Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

ER KURI P L U S

P O L I S H NUMER 928 (1228)

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

M A G A Z I N E

TYGODNIK

16 CZERWCA 2012

í Kibole w akcji - str. 2 í Wojna polsko-ruska pod pi³k¹ okr¹g³¹ - str. 5 í Umiej¹ tañczyæ i to jak! - str. 10 í Laurka na Dzieñ Ojca - str. 12 í Gala i nagrody Instytutu Pi³sudskiego - str. 15

Polska bia³o-czerwona

Adam Sawicki

Czy i jak ocaliæ euro Ju¿ za parê dni, w najbli¿szy poniedzia³ek bêdzie wiadomo, czy nast¹pi grecka tragedia, czy skoñczy siê Europa jak¹ znamy. Bêd¹ znane wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Grecji. Stanie siê jasne, czy wygra³a lewicowa partia antyeuropejska Siriza, która zapowiada zerwanie porozumienia z Uni¹ na temat wykupu d³ugów w zamian za bolesne reformy. Jeœli wygra i nie zmieni po wyborach zdania, wtedy Grecja bêdzie musia³a odrzuciæ wspóln¹ walutê euro i opuœciæ Uniê Europejsk¹. By³aby to kostka domina, która upadaj¹c przewraca ca³¹ uk³adankê. Wyjœcie Grecji ze strefy euro poka¿e inwestorom na œwiecie, ¿e rzecz niemo¿liwa staje siê mo¿liwa. Zaczn¹ siê rozgl¹daæ za nastêpn¹ ofiar¹ kryzysu. Nastêpna w kolejce do wyjœcia ze strefy Euro by³aby Hiszpania, z której banków ucieka kapita³, poniewa¿ s¹ obci¹¿one z³ymi po¿yczkami hipotecznymi. Unia Europejska

zgodzi³a siê w ostatni¹ niedzielê po¿yczyæ Hiszpanii 125 miliardów dolarów na wzmocnienie kapita³u banków. Na gie³dach zapanowa³ entuzjazm z tego powodu. Niestety, potrwa³ kilka godzin, poniewa¿ inwestorzy doszli do wniosku, ¿e to jednak nie rozwi¹zuje problemu ucieczki kapita³u z Hiszpanii. Bo jeœli Hiszpania wyjdzie ze strefy euro, to na okres przejœciowy bêdzie musia³a zawiesiæ wyp³aty bankowe do czasu wprowadzenia swojej starej waluty – pesety, która nastêpnie bêdzie szybko traciæ na wartoœci. Trzeba wiêc zabieraæ kapita³, póki to mo¿liwe. W rezultacie oprocenowanie obligacji rz¹du hiszpañskiego wcale nie spad³o, wynosz¹c ponad 6,6 procenta. A po przekroczeniu progu 7 procent Grecja, Irlandia i Portugalia musia³y poprosiæ o pomoc finansow¹ UE,

W tych dniach ca³a Polska ¿yje pi³k¹ no¿n¹. Po dwóch remisach z Grecj¹ i Rosj¹ musimy wygraæ z Czechami.

Z Czechami gramy o zwyciêstwo! W sobotni wieczór wszystko bêdzie ju¿ jasne – o 20:45 w Warszawie stan¹ naprzeciw siebie reprezentacje Rosji i Grecji, a w najbardziej interesuj¹cym nas pojedynku bia³o-czerwoni zmierz¹ siê z kadr¹ Czech we Wroc³awiu.

Nasza reprezentacyjna jedenastka.

Tym razem Polska na pewno graæ bêdzie o zwyciêstwo – po remisach z Grecj¹ oraz Rosj¹ mamy dwa punkty. Jeœli chcemy znaleŸæ siê w gronie oœmiu najlepszych dru¿yn Starego Kontynentu, musimy pokonaæ Czechów. Trener Franciszek Smuda nie bêdzie mia³ komfortu radoœci z „cennego remisu”, z czego skwapliwie korzysta³ w spotkaniach z Rosj¹ i Grecj¹. Tymczasem, nasi po³udniowi s¹siedzi s¹ w du¿o lepszej sytuacji, bo we wtorek pokonali pi³karzy z Hellady i do awansu w sobotê powinien im wystarczyæ zaledwie punkt, wywalczony w meczu z Polsk¹. Oba mecze ostatniej rundy fazy grupowej rozgrywane s¹ o tej samej porze, by ¿adna z dru¿yn rozpoczynaj¹c pojedynek nie dysponowa³a wiedz¹ o wyniku drugiego spotkania. Oczywiœcie, dziêki wspó³czesnej technologii wynik grupowych rywali bêdzie zapewne na bie¿¹co przekazywany trenerom, ale nie bêdzie to mia³o w naszym wypadku w³aœciwie ¿adnego znaczenia. Smuda wie, i¿ niezale¿nie od wyniku spotkania Rosja – Grecja, jego podopieczni musz¹ zwyciê¿yæ z Czechami. Ja-

kie jest t³o tego ostatniego pojedynku Polaków? W pierwszym meczu turnieju Polacy stanêli naprzeciw reprezentacji Grecji, któr¹ wielu fachowców uznawa³o za teoretycznie najs³abszego z przeciwników w naszej grupie. Na tle s³abo spisuj¹cych siê tego dnia Greków, polegaj¹cych g³ównie na w³asnej rutynie, polscy reprezentanci wypadli bardzo blado. Goœcie nie zaskoczyli w³aœciwie niczym zgodnie z przewidywaniami skupiali siê na defensywie, zwalniali grê, symulowali kontuzje, wybijaj¹c Polaków z uderzenia.

Sprowadzeni na ziemiê

Dominacja gospodarzy w pierwszej ods³onie nie pozostawia³a jednak w¹tpliwoœci - to podopieczni Smudy kontrolowali grê, a kibice mogli czuæ siê ukontentowani. Widzieliœmy przewagê bia³o-czerwonych ju¿ od pierwszych minut spotkania, kilka wybornych okazji do zdobycia goli oraz efektown¹ bramkê Roberta Lewandowskiego. Obok korzystnego rezultatu do przerwy, czerwona kartka dla greckiego obroñcy, í 6


2

 POLSKA Pojednanie cerkwi z koœcio³em

Patriarcha Moskwy Cyryl I i abp. Józef Michalik og³osz¹ w sierpniu wspólne orêdzie do obu swoich narodów. Po raz pierwszy w dziejach przyjedzie do Polski patriarcha Wszechrusi z czterodniow¹ wizyt¹ w po³owie sierpnia, na zaproszenie koœcio³a prawos³awego w Polsce. Powodem wizyty jest podpisanie wspólnego orêdzia z koœcio³em katolickim w Polsce. Prace nad dokumentem trwa³y trzy lata. Nowy kana³ o. Rydzyka TVM 1, to nazwa telewizji dla m³odzie¿y, jak¹ zamierza utworzyæ o. Tadeusz Rydzyk. W nowej stacji chce dawaæ „du¿o dobrej muzyki”. Telewizjê bêd¹ tworzyæ absolwenci jego Wy¿szej Szko³y Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu, przy wspó³pracy ruchów religijnych, jak oazy, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Odnowa w Duchu Œwiêtym, Przystanek Jezus, Lednica, Pustynia Miast.

Powrót historii do szkó³

Od 2013 roku nauczanie najnowszej historii Polski bêdzie obowi¹zkowe w szko³ach ponadgimnazjalnych. Ministerstwo edukacji ugiê³o siê wobec masowych protestów, g³odówek i konsultacji spo³ecznych. Nowy przedmiot ma nazwê „Ojczysty panteon i ojczyste spory”. Eksperci domagaj¹ siê wymiany podrêczników historii najnowszej uznaj¹c obecne za z³e.

Dobrze powiedzia³

Grzegorz Napieralski nie musi przepraszaæ Ruchu Autonomii Œl¹ska za sugestiê, ¿e d¹¿y on do oderwania Œl¹ska od Polski. S¹d okrêgowy w Warszawie oddali³ nieprawomocnie pozew RAŒ wobec by³ego szefa SLD. Napieralski powiedzia³ w 2010 roku, ¿e dziwi siê zawi¹zaniu przez PO koalicji z RAŒ, który chce, ¿eby „kawa³ek pañstwa polskiego nie by³ kawa³kiem pañstwa polskiego”.

Ultimatum dla Solidarnej Polski

Komitet polityczny PiS wezwa³ po raz ostatni dzia³aczy Solidarnej Polski do powrotu do macierzy, gdy¿ tylko zjednoczona w PiS prawica ma szansê na zwyciêstwo. Dzia³acze, którzy do 27 lipca, zakoñczenia sezonu politycznego, nie wróc¹ do PiS – nie bêd¹ kandydowali z list PiS w wyborach europejskich, samorz¹dowych i parlamentarnych. Rzecznik klubu poselskiego SP Patryk Jaki uzna³ apel za niepowa¿ny.

£apówki u Kulczyka

Prokuratura postawi³a zarzuty korupcyjne by³emu prezesowi Kulczyk Holding i by³emu szefowi rady nadzorczej PKN Orlen Janowi W., który zosta³ aresztowany przez CBA na pocz¹tku czerwca. Zatrzymano tak¿e wiceprezesa holdingu Wojciecha J. Obaj zostali zwolnieni do domów za milionow¹ kaucj¹. Zarzuty dotycz¹ prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej. W tym samym postêpowaniu postawiono zarzuty by³emu szefowi Urzêdu Ochrony Pañstwa gen. Gromos³awowi Czempiñskiemu.

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Kibole w akcji Imieniny Pierwszy tydzieñ rozgrywek EURO 2012 w Polsce mo¿na nazwaæ sukcesem pod wzglêdem organizacyjnym.

Nowe stadiony i dworce spodoba³y siê zagranicznym kibicom i dziennikarzom. Spodoba³a siê tak¿e autostrada doci¹gniêta w ostatniej minucie do Warszawy. Teraz mo¿na jechaæ ni¹ a¿ z Lizbony. Oczywiœcie zauwa¿ono równie¿ brak dwóch pozosta³ych autostrad, które mia³y ³¹czyæ Polskê z Ukrain¹ i Trójmiasto z Czechami. Jednak w wiêkszoœci artyku³ów w prasie zachodnioeuropejskiej pisano o dobrej organizacji, goœcinnoœci i entuzjazmie Polaków oraz o skoku cywilizacyjnym, jakiego dokona³a Polska po 1989 roku. Nie sprawdzi³y siê równie¿ prognozy niektórych zachodnioeuropejskich stacji telewizyjnych i gazet ostrzegaj¹ce przed nienawiœci¹ wype³niaj¹c¹ polskie stadiony oraz przed domnieman¹ polsk¹ ksenofobi¹ i rasizmem. Mecze przebiega³y spokojnie, nie by³o te¿ powa¿niejszych zak³óceñ na ulicach miast, w których ma³y one miejsce, jeœli nie liczyæ zachowania kilku Rosjan, którzy we Wroc³awiu pobili stewardów i wolontariuszy oraz bójek na ulicach Poznania zainicjowanych przez Chorwatów. Spokojnie przebiega³ te¿ mecz Polska – Rosja rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie, na którym pojawi³y siê jednak na wszelki wypadek oddzia³y policji, mimo sprzeciwu UEFA. Zakoñczy³ siê on remisem 1:1, co nie spowodowa³o ¿¹dzy odwetu ani u Rosjan, ani Polaków. Niestety zanim do niego dosz³o, rosyjscy kibice zostali zaatakowani przez polskich kiboli podczas przemarszu na stadion. Czêœæ z nich nie pozosta³a d³u¿na i na trasie przemarszu od Ronda de Gaulle’a do Ronda Waszyngtona dosz³o do bójek, podczas których musia³a interweniowaæ policja. Do staræ obu stron dochodzi³o równie¿ podczas meczu w pobli¿u stadionu i strefy kibica na placu Defilad. Polscy kibole skandowali has³o „Raz sierpem, raz m³otem w czerwon¹ ho³otê”, rosyjscy zaœ zagrzewali siê okrzykami „Rosja naprzód”. W ruch posz³y kamienie, butelki i race. Na szczêœcie policja nie dopuœci³a do wdarcia siê kiboli do owej strefy kibica. PóŸniej grupy polskich bojówkarzy zaczê³y przemieszczaæ siê w rejon Starego Miasta, gdzie wed³ug prasy rosyjskiej, atakowa³y Rosjan id¹cych ulicami lub siedz¹cych w restauracji. Spokój zapanowa³ dopiero po godzinie 1 w nocy. Podczas ulicznych rozrób policja zatrzyma³a 184 pseudokibiców, w tej liczbie 156 Polaków, 24 Rosjan, a tak¿e Hiszpana, Wêgra i Algierczyka. Jeœli tylko oka¿e siê to mo¿liwe, zostanie wobec nich zastosowany tryb przyspieszony. A¿ 140 osób zosta³o poszkodowanych, w tym 19 obcokrajowców, 10 policjantów i jeden

tygodnia 16 czerwca - sobota Aliny, Anety, Benona 17 czerwca - niedziela Laury, Alberta, Marcjana 18 czerwca - poniedzia³ek El¿biety, Marka 19 czerwca - wtorek

wolontariusz. W ocenie wiêkszoœci dziennikarzy, mimo owej du¿ej liczby zatrzymanych i poszkodowanych, uliczne rozróby mia³y znaczenie marginalne, na tle zachowania tysiêcy kibiców, zarówno tego dnia, jak i podczas dni wczeœniejszych. Prasa rosyjska pisze g³ównie o poszkodowanych Rosjanach, prasa polska zauwa¿a, ¿e Rosjanie nie pozostaj¹ bez winy, przyznaj¹c jednak, i¿ w rozróbach prym wiedli rodzimi kibole. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przeprosi³a za ich zachowanie, zaœ premier Donald Tusk w telefonicznej rozmowie z premierem Rosji W³adymirem Putinem próbowa³ ca³¹ rzecz zbagatelizowaæ, dopominaj¹c siê jednoczeœnie o zwrot wraku Tu 154. Kibole s¹ bolesnym problemem wielu krajów. W Polsce zostali oni ostatnio wprzêgniêci do walki politycznej. Najpierw pod tym wzglêdem próbowa³a siê z nimi dogadaæ Platforma Obywatelska, póŸniej zaœ Prawo i Sprawiedliwoœæ. Przed ostatnimi wyborami do parlamentu skandowania typu „Donald – Matole, twój rz¹d obal¹ kibole” by³y czêsto wzniecane przez kluby proPiSowskiej „Gazety Polskiej” i radoœnie podejmowane przez zwolenników tej partii. Czêœæ z kiboli powa¿nie uwierzy³a, ¿e atakowanie przeciwników politycznych jest ich patriotycznym obowi¹zkiem. Tak te¿ podesz³a do kibiców rosyjskich, którzy zapowiedzieli przemarsz przez Warszawê w dniu œwiêta narodowego Rosji. Teraz ci osobliwi patrioci prezentuj¹ na Facebooku filmiki zrobione podczas ulicznych rozrób, chwal¹c siê swoim poœwiêceniem dla narodowej sprawy. Na ich postawê wp³yw mia³y tak¿e polskie media, zapowiadaj¹c mecz Polska-Rosja jako swoist¹ wojnê miêdzy oboma pañstwami i oczekuj¹c wygranej niczym nowego cudu nad Wis³¹.

Gerwazego, Protazego 20 czerwca - œroda Bogny, Diny, Florentiny 21 czerwca - czwartek Alicji, Marty, Alojzego 22 czerwca - pi¹tek Pauliny, Jana, Tomasza

KURIER PLUS redaktor naczelny Zofia Doktorowicz-K³opotowska sta³a wspó³praca Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurówna Marian Polak-Chlabicz Agata Ostrowska-Galanis Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jan Ró¿y³³o,Eryk Promieñski

korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna

fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

sk³ad komputerowy Marian Polak-Chlabicz

Eryk Promieñski

wydawcy John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska

28 maja 2012 zmar³ Andrzej Jankowski Mimo, ¿e mieszka³ na odleg³ym Rockaways Andrzej Jankowski przez kilkanaœcie lat codziennie bywa³ w Klubie Seniora Krakus na Greenpoincie. Urodzi³ siê w 1934 roku w Waszawie. Z wykszta³cenia by³ in¿ynierem, z upodobania szachist¹ i mi³oœnikiem poezji Leœmiana. Przez wiele lat pracowa³ w szkole przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ostatnie dwa lata spêdzi³ w jednym z nowojorskich Domów Opieki. Janusz Skowron

Adam Mattauszek

Kurier Plus, Inc . Adres : 145 Java Street Brooklyn, NY 11222

Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com

Redakcja nie odpowiada

za treœæ og³oszeñ.


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

3

Kardyna³ Egan w PIASA

Niecodzienne spotkanie mia³o miejsce w Polskim Instytucie Naukowym. Ta zas³u¿ona polonijna instytucja goœci³a kardyna³a Edwarda Egana, arcybiskupa Nowego Jorku w latach 2000 -2009. Eminencjê w serdecznych s³owach powita³a Bo¿ena Leven - dyrektor wykonawcza Instytutu. Urodzony w Illinois kardyna³ opowiada³ o szkolnych latach spêdzonych w Chicago i z sentymentem wspomina³ swoich polskich nauczycieli ³aciny i greki. Uwa¿a, ¿e to dziêki nim do dziœ mówi biegle po ³acinie. Kardyna³ okaza³ siê œwietnym mówc¹ i gawêdziarzem. Z wielkim szacunkiem i sentymentem mówi³ o Janie Pawle II, z którym blisko wspó³pracowa³ w Rzymie. Wspomina³ prywatne msze œwiête w papieskiej kaplicy o 6:30 rano, które Jan Pawe³ II odprawia³ w wielkim skupieniu, nieomal w transie. Opowiada³ o swoich wizytach w Polsce. Kardyna³ Egan otrzyma³ dwa doktoraty honoris causa polskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Stefana Wyszyñskiego. (ZK) Fot. Wojciech Kubik

Jubileusz 35-lecia kap³añstwa ks. Ryszarda Kopera 24 czerwca 2012 r. parafianie koœcio³a œw. Krzy¿a na Maspeth bêd¹ obchodziæ 35-lecie kap³añstwa ksiêdza Ryszarda.

Z tej okazji o godz.11:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza œwiêta a od godz. 16:00 do 21:00 zorganizowany bêdzie piknik pod namiotem. Na goœci bêd¹ czeka³y liczne atrakcje: - Do tañca przygrywaæ bêdzie nowo powsta³a kapela parafialna. - Przewidziane s¹ wystêpy ró¿nych grup muzycznych i tanecznych, chóru, zabawy i konkursy dla dzieci miêdzy innymi konkurs „Szukamy talentów” oraz konkurs rysunkowy „Mój koœció³”. - Swoje talenty bêd¹ prezentowaæ tak¿e doroœli (wiersze, piosenki, gra na ró¿nych instrumentach, dowcipy). - Karta wstêpu na piknik jest tak¿e zaproszeniem do korzystania (bezp³atnie) z bufetu ze specja³ami kuchni polskiej (kie³basa z ro¿na, bigos, szasz³yki, pierogi, ciasto, kawa, zimne napoje, piwo). - Kartê wstêpu mo¿na otrzymaæ bezp³atnie w kancelarii parafialnej 61-21 56th Road Maspeth, NY 11378 lub zarezerwo-

Ca³y „Kurier Plus”, z reklamami w³¹cznie, jest w internecie: www.kurierplus.com Po wejœciu na stronê wystarczy klikn¹æ na napis „pobierz wydanie Kuriera w formacie PDF.” Og³aszaj siê u nas. To siê op³aca!

Biuro Prawne

ROMUALD MAGDA, ESQ 776 A Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222 Jubilat podpisuje jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek.

waæ telefonicznie pod nr telefonu: 718-894-1387 Serdecznie zapraszamy na to rodzinne œwiêto.

Dzwoñ do nas ju¿ dziœ! Tel. 718-389-4112 Email: romuald@magdaesq.com

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie:

Komitet organizacyjny

3 Wypadki na budowie, b³êdy w sztuce lekarskiej, inne

MARZEC REAL ESTATE, INC.

3 Wszelkie sprawy spadkowe, w tym roszczenia spadkowe

Adwokat Darius A. Marzec serdecznie zaprasza do swojego nowego biura Real Estate na Greenpoincie:

3 Trusty, testamenty, pe³nomocnictwa

817 B Manhattan Avenue, Greenpoint, Brooklyn

3 Ochrona maj¹tkowa osób starszych

(blisko Calyer Street)

Prosimy o zg³aszanie domów na sprzeda¿ i mieszkañ do wynajêcia:

Teresa Stefañski Real Estate Agent:

(718) 383-2500 **Bezp³atnie sprawdzamy historie kredytowe lokatorów**

3 Nieruchomoœci: kupno - sprzeda¿ W celach prawnych proszê dzwoniæ do mecenasa Marca: (718) 609-0300 Mecenas ma uprawnienia w 10 stanach USA: New York, New Jersey, Connecticut, Floryda, Illinois, California, Washington, D.C., Pennsylvania,Massachusetts, Hawaje. 776 A Manhattan Ave., 2 piêtro Brooklyn, NY 11222, Tel. 718-609-0300 225 Broadway, S. 3000 New York, NY 10007, Tel. 212-267-0201 1000 Clifton Ave. Clifton, NJ 07013 Tel. 973-920-7925 4 N 6th Street, Stroudsburg, PA 18360 Tel. 973-920-7925

3 Kupno i sprzeda¿ biznesów; spory pomiêdzy w³aœcicielami nieruchomoœci 3 Sprawy w³aœciciel-lokator 3 Inne sprawy s¹dowe Romuald Magda, ESQ - absolwent New York Law School i Uniwersytetu Jagielloñskiego. Praktyka na Greenpoincie i wiele wygranych spraw. Od lat skutecznie reprezentuje swoich klientów.


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

4

Na drogach Prawdy Bo¿ej

 ŒWIAT

Papierowi chrzeœcijanie

Jak dyktator z dykatorem Sekretarz stanu Hillary Clinton zarzuci³a Rosji, ¿e dostarcza helikoptery bojowe rz¹dowi syryjskiego dyktatora Baszara Asada i odrzuci³a wyjaœnienia Moskwy, ¿e nie bêd¹ one wykorzystywane do zwalczania przeciwników re¿imu. Rosja nie chce interwencji wojskowej w Syrii dla powstrzymania ludobójstwa i blokuje sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych w radzie bezpieczeñstwa. Raport ONZ stwierdza, ¿e si³y re¿imowe u¿ywaj¹ dzieci jako ¿ywe tarcze.

Mubarak w œpi¹czce By³y prezydent Egiptu usuniêty ze stanowiska przez rewolucjê Hosni Mubarak zapad³ w œpi¹czkê w wiêzieniu, po tym jak zosta³ skazany na do¿ywocie za krwawe t³umienie demonstracji antyrz¹dowych. Mubarak na procesie s¹dowym by³ na noszach, a dosta³ ataku ostrej depresji, gdy us³ysza³ wyrok. Tak skoñczy³a siê 30-letnia dyktatura.

Francja na prawo i na lewo Socjaliœci s¹ g³ównymi zwyciêzcami I tury wyborów parlamentarnych w ostatni¹ niedzielê. Pierwszy raz od 15 lat do parlamentu mo¿e wejœæ radykalna prawica. Na anty-imigrancki Front Narodowy pod kierunkiem Marine Le Pen zag³osowa³o a¿ 13,7 procent wyborców, gdy w poprzednich wyborach tylko 4,3 procenta. Partia Socjalistyczna prezydenta Francois Hollande ma szansê na bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ w II turze w najbli¿sz¹ niedzielê.

Chiny w kosmosie Jeszcze w czerwcu Chiny wyœl¹ w kosmos trzech swoich astronautów, którzy zamieszkaj¹ w kr¹¿¹cym od roku na orbicie module za³ogowym Tiangong 1. Jest to zal¹¿ek przysz³ej, chiñskiej stacji kosmicznej. Stany Zjednoczone zablokowa³y udzia³ Chin w Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej, wiêc buduj¹ w³asn¹. Pierwszy Chiñczyk polecia³ w kosmos w 2003 roku.

Wiêcej ¯ydów w NYC Liczebnoœæ ¿ydowskiej ludnoœci Nowego Jorku znów roœnie po dekadach spadku, donosi New York Times siêgaj¹c prawie 1 miliona 100 tysiêcy. To g³ównie skutek „wybuchowego” wzrostu liczebnoœci chasydów i innych wspólnot ortodoksyjych. Najnowsze badanie podwa¿a wizerunek ¯ydów liberanych, bogatych i dobrze wykszta³conych. Wœród chasydów na Brooklynie wy¿sze wykszta³cenie jest rzadkoœci¹ a udzia³ biedaków wynosi 43 procent. Trzy czwarte ¿ydowskich dzieci w mieœcie nale¿y do ortodoksów. Skupisko ¯ydów w rejonie nowojorskim jest najwiêksze nie licz¹c pañstwa Izrael.

Bracia: Maj¹c ufnoœæ, wiemy, ¿e jak d³ugo pozostajemy w ciele, jesteœmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem wed³ug wiary, a nie dziêki widzeniu postêpujemy. Mamy jednak nadziejê i chcielibyœmy raczej opuœciæ nasze cia³o i stan¹æ w obliczu Pana. Dlatego te¿ staramy siê Jemu podobaæ, czy to gdy z Nim jesteœmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa, aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za uczynki dokonane w ciele, z³e lub dobre. 2 Kor 5,6-10

W

Polsce jedna z partii politycznych zainicjowa³a obchody „tygodnia apostazji”. Dla mnie wygl¹da to trochê jak kabaret. Ludzie obdarzeni mandatem spo³ecznym, zamiast pracowaæ dla dobra Ojczyzny i spo³eczeñstwa zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ rozrywkow¹. Tak to przynajmniej wygl¹da z mojej perspektywy. Rzecznik tej partii powiedzia³: „Wszcz¹³em procedurê wyst¹pienia z Koœcio³a katolickiego. Uzna³em, ¿e to jest naturalna czynnoœæ, któr¹ ju¿ dawno powinienem wykonaæ. Nie by³o do tej pory na to czasu, nie bardzo te¿ wiedzia³em, jak to zrobiæ”. Zwolennicy „tygodnia apostazji” urz¹dzili happening pod pomnikiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, obieraj¹c go za swojego patrona. Pi³sudski nigdy nie dokona³ apostazji. W 1899 roku nie porzuci³ wiary chrzeœcijañskiej, tylko zmieni³ wyznanie z katolickiego na luterañskie, aby móc zawrzeæ œlub z rozwódk¹, co by³o niemo¿liwe w koœciele katolickim. Po œmierci pierwszej ¿ony poœlubi³ Aleksandrê Szczerbiñsk¹, z któr¹ mia³ dwójkê dzieci. Œlub odby³ siê koœciele katolickim i Pi³sudski wróci³ formalnie na ³ono Koœcio³a katolickiego. A mo¿e zwolennicy apostazji obieraj¹c Marsza³ka za patrona myœl¹ perspektywicznie i tak jak ich „patron” planuj¹ w przysz³oœci powrót do wiary swoich przodków.

P

rzynale¿noœæ do Koœcio³a to coœ wiêcej ni¿ przynale¿noœæ do jakiejœ partii politycznej. Ksi¹dz dr hab. Piotr Majer w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedzia³: „W³aœciwie zamiast o “wyst¹pieniu” mo¿na by by³o mówiæ o “odst¹pieniu” od wspólnoty wierz¹cych, bowiem nie mo¿na wyst¹piæ, czyli “wypisaæ siê” z Koœcio³a w ten sam sposób, jak siê rezygnuje z cz³onkostwa w œwieckiej organizacji. Do Koœcio³a wchodzi siê wraz z przyjêciem chrztu, a poniewa¿ skutków chrztu nie da siê unicestwiæ, nie da siê tak naprawdê “wyst¹piæ” z Koœcio³a. Mo¿na zerwaæ z nim widzialne, formalne wiêzy, ale nie da siê zniweczyæ mi³oœci Chrystusa (zob. Dz 20, 28). Dlatego mówimy o apostazji dokonywanej przez formalny akt, k³ad¹c nacisk na to, ¿e chodzi o przyjêcie do urzêdowej wiadomoœci woli cz³owieka, który nie chce mieæ z Koœcio³em nic wspólnego. Nie mo¿na natomiast mówiæ o absolutnym odejœciu cz³owieka ochrzczonego od Koœcio³a”. „Papierowi chrzeœcijanie” myœl¹, ¿e przynale¿noœæ do koœcio³a, to tylko kwestia papierów. Ale istota przynale¿noœci do Koœcio³a kryje siê gdzie indziej. A nawet w „papierowej” przynale¿noœci, czy „papierowym” wyst¹pieniu z Koœcio³a nie wszystko da siê wymazaæ. I tu znowu zacytujê ks. Majera: „Gdy ktoœ rezygnuje z polskiego obywatelstwa czy zmienia nadane mu przez rodziców imiê, które teraz mu siê nie podoba, nie zaciera siê œladów o polskim obywatelstwie czy poprzednim

imieniu w akcie urodzenia przechowywanym w ksiêgach urzêdu stanu cywilnego”.

E

wangelia z dzisiejszej niedzieli ukazuje jeden z aspektów sposobu bycia Koœcio³a w s³owach: „Z czym porównamy królestwo Bo¿e lub w jakiej przypowieœci je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy siê je wsiewa w ziemiê, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje siê wiêksze od innych; wypuszcza wielkie ga³êzie, tak ¿e ptaki powietrzne gnie¿d¿¹ siê w je- Od ziarenka gorczycy do Bazylika œw. Piotra. go cieniu”. ce „Redemptoris missio” pisze: „KrólesZiarno królestwa ma w sobie si³ê i zasa- two ma na celu przekszta³cenie stosunków dê rozwoju. Wystarczy je zauwa¿yæ w miêdzy ludŸmi i urzeczywistnia siê stopswoim ¿yciu i daæ mu szansê. Tak jak to niowo, w miarê jak ludzie ucz¹ siê kochaæ, bywa z naszymi ludzkimi mo¿liwoœciami. przebaczaæ i s³u¿yæ sobie wzajemnie. JeDla przyk³adu przytoczê historiê Anny zus podejmuje ca³e Prawo, ogniskuj¹c je Mary Robertson Moses urodzonej 7 na przykazaniu mi³oœci (por. Mt 22, 34-40; wrzeœnia 1860 r. w Nowym Jorku. Nale¿y £k 10, 25-28). Przed opuszczeniem swoona do najwybitniejszych przedstawicieli ich daje im „nowe przykazanie”: „Abyœcie sztuki naiwnej. Zdoby³a œwiatow¹ s³awê; siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was napisa³a tak¿e autobiografiê. Kariera ma- umi³owa³em” (J 13, 34; por. 15, 12). Milarska rozpoczê³a siê dla niej w wieku 80 ³oœæ, któr¹ Jezus umi³owa³ œwiat, znajduje lat. Wczeœniej zajmowa³a siê haftowa- swój najwy¿szy wyraz w ofierze Jego ¿yniem. Jednak postêpuj¹cy reumatyzm cia za ludzi (por. J 15, 13), ukazuj¹cej misprawi³, ¿e mia³a problem z utrzymaniem ³oœæ Ojca wzglêdem œwiata (por. J 3, 16). ig³y. Aby wype³niæ czymœ sobie czas siêg- Dlatego natur¹ Królestwa jest komunia nê³a po pêdzel i zaczê³a malowaæ. W po- wszystkich ludzi pomiêdzy sob¹ i z Bogodnych obrazach, o ¿ywych barwach, giem. (…). Zmartwychwstanie nadaje zaurzekaj¹cych prostot¹ i poetyckim nastro- siêg uniwersalny orêdziu Chrystusa, Jego jem przedstawia amerykañsk¹ wieœ z cza- dzia³alnoœci i ca³emu Jego pos³annictwu. sów swojego dzieciñstwa i m³odoœci. Pier- Uczniowie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e Króleswsze obrazy zosta³y zauwa¿one na lokal- two jest ju¿ obecne w osobie Jezusa i bunej wystawie. Pewnego razu kolekcjoner z dowane jest stopniowo w cz³owieku i Nowego Jorku dostrzeg³ jej obraz w oknie œwiecie poprzez tajemnicz¹ wiêŸ z Jego wystawowym wiejskiego sklepu. Kupi³ go osob¹”. za kilka dolarów. Nastêpnie odwiedzi³ arPrzyjdzie czas, kiedy bêdziemy musieli tystkê na jej farmie. By³ pod wra¿eniem jej odpowiedzieæ na pytanie, co zrobiliœmy z osobistego uroku i pokory. Wzi¹³ od niej ziarnem Królestwa. Œwiêty Pawe³ w Liœcie trzy kolejne obrazy, które zosta³y wysta- do Koryntian pisze: „Wszyscy bowiem wione w Muzeum sztuki wspó³czesnej w musimy stan¹æ przed trybuna³em ChrystuNowym Jorku. Taki by³ pocz¹tek œwiato- sa, aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za uczynki wej kariery artystki. W swojej autobiogra- dokonane w ciele, z³e lub dobre”. fii napisa³a: „Gdy tak ogl¹dam siê wstecz i widzê dobrze wykorzystany czas i zdolKs. Ryszard Koper noœci, to czujê z tego powodu satysfakcjê. www.ryszardkoper.pl Odczuwa³am szczêœcie i radoœæ, wiedz¹c, ¿e dobrze wykorzysta³am to, co mi ¿ycie ofiarowa³o. Wa¿ne by³o, jest i bêdzie to, co zrobimy ze swoim ¿yciem, co zrobimy w ¿yciu”. Ostatnie przed wakacjami zebranie otwarte III Zakonu œw. Franciszka, nna Maria Robertson Moses stara³a niedziela, 17 czerwca, po Mszy œw. siê wykorzystaæ jak najlepiej zmieniaj¹ce o 11:30 rano w koœciele œw. Stanis³awa siê okolicznoœci ¿ycia i odkrywaæ drzeKostki, Greenpoint, w salce przy 185 mi¹ce w niej talenty, które w piêkny spoDriggs Ave., które poprowadzi sób rozwinê³a. Mog³a siê poddaæ w wieku o. franciszkanin Mieczys³aw Wilk; 80 lat, kiedy reumatyzm powykrêca³ jej rêTemat: "Duchowoœæ œw. Maksymiliana ce. Ona jednak szuka³a nowych mo¿liwoœKolbe c.d.". ci i odnalaz³a w sobie talent, który da³ jej Info: siostra Genowefa: 718-267-1544 œwiatow¹ s³awê. Zainspirowani tym obrazem mo¿emy powiedzieæ, ¿e w czasie chrztu zosta³o za- Katolicki Klub Dyskusyjny siane w nas ziarno królestwa Bo¿ego. Ten im. Jana Paw³a II zaprasza fakt zosta³ odnotowany w ksiêgach parana prelekcjê i spotkanie fialnych. To ziarno daje nam ogromne z ks. prof. Henrykiem Misztalem mo¿liwoœci rozwoju i to niezale¿nie od tez Katolickiego Uniwersytetu go, w jakich okolicznoœciach przyjdzie Lubelskiego w niedzielê, nam ¿yæ. Wa¿ne byœmy zauwa¿ali to ziar17 czerwca 2012r. no i z niego czerpali inspiracjê oraz si³ê. SpowiedŸ o godz. 2 ppo³. Marnujemy to ziarno, gdy o jego zasiewie Msza œw. o godz. 3 ppo³. mówi¹ tylko ksiêgi parafialne, a nie nasze Wyk³ad i dyskusja o godz. 4 ppo³. ¿ycie. Po prostu staniemy siê wtedy „papierowymi chrzeœcijanami”. Koœció³ œw. Szczepana na Manhattanie Ale nawet w „papierowym chrzeœcijani(St.Stephen Church -151 E. 28th nie” pozostaje ziarno królestwa Bo¿ego Street pomiêdzy Lexington Ave zasiane na chrzcie œwiêtym i w ka¿dej oraz 3 Ave). Dojazd metrem linia “6” chwili mo¿e zacz¹æ owocowaæ, gdy tylko do 28 Street. zechcemy je zauwa¿yæ w sobie. Info: tel. (212) 289-4423 B³ogos³awiony Jan Pawe³ II w encykli-

Zebranie otwarte

A


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

5

Wojna polsko-ruska pod pi³k¹ okr¹g³¹ Przemarsz rosyjskich kibiców przed meczem Polska-Rosja okaza³ siê mniejszym wydarzeniem ni¿ wszyscy siê obawiali. 12 czerwca przypada œwiêto narodowe Rosji wyst¹pienia z ZSRR, czyli jakby odzyskania niepodleg³oœci. Jest to okazja s³abo obchodzona w Rosji, poniewa¿ upadek ZSRR str¹ci³ Rosjê do rangi pañstw drugorzêdnych, wiêc nie ma czego œwiêtowaæ. Dlatego, gdy kibice rosyjscy oœwiadczyli, ¿e chc¹ przemaszerowaæ tego dnia przez Warszawê z okazji œwiêta, mog³o siê wydawaæ, ¿e bêdzie to jakaœ rosyjska prowokacja. Mo¿na by³o obawiaæ siê kolejnego upokorzenia Polski po katastrofie smoleñskiej i po zrzuceniu winy za katastrofê na Polaków. Okaza³o siê jednak, ¿e nie bêdzie to przemarsz g³ównymi ulicami stolicy, a jeszcze nie daj Bo¿e Krakowskim Przedmieœciem i pod pa³acem prezydenckim. Czy to na skutek twardej postawy ratusza, który mia³ wydaæ zgodê na przemarsz, czy rozs¹dku po rosyjskiej stronie – w ka¿dym razie nie dosz³o do przemarszu niepokoj¹co przypominaj¹cego defiladê zwyciêstwa przez podbite miasto. Natomiast odby³o siê przejœcie przez Most Poniatowskiego, gdzie zbiórka rosyjskich kibiców wypad³a przy samym wejœciu na most, a cel - Stadion Narodowy - jest po³o¿ony przy wylocie z mostu. Tak ograniczony pochód id¹cy gdzieœ w powietrzu nad parkiem, rzek¹, i krzakami na drugim brzegu Wis³y - nie mia³ symbolicznego znaczenia ale komunikacyjne. Oczywiœcie dosz³o do rozróby, gdy¿ nie mog³o nie dojœæ. Grupa 100 kibiców obu dru¿yn próbowa³a doprowadziæ do konfrontacji. Policja u¿y³a gazów ³zawi¹cychy i armatki wodnej wobec chuliganów w

okolicach mostu. Aresztowano 184 osoby, g³ównie polskich kibiców, i 25 rosyjskich. Media przypisa³y winê Polakom atakuj¹cym Rosjan. Atmosferê podgrzewa³a perspektywa meczu miêdzy dru¿ynami historycznych wrogów. Podgrzewali równie¿ politycy i media po obu stronach. Minister sportu Joanna Mucha oœwiadczy³a, ¿e radzi dru¿ynie rosyjskiej nie kwaterowaæ siê w hotelu Bristol tu¿ obok pa³acu prezdenckiego, poniewa¿ nie wiadomo, co siê mo¿e zdarzyæ. Jednak Rosjanie nie zmienili hotelu. A co siê rzeczywiœcie zdarzy³o, to z³o¿enie kwiatów przez Rosjan pod tablic¹ na œcianie pa³acu prezydenckiego, upamiêtniaj¹cej ofiary katastrofy smoleñskiej. Miesiêcznica katastrofy równie¿ przebieg³a nadzwyczaj spokojnie. Natomiast szef rosyjskiego zwi¹zku kibiców mówi³ przed marszem, ¿e dojdzie do niego niezale¿nie od zgody w³adz miasta. Zapowiada³ wyci¹gniêcie sierpa i m³ota, które dla wielu rozumniejszych Polaków s¹ symbolem zniewolenia przez sowieckich okupantów, jak swastyka przez okupantów niemieckich. Czy by³o to celowe prowokowanie rozruchów, czy bezmyœlnoœæ? W trakcie przemarszu symbole sowieckie nie by³y specjalnie eksponowane. Natomiast podczas grania hymnów narodowych na stadionie przed meczem Rosjanie wywiesili gigantyczny sztandar z wizerunkiem krwawego bolszewika z no¿em w rêku i podpisem „To jest Rosja”. Na wniesienie i rozwiniêcie tego prowokacyjnego symbolu dostali zgodê od UEFA. Atmosferê podgrza³ tak¿e komunikat Rosji, ¿e z nag³¹ wizyt¹ przylatuje doradca Pu-

tina do spraw spo³eczeñstwa obywatelskiego i praw cz³owieka Michai³ Fiedotow, ¿eby zapobiec dalszej ekskalacji przemocy, po przemarszu kibiców rosyjskich na mecz. Nie by³a to jednak nag³a wizyta, gdy¿ polski MSZ wiedzia³ o niej od piêciu dni. Po co wiêc by³o to tworzenie wra¿enia niebezpieczeñstwa? Prezydent Putin zatelefonowa³ do premiera Tuska z pretensjami, ¿e dosz³o do rozruchów, przy okazji ³ami¹c protokó³ dyplomatyczny, poniewa¿ powinien zadzwoniæ do prezydenta Komorowskiego. Chyba jednak Putin traktuje Tuska jak swojego ch³opca do bicia, od czasu kiedy go przeczo³ga³ upokarzaj¹cym raportem MAK o rzekomej winie polskich pilotów za katastrofê smoleñsk¹, zaœ Polskê uwa¿a za „blisk¹ zagranicê”, gdzie mo¿e dzwoniæ, do kogo mu siê podoba. Tusk upomnia³ siê o zwrot wraku Tu-154M, na co us³ysza³, ¿e jego proœba zostanie starannie rozwa¿ona. Polski premier dosta³ kolejny pstryczek w nos. Wrak samolotu jest bowiem polsk¹ w³asnoœci¹ a jego zwrot przed pierwsz¹ rocznic¹ katastrofy obieca³ ówczesny prezydent Dmitri Miedwiediew. Natomiast sam siebie w pod³oœci przeszed³ Janusz Palikot. Pos³owie jego klubu

Awans Janusza Ciska By³y dyrektor Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku Janusz Cisek zosta³ powo³any na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bêdzie odpowiada³ za sprawy konsularne i wspó³pracê z Poloni¹. Janusz Cisek absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, od 1986r. przebywa³ w USA. Historyk, archiwista, zwi¹zany z Instytutem Józefa Pi³sudskiego w Ameryce w okresie 1989-2000, kiedy pe³ni³ funkcjê wicedyrektora a nastêpnie dyrektora wykonawczego Instytutu. Œwietny organizator, potrafi³ skupiæ m³odych wokó³ Instytutu, dziêki jego wysi³kom Instytut zosta³ przeniesiony do obecnej siedziby przy 180 Second Ave na Manhattanie. Wspó³organizator dorocznych bankietów Instytutu, podczas których przyznawane by³y nagrody Instytutu. Redaktor rocznika „Niepodleg³oœæ” i autor wa¿nych ksi¹¿ek historycznych – razem 19 monografii i ksi¹¿ek biograficznych, m. in: Kalendarium ¿ycia Józefa Pi³sudskiego 1867-1935 t.I-III, Wroc³aw 1994 Kosciuszko, We Are Here! American Pilots of the Kosciuszko Squadron in Defense of Poland, 1919-1921, McFarland 2002 Po powrocie do Polski pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji m. in: w latach 2001-2002 by³ wicedyrektorem Departamentu Wspó³pracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i reprezentowa³ ministerstwo w Komisji Kultury Rady Europy w Strasburgu. Od 2004 r. prowadzi³ zajêcia w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Od 2006 r. by³ dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. IK

- 79-09

wys³ali list do ni mniej ni wiêcej tylko ambasadora Rosji, w którym pisz¹, ¿e lêkaj¹ siê o „niekwestionowan¹ przyjaŸñ” polsko-rosyjsk¹. „Ca³e spo³eczeñstwo w obliczu zaistnia³ej sytuacji jest postrzegane przez pryzmat kilkunastoosobowej grupy bandytów inspirowanych przez œrodowisko zwi¹zane z PiS, Radio Maryja oraz Solidarni 2010”. Dla tego osobnika nie ma ju¿ ¿adnej granicy wstydu. W najbli¿sz¹ sobotê odbêdzie siê w Warszawie mecz Rosja – Grecja, na który wybiera siê 20 tysiêcy kibiców rosyjskich, parê razy wiêcej ni¿ na mecz z Polsk¹. Tym razem szef rosyjskiego zwi¹zku kibiców nie poprosi³ o zgodê na przemarsz ani nie poinformowa³, którêdy pójdzie taka masa ludzi. Jan Ró¿y³³o


6

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Z Czechami gramy o zwyciêstwo! 1íSokratisa Papastathopoulosa, w 44 minucie pozwala³a z optymizmem czekaæ na rozwój wyda-rzeñ w drugiej po³owie. Po zmianie stron obraz na boisku uleg³ ca³kowitej zmianie i wydaje siê, ¿e jeden punkt wraz z honorem reprezentacji zosta³ uratowany dos³ownie cudem - od totalnej klêski dzieli³y nas zaledwie centymetry… Najpierw (51 min.) straciliœmy bramkê po b³êdzie defensywy oraz Wojciecha Szczêsnego. Siedemnaœcie minut póŸniej karnego obroni³ Przemys³aw Tytoñ, który bez rozgrzewki musia³ stan¹æ miêdzy s³upkami, zastêpuj¹c wyrzuconego z boiska golkipera Arsenalu. Po up³ywie kolejnych kilku minut minimalnego spalonego wychwyci³ sêdzia, podczas gdy kibice w³aœciwie godzili siê ju¿ z utrat¹ drugiej bramki przez bia³o-czerwonych. Tytoñ w jednej chwili znalaz³ siê na ustach wszystkich jako ten, który nie zawiód³ w krytycznym momencie. Jego interwencja uratowa³a remis reprezentacji Polski, ale uratowa³a tak¿e Franciszka Smudê. Nie chcê nawet sobie wyobra¿aæ tego, co us³ysza³by pod swoim adresem selekcjoner, gdyby Tytoñ karnego jednak puœci³. Ta jedna,jak¿e szczêœliwa interwencja, na zawsze zamknê³a usta tych, którzy krytykowali “Franka” za brak powo³añ dla Boruca i Kuszczaka. Jeœli mia³bym doszukiwaæ siê jakiegoœ pozytywnego akcentu w grze Polaków w drugiej ods³onie spotkania z Grecj¹, to wskaza³bym w³aœnie znakomit¹ interwencjê Tytonia, broni¹cego strza³u z jedenastu metrów. Szkoda tylko, ¿e jego koledzy nie wykorzystali tego momentu, by poderwaæ siê do walki i przynajmniej spróbowaæ odwróciæ losy spotkania. Nie pomóg³ im w tym tak¿e selekcjoner. Nie bêdê zapewne oryginalny w domys³ach, co sprawi³o, i¿ Franciszek Smuda nie zdecydowa³ siê na dokonanie ¿adnej zmiany, co sta³o siê w ostatnich dniach nawet powodem ¿artów z osoby „Franza”. Nie licz¹c oczywiœcie wprowadzenia na boisko Przemys³awa Tytonia, które by³o wymuszone czerwona kartk¹ dla Wojtka Szczêsnego. Trener nie podj¹³ ryzyka, ale w koñcowym rozrachunku mo¿e okazaæ siê, ¿e pewny punkt z Grekami bêdzie wa¿nym sk³adnikiem i jednoczeœnie niezbêdnym do awansu. Jeœli ktoœ mia³ w¹tpliwoœci, który z rywali bia³o-czerwonych w pierwszej fazie rozgrywek Mistrzostw Europy dysponuje najsilniejsz¹ ekip¹, to po meczu Czechy – Rosja mia³ pe³n¹ jasnoœæ. Sborna rozprawi³a siê z naszymi po³udniowymi s¹siadami w sposób nie pozostawiaj¹cy ¿adnych z³udzeñ (41). Ciekawe, jak¹ minê mieli ci, którzy lekcewa¿¹co wypowiadali siê o zwyciêstwie Rosjan nad W³ochami (3-0) w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem… Smuda przeciwko Rosji postawi³ jedenastkê bardzo zbli¿on¹ do tej, która rozpoczyna³a mecz z Grecj¹. Szczêsny po otrzymaniu kary jednego meczu, spotkanie z podopiecznymi trenera Advocaata ogl¹da³ oczywiœcie z trybun, a miêdzy s³upkami miejsce zaj¹³ Tytoñ. Si³ê defensywy wzmocni³ zaœ Dariusz Dudka, który zast¹pi³ w wyjœciowym sk³adzie Macieja Rybusa. Po lekcji, jakiej Rosjanie udzielili Czechom selekcjoner wzmocni³ dru¿ynê defensywnym pomocnikiem, wszak formacja obronna Polaków wci¹¿ pozostawia wiele do ¿yczenia. Trener dokona³ s³usznej korekty w sk³adzie, choæ nasi obroñcy nie ustrzegli siê kilku powa¿nych b³êdów, z których jeden bezlitoœnie wykorzysta³ Alan Dzagoev, uzyskuj¹c prowadzenie 0 -1 w 37. minucie. Polscy kibice na trybunach ucichli na d³u¿sz¹ chwilê i niejedno serce zadr¿a³o zapewne na myœl o koñcowym wyniku tej rywali-

zacji. Na szczêœcie w sk³adzie naszej reprezentacji jest Jakub B³aszczykowski, który cudownym strza³em z linii pola karnego doprowadzi³ do wyrównania w 57. minucie spotkania. Gol „Kuby” trafi³ natychmiast na czo³ówki relacji telewizyjnych oraz prasowych, a komentatorzy zgodnie orzekli, ¿e kandyduje on do miana najpiêkniejszej bramki fazy grupowej. Bia³o-czerwoni ostatecznie zremisowali trudny mecz i potrafili stawiæ czo³a dru¿ynie, która zaledwie kilka dni wczeœniej w py³ rozbi³a czesk¹ defensywê. Polacy zagrali w meczu z Rosj¹ na tyle, na ile pozwolili im goœcie, którzy mieli s³abszy wystêp ni¿ podczas pierwszego spotkania. Czesi zaryzykowali prowadz¹c otwart¹ grê w swoim pi¹tkowym meczu ze Sborn¹ i zostali za to skarceni. Nie pomóg³ im nawet klasowy bramkarz Petr Cech, regularnie graj¹cy w angielskiej Premiership oraz w Lidze Mistrzów. Smuda zdo³a³ ustawiæ dru¿ynê tak, by ofensywa Rosjan nie mog³a skutecznie u¿yæ swoich szybkoœciowych atutów. Taki by³ chyba g³ówny cel dla naszych zawodników, choæ wielu hurra optymistów oczekiwa³o, ¿e „Franz” zagra – podobnie jak Czesi - o pe³n¹ pulê. Polacy co prawda do koñca d¹¿yli do zmiany rezultatu, nie zapominaj¹c jednak o zwieraniu szyków w defensywie. Dziêki temu w sobotê zagramy najwa¿niejszy dla nas mecz w tym turnieju. Kto wiêc stanie w wyjœciowej jedenastce w decyduj¹cej o awansie rywalizacji z Czechami, którzy po pierwszych szeœciu minutach spotkania z Grecj¹ prowadzili ju¿ 2-0? Czy Smuda zdecyduje siê ustawiæ dru¿ynê bardziej ofensywnie, czy te¿ wzmocni defensywê, staraj¹c siê za wszelk¹ cenê nie dopuœciæ do straty gola, który móg³by pogrzebaæ nasze nadzieje na awans do æwieræfina³u? Kto zajmie miejsce miêdzy s³upkami bramki – wracaj¹cy po karze meczu Wojciech Szczêsny czy dobrze spisuj¹cy siê jego zmiennik, Przemys³aw Tytoñ? To w³aœnie najwa¿niejsze pytania, nurtuj¹ce polskich kibiców. Spróbujmy na nie odpowiedzieæ.

Z kim na Czechy

Kilku zawodników obu zespo³ów boryka siê z urazami, ale sztaby medyczne zrobi¹ wszystko, aby dru¿yny rozpoczê³y sobotni¹ rywalizacjê w optymalnych zestawieniach. Graj¹c przeciwko silniejszej Rosji, Polacy zaprezentowali siê w defensywie znacznie lepiej, ni¿ w meczu z Grekami. Byli te¿ w stanie kilkakrotnie powa¿nie zagroziæ bramce rywali i zdobyæ gola. Zapewne wiêc w takim w³aœnie ustawieniu, z defensywnym pomocnikiem Dudk¹, zobaczymy bia³oczerwonych w sobotê we Wroc³awiu. Franciszek Smuda wyraŸnie da³ do zrozumienia, ¿e pierwszym bramkarzem reprezentacji jest Wojciech Szczêsny i to w³aœnie jego obecnoœci w sk³adzie powinniœmy oczekiwaæ w sobotê. Decyduje selekcjoner, ale trudno przeczyæ, ¿e Tytoñ wypad³ znakomicie i stanowi³ pewny punkt zespo³u w trudnych chwilach. Krytycy Szczêsnego s³usznie uwa¿aj¹, ¿e niepotrzebnie sprowokowa³ rzut karny i os³abi³ dru¿ynê, nie by³ tak¿e bez winy przy utracie bramki - ewidentne nieporozumienie z obroñcami skrupulatnie wykorzystali Grecy. Wydaje siê jednak, ¿e to m³ody golkiper Arsenalu mimo wszystko cieszy siê wiêkszym uznaniem w oczach trenera. Mo¿e okazaæ siê, i¿ na trybunach we Wroc³awiu si³y dopinguj¹cych kibiców bêd¹ bardziej wyrównane, ni¿ na meczach, które Polacy rozgrywali w Warszawie. Czesi bêd¹ grali trzecie z rzêdu spotkanie na Stadionie Miejskim i wydaje siê, ¿e ich fani dominowali tam podczas rywalizacji z Rosj¹ i Grec-

Jakub B³aszczykowski – chwilê po strzeleniu gola w meczu Polska-Rosja.

j¹. Zapewne pomaga tutaj fakt, ¿e geograficznie Wroc³aw jest tu¿ za przys³owiow¹ miedz¹, podró¿ nie nastrêcza wiêc naszym s¹siadom ¿adnych trudnoœci. W dodatku ich ulubieñcy bazuj¹ w grodzie nad Odr¹, wiêc miasto sta³o siê ³atwym celem dla kibiców, chc¹cych byæ blisko swojej dru¿yny. Kto bêdzie skuteczniejszy w walce o bilety, przekonamy siê za kilka dni.

Nie tylko sport

Bob Ley, komentator stacji ESPN, relacjonuj¹cej bezpoœrednio spotkania Mistrzostw Europy w USA, nie omieszka³ wytkn¹æ Polakom i Ukraiñcom rasistowskich akcentów w zachowaniu fanów gospodarzy Euro 2012. T³em dla tej wypowiedzi by³a sytuacja, jaka mia³a miejsce przed kilkoma dniami w Krakowie – spora grupa kibiców obecna na treningu reprezentacji Holandii wydawa³a z siebie okrzyki, uznane przez wielu obecnych na stadionie jako rasistowskie. Przeciwko takiej postawie polskich „kibiców” zaprotestowali Holendrzy gro¿¹c, ¿e w wypadku powtórki tej sytuacji podczas meczu pi³karze pomarañczowych opuszcz¹ boisko. Spiker ESPN, koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, tu¿ przed przeniesieniem relacji na stadion w Warszawie na ceremoniê otwarcia, zachêci³ telewidzów do obejrzenia powszechnie dyskutowanego w polskich mediach programu BBC o rasizmie w Polsce, który nad Wis³¹ dorobi³ siê ocen „nierzetelny” oraz „stronniczy” Kolejn¹ ods³onê przykrych wiadomoœci w ESPN, ale tak¿e na innych kana³ach telewizyjnych oraz w prasie mieliœmy we wtorkowe popo³udnie. I znów pseudokibice dali znaæ o sobie d¹¿¹c za wszelk¹ cenê do konfronta-cji i odwetu przy okazji meczu Polska - Rosj¹. Zdjêcia z Warszawy, pokazuj¹ce kordony uzbrojonych w d³ug¹ broñ policjantów, grupy podchmielonych m³odzieñców, rzucaj¹cych niecenzuralne okrzyki oraz widok rannych, opatrywanych na ulicach, zacieraj¹ pozytywny wizerunek sportowego œwiêta. S³u¿by dyplomatyczne Rosji skwapliwie wykorzysta³y sytuacjê, oskar¿aj¹c polskich pseudokibiców o prowokowanie zajœæ i wy-

ra¿aj¹c nadziejê, ¿e polskie s³u¿by porz¹dkowe nie dopuszcz¹ do eskalacji wydarzeñ. Prawda zapewne le¿y po œrodku – Rosjanie te¿ nie s¹ bez winy, wymachuj¹c przed oczyma Polaków symbolami sierpa i m³ota, bij¹c stewardów na stadionie we Wroc³awiu czy glanuj¹c polskich kibiców w Warszawie. Dlaczego w XXI wieku garstka pseudokibiców, niezale¿nie od kraju pochodzenia, jest w stanie rzuciæ cieñ na pi³karskie œwiêto, pieczo³owicie przygotowywane przez wiele lat? Czy nie ma tutaj winy mediów, które od wielu dni uparcie podgrzewa³y nastroje? Czy w³adze Warszawy podjê³y s³uszn¹ decyzjê wyra¿aj¹c zgodê na przemarsz tysiêcy Rosjan przez stolicê, mimo oczywistego ryzyka przerodzenia siê pochodu w polityczn¹ demonstracjê? Jest jednak nadzieja, ¿e przyk³adne ukaranie zatrzymanych sprawców zajœæ ostudzi na przysz³oœæ zapa³y krewkich m³odzieñców.

Trzymajmy kciuki

Za kilkadziesi¹t godzin Polacy wybiegn¹ na murawê Stadionu Miejskiego we Wroc³awiu i zagraj¹ swój najwa¿niejszy mecz. To historyczny moment, bowiem ostatnimi czasy w wielkich turniejach pi³karskich nasi reprezentanci trzecie grupowe spotkanie grali jedynie o honor, nie licz¹c siê ju¿ w rywalizacji. Tym razem jest inaczej – wszystko zale¿y od ich postawy na boisku w sobotni wieczór. Jeœli zwyci꿹, zobaczymy ich w upragnionych æwieræfina³ach. Konrad Lata

Polska – Czechy Sobota, 16 czerwca 2:45 ET Transmisja bezpoœrednia z Wroc³awia: ESPN2

Rosja - Grecja Sobota, 16 czerwca 2:45 ET Transmisja bezpoœrednia z Warszawy: ESPN


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Polski Instytut Teatralny w Ameryce zaprasza Z okazji miejskiego festiwalu MAKE MUSIC NEW YORK odbywaj¹cego siê na ulicach Nowego Jorku zapraszamy na spektakl NOWY KALEJDOSKOP PIOSENKI POLSKIEJ w czwartek, 21 czerwca na Greenpoincie od godz. 13:30 - 14:30, na podwórzu Centrum Polsko-S³owiañskiego, 177 Kent Street (pomiêdzy Manhattan Ave i McGuinness Blvd.) Tego samego dnia zagramy jeszcze raz, tym razem na Manhattanie od godz.18:00 - 18:45 - plac na rogu 2nd Ave i 10th Street.

7

KARDIOLOG LEKARZ CHORÓB UK£ADU KR¥¯ENIA

Christopher L. Gade Assistant Professor

Pracuj¹cy w Weill Cornell Medical Center i New York Presbyterian Hospital od niedawna przyjmuje równie¿ na Greenpoincie w:

Total Health Care 126 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222

Wizyty w ka¿dy pi¹tek po wczeœniejszym umówieniu siê.

tel. (718) 389-0100

FOT. BEATA MORYL

AMERYKAÑSCY KRÊGARZE LEKARZE SPECJALIŒCI W SCHORZENIACH I DOLEGLIWOŒCIACH KRÊGOS£UPA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA NA GREENPOINCIE

ADVANCED WALK IN FOOT CARE, PLLC LEKARZE SPECJALIŒCI SCHORZEÑ I DOLEGLIWOŒCI STÓP Dr. Jeffrey Kriegel, DPM; Dr. Walter Perez, DPM

715 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222

Manhattan Avenue Chiropractic Associates

Tel. 718-677-7700

715 Manhattan Avenue, Brooklyn, New York 11222

Telefon: (718) 389-0953 Opiekujemy siê krêgos³upami mieszkañców Greenpointu, dzielnicy Brooklynu przez 30 lat. Oferujemy najnowsze metody leczenia bólów pleców (korzonków), bólów szyi, bólów promieniuj¹cych do nóg (rwa kulszowa), bólów g³owy, bólów promieniuj¹cych do ramion. Specjalizujemy siê w nowoczesnych, bezoperacyjnych krêgarskich technikach odbarczania stawów, miêœni i wi¹zade³ krêgos³upa oraz nastawiania wypadniêtych, przesuniêtych i zdegenerowanych dysków krêgos³upa.

Prowadzimy skomplikowane przypadki z ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniem w: 3 Wypadkach w pracy (Workers Compensation) 3 Urazach komunikacyjnych (No Fault) Akceptujemy wszystkie wiêksze ubezpieczenia zdrowotne. Dzwoñ po bezp³atn¹ konsultacjê w jêzyku polskim do naszej przychodni. Kontakt: Robert Interewicz, menad¿er przychodni: 718-389-0953

Oferujemy bardzo delikatn¹, profesjonaln¹ opiekê przy nastêpuj¹cych schorzeniach i dolegliwoœciach stóp: G G G G G G G G G G G G

Koœlawe paluchy Paluszki m³oteczkowate P³askostopie Wrastaj¹ce paznokcie Brodawki Zmiany skórne stóp Bóle sklepienia stóp Bóle piêt Stopy reumatyczne Stopy cukrzycowe Zakleszczone nerwy Zapalenia œciêgien

Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ medycznych.


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

8

Kartki z przemijania - „Ksi¹¿ka jest to mêdrzec ³agodny i pe³en s³odyczy, puste ¿ycie nape³nia œwiat³em, a puste serce wzruszeniem, mi³oœci dodaje skrzyde³, a trudowi ujmuje ciê¿aru, w martwotê domu wprowadza ¿ycie, a ¿yciu nadaje sens”. Tak jakoœ przemówi³o dzisiaj do mnie to stwierdzenie Kornela Makuszyñskiego, ¿e postanowi³em wzi¹æ je do „Kartek”. Wiem, ¿e mamy ju¿ ANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI niemal powszechn¹ cyfryzacjê, ale fatalnie siê czujê w domach bez ksi¹¿ek. Nic na to nie poradzê. Ostatnio natrafi³em w Internecie na d³ug¹ seriê dowcipnych zdjêæ publikowanych pod has³em „Nie chodzê do ³ó¿ka z tymi, którzy nie czytaj¹ ksi¹¿ek”. Owszem, rozœmieszy³y mnie; wiêkszoœæ by³a naprawdê znakomita. W Internecie kursuje jeszcze jeden cykl o czytaniu pt. „Zamiast szorowaæ gary, czytaj >Pani¹ Bovary<,”. Te¿, bardzo zabawny, acz mniej „seksowny” ni¿ poprzedni. Wiele pomys³ów jest wrêcz znakomitych pod wzglêdem graficznym. Oczywiœcie najwa¿niejszy jest w nich sam koncept. * Jak¹¿ przyjemnoœci¹ jest pomykanie na rowerze pod kwitn¹cymi lipami. Ich zapach jest wrêcz upajaj¹cy. A¿eby mieæ go trochê na w³asnoœæ kupi³em sobie miód lipowy. Pycha. * Lato w pe³ni. Nowojorskie bary i restauracje wype³nione s¹ po brzegi rozeœmianymi ludŸmi. W wiêkszoœci m³odymi. M³odzi te¿ roz³o¿yli siê w parkach na trawie. Nikt nikomu nie przeszkadza, nikt nikogo nie przekrzykuje, wielu siê do mnie uœmiecha. Na niektórych ulicach panuje w soboty zielony karnawa³. Jedni œpiewaj¹, inni s³uchaj¹, jeszcze inni tañcz¹. Radoœæ istnienia spowija powietrze. I mnie ona ogarnia. Przestajê myœleæ o tym, co jeszcze powinienem zrobiæ, czy napisaæ i ¿yjê chwil¹. Kiedy patrzê na m³odych, sam czujê siê m³odszy. * Grillowania. Mi³o jest pogadaæ i popiæ wino z bliŸnimi. Niestety zamiera sztuka rozmowy. Coraz rzadziej spotyka siê kogoœ, kto umia³by ni¹ tak kierowaæ, by wci¹gn¹æ wszystkich biesiadników. Najczêœciej odbywaj¹ siê rozmowy na boku. Nie spotykam ju¿ prawie osób z darem ciekawego opowiadania. * Mecze EURO 2012 objawi³y w Polakach, nie tylko nies³ychany entuzjazm do pi³ki no¿nej, ale i wielk¹ ochotê do zabawy. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e nad Wis³¹ wybuch³ uliczny karnawa³ na niespotykan¹ wrêcz skalê. Oczywiœcie w wielu EURO 2012 spotêgowa³o tak¿e potrzebê rozróby. Reakcje kibiców œwiadcz¹ dowodnie, ¿e potrzeba ojczyzn jest o wiele silniejsza ni¿ potrzeba Europy w pe³ni zjednoczonej i ponadnarodowej. Szkoda.

* Edward, kardyna³ Egan okaza³ siê bardzo dobrym gawêdziarzem. Na spotkaniu w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku ze swad¹ wspomina³ swoje kontakty z polskimi ksiê¿mi w Ameryce i z papie¿em Janem Paw³em II, wy³uskuj¹c z pamiêci niebanalne sytuacje i dialogi. Podziwia³em jego wielk¹ kulturê s³owa. Zjawisko ju¿ niemal zanikaj¹ce. Jana Paw³a II nazywa³ „Bratem w Panu”. Piêknie. Mimo, ¿e Jego Eminencja skoñczy³ ju¿ 80 lat, wyczuwa³em w nim wielk¹ si³ê i spójnoœæ wewnêtrzn¹. * Jan Pawe³ II - najczystsza charyzma i uosobienie m¹droœci. Jak¿e go brak w naszej wspólnej przestrzeni. * Gra¿yna Drabik, profesor literatury i publicystka „Nowego Dziennika” – „kultura ginie”. Zaskoczy³a mnie tym stwierdzeniem. Do niedawna by³a tak optymistyczna. Ano ginie. Coraz czêœciej to widzê, coraz boleœniej to odczuwam. * W Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie odby³ siê wieczór poœwiêcony El¿biecie Barszczewskiej, wielkiej aktorce zmar³ej 25 lat temu. Zosta³ zarejestrowany cyfrowo, tedy mog³em ogl¹daæ go na YouTube. Barbara Osterloff, profesor warszawskiej Akademii Teatralnej, przypomnia³a najwa¿niejsze fakty z biografii artystki, zaœ Zofia Kucówna przeczyta³a kilka jej listów napisanych do matki i mê¿a, tak¿e aktora - Mariana Wyrzykowskiego. S³uchaj¹c ich dozna³em dziwnego uczucia; otó¿ przyjaŸni¹c siê blisko przez 20 lat z pani¹ El¿biet¹, nie zwróci³em uwagi na jej zdolnoœci literackie. Nie zna³em jej zapisków ani listów, zatem nie bardzo mia³em jak je poznaæ. Wprawdzie przysy³a³a mi z wystêpów w Ameryce i Kanadzie pocztówki z uwagami o miastach, w których gra³a, ale by³y zbyt krótkie, aby wysnuæ z nich jakiekolwiek wnioski. Tymczasem w listach czytanych przez Kucównê s¹ opisy ludzi, miejsc, sytuacji i spraw. Znakomity jest m.in. obraz powojennego Wroc³awia, poczyniony w paŸdzierniku 1945 i i uwagi o zachowaniu Niemców p³aszcz¹cych siê przed Polakami przybywaj¹cymi do tego miasta. Mam nadziejê, ¿e listy te trafi¹ do „Pamiêtnika Teatralnego”. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e powinny byæ opublikowane. Kucówna przeczyta³a równie¿ wzruszaj¹cy list Ireny Eichlerówny do El¿biety Barszczewskiej napisany na emigracji w Rio de Janeiro, w 1946 roku. Gratulowa³a ona swej m³odszej kole¿ance sukcesu odniesionego w roli Ofelii i urodzin syna. Zapewnia w nim o swym serdecznym stosunku do obojga Wyrzykowskich i o podziwie dla ich twórczego dorobku. „Mam zawsze o Was ³adne wiadomoœci, co mi sprawia szczególn¹ przyjemnoœæ” – pisa³a. Ciekawy to dokument, albowiem Eichlerówna uchodzi³a za osobê, która nie dostrzega³a nikogo poza sob¹ sam¹. * El¿bieta Barszczewska mia³a piêkne d³onie, którymi wspaniale potrafi³a graæ na scenie. „Jej rêce to ca³y poemat” – napisa³a Halina Przewoska w recenzji ze spektaklu „Jakiej mnie pragniesz”. Pisali o nich tak¿e

Czy i jak ocaliæ euro 1íaby unikn¹æ formalnego og³oszenia niewyp³acalnoœci. Tymczasem ledwo Madryt wzi¹³ pieni¹dze z UE, ju ¿premier W³och oœwiadczy³, ¿e jego kraj równie¿ mo¿e potrzebowaæ pilnie pomocy. Komentarze œwiatowej prasy na temat kryzysu strefy euro s¹ tak alarmistyczne, jak cztery lata temu, kiedy grozi³o nam za³amanie globalnej gospodarki z powodu kryzysu finansowego w Ameryce. Wtedy rz¹d amerykañski podj¹³ bardzo energiczne kroki zalewaj¹c banki pieniêdzmi. By³o to kontrowersyjne, poniewa¿ bankierzy nie ponieœli kary za chciwoœæ i lekkomyœlnoœæ, ale zapobieg³o œwiatowej katastrofie. W wypadku kryzysu europejskiego trudniej o energiczne dzia³anie poniewa¿ zamiast jednego rz¹du jest ich 17 w strefie euro. Z grubsza wiadomo, co nale¿a³oby zrobiæ. Po pierwsze wprowadziæ ubezpiecze-

nie lokat bankowych w ca³ej strefie euro przez Europejski Bank Centralny lub instytucjê ponadpañstwow¹. Oczywiœcie ka¿dy kraj posiada takie ubezpieczenia depozytów (do pewnej wysokoœci) ale gdy bankructwem jest zagro¿one ca³e pañstwo, to ubezpieczenie lokalne nie jest wiarygodne, bo nie bêdzie pieniêdzy na wyp³atê depozytów. Po drugie potrzebne s¹ euroobligacje, czyli wszyskie pañstwa strefy euro solidarnie odpowiadaj¹ za d³ugi wszystkich pañstw, tak jak w NATO, gdzie wszystkie pañstwa cz³onkowskie solidarnie odpowiadaj¹ za swoje i cudze bezpieczeñstwo. Po trzecie, nale¿a³oby siê zgodziæ na transfery – w³aœciwie darowizny – wielkich sum z pañstw bogatych dla biedniejszych, tak jak w USA stany bogate finansuj¹ stany biedne. Krótko mówi¹c, potrzeba „wiêcej Europy w Europie”, czyli zacieœniania federacji

Wierzyñski i S³onimski. Równie piêkne d³onie mia³a Edith Piaf, co umiejêtnie zarejestrowa³y kroniki filmowe Gaumonta. By³y równie ekspresyjne jak jej g³os. Pod koniec jej, jak¿e krótkiego przecie¿ ¿ycia, d³onie te by³y powykrêcane przez reumatyzm. Cierpia³a bardzo. Dziêki kronikom Gaumonta mam zapis wystêpów tej niezapomnianej pieœniarki i sytuacji z jej prywatnego ¿ycia. * Od Henryka Olbrychta, zaprzyjaŸnionego kaczysty, dosta³em zapis spektaklu „Trawiaty” zarejestrowany podczas festiwalu w Salzburgu. Istny cymes! Wspania³e g³osy, oryginalne rozwi¹zania przestrzenne i scenograficzne Willy’ego Deckera, niebywa³a wrêcz wyobraŸnia re¿yserska Briana Large, doskona³a orkiestra wiedeñskich filharmoników pod dyrekcj¹ Carla Rizziego. Anna Netrebko w partii tytu³owej przesz³a sam¹ siebie. Œpiewa fenomenalnie. Silny g³os, uroda i zdolnoœci aktorskie pozwoli³y jej stworzyæ kreacjê wielkiej miary. Równie¿ i Rolando Villazon oraz Thomas Hampson objawili pe³n¹ gamê swoich g³osowych mo¿liwoœci, s³absi jednak byli pod wzglêdem aktorskim. Niemniej zarysowali swe postaci dostatecznie wyraziœcie. * Polonez koncertowy A dur Moniuszki - po prostu arcydzie³o. Lubiê doñ wracaæ. Czasem nucê go sobie w myœlach przez pó³ dnia. * Ponownie ogl¹dam „Rok 1900” – film Bernardo Bertolucciego, znany w Polsce jako „Nowy wiek”. Cudo pod wzglêdem malarskim. Kadr za kadrem to obraz za obrazem. Rzecz jest o przyjaŸni i zdradzie oraz o konfliktach spo³ecznych. M³odzieñczy Robert de Niro idzie o lepsze z równie m³odzieñczym Gerardem Depardieu. Sceny zbiorowe œwietne, typy ludzkie dobrane doskonale. Bardzo ceniê Bertolucciego. * W pierwsz¹ rocznicê œmierci Ninel Kameraz-Kos jej przyjaciele ufundowali na Cmentarzu ¯ydowskim w Warszawie piêkn¹ macewê. Niezwykle celne i zarazem przejmuj¹ce wspomnienie o niej napisali Ewa i Wojciech Brojerowie. Ninel za sw¹ pracê na rzecz podziemnej Solidarnoœci nigdy nie zosta³a uhonorowana przez nowe pañstwo polskie. Trudno to poj¹æ. Jej ksi¹¿ka „Œwiêta i obyczaje ¿ydowskie” w krótkim czasie mia³a a¿ osiem wydañ. Swoj¹ drog¹ wiedza o judaizmie i kulturze ¿ydowskiej jest wci¹¿ nik³a wœród nas, co czêsto prowadzi do idiotycznych wrêcz przek³amañ i podejrzeñ. Jeszcze mniej wiemy o islamie, nie mówi¹c ju¿ o religiach Wschodu. Nie wiemy i raczej nie chcemy wiedzieæ. * Znów nasta³ czas œwietlików, czy jak kto woli – robaczków œwiêtojañskich. Rozbajkawiam siê. Nie ja jeden, jak zauwa¿y³em. m

europejskiej. Zaœ mówi¹c krótko ale i dosadnie, potrzeba zgody pañstw cz³onkowskich na dominacjê Niemiec i kontrolê ich finansów. Dla zachowania pozorów by³by to nadzór sprawowany za poœrednictwem instytucji Unii Europejskiej. Jednak tylko Niemcy maj¹ pieni¹dze i si³ê polityczn¹, ¿eby wprowadziæ i utrzymaæ te trzy reformy finansowe. Niestety, nie ma zgody do tej pory na dominacjê Niemiec. A bez kontroli Niemcy nie bêd¹ chcieli finansowaæ utracjuszy, co oczywiœcie jest zrozumia³e. Kiedy siê ma tak¹ klasê polityczn¹, jak Grecja, to mo¿na roztrwoniæ ka¿de pieni¹dze. Przysz³oœæ Europy zale¿y od decyzji kanclerz Angeli Merkel, która do tej pory upiera³a siê przy innym sposobie rozwi¹zania kryzysu – oszczêdnoœci przez ciêcia wydatków bud¿etowych. Tego ¿¹daj¹ od niej wyborcy w kraju; grzech rozrzutnoœci musi byæ ukarany. Pani kanclerz zdaje siê rozumieæ, ¿e bêdzie w koñcu musia³a otworzyæ sakiewkê. Jeœli do tej pory odmawia³a, to dlatego ¿eby wymusiæ w zagro¿onych upad³oœci¹ pañstwach konieczne reformy,

jak podniesienie wieku emerytalnego czy rozluŸnienie regu³ na rynku pracy. Takie reformy przynosz¹ spodziewane efekty dopiero po kilku latach, a potrzebna jest natychmiastowa akcja. Byæ mo¿e pani Merkel myœli, ¿e mo¿na igraæ na krawêdzi katastrofy poniewa¿ w ostatniej chwili bêdzie móg³ wkroczyæ bank centralny Niemiec i uratowaæ sytuacjê. Jeœli jednak dojdzie do paniki bankowej skutki mog¹ byæ nieobliczalne. Dwaj powa¿ni profesorowie – historyk Niall Ferguson z Harvardu i ekonomista Nouriel Roubini z New York University opublikowali ostatnio w Financial Times artyku³ z wymownym pytaniem „Czyw Europie jest teraz minuta przed pó³noc¹?” Autorzy ostrzegaj¹ pani¹ Merkel przed za³amaniem demokracji w Europie na skutek krysysu finansowego, który spowoduje gospodarczy i chaos spo³eczny, jak w latach 1930-tych, kiedy naziœci doszli do w³adzy.

Adam Sawicki


9

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

TOTAL HEALTH CARE PHYSICAL THERAPY 126 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6000; 718-472-7306 3

3 3

Nowe technologie leczenia: fluoroskop do zabiegów na krêgos³upie Rozci¹ganie krêgos³upa (dekompresja) Leczenie powypadkowe, zmian artretycznych oraz neuropatii

W naszej klinice przyjmuj¹ równie¿ lekarze innych specjalnoœci, m.in.: gastrolog, neurolog, ortopeda, urolog, chirurg, lekarz zajmuj¹cy siê zwalczaniem bólu. Wykonujemy ró¿ne badania diagnostyczne, m.in. USG, przewodnictwa nerwowego. Wiêkszoœæ ubezpieczeñ honorowana. Dla osób bez ubezpieczeñ mamy specjalne ceny.

718-389-0100

JOANNA BADMAJEW, MD, DO 6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960

MEDYCYNA RODZINNA I Badania okresowe i prewencyjne I Elektrokardiogram - USG I Badania laboratoryjne na miejscu I Badania ginekologiczne, cytologia I Planowanie rodziny I Szczepienia okresowe I Prowadzenie chorób przewlek³ych - cukrzyca,nadciœnienie, astma,leczenie uzale¿nieñ I Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie ow³osienia I LimeLight - leczenie zmian skórnych, tr¹dzik m³odzieñczy, ró¿owaty I NOWOŒÆ TITAN - usuwanie efektów wiotczej¹cej i starzej¹cej siê skóry Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-Œr.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

PRZYCHODNIA MEDYCZNA Dr Andrzej Salita F Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Dr Urszula Salita

F Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585

Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA

Sabina Grochowski, MD, MS 850 7th Ave., Suite 501, Manhattan (pomiêdzy 54th a 55th St.) Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049 Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn G konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) G subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy G zmêczenie nadnerczy G wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi G wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów/kwasów t³uszczowych G terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb G wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D – jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni.

LECZY: katar sienny bóle pleców rwê kulszow¹ nerwobóle impotencjê zapalenie cewki moczowej bezp³odnoœæ parali¿ artretyzm depresjê nerwice zespó³ przewlek³ego zmêczenia na³ogi objawy menopauzy wylewy krwi do mózgu alergie zapalenie prostaty itd. l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

F Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

Greenpoint Eye

Care LLC

Nowo otwarty gabinet okulistyczny. Najnowoczeœniejsze metody leczenia wad i chorób oczu. Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku. Oferujemy pe³ny zakres opieki okulistycznej; miêkkie, twarde, ró¿nych kolorów szk³a kontaktowe, okulary przeciws³oneczne i korekcyjne, du¿y wybór najmodniejszych oprawek, m.in: Prada, Dior, Gucci, Fendi, Ray Ban, Dolce Gabana.

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU

Umów siê ju¿ dziœ na kontrolne badanie wzroku. Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty szeœæ dni w tygodniu. Poniedzia³ek - Czwartek 10 am - 7 pm;; Pi¹tek: 9 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm

CARING PROFESSIONALS, INC. 70-20 Austin St, suite 135, Forest Hills, NY 11375 (718) 897-2273 wew.114 (F do 71 Ave. Forest Hills)

l

Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm, w niedziele 12:00 - 3:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus

- zadzwoñ: 718-389-3018

* Oferujemy prace dla opiekunek posiadaj¹cych legalny pobyt i certyfikat HHA. * Tym, którzy nie maj¹ certyfikatu organizujemy bezp³atne kursy. * Wszyscy, którzy kiedyœ u nas pracowali s¹ równie¿ mile widziani.

OSOBOM MOG¥CYM PRACOWAÆ Z ZAMIESZKANIEM OFERUJEMY BONUS W WYSOKOŒCI $1000 (po przepracowaniu 100 dni)

Oferujemy prace we wszystkich dzielnicach. Rejestracja w poniedzia³ki i œrody od godz. 10 am. Po informacje prosimy dzwoniæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10 am - 4 pm. Mówimy po polsku.


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

10

Wiosenne przedstawienie w szkole œw. Stanis³awa Kostki

Umiej¹ tañczyæ i to jak! Ponad 200 tancerzy, uczniów szko³y Œw. Stanis³awa Kostki na Greenpoincie, zatañczy³o w szkolnym audytorium. Tradycyjnie ju¿ w okresie poprzedzaj¹cym zakoñczenie roku szkolnego, uczniowie wraz z nauczycielk¹ muzyki, przygotowuj¹ przedstawienie wiosenne. Ka¿dego roku przedstawienie ma inn¹ tematyce. W przesz³oœci wystawiano ju¿ musicale, spektakle s³owno-muzyczne, a w tym roku wszyscy uczniowie zatañczyli. I to jak zatañczyli! So, St. Stan‘s You Think You Dance, to tytu³ widowska, w którym wziêli udzia³ uczniowie w wieku od 3 do 14 lat. Tego wieczoru, ka¿dy uczeñ mia³ do "odegrania” swoj¹ taneczn¹ rolê. Niektórzy nawet wystêpowali dwa lub trzy razy. Uczeñ klasy siódmej, John Baez wielokrotnie

wspó³pracuje grupa oddanych sprawie, czêsto równie¿ uzdolnionych plastycznie rodziców, którzy poœwiêcaj¹ swój prywatny czas a czêsto tak¿e pieni¹dze na przygotowanie kolejnego szkolnego wystêpu. Ale na pewno by³o warto.

czaj¹cy na zajêcia Krakowiaków i Górali wykonali Suitê Kurpiowsk¹. Nie koncentrowano siê bynajmniej na tañcach ludowych. Pokazano tak¿e tañce nowoczesne i tradycyjne amerykañskie. Utalentowane tancerki z siódmej klasy zachwyci³y publicznoœæ wykonaniem Hip-

re uwolnia³y siê poprzez taniec.

rozœmiesza³ widzów swoimi dowcipnymi komentarzami do poszczególnych scen. Widownia doskonale siê bawi³a.

Premierowy wieczór zosta³ podzielony na dwie czêœci. Pierwsz¹ rozpoczêli najm³odsi uczniowie, którzy z wdziêkiem i animuszem zatañczyli Kaczuszki. I pomimo ¿e niektóre kaczuszki wystraszy³y siê tak licznej widowni i by³y trochê zdezorientowane, jak zwykle otrzyma³y olbrzymie brawa. W zupe³nie inny nastrój wprowadzi³y publicznoœæ siostry Oona i Ciara McKay, które wykona³y suitê tañców irlandzkich. Piêkne kostiumy, irlandzka muzyka i skomplikowane kroki taneczne przyku³y uwagê ca³ej publicznoœci. Oczywiœcie w ca³ym przedstawieniu nie zapomniano o promowaniu tañców polskich. Uczniowie pierwszej klasy wykonali krakowiaka, a uczniowie uczêsz-

Hop. Tak¿e dziewczêta z czwartej klasy pokaza³y wszystkim, ¿e taniec nie jest im obcy. Druga czêœæ wieczoru zaczê³a siê od uk³adu, w którym uczniowie czwartej klasy ubrani w kimona, pokazali w formie tanecznej elementy karate. Tak¿e w tej czêœci, uczniowie pi¹tej klasy przedstawili piêkn¹ choreograficznie opowieœæ o pieni¹dzach (Money, Money-ABBA) przez ruch przekazuj¹c komunikat, ¿e dla wielu tak bardzo po¿¹dane pieni¹dze nie s¹ w ¿yciu najwa¿niejsze. Publicznoœci tak¿e podoba³a siê cha-cha w wykonaniu uczniów szóstej klasy i rock and roll w wykonaniu najstarszych tancerzy. W ca³ym przedstawieniu nie tyle liczy³a siê precyzja wykonania, ile emocje, któ-

tystycznemu utwierdzi³y nauczycielkê w przekonaniu, ¿e warto i trzeba uczyæ dzieci tañca. Warto rozwijaæ ich osobowoœæ poprzez ruch. Dziêki temu udanemu wiosennemu przedstawieniu, narodzi³ siê nowy pomys³, aby w przysz³ym roku rozpocz¹æ dzia³alnoœæ kó³ka tanecznego. Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeæ nasze przedstawienie zapraszam na YouTube. Adres na YouTube: So, St. Stan’s, You Think You Can Dance? St Stanislaus Kostka Catholic Academy 1

Przygotowania

Æwiczenia do spektaklu rozpoczê³y siê tu¿ po wystêpach bo¿enarodzeniowych. Pracy by³o moc. Uczniowie pod kierunkiem pedagoga uczyli siê kroków tanecznych i elementów choreografii. Jedna grupa rodziców szy³a kostiumy a inna przygotowywa³a dekoracjê sceniczn¹. Piêkne plakaty i programy na ten wieczór by³y tak¿e dzie³em dwóch mam. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿eby takie du¿e przedsiêwziêcie artystyczne odnios³o sukces potrzebne jest zaanga¿owanie wielu osób. Od lat z nauczycielk¹ muzyki

Premiera

Emocje

Dzieci uwielbiaj¹ tañczyæ. Nikogo nie trzeba by³o namawiaæ, aby dodatkowo æwiczy³ podczas przerwy lekcyjnej. Emocje towarzysz¹ce temu projektowi ar-

Bo¿ena Konkiel Zdjêcia: Ilona Jaroszyñska i Bogdan Kujawski


Poznañ i EURO KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

11

Dziêki ¿yczliwoœci Jacka ¯entkowskiego, naszego czytelnika z Poznania, prezentujemy pañstwu zdjêcia pokazuj¹ce jak jego rodzinne miasto przygotowywa³o siê do mistrzostw i jak je prze¿ywa³o, jak dopingowa³o zawodników: oficjalnie, prywatnie, towarzysko...

Zapraszamy! Akceptujemy Medicaid i Madicare oraz wszystkie inne ubezpieczenia.

1006 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, NY 11222 Z DJÊCIA JACEK ¯ENTKOWSKI

tel. 718-349-2255


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

12

Nowojorskie sylwetki

Laurka na Dzieñ Ojca Tym razem to nie staro¿ytni Grecy ale Rzymianie uczcili ojców jako pierwsi w historii zachodniej cywilizacji, wprowadzaj¹c dziesiêciodniowy festiwal pod nazw¹ Paternalia. Rozpoczyna³ siê 13 lutego. Pater familias pe³ni³ bardz¹ wa¿n¹ rolê w kulturze, która stworzy³a imperium dziêki nieustannym podbojom. Wódz naczelny uwa¿a³ siê za ojca legionistów a wœród wielu oficjalnych tytu³ów noszonych przez cezara znajdowa³ siê tak¿e Ojciec Narodów. Nastêpny krok uczyni³o chrzeœcijañstwo, uœwiêcaj¹c rodzinê. Nie przypadkiem przykazanie “Czcij ojca swego i matkê swoj¹” znalaz³o siê na trzecim miejscu w dekalogu. Codzienna modlitwa “Pater noster” oddaje ho³d Ojcu Niebieskiemu, podczas gdy Zdrowaœki s¹ poœwiêcone Matce Bo¿ej. Z kolei patronem ziemskich ojców sta³ siê œw. Józef i w³aœnie wtedy, a wiêc 19 marca obchodzi siê Dzieñ Ojca w Hiszpanii, Portugalii i w wielu innych krajach Ameryki £aciñskiej. Œwieckie obchody na rzecz matek i ojców zrodzi³y siê z potrzeby serca; choæ z nieznanych przyczyn d³ugo zaniedbywano tych ostatnich. Generalnie rzecz bior¹c, przyznano im w³asny dzieñ bardzo póŸno, a jak na ironiê losu dokona³o siê to w ramach równouprawnienia(!). Najpierw celebrowano nowe œwiêto li tylko na papierze, a wylansowa³ je dopiero handel jako okazjê do kupowania prezentów. W zale¿noœci od kraju, daty bywaj¹ ró¿ne, najczêœciej przypadaj¹c w czerwcu, choæ Skandynawowie wol¹ listopad, mieszkañcy Australii - wrzesieñ, podczas gdy Brazylijczycy wybrali sierpieñ. Polskie dzieci obchodz¹ to œwiêto 23 czerwca. Najbardziej uroczysty charakter ma Father’s Day w Stanach Zjednoczonych, obchodzony w trzeci¹ sobote czerwca, ze wzglêdu na wspólne korzenie z Dniem Matki. Zasadniczne podobieñstwo polega na tym, i¿ uhonorowani posiadaj¹ w obu przypadkach konkretne pierwowzory, a wiêc autentyczne osoby. Uosobieniem idealnej matki sta³a siê Ann Jarvis, o czym pisaliœmy niedawno na tych ³amach. Z kolei za symbol oddanego ojca pos³u¿y³ William Jackson Smart, który zamiast pe³nych imion wola³ inicja³y W.J. Dalsze podobieñstwa mo¿naby mno¿yæ. Doœæ powiedzieæ, i¿ oba œwiêta zaistnia³y li tylko i wy³¹cznie dziêki energicznym dzia³aniom przywi¹zanych córek, które zorganizowa³y szeroko zakrojone akcje na rzecz ich zalegalizowania. Uwieñczony sukcesem grass root movement, czyli nic innego jak dobrze nam znany ruch od podstaw, œwiadczy o wyj¹tkowoœci tego kraju. Wzór godny naœladowania

William Jackson Smart gospodarowa³ na farmie po³o¿onej nieopodal Spokane w stanie Waszyngton. Owdowia³ w 1867 r., zostaj¹c z szeœciorgiem nieletnich dzieci, wœród których by³o piêciu ch³opców. Jedyna córka o imieniu Sonora, mia³a dziesiêæ lat, chêtnie przejmuj¹c czêœæ domowych obowi¹zków. Serdecznie przywi¹zany do ¿ony William, boleœnie odczu³ jej stratê. Pokrywaj¹c pogod¹ ducha ¿a³obê i przygnêbienie, stara³ siê jak móg³ nape³niæ dom, jeœli nie radoœci¹, to przynajmniej optymizmem. Zdawa³ sobie doskonalê sprawê, i¿ czas goi wszystkie rany, a w przypadku m³ododocianych nawet doœæ szybko. Pamiêtaj¹c niecierpian¹ przez siebie w³asn¹ macochê, która ci¹gle nim pomiata³a, zrezygnowa³ dla dobra dzieci z powtórnego o¿enku. Ku zdumieniu otoczenia, zdecydowa³ siê na samodzielne wychowanie potomstwa, zatrudniaj¹c jedynie dochodz¹c¹

gosposiê. William umia³ okazywaæ ciep³e uczucia niczym najlepsza matka, siêgaj¹c w razie potrzeby do ojcowskiego autorytetu. Powszechnie lubiany i szanowany przez innych sta³ siê wzorem i przyk³adem dla swoich dzieci. Stworzy³ im nie tylko prawdziwy dom, ale i warunki do zdobycia wykszta³cenia i zawodu. Pomagaj¹c ojcu w w wychowaniu trzech m³odszych braci, Sonora wysz³a doœæ póŸno, aczkolwiek bardzo szczêœliwie za m¹¿ za Johna Dodda. Tylko jeden syn pozosta³ wraz z ojcem na gospodarstwie, sp³acaj¹c rodzeñstwo w przysz³oœci. Jak po grudzie...

W kilkanaœcie miesiêcy po œmierci Williama Jacksona Smarta, który mia³ bardzo uroczysty pogrzeb, Sonora Dodd wybra³a siê w maju 1909 r. z wizyt¹ do przyjació³ki w Seattle. Uczestniczy³a tu w Œwiêcie Matki, zapoznaj¹c siê jednoczeœnie z histor¹ Mrs. Jarvis. Wpad³a wtedy na pomys³, aby publicznie uczciæ swego ojca, maj¹c nadziejê, i¿ uda siê jej doprowadziæ do powstania podobnego œwiêta. William Jackson Smart i jego córka Sandra Nie wiele myœl¹c, nawi¹za³a korespodencyjny kontakt z Ann¹ Marie Jarvis, która Niezale¿nie od przychylnego nastawieniu wielu stanów, doradza³a jej jak rozpocz¹æ i rozwin¹æ akcjê. droga do oficjalnej legalizacji okaza³a siê bardzo Od pocz¹tku Sonora zaanga¿owa³a w swoje dzia³ania trudna,mimo, ¿e mê¿czyŸni posiadali ogromn¹ przewagê w koœcio³y, YMCA i inne organizacje. Odnios³a pierwszy Kongresie. Dopiero w 1972 r. przyjêto rezolucjê Richarda sukces, gdy stan Waszyngton proklamowa³ Dzieñ Ojca. Nixona, który proklamowa³ Dzieñ Ojca, obchodzony od tej Obchody odby³y siê tu 19 czerwca 1912 r., tj. w dniu urodzin pory w trzeci¹ niedzielê czerwca. Williama J. Smarta, a przewodniczy³ im gubernator Michael Wypada tu przypomnieæ naszym Czytelnikom, i¿ Dzieñ Hay. Akcja rozwija³o siê powoli, ogarniaj¹c nastêpnie Matki zosta³ zalegalizowany w rezultacie oficjalnej Pensylwaniê, Wirginiê i stan Illinois. Porozumiewaj¹c siê proklamacji, wydanej przez Woodrowa Wilsona w 1912 r. listownie z Sonor¹ Dodd, Harry Meek, wp³ywowy pastor z Zasadniczym powodem trudnoœci z wprowadzeniem Chicago zarekomendowa³ to œwiêto 30-mu prezydentowi. kolejnego œwiêta sta³ siê fakt, i¿ godny naœladowania ojciec Przychylnie nastawiony Calvin Coolidge przedstawi³ by³ prywatn¹ osob¹, podczas gdy wzorowa matka wyró¿ni³a odpowiedni wniosek Kongresowi. Ku zdumieniu g³owy siê tak¿e jako spo³ecznica i filantropka. pañstwa i niezale¿nie od wysi³ków Margaret Chase, Klara Orzechowska pierwszej kobiety zasiadaj¹cej wówczas w Senacie, wiêkszoœci¹ g³osów odrzucono propozycjê nowego œwiêta.


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

13

Klub Seniora Amber ma ju¿ swoj¹ siedzibê

Rodzinny Festiwal Sztuki pod znakiem Polaków

Jakiœ czas temu zapowiadaliœmy otwarcie nowego klubu seniora na Greenpoincie. Od samego pocz¹tku zainteresowanie now¹ placówk¹ by³o bardzo du¿e, okaza³o siê jednak, ¿e znalezienie miejsca, które spe³nia³oby wszystkie wymagane warunki nie by³o wcale ³atwe. Po wielu perturbacjach mo¿emy oficjalnie i z przyjemnoœci¹ zawiadomiæ, ¿e Klub Seniora Amber ma ju¿ swoj¹ siedzibê - bêdzie siê mieœci³ przy 105 Freeman Street na Greenpoincie. Organizatorzy ca³ego przedsiêwziêcia pokazali przedstawicielom seniorów i mediów wnêtrze klubu - na razie w stanie surowym. Jak nas zapewniaj¹ potrzebny jest tylko ma³y remont, który nie bêdzie trwa³ d³ugo. Wkrótce starsi pañstwo, legitymuj¹cy siê medicaid, bêd¹ mogli korzystaæ z posi³ków, konsultacji medycznych, lekcji angielskiego, komputerów, ró¿norakich porad i bogatej oferty programów artystycznych. Osoby posiadaj¹ce medicaid i zainteresowane dzia³alnoœci¹ klubow¹ uzyskaj¹ wiêcej informacji pod numerem telefonu: (347) 971-1938.

The Riverside Theatre/Family Arts Festival zaprasza w sobotê, 30 czerwca 2012 od godz.12:00 do 18:00 do piêknego parku Riverside na Manhattanie na plenerow¹ prezentacjê polskiej kultury pod nazw¹ Polish Cultural Village. W programie: polska muzyka, taniec, sztuka, stoiska z ksi¹¿kami, polska kuchnia, warsztaty artystyczne i wiele innych. W ramach festiwalowego programu nowojorscy Emocjonaliœci zaprezentuj¹ na plenerowej wystawie prace: - Lubomira Tomaszewskiego (rzeŸby, obrazy palone) - Mieczys³awa Mietko Rudka (fotografie), - Wojtka Kubika (fotografie), - Beaty Szpury (ilustracje, malarstwo), - Anny Zatorskiej (malarstwo) - Artura Skowrona (malarstwo) i Janusza Skowrona (rysunki i malarstwo). Miêdzy godz. 14:00 a 15:00 odbêd¹ siê: warsztaty artystyczne (Portret), które poprowadzi Beata Szpura oraz muzyczny wystêp Artura Skowrona. Adres: Riverside Park, Manhattan (pomiêdzy Riverside Drive a West 123rd Street) W razie deszczu zapraszamy do wnêtrz historycznego Riverside Church przy 91 Claremont Avenue New York, NY 10027 Po wiêcej informacji: Johnn R. De Marzio (212 )870-6860 lub E-mail: jdemarzio@theriversidechurchny.org Warto, ¿ebyœmy t³umnie, razem z rodzinami wziêli udzia³ w tej sympatycznej, familijnej imprezie organizowanej w piêknej czêœci Manhattanu.

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne OŒRODEK RODZINNY

157 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222, tel. 718-349-1200 KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA w LEKARZ OGÓLNY - opieka medyczna i prewencyjna w DERMATOLOGIA - schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne w Okresowe badania kobiece - wymazy cytologiczne w Okresowe badania dla kierowców w Badania laboratoryjne

DIAGNOSTYKA w Badania wydolnoœci p³uc (PFT) w Badania ultrasonograficzne (USG), dopplers (EKG) w Badania przewodnictwa nerwowego NCV w Badania zmys³u równowagi (VNG) w Badania na osteoropozê (DEXA)

PROFILAKTYKA w KROPLÓWKI wzmacniaj¹ce uk³ad odpornoœciowy w Inhalacje w Zastrzyki domiêœniowe i do¿ylne w Szczepienia przeciwko grypie

MEDYCYNA ALTERNATYWNA w Akupunktura w Masa¿e z u¿yciem mineralnego b³ota z Morza Martwego

PROFESJONALNE WIZYTY DOMOWE

Du¿e zni¿ki dla pacjentów bez ubezpieczeñ. Akceptujemy: MEDICARE i inne, g³ówne rodzaje ubezpieczeñ. Dogodne godziny otwarcia. Oœrodek czynny do póŸna. Zapewniamy transport dla pacjentów z MEDICAID. Dzwoñ w celu umówienia siê na wizytê.

AKCEPTUJEMY WORKERS COMPENSATION I NO-FAULT CASES.

718-349-1200 Mówimy po polsku


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

14

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT 

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

3 Ksiêgowoœæ 3 Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

3 Rejestracja biznesu i licencje 3 Konsultacje 3 Bezpodatkowa zamiana domów 3 #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com 

FH Realty

CEZAR OF QUEENS DO US£UG! Dom szuka nabywcy czy nabywca szuka domu...

Transakcje sprzeda¿y - kupna domów, mieszkanñ (co-ops, condos), dzia³ek. Cezary Doda, biuro:718 544 4000, mobile: 917 414 8866 www.cezarsells.com

Greenpoint Properties Inc. Real Estate , broker Victor Wolski, associate broker Diane Danuta Wolska

Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci Greenpoint, Williamsburg i okolice

SPECJALNA OFERTA * * * * *

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia Ubezpieczamy domy i mieszkania Notariusz

Potrzebne domy na sprzeda¿ i mieszkania do wynajêcia!

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. Tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com

Og³oszenia drobne Cena $10 za maksimum 30 s³ów

KOBO MUSIC STUDIO w Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach oraz lekcje œpiewu. Szko³a z tradycjami.

Kontakt - Bo¿ena Konkiel Tel. 718-609-0088 24-GODZINNY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498

 SESJE:Tarot (przepowiednie przysz³oœci), Strategia ¯ycia (podejmowanie trafnych decyzji), Irydologia (stan ca³ego organizmu), Talizmany Ochronne i Olejki przyci¹gaj¹ce Pieni¹dze (Money Oil). Zapisy na sesje: 917-753-4182, Yoganna (Greenpoint), website: www.yoganna.net. Promocja 20% zni¿ki w czerwcu. Zapraszamy.

CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ ORGANIZM? Analiza braku witamin i minera³ów oraz dok³adny dobór naturalnych kuracji. Analizê przeprowadza dyplomowana specjalistyka medycyny naturalnej Agnieszka Brudziñska. Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania; Tel. 570-972-1400 - zapisy. OKAZJA! Sprzedam mieszkanie w Warszawie na Mokotowie 57 m kw.z bardzo du¿ym balkonem, œwietna lokalizacja, bardzo blisko stacji metra Wilanowska, 5 min. do centrum. Tel. 718-223-1859

PACZKI

MIENIE PRZESIEDLEÑCZE Odbiór paczek z domu klienta. POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 718-389-6001; 718-389-2422

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

w Domy w Condo w Co-Op w Dzia³ki budowlane w Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

WYCIECZKI Niagara & 1000 Wysp, Boston, Washington, Filadelfia i wiele innych

FLORYDA 20 - 29 VII KANADA 13-17 VIII ATLANTYK - PACYFIK 05-23 IX WYSY£KA PACZEK MINIE PRZESIEDLEÑCZE APOSTILLE $70 T£UMACZENIA ODWOZY NA LOTNISKA DROBNE PRZEPROWADZKI

Paczki Drog¹ lotnicz¹ i morsk¹, dostarczane do domu odbiorcy szybko i bezpiecznie.

Wysy³ka pojazdów Motocykle, samochody, vany, limuzyny, sprzêt wodny a nawet ma³e samoloty mo¿emy ³atwo wys³aæ.

WYNAJEM MA£YCH I DU¯YCH AUTOBUSÓW NA RÓ¯NE OKAZJE POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-60001; 718-389-2422 www.poloneztour.com e-mail: poloneztour@aol.com

STRONY INTERNERTOWE - dostosowane do potrzeb. Solidnie, profesjonalnie, niedrogo. Tel. 917-364-2001

Przewóz towarów Zapewniamy pe³n¹ dokumentacjê, aby ubezpieczyæ twoje towary i dostarczyæ do miejsca przeznaczenia na czas.

Miêdzynarodowe przeprowadzki Zapewniamy pe³ny serwis przy przeprowadzkach wszystkich rzeczy (opakowania, transport), które wysy³asz do Twojego nowego domu.

Naszym celem jest zapewnienie najwy¿szej jakoœci us³ug, co czyni nas najlepsz¹ i najwiêksz¹ firm¹ przewozow¹ do Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Wraz z ponad setk¹ agentów ze Wschodniego Wybrze¿a USA staramy siê, by Twoje wszystkie przesy³ki dotar³y na miejsce we w³aœciwym czasie. Powierzaj¹c nam swoje rzeczy, mo¿esz byæ pewien, ¿e odda³eœ je w najlepsze rêce, firmie z ponad 50-letnim doœwiadczeniem, najstarszej na rynku.

1-800-229-DOMA / www.domaexport.com / services@domaexport.com


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

15

Gala i nagrody Instytutu Pi³sudskiego Gala to brzmi dumnie. Okreœla specjaln¹ okazjê, wyj¹tkow¹ sytuacjê, wyj¹tkowych ludzi. Po raz trzeci spotkaliœmy siê z wybitnymi postaciami, ludŸmi œwiata naukowego, politycznego, którzy dost¹pili zaszczytu otrzymania odznaczeñ. Instytut przyznaje medale od wielu lat. W latach 1995 – 2000 urz¹dzano eleganckie bankiety w salach New York Athletic Club po³¹czone z wrêczaniem nagród wybitnym osobistoœciom. Od 2009 roku Instytut urz¹dza Gale Nagród w Konsulacie Generalnym w N.Y. na Manhattanie. Oprawê trzeciej ju¿ Gali, która odby³a siê 5 czerwca, przygotowano starannie i z rozmachem. Tradycyjnie impreza zosta³a objêta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który nie móg³ przybyæ osobiœcie, ale w obszernym liœcie przekaza³ serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym a tak¿e podziêkowania przedstawicielom Instytutu za ogrom pracy na rzecz edukacji i ochrony polskiej kultury. Zebranych goœci przywita³a pani Ewa Juñczyk-Ziomecka - konsul generalna. Mistrzem ceremonii by³a Dagmara Domiñczyk-Wilson, znana aktorka polskiego pochodzenia, która w sposób mistrzowski poprowadzi³a ca³e spotkanie. Pani Dagmara poza urod¹ oczarowa³a zebranych swobod¹, wdziêkiem, z ³atwoœci¹ przechodz¹c z polskiego na angielski i czêsto, wzorem najlepszych moderatorów, uzupe³niaj¹c swoje wypowiedzi spontanicznym komentarzem. G³ównymi bohaterami byli wyró¿nieni nagrodami: pani senator Barbara Mikulski zosta³a odznaczona Medalem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego za przywództwo i wybitne osi¹gniêcia, pan prof. Timothy Snyder otrzyma³ Medal Wac³awa Jêdrzejewskiego za badania nad wspó³czesn¹ histori¹ Europy Œrodkowej, Wschodniej i Œrodkowej. Medalem Marii Sk³odowskiej-Curie zosta³ uhonorowany prof. Krzysztof Matyjaszewski, œwiatowej s³awy chemik specjalizuj¹cy siê w technologii polimerów. O historii Instytutu i wspomnianych odznaczeniach napisano wiele, ale o tych, którzy je otrzymuj¹ zawsze mo¿emy napisaæ jeszcze wiêcej. Dr Magda Kapuœciñska prezes Instytutu, ujê³a to nastêpuj¹co: „Nasz Instytut przyznaje wyró¿nienia w dziedzinie historii, literatury, nauki, sztuki, biznesu i polityki. Ka¿da z nagrodzonych osób ma olbrzymie zas³ugi, gdy¿ przez swoje osi¹gniêcia wspiera i popularyzuje nasz kraj, Polskê”. Senator Barbara Mikulski jest tym politykiem, który od pocz¹tku kariery, dzielnie i

konsekwentnie walczy o sprawy Polski i Polaków a tak¿e Polonii. Barbara Mikulski ze wzglêdu na obowi¹zki nie mog³a byæ obecna na gali, przys³a³a natomiast list, w którym dziêkowa³a za wyró¿nienie. Jak napisa³a, podziwia i docenia olbrzymi wysi³ek Instytutu w krzewieniu postaw humanitarnych i patriotycznych a tak¿e dba³oœæ o zachowanie jêzyka polskiego, polskiej literatury, polskiej muzyki oraz narodowych tradycji. Profesor Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale, specjalista historii Europy Œrodkowej i Wschodniej jest wybitnym i czêsto wyró¿nianym naukowcem-historykiem. Dziekuj¹c za wyró¿nienie prof. Snyder powiedzia³, ¿e cieszy siê, gdy tematy, które go fascynuj¹, docieraj¹ do szerszej publicznoœci i czytelników w Polsce. Jego najnowsza ksi¹¿ka “Brotherlands: A Family History of the Slavic, German, and Jewish Nations” ju¿ zdoby³a rozg³os. Dobrze siê dzieje, kiedy ktoœ bez uprzedzeñ, stara siê obiektywnie pokazaæ rzeczywistoœæ. Nagroda im. Wac³awa Jêdrzejewskiego przyznana Profesorowi, to wyj¹tkowo trafna decyzja, o czym on sam z humorem powiedzia³. I s³usznie, bo nie, kto inny jak w³aœnie profesor napisa³ tak wiele na temat sztandarowych postaci w historii Instytutu. Trzecim nagrodzonym jest prof. Krzysztof Matyjaszewski, wybitny polski chemik, specjalizuj¹cy siê w technologii polimerów. Najbardziej znacz¹cym osi¹gniêciem naukowym Laureata jest odkrycie i opracowanie nowej metody kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej (tzw. metody ATRP), maj¹cej ogromny wp³yw na rozwój chemii i technologii polimerów. Dziêki tej dziedzinie nauki œwiat w tempie b³yskawicznym zdoby³ wiele po¿ytecznych materia³ów, pó³fabrykatów, ¿e nasze codzienne ¿ycie nie mog³oby bez nich istnieæ. W galowej uroczystoœci wziê³y te¿ udzia³ nasze znane pianistki, m³oda, ale ju¿ znana publicznoœci Violetta Koss, oraz dr Magdalena Baczewska, absolwentka Manhattan School of Music a tak¿e laureatka nagrody: Wybitny Polak za Granic¹ w kategorii “M³ody Polak 2012”. Mieliœmy tak¿e okazjê poznaæ innego laureata tej nagrody - redaktora Janusza Szlechtê, który otrzyma³ j¹ w kategorii “Osobowoœæ”. Przed zamkniêciem czêœci oficjalnej pani

FOT. GRZEGORZ WORWA Prezes Instytutu Magda Kapuœciñska wrêcza medal prof. Timothy’emu Snyderowi. Obok dr Iwona Korga - dyrektor wykonawcza i Marek Zieliñski, wiceprezes.

FOT. PRZEMYS³AW BALCERZYK Ceremoniê prowadzi³a Dagmara Domiñczyk.

Magdalena Baczewska zagra³a piêknie utwory Chopina. Gala by³a sponsorowana przez Konsulat Generalny RP, firmê ADAMBA Import International i szereg prywatnych osób. Po czêœci oficjalnej, zebrani goœcie zostali zaproszeni na smakowity poczêstunek przygotowany przez firmê PIAST z New Jersey i polsk¹ piekarniê SYRENA z Green Point.

List od tygodnika Solidarnoœæ Mija ponad dwadzieœcia lat od roku 1989. Weszliœmy w trzecie dziesiêciolecie istnienia pañstwa dzia³aj¹cego we – w miarê – normalnych warunkach. Od pierwszych dni kwietnia 1990 r. przesta³a istnieæ cenzura. Ksi¹¿kê w Polsce wydaæ mo¿e ka¿dy. Jeœli nie ma talentu, wystarczy by mia³ pieni¹dze, lub by³ dobrze podwieszony. Prawo wolnego rynku czêsto okazuje siê bardzo wieloznaczne, np. w³aœnie dla literatury. W sumie panuje wra¿enie chaosu, niepewnoœci kryteriów, ocen. Tak dzieje siê te¿ i we wszystkich pozosta³ych dziedzinach ¿ycia spo³eczeñstwa. Spójrzmy na gry partyjne, polityczne, na dewaluacjê znaczenia s³ów, pojêæ. Literatura zawsze jest odbiciem rzeczywistoœci. W³aœnie, czy zawsze i czy ma byæ owym odbiciem…? A mo¿e propo-

zycj¹ lepszej rzeczywistoœci…? Blisko dziesiêæ lat temu, w roku 2003 nasza redakcja przeprowadzi³a podobn¹ ankietê – „Kanon polskiej literatury XX wieku”. Tamta ankieta jasno ukazywa³a, i¿ absolutna wiêkszoœæ naszej najlepszej literatury zrodzi³a siê na emigracji. Od dwudziestu kilka lat pojêcie „literatura emigracyjna” nie istnieje. Jakie wiêc dzie³a zrodzi³a swoboda i wolnoœæ po roku 1989? W tych latach wielu autorów wyda³o swe najwa¿niejsze pozycje, pojawi³o siê mnóstwo debiutantów, wielu z nich dziœ ju¿ ma za sob¹ po kilka tytu³ów. Na ile wartoœciowe s¹ te dzie³a, na ile zaistnia³y w naszej pamiêci? Spróbujmy ustaliæ najwybitniejszych spoœród nich. T¹ chyba najlepsz¹ metod¹ – swoist¹ list¹ przebojów, zg³aszaj¹c dzie-

siêæ najwartoœciowszych polskich ksi¹¿ek i ich autorów. Wybór obejmuje nie tylko literaturê piêkn¹. W ostatnich latach zaistnia³o zbyt wiele wa¿nych ksi¹¿ek publicystycznych, historycznych, naukowych, aby pomin¹æ je w tej ocenie. Oczywiœcie, chodzi nam o ksi¹¿ki napisane po roku 1989. Dobrze by³oby propozycje opatrzyæ krótkim uzasadnieniem. Przewidziany termin zakoñczenia naszej powa¿nej zabawy to 11 listopada 2012 r. Prosimy o nadsy³anie na adres redakcji – drog¹ pocztow¹ lub e-mailow¹ w³asnego wyboru 10 najlepszych tytu³ów, które ukaza³y siê po 1989 r. redakcja@tygodniksolidarnosc.com Tygodnik Solidarnoœæ, ul. Grójecka 186 lok. 613, 02-390 Warszawa

Nastêpna uroczystoœæ wrêczenia nagród Instytutu Pi³sudskiego planowana jest w czerwcu 2013 roku i odbêdzie siê w Zamku Królewskim w Warszawie. Bêdzie to okazja szczególna, gdy¿ za rok bêdziemy obchodziæ 70-lecie dzia³alnoœci Instytutu Pi³sudskiego. Do zobaczenia za rok w Warszawie. Marzena Kostrzewa-Stafiej

Fina³owej oceny dokonaj¹ ludzie pióra: pisarze, krytycy, specjaliœci. Oni zreszt¹ tak¿e na bie¿¹co formu³uj¹ – na ³amach „Tysola” - swoje „listy”. Prosimy szukaæ ich w archiwum redakcyjnym www.tygodniksolidarnosc.com Dla przyk³adu podajemy typy Rafa³a Ziemkiewicza 1.Tomasz Burek „Dziennik kwarantanny” 2. S³awomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk „Lech Wa³êsa a SB” 3. Jacek Dukaj „Czarne Oceany” 4. Wac³aw Holewiñski „Lament nad Babilonem” 5. Antoni Libera „Madame” 6. Eustachy Rylski „Warunek” 7. Jaros³aw Marek Rymkiewicz „Wieszanie” 8. Marcin Œwietlicki „Wiersze” 9. Bohdan Urbankowski „Czerwona msza, czyli uœmiech Stalina” 10. Wojciech Wencel „De Profundis”


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

16

Rewelacje z internetu

Dzieci starszych ojców

Ogród Priapa

Okazuje siê, ¿e dzieci starszych ojców ¿yj¹ d³u¿ej. Takie wyniki da³y przynajmniej badania antropologów z Nothwestern University. Przebadali oni grupê 1800 mê¿czyzn i stwierdzili, ¿e d³u¿sze ¿ycie to efekt budowy chromosomów. Dzieci ojców, którzy przekroczyli wiek œredni, lub s¹ jeszcze starsi maj¹ d³u¿sze telomery, które chroni¹ chromosomy przed uszkodzeniem, a tak¿e starzeniem siê. D³u¿sze telomery wi¹¿¹ siê z szybszym wzrostem komórek i silniejszym uk³adem odpornoœciowym. Czy mo¿na wiêc ryzykowaæ póŸne rodzicielstwo dla dobra progenitury? Lekarze nie zachêcaj¹ jednak do póŸnego ojcostwa, a nawet przed nim przestrzegaj¹. Dzieci starszych rodziców, tak¿e ojców, czêœciej nara¿one s¹ na wady genetyczne.

Najpopularniejsze imiona Imiona, jak wszystko, podlegaj¹ dzia³aniu mody. Najpopularniejszymi imionami dla dzieci w 2011 roku okaza³y siê Jacob i Sophia. Na dalszych pozycjach znalaz³y siê Mason i William. Pierwsze miejsce na liœcie najpopularniejszych imion straci³ Anthony, ale Michael, David, John, James ci¹gle trzymaj¹ siê mocno. Jeœli chodzi o dziewczynki, to d³ugo na tej liœcie królowa³a Emilly (1996-2007), potem wyprzedzi³a j¹ Emma, Isabela, a teraz Sophia.

W Galerii CREON na Manhattanie odby³ siê spektakl znanego konceptualisty Krzysztofa Zarêbskiego z udzia³em Amandy Curtis pod tytu³em “Priap’s Garden”. By³ on zainspirowany mitem greckim o bogu p³odnoœci Priapie. Otoczeniem spektaklu by³a instalacja Zarêbskiego zbudowana z ró¿nych przedmiotów (p³yty gramofonowe, s³oiki, taœma magnetofonowa, instrumenty muzyczne, fili¿anki z herbat¹, talerze, widelce). W spektaklu u¿yty by³ dŸwiêk z magnetofonu oraz ¿ywy g³os.

Tekst i zdjêcie: Zosia ¯eleska-Bobrowski

HIRUDOTERAPIA Zamiast antybiotyku - czosnek to wspomaganie si³ odpornoœciowych organizmu dziêki zastosowaniu Pijawki Lekarskiej.

Pijawki s¹ pomocne w wielu dolegliwoœciach jak: alergie, artretyzm, bóle stawów, mrowienie koñczyn, choroby skóry, zatoki, ³ysienie plackowate, wysokie ciœnienie, depresja, problemy z p³odnoœci¹. GABINETY:

MANHATTAN Edgar Cayce Holistic Center 240 W 30th Street (pom.7 i 8 Ave.) tel. 917-494-5970

QUEENS-REGO PARK Medical Plaza 99-17 63rd Road tel. 718-275-4848

Dzwoñ w celu umówienia siê na wizytê:

Alicja Ko³yszko, Dr., HT, CHP, MS tel. 347-981-6171 888-825-0793 e-mail: healingleeches@gmail.com

Gabriela Szczepañska tel. 917-494-5970 718-275-4848 e-mail: gabihirudoterapy@gmail.com

Mówimy po polsku, angielsku i rosyjsku.

Ludowa medycyna od wieków wierzy³a w cudowne w³asciwoœci czosnku. Wspó³czesna farmakologia ju¿ dawno potwierdzi³a skutecznoœæ tego warzywa w leczeniu wielu dolegliwoœci. Dzia³a bakteriobójczo i grzybiczobójczo. Zawiera witaminy i sole mineralne. Obni¿a poziom cholesterolu. Z najnowszych badañ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, ¿e czosnek deklasuje wiele antybiotyków, m.in. penicylinê, tetracyklinê i erytromycynê. Naukowcy sprawdzili to na bakteriach wywo³uj¹cych zatrucia pokarmowe. Nie rezygnujmy wiêc z czosnku. Stosujmy go profilaktycznie. Niech bêdzie wa¿nym sk³adnikiem naszego codziennego menu.

Ni¿ej prosty przepis na pyszne czosnkowe mas³o. - szeœæ z¹bków czosnku - pó³ fili¿anki miêkkiego mas³a - trzy ³y¿eczki œwie¿ej, drobno pokrojonej pietruszki - odrobina soli i sporo grubozmielonego pieprzu Wszystkie sk³adniki starannie ucieramy na jednolit¹ masê. Mas³o czosnkowe œwietnie nadaje siê do sma¿onych ryb i steków. Mo¿na nadaæ mu eleganck¹ postaæ formuj¹c z niego wa³eczki lub kuleczki nastêpnie ch³odzone w lodówce. Figa


17

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Emilia’s Agency 574 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-609-1675; 718-609-0222; Fax: 718-609-0555 E-mail: sroczynska@mail.com

3 PODATKI INDYWIDUALNE - INCOME TAX 3 PE£NOMOCNICTWA - APOSTILLE 3 SPONSOROWANIE RODZINNE 3 OBYWATELSTWO i inne formy 3 T£UMACZENIA DOKUMENTÓW 3 ZASI£KI DLA BEZROBOTNYCH 3 NOTARY PUBLIC (zawsze w agencji)

3 BILETY LOTNICZE i WYCIECZKI (Od Atlantyku do Pacyfiku, Niagara i inne) 3 WAKACJE - “Apple Vacation) (Meksyk, Dominican Republic i inne) 3 WYSY£KA PIENIÊDZY I PACZEK 3 EMERYTURY I RENTY INWALIDZKIE 3 ASYSTA W URZÊDACH

AMERYKAÑSKIE ID I MIÊDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Zapraszamy od poniedzia³ku do soboty.

KONSULTACJE PRAWNE *

* *

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA 7 Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób 7 Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca 7 Pijawki u¿ywane jednorazowo 7 Gabinety na Greenpoincie, w New Jersey i Connecticut

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212 AUTORYZOWANY DEALER Znajdziesz nas www.adelco.com

*

Stwierdzenie niewa¿noœci zawarcia ma³¿eñstwa koœcielnego w USA i Polsce. Sprawy cywilne i kryminalne na terenie Polski: Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Sandomierz. Wkrótce - Bia³ystok, £om¿a, Gdañsk. Upowa¿nienia i pe³nomocnictwa do spraw administracyjnych i s¹dowych, kupna, sprzeda¿y itp. Notary Public

Dr. Marek Suchocki bêdzie przyjmowa³ na Greenpoincie na Manhattan Ave. Wtorki oraz czwartki od 2 po po³udniu. Konsultacje tylko po wczeœniejszym umówieniu siê.Proszê dzwoniæ lub wys³aæ e-mail: suchockiconsulting@yahoo.com

835 Manhattan Ave. (na piêtrze), Brooklyn, NY 11222, Tel: 347-357-4337 REKLAMIE W KURIERZE NAJBARDZIEJ WIERZÊ

„ALVEO” - ELIKSIR ¯YCIA DARMOWE KONSULTACJE ZDROWIA I SUKCESU

Ekstrakt 26 zió³

Zapobiega chorobom i utrzymuje organizm w zdrowiu

O Oczyszcza z toksyn O Wzmacnia uk³ad kostny i nerwowy O Dodaje energii, odm³adza i uodpornia O Od¿ywia serce, mózg i usuwa cholesterol O Irydologia - diagnoza zdrowia, ocena uk³adu nerwowego, odpornoœciowego, toksycznoœci, dieta, wskazówki trybu ¿ycia

KUPON Sezonowa zni¿ka

HERBARIUS – 620 Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 - Greenpoint, Tel. 718-389-6643

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./ Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5, Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674 E-mail: info@lighthousehs.com Biuro czynne: poniedzia³ek – pi¹tek - od 9.00 am – 5.00 pm

1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: *sta³y pobyt A *ukoñczony kurs HHA (oferujemy darmowy) lub PCA Y HH S R w stanie Nowy Jork KU WE Y O 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny M RAC R P A O D D etat w pobli¿u miejsca zamieszkania Y JEM EMY J U Z U 3. Wiêkszoœæ prac I AN YJM w jêzyku polskim. ORG PRZ


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

18

BAÑKI

MYDLANE

Do przerwy zero jeden Mistrzostwa Euro s¹ jak rybka w akwarium. Niekoniecznie z³ota, która spe³nia³aby hurtem marzeMARIAN POLAK-CHLABICZ nia kibiców, ale jak rybka w ogóle. Bo wp³ywaj¹ na wszystko. Tak¿e na jêzyk plotek ze œwiata celebrytów, które rzadko kiedy bezpoœrednio dotycz¹ przecie¿ rozgrywak w pi³ce kopanej. No, chyba ¿e ktoœ akurat komentuje romans wokalistki Shakiry z pi³karzem Pique... Teraz wiêc autor krzywdz¹cych a niesprawdzonych informacji nie oczernia, ale „fauluje” pomówionych. Ukaranie zdjêciem z anteny to czerwona kartka i zejœcie z boiska. Tak¿e wymiana argumentów na ³amach czy ma³ym ekranie jest punktowana wed³ug tabeli ligowej. Bywa wiêc, ¿e w dyskusji o polityce jest „do przerwy zero jeden”. W jej wyniku, kiedy – jak to zwykle w podobnych dyskusjach – nikt nikogo do niczego nie przekona – mamy zaœ „remis”. Takie czasy...

W myœl tych nowych eurozasad jêzykowych,

prawdziwy mecz Anglii z Francj¹ zakoñczy³ siê wynikiem 1:1, ale w rozgrywkach towarzyskich mamy jeden zero dla Francji. Ostatniego „samobója” (bo ma obywatelstwo brytyjskie, choæ pochodzi z Rosji) wbi³a Wyspiarzom œwiatowej s³awy modelka, Natialia Vodianova. Jak w³aœnie donios³y media, piêkna naturalizowana Angielka po dziewiêciu latach ma³¿eñstwa rozwodzi siê z brytyjskim arystokrat¹, Justinem Portmanem, z którym ma trójkê potomstwa. To wiadomo ju¿ od jakiegoœ czasu, no ale teraz wysz³o na jaw co, a raczej kto kryje siê za rozstaniem bohaterów wspó³czesnej wersji „Pigmaliona”. Rosyjska „Eliza” wda³a siê otó¿ w romans z przystojnym Francuzem, który

Natalia Vodianowa

jest zreszt¹ jeszcze bogatszy i bardziej wp³ywowy od jej dotychczasowego angielskiego ma³¿onka. Nowym partnerem piêknej Natalii okaza³ siê Antoine Arnault, dyrektor public relations s³ynnego koncernu modowego LVMH, a prywatnie syn w³aœciciela firmy, najbogatszego Europejczyka, Bernarda Arnault. Tak wiêc, w rozgrywkach towarzyskich Anglii z Francj¹ na razie mamy zero do jednego na korzyœæ Francuzów. Natomiast w potyczce z Amerykanami (tak, wiemy ¿e oni nie wystêpuj¹ na Euro), gór¹ na razie s¹ W³osi. Choæ w sumie w tym sparrringu poszkodowani zostali te¿ Polacy. No bo D¿oana – „Tap Madl” – Krupa, to przecie¿ nasze wspólne, polsko-amerykañskie dobro narodowe. Wszak najwiêkszym, obok urody, atutem panny Joanny w programie „Top model” okaza³ siê „polinglish”... Jak powszechnie wiadomo czytelnikom magazynów kolorowych, panna Krupa, zatrudniona przez stacjê TVN w talent show o modelkach, wkrótce wychodzi za m¹¿.

Karolina Korwin-Piotrowska

Teraz jest g³ównie w Polsce, ruszy³ bowiem casting do kolejnej edycji programu. Natomiast najbli¿sza rodzina jej i przysz³ego ma³¿onka mieszka w Stanach.

Jak donios³a w³aœnie prasa kolorowa, pani Joanna i jej

narzeczony zamierzali pobraæ siê po cichu w miniony weekend, we W³oszech. Ale im nie wysz³o. Ponoæ chcieli w ten sposób unikn¹æ zainteresowania mediów. No ale W³osi nie zawiedli, i zrobili parze wyj¹tkowy prezent, bo – jak twierdz¹ niedoszli pañstwo m³odzi – odmówili wiz rodzinie... I teraz, kiedy ju¿ rzeczywiœcie Joanna i jej ch³opak powiedz¹ sobie „tak”, to wszystkie kamery bêd¹ skierowane w stronê tego w³aœciwego o³tarza. Inna sprawa, ¿e akurat Amerykanie nie potrzebuj¹ wiz do sfery Shengen, wiêc ze strony przysz³ych pañstwa m³odych by³a to trochê taka akcja na spalonym. Ale sêdzia przymkn¹³ oko... Tak wiêc, teoretycznie w meczu W³ochy kontra pani Krupa wygrali W³osi, jeden do zera. Ale zapewnienie sobie w ten sposób transmisji ze œlubu, i to na ¿ywo, to genialne zagranie naszej D¿oany. Inna sprawa, ¿e akurat w przypadku programu „Top model” równie dyskusyjne wydaj¹ siê w ogóle wszystkie wyniki wewnêtrznych rozgrywek przed wyjœciem z grupy i awansem do emisji.

B

o w meczu Tyszka i Woliñski kontra reszta œwiata, sponsorzy oraz Karolina Korwin-Piotrowska, prowadzi, jak dot¹d, pani Karolina. Zdaje siê – wysz³o „na jej” i program zniknie z anteny. Na casting zg³osi³o siê raptem 15 kandydatek. Byæ mo¿e dlatego, ¿e wystraszy³y siê konfrontacji z bohaterami programu „Wilo&Tysio”. Po aferze, jak¹ wywo³a³o w ostatniej edycji „Top model” obmacywanie biustu kandydatki na wizji przez Dawida Woliñskiego, dziewczyny obawiaj¹ siê chyba „zagrañ rêk¹”. I – zdaje siê – ca³kiem s³usznie... Takie drobne wykroczenia przeciw sportowym regulaminom to jednak i tak niewiele w porównaniu z ewidentnym faulem, jaki spotka³ przedstawicielkê naszej rodzimej celebryckiej dru¿yny, wokalistkê Kayah, na

Kora Jackowska

meczu towarzyskim z niejakim Paco Sarrem, przedstawicielem Senegalu. Muzyk, od kilku lat mieszkaj¹cy i pracuj¹cy w Warszawie i Kayah od jakiegoœ czasu uchodz¹ za parê. Nic w tym szczególnego, bo piosenkarka znana jest z pozytywnego stosunku do globalizacji w relacjach osobistych. No ale Pako ostatnio unika swojej dziewczyny na oficjalnych eventach, jakby nigdy nie czyta³ magazynów ilustrowanych. No bo gdyby czyta³, to musia³by wiedzieæ, ¿e s¹ z Kayah par¹ przecie¿. Ale ¿e, zdaje siê, zd¹¿y³ ju¿ nabyæ z³ych nawyków i wzorem wiêkszoœci rodaków przegl¹da tylko „Przegl¹d sportowy”, wiêc chyba tego nie wie. I na ostatniej imprezie, gdzie pojawili siê wspólnie z Kayah, przez ca³y wieczór towarzyszy³ córce potentata przemys³u kosmetycznego, w³aœciciela marki Inter-Fragrances – Nicoli Soszyñskiej. Widaæ te¿ jest za globalizacj¹, ale w tej dziedzinie, podobnie jak Natalia Vodianowa, nad Polskê przedk³ada Francjê. Bo panna Nicola, piêkna, s³awna, bogata i œwietnie wykszta³cona, jest obywatelk¹ œwiata, ale mieszka przewa¿nie w Pary¿u...

D

la Kayah taka zagrywka Paco, to jednak coœ jak faul na spalonym... A co do wyniku spotkania, to jak na razie mamy jeden zero dla Senegalu. Oraz trzy zero dla nieznanego kraju, z którego w tych dniach nadesz³a paczka adresowana do wokalistki Kory. Prawdopodobnie zawartoœæ pochodzi z Jamajki, ale chyba nadano j¹ z Niemiec. Albo mo¿e z Anglii. W œrodku by³y trzy zgrzewki z marihuan¹, choæ brytyjscy dziennikarze uwa¿aj¹, ¿e na Euro obowi¹zuje u nas g³ównie „koko”, czyli - ich zdaniem - kokaina. No ale Kora i tak trafi³a do aresztu. Jest wiêc trzy zero dla tradycyjnych papierosów, które ci¹gle s¹ nad Wis³a legalne, choæ ¿aden ich producent nie zosta³ oficjalnym sponsorem mistrzostw. No ale trudno siê dziwiæ, skoro bohaterem pierwszego meczu Polaków na Euro zosta³ Przemys³aw Tytoñ. P.S. Wiadomoœæ z ostatniej chwili. Polska: Ameryka, 1: 0. Podobno Krzysztof Kolumb by³ Polakiem! s


KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 821 A Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423 E-mail:annapoltravel@msn.com

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM

promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

v Rezerwacja hoteli v Wynajem samochodów v Notariusz v T³umaczenia v Klauzula “Apostille” v Zaproszenia v Wysy³ka pieniêdzy Vigo

Princess Manor Excellence in Catering Every Occasion Specjalizujemy siê w przyjêciach weselnych w stylu polskim.

PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE NA KA¯D¥ OKAZJÊ

Najwiêksza sala bankietowa na Greenpoincie Informacje i rezerwacje z Biurze Princess Manor: 92 Nassau Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Mo¿liwoœæ dodatkowych zarobków. Tel. 718-389-3018

POLECAMY Adwokaci: Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Romuald Magda, Esq. - Biuro Prawne, 776 A Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4112 E-mail: romuald@magdaesq.com Darius A. Marzec, 776 A Manhattan Ave., 2 piêtro Greenpoint, tel. 718-609-0300 Agencje: Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260 Polonez, 159 Nassau Ave. Greenpoint; tel. 718-389-2422 Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MDA, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, tel. 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212 Apteki - Firmy Medyczne LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355 SaiVen Pharmacy, 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, Domy pogrzebowe Arthur’s Funeral Home, 207 Nassau Ave. (róg Russel), Greenpoint Tel. 718. 389.8500 Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-2293662; services@domaexport.com US Money Express - przekazy pieniê¿ne Tel. 1-888-273-0828

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 m T³umaczenia m Bilety Lotnicze m Us³ugi Konsularne m Notariusz publiczny m Wysy³ka paczek morskich i lotniczych m Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

19

Gabinety lekarskie Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pd Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Christopher L. Gade, kardiolog, 126 Greenpoint Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0100 Medical and Rehabilitation Center, 157 Greenpoint Ave, Greenpoint, tel. 718-349-1200 Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012

Sabina Grochowski, MD 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605 www.manhattanmedicalpractice.com Total Health Care - Physical Therapy, 126 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-472-7306 Chiropraktorzy Manhattan Avenue Chiropractic Association, 715 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0953 Advanced Walk in Foot Care, Inc., 715 Manhattan Ave., Greenopoint, tel. 718-677-7700 Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433 Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Greenpoint Properties Inc. Real Estate - Danuta Wolska, 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Marzec Real Estate, 817 B Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-383-2500 Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824; Sale bankietowe Princess Manor, 92 Nassau Ave, Greenpoint tel. 718-389-6965 www.princessmanor.com Sklepy Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6643 The Garden, 921 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-6448 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6149 Szko³y - Kursy Caring Professionals, 7020 Austin Street, Suite 135, Forest Hills Tel. 718-897-2273 Kobo Music Studio, nauka gry instrumentach, lekcje œpiewu, tel. 718-609-0088 Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181; 718-894-1900 Us³ugi ró¿ne Konsultacje prawne: 853 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 347-357-4337 suchockiconsulting@yahoo. com Plumbing & Heating, 53-28 61st Street, Maspeth, tel. 718-326-9090 Strony Internetowe: 646-450-2060 Us³ugi transportowe Ryszard Limo - Florida Connection 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828


20

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

Kurier Plus  

Polski tygodnik w Nowym Jorku

Kurier Plus  

Polski tygodnik w Nowym Jorku

Advertisement