niby spontanicznym atakiem si³ rebelianckich na ropoci¹g w Nibii poci¹gnê³a za sob¹ niespodziewanie wielkie wydatki. I to wszystko na koszt Firmy, poch³aniaj¹c gros zysków. Ku niezadowoleniu akcjonariuszy, którym musiano zmniejszyæ dywidendy z tego

powodu. Naturalnie, coroczne wp³aty premiowe dla kierownictwa kompanii nie zmala³y ani o jednego centa. Po prawdzie mówi¹c, nawet znacznie wzros³y. Ale przecie¿ tak zwanej opinii publicznej takich pikantnych faktów podaæ nie sposób. Wszystko przeinaczy i przekrêci, ukazuj¹c w fa³szywym, niekorzystnym i krzywdz¹cym œwietle niestrudzony wysi³ek pe³nego poœwiêceñ Zarz¹du i samego Bossa. Nic nie jest takie ³atwe jak siê wydaje na pierwszy rzut nieuzbrojonego oka. Otó¿ to... bardzo celna uwaga... to oko najpierw trzeba uzbroiæ. Dos³ownie. Tylko ¿e przedtem te chêtne oczy trzeba znaleŸæ. Potem wyszkoliæ. Nastêpnie op³aciæ, bo to przecie¿ si³a najemna. Naprowadziæ na upatrzony cel. Przekupiæ albo w inny sposób zneutralizowaæ ochronê ruroci¹gu. Zapewniæ dyskrecjê po wykonaniu zadania. Czasem na zawsze. To wszystko kosztuje. Krocie. Dopiero po pomyœlnym wykonaniu operacji i pieczo³owitym zatarciu œladów mo¿na publicznie wyraziæ zaniepokojenie spadkiem wydobycia ropy naftowej na œwiecie i wyraziæ s³uszne oburzenie z powodu sabota¿u dokonanego niecnymi rêkami rebeliantów. Kto to widzia³by wysadzaæ ropoci¹gi akurat przed nadejœciem srogiej zimy na pó³kuli pó³nocnej? Serca nie maj¹ ci nêdznicy. Gdzie by³a policja, ochrona i wojsko? Co robi³ prezydent tamtego pañstewka? Jak on dba o interesy swoich partnerów handlowych? Przecie¿ zapasy strategiczne czarnego z³ota zaczn¹ siê kurczyæ z tego powodu. K u r c z y æ. Do tego, trzeba trafu, wylecia³a naraz w powietrze stacja pomp na jedynej ropoci¹gowej trasie przesy³owej prowadz¹cej do terminalu morskiego na wybrze¿u tej¿e Nibii. Co za szczególny pech i nieszczêœliwy zbieg okolicznoœci. A jak zareaguje cena tego niezbêdnego surowca? Zgodnie z za³o¿eniem – ona siê zwiêkszy. Znacznie. Dopiero wtedy zatroskani komentatorzy w CNN mog¹ obwieœciæ milionom widzów na ca³ym œwiecie w kilkudziesiêciu jêzykach, ¿e „cena benzyny w Nowym Jorku skoczy³a z dnia na dzieñ a¿ o 15 centów na galonie, z powodu zwy¿ki cen ropy naftowej”. I mocno, odwa¿nie i w sposób wysoce obywatelski i zaanga¿owany skrytykowaæ demokratów i ich prezydenta, kurczowo trzymaj¹cych siê w³adzy, za ten smutny fakt, brzemienny w niewyobra¿alne skutki dla gospodarki narodowej, Media maj¹ przecie¿ za zadanie informowaæ, nie wyjaœniaæ. Wiêc niech rzetelnie poinformuj¹, ¿e cena jest wy¿sza. Nie musz¹ trudziæ telewidza dodatkow¹, uci¹¿liw¹ dla niego informacj¹ o powodach znacznego wzrostu cen surowca. A ju¿ w ¿adnym wypadku nie obchodzi nikogo postronnego zawrotny wzrost zysków Firmy. Od tego boli codziennie g³owa samego Prezesa i ewentualnie niektórych cz³onków Zarz¹du. Oni wiedz¹ najlepiej jak ten zysk podzieliæ. Taki jeden, dla przyk³adu, ¿urnalista z tych niby œledczych, czy jak ich tam przezywaj¹, przed kilkoma laty wda³ siê na

ekranie w niepotrzebne dywagacje, ¿e niby, dlaczego cena paliw a¿ tak pnie siê w górê i kto za tym stoi, wyobraŸcie sobie. Dopatrzy³ siê nawet zmowy wielkich koncernów naftowych, komik jeden. Ha – ha - ha. Dopiero metoda ³agodnej perswazji, zastosowana ze skutkiem natychmiastowym, zmieni³a mu optykê patrzenia na ró¿ne rzeczy. Od tamtego czasu nosi okulary, bo wykonawcy zlecenia wyszli nieco za nakazane ramy, wykazuj¹c niepotrzebn¹ inicjatywê w³asn¹. Po prostu, ch³opakom brakowa³o ostatnio rozrywki, wiêc nieco sobie pofolgowali. Trzeba by³o potem przeprowadziæ z nimi stosown¹ pogawêdkê, uczulaj¹c¹ na pewne drobne aspekty ich zachowañ. Z ostrze¿eniem. W ka¿dym razie wspomniany reporterek na nowym stanowisku odczytuje dziœ bezb³êdnie podawane mu na podgl¹dzie prognozy pogody i nawet ju¿ a¿ tak bardzo nie sepleni. Widocznie przyzwyczai³ siê do sztucznej szczêki. Musia³, biedak, oszczêdzaæ na dobrym protetyku i skorzystaæ z ubezpieczalni spo³ecznej. A gdyby utrzymywa³ siê w ustalonych ryzach, móg³by sobie bez trudu pozwoliæ na niejeden zbytek. I dalej by sobie sta¿ystki w telewizji zalicza³ metod¹ na znajomoœæ z producentem najpopularniejszych seriali. I nowego porsche by zachowa³, którego musia³ potem siê pozbywaæ, razem z wielkim Hammerem. I wielkie, piêtrowe domiszcze nad sam¹ zatok¹. Z jachtem, a jak¿e. I dwoma kortami tenisowymi. I pe³nowymiarowym basenem olimpijskim. I wielokrotnych wizyt natrêtnego, jak jesienna mucha, komornika by unikn¹³. Czy jest jakiœ namacalny zwi¹zek miêdzy bardzo obci¹¿on¹ hipotek¹, wysok¹ pensj¹ a dobrym s³uchem? A jak¿e. Bezpoœredni. Nie trzeba byæ od razu zawodowym laryngologiem, by taki fakt zauwa¿yæ. Taki to jest mora³. Nieskomplikowany. A jednak dla niektórych niezrozumia³y, widaæ. Dla odprê¿enia wsta³ zza biurka z ustawionymi na nim obowi¹zkowymi, kolorowymi zdjêciami w solidnych, srebrnych ramkach. Ukazywa³y ma³¿onkê oraz dwie niezamê¿ne córki, o tak zwanej urodzie dla amatora, w wystudiowanych, nienaturalnych pozach. Wykona³ kilka szybkich wymachów ramion ze sk³onami tu³owia, staraj¹c siê oddychaæ miarowo i spokojnie, zgodnie z zaleceniami osobistego trenera. No dobrze, przejdŸmy teraz do spraw codziennych. Jak tam postêpuj¹ negocjacje z tym ropoci¹giem Kaspijskim? Co wypisuj¹ i wygaduj¹ na zadany temat nasze zmanipulowane “œrodki przykazu?” W³¹czy³ przycisk w malutkim desktopie po³¹czonym z ogromnym, naœciennym ekranem. Dlatego w³aœnie wola³ przychodziæ do swojego gabinetu skoro œwit, jeszcze przed wszystkimi sekretarkami, by sobie swobodnie pomyszkowaæ po Internecie. Przecie¿ nie bêdzie nara¿a³ siê na utratê presti¿u, by jak niedojrza³y ch³opiec skakaæ po ekranie w obecnoœci osób trzecich. Nie licuje, nie wypada i nie uchodzi. To

odc. 1 tak, jakby w czasie regularnego, czwartkowego seksu z Anit¹ ukradkiem surfowaæ za jej plecami – w okreœlonej pozycji, naturalnie - po Sieci, wyszukuj¹c wiadomoœci z gie³dy nowojorskiej. To nie by³oby w dobrym tonie. I ona by rozpowiedzia³a, ura¿ona, jaki to z niego gbur i rano reszta sekretareczek wita³aby szefa z nieprzeniknionym wyrazem twarzy, grzecznie odpowiadaj¹c na pozdrowienia, unikaj¹c jednak jego wzroku. Na takie b³êdy szanuj¹cy siê d¿entelmen sobie nie pozwala. Ogromny ekran na œcianie zajaœnia³ niebieskaw¹ poœwiat¹. Czarny prezenter obok przystojnej Azjatki w b³êkitnej, swobodnej bluzce z g³êbokim rozciêciem komentowa³ w³aœnie wydarzenia miêdzynarodowe: „W pobli¿u miasta Rumbami w po³udniowej Nibii dosz³o do kolejnego ataku na strategiczny ruroci¹g naftowy. Tym razem sprawcy ujawnili siê, bior¹c pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za ten zbrodniczy czyn”. Jak na razie, dobrze. Tak w³aœnie mia³o byæ. W przygotowanie i przeprowadzenie pozornie nieskomplikowanej akcji wpompowano masê œrodków. Ochrona ruroci¹gu jest coraz lepsza i ten prosty fakt nale¿a³o odpowiednio uwzglêdniæ ju¿ na etapie planowania. T³umaczenie powy¿szego zdania – „przeznaczyæ odpowiednio zwiêkszone kwoty na wyp³aty, komu trzeba.” Listê p³ac szef trzyma w pamiêci. I jeszcze w jednym miejscu, na wszelki wypadek. Kamera ukazuje wielkim planem dwóch mocno zbirowatych osi³ków, w kominiarkach na g³owie, trzymaj¹cych kawa³ek kartonu z napisem” AL Kaida – œmieræ USA”. Patrzyli prosto w obiektyw, nie mrugaj¹c. Wype³nili sob¹ bez reszty ogromny ekran. „Dobrze ch³opaki popracowali uœmiechn¹³ siê cz³owiek zza biurka. I Arabusom do³o¿ymy za jednym zamachem. Niech teraz siê t³umacz¹”. Zamachowiec na ekranie poruszy³ siê nieznacznie. Musia³ byæ zmêczony zbyt d³ugim pozowaniem przed kamer¹. Coœ ¿ó³to b³ysnê³o na jego szyi. Zmiana tematu - Azjatka na ekranie komentowa³a w³aœnie kolejny obrazek – skutki tajfunu w Bangladesz. Gliniasta woda na ekranie wystêpowa³a z brzegów. Mê¿czyzna w gabinecie wsta³, podszed³ zdecydowanym krokiem do stolika z konsol¹, wcisn¹³ jakiœ guzik. Prawie natychmiast wielki ekran ukaza³ poprzedni obraz, z dwoma uzbrojonymi w ka³asznikowy opryszkami. „Automaty chiñskiej produkcji” – mechanicznie odnotowa³a pamiêæ. Co tak rozb³ys³o na szyi temu z lewej? Powiêkszy³ obraz kilkakrotnie. Patrzy³ w zbli¿eniu na czêœæ w³ochatej piersi pod rozpiêtym ko³nierzem bluzy kamufluj¹cej. Przybli¿y³ jeszcze bardziej. Niech to szlag! Tematem sensacyjnej “Muchy” jest bezpardonowa walka o w³adzê, naftê i pieni¹dze. Aleksander Janowski autor powieœci mieszka w Nowym Jorku.


KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 821 A Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423 E-mail:annapoltravel@msn.com

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

O Rezerwacja hoteli O Wynajem samochodów O Notariusz O T³umaczenia O Klauzula “Apostille” O Zaproszenia O Wysy³ka pieniêdzy Vigo

Princess Manor Excellence in Catering Every Occasion Specjalizujemy siê w przyjêciach weselnych w stylu polskim.

PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE NA KA¯D¥ OKAZJÊ

Najwiêksza sala bankietowa na Greenpoincie Informacje i rezerwacje z Biurze Princess Manor: 92 Nassau Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com

Greenpoint Properties Inc. Real Estate Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci Greenpoint, Williamsburg i okolice

SPECJALNA OFERTA     

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia Ubezpieczamy domy i mieszkania Notariusz

Potrzebne domy na sprzeda¿ i mieszkania do wynajêcia!

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com Tel. 718-609-1485

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 H T³umaczenia H Bilety Lotnicze H Us³ugi Konsularne H Notariusz publiczny H Wysy³ka paczek morskich i lotniczych H Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

19

POLECAMY Adwokaci: Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Romuald Magda, Esq. - Biuro Prawne, 776 A Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4112 E-mail: romuald@magdaesq.com Darius A. Marzec, 776 A Manhattan Ave., 2 piêtro Greenpoint, tel. 718-609-0300 Agencje: Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260 Polonez, 159 Nassau Ave. Greenpoint; tel. 718-389-2422 Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MDA, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, tel. 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212 Apteki - Firmy Medyczne LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355 SaiVen Pharmacy, 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, Domy pogrzebowe Arthur’s Funeral Home, 207 Nassau Ave. (róg Russel), Greenpoint Tel. 718. 389.8500 Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-2293662; services@domaexport.com US Money Express - przekazy pieniê¿ne Tel. 1-888-273-0828 Gabinety lekarskie Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pd Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Christopher L. Gade, kardiolog, 126 Greenpoint Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0100 Medical and Rehabilitation Center, 157 Greenpoint Ave, Greenpoint, tel. 718-349-1200 Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012

Sabina Grochowski, MD 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605 www.manhattanmedicalpractice.com Total Health Care - Physical Therapy, 126 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-472-7306 Chiropraktorzy Manhattan Avenue Chiropractic Association, 715 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0953 Advanced Walk in Foot Care, Inc., 715 Manhattan Ave., Greenopoint, tel. 718-677-7700 Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433 Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Greenpoint Properties Inc. Real Estate - Danuta Wolska, 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Marzec Real Estate, 817 B Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-383-2500 Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824; Sale bankietowe Princess Manor, 92 Nassau Ave, Greenpoint tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com Sklepy Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6643 The Garden, 921 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-6448 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6149 Szko³y - Kursy Caring Professionals, 7020 Austin Street, Suite 135, Forest Hills Tel. 718-897-2273 Kobo Music Studio, nauka gry instrumentach, lekcje œpiewu, tel. 718-609-0088 Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181; 718-894-1900 Us³ugi ró¿ne Konsultacje prawne: 853 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 347-357-4337 suchockiconsulting@yahoo. com Plumbing & Heating, 53-28 61st Street, Maspeth, tel. 718-326-9090 Strony Internetowe: 646-450-2060 Us³ugi transportowe Ryszard Limo - Florida Connection 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828


20

KURIER PLUS 30 CZERWCA 2012

Kurier Plus, Nr 930 - 30 czerwca 2012  

Kurier Plus, Nr 930 - 30 czerwca 2012

Kurier Plus, Nr 930 - 30 czerwca 2012  

Kurier Plus, Nr 930 - 30 czerwca 2012

Advertisement