Page 1

ER KURI

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

P

P O L I S H

NUMER 831 (1181)

W E E K L Y

ROK ZA£O¯ENIA 1987

L

U

S

M A G A Z I N E

TYGODNIK

7 SIERPNIA 2010

Eryk Promieñski

£atanina zamiast reform Platforma wci¹¿ odwleka przeprowadzenie konkretnych reform. Jedni twierdz¹, ¿e nie jest do nich przygotowana, inni i¿ boi siê reakcji spo³eczeñstwa. Radykalne ciêcia œwiadczeñ spo³ecznych, podwy¿szenie op³at administracyjnych i podatków mog³yby doprowadziæ do odwrócenia siê od tej partii nawet najzagorzalszych jej zwolenników, co rzecz jasna odbi³oby siê na wynikach tegorocznych wyborów do samorz¹dów lokalnych i przysz³orocznych wyborów do parlamentu. Platforma zamierza rz¹dziæ tak d³ugo, jak tylko siê da, zatem nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e bêdzie podejmowaæ dzia³ania o charakterze rewolucyjnym. Przynajmniej w tej kadencji. Na razie dzia³a metod¹ ma³ych kroków i pó³œrodków. Nie jest te¿ wykluczone, ¿e jej dotychczasowe plany wziê³y w ³eb w obliczu œwiatowego kryzysu finansowego, olbrzymiej dziury bud¿etowej i nieustaj¹co rosn¹cego zad³u¿enia pañstwa. Widmo bankructwa, jakie sta³o siê udzia-

³em Grecji te¿ ma tu nieliche znaczenie. Jest ono przestrog¹ nie tylko dla Polski. Po wyst¹pieniu premiera w Sejmie jasne jest ju¿, ¿e PO nie zrealizuje swego podstawowego za³o¿enia wyborczego, jakim by³o zmniejszenie podatków do 15 procent. Mia³o byæ 3 razy 15 a wysz³o 3 razy „p”, czyli Platforma podnosi podatki – jak z³oœliwie zauwa¿y³ przedstawiciel SLD, odnosz¹c siê do ustawy o podniesieniu zasadniczego podatku z 22 do 23 procent. Podwy¿ka o jeden procent nie wywo³a zapewne masowych protestów, ale odczuj¹ j¹ jednak wszyscy, pocz¹wszy od rencistów i emerytów. Wprawdzie stawki VAT zosta³y zró¿nicowane i wynios¹ teraz 5, 8 i 23 procent, w zale¿noœci od produktu, ale w sumie oznaczaj¹ one wiêksze wydatki. ¼7

¼ Pe³nia pó³w³adzy str. 5 ¼ Pod znakiem ideologii - str. 9 ¼ ¯ycie na parkiecie - str. 15 ¼ Z bocznej trybuny - krytycznie - str. 16 Adam Sawicki

Obrona przed Rosj¹ Sojusz Pó³nocno-Atlantycki budzi siê z postsowieckiej drzemki. Planiœci strategiczni zaczynaj¹ wreszcie szykowaæ plany obrony Europy Œrodkowej przed rosyjskim atakiem. Przez wiele lat po upadku Zwi¹zku Sowieckiego panowa³o przekonanie, ¿e os³abiona Rosja nie stanowi zagro¿enia dla nowych cz³onków sojuszu, zw³aszcza Polski i pañstw ba³tyckich. Tymczasem nawet Norwegia poczu³a siê zagro¿ona, kiedy Rosja przeprowadzi³a cyberatak na Estoniê w roku 2007, wda³a siê w wojnê z Gruzj¹ w roku 2008, a w roku nastêpnym 2009, przeprowadzi³a wielkie manewry wojskowe na swym zachodnim terytorium zakoñczone pozorowanym atakiem nuklearnym na Warszawê. Przedstawiciele NATO nie chc¹ rozwa¿aæ publicznie nowych koncepcji obrony Europy. Sekretarz generalny Anders Fogh Rasmussen mówi tylko ogólnikowo, ¿e “Mamy wszystkie plany niezbêdne do obrony i ochrony wszyskich sojuszników. ¼2

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen

Przekonaæ Polskê A Z Jaros³awem Stawiarskim, pos³em na Sejm RP, cz³onkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci – rozmawia Konrad Lata. - Panie poœle, spotykamy siê w doœæ nietypowym miejscu, bo w Las Vegas, gdzie w imieniu najbli¿szych nie¿yj¹cego prezydenta Polski, Lecha Kaczyñskiego, odbiera³ Pan nagrodê Distingushed Service Award, przyznan¹ przez Zarz¹d Œwiatowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). Dlaczego zdecydowano siê wyró¿niæ w³aœnie prezydenta Kaczyñskiego? - Nagroda Distingushed Service Award, któr¹ mia³em zaszczyt i przyjemnoœæ odbieraæ w imieniu Jaros³awa Kaczyñskiego, brata tragicznie zmar³ego prezydenta, zosta³a przyznana w uznaniu wk³adu i zas³ug Lecha Kaczyñskiego w powstanie oraz rozwój unii kredytowych w Polsce. To cenne wyró¿nienie, wrêczane w imieniu 200 milionów cz³onków unii na ca³ym œwiecie, jest najbardziej presti¿ow¹ nagrod¹ tego œrodowiska, tak dynamicznie przecie¿ rozwijaj¹cego siê nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale równie¿ na ca³ym œwiecie, tak¿e w krajach Europy

Wschodniej. Dodajmy, nagrod¹ niezmiernie rzadko przyznawan¹ politykom. Nie¿yj¹cy prezydent Polski, œwiêtej pamiêci Lech Kaczyñski by³ wybitn¹ postaci¹, doskonale znan¹ w œrodowisku unii kredytowych. Czêœæ spoœród czytelników zapewne pamiêta, ¿e zmar³y prezydent tu¿ po prze³omie polityczno-gospodarczym, jaki dokona³ siê w 1989 roku, pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Solidarnoœci, odpowiedzialnego miêdzy innymi za kontakty z zagranic¹. Wtedy to pojawi³a siê propozycja zaszczepienia ciesz¹cego siê wielk¹ popularnoœci¹ m.in. w Stanach Zjednoczonych modelu unii kredytowych w Polsce. Kasy spó³dzielcze, bo pod t¹ nazw¹ znane s¹ unie kredytowe w Polsce, uzupe³niaj¹ bardzo wa¿ny segment na rynku bankowoœci. Czêsto docieraj¹ ze swoj¹ ofert¹ do ludzi, którzy z ró¿nych wzglêdów wykluczeni s¹ przez du¿e banki, jako grupa klientów niezbyt atrakcyjna dla wielkich korporacji. Idea stworzenia kas w Pol-

sce, wychodz¹cej przecie¿ w latach 1989-91 z okresu mrocznego komunizmu, jednoczeœnie trapionej problemami transformacji systemowo-gospodarczej, trafi³a w³aœnie do Lecha Kaczyñskiego. Pomys³, który pocz¹tkowo wydawa³ siê wielu ma³o realny, zyska³ jego aprobatê i wsparcie. Dziêki pomocy amerykañskich przyjació³, g³ównie jeœli chodzi o szkolenia kadr oraz know-how, ju¿ w roku 1992 powstaj¹ w Polsce pierwsze kasy i przez 18 lat ca³y czas dynamicznie siê rozwijaj¹. W tej chwili ich cz³onkami s¹ dwa miliony naszych rodaków. Jeœli za³o¿ymy, ¿e przeciêtna rodzina liczy cztery osoby, mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e ponad dwadzieœcia procent polskich rodzin korzysta z us³ug finansowych popularnych SKOK-ów. Za dwa lata œwiêtowaæ bêdziemy okr¹g³e dwudziestolecie ich funkcjonowania. Obchody uhonorowane zostan¹ przez œwiatowy kongres Rady Unii Kredytowych, który w 2012 roku odbêdzie siê w Gdañsku. ¼6


2

¤ POLSKA „Broñmy Krzy¿a” Ponad tysi¹c osób stanê³o w Warszawie pod Pa³acem Prezydenckim broni¹c obecnoœci postawionego tam po tragedii smoleñskiej Krzy¿a. Przynieœli go 15 kwietnia 1010 r. harcerze. Protestuj¹cy przeciwko planom jego przeniesienia zapowiadaj¹ wartê trzyman¹ w dzieñ i w noc.

Ogieñ dla Powstañców 1 sierpnia w 66 rocznicê Powstania, na Kopcu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie zap³on¹³ ogieñ przyniesiony z Grobu Nieznanego ¯o³nierza, przez sztafetê pokoleñ. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wojska, kombatanci, stra¿nicy miejscy, harcerze.

Komisja hazardowa przyjê³a raport Mimo b³êdów merytorycznych komisja hazardowa, g³osami pos³ów PO i PSL przyjê³a raport z sejmowego œledztwa. Stanowi on, ¿e “politycy PO nie brali udzia³u w nielegalnym lobbingu w sprawie ustawy hazardowej, choæ ich zeznania s¹ momentami ma³o wiarygodne”. Przedstawiciele opozycji w komisji s¹ tak¹ form¹ raportu oburzeni.

W Sejmie o publicznych finansach Pos³owie opozycji uwa¿aj¹, ¿e podwy¿ka VAT jest krzywdz¹ca dla najbiedniejszych. Premier Donald Tusk dowodzi³, ¿e koszty utrzymania w segmencie “¿ywnoœæ”, mimo podwy¿szonego VAT-u nie wzrosn¹.

Kuchciñski wicemarsza³kiem Polityk ze scis³ego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwoœci - Marek Kuchciñski zosta³ wicemarsza³kiem Sejmu.

Bojkot piwa Lech Na przeciwko Wawelu gdzie pochowany jest Lech Kaczyñski zawieszono wielk¹ reklamê piwa z napisem: “Spragniony wra¿eñ? Zimny Lech”. W wyniku protestów czêœci spo³eczeñstwa Kompania Piwowarska zdecydowa³a siê zdj¹æ reklamê.

Koniec klapsa? W ¿ycie wesz³a nowa ustawa, która zdaniem jej zwolenników pomo¿e skuteczniej walczyæ z przemoc¹ w rodzinie. Wprowadza ona zakaz kar cielesnych wobec dzieci.

Pomnik Holoubka Na rynku w Bia³ymstoku, wdowa po Gustawie Holoubku, Magda Zawadzka, z³o¿y³a kwiaty pod uroczyœcie ods³oniêtym pomnikiem mê¿a. Znakomity aktor ma te¿ swoj¹ ³awkê w Miêdzyzdrojach.

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Obrona przed Rosj¹ Imieniny tygodnia 1¼Myœlê, ¿e Rosjanie byliby zdziwieni, gdybyœmy ich nie mieli. To jest zasadniczym celem sojuszu.” Rasmussen przedstawi wstêpny projekt strategii obronnej NATO jesieni¹ tego roku ministrom pañstw cz³onkowskich. Ostateczna wersja zostanie przyjêta na szczycie NATO w Lizbonie, w listopadzie tego roku. Strategia bêdzie zawiera³a lekcje wyci¹gniête z wojny w Afganistanie, miêdzy innymi koordynacjê operacji wojskowych z odbudow¹ gospodarcz¹ i dzia³aniami politycznymi. Sojusz Pó³nocno-Atlantycki szuka dla siebie nowej roli. Obecne zagro¿enie rosyjskie ma inny charakter ani¿eli ze strony Zwi¹zku Sowieckiego. Zagro¿enie rosyjskie jest lokalne, natomiast sowieckie by³o globalne. Grozi³o nie tylko narzuceniem kontroli politycznej zdominowanym krajom ale równie¿ marnotrawczego ustroju komunistycznego. Sekretarz generalny sojuszu ma obecnie wiêcej mo¿liwosci wspó³pracy z Moskw¹, zw³aszcza gdy administracja Obamy zdecydowa³a siê na poprawê stosunków po napiêciach ery prezydenta George Busha. NATO wznowi³o kontakty wojskowe z Moskw¹ zerwane po wojnie gruziñskiej roku 2008. Obie strony zgodzi³y siê na wspólny przegl¹d “zagro¿eñ XXI wieku”. Rassmusen pragnie aby NATO utworzy³o w³asny parasol ochronny przed atakiem rakietowym i po³¹czy³o z amerykañskim systemem obrony antyrakietowej oraz z mniejszymi systemami krajowymi. Taki w³asny system buduje np. Francja. Koszty maj¹ byæ niewielkie, raptem 260 milionów dolarów roz³o¿onych na 28 krajów cz³onkowskich w ci¹gu dekady. Co wiêcej, Rosja mia³aby braæ udzia³ w tym systemie jako partner. Zdaniem Rassmusena mia³oby to przekonaæ Rosjê, ¿e system obrony antyrakietowej NATO nie jest skierowany przeciwko niej a nawet mo¿e jej broniæ. Kreml nie mia³by prawa weta wobec tarczy antyrakietowej NATO, ale móg³by braæ udzia³ w dzieleniu siê informacjami. Szef NATO ma nadziejê, ¿e dziêki temu Rosja nie bêdzie tak bardzo przeciwna tarczy NATO, jak by³a wobec tarczy antyrakietowej prezydenta Busha, która mia³a byæ instalowana w Polsce i Czechach. Kierownictwo NATO obawia siê tylko, ¿e ciêcia w bud¿etach wojskowych europejskich pañstw cz³onkowskich odbij¹ siê na wspólnych projektach paktu. Mo¿e to zmniejszyæ nie tyle si³ê wojskow¹, co spoistoœæ sojuszu. Tymczasem Stany Zjednoczone bliskie s¹ uruchomienia tarczy antyrakietowej nad Europ¹ po³udniow¹ dla ochrony przed atakiem ze strony Iranu. W Turcji lub Bu³garii ruszy w przysz³ym rokuk stacja radarowa. USA

maj¹ ju¿ tak¹ stacjê na terenie Izraela i zamierzaj¹ zbudowaæ podobn¹ w jednym z pañstw arabskich w rejonie Zatoki Perskiej. Te instalacje radarowe bêd¹ zapewnia³y wczesne ostrzeganie przed atakiem ze strony Iranu. Obrona przeciwrakietowa w Europie, Izraelu i w przysz³oœci w Zatoce Perskiej, s¹ formalnie odrêbne i na ró¿nych etapach realizacji. Wszystkie jednak bêd¹ zintegrowane pod amerykañskim dowództwem. Maj¹ na celu ograniczyæ zdolnoœæ Iranu do ataku rakietowego na cele w Izraelu, Europie i amerykañskie si³y zbrojne na tych terenach. Iran móg³by w przysz³oœci wykorzystaæ w takim ataku g³owice nuklearne. Amerykañska tarcza antyrakietowa jest dobrym interesem dla Europy, poniewa¿ dostanie ochronê za darmo, choæ sojusznicy z NATO bêd¹ mogli przy³¹czyæ swe lokalne systemy do amerykañskiego. Amerykañscy planiœci wyobra¿aj¹ sobie scenariusz konfliktu, w którym Izrael dokonuje ataku na irañskie instalacje nuklearne, na co Iran odpowiada salw¹ kilkudziesiêciu, a mo¿e nawet kilkuset pocisków konwencjonalnych na cele nie tylko w Izraelu, ale tak¿e w Europie i na si³y amerykañskie na Bliskim Wschodzie. Atak o takiej skali przyt³oczy³by tarczê antyrakietow¹ planowan¹ przez prezydenta Busha. W Polsce mia³o znajdowaæ siê dziesiêæ pocisków antyrakietowych, a w Czechach stacja radarowa. System mia³ zestrzeliwaæ pociski dalekiego zasiêgu wycelowane przez Iran w Europê i Stany Zjednoczone. Jednak wywiad amerykañski stwierdzi³, ¿e irañsikie zbrojenia posuwaj¹ siê wolniej. Iran bêdzie móg³ rozmieœciæ pociski balistyczne wymierzone w USA nie wczeœniej ni¿ za piêæ lat i tylko z pomoc¹ innego kraju. Natomiast ju¿ teraz posiada du¿y arsena³ pocisków konwencjonalnych o zasiêgu 1200 mil, zagra¿aj¹cych Europie po³udniowej. Dlatego prezydent Obama zrezygnowa³ z tarczy planowanej przez Busha. Zast¹pi³ j¹ innym systemem opartym na pociskach SM-3, które mog¹ ju¿ teraz byæ wystrzeliwane z okrêtów na morzach Œródziemnym i Czarnym, oraz stacjach radarowych w Europie Po³udniowej. W roku 2015 pociski bêd¹ rozmieszczone w Rumunii. W roku 2018 rozpocznie siê instalacja pocisków w Polsce, a zostanie ukoñczona w roku 2020. Po wycofaniu siê prezydenta Obamy z instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce rozleg³y siê g³osy o odst¹pieniu Rosjanom Europy Œrodkowej. Okazuje siê jednak, ¿e Stany Zjednoczone nie wycofuj¹ siê z Europy Œrodkowej. Pog³oski o nowej Ja³cie okaza³y siê mocno przesadzone.

7 sierpnia - sobota Doroty, Kajetana, Konrada 8 sierpnia - niedziela Cypriana, Dominika, Emiliana 9 sierpnia - poniedzia³ek Edyty,Romana, Ryszarda 10 sierpnia - wtorek Bogdana, Borysa 11 sierpnia - œroda Klary, Lidii, Zuzanny 12 sierpnia - czwartek Innocentego, Lecha 13 sierpnia - pi¹tek Diany, Gertrudy, Hipolita.

KURIER PLUS redaktor naczelny

Zofia Doktorowicz-K³opotowska sekretarz redakcji Anna Romanowska sta³a wspó³praca Izabela Joanna Bo¿ek Andrzej Józef D¹browski, Halina Jensen, Krzysztof K³opotowski, Weronika Kwiatkowska, Konrad Lata, Krystyna Mazurówna Marian Polak Agata Ostrowska-Galanis, Katarzyna Zió³kowska-Nalepa korespondenci z Polski Jerzy Bukowski korespondentka z Francji Krystyna Mazurówna

Adam Sawicki

fotografia Zosia ¯eleska-Bobrowski

Piknik Klubu Fotografika

sk³ad komputerowy Marian Polak

W dniu 8 sierpnia (w niedzielê) Polsko-Amerykañski Klub Fotografika organizuje dla swoich cz³onków i sympatyków doroczny piknik rodzinny. Tym razem odbêdzie siê on w Inwood Park na Manhattanie. Rozpoczêcie o godzinie 11:00. Szczegó³y na stronie klubu - www.polishphotoclub.org. Zapraszamy.

wydawcy Adam Mattauszek John Tapper

Kurier Plus Publishing, Inc .

Spotkanie Komitetu Katyñskiego 14 sierpnia o godz. 16:00 Komitet Katyñski organizuje zebranie osób przygotowuj¹cch uroczystoœci katyñskie 19 wrzeœnia 2010. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt z przewodnicz¹cym Krzysztofem Nowakiem - (908) 875-4179 Miejsce spotkania: Sala SWAP Post 51, 630 Jerey Ave. Jersey City, NJ.

Adres: 145 Java Street Brooklyn, NY 11222 Tel:

(718) 389-0134 (718) 389-3018

Fax:

(718) 389-3140

E-m m ail: kurier@kurierplus.com Internet: http://www.kurierplus.com Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.


3

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Pomoc dla rodziny Cisowskich Dziêkujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Kuriera o pomoc dla rodziny Cisowskich z Kuczewska w województwie œwiêtokrzyskim. 28-letnia matka Katarzyna Cisowska jest chora na raka. Ma pi¹tkê dzieci, w tym trójkê z problemami zdrowotnymi. Szeœcioletni Patryk traci wzrok, pilnie potrzebna jest operacja, tymczasem ani na operacjê, ani na leki nie ma pieniêdzy. Pani Katarzyna lecz¹c dzieci zad³u¿y³a siê w kilku bankach. Co wiêcej - grozi jej utrata domu. Data egzekucji zosta³a ju¿ wyznaczona przez komornika. Bez pomocy ¿yczliwych ludzi kobieta trafi wraz z dzieæmi do domu samotnej matki. Na nasz apel odpowiedzieli jak zwykle ofiarni czytelnicy a tak¿e grupa osób nale¿¹cych do ró¿nych organizacji polonijnych, która zorganizowa³a zbiórkê pieniêdzy po mszach w koœciele œw. Jadwigi we Floral Park. Ksi¹dz pra³at msgr Edward Wawerski osobiœcie przekaza³ proœbê swoim parafianom o finansowe wsparcie rodziny Cisowskich, udzieli³ równie¿ pozwolenia na kwestowanie na terenie parafii œw. Jadwigi. Dzia³aj¹c wolontarystycznie, Iwona Polak, Karolina Kowalczyk, Wiesia Kasnicki, El¿bieta Turoñ, Zbigniew Karwacki, Eryka Volker i Mary Saramach zebrali 1200 dolarów. Komisyjnie przeliczona suma w trybie pilnym bêdzie przes³ana rodzinie Cisowskich. Redakcja Kuriera dysponuje zaœwiadczeniami potwierdzaj¹cymi choroby dzieci, a tak¿e artyku³em na temat ciê¿kiej sytuacji rodziny zamieszczonym w lokalnej prasie. Jesteœmy te¿ w kontakcie z tamtejszym radiem, które w miarê swoich skromnych mo¿liwoœci stara siê pomóc ciê¿ko doœwiadczonej przez los rodzinie. Ni¿ej podajemy jeszcze raz adres pod który mo¿na przesy³aæ wszystkie rzeczy potrzebne wielodzietnej rodzinie: odzie¿, poœciel, œrodki czystoœci, itp.. Przypominamy, ¿e dzieci pani Katarzyny maj¹ od 6 – 13 lat . Katarzyna Cisowska Stanowiska 13 29 – 120 Kluczewsko Woj. Œwiêtokrzyskie Telefon do rodziny Cisowskich 692 12 93 05 Adres banku na który mo¿na wysy³aæ œrodki finansowe Lukas Bank SA , Plac Orl¹d Lwowskich 1, 53 -605 Wroc³aw Sfift banku LUBWPLPR Nr konta 16 1940 1076 5749 7538 0000 0000, tytu³em operacja Patryka lub sp³ata d³ugu.

Uwaga nielegalni Dwudniowa, krajoznawcza wycieczka grupy Polaków podró¿uj¹cych do Adirondack mia³a nieoczekiwany epilog. W drodze powrotnej ven wioz¹cy 11 osób zosta³ zatrzymany na drodze 9 N przez Stra¿ Graniczn¹. Podczas rutynowej kontroli dokumentów okaza³o siê, ¿e dziesiêcioro Polaków, w tym 15-letnia dziewczynka, nie mia³o uregulowanych spraw pobytowych. Wszystkie osoby znalaz³y siê w areszcie w Washington County Jail. Piêtnastolatkê wraz z matk¹ przewieziono do Berks County Youth Center w Pensylwanii. W³aœciciel biura podró¿y Polonez z którym podró¿owali Polacy, twierdzi, ¿e to pierwszy taki przypadek w historii jego firmy. Wiaadomo jednak, ze kontrole s¹ przeprowadzane. Podobno najczêœciej bramki s³u¿b imigracyjnych ustawiane s¹ na autostradzie 87 w okolicach Lake Placed. Z kontrolami trzeba siê liczyæ, zw³aszcza na terenach w pobli¿u granicy Stanów Zjednoczonych. To bardzo niekomfortowa sytuacja dla nielegalnych. Co mo¿na im doradzaæ?. ¯eby nie ryzykowali wypraw w tereny przygraniczne. Jaki jest los zatrzymanych Polaków? Jak siê dowiadujemy sukcesywnie wychodz¹ za kaucj¹ wysokoœci 10 tys. dolarów. Kaucja zostanie im zwrócona jeœli spe³ni¹ jej warunki, a te okreœla ka¿dorazowo sêdzia. Najprawdopodobniej wszyscy otrzymaj¹ nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych. (red)

POLSKI FESTWAL na Staten Island w niedzielê, 29 sierpnia, w centrum kulturalnym Snug Harbor (1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301), od 12.00 do 18.00. Zapraszamy do wykupienia stoisk (vendors). Oczekujemy ok 5 tys. uczestników. Stoisko w cenie $150: namiot, stolik, krzes³a. Informacje tel: 718-447-3937. Zg³oszenia na E-mail: suchockimarek@aol.com.

K¹piel dla bezdomnych Organizacja Homeless SOS zawiadamia, ¿e w drugi pi¹tek ka¿dego miesi¹ca o godz. 10:30 przy koœciele œw. Krzy¿a na Maspet (61-21 56 Rd), bezdomni bêd¹ mieli mo¿liwoœæ k¹pieli. K¹piel jest wa¿nym elementem resocjalizacji. Jeœli ktoœ z czytelników wie o miejscu na Greenpoincie, gdzie bezdomni mogliby siê umyæ, ogoliæ i zmieniæ ubranie, prosimy powiadomiæ o tym redakcjê.

AUTORYZOWANY DEALER

Znajdziesz nas www.adelco.com

SPECJALIZUJEMY SIÊ W NAPRAWACH SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

Wykonujemy coroczne inspekcje stanowe

Greenpoint - (718) 349-0433 384 McGuinness Blvd. /róg Dupont St. Godziny otwarcia: pon-pi¹tek 8am-6pm, sobota 8am-1pm Akceptujemy karty: VISA, MASTER, DISCOVER


4

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

¤ ŒWIAT

Ludowe tradycje - zapisy pamiêci

Mo¿liwe drugie dno kryzysyu Pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego widoczne s¹ w Azji, w tym w Chinach. Zdaniem ekonomistów drugi rzut kryzysu bêdzie odczuwalny równie¿ w Europie. G³ówny powód to wygaœniêcie pakietów stabilizacyjnych, które pompowa³y wzrost oraz ciêcia wydatków. Prezes amerykañskiej Rezerwy Federalnej Ben Bernanke uwa¿a, ¿e równie¿ Stanom Zjednoczonym nie uda siê wyjœæ z k³opotów jeœli nie powstanie jeszcze jeden pakiet stymulacyjny.

Katastrofa samolotu na Syberii 11 osób zginê³o, cztery zosta³y ranne, w katastrofie samolotu pasa¿erskiego, w Igarce, w Kraju Krasnojarskim na Syberii. Uratowa³a siê tylko za³oga. Samolot podczas l¹dowania zboczy³ z kursu, spad³ na ziemiê i zapali³ siê. Nie wiadomo co by³o powodem katastrofy.

Ewakuowane ministerstwo Greckie ministerstwo finansów ewakuowano po informacji o zagro¿eniu atakiem bombowym. Grecja skutecznie walczy z kryzysem finansów publicznych, m.in. dziêki pomocy Banku Centralnego.

¯egluje dooko³a globu 14-letnia Holenderka Laura Dekker jest najm³odsz¹ osob¹, która zdecydowa³a siê na samotny rejs dooko³a œwiata. Wczeœniej musia³ na to wyraziæ zgodê s¹d rodzinny.

Zamknê³a mê¿a 40-letnia Francuzka przez rok przetrzymywa³a 80-letniego mê¿a w przydomowym pomieszczeniu gospodarskim pozbawionym okien i oœwietlenia. Mê¿czyzna w ciê¿kim stanie, z objawami œlepoty, trafi³ do szpitala.

Nominowana w 13 kategoriach Rekord w iloœci nominacji do MTV Video Music Awards pobi³a skandalizuj¹ca amerykañska piosenkarka Lady Gaga. Nominowano j¹ w 13 kategorich. Piosenkarka w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy zdoby³a pierwsze miejsce w œwiatowym show biznesie.

Clintonówna wysz³a za m¹¿ 30-letnia córka by³ego prezydenta USA Billa Clintona Chelsea, poœlubi³a 32-letniego Marka Mezwinskiego. Œlubu m³odej parze udzielali pastor i rabin. Panna m³oda mia³a sukniê uszyt¹ przez Verê Wang. Uroczystoœæ z udzia³em 400 goœci oszacowano na trzy miliony dolarów.

W szkaplerzu obrona – 8 VIII Rzeczywistoœæ wiary w niewidzialnego Boga wyra¿amy tak¿e przez ró¿ne znaki materialne. S¹ one jak promieñ nieba docieraj¹cy do nas w materialnym kszta³cie. Staj¹ siê niejako furtk¹ umo¿liwiaj¹c¹ doœwiadczenie zbawiaj¹cej rzeczywistoœci. Jednak nic tu siê nie dzieje na zasadzie magicznej konsekwencji. Samo przyjêcie, szacunek dla znaku religijnego nie jest przepustk¹ do nieba. Ka¿dy znak niesie w sobie rzeczywistoœæ duchow¹ i konkretne przes³anie. Wejœcie w duchow¹ rzeczywistoœæ znaku i ¿ycie wed³ug przes³ania tego symbolu sprawiaj¹ cud przemiany cz³owieka i otwieraj¹ bramy zbawiaj¹cej Mi³oœci. Z doœwiadczenia wiemy, ¿e o wiele ³atwiej przyj¹æ z szacunkiem ten znak ni¿ ¿yæ wed³ug nauki w nim zawartej, st¹d te¿ rodzi siê niebezpieczeñstwo traktowania znaku religijnego, jako pewnego rodzaju amuletu, zabezpieczenia. Wystarczy go mieæ przy sobie, aby uzyskaæ pewne ³aski, zabezpieczenie przed nieszczêœciami. To jest tak¿e potrzebne, ale najwa¿niejszy jest nastêpny krok – zanurzenie siê w duchowej rzeczywistoœci religijnej kryj¹cej siê pod tym znakiem. Dopiero wtedy mo¿e siê on staæ Ÿród³em zarówno cudów duchowych, jak i cudów dokonywuj¹cych siê w rzeczywistoœci materialnej. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e znak religijny pe³ni wa¿n¹ rolê przypomnienia o istnieniu rzeczywistoœci nadprzyrodzonej. Do bardzo wa¿nych znaków religijnych Koœcio³a katolickiego nale¿y Szkaplerz, który w religijnoœci nie tylko ludowej odgrywa wa¿n¹ rolê. Pobo¿noœæ ludowa przypisywa³a Szkaplerzowi ³aski, co do których nie mamy wyraŸnego potwierdzenia w samych objawieniach zwi¹zanych ze Szkaplerzem, jak i te¿ w oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Nale¿a³o do nich miêdzy innymi przekonanie, ¿e cz³onków bractwa szkaplerza, Maryja wybawi z p³omieni czyœæca w pierwsz¹ sobotê po ich œmierci. Objawienia szkaplerza mówi¹ o ogromie ³ask, jakich doœwiadcz¹, ci, którzy ze czci¹ nosiæ bêd¹ ten znak i najwa¿niejsze, przyjm¹ ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em orêdzie Szkaplerza i staraæ siê bêd¹ wed³ug niego ¿yæ. Przekonanie, ¿e samo noszenie Szkaplerza staje siê Ÿród³em ³ask jest myœleniem w pewnym stopniu magicznym, traktuj¹cym szkaplerz, jako swoistego rodzaju amulet. Na takie, nieco magiczne pojmowanie Szkaplerza, mia³y znaczny wp³yw ró¿ne opowieœci, legendy, które uwypukla³y sam fakt posiadania szkaplerza. Takie przyk³ady mo¿emy znaleŸæ w ksi¹¿ce „Przyk³ady ojczyste” Józefa Mak³owicza. Oto dwa z nich. Król W³adys³aw Jagie³³o w czasie drogi by³ œwiadkiem gwa³townej burzy. Przera¿ony truchla³ i za ka¿dym ukazaniem siê b³yskawicy chwyta³ za swój szkaplerz. W pewnej chwili piorun uderzy³ w powóz królewski. WoŸnica pad³ nie¿ywy od pioruna, a król og³uszony równie¿ siê przewróci³. Podbiegli ludzie z jego dworu, którzy jechali w dalszych powozach. ZnaleŸli króla nieprzytomnego, ale mocno trzymaj¹cego swój Szkaplerz. Oprzytomnia³ po chwili. Nic mu siê nie sta³o”. Oto drugi przyk³ad ze wspomnianej ksi¹¿ki. „Kazimierz Pu³aski po jednej ze zwyciêskich bitew zgubi³ Szkaplerz. Zmartwiony szuka³ go daremnie. Kiedy rotmistrz Rogowski chcia³ pu³kownikowi ofiarowaæ Szkaplerz w³asny, na to Pu³aski mia³ powiedzieæ: ‘A waœæ go nie potrzebujesz? Jeœli w³asnego nie znajdê, to widaæ, ¿e trzeba mi ju¿ siê wybieraæ do wiecznoœci’. Tak siê te¿ sta³o. Niebawem, bowiem zgin¹³ œmierci¹ bohatersk¹ w bitwie pod Sawannami w roku

1779”. W „G³osie Karmelu” czytamy, ¿e w czasie ostatniej wojny, gdy miasto by³o kilkakrotnie bardzo ciê¿ko bombardowane, jeden z ojców karmelitów zawiesi³ przy swojej celi w oknie Szkaplerz. W czasie nalotu bomba uderzy³a w klasztor i odr¹ba³a ca³e skrzyd³o do miejsca, gdzie by³ zawieszony Szkaplerz. Móg³ to byæ przypadek. Chocia¿ okolicznoœci wskazywa³yby raczej na zjawisko niezwyk³e. Wy¿ej wspomniane cuda s¹ mo¿liwe i potrzebne, ale bli¿sze orêdziu Szkaplerza s¹ cuda natury duchowej, które mówi¹ o zwyciêstwie nad szatanem i z³em oraz odnalezieniu w Chrystusie Zbawiciela. Jeden z takich cudów przytacza œw. Alfons Liguori w dziele „Uwielbienia Maryi”. Do kap³ana w koœciele Matki Bo¿ej Szkaplerznej przyby³ pewien m³ody cz³owiek do spowiedzi. Wyzna³, ¿e sam nie wie, jak siê tu znalaz³, gdy¿ zw¹tpi³ zupe³nie w mi³osierdzie Bo¿e. Pope³nia³ grzechy nieczyste, œwiêtokradztwa, a nawet zabójstwo. „Kiedy mam byæ ju¿ potêpiony, to niech wiem za co”- powtarza³. I depta³ nawet we wœciek³oœci krzy¿. Po spowiedzi kap³an zapyta³, czemu by móg³ przypisaæ swoje nawrócenie. Penitent jednak nie umia³ na to odpowiedzieæ. Przypadkowo jednak kap³an dojrza³ za odpiêt¹ koszul¹ na piersi Szkaplerz. Zrozumia³ wszystko. Kiedy to powiedzia³ m³odzieñcowi, ten siê rozp³aka³ w g³os. A na to kap³an: „Widzisz synu, nawet koœció³ Matki Bo¿ej Szkaplerznej, do którego tu przyby³eœ, dowodzi, ¿e Maryja ciê uratowa³a za noszenie Jej Szkaplerza”. M³odzieniec rozpocz¹³ nowe ¿ycie. Wielkim czcicielem Szkaplerza by³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. Szkaplerz otrzyma³ w dniu swojej Pierwszej Komunii Œwiêtej i nosi³ go do koñca ¿ycia. Po œmierci Szkaplerz Jana Paw³a II trafi³ do koœcio³a klasztoru karmelitów w Wadowicach, gdzie zosta³ umieszczony w poz³acanej rozecie obok o³tarza Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim z okazji 750lecia Szkaplerza œwiêtego napisa³: „Znak Szkaplerza przywo³uje zatem dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najœwiêtszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze ¿ycia, ale tak¿e w chwili przejœcia ku pe³ni wiecznej chwa³y; druga to œwiadomoœæ, ¿e nabo¿eñstwo do Niej nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do modlitw i ho³dów sk³adanych Jej przy okreœlonych okazjach, ale powinna stanowiæ „habit”, czyli nadawaæ sta³y kierunek chrzeœcijañskiemu postêpowaniu, opartemu na modlitwie i ¿yciu wewnêtrznym poprzez czêste przystêpowanie do sakramentów i konkretne uczynki mi³osierne co do cia³a i co do duszy”. Mówi¹c o pocz¹tkach Szkaplerza trzeba wspi¹æ siê na Górê Karmel w Ziemi Œwiêtej, która od najdawniejszych czasów uwa¿ana by³a za œwiête miejsce. By³a ona miejscem pustelników, którzy na wzór proroka Eliasza prowadzili tu pobo¿ne i œwiête ¿ycie. Miêdzy rokiem 1206 a 1214 œw. Albert, ³aciñski patriarcha Jerozolimy nada³ pustelnikom z Karmelu regu³ê, która sta³a siê zacz¹tkiem Regu³y Karmelitañskiej. Mnisi na znak szczególnego zwi¹zania z Matk¹ Bo¿¹ poœwiêcili Jej kaplicê w sanktuarium na Górze Karmel. Po opanowaniu Ziemi Œwiêtej przez muzu³manów zakonnicy z Góry Karmel musieli opuœciæ to miejsce, zaœ ci, którzy pozostali, zginêli œmierci¹ mêczeñsk¹. W roku 1237 Karmelici przybyli do Anglii i tu przy³¹czy³ siê do nich s³yn¹cy z pobo¿noœci i m¹droœci Szymon Stock, któremu w roku 1245 powierzono godnoœæ genera³a zakonu. Dla zakonu by³y to trudne czasy. Grozi³a mu nawet kasata. Wtedy to œwiêty Szymon Stock

prosi³ Matkê Bo¿¹ o pomoc. Odpowiedzi¹ na tê proœbê by³o objawienie w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r.. Szymon ujrza³ Matkê Bo¿¹ w otoczeniu anio³ów, która da³a mu br¹zow¹ szatê, wypowiadaj¹c jednoczeœnie s³owa: „Przyjmij, synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeñstwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowi¹zania”. Nazwa “szkaplerz” pochodzi od ³aciñskiego s³owa „scapulae”, czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatê z³o¿on¹ z dwóch kawa³ków sukna z wyciêciem na g³owê. Po na³o¿eniu jeden kawa³ek sukna spada na piersi, a drugi na plecy. Pocz¹tkowo szkaplerz s³u¿y³, jako ochrona habitu w czasie pracy, coœ w rodzaju fartucha. Po wizji Stocka sta³ siê znakiem opieki Matki Bo¿ej nad zakonem karmelitañskim a zarazem Ÿród³em przywilejów i now¹ form¹ pobo¿noœci maryjnej w ca³ym Koœciele. Z biegiem lat Szkaplerz przybra³ formê dwóch ma³ych kawa³ków p³ótna, po³¹czonych tasiemkami. W szkaplerzu karmelitañskim na jednym kawa³ku jest umieszczony wizerunek Matki Bo¿ej Szkaplerznej, a na drugim - Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. W ten sposób Szkaplerz przeobrazi³ siê w znak œciœle Maryjny. Szkaplerz mówi, ¿e ci, którzy naœladuj¹ Maryjê mog¹ liczyæ na Jej opiekê w „ka¿dy czas”. Ks. Ryszard Koper www.ryszardkoper.pl

Katolicki Klub zaprasza Katolicki Klub Dyskusyjny im. Jana Paw³a II zaprasza na kolejne spotkanie z ks. prof. dr hab. Marianem Nowakiem Dyrektorem Instytutu Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w niedzielê 15 sierpnia 2010 r. Wyk³ad oraz dyskusjê na temat “Pedagogika mediów” poprowadzi dostojny Goœæ. SpowiedŸ o godz. 2.30 ppo³. Msza œw. o godz. 3 ppo³. Wyk³ad o godz. 4 ppo³.

Koœció³ œw. Szczepana na Manhattanie (St.Stephen Church - 151 E 28 th Str. (pomiêdzy Lexington Ave oraz 3 Ave.). Dojazd metrem “6” do 28 Street.


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

5

Pe³nia pó³w³adzy Zaprzysiê¿enie prezydenta - elekta Bronis³awa Komorowskiego w pi¹tek poprzedzi³o kilka skandali partii rz¹dz¹cej. S¹ to: nieudana próba przeniesienia krzy¿a spod pa³acu prezydenckiego; podniesienie podatku VAT wbrew zapowiedzi Komorowskiego w kampanii wyborczej, ¿e podatki nie wzrosn¹; uchwalenie w ekspresowym tempie nowelizacji ustawy medialnej, która pozwala PO odsun¹æ PiS od wp³ywu na media publiczne i wreszcie - mocno przyspieszone zamkniêcie prac komisji œledczej do sprawy afery hazardowej. Platforma Obywatelska zdoby³a pe³niê w³adzy dziêki wygraniu wyborów prezydenckich i nie krêpuje siê w s³u¿eniu w³asnemu interesowi, czyli utrzymania w³adzy, zamiast rzetelnej reformy pañstwa. Konflikt wokó³ przeniesienia krzy¿a zosta³ sprowokowany przez Bronis³awa Komorowskiego, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej zapowiedzia³ jego szybkie usuniêcie. Jednak urzêdnicy nowego prezydenta nie zapewnili ludzi broni¹cych tymczasowo stoj¹cego tu krzy¿a, ¿e pod pa³acem zostanie trwa³a pami¹tka po tragicznie zmar³ej parze prezydenckiej Lechu i Marii Kaczyñskich oraz pozosta³ych ofiarach katastrofy smoleñskiej. Raczej ogólnikowy komunikat kurii warszawskiej i harcerzy, którzy postawili ten krzy¿ kilka dni po katastrofie, nie zawiera³ stanowczej zapowiedzi wzniesienia obelisku lub tablicy pami¹tkowej i terminu realizacji. Równie¿ kancelaria prezydenta-elekta nie da³a wiarygodnego zapewnienia w tej sprawie. Obroñcy krzy¿a maj¹ wiêc doœæ powodów do podejrzeñ, ¿e zostan¹ oszukani i po ofiarach katastrofy nie bêdzie trwa³ego œladu pod pa³acem prezydenckim. Jednak ani prezydent Komorowski ani premier Tusk nie ¿ycz¹ sobie, aby w miejscu tak eksponowanym gromadzi³y siê t³umy oddaj¹ce ho³d zmar³ym pod Smoleñskiem. Chodzi tu w gruncie rzeczy nie tyle o ofiary katastrofy z wszystkich partii politycznych, co o parê prezydenck¹ zwi¹zan¹ z PiS i ci¹gle groŸnego dla obozu rz¹dz¹cego Jaros³awa Kaczyñskiego. Platforma chce zapobiec tworzeniu siê mitu patriotycznego prezydenta Kaczyñskiego, który zgin¹³ na terenie Rosji kiedy mia³ oddaæ ho³d ofiarom zbrodni katyñskiej. Taki mit podwa¿a legitymacjê Komorowskiego do sprawania urzêdu prezydenckiego oraz wzmacnia Prawo i Sprawiedliwoœæ. Ju¿

nie mówi¹c o tym, ¿e trwa³a pami¹tka po ofiarach katastrofy stanowi³aby równie trwa³y wyrzut sumienia dla prezydenta Komorowskiego, który bra³ udzia³ w paskudnej nagonce na Lecha Kaczyñskiego a tak¿e - rz¹du winnego zaniedbañ w przygotowaniu wizyty w Katyniu. Z kolei podniesienie podatku VAT z 22 procent do 23 procent, z wyj¹tkiem ¿ywnoœci, jest tylko pó³œrodkiem, który ma tylko doraŸnie poprawiæ finanse pañstwa. Platforma Obywatelska nie podnios³a zamiast tego podatków dochodowych ludzi bogatszych. Zdecydowa³a siê opodatkowaæ wszystkich po równo, co najbardziej odczuj¹ ludzie o niskich dochodach, którzy g³osuj¹ raczej na PiS a nie na PO. Nie ma ju¿ mowy o reformie finansów publicznych. To wymaga³oby nara¿enia siê rozmaitym wp³ywowym grupom interesów na rok przed wyborami samorz¹dowymi a nastêpnie parlamentarnymi. Podczas debaty w Sejmie premier Donald Tusk powiedzia³ wrêcz, ¿e rz¹d dba o interesy Polaków dzisiaj, a nie za kilkanaœcie lat. Tym samym przyzna³ siê do braku myœlenia strategicznego o interesach pañstwa. DoraŸne interesy partii rz¹dz¹cej dosz³y do g³osu równie¿ w szybkim przyjêciu nowelizacji ustawy medialnej. Z szumnych zapowiedzi i ambitnych planów odsuniêcia polityków od wp³ywu na media publiczne nie zosta³o nic. Na miejsce sojuszu w tych mediach miêdzy PiS i SLD powsta³ sojusz PO i SLD, plus PSL z koalicji rz¹dz¹cej. Stanê³a otworem droga do usuniêcia obecnych zarz¹dów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia

Piknik seniorów Krakusa

Seniorów z Krakusa odwiedzi³ m³ody amerykañski polityk Steven Levin.

Seniorzy z Klubu Krakus przy Centrum Polsko-S³owiañskim uczestniczyli w dorocznym pikniku z udzia³em nowojorskich seniorów z ró¿nych grup etnicznych w Sunken Meadow. 22 lipca by³a wspania³a pogoda, wyborne jedzenie, spotkania z politykami, spacery po pla¿y i k¹piele w oceanie. Fot. Janusz Skowron

sprzyjaj¹cych PiS. Na ich miejsce wejd¹ ludzie wyznaczeni przez Platofrmê w porozumieniu z SLD. Tym sposobem partia rz¹dz¹ca zapewnia sobie przychylnoœæ mediów publicznych maj¹c ju¿ przychylnoœæ mediów prywatnych. Bêdzie mia³a prawie monopol w tworzeniu opinii publicznej. Wobec jawnego cynizmu PO w po- Prezydent elekt Bronis³aw Komorowski wy¿szych sprawyku³owicz z SLD, przygotowany przez Seach - nie jest du¿ym zaskoczeniem nag³e ku³ê raport obci¹¿a niewinnych a wybiela zakoñczenie prac komisji œledczej do winnych a tryb zakoñczenia prac okreœli³ spraw afery hazardowej. Pod naciskiem jako skandal. przewodnicz¹cego z PO komisja przyjê³a Platforma Obywatelska po zdobyciu paraport, który sam przewodnicz¹cy Miro- ³acu prezydenckiego i mediów publiczs³aw Seku³a okreœli³ jako niespójny. A to nych poczu³a siê bezkarna. Ma pe³niê w³ana skutek poprawek wniesionych przez dzy, któr¹ jednak zamierza wykorzystaæ œledczych z opozycji: PiS i SLD. Przed- tylko po³owicznie; chce utrzymania w³astawiciele obu tych partii zapowiedzieli dzy dla samej w³adzy. wniesienie zdania odrêbnego, a wiêc w³aKrzysztof K³opotowski snych raportów. Jak powiedzia³ pose³ Ar-


6

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Przekonaæ Polskê A 1¼Funkcjê wiceprezesa Œwiatowej Rady Unii Kredytowych od kilku lat pe³ni prezes Kasy Krajowej SKOK, Grzegorz Bierecki. To ogromne wyró¿nienie dla polskiego ruchu, dziêki któremu obok oferty wielkich korporacji bankowych, których placówek zreszt¹ czêsto pró¿no szukaæ w niewielkich miejscowoœciach, jest równie¿ propozycja skierowana do nieco biedniejszych, którzy równie¿ chc¹ i potrzebuj¹ funkcjonowaæ na rynkach finansowych. Wielka w tym wszystkim zas³uga œp. Lecha Kaczyñskiego, który ruch kas spó³dzielczych otoczy³ szczególnym wsparciem i opiek¹. - Panie Poœle, rozmawiamy nie tylko w szczególnym miejscu, ale tak¿e w specyficznym czasie – tu¿ po zakoñczonych wyborach prezydenckich w Polsce. Dlaczego Pana zdaniem Jaros³aw Kaczyñski te wybory przegra³? - Có¿, wybory pokaza³y, ¿e Polska podzielona jest politycznie niemal na pó³. Zwyciêzca – Bronis³aw Komorowski zebra³ 8 milionów 900 tysiêcy g³osów, zaœ Jaros³aw Kaczyñski tylko o milion mniej. To zastanawiaj¹ce rezultaty, zw³aszcza jeœli weŸmiemy pod uwagê licznie publikowane sonda¿e, które jeszcze niedawno wskazywa³y zwyciêstwo kandydata Platformy Obywatelskiej przewag¹ kilkudziesiêciu procent g³osów. Tymczasem, zwyciê¿y³ on zaledwie ró¿nic¹ piêciu procent. Jeœli zaœ popatrzymy na mapê Polski, ³atwo zauwa¿ymy, ¿e linia podzia³u pokrywa siê mniej wiêcej z lini¹ Wis³y, a wiêc krawêdzi rozszczepiaj¹cej nasz kraj na powszechnie znan¹ Polskê A oraz B. Oczywiœcie, do Polski A zdecydowanie zaliczymy tutaj tak¿e najwiêksze polskie miasta. Polska B, ta znajduj¹ca siê na wschodzie, to Polska biedniejsza, ale jednoczeœnie bardziej przywi¹zana do tradycyjnych wartoœci, do rodziny, Koœcio³a, patriotyczna. Proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ, Polska A jest równie¿ patriotyczna, ale w mniej tradycyjnym znaczeniu. Wynika to z nieco innych priorytetów mieszkañców tej czêœci naszej ojczyzny – zachodnia czêœæ kraju oraz wielkie miasta s¹ lepiej rozwiniête gospodarczo, posiadaj¹ lepsz¹ sieæ dróg, infrastrukturê, dostêp do edukacji na najwy¿szym poziomie. Ludzie tam ¿yj¹cy maj¹ nieco inne problemy od mieszkañca ma³ych miasteczek i wsi na LubelszczyŸnie czy w Ma³opolsce. Lepsza pozycja ¿yciowa, praca, awans spo³eczny, wy¿sze dochody rodz¹ szczególny popyt na poczucie bezpieczeñstwa i zniechêcaj¹ do zmiany. Innymi s³owy, Polska A uleg³a sugestii, ¿e zwyciêstwo Jaros³awa Kaczyñskiego w wyborach prezydenckich przyniesie polityczne waœnie oraz niepokoje, które owy spokój zm¹c¹ i zaburz¹ rozwój. Media skutecznie podtrzymywa³y wizerunek premiera Kaczyñskiego jako cz³owieka walki. Jest to wizerunek nieprawdziwy. - Jakim cz³owiekiem jest wobec tego Jaros³aw Kaczyñski? - Jaros³aw Kaczyñski to polityk, dla którego najwa¿niejsza jest Polska. Nie Polska A, nie Polska B, ale Polska i dobrobyt wszystkich jej obywateli. Marzeniem Jaros³awa Kaczyñskiego jest Polska sprawiedliwa i solidarna, Polska stwarzaj¹ca mo¿liwoœæ rozwoju ka¿demu, a nie tylko wybranym. Propozycja premiera Kaczyñskiego oraz Prawa i Sprawiedliwoœci to równomierny rozwój naszej ojczyzny, to wyrównywanie szans. Tak, by Ci, którzy obecnie ¿yj¹ w Polsce B, mogli skutecznie goniæ bardziej rozwiniêty za-

chód kraju. Niestety, nie uda³o siê do tej wizji przekonaæ ponad 50 proc. wyborców, by ten plan wdro¿yæ w ¿ycie. Nie uda³o siê przekonaæ Polski A, ¿e zwyciêstwo Jaros³awa Kaczyñskiego w wyborach prezydenckich nie oznacza dla niej utraty lepszej pozycji czy przywilejów. - Na LubelszczyŸnie, któr¹ reprezentuje Pan w polskim parlamencie, kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci zdecydowanie pokona³ jednak Bronis³awa Komorowskiego. - Rzeczywiœcie, Lubelszczyzna jest szczególnym miejscem, okreœlanym przez wielu mianem bastionu polskoœci, z ogromnymi tradycjami walki o niepodleg³oœæ naszej ojczyzny, jednoczeœnie jest to region o konserwatywnych wartoœciach. Tu, na Ziemi Lubelskiej, jej mieszkañcy od lat wybieraj¹ propozycjê Prawa i Sprawiedliwoœci, st¹d te¿ nie dziwi mnie fakt, ¿e na kandydaturê Jaros³awa Kaczyñskiego oddano blisko 63 proc. ogó³u g³osów, wobec 37 proc., które uzyska³ Bronis³aw Komorowski. W niektórych powiatach ta przewaga by³a wrêcz mia¿d¿¹ca, na przyk³ad w powiecie janowskim, gdzie premier Kaczyñski uzyska³ 80 proc. g³osów, czy moim rodzinnym powiecie kraœnickim, w którym jego nazwisko na karcie do g³osowania wskaza³o blisko 73 proc. wyborców. W gminach Chrzanów oraz Godziszów poparcie dla Jaros³awa Kaczyñskiego siêgnê³o ponad 93 proc. i by³o rekordowe w skali kraju. - Czo³owe polskie media informowa³y, ¿e Jaros³aw Kaczyñski wygra³ tak¿e w Lublinie, jedynym du¿ym mieœcie w Polsce. Czy s¹dzi Pan, ¿e fakt, i¿ z Lublina pochodzi najbardziej kontrowersyjny polityk Platformy Obywatelskiej – Janusz Palikot ma tutaj jakieœ znaczenie? - Zwyciêstwo Jaros³awa Kaczyñskiego w Lublinie wzbudzi³o du¿e zainteresowanie, choæ ró¿nica wynios³a zaledwie 800 g³osów. Rzeczywiœcie, wydaje siê to nietypowe, bowiem we wszystkich miastach powy¿ej 200 tysiêcy mieszkañców zdecydowanie wygrywa³ Bronis³aw Komorowski. Trudno tego faktu nie wi¹zaæ z lubelskim liderem Platformy, Januszem Palikotem, politykiem, a raczej skandalist¹, który da³ siê poznaæ jako cz³owiek, dla którego nie ma ¿adnej œwiêtoœci. Na to, czego byliœmy œwiadkami w minionych dwóch miesi¹cach ze strony pos³a Palikota, trudno znaleŸæ w³aœciwe s³owa w jêzyku cywilizowanych ludzi. Niew¹tpliwie jego postawa w trakcie kampanii wyborczej pomog³a skonsolidowaæ szeregi sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci w Lublinie. To nie wystarczy³oby jednak do odniesienia zwyciêstwa i niew¹tpliwie musia³ tu nast¹piæ tzw. przep³yw elektoratu, który mimo wczeœniej deklarowanych odmiennych sympatii politycznych zdecydowa³ siê jednak poprzeæ Jaros³awa Kaczyñskiego. To jedyny skuteczny sposób dla tej grupy wyborców, by zamanifestowaæ, ¿e taki wizerunek Palikota - ma³ego skandalisty, jego sposób postêpowania oraz jêzyk nie odpowiada ¿adnym standardom. Pamiêtajmy, ¿e mówimy o cz³owieku ze œcis³ego kierownictwa Platformy Obywatelskiej, który musi cieszyæ siê poparciem Donalda Tuska i to w³aœnie za przyzwoleniem obecnego premiera owe wybryki lubelskiego pos³a s¹ tolerowane. Janusz Palikot nie jest politycznym clownem ani idiot¹, to cz³owiek niezmiernie inteligentny i zarazem cyniczny, skutecznie, z

wyrachowaniem wykorzystuj¹cy nowoczesne narzêdzia, techniki, badania sonda¿owe do swoich dzia³añ, prowokuj¹c ludzi do okreœlonych reakcji. Pora¿ka Bronis³awa Komorowskiego w Lublinie powinna liderom Platformy daæ sporo do myœlenia na przysz³oœæ. - Skoro jesteœmy przy przysz³oœci – przed nami jesienne wybory samorz¹dowe w Polsce, a w przysz³ym roku parlamentarne. Ten zapocz¹tkowany przyœpieszonymi wyborami prezydenckimi maraton to du¿e polityczne wyzwanie dla cz³onków Prawa i Sprawiedliwoœci. Z jakim programem dla Polski przyst¹picie do rywalizacji o wzglêdy wyborców? - Wspomnia³em ju¿ o tym wczeœniej – Prawo i Sprawiedliwoœæ chce zasypywaæ ró¿nice dziel¹ce ró¿ne czêœci naszego kraju. Ju¿ wczeœniej przygotowaliœmy program rozwoju Polski Wschodniej, na który zaplanowane by³y œrodki rzêdu trzech miliardów euro. Mia³ on na celu wp³yniêcie na kilka obszarów zapóŸnieñ, które przeszkadzaj¹ w bardziej dynamicznym rozwoju tzw. œciany wschodniej. Chodzi mianowicie o zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej tych obszarów, poprawê jakoœci dróg i powi¹zañ komunikacyjnych oraz wspieranie rozwoju oœrodków regionalnych na wschodzie kraju. Kluczem do zwyciêstwa bêdzie jednak przekonanie Polski A, ¿e Polacy ¿yj¹cy w mniej zamo¿nych rejonach kraju s¹ tak samo wa¿ni, ¿e równie¿ oni musz¹ ¿yæ i rozwijaæ siê, by nasza ojczyzna szybciej wzrasta³a gospodarczo. Nale¿y trafiæ z tym pomys³em do mieszkañców wielkich miast oraz terenów na zachód od Wis³y oraz przekonaæ ich, ¿e rozwój obszarów wschodnich nie tylko nie bêdzie odbywa³ siê ich kosztem, ale tak¿e,

¿e jest w ich interesie! Proszê pozwoliæ, ¿e pos³u¿ê siê przyk³adem. Droga ekspresowa S19, która po³¹czy du¿e miasta œciany wschodniej, mianowicie Bia³ystok i Rzeszów, pierwotnie ukoñczona zostaæ mia³a w 2010 roku. PóŸniej jej budowê przesuniêto na 2012 rok, a nastêpnie na rok 2015. Obecnie mówi siê, ¿e projekt prawdopodobnie realizowany bêdzie jeszcze póŸniej, nawet w 2020 r.. A przecie¿ budowa tej drogi jest kluczowa nie tylko dla regionu, ale kraju! Stanowiæ bêdzie jedyne istotne po³¹czenie Lublina i Bia³egostoku autostradami A2 oraz A4 oraz jednoczeœnie stworzy korytarz transportowy pomiêdzy S³owacj¹ i Litw¹. Inny przyk³ad z regionu to komunikacja ze stolic¹ kraju. W chwili obecnej pokonanie niespe³na 170-kilometrowego odcinka pomiêdzy Warszaw¹ a Lublinem trwa ponad trzy godziny ze wzglêdu na fatalny stan wiêkszoœci trasy oraz ogromne natê¿enie ruchu. Modernizacja odcinka objê³a w tej chwili jedynie obwodnicê Garwolina do statusu drogi ekspresowej, nie wiadomo kiedy to samo spotka resztê trasy. Jaki inwestor wobec powy¿szych faktów zdecyduje siê ulokowaæ swoje pieni¹dze w budowie nowoczesnej fabryki, jeœli dojazd do g³ównych szlaków komunikacyjnych, lotnisk oraz granic trwa godzinami? - Czy to wystarczy do wyborczego zwyciêstwa? - Przeciwnicy polityczni Prawa i Sprawiedliwoœci z uporem od lat przekonuj¹ Polaków, ¿e jesteœmy „parti¹ obciachu”. My rzeczywiœcie nie nosimy drogich garniturów czy supermodnych krawatów, nie gramy z premierem w pi³kê w blasku fleszy i nie lansujemy swojego wizerunku przy pomocy speców od PR-u. ¼


7

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010 Zamiast tego PiS chce natomiast trafiæ do tych, którzy przed kilku laty wyjechali do wielkich miast, zdobyli wykszta³cenie, dobr¹ pracê, awansowali i przesunêli siê wy¿ej na drabinie spo³ecznej, ¿e s¹ z tej samej gliny, co ich rodacy mieszkaj¹cy w popegeerowskich wioskach na zachodzie kraju. Je¿eli przekonamy Polskê A, by podpisa³a siê pod planem solidarnego rozwoju ca³ego kraju, to nasz wspólny sukces jest w zasiêgu rêki. To jest nadzieja na lepsz¹ przysz³oœæ dla wszystkich obywateli. Prawo i Sprawiedliwoœæ jest gwarantem bogacenia siê Polaków, i tych ¿yj¹cych w obecnej Polsce A, ale i tych mieszkaj¹cych w Polsce B. - Je¿eli uda³oby siê Wam wygraæ wybory, prawdopodobnie wci¹¿ PiS potrzebowa³by koalicjanta, by sformowaæ rz¹d. Czy jesteœcie na to gotowi, zw³aszcza ¿e po ostatnich wyborach na trzeci¹ si³ê wyrasta Sojusz Lewicy Demokratycznej? - Lewicy nie wolno lekcewa¿yæ. Postkomunistyczna jej czêœæ powoli odchodzi na polityczn¹ emeryturê, do g³osu dochodzi szerzej nowa, m³oda lewica. To w³aœnie jej przedstawiciel – Grzegorz Napieralski uzyska³ efektowny wynik w wyborach prezydenckich, mimo ¿e czêœæ jego kolegów z SLD jeszcze przed pierwsz¹ tur¹ zdecydowa³a siê publicznie poprzeæ Bronis³awa Komorowskiego. Napieralski jest cz³owiekiem m³odym, z PRL ma tyle wspólnego, ¿e wtedy siê urodzi³. Myœlê, ¿e PiS dojrza³ do porozumienia i wspó³pracy z ludŸmi uczciwymi z ró¿nych obozów politycznych, zarówno w samorz¹dach, jaki i na szczeblu centralnym. W myœl naszego has³a: „Polska jest najwa¿niejsza” nie mo¿emy takiego porozumienia dla dobra ojczyzny wykluczaæ. Mamy obecnie sytuacjê, w której jedna partia polityczna ma monopol w³adzy, w interesie obywateli jest by taka sytuacja jak najszybciej siê zmieni³a. Nie jesteœmy przecie¿ krajem o ugruntowanym systemie i tradycjach demokratycznych, ale dopiero owo pañstwo budujemy. Przyk³ady wielu krajów, m.in. Meksyku, pokazuj¹ ¿e zbyt czêsto monopol w³adzy prowadzi do bardzo niepokoj¹cych zjawisk, tak¿e do bogacenia siê wybranych elit spo³eczeñstwa, powstawania olbrzymich fortun. Konieczne s¹ wiêc mechanizmy kontrolne w funkcjonowaniu struktur demokratycznego pañstwa i

wspó³praca w tym kierunku z m³od¹ polsk¹ lewic¹ jest po¿¹dana. Wykluczamy jednak z tego krêgu postkomunistów oraz nadal aktywnych wspó³pracowników dawnego aparatu bezpieczeñstwa PRL. Liczymy, ¿e propozycja Prawa i Sprawiedliwoœci trafi w wielu czêœciach kraju na podatny grunt i pozwoli naszym lokalnym politykom wygraæ wybory. Na to liczymy w Lublinie i w województwie lubelskim. Chcemy tu wykorzystaæ wielkie spo³eczne poparcie, jakie uwidocznione zosta³o w ostatnich wyborach prezydenckich i zyskaæ przewagê w wyborach do Sejmiku. W ka¿dym mieœcie regionu o stanowisko prezydentów i burmistrzów ubiegaæ siê bêd¹ popularni kandydaci PiS. W Lublinie po czteroletnich nieudolnych rz¹dach przedstawiciela PO - Adama Wasilewskiego, równie¿ liczymy na wybór naszego kandydata. - Jakim krajem bêdzie Pañskim zdaniem Polska za okr¹g³y rok? - Wydaje mi siê, ¿e bêdziemy wówczas nadal przed wyborami parlamentarnymi, gdy¿ obecnie rz¹dz¹cy nie zechc¹ przeprowadziæ ich przed rozpoczynaj¹c¹ siê na wiosnê prezydencj¹ Polski w Unii Europejskiej. Choæ owa prezydencja jest z uwagi na obecny jej status funkcj¹ raczej presti¿ow¹, ni¿ rzeczywiœcie wp³ywaj¹c¹ na nasze relacje z Uni¹, to premier Tusk i jego wspó³pracownicy zechc¹ niew¹tpliwie wykorzystaæ ten okres do w³asnych politycznych celów. Koniec wakacji bêdzie wiêc jednoczeœnie pocz¹tkiem kampanii wyborczej przed raczej listopadowymi wyborami parlamentarnymi. Myœlê jednak, ¿e jeszcze wczeœniej Polacy bêd¹ mogli przekonaæ siê, ¿e prezentowany w mediach cukierkowy obraz Donalda Tuska i Bronis³awa Komorowskiego jest w rzeczywistoœci mniej kolorowy. Po kilkunastu miesi¹cach monow³adzy PO oka¿e siê, ¿e niewiele wynika z buñczucznych przedwyborczych zapowiedzi tego tandemu politycznego. Poparcie dla rz¹dz¹cych bêdzie spadaæ, bo spo³eczeñstwo bêdzie oczekiwaæ nie PR-owskich zabiegów i opowieœci o „zielonej wyspie” Europy, ale realnych efektów dzia³añ. Fakty s¹ takie, ¿e to rz¹dy Prawa i Sprawiedliwoœci przynios³y Polakom obni¿enie podatków, obni¿enie sk³adki rentowej, efektowny wzrost gospodarczy, korzystne prawo spadkowe. To s¹ konkrety,

£atanina zamiast reform Zwiêkszone op³aty za gaz, pr¹d i lekarstwa uderz¹ przede wszystkim w najbiedniejszych, czyli w jedn¹ czwart¹ czêœæ obywateli. Przewiduj¹c najró¿niejsze zarzuty, szef rz¹du oœwiadczy³, ¿e podwy¿ka VAT jest wprowadzona m.in. po to, by mo¿na by³o rewaloryzowaæ renty i emerytury oraz podnieœæ pensje lekarzom i nauczycielom. W ocenie wielu ekonomistów i finansistów podniesienie podatku o jeden procent jest tylko doraŸn¹ ³atanin¹. Rz¹d wybra³ najmniejsze z³o, co jednak niczego na d³u¿sz¹ metê nie rozwi¹¿e, potrzebna jest bowiem zasadnicza reforma ca³ego systemu finansowego. Jedynie ona mo¿e zmniejszyæ zad³u¿enie pañstwa i dziurê bud¿etow¹ oraz zapewniæ œrodki, nie tylko na potrzeby poszczególnych resortów, ale i realizacjê projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹. W praktyce reforma ta oznaczaæ powinna daleko id¹ce przegrupowania w dotychczasowych wydatkach i likwidacjê najró¿niejszych przywilejów op³acanych z kasy pañstwa. Nie obejdzie siê m.in. bez wyd³u¿enia wieku emerytalnego i podwy¿szenia sk³adki na s³u¿bê zdrowia. Nie

obejdzie siê równie¿ bez zmiany KRUS, polegaj¹cej na zmuszeniu bogatych rolników do solidarnego p³acenia sk³adek i podatków proporcjonalnych do ich dochodów. Dziœ sk³adkê na zdrowie p³aci za nich pañstwo. Ekonomiœci ostrzegaj¹ równie¿ przed nadmiernym samozadowoleniem z powodu wzglêdnie bezbolesnego przejœcia przez kryzys finansowy. Owszem, dobrze siê sta³o, ¿e rz¹d nie pos³ucha³ PiS i nie rozd¹³ wydatków pañstwa, co sta³o siê przyczyn¹ tarapatów wielu krajów, na czele ze wspomnian¹ Grecj¹, ale nie zale¿y te¿ zapominaæ, ¿e wzglêdnie dobra kondycja finansowa Polski spowodowana jest w olbrzymim stopniu zasilaniem z kasy Unii Europejskiej. To zasilanie ma zmniejszyæ jej dystans wobec Zachodniej Europy. Nie bêdzie jednak ono trwa³o wiecznie i kiedy Polska otrzyma ju¿ przewidzian¹ dla niej kwotê, bêdzie musia³a stan¹æ na nogach o w³asnych si³ach. Koñcz¹c przemówienie w Sejmie, premier Tusk zapowiedzia³, ¿e jesieni¹ rz¹d przestawi pakiet ustaw zwi¹zanych z reform¹ finansów publicznych. Szef rz¹du nie

AMERYKAÑSKA FIRMA ADWOKACKA

ABRAHAM FRYDMAN ADWOKAT MÓWI PO POLSKU

WYPADKI 39 LAT PRAKTYKI W SPRAWACH WYPADKOWYCH Biura na Greenpoincie, Manhattanie i w Westchester. Przyjedziemy do domu lub szpitala. Status imigracyjny nieistotny. Konsultacja za darmo. Wynagrodzenie po zakoñczeniu sprawy.

718-882-1500 lub 914-574-5470 które trudno jest obaliæ nawet naszym zagorza³ym konkurentom. Nie wystarcz¹ ju¿ zapewnienia premiera Tuska, ¿e w Polsce nie by³o recesji i u¿ywanie tego talizmanu bez koñca – œwiat jest systemem naczyñ po³¹czonych i skutki ogólnoœwiatowego kryzysu s¹ i bêd¹ niestety widoczne tak¿e w Polsce. Poza podnoszeniem podatków oraz wprowadzeniem euro, liberalna Platforma Oby-

kry³ te¿ optymizmu, stwierdzaj¹c, i¿ jego „propozycje wystarczaj¹, by Polskê przeprowadziæ przez ten czas kryzysu”. Optymizm jest fundamentalnym elementem socjotechniki stosowanej przez Tuska. Metoda ta na ogó³ mu siê sprawdza. Tyle tylko, ¿e ten¿e optymizm ju¿ nie raz by³ tylko socjotechnik¹ w³aœnie, bowiem rzeczywistoœæ okazywa³a siê inna. Poza tym, ju¿ niejeden „pakiet ustaw” mia³ byæ poddany pod dyskusjê, ¿eby wspomnieæ tylko projekt „Polska 2030”, po czym popad³ w niebyt. Tak naprawdê Tusk boi siê jak ognia radykalnych reform, za które móg³by zap³aciæ utrat¹ stanowiska. Ratuje siê wiêc

watelska na razie niewiele ma Polakom do zaoferowania. Dotychczas g³ówn¹ wymówk¹ Donalda Tuska i jego wspó³pracowników by³ rzekomo niechêtny ich pomys³om prezydent. Prezydentura Bronis³awa Komorowskiego w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy obna¿y doszczêtnie mit PO i poka¿e, ile naprawdê s¹ warte obietnice rz¹dz¹cych. Rozmawia³ Konrad Lata

ow¹ doraŸn¹ ³atanin¹, mniemaj¹c, ¿e jakoœ to bêdzie. I w tym jest autentycznym optymist¹. Eryk Promieñski

Chcesz zareklamowaæ swoj¹ firmê w Kurierze Plus - zadzwoñ: 718-389-3018


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

8

Kartki z przemijania Nie, nie podzielam przekonania lansowanego ponownie przez prawicê katolicko-narodow¹, i¿ „tylko pod krzy¿em, tylko pod tym znakiem Polska jest Polsk¹ a Polak Polakiem”. To po prostu nie jest prawda. Jeœli uwa¿nie wczytaæ siê w biografie osób najbardziej dla Polski zas³u¿onych, lub ludzi, którzy najbardziej Polskê rozs³awili, to bez trudu mo¿na dostrzec, ¿e ANDRZEJ JÓZEF D¥BROWSKI wielu z nich sta³o daleko od krzy¿a lub wrêcz nie wierzy³o w Boga. Nie podzielam te¿ przekonania, i¿ religia ma wype³niaæ przestrzeñ pañstwow¹ oraz ¿e ¿ycie spo³eczne i polityczne powinno byæ jej podporz¹dkowane. * W komentarzach dotycz¹cych ostatnich przepychanek w obronie krzy¿a przed Pa³acem Prezydenckim brakuje zazwyczaj spostrze¿enia, ¿e wyst¹pili w niej katolicy przeciwko katolikom, Polacy przeciw Polakom i prawicowcy przeciw prawicowcom, jeœli za³o¿yæ, ¿e PiS jest parti¹ rzeczywiœcie prawicow¹. * Zgadzam siê ze spostrze¿eniem biskupa Tadeusza Pieronka, ¿e to, co siê obecnie dzieje w Polsce „to nie jest walka z krzy¿em a walka krzy¿em, prowadzona przez tych, którzy chc¹ z niej wyci¹gn¹æ korzyœci polityczne”. * „Panie zeœlij anio³ów i str¹æ s³ugi szatana do piek³a” – to jedna z modlitw wznoszonych przez fanatyczne panie pod adresem ksiê¿y i harcerzy, którzy przyszli przenieœæ krzy¿ spod Pa³acu Prezydenckiego do kaplicy katyñskiej w Koœciele œw. Anny. * Zbigniew Herbert - poeta zaw³aszczany teraz przez prawicê – „Ja jestem rzymski katolik. Ale bardziej rzymski ni¿ katolik”. * Konstanty Ildefons Ga³czyñski – „Teatrzyk >Zielona Gêœ< ma zaszczyt przedstawiæ >¯ar³oczn¹ Ewê<. Wystêpuj¹: W¥¯, ADAM, EWA W¥¯ (podaje Ewie jab³ko na tacy) UgryŸ i daj Adamowi ADAM Daj ugryŸæ! Daj ugryŸæ! EWA: (zjada ca³e jab³ko) W¥¯ (przera¿ony) Co teraz bêdzie?

ADAM Niedobrze. Ca³a Biblia na nic. Kurtyna”. * Z porad dla piêknych pañ tego¿ K. I. Ga³czyñskiego, opublikowanych pod has³em „Leczmy siê zio³ami” : - „Histeria (globus hystericus) - rano i wieczór napar z koperku. W przypadkach ciê¿kich (hysteria gravis) ok³adanie kijem, który jest wszak rodzajem, ¿e tak powiem, ziela stwardnia³ego. - Bóle g³owy - nasiadówki z polnego siadula. Bóle zmniejszaj¹ siê po trzech dniach albo po trzech tygodniach. Gdyby ³¹cznie ze zmniejszaniem siê bólów g³owy zaczê³a siê równie¿ zmniejszaæ sama g³owa, nale¿y kuracjê przerwaæ i udaæ siê do lekarza. W wypadku ca³kowitego zaniku g³owy mo¿na umiejêtnie korzystaæ z pozosta³ej szyi. - Czkawka - koperek we wszelkich postaciach. - Ob³êd - wytrwa³a kuracja koperkowa.” („Karakuliambro”) * Og³oszenie w jednej z warszawskich gazet – „Poszukujê ksi¹¿ki Stefanii Sempo³owskiej >Z tajemnic Ciemnogrodu< wyd. 1924 – 28”. Ja te¿ jej poszukujê. „Podró¿ do Ciemnogrodu” Stanis³awa Kostki Potockiego ju¿ mam. Mam te¿ „Chryzostoma Bulwiecia podro¿ do Ciemnogrodu” wspomnianego Ga³czyñskiego, ze wspania³ymi rysunkami Daniela Mroza. Wielce pouczaj¹ce lektury. Wielce... Powinny wejœæ na stale do kanonu lektur szkolnych. Obowi¹zkowych. * Prawo do œwiêtowania rocznic patriotycznych ma ostatnimi czasy tylko PiS. Kiedy Komorowski pojawi³ siê 1 sierpnia na grobach Powstañców Warszawy zosta³ wybuczany. Rozumiem, ¿e mo¿e wzbudzaæ on niechêæ, ale czy nie mo¿na wybuczeæ go gdzie indziej? Cmentarze i koœcio³y nie s¹ miejscem dla demonstrowania sympatii politycznych. Polityka wykluczania obróci siê przeciwko PiS-owi. Po³owy Polaków nie da siê bowiem wyrzuciæ z Polski, wykluczyæ z polskoœci, ani odepchn¹æ od miejsc upamiêtniaj¹cych wydarzenia historyczne. * Poeta Jaros³aw Marek Rymkiewicz o wyborcach, którzy nie g³osowali na Jaros³awa Kaczyñskiego – „a je... ³ was pies”. * Ogl¹dam w TV Polonia koncert zorganizowany na dziedziñcu Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 66. rocznicy tego¿ powstania. Wype³niaj¹ go piosenki o Warszawie œpiewane przez nieznan¹ mi Karolinê Cich¹ i towarzysz¹ce jej osoby. Owszem, nowe aran¿acje piosenek, które onegdaj œpiewa³a ca³a Polska, brzmi¹ ciekawie i podobaj¹ siê m³odej publicznoœci. Mam wrêcz wra¿enie, ¿e ten koncert jest przede wszystkim

Cytaty

dla m³odych. Tyle tylko, ¿e piosenkarka i jej koledzy bawi¹ siê tymi eksperymentatorskimi aran¿ami, nie bardzo rozumiej¹c, co i gdzie œpiewaj¹. Tego, co w podtekstach nios¹ piosenki nie dostrzegli w ogóle. Ot jeszcze jeden happening wiêcej. No có¿, skoro nie mamy ju¿ Fogga i zamilk³a Demarczyk... * „Piasku to tobie szeptali le¿¹c, wracaj¹c w ciebie krwi nici¹ w¹sk¹, dzieci, kobiety, ch³opi, ¿o³nierze: Polsko, odezwij siê, Polsko”. (Krzysztof Kamil Baczyñski – „Mazowsze”) * Nie, nie umiem odpowiedzieæ na pytanie, czy Powstanie by³o potrzebne. Raz myœlê, tak, raz tak. Raz jak Kisiel, ¿e nie, raz jak Davies, ¿e tak. Wiem, ¿e by³bym w nim, gdybym ¿y³ w owym czasie w Warszawie. A gdybym nie by³, to bym siê do niej przebija³. O Powstaniu nie umiem myœleæ spokojnie, nie umiem te¿ o nim pisaæ. Nie ja jeden, s¹dz¹c po najnowszych scenariuszach filmowych, z których ¿aden nie porwa³ potencjalnych producentów, nie wy³¹czaj¹c Polskiego Instytutu Filmowego. Poza wszystkim, nie mamy ju¿ pisarzy epickich. * Po upadku Powstania, Kazimierz Wyka zanotowa³ w swym dzienniku scenê, która rozegra³a siê w poci¹gu zatrzymanym przez Niemców za Krzeszowicami. Przera¿eni pasa¿erowie jêli pytaæ konduktora, czy nie szukuje siê aby ³apanka ludzi. Nie ludzi, tylko warszawiaków, uspokaja³ ich ów konduktor, zorientowawszy siê uprzednio w sytuacji. * Lubiê czasem przysi¹œæ po pracy na ³awce w McCarren Park miêdzy Greenpointem i Williamsburgiem i popatrzeæ na rozleg³e polany, na których okoliczni mieszkañcy rozgrywaj¹ ró¿ne mecze. Nawet ortodoksyjni ¯ydzi chowaj¹ troczki w spodnie i graj¹ z zapa³em w palanta. Od czasu do czasu muszê przebywaæ w otwartej przestrzeni, której nie mam na Manhattanie. McCarren Park jest jej namiastk¹. Owe polany przypominaj¹ mi trochê dom dziecinny w Œwidrze usytuowany w³aœnie miêdzy dwiema polanami. Na nich te¿ rozgrywa³y siê niekiedy mecze pi³ki no¿nej i zawody sportowe. W niektórych bra³em udzia³. Niez³y by³em w biegach na 100 i 200 metrów, w trójskoku i skoku o tyczce. S³abo natomiast rzuca³em kul¹, dyskiem i oszczepem. S³abo, ale nie najgorzej. Ostatnie miejsce przypada³o z regu³y komuœ innemu. Czasem Antosiowi K. walcz¹cym z gruŸlic¹ i astm¹. Dawne czasy. Na skraju tego¿ parku wieczorami zalegaj¹ pokotem pijani rodacy. W Œwidrze te¿ zalegali, upojeni jabcokami nabytymi w pobliskiej Samopomocy Ch³opskiej. Tam mnie jakoœ nie razili, tu siê ich wstydzê.

Choæ niewielu jest Cezarami, to ka¿dy staje przed swoim Rubikonem. Polityk dzieli ludzkoœæ na dwie klasy: narzêdzia i wrogów. Aby do czegoœ dojœæ, trzeba wyruszyæ w drogê.

Dobry s³uchacz ma wiêcej przyjació³ ni¿ dobry mówca.

Nudziarz pozbawia ciê samotnoœci nie zapewniaj¹c towarzystwa.

Nudziarz, to cz³owiek, który mówi kiedy chcesz ¿eby s³ucha³.

Cz³owiek przepada, ¿yje gromada.

PrzyjaŸñ jest jak pieni¹dze; ³atwiej j¹ zdobyæ ni¿ utrzymaæ.

Zaiste! Nic tak uczuæ nie rozpala, jako kiedy siê serce od serca oddala.

Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

– Adam Mickiewicz


9

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Pod znakiem ideologii Gwiazda Baracka Obamy stopniowo blednie, na co wskazuj¹ malej¹ce wskaŸniki popularnoœci. Tea Parties, a wiêc ruch na rzecz zmian w polityce wewnêtrznej i zagranicznej - po¿¹danych przez wiêkszoœæ - przybiera na sile. W akcjach protestacyjnych wziê³o ju¿ udzia³ ponad pó³ miliona osób, a ci¹gle przybywa nowych aktywistów. Coraz bardziej uwidacznia siê w tym ruchu przewaga kobiet, zatroskanych o przysz³oœæ swoich dzieci. Przyjdzie im sp³acaæ rosn¹ce zad³u¿enie, które dzia³a niczym hamulec na³o¿ony na rozwój gospodarczy. Widaæ to wyraŸnie w postaci bezrobocia, utrzymuj¹cego siê na poziomie 9,5 proc.. Kosztowny pakiet, który mia³ spe³niæ rolê bodŸca, przyczyni³ siê prawie wy³¹cznie do rozwoju sektora publicznego, który utrzymuj¹ podatnicy. Lansowane do tej pory przekonanie, i¿ urzêduj¹cy prezydent zawdziêcza³ swoje zwyciêstwo kampanii wyborczej sprawnie zorganizowanej przez ludzi z Chicago, zosta³o wreszcie obalone. Po ujawnieniu strony internetowej pod has³em Journolist, któr¹ Ezra Klein za³o¿y³ pod koniec 2007 r., sprawdzi³a siê co do joty spiskowa teoria objêcia w³adzy. Na jej ³amach toczy³y siê bowiem tajne obrady nad strategi¹ i taktyk¹ kampanii Obamy. Wziê³o w nich udzia³ ponad czterysta osobistoœci, o zdecydowanie lewicowych pogl¹dach, które rekrutowa³y siê spoœród przedstawicieli najwiêkszych mediów, naukowców, ludzi ze œwiata kultury, dzia³aczy spo³ecznych itp. Podjête ustalenia wprowadzano nastêpnie w ¿ycie w artyku³ach i telewizyjnych komentarzach. Dziêki temu wygaszono skandal, zwi¹zany z 20-letni¹ przynale¿noœci¹ Obamy do koœcio³a pastora Wrighta, zwolennika liberalnej teologii wyzwolenia, a zarazem rasisty i nienawistnika. Bior¹c pod uwagê tysi¹ce dokumentów, bardzo daleko do ujawnienia ca³okszta³tu spisku, który zosta³ odkryty kilka dni temu. Wiadomo tylko, i¿ zdo³ano utr¹ciæ nomincjê Hillary Clinton, dezawuuj¹c tak¿e Sarah Palin.

Idee przekute w czyn Polscy studenci walczyli o demokracjê, tote¿ wydarzenie marcowe mia³y w naszym kraju antykomunistyczny charakter. W przeciwieñstwie do nich, m³odzi Amerykanie protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie, zaœ kontrkultura, która rozwinê³a siê po 1968 r., szybko przybra³a radykalne oblicze. Sprzyja³o to nawracaniu niedojrza³ych umys³ów na marksizm i sojalizm. W ramach politycznej poprawnoœci, ci sami ludzie zaczêli opanowywaæ amerykañskie uniwersytety, siej¹c radykalne idee w latach 80.. Choæ trudno w to uwierzyæ, tylko nieliczne wydzia³y ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych wyk³adaj¹ teoriê wolnego rynku jako obowi¹zkowy przedmiot. Zastêpuje j¹ makro i mikroekonomia, która propaguje wiod¹c¹ rolê pañstwa w gospodarce. Pamiêtajmy o tym, i¿ idee maj¹ swoje konsekwencje. Wyra¿a to dobitnie znane przys³owie ludowe - czym skorupka za m³odu nasi¹knie...W ksi¹¿ce pt. “Dreams of my Father”, kandydat Obama zaznaczy³ z dum¹, i¿ starannie wybiera³ swoich towarzyszy i mentorów, szukaj¹c ich wœród socjalistów, marksistów, feministek, czy dzia³aczy spo³ecznych. Okreœli³ ich mianem postêpowców. Takich w³aœnie ludzi wybiera do swojej administracji, a ¿aden z prezydentów nie posiada³ tak rozbudowanego aparatu. Przewa¿aj¹ wœród nich zwolennicy

sprawiedliwoœci spo³ecznej, wrogo nastawieni do wolnego rynku. Maj¹c wiêkszoœæ w Kongresie, Barack Obama sprawuje rz¹dy jednej partii. Wygl¹da to na klasyczne zdobycie w³adzy wed³ug zaleceñ Saula Alinsky’ego, który z pasj¹ denuncjowa³ kapitalizm. Obecny prezydent czerpa³ natchnienie z ksi¹¿ki pt. “Rules for Radicals”, napisanej przez zagorza³ego socjalistê. Wejœcie w ¿ycie dwóch ostatnich ustaw, a wiêc reformy s³u¿by zdrowia i systemu finansowego, stanowi w gruncie rzeczy poœrednie ogniwo na drodze do socjalizmu. Ekonomiœci tej miary co Artie Laffer, czy Amity Shlaes ostrzegaj¹, i¿ zwiêkszaj¹ca siê ingerencja pañstwa w gospodarkê, doprowadzi Amerykê do katastrofy. Sk³adaj¹c puste obietnice i handluj¹c wp³ywami na wielk¹ skalê, Obama nie przebiera w œrodkach. Nieustannie agituje, przemawiaj¹c do narodu jak z trybuny.

Granica w ogniu Od lat polityka imigracyjna Stanów Zjednoczonych zakrawa na szaleñstwo. Immigration and Naturalizaton Service(INS) nale¿y do najmniej sprawnych urzêdów w tym kraju. Jeœli istnieje instytucja automatycznego wydalenia nielegalnego przybysza, to dzia³a ona tylko w nielicznych przypadkach. W Meksyku, gdzie obowi¹zuj¹ surowe przepisy, idzie siê na dwa lata do wiêzienia za przed³u¿enie wizyty poza czasokres wizy. Podobn¹ politykê stosuj¹ inne kraje Ameryki £aciñskiej. Wed³ug obliczeñ American Enterprise Institute koszty przekraczaj¹ tu zyski, gdy¿ nielegalni nie p³ac¹ podatków. Korzystaj¹ za to ze szpitali i innych us³ug, a ich dzieci chodz¹ do szkó³. To prawda, ¿e pracuj¹ za pó³darmo, na czym oszczêdzaj¹ pracodawcy. Zwa¿ywszy, i¿ ponad 6,5 miliona w pe³ni uprawnionych nie posiada pracy, wielu z nich zgodzi³oby siê na niskie stawki. Nie ulega najmniejszych w¹tpliwoœci, i¿ Ameryka jest nadal krajem imigrantów, Zasadnicza ró¿nica polega jednak na tym, i¿ jeszcze do wybuchu drugiej wojny œwiatowej dokonywano starannego wyboru wœród przybyszy za chlebem. Mowa tu nie tylko o Europejczykach, ale chocia¿by o Azjatach. Przyk³adowo, Chiñczycy budowali tutaj transkontynentalne linie kolejowe pod koniec XIX wieku. Dzia³aj¹ca wtedy doktryna, zwana melting pot, u³atwia³a asymilacjê. ¯adne pañstwo nie funkcjonuje prawid³owo, jeœli jego naturalizowani obywatele nie znaj¹ jêzyka, historii i Konstytucji, który przyznaje im nie tylko prawa i swobody, ale i wyznacza ramy funkcjonowania Republiki. Przekroczenie po³udniowej granicy mia³o sporadyczny charakter do momentu pierwszej amestii i wprowadzenia dwujêzycznych szkó³, publicznych tj. z angielskim i hiszpañskim, co wynika³o z polityczno politycznie poprawnej ideologii. Od tego czasu nasila³ siê ruch przez granicê, staj¹c siê w koñcu masówk¹. Wed³ug przybli¿onych szacunków, Arizona posiada pó³ miliona nielegalnych, co stanowi zbyt wielkie obci¹¿enie finansowe.

Po gospodarczym upadku Meksyku, rz¹d nie rz¹dzi, koncentruj¹c siê na walce z potê¿nymi gangami. Jest ona niezbyt skuteczna, bior¹c pod uwagê panuj¹c¹ tu korupcjê. Odbija siê to rykosztem nie tylko na Arizonie, ale i Teksasie. A¿ 90 proc. szmuglowanych narkotyków pochodzi z tego kraju. Handluje siê ¿ywym towarem i u³atwia przemycanie nielegalnych, za co pobierame s¹ wysokie op³aty. Kto nie uiœci haraczu, ten zostaje porwany i odstawiony poza granice stanu. Nic dziwnego, i¿ stolica Arizony zajmuje drugie miejsce pod wzglêdem kidnappingu i ulicznych walk toczonych przez gangi po Mexico City. Przestepczoœæ wzros³a o blisko 70 proc.. Nielegalni stanowi¹ w tym stanie prawie 30 proc. wiêŸniów. Mur graniczny nie zosta³ dokoñczony, zaœ oliwy do ognia dola³o tu zastrzelenie ranchera i zamordowanie kilku stra¿ników. Nic dziwnego, i¿ mieszkañcy uchwalili przepisy, pozwalaj¹ce policjantom na sprawdzanie statusu imigracyjnego tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy z³ama³y one inny przepis lub prawo. Jest to niezwykle ³agodna ustawa, nie wchodz¹ca w gestiê rz¹du federalnego, zwa¿ywszy, i¿ nigdy nie uchylony przepis imigracyjny zaobowi¹zuje do noszenia przy sobie zielonej karty. A poza tym aresztowani zostan¹ przekazani agentowi INS. Ustawa wesz³a w ¿ycie 29 lipca. A¿ 70 proc. badanych popiera ustawodawców z Arizony. Obama, który zobowi¹za³ siê do wys³ania na pogranicze 1200 cz³onków Gwardii Narodowej, co jest kropl¹ w morzu potrzeb, tylko czêœciowo dotrzyma³ obietnicy. Piêciuset gwardzistów, zamiast pe³niæ stra¿ w terenie, siedzi obecnie za biurkiem. Prezydent zdecydowa³ siê za to na zaskar¿enie rzeczonej ustawy do s¹du jako niezgodnej z konstytucj¹ i wchodz¹c¹ w gestiê rz¹du federalnego. Do pozwu przy³¹czy³a siê Amercan Civil Liberty Union (ACLU) i inne lewicowe organizacje. Po stronie Arizony opowiedzia³o siê dziewiêæ innych stanów. Zaskar¿enie tej ustawy wynika z cynizmu i politycznego wyrachowania. Obawiaj¹c siê utraty wiêkszoœci w Kongresie w listopadowych wyborach, prezydent zamierza odzyskaæ popularnoœæ wœród Latynosów. Dla uwypuklenia prezydenckiej hipokryzji, nikt nie procesuje miast, które samowolnie przekszta³ci³y siê w sanktuaria dla nielegalnych. Z³ama³y one bezkarnie ustawê z 1996 r., która kategorycznie tego zabrania³a. Nagromadzone b³êdy mszcz¹ siê na Ameryce. Skoro istnia³o zapotrzebowanie na sezonow¹ si³ê robocz¹ z Meksyku, na-

le¿a³o przyznaæ trzyletnie wizy pracownicze, z prawem odwiedzania rodziny co roku. Przysz³a amnestia powinna mieæ selektywny charakter.

Kolejny kryzys Od eksplozji w szybie wiertniczym, w której zginê³o jedenastu robotników, minê³o trzy miesi¹ce. Wyciek ropy naftowej, który szacuje siê na przesz³o 200 milionów galonów, spowodowa³ najwiêksz¹ katastrofê ekologiczn¹ w historii Stanów Zjednoczonych. Adminstracja Baracka Obamy za póŸno przyst¹pi³a do usuwania ropy z powierzchni wody, tote¿ wylew dotkn¹³ biosferê nie tylko Zatoki Meksykañskiej, ale i pobliskich stanów. Zdaniem specjalistów skutki wycieku mog¹ byæ nieodwracalne. Wina le¿y wy³¹cznie po stronie Kompanii BP, która zaoszczêdzi³a na zabezpieczeniach. Sta³o siê to za wiedz¹ i zgod¹ Mineral Management Service, co spowodowa³o usuniêcie jej dyrektorki ze stanowiska. Przypomnijmy, i¿ George Bush pojawi³ siê w Luizjanie po piêciu dniach od huraganu Cathrina, nadzoruj¹c akcjê ratunkow¹. Ods¹dzono go wtedy od czci i wiary za opóŸnion¹ reakcjê, choæ katastrofa mia³a naturalne przyczyny. Teflonowy Obama przyby³ do Zatoki Meksykañskiej dopiero po dziewiêciu dniach od eksplozji, co usz³o mu sucho. Okaza³ podobn¹ nieudolnoœæ, co BP, której zadaniem by³o zabezpieczenie szybu i zatamowanie wylewu. Do admistracji nale¿a³o usuniêcie ropy z powierzchni. Wzi¹wszy na siebie odpowiedzialnoœæ, prezydent powo³a³ komisjê z³o¿on¹ z naukowców, którzy prawdopodobnie nie widzieli g³êbinowego szybu na oczy. Brak kompetencji spowodowa³ rozprzestrzenienie siê wylewu, a zamiast wykorzystaæ pomoc z innych krajów, zbyt pó¿no przyst¹piono do usuwania skutków wycieku. Og³aszaj¹c moratorium na wydobycie ropy, Barack Obama dwukrotnie przegra³ proces. Ju¿ w tej chwili kilka firm wycofa³o siê z Zatoki, szukaj¹c gdzie indziej pól naftowych. Zak³adaj¹c, i¿ nowa kopu³a z zaworami wytrzyma huragany, spodziewajmy siê utraty 150 tys. miejsc pracy i znacznej podwy¿ki cen benzyny. W niedawno wydanym wyroku sêdzina Susan Bolton, nie uchylaj¹c ustawy z Arizony, wydatnie os³abi³a jej postanowienia. Sprawa trafi na wokandê s¹du okrêgowego i zapewne zostanie dopiero rozstrzygniêta przez S¹d Najwy¿szy w Waszyngtonie. Halina Jensen


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

10

66 rocznica Powstania Warszawskiego na Manhattanie Jak co roku nowojorskie Ko³o Armii Krajowej czci rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego w koœciele œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na Manhatanie. Msza œwiêta ma wtedy charakter szczególnie uroczysty i podnios³y. Koœció³ zwyczajowo ju¿ po brzegi wype³niaj¹ wierni. W pierwszych ³awkach zasiadaj¹ sêdziwi powstañcy i weterani, towarzysz¹ im rodziny, bywa, ¿e z wnukami i prawnukami, a tak¿e nowojorscy harcerze. Ta sierpniowa msza za Powstañców to piêkna polonijna tradycja. Po mszy jest czas na wspólne zdjêcia, kawê i ciasto w podziemiach koœcio³a i niekoñcz¹ce siê wspomnienia, którym chêtnie przys³uchuj¹ siê m³odzi rodacy. ZK Fot. Teofil Lachowicz - SWAP

CHOPIN CHEMISTS

Zainteresownych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS

CHOPIN CHEMISTS 911 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, NEW YORK 11222

NATURAL HEALTH AND WELLNESS PHARMACY

i n f o r m u j e m y, ¿e roczny abonament wynosi $70, pó³roczny $40, a kwartalny $25

Przy zakupach za: $20 - $5 zni¿ki $50 - $10 zni¿ki; $100 - $20 zni¿ki

restor age - 20% zni¿ki

911 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, NEW YORK 11222 T. 718-383-7822 F. 718389-7940 www.chopinchemists.com * Relizacja recept * Konsultacje dotycz¹ce od¿ywiania * Produkty zio³owe i organiczne * Homeopatyczne * Organiczne witaminy

APTEKA CHOPIN Wiêkszoœæ ubezpieczeñ honorowana!

KORZYSTNIE DZIA£A NA: Z Utrzymanie prawid³owej wagi Z Stawy Z Uk³ad naczyniowo-sercowy Z Przyspiesza regeneracjê po wysi³ku fizycznym Z Zwiêksza wytrzyma³oœæ przy æwiczeniach Z Pomaga zneutralizowaæ wolne rodniki Z Kontroluje stres Z Wzmaga sprawnoœæ seksualn¹ Z Wspomaga system odpornoœciowy Z Wp³ywa na utrzymanie Kolagenu i Elastyny Z Poprawia wygl¹d skóry Z Polepsza jakoœæ snu Z Wzmacnia dzi¹s³a i zêby


KURIER PLUS 7 LIPCA 2010

11

Fotograficzne ma³¿eñstwa Utar³o siê przekonanie, ¿e czêsto pasja fotograficzna jednego z ma³¿onków prowadzi do rozpadu ma³¿eñstwa. W Polsko-Amerykañskim Klubie Fotografika funkcjonuj¹ fotograficzne ma³¿eñstwa a nawet ca³e rodziny, które mog¹ byæ przyk³adem, ¿e tak nie musi byæ. Oto kolejne z nich.

Gra¿yna i Tadeusz Benkowscy

Mono Lake

Gra¿ynê i Tadeusza ³¹cz¹ dwie wielkie pasje, fotografowanie i podró¿owanie. Jedynie taka podwójna kombinacja daje im pe³niê satysfakcji. Tak przynajmniej by³o do tej pory. Niestety, wyraŸny ostatnio spadek zainteresowania Tadeusza fotografi¹ sta³ siê zmartwieniem jego ¿ony. Obydwoje staraj¹ siê znaleŸæ przyczynê i zapewniaj¹, ¿e to na pewno szybko minie. Z fotografi¹ mieli do czynienia od dziecka, szczególnie Tadeusz, który jako oœmioletni ch³opiec otrzyma³ od ojca zdobyczn¹ Smienê i z zapa³em zacz¹³ fotografowaæ. Wkrótce samodzielnie zbudowa³ domowe laboratorium w którym zajmowa³ siê obróbk¹ zdjêæ. Gra¿yna i Tadeusz poznali siê podczas studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej, której zostali absolwentami. Wspominaj¹, ¿e ich fotograficzne zami³owania i umiejêtnoœci bardzo siê przyda³y w czasie strajków w okresie pocz¹tków Solidarnoœci. Fotografowali wiele ówczesnych wydarzeñ, w tym powitanie Lecha Wa³êsy (notabene ich s¹siada) po powrocie z internowania. W roku 1987 Tadeusz przyby³ do USA, a rok póŸniej do³¹czy³a do niego ¿ona. Stany Zjednoczone okaza³y siê rajem dla realizacji ich fotograficzynych i podró¿niczych zainteresowañ. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e od czasu przyjazdu zwiedzili i obfotografowali ca³¹ Amerykê, która ich zafascynowa³a. PóŸniej nowych wra¿eñ zaczêli szukaæ równie¿ w innych rejonach œwiata. Odwiedzili Rosjê (jeszcze bêd¹c w Polsce), Meksyk, Brazyliê, Argentynnê, Porto Rico, Bahamas, San Tomas, Costa Ricê, Tajlandjê, Japoniê a ostatnio Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tym Dubaj, Abu Dhabi, Fujairah oraz Oman i Bahrajn. Zwykle Benkowscy podró¿uj¹ razem z bratem Gra¿yny Przemkiem i jego ¿on¹ Jadwig¹, tworz¹c niezwykle zgrany i zawsze dobrze przygotowany do podró¿y zespó³. Ich kolejnym celem peregrynacji, oczywiœcie starannie zdokumentowanym fotograficznie bêd¹ Indie. Znane przys³owie mówi, ¿e od przybytku g³owa nie boli, a jednak od nadmiaru fotografii z wielu podró¿niczych eskapad boli g³owa zarówno Gra¿ynê jak i Tadeusza. Posiadaj¹ przecie¿ ogromn¹ iloœæ zdjêæ, które tylko sporadycznie publikowali w prasie polonijnej i wystawiali w Nowym Jorku i

Meczet w Abu Dhabi

FOT. TADEUSZ BENKOWSKI

Mono Lake o œwicie

FOT. GRA¿YNA BENKOWSKA

FOT. GRA¿YNA BENKOWSKA

New Jersey. Ich ogromne archiwum pozostaje praktycznie niewykorzystane i Tadeusz nie widzi sensu jego powiêkszania. St¹d byæ mo¿e bierze siê jego chwilowe zniechêcenie do fotografii. Obydwoje marz¹ wiêc o wydaniu wspólnego albumu. Gra¿yna: „Kocham zwiedzaæ i fotografowaæ Amerykê i nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez tego. Moim szczêœciem jest to, ¿e Tadeusz myœli i robi podobnie”. Na koniec nieco spóŸniony dowcip, bo od niego w³aœciwie powinien rozpocz¹æ siê ca³y ten cykl o fotograficznych ma³¿eñstwach. Og³oszenie w gazecie: “Sprzedam tanio i szybko kompletny zestaw sprzêtu fotograficznego: Proszê dzwoniæ pod numer telefonu 555 123... Jeœli s³uchawkê podniesie mê¿czyzna, nale¿y powiedzieæ pomy³ka”. Przygotowa³: Edward Madej

www.polishphotoclub.org

Najwy¿szy budynek œwiata podczas burzy piaskowej

FOT. TADEUSZ BENKOWSKI


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

12

EUROPEAN ADVOCACY COUNCIL, LLC

Og³oszenia drobne

Pawe³ W. Janaszek

Cena $10 za maksimum 30 s³ów

Od 18 lat dzia³amy w metropolii nowojorskiej. Prowadzimy sprawy z zakresu: sponsorowania na zielon¹ kartê poprzez Departament Pracy, sponsorowanie rodzinne, wszelkiego rodzaju wizy, w tym wizy pracownicze i inne sprawy emigracyjne. Zapraszamy.

Adres biura: 80 Maiden Lane, 14 piêtro, pokój 1404, New York, NY 10038 Tel: (212) 385-6050, Fax: (212) 385-6052

MICHA£ PANKOWSKI TAX & CONSULTING EXPERT 97 Greenpoint Avenue - Brooklyn, NY 11222 Tel: (718) 609-1560, (718) 383-6824, Fax: (718) 383-2412

Us³ugi w zakresie: Ksiêgowoœæ Rozliczenia podatkowe indywidualne i biznesowe, w tym samochodów ciê¿arowych

Rejestracja biznesu i licencje Konsultacje Bezpodatkowa zamiana domów #SS - korekty danych

Email: Info@mpankowski.com

DO WYNAJÊCIA pomieszczenie biurowe w okolicach Wall Street na Manhattanie. tel 212-385-6050 DO WYNAJÊCIA KOMERCYJNY budynek (Commercial Building), 2500 Sq.Ft. przy McGuinness Blvd. na Greenpoincie. tel. 718-349-1738 NA SPRZEDA¯: RESTAURACJA I HOTELIK ko³o Krakowa. Bardzo dobra lokalizacja. Komfortowe warunki. Tel. 212-387-9140 cell. 781-835-8360 DOM SZUKA NABYWCY czy nabywca szuka domu.Transakcje sprzeda¿y kupno domów, mieszkañ (co-ops, condos), dzia³ek. Weichert Realtors, FH Realty - Cezary Doda. www.cezarsells.com; TEL. 718-544-4000 KOMUNIE. ŒLUBY. CHRZTY. Oferujemy kompleksowe us³ugi w zakresie fotografii studyjnej i plenerowej. Wykonujemy tak¿e zdjêcia do portfolio, head shots, portrety indywidualne i okolicznoœciowe, portrety rodzinne. Studio na Greenpoincie. Zapraszamy. Informacje i zdjêcia. www.artpix-studio.com tel. 917.328.84.59

DU¯E i MA£E prace elektryczne. Solidnie i niedrogo. tel. 917- 502-9722 24 GODZINY SERVICE - Ryszard Limo: us³ugi transportowe, wyjazdy, odbiór osób z lotniska, œluby, komunie, szpitale, pomoc jêzykowa w urzêdach, szpitalach i bardzo drobne przeprowadzki. tel. 646-247-3498, fax 718-497-3498 ZESPÓ£ MUZYCZNY METRO gra na weselach, imprezach, dancingach. Profesjonalnie i niebanalnie. tel. 347-754-0659; 347-782-3773 www.metroband.us RUMOR Prod. - proponuje produkcjê reklam telewizyjnych i radiowych. Tworzenie stron internetowych, reklam w internecie, pozycjonowanie na GOOGLE. Us³ugi graficzne: projekty logo, og³oszeñ prasowych, plakatów, ulotek, folderów itd. tel. 347 531 3233

GREENPOINT- dwurodzinny murowany dom z wykoñczon¹ piwnic¹ na sprzeda¿. Znakomita lokalizacja, dobrze utrzymany. Bardzo dobry dochód, Proszê dzwoniæ: Teresa/agent RE - 347.249 3719 DO WYNAJÊCIA - w centrum Greenpointu pokój z kuchni¹ do wynajêcia do koñca wrzeœnia. Tel. 718. 322.77.82

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. Tel. 718-389-3018

UWAGA MIESZKAÑCY MANHATTANU! Doma Export na Manhattanie przyjmuje paczki do Polski tylko w soboty w godz. od 3 do 8 pm w sali pod koœcio³em Stanis³awa Biskupa i Mêczennika przy East 7 St. miêdzy Ave. A i 1 Ave..

W S£U¯BIE POLONII PONAD 50 LAT

ADAS REALTY DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker Biuro czynne codziennie od 9:30 rano do 7:30 wiecz.

Š Domy Š Condo Š Co-Op Š Dzia³ki budowlane Š Notariusz publiczny. Fachowa wycena domów.

MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA 150 N. 9 Street, Brooklyn, NY 11211

Tel. (718)

599-2047

(347) 564-8241

ANIA TRAVEL AGENCY 57-53 61st Street, Maspeth, N.Y. 11378 Tel. 718-416-0645, Fax 718-416-0653 T³umaczenia Bilety Lotnicze Us³ugi Konsularne Notariusz publiczny Wysy³ka paczek morskich i lotniczych Wysy³ka pieniêdzy - VIGO i US Money Express

“US Money Express:Authorized AGENT in U.S. Money Express Transfers“/ “U.S. Money Express Co. is licensed as a Money Transmitter by the State of New York Banking Department”


13

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Acupuncture and Chinese Herbal Center Dr Shungui Cui, L.Ac, OMD, Ph.D

Greenpoint Eye

– jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie tradycyjnych chiñskich metod leczenia. Autor 5 ksi¹¿ek. Praktykuje od 41 lat. Pracowa³ we W³oszech, Kuwejcie, w Chinach. Pomaga nawet wtedy, gdy zawodz¹ inni.

Nowo otwarty gabinet okulistyczny. Najnowoczeœniejsze metody leczenia wad i chorób oczu. Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu laserowej korekty wad wzroku. Oferujemy pe³ny zakres opieki okulistycznej; miêkkie, twarde, ró¿nych kolorów szk³a kontaktowe, okulary przeciws³oneczne i korekcyjne, du¿y wybór najmodniejszych oprawek, m.in: Prada, Dior, Gucci, Fendi, Ray Ban, Dolce Gabana.

LECZY: katar sienny bóle pleców rwê kulszow¹ nerwobóle impotencjê zapalenie cewki moczowej bezp³odnoœæ parali¿ artretyzm depresjê nerwice zespó³ przewlek³ego zmêczenia na³ogi objawy menopauzy wylewy krwi do mózgu alergie zapalenie prostaty itd.

Care LLC

Do akupunktury u¿ywane s¹ wy³¹cznie ig³y jednorazowego u¿ytku 144-48 Roosevelt Ave. #MD-A, Flushing NY 11354 Poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 12:00 - 7:00 pm

(718) 359-0956

1839 Stillwell Ave. (off 24th. Ave.), Brooklyn, NY 11223 Od wtorku do soboty: 12:00-7:00 pm; w niedzielê: 12:00-3:00 pm

(718) 266-1018 www.drshuiguicui.com

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA Sabina Grochowski, MD UWAGA NOWY ADRES: 850 7th Ave. Suite 501 New York, NY 10019 - pomiêdzy 54th a 55th Street

(212)586-2605 Fax: (212) 586-2049

Dr Micha³ Kiselow DOKTOR MÓWI PO POLSKU Umów siê ju¿ dziœ na kontrolne badanie wzroku. Wiêkszoœæ medycznych i optycznych ubezpieczeñ honorowana.

909 Manhattan Ave. Brooklyn NY 11222,

718-389-0333

Gabinet otwarty szeœæ dni w tygodniu, od poniedzia³ku do soboty, od godz. 10 rano do 7 wieczorem

HOTEL & RESTAURACJA DALLAS Borzêta k/Myœlenic, blisko Krakowa

Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine

WESELA BANKIETY PRZYJÊCIA okolicznoœciowe

Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy zmêczenie nadnerczy wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów / kwasów t³uszczowych terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

tel Polska: 511-083-740 tel. Nowy Jork 212-387-9140 781-835-8360 www.RestauracjaDallas.pl

Do wynajêcia du¿a sala na Greenpoincie, nadaj¹ca siê na szko³ê yogi, pilates czy inne spokojne zajêcia. Po informacje proszê dzwoniæ: 347-386-0248

Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ.

Tel. 718-389-3018

PEDIATRA - BOARD CERTIFIED

PRZYCHODNIA MEDYCZNA

Dr Anna Duszka

Dr Andrzej Salita Choroby wewnêtrzne, skórne i weneryczne, drobne zabiegi chirurgiczne, ewaluacja psychiatryczna

Ostre i przewlek³e choroby dzieci i m³odzie¿y Badania okresowe i szkolne, szczepienia

Dr Urszula Salita Lekarz rodzinny, badania ginekologiczne

Dr Florin Merovici Skuteczne metody leczenia bólu krêgoslupa

Manhattan Medical Center - 934 Manhattan Ave. Greenpoint

(718)389-8585 Mo¿liwoœæ umówienia wizyty przez komputer -ZocDoc.com

Zainteresownych prenumerat¹ tygodnika

KURIER PLUS informujemy, ¿e roczny abonament wynosi &70, pó³roczny $40, a kwartalny $25. Jeœli chcesz otrzymywaæ nasz tygodnik do domu, zamów pronumeratê: 718-389-3018

DOSTÊPNI SPECJALIŒCI: GASTROLOG, UROLOG, ORTOPEDA

126 Greenpoint Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718- 389-8822; 24h. 917-838-6012 Przychodnia otwarta 6 dni w tygodniu

Business Consulting Corp. Ewa Duduœ - Accountant

Fortunato Brothers 289 MANHATTAN AVE. (w pobli¿u Metropolitan Ave.)

Firma z wieloletnim doœwiadczeniem prowadzi: Rozliczenia podatków indywidulanych i biznesowych (jeden w³aœciciel, partnerstwo, korporacja), Pe³n¹ ksiêgowoœæ Rejestracjê i rozwi¹zywanie biznesów 110 Norman Ave., Brooklyn, NY 11222

718-383-0043; 917-833-6508

BROOKLYN, N.Y. 11211 CAFFE - PASTICCERIA ESPRESSO - SPUMONI GELATI - CAKES OTWARTE CODZIENNIE DO 11:00 WIECZOREM DO 12:00 W NOCY W WEEKENDY

TEL. (718) 387 - 2281 FAX (718) 387 - 7042


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

14

Burzliwe ¿ycie tancerki-grafomanki (54) DZIECIAK ZE MN¥! Nie pozna³ mnie. Kasper – ostrzy¿ony wysoko za uszami, w czarnym garniturze i sznurowanych czarnych pó³butach, wysiad³ z samolotu z przywieszon¹ tekturow¹ tabliczk¹ na piersi: „NAZYWAM SIÊ KASPER TOEPLITZ, MOJA MATKA NAZYWA SIÊ KRYSTYNA MAZURÓWNA” Prosto z lotniska pobiegliœmy KRYSTYNA MAZURÓWNA do du¿ego domu towarowego,”Placette”. Kupi³am mu d¿insy, czerwon¹ koszulkê polo i szwedzkie saboty. Czarny garnitur i pó³buty bez ¿alu wyrzuci³am do œmietnika. Na obiad usma¿y³am mu w¹tróbkê, na deser da³am jogurt owocowy. Nastêpnego dnia chcia³ jeœæ to samo. W¹tróbka by³a bez jednej ¿y³ki, jogurtów owocowych te¿ jeszcze wtedy w Polsce nie by³o. Zupe³nie jak ja kiedyœ chcia³am repetycji menu mego taty, Kasper chcia³ codziennych powtórek z tego mego pierwszego zestawu. Powoli rozszerzyliœmy jad³ospis... Tymczasem zg³osi³a siê do mnie siostra. Tañczy³a wtedy w tak zwanych demoludach, w krajach bloku „socjalistycznego”. Tym razem mia³a kontrakt z partnerem w Jugos³awii – jedynym kraju z wschodniego bloku, do którego jeŸdzi³o siê nie na wk³adkê do dowodu osobistego, tylko na prawdziwy paszport. W tych latach nikt nie mia³ prawa trzymaæ paszportu w domu – sk³ada³o siê odpowiednie podanie, uzasadnienie (kontrakt, zaproszenie osobiste, konferencja za granic¹) i po dwóch miesi¹cach dostawa³o siê odpowiedŸ, zgodê lub wrêcz przeciwnie. Natychmiast po powrocie trzeba by³o paszport zdaæ. Baœka dosta³a paszport, by³a za granic¹ – wystarczy³o uzyskaæ tylko jak¹œ wizê i fruu... – œwiat sta³ otworem. Oczywiœcie, pomog³am siostrze. Przeb³aga³am

kierownika baletu, ¿eby pos³a³ jej kontrakt, niezbêdny do uzyskania wizy szwajcarskiej, w ciemno. Mimo, ¿e nikogo nie przyjmowano bez castingu, zarêczy³am, ¿e siostra tañczy tak, jak ja, tyle ¿e jest wy¿sza i ³adniejsza. Na wszelki wypadek przemilcza³am jej datê urodzenia (w „Bataclanie” ¿adna z tancerek nie przekroczy³a trzydziestki), zreszt¹ Baœka datê urodzenia zdrapa³a sobie chytrze w papierach, i siê trochê odm³odzi³a. Tyle, ¿e w zamieszaniu wpisa³a sobie mój rocznik, by³yœmy wiêc siostrami, które dzieli³o... trzy miesi¹ce ró¿nicy wieku. Jedyny wypadek w historii! Zobaczywszy siostrê po kilku latach roz³¹ki, trochê siê przestraszy³am. Przyty³a – tak, ¿e ¿adna ze stosu sukienek nie chcia³a na ni¹ wleŸæ. Zasznurowa³yœmy najszersz¹ na plecach sznurowad³em do butów. Gorzej by³o z tañczeniem – sztuki robienia szpagatu siostra wci¹¿ nie opanowa³a, twierdzi³a, ¿e mo¿e pod sukienk¹ nie bêdzie tego tak widaæ. Po ca³odniowej próbie – jakoœ sz³o, kaza³am jej biec wci¹¿ za mn¹, przy ró¿nych figurach uk³adu trzymaæ siê te¿ mnie, wreszcie by³o jako - tako. Jako – tako by³o na próbie, ale wieczorem, w oœlepiaj¹cych œwiat³ach wszystkie, identycznie ubrane i w identycznych czarnych perukach tancerki jej siê pomyli³y, i ca³kiem zgubiona i zdezorientowana biega³a w ró¿nych kierunkach, machaj¹c rozpaczliwie spódnic¹ kankanow¹. Pyta³a tylko œwiszcz¹cym, przeraŸliwie donoœnym szeptem: „Kryœka, Kryœka, gdzie jesteœ, Kryœka?” Klapa. Ale minê³o jeszcze kilka dni i wszystko jakoœ siê dotar³o. Wynajê³yœmy piêkny domek na przedmieœciach Genewy, w lesie nad jeziorem. Planowa³yœmy, ¿e mój Kasper i jej Marek bêd¹ mieli prawdziwe wakacje, my kochaj¹ce mamy bêdziemy z nimi ca³y dzieñ, dopiero póŸnym wieczorem – myk, do pracy! Wszystko zapowiada³o siê genialnie, gdyby nie... No w³aœnie. Zapowiedziano nam, ¿e jak co miesi¹c, przyjedzie do kabaretu jego w³aœcicielka, pani Martini. Pani Martini posiada³a te¿ kabarety w Londynie, szereg teatrów w Pary¿u („Mogador”, „Folies Bergere” i inne!) i by³a prawdziw¹ milionerk¹. Tak, to Polka, kiedyœ wystêpowa³a jako girlsa w „Folies Bergere”, pozna³a milionera, który siê w niej zakocha³, nastêpnie siê z ni¹ o¿eni³, i kupi³ jej teatr, w

którym pracowa³a, a potem nastêpne. On? Zgin¹³ w niewyjaœnionych okolicznoœciach, podobno otruty... Rozæwicza³yœmy siê obie, w dniu w którym pani Martini mia³a obejrzeæ spektakl. Baœka zaproponowa³a: „Wiesz, jak ona jest Polka, to chodŸmy do niej, powiemy, ¿e nasz tata by³ matematykiem na uniwersytecie, mo¿e da nam jak¹œ podwy¿kê...” „Coœ ty! To nie ma zwi¹zku, zreszt¹ ona jest tu taka wa¿na, ¿e nikt nie ma do niej dostêpu!” – przestraszy³am siê nie na ¿arty. „Eee, jak taka wa¿na, to niech mnie poca³uje w...” – i siostra dok³adnie sprecyzowa³a, gdzie maj¹ mieæ miejsce te pieszczoty. Us³ysza³yœmy st³umiony okrzyk oburzenia. Pani Martini blada, z ciasno upiêtym koczkiem, w³aœnie z dumnie podniesion¹ g³ow¹ przechodzi³a obok... Spektakl przeszed³, jak codzieñ, bez specjalnych niespodzianek, ale nastêpnego dnia przychodz¹c jak zwykle do pracy, dowiedzia³yœmy siê, ¿e jesteœmy wyrzucone. Tak, obie, natychmiast, nie, bez podania powodu... Co by³o robiæ? Ja z Kasprem mieliœmy wizy aller – retour, mogliœmy wróciæ do Pary¿a. Ale Baœka z Markiem – albo do Polski, albo zostaæ w Genewie, ale jak? I co z naszym domkiem? Próbowa³yœmy zrezygnowaæ z domku i odzyskaæ pieni¹dze, ale nie by³o mowy. W³aœciciel zmusi³ nas do kompletnego odczyszczenia dwóch piêterek, od lat nie sprz¹tanych. Jeszcze raz przekona³am siê, ¿e nie umiem i nie znoszê sprz¹taæ – stêka³am, skrobi¹c kuchenkê, jêcza³am g³ucho, myj¹c wszystkie drzwi, klê³am, zmywaj¹c na czworakach pod³ogê. A przecie¿ by³am „gwiazd¹” i to „œwiatowej s³awy w Polsce!” Po jakimœ czasie wróci³am z Kasprem do Pary¿a, Baœka z Markiem zosta³a w Genewie. Mieszka tam do dziœ.

Oto kolejny wyj¹tek z mojej ksi¹¿ki „Tañczê, walczê, nie odpuszczam”.

Podwójne ¿ycie Weroniki, czyli dziennik intymny imigrantki

33. Szczêœcie to byæ na zewn¹trz, chodziæ, WERONIKA KWIATKOWSKA patrzeæ, stapiaæ siê z rzeczami. Siadaj¹c padamy ³upem tego, co w nas najgorsze. Cz³owiek nie zosta³ stworzony po to, by tkwi³ przygwo¿d¿ony do krzes³a. Mo¿e jednak na nic lepszego nie zas³ugiwa³.* Weekendowa praca. Ryba w akwarium. Ogl¹dam zza szyby œwiat. Czasem wchodzê z nim w interakcje. Ale rzadko. Podwójne okno. Wystawowe. I internetowe. Po drugiej stronie ludzie. Defiluj¹ w trójwymiarze. Lub materializuj¹ siê pod postaci¹ elektronicznych wcieleñ. Pod³¹czona do wirtualnej kroplówki nie ruszam siê z miejsca. Literatura do¿ylnie. S¹czy siê miarowo. S³owo, po s³owie. Paszcza klimatyzatora bucha zimnym powietrzem. Diane Reeeves œpiewa rzewnie. Zielone, drobne listki drzew drgaj¹, poruszane palcami wiatru. Czas wydaje siê p³yn¹æ. Spokojnym, g³adkim strumieniem. K³adê pod niego g³owê. Jak pod topór. Urodzinowy kac. W tym roku prawie niezauwa¿alny. Za gor¹co nawet na to, by siê dobrze upiæ. OrzeŸwiaj¹cy szampan wywietrza³, zanim porz¹dnie zabulgota³ w ¿y³ach. Jedyn¹ oznak¹ syndromu dnia poprzedniego jest ekstrawagancja w stroju. Zauwa¿am, w po³owie drogi do pracy, ¿e za³o¿y³am jeden klapek szary, a drugi br¹zowy. Dwukolorowe japonki nie wzbudzaj¹ ¿adnej reakcji wspó³pasa¿erów. To Nowy Jork, tutaj trudno zrobiæ wra¿enie. Tylko w Dzielnicy Ludzi Patrz¹cych Przechodniom Prosto W Oczy mo¿na liczyæ na

zainteresowanie. Ale „na Greenpoincie” bywam rzadko. Przypomina mi siê anegdota Davidsona, który pracowa³ w jednym z broadwayowskich teatrów i bywa³o, ¿e jeŸdzi³ metrem, w bardzo niecodziennym stroju, b¹dŸ z egzotycznym rekwizytem w rêku. Kiedyœ wsiad³ do F-ki, z ogromnym sombrero na g³owie, trzymaj¹c w z³otej klatce, przybranej orchideami, dwa bia³e go³êbie, i nikt, ale to absolutnie nikt, nie zaszczyci³ go spojrzeniem. Mo¿e gdyby zacz¹³ œpiewaæ? Choæ to te¿ ma³o skuteczne. Przeciêtny u¿ytkownik nowojorskiego metra jest uodporniony na wagonowy performance. Trwa bez ruchu. Jak kamieñ. Zastyg³y. Nieczu³y wobec wyci¹gniêtych czapek i r¹k. 33. Podoba mi siê ta cyfra. Nie ma w sobie rozpaczy trzydziestki, ani nieuchronnoœci 35-ki. Wygl¹da doœæ niepowa¿nie. Beztrosko. Pewnie dlatego ominê³a mnie coroczna, urodzinowa depresja. A wzruszaj¹ce zaanga¿owanie rodziny i przyjació³ skutecznie odwiod³o od kusz¹cej wizji taplania siê w bajorze myœli o niespe³nieniach i niemo¿liwoœciach. * Lato. Ci¹gnie siê, jak toffi. Spod zaklajstrowanych upa³em powiek ogl¹dam œwiat grzêzn¹cy w nieruchomym powietrzu. Czekam na autobus, chowaj¹c siê w plamie cienia. Kontemplujê p³yty chodnikowe, upstrzone œladami po wyplutej gumie do ¿ucia. Popêkany beton zdaje siê wydzielaæ ciep³o. Prawie s³yszê, jak skwierczy materia na patelni lipcowego s³oñca. Mê¿czyzna wychodzi przed dom. Przygarbione plecy

pod cienkim podkoszulkiem. Bure spodnie na kant. Zauwa¿a le¿¹ce przed posesj¹ œmieci. Ale nie pochyla siê, by podnieœæ kawa³ek bia³ej serwetki, tylko spycha niepo¿¹danego goœcia z chodnika na ulicê. Tu¿ za krawê¿nikiem czarne trzewiki odnajduj¹ zag³êbienie, i energicznie wgniataj¹ œmieci w miêkki asfalt. Teraz serwetka jest zmartwieniem s³u¿b porz¹dkowych Miasta. Zadowolony odchodzi szuraj¹c nogami. B³yska bia³a skarpetka. Minuty zamieniaj¹ siê w krople potu. P³yn¹ w zag³êbieniu pleców. Zbieraj¹ na czole, jak rosa. Przegl¹dam siê w lustrach okularów s³onecznych podró¿nych- nowojorskich, wiecznych tu³aczy ci¹gn¹cych do manhattañskiej mekki. Których ¿ycie mija miêdzy stacjami metra. Na przystankach. W autobusach. W przejœciach podziemnych. Ryj¹ korytarze. Wydeptuj¹ œcie¿ki. Pluj¹ na ulice. Rzucaj¹ œmieci. Zostawiaj¹ œlady. Na ¿ywej tkance miasta gasz¹ pety. Swoich ma³ych egzystencji. S¹. *Emil Cioran, Z³y demiurg.

www.weronikakwiatkowska.com Podwójne ¯ycie Weroniki/ facebook

Princess

Manorr

Najwiêksza sala bankietowa na Greenpoincie 92 Nassau Ave. Brooklyn, N.Y. 11222, tel.718-389-6965 Y Przyjêcia okolicznoœciowe na ka¿d¹ okazjê od 35 do 300 osób Specjalizujemy siê w przyjêciach weselnych Y w polskim stylu Informacja i rezerwacja w biurze Princess Manor: 718-389-6965 www.princessmanor.com


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

15

Nowojorskie sylwetki

¯ycie na parkiecie Na przyk³adzie Marjorie, która przesz³a do filmowej i teatralnej historii pod zdrobnieniem Marge, mo¿na powiedzieæ, i¿ nie tylko gra na scenie, ale i taniec - uprawiany jako zawód i przyjemnoœæ - przed³u¿a ¿ycie. Wcielanie siê w ró¿ne postacie odm³adza psychiczne, zaœ ¿ycie na parkiecie utrzymuje w doskona³ej kondycji fizycznej. Marge urodzi³a siê w 1919 r. na Po³udniu, wychodz¹c po ukoñczeniu szko³y œredniej za Grovera Championa, który by³ od niej o kilka lat starszy. Po³¹czy³a ich nie tylko wielka mi³oœæ, ale przede wszystkim skomplikowane ewolucje na parkiecie. Szlifowali oni swoje umiejêtnoœci pod czujnym okiem Ireny i Vernona Castle, którzy przekszta³cili swego czasu taniec towarzyski w prawdziw¹ sztukê. Wypada wtr¹ciæ w tym miejscu, i¿ pierwsza para ma³¿eñska osi¹gnê³a tak¿e sukces na Broadwayu, toruj¹c œcie¿ki zawodowcom w tej dziedzinie. Przypomnijmy, i¿ nie mieli oni mo¿liwoœci zab³yœniêcia na ekranie, gdy¿ filmy nieme nie dawa³y wiêkszych szans musicalom. DŸwiêkowa epoka przysz³a dla nich zbyt póŸno, tote¿ zajêli siê pedagogik¹, zak³adaj¹c w³asne studio na drugim piêtrze XIX-wiecznego budynku przy 47 Zachodniej Ulicy. Stoi on o rzut kamieniem od dawnej wytwórni Paramount, która przenios³a siê w latach dwudziestych ubieg³ego wieku do Hollywood. Marge i Grover pobierali tutaj lekcje. Powrócimy do tej kamienicy na zakoñczenie, gdy¿ historia ko³em siê toczy. Marge wyprzedzi³a mê¿a w karierze, maj¹c nader niezwyk³y debiut w fabryce snów. Pos³u¿y³a jako modelka do postaci królewny Œnie¿ki w znanym filmie Disneya pt. “Snow White and Seven Dwarfs”. Ka¿dy ruch, rozpisany na sekwencje, zosta³ utrwalony na taœmie przez operatora. Rysownicy przekszta³cali je nastêpnie w setki obrazków. Niezwykle pracoch³onna technika animowania zosta³a usprawniona dopiero po czterech dekadach. Nakrêcono wtedy “Fantazjê”, która sta³a siê wielkim przebojem nie tylko wœród nieletnich widzów, ale i tak¿e doros³ej publicznoœci. Odm³odzona Marge, a mowa tu wy³¹cznie o jej twarzy, gdy¿ filigranowej sylwetce nie mo¿na by³o nic zarzuciæ, wystêpowa³a tu jako primabalerina. Zatañczy³a tak¿e w bardzo udanej ekranizacji “Pinokio”. Wracaj¹c do lat 40. ubieg³ego wieku popularna para sta³a siê poniek¹d nastêpcami Ginger Rogers i Freda Astaire’a, nie dorównuj¹c im jednak s³aw¹ i talentem. W przeciwieñstwie do s³ynnej pary, nie posiadali oni iskry Bo¿ej, która pozwala³aby im na wybicie siê ponad poziomy. Jak pamiêtamy, zaprzyjaŸnieni ze sob¹ Ginger i Fred nale¿eli do œwiatowej czo³ówki w swojej dziedzinie. Nic nie ujmuj¹c Marge i Groverowi, byli oni doskona³ymi tancerzami. Dawali z siebie wszystko na Broadwayu, gdy¿ œwiadomoœæ, i¿ wystêpuj¹ przed ¿ywo reaguj¹c¹ publicznoœci¹, pobudza³a ich jak bodziec. Zagrali oboje w kilkunastu musicalach, przeniesionych nastêpnie na wielki ekran. Niestety, realizowali je re¿yserzy doœæ przeciêtnej klasy. Nic dziwnego, i¿ nakrêcone przez nich filmy nie przetrwa³y w pamiêci widzów. Jedynym wyj¹tkiem od tej

regu³y sta³a spektakularna “Show Boat”; Championowie dali w niej prawdziwy popis tañca figurowego. Mi³oœæ, która ich po³¹czy³a, nie przetrwa³a próby czasy i do nieuchronnego rozwodu dosz³o na pocz¹tku lat 50. Marge straci³a ponownie g³owê dla przystojnego lotnika Borysa Sagala, którego poœlubi³a po kilku miesi¹cach znajomoœci. W 1980 r. spotka³a j¹ podwójna tragedia. Pilotuj¹c helikopter, jej drugi m¹¿ zgin¹³ w katastrofie. Nie minê³o pó³ roku, gdy jej m³odszy syn Blake poniós³ œmieræ w wypadku samochodowym. Wyci¹gn¹wszy siê stopniowo z ¿a³oby, Marge zwi¹za³a siê wówczas z Donaldem Saddlerem, z którym ³¹czy³a j¹ platoniczna przyjaŸñ od 1958 r.. Sta³ siê on wtedy jej nowym partnerem w musicalach na Broadwayu. Wypada o nim powiedzieæ kilka s³ów. M³odszy od niej o rok, Donald uczy³ siê klasycznego tañca u wielkiego mistrza Balanchine’a, który za³o¿y³ American Ballet Theater. Œwie¿o upieczony solista wybi³ siê w “Gizelle” i “Ognistym Ptaku” - Igora Strawiñskiego. Zosta³ powo³any do wojska w 1942 r., powracaj¹c z frontu dopiero po zwyciêstwie. Wojna wywar³a na nim niezatarte piêtno, tote¿ porzuci³ balet dla nieco l¿ejszej muzy i mniej napiêtej atmosfery. W klasyce panuje bowiem zbyt ostra rywalizacja. Uda³o mu siê osi¹gn¹æ wielki sukces na Broadwayu. Donald zab³ysn¹³ w “High Button Shoes”, utrwalaj¹c swoj¹ s³awê w “Dance me a Song” i “Bless you All”. Przed poznaniem Marge zrezygnowa³ z tañca, zajmuj¹c siê choreografi¹. Teatralne “Ohio” uzyska³o mu wielkie pochwa³y krytyMarge i Grover Championowie ków. Saddler wyst¹pi³ w epizodycznej roli, gdy wy¿ej studio, zlokalizowane na ty³ach Times Square. ów musical doczeka³ siê filmowej adaptacji. Marge Poruszaj¹c siê lekko i zwinnie, sêdziwa para nadal uczy towarzyszy³a mu w tañcu. innych tañca, dokonuj¹c ostrej selekcji wœród adeptów W 1988 r. zamówiono u niego now¹ choreografiê do Terpsychory. Wstêpem do ka¿dej lekcji jest scenka z filmu powrotu s³ynnych par tanecznych z dawnych lat - mia³o to “Stardust”, w którym oboje wystêpowali. miejsce w ramach s³ynnej serii telewizyjnej PBS. Ukaza³ w niej m.in. najlepsze numery Ginger i Freda, primabaleHalina Jensen rinê Cynthiê Gregory i jej partnera Fernando Bujonesa. Nie zapomnia³ te¿ o Championach, jak równie¿ o swoich Od autorki. w³asnych popisach z Marge. Do sylwetki Damy ze zniczem, zamieszczonej w nr 826 Saddler kontynuowa³ choreograficzne opracowania dla “Kuriera Plus”, wkrad³y siê dwa b³êdy, za które przeprafilmowych musicali, a do jego najlepszych dzie³ nale¿y szam Czytelników. Statua Wolnoœci jest wykonana z “April in Paris”, “Young at Heart” i “By the Light of miedzianej blachy i st¹d wziê³a siê na niej piêkna zielonSilvery Moon”. Za namow¹ Marge powróci³ na Broadway, kawa patyna. Podtrzymuj¹ce j¹ rusztowanie w œrodku, gdzie wystêpowali oboje, dopóki to by³o mo¿liwe. Po raz projektowa³ sam Gustaw Eiffel. Powy¿sze sprostowanie ostatni zatañczyli jako para w filmie “The Follies”. zawdziêczam wiedzy technicznej p. Krzysztofa Nie zamierzaj¹c przejœæ na dobrze zas³u¿on¹ emeryturê, Drabickiego, który odznacza siê tak¿e wnikliwoœci¹ przy kilkanaœcie lat temu Marge i Donald wynajêli wymienione czytaniu artyku³ów w Kurierze.

POLSKA FIRMA MEDYCZNA NAJLEPSZE PRODUKTY MEDYCZNE NA TERENIE NOWEGO JORKU I OKOLIC wózki inwalidzkie ³ó¿ka szpitalne aparaty tlenowe pampersy i wk³adki higieniczne ortopedyczne buty z wk³adkami

DOSTAWA ZA DARMO

WYSY£KA DO POLSKI

Przyjmujemy Medicare i Medicaid oraz wiêkszoœæ programów HMO Zadzwoñ, doradzimy: tel. (718) 388-3355 fax: 718-599-5546; www.masurgicalsupply.com, 314 Roebling St, Brooklyn, NY 11211


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

16

Z BOCZNEJ TRYBUNY

Bezzêbny Lech Z g³êbokim niesmakiem wsta³em wczoraj z fotela po obejrzeniu rewan¿owego spotkania eliminacyjnego do Ligi Mistrzów pomiêdzy Lechem Poznañ i Spart¹ KONRAD LATA Praga. To, co zapowiedzia³em kilka tygodni temu sta³o siê, niestety, faktem. Znów 40-milionowy kraj, gdzie dzia³a tysi¹ce klubów i klubików pi³karskich nie bêdzie mia³ swojej reprezentacji w najbardziej presti¿owych europejskich rozgrywkach. Czternaœcie lat ¿adna z czo³owych polskich dru¿yn, które w tym okresie zdobywa³y mistrzostwo naszego kraju: Widzew, £KS, Legia, Wis³a, Polonia, Zag³êbie, a teraz Lech, nie mog¹ siê przebiæ przez eliminacyjne sito rozgrywek. Tyle, ¿e teraz wstyd jest podwójny, bo tak ³atwo dostaæ siê do LM nie by³o nigdy dot¹d. Dlaczego? Reforma Michaela Platiniego wprowadzona w ubieg³ym roku promuje mistrzów krajów, które s¹ s³absze pi³karsko i daje im du¿o wiêksze szanse awansu. Wczeœniej w ostatnich rundach eliminacji trafiali oni na silne zespo³y europejskich potentatów (Anglii, W³och, Hiszpanii, Niemiec), które zajê³y w swoich ligach ni¿sze miejsca, ale z uwagi na regulamin dosta³y szansê gry w LM. Jak zakoñczy³a siê rywalizacja Wis³y z Barcelon¹ czy Interem, wszyscy pamiêtamy. Zamiast klubowych potêg tym razem graæ mieliœmy w „grupie mistrzowskiej”, a wiêc potencjalnie za rywali mogliœmy wylosowaæ chocia¿by mistrzów Mo³dawii, Cypru, Gruzji, Bu³garii czy Czarnogóry. Pad³o na zwyciêzcê rozgrywek u naszych po³udniowych s¹siadów – Czechów, którzy okazali siê zbyt mocnymi przeciwnikami dla Mistrza Polski. Zespó³ Sparty Praga nie nale¿y do tuzów europejskiego futbolu. Owszem, utar³o siê przekonanie, ¿e Czesi dysponuj¹ wiêkszym potencja³em pi³karskim od Polaków, ale ró¿nica zaznaczona postaw¹ tamtejszej reprezentacji oraz obecnoœci¹ dru¿yn w LM zdaje siê stopniowo zacieraæ. Czesi, podobnie jak my, równie¿ musz¹ pukaæ do LM poprzez rozgrywki eliminacyjne. Na tle swojego rywala Lech wygl¹da³ jednak marnie. Rozegrane tydzieñ wczeœniej w Pradze pierwsze spotkanie, przegrane przez Lechitów 1-0, dawa³o iluzoryczn¹ nadziejê na odrobienie strat przed w³asn¹ publicznoœci¹. Jeœli jednak przeanalizowaæ dok³adniej postawê poznaniaków tylko niepoprawni optymiœci mogli marzyæ, ¿e Lech wyjdzie z tej rywalizacji zwyciêsko. Pra¿anie powtórzyli wynik z pierwszego spotkania i wygrali w Poznaniu 0-1, co oczywiœcie premiuje ich do dalszej gry. Na Bu³garskiej pozosta³ p³acz i zgrzytanie zêbów. Czeski zespó³ zaskoczy³ Poznaniaków agresywn¹ gr¹ i prób¹ zagro¿enia bramki Kotorowskiego ju¿ od pierwszych minut spotkania. Oczywistym sta³o siê, ¿e goœcie nie przyjechali nad Wartê broniæ korzystnego wyniku z Pragi i swój cel osi¹gnêli po skutecznie egzekwowanym rzucie karnym. Zabawne wydaj¹ mi siê g³osy, dochodz¹ce z poznañskiej szatni, ¿e wszystkiemu winien jest sêdzia. Zrzucanie winy za pora¿ki na arbitrów powoli wchodzi w na³óg polskim pi³karzom. Zdaj¹ siê oni zapominaæ, ¿e w futbolu chodzi o strzelanie bramek, a tych zawodnicy Lecha strzelaj¹ bardzo niewiele. Nie chcê odmawiaæ podopiecznym trenera Jacka Zieliñskiego ambicji i serca do gry, ale trzeba nauczyæ siê mierzyæ si³y na zamiary. A raczej robiæ to musz¹ w³odarze Lecha, którzy zak³adaj¹c awans do LM powiesili poprzeczkê zbyt wysoko. Do roli cichego bohatera sytuacji zaczyna urastaæ Robert Lewandowski, do niedawna zawodnik zespo³u Mistrza Polski, sprzedany latem do Borussi Dortmund. Brak tego bramkostrzelnego napastnika wydaje siê powa¿nie doskwieraæ poznaniakom. Sztabowi szkoleniowemu, ale przede wszystkim w³aœcicielom klubu, nie uda³o siê znaleŸæ godnego nastêpcy dla tego zawodnika. Pisa³em

o tym dwa tygodnie temu i nie chcê moich zarzutów pod adresem dzia³aczy powtarzaæ, ale osi¹gane rezultaty w eliminacjach Ligi Mistrzów mówi¹ same za siebie – w obecnym Lechu nie ma kto strzelaæ bramek! Brakuje groŸnego wykañczania akcji, brakuje strza³ów, które mog¹ zakoñczyæ siê golem. Trener Lecha twierdzi, ¿e zespó³ potrzebuje „prze³amania”, by zacz¹æ strzelaæ. Ja twierdzê, ¿e potrzebuje lepszych, groŸniejszych i przede wszystkim skuteczniejszych napastników. Ci, którzy s¹, wystarcz¹ mo¿e od biedy na s³ab¹ polsk¹ ekstraklasê. Szczerze Robert Lewandowski powiedziawszy pracodawcy na zachodzie lub po³udniu Europy. nie zdziwi³bym siê jednak, gdyby owa strzelecka Nieliczne transfery zagraniczne s¹ tak bardzo niemoc przeci¹gnê³a siê na rozgrywki ligowe i odebranietrafione, ¿e nie potrafiê wskazaæ znacz¹cego ³a Lechowi szansê na zdobycie kolejnego tytu³u pi³karza, godnego zauwa¿enia. Pomijaj¹c fakt, ¿e Mistrza Polski. reprezentacja Polski nie zagra³a w Mistrzostwach Brak ciekawych, wzmacniaj¹cych zespó³ transferów, Œwiata, ilu pi³karzy zagranicznych, wystêpuj¹cych na to nie jedyny problem w Poznaniu. Ju¿ przed rokiem co dzieñ w polskiej „ekstraklasie” pojawi³o siê na pisa³em, ¿e Lech prowadzony przez Jacka Zieliñskiego boiskach RPA? to inna dru¿yna od tej, któr¹ kierowa³ Franciszek I na zakoñczenie mi³a wiadomoœæ – przecie¿ nie da Smuda, obecny trener narodowej reprezentacji. W siê o polskiej pi³ce myœleæ wy³¹cznie w pesymistyzespole „Franza” b³yszczeli Ci, którzy s¹ teraz swoimi cznym nastroju. Polska zosta³a w ubieg³¹ niedzielê cieniami: S³awomir Peszko, Rafa³ Wilk czy Semir „mistrzem œwiata” Nowego Jorku! Doroczny turniej Stilic. Ten ostatni ogl¹da³ zreszt¹ pierwszych 60 minut pi³karski, organizowany przez miasto, cieszy siê meczu z ³awki rezerwowych, dwa lata temu jako ogromnym powodzeniem, a swoje reprezentacje podstawowy zawodnik swoj¹ gr¹ przyprowadza³ na wystawiaj¹ najwiêksze grupy etniczne obecne w NY. stadion przy ul. Bu³garskiej skautów czo³owych W drodze do fina³u Polonusi pokonali miêdzy innymi europejskich klubów. Zreszt¹, wystarczy obejrzeæ Angliê i Argentynê. W dramatycznym meczu jedno ze spotkañ ówczesnego Lecha, chocia¿by z fina³owym, transmitowanym na ¿ywo na kanale 25 rozgrywek Pucharu UEFA, obecnie funkcjonuj¹cego telewizji Polacy zmierzyli siê z zespo³em Jamajki. jako Liga Europejska. Mimo prowadzenia naszych reprezentantów 2-0 do Czy za rok, kiedy ponownie staniemy przed szans¹ przerwy, mecz w regulaminowym czasie zakoñczy³ siê gry o Ligê Mistrzów, znów kibice obejrz¹ powtórkê z remisem 3-3. Dogrywka nie przynios³a rozstrzygniêcia, historii? Za komentarz niech pos³u¿y fragment a w rzutach karnych lepsi okazali siê bia³o–czerwoni. wywiadu, udzielonego kilka dni temu przez Zbigniewa Dodatkow¹ atrakcj¹ wieczoru by³ fakt, ¿e zwyciêzcom Boñka. Wspomina³, ¿e podczas wspólnych wakacji z gratulowali burmistrz Michael Bloomberg oraz Platinim, szef UEFA, a prywatnie przyjaciel Zibiego z najs³ynniejszy pi³karz œwiata – Pele. Pi³karzom oraz Juventusu ¿artowa³, ¿e aby Polacy zagrali znów w ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Oficjalna Lidze Mistrzów, trzeba bêdzie im wrêczyæ tzw. dzik¹ informacja o zwyciêstwie Polaków zosta³a opublikokartê (przywilej stosowany w niektórych dyscyplinach, wana nie tylko w nowojorskiej prasie, ale równie¿ na daj¹cy prawo do gier bez eliminacji). Niestety, wszystronie œwiatowej federacji pi³karskiej FIFA. Wiêcej stko wskazuje na to, ¿e w eliminacjach do banalnej informacji o sukcesie polonijnych pi³karzy na stronie Ligi Europejskiej Ruch Chorzów, Jagiellonia www.copanyc.us. Bia³ystok oraz Wis³a Kraków tak¿e sobie nie poradz¹. Z polskich klubów wci¹¿ odchodz¹ najzdolniejsi Kurier Plus poszukuje operatywnych osób, ³atwo zawodnicy, wracaj¹ prawie nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi do zbierania og³oszeñ. emeryci, którzy chc¹ przys³owiowych parê groszy Mo¿liwoœæ dodatkowych zarobków. dorobiæ do pi³karskiej emerytury, jeœli nie mog¹ Tel. 718-389-3018 lub nie chc¹ ju¿ szukaæ


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Jan Wróblewski - cz³owiek magnes Mistrz: bioenergoterapeuta-radiesteta-magnetyzer Uzdrawia holistycznie (ca³oœciowo) - od uk³adu nerwowego (stresy) po stopy Usuwanie stanów zapalnych, blokad energetycznych Oczyszczanie w¹troby, trzustka, tarczyca, miêœniaki, prostata, hemoroidy, guzki Usuwanie stanów zapalnych krêgos³upa Uzdrawianie ze zdjêcia (ocena zdrowia) Radiescezyjna ocena mieszkañ

By umówiæ siê na wizytê, mo¿na dzwoniæ: 347-3 3 41-1 1 116 lub 347-6 6 44-3 3 960

17

LIGHTHOUSE HOME SERVICES 896 Manhattan Ave. Floor 3, Suite 37, nr. dzwonka 5 Brooklyn, NY 11222 Tel. (718) 389 3304 Fax (718) 609 1674, E-mail: info@lighthousehs.com

PRZYJMUJEMY DO PRACY 1. Praca z zamieszkanieniem i bez dla osób posiadaj¹cych: * sta³y pobyt * ukoñczony kurs HHA lub PCA w stanie Nowy Jork 2. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na pe³ny lub niepe³ny etat w pobli¿u miejsca zamieszkania 3. Wiêkszoœæ prac w jêzyku polskim Zapraszamy.

Adres: 210 Freeman Street, Apt. 1L, Brooklyn - Greenpoint

Biuro czynne: pon. – pi¹t. od 9.00 am – 5.00 pm

WRÓ¯KA YOGANNA

NASSAU DELI IV

Przepowiednie z Tarota Yoganna specjalizuje siê we wró¿bach, znakach runicznych i numerologii. Jest tak¿e parapsychologiem, posiadaj¹cym talent do odczytywania z kart TAROTA tego co by³o, jest i co bêdzie Wiêkszoœæ ludzi przychodzi podejmuj¹c wa¿ne decyzje rodzinne, mi³osne, partnerskie, zdrowotne oraz biznesowe. ZAPRASZAMY! „HERBARIUS” - 620 Manhattan Ave. Brooklyn, NY 11222 (Greentpoint)

138 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 tel. 718-383-8383 Zapraszamy na zakupy Ciasta w³asnej produkcji w/g starych przepisów Wyroby garma¿eryjne, dania obiadowe na wynos Mro¿onki, ryby, pierogi, warzywa Produkty spo¿ywcze z Polski Realizujemy zamówienie na ró¿ne okazje Posi³ki mo¿na spo¿ywaæ na miejscu

Tel. 718-389-6643, (11 am - 7 pm),website: www.yoganna.net

MEDYCYNA ODM£ADZAJ¥CA I REGENERUJ¥CA Sabina Grochowski, MD UWAGA! NOWY ADRES: 850 7th Ave. Suite 501 New York, NY 10019 - pomiêdzy 54th a 55th Street

(212)586-2605 Fax: (212) 586-2049 Board Certified in Internal Medicine, Board Certified in Anti-aging Medicine Diplomate of American Academy of Anti-aging and Regenerative Medicine Terapia hormonalna (hormony bioidentyczne dla kobiet i mê¿czyzn konsultacje anti-aging (hamuj¹ce proces starzenia) subkliniczna niewydolnoœæ tarczycy zmêczenie nadnerczy wykrywanie i leczenie zatruæ metalami ciê¿kimi wykrywanie i leczenie niedoborów aminokwasów / kwasów t³uszczowych terapia antyoksydantami (witaminowa) dostosowana do indywidualnych potrzeb wykrywanie chorób na tle autoimmunologicznym: lupus, stwardnienie rozsiane, scleroderma zabiegi kosmetyczne (Botox, Restylane, Radiesse, Sculptra, Mezoterapia)

Polamer Millennium 133 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222 tel. (718)389-5858 Zapraszamy ju¿ o 9:00 rano

Forest Hills, NY 11375 (718) 897-22273

Caring Professionals oferuje bezp³atne kursy HHA i PCA (opieka nad starszymi ludzmi w domu). Po informacje prosimy dzwoniæ do Valery(718) 897-2273 wew.103 - od poniedzia³ku do pi¹tku, od 9 rano do 4:30 Po zakoñczeniu kursu oferujemy prace w ró¿nym wymiarze godzin. Przyjmujemy równie¿ osoby posiadaj¹ce certyfikat HHA Rejestracja osób z certyfikatami odbywa siê w poniedzia³ki i œrody o godz.11. Po inforamacje o rejestracji prosimy dzwoniæ do Biany (718) 897-2273 wew. 114 - od poniedzia³ku do pi¹tku od 9 rano do 4:30

663 Grandview Ave., Ridgewood, NY 11385, (718) 366-3200 www.mortonridgewood.com Pe³ne us³ugi pogrzebowe ju¿ od $2.475. W tym wizytacje, trumna i wszystkie niezbêdne profesjonalne us³ugi. Przewóz zw³ok do Polski w konkurencyjnej cenie. Polamer Maspeth 64-02 Flushing Ave. Maspeth, NY 11378 tel. 718 326-2260

Wysy³amy, sprzedajemy, pomagamy paczki lotnicze i morskie najtañsze bilety lotnicze przesy³ka pieniêdzy/ US Money Express mienie przesiedleñcze, samochody, kontenery paczki okolicznoœciowe na ka¿d¹ okazjê najpiêkniejsze kwiaty, wi¹zanki i wieñce podró¿e egzotyczne i wycieczki po USA t³umaczenia, zaproszenia, apostille notariusz, asysta w urzêdach wynajem samochodów

Caring Professionals Inc.

70-220 Austin St, suite 135

PIJAWKI MEDYCZNE

HIRUDOTERAPIA Oczyszczaj¹c swoje cia³o, pozbywasz siê chorób. Tak¿e terapia odm³adzaj¹ca. Pijawki u¿ywane jednorazowo. Gabinet na Greenpoincie.

Proszê dzwoniæ, by umówiæ siê na wizytê: 646-4460-44212


18

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

Z ogródka Zosi Jak zabiæ wieszcza? Naj³atwiej gazet¹... No wiêc ludzie mediów – zmêczeni upa³ami i le¿eniem na pla¿y w Juracie (i – odpowiednio – na Fire Island), „id¹ w cytaty”. Kuba Wojewódzki siêgn¹³ po klasykê narodow¹ z okazji urodzin aktorki, Gra¿yny Szapa³owskiej. Poniewa¿ w wywiadzie w tygodniku „Viva” zawsze piêkna pani Gra¿yna mówi³a g³ównie o swoich 44. urodzinach, o tym, jakie to by³y piêkne czasy wtedy i o brylantach, które otrzymuje od tej pory w ka¿dy (ci¹gle 44.) birthday , Kuba zareagowa³ jak na maturzystê z najlepszego sto³ecznego liceum Cellulit Britney Spears

Gra¿yna Szapa³owska

przysta³o. Wiêc pad³o s³ynne „czterdzieœci i cztery”, bo – w tych okolicznoœciach – przecie¿ paœæ musia³o... Zaktualizowana przez redaktora Wojewódzkiego wersja s³ynnego cytatu brzmi – „a lata moje czterdzieœci i cztery” i dotyczy wszystkich pañ od piêædziesi¹tki wzwy¿. M³odszym, wyraŸnie zaniedbanym w tej kwestii przez wieszczów, Bañki proponuj¹ frazê z piosenki (która zreszt¹ te¿ przesz³a ju¿ do kategorii klasyki) – „osiemnaœcie mieæ lat, to nie grzech”. I tak do czterdziestki... Cytowanie lektur szkolnych latem jest chyba zaraŸliwe, bo w tym samym numerze „Polityki” po wielk¹ literaturê siêgn¹³ te¿ Stanis³aw Tym. Poeta zosta³ zreszt¹ ten sam, tylko kategoria inna, bo ju¿ nie dramat, a jedynie ballady i romanse. Tym, komentuj¹c bie¿¹ce wydarzenia polityczne nad Wis³¹, parafrazuje s³ynne „Lilie” – „Zbrodnia to nies³ychana, pani zabija pana, i grzebie go w gaju, przy ruczaju.” A dalej, ju¿ od siebie, dodaje: „A przecie¿ ruczaj, to potoczek, wiêc zbrodnia przy ruczaju jest potoczna. Amen”. Jak to zwyk³ mawiaæ inny klasyk, tym razem nie literat, a dyplomata z epoki napoleoñskiej – Antoine Boulay hrabia Meurthe – „To gorzej ni¿ zbrodnia. To b³¹d!” A nawet wielb³¹d :) Nie chcemy tutaj niczego sugerowaæ, ale mamy prawo podejrzewaæ, ¿e panowie Tym i Wojewódzki w tym swoim trendzie na cytowanie wieszczów

pod¹¿yli za naszym kurierowym przyk³adem. Bo przecie¿ ju¿ dwa numery temu nasza redakcyjna kole¿anka Weronika przetar³a literackie szlaki, odwa¿nie wyp³ywaj¹c na „przestwór oceanu”. Ocean by³ wprawdzie – inaczej ni¿ w oryginale - raczej mokry, bo Atlantycki, pla¿a lokalna, nowojorska, a ca³oœæ geograficznie sporo oddalona od stepów akermañskich, ale cytowany klasyk jak najbardziej klasyczny. I ci¹gle ten sam... Wracaj¹c zaœ do pla¿y, to „Super Express” przyniós³ w³aœnie informacjê, ¿e wbrew pozorom i naszym urlopowym przyzwyczajeniom jest to miejsce, które stanowi dla dziennikarzy (i, oczywiœcie, nie tylko dla nich) zagro¿enie znacznie powa¿niejsze, ni¿ najgorzej nawet klimatyzowana redakcja w downtown. Cytuj¹c dane z Instytutu Turystyki dziennik przypomina, ¿e problem mo¿e stanowiæ nie tylko woda, pe³na wrednych sinic i jeszcze wredniejszych bakterii E-coli. ¯eby nabawiæ siê ciê¿kiej choroby skóry lub (oraz) choæby przykrych sensacji gastrycznych nie trzeba nawet moczyæ w falach du¿ego palca u stopy. Prawdziwy œmietnik toksycznych odpadów stanowi bowiem ju¿ samo miejsce lokalizacji le¿aka czy kocyka, pe³ne nie tylko niedopa³ków i resztek przypalonej ryby z frytkami, ale tak¿e cz¹stek biologicznych zostawianych tam przez amatorów k¹pieli s³onecznych. Doœæ powiedzieæ, ¿e ka¿dego dnia wakacji w piasek polskich kurortów wsi¹ka 2, 25 mln litrów potu pla¿owiczów... Do tego dochodzi jeszcze ska¿enie – nazwijmy to estetyczne o nazwie cellulitis. Jak powa¿ny to problem Lady GaGa dowodzi fakt, ¿e jedyny ju¿ chyba autor ci¹gle œmiesznych komedii filmowych nad Wis³¹, Andrzej Saramonowicz, zabiera siê podobno za kolejn¹ produkcjê. Rzecz bêdzie siê ponoæ nazywaæ „Jak sie pozbyæ cellulitu”. S¹dz¹c po rozleg³oœci i g³êbokoœci problemu, Saramonowicz ma sukces (przynajmniej kasowy) w kieszeni. Mo¿na nawet przypuszczaæ, ¿e bêdzie to jeden z tych nielicznych polskich filmów pe³nometra¿owych, który nareszcie zrobi finansow¹ karierê za granic¹. Sk¹d to wiemy? Z przegl¹du prasy, oczywiœcie. Bo kolorowe magazyny („SE”) przynios³y w³aœnie

dramatyczn¹ w tonie informacjê: „Britney Spears waczy z cellulitem!” (s¹ zdjêcia). Tak wiêc ka¿dy, ale to ka¿dy sposób na zwalczenie tej doœæ paskudnej wizualnie, szerz¹cej siê epidemicznie i jak na razie niemo¿liwej do likwidacji przy pomocy znanych metod przypad³oœci dermatologicznej bêdzie rynkowym hitem. Bo jak dot¹d na cellulit nie pomagaj¹ ¿adne pieni¹dze (ani remedia, które mo¿na za nie kupiæ). Pytanie tylko, po co usuwaæ „skórkê pomarañczow¹” (tu ma³e objaœnienie: skóra dotkniêta tym problemem wygl¹da jak g¹bka, albo... skórka pomarañczy), skoro na pla¿ê i tak lepiej nie chodziæ. Bo raz, ¿e promieniowanie UV, które postarza. Dwa – sinice. A trzy - ten pot, którym nasi¹ka piasek... Ba, ale przecie¿ cia³o trzeba gdzieœ pokazaæ latem. Wiêc teraz pokazuje siê je w mieœcie! W modê wchodzi – na przyk³ad – witanie mê¿a na lotnisku w stroju Ewy, czyli tak, jak nas Pan Bóg stworzy³. A ¿e kiedy to czyni³, jakoœ zapomnia³ chyba skreœliæ z przepisu cellulit, to teraz mamy jakby problem... W ka¿dym razie po tym, jak aktorka Sonia Bohosiewicz wyzna³a w wywiadzie dla magazynu „Sens” (jest taki), ¿e czeka na ma³¿onka na Okêciu ubrana tylko w szpilki oraz futro (jak siê domyœlamy nie maj¹c niczego po spodem), chodzenie po Warszawie w odwa¿nym negli¿u ju¿ wkrótce z ekstrawagancji stanie siê obowi¹zkiem towarzyskim. Pilnie potrzebne s¹ wiêc nowe, skuteczne kremy (albo chocia¿ filmy) zwalczaj¹ce ten nieszczêsny cellulitis! W Nowym Jorku bieganie pó³nago ju¿ teraz jest zreszt¹ konfekcyjn¹ norm¹, któr¹ zapocz¹tkowa³a tutaj – jak siê zdaje – od dwóch sezonów konsekwentnie chadzaj¹ca po ulicach w samych majtkach wokalistka Lady GaGa. A propos Gagi, to ma ona nie tylko 13 nominacji do MTV Awards, ale tak¿e... koszmarny cellulit, co nie

przeszkadza jej bynajmniej w œmia³ej publicznej ekspozycji pó³nagiego cia³a. Znaj¹c zaœ prêdkoœæ (zbli¿on¹ do kosmicznej) z jak¹ przyjmuje modê lansowan¹ przez medialne ikony tak zwana ulica, mamy prawdopodobieñstwo granicz¹ce z pewnoœci¹, ¿e ju¿ wkrótce obrazki zarezerwowane dot¹d wy³¹cznie dla bywalców pla¿ dla naturystów stan¹ siê miejsk¹ norm¹, a podwi¹zki, kabaretki i gorsety „trafi¹ pod strzechy” . „Coœ ty uczyni³ ludziom, Mickiewiczu...” (C.K.Norwid) Marian Polak-C Chlabicz


19

KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

861 Manhattan Ave.# 14 Brooklyn Tel. 718-349-8787 mmhealing@yahoo.com

MASA¯ MAURI Dolegliwoœci krêgos³upa - Marian Meller AKUPUNKTURA - AKUPRESURA Dr Fu - 40 lat doœwiadczenia Migreny, bóle g³owy, nadciœnienie, astma, problemy z prostat¹, hemoroidy, dolegliwoœci oczu, uszu, nosa, metabolizm, nieregularne miesi¹czki, chroniczne bóle miêœni, nerwobóle, na³ogi, itp.

KISZKA

POLECAMY Adwokaci Connors and Sullivan Attorneys at Law PLLC, Joanna Gwozdz - adwokat, tel. 718-238-6500 ext. 233 Abraham Frydman - biura na Greenpoincie, Manhattanie, w Westchester. tel. 718-882-1500; 914-574-5470 Agencje Albatross Travel, 74 Nassau Ave., Greenpoint, tel.718-383-7211 Ania Travel Agency, 57-53 61st Street, Maspeth, tel. 718-416-0645 Anna-Pol Travel, 106 Meserole Ave., Greenpoint, tel. 718-349-2423 Lighthouse Home Services, 896 Manhattan Ave., Fl.3 Suite 37, Greenpoint, tel.718-389-3304 Polamer Millenium, 133 Greenpoint Ave. Greenpoint, tel. 718-389-5858; Polamer Maspeth, 64-02 Flushing Ave., Maspeth, tel.718-326-2260 Akupunktura, Medycyna Naturalna Acupuncture and Chinese Herbal Center, 144-48 Roosevelt Ave.#MD-A, Flushing, tel.718-359-0956 oraz 1839 Stillwell Ave. Brooklyn, 718-266-1018 Greenpoint Healing Center, Gabinet Medycyny Naturalnej,861 Manhattan Ave., p. 14, Brooklyn, 718-349-8787 mmhealing@yahoo.com Hirudoterapia - pijawki medyczne: tel. 646-460-4212

NAJSMACZNIEJSZE DOMOWE WÊDLINY 915 Manhattan Ave. Brooklyn, N.Y. 11222 Tel: 718-389-6149

Anna-Pol Travel ATRAKCYJNE CENY NA: Bilety lotnicze do Polski i na ca³y œwiat Pakiety wakacyjne: Karaiby Meksyk, Hawaje, Floryda 106 Meserole Ave. Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-2423 E-m mail:annapoltravel@msn.com

WWW.ANNAPOLTRAVEL.COM promocyjne ceny przy zakupie biletu na naszej stronie

Rezerwacja hoteli Wynajem samochodów Notariusz T³umaczenia Klauzula “Apostille” Zaproszenia Wysy³ka pieniêdzy Vigo

Najwiêkszy polski

Kurier Plus poszukuje

Zak³ad Pogrzebowy

operatywnych osób,

na Brooklynie

³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludŸmi, do zbierania og³oszeñ. Mo¿liwoœæ dodatkowych zarobków.

Tel. 718-389-3018

STOBIERSKI LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd.

161 Driggs Ave. (róg Humbold St.) Brooklyn, NY 11222

Tel.(718) 383-7910

Apteki - Firmy Medyczne Apteka Pharmacy, 937 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-4544 Chopin Chemists, 911 Manhattan Avenue, Greenpoint, tel 718-383-7822; Fax: 718-389-7940; www.chopinchemists.com MA Surgical Supply, 314 Roebling St., Williamsburg, tel. 718-388-3355, fax: 718-599-5546; www.surgicalsupply.com Biuro Imigracyjne European Advocacy Council, LLC Pawe³ Janaszek, 80 Maiden Lane, 14 fl., p.1404, Manhattan, tel. 212-385-6050 Domy pogrzebowe Morton Funeral Home, Ridgewood Chaples, 663 Grandview Ave. Ridgewood, tel. 718-366-3200 Stobierski Lucas Gardenview Funeral Home Ltd. 161 Driggs Ave, Greenpoint, tel. 718-383-7910 Arthur’s Funeral Home, Greenpoint 207 Nassau Ave. róg Russel Tel. 718. 389.8500 Finanse Trade Wall Street International, 739 Manhattan Avenue, Greenpoint tel. 718-609-4100 Firmy budowlane M.J. Eco-Contracting - Marcin Jakacki Genral Contractor; tel. 917-484-1714; 917-612-6248; fax 718-389-7940; .jeco@yahoo.com Firmy wysy³kowe Doma Export, Biuro G³ówne 1700 Blancke Street, Linden, NJ, tel. 908-862-1700; Biura turystyczne tel. 973-778-2058 oraz 1-800-229-3662; services@domaexport.com Gabinety lekarskie Anna Duszka, MD - pediatra 934 Manhattan Ave. Greenpoint 718-389-8585 lub ZocDoc.com Danuta Czy¿, DDS & Adam Wojtasiewicz, DDS.,

61-29 81st. Street, Middle Village; 718-507-2847; 347-255-3630; Greenpoint Eye Care LLC, dr Micha³ Kiselow, okulista, 909 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-0333 Sabina Grochowski, MD medycyna odm³adzaj¹ca i regeneruj¹ca, 850 7 Ave. suite 501, miêdzy 54, a 55 Street tel. 212-586-2605 Manhattan Medical, 934 Manhattan Ave. Greenpoint - lekarze wszystkich specjalnoœci, wspó³praca ze szpitalem Mount Sinai tel. 718-389-8585; www.manhattanmedicalpractice.com Przychodnia Medyczna, 126 Greenpoint Avenue, Greenpoint, - lekarze specjaliœci: Andrzej Salita, Urszula Salita, Florin Merovici i inni; tel. 718-389-8822, 24h. 917-838-6012 Naprawa samochodów JK Automotive, 384 McGuinness Blvd. Greenpoint, tel. 718-349-0433 Nieruchomoœci – Po¿yczki Adas Realty, 150 N 9th Street, Williamsburg, tel.718-599-2047; Cezar Of Queens, Cezary Doda, tel. 718-544-4000, cell. 917-414-8866; www.cezarsells.com Oœrodki wczasowe Hotel i Restauracja Dallas, Borzêta k/ Myœlenic; Tel. w Polsce: 511-083-740; tel. w Nowym Jorku: 212-387-9140 lub 781-835-8360; www RestauracjaDallas.pl Rozliczenia podatkowe Business Consulting Corp. Ewa Duduœ, 110 Norman Ave., Greenpoint, tel. 718-383-0043, cell. 917-833-6508 Micha³ Pankowski Tax & Consulting Expert, 97 Greenpoint Ave. Brooklyn 718- 609-1560, 718-383-6824; Sale bankietowe Princess Manor, 92 Nassau Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6965 Sklepy Fortunato Brothers 289 Manhattan Ave. Williamsburg, tel. 718-387-2281 Herbarius, 620 Manhattan Ave., Greenpoint, tel. 718-389-6643 Kiszka, 915 Manhattan Ave. Greenpoint, tel. 718-389-6149; Nassau Deli IV, 138 Nassau Avenue, Greenpoint, tel. 718-383-8383; Szko³y - Kursy Caring Professionals - bezp³atne kursy HHA i PCA - opieka nad starszymi ludŸmi; 70-20 Austin Street, Suite 135, Forest Hills; 718-897-2273 Unia Kredytowa Polsko-S³owiañska Federalna Unia Kredytowa: www.psfcu.com 1-800-297-2181, tel. 718-894-1900 Us³ugi fotograficzne Fotografia studyjna i plenerowa www.artpix-studio.com tel. 917-328-8459 Us³ugi internetowe Strony internetowe: tel. 646-450-2060 www.spec4pc.com E-mail: info@euroaim.com Us³ugi transportowe Ryszard Limo - Florida Connection 24 godziny service, tel. 646-247-3498; lub 561-305-2828


KURIER PLUS 7 SIERPNIA 2010

20

JAK UNIKN¥Æ RYZYKOWNEJ OPERACJI KRÊGOS£UPA I SZYBKO POZBYÆ SIÊ BÓLU ZA POMOC¥ PRZE£OMOWEJ METODY LECZENIA NIEOPERACYJNEGO

Oferta wygasa 31 sierpnia 2010

BROOKLYN-QUEENS SPINE CENTER Dr Melinda Keller 1117 57th Street Brooklyn, N.Y. 11219 tel. 718.559.6994 (po polsku - proœ Marlenê) OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹ www.brooklynspinecenter.com

BROOKLYN

BROOKLYN

1117 57th Street

Tel. 718.559.6994

Kurier Plus - 7 SIERPNIA 2010, NUMER 831 (1181)  

Kurier Plus - 7 SIERPNIA 2010, NUMER 831 (1181)