Page 1

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

Drogowskazy Jana Paw³a II - str. 5 í Cud nad kas¹ - str. 7 í Przemija s³awa œwiata - str. 13 í Harcerze w ho³dzie Janowi Paw³owi II str. 16 í

ER KURI P

P O L I S H NUMER 869 (1219)

W E E K L Y ROK ZA£O¯ENIA 1987

L

U

S

M A G A Z I N E TYGODNIK

30 KWIETNIA 2011

Eryk Promieñski

Rostowski i Grad zostaj¹ Nie powiod³a siê próba opozycji, by odwo³aæ ze stanowiska ministra finansów Jacka Rostowskiego i ministra skarbu Aleksandra Grada. Sejm odrzuci³ wnioski o wotum nieufnoœci wobec nich, z³o¿one przez SLD i PiS. Za dymisj¹ Rostowskiego by³o 194 pos³ów, 240 by³o przeciw, zaœ piêciu wstrzyma³o siê od g³osu. Natomiast za odwo³aniem Grada g³osowa³o 191 pos³ów, 223 by³o przeciw, jeden wstrzyma³ siê od g³osu. ¯eby Sejm móg³ og³osiæ wotum nieufnoœci wobec ministra potrzeba przynajmniej 231 g³osów. Mo¿na zatem mówiæ o kolejnej ju¿ przegranej opozycji, której dotychczas nie uda³o siê doprowadziæ do dymisji ani jednego ministra z rz¹du Donalda Tuska. Wniosek o wotum nieufnoœci wobec Jacka Rostowskiego sk³ada³a ona ju¿ po raz trzeci. Niedawno próbowa³a bez powodzenia pozbawiæ stanowiska ministra obrony Bogdana

Klicha, ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka i ministra rolnictwa Marka Sadowskiego. Rz¹dz¹ca kolacja PO – PSL ma sta³¹ wiêkszoœæ w Sejmie, co skutecznie chroni j¹ – jak do tej pory – przed dzia³aniami PiS, SLD i ostatnio PJN. Nie bez znaczenia jest tu lojalna wobec Platformy postawa ludowców, którzy pozostaj¹ solidarni z koalicjantem nawet w tak ewidentnych przypadkach, jakim by³ w pe³ni uzasadniony wniosek o odwo³anie Grabarczyka. Powtarzaj¹ przy tym jak mantrê, ¿e premier Tusk dobrze wie, co robi, pozostawiaj¹c kogoœ na stanowisku i ¿e maj¹ do niego pe³ne zaufanie. Wprawdzie ten¿e premier Tusk w swej strategii nie zawsze liczy siê z ludowcami, dobrze oni jednak wiedz¹, í8

Adam Sawicki

Prezydent Trump? Miliarder, gwiazdor telewizji i tabloidów oraz w³aœciciel nieruchomoœci Donald Trump zabawia siebie i opiniê publiczn¹ domys³ami, ¿e móg³by stan¹æ do wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych z nominacji republikanów w roku 2012. Nikt nie powie, ¿e Trumpowi brak pewnoœci siebie czy nawet buty. W ostatnich tygodniach udziela³ wywiadów, gdzie znalaz³y siê wypowiedzi zdumiewaj¹ce jak na przysz³ego przywódcê Stanów Zjednoczonych. Na przyk³ad o interwencji w Libii powiedzia³, ¿e bêdzie uzasadniona tylko wtedy, jeœli Ameryka zatrzyma sobie jej ropê naftow¹. „Kiedyœ by³o tak, ¿e jak poszed³eœ na wojnê i wygra³eœ, to kraj by³ twój”. Co prawda, to prawda, ale jak na prezydenta, to Trump ma za ma³o ob³udy. I to siê nawet podoba niektórym wyborcom. Na pocz¹tku kwietnia Trump uzyska³ w sonda¿ach 17 procent poparcia, tyle samo co Mike Huckabee. Pokona³ wiêc Sarê Palin i mia³ tylko cztery procent mniej, ni¿ Mitt Romney, powa¿ny polityk, by³y gubernator stanu Massachuttset. W po³owie kwietnia zdoby³ ju¿ 26 procent, í13

Donald Trump

W przeddzieñ beatyfikacji

Pontyfikat mi³oœci i cierpienia Dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II przed nami i zewsz¹d s³ychaæ zadawane pytanie o znaczeniu beatyfikacji Jana Paw³a dla wierz¹cych. Czy oprócz tego, ¿e bêdzie to dzieñ radosny dla Koœcio³a, przyniesie ona inne konkretne wartoœci? Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e ju¿ niesie, gdy¿ olbrzymia iloœæ wspólnot wierz¹cych przygotowywa³a siê na ten dzieñ poprzez specjalne nabo¿eñstwa, czuwania, nowenny, programy odnowy duchowej. Beatyfikacja Papie¿a-Polaka stanowi wspania³¹ okazjê do pog³êbienia naszej chrzeœcijañskiej postawy. Jan Pawe³ II to postaæ najbardziej znana na ca³ym œwiecie. Miliony ludzi uczestniczy³y w spotkaniach z nim podczas jego licznych pielgrzymek, miliardy widzia³y jego twarz na ekranie telewizora i na ok³adkach ilustrowanych magazynów. Wielu bez trudu rozpoznawa³o jego mocny i ciep³y g³os. Dzisiaj te same miliony ludzi doczeka³y siê chwili, w której Koœció³ uroczyœcie og³osi, ¿e Jan Pawe³ II bez w¹tpienia jest czêœci¹ Koœcio³a Tryumfuj¹cego, ¿e ¿yje miêdzy œwiêtymi w niebie. Dla tych¿e milionów ludzi beatyfikacja to wspania³a okazja, aby wróciæ do s³ów Jana Paw³a, którymi siê z nami dzieli³ w swoich encyklikach, podczas pielgrzymek i w innych dokumentach. Wiemy, ¿e naucza³ du¿o, bardzo du¿o i mo¿e zbyt szybko, abyœmy od razu mogli Jego naukê poj¹æ i zrozumieæ. W czytaniu Je-

go s³ów na nowo odkrywamy, jak wiele chcia³ nas nauczyæ Ten, który chcia³ abyœmy pojêli, ¿e zostaliœmy stworzeni do mi³oœci, bo Bóg jest Mi³oœci¹ i wszystko, co istnieje powo³a³ do ¿ycia z mi³oœci. Bóg stworzy³ nas z mi³oœci i dlatego w ka¿dym sercu znajduje siê têsknota za prawdziw¹ mi³oœci¹, której szukamy na drogach naszego ¿ycia. 18 maja. Rok 1920. Wadowice. „Tu wszystko siê zaczê³o. I ¿ycie siê zaczê³o, i szko³a siê zaczê³a, i studia siê zaczê³y, i teatr siê zacz¹³, i kap³añstwo siê zaczê³o”. W ten ciep³y sposób Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e podstaw¹ ca³ego ludzkiego ¿ycia jest rodzina, dom rodzinny, parafia. PóŸniej by³ Kraków. Karol Wojty³a rozpocz¹³ studia na polonistyce na Uniwersytecie Jagielloñskim. W czasie wojny by³ aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego, pra-

cowa³ jako robotnik w kamienio³omach i fabryce chemicznej. W latach 1942-45 jako seminarzysta uczestniczy³ w tajnych kompletach Wydzia³u Teologicznego UJ. „Historia mojego powo³ania kap³añskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Ka¿de powo³anie kap³añskie w swej najg³êbszej warstwie jest wielk¹ tajemnic¹, jest darem, który nieskoñczenie przerasta cz³owieka. Ka¿dy z nas kap³anów doœwiadcza tego bardzo wyraŸnie w ca³ym swoim ¿yciu. Wobec wielkoœci tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy.” (JPII „Dar i Tajemnica”) 1 listopada 1946 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k Arcybiskupa Adama Sapiehy, w 1958 roku Karol Wojty³a zosta³ krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. í5


2

 POLSKA Kiszczak uniewinniony W procesie dotycz¹cym œmierci dziewiêciu górników w kopalni Wujek w 1981 r., oskar¿onym by³ genera³ Czes³aw Kiszczak, który mia³ wydaæ zgodê na u¿ycie si³y wobec protestuj¹cych. 85-letni dziœ genera³, nie przyznaje siê do winy. S¹d wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy. W sumie postêpowania s¹dowe wobec Kiszczaka tocz¹ siê ju¿ od 17 lat. Premier Donald Tusk pytany przez dziennikarzy powiedzia³, ¿e nie ma w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie genera³ winien jest œmierci górników w Wujku.

Grad i Rostowski zostaj¹ Koalicja ministrów PO-PSL obroni³a ministrów finansów i skarbu. Wnioski o ich odwo³anie z³o¿y³ PiS, do czego przychyli³o siê SLD. Aleksander Gradowi zarzucano, ¿e jest najgorszym ministrem skarbu pañstwa. Zaœ Jacek Rostowski doprowadzi³, zdaniem SLD do najgorszego stanu finansów publicznych od 20 lat. Ministrów broni³ premier Donald Tusk.

PiS z SLD? Premier Donald Tusk powiedzia³, ¿e wspó³praca partii opozycyjnych SLD i PiS “ staje siê coraz trwalszym zjawiskiem” i jak oceni³ jest realnym zagro¿eniem. Premier przewiduje, ¿e Jaros³aw Kaczyñski i Grzegorz Napieralski mog¹ zechcieæ wspó³pracowaæ tak¿e po wyborach.

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011 Drodzy Czytelnicy Przed nami radosne i historyczne wydarzenie - beatyfikacja Jana Paw³a II. Wszyscy w jakiœ sposób bêdziemy brali w nim udzia³. Wielu rodaków wybiera siê do Rzymu, ¿eby na Placu œw. Piotra osobiœcie uczestniczyæ w tym niezwyk³ym œwiêcie. W nowojorskich koœcio³ach odbêd¹ siê nocne czuwania i koncerty, z najbardziej uroczystym w katedrze œw. Patryka na czele, na który zaprasza Poloniê 1 maja o 7 wieczorem tutejszy konsulat. W Kurierze ks. Ryszard Koper przypomina jak niezwyk³ym autorytetem i sympati¹ cieszy³ siê Jan Pawe³ II na ca³ym œwiecie, jak wielk¹ charyzm¹ by³ obdarzony. Z kolei ksiê¿a: Marek Sobczyk i Jaros³aw Lawrentz opisuj¹ istotê Jego niezwyk³ego pontyfikatu opartego na mi³oœci i cierpieniu. Katarzyna Zió³kowska przypomina najbardziej znane cytaty z nauk papieskich i Jego spotkañ z rodakami. Dostaliœmy wiele emocjonalnych wierszy pisanych przez naszych czytelników pragn¹cych upamiêtniæ osobê Jana Paw³a II. Wybraliœmy jeden z nich, autorstwa Ireny Sidz-Cebuli, który najlepiej oddaje istotê Jego Papiestwa. Dobrze by³oby, gdyby duma i radoœæ z wyniesienia naszego Wiekiego Rodaka na o³tarze sprawi³a, ¿e z wiêksz¹ uwag¹ wrócimy do lektury jego kazañ i homilii, pilniej ws³uchamy siê w Jego s³owa. Pozwólmy, ¿eby g³êboko zapad³y w nasze serca i umys³y; ¿eby sta³y siê naszym drogowskazem w codziennym ¿yciu. Zofia K³opotowska

Ranking dziennikarzy 13-tu publicystów stworzy³o ranking na najlepszego i najgorszego ministra w rz¹dzie Donalda Tuska. Najlepszym okaza³ siê Micha³ Boni, a najgorszym Cezary Grabarczyk.

Prezydenci w Watykanie W uroczystoœciach beatyfikacyjnych wezm¹ udzia³ prezydenci: Bronis³aw Komorowski z ¿on¹, Lech Wa³êsa i Aleksander Kwaœniewski oraz osoby blisko zwi¹zane z Janem Paw³em II. Z Warszawy do Rzymu polec¹ dwa samoloty z oficjaln¹ delegacj¹.

30 kwietnia - sobota Mariana, Katarzyny, Donaty 1 maja - niedziela Józefa, Jeremiego, Filipa 2 maja - poniedzia³ek Anatola, Zygmunta, Atanazego 3 maja - wtorek Marii, Antoniny, Marioli 4 maja - œroda Moniki, Floriana, W³adys³awa 5 maja - czwartek Ireny, Waldemara 6 maja - pi¹tek

Moim Kole¿ankom i Kolegom

Jana, Judyty, Filipa, Jakuba

z Polsko-S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej, którzy okazali mi wiele serca z powodu œmierci mojego syna

Marcina sk³adam serdeczne podziêkowania

KURIER PLUS redaktor naczelny Zofia Doktorowicz-K³opotowska sekretarz redakcji

Gra¿yna Sobas-Schultz

Anna Romanowska

sta³a wspó³praca

Tydzieñ z Plusem

Sikorski rozda 2 000.000 Minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski funduje swoim pracownikom bony towarowe za ponad 2 miliony z³otych. Maj¹ stanowiæ one pomoc rzeczow¹ dla pracowników resortu i ich dzieci do lat 16-tu.

Imieniny tygodnia

29 kwietnia (pi¹tek) o 19:00 zapraszamy na wernisa¿ wystawy Janusza Skowrona i Zbigniewa Nowosadzkiego, zatytu³owanej “Kruchy B³êkit”.

Izabela Barry, Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Weronika Kwiatkowska, Konrad Lata, Krystyna Mazurówna Marian Polak Agata Ostrowska-Galanis, Katarzyna Zió³kowska-Nalepa

Pierwsza ods³ona tej wystawy mia³a miejsce 15 lipca 2010 r. w Galerii Miejskiej w Rzeszowie, natomiast druga nast¹pi 29 kwietnia 2011 w galerii Kuriera Plus. Eksponowanych bêdzie po 30 prac obydwu autorów z kilku ostatnich lat, g³ównie obrazy, ale tak¿e grafiki i rysunki. Prace Skowrona, twarze-maski o groteskowym wyrazie i ekspresyjne postacie czêsto w ekstatycznych pozach cechuje napiêcie i uczucie zawieszenia. Nowosadzki maluje samotne kobiety o kszta³tach nienaturalnie wyd³u¿onych. Umieszcza je w wieloznacznym, abstrakcyjnym tle. Jest w tych obrazach sporo magii i erotyki. Otwarcie wystawy uœwietni wystêp muzyczny Krzysztofa Medyny.

Adres : 145 Java Street

Towarzysz Genera³

Tel :

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax :

(718) 389-3140

10 maja (wtorek), godz. 19:00 - pokaz filmu dokumentalnego “Towarzysz Genera³”. Film przedstawia historiê genera³a Wojciecha Jaruzelskiego. Po projekcji spotkanie z producentem filmu. Wstêp 5 dolarów. 145 Java Street, Greenpoint - Brooklyn tel. 718-389-3018

korespondenci z Polski Jerzy Bukowski

korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna

fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

sk³ad komputerowy Marian Polak

wydawcy Adam Mattauszek John Tapper Kurier Plus Publishing, Inc .

Brooklyn, NY 11222

E-mail : kurier@kurierplus.com Internet : http://www.kurierplus.com Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Polecamy

3

Objawienie

CP-S zaprasza na wyk³ad prof. Nowaka W sobotê, 7 maja br o godz. 15:00 zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Nowaka pt. “Problemy historyczne we wspó³czesnych stosunkach polsko-rosyjskich”. Miejsce spotkania: Aula CP-S przy 176 Java Street na Greenpoincie.

Spotkanie i pokaz filmu w Domu Narodowym Polski Dom Narodowy zaprasza na odczyt prof. Andrzeja Nowaka, kierownika Instytutu Historii XX wieku Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Temat: Stosunki polsko-rosyjskie po katastrofie smoleñskiej. Spotkanie odbêdzie siê 9 maja (poniedzia³ek) o godz. 19:00 w Polskim Domu Narodowym, 261 Driggs Avenue na Greenpoincie. Wstêp wolny. Natomiast 12 maja br o godz. 19:00, równie¿ w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie odbêdzie siê projekcja filmu “Krzy¿”. Wstêp - 5 dol..

Nabo¿eñstwo ¿a³obne za duszê

œp. Anny Winiarskiej odbêdzie siê w sobotê, 30 kwietnia o godz. 10 rano w koœciele œw. Antoniego przy 862 Manhattan Ave. na Greenpoincie Homeless SOS Po nabo¿eñstwie zapraszamy przyjació³ Ani na spotkanie w sali przykoœcielnej. Wejœcie od Leonard Street.

Z powodu œmierci

Gra¿yny Moszczyñskiej, mamy redaktor Izabeli Laskowskiej, ³¹czymy siê w bólu i przekazujemy najszczersze wyrazy wspó³czucia naszej redakcyjnej kole¿ance oraz Jej rodzinie - Redakcja i Zarz¹d Polskiego Radia WRKL 910 AM, Polnet Communications LTD i zespó³ redakcyjny tygodnika Kurier Plus

Mieszkania na Williamsburgu i Greenpoincie

U progu ¿ycia Marzy³a ci siê rola aktora, Nie przewidzia³eœ, ¯e twoim t³em bêdzie, Stolica Piotrowa. A charyzma Ci dana, Rzuci na kolana wszystkie wyznania. I do twoich stóp, Pochyl¹ siê koronowane g³owy. OjczyŸnie na rêkach Wolnoœc przynios³eœ Solidarnoœci b³ogos³awi¹c. A gdy Agcy kule przebi³y twe cia³o I bia³a szata sp³ynê³a krwi¹ zbryzgana, Swoje piêæ ran

Niebieskiej Matce ofiarowa³eœ, Przemoc wybaczy³eœ, Z³oczyñcê do serca przytuli³eœ. Gdy ju¿ ziemsk¹ doczesnoœæ, Œmieræ ca³unem pokry³a, Blaskiem o³tarze opromieniasz, Ulgê w cierpieniach niesiesz. Przyk³adnym ¿yciem, Zostawionym s³owem, Bramy nieba, Pielgrzymom otwierasz, Prowadzisz do zgody, Meandry dusz prostujesz. Bogiem oddychaæ uczysz narody. –Irena Sidz-Cebula

Uroczyste obchody 220. rocznicy

KONSTYTUCJI 3 MAJA NIEDZIELA, 8 MAJA 2011 * UROCZYSTA MSZA ŒW. ZA POLSKÊ - godz. 11:30 Koœció³ œw. Stanis³awa Kostki, Greenpoint * PRZEMARSZ DO POLSKIEGO DOMU NARODOWEGO 261 Driggs Avenue * UROCZYSTA AKADEMIA - godz. 13:00 Z udzia³em Harcerstwa Polskiego, Weteranów, Chóru Angelus i Polskiej Grupy Foklorystycznej Goœcinnie wyst¹pi prof. ANDRZEJ NOWAK Kierownik Instytutu Historii XX wieku Uniwersytetu Jagielloñskiego * Polski Dom Narodowy i organizacje serdecznie zapraszaj¹ ca³¹ Poloniê do licznego udzia³u. Poka¿my, ¿e cenimy wskazania zawarte w tym WIEKOPOMNYM DZIELE! Zbiórka organizacji i pocztów sztandatrowych przed Koœcio³em - godz. 11:15


4

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

 ŒWIAT

Na drogach Prawdy Bo¿ej

Przetasowania na najwy¿szych stanowiskach

Zawierzyæ Bo¿emu Mi³osierdziu

Dyrektor CIA Leon Panetta obejmuje stanowisko ministra obrony USA, a dowódca Miêdzynarodowych Si³ Wsparcia w Afganistanie genera³ David Petraeus zostanie nominowany na szef CIA. Ambasadorem USA w Afganistanie zostanie Ryan Crocker. Nominacje wymagaj¹ jeszcze zgody Senatu.

Pokój z Izraelem albo z Hamasem Premier Izraela Benjamin Natanjahu powiedzia³, ¿e w³adze Autonomii Palestyñskiej musz¹ wybieraæ miêdzy pokojem z Izraelem, a pokojem z Hamasem. Wi¹¿e siê to z porozumieniem do jakiego dosz³o, miêdzy skonfliktowanymi od lat palestyñskimi organizacjami: radykalnym islamskim Hamasem i proprezydenck¹ - Fatah. Organizacje ró¿ni³ pogl¹d na sposób rozwiazywania konfliktu z Izraelem.

Obama pokaza³ akt urodzenia Po trzech latach kontrowersji prezydent USA Barack Obama pokaza³ akt swoich urodzin. Wynika z niego niezbicie, ¿e prezydent urodzi³ siê w Honolulu na Hawajach. Jego opozycjoniœci utrzymywali, ¿e nie urodzi³ siê w USA, nie mo¿e wiêc byæ prezydentem. Uwa¿a siê, ¿e prezydent ujawni³ dokument, poniewa¿ ma zamiar ubiegaæ siê o reelekcjê.

Nowy premier tybetañski 43-letni Lobsong Sangay, absolwent Uniwersytetu Harvarda zosta³ wybrany na premiera tybetañskiego rz¹du na uchodŸstwie. Dalajlama XIV, duchowy przywódca Tybetañczyków, zapowiedzia³ rezygnacjê z politycznej roli w emigracyjnych w³adzach, powierzaj¹c swoje uprawnienia w tym zakresie wybieralnemu przedstawicielowi.

Tajemnicze l¹dowanie Pilot mysliwca F-16, bior¹cego udzia³ w operacji nad Libi¹, by³ zmuszony do katapultowania siê. Sta³o siê to, gdy maszyna by³a ju¿ na ziemi. Oficjalny komunikat NATO brzmi “samolot by³ uwik³any w incydent podczas l¹dowania”.

Œlubne zyski i straty Na 20-30 mld funtów szacuje siê ca³kowite koszty brytyjskiego œlubu ksiêcia Williama z Catherine Middleton. Wielu Brytyjczyków wziê³o trzy dni wolnego pomiêdzy Wielkanoc¹, a œlubn¹ fet¹ - zyskuj¹c w ten sposób dziewiêciodniowy urlop, co ujemnie odbije siê na gospodarce. Bardzo wysokie bêd¹ koszty samej uroczystoœci. Koszt kwiatowej dekoracji ma przekroczyæ 850 tys. funtów. Z drugiej strony spodziewany jest wielki nap³yw goœci. Mówi siê o przyjeŸdzie miliona turystów, na których czekaj¹ odpowiednio drogie miejsca w hotelach i restauracjach. Có¿, œlub stulecia rz¹dzi siê swoimi prawami.

Bracia trwali w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwie. BojaŸñ ogarnia³a ka¿dego, gdy¿ Aposto³owie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je ka¿demu wed³ug potrzeby. Codziennie trwali jednomyœlnie w œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach, przyjmowali posi³ek z radoœci¹ i prostot¹ serca. Wielbili Boga, a ca³y lud odnosi³ siê do nich ¿yczliwie. Pan zaœ przymna¿a³ im tych, którzy dostêpowali zbawienia. Dz 2,42-47

S

zeœæ lat temu, w wigiliê Niedzieli Bo¿ego Mi³osierdzia nasze myœli, nasze uczucia zd¹¿a³y na watykañskie wzgórze, które tego wieczoru sta³o siê wzgórzem Golgoty. Umiera³ tam bowiem nasz ukochany papie¿ Jan Pawe³ II. Trudno by³o sobie wyobraziæ Koœció³, œwiat, nasze osobiste ¿ycie, bez jego obecnoœci. £zami i natarczyw¹ modlitwa chcieliœmy go zatrzymaæ jak najd³u¿ej, a on sam mówi³: „Pozwólcie mi odejœæ do domu Ojca”. Ks. Czes³aw Dr¹¿ek by³ jednym z, wielu, którzy stali na wzgórzu Golgoty Jana Paw³a II. Na ³amach czasopisma „Mi³ujcie siê” wspomina: „Dozna³em szczególnej ³aski, ¿e mog³em byæ przy ³ó¿ku Ojca Œwiêtego 2 kwietnia wraz z Jego najbli¿szymi. Wszed³em do pokoju Ojca Œwiêtego, by siê po¿egnaæ. Ukl¹k³em przy Jego ³ó¿ku. Trwa³a modlitwa I Nieszporów Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego. Czytania mówi³y o pustym grobie i zmartwychwstaniu Chrystusa, powraca³o s³owo ''Alleluja''. Na koniec odmówiliœmy ''Magnificat” i “Salve Regina”. Ojciec Œwiêty raz po raz obejmowa³ nas swoim spojrzeniem. Widaæ by³o, ¿e mimo cierpienia w³¹cza³ siê w nasz¹ modlitwê. Z placu œw. Piotra, gdzie gromadzi³y siê tysi¹ce wiernych, szczególnie m³odzie¿y, dochodzi³y okrzyki: “Giovanni Paolo” i “Viva ii Papa!”. Mia³em wra¿enie, ¿e s³ysza³ te s³owa. Naprzeciw ³ó¿ka Ojca Œwiêtego na œcianie wisia³ obraz umêczonego Chrystusa zwi¹zanego powrozami - Ecce Homo, w który wpatrywa³ siê podczas choroby. W zasiêgu gasn¹cych oczu Papie¿a znajdowa³ siê tak¿e obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. Na stoliku sta³a fotografia Jego rodziców”. O godz. 21.37 nasze serca zamar³y w bólu, wtedy to bowiem, po raz ostatni, uderzy³o serce papie¿a. Kardyna³ Dziwisz tak wspomina ten moment: „Widzia³em jak na monitorze serce bi³o, w pewnym momencie siê zatrzyma³o. Wtedy zatrzyma³ siê chyba ca³y œwiat. To by³o trzecie zatrzymanie w jego ¿yciu. Pierwsze - wybór na papie¿a; potem - zamach, który wstrz¹sn¹³ ca³ym œwiatem; i wreszcie œmieræ - bo choæ œwiat siê spodziewa³ tej œmierci, te¿ siê zatrzyma³”. Sebastian Karczewski w ksi¹¿eczce „Nasz cz³owiek w niebie” przytacza wypowiedŸ ks. Konrada Krajewskiego, ceremoniarza papieskiego: „Kiedy umar³ Ojciec Œwiêty, chodzi³em po korytarzach watykañskich, wype³niaj¹c nadal swoj¹ funkcjê ceremoniarza, i p³aka³em. Chyba pierwszy raz w moim doros³ym ¿yciu nie wstydzi³em siê ³ez. Ale by³y to ³zy nad samym sob¹: ¿e nie jestem taki jak On, ¿e nie jestem œwiêtym kap³anem, ¿e nie jestem ca³kowicie oddany Panu Bogu, ¿e nie jestem po prostu Totus Tuus. To niesamowite. Miliony ludzi s¹ przekonane, ¿e zna³y Jana Paw³a II z bliska, ¿e zna³y Go osobiœcie. Kiedy cierpia³, odchodzi³, umiera³, œwiat siê zatrzyma³, zap³aka³, przyklêkn¹³. I nie dziwiê siê temu. Bo Papie¿ reprezentowa³ Boga ca³ym sob¹. Dlatego ludzie tak bardzo siê œpieszyli, aby siê z Nim spotkaæ. Bo kto do Niego przychodzi³,

spotyka³ Chrystusa. Oto tajemnica Jego œwiêtoœci; ca³ym sob¹ reprezentowaæ Boga”. O œwiêtoœci Jana Paw³a byliœmy wszyscy przekonani. I gdy min¹³ ból fizycznego rozstania odczuwaliœmy coraz mocniej obecnoœæ Jana Paw³a II w naszym ¿yciu. Œwiêci odchodz¹ do domu Ojca, aby jeszcze bardziej byæ z nami. Tak wielu modli³o siê za jego wstawiennictwem i tak wielu otrzymywa³o ³aski z nieba. W tym tak¿e cuda uzdrowienia, które by³y potrzebne do oficjalnego og³oszenia S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II b³ogos³awionym. Modliliœmy siê zatem, aby jak najszybciej wyniesiono Jana Paw³a II na o³tarze. Modlitwa zosta³a wys³uchana. Papie¿ Benedykt XVI wyrazi³ zgodê na og³oszenie dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Paw³a II, co formalnie koñczy³o proces beatyfikacyjny papie¿a. Uroczystoœæ wyniesienia Jana Paw³a II na o³tarze przypad³a w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego, œwiêta ustanowionego przez papie¿a. W Komunikacie krakowskiej kurii metropolitarnej, gdzie Jan Pawe³ II by³ przez lata ordynariuszem, czytamy: „Jesteœmy wdziêczni mi³osiernemu Bogu za wys³uchanie modlitw, jakie p³ynê³y z ca³ego Koœcio³a, o dar wyniesienia na o³tarze wielkiego S³ugi S³ug Bo¿ych, Pasterza ca³ego Koœcio³a, tak drogiego nam Jana Paw³a II. Dziêkujemy Ojcu Œwiêtemu Benedyktowi XVI za zamkniêcie procesu beatyfikacyjnego, a tak¿e za wybranie na dzieñ beatyfikacji Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego. Decyzjê tê odczytujemy jako znak, który sk³ania nas do jeszcze wiêkszego otwarcia siê na dar Bo¿ego Mi³osierdzia i jeszcze gorliwszego niesienia œwiatu ognia mi³osierdzia, do czego wzywa³ nas Jan Pawe³ II w czasie ca³ego swojego pontyfikatu”. Dzisiaj 1 maja radujemy siê, ¿e mo¿emy oficjalnie mówiæ b³ogos³awiony Jan Pawe³ II. Nasz osobiste przekonanie o œwiêtoœci Jana Paw³a II zosta³o potwierdzone autorytetem Koœcio³a. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e dzisiaj Koœció³ oficjalnie og³osi³ spe³nienie w ¿yciu Jana Paw³a II b³ogos³awieñstwa Jezusa z dzisiejszej niedzieli. Zmartwychwsta³y Jezus ukaza³ siê aposto³om, wœród których nie by³o Tomasza. Uradowani aposto³owie mówili mu, ¿e widzieli Pana, a on odpowiedzia³: „Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwierzê”. Po oœmiu dniach, gdy wszyscy aposto³owie byli razem, przyszed³ do nich zmartwychwsta³y Chrystus i powiedzia³ do Tomasza: „Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz wierz¹cym”. Tomasz nie potrzebowa³ ju¿ tego czyniæ. Pad³ na kolana i wyzna³ swoj¹ wiarê. A Jezus powiedzia³ do niego: „Uwierzy³eœ, bo Mnie ujrza³eœ; b³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Wiara jest drog¹ prowadz¹ca do nieba, do grona b³ogos³awionych, inaczej zbawionych, szczêœliwych. Nie widzieliœmy Jezusa swymi zmys³ami, tak jak Tomasz, ale wierzymy. Bóg powo³uje spoœród nas tytanów, których wiara jest mocna jak ska³a. Budz¹ oni i umacniaj¹ wiarê innych. Do takich tytanów wiary nale¿y b³ogos³awiony Jan Pawe³ II. Zosta³ wyniesiony na o³tarze, abyœmy lepiej dostrzegali jego wiarê oraz œwiêtoœæ i za jego wstawiennictwem prosili Boga o uœwiêcenie naszego ¿ycia. B³ogos³awiony przypomina i przybli¿a nam tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia. Nawet gdybyœmy daleko odeszli od Boga, to mamy szansê powrotu, bo Bóg jest mi³osierny. W naszych czasach Bóg objawi³ swoje mi³osierdzie przez œw. Faustynê Kowalsk¹. A niezrównanym orêdownikiem tych objawieñ by³ b³ogos³awiony Jan Pawe³ II. Zacytowany na wstêpie fragment z Dzie-

jów Apostolskich przypomina nam, ¿e uœwiêcamy siê i zdobywamy niebo we wspólnocie, we wspólnocie Koœcio³a. W ¿ycie tej wspólnoty ma byæ wkomponowana nasza wiara, nasza osobista relacja z Bogiem. Na zakoñczenie proœmy Boga o zapa³ wiary w ¿yciu codziennym s³owami poety Czes³awa Mi³osza: „Panie, czasami nic mi siê nie chce i mam wszystkiego doœæ. Kiedy dopada mnie znu¿enie, obojêtnoœæ, zniechêcenie, apatia, nuda lub „smutek tego œwiata” (2Kor 7,10) nie zostawiaj mnie samego. Poœlij mi anio³a, który mnie wyrwie z leniwego odrêtwienia. Jezu, który napracowa³eœ siê dla naszego zbawienia, proszê, oddal ode mnie wszelk¹ duchow¹ ociê¿a³oœæ. Usuwaj z serca zgorzknienie, odnawiaj gorliwoœæ w czynieniu tego, co dobre, œwiête, po¿yteczne. Daj œwie¿oœæ mojej modlitwie, zapa³ w pracy, radoœæ w s³u¿eniu Tobie i bliŸnim. Naucz mnie m¹drze korzystaæ z daru czasu. Niech budzi mnie anielskie wo³anie „zaraz dzieñ, jeszcze jeden, zrób co mo¿esz” Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

Katolicki Klub zaprasza Katolicki Klub Dyskusyjny na Manhattanie pragnie uczciæ gor¹c¹ modlitw¹ i radoœci¹ wszystkich serc Uroczystoœæ Beatyfikacji naszego Patrona S³ugi Bo¿ego, Jana Pawla II w niedzielê 1 maja 2011r. Rodacy! Zapraszamy Was w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego do naszej œwiatyni na spotkanie zatytu³owane „Santo Subito”. SpowiedŸ o godz. 2.30 pm. Msza œw. o godz. 3.00 pm. Introdukcja i modlitwa o godz. 4.15 pm. Odtworzenie transmisji Uroczystoœci Beatyfikacyjnych z Rzymu o godz. 4.30 pm. Koœció³ œw. Szczepana na Manhattanie / St. Stephen Church – 151 E 28 th Street pomiêdzy Lexington Ave oraz 3 Ave/. Dojazd metrem “6” do 28 Street. Inf. tel. (212) 289-4423


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

5

Drogowskazy Jana Paw³a II Drogowskazy, które zostawi³ nam Ojciec Œwiêty, Jan Pawe³ II, ¿y³y, ¿yj¹ i bêd¹ ¿y³y we wspomnieniach z Jego pielgrzymek, w Jego nauczaniu, w Jego ksi¹¿kach, a przede wszystkim w naszych sercach. S¹ ponadczasowe. Oto niektóre z nich: -„Musicie byæ mocni drodzy bracia i siostry. Musicie byæ mocni t¹ moc¹, któr¹ daje wiara! (...) Dziœ tej mocy bardziej wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ mocni moc¹ nadziei, która przynosi pe³n¹ radoœæ ¿ycia i nie dozwala zasmucaæ Ducha Œwiêtego. Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ jak objawi³ œw. Stanis³aw i b³ogos³awiony Maksymilian Kolbe. Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci, tej która cierpliwa jest, ³askawa jest, która nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹, nie pamiêta z³ego, nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, tej mi³oœci, która wszystko znosi... Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ.Musicie byæ mocni drodzy bracia i siostry...” - „Pozwólcie wiêc zanim st¹d odejdê, ze popaterzê jeszcze st¹d na Kraków, na ten Kraków, w którym ka¿dy kamieñ i ka¿da ceg³a jest mi droga. I patrzê st¹d na Polskê i dlatego zanim st¹d odejdê proszê was abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê POLSKA raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, tak¹ jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie œwiêtym. Abyœcie nigdy nie zwatpili i nie znu¿yli siê, i nie zniechêcili. Abyœcie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszê was, abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka¿dej swojej s³aboœci. Abyœcie szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o. Abyœcie od Niego nie odst¹pili. Abyœcie nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha, do której on wyzwala cz³owieka. Abyœcie nigdy nie wzgradzili t¹ mi³oœci¹, która jest najwiêksza, która siê wyrazi³a przez krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszê was o to. Amen.” - „Nie lêkajcie siê.” - „Nie ustawajcie w modlitwie” - „ Zwyciê¿ajcie nienawiœæ mi³oœci¹, nieprawdê prawd¹, przemoc cierpieniem.” -„B¹dŸcie nieugiêci, gdy trzeba broniæ prawdy.” -„Cz³owiek nie mo¿e siebie sam do koñca zrozumieæ bez Chrystusa.” - „Chcê, abyscie budowali spo³eczeñstwo, w którym kultywuje siê wartoœci moralne, wartoœci, które Bóg pragnie zobaczyæ w sercu i w ¿yciu cz³owieka”. - „Je¿eli chcecie obroniæ wasze dzieci przed demoralizacj¹ i duchow¹ pustk¹, które proponuje œwiat przez ró¿ne œrodowiska, a nawet programy szkolne, otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oœci i dajcie im przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia”.

I kilka cytatów w porz¹dku chronologicznym

„Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. - Warszawa 1979

„Nadesz³a chwila mojego po¿egnania z Krakowem i z Polsk¹, chocia¿ rozstanie to nie mo¿e z ca³¹ pewnoœci¹ zerwaæ g³êbokich wêzów duchowych i uczuæ, które mnie ³¹cz¹ z moim miastem, z moj¹ ojczyzn¹, z jej mieszkañcami, to jednak odczuwam je w tym momencie boleœnie. Odwiedziny papie¿a w Polsce s¹ z pewnoœci¹ wydarzeniem bez precedensu nie tylko w tym stuleciu, ale tak¿e w ca³ym tysi¹cleciu. To wydarzenie bez precedensu by³o z pewnoœci¹ aktem pewnej odwagi z obydwu stron, jednak¿e naszym czasom potrzebny by³ taki akt w³aœnie odwagi. Trzeba czasem odwa¿yæ siê pójœæ tak¿e w tym kierunku, w którym dot¹d jeszcze nikt nie poszed³... ¯egam Polskê, ¿egnam moj¹ Ojczyznê. Na odchodnym ca³uje tê ziemiê, z która nigdy nie mo¿e siê rozstaæ moje serce.” - Balice 1979

Do m³odzie¿y

„Potrzeba nam m³odzie¿owego entuzjazmu. Potrzeba nam tej radoœci ¿ycia, któr¹ maj¹ m³odzi... Jest ona w ka¿dym miejscu ta sama, a równoczeœnie inna, oryginalna. Potrafi¹ j¹ po swojemu wypowiedzieæ. To

wcale nie jest tak, ¿e papie¿ prowadzi ludzi m³odych z jednego krañca globu na drugi. To oni Go prowadz¹.” „Musicie myœleæ o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wci¹¿ ma uczniów, wszyscy jesteœmy Jego uczniami: je¿eli s³uchamy Jego s³ów, je¿eli je rozwa¿amy, je¿eli siêgamy w g³¹b naszego serca, je¿eli Mu to serce otwieramy, je¿eli razem z Nim kszta³tujemy w sobie, cierpliwie i wytrwale, nowego cz³owieka. Nawet czasem nie zaszkodzi jak siê nad sob¹ zmartwisz, nawet czasem nie zaszkodzi jak siê na siebie zgniewasz, to lepsze ni¿ gdybyœ mia³ lekkomyœlnie prze¿ywaæ swoj¹ m³odoœæ i gubiæ wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteœ ty sam. Ka¿dy i ka¿da”.Jasna Góra 1979 „Ka¿dy z Was, m³odzi Przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ Westerplatte. Wymiar zadañ jakie trzeba podj¹æ i wype³niæ”.- Gdynia 1987 „Dziêkujê Bogu za dzieci i za ka¿de nowe ¿ycie” “ W ka¿dym dziecku ukryte jest piêkno Boga”

Pielgrzym nieustaj¹cej radoœci

Pe³en werwy i niesamowitej energii Papie¿ stoj¹c na parapecie okna powiedzia³ do m³odych: - Gdy by³em arcybiskupem, nie musia³em wskakiwaæ na parapet, a nawet kiedy siê wychyla³em z okna, nikt mnie nie ³apa³ za sutannê. - Zostañ z nami! – zaczê³¹ skandowaæ m³odzie¿. - Teraz jesteœcie m¹drzy, ale jest ju¿ za póŸno! Gdzie byliscie 16 paŸdziernika? - Kraków 1979 Papie¿ z okna kuri biskupiej na Franciszkañskiej 3 przekomarza siê z m³odzie¿¹ - Czy ja siê mogê o coœ was zapytaæ? - Tak! - To ja siê zapytam. Czy to jest ³adnie je¿eli z jakiegoœ miasta zginie obywatel, ¿eby go nie szukaæ przez osiem miesiêcy? Na szczêœcie siê okaza³o, ¿e ten obywatel ¿yje, ale w innym mieœcie.. - W swoim mieœcie, w swoim mieœcie! - Jak ¿y³ w swoim mieœcie to nigdy po oknach nie chodzi³, a teraz coœ siê sta³o. Wiêc odpowiedŸ na pierwsze pytanie - minus trzy. Teraz drugie pytanie. Czy wy macie zamiar iœæ spaæ? - Nie! - W ka¿dym razie widzê, ¿e wam siê to bardzo podoba, ¿e mnie tu nie by³o osiem miesiêcy. - Nie! - Wiêc ja siê jeszcze raz pytam, po starej znajomoœci. Czy idziecie ju¿ spaæ? - Nie! - To róbcie co chcecie, a ja idê spaæ.- Kraków 1979 Po s³owach hymnu: „Z ziemi w³oskiej do Polski” Papie¿ powiedzia³: - Nikt nie przypuszcza³, ¿e w takim umundurowaniu. Ale nam siê wydarzy³o... - Warszawa 11.06.1999 - Bóg zap³aæ za wasz¹ cierpliwoœæ dla papie¿aprzywita³ wszystkich Jan Pawe³ II. - Du¿o zdrowia! – krzycza³ t³um - Widaæ, ¿e Œl¹zak cierpliwy i twardy –doda³ Ojciec Œwiêty - Bo ja bym z takim papie¿em nie wytrzyma³. Ma przyjechaæ, nie przyje¿d¿o, potem znowu ni ma przyjechaæ przyje¿d¿o. - Nic nie szkodzi! - No, to dobrze jak nic nie szkodzi, to jakoœ ze spokojnym sumieniem odjadê do Rzymu. Jeszcze tylko pojadê Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹ przeprosiæ i ze spokojnym sumieniem pojadê, bo mi Œl¹zaki z Gliwic przebaczy³y. - Gliwice 1999 r. T³um wo³a³: - Jesteœmy z Tob¹! Jesteœ z nami! Dziêkujemy! Kochamy Ciebie! Zostañ z nami! Na co Ojciec Œwiêty odpowiedzia³: - £adnie, ³adnie! Namawiaj¹ mnie, ¿ebym zdezerterowa³ z Rzymu! - Spotkanie na B³oniach 2002 Jan Pawe³ II zacz¹³ spotkanie od zaintonowania:

- Witamy Ciê, Alleluja! Niestety, jest to spotkanie po¿egnalne. Po czym Ojciec Œwiêty zaœpiewa³ kilkakrotnie: - ¯egnamy Ciê, alleluja! - Nie!-krzycza³y t³umy zgromadzone t³umy. - Bardzo wam dziêkujê za te spotkania pod oknem. Jak za dawnych lat, tak i teraz. Jesteœcie inn¹ m³odzie¿¹. Ale nawyki s¹ te same – dobre nawyki. - Dziêkujemy! – skandowa³a m³odzie¿. - Takiemu, który odje¿d¿a ¿yczy siê, przyjdŸcie zaœ. I ja te¿ sobie tego ¿yczê. - Zapraszamy. - PrzyjdŸcie zaœ. Myœlê, ¿e i wy mi tego ¿yczycie.- Kraków 2002

Jan Pawe³ II by³ pierwszym Papie¿em, który:

- nie by³ W³ochem - Wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, by spotkaæ siê i porozmawiaæ ze zwyk³ymi ludŸmi - chcia³ osobiœcie g³osiæ Ewangeliê - uzna³, ¿e najlepszym sposobem bêdzie kontakt z wiernymi w ich krajach. (Nie zrezygnowa³ z pielgrzymek nawet, gdy zdrowie przesta³o mu dopisywaæ). - odwiedza³ chorych, strapionych, opuszczonych i cierpi¹cych - w swoich kazaniach wiele miejsca poœwiêca³ m³odzie¿y; stworzy³ spotkania z m³odzie¿¹, znane jako Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. - by³ ulubieñcem mediów - korzysta³ z Internetu: ”Internet jest cudownym narzêdziem, by szerzyæ S³owo Bo¿e i wspieraæ pokój na œwiecie”. w Niedzielê Wielkanocn¹ 1997 r. klikniêciem w klawisz laptopa zainaugurowa³ dostêp do strony w poœwiêconej Stolicy Apostolskiej: www.vatican.va Podcz as swojego Pontyfikatu og³osi³ 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwo³a³ 9 konsystorzy; mianowa³ 232 kardyna³ów(w tym 10 Polaków); kanonizowa³ 478 œwiêtych (w tym 9 Polaków oraz dwóch œwiêtych zwi¹zanych z Polsk¹). Spotka³ siê z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych. - by³ najwiêkszym podró¿nikiem wœród papie¿y, w podró¿ach spêdzi³ 586 dni. Wybra³a Katarzyna Zió³kowska


6

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Pontyfikat mi³oœci i cierpienia Uczestniczy³ aktywnie w pracach Soboru Watykañskiego II. W 1967 roku otrzyma³ nominacjê kardynalsk¹, ale nadal zachowywa³ siê niekonwencjonalnie: jeŸdzi³ na nartach, p³ywa³ kajakiem, wakacje spêdza³ z osobami œwieckimi. W drugiej po³owie lat 70- tych zbli¿y³ siê do œrodowisk opozycyjnych. We wrzeœniu 1978 roku umiera Jan Pawe³ I. I wtedy spe³nia siê „proroctwo” Juliusza S³owackiego: „Poœród niesnasków Pan Bóg uderza, / W ogromny dzwon, / Dla s³owiañskiego oto papie¿a / Otwarty tron.” (”Poœród niesnasków”) 16 paŸdziernika 1978 roku z balkonu watykañskiego kardyna³ Pericle Fellici og³osi³: Habemus Papam. Przyszed³ ze Wschodu, zza ¯elaznej Kurtyny, z kraju rz¹dzonego przez komunistów, z kraju, gdzie Boga ³¹czono zawsze z Honorem i Ojczyzn¹. Kiedy stan¹³ na balkonie w obliczu t³umów zgromadzonych na Placu œw. Piotra, by³ Papie¿em z dalekiego kraju, z miasta królów, z miasta Krakowa. „Bracia i Siostry! Nie obawiajcie siê przyj¹æ Chrystusa i zgodziæ siê na Jego w³adzê! Pomó¿cie Papie¿owi i wszystkim, którzy chc¹ s³u¿yæ Chrystusowi i przy pomocy w³adzy Chrystusowej s³u¿yæ cz³owiekowi i ca³ej ludzkoœci! Nie lêkajcie siê! Otwórzcie, a nawet, otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystusowi!” I s³u¿y³ najlepiej, jak umia³. Podejmowa³ wiele trudnych i bolesnych tematów. Mówi³ o rzeczach najwa¿niejszych: o Chrystusie, wierze, wolnoœci i godnoœci cz³owieka. Pisa³ prze³omowe encykliki, ale te¿ wiersze poruszaj¹ce serca. Jan Pawe³ Drugi ¿y³ Panem Bogiem i to Jemu odda³ ca³e swoje ¿ycie i pos³ugê. A ¿e autor Listu do Hebrajczyków napisa³ - „Ka¿dy bowiem arcykap³an z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do Boga” (5,1), tak i Jan Pawe³ Drugi zdawa³ sobie sprawê, ¿e musi walczyæ dla cz³owieka i o cz³owieka dla Boga. St¹d te¿ zainteresowanie cz³owiekiem, którego poprzez swoj¹ pos³ugê, chcia³ zbli¿yæ tak¿e jak najwiêcej ludzi do Boga. Widaæ to doskonale w pierwszej encyklice „Redemptor hominis”, gdzie papie¿ okreœla Chrystusa jako „odkupiciel cz³owieka”. „Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oœci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeœli nie objawi mu siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹, jeœli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiœ sposób swoj¹, jeœli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa.” (Encyklika „Redemptor hominis”,1979) Kochaj¹c cz³owieka dostrzega te¿ inny wymiar Bo¿ej Mi³oœci i Mi³osierdzia. Ktoœ stwierdzi³ wrêcz, i¿ Papie¿ mia³ przekonanie, ¿e Bóg poci¹ga cz³owieka swoim mi³osierdziem. I tak zrodzi³a siê przejmuj¹ca encyklika „Dives in misericordia” – „Bogaty w Mi³osierdziu”. Jego troska o cz³owieka jest zauwa¿alna w etyce spo³ecznej, w trosce o cz³owieka biednego, wykorzystywanego, zniewolonego. Papie¿ nawo³uje do sprawiedliwoœci spo³ecznej i o reakcjê na ludzk¹ biedê i nieszczêœcia w encyklikach „Laborem Exercens”, „Sollicitudo rei socialis”, „Centesimus annus”. Swoim ¿yciem i s³owem Jan Pawe³ II uczy nas szacunku dla drugiego cz³owieka. Zachêca nas do wype³niania zobowi¹zañ wobec drugiej osoby, do troski wobec innego, i oddaniu siê jego sprawie. Podkreœlaj¹ to wszyscy, którzy mieli okazjê siê z nim spotkaæ. W obfitoœci zajêæ i ludzi nie móg³ poœwiêcaæ indywidualnym osobom wiele czasu. Ale te kilka minut spotkania, zawsze by³y dedykowane wy³¹cznie rozmówcy. Odnosi siê to tak samo do chwil, które poœwiêca³ modlitwie czy mszy œwiêtej. Wtedy to czuæ by³o Jego autentyczne zatopienie siê w Bogu. Odbija³o siê ono na jego twarzy,

szczególnie podczas sprawowanej Eucharystii, która go poch³ania³a. Odzwierciedla siê to w ostatniej encyklice dotycz¹cej Eucharystii. Niektórzy mówi¹, ¿e jest ona testamentem jego kap³añstwa. Ten pontyfikat wielorako naznaczony by³ cierpieniem, którego szczególna kulminacja nast¹pi³a 13 maja 1981 roku, gdy turecki zamachowiec, Mehmet Ali Agca, próbowa³ zmieniæ bieg historii. Papie¿ ocala³, choæ po ludzku nie da siê tego wyt³umaczyæ. Strzela³ przecie¿ zawodowy morderca, z kilku metrów, z pistoletu o takim kalibrze, aby kula nie dawa³a ofierze ¿adnych szans. Kule, które trafi³y Papie¿a mia³y go unicestwiæ. „Czy poprzez ca³e to wydarzenie jeszcze raz Chrystus nie wypowiedzia³ swojego: „Nie lêkajcie siê!”? Czy nie wypowiedzia³ tych paschalnych s³ów i do Papie¿a, i do Koœcio³a, a poœrednio do ca³ej rodziny ludz-

ski”, na spotkania, na podró¿e. Sami dostrzegamy, ¿e jego bogate ¿ycie modlitewne jest gruntem do tworzenia rzeczy wielkich, bogatych i piêknych. To modlitewne wyciszenie przed Bogiem pomo¿e ka¿demu cz³owiekowi dokonywaæ wielkich czynów i wydawaæ dobre owoce wysi³ku. Papie¿ Jan Pawe³ II , „odszed³ do domu Ojca” – s³owa kardyna³a Józefa Ratzingera, 2 kwietnia 2005 roku w wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego s¹ zwiastunem nieba. Czuje to t³um wype³niaj¹cy rzymskie ulice i skanduj¹cy „Santo subi-

kiej?” (JPII ”Przekroczyæ próg nadziei”) Od tego momentu Papie¿, wczeœniej niezwykle sprawny i wysportowany, nigdy ju¿ nie wróci³ do pe³ni si³. Ostatnie lata to coraz bardziej heroiczna walka z fizyczn¹ niemoc¹, cierpieniem i s³aboœci¹. W³aœnie wtedy Jego nauczanie mia³o wyj¹tkow¹ si³ê œwiadectwa. W tych ostatnich latach umêczony Papie¿ by³ szczególnym znakiem dla œwiata, który z premedytacj¹ odwraca siê od wszelkich oznak cierpienia. Grymas bólu na twarzy Jana Paw³a II przypomina³, ¿e cierpienie wpisane jest w nasz¹ egzystencjê, a m³odoœæ, si³a i piêkno przemijaj¹. Odczytywali to zw³aszcza ludzie m³odzi, którzy zawsze siê do Niego garnêli, nie tylko w czasie licznych spotkañ z okazji Œwiatowych Dni M³odzie¿y, ale tak¿e podczas pielgrzymek do poszczególnych krajów. Patrz¹c na postaæ Jana Paw³a Drugiego w przeddzieñ beatyfikacji musimy dostrzec tak¿e i to, ¿e uczy on nas modlitwy i wartoœci, jakie z modlitwy p³yn¹. Nie sposób nie zauwa¿yæ, jak wiele czasu, zawsze i wszêdzie, papie¿ poœwiêca³ na prywatn¹ modlitwê i kontemplacjê. A mimo to, mia³ czas na tworzenie dzie³ filozoficznych i teologicznych, na two- rzenie kultury i dzie³ literackich, czego dowodem jest „Tryptyk Rzym-

to”, a jest to wezwanie, którym pierwsi chrzeœcijanie wyra¿ali swoje przekonanie o œwiêtoœci zmar³ej osoby. „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybêdzie” (por. Mt 24, 42) - te s³owa przypominaj¹ mi ostateczne wezwanie, które nast¹pi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnê za nim pod¹¿yæ i pragnê, aby wszystko, co sk³ada siê na moje ziemskie ¿ycie, przygotowa³o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nast¹pi, ale tak jak wszystko, równie¿ i tê chwilê oddaj¹ w rêce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych samych rêkach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi zwi¹za³o mnie moje ¿ycie i moje powo³anie. W tych Rêkach zostawiam nade wszystko Koœció³, a tak¿e mój Naród i ca³¹ ludzkoœæ. Wszystkim dziêkujê. Wszystkich proszê o przebaczenie. Proszê tak¿e o modlitwê, aby Mi³osierdzie Bo¿e okaza³o siê wiêksze od mojej s³aboœci i niegodnoœci.”(Testament JPII, 6 marca 1979 rok). Podsumowuj¹c ¿ycie Jana Paw³a II mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e by³ to Papie¿ Pielgrzym, który budowa³ jednoœæ miêdzy ludŸmi i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ poprzez autentyczn¹ mi³oœæ Boga, niesentymentaln¹ mi³oœæ do cz³owieka, autentyczne zaanga¿owanie w modlitewnym spotkaniu z Bogiem i w koñcu przez swoje cierpienie.

Jan Pawe³ Drugi to cz³owiek, który ca³kowicie odda³ siê Bogu, a z mi³oœci do cz³owieka, czyni³ wszystko co mo¿liwe, aby poprowadziæ cz³owieka do Boga, który jest celem naszego Pielgrzymowania. Wyrazi³ to bardzo jasno w swoim Liœcie Apostolskim „Novo Millennio Ineunte” wydanym na zakoñczenie roku jubileuszowego. Jest on swoistym testamentem i wezwaniem do ¿ycia z Bogiem poprzez wiernoœæ Ewangelii, osobist¹ œwiêtoœæ ka¿dego wierz¹cego katolika, poprzez s³uchanie i odpowiadanie na S³owo Bo¿e, wychowanie do wiary w rodzinach, poprzez korzystanie z sakramentu pokuty czyli spowiedzi œwiêtej, poprzez korzystanie z ³aski Komunii œwiêtej i wiernoœæ niedzielnej mszy œwiêtej. Spe³niaj¹c wolê zmar³ego zacznijmy wype³niaæ ten jego testament z poszanowania dla wielkoœci i uszanowania œwiêtoœci tego cz³owieka. Ksiê¿a: Jaros³aw Lawrenz CM

Marek Sobczak CM

z koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki

na Greenpoincie


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

7

Cud nad kas¹ Debata w Sejmie w œrodê nad wnioskiem o dymisjê ministra finansów Jacka Rostowskiego, który z³o¿y³ SLD a popar³y PiS i PJN zakoñczy siê odrzuceniem wniosku g³osami PO i PSL tworz¹cych koalicjê rz¹dow¹. Debata nie by³a jednak zbyteczna, stawiaj¹c w centrum uwagi opinii publicznej stan finansów pañstwa. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest on ca³kiem dobry, natomiast zdaniem opozycji z³y lub wrêcz katastrofalny. Jak w ogóle mo¿na mieæ tak skrajne opinie na ten sam temat? Mo¿na, poniewa¿ wchodzi w grê cud nad kas¹. Ma on zapobiec cudowi nad urn¹, czyli potrzebie sfa³szowania wyborów parlamentarnych przez koalicjê rz¹dz¹c¹. Zaraz, zaraz, czy to mo¿liwe, ¿eby w wolnej Polsce wybory by³y fa³szowane? Owszem, mo¿liwe, skoro ostatnie wybory prezydenckie zosta³y sfa³szowane w polskiej placówce w Brukseli, natomiast w Wa³brzychu sfa³szowano wybory samorz¹dowe w taki sposób, ¿e tylko dziêki fa³szerstwu wygra³ kandydat PO. Mimo tego s¹d uzna³ wybory za wa¿ne, poniewa¿ fa³szerstwa rzekomo nie wp³ynê³y na wynik. S¹d wyda³ taki wyrok wbrew oczywistym dowodom. Trudniej by³oby sfa³szowaæ wybory parlamentarne. Du¿o ³atwiej w taki sposób sfa³szowaæ dane statystyczne, aby wykaza³y, ¿e stan finansów pañstwa jest dobry. Dziêki temu przykre decyzje mo¿na odk³adaæ na okres popowyborczy, a „ciemny lud to kupi”. Premier Donald Tusk zarekomendowa³ wiêc Sejmowi ró¿owy obraz rosn¹cego dobrobytu Polaków, który w liczbach przedstawi³ nastêpnie minister finansów. Wed³ug Jacka Rostowskiego, urz¹d statystyczny Unii Europejskiej stwierdzi³, ¿e za rz¹dów SLD bezrobocie wynosi³o 19,1

proc., za rz¹dów PiS 11,8 proc, a za rz¹dów PO-PSL tylko 8,3 procent. W bie¿¹cym roku przeciêtna emerytura miesiêczna wyniesie 1785 z³otych, za PiS mia³a 1347 z³otych a za SLD 1257 z³otych. Roœnie tak¿e wynagrodzenie minimalne, które za SLD wynosi³o 849 z³otych, za PiS 936 z³otych a w tym roku wynios³o 1386 z³otych a roku przysz³ym dojdzie do 1500 z³otych. Co wiêcej, wbrew obawom wielu ekonomistów, d³ug publiczny nie przekroczy³ zapisanego w konstytucji poziomu 55 procent. Jest to tzw. próg ostrzegawczy, ¿e zbli¿amy siê do zad³u¿enia w wysokoœci 60 procent. Po przekroczeniu tego drugiego progu Konstytucja nakazuje bezwzglêdnie ci¹æ wydatki w ca³ym bud¿ecie pañstwa, bez wzglêdu na protesty i bolesne skutki, jak recesja i szybki wzrost bezrobocia. Tego w³aœnie uda³o siê unikn¹æ ministrowi Rostowskiemu. To znaczy uda³o mu siê pozornie utrzymaæ d³ug poni¿ej progu ostrzegawczego 55 procent, aby unikn¹æ przykrego a koniecznego ograniczania wydatków. Uratowa³ tym popularnoœæ Partii i Rz¹du przed wyborami do Sejmu jesieni¹ tego roku. Obrazek to ³adny, ale nieprawdziwy, powiada opozycja. Wed³ug sposobu liczenia urzêdu statystycznego Unii Europejskiej, d³ug publiczny Polski jednak siêgn¹³ 55 procent dochodu narodowego. W Polsce tego siê nie wykazuje, poniewa¿ Rostowski wy³¹czy³ z finansów publicznych Krajowy Fundusz Drogowy. W ten sposób d³ug spad³ –

Minister Jacek Rostowski

na papierze – o 30 mld. z³otych. Dziêki tej kreatywnej ksiêgowoœci d³ug wynosi tylko prawie 54 proc. dochodu narodowego. Niepokoj¹cy jest jednak bie¿¹cy deficyt bud¿etu pañstwa. Wed³ug Eurostatu deficyt osi¹gn¹³ w 2010 roku najwy¿szy poziom w minionym 20-leciu i wyniós³ 7,9 proc. dochodu narodowego, podczas gdy przeciêtny deficyt w Unii Europejskiej wynosi 6 procent. W samym centrum Warszawy, na rogu Marsza³kowskiej i Alei Jerozolimskich stoi licznik d³ugu publicznego zainstalowany przez profesora Leszka Balcerowicza. Wytyka³ on 760 miliardów z³otych, czyli ponad 20 tysiêcy na ka¿dego Polaka. A jak stwierdza profesor Krzysztof Rybiñski, by³y wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, obecny rz¹d przygotowa³ operacjê ukrywania d³ugu publicznego przed obywatelami na skalê bez precedensu w nowo¿ytnej historii. W ci¹gu 10 lat rz¹d planuje schowaæ ponad 300 mld. d³ugu. Z tego 200 mld zostanie schowane przez zabranie sk³adek obywateli w otwartych funduszach emerytalnych i przeznaczenie ich na bie¿¹ce wydatki. 30

mld ju¿ zosta³o schowane w Krajowym Funduszu Drogowym, a 70 mld z³otych bêdzie schowane w wyniki zmian ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten bank pañstwowy bêdzie zaci¹ga³ d³ugi na budowê infrastruktury, ale ten d³ug nie bêdzie wliczany do zad³u¿enia finansów publicznych. Profesor Rybiñski poszed³ na wojnê obywatelsk¹. Zamierza wytoczyæ zbiorowy pozew s¹dowy przeciwko rz¹dowi Donalda Tuska za odebranie sk³adek emerytalnych z OFE aby unikn¹æ teraz bolesnych reform gospodarczych. Zebra³ do tej pory cztery i pó³ tysi¹ca podpisów pod pozwem i zbiera je dalej. Polska by³a niedawno „zielon¹ wysp¹”, jedynym krajem Unii Europejskiej, który mia³ wzrost gospodarczy w szczycie kryzysu finansowego. Zielon¹ wyspê podmywaj¹ jednak fale niepewnoœci. Kto wie, czy jeœli nie pomo¿e cud nad kas¹, Partia i Rz¹d nie siêgn¹ po cud nad urn¹, przeæwiczony w wyborach prezydenckich w Brukseli i samorz¹dowych w Wa³brzychu. Jan Ró¿y³³o

WIELKIE OTWARCIE – GRAND OPENING MEDICAL AND REHABILITATION CENTER – Oœrodek rodzinny 157 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222, tel. 718-349-1200 KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Lekarz rodzinny, porady i terapia antynikotynowa i antyalkoholowa, gabinet dermatologiczny, zabiegi chirurgiczne w przychodni, leczenie reumatycznych bólów stawów, naturoterapia, fizykoterapia, leczenie bólu, blokowanie nerwobólów, zastrzyki dostawowe i do „Trigger Points”.

PROFILAKTYKA Terapie wzmacniaj¹ce uk³ad odpornoœciowy (wlewy kroplówkowe), pomagaj¹ osobom chorym na artretyzm, alergie i astmê i zespó³ chronicznego zmêczenia.

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

DIAGNOSTYKA Ró¿ne rodzaje USG (Sonograms, Dopplers), testy wydolnoœci p³uc, badanie przewodnictwa nerwowego, badanie zmys³u równowagi w celu zapobiegania upadkom.

Du¿e zni¿ki dla pacjentów bez ubezpieczeñ. Akceptujemy: MEDICARE i inne, g³ówne rodzaje ubezpieczeñ. Dogodne godziny otwarcia. Oœrodek czynny do póŸna w soboty. Zapewniamy transport dla pacjentów z MEDICAID. Dzwoñ w celu umówienia siê na wizytê.

Akupunktura jako sprawdzona naturalna metoda leczenia, masa¿ z u¿yciem mineralnego b³ota z Morza Martwego, stosowany na punkty akupunkturowe (acupoints), co pomaga w leczeniu artretyzmu, usuwaniu skurczy miêœni, bólu pleców i stawów.

718-349-1200 Mówimy po polsku


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

8

Kartki z przemijania Z oficjalnych informacji podanych przez administracjê prezydenta Baracka Obamy wynika, ¿e w Nowym Jorku miesiêcznie traci pracê 45.700 osób. Kryzys zatem mamy w pe³ni, choæ przesta³ byæ ju¿ on tematem rozmów. Odczuwany jest on ju¿ przez wszystkie redakcje nowojorskie, nie wy³¹czaj¹c „The New York Timesa”. * Bez odpowiednich dojœæ ani ANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI rusz. Trzeba je mieæ, by znaleŸæ pracê. Odpowiednie wykszta³cenie, znacz¹cy dorobek zawodowy, a nawet nazwisko, ma³o znacz¹. Du¿o znacz¹ natomiast tzw. uk³ady, uk³adziki, uk³adzi¹dka. Po nowojorskiej projekcji filmu Zanussiego „Barwy ochronne” przys³uchiwa³em siê dyskusji prowadzonej przez studentów amerykañskich – co do jednego byli zgodni, bez odpowiednich dojœæ i wejœcia we w³aœciwe uk³ady nie ma mowy o karierze zawodowej. W nowej Polsce pod tym wzglêdem niewiele siê zmieni³o. Tak przynajmniej wynika z relacji absolwentów wy¿szych uczelni, którzy nie mog¹ znaleŸæ pracy. W koñcu podejmuj¹ z koniecznoœci robotê, która nie ma nic wspólnego z ich wykszta³ceniem i umiejêtnoœciami. W Ameryce dzieje siê tak samo. * Brak myœli jako program. Zamiast myœli mamy dzisiaj klimaty, zamiast przes³ania – pomys³. Niewiele przesadzi³ zmar³y niedawno Jerzy Nowosielski mówi¹c o be³kocie i bryi w kulturze obecnej. W jego oczach by³a ona wrêcz przepojona satanizacj¹. Niekiedy i ja to dostrzegam. W pe³ni siê zgadzam z Nowosielskim, kiedy pisze, ¿e malarstwo Francisa Bacona jest manifestacj¹ z³a. Owszem, to malarstwo bywa fascynuj¹ce, ale nadziei znaleŸæ w nim nie sposób. * Mog¹c wiêcej, muszê mniej. Ma³o komfortowa sytuacja. Mêczy mnie to. Kiedy ju¿ siê jako tako rozpiszê, muszê rzecz przerwaæ i iœæ do innych zadañ. Za ka¿dym razem zbieram siê w sobie na nowo, by kontynuowaæ zaczête pisanie. To wcale nie jest ³atwe. * Zosta³em w Nowym Jorku m.in. dlatego, ¿e widywa³em tu czêsto szczêœliwych ludzi. W Polsce natomiast widywa³em ich niezmiernie rzadko. Podobno pod tym wzglê-

dem ju¿ siê tam zmieni³o. Trzeba bêdzie sprawdziæ. * „Szczêœcia wci¹¿ nie ma, choæ podatki takie du¿e” – pods³uchane w parku na Greenpoincie. * Pisarz Christopher Isherwood po latach. Rozczarowanie. Najlepszy w erotycznych podtekstach i takich¿e napiêciach. * Znajomy kaczysta – „wartoœciowa jest tylko sztuka tych twórców, którzy popieraj¹ kaczyzm”. Artysta nie popieraj¹cy tego¿ kaczyzmu nie ma w jego oczach ¿adnych szans. Ten¿e kaczysta jest jednoczeœnie konserwatyst¹. Nieustannie przekonywa³ mnie, ¿e Meryl Streep nie mo¿e byæ wielk¹ aktork¹, poniewa¿ nie popiera G.W. Busha. ¯adne argumenty doñ nie trafiaj¹. Znajomy kaczysta nie jest bynajmniej odosobniony w swym postrzeganiu artystów, takich kaczystów widzê bowiem wokó³ siebie coraz wiêcej. Z miejsca dziel¹ artystów, dziennikarzy i naukowców na swoich, czyli s³usznych i nieswoich, czyli nies³usznych. Ostatnio wypad³ z ich ³ask znakomity historyk Norman Davies, albowiem nazwa³ PiS sekt¹. * Bardzo ceniê tego¿ Normana Daviesa. Liczê siê z jego zdaniem, œledzê jego odkrycia, podziwiam jego bezstronnoœæ i takie pisanie, by wszyscy mieli zeñ po¿ytek. Modelowym przyk³adem jest to jego historia Wroc³awia. Jest to teraz bodaj jedyny historyk globalny, który przywraca œwiatu pamiêæ i jednoczeœnie j¹ koryguje. Koryguje w sposób nies³ychanie wywa¿ony. Dla nas Polaków Davies jest skarbem bezcennym, poniewa¿ widzi nas w sposób rozumiej¹cy i sprawiedliwy. Jest przeciwnikiem pisania mitologii narodowej, niemniej jego wizja dziejów Polski jest dla mnie w pe³ni satysfakcjonuj¹ca. Davies nie akcentuje w niej wznios³oœci i wyj¹tkowoœci, tylko myœl. Zmienia przy tym postrzeganie przesz³oœci, które nosimy w sobie w wyniku wczeœniejszych lektur. Z polskich historyków wspó³czesnych najbardziej ufam Antoniemu Dudkowi. Myœlê, ¿e jego postawa wobec najnowszej historii jest podobna do postawy Daviesa. Cechuje go równie¿ podobny spokój w podejœciu do najbardziej newralgicznych zagadnieñ, wzbudzaj¹cych zazwyczaj emocje zaciemniaj¹ce pole widzenia. * W prasie pisowskiej, narodowej i narodowo-katolickiej ino Smoleñsk i martyrologia. O kondycji moralnej i umys³owej dzisiejszych Polaków ani dudu. Niski poziom szkolnictwa nie jest przecie¿ narodowym problemem, podobnie jak coraz mniejsze czytelnictwo. Wyzyskiwanie i oszukiwanie rodaków przez rodaków, te¿ nie jest takim problemem, podobnie jak wizerunek

Polaka na Zachodzie. Polacy bohaterami s¹ i basta, a kto twierdzi, i¿ nie zawsze, jest „Polakiem skorygowanym”. O zachowaniu polskich kiboli w Kownie w prasie narodowej ani s³owa, o has³ach wykrzykiwanych na stadionach, tak¿e ani mru, mru. O niemieckiej akcji wy³apywania polskich z³odziei samochodów ani s³ówka, podobnie jak i o oszustach wy³udzaj¹cych w zachodnich krajach œwiadczenia socjalne. A kiedy ju¿ ktoœ siê tym zainteresuje, to nara¿a siê na zarzut, ¿e zajmuje siê problemem marginalnym. I na nic zda siê argument, ¿e ten problem marginalny dotyczy nie setek a tysiêcy Polaków. * Warto obejrzeæ film „Skrzydlate œwinie”. Jest to wymowne dzie³o o potrzebie nienawiœci. Kluczowym zdaniem, jakie pada z ekranu, jest stwierdzenie g³ównego bohatera – „nienawidzê was od zawsze, choæ ju¿ nie pamiêtam za co”. Dwie zwalczaj¹ce siê w tym filmie grupy kibiców, przypominaj¹ jako ¿ywo pewne dwie zwalczaj¹ce siê partie... * Pora ju¿ najwy¿sza przypomnieæ, co to jest nacjonalizm. Otó¿ wedle „Encyklopedii Popularnej”, wydanej w roku 1992 przez Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, jest to „postawa spo³eczno-polityczna i ideologia uznaj¹ca interes w³asnego narodu za wartoœæ najwy¿sz¹, wyra¿aj¹ca siê w egoizmie narodowym, nietolerancji, wrogoœci i agresji wobec innych wspólnot narodowych”. Nie zawadzi te¿ przypomnieæ sobie, czym wedle tej¿e „Encyklopedii” jest szowinizm. Otó¿ jest to „ideologia i postawa wyra¿aj¹ca siê bezkrytycznym stosunku do w³asnego narodu oraz w pogardzie i nienawiœci do innych narodów, skrajna forma nacjonalizmu prowadz¹ca do polityki dyskryminowania i ucisku narodowego.” * „Naród zmartwychwstaje” – taki napis umieœci³a „Gazeta Polska” na ok³adkowej stronie numeru wydanego w pierwsz¹ rocznicê katastrofy smoleñskiej. I pomyœleæ, ¿e by³em dotychczas przekonany, i¿ jestem cz¹stk¹ ¿ywego i dzielnego narodu. Narodu, który w sposób bezkrwawy zrzuci³ z siebie komunizm. A tu proszê – dopiero zmartwychwstajê. * Patriotyczne manifestacje, rocznice i pogrzeby udaj¹ siê nam nad wyraz. Gorzej z codzienn¹ prac¹ dla Polski. Autostrad jak nie by³o za PiS-u, tak nie ma za PO. * Niema³¹ karierê robi teraz s³owo „wykluczanie”. Do ³ask powróci³y te¿ „Targowica” i „zaprzañstwo”. Wielkie nadzieje wi¹¿¹ te¿ niektóre krêgi ze s³owem – „zamach”. * Wystan Hugh Auden – „Prawda jest katolicka. Poszukiwanie prawdy – protestanckie”.

Rostowski i Grad zostaj¹ 1í¿e bez koalicji z Platform¹ bêd¹ w parlamencie parti¹ bez znaczenia. Inna rzecz, ¿e punktów zapalnych miêdzy PO a PSL by³o jak do tej pory stosunkowo niewiele i zawsze partie te umia³y siê ze sob¹ porozumieæ na tyle, ¿e przynajmniej na zewn¹trz prezentowa³y wspólne stanowisko. A i z tzw. przecieków nie wynika³o, ¿e dzieli je jakiœ sta³y konflikt. Odpowiedzialny za gospodarkê szef ludowców Waldemar Pawlak i i peeselowski minister rolnictwa, wspomniany Marek Sadowski s¹ wygodnymi buforami dla PO. Opozycja, chc¹c obaliæ Jacka Rostowskiego, zarzuci³a mu tym razem chaos i brak przejrzystoœci w polityce finansowej, nietrafne prognozy ekonomiczne, doprowadzenie do zbyt du¿ego wzrostu deficytu i d³ugu publicznego oraz wzrastaj¹c¹ wci¹¿ dro¿yznê. Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufnoœci jak bumerang wraca³a sprawa wysokiej ceny benzyny i paliw. Pose³ S³awomir Kopyciñski z SLD zarzuca³ ministrowi brak dzia³añ w tej sprawie, takich choæby, jakie podjêci Brytyjczycy, czy Wêgrzy, którzy obni¿yli akcyzê. Koronnym argumentem Kopyciñskiego przeciw Rostowskiemu a poœrednio i przeciw rz¹dowi by³ brak inicjatyw zmierzaj¹cych do obni¿enia podatku, co rzekomo uniemo¿liwiaj¹ kwestie prawne. Tak¿e wspomniana dro¿yzna mia³a byæ przy-

s³owiowym jêzyczkiem u wagi, ale jednak siê nim nie okaza³a. Nie nale¿y z tego wyci¹gaæ zbyt optymistycznych wniosków, albowiem wzrost cen wszystkiego wysadzi³ w przesz³oœci z siod³a ju¿ niejednego ministra i premiera. Wniosek o wotum nieufnoœci wobec Aleksandra Grada zosta³ uzasadniony pope³nionymi przez niego b³êdami prywatyzacyjnymi i dzia³alnoœci¹ na szkodê polskich spó³ek. Zdaniem pos³a PiS – Dawida Jackiewicza, Grad zapomnia³, ¿e jest ministrem skarbu pañstwa i zachowuje siê tak, jakby by³ ministrem do spraw prywatyzacji publicznej w³asnoœci. We wniosku jest mowa równie¿ o szkodach wyrz¹dzonych spó³kom energetycznym pozostaj¹cym pod nadzorem ministra oraz zagro¿eniach dla bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa. Jego autorzy nie zgadzaj¹ siê tak¿e na uzale¿nienie Polski od Gazpromu i uzale¿nionych od niego spó³ek. - Jak minister chce dbaæ o interesy polskich spó³ek, zgadzaj¹c siê na zawarcie przez nie niekorzystnych umów dotycz¹cych sprowadzenia drogiego gazu – pyta³ Jackowski. W tym miejscu nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ, ¿e wstêpn¹ umowê z Gazpromem, zawart¹ na szczeblu rz¹dowym przez wicepremiera Pawlaka, oprotestowa³a nawet Unia Europejska okreœlaj¹c j¹ jako niekorzystn¹

Minister Aleksander Grad

dla Polski i niezgodn¹ z unijnymi przepisami. Opozycja, nauczona ju¿ parokrotnym doœwiadczeniem, nie jest a¿ tak naiwna, by wierzyæ, ¿e wobec koalicyjnej przewagi w Sejmie uda siê jej przepchn¹æ jakikolwiek wniosek o wotum nieufnoœci. Mimo to zg³asza je, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ s¹ one jedyn¹ metod¹ zmuszenia rz¹du do dyskusji o stanie pañstwa. PiS umówi³o siê z SLD, ¿e bêd¹ na przemian sk³adaæ wnioski w sprawie szefów kolejnych resortów i bêd¹ siê wzajemnie wspieraæ w g³osowaniu. Kolejny wniosek z³o¿y teraz SLD. Bêdzie on dotyczy³ ponownie Bogdana Klicha i Cezarego Grabarczyka. Partia ta ma ju¿ tak¿e na celowniku ministra

zdrowia Ewê Kopacz i szefa dyplomacji Rados³awa Sikorskiego. PiS natomiast chce odwo³aæ szefa ministra spraw wewnêtrznych i administracji – Jerzego Millera i ponownie Aleksandra Grada. Oprócz sk³adania wniosków o wotum nieufnoœci, opozycjoniœci zamierzaj¹ równie¿ pisaæ listy otwarte do premiera i odpowiednio je nag³aœniaæ w mediach. W ich przekonaniu jest to sposób, by zwróciæ uwagê opinii publicznej i potencjalnych wyborców na pracê danego ministra, a poœrednio równie¿ i premiera. Patrz¹c na samozadowolenie polskiego rz¹du, trudno nie przyklasn¹æ tej inicjatywie.

Eryk Promieñski


9

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

PRZYCHODNIA MEDYCZNA

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA

Dr Andrzej Salita

Sabina Grochowski, MD

F Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Dr Urszula Salita

UWAGA! Nowy adres na Manhattanie 850 7th Ave., Suite 501- pomiêdzy 54th a 55th Street Tel. 212-586-2605 Fax: 212-586-2049

F Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici

F Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa

Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine

DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

Dr Anna Duszka

G Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn G konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) G subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy G zmêczenie nadnerczy G wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi G wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów / kwasów t³uszczowych G terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnychpotrzeb G wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma G zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Caring Professionals Inc.

Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585 Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer - ZocDoc.com Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus - zadzwoñ 718-389-3018

Greenpoint Eye

Care LLC

Caring Professionals oferuje bezp³atne kursy HHA i PCA (opieka nad starszymi ludzmi w domu). Po informacje prosimy dzwoniæ do Valery(718) 897-2273 wew.103 - od poniedzia³ku do pi¹tku, od 9 rano do 4:30 Po zakoñczeniu kursu oferujemy prace w ró¿nym wymiarze godzin. Przyjmujemy równie¿ osoby posiadaj¹ce certyfikat HHA Rejestracja osób z certyfikatami odbywa siê w poniedzia³ki i œrody o godz.11. Po inforamacje o rejestracji prosimy dzwoniæ do Biany (718) 897-2273 wew. 114 - od poniedzia³ku do pi¹tku od 9 rano do 4:30 Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Tel. 718-389-3018

Nowo otwarty gabinet okulistyczny. Najnowoczeœniejsze metody leczenia wad i chorób oczu. Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku. Oferujemy pe³ny zakres opieki okulistycznej; miêkkie, twarde, ró¿nych kolorów szk³a kontaktowe, okulary przeciws³oneczne i korekcyjne, du¿y wybór najmodniejszych oprawek, m.in: Prada, Dior, Gucci, Fendi, Ray Ban, Dolce Gabana.

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D – jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 6 ksi¹¿ek. Praktykuje od 43 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni.

Dr Micha³ Kiselow Umów siê ju¿ dziœ na kontrolne badanie wzroku. Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty szeœæ dni w tygodniu. Poniedzia³ek - Czwartek 10 am - 7 pm;; Pi¹tek: 9 am - 7 pm; Sobota - 9 am - 5 pm

LECZY: katar sienny bóle pleców rwê kulszow¹ nerwobóle impotencjê zapalenie cewki moczowej bezp³odnoœæ parali¿ artretyzm depresjê nerwice zespó³ przewlek³ego zmêczenia na³ogi objawy menopauzy wylewy krwi do mózgu alergie zapalenie prostaty itd. l

l

DOKTOR MÓWI PO POLSKU

70-20 Austin St, suite 135 Forest Hills, NY 11375 (718) 897-2273

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

POLSKA FIRMA MEDYCZNA NAJLEPSZE PRODUKTY MEDYCZNE NA TERENIE NOWEGO JORKU I OKOLIC * wózki inwalidzkie * ³ó¿ka szpitalne * aparaty tlenowe * pampersy i wk³adki higieniczne * ortopedyczne buty z wk³adkami

DOSTAWA ZA DARMO

WYSY£KA DO POLSKI

Przyjmujemy Medicare i Medicaid oraz wiêkszoœæ programów HMO Zadzwoñ, doradzimy: tel. (718) 388-3355 fax: 718-599-5546; www.masurgicalsupply.com, 314 Roebling St, Brooklyn, NY 11211


10

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Wielkanocne œniadanie pod Jagie³³¹ Brazylijskie

krakowianki

Te dwie sliczne dziewczynki to wnuczki malarki Magdaleny Zawadzkiej. Razem z rodzicami mieszkaj¹ w Brazylii. W strojach krakowskich, czêœciowo uszytych przez babci,ê wyst¹pi¹ na mszy beatyfikacyjnej Jana Paw³a II.

Na pierwszym planie Uta Szczerba organizatorka Œniadañ Wielkanocnych, obok Krystyna Chmielewska.

Wielkanocne ¿yczenia

Jak zwykle dostaliœmy du¿o ¿yczeñ œwi¹tecznych. Za wszystkie serdecznie dziêkujemy. Nie mamy miejsca, ¿eby je opublikowaæ, ale nie mo¿emy siê oprzeæ, ¿eby za³¹czyæ choæ jedn¹ kartkê - autorstwa Ismeny Halkiewicz. Z kolorowej pisanki wy³ania siê g³ówka córeczki Ismeny - Gillian Mccauley.

Polonijne Œniadania Wielkanocne nabieraj¹ coraz wiêkszego rozmachu. W tym roku mo¿na by³o ogl¹daæ zaimprowizowan¹ wystawê fotografii z poprzednich “Jajeczek”. Coraz liczniej przybywaj¹ te¿ pod Jagie³³ê nasi artyœci. Ismena Halkiewicz przysz³a nie tylko w towarzystwie rodziny. Przynios³a tak¿e sztalugi i z zapa³em uwiecznia³a co bardziej malownicze fragmenty œniadania. (re) Fot. Janusz Skowron

EAGLE PHARMACY Apteka pod Or³em 64-02 Flushing Ave., Maspeth, 11378 Tel. (718) 416-1749, Fax (718) 416-1752

NOWOŒÆ - MIODY Z NOWEJ ZELANDII _ Wzmacniaj¹ system odpornoœciowy _ Zwalczaj¹ bakterie i wolne rodniki _ Zapobiegaj¹ chorobom _ Lecz¹: Manuka, Kamahi, Honeydew UWAGA! darmowy monitor do mierzenia cukru dla ka¿dego nowego pacjenta przy realizacji recepty na cukrzycê. FOT. ZOSIA ¯ELESKA-BOBROWSKI


11

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

BAÑKI MYDLANE

K

Po œmigusie-dyngusie urczaczki, kurczaczkami, króliczki króliczkami, ale najciekawsze rzeczy i tak dziej¹ siê przecie¿ w Lany Poniedzia³ek. A skoro ju¿ o króliczkach mowa, to kub³em zimnej wody zosta³ oblany – i to jeszcze przed Wielkanoc¹ – Jacek Poniedzia³ek. MARIAN POLAK-CHLABICZ Aktor taki, przewa¿nie serialowy, znany równie¿ z tego, ¿e prywatnie preferuje – nazwijmy to - niestandardowe relacje interpersonalne. Oblewaj¹cym by³ inny aktor, Maciej Zakoœcielny, który w wywiadzie dla „Playboya” odniós³ siê do propozycji kolegi Jacka, by wyst¹piæ na rozk³adówce, jak go pan Bóg stworzy³. Odgrywanie roli mêskiego Króliczka najwyraŸniej nie le¿y w charakterze aktora Zakoœcielnego, o czym wiadomo przynajmniej do czasu jego opisywanego przez wszystkie magazyny plotkarskie romansu z aktork¹ Iz¹ Miko.

Gra¿yna Szapo³owska

Maciej Zakoœcielny

Poza tym, kiedy tu¿ przed Wielkanoc¹ wylano z partii PO jednego pos³a, który wyzna³ publicznie, ¿e chêtnie popatrzy³by sobie, jak jedna pani robi „te rzeczy” z inn¹ pani¹, temat mniejszoœci sta³ siê nad Wis³¹ tematem dra¿liwym. £atwo na nim oblaæ egzamin z liberalizmu i powszechnej tolerancji. No wiêc zamiast pokazaæ nagi tors na rozk³adówce magazynu Hefnera, Maciek Zakoœcielny ostudzi³ zapa³y kolegi Poniedzia³ka, urz¹dzaj¹c mu Lany Poniedzia³ek w œwi¹tecznym wydaniu „Playboya”. Tu¿ po œwiêtach publiczne lanie - tym razem dos³ownie - spuœci³a te¿ koledze po fachu inna znana aktorka, Gra¿yna Szapo³owska. La³a pani Gra¿yna. Policzek nadstawia³ Jan Englert, który tu¿ przez Wielkanoc¹ mocno narazi³ siê kole¿ance i zarazem podw³adnej z Teatru Narodowego, wylewaj¹c j¹ z pracy w trybie dyscyplinarnym. Posz³o o to, ¿e aktorka Szapo³owska zerwa³a spektakl, zamiast na scenie pojawiaj¹c siê w tym samym czasie w jury talent show - „Bitwa na g³osy”. Sprawa, przynajmniej na pocz¹tku, wydawa³a siê oczywista, bo nieobecnoœæ na przedstawieniu to dla profesjonalnego aktora coœ, jak zawodowe samobójstwo. Potem jednak wysz³y na jaw dodatkowe okolicznoœci, i na razie wygl¹da na to, ¿e do skandalu przyczyni³a siê te¿ z³a wola dyrektora Englerta. Oficjalna „dyscyplinarka”, dola³a

jeszcze oliwy do ognia, i z drobnego skandalu zrobi³a siê wielka afera, która najpewniej skoñczy siê spraw¹ s¹dow¹. Ale póki co, pañstwo Englert i Szapo³owska tu¿ po œwiêtach spotkali siê na planie filmowym, gdzie odegrali koncertowo parê kochanków. Ich namiêtny poca³unek przed kamer¹ zwieñczy³ zaœ - siarczysty policzek. Pani Gra¿yna przyla³a jednak koledze nie pod wp³ywem nag³ego impulsu, tylko ca³kiem profesjonalnie, w pe³nej zgodzie z tekstem scenariusza. W œwietle zaistnia³ych okolicznoœci spuszczenie w³asnemu dyrektorowi pokazowego lania w dzieñ po Lanym Poniedzia³ku zapewne sprawi³o jej niejak¹ satysfakcjê... Tym bardziej, ¿e nie musia³a potem przepraszaæ, co zdarzy³o siê – te¿ w zwi¹zku ze sk³onnoœci¹ do lania wody - redaktorowi Kubie Wojewódzkiemu. Otó¿ w trakcie nagrania pierwszego odcinka telewizyjnego show „X Factor” Wojewódzki, który robi tam za surowego sêdziego, ostentacyjnie ola³ uczestników i widowniê. I to bynajmniej nie symbolicznie, tylko dos³ownie. Uczyni³ to bowiem za pomoc¹ wody. Takiej prawdziwej, z kranu, czyli zimnej i mokrej. Obla³ te¿ kole¿ankê – celebrytkê, niejak¹ Majê

Sablewsk¹, której kompetencje w zakresie showbiznesu do tej pory ogranicza³y siê do niañczenia dzieci piosenkarki, Natalii Kukulskiej, a potem do robienia zakupów i reprezentowania interesów kilku znanych wokalistek. Miêdzy innymi Edyty Górniak, Mariny oraz Dody. Kuba za Maj¹ podobno nie przepada, wiêc oblewaj¹c uczestników „X Factora” przy okazji ola³ tak¿e jurorkê Sablewsk¹. No ale potem, niestety, wypada³o przeprosiæ, bo œmigus-dyngus wypada³ kilka dni póŸniej. Natomiast za zimny prysznic sprawiony za poœrednictwem tabloidów tej samej Mai nie maj¹ najmniejszego zamiaru przepraszaæ wymienione wy¿ej wokalistki, które – choæ wczeœniej okazywa³y sobie gdzie tylko mog³y znaki serdecznej antypatii - teraz, raz w roku ko³o Wielkiejnocy, zjednoczy³y siê we wspólnym, wielkopostnym „paleniu Judasza”, czyli publicznym wylewaniu ¿alów na nieuczciw¹, fa³szyw¹ i nielojaln¹ – ich zdaniem – by³¹ agentkê. W opinii by³ych podopiecznych Maja wyraŸnie obla³a egzamin na mened¿erkê gwiazd show-biznesu, a teraz jeszcze Kuba Wojewódzki podejmuje usilne starania, by wylaæ j¹ z jury programu „X Factor”. Co siê zaœ tyczy oblewania, to w³aœnie wysz³o na jaw, ¿e aktor graj¹cy ksiêdza proboszcza z Tulczyna, a s³aw¹ ustêpuj¹cy jedynie niejakiemu Ojcu Mateuszowi z Sandomierza, obla³ egzamin z Dziesiêciorga Przykazañ, jawnie grzesz¹c przeciwko Szóstemu z nich. „Nie cudzo³ó¿”, mianowicie. Otó¿ poderwa³ w³aœnie ¿onê wnuczka swojej osobistej gosposi, powszechniej znan¹ jako Babcia Józia. Parafianie na razie nie czuj¹ siê szczególnie zgorszeni, bowiem rzecz ca³a dotyczy pary aktorów z planu serialu „Plebania”, W³odzimierza Matuszaka i jego o 34 lata m³odszej kole¿anki, Karoliny Nolbrzak. Problem w tym, ¿e w cywilnym ¿yciu, jako aktor Matuszak, ksi¹dz Antoni ma ju¿ oficjaln¹ ma³¿onkê oraz córkê, osiem lat starsz¹ od jego aktualnej narzeczonej. Jak widaæ, nawet wyj¹tkowo przekonuj¹ce odgrywanie roli ksiêdza nie gwarantuje, ¿e aktor nie bêdzie olewa³ w prywatnym ¿yciu zasad Dekalogu. Ta regu³a dzia³a te¿ – na szczêœcie – w drug¹ stronê. Wokalistka, która przekonuj¹co udaje przed œwiatem

Karolina Nolbrzak

Maja Sablewska

Jawnogrzesznicê, „w cywilu” potrafi siê okazaæ nie tyle gorliw¹, co wiern¹ córk¹ Koœcio³a. Nied³ugo woda poleje siê bowiem na niewinn¹ g³owê nowego cz³onka wspólnoty chrzeœcijañskiej - Zachariasza, urodzonego przez matkê zastêpcz¹ synka brytyjskiego wokalisty – Eltona Johna i jego ¿yciowego partnera – Davida Furhisha. Matk¹ chrzestn¹ ma³ego Zachary’ego zostanie wywodz¹ca siê z przyzwoitej katolickiej rodziny ciocia z Ameryki - Stephanie Germanotta. Powszechniej znana jako... Lady Gaga. Ta informacja, podana w mediach tu¿ przed Wielkanoc¹, zapewne podzia³a³a na niektórych czytelników tabloidów jak kube³ wody w Lany Poniedzia³ek. No ale –jak to mawiali staro¿ytni Rzymianie popijaj¹c okowitê - in aqua veritas (w wodzie prawda) , czy te¿ jakoœ podobnie. Bo nie ma to, jak próba wody. Coœ o tym wie na przyk³ad niejaka Marzanna, sp³awiana Wis³¹ raz w roku, ko³o Wielkiejnocy, oraz jej topione w nurtach stawów i strumieni jak rok d³ugi liczne kole¿anki - czarownice...


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

12

BO TAX SERVICE BO¯ENA PIETRUCHA - cell. 917-864-7091

Rozliczenia podatkowe Income Tax Sk³adanie i odbieranie dokumentów podatkowych codziennie. Proszê umówiæ siê na wizytê.

144 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT 

97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie:

3 Ksiêgowoœæ 3 Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

3 Rejestracja biznesu i licencje 3 Konsultacje 3 Bezpodatkowa zamiana domów 3 #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com 

Business Consulting Corp.

Ewa Duduœ - Accountant

Cena $10 za maksimum 30 s³ów

AMERYKAÑSKIE PAPIEROSY tanio - ju¿ od $25 za karton: Queens, Brooklyn, Manhattan. 10 kartonówdostawa do domu. Prosiæ Roberta: tel. 347-666-6820 KOMUNIE. ŒLUBY. CHRZTY. Oferujemy kompleksowe us³ugi w zakresie fotografii studyjnej i plenerowej. Wykonujemy tak¿e zdjêcia do portfolio, head shots, portrety indywidualne i okolicznoœciowe, portrety rodzinne. Studio na Greenpoincie. Zapraszamy. Informacje i zdjêcia. www.artpix-studio.com tel. 917.328.84.59 24 GODZINY SERVICE Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach i bardzo drobne przeprowadzki. Tel. 646-247-3498, Fax: 718-497-3498 DODATKOWA PRACA dla ka¿dego. Pracujesz tylko 24 miesi¹ce. Zarobki co miesi¹c wiêksze. Po 2 latach Twoja praca koñczy siê, ale zarobki nie. Dostajesz wypracowane profity jako EMERYTURÊ. Mo¿esz osi¹gn¹æ wysokie dochody p³acone przez d³ugie lata.Szczegó³y: Tel. 718-388-0253 DOM SZUKA NABYWCY czy nabywca szuka domu.  Transakcje sprzeda¿y - kupno domów, mieszkañ (co-ops, condos), dzia³ek. Weichert Realtors, FH Realty - Cezary Doda. www.cezarsells.com Tel. 718-544-4000

Firma z wieloletnim doœwiadczeniem prowadzi: 3 Rozliczenia podatków indywidualnych i biznesowych (jeden w³aœciciel, partnerstwo, korporacja), 3 Pe³n¹ ksiêgowoœæ 3 Rejestracjê i rozwi¹zywanie biznesów

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 ( 718-383-0043 lub 917-833-6508

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

w Domy w Condo w Co-Op w Dzia³ki budowlane w Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Og³oszenia drobne

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 m T³umaczenia m Bilety Lotnicze m Us³ugi Konsularne m Notariusz publiczny m Wysy³ka paczek morskich i lotniczych m Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”

DU¯E, MA£E PRACE elektryczne. Solidnie i niedrogo. Tel. 917-502-9722 POTRZEBNA OSOBA do du¿ej przychodni lekarskiej jako medical assistent lub pielêgniarka z Polski. Podstawowy angielski wymagany. Prosiæ Basiê S. Tel. 718-389-8585 KOBO MUSIC STUDIO - Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach oraz lekcje œpiewu. Szko³a z tradycjami. Kontakt - Bo¿ena Konkiel Tel. 718-609-0088

ZESPÓ£ MUZYCZNY METRO wesela, imprezy okolicznoœciowe, karnawa³owe, dancingi. Profesjonalnie i niebanalnie! 347-754-0659; 347-782-3773

www.metroband.us Najwiêkszy polski

Zak³ad Pogrzebowy na Brooklynie

STOBIERSKI LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. 161 Driggs Ave. (róg Humbold St.) Brooklyn, NY 11222

Tel.(718) 383-7910

W S£U¯BIE POLONII PONAD 50 LAT


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

13

M o j e M e t ro p o l i t a n

Przemija s³awa œwiata “Wraz z ‘The Horse Fair’, który pokaza³ siê na Salonie 1853 r., jego autorka zdoby³a œwiatow¹ s³awê. Jest to jeden z najbardziej znanych obrazów wspó³czesnych czasów, a nazwisko malarki znalaz³o siê w potocznym u¿yciu tysiêcy, którzy nie wiedz¹, ¿e namalowa³a jeszcze jakiœ inny obraz. Nie ma prawie miejscowoœci w Anglii gdzie nie znalaz³oby siê jednej z wielu reprodukcji wykonanych od kiedy obraz po raz pierwszy wystawiono w tym kraju w 1855 r.” Tyle cytatu brytyjskiego autora z ksi¹¿ki opublikowanej w 1904 r. w Londynie. O jakiej s³ynnej malarce pisano w takich superlatywach? O Rosie Bonheur. Dziœ prawie kompletnie zapomnianej artystce francuskiej. Ponad sto lat temu by³a w œwiecie sztuki gwiazd¹ pierwszej wielkoœci. Jej najs³ynniejszy obraz “The Horse Fair” wzbudzi³ ogromn¹ sensacjê, gdy wystawiono go po raz pierwszy w Pary¿u na dorocznych pokazach sztuki, zwanych “Salonami”. T³umy zbieg³y siê ogl¹daæ dzie³o artystki powsta³e w niezwyklych (na owe czasy) okolicznoœciach. Rosa Bonheur namalowa³a targ koni w Pary¿u w latach piêædziesi¹tych XIX wieku. Malowa³a z natury. ¯eby unikn¹æ sensacji przebiera³a siê za mê¿czyznê i nie zauwa¿ona przez nikogo chodzi³a na plac handlu koñmi. Krêci³a siê wœród mê¿czyzn, obserwowa³a. Stawia³a sztalugi i przystêpowa³a do pracy. Szkicowa³a. Do ostatecznego dzie³a siada³a jednak w studio. Dopiero póŸniejsi impresjoniœci tworzyli gotowe dzie³a w plenerze. Artystka postara³a siê o specjalnie zezwolenie na mêski strój. Wówczas przebieranka taka bez zgody w³adz by³a karana przez prawo. Rosa Bonheur nie by³a tak odwa¿na jak Georges Sand. Choæ tak¿e czêsto chodzi³a w swej posiad³oœci ubrana po mêsku i okrakiem jeŸdzi³a na koniu, pali³a papierosy, polowa³a, to jednak na oficjalne okazje wk³ada³a kobiecy strój. Ku rozczarowaniu jednych, zawodowi ¿¹dnych sensacji i aprobacie wiêkszoœci, uznaj¹cej œcis³e rozgraniczenie p³ci na najwy¿szy nakaz spo³ecznej moralnoœci. Georges Sand rzuca³a wyzwanie wszystkim wokó³, prowokowa³a; Rosa Bonheur wola³a nikogo nie dra¿niæ. Z dala od zgie³ku prowadzi³a ¿ycie i tak wystarczaj¹co kontrowersyjne. By³a lesbijk¹, dziœ uwa¿an¹ za jedn¹ z protoplastek wspó³czesnego ruchu. Jej obraz sta³ siê sensacj¹ nim go w ogóle wystawiono. Szczegó³y genezy dzie³a przedosta³y siê do prasy. Rozgor¹czkowana fantazja publicznoœci nie znajdowa³a hamulców. Có¿ bowiem siê sta³o? Oto kobieta, artystka, wtargnê³a w mêski œwiat, podejrza³a przeciwn¹ p³eæ. Pas³a wzrok, zmys³y i wyobraŸniê widokiem krzepkich handlarzy koni, ich pomocników, woŸniców, ujeŸd¿aczy.

Dziœ nawet Katarzyna Kozyra stroj¹ca siê w mêskie akcesoria, by nago wejœæ do mêskiej ³aŸni nie budzi takich emocji, jak francuska artystka 150 lat temu obecna w przebraniu na placu koñskiego handlu. Nie znaczy, ¿e ten targ by³ zamkniêty dla kobiet. Ale co innego przyjrzeæ siê koniuchom podczas przechadzki, a co innego przebywaæ z nimi, obcowaæ wœród nich na co dzieñ, byæ wziêt¹ za swego. Znika wtedy galanteria, pryskaj¹ œcis³e normy oficjalnych kontaktów damsko-mêskich. Dozna³a czegoœ, co skryte za konwenansami. Podejrza³a, zobaczy³a, doœwiadczy³a! Wœlizgnê³a siê w zakazany œwiat! Wielki obraz „The Horse Fair” przedstawiaj¹cy nieokie³znane konie, dzie³o pe³ne energii, wigoru, tê¿yzny fizycznej cia³ zwierzêcych i ludzkich w zwarciu, w konfrontacji si³ - zachwyca³ i fascynowa³. By³ bodaj najbardziej znanym dzie³em malarskim tamtych czasów, upowszechnionym dziêki licznym reprodukcjom, sprzedawanym w sklepach, na targach. Kiedy w dwa lata po paryskim Salonie otworzono wielka wystawê rzemios³a w stolicy Wielkiej Brytanii, ekspozycja cieszy³a siê umiarkowanym powodzeniem, mimo i¿ patronowali jej królowa Wiktoria i ksi¹¿ê Albert. Ludzie zaczêli siê t³oczyæ wtedy, gdy z opóŸnieniem przyby³o do Londynu dzie³o Rosy Bonheur. Mia³o uœwietniæ imprezê. Królewska para podobno rozwa¿a³a kupno „Targów koñskich”. Ale marszanda artystki wabi³ œwiat amerykañski i prawdziwe pieni¹dze. Najs³ynniejsze dzie³o epoki kupi³ nowojorski bogacz Alexander Stewart – w³aœciciel sklepów tekstylnych. Ozdobi³ nim swój pa³acyk przy 5 Alei i 34 Ulicy. Stewart wkrótce zmar³ Pa³acyk ju¿ nie istnieje. Zburzono go niebawem. Szkoda. Wraz z nieodleg³ymi rezydencjami J. P. Morgana i Josepha Raphaela De Lamara, dziœ siedzib¹ polskiego konsulatu i paroma w s¹siedztwie innymi efektownymi rezydencjami, by³aby to piêkna okolica. A tak có¿, mamy betonowe paskudztwa. Wielkie p³ótno Rosy Bonheur naby³ inny nowojorski magnat, Cornelius Vanderbilt, by przekazaæ je Metropolitan Museum of Art. Tym samym podarowaæ je publicznoœci, mieszkañcom miasta. Amerykanie mogli

Prezydent Trump? 1ípodczas gdy Huckabee utrzyma³ 17 procent z pocz¹tku miesi¹ca. Trump jeszcze nie potwierdzi³, ¿e stanie do wyborów. Zapowiedzia³, ¿e byæ mo¿e og³osi sw¹ decyzjê w finale widowiska reality TV „Celebrity Apprentice” 22 maja. Co przemawia za jego kandydatur¹? Jego zdaniem fakt, ¿e „zdoby³ uczciwie, ale inteligentnie wiele miliardów dolarów”. Mo¿e jednak nie stawaæ do wyborów, je¿eli pojawi siê jakiœ inny „fantastyczny” kandydat. Ale z drugiej strony mo¿e równie¿ byæ zmuszony zostaæ prezydentem, poniewa¿ dzisiaj Ameryki nikt ju¿ nie szanuje. Sta³a siê „ch³opcem do bicia” i „poœmiewiskiem œwiata”, poniewierana przez Chiny manipuluj¹ce walut¹ i chciwych producentów ropy. Kiedy wiêc zostanie ju¿ wybrany, wtedy „bêdziemy braæ setki miliardów dolarów od innych krajów, które teraz nas pieprz¹”. Obecny prezydent temu nie da rady, poniewa¿ „pochodzi znik¹d”. Donald Trump zawsze wiedzia³, jak dbaæ o popularnoœæ. Ostatnimi s³owami przypodoba³ siê tym republikanom, którzy uporczywie

twierdz¹, ¿e Barack Obama nie urodzi³ siê na terenie USA i dlatego nie powinien znaleŸæ siê w Bia³ym Domu. Sam sprawi³ sobie œwiadectwo urodzenia w Ameryce, natomiast na Hawaje, miejsce urodzin Obamy wys³a³ detektywów. Jest to czysta hucpa. Œwiadectwo urodzenia Obamy znajduje siê w Internecie, wiêc ³atwo je sprawdziæ, a jeœli ktoœ nie wierzy, to jest tak¿e lokalna gazeta z tego okresu, gdzie podaje siê przyjœcie na œwiat przysz³ego prezydenta, kiedy jeszcze nikt nie spodziewa³ siê przysz³ej kariery noworodka. Mo¿na siê pocieszaæ, ¿e na nominacjê Trumpa nie pozwol¹ przywódcy republikanów, jeœli tylko przyjrz¹ siê jego drodze ideologicznej. By³ on swego czasu demokrat¹, a tak¿e cz³onkiem maleñkiej partii reform, a dopiero potem zosta³ republikaninem. W ksi¹¿ce, któr¹ wyda³ w roku 2000, chwali³ kanadyjski, pañstwowy system ubezpieczeñ lekarskich, który jest nie do przyjêcia dla wiêkszoœci republikanów. Trump musi zdawaæ sobie z tego sprawê. Zabawia jednak publicznoœæ myœl¹ o swej kandydaturze, poniewa¿

delektowaæ siê do woli obrazem, który by³ na ustach wszystkich. Mieli to, czym fascynowa³ siê ówczesny œwiat. Dziœ w Metropolitan Museum w galerii malarstwa dziewiêtnastowiecznego panuje pustka. Przed napisaniem tego tekstu przystan¹³em w sali eksponujacej „The Horse Fair”. Wielkiego na prawie piêæ metrów p³ótna nie sposób nie zauwa¿yæ. Rzadko kto przed nim siê zatrzymuje. Zwiedzaj¹cy mijaj¹ je obojêtnie, niepomni ¿e przechodz¹ ko³o p³ótna, które niegdyœ rozpala³o namiêtnoœci Europy i Ameryki. A renoma Rosy Bonheur ustêpowa³a chyba tylko s³awie Jean-Louisa Meissoniera. Kto dziœ o nich pamiêta? Tylko specjaliœci od malarstwa tego okresu. W dziesiêæ lat póŸniej od sukcesu artystki, komisja nie zakwalifikowa³a do prezentacji w kolejnym Salonie dzie³a Eduarda Maneta „Œniadanie na trawie”. Gdy wraz z paroma „odrzuconymi” artysta wystawi³ swe prace w salonie niezale¿nych, szyderstwom i drwinom z tego rodzaju sztuki nie by³o koñca. Do nich jednak nale¿a³a przysz³oœæ. S³awni i bogaci, znani i popularni odeszli szybko w cieñ, w zapomnienie. „Odrzuceni” zapowiadali nadejœcie nowej epoki. Szturmowali salony sztuki, galerie, rezydencje kolekcjonerów. Na d³ugo zaw³adnêli wyobraŸni¹ publicznoœci. A Rosa? Rosa nie pragnê³a s³awy. Choæ obdarzona Legi¹ Honorow¹ (by³a pierwsz¹ kobiet¹ zaszczycon¹ tym wyró¿nieniem) sama usunê³a siê do swej podparyskiej rezydencji. Aby wieœæ ¿ycie, jakie jej odpowiada³o. Z Ann¹, towarzyszk¹ do koñca ¿ycia, wœród zwierz¹t, z malarstwem. Malowa³a zwierzêta – lwy, które tak¿e hodowa³a, krowy, psy. To jej wystarcza³o.

powiêksza to nie tylko jego s³awê osobist¹, ale równie¿ wartoœæ handlow¹. Zdecydowanie wiêksze szanse na nominacjê republikañsk¹ ma Mitt Romney, który prawie podj¹³ decyzjê o starcie, skoro utworzy³ „komitet rozpoznawczy”, który ma oceniæ jego szanse. Jest ju¿ uwa¿any za g³ównego kandydata do nominacji. W ostatnich wyborach prezydenckich musia³ ust¹piæ Johnowi McCain, ale wyborcy tej partii lubi¹ kandydatów, którzy wyczekali swoje w kolejce. Romney ma tak¿e du¿o pieniêdzy, doœwiadczenie w polityce, ³atwoœæ wypowiadania siê. Czego wiêc mu brakuje? Niestety, przyczepi³a siê do niego reputacja polityka zmieniaj¹cego pogl¹dy dla kariery. Pragn¹c przypodobaæ siê w ostatniej kampanii wyborcom konserwatywnym wyrzek³ siê liberalnego stanowiska wobec aborcji i równouprawnienia gejów. A posiada³ je, gdy walczy³ o pozycjê gubernatora liberalnego stanu Massachussettes w roku 2002. Ju¿ jako gubernator podpisa³ reformê stanowego systemu ubezpieczeñ medycznych, która sta³a siê wzorem dla takiej reformy prezydenta Obamy na skalê ca³ego kraju. Romney próbuje wykrêciæ siê od odpowiedzialnoœci przez wyborcami republikañskimi twierdz¹c, ¿e co by³o dobre dla Massachussettes nie musi byæ

Czes³aw Karkowski

dobre dla Ameryki, ale prezydent Obama z³oœliwie powo³uje siê na jego wzór. A zmuszanie obywateli do wykupu ubezpieczeñ medycznych – czyli rdzeñ reformy Romneya i Obamy – dla wielu republikanów nie da pogodziæ siê z Konstytucj¹. Poza tym jest Mormonem, a to nie podoba siê ewangelikom stanowi¹cym wiêkszoœæ uczestników w prawyborach republikañskich. Na dodatek przysz³y kandydat jest doœæ sztywny w sposobie bycia. Romneyowi uda³o siê jednak zdobyæ na pewien luz, kiedy obwieszcza³ w nagraniu wideo powo³anie „komitetu rozpoznawczego” dla swej ewentualnej kandydatury. Ubrany w sportow¹ kurtkê mówi³ ze szczerym przekonaniem prosto do kamery prawie wy³¹cznie o gospodarce. Pochwali³ siê, ¿e ma d³ugie i korzystne doœwiadczenie jako przedsiêbiorca, który da³ pracê wielu ludziom, zanim zosta³ politykiem. A Obama i jego wspó³pracownicy nie maj¹ pojêcia, jak siê tworzy miejsca pracy w sektorze prywatnym. A on jako prezydent przywróci Ameryce wielkoœæ dbaj¹c o „rosn¹c¹ gospodarkê, dobre miejsca pracy i dyscyplinê finansow¹”. By³oby dziwne, gdyby takie przes³anie przesz³o mimo uszu wyborców.

Adam Sawicki


14

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Burzliwe ¿ycie tancerki-grafomanki (91) SKLEP Z WINEM Wziê³am siê znów z ¿yciem za bary. Tak, zaczynam ¿ycie od pocz¹tku. Owszem, sama z dobrej i nieprzymuszonej woli podjê³am tê cokolwiek karko³omn¹ decyzjê. Skoñczy³am wygodn¹, ale nudn¹ egzystencjê przyk³adnej ¿ony i matki, mia³am doœæ ustabilizowanego, niespiesznie p³yn¹cego trybu ¿ycia od pierwszego KRYSTYNA MAZURÓWNA do pierwszego, od wiosny do nastêpnej wiosny, od spektaklu do spektaklu, bez niespodzianek, bez namiêtnoœci, bez fantazji. Nie, nigdy nie poci¹ga³a mnie stabilizacja, ani ma³a, ani du¿a, nie bojê siê niepewnego jutra, chcê ¿yæ burzliwie, na i pod wozem, byle siê coœ dzia³o! Dzieñ, jak co dzieñ? O nie, ka¿dy ma byæ inny! Ale, ale - czy ja czasem nie zachowa³am siê jak niedobry m¹¿, który w okolicach piêædziesi¹tki rzuca biedn¹ ¿onê, kurkê domow¹, z dzieciakami i pêdzi w jakieœ burzliwe przygody, w wir nowych prze¿yæ, ¿eby uratowaæ swoje ci¹goty do niebezpieczeñstw, do elementów niespodzianki, ¿aru, intensywnoœci? Tak, takich panów ka¿da z nas zna na pêczki. A kobiety? Nie mo¿na, nie wypada? No dobrze, ale istnieje to równouprawnienie, czy nie? Nie? No to ja bêdê ¿ywym przyk³adem, ¿e my, baby, mo¿emy byæ nie gorsze od ch³opów, mo¿emy mieæ te same zalety, a nawet i te same wady! £atwo mówiæ, czyny powinny poprzeæ moje teorie. Tak, znalaz³am mieszkanie tu¿ obok dzieci, po drugiej stronie ulicy. Tak, widywa³am je jak mog³am najczêœciej, przemieszkiwa³am z nimi, gdy tylko ich tata wyje¿d¿a³ na koncerty, tak, wpada³y do mnie co i rusz. Ale – za wszystko siê p³aci, p³aci³am niejasnymi wyrzutami sumienia, tym, ¿e co wieczór nie mog³am utulaæ ich do snu, no i – trzeba by³o banalnie p³aciæ fors¹, za tê moj¹ wolnoœæ. Ka¿da praca by³a dobra, by nie dzieliæ maj¹tku, by sp³aciæ wysok¹ comiesiêczn¹ ratê za mieszkanie, by wyjœæ na swoje... Wiedzia³am, ¿e dam radê, choæ nie wiedzia³am jeszcze, w jaki sposób. Na pocz¹tek przyjê³am zastêpstwo u znajomego w³aœciciela sklepu z winami, jego kasjerka mia³a mieæ operowan¹ œlep¹ kiszkê, trzeba by³o j¹ zast¹piæ przez kilka, no w

najgorszym razie kilkanaœcie, dni. – Nic trudnego. Siedzisz sobie przy kasie, na ka¿dej butelce jest etykieta z cen¹, wbijasz, ewentualnie wydajesz resztê i ju¿! – zapewnia³ mnie winiarz. – Sam bym posiedzia³, ale wiesz przecie¿, ¿e opiekujê siê piwnicami ca³ego show-biznesu – w tym tygodniu muszê skompletowaæ prywatne zapasy Depardieu, przygotowaæ trunki na przyjêcie premierowe dla Chantal Goya i zamówiæ nowe wino z Australii, podobno zupe³nie niez³e! Nic trudnego, powiedzia³ znawca win? Dobra! Zapomnia³ tylko mnie uprzedziæ, ¿e kasa jest elektroniczna i ¿e pozostawiaj¹c przez gapiostwo palec na zerze, ju¿ pierwszego dnia pracy spowodowa³am manko na kilkanaœcie milionów. Na szczêœcie pracodawca by³ wyrozumia³y… Do wytwornego sklepu, w którym, jak siê okaza³o, nie by³o ¿adnej ekspedientki, ¿adnej ¿ywej duszy oprócz mnie, wszed³ elegancki klient. – Przygotowujê dzisiaj dla goœci potrawkê cielêc¹, jakie wino radzi mi pani wlaæ do gotowania, i jakim popijaæ? Mam ju¿ trunki do zak¹sek i do deseru, waham siê z daniem, g³ównym, co mi pani poleci? Ja? Z grubsza wiedzia³am, ¿e istnieje wino czerwone i bia³e, o istnieniu ró¿owego powiedziano mi zupe³nie niedawno, ale do tego ogranicza³y siê moje kwalifikacje specjalistki od win. Z bezbrze¿nym zdumieniem dowiedzia³am siê, ¿e istnieje te¿ szare – ale i tak nie by³am w stanie rozpoznaæ ¿adnego w smaku, no, mo¿e jakbym mia³a pod rêk¹ „patykiem pisane”, które g³êboko wbi³o siê we wspomnienia smakowe i zapachowe mojej m³odoœci, mo¿e bym je rozpozna³a… – Potrawka cielêca? – powtórzy³am, by zyskaæ na czasie, ale ¿e znik¹d nie nadci¹ga³ ratunek, postanowi³am u¿yæ mego systemu samoobrony ¿yciowej i walnê³am bardzo pewnym siebie tonem: – Oczywiœcie, do garnka najlepiej dolaæ z tej, o tu stoi na pó³ce, butelki, a do picia – potoczy³am wko³o têpym, przera¿onym okiem – tej tutaj… – Co pani mówi, naprawdê? – pan wyda³ siê krañcowo zaskoczony. – S³odki tokaj do gotowania, a popijaæ musuj¹cym? Przecie¿ to niespotykane! – No w³aœnie! – musia³am ju¿ konsekwentnie zgrywaæ okropnie pewn¹ swego wyboru. – Dlatego, ¿e to jest niespotykane po³¹czenie, ma bombowy efekt! Precz z

rutyn¹, nowa kuchnia – tak jak sztuka wspó³czesna – wymaga nowych, niespotykanych dot¹d efektów, tak¿e smakowych! Kupi³. Kupi³, zap³aci³ i poszed³ – ale gdy zobaczy³am go w kolejce nastêpnego dnia, naprawdê siê przestraszy³am! – Proszê pani, genialnie! Genialnie mi pani poradzi³a, goœcie byli zadziwieni, niesamowita gama smakowa, zupe³nie zaskakuj¹ca! Najpierw siê trochê krzywili na te b¹belki, ale wyjaœni³em im, ¿e to najnowsze trendy, ¿e w³aœnie tak teraz trzeba, popróbowali, zrozumieli, potem byli wrêcz zachwyceni! I za moj¹ namow¹ kupi³ butelkê bia³ego wytrawnego, ¿eby podaæ j¹ nastêpnym goœciom do serów, oraz ciê¿kiego czerwonego burgunda jako dodatek do ostryg… Pewnie wiecie, ¿e najnowsza moda dopuszcza, nawet poleca ostatnio, picie do niektórych serów, niektórych win bia³ych, a nie tylko – jak przez ca³e stulecia bywa³o – czerwonych. ¯e do bia³ych miês, wbrew naszemu wieszczowi (¿e niby „ryby, drób i cielêcina lubi¹ tylko bia³e wina” – a guzik!) mo¿na teraz podawaæ pewne szczepy czerwonego! Nie jestem pewna, czy ta moda nie nasta³a, aby od czasów moich porad, podczas mojej pracy w sklepie z winami – a mo¿e? Obs³ugiwa³am miêdzy innymi zaprzyjaŸnionego kloszarda, który przychodzi³ regularnie co dwie godziny po kolejn¹ butelkê najtañszego czerwoñca. Spyta³am, czemu nie kupi od razu kilku flaszek, zamiast przycz³apywaæ parê razy dziennie? – A za co? Wypijê, przeœpiê siê, potem zapracujê – no, wy¿ebrzê, jak wolisz – na nastêpn¹, i dopiero wtedy znów przychodzê, patrzeæ, jak siê tu biedna pracowicie uwijasz, tak bez odpoczynku i w dodatku na trzeŸwo!

To kolejny fragment mojej ksi¹¿ki „Burzliwe ¿ycie tancerki”, która w³aœnie wysz³a w Warszawie, a któr¹ wkrótce przywiozê moim czytelnikom, uwaga - 17 czerwca do Nowego Jorku.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza na spotkanie z poezj¹ Czes³awa Mi³osza w interpretacji Anny Dymnej Sobota 30 kwietnia godz. 15:00 do 17:00 Przed przyjœciem trzeba siê zarejestrowaæ na stronie internetowej konsulatu publicaffairs @polishconsulateny.org

Przeciwko przytu³kowi dla bezdomnych na Greenpoincie Z udzia³em Konsula Rady Miejskiej Stephena Levina, Senatora Martina Malavé Dilani, a tak¿e Assemblymana Joe Lentola odbêdzie siê demonstracja w sprawie proponowanego przytu³ku dla bezdomnych w dzielnicy Greenpoint Kiedy: Niedziela, 1-go maja, godz. 14.30 Gdzie: 400 McGuinness Blvd (róg Clay Street)

Miejski Department Us³ug dla Bezdomnych (DHS), planuje otworzenie 200³ó¿kowego przytu³ku przy 400 McGuinness Blvd (róg Clay Street). Ten przytulek nie rozwi¹¿e problemu ludzi bezdomnych na Greenpoincie. Bêdzie stanowi³ tylko dodatkowy problemem dla dzielnicy. W demonstracji powinni wzi¹æ udzia³ wszyscy, którym le¿y na sercu los polskiej dzielnicy.


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

15

Nowojorskie sylwetki

Si³aczka mimo woli ¯yciowe przeciwnoœci ³ami¹ b¹dŸ te¿ kszta³tuj¹ charakter cz³owieka. Nasza bohaterka wybra³a w³aœciw¹ drogê, mierz¹c si³y na zamiary. Urodzona w Bostonie bywa³a czêstym goœciem w Nowym Jorku. Louise May Alcott przysz³a na œwiat 29 listopada 1832 r. jako druga z rzêdu córka ma³¿eñstwa Alcotów. W nastêpnej kolejnoœci by³a Elizabeth, zwana Lizzie, a po dwóch latach pojawi³a siê Abigail (Abby) ju¿ jako ostatnia. By³a ona imienniczk¹ matki, któr¹ nie tylko m¹¿, ale i dziewczynki nazywa³y pieszczotliwym zdrobnieniem Abba. Z kolei najstarsza z czterech sióstr mia³a na imiê Anna. Szybko powiêkszaj¹ca siê rodzina czêsto klepa³a biedê, korzystaj¹c z dyskretnej pomocy brata matki, który by³ zamo¿nym kupcem. Samuel Joseph May zamieszka³ po dwudziestu latach w Nowym Jorku, gdzie od dawna prowadzi³ interesy. Zaprasza³ tutaj Luizê, która sta³a siê jego ulubienic¹. Widzia³ w niej zadatki na niezale¿n¹ kobietê i wcale siê nie pomyli³ w tej ocenie. Szanowa³ j¹ nie tylko za wyznawane idea³y, ale przede wszystkim za zaradnoœæ i nieprzeciêtny talent literacki. Posiadaj¹c dyplom magistra filozofii, ojciec córek Bronson Alcott - by³ nie tylko idealist¹, ale i wyj¹tkowo niepraktycznym cz³owiekiem. Choæ w g³owie roi³o mu siê od pomys³ów, to w gruncie rzeczy nie potrafi³ zarobiæ na ¿ycie. W piewszych latach ma³¿eñstwa za³o¿y³ eksperymentaln¹ szko³ê dla ch³opców, która przetrwa³a przez szeœæ lat, pozwalaj¹c rodzinie na skromne utrzymanie. Po jej zamkniêciu, co nast¹pi³o w 1843 r., Bronson sta³ siê cz³onkiem komuny pod nazw¹ - Utopian Fruitlands, sprowadzaj¹c tu ¿onê i córki. Gdy grupê rozwi¹zano po dwóch latach, Alcottowie zamieszkali k¹tem w Bostonie. Ich los odmieni³ siê na lepsze, gdy Abba uzyska³a ma³y spadek po swojej matce. W 1845 r. kupi³a zañ posiad³oœæ “Hillside” w okolicach Concord. Sk³ada³o siê na ni¹ du¿e drewniane domostwo, z przyleg³ymi gruntami. Nauczona smutnym doœwiadczeniem kobieta, w tajemnicy przed mê¿em, od³o¿y³a niewielki fundusz na czarn¹ godzinê. Sad dostarcza³ rodzinie owoców, zaœ ¿yzny kawa³ek ziemi pozwala³ na uprawê warzyw, które w pe³ni zaspokaja³y ich potrzeby. Przedsiêbiorcza Abba wymienia³a ich naddatek na inne produkty. Gorzej by³o z opa³em i ubraniem. Zarówno matka, jak i córki chodzi³y w znoszonym odzieniu. Nic dziwnego, i¿ najpierw Anna, a póŸniej Luiza trudni³y siê zarobkowo opiek¹ nad cudzymi dzieæmi. Egoistyczny Bronson ani myœla³ o podjêciu pracy, œlêcz¹c nad ksi¹¿kami po odziedziczeniu ogromnej i wartoœciowej biblioteki po swoim wuju, która wzbogaci³a jego w³asne, niema³e zbiory. Na szczêœcie sumienie uczy³ swoje córki, a korzysta³a na tym g³ównie Luiza, któr¹ cechowa³ ogromny g³ód wiedzy. Bronson by³ transcendalist¹, przyjaŸni¹c siê z twórcami tej filozofii. Zarówno Ralf Waldo Emerson, jak i David Henry Thoreau nader czêsto zagl¹dali do Hillside, wspomagaj¹c finansowo Abbê. Maj¹c niefrasobliwego mê¿a, który nie poczuwa³ siê do utrzymania rodziny, Abba wyzby³a siê przyrodzonej dumy. Choæ Bronson znajdowa³ upodobanie w towarzystwie bostoñskich intelektualistek jak Margaret Fuller czy Lukretia Mott, to w domu ho³dowa³ tradycyjnym idea³om, wychowuj¹c dziewczynki na ma³e kobietki. Paradoksalnie, nieszczeœciem Luizy sta³a siê jej p³eæ. Co usz³o by ch³opcu, a wiêc bujna i skomplikowana osobowoœæ, pasja ¿ycia, niezale¿noœæ i wieczysty bunt przeciwko autorytetom, to w

przypadku dziewczynki stanowi³y ci¹g³e wyzwanie rzucone ojcu. Ognisty temperament, w po³¹czeniu z silnym i gotowym do poœwiêceñ charakterem, w niczym nie przypomina³ pasywnej, narcystycznej i wyj¹tkowo samolubnej natury Bronson. Rozwijaj¹c wbrew sobie horyzonty intelektualne najzdolniejszej córki, pozbawiony ¿yciowej m¹droœci rodzic dok³ada³ starañ, aby j¹ przenicowaæ na potuln¹ panienkê z dobrego domu. Luiza znalaz³a siê pomiêdzy m³otem i kowad³em. Usi³uj¹c bezskutecznie spe³niæ nierealistyczne oczekiwania ojca, nie mog³a siê jednak zaprzeæ samej siebie. Nieustaj¹cy konflikt i zbytnie wêdzid³a jakie nak³ada³a na ¿ywio³ow¹ naturê, doprowadzi³y j¹ do huœtawki nastrojów, co przerodzi³o siê w fizyczne dolegliwoœci. Luiza cierpia³a na nie przez ca³e póŸniejsze ¿ycie. Nic dziwnego, i¿ wyrwa³a siê wczeœnie z domu. Wyjecha³a do Bostonu w wieku 17 lat, znajduj¹c schronienie u Margaret Fuller, która by³a dziennikark¹. Dziêki jej rekomendacji, m³oda dziewczyna uzyska³a stanowisko nauczycielki w szkole elementarnej. Luiza Alcott sta³a siê gorliw¹ zwolenniczk¹ walki o prawa kobiet w 1849 r.. Wp³ynê³a na to lektura “Manifestu Sentymentów”, uchwalonego niedawno przez sufra¿ystki z doliny Hudsonu. W tym samym czasie mia³ miejsce jej debiut literacki. By³ to zbiór fantastycznych opowiastek dla dzieci pt. “Flower Fables”, napisanych dla Ellen, najm³odszej córki Emersona. Opowiastki uzyska³y doskona³e recenzje, a wkrótce po tym, spod jej pióra wysz³y kolejne utwory dla m³odocianych czytelników. Opublikowawszy pierwszy reporta¿ na bie¿¹ce tematy w “Atlantic Monthly”, Alcott zosta³a zaanga¿owana do sta³ej wspó³pracy. Pod przemo¿nym wp³ywem Lukrecji Mott, zwi¹zanej z t¹ redakcj¹, sta³a siê zagorza³¹ abolicjonistk¹. Zamieszczaj¹c kolejne artyku³y, tworzy³a jednoczeœnie opowieœci z dreszczykiem pod pseudonimem A.M. Barnard. Publikowa³a je w Nowym Jorku. Nie przynios³y one bynajmniej wstydu autorce, tote¿ wyda³a je pod w³asnym nazwiskiem po wielu latach. Przywi¹zana córka po usamodzielnieniu siê pamiêta³a o rodzicach, daj¹c matce pieni¹dze podczas czêstych wizyt w domu. Wziê³a na siebie mêski obowi¹zek utrzymania rodziny na przyzwoitym poziomie. O dziwo, Bronson w pe³ni zaakceptowa³ literacki talent Luizy, pe³ni¹c rolê wymagaj¹cego, acz nader przychylnego krytyka. Nie umniejszy³o to wcale jego dezaprobaty dla charakteru niepos³usznej córki. Któ¿ zrozumie manowce rodzicielskich uczuæ! Wynosz¹c z domu poczucie ci¹g³ego zagro¿enia, a mia³a tu na myœli finansow¹ niepewnoœæ, Luiza ci¹gle zdobywa³a nowe kwalifikacje. Ukoñczy³a dwuletnie Studium Pielêgniarskie - szko³ê za³o¿on¹ w Nowym Jorku przez Elizabeth Blackwell, pierwszego lekarza w spódnicy. By³ to jej najd³u¿szy pobyt w naszym mieœcie. Posiadaj¹c odpowiednie kwalifikacje, spe³ni³a bez wahania swój patriotyczny obowi¹zek. Opiekowa³a siê przez dwa lata rannymi ¿o³nierzami w Union Hospital w w Waszyngtonie, pisz¹c zarówno szkice z tej dzia³alnoœci, jak i kolejne opowiadania. Po zakoñczeniu wojny domowej Luiza Acott przyjê³a pop³atne stanowisko towarzyszki i zarazem opiekunki chorowitej, acz posa¿nej jedynaczki z Bostonu, podró¿uj¹c z ni¹ po Europie. Podczas d³u¿szego pobytu Ann Weld w szwajcarskim sanatorium pozna³a powstañca styczniowego i zarazem uchodŸcê z rodzinnego kraju. 21-letni W³adys³aw

Louise May Alcott

Wiœniewski przebywa³ w Vevey na kuracji klimatycznej. Urodziwy m³odzieniec by³ pianist¹ i marzy³ o karierze artystycznej. W Luizie znalaz³ powierniczkê, przyjació³kê i... fascynuj¹ca kobietê. Po³¹czy³o ich na moment wielkie, choæ platoniczne uczucie. By³ to niezwykle wa¿ny epizod w ¿yciu Luizy. Niespe³niony romans odm³odzi³ j¹ i rozluŸni³. 33-letnia kobieta przesta³a siê wreszcie baæ mê¿czyzn, nawi¹zuj¹c potem liczne i za¿y³e zwi¹zki z wybitnymi ludŸmi swojej epoki w Bostonie i Nowym Jorku. Jak siê zdaje, nigdy nie przekroczy³a moralnej bariery, godz¹c siê jedynie na romantyczne przyjaŸnie. Mo¿na nie bez racji s¹dziæ, i¿ uzna³a ewentualne ma³¿eñstwo za bardzo ryzykown¹ propozycjê. Po powrocie z d³ugiego woja¿u Alcott przyst¹pi³a do pisania powieœci z kluczem. “Ma³e kobietki”, wydanej w 1866 r.. Ksi¹¿ka przynios³a jej s³awê i wielkie pieni¹dze. W wyidealizowanej autobiografii uda³o siê jej przekszta³ciæ najbardziej ekscentryczny dom w Ameryce w typow¹ XIXwieczn¹ rodzinê. Widziana przez pryzmat idea³ów i szlachetnych intencji boryka³a siê ona z realnymi problemami, k³opotami i s³aboœciami. Nie przedstawiaj¹c tu ca³ej dziewczêcej czwórki, wcieleniem buntowniczej Luizy by³a Jo, zaœ W³adys³aw zosta³ uwieczniony jako Laurie. “Little Women” zapocz¹tkowa³y d³ugi cykl o losie dorastaj¹cych sióstr i ich potomstwa. Ostatnia powieœæ pt. “Jo’s Boys” ukaza³a siê na dwa lata przed œmierci¹ poczytnej autorki. Luiza Alcott zmar³a 6 marca 1888 r., w wieku 55 lat. Halina Jensen


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

16

W ho³dzie Janowi Paw³owi II W Palmow¹ Niedzielê, 17 go kwietnia równie¿ w Domu Narodowym na Greenpoincie odby³ siê Wieczor Dla Jana Paw³a II. Rok w rok Ojcowie Paulini z Parafii Œw. Stanis£awa Biskupa i Mêczennika, tym razem ponownie pod kierownictwem Ojca Dominika, organizuj¹ tê Akdemiê w rocznicê œmierci Naszego Wielkiego Rodaka, Papie¿a Jan Paw³a II. W tym roku, ta uroczystoœæ mia³a jeszcze wiêksze znaczenie, bo wi¹za³a siê z Jego beatyfikacj¹. Wyst¹pi³o wielu artystów, miêdzy innymi Grupa Effatha z Odnowy w Duchu Œwiêtym, Teatr Chrzeœcijañski, Chór PrzyjaŸni, Chór Angelus, Dzieci z Polskiej Szko³y im. Augustyna Kordeckiego oraz Harcerstwo z Hufców Podhala i Warmii - Szczep New York. W szczególnie wzruszaj¹cym pokazie, harcerki i harcerze przedstawili zbiór cytatow Ojca Œwiêtego z jego przemowieñ do m³odzie¿y. Grupa wmaszerowa³a przy dŸwiêku werbli, poszczególne harcerki i harcerze czytali s³owa Papie¿a skierowane do Z.H.P. np. „Nie czyñcie skautingu zbyt

³atwym... Stawiajcie wyzwania” i „Jesteœcie nadziej¹ œwiata, Koœcio³a i moj¹”. Narratorka Natalia Popko, w pokazie zre¿yserowanym przez hm. Mariê Bielsk¹, prowadzi³a harcerski program przerywany piosenk¹ i okrzykami. Ostatni mówcy przekazali: “Gdy tysi¹ce ludzi czuwa³o na Placu Œwiêtego Piotra przed œmierci¹ naszego Ojca, gdy tysi¹ce ludzi odprowadza³o Jan Paw³a II-go na ostaniej Jego pielgrzymce, miêdzy nimi znalaz³y siê te¿ harcerki i harcerze. ¯egnamy Ciê, nasz Ojcze. Zachowujemy Twe s³owa w naszych sercach.” “I w tym roku, 1-go maja, na tym¿e samym placu, podczas Uroczystoœci Beatyfikacyjnej, znów stan¹ polskie harcerki i harcerze z wszystkich krajów, aby godnie uczciæ wyniesienie na o³tarze naszego Œwietlanego Rodaka, Jana Paw³a Drugiego.” Widownia do³¹czyla siê do tradycyjnej

piosenki harcerskiej “P³onie Ognisko i Szumia Knieje”, któr¹ Papie¿ œpiewa³ wraz z harcerkami i harcerzami w Castel Gondolfo po Miedzynarodowym Zlocie w 1982-gim roku. Publika gor¹co oklaskiwa³a wystêp, przejêta skandowanymi s³owami recytuj¹cych: ”Kochamy Cie, Ojcze Œwiêty” i “Zostañ z nami, zostañ z nami…” Kilkoro rodziców podesz³o do m³odzie¿y harcerskiej po wystêpie i wyrazi³o swoje zadowolenie z tak wymownego przybli¿enia postaci Jana

Paw³a II-go tym, którzy s¹ za m³odzi by go osobiœcie dobrze pamiêtali. Ko³o Przyjació³ Harcerstwa z P. Gra¿yn¹ Moœcick¹ i P. Luiz¹ Niespor na czele roz³o¿y³o sto³y z kwiatami oraz ciekawymi kartkami i robótkami harcerek staraj¹c siê zebraæ fundusze na popieranie akcji harcerskich tego lata. Szczep NY bêdzie bra³ czynny udzia³ w uroczystoœciach ku czci Koœciuszki w West Point 30-go kwietnia, w Akademii 3-cio majowej w Domu Narodowym w niedzielê, 8-go maja. imprezie, czy w koœcio³ach, czy przy pomnikach, czy na Hufce z szeœciu stanów wybieraj¹ sie na Biwak Akademiach. wiosenny do Concecticut w d³ugi weeeknd majowy. W Grono instruktorskie jest dumne z harcerskiej lecie harcerki i harcerze, oprócz kolonii i obozów na m³odzie¿y. Czuj, czuj, czuwaj! naszych terenach, wybieraj¹ siê na kurs do Kanady, a tak¿e na spotkanie z obecnym Ojcem Œwiêtym, Benedyktem XVI w Hiszpanii podczas MiêdzynarodoMary Bielski wego Dnia M³odzie¿y. Druhna Beata Szmur³o prowadzi tê wycieczkê, podczas której nasze harcerstwo spotka siê z delegacjami z ca³ego œwiata. M³odzie¿ jest pe³na zapa³u i czynnie dzia³a przy wszystkich polskich parafiach w Metropolii, oraz Polamer Millennium stawia siê niezmordowanie Polamer Maspeth na ka¿dej patriotycznej 133 Greenpoint Ave.

Brooklyn, NY 11222 tel. (718)389-5858

64-02 Flushing Ave. Maspeth, NY 11378 tel. 718 326-2260

Wysy³amy, sprzedajemy, pomagamy * paczki lotnicze i morskie * najtañsze bilety lotnicze * przesy³ka pieniêdzy/ US Money Express * mienie przesiedleñcze, samochody, kontenery * paczki okolicznoœciowe na ka¿d¹ okazjê * najpiêkniejsze kwiaty, wi¹zanki i wieñce * podró¿e egzotyczne i wycieczki po USA * t³umaczenia, zaproszenia, apostille * notariusz, asysta w urzêdach * wynajem samochodów

36 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-392-7700 lub 718-392-5731 Fax 718-349-1099 nova@novarestoration.com


KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Greenpoint Properties Inc. Real Estate Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker Specjaliœci od sprzeda¿y nieruchomoœci

Greenpoint, Williamsburg i okolice * * * * *

Kupcy i lokatorzy czekaj¹ Zg³oœ dom do sprzeda¿y Zg³oœ mieszkanie do wynajêcia Ubezpieczamy domy i mieszkania Notariusz

SPECJALNA OFERTA 294 A McGuinness Blvd. 3-piêtrowy do remontu $575,000

Zapraszamy: 933 Manhattan Ave. (pom. Kent St. & Java St. www.greenpointproperties.com Tel. 718-609-1485

17

Ocean Spirit Resort - Pompano Beach, Floryda www.oceanspiritresort.com Zaprasza do luksusowo wykoñczonych condos Nowe ceny "poza sezonem" – sprawdŸ je telefonuj¹c: 917-418-4100 lub 954-957-4270 3 Jesteœmy bardzo blisko od pla¿y, zapewniamy mi³¹, rodzinn¹ atmosferê 3 Wyj¹tkowoœæ Pompano Beach to mo¿liwoœæ uprawiania sportów wodnych, m.in. kite-surfing lub paddle boarding (kilka razy w roku odbywaj¹ siê tu ogólnoamerykañskie zawody). 3 Bardzo sprzyjaj¹ce wiatry i ciep³a morska woda 3 Fantastyczne wakacje pod s³oñcem Florydy

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5 Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674, E-mail: info@lighthousehs.com

Wynajmujemy galeriê Kuriera Plus. Tel. 718-389-3018

PRZYJMUJEMY DO PRACY 1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: * sta³y pobyt * ukoñczony kurs HHA lub PCA w stanie Nowy Jork 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny etat w pobli¿u miejsca zamieszkania 3. Wiêkszoœæ prac w jêzyku polskim Zapraszamy.

Biuro czynne: pon. – pi¹t. od 9.00 am – 5.00 pm

SEANS U JASNOWIDZA W³odzimierz San¿erewski * Powie co siê dzieje w Twoim ¿yciu, pracy, jakie masz problemy ze zdrowiem. * Odkrywa myœli partnera, wspólnika, ostrzega przed k³opotami. * Udziela porad indywidualnie i na odleg³oœæ.

Klub Demokratyczny przy 145 Java Street na Greenpoincie wynajmie salê na parterze najchêtniej na zajêcia typu yoga, czy pilates. (Mo¿liwe te¿ inne formy dzia³alnoœci) Tel: 347.386.02.48

Maœæ koñska ³agodz¹ca bóle artretyczne

OCALA, FL. – sk³adnik wyekstrahowany z papryki, zmniejszaj¹cy stan zapalny w nogach koni wyœcigowych, uznany jest za bezpieczny i skuteczny lek dla cz³owieka. Produkt,.stworzony na bazie tego sk³adnika otrzyma³ nazwê ARTHRx i zaprojektowany w dawkach bezpiecznych dla cz³owieka. ARTH-Rx jest prze³omem w leczeniu bólowych dolegliwoœci, pocz¹wszy od ³agodnych, a skoñczywszy na bólach spowodowanych artretyzmem, reumatyzmem czy zapaleniem œciêgien. Chocia¿ mechanizm dzia³ania preparatu ARTH-Rx nie do koñca jest jasny, naukowcy sugeruj¹, ¿e blokuje on substancjê przekazuj¹c¹ sygna³ o bólu do mózgu. ARTH-Rx jest dostêpny bez recepty w wygodnej do stosowania formie aplikatora do wcierania typu „roll-on”. Poda¿ czasami ograniczona. ARTH-Rx mo¿na nabyæ w:

Apteka Pharmacy, 831 & 937 Manhattan Ave., Greenpoint Tel. (718) 389-4544

ZAPISY NA SESJE JASNOWIDZENIA JU¯ TERAZ „Herbarius” - 620 Manhattan Ave, Greenpoint (stacja G), Tel. 718-389-6643. Zapisy w godz. 10am-7pm

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (blisko Metropolitan Ave.) BROOKLYN, N.Y. 11211; Tel. 718-387-2281 Fax: 718-387-7042 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES

W³oska ciastkarnia czynna codziennie do 11:00 wieczorem, a w weekendy do 12:00 w nocy. Zapraszamy.

Zareklamuj swoj¹ firmê w Kurierze Plus: 718-389-3018

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób. Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca. Pijawki u¿ywane jednorazowo. Gabinet na Greenpoincie.

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-460-4212


18

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

- 79-09


19

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 821 A Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423 E-mail:annapoltravel@msn.com

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM

promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

v Rezerwacja hoteli v Wynajem samochodów v Notariusz v T³umaczenia v Klauzula “Apostille” v Zaproszenia v Wysy³ka pieniêdzy Vigo

EUROPEAN ADVOCACY COUNCIL, LLC Pawe³ W. Janaszek Od 18 lat dzia³amy w metropolii nowojorskiej. Prowadzimy sprawy z zakresu: sponsorowania na zielon¹ kartê poprzez Departament Pracy, sponsorowanie rodzinne, wszelkiego rodzaju wizy, w tym wizy pracownicze i inne sprawy emigracyjne. Zapraszamy.

Adres biura: 7 Dey Street, Suite 700 New York, NY 10007 Tel: (212) 385-6050, Fax: (212) 385-6052

POLECAMY Adwokaci:

Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz - adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233

Agencje:

Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 821 A Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Emilia’s Agency, 574 Manhattan Ave, Greenpoint, tel .718-609-1675, 718-609-0222, Fax: 718-609-0555, E-mail: sroczynska@mail.com Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel. 718-326-2260

Akupunktura, Medycyna Naturalna

Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MD-A, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, 718-266-1018 Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212

Apteki - Firmy Medyczne

Apteka Pharmacy, 937 i 831 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4544 & 347-227-8188 e-mail: aptekapharmacy@gmail.com LorVen Pharmacy, 1006 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2255 MA Surgical Supplies, Inc. - sprzeda¿ sprzêtu medycznego, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355, Fax: SaiVen Pharmacy, 881 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0900, fax: 718-389-2299

Biuro Imigracyjne

European Advocacy Council, LLC Pawe³ Janaszek, 7 Dey Street, Suite 700, Manhattan, tel. 212-385-6050

AUTORYZOWANY DEALER Znajdziesz nas www.adelco.com

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

Domy pogrzebowe

Arthur’s Funeral Home, Greenpoint 207 Nassau Ave. róg Russel Tel. 718. 389.8500 Morton Funeral Home, Ridgewood Chaples, 663 Grandview Ave. Ridgewood, tel. 718-366-3200 Stobierski Lucas Gardenview Funeral Home Ltd. 161 Driggs Ave, Greenpoint, tel. 718-383-7910

Finanse

Trade Wall Street International, 739 Manhattan Avenue, Greenpoint tel. 718-609-4100

Firmy wysy³kowe

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St./ Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER

Zainteresownych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS informujemy, ¿e roczny abonament wynosi $70, pó³roczny $40, a kwartalny $25

Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-229-3662; services@domaexport.com US Money Express - wysy³ka pieniêdzy do Polski; tel. 1-888-273-0828

Gabinety lekarskie

Joanna Badmajew, MD, DO, Medycyna Rodzinna, 6051 Fresh Pond Road, Maspeth, tel. 718-456-0960 Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585lub ZocDoc.com Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Sabina Grochowski, MD medycyna odm³adzaj¹ca i regeneruj¹ca, 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street, tel. 212-586-2605 www.manhattanmedicalpractice.com

Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, - lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012 Medical and Rehabilitation Center, 157 Greenpoint Ave., Greenpoint tel. 718-349-1200

Naprawa samochodów

JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433

Nieruchomoœci – Po¿yczki

Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Barbara Kaminski, Wells Fargo Home Mortgage, 72-12A Austin St., Forest Hills, tel. 718-730-6079 Cezar Of Queens, Cezary Doda, tel. 718-544-4000, cell. 917-414-8866; www.cezarsells.com Greenpoint Properties Inc. Real Estate, 933 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-609-1485 www.greenpointproperties.com

Oœrodki wczasowe

Ocean Spirit Resort, Pompano Beach, Floryda, www.oceanspiritresort.com tel.917-418-4100; 954-957-4270

Psychoterapia

Ma³gorzata ¯o³ek, 109 Nassau Ave., Suite 6, Greenpoint, tel. 718-360-3144 www.mzolek-psychotherapy.com

Rozliczenia podatkowe

Bo Tax Service, 144 Nassau Ave., Greenpoint, cell: 917-864-7091 Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave. Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Grzegorz Gugala, 776A Manhattan Avenue, Suite 103, Greenpoint, Tel. 718-609-9420, cell. 917-302-9823 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718- 609-1560 lub 718-383-6824; Teresa Piasecki, 156 Nassau Ave. Greenpoint, tel. 718-349-2171 www.cpapiasecki.com

Sklepy

Fortunato Brothers, 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint,tel. 718-389-6643 W-Nassau Meat Market, 915 Manhattan Ave.Greenpoint, tel. 718-389-6149;

Szko³y - Kursy

Caring Professionals - 70-20 Austin Street, Suite 135, Forest Hills; tel. 718897-2273

Unia Kredytowa

Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181, tel. 718-894-1900

Us³ugi fotograficzne

Fotografia studyjna i plenerowa www.artpix-studio.com tel. 917-328-8459

Us³ugi internetowe Strony internetowe: tel. 646-450-2060; www.spec4pc.com info@euroaim.com

Us³ugi transportowe

Ryszard Limo - Florida Connection 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828


20

KURIER PLUS 30 KWIETNIA 2011

Kurier Plus - 29 KWIETNIA 2011, NUMER 869 (1219)  

Kurier Plus - 29 KWIETNIA 2011, NUMER 869 (1219)