Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

í

ER KURI P

P O L I S H NUMER 888 (1188)

W E E K L Y ROK ZA£O¯ENIA 1987

L

U

S

í í í

Oskrzydlanie Polski - str. 7 Fotyga w depeszach Wikileaks - str. 7 Zapraszamy na Paradê - str. 10 Skandal na Ground Zero str. 16

M A G A Z I N E TYGODNIK

10 WRZEŒNIA 2011

Adam Sawicki

Stracona dekada Zamachy islamskich terrorystów z 11 wrzeœnia 2001 odmieni³y Amerykê. Sta³a siê s³absza niemal pod ka¿dym wzglêdem. Kiedy siê porówna stan Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach prezydentury Billa Clintona i obecnie, ¿al serce œciska. To ju¿ nie jest tamto bogate i pewne siebie supermocarstwo. To dzisiaj niepewny d³u¿nik Chin, o s³abn¹cej gospodarce i coraz mniejszych wp³ywach w œwiecie, z ma³o sprawn¹ elit¹ w³adzy w Waszyngtonie. Te dziesiêæ lat to stracona dekada, g³ównie z winy ówczesnego prezydenta Georga W Busha. Stany Zjednoczone mia³y do tej pory zdolnoœæ wychodzenia z najwiêkszych opresji, wiêc mo¿e bêdzie tak równie¿ i tym razem. Odpowiedzialny za wrzeœniowe zamachy przywódca al-Kaidy, Osama bin Laden, nie osi¹gn¹³ swego

g³ównego celu: stworzenia kalifatu, czyli zjednoczenia pañstw muzu³mañskich. Uda³o mu siê jednak osi¹gn¹æ cel drugi – wci¹gn¹æ Amerykê w krwawe wojny w krajach islamu i otoczyæ nienawiœci¹. Stany Zjednoczone straci³y w Afganistanie, Iraku i Pakistanie szeœæ tysiêcy ¿o³nierzy obok tysiêcy ¿o³nierzy sojuszniczych. Powa¿na uczelnia Brown Uniwersity przeprowadzi³a badanie pod nazw¹ „koszty wojenne”. Wed³ug oszacowania, za wojny w wymienionych trzech krajach islamu zap³ac¹ podatnicy amerykañscy sumê czterech bilionów dolarów (po angielsku trillions); w tym mieœci siê tak¿e wieloletnie oprocentowanie zaci¹gniêtych na wojny po¿yczek i opieka medyczna nad weteranami. í3

FOT. UTA SZCZERBA

Obraz wie¿owców World Trade Center zaciera siê w pamiêci miasta. Symbol amerykañskiej dominacji nad œwiatem osuwa³ siê w k³êbach dymu i ognia przed naszymi oczami. Jeszcze to pamiêtamy. Jeszcze...

Krzewiæ polskoœæ w Ameryce Z Adamem Kwiatkowskim, radnym m.st. Warszawy i kandydatem na pos³a rozmawia Andrzej Józef D¹browski

Adam Kwiatkowski

- Poprzednio goœciliœmy pana w „Nowym Jorku” z okazji projekcji filmu „Mg³a”, w którym wystêpuje pan jako pracownik Kancelarii Prezydenta Kaczyñskiego, tym razem zawita³ pan do nas jako radny m.st. Warszawy i kandydat na pos³a do Sejmu RP. Z pana strony internetowej wynika, ¿e ¿yje pan g³ównie bol¹czkami stolicy. -To strona, która mia³a mnie prezentowaæ jako samorz¹dowca dzia³aj¹cego na rzecz rozwi¹zania problemów Warszawy. Wypowiadam siê na niej na tematy, na których siê znam i odnotowujê to, co robiê jako radny. Jest tam te¿ list z podziêkowaniem za prawie osiem tysiêcy g³osów zdobytych w ubieg³orocznych wyborach samorz¹dowych. Napisa³em go, bo uwa¿am, ¿e jest to wynik, z którego warto siê cieszyæ. Ale w³aœnie teraz ta strona nabiera nowych treœci – ju¿ nied³ugo wchodz¹c na stronê bêdziecie Pañstwo dodatkowo mogli przeczytaæ, dlaczego kandydujê, kim by³em, jak dosz³o do tego, ¿e zdecydowa³em siê powiedzieæ o tym, czego by³em œwiadkiem kiedy dosz³o do Katastrofy Smoleñskiej w ubieg³ym roku – czyli to, co mo¿na zobaczyæ we wspomnianym filmie „Mg³a” i przeczytaæ w ksi¹¿ce o tym samym tytule.

- Najpierw by³ pan radnym dzielnicy Praga Po³udnie... -Tak, bowiem jest to czêœæ miasta, z któr¹ jestem szczególnie zwi¹zany, gdy¿ urodzi³em siê i wychowa³em na Saskiej Kêpie. Tam nadal mieszkaj¹ moi rodzice. Bardzo boli mnie to, ¿e prace zwi¹zane z budow¹ Stadionu Narodowego mieszcz¹cego siê tu¿ obok Saskiej Kêpy nie obejmuj¹ rewitalizacji Parku Skaryszewskiego. Mówi³o siê o niej, owszem, ale jak zwykle okaza³o siê, ¿e nie ma na ni¹ pieniêdzy. Wychodzi tu na jaw wielka s³aboœæ, zarówno obecnych w³adz dzielnicy, jak i pani prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz i ca³ej Platformy Obywatelskiej. - By³ pan radnym a¿ przez cztery pe³ne kadencje. Przed rokiem rozpoczê³a siê kadencja pi¹ta. Jak pan ³¹czy³ tê funkcjê z prac¹ w Kancelarii Prezydenta? -Rzeczywiœcie jestem jednym z najstarszych radnych w Warszawie. Pierwszy raz zosta³em wybrany w 1994 roku, mia³em 22 lata. By³em wówczas jednym z najm³odszych cz³onków rady dzielnicy. Pozna³em wtedy Paw³a Wypycha, z którym bardzo siê zaprzyjaŸni³em. Wiele rzeczy robiliœmy póŸniej wspólnie. On te¿ pracowa³ dla Prezydenta Kaczyñskiego, razem z

Nim zgin¹³ w Katastrofie pod Smoleñskiem. Bycie radnym w Polsce to funkcja spo³eczna. Przed prac¹ w Kancelarii Prezydenta pracowa³em w Kancelarii Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, by³em jego doradc¹. Wczeœniej pe³ni³em funkcjê wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na Mazowszu. Jeszcze wczeœniej pracowa³em na stanowisku Dyrektora Departamentu przygotowuj¹cego Województwo Mazowieckie do wdra¿ania funduszy unijnych. Nie lubiê siê chwaliæ, ale muszê powiedzieæ, ¿e jestem osob¹, która pozna³a wszystkie typy administracji w Polsce. I to zarówno samorz¹dowe, jak i pañstwowe. A tak¿e prezydenck¹. Jest to doœwiadczenie, które pozwala mi kandydowaæ w najbli¿szych wyborach parlamentarnych. - Skoro tak dobrze daje sobie pan radê w administracji to zapewne ma pan stosowne przygotowanie zawodowe? - Ukoñczy³em Wydzia³ Zarz¹dzania na Uniwersytecie Warszawskim. Pomaga³em potem ju¿ jako urzêdnik temu wydzia³owi, za co dosta³em medal z okazji jego dziesiêciolecia. Bardzo sobie ceniê to wyró¿nienie. í6


2

 POLSKA Polskie Davos

Ponad 2500 tys. ludzi biznesu, polityki i finansów uczestniczy³o w XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy. “Dziêki Polsce nadal wierzymy w Europê, nie podchodzimy cynicznie do integracji - mówi³ Micheil Saakaszwili, prezydent Gruzji podczas Forum. Przysz³oœæ Unii Europejskiej i rola krajów naszego regionu, by³y wiod¹cymi tematami pierwszego dnia obrad.

Debata bez Gilowskiej

Pasjonuj¹co zapowiada³a siê debata telewizyjna miêdzy reprezentuj¹c¹ PiS Zyt¹ Gilowsk¹ z Rady Polityki Pieniê¿nej, a obecnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Ten ostatni stwierdzi³, ¿e zgodzi siê na debatê pod warunkiem, ¿e Gilowska zrezygnuje ze swojego udzia³u w RPP. Prezes NBP Marek Belka wyda³ oœwiadczenie o apolitycznoœci Rady. W tej sytuacji Zyta Gilowska wycofa³a swój udzia³ w debacie.

PiS przegra³ z PSL

S¹d uzna³, ¿e Jaros³aw Kaczyñski ma sprostowaæ swoj¹ wypowiedŸ jakoby PSL chcia³o legalizacji miêkkich narkotyków. Ma to zostaæ sprostowane na antenie TV Info. Kacvzyñski ma równie¿ wp³aciæ 10 tys. z³ na rzecz Towarzystwa Ociemnia³ych w Laskach. Rzecznik PiS Mariusz Kamiñski powiedzia³, ¿e partia zastosuje siê do wyroku, ale jeœli PSL rzeczywiœcie legalizacji narkotyków nie chce, to niech pomo¿e zmieniæ tê ustawê w Sejmie.

Wajda i Penderecki popieraj¹

Kandydat PSL na senatora - Piotr ¯uchowski otrzyma³ poparcie takich tuzów kultury jak Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki i Olgierd £ukaszewicz. ¯uchowski od 2008 r. jest wiceministrem kultury, a od 2010 r. piastuje urz¹d generalnego konserwatora zabytków.

P³omieñ gazu ³upkowego

W £ebieniu na Pomorzu po 15 miesi¹cach od rozpoczêcia wierceñ, zaczêto nowy etap badañ: testowanie, mierzenie iloœci i ciœnienia gazu. Przy tej okazji pojawil siê pierwszy p³omieñ. Jak twierdz¹ eksperci, w Polsce mo¿e siê znajdowaæ ok.3 bln. metrów szeœciennych gazu uwiêzionego w ³upkach.

Pomyœlne rokowania w sprawie zdrowia Wa³êsy

Syn by³ego prezydenta - Jaros³aw Wa³êsa - uleg³ powa¿nemu wypadkowi motocyklowemu. Mówiono nawet o zagro¿eniu ¿ycia. Wa³êsa dozna³ wielu urazów, zw³aszcza uk³adu kostnego. Lekarze s¹ dobrej myœli, ale twierdz¹,ze jest przed nim jeszcze kilka operacji i d³uga rehabilitacja.

KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

Drodzy Pañstwo Ostatnie dni up³ywaj¹ pod znakiem dziesi¹tej rocznicy ataku terrorystów islamskich na Amerykê. Ataku, który wprawi³ w os³upienie nie tylko Stany Zjednoczone, ale ca³y œwiat. Solidarnoœæ w bólu i upokorzeniu symbolizowa³o wtedy czêsto powtarzane zdanie ”wszyscy jesteœmy Amerykanami”. Co zosta³o z tego okresu, do czego doprowadzi³ ten atak, jakie zmiany spowodowa³ w USA i na œwiecie, pisze Adam Sawicki w artykule Stracona dekada. Bulwersuj¹c¹ historiê upamiêtnienia ataku na World Trade Center opisuje Halina Jensen, w tekœcie Skandal na Ground Zero, a bardzo osobisty wiersz “Spacer”, poœwiêcony temu wydarzeniu zawdziêczamy konsulowi Krzysztofowi Kasprzykowi. Przypominamy, ¿e 2 paŸdziernika odbêdzie siê Parada Pu³askiego, najwiêksze doroczne polonijne œwiêto. W tym roku wyruszy pod has³em M³odzie¿ Polonii przysz³oœci¹ Ameryki. Wielki Marsza³ek Dariusz Knapik prosi za naszym poœrednictwem o jak najliczniejszy udzia³ w Paradzie; zachêca rodziców aby przyszli z dzieæmi, niech to bêdzie dla nich ¿ywa lekcja polskiej historii i polonijnej tradycji. Z okazji Parady przygotowujemy specjalne wydanie Kuriera Plus. Warto przeœledziæ jak siê zmienia³a, przypomnieæ postaæ jej bohatera Kazimierza Pu³askiego. Biznesy i organizacje polonijne zachêcamy z tej okazji do sk³adania ¿yczeñ na ³amach Kuriera

Zofia K³opotowska

Naszej Kole¿ance

W³adys³awie Gozdera

Imieniny tygodnia 10 wrzeœnia - sobota Aldony, £ukasza, Miko³aja 11 wrzeœnia - niedziela Hijacynta, Jacka, Piotra 12 wrzeœnia - poniedzia³ek Marii, Gwidona, Radzimira 13 wrzeœnia - wtorek Eugenii, Aureliusza, Jana 14 wrzeœnia - œroda Roksany, Bernarda, Cypriana 15 wrzeœnia - czwartek

sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia

Marii, Albina, Nikodema

z powodu œmierci Jej jedynej Córki.

16 wrzeœnia - pi¹tek

Podzielamy Twój smutek W³adys³awo, p³aczemy razem z Tob¹. Poeci z Klubu „Telimena”

TYDZIEÑ Z PLUSEM

Edyty, Cypriana, Kamila

KURIER PLUS redaktor naczelny Zofia Doktorowicz-K³opotowska sekretarz redakcji

„Together 3”

16 wrzeœnia o godz. 19:00 zapraszamy na rodzinn¹ wystawê pañstwa Szosków. Anna Pawe³czak Szoska jest absolwentk¹ wydzia³u malarstwa na Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. Od 10 lat mieszka i tworzy w USA. Antoni Szoska - skoñczy³ grafikê na ASP oraz socjologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Od 30 lat wyk³ada na ASP w Krakowie. Uprawia performance, linoryt i krytykê artystyczn¹. Miko³aj Szoska urodzi³ siê w USA. Jest absolwentem Nowojorskiego Instytutu Technologii i Akademii Sztuk Piêknych - Cranbrook pod Detroit.

Anna Romanowska

sta³a wspó³praca Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel Weronika Kwiatkowska, Krystyna Mazurówna Marian Polak-Chlabicz Agata Ostrowska-Galanis Katarzyna Zió³kowska

korespondenci z Polski Jerzy Bukowski

Leœmian po angielsku!

23 wrzeœnia w pi¹tek o godz. 19:00 odbêdzie siê spotkanie z Marianem Polakiem-Chlabiczem, t³umaczem i dziennikarzem, wieloletnim autorem naszej redakcji, twórc¹ pierwszego polsko-angielskiego wydania „33 najpiêkniejszych wierszy mi³osnych” (plus suplement z trzema dodatkowymi utworami) Boles³awa Leœmiana. Jest to przedsiêwziêcie pionierskie, jako ¿e poezja Leœmiana jest uwa¿ana za „nieprzet³umaczaln¹”, zw³aszcza na jêzyki nies³owiañskie. Tomik ilustrowa³ Janusz Skowron; spotkanie bêdzie zarazem wernisa¿em wystawy grafiki, (m.in. prac znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce) autorstwa tego znanego nowojorskiego artysty.

Œladami Chopina

30 wrzeœnia, w pi¹tek o godz. 19.30 zapraszamy na s³owno-muzyczny spektakl Niny Polan, zatytu³owany œladami Chopina. W spektaklu wykorzystane zostan¹ listy wielkiego kompozytora, a tak¿e jego muzyka i pieœni. Wyst¹pi¹ aktorzy: Nina Polan i Grzegorz Heromiñski i œpiewacy Monika Krajewska i Wojciech Bukalski. Akompaniuje Pablo Zinger. Wstêp 15 dol.. Zapraszamy. 145 Java Street, Greenpoint - Brooklyn tel. 718-389-3018

korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna

fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

sk³ad komputerowy Marian Polak-Chlabicz

wydawcy John Tapper Adam Mattauszek

Zofia Doktorowicz-K³opotowska Kurier Plus Publishing, Inc .

Adres : 145 Java Street Brooklyn, NY 11222

Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com

Redakcja nie odpowiada za treϾ

og³oszeñ.


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

3

The Rosenthal Law Firm, P.C. – Counselors At Law AMERYKAÑSKI PRAWNIK MÓWI¥CY PO POLSKU I HISZPAÑSKU mediacje rodzinne i rozwodowe; rozwody (pomagamy tak¿e w przeprowadzaniu uznania wyroków rozwodowych w Polsce); 4 testamenty; 4 pe³nomocnictwa – “Power of Attorney”; 4 pomagamy w prowadzeniu spraw w Polsce; 4 us³ugi notarialne; 4 wypadki – drogowe, w pracy 4 4

PONADTO: 4

szeroki zakres spraw imigracyjnych;

MO¯EMY UMÓWIÆ SIÊ NA SPOTKANIA W DOGODNYM DLA KLIENTA MIEJSCU I CZASIE – TAK¯E W WEEKENDY!

350 Broadway, Suite 214 New York, New York 10013 tel. 212.625.83.00 email:douglas.rosenthal@usa.net www.douglasrosenthal.com

Stracona dekada 1íAle jeszcze powa¿niejsz¹ cenê zap³aci³y kraje najechane przez Stany Zjednoczone. Wed³ug „bardzo konserwatywnej” oceny, w owych trzech krajach islamskich zginê³o 137 tysiêcy cywilów, a prawie osiem milionów ludzi musia³o uciekaæ ze swych domów. Nie licz¹c materialnej ruiny przede wszystkim Iraku. Ameryka odnios³a wielki sukces symboliczny nad swym g³ównym wrogiem dopiero niedawno, kiedy w maju tego roku si³y specjalne zabi³y przywódcê alKaidy, ukrywajacego siê w Pakistanie. Zaœ sukcesem realnym jest fakt, ¿e w granicach USA nie dosz³o do powtórzenia zamachów na wielk¹ skalê, które poci¹gnê³yby tysi¹ce ofiar, jak w przypadku zamachu na WTC11/09. By³y natomiast mniejsze zamachy: w Fort Hood, gdzie oficer armii, Amerykanin-muzu³manin otworzy³ ogieñ z karabinu zabijaj¹c 13 osób i rani¹c 29. Na szczêœcie wiele ataków uda³o siê w porê udaremniæ, jak na Times Square przygotowany przez imigranta z Pakistanu. Cena wzglêdnego bezpieczeñstwa wewnêtrznego Ameryki jest równie¿ bardzo wysoka. Pod has³em walki z terroryzmem rz¹d federalny ograniczy³ wolnoœci obywatelskie i wprowadzi³ masowe pods³uchy, czasem omijaj¹c prawo. Dopuœci³ torturowanie wiêzniów podejrzanych o islamski terroryzm a ich setki przetrzymywa³, i nadal przetrzymuje, bez s¹du w bazie wojskowej na Kubie w Guantanamo. S¹ to co prawda obcy obywatele, lecz Ameryka straci³a w ten sposób reputacjê pañstwa prawa. Wewn¹trz kraju powsta³a potê¿na biurokracja policyjna. Przy programach walki z terroryzmem, bezpieczeñstwem wewnêtrzym oraz wywiadu pracuje 1200 intytucji rz¹dowych i

2000 prywatnych kompanii. Ograniczenia wolnoœci obywatelskich i nawet torturowanie podejrzanych o terroryzm mo¿na uznaæ za uzasadnione w stanie wy¿szej koniecznoœci. Jednak administracja Busha pope³ni³a wiele b³êdów w odpowiedzi na zamachy 09/11. Najwiêkszym b³êdem by³a inwazja na Irak pod naci¹ganym pretektsem, jakoby Saddam Husajn posiada³ broñ masowego ra¿enia. Na wojnê irack¹ wys³ano za ma³o ¿o³nierzy i zaplanowano za ma³y na ni¹ bud¿et. Irak popad³ w chaos po obaleniu w³adzy dyktatora z powodu braku planowania, na okres po obaleniu re¿imu Husajna. A gdy pod koniec tego roku wojska amerykañskie wyjd¹ z Iraku, kraj ten nie bêdzie pe³n¹ demokracj¹ jak planowa³ prezydent Bush, ani nawet pañstwem przyjaznym Ameryce. Natomiast uzasadniona by³a inwazja na Afganistan w grudniu 2001 roku, w celu obalenia re¿imu talibów. Rz¹d tego kraju sprzyja³ islamskim terrorystom pozwalaj¹c im organizowaæ obozy treningowe. W inwazji afgañskiej wziê³o udzia³ NATO. Niestety, sojusz pó³nocno-atlantycki obna¿y³ przy tej okazji sw¹ nieudolnoœæ i brak chêci do walki. Chocia¿ NATO ma ³¹cznie dwa miliony ¿o³nierzy, do Afganistanu wys³a³o tylko oko³o 40 tysiêcy. Pañstwa europejskie nie chc¹ bowiem w³¹czaæ siê w „amerykañskie wojny”, jak gdyby terrroryœci islamscy nie zagra¿ali Europie. Inwazja na Afganistan i rozpêdzenie zgrupowañ islamskich terrorystów mia³o nieoczekiwany skutek. Terroryœci przenieœli siê do pobliskiego Pakistanu powoduj¹c destabilizacjê w tym doœæ histerycznym, a posiadajacym broñ nuklearn¹ kraju, gdzie mieszka 190 milionów muzu³-

manów. W³adze pakistañskie graj¹ pod- amerykañskie imperium, kiedy wysy³a³ wójn¹ grê. Z jednej strony udaj¹ sojuszni- 20 bojowników z samobójcz¹ misj¹ 11 ka Ameryki i bior¹ za to miliardy dolarów wrzeœnia 2001. w pomocy gospodarczej i wojskowej. Adam Sawicki Ale z drugiej sprzyjaj¹ terrorystom. Niewykluczone, ¿e wiedzia³y, gdzie znajduje siê bin Laden, zw³aszcza ¿e kryjówka mieœci³a siê obok najwiêkszej w kraju uczelni wojskowej. Dlatego Waszyngton nie prosi³ o zgodê ani nie uprzedzi³ o ataku na dom bin Ladena, wol¹c obraziæ sojusznika ni¿ naraziæ na fiasko misjê oddzia³u specjalnego. Stany Zjednoczone s¹ dzisiaj lepiej przygotowane do obrony przed atakami terrorystów, ale pozycja Ameryki w œwiecie muzu³mañskim bardzo os³ab³a. Prezydent George W Bush podkreœla³ z naciskiem, ¿e nie prowadzi wojny z islamem, który uwa¿a za „religiê pokoju”, a jedynie z zabójcami niewinnych ofiar. Jednak od s³ów wa¿niejsze by³y obrazy zniszczeñ i ludzkich cierpieñ w krajach islamu. Z kolei prezydent Obama wyg³osi³ wielkie przemówienie o stosunkach Ameryki z islamem na uniwersytecie w Kairze, lecz niewiele z tego wynik³o. Natomiast wiêzienie w Guantanamo jest nadal czynne, chocia¿ ju¿ nie podtapia siê podejrzanych w trakcie przes³uchañ. Osama bin Laden nie za³o¿y³ kalifatu jednocz¹c muzu³manów. Natomiast S³upy ze zdjêciami zaginionych 11 wrzeœnia 2001 r. osób. Nie wszystkich uda³o mu siê podwa¿yæ odnaleziono.

www.KurierPlus.com


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

4

Na drogach Prawdy Bo¿ej

 ŒWIAT

Obrzydliwoœæ z³oœci i gniewu

Zapaœæ w Portugalii Zad³u¿enie, koniecznoœæ szukania ratunku w Unii Europejskiej i zmiana rz¹du, ujawni³y rozk³ad struktur pañstwa. Przyczyn¹ by³a min. demoralizacja elit politycznych. Nowy rz¹d Pedra Passosa Coelho ujawnia nadu¿ycia w administracji, s³u¿bie zdrowia i wojsku.

Katastrofa rosyjskiego samolotu Samolot Jak-42 na pok³adzie którego by³a ca³a dru¿yna hokejowa Lokomotiwu Jaros³aw - rozbi³ siê tu¿ po starcie. Na pok³adzie by³o 45 osób; oœmiu cz³onków za³ogi i pasa¿erów. Czêœæ maszyny wpad³a do rzeki, a czêœæ stanê³a w ogniu. Lokomotiw by³ jedn¹ z najlepszych dru¿yn hokejowych w Rosji.

Kaddafi zagrzewa do walki Obalony libijski dyktator po raz kolejny wezwa³ swoich zwolenników do walki z NATO. Zaprzeczy³ te¿ ¿e w wojskowym konwoju ucieka do Nigru. NATO kontynuuje swoj¹ misjê w Libii. Od koñca marca przeprowadzi³o 21893 lotów identyfikacyjnych nad tym krajem i zaatakowa³o 8220 celów. Miêdzynarodowy Trybuna³ w Pradze domaga siê ujêcia i aresztowania Kaddafiego i jego synów. Nowy rz¹d w Libii ujawni³, ¿e w skarbcu brakuje 29 ton z³ota, które dyktator zd¹¿y³ sprzedaæ przed ucieczk¹.

Udaremiony zamach W Berlinie zaaresztowano dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy przygotowywali zamach bombowy. Jeden jest pochodzenia libañskiego, drugi pochodzi ze Strefy Gazy. Obaj mieli obywatelstwo niemieckie.

Ksi¹¿ê Karol przestrzega Nastêpca brytyjskiego tronu zosta³ prezesem najwa¿niejszej w swoim kraju organizacji ekologicznej. Podczas pierwszego na tym stanowisku wyst¹pienia przestrzega³ przed zmianami klimatycznymi i niszczeniem œrodowiska naturalnego. Ludzkoœæ wyginie - powiedzia³ ksi¹¿ê - jeœli nie zmieni swego stylu ¿ycia, a przede wszystkim nadmiernej konsumpcji.

Z³oœæ i gniew s¹ obrzydliwoœciami, których pe³en jest grzesznik. Tego,który siê mœci, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dok³adnie zachowa w pamiêci. Odpuœæ winê bliŸniemu, a wówczas, gdy b³agaæ bêdziesz, zostan¹ ci odpuszczone grzechy. Gdy cz³owiek ¿ywi z³oœæ przeciw drugiemu, jak¿e u Pana szukaæ bêdzie uzdrowienia? Nie ma on mi³osierdzia nad cz³owiekiem do siebie podobnym, jak¿e b³agaæ bêdzie o odpuszczenie swoich w³asnych grzechów? Sam bêd¹c cia³em, trwa w nienawiœci, któ¿ wiêc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiêtaj na ostatnie rzeczy i przestañ nienawidziæ, na rozk³ad cia³a, na œmieræ i trzymaj siê przykazañ. Syr 27,30–28,6

P

owy¿szy fragment pochodzi z ksiêgi M¹droœæ Syracha, inaczej Syracydesa, zaliczanej do pism o m¹droœciach Biblii. Ksiêga jest niejako podsumowaniem prawa moralnego Starego Testamentu. Autor tej ksiêgi przedstawia siê jako „Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczyk”. By³ on pobo¿nym Izraelit¹, który w poszukiwaniu pe³niejszego sensu ¿ycia i bliskoœci Boga poœwiêci³ siê studiowaniu Pisma. Swoje przemyœlenia i wnioski moralne uj¹³ w bardzo klarowny sposób, tak ¿e w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa pos³ugiwano siê t¹ ksiêg¹ w nauczaniu katechumenów. Warto zag³êbiæ siê w lekturê tej ksiêgi, aby przekonaæ siê jak wiele jest tam praktycznych rad pozwalaj¹cych m¹drzej i piêkniej przejœæ przez ¿ycie. M¹droœæ ta siêga korzeniami samego Boga. Zacytowany na wstêpie fragment porusza problem destruktywnego dzia³ania z³oœci, gniewu, nienawiœci, zemsty w naszym ¿yciu. Cz³owiek inspirowany ksiêg¹ dopisuje coraz to nowe stwierdzenia, które rodz¹ siê na styku m¹droœci bo¿ej i ludzkiego doœwiadczenia. Oto kilka przyk³adów: „Jeœli bêdziesz przemawia³ w gniewie, bêd¹ to s³owa, których zawsze bêdziesz ¿a³owa³ (Ambrose Bierce). „Gniew nie oœlepia: on rodzi siê ze œlepoty” (Antoine de Saint-Exupery). „Jeœli cz³owiek pragnie radoœci, nie mo¿e siê gniewaæ” (Lew To³stoj). „Jak wicher odnosi ptaka na pustyniê, tak gniew wyrzuca cz³owieka na brzegi niesprawiedliwoœci” (Boles³aw Prus). „Cz³owiekiem rozgniewanym rz¹dzi diabe³” (przys³owie amerykañskie). Jeœli zdobêdziesz siê na cierpliwoœæ w jednej chwili gniewu, zaoszczêdzisz sobie sto dni przykroœci”(przys³owie rosyjskie). „Cz³owiek w gniewie siada na dzikiego konia” (przys³owie amerykañskie). „Czêsto nienawiœæ sama sobie zadaje rany” (John Ronald Reuel Tolkien). „Zero nienawidzi innych liczb” (Zygmunt Freud). „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwyciêstw nad samym sob¹, nad mocami niesprawiedliwoœci, egoizmu i nienawiœci, które s¹ zdolne zniekszta³ciæ prawdziwe oblicze cz³owieka” (B³. Jan Pawe³ II).

I

le w tych wypowiedziach m¹droœci ¿ycia. Prawie wszyscy zgadzaj¹ siê ze s³usznoœci¹ tych stwierdzeñ, a mimo to nie brakuje ludzi postêpuj¹cym wbrew wskazaniom. Zatem znajomoœæ tych prawd i ich akceptacja nie wystarczy. Konieczne jest wprowadzanie ich w nasze codzienne ¿ycie. Mêdrzec Syracydes, aby zachêciæ cz³owieka do przyjêcia prawdy odnalezionej na kartach Biblii i ¿ycia wed³ug niej, ukazuje jej nadprzyrodzone i wieczne implikacje. Jeœli ktoœ kieruje siê zemst¹ wobec bliŸnie-

Jerozolima – Koœció³ Œw. Szczepana

go musi siê liczyæ z tym, ¿e Bóg odp³aci mu tym samym, tak¿e w wymiarze wiecznym. Podobnie, jeœli nie odpuœcimy bliŸniemu win, to nie mo¿emy liczyæ na bo¿e mi³osierdzie wobec naszej grzesznoœci. Jeœli ¿ywimy z³oœæ do bliŸniego, która jest chorob¹ duszy, to nie mo¿emy liczyæ na uzdrowienie bo¿e. Mêdrzec Syracydes odwo³uje siê do rzeczy ostatecznych: „Pamiêtaj na ostatnie rzeczy i przestañ nienawidziæ, na rozk³ad cia³a, na œmieræ i trzymaj siê przykazañ”. Wobec tej rzeczywistoœci cz³owiek niejako trzeŸwieje i zaczyna myœleæ rozs¹dniej, uwzglêdniaj¹c ostateczny cel swego ¿ycia. Przyk³adem tego mo¿e byæ wielka grzesznica œw. Ma³gorzata z Kortony. Pewnego dnia jej kochanek, ¿onaty mê¿czyzna, zosta³ zamordowany. Po kilku dniach Ma³gorzata odnalaz³a jego rozk³adaj¹ce siê zw³oki pod stert¹ ga³êzi. To by³ punkt zwrotny w jej ¿yciu. Pokutuj¹c odmieni³a swoje ¿ycia. Sta³a siê œwiêt¹. Mêdrzec Syracydes u¿ywa wszelkich mo¿liwych œrodków, aby powiedzieæ, ¿e jego rady nie s¹ tylko radami savoir vivre, dobrego wychowania, ale decyduj¹ o kszta³cie ¿ycia zarówno doczesnego jak i wiecznego.

P

rzed laty jeden z pracowników firmy Standard Oil Company, podj¹³ b³êdn¹ decyzjê, która przynios³a firmie ponad milionowe straty. W³aœciciel John Rockefeller wezwa³ do swego biura Edwarda Bedforda, winnego strat. Po wejœciu do gabinetu Bedford zobaczy³ Rockefellera pochylonego nad biurkiem, który skrzêtnie coœ notowa³. Bedford sta³ czekaj¹c a¿ szef skoñczy. Po kilku minutach Rockefeller spojrza³ na niego i powiedzia³ spokojnie: „O to ty Bedford. S¹dzê, ¿e s³ysza³eœ o naszych stratach?”. Bedford powiedzia³, ¿e wie o tym. Po czym Rockefeller powiedzia³: „Myœla³em o tym wiele. Jednak zanim wezwê pracownika, który podj¹³ b³êdn¹ decyzje poczyni³em pewne notatki”. Bedford tak koñczy tê historiê: „Na samej górze kartki, le¿¹cej na biurku Rockefellera zauwa¿y³em napis: ‘punkty przemawiaj¹ce na korzyœæ pana...”. Pod spodem by³a wypisana d³uga lista pozytywnych cech pracownika, który podj¹³ b³êdn¹ decyzjê. Wymienione by³y tak¿e trzy decyzje, które przynios³y firmie zyski wielokrotnie wiêksze ni¿ ostatnie straty z powodu b³êdnej decyzji. Nigdy nie zapomnia³em tej lekcji. PóŸniej, ilekroæ mia³em pokusê ukaraæ kogoœ w firmie lub wyrzuciæ z pracy, siada³em i spisywa³em pozytywy przemawiaj¹ce za tym cz³owiekiem. Ilekroæ koñczy³em ten swoisty remanent widzia³em wszystko we w³aœciwej perspektywie, a to pomaga³o mi zapanowaæ nad negatywnymi odruchami. Trudno mi wyliczyæ ile razy takie postêpowanie uchroni³o mnie przed pope³nieniem kosztownych pomy³ek i skrzywdzeniem drugiego cz³owieka. Poleca³bym ka¿demu stosowanie tej

metody w relacjach miêdzyludzkich” . Szczególnie pod tym ostatnim zdaniem powinien siê podpisaæ ka¿dy z nas.

L

ekarstwem na z³oœæ, gniew, zemstê i nienawiœæ jest wybaczenie. I w³aœnie to ono jest zasadniczym tematem dzisiejszych czytañ, a szczególnie Ewangelii. W judaizmie znane by³o wybaczenie. Jednak mia³o swoje granice i by³o i zró¿nicowane co do osób. Powszechnie stosowano w ¿yciu przebaczenie trzykrotne. Œwiêty Piotr zapewne w bliskoœci Chrystusa traci³ pewnoœæ, czy trzy razy wybaczyæ to wystarczy, dlatego podwaja tê liczbê i pyta czy ma wybaczyæ a¿ siedem razy. A Jezus odpowiedzia³: „Nie mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy”. To znaczy masz przebaczaæ ilekroæ ktoœ ciê o to poprosi lub sam bêdziesz czu³ siê wewnêtrznie zraniony, ura¿ony, skrzywdzony. Nie licz, tylko przebaczaj. Aby tê, nieco szokuj¹c¹ prawdê przybli¿yæ uczniom, Chrystus przytoczy³ przypowieœæ o s³udze, który by³ winien królowi ogromn¹ sumê, dziesiêæ tysiêcy talentów. Nie mia³ z czego oddaæ, dlatego, król kaza³ sprzedaæ wszystkie jego posiad³oœci oraz jego samego wraz z rodzin¹ i odebraæ d³ug. S³uga b³aga³ króla, a ten siê nad nim ulitowa³ i darowa³ mu d³ug. Uradowany s³uga wracaj¹c do domu spotka³ wspó³s³ugê, który by³ mu winien tylko sto denarów. Za¿¹da³ zwrotu pieniêdzy. Wspó³s³uga b³aga³ go, aby zaczeka³, a¿ zbierze pieni¹dze. Ten jednak wtr¹ci³ go do wiêzienia. Gdy król dowiedzia³ siê o tym kaza³ s³ugê wydaæ katom, dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda”. Koñcz¹c tê opowieœæ Chrystus skierowa³ swoje s³owa do aposto³ów i ka¿dego z nas: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

Katolicki Klub Dyskusyjny

im. B³ogos³awionego Jana Paw³a II zaprasza na kolejne spotkanie w niedzielê 18 wrzeœnia 2011r. Prelekcjê oraz dyskusjê na temat: „Jan Pawe³ II a mi³osierdzie” poprowadzi Ojciec Andrzej Gorczyca MIC SpowiedŸ o godz. 1.30 ppo³ Msza œw. o godz. 2.30 ppo³. Wyk³ad o godz. 3.30 ppo³. Kaplica Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi na Manhattanie – 325 E 33 Street (miêdzy 1Ave i 2 Ave). Inf. tel. /212/ 289 4423


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

M

ija dziesiêæ lat od 11 wrzeœnia. To dla mnie bardzo wa¿na data bo wraz

z Ameryk¹ utraci³em wtedy cz¹stkê jakiejœ w³asnej niewinnoœci (o ile jeszcze istnia³a). W tym pamiêtym dniu by³em co prawda w Los Angeles, ale zjawi³em siê w Nowym Jorku w nieca³e trzy tygodnie póŸniej. Pogna³o mnie na Ground Zero i tak powsta³ wtedy wiersz, który przesy³am. Nie mia³em œmia³oœci dzieliæ siê z nim gdy pracowa³em w NYC, ale teraz mo¿e siê Wam przyda? Pochodzi z tomiku, który przygotowujê do druku. Krzysztof Kasprzyk

5

NOWY ROK SZKOLNY 2011 / 2012

Polska Szko³a Dokszta³caj¹ca im. O.A. Kordeckiego ST. Stanislaus B&M Church 101 East 7th Street New York, NY 10009

Spacer Pa³eczki spracowane koreañskim lunchem œpi¹ na pude³ku z laki Nieuchronna zaduma nad bana³em celofanowych klusek Piêæ bloków po Church Street i sitowie barierek gêstnieje Mêskawe policjantki, narodowi gwardziœci i przybysze zewsz¹d Bezlitosne migawki zaspokajaj¹ po¿¹dliwoœæ pamiêci Otulina dymów karczowiska, kratownice dŸwigów rozgl¹daj¹ siê Podmêczone he³my stra¿aków, za³zawione py³em kolegów Solidarnie nasi¹kam amalgamatem chemii odparowanych dusz I trzydziestu tysiêcy komputerów, co ¿y³y przytulnie i dostatnio Na dwustu dwudziestu piêtrach wyprostowanych bliŸni¹t Pamiêtacie, jak dobrze by³o nienawiœci w wierszu Szymborskiej? Trzyma krzepê, A jaka radoœæ z w³asnych sukcesów Wdychana opodal pieczar Kandaharu Czasem rusza w podró¿ na United Airlines Zadzieram g³owê ku pustce, yes sir, tu spad³a ulewa Notatek, ognia, niezap³aconych rachunków i fragmentów ludzi Którzy nie podjêli æwierci mili lotu ku ziemi Ameryki Duszno wciœniêty w komórkow¹ przestrzeñ, ³¹czê siê z córk¹ W mieœcie niewinnych wie¿ koœcio³ów i szczêœliwych go³êbi Magda, to md³y pomruk popio³ów Ground Zero I poszum fontann stra¿aków och³adzaj¹cych ¿ar ¿alu I gêstwa konarów skrêconych z niepotrzebnej stali

ZAPISY: Dyrektor szko³y - Peata Popowska tel. 917.301.6875 Kancelaria Parafialna Tel. 212.475.4565 Sobota 10 wrzeœnia 2011 12: 00 -uroczysta Msza Œwiêta rozpoczynajaca nowy rok szkolny

Gdzie Seneka, Sokrates, Ghandi ? Czy tak chcia³ Kropotkin ? Czy tam by³ choæ jeden egzemplarz Tocqueville’a ? Bo¿e, tyle przestrzeni nieba na wolnoœci I ni ptaka na przera¿onych drzewach cmentarza Trinity Wtulam siê w podchmurnych sarkofagów Wall Street Z ocala³¹ mask¹ na twarzy wracam na most istnieñ Rozpiêty Pomiêdzy kobietami, o których nic wiêcej nie powiem Nowy Jork. 29 wrzeœnia 2001

W latach 2005 -2010 autor wiersza by³ konsulem generalnym RP w Nowym Jorku

- 79-09 FOT. ZOSIA ¯ELESKA-BOBROWSKI


6

KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

Krzewiæ polskoœæ w Ameryce - Jakim prze³o¿onym by³ prezydent Kaczyñski? - By³ po prostu bardzo ciep³ym szefem, krótko mówi¹c fajnym cz³owiekiem. Bardzo Ÿle siê czu³, choæ stara³ siê tego nie okazywaæ kiedy wszyscy do niego „strzelali”. W Jego i nie tylko Jego przekonaniu „strzelali” niesprawiedliwie. Ja te¿ tak uwa¿am. W pe³ni mogliœmy – my Polacy poznaæ prawdê o nim, wtedy kiedy zgin¹³. Nagle siê okaza³o, ¿e s¹ prawdziwe zdjêcia czy filmy pokazuj¹ce kim naprawdê by³ Œ.P. Prezydent. Wtedy wysz³a na jaw fa³szywoœæ mainstreamowych mediów. - Media proPiSowskie te¿ pokazywa³y go nienajlepiej. Przede wszystkim bardzo oficjalnie. Mo¿e nie zna³y go innego? Nawet czytelnicy „Rzeczpospolitej” i „Gazety Polskiej” bywali zdumieni, ¿e prezydent w bezpoœrednim kontakcie jest o wiele sympatyczniejszy ni¿ jawi³ siê na ³amach tych gazet. - W oczach wielu ludzi zyskiwa³ w³aœnie podczas bezpoœrednich rozmów. Podziwiany by³ równie¿ za to, ¿e potrafi przemawiaæ bez kartki. Do tego niezwykle rzadko pope³nia³ jakiekolwiek b³êdy – choæ jeœli je pope³nia³ to by³ strasznie wyœmiewany. Znacznie lepiej pokazywa³y go media lokalne ni¿ centralne. - Mia³ pan z nim trudne sytuacje? -Nie by³o takich. Prezydent na koñcu podró¿y podchodzi³ do wszystkich pracowników, dziêkowa³ i pyta³, czy wszystko by³o w porz¹dku. Wdziêczny by³ zw³aszcza kobietom, które jego zdaniem zbytnio poœwiêca³y siê pracy kosztem ¿ycia rodzinnego. BORowcy, czyli pracownicy Biura Ochrony Rz¹du, lubili z nim jeŸdziæ i po Polsce, i po œwiecie. Prezydent zawsze dba³, by nikt nie chodzi³ g³odny. S³owem by³ to prze³o¿ony, który szanowa³ ka¿dego, niezale¿nie od jego rangi zawodowej. - Kto by³ autorem pomys³u pochówku na Wawelu? -Zadaje mi pan trudne pytanie. Na pewno nie Micha³ Kamiñski, który jest kreowany na autora tego pomys³u. By³o kilka koncepcji. Liczy³o siê przede wszystkim zdanie rodziny. My w Kancelarii Prezydenta robiliœmy wszystko, ¿eby zarówno po¿egnanie Pierwszej Pary, jak i naszych kole¿anek i kolegów, którzy równie¿ zginêli w katastrofie, wypad³o jak najbardziej godnie. Od siebie dodam, ¿e pomimo, i¿ jestem warszawiakiem, pochowanie prezydenckiej pary na Wawelu uwa¿am za bardzo dobry pomys³. - Czy raport komisji Millera w jakiœ sposób zmieni³ pana podejœcie do katastrofy w Smoleñsku, jakie znamy z filmu „Mg³a”? - Jest to raport bardzo cz¹stkowy. Powsta³ bez dostêpu do g³ównego dowodu, jakim by³ wrak samolotu i wszystko, co z niego zosta³o. Minister Miller jest te¿ sêdzi¹ we w³asnej sprawie, albowiem oprócz wielu innych zaniedbañ, potworne zaniedbania ze strony Biura Ochrony Rz¹du s¹ faktem. A Biuro to podlega mu osobiœcie. Nie rozumiem, dlaczego po katastrofie ge-

nera³ Marian Janicki awansowa³ o kolejne dwie gwiazdki. Minister Miller unika tego tematu, zadowalaj¹c siê wykryciem nieprawid³owoœci w 36 pu³ku i w MON-ie. Jakby tego by³o ma³o, minister Bogdan Klich, odchodzi³ ze swojego stanowiska z honorami, a teraz z ramienia PO kandyduje na senatora z Krakowa. - Zamach? -Ka¿dy z nas ma na ten temat w³asn¹ teoriê. Ja nie powiem „nie” i nie powiem „tak”, bo na nic nie mam nieodpartych dowodów. Sekwencja zdarzeñ, któr¹ znam, daje mi bardzo du¿o do myœlenia. Nie do koñca wiadomo, na jakich dokumentach opiera siê komisja Millera. Nie wiadomo, jakie s¹ dotychczasowe ustalenia polskiej prokuratury. Nie wiadomo, dlaczego œledztwo zosta³o podzielone i teraz prowadzi jego czêœæ prokuratura cywilna a nie wojskowa. Wierzê jednak, ¿e za parê lat wszystko zostanie wyjaœnione do koñca. - Na pewno pomo¿e odpolitycznienie i odpartyjnienie tej sprawy. Wróæmy teraz do pana funkcji radnego. Co siê panu uda³o konkretnie za³atwiæ dla Warszawy? -Bardzo du¿o rzeczy. - Zatem proszê o fajerwerki. -Czasami rzecz najmniejsza jest du¿o wiêkszym fajerwerkiem ni¿ rzecz ogromna. Najpierw jednak powiem, ¿e dzia³am w bardzo trudnej rzeczywistoœci, teraz bowiem w Warszawie sytuacja jest taka, ¿e kiedy na sesji miasta lub komisji rady wstaje ktoœ z PiS-u i coœ proponuje, to dla zasady robi siê odwrotnie. Nawet wtedy, kiedy on ma racjê. Moj¹ inicjatyw¹ by³o uratowanie w dzielnicy Bia³o³êka 81 miejsc w ¿³obkach publicznych op³acanych z pieniêdzy miejskich. Myœlê, ¿e ma to istotne znaczenie dla rodzin, które mog¹ z tych ¿³obków korzystaæ. Wczeœniej uda³o mi siê obroniæ program „Asystent”. Jest to program stworzony przez wspominanego ju¿ Paw³a Wypycha, który ma na celu pomoc inwalidom i osobom niepe³nosprawnym. Sporo spraw uda³o mi siê za³atwiæ jako przewodnicz¹cemu ochrony œrodowiska, którym jestem ju¿ drug¹ kadencjê. - W jakim stopniu Platforma zdominowa³a w³adzê w stolicy? - ¯eby coœ przeprowadziæ w Warszawie trzeba mieæ 31 g³osów. Platforma ma 33. W tej sytuacji padaj¹ nasze najbardziej nawet racjonalne wnioski. - Czy s¹ jednak zagadnienia, nad którymi wspó³pracujecie razem? -Popieramy, ka¿de dzia³anie, które uwa¿amy za dobre dla miasta. Natomiast nasz sprzeciw budzi to, co w tej chwili robi Platforma Obywatelska - przede wszystkim podwy¿szanie wszystkich op³at i podatków. Uwa¿amy to za drenowanie kieszeni mieszkañców. Nie zgadzaliœmy siê te¿ na wyprzeda¿ maj¹tku, np. na sprzeda¿ SPEC-u – monopolisty dostarczaj¹cego ogrzewanie i ciep³¹ wodê do ponad 80 procent mieszkañ. Byliœmy absolutnie przekonani, ¿e powinien on pozostaæ w rêkach samorz¹du. Jest to jedna z najwiêkszych tego typu firm w Europie, przynosz¹ca wielkie zyski. Zosta³a sprzedana francuskiej firmie za miliard czterysta milionów z³otych. To naszym zdaniem œmieszna kwota. - Czy Lech Kaczyñski odnosi³ jakieœ sukcesy na stanowisku prezydenta War-

FOT. TOMASZ RACZKOWSKI

1í- A co pan robi³ w Kancelarii Prezydenta? - Przyszed³em do niej na pocz¹tku 2009 roku. By³em odpowiedzialny za przygotowywanie podró¿y Pana Prezydenta po kraju. Mia³em co robiæ, albowiem Prezydent du¿o jeŸdzi³ po Polsce.

Adam Kwiatkowski w nowojorskim klubie Gazety Polskiej.

szawy, które sprawowa³ zanim zosta³ g³ow¹ pañstwa? - Najwa¿niejszym by³a budowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Ona by³a Jego oczkiem w g³owie, gdy¿ uwa¿a³ ¿e najwa¿niejsza jest to¿samoœæ narodowa kszta³towana przez historiê. Jako prezydent stolicy nada³ wielk¹ rangê uroczystoœciom zwi¹zanym z otwarciem tej placówki, które zbieg³o siê z 60 rocznic¹ wybuchu Powstania Warszawskiego. - Wierzy pan w mo¿liwoœæ utraty przez Polaków to¿samoœci narodowej? Nie utraciliœmy jej przez 123 lata zaborów i nagle mielibyœmy utraciæ j¹ teraz, kiedy mamy w³asne pañstwo? - Uwa¿am, ¿e to pañstwo prze¿ywa dzisiaj kryzys. Nie rozumiem, dlaczego Prezydent, który by³ honorowym obywatelem Warszawy nie móg³by zostaæ uhonorowany pomnikiem w tej¿e Warszawie, dlaczego nie mo¿na nadaæ imieniem Prezydenta jakieœ ulicy. Dla mnie jest to dowód na utratê to¿samoœci. Jest to element walki z pamiêci¹. - Albo element walki o upamiêtnienie tylko jednej opcji politycznej. Czy rzeczona Platforma Obywatelska naprawdê nie zrobi³a niczego pozytywnego dla Warszawy? - (D³uga cisza). Muszê wytkn¹æ brak obwodnicy, czy niewykorzystanie przez w³adze miasta szansy jak¹ daje zbli¿aj¹cy siê turniej EURO 2012. Generalnie jednak trzeba przyznaæ, ¿e Warszawa siê rozwija, ale tak trochê bez koncepcji, tak trochê sama z siebie. To, ¿e mówiê o rzeczach, które mi siê nie podobaj¹, nie oznacza, ¿e nie widzê i dobrych stron. Podoba mi siê na przyk³ad idea wybudowania Muzeum Pragi. Muszê te¿ powiedzieæ, ¿e w sprawach, które zmieniaj¹ Warszawê na lepsze, PiS g³osuje tak samo jak Platforma. - Tak ramiê w ramiê? Nie wierzê! - Dotyczy to przede wszystkim problemów, których rozwi¹zanie jest niezbêdne dla miasta. Ró¿nimy siê w szczegó³ach. - W jakich sprawach przylecia³ pan tym razem do Nowego Jorku? - Przylecia³em do USA na zaproszenie

Sejmu Podhalan z Chicago na uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy poœwiêconej ofiarom katastrofy smoleñskiej. Po drodze zatrzyma³em siê w Nowym Jorku, póŸniej odwiedzê tak¿e New Britain. W obu miastach spotkam siê z Poloni¹. Chcê poznaæ bli¿ej jej problemy, poniewa¿ kandydujê w wyborach z okrêgu warszawskiego do Sejmu. - Co pan obiecuje Polonii jako domniemany pose³? - Bardzo bym chcia³ byæ nie tylko pos³em warszawskim, ale pos³em otwartym na wspó³pracê ze œrodowiskami polonijnymi. Wspó³praca powinna byæ zdecydowanie bardziej intensywna ni¿ w tej chwili. Powinny powstaæ programy skierowane do najm³odszych Polaków w Ameryce. Chcia³bym, ¿eby mieli mo¿liwoœæ przyjazdu na sta¿, czy na studia do Polski. Choæby po to, ¿eby j¹ poznaæ i podszkoliæ jêzyk. W tym wypadku tak¿e chodzi o utrzymanie œwiadomoœci narodowej. Martwi mnie ograniczanie nak³adów na polskie placówki dyplomatyczne, które przeprowadza minister Rados³aw Sikorski i Platforma Obywatelska. Chcia³bym to zmieniæ. Powinny byæ pieni¹dze na krzewienie polskoœci w Ameryce. Deklarujê utworzenie w USA swojego punktu poselskiego, miejsca gdzie ka¿dy Polak bêdzie móg³ przyjœæ i porozmawiaæ o swoim problemie. Bêdê do Pañstwa wraca³, by móc na sta³e utrzymywaæ kontakt z tymi, którzy, choæ ¿yj¹ z dala od Polski, to ¿yj¹ Polsk¹, jej problemami, czêsto wiedz¹c o OjczyŸnie wiêcej ni¿ my ¿yj¹cy na co dzieñ w Polsce. - Które miejsce ma pan na liœcie wyborczej? -Jestem pierwszy od koñca. - Czyli? - Czterdziesty. - Zatem ma pan nie³atw¹ sytuacjê. ¯yczê jednak panu wygranej, bo rzeczywiœcie przyda³by siê nam bardzo pose³ – ³¹cznik miêdzy krajem a Poloni¹ Amerykañsk¹.

Rozmawia³ Andrzej Józef D¹browski


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

7

Oskrzydlanie Polski Uruchomienie we wtorek gazoci¹gu pó³nocnego na ceremonii w Petersburgu oznacza wejœcie na nowy etap stosunków niemiecko-rosyjskich. Ceremonia by³a wymowna, ale skromna. By³y kanclerz Niemiec Gerard Schoeder, a od szeœciu lat pracownik rosyjskiego Gazpromu, nie w³o¿y³ krawata. Obecny premier Rosji W³adimir Putin nie za³o¿y³ nawet marynarki. Prawdziwy gaz ziemny jeszcze nie pop³yn¹³. Putin najecha³ mysz¹ komputera obrazek na ekranie i rur¹ pop³yn¹³ na razie gaz zastêpczy. Najpierw trzeba przez miesi¹c pompowaæ azot w ruroci¹gu o d³ugoœci 1224 kilometrów, nim osi¹gnie odpowiednie ciœnienie przemys³owe. Dopiero wtedy ruszy do Europy rosyjski gaz ziemny, a w uroczystym otwarciu wezm¹ udzia³ kanclerz Angela Merkel i prezydent Dmitri Miedwiediew. „Ruroci¹g Merkel- Miedwiediew” nie brzmi tak groŸnie, jak „ruroci¹g Ribbentrop – Mo³otow”, ale jego rola jest podobna do skrajnie groŸnego dla Polski uk³adu miêdzy III Rzesz¹ a ZSRR, który umo¿liwi³ II wojnê œwiatow¹. Dlatego Rados³aw Sikorski jeszcze w rz¹dzie PiS okreœli³ ruroci¹g ba³tycki nazw¹ nies³awnego paktu niemiecko-rosyjskiego. Gaz bêdzie teraz p³yn¹³ do Europy zachodniej z pominiêciem terytorium Polski, Ukrainy i Bia³orusi. Daje to Rosji mo¿liwoœæ zakrêcenia kurka tym krajom w razie du¿ego konfliktu interesów. Tak siê sk³ada, ¿e premier Putin obroni³ doktorat z... gazownictwa, gdzie rozwa¿a³ mo¿liwoœæ wykorzystania gazu do popierania interesów Rosji. Koszt budowy gazoci¹gu wynosi ponad 11 miliardów dolarów, jest wiêc prawie 10 razy wy¿szy, ni¿ koszt budowy biegn¹cego przez Polskê ruroci¹gu jamal-

skiego, który nawet teraz nie jest w pe³ni wykorzystany. Jest to wiêc gigantyczna inwestycja, która ma nie tylko cele ekonomiczne, ale tak¿e polityczne. Rosja ca³kowicie uwalnia siê od zale¿noœci od pañstw le¿¹cych po drodze, z którymi ma sprzeczne interesy. Jednoczeœnie mo¿e zalaæ gazem Europê i w ten sposób powiêkszyæ swoje wp³ywy w Unii Europejskiej. A jeœli ruszy na dobre wydobycie gazu ³upkowego w Polsce, wtedy Polska bêdzie mia³a potê¿nego rywala na rynku gazu w Europie. Warszawa nie zdo³a przykrêciæ pod jakimœ pretekstem kurka z rosyjskim gazem dla Europy, aby zwiêkszyæ popyt na gaz w³asny. Energia p³yn¹ca gazoci¹giem do Niemiec ma równowartoœæ produkcji 11 elektrowni j¹drowych. Ale nie tylko do Niemiec. Przez najbli¿sze 50 lat ruroci¹g pó³nocny bêdzie zaopatrywa³ tak¿e Francjê, Wielk¹ Brytaniê, Holandiê i Daniê iloœci¹ 55 miliardów metrów szeœciennych gazu rocznie. Wiêkszoœæ udzia³ów w Nord Stream AG, 51 procent, ma pañstwowy gigant Gazprom. Poufne materia³y dyplomatyczne opublikowane na portalu WikiLeaks informuj¹, ¿e Rosja uruchomi³a pieni¹dze, s³u¿by specjalne i polityków, aby wymusiæ na krajach ba³tyckich brak sprzeciwu wobec tego gazociagu, chocia¿ stanowi on zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego. Rz¹d Donalda Tuska równie¿ nie sprzeciwia³ siê budowie, oprócz s³abych protestów wobec blokady wejœcia do gazoportu w Œwinoujœciu dla najwiêkszych statków. Jednak ¿aden z polskich postulatów nie zosta³ uwzglêdniony. Tusk zado-

Fotyga w depeszach Wikileaks Z ujawnionych ostatnio przez Wikileaks depesz wysy³anych w roku 2006 do Departmentu Stanu w Waszyngtonie, wynika ¿e w czasie rz¹dów PiS, zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i jego szefowa Anna Fotyga nie cieszyli siê uznaniem dyplomatów amerykañskich przebywaj¹cych w Polsce. W ich oczach ministerstwo by³o os³abione i zdemoralizowane, zaœ sama pani minister niekompetentna, niesamodzielna i introwertyczna. Depesze potwierdzaj¹ te¿, to co mówi³o wówczas o Annie Fotydze wielu politycznych komentatorów, zarzucaj¹c jej opiesza³oœæ w podejmowaniu decyzji i d³ugotrwa³e konsultowanie nawet najdrobniejszych spraw z prezydentem Lechem Kaczyñskim. Kiedy przejê³a urz¹d po rezygnacji swego poprzednika Stefana Mellera, Jaros³aw Kaczyñski og³osi³ triumfalnie „odzyskanie MSZ” przez PiS. W praktyce oznacza³o to œcis³¹ kontrolê prezydenta nad polityk¹ zagraniczn¹ i obsadzanie stanowisk zaufanymi ludŸmi braci Kaczyñskich. Wobec dotychczasowych pracowników MSZ Anna Fotyga ¿ywi³a daleko id¹c¹ nieufnoœæ, traktuj¹c ich jako ludzi z „korporacji profesora Geremka”. Oni tak¿e patrzyli na ni¹ z daleko id¹c¹ nieufnoœci¹. Niedobór zaufanych osób spowodowa³ wakaty, zarówno w samym ministerstwie, jak i na placówkach dyplomatycznych. W okresie rz¹dów Anny Fotygi nie obsadzonych by³o 16 stanowisk ambasadorskich, w³¹cznie ze stanowiskiem przy Unii Europejskiej. Na niekorzyœæ pani minister wypada³y porównania ze wspomnianym Stefanem Mellerem, który by³ dyplomat¹ doœwiadczonym, komunikatywnym i lubianym na Zachodzie. W bli¿szych kontaktach

okazywa³ siê uroczym i wielce inteligentnym cz³owiekiem, œwietnie znaj¹cym maniery i trzymaj¹cym siê z daleka od rozgrywek partyjnych. W sprawach mniejszej i œredniej wagi by³ niezale¿ny. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt, ¿e dobrowolnie zrezygnowa³ ze swego stanowiska nie chc¹c firmowaæ swoim nazwiskiem koalicji zawartej przez PiS z Samoobron¹. Wedle dyplomatów amerykañskich, dla Anny Fotygi lojalnoœæ wobec braci Kaczyñskich by³a wa¿niejsza od kompetencji, zaœ „preferowane przez nich doœæ ograniczone i zamkniête podejœcie do polityki zagranicznej, pragnienie wzmocnienia prezydentury i k³adzenie wiêkszego nacisku na lojalnoœæ ni¿ wiedzê czy doœwiadczenie wywieraj¹ nacisk na zawodowców w MSZ”. Zauwa¿aj¹ oni równie¿, ¿e prezydent Lech Kaczyñski nie mianuje na ambasadorów osób wykszta³conych w Zwi¹zku Sowieckim i nie ufa osobom wywodz¹cym siê z Unii Wolnoœci. W tym wypadku trudno siê chyba dziwiæ, mo¿na natomiast siê dziwiæ, ¿e Amerykanie tego nie rozumiej¹. Pisz¹c o samym prezydencie, Amerykanie przypominaj¹, ¿e podczas szczytu Unii Europejskiej bardzo zabiega³ on o spotkanie z W³adimirem Putinem, chc¹c podkreœliæ w ten sposób swoj¹ rolê w polityce zagranicznej. W ich opinii to w³aœnie on chcia³ byæ jej kreatorem, zaœ Fotyga mia³aby byæ jej wykonawc¹.

Gerhard Schroeder i W³adimir Putin

woli³ siê obietnic¹ kanclerz Merkel, ¿e jeœli ruroci¹g pó³nocny bêdzie przeszkadza³ w porcie w Œwinoujœciu, to siê go zakopie. Otó¿ jest praktycznie niemo¿liwe g³êbiej wkopaæ ruroci¹g, kiedy ju¿ p³ynie nim gaz. Wybitny znawca Rosji profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagielloñskiego zwraca uwagê, ¿e otwarcie gazoci¹gu pó³nocnego jest dopiero pocz¹tkiem wielkiej ekspansji energetycznej Rosji. Wkrótce zostanie otwarty drugi ruroci¹g po³udniowy. Bêdzie pompowa³ do Europy po³udniowej gaz z Rosji i uzale¿nionych od Moskwy by³ych republik ZSRR. Szlak ruroci¹gu wiedzie przez Morze Czarne do Bu³garii, Grecji, Serbii, Wêgier, S³owenii, Austrii i W³och. Southstream zacznie t³oczyæ gaz nie póŸniej ni¿ za cztery lata. Niemniej pisz¹ oni z uznaniem o jego zapewnieniach o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i gotowoœci do pozostawienia wojsk w Iraku oraz do wys³ania ich do Afganistanu i Libanu. Zaznaczaj¹ jednak, ¿e znikoma jest zdolnoœæ Polaków do przewodnictwa w regionie i niewielkie s¹ ich notowania w Unii Europejskiej. Anna Fotyga ujawnienie treœci depesz nazwa³a manipulacj¹ wyborcz¹, zaœ dyplomatów, którzy je sporz¹dzali podejrzewa o sprzyjanie tzw. salonowi powi¹zanemu z „Gazet¹ Wyborcz¹”. Wiêkszoœæ podanych w depeszach faktów i ocen uzna³a jednak za korzystne dla siebie, przypominaj¹c, i¿ z biegiem czasu opinia dyplomatów zachodnich o jej pracy zmienia³a siê na coraz lepsz¹. Odpowiadaj¹c na pytania dotycz¹ce jej niesamodzielnoœci stwierdzi³a – „Nie musia³am siê co chwilê konsultowaæ z prezydentem, bo mieliœmy po prostu do zawsze podobne pogl¹dy na politykê zagraniczn¹.(...) Prawdê mówi¹c w tamtym czasie czêœciej siê konsultowa³am z premierem”. Rzecznik prasowy rz¹du Pawe³ Graœ wyrazi³ fa³szywe ubolewanie, ¿e Amerykanie wydali tak negatywn¹ ocenê o pracy MSZ, przyznaj¹c jednak, ¿e w odniesieniu do Anny Fotygi nie mija siê ona z prawd¹. Podobne stanowisko zaj¹³ obecny minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski. Obaj w swych wypowiedziach nie zauwa¿yli, ¿e w depeszach ujawnionych przez Wikileaks, dotycz¹cych mniej lub bardziej bezpoœrednio ich samych, równie¿ nie ma zachwytów. Owszem mo¿na z nich znaleŸæ pozytywne zdanie o Sikorskim, ale do entuzjazmu jest jeszcze daleko.

Eryk Promieñski

Gazoci¹gi pó³nocny i po³udniowy obejmuj¹ Europê ale pomijaj¹ region Europy Œrodkowej, która od roku 2004 zaczê³a sprawiaæ du¿e problemy Rosji. W owym roku wybuch³a na Ukraninie „pomarañczowa rewolucja” poparta przez Polskê, która odsunê³a od w³adzy prorosyjski re¿m prezydenta Kuczmy. Od tego czasu zaczê³y siê coroczne kryzysy gazowe miêdzy Ukrain¹ a Rosj¹. Zaœ Polska pod rz¹dami PiS zaczê³a organizowaæ alternatywn¹ sieæ zaopatrzenia regionu w surowce energetyczne z udzia³em Litwy, Ukrainy, Azerbajd¿anu i Gruzji. Te starania porzuci³a Platforma Obywatelska dochodz¹c do w³adzy, a ostatecznie po³o¿y³a im kres katastrofa smoleñska, w której zgin¹³ prezydent Lech Kaczyñski, oraz znaczna czêœæ elity Polski przywi¹znaej do idei pe³niej suwerennoœci kraju.

Jan Ró¿y³³o

Anna Fotyga

WYCIECZKI

WYCIECZKI CZESTOCHOWA 30 PAZDZIERNIK $30 -1000 WYSP & NIAGARA W KAZDY WEEKEND $190 -WASHINGTON 10 WRZESNIA $80 W kazdy weekend: Niagara, 1000 Wysp, Washington, Boston, Maine, Virginia, Martha’s Vineyard, Filadelfia, Amisze, Six Flags, Splyw Pontonowy

POLONEZ Z GREENPOINTU 159 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11222 718-389-6001; 718-389-24-22 www.poloneztour.com e-mail: poloneztour@aol.com


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

8

Kartki z przemijania Tajemnice zabrane do grobu ciekawi¹ mnie najbardziej.

ANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI

* Tyle desek widzê porzuconych na ulicach Nowego Jorku, tyle desek. Wiêkszoœæ w doskona³ym stanie. I pomyœleæ, ¿e mój ojciec w latach 50. ubieg³ego wieku zbiera³ przez d³ugi czas deskê po desce, ¿eby zbudowaæ z nich w Œwidrze, najpierw komórkê na wêgiel, a potem drewutniê.

* Napisa³em „ubieg³ego wieku”. Coraz czêœciej muszê to podkreœlaæ. Coraz czêœciej. * Przeoczy³em 21 sierpnia 90 urodziny Bohdana Tomaszewskiego, legendarnego sprawozdawcy sportowego. Jego g³os jest jednym z g³osów zapamiêtanych w moim dzieciñstwie. Najpierw z radia, potem z telewizji. Przez radio rozgrywki sportowe prezentowa³ on tak, jakby czyni³ to sam Sienkiewicz, gdyby by³ na jego miejscu. Widzia³ ca³e boisko i wszystkich zawodników, przekazywa³ dramatyzm sytuacji i emocje im towarzysz¹ce. Krótko mówi¹c – zastêpowa³ kamerê, lub jak kto woli – oko i ucho widza. W telewizji mia³ zadanie ³atwiejsze, bo ju¿ nie musia³ opowiadaæ, poprzestaj¹c na komentarzu. Do dziœ jest on dla mnie niedoœcig³ym mistrzem, nie tylko sportowej narracji i nieprawdopodobnie wrêcz eleganckiej polszczyzny, ale i równie eleganckich manier. Pisa³em o nim w „Kurierze” ju¿ kilkakrotnie i z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ czyniê to jeszcze raz. Bohdan Tomaszewski jest jednym z niewielu znawców sportu obdarzonym autentycznym talentem pisarskim. W swych ksi¹¿kach widzi w sportowcu cz³owieka i jego trud. Docenia tak¿e tych, którzy przegrywali. Najwiêksze emocje wywo³uj¹ w nim, rzecz jasna, polscy zawodnicy, ale nie spuszcza z oka i zwyciêzców spod innych flag, analizuj¹c ich grê. Rozbudza w s³uchaczach patriotyzm, ale daleki jest od wulgarnego, czy wrêcz zwierzêcego nacjonalizmu, z jakim najczêœciej mamy do czynienia na trybunach. Ujmuje mnie w nim wielkie przywi¹zanie do Warszawy. Mówi o niej polszczyzn¹ godn¹ mowy poetów, którzy oddali za ni¹ ¿ycie.

G³osy zas³yszane w dzieciñstwie i pamiêtane do dziœ, to g³osy które wesz³y do mej g³owy g³ównie przez radio. Pamiêtam m.in. Aleksandra Zelwerowicza czytaj¹cego „Colas Breugnon”, El¿bietê Barszczewsk¹ i Jerzego Leszczyñskiego w „Cyrano de Bergerac” Edmonda de Rostanda, Irenê Kwiatkowsk¹ czytaj¹c¹ powieœæ „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej, Kazimierza Rudzkiego czytaj¹cego „Per³y przed wieprze” Kornela Makuszyñskiego i „Nêdzników” Victora Hugo w interpretacji Jana Œwiderskiego. Wychowa³em siê na powieœciach czytanych przez radio i na Teatrze Polskiego Radia. Aktorzy byli w nim na najwy¿szym poziomie. Po latach z przyjemnoœci¹ wraca³em do s³uchania powieœci nadawanych na antenie. Najwiêksze wra¿enie wywar³ na mnie Gustaw Holoubek czytaj¹cy „Doktora Faustusa”. Zapewniam, ¿e sam Thomas Mann nie przeczyta³by lepiej tej ksi¹¿ki. Zreszt¹ to nie by³o czytanie, jeno wspania³a interpretacja, ze wszystkimi niuansami i z dystansem, na jaki pozwala opowiadanie w czasie przesz³ym z pe³n¹ œwiadomoœci¹ tego, co siê wydarzy³o. Mam to nagranie na cd w systemie mp. 3 i wracam doñ, ilekroæ potrzebujê poczuæ oddech Mannowskiej prozy. Ostatnio przegra³ je sobie u mnie Adam Czechlewski – znakomity solista zespo³u „Œl¹sk”, zaintrygowany d³ugoœci¹ fraz wielkiego pisarza i ich brzmieniem w ustach wielkiego aktora. * Zmar³ Janusz Morgenstern. Jego film „Trzeba zabiæ tê mi³oœæ” uwa¿am za jeden z najlepszych obrazów tzw. socjalistycznej rzeczywistoœci. Œwietnie prowadzi³ aktorów. Jadwiga Jankowska–Cieœlak stworzy³a u niego, w tym¿e filmie, jedn¹ ze swych najlepszych kreacji. Morgensternowi zawdziêczam wiele wzruszeñ, zw³aszcza podczas projekcji kolejnych odcinków „Kolumbów”. Oczywiœcie jego „Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie”, nakrêcona do spó³ki z Andrzejem Konicem, te¿ mrozi³a krew w ¿y³ach. Mam równie¿ sentyment do filmu „Do widzenia do jutra”. Nie wiedzia³em, ¿e to w³aœnie on wymyœli³, jako asystent Wajdy, scenê z p³on¹cymi kieliszkami w „Popiele i diamencie”. Oddzia³ywuje ona na któreœ ju¿ z kolei pokolenie, podnosz¹c rangê ca³ego filmu, sk¹din¹d wybitnego, choæ równie fa³szywego, jak powieœæ Jerzego Andrzejewskiego. * Trzêsie mn¹, kiedy czytam najnowsze stenogramy spisane z czarnych skrzynek znalezionych pod Smoleñskiem. I k³amstwa Rosjan, i dramatyczna sytuacja polskiej za³ogi widoczne s¹ w nich w ca³ej pe³ni. Jeœli Rosjanie a¿ tak k³ami¹ to znaczy, ¿e chc¹ coœ ukryæ. Nie, nie zamach, tylko wspó³odpowiedzialnoœæ za katastrofê.

*

Slavic Arts Ensemble w Kew Gardens Hill

Biblioteka publiczna w Kew Gardens Hill zaprasza 15 wrzeœnia o godz.19:30 na koncert muzyki polskiej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Slavic Arts Ensemble.

W programie utwory Chopina, Wieniawskiego, Kar³owicza i Bacewiczównej, a wykonawcy to znani muzycy: Krzysztof KuŸnik i Mieczys³aw Gubernat - skrzypce, Maurycy Banaszek - altówka, Marta Bêdkowska - wiolonczela. Wstêp wolny. 7233 Vleigh Pl., Flushing, NY 11367. Info. (718) 389-6984, slavicartsensemble.org albo (718) 261-6654

*

¯adna polska uczelnia nie znalaz³a siê na liœcie 300 najlepszych szkó³ wy¿szych na œwiecie. W dodatku w porównaniu z rokiem ubieg³ym ich pozycja znacznie siê pogorszy³a. Uniwersytet Jagielloñski zajmuje na tej liœcie 393 miejsce. Uniwersytet Warszawski plasuje siê miêdzy 401 a 450 miejscem, zaœ Politechnika Warszawska miêdzy 551 a 600. Podczas klasyfikacji brano pod uwagê m.in. iloœæ powo³añ siê na badania prowadzone przez te uczelnie lub wydane przez nie publikacje. Nie wydaje siê jednak, ¿eby wiadomoœæ ta psu³a humor komukolwiek w Polsce. Minister Barbara Kudrycka jest ca³kiem zadowolona, Platforma Obywatelska te¿. Dla jasnoœci obrazu, dodam, ¿e niski poziom polskich szkó³ wy¿szych utrzymuje siê ju¿ od bardzo d³ugiego czasu. * Premier Tusk sprawia na mnie wci¹¿ wra¿enie osoby, która z dzieciêc¹ wrêcz niefrasobliwoœci¹ postrzega polityczno-spo³eczn¹ rzeczywistoœæ. Owszem jest bardzo inteligentny, ale jakby nie widzi spraw w ich w³aœciwym wymiarze i nie dostrzega zagro¿eñ, jakie siê za nimi czaj¹. A jeœli dostrzega, to je bagatelizuje. * Debaty o debatach w Polsce. Œmiech na sali. Polska klasa polityczna jest tak groteskowa, ¿e ju¿ bardziej nie mo¿na. I przy tym tak g³upio infantylna, ¿e a¿ wyæ siê chce. * Leopold Tyrmand o powojennych w³adzach PRL-u „Koalicja talmudystów z pastuchami”. Zastanawiam siê jak okreœliæ dzisiejszych rz¹dz¹cych. * Dobrze siê czujê w domu Basi i Bogusia Barañskich w Nutley. Promienieje on jak¹œ dobr¹ energi¹, podobnie zreszt¹ jak jego wielce serdeczni w³aœciciele. W ka¿dym oknie zieleñ. Na œcianach ciekawe obrazy, zdarzaj¹ siê i oryginalne rzeŸby. Pianino zachêca do grania, ksi¹¿ki do zajrzenia w nie, barek do poprawienia sobie nastroju. Wielkie drzewa na podwórku s¹ jednoczeœnie parasolami ochronnymi. Dom ten przyci¹ga wielu ciekawych ludzi, z którymi mo¿na porozmawiaæ na niejeden temat. Lubiê tradycjê okazyjnego œpiewania, któr¹ siê tam podtrzymuje od lat. Podobnie jak i dyskutowania o lekturach. Niegdyœ domownikiem by³a tu tak¿e iguana, któr¹ obserwowa³em z ciekawoœci¹. Od czasu „Nocy iguany” Tennessee Williamsa mam sympatiê do tych stworzeñ. * Ach gdybym mój ju¿ tak siedzieæ beztrosko na werandzie otoczonej zewsz¹d zieleni¹ i za¿ywaæ spokoju, za¿ywaæ spokoju, za¿ywaæ spokoju... m

Po wakacjach Kobo Music Studio wznawia dzia³alnoœæ


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

W 72 rocznicê wybuchu II Wojny Œwiatowej

Spotkanie pod Pomnikiem Katyñskim Komitet Katyñski w New Jersey, Stowarzyszenie Weteranów Armii PolskiejDystrykt #2 i Kongres Polonii Amerykañskiej, serdecznie zapraszaj¹ ca³¹ Poloniê, Weteranów i organizacje polonijne na uroczystoœæ z³o¿enia wieñców i kwiatów przy Pomniku Katyñskim, Exchange Pl., Jersey City, N.J. upamiêtniaj¹c 72-g¹ rocznicê wybuchu II Wojny Œwiatowej, podpisania Paktu Ribentropp-Molotow oraz dziesi¹t¹ rocznicê terrorystycznego napadu na USA (11go wrzeœnia 2001). Uroczystoœæ odbêdzie siê 18-go wrzeœnia, 2011 r. o godz.14:00. Program przewiduje: Odœpiewanie hymnów, z³o¿enie kwiatów i wieñcow, apel poleg³ych, przemówienia goœci z Polski i przedstawicieli miasta, Stanu NJ i USA, program artystyczny Polskiej Szko³y im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (zakoñczenie uroczystoœci o godz.15:00). Wszystkie organizacje i osoby indywidualne, które chc¹ wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci proszone s¹ o kontakt z Krzysztofem Nowakiem tel. 908 875-4179 lub e-mail www.krzysztoftnowak@yahoo.com ZACHÊCAMY CA£¥ POLONIÊ DO UDZIA£U w UROCZYSTOŒCI. Komitet Katyñski, SWAP i KPA

Polecamy Undeniable Tendencies Wystawê pod powy¿szym tytu³em mo¿na ogl¹daæ w NewCentury Artists Gallery, przy 530 West 25-th Street na Manhattanie. W zbiorowej wystawie bior¹ udzia³ równie¿ Polacy. S¹ to min.:Witold Adamczyk, Ismena Halkiewicz, Basha Maryañska, Jan Niksiñski, Wojtek Pakowski, Mira Satryan, Marian Solisz, Helen Zajkowski i Karin ¯ukowski. Kuratorami wystawy s¹ Basha Maryanska i Jolanta Czajka. Uroczyste otwarcie nast¹pi 10 wrzeœnia miêdzy godz.15:00 a 18:00

9

STUDIA4U, CZYLI STUDIA DLA CIEBIE Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku przy wspó³udziale Konsulatu Generalnego RP zaprasza na Studia4U

18 wrzeœnia 2011, w godzinach 10:30-17:30 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku 233 Madison Ave (róg 37 ulicy) Wstêp wolny!

PROGRAM (Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmian w programie) Tematy wyk³adów: Nauka angielskiego (ESL) Struktura studiów w USA, sk³adanie podañ na wy¿sze uczelnie, egzaminy Finansowanie studiów i pomoc finansowa Transfery miêdzy uczelniami (w tym po studiach w Polsce) Wizy studenckie, zmiana statusu, sta¿ po studiach (OPT) Praktyki studenckie Jak staraæ siê o pracê (w tym omówienie pisania résumé) Wizy pracownicze Nauka na CUNY (miejskim uniwersytecie nowojorskim) Studia i praca w dziedzinach zwi¹zanych z biznesem (MBA/accounting/finanse) Na sesji bêdzie mo¿na otrzymaæ materia³y informacyjne z uczelni z Nowego Jorku i New Jersey, broszury o egzaminach standardowych, federalnej pomocy finansowej i broszury przeznaczone dla studentów zagranicznych. Bêdzie te¿ mo¿na porozmawiaæ z przedstawicielami (studentami \ i absolwentami) okolicznych uczelni, jak równie¿ z prelegentami po ich wyk³adach.

Kontakt i szczegó³owe informacje: e-mail: pso@pso-usa.org www: www.pso-usa.org Kurier Plus jest wieloletnim patronem medialnym Studiów4U,

Listy do redakcji Szanowni Pañstwo

-

W imieniu w³asnym i Pana Mariana Kobyry zwracam siê do Pañstwa z serdeczn¹ proœb¹ o pomoc. Niedawno otrzyma³am dramatyczny list z proœb¹ o pomoc rodzinie w Polsce, która znalaz³a siê w krytycznej sytuacji bez œrodków do ¿ycia. Po otrzymaniu szczegó³owych informacji o stanie zdrowia i finan-

sach tej rodziny, jestem przekonana, ¿e opisana w liœcie sytuacja jest prawdziwa. Chcê w miarê mo¿liwoœci jakoœ pomóc tej rodzinie, wiêc poni¿ej cytujê list, jaki otrzyma³am: Napiszê do Pañstwa prosto jak umiem: Od dawna jestem chory na postêpuj¹cy zanik miêœni ca³ego cia³a (dystrofia), obecnie jestem w stanie bardzo ciê¿kim oddycham przy pomocy respiratora poruszam siê za pomoc¹ wózka inwalidzkiego. Nasza córka Ewelina, odziedziczy³a moj¹ chorobê, oprócz tego ma tak¿e powa¿n¹ wad¹ serca. Córka jest ju¿ po operacji serca, lecz ca³kowicie wady nie mo¿na by³o usun¹æ. Chcia³bym córkê leczyæ, ale brakuje nam œrodków, bo ¿ona nie mo¿e podj¹æ pracy ze wzglêdu na opiekê nad nami. Znik¹d nie mamy ¿adnej pomocy. Moje marzenia s¹ bardzo skromne, chcia³bym aby moja rodzina mia³a za co kupiæ jedzenie oraz opa³ na zimê, ale najwa¿niejsze jest teraz zdrowie i leczenie córki. Je¿eliby Pañstwu nie sprawia³o problemu i k³opotu to bardzo prosimy ojak¹kolwiek, choæby najskromniejsz¹, pomoc. W tym roku, jak by by³o nam ma³o nieszczêœcia w rodzinie, mieliœmy podtopienie domu. Bêdziemy wdziêczni Pañstwu za ka¿d¹ p³yn¹c¹ z g³êbi serca pomoc. Ka¿dy datek mo¿e wp³yn¹æ na poprawê naszego losu. Do mojej proœby do³¹czam zdjêcie moje oraz mojej córki, a tak¿e inne dokumenty dotycz¹ce naszych chorób ogólnej i sytuacji rodzinnej.

Nasz adres kontaktowy: E-mail mariankobyra@op.pl oraz tel: 0048-15-811-9841 Pozdrawiam Marian Kobyra Z kolejnych emaili uzyska³am wiêcej wiadomoœci, min. dowiedzia³am siê, ¿e rodzina Kobyrów mieszka na wsi ko³o Mielca na Podkarpaciu, oraz ¿e Pan Marian ma dwie córki i wnuka. Pan Marian otrzymuje trochê wiêcej jak 500 z³ na miesi¹c renty inwalidzkiej, a jego córka Ewelina ma 420 z³ renty. Pan Marian musi byæ stale podpiêty pod respirator i dziêki temu ¿yje... ¯ona, jak wspomnia³ w swoim liœcie, nie mo¿e pracowaæ, bo musi siê opiekowaæ nim i chor¹ Ewelin¹. Z tych bardzo skromnych rent Kobyrowie op³acaj¹ rachunki za wodê, kanalizacjê, telefon, pr¹d, gaz, opa³ na zimê oraz kupuj¹ niezbêdne im leki. W bud¿ecie rodziny nie mieœci siê ju¿ zakup odzie¿y, œrodków higienicznych i ¿ywnoœci, a ¿yæ przecie¿ trzeba. Pan Marian twierdzi, ¿e opieka spo³eczna odmówi³a im wsparcia. Oprócz chorej córki Eweliny, pañstwo Kobyrowie maj¹ te¿ drug¹ córkê, Anetê, która samotnie wychowuje syna Kacpra. Mieli równie¿ trzeci¹ córkê, która tragicznie zmar³a. Pan Marian od 12 roku ¿ycia jest sierot¹, jego ¿ona równie¿ nie ma rodziców i po-

chodzi z bardzo biednej rodziny. Mimo wielu tragedii i przeciwnoœci losu, które od wielu lat spotykaj¹ pañstwa Kobyrów, rodzina nie poddawa³a siê i mia³a nadziejê, ¿e uda siê jej wybrn¹æ z tej ciê¿kiej sytuacji. Teraz licz¹ przede wszystkim na pomoc ludzi dobrej woli. Rodzina Kobyrów najbardziej potrzebuje pieniêdzy, ale nie tylko. Z wdziêcznoœci¹ przyjm¹ równie¿ ubrania, œrodki chemiczne i œrodki czystoœci. Kacperek nosi rzeczy piêciolatka. Chora Ewelina ma 168 cm wzrostu, rozmiar buta 39 europejski, kurtka lub bluzka europejskie XL. Córka Anetka ma 178 cm wzrostu, rozmiar buta 40 europejski, kurtka lub bluzka europejskie XL. Adres Pañstwa Kobyrów: Marian i Urszula Kobyra Ul. Jana Paw³a II nr 90 39-340 Padew Narodowa Pow. Mielec Woj. Podkarpackie Martyna Florczak

Podajê poni¿ej równie¿ swoje personalne informacje kontaktowe. Tel. kom. (646)-266-8494 Email martynaf@yahoo.com


10

KURIER PLUS 10 WRZEナ誰IA 2011


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

11

Apteka LorVen chce ¿ebyœ wypróbowa³(a) coœ specialnie dla siebie! Plastry œwie¿ego ogórka na twarz, herbata na powieki, oliwa na w³osy, a sok z cytryny na d³onie. Nie ma chyba kobiety, która choæ raz sama nie przyrz¹dzi³a sobie "kosmetyku". A gdyby tak pójœæ o krok dalej i zrobiæ coœ bardziej skomplikowanego... Lorven apteka wykonuje recepturowe postacie leków oraz du¿¹ gamê kosmetyków. Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej? PrzyjdŸ i zapytaj.

1006 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222

Tel: (718) 349.2255


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

12

Firma t³umaczeniowa Vorpal Translations oferuje wysokiej jakoœci t³umaczenia z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. T³umaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty urzêdowe (dyplomy, œwiadectwa urodzenia, œlubu, rozwodowe, zaœwiadczenia lekarskie, akty notarialne, kontrakty, wszelkiego rodzaju upowa¿nienia itp.) oraz teksty literackie. Oferujemy profesjonaln¹ jakoœæ, niezawodnoœæ, terminowoœæ i niskie ceny gwarantuj¹c pe³n¹ satysfakcjê!

biblioteko@gmail.com

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT 

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

3 Ksiêgowoœæ 3 Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

3 Rejestracja biznesu i licencje 3 Konsultacje 3 Bezpodatkowa zamiana domów 3 #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com

ADAS REALTY 

DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

w Domy w Condo w Co-Op w Dzia³ki budowlane w Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

Og³oszenia drobne Cena $10 za maksimum 30 s³ów

24 GODZINY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498, STRATEGIA ¯YCIA - Podejmuj LEKARSKA KLINIKA Cztery gabinety + sala rehabilitacyjna w³aœciwe decyzje, poznaj siebie, na Ridgewood do¿yciu. wynajêcia. talenty i misjê w Dowiedz siê, Proszê dzwoniæ10.00 który partner lub od praca s¹do dla15.00 Tel.: (718)389-0187 Ciebie w³aœciwe. Osi¹gnij sukces i zadowolenie. Sesja 1.5 godziny. Zapisy: 917-753-4182, Greenpoint, NY. Website: www.yoganna.net PAPIEROSY Tanie amerykañskie papierosy ju¿ od 30 dol. za karton. Znane marki - od 50 dol..Przy kupnie dziesiêciu kartonów - dostawa do domu. Tel.:347.666.6820 -Robert Qeens

Najwiêkszy polski

 Zak³ad Pogrzebowy na Brooklynie

STOBIERSKI LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. 161 Driggs Ave. (róg Humbold St.) Brooklyn, NY 11222

Tel.(718) 383-7910

KOMUNIE. ŒLUBY. CHRZTY. Oferujemy kompleksowe us³ugi w zakresie fotografii studyjnej i plenerowej. Wykonujemy tak¿e zdjêcia do portfolio, head shots, portrety indywidualne i okolicznoœciowe, portrety rodzinne. Studio na Greenpoincie. Zapraszamy. Informacje i zdjêcia. www.artpix-studio.com tel. 917.328.84.59 DU¯E, MA£E PRACE elektryczne. Solidnie i niedrogo. Tel. 917-502-9722 ODBIORY i ODWO¯ENIE pasa¿erów na lotniska Tampa i St. Petersburg (Floryda) (727) 656.8375 - Stanis³aw STRONY INTERNERTOWEdostosowane do potrzeb. Solidnie, profesjonalnie, niedrogo. Tel. (917)364.2001

ZESPÓ£ MUZYCZNY METRO wesela, imprezy okolicznoœciowe, karnawa³owe, dancingi. Profesjonalnie i niebanalnie! 347-754-0659; 347-782-3773

www.metroband.us

W S£U¯BIE POLONII PONAD 50 LAT

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 m T³umaczenia m Bilety Lotnicze m Us³ugi Konsularne m Notariusz publiczny m Wysy³ka paczek morskich i lotniczych m Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

INFORMACJA 4 Osoby nie maj¹ce pracy lub niemog¹ce pracowaæ 4 Emeryci, renciœci, studenci, 4 Matki wychowuj¹ce ma³e dzieci 4Osoby bez sta³ego pobytu i inni chc¹cy powiêkszyæ swoje fundusze mog¹ skorzystaæ z bezp³atnej pomocy zorganizowania mo¿liwoœci uzyskania dochodów finansowych Nie ma wiêkszych wymagañ.

Proszê dzwoniæ: (718) 388-0253


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

13

Biedaszyby - tunele do lepszego œwiata? Toruñ, pocz¹tek kwietnia 2011 - rozmowa ze studentami dziennikarstwa. -S³yszeliœcie o biedaszybach? (dwie jednoczesne odpowiedzi) -taaak, oklepany temat... -warto siê zainteresowaæ, temat nie by³ poruszany. Konsternacja. W tle trzeci g³os: – bieda-co? – nielegalne wydobywanie wêgla – odpowiadam. Tak mo¿emy zdefiniowaæ biedaszyby. Nielegalne wydobywanie wêgla. Rodzi siê pytanie: „po co?". Zarobek? Lenistwo? Pójœcie na ³atwiznê? Chcê siê dowiedzieæ. Wa³brzych, koniec kwietnia 2011 - Jak wygl¹da sam proces wydobycia? - Cztery-piêæ osób przychodzi na tereny starej kopalni z kilofami i szpadlami. Maj¹ „swoje" miejsce. Kopi¹ na g³êbokoœæ 23 metrów. Potem wbijaj¹ w ziemiê 10cio-metrow¹ sondê, wyjmuj¹, wytrzepuj¹. Wiedz¹ ju¿ czy jest tam mia³, czy wêgiel. - Wtedy mo¿na zacz¹æ kopaæ g³êboko- informuje nas pan Krzysztof (lat 34). Pracuje w biedaszybach prawie dziewiêæ lat. Lubi to, co robi. ¯eby zacz¹æ, musia³ zainwestowaæ - kupi³ potrzebny sprzêt za w³asne pieni¹dze. - - Zdarza siê ¿e w jednej dziurze siedzimy kilka godzin, ale bywa równie¿ tak, ¿e spêdzamy tam siedem miesiêcy. Pan Krzysztof ma pod sob¹ szeœciu ludzi. Mia³ – tydzieñ temu zgin¹³ kolejny pracownik. - Czêsto dochodzi do tragedii? - Tak, trzy osoby zginê³y. Ju¿ nie mówiê ile znalaz³o siê w szpitalach. Z³amania rêki, obojczyka, nogi zdarzaj¹ siê bardzo czêsto. Pan Krzysztof mówi o tym z przejêciem. Widaæ powtarzalnoœæ sytuacji nie spowodowa³a zobojêtnienia. Dziwiê siê, ¿e nikt jednak nie wszed³ na drogê s¹dow¹. - Nowi pracownicy przed rozpoczêciem pracy spisuj¹ umowy, ¿e podejmuj¹ tê robotê na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Kiedy dochodzi do wypadku pozostali pracownicy pomagaj¹ z w³asnych funduszy- wyjaœnia Krzysztof. Bo wie pani... my ubezpieczeñ nie mamy… nie jesteœmy w urzêdzie pracy zarejestrowani, ani nic. Czy nale¿y ich potêpiaæ? Jeœli tak - co z tymi, którzy kupuj¹ wêgiel na biedaszybach? Przecie¿ przyczyniaj¹ siê do tego nielegalnego interesu. Ceny s¹ rzeczywiœcie bardzo korzystne. - To co ludzie kupuj¹ na sk³adzie kosztuje 800-850 z³otych. My sprzedajemy wêgiel za 400-450. Zale¿y jak nam siê uda sprzedaæ. Zastanawiam siê czyta praca to nie wybór ³atwiejszej drogi. - Pracowal pan kiedys w inny sposob?- pytam. - Piêæ lat. W Grecji jako kelner. Zrezygnowalem, bo... zarobki mi nie odpowiada³y. - Wiêc ile mo¿na zarobiæ na biedaszybach? - No przeciêtnie zarobi siê - nie licz¹c obróbki, wydobycia, tylko jak ju¿ póŸniej jest dziura gotowa - to jest siê w stanie zarobiæ miesiêcznie 4-4,5 tysi¹ca z³otych. Do piêciu tysiêcy. - Z ka¿d¹ z³otówk¹ strach maleje? Mo¿e to pojêcie nie istnieje w tym miejscu? -Tu jest po prostu wkalkulowane ryzyko, wie pani. Je¿eli siê wykopuje dziurê na g³êbokoœci od 10 do 15-16 metrów to nigdy cz³owiek tego tak nie zabezpieczy jak to jest w kopalni zrobione. Bo my zabezpieczamy tylko drzewem œwierkowym, które w ka¿dej chwili mo¿e strzeliæ i nikt nie zd¹¿y wyci¹gn¹æ na lince cz³owieka. - Dlaczego to co robicie jest to nielegalne?

- Jest to nielegalne, bo po prostu jest to kradzie¿ mienia, bo to jest ziemia wojewody wa³brzyskiego – na jego ziemi robimy dziury; tak jak ostatnio, rozkopane s¹ ogródki. Ludzie pisali skargi do wojewody, ¿e rozgrabiamy ich w³asnoœæ za któr¹ oni p³acili sk³adki. - Czyli nie chodzi o bezpieczeñstwo?" - Nie, o bezpieczeñstwo równie¿. Oni mówi¹, ¿e dbaj¹ o ka¿dego cz³owieka, który kopie i kradnie ten wêgiel jak oni to mówi¹. No, ale… my musimy zarabiaæ na rodzinê, na ¿ycie. * Pan Krzysztof dba o to, by jego pracownicy op³acali regularnie sk³adki ubezpieczeniowe. - Pozak³adaliœmy takie konta, w Banku Zachodnim i oni dali takie propozycje ubezpieczeñ. I my jestesmy ubezpieczeni na ¿ycie, ¿e w razie… œmierci naszej to nasze rodziny dostan¹ pieni¹dze." -A co jeœli z powodów zdrowotnych bêdzie musia³ pan zrezygnowaæ z pracy w biedaszybach? -Je¿eli Bozia nie pozwoli kopaæ znajdê inn¹ pracê. -„Ma pan ‘prace marzen’?" - Pracê marzeñ... – uœmiechn¹³ siê. - Kierowca tira. Pan Krzysztof posiada prawo jazdy kategorii B, C, C + E – jednak nie ma doœwiadczenia. Wyrywam go z zamyœlenia pytaniem: - Nie boi sie pan...? - Czego? - Pracowac w ten sposób. - Wie pani, zawsze jak przychodzimy to ka¿dy siê pomodli. Ale co, pracujesz w kopalni legalnie, gdzie masz te 13-stki, 14-stki, ubezpieczenia, no, ale jak wjedziesz to nie wiesz czy wyjedziesz do domu. Kierowca te¿ wyje¿d¿a w trasê i nie wie czy wróci. - Ale pañska praca jest jednak bardziej ryzykowna... - Dzisiaj s¹ takie czasy, ¿e patrzymy ¿eby grosza jak najwiêcej by³o, bo wszystko drogie. Op³aty, ¿ywnoœæ, a jeszcze ch³opaki maj¹ po troje, czworo dzieci, to ka¿dy patrzy ¿eby jak najwiêcej tych pieniêdzy do domu przynieœæ, ale tak jak pani powiedzia³em... s¹ ch³opaki na takie pieni¹dze ubezpieczeni, tak, ¿e gdyby nie daj Bo¿e... jak tych trzech ch³opaków to... - Ma pan dzieci? - Córkê - zamyœla siê. - Tak. Jest to ryzykowne. Ale op³acalne te¿. Bêdê tu pracowa³ dopóki starczy si³.

Alicja Szulczewska Zdjêcia: Bartek Stadnicki

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5, Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674 E-mail: info@lighthousehs.com Biuro czynne: poniedzia³ek – pi¹tek - od 9.00 am – 5.00 pm

1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: *sta³y A pobyt *ukoñczony kurs HHA (oferujemy darmowy) lub PCA w stanie Y HH S R Nowy Jork E KU 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny etat w pobli¿u W O M ACY miejsca R DAR P Y zamieszkania Y DO UJEM M Z E I J N 3. Wiêkszoœæ prac w jêzyku A JMU ORG polskim. PRY


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

14

Podwójne ¿ycie Weroniki, czyli dziennik intymny imigrantki

Czarny kot, bia³y kot Jest ca³y czarny, lecz ogon ma elektryczny. Gdy œpi na s³oñcu, jest najczarniejsz¹ rzecz¹, jak¹ sobie mo¿na wyoW ERONIKA K WIATKOWSKA braziæ. Nawet we œnie ³apie przera¿one myszki. Poznaæ to po pazurkach, które wyrastaj¹ mu z ³apek. Jest strasznie mi³y i niedobry. Zrywa z drzew ptaszki, zanim dojrzej¹. * Jest czarny. Z bia³ymi wypustkami. Wygl¹da, jakby przez pomy³kê wlaz³ do puszki z farb¹ i myœl¹c, ¿e to mleko, zanurzy³ miêkki brzuszek, pyszczek i ³apki w alabastrowej topieli. W¹sy ma d³ugie. Spojrzenie ma³o inteligentne. Krok nieco chwiejny. Futro b³yszcz¹ce. Prosto po k¹pieli- oznajmia Pani W³aœcicielka Wyje¿d¿aj¹ca Na Weekend i ca³uje kota w pyszczek. B¹dŸ grzeczny Bazylku - wo³a na odchodnym. I szybko zamyka za sob¹ drzwi. Zostajemy sami. Kot i ja. Bazyl chowa siê pod ³ó¿kiem. Ja kontemplujê b³êkitny piasek wype³niaj¹cy kuwetê. Zapach przypomina domowe odœwie¿acze z cyklu „morska bryza” albo „poœciel prosto z magla”. Przesiewam ziarenka specjaln¹ ³opatk¹ na odchody i zastanawiam siê, czy syntetyczny aromat wygra z organicznym i kiedy siê o tym przekonam. Zgodnie z dalsz¹ instrukcj¹ przygotowujê poide³ko. Do jednej przegródki nalewam wody. Drug¹ wype³niam such¹ karm¹ zmieszan¹ z jak¹œ wymyœln¹ koci¹ konserw¹. Na widok liliowej etykietki przypomina mi siê historia o polskich emigrantach, którzy nie znaj¹c jêzyka zajadali siê „puszkami z kotem”. Takie delikatne mówili. I poch³aniali hurtowe iloœci francuskich whiskas’ów. Galaretka z kawa³kami w¹tróbki nieco wonieje, ale nie s¹dzê, by ¿arcie dla czworonogów œmierdzia³o bardziej, ni¿ t³uste pasztety, którymi karmi¹ siê ludzie. Jedno i drugie doœæ obrzydliwe. Ale -jak mawia³ Kazik z Maspeth przymierzaj¹c siê do wo³owiny w sosie w³asnym - zjadliwe. Kot zdaje siê podzielaæ to

zdanie, bo wychodzi z kryjówki i z pewnym oci¹ganiem, które mo¿na uznaæ za nieœmia³oœæ lub nonszalancjê, siada do sto³u. Po kilku minutach znika w¹tróbka z kurczakiem, za to chrupki z dziurk¹ zostaj¹ nieruszone. Mo¿e to wina niefortunnego designu? Kawa³ki karmy maj¹ kszta³t kocich g³ów. Pokrzepiony posi³kiem Bazylek zaczyna dokazywaæ. Czarny ogonek, niczym zepsuta wycieraczka, roztr¹ca powietrze sygnalizuj¹c chêæ zabawy. Rzucam na pod³ogê muzyczne jajko - przeszkadzajkê, ale czerwona grzechotka nudzi kota. Nieco lepiej sprawdzaj¹ siê korale i pi³eczka na sznurku. Jednak najwiêksz¹ frajdê, o czym mam siê za chwilê boleœnie przekonaæ, sprawia Bazyl¹tku k¹sanie cz³owieczych stóp. Kiedy obejmuj¹c delikatnie ³apkami nag¹ ³ydkê próbuje wspi¹æ siê na kolana, myœlê z zadowoleniem: pierwsze koty za p³oty. Ugryzienie w kostkê szybko przywo³uje do porz¹dku. ¯eby zniwelowaæ niemi³e doznania zak³adam skarpetkobamboszki i chwytam nicponia w ró¿owe kleszcze. Kot mruczy z zadowoleniem i podgryza du¿y palec. W nocy wszystkie koty s¹ czarne. Liche cia³ko Bazyla przepada w prostok¹tach ciemnoœci. Nie mogê usn¹æ. Nas³uchujê szmerów spod ³ó¿ka i wypatrujê znanego kszta³tu, a tymczasem kot materializuje siê w przedpokoju. Bezszelestny. Przep³ywa niczym duch. Rano ³asi siê do nóg i pozwala drapaæ za uchem. Mruczy porann¹ pieœñ i ugania za zapachem snuj¹cym siê z otwartych drzwi lodówki. Po powrocie z pracy wita w progu. Gotowy do wieczornych harców. Uk³adaj¹cy miêkkie futerko pod foremkê d³oni. Rozganiaj¹cy wachlarzem w¹sów zmêczenie. Radoœæ na cztery ³apy. I ogon.

N

igdy nie lubi³am kotów. Wola³am psy. Ca³owa³am wszystkie osiedlowe kundle. A¿ pewnego razu, bokser s¹siadów, o imieniu - nomen omen Bazyli, skoczy³ na siatkê, która wydyma³a siê na wietrze i niefortunnie zahaczaj¹c pazurem, przeci¹³ moje usta. Pola³a siê krew. Uciek³am z p³aczem do domu. I

znaczona traum¹ zaczê³am omijaæ psy z daleka. Zapragnê³am mieæ kota, ale mama, która dotychczas zgadza³a siê na chomiki, œwinki morskie, rybki i papu¿ki - kategorycznie odmówi³a. Jakiœ czas póŸniej pod jej nieobecnoœæ przynios³am z piwnicy bezdomne koci¹tko, ale uciek³o za kanapê i narobi³o na wyk³adzinê. Co jedynie utwierdzi³o rodziców w s³usznoœci decyzji, a przede mn¹ roztoczy³o ma³o atrakcyjn¹ wizjê sprz¹tania œmierdz¹cych odchodów po milusiñskich. Kiedy trochê podros³am czêsto odwiedza³am Ciociê Bodziê, która co prawda nie mia³a kotów, ale mia³a s¹siadkê, pani¹ Ko³omakow¹. Emerytowana nauczycielka, zdaje siê samotna i nieco zwariowana, przechowywa³a w swoim niewielkim mieszkanku ca³¹ zgrajê sierœciuchów. Ba³am siê „Ko³omaczki” jak j¹ nazywa³yœmy, bo mia³a rêce podrapane do krwi, pachnia³a kocim moczem i generalnie przywodzi³a na myœl z³¹ wiedŸmê, która porywa dzieci a potem karmi nimi miaucz¹c¹ ¿a³oœnie, wiecznie g³odn¹ zgrajê. O dziwnej s¹siadce rozprawia³am z kole¿ankami siedz¹c na ³awce przed blokiem. Kiedy siê zmierzcha³o ka¿dy cieñ nabiera³ kszta³tów demonicznej kobiety, a jêki kotów buszuj¹cych w pobliskich krzakach mrozi³y krew w dzieciêcych ¿y³ach. Od tamtej pory koty kojarzy³y mi siê z ciemnym, zapuszczonym mieszkaniem i zaburzeniami osobowoœci. Samotnoœci¹. Opuszczeniem. Zdziwaczeniem. D³ugo patrzy³am z politowaniem na nowojorskie singielki, które, jak mi siê zdawa³o, w ciep³ym futrze wypielêgnowanego kocura szukaj¹ lekarstwa na macierzyñskie niespe³nienia. S¹dzi³am, ¿e kot mo¿e byæ jedynie substytutem dziecka. Najprostsz¹ w obs³udze, najtañsz¹ i naj³atwiej dostêpn¹ form¹ ¿ycia udomowionego. Ale kot to zupe³nie co innego. To - jak pisa³a Poœwiatowska - pan bóg w futrze. Mrucz¹cy do ucha... wszechœwiat. Napisz do Autorki: podwojne_zycie_weroniki@yahoo.com *Zbigniew Herbert, Kot.

POLECAMY

Ogniem malowane

Niklewicz na Williamsburgu

Serdecznie zapraszam do greenpoinckiego Starbucksu na niedawno otwart¹ wystawê obrazów Lubomira Tomaszewskiego pt. "Painting With Fire” (Ogniem malowane). Lubomir Tomaszewski jest liderem miêdzynarodowej grupy artystów Emocjonaliœci. Wystawa bêdzie trwa³a do 26 wrzeœnia Janusz Skowron, organizator pokazów Starbucks Coffee 910 Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel.718.609.0467

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Tel. 718-389-3018


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585

Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com

Greenpoint Properties Inc. Real Estate Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker

JOANNA BADMAJEW, MD, DO 6051 Fresh Pond Road, Maspeth, NY 11378; tel. 718-456-0960 MEDYCYNA RODZINNA I Badania okresowe i prewencyjne I Elektrokardiogram - USG I Badania laboratoryjne na miejscu I Badania ginekologiczne, cytologia I Planowanie rodziny I Szczepienia okresowe I Prowadzenie chorób przewlek³ych - cukrzyca,nadciœnienie, astma,leczenie uzale¿nieñ I Medycyna estetyczna - laserowe usuwanie ow³osienia I LimeLight - leczenie zmian skórnych, tr¹dzik m³odzieñczy, ró¿owaty I NOWOŒÆ TITAN - usuwanie efektów wiotczej¹cej i starzej¹cej siê skóry Godziny otwarcia gabinetu: Pon.3-7pm / Wt.-Œr.9am-2pm / Czw. 3-8pm / Sob. 9am-2pm. Zapraszamy.

Rezerwacje: 845-586-4482 491 County Route 6 Margaretville, NY 12455 www.homesteadfarmresort.com

Greenpoint, Williamsburg i okolice * * * *

SPECJALNA OFERTA 181 Norman Avenue 3-piêtrowy dom + sklep $928,000

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia Ubezpieczamy domy i mieszkania Notariusz

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com Tel. 718-609-1485

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D – jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni.

LECZY: katar sienny bóle pleców rwê kulszow¹ nerwobóle impotencjê zapalenie cewki moczowej bezp³odnoœæ parali¿ artretyzm depresjê nerwice zespó³ przewlek³ego zmêczenia na³ogi objawy menopauzy wylewy krwi do mózgu alergie zapalenie prostaty itd. l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

Oœrodek Wypoczynkowy

Homestead Farm Resort

Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci

*

15

• Wygodne pokoje z wyposa¿eniem kuchennym • Sala rekreacyjna z kominkiem • Basen, korty tenisowe, rowery wodne • Wêdrówki i górskie wspinaczki • Krystaliczna, czysta woda • Majestatyczne góry • Bujne, zielone ³¹ki • Grille na BBQ • Dzika roœlinnoœæ Idealne warunki do wypoczynku tak¿e weekendowego

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA

Sabina Grochowski, MD, MS UWAGA! Nowy adres na Manhattanie 850 7th Ave., Suite 501- pomiêdzy 54th a 55th Street Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049 Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn G konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) G subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy G zmêczenie nadnerczy G wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi G wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów / kwasów t³uszczowych G terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnychpotrzeb G wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

PRZYCHODNIA MEDYCZNA Dr Andrzej Salita F Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Dr Urszula Salita

F Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici

F Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

Greenpoint Eye

Care LLC

Nowo otwarty gabinet okulistyczny. Najnowoczeœniejsze metody leczenia wad i chorób oczu. Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku. Oferujemy pe³ny zakres opieki okulistycznej; miêkkie, twarde, ró¿nych kolorów szk³a kontaktowe, okulary przeciws³oneczne i korekcyjne, du¿y wybór najmodniejszych oprawek, m.in: Prada, Dior, Gucci, Fendi, Ray Ban, Dolce Gabana.

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU

Umów siê ju¿ dziœ na kontrolne badanie wzroku. Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê na naszych ³amach - zadzwoñ: 718-389-3018

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222, Gabinet otwarty szeœæ dni w tygodniu. Poniedzia³ek - Czwartek 10 am - 7 pm;; Pi¹tek: 9 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm

718-389-0333


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

16

Twin Towers by³y nieod³¹cznym elementem nowojorskiego krajobrazu przez blisko trzy dekady, zanim zosta³y zaatakowane przez islamskich terrorystów. Wbrew powszechnej woli nowojorczyków okazanej bezpoœrednio po zamachu, których popar³a wiêkszoœæ Amerykanów, przyczyny niechêci politycznych osobistoœci do odrodzeniu siê bliŸniaczych wie¿ nie s¹ do koñca znane. Zarówno obecny burmistrz Michael Bloomberg, jak urzêduj¹cy wówczas gubernator George Pataki wyraŸnie sobie nie ¿yczyli przywrócenia World Trade Center do pierwotnego stanu. Szalê przewa¿y³y rodziny ofiar, dzia³aj¹ce od pocz¹tku w bardzo agresywny sposób. Uzna³y one bowiem Ground Zero za ziemiê uœwiêcon¹ krwi¹ ofiar, która nie mo¿e podlegaæ zabudowie. Zwyciê¿y³ niem¹dry sentymentalizm, zabarwiony histeri¹, który usilnie propagowa³ ideê cmentarzyska. Celem terrorystów by³o powalenie Stanów Zjednoczonych na kolana przez uderzenie na WTC, Bia³y Dom* i Pentagon. Rezygnuj¹c z wiernej odbudowy ozwolono zatriumfowaæ œmiertelnym wrogom. BliŸnizki stanowi³y bowiem symbole gospodarczego sukcesu Ameryki, demokratycznej w³adzy i potêgi militarnej.

T

ylko prezydent móg³ przeci¹æ w odpowiednim czasie ów wêze³ gordyjski. Niestety, George Bush od pocz¹tku nie zdradza³ zainteresowania odbudow¹ WTC. A przecie¿ Ground Zero nale¿y nie tylko do nowojorczyków, ale i wszystkich obywateli tego kraju. Nie wolno bezkarnie niszczyæ wa¿nych dla narodu symboli. Odrzucono bez namys³u ofertê z³o¿on¹ przez Donalda Trumpa, który zobowi¹za³ siê do postawienia BliŸniaków w pierwotnej formie, wzmacniaj¹c tylko ich fundamenty i konstrukcjê. Dokonuj¹c fatalnych wyborów, zarówno burmistrz, jak i gubernator zamknêli jednoczeœnie wykonawców w b³êdnym kole niemo¿noœci. Niczym chocho³y z “Wesela” krêc¹ siê w nim drugorzêdni architekci, sprawny inwestor Larry Silverstein, któremu Port Authority skutecznie zawi¹za³ rêce, nieudolna Lower Manhattan Development Corporation, Family Members Committee, World Trade Center Memorial Foundation i Bóg wie, kto jeszcze. Po dziesiêciu latach postêp w planowanych robotach mo¿na oszacowaæ zaledwie na nieca³e 20 procent, a jest to w optymistyczna ocena. Nie tylko totalne nieudacznictwo, ale blisko 11 miliardów (sic!) dolarów wyrzuconych do tej pory w b³oto, powiêkszaj¹ ten finansowy jak i budowlany skandal. Jedynym osi¹gniêciem sta³o siê nieomal¿e b³yskawiczne usuniêcie milionów ton gruzu. Zamiast afirmowaæ wolê zwyciêstwa nad terorryzmem, zarówno w³adze miejskie, jak i stanowe ju¿ na wstêpie objawi³y defetyzm, rozpisuj¹c konkurs na zagospodarowanie Ground Zero. Mierne rezultaty wymusi³y og³oszenie drugiego konkursu, powoduj¹c w rezultacie przesz³o trzyletni¹ zw³okê. Maj¹c ogromny wybór ze zg³oszonych prac, narzu-

FOT. ZOSIA ¯ELESKA-BOBROWSKI

Skandal na Ground Zero cono nowojorczykom przeciêtny i pretensjonalny projekt Daniela Libeskinda, który w dodatku nie posiada³ ¿adnego doœwiadczenia w budowie drapaczy chmur. Najwa¿niejszy wie¿owiec w makiecie nie tylko razi³ oko asymetri¹, ale i nie nadawa³ siê do realizacji ze wzglêdów technicznych, nie spe³niaj¹c tak¿e wymogów bezpieczeñstwa.

N

ic dziwnego, i¿ Freedom Tower, zastêpuj¹ca BliŸniaki, posz³a do generalnej przeróbki, której dokona³ Richard Childs. Przedstawi³ on zleceniodawcom graniastos³up, z³o¿ony z trójk¹tnych i wyd³u¿onych p³aszczyzn, ze smuk³¹ wie¿¹ na szczycie. Wed³ug opinii specjalistów, jego projekt nie nale¿¹c do zbyt oryginalnych - bêdzie pasowa³ do ca³oœci. Z³o¿¹ siê na ni¹ cztery punktowce, posiadaj¹ce œciêty dach. Memorial, zwany Reflecting Absence, zostanie dedykowany podczas poniedzia³kowych uroczystoœci. I wreszcie, muzeum, poœwiêcone pami¹tkom z WTC, posiada na razie fasadê. Planowana uprzednio wysokoœæ g³ównej wie¿y 1776 stóp stanowi³a czyteln¹ aluzjê do roku, w którym wybuch³a amerykañska rewolucja. Tym niemniej nadmierny ciê¿ar Freedom Tower zmusi³ g³ównego architekta do kolejnych zmian. Najwa¿niejsza z nich polega³a na obni¿eniu wie¿y do 1368 stóp, czyli tyle, ile wynosi³ nieco wy¿szy z BliŸniaków, gdzie znajdowa³a siê platforma obserwacyjna. Ostateczny projekt zatwierdzono dopiero cztery lata temu, co umo¿liwi³o wykopanie fundamentów na pó³nocno-zachodnim skraju Ground Zero. Oddanie do u¿ytku symbolu wolnoœci przewiduje siê na 2013 rok. Mo¿na w to uwierzyæ, zwa¿ywszy, i¿ Freedom Tower osiêgnê³a 104 piêtra. Na oryginalny World Trade Center, sk³ada³o siê siedem gmachów. Najpierw powsta³y Twin Towers, a nastêpnie cztery inne, acz znacznie ni¿sze wie¿owce i hotel pod nazw¹ Millenium. Sama powierzchnia biurowa osi¹gnê³a 11 milionów stóp. kwadratowych, podczas gdy handlowa zajê³a oko³o 2,5 miliona. Bior¹c poprawkê na inflacjê i g³êbok¹ recesjê, specjaliœci zaokr¹glaj¹ poniesione niegdyœ wydatki na budowê WTC do 2,2 miliarda dolarów. Tymczasem przewidywany budowy samej Freedom Tower wyniesie oko³o dwóch miliardów. Jak to zwykle bywa z pieniêdzmi od podatników, kosztorys zapewne przekroczy plan.

W

World Trade Center straci³o ¿ycie 2979 osób. Zarówno ofiary, jak i bohaterów upamiêtnia memoria³ pod nazw¹ “Reflecting Absence”, z³o¿ony z na razie z dwóch sadzawek, które wype³niaj¹ fundamenty po BliŸniakach. Beton pokrywa tu zarówno dno, jak i œciany basenów, po których sp³ywaj¹ w dó³ bystre strumienie wody. Spadaj¹ce w przepaœæ kurtyny wodne uosabiaj¹ ponoæ niebyt. Zimne i geometryczne monumenty na bazie czworoboków, nasuwaj¹ na myœl powieœæ Aldousa Huxleya o grozie nowoczesnoœci “Nowy wspania³y œwiat” . Jak bardzo siê zmieni³a Ameryka, gdzie kiedyœ ceniono indywidualizm i oryginal-

Pomnik ze œwiat³a w rocznicê zamachu na WTC

noœæ, zaœ bujne i triumfuj¹ce ¿ycie zawsze przezwyciê¿a³o œmieræ. Tylko posypaæ sobie g³owy popio³em zgodnie z modnym statusem ofiary. Z kolei trzecia i ostatnia z sadzawek zostanie umieszczona na dachu niewysokiego muzeum. Ów projekt wykona³ Michael Arpad, specjalista od oszczêdnoœciowego public housing. Na domiar z³ego pozbawiony jakiegolwiek wyrazu, memorial oka¿e siê niezwykle kosztowny i k³opotliwy w eksploatacji, gdy¿ trzy zbiorniki zostan¹ w gruncie rzeczy zawieszone w powietrzu. Pierwszy z rzêdu WTC posiada³ bowiem kilka podziemnych kondygnacji. Domoros³y “artysta” przyzna³ siê ostatnio, ¿e nie ma pojêcia o rozwi¹zaniu problemów technicznych. Ju¿ teraz wiadomo, i¿ pompy wykonane za ciê¿kie miliony nie dzia³aj¹ prawid³owo, co spowoduje przecieki. Na budowê dwóch sadzawek wydano obecnie bagatela! - 900 milionów. Jeœli wierzyæ ocenom fachowców, koszt ich utrzymania dojdzie do 50 milionów (!) rocznie.

D

awny World Trade Center nale¿a³ do bardzo wietrznych miejsc, tote¿ umieszczone na zewn¹trz kurtyny wodne, bêd¹ siê ci¹gle rozpryskiwaæ na boki. Po pierwsze, naruszy to nader w¹tpliw¹ estetykê memorialu. Po drugie œliskie chodniki bêd¹ stanowiæ wieczne zagro¿enie dla zwiedzaj¹cych. I wreszcie, po trzecie, podczas mrozów trzeba bêdzie opró¿niæ zbiorniki. Przez kilka miesiêcy w roku przyjdzie nam ogl¹daæ makabryczn¹ pustkê. Ogrzewanie wody absolutnie nie wchodzi w rachubê ze wzglêdu na astronomiczne wydatki. Kurtyny wodne bêd¹ przes³aniaæ nazwiska poleg³ych, wypisane zreszt¹ wed³ug przypadkowej kolejnoœci. Od pocz¹tku toczy siê awantura o ich losowy charakter, co jest kolejnym przejawem politycznej poprawnoœci. Policjanci i stra¿acy, którym kategorycznie odmówiono w³asnego pomnika, za¿¹dali chocia¿by oddzielnej œciany z nazwiskami bohaterów, ratuj¹cych innym ¿ycie. Ponawiane apele nie odnios³y skutku. Larry Silverstein, który otrzyma³ kontrakt na zabudowê Ground Zero, bardzo pesymistycznie zapatruje siê na ów projekt. Doœwiadczony i mocno st¹paj¹cy po ziemi developer jest przekonany, i¿ nikt nie zechce ani dzia³aæ, ani te¿ pracowaæ na cmentarzysku. Wed³ug Michaela Arpada Freedom Tower bêdzie stanowiæ tzw. Living Memorial, przynosz¹c doroczne straty, co jest ekono-

micznym absurdem. Silverstein za¿¹da³ wiêc du¿ych ulg podatkowych z tytu³u stoj¹cych pustk¹ pomieszczeñ. Negocjacje tocz¹ siê jak po grudzie. Oprócz Deutsche Bank, który œwieci³ przez ca³e lata szkieletem, a¿ zosta³ rozebrany, leg³y w gruzach dwa inne budynki. Nale¿a³ do nich ortodoksyjny koœció³ek pod wezwaniem œw. Miko³aja i katolicki Charity Hospital. Ten ostatni nie zostanie odbudowany mimo nacisków archidiecezji. Greko-katolikom przyznano pocz¹tkowo 20 milionów na wzniesienie nowej œwi¹tyni w tym samym miejscu, ale wycofano siê w ubieg³ym roku z obietnicy. Znajdzie siê tu pomieszczenie dla Security Center, strzeg¹cego nowego World Trade Center przed zamachami, zaœ grekokatolikom odmawiono jakiegokolwiek odszkodowania. Ostatnim i zupe³nie niespodziewanym kamieniem obrazy jest próba budowy meczetu o rzut kamieniem od ziemi uœwiêconej krwi¹ ofiar, a by³a to przecie¿ najwiêksza masowa zbrodnia w historii Ameryki. Choæ ma on stan¹æ pod numerem 45-47 na Park Place czyli o dwie ulicy dalej, to 15-piêtrowy gmach bêdzie doskonale widoczny z Ground Zero. A¿ 71 procent nowojorczyków uwa¿a ów projekt za policzek i prowokacjê. Tak¹ sam¹ opiniê wyra¿a przesz³o 65 procent Amerykanów. Jest prawd¹, i¿ Konstytucja przyznaje wyznawcom ka¿dej religii prawo do posiadania w³asnej œwiatyni. Muzu³manie korzystaj¹ z tego pe³n¹ garœci¹, maj¹c tutaj kilka tysiêcy meczetów.

N

ie chodzi tu bynajmniej o tolerancjê i ¿adne z zacietrzewionych kazañ Bloomberga, który mocno popiera wzniesienie meczetu, nie przekona wiêkszoœci Amerykanów, i¿ imam Feisel Abdul Rauf ma dobre intencje. Jego zamiary ujawnia sama nazwa czyli Cordoba Centrum. Budowa wielkiego meczetu w Kordobie, po podboju przez Arabów pó³wyspu Iberyjskiego, co nast¹pi³o we wczesnym œredniowieczu, by³a œwiadectwem triumfu wojuj¹cego islamu nad chrzeœcijañstwem. Pamiêtajac o tym, nie wolno dopuœciæ do powstania islamskiego oœrodka nieopodal Ground Zero, tak samo jak nigdy nie bêdzie centrum kultury japoñskiej w Pearl Harbor, zaatakowanym w 1941 r. Konserwatywny komentator, Charles Krauthammer nazwa³ ten projekt œwietokradztwem. *. Ów atak skutecznie udaremni³o bohaterstwo pasa¿erów. Halina Jensen


17

KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

Apel „POMOC DLA RODAKÓW - POWODZIAN” Fundacja „Uœmiech Dziecka” zwraca siê z apelem do Polaków o zbiórkê funduszy na pomoc dzieciom z rodzin dotkniêtych powodzi¹ w Wallington i innych czêœcich New Jersey. Wielu Rodaków dotkniêtych kataklizmem jest pozbawionych dachu nad g³ow¹, powódz zabra³a im niemal ca³y dorobek ¿ycia. Apel o „Pomoc dla Rodaków ” kierujemy do wszystkich ludzi, którym krzywda ludzka nie jest obojêtna, którzy solidaryzuj¹ siê w tych trudnych chwilach z ofiarami powodzi. Fundacja „Uœmiech Dziecka” pragnie pomóc dzieciom i ich rodzinom, które ucierpia³y w wyniku powodzi, w zbieraniu funduszy na zakupienie najpotrzebniejszych rzeczy do rozpoczêcia nowego roku szkolnego.

Ma³gorzata ¯o³ek, MA, LMHC, LMFT, CASAC, ICADC, CHt Psychoterapeuta Stanu Nowy Jork posiadaj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w leczeniu problemów ze zdrowiem psychicznym, uzale¿nieñ oraz problemów par i rodzin. Praktykuje od lat w prywatnym gabinecie i w poradniach klinicznych prowadz¹c terapie w jezyku polskim i angielskim, pomagaj¹c klientom indywidualnym oraz ich rodzinom. Pomoc mo¿na uzyskaæ w takich problemach jak: lêk, zaburzenia nastroju, poczucie niskiej wartoœci, zaburzenia to¿samoœci i osobowoœci, izolacja i trudnoœci w przystosowaniu, trauma, zaburzenia od¿ywiania, uzale¿nienia, problemy z intymnoœci¹, trudnoœci w zwi¹zkach i problemy rodzinne.

109 Nassau Avenue, Suite 6 Brooklyn, New York 11222 www.mzolek-psychotherapy.com Na spotkanie nale¿y umówiæ siê telefonicznie: (718) 360-3144

Pieni¹dze na POMOC DLA RODAKÓW - POWODZIAN mo¿na wp³acaæ na konto fundacji:

HIMALAYAN GoChi - G³ówne zalety soku Sok GoChi jako silny anytoksydant wzmacnia odpornoœæ, przed³u¿a ¿ycie, reguluje ciœnienie; Zapobiega alergiom, egzemom; poprawia trawienie, wspomaga w¹trobê, kr¹¿enie i serce; Stosowany przy stresach, artretyzmie oraz nowotworach.

CHILDREN’S SMILE FOUNDATION Polish & Slavic FCU nr konta 10914967-00 lub WAWEL BANK nr konta 024000648 oraz bezpoœrednio w Fundacji „Uœmiech Dziecka” 60-43 Maspeth Ave, Maspeth NY 11378 Tel. 718-894-6443 fax 718-416-4068

TAI SLIM - Produkt na odchudzanie:

Wiêcej informacji na stronie fundacji www.childrenssmilefoundation.com email:info@childrenssmilefoundation.com

Reguluje metabolizm, cholesterol, kontroluje apetyt, spala tkankê t³uszczow¹ i dodaje energii.

Tel. 718-894-6443; fax 718-416-4068

HERBARIUS: 620 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222 Tel: 718-389-6643

ANGIELSKI z Bo¿en¹ Saw¹ Autorka ksi¹¿ki „Romans z Angielskim”, wieloletni wyk³adowca jêzyka angielskiego w nowojorskich college’ach i szko³ach œrednich zaprasza na lekcje angielskiego. Miejsce: Koœció³ œw. Stanis³awa Kostki - Greenpoint, Driggs Ave. Ostatnie drzwi po lewej stronie, na parterze. Czas: poniedzia³ki i czwartki od 6:30 pm do 9:30 pm. Jeden kurs. Prawdopodobnie na œrednim poziomie. Zdecyduje egzamin i wiekszoœæ! Egzamin, lekcja pokazowa i przyjêcie wp³at za ca³y I semestr (50 godz) w poniedzia³ek 12 wrzeœnia o godz. 6:30. Zapraszam wszystkich! Tak¿e zainteresowanych - rozpoczynaj¹cymi siê równie¿ we wrzeœniu, niewiele póŸniej, kursami na Ridgewood i Maspeth oraz konwersacjami, które poprowadzê via Skype, a tak¿e zajêciami w poniedzia³ek od rana do póŸnego popo³udnia w koœciele St. Kostki. Bozena_Sawa@yahoo.com Tel. kom: 347-530-9948

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

AUTORYZOWANY DEALER Znajdziesz nas www.adelco.com

PIJAWKI MEDYCZNE

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./ Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

HIRUDOTERAPIA 7 Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób 7 Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca 7 Pijawki u¿ywane jednorazowo 7 Gabinety na Greenpoincie, w New Jersey i Connecticut

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212

Business Consulting Corp.

Ewa Duduœ - Accountant Firma z wieloletnim doœwiadczeniem prowadzi:

3 Rozliczenia podatków indywidualnych i biznesowych (jeden w³aœciciel, partnerstwo, korporacja), 3 Pe³n¹ ksiêgowoœæ 3 Rejestracjê i rozwi¹zywanie biznesów

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 ( 718-383-0043 lub 917-833-6508


KURIER PLUS 10 WRZEŒNIA 2011

18

Bañki mydlane

Toksyczni rodzice J

u¿ nied³ugo rozstrzygniêcie konkursu na Miss Universe w Sao Paulo, w którym startuje tak¿e „nasza” Rosie Mancewicz z Australii. Zanim poznamy wyniki, na œwiecie odbêdzie siê setka innych castingów na: najpiêkniejsz¹ cheerleaderkê Wyoming State College, najprzystojniejsz¹ kelnerkê w dinerze Los Dineros w Nowym Meksyku, najbardziej reprezentatywn¹ absolwentkê Akademii Piêciolatka na Brooklynie, naj³adniejsz¹ pomoc domow¹ z Boro Parku... MARIAN POLAK-CHLABICZ

tryby show biznesu ju¿ niemowlaki, okaza³ siê jednak powodem do powszechnego medialnego zgorszenia. To, ¿e maluchy pokazuj¹ siê przed kamer¹ w pe³nym makija¿u i wyginaj¹ na scenie „erotycznie”, dawno przesta³o bowiem bulwersowaæ kogokolwiek. Posz³o o to, ¿e kostium ma³ej Maddy, przebranej za Dolly Parton, zawiera³... wk³adki powiêkszaj¹ce biust i poœladki. U – przypomnijmy – czterolatki! A jej mamusia jeszcze mówi³a potem z dum¹ tabloidom, ¿e dziecko wygl¹da³o „tak doroœle”! Kiedy szum wokó³ „wypchanej” Maddy nieco ucich³, z nowej œcie¿ki promocji wytyczonej przez Miss Jackson skwapliwie skorzysta³a kolejna spragniona s³awy mama, przebieraj¹c swoj¹ trzyletni¹ córeczkê za... Pretty Women, czyli kopiê aktorki Julii Roberts, graj¹cej w filmie pod takim w³aœnie tytu³em panienkê „do towarzystwa”. St¹d najwa¿niejszym elementem konkursowego stroju owej nieszczêsnej kandydatki na „miseczkê” przedszkola, by³y lateksowe buty z cholewkami za kolano, na niebotycznych platformach. Zamiar gotowej na wszystko troskliwej mamy trzylatki powiód³ siê znakomicie, i jej dziecko – jak wczeœniej Maddy – równie¿ wzbudzi³o zainteresowanie mediów. A to oznacza owe „piêtnaœcie minut s³awy”, które w pó³ wieku po proroczej zapowiedzi Andy’ego Warhola sta³o siê teraz celem ¿ycia id¹cych ju¿ w setki tysiêcy uczestników przeró¿nych konkursów pieknoœci oraz talent i reality shows. Wiêkszoœæ uczestników tych ryzykownych targowisk pró¿noœci, gdzie za mglist¹ obietnicê „sukcesu” sprzedaje siê prywatnoœæ, godnoœæ, a nierzadko tak¿e intymnoœæ, jest doros³a, i przynajmniej w tym sensie odpowiada za to, co robi. o ale Maddy, to zupe³nie inna sprawa, choæ w showbiznesie wcale nie taka znów nowa. Przecie¿ ma³oletnie Shirley Temple czy Elizabeth Taylor to by³y dzieci zaanga¿owane do Hollywood z castingu, na który musieli je przecie¿ przyprowadziæ ich rodzice. Œwiadomi potencjalnych zagro¿eñ, ale jeszcze bardziej spragnieni sukcesu, który – dodajmy – przynajmniej niektórzy zamierzali zdyskontowaæ. Opowieœci o ojcach i matkach (ale czêœciej ojcach) którzy kator¿nicz¹ tresur¹ zmuszali potomstwo do nadludzkiego wysi³ku, by potem grzaæ siê w cieniu jego sukcesów i czerpaæ korzyœci materialne, s¹ przynajmniej tak stare, jak historia Wolfganga Amadeusza Mozarta, który te¿ nie by³ pierwszy. naszych czasach dotyczy to nie tylko gwiazd show biznesu, choæ najg³oœniejszy przypadek tego typu to akurat biografia Michaela Jackssona, od najm³odszych lat wraz z licznym rodzeñstwem zarabiaj¹cego muzyk¹ na tatusia-tyrana. W podobny sposób „wychowa³” sobie córki, dzisiaj mistrzynie tenisa, Serenê i Venus, tata Williams. Nieco wczeœniej podobnym „produktem” ojcowskich ambicji ale te¿ i rodzicielskiej chciwoœci by³a s³ynna niemiecka tenisistka Steffi Graff. Inne dzieci zamiast na korty spragnieni ich i w³asnej s³awy rodzice prowadzili pod studia filmowe albo nagraniowe. Tak zaczyna³a karierê Britney Spears, której ojciec, pracuj¹cy teraz jako jej mened¿er, powiedzia³ ostatnio mediom, nagabuj¹cym go o maj¹tek córki, ¿e „s¹ rodzin¹, wiêc czêœæ pieniêdzy Britney nale¿y do wszystkich Spearsów”. A jeœli ju¿ nie pieni¹dze, to niektórzy rodzice uwa¿aj¹ najwyraŸniej, ¿e nale¿y im siê przynajmniej czêœæ przypadaj¹cej dzieciom s³awy. I korzystaj¹ z tego, jak tylko potrafi¹. Jak wyzna³a ostatnio pochodz¹ca z Barbadosu wokalistka Rihanna, jej ojciec, który opuœci³ rodzinê, gdy ona sama by³a jeszcze dzieckiem, niedawno znowu pojawi³ siê w jej ¿yciu, by – jak powiedzia³ – „poszukaæ wybaczenia” i pojednaæ siê z córk¹. Jak mia³o siê okazaæ w nied³ugi czas potem, tatuœ zdyskontowa³ popularnoœæ piosenkarki przy pierwszej

N

Czy Rosie Mancewicz przebije siê na Misskê?

Konkursy promuj¹cych ³adne buzie i inne detale urody organizuj¹ ju¿ nawet ¿³obki, szpitale i remizy stra¿ackie, ale – wbrew pozorom – im ich wiêcej, tym trudniej przebiæ siê za pomoc¹ walorów zewnêtrznych, zrobiæ karierê „na urodzie” lub choæby tylko jakoœ dziêki niej „zaistnieæ”. tej sytuacji jakby mniej dziwi skandal z udzia³em Maddy Jackson, uroczej czterolatki bior¹cej udzia³ w popularnym amerykañskim programie – „Toddlers and Tiaras”, który funkcjonuje jako beauty pageant (konkurs piêknoœci) dla przedszkolaków. Nie sam fakt istnienia reality shows, które wci¹gaj¹ w

W

Ma³a Maddy Jackson jako du¿a Dolly Parton - dziêki wk³adkom.

W

S³awa Miley Cyrus za³atwi³a tatusiowi serial.

okazji, która nadarzy³a siê w zwi¹zku z pobiciem Rihanny przez jej ówczesnego boy-frienda, Chrisa Browna. Ojczulek zamiast z wizyt¹ do szpitala, popêdzi³ prosto do mediów, gdzie wymieni³ swoj¹ wiedzê na temat burzliwego narzeczeñstwa córki na plik walut. Równie¿ wymienialnych. Inni rodzice, jak choæby ojciec jednej z najwiêkszych ma³oletnich gwiazd amerykañskiej estrady – Miley Cyrus – korzystaj¹ z popularnoœci potomstwa, by przypomnieæ o sobie œwiatu. Tato Miley, sam muzyk i aktor, Billy Ray Cyrus, za³atwi³ sobie dziêki s³awnej córce rolê w serialu „Hannah Montana”. Matce aktorki Lindsay Lohan, która sama zyska³a w swoim czasie pewn¹ popularnoœæ jako uczestniczka reality show, wystarczy zaœ, ¿e od czasu do czasu powie coœ w mediach o Lindsay jako „zatroskana mamusia” lub zaaran¿uje ma³y skandal, który na chwilê skupi na niej uwagê mediów. I to jej wystarcza. o innego Kris Jenner, matka i szefowa biznesu, znanego na œwiecie jako „The Kardashians family”. Tutaj, choæ reality show „Keep Up with Kardashians wypromowa³ na „gwiazdy” córki Kardashianów, a zw³aszcza najbardziej z nich znan¹ Kim, to mamusia trzyma ¿elazn¹ rêk¹ family business, w którym „wszystko jest na sprzeda¿”. Tote¿ wielbiciele show, a s¹ ich miliony, znaj¹ swoje bohaterki – by tak rzec – dog³êbnie. A one wydaj¹ siê nie cofaæ przed niczym, co – nawet prowokuj¹c kolejny skandal – ostatecznie pomaga w promocji przynosz¹cej – jak dot¹d – oko³o 100 mln dol. dochodu rocznie. Tak wiêc najnowszy pomys³ mamy Kardashian to wizyta (pod okiem kamery), u... ginekologa. Plus relacja z badania, na ¿ywo. W jej trakcie ca³y œwiat mia³ siê okazjê dowiedzieæ, ¿e pani Kris cierpi na nietrzymanie moczu, i ¿e powinna æwiczyæ miêœnie Kegla. Jak dowodz¹ badania telemetryczne, relacja z gabinetu ginekologicznego mia³a rekordow¹ ogl¹dalnoœæ. Wiêc tylko patrzeæ, kiedy czteroletnie panienki uczestnicz¹ce w dzieciêcych konkursach piêknoœci zaczn¹ tañczyæ na rurze, a do CV do³¹czaæ materia³y z rozbieranych sesji erotycznych. A tak poza tym, to wszystkim nastoletnim miss, aktualnym i przysz³ym, Bañki ¿ycz¹ powodzenia w nowym roku szkolnym. Zw³aszcza na edukacji medialnej. I na matematyce, bo w naszych ciê¿kich czasach najlepiej liczyæ na siebie. m

C


KURIER PLUS 3 WRZEŒNIA 2011

DOM NA SPRZEDA¯ - WARSZAWA Wyj¹tkowa okazja zamieszkania w presti¿owej warszawskiej dzielnicy Zoliborz! Sprzedam dom wolnostoj¹cy o pow. 271 m2, zatopiony w piêknym, zadbanym i urokliwym ogrodzie pow.473 m2. Spokojna, cicha, zielona okolica o niskiej zabudowie, jednoczeœnie 10 min. spacerkiem do metra; w pobli¿u sklepy, szko³y, przedszkola, idealne tereny rekreacyjne, korty tenisowe, baseny, parki. Cena 3.250.000,– PLN, mo¿liwoœæ negocjacji. Wiêcej informacji na e-mail: zielonyzoliborz.waw@gmail.com

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 821 A Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM

promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

E-mail:annapoltravel@msn.com

v Rezerwacja hoteli v Wynajem samochodów v Notariusz v T³umaczenia v Klauzula “Apostille” v Zaproszenia v Wysy³ka pieniêdzy Vigo

Polamer Millennium 133 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222 tel. (718)389-5858

Polamer Maspeth 64-02 Flushing Ave. Maspeth, NY 11378 tel. 718 326-2260

Wysy³amy, sprzedajemy, pomagamy * paczki lotnicze i morskie * najtañsze bilety lotnicze * przesy³ka pieniêdzy/ US Money Express * mienie przesiedleñcze, samochody, kontenery * paczki okolicznoœciowe na ka¿d¹ okazjê * najpiêkniejsze kwiaty, wi¹zanki i wieñce * podró¿e egzotyczne i wycieczki po USA * t³umaczenia, zaproszenia, apostille * notariusz, asysta w urzêdach * wynajem samochodów

19

POLECAMY Adwokaci: Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz - adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Kancelaria adwokacka - James a Maleady - 616 Manhattan Ave. Greenpoint; tel. 347-452-3703 The Rosenthal Law Firm, PC350 Broadway, Suite 214; Manhattan (212)625.83.00

Agencje: Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260 Turysta Travel, 616 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-383-4010

Akupunktura, Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MD-A, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212

www.manhattanmedicalpractice.com Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, - lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012

Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433

Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Greenpoint Properties Inc. Real Estate, 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com

Psychoterapia Ma³gorzata ¯o³ek, 109 Nassau Ave., Suite 6, Greenpoint, tel. 718-360-3144 www.mzolek-psychotherapy.com

Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824;

Sklepy Apteki - Firmy Medyczne Apteka Pharmacy, 937 i 831 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4544 & 347-227-8188 e-mail: aptekapharmacy@gmail.com LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355, Fax: SaiVen Pharmacy, 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, fax: 718-389-2299

Domy pogrzebowe Arthur’s Funeral Home, Greenpoint 207 Nassau Ave. róg Russel Tel. 718. 389.8500 Stobierski Lucas Gardenview Funeral Home Ltd. 161 Driggs Ave, Greenpoint, tel. 718-383-7910

Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-229-3662; services@domaexport.com

Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint,tel. 718-389-6643 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave.Greenpoint, tel. 718-389-6149;

Szko³y - Kursy Polska Szko³a Dokszta³caj¹ca przy parafii Matki Boskiej Czêstochowskiej i œw. Kazimierza na Brooklynie - zapisy. 183 25 th. Street tel. (718)768.5724 Szko³a im. Henryka Sienkiewicza T³umaczenia

Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181, tel. 718-894-1900

Us³ugi ró¿ne Strony internetowe: tel. (917)364.2001

Us³ugi transportowe - 72-12A Austin Street, Forest Hills, NY 11375

Mówiê po polsku

Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus - zadzwoñ 718-389-3018

Gabinety lekarskie Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pond Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Sabina Grochowski, MD medycyna odm³adzaj¹ca i regeneruj¹ca, 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605

Ryszard Limo - Florida Connection - 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828 Zdjêcia profesjonalnie - odœwiêtne okazje - tel. 646.708-3791 www.bartekstadnickistudio.com


20

KURIER PLUS 10 WRZEナ誰IA 2011

Kurier Plus - 10 WRZEŚNIA 2011, NUMER 888 (1188)  

Kurier Plus - 10 WRZEŚNIA 2011, NUMER 888 (1188)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you