Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №7 (3192)

панљшанбе, 14 феврали соли 2019

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

7 рЎзи ХАТЛОН ВУСЪАТИ КОРЊОИ ОБОДОНЇ ДАР НОРАК Дар шањри Норак, ки имсол мизбони Љашни байналмилалии Наврўз аст, корњои ободониву бунёдкорї бомаром идома доранд. Шањрдории Норак азм дорад, ки то љашн 12 истгоњи роњи марказиро пурра азнавсозї карда, 18 бинои баландошёнаи шањрро таъмиру таљдид намояд. Аз тарафи масъулони НБО «Норак» бошад, рангубор намудани силсиламуљассамаи ба ифтихори сохтмончиёни неругоњ бунёдёфта ба анљом расид. Аз назди бинои ЉСК «НоракИБОсоз» то майдони марказии варзиш 560 метр роњ мумфарш гардида, дар ин самт корњо идома доранд. Ќомат афрохтани муљассамаи асосгузо-

ри давлати тољикон - Исмоили Сомонї, сутунпояњои Парчам ва Нишони давлатї, ифтитоњи сохтмони майдони варзишї, шинонидани 2011 бех нињоли сояафкану ороишї ва беш аз 70 њазор бутта гулњои гуногуни мавсимї, барќарорсозии 5 гектар боѓ дар ЉДММ «Анорбоѓ» аз љумлаи рўйдодњои фарањбахш ба њисоб мераванд. Дар маљмўъ, ба истифода додан ва оѓози корњои сохтмонии 10 иншооти љашнї дар арафаи Наврўзи байналмилалї дар назар аст.

УСУЛИ «ХОНА БА ХОНА» НАТИЉА МЕДИЊАД Љињати омўзиши омилњои аслии азњампошии оилањо мутахассисони шуъбаи сабти асноди њолати шањрвандии вилояти Хатлон аз усули «хона ба хона» кор мегиранд. Танњо дар моњи январи соли 2019 мутахассисони шуъбаи САЊШ-и вилоят аз пошхўрии 4 оила пешгирї карданд. З. Сафарзода, мудири шуъбаи САЊШ-и вилоят, бо истинод ба тањлилњои анљомдода гуфт, ки агар соли гузашта беш аз 31 њазор сабти аќди никоњ ба ќайд гирифта шуда бошад, беш аз сеюним њазор никоњ тариќи судњо ва шуъбањои САЊШ бекор карда шудааст. Дар натиља, зиёда аз ду њазор кўдак аз имкони зиндагї дар оилаи мукаммал мањрум гардида, танњо бо модар ё падар умр ба сар мебаранд. «Аксаран мардњо ташаббускори бекоршавии аќди никоњ мебошанд. Масалан, соли гузашта дар ноњияи Фархор ба суд 57 мард ва ба шуъбаи САЊШ 63 мард барои бекоркунии аќди никоњ ариза додаанд. Ин њам дар њоле ки соли 2018 дар ин ноњия њамагї 21 зан ба суд ва 18 зан ба шуъбаи САЊШ бо чунин ариза мурољиат кардаанд», - афзуд З. Сафарзода.

Ислоњи сариваќтии камбудињо ба фаъолияти босамари соњањо имкон медињад Љаласаи васеи назди раиси вилоят Ќурбон Њакимзода дар толори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар љамъомад муовинони раиси вилоят, сардорони раёсатњо, дастгоњи раиси вилоят, мудирони шуъбањо, роњбарони муассисањои вилоятї, раисони шањру ноњияњо ва кормандони ВАО ширкат доштанд. Љамъомадро раиси вилоят Ќурбон Њакимзода њусни оѓоз бахшида, њозиринро бо рўзномаи љаласа ошно намуд. Сараввал, муовини раиси вилоят У. Зоирзода оид ба љамъбасти натиљањои иќтисодиву иљтимоии вилояти Хатлон дар моњи январи соли равон гузориш дод. Номбурда доир ба масъалањои даромади ќисми буљети вилоят, фаъолияти корхонањои саноатї, њаљми истењсоли маљмўи мањсулоти кишоварзї, фаъолияти соњањои маориф, тандурустї ибрози назар намуд. Раиси вилоят аз раисони шањру ноњияњои А. Љомї, Ёвон, Восеъ, Левакант, Вахш, Ќубодиён, Дўстї, Љайњун, Муъминободу Фархор доир ба камбудињои дар соњањои иќтисодиву иљтимої љойдошта пурсон гардид. Дар аксар шањру ноњияњои номбурда њаљми маљмўи мањсулоти саноатї кам гардида, фаъолияти муассисањои хизматрасонї низ хуб ба роњ монда нашудааст. Тавре ки роњбари вилоят таъкид дошт, бо вуљуди дастовардњои соњањои иќтисодиву иљтимої, њанўз њам дар шањру навоњї камбудињо ба чашм мерасанд. Ислоњи сариваќтии камбудињо имкон медињанд, ки фаъолияти тамоми соњањо рў ба бењбудї нињода, сатњи некўањволии мардум бењтару хубтар шавад. Љойњои нави корї таъсис ёбад ва њаљми маљмўи мањсулоти дохилї боз њам афзун гардад. Раиси вилоят таъкид дошт, ки саноатикунонии мамлакат њадафи

чоруми миллї ба шумор рафта, маќсад аз саноатикунонї, пеш аз њама, коркарди ашёи хоми мањаллї, бунёди љойњои нави корї, ба шуѓл фаро гирифтани ањолї мебошад. Аз ин рў, масъулини шањру ноњияњо, роњбарони ташкилоту муассисањоро зарур аст, ки аз захираву имкониятњои мављуда истифода бурда, њаљми маљмўи мањсулотро афзун намоянд. Дар ин баробар барои омодагї ба санаи муњими таърихї - 30-юмин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бештар кўшиш намоянд. Тибќи наќша-чорабинињои тасдиќгардида дар вилоят беш аз 6 њазор иншоотњои љашнї, аз ќабили корхонањои истењсолї, муассисањои хизматрасонии тиббиву тандурустї, бунёди роњу пулњо, азнавсозии як ќатор иншоотњо, таъмини ањолї бо оби нўшокї дар назар аст. -Бунёди иншоотњои мазкур имкон фароњам меоварад, ки инфрасохтори хизматрасонии дењот боз њам бењтар гардад. Зеро беш аз 80 фисади ањолии вилоят дар дењот рўзгор ба сар мебарад,-афзуд роњбари вилоят.- Таъмини зиндагии шоиста ба њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон њадафи олии роњбарияти Њукумати Љумњурии Тољикистон, хоса Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Аз ин хотир, бунёди иншоотњои хизматрасонии замонавї дар дурдасттарин дењот вазифаи масъулини шањру навоњї ба шумор меравад. Роњбари вилоят аз масъулини ташкилоту муассисањои вилоятї, аз љумла маќомоти андоз, молия, нафаќа, бонкњо, шуѓли ањолї, омор, савдо, соњањои кишоварзї ва иљтимої пурсиш ба амал оварда, љињати ислоњи камбудињо дастуру супоришњои мушаххас дод. Њамчунин Ќурбон Њакимзода ба масъу-

лини соњаи маорифи вилоят ва шањру навоњї љињати боз њам бењтар ба роњ мондани фаъолият, ба тањсил пурра фаро гирифтани толибилмон, ба дастовардњои назаррас ноил гардидан дар озмуну чорабинињои љумњуриявї, дохилшавии хатмкунандагон ба мактабњои олї, омода намудани кадрњои баландихтисос супоришњои мушаххас доданд. Зимни љамъомад доир ба омодагї ба љашни байналмилалии Наврўз, киштукори бањорї, бунёду барќарорсозии боѓу токзорњо, бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо, бењбудї бахшидан ба вазъи боѓњои фарњангї низ сухан ронда, бањри ислоњи камбудињо дастур дода шуд. Дар љамъомад, њамчунин озмуни вилоятии «Ободгари ватан», ки миёни соњибкорон эълон шуда буд, љамъбаст гардид. Нисбати њадафњои Низомномаи озмун муовини раиси вилоят Амирхон Ќурбонзода сухан ронда, иброз дошт, ки ба хотири таќвият бахшидан ба корњои ободониву бунёдкорї, љалби соњибкорони ватанї барои бунёди корхонаву коргоњњои нави саноатї, муассисањои таълимиву тандурустї, таъмири роњу пулњо, бунёди муассисањои хизматрасонї, аз ќабили њаммом, мењмонхона, китобхона, дорухона, сартарошхона озмуни вилоятї эълон гардида буд. Ба ин озмун беш аз 77 мавод пешнињод гардида, 32 нафар соњибкорони шањру навоњии вилоят, барои сањми арзанда гузоштан дар корњои ободониву бунёдкорї бо сипосномаи раиси вилоят ва туњфањои хотиравї сарфароз гардонида шуданд.

Раиси вилоят зимни супоридани туњфањо ба соњибкорон иброз дошт, ки дар њаќиќат фарзандони баору номус ва ободгари ватан пайваста бањри шукуфоии њар як гўшаву канори Тољикистони азиз сањм мегузоранд. Роњбари вилоят ба соњибкорон миннатдории хешро баён намуда, иброз дошт, натиљаи дастгирии соњибкорон аст, ки садњо корхонаи нав, иншоотњои хизматрасонї ќомат афрохта, мавриди бањрабардорї ќарор гирифтанд. Имрўз зери сиёсати оќилонаю сулњпарваронаи Президенти мамлакат њамагон рўзгори осуда ба сар доранд ва аз мевањои шањдбори Вањдати миллї бањраманд гаштаанд. Ватани азизамонТољикистон рў ба тараќќї нињодааст. Љавобан ба ин ѓамхорињои Роњбари давлат бояд њар як фарди баору номус бештару бењтар фаъолият намояд, ободгару њомии ватан бошад. А. Сафарова, “Хатлон”

«Истифодаи оќилона аз имкониятњои мављуда ба манфиати кор аст»

гардид. Зимни суњбат пири равшанзамир таъкид дошт, ки Президенти Љумњурии Тољикистон атои Худованд барои тамоми мардуми тољику тољикистонист.

ти муќаддаси ватан майдони љангро ба майдони мењнат ва яроќро ба каланд иваз намуда, барои ободии ватани азиз зањмат кашиданд. Њељ гоњ худнамої накардаанд. Љойи хешро дар майдони корзори ватан дарёфтанд. Натиља ин аст, ки имрўз соњибэњтироми њамагон гардидаанд. Мењтари матбуот Мусулмонќул Љўраќулов низ њаёти пурсамари хешро ба рушди матбуоти даврї бахшидааст. Њангоми суњбат ба раиси вилоят

тибќи ин барнома 124 лоиња ба маблаѓи 501,1 миллион сомонї иљро гардидааст, ки 57%-и нишондињандањои солњои 20152018-и Барномаи мазкурро ташкил дод. Дар натиљаи татбиќи Барномаи рушд дар солњои 2015-2018 соњањои саноат ва кишоварзї рушд ёфта, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ва кишоварзї бо ифодаи пулї дар соли 2018 нисбат ба соли 2014 мутаносибан ба андозаи 78,6% ва 35% зиёд шуд.

БОЗДИДИ САЙЁЊОН АЗ МАВЗЕЪЊОИ ТАЪРИХИИ ХАТЛОН

Ќурбон Њакимзода:

Ин пири 81-сола аз хизматњои арзандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ёдовар гардида, шукргузорї аз ѓамхорињои пайвастаи Роњбари давлат ва осмони софу рўзгори пурсаодати тољику тољикистониён намуд. Кенља Хушомадов, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї аз аёдати роњбари вилоят хушњол гардида, бо як њисси фарањмандї аз сиёсати оќилонаи Роњбари давлат ва эњтиромаш ба мењтарони љангу зањмат ёдовар шуд. Ин бобои 98-сола, ки њанўз њам доѓи Љанги Бузурги Ватанї дар ќалбу тиру оњанпорањои љанг дар бадан дорад, аз он лањзањои мудњиш ёд оварда, шукргузорї аз рўзгори пурсаодати сокинони ватани мањбуб намуд. Дар њаќиќат, умри бобаракати ин собиќадорони арсаи љангу мењнат намунаи барљастаи мардонагї, шуљоату далерї, ватандўстиву хештаншиносист. Ин родмардони ватан сина сипар намуданд, то адўи хуношом рўзгори ободу сарзамини аљдодиамонро рахна назананд. Солњои мудњиши Љанги Бузурги Ватаниро ёд оварда, ў аз ќањрамонињои њамяроќон ќисса мекард, ќиссаи некномии љавонмардї. Муњим аз њама, ин мењтарони љангу мењнат пас аз хизма-

Дар шањри Кўлоб гурўњи байниидоравии доимоамалкунанда таъсис дода шуд, ки бояд ба тањияи Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Кўлоб барои солњои 2020-2025 машѓул гардад. Гурўњи корї бояд то нимсолаи аввали соли 2019 лоињаи барномаро тањия ва манзур намояд. Мавриди зикр аст, ки яке аз њуљљатњои муњимми равонашуда ба рушди иќтисодию иљтимоии шањру дењоти Кўлоб Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Кўлоб барои солњои 2015-2019 ба шумор меравад. Ин барнома 262 лоињаро ба маблаѓи умумии 1 миллиарду 46,7 миллион сомонї дар бар мегирад. Солњои 2015-2018

Љаласаи кории раиси вилоят

Рўзи якшанбеи њафтаи сипаригардида раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода аз ноњияи Шањритўс дидан ба амал овард. Дар баробари шиносої бо фаъолияти соњањои хољагии халќи ноњия раиси вилоят аз хонањои собиќадорони љангу мењнат, мењтароне, ки барои ободонї ва шукуфоии ватани азиз зањмат кашидаанд, дидан кард. Роњбари вилоят сараввал аз вазъи рўзгори мењтари мењнат Њаитќул Худойбердиев пурсон

ОМОДАГЇ БА ТАЊИЯИ БАРНОМАИ НАВИ РУШД

доир ба айёми љавонї, фаъолияти корї, вазъи рўзномаи ноњиявї дар њамон солњо њикоят намуд. Рўзномаи “Субњи Шањритўс” таърихи тўлонї дошта, авроќе аз таърихи як гўшаи ватани азизамон ба шумор меравад. Матбуот инъикосгари дирўзу имрўзу фардои ватан аст. Њар як шумораи рўзномањои даврї таърихи зиндаи имрўзу дирўзи миллат аст. Раиси вилоят зимни суњбат бо пирони рўзгордида, собиќадорони љангу мењнат зикр

намуд, ки онњо мураббии насли љавонанд, рўзгору корнамоињои онњо сабаќест барои љавонон дар баланд бардоштани њисси худшиносї, ватандўстї ва мењнатќаринї. Пас аз мулоќот ва дидорбинии собиќадорон дар Кохи фарњанги ноњия љаласаи кории раиси вилоят баргузор гардид. Дар ин љаласа вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Нуриддин Саид, роњбари гурўњи кории Њукумати кишвар дар ноњияи Шањритўс ва роњбарони ташкилоту муассисањои вилоятї, маќомоти њифзи њуќуќ, мудирони шуъбањо ва муовинони раиси ноњия, бахшњо масъулини ташкилоту муассисањои ноњиявї, раисони љамоатњои дењот ва мањаллањо, соњибкорон ва кормандони ВАО ширкат доштанд. Љамъомадро раиси вилоят Њакимзода Ќурбон оѓоз бахшида, иброз дошт, ки дар ин љамъомад асосан ду масъала дастуру супоришњои Роњбари давлат аз Паёмашон ба Маљлиси Олии кишвар ва натиљањои љамъбасти соњањои иќтисодиву иљтимої мавриди тањлил ќарор мегирад. Сараввал, раиси ноњия Рамазон Оймањмадзода доир ба соњањои иќтисодиву иљтимоии ноњия гузориш дод. Раиси вилоят аз он изњори нигаронї намуд, ки бо вуљуди таъкидњои чандинкаратаи муњтарам Пешвои миллат њанўз њам дар ноњия камбудињои љиддї дар самти соњањои иќтисодиву иљтимої ба назар мерасад. Аз 13 корхонаи (Давомаш дар сањ. 2)

Мавзеъњои сайёњиву таърихии «Њулбук» (Восеъ), «Хоља Машњад» (Шањритўс), «Аљинатеппа» (Вахш), «Чилучорчашма» (н. Носири Хусрав) ва дигар мавзеъњои сайёњии љумњурї ба сайёњони дохилию хориљї љолиби диќќат буда, дар соли 2018 аз мавзеи «Чилучорчашма» 150 000 нафар, «Аљинатеппа» наздики 5000 нафар, «Хоља Машњад» наздики 1000 нафар дидан намуданд. Тавре ки аз Кумитаи рушди сайёњї иттилоъ доданд, дар маљмўъ соли 2018 аз Љумњурии Тољикистон 1 миллиону 155 њазор сайёњи хориљї боздид намуда, шумораи сайёњони дохилї зиёда аз 750 њазор нафарро ташкил додааст. Зикр гардид, ки масъалањои тармиму таљдид, бунёди инфрасохтори иловагї барои љалби сайёњон, маѓозањои фурўши армуѓонњо, љолиб намудани гирду атрофи мавзеъњои сайёњиву таърихї ва дар маљмўъ ба сатњи байналмилалї расонидани онњо аз љумлаи њадафњоест, ки Кумитаи рушди сайёњї пайгирї мекунад.

ТАШАББУСИ ЉОЛИБИ КИ ЊХДТ ДАР ХАТЛОН Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар вилояти Хатлон нашри махсуси нашрияи њизбии «Њамрози халќ»-ро бо теъдоди рекордии 101840 нусха рўйи чоп овардааст. Тавре ки аз КИ ЊХДТ дар вилояти Хатлон ба рўзномаи «Хатлон» хабар доданд, њадаф аз роњандозии ин иќдом баланд бардоштани сатњи мафкураи сиёсии мардум ва пур кардани холигоњи идеологии љомеа буда, матолиби дар он нашршуда, пеш аз њама, ба њимояи манфиатњои миллї ва њар як шањрванд аз тањољуми тўфони хатарњои љањони муосир нигаронида шудааст. Нашри махсуси «Њамрози

халќ» аз Мурољиатномаи КИ ЊХДТ дар вилояти Хатлон ба сокинони вилоят, маќолањои љолиб оид ба роњњои пешгирї аз фитнаву дасисањои гурўњњои ифротї, тафсири барномаи ЊХДТ, ахбори њизбї ва маводи тафрењї иборат аст. Масъулон азм доранд, ки чопи нашри махсуси «Њамрози халќ»-ро минбаъд њар моњ як маротиба ба роњ монда, тариќи ройгон ба мардум пањн намоянд.

ЭЪЛОНИ ЃОЛИБОНИ ФЕСТИВАЛИ «ЊУНАР ОМЎЗ…» Дар фестивали заргарї тањти унвони «Њунар омўз…», ки аз љониби Вазорати саноат ва технологияњои нав баргузор гардид, мањсули дасти бењтарин заргарони моњир аз гўшаву канори љумњурї ба маърази тамошо гузошта шуд. Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур арљгузорї ба фарњангу тамаддуни гузаштагон, эњёи њунарњои мардумї, зиёд намудани шавќ ва њавасмандкунии њунармандон ба касби заргарї, муаррифии молу мањсулоти заргарї дар арсаи љањонї, ба содирот равона сохтани мањсули дасти косибони чирадасти љумњурї бо шиори «Дар Тољикистон истењсол шудааст» ва бо ин васила баланд бардоштани иќтидори содиротии кишвар мебошад. Њамин тавр, љойи 1-ум ба њунармандони шањри Роѓун, љойи 2-юм ба њунармандони КВД «Зари Кўлоб» ва љойи сеюм ба ду нафар: њунарманди коргоњи заргарии ЉДММ «Майрамбибї» ва њунарманди мардумии шањри Њисор – Фирдавс Назаров дода шуд.

СЕ МУСОБИЌАИ ЉУМЊУРИЯВЇ - ДАР МОЊИ МАРТ Дар семоњаи аввали соли 2019 аз љониби Кумитаи кор бо љавонон ва варзиш 5 чемпионати Љумњурии Тољикистон, 6 мусобиќаи љумњуриявї аз рўйи риштањои гуногуни варзишї ба наќша гирифта шудааст, ки баргузории ин чорабинињои варзишї дар шањри Душанбе, Бохтар, Норак ва шањри Кўлоби вилояти Хатлон бо иштироки дастањои вилоятњо ва шањру ноњияњои кишвар дар назар аст. Аз он љумла марњилаи якуми мусобиќаи љумњуриявї оид ба футбол дар байни бонувон – љавондухтарони аз 16-сола боло дар шањру ноњияњо ва марњилаи финалии он рўзњои 3-7 март дар шањри Бохтар доир мегардад. Дар шањри Кўлоб бошад, 9-10 март мусобиќаи љумњуриявї оид

ба дастхобонї ва вазнбардорї байни варзишгарони имконияти љисмониашон мањдуд барпо мешавад. 21-22 март мусобиќаи љумњуриявї оид ба гўштини миллї байни калонсолон дар шањри Норак пешбинї шудааст.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН

панљшанбе, 14 феврали соли 2019, №7 (3192)

Ќурбон Њакимзода:

ШУКРИ ВАТАН

«Истифодаи оќилона аз имкониятњои мављуда ба манфиати кор аст» (Идома аз сањ. 1)

саноатї 9 ададаш умуман фаъолият накард. Њаљми маљмўи мањсулоти саноатї нисбати соли пешин кам шуд. Ноњия имкон дошт, ки чандин корхонањои коркард бунёд намояд, зеро дар ноњияи мазкур захираи зиёди меваю сабзавот мављуд аст. -Аз ин имконияту захирањо босамар итифода бурдан ба манфиати кор аст,- ироа дошт раиси вилоят. - Дар ноњияе, ки 126 њазор ањолї дорад, ягон корхонаи истењсоли сангу шаѓал мављуд нест, -афзуд раиси вилоят зимни мулоќот бо фаъолони ноњияи Шањритўс. Тавре ки равшан гардид, њаљми мањсулоти кишоварзї кам гардида, истењсоли гўшту тухм низ коњиш ёфтааст. Њаљми гардиши савдои чакана дар ноњия ба талабот љавобгў нест. Зимни тањлили

соњањои иќтисодию иљтимої дар ноњияи Шањритўс дар тамоми самтњо камбудињои љиддї ба назар мерасад. Роњбари гурўњи кории Њукумати Љумњурии

Хоки поятро, Ватан, пурмушку анбар мекунем, Сарзаминатро дифоъ аз шўру аз шар мекунем. Мардумат бо якдигар ёру бародар гаштааст, Сулњу вањдатро шиори ањли кишвар мекунем. Ин Ватан обод гашт аз њиммати мо-тољикон, Номи тољикро кунун бар рўи минбар мекунем. Набзи Роѓун метапад њар дам чу ќалби тољикон, Нури ўро дар љањон чун Шамси Ховар мекунем. Эй Ватан, мо посбони хоку обат гаштаем, Модарї морову шукр аз номи модар мекунем.

Тољикистон дар ноњияи Шањритўс Саид Нуриддин Саид низ аз рафти корњои ободонию бунёдкорї ва омодагињо ба санаи муњими таърихї - 30-

Насриддин Давлатзода

солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон изњори ташвиш намуда, таъкид дошт, ки на њама бандњои наќшачорабинињо бахшида ба љашни бузурги миллат њанўз амалї шудааст. Раиси вилоят Ќурбон Њакимзода бањри ислоњи камбудињои љойдошта, омодагии њамаљониба ба љашни Наврўзи байналмилалї, 30солагии Истиќлолияти давлатии

Љумњурии Тољикистон киштукори бањорї, кабудизоркунї, бунёди коргоњу корхонањои саноатї, коркарди мањсулоти кишоварзї ва ашёи хоми мањаллї, таъсиси љойњои нави корї ба масъулини ноњия дастуру маслињатњои муфид доданд. А. Сафарова, «Хатлон» Аксбардор М. СОТИЕВ

Конференсияи илмї Бо иќдоми маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва Раёсати кор бо занон ва оила дар маљлисгоњи Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав конференсияи илмї бахшида ба Рўзи умумиљањонии занон дар соњаи илм, тањти унвони “ Занон ва рушди илми муосир” баргузор гардид. Чорабинии мазкурро муовини раиси вилоят, доктори илми фалсафа, профессор

Сањми занон дар рушди илми муосир Хидирзода Махфират њусни оѓоз бахшида, таъкид дошт, ки шумораи занон дар соњаи илм сол то сол афзуда истодааст. Аз 350 нафар олимон 59 нафарашонро занону бонувон ташкил менамоянд. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста таъкид менамояд, ки љомеае, ки ба зан - модар ѓамхорї менамояд, ба ояндаи худаш ѓамхорї мекунад. Дар њаќиќат, бо иќдоми Роњбари давлат имрўз барои фаъолияти занону бонувон дар тамоми љабњањо имкониятњои васеъ фароњам оварда шудааст. Дањњо санаду фармонњои роњбарияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расиданд, ки баробарии занону мардонро нишон медињанд. Дар њар як Паёму суханронињояш Роњбари давлат таъкид месозад, ки нисбати занону модарон ѓамхории бештар зоњир гардад. Тавре ки дар конференсия таъкид гашт, дастгирии бевоситаи занону бонувон дар њамаи самтњо ба назар мерасанд. Натиља ин аст, ки дар вилояти Хатлон 3 нафар зан док-

тори илм, професор, 56 нафар номзади илм, 14 нафар дотсент ва 567 нафар унвонљўву тадќиќотчї мебошанд. Њамин тавр, кори конференсияи илмї дар 5 бахш идома ёфт. Аз љумла, доир ба мавзўъњои наќши занон дар љомеа, ќањрамони лирикии шеъри Зиё Абдулло, марсия ва анвои он, Гулрухсор – тадќиќгари рубоиёти Хайём, нињоди сар-

варии занон дар љомеа, мавќеи љадвалњои электронї дар иќтисодиёт, «Роѓун»-сањифаи зарринанд соли 2018, Табассум Таѓоева, Њавасмоњ Бобошоева, Ќурбоной Пирхонова, Р. Ниёзова, М. Расулова ва дигарон маърўза намуданд. Доктори илмњои фалсафа, профессор Махфират Хидирзода доир ба мавзўи “Тартиби гендерї дар сиёсати гендерии кишварњои Осиёи Миёна; вазъи муосир ва дурнамои рушд” маърўза намуд. Њамин тавр, доир ба бахшњои филология, технологияи иттилоотї, табиї ва тиббї, иќтисодї, педагогика ва методикаи таълим, таъриху сиёсатшиносї 121 маќолаи илмї пешнињод гардид, ки 40 муаллифи маќолањои бењтарини аз љониби гурўњ пешнињодгардида бо сипосномањои Раёсати кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ќадрдонї шуданд. Сипосномањоро муовини раиси вилоят ба маърўзачиён супурда, барояшон дар љодаи илм дастовардњои нав ба навро орзу намуд. ВАХШОНА, «Хатлон»

ДАСТАРХОНОРОИИ БОНУВОНИ ТОЉИК САЙЁЊОНИ ХОРИЉИРО ТАСХИР КАРД

Дар маркази вилоят-шањри Бохтар озмуни вилоятии “Дастархонорої” љамъбаст гардид. Тавре ки дар шуморањои ќаблї иттилоъ дода будем, нахуст ин чорабинї дар шањру ноњияњо доир гардида, бењтаринњо ба даври вилоятї роњ ёфтанд. Толори тарабхонаи “Левакант” он субњ серодам буду њунармандону таббохони шањру ноњияњо хўришу хўрокњои миллї, нону гирдача, чаппотию тањмол, умуман, садњо навъи дастпухти хешро пешкаши њакамону њозирин намуданд. Дар ин чорабинї њунармандони шањру ноњияњои Кўлоб, Бохтар, Левакант, Ховалинг, Љ. Балхї, Хуросон, Данѓара, Фархор, Кўшониён, Балљувон, Ёвон дар баробари пешнињоди

хўрокњои миллї ба ороишу одоби мењмондорї диќќати њамаљониба доданд. Муњим аз њама, баргузор гардидани чунин чорабинињо имкон фароњам овард, ки хўрокњои миллї аз нав эњё гардад. Кадбонуњои њунарманд дар озмуни мазкур таомњои миллї, аз ќабили нишоиста, ривољ, рубиљ, ѓалмундї, ширкаду, ширбиринљ, ширрўѓан, тарњалво, ќурутоб, чанголї, оши бурида, оши палав, мошкучурї, далда ва ѓайраро пешкаши њакамон гардониданд. Муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода зимни љамъбасти озмуни мазкур иброз дошт, ки занону бонувони тољик бо њунари волои хеш, бахусус пухтупази хўроку мањсулоти нонї аз ќадим ном баровардаанд.

Мењмоннавозии тољикон имрўз низ хориљиёнро љалб намудааст. Аз љониби Сарвари давлат пешнињод гардидани солњои 20192021 Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї њар як шахси ватандўстро водор месозад, ки бањри сайќал додани њунару малакаи хеш талош варзад. Муњим аз њама, њунари хешро муаррифї намояд. Одоби мењмондорї, тарзи дастархонороиро бо харљи каму пешнињоди хўрокњои миллии пурлаззату муфид барои саломатї риоя созад. Мањсулоти тару тозаи дар Тољикистони азиз истењсолшуда имрўз диќќати хориљиёнро низ ба худ љалб намудааст. Танњо соли 2018 беш аз 2 миллион нафар сайёњон ба ватани азизи мо, аз љумла ба вилояти Хатлон низ ташриф овардаанд. Бонувони њунарманди мо метавонанд мањсули њунари волои хешро ба мисли пазандагию бофандагї, дўзандагию заргариро пешкаши мизољон намоянд. Муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода ба иштирокчиёни чорабинї изњори сипос намуда, ба бењтаринњо туњфањои хотиравї ва сипосномањои Раёсати кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлонро супурд.

сомонї ва сармояњое, ки дар бахши хусусї ворид шудаанд, 26 миллиону 962,9 њазор сомониро ташкил медињанд. Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар ноњияи Ёвон дар муќоиса бо як соли пеш 23,4 миллион сомонї афзуда, ба 1 миллиарду 345 миллион сомонї расонида шуд. Таври маълум, ибтидо аз моњи декабри соли 2015 ноњияи Ёвон ба ноњияи содиркунандаи мањсулоти саноатї табдил ёфтааст. Дар соли 2018 аз корхонањои сементбарории ЉДММ «Хуаксин Ѓаюр семент» ба миќдори 460 њазору 39,5 тонна семент, ЉДММ «Чжунгтсай моњир семент» ба миќдори 502 њазору 400 тонна семент, аз корхонаи истењсоли гачкартони ЉДММ «Хуачиан Ѓаюр индастриал» ба миќдори 385 њазор дона гачкартон, аз корхонаи истењсоли намаки ошии ЉДММ «Намаки Ёвон» 35 тонна намак, аз фабрикаи истењсоли мањсулоти дўзандагии ЉДММ «Вањдат» 3 миллиону 928,4 њазор љуфт љўроб, 104,6 тонна риштаи рангкардашуда, 1251,1 тонна риштањои пахтагин ва аз корхонаи ЉДММ «Талко Кемикал» 2068,4 тонна алюминий фтордор ва 60 тонна криолит, ки дар маљмўъ, маблаѓи 471 миллиону 671 њазору 813 сомониро ташкил

дода, нисбати соли 2017 ба андозаи 190 миллиону 973,9 њазор сомонї зиёд мебошад, ба хориљи мамлакат содирот гардид. Имрўзњо дар ин самт корњо идома доранд. Соли 2018 аз љамъи 43 корхонаи саноатї 41 корхона фаъолият дошта, 2 корхона фаъолият накарданд. Дар ноњияи Ёвон соли гузашта 9 корхонаю коргоњ бо 136 љойи кории нав мавриди истифодабарї ќарор дода шуданд. Аз њисоби соњибкорон соли 2018 дар ноњияи Ёвон 2,8 километр роњњо ба маблаѓи 16 миллион сомонї таъмири асосї, 30 км ба маблаѓи 220 њазор сомонї таъмири љорї, 26,5 километр ба маблаѓи 98,2 њазор сомонї сангфарш ва 5 пул ба маблаѓи 3,7 миллион сомонї таъмиру барќарор карда шуда, имрўзњо дар пули автомобилгарди кўчаи Р.Раљабови ноњия корњои таъмирї идома доранд. Гуфта мешавад, ки бо сабаби сипарї гардидани муњлати истифодаи роњњо 79,5 километр роњњои дорои ањамияти љумњуриявї дар ноњияи Ёвон ба таъмири куллї ниёз доранд. Дар идораи кишоварзии ноњияи Ёвон иттилоъ доданд, ки њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї соли гузашта 890,1 миллион сомо-

Даштиљум мавзеи хушбоду њаво буда, табиати дилрабо дорад. Мамнуъгоњи Даштиљум бошад, тамошобоб асту диќќатљалбкунанда. Аз ин рў, сайёњони дохиливу хориљї ба тамошои ин мавзеъ омада, таассуроти зиёд мебардоранд ва бораи ин гўшаи бињиштосои диёр маълумот пайдо мекунанд. Дар тавозуни мамнуъгоњ 19700 гектар замин мављуд буда, намудњои гуногуни њайвонот ва парандагон дар он нигоњ дошта мешаванд. Кормандони мамнуъгоњ барои њифзу нигоњдошти олами вуњуш пайваста корњои биотехникї мегузаронанд. Сарљангалпарвари мамнуъгоњ Бањодур Икромов мегўяд: “Зимистони имсола сарду сербориш омад ва барои њайвоноту парандагон беш аз 1 тонна дон, хўроки консентратї ва коњу беда дар љойњои љамъшавиашон гузоштем” Дар Мамнуъгоњи давлатї - табиии Даштиљум сол ба сол

саршумори њайвонот ва парандагон афзоиш меёбанд. Дар ин кор ба мамнуъгоњи давлатї ширкати шикории ЉДММ «Морхўр» кумаки њаматарафа мерасонад. Ширкати мазкур бо мамнуъгоњ њамкории зич дошта кормандонро бо сару либос ва лавозимот таъмин менамояд. Амир Муродов, корманди мамнуъгоњ, зимни суњбат чунин иброз дошт: «Дар мамнуъгоњ аслан, бузњои пармашох ё морхўр, бабри барфї, меши бухорої, кабку фазан ва дигар њайвоноту парандагон ба маротиб зиёд шудааст».

Бунёди иншооти љашнї дар Темурмалик Сокинони ноњияи Темурмалик бањри истиќболи сазовори 30солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон корњои ободонию созандагиро вусъат мебахшанд. Дар њамаи љамоатњои дењот ва маркази ноњия шинонидани нињолњои ороишию сояфкан, гулу буттањо ва сарсабзгардонии канори роњњо љараён дорад. Бо љалби соњибкорони мањаллї бошад, иншооти маданию маишї, корхонањои хурду сехњо, марказњои хизматрасонию савдо ва муассисањои таълимї сохта мешаванд. Сармеъмори ноњия Исроил Талбаков њамгоми суњбат чунин гуфт: «Бахшида ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар ноњия сохтмони 248 иншооти хурду бузург ба наќша гирифта шудаанд. То имрўз корњои сохтмонї дар 19 иншоот ба маблаѓи беш аз 4,5 миллион сомонї анљом дода шудааст». Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ситод ва гурўњњои корї ташкил намуда, аз рафти корњои ободонї ва сифати сохтмони иншоот пайваста назорат мебарад. Ба иттилои масъулон баъди пурра сохта ба истифода додани иншоот беш аз 800 нафар сокинон бо љойи кори доимї таъмин мегарданд.

Боронњои селу пайдарпайи солњои охир ба баландшавии сатњи дарёву сойњо ба рахна гардидани соњилњо оварда расонидааст, ки мардуми ноњияњои минтаќаи Кўлоб аз ин њисоб хисороти зиёд дидаанд. Ба хотири пешгирї аз ин офати табиї дар Љамоати дењоти «Саричашма»-и ноњияи Шамсиддин Шоњин корњои соњилмустањкамкунї идома доранд. Мавриди зикр аст, ки дар Љамоати дењоти “Саричашма” як ќатор дењањое, ки дар соњили сойњо љойгир шудаанд, осебпазир мебошанд. Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон, дигар вазорату идорањои масъул ва тариќи њашари сокинон корњои соњилмустањкамкуниро дар чанд мавзеъ идома дода истодаанд. Сардори Ситоди њолатњои фавќулода ва мудофиаи граждании ноњияи мазкур Диловар Икромов чунин иброз дошт: «Дар

Љамоати дењоти «Саричашма» беш аз 15 техника сафарбар карда шуда, кормандони корхонаю ташкилот ва сокинони дењањо дар корњои соњилбандї љалб гардидаанд. Дар дастрас намудани масолењи сохтмонї соњибкорони мањаллї низ кумак мерасонанд. Боварї дорем, то оѓози боронњои сел ќитъањои осебпазир бехатар гардонида мешавад». Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия низ њашарчиёнро маводи сўзишворї таъмин намуда, техникањои ноњияро сафарбар намудааст. Њоло пањлуи чапи пули байни дења шуста гардида, дар њолати садамавї ќарор дорад ва дар ин мавзеъ бо љалби техника корњои соњилбандї шурўъ шудаанд. Барои симтўрбандї бошад, сангу дигар маводи сохтмонї захира намуда, баъди анљоми корњои заминї симтўрбандї оѓоз мегардад. Ширинљон Сафарзода

ободонї мароми мардум аст

Саноатикунонии босуръати кишвар - њадафи чоруми миллї

Соли 2018 аз тарафи нозироти андози ноњияи Ёвон 1922 соњибкори инфиродї бо патент ва 516 соњибкор бо шањодатнома ба андозбандї љалб гардида, аз њисоби онњо 10 миллиону 660,4 њазор сомонї маблаѓ ба буљет ворид гардид. Дар ин бора аз маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Ёвон хабар доданд. Ба иттилои манбаъ, дар ин давра 760 соњибкор ба тариќи патент, 116 соњибкор ба тариќи шањодатнома ва 4 хољагии дењќонї аз нав ба ќайд гирифта шуданд. Дар ноњияи Ёвон 11 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї шуда истода, маблаѓи истифодашуда 53,7 миллион доллари амрикоиро ташкил медињад. Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии ноњияи Ёвон барои солњои 2016-2020 бошад, 243 лоињаро ба маблаѓи 695,1 миллион сомонї дар бар гирифта, ба њолати 1 январи соли 2019 214 лоиња ба маблаѓи 2 миллиарду 59,9 миллион сомонї (яъне 3 баробар зиёд) ба иљро расидааст. Љалби сармояњои ватанию хориљї дар соли 2018 аз њисоби сармояи мустаќил 157 миллиону 517 њазор сомонї, ќарз ва грантњои бо кафолати давлатї љалбшуда 28 миллиону 260 њазор

Мамнуъгоњи Даштиљум мавзеи тамошобоб аст

Корњои соњилмустањкамкунї идома доранд

ВАХШОНА, «Хатлон» Аксбардор М. СОТИЕВ

ЁВОН. КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ БА ХОРИЉА БА МАБЛАЃИ ЌАРИБ НИМ МИЛЛИАРД СОМОНЇ МАЊСУЛОТ СОДИРОТ КАРДААНД

Ба ифтихори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон

ниро ташкил дод. Кишти зироати асосї - пахта дар майдони 11500 гектар гузаронида шуда, иљрои дурнамои он дар соли 2018 ба 17284,5 тонна расонида шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 6,4 њазор тонна ё худ 26,7 фоиз кам шудааст. Истењсоли ѓалладонагї бошад, ба 43,1 њазор тонна, сабзавот ба 77,3 њазор тонна, гўшт ба 9239 тонна, шир ба 47100 тонна, истењсоли тухм ба 7 миллион 304 њазор дона, меваљот ба 9763,6 тонна, ангур ба 9436 тонна ва полезї ба 42828,3 тонна расонида шуда, нисбат ба њамин давраи соли 2017 афзоиш мутаносибан аз 1 то 16 фоизро ташкил медињад. Дар ин давра саршумори чорвои калон ба 97 њазору 464 сар, моли майда ба 182 њазору 665 сар, саршумори паранда ба 124275 сар расонида шуда, нисбат ба њамин давраи соли 2017 саршумори чорвои калон 458 сар, моли майда 2691 сар зиёд мебошад. Дар мавсими корњои ободонї ва кабудизоркунї зиёда 39,6 њазор дарахт шинонда шуд, ки ин нишондињанда 106 фоизи наќшаро ташкил медињад. Соли 2018 дар њамаи сохторњои хољагидории ноњияи Ёвон дар майдони 9 гектар боѓњои нав бунёд гардида, 8 гектар боѓњои куњна аз нав барќарор карда шуданд. Н. Маъмурзода, «Хатлон»

Сокинони ноњияи Восеъ бањри сазовор истиќбол гирифтани љашни 30- солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон корњои созандагиву ободкориро вусъат медињанд. Дар доираи чорабинињои ободкориву бунёдкорї ба ифтихори љашнвора дар мањаллаву дењоти њудуди љамоатњои ноњия, маркази шањрак бо дасту дили гарм мењнат менамоянд. Аз љумла, сокинони дењаи Кадучї, мактабњои њудуди љамоат, муассисањои мављудаи њудуди Љамоати дењоти “Мирзоалї Вайсов”, мањаллањои Љамоати дењоти ба номи Абдї Авазов ба њашари дастаљамъона баромада, 500 бех нињолњои сояафкану ороишї шинонда, корњои тозакориро ба анљом расониданд. Дар шањраки «Њулбук» бошад, баробари дигар ташкилоту муассисањои ноњия корхонаи фаръии давлатии хољагии манзилию коммуналии ноњия (сарвараш Эмом Ќараев) низ дар кори ободонию бунёдкорї сањми муносиб мегузорад. Корхонаи мазкур баробари тозакорї дар кори ба тартиб овардани роњи наќлиётї ва пиёдароњњо, њамчунин кабудизоркунии канори онњоро низ ба уњда доранд. Чуноне сармуњандиси корхона Рустам Рањматов гуфт, дар ин мавзеъ, ки барои кабудизоркунї омода аст, ба ќадри 4,5 њазор гулњои гуногуни садбарг шинонда мешавад. Онњо маќсад доранд, ки ин корро дар дигар ќисматњои роњи Кўлоб-Душанбе иљро намоянд. Њамзамон, корњои нињолшинонї дар канори шоњроњ идома дорад. Бо дастгирии масъулини ноњия ва ташкилотњои дигари ноњия аллакай ќад-ќади роњи калон нињоли дарахтони сўзанбарг ва арча шинонда шуд, ки дар оянда ба њусни шањрак њусни нав зам хоњад кард. Коллективи омўзгорону хонандагони литсейи касбї - техникии ноњия ба номи генерал-майор Рустами Холалї низ дар корњои ободонї ва кабудизоркунии шањрак сањми худро мегузоранд. Хонандагону омўзгорон дарсњои истењсолии худро сарфи корњои ободонї намуда, њам мањорати кори худро баланд мебардоранду њам дар корњои ободонї њиссаи худро мегузоранд. Наљот Сафарзода, ноњияи Восеъ


3

ХАТЛОН

панљшанбе, 14 феврали соли 2019, №7 (3192)

2019-2021-Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї

Ободонии дењот ободии Тољикистон аст Имрўз дења на танњо мањалли истиќоматии ањолї, балки муњити иљтимоиву сиёсиест, ки устувории муносибатњо дар он дар маљмўъ ба устувории муносибатњо дар давлат мусоидат менамоянд. Бо дарназардошти њамин муњиммият дар сиёсати имрўзаи Тољикистон ба масъалаи рушди дењот диќќати махсус дода шуда, масъалањои таъмини рушди устувори дења дар њуљљатњои стратегї маќоми худро пайдо намудаанд. Дар самти татбиќи њадафњо дар ин самт дар сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон метавон чор љанбаи муњимро људо намуд: - якум, љанбаи меъёрию стратегї, ки дурнамои рушди дења тавассути маќсадгузорињои дорои хусусияти ояндабинї ва њадафманд дар доираи манфиатњои умумимиллию умумидавлатї инъикос меёбанд; - дуюм, љанбаи амалї, ки динамикаи рушди иљтимоии дењаро муайян намуда, бањри татбиќи њадафњо дар доираи стратегияњои тасдиќшуда љињати рушди инфрасохтори иљтимої ва иљтимоиву фарњангии дења мусоидат менамоянд; - сеюм, пешнињоди ѓояњои таъминкунандаи њамгироии иљтимої, ки дар доираи онњо бањри таќвияти бештари шуѓлмандї, њифзи мероси гузаштагон, муайян намудани имкониятњои то ба њанўз ноаёни иќтисодию иљтимої ва фарњангї имконпазир мегардад; - чорум, таќвияти василањои муаррификунандаи дењот, ки тавассути онњо муаррифии дењот ба муњити беруна ва муаррифии муњити беруна ба дењот сурат мегирад. Вобаста ба љанбаи якум дар Стратегияи рушди Љумњурии Тољикистон барои то солњои 2010 ва Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои соли 2016-2020 нишондодњо муайян гардидаанд, ки вобаста ба он метавон дар бораи њадафњои рушди кишвар ва мавќеи дењот дар он хулосањои зарурї баровард. Љанбаи амалие, ки динамикаи рушди дењотро дар муњлатњои нисбатан кўтоњ таъмин менамояд, чорањоеро дар назар дорад, ки тавассути амалї намудани онњо рушди дењот дар тамоми самтњо таъмин карда меша-

вад. Мисоли аниќи ин гуфтањо Амри Президенти Љумњурии Тољикистон тањти №1059 аз моњи майи соли 2018 дар бораи омодагињо ба таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад. Моњияти ин амр дар он аст, ки бо маќсади омодагии њамаљониба ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз њисоби аъзои Њукумати Љумњурии Тољикистон, кормандони масъули Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, роњбарони идорањо ва маќомоти марказии њокимияти давлатї дар вилоят, шањр ва ноњияњо гурўњњои корї таъсис дода шуда, якљо бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатї наќшаи корњои ободонию бунёдкориро дар муњлати ду моњ тасдиќ ва ба Њукумати мамлакат пешнињод намоянд. Ин иќдом љанбањои муњимме дорад, ки онњо имконият медињанд дар сатњи рушди мањал такони љиддї рўйи кор оварда шавад. Пеш аз њама, ин таваљчуњи сиёсї ба мањал аст, ки мушкилињои мављудаи он тавассути ташкили фаъолияти њамоњанги сохторњои марказї ва мањаллии њокимияти давлатї бартараф карда мешаванд. Дуюм-сафарбаркунии роњбарони маќомоти марказї бањри шинохти воќеияти мањал, имконият ва шароитњои мављуда, дарки вазъи воќеї, шинохти рўњияи мардум, танзими муносибатњои иљтимоии мављуда дар он мусоидат намуда, самаранокии механизми идоракунии давлатї ва банаќшагирии минбаъдаи стратегиро таъмин менамояд. Сеюм-бањри фаъолгардонии мавќеи шањрвандї ва сафарбарнамоии љомеаи шањрвандї ба њалли масъалањои хусусияти иљтимоидошта мусоидат намуда, њамзамон бањри густариши робитаи байни њокимият ва љомеа мусоидат менамояд. Тањлили марњилаи нахустини иљрои ин амр нишон медињад, ки дар доираи ободонии дењот њазорњо иншооте ба наќша гирифта шудаанд, ки бунёди онњо симои дењотро ба куллї таѓйир хоњанд дод. Њамчунин, бењтар гаштани дастрасї ба хизматрасонињои иљтимої на танњо бањри баланд бардоштани сатњи зиндагї, балки љињати

бењтар гаштани сифати захирањои инсонї низ мусоидат мекунад. Љомеашиносон бар он назаранд, ки яке аз омилњои таъминкунандаи муваффаќияти дилхоњ сарвари сиёсї ва якдилї дар љомеа ин пешнињоди ѓояи таъминкунандаи њамгироии иљтимої мебошад. Дарёфт ва пешнињоди ин ѓоя, пеш аз њама, аз дурандешї, дарки воќеияти сиёсї, ќобилияти баланди дарки моњияти равандњои сиёсї, банаќшагирї ва пешгўии онњо вобастагии зич дорад. Аслан на њар ѓоя метавонад ба сифати ѓояи муттањидкунанда баромад намояд. Муваффаќияти муттањидкунандагиро фаќат њамон ѓояе соњиб шуда метавонад, ки интизорињои љомеаро бароварда созад. Одатан, ин ѓояњо диќќати ањли љомеаро ба њалли масъалаи муайян равона карда, бо њамин васила барои ноил гаштан ба маќсадњои муайян мусоидат мекунанд. Пешнињоди ѓояи таъминкунандаи њамгироии иљтимої дар тањкими њамкорињои иљтимої дар сатњи дењот низ ањамияти махсус доранд. Зеро марњилаи кунунии рушди љањонишавї таќозо менамояд, ки тавассути андешидани чорањои дохилї тањкими сиёсати давлатї дар рў ба рўйи таъсири беруна зарур мебошад. Ин таљриба дар сиёсати давлатдории Тољикистон њамчун таљрибаи васеъ истифодашаванда љињати сафарбарнамоии неруи љомеа бањри амалї намудани њадафњои давлат, иљрои функсияи муттањиднамоии њокимият, талќини ѓояњои миллї тавассути чорањои гуногуни институтсионалї ва идеологї ањамияти муњим дорад. Эълони соли 2010 њамчун Соли маориф ва фарњанги техникї, соли 2015 њамчун Соли оила, соли 2017 – Соли љавонон, соли 2018 – Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ва солњои 2019 – 2021 Солњои рушди дењот, сайёњї ва хунарњои мардумї намунаи иќдомњое мебошанд, ки бањри таъмини њамгироии нерўи давлатї ва љамъиятї ањамияти муњим дорад. Бахусус, ду иќдоми охирин мањз бањри фаъолгардонии ташаббусњо дар сатњи дењот нигаронида шуда, бањри муаррифии дењот ва неруи он, эњёи њунарњои миллї ва фалсафаи онњо, тарбияи ифтихори миллї тавассути тарѓиби њунар, рушди арзишњои миллї ва анъанаю суннатњо

Дар партави Паём Мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон њамчун неруи бузурги љомеа эътимоди комил дорем. Баробари ин, медонем, ки зан модар аст, яъне ягона мављудест, ки инсонро ба дунё меорад ва ба ў њаёт мебахшад. Ба ин хотир, мо масъул њастем, ки ба ин мављуди офарандаи инсоният арљ гузорем, ранљу машаќќат ва зањмату хизматњои ўро ќадр намоем. Пешвои миллат Эмомалї РАЊМОН

Ќадри модар бидон, эй писар! Ривоят мекунанд, ки ба Мўсо (а) аз ѓайб (аз Худо) нидо омад, ки дўсти бењтарини ту ќассоб мебошад. Ин сухан Мўсо (а)-ро ба андеша мебарад. Боре ў ба шањре мусофир мешавад. Шаб ќассобе ба манзили худ мерафт. Ў дар кўча Мўсо (а)-ро танњо дида, ба хонааш таклиф менамояд. Њар ду суњбаткунон ба хонаи ќассоб мераванд. Ќассоб мењмонро дар њуљрае мешинонаду аз њуљраи дигар сабади калонеро оварда, ба пешаш мегузорад. Ќассоб аз дохили сабад пиразани лўлакпечеро бароварда бо вай њамсуњбат мешавад. Дасту пой, рўю пушт, хулоса тамоми узви пиразанро нарм-нарм молиш (мањс) медињад. Ба ў бо забони кўдакона ширин-ширин сухан гуфта, дилашро шод мегардонад. Ба ў ѓизо дода, мисли пештара лўлакпеч намуда, ба дохили сабад мегузорад ва онро ба љойи аввалааш бурда овезон мекунад. Баъди анљоми ин корњо ба назди Мўсо (а) омада, њар ду тановул менамоянд. Мўсо (а) муносибати ќассобро бо модараш дида, тамоми шаб хобаш набурда, ба Худо роз мегўяд, ки ба ў инсони аз њама бењтарини рўйи заминро дўст гардонидааст. Шахсоне, ки бо чунин бузургї хизмати модарро ба љо меоранд, на танњо дўстони Худо, балки аз расулони он њам мебошанд. Зеро Худованд дар китобњои муќаддаси худ фармудааст: “Љаннат зери ќудуми модарон аст”. Мо ин ривоятро ба он хотир овардем, ки модар сарчашмаи њаёти инсон аст ва ба њама нерую дармон мебахшад. Аз ин рў, фарзандон бояд хизматгузори ў бошанд. Кўшиш кунанд, ки модар аз онњо розї бошаду њељ гоњ дар зиндагї ранљу озор ва хориро набинад. Пайваста ба ў сухани нек гўянд ва аз њар гуна ранљурї нигоњаш доранд. Зеро модар фарзандро ба дунё меораду бо чандин ранљу машаќќат ва орзу ба камол мерасонад. Бояд мо модарро дўст дорем ва ба ќадри ў расем. Тавре ки дар боло ёдрас шудем, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њам дар Паёми навбатии хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи зан-модар њамчун ќувваи бузурги њаётбахш будан дар зиндагї ва баланд бардоштани маќому манзалати он дар љомеа чунин гуфтааст: «...мо масъул њастем, ки ба ин мављуди офарандаи инсоният арљ гузорем, ранљу машаќќат ва зањмату хизматњои ўро ќадр намоем”. Ин суханони Пешвои миллат тамоми мардуми кишварро ба њаяљон оварда, ба онњо дар ин кори хайр нерую умеди тоза бахшид. Њар як шахс модарашро ба љон баробар медонад. Мутаассифона, мушоњида мешавад, ки баъзењо ба ќадри зан-модар намерасанд. Рафтору кирдор ва муносибати ба зан-модар доштаи баъзе љавонон низ љомеаро ба нигаронї овардааст. Онњо дар ин айёми љавонї ба ќадри модари хеш намерасанд, хизматашро ба љо намеоранд. Њарчанд онњо зиндагии хуб доранд, дар оила аз ягон чиз танќисї намекашанд. Њатто ба мамлакатњои хориљ сафар њам менамоянд. Аммо нигоњубини падару модар, ки синнашон ба љое расидаву ба кумаку нигоњубин ниёз доранд, барои онњо “душворї” меорад. Дар аксари шањру ноњияњои љумњурї хонаи бе-

парасторон ва шахсони яккаву танњо ташкил карда шудааст, ки давлат пайваста дар њаќќи онњо ѓамхорї менамояд. Дар ин хонањо барои бепарасторон тамоми шароит фароњам оварда шудааст. Танњо чизе, ки онњоро озор медињад, дидори хуши фарзандон мебошад. Чашм ба даричаи умед нигаронанд, ки кай фарзандон ба дидорбиниашон меоянд. Онњо бедорхобї, аллагўйињои сари гањвора, дигар азобњои модарро пеши назар оварда наметавонанд. Дар вуљуди чунин љавонон рањму шафќат дида намешавад. Худпарастї хислати онњо гаштааст. Барои пулу сарвати дунёро ба даст овардан ба њар кор даст мезананд. Бо ниятњои нопокашон дар миёни љомеа забонзада шудаанд. Чунин љавонони роњгумзадаро гурўњњои террористї ва экстремистї ба худ шомил кардаву пуштибонї менамоянд. Онњоро бо ваъдањои бардурўѓ ба коми худ кашида, барои ќатли мардуми бегуноњ равона месозанд. Мо бояд суханони Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро, ки борњо чунин таъкид намудаанд: «Террорист на миллат, на давлат ва на падару модар дорад», њељ гоњ аз хотир набарорем. Ватандўстию ватанпарастї, худшиносию худогоњї, дўст доштани миллати худ, ободкории як гўшаи шањр ё мањал шиори асосии љавонони баору номуси имрўзаи тољик гаштааст. Аз ин рў, Сарвари давлат ба кору пайкори љавонон боварї намуда, онњоро ќувваи пешбаранда ва ояандасози миллат хондааст. Пешравї ва комёбињои иќтисодию иљтимоии давлат низ дар дасти онњо мебошад. Вобаста ба ин суханон Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї ба љавонон чунин мурољиат намудааст: “Ман ба љавонони кишвар барои дастгириашон аз сиёсати давлату Њукумат ва хизмати содиќонаашон миннатдории самимї баён мекунам”. Мо-мардуми кишвар вазифадорем, ки љињати иљрои дастуру нишондодњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки дар Паёми навбатї зикр гардидааст, тамоми ќувваю ѓайратамонро сафарбар кунем. Дар баробари ин аз љавонон хоњиш дорем, ки ба зан-модар њамеша арљгузор бошанд. Намоз Солиев, омўзгор аз шањри Левакант

такони љиддї гашт. Вобаста ба ин, дар замони љањонишавї ин иќдомњо як ќатор вазифањои дигар, аз ќабили: - коркарди механизми љамъиятии муќовимат ба тањдидњои хусусияти мањвкунандаи анъанањои миллидошта, ки тавассути бор намудани ѓояњои бегона ва бењтар нишон додани он амалї карда мешуд; - ташаккули заминаи моддї бањри эњё ва рушди арзишњои миллию давлатдории ифодакунандаи њувияти миллати тољик ва давлатдории миллии он тавассути њифзи њунарњои миллї њамчун рукни муњимми фарњанги миллї; - ташаккули механизмњои љадиди иљтимоишавии шахс тавассути баланд бардоштани самаранокии шуѓли анъанавї, муаррифии чењраи шахси њунарманд њамчун намояндаи ќишри анъанавие, ки мављудияти он дар љомеаи тољик таърихи дурудароз дорад; - ташаккули фазои мафкуравї бањри эмин нигоњ доштани арзишњои иљтимоии умумипазируфта аз олудашавї бо меъёрњои тањрифшудаи динию мазњабї ва миллии бегона, ки тањти таъсири беруна ба миллати мо бор шудаанд. Институтњои анъанавї, аз он љумла Шўроњои калонсолон, шахсони обрўманди мањалла ва кўчањо, занону љавонони фаъол, ходимони дин, олимон ва ањли зиё, ки табаќаи таъсиррасону бонуфуз ва обрўмандро ташкил медињанд, метавонанд тавассути ташкили фаъолияти тарѓиботию маърифатї бањри пешгирии ин равияњо сањми босазо дошта бошанд. Зеро ин гурўњи шахсиятњо дар љомеа тавассути дарки баланди воќеият, илм, ѓояњо, фикру аќида ва донишњои илмию динии худ метавонанд бањри дарки воќеии моњият ва мазмуни равияњои ифротї мусоидат намоянд. Ин омилњо функсияи муќовиматии худро дар замони шадид гаштани муборизањои геополитикї иљро намуда, имконият медињанд, ки муњити дењот низ дар самти њифзи худ аз тањољуми бегона амнияти худро њифз намояд. Зафар Мирзоев, омўзгори коллељи тиббии шањри Бохтар

Маркази бозомўзї барои мутахассисони љавон Дар Сарраёсати молияи вилояти Хатлон нишасти матбуотї доир шуд. Назарзода Бахтиёр сардори Сарраёсати молияи вилоят ба хабарнигорон иттилоъ дод, ки соли 2018 љињати маќсаднок ва сарфакорона истифода кардани маблаѓњои буљетї, таъмини маоши кормандони буљетї дар њамбастагї бо раёсат ва дигар маќомоти дахлдор ба роњ монда, корњои муайянеро дар ин самт ба анљом расонид. Таъкид рафт, ки дар ин давра наќшаи ќисми даромади буљети мањаллї аз њисоби даромадњои худї 101 фоиз таъмин гардида, ба буљет 1022,8 миллион сомонї ворид гардидааст, ки нисбати соли 2017-ум 122 миллион сомонї зиёд мебошад. Њамчунин, Назарзода Бахтиёр дар баромадаш зикр дошт, ки иљроиши наќшаи ќисми даромади буљет имкон дод, ќисми харољоти он аз рўйи даромадњои воќеї ба роњ монда шуда, ба соњањои иќтисодии вилоят зиёда аз 1515,7 миллион сомонї равона карда шавад. Дар маљмўъ, 1336 миллион сомонї ё 88 фоизи маблаѓњо ба соњањои иљтимоёт, аз љумла маориф 880 миллион сомонї ё 58 фоиз, тандурустї 392 миллион сомонї ё 25,9 фоиз, њифзи иљтимої 11 миллион сомонї ё 0,7 фоиз, фарњанг ва варзиш 52 миллион сомонї ё 3,4 фоиз харољот гардидааст. Бо маќсади баланд бардоштани савияи до-

Њамчунин мушоњида карда шуд, ки маданияти истифодабарии замин дар њудуди Љамоати дењоти «Заргар» риоя гашта, кишоварзони мањал дар радифи бунёди боѓ ва парвариши дигар навъи зироат, дар парвариши лимў ва рушди соњаи ситруспарварї њиссаи муносиб доранд. Дар ќитъањои алоњидаи замини њудуди љамоати дењот дањњо гармхона мављуд аст. Таъсиси гармхонањо, ба андешаи кишоварзон, агар аз як љониб шароити мусоидро барои парвариши лимў фароњам оварад, аз тарафи дигар, то ба њосил омадани нињолњо дар дохили гармхона картошка ва зироати мухталифро метавон парвариш кард. Пурмањсул истифода шудани замин боиси ѓанї гаштани мањсулоти ватанї дар бозорњои дохили кишвар ва бењдошти рўзгори сокинон мегардад. Маъракаи нињолшинонї дар љамоатњои шањраку дењоти ноњияи Кўшониён бомаром идома дорад. О. Њасанова

дар солимгардонии муњити зист сањм мегиранд

Бањри кабудизоркунї, солимгардонии муњити зист ва истиќболи сазовори 30-солагии Истиќлолияти давлатии кишвар, инчунин сањмгузорї дар раванди Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї дар асоси наќшаи чорабинињои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Абдурањмони Љомї барои соли 2019, дар ќаламрави шањраку дењоти ноњия 20000 дарахтони гуногун шинонданд. Чуноне ки аз бахши њифзи муњити зисти ноњия дар ин бора иттилоъ доданд, љињати иљрои ин наќша, аз аввали соли равон хољагидорон ва сокинони шањраку дењот аз имконияту њавои мусоид истифода карда, ин маъракаи муњимро метезонанд. Рўзњои истироњат бошад, њашари умуминоњиявї эълон шудааст, ки дар он кормандону хизматчиён фаъолона ширкат варзида, дар самти ободонию кабудизоркунии атрофи корхо-

наву идора сањм мегузоранд. Ба маќсади иљрои наќша дар ќаламрави шањраку дењот, аллакай наздики 10000 дарахти гуногун, 5000 бех гулњои лолаву садбарг шинонда шуд. Њамчунин, бањри таъмини њамешасабзии мањал бахши њифзи муњити зисти ноњия 800 дона дарахти њамешасабз ба љамоатњои шањраку дењот дастрас намудааст. Чуноне дар ситоди ба ин маќсад ташкилнамуда раиси ноњия ќайд намуд, дар баробари шинондани дарахтону гулбуттањо, њар як фарди солимфикру ватандўстро мебояд мањсули мењнаташро ќадр намуда, бањри парваришу нигоњубини он диќќат дињад. Масъулинро лозим аст, нашъунамои дурусти дарахту гулбуттањоро дар ќаламрави хољагї, идора, љамоат назорат баранд. И. Њасанов

Далер Шарифов

21 УСТОДИ ДДБ РИСОЛАЊОИ ИЛМИАШОНРО ДИФОЪ НАМУДАНД

Диёрро сарсабзу хуррам мегардонем Ба истиќболи љашни бузурги миллат - 30-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон корњои ободониву созандагї, кабудизоркунии муњити зист дар ноњияи Кўшониён вусъати тоза касб мекунад. Дар маъракаи муњим сањмдорони хољагињои дењќонии њудуди Љамоати дењоти «Заргар»-и ноњия ва дигар сокинон дастљамъона ба њашар баромада, дар шафати роњи наќлиётгарде, ки љамоати мањалро бо маркази вилоят мепайвандад, садњо бех нињоли тут ва арчаву сўзанбарг шинониданд. Тибќи иттилои Юсуфзода Абдуљаббор, раиси Љамоати дењоти «Заргар», барои таъмин намудани сабзонидани нињолњо шахсони алоњида вобаста шудаанд. Сокинони љамоат азм кардаанд, ки то љашн сарсабзии мањалро таъмин, корњои ободониву созандагиро вусъат бахшанд. Теъдоди нињолњои то ба имрўз шинонидаи зањматкашон 6000 бехро дар бар гирифта, маъракаи нињолшинонї дар њудуди љамоат идома дорад.

ниши тахассусии кормандони соњаи молия, амалї намудани дастуру супоришњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ва роњбарияти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Сарраёсати молияи вилоят Маркази бозомўзї бо фароњам овардани шароити муносиби омўзиш ташкил кард. Бо таъсиси чунин маркази муосир 156 нафар корманди соња савияи дониши худро баланд бардошта, соњиби сертификат гардидаанд. Масъулони Сарраёсати молияи вилояти Хатлон ба рўзноманигорон хабар доданд, ки соли 2018 аз тарафи соњибкорони вилоят 46 адад лоињањо тањия гардида, ба Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод шуд, ки 6 лоиња ба маблаѓи 10,9 миллион сомонї ќарзњои имтиёзнок људо карда шудааст. Сипас, кормандони ВАО ба роњбарияти Сарраёсати молияи вилояти Хатлон оид ба фаъолияти бахшу шуъбањои молияњои шањру навоњї, људо намудани маблаѓњо ба соњањои хољагидорї, пардохти сариваќтии маоши кормандони соњањои вилоят суолњо дода, љавобњои ќаноатбахш гирифтанд.

19 нафар омўзгорони Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар соли 2018 рисолањои номзадї ва 2 нафар диссертатсияи доктории худро дифоъ карда, ба дарёфти дараљањои илмї ноил шудаанд. Дар ин бора Шодиён Муњаммад Султонзода, ректори ДДБ ба номи Носири Хусрав, зимни нишасти хабарї иттилоъ дод. Ректори ДДБ дар идома гуфт, ки дар баробари Шўрои

амалкунандаи диссертатсионї оид ба методикаи таълими математика, методикаи таълими физика ва методикаи таълими информатика, инчунин дар моњи декабри соли 2018 дар заминаи донишгоњи мазкур Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон Шўрои нави диссертатсионї оид ба таърихи илм ва техникаро таъсис дод. - Шўрои навтаъсис дар ќаламрави Осиёи Марказї ягона буда, 15 нафар олимони саршиноси соња узви ин шўро мебошанд, - зикр кард М. Шодиён. Дар нишасти матбуотї њамчунин хабар дода шуд, ки дар арафаи љашни байналмилалии Наврўз маљмааи варзишии ДДБ ба номи Носири Хусрав мавриди бањрабардорї ќарор дода хоњад шуд. Ин маљмаа аз майдони калони футбол, майдонњои бозии баскетболу

волейбол иборат аст. Сохтмони ду бинои нави таълимї низ бомаром љараён дошта, дар ояндаи наздик ба анљом мерасад. «То рўзњои таљлили Наврўз азм дорем, ки студияи нави телевизиониро пурра таъмир намуда, бо таљњизоти зарурї таъмин намоем. Ин студия майдони хубе барои таљрибаандўзии донишљўёни риштаи рўзноманигории донишгоњ хоњад буд», - афзуд М. Шодиён. Ректори ДДБ аз иќдоми љавонмардонаи 18 хатмкунандаи факултети таърих ва њуќуќи донишгоњ дар соли 2018 ёдовар шуд, ки довталабона ба сафи Ќуввањои Мусаллањи мамлакат пайвастанд. Имсол низ, тибќи маълумоти муќаддамотї, беш аз 100 нафар хатмкунандањои донишгоњ ихтиёран ба аскарї рафтанианд. Н. Маъмурзода, «Хатлон»

БЕКОРШАВИИ АЌДИ НИКОЊ РЎ БА АФЗОИШ АСТ Дар нишасти матбуотии Суди вилояти Хатлон иттилоъ дода шуд, ки дар соли 2018-ум 600 адад шикоят ва эътирозњои назоратї ворид гардидааст. Аз ин шумора 177 адад парвандањои љиноятї, 43 адад маъмурї, 285 адад гражданї- оилавї мебошад. Аз љониби коллегияи судї оид ба баррасии парвандањои љиноятии Суди вилояти Хатлон 160 парванда баррасї гардида, нисбати 172 нафар љазои мањрум сохтан аз озодї таъйин карда шуд. Инчунин, дар судњои шањру ноњияњои вилояти Хатлон 2 њазору 895 адад парвандањои љиноятї ворид гардида, аз ин 2 њазору 687 адад парвандањо баррасї карда шудааст. 208 адад парвандањо боќї мондааст. 1239 адад тайинотњои хусусї бароварда шудааст, ки ин назар ба соли гузашта 122 адад зиёд мебошад. Аз ин шумора 139 нафар ноболиѓ ва 117 нафар зан мебошад. Аз рўйи парвандањои љиноятї ба маблаѓи умумии 14 миллиону 735 њазору 570 сомонї љазои љарима таъйин карда, аз ин маблаѓ 7 миллиону 521 њазору 791 сомонї рўёнидани шудааст. - Аз тарафи судњои шањру ноњияњои вилояти Хатлон 125 парванда оид ба ташки-

ли фаъолияти экстремистї (ифротгарої) мавриди баррасї ќарор гирифт, - зикр кард Р. Мирзозода, раиси Суди вилояти Хатлон. - Инњо бо моддаи 401-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон барои љалб ва иштироки ѓайриќонунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва шахсони бешањрванди доимї дар Љумњурии Тољикистон истиќоматкунанда дар воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї дар њудуди дигар давлатњо баррасї карда шудааст. - Људошавии оилањо рў ба афзоиш аст, афзуд Р. Мирзозода. – Дар ин давра 4 њазору 722 адад парванда оид ба бекор кардани аќди никоњ ба Суди вилоят ворид шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 600 адад зиёд мебошад. Инчунин, аз тарафи судњои шањру ноњияњои вилоят 3 њазору 468 адад парванда барои рўёнидани алимент баррасї шудааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 197 адад зиёд мебошад. Дар ин давра аз тарафи Суди вилояти Хатлон 15 адад парвандањо ба тафтишоти иловагї баргардонида шуда, 3 парванда сафед шудааст.

ДАР ДЭТ ЗИНАИ ТАЊСИЛОТИ МАГИСТРАТУРА БА РОЊ МОНДА ШУД Дар Донишкадаи энергетикии Тољикистон 122 нафар омўзгорон, аз он љумла 21 нафар номзадњои илм ва 4 нафар докторони илм фаъолият доранд. Бино ба иттилои Хайрулло Назарзода, ректори Донишкадаи энергетикии Тољикистон, донишљўён аз рўйи 12 ихтисос ба таълим фаро гирифта шуда, сифати омодасозии мутахассисон аз рўйи имконияти зењнии потенсиалї муайян карда мешавад. - Дар соли тањсили 2018-2019 аввалин маротиба ќабули донишљўён ба зинаи тањсилоти магистратура ташкил карда шуд, - зикр намуд Х. Назарзода. – Инчунин, ДЭТ бо 31 муассисаи тањсилоти олии хориљи кишвар ва 13 муассисаи тањсилоти олию пажўњишгоњњои ватанї шартнома оид ба њамкорињои илмї,

табодули таљрибаи омўзгорон, тањияи маводњо ва китобњои дарсї, тањсил дар аспирантура, коромўзии илмї ва педагогиро ба роњ мондааст. Аз љумла, 19 нафар устодони донишкада дар асоси шартномаи тарафайн дар муассисањои тањсилоти олии хориљи кишвар ва 36 нафар дар муассисањои илмї ва тањсилоти олии кишвар тањсил намуда истодаанд. Дар Донишкадаи энергетикии Тољикистон 9 нафар шањрвандони хориљї тањсил мекунанд, ки аз онњо 6 нафар шањрвандони Љумњурии Исломии Афѓонистон, 1 нафар аз Федератсияи Россия, 1 нафар аз Љумњурии Ўзбекистон, 1 нафар аз Љумњурии Туркманистон мебошанд. Комрони БАХТИЁР, “Хатлон”


4

ХАТЛОН

панљшанбе, 14 феврали соли 2019, №7 (3192)

вокуниш Каљназару иѓвогар њељ гоњ ором буда наметавонад. Чун аќраби нешзан пайт љуста, мехоњад дар лањзаи муносиб амали худро рўйи кор орад. Муњиддин Кабирї ва пайравони ў, ки баъди амалњои хиёнаткоронаашон фирории ватан шуда буданд, аз зумраи онњо мебошанд. Дар хориљи ватан, назди хољагонашон паноњ гирифта, ба сари миллату давлати Тољикистон санг мезананд ва ба сиёњкорї машѓул мешаванд. Ин њама далели он аст, ки аз бадхоњон умеди некї нест. Чанде пеш, баъди оне ки М. Кабирї дар шабакаи интернетї ба ќавли худаш «Гуфтугўи рў ба рў» оросту аз он муроде њосил накард, ин навбат бо њаммаслаконаш аз њамсоядавлати Ўзбекистон роњи дигарро пеш гирифт. Бо дурўѓу сиёњкорї, љорзанї тасмим гирифтанд, ки сиёсатмадорони дигар кишварњоро бо худ наздик кунанд. Барои амалї гардонидани ин маќсади нопок дар Донишгоњи шањри Вилнюси давлати Литва конференсия доир намуданд. Маќсад аз баргузории конфе-

Каждумони зери бурё

Изњороти гурўњи журналистони вилояти Хатлон ба ташкилкунандагони конференсияи байналмилалї дар Донишгоњи шањри Вилнюси Литва ренсияи номбурда љалби дигар љомеашиносону коршиносон ва сиёсатмадорон буд. Онњо дар ин конференсия масъалањои ислоњот, таъќибу фишор дар љумњурињои Ўзбекистону Тољикистонро баррасї намуданд. Гумон мекунем, шукуфоии Тољикистону Ўзбекистон ва алахусус оромї, сулњу сафо, дўстию вањдат, пешрафти соњањои иќтисодиёту иљтимоиёти Осиёи Марказї ба ин тоифа писанд нест. Сари масъалаи озодии сухан, таъќиб, фирориёни иљборї, ки имрўз Кабирї ба миён мегузорад, сухан ронем, ин танњо хоси ў ва њаммаслаконаш мебошад. Онњо баъди амалњои террористию низоъангезї љилои ватан намуда, дар сояи хољагонашон паноњ бурдаву даъвои сиёсатмадорию ватандўстї намуда, худро чун њомии миллату ватан ба ќалам медињанд.

Фикр мекунем, агар иштироккунандагони конференсияи номбурда оид ба амалњои террористию хунрезињои Кабирї ва балвогарињои думравонашон бо роњбарии генерали хоин Назарзода маълумоте медоштанд, аз онњо рў мегардониданд. Мардуми Тољикистон Кабирї ва он ашхосеро, ки дар пањлуяш фаъолият намуданд, чашми дидан надоранд. Миллати тољик, халќи Тољикистон љанги оѓознамудаи њизби террористашро (ЊНИ), ки ба бародаркушї оварда расонду сари њазорњо нафар љавонону мардони бономуси ватанро ба хок монд, хуб дар хотир доранд. Давлату Њукумати Тољикистон, алалхусус Сарвари давлат ва мардуми Тољикистон бо вуљуди ин онњоро бахшиданд. На танњо бахшиданд, балки ќисмати зиёди онњоро ба вазифањои масъул тайъин намуд. Аз љумла На-

СУХАНИ ЊАЌ АЗ МОСТ намегардонанд. Мехоњанд давлату миллати моро аз нав ба гирдоби бало афкананд. Вањдати бадастомадаро шикананд. Ин нияти нопоки онњо њељ гоњ амалї намешавад. Мардуми мо дигар зиракиву њушёриро аз даст намедињад, давлати мо ончунон пуриќтидор аст, ки худобехабаронро саршикаста мекунад. Ин манќуртон худро тољику тољикистонї ном бурда, заррае шарму њаё накарда, њама воситањоро истифода мебаранд, чун фоњишањои сиёсї дар њама сањна раќс менамоянд. Рўйирост аз иѓво истифода бурда, маккорона симои худро њар лањза иваз менамоянд. Барои ин мазњабгумкардаю шарафгумкардањо, ки рањбарашон Кабирии худобехабар аст, миллат, мазњаб ва ватан арзише надошта, бо истифода аз домони

Душманони дохиливу хориљї солњои 90-уми асри гузашта як муддат дар Тољикистони тозаистиќлол иѓво андохта, ин миллати соњибтамаддунро пањну парешон сохтанд. Миллати соњибфарњанг ин дасисаи душманонро ба зудї фањмида, аз нав ба њам омад. Зери парчами истиќлолият сарљамъона бо мењнати садоќатмандона сарзамини аљдодиро обод месозанду зиндагиашонро ширин. Душманони тирашон хокхўрда фирор карданд, дар њар гўшаву канори дунё, дур аз ёру диёр ба зулмат ба сар мебаранду лагандбардори хољагони хориљианд. Остонаи онњоро мерўбанд, то ќути лоямуте пайдо намоянд. Барои ин амалашон аз њељ дурўѓу буњтон дар њаќќи миллату давлати хеш рў

зарзода низ аз зумраи онњо буд, ки муовинии вазири мудофиаро ба уњда дошт. Вале онњо низ чун гурги гурусна, боз соли 2015 аз нав сар бардоштанду кўшиши давлатгирї карданд. Бар ин асар боз ќурбонињои нав пайдо шуду Тољикистон мотамхона гашт. Ин навбат онњо мехоњанд бо дасти дигарон ин амалро рўи кор оваранд. Таблиѓи масъалаи босмачигарї ва аз онњо ќањрамон тарошидан ба њамин хотир аст. Онњо мехоњанд боз шўру ѓавѓо барангехта, дар Тољикистон табли љангро бизананд. Вагарна, кї буданд босмачињо, Њамоне, ки хуни њазорњо мардуми бегуноњро рехта, халќро ѓорату кафангадо намуда буданд. Мо-журналистон, аз дасисаю сиёњкорињои шумо-тоифаи љоњпарастон хеле хуб огоњем. Њар њарфе, ки шумо ва љонибдоронатон

хољагони хориљї бешармона роњу воситањои худсафедкунї мељўянд. Ба худу њаммаслаконашон унвонњо мебофанд, ташкилоту гурўњњои дар њељ љо эътироф ношударо «таъсис» медињанду бо ин худро таскин медињанд. Акнун, ки диданд, њељ унвону маќомашонро мардуми Тољикистону ташкилоту созмонњои байналмилалї намеписанданд, боз даъво ба миён овардаанд, ки њама он љавобномањое, ки мардуми аз њаќиќати њол бохабар, холисона дар матбуоти даврї вокуниш медињанду амалњои хиёнаткоронаи Кабирию думравонашро рўйи об мебароранд, фармоишиву номњо бофтаанд. Хестед, ки хобед, ба ин андешаи ботилатон. Суханони бељою бемаврид, дурўѓ аз шумост, худобехабарони мазњабфурўш. Сухани дурушту нољо, туњматангез бадтарин чизи дунё аст, ки аз дањонатон баромада ба гиребонатон часпидааст. Он чи ки мардум менависад, њаќиќати њол асту фикру зикри аниќ. Њељ кас аз шумо

Талаботи љањони муосир - гузариш ба низоми идоракунии сифат Љањони муосир таќозо дорад, ки корхонањои саноатї зина ба зина ба низоми идоракунии сифат гузаранд. Барои расидан ба ин њадаф Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њар сол тавассути ироаи Паём ба Маљлиси Олии мамлакат ва соли 2018 дар Форуми байналмилалии соњибкорї диќќати Њукумати Тољикистон, роњбарони як ќатор вазорату кумита ва агентињоро ба рушди соњибкорї, бењтар намудани фазои сармоягузорї, содироти бештари мањсулоти раќобатпазир ба бозори љањонї љалб намуда, дар назди масъулин вазифањои мушаххас гузошта, чунин таъкид намуд: «Ворид намудан ба истифодаи васеи технологияњои муосири инноватсионї, баланд бардоштани сатњи касбияти соњибкорон ва ќобилияти идоракунии онњо, љорї намудани усулњои муосири менељменти сифат ва омодасозии кадрњо омилњои асосии ноил шудан ба ин њадаф ба њисоб мераванд». Аз нигоњи ватандорї ин масъулиятро мутахассисони Агентии «Тољикстандарт» ва зерсохторњои он дар минтаќањои гуногуни љумњурї бештар дарк намуда, бо соњибкорони ватанї кор мебаранд, семинару машварати омўзишї мегузаронанд, то соњибкорон моњияти гузариш ба низоми идоракунии сифатро бештар эњсос намоянд. Баргузор кардани семинари омўзишї бо иќдоми Агентии «Тољикстандарт» дар нимаи дуюми моњи ноябри соли 2018 дар Маркази «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон дар мавзўи «Моњият ва њадафи истифодаи стандарти ИСО 9001 - 2015» бо 18

субъекти хољагидор ба њамин хотир буд. Самари њамкорињои самарабахши мутахассисони маќомоти «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон бо соњибкорону истењсолотчиёни ватанї буд, ки дар Хатлонзамин чандин корхонаи саноатї, мењмонхонаю марказњои хизматрасонї талаботи љањони муосир ва Созмони умумиљањонии савдоро дарк карда, бо ворид кардани техника ва технологияи замонавї аз хориљи кишвар, фароњам овардани шароити арзандаи кору хизматрасонї ба низоми идоракунии сифат гузаштанд. Имрўз мењмонхонањои «Рамз» ва «Бохтариён»-и шањри Бохтар мењмонону сайёњонро дар сатњи баланди хизматрасонї ќабул карда истодаанд. ЉСК «Трансформатор» бо истењсоли 11 намуди трансформатор аз соли 2011 машѓул буда, ба низоми идоракунии сифат ИСО 9001 – 2008 гузаштаанд ва мањсулоти истењсолкардаи корхона дар бозор раќобатпазир мебошад. Корхонаи ЉДММ «Љунгтсай моњир семент» аз соли 2017 љавобгў ба талаботи стандарти байналмилалии ИСО – 9001 – 2008, сементи тамѓањои М – 400, М – 500 ва сулфати М – 400 истењсол карда, дар 11 моњи соли 2018 ба содироти беш аз 400 њазору 300 тонна семент ба Љумњурии исломии Афѓонистон ва Љумњурии Ўзбекистон муваффаќ гардиданд. ЉДММ «Вањдат»-и ноњияи Ёвон низ бо ворид кардани таљњизоту технологияи навтарин аз давлатњои Чину Итолиё ва гузариш ба низоми идоракунии сифат ба Федератсияи Россия, Туркиё, Украина, Ќазоќистон ва Чехия љўробњои босифату гуногунранг ва риштаи ранга содирот

мекунанд. Сафи чунин корхонањо дар вилояти Хатлон сол то сол зиёд мегарданд, вале дар ин самт мо бояд бо соњибкорону истењсолотчиёни ватанї тибќи дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва талаботи бозори љањонї љиддї кор барем, ба рушди соњибкории ватанї раќобатпазир гардонидани молу мањсулот, содироти бештари мањсулоти хушсифат ва муаррифии Тољикистон дар дунё мусоидат намоем. Рў љониби сифат, гузариш ба низоми идоракунии сифат ва риояи ќатъии талаботи меъёрњои стандартњои байналмилалї моро барои расидан ба њадафњои некамон наздик мегардонад. Аз ин нигоњ, дар 11 моњи соли 2018 ЉДММ «Хатлон саёњат»-и шањри Бохтар фаъолияти худро нисбат ба хизматрасонї ба талаботи низоми идоракунии сифат ба роњ монда, бо сертификати стандарти байналмилалии ИСО 9001 – 2015 таъмин карда шуд. Дар ЉДММ фабрикаи мурѓпарварии «Бењамто»-и ноњияи Ёвон (истењсоли гўшти мурѓ) оид ба љорї намудани низоми идоракунии сифат тибќи талаботи стандарти байналмилалии ИСО 9001 – 2015 корњо пурра ба сомон расида, корхона бо сертификати байналмилалї таъмин гардид. Њамчунин, дар ин давра бо ЉДММ «Левакант - Усмон»-и шањри Бохтар (хизматрасонии тарабхона) корњои фањмондадињї оид ба љорї кардани низоми идоракунии сифат идома дорад. Аскаралї Соњибназаров, муовини директори МСМС ва НС-и вилояти Хатлон

иброз медоранд, на ба манфиати мардуми Тољикистон, пешрафти он, балки бар зарари он асту фоидаи шумо. Каждум одати бади худ -неш зада зањри худро ба дигаре чаконданро намепартояд. Кабирињо низ хислати каждумро доранд. Онњо барои тољику тољикистониён бегонаанду хиёнаткор, мехоњанд, ки ба мардуми шарифи тољик зањр чаконанд. Вале ба маќсад нахоњанд расид. Б. МИРОВ Б. САЙДАЛИЕВ, Р. СОЛЕЊОВ, Н. САФАРОВ, Њ. САИДОВ, Њ. ЊАМИДОВ, Р. ТОЊИРОВ, Ш. АРАБОВ, Њ. САФАРОВ, У. НАЗИРМАДОВ, С. ГУЛОВ, А. САФАРОВА, Л. ЧОРИЕВА, З. ЌОДИРОВ, Ш. ОТАЕВА, А. ХАТЛОНЇ, Љ. САЙФИДДИНОВ ва дигарон љамъ, 26 нафар

њарос надорад, ки дурўѓ нависад. Танњо дар як рўзномаи ноњиявии мо чандин вокунишњо нисбати амалу андешањои душманони миллат чоп шудааст, ки њамааш бо ному насаби аниќ ва љойи кори доимии сокинон аст. Онњоро хурду бузург медонанду мешиносанд. Аз номи модарон Мурољиатнома ќабул шуда, маќолањои раиси Шўрои мењтарон, сармутахассиси шуъбаи маънавиёт, мушовири шуъбаи маориф, кормандони ЊХДТ дар ноњия, соњибкорон ва чандин маводњои дигар аз њамин кабиланд. Дар расонањои вилоятиву љумњуриявї низ њамин гуна вокунишњо њастанд ва бењисобанд. Бисёрем мо, ватандорем мо. Ин аст шиори њар як ватандўсту хештаншиноси давлати соњибистиќлоли Тољикистон, ки имрўз бо мењру муњаббати зиёд бањри ободию пешравиаш содиќона мењнат дорад. Бењуда ѓавѓо набардоред, мо хубро аз бад кайњо шинохтаем. Муњаммадї Ашўров, сокини ноњияи А. Љомї

Куштори набераи 3-сола аз тарафи бибиаш дар Љамоати дењоти “Ифтихор”- и ноњияи Абдурањмони Љомї сару садои зиёдеро ба бор оварда буд. Суди вилояти Хатлон Њољарой Ашўрова сокини 58-солаи ноњияи Абдурањмони Љомиро бо гуноњи ќатли наберааш 18 сол аз озодї мањрум кард.

Њољарой Ашўрова бо келинаш Гулсанам Боймуродова, ки духтари хоњараш буд, муносибати хуб надошт ва мехост, ки аз келинаш интиќом бигирад. Њољарой рўзи 12 сентябр набераашро бо худ ба ноњияи Ёвон мебарад ва баъди бахона баргаштан ба ањли оила хабар медињад, ки наберааш Бењрўзљон дар оби љўйбор ѓарќ шудааст. Баъди ду рўзи ѓайб задани кўдак падараш Гулмурод Ашўров аз Русия омад ва каналу љўйњоро њамроњи ањли хонавода дар ноњияи Ёвон љустуљў карданд, то љасади Бењрўзљонро пайдо кунанд. Аммо ин кор натиља надод. Як чўпон њангоми гузаштан аз селроњаи дења љасади як кўдакеро мебинад ва ба милиса хабар медињад. Љасади Бењрўзљони 3-соларо дуртар аз хонаашон баъди шаш рўз пайдо мекунанд. Нахуст кўдакро, ки зери лойќа монда буд, касе намешиносад, баъдан, аз рўи нишонањо падараш мефањмад, ки ин писари ўст. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Дурўѓу мардумфиребї оќибати нохуш дошта, сабабгори љинояту љинояткорї мешавад. Сокинони шањри Бохтар Н. ва С. ба љойи ба корњои фоиданоки љамъиятї машѓул шудан даст ба тасарруфи молу мулки ѓайр заданд. Аз мастї то пастї як ќадам аст. Майзадагон на дар љомеа ва на дар оила ќадру ќимат надоранд. Дар њоле ки барои ба роњи дуруст даровардани онњо наздикон зањмати зиёд мекашанд. Вале тарки одат-амри мањол будааст. Шањрванд Э. бо маќсади ба даст овардани даромади муфт молу мулки шахсони дар њолати мастї ќарордоштаро тасар-

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

Фарзанди бад даст ба дуздї зад руф намуда, дар ин кори нангин ноболиѓон С. ва Н.-ро љалб кард. Рўзи 20 апрели соли 2018 тахминан соати 19:00 аз рўйи маслињати пешакї ба ошхонаи “Дубай”, воќеъ дар шањри Бохтар, кўчаи ба номи Мирзоќодирова рафта, шањрвандони дар њолати мастї ќарордоштаро дида, аз пайи амалї намудани маќсади нопокашон шуданд. Бурњонов Рустам Собирович, сокини шањри Левакант, дењаи Хуррамдењи Љамоати дењоти «Гулистон», дар як мизи алоњида нишаста ба нўшидани нўшокии спиртї машѓул буд. Гурўњи ноболиѓон нияти тасарруфи молу мулки Бурњонов Р. С.-ро карда, интизори хестани ў шуданд. Ваќте ки

ЭЪЛОН МЕНАМОЯД ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ: 1. Сармутахассиси раёсати љамъбастї ва табъу нашр -1 љой, маоши мансабї- 1032 сомонї; 2. Сармутахассиси шуъбаи савдои раёсати саноат, инвеститсияњо дар сохтмон, савдо ва хизмати пулакї -1 љой, маоши мансабї- 1032 сомонї; 3. Мутахассиси пешбари шуъбаи саноат – 1 љой, маоши мансабї -846 сомонї. Шањру ноњияњои вилоят: 1. Сармутахассиси шуъбаи омори ноњияи Мўъминобод – 1 љой, маоши мансабї – 936 сомонї; 2. Сармутахассиси шуъбаи омори ноњияи Данѓара – 1 љой, маоши мансабї – 936 сомонї; 3. Сармутахассиси шуъбаи омори ноњияи Абдурањмони Љомї – 1 љой, маоши мансабї – 936 сомонї;

Бурњонов Р. С. бо маќсади ба хонааш рафтан ба сўйи ќароргоњи наќлиёти мусофиркаш равон шуд, гурўњи ноболиѓон ўро думболагирї карда, дар нимароњ як автомашинаи тамѓаи “Опел астра”ро ќарор доданд. Бурњоновро таклифи ба автомашина нишастан ва то ба хонааш бурданро намуданд. Бурњонов, ки дар њолати сархушї ќарор дошту аз нияти нопоки онњо огоњ набуд, ба автомашина нишаст. Ба ронанда фањмонданд, ки онњоро то ба кўчаи Леваканти шањри Бохтар барад. Дар нимароњ Бурњоновро дар дохили автомашина мавриди лату кўб ќарор дода, аз автомашина фароварда, аз киссааш 650 сомониро бо зўроварї тасарруф намуда, аз љойи њодиса ѓайб заданд. Маблаѓи тасар-

руфшударо байни худ таќсим карданд. Онњо кирдорњои ношоистаи худро давом дода, 20 апрели соли 2018 бегоњї аз рўйи наќшаи тарњрези кардаашон ба назди бинои тарабхонаи «Аспи сафед», воќеъ дар шањри Бохтар, кўчаи ба номи Б. Ѓафуров омада, интизори “сайд”-и навбатї шуданд. Тахминан соатњои 2-3 шањрванд Эрназаров Муродалї Алимардонович, сокини ноњияи Вахш, дењаи Машъал, Љамоати дењоти “Мењробод” дар њолати сархушї ќарордошта, аз љойи дилхушї баромада, роњи хонаашро пеш гирифт. Вале ў ба доми гурўњи дуздон меафтад. Ѓоратгарон ўро ба љойи хилват бурда, 400 сомонї, телефони мобилии тамѓаи “Иртис” ва дигар чизњояшро бо роњи зўроварї аз худ намуданд. Ноболиѓон бо ин кирдорњои худ љинояти дар моддаи 248 ќисми 2, бандњои «а,б,г» Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинишударо содир карданд. Нисбати ноболиѓон парвандаи љиноятї оѓоз гардидааст. Б. САЙДАЛИЕВ

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

4. Мутахассиси пешбари раёсати омори ноњияи Кўшониён– 1 љой, маоши мансабї- 768 сомонї; 5. Мутахассиси пешбари шуъбаи омори ноњияи Фархор– 1 љой, маоши мансабї-768 сомонї. Суроѓаи ќабули њуљљатњо: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон (бахши кадрњо), телефон: (8-3222) 2- 91-06. Суроѓа: шањри Бохтар, кўчаи Вањдат 49-А (назди Маркази саломатии кўдаконаи шањри Бохтар). Индекс: 735140, Факс: 2-5571. Ќабули њуљљатњо тибќи эълони озмун дар нашрияњои расмї. Эъзоњ: Иловапулї ба маоши мансабї барои собиќаи хизмати давлатї њар моњ ба андозаи муќарраргардида пардохт карда мешавад.

Диќќат: Музояда!

Иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон рўзи 15 марти соли 2019 музоядаи тањти №02-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор доранд, бо арзиши ибтидоии онњо эълон менамоянд. № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

1.

Манзили истиќоматии якошёна ва чорњуљрагї бо њуќуќи истифодабарии 0,15 га ќитъаи замин

Ноњияи Дўстї, Љ/д “Љиликўл”, кўчаи 8-уми март

120000 (яксаду бист њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Бохтар, кўчаи Кайњоннавардон, бинои Раёсати адлияи вилояти Хатлон (ошёнаи 3-юм). Утоќи иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон. Музояда соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83222) 3-19-09 ва 900-35-65-65, 93-582-32-32 гирифта метавонед. Диќќат: Музояда! Иљрочиёни Хадамоти иљро дар ноњияи Љ. Балхї рўзи 25 феврали соли 2019 музояда оид ба фурўши амволи зерини тањти њабсќарордоштаро эълон менамоянд: № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

1.

Хонаи истиќоматї иборат аз 4 (чор) њуљраи истиќоматї, масоњати умумии бино 137,06 м. м. сатњи умумии ёрирасони манзил 88,75 м. м. буда, аз љумла сатњи истиќоматии манзил 72,75м.м. ташкил дода, аз иншоотњои ёрирасон иборат: 1А –1- истиќоматї – 137,06 м.м. 1-истиќоматї – 32,80м. м, 2- истиќоматї -16,00м. м, 3- истиќоматї -14,75 м.м. 4- истиќоматї- 25,20 м. м. бо истифодабарии сатњи умумии ќитъаи заминаш 2000 м. м.

БИБИИ НАБЕРАКУШ ЗИНДОНї ШУД

Инсон ва ќонун Одамони соњибиќболу некбахти кишвар аз оромиву осоиштагї, бахту иќболи баланди худ меболанд. Вале на њама ба ќадри ин њаёти хушу хуррам, рўзгори озоду обод, даврони бењтарини саодатмандї мерасанд. Њастанд нафароне, ки њаннотию мардумфиребиро пеша карда, њаёти осон гузаронидан мехоњанд.

САРРАЁСАТИ АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН БАРОИ ИШЃОЛИ МАНСАБЊОИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ОЗМУНИ КУШОДА

Соли барориш

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

Соли 1995

Ноњияи Љ. Балхї, Љамоати дењоти “Навобод”, дењаи Навобод

144500 (як саду чилу чор њазору панљсад) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони такрории мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музоядаи такрорї анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни Хадамоти иљро дар ноњияи Љ. Балхї дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефони (83247) 4-22-41 гирифта метавонед.

эътибор надорад Дипломи гумшудаи СТ-1 №385831, ки онро 01 июли соли 1981 коллељи тиббии (собиќ Ќўрѓонтеппа) шањри Бохтар бо ихтисоси кори њамширагї ба Худоева Захарви Донаевна додааст, эътибор надорад.

Шањодатномаи гумшудаи АБ № 200173, дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1994 МТМУ №1-и шањри (собиќ Сарбанд) Левакант ба Раджабова Раногул Ќуватовна додааст, эътибор надорад.

Шиносномаи техникии гумшуда дар асоси ќарори РИК аз соли 1959 тањти №3484, ки онро КДФ «Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул» дар ноњияи Кўшониён ба Рустамов Джабор бо суроѓаи Љамоати шањраки И. Сомонї, кўчаи Ленин-3 додааст, эътибор надорад.

Дипломи гумшудаи ТТ №006556, ки онро соли 1997 коллељи тиббии шањри Бохтар (собиќ омўзишгоњи тиббии шањри Ќўрѓонтеппа) бо ихтисоси њамшираи тиббї ба Джабборова Энеджан Дурдиевна додааст, эътибор надорад.

Шањодатномаи гумшудаи силсилаи А №200778, ки онро соли 1994 МТМУ №10-и шањри Бохтар ба Мамаджонов Бахриддин Азимджонович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи №278113 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1986 МТМУ №32-и ноњияи (собиќ Љиликўл) Дўстї ба Одинаев Мањмадалї додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ронандагии №183037, гурўњи 3, дараљаи “В”, раќами тартибии 7, ки онро соли 2012 мактаби ронандагии ТЉММ-и шањри Бохтар ба Улаев Кароматулло додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи Т-АТА № 0635724, дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2017 МТМУ №27-и ноњияи (собиќ Љиликўл) Дўстї ба Исоев Бахтиёр Абдуќодирович додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 117/рз-97 АЗ 07 январи СОЛИ 2019 АЗ НАВ БА њисоб ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Њангомаи ИСМАТ

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Шањодатномаи гумшудаа Т-АТА №0746141 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2011 МТМУ №37-и ноњияи Кўшониён ба Тилохова Бибиолима Илёсовна додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшуда дар бораи хатми синфи 8, ки онро соли 1982 МТМУ №9-и ноњияи Кўшониён ба Мусулмонова Розия додааст, эътибор надорад. Дипломи гумшудаи ТТ №006556, ки онро соли 1997 коллељи тиббии шањри Бохтар (собиќ омўзишгоњи тиббии шањри Ќўрѓонтеппа) бо ихтисоси њамшираи тиббї ба Джабборова Энеджан Дурдиевна додааст, эътибор надорад. Дипломи гумшудаи ЗТ-1 №807989, ки онро соли 1987 коллеыи тиббии шањри Бохтар (собиќ омўзишгоњи тиббии шањри Ќўрѓонтеппа) бо ихтисоси њамшираи тиббї ба Ахатова Дилором Кањрамоновна додааст, эътибор надорад.

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 14.02.2019 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8500 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Profile for khatlon-ruznoma.tj

Шумораи №7-2019  

Шумораи №7-2019  

Advertisement