Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №41 (3226)

панљшанбе, 3 октябри соли 2019

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН: «ЗАБОНИ МИЛЛАТ-ЊАСТИИ МИЛЛАТ» «Забони мо бо Истиќлоли ватани мо пайванди ногусастанї дорад. Яъне, ваќте ки ватани мо озод ва мустаќил будааст, забони мо њам шукуфон ва истиќлол доштааст ва баръакс. Гузашта аз ин, аз њамон ибтидои пайдоиш забон яке аз авомил ва ангезањои асосии љунбишњои истиќлолхоњї ва ватанпарастї буд. Барои ниёкони мо мафњуми Ватан ва забон њамеша њаммаъно будааст». * * * * * «Бояд, махсусан насли љавони мо огоњ бошанд, ки ниёкони онњо, сарфи назар аз номулоиматї ва номењрубонињои таърих, то чї њад дар њифзи ватан ва муќаддасоти миллї, махсусан забони модарии хеш кўшиш ба харљ дода, барои мо забони тавоноеро якљо бо чунин осори арзишманди адабї ва таърихї ба мерос гузоштаанд. Акнун вазифаи ворисони ин забон он аст, ки ин кохи муњташамро аз газанди боду борони замони љањонишавї нигоњ дошта, то љойи тавон онро бо ѓановати бештар ба наслњои оянда ба мерос гузоранд». Иљлосия

Раиси вилоят: «Истењсол ва захираи тухмии пахтаи навъи мањиннахро бояд зиёд кард» 1 октябри соли равон дар маљлисгоњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Иљлосияи нуздањуми Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон, даъвати панљум баргузор гардид. Ќурбон Њакимзода, раиси вилояти Хатлон, њамзамон раиси Маљлиси вакилони халќи вилоят, иљлосияро њусни оѓоз бахшида, њозиринро бо рўзномаи иљлосия ошно намуд.

Дар иљлосия асосан масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор гирифтанд: 1. Рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 15 декабри соли 2016, №253 “Дар бораи Барномаи рушди соњаи тухмипарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” дар шањру ноњияњои вилоят. 2. Рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 20 декабри соли 2016, №261 “Дар бораи тасдиќи наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 2017-2021” дар шањру ноњияњои вилоят. 3. Њисоботи сардори Раёсати зиддиинњисорї оид ба рафти иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон” ва “Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол” дар шањру ноњияњои вилоят. 4. Масъалањои љорї: а) масъалањои кадрї; б) масъалањои номгузорї. Дар љаласа муовини аввал, муовинони раиси вилоят, роњбари дастгоњ, сардорони раёсату шуъбањо, роњбарони ташкилоту муассиса, раисони шањру ноњияњо, муовинони соњаи маънавиёт, масъулини идорањои кишоварзї, омор, маориф, раисони љамоатњои шањру дењот ширкат доштанд. Аз рўйи масъалаи асосии рўзномаи Иљлосия, рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 15 декабри соли 2016, №253 “Дар бораи Барномаи рушди соњаи тухмипарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20162020” дар шањру ноњияњои вилоят њозирин гузориши муовини раиси вилоят Умед Зоирзодаро шуниданд. Номбурда зимни суханронї иброз дошт, ки комиссияи доимии маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон оид ба масъалањои аграрї, бењдошти замин ва обёрї, љангал ва њифзи муњити зист, љараёни иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 15 декабри соли 2016, №253 “Дар бораи Барномаи рушди соњаи тухмипарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” –ро дар шањру ноњияњои дахлдор мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дод. Тавре ки номбурда иброз дошт, иљроиши Барномаи рушди соњаи тухмипарварї, бањри баланд гардидани њосилнокии мањсулоти кишоварзї, ба ин васила таъмини амнияти озуќаворї, содироти мањсулоти кишоварзї замина мегузорад. Бањри амалигардонии Барномаи мазкур дар шањру навоњии вилояти Хатлон тадбирњои мушаххас амалї гардиданд. Аз љумла би-

нои озмоишгоњи ташхиси сифати тухмї дар вилоят таъмир ёфта, бо таљњизоти лаборатории замонавї таъмин карда шуд. Стансияњои давлатии навъсанљии ноњияњои Ќубодиён ва Муъминобод бо техника ва мошинолотњои замонавї таъмин гардида, дар ноњияи Кўшониён аз њисоби маблаѓњои лоињањои инвеститсионї сехи коркарди тухмї ва лучаккунии пунбадонаи тухмї бунёд ва мавриди истифода дода шуд. Бо вуљуди мањсулоти асосии содиротї ва истењсоли ашёи хоми саноатии љумњурї ба њисоб рафтани пахта дар шароити имрўза дењќонон ба мушкилоти гуногун рў ба рў гардида, њосилнокї ва даромаднокии он коњиш ёфтааст. Гарчанде ки дар вилоят беш аз 40 адад хољагињои самти фаъолияташон омода намудани пахтаи тухмї ва ѓалла фаъолият намоянд њам, мутаассифона кору фаъолияти онњо дар ин самт мувофиќи матлаб нест,-ироа намуд муовини раиси вилоят Умед Зоирзода. Њамин тавр дар иљлосия оид ба боз њам бењтар ба роњ мондани фаъолияти хољагињои тухмипарвар, стансияњои навъсанљї таъкид ба миён оварда, бањри рушди соњаи тухмипарварї ба масъулини соња дастурњои мушаххас дода шуд. Пас аз гузориши муовини раиси вилоят вакилон ва даъватшудагон Амирбеки Темур, Рањматулло Сафарзода, Сафар Мирзоалиев, Бозоралї Одиназода ва дигарон ба сухан баромада, оид ба иљрои барномаи мазкур ва дастовардњо дар ин самт изњори назар намуданд. Раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода аз он изњори нигаронї намуд, ки солњои пешин дар назди корхонањои коркарди пунба агрономњои соњаи кишоварзї фаъолият менамуданд. Мутаассифона, солњои охир дар ин самт ба сањлангорї роњ додаанд. Тибќи талаботњои агротехникї пахтаи тухмиро на кам аз 60 рўз нигоњ дошта, баъд коркард намуда, чигитро захира менамуданд. Фаъолияти хољагињои тухмипарвар дар ноњияњои А. Љомї, Љайњун, Фархор, Кўшониён, Дўстї аз ќабили хољагињои тухмипарварии Абдурасул, Ф. Саидов ва Эргаш Султонов хуб ба роњ монда шудааст, вале на дар њама шањру ноњияњои вилоят ба ин масъалаи муњим муносибати љиддї намудаанд. Раиси вилоят таъкид дошт, ки бояд истењсол ва

захираи тухмии пахтаи навъи мањиннахро зиёд намоянд, зеро ин навъи пахта ба гармї тобовар мебошад. Роњбари вилоят зимни суханронї аз он изњори нигаронї намуд, ки њанўз њам дењќонону хољагидорон тухмии картошка, юнучќаро аз хориљи кишвар даст-рас менамоянд. Њол он ки обу замини вилоят барои истењсоли тухмињои аълосифати зироатњои кишоварзї мусоид аст. Танњо кишоварзони шањру навоњиро зарур аст, ки кишти пунбадонаро аввалњои моњи март оѓоз намоянд, зеро таљрибаи хољагидорони хољагии тухмипарварии Эргаш Султо(Давомаш дар сањ. 2)

Даъвати тирамоњї-2019

Љавонон ба хизмати њарбї омодаанд Хизмати ватан-модар муњимтарин рисолати љавонмардон ба шумор меравад. Таърих гувоњ аст, ки њазорсолањо муќаддам фарзандони некноми ватан, амсоли Рустами Дастон, Темурмалик, Муќаннаъ, Восеъ бањри њимояи ватан аз ќадами нопоки душманон љонбозињо карда, ному шуњрати хешро дар сафњаи таърих бо хатњои зарњалин сабт намудаанд. Субњи 3-юми октябри соли равон маркази вилоят -шањри Бохтар ба ифтихори родмардони ватаннаваскарон бо шиору навиштаљот ва парчамњои миллї оро дода шуда буд. Садњо нафар гулписарону духтарон, донишљўёну толибилмон дар кўчањои марказї ба гусели наваскарон баромада буданд. Онњо гулдастањои муаттару зеборо ба ин љавонписарони шуљоъ, ки бо хоњиши худ ба хизмати муќаддаси ватан-модар омода буданд, таќдим менамуданд. Шурўъ аз комиссариати њарбии вилоят то варзишгоњи Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар њар ќадам наваскаронро бо савту калом, шеъру тарона пазирої менамуданд. Наваскарони ба хизмати ватан омодагардида дар даст Парчами миллї бо чењрањои хандон таронахонон вориди варзишгоњ гардиданд. Варзишгоњи Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав низ бо шарафи гусели наваскарон оро дода шудааст. Беш аз 4000 нафар дар варзишгоњ ба хотири гусели наваскарон омада буданд. Сараввал комиссари њарбии вилоят Њаким Куганзода ба сухан баромада, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро дар бораи даъвати навбатии шањрвандони солњои таваллуди 1992-2001 ба хизмати њарбї ќироат намуд. Сипас, раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода назди њозирин

орзуњои неки љавонї ба наваскарон рўймолчањои гулдўзї таќдим карда, барояшон сарбаландї ва тансињатї таманно намуданд. Ба наваскарон раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода туњфањои хотиравї таќдим кард. Њунармандони вилоят бо раќсу сурудњои рангин дар васфи Ватан, Модар, Вањдат, њимояи марзу буми ватан ќалби иштирокчиёни љамъомади тантанавиро хушњол намуданд. Дар њаќиќат ин даъвати дуюми љавонон ба сафи Ќуввањои Мусаллањ аст, ки бо ширкати беш аз 4,5 њазор нафар дар вазъияти тантанавї сурат мегирад. Даъватшавандагон аз 25 шањру навоњии вилоят зери шиорњои ватандўстона рў љониби ќисмњои њарбї нињоданд. Хушбахтона, солњои охир љавонон муњимияти адои хизмати њарбиро хуб дарк карда истодаанд ва падару модарон низ аз ин иќдоми фарзандони хеш хушњол гардида, ба онњо тансињативу бурдборињо дар хизмати содиќонаи ватан таманно доштанд. Мо низ имкон пайдо намуда, бо чанд тан наваскарон ва волидайни онњо њамсуњбат гардидем. Сокини ноњияи Абдурањмони Љомї Озода Гулова бо ифтихор ёдовар гардид, ки фарзандаш Мањмадалї Асоев ихтиёран ба хизмати муќаддаси ватан омадааст. Њамчунин, Шералї Шеров, сокини ноњияи Темурмалик баъди

баромад намуда, иброз дошт, ки хизмат ба ватан-модар барои њар як љавонмарди бонангу номус ќарзи инсонї ба шумор меравад. Таърих гувоњ аст, ки дар њар давру замон љавонмардони баномус, фарзандони фарзонаи халќи тољик марзу буми ватанро аз ќуввањои ањриманї њимоят менамуданд. Мањз ќањрамонињои бемислу монанди афсарону сарбозон тўли таърих давлату миллати тољикро аз дасти аљнабиён эмин доштааст. Имрўз номи неки онњо аз забон ба забон, аз насл ба насл асрњо боќї мондааст. Раиси вилоят доир ба хизмати содиќонаи сарбозони шуљоъ, фарзандони баномуси ватан сухан ронда, иброз дошт, ки имрўз ин анъанаи неки инсониро љавонони содиќи ватан идома дода истодаанд. Тавре ки раиси вилоят ироа дошт, беш аз њазор нафар љавонон аз шањру ноњияњои вилоят ихтиёрї ба комиссариатњои њарбї мурољиат намуда, ба хизмати ватан рањсипор гаштаанд. Модарон низ ифтихор аз он доранд, ки чунин фарзандони шуљоъ, далер ва ќавииродаро ба дунё оварда ба камол расондаанд. Сипас, собиќадорони љангу мењнат, афсарон, наваскарон ва модарон ба сухан баромада, иброз доштанд, ки хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикисон

хатми Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва магистратураи донишгоњ ихтиёран ба сафи Ќуввањои Мусаллањ пайваст. Њамчунин, Шамсулло Абдуманнонов, Бахтиёр Азизов баъди хатми коллељи тиббї аз ноњияи Темурмалик ба хизмати ватан-модар рањсипор гардидаанд. Сокини ноњияи Хуросон Гулљон Юлдошева аз дењаи Сарбанд зимни суњбат бо мо бо хушнудї иброз дошт, ки фарзандаш Мењрубон Юлдошев баъди хатми Донишгоњи миллии Тољикистон ихтиёрї дар даъвати тирамоњї ба хизмат њозир гаштааст. Њамчунин, Тоиралї Њалимов сокини Љамоати дењоти “Вањдат”, дењаи Файзбахши ноњияи Вахш ихтиёран ба комиссариати њарбии ноњия омадааст. Модари наваскар Дастагул Њалимова ба гусели фарзандаш омада, бо хушнудиву шодї ба фарзандаш ва дигар наваскарон дуои модарона дод, то ки хизмати муќаддаси модар-ватанро ба љо биёранд. Аз суњбат бо љавонон-наваскарон равшан гардид, ки онњо љавобан ба дастгирињои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон нисбати љавонон бо амри дил ба хизмати муќаддаси ватан њозир гардидаанд. Зеро ѓамхорињои њамарўзаи Асосгу-

боиси ифтихору шарафмандии њар як љавонмарди ватандўст ба шумор меравад. То даме ки фарзандони содиќи ватан-сарбозону афсарон марзу буми ватанро далерона њимоя менамоянд, тифлакон дар хоби роњатанду модарон осудањолона суруди рўњбахши алларо мехонанд. Њамин тавр, маросими гусели аввалин љавонон ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон дар варзишгоњи Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар фазои тантанавї, бо шукўњу шањомати хоса доир гардид. Модарон бо нияту орзуњои нек ба наваскарон кулчањои ширмолу хушбўю болаззатро пешкаш намуданд. Гулдухтарони чаканпўш ва атласпўш низ бо

зори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар њар ќадам эњсос мешавад. Ободониву бунёдкорињо дар гўшаву канори ватани мањбуб мањз бо ташаббуси Роњбари давлат амалї гашта истодааст. Ин ободиву дастгирињо љавононро дилгарм намуда, онњоро ба хизмати муќаддаси модар-ватан роњнамун месозад. Аксари наваскарон пас аз хатми донишгоњњои олї рў ба хизмати ватан овардаанд. Њадафи онњо боз як бори дигар сазовор гардидан ба боварии ватан-модар ва хизмати муќаддаси марзу буми кишвар мебошад.

Субњи 1 октябри соли равон майдони назди теппаи таърихии Ќўрѓон серодам буду бо шиору навиштаљотњо ва Парчами давлатї оро ёфта, абрпорањои осмони нилгун бори дигар аз њукмронии фасли поиз шањодат медод. Ќатра-ќатра борони тирамоњї дењќононро њушдор месохт, ки њарчи зудтар мањсули мењнати хеш- «тиллои сафед» ва дигар зироатњоро љамъ оваранд. Беш аз 2 њазор намояндагони ташкилоту муассиса, шањру навоњї, љамоатњои дењот дар љамъбасти давраи дуюми мусобиќаи 15-рўзаи љамъоварии “тиллои сафед” миёни шањру ноњияњои вилоят гирд омада буданд.

Ќурбон Њакимзода: «Њосили дастранљи дењќон беталаф љамъоварї гардад» Раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода зимни суханронї барои иштироки фаъолона ва масъулияти баландашон дар маъракаи пахтачинї дар доираи «60 рўзи мењнати зарбдор» ба пахтакорони вилоят чинакчиёну њашарчиён ва кулли мардуми вилояти Хатлон изњори сипос намуд. Тавре ки зикр гардид, эълон гардидани «60 рўзи мењнати зарбдор» имкон фароњам меоварад, ки њосили дар сањробуда

такорони шањру ноњияњои Левакант, Бохтар, Данѓара, Дўстї, Кўлоб, Носири Хусрав, Кўшониён, Панљ, Љайњун, Шањритуз пурмањсул мењнат намуда, аз 27 то 67 фоизи дурнамо иљро карданд. Ноил шудан ба дастовардњои мењнатї, пеш аз њама, ташкили дурусти кор, фаъолияти самарабахшу муташаккилона, аз оѓози мавсим гузоштани заминаи мустањкам ва риояи ќоидањои агротехни-

њарчї зудтар љамъоварї гардад. Зањматкашони шањру ноњия барои ноил гардидан ба ѓалабаи мењнатї дар љамъбасти мусобиќаи 15-рўза талош варзанд. Ќурбон Њакимзода аз дастовардњои 15 рўзаи зарбдорони шањру ноњияњои вилоят ёдовар гардида, иброз дошт, ки дар љамъбасти даври дуюми мусобиќа дењќонони боиродаи шањри Левакант ѓолиб дониста шуданд. Дар ин баробар заркорони шањри Левакант аз иљрои дурнамои истењсоли пахта сарбаландона мужда расониданд. Љойи дуюмро бошад, кишоварзони хољагињои пахтакори шањри Бохтар ишѓол намуданд. Мењнаткашони ноњияи Данѓара дар љамъбасти 15 рўзаи дуюм соњиби љойи сеюм гардиданд. Чуноне ки раиси вилоят Ќурбон Њакимзода зикр дошт, пахтакорони вилоят дар љадвали пахтасупорї дар миќёси љумњурї соњиби љойи аввал мебошанд. Дар 15 рўзи охир пахтакорони шуњратёри вилоят 74 њазор тонна “тиллои сафед” ба нуќтањои ќабул ва корхонањои коркарди пахта супурданд, ки беш аз 27 фоизи дурнаморо ташкил медињад. Аз аввали мавсим бошад, 118,6 њазор тонна пахта љамъ оварданд, ки беш аз 43 фисади дурнаморо дарбар мегирад. Давоми давраи мусобиќа пах-

кии парвариши пахта мебошад. Хољагињои пахтакори Љамоати дењоти “Гулистон”-и шањри Левакант, Обшорони ноњияи Шањритуз ва Заркамари ноњияи Ќубодиён яке аз пайи дигаре аз иљрои дурнамо мужда расонданд. Њамчунин дар љамъомад ќайд гардид, ки хољагидорони љамоатњои дењоти “Нури Вахш” ва «20-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистони»-и ноњияи Дўстї ва љамоатњои дењоти «Љура Назаров» ва «Обшорон»-и ноњияи Шањритуз дар арафаи иљрои наќшаи дурнамо ќарор доранд. Раиси вилоят ба раисони шањру ноњияњои мазкур туњфањои пулї супурда, барои дењќонони бурдбориву комёбињои нав ба нави мењнатї орзу намуд. Парчами ѓолибиятро раисони шањрњои Левакант Заррина Давлатзода, Бохтар Абдуаллим Исмоилзода ва ноњияи Данѓара Рањмонзода Ислом Хайриддин парафшон намуданд. Дар њаќиќат њар як зањмат бе подош намемонад, ќадршиносии роњбарияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ба ѓолибони даври дуюми мусобиќаи љамъоварии “тиллои сафед” имкон фароњам меоварад, ки кишоварзони дигар шањру навоњии вилоят бањри ноил гардидан ба дастовардњои нав ба нави мењнатї талош варзанд.

А. Сафарова, «Хатлон»


2

ХАТЛОН

Раиси вилоят: «Истењсол ва захираи тухмии пахтаи навъи мањиннахро бояд зиёд кард» (Аввалаш дар сањ. 1) нов ва Љамъияти сањњомии “Водии заррин” нишон дод, ки кишти пунбадонаро чї ќадар барваќт гузаронанд, њамон ќадар њосили дилхоњ ба даст меоваранд, ироа дошт раиси вилоят. Сипас, њозирин гузориши муовини раиси вилоят Махфират Хидирзодаро оид ба рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 20 декабри соли 2016, №261 “Дар бораи тасдиќи наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 2017-2021” дар шањру ноњияњои вилоят шуниданд. Тавре ки равшан гардид, тибќи Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилоят дар 5 сол дар шањру ноњияњои вилоят сохтмон ва бунёди 566 адад муассисањои таълимї ва дигар иншоотњои муњими соња барои 110150 љойи нишаст ба маблаѓи 1миллиарду 135 њазору 661 сомонї пешбинї шуда буд. Аз ин шумора 94 адад иншооти соња барои 117 њазору 40 љойи нишаст ба маблаѓи 205 миллиону 550 њазор сомонї аз њисоби буљети марказонидашудаи љумњуриявї, 144 адад иншоот барои 28052 љойи нишаст ба маблаѓи 227 миллиону 994 њазор сомонї аз њисоби буљаи вилоят ва шањру ноњияњо, 328 адад иншоот барои 70358 љойи нишаст аз њисоби манбаъњои ѓайрибуљетї дар назар дошта шудааст. Тавре ки муовини раиси вилоят зикр намуд, иљрои барномаи мазкур дар сатњи вилоят њамагї 13 фоизро ташкил медињад, ки ба шањру ноњияњои Данѓара-10, Кўлоб-4, Восеъ-4, Муъминобод-5, Балљувон-5, Ховалинг-2, Кўшониён-2, Вахш-2,

А.Љомї, Ш. Шоњин, Њамадонї, Ёвон, Панљ, Темурмалик 1 ададї рост меояд. Чуноне ки таъкид гардид, аз рўи замимаи яки наќшаи татбиќи Барномаи мазкур аз 21 адад муассисањои таълимии дар хонањои шахсї, вагонхона ва љойњои љамъиятї љойгирбуда 10 муассиса сохта шудааст, ки ин 47,6 фисадро ташкил медињад. Чуноне ки нотиќ ёдовар гардид, дар доираи амалигардонии барномаи мазкур алњол корњои сохтмонї, таъмиру азнавсозї дар 47 адад иншоотњои соња љараён дорад. Љамъи иншоотњои дар доираи амалигардонии барномаи мазкур анљомёфта ва айни замон љараёндоштаи соња дар 3 сол дар сатњи вилоят 86 адад ё худ 15,2 фоизи иншоотњои барномавиро ташкил медињад. Дар ин муддат бо вуљуди идома доштани теъдоди муайяни иншоотњои соња дар шањру ноњияњои Бохтар, Левакант, Норак, Фархор, Хуросон, Љалолиддини Балхї, Дўстї, Љайњун, Ќубодиён, Шањритуз ва Носири Хусрав то кунун ягон иншооти барномавї мавриди истифода ќарор дода нашудаанд. Дар умум, ба њолати имрўза дар сатњи вилоят аз шумораи умумии иншоотњои соња, ки мебоист тибќи Наќшаи чорабинињои татбиќи Барномаи мазкур (замимањои 1,2 ва 3-и Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри соли 2016 №504) тайи солњои 2017-2019 сохта мавриди истифода ќарор дода мешуданд. Алњол корњои сохтмонї ва таъмиру азнавсозї дар 213 адад иншооти соња бо сабабњои мухталиф оѓоз нагардидаанд, ки аз ин шумора ба шањру ноњияњои Дўстї-33, Данѓара-20,

Фархор-19, Муъминобод-16, Ховалинг-15, Панљ-14, Кўшониён-12, Љайњун-12, Норак-9, Кўлоб-7, Вахш-7, Темурмалик-6, Шамсиддин Шоњин-6, Љалолиддини Балхї-6, Ќубодиён-6, Носири Хусрав-5, Бохтар-5, Њамадонї-4, Абдурањмони Љомї-4, Ёвон-3, Левакант-3, Восеъ-1 ва Балљувон-1 ададї рост меояд. Аз шумораи иншоотњои сохтмонашон оѓозгардида аз њисоби манбаъњои ѓайрибуљетї 86, буљети вилоят ва шањру ноњияњо 50, Бонки Исломии Рушд ва Шоњигарии Арабистони Саудї 24, Фонди Саудии Рушд 13, Фонди Ќувайтї 19, буљети љумњуриявї тавассути Дирексияи сохтмони иншоотњои њукуматии дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 1 ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон-20 ададиро ташкил медињанд. Њамин тавр, дар иљлосия њозирин њисоботи сардори Раёсати Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон Юсуфзода Фирўзшоњро оид ба рафти иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон” ва “Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол” дар шањру ноњияњои вилоят шуниданд. Тавре ки номбурда иброз дошт, бо маќсади риояи ќонунњои Љумњурии Тољикистон, њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дар давоми соли 2018 ва 8 моњи соли љорї аз љониби раёсат дар 22 ташкилоту муассисањо корњои омўзишию назоратї гузаронида, ба шахсони њуќуќї 18 амр ва тавсияњо дода шуда, 152,6 њазор сомонї маблаѓњо барќарор карда

панљшанбе, 3 октябри соли 2019, №41 (3226)

шуданд. Дар соли 2018 ва 8 моњи соли љорї ба Раёсати хадамот 26 адад мурољиатњои хаттии шањрвандон доир ба масъалањои њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, вазъи нарху наво, сифати мањсулотњо дар бозорњои шањру ноњияњо ворид шуда, дар муњлатњои муайяншуда мавриди баррасї ќарор дода шуданд. Масъулини раёсати мазкур кўшиш ба харљ медињад, ки фаъолияти мунтазами бозорњо ва марказњои савдо хуб ба роњ монда шуда, ањолї бо мањсулоти зарурї таъмину дар нигоњ доштани нарху навои молу мањсулоти талаботи аввалияи ањолї чорањои зарурї андешанд. Њамин тавр, дар иљлосияи 19-уми Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон даъвати панљум масъалањои љорї, аз љумла масъалањои кадрї ва номгузорї оид ба таѓйир додани номи баъзе воњидњои маъмуриву њудудии мањалњои ањолинишини ноњияњои Љ. Балхї, Ќубодиён, Ёвон ва номгузории муассисањои таълимї низ мавриди баррасии вакилон ќарор гирифт. Аз рўйи масъалањои баррасигардида ќарорњои дахлдор ќабул карда шуд. Пас аз анљоми Иљлосияи Маљлиси вакилони халќи вилоят, раиси вилоят Ќурбон Њакимзода ба масъулини шањру ноњияњо, ташкилоту муассисањо ва љамоатњои дењот бањри сари ваќт љамъоварї намудани дастранљи марди дењќон “тиллои сафед”, омодагї ба фасли сармо, иљроиши наќшаи ќисми даромади буљет, даъвати љавонон ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, пешгирии њодисањои љиної ва рафти иљроиши Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон”, “Озодии виљдон ва иттињодияњои динї”, “Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ” дастуру супоришњо доданд.

ТАЉЛИЛИ БОШУКЎЊИ РЎЗИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ Шоми 30 сентябр дар сањни Маркази фарњангии Љалолиддини Балхии шањри Бохтар бо иштироки муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода ва раиси шањр Абдуалим Исмоилзода ба муносибати Рўзи Мавлоно Љалолиддини Балхї њамоиши љашнї баргузор гардид. Муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода номаи шодбошии раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзодаро ба самъи њозирин расонид. Зикр гардид, ки Мавлоно аз сермањсултарин адибони тољик буда, бо мероси адабии худ љањониёнро дар њайрат гузоштааст. Љалолиддини Балхї бо осори орифонаю безаволи худ, аз он љумла “Маснавии Маънавї”, бо гузашти асрњо дили њаводорони каломи манзумро тасхир намудааст. Дар ќисмати баъдии чорабинї аз љониби ањли њунар намоиши зебою пурмазмуни сањнавї таќдими тамошочиён гардид. Овозхонии њунармандони ансамбли

"Фалак"-и шањри Кўлоб бисёр хотирмон буд. Сањнањо, композитсияи адабии њунармандони театрњои вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар ва ба номи Сайидалї Вализодаи шањри Кўлоб, намоиши раќсии ансамбли “Ситора”-и шањри Бохтар низ омўзанда ва тамошобоб буда, мавриди писанди њамагон гардид. Ќобили зикр аст, ки Мавлоно Љалолиддини Балхї тахминан соли 1207 дар Балх ба дунё омада, соли 1273 дар Ќунияи Рум вафот кардааст. Бузургтарин асари ў “Маснавии Маънавї”, ки соли 1259 ба навиштани ин асар сар кардааст, мебошад. Мавлоно зиёда аз 10 сол ба эљоди ин асар машѓул гаштааст. Мавзўи асосии “Маснавии Маънавї” масъалањои тасаввуф мебошад. Аз шоир то замони мо 50 њазор байт, 1600 рубої боќї мондааст. Бо пешнињод ва ташаббуси фарњангдўстона ва наљиби Сарвари давлатамон муњтарам

рўзи 60

Эмомалї Рањмон моњи сентябри соли 2007 800-солагии зодрўзи шоир ва мутафаккири бузурги тољик Мавлоно Љалолиддини Балхї дар кишварњои Туркия, Тољикистон, Афѓонистон ва Эрон бошукўњ таљлил карда шуд. Ин санаи муњим ва фархунда дар тамоми нуќоти олам бо ќарори ЮНЕСКО таљлил гардид. Азбаски мулки Вахш порае аз ќаламрави давлати пањновари Бохтар ба њисоб мерафт ва маркази он шањри бостонии Балх буд, бинобар ин, аксари адибони ин водї дар сарчашмањои таърихї бо насаби «Балхї» ёд шудаанд. Аз байни адибон ва донишмандони бузурги Вахшонзамин ду нафар на танњо дар адабиёти форсизабон, балки дар адабиёти љањонї шуњрати зиёд ва маќоми баланд доранд. Ин ду тан яке Носири Хусрави Ќубодиёнї ва дигаре Мавлоно Румї ё худ Мавлоно Љалолиддини Балхї мебошад. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

мењнати зарбдор!

ёрдамчиён беш аз 10 њазор тонна пахта љамъ оварданд

Рўзи якшанбе гурўњи беш аз 1000-нафараи ёрдамчиён аз њисоби масъулину кормандони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, ташкилоту муассисањо ва устодону омўзгорони ДДБ ба номи Носири Хусрав ва табибон ба дењќонони хољагии Файзалї Саидови ноњияи Кўшониён рафта, пањлуи дењќонон ба љамъоварии “тиллои сафед” машѓул гардиданд.

Дар њаќиќат сањрои ѓарќи њосил аз баракати дастони марди дењќон шањодат медод. Тавре ки саркишоварзи хољагии номбурда Ќодиралї Тоиров иброз дошт, кишоварзон дар майдони 3 њазору 100 гектар пахтаи навъи чинї кишт карда, парвариши ќитъањои пахтазорро мувофиќи талаботи агротехникї гузаронида, обу ѓизодињиро хуб ба роњ монданд ва то имрўз 5400 тонна пахта љамъ оварданд. Тибќи дурнамо заркорони хољагии

Зањмати устодону омўзгорон њамеша баланд арзёбї мегардад

5 октябр - Рўзи забони давлатї

Айнї ва забони тољикї

ПАЁМИ ТАБРИКИИ раиси вилояти Хатлон Њакимзода Ќурбон ба муносибати Иди касбии омўзгорон

Устодон ва омўзгорони гиро-миќадр! Соли равон Иди касбии омўзгорон ба якшанбеи якуми моњи октябр (6 октябр) рост меояд. Сазовор љашн гирифтани санаи фархунда дар сатњи вилоят ва мањал барои ба фатњи ќуллањои нави мењнатї, илмї, эљодию касбї, омўзгорї ва касбу њунарандўзї њидоят намудани ањли илму зиё, омўзгорону мураббиён ва дигар алоќамандони соњањои илму маорифи вилоят мусоидат хоњад кард. Лозим ба ёдоварист, ки давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, алалхусус Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи илму маорифро яке аз самтњои афзалиятнок ва калидии сиёсати иљтимої ва таъмини рушди босуботи кишвар дониста, аз ин лињоз ба рушд ва пешрафти он пайваста таваљљуњу ѓамхорињо карда, ба пешаи омўзгорї арљгузорї менамояд. Аз љумла, дар Паёми навбатии хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2018 Пешвои муаззами миллат аз њамагон даъват ба амал оварда чунин гуфтаанд: «... Мо ба соњањои илму маориф эътибори аввалиндараља дода, ислоњотро дар њамаи зинањои тањсилот бомаром идома медињем ва мушкилоти мављударо давра ба давра бартараф мекунем. Мо зањмати устодону омўзгоронро њамеша баланд арзёбї мекунем ва ѓамхориро дар њаќќи онњое, ки дар ин соња хизмати шоиста кардаанд, идома медињем». Дар ин росто, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љињати таъмини рушди соњањои илму маориф дар вилоят чораљўињои њадафмандро роњандозї карда, ба маќсади вусъат бахшидани раванди амалигардонии барномањои давлатї ва соњавї, баланд бардоштани сатњу сифати таълиму тарбия ва донишандўзии хонандагону касбомўзии донишљўён, мустањкам намудани заминањои кадрї, моддї-таълимї ва техникии муассисањои таълимии њамаи намуди зинањои тањсилот корњои мушаххасро ба анљом расонида, дар доираи имкониятњои мављуда њамасола фароњамсозии шароитњои мусоиди кору зиндагї ва њавасмандсозии олимону устодон, омўзгорону мураббиён ва донишљўёну хонандагонро ба роњ мондааст. Дар ин раванд њамасола дар мадди аввал ба мукофотњои давлатї пешбарї гардидани бењтарин кормандони соњањои илму маориф ва ањли илму зиё дар вилоят, муќаррар гардидани квотањои Президентї ва бурсияњои тањсил барои илму касбомўзии наврасону љавонони лаёќатманд, таъсису роњандозї намудани Љоизаи раиси вилояти Хатлон дар соњаи маориф, стипендияњои номии президентї, раиси вилоят, раисони шањру ноњияњо, роњбарони ташкилоту муассисањо, соњибкорони ватанї ва мањаллї ба олимону устодони эљодкор, кормандони соњаи маорифи вилоят, ки сазовори дараљаи илмї гардидаанд, донишљўён ва хонандагони аълохони муассисањои таълимии њамаи намуди зинањои тањсилот, татбиќи имтиёзњои муќарраргардида ба омўзгорони љавон, дастгирии моддиву маънавии волидайн ва шахсони саховатпеша ба олимону

Файзалї Саидов дар назди ЉСШК “Ресанда”-и шањри Бохтар бояд 7200 тонна пахта љамъ оваранд. Зањматкашони ноњияи Кўшониён дар майдони 11350 гектар кишти пунба гузаронида буданд. Тибќи дурнамо заркорон бояд 25 њазор тонна пахта љамъ оваранд. Майдонњои ѓарќи њосил дар Љамоати дењоти "Бохтариён" имкон дод, ки ёрдамчиёни вилоят дар як рўз беш аз 10 тонна “тиллои сафед” љамъ оваранд. Кормандони соњаи фарњанг дар баробари љамъоварии пахта бо сурудњои пурмазмуни хеш ба њашарчиёну дењќонон неруи тоза бахшида,онњоро ба фатњи ќуллањои нав ба нави мењнатї роњнамун сохтанд. Њамагон зери суруди фалак ба љамъоварии “тиллои сафед” машѓул гардиданд. Дар њаќиќат неруи инсонї дар дастаљамъист. Мањз дастони муъљизаофари њазорњо нафар намояндагони гўшаву канори љумњурї солњои 30юми асри гузашта водии Вахшро, ки туѓайзору љойгоњи њайвоноти вањшї буд, ба гулистон табдил дода, садњо њазор гектар заминњоро мавриди истифода ќарор доданд ва имрўз дењќонони ин мавзеи ободу корам бањри таъмини амнияти озуќавории мамлакат талош варзида, ба мењнати нахустбунёдкорону ободгарони водии Вахш арљ мегузоранд. ВАХШОНА, “Хатлон”

устодони эљодкор, омўзгорони варзида, хонандагону донишљўёни аълохон ва ѓолибони њаракатњои олимпии сатњи байналмилалї, љумњуриявї, вилоятї, шањриву ноњиявї, дењотї ва таълимгоњї, инчунин баргузор намудани озмунњои навтаъсиси соњавии вилоятї “Бењтарин муассисаи таълимї”, “Бењтарин муассисаи томактабї”, “Бењтарин муассисаи тањсилоти иловагї ва интернетї”, “Бењтарин маркази дарёфт ва рушди истеъдодњо”, “Бењтарин маркази технология ва коммуникатсия”, “Бењтарин кабинети методї”, “Бењтарин муаллими сол”, “Бењтарин мураббии сол”, “Бењтарин хонандаи сол” ва “Бењтарин навовару ихтироъкори љавону навраси сол” фењрасти нопурраи тадбирњои болозикр мебошанд, ки ин аз таваљљуњу дастгирии њамешагї ба рушди ин соњањои њаётан муњими љомеа ва њавасмандсозиву ќадршиносии хизматњои шоистаи алоќамандони он шањодат медињанд. Натиљаи њамин аст, ки сол аз сол дастовардњои маорифчиёни вилоят афзуда, соли 2019 хонандагони болаёќати шањру ноњияњои вилоят дар олимпиадањои љумњуриявї ва байналмилалї сазовори 255 љойи ифтихорї, аз љумла 51 медали тилло, 59 медали нуќра ва 145 медали биринљї гардидаанд, ки нисбат ба соли 2018-ум 72 љой зиёд мебошад. Боиси хушнудист, ки дар њафт соли охир дар вилоят 3 нафар хонандаи болаёќати муассисањои таълимии ноњияњои Мир Сайид Алии Њамадонї ва Муъминобод бо аттестати аълои равиявї ва медали тилло сарфароз гардиданд. Аз шумораи 47093 нафар хатмкардагони синфи 11-и муассисаи тањсилоти миёнаи умумии шањру ноњияњои вилоят барои супоридани ИМД 39986 нафар (84,9 фоиз) аз ќайд гузашта, дар маљмўъ 25565 нафар (54,3 фоиз) ба муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии љумњурї дохил шуданд, ки ин нишондод нисбат ба соли 2018-ум 6,9 фоиз зиёд мебошад. Соли љорї дар вилоят сатњи нисбатан баланди дохилшавии хатмкардагони синфи 11 тавассути ИМД дар шањру ноњияњои Кўлоб (78,2 фоиз), Бохтар (75,3 фоиз), Муъминобод (71,4 фоиз), Данѓара (71,2 фоиз), Левакант (71,0 фоиз), Шамсиддин Шоњин (68,8 фоиз) ва Восеъ (66,4 фоиз) ташкил дод, ки ин аз мењнату зањмати назарраси роњбарони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва омўзгорони фаннии шањру ноњияњои зикршуда дарак медињанд. Њисоби миёнаи дохилшавии хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии вилоят ба муассисањои таълимии касбии бонуфузи мамлакатњои хориљии кишвар бошад, њамасола беш аз 5 фоизро дарбар мегирад. Бањри рушди инфрасохтори соња низ чораљўињои њадафманд роњандозї гардида, танњо дар доираи амалигардонии Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 20172021 ва берун аз он ба њолати 20 сентябри соли равон дар шањру ноњияњои вилоят 84 адад иншооти соња, иборат аз 463 синфхона барои 10521 љойи нишаст дар як баст (21042 љойи нишаст дар 2 баст) мавриди истифода ќарор дода шуданд. Алњол дар соњањои илму маорифи вилоят наздик ба 50 њазор нафар олимону устодон, омўзгорону мураббиён ва устоњои таълимї-истењсолї ба таълиму тарбия ва касбомўзии беш аз 830 њазор нафар донишљўёну хонандагон ва тарбиятгирандагон ѓайратмандона машѓули кору фаъолиятанд, ки онњо бемуболиѓа неруи бузурги зењнї ва аќлонии вилоят мебошанд. Аз ин рў, мо бо камоли боварї ба аќлу заковат, донишу мањорат ва малакањои касбии устодону омўзгорон, майлу раѓбати ба дониш, илм ва касбомўзї доштаи шогирдон, таваљљуњу масъулиятшиносии падару модарон ва самимона ба мактабу маориф рў овардани њамдиёрон умед баста, сањми назарраси шуморо дар рушду нумуи ин кишвари бињиштосо, алалхусус дастгирию љонибдорї аз сиёсати хирадмандона ва расидан ба њадафњои стратегии давлат, баргузорї ва амалисозии чорабинињои муњими сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва оммавию маърифатї ќайд карда, бо истифода аз ин фурсати муносиб алоќамандони соњаро ба муносибати Иди касбии омўзгорон табрику тањният гуфта, ба њамагон саломатию рўзгори нек ва дар иљрои вазифаи муќаддас, пурифтихор ва масъулиятноки омўзгорї комёбињои назаррас орзу менамоям. Иди касбї муборак, омўзгорони азиз!

Њамоиш

Эњёгари ормонњои миллї Дар толори кохи “Ватан”-и шањри Бохтар њамоиши сиёсї-илмї-фарњангї тањти унвони «Истиќлолияти давлатїэњёгари ормонњои миллї» бо ташаббуси маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Бохтар дар њамбастагї бо шуъбаи Вазорати корњои дохилї дар шањри Бохтар ва Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид. Њамоишро муовини раиси шањри Бохтар Абдулназарзода Шоиста њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд, ки Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тољик аст ва ифтихори мардуми мењнатќарину сулњпарвари мо гаштааст. Бо ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон бањри дастгирии љавонон бисёр имкониятњо барои тањсил ва кору фаъолият дар соњањои мухталиф фароњам оварда шудааст, ки ин боиси ќадршиносист. Сардори ШВКД дар шањри Бохтар, полковники милитсия Набиљон Исозода ба сухан баромада, зикр намуд, ки њар як фарди Љумњурии Тољикистон ба хубї дарк менамояд, ки Истиќлолияти давлатї ин пешрафт, тавонмандї, озодиву ободкорї ва бо як њисси баланди мењанпарастї пос доштани хоку оби ин сарзамин аст. Дар шароити муосири љањонишавї танњо кадрњои љавони босавод ва шахсиятњои солимфикр метавонанд барои рушду нумўи кишвари азизамон сањмгузор бошанд ва арзишњои миллии онро њифз намоянд. Вазифаи њар яки мо ин пешгирии шо-

милшавии љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгарої, мубориза бурдан алайњи љинояту љинояткорї ва баланд бардоштани њисси ватандўстиву хештаншиносї мебошад. Роњбари гурўњи љавонони "Авангард"(пешоњанг) дар назди РВКД-и вилояти Хатлон Рањимзода Мењрољ ба сухан баромада, иброз дошт, ки љавонон тањти шиори «Мо нисбати таќдири имрўзу фардои Тољикистони азиз бетараф нестем» фаъолият намуда, дар якљоягї бо дигар ќишрњои љомеа саъю кўшиши худро бањри баланд бардоштани илму дониш ва маърифату љањонбинии хеш равона кардаем ва ифтихор аз кишвари соњибтамаддун ва аљдодии хеш дорем. Дар рафти њамоиш чанд нафар аз омўзгорони Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва донишљўёни ин боргоњи илм ба сухан баромада, оид ба сањми шоистаи Сарвари давлат, фарзанди барўманди халќ, Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро дар бунёди давлати навини тољикон, барќарорсозии сулњу амният, иќдомњои созандагї бањри ояндаи дурахшони насли љавон, андешаронї намуданд. Дар фарљоми чорабинї ба чанд нафар аъзои гурўњи љавонони «Авангард» Сипоснома би сардори шуъбаи Вазорати корњои дохилии шањри Бохтар супорида шуд. Офоќ Ќодириён

3

ХАТЛОН

панљшанбе, 3 октябри соли 2019, №41 (3226)

«Садриддин Айнї ифтихори халќи тољик ва тољикистониён мебошад». Бобољон Ѓафуров Хизмати устод Айнї оид ба худшиносии миллї ва зинда гардонидани миллату забони тољикї хеле бузург аст. Яке аз аввалин хизматњои устод он аст, ки ў барои шинос намудан ва таблиѓи халќи тољик ба љањониён

Имсол 28-солагии Истиќлолияти давлатии ватани азизамон Тољикистонро љашн гирифтем. Ба шарофати Истиќлолият мардуми шарифи љумњурї тариќи раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро ќабул намуд, ки дар моддаи 2-юми он забони тољикї забони давлатї эълон гардидааст. Мо аз он фарзандони миллати худ сипосгузорем, ки забонамонро дар даврањои њассос аз бадхоњон эњтиёт намуда, то ба мо расониданд. Имрўз ба мо лозим аст, ки забони модарии худро тоза, озода ва беолоиш нигоњ дорем. Замоне, ки Тољикистон дар њайати Иттињоди Шўравї буд, тамоми њуљљатгузорињо

асари безаволи худ “Намунаи адабиёти тољик”-ро навишт. Бо ин асари безавол ў аввалин бор мардуми тањљоии Осиёи Миёнатољиконро њам ба маънои халќ ва њам ба маънои лафз ба адабиёт дохил намуд. Асари номбурда њамчун дирафше дар дасти миллати тољик барои соњиби љумњурии мустаќил гардид. Дар ибтидои солњои 20-ум пантуркистону хоинони миллат бар зидди миллату забони тољикї баромада, даъвои онро доштанд, ки дар Осиёи Миёна тољик ном халќ вуљуд надорад. Устод Айнї бо асари љовидонаю маќолањои публисстииаш ба дањони бадхоњони миллату забон муњри хомўшї зад. Солњои 1928-1929 устод бо маќолањои љавобиаш дар маљаллаи “Роњбари дониш” ва рўзномаи “Овози тољик” баромад карда, халќи куњанбунёд ва ќадимї будани миллати тољикро таъкид намудааст. Ба аќидаи устод М. Турсунзода: Адиб аз нав таваллуд шуд, љавон шуд, Адиби дўстдори тољикон шуд... ... Худи устод машъал шуд, алав шуд, Чароѓи мардуми дунёи нав шуд. Устод Айнї пештару бештар аз њама тољикшиносу тољикпараст ва бузургтарин алломаи давр буд. Дар њама эљодиёти эшон мавзўи шиносонидани миллати тољик ва забони ў мавзўи аввалиндараља ва асосї ба шумор мерафт. Устод аз рўйи миллати тољик парда бардошт ва овози тољикро ба мардум расонд. Айнї яке аз навовартарин ва гўётарин эљодкорон дар адабиёти садаи бистуми тољик ба шумор меравад. Зањмату

талошњои бузурги устод Айниро дар роњи зинда гардонидани миллати тољик ва забони ў устод Лоиќ чунин васф кардааст: Зи маснадњою манзарњо, Зи ганљи роњи кишварњо. Зи авроќи баёзу њарфи нохонои дафтарњо, Зи сарњое, ки бишкаста зи бори фитрати сарњо. Ту љустї номи тољикон, Муроду коми тољикон... ...Ту моро кофтї, устод, Ту моро ёфтї, устод. Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки касе аз устод Айнї сарнавишти халќи тољик ва забони онро бењтару хубтар нагуфтааст ва дар ин љодаи мушкил љонбозињо накардааст. Бе муболиѓа, Айнї барои миллати тољик алломаи замон буд. Хизматњои бузурги устод Садриддин Айнї дар илми забоншиносии миллату забони тољикї дар давраи барњаёт будани устод бо ордени “Байраќи сурхи мењнат”, ордени Ленин ва дар даврони истиќлолият бо унвони олии Ќањрамони Тољикистон ќадрдонї шудаанд. Ў академик ва аввалин Президенти АИ Тољикистон буд. Халќи тољик ба устод Айнї номи пурифтихори Сардафтари адабиёти навини тољикро дода, бисёр шањру навоњї, макотиби оливу миёна ба номи ў гузошта шудааст. Ба аќидаи устод Лоиќ: Умри Айнї аз барои халќ сарфи хома шуд, Халќи моро дафтари Айнї шањодатнома шуд.

Эњтиромдори забони худ бошем ба забони русї анљом дода мешуд. Имрўз бо шарофати истиќлолият забони давлатї забони тољикї аст, њуљљатгузории санаду маводњо бо забони тољикї сурат мегирад. Дар ин маврид зарур аст, ки одитарин одоби эњтироми забони давлатиро риоя намоем. Дар ваќти муоширати якдигар, дар байни омма ба тозагии забони модариамон эътибор дињем. Нагузорем, ки дар навиштаљоти оммавї ба хатогї роњ дода шавад. Мутаассифона, њоло њам ба чашм мерасад, ки номи баъзе фурўшгоњу нуќтањои хизматрасонї бо забони ѓайритољикї гузошта шуда-

анд. Баъзе дењањо низ номњои ѓайридавлатї доранд. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи ањамияти забони тољикї чунин гуфтааст: «Забони тољикї бо гузашти асрњо њамчун омили вањдат, ифтихори миллат дар давлатдории навини мо маќоми давлатї гирифт. Њар як фарди соњибзабон бояд забони модарї, ба воситаи он њуввияти миллї ва фарњанги миллати худро њифз кунад ва гиромї дорад. Бузургдошти забони давлатї ин арљ гузоштан ба таъриху фарњанги миллат аст. Аз ин рў, Рўзи за-

Шарифљон Рањимзода, Узви ИЖТ

бони давлатї њамчун љашни умумимиллї ва рамзи худшиносиву худогоњї дар сањифањои таърихи давлатдории навин ва ояндаи пурсаодат пойдор ва љовидон хоњад монд». Ветеранњои љанг ва мењнат, ки гармиву сардињои њаётро чашида, дар замони соњибистиќлолї зиндагии пурнишотро дидаанд, ин њидояти вољибро рањнамои ояндасоз њисобида, љавононро дар роњи бањри бузургдошти ин забон, ки забони давлатї эътироф гардидааст, рањнамун сохтан ќарзи пиронаи худ медонанд. Сафармуњаммад Зарифї, раиси ветеранњои љанг ва мењнати ноњияи Абдурањмони Љомї

Мањкум мекунем!

Иваз ба «Паймони миллї» ба кадом хотир аст? Пас аз ошкор шудани Њизби нањзати исломї њамчун њизби террористию эктремистї роњбарияти ин њизб ба хориљ аз кишвар фирор намуда, дар кишварњои аврупої бо ќавли хеш њамчун паноњандаи сиёсї њаракатњои худро идома дода истодааст. Пас аз номуваффаќиятњои зиёдашон дар роњи ташкил намудани ким-кадом иттињоди неруњои созанда эълон намуданд, ки эъломия ќабул карда, “Паймони миллї” ташкил намоянд. Агар ба таъсисдињандагону аъзои ин паймон назар кунем, ин паймони миллї не, балки паймони гурўње аз аъзоё ТЭТ ЊНИ мебошад, ки маќсаду њадафи аслиашон чун пештара ташкилоти террористии нањзати ислом дошт, њамон мебошад. Мардуми тољик, чењраи аслии ин нохалаффарзандонро медонанд. Аз ин сабаб, онњо бо иваз намудани номашон мехоњанд кирдорњои худро рўйпўш карда, дубора байни љомеа мавќеъ пайдо намоянд. Маќсади дигарашон бошад, иљрои супоришњои хољагонашон ва бо ин роњ ба даст овардани маблаѓњои зиёд мебошад. Ба њар як нафари одї маълум аст, ки барои дар кишварњои хориљї зистану зиндагонї кардан чї ќадар маблаѓ лозим аст, ки ин ватанфурўшон ба њама маълум аст, дар ягон љо кор намекунанду љойи даромади молиявї њам на доранд, аммо муддатњои зиёд мешавад, ки дар Аврупо маскан гирифта, неш ба халќи тољик зада истодаанд. Бояд ќайд кард, ки ташкилкунандагони ин паймон зиёд нестанд, лекин њадафи нопоку иѓвогарона доранд. Аслан ин гурўњ гурўњаки хурде мебошад, ки мехоњанд бо њар гуна роњ оромиву суботи Тољикистонро халалдор намоянд. Имрўз тааљљубовар он аст, ки Созмони амният ва њамкории Аврупо (САЊА) ба намояндагони ин паймон, ки роњбарият ва аъзои њизби террористию экстремистї мебошанд, имконият фароњам овардааст, то дар ин љаласаи сатњи байналмилалї иштирок ва суханронї намоянд. Ин амалро метавон бозии сиёсї ва сиёсати рўякї

номид, ки хело хатарнок аст. Дастгирии созмонњову ташкилоти террористї аз љониби масъулини САЊА паёмади баде дорад, инро бояд масъулини ин созмони байналмилалї хуб дарк намоянд. Агар маќсади ташкили чунин љаласањои САЊА барои дастгирї ва љонибдорї аз ташкилотњои террористиву экстремистї бошад, пас возењ инро бояд баён намояд. Мушоњидањо низ нишон доданд, ки баъзе аз кишварњои дигари узви ин созмон, аз љумла Россия, Туркия ва Озарбойљон барои риоя накардани баъзе ќоидањои љаласа эътироз кардаанд. Њизб ё гурўње, ки бо маблаѓи хољагони хориљї амал карда, паймону иттињод ташкил менамоянд, дар худ маќсаду мароми нек дошта наметавонад. Аз ташкили паймон то ба имрўз муддате гузаштааст, аммо то ба имрўз аз љониби онњо ягон њаракат ва кори хубе анљом дода нашудааст. Аз љониби Њукумати Тољкистон зиёда аз 90 ноболиѓ ва ятимони бепарастормондаи тољик аз кишварњои исломї баргардонида шуд, ки аз љониби њама созмон ва ташкилотњо бањои баланд гирифт. Аммо мухолифин ба ин кори хайри Тољикистон вокуниши мусбате нишон надод, ки худро паймони миллї ном мебаранд. Инчунин аз иштироки намояндагони ин паймон дар љаласаи САЊА бармеояд, ки пушти инњо кадом хољаи хориљие меистад, ки барояшон дар чунин љаласањо шароит фароњам меоварад. Номбурдагон аз ташкили паймон ва иштирок дар љаласаи САЊА ва дар суханронї аз номи дини мубини ислом истифода карда, бо эњсоси мардум бозї мекунанд. Лек фаромўш кардаанд, ки аллакай миллати тољик ва мардуми тољикистонї инро медонанд. Ислом барои онњо парчам аст, ки аз он сўиистифода мекунанд. Аммо ѓояи онњо экстремистї мебошад. Ташкили паймон њам мањз пинњон кардани њамин амали ифротї аст. Њусейн Маликов, «Хатлон»

Иродаи носолим самараи хуб надорад Иттиллоъ гирифтем, ки аз санаи 16 то 26 сентябри соли равон дар пойтахти Љумњурии Лањистон (Полша)-шањри Варшава Љаласаи САЊА баргузор гардида, дар он душманони миллату давлати тољик низ, аз љумла гурўњњои террористї - экстремистї - ТТЭ ЊНИ, «Паймони миллї», «Гурўњи 24» ва дигар гурўњњое, ки мухолифони давлату Њукумат њастанд, иштирок доранд. Њангоми дидан аз баргузории Љаласаи САЊА дар шањри Варшава мушоњида карда мешавад, ки он мањфил макони масхарабозон ва иѓвоангезонеро мемонад, ки њадафашон коштани донаи кинаву бадбинї аст. Намояндагони “Паймони миллї” Кабирї, Шарофиддин Гадоев, Саидюнуси Истаравшанї, Мањмадиќболи Садриддин, Илњом Ёќубов, Иззат Амон, Шоњнаими Карим лагандбардоронеро мемонанд, ки дар рафти баргузории љаласа барои хољагонашон расмњои хотиравї мегирафтанд. Кадом ватандор ва ё

дилсўзи ватану миллат чунин сухан мегўяду рафтор мекунад ва ин њам дар шоњидии намояндагони зиёда аз 57 давлати дунё. Ин бадбахтон бо рафтору кирдори ватанфурўшонаи худ омодаанд зану фарзанд ва модари хешро бо ду пули њаром фурўшанд. Шахсе, ки ватанашро мефурўшад, аз ў њар њолатро интизор будан љоиз аст. Нотиќони ќолабии нањзатї зимни суханрониашон дар љаласаи мазкур мавриди паст задани Пешвои миллат, Њукумату давлати Тољикистон бо њазор кинаву њасудї суханронї мекарданд, гўё њисоботи яксолаи худро пешнињод менамоянд. Миллати тољик ба ягон “Паймони миллї”, љунбиши ислоњотї ва њатто пуштибоне чун нањзатињои пастфитрату манќурт ниёз надорад, зеро мо пуштибону такягоње чун Пешвои миллат дорем, ки ифтихори миллат ва давлати Тољикистон аст. Њамчун як зан ва фарди Тољикистони азиз њар гоње, ки Пар-

чами давлатиро паси он хоинон мебинам, дилам реш мешавад, мехоњам то Парчамамро аз он макони носолим, аз он мавзеи беадолатию пур аз хиёнат бардорам. Парчами Тољикистон зеби дасти тољики асил, ватандору ватандўст ва далеру шуљои миллат аст на зеби маљлиси номардону хоинони ватан. Темури Варќї, ба ќавле Темури ватанфурўш дар баромадаш ќайд кардааст, ки мањз ЊНИ, Растохез ва Лаъли Бадахшон барои барќарорсозии истиќлолият дар Тољикистон сањми намоён доранд ва имрўз истиќлолият аз љониби њукуматдорони Тољикистон дуздида шудааст. Вале њарзагўињои ин ватанфурўш ба гўши нафаре намерасад. Мардуми тољик кї будани ин каждумони зери бурёро хуб медонанд. Мадина Сафарова, шањри Левакант

Ба пешвози Рўзи Фалак «Фарњанги миллии мо заминањои устувор дошта, бо таъриху анъанањои ќадима ва гуногунрангиву хусусиятњои хоси худ, аз љумла осори хаттии нодир, мусавварањои камназир, мусиќии «Шашмаќом», «Фалак» ва садњо дастоварду падидањои дигари њунару адаб имрўз дар љањон машњур аст». Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон

ФАЛАК МЕРОСИ ГАРОНБАЊОИ МУСИЌИИ МИЛЛАТИ ТОЉИК АСТ Дар сиёсати фарњангпарваронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон рушди бонизоми фарњангу санъат, эњёи суннату фарњанги антиќии милливу њифзи ёдгорињои таърихї ва ба љањониён муаррифї намудани он самти афзалиятнок мебошад. Барои њифз ва мавриди таваљљуњи хоса ќарор додани мероси фарњанги ѓайримоддї аз љониби ЮНЕСКО соли 2003 Конвенсия ќабул шудааст. Маќсади асосии он нигањдошт, эњтиром, љалби таваљљуњи мардум ва њамкории байналмилалї барои мусоидат дар самти њифзи ин мерос буда, самтњои он муќаррар гардидааст. Инњо эљодиёти дањонакии халќ, санъати иљрокунандагї, анъанањо ва њунарњои мардумї мебошанд. Мусиќии Фалак љузъи ќавии фарњанги тољикон буда, чун жанри мусиќии суннатї бо шарофати соњибистиќлолии кишвар имрўз хусусиятњои тоза касб намудааст. Ќобили зикри хос аст, ки бо Амри Президенти кишвар дар бораи таљлили идњои нави фарњангї бањри њифзу рушду васфи мусиќии касбии суннатї њамасола 10 октябр њамчун – Рўзи Фалак љашн гирифта мешавад. Ин тадбир барои худшиносии миллї, рушди ин жанри нодири мусиќии суннатї, эњё ва нигоњдошти арзишњои фарњангї ва бадеии миллати тољик мусоидат менамояд Дар пешорўи ин љашн мусоњибе доштем бо Мавлуда Раљабзода, роњбари ансамбли «Хутал»-и назди Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, ки фишурдаи он манзури хонандаи арљманд мешавад. - Бигўед, ки њикмати таронаи фалак аз чї иборат аст? - Фалак дар баробари шашмаќом ва дигар навъњои мусиќї жанри мусиќии хосаи халќї ва мардумист. Ин намуди мусиќии мардумї таърихи беинтињо дорад. Зеро фалак азбаски мардумист, “пайдоишаш ба замони пайдоиши инсон вобастагї дорад” гўем, шояд хато накунем. Маънии луѓавии “фалак” ба њамагон маълум аст, ки осмон аст. Ваќте маънияш дањр асту беохир аст, маълум мешавад, ки ин навъи мусиќї њам баланду беназир аст. Ваќте шашмаќом мегўем, медонем, ки дар минтаќаи шимоли кишвари азизамон ин мусиќии асилу нотакрори классикї нисбат ба дигар гўшањои Тољикистони азизамон бештар садо медињаду ватани аслиаш он љост ва маќомсароёни бузурге аз вилояти Суѓд то имрўз муаррифгари ин навъи мусиќї њастанд. Аммо њар гоње аз фалак сухан бигўем, медонем, ки ватани асосии фалак Хатлони бостонист. То имрўз устодони фалаксарои хушовози мо садояшон дар њавои сулњу суботи кишвари азизамон танинандоз аст. - Таронањои фалакї кадом мавзўъњоро дар бар мегиранд? - Дар мусиќии фалак шеъру рубоињои мардумї суруда мешаванд. Фалак ифодагари дарду алам ва розу ниёзи мардум аст. Бо саро-

идани таронањои фалакї инсон худро сабук эњсос мекунад. Агар љое аз ѓарибї ба воситаи фалак фарёд бизанем, љойи дигар аз танњої месароем. Фалак бо фолклор пайванд њастанд. Фалакро модарони азизи мо, ваќте фарзандонашон ё бародару шавњарашонро ба Љанги Бузурги Ватанї мебурданд, барои тасаллои дили хеш месароиданд. Ё баръакс, таронањои фалакиро ба њангоми шодии ќалб низ месароянд. Таронањои фалакии зеборо метавон аз мардуми минтаќањои дурдаст пайдо намуд. Зеро фалакро дар сањро њангоми чидани пахта бонувони азизи мо дар замонњои пеш месароиданд. Фалак ваќте дар биёбон сароида мешавад, кўњу дашту даман бо ин мусиќї њамсадо мешаванд ва дар натиља як садои рўњнавозе ба гўшњо мерасад. - Дар вилояти Хатлон аз љониби њунармандону мусиќишиносон барои њифз ва рушди ин намунаи мусиќии мардумї чї корњо анљом дода шудааст? - Ман, пеш аз њама, сипосгузорам аз Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки ба мо њунармандон, ба масъалаи эњёи фарњангу њунари мардумї, бахусус шашмаќому фалак таваљљуњи хоса доранд. Ба хотири гумном нашудани ин расму оин ва анъанањои мардумї дар

њар як Паёмашон ёдовар мешаванд ва рўзњои муайянеро барои ќайд намудан пешнињод кардаанд. Њар сол 10-уми октябр дар Тољикистон Рўзи фалак бо шукўњу шањомати хоса таљлил мегардад. Мо, њунармандони ансамбли «Хутал», њар сол дар баробари дигар љашну маросимњо бо дастгирии роњбарияти вилояти Хатлон ва Раёсати фарњанги вилоят барномаи идонаеро бахшида ба ин рўзи фархунда барои дўстдорони таронањои мардумї омода ва пешкаш менамоем. Њунармандони хушовоз ва соњибистеъдоди ансамбли мо ба монанди Хиромон Ќурбонова, Мањмадсафар Муродов, Бањодур Холматов, Машраб Ќодиров ва дигарон дар чорабинињои фарњангии сатњи љумњурї ва вилоят фаъолона ширкат меварзанд, ки ин њам аз эњтиром ва таваљљуњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон нисбат ба мо њунармандон шањодат медињад. Инчунин, бояд гуфт, ки дар баробари таќвияти љараёни худшиносї дар љомеаи муосири Тољикистон ва зарурати тарбияи инсони дорои тафаккури нав дар амалияи мусиќї ва таълимоти махсуси касбиву иловагии бадеї эњтиёљот ба омўзиши даќиќ, тањќиќот, усули тадрисї ва методологияи фаннии мусиќии классикиву касбии суннатии тољик афзуда истодааст. Бинобар ин, бо маќсади

њифз намудани мероси гаронбањои мусиќии миллати тољик ва рушду тарѓиби он дар љомеаи муосири Тољикистони соњибистиќлол Барномаи давлатии рушди санъати шашмаќом, фалак ва мактаби суннатии “устод-шогирд” дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021 ќабул гардидааст. - Оё таљрибаи мактаби суннатии “устоду шогирд” дар ансамбли шумо низ корбурд мешавад? - Албатта. Азбаски ансамбли мо халќї ва мардумист, њунармандони синну соли гуногун дар он љамъ омадаанд. Вале дар партави сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат, ки ба масъалаи тарбияи кадрњои љавон таваљљуњи хоса зоњир мекунанд, мо кўшидем, ки шумораи њунармандони љавон дар ансамбли мо зиёд бошад. Мањмадсафар Муродов, Талабшо Ќуќанов ва дигарон, ки баъзеашон толибилми мактаби миёна њастанд, њунармандони љавони ансамбли мо ба њисоб мераванд. Умед дорам, ки бо амалї шудани Барномаи давлатии зикршуда дар љомеаи муосири кишвар фањмишу ањамияти Шашмаќом, Фалак ва мактаби суннатии “устод-шогирд” ба сатњи арзанда мерасад ва масъулияти насли љавон дар нигањдошти мероси маънавии аљдодї фаъол мегардад. - Ба назари шумо, зарурати таъсиси мактаби фалаксарої ё фалакшиносї њаст? - Бале, зеро бо доштани як ансамбл ва кор кардан бо њунармандони љавон наметавонем пурра онњоро ќонеъ созем. Мо, ки имрўз бењтарин устодони фалаксаро ба монанди Гулчењра Содиќова, Давлатманд Холов ва дигаронро дорем, бояд аз мактаби эљодии онњо, истеъдоди онњо бањравар шавем. Зеро онњо аллакай мактаби бузурги худашонро доранд ва метавонанд барои пойдории фалак дар омўзонидани насли љавон кўмак намоянд. Дар шањри Душанбе ансамбли фалак њаст ва имрўз шогирдони зиёдеро дар ин роњ тарбия њам карда истодаанд. - Шунавандаи асосии фалак кист? - Албатта, халќ аст. Зеро фалак аз халќ эљод мешавад ва боз аз тарафи халќ ќабул мегардад. Фалак љузъи ќавии фарњанги тољикон аст. Фалак, ки аз дарду шодї, ѓарибї ва висол ќисса мекунад, дар миёни мардуми одї њаводори бешумор дорад. Суњбаторо Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

Намегузорем, ки ба пешравињои мо халал ворид шавад Дар пойтахти Љумњурии Лањистон - шањри Варшава љаласаи солонаи Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо баргузор гардид. Дар кори љаласа баробари давлатњои аъзо намояндагони гурўњњои террористиву экстремистї, аз ќабили ЊНИ, «Гурўњи 24», «Паймони миллї», ки САЊА онњоро њимоят мекунад, иштирок намуда, ба чашми мардуми олам хок мепошиданд. Мавриди зикр аст, ки њамин фитна, найранг ва дурўѓгўињои нањзатиён буд, ки њазорон нафар мардуми Тољикистон дар љанги шањрвандї фавтида, ќисман бехона шуданд. Мањз њамин фитнаву ваъдањои пучу холии Шумо баринњо буд, ки ќисме аз љавонони камсавод барои пул шуда, дар љангњои мусаллањонаи Ироќу Сурия иштирок доранд. Имрўз низ як гурўњи нопоке аз хориља истода нисбати халќи тољик ва Њукумати имрўзаи Тољикистон бадгўињо мекунанд. Ин хиёнаткорон барои ба даст овардани маблаѓ аз љониби хољагонашон ба ин кирдорњо даст зада истодаанд. Хусусан Кабирии ватанфурўш ва хоин барои ба даст овардани маблаѓ дар маросими љанозаи модари худ иштирок накард, ки ин аз нохалафии ў дарак медињад. Шахсе, ки модари худро њурмат ва эњтиром намекунад, магар ватанро дастгирї месозад? Имрўз парда аз рўйи њама найрангу фиреби гурўњи нањзатињои хоин бардошта шудааст, мардум онњоро бо чењраи аслиашон шинохтаанд. Мардуми шарифи Тољикистон ба онњо нафрат мехонад ва бо нафрат онњоро нањзатињои террорист ном мебарад. Дастгирии созмонњову ташкилоти террористї аз

љониби масъулини САЊА паёмади баде дорад. Инро бояд масъулини ин созмони байналмилалї хуб дарк намоянд. Агар нияти Созмони амният ва њамкорињои Аврупо фароњам овардани шароити музокира бо неруњои мухолифини кишварњо бошад, пас бояд САЊА бо риояи ќоидањои дипломатияи љањонї онро иљро намояд. Агар маќсади ташкили чунин љаласањои САЊА барои дастгирї ва љонибдорї аз ташкилотњои террористиву экстремистї бошад, пас бояд возењ инро баён намояд. Мушоњидањо низ нишон доданд, ки баъзе аз кишварњои дигари узви ин созмон, аз љумла Россия, Туркия ва Озарбойљон барои риоя накардани баъзе ќоидањои љаласа эътирозњо кардаанд. Созмонњои байналмилалие, ки воќеан арзишњои демократиро пайгирї мекунанд, бо гузашти замон њиллањои нањзатиёнро дарк менамоянд. Имрўз мо-љавонони кишвар пайваста аз дастгирињои сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон шукргузорї намуда, пайваста бар муќобили он нафароне, ки мехоњанд љомеаи моро дар арсаи љањонї беобрў намоянд, намегузорем, ки ба чунин корњои ношоям даст зананд. Наќшањои баде, ки ин хоинони миллат доранд, њељ гоњ амалї нахоњад гашт. Мо низ намегузорем ба оромии кишвари азизамон аз тарафи ин шахсиятњои манфур, хоину ватанфурўш халале ворид шавад. Г. ХУДОЙДОДОВА, ноњияи Восеъ

њамадонї: баргузории марњилаи дуюми Фестивали бозињои миллии варзишї

Бахшида ба эълон гардидани солњои 2019-2021 Солњои Рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї ва дар доираи дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ноњияи Њамадонї марњилаи дуюми Фестивали бозињои миллии варзишї

баргузор гардид. Фес-тивали мазкур дар варзишгоњи «Сарњадчї»-и ноњия бо ширкати роњбарияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилоят, варзишгарону мураббиён, собиќадорон ва ѓолибони даври аввали фестивал гузаронида шуд. Мавриди зикр аст, ки Фестивали бозињои миллии варзишї аз рўйи 2 намуди бозињо, яъне намудњои сабќат ва раќобати даставї ва инчунин намудњои бозињои намоишї муќаррар гардидааст, ки иштирокчиён ба њозирин намунаи бењтарини бозињои миллии варзиширо намоиш доданд. Тибќи низомномаи фестивал, ѓолибони марњилаи дуюм аз вилоят ба марњилаи сеюм ба шањри Душанбе сафарбар мешаванд, ки баргузории марњилаи нињоии фестивал охири сол дар шањри Душанбе дар назар аст. Б. БОБОЕВ, З. АЗИЗОВ

Ташкилоти љамъиятии «Ѓамхорї» дар вилояти Хатлон, воќеъ дар шањри Бохтар, барои ба мансаби њуќуќшиносии маркази буњронї

озмун эълон менамояд Талаботи тахассусї барои довталабон: -маълумоти тањсилоти олии касбии њуќуќшинос; -таљрибаи корї аз рўйи ихтисос на камтар аз 3 сол. Шахсони хоњишманд метавонанд маълумоти худро бо почтаи электронии w. c. qhamkhori@mail.ru ё ба суроѓаи

кўчаи Вањдат 156 А, шањри Бохтар (ошёнаи 2-юми идораи Билайн) то 7-уми октябри соли 2019 фиристонанд. Танњо номзадњои аз интихоби ќаблигузашта барои суњбат даъват карда мешаванд.

ТАСЊЕЊ

Баргузории эълони иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон оид ба фурўши молу мулки бањабсгирифтаи ќарздор-манзили истиќоматии ба гаравгузошташудаи Норов Шарифхол Ашурович ва Вахчиева Ожатбегим Њакимовна, ки дар шумораи 19 сентябри соли 2019, №39 (3224)-и рўзномаи “Хатлон” чоп шудааст, ба љойи 18 октябри соли 2019-ум, 21 октябри соли 2019 хонда шавад.


4

ХАТЛОН

панљшанбе, 3 октябри соли 2019, №41 (3226) 6 октябр - Рўзи муаллимон

« … мо ба соњаи илму маориф эътибори аввалиндараља дода, ислоњотро дар њамаи зинањои тањсилот бомаром идома медињем». Пешвои миллат Эмомалї Рањмон

КАРИМОВ - РОЊНАМОИ ОМЎЗГОРон МУАРРИФИНОМА:

Исматулло Каримов соли 1960 дар ноњияи Хољамастон (њоло ба номи Абдурањмони Љомї) ба дунё омада, айёми наврасиашро дар њамин љой гузаронидааст.

Пас аз хатми мактаби миёна соли 1976 ба Донишгоњи омўзгории ба номи Садриддин Айнии шањри Душанбе дохил шуда, соли 1981 онро бомуваффаќият хатм намуд. Сипас, дар зодгоњи худ дењаи Арал муаллими фанни риёзї, баъдан, сарварии муассисаи таълимиро ба уњда дошт. Аз соли 1995 то соли 2004 сардори идораи маорифи ноњияи Абдурањмони Љомї, сипас, то соли 2008 сардори Хадамоти давлатии назорат дар соњаи маорифи вилоят таъйин шуда, ифои вазифа намудааст. Аз соли 2008 мудири шуъбаи илм ва маорифи дастгоњи раиси вилояти Хатлон ва пас аз таљдиди сохтори маќомот мансаби сармутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси вилояти Хатлонро ба уњда дорад. Исматулло Каримов пас аз хатми донишгоњ фаъолияти касбиашро њамчун омўзгори љавони соњаи риёзиёт дар зодгоњи худ - мактаби тањсилоти миёнаи умумии №20-и Љамоати дењоти «Арал» оѓоз намудааст. Дере нагузашта, ќобилияти ташкилотчигии ин омўзгори љавону ояндадорро ба инобат гирифта, ўро сарвари ин муассисаи таълимї таъйин менамоянд. Сарвари тозаинтихоб аз рўзњои аввали роњбарї дар назди коллективи омўзгорон вазифа гузошт, ки иштироки њамаи хонандагонро ба тањсил таъмин намуда, ба сатњу сифати донишандўзї ва маърифати фарзандони мењнаткашон низ таваљљуњи зиёд зоњир намоянд ва мактабро дар байни муассисањои таълимии ноњия ба ќатори пешсафон бояд бароранд. Чанде нагузашта раванди таълиму тарбия дар муассисаи мазкур ба таври куллї таѓйир ёфта, шогирдони дабистони мазкур дар озмуну олимпиадањои ноњиявию вилоятї фаъолона ширкат намуда, соњиби љойњои ифтихорї мегардиданд. Њамзамон, љалби духтарони мањаллї барои гирифтани маълумоти пурраи миёна хело љоннок

гардида, дохилшавии онњо ба донишгоњу донишкадањои кишвар ба маротиб афзуд. Муассисаи таълимии №20 дар як муддати кўтоњ ба базаи таълимию таљрибавї табдил ёфт. Омўзгорони љавони дигар муассисањои таълимии ноњия ба ин даргоњ омада, дар семинарњои омўзишї ширкат намуда, тарзу усулњои нави таълимро меомўхтанд. Роњбарияти ноњия ќобилият ва њисси масъулиятшиносии ўро ба инобат гирифта, Исматулло Каримовро ба вазифаи мудири шуъбаи маорифи ноњия таъйин намуданд. Исматуллои љавон дарк мекард, ки акнун масъулияти як муассисаи таълимї не, балки тамоми бурду бохти соњаи маорифи ноњия аз кордонї ва ташкилотчигии ў вобастагии калон дорад. Солњо паси сар мешуданду вазъи соњаи маориф дар ноњия рў ба рушд нињод. Акнун хатмкардагони муассисањои таълимии ноњияи Абдурањмони Љомї дар баробари дар озмунњои ноњиявию вилоятї иштирок кардан, дар миќёси љумњурї ва берун аз он низ ширкат намуда, соњиби медалњои тилло ва нуќра мегардиданд.

Солњои баъди љанги шањрвандиро ба ёд оварда Исматулло Каримов мегўяд, ки бархе аз омўзгорони ноњия боргоњи маърифатро тарк намуда, ба муњољирати мењнатии иљборї мерафтанд. Дар натиљаи сари ваќт пардохт нагардидани музди маош вазъи оилавии муаллимон коњиш ёфта буд. Аммо дар чунин лањзањои њассосу душвор низ маорифпарвари асил Исматулло Каримов тавонист, коллективи бузурги омўзгорони ноњияро ба таълиму тарбияи насли навраси ояндасоз равона созад. Ин сарвари оќил бештар ба омўзгорони љавон такя намуда, онњоро бо ќитъањои замини наздињавлигї ва манзили истиќоматї таъмин намуда, њаматарафа дастгирї менамуд. Њамон солњо ман вазифаи мудири бахши маънавиёти дастгоњи раиси вилояти Хатлонро ба уњда дошта, чандин маротиба ба ноњияи Абдурањмони Љомї сафари хизматї намуда, аз мањорати сарварии ин љавони кордону фидоии илму маърифат хуб огањї доштам. Дар њамин солњои барои соњаи маориф хеле муњиму душвор ў тавонист ќисми зиёди мактабњои бинояшон садамавии ноњияро таъ-

миру таљдид намуда, мактабњои ибтидоиро аз вагону хонањои шахсї берун намояд. Бо гузашти солњо риштаи фаъолияти мењнатии устод дар вазифаи боз њам масъулиятнок, яъне сардори Хадамоти давлатии назорат дар соњаи маорифи вилояти Хатлон ба вуќўъ мепайвандад. Исматулло Каримов тайи солњои 2004-2008 дар ин вазифа фаъолияти шоиста намуда, иљроиши сариваќтии барномањои давлатии рушди соњаи маорифро зери назорати ќатъї ќарор дода, љараёни компютеркунонии муассисањои таълимиро бо пуррагї њаллу фасл менамояд. Ќобили ќайд аст, ки Исматулло Каримов аз соли 2008 то ин љониб дар шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси вилояти Хатлон фаъолияти пурсамар намуда, соњаи илм ва маорифро бомаром роњнамої менамояд. Мањз бо ташаббусу кордонии ин мутахассиси варзида, маорифчии асил барномањои давлатии рушди соњаи маориф амалї гардида истодааст. И. Каримов иброз медорад, ки бо ташаббусу дастгирињои пайвастаи раиси вилоят роњандозї

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Темурмалик маќолаи танќидиву тањлилии “Бо як гул бањор намешавад”, ки дар рўзномаи “Хатлон” 19 августи соли 2019 чоп шуда буд, дар машварати кории назди раиси ноњия мавриди баррасї ќарор дод. Њамзамон барои дар оянда боз њам назорати иљрокунандагиро дар самти созандагиву бунёдкорї ва ободонї пурзўр намудан ба масъулини соња дастуру супоришњои мушаххас дода шуд. Љињати иљрои Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22 майи соли 2018 №АП-1059 оид ба вусъат додани корњои ободониву созандагї ва бунёдкорї бахшида ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон давоми њашт моњи сипаригардидаи соли равон корњои муайян ба иљро расонида шуданд. Љараёни корњо дар 248 иншооти дар наќшаи чорабинињои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия вобаста ба корњои ободонию батартибдарорї ва созандагию бунёдкорї вусъат дода шуда, дар ин давра 88 адад иншоотњои сохтмонї сохта, мавриди бањрабардорї ќарор ёфтанд. Дар 117 иншоот корњои сохтмонї идома дошта, дар 43 иншооти дигар корњои лоињакашию људо кардани ќитъањои замин ва ба расмиятдарории њуљљатњо дар арафаи анљомёбї ќарор доранд. Инчунин бунёди 22 иншооти нави иловагї ба наќшаи чорабинињо ворид гардид, ки сохтмони онњо идома дорад ва аксарияти кулли иншоотњои сохташавандаро маблаѓњои бахши хусусї ташкил медињанд. Аз љониби соњибкорони мањаллї дар арафаи љашни Наврўзи байналмилалї 8 иншоот, аз љумла, мењмонхона барои 15 љойи хоб, пули мошингузар, иншооти мењмонхонаву тарабхона бо љойи бозии кўдакона, баъди пурра азнавсозї намудан беморхонаи ќитъавии №2, хатти оби нўшокї ба масофаи 1.2 км, осиёби барќї, китобхона, нуќтаи фурўши сўзишворї, бахшида ба љашни 22-юмин солгарди Вањдати миллї дар ноњия 7 иншоот, аз љумла, нуќтаи фурўши маводњои сўзишворї, Маркази хизматрасонї иборат аз кошонаи њусн, маѓозаи тиљоратї ва нуќтаи фурўши масолењи сохтмонї, иншооти кошонаи њусн ва сартарошхона, иншооти нуќтаи фурўши маводњои сўзишворї, бинои дорухона ва ду иншооти марказњои хизматрасонї аз тарафи соњибкорон сохта мавриди истифода ќарор дода шуданд. Бо маќсади муњайё намудани шароити мусоид дар боѓи фарњангиву фароѓатии ба номи Бобоюнуси Љамоати шањраки “Совет” ќарори раиси ноњия ба тасвиб расида, њамзамон

лоињаи нави тањиянамудаи КФ КВД “Лоињакаш” љињати азнавсозии боѓ тасдиќ гардида, барои иљро ва њамкорї тибќи наќшаи чорабинињо ба ташкилоту муассисањо, шахсони саховатманд ва соњибкорон вобаста карда шуда, дар ин самт корњо оѓоз гардидаанд. Дар арафаи љашни 28-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар њудуди ноњия иншоотњои зерин, аз љумла клуб барои 200 љойи нишаст дар Љамоати дењоти ба номи “Бобоюнус” пурра азнавсозї намудани боѓчаи кўдакон барои 120 кўдак, нуќтаи фурўши сўзишворї ва майдончаи варзишї дар Љамоати шањраки «Совет», маркази хизматрасонї бо фарогирии њаммом, кошонаи њусн, сартарошхона, майдончаи варзишї, баъди таъмиру азнавсозии муассисањои таълимии №3 ва №39 дар Љамоати дењоти “Танобчї” мавриди истифода ќарор дода шуданд. Айни замон сохтмони биноњои нави мактаб дар дењаи Шибанайи Љамоати дењоти ба номи “Бобоюнус”, дењаи Ќазоќи Љамоати дењоти ба номи С. Рањимов ва дар Љамоати шањраки “Совет”, сохтмони бинои коллељи тиббї дар Љамоати дењоти “Кангурт” идома доранд. Аз њисоби маблаѓгузории сектори хусусї ва соњибкорони ватанї сохтмони корхонаи истењсоли мањсулоти ќаннодї ва мењмонхона, корхонаи мебелбарорї, сохтмони бинои њафтошёнаи истиќоматї, ду иншооти баландошёнаи маркази хизматрасонї ва ѓайрањо идома доранд. Дар наќшаи чорабинињо бахшида ба љашни 30-солагии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон то соли 2021 бунёди 32 муассисањои таълимї, 8 муассисаи томактабї, 23 майдончаи варзишї, 7 толори фарњанг, 9 нуќтаи хатнакунии кўдакон, 4 мењмонхона, 17 сартарошхона, 15 кошонаи њусн, 14 њаммом, 2 корхонаи коркарди шир, 7 коргоњи дўзандагї, 11 дўкони њунармандї, таъмири 80,7 км роњњои мањаллї, кашидани хатњои барќї ба масофаи 12,5 км ва хатти оби нўшокї ба масофаи 40,7 км пешбинї гардидааст. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Темурмалик маводи тањлилию танќидии мазкурро барои иљро ба роњбарї гирифта, дар баробари он омода аст, ки минбаъд низ бо кулли кормандони васоити ахбори омма њамкорињои судмандро боз њам густариш дињад.

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

Ф.Ф. АМИНЗОДА, иљрокунандаи вазифаи раиси ноњияи Темурмалик

Музаффар Муродов, бойгоншиноси дастгоњи раиси вилояти Хатлон

Маслињат

Ба «Хатлон» љавоб омад

Корњои созандагию ободонї вусъат гирифтаанд

намудани озмунњои вилоятии «Бењтарин муассисаи таълимї», «Бењтарин муассисаи томактабї», «Бењтарин муаллими сол» ва «Бењтарин мураббии сол» боиси њавасмандгардонию ќадршиносии омўзгорон гардид, ки ин ба раванди таълиму тарбия такон бахшид. Натиљаи њамин буд, ки дастовардњои маорифчиёни вилоят дар олимпиадањои љумњуриявї ва берун аз он дар соли 2019 афзуда, толибилмони вилоят соњиби 51 медали тилло, 59 медали нуќра ва 145 медали биринљї гардиданд. Дарвоќеъ, натиљагирии соња хеле хурсандибахш аст, зеро аз 39986 нафар хатмкардањои муассисањои таълимии шањру ноњияњои вилоят 25565 нафар тавассути Маркази миллии тестї ба мактабњои олї дохил шудаанд, ки ин 54,3 фисади хатмкунандагонро ташкил медињад. Боиси ифтихор аст, ки бо иштироки бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, ки ба Хатлонзамин сафарњои корї доштанд, теъдоди зиёди муассисањои нави таълимї ва томактабї мавриди бањрабардорї ќарор гирифтанд. Устод Исматулло Каримов дар кадом вазифае фаъолият карда бошад, њељ гоњ барои мансаб ва шуњрат талош накардааст ва ин хислат барои ў бегона аст. Шиори ин чењраи маорифпарвару равшанзамир, ки собиќаи зиёда аз сисола дорад, дар кору зиндагї хизмати хоксорона ва беѓаразона намудан ба насли наврас ва ватани азизи худ, бањри боз њам шукуфоии кишвари бињиштосои Тољикистони соњибистиќлол мебошад. Бузургон, барњаќ, дар њаќќи Исматулло Каримов барин омўзгорони асил чунин фармудаанд: Агар дар љањон набвад омўзгор, Шавад тира аз бехирад рўзгор.

Табибон фишорбаландиро бо ду адади аз њам људошуда бо хатти каљ ишора менамоянд. Адади болої ифодакунандаи фишори хун дар шараён њангоми њаракати он аз меъдачаи чап аст. Адади поёниаш давраи сустшавии дилро инъикос менамояд, ки он то андозае аз дараљаи шиддати деворањои шараён вобастагї дорад.

Фишорбаландї ва хатари он ба организм Њамин тавр, адади болої фишори максималї ё систоликиро ифода мекунад ва аз адади поёни минималї ё диастоликиро ифода менамояд. Сабабњои пайдоиши ин бемори хеле гуногунанд. Яке аз сабабњои асабоният ба шумор меравад. Њамчунин касалињои гурда, тангшавии артерияњои гурдагї, баъзе омосњои некзоти ѓадудњои болои гурда, ирсият, фарбењї ба шумор мераванд. Баъзе беморон шикоят менамоянд, ки фишори 120/80 то 140/90 мм сут сим-ро вазнин ќабул менамоянд. Дар чунин њолат сухан на дар бораи гипертония (фишори баланди шараёнї, балки дар бораи дистония (вайроншавии љузъии танзими тонуси хунрагњо) меравад ва дар ин њолат истифодабарии давољоти фишорпасткунанда бефоида аст. Фишорбаландиро вобаста бо сабабњои пайдоишаш табибон ба 2 гурўњ људо менамоянд. Бемории фишорбаландї ва симптоматикї. Дар мавриди аввал бемории мустаќил ва дар њолати дувум ин зуњуроти дар натиљаи вокуниши кадом як вокуниши патологии дар организм љараён гирифтаро дар назар доранд. Фишорбаландї ин беморї аст ва бемор бояд тамоми тавсияњои духтурро љиддї риоя намояд. Њоло дар њар як хона (асбоби фишорсанљї) њаст. Яке аз аъзои хонавода бояд ин амалро иљро намуда, фишори хуни беморро дар њолати зарурї бисанљад ва њамчунин бемор дар тањти назорати духтур љойи зист дошта бошад. Тавсия дода мешавад, ки онњо бояд рељаи њаётии худро ба танзим дароранд, яъне бештапр њолати гуворо ба роњи рўњу равони худ таъмин намоянд. Аз њама гуна љангу љанљол ва мушкилоти зиндагї дурї љўянд. Пиронсолони мубталои фишорбаландї набояд зуд аз бистар бархезанд. Тавсияи муњими парњезие, ки табибон ба беморони гирифтори фишорбаландї медињанд, ин мањдуд намудани истифодаи намаки ошї мебошад. Дар њаќиќат муќаррар намудаанд, ки намаки ошї фишорро баланд менамояд. Њамчунин, исбот намуданд, ки ѓизои анъанавї дар таркибаш намаки аз меъёрї лозимї барои организми одам зиёдро дорост. Одами солим аз ин зарар намебинад. Аммо бемори мубталои фишорбаландї зарар мебинад, зеро намаки дар таркиби намаки ошибуда дар девораи шараён љамъ гашта, њамзамон њассосияти деворањои шараёнро нисбат ба барангезандањои фишорбаландкунанда меафзояд. Агар бемор ѓизои камнамак истифода намояд, ташна намемонад. Пас њољат нест, ки миќдори оби ошомиданиашро кам намояд. Эњсоси ташнагии доимї њангоми риояи ѓизои камнамак аз бемории диабети ќанд маълумот медињад. Истифодаи машрубот, сигор барои шахсони гирифтори бемории фишорбаландї ќатъиян манъ аст. Чунки истифодаи онњо дар аввал рагњои хунро васеъ намуда, баъдан танг менамояд, ки боиси баландшавии фишори шараёнї мегардад, ин њолат хатари инкишофи беморињои ишемиявии дил (стенокардия инфаркти миокард)-ро дорад.

Дар фишорбаландї умуман сарбори љисмонї (физическая нагрузка) манъ аст. Њатто дар одами солим њангоми машќњои зиёди варзишї фишори шараёнї то 200 мешавад. Агар бемор хоњиши зиёд ба варзиш машѓул шуданро дошта бошад, пас бо духтури табобатиаш машварат намояд, зеро маљмўи машќњои тамринию табобатие мављуданд, ки иљроишашон каме њам бошад, ба пастшавии фишори хун мусодат менамояд. Вале машќњоро махсусан дар даврањои аввал бояд дар зери назорати духтур гузаронид. Таъкид карданием, ки аз ратсиони бемор намаки ошї, равѓани њайвонот, ќандро мањдуд намудан лозим аст. Бештар бояд меваљот ва сабзавотро истифода намоянд. Хўришњои сабзавотиро бо равѓани растанї омехта намуда, њар рўз истеъмол намоянд. Истифодаи нони сиёњ, њамчунин шавлаи марљумакї ва љавї низ муњим аст. Гўшти паранда, моњии камравѓан ва ѓизоњои ширии камравѓан њам тавсия дода мешавад. Аз истифодаи чойи сиёњи талх ва ќањва бояд беморон худдорї намоянд. Беморони фишорбаланд бояд донанд, ки давидан ва дар оби хунук оббозї кардан оќибати на он ќадар хуб дорад.

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон

ОБУНА БАРОИ СОЛИ 2020

оѓоз ёфт Рўзномаи «Хатлон» иљрои ќарору дастур ва нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва раиси вилоятро ба табъ мерасонад, њамчунин рўйдодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии вилоятро ба таваљљуњи хонандагон омода месозад. Роњбарону мутасаддиёни ташкилоту муассисањои шањру навоњї, ки масъули маъракаи обунаанд, метавонанд маблаѓи обунаро ба суратњисоби дар поён зикршуда гузаронанд. Нархи обуна тариќи идораи рўзнома, бидуни хизмати почта, 80 сомонї мебошад. маблаѓи ОБУНА ДАР ИДОРАИ РЎЗНОМА ТАРИЌИ НАЌДЇ ВА ЃАЙРИНАЌДЇ ЌАБУЛ КАРДА МЕШАВАД. Нишонї ва њисоби бонкии рўзномаи «Хатлон»: - шањри Бохтар, кўчаи Логинов-12 Филиали «Амонатбонк-42», шањри Бохтар С/Х 20204972322020600209 Њ/М 22402972000002 РМБ 350101800 РМА 280002144 Раёсати хазинадории молияи вилояти Хатлон

Диќќат: Музояда!

Иљрочии Хадамоти иљрои ноњияи Вахш рўзи 4 ноябри соли 2019, соати 11:00 музоядаро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд. № т/р

Номгўи амволи Соли Нархи Суроѓа њабсгардида барориш ибтидої Хонаи истиќоматї, Ноњияи Вахш, ду ошёна, аз 4 Тахминан Љамоати дењоти њуљраи зист ва њуљраи 110000 1. солњои “Рўдакї”, дењаи ёрирасон, анбор, сомонї 2013 Дўстї, хонаи ошхона, оѓилхона №125 иборат мебошад. Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда: ноњияи Вахш, њуљраи кории иљрочиёни Хадамоти иљро анљом дода мешавад. Музояда рўзи 4 ноябри соли 2019, соати 11:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни хадамоти иљрои ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумотњои иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефони (83246) 2-45-89 гирифта метавонед.

Диќќат: Музояда!

Иљрочии Хадамоти иљрои ноњияи Вахш рўзи 4 ноябри соли 2019, соти 09:00 музоядаро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд.

№ Т/р

1.

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

Суроѓа

Нархи ибтидої

соли 2012

Ноњияи Вахш, Љамоати шањраки “Киров”, дењаи Тепалик

535500 сомонї

Диќќат: Музояда!

Иљрочии Хадамоти иљрои ноњияи Вахш рўзи 4 ноябри соли 2019, соти 09:00 музоядаро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд.

№ Т/р

Номгўи амволи њабсгардида Манзили истиќоматї, як ошёна, иборат аз чор њуљра ва њуљрањои ёрирасон.

Соли барориш

Суроѓа

Нархи ибтидої

Соли 2010

Воќеъ дар ноњияи Вахш, Љамоати шањраки “Вахш”, кўчаи И. Сомонї 74/4

110000 сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштирок кунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда: ноњияи Вахш, шањраки Вахш кўчаи Сомонї, љой бинои суд њуљраи иљрочии Хадамоти иљро дар ноњияи Вахш анљом дода мешавад. Музояда рўзи 4 ноябри соли 2019, соати 09:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Хадамоти иљро дар ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумотњои иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83246) 2-45-89, 917-06-09-09 гирифта метавонед.

эътибор надорад

Васиятномаи гумшудаи Хт №0055921, дар бораи аз љониби шањрванд Худойназар Бердиев, истиќоматкунандаи шањри Бохтар, кўчаи Борбад, хонаи 27 А, њуљраи 6 ба фарзандаш Бердиев Шуњратљон Назарович (маскуни њамин њуљра) ба мерос гузоштани манзили зисташ, ки онро 26 марти соли 2004 идораи нотариалии давлатии вилояти Хатлон ба расмият дароварда, дар фењрести №2п 373 ба ќайд гирифтааст, эътибор надорад.

Ба кор даъват мекунем!

Ба Корхонаи давлатии фаръии «Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул» дар ноњияи Кўшониён ба вазифаи мутахассиси шуъбаи заминсозї коргар лозим аст. Хоњишмандон метавонанд ба идораи корхона воќеъ дар ноњияи Кўшониён, шањраки Исмоили Сомонї, кўчаи Сино-138, ба шуъбаи кадрњо мурољиат намоянд.

ТАЪЗИЯ

Кормандони рўзномаи вилоятии «Хатлон» ба сармуњосиби рўзнома Њайит Худойбердиев бинобар даргузашти бародараш Њаким Худойбердиев изњори њамдардї намуда, барояш аз даргоњи Худованд сабри љамил хоњонанд.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 117/рз-97 АЗ 07 январи СОЛИ 2019 АЗ НАВ БА њисоб ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Њангомаи ИСМАТ Тарроњ: Зафарљон Азизов

Соли барориш

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда: ноњияи Вахш, шањраки Вахш кўчаи Сомонї, бинои суд, њуљраи иљрочиёни Хадамоти иљро дар ноњияи Вахш анљом дода мешавад. Музояда рўзи 4 ноябри соли 2019, соати 09:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Хадамоти иљро дар ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумотњои иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83246) 2-45-89, 917-06-09-09 гирифта метавонед.

1.

Баъзан дар табобати беморон ба мо муяссар мегардад, ки бо бартараф намудани сабаби пайдоиши он фишори шараёниро муътадил гардонем. Махсусан, агар фишорбаландї аз њисоби тангшавии шараёни гурдагї, омосњои некзоти ѓадудињои болои гурда сар зада бошад. Дар аксари њолатњо бемор умрбод давољоти пасткунандаи фишори хунро истифода мебарад. Муќаррар гаштааст, ки табобати мунтазами бемор сабаби инкишофи аворизоти вазнин дар организм мегардад. Ба чунин аворизот вайроншавии гардиши хуни маѓзї, норасоии фаъолияти дилу гурда ва ѓайрањо дохил мешаванд. Баръакс, дар баъзе њолат табобати доимї ба нобудшавї ё пастшавии таъѓйиротњои вобаста ба фишорбаландї оварда мерасонад. Дар замони муосир давољоти зиёди фишорпасткунанда мављуданд, ки истифодаи онњо самараи хуб дода истодаанд. Табибон як давољоти муайян ё маљмўи онњоро тавсия намуда, ба бузургии фишори шараёнї диќќат медињанд. Давлат Гадоев, духтур - кардиологи беморхонаи клиникии вилоятї ба номи Бўрї Воњидов

Номгўи амволи њабсгардида Манзили истиќоматї, як ошёна, иборат аз се њуљра ва њуљрањои ёрирасон.

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа» ба табъ расидааст. Ба чопаш 3.10.2019 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8500 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Profile for khatlon-ruznoma.tj

Шумораи №41-2019  

Шумораи №41-2019