Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ-ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №2 (3139)

панљшанбе, 11 январи соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

Љамъбасти сол

МАСЪУЛИН БОЯД МАСЪУЛИЯТШИНОС БОШАНД 10 январи соли равон дар маљлисгоњи калони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љамъбасти натиљањои иќтисодию иљтимоии вилояти Хатлон дар соли 2017 бо иштироки муовини Сарвазири мамлакат Зокирзода Мањмадтоир Зоир доир гардид. Дар љамъомад муовинони раиси вилоят, раисони шањру навоњї, роњбарони ташкилоту муассисањо, маќомоти њифзи њуќуќ, андоз, молия, раисони љамоатњо, фаъолон ва намояндагони ВАО ширкат доштанд. Љаласаро раиси вилоят, узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Давлатшоњ Гулмањмадзода њусни ифтитоњ бахшида, иброз дошт, ки чанде ќабл дар иљлосияи дувоздањуми Маљлиси вакилони халќи вилоят даъвати панљум доир ба дастовардњои иќтисодию иљтимоии

вилоят маълумоти муфассал дода будем. Дар рафти машварати корї масъалањои вазъи љамъоварии пахта, захираи меваю

сабзавот ва омодагї ба зимистонгузаронї, њамзамон њолати обрасонї, таъминот бо ќувваи барќ, пардохти андоз, ободонию тозакорї ва дигар масъалањои дахлдор мавриди баррасї ќарор гирифтанд. - Мо вазифадорем, ки боз њам бештар зањмат кашида, ба иљрои њадафњои стратегии миллиамон – таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат ноил гардем, диёрамонро то гўшањои дурдасттарини он ободу зебо гардонем, корхонаву коргоњњои нав бунёд кунем, барои сокинон љойњои корї муњайё созем ва сатњу сифати зиндагии халќамонро аз имрўза дида баланд бардорем, - афзуд Зокирзода Мањмадтоир Зоир, муовини Сарвазири Љумњурии Тољикистон. - Дар Паёми навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст: «Вазифаи муњимтарини вакилони мардум, аъзои Њукумат, роњбарони тамоми идораву муассисањо, вилоятњо ва шањру ноњияњо, ташкилоту муассисањо, кулли хизматчиёни давлатї, љавонону бонувон, ањли зиё ва умуман хурду бузурги мамлакат аз он иборат аст, ки минбаъд низ саъю кўшиши худро, дар навбати аввал ба хотири њифзи сулњу оромї, суботи

сиёсї ва вањдати миллї дар кишвари азизамон сафарбар созанд». Сипас муовини раиси вилоят Раљабалї Раљабов оид ба тараќќиёти иќтисодию иљтимоии вилоят тайи як сол маърўза кард. Номбурда зимни суханронї ироа дошт, ки иљрои наќшаи андозњо дар соли 2017-ум 104,2 фоиз таъмин гардида, ба буљет 862,7 миллион сомонї ворид карда шуд, ки ин нисбати наќша 34,5 миллион сомонї ва њамин давраи соли гузашта 122,3 миллион сомонї зиёд мебошад. Раљабалї Раљабов масъулини соњаро вазифадор намуд, ки бо назардошти зиёд намудани наќшаи ќисми даромади буљет дар соли 2018 аз ибтидои сол ба корњои назоратї, азнавбаќайдгирии субъектњои андозсупор ва дарёфти имкониятњои дигари андозситонї фаъолияти коргузории худро таќвият бахшанд. Баъд аз шунидани маърўза раиси вилоят роњбарони шањру ноњияњои Кўлоб, Љ. Балхї, Ёвон, Љайњун, Фархор, Сарбанд, Вахш, Бохтарро мавриди пурсиш ќарор дода љињати самаранок истифода бурдани замин, дуруст нишон додани њисобу китоби оморї, фаъолияти бонизоми дастгоњњо ва таъмиру тармими пойгоњњои обкашї масъулинро вазифадор намуд. Роњбари вилоят зимни суханронї таъкид дошт, ки ба масъалаи ѓанї гардонидани буља диќќати љиддї додан зарур аст. Аз ин рў, гурўњњои корї бояд бењтару хубтар фаъолият намуда, сарчашмањои бештари андозсупориро пайдо созанд. Тавре ки Давлатшоњ Гулмањмадзода иброз дошт, соли равон Наврўзи

Марњилаи сеюми азнавсозї

ЌЎРЃОНТЕППА. Роњњои 25 КЎЧА ТАЪМИРУ ТАЉДИД МЕШАВАнД

Ин нукта дар маросими ба истифодадињии марњилаи дуюми таљдид ва азнавсозии роњњои дохили шањрии Ќўрѓонтеппаю Кўлоб ва оѓози марњилаи сеюм гуфта шуд. Дар ин чорабинї муовини Сарвазири Љумњурии Тољикистон Иброњим Азим, раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода, сафири мухтори Љумњурии Халќии Хитой Юе Бин, директори Дирексияи сохтмони иншоотњои њукуматии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон Раљабалї Сайвализода ва дигар шахсони масъул ширкат доштанд. Солњои охир аз тарафи Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи бунёди роњњои нав ва таъмиру таљдиди роњњои мављуда беш аз пеш таваљљуњ зоњир карда мешавад. Имрўзњо татбиќи лоињањои давлатии сармоягузорї оид ба таљдиди роњи Душанбе-Ќўрѓонтеппа, Хуљанд-Исфара, Кўлоб-Шамсиддин Шоњин, Темурмалик-Балљувон-Ховалинг ва ќитъањои дигар ба маблаѓи 7,7 миллиард сомонї идома дорад. Њамчуниин як ќатор лоињањои муњимми дигар дар марњилаи омўзиш ва лоињакашї ќарор доранд, - иброз дошт зимни баромад Иброњим Азим, муовини Сарвазири Љумњурии Тољикистон. Таъкид карда шуд, ки дар доираи таваљљуњи доимии Роњбари давлат дар даврони соњибистиќлолї њазорњо километр роњњои мошингард таљдид шуда, дањњо километр наќбњои мошингузар ва садњо пул бунёд гардидаанд, ки мушкилоти њамлу наќли молу мањсулот аз як минтаќа ба минтаќаи дигари мамлакат бамаротиб камхарљу осон шудааст. Дар идома Иброњим Азим гуфт, ки Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї ин дастовардро махсусан таъкид намуда, аз љумла иброз доштанд, ки тибќи рейтенги Форуми љањонии иќтисодї дар доираи нишондињандаи ќобилияти раќобати байналмилалї Љумњурии Тољикистон аз љињати сифати роњњо ва рушди инфрасохтор мавќеи хубро ишѓол намуда, дар ин љода ба њайси кишвари пешќадам дар минтаќа арзёбї гардидааст. «Дар баробари бунёду азнавсозии роњњои ањамияти байналмилалидошта дар самти таъмиру таљдид ва нигоњдории роњњои дохилишањрию байниноњиявї низ бахусус солњои охир корњои сохтмонї вусъати тоза мегирад», иброз дошт муовини Сарвазири Љумњурии Тољикистон. Муовини Сарвазири мамлакат таъкид намуд, ки дар

марњилаи сеюм камбудию норасоињое, ки дар марњилањои якуму дуюм ба миён омадаанд, бояд пурра бартараф карда шаванд. Дар идома раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода њузури мењмононро ба вилоят шодбош гуфта, аз љумла зикр намуд: «Мо аз зањматњои шабонарўзии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон сипосгузорем, ки ба ин масъала таваљљуњи зиёд доранд. Њамчунин, миннатдории сокинони вилояти Хатлонро ба Љумњурии Халќии Хитой барои кумаки бебозгашт баён мекунам. Дар ду марњила тавонистем, ки чанд кўчаи шањрро таъмиру таљдид намуда, њусни маркази маъмурии вилоятро ободу зебо гардонидем. Бо истифода аз фурсат ба нафароне, ки бо зањмати хеш (њам фармоишгар ва њам иљрочї) то имрўз корњои асосии таъмиру азнавсозиро дар шањрњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб бо сатњу сифати баланд ба сомон расонидаанд, сидќан ибрози сипос менамоям». - Хело шодам, ки дар маросими ба истифодадињии марњилаи дуюми таљдид ва азнавсозии роњњои дохилишањрии Ќўрѓонтеппаю Кўлоб иштирок мекунам, - таъкид дошт сафири Љумњурии Халќии Хитой Юе Бин. - Корњои сохтмонї ва азнавсозї дар зиёда аз 20 километр роњ ба анљом расидааст. Миннатдории самимии хешро ба сохтмончиён ва маќомотњои гуногуни Љумњурии Тољикистон барои кумак ва дастгириашон баён менамоям. Фикр мекунам, ки лоиња барои бењтару хубтар шудани муносибати дўстонаи ду кишвар мавќеи хоса хоњад дошт. Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой кишварњои ба њам дўст, бародар ва њамсояњои хело наздик ба њамдигар мебошанд. Зикр карда шуд, ки иљрои Лоиња дар се марњила пешбинї гардидааст. Дар марњилаи якум бо љалби 58,4 миллион юан (баробар 9,6 миллион доллари амрикої) дар шањри Ќўрѓонтеппа 6,2 километр ва дар шањри Кўлоб 5,8 километр роњњо таъмир гардидаанд. Њамчунин, дар шањри Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб ду пул азнавсозї шуда, мавриди истифода ќарор гирифт. Татбиќи марњилаи дуюм бо љалби 59,6

миллион юан (баробар ба 9,7 миллион доллари амрикої) дар шањри Ќўрѓонтеппа таъмири роњњои 9 кўча бо дарозии 8,4 километр ва азнавсозии ду пул (бо дарозии 6-12 метр) ба анљом расид. Лоињаи марњилаи сеюм, ки 11 миллион доллари амрикоро дар бар мегирад, айни њол дар омўзиш ва муњокимаи шањрдории Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб ќарор дорад. Дар доираи марњилаи сеюм дар шањри Ќўрѓонтеппа таъмиру навсозии 25 кўча бо дарозии 19 километр ва азнавсозии пули 21-метра дар назар дошта шудааст. Дар шањри Кўлоб дар доираи ин марњила таъмири 8 кўча бо дарозии 12,1 километр ва азнавсозии як пули 39-метра анљом дода мешавад. Фаромўз БОБОЕВ, «Хатлон»

и 77 ррЎЎззи ОН ЛО АТТЛ ХХА ВАКИЛОН НУКТАЊОИ ПАЁМРО ШАРЊ МЕДИЊАНД Гурўњи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои гузаронидани вохўрињо бо интихобкунандагон оид ба шарњи нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии мамлакат ба шањру ноњияњои вилояти Хатлон сафар карданд. Чунин мулоќоти судманд рўзи 9-уми январ дар Ќасри фарњангии шањри Кўлоб бо вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Абдулѓаффор Рањмонзода баргузор гардид. А.Рањмонзода зимни баромади худ аз нуктањои Паёми Президенти кишвар ба Маљлиси Олии Тољикистон ёдовар шуда, интихобкунандагони хешро ба амалњои созандагию бунёдкорї даъват намуд. Ќобили зикр аст, ки имрўзњо чунин дидору мулоќотњои таблиѓотї дар тамоми шањру навоњии вилоят доир гашта истодаанд. Ин силсилаи вохўрињо 8 январ оѓоз гардида, то 17 январи соли 2018 идома меёбанд.

АЗМИ БАРГУЗОРИИ ФЕСТИВАЛИ “МАРЊАМАТ БА ХАТЛОН!” Дар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї давоми соли 2018 баргузории фестивали фарњангиву сайёњии “Марњамат ба Хатлон!” ба наќша гирифта шудааст. Дар ин бора Нуъмон Абдуѓаффорзода, раиси Кумитаи рушди сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттилоъ додааст. Вай афзуд, ки кумита ба муносибати Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї баргузор намудани як ќатор чорабинињои сатњи миллї ва байналмилалиро тарњрезї кардааст. Аз љумла фестивали фарњангиву сайёњии “Таомњои миллї”, Форуми байналмилалии сайёњї ва бори нахуст Намоишгоњи бай-

налмилалии сайёњї тањти унвони “Тољикистон — сарзамини сайёњї” бо љалби ширкатњои сайёњии ватанию хориљї ва Созмони умумиљањонии сайёњї, Симпозиум ва Намоишгоњи сайёњї тањти унвони “Наврўз мероси фарњангии сайёњї”, баргузории як ќатор озмунњо дар бахши сайёњї, аз ќабили маќолаи бењтарин, мусаввара ва расмњои бењтарин, роликњо ва наворњои видеоии бењтарин ва дигар чорабинињо ба наќша гирифта шудаанд.

КИШТИ БАРВАЌТИИ ЗИРОАТЊО ДАВОМ ДОРАД байналмилалї дар маркази вилоят - шањри Ќўрѓонтеппа таљлил мегардад. Раиси шањр, масъулини ташкилоту муассисањоро зарур аст, ки ба ин санаи фархунда њамаљониба омодагї дида корњои ободонию бунёдкориро вусъати тоза бахшанд. Њамчунин баргузории рўзњои фарњангии вилояти Бадахшон дар Хатлони бостон дар назар аст. Аз ин рў, роњбари вилоят масъулини шањру ноњияњоро муаззаф намуд, ки ба ин чорабинињо омодагии љиддї бинанд. Бањри дар амал татбиќ намудани дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар паёмашон ба Маљлиси Олї аз тамоми шароитњои мављуда пурсамар истифода баранд. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Конференсияи илмї-назариявї Бо иќдоми маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон конференсияи илмию назариявии вилоятї дар мавзўи “Паёми Пешвои миллатбарномаи амал дар самти рушди туризм ва њунарњои миллї” баргузор гардид.

Иќдоми Пешвои миллат дастгирї меёбад

Кишти барваќтии зироатњои кишоварзї дар вилояти Хатлон то имрўз ба ќадри 94,6 фоизи дурнамои мавсими имсола гузаронида шудааст. Тавре ки аз Сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон ба рўзномаи “Хатлон” иттилоъ доданд, бо маќсади замина гузоштан барои њосили соли 2018 дар ин давра дар майдони 15383,9 гектар (нисбат ба соли гузашта 3127 гектар зиёдтар) кишти барваќтї анљом дода шудааст. “Кишоварзон азм доранд, ки ба хотири таъмини ањолї бо мањсулоти тару тоза ва танзими нарх дар бозорњо майдони киштро бештар ва њаљми мањсулоти тавлидотиро афзоиш дињанд”, - зикр намуд манбаи хабар. Майдони кишти зироатњои барваќтиро асосан пиёз ташкил дода, то ин давра дар майдони 7206 гектар гузаронида шудааст, ки ба 93,2 фоизи дурнамо баробар мебошад.

ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТЇ АФЗОИШ ЁФТААСТ Корхонаи криолити ноњияи Ёвон дар соли 2017 дар њаљми 519,2 тонна алюминийи фтордор, 111 тонна криолит, 3678 тонна кислотаи сулфат, 287 тонна коагулянт истењсол кардааст. Бино ба хабари Бањром Миров, мутахассиси пешбари шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят, нишондињандањои истењсолии корхонањои саноатии Хатлон дар соли 2017 мусбат мебошанд. Масалан, дар назди ЉДММ “Моњир семент”-и ноњияи Ёвон соли гузашта истењсоли халта роњандозї шуда, дар ин давра зиёда аз 9 миллиону 895 њазору 500 дона халта, дар назди ЉДММ “Субњи Сарбанд”-и шањри Сар-

банд 21,5 њазор метри мукааб ќубурњои пласстмасї, дар корхона ва коргоњњои навтаъсиси атласу адрасбофї 4,3 њазор метри мураббаъ матоъ ва аз љониби ЉДММ Иттињодияи аграрии “Водии заррин” дар ноњияи Љайњун наздики 2,5 њазор тонна биринљ истењсол гардид, ки бевосита дар зиёдшавии намуд ва њаљми мањсулоти саноатї заминаи мусоид фароњам овардааст.

ТАЪСИСИ АВВАЛИН ТЕАТРИ ЛЎХТАК ДАР ХАТЛОН Дар шањри Ќўрѓонтеппа бо ќарори раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода муассисаи давлатии Театри вилоятии лўхтаки “Афсона” таъсис дода шудааст.

Чорабиниро муовини раиси вилоят, доктори илмњои фалсафа, профессор Хидирзода Махфират Умар оѓоз бахшида, таъкид дошт, ки Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатиаш ба Маљлиси Олии кишвар дар баробари сиёсати дохилию хориљии мамлакат нисбати рушди туризм ва њунарњои миллї махсус таъкид ба амал оварданд, ки сайёњї яке аз соњањои муњими ба шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб меравад. - Дар воќеъ вилояти Хатлон дорои заминањои васеи рушди сайёњї ва њунарњои миллї буда, табиати нотакрору захирањои оби мусаффо ва ќуллањои сар ба фалаккашидаю гиёњњои шифобахшаш сайёњони хориљиро ба худ љалб намудааст,- ироа дошт ректори ДДЌ, доктори илмњои педагогї, профессор Мањмад Шодиев дар љамъомад. Сипас Зокир Асроров, Бењрўз Бобоев, Ањлиддин Саймуъминов, Шамсулло Ањадов доир ба мавзўњои “Паём дастури роњнамунсоз дар самти рушди сайёњї”, “Наќши Шўрои байниидоравї дар таъмини рушди туризм дар вилояти Хатлон”, “Њунарњои миллї- муаррифгари фарњанги миллї” “Иншоотњои мероси таърихию фарњангї ва рушди туризми таърихї дар вилояти Хатлон” маърўза намуданд. Зимни маърўзањо ќайд гардид, ки барои инкишофи туризми таърихї, варзишии кўњї (алпинизм), экологї, пеш аз њама раќобатпазирии мањсулоти ватанї, омода намудани кадрњои баландихтисос, бунёди иншооотњои бузурги инфрасохтор, сармоягузорї ва пешнињоди хатсайрњои зиёди сайёњї шарти зарурї ба њисоб меравад. Аз ин рў, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњоро зарур аст, ки дар ин самт фаъолияти хешро хуб ба роњ монанд. ВАХШОНА, “Хатлон”

САЊМИ СОЊИБКОРОН ДАР ОБОДОНИИ РОЊЊО Соњибкорони мањаллї дар вилояти Хатлон тайи соли гузашта љамъан 70 километр роњро таъмир, 6 километр роњ ва 1 адад пул бо дарозии 15 метрро таъмири асосї кардаанд. Ба иттилои масъулони шуъбаи наќлиёт ва коммуникатсияи вилоят, дар соли 2017 инчунин соњибкорон 51 адад кўпрукро ба дарозии 1164 метр ва 16 ќубурро бо дарозии 68 метр аз таъмири љорї бароварда, 464,7 километр роњро сангфарш кардаанд. Барои анљоми ин корњо 34 миллиону 876 њазор сомонї масраф гардидааст. Н. МУСТАФО

Хайрулло Давлатов, директори муассисаи мазкур, бо тасдиќи ин хабар ба рўзномаи “Хатлон” гуфт, ки Театри давлатии лўхтак дар бинои собиќи Театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Ќўрѓонтеппа фаъолият хоњад кард. Ќарор аст, ки дар театри навбунёд 24 мутахассис соњиби љойи кор шаванд. “Ният дорем, ки моњњои март-апрели соли љорї бо намоишномаи худ дар фестивали байналмилалии театрњои лўхтак “Чодари хаёл”, ки дар шањри Душанбе барпо хоњад шуд, баромад намуда, театри навтаъсисро ба љомеаи фарњангї муаррифї кунем”, - афзуд Х. Давлатов. Ќобили зикр аст, ки театри “Афсона” аввалин театри лўхтак дар вилояти Хатлон ва севумин чунин муассисаи фарњангї дар љумњурї (пас аз театрњои лўхтаки шањри Душанбе ва шањри Бўстони вилояти Суѓд) мебошад.

ДАСТГОЊЊОИ НАВИ ТИББЇ ВОРИД ГАРДИД Ба Маркази ёрии таъљилии тиббии шањри Кўлоб якчанд дастгоњу таљњизоти тиббии њозиразамон, аз ќабили дастгоњи нафаскашии сунъї, кардиомонитор коагулятор, дефибриллятор ва дигар таљњизоти ташхисиву табобатї ба маблаѓи умумии 183 њазор сомонї ворид гардид. Тибќи иттилои директори марказ Ниёзмад Шомадов, таљњизоти воридгардида барои дар сатњи баланд хизмат расонидан ба беморон истифода шуда, кори табибонро осон мекунанд. “Ин таљњизот асосан барои аз

ташхис гузаронидани амалиёти љарроњї истифода бурда мешаванд. Дар марказ дар маљмўъ зиёда аз 30 адад таљњизоти тиббї мављуданд, ки барои беморон хизмат мерасонанд”, - хабар дод Ниёзмад Шомадов.

МАШЌЊОИ ТАКТИКЇ ДАР СЊФ ХАТЛОН Кумитаи њолатњои фавќулода ва мудофиаи гражданї барои наљотбахшони ситоди ин кумита дар вилояти Хатлон машќњои махсуси тактикї гузаронид. Њадафи аслии тамринњо такмили ихтисоси наљотдињандањо ва бењтар намудани њамоњангї дар фаъолияти онњо њангоми њолатњои фавќулода унвон мешавад. Њамчунин барои њайати шахсї доир ба љанбањои психологии фаъолият ва роњу усулњои расонидани кумаки аввалияи тиббї машѓулият гузаронида шуд.

ИМСОЛ ЊАМ ЛИГАИ ОЛЇ 8 ДАСТА ХОЊАД ДОШТ Мусобиќоти имсолаи ќањрамонии футболи Тољикистон бо ширкати њашт дастаи лигаи олї дар се давра доир хоњад шуд. Дар ин бора сомонаи расмии Федератсияи футболи Тољикистон (ФФТ) хабар додааст. Ба иттилои ин манбаъ, бо тасмими кумитаи иљроияи ФФТ шакли гузаронидани мусобиќоти ќањрамонии Тољикистон байни дастањои лигаи олї бетаѓйир мондааст. Дастаи «Њосилот»-и Фархор, ки дар мусобиќоти порсолаи ќањрамонии Тољикистон дар љойгоњи охирин ќарор гирифт, бар асоси дастур лигаи олиро тарк намуда, соли равон дар лигаи аввал бозї хоњад кард. Имсол Хатлонро ду даста - “Вахш”-и Ќўрѓонтеппа

ва “Панљшер”-и ноњияи Љ. Балхї намояндагї хоњанд кард. ФФТ инчунин хабар дод, ки дар доираи барномаи “Forward”, ки онро Федератсияи байналмилалии футбол (FIFA) дар Тољикистон роњандозї мекунад, дар муддати се соли минбаъда аз љониби ин созмони љањонї бањри рушди футболи бошгоњии кишвар кўмаки молї расонида хоњад шуд. Масъули гўша М. НОСИРЉОН


2

ХАТЛОН Кори нек

ТАТБИЌИ АМРИ ПРЕЗИДЕНТ ДАР АМАЛ: 1,1 МИЛЛИОН СОМОНЇ ХАЙРОТ Аз љониби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњо, ташкилоту муассисањо ва соњибкорон дар арафа ва рўзњои таљлили соли нави мелодї ба афроди ниёзманд ба маблаѓи умумии 1,1 миллион сомонї кумакњои моддию молиявї расонида шуд. Ба иттилои масъулони шуъбаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросими вилоят ин кумакњо ба хона-интернатњо, пиронсолону маъюбон ва ятимон, муассисањои махсуси иљтимої, собиќадорони љангу мењнат, ќисмњои низомї, оилањои камбизоат ва оилањои аз ду нафар зиёд маъюбдошта ироа гардиданд. Иќдоми мазкур дар асоси Амри Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 10 феврали соли 2014, №АП-159, љињати дар арафаи иду љашнњои миллї расонидани кумакњо ба оилањои ниёзманд, фаќирону муњтољон, ятимону барљомондагон, бепарасторон, мактаб-интернатњо, пиронсолону оилањои камбизоат ва нафаќахўрон расонидани кумакњои моддї амалї гардид. Пешвои миллат пайваста таъкид медоранд, ки корњои хайру саховат ва амалњои нек дар ќалби њар фарди мусулмон нињоли мењру муњаббатро нисбат ба њамдигар

решадор месозад. Ин амалњои хайр дар навбати худ ба пойдории сулњу суботи кишвар, оромиву осоиши љомеа ва тањкими вањдату њамдигарфањмии мардуми мо мусоидат мекунанд. Бузургони мо бењуда њатто бо якдигар сухани нек гуфтан, рафтори шоиста доштан ва дили касеро шод гардониданро бењтарин садаќаву хайрот нагуфтаанд. Дар шуъбаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои вилоят гуфтанд, ки чунин иќдоми хайрхоњона давоми сол дар љашну маросимњои дигар низ идома меёбанд. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

Мулоќоти гурўњњои корї бо мардум сокинони мањаллањо вохўрињо доир намуда, Паёми Президенти кишварро шарњу тавзењ медињанд. Аз љумла гурўњи корї бо роњбарии муовини вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон Зевар Давлатова дар њайати мушовири ректори Донишгоњи давлатии шањри Кўлоб Зафар Мирзоён, мудири кафедраи иќтисоди ДДК Пиралї Назаров, мудири шуъбаи нашр ва иттилооти Суди Олии Љумњурии Тољикистон Бењрўз Шафоев ва корманди Маркази тараќќиёти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон Ойнињол Назриева дар љамъомад-нишасти роњбарони корхонаю муассисањои ноњия, директорони муассисањои таълимї, эмом-хатибони масољиди ноњия ширкат варзи-

данд. Мењмонон зимни баромади худ дар бораи нуктаю хулосањои Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон суханронї намуда, оид ба вазифањои бамиёнгузоштаи Роњбари давлатамон сухан ронданд. Раиси ноњия Мўсо Ѓафурзода аз номи иштирокдорони љамъомад ба мењмонон барои баромади пурмазмуну диќќатљалбкунандаашон изњори миннатдорї баён намуд. Чунин вохўрї бо сокинони мањаллањои љамоатњои њудуди ноњия низ баргузор гардид. Наљот САФАРЗОДА, ноњияи Восеъ

ЊУЉЉАТИ РОЊНАМОЮ РОЊКУШО Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии кишвар аз 22 декабри соли 2017 дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии мамлакат, дар баробари дигар масъалањои мубрами рўз ба соњаи њифзи њуќуќу тартибот ва мушкилоти имрўзи љомеа - терроризму экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ва коррупсия низ ањамияти љиддї зоњир гардид. Воќеан, зикр намудан љоиз аст, ки Паёми навбатии Роњбари давлат бояд роњнамои њар як шањрванди баори кишвар, хусусан барои мо - хизматчиёни давлатї бояд як дастури рўйимизї бошад. Зеро дар ин Паём тамоми бурду бохти соњањои хољагии халќи мамлакат тайи як соли гузашта ва наќшаву вазифањо барои як соли 2018 дар назар дошта шудаанд. Аз ин лињоз, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни ироаи он ба дигар масъалањои мубрами рўз низ дахл карданд. Як нуктаи муњимро бояд ќайд намуд, ки ба фарќ аз паёмњои пешинаи Сарвари давлат, вобаста ба таќозои замон ва мављудияти буњрони молиявию иќтисодї дар як ќатор кишварњои љањон, ки он ба љумњурии мо низ бетаъсир нахоњад буд, Паёми навбатї бештар љанбањои иќтисодиву иљтимої ва молиявї дошт. Аз љумла, Роњбари давлат дар он масъалањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, бо мањсулоти тоза таъмин намудани бозори дохилї, кушодани як ќатор корхонањои хурди саноатии истењсолї ва бо ин роњ сабукињо овардан ба соњибкорони ватанї, аз андоз озод намудани баъзе соњањо, аз љумла њангоми ворид намудани таљњизоти нави технологї барои истењсоли доруворї аз хориљ ба кишвар, бењсозии фазои сармоягузорї ва фаъолияти бонкию ќарзї, таъсис додани бонкњои хурди раќобатпазир дар дохили мамлакат, ки тавонанд бо роњи додани ќарзњои хурди имтиёзнок ва бо фоизи паст ба шањрвандон шароити зиндагии онњоро бењтар бисозанд, инчунин дигар масъалањои муњими рўз, ки љомеаи мо бо онњо рў ба рў аст, мавриди тањлил ќарор доданд. Њамчунин, дар Паёми навбатї оид ба дастгирии соњањои асосии иљтимоиёт - маорифу тандурустї низ муфассал изњори андеша карда шуд. Дар ин самт Роњбари давлат зикр намуданд, ки аз 1 сентябри соли 2018 дар баробари баланд гардидани музди маоши хизматчиёну кормандони дигар сохтору идорањо, инчунин музди маоши кормандони соњањои маорифу

тандурустї низ дар њаљми 15 фоиз зиёд карда мешавад, ки ин низ аз љумлаи дастгирињои Њукумати Љумњурии Тољикистон ба маорифчиёну кормандони соњаи тандурустии мамлакат мебошад. Дар интињои Паёми худ Роњбари давлат аз имзои фармонашон дар бораи омодагињо барои таљлил намудани љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ёдовар шуда, зикр намуданд: «…барои тарѓиби васеи моњияти истиќлолият ва озодї, соњибватаниву соњибдавлатї ва арзишњои неки миллї тамоми зиёиёни мамлакат, олимону донишмандон, љавонону занон, роњбарони муассисањои илмиву фарњангї, аз љумла Вазорати фарњанг, Академияи илмњо, Кумитаи телевизион ва радио сањм гирифта, ин арзишњои муќаддаси миллиро ба таври васеъ инъикос кунанд, дар тафаккур ва андешаи њар як сокини кишвар, бахусус, наврасону љавонони мамлакат мазмун ва моњияти соњибистиќлоливу озодиро њарчи бештар љой намоянд». Роњбари давлат таъкид намуданд, ки таъмини волоияти ќонун, тартиботи њуќуќї, њифзи суботу оромии љомеа, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои давлат ва љомеа вазифањои асосии маќомоти њифзи њуќуќи кишвар мебошад. Бо назардошти ин ва вазъи ноороми љањону минтаќа зарур аст, ки маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии кишвар фаъолияти худро дар самти мубориза бар зидди љинояткорї, хусусан љиноятњои муташаккил ва фаромиллї, таъмини амнияту тартиботи њуќуќї, мустањкам намудани иќтидори мудофиавии мамлакат таќвият бахшида, њар як хизматчии ин сохтору маќомот вазифањои хизматиашро бо масъулияти баланд ва содиќона иљро намояд. Бояд гуфт, кормандони њокимияти судии мамлакат низ дар ин асос амал намуда, њамеша ба ватан содиќ мемонанд ва љањд менамоянд то дар оянда низ ба боварии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон сазовор бошанд. Тавре Пешвои миллат дар Паёмашон иброз доштанд: «Ман ба ќудрати созандаи халќи азизам итминони комил дорам ва дилпурона изњор менамоям, ки мо бо зањмату фаъолияти ањлонаи худ дар ояндаи наздик мушкилотеро, ки дар њаёти љомеа ва давлатамон вуљуд доранд, бартараф мекунем ва барои мардумамон шароити зиндагии боз њам бењтару сазовор муњайё месозем». Б.Ќурбониён, судяи Суди иќтисодии вилояти Хатлон

БА ФАРЗАНД ОДОБИ БАЛАНДИ МУОШИРАТУ РАФТОР ОМЎЗЕМ Яке аз масъалањои муњиме, ки Президенти мамлакат, Пешвои муаззами миллатамон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олї рўзи 22 декабри соли 2017 зикр намуданд, афзалияти бештар додан ба масъалаи таълиму тарбияи фарзандон буд. Давлату Њукумат љињати баланд бардоштани сатњи таълим дар муассисањои таълимї, таъмини шароити мусоид барои омўхтани илму дониш тадбирњои зиёд меандешад. Дар баробари ин, тамоми љомеа, омўзгорон ва хусусан падару модарон бояд ба масъалаи тарбияи кўдакону наврасон таваљљуњи бештар дињанд. Азбаски тарбияи шоистаи фарзандон, омўзонидани одоби муоширату рафтор ба онњо аз љумлаи масъулиятњои муњими волидайн мањсуб мегардад, бо истифода аз панду андарзи бузургони илму адаб чанд тавсияе ба падару модарон додан мехостам. Аввалин чизе, ки зарур аст, бояд тарзи таом хўрдан аз љониби волидон таълим шавад. Яъне, фарзанд пеш аз њама, номи Худованди бузургро ба забон биёварад. Сипас, бо дасти рост таъом хўрад ва пушт ба дигарон нахўрад, бисёр нахўрад, луќмаро бихояд, чашм ба луќмаи дигарон надорад, то як луќма фурў набарад, даст ба дигар луќма дароз накунад. Ва падару модар кўдаки пурхўрро айб кунанд ва кўдаки боадабро сано гўянд. Падар бояд, ки њашамати хеш бо вай нигоњ дорад ва модар ўро ба падар тарсонад, нагузорад, ки ў танбал шавад

10 январ–Рўзи таъсисёбии Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия «Таъсиси нињоди махсусгардонидашуда - Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия яке аз дастовардњои Љумњурии Тољикистон дар самти муќовимат бо коррупсия мебошад, ки вазифаи он аз назорати истифодаи дуруст ва маќсадноки маблаѓњои буљетї, амволи давлатї, тањкими ќонуният, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин, манфиатњои давлат ва љомеа иборат мебошад». Пешвои миллат Эмомалї Рањмон

КОРРУПСИЯ - МОНЕАИ АСЛИИ РУШДИ ДАВЛАТ ВА ЉОМЕА

дар партави паём Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї мавриди омўзиш ва корбарии мардуми шарифи Тољикистон ќарор гирифтааст. Бо маќсади бењтару хубтар шинос гардидан ба нуктаю хулосањо ва вазифагузории Сардори давлат имрўзњо дар корхонаю муассисањо, мањаллањои дењот вохўрию љамъомадњо бо гурўњи таблиѓотї баргузор гардида, ин санади сарнавиштсоз мавриди баррасию омўзиш ќарор ёфтааст. Ба ин маќсад як гурўњ донишмандону сиёсатмадорон бо дастури Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ноњияи Восеъ омада, бо коллективњои мењнатї ва

панљшанбе, 11 январи соли 2018, №2 (3139)

ва шаб ба љойи нарм нахобонад, то тани вай ќавї шавад ва њар рўз ўро аз бозї бознадорад, то фарњехта шавад. Ва бар сари кўдакони дигар фахр накунад, чизи доштаашро ба рафиќонаш таќсим кунад, лоф назанад ва аз кўдакон чизе фаро наситонад, балки ба эшон дињад ва ўро гўянд, ки талбидан кори гадоён ва бењимматон бошад. Ба фарзанд биомўзанд, ки оби бинї ва оби дањон пеши мардумон наяндозанд. Ба фарзанд бояд омўхт: “Ќавл аз ростї боз мадор ва дар љавоби сухан саросема машав. То мапурсанд, магўй, то нахонанд, марав. Дилро бозичаи нафс масоз. Дар нињон бењтар аз зоњир бош. Нони мумсикро нахўр, вале нони худро аз касе дареѓ мадор. Аз фармони нафс њазар кун. Душманро, агар залилу нотавон бошад, хор мадор. Бо ношинос њамсафар нашав, биёмўзу биёмўзон. Аз навкиса ќарз накун, агар ќарз кардї, харљ накун, кам хўру кам хоб рав ва кам бигўй. Битарс аз шахсе, ки њар чї кунад, аз кас напурсад. Андаки худро аз њоли худ ѓофил мадор, саодати дунё ва охиратро дар суњбати доно шинос. Аз худ калонро салом дењ ва бештар иззату њурмат кун. Ба иззати нафси кас нарас ва нафсатро боло машумор, нафс инсонро хеле хавф аст. Њамагонро бо як чашм назар кун. Ба бечорагон, ѓарибон, саѓирон, беморон ва дармондагон дасти ёрї дароз кун. Дањ ёфтї, як харљ кун. Дуои падару модаратро гир, ки ту њам дар оянда падар мешавї”. Хулоса, тавре ки дар миёни халќ мегўянд: “Гандум коридї, гандум медаравї, на љав”. Ањмадљон КОМИЛОВ, барандаи Љоизаи Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф

Дар љањони имрўза яке аз монеањои асосї дар роњи амалї гардонидани њуќуќу озодињои инсон коррупсия мебошад. Коррупсия рушди умумимиллї, болоравии иќтисодиёт ва некуањволии иљтимоиро бозмедорад, боварии шањрвандонро ба давлат коста мегардонад, умедњои ояндаи љавононро барњам мезанад, табаќањои камбизоати ањолиро аз расидан ба рўзи нек мањрум мекунад, барои рушди иќтисодиёти пинњонї ва истифодаи ѓайримаќсадноки маблаѓњои давлативу љамъиятї шароит фароњам меорад ва ба эътибору обрўи давлат дар арсаи байналмилалї таъсири манфї мерасонад.

Давлат ва Њукумати мамлакат аз рўзњои нахустини ба даст овардани истиќлолияти давлатї мубориза бо коррупсияро њамчун самти афзалиятноки фаъолияти худ ќарор дода, дар самти ташаккули сиёсати давлатии зиддикоррупсионї ва фароњам овардани заминањои мусоид барои муќовимати самаранок ба ин зуњурот як силсила тадбирњои заруриро амалї гардонид. Њуќуќшинос Рањмон Эмомалї Раљабзод, ки доир ба таърихи муборизаи давлат ба муќобили коррупсия тањќиќ анљом додааст, бар ин андеша аст, ки њанўз дар замони пайдоиши нахустдавлатњои ќадим њалли ин масъала ба яке аз муаммоњои чигил табдил ёфта буд. Коррупсия дар њамаи давлатњо, новобаста аз шакли идоракунї, режими сиёсї, шакли моликият ва низоми мафкуравї, љой дорад. – Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди коррупсия мањз ба хотири мубориза алайњи коррупсия, пешгирии сабаб ва омилњои ба пайдоиши њуќуќвайронкунињои коррупсионї мусоидаткунанда ва решакан намудани онњо 31 октябри соли 2003 ќабул шуда, бањри амалї кардани ин маќсад чорањои мушаххас пешбинї намудааст, – мегўяд Эмомалї Раљабзод. – Љумњурии Тољикистон яке аз аввалинњо шуда 25 сентябри соли 2006 ба ин њуљљати муњим имзо гузошт. Конвенсияи мазкур 16 апрели соли 2008 аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ (ратификатсия) шудааст ва минбаъд ќисми таркибии системаи њуќуќии мо ба шумор рафта, њамаи ќонунњои ќабулгардида ба стандартњои байналмилалї мутобиќ гардонида шуда истодаанд. Аз нигоњи коршиносон имрўз ќариб дар тамоми кишварњои љањон амалњои коррупсионї ба ављи аълояш расида, њолати ташвишовар ва нигаронкунанда дорад. Ин доѓи рўз торафт дар тамоми давлатњои љањони муосир вусъат ёфта, барои амният ва суботи љомеаи мутамаддин тањдиди љиддиро ба вуљуд оварда, ба раванди нињодњои демократї, меъёрњои ахлоќї ва адолати иљтимої монеаи бузургеро пеш овардааст. Љињати вусъат бахшидан бањри мубориза бар зидди коррупсия ва дастгирии њамаљонибаи Конвенсияи СММ аз моњи январи соли 2007 маќоми махсусгардондашудаи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ташкил карда шуд. Ташкил ёфтани ин маќомот дар самти мубориза бар зидди коррупсия гардиши куллиро ба миён оварда, то инљониб якчанд санади меъёрии њуќуќии мутобиќ ба талаботи Конвенсияи байналмилалї ќабул ва дар амал татбиќ гардидааст. Илова бар ин, 26 январи соли 2008 «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20082012» ва дар соли 2013 «Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» ќабул гардид, ки маќсаду мароми он коњиш додани сатњи коррупсия, бартараф намудани монеањо ба рушди иќтисодиёт ва демократия мебошад. Дар Стратегияи маз-

«Муаллим бояд дар таълиму тарбияи насли наврас ба хатої роњ надињад», - пайваста таъкид месозанд Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон. Зеро таълим ва тарбияи насли наврасро аз азал муаллим бар дўш дошт ва ин рисолати њар омўзгор аст, ки бояд насли наврасро тавре таълиму тарбия намояд, ки њаќиќатан њам чун ворисони арзанда ба камол бирасанд ва дар бунёди љомеаи љадид наќши муассир дошта бошанд. Ин пешаи муќаддас ва табаррук, ки маќому мартабаи олї дорад, бояд насиби он инсоне гардад, ки соњиби маърифати баланд ва ахлоќи њамида бошад ва ин касабаи бузургонро гиромї дорад ва онро хор накунад. Зеро аввалин инсоне, ки дар рўйи замин ба унвони «муаллим, омўзгор, устод» пазируфта шуд, Њазрати Муњаммад (с) буд. Пас, чун касби омўзгорї касабаи бузургон аст, набояд онро хор кард, балки нисбати ин касби интихобкарда содиќ бояд буд ва чун пешдодиёни соњибмаърифати хеш љидду љањд намуд, то наслеро тар-

кур ба таври мушаххас ва мукаммал тамоми љабњањои мубориза бо коррупсия ва шевањои навини пешгирии амалњои коррупсионї дарљ гардидааст. Ба иддаои Э. Раљабзод, истилоњи коррупсия дар аввалин адабиёти њуќуќї ва динии Юнони ќадим, Мисри ќадим, Њинд, Чини ќадим ва дигар тамаддунњои ќадимтарини дунё ба чашм мерасад. Масалан, дар китоби «Тарбияномаи Геракл ба писараш Мерикар» омадааст: «Агар хоњї, ки ба тамоми халќ сухани ту коргар бошад, кўшиш намо, ки аз мансабдорони империя ягон зарраи даромад дарёфт накунї,

зеро забони ту дар њузури онњо кўтоњ ва њамаи умури давлатдории ту фано меёбад». Аз ин насињати Геракл ба писараш бармеояд, ки дарёфти њадяву ришва аз љониби давлатдорон дар Юнони ќадим њам ба назар мерасидааст. Аксари соњибназарон бар онанд, ки мањз аз байн рафтани давлатдории Юнони ќадим, агар аз як сў, љангњои бемаъниву кишваркушоињои бисёр бошад, аз сўйи дигар, дар дохили њукуматдорї пояњои он аз сабаби ришвахориву тамаъљўйї хароб гашта, ба парокандагї ва аз байн рафтани императории Юнони ќадим оварда расонидааст. Дар рисолањо ва китобњои динї низ аз нахустин пайдоиши таърихи инсоният дар бобати ришвахорї њукмњои сахт ба чашм мерасанд. Масалан, дар Инљил омадааст: «Зиёфат ва туњфањо гашти хирадмандонаро кўр мегардонад ва њамчун љароњат дар рўй андомашро безеб мегардонад». Агар китоби Инљил пайомади гирифтани пораро “кўр шудани аќлу хирад” нишон дода бошад, дар Ќуръон боз мањкумияти сахттаре таъкид шудааст: «Моли мардумро махўред, ќозиёнро нахаред, ки дар њузури Худованд гунањгор њисобида шуда, аз зумраи зиёнкорон хоњед буд». (Сураи Баќара/ 188). Дар яке аз њадисњои пешвои дини ислом Муњаммад (с) омадааст: «Бигзор ба ѓазаби Аллоњ сазовор гардад нафари порадињанда, тамаъљўй, порагир ва миёнарави онњо». Дар Паёмњои њарсолааш Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон муборизаи њамагониро бар зидди амалњои номатлуби коррупсионї таъкид карда, решакан намудани ин марази љомеаро ќарзи шањрвандї медонад: “Бояд тазаккур дод, ки мубориза бар зидди коррупсия танњо вазифаи маќомотњои зиддикоррупсионї набуда, балки муборизаи дастаљамъона мебошад. Аз ин рў, њар як шањрванди љумњуриро зарур аст, ки бањри мубориза бар зидди ин падидаи номатлуби рўз дар њамкорї бо маќомотњои дахлдор њиссаи сазовори худро гузоранд”. Искандар Ѓафурзода, сардори шуъбаи пешгирии коррупсияи Раёсати Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия дар вилояти Хатлон, мегўяд, ки дар мамлакатњои љањон се намуди маќомоти зиддикоррупсионї амал мекунанд: тафтишотї, пешгирикунанда ва омехта. Ба аќидаи олимону коршиносони

бия намоянд дар сурати одамиву сирати рањмонї. Муаллим рањнамои башарият ба сўйи зиндагии шоиста ва њидоятгари ањли башар ба олами ростиву њаќиќат аст ва аз бостон то ба имрўз ин рисолатро љавњари асосии њастии хеш мепиндорад. Ин иршодгари роњи њаќиќат агар нафаре дар сурати одамиро дар сирати ањриманї бинад, хуни дил мехўрад, дарун-дарун месўзад, зеро нињоли бо хуни дил парвардааш самари наку ба бор наовард, ба муроди дил нарасид. Ва бо вуљуди ин њам, мекўшад ин турфа одамонро, ки доѓ дар номи авлоду миллат мегузоранд, аз роњи нодуруст интихобнамудаашон бозгардонад, зеро аз ин роњ ба љуз бадбахтї чизи дигаре насиби кас намегардад. Муаллим, мураббї, устод аст,

Аврупо, бењтар он маќомоте мебошад, ки хислати универсалї дорад, яъне дорои воњидњои тафтишотї, оперативї-љустуљўї ва њам пешгирикунанда бошад. Аз ин рў, омўзиши ин таљриба дар Љумњурии Тољикистон бо ташкили нињоди махсус, яъне Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, ки дорои воњидњои дар боло зикргардида аст, барои давлатњои љањон падидаи нав мебошад. Дар умум, метавон гуфт, ки коррупсия хўрдашавии пояи њокимият аст, њамон тавре ки занг оњанро фарсуда менамояд, коррупсия низ дастгоњи давлатро хароб намуда, устувории ахлоќи љомеа ва бовариро ба он коста мегардонад ва њамчун зуњуроти иљтимої соњањои асосии њаётан муњими шањрвандонро фаро гирифта, ба шуурнокии ахлоќї ва њуќуќии онњо ва тамоми љанбањои њаёти љамъиятї таъсири манфии худро мерасонад. Ба иттилои И. Ѓафурзода, дар давоми соли 2017 аз тарафи кормандони Раёсати АНДМ ва МК Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон ба маќомотњои њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ ва ташкилоту муассисањо бањри бартараф намудани сабабу шароитњои ба содир намудани љиноят ва њуќуќвайронкунињои хусусияти коррупсионидошта мусоидаткунанда 241 пешнињод ирсол гардидааст. Инчунин, давоми соли гузашта дар маљмўъ 9 њолати хизмати якљояи хешовандони наздик, ки ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия» мухолифат мекунанд, њуќуќвайронкунињои маъмурии вобаста ба коррупсия ва риояи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњои миллї» аз тарафи кормандон ошкор карда шудааст. Дар самти њуќуќвайронкунињо вобаста ба танзими анъана ва љашну маросимњо аз тарафи кормандони Раёсат 48 ќонуншиканї ошкор карда шуда, нисбати нафароне, ки талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон»ро вайрон намудаанд, маводњои зарурї барои баррасї ба судњо ирсол гардидааст. – Љињати дар байни ањолї ба вуљуд овардани рўњияи тоќатнопазирї ба њолатњои коррупсионї ва пурзўр намудани ташвиќу тарѓиби амалњои зиддикоррупсионї, – афзуд И. Ѓафурзода, – аз љониби кормандони раёсат дар ташкилоту корхонањои њудуди вилоят вохўрињо гузаронида шуда, тавассути радио ва телевизионњои љумњуриявию вилоятї вобаста ба содир намудани љиноятњои ошкоргардидаи дорои характери коррупсионї барномаю гузоришњо пахш гардидааст. – Тањлилњо нишон медињанд, ки баъзе аз љиноятњои ошкоргардидаи характери коррупсионидошта дар ташкилоту муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї аз нокифоя будани донишу малака, муносибату муоширати шахсони мансабдор ба вуќўъ мепайвандад, – афзуд И. Ѓафурзода. – Чунончи, файласуфи Чини ќадим Мотсзи дар яке аз асарњояш ёдовар шудааст, «Беэњтиромї нисбат ба хирад ва ашхоси бехирадро мансаб додан боиси бенизомї ва рух додани фалокат дар љомеа мегардад». Аз ин лињоз, зарур аст, ки воситаи муњими пешгирии коррупсия вусъату тарѓиби донишњо дар бораи коррупсия, ихтилофоти манфиатњо, меъёрњои одоб, љазодињї барои њуќуќвайронкунињои коррупсионї, фароњам овардани вазъи оштинопазирї ба коррупсия дар љомеа љоннок карда шавад. Гузаронидани чорабинињои маърифатї ва мубоњисањои љамъиятї оид ба масъалањои мубориза бар зидди коррупсия ва интишори њисоботњои маќомоти давлатї дар бораи вазъи иљрои барномањои зиддикоррупсионї хеле муњим мебошанд. Имрўз зарур аст, ки барои паст кардани сатњи коррупсия љомеаи шањрвандї дар канор набошад ва барои мубориза бар зидди ин кирдори нангин бо сохторњои давлатї бештар њамкорї намояд.

вад. Сол аз сол баланд бардоштани музди маоши омўзгорон, вохўрињои Пешвои миллат бо омўзгорони пешќадам, бо унвонњои фахрї сарфароз гардонидани кормандони соњаи маориф, бо заминњои наздињавлигї таъмин намудан ва дастгирии омўзгорони љавон - ин њама аз ѓамхорињои Њукумату давлат нисбати омўзгорон шањодат медињад. Пас, омўзгорон њам дар љавоби ин њама ѓамхорињо муваззаф њастанд, ки пайваста дар љустуљў бошанд, илмњои замонаро пурра аз худ намоянд ва сифати таълиму тарбияро дар муассисањои таълимї ба сатњи баланд бардоранд, то насли нав тавонад баробар бо насли замон дар љомеаи мутамаддин гомњои устувор бардоранд. Пешвои миллатамон бењтар

РИСОЛАТИ ОМЎЗГОР ки инсонњо соњибном мегарданд, дар зиндагї маќому мартабаи шоистаро соњиб мегарданд, ба муроди дил мерасанд, пиронро дастгиру љавононро њидоятгар мешаванд. Муаллим бо хираду маърифати оламгираш чашми њар инсонро ба олами њаќиќат боз мекунад, сабаќи одамгарї, дарси инсонпарварї меомўзонад, аз олами тираву тори љоњилият бурун меорад ва дари олами рўшної, дари илму маърифатро ба рўяш во месозад. Њидояти омўзгор аст, ки њар як инсон ба љањон бо чашми дил назар мекунад, аз баду неки љањон воќиф мегардад, дўстро аз душман, сафедиро аз сиёњї фарќ мекунад. Ва шоире низ барњаќ гуфта: Бе мураббї зери гардун муътабар натвон шудан, Моњи навро рафта-рафта чарх оламгир кард. Дар Љумњурии Тољикистон ба муаллим, умуман, ба соњаи маориф диќќати љиддї равона карда меша-

кардани сифати таълим ва баланд бардоштани масъулияти устодмуаллим-омўзгорро яке роњњои асосии расидан ба њадафњои созандаи давлату Њукумат шумурдаанд: “Калиди њама гуна дастоварду пешравї ва истиќлолияти фикрї муаллим – омўзгор ва хазинаи маънавию илмии ў ба шумор меравад. Аз ин рў, самаранок ба роњ мондани корњои таълиму тарбия аз љониби омўзгор имкон фароњам меорад, ки сатњи мафкура ва донишу љањонбинии толибилмон боло равад ва онњо њамќадами замон гарданд”. Мусаллам аст, ки фаъолияти омўзгор асосан аз ду самт ё љанбаи муњим иборат аст: таълим ва тарбия. Ин ду самт ба њамдигар пайванди узвї доранд ва якеро бе дигаре наметавон тасаввур кард. Омўзгори асил бояд ин пайвастагиро њамеша дар мадди назар дошта бошад. Пешвои миллат Эмомалї Рањмон пайваста таъкид месозанд, ки рисолат ва вазифаи

Носирљон Маъмурзода, “Хатлон” муњимтарини падару модарон тарбияи хуб, ёд додани адаб ба фарзанд ва таъмини шароити мусоид барои ў мебошад. «Агар ин рисолат бо фаъолияти созандаи омўзгорон омезиш ёбад, фарзандон, албатта, таълиму тарбияи дуруст мегиранд ва ба роњи рост њидоят мегарданд. Азбаски омўзгор машъалафрўзи љањони маънавї ва нурбахши зиндагї мањсуб мешавад, ин рисолат ўро дар љомеа сазовори обрў ва эњтироми хоса гардонидааст. Муаллим, пеш аз њама, афрўзандаи чароѓи дурахшони илму дониш аст ва хушбахтона, ќисми асосии зиёиёни кишварро муаллимон ташкил мекунанд. Бинобар ин, вазифаи асосии муаллим дар баробари омўзонидани илму дониш, инчунин омўзонидани адаб ва њидояту роњнамоии шогирдон ба роњи рост мебошад. Ин амр бояд ба меъёри ахлоќии фаъолияти муаллим табдил ёбад», - зикр кардааст Роњбари мамлакат. Дар ин раванд, мо-омўзгорон бояд пеш аз њама, ба номи баланди муаллим, яъне шахси соњибилм ва таълимдињандаву тарбиятгар содиќ бошем ва хуб дарк намоем, ки мо ду рисолат дорем, яъне њам меомўзем ва њам омўхтањои худро ба шогирдонамон меомўзонем. Моро зарур аст, ки ба насли наврас, яъне насли хушбахти замони соњибихтиёрии Ватанамон таърихи истиќлолият, ќадру ќимати сулњу субот ва оромиву осоиштагиро бештар фањмонем. Зеро танњо тавассути шинохти дурусти таърихи халќамон мо метавонем фарзандони хешро дар рўњияи њисси баланди миллї, худшиносиву худогоњї ва ватандўстиву созандагї ба воя расонем. Сурайё ЁРАСЕНОВА, омўзгори литсейи давлатии “Ориёно”-и шањри Ќўрѓонтеппа


фарзандони барўманди тољикистон

Симои љовидона Водии Вахш дар тўли асрњо шахсиятњо ва абармардонеро ба камол расонидааст, ки дар ободии ин диёри дар гузашта чулистону наистон ва бешањои касногузар њиссаи созгоре гузоштаанд. Яке аз чунин шахсияти шинохта Файзулло Ќувватов мебошад. Мо тасмим гирифтем аз зиндагиномаи ин марди мењнатї ќисса намоем. Айёми наврасии Ф. Ќувватов дар дењаи Пушёни болои ноњияи Восеъ гузаштааст. Охирњои солњои 50-уми ќарни гузашта ањли оилаи онњо чун дар ќатори муњољирон бањри ободии як гўшаи кишвари азизамон-Вахшонзамин ба ин мавзеъ кўч бастанд. Файзуллои љавон фаъолияти кории худро ба њайси омўзгори синфњои ибтидої дар мактаби миёнаи №3-и ноњияи Вахш оѓоз намуда, ба тарбияи насли наврас машѓул шудааст. Сипас ба кишоварзї рў овард. Њамин тариќ Файзулло Ќувватов барои касби дуюм гирифтан дар Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон њуљљатњояшро супорид ва соњиби унвони донишљўро сазовор гашт. ...Файзулло Ќувватов пас аз гирифтани ихтисоси агроном-олим бо роњхати донишгоњ ба ноњияи Вахш ба кор омада, аввал ба сифати сардори бригадаи пахтакорї, сониян мудири агроучастка кор кардааст. Дар давоми се соли фаъолияташ дар ин вазифа шуъбае, ки ў сарварї менамуд, њосилнокии пахтаро ба 40-сентнерї расонда, сазовори тањсин гардида буданд. Котиби аввали њамонваќтаи Њизби коммунист Нуъмон Ќурбонов малакаи кордонии ўро ба инобат гирифта, Файзулло Ќувватовро аввал ба сифати ин-

структори райком, пас ба вазифаи мудири шуъбаи кумитаи њизбии ноњия пешбарї намуданд. Баъди чанд сол Файзулло Ќувватовро директори совхози «Туркманистон» таъин карданд. Ў аз соли 1986 то соли 1990 дар ин вазифаи масъулиятнок кор карда, совхози номбурдаро аз ќафомонї ба љойи аввал бароварда тавонист. Совхози «Туркманистон» дар ќатори иљрои наќшаи пахтасупорї, нишондодњои дигари хољагии ќишлоќро низ баланд бардошт ва њамасола ин хољагї дар байни дигар хољагињо намуна буд. Семинару машваратњои омўзишии ноњия ва вилоят доимо дар заминаи њамин совхоз њамчун таљрибаи пешќадам баргузор мегардид. Обрў ва эътибори Файзулло Ќувватов њамчун кадри љавони корозмуда рўз ба рўз баланд мегардид. Сифатњои неку кордонии ўро ба инобат гирифта, Кумитаи њизбии вилоят Файзулло Ќувватовро ба вазифаи раиси комиљроияи ноњияи Вахш пешбарї кард ва вакилони ноњия номзадии ўро дастгирї намуданд, Акнун барои Файзуллои љавон масъулияти як хољагї не, балки мушкилот ва бурду бохти ноњия ба дўшаш буд ва ў дар пайи ободию некуањволии мардуми ноњия зањмати шабонарўзї мекашид. Сад афсус, ки охирњои солњои 90-ум сар то сари кишвари азизамонро нооромињо фаро гирифт. Дар вилояти мо низ як гурўњ сиёњкороне пайдо шуданд, ки мардумро гумроњ менамуданд ва онњо сабабгори сар задани љанги шањрвандї гардидаанд. Ба андешаи мо дар ин љанги бемаънї касе ѓалаба накард, аммо љанги хонумонсўзи солњои

1992-1993 садњо љавонмардонро ба коми марг кашид, инчунин теша ба рушди иќтисодї ва иљтимоиёти кишвар низ зад. Агар соли 1991 ноњияи Вахш ба љойи 30 њазор тонна 35 њазор тонна пахта љамъоварї карда бошад, пас ин раќам соли 1992 ба 22 њазор тонна поён фаромадааст. Дар баробари ин чанд муддат фаъолияти бонкњо ќатъ гардида буд, мардум сари ваќт маоши худро гирифта наметавонистанд. Ана дар њамин айём низ роњбарияти ноњияи Вахш тавонист аз њисоби пасандозњои хољагї ва заводњои равѓан маоши муаллимон, духтурон ва кормандони тамоми соњаи иљтимоиётро пурра пардохт намояд. Инчунин дар њамин давраи нооромињо њазорњо оилаи гурезагонро дар љойњои бехавф паноњгоњ дода, онњоро бо хўрока таъмин намуданд. Ана дар чунин лањзањои њассос ба мардуми азияткашидаи мо насиб гашт, ки Пешвои њаќиќї ва муаззами худ Љаноби Олї Эмомалї Рањмонро дарёбанд, ки ин абармарди даврон, меъмори сулњу вањдат тавонист дар як муддати хело кўтоњ халќу ватани хешро аз вартаи фалокат рањої намояд ва

фазои сулњу суботро ба миён оварад. Файзулло Ќувватов солњои 1995-1998 ба њайси вазири Кумитаи хўрокворї ва саноати назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро иљрои вазифа намудааст. Дар ин солњо бо ташаббуси пайгиронаи ў чандин шартномањои тарафайн байни мамолики Осиё, Федератсияи Русия оид ба таъминоти озуќа ва молњои ниёзи мардум баста шуда буд, ки ќисме аз онњо кумакњои бебозгашт буданд. Файзулло Ќувватов аз соли 1990 то соли 2011 раиси Кумитаи сармоягузорї ва амволи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон кору фаъолият намудааст. Файзулло Ќувватов аз соли 2011 то охири лањзањои њаёти пурбаракаташ сарварии ташкилоти љамъиятии “Маркази дастгирї ва рушди соњибкории вилояти Хатлонро ба уњда дошт. Дар ин љода низ ў бањри рушди соњибкорї дар вилоят, махсусан рушди ин соња дар байни љавонон ва занону бонувон ва бо ин васила пайдо гардидани њазорњо љойи нави корї наќши арзанда бозидааст. Сад афсўс, ки умр ба Файзулло Ќувватов вафо накард. Ў дар синни 71-солагї аз дунё даргузашт. Аммо кору пайкори ин марди дарёдилу нексиришт ва симои љовидонааш дар дилу дидањо абадї боќї хоњад монд. Сабти номи хештан дар санги хоро шарт нест, Зинда он номест, ки дар ќалби мардум љо шавад. Музаффар МУРОДОВ, бойгоншиноси дастгоњи раиси вилояти Хатлон

Таблиѓи интернетии ифротгароии ифротиён хатари бештар дорад Дар шабакањои иљтимоию иттилоотии интернетї аз љониби ташкилоту муассиса ва нињоду маќомоти дахлдори Тољикистон барои огоњонидани ањли љомеа аз хатару пайомадњои нохуби гурўњњои ифротгаро пайваста матолиби гуногуни иттилоотию тањлилї дар шаклњои навор, садо, акс ва дигар навъњои он пахш мегардад. Албатта ин тасмими некест барои аз як љињат пешгирї намудани рушди ифротгарої дар љомеа, вале то куљо метавонанд ин гуна маълумоти видеої, аудиої, аксї садди роњи ифротишавии ањли љомеаро бигирад. Сабтњои видеої ва аудиої ва дигар навъњои њуљљатњо, ки дар интернет дастрасанду аз фаъ-олияти гурўњњои тундгарои террористї дарак медињанд, њам љињати мусбат доранд ва њам манфї. Дар ин љо тамоми анвои њуљљат ва маълумоте дар назар аст, ки њар шахс метавонад аз шабакањои интернетї ба даст биёрад. Тарафи мусбати ин кор дар он аст, ки пас аз тамошои сабтњои видеої ва ё шунидани сабтњои аудиої ва њамчунин истифода аз дигар анвои њуљљатњо, ки дар шабакањои интернетї мављуданд, аксарият аз афроди солимаќлу њушманди љомеа аз бадї ва зараровар будани гурўњњои тундгаро ва фаъолияти онњо дар љомеа огоњии бештар ба даст меоранд. Аммо дар љомеаи башарият на њама афрод солимаќлу њушманд ва зираку соњибмаърифат њастанд. Мањз ана њамин гуна шахсоне, ки доираи љањонбиниашон мањдуд аст, пас аз дидану шунидани сабтњои видеоиву аудиоии интернетї ба сўйи фањмиши ѓалат ќадам мебардоранд ва билохир пас аз гузаштани зинањои гуногуни шусташавии маѓз ифротї мешаванд. Сабтњои видеої ва аудиої ва дигар анвои њуљљатњое, ки аз тариќи шабакањои иљтимої ва иттилоотї дар миёни умум пањн мегарданд, на њама ваќт муваффаќ ба он мешаванд, ки хатари гурўњњои ифротиро ба љомеа нишон дињанд. Баръакс аксарияти ин гуна сабтњо метавонанд барои таблиѓ ва рушди зарарбори ифротгарої ва терроризм мусоидат намоянд. Суоли матрањ ин аст, ки чї бояд кард, то садди роњи ифротишавии афроди љомеа, алалхусус љавонон гирифта шавад. То њол ба ин суол миллионњо ва зиёдтар аз ин посухњо пешнињод шудааст, вале фаъол будани гурўњњои тундгаро ва ифротишавии беш аз пеши наврасону љавонон дар сатњи байналмилал далолат бар он мекунад, ки њама посухњои пешнињодшуда чандон кордењ нестанд ва ё пешнињодњои созандаву хуб барои решакан намудани ин падидаи номатлубу њузнангез нињоят кам мебошанд. Пас чї бояд кард, то дар воќеъ садди роњи чунин бадкорињо ва гумроњшавии афроди љомеа гирифта шавад?

3

ХАТЛОН

панљшанбе, 11 январи соли 2018, №2 (3139)

Абдуллоњи Муњаќќиќ, коршиноси масоили динї рўзи 18-уми октябри соли 2017 дар як суњбати ихтисосї бо журналистони минтаќањои гуногуни кишвар дар шањри Душанбе барои пешгирии шомилшавии аъзои љомеа ба гурўњњои ифротї ибрози назар намуд. Ба андешаи ин коршиноси шинохта ба роњ мондани таълими исломї бар асоси мазњаби Њанафї дар тамоми муассисањои таълимии кишвар барои шинохти дурусти мазоњиби ањли суннат ва љамоат, алалхусус мазњаби Њанафї, ки аксарияти мардуми мусалмони Тољикистон пайрави њамин мазњаб

мебошанд, мусоидат менамояд ва бо ин васила метавон садди роњи гаравидани љавонон ба њизбу њаракатњои иртиљоии њаросафканро гирифт. Њамчунин ин коршинос таъсис додани расонањои иттилоотии диниву мазњабиро ба хотири бењтару бештар шинос намудани мардум бо дини суннатии Ислом ва мазњаби Њанафї амали сариваќтї шуморида, иброз дошт, ки тањаммулпазирї ва сулњу дўстї ва бародариву иттињод аз љумлаи шиорњои асосиву аввалиндараљаи ин дини пок ва ин мактаби бузурги њуќуќии динии исломї мебошад. Абдуллоњи Муњаќќиќ: “Ислом пайравонашро ба гурўњњо људо намекунад” Имрўз дар ќатори дигар гурўњњои ифротгаро равияњои “Салафия” ва “Вањњобия”, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолияти ин ва чандин равияву гурўњњои дигари тундгароро дар дохили кишвар ќатъиян манъ намуда, онњоро дар ќатори њизбу њаракат ва равияву фирќањои экстремистиву террористї шомил намудааст, дар миёни мардуми мусалмони кишвар ва минтаќаву дигар кишварњои олам тафриќаандозї намуда, мардуми мусалмонро ба гурўњњо, табаќањо људо менамоянд. Ин амалкарди онњоро Абдуллоњи Муњаќќиќ

“амалњои ѓайрисломї” хонда, афзуд, ки “мардуми мусалмонро ба сунниву шиъа људо намудан моњияти ќавмиву нажодї дорад ва дини мубини Ислом пайравонашро ба гурўњњо људо намекунад”. Аксарият аз мутахассисон ва донишмандон бар он назаранд, ки камсаводию бесаводии динию дунявї ва ноогоњ будани љавонону наврасон ва дигар истифодабарандагони интернет аз маданияти истифодаи шабакањои иљтимоии интернетї сабаби асосии љалб шудани онњо ба гурўњњои экстремистию террористї мебошад. Ин андешаро Абдуллоњи Муњаќќиќ низ тасдиќ намуда афзуд, ки гурўњњои тундгарову ифротгаро барои љалб намудани њар нафар ба сафи худ аз усули “ќадам ба ќадам” истифода менамоянд. Дар ќадами аввал оятњои Ќуръон ва ањодиси Паёмбар (с)-ро дар сањифањои интернетї љой менамоянд. Баъдан дар мавзўъ ва масъалањои мухталифи динию мазњабї, аќидавї, иљтимої ва ѓайра маќола ва маводи гуногун нашр мекунанд. Дар ин гуна мавод аввалан афроде ибрози назар менамоянд, ки њадафашон љалби дигарон ба ин гуна мавод ва таѓйир додани афкори онњост. Бояд алайњи терроризм дар сатњи баланд мубориза барем Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон нимаи аввали моњи майи соли равон зимни сафари корї ба ноњияи Данѓара ин нуктаро таъкид намуда буд, ки љавононро мебояд аз љињати дар фазои амну осудаи ватан сукунат доштан шукргузору созандакор бошанд. Вале њамзамон гила аз он кард, ки бо вуљуди тадбирандешии рўзафзуни маќомот, вазъи љинояткорї дар самти терроризму экстремизм дар кишвар, махсусан вилояти Хатлон њамоно ташвишбарангез боќї мондааст. Тањлилњо ва тадќиќоти чанд соли охири маќомоти њифзи њуќуќи кишвар гувоњї аз он медињанд, ки аксар љавонони мо чї дар дохил ва чї дар хориљи кишвар мањз тавассути шабакањои интернетї ба гурўњњои экстремистию террористї љалб ва шомил мешаванд. Тањлилњои бешуморе, ки дар масъалаи ифротгарої ва дигар мавзўъњои вобаста ба он то кунун анљом ёфтаанд, натавонистаанд, ки ин масъаларо хуб баррасї ва роњњои пешгирии ифротишавии афроди љомеаро пешнињод намоянд. Вале аксарият аз коршиносон бар ин назаранд, ки ягона роњи пешгирии ифротгароињо дар минтаќа ва кишварњои мусалмоннишин ин таълими дуруст ва воќеии ислом суннатї мебошад. Суннатулло Эмомов, донишљўи ДДЌ ба номи Носири Хусрав

ЉОМЇ. ИСТЕЊСОЛИ МОЊї ЗИЁД МЕшавад Моњипарварони ноњияи Љомї барои таъмин намудани сокинони вилоят бо моњї дар соли 2017-ум 342 тонна моњї истењсол карда, ба бозор бароварданд, ки нисбати соли 2016ум 13 тонна зиёд мебошад. Хотиррасон менамоем, ки соњаи моњипарварї дар ноњияи Абдурањмони Љомї яке аз соњањои сердаромад ба шумор рафта, барои парвариш ва рушди ин соња дар ноњия имкониятњои хуб фароњам оварда шудааст. -Айни њол дар ноњия 29 хољагии моњипарварї дар майдони 841 гектар замин, ки аз ин 694 гектараш ба хољагии моњипарварии «Хушзот» тааллуќ дорад, фаъолият мекунанд,иттилоъ дод сардори Раёсати кишоварзии ноњияи А. Љомї Хўљамурод Сатторов. Х. Сатторов иброз медорад, ки моњипарварони ноњия бештар ба парвариши моњии навъи «Амури сафед» ва «Пешонапањни сафед» машѓул буда, ният доранд, ки дар соли 2018 низ истењсоли моњиро зиёд кунанд. Низомиддин ИСОЕВ, «Хатлон»

МАРОМИ ЉАВОНОН - БУНЁДКОРИЮ СОЗАНДАГЇ Љавонон неруи бузурги бунёдкору созандаи кишвар ба њисоб мераванд. Њукумати Љумњурии Тољикистон, бахусус Пешвои миллат ба ин ќишри љомеа таваљљуњи махсус зоњир намуда, як ќатор имтиёзњоро барои тањсил ва касбомўзии онњо пешбинї намудаанд. Аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гаштани соли 2017 Соли љавонон иќдоми сариваќтї буд. Соли чавонон тадбирњои наљиберо рўйи кор овард, ки дар баробари ташкили чорабинињои фарњангию оммавї, љалби љавонон ба кору фаъолият дар нињодњои роњбарї дар мадди назари хеш ќарор додааст. Имрўзњо дар аксари вазифањои пурмасъули давлатї ва роњбарї љавонони кордону донандаи чанд забони давлатї пайи коранд. Мехостам аз кордонию роњбарии як љавоне, ки яке аз вазифањои пурмасъули давлатиро бар дўш дорад, бањри наврасону љавонони имрўза расонам, то идеали њамагон шавад. Ба волидайне, ки Рустами Эмомалиро ба камол расонидаву дар таълиму тарбияи ў сањми арзандаи хешро гузоштаанд, њазорњо офарину ањсан мегўям. Бо иќдоми неки Рустами Эмомалї дар як фурсати кўтоњ бањри тарѓибу ташвиќи њаёти солими наврасону љавонон, пешгирии шомилшавии љавонон ба њар гуна њизбу њаракатњои иртиљої дар њар як мањаллаи шањри Душанбе майдончањои варзишию оммавї, гулгашту хиёбонњо, биноњои хуштарњу замонавї, мактабу дабистонњо сохта ба истифода дода шуд. Аз ин иќдом кулли мардуми шањр меболанду мефахранд, ки дер боз инро интизор буданд. Њар ќадаре дар бораи ободию созандагии ин љавони муваффаќ ќисса кунем, кам аст. Шиори ин љавони муваффаќи кордон дар зиндагї бунёдкорию созандагї, сари ятимеро сила намудану ба онњо дасти мадад дароз кардан ва ба халќу миллат сазовор будан мебошад.

Акнун моро зарур аст, ки бањри тањкими њуввияти миллї ва шакл гирифтани тафаккури андешаи миллї дар зењни наврасону љавонон, гузаштаи пуршебу фарози миллатро ёдовар шавем ва аз корномањои дурахшони фарзандони халќи худ њар чї бештар насли имрўзаро огањ намоем. Шинохти таърих ва њикмату фарњанги оламгири ниёгон ба хотири муаррифии маќоми љањони миллати мо мебошад. Он дар худогоњї ва љустуљўњои таърихиву миллати тољикон марњилаи комилан тозаро ба вуљуд овардааст. Рў овардан ба таърих ва симоњои барљастаи халќамон боз ба он хотир мебошад, ки мо бояд ба ояндагон зарурати донистани гузаштагони худро талќин намоем ва онњоро аз сањифањои дурахшони миллатамон, ки сабаќи бузурги худогоњї мебошанд, огањ созем ва дар ќалбашон мењру муњаббат, садоќату вафодориро бедор намуда, аз ин таърихи пуршараф ифтихор карданро омўзонем. Зеро эътиќод ва эътимод доштан ба таърих, фарњанг ва адабиёт такягоњи устувори миллат ба шумор меравад. Мо-тољикон фарњанги беназир дорем ва вориси тамаддуни беш аз шашњазорсола њастем. Баробари ин шахсиятњои бузурги фарњангию таърихие дорем, ки њар кадоми онњо мавриди эњтироми хосу ом мебошанд. Вале замони муосир моро водор месозад, ки дар арсаи зиндагии имрўза ќањрамонњои корзори замонро ба камол расонем, ватанамонро боз њам обод гардонем, чароѓи маърифатро партавафшон созем ва бо наврасону љавонони соњибзавќи хеш ба дастовардњои тоза ноил гардем, то онњо шукуфоии миллатро таъмин намуда, кишвари моро ба як сарзамини аз њар љињат пешрафта табдил дињанд. Љамолиддин Файзалї, шањри Кўлоб

ЌУБОДИЁН. ДАСТГИРИИ ЯТИМОНУ БЕПАРАСТОРОН Дар доираи Барномаи рушди иљтимоии љавонон барои солњои 2016 – 2018 аз тарафи Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилояти Хатлон ба 70 нафар тарбиятгирандагони мактабинтернати ятимону бепарасторони ноњияи Ќубодиён кумакњои моддї расонида шуд. - Дастгирї нисбати ятимону барљомондагон доимо дар мадди назари Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор гирифтааст. Минбаъд низ чунин иќдом роњандозї карда мешавад, - иброз

дошт Бењрўз Бобоев, сармутахассиси бахши варзиши Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилояти Хатлон. Њамчунин, намояндагони

Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилояти Хатлон аз шароити зисту тањсили наврасон дар мактаб-интернат дидан намуданд. Бино ба иттилои манбаъ, дар соли 2018 - “Соли рушди сайёњї ва эњёи њунарњои мардумї” низ тарбиятгирандагони мактаб – интернат ба чорабинињои гуногуни маърифативу фарњангї, махсусан наврасон ба саёњати мавзеъњои таърихиву фарњангии кишвар бештар фаро гирифта мешаванд. Фаромўз БОБОЕВ, “Хатлон”

Азнавсозии 19 муассисаи тиббї дар Хатлон Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии хеш дар баробари дигар масъалањо, вобаста ба амалишавии як ќатор барномањои давлатї бо љалби сармояи дохиливу хориљї дар соњаи тандурустии кишвар ёдрас гардида, таъкид бар он дошт, ки ба хотири њифзи сињатии омма ва фароњам овардани шароити арзандаи корї барои табибон, таъмиру азнавсозии иншооти гуногуни соња њанўз њам идома дорад. Лоињаи бењтаркунии хизматрасонии тиббї бо маблаѓгузории Њукумати љумњурї ва Бонки Умумиљањонї аз зумраи он лоињањое мебошад, ки тўли чор сол ин љониб дар 5 ноњияи таљрибавии вилояти Хатлон амалї гашта, биноњои 12 маркази саломатии КАТС-ро бо тарњи нави меъморї аз нав бунёд намуда истодаанд. Тибќи наќша имрўзњо корњои азнавсозї дар 12 маркази саломатии дењотї бо суръати баланд идома дошта, сохтмончиён бо як азму иродаи ќавї аллакай 90% корњоро ба сомон расонидаанд. Мутахассисони ватанї корњои сохтмониро бо сатњу сифати баланд идома бахшида, дар ободу зебо намудани мањалли зисти хеш њисса мегузоранд. Анљом додани чунин корњои ободонию созандагї дар баланд гардидани сифати хизматрасонии тиббї ба ањолї мусоидат намуда, барои нафарони зиёди бешуѓл љойњои нави корї фароњам меорад. Биноњои навсохт бо шабакаи ягонаи гармидињї, оби нўшокї, њуљрањои корию хизматрасонї, тањлилгоњ, наќлиёти ёрии таъљилї, генератор, мизу

курсї, љевону яхдон ва дигар дастгоњу таљњизоти муосири тиббї таъмин гардида, умед аст, ки баъди ба пуррагї анљом ёфтани корњои сохтмонї сатњу сифати хизматрасонии тиббї ба ањолї боз њам баланд бардошта хоњад шуд. Барои дар сатњи баланд анљом додани корњои сохтмонї бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва кумаки молиявии Бонки Умумиљањонї њама шароити лозима фароњам оварда шуда, дар 5 ноњияи таљрибавии вилояти Хатлон, дар маљмўъ, биноњои хуштарњи замонавї барои духтурону њамширањои шафќати марказњои саломатии дењотї аз нав сохта мешавад, ки бо назардошти Лоиња 8 иншооти навсохта дар арафаи љашнњои Наврўз ва Вањдати миллї мавриди бањрабардорї ќарор дода мешаванд.

Ѓизои солим-кафили саломатии модару кўдак Чуноне, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ иброз намуданд, соњаи тандурустии кишвар дар муќоиса ба солњои пешин рў ба пешравї нињода, шароити кору хизматрасонї дар муассисањои тандурустї бењтар гардидааст. Њамин аст, ки табибону њамширањои шафќат дастуру тавсияњои дар Паём омадаро миёни ањолї тарѓибу ташвиќ намуда, барои тавлиду ба воя расонидани насли солим њидоят мекунанд.

Ба хотири њифзи сињатии генафонди миллати тољик њамасола аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барномањои гуногун ќабул ва роњандозї гардида, сол то сол дастоварду муваффаќият дар ин самт ба мушоњида мерасад. Соли равон низ роњбарияти олии мамлакат зимни баррасии Паёми солонаи хеш оид ба бењсозии вазъи ѓизову саломатии ањли љомеа ёдовар шуда, барои пешгирии маводњои пастсифату зиёновар ба масъулони соња дастуру супоришњои мушаххас доданд. Кормандони соњаи тандурустї бо маќсади тарѓибу ташвиќи тарзи њаёти солим ва идоракунии њамбастагии беморињои кўдакона, ки солимии љомеа мањз аз насли љавон сарчашма мегирад, вохўрињои омўзиширо дар 14 шањру навоњии минтаќаи Кўлобу Ќўрѓонтеппа доир намуда, ба занони њомила ва модароне, ки кўдаки синни то 5 сола доранд, оид ба ѓизои дуруст, нигоњубини кўдак, омодасозии хўрокњои серѓизо аз мањсулоти тару тозаи ватанї корњои фањмондадињї гузарони-

данд. Ба аќидаи Марљона Ѓуломова, корманди муассисаи томактабии “Афсона”-и №20-и шањри Ќўрѓонтеппа, яке аз омилњои риоя нагаштани одитарин ќоидањо њангоми омодасозии хўрокњои серѓизо, тайёр набудани модарони љавон ба њаёти мустаќилона мебошад. Зеро њастанд љавондухтароне, ки њатто баъди хонадоршавї тарзи нигоњубини кўдак, чї тавр тайёр кардани ѓизои иловагиро намедонанд ва ќариб њар субњ ваќти овардани кўдакони худ ба кўдакистон аз маѓоза шириниву дигар хўрданињои ба саломатии хурдсолон зиёноварро харидорї мекунанд ва дар натиља кўдакон зуд-зуд ба беморињои гуногун гирифтор мешаванд. Дар доираи Лоињаи бењтаркунии ѓизодињї дар ноњияњои таъминнокии ѓизояшон дар сатњи ноустувор ќарордоштаи вилояти Хатлон чорабинињои омўзишї дар 3 марњила, бо иштироки беш аз 10 њазор нафар модарони љавону рўзгордида ташкилу гузаронида шуд. Њамчунин ба онњо маводњои иттилоотї ва борхалтањои гигиенї таќсим карда шуд. Ба роњ мондани чунин маъракањои фањмондадињї дар шароити имрўза аз манфиат холї

набуда, барои ба дунё овардану ба воя расонидани насли солим мусоидат хоњад кард. Пўшида нест, ки ќисми бештари модарон ё аз серкорї ё ба хотири осонии кори худ маблаѓњои зиёде сарф намуда, хўрокњои сунъиро аз бозору дўконњои мањаллї харидорї мекунанд, ки ин амали эшон њам ба иќтисодиёти ањли хонадонашон таъсири манфї дорад ва њам ба саломатии кўдакони хеш хатари љиддиро ворид месозад. Аз ин рў, дар рафти чорабинињои омўзишї чї гуна аз мањсулоти худї омода кардани ѓизоњои иловагиро ба иштирокчиён фањмонида, бо ин васила, генафонди миллати тољикро њифз карданианд. Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маблаѓгузории давлати Љопон барои ин табаќаи осебпазири љомеа дар баробари анљом додани маъракањои омўзишї, њамзамон тухмињои гуногуни кишоварзї ва нурињои минералї ба таври ройгон дастрас гардид. Бо њамин роњу усул тасмим доранд, њам сатњи зиндагии мардумро бењтар гардонанд ва њам сокинонро барои њарчи зиёдтар аз мањсулоти аз љињати экологї тозаи ватанї, ки аз заминњои наздињавлигии худ ба даст меоранд, истифода бурдан њидоят намоянд. Ќурбоналї Ќурбонов, машваратчии мањаллї оид ба кор бо љомеа ва ВАО дар вилояти Хатлон


4

ХАТЛОН

панљшанбе, 11 январи соли 2018, №2 (3139)

2018-соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї Идораи рўзномаи «Хатлон» тасмим гирифтааст, ки тањти рубрикаи нави «Њунарњои мардумї» дар бораи касбу њунарњои анъанавии тољикон ба хонандаи худ маълумот дињад. Таври маълум тољикон дорои таъриху фарњанги ќадимї ва пурѓановат буда, бо њунармандию гулдастиашон машњури олам гаштаанд. Имрўз доир ба санъати табаќу табаќсозї ва зарфњои чўбї, ки мардуми тољик онро аз насл ба насл нигоњ медоранд ва рушд медињанд, суњбат хоњем дошт.

Њунарњои мардумї

ТАБАЌ, ТАБАЌСОЗЇ, ТАБАЌТАРОШЇ Табаќтарошї яке аз њунарњои суннатии тољикон аст, ки ба сохтани табаќ, кафлесу ќошуќ ва дигар зарфњои чўбї марбут мебошад. Табаќњо аз љињати сохту андоза гуногун буда, калону хурд, пањн ё чуќур мешаванд. Масолењи он чўб, сафол, чинї, фулузот ва баъзан мармар аст. Бозёфтњои бостоншиносон собит менамоянд, ки анвои гуногуни табаќ (хусусан табаќи чўбї ва сафолї) њанўз аз замонњои ќадим маъмул будаанд. Њунари табаќтарошї танњо ба табаќи чўбин тааллуќ дорад. Тавре ки муњаќќиќ Дилшод Рањимов менависад, устохонањои табаќтарошї дар поёноби дарёчањо ё љўйњои кўњї сохта мешуданд. Аз таги устохона љўйи об мегузашт ва дар он ба мисли осиёб чарх гузошта мешуд. «Об бо суръати баланд аз новадон омада, чархро гардон мекард ва чарх тири дастгоњро тоб медод. Тир ба тарзи амудї љойгир шуда, ќисми болои он аз фарши чўбин гузашта, дар миёнаљойи дўкон устувор шуда буд. Дар болои тир се адад мехи рўболо кўфта шуда буд, ки усто ба он љо чўби коркарднашударо мањкам мекард. Бо тоб хўрдани чарх ва тир кундачўби нотайёр низ чарх мезад ва усто тавассути олоти корї ба табаќтарошї шурўъ менамуд. Усто табаќи тайёршударо аз дастгоњ кушода, бо сўњон соида, њамвор мекард ва ба он равѓани заѓир мемолид. Пас аз љабида гирифтани равѓан ба табаќ намуд ва љилои махсус медод. Барои табаќтарошї бештар чўбњои чормаѓз, зардолу, чинор, зарбед истифода мешаванд. Устоњои Дарвоз чўби дарахтеро интихоб мекарданд, ки дар он љойњо шамол камтар вазад. Дарахтоне, ки дар дарањо рўидаанд, шамол онњоро камтар љумбонидааст ва чўби онњо мулоим мебошад. Кундањои дарахтонро бурида, дар оби њавзу обанборњо ба муддати дароз, баъзан то 4-5 сол, нигоњ медоштанд, то ки обро пурра ба худ кашида, дар ваќти коркард деворањои табаќ ё ашёи дигар накафад. Кори устоњо бештар дар фасли бањору тобистон ављ мегирифт, зеро дар ин фаслњо оби љўйборњо зиёд гашта, барои гардонидани чархи дастгоњ имконияти хубе буданд. Имрўзњо дастгоњњои табаќтарошии обї аз байн рафта, љойи онњоро дастгоњњои барќии харротї гирифтаанд», - омадааст дар китоби “Касбу њунарњои анъанавии тољикон”. Дар табаќњо бештар таомњои миллї мехўранд. Масалан, шакароб, ќурутоб, фатирмаска ва ѓайраро танњо дар чунин табаќ мехўранд. Таом гўё болаззаттар мешавад. Ва ин таомњоро тољикон бо даст мехўранд (на бо ќошуќ). Офаридани табаќњои гуногун кори осон набуда, басо мушкил асту зањматталаб. Вале бо вуљуди ин нафароне њастанд, ки бо муњаббати зиёд пойбанди ин љодаанд. Љавони табаќтарош Ањмад Исматов яке аз онњост. «Сохтани табаќњои гуногун аз масолењи чўбин кори осон нест. Аз ин ки аз чўб чизе сохта бошед, пеш аз њама наќќош будан зарур аст. Зеро дар ибтидо шаклу андозаро бояд донист, баъд ба офаридани табаќ машѓул шу-

дан лозим меояд. Табаќњоро аз анвои гуногуни чўб (чўби бед, чормаѓз, тут, зардолу ва ѓайра) метарошем. Њоло коргоњњои махсус табаќњои сафолї, чинї, фулузї истењсол мекунанд. Онро бо наќшњои каљак, гули бодом, товус, чашми булбул зеб дода, ба рўяш сир медавонанд. Аммо табаќи чўбин танњо бо зањмати дасти инсони њунарманд пайдо мегардад», - мегўяд Ањмад Исматов. Солњои пеш аз табаќњои калон дар тўю маъракањо истифода мешуд. Имрўз љойи онро табаќњои чинию сафолї гирифтааст. Њоло дар баробари табаќњои калон барои бачањо табаќчањои хурдакак низ метарошанд. Барои истифодаи њаррўза дар рўзгор табаќу косањои гуногун лозим мешаванд. Дар бештари хонањои мо дар табаќњо бештар таомњои миллї истеъмол мекунанд. Ба монанди шакароб, ќурутоб, шўрбо. Ваќте аз онњо пурсида мешавад, ки чаро дар ин гуна табаќ хўрок истеъмол менамоед, дар посух мегўянд, ки таом дар он болаззаттар мешавад. Аз љињати иќтисодї низ истифодаи табаќњои чўбин баманфиат мебошад, чунки он намешиканад. Масъули гўша Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

АЗ РУШДИ САЙЁЊЇ ТО АФЗАЛИЯТ БА ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ Сайёњї ва њунармандї ду самти афзали сарватњои миллї њастанд, ки бо њам алоќамандии зич доранд. Сайёњон ба таваљљуњ ба њунарњои миллї ба кишвар рў меоранд ва тавассути онњо чунин њунарњо ба љањониён муаррифї мегарданд. Њоло ин ду љода дар тамоми давлатњо дар якљоягї ањамияти зиёди иќтисодию иљтимої касб менамоянд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни Паёми навбатии хеш ба Маљлиси Олии мамлакат соли 2018 ро Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон доштанд. Бо эълони Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї Пешвои муаззами миллат боз имтиёзњои дигарро барои бењбудии бахши сайёњии кишвар ва истењсоли мањсулоти њунарњои мардумї дастур доданд, ки дар масири пешбурди соња наќши калидї мебозанд. Кулли кормандони соњаи сайёњии мамлакат, аз љумла ширкатњои сайёњї, осоишгоњу истироњатгоњњо, мењмонхонањо аз ин ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон неруи тоза гирифта, бањри рушди соња тамоми донишу малака ва захирањоро истифода хоњанд бурд. Сайёњї ва њунарњои мардумї ду љодаи ба њам пайванди њаёти мардум мебошанд. Моли истењсолнамудаи њунармандони кишварро аксаран сайёњон харида, њамчун туњфа ё савѓо бо худ мебаранд. Истењсолоти њунармандон низ василаи љалби мењмонони хориљї ба мамлакат ва тарѓиби таъриху фарњанги халќ мебошад. Ин ду соњаи ояндадорро бо њам тавъам сохтан иќдоми хирадмандона аст. Дар Паём Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон ба хотири тараќќї бахшидани њунарњои мардумї фурўши онро аз њама намуди андоз ва пардохти дигари давлатї аз 1 январи соли 2018 озод намуд. Ин ташаббуси наљиб ба кам гардидани арзиши аслии мањсулот ва афзоиши њаљми истењсолу содироти он мусоидат менамояд. Дар такя ба иќдоми пешгирифтаи Роњбари давлат мо тасмим гирифтем, ки дар њама шањру ноњияњои љумњурї гузаргоњњои доимоамалкунандаи њунармандонро боз намоем. Дар ќатори дастгирињои ширкатњои сайёњї, ки соли гузашта Сарвари давлат дар Паёми хеш ба Маљлиси Олї ироа доштанд, имсол боз њам кумакњои нав дар ин љода аз љониби Роњбарияти олии мамлакат пешбинї гардид. Аз љумла, муњлати баќайдгирии шањрвандони хориљї то 10 рўз тамдид хоњад шуд, ки ќаблан ваќти људошуда кифоят намекард. Дар маљмўъ, бо боварї метавон гуфт, ки дастурњои ироагашта дар ояндаи наздик самараи дилхоњ хоњанд дод. Ќадриддин Пирзода, ноњияи Вахш

ќиссаи воќеї

ВАФОДОР ё худ саг њайвони бахосияти хонагї буда, дар хизмати инсон аст Инак, соли нави 2018 оѓоз ёфт. Ин сол аз рўйи солшумории таќвимї соли саг аст. Саг њайвони вафодору дўсти инсон мебошад, он хонаро посбонї мекунад ва соњибашро дар шикору танњої њамроњї мекунад. Инсону саг ба якдигар унс гирифта, ончунон ба њам мењр мебанданд, ки баъзан људої барояшон нороњатї оварда, њатто боиси њодисањои нохуш мегардад. Барои таќвияти ин гуфтањо чанд мушоњидаи мухбирамонро пешкаши хонандагони рўзномаи «Хатлон» менамоем. Чайка-асои нобино Неъмат аз модар ољиз ба дунё омад. Ин иллат барои падару модар зарбаи сахти таќдир буд. Онњо тифли нобинои худро ба умеди бино намудан назди табибон бурданд. Вале табибон дар табобати чашмони кўдак худ ољиз монданд. Бача якумра ољиз монду дар оѓўши зулмот афзоиш меёфт. Ў на рўшноиро медиду на ранги табиати зеборо. Акнун Неъмат дунёи

дигар дошт ва дар дунёи худ мезист. Атрофиён ба ў «Ќорї» гўён мурољиат мекарданд. …Ќорї дар мактаби махсуси нобиноён дар ноњияи Њисор хату савод пайдо кард, соњиби касби хуб њам шуд. Дар муассисаи (артели) нобиноёни шањри Ќўрѓонтеппа ба кор даромад. Баъди гузашти солњо дар коргоњ бахти худро дарёфт. Зављааш Раиса бонуи соњибљамол, вале мисли љавон нобино буд. Ба оилаи љавон дар шањри Ќўрѓонтеппа хона доданд. Онњо ба иллати худ нигоњ накарда, зиндагии хуб доштанд. Худованд барояшон духтарчаи солиму бино ва дўстрўякро насиб гардонд. Нигора ба гузашти солњо калонак гашта, хизмати волидонро ба љо меовард. Духтарча падарро асои даст буд. Дасти падар гирифта, ўро дар кўчаю бозор ва маѓозаравї њамроњї мекард. Зимистон рўзњои кўтоњу шабњои дароз дошта, торикї зуд љойи рўшноиро мегирифт. Нигора дар яке аз ин рўзњои фасли сармо дар кўча бо њамсолонаш саргар-

ми бозї шуда, харидани нонро фаромўш кард. Ваќте ки ў аз кўча ба хона баргашт, ба гирду атроф аллакай торикї фаромада буд. Духтарча бо тани шип-шилта вориди њуљра шуда, аз таъсири сардї тасф кард ва барои нон рафта натавонист. Ќорї ноилољ худ ба маѓоза рафт. Дар берун барфи тар борида, шамоли сард сару рўйро мелесид. Ќорї аз маѓоза бармегашт, сари роњ асояш ба чизе бархўрд. Банохост нолиши сагчае баромад. Ў дастдаст карда, кучуки дар обу лой олударо бардошт. Сагча мисли барги бед меларзид. Мард онро ба хона овард. Нигора аз нолиши кучукча сар аз болишт бардошта, аз хурсандї бемориашро њам фаромўш кард. Сагчаро бо оби гарм шуста тоза намуд ва шири гарм дод. Акнун сагча аз назди духтарча дур намерафт. Онњо зуд ба якдигар «дугона» шуда монданд. Нигора ба дугонааш «Чайка» ном гузошт. Чайка калон шуда, ба ќавле, љойи духтарчаро гирифт. Акнун Нигора бо хотири осуда кори хонаро мекард. Чайка бошад, Ќориро ба маѓозаю сайругашт мебурд. Чашми биною асои дасти ў шуда, њар як амри соњибашро ба љо меовард. Баъзан халтача дар дањон худ ба маѓоза рафта «харид» мекард. Боре Чайка вафодориашро нишон дода, муњаббати соњибашро нисбати худ бештар намуд. Ин воќеа як бегоњ рух дод. Ќорї њамроњи Нигора ва Чайка ба маѓоза рафта, чизњои лозимаро харид намуданд. Њини њисобї кардан чашми ду љавони ширакайф ба њамёни пули Ќорї афтод. Онњо ба нияти ба даст овардани пул Ќориро то љойи хилват думболагирї намуданд. Онњо ба ў дарафтода, њамёнашро гирифтанд. Вале дар ин лањза Чайка якбора ба њамла гузашт. Љавонон чунин ранг гирифтани корро интизор набуданд ва аз тарс роњи

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир: Асалмо САФАРОВА

баргардонида, ба соњибхонаи нав таќдим намуданд. Њафиза аз кўдакистон баргашта сагчаашро дар хона пайдо накард. Аз асли воќеа хабар ёфта, ѓамгин шуд. Боз мубталои беморї гашта, аз хурду хоб монд. Падару модар ба духтарча ваъдаи гирифтани сагчаи

гурезро пеш гирифтанд. Аммо аз Чайка илољи халосї набуд. Авбошон њамёни Ќориро ба замин партофта, бо дасту пойи аз дандонњои Чайка захмишуда аз љойи њодиса ѓайб заданд. Чайка онњоро боз муддате таъќиб намуда, ѓолибона назди соњибаш баргашт… Дўстии духтарча бо «Доллар» Њусния аз бемории духтарчааш Њафиза бисёр ѓам мехўрд. Љойи нишаст намеёфт. Зеро ягон дорую даво ўро шифо намебахшиду пеши чашмони модар хазон мегашт. Рўзе Дилором ном дугонаи Њусния ба аёдати бемор омад. Барои Њафиза сагчаи фарбењаку зебоякро њадя овард. Њамин туњфа сабаби аз љойгањи беморї хестани духтарча гардид. -Доллар, Доллар! -гўён њамон лањза Њафиза ба истиќболи сагча давида, онро ба оѓўш гирифт. -Њафизаљон, чаро сагчаро якбора доллар ном гирифтї? -њайратзада пурсид Дилором. -Доллар шоколади ширин аст (чунин навъи шоколад њаст) ва сагча низ мисли шоколад ширин аст, бо забони ширини кўдакона посух дод духтарча. Њамин тавр сагча «Доллар» ном гирифт. Духтарчаю Доллар ба њам унс гирифтанд ва як лањза људої барояшон гарон буд. Шавњари Њусния корманди милиса буд, ўро ба шањри Душанбе ба вазифаи нав гузарониданд. Онњо хонаи худро дар ноњияи собиќ Ќумсангир (њозира Љайњун) фурўхта, ба пойтахт кўч бастанд. Дар хонањои бисёрќабата нигоњ доштани саг барояшон мушкилї пеш овард. Зеро зану шавњар аз пайи кор мешуданду духтарча ба кўдакистон мерафт. Доллар дар њуљра танњо монда, то баргаштани духтарча пайваста аккос мезад ва оромии њамсояњоро халалдор менамуд. Оќибат шикояти њамсояњо оѓоз ёфт. Зану шавњар ноилољ монданд. Онњо рўзе духтарчаро ба кўдакистон бурда, аз ў пинњонї Долларро ба хонаи аввалаи худ

дигарро медоданд, то ў ором шавад. Вале Њафиза инро шунидан њам намехост. Вафодори худро талаб мекард. Саломатии духтарча рўз то рўз коњиш меёфт. Модар њар гоњ назди љигарбандаш косаи хўрок гузошта, муддате баъд хўроки ќошуќназадаи хунукшударо бозпас мегирифт. Њусния як нисфирўзї боз пеши духтарчааш косаи хўрок гузошта, аз пайи рўбучини хона шуд. Пас аз чанде садои гапзании Њафиза ба гўшаш расид. Ў аз роѓи дар ба бозии духтарчааш диќќат дод. Духтарча косаи хўрок дар даст рў ба рўйи сагчаи лўхтакиаш нишаста, гўё бо Доллар гуфтугў мекард. Ќошуќи хўрокро ба дањони лўхтак бурда мегуфт: “Долларљонакам, бисёр хароб шудаї, дар ин рўзњо касе ба ту хўрок надодааст? Биё аз дасти худам хўрок бихўр. Намехоњї, ѓамгинї, ки туро аз ману маро аз ту људо кардаанд. Ман њам бе ту зиќам, аз гўлуям об њам намегузарад. Ягон рўз мурда мемонам. Майлаш мурам, аз чунин азоб дидан мурдан осонтар аст. Калонсолон моро намефањманд, ба кори худашон саргардонанд…». Духтарча сагчаи лўхтакиашро рўйи дил сахт зер карда, зор-зор гирист. Модар низ паси дар баробари ў ашк мерехт. Њусния сањари рўзи дигар барои овардани сагча - Доллар ба ноњияи Љайњун рафт. Соњибхона ба ў хабари нохушро расонд. - Аз бозе, ки сагчаро овардед, њайвони безабон азоби танњої мекашид, аз хурду хоб монд. Ба косаи хўрок дањон намезад. Фукашро болои ду пойи пешаш гузошта, ба як нуќта-љониби дарвоза менигаристу шабу рўз интизорї мекашид.

Рўзе аз интизорию гурусагї дар њамин њолат љон дод. Сангин буд њамарўза дидани чунин манзара. Азоби сагча ќалбашро реш-реш мегардонд… Њусния аз шунидани ин мусибат ѓамгин шуд. “Ба духтарчаам чї мегўям? Марги Долларро ба ў чї тавр фањмонда дињам? Вай марги вафодорашро бардошта наметавонад”, ба андеша зад Њусния. …Њафиза роњи Долларро бесаброна интизорї мекашид. Ба дасти холї баргаштани модар табъашро хира кард. -Чаро Долларро наовардї? Сагчаро надоданд-а? Ё куштанд? - Њафиза модарро суолборон кард. Модар забон хоидаю лаб зери дандон монда, намедонист чї гўяд. Ба љуз дурўѓеро бофтан илољи дигар надошт. -Духтарам, Доллар зинда аст, фарбењаку зебояк шудагї. Одамоне, ки хонаи моро харидаанд, духтарчаи хурдакаке доранд. Вай њам ба сагча одат карда мондааст ва аз якдигар људо шуда наметавонанд. Њис кардам, ки агар духтарчаро аз саг људо кунем, ў низ азоб кашида бемор мешавад. Ба љойи ман ту мебудї, дар ин њолат чї тавр рафтор мекардї? - нигоњашро аз духтарча гурезонда гуфт модар. Њафиза аввал њунгосзанон гирист. Пас аз ором шудан азобњои худро пеши рў оварда, худро ба оѓўши модар андохт. - Модарљон, хуб кардї, ки Долларро наовардї, духтарак ман барин ѓамзадаю бемор мешуд. Майлаш, бароям сагчаи дигар биёред, - гуфтани Њафиза гўё санги вазнинеро аз дўши модар берун намуд. Њусния нафаси сабук кашида роњи бозорро пеш гирифт. Ба духтарчааш мисли Доллар сагчаи сап-сафед харид. Доллари нав ба хонадон дубора хушбахтї овард… Аз муаллиф: Ситорашиносон мегўянд, ки доштани саг дар хона хосияти нек дорад. Ин њайвони вафодор ба хонавода бахт, мењру муњаббат, садоќат, файзу баракат меорад. Аз ин рў, њар яки шумо низ нисбати дўсти хурдакак - саг бетаваљљуњ набошед. Мучали соли 2018 вафодор аст. Пас вафодор дар соли равон бахту саодат, дастовардњои зиёд, дастурхони пурнозу неъмат, фаровонњосилї, дўстию дўстдорї, ободонию зебої, сулњу вањдатро насибамон мегардонад. С. Аттор, «Хатлон»

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 пазируфта мешавад.

ХАТЛОН

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон

ОБУНА БАРОИ СОЛИ 2018 Идома дорад Рўзномаи «Хатлон» иљрои ќарору дастур ва нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва раиси вилоятро ба табъ мерасонад, њамчунин рўйдодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии вилоятро ба таваљљуњи хонандагон мерасонад. Роњбарону мутасаддиёни ташкилоту муассисањои шањру навоњї, ки масъули маъракаи обунаанд, метавонанд маблаѓи обунаро ба суратњисоби дар поён зикршуда гузаронанд. Нархи обуна тариќи идораи рўзнома, бидуни хизмати почта, 70 сомонї мебошад.

ОБУНА ДАР ИДОРАИ РЎЗНОМА ТАРИЌИ НАЌДЇ ВА ЃАЙРИНАЌДЇ ЌАБУЛ КАРДА МЕШАВАД. Нишонї ва њисоби бонкии рўзномаи «Хатлон»: шањри Ќўрѓонтеппа, кўчаи Логинов-12. Филиали «Амонатбонк-42», шањри Ќўрѓонтеппа С/Х 20204972322020600209 Њ/М 22402972000002 РМБ 350101800 РМА 280002144 Раёсати хазинадории молияи вилояти Хатлон

Хоњї, ки агар донї имрўзаи Хатлонат, Хоњї, ки шавї воќиф таърихи ниёконат. Набзи ватану халќат, хоњї, ки агар донї, Хонандаи доим бош рўзномаи «Хатлон»-ат! Диќќат: Музоядаи такрорї! Иљрочии суди ноњияи Вахш Нурзода Сирољиддин Сайвалї рўзи 12 феврали соли 2018 соати 11:00 музояда аз маблаѓи ибтидої оид ба фурўши манзили истиќоматї, воќеъ дар ноњияи Вахш, тањти њабс ќарордоштаро эълон менамояд. № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Соли сохтмоншуда

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

1.

Манзили истиќоматї, якошёна, аз се њуљраи зист иборат мебошад.

Тахминан солњои 2015

Ноњияи Вахш, Љамоати шањраки Киров, кўчаи Стадион

100000 (сад њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда воќеъ дар ноњияи Вахш, Љамоати шањраки Вахш, кўчаи Ленин, утоќи кории иљрочиёни суд анљом дода мешавад. Музояда рўзи 12 феврали соли 2018 соати 11:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни суди ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефони (83246) 2-45-89,2-45-87, 2-42-22 ва 93-955-66-68 гирифта метавонед. Диќќат: Музоядаи такрорї! Иљрочии суди ноњияи Вахш Саймуњиддинов И.М. рўзи 12 феврали соли 2018 соати 11:00 музояда аз маблаѓи ибтидої оид ба фурўши манзили истиќоматї воќеъ дар ноњияи Вахш тањти њабс ќарордоштаро эълон менамояд. № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Соли сохтмоншуда

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

1.

Манзили истиќоматии якошёна, иборат аз ду њуљраи зист ошхона њољатхона њаммомхона ва долон иборат мебошад.

Тахминан солњои 2007

Ноњияи Вахш, Љамоати шањраки Киров, кўчаи Ленин №44

100000 (сад њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда воќеъ дар ноњияи Вахш, Љамоати шањраки Вахш, кўчаи Ленин, утоќи кории иљрочиёни суд анљом дода мешавад. Музояда рўзи 12 феврали соли 2018 соати 11:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни суди ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефони (83246) 2-45-89,2-45-87, 2-42-22 ва 93-500-34-00 гирифта метавонед. Раёсати адлияи вилояти Хатлон барои ишѓоли мансабњои зерини холии маъмурии хизмати давлатї

озмун эълон менамояд. 1.Сармутахассиси бахши баќайдгирии давлатии ташкилотњои љамъиятї, кор бо њизбњои сиёсї ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Раёсати адлияи вилояти Хатлон. Талабот нисбати довталабон: Барои ишѓолкунандагони мансаби маъмурии категорияи панљум: -тањсилоти олии њуќуќшиносї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї, маоши вазифавї-988 сомонї. Суроѓаи ќабули њуљљатњо: индекс 735140: шањри Ќўрѓонтеппа, кўчаи Кайњоннавардон, бинои Раёсати адлияи вилояти Хатлон, ошёнаи 2-юм, утоќи 12. Телефон барои тамос: 8 (3222) 3-01-30.

эътибор надорад Шањодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0360999, ки онро соли 1976 МТМУ №6-и шањри Ќўрѓонтеппа ба Одинаев Абдукарим Авкадирович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи №205325, ки онро соли 1995 МТМУ №19-и ноњияи Бохтар ба Джалолов Шарофиддин Нуриддинович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи БР №084346, ки онро соли 1984 МТМУ №40-и ноњияи Бохтар ба Љамолова Олия додааст, эътибор надорад. Сертификати гумшудаи њуќуќи истифодаи замини наздињавлигї тањти №022269, ки онро соли 2005 идораи замини ноњияи Абдурањмони Љомї ба Мањмадиев Ќањрамон додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи ронандагии гумшудаи дараљаи “С” силсилаи ВВ №0114720, ки онро соли 2017 ТЉММ «Мадади Сомон»-и вилояти Хатлон ба Зурбеков Каримљон Њасанович додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдорон: Саттор Ќарахонов, Њусейн МАЛИКОВ Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа» ба табъ расидааст. Ба чопаш 10.01.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8000 нусха Нишонии мо: шањри Ќўрѓонтеппа, кўчаи Логинов 12. Телефони сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

"Хатлон"№2 11 январи 2018  
"Хатлон"№2 11 январи 2018  

Рузномаи Хатлогн

Advertisement