Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

%# !"#$ ! " # $

! " # $ % & ' ( ) ) * # + ' , - . - / $ 0 ) !"#$%&'()&*(+(),

%-.&&/01-2$!30&('45&&&&&678-9!3.&&&&&&&&&&&&&+:&#0%;0 +<(+

!"#$%&#'()*(

()*+,-.*/01/,

! %&'()*+(),-./01'234',56,75.81921:,;,3*(<,= ! !"#$%&'(&')*+%&,-'.'$/01'2 !" 3"'$45'$/&)"'6'7890:%;<'.'$/01'= ! 70/:$/%&'>'+"$6*%4>&(4*'$/0&,"(9?"',6&$*'.'$/01'@A ! B/0&/&'85$%49?"'0"6*8*'.'$/01'@C

!"#$%&'()*+),-./&+) '(+,*#%'-./#'#%0#12.3#%4#52./-

F%)*6<"*-@G"319)H1"+,)(<')3/-:"F-6()D3<"DI$/,-/1,"+-J$/9-"', K1-6?%*"L-I6#"(1$/-."9<5,-3<"3-"$+)6@-D3)@"$)$@%"+-,D-*)3/I"3+,()#E," #-36D),(" M3H)D%" >),#)D4" #/E,-" 6?6%-.-" *%)N" 3-" /<* $/-319%$#I",-$19)H1"+1D%/<#-"'1"9<#1,(<$/-3%-"9"H,()"#1-D%6<@3)@: L-I6#"+1D%/<#%)*"3%)"@)$/"-"'-."$%)"+1(3-N"@-#1")3),H%6(3<"$()7 -,6?%9I*"+1"9$6?1'3%13%)*%)6#%)@"5)(+%)6)"OPMOQ: E)&'+/",+'("/+'62)0*"(",+'",0)*4&)'< *'+3&K"5-,92'4"3P*4/B"a=%3)",%67%&*K"* 0%&*('",+-<%095",0%<)-<+'6/(67"+",0)*4&)'< 3)-<"50P6*",+-<%0).B"a=%3)"?0%&*(2("-(P"5 WbR"("&%L5(+&6*42("/%.?'(*.?"'+"5:+-')3 -/90*)G"67%6(+H"c+?6/"*'+6*'()"6(PH)3B"E)$% %36()6"*%-<+:"*)-:+'4"&%"-%5()6/()$%"%=%*? ,0+64"'+"F4=)0((B"F4'".(+:"5(P6"-*6*)$92'4 ,%59&"&%"0%*,0+54"*"+$)'<+.(")')0&%5-! /()3"=)*,()/(B"E)-<",()05-*4.",0)*4&)'<).G /<904" '()" '+2)H4" &%" H+&')3" ,+0<((G" 6%

5*.+6'(+"3)$%",%,?2+0'%LQB"E?H"<)0+*"+,0%! =?3)"$%"TI",0%6)'<"%=45+<)2(B" W().6%.",%&%=+"-(P"(&)+2(*."c+?6/+G 67%6(+H"'()"5-*4-</()"3)$%"(&)+:4B"FK&*K"H) 3)-<"*+".+:%"-%63+2&).%/0+<46*'4B"W+",0*4! /:+&"+'<4/+,(<+2(-<46*')"'+-<+5()'()"0?67? _a66?,4"C+22"F<0))<`"?*'+:"*+"_'()54! .%5'()"$:?,()`B"E)-<"'+<%.(+-<"*&)64&%5+! '4.",+<0(%<K"("0*)6*'(/()."+/<45'%L6("%=4! 5+<)2-/()3B"E+/%"$:%5+",+X-<5+"'()"=P&*() .(+:"0)+2')3"5:+&*4B""""""""""""""""""""""""!" &'

6789%0:;<= 47&& >,?'(3@-10,A5*'8,5*-.(*.,453*.B.,-)3*.-.,C.0+34.,!.D+3*),37B.6.2E9.,31F,4,GH 103*.8.921,D57.4+2E9)9@,-,(I/0)9@,750J1K+(.92.9@,J1K+(F,K'5&'*()940E,!;L(50< >)3*.-F,&5/0.,5K8E6.M,65,=H,7-1'*01.<,NO,%.3*,=O,P*(''*;,Q.0@.**.0R

10/0"$LA=.=*0"*0"1023,45 !"#$%&'()*"+,-.-/)*"0%1/,)*"2)3'(%-3)*4"+,151$(6()*"+-,-7%%"89:";,(<=-"3>-$+)/?4"("1#-(@%"ABBCD)6%-"+-,-7%%",1(*-9%-";-/-,(<3-"!%E.#19$#-: !"#$"%&&&"'$()"*+,"-./$"*0 1023,45"3'06+,"708*,9$":$;0! (0<"#=+>"*0"12=,"?6+@4,"6"*+,! 8=+,;,"3'=.A5$8=+"$($/$"%BCC! %DCC"$2E-F"3'=,="A0/."6,,(,*8 3$*08" GCCC" $2E-<" H0(" 4$" 2+@ =0A=@/$I !"#$%&'()"*"*+,(-+.("/0%'(/( ,+0+1(+2')3"3)&'4."*",()05-*467 8%2+/95"%-(+&:467"'+";+-,)<7 =4:" ;+06('" >04$()0" ?" -674:/? @AAA"0%/?B"C/09<6)",%"'(."*+5(! <+2(D"E+'"F.%2+0-/(G"E?2(+'"C%5+2! -/(G" E+.0%H4G" >+0%2" F<).=)0$G ;+<)?-*"(";(67+:"C(&)3/("("F<+! '(-:+5"#(+0/%5-/(B"8%2%'(+";+! -,)6/+"&%"@!$%"-<46*'(+"@I@J"0%/? ,%*%-<+5+:+",%&"%,()/K",0%=%-*! 6*+" ,+0+1((" L5B" C%36()67+" '+ M2.7?0-<B" C" @INA" 0%/?" <?<)3-( %=45+<)2)"-<5%0*42(",%&"3)$%")$(! &K"O%5+0*4-<5%"L5B"E9*)1+"("0%*! ,%6*P2("-<+0+'(+"%"/%L6(9:"("-*/%:P '+";+-,)<7B"E)&'4."*",%5%&95 =4:+"%&2)$:%LQG"%/%:%",9:<%0)3".(! 2(G"&*()2K6+";+-,)<7"%&"M2.7?0-<B R0?$(.G"3+/"5-,%.('+"/0%'(/+0*G =4:"54,+&)/D"*0+'()'()"6*4"*+=(! 6()",0*)*"<0+.5+3",%2-/()$%"&*()6! /+" ,%50+6+3K6)$%" *)" -*/%:4" 5 M2.7?0-<" &%" &%.?" '+" ;+-,)<7 ,%&6*+-"L'()H')3"*+5()(B"8%.4-: =?&%54"'%5)$%"/%L6(%:+"("-*/%:4 '()"-,%&%=+:"-(P",0%=%-*6*%5("*

M2.7?0-<G"/<904"=+:"-(P"0%*=(6(+ -5%3)3",+0+1((B"8%2+64"3)&'+/"'() ,%&&+5+2("-(PB"E+/".%H'+",0*)! 6*4<+Q"5"/0%'(6)"ST"0+*4"3)U&*(2( &%"=(-/?,+G"+"@T"0+*4"&%"3)$%"*+! -<P,64G"+H"%<0*4.+2(",%*5%2)'() '+"'%5K",+0+1(PB"V4:"<%"@I@S"0%/B" 8()05-*4.",0%=%-*6*).",+0+! 1(("L5B">0*4H+"=4:"/-(K&*"C%3! 6()67"W+50%6/(G"+",()05-*)"%&,0+! 5(%')",0*)*"'()$%"'+=%H)'-<5%G 3)-*6*)"5"/%L6()2)"+.)04/+X-/(.G .(+:%" .()3-6)" 5" &*()X" V%H)$% W+0%&*)'(+"5"@I@S"0%/?B"W%5+ ,+0+1(+"/%0*4-<+:+"*"<)$%"/%L6(%:+ &%"@",+U&*()0'(/+"@I@J"0B"*+'(. ,0*)'(%-:+"-(P"&%"5:+-')3"L5(K<4'(B >-B"C%36()67"W+50%6/("5"/+H&4 ,(K<)/"=0+:"*"-%=K"*)-*4<"("67%&*(: %&"&%.?"&%"&%.?"*=()0+Q",()'(K! &*)"'+"=?&%5P"L5(K<4'(B"C"<+.! <467"2+<+67"2?&*()G"/<90*4"*+0+=(+2( %/%:%"SY"6)'<95"<4$%&'(%5%"'+ =?&%5P"/%L6(%:+"&+5+2("Y"6)'<95B Z"<+/"5".+06?"@I@J"0%/?",%"*+! <5()0&*)'(?",2+'95"*+6*P<%"542)! 5+Q"1?'&+.)'<G"5".+3?"0%*,%6*P! <%"=?&%5PG"+"SS"6*)056+"%&=4:+ -(P"6)0).%'(+",%:%H)'(+"/+.()'(+ 5P$()2')$%G"5"/<90)3"5*(P:%"?! &*(+:"@A"/-(PH4"(",%'+&"@N"NNN %-9="L5()6/(67B !"J=."K0(4F"7,"30'0K+0"+24*+,L, L)7"24$";04">6+08A=."$"L,L"2+;,I

!"W()5K<,2(5)"<+/G"+6*/%25()/ ,%&6*+-"<467"-<?"2+<"=4:4"5"H46(? ,+0+1((" 09H')" %/0)-4B" >()&4" ,% 5%3'()",0*43)67+:+"&%"[F\"/%2)3! '+"1+2+"(.($0+'<95"5()2?"8%2+/95 *+.()-*/+:%"5:+L'()"'+";+-,)<7B ]?&*()"'()".()L6(2("-(P"5"/%L6()2) ("<0*)=+"=4:%"$%",%5(P/-*4QB"C 5)0-3("%04$('+2')3"/%X6*4:"-(P"%' <+.G"$&*()"&*(L"*+6*4'+"-(P",0)*=(! <)0(?.B"R%"&*(L"*+67%5+:4"-(P"1(! $?04"("5(<0+H)"*"<+.<)$%"%/0)-?B C"2+<+67"@ITN!^N",+0+1(+"<0%67P %-:+=:+G"/%2)3'4"_*045`",0*4,+&: '+"2+<+"F%2(&+0'%L6(B"a&"<)$%"6*+-? '()?-<+''()"-(P"0%*5(3+.4G"+"2(6*=+ ,+0+1(+'"0%L'()B"C"675(2("%=)6')3 (2%LQ"*+0)3)-<0%5+'467",+0+1(+' ,0*)/0%6*4:+"@JNN"%-9=B"C"?=()! $:4."0%/?"5"'+-*)3",+0+1(("*%-<+:% %670*6*%'467"@SY"&*()6(G"+"(2)".+! 2?6795".+.4"'+".-*+67"5"'()! &*()2PD"=()$+3KG"L,()5+3KG"'+5)< <+X6*K"!"5-*4-</%"'+"675+:P"8+! '+B"O%"5:+L'()"%')"-K"H454."&%! 5%&). '+"<%G"H)"'+-*+",+0+1(+"0%L! '()B"C"(2?H"(''467",+0+1(+67"2?&*() ?.()0+3K"("'()".+"'+-<P,695G"/<9! 0*4".%$2(=4"/%'<4'?%5+Q"0%*,%! 6*P<)",0*)*"'(67"&*():%B"["'+-"'() .+"<)$%",0%=2).?G"&*()6("-K"'+-*K ,0*4-*:%L6(KB"W+-*+",+0+1(+"3)-< H45+G" 6()/+5+" (" ,%=%H'+B" R+.4"0+&PB"""""""""""""""""""""""""""""!%


KURIER PLUS 24 MARCA 2012

REKLAMA INTERNETOWA

Do"#cz do nas, by ju$ dzi% otrzyma& $10 GRATIS* na rozmowy telefoniczne z praktycznie ca"ym %wiatem

Zadzwo! do Polski ZA DARMO • TANIA karta telefoniczna • PROSTA rejestracja, obsługa i ładowanie • NIEZAWODNA w każdej sytuacji • Z GWARANCJĄ jakości połączeń • BEZ ukrytych opłat i kontraktów • 95% zadowolonych użytkowników • $10 GRATIS dla nowych klientów!

PARTNER www zadzwondopolski-com

ZAPISZ SIĘ DZIŚ ABY DOSTAĆ do 11 godzin rozmów ZA DARMO* Doskonałe stawki do Polski: Kraj docelowy

Pingo

Skype

WDT

POLSKA tel. stacjonarne

1.4¢

2.3¢

7.9¢

POLSKA tel. komórkowe**

7.5¢

25.5¢

26¢

Poro!wnanie stawek na dzien! 08/16/2011

Inne kraje

Stacjonarne Komórki

NIEMCY

2.15¢

21.75c

IRLANDIA

2.15¢

19c

ANGLIA

1.50¢

DO KOSZYKA ! Tak! Chcę otworzyć konto na minimum 20 dolarów i dostać ZA DARMO dodatkowe $10 na rozmowy międzynarodowe.

Dzięki $10 bonusu otrzymasz dodatkowe: • 714 minut na telefony stacjonarne lub • do 133 minut na telefony komórkowe

* Promocja dotyczy nowych klientow, ktorzy otworz! rachunek na minimum $20. Bonus $10.00 odpowiada 714 minut do Polski (1.4 ¢/min.) lub prawie 2.2 godziny rozmów z telefonami komórkowymi w Polsce (7.5 ¢/min.). Ilo"# minut mo$e ulec zmianie przy rozmowach wykonanych do innych krajow. ** Stawka 7.5 ¢/min. dotyczy rozmów z telefonami komórkowymi wykonanych do sieci Poland Mobile ERA, Poland Mobile Orange i Poland Mobile Plus. Stawka za po%!czenia z pozosta%ymi dostawcami wynosi 12.5 ¢/min. Obowi!zuje 98 ¢/miesi!c op"aty serwisowej. Aby otrzyma# kart& telefoniczn! Pingo Poland wymagane jest konto PayPal lub karta kredytowa. Please note that the sign up page is in English.


REKLAMA INTERNETOWA

KURIER PLUS 24 MARCA 2012

Przeczytaj żeby lepiej poznać Nowy Jork


!

! 8/DEFG !"#$%&'()*+*,"',-. /012'32#2&."#$%$ !"#!$%"&'!()*+, -).&%(/%0&1%23445%6&7!1/%8/%9:;<%8#, 7#&-/%8#)!(1/=*>'5%?/@7#*(-#)@!() &10)A7)-#/%)B-#*(-&,-/0&C&');%"&(/ "&7!1#8#;%-/7)DE%C&%F7E(/1>';%:3G%BH, !#I*H%(%*().&%9J2%BH!#E*)%!B/-&'#%C), 17/0/*@I%BH71&%A7E!1E%/%K4<%BH!#I*H LE*(-E%A7E!1&,"&7!1E5%M)17/0/*@I%1/, !($N!1&,"&7!1E%(L&DHL&%22:%BH!#I*H%/ BH71&%4J%BH!5%'HLE*(-#)%1/!($N!1E5%O#, 8&%"0&"/./-CH%0$*+$%!)"/0/BH!BH, *(-).&%"0&'/C(&-).&%"0()(%P/()BI QHN&0*(E%#%M(#)--#1%R/*+&C-#;%'#I1, !(&AS%F7E(/1>'%$'/D/%!#I%B/1D)%(/ 6&7/1>'5%T)C-/1%C'/%0/(H%'#I*)@%-#D "0()C%C(#)!#I*#&8/%7/BH%$'/D/%!#I%'H, LE*(-#)%(/%F7E(/1>'5%

4125-.%*&.&26+2#$(& 7$',2+$$ 8$9:$;&53$*1*:3" &"&(H*@#%/-BH1&8$, -#!BH*(-)@%(%7/B%4G:3%"0&'/C(#%'%1&A, *#)7)%U/7)(@/->'%'%10/1&'!1#*+%MIN, -#1/*+%!B0/@1%.L&C&'H%"0()*#'1&%7#1'#, C/*@#%7)1*@#%+#!B&0##%#%"0()C8#&B>'%+$, 8/-#!BH*(-H*+% '% 7#*)/*+% &.>7-&, 1!(B/L*E*H*+5%T/1%8>'#E;%()%!B0&-H 8#-#!B)0!B'/%&A'#/BH%@)!B%B&%V"0>N/ (-#!(*()-#/%"&7!1#)@%B&D!/8&A*#5W%M& .L&C>'1#%C&LE*(H7#%C'/@%"0()C!B/'#, *#)7)%!B&'/0(H!()-#/%UB$C)-*#%C7/ X()*("&!"&7#B)@5%

<=2%*5*&*#,"%2+;):>$ ?',*.9&8/@E*E%&.0/-#*(HS%1&0$"*@I '%!#L/*+%(N0&@-H*+;%"&7#*@#%#%!L$DN/*+ !")*@/7-H*+%N7&1$@E%&C%1#71$%8#)!#I*H $0(IC-#*H%Y/-*)7/0##%60)8#)0/;%C&8/, ./@E*%!#I%1&7)@-H*+%$(.&C-#)=%#%C&1$, 8)-B>'5%Z0/1%BH*+%"0()"#!>'%$8&D7#, '#/%"0()"L/*/-#)%(/8>'#)=%"$N7#*(, -H*+5%[+&C(#%"0()C)%'!(H!B1#8%&%(/, 8>'#)-#/%(%'&7-)@%0I1#%\N)(%"0()B/0, .>']%#%$B/@-#&-)5%

?%+",(&@$=$2#" <"1"&)+(3(' 6&7!1#).&%R'#E(1$%6#L1# ?&D-)@% O#*+/L% ^#!B1#)'#*(% (&!B/L &!1/0D&-H%&%$10H'/-#)%!#)C8#$%8#7#&, ->'%(L&BH*+%"0()C%1&8&0-#1#)8%C(#/, L/@E*H8%-/%0()*(%'#)0(H*#)7/%17$N$ Q#C()'%_>C`5%UB/-#)%(/%B&%"0()C%!E, C)8%0/()8%(%&A8#&8/%#--H8#%C(#/L/, *(/8#%"#L1/0!1#8#5%

A2&,+3(:7&+*3"&'3,;%* 4+;)*&*#,",(++2+"',":3#* "&7#*@#%' Y/B&'#*/*+%N0$B/7-#)%"&N#L/%-#)'#-, -H*+%7$C(#;%2K,7)B-#E%1&N#)BI%#%K3,7)B, -#).&%8ID*(H(-I;%"&-#)'/D%"&8H7#L/ "#IB0/%'%N7&1$5%OID*(H(-I%!1&"/-&; "&'/7&-E%1&N#)BI%*#E.-#IB&%"&%"&CL&, C()% (/% 'L&!H5% O#)!(1/-#)% (&!B/L& (C)8&7&'/-)5%6&C%'L/A*#'H%/C0)! "&7#*@/-*#%')!(7#%C&"#)0&%(/%B0()*#8 0/()85%

B2=(+*#:">#"&4;532.*," C(5(#& 3& #*>620*,'3":7 "&7!1#*+ "0()C!#IN#&0*>'%a7)1!/-C)0%P$C(&, '/BH%B'&0(H%'%T)0&(&7#8#)%F'#/B&') [)-B0$8%b&7)0/-*@#5%60)()!%Z/0B#8, ")1!$%$c$-C&'/L%@$D%'%T)0&(&7#8#) 2K,8)B0&'H%"&8-#1%Vb&7)0/-*@/W;%-/ 1B>0).&%&C!L&-#I*#)%'%0&1$%233:%"0(H, @)*+/L%1!5%Z#!1$"%b/C)$!(%6#)0&-)15

!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

!"#$%&'$%()*+,-#./0#(12(31*4-5.-6 /& ,"@Q& R(& 82='%$(& E,+2##$:,.2& D;52.(& S8EDT& @*& $##"& #$R& 8=*,U2+@* /6".*,(='%*&S8/T&)2@"'1&#*&+(U2+@9&(@(+",*=#V&6"12&.$*52@2&>;R&25 %$=%;&,"025#$W& !"#$%&"'%()*+,"'-./%("0%1'+2 &.#3%4'%5"+'6,7%*89%$7:;%).6$""%&"' +*<.+.1=%("0%-%$'1%()6.-"'>%? #.4+7@%6.,"'%&"'%+*<.+.5"%("0 )*+:,.(%#*.5":71&'<*%()*$#.&". &.%(,:,7:"'>%!"'%91.-&"5"%)*%&"@ 4.+&7:;%(,:,'<A/A->%!"'%-".+*2 @*3%:,7%"%#"'+7%+*1+,"'%+*%#*5'12 &'<*%()*$#.&".%-%$'1%()6.-"'3 -".+*@*%&.$*@".($3%4'%)6*1'#$ 6'B*6@7%'@'67$.5&'1%,</*(,*&'1 )6,',%)6'@"'6.%<*$*-7%1'($%)*2 )6,'C% D9:;% E.5"#*$.3% #$A67% F'1@"'% @.% -"0:'1% </*(A-% &"4 EFG>%F,'B%6,=+9%@*4'%-"0:%8', )6*85'@9%)6,'B*6(*-.C%6'B*6@0 )*5'<.1=:=%&.%,6A-&.&"9%+5.%#*2 !"#$%&'#(&%)*+"(#$,*-./0*%*1#$,23#4*5#6$#07 8"'$%"%@04:,7,&%-"'#9%'@'67$.52 &'<*%"%)*+&"'("'&"9%<*%+*%HI%5.$>%J6.# &"'1>%Y.#%&.%6.,"'%&"'%*+&"A(/%("0%*&%+*%)*2 #*@)6*@"(9%@"0+,7%K*&.5+'@%L9(#"'@%" @7(/9%+*)/.$%+*%#.)"$./9%'@'67$.5&'<*%+5. ?.5+'@.6'@% E.-5.#"'@% ()*-*+*-./ @.$'#3%,</.(,.&'<*%$.#4'%)6,',%EFG>%E.62 5":,&'%()'#95.:1'%+*$7:,=:'%)6,'(,/*M:" $".%$.%8*-"'@%($*"%&.%($.&*-"(#93%4'%@.$#" -7:;*-91=:'%-"0:'1%&"4%+-*1'%+,"':"%@.2 #*.5":1"%EN2EFG>% K*$7:;:,.(%,<6,7$./*%-%&"'1%).6*#6*$&"' 1=%:"04(,7%5*(%"%(=%8.6+,"'1%,@0:,*&'%*+ "%87-./*3%4'%5*(%1'1%,+.-./%("0%,.<6*4*&73 )*,*($./7:;%#*8"'$>%^%&"'%()*(A8%("0%,%$7@ *($.$':,&"'%1'+&.#%($6*&7%)*6*,9@"'-./7 &"'%,<*+,"C>%!"'%$69+&*%$'4%&"'%,.9-.47C3 ("0%,'%(*8=%"3%.58*%,-7:"04./%#*@)6*@"(3 4'%,.6A-&*%59+*-:73%1.#%"%@"&"($'6%D*(2 .58*%EFG%<*+,"/*%("0%,%)6*)*,7:1.@"%EN> $*-(#"%*6.,%($*1=:7%,.%&"@%)6'@"'63%&"'%-"2 E6,7%:,7@%&"'%*86,9:./7%*&'%("'8"'%&.2 +,=%1.#%</*+*-'%80+=%$'%&.1&"4(,'%'@'672 -,.1'@% "&-'#$7-.@"3% &"'% 6*,&"':./7 $9673%#$A6'%$.#%(#-.)5"-"'%-75":,75">%!"' .<6'(1"3%:*%9/.$-"./*%)*&*-&'%6*,@*-7%,. 8"*6=%*&"%6A-&"'4%)*+%9-.<0%86.#9%)6.:7 (,:,'5&"'%,.@#&"0$7@"%+6,-".@">%O*.5":1. +5.%*(A8%($.6(,7:;3%:*%1'($%)6,':"'4%B.#$'@ ,.$'@%-7+.-./.%("0%&"'6*,'6-.5&.>%P,7 *<A5&*)*5(#"@>%N%":;%,@0:,'&"9%-7&"#.2 $.#%80+,"'%"%$7@%6.,'@Q%?"'5'%&.%$*%-(#.2 1=:7@3%194%$*%,%-"'#93%194%$*%,%-.5#"%* ,91'3%,-.47-(,7%&.%)*$6,'80%)*6*,9@"'2 )6,'$6-.&"'3%1.#4'%($6'(91=:'1%-%-.69&2 &".%("0%+'#5.6*-.&=%)6,',%-"'59%)*5"$7#A- #.:;%)*5(#":;3%&"#$%("0%&.-'$%&"'%,.1=#&"'> *89%).6$"">%EFG%&"'%@.%#*@B*6$*-'1%(7$92 ?%$'1%(7$9.:1"%$69+&*%("0%+,"-"C3%4'%"+=%.:1"3%8*%-7&"#"%(*&+.47%-(#.,91=3%"4%.4%RS <A60%&*$*-.&".%E"F3%#$A6'%&"'%:;:'%(/7(,'C )6*:'&$%)7$.&7:;%E*5.#A-%&"'%:;:'%)6.:*2 *%,6A-&.&"9%"%)*+&"'("'&"9%-"'#9%'@'672 -.C%+*%HI%6*#9%47:".3%,.$'@%9($0)($-. $.5&'<*>% N8('6-.$*6,7%47:".%)*5"$7:,&'<*%-*8':%EN%80+=%T5'%-"+,".&'>%?%+*+.$#9 ,+':7+*-.&"'%)6,':"-&'%)*+&"'("'&"9 E*5(:'%6.:,'1%&"'%)6,'-"+91=%6*,).+9%#*.2 -"'#9%(=%E6.-*%"%F)6.-"'+5"-*MC%"%F*19(, 5":1"%EN2EFG>%P*%&.1-74'1%).6$"'%$'%&"'%802 G'-":7%K'@*#6.$7:,&'1>%U%#*5'"%)*($.2 +=%</*(*-.C%1'+&.#*-*%-%()6.-"'%6'B*62 -"'&"'%()6.-7%&.%*($6,9%&*4.%"%-71M:"'%, @7%'@'67$.5&'1>%U&.1=:%1'+&.#%":;%,+*52 #*.5":1"%*,&.:,.%+5.%EFG29%,9)'/&'%,@.62 &*M:"%#*&(75".:71&'3%.58*%("0%)6,'+$'@%)*2 <"&.5",*-.&"'%-%F'1@"'>%N+%:,.(9%+*%:,.2 6*,9@"'1=3%.58*%-%*($.$':,&*M:"%9(,.&91= (9%)*1.-".%("0%6A-&"'4%($6.(,.#%-%)*($.:" (-'%*+608&'%($.&*-"(#.>%Y94%-%:,-.6$'# &*-7:;%-78*6A-%+*%).65.@'&$93%@*<=2 +*(,/*%+*%)*&*-&'<*%()*$#.&".%E.-5.#.%, :7:;%("0%(#*V:,7C%#*@)5'$&=%#50(#=%592 L9(#"'@>%L7@%6.,'@%*@.-".&*%-($0)&7 +*-:A-3%#$A67:;%&*$*-.&".%*(:7591=%&"'2 )6*1'#$%'@'67$96%:,0M:"*-7:;3%,.#/.+.1=2 9($.&&"'%-%)*85"49%)6*<9%-78*6:,'<*%5"2 :73%4'%#*8"'$7%@*</787%)6,':;*+,"C%&.%&"' :,=:'<*%W%)6*:'&$>%U.$'@%@.1=%*&"%+,"M%&"' -%-"'#9%HX%598%HS%5.$%.%@04:,7T&"%)* 9#*V:,'&"9%HW%6*#9%47:".>%EN%1'($%(#/*&&' 5.+.%)6*85'@%+*%,<67,"'&".>% E6*1'#$%6'B*6@7%'@'67$.5&'1%,</.(,.&'1 ("0%+*%&"'<*%)6,7:;75"C_%()A6%+*$7:,7%-72 )6,',%EFG%1'($%+*MC%9<*+*-7>%U.#/.+.3%4' (*#*M:"%$7:;4'%'@'67$96>%?'+5'%1'+&'<* #*8"'$7%)6.:*-./787%+*%HX%6*#9%47:".3 -.6".&$9%@.1=%*&'%-7&*("C%S[%)6*:'&$%)'/2 @04:,7T&"%,.M%+*%HI>%U.6A-&*%#*8"'$7%1.# &'1%'@'67$9673%-'+5'%+69<"'<*%W[%)6*:'&$> "%@04:,7T&"%@*<5"87%*+:;*+,"C%&.%-:,'M2 U.$'@%-7<5=+.%&.%$*3%4'%+*%-*1&7%-%#*.2 &"'1(,=%'@'67$9603%<*+,=:%("0%&.%$*3%4'%802 5":1"%&"'%+*1+,"'%"%)6,'-.47%:;0C%)*6*,92 +,"'%*&.%@&"'1(,.%*+%)'/&'1>%E'-"'&%#6*# @"'&".%("0>%Y'($%*&.%,6*,9@"./.3%8*%+5. -%#"'69&#9%EFG%-7#*&./%@"&"($'6%B"&.&2 E5.$B*6@7%95'<5"%,.,-7:,.1%59+*-:7%(=%(A-%Y.:'#%D*($*-(#"%,<.+,.1=:%("0%,%-75"2 <69&:"'%6,':,7%#*.5":1.&$'@%-7<*+&7@3 :,'&".@"%$'1%).6$"">%?7&"#.%,%&":;3%4'%#*2 ()6.-+,*&7@%"%)6,'-"+7-.5&7@>%K5.$'<* 8"'$.% 96*+,*&.% -% ($7:,&"9% ZRWR% 6*#93 &"'%80+,"'%*&.%).6/.%+*%6*,($.&".%("0%,%&"2 *$6,7@91=:.%&.1&"4(,'%-7&.<6*+,'&"'3 @">%!"'%80+,"'%).6/.%6A-&"'4%+5.$'<*3%4' )6,':;*+,=:%&.%'@'67$960%-%X[ZR%6*#93 D9:;%E.5"#*$.%@*4'%*#.,.C%("0%$75#*%+*2 :,75"%-%-"'#9%5.$%(,'MC+,"'("0:"9%+*($.&"' 6.T&7@%1'1%(*19(,&"#"'@%-%()6.-"'%'@'672 Z[\X%,/*$'>%Y'M5"%1'1%-"'#%,*($.&"'%)*+-742 $96%"%5"#-"+.:1"%E.V($-*-'<*%`9&+9(,9 (,*&7%*%+-.%5.$.%$*%*$6,7@.%ZXII%,/*$7:;3 O*M:"'5&'<*>%?%#.4+7@%6.,"'%&"'%@.%+,"2 &.$*@".($%1'M5"%)6.:*-.C%80+,"'%:,$'67%5.$. (".1%,.)./9%+*%86.$.&".%("03%.&"%-%(,'6'<.:; +/94'1%"%)6,'1+,"'%&.%'@'67$960%)'/&=%- EN3%.&"%9%).5"#*:"($A->%!"'@&"'1%&"'%&.5'2 X[XR%6*#93%@*4'%5":,7C%&.%Z]SW%,/*$7:;> 47% $.#"'1% '-'&$9.5&*M:"% -7#59:,.C% ?%)6,'#*&.&"9%D*($*-(#"'<*%-75":,'&". )6,7(,/*M:">%U/*M5"-"%)6,'8=#91=%&.-'$3%4' $'%+*86,'%*86.,91=%:;.6.#$'6%(.@'1%6'B*62 1'M5"%&*$*-.&".%E"F%&.+.5%80+=%(,/7%-%<A2 @73%$75'%$75#*3%4'%:;:"./87%*&%1'+&.#3%4'87 603%@*4'%+*1MC%+*%#*.5":1"%EN2DE2EFG>%? -(,7(:7%)6.:*-.5"%+*%9#*V:,'&".%*-7:; )*5"$7:'%)6,':"'4%&":%&"'%1'($%-7#59:,*&'%. HI%5.$>%N($.$':,&"'%1'+&.#%@A</87%)6,72 -"+@*%-/.+,7%-%60#.:;%-6*<.%6*,).5. :;75"C%("0%+*%)6*)*,7:1"%59+*-:A-3%,</.2 -7*86.T&"0>% (,.1=:7:;%)6*1'#$%)6,':;*+,'&".%&.%'@'672 N!-%(I!';0"O7%0 $960%:,0M:"*-=%"%@*45"-*MC%+*6.8".&".%+*

!"#$%#&'(") !"#$%&'!()$*+",)-

.'/0$(1'%&'!'20*+345'6'&'27%$ 7"%!"&$!+(!"#$%*80

9))$(:';$)'27%$ 7&$5$(276<56!$*$ =+$>",$(?$!!-@( 9)#!+"8(A<+"/(1B>!'27%0@ C$,0)$(A")7")@(D+"75$2(4$!%'27%0@ 4!+-7+&'/(45'6'&'27%0@(?'E")$(4')%0", F"!')0%$(420$&%'27%$@(4!-7&-)$(G$+H!<2)$ G$!0$)(I',$%3DJ,$>0*+ 9K$&$(L7&!'27%$3M$,$)07 4$&$!+-)$(.0<5%'27%$

%'!"76')#")*0(+(I',7%0 A$)(:<E-55'@N!-%(I!';0"O7%0 %'!"76')#")&%$(+(P!$)*80 4!-7&-)$(G$+H!<2)$ /'&'K!$/0$ .'70$(Q","7%$3?'>!'27%0 7%5$#(%';6H&"!'2G$!0$)(I',$%3DJ,$>0*+ 2-#$2*9#$;(G$&&$H7+"%

A'J)(R$66"! .'/0$(1'%&'!'20*+345'6'&'27%$

4H!0"!(I,H7@(=)* S

9#!"7 T(UVW(A$X$(Y&!""& ?!''%,-)@(Z[(UU\\\ R", T

]^U_`(a_b3cUaV(]^U_`(a_b3acU_

P$d T((((]^U_`(a_b3aUVc N3;$0, T(%H!0"!e%H!0"!6,H7S*'; =)&"!)"& T(J&&6Tff222S%H!0"!6,H7S*';

: "#$%*8$()0"('#6'20$#$(

+$(&!"gh('K5'7+"OS

!"#$%#%& '&()*%#+ HI&@*+:*&,%!&N&B/ Y/B/0(H-H;%P/N0#)7/;%O/01/ HJ&@*+:*&,%-#)C(#)7/ O/0##;%O/0#&7#;%d0)-)$!(/ HK&@*+:*&,%"&-#)C(#/L)1 ^/0H!H;%e8/-$)7/;%b)&C&0/ HL&@*+:*&,%'B&0)1 ^#C##;%e0-)!B/;%T/-/ HM&@*+:*&,%A0&C/ a-#)7#;%T&/--H;%T/-/ HN&@*+:*&,%*('/0B)1 e$!B/*+).&;%f)78$B/;%Q#1B&0H-/ OP&@*+:*&,%"#EB)1% a-#)7#;%a8/C)$!(/;%^)&-/0C/


!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

./012/(34/05(#/67898(,/:68

!

!"#$%&'$()*+

!"#$%&'(#%)'%*(+,!!"#$#%&'(&))&'#$*+',+-#./00123'-#4+5#60/1#77888

9:50;#<0#'&=#>,?#<:@AB#C+2D#!7EFGEHFI778 JK&@2L#/0K,&2<MK&N<&+=ODP0K

Q&'P+2&/@&#R/05&<:@#=R/&53#5#:&1/+=@+L ! !"#$%&'()$(*+%,-'./( *01%"(-(234+5.(6.&$72&'.8/(')). !"!23.6&'.(2#7$-"(2#$%&,-./( -(4"9(7,2353.)'$(2#$%&,-. H"23$7%(I$3+7/(J))$('(I'5<$0(F'-5,-'.(,7$3(K$7'+23(D)$#'&(B(#7.3.2(L+6$2&'(J22,5'$4',)(,M(N+2').22($)% L7,M.22',)$6(I$)O

! :7+24"/(4.24$9.)4"/(#.0),9,5)'54-$( !";5<7,)$(9$8=4&,-$(,2>*(24$723"5<(( !"?'.7+5<,9,@5'A(&+#),(B(2#73.%$C ! D+#),('(2#73.%$C(*'3).2>-E(2#,7" #,9'1%3"(-0$@5'5'.6$9'()'.7+5<,9,@5' !"F#7$-"(-0$@5'5'.6B6,&$4,7( ! G)).(2#7$-"(2=%,-. !"#$%&'()%*'%+(,-.(/(%01"&2345(632(7"89(:%2(-;<""&( =(>4=2381?535$(@%*=3&&"A19=3*"B( C8%95?9%(4%(D8334E"=4;=3(=(2=3&3(2?*8%4?;<(1E8%2B F'(&%5(19$53;G4=3(83E83G345$H3(12"=;<(9&=345I2B

!"# $%&'() *+&%,('I'5<$0(F'-'.5(P-(@7,%&+Q/(-(,4,53.)'+(&,6.R>-(3(L,6,)'$(S7.)#,')4(?TO

h+&:4B"&#03*'"&5$+-!4%1+?;@&/&=+,+'"0%)&h)$$"-)&H0-J"B&A020)-&[&9!0"B"-! #+,+'0.'4&[&!+%1"B&+>0-",'0)&+IB+%!+'4&b!B+20)*0)6&(+*5&]EN]&#$!)!&=5,"%*0 f%%+-0"10+'&+>&O5%0')%%&"'9&=$+>)%%0+'",&H"'@&K$+-!4%1+?;&?2031+2"B&2&9+:+$+246 I$+'0)@&/!03,0&2&'0).&59!0"B&#+,014-4&"6)$4*"i%-4&!&j+J')6&d05&'"&-!),)@&/B"9!) #+,%*0)&$)#$)!)'1+2"B"&*+'%5,&U2"&j5'-!4*[k0+6)-*"@&=$!4%!B+&20),5&#+,+'0.'4-J :0!')%6)'827&#$!)9%1"20-0),0&#+,+'0.'4-J&+$I"'0!"-.0&0&6)9082@ /&*+6#,)-0)&%1"20,0&%03&#$"-+2'0-4&H0-J"B"&A02-"&0&.)I+&*+,)9!4&!&#0B*"$%*0)I+ :+0%*"@&O4B4&B!4&2!$5%!)'0"7&6'8%12+&*20"1827&,"59"-.)7&2%#+6'0)'0"&0&24$"!4 29!03-!'+?-0@ h)'&9!0)i&'"&#)2'+&'"&9B5I+&#+!+%1"'0)&2&#"603-0&="'"&H0-J"B"@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&l$)9m

!"#$%&'($()*+,&!"#$%"&'()*'+"&(, -.)/"01")2+$3$4"5)$)6$789).:;-<)!"#$"%!"&'()*(+",-$..(/0$.-$"(1"(2$")'3'41&",*5"1.-(#.%"1-67(8$!-9"(#$!'1.-:;(!-(%*9<(0+*2*5"1-(4"46"=(>"$96.=(,09 1*?'6.()*(5')$"#'51."(5!*$@5(1"(4"46"3A(9"$5.*1'3A(5(B0#.1"3A(3-90,.7 C(1"%!'&(&",*5"1.0(5-!&<(0)!."B()5.-(#$"5)!.5-(5(2-4()!.-)!.1.-("$2'%26.D E2"(F!3!-$9"(.(G"+)",-1"(H"5")!6"7

=>()+*'0'4)$?)6($/(40@ .-),%'(4&'")$)6$789.A;<< !"#$"%!"&'(1"(*25"$3.-()B0+*(*3!-6.5"1-4 5'%2"5'(+$0#'(I$2-%(!"2'20B*5"1-4(8A-(%#.$'2(*>(+-*&-2$'7 /0$"2*$-&(-6%#*!'34.(9J)!.-(*#.-6016"("$2'%2'3!1"(+$0#'(B0@+4@&")C*'+",D !"7(E18@,7( C(5'%2"5.-(0)!."B(5-K&.-(*%.-&1"%20("$2'%2@5D(I2"1"%6"=(I)"&(L!-6"M%6.= I1.2"(N,-42-$=(O"102"(P*,"6=((Q)&01)(/*$!-1.-5%6.=(R-$!'(/09.1"=(F2"1.%B"5 GB*)*?-1.-3=(R"1(S.-)K5.-36.=(8")-0%!(T"$!'+1"2=(I11"(T"5-,3!"6UF!*%6"= G"3.-4(T"5B*5%6.=(/$.%2.1(V--)=(V'%!"$)(F-&6*=(/$'%2'1"(F#.%"6UG")-43!'6= W,+"(F!0,3=(G"B+*$!"2"(8"&9*$=8$.%2"1(C*,%6.(.(G"+)",-1"(H"5")!6"7

JKL(@%M%(-58335+(D8334E"=45(/(N8""9&?4(53&B(OJP/QPR/QSJP

"#$%&'() H.&,6.&58.(!'.6&,#,24).( /"+08%51%&/8>B&AF-1>-FG,F&%;)&@","&!"(."&HH& !"#$"%!"&2%!4%1*0-J&'"&()*+,)*-.)&/0),*+#+%1')&2&#0<1)*7&%+:+137&'0)9!0),37&ME7&MN 6"$-"&0&N&*20)1'0"&:$@&H0%.+'"$!&+@&="2)B&O0),)-*07&PAH&#+#$+2"9!0&$+!2"Q"'0"&'" 1)6"1&R=+20)9!0);&!B5&STUV !%I+31C&J<&;"#5" W&H%!"&?2@&!&'"5*<&+&I+9!@&X&20)-!@7&Y$+I"&C$!4Q+2"&+&I+9!@&L 20)-!@Z&*0B0+"C&J=&;"#5" [&H%!"&?2@&!&'"5*<&+&I+9!@&X&20)-!@7&%#+20)9\&+&I+9!@&L 20)-!@Z&&K%367%38"&!"8;0("C&=&1(%3+,%" [&%#+20)9\&+&I+9!@&]@EE&##+B@7&#$+-)%."&! #",6"60&0&H%!"&?2@&!&'"5*<&+&I+9!@&M&##+B@7&^+$!*0)&_",)&-!@&TTT&+&I+9!@&`&##+B@7 %#+1*"'0)&!&$)*+,)*-.+'0%1<&0&94%*5%."&+&I+9!@&`@ME&##+B@ C+?-08B&?2@&A!-!)#"'"&'"&H"'J"11"'0)a&A1@&A1)#J)'&bJ5$-J&[&NcN&U&]X&1J&%1@&#+6039!4 d)e0'I1+'&fg)&+$"!&M&fg)a@ Y+."!9&6)1$)6&,0'0"&RDV&9+&]X&A1$))1@&&&&& H,$0L&+38)&9=9M9N?MOO9J

!"#"$%"&'()&*+",%-."("&/0-+1%&,"&2#33,40%,5%3& !"#$"%!"&'"&()*+,)*-.)&/0),*+#+%1')&2&.3!4*5&#+,%*067&*18$)&+9:42";&%03&:39< 06&,%367%38%&9:&;"#5"&9<=9&60&57("#+1>&9?&;"#5"&9<=9&2&="$">00&?2@&A1"'0%B"2" C+%1*07&DEF&G56:+,91&A1$))1@& =+#$+2"9!0&.)&1-)&@"531&A>B%51%C&DE7&H0%.+'"$!&?2@&/0'-)'1)I+&"&="5,+7 #$"-5.<-4&'"&60%."-J&'"&K*$"0'0)@&()*+,)*-.)&:39<&IB+%!+')&#+9-!"%&6%!4&?20314-J '0)9!0),'4-J&+$"!&2&14I+9'05&+&L&$"'+&+$"!&+&F&20)-!@&&

D,)5.74(#'.@)'(-'.6&,#,24)"5< k"#$"%!"64&'"&C+'-)$1&=0)?'0&/0),*+#+%1'4-J&0&H5!4*0&A"*$",').&2&24*+'"'05 bJ8$5&f'I),5%7&!&%+,0%1*<&k+>0<&^$"9!*<&[&%+#$"'&#+9&94$)*-.<&T!":),0&^$".')$[="$14*07 *18$4&+9:39!0)&%03&9:&;"#5"&B#&0&P067)&9<L<<&l#+&6%!4&?2@m&2&C+?-0),)&?2@&C$!4Q"&'" H"%#)1J7&Sn@&S"1+60"%1&9?&;"#5"&0&P067&9<)<<&-J8$&f'I),5%&*+'-)$1+2";&:39!0)&2 C+?-0),)&?2@&A1@&C+%1*0&'"&^$))'#+0'-0)@&


!

!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

! N,OI;

!"#$%&'"()#*%"+$,#-&./0

!"#$%&'()*+

D"9HG#E90+*9I/#H#*/".>

,'*%-./0123452167'-*38&/"*367 !"#$%&'(")**'&+'#",'$$"-+.&(/"01+2/3 45"67+8(&$"93+#:!"%"-'8;"<%&$+7=. >?" 67+8(&$@" -+&" A%=*" =0/#;%3" B 67+8@"%"C(!$"D'&97'8E"F"67+8@"-+.G &(/"!/97%3"67%!'("!("!#0/#$;'8E 97=6%8E"!/2+78:!H".'I10/"'&&/.' !J7:1"0!+*(&&';:!"K(%"A%7$/H"&% ;$:7/8E" 2%710+" *'80/3" <%&$+7=.@ -+.&(/%"6+6'(7%LM"$%;N("*'1(70/ 7(6=2*';%&:!H"!'I8"L(9+"&+.'&%8L% &%";%&1/1%$%"67(0/1(&8;'(9+"L(#$ 6(!&%@"

9"*:'8';.0.<1% =81+<3$&'<'30>?@31:+ O>G*($&'",+G E%..(1",(7%E"0%2'3"!"K=*=0'("$7:LG ;I"N/1+!#;'8E"10'(8'"'"L(1&M"+#+2I 1+7+#3M"!"67+$(J8'("670(8'!;+"0%G ;%0+!'"&+#0(&'%"!("P7%&8L'"'#*%.G #;'8E" 0%#3+&" $!%70/H" Q7%&8=#;'(L +2(8&+J8'"!"RQ9%&'#$%&'("+7%0"1*%G $(9+H"N("ST/10'"0%2'L%LM"&%#0/8E 27%8'"'"#'+#$7/"!"A%*(#$/&'(U@"K/G 10'(V"!80(J&'(L"0%.+71+!%3"$70(8E N+3&'(70/" !" K=*=0'(@" W2*IN+&/ 09'&M3"+1"#$70%3="6+*'8L%&$%@"

A3.:&B521'$3'C01#-13:<1%' D35EF-63'E*"$. R7%2''"<%=1/L#;'(L 6+0!+*'3"0%!+1&'80;+."#!(9+";7%G L="&%"=10'%3"!"W*'.6'%10'("!"X+&1/G &'("6+1"!%7=&;'(."09+1&+J8'"1/#G 8/6*'&/"#6+7$+!(L"0"'#*%.(."'"L(9+ 67%!%.'@"YI1M"!'I8".=#'%3/"!/#$IG 6+!%Z"!"$7%1/8/L&/8E"#0%$%8E"'"! 8E=#$%8E" 0%#3%&'%LM8/8E" 93+!I@ -+;"$(.="0"6+!+1="$%;'8E"#$7+L:! P)PR"01/#;!%*'Q';+!%3%")7%&;'@

=35G.H%$1'8&-F:<%$1 @3$60%*<'I$(%03'9%*2%0 .:!'3% &%"0L([10'("\!'M0;="]/6I10+&/8E +" &'(.'(8;'(L" !'&'(" 0%" ))" !+L&I J!'%$+!MH"%*("1+1%3%H"N(".'*'+&/ C'(.8:!"!/6I10+&/8E"0"A+*#;'"' A7=#" ]#8E+1&'8E" 1+J!'%180/3+ 2(067%!'%@" A+10'I;+!%3%" ^7'8( <$('&2%8E"'"\!'M0;+!'"]/6I10+G &/8E"0%"#0=;%&'("67%!1/"'"9+$+G !+J8'"1+"6+L(1&%&'%@"

@"5<E"8$3'$3("$23' $3'J"032)8 !<+:' K"03$:11 67(.'(7%" ,%7;% K7=$(9+"#$7%8'3"6%7*%.(&$%7&M"!'I;G #0+JZH"6+&'(!%N"&'("8E8'%3"+18'MZ #'I"+1"&%9+&;'"&%"'.'97%&$:!"0"A+*G #;'"67+!%10+&(L"670(0"A%7$'I"]+*G &+J8'"D((7$%"]'*1(7%@"A%7$'%"$%"6+G 6'(7%3%"70M1H"L(1&%;"L(1(&"L(L"6+#(3 +6=J8'3"6%7$'I"0"6+!+1="=$!+70(&'% %&$/6+*#;'(L"#$7+&/"'&$(7&($+!(L@ _!'("$70(8'("0">``"$/#'I8/"'.'97%&G $:!"670/2/3/8E"6+"+$!%78'="0%$7=1G &'(&'%"1*%"+2/!%$(*'"a&''"^=7+6(LG #;'(L"#$%&+!'M"A+*%8/@

I*6718.#'L1$5E%1$3 M$18%*5&E%E'K%/*3B521 !"b(7+0+*'G .'("=7=8E+.'3"#$7+&I"%*2(7$('&#$(G '&@'&Q+"0"%78E'!=."6'#."9(&'=#0%"Q'G 0/;'@"W67:80"*'#$:!".'3+#&/8E"1+ ;=0/&;'"'"&%70(;%&'%"&%"67+2*(./"0 Q7%&8=#;'."L(#$"$%."4cG#$7+&&'8+!/ 0%6'#"$(+7''"!09*I1&+J8'@"W6=2*';+G !%&+"1!%"$/#'M8("1+;=.(&$:!H"% 1+8(*+!+".%"2/Z"'8E"F`"$/#'I8/@ ^'&#$('&"6'#%3"6+"&'(.'(8;=H"%*("#M %&9'(*#;'("$3=.%80(&'%@

!"#$%&'()$*+,-$#"./0-.12$.#(3$4(5.6$1"7 '89$1$.-%5%$:18"5;"$($1$.-%5%$<=.14(% #-'5$>816%(5815?$@(5$<"4$>816%(58153$4,&7 85$1"'"8A5%$1$$(/0$>81-.4"%(3$4(5.6$=<27 A5%$(/0$1"$89493$B6$'6>8-'".1(C$1$1(5%( 5D(>E4(5<?$F-$%-<5$>816%(5815$1A"%";(3$%(7 %-$G5$B6A5%$(/0$'A"./23$%&'($!"#?$H5/1 ,"4(5$B9.1(5$>816%(58153$<"4(5$1"'89$1$.-7 %5%$:18"5;"$>-$,6/0$.#("/03$%&'($!"#) I%(5E1/19$E'5$>8"'-$'$DA9B($(/0$<5E,5E7 ,'"$($'6>(E19$#"$(/0$E58/=?$J9.9$(%$J-7 D(5%3$-#($1"K$B9.2$L($#"8-.5%?$:$#(5$B97 .2$E(9$%=E(5;($'1"<5%#(5$>-=/1"C$%&'(2/ <5.5#$.-$.8=D(5D-)$M!-1#"</(5$!"#"N? OE16E/6$B-'(5%$-.$#"<%#(5<E15D-$.-$#"<7 '(94E15D-$>-1#"<2$L#(53$%&'($!"#3$>-7 #(5'"G$-.>=E1/19$(%$'6E,9>4(3$"$-$D8157 /0"/0$(/0$#(5$B9.9$<=G$'E>-%(#"AP? !"#$%&$%'$(

! )*+,-./# 012# 34+5# 6/*1# 789# .+/:+/

;<"=*1>*?@#A2B2#;9""/#CD#E/:"9F#+#G0"9' .GH9F#G70GH+/7E+#I9#0=19I+/#0G*19H+GI/ H#1=1>8/2#C1G#H=0GH+/7J#K/"/*=L#3BG+ "G7E+./#-=.E=8+#*G:+/&#-/:=5#:=F9#G.<"E' .EGI9&#69)#1=8)G#*+M#>"G7E+F952#;<G7E+F95 I9#8/).6/#"/8+N++#9-#7G#:+/"E5GH9I+92#A 0OJI+/6#EH,10+F95&#.E=#PON#I90"9H7M#+*1' I+/6/222#B+IMF=#8919&#.<G7E+F95#1=8)G#I9 5*EM#I+/7E+/8I,#+#"9E#7G#"G)>#0"E=*1M0G' H9F95#7G#4G5>I++&#:G#1G#:=FG#G:GH+,E' )GH/&#-/:=#I+/#:=Q#H#*19I+/#N"E/.<>2#A7G#.<H+8+&#)+/7=#G7)"=F95#;<"=*1>*9#R )1O"=#>59"F#+#E59"1H=.<H*19F2#KG#:=FG 0"9H7E+H/#*0G1)9I+/#E#;<"=*1>*/5#-=6,' .=5#1/"9E&#7E+*+96&#69)G#PON#+#69)G#.EFG' H+/)2#S/"./#5G6/#0FGIMFG#69)#*/".9#90G*' 1GFOH&#)1O"E=#*E8+#G:G)#T+/NG&#I+/#0GEI9' 6,.#UG2#T9*1,0+FG#0"9H7E+H/#I9H"O./I+/& )1O"/#G75+/I+FG#.9F/#5G6/#-=.+/L#:G#1/"9E -=6M#E#T+5#+#I+G*M#UG#+II=5@2# D"E/E#0"=E591#0GH=-*E/6#<+*1G"++#*0O6' "E5=#I9#E9.=1GH9I/#I9#H*1M0+/#*FGH9 0"G"G)9#!/"/5+9*E92#D"G"G)#E90GH+979#E9' H9".+/#TGH/NG#D"E=5+/"E9#5+M7E=#PG' N+/5#9#I9"G7/5#H=:"9I=52#TGH/#0"E=' 5+/"E/#:M7E+/#+II/#G7#1=.<&#)1O"/#PON H.E/VI+/6#E9H+/"9F#E#0"9G6.95+#I9"G7> H=:"9I/NG2#B+5G&#-/#I9"O7#H=:"9I=#F9' 59F#0G0"E/7I+/#0"E=5+/"E9#PGN#0GEG*19F H+/"I=#+#E90GH+/7E+9F#E9H9".+/#IGH/NG 0"E=5+/"E9&#0"E=5+/"E9#E90+*9I/NG#H#*/"' .>2

"

G0"E/7I+/#0"E=5+/"E9&#.E.EGI/#H#E/H' IM1"EI=.<#WG"59.<&#I+/#H0+*=H9F=#*+M *)>1/.EI+/#H#8>7E)+/#*/".92#C1&#.<G.+9-:= 0"E=5+/"E/#H="=1/#I9#)95+/II=.<#19:8+' .9.<#7E+/*+M.+>#0"E=)9E9X2#D"E/.<GH=H9' IG#6/#H#I96VH+M1*E=5#5+/6*.>#VH+,1=I+#6/' "GEG8+5*)+/6#+#G779H9IG#.E/VQ#H#8+.E' I=.<&#"GE:>7GH9I=.<#"=1>9F9.<#"/8+N+6' I=.<2#KG#:=FG#0G1"E/:I/&#98/#6/*E.E/#:9"' 7E+/6#0G1"E/:I=#:=F#+.<#E90+*#I9#19:8+.= 8>7E)+.<#*/".2#Y*0OF.E/VI+/#1/I#*95#0"G' :8/5#5G-/#0"E=:+/"9Q#0G7G:I/#8>:#I+/.G G75+/II/#WG"5=2#BG-/5=#*0G1)9Q#8>7E+ H+/"E,.=.<&#)1O"=.<#"/8+N+9#*0"GH97E9#*+M 1=8)G#7G#>.E/*1I+.1H9#H#./"/5GI+9.<#"/8+' N+6I=.<2#Z/N>89"I+/#>.E/*1I+.E,#H/#B*E= VH2#E9.<GH>6,#0"E=)9E9I+9#)GV.+/8I/&#98/ I+/#0G*>H96,#*+M#798/6&#9:=#>.E/*1I+.1HG& I02#H/#B*E=#VH2#I+/#:=FG#G:GH+,E)+/5& 98/#0G1"E/:,#*/".92## Y#EI9.E/I+>#:+:8+6I=5#*/"./#:=FG#5+/6*' ./5#0G7/65GH9I+9#I96H9-I+/6*E=.<#7/' .=E6+&# 5+/6*./5# *0G1)9I+9# E# PGN+/52 BG-I9#0GH+/7E+/Q&#-/#0"E=5+/"E/#H="=1/ I9#)95+/II=.<#19:8+.9.<#:=FG#I+/69)G#I9 E/HI,1"E#.EFGH+/)92#Y0"9H7E+/#)*E19F1G' H9FG#-=.+/&#98/#I+/#E5+/I+9FG#NG#7GNFM:' I+/2#TGH/#0"E=5+/"E/&#H#E9*97E+/#I+/ H+/8/#E5+/I+#*+M#.G#7G#1"/V.+2#[5+/I+#*+M *0G*O:#6/NG#0"E=6M.+92#D"E=6M.+/#*/"./5

!"#$%&'(%()*&%(&"&+,#-$.,&)/01('&20$3$-#$&)#4&2&%5*6$0#&#&7#89-$&(65(628-#$&.2:("#89$

*0"9H+&#-/#5I+/6#:M7E+/#0G1"E/:I=#0"G./* 5=V8GH=&#>E9*97I+96,.=#HF9V.+H/#0G*1M' 0GH9I+/2#DG#0"G*1>#E9.<GH9I+/##0"E=)9' E9X#59#*+M#*19Q#0G1"E/:,#I9*E/NG#*/".92 K9)#69)#591)9#I+/#0G1"E/:>6/#I9)9EOH#+ 0"9H#>E9*97I+96,.=.<#)G.<9I+/#7E+/.)92 KG#H#I+/6#6/*12#!/*1##E90+*9I/#H#6/6#I91>"' E/2#

"

"G"G)#!/"/5+9*E#I+/#5OH+#G#)GI)"/1' I=5#.E9*+/#E9H9".+9#IGH/NG#0"E=5+/"E92 B=#6/7I9)#0G>.E/I+#:G-=5#I91.<I+/I+/5 H+/5=&#-/#6/*1#I+5#0"E=5+/"E/#E9H9"1/#E PGN+/5#H#!/E>*+/#;<"=*1>*+/2#\G"598I+/ E9H9"8+V5=#1G#0"E=5+/"E/#H#*9)"95/I.+/ .<"E1>#VH+M1/NG2#KG#6/*1#7G:"=#0G.E,1/)2 !/7I9)#IGH/#0"E=5+/"E/#NFG*EGI/#0"E/E 0"G"G)9# !/"/5+9*E9# *196/# *+M# I9*E=5 >7E+9F/5&#N7=#0"E=)9E9I+9#E90+*9I/#H E/HIM1"EI=.<#WG"59.<&#H0+*E/5=#H#*HG' 6/#*/"./&#N7=#*19I,#*+M#GI/#I9*E,#7">N, I91>",2# K9)# 69)# H# 0"E=097)># B91)+ K/"/*=&#)1O"/6#H=0GH+/7J#E9.=1GH9F/5 I9#H*1M0+/2#DGH+/7E+9F9#GI9L#3S/"./#5G6/ 0FGIMFG#69)#*/".9#90G*1GFOH&#)1O"E=#*E8+ G:G)#T+/NG&#I+/#0GEI96,.#UG@2#S19FG#*+M 1G#H#5G5/I.+/&#N7=#E/HIM1"EI/#I9)9E= 0"E=6MF9#*HG+5#*/"./52# D"G./*#7G.<G7E/I+9#7G#19)+/NG#)*E19F1> 0"E=5+/"E9#:=H9#:9"7EG#1">7I=2#;<"=*1>* H#]H9IN/8++#I9#7E+*+/6*E,#I+/7E+/8M#5O' H+L#3T97/*EF9#NG7E+I9&#9:=#EG*19F#>H+/8' :+GI=#S=I#;EFGH+/.E=2#[90"9H7M&#E9' 0"9H7M#0GH+9795#H95L#!/-/8+#E+9"IG 0*E/I+.=#H097F*E=#H#E+/5+M#I+/#G:>5' "E/&#EG*19I+/#1=8)G#*95G&#98/#6/-/8+#G:>5' "E/&#0"E=IG*+#08GI#G:W+1=2#K/I&#)1G#5+F>6/ *HG6/#-=.+/&#1"9.+#6/&#9#)1G#I+/I9H+7E+ *H/NG#-=.+9#I9#1=5#VH+/.+/&#E9.<GH9#6/ I9#-=.+/#H+/.EI/@2#!/*1#1G#0"G./*#>5+/"9' I+9#789#VH+919&#69)#0+*E/#VH2#!9I2# ;E=-:=#1G#EI9.E=FG#G7"E>./I+/#H*09I+9' F/NG#VH+919&#79"GH9I/NG#0"E/E#PGN9? 3^H+91@#H/7F>N#/H9IN/8+*1=#GEI9.E9#1/I *95#VH+91#1=8)G#H#G0GE=.6+#7G#1/NG&#.G I9>.E9#!/E>*2#;EFGH+/)#5G.IG#EH+,E9I= E#591/"+,#H=:+/"9#F91H+/6*E,#7"GNM#*95G' "/98+E9.6+&#)1O"9#H#)GX.>#G)9E>6/#*+M#7/*' 1">).6,2#[95+9*1#5+FGV.+#H=:+/"9#I+/I9' H+VQ2#_91H+/6#G70F9.+Q#1=5#*95=5#I9*E/' 5># )"E=H7E+.+/8GH+# I+-# H=:9.E=Q# H +5+M#5+FGV.+2#_91H+/6#E9:+/N9Q#1=8)G#G *HG6/#7G:"G#I+-#7E+/8+Q#*+M#E#:8+JI+52 ]NG+E5#6/*1#F91H+/6*E=#I+-#5+FGVQ#GN9"' I+96,.9#H*E=*1)+.<2#_91H+/6#)G5:+IGH9Q +#)"9VQ#I+-#>.E.+H+/#0"9.GH9Q2#`#HF9VI+/ 1/I#VH+91#595=#3I+/I9H+7E+Q@&#:G#+I9' .E/6&#69)#5OH+#/H9IN/8+9L#3K/I&#)1G#5+' F>6/#*HG6/#-=.+/&#1"9.+#6/@2#K">7#>5+/"9I+9 789#19)+/NG#VH+919#GHG.>6/#0+M)I/5#7>' .<GH=5&#I+/0"E/5+696,.=5&#)1O"/NG#E *=5:G8/5#6/*1#GHG.#E+9"I9#"E>.GI/NG#H E+/5+M2

#<"=*1>*#0G"OHI>6/#I9*E/#G:>5+/"9I+/

7G#E+9"I9#"E>.GI/NG#H#E+/5+M2#C:>5+/"9 GIG&#9:=#0G5IG-=Q#7G:"G#GW+9"GH9I/#5> 0"E/E#I91>"M&#G:>5+/"9&#9:=#H=79Q#7G' "G7I=#08GI2#aG0/FI+/I+/5#G:"9E>#G:>' 5+/"96,./NG#E+9"I9#I+/.<#:M7E+/#6/*E.E/ 6/7/I#G:"9E#HE+M1=#E#I91>"=2#Y##;<+I9.< 5G-I9#0G7E+H+9Q#.9F/#0GF9.+/#6/E+G"#0G' )"=1=.<#0+M)I=5+#7=H9I95+&#>1)9I=5+#E )H+91OH#8G1G*>2#Y#;<+I9.<#)H+91#8G1G*> 59#H+/8/#*=5:G8+.EI=.<#EI9.E/X2#T9*+G' I9#*,#I+/EH=)8/#1"H9F/2#Y#!90GI++#H=' )+/F)GH9F=#I9*+GI9#8+.E,./#0GI97#7H9#1=' *+,./#8912#bG1G*#6/*1#H+/8G8/1I+,#:=8+I, HG7I,#G#*/EGIGH=.<#8+V.+9.<2#4G"E/I+/ 8G1G*>#1)H+,#NFM:G)G#H#:9NI+*1=5#7I+/ 6/E+G"92#a/8+)91I=#0M7#0"E/:+69#*+M#0"E/E :FG1G#+#0I+/#*+M#H=1"H98/#)>#*FGX.>#+#"GE' )H+19&#N7=#7G*+MNI+/#19W8+#HG7=&#E9.<H=' .96,.#0+M)I=5#)H+91/52#a89#;<+X.E=)OH )H+91#8G1G*>#6/*1#*=5:G8/5#0+M)I9&#.E=*' 1GV.+&#*E89.</1IGV.+&#)1O"9#*+M#H=F9I+9&#0G' )GI>6,.#.+/5IGVQ#+#:FG1G2#4H+91#8G1G*> 6/*1#*=5:G8/5#8>7E)+/NG#E59N9I+9#*+M#E 1">795+#-=.+9&#.+/"0+/I+/5&#I+/*0"E=696,., *=1>9.6,&#0G#1G&#9:=#E#1/NG#I9"G7E+FG#*+M .GV#IGH/NG&#H*09I+9F/NG2#DG7/65>6,.#1/ H*E/8)+/#I+/7GNG7IGV.+#-=.+9#0I+/5=#*+M )>#*FGX.>&#9:=#H#6/NG#:89*)9.<#E9)H+1I,Q .>7GHI=5+#)G8G"95+#)H+91>#8G1G*>2#

#<"=*1>*#5OH+L#3A#!9&#N7=#EG*19IM#I97

E+/5+M#H=H=-*EGI=&#0"E=.+,NIM#H*E=*1' )+.<#7G#*+/:+/@2#[G*19F#H=H=-*EGI=#I9 )"E=->&#H#E59"1H=.<H*19I+>#+#HI+/:GH' *1,0+/I+>#+#E#1/NG#H=H=-*E/I+9#0G.+,N9 I9*#)>#*G:+/2#!/*1#CI#789#I9*#VH+91F/5#+ *FGX./52#;<"=*1>*#HE=H9#I9*#9:=V5= 0"E/7E+/"98+#*+M#0"E/E#1">7=#-=.+9#+#0+/8+ *+M#)>#VH+91F>&#)>#*FGX.>&#)>#;<"=*1>*GH+2 A-#0"E=67E+/#5G5/I1&#)+/7=#GN9"I+/#I9* I+/*)GX.EGI/# +# I+/GN9"I+GI/# VH+91FG ;<"=*1>*92#Y#1=5#VH+/18/#7G6"E/6/#GHG. I9*E/NG#-=.+9#H+/.EI/NG2#`#H1/7=#*0/FI+, *+M#*FGH9#E#7E+*+/6*E/6#]H9IN/8++L#3A#)1G :=#.<.+9F#B+#*F>-=Q&#I+/.<#+7E+/#E9#BI,&#9 N7E+/#!9#6/*1/5&#195#:M7E+/#+#5O6#*F>N9@2# !"#$%&"'()*$!+,-) ...#)&"'()*/+,-)#,0

;&(15(-#8&</.#$&7(.24%83( U">09#D"G#b+W/#VH2#B9)*=5+8+9I9 4G8:/#E90"9*E9#I9#.G5+/*+M.EI,& 7+/./E698I,#4">.691M#H#G:"GI+/#-=.+9 0G.EM1/NG2#ZGE0G.EI+/#*+M#GI9#B*E,#VH2 G#cL$d#"9IG#H#)GV.+/8/L#D"/*/I191+GI#GW 1</#P8/**/7#e+"N+I&#ff'%g#D9"*GI*#P8h7& !959+.9&#i>//I*&#Tj#%%#($k&#H#*G:G1M& k(#59".9#:"2#T9*1M0I+/#0G7#)8+I+)M 9:G".=6I,#>79#*+M#D"G./*69#ZG-9X.GH9l# `IWGL#:"91#!9I#'#$%&'(&)'$$&*


!

!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

!"#$%&'(&')*+%&,!"#$%"&'()*+,-).-/0$1(*$),)1.+23"&4),.56)7$6()-3'(,+8(63'9)$#):$2";20'&4)#$2<+1)3'()<"80$)=$820>?)+8():513'(6)&,>@9)A-:$/")B)751'. C+:$2.+1)D+&,"E20')3+)0$3F(:(3&;')1)G(;7'(),$:*+3',$1+3H)/:,(,)=:+1$)')G/:+1'(#8'1$@9)1)$2<+<3'H)@:$#>I !"#$%&'()*#+'+,%-.'/0&1-&'+#23'*,/.4,5&3 2.6()'41/0&#'7+*.80,9'8#0#8*1'0)4#0:&#50); <=5=':80#/'#*#(+3)%(,2'36,5&#2'+#>.?'5.'7&1 ()0,*)'48.(&='>)0.*=?'+.'4,@)4,'+.'4)8/0. :.*)6()'02&)()A'B/,4,'+#('/)8'%.73'0.7+)@ 02)8(.*)(,?'+.':.'8)0'-.%#<(,':.-)0)@.4,'+. 5.$'4)8/0.'(&#/.48#>.'*'()70,2'6,5&3'7:.; @#50(,2?')':80#/#'*70,7+-&2'*'()70,5C'#%&; +)5C?'-+D8#'4,':.'8)0'-.%#<(,'0)*&./@,EF G&#:.-D<':8#0#7)'H)50,I7-&#>.'<#7+'30); 7)/(&.(,E'J.%7-&#'@3:-&'>)0.*#'0)>8)6)<=':.; +16(,2'&(+#8#7.2'0)>8)(&50(,2E'KC./0& >@D*(&#'.'8.7,<7-&'B)0:8.2?':8)>(=5,'3+80,; 2)9':.0,5<1':8)*&#'2.(.:.%&7+,'()'8,(-3 #38.:#<7-&2'*'7@364&#':.%&+,-&'0)>8)(&50(#< H8#2%)?'-+D8,'%34&'-.80,7+)9'0'.*#<'!48.(& >)0.*#<F'*7+80,23<=5'/.7+)*,E' L='7&%(&#':./#<80#(&)?'6#'*'J.%75#'/0&)@) +0*E')>#(+38)'B)0:8.23E'M83/(.'0@):)9'+3 -.>.$'0)'81-1'&'8035&9'.7-)86#(&#?')'<#/()/0&#<='7&1'80#50,'(&#08.032&)@#E'KC./0&'() :80,-@)/'.''+0*E'*&8+3)%(,'+8)(7:.8+'+)I70#>. >)03'0'G&#2&#5':80#0'838.5&=>'<)2)%7-&E'J.; %#>)'()'+,2?'6#'>)0'0)2)*&)'7&1'3'/.7+)*5, *'G&#250#5C')%#'N&0,50(&#'>)0':@,(&#'0'O.7<& *'8)2)5C'32.*,?'<)-='N&82)'(&#2&#5-)'0); *)8@)'0'B)0:8.2#2'()'0)-3:'>)03E'G&#25, :@)5='O.7<)(.2'.-.@.'<#/(#<'50*)8+#<'2(&#< 0)'>)0?'(&6'J.%)5,E'P%)+#>.'+)-)'+8)(7)-5<) J.%)-.2'.:@)5)'7&1'()*#+':.'()8035&#'N&82, (&#2&#5-&#<E'G&#7+#+,?'0)*&)/3<=5)':.%7-&2 ./5&(-&#2'838.5&=>3'7:D@-)'Q3O.J.%'B)0 :./(&.7@)'/*3-8.+(&#'5#(1'0)'+8)(7:.8+'*&8+3;

)%(,E'R%#'3*)>)S'T8.4&@)'+.'()'6=/)(&#':.%; 7-&#>.'U801/3'O#>3%)5<&'Q(#8>#+,-&E'M83/(. 08.032&#9?'/%)50#>.':.%7-&#'*@)/0#'5C5= :./*,6-&'5#('8.7,<7-&#>.'>)03'7:8.*)/0); (#>.'0)':.$8#/(&5+*#2'G&#25D*?'-+D80,'0) +#('>)0':@)5='+)(&#<E'K0,'<#7+'+.'/.*D/'() /0&)@)(&#'8.7,<7-&#<')>#(+38,'*:@,*3?'50, 2.6#'7='&((#?'8)5<.()%(#':.*./,V' J.%7-)':@)5&'O.7<&'.-.@.'WXX'/.%)8D*'0) YXXX'2#+8D*'70#$5&#((,5C'>)03?'>/,'./4&.8; 5,'*'Q38.:&#'T)5C./(&#<':@)5='/36.'2(&#<'& <#7050#'B)0:8.2'/)<#'&2'/./)+-.*#'3:37+,E "#/()-'J.%75#'-.(7#-*#(+(&#'./2)*&)'.4; (&6-&'5#(E Z%.>#8'.'480,/-&2'(&5-3'B)/)<=5,'B80,4 0*8)5)'+#6'3*)>1'()'-.%#<(=':./#<80)(='7:8); *1E'"#7+'+.'>)0.5&=>'7@34&5-&?'*,43/.*)(, :80#0'(&#2&#5-='N&821':./'[/8='*'8#<.(&# L@34&5?'-+D8,'/.7+)850)'>)0'/.'-&%-3/0&#7&15&3 >2&('*'*.<#*D/0+*&#'%3437-&2E'G&#25, :8.:.(.*)%&'J.%)-.2'7:80#/)6'/*D5C'2&; %&)8/D*'2#+8D*'70#$5&#((,5C'8.50(&#E'J.%7-) 237&)@4,'+,%-.'*,43/.*)9'\X'-&%.2#+8D* 838.5&=>3?'-+D8,':./@=50,@4,':.%7-='7&#9 :80#7,@.*='/.'7,7+#23'#38.:#<7-&#>.E']'+#( 7:.7D4'501$5&.*.'3(&#0)%#6(&@)4,'7&1'./'8.; 7,<7-&5C'/.7+)*E'G&#7+#+,?':)I7+*.*)'7:D@-) B)0'L,7+#2'0)80=/0)<=5)':.%7-&2&'>)0.5&=; >)2&'./2D*&@)'0>./,'()'+)-&#':./@=50#(&#E K0,'/0&)@)@)'*'&2&1':.%7-&#<'8)5<&'7+)(3?'50, 0)/4)@)'.'&(+#8#7,'B)0:8.23V' R'50#23'*&5#:8#2&#8']@)/,7@)*'J)*%)*,(#>.5<.*)@'+)-'(&#-.80,7+(='32.*1'>);

0.*='0'O.7<=?'6#')6'*@)/0#'U(&&'Q38.:#<7-&#< 237&)@,'0):8.+#7+.*)9?'&'*,237&@,':.:8)*1 *)83(-D*'/%)'J.%7-&V'M)'32.*)'()'0)'/8.>& >)0'.4.*&=03<#'/.'8.-3'^X^^E'P@3>.'5&=>(&# 7&1'43/.*)'>)0.:.8+3'*'_*&(.3<$5&3?'/.'-+D; 8#>.'(&#'41/='2.>@,'*:@,*)9'()<*&1-70# +)(-.*5#?'>/,6'0)'*,7.-.'0.7+)@':.@.6.(, 838.5&=>'4)@+,5-&'0'O.7<&'/.'G&#2&#5E'G)+.; 2&)7+'B)0:8.2'3+*.80,@'7+,:#(/&)'/%)'/.-; +.8)(+D*'()'U(&*#87,+#5&#'])870)*7-&2'&'* +#('7:.7D4'<)*(&#':.*&1-70)'7*.<#'*:@,*, *'J.%75#E' L+)*-)'*'>80#'.':.%7-&'>)0'@3:-.*,'<#7+ *,7.-)')'8,0,-.'8.7,<7-&5C'2)5C&()5<&'/36#E `%#'*&15'J.%7-)'2)'+#>.'>)03?'-+D8,'/)@4, ()2'*&1-70='(&#0)%#6(.$9V'J)I7+*.*,'`(; 7+,+3+'B#.%.>&50(,'*@)$(&#'.>@.7&@?'6#'>)03 <#7+'/0&#7&19'8)0,'2(&#<?'(&6':&#8*70#'.70)5.; *)(&)')2#8,-)I7-&#E'G)':.5&#5C1'<#7+'>.'-&%; -)'8)0,'*&15#<?'(&6'04)/)(#'0@.6)'0*,-@#>. >)03'0&#2(#>.E'[70)5.*)(&# J`B'*,(.7&'./ a\b'/.'cbd'2&%&)8/D*'2#+8D*'70#$5&#((,5C? )%#'2.6#'4,9'+)-6#'+80,'8)0,'*&15#<?'50,%& ():8)*/1'*&)/.2.'+,%-.?'6#'/36.?')%#'(&# *&)/.2.?'<)-'/36.E'P%)50#>.V'[+D6'*'ULR *&#85&'7&1'W'+,7&15,'.+*.8D*'8.50(&#?'()+.; 2&)7+'*'J.%75#'*,*&#85.(.'^^'*'8.-3'^XYX? *'4&#6=5,2'8.-3'2)'4,9'Y\'./*&#8+D*')'/. ^XYc'0):%)(.*)(.'*'732&#'Y^cE'"#/#('./; *&#8+'-.70+3<#'*'()70,2'-8)<3'YW'2&%&.(D* /.%)8D*E' O):.8+'J`B'.'0)7.4)5C'>)03'@3:-.*#>. :.*7+)@'()':./7+)*&#')()%&0,'/)(,5C'0'%)+

!"#$%&%'('&")*+,-%.'#$*/01&'21*%3#4(56'78(9$%2,: !"#"$%&'()'*%+,% -.)-'+/'0'1"23/')-'4'5'6* 7"89:;<'=<>$+?*'@?8$?+%8><&')A('B">+"<'!$/&'7%99%;,&'CD

7"6"E?2>;<'0F+G2'HG+%8; I'!IJKL'MNJ=LO'DJCJ'P/'HQRBJSL?'*&#%.%#+(&#>.'*,4&+(#>. /0&)@)50)'>D8)%7-&#>.'*'J)77)&5'&'.-.%&5,i':.8+-&'&'5&35C,'>D8)%7-&#? :8.<#-+.*)(#?'70,+#'&'C)N+.*)(#':80#0'(&#>.'%34'<#>.'48)+)']@)/,7@)*)' *'KC.5C.@.*&#E'[:8D50'+#>.i'-):#%370#?'7#8/)-&?'-&#8:5#?':)7,?'>.87#+,? .48)0,'&'*&#%#'*&15#<E 7QRK/'TJSUV!I'HQRBJSJ?')3+.8'(.*.'*,/)(#<'-7&=6-&':80#0'M)+8) Q)>%#'J8#77'jFM)+8)'k&>C%)(/#8'h.%-'K3%+38#'&('J.%)(/')(/'R2#8&5)F'f !M)+80)I7-)'-3%+38)'%3/.*)'*'J.%75#'&'*'R2#8,5#Fl'41/0&#':./:&7,*)@ -7&=6-&?'-+D8#'41/='/.'()4,5&)':./50)7'7:.+-)(&)E' SR=WXS :80#0()50.(,'<#7+''()'*,/)*(&5+*.'!M)+80)I7-&'[80#@FE IJ7QJ!IJBL'/.'!J.%7-&#>.'P.23F'f'+)2'>/0&#':80#0'*&#%#'%)+ ./4,*)@,'7&1'&2:8#0,'>D8)%7-&#?'.8>)(&0.*)(#':80#0'")()'B8.2)/1?' <)-':80#/7+)*&#(&)?'*,7+1:,?'&'+)2';'>/0&#'2&@.'&'+*D850.'7:1/0&5&#' *&.7#((#':.:.@3/(&#E !"#$"%&"'()$*+",-.$&/)01"-$&"2%,3*4.)5$6"7 8"939"):$.;"+")<*+$.2)3)1"+*=%&):$.;"+"

!!"#$%&$"!'(!")"*+,&-./.",)0"*%123$"4$"5$67.89"""" +:7%$)-+4$"1+68$;$"561$"<$;+=4$"1$"

#$%"&'()*+,"&'*+-./0" :2%.>8+%$"*/?=?"@.4-+%$"*%$>?6")"/$8$&9"!''!A!''BC" +"&12#"1$)-$:$#-$"D$4?61"@>+)%+4

!"!"#$"

YeWX'f'YeeXE'"#7+'*&15'4)8/0.':80,4%&6.(,'& /.:&#8.'8#)%(#'*&#85#(&)'2.>='.-8#$%&9'<# /.-@)/(&#<E']'-*&#+(&3'^XYY'8.-3')2#8,; -)I7-)'R>#(5<)'/E7E'Q(#8>&&'.$*&)/50,@)?'6# J.%7-)'2)'W?a'4&%&.()'2#+8D*'70#$5&#((,5C +#>.'>)03?'50,%&'()<*&15#<'0#'*70,7+-&5C :)I7+*'#38.:#<7-&5CE'J.-8,*)'+.'0):.+80#; 4.*)(&#'J.%7-&'()'>)0':80#0'()<4%&670#'aXX %)+':80,'.4#5(,2'0):.+80#4.*)(&3E'M.'80#50 <)7()'+,%-.'.48)0.*)':80#(.$(&)?'>/,6'* ()<4%&670,5C'7+3%#5&)5C'()':#*(.':.<)*&='7&1 (.*#'g8D/@)'#(#8>&&'&'>)0'.-)6#'7&1'(&#:.; +80#4(,E' `%#'*&15'2)2,'*'-.I53'+#>.'>)03V'G&# *&)/.2.'/.-@)/(&#?')%#'/36.E'G)'+,%#'/36.? 6#'7&1'(&#:.-.<=':.*)6(&'>8)50#'()'8,(-3 #(#8>&&E'G&#'+,%-.'B)0:8.2?')%#'8D*(&#6 h8)(5<)?'-+D8)'#-7:.8+3<#'#(#8>&1'*':.7+)5& :8=/3'0'7,7+#23'#%#-+8.*(&'<=/8.*,5CE'] G&#250#5C'<#7+'+.'501$9'7#-+.8)'>)03'-.(; *#(5<.()%(#>.?'-+D8,':8)>(&#'4,9':.$8#/(&; -&#2'8.7,<7-&5C'/.7+)*'/%)'Q38.:,'_8./-.; *#<'&'J.@3/(&.*#<E'L='+.'+)-6#'N&82,'-.80,7; +)<=5#'0'*&#%-&5C'/.+)5<&'()'8.0*D<'#(#8>&& ./()*&)%(#<')4,'.>8)(&50,9'.4@.6.(#'-)8); 2&'*,/0&#%)(&#'/*3+%#(-3'*1>%)E'R'>)0 .>8)(&50)'+.'*,/0&#%)(&#?'*&15'/.+)5<#'.-); 03<='7&1'(&#:.+80#4(#'&'-+.$'()'+,2'7+8)5&E' K0,'*.4#5'+)-':.+16(,5C'7&@':.%7-&'80=/ :.+8)N&'0)/4)9'.':.%7-&#'&(+#8#7,'f'.+.'<#7+ :,+)(&#E' !"#$%&'())*


"

!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

?%J%"*$01<1>%">%"?%()3@A !!"!"#"$%&'"()*(+,")%-%.'%"/010'"(2*$3 455!630'37 !"#$%&'()"*'+,'%+-./0)"11"23./4-.56"# 789::"$;(+./"0.5<"0./=>%/"2'-%/*4"%&?*?3". +/>,'<?3",5*5@.5A-)%&B"'"789C:,0"D>+5 E3.;45"-5"*'+,'%+;%./"FG$.A/G>+GB"5"-5>4;,! -./"'"7H9::"$5-2./4"3"I*.-%/>>"D5-'*6"#$! %&'()"7::!A/%.5"+52'J%+K">.;""3"-5>4;,-)0 *'2GB"2./()",*+),5(5">/4-5"*'%+-.%5"3)$G! ('35-.5"-5>+/L'"2'M%.'<56 N"*505%&"4)%&"'$%&'(?3"%&%/0)"-5! >+)0"3./*-)0",*+)$A.O)P"&.>4'*.;"2'M%.'<5". ,5*5@..6"N)(50)"5A$G0"+/"+(=;%.50."G,5! 0.;4-.5=K%)0."+0.5-)"."3)(5*+/-.5"=52./ 0.5<)"G"-5>"0./=>%/",*+/+"'>454-./">4'"A546"F5 >50B",'"71"A545%&"$)%.5",*'$'>+%+/0"-5 D5>,/4&B"050"452.%&"+(=;P"2.A25"4)>.;%)6"Q.! %+)0)"4/O"-5"+53>+/"-./+53'(-)%&",5*5! @.5-B"24?*+)"3">3'.%&"5A$G05%&",'>.5(5=K +(=;%.5"+"&.>4'*.."-5>+/=",5*5@..B"&.>4'*..",.>5! -/=",*+/+"-.%&">50)%&6"R5A/*.;"+(=;P"%&%/0) *?3-./O"(5P"3"S-4/*-/%./B"L(+./"0'O-5"(GO' 3.;%/=".%&"G0./M%.P6"I*5L-./0)"4/OB"5$) 0<'(+./O"-5>+/=",5*5@.."3<5>-'*;%+-./">2'! ,.'35<5"I.>0'"E3.;4/"3"(3?%&"/L+/0,A5*! +5%&9",'",'A>2G".",'"5-L./A>2G6"T52G,.</0 =GO">,/%=5A-)",5,./*B"4/*5+"0G>+;"4)A2'"3)! $*5P"-5=A/,>+)%&"25A.L*5@?36"N"*505%&">4G! A/%.5"-5>+/=",5*5@.."+52G,.A.M0)"452O/B"3 L*G(-.G"1:77B">,/%=5A-./"+50?3.'-)"3/ N<'>+/%&" O<'$/2B" ,*+)" 24?*)0" ,'(%+5> M3.K4"U'O/L'"V5*'(+/-.5"0'O-5"=GO"$)<'">.; ,'0'(A.P6 !"8%-%.'%"92:";-1<=%">%"?%()3@A">%63! =<"B*"@12:")%-%.''"3@>'01><0A:"C*"@*"1>%! 01<7 !"W/A/0",5*5@.."/4-.%+-/="=/>4",'0'%"AG! (+.'0"3",*+/=M%.G"+"=/(-/L'"2*5=G"('"(*G! L./L'B",'0'%"3"'(-5A/+./-.G">./$./"3"-'! 3)0" M3./%./B" 3" -'3/=" *+/%+)3.>4'M%.6 W+;>4'",*+)=/O(+5=K%"4G45=">4)250)">.;"+"*?O! -)0."3.5*50.B"X+(/*+50)Y">.;"4/O"+"2GA4G*5! 0."'(0./--)0."'("-5>+/=",'A>2./="."%+;>4' LG$.0)">.;"3"4)0"3>+)>42.06"N./AG",' ,*+)$)%.G"-5"/0.L*5%=;"X+5%&<)>4G=/">.;""-'! 3)0YB"+0./-.5"2GA4G*;B"5"=52"%+<'3./2"+0./! -.5"2GA4G*;"0'O/">4*5%.P"3.5*;6"S"4G45="*'A5 ,5*5@.."/4-.%+-)%&"=/>4"'L*'0-56"I./A;L-G=K 2GA4G*;",*+'(2?3"5"=/(-'%+/M-./",'05L5=K '(-5A/ZP">.;"3"2GA4G*+/"-'3/L'"2*5=G6"T %+5>/0".0.L*5-4"0'O/",'><GL.35P">.;".--)0 =;+)2./0B"5A/"-5(5A",50.;45"&.>4'*.;">3'=/L' 2*5=GB"+-5"=/L'",.;2-/"4*5()%=/B",./A;L-G=/ =/6"V./"=/>4/M0)"=/(-52"5-."3"I'A>%/B"5-."3 [-LA..B"5-."3"W+/%&5%&666"F/>4/M0)"3"[0/! *)%/6"\5O(5"L*G,5"/4-.%+-5"05",*53'"(' >3'=/="4*5()%=."."0G>.0)">.;"-53+5=/0">+5! -'35P6"F5"=/>4/0"4*+/%.0",'2'A/-./0"I'A5! 2?3"."+"%./253'M%.K"'$>/*3G=;"+5%&'(+K%/ +0.5-)6"]'"-5>+/=",5*5@..B"('"24?*/="3"^^ ,*'%/-45%&"-5A/OK"I'A5%)"."[0/*)25-./",'A! >2./L'" ,'%&'(+/-.5B" ,*+)%&'(+K" AG(+./ .--)%&" -5*'('3'M%.6" V5" ,*+)2<5( _5=A5-(%+)2B"24?*)"-./3./A/"0?3.",'"5-L./A! >2GB",'A>2./L'"-./"+-5B"5"%'"4)(+./J"=/>4 '$/%-)"-5"-5>+/="D>+)"E3.;4/=B"$'"3"-5>+/= ,5*5@.."'(-5=(G=/"(G%&'3'MPB"24?*5"=/>4"0G $A.>256"D50)"4/O"4*'%&;"N<'%&?3B"V./0! %?3" ." 2.A25" `.A.,.-/26" V5>+" 2'M%.?<" =/>4 '435*4)"(A5"25O(/L'6"F/>4/M0)"(*GLK"-5=! 3.;2>+K",'A>2K",5*5@.K"3"(./%/+=.6"FG$.A/G>+ >4GA/%.5"4'"%+5>"-5"+5>45-'3./-./">.;">2K( ,*+)>+A.M0)B"5A/"452O/"('2K(".(+./0)6 !"D3(@"&('EB1")-*,*(1013F")%-%.''"*B G555"-*&/H"%"2'I0"$/="4G"6%@:"C1<")*,'J &('EB1"K-3&*-BL"(2*'0A")*)-13B>'&+27 !"F/>4/0">+?>4)0",*'$'>+%+/0"4/=",5*5@..6 a/2'*(G"-./",'$.</0B"$'",*'$'>+%+"=/>4"0.5! -'35-)",*+/+"$.>2G,5"-5"'2*/>">+/M%.G"A54". 0'O/",*5%'35P"3",5*5@.."052>.0G0"71"A54B 5"3.;%",*+/+"'2*/>"(3?%&"25(/-%=.6" I*+/+"4/"71"A54B"3"4*52%./"24?*)%&"=/>4/0 ,*'$'>+%+/0B"*5+/0"G(5<'"-50">.;"+*'$.P -5,*53(;"3./A/9"2'M%.?<"05"-'3/"3./O/B (+3'--.%;B"(5%&B"%&<'(+/-./B"-'3)">)>4/0 -5L<'M-./-.5B"250/*)"+5,/3-.5=K%/"$/+,./!

%+/J>43'B"G0./>+%+'-/"3'2?<",5*5@..6"N)! $G('35A.M0)"3>,?A-./"5GA;"F5-5"I53<5"SS ,'("2'M%.'</0B",*+)"-5>+)0"2'M%./A/"X3)! *?><Y",'0-.2"I5,./O5"I'A5256"]GO'",*5%G! =/0)"."%.KLA/">.;"*'+3.=50)6"#(,*53.5-/">K G"-5>"*?O-/"-5$'O/J>4359"V'3/--5"('"DU W+;>4'%&'3>2./=B"\'*'-25"D.<'>./*(+.5"U'! O/L'B"V5$'O/J>43'"`54.0>2./B"V'%-/"W+G! 35-./B"V5$'O/J>43'"D5='3/B"V5$'O/J>435 a?O5J%'3/B"R'*+2./"b5A/B"]*'L5"\*+)O'35B a?O5-./%"a'(+.-"."3./A/".--)%&6" a?O5-./%"a'(+.-B",*'35(+'-)",*+/+"2>.;! (+5"a)>+5*(5"\',/*5B">2G,.5"A.%+-K"L*G,; *'(+.%?3B"24?*+)"*/LGA5*-./"0'(AK">.;"3".-! 4/-%=."(+./%."F/>4"4'"%'M"-./>50'3.4/L'6" V5>+/"D>+/"E3.;4/"G$'L5%5"'*L5-.>45 ,5-"[(50"D.2G<5B"5"452O/".>4-./=K%5"=GO"'( ,'-5("7H"A54"L*G,5"0'(A.4/3-'!0G+)%+-5 _/"]/G0"'*5+",'3>45<5"3"G$./L<)0"*'2G L*G,5"(+./%."R5G(54/6"_'"(+.;2."-.0"-5>+/ -5$'O/->435">K"(GO'"$'L54>+/B"$'"+-5-/"=/>4 ,'3./(+/-./B"O/"24'"M,./35"4/-",'(3?=-./ >.;"0'(A.6"T5,*5>+50)"4/O"-5"2'-%/*4)"%&?! *)B",*+/+"2'A/=-/"A545"L'M%.A.M0)"06.-69""[*2; V'/L'B"#*54'*.G0B"c>,.*4"(/"W&'*G>B"%&?* d/=-5<"'*5+"W&?*"[-L/AG>6"N"%.KLG"*'2G"+5! ,*5>+50)"-5>+)%&",5*5@.5-"."3>+)>42.%& %&;4-)%&"-5"$/+,<54-/">/5->/"@.A0'3/B"24?*/ 0'O-5"'$/=*+/P"3"-5>+)0"2'M%./A/6"_)(+./J 4/0G"3)M3./4A5A.M0)"@.A0"',5*4)"-5"4/2M%./ F5-5"I53<5"SS"XI*+/(">2A/,/0"=G$.A/*5Y6 #($)350)"4/O",./AL*+)02.B"24?*/"%./>+K >.;"'L*'0-K",',GA5*-'M%.K"."-5"24?*/"%&;4! -)%&"-.L()"-./"$*52G=/6"F52"3.(5P"-./"050) %+5>G"-5"-G(;"."-./"$*52G=/"-50",'0)><?36" W'"*'2G"'*L5-.+G=/0)"`/>4.35A/"\GA4G*) I'A>2./=B"-'%-/"%+G35-.5B"2'-%/*4)B452O/ 3)$'*)"D.>>"I'A'-.56"\>.K(+"R*+/L'*+"e45! >.52"3*5+"+"L*G,K",5*5@.5-"=GO",'"*5+"(*GL. ,*+)L'4'3G=/",*+/,.;2-/"D.>4/*.G0"I5>! %&5A-/"f",*+/(>453./-./"$;(K%/",'<K%+/-./0 0G+)2." ." *'+35O5J" ><'35" U'O/L'6 N)%&'(+.0)"4/O",'+5"-5>+5",5*5@.;6"U./!"""*! +/0)"G(+.5<"3"I5*5(+./"IG<5>2./L'"'*5+"3 .--)%&",'A'-.=-)%&"G*'%+)>4'M%.5%&6"N>,./! *50)" '$/%-'M%.K" *?O-/" @G-(5%=/" 3" 4)0 06.-69"W&.A(*/-g>"e0.A/"`'G-(54.'-B"`G-(5%! =;"F5-5"I53<5"SSB"#*L5-.+5%=/"I'A>2.%&"e+2?< ]'2>+45<%5=K%)%&6"S>4-./=K%5",*+)",5*5@.. ,'A>25">+2'<5".06"U<6"F5-5"I53<5"SS"05",'! -5("h::"G%+-.?36"D50)"+"%+/L'"$)P"(G0-.6 V5>+5",5*5@.5"4'"O)3)"('3?("-5"4'B"O/"*5! +/0"0'O/0)"+*'$.P"3./A/6 !"#9-+B")%-%.'%>">%1<2%><"$3(@"&('EB1 &('IB13F"8'*@-3F"*B"(0<1*-<&%: !"V.L(+./">.;"$/+">3/L'">%)+'*)25"-./"*G! >+50B"5"0'.0",5*5@.5-'0",'345*+50B"O/"4' -5=35*4'M%.'3>+5"*+/%+"-./"4)A2'"3",5*5@..B 5A/"."3"%5</="(./%/+=.6"V./">,'>?$"3)0./-.P .A/"*5+)"4/-">%)+'*2"'25+5<">.;"-./'%/--.'-)i 5"4'"4*+/$5"$)<'"32*;%.P"M*G$2;B"5"4'"%'M ,*+/%.KPB"5"4'"%'M"-5,*53.P6"]+.;2."-./0G +5'>+%+;(+.</0"4)>.K%/"('A5*?36"U'",*'! $'>+%+"0G>."$)P"%+G=-)B"0G>."4/O",/<-.P"*?O! -/"@G-2%=/B"$'"4/L'"3)05L5=K"'$/%-/"%+5>)6 I*'$'>+%+"05*43.">.;"'"3>+)>42'9"%+)"=/>4 ()35-B"%+)">K"O5*?32.B"%+)">K"'$*G>)"-5"'<! 45*+GB"%+)">K"2'0G-.25-4)B"2./A.%&)B"(/2'! *5%=/"."452"(5A/=6" !"C1<6'")-*,*(101"@*">'3"@<6&*"&%)J%>H %63"@%&=3"*(*,%"()*J301>%H"&@+-%"F/('")*! F%M%NH"@*"@%&=3",'1>3(F3>H"&@+-<"F/(' B,%N"*"@*",<")%-%.'%"F'%J%"('I"1"013M* /@-1<F%N7 !"\>.K(+"-./"0'O/"25O(/0G"(5P"3>+)>4! 2./L'"'"%'",',*'>.B"$'"-./"=/>4"05L.2./06 I*+)%&'(+K"('"-5>"AG(+./"+"*?O-)0",*'$A/! 050.9"5A2'&'A.%)B"-5*2'05-.B"'>'$)">50'4! -/B"%&'*+)B"',G>+%+/-.B"L<'(-.B"54/.M%.B"+$G-! 4'35-.6"N*5+"+"2>.;(+/0"a)>+5*(/0"."2>.;! (+/0"R*+/L'*+/0">45*50)">.;".0",'0?%6 F/MA.",'4*+/$)",*+/*5>45=K"-5>+/"0'OA.3'M%. 2./*G=/0)".%&"('"0./=>%"AG$"'*L5-.+5%=. ,*+/+-5%+'-)%&"('"-./>./-.5",'0'%)6"W+5! >50."24'M"3)%&'(+."'("-5>"'$*5O'-)"0?! 3.K%9"XU)</0"G"2>.;(+5B"-./"3)>+<'6Y"I)450

!"#$%&'()*+*,'-#.,)'/01%&#*1'().2*%&#'().30"45'6.708.'9#*+*:

-#0)2"&;'.+,*)&'(.<"=#08.'=.>3#.+*'1*'?*"(0,@

:::'#'.A031;:

34/()9"XW'"-./"3)>+<'j"_'B"O/"-./"('>45</M 4/L'B"%'"%&%.5</MB"4/L'"%'"4)"G35O5</MB"O/"=/>4 %."3"(5-/="%&3.A.",'4*+/$-/jY"N.5*5"-./"=/>4 <5435B"3)05L5"+53./*+/-.56" W'" ('" $)%.5" $.+-/>0/-/0B" 3./0" =52 %.;O2'"AG(+./",*5%G=K"."=52"(5=K"('A5*5"-5 45%;"4'"4/-"('A5*"0G>."4*+)B"%+4/*)B",.;P"*5+)B ,*5%'35P"(A5",5*5@..6"\5O(/L'"('A5*5"'4*+)! 05-/L'"'("AG(+.",*'$'>+%+">+5-G=/6""""""""""""""""" T'>45<" 0." =/>+%+/" *'2" 3" ,5*5@.." -5 D5>,/4&B"O/$)"('2'J%+)P"4'B"%'"+5,A5-'35! </0"+*'$.PB"$)",*+)L'4'35P"=K"-5",*+)=M%./ -'3/L'",*'$'>+%+5B"24?*)"$;(+./"=K",*'35! (+.<"(5A/=6"W&%/0)"-5,*53.P"<532.B"+*'$.P >%&'()B",'(=5+("(A5"%&'*)%&"-5"3?+25%&".-!

35A.(+2.%&"."(A5"3?+2?3"+"05<)0."(+./P0.B O/$)"3>+)>%)"0'LA."$/+",*'$A/0G"('>45P">.; ('"2'M%.'<56"W&%/0)B".(K%"+"(G%&/0"%+5>GB +50'-4'35P" 3" 2'M%./A/" 250/*;B" 24?*5 G0'OA.3.<5$)".-4/*-/4'3/"'LAK(5-./"D>+) E3.;4)%&"'>'$'0"%&'*)0"."-./,/<-'>,*53! -)0B" 24?*/" '>'$.M%./" -./" 0'LK" 3" -.%& G%+/>4-.%+)P6" IA5-?3"050)"(GO'B"5A/"2>.K(+"=/>4"4)A2' %+<'3./2./0B"$/+"'((5-)%&",5*5@.5-"-./ +(+.5<5<$)"-.%6"I'3'A."-5"3>+)>42'",*+)=(+./ %+5>B",*+/%./O"3.5*5"L?*)",*+/-'>.6

!"#$%&'%(%)*+%,%-#./%*0'1(2"&32%


!

!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

?1#'(%#'$"21#0#H6783&)S I6G/-@<7G/M?5:7N>6N75/=O65@OB<?P/:N/ON93/QRQST/!G@<785/CO6F8/@<9/785=O<B:N=N:NC785U/?<9/6</9NF37G/@NU/9@AO5/6<:<V/WNB85>98/:GWGL :57@/';F<O89/X/YI6G/M-""/=O65@OB</ON9/Z[\]T^/';F<O89/BW9<6<V/W8VG/N:_ON:9NB5/B/9NF378W@G>67GF/8F=5O83FE/.85W6>6P>/3=<:59 =NFG;8V/W8`/@G;9N/N/98;9</;<@E/'F5OG>5/@54/aON68/3=<:59/B/785:V3a8F/>6<W85E/)<9/=O6G7<?F785?/@B85O:68/!<@O8>9/b3>c<7<7/B/9W8P4>5/Y-<L FNCA?W@BN/W3=5OFN><OW@B<^E/ !"#$%#&'()*&%#+,-."/"/#01'$"2#,',/(%$3 0#4103-5(#&167/$"$18"#9#'(7-(#&":;1975 <=>+?@#AB0(7#48"-19"2#1B#B0(7'(%-(,#;"$ 0"# .1/18"8(,6# 4C2# 6(;1/"# B1;"8C9 81-0/(7D#E8707'#'$"-5(#935"F/(2@#*7#/"#$"&(7 41A;)B3#/(7#6"#6(75'-"#9#/"81B1975#B7G :"-(7@#41/(79"*#B0(7;)#(#4"',5)#B1#H6783G &(#;"$#IJKLG$3-.#"#/(7#B1#MMN#9(7&,D# E"$8(-&#+,-."/"/#$1#0"('$7#&803*19(7-D OB#&(;&,B0(7'(%-(,#;"$#57'$#&1/'789"$39G /36#4,:;(-3'$)D#P803#8"03#,:(7A"2#'(%#1 /16(/"-5%#874,:;(&"/C9#9#93:18"-.#487G 03B7/-&(-.#(##4807A839"2D#P7/#(8;"/B0&( &"$1;(&#0#41-.1B07/("@#"6783&"Q'&(#4"$G 8(1$"#0#4807&1/"/("@#0"419("B"#H6783-7 &;%'&%@#57F;(#/(7#-1R/(7#'(%#07#0275#B81A(D# ?C*#$"&(7A1#'$8"'0/7A1#+,-."/"/#41G 9(7B0("2#$36#8"076S#</(75#9(%-75#$1#'"G 61@#-1#6C9()#&1/'789"$3F-(#9#E1;'-7@ $7*#'43-."/(#/"#6"8A(/7'D#T$C803#$"&*7 UB0(7;)#'4127-07Q'$91V#1'$807A"5)-@#*7 57F;(#/(7#41'$"9(#'(%#$"63#479/36#48)G B16@#$1#0/(1')##41;'&(7#4"Q'$91#0#6"43D ="61:C5'$91#9#934"B&,#H6783&(#$1 0B"/(76#+,-."/"/"#1B75F-(7#1B#-.807F-(G 5"Q'$9"D#UW6(78X#+1A"#93'"B0(2"#9#41G 9(7$807#/"'07#4803091($7#(#1:39"$7;'&(7 '4127-07Q'$91Y#-3&;#57'$#/(7,-.81//3Z &(7B3#,6(78"#9("8"@#9$7B3#,6(78"#&,;$,8"@ ,6(78"#-39(;(0"-5"#(#,6(78"5)#;,B0(7VD <18";/1FX#(#1:3-0"5#$8"-)#14"8-(7#9#87;(G A(([#/(7#6"#A8"/(-#B;"#7A1('$3-0/75#93A1G

B3D#+("2"#H6783&"#B1'219/(7#,6(78"@#41G /(79"*#&1:(7$3#/(7#-.-)#81B0(X#"#":18-5" '$"2"#'(%#48"976#1:39"$7;'&(6D#\4"B"#81G B0(/"@#KI#481-7/$#B0(7-(#4803-.1B0(#/" F9("$#410"#6"2*7Q'$976D#]B3:3#/(7#6"G '19"#(6(A8"-5"#0#P807-(7A1#W9("$"@#$1 6";"2":3#;(-0:"#;,B/1F-(D ?1# 4819"B0(# B1# B8,A(75# 4803-03/3 ,4"B&,#\=HZ#4180,-7/("#(B7(#/"81B,D#>"G 8CB#$1#')#U;,B0(7#1#9'4C;/36#41-.1B07G /(,@#&,;$,807#(#5%03&,@#61B;)-3#'(%#B1#$7A1 '"67A1#+1A"@#-0-0)-3#$3-.#'"63-.#:1."G $78C9@#&$C803#-7/()#$%#'"6)#.('$18(%@#1:G -.1B0)#$7#'"67#F9(%$"#(#6"5)#$"&)#'"6) 6,03&%@#41705%@#'0$,&%#(#;($78"$,8%DV#P7/ (B7"2#0"'$)4(2"#9(7;1&,;$,8191FXD#<(7'0G &"Q-3#&8"5,#0"63&"5)#'(%#97#92"'/3-. A8,4"-.@#1:15%$/(75)-#/"#B1:81#9'4C;/7D !"#^L#;"$#:(";(#'$"/)#'(%#6/(75'01F-()D _"67/$#+,-."/"/"#/"B#$)#U$807-(1F9("$3G 0"-5)V#57'$#/"59(%&'0)#1:8"0)#B;"#;(:78";G /75#7;($3#67B(C9@#"&"B76((#(#41;($3&(D#`;"G -07A1S#+1#0"$8036"/(7#1975#U$807-(1G F9("$30"-5(V#936"A"21:3#480761-3#91G :7-#Ia#6(;(1/C9#/(7;7A";/3-.#(6(A8"/G $C9@#*7:3#(-.#93'(7B;(XD#H#$"&*7#480761G -3#91:7-#(-.#807-0/(&C9#9#7;($"-.@#*7:3 '$2,6(X#4814"A"/B%#9'4C2-0,-("#(#14C8 41;($3-0/3D#b;($3#:15)#'(%#57B/1;($7A1#/"G 81B,#(#/(7/"9(B0)#-.807F-(5"Q'$9"D## >"8CB#481B,-7/$C9#'$"2#'(%#/"81B76 &1/',67/$C9D#>"#91;/36#."/B;,#A2C9G

/(7#&1803'$"5)#-(@#-1#42"-)#/('&(7#-7/3#9 '&;74"-.D#H;7#6"5)#/"#0"&,43#-18"0#6/(75 4(7/(%B03D#!/(7'(7/(7#-72#'4191B19"21 4807/1'07/(7#B1:807#42"$/3-.#6(75'-#48"G -3#B1#P807-(7A1#W9("$"@#AB0(7#42"-7#') /('&(7#(#/(7#6"#B81A(75#1-.81/3#F81B19('G &"D#H6783&"/(7#0"B2,*3;(#'(%#41#,'03#, ?.(Q-03&C9#":3#&,419"X#$19"83@#&$C87 &(7B3F#481B,&19";(#'"6(D#c#$7/#'41'C: /"59(%&'03#9(7803-(7;#F9("$"#01'$"2#/"5G 9(%&'036#B2,*/(&(76D# =2"9/(#0#0"8"B/1F-(#H6783&"/(7#'$"5) '(%#$"&*7#/"81B76#/"#0"'(2&"-.DP1@#-1 6("21#:3X#B18"d/)#4161-)#57'$#'41'1:76 *3-("D#c79/)$80#B0(7;/75#H6783&(#41G 9'$"2#&8"5#9(7;&1F-(#e('04"/((@#0"6(7'0G &"23#48070#;,B0(#,0";7*/(1/3-.#1B#'1-5";,@ 5"&#/"8&16"/(#1B#/"8&1$3&,D#P3;&1#$803 :1A"$7#4"Q'$9"#F9("$"#934807B"5)#\=H 8106("8"6(#4161-3#'1-5";/75D# E1A8)*3-(7;"6(#=$"/C9#!57B/1-01/3-. 0B"/(76#+,-."/"/"#')#1'$"$/(#48703B7/-(Z +(;;#?;(/$1/@#]718A7#+,'.#18"0#+"8"-& O:"6"D#?;(/$1/#1$918032#&8"5#/"#83/7& A;1:";/3#(#0/(C'2#:"/&16#1A8"/(-07/("@#-1 41091;(21#(6#/"#0:3$#8303&19/7#1478"-57D +,'.#R18'19"2#0"#2"$97#41*3-0&(#/"#B163 B;"#:(7B"&C9@#-1#'4191B19"21#&8303'#R(G /"/'193#aLLf#81&,#(#93B"2#/(741$807:/) 915/%#9#N8"&,#0"#:(;(1/#B1;"8C9D#>"$1G 6("'$#O:"6"#B1#&1;1'";/3-.#B2,AC9#41 +,'.,#B1B"57#/197#&1;1'";/7#B2,A(#/"

41:,B0"/(7#A1'41B"8&(@#414(78"#6"2*7QG '$9"#A75C9#(#":18-5%D#c#$75#$8C5-3#6"21G F9(%$75#/"5A18'03#57'$#+,'.@#0#8"-5(#9157/D H6783&"#419(//"#93-1R"X#'(%#07#F9("$"#( '&,4(X#/"#979/%$80/75#1B:,B19(7D E"$8(-&#+,-."/"/#6"#8"-5%#4('0)-#1 &(74'&(6#'$"/(7#=$"/C9#!57B/1-01/3-.D ]8,:"#&'(%A"#57A1#",$18'$9"#57'$#B1:807 ,B1&,67/$19"/"D#O-7/3#4803416(/"5) 41A;)B3#93:($/3-.#(/$7;7&$,";('$C9@#5"& ?."8;7'#<,88"3@#-03#/(7*35)-3#="6,7; e,/$(/A$1/D# P7*# 0/(7/"9(B01/3-.# 0" A21'07/(7#/(793A1B/3-.#48"9BD#g7B/"& +,-."/"/#57'$#$"&(6#87"&-51/('$)@#*7#4";-7 ;(0"XD#`8,A(#'1:C8#9"$3&"Q'&(#,9"*"#0" '0&1B;(93#B;"#T1F-(12"D#`1#g"/"#E"92"#NN 6"#*";@#*7#/(7#-1R/)2#87R186D#g7A1#0B"G /(76#-"27#021#:(7807#'(%#0#0"/(&,#9("83@ ";7#$"&#1#$36#4('07@#5"&:3#61*/"#9(7803X '(2)#91;(@#-03#810,6/7A1#93:18,@#0"6("'$ 48036,',#";:1#1:5"9(7/("D# <1*7#41#481'$,#H6783&"#93-0784"2" '(%#B,-.191@#5"&#'$"8"#b,814"#!"-.1B/("#( 1B/19"#/"B75B0(7#0#&8"5C9#0"4Cd/(1G /3-.S#g"&#6"9(";(#6%B8-3#U7h#O8(7/$7 ;,hV@#F9("$21#:(57#07#9'-.1B,D#P"&#-03 (/"-075#4807-03$"X#9"8$1D !"#$%#&'()!*'+'&',%-.

!"#$%&'()*(+,&-".".(/0%11(234$%&"(5,$6%7 64(#8(9:9;<(5,%&%=4(8>("(5,?4$?8@4$A(5#* B"$%.CD(!$4DD(9:E9((

!"#$%&'()"*+,-#.(/(0"123454$2,+6#" !"#!$%&'#!$()**+

789(:%""#;.4#$(<="#&">(?%..@5+#>(AB(77CCC>($"5D(97E/FGH/7CII (#+!&,(-#.'/#!%,('/&,('"-(' ! %J!G"@)#K&%LM) *)9:146.)-48=/,0.)1):;4+40/=20. ! NJ"HGO#%#K(G) *)A/>9;,401.)A6P;=)1),.I14F1)/>1;5;F1/,04 !"#6;4A9+4)I.8.01.)69I14/4) *)+=-.,=)/=B9?9F1/,04 ! #6;4A9+4)I.8.01.)8?.)614;9+/P+ ! Q.8.01.)?.I9;.B9;=204

0%'12#-)*(' ! Q.8.01.)+=89?09</1):75/)R$SOT ! Q.8.01.)5?B;.A909F;.U1/,04 RVEKTW)89::?4;A)RJ!KT ! Q.8.01.):;,4+9801/B+. 04;+9+4F9)LXY ! Q.8.01.),-=A75);P+09+.F1 RYLKT !"Q.8.01.)0.)9AB49;9:9,C)RNJZGT

!"#$%&'()*(' ! !"#$%&'!()* +,-./01.23/4 567.8)98:9;09</19+= ! (0>.?./24 ! @.AB;,=61)89-1C<019+4) 1)89D=?04 ! E,/,4:1401.):;,4/1+69 F;=:14

+,0*I*2'/'&),"2')*.2' ! G65:506B5;. ! H.A.D4),)5D=/14-) -104;.?04F9 I79B.),)H9;,.)H.;B+4F9

M0NOPQRNA<SAP(TUVBWB(XN)NTP

0345/678498/:;</=<>?57@AB/C56/3C56=85>65DE '9>5=@3?5FGH HJN(XG"J)1)1004W)F7P+04);98,.24)5I4,:14/,4[\) N9F9804)F98,10=)9B+.;/1.\)#<;9846)/,=00=)89):P]0.\) @.:4+01.-=)B;.0A:9;B)8?.):./240BP+),)HJN(XG(N\)N,+9[)+)/4?5)5-P+1401.)A1C)0.)+1,=BC\

'(I,!)JK,+*/.#"(,"-/I#+!,2-')%#2/%/2#L$'J&)/I'-,-E/

97E/FGH/7CII )JK4'+(;.(;.5L@&


!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!

!"#$%&'(')#(*+&,"-&" !"#$%& '()#& *+#$%, -"& .)(/01& $)22+ -+3)45'%"0)& 4 678& 9%"& :"5(& 3); 5(<="0191& .<="= 8*"<+'19>4,& () 5%/& 0<?2)& *+$%@ A)5(<="01& :B 4%"$?C& :"39+* )91&9%"&.<="5='1; 3=1,& %99%& 4%3=B 4& 9%":& =10<)-"; 9%"& %9("<"5>4 !"#$%&' '(%&) #*+$,-./0 '<1:?@& D)-91& 5%/ )& (+*& .<="')91E& .)3F=15& <)=*>4& 4 21<3=%":& =1.<=+:1G9%)9+FH& '</01FH, 0I)#9)& 2)4%"*& 5%/& )& 9%*& 9%"& *>4%@ J%"4%"$"& ("-& 5%/& )& 9%*& .%5=",& 2)& :"5(& () ("*1(& #$%5'%& %& 9%".).<149+& .)$%(+F=9%"@ K)& F%"'14",& 9%'(& :"391'& 9%"& 9"0?:"& %5(; 9%"9%1& ("0)-& $)22+,& .<=+:*?:BF& :"& =1 L1'(& =?."I9%"& =<)=?*%1I+@& J%"'(><=+ ?41-1:B,&-"&*1&)9)&=2+(&3?-+&4.I+4&91 .)$%(+'/& =10<19%F=9B& 3)(+F=BFB& M$%5'%"; 0)& N5FH)3?@& A)4)3+& =91:3?:B& 5%/& 4 '5%B-F"&.(@@&OPH"&Q5<1"$&R)22+&193&6@7@ S)<"%09&T)$%F+U&!)H91&!@&D"<5H"%*"<1&% 7(".H"91& D@& N1$(1,& '(><1& 4+5=I1& '%$'1 $1(&("*?&%&4+4)I1I1&2?<=/@&74):B&3<)0B .)4%99%#*+& 5%/& 91?F=+E& )3& 7(1<5=+FH M<1F%& 4& N%"<=",& :1'& (4)<=+& 5%/& (1'%" $)22+& %& 4& :1'%& 5.)5>2& )9)& 3=%1I1@& V1; *%15(& 'B#$%4%"& '<+(+')41E,& $".%":& 5%/ .<=+?F=+E@&& W V&<"0?I+&9%"&3)4%"<=1*&(+*&')*"9(1(); <)*& -+F%1& .)$%(+F=9"0),& '(><=+& 0<1:B (+$')&3)&:"39":&2<1*'%@&X45="*,&5B&5+; (?1F:"& F=1<9"& $?2& 2%1I",& 4)2"F& '(><+FH 9%"& 5.)5>2& 5%/& 9%"& ).)4%"3=%"E,& 1$"& F%, 9.@& '(><=+& 9%"?5(199%"& 41$B& 4& X21*/ :1'& 4& 2/2"9,& 9%"& 5B& 4& *)%FH& )F=1FH 4%1<+0)39%@&6&9%"'(><+FH&(1'-"&%&<15%=* 31:"& =91E& )& 5)2%"@& Y>49%"& 9%"?L9+& 5(); 5?9"'&*1*&3)&(+FH,&'(><=+&9%"&3)5(<="; 01:B&$?2&?31:B,&-"&9%"&3)5(<="01:B&.)=+; (+4>4& ?& <".?2$%'19>4,& )2#*%"41:BF %FH&:1'&$"F%@ W N& T)$5F"& ("-& 9%"& ?L1*& .?2$%F+5()*& =1; 1901-)419+*& 4& L)<5)419%"& :"39":& ).; F:%&.)$%(+F=9":@&NF%B-&9%"&4%3=/&(1*&'); *"9(1()<1,& =1& '(><+*& *>0I2+*& ?L9%" .)3B-1E@& V013=1*& 5%/& =& !19"*& D1<%B Y)'%(B,& '(><+& 4& 4+4%13=%"& 3$1& Z641; -1*& Y="U& [F>-& =1& )'<).91& .%5)49%1\ .)4%"3=%1I&4.<)5(&]&ZJ%"&$?2%/&4%=:%&=%; 3")$)0%=)419+FH@&P)&)F=+4%5(",&-"&T)$; 5'1& 9%"& :"5(& =%"$)9B& 4+5.B& 5=F=/#$%4)#; F%@&Q&<>49%"-&4&5.)5>2&)F=+4%5(+&T)$5'1 9%"&?.131,&9%"&*1*+&3)&F=+9%"9%1&=&=1; 9%'%"*& .)$5'%":& .1^5(4)4)#F%@& P)& 5B 34%"&.<+*%(+49",&=4?$01<+=)419"&91<; <1F:"& )<3+9)419"& 91*& .<="=& 34%"& 3); *%9?:BF"& .1<(%",& 2+#*+& 5%/& 914=1:"* 41$%$%&(+*%&H15I1*%&.)&.+5'1FH@&!"#$%&() <)2%*+,& ()& )21:& $%3"<=+& #.%B& 5.)'):9%", ."49%& $):1$9)#F%& 54":& '$%"9("$%@& 8& :1& 4 *):":&):F=+G9%"&9%"&=1*%"<=1*&5%/&=&9%; '%*&41$%E&.)&.+5'?&%&9%"&*1*&=1?L19%1 3)& ).)4%"#F%& 5"<4)419+FH& .<="=& .)$%; (+'>4& )2?& .1<(%%@& T<1431& %& 191$%=1& 5B =145="& F%"'145="& )3& %3")$)0%%U@& D+#$/ 3)'I139%"&(1'&51*)@&& W J%"214"*& *%9%"& .>I& <)'?& )3& )5(1(9%FH 4+2)<>4& .1<$1*"9(1<9+FH& 4& T)$5F"& 1 9%"914%#E& 4"& 4.%51FH& %9("<9"()4+FH 4F%B-&:"5(&(1'1&51*1@&J%"&*1&4&9%FH&("')9'<"(9+FH& .)*+5I>4@& K)& 91:F%"'14; 5=",& -+F=BF& :1'& 91:0)<=":& 54)%*& .<="; F%49%')*,& 9%'(& 9%"& 3)5(<="01,& -"& -1391 .1<(%1& 9%"& *1& 5=195& <=B3=%E& 51*)3=%"$; 9%",& ("3+& )& ."I9+*& (<%?*L%"& .)& "4"9(?;

1$9":& 4+0<19":& 9%"& *)-"& 2+E& *)4+@ T<=+'I13& 4/0%"<5'%& 4F1$"& 9%"& <)=.1$1 4%/'5=)#F%&5.)I"F="^5(41@&8&%&51*%&N/; 0<=+& ("-& .)5(<="01:B& X<2191& %91F=":& 9%5%/&91*&4+31:"@& W !"5("*&=1&3)2<)4)$9)#F%B&F"$%21(?@& W N&.)$5'%FH&<"F"9=:1FH&=&L%$*?&809%"5=; '%& _)$$193& ZN& F%"*9)#F%U& .<="2%:1 .<="3"& 45=+5('%*& (<)5'1,& F=+& 3)2<="& 5B .)'1=19%& 915%& <)31F+& <1(?:BF+& `+3>4@ aI)5+& 45.>IF=?F%1& =& (+*%-& `+31*% ?'<+41:BF+*%& 5%/& 4& '191I1FH& 5B& $"34%" 5I+5=1$9"& $?2& 9%"& *1& %FH& 4& )0>$"@& 8 .<="F%"-& )9%& 5B& 2)H1("<1*%& ("0)-& L%$*? 4& 5().9%?& 9%"& *9%":5=+*& 9%-& 915=& R"); .)$3&7)FH1@ W b4%"(9%&5B&2<1F%1&c1F=+^F+&4&L%$*%"&ZX 34>FH& (1'%FH,& F)& ?'<13$%& '5%/-+FU@& J1; .<143/d& P4)<=B& .<="')9+41:BF"& .)5(1; F%"&=I)#$%4+FH&.5)(9%'>4&4+*%0?:BF+FH 5%/&)3&:1'%":')$4%"'&.<1F+@&7B&.<=+&(+* 91(?<1$9%,& *1:B& 43=%/'& %& 54)%5(+& 5.<+(, 9%"& *>4%BF& :?-& )& -+IF"& 1'()<5'%":@& 83=%4&2%"<=",&-"&9%"&?$"0$%&*10%%&("0)&=1; 4)3?,&:1'&4%"$"&%99+FH&3=%"F%@&S%$*&91; '</F)9+& 4& efgh& <)'?& )0$B31& 5%/& 3=%5%1: =&.<=+:"*9)#F%B,&9%"&*9%":5=B&9%-&.<="3 $1(+,&F)&:"5(&=15I?0B&<"-+5"<1&!191&M1(); <"0)& %& 5F"9)0<1L1& 891()$1& Y13=%9)4%; F=1@& W T)<?5=+I& *9%"& L%$*& N%*1& N"93"<51 ZT%91U&3"3+')419+&5I149":&FH)<")0<1L; F"& T%9%"& M1?5FH@& !"5(& ()& :"391& =& 91:F%"; '145=+FH& "'<19%=1F:%& & .)#4%/F)9+FH 5=(?F"& (1^F1& 9%"'$15+F=9"0)@& J%"& =31; 41I"*& 5)2%"& 3)(B3& 5.<14+,& -"& 1-& 4& (1; '%*&5().9%?&.).<="=&(19%"F&*)-91&?:14; 9%E& (),& F="0)& 9%"& *1*+& )3410%& $?2& 9%" ?*%"*+& .)4%"3=%"E& 5I)41*%@& J%"& 4%; 3=%1I"*&("-,&-"&1-&4&(1'%*&5().9%?&*)-" 2+E& )9& "'5.$)=:B& 91:%9(+*9%":5=+FH& 91; 5=+FH&.<109%"^&$?2&91:0I/2%":&5'<+419": <)=.1F=+@& S%$*& ("9& #4%"(9%"& .)'1=?:" <>49%"-&3%1$)0&<?FH?&=&.<="5(<="9%B@&T); 45(1:B&="^&9%"=4+'I"&)2<1=+@&D%"#F%&5%/ 4&9%FH&915="&$?3='%"&=4B(.%"9%"&%&915=1 913=%":1@& P1'& ;& *%*)& 45=+5(')& ;& 91; 3=%":1@&N%"$'1&1<(+5('1,&.%/'9+&L%$*@& W T)3F=+(?:/& .)9)49%"& Z7=?*+,& =$".+, F%B0%U& D%<)91& M%1I)5="45'%"0)@& !1')# 9%"& =1?41-+I"*& 4F="#9%":& :"0)& .)'<"; 4%"^5(41& =@@@& !1*"5"*& !)+F"i*@& 8 .<="F%"-& IBF=+& %FH& .<="'5=(1IF19%"& F); 3=%"99)#F%& 4& 5=(?'/@& P":& 91:21<3=%": .<)=1%F=9":& F)3=%"99)#F%,& 9%"?.%/'5=); 9":,&9%"?4=9%)#$)9":,&9%"=*%()$)0%=)41; 9":& %& 9%2+& ()& F1I'%"*& 9%"$%("<1F'%":@& jB; F=+&%FH&(1'-"&9%"2+41I+&4</F=&5I?FH&91 :/=+'& .)()F=9+& %& :"0)& *"$)3+'/,& =& '(>; <":& 4+'?41:B& 91& 54+FH& '1<(1FH& =1.%5 5=1<":& <="F=+4%5()#F%@& X21:& <)2%B& ()& 4 (1'%& 5.)5>2,& -"& 9%"& 4+31:"& 5%/& )91& 91* 4F1$"& 5=1<1,& .<="F%49%"& :"5(& ]& ."I91 21<4,&')9(<1.?9'(>4&%&4%"$)<1'%FH&=91; F="^@& Z6$%55"5U& ()& 9%F& %99"0)& :1'& =1.%5 :"39"0)&39%1&3?2$%^F=+'1&4+4)3=BF"0) 5%/& =& '$15+& #<"39%":@& N& 0<?9F%"& <="F=+ 9%"&=1FH)3=%&9%F&913=4+F=1:9"0),&19%&4 :"0)& #4%13)*)#F%,& 19%& 4& (+*& F)& <)2%, 19%& 4& (+*& F)& 4%3=%@& 8& :"391'& :"0)& 4/; 3<>4'/& .)& A?2$%9%"& F=+(1& 5%/& :1'& *%; (+F=9B& ZX3+5":/U@& V& (4><F=)#F%B& M%1I); 5="45'%"0)& :"5(& .)3)29%",& FH)E& *)-" 4/-5=+&:"5(&:":&=15%/0&H%5()<%)=)L%F=9+&% 9%"& *1& 4& 9%":& <)=*1FH?& ".%F'%"0)@ T<="F%49%",&5=?'1&)9&5+9("(+F=9"0)&*%; 9%*?*@&

W !"#$%&'"()$*+,-*."&/ 01&2$&"&2(.&2(.(&-",3+%$45 1&6,47"&%(-,2&%",&2(.( (&-",3+%(&-",3+%$45 2$&"&$%(&8(&9$:*+,-.; "&$%(&*";&-<-#=3" "&+,6:+",>?&& 1%$? W D%<)9&M%1I)5="45'%&]&L<10*"9(&=&)4+FH Z7=?*>4,&=$".>4,&F%B0>4U&]& ZV4%"3=%*+& (<)FH/& M%"$19+@& V%"$)9), 4B5')& %& "$"019F')@& A)& ("0)& .?5()& % F%".I),& =?."I9%"& F%".I)@& Q& =?."I9%"& .>G; 9)@& R1*.+,& $1*.%FH9+@& N+FH)3=%*+ 4<"5=F%"& 91& D1<+*)9F'B@& P/& 91:4%/'; 5=B& =& (<1*41:1*%@& b4%1(I1@& N%"$'%"& 3); *+,&5'$".+,&5'$".+@ ;8*"<+'1d P1'1&91&915=&?-+("'U@& M1<3=)& $?2%/& ("& D%<)9)4"& Z7=?*+U, 21<3=)@& Q95.%<?:B& *9%"& 9%"5I+FH19%"@ Y="F=&:1591,&9%"&(+$')&)4+*%&M%"$191*% %&D1<+*)9F'B,&'(><1&5(1I1&5%/&)5(1(9%)&% *)%*& .)$"*& 5=F="0>$9+FH& )25"<41F:%@ J%"&(+$')&41<5=145'%*%&'$%*1(1*%&]&:1' ()&5%/&3=%5%1:&*)39%"&*>4%&]&1$"&5.)5); 2"*&4%3="9%1,&5I+5="9%1&%&91=+419%1,&21 ;& 5.)5)2"*& '<")419%1& <="F=+4%5()#F% <>49)$"0I":@& NI159":,& 1$"& :1')#& .<="; 3=%49%"& %& 915=":@& N& '1-3+*& <1=%"& 91

."49)&*):":@ W 6& !)+F"i1& 91:21<3=%":& *9%"& L15F+9?:" Z2I/39"&<>4919%"&.)*%/3=+&)3":#F%"*&1 .)4<)("*&4&F=15%"&.<="=&9%")34<1F1$9B .<="5(<="^& 1& )3":#F%"*& %& .)4<)("*& 4 .<="5(<="9%&.<="=&9%")34<1F1$9+&F=15U@& W J1& :"39+*& =& I>3='%FH& *?<>4& =91$1=I 5%/&(1'%&)()&3)9)5&;&Zjc7&9%"&F=+(1&'5%B; -"'U@& NB(.%/,& F=+& .)5'?('?:"@& c%"3+ 5I?FH1*& 4+.)4%"3=%& .)$5'%FH& .%I'1<=+ 3$1& *"3%>4,& 912%"<1*& .<="')919%1,& -" )9%&F=15&91?'%&5=')$9":&5./3=%$%&4+IBF=; 9%"& 91& (<"9%901FH@& QFH& ?2>5(4)& :/=+'); 4"&%&9%"=91:)*)#E&"$"*"9(1<9+FH&=1513 0<1*1(+'%&9%"&=91:B&0<19%F@&7')<)&*)41 )& 4+.)4%"3=%1FH& 3$1& *"3%>4,& =3?*%"; 41& *9%"& 9%"?5(199%"& )5)2$%4"& =:14%5') ]& 9%2+& 45=+5F+& 4& T)$5F"& .)')^F=+$% .)35(14)4"&5=')I+,&9%2+&)0$B31:B&(/&51; *B,& .)$5'B& ("$"4%=:/& %& 5I?FH1:B& ("0)& 51; *"0),&.)$5'%"0)&<13%1,&1&4%/'5=)#E&4+; .)4%131:BF+FH&5%/&*>4%&1$2)&041<B,&1$; 2)& )'<).9B& *%"5=19%9B& (":-"& 041<+& = )0>$9).)$5'B& 9)4);*)4B@& N& '1-3+* <1=%"& .<14%3I)41& .)$5=F=+=91& :"5(& (":-" 4%/'5=)#F%&)2F1@&!?-&4%13)*),&-"&.<=+; F=+91&$"-+&4&(+*,&-"&)41&4%/'5=)#E&9%; F="0)& 9%"& F=+(1,& 1$"& =1FH)3=%& .+(19%", 3$1F="0)&("-&9%"&5I+5=+@&!


!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!

'367,8#"().*9+"7,6(. 4)/E,EF;+0/4G;/H;IJ,;+7+3)!)F)3:IJ,;+ +&,-%&#."/01/2(*-3#4!3#4+ /"+;$<"=#>+9-?'(-+ ! 9E)+)#,(*&*%F'+.%&G(-7H+%&($(*&%&+,I.%&G(1+)#%&( ."#$&2$(IE$+3+2$I.%&G(&*"J3"IK"(>-,IE$"'+,I.%"

/"+:"@=A?-+9-?'(-

567#891#$:;<3#+'-9;#67=3#4&%1&99&% O>"7+A83($PQ%9$&$PP%9$R%4S >;?<#@=@A65BA@B76##C&DE#@=@A65BA@7FG !"#$%&'($)*+*(%&*,&-,)($,#.&/(%*0*,(1&&!"#$%&'($)*+*(%&*,&2,)*3#4*,4&/(%*0*,( 5*6."7#)(&"+&27($*0#,&20#%(78&"+&2,)*3#4*,4&#,%&9(4(,($#)*:(&/(%*0*,(

! L&7"+.(+)1.$%%,G(#"1"%$"(2$%&7)J)2$I.%&

/"+B?&"'$+4#"&C'D' ! C73'&I.%&(<&')1,(J&I.&%$"(#HJ3(7+F2)-J3>" "#$%&'()*$'+,-./)0,)1*2.$%3#/#24*53#/#2

!"#$%&''()*+(,$-.'/$0&**123($45$!!"""/$,'26$7!89$:8;988""<$"=>6$;!798:89#?!" !"#$%&'()*+,'-.+"-+,/,()*,.,-$0'()*1

!"##$%&'$( )*#+,-"# .., !"#"$"%#&'%($)&*+,-%$"./0+1%(23,(4$!&5,"#"23-6,+-513-$7-%"8( 0-23-,+&$#&8$+$29"':*$"23/4$;",1/0%&25&$+$.#&0+<+.&25&$8"$3&*+-)/ 0&1-'"#-5$ ."'-.%($ #&8$ #3'"./4$ =<-'/5-7($ >-?,($ 3&.'-1$ ">+-.+ "./0+1%(23,-5@$7+A..+-B$%#&'8-B$':C,(29$."0"':#$13.?&$.",%&.%"#-B "./0&'($>'3-2+#1?",-23,-$+$."'-.2(5,-B$8/C($#(*:'$,&57"8,+-513(29 ">'&#-.B$74+,D$E'&8&B$F+"'B$G/22+B$H-,8+B$I&($J&,B$F"02-$G&*&,&4

!"#$%&'()#*%+,-./

" J%$7('7&/0$4087+87&K/0$4082&1'0'3%8#2.)8%&3+7&,01'%#&'&4L5.)2)8&" ,08"F+#7.M%&78#'<7N'8N&K/74FMO.%&($0.%"&"#7$)%8'7P " "F1,+'8'.)87&8'%*230+80DE&#7$.)2.2&" )4L.)%8'%&8738%$.)2& " *2,$2*78'%&'&+%.)%8'%&)7#$FE&4%#7+74'&.'L5,'4'&" *2,$2*78'%&'&+%.)%8'%&8'%3010$G*&74'80,*7"G*Q,*7"G*&#-F").)0*2./ " #%$7('7&78#20,"2378#74'&K*'#74'80*7P&30"#0"0*787&30&'832*'3F7+82./&(0#$)%1 " *2,$2*78'%&./0$G1&87&#+%&7F#0'44F80+0N'.)824R&+F(F"9&"#*7$38'%8'%&$0)"'78%9&".+%$03%$47& " )71'%N'&,0"4%#2.)8%&K60#0S9&T%"#2+78%9&T73'%""%9&U.F+(#$79&:%)0#%$7('7P

@A-44-$0-BC-@DE/$CB/$BA #?F!$G&'H>$I*(J$K*LJ/$CLH)',>/$45$!!:78<$,'26$7!89=F#9?;#? CDB5M54-$KABNO44- #$M"1"%$"()7+&-)*&($(>+&*&%I,K%&( # NJ&7'+)7"+1$)2+"<(8(OC!(#$M"1"%$"(J"#)+"')+,K%&(%"(<$&K-I3( # M"1"%$"(2$%&7)J)2$I.%&G(I,')J)2$"(# 5J"%)*"%$&(+)1.$%,( # C.I.&>$&%$"()7+&-)*&(# 5+)*"1.&%$&(IE)+H#(>+.&*J&76,IE(8(I37+.,I"G%"1I$/%$&%$&G "-'<"GJ&I.&%$&(3."J&P%$&Q(# R&1,I,%"(&-'&',I.%"(8(J"-&+)*&(3-3*"%$&()*6)-$&%$"( # L$<&L$2E'(8(J&I.&%$&(.<$"%(-7H+%,IEG('+@1.$7(<6)1.$&QI.,G(+HP)*"',( #$STUTVW(XYXZS(8((3-3*"%$&(&[&7'H*(*$)'I.&K@I&K($(-'"+.&K@I&K(-$F(-7H+, C03)'82&0#*7$.'7&N71'8%#FR&V08B><W(4&Q&X#B<Y$B=74<Z(4&Q&;)*B&><[(4&Q&U01B&=74<Z(4B&H7($7")742B&

/01203 4567+80+80.91:

!"#$%&'&()*"$+,-./'&$01&'"%2.%+3)4$#5".

K7:#$1+A$5/C$83+6$,&$.",%'"0,-$*&8&,+-$#3'"./4 L+A.13"6M$7-8(23,(29$+$">%(23,(29 /*-3>+-23-N$9","'"#&,&4

!"!#$%&'%((%&#)*+,#-.//012&#34#556667

!"#$%# &'"() #$6)'107&1+8.9&.'),:$+.";)$"1&$%.*+$)(#.<=>8 /?@'),:$+.<AB.".5*"'%"C$+.<DB

859:;9!:";;;

!"#$%&'()'*"+',(-.&/0(1%$(*(',2)1%$34( 5)%$&1.$"6&7(8(9.*"+'&7(:;("<(8(=(><?? 5$@'&7A(B("<(8(=(><?(C)#)'"(8(B("<(8(D(><(

;DA%A$D(A"#+-$<+,K'$#@#+L#"M-?+,#$(#" /"+9KA$NA'+,A'O+.P;DO+04/O+8KP/ T$ 5-8-,$ 3$ ,&5*&'83+-5$ 3,&,(29$ 1>-25&0+1%:#$ #$ 83+-83+,+%'&8(2(5,(29$ 29+N1.+29$ 7-%"8$ 0-23-,+&4$ U/%"'$ V$ .1+WC-.4 E'&.%(./5-$"8$QX$0&%4$E'&2"#&?$#-$L?"13-29B$;/#-52+-B$# Y9+,&294$$E"7&)&$,&#-%$#%-8(B$)8($3&#"83W$+,,+4$

!"#$%&'%()(*+%'#(,"'&$-$"#

!"#$%%&#!'()*& !"#$%&'&($)%*+%,-%&./0$012&3)'%.'&'&4-03)'%52 67378'7&0,$%"0*%&'&"),0+8%9&").)%('%8'7 :78/7##78&:%3'.7+&;%8#%$&<&=>?&:78/7##78&@A%B&C$%%8(0'8#

%

;<'=>? % @#)#$&A*(,,8 %$$BC.(&6.(0CD&% $DE&@F.AG"DH&% ,($D"BC.(&% *76")(,0IE& G#6#.(,*(&0(D@*&7"0G"D(I %$$B(G6J"%,"KL&%$$6#$#.*M&% #$)$()8G7&% %(6$(AIE&% ,($D*0(& % G(A6CJ&6$G(D.(@J(4"&G7E0G(,*#&% ,#J"4*&% "BI#D8&7(,"6#FG8& % D8.(D8&@$D*&%"&7CG4F&% #.($4*(&% G#6#.(,*(&6$"A)#)8&*)%N #.(/0121304156(1768/39(:;(86<;=>3?9(?@<6(A9B3.5/>.89@.(176401 =FFAF5#H//(;:;?9#$:;<#I4!A$3#C?'(1-%J#KL#==M6F E",+-83+&?-.B$6'"8&$+$>+W%-.D$Z[D\\$]$^D\\$>7

N8=5O#M6GA7G6B

<859=;9!:9>9>

=5MG#+9-??2;??#$:;<#N/PP#@F91<#$:;<O3#Q"//*?R%3#KL#==@@M =8$#%"'./$8"$1"*"%(D$Z[D\\]^D\\$>7B$#$,+-83+-0-$Z[D\\$]$XD\\$>7

:05+'*0DE&F4G*'%8'7&*')2#2&($)%)&,04(F#%$&<&H0.I0.B.04

N8=5O#@BBA=7=5#222<S"(1'-J'-0'-<0/T

!"#$%$&'()*$&+)*(),-".)( 8;#$CL(>L,,L($-.'6$G2**&$:/$PQ+,'$:7/ (&6$JRS*(1L$F/$0&**123(/$45$!!"""$ T'26$U7!8V$:8;$::?=$$GLW$U7!8V$#?;$!#7= D9XL+2Y$+(Z*[2+\>,>*QH'>H6]*X Q-'"/#0)R%%;E U/%-;S)-&V;*#W#U-X9;*#A#/S#G<77#&T#W#6<77#UT

Z4$E'&2&$3$3&7+-13.&,+-,+-7$+$*-3$80&$"1:*$>"1+&8&5W2(29D$_1%&?($>"*(%$ _/."N23",($./'1$``U$O"<-'/5-7($8&'7"#(S$0/*$EYU$ *$$/ 3 ( , #$1%&,+-$!"#($a"'.$ )*6' 5 & [4$b"C0+#"6M$3&%'/8,+-,+&$,&$>-?,($0/*$,+->-?,($ /.3 + , , 7 * / & 4 * 4 -%&%$#$>"*0+C/$7+-512&$3&7+-13.&,+& )+3 +3* 2 ) 2 ' 1 ' X4$L+A.13"6M$>'&2$ /0" 32+ #$5A3(./$>"01.+74 &,# 7,1

???,@A.B+.C1AD,E/F


!"

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!"#$%&'()%*+(,+-. !"#$%#&'()(*+%,-&.)'/.-(%#"'0+/12+(0,'%!"#$%&'(#)*&+&,#$&-./"#&01&(#,1,*2.3#4 "%53%56$78&#&9%:$"#&31),#3:&.0;#(<3&=5> ;5)1&?50;.3)$%5@&3&!#;;5&A#665;1&"#&BC56> )5#&DEFG&H5),&FI,C&J,&K&LM8&-%:N(1&OI&# OO&P65@7QR&J*S5;.3#"#&"#(3#&9.'C.N(%&.N ,1,*2*&'1$6*&.0;#(<38&$,<;5&$;#$.3)$#&#;> ,1),$#&(#9;5(5",.3#2#&3&T.31-&U.;$*R V."#N&N(%5)%:4&9;#'&*,;(1-#"1'C&@5),&3 @5N"#$%-&,."%58&(#'C.3*@5&9;(5N5&3)(1),> $%-&9.N.0"1&"#),;<@&> @#$01&),#;5@&W.,.S;#> W%%R&AN(%5/&)7&,5&9.),#'%&(&9;(5)(2.X'%8&( 9.;,;5,*&;.N(%""5S.Y&J,#;.-.N"1&.@'%5'&(5 X-%5)("1-%&37)#-%&,;(1-#&N(%53'(1"$: "#&$.6#"#'CR&Z0.$&)%5N(%&-#,$#&3&'(5;3.> "5@&)*$"%&(&"%5-.36#$%5-&"#&;:$*R&V.),#'% 3106#$258&(#"%$#@7'58&@5)('(5&,;3#@7&"# (N@:'%*8&@5)('(5&)7&3&9#-%:'%R T#&%""1-&9.,;<@"1-&N(%565&,;(1&9.;,;5> ,1R&=;(1&9.$.65"%#&$.0%5,Y&[./5&,#&)#-# .).0#&3&;</"1'C&.$;5)#'C&/1'%#R&T%5.9.> N#6&9.N.0"#&)5;%#8&,1-&;#(5-&'(,5;5'C&-#> 21'C&.0;#($<3&3&'(5;"%&%&0%56%R ?50;.3)$#&*/13#&$.6.;*&.)('(:N"%5R \.-%"*@5&02:$%,8&"%5&,165&3106#$218&'.&@#> $%X&]),#;1^_&'(1/01&@#$&*&H;<0653)$%5S. )*S5;*@7'1&X3%#,&(-#;21'CY&=#@5-"%'7&#;> ,1),$%&@5),&*(1)$#"%5&,5S.&5W5$,*R T#&%""1-&.0;#(%58&3%56$%5@&9%:$".X'% D3)(1),$%5&)7&"%5(31$65&9%:$"5Q&$.0%5,#&3 '(5;3%5"%&(&N3<@$7&N(%5'%8&%'C&,3#;(5&06#> N58&31;#(%),5R&\.&.0;#(*&N.'(59%."1&-#21 3%(5;*"5$&3&'(5;"%&%&0%56%8&@#$&W.,.S;#W%#&( N.3.N*&.).0%),5S.8&N.27'(."#&N.&N.$*> -5",*&(&9;(5)(2.X'%R [#6#;),3.&?50;.3)$%5@&(#9;5(5",.3#"5 3&!#;;5&A#665;1&N.,1'(1&9;(5)(2.X'%8&-<3% .&9;(5-%@#"%*R&T.),#6S%'("58&"%5'.&-56#">

'C.6%@"58&;.(9#-%:,*@7'5&'(#)&-%"%."18&6*> N(%&N#3"1'C&6#,R&V.6)$#&#;,1),$#&("#$.-%> '%5&53.$*@5&#,-.)W5;:&+&"%5&,165&9;(5)(2.X> '%8&'.&32#X"%5&"#),;.@*&/#6*8&)-*,$*&(#&05(> 9.3;.,"%5&-%"%."1-%&6#,#-%8&59.$#-%8&9.> $.65"%#-%R P&.,.&319.3%5N`&)#-5@&#;,1),$%a ! "#$%&'(%)#*'%+,-./%-01#2'#.3+%&,4-$( 51/4167%8'%2%4/9#4:+/;%'%2%&4:<-=%2%+,#! &#+>%*'/-&4#**/?6%@/19/*4-%2%&,4-+/%' 06?6*'%,#%01,:&,A3%@6193%2:1#,-B > H& -#6#;),3%5& '5"%:& "#;;#'1@".X48 )1-0.6%$:8&;.(0*N.3#"5&,."#'@5&$.6.;1)> ,1'("5&%&X3%#,2.&319.3%5N(%#"5&0#;37 ,3.;(7'7&9;(5),;(5bR&c),.,"#&@5),&N6#&-"%5 $.-9.(1'@#8&W.;-#&9;(5$#(*8&$)(,#2,R&[.%> -%&-%),;(#-%&)7&-#6#;(5&W%S*;#,13"%R&V.> -%-.&X3%#N.-.X'%&(-%#"8&$%5;*"$<38&,5"> N5"'@%8&),16<38&.$;5)<38&#&'(#)5-&@5N1"%5 $;<,$%'C& )5(.".31'C& -<N& 3& )(,*'5& % .,3#;,.X'%&"#&%""5&)9.).01&%",5;9;5,#'@% ,3<;'(5@8&$.")5$35","%5&9.(.),#@:&3&X3%5> '%5&W%S*;#,13%),<3R&P0),;#$'@#&@5),&N6# -"%5&(#3)(5&9%5;3)(1-&$;.$%5-&N.&9.> )(*$%3#"%#&W.;-18&#&"%5&5,#95-&$.b'.> 31-&,1'C&9.)(*$%3#bR&c")9%;#'@7&-.%'C .0;#(<3&@5),&'(2.3%5$8&("#$%&'.N(%5"".X'%8 #65&(#&$#/N1-&;#(5-&@5),&,.&".358&%""5&N.> ("#"%58&%""1&;.N(#@&"#)1'5"%#8&,;*N"1&N. 35;0#6%(#'@%R&U5N1"1-&)9.).05-&31;#/5> "%#&S.&@5),&(#9%)&9;.'5)*&,3<;'(5S.&%&.0;#(8 $,<;1&@5),&)3.%),1-&95@(#/5-&#*,.;)$%'C 5-.'@%R&V;#S":&#01&-.@5&-#6#;),3.&N.,1> $#2.&953"1'C&565-5",<3&"#)(5@&9)1'C%$%&% #01&(#&@5S.&9.X;5N"%',35-&.N0%.;'#&9;(5> /13#2&S2:0%5@&$."N1'@:&6*N($7R !!#

567895#:;<=8> !""#$%&'(&))&'$*+,-$./0123456$78,,'$9$:;80'$<)8,,)= >800?@6'A$B,C$D08?$!!EEE F,@-$G!HIJKLIEEMMN$G!HIJKLIEEKM$O&PQ$G!HIJKLIEE#"

!"#$#%&'()'#&*#+,-.)'/#+0,12)34


!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!!

!"#$%&"'(")**%+,-+

!"#$%&'$%()*+) ($,'-*,'-.+(/0$ 1,.2'320$ !"#$%&'%#()#*)+*,&-,#$%./$%0 .1'2+/3)#4%+3%&))#56!5#7&21-.879:) )*):)#-2/;'9,#$9<9)+=>#,'2+9=>#+% '%:1$#;>9/'9/? !"#$%&#'()$*+&,#-".-/$+#0%.1/$% &"$1%.(&"*%."#*#2334#$"-/#*#5/$"'()6 78#9)1"#:&%+/#&,+-(*%;#.%#&.%:&).(/#( '"'/<%$."=:(6#>&(=#&.%.,#?)+9#?/@#.% :%;,A#=*():()6##B#CDE#&"+9%;#+'"'/<%F $,&"*%.,#'$&)&#'"<+-(:G#.%/:&,:()<(6#B HG(:%1"#0%.1%$""#'"#$%&#'()$*+&, *'$"*%8&(;%#I%$(%#7A)<%J:&/-6# 7K):.()#-%@8)1"#$"-/#*#"-$)=<".,A 8.(/#8"#A%9)A%9,:&.,:G#&A%1%J '$&,+9L'/?M#A;"8&(#</8&()#"8#N#8"#2O#<%96# H&,A#?)+9#0%.1%$""P#Q"#.()#?)+9 +&-"<.%#A%9)A%9,-%R#9"#?)+9#.%/-% <"1(:&.)1"R#:&%+%A(#%K+9$%-:,?.)1" A,=<).(%#"#<(:&K%:GR#'"-%&%.%#* :()-%*)?R#:&%+%A(#&%+-%-/?M:)?#S"$A()R $"8&%?#(.9)<)-9/%<.)?#&%K%*,#F#AT*( >%./9%#!()-/9R#-9T$%#'$&,1"9"*,*%;% 1$/'L#A;"8&()@,#8"#9)1"$":&.)1" -".-/$+/#*#+"K"9.()?#+&-"<)#'$&, -"=:()<)#H,$,<%#(#I)9"8)1"#.% U$)).'"(.:()6 0".-/$+#.()#?)+9#;%9*,#(#*,A%1% +'):?%<.,:G#'$)8,+'"&,:?(R#%<)#"-%&/?) +(LR#@)#+'"$"#'"<".(?.,:G#8&():(#A%#9%<).9 8"#A%9)A%9,-(R#%#0%.1/$#?)+9#.%#9,<) %9$%-:,?.,R#@)#A"@)#9).#9%<).9#$"&K/8&(V6 Q,<)R#@)#?%-#8"#-%@8,:G#8"8%9-"*,:G 8&(%;%J#'"9$&)K.%#?)+9#8)9)$A(.%:?%6#B '$&,'%8-/#'"<".(?.)?#+&-";,#K,;,#9"#8*() 1"8&(.,#'$%:,#*(L:)?#-%@8)1"#9,1"8.(% '$&)&#'T;#$"-/6#W()-9T$)#8&():(#:G*,9%?M *(%9$#*#@%1<)#(#*(8&M#*#A%9)A%9,:&.,:G &A%1%.(%:G#=*()9.M#&%K%*LR#(..) &.():GL:%?M#'()$*+&)#.()'"*"8&).(%#( .()#A%#+).+/#(:G#8"#9)1"#&A/+&%V#F#AT*( '%.(#>%./+(%6 B#9,A#$"-/#'"#$%&#'()$*+&,R#8&(L-( +9%$%.("A#8,$)-9"$#>"$"9,#E.8$%-%R#'$&, +&-"<)#H,$,<%#(#I)9"8)1"#/9*"$&"." H).9$/A#0%.1%$""6#B#-".-/$+()#*&(L;" /8&(%;#2X#8&():(R#'";"*%#&#.(:G#.%<)@%;% 8"#(..,:G#1$/'#)9.(:&.,:G6#B,.(-(#.() +M#?)+&:&)#&.%.)R#KL8M#'"8%.)#8"'()$"#* :&)$*:/#%<)#<(:&,#+(L#*,+(;)-#*;"@".,#* '$&,1"9"*%.()#(#+%A#/8&(%;#*#-".-/$+()6 7#/8&(%<)#*#0%.1%$""#-%@8)#8&():-" A"@)#.%'(+%V#*#+*"(A#HYR#*'(+%V#1" 8"#$/K$,-(#!"#$%$#$&6#C:&)+9.(-#-".-/$+/ 8"+9%?)#9)@#8,'<"AR#'%A(M9-"*M -"+&/<-L#(#8$"K.)#/'"A(.-(#&#<"1" 0%.1%$""6 B%1L#-".-/$+/#:"$%&#K%$8&()? 8":).(%?M#9)@#$"8&(:)6#H()+&M#+(LR#@) 8&():-"#&$)&,1."*%;"#.'6#&#K%+)./#.% $&):&#8"8%9-"*,:G#<)-:?(#A%9)A%9,-(R %<K"R#@)#-()8,#'"-%&%;"#8,'<"A 0%.1%$""#&"+9%;"#'"8%.)#&%#'$&,-;%8 -"<)1"A#*#%A)$,-%J+-()?#+&-"<)6#C8&(%; *#-".-/$+()#9"#&%+&:&,9#(#'$&,?)A."=V6 D&:&)1T;"*)#*(%8"A"=:(#.%#9)A%9 9)1"#K%$8&"#'"@,9):&.)1"#-".-/$+/ A"@.%#'$&):&,9%V#.%#+9$".()Z >>>?$%.@*%+3%&))?)&3 !"

!"#$%&'(!)#*)&""(+,-+(.('/$"01(23&30)(4(516"71*"8

9/41:4(/(;)<4=6$".3<4(73;0"<)<4>(;"7(";41$=(#)%:/3:4101$8(?41&.'/)(/(01.1@ .4:173&1$6"&('/$"A3(5)A*"&/)6)(!%B#4)&>(/(;&).1@(9)#%6)(?41$%68


!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!"

34!567%869:;<=:4 >6?%@%!;9=AB>49C%D?8DE> !

ac(d&5523,*21(TZ52.5(C(`&,,;:"26([\(]]NNN A5:-(Ec]eF(WXaC]OWX6(Ec]eF(bebCWeNP6(H%f-(Ec]eF(bebCNP]N

;EZSWY+@+BC[D2EY2_

!"g#*>0,4,<S !"!,$:*=$52*%(3,'%1;,45(*2'"4*'.%:25 *(8*$25#,456(4(1"+(#%+,=?,'94 =*>B%&,4"=?

!"!575#1&%=7%(8*$25#.(*(:*=52=75 !"g,2#.:1%=75 !"`5$3,'%1;,4%($%+*%2%(',+94 ! hii(C(;,&5;1"('%2"=?(

_+%*:-(j2M,k+3%2;,4#;*@=,+ !

#$#%&'(#)*+ $#,-()&#,$'(./012 )*=52#5'(!5%:(_#1%15(`&,;5& `*.&,(=$"225(=,'$*522*5(,'(a-bX(&%2,(',(c-bX(4*5=$@

! &FGV+! 0FQRF+! 0F#%X+! &BYCZ[Y+PSRF@3CQ2+! [,1%&*.#$(3.8:*=$2"@(H%=?,4%(4"=52%(',+94@

!"#$%&'("')*+),-('./0"' HIJ+)4+8+,OD22O^+ >DFF[3VQ^+)*+HH!HH

A5:@ \6H9]

I88#!J"6

\7"6]+I5"#9!"H+

N.,-#",,%!I#,.OM-#P%!ILHQ

K%:%0)(<+KM*1<=.'= #$.;% 3&%="@(L&%=,4*1"6(;,2#5;45212"6 $'#="3:*2,4%2"@(G*5;(NO(:%1@ 1234+5"5#8HI#"""8+

!"#$%&'()*+,-$.(' !"#$%&'(%)$%*$+,-*.*%/(%,012

!"#

!"#" $%&'()&*%+'" #"J%8&%'0/:'#%'L"/$+;,%#,+6 0,$%/3+6'5&/3:;2%2>'"/%3'-+&2E+ K;,+A8<'Q3&"B%'3'$/%7:2E%4,<'

!"#$%&$'(')"*+#%'!"#&,+*,-.)/01234524411 $%&'())*+,-./(0!"#$%&'()*+,-(.#/.0*(1&%2#3,&1,456 4"7%$'"6(,'8*9&(,#98($(:,12*#;%6 <:.8"6(;,+.2*56(#$3*1%:56(3,+,= 7>$";,4%(4(.&$>'%=?6(#$3*1%:%=? 8%&'$,('&,825(3&$53&,4%'$;*@( 1234+5"5#!"6#7"89+

!

&%:+,';<=+)=>*?0*+ =$"(2%8"4=%(#$.;%(',+.@( A&%2#%;=75(#3&$5'%B"(C(;.32, ',+946(+*5#$;%D(E!"#"$%&'!"()"%F6 '$*%/5;@(G5*=?5&1(!5%:1,&#6(HI(!5%:1"( C(J5$%&"(K,'%@ @@@4A2BCDE233E4AFG+ 1234+6H9#I""#"JJJ '-,KLM+:;'*0')*+:-1.% C 45#5:%6(*+3&5$"(,;,:*=$2,<=*,456 ;%&2%4%/,456('%2=*20*@ L&,M5#7,2%:2*5(*(2*58%2%:2*5@ 1234+7"6#6I"#J5I8N+7"6#69!#7667 @@@4G2ODFPCQR4SE

<T;>+-'%1-.*<(-(NP(+%&=%6 #,8,1%6(O3+(C(G";/%' :*=52=7,2,4%257(?*32,15&%35.1;*@ A5+%1(#3,1;%2*%-(Q(R%;(3,$8"S(#*> 2%4";94(*(3&$"$4"=$%75D6(%(1"+ #%+"+($+*52*S(#4,75(B"=*5@ Q(T.1,C#.05#1*%(*(%.1,C?*32,$%(7%;, ;:.=$(',(#%+,3,$2%2*%(* #%+,&,$4,7.@ T'&5#-(UI5&8%&*.#V(WNX(Y%2?%11%2 TZ5@6([\(]]NNN(^%3*#"-(8H6#6I7#"H9! U+=QQCN+@@@4VFWCQQC4Q2O

&;`-^+:=M-+K.=0-+ -T-<1.*0')-+ i,:*'2*5(*(2*5'&,0,@( 1234+8H6#IJ!#86!!

K=0'<( >2BXZCOQV+FRPYaD+QC+O2D2QY2 $D22QXFYQOS^+.YRW2@FFR^ :CEX2Ob^+0bSDAb+=c2+ Y+%A2CQ+K[@V

K%T%)-'+'+$.--)K%()1; ]Oa([%##%.(TZ5@( `&,,;:"26([\(]]NNN 6H9#798#5JJHN+6H9#798#!"!!

%12+34546+7+-8894:;2:; !"#$%&'&(")*+*),-"$&.+/("%.0')-")$&1#+(%.'"2 !""""3+'*"0')-"%&1+.%,45(&"-.6(".7%*-608& "&9"'-):+(608&;<).)-&(=%/0"0")*>&1%#,-)#:,(+>&4+#1+#%0<%?> ! @)=-A&4:"BC+(+/D ! 3)<):,#%0<B&"&#+'("A'6(%-")&9"'-):5(

]]X([,&+%2(TZ56(`&,,;:"26([\(]]NNN " c]eCbebCXXPb(:.8(a]cCebbCWOXe

(67&*"(8"9: !"#$"%"&'(

;<"='+:)2)!>?)9>&* )%!*"#$"+!(",-#."%"&/(( "@-ABCD)2)EA@FG)+GHB,IAJ)!,BB,CI)&KAL, (,BM,@J)$GANGJ)+AIMDBA)#,ALOJ)&M. :PQPHMGB,R

8$F)+./"01'-"$#,231','4"/5&16 7"5$%/23%#+'7"'7"48'"79,"/2: 53:9&"','9+3;,+23#,+<

:*<:S*?!2E:(?;'! 0%0("$"+!/"123.%"&!!(("""" )NDMURIJV'W.)XYZ'MR[DN!' D'.W=P'!\XNJIR'JR'INZNJXN']ZNNJMWXJIP6' [^PZ[^'R_N<'X'W[NRJ'M!OV<

:E"&*'<<>)T/4 OVJR`N='=RUV[^'X'.PaV[^'RPIW)PQYO'JR ZYaJN'W!RD`N "+9"6?)S:)<"*S'&!: +="#S>)E=6>E="9:+6!'

<G,G0+$%HIJ$)K12 ="$"2:&-+6'5%4"2>"7:6'?%#:6'-,483:#:6 5;/3@$'A"7#:'%'#%A+$'4%B+'5%4"-"$:' 4"*+4:'B%$A"'A:5B%C<

E"<"S>6)6)U=>>SE"'S*% !"#$%&''&($)*+,$-.//0123,$%4$!!555 6+17$8!9:;9#:<==!>$8!9:;9#:5?55 @@@7A/1/3+BC/(.7D/E$+:E&F1G$A/1/3+BC/(.H&/17D/E

,1.%)* ()1-.)-.1%?-+C ',#1,#,4%25(',(3,1&$58@( i,:*'2*56(3&,M5#7,2%:2*56(2*5'&,0,@ 1234+8H6#75"#!JJH

8L)"21)%MI2$L12 D%;+A#,%4:';+B#1'7"&84+#$%2E@6 %9:'89+3;,+23:C'$A"E+'$"A%/:','7"5$%/23:C 7"'4,+E52%';/3+3#%23+#,%'#%'23%5<

3456789:;<6<=>&?;7>?;<=:67@4 D%;+A#,%4:';+B#:'5+/A,5';/3:' ;/3+;/"A%73&%2>'A53:5$&,2>'/3+23:' F";%&"A%#,%6'$/%#5;"/$G6'&$H/+'A:5:B%53' 7"'IA"E+0"'#"A+0"'7"48<'

J%53:4'2+-+4'E+5$'3%;+A#,+#,+'#%EA:*53+E'E%&"K2,'85B806'2"'23:#,'#%5'#%E-+;531' ,'#%EA,@&531'L,/41';/3+A"3"A1'7"'M"-5&,',',##:2>'&/%EHA'N8/";:'O52>"7#,+E< O/%3'3';"#%7'5+$&1'%0+#$HA'3+'O52>"7#,+0"'O:9/3+*%'PQR'5$%/%4:'5,@6' 9:'IA"E+'A53:5$&,+';/3+5:B&,'7"$%/B:'#%'4,+E52+'A+'AB%K2,A:4'23%5,+< M"A,+/3%E12'#%4'5A"E+'/3+23:6'4"*+53'9:C';+A,+#6'*+'"77%B+K'E+'A'#%E-+;53+ /@2+6'L,/4,+'3';"#%7'ST(-+$#,4'7"KA,%723+#,+46'#%E5$%/53+E'#%'/:#&8<'

!ABCCA""DA$E3#&F&===G6<H:>I?<;JGK<H&F&L>;M4K>LN6<H:>I?<;JGK<H


!"

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!"#$%#&'()(*+%,-&.)'/.-(%#"'0+/12+(0,'%!# !!"#$%&'"($)"*&+&),-,./01*,./*2/3 34'"5/&),1*%*6274/0*078)91*$)"*./-*.,$,:; $/<*,./*62%(1*62%*=)9*3%##,*%.4,'%8)1 62%(1*62%*8">#')"*8*(8),2*>"?%*'$,6781 62%(1*62%*8*=3%=7.*$)">"#$%'$,&'$/*=347; .@>"*>"*%#&'/2,A1*',4,'"0*$)"*',24,&)-*":"; 0"$2@*2,>"0$)&/1*6274/*>"=2*#:,*0$)"*(&)(; :"*'8)B',$/*'*6%$#/&>B*:@#'6B1*,:"*%#&'@34,8#9*%*=%.)"*=,0/0C ! "#$% &'()*+)% ,)-+% +--.% (/0#)1. 2#3&4+%5%'/#)%6)7)(23*.68 ; D34,8),0*?4,E)&'$"*2"&+$)6)*0)"=',; $"*$,*3,3)"4'"1*#%*6274/&+*%34,&%8,-,0 8-,=$B*0"2%#9*%.4,'%8,$),1*!"##$%& %4,' E%2%?4,E)9C*F%$,#2%*>"=2"0*,@2%46B*6=)B; 5"6*#%2/&'B&/&+*"#@6,&>)*34'"'*='2@691 #:,*=2@#"$278*6)"4@$678*3"#,?%?)&'$/&+ )*,42/=2/&'$/&+1*$,@&'/&)":)1*4%#')&78 %4,'*#')"&)<*6=)B5"61*8*6274/&+*34%>"62 ?4,E)&'$/1*2/3%?4,E),*=24%$1*E%2%?4,E)"*%4,' 34%>"62*%6-,#6)*=B*478$)"5*0%>"?%*,@2%4; =28,C*F4%>"62@>9*2,65"*3:,6,2/1*%6-,#6) 6=)B5"61*6,2,:%?)*2%8,4'/='B&"*8/=2,8%0 3:,=2/&'$/0CC ! ,()9&1.%,)-+%%*%:()4/*+.;;; ; F4,&9*8*G6,#"0))1*,*%."&$)"*D$)8"4; =/2"&)"*F"#,?%?)&'$/0*)0C*H%0)=>)*I#@; 6,&>)*J,4%#%8">*8*H4,6%8)"*4%'3%&'9; -,0*8*KLLK*4%6@C*M*KLLN*4%6@*@'/=6,; -,0*68,:)E)6,&>"*,42/=2/&'$"*3)"48='"?% =2%3$),*O#%62%4,2P1*,*8*QRRQ*4%6@*68,:)E); 6,&>"*,42/=2/&'$"*#4@?)"?%*=2%3$),*O+,.):); 2,&>,P*$,*M/#'),:"*S,:,4=28,*G6,#"0)) T'2@6*F)96$/&+*)0C*!,$,*S,2">6)*8*H4,; 6%8)"C

S%>,*2"0,2/6,*.,#,8&',*6%$&"$24@>" =)9*8%67-*='"4%6%*4%'@0),$/&+*',?,#$)"U 3"#,?%?)&'$/&+*)*"#@6,&>)*34'"'*='2@69C V-78$/0*%.=',4"0*0%)&+*',)$2"4"=%8,U ,42/=2/&'$%;$,@6%8/&+*>"=2*='2@6,*#')"&; 6,1*,*"E"62"0*2/&+*',)$2"4"=%8,U*=B*,@2%4; =6)"1*0)9#'/$,4%#%8"*34%>"62/*"#@6,&/>; $%;3:,=2/&'$"1*6274/&+*>"=2"0*2,65"*6@4,; 2%4"01*%3)"6@$"0*0"4/2%4/&'$/0*)*,42/=; 2/&'$/0W*XY"4,'*Z')"&)[*O*3%#*,@=3)&>,0) DJIT\]P1*X^,*4B&'69*$,*=3%26,$)"*='2@; 6)[*O34'/*8=37-34,&/*'*V,:"4)B*_@$6)"4 T'2@6)*)*S@'"@0*J,4%#%8/0*8*H4,6%; 8)"PC*F%$,#2%*>"=2"0*,@2%46B*34%?4,0@ =3%26,U*)*#),:%?78*"#@6,&/>$/&+*'"*='2@; 6B*32C[*`"6&>"*2874&'%(&)[1*6274/*'*3%8%; #'"$)"0*>"=2*4",:)'%8,$/*8*64,6%8=6)&+ ='6%-,&+*3%#=2,8%8/&+*'*@#'),-"0*=2@; #"$278*a$=2/2@2@*F"#,?%?)6)*F4'"#='6%:; $">*)*M&'"=$%='6%:$">*%4,'*#')"&)C !"=2"0*478$)"5*%4?,$)',2%46B*%?7:$%; 3%:=6)&+*)*0)9#'/$,4%#%8/&+*8/=2,8 34%0@>B&/&+*2874&'%(A*3:,=2/&'$B*=2@; #"$2781*#')"&)*)*,42/=278*34%E"=>%$,:$/&+ 8*4,0,&+*8=37:$/&+*"6=3%'/&>)*34"'"$; 2@>B&/&+*@$)8"4=,:)'0*>9'/6,*='2@6)C*M 2/&+*4,0,&+*34'/?%2%8@>9*$,>$%8='/*)$; 2"4#/=&/3:)$,4$/1*0)9#'/$,4%#%8/*34%; >"62*,42/=2/&'$%;"#@6,&/>$/*'8)B',$/*' %.&+%#,0)*b%6@*H%4&',6%8=6)"?%C S%>,*#'),-,:$%(A*,42/=2/&'$%;$,@6%8, '%=2,-,*',@8,5%$,*)*8/475$)%$,*8*'"; ='-/0*4%6@*S"#,:"0*H%0)=>)*I#@6,&>) J,4%#%8">*OQRKKPC !"#$%&'()&*+,'$+!"#$%&'()%*%+#$&%(,-+-#"(.-/+0&#12-3()045%(06*78%9(&(:%++-(;%*--+"(80(10<=%()%+=%>

a0)"$)$/*S,4=',-6,*8*F%:=6)">*S)=>)*34'/*]J^ !"#$%"&'(")*+,$ -./*#0"#1$2(3$4(5"0*+ '$()*$+,-$.&/)'0.,12,/0)30&,-/$) 4)5&#4&2&+-& *1(21+)(",0)4,6$(0$.78) "+2&+7)+"-#0!-(& '"24.$2(7!9)%27)6":+-&;$) 2")<%$#"61=);0&+-& >.$(0$?@)31),0A)6",.7)-$%+$(0!-(& B)>"3&(2$(:)6C.)40&/1)(",0) ;#1-A),-$+@ 57.)!-$,8)D&)(0&)30$.)($4&:)($-40,/$ B#&),4"03)+"-/$-&3)0)4"#@)0)40$+@ '"2)(0&;")%3$!9)E?!-7-(7) 4-(0C,.)-)+13"40,/$)

M*3)B26%8/*8)"&'741*$,*%.&+%#/*a0)"; $)$*S,4=',-6,1*',34%=):)*$,=W*S,?#,*H,; 3@(&)U=6,*;*34"'"=*a$=2/2@2@*!7'"E,*F)-=@#; =6)"?%*8*G0"4/&"*%4,'*,0.,=,#%4*M); 2%:#*T%.678*;*=2,-/*34'"#=2,8)&)":*b'"; &'/3%=3%:)2">*F%:=6)">*34'/*]4?,$)',&>) J,4%#78*^>"#$%&'%$/&+*8*J%8/0*!%4; 6@C* D4%&'/=2%(A*0),-,*0)">=&"*8*%6,',-"> #,8$">*=)"#').)"*T2,-"?%*F4'"#=2,8)&)":; =28,*bF*34'/*]J^*$,*S,$+,22,$)"C*^,; 34%='%$/&+*?%(&)*34'/8)2,:)*?%=3%#,4'" =3%26,$),1*=8%)0)*8/3%8)"#'),0)1*834%; 8,#',>B&*$,=*8*,20%=E"49*34'"#8%>"$$"> F%:=6)C*F%*3%8)2,$)@1*34'"#=2,8)&)":6)*a$; =2/2@2@W*3,$)*a8%$,*H%4?,1*G?$)"='6,*F"; 26,1*!%:,$2,*T'&'"36%8=6,*)*G?$)"='6,

?8(*-&-3!2=-(@+-A"8-5$(B5#$"$C$C(D2E#C8#12-60(F%+-1(:2-*2<#12G(8"+>(&"105%&=A%(8+(B&05%(H0+6%G %)/%#%80+(!2$0*8(I0/1J&G(@+-A-#(8+(F%68%(H%@CK=2<#1%>

b/.,61*',34"'"$2%8,-/*34%?4,0*,42/=; 2/&'$/1*$,*6274/*'-%5/-/*=)9*8=3%0$)"$), %*%.&+%#,&+1*@4%&'/=2%(&),&+*)0)"$)$%; 8/&+*S,4=',-6,1*8)"4='"*>"0@*3%(8)9&%; $"1*,$"?#%2/*%*=%:"$)',$&)"*%4,'*:)0"4/6) )*0%=6,:)6)C*G*&,-%(A*34%?4,0@*3%-B&'/-, $@2B*3,24)%2/&'$B*Z%4%2,*c@&@:,6*(3)"8,; >B&*3)"($)*:"?)%$%8"*)*3)%="$6)*%6%:)&'; $%(&)%8"C M(47#*',34%='%$/&+*?%(&)*%."&$)*./:)W I8,*!@$&'/6;^)%0"&6,*;*6%$=@:*?"$"4,:; $,*bF*8*J%8/0*!%46@1*I#8,4#*J%8,; 6%8=6)*;*>"#"$*'"*8=37-8-,(&)&)":)*dJ%; 8"?%*Z')"$$)6,[*)*^%E),*H-%3%2%8=6,*; 4"#,62%4*$,&'":$,*dH@4)"4,*F:@=[C*e4%#%; 8)=6%*,42/=2/&'$"*?%#$)"*4"34"'"$2%8,:)W J)$,* F%:,$1* b,E,-* ]:.)U=6)* )* !,$@='

T6%84%$C*]."&$/*./-*2"5*:8%8),61*6=)B#' G$#4'">*_)":,61*=/03,2/6*a$=2/2@2@*F)-; =@#=6)"?%C*J,*@8,?9*',=-@?@>"*E,621*5" 8(47#*',34%='%$/&+*?%(&)*./-%*#@5"*?4%; $%* 0-%#')"5/* 8=37-34,&@>B&">* ' a$=2/2@2"0*F)-=@#=6)"?%C F%*34%?4,0)"*,42/=2/&'$/01*%."&$)*$, )0)"$)$,&+*S,4=',-6,*0)":)*%6,'>9*=6%='; 2%8,A*8/(0)"$)2/&+*34'"6B="61*>,6*)*8/; 3)A*%6%:)&'$%=&)%8/*2%,=2C* T3%$=%4,0)*3%&'9=2@$6@*./:)W*T2,-" F4'"#=2,8)&)":=28%*bF*34'/*]J^1*G#,0 _B6*OG#,0.,*a03%42P*%4,'*a$=2/2@2*F)-; =@#=6)"?%C

:(62$%+7(L0+0$%(MC=C*%1(0+%A(N652-#A1%(O"/%1(2(N652-#A1%(D-$1%(A(,-+%A(F"

.&*"#/&(),$0*"#'&120&3-#4


!"

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

#4C125(C0H802 !#B=2'6&*)'"<&3$#-&($"#+$'*&#+)1#.26& .'&/()3$(2('-)3&=+$'#$%*&'*3&6)4.'9)4&:? +$'&(/('4'%.C7&+./'9)'93#$4;1#(4)'4'D/? 3)9.2E'F27)')%)A&'%(&+)4.'4$-)4+$'*)+? (3&%('+&'(=2'14;"<'9)93#21+.*;4'#-/%#)? +$"<'1)'/%(G9.2+.&'4%*/(2*'%*&+1&=.E' H.-)'9)3&:*.'9=&+;4'4)A2"'/3#C1/ 932#$12+"*.27)8'4'I.2-"#2"<'3#G1#.'9&+. *&+"=23#E'>'+.2'($=*)'4'I.2-"#2"<8'&=2 3;4+.2:'4'J+..E'B+72=&'H23*2='93#2#)3? +.2'%(&3&0&'%.C'()'/*3$4&K'9)1*32@=&6G" 4%9;093&"C'#'L3&+"/%*.-'932#$12+(2M3&+").%'N&3*)#$8'&:'."<'(&+12-'/#$%*&0 93#$1)-2*'H23*)#$E'F2%('()'621+&*'L.*"6&8 *(;3G'A)=2@+.2')A+&:$0)')A+.:2+.2'3&+*.+? 7/'10/7/'9&O%(4&'L3&+"/%*.27)')'6212+ %#"#2A2='93#2#'&72+"6C'N(&+1&31PQ))38'3&? #2-'#')@-.)-&'.++$-.'9&O%(4&-.'JDE R23&#'($=*)'I.2-"$8'#'4.2=*."<'9&O%(4 D/3)9$8'-&6G')"2+C'BBB'1=&'%4)."<')A=.? 7&"6.E'R)'9)4&:+$'L&*(')'%*/(*&"<'9)=.? ($"#+$"<'#-.2+.&6G"$'3;4+)4&7C'%.0'+& *)+($+2+".2E'M3&+"6&'%(3&".0&'%(&(/%'3;4? +)3#C1+27)'9&3(+23&'I.2-.2"8'-.-)'4$? %.0*;4'(34&6G"$"<')1'ST'=&(8'*.21$'9)4%(&? 4&0$'9.234)".+$')A2"+26'J+..'D/3)926? %*.26E'M3&+"6&'%9&10&'A)4.2-'#'9)#$"6.'%)? =.1+27)'9&O%(4&'Q;0+)"$'1)'3&+7.'($"< +.2)19)4.21#.&=+$"<'#'Q)0/1+.&E'U".%0& 4%9;093&"&'V23=.+&'.'Q&3$:&'-.&0&'+&'"2=/ /*3$".2'%0&A)@".'M3&+"6.'.'%.0$'I.2-.2"E R23&#'1=&'(26'%.0$'+.2'-&':&1+26')%0)+$E I.2-"$'AC1G'<272-)+2-'4'D/3)9.2'62%#? "#2'4$3&W+.26'9)'4$")L&+./'32%#(*.'4)6%* &-23$*&O%*."<'#'*)+($+2+(/'.'93#2%/+.C?

"./'".C:&3/'9)=.($*.'N(&+;4'X621+)"#)? +$"<'+&'B#6CE'F&*'9)4.21#.&0'A$0$'L3&+? "/%*.'-.+.%(23'7)%9)1&3*.8'YR23&#'V23=.+ %.21#.'%&-'4'*)*9.".2ZE' I.2-"$'3)#".G7&6G'%4G'<272-)+.C'+& 4%"<)1+.G'"#C@K'J+..'D/3)926%*.26'93#2# #4.G#*.'7)%9)1&3"#2E',$-.&+&'<&+1=)4& #'Q)=%*G'62%('4.C*%#&'+.:'#'[)%6G8'-.-) 4.2=*."<' 3)%$6%*."<' 1)%(&4' 7&#/' +& X&"<;1E'\#2"<$'%G'A&31#.26'9)4.G#&+2 7)%9)1&3"#)'#'I.2-"&-.8'+.:'V2=7.&'"#$ 5&+.&E',.1&K'(2:'%()9+.)42'#&+.*&+.2'+.2? /L+)@".'9)'".C:*."<'3&+&"<'>>'4)6+$'@4.&? ()426'.'#A$('@".%0$"<'4.C#.&"<'V23=.+&'# H)%*4G'#&'*&+"=23#&']23&31&'N"<3)2123&E !1')A6C".&'/3#C1/'93#2#'B+72=C'H23*2= +&%(G9.0&'#-.&+&E'I.2-"$'%G'9)%(3#27&+2 6&*)'+&(/3&=+$'=.123'327.)+/E'N0$++$'4$? *0&1'A23=.O%*.'-.+.%(3&'%93&4'#&73&+."#? +$"<'[&1)%0&4&'N.*)3%*.27)'4'=.%()9&? 1#.28'#3)A.0'L/3)3C'4'D/3)9.2E'N.*)3%*. 42#4&0'I.2-"$'1)')A6C".&'93#$4;1#(4& 4'2+237."#+$-'1#.&0&+./'1=&')"&=2+.&'2/? 3)E','Q)=%"2'Q.N'/#+&0'()'#&'#13&1C8'&=2 +.2-.2"*.'-.+.%(23'L.+&+%;4'9)4.21#.&08 :2'YA$0'4#3/%#)+$'+.2-&='1)'02#ZE'\#2%*. -.+.%(23'%93&4'#&73&+."#+$"<'+&#4&0'4$? *0&1'Y*)923+.*&O%*.-'93#243)(2-'4'9)=? %*.26'-$@=.'9)=.($"#+26ZE' X2'%(3)+$',&3%#&4$'A$0'()'4$%.02*8':2? A$'+.2'9)#)%(&K'+&'/A)"#/8'6&*'"<".&0&'(2? 7)'M3&+"6&E'Q&3$:'#&4%#2'A$0'%"29($"#+$ 4)A2"' 3)#%#23#&+.&' J+..' +&' 4%"<;1E N*)3)'Q&3$:)4.'+.2'/1&0)'%.C'9)4%(3#$? -&K'3)#%#23#2+.&'J+..8'#&-.23#&'%(4)3#$K

TULMVS1P'WULXVNMP'WULXV1YWNM +<=>?@(1AB>CD@(<@EB@F<@(G@(FE>H=@GDI(85(J@BK@L(C(MB>AN(> O>A<P(45(QRSP($IFIB>SI("TIGRIU(G@(VBIIGE>DGKDIP .IJ@H(FE>H=@GD@W H,*I'53C365(=I(=*=3-3(,6)J-'K,*-'@3 H(=3L'M7'N3J'(5,O*=P3H(=3Q).'M(3M,Q3I)N3O<,3M-'J-'3(5)J-RP3 SJ-T53(,M,O:3/7T5=IU3*,<'.=365('M75('K,R365(=3(,6)J-'K,*-V:36)O'L5('*-V3+=M7W6-'*-V3IU)5)J=3*)+)7+)5)+'L@3XM7Y63J'(6Z,7*=@3 #5)M(Y3)3+I('N*-'LM('3(KZ)M('*-,37'<'[)*-I(*'\397367X;63;XX

+&' X&"<)1#.2 Y31#2OZ' JD' #)%(&? 4.&6G"' ,%"<;1' +& /A)"#/E' ,&3%#&4&' =."#$ +&'()8':2'V23=.+'#&? A=)*/62'93;A$'%(4)? 3#2+.&'J+..'Y14;"< 93C1*)@".ZE'Q)=%*&'. *3&62' A&0($"*.2' %G +.2#&1)4)=)+2 3;4+.2:' #' (27)8' :2 M3&+"6&' %93#21&62 [)%6.' A3)O8' 4' ($&-L.A.2' +&(&3".& H.%(3&=8' *(;32' +.2 -&6G'3)=.')A3)++26E I&()-.&%(' I.2-"$ +.2'%93#21&6G'[)%6. 4$9)%&:2+.&' 4)6? %*)427)E' 5)A32'%()%/+*.'# *3&6&-.'D/3)9$'U3)1? *)426'1&6G'V23=.+)4. 9)=2'-&+243/'1$9=)? -&($"#+27)E'V23=.+ 93&"/62'3&#2-'#',&3? %#&4G'.'^.6)42-'+&1 9)3)#/-.2+.2-'-.C? !"#B%52$-B6$)&%!,$>,$'%5.3&"2%G".'(,>%A.1'4 1#$' H)01&4.G' &' 626 #A/+()4&+G'93)4.+"6G'I&11+.2%(3#2-E'Q3;? -.23#&6G'3#G1#.K'D/3)9GE'F21+&*'4%#$%(*) A/62'(&*:2'93#$%9.2%#$K'426@".2'V/07&3..'. 4%*&#/62'+&'()8':2'V23=.+'+.2'AC1#.2'-;70 [/-/+..'1)'%(32L$'N"<2+72+'3/"</'A2#9&%#? %.C'/"<$=.K')1'3)=.'<272-)+&E' 9)3()427)'-.C1#$'9&O%(4&-.'J+..E'Q)=.($"$ +.2-.2""$'%*3)-+.2'9)1*32@=&6G8':2'+.2'#&? !"#$%&#'()*(

!"#$%&'%(&$)#*&+,-(.-*) .*)/$0#(.-*),-(12*.30.(),)45(0%*1.$&6 7,-89(0#.$&),$:*.-');'"-("*)!1'4< =$49*"0#$)9(1(>3.?)@ABCDBECDFAB

*"*&@ .$&@*.'-&+$'F'(.ED)-&@ *.$+&(E 012345''*6)-*7389':3;5))/<=*:3%>30011133 ?'<@3A0BCDBECF0FFG33456738639:; " !"#$%&$'()"*"+,$%*$'-$),./%0*1"2"34"5%6"%-.7,$+8#% ).%429+"3:15,$ " ;"-',<+.),$%429+"3:15.%=6$4">52$3?.@ " A,>).3&B4.%*$'-),'-. " C.7,$+,%0B-B4.*)$D%>.3.E$D%7$-7"*$3)$%5"6.#.),$%*$48# " F$'-$),$%5"#B5.64"#$D%->,.)%.2&2$&B'-)B'(%"2.)$12"5.&,,

?&@A$"B'/'$@)CD)+'#E-)& !"#$%&'()%*+,-."/0'(1!#%&2"(2(+,)/'+,

!"#$%&'()$*+,-.&'/'0123'456/789/:4;<='9;6/>:5/6<9;

!"#$%&"$'()'*+,-' .&/01+23&'450%0106' +'7$%*86792'0%3&:+*6';'*<%0;+7

! !"#$%#"#&'#'()*%$+ ! ,#-&"+.&'/*0&1'*)%(+$'.'+234)4$''' ! 5)1&62'2+237..8')1-0&1#&'.'/)19)3+.& ! !1:$4.&'%23"28'-;#7'.'/%/4&'"<)=2%(23)=' ! >3$1)=)7.&'?'1.&7+)#&'#13)4.&8')"2+&'/*0&1/ +234)427)8')19)3+)@".)427)8'()*%$"#+)@".8 1.2(&8'4%*&#;4*.'(3$A/':$".&

#$ %&'()*+,-.*

!"#$% &'()*)+, (*-./,

.$+!&+),D'F':8<'GHIJH00HI'&K13'!LMMN2OIP'%E';;888'/'QL11IRMSI0P'*123'6;>/4>9/::54

+/012304526(7/869:/;4 -53/<4(%6= !"#$%$&'()')*%+'(,$&'()%*"-.(&/01)2*%$/"*1345)4*%6'(&&'(7 8,*96:)-.01';)9':)&$)1'63/:7

!""(>6??6@(&A4B(#C//:1D5E(>F(!!GGG


56

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!"#$%#&%'(")*&#+,%-./!"#$% !"#$%&'()*+#,-'.%/% 6"#78-9+#,-'.%/% :"#;<=-#>'&?#%&#.%=-'-@A( B"#;<=-#%#.<.%)*+/C#@'%+,A(

01"22345" 01"22345 01"22345" 01"D2345"

#&!'()*(+% !"#E'&(&5>8#>)>5-FG)(& 0H"II3!36G," 6"#J-9-5-#%#)()/A(#?)'%0!2"II3G," :"#K-.%5&/8>8#L'-*/<.>8&#%#>8.%)*M#>-=<.5MN 06"D23&-" =8&/%-'>-?8#G<,#?8O.&? B"#K-.%5&/8>8#L'-*/<.>8&#%#9).).8&?###0!D"II3G," P*-#.=&/F-G*&#%-?A(8&*8&Q ,-.+-/0123.'% !"#ROS%)*-#.%+*>-#%#-*-*-.-?8 6"#K8&/%)*-#=8&'T#%#8*S+>:"#K8&/%)*+#><'/%->#U#)'@-*8/ B"#K8&/%)*+#./C-,#*-S%8&(-*+# TG8(>-?8#8#.).&?#/C'%-*)(+? D"#V).)T#%#@'8GG-#G<,#*-#=-'%& W"#K8&/%)*-#>-/%>-#*-S%8&(-*-# F-,9>-?8#8#X<'-(8*-?8 1"#YS>)#8*S+>-#(#.).8&#77Z ,-.+-/3'0'4-&+-5*(+'% !"#[-.-@*-#%#(-'%+( 6"#7->9-X-*#%#.&'&?#=-'?8@8-*:"#E)5G&5#%#.)/%&(8/+ B"#K8&/%)*+#=G-/&>#><><'+S%8-*+# %#(-'%+(-?8#=)#=')(-*.-G.>< D"#ROS%)*&#5)L<#%#.&%-?)() U#%8)9)(+?#.).&? W"#\)L<#%#@'8GG-#(#8?,8')(+?#.).8& 1"#E)5G&5#(-'%+(*+ 3-&!$3-/+/#&!$*4-3(+% !"#78@).#%#,)/%>8&?N#>8&9,-.-# 8#(OS%)*-#.%+*>6"#ROS%)*+#=.5'M@ :"#J-9-5>-#TG&S%8)(-#%#,<'-/%>-?8 B"#K8&/%)*&#(-'%+(D"#K8&'T#%#><'/%->-#(#.9)S>)U>(-T*+? .).8& W"#K<'&&#%8&?*8-/%-*&#=)#(8&F.>< 1"#K<'&&#%8&?*8-/%-*&#%#=8&/%)*+?## /%).*>8&? H"#K)S(AF*8&#=8&/%)*+#%8&?*8-># *-S%8&("#T?8&5-*M#8#.%/%+=8)'>8&? I"#E-=<.5-#=)#*8&?8&/><#%#,)/%>8&? !2"#;8&?*8->8#]<U^'-58*#P%-=8&>-*&# %#.&'&?#8#/&,<GMQ !!"#K)G.>-#.-9-5>-#(-'%+(*!6"#$%&'()*-#>-=<.5-#%#F-,9>-?8 !:"#_-.)G>-#%#/%).*>8&? !B"#^').%&>#8#><><'+S%-# %#?8*8-5<')(M#/&,<G>M !D"#EG-.+/%*-#.-9-5>-#%#?->-')*< !W"#EG-.+/%*-#.-9-5>-#%#%8&?*8->A( !1"#[8T/8&#(8*)@')*)(&#*-S%8&(-*&# '+X&?

,@SD/ID;T</?TUB=F9TI/>/IVO7=8:B=W/ ?<>A9GF9:B=/=/9:8:?9:B=M/XA8D ><TS8=C6I:8A/6O/JYN/O6/JKZN/ [ I/>:7AS86\C=/6O/<6>B=:<@/?TUB=F9:/ P8:/>:BTI=A8=ARM (+#,-& ./#)0&$'& 3VO>68:/F>D89:W/E:F679:/F>?:<:H6I:/ >/C>6F89=AB/=/>=AB8=:9:B=/>/<6>B:<D8AB 6<:>/?=AC>68:/F>D89:/8:O>=AI:8: \7=I9:B=/JKLWLN/6O/6F6;D/ PQ/6F6;D/B=8=B@BR

0H"II3G," 0!6"II3G," 0D"II3G,"

(]*!'/!/#+'X!$3'^% `-9+ a<X+

0I"II3G, 0!6"II3G,"

,'*'&$% !"#`-%<'&> 6"#`->)(8&/ :"#b'%&/C)(8&/ B"#K8&'*8>#='%&>9-S-*+ D"#7-,>-#*-S%8&(-*-#?->8&? W"#7-,>-#*-S%8&(-*-#.&'&? 1"#7-,>-#*-S%8&(-*-#(8T*8-?8# (#=)G&(8&#/%&>)G-S)(&F H"#$8-.5&/%>-#(8&G>-*)/*& I"#a)?)(&#\8'-?8.< !2"#`<.#%#)()/A(#G&T*+/C# %#>'&?&?#(-*8G8)(+?

0!I"D23&-" 01"II3G,

0B"1D3=/" 0I"II3G," 06"D23&-" 0B"6D3&-"

06D"223&-" 0BD"223&-"

0!6"223&-" 0!2"D23&-" 0!!"D23&-" 0!!"D23&-" 0D"6D3&-" 0D"1D3&-"# 0H"6D3&-" 0I"BI3G," 01"ID3&-" 0H"BI3G,#

0:"223&-" 0:"223&-" 06"223&-"

X+-*4-% !"#K-..8)* ?<.#(#>.%5-9/8&#F-F>6"#$%&>)G-S)(+#?<.#(#>.%5-9/8&#F-F>:"#\8'-?8.<#!2c B"#$8-.5)#(9).>8&#%#?8@S-9-?8

0D"BI3G," 0I"II3G," 0D"BI3G," 0W"II3G,"

*'&.+(+ !"#R-*8G8)(+#%#?-G8*-?8#G<,#b'&)#1c 0!B"ID3&-" 6"#J&'*8>#(-*8G8)(+#%#5'<.>-(>-?8#1c 066"D23&-" :"#R-G8*8G8)(+N#%#/%&>)G-SMN# 061"IDU0:B"ID3&-"#### %#?-G8*-?8#!2c

01"BI3G," 0B"II3G," 0D"BI3G," 0:"D23&0D"BI3G," 0W"II3G," 0B"BI3G," 0D"II3G," 0W"II3G," 0W"BI3G," 0:"BI3G," 0:"BI3G," 01"II3G,"

06B"ID3&-" 06B"ID3&-" 0:D"223&0:I"223&-"

bL&'<F&?+#5->X&#(&@-d.>8&#/8-.5-"#;-?A(8&*8-#*/8-.5-#(&@-d.>8&#*-G&X+#.>9-S-e#S)#:2#?-'/-"

]EA<@_ABD/6>O6;8A/96F>A/>/?<6O@9`:B= F?6SDIC>DB=/8:/IF>A79=AH6/<6O>:_@ 69:>_A/6O/JLN/O6/JaNNM 0&%*1&2&!"&34 ;-?A(8&*8-#*-G&X+#)S&,'-e#P!"#$%&'(%)*Q"#f-G&X+ <8T/8e#S&=)%+5#F->#'A(*8&X#=)8*L)'?)(-e#) '&%+@*-/F8#S%8&d#='%&S#5&'?8*&?#)S,8)'<" ;-?A(8&*8&#U#?8*8?<?#6#G,"#$&*+#<(%@GOS*8)*&#( `gfY#?)@M#<G&/#%?8-*8&"#\-G&'%&N#><,>8#)'-% (.%&G>8&@)#')S%-F<#=-=8&')(&#S)S-5>8#%S)S-5>)(M#)=9-5M"#$&*+#*8&#%-(8&'-FM#=)S-5><" !:BTI=A8=:/?<>DB@_ABD/O6/Y/9I=A`8=:M

0],!+.$/]43-&X+-% !"#$%&'()'&*(+#,-& 067689:/;:<:8=:/>/?@<AA/>=AB8=:C>:8DB=/ 6<:>/E:F679G/F>?:<:H6IG/>/C>6F89=AB JKLMLN/6O/6F6;D/ PQ/6F6;D/B=8=B@BR

!"#$%&'(#)*$+,-$./01/22/0$&34054$ 67889:;0*$)4<$=879$--,,,*$24:>$?-@AB@+ACDD@$$

Z/=/b/9I=A`8=:/P?=G`A9/=/F6;6`:R/b%aN/:B/[/c%aN/?B c/9I=A`8=:/P.=AO>=A7:/3=A79:86C8:R/.+'X!$..' !:BTI=A8=:/8:7ASD/F9U:O:d/O6/e&],$W/Y/9I=A`8=:M/

!"#$%&'()*+*,$-$#&'() ./+01*2+345"&$(&'() 6'(7'*89: ;<!=:>


!"#$%# &'"()*+),-#.-)*/0*

!"

!"#"$"%&'()*&+,#)-'(

S"#53(=312"#-2* !"#$%&'%() *+,"%) "-.$"/0#12) 3'4) 0%&56$) *7#3/8.9/8:) "%$65) ;) #) 0'48 .#8:-06128)8'2$5-<=)>'%138#()8.#36)')#*81'()08#7%)9'%).-3+#5/)0/>/<7-9% ?".%.)$"%8*'8:)&"#>#+6"$,0@)A.'%12)3'4)-9%)0)".%8./0'3+-<8'@)B#+6>)*#C% .#1>-0#=)30-'>)0/D"#E8->)?".%8'03+#09%)?-./81%().#<)F#"*')9'%8'%"; ?7'0'%)8.%*#12).)9-C/8#>'()#D/)?".%8'2=)9'=)C/0-+#)6?#+".-9%1)-G'#"/@

!

"#$%&'%()*&+,(-+.+%$/01%(+#'12%"%-34 5#1'%6($&7('.8()38#2%"+7(1#0%9,(&3 8'-23"7.+17.8(:3-2#.'6(-23;,.7.8(1'%4 $&7<(1#(<5'%.+1'=*>(?(3:'-#17@(2*(:"+74 :#&=*(:3+72751#("30#(:"+7:#&A#(B0%=-#14 &"35'(C#@'023135'>(D%$3(:"+%.'51'=(B#"31E F*""(*3-#)'#A(.+#"17(.8#"#=2%">(G3-(1#;5'&34 .+1'%;(1#<0#&*;%(0'2%"#2*"H6(0*)',.(2#='%(=314 2"#-27> I#1'@(3:35'%@7(3(:3;%&71=*(1#;:'%"5 1#(-A35#('(.+7176(#(:/J1'%;(1#(:'-230%276(:3"# :"+%&-2#5'K(3)7&5*(#&5%"-#"+7> L83K( &#"+70'( -'H( 31'( 0%&53( -="75#1, #127:#2',(;#=3(:"+%.'51'.7(:30'27.+1'6(23 '-21'#A7( :3@'H&+7( 1'@'( +#"/513( &*9% :3&3)'%M-25#6( ;#=( '( "/91'.%>( N$"3@1'% *2#0%1235#1'6()70'(1'%(270=3("/5'%<1'=#@'6(#0% '(*5#9#13('.8(3)7&5*(+#(.*&351%(&+'%.'> ?7)';#;,.7( -'H( 5<"/&( -5%$3( 323.+%1'# @A3&+'%M.76(-2*&'35#0'(:"#53>(C#@'0231 *=3M.+7A(O'1$P-(L300%$%(Q&+'<(L30*@)'#R6 :3&.+#-($&7(F*""(4(S"'1.%231>(D#=3(:"+7)34 .+1'( #&'*2#1.'( ?#-+71$231#( +&3)75#0' &3<5'#&.+%1'%('(3-2"3$'(5()3;*(3(1'%:3&4 0%$A3<K>(?7"/91'#0'(-'H(5(:32"+%)'%(@H-24 5%@6( #( 1#5%2( )"#5*",>( S3( +57.'H-25'% #@%"7=#M-='%;("%530*.;'(=31=*"35#0'(+% -3),( 5( 1353;3"-='%;( :#0%-2"+%>( S"#5'% ;%&13.+%<1'%( 5-2,:'0'( 1#( &"3$H( =#"'%"7 :30'27.+1%;6(3-',$#;,.(1#;579-+%(-2#135'-=# 5( :#M-25'%>( S3-'#&#0'( "/51'%9( 2#0%127 :"+75/&.+%('(-:3"3(.8#"7+@7> L83K(A,.+7A3('.8(5'%0%6(23(&+'%0'A3(;%-+.+% 5'H.%;>(F*""(:3.83&+'A(+()#"&+3(+#@391%; "3&+'176(+#;@*;,.%;(57-3=,(:3+7.;H(-:3A%4 .+1,>(S"+%;#5'#A3(-'H(23(5(;%$3(-23-*1=*(&3 '117.8>(T"+%-+7A(#"3$#1.;,6(0%=.%5#9,.(1'9%; :3-2#5'317.8>(I(=30%'(C#@'0231(:"+7-+%&A(1# <5'#2(;#=3(1'%<0*)1%(&+'%.=3(U"#1.*-='%$3 =*:.#(1#(;%&1%;(+(57-%:%=6(1#0%9,.7.8(52%4 &7(&3(#".8':%0#$*(V1&''(I#.83&1'.8>(W3.834 &+,.(&3(5-+7-2='%$3(3(5A#-17.8(-'A#.86(-2#A -'H(272#1%@(:"#.7>(!7@.+#-%@(F*""(1'%(0*)'A -'H(+)721'3(:"+%@H.+#K6(0'.+,.(1#(57"3)'31% *:"+%&1'3(-23-*1='>(B0%=-#1&%"6("3@#127=(+ 1#2*"7(3(-+0#.8%217@(.8#"#=2%"+%6(='%"35#A -'H(5(97.'*(-+.+7217@'('&%#A#@'>(G%9#A3(@* :"+7(27@(1#(-%".*(&3)"3(:"+7)"#1%;(3;.+7+17> ?( 3&"/91'%1'*( 3&( C#@'0231#6( .71'.+17 B#"31()7A(5($"*1.'%("+%.+7(@#"17@(.+A34 5'%='%@6(=2/"7(&)#A(57A,.+1'%(3(-53;%(&3)4 "36(1'%(.3U#;,.(-'H(5(1'.+7@(5(5#0=#.8(3 5A#&+H>>

!"#$%"&'()&*+,-. C#@'0231(-2#135'(1#;0%:-+7(:"+7=A#&(;#= *2#0%1235#17(.*&+3+'%@'%.(@39%(-'H(57)'K 5(B@%"7.%6(;%<0'(&3:'-+%(@*(A*2(-+.+H<.'#> X53;%(&+'%.'M-253(-:H&+'A(1#(57-%:.%(X2>

L"3'Y6(=2/"#(-2#135'A#(+#:#&A,(:"35'1.;H6 $&+'%(:'H213(1'%:"#5%$3(:3.83&+%1'#(1'% &#A3( -'H( 57@#+#K>( Z3"@#01#( %&*=#.;# B0%=-#1&"#(+#=3M.+7A#(-'H(1#(='0=*(=0#-#.86 $&79( 2"+%)#( )7A3( +#"#)'#K( 1#( .80%)>( [# "3=*;,.%$3(5'%0='%(1#&+'%;%(.8A3:.#(+5"/.'A *5#$H(@'%;-.357(:#-23"6(=2/"7(:3+5#0#A(@* =3"+7-2#K(+%(-53;%;()')0'32%='6(:3&-*5#;,. #@)'21'%;-+%(0%=2*"7> ?'3-1,(\]]^(">(1#&.',$1,A(-2"#-+0'57 8*"#$#16(=2/"7(-:*-23-+7A(.#A7(#".8':%0#$>(\]4 0%21'(@A3&+'%1'%.(3:'-#A("3+-+#0#A%(975'3A7(5 U3"@'%(0'-2*(&3(:"+7;#.'%0#>(S3;#5'A(-'H(31 :/J1'%;(5(03=#01%;(:"#-'%6(:3(.+7@(+3-2#A :"+%&"*=35#17( :"+%+( 5-+7-2='%( :'-@#> _,&"7('(97.+0'57(3:'%=*1(3$A3-'A(52%&7 +)'/"=H(1#(U*1&*-+(*@390'5'#;,.7(:3&3:'%4 .+1%@*(-2*&'#(+#$"#1'.,>(B=.;#(:35'3&A#(-'H 1#&(:3&+'5('(;%-'%1',(2%$3(-#@%$3("3=* B0%=-#1&%"( +3-2#A( :"+7;H27( 1#( :"#53( 5 O'1$P-(L300%$%> B@%"7=#(-2#A#(52%&7(3253"%@(&0#(0*&+' #@)'217.8('(*+&301'317.86(#(57+530%M.+# 53;1#(-:"+7;#A#(=#"'%"3@>(?="/2.%(:3(3);H4 .'*(-2#135'-=#(:"%+7&%12#6(D%"+7(?#-+71$31 :35'%"+7A( C#@'023135'( -=#")( :#M-25#> [353(@'#135#17(@'1'-2%"(*+&"35'A(U'1#1-% "%:*)0'='6()*&*;,.(3&(:3&-2#5(-7-2%@(:A#24 1'.+7( '( ="%&72357>( ?7)'217( @,9( -2#1* 3:%"35#A(57A,.+1'%(=#2%$3"'#@'(:#M-25#(' 1#"3&*6(232%9(3).%(@*()7A3(+#<.'#1=35% @7<0%1'%6(.%.8*;,.%(5/5.+#-(B@%"7=#1/5> D#=3(+530%11'=(-'01%;(5A#&+7(.%12"#01%;6 *5#9#A6('9(+)721'%(*:"+75'0%;35#1'%(-2#1/5 &3:"35#&+'(&3(#1#".8''('(*:#&=*(@A3&%; "%:*)0'='>(S3-2*035#A(5'H.(*253"+%1'%("+,&* U%&%"#01%$36(57:3-#931%$3(5(-:%.;#01% :"%"3$#27576(;#=(:"#53(&3(57:35'#&#1'# 53;176(+#5'%"#1'#(2"#=2#2/56(:353A75#1'# 53;-=#6(1#=A#&#1'#(:3&#2=/5('2:> !3(.36(57&#;%(-'H(&+'<(3.+75'-2%6(5+)*4 &+#A3(5/5.+#-(=312"35%"-;%(;#=3(1'%)%+4 :'%.+1#(135'1=#6(-+.+%$/01'%6('9(C#@'0231 3)"#A(-3)'%(+#(5+/"()"727;-=,(@31#".8'H :#"0#@%12#"1,6( 1#2*"#01'%( :3( &3=31#1'* @3&7U'=#.;'6(:#-*;#.7.8(&3(1357.8("%$*A &%@3="#27.+1%;($"7>(_#;,.(:%A1%(:3:#".'% :"%+7&%12#('(;%$3($#)'1%2*(+#:"3:3135#A :3&+'#A(5A#&+7(1#(57=31#5.+,6(-,&351'.+, '(*-2#53&#5.+,6(-2#;,.(-'H(25/".,(2"/;&+'%04 1%$3(@3&%0*6(=2/"7(2#=(&3)"+%(-A*97(B@%4 "7.%>( I#A397.'%0( )#1=*( .%12"#01%$3( )7A 5'+;31%"%@6(+1#.+1'%(57:"+%&+#;,.7@(-534 ;%(.+#-7>(!3(5A#<1'%(;%@*(+#5&+'H.+#@7 @%"723="#.;H6(=2/"#(&3-=31#0%(-:"#5&+'A#(-'H 5(:"#=27.%6(+#1'@(+#.+H23(:"+7+1#5#K(`:*14 =27a(+#(5A#<.'5%(:3.83&+%1'%("#-35%('(-:34 A%.+1%(5(:30'27.+1'%(:3:"#517.8(.+#-#.8> W3:'%"3(57)3".+%(+57.'H-253(D%UU%"-31#6

!"#$%&#'()%*+",-.

=2/"7()7A(:"+%.'51'='%@(U%&%"#0'-2/5('(+#A34 97.'%0%@(:#"2''("%:*)0'=#M-='%;6(+#=3M.+7A3 #=2751,( =#"'%"H( C#@'0231#( 5( -A*9)'% :*)0'.+1%;>(X2#A(-'H(31(52%&7(3;.%@(:#"2'' &%@3="#27.+1%;6(:353A*;,.(2#=9%(&3(97.'# `[%5(b3"=(S3-2a>(D%&1#(+(1#;-2#"-+7.8($#+%2 5(B@%"7.%6(3).83&+'A#(-53;%(^cc40%.'%(\d 0'-23:#&#(^cc\("3=*> C#@'02316(=2/"7(1'$&7(1'%("%+7$135#A(+% -53'.8('&%#A/5('(-+%&A(&3(.%0*(:"3-2,(&"3$,6 1#"3)'A(-3)'%(5'%0*(<@'%"2%017.8(5"3$/56(# &3(1#;)#"&+'%;(+#.'H27.8(1#0%9#A(B#"31(F*"">

/0,1-,&234, F*""( *"3&+'A( -'H( 5( [%5#"=*( 5( \]ef( "> g3+:'%-+.+#17(;%&71#=(.+*A(-'H(3&(&+'%.'M4 -25#(57)"#M.%@(03-*6(.3()7A3(57"#J1'% 5'&#K(5(;%$3(+#.835#1'*>(S3(+#=3M.+%1'* "%530*.;'(+#A397A(=#1.%0#"'H(#&53=#.=,(5 [357@(D3"=*>(h5#9#13($3(+#(57)';#;,.%$3 -'H(:"#51'=#>(['%("#+('(&5#(<.'%"#A(-'H(5 -,&+'%(+(C#@'231%@>(S"35#&+'A(53013#@%4 "7=#1=H6(+#5-+%(*&%"+#;,.(5(1#;-A#)-+7 :*1=2(:"+%.'51'=#('(57$"75#;#.(+#(=#9&, .%1H>(D%$3(#&5%"-#"+(5#0.+7A(3(:"71.7:'#6 #:%0*;,.( :"+7( 27@( &3( 1#;0%:-+7.8( .%.8 0*&+='%;(1#2*"7>(?7-2H:*;,.%(:3@'H&+7(1'@' #1'@3+;%6(1'%(:"+%=-+2#A.'A7)7(-'H(+#:%51%(5 325#"27( =31U0'=26( $&7)7( 1'%( &#0-+7( )'%$ 57:#&=/5> S"+%=31#17( 3( 5A#-1%;( 5#"23<.'6( F*"" @'%"+7A()#"&+3(57-3=36(-2#;,.(&3(%0%=.;'(:3 +#=3M.+%1'*(:'%"5-+%;(=#&%1.;'(:"%+7&%12# D381#(B&#@-#>(I1#0#+A(-'H(3(5A3-(3&(+57.'H4 -25#6($&7(3)#;(=#1&7&#.'(*+7-=#0'("/51, 0'.+)H($A3-/5>(C#@'02316(:"+%=31#17('9(F*"" ;%-2(1'%(270=3(#@3"#017@(.+A35'%='%@6(#0%(' @#(+#&#2='(1#(&7=2#23"#6(:"+%5#97A(-+#0H(5 O31$"%-'%(1#("+%.+(D%UU%"-31#>(F*""(@*-'#A -'H(5'H.(+#&3530'K(-2#135'-='%@(5'.%:"%+74 &%12#>(S3.+,2=35#(#127:#2'#6(;#=,(975'A(&3 C#@'0231#6(:"+%=-+2#A.'A#(-'H(52%&7(5(+#4 :'%=A,(1'%1#5'<K6(=2/",(-="727('(:"+%)'%$A7 B#"31(-="+H21'%(*="75#A(:"+%+(-53;,(=#4 &%1.;H> O30%;1%(-2#".'%(1#-2,:'A36($&7(F*""(+#.+,A -'H(*)'%$#K(3(-2#135'-=3($*)%"1#23"#(-2#1* [357(D3"=>(S"+%$"#A6(.3(:"+7:'-#A(4(#.+(1'%-4 A*-+1'%(4(+#=*0'-357@(@#.8'1#.;3@(C#@'04 231#>(O23<(1#;5'&3.+1%;(+#:"#$1,A(&30#K 30'57(&3(3$1'#6(57="#&#;,.(:"75#21%(0'-27 C#@'0231#('(:*)0'=*;,.(5($#+%.'%(;%&%1(+ U"#$@%12/5>(B0%=-#1&%"(-.8#"#=2%"7+35#A F*""#(5()#"&+3(1'%:3.80%)17.8(-A35#.8> h+1#A($3(+#(1'%)%+:'%.+1%$3(.+A35'%=#6 =2/"%@*(1'%(1#0%97(:35'%"+#K(5A#&+7>(V(5.#4

!%'-.(/0''

0%(-'H(+"%-+2,(1'%(:3@70'A(5(-53;%;(3.%1'%>

5*+,+-"&,%+&61,',+. S"+%:%A1'317( 1'%1#5'<.',( F*""6( +#9,&#A U3"@#017.8( :"+%:"3-'16( =2/"%( +#@'%"+#A 3$A3-'K( 5( :"#-'%>( ['%( 5'%&+'%K( .+%@*6 C#@'0231(4(1'%=5%-2'3135#17(@'-2"+(-+2*=' %:'-230#"1%;(4(3&:'-#A(57="H21'%('(1'%*&301'%6 2#=( ;#=)7( +#@'%"+#A( &#K( :"+%.'51'=35' -#27-U#=.;H(+()"31',(5("H=*>(W3(2%;(:3"7 8'-23"7.7(+#-2#1#5'#;,(-'H(1#&(;%$3(@3274 5#.;,>(?.+%<1'%;(-2"#.'A(1#;-2#"-+%$3(-71#(5 :3;%&71=*6(-2#;,.(-'H(+&%.7&35#17@(:"+%4 .'51'='%@(2%;(U3"@7("3+-2"+7$#1'#(-:3"/5> S31#&23(:3;%&71='()7A7(+#=#+#1%(5([357@ D3"=*>(I(&"*$'%;(-2"317(;#=3(.+A35'%=(3(="74 -+2#A357@(*.+.'53<.'(1'%(@/$A(-'H(:*)4 0'.+1'%(57"+%.(-53;%;(3:'1''> W#0-+7("3+5/;(57:#&=/5(:"+7:3@'1# 3:35'%<K(-:3&(+1#=*(@'%.+#('(-+:#&7>(N <5'.'%(\\(0':.#(\dci(">(&5'%(A3&+'%(:A71,.% &3([%5(D%"-%76(:"+7.*@35#A7(&3(57)"+%9# 5(?%%8#j=%1>(?#"*1='(-:32=#1'#(*-2#031% :"+%+( -%=*&1'=/5( F*""#( )7A7( 5"H.+ 1'%-A7.8#1%>(S"+7(&+'%-'H.'*(="3=#.86(+#@'#-2 +57.+#;357.8(ke6(3:31%1.'(.%035#0'(&3 -'%)'%( ;#=( &3( 2#".+7>( G3-35#1'%( &#A3 :'%"5-+%M-253(C#@'023135'6(=2/"7(57@'%4 "+7A(5(&"+%536(-23;,.%(+()3=*>(I$3&1'%(+(+#4 @'%"+%1'%@(=*0#(*2=5'A#(5(=3"+%>(['=.+%4 @17(:"+%.'51'=()%+(5#8#1'#(3&&#A(<@'%"4 2%017(-2"+#A> O*0#6(=2/"#(*$3&+'A#(B0%=-#1&"#(C#@'04 231#6(*.+71'A#(+%M()38#2%"#('(@H.+%11'=#6 :3&.+#-($&7(B#"31(F*""(+3-2#A(3="+7=1'H27 A#;&#='%@('(@3"&%".,>(X=#+#13($3(1#(5'%4 .+7-2,()#1'.;H(5(-2#1'%([357(D3"=('(1#(=#"H <@'%".'(5([%5(D%"-%7>(I@#"A(5(1'%-A#5'%>(? ;%$3(:#@'H21'=#.8(+1#0#+A#(-'H($3"+=#("%U0%4 =-;#l(`T&7)7@(@1'%;(.+7275#A(U"#1.*-='.8 :'-#"+76(23(@39%()7@(+"3+*@'#A6('9(1#(27@ F397@(<5'%.'%(;%-2(&3-7K(@'%;-.#('(&0#(@1'% '(&0#(C#@'0231#a> I(2%;(8'-23"''(:A71,(*@3"#01'#;,.%(51'3-='> B#"31( F*""( ;%-2( :"+7=A#&%@6( ;#=( @391# +#:"+%:#<.'K( 1'%:"+%.'H21%( 2#0%1276( ;%<0' .+A35'%=35'(1'%(-2#;%(.8#"#=2%"*> !"#$%"&'(%)(%

E( !" #$%&'()*+,-." '%(/&0.," 1&12/3,4&" *,5 6,67,.8-",9,28("8(/(1(8-"/3,-0,29:"3(%;182 3-"<'(%-=2:".(+",">21-=2"?-*'(9-8'$@


!"

2344567859"!37643984:";5<="(4>?"&:9>94 L.,15"L,1T/,"&)U*+,;"V0)+50" W.-/)0"&)U*+.;",**)-.,/5"V0)+50 O?5-X,U.Y-.")4"*?0254,Z3"1.50T-[):)Y-. D0551?).1/;"&.UU.,:*VT0\".")+)U.-5

12#34+56#*78#9:; AB1C77)DE1#)F)G"67$(),")H",E"//",)IJ7K) $""32#4()-)516"/1$&()4&76"89 $" !0:1;)+1')+1)%#$&7+"<( $" !0:1;)'-7%&6",-7)+1).(,"8=4-" $" >?7&#-74&"'()+1'()-)'-7%&6",-" $" @1/"$-2%&

B7,")LMNKOOO A)PQ$1+&-,,()+1')Q)ROR)@7.755)D/KS) TU452%-J7)V-%/-,0S)V1/))PW)U)ROO)C/KS #"$6-,0),")%"'14E1+()&)C$1,/2)+1'2

#$%&%'()*+,-./0 IJK*B#"L#//#"*=M(">(:*N,..6O1":*PQ*<<RRR -7841NO=R\SQRO\N]^1NO=R\SQRS___^1 `5a1NO=R\SQRS]]]1"R;5A8b1CG:9[XBCY5c;5A849:;

# " <!CD6EF)F@CGHFCIDJ@K)L)F@B!MK)6DN))))))# OFJK6G)J!6@FBPK)F)HGBFKBPEF # <KQ@!M!B@FB6HD)L)D<!R6FJJK))))))))))))))))))))# 6QIMDBPK@FD)C!EIMK@6SH) # R<!@R!T!HD@FK)T!CPF@@K/)!OGHD6KJR6H!)# PDRFQEF)CJD)OKPT!O!6@GBU # KMKTG6ITG)F)TK@6G)F@HDJFCPEFK))))))))))))))))# <!M!B)R<!KBP@D/)V!!C)R6DM<R # HGRGQD)<FK@FWCPG)F)<DBPKE)))))))))))))))))))))))))))# R<TDHG)MFKRPED@F!HK # IOKP<FKBPK@FD)PCT!H!6@K # DRGR6D)H)ITPWCDBU # DMKTGEDXREFK)FC)F)MFWCPG@DT!C!HK)<TDH!)ADPCG @!6DTG)<IOJFB)Y#&*%#,)*)&Z,>"'-[\)

!"#$"%&"'()*)+,-).)/(01+,-2

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

B7,")LNNWKOOO

!"#$"%&"'()*+,,*-"./"00".*1234*5#6'4*73.0*804*9*:"2"*804 ;;;4<$33.#6=.0#$6#3$0=3%4>6'**************?3@4*ABCDEF+DBGCH

!"#"$"%&'(&)"*+",&-.)/ !"#$%&'(&))&'$&*+,-$./00123'-$'3$44### 546786!7958!

,-'0")*"&$&1"

9#8!$%:2;0/<$/0&<-$+&=)$=)/0><=.>/?-$@&$468A#-$)+2,$95A7"847"#5A @#AA%BCA;"DEBAFB%;"BGHIFJJE"@CB!HFK R7=9,"#>$/)9&>-)-)%#$17+):#-&.&'("$)04,0&4&9/) +1>-8&'("$)0+#-+;)"=74=)*)1&4:#+)7497-;)"#&%-,/) #&*-,4&'("$)1-&.();+4*2/)"$>&;+>) +4&#)Z$;>,;&)%$]^,%942)Y->:$'%7-,)#-+.+\_))

LGME"&EINJ"B#FO>%AF'">#CPC&E@Q"C$@N&"ICA#RJ%SJN&" >&)458>,)%"3+4#,>-&/);_->_)>&) $ 04#,*],7.$)>-,8$9)8+.(:7&)Y;-,%#&>7&)#-+.+*&)+%.&>-&'("&/)],"#("&)>-,8$9)8+.(:7&\/ $"#&0&],>-,)94#=%7-)Y;-,%#&>7&)04#,"-*#&0&]>&/)04#,"-*%7=4"#+*&\/) $"7&;-"2);+"#+*()Y;-,%#&>7&)04#,"-*#&0&]>&/)04#,"-*%7=4"#+*&/);+"#+02:>&\

OG!FJ"Q%JL"!C&FJ

!"#"$"%"&"'"#

$ " @&'%7=9,"#>-,'%#$)+:0+*-,:>-7)`-&Z4$ $ " C#-&.&>-,)>&9$"3;-&%9+*, $ " O,#)%7=975*)=1+"#>$"3

!"#$%&'"

'JFB">"!#$%&F' R9+%+*&>$)$ 04#$)],"#,>-=)8$]&7+*/)0&'("#75*/) $ *)#&1=4#,>-&"3)74(8,>-&)*)7+a"#$>&"3):+]>$"3/ $ #&74#,0-"$/)+14#27&"3)7+a"#$>):+]>$"3) $ +4&#)%7=4"#&"3);-2b>-_ .+-,*$&,0.'$1#".2"*

()*+#,-"*./). !"!"#$%#"#&'(")%*+',)"-&.+/)0+#1$*&%#)%-2 "3+451 !"6&78,)9,4&0-&)+:;.&:#&'("& !"<-'&*7-)=8$*&>,)',:>+4&#+*+ !"?&1->,9$)>&)?4,,>0+->"-,/)*)@,*)A,4%,$) -)B+>>,"9-"=9

!"#$%&'(%)#*+,-'./'012)+,'$+&'*3')+%/4&5'676876987:;:' !"#$%&'()&*"#)*333456789:49:;

?*""'/,)'-1$,?. <KI*S#M#*A/,((,:*N,..6O1":*PQ*<<RRR L/"%T.2)&+T"!$1L)U101'./*.0.%(1 L.!,%(,#V01"+*,/"TLW)%(

!"#$%&"'()*+,"#-'.&$'()'/(0&1)2&"345')('/&-6457'82%219:3(,1'&0;(<="%#1'0"> ,,,79<110/(&06+(9"7%(=

!"#$%&'$"()#"$*+#, 0XY:B@Z7;X19:G:9[B71ABCJ7Y9Z71CK5B:37

+,(("-.'"/* 0*MNO=P1<>QRS><<

_=Q1!.'(.--.'1.d"41Me8ACY:1!7KG:J:8AK5B1.E74P D*,,W2$'f1'4$41OO_OO^1 -7841NO=R<=NR__=O11`5ab1NO=R<=NRNS>_ !"##$%&%'"()*!!$+*" $('+$((,%&%('-.,/* 0$1")*%&%!"2$(

<=>1!9?@ABB7CC1D8E641FGHI1#@J:BK1LK4F1 +.%&'"1*./2#,3'#4*-."0-'5/(6*7#809-8:*).;./#*7#80<-8 =63(-/>$(81*6#,/14*?@A=:*B=ACDE:*F@AGH?DE

&()*+,"-.,*/+,01.,"-2311,"-)42.511.5 4)"66788"9.5-2)05:;","9"955+5143" 4)"6<788"9"1)-3=">,?0,*2,:3="


!"

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

!"#$%&'()*"+,

!"#$"$%&'()*+,-%#-./&/ !"#$%&'()*+,"-."-/)01-/2#,%3 4056%)06%7,.%)8%659#/)#%)&8/.594, 0%+:/,259)'%4),);/9%<#1&= 01-/2#,459)/;,#,,)+1./)/2461&," !"#$"% &'(")*+,("-$+. !%##")>%*0$)8)=/:"#2"6$4,"-/ ?%2+/*2)@#,A"6$,01)>',B"-"#C D2)4/#0%4059)8)4/+,"0%B,)BE<&81F#,)06%&()6/8*BC)G%4 ;/);6/$0*C H*<)0681):%0%)0"B*)#%*4%)*2/9/2#,.%3)<")&=/I+1 ;68":/0#%)6/8B/9%)8);68"2$0%9,&,":4()+%+$4,"-/)-%0*#4* 916%F#,")*;/J:"28%)BE$4()$;6%9#/JI),#0":"40*%:#(C)>/ %:")959&8%$)/-6%#,&8/#/)+%2%#,%)2/);%K)9 +"821$4*$1'#1)$;/$5+)%06%4&1'#1&=C)G"6%83)9)L/:%#2,,3 +%2%#/)912/:#/JI)*B1$./9()7%&"059)$4/#76/#0/9%#1&= '*<)#%9"0)#,")8)6"%:#1B,)4/+,"0%B,3)%)'"21#,")8 %+$06%4&1'#1B)91/+6%<"#,"B)/)#,&=3)+/)'"2"#)8)0"$059 ;/:"-%.)#%),#7/6B/9%#,*)+%2%#1&=3)<")9)06%4&,")+%2%#,% +E28,"),&=)/+$"69/9%I)+:,<"')#,"/46"J:/#%)#,"9,%$0%C M4$;"61B"#0)914%8%.3)<")#%9"0),)90"213)%)9,E&)'"21#," #%)$%B()B1J:)/)4/#76/#0%&',)8)'%4(J)#,"/46"J:/#()+:,<"' ;68"2$0%9,&,":4();.&,);,E4#"'3)7*#4&'")BE$4,&=)B58-59 0"<)8/$0%.1);/9%<#,")/-6%#,&8/#"C

!

81:,3)<")9)4/#0%40%&=)8)4/+,"0%B,3)%)'*<)89.%$8&8%)9 01&=)+"8;/J6"2#,&=),)-21)#,"9,%$0%)'"$0)%06%4&1'#%3 ;68"&,E0#1)7%&"0)-.*;,"'"C)N)8%&=/9*'")$,E)'%4)O);6/$8E 91+%&81I)/46"J:"#,")O)4/B;:"0#1),2,/0%C)P/)O)+1I)B/<" O)0.*B%&81)#,";/&=:"+#()/;,#,E);%K)#%)0"B%0),#0":,-"#&',

!"#$%&'($)%*&+"(,-.&/&+"*-.+"

;.&,)BE$4,"'C Q)4/K&*)+%+1)$()0"6%8)9$8E28,"C)>,")01:4/)9)2/B*3)%:" 0"<)9);6%&13)9)0":"9,8',3)9)/4,"#4*)#%);/&8&,"3)9)4,#,"3 9)R*+:,#,"CCC)S19%3)<");681&=/28,)7%&"0)2/):"4%68%3)% :"4%68)0"<)+%+%CCC P81:,)-28,")+1)$,E)&8./9,"4)#,")8#%:%8.),)&8"-/)#," ;/9,"28,%.3)8%9$8")/0%&8%)-/),)$.*&=%)9,%#*$8"4);%K3 9,E&)0%4)&81),#%&8"')91'28,")#%)46"01#%C

"

/9")/2461&,")4%<")#%B)86"9,2/9%I)9,":" #,"$;6%9,"2:,91&=)/$4%6<"K)9/+"&3)#%);6814.%23);%#59 ;/:,014593)40561B)82%681)$,E)/2)&8%$*)2/)&8%$* ;/659#%I)T*#4,)2/)4%$8%:/0593)/2"$.%I)</#E)%B"61U 4%K$4,"-/);6"812"#0%)2/)4*&=#,3)#%89%I)28,"##,4%64E VB%.;()9)&8"69/#1BW)/6%8)98#,"JI)*6/&81$01)0/%$0)9 ,B,"#,*);%K);,E4#1&=)/6%8)0*)/+"&#1&=C)H%4)914%8*'( +%2%#,%)#%*4/9"3);%#,");,E4#"),)0*)/+"&#")$%B")$()$/+," 9,##"3)<")BE<&81F#,)/;/9,%2%'();681)#,&=)0%4," +%#,%:*4,C)P8"B*)$()9,##"X)S/CCC)$(C Y6E&()$,E3)46E&(&)&81B),B)#%0*6%)2%.%3),)6/8;6%$8%'( 7%&"0593)405681)/2)0"-/)46E&"#,%)'*<)$%B,)#,")9,"28(3)&/ B59,(3)9,E&)+6"28()'%4)Z,"4%6$4,)#%)BE4%&=C >/[ G%4)9,E&3);,$%64%)\%6,%)P8*+%$8"43)0"<)$%B%

$;6/9/4/9%.%)>%&8":#"-/)Y/9+/'% P"'6/9$4,"-/3)<"+1)91$.%.)'()#%)$0/$3)0E &8%6/9#,&E)'"2#(C)>,")'"-/)9,#%3)<")9)'"' /+"&#/J&,)06%&()6"8/#)#%9"0);%#/9," 8#%&8#,")/2);%#%)Q/'04%)/2;/6#,"'$,)#% '%2/9,0");/&8*&,")=*B/6*)$0%61&=)]$0%<"B^ $%016"4C

###,)7%&"&,)B"2,59)0"<)#,")B%'():"44/C

Q"FB13)#%);6814.%23)8#%#"-/)'*<)&=1+%)9" 9$81$04,&=)0":"9,8'%&=)#%)J9,"&," +6101'$4,"-/)4*&=%68%)B"2,%:#"-/)]0/)0%4, #/91)-%0*#"43)40561)8%:"9%),)2/;,";68% 91.(&8#,")#%)9,8',^)H%B,")D:,A,"6%C)H"$0)0/ 7%&"03)40561)9$.%9,.)$,E)#,")01:4/)6/+,"#,"B $*7:"0593)%:")0"<)*;%601B):%#$/9%#,"B 826/91&=)#%91459)<19,"#,/91&=C)H%B," *;%6&,")9%:&81)/)9;6/9%28"#,")2/)$84/:#1&= $0/.59"4)9%6819),)/9/&593)%)91;6/9%28"U #,")8)#,&=)=%B+*6-"6593)7610"43)$./21&81), ;*$84/9%#"')&/:,C)@&81)0"<)28,"&,3)'%4 *-/0/9%I)$/+,");6/$0"3)J9,"<")2%#,%3)$4/6/ ,&=)6/28,&")2%9#/)8%;/B#,":,)'%4)91-:(2% 2/B/91)/+,%2)&81)4%#%;4%)86/+,/#% $%B/28,":#,")9")9.%$#"')4*&=#,C)_"#"6%:#,"3 0/)&%.4,"B);/*4.%2%#1),)*4.%2#1)7%&"0C)`)#% 2/2%0"4)2+%'(&1)/)!"#$%&B"2,%:#1)&":"+610%C `)0*)0%4,)#*B"6CCC Q)*+,"-.1B)01-/2#,*)98,(. +/9,"B)4*&=%68)D:,A,"6)*28,%. 9)4/#7"6"#&',);6%$/9"')9 %*$06%:,'$4,B)\":+"*6#"C)`)0%4 '%4%J)VB%.;%)9)&8"69/#1BW 98,E.%3),)8%&8E.%)91;1019%I H%B,"-/3)&8"B*)/$0%0#,/)06/&=E ;68101.C)N)&81)0/)B/<")#,")/2 01&=)7610"4)8)4"0&=*;"B), =%B+*6-"6593)#%)4056" !/0&1"##&/&2%+0.,3&2"0$",34&!"#$%&'()'*'+(,-./&)./(0.1(0$23/*'4/ ;/B$0*'")9)$9/,&= ;6/-6%B%&=3)#/)+/);68"&,"< H"J:,)2/2%I3)<")9);/;68"2#,"')"21&',)Y*+%)/46"J:,.)986/4 &=1+%)#,")/2))<10#,&=)$*&=%659),)$*6/9"' '"2#"-/)8)*&8"$0#,459)4/#4*6$*)'%4/)V$;/'68"#," B%6&="94,X) ;%6018%#0%U-9%.&,&,":%W3)%)4,:4%)2#,)0"B*);/-/28,.)$,E N)&/)#%)0/)4*&=%68)D:,A,"6X)N)/#)#%)0/a 8W8%4/B;:"4$,/#();%##()8)G&8"9%)8)#,"91:"&8/#1B VT8,E4,3)<")8%*9%<1.%J3)28CCC4/W[)G%4)'"$0C 06(28,4,"BW3)&81:,)9/4%:,$04()T/2(3)0/);681&81#()#%-."' H%B,");*+:,&8#,")#%89%.)28,"##,4%64E *06%01)7/6B1),#0":"40*%:#"');68"8)6"2%40/6%)Y*+E)B/<" 4/+,"0()+"8;6*2"61'#(C) +1I)01:4/)'"2#/C)`)9.%J&,9,")01:4/)'"2#%C)>,"'%4% Y/B"#0%0/681);65+/9%:,)8-/#,I)0/)9$81U G%0,%#%)D4*;#,43)+1.%)9/4%:,$04%)8"$;/.*)Vg81W3)4056% $04/)#%)#"69/9/JI);.1#(&()8)#,"2/<19,"U 2/.(&81.%)9.%J#,")2/)$4.%2*)$E28,/9$4,"-/)Ve)f%&0/6%WC #,%)#%)2,"&,")9"-%K$4,"'3)&=/I)#%)-./2*'(U h%)\%,)!%+:"9$4,"')'*6/6)Q/'"95284,)#,")/;/9,%2%.)%< &"-/)0/)4*&=%68)D:,A,"6)/$0%0#,/)'%4/J)#," 0%4,&=)-.*;/03)9,E&)9#,/$"4);.1#(&1)8")8B,%#1)/+$%21 91-:(2%C)>/)%:")0"6%8)'*<)9,%2/B/3)<")2/ '*61)912%'")$,E)/&819,$01C)Y*+%);6"7"6*'")+6*#"04,3)&=/I 4/B;6/B,0*'(&"')91;/9,"28,)$;6/9/4/U O)'%4)91#,4%)8),##1&=)+%2%K)U))BE<&81F#,);/2/+#/ 9%.%)H%B,"-/)$%B%)/+"&#/JI)+%+1 9&,(<)9/:()+:/#21#4,C 28,"##,4%64,C `:+/)H/#)L%BB3)+%628,"')8#%#1)'%4/)T/# "<1$"6)-./J#"-/)8)-./J#1&=)B"2,%:#1&=)%9%#0*6)7,:B* T6%;"63)-.59#1)+/=%0"6)-./J#"-/)$"6,%:* VY%&)Q%9%W3)g*4%$8)Y%69/9$4,)0"<)B%);6/+:"BC V\%2)\"#W3)4056"-/);,(01)$"8/#)2"+,*0*'" G6*2#/3)<"+1)86/+,.)7,:B),##1)#,<)86/+,.3)$4/6/)$%B #%)%#0"#,")bc)B%6&%C)D05<)%40/6);/&8*.)$,E)'%4+1)9 ;6818#%.3)<")#%'+%628,"')9)&%.1B)$&"#%6,*$8* #%-.1B)/+/9,(84*3)+1)91;/9,"28,"I)$,E)46101&8#,")#% ,#0"6"$/9%.1)-/)V&1&4,3)4056")$,E)068E$()9)iTWC 0"B%0)%B"614%K$4,"')4*:0*61);/;*:%6#"'),)'"' h9%<19$813)<")01B)6%8"B)068E$.1)#,B,)9)/+$%28,");%#," #%'9,E4$81&=)0"6%8)V,4/#W3)0%4,&=)'%4)Y,B)Y%62%$=,%# !/#,%)S/=/$,"9,&83)`-#,"$84%)Q./2%6&8143)D:% &81)Z%6,$)L,:0/#C)V_.*;/0%)#%2%:)J9,"0#,")$,E)$;68"2%'"W >,"J;,":%4),)?/B%)_($,/6/9$4%3)VY%&)Q%9%W)'"$03)'%4, O);/9,"28,%.)9,E&)H/#C)N)2/2%.)'"$8&8")a)VS1&," '"$03),)#,")B%)$,E)&/)28,9,I)6"<1$"6/9,)g*4%$8/9,3)%#, ;,"6CCC/#1B),2,/0()'"$0)9)0"')4*:0*68")/;.%&%:#"3)+/ 0"B*3)&/)B59,.),)B59,)0"6%83)-21)7,:B)06%7,.)2/)4,#),);/2 8%;"9#,%)6/8;/8#%9%:#/JIWC)P81:,)#,&3)&8"-/)+1JB1)#," 9,"28,":,)'*<)9&8"J#,"'C)Z6/+:"B)9)01B3)<")0%4,&=)68"&81 /+&%$1)46101459C)!;6%9%)8)/4%8%.%)$,E)#%)01:");/9%<#%), 0%4)8%-6%<%'(&%)6";*0%&',);/9%<#1&=)BE<&818#)9)/-5:"3 $,E);*+:,&8#,")#,")B59,3)9,E&)4/B"#0%0/681)9)B,<")%<);68"46/&81.%)-6%#,&"),)$0%.%)$,E)/-5:#/"*6/;"'$4%C ;/9,(8%:,)/29%<#")91$0(;,"#,")L%BB%)8)4%B;%#,( S/)/0/)#,"B,"&4,)28,"##,4)VS,:2W3)0%+:/,2)9$81$04,&= ;6/B*'(&()4/:"'#1)$"8/#)V\%2)\"#%WC)H%4<" 0%+:/,259)/-./$,.3)<")4/K&81)8)01B3)&/)$%B)8%&8(.3)%)9,E& #,"$.*$8#,"C)S/)9)J9,"0:")=/:"#2"6$4,&=)+%2%K)$0%'")$,E &":"+6104%B,)/+#%<%'(&1B,)+,*$01)#%)/4.%2&"[)]0"6%8 /&819,$0"3)<")T/)T6%;"6)$06%&,.);/);6/$0*)-./9E)#% 9,2/4)Y,B)9)#%'#/9$8"')6"4:%B,")+,":,8#1),)Z%6,$)L,:0/# +E2()/+#%<%I)#%)26*-,"')$06/#,"^C)>%);/<"-#%#,")#% &/A"68")91$0(;,.%)'"$8&8")V#%$8%W)N-%)Q169%.C 9)4/:"'#1B)$"d)A,2"/CCC Z/2/+#/)0/)8)/4%8',)T#,%)Y/+,"03)%:")VS%K4,W)9,"28( $9/'"C)Q1$0%6&81)8965&,I)*9%-E)#%):,&8+E)-%73)'%4," :+/)'*6/681);/;*:%6#"-/)#%2)Q,$.()0%:"#0)$=/9)Ve ;68106%7,.1)$,E)9)/$0%0#,&=)&8%$%&=)#,"B,"&4,B f%&0/6WC)Q)/$0%0#,B)/2&,#4*)Y*+%)Q/'"95284,3)7%&"0 ;/:,014/BC $4(2,#(2),#0":,-"#0#1);/#%2)$0%01$01&8#()#%29,J:%K$4( N)0"6%8)'*<)9,%2/B/3)2:%&8"-/)*)#%$)#,")B%3)#,")+1./),)#," ;68"&,E0#(3)/+9,"J&,.)82*B,/#"');*+:,&8#/J&,a +E28,")-/.1&=)+,*$059[)G/)9$81$04/)9)06/$&")/);/8,/B U)V\%B)9E<%3),)&/28,"##,")-/)-.%$8&8EC)`)P8"$.%9)]0/)/ BE$4,"'),#0":,-"#&',)#%)/+$8%68")_6"##;/,#0*3 ,##1B)&8./#4*)'*613)P8"$.%9,")\/8,:*^3)B%)#%);6814.%2 ?,2-"9//23)_%67,":2)/6%8)&%."-/))G6,!0%0"C ! 8%$46/K&%)B%:*04,"-/WC

%

$


!"#$%# &'"( )* +,#-,.)/0)

!""#$%&'()*#+,' ,1#,!-234%.-%42.4,5 6789:;.8<:=7>?9.@<.&<8AB7.7.=C.>CD;.EF7C: &CB79:;.FCBC>;G=95. !CHC7I;.+9BA;BJ.KCFCG9J.L8<H;@C !"#$%$&'()'**'($%+,./00123(4$56$##""" 7,2-$8#!9:;<9";": !"#$%&'$(($)*&+,$-.&/#0(12*#

###$%&&%'()*+%,-)$.(/0 MH<N<>;G=9.>9=;.MH?;.?CBOM79.I789:O. =C.=CA?9G.A:H<=79

! A$&$).(#0('"-B$+3''!"CDE(0$,'%(,-#"-9F.'! G-B()36%&'! HI6,(#&$E3(' ! 5+(6&6+('JKL-%B3++$M'! N(L)-%&$E3('! CD%DI*('L3$E349&D'O3P-

!"#$%&''()*$+" ,-%&..&$%&(#$(/*0&"#$1(,2&"3(4%%*'#+$ !"#$%&'()*%#+,-.(/-0-"1),%/$(&$2-0#.#'3,$20-.4,'*-"5'.6(+7

!"#"$"%"&"'"(")

%12345678 !"##"$%&'#(&)*++,-'#&.//"$#01%&'/ 2'3&422!;-<5&33&-:05)=)->-&=056&4; 4#'7-?@A>BCA>DEFF-#G47-BCC5"6*'+(&7'8('9&:%;<&>-H(*15 I1&03#;-??D-J-K&32&44&3-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-?@A>CAM>N@@BO>+&('P-15+*&'=Q+&R=&#.S7$5+ %9:;6<:80 .#,'&=$'-0+&.80#>1;-E?>EC-D@.4 !41##4;-K&."#42;-4#'7-?@A>N@D>FDNE .##'?4"+&=$'-0+;-AB@-J-K&32&44&3 JL#7;-:1##3"5(34;-4#'7-?@A>CNM>BNBC :6,+,'@%&.80#>1;-E?N-K&32&44&3-JL#; :1##3"5(34;-4#'-7?@A>DFM>@D?E;?@A>DFM>FBBB;-T&GP-?@A>DFM>FEEE;O>+&('P-.15$),3.6&Q+&('7$5+2,8A/A"*%0&B"60&)0$-,>0%;AMD-K&32&44&3-JL#7;-T'7C-!*(4#-C?; :1##3"5(34;-4#'7?@A>CAM>CCFN 4"+'60$&7,++0#,*6;-@CC-:1##3"5(34 JL#7-:1##3"5(34;-4#'7-?@A>CAM>EAEAU4"+'60$&7'%C0/A;-DN>FB-T'*.2(3R JL#7;-K&."#42;-4#'7-?@A>CBD>BBDF /:1=6=;50&5>?@5A;5 .>*C*#>/*$0&'#(&!A,#0%0&B0$D'+ !0#/0$;-@NN>NA-V55.#L#'4-JL#7WKX>J; T'*.2(3R;-4#'7?@A>CEM>FMED-51&)@ACM-!4(''0#''-JL#7-H1556',3;?@A>BDD>@F@A B,$*("/0$'C,' >-"(%&06(-+#=,$)3#P4#'7-DND>NDF>NB@B

!*+),-&.'"#/#$.&+0#1&.#2%"0'"/'345"#/'+,-

8&%0(/6.)&-.&'&-9&36(#450&-3&-:1##3"5(3$(# QE2-),(#0$'3')$&$).(#0$'&'R36)&$'7)3E#$%%'S(E-)T' ?U'G(%%(6'KV$E6$W'R)--*+DEW'GX'<<UUU H$+Y';<=8>=?8Z?Z['''...YL)3E#$%%,(E-)Y#-,

%B>:470C0D7@E=0/:1=6F;: .C/0E'&4A'$6'>1 MC?-(-AC@-K&32&44&3-JL#7 :1##3"5(34;4#'7-?@A>CAM>NENN-Y-CN?>BB?>A@AA #>+&('P-&"4#6&"2&1+&$,QR+&('7$5+ 2"$F0#&4A'$6'>1;@FFD-K&32&44&3-JL#7;-:1##3"5(34; 4#'7-?@A>CNM>BBEE 7.&)*$8,>'+&)*CC+,0%9&G#>< ."1)#=&Z-."1)/4*-+#=,$)3#R5; C@N-V5#9'(3R-!47;-[(''(&+.9*1R; 4#'7-?@A>CAA>CCEE;)',F0#&4A'$6'>1 AA@-K&32&44&3-JL#7;-:1##3"5(34;4#'7-?@A>CAM>FMFF;\&GP-?@A>CAM>BBMM G3E=0B39@F:H32: .$/A*$@%&H*#0$'+&B"609& BF?-8&..&*-JL#7-]1^R-V*..#'_; :1##3"5(34-`#'7-?@A7-CAM7AEFF

!"#$%&'&()$*+(,-.(/'%.-01'23),4'.'56)3$)&$'7+6%' 8'&(9&.-:';<=8>=?8>@<=

!"#! $%!&'( !)'"*+ !"#!$%&'()%*)+,,)-%./(0,)1-%2343%''$"5 6,73%"'5#8'&#9&8!-%:/;%"'5#8'&#9&!$ # !"#$%&'()*%+ # ,*-(./+01.)*&'(+ # 23"#4*+51)3#-%6)(+ # 71.%6*#3'+8#9-*&')/+ # :/3/";%+8%&'(;+$163;*&<+*+-1.)*&'/&<+ # :/3/";%+8*()*=>'/+?+@ABC+*+2D+E1)(/+FG86(33

!"#$%&'()$*+,-(../0123&-45(6$07*89$4'$":#:$%&'()$*+,-(..$9-;'.<(-.!=$!":#:$%&'() *+,-(..$>&:$4.$?4@('.(6$;.$;$%&'()$9-;'.A422(-$B)$23($#2;2($&<$$8(C$D&-E$F;'E4'G$H(,;-2A('2I

!"

D7@E=02=I=J432: I"6'&:JC"$/;-H(*15-:a^03#@?FF-H'&3$6#-!41##4;-b(3=#3;-8<;4#'7-MFA>ADB>@?FFUH(*1&-4*1,.4,$)3#->-4#'7-M?C>??A>BFEA51&)-@>AFF>BBM>CDDBU .#1L($#.Q=5+&#G"5147$5+ K)&7"#01&:JC$0%% >-"1)#6&), "(#3(/Z3#-`#'7-@>AAA>B?C>FABA K5H7;:>=0A:45@I47: .##'&I*%LE'9&7I >-"#=(&41&MCN-K&32&44&3-JL#7-:1##3"5(34 ?@A>CAM>AEAE'*9-c5$X5$7$5+ M$00#C",#/&:10&!'$0&22!9& =1-K($2&a-d(.#'50;-56*'(.4&;MFM-K&32&44&3-JL#7;-:1##3"5(34; 4#'7-?@A>CAM>FCCC N"'##'&O'(6'P039&7I9&IQ9& K#=,$,3&-V5=)(33&; DFE@-T1#.2-I=-V5&=;-K&."#42; 4#'7-?@A>NED>FMDF 70(,>'+&'#(&50A'D,+,/'/,"#&!0#/0$9 @E?-:1##3"5(34-JL#; :1##3"5(34;4#'7-?@A>CNM>@BFF 4$L1>A"(#,'&70(1>L#'9&@BD :1##3"5(34-JL#3*#;-:1##3"5(34;-> '#6&1)#-."#$%&'(e$(P-.#($L0P&)'+,/'9 ="/'+&B0'+/A&!'$0&?&4A1%,>'+ =A0$'C19&@BD-:1##3"5(34-JL#7 :1##3"5(34;4#'7-?@A>N?B>?CFD

K$%L*+'&)'+,/'9&H+"$,#&70$"-,>,&(-(33(U 4#'7-?@A>CAM>AABB;-BN27-M@?>ACA>DF@B )'D,#'&M$">A"3%E,9&7I +#=,$,3& 5=+a&=)&%f$&-(-1#R#3#1*%f$&;AEF-?-JL#7-.*(4#-EF@;-+(/=),-EN;-&-EE !41##4;-4#'7-B@B>EAD>BDFE0007+&32&44&3+#=($&'"1&$4($#7$5+ &5B@5250I5E36L31M2 NR&.*/"6"/,-0;-CAN-K$:*(33#.. H'L=7-:1##3"5(34;-4#'7-?@A>CNM>FNCC &7:@?6L3E3N670O0'3P=6F47 .('%&50'+/19&@EF-8-M42-!41##4; [(''(&+.9*1R;-4#'7?@A>EMM>BFN?U O'$D'$'&R'6,#%E,9&S0++%&H'$8" B"60&7"$/8'809&?B>@BJ-J*.4(3-!47;T51#.4-g(''.;-4#'7-?@A>?CF>DF?M M$00#C",#/&4$"C0$/,0%&G#><&50'+ :%/'/0&?&I'#*/'&S"+%E' MCC-K&32&44&3-JL#7-:1##3"5(34;4#'7-?@A>DFM>@NAE 0007R1##3"5(34"15"#14(#.7$5+ 'I=6L3>:@5B75 7'T8"$L'/'&U"T0E;-@FM-8&..&*-JL#7 !*(4#-D;-:1##3"5(34 4#'7-?@A>CDF>C@NN 0007+)5'#6>".,$2542#1&",7$5+ +3FA76F:;750B315>432: OQ&='J&)0$-,>0;-@NN-8&..&*-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-CN?>EBM>DC@FUM@?>ADN>?FM@O*%,#0%%&!"#%*+/,#8&!"$C< :3'&I*(*V9 @@F-851+&3-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-?@A>CAC>FFNC;$#''7-M@?>ACC>DEFA 7,>A'T&4'#E"3%E,&='J&W&!"#%*+/,#8 :JC0$/;--M?-:1##3"5(34-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-?@A>-DFM>@EDF '*9-?@A>CAC>DABNU=0$0%'&4,'%0>E,&>-@ED-8&..&*-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-?@A>CNM>-B@?@-$#''7-CN?>N@M>BAFA Q5A:0H5;47:>32: 4$,#>0%%&7'#"$9 MB-8&..&*-JL#; :1##3"5(34-4#'7-?@A>CAM>DMDE 0007"1(3$#..+&3517$5+ Q4A:B= O'>E&="&:(0#9 EBCM-K('\51=-V=7;-O&.4 !415*=.9*1R;-I#3.,'0&3(&;4#'7-E?F>NC@>NB?FH"$/*#'/"&O$"/A0$%9 BAM-K&32&44&3 JL#7-[(''(&+.9*1R;-4#'7-?@A>CA?>BBA@ B0$D'$,*%;-DBF-K&32&44&3-JL#7;:1##3"5(34;-4#'7-?@A>CAM>DDNC 4&W&I&)0>$0/&QX&O0'*/19& MNB-K&32&44&3-JL#7;-:1##3"5(34;4#'7-?@A>CAM>E?CM=A0&M'$(0#9&MB@-K&32&44&3-JL#7 :1##3"5(34;-4#'7-?@A>CAM>DNNA S?Y'%%'*&70'/&7'$E0/9 M@E-K&32&44&3-JL#7:1##3"5(34;4#'7-?@A>CAM>D@NMQF43J=0C0R?@I=0 R"D"&7*%,>&)/*(,";-3&*6&-R1,-3& \514#"(&3(#;-R(4&1)#;-.61),"$&$2;-'#6$%# e"(#0*;-4#'7-?@A>DFM>FFAA S;750R@:1=>325 4"+%E"?)T"3,'Z%E'&H0(0$'+#' K#,'&R$0(1/"3'P-0007".\$*7$5+---@>AFF>BM?>B@A@U-?@A>AMN>@MFF SIJ?970@MP;: )/$"#1&,#/0$#0/"30[ 4#'7-M@?>CDN>BFF@ 4+*6D,#8&W&B0'/,#8;EC>BA--D@.4-!41##4;-K&."#42 4#'7-?@A>CBD>MFMF SIJ?970>@5;IB3@>32:0 51%L'$(&2,6"&>-T'51(=&-h533#$4(53>-BN-R5=)(3,-.#1L($#;4#'7-DND>BN?>CNMAU-'*9ED@>CFE>BABA T1<U6750B@3V:I<3;5A;: 5=e0(/43#-56&)%#->4#'7-DND7?FA>C?M@ 00079&14#6.4&=3($6(.4*=(57$5+


!"

!"#$%# &'"( )*+,-#.-+)/0)

Kurier Plus - 24 marca 2012, NUMER 916  

Kurier Plus - 24 marca 2012, NUMER 916

Advertisement