Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН СИЁСАТМАДОРИ САТЊИ ЉАЊОНИСТ Ходимони сиёсї дар ситоиши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №37 (3174)

панљшанбе, 4 октябри соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

ДАВЛАТШОЊ ГУЛМАЊМАДЗОДА: «Њосили дастранљи дењќон беталаф љамъоварї гардад»

28-уми сентябри соли равон дар маљлисгоњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят Иљлосияи XV-уми Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон даъвати панљум доир гардид. Дар кори Иљлосия муовини аввал, муовинон, дастгоњи раиси вилоят, вакилони Маљлиси вакилони халќи вилоят, раисони шањру навоњї, роњбарони ташкилоту муассисањо, раисони љамоатњои шањраку дењот ва дигар масъулин ширкат доштанд. Љаласаро раиси вилоят, узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, раиси Маљлиси вакилони халќи вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода њусни оѓоз бахшид. Дар Иљлосия масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор гирифтаанд 1. Рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 8 ноябри соли 2012, №268 оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012, №383 «Дар бораи Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» дар шањру ноњияњои вилоят. 2. Рафти иљрои Ќарори раиси вилояти Хатлон аз 11 октябри соли 2011, №270 «Оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2011, №409 «Дар бораи тасдиќи Барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди

пилла дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» дар шањру ноњияњои вилоят. 3. Њисоботи сардори Раёсати сармоягузорї ва идораи амволи давлатї оид ба иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2014, №740 «Дар бораи наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тадбиќи марњилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20122020» дар шањру ноњияњои вилоят. 4. Масъалањои кадрї ва љорї. Аз рўйи масъалаи асосии рўзномаи Иљлосия доир ба рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 8 ноябри соли 2012, №268 оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012, №383 «Дар бораи Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20122020» дар шањру ноњияњои вилоят, муовини аввали раиси вилоят Зиёзода Сулаймон Ризої гузориши муфассал дод. Доир ба рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 11 октябри соли 2011, №270 «Оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2011, №409 «Дар бораи тасдиќи Барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди пилла дар Љумњурии

Тољикистон барои солњои 20122020» дар шањру ноњияњои вилоят, муовини раиси вилоят Зоирзода Умед сухан ронда, таъкид дошт, ки њадафи асосии баррасии љараёни татбиќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2011, №409 «Дар бораи тасдиќи Барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди пилла дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» дар Иљлосияи имрўза баёнгари амалї намудани дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати саноаткунонии вилоят равона шудааст. Тавре ки нотиќ иброз дошт, њарчанд ки Барномаи кирмакпарварї ва истењсоли пилла ба маќсади рушди соња нигаронида шуда бошад њам, дар сатњи зарурї роњандозї нагардидани њамкорињо бо сармоягузорон ва мутасаддиёни соња имкон надод, ки истењсоли пилла ва фаъолияти корхонањои абрешимро дар вилоят эњё намоем. Мувофиќи маълумотњо то соли 2018 бо маќсади мустањкам намудани базаи хўроки кирмак дар шањру ноњияњои вилоят зиёда аз 7 миллион бехи дарахтони тут нарм, 399,4 гектар тутбоѓњои куњна коркард гардида, 573 бех нињоли тут шинонида, 7,9 гектар тутбоѓњои нав бунёд шудаанд, яъне базаи хўрокаи кирмакпарварї акнун дар вилоят омода гардидааст. Чуноне ки дар Иљлосия таъкид гардид, тайи солњои охир аз тарафи масъулони соњаи мазкур њамчун сарпарасти соња дар ваќти бастани шартномањо манфиати пиллапарварон ба инобат гирифта нашудаанд, ки дар натиља дурнамои истењсоли пилла таъмин нагардид. Муовини раиси вилоят зимни суханронї таъкид дошт, ки ќабл аз њама корношоямии бинову иншоотњои зиндакунии кирмак, нокифоя будани базаи хўрокаи он, аз байн рафтани њавасмандии кирмакпарварон ва маблаѓгузории соња, боиси коњиш ёфтани њаљми истењсоли пилла гардидааст. Зимни Иљлосия таъкид гардид, ки идораи пиллаи вилоят дар масъалаи дарёфти сармояи мустаќим, шурўъ аз соли 2019 дар сиёсати идоракунии минбаъдаи парвариши кирмак бояд тибќи талаботи барномавї тадбирњои судманд андешанд. Зеро базаи хўроки кирмаки пилмодарони шумо хуб дар ёд доранд, ки солњои аввали соњибистиќлолї Тољикистони азизамон ба љанги тањмилї дучор гашта, аз меросе, ки бояд аз њисоби Иттињоди Шўравї соњиби иќтидорњои њарбї мегардид, дар канор монд. Инак, Артиши миллии мо дар замоне таъсис ёфт, ки барои пойгоњи аввалини он заминањои моддиву техникї вуљуд надоштанд. Боиси ифтихор аст, ки имрўзњо дар Ќуввањои Мусаллањи љумњурї њазорњо љавонони аз љињати љисмонї обутобёфта, зираку чолок ва дорои тарбияи баланди ватандўстиву ифтихори миллидошта, сарбаландона адои хизмат мекунанд, ки бо неруи худ дар тањкими сулњу оромии кишварамон њиссаи муносиби хешро гузошта истодаанд.

ДАВЛАТШОЊ ГУЛМАЊМАДЗОДА:

«ВАТАН - МОДАР БА БОЗУИ МАРДОНАИ ШУМО УМЕД ДОРАД» Рўзи 2 октябр сањни Театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар идгоњро мемонд. Љавонон бо њисси мењанпарастї бо шиору навиштаљоти ватандўстона, парчамњои рангоранг ва рўњияи ватандўстона љамъ омада буданд. Дар доираи маъракаи даъвати тирамоњии љавонон ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон нахустин гурўњи љавонони вилояти Хатлон, ки синнашон (1991-2000) ба хизмати њарбї расидааст, ботантана ба артиш сафарбар карда шуданд. Љамъомадро раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода њусни оѓоз бахшида, таъкид намуд, ки боиси хушбахтї ва сарфарозии миллати тољик аст, ки имрўз зери сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ватани азизамон Тољикистон дар њолати рушд ва сулњу субот ќарор дорад. Боиси тазаккур аст, ки мардуми ориёиасл соњиби таърихи куњан буда, аз ќадимулайём дорои сипоњи бонизому машќдида буда, худро аз душман љасурона њимоя мекарданд. Аз ин рў, набояд фаромўш сохт, ки марзу буми ватан яке аз муќаддасоти миллї буда, њимояи он барои њар як соњибватан њам фарз асту њам суннат. Раиси вилоят дар идомаи гузориши худ зикр намуд, ки таърих гувоњ аст, ки баъд аз њазор сол ин миллати тамаддунофару куњанбунёд соњибистиќлол ва соњиби Артиши миллї гашт, ки ин зуњурот воситаи бузурги мудофиавии давлат мебошад. Ќуввањои Мусаллањ яке аз рункњои асосии давлатддории миллист. Падару

- Баланд бардоштани эњсоси ватандўстии љавонон, равнаќи худшиносиву худогоњї ва ифтихори миллии онњо дар шароити соњибистиќлолии мамлакат яке аз омилњои тањкими таќвият бахшидани Истиќлолият ва муњимтарин фишанги њаракатдињандаи пешрафти љомеа мебошад. Роњнамо сохтани љавонон ба шуљоатмандиву далерї, дўст доштани обу хоки диёри худ, риояи меъёрњои њарбї њамчун асоси ба камол расидани онњо ва дар ин замина ривољ додани тарбияи њарбиву ватанпарастї дар шароити имрўзаи љумњурї ањамияти беандоза касб менамоянд, - таъкид намуд раиси вилоят Д. Гулмањмадзода. Дар гузориши раиси вилоят ишора гардид, ки беш аз њазор на(Давомаш дар сањ. 2)

ла дар вилоят айни замон барои парвариши 20000 ќуттї кирмаки пилла басанда буда, имкон дорад, ки истењсоли пилла то 900 тонна расонда шавад. Рушди соњаи кирмакпарварї имкон медињад, ки саноати насољии вилоят тараќќї намуда, дар ин баробар таъсиси љойњои нави корї, вусъат бахшидани коркарди ашёи хоми ватанї, њамзамон, роњандозї намудани мањсулоти содиротї ва воридот ивазкунанда низ рў ба бењбудї нињад. Аз ин лињоз, ироа гардид, ки лоињањои мукаммал тањия гардида, пешкаши сармоягузорон гардад. Доир ба масъалаи сеюми рўзнома, њисоботи сардори Раёсати сармоягузорї ва идораи амволи давлатї оид ба иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2014, №740 «Дар бораи наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон

оид ба тадбиќи марњилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20122020» дар шањру ноњияњои вилоят њозирин гузориши сардори Раёсат Ќурбоналї Ќурбоновро шуниданд. Тавре ки дар чорабинї зикр гардид, айни замон дар вилоят 25802 соњибкор бо патент, 6035 нафар бо шањодатнома ва зиёда аз 66,5 њазор хољагињои дењќонї фаъолият намуда истодаанд. Шумораи соњибкорон бошад, нисбат ба њамин давраи соли 2017-ум 4712 нафар афзун гардидааст. Љињати иљрои Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20122020 дар вилоят корњои бунёдкориву созандагї вусъати тоза касб

намуда, танњо дар соли 2017-ум 304 адад ва њашт моњи соли љорї 110 адад иншоотњои гуногун мавриди истифода ќарор гирифтанд. Чуноне ки нотиќ иброз дошт, дар доираи иљрои Амри Президенти Љумњурии Тољикистон бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар њудуди шањру ноњияњои вилоят 4374 иншоотњои таъиноти гуногун ба истифода дода мешаванд, ки аксари онњо бо сањмгузории соњибкорони мањаллї амалї мегарданд. Пас аз баррасии масъалањои тасдиќгардидаи рўзномаи Иљлосия раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода доир ба масъалањои марбут ба иљроиши ќарори раиси вилояти Хатлон аз 8 ноябри соли 2012 оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012 «Дар бораи Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии

Тољикистон барои солњои 20122020» андеша ронда, аз он изњори нигаронї намуд, ки бо вуљуди пешравињо дар ин самт камбудињо низ љой доранд. Масъулини соњањо бањри ислоњи камбудињои љойдошта бояд тадбирњои амалї андешанд. Роњбари вилоят њамчунин, нисбати истењсоли пилла дар вилоят ва амалї гардидани барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди пилла дар њудуди вилояти Хатлон ба масъулин дастуру супоришњои ќатъї дод. Њамин тавр, бањри љамъоварии беталафи њосили тиллои сафед, масъулини соњаи кишоварзї, раисони шањру ноњияњо низ муваззаф гардиданд. Аз рўйи масъалањои дар Иљлосия баррасигардида, ќарорњои дахлдор ќабул гардид.

Ислоњот - омилИ рушди кишоварзї маърўзаи муовини аввали раиси вилояти хатлон Зиёзода Сулаймон ризої Муњтарам раис! Вакилони арљманд! Дар Паёми имсолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон масъалаи дар ояндаи начандон дур таъмин намудани сатњи баланди некуањволї ва бењтаршавии сифати зиндагии ањолї, таъмини зиндагии осоиштаи мардуми кишвар гузошта шудааст. Яке аз роњњои имконпазири ноил гардидан ба ин њадаф, дар дењот ба таври воќеї гузаронидани ислоњоти соњаи кишоварзї мебошад. Бо ин маќсад 1 августи соли 2012 тањти раќами 383 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020” ба тасвиб расида, дар асоси он ќарори раиси вилояти Хатлон аз 8 ноябри соли 2012, №268 «Оид ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1-уми августи соли 2012, №383 дар бораи Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020” ќабул гардида. Њозирини арљманд! Аз давраи ќабули Барнома шаш сол сипарї гардид. Дар ин давра љињати таъмини рушди ислоњоти соњаи кишоварзї дар шањру ноњияњои вилоят як ќатор тадбирњои самарабахш амалї шуд. Пеш аз њама, ќарори раисони

“Дар тўли солњои соњибистиќлолї Тољикистон тањти роњбарии Эмомалї Рањмон роњи рушдро муваффаќона интихоб намуд, ки ин мутобиќ ба махсусиятњои миллии кишвар мебошад. Дар Тољикистон суботи сиёсї, рушди босуръати иќтисодї, бењтаргардии мунтазами некуањволии мардум ва таќвияти нуфуз, њам дар минтаќа ва њам дар арсаи байналмилалї, ба назар мерасад. Чин њамчун њамсояи дўсти Тољикистон аз ин самимона хушњол аст”. Си Љинпин, раиси Љумњурии Халќии Хитой “Мо дар Ўзбекистон аз дастовардњои назарраси Тољикистон - њамсояи наздиктаринамон дар њама соњањо, ки бо шарофати сиёсати дурбинона, њикмати давлатдорї, мењнати фидокорона ва мањорати имконпазири муттањид намудани Эмомалї Рањмон башариатро, самимона хушњолем. Тањти роњбарии Эмомалї Рањмон дар кишвар фазои сулњу осоишта ва рушди иљтимоию иќтисодї устуворона таъмин гардида, нуфузи он дар арсаи љањонї боло меравад”. Шавкат Мирзиёев, Президенти Љумњурии Ўзбекистон «Роњбари Тољикистон Эмомалї Рањмонро ман њамчун шахсияте дарёфтам, ки халќи кишвараш, миллати тољикро, ватанаш - Тољикистонро хеле амиќ ва самимона дўст медорад. Барои бењбудии халќу марзу бумаш омодааст љонбозињо кунад. Бо чунин раис тољикон ба сулњу оштї даст хоњанд ёфт». Ањмадшоњи Масъуд, вазири дифои Афѓонистон, с. 1993 «Эмомалї Рањмон дар байни сиёсатмадорони ИДМ яке аз љойњои намоёнро ишѓол менамояд. Ва ин тасодуфї нест. Тамоми кўшишњои вай аз он шањодат медињанд, ки дар Тољикистон љараёни сулњу осоиш њамоно амиќтар реша меорад ва дар ќиёс бо нуќтањое, ки вазъияташон муташанниљ аст, ин комёбї ба худ назир надорад. Њар он чи дар Тољикистон ба амал меояд ва рух мегирад, барои бисёр халќњо ва мамлакатњо намунаи ибрат аст». Владимир Путин, Президенти Федератсияи Россия, с. 1999 «Тољикон бо роњбарии Эмомалї Рањмон намунаи беназири таљрибаи сулњофариро барои мамлакатњои дигар ба армуѓон оварданд». Кофи Аннан, дабири кулли собиќи Созмони Милали Муттањид

шањру ноњияњо ба тасвиб расида, наќшаи чорабинињо низ тасдиќ гардидааст. Ба њамагон маълум аст, ки пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї дар љумњурї марњилаи ислоњоти иќтисодї оѓоз гардида, бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 9 октябри соли 1995, № 342 ва аз 1 декабри соли 1997, №874 75 њазор гектар замин барои истифода ба хољагидорон људо карда шуд, ки ин амали Роњбари давлат љињати таъминоти ањолї бо озуќа мусоидат намуд. Мавриди ќайд аст, ки пас аз ќабул гардидани ин санадњои мазкур як ќисми ањолї ба кор љалб гардид, ки он барои њалли масъалањои таъмини шуѓли ањолї ањамияти хеле калон дошт. Бо маќсади истифодаи пурсамар ва оќилонаи захирањои замин, (Давомаш дар сањ. 3)

«Тољикистон бо роњбарии Эмомалї Рањмон барои њаёти хуб дар оянда пойдевор гузоштааст. Ин пас аз оромии бебозгашт дар љумњурї имконпазир шуд. Робитањои иќтисодї, сиёсї ва фарњангиву гуманитарї миёни Љумњурии Австрия ва Љумњурии Тољикистон жарфтар мегарданд». Томас Клестил, Президенти собиќи Австрия, с. 1999 «Эътирофи байналмилалии дастовардњои Тољикистони соњибистиќлол дар роњи тањкими вањдати миллї ва асосњои иљтимоии давлат натиљаи барљастаи фаъолияти босамари Эмомалї Рањмон ба њисоб меравад». Александр Лукашенко, Президенти Љумњурии Белорус «Иљлосияи шонздањум ќарори хирадмандона ва муњимеро ќабул кард, ки Эмомалї Рањмоновро ба њайси Раиси Парлумон ва Сарвари

давлат интихоб намуд. Мањз пас аз ин ќарори барои кишвар таќдирсоз раванди сулњ шакли воќеиро касб кард ва пас аз чанд соли ба имзо расидани Созишномаи умумии сулњ мо дар ин конфронси байналмилалї, ки бомуваффаќият ва дар сатњи олї дар Душанбе баргузор шуд, онро љашн гирифтем. Муњим аст, ки сиёсатмадорон ва олимони иштирокчии ин конфронс ќайд намуданд, ки таљрибаи њалли маслињатомези низоъ дар Тољикистон метавонад дар дигар даргирињои нуќтањои мухталифи љањон бомуваффаќият истифода шавад». Мартин Лиз, ректори Донишгоњи сулњи СММ, с. 2002 «Бо шарофати сиёсати давлатии самараноки Эмомалї Рањмон Тољикистон ба комёбињои муњим дар рушди иљтимоию иќтисодї ва демократикунонии њаёти љамъиятї ноил гардид. Бо номи Эмомалї Рањмон мардуми Тољикистон барњаќ орзую омоли хешро ба оянда тавъам медонанд. Ба туфайли обрўю эътибори эътирофшудаи Эмомалї Рањмон дар Тољикистон чорабинињои муњими байналмилалї бо иштироки роњбарони СММ ва сарварони давлатњои зиёд баргузор мешаванд. Њиссаи ў дар њамгироии босамари кишварњои узви љомеаи иќтисодии Авру Осиё ба манфиати мардумони мо хеле назаррас аст». Таир Мансуров, Дабири кулли Иттињоди иќтисодии Авру Осиё «Мо барои Эмомалї Рањмон, Раиси Љумњури кишвари бостонии Тољикистон, рўзгори хуш бењрўзї ва дар корњояшон пирўзињо орзу мекунем. Мо хама форзизабонони Аврупо, Амрико ва Австралия хурсандии беканори худро аз љаноби Эмомалї Рањмон, ки пуштибони фарњанги ниёгон њастанд эълон мекунем». Доктор Масуд Миршоњї, роњбари анљумани Рўдакї «Дар тамоми солњои роњбарии Эмомалї Рањмон љумњурї ва мардуми тољик дар тамоми бахшњо ба дастовардњои беназир ноил гардид. Имрўз Тољикистон мустаќил, демократї, давлати ќавї ва дорои љойгоњи сазовор дар љомеаи љањонист. Интихоби ўро ба њайси Роњбари давлати Тољикистон њамчун нишонаи бахт, ба унвони раванди тозае дар таърихи Тољикистони муосир мепазирем». Борис Кандов - Президенти Конгресси яњудиёни бухорої дар ИМА ва Канада «Талошњои Эмомалї Рањмон барои бунёди иќтисодиёти тањким ва рушдёбанда, ки ба ташкили љойњои корї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии тамоми тољикистониён нигаронида шудааст, боиси дастгирї аст. Нишонаи аввалини ин њаракат барои рушд, бешубња, хотимаи лоињаи сохтмони НОБ-и Роѓун аст, ки эњтиёљоти энергетикии Тољикистонро ќонеъ хоњад гардонд, инчунин имконият хоњад дод, ки ќувваи барќ ба Покистон ва Афѓонистон содир карда шавад. Орзу дорам, ки ин лоиња љомаи амал пўшад. Иттињоди Аврупо президентии Эмомалї Рањмонро эњтиром медорад ва наќши калидие, ки Тољикистон дар љабњаи мубориза бо терроризм ва маводи нашъаовар мебозад, эътироф менамояд». Струан Стивенсон, вакили Парлумони Аврупо Омодасоз Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»


2

ХАТЛОН

Сарчашмаи мењру вафо Эмомалї Рањмон родмардест, ки дар лањзањои њалкунандаи таќдирсоз манфиати давлату миллату халќи моро ќањрамонона њифз кард, ба мардум ба љои олами ѓам дунёи шодї фароњам овард. Аз Исои Масењ пурсиданд: «Дунё бо чї ба анљом меёбад». Ў гуфт: «Магар шумо, эй фарзандонам, оѓози дунёро фањмидед, ки анљоми онро мепурсед?! Дунё бо он чї оѓоз ёфт, бо он анљом меёбад». Касе, ки оѓози худро бидонад, анљомашро њам медонад. Њуљљатњои таърихї шањодат медињанд, ки оѓози мардуми тољик дар дунё нек будааст. Сарчашмањои таърихї башорат медињанд, ки тољик аз авлоди ориёии пок, наљиб, мењмоннавоз гирифта шуда, рамзи тољдории тољикон шукўњу давлату савлат, аќлу хирад, донишу илм аст. Калимаи «тољик» хеле ќадима буда, аз аввалин одами башар Каюмарс ва шоњи нахустин - Љамшед, ки ба сар тољ гузошта буд, ба вуљуд омадааст. Саморо хуршед мунаввар мекарду заминро тољи тиллоии шоњи тољикон. Баъдтар, сарзамини моро Хуросон номиданд, ки маънояш маконест, ки аз он нур ва равшанї меояд. Таърих исбот кардааст, ки Љамшед барои зиндагонии бемарг ва бедард мубориза бурдааст. Шиори тољикон: «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек буд». Санадњои таърихї гувоњї медињанд, ки тољикон аз давраи пайдоиши худ кўчманчї набуданд, аз паси чорпо биёбон ба биёбон, дашт ба дашт намегаштанд. Одатан, онњо шањрнишин буданду бо замин, боѓ, илму дониш сару кор доштанд. Садњо нобиѓањои олам ба монанди Абўабдуллоњи Рўдакї, Носири Хусрави Ќубодиёнї, Камоли Хуљандї, Абўалї ибни Сино, Абўрайњони Берунї то имрўз шуњрати оламгир доранд. Ин маънои онро дорад, ки тољикон халќи мутамаддун, бунёдкор ва маърифатпарвар буда, ин маънои наљибро то ба замони мо авлод ба авлод оварда расондаанд. Асосгузори сулњу вањдатї миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон вобаста ба таърихи пурѓановати миллат мегўяд: «Тољик бо кору пайкор барои ноил шудан ба озодї, бо созандагї ва бунёдкорї, бо аќлу заковати фарзандони нобиѓашон дар арсаи илму одоби сиёсат, бо расидан ба даврони эњёи давлатдорї ва бо талошњо бањри худшиносї ва огоњии миллат таърихи худро ѓаниву рангин сохтааст». Мегўянд: «Як сухани олї бењ аз сад сухани холї». Панд медињанд: «Хубї нурест, ки роњи зиндагиро мунаввар мекунад». Огоњ мекунанд: «Тарњи зиндагиро дил мерезад ва аќл иљро мекунад». Инсон бузургтарин муъљизаи олам ва далеру шуљоатманд аст. Љуброн Халилї Љуброн фармудааст: «Ќимати инсон на ба он чизест, ки ба даст овардааст, балки ба он чизест, ки кўшиш дорад». Табиатан инсон эљодкор, офаранда, зебдињандаи њаёт аст. Хаёлан дар осмони орзуњо парвоз мекунад, ба дурињои дур. Љањду талош меварзад, такопў мекунад, то ки зина ба зина, ќулла ба ќулла боло барояд, то он ки ба ќуллаи мурод бирасад. Ин инсони равшанзамирро тамоми Тољикистон мешиносанд, эњтиёту эњтиромаш мекунанд. Пазмони баромадњояш, суханронињояш мешаванд. Сухани ба дил наздик мегўяд, гўё дарди дили њар фардро медониста бошад. Дар ноњияњои Дарвоз, Ванљ, Роштќалъа, шањри Хоруѓ ва Мурѓоб Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон бо мардум вохўрию мулоќотњо анљом дод. Истиќболи Сарвари давлат дар њама љо самимона мењрубонона, бомењру садоќат, боварии комил барои имрўзу фардои кишвар сурат гирифт. Дар шањру ноњияњои кўњистони Бадахшон бо кумаки бевоситаи Сарвари давлат иншоотњои гуногун: беморхонаи касалињои рўњї дар Роштќалъа, корхонаи коркарди сангњои ќиматбањо дар Мурѓоб, роњњо, биноњои истиќоматї, майдони варзиш ва дигар объектњо сохта ба истифода шуданд. Бошандагони ин шањру ноњияњо дар рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон сазовори туњфаи муносиб - объектњои истењсолї, муассисањои тањсилоти миёна, Донишкадаи байналмилалии Осиёи Миёна, корхонаи коркарди сангњои ќиматбањо дар Мурѓоб гардиданд. Мардуми Тољикистон њар як сафари Сарвари давлатро бесаброна интизоранд. Онњо медонанд, ки аз пайи ќадами мубораки Роњбари давлат чандин биноњои хуштарњу зебо ба исти-

фода дода шуда, коргоњњои нав ба фаъолият оѓоз карда, дањњо шањрвандон соњиби љойњои нави корї шуда, њаёти худро бењтар менамоянд. Тамоми мардуми кишвар ба хубї медонанд, ки Сарвари давлат ба кадом гўша, минтаќа, шањру ноњияи мамлакат сафар кунад, албатта, дар ин макон силсилаи объектњои хизматрасонї, муассисањои таълимї, корхонањои истењсолї ва ѓайра ба кор оѓоз карда, ё барои сохтмон ба наќша гирифта мншаванд. Мисли дигар шањру ноњияњои кишвар дар Дарвоз, Ванљ, Роштќалъа, Хоруѓ ва њатто Мурѓоби баландкўњи хунук, ки ваќти сафари Сарвари давлат беист барф меборид. Сардори давлат дар шароити мушкил ва њатто хатарнок дар ноњияи баландкўњи Мурѓоб назди сокинони ин мавзе рафта ин љо њам ба фаъолияти корхонаи навтаъсиси сангњои ќиматбањо хусни оѓоз бахшида, барори кор хост. Ин лањзањоро аз телевизион тамошо мекардаму беихтиёр ин шоњбати шоир Фахриддини Гургонї ба ёдам омад: Ба осонї наёбї шодкомї, Ба беранљї наёбї некномї. Эмомалї Рањмон Президенти Љумњурии Тољикистон хислати њамидае дорад, ки бо мењрубонї сари ятимон, бепарастонро падарвор сила карда, ба онњо суханони неку самимї мегўяд, чї орзу доштанашро мепурсад. Барои таълиму тарбияи дурусти онњо ба масъулин дастуру супоришњо медињад. Давраи тиллоии умри инсон айёми кўдакї ва наврасї њисоб ёфта, онњо ба навозиши падару модар, панду насињат эњтиёљ доранд. Шояд шиори наврасони бесарубонмонда ин шеър бошад: Дигар ба умр фикри њаводис намекунам, Дигар макони њасрати ворис намекунам. То он ки дасти шафќати ту мерасад ба мо, Дигар гарони бепадарї њис намекунам. Борњо Эмомалї Рањмонро дар байни ятимон дидаем, ки ба онњо сару либоси нав мепўшонд, туњфањо медод. Суњбати гарму самимие байни ў ва кўдакон сурат мегирифт. Боре дар мактабинтернате ба хонандае савол дод: Писарам, калон шавї, кї мешави? Президент! - дарњол посух дод писарча. Аз ин љавоб Президент хушњол шуда, табассум кард ва гуфт: «Писарам, кўшиш кунї, ба маќсадат мерасї. Орзуи хуб ва олиљаноб доштаї. Ба ту таъфиќ, барор, хониши аъло орзумандам!» Сипас, Роњбари давлат ба омўзгорон дастур дод, ки ба тањсили хонандагон љиддитар машѓул шаванд. Зеро ояндаи давлату миллат дар дасти онњост. Роњбари давлат дар суханронии хотимавиаш дар Бадахшон дар баробари дастовардњои беназир, њамзамон дар хусуси баъзе гурўњњое сухан ронд, ки ба кирдорњои ношоиста машѓул шуда, ба кишвари озоду ободи мо доѓ меоваранд. Њаќиќатан, Бадахшон кишвари афсонавист, ки ба он аз хориљи кишвар сайёњони зиёде ташриф меоваранд. Набояд амалњои ношоистаи се-чор гурўњи номатлубе табъи мењмонон ва сайёњонро хира созанд. Маќомотњои њифзи њуќуќи вилоят уњдадоранд ба чунин амалњо нуќта гузоранд. Љасорату диловарї, оштинопазирї нисбати нуќсону камбудињо ба Сарвари давлат хос аст. Он камбудињое, ки дар шањри Хоруѓ ба мушоњида расид, бањри ислоњаш ба маќомоти дахлдор супоришњои ќатъї дод. Эмомалї Рањмон, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба њаёти сокинони ин диёри кўњистон аз наздик шинос шуда, бањри вусъат бахшидани сохтмонњо, вобаста ба талаботи замон бењтар кардани сифати таълиму тарбия, хушсифат соз кардани роњњои кўњистон супоришњо дода, дар навбати худ, иљрои супоришњои дар сафари пешин додаашро ба мушоњида гирифт. Ин гувоњи он аст, ки Сарвари кишвар њамеша аз пайи ободии кишвар аст. Одамон њар гоње, ки Роњбари давлатро даст рўйи сина бинанд, дарњол дарк мекунанд, ки чизе ба ў писанд омадаасту фикри амалигардонишро дорад. Боз як гўшаи ватан обод хоњад шуд. Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, Президенти Љумњурии Тољикистон боварибахшона ва дилпурона мегўяд: «Зина ба зина пеш рафтан ва пойдевори ояндаро аз имрўз гузоштан, ин амри замон ва таќозои асри нав аст. Зеро љомеаи љањонї ва кишварњои мутамаддини олам дар асри инќилоби илмиву

техникї бо суръати кайњонї пеш мераванд. Мову шумо бояд аз ќатори дартози аср ќафо намонем ва Ватани азизи худро, ки бињишти воќеии рўи замин аст, тарњи замонавї, иќтидори рўзафзуни иќтисодї ва рушду нумўи босуботи техникиву технологї бахшем». Мардуми ќадршиноси кишвар њис кардааст, ки Сарвари давлат ба ин обрўю эътибор, мартабаву шуњрат ба туфайли љоннисорињо, зањматњои шабонарўзии чандинсола соњиб шудааст. Кишвари љангзада давлати харобгаштаро бо љасорату мардонагї, нангу номуси ватандорї аз нав ободу зебо кард. Ў дардошнои мардум аст. Ваќти суханронї дар шањри Хоруѓи Вилояти Кўњистони Бадахшон дар назди љаъомадагон ошкоро иброз дошт, ки он чанд нафаре, ки кирдори ношоиста доранд, њамаашонро медонад ва онњо бељазо нахоњанд монд. Баромадаш хеле љиддї ва суханњояш нишонрас буд. Дар давом зикр гардид, ки Бадахшон макони зебои сайёњист, ба ин мулки нозанин аз давлатњои гуногуни олам сайёњон меоянд ва мехоњанд Боми Љањонро бо чашмони худ дида, аз зебоињояш њаловат баранд. Роњбари давлат зикр кард, ки шањри Хоруѓ ободтар гашта, мењмонхонањо ва дигар иморатњои замонавї ќомат рост карда њусни ин маконро дубора месозад. Барои Сарвар обод намудани њар як гўшаи ватан корест масъулиятнок, бошараф. Манфиатњои мамлакатро њифзу њимоят кардан кори њар фарзанди шарафманди миллат аст. Дастурњои рањнамунсозаш њадафњои умедбахш дошта, ба бењрўзии њаёти халќ бахшида шудааст. Сокинони кивар шоњиданд, ки Эмомалї Рањмон ба хотири шинос шудан аз вазъи кор, зисту зиндагонии мардум ба шањру ноњияњои мамлакат сафар карда, аз наздик ба кору њаёти одамон шинос мешавад. Пешнињод, таклиф, мулоњиза ва андешањои арзишманди одамонро ба эътибор гирифта, бо ташаббуси Сарвари давлат амалї гардиданд, ки ба туфайли он боварию эътиќоди одамон ба ў зиёд мешавад. Ниёзмандону барљомондагон аз кумакњои ў бархўрдор буда, дар њаќќаш дуои нек мекунанд. Њамчунин, ваќти вохўрию мулоќот бо намояндагони шањру ноњияњо Сарвари давлат соњибистеъдодњоро љустуљў карда, мувофиќи донишу истеъдодашон ба корњои масъул пешнињод мекунанд. Ин тадбир ба хотири истеъдодњои љавон ва шукуфоии ватани мањбубамон аст. ...Мо тавассути телевизион дидем, ки ваќти ба диёри баландкўњ сафар кардани Роњбари давлат бориш ба амал омад, ки дар чунин вазъияти номусоиди њавої парвоз хатарнок аст. Шамол барфро ба шишаи тирезаи чархбол мезад ва дидани хатти парвоз мушкилтар мешуд. Сарнишинон бо љасорати ба худ хос моњирона аз болои аѓбаи дењаи Алигур гузаштанд ва аз пушти шишаи тарњи роњу хонањо намуддор шуд. Дар њавои номусоид ва рўзи пурбарф чархбол ба Мурѓоб, ки он љо сокинон Сарвари давлатро интизор буданд, бомувафаќият фаромад. Мењри ватан, дилсўзи халќ, иродаи устувор, љасорат, ягонагии ќавлу амал Сарвари давлатро водор месозад, бо вуљуди мушкилот ва хатарнок будани роњ ба дурдасттарини дењањои кишвар сафар карда, аз тарзи зиндагї ва кору бори онњо бохабар шуда, барои њаёти шоиста ва сазовор ноил гаштани онњо кумак намояд. Аз пайи ќадами мубораки Сарвари давлат гул рўйида, дигаргунињои зиёди фарањбахш ба амал меояд. Эмомалї Рањмонро мардуми кишвар боэњтиром «Сарчашмаи некї», «Фарзанди миллат», «Љонфидо» «Давлати баргаштаи миллат», «Фархундапай», «Равшангари роњи миллат» ва дигар суханони пандомез мегўянд, ки ба њамаи он арзанда аст. Дар васфи Ќањрамони миллат Эмомалї Рањмон адибон шоњбайтњои пурмазмуну пурмуњтаво эљод кардаанд, ки ин арзандаи ўст. Шоире дар он љода басо мувофиќ шеър офаридааст: Хизмати шоистае бар халќу миллат кард ў, Мардумашро соњиби бахту саодат кард ў. Офарин бар модаре Эмомалиро офарид, То даме ки њастї дунё, Тољикистон зинда бод! Тољикистон, Сарварат аз оли Рањмон, зинда бод! Б. САЙДАЛИЕВ, «Хатлон»

панљшанбе, 4 октябри соли 2018, №37 (3174)

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН: «ЗАБОНИ МИЛЛАТ-ЊАСТИИ МИЛЛАТ» «Забон барљастатарин ва гўётарин поя, шиноснома ва нишони баќои њар як халќу миллат аст». * * * * * «Танњо забон аст, ки дар њама давру замон таърихи воќеї ва ростини миллатро дар њофизаи худ нигоњ медорад». * * * * * «Забони мо бо Истиќлоли ватани мо пайванди ногусастанї дорад. Яъне, ваќте ки ватани мо озод ва мустаќил будааст, забони мо њам шукуфон ва истиќлол доштааст ва баръакс. Гузашта аз ин, аз њамон ибтидои пайдоиш забон яке аз авомил ва ангезањои асосии љунбишњои истиќлолхоњї ва ватанпарастї буд. Барои ниёкони мо мафњуми Ватан ва забон њамеша њаммаъно будааст». * * * * *

(Идома аз сањ. 1) фар љавони вилояти Хатлон аллакай барои рафтан ба хизмати њарбї ихтиёран худро дар комиссариати њарбии шањру ноњияњои вилоят номнавис кардаанд. Ин гувоњи он аст, ки шароити хуби хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањи љумњурї теъдоди зиёди љавононро бо хоњиши худ ба њимояи марзу буми ватан љалб месозад. Њамзамон, дар шањру ноњияњои кишвар корњои тарѓиботиву ташвиќотї ва омодагии њарбии љавонон дар сатњи зарурї ба роњ монда шудааст. - Воќеан, хизмат ба ватан ќарзи њар шањрванд буда, далериву љасурї ва љавонмардии њар нафари бонангу номусро талаб мекунад. Љавони шарафманду ватандўст бояд анъанањои бењтарини њарбии ниёгонро сармашќи кори худ ќарор дода, дар њифзи якпорчагии марзу буми кишвар, таъмини амнияти он, боло бурдани обрўву эътибори Тољикистон дар арсаи љањонї сањми босазо гузорад, - идома дод раиси вилоят. Сипас, Нигина Њусейнова, модари яке аз наваскарон аз ноњияи Кўшониён ба сухан баромада, гуфт: “Аз он шодам, ки имрўз фарзанди ман бо хоњиши худаш барои њимояи марзу буми ватани азизамон - Љумњурии Тољикистон сафар дорад, то ки мо- модарон

«Бояд, махсусан насли љавони мо огоњ бошанд, ки ниёкони онњо, сарфи назар аз номулоиматї ва номењрубонињои таърих, то чї њад дар њифзи ватан ва муќаддасоти миллї, махсусан забони модарии хеш, кўшиш ба харљ дода, барои мо забони тавоноеро якљо бо чунин осори арзишманди адабї ва таърихї ба мерос гузоштаанд. Акнун вазифаи ворисони ин забон он аст, ки ин кохи муњташамро аз газанди боду борони замони љањонишавї нигоњ дошта, то љойи тавон онро бо ѓановати бештар ба наслњои оянда ба мерос гузоранд». * * * * * «Бо забони содаву оммафањм ва салису равон расонидани иттилоот ва матолиби тањлилї яке аз вазифањои асосии матбуот ва, умуман, ањли ќалам мебошад. Лафзи модарї муќаддас аст ва онро азизу гиромї бояд дошт».

ДАВЛАТШОЊ ГУЛМАЊМАДЗОДА:

«ВАТАН - МОДАР БА БОЗУИ МАРДОНАИ ШУМО УМЕД ДОРАД»

сар дар болин монда орому осуда бошем. Чї хеле ки ба њамагон маълум аст, хизмати ватан барои њар як љавонмард ќарз аст ва бояд њар як љавонмард ќарзи худро адо кунад”. - Имрўз боиси ифтихор аст, ки ман баъди хатми Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хус-

рав ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон шомил гашта, ќарзи љавонмардиамро дар назди Ватан-Модар адо хоњам кард, - иброз дошт наваскар Раљабалї Бобољонов, аз ноњияи Дўстї. Кўшиш мекунам, ки њангоми хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањ ватанро софдилона ва содиќона

њифз намоям. Дар давоми чорабинї раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода ва комиссари Комисариати њарбии вилоят полковник Њаким Куганзода ба наваскарон туњфањои хотиравї таќдим карданд. Пасон, маросими нонгазон аз љониби модарон хеле њаяљонангез сурат гирифт. Онњо ба наваскарон кулчањои ширмоли бомењру муњаббати беандоза пухтаи хешро пешнињод намуда, чун анъанаи куњани аљдодї дуои нек доданд. Зеро пос доштани кулчаи бомаззаи дастпази модар - нигоњдорандаи оташи фурўзони хонадон, њар як љавонро водор месозад, ки содиќона хизмати Ватан-Модарро ба љо ораду бо сари баланд ба хона баргардад. Дар ин баробар, гулдухтарони зебои атласу чаканпўш гулу рўймолчањои наќшин ба наваскарон таќдим намуданд. Дар охир, аз тарафи санъаткорони Раёсати фарњанги вилоят барномаи консертї пешнињоди њозирин гардонида шуд. Фаромўз БОБОЕВ, «Хатлон»

Махфират Хидирзода:

«ТУРИЗМ ВОСИТАИ МУАРРИФИКУНАНДАИ ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ МЕБОШАД» Дар толори китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Шамсиддин Шоњин конференсияи вилоятї тањти унвони «Сайёњї омили рушдињандаи иќтисодиёт» бо иштироки Махфират Хидирзода, муовини раиси вилояти Хатлон, Дилшод Шоев, сармутахассиси шуъбаи сайёњии вилоят, Собир Рањимов, консултанти маркази таълимии Асосиатсияи ташкилотњои молиявии хурд ва шахсони масъули соња баргузор гардид. Сараввал, Махфират Хидирзода, муовини раиси вилоят суханронї намуда, афзуд, ки баъди эълон гардидани соли 2018 њамчун Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї дар самти тањким ва рушди минбаъдаи ин соњањои бенињоят муњим, дар њаёти кишвар корњои назаррас ба анљом расида истодаанд. Эълон шудани Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї дар самти таъмини рушди иќтисодиву иљтимоии љомеа, баланд бардоштани сатњи иљтимоии оилањо таъсири амиќи худро расонидааст. Дар идома М. Хидирзода зикр намуд: “Мањз тавассути тарѓибу ташвиќ, пешбурди корњои маърифативу иттилоотї дар самти муаррифии мавзеъњои туристї, обњои шифобахш, ёдгорињои таърихїфарњангї ва љалби сайёњони

ва хоњишмандон аз минтаќањои сайёњии вилоятамон дидан менамоянд”. Сипас, сармутахассиси шуъбаи сайёњии вилоят Дилшод Шоев иброз дошт, ки њамасола теъдоди зиёди сайёњони хориљї барои боздид ба мавзеъњои сайёњии вилояти Хатлон ворид шуда, ба намудњои туризми кўњнавардї, экологї ва таърихиву фарњангї машѓул мешаванд. Иттилоъ дода шуд, ки дар ќаламрави вилоят 582 ёдгорињои таърихї-фарњангї ва мавзеъњои сайру саёњат мављуд мебошад. Њамчунин, инфрасохтори соњаи сайёњї дар вилоят ботадриљ рушд ёфта, имрўз дар вилоят 70 мењмонхона, 18 истироњатгоњу осоишгоњ ва марказњои гуногуни хизматрасонї фаъолият менамоянд. Сармутахассиси шуъбаи сайёњии вилоят дар идомаи гузориши худ чунин зикр намуд: “Дар минтаќањои сайёњї, аз љумла дар ноњияњои Балљувон, Носири Хусрав ва Муъминобод њоло њам сатњу сифати инфрасохтор, аз љумла мењмонхонањо, тарабхонањо ва истироњатгоњњо ба талабот љавобгў нестанд. Инчунин, нарасидани мутахассисони ботаљрибаву касбї, менељерњои дорои малакаи

хориљї ба ин мулки бињиштосо, дар бораи касбу њунарњои анъанавии тољикон, муаррифии њунарњои мардумї, таъсис додани сањифањои алоњида дар сомонањои расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо мушарраф ба он гашта истодаем, ки њамарўза теъдоди зиёди сайёњон

идоракунї дар мењмонхонањо, роњбалад, тарљумон, пешхизмат ва роњнамо дар соњаи сайёњии вилоят то њол љой доранд. Ба ќавли манбаъ, фаъол набудани хатсайрњои сайёњї ба вилоят, фаъолияти нокифояи ширкатњои сайёњии мањаллї, набудани харитаи сайёњии алоњида оид ба шањру

ноњияњои вилоят, набудани сомонаи алоњидаи сайёњии вилоят аз мушкилињои асосии соњаи сайёњї дар вилоят мебошанд. -Њоло ваќти он расидааст, ки мо-тољикон кишвари азизи худ-

дар њамкорї бо олимону мутахассисон, роњњои барќароркунї, нигоњдорї ва њифзи онњоро омўхта корњои назоративу фањмондадињї бурда мешаванд”. - Бо маќсади дастрасї маъ-

ро њаматарафа омўзему онро ба љањониён муаррифї намоем, - гуфт Зафар Муњаббатов, директори муассисаи давлатии вилоятии “Хатлонсинамо”. - Мо-синамогарон барои инъикос намудани табиати зебову бињиштосои кишвари азизамон дар тањияи филмњо кўшиш ба харљ дода истодаем, то ки мавзеъњои таърихиву фарњангии миллати тољикро барои сайёњон пешнињод намоем. Дар кори конференсия Рањимов Собир, консултанти маркази таълимии Асосиатсияи ташкилотњои молиявии хурд дар мавзўи «Менељмент ва маркетинги сайёњї» ва Шарипов Далер, рўзноманигор дар мавзўи «Захира ва имкониятњои сайёњї дар вилояти Хатлон» маърўза намуданд. Тўраев Рањмоналї, корманди Раёсати њифзи муњити зист дар мавзўи «Омили рушди туризми экологї дар вилояти Хатлон» маърўза намуда, гуфт: “Ќисме аз мавзеъњо бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сифати минтаќањои туризми байналмилалї, экологї ворид карда шудааст. Аз тарафи кормандони њифзи муњити зисти вилоят бо маќсади тарѓибу ташвиќи табиати бињиштосову афсонавии нотакрор, ёдгорињои таърихї, парвариш ва афзун намудани олами набототу њайвоноти нодири вилоятамон,

лумот барои сайёњони дохиливу хориљї китобчаи “Њудудњои махсусмуњофизатшаванда ва мавзеъњои туризми экологии вилояти Хатлон” бо забонњои англисї, русї ва тољикї, манбаъњои обии вилояти Хатлон, вараќањои ташвиќотии мавзеъњои Балљувон, “Чилучорчашма” ва “Бешаи палангон” пешнињод гардидаанд, таъкид намуд Т. Рањмоналї. Дар конференсия барои рушди соњаи сайёњї дар њудуди вилоят аз тарафи масъулин пешнињод гардид, ки баргузории курсњои омўзишї бо маќсади баланд бардоштани касбият ва тахассуси масъулини соња, барои инкишоф додани туризми кўњнавардї сохтани базањои кўњнавардї дар мавзеъњои кўњї, сохтани мењмонхонањои типи нав “Њомстей” ва “Гестхаус”, ташкили иќлими мусоиди сармоягузорї барои љалби инвеститсияи хориљї ва инфраструктураи сайёњї, коркарди лоињањои инвеститсионї барои шањру ноњияњои бартариятдошта аз нигоњи рушди иќтисодї ва намудњои сайёњї, ташкили системаи хуби тайёр намудани мутахассисони соњаи сайёњї, фароњам овардани шароитњо барои раќобатнокї дар самти хизматрасонии сайёњон ташкил карда шавад. Фаромўз БОБОЕВ, “Хатлон”

ШОЊСУТУНИ МИЛЛАТ ЗАБОНИ МОДАРИСТ Дар муассисаи таълимии №1-и шањри Левакант дар арафаи таљлили љашни Рўзи забони давлатї аъзои мањфили адабии «Гулбазм» мањфили навбатии худро бо номи «Забони модариро дўст дорем» дар якљоягї бо хонандагони навќалам ва боистеъдоди муассисањои таълимии шањр доир намуданд. Аъзоёни мањфили адабї Бердї Валиев, Музаффаршо Дарвешов, Махфират Зуњурова, Рањматуллои Исматї, Суннатулло Эмомов ва

Сарварбї Носирова аз шукўњу шањомати забони тољикї, ањамияти таърихии он дар пойдории миллат ва ба даст овардани Истиќлолияти давлатї сухан гуфта, дар шеърњои худ забони модарї, Ватан, Модар, Истиќлолият, Вањдатро васф намуданд. Дар мањфил хонандагони боистеъдоди муассисањои таълимї шеъру лавња ва таронањои эљоднамудаи худро ќироат намуда, барои содаву равон гардидани онњо аз аъзои мањфили «Гулбазм» маслињатњои

муфид гирифтанд. Роњбари мањфил Н. Ибодуллоева изњор дошт, ки ин иќдом бо њамдастии сардори Шўрои собиќадорони љангу мењнати шањри Левакант Њикматулло Султонзода бањри дарёфт ва дастгиррии истеъдодњои наврас, дар замири онњо бедор намудани шавќу њаваси эљодкорї ва дар миёни онњо таъсис додани мањфили адабии наврасон роњандозї гардид. Мо, тољикзодагони асил њамеша пайи он мекўшем, ки за-

бони миллати хешро пок, беолоиш ва пойдор нигоњ дорем. Намегузорем, ки эњтироми ин забони бузург, лафзи поки модар коста бигардад. Пояндагии забони модарї ба мозабондорон вобастагї дорад. Дар њадду сарњадшиносии љањон, Сарњади тољик забони тољик аст. То забон дорад, ватандор аст ў, То забондор аст, бисёр аст ў. Муаттар, Далер ИБОДУЛЛОЗОДА, Ашк ЮСУФЇ


3

ХАТЛОН

панљшанбе, 4 октябри соли 2018, №37 (3174)

Ислоњот - омилИ рушди кишоварзї (Идома аз сањ. 1) об, афзун намудани истењсоли мањсулоти кишоварзї, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 25 июни соли 1996, №522 “Дар бораи таљдиди корхонањо ва ташкилотњои кишоварзї” ќабул гардид ва дар раванди тадбиќи он нархи мањсулотњои кишоварзї озод эълон гардид, ки ин ба соњибихтиёрии хољагидорон барои парвариши мањсулот мусоидат намуд. Гузариш ба тарзи нави муносибатњои иќтисодї ва ташкили шаклњои нави хољагидорї, инчунин хусусигардонии амвол дар соњаи кишоварзї ба таѓироти куллї оварда расонд. Имрўз дар соњаи кишоварзии вилоят шумораи умумии хољагињои дењќонїфермерї ба 67,5 њазор адад расидааст, ки аз ин шумора 65376 адади он бо Сертификати њуќуќи истифодаи замин таъмин шудаанд. Дар натиљаи афзоиши теъдоди хољагињои дењќонї тибќи маълумотњо соли 2018 дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят дар майдони 414 њазор гектар кишти зироатњои кишоварзї, аз он љумла ѓалладона 180,8 њазор, картошка 12,3 њазор, сабзавот 34,5 њазор, полезї 14,2 њазор, зироатњои техникї 131,4 њазор гектар, аз он пахта 122,4 њазор гектар ва зироатњои хўроки чорво 30,2 њазор гектар гузаронида шуд, ки дар муќоиса нисбати њамин давраи соли 2017 зироатњои техникї 2361 гектар, аз љумла пахта 2854 гектар, сабзавот 4210 гектар, полезї 795 гектар ва картошка 2577 гектар зиёд кишт карда шуд. Ѓайр аз ин, бо маќсади истифодаи самараноки замин, рўёнидани ду-се њосили кишоварзони вилоят соли равон дар майдони 97.2 њазор гектар, кишти такрори зироатњои кишоварзї гузаронида шуд, ки дар муќоиса нисбати соли 2012-ум 5500 гектар зиёд мебошад. Ба њолати 1 сентябри соли 2018-ум 610,3 њазор тонна ѓалладона, 858,1 њазор тонна сабзавот, 350,2 њазор тонна полезї, 201,8 њазор тонна картошка, 130 њазор тонна мевагињо ва 69,7 тонна ангур истењсол карда шуд, ки афзоиши он ба ѓайр аз ѓалладонагињо нисбат ба њамин давраи соли гузашта аз 2 то 36,9 фоизро ташкил медињад. Аз давраи ќабули Барнома бошад, ѓалладона 113 фоиз, сабзавот 152 фоиз, полезї, мева 149 фоиз, ангур 130 фоиз афзоиш ёфта, барои таъмини амнияти озуќаворї мусоидат намуд. Дар давоми њашт моњи соли 2018 њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба 6 миллиарду 750 миллиону 224 њазор сомонї расонида шуд, ки афзоиши он нисбати соли 2017-ум 4,5 фоизро ташкил намуд. Аз давраи ќабули Барнома истењсоли ѓалладона 104741 тонна нисбати соли 2012 зиёд гардида, соли 2017 ба 903125 тонна расонида шуд. Дар вилоят соњаи боѓу токпарварї рушд ёфта, вобаста ба зиёд гардидани майдони боѓу токзорњо, истењсоли меваю ангур низ афзудааст. Агар, истењсоли меваљот дар соли 2012-ум 116115 тонна, ангур 78163 тоннаро ташкил дода бошад, пас соли 2017 меваљот ба 173877 тонна ва ангур ба 101420 тонна расонида шуд, ки дар натиља меваљот 50 фоиз ва ангур 30 фоиз афзудааст. Бо маќсади тараќќї додани боѓњои интенсивї ва таъмин намудани корхонањои саноатї бо мева дар њамкорї бо боѓпарварону олимони соња дар ноњияњои вилоят, дар маљмўъ, 265 гектар боѓњои интенсивии ба содирот нигаронидашуда бунёд карда шуд. Солњои охир дар ноњияи Љайњун кишти сабзавот, хусусан пиёзи барваќтї, рушд ёфта, танњо соли 2018 дар майдони 3158 гектар кишт гузаронида, 133,6 њазор тонна истењсол гардид, ки њосилнокии он аз њазор гектар 316,3-сентнериро ташкил медињад. Аз ин њисоб, содироти мањсулоти кишоварзї ба хориљи кишвар ба њолати 1 сентябри соли љорї дар ноњияи мазкур 42533,1 тоннаро ташкил дод, ки 41866 тоннаи он пиёз мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки аксари дастовардњои давраи ислоњоти соња аз интихоб ва истифодаи тухмињои хушсифати серњосил вобастагии калон дорад. Дар хољагињои дењќонии алоњидаи ноњияи Љайњун навъњои тухми пиёзи “Техас”, ”Алдава”, “Сибир-1”, “Баерсой”, “Тунис” кишт

гардид, ки њосилнокиашон то 70-80 тоннаро ташкил намуд. Бояд ќайд намуд, ки аз давраи ќабули Барнома кишоварзони вилоят ба кишти полезї ањамияти хоса зоњир намуда, суръати афзоиши истењсоли полезї нисбат ба њамин давраи соли гузашта дар ноњияњои Љайњун, Вахш, Абдуррањмони Љомї, Дўстї, Шањритўс, Ёвон, Н. Хусрав, Муъминобод, Фархор, Њамадонї , Восеъ ва шањрњои Нораку Левакант аз 124 то 284 фоизро дар бар мегирад. Дар давоми ду соли охир дар натиљаи андешидани тадбирњои зарурї дар шањри Бохтар маѓозаи фурўши тухмињо ва дар 12 шањру ноњияњо нуќтањои мавсими фурўши тухмињо ташкил карда шуд. Ѓайр аз ин, ба воситаи ширкати Шведсарї дар 6 шањру ноњияњои вилоят маѓозањои фурўши тухмии бо номи “Меърољ” кушода шуд. Инчунин аз тарафи соњибкорони ватанию хориљї 3 навъи гандуми тухмии Фанян-1, Фанян-3, Фанян-909, ва навъњои кишвари Краснодари Русия ворид гардида, аз њар гектар аз 51 то 64- сентнерї њосил рўёнида шуд. Солњои охир ба соњаи пахтакорї таваљљуњи хоса зоњир намуда, кишти онро сол то сол зиёд намуда истодаанд. Танњо соли 2018 бо истифода аз техникаю технологияи муосир дар шањру ноњияњои вилоят дар майдони 122404 гектар кишти пунбадона гузаронида шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 2854 гектар зиёд бошад. Бо маќсади ноил гардидан ба пешравињои истењсолї тавасути ширкатњои ЉДММ Иттињодияи аграрии “Водии Заррин”, ширкатњои чинии “Сароб” ба вилоят 267,5 тонна чигити тухмии луччаккардашуда ворид гардида, кишт карда шуд. Тањлилњо нишон доданд, ки соли 2017 дар натиљаи риояи ќоидањои агротехникї, меъёри обмонї ва озуќадињї дар аксарияти хољагињои пахтакор њосили дилхоњ ба даст оварда шудааст. Бо маќсади дастгирии кишоварзон аз давраи ќабули Барнома аз љониби бонкњои хизматрасонї ба маблаѓи 2 миллираду 502,7 миллион сомонї, аз љумла 218,8 миллион сомонї ба соњаи пахтакорї дода шудааст. Яке аз омилњои дигари ислоњоти соња ин истењсоли сабзавот дар гармхонањо буда, бо маќсади таъмини ањолї бо сабзавоти тару тоза соли равон дар майдони 46,4 гектар гармхонањои доимоамалкунанда ва 449 гектар гармхонањои мавсимї фаъолият намуда, дар њамаи шаклњо 16213 тонна мањсулоти кишоварзї, хусусан помидор, бодиринг ва дигар сабзавотњо истењсол гардида, дар бозорњои дохили кишвар ба фурўш бароварда шуд. Љињати коркард намудани мањсулоти соњаи кишоварзї, хусусан меваю сабзавот, дар вилоят 31 адад корхонањои коркарди меваю сабзавот фаъолият дошта, дар давоми 8 моњи соли равон 3940,5 њазор ќуттї консерва истењсол гардид, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 55,2 њазор ќуттї зиёд мебошад. Инчунин, 5 адад корхона ба истењсоли меваи хушк машѓул буда, дар ин давра 17,6 тонна меваи хушк истењсол намудаанд. Њол он ки њамасола дар вилоят 1021221 тонна сабзавот ва 275297 тонна меваю ангур истењсол мегардад ва барои бо иќтидорњои пурра фаъолият намудани корхонањо басанда мебошад. Боиси ќайд аст, ки дар муњлатњои оптималї гузаронидани шудгор, кишт ва сари ваќт љамъоварї намудани зироатњои кишоварзї техника ва технологияи муосир омили муњим ба шумор меравад. Тибќи маълумотњои оморї дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят 12,3 њазор адад тракторњо ва 467 адад комбайнњои ѓалладарав мављуд мебошанд. Бо маќсади расонидани ёрии амалї ва таъмин намудани хољагињо бо техникаю таљњизотњо дар шањру ноњияњои вилоят аз тарафи Филиали КВД “Тољикагролизинг” 23 адад марказњои хизматрасонии техникї ташкил карда шуда, 44 адад техника, аз он љумла 12 адад комбайнњои ѓалладарав ва 414 адад таљњизоти замонавї ба маблаѓи 20,4 млн сомонї ворид карда шудааст. Филиали КВД љумњуриявии “Тољикагролизинг” дар миќёси вилоят бо 927 хољагињои дењќонї њамкорї дошта, ба онњо 1061 адад техника ва 1618 адад таљњизоти гуногун бо тариќи иљораи молиявї (лизинг)

људо карда шудааст, ки он 132,2 миллион сомониро ташкил менамояд. Ѓайр аз ин, бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва аз њисоби лоињаи “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб 368 адад трактор, 12 комбайн, 225 адад ядак, 277 адад алафдаравакњои гуногунтамѓа ва 1700 адади дигар таљњизоту мошинолотњо дода шудааст, ки љињати пешравии соња мусоидат намуда истодаанд. Бояд ќайд намуд, ки аз давраи ќабули Барнома мувофиќи маълумотњо нисбати соли 2012 саршумори чорвои калон 13,5 фоиз, аз љумла модагов 14,9, гўсфанду буз 16, паранда 16,2 асп 3, истењсоли гўшт 66, шир 30, тухм 43 ва пашм 18 фоиз афзоиш ёфтааст. Мувофиќи њисоботњо ба 1 сентябри соли 2018 аз майдони 2116,3 гектар њавзу кулњои мављуда, 36 ё 2 тонна моњї истењсол намуданд, ки нисбати њамин давраи соли 2017ум 4 тонна зиёд мебошад. Аз давраи ќабули Барнома теъдоди хољагињои моњипарварї ба 200 адад расонида шуд. Дар ин давра дар вилоят Ассосиатсияи моњипарварони вилоят ташкил карда шуд, ки се сол боз фаъолият менамояд. Дар њамкорї бо ЉДММ Корпоратсияи “Моњии тољик” соли 2017-ум 8 намуд моњичањои хушзот аз оилаи карп ва амури сафед аз Федератсияи Россия, шањри Краснодар оварда шуда, бо хољагињои моњипарварии вилоят 570 њазор дона моњича бо тариќи шартномаи тарафайн таќсим шуд,ки ин иќдом дар моњњои сентябр-октябри соли 2018 низ давом дода мешавад. Дар натиљаи андешидани чорабинињои сариваќтї, гузаронидани озмунњои вилоятию шањру ноњиявї дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят оилаи занбўри асал ба 60,1 њазор расонида шуд, ки нисбати соли 2011-ум 17840 оила зиёд мебошад. Бо маќсади таъмини Барномаи ислоњоти кишоварзї оид ба ворид намудани чорвои сермањсули зотї, хушзот гардонидани саршумори чорво, зиёд намудани мањсулнокї аз давраи ќабули Барнома дар ноњияњои Ёвон, А. Љомї, Хуросон, Кўшониён, Ховалинг, Њамадонї, Данѓара, Љ. Балхї 9 адад фермањои холимонда барќарор карда шуда ва дар онњо зиёда аз 2000 саршумори чорвои калони шохдори хушзот нигоњубин карда мешавад. Бо дастгирии соњибкорони ватанию хориљї дар вилоят 6 адад фабрикањои парандапарварї дар ноњияњои Панљ, Шањритўс, Хуросон, Ёвон, Данѓара ва Левакант фаъолият намуда, дар њашт моњи соли равон ањолиро бо 1203 тонна гўшти парњезї ва 4,0 миллион дона тухми ватанї таъмин намудаанд. Бояд ќайд намуд, ки дар Паёми имсолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати рушди соњаи парандапарварї ва воридоти таљњизоту хўрока дастгирињои њамаљониба баён карда шуд, ки ба љињати рушди соњаи парандапарварї мусоидат менамояд. Яке аз самтњои дигари ислоњоти соњаи кишоварзї ин ташкили сардхонањо ва анборњои нигоњдории мањсулоти кишоварзї мебошад. Бо маќсади нигоњдорї ва танзими нарх дар бозорњо бо дастгирии соњибкорони ватанї ва хориљї тибќи маълумотњо дар ноњияњои вилоят, дар маљмўъ, 33 адад яхдону сардхонањо бо иќтидори 16880 тонна омодаи кор буда, 22 адад анборхона бо ѓунљоиши 4102 тонна мављуд мебошад. Ќайд кардан зарур аст, ки барои дар сатњи зарурї таъмин намудани наќшаи чорабинињои Барномаи мазкур,дар баробари зиёд гардидани истењсоли мањсулотњои кишоварзї, барои дар оянда коркард ва содирот намудани мањсулоти кишоварзї, махсусан меваю сабзавот, дар ноњияи Љ. Балхї корхонаи коркарди меваю сабзавот ЉДММ “И. Сомон” бо иќтидори истењсолии 300 тонна афшураи меваю сабзавот дар як сол сохта ба истифода дода шуд. Бояд ќайд намуд, ки самти дигари барнома бањри бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо равона гардидааст. Аз соли 2012 то инљониб дар ин самт 42598,4 њазор сомонї масраф гардидааст. Дар солњои 2012-2018 аз њисоби сармояи

Аз 2-юм то 3-юми октябри соли равон намояндагони маќомоти давлатї ва бахши хусусии вилоятњои Тахор, Ќундуз, Бадахшон ва Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон ба минтаќањои вилояти Хатлон ташриф оварданд. Мењмононро хуш истиќбол намуда миёни намояндагони ду кишвар љамъомаду вохўрињои судмад барпо карда шуд. Њамчунин, мењмонони афѓон, намоиш ва фурўши мањсулоти саноатї ва кишоварзии хешро манзури њамагон намуданд.

БОЗДИДИ НАМОЯНДАГОНИ 4 ВИЛОЯТИ АФЃОНИСТОН АЗ ХАТЛОН Ин гувоњи густариши њамкорињои самарабахши Тољикистону Афѓонистон мебошад, ки аз баракати Истиќлолият, сулњу оромии сарзамин, сиёсати созандаю бунёдкоронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад. Нахуст, шиносоии мењмонон аз ноњияи Љайњун оѓоз ёфта. Ба ин муносибат дар толори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Љайњун љамъомад доир гардид. Раљабалї Раљабов, муовини раиси вилояти Хатлон мењмононро аз номи раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода хайрамаќдам гуфта, зикрнамуд, ки дар замони соњибистиќлолї нишондодњо дар риштаи саноат, тиљорат рушди тоза ёфт. Содироти семент ва интиќоли нерўи барќ ба Афѓонистон аз Тољикистон дар сатњи баланд ба роњ монда шудааст. Вазири эњдо ва рушди дењоти Љумњурии Исломии Афѓонистон Муљибурањмон Каримї аз он изњори ќаноатмандї намуд, ки марзњо наметавонад ду миллати дўсту бародар тољику афѓонро људо нигоњ дорад. - Ин дўстї, ин хешию пайвандї, ин њамзабонию њамсоягї решањои таърихї дорад, ироа дошт Муљибурањмон Каримї. – Ва афзуд, ки Љумњурии Тољикистон дар ѓаму шодии Афѓонистон шарик аст. Мо дар мисоли Тољикистон, мардуми он дўстони љонию бародарону хоњарони худро мебинем. Њамеша дар андешаи он њастем, ки иќтисодиётро тањким бахшида, муносибатњои сиёсї, тиљоратї ва иљтимоиро густариши тоза бубахшем. Тољиддин Љуразода, љонишини Вазири рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон зимни баромади худ аз вусъати њамкорињои самарабахш дар самти соњибкорї,

тиљорат, саноат таъкид дошт, ки робитаи њамкории тољирону соњибкорони њарду љониб дар соли 2018 ба 27 миллион долари ИМА баробар шудаст. Њамчунин, дар љамъомад намояндаи созмони байналмилалии «Jica» ва Њукумати Љопон, намояндаи барномаи Созмони Милали Муттањид оид ба Тољикистону Афѓонистон, намояндаи минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» баромад карда, бањри бењбудии кор, татбиќи лоињањои маблаѓгузор барои ањолии ноњияњои наздисарњадии Тољикистону Афѓонистон андеша баён карданд. Сипас, мењмонон аз минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ», дидан карданд. Директори МОИ «Панљ» оид ба вазъи кунунии минтаќа ахборот дода иброз дошт, ки МОИ «Панљ» дар ќаламрави мавзеи «Сари пул»-и ноњияи Љайњун дар масоњати 401,6 гектарро ташкил медињад. Дар ин љо ба фаъолияти тиљоратї, хизматрасонї ва истењсолї иљозат дода шудааст. Дар идомаи суњбат зикр намуд, ки давлатњои Россия, Чин, Эрон, Покистон, Афѓонистон, Белорусия, ба МОИ «Панљ» сармоягузорї кардаанд. Фаъолияти минтаќаи озоди иќтисодї бо маќсади љалби сармояи хориљї, ташкили инфрасохтор ва технологияи муосир, баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, истењсоли мањсулоти раќобатпазир аз ошёи хоми мањаллї нигаронида шудааст. Инчунин, мењмонони афѓон аз шањри Бохтар боздид ба амал оварда, мањсулоти саноатии худро намоиш ва ба фурўш гузоштанд. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

хориљї дар ноњияи Данѓара дар марњилаи якум 2500 гектар, дар марњилаи дуюм 1750 гектар заминњои нав аз худ ва кишт шуда, марњилаи сеюми заминњои нави обёришавандаи водии Данѓара оѓоз гардид, ки он 1750 гектар замини навро дар бар мегирад. Дар шаш соли ќабули барнома дар хољагињои љангали вилоят 1794 гектар љангал бунёд карда, 2371 гектар љангалзорњо барќарор гардид. Аз майдони умумии љангалњои бунёдшуда 172 гектараш бунёди боѓњои нави мевадињанда мебошад. Ѓайр аз ин, аз њисоби Барномаи “Мутобиќшавї ва таѓъйирёбии иќлим тавассути љангалпарварии устувор дар њавзањои муњими обљамъкунии дарёњои Тољикистон”, ки аз тарафи бонки рушди Олмон маблаѓгузорї мешавад, дар майдони 1443 гектар љангал бунёд шудааст. Дар хољагињои љангал нињолхонањои хурд ташкил карда, дар он парвариши нињолњои писта дар халтачањои полиэтиленї ба роњ монда шудааст, ки дар ду соли охир ба миќдори 281700 бех нињоли писта парвариш карда, дар бунёд ва барќароркунии љангалњо истифода бурда шудааст. Дар ноњияи Љайњун ЉДММ “Салоса” дар майдони беш аз 70 гектар пистањои навъи эронї бунёд намуда, аз 18 гектари он аллакай њосили хуби писта ба даст оварда шудааст. Тибќи њисоботи солонаи замин ба њолати 1 январи соли 2018 дар марзи маъмурии шањру ноњияњо 1227470 гектар аз он 670464 гектар чарогоњњои зимистона, 221223 гектар чарогоњњои тобистона ва 335783 гектар дигар намуди чарогоњњо мављуд мебошанд. Љињати рондани чорво ба чарогоњњои тобистона дар њудуди вилоят 23734 гектар роњњо ва роњњои чорвогузар ба ќайд гирифта шудааст. Бо маќсади бењтар намудани њолати чарогоњњо аз љониби муассисаи давлатии Маркази идораи лоињаи “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” дар ноњияњои Муъминобод, Темурмалик, Ш. Шоњин, Балљувон ва Ховалинг 203 љамъиятњои чарогоњистифодабарандагон ташкил карда шуд. Бо маќсади бењгардонии њолати чарогоњњо 593 тонна нурињои минералї ва 104 тонна тухмии алафњои хўроки чорво ( юнучќа, эспарсет ва љав) дастрас ва инчунин дар майдони 167 гектар замини чарогоњ ќитъањои намоишї ташкил карда шуд. Дар маљмўъ, аз тарафи Маркази мазкур дар панљ ноњияњои зикргардида њолати 83980 гектар замини чарогоњњо бењтар карда шуд. Љињати бењсозии инфрасохтори чарогоњњо, хатти оби нушокї, роњњои чорвогузар, гузаргоњњо ва пулњо таъмир ва нисбати азнавсозии онњо тадбирњои зарурї андешида мешаванд. Бояд ќайд намуд, ки тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи чарогоњ” ќитъаи замини чарогоњњо танњо барои чаронидан ва нигоњдории чорво пешбинї шудааст. Аз ин рў, бо маќсади ба танзим даровардани чарогоњњо, ба њисоботи оморї дохил намудани чорвои хољагињоии дењќонї, ки ба онњо чарогоњ вобаста карда шудааст, тадбирњои зарурї андешида шуда, замини чарогоњ танњо ба шахсоне вобаста карда шавад, ки онњо соњиби чорво мебошанд. Вобаста ба банди 4,1 Барнома аз давраи ќабули Барнома то ин давра 8126 хољагињои кишоварзї шартномањои суѓуртаи њатмиро ба роњ монда, ба маблаѓи 1618,2 њазор сомонї ба суратњисоби филиалњои КВД “Тољиксуѓурта” пардохт намуда, 142 нафари онњо ба маблаѓи 652,6 њазор сомонї аз њисоби шартномањои њамкорї бањравар гардидаанд. Иќтидорњои мављуди соњаи кишоварзии вилоят ва оќилона истифода бурдани он тавассути технологияњои муосир ва гузаронидани ислоњоти воќеии соња, метавонад, љињати таъмини амнияти озуќавории мамлакат мусоидат намояд. Аз вакилони муњтарам низ даъват ба амал оварда мешавад, ки дар таъмини иљрои Барнома, ки яке аз омилњои муњими расидан ба таъмини амнияти озуќавории мамлакат ба шумор меравад, дар мањалњо роњбарони хољагињои дењќонї ва соњибкоронро нисбати ин масъалаи муњим љалб намуда, њиссаи босазои худро гузоранд. Ба њамаи шумо муваффаќият ва барори кор мехоњам. Ташаккур ба диќќататон!

Истиќлолият бењтарин неъмат аст Тамоми сокинони кишвари азизамон ифтихор аз он доранд, ки 27-умин солгарди Љумњурии Тољикистон, яъне Истиќлолияти давлатї, дар таърихи навини Тољикистон 9-уми сентябри соли 1991 расман Рўзи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ќабул гардида, барои миллати тољик иди муќаддас мањсуб меёбад. Тамоми сокинони Ватан имрўз ифтихор доранд, ки 27 сол ќабл аз ин нахустин хиштњои пойдевори Истиќлолияти воќеї ва давлатдории миллии худро нињода, аз шарофати мустаќилият соњиби рамзњои давлатї: парчам, нишон ва суруди миллї гардидем. Дар ибтидои Истиќлолияти давлатї Худованд ба халќи тољик пешвоеро ато кард, ки миллату давлати моро дар арсаи љањонї муаррифї намуда, Тољикистони соњибистиќлолро обод ва љанги бародаркушро хотима бахшид. Ў тамоми кўшиши худро ба харљ медињад, то ки мардум зиндагии шоиста дошта бошанд. Ќадамњои аввалини истиќлолият бо љанги хонумонсўз оѓоз гардид, ки он аз љониби ТЭТ ЊНИ роњандозї шуда, 150-њазор нафар кушта, 1 миллион гуреза ва беш аз 10 миллиард доллар ба иќтисодиёти кишвар зарар овард. Љангу талошњои солњои 90-уми асри гузашта фишангњои давлату давлатдорї ва истењсолиро фалаљ карда буданд. Њукумати Љумњурии Тољикистон роњњои расидан ба истиќрори сулњ ва вањдати миллиро љустуљў мекард ва Сарвари давлат пайваста талош мекард, то осудагиву оромї дар саросари мамлакат њукмфармо бошад. Бо талошу зањмат ва љоннисорињои Пешвои миллат 27-уми июни соли 1997 созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти милли байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва мухолифин имзо гардид ва он рўзи муборак Рўзи Вањдати миллї эълон гардид. Аз њамон ваќт инљониб љомеаи љањони муосир таљрибаи пешќадами сулњи тољиконро меомўзанд ва барои насли имрўз чун намунаи бењтарини гуфтушуниди созанда пешнињод мекунад, ки ин ифтихори тамоми тољикистониён аст. Њ. Муродов, сархатиби н. Шањритўс

7 рЎзи ХАТЛОН ДУРНАМОИ ПАХТА БЕШ АЗ 40% ИЉРО ШУД Дурнамои љамъоварии њосили пахта дар вилояти Хатлон то рўзи 2 октябр 40,2% иљро шудааст. Пахтакорони вилоят то ин рўз љамъан 100700 тонна пахта чидаанд, ки дар ќиёс бо њамин шабу рўзи соли гузашта ќариб 72 њазор тонна камтар мебошад. Тавре ки аз Сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон ба рўзномаи «Хатлон» иттилоъ доданд, имсол дар вилоят дар майдони 122404 гектар пахта кишт шуда, тибќи дурнамо, бояд 250310 тонна «тилои сафед» ба даст ояд. «Дар маъракаи њосилѓундорї имсол дар миёни 19 шањру навоњии пахтакори вилоят барзгарони шањрњои Бохтар (84,4%), Левакант (76,8%), ноњияњои Данѓара (50,6%), Фархор (50,6%), Шањритўс (48,9%), Ёвон (47,8%), Њамадонї (41,6%), Хуросон (41%) пешсаф буда, дурнаморо аз њисоби миёнаи вилоят бештар иљро кардаанд», - зикр намуд манбаъ ва афзуд, ки нишондињандањои навоњии Љалолиддини Балхї (23,2%), Љайњун (27,8%) ва Носири Хусрав (24%) чандон хуб нест.

НАМОЯНДАИ ЮНЕСКО АЗ АЉИНАТЕППА ДИДАН КАРД Хонум Криста Пиккат, директори Бюрои минтаќавї ва намояндагии ЮНЕСКО дар Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон аз ёдгорињои таърихии воќеъ дар Тољикистон, ки ба рўйхати ќаблии Ёдгорињои таърихии ЮНЕСКО ворид шудаанд, аз љумла, маъбади буддоии Аљинатеппа, шањри асримиёнагии Њулбук ва Маќбараи Хоља Машњад дидан намуд. Њадафи сафар омодагї ба лоињаи ЮНЕСКО «Пешбурди фаъолияти гузаргоњи «Роњи абрешим» дар Афѓонистон, Осиёи Марказї ва Эрон дар доираи равияи байналмилалии Соли мероси фарњангї бо маблаѓгузорї Иттињоди Аврупо» буд. Ба иттилои манбаъ, дар љараёни сафари мазкур Криста Пиккатро кор-

мандони Осорхона-мамнўъгоњи љумњуриявии ноњияи Данѓара ва Осорхонаи ноњияи Ќубодиён истиќбол гирифта, ўро бо нигорањои осорхона шинос намуданд. Инчунин, дар назди Ќасри фарњанги ноњияи Ќубодиён намоиши осори њунарњои мардумї тањия гардида буд, ки аз љониби мењмонон бањои баланд гирифт.

АЗМИ БУНЁДИ 860 ИНШООТ ДАР КЎЛОБ Дар доираи омодагињо ба таљлили сазовори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри Кўлоб сохтмони 860 иншоот дар зарфи се соли оянда дар назар дошта шудааст, феълан умури сохтмонї дар 70 иншоот оѓоз гардидаанд. Муассисаи таълимии ѓайридавлатии Коллељи тиббии шањри Кўлоб, ки бунёдаш тоза шурўъ шудааст, яке аз иншооти љашнї ба њисоб меравад. Бинои мазкур аз 4 ошёна иборат буда, дар як баст метавонад 700 донишљўро ба таълим фаро гирад. Ќобили зикр аст, ки њоло аз љониби соњибкорони мањаллї Њасановњо сохтмони бинои Маркази фароѓатию варзишии модару кўдак босуръат љараён дорад. Бино ба иттилои муњандисони сохтмон, дар иншоот корњои оњану бетоникунонї дар марњилаи анљомёбї ќарор дошта, кашидани хатњои барќ ва пайвастсозї ба шабакаи гармидињї идома дорад. Марказ мувофиќи талаботњои меъмориву шањрдорї бо харљи 850 њазор сомонї бунёд хоњад гашт.

ТАЪСИСИ 60 ШИРКАТИ НАВИ САЙЁЊЇ Дар њашт моњи соли 2018 зиёда аз 60 ширкати нави сайёњї таъсис ва ба бозори сайёњии мамлакат ворид шуда, аз имтиёзњои фароњамовардаи Њукумати љумњурї бархўрдор гардиданд. Дар ин бора Нуъмон Абдуѓаффорзода, раиси Кумитаи рушди сайёњї, зимни як конфронси илмї-амалї маълумот дод. Ба ќавли ў, дар маљмўъ, шумораи ширкатњои сайёњї дар Тољикистон ба 140 адад расид. Ќобили зикр аст, ки соли 2017 дар тамоми љањон ќариб 1,2 миллиард сафарњои байналмилалии сайёњї анљом дода шуданд ва

мувофиќи пешбинии мутахассисон, ин нишондињанда то соли 2022 ба 1,4 миллиард ва то соли 2030 ба 1,8 миллиард сафари сайёњї мерасад. «Ин омилњо аз мо таќозо мекунанд, ки барои рушди сайёњї дар Тољикистон аз тамоми имконияту захирањо истифода бурда, аз манфиатњои соња бархўрдор шавем», - афзуд Н. Абдуѓаффорзода.

ИФТИТОЊИ ДУ КОРХОНАИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР ПАНЉ Дар Љамоати дењоти «Озодагон»-и ноњияи Панљ коргоњи ќаннодї ва сехи коркарди пашм ба кор дароварда шуд. Бо ба корандозии коргоњи хурди истењсоли ќаннодї ва нонњои миллї дар дењаи Эмом Машрабов 18 нафар занону духтарони бекор бо љойи кори доимї таъмин карда мешаванд. «Дар коргоњи хурди истењсолии коркарди пашм 15 нафар занону духтарон аз мањсулоти мањаллї пашм ришта мересанд ва аз риштаи ресида љўробу камзўлчањо ва дигар намуди либос барои кўдакону наврасон дўхта мешаванд. Дар баробари муњайё шудани љойњои нави корї барои занону духтарони бекори дењот, коргоњи нави коркарди пашм барои эњёи њунарњои мардумї низ мусоидат мекунад», - изњор дошт роњбари коргоњи коркарди пашм Њавасмо Кишварова. Мавриди зикр аст, ки коргоњи ќаннодї ва нонњои миллї ва корхонаи хурди коркарди пашм бо ташаббусу пешнињоди Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар ноњияи Панљ ва дастгирии молиявии Агентии Япония оид ба њамкории байналмилалї (JICA) дар доираи барномаи баланд бардоштани сатњи некуањволї дар минтаќањои сарњадии Тољикистону Афѓонистон ба истифода дода шуданд.

БУНЁДИ 7 ИНШООТ ДАР НОЊИЯИ ТЕМУРМАЛИК Бањри сазовор пешвоз гирифтани љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар љамоати шањраку дењоти ноњияи Темурмалик дар моњи сентябр 7 иншооти маишиву истењсолї ба маблаѓи умумии ќариб 10 миллион сомонї мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд. Тавре ки аз маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ба рўзномаи «Хатлон» хабар доданд, барои бунёди Маркази њозиразамони хизматрасонии дорои дуконњои кошонаи њусн, маркази савдо, ошхона, дукони гўштфурўшї, толори фароѓатї дар дењаи Кангурт аз љониби соњибкор Салимзода Алихон 8 миллиону 200 њазор сомонї масраф гардидааст. Инчунин, клуб

ва китобхонаи дењаи Љайралї, дукони табаќтарошию дуредгарї ва кандакорї дар якљоягї бо маркази савдои мањсулоти дуредгарї дар шањраки Совет, осиёби ордкашї дар дењаи Сартез бунёд шуда, биноњои кинотеатри марказии ноњия, МТМУ №4, МТМУ №3 дар дењаи Танобчї, МТМУ №34 дар дењаи Сафарбоён бо љалби маблаѓњои бахши хусусї таъмиру азнавсозї гардид.

«БУЗУРГОНРО БУЗУРГОН ЗИНДА МЕДОРАНД» Тањти њамин унвон дар китобхонаи марказии ноњияи Ховалинг ба муносибати 550-солагии мусиќидон, оњангсоз, навозанда, њофиз ва шоири тољик Наљмиддини Кавкабї ва 400-солагии шоир Сайидои Насафї чорабинии адабї баргузор гардид. Маќсад аз баргузор намудани ин њамоиши фарњангї шиносоии бештари сокинони мањаллї аз њаёту фаъолияти шоиру нависандагон ва шахсиятњои маъруф ва насли наврасро огоњ намудан аз адабиёти бою ѓании мардуми тољик арзёбї шуд. Дар чорабинии мазкур, ки ањли зиё иштирок доштанд, зикр гардид, ки меросии адабии Сайидои Насафї дар шакли куллиёт ва девони ашъор маълум аст ва то имрўз 11 нусхаи дастнависи осори Сайидои Насафї ба мо расидааст, ки дар китобхонањои гуногуни ќаламрави собиќ Иттињоди Шўравї мањфузанд. Девони ашъори шоир таќрибан 8500 байтро дар бар мегирад. Наљмиддини Кавкабї бошад, муаллифи асарњои илмию назариявии «Рисолаи мусиќї», «Рисола дар баёнияи дувоздањмаќом», «Рисолаи киромия дар илми мусиќї» ва ѓайрањо мебошад.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


4

ХАТЛОН

панљшанбе, 4 октябри соли 2018, №37 (3174)

Ба истиќболи рўзи омўзгорон Гулмат Ќурбоназаров 5 августи соли 1946 дар Хатлонзамин ба дунё омада, айёми наврасиашро дар њамин русто паси сар намудааст. Падари бузургвораш бобои Ќурбоназар котиб, писаронаш Гулматбой ва Абдухолиќро, ки то синфи 8-ум дар мактаби дења мехонданд, онњоро барои маълумоти миёнаи пурра гирифтан ба мактаб - интернати №1-и шањри Бохтар оварда мондааст. Гулматбой соли 1965 ба Институти омўзгории шањри Душанбе дохил шуда, соли 1969 факултаи забон ва адабиёти тољикро бомувафаќият хатм намудааст. Аз соли 1970 то соли 2014 дар мактаби миёнаи № 32-и ноњияи Дўстї фаъолият намудааст. Оиладар, соњиби 6 фарзанд. Фарзандонаш низ омўзгор буда, аз љавонї касби падарро пеша намудаанд. Чи тавре ки мо њамагон огањї дорем, Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њамасола дар Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид месозанд: «Ояндаи мамлакат аз фаъолияти омузгор ва рушди илму маориф сахт вобастагї дорад ва танњо миллати босавод метавонад насли соњибмаърифату донишманд ва кадрњои арзандаи давронро тарбия намуда ба воя расонад». Оре, омўзгори асилу ќавиирода нафаре шуда метавонад, ки касбаш ва шогирдонашро дўст дорад, онњоро дар рўњияи дўстию бародарї, вањдату ягонагї ва худшиносии миллї тарбия намояд. Биноан, мо тасмим гирифтем, ки дар бораи шахсияте ќисса намоем, ки дорои чунин хислатњои њамидаи инсонї буда, тамоми фаъолияти нимасраи худро бањри таълиму

тарбияи насли наврас, бахшидааст. Ин марди наљиб, њалиму хоксор, ки худ узбекзабон аст, Гулматбой Ќурбоназаров буда, умри бобаракати худро бањри рушди мактабу маориф равона намуда, аз фанни забон ва адабиёти тољик ба хонандагони тољику узбекзабон дарс гуфтааст. Дар њаќиќат, Гулматбой Ќурбоназаров фидоии касби худ мебошад. Бо амри таќдир,

ру вазнин метавонад авзои сиёсии кишварро ба эътидол оварад ва ин марди далеру нотарс вакили Шўрои Олї Эмомалї Рањмон аст. Хушбахтона, дере нагузашта Иљлосияи 16-уми таќдирсози Шўрои Олї дар шањри бостонии Хуљанд баргузор гардид ва вакилон якдилона ўро ба вазифаи Раиси Шўрои Олї интихоб намуданд.

Сулолаи Омўзгор ки солњои охири њафтодум Донишгоњи Миллии Љумњуриамонро хатм карда, пас аз чанде сарварии мактаби №32-и дењаи Оќљарро ба уњда дошт. Гулматбой Ќурбоназаров њамзамон ќобилияти баланди ташкилотчигї дошт ва дар тамоми чорабинињою мањфилњои дохилимактабї «гули сари сабад» буд. Аз классикон достону ѓазалњо ќироат мекард ва њамеша мекўшид, ки шогирдонаш дониши аъло дошта бошанду тавонанд дар озмуну олимпиадањои вилоятї ва љумњуриявї ширкат намуда, соњиби љойњои ифтихорї гарданд. Вале, сад афсус, ки солњои 90-уми ќарни гузашта кишвари кўчаки моро бўи нооримињо фаро гирифт. Г. Ќурбоназаров хонандагону муаллимони љавонро ба њушёрию зиракии сиёсї даъват менамуд ва њамеша онњоро дар рўњияи мењанпарастї ва дўстии байни миллату халќиятњо тарбият менамуд. Ў шогирдонашро бовар мекунонд, ки шахсияти сиёсиеро Худованд ба мо ато намудааст, ки дар чунин лањзањои фалокатова-

Оилаи Гулматбой Ќурбоназаровњоро сулолаи омўзгорон гўем хато намекунем, чунки бародарони њамтанаш Абдухолиќ, омўзгори фанни забони англисї, Мањмуд, омўзгори фанни математика, Дилмат, омўзгори синфњои ибтидої, Ќулмат, омўзгори фанни физикаю математика фарзандонаш Абдумалик, омўзгори фанни таълими мењнат ва касбинтихобкунї, Хуршед, омўзгори фанни химия-биология, Љамшед, омўзгори фанни филологияи ўзбек, келинњояш Санавбару Ќимматой омўзгорони синфњои ибтидої шуда, фаъолияти пурсамар менамоянд. Њарчанд синни ин омўзгори равшанзамир ба љое расида бошад њам, вале ќалби ў љавон аст ва мењри омўзгорї ва садоќати бепоёни шогирдонаш намегузоранд, ки ў аз даргоњи илму маърифат дур бошад. Ў имрўз низ талќингари дўстию бародарї ба шогирдону њамкасбон аст. Ў ифтихор дорад, ки дўстию рафоќат њамкорињои ду љонибаи давлати ба мо њамсояи Ўзбекистон аз нав бо талошу пайгирињои Љаноби Олї, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат

муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев раванди тоза гирифт ва аз нав эњё гардид. Баргузории рўзњои фарњангии њар ду кишвари бо њам дўст, вохўрињои адибон, шоирону олимон бори дигар исбот намуд, ки дўстию њамдилї ва њамгироии мо ногусастанист. Ин омўзгори асилу нексират аз он меболад, ки фаъолияти нимасрааш барабас нарафтааст ва ў садњо шогирдонро ба воя расонидааст, ки имрўз дар вазифањои давлатию љамъиятї фаъолият менамоянд. Инњо Саодат Зокировна, мудири шуъбаи амрози занонаи ноњияи Ќубодиён, Рањматулло Муродї, роњбари ташкилоти љамъиятии «Марказї дастгирї» Суњроб Аминов, раиси Љамоати «Навзамин»-и ноњияи Дўстї, Абдуљаббор Мирзоев, ёвари прокурори вилояти Хатлон, Сангимурод Алимардонов ва дигарон мебошанд. Шиори ин чењраи шинохта, омўзгори равшанзамир дар зиндагї тарбия намудани насли наврас дар рўњияи дўстию њамдилї бањри боз њам шукуфоии кишвари бињиштосои Тољикистони соњибистиќлол мебошад. Гулматбой Ќурбоназаров имрўз дар њалќаи фарзандону шогирдони дилсўзаш давлати пирї меронад ва мо дар навбати худ ба ин омўзгори асил умри дарози бобаракат орзу намуда, аз забони Амир Хусрави Дењлавї гуфтанием: Мард, ки аз илм тавонгар бувад, Кай назараш бар гуњару зар бувад. М. Муродов, бойгоншиноси дастгоњи раиси вилояти Хатлон

Мењрнома

Накуном зист, некном рафт

Инсон чун ба олами њастї пай менињад, марг дунболагири

ў мешавад. Њафтаи пеш хабари марги собиќадори соњаи маориф, њампешаву њамкор, устоди омўзгорон, бонуи мењрубону мањфилоро-Њанифа Болтаева моро ѓамгин кард. Ба ин бовариамон намеомад, вале, чї чора, ки њама дар назди аљал ољизем. Он бехабар меояду хубонро гулчин мекунад. Дар ин лањзањо сањифае дар айёми гузашти фаъолияти корї ва њаёти ибратбахши устод пеши назарамон меояду дар олами хаёлот ѓарќ мешавад. Њанифа Болтаева умри пурбаракати хешро ба тарбияи насли наврас, рушди маориф, мењнати њалол, кору рафтору гуфтори нек сипарї намудааст. Бо ин хислатњои

неки инсонї, дар љомеа маќоми хешро дарёфт, соњиби номи баланду нони њалол гардид. Бо нони омўзгорї зист, љигарбандонро ба камол расонд. Њамин буд, ки ў пайваста ин пандро ба њампешагон талќин мекард: “Нони муаллим њалолу ширин аст”. Њанифа баъд аз хатми синфи 7-и мактаби тањсилоти миёнаи умумии №6-и шањри Бохтар (собиќ мактаби №2-и шањри Ќўрѓонтеппа) соли 1949 тањсилашро дар омўзишгоњи педагогии шањри Бохтар идома дод. Орзу мекард, ки омўзгор шуда, ба таълиму тарбияи насли наврас машѓул гардад. Он солњо на њама духтарон орзуи идомаи тањсил карданро дар муассисањои олї ва

Аз нек боѓ

Сарзамини офтобию бињиштосои мо дорои обњои нуќрафому њаётбахш, хоки зархезу пурганљ ва муњим аз њама, инсонњои мењнатќарину боирода мебошад. Мањз дасту бозувони мењнатї, мењру муњаббат ба замини аљдодї, дўст доштани ватани азиз онњоро ба корнамоиву дастовардњои нав ба нав дар арсаи мењнат роњнамун месозанд. Шахсе, ки дар борааш сухан мегўем, як нафар марди оддї, вале дорои малакаи бузург дар љодаи нињолпарварист. Давлаталї Валиев зодаи ноњияи Мир Саид Алии Њамадонист. Аллома Мир Саид Алии Њамадонї бо асарњои пурарзишу мондагори хеш дар кишвар маъруфу машњур гардидааст. Имрўз низ аз боѓи муаттари Мир Саид Алии Њамадонї дўстдорони ашъораш бањраманд гашта, љавонон сабаќи ростию покї, инсондўстию ватанпарастї меомўзанд. Давлаталї Валиев бошад, сокини ноњияе, ки ба хотири бузургдошти Мир Саид Алии Њамадонї номгузорї шудааст, бо сењри дастони муъљизаофараш имрўз миёни сокинони вилояти Хатлон ном баровардааст. Ин марди некдил анъанаи ниёгон- пайвандгариро ки аз умќи таърих сарчашма гирифтааст, то ба имрўз идома медињад. Пайвандгарї ў ва ањли байташро соњибэњтиром гардонида, ризќу рўзї дода, аз самараи мењнаташ чандон низ хушњол аст. Бо иќдоми навбатии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2018 - Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ин љавонмарди мењнатќарин ва ањли оилаашро дучанд шод намуд. Зеро шуѓли дўстдоштаи, ў мерос аз њунарњои ќадимии мардуми тољик ба шумор меравад. Бинобар ин, ў ин пешаи аљдодиро боз њам

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

рушду тараќї доданист. Давлаталї Валиев њамроњи зављааш Идигул Мадалиева ва фарзандонаш солиёни зиёдест, ки аз ин шуѓли дўстдоштаи хеш дар Љамоати дењоти “Панљоб”-и ноњияи Њамадонї рўзгори хешро ба сомон оварда, дар бунёди боѓзорњои серњосили бодому зардолу, олу, себ, нок ва токзорњо сањми боризе доранд. Бо ин оилаи зањматпешаю боњунар дар Љамоати дењоти “Гулистон”-и шањри Левакант мавриде мулоќот доштем, ки Давлаталї њамроњи зављааш Идигул ва фарзандонаш ба кумаки боѓпарварони ин мавзеъ омада, рўзе то 2500 бех нињолони мевадињандаро пайванд мекарданд. Њангоме ки бо фаъолияташон ошно гаштем, аниќ дарк намудам, ки ин шуѓли нињоят нозуку мураккаб буда, мањорати хеле беандозаро таќозо доштааст. Давлаталї ва пайвандонаш мисли љарроњи чирадасту уќобчашм бо як њаракатњои моњирона нињолонро пайванд месозанд. “Агар заррае беањамиятї зоњир шавад, мењнат барабас меравад”, - таъкид дошт номбурда ва афзуд, ки дар аксари шањру ноњияњои вилояти Хатлон ба хољагидорону боѓпарварон барои бунёди боѓњои серњосили мевадињанда кумаки амалии хешро расонидааст. Ин оила дар як сол то 60000 њазор нињолонро пайванд мекунанд. Дар чандин озмунњои ноњиявї, вилоятї ва љумњуриявї ширкат варзида, ѓолиби љойњои аввал гардидаанд. Ў соњиби 5 фарзанду 11 набера буда, аз он хушњол аст, ки ба фарзандонаш низ ин шуѓлро омўзонидааст. Фарзандон имрўз эњтиёљ ба муњољирати мењнатї надоранду дар худи ватани соњибистиќлол бо шуѓли пайвандгарї фаро гирифта шуда, дар бунёди боѓњои серњосили шањдбор њиссаи арзандаи хешро мегузоранд. Дар ин баробар, дар амалї гардидани Ќарори раиси вилоят ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» низ сањми боризе доранд. Зеро ислоњоти соњаи кишоварзї имкон дод, ки ањли оилаи Валиевњо низ соњиби замини иљоравї гарданд ва ба парвариши нињолони серњосили бодому, зардолу, олу, себ, нок, токњои гуногун машѓул шаванд. Зањмату талошњои Давлаталї Валиев ва дигар дењќонони вилоят аст, ки имрўзњо бозори истеъмолї сермањсулу содироти меваљот ба хориљи кишвар афзун гардидааст. Муњим аз њама дењќонони боирода дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат, ки яке аз њадафњои асосии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон аст, њиссаи арзандаи хешро гузошта истодаанд. Мадина Сафарова

касбї доштанд. Вале Њанифа иродаи ќавї дошт, барои амалї гардидани орзуяш талош варзид ва ба маќсад њам расид. Соли 1953 барои ин љавондухтари пурорзу соли фаромўшнашаванда буд. Ў омўзишгоњро бомуваффаќият хатм намуд. Бо роњхати омўзишгоњ дар собиќ мактаб-интернати ба номи Гагарин фаъолият намуда, бо медали “Мењнати шоён” нишони сарисинагии “Аълочии маорифи Тољикистон”, ифтихорномаю туњфањои хотирмон ќадрдонї шудааст. -Агар ањли маориф бигзарад, боќї бувад номаш, - фармудааст шоири огоњдиле. Њамин тавр њам

аст. Имрўзњо дастпарварони муаллим дар њамаи соњањои хољагии халќи кишвар ва берун аз он фаъолияти пурсамар намуда, кору номи устоди хешро зинда мегардонанд. Устод Њанифа Болтаева дар кору зиндагї барои мо шогирдонаш ифтихору ибратбахш буд. Дарднок аст, ки њоло ў дар байни мо нест. Фаќат аз худ кори неку хотири нек боќї гузошт. Акнун танњо дуо мекунем, ки Худованд љояшро љаннату хонаи охираташро обод гардонад. Бо мењри бепоён шогирдони ў: Умедаљон Дадаљонова, Боймурод Хушвахтов, Њабибулло Миров, Истадхон АбдурраСулова, Саёњатхон Баќоева

Муњољират њамчун падидаи иљтимої-иќтисодии замони муосир ба яке аз масъалањои муњими дорои ањамияти глобалидошта табдил ёфта, бењтарин такондињандаи вазъи иљтимої-иќтисодии љомеа мебошад. Дигаргунињои љамъиятии дањсолањои охир вазъияти сиёсї ва иљтимоиро таѓйир дода, шумораи зиёди одамонро дар саросари љањон муњољир гардонид.

МУЊОЉИРАТ ВА ТЕРРОРИЗМ: ЧЇ БОЯД КАРД? Мувофиќи маълумоти СММ, дар гардиши раванди муњољират беш аз 200 давлат иштирок карда, шумораи умумии муњољирон 195 миллион нафарро ташкил медињад. Масъалаи мазкур дар ќатори дигар кишварњои олам, барои Тољикистон низ ба яке аз масъалањои муњими иљтимої ва сиёсї табдил ёфта, наќши он дар рўзгори њар як оилаи тољикистонї эњсос мегардад. Тољикистон дар тафовут бо кишварњои пешрафта, ки замони ављи муњољиратро сипарї кардаанд ва бо муњољирати доимї вобаста нестанд, ба анбуњи муттасили муњољират дар шароите рў ба рў гардид, ки иќтисоди он баъди љанги шањрвандї дар вартаи буњронї ќарор гирифта буд. Дар шароити имрўзаи Тољикистон мафњуми «муњољират» ба мисли мафњуми «терроризм» хеле маъмул буда, ањамияти муњим пайдо намудааст. Аз кулли масъалањое, ки оид ба тарафњо ва пањлуњои гуногуни раванди муњољират бањсу мунозирањоро ба миён меорад, яке аз онњо масъалаи терроризм мебошад. Терроризм аз масъалањои љиддитарини инсоният дар асри XXI ба њисоб меравад, ки бо оќибатњои дањшатбору берањмонаи худ хатари байналмилалиро ба бор овардааст. Дар раванди муосири љањонишавї Тољикистон низ аз ин воќеањо дар канор набуда, мубориза бар зидди ин амалро яке аз њадафњои асосии худ ќарор дода, дар ин самт тадбирњои зиёде андешида истодааст. Яке аз воситањои асосии пайвастани љомеаи тољикистонї ба ин раванди ѓайриинсонї муњољират ба њисоб меравад. Зеро муњољират имрўз равандест, ки дар баробари оќибатњои гуногуни иљтимої, иќтисодї ва сиёсї доштанаш, яке аз љанбањои љалби шањрвандон, бахусус љавонони Љумњурии Тољикистон, ба гурўњу равияњои террористї мебошад. Имрўз мувофиќи ахбори тозатарин теъдоде аз љавонони тољикистонї низ шомили ин гурўњњои ифротгаро шудаанд. Намояндагони гурўњњои террористї дар навбати аввал бо чунин љавонон сарукор гирифта, бо роњи љалби пинњонї ва тадриљан

таѓйир додани тафаккуру эътиќоди онњо, зери ниќоби афзалиятњои динї зоњир мегарданд. Мушоњидањои солњои охир собит менамоянд, ки баъзе љавонон бо тафаккур ва љањонбинии дунявї ба кишвари Россия рафта, вале аз он тараф бо тафаккур ва љањонбинии ифротї ва хурофотї ба ватан бармегарданд. Яке аз сабабњои таѓйири аќидаву љањонбинии муњољирон ва ба доми чунин њаракату гурўњњои террористї гирифтор шудани онњо сафарњои мунтазами баъзе пешвоёни њизбњои фаъолиаташон манъшудаи динї ба назди муњољирон мебошад. Дар њамин радиф муњољирони тољик оид ба дастовардњои иќтисодї ва иљтимоию фарњангии Тољикистон дар солњои охир маълумоти дуруст нагирифта, ба љойи он дар бораи масъалањои гуногуни хурофотї маълумот мегиранд. Њарчанд, айни замон дар ќаламрави Россия 82 ташкилоти љамъиятї, маркази фарњангї ва диаспораи тољикон, 1 диаспора ва 7 маркази фарњангї дар Ќазоќистон ба таври расмї фаъолият дошта бошанд њам, љалби муњољирон ба гурўњњои террористї ба мушоњида расида истодааст. Тибќи маълумоти маќомоти њифзи њуќуќ, аз ноњияи Носири Хусрав нимаи аввали соли гузашта як њодисаи шомил гаштани љавонон ба сафи гурўњњои террористї ба ќайд гирифта шуд, ки ин њам дар Федератсияи Россия зери таъсири таблиѓи ин гурўњ афтода, аз он љо ба Љумњурии Туркия ва аз Туркия ба Сурия сафар намуда, ба сафи гурўњи тундрави “Давлати исломї” пайвастаанд. Мусоидат намудан барои рушду густариши њамаљонибаи омилњои мусбати муњољират ва пешгирї намудани таъсир ва оќибатњои манфии он дар љомеа, алалхусус љалби муњољирон ба гурўњњои ифротї, ташаккули њисси худшиносї ва ватанпарастии онњо вазифаи њар як фард ва узви љомеаи Тољикистон мањсуб мешавад. Муборакшои БОЗОРАЛЇ, мудири бахши Хадамоти муњољират дар ноњияи Носири Хусрав

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

БЕШ АЗ 8 МИЛЛИОН СОМОНЇ БА СОЊИБОНАШ БАРГАРДОНИДА ШУД Бино ба иттилои сардори Раёсати адлияи вилояти Хатлон аз тарафи иљрочиёни судњои умумии шањру ноњияњои вилоят 3958 адад њуљљати иљро ба маблаѓи 2 миллиону 420 њазору 877 сомонї ба таври воќеї пурра ба иљро расонида шуда, 590 адад ба маблаѓи 10 миллиону 840 њазору 745 сомонї ва пас аз гузаронидани амалњои иљроишї аз рўи тобеияти иљроиш фиристода шуда, 3786 адад ба маблаѓи 45 миллиону 349 њазору 77 сомониро ташкил медињад. С. Салимзода, сардори Раёсати адлияи вилояти Хатлон иттилоъ дод, ки аз тарафи иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Хатлон 30 адад њуљљати иљро ба маблаѓи 956 њазору 333 сомонї рўёнида шуда, 72 адад ба маблаѓи 14 миллиону 372 њазору 516 сомонї пас аз гузаронидани амалњои иљроишї аз рўйи тобеияти иљроишї фиристонида шудааст. - Аз ин миќдор 536 адад ба маблаѓи 30 њазору 119 сомонї оид ба рўёнидани бољи давлатї ворид шуда, аз соли пешин 354 адад ба маблаѓи 20 њазору 132 сомонї боќї мондааст, - афзуд С. Салимзода. – Инчунин, дар ин давра аз тарафи иљрочиёни суд 297 адад њуљљати иљро ба маблаѓи 8 миллиону 137 њазору 839 сомонии пас аз гузаронидани амалњои иљроишї дар асоси моддаи 32- и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» ба

ситонандагон баргардонида шудааст. Аз ин шумора 297 адад њуљљати иљро 1 адад ба маблаѓи 4 њазору 800 сомонї ба иљрочиёни Суди њарбии гарнизони Хатлон, 14 адад ба маблаѓи 3 миллиону 593 њазору 445 сомонї ба иљрочиёни Суди иќтисодии вилоят, 282 адад ба мабалаѓи 4 миллиону 496 њазору 394 сомонї ба иљрочиёни судњои шањру ноњияњои вилояти Хатлон тааллуќ дорад. Тибќи талаботи моддаи 87-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» аз љониби иљрочиёни судњои шањру ноњияњо ва Суди иќтисодии вилоят дар ин давра аз њисоби пардохти иљро ба маблаѓи 85 њазору 715 сомонї рўёнида шудааст, ки аз ин 11 њазору 613 сомонї ба иљрочиёни Суди иќтисодии вилоят ва 74 њазору 102 сомонї ба иљрочиёни судњои шањру ноњияњои вилоят тааллуќ дорад. Њамчунин, дар ин давра аз тарафи маќомоти Прокуратураи шањру ноњияњо нисбати 12 иљрочиёнии суд оид ба вайронкунии ќонунгузории Тољикистон 12 адад пешнињод ворид шудааст, ки пас аз гузаронидани санљиш аз рўи тобеият ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон

ОБУНА БАРОИ СОЛИ 2019 Идома дорад Рўзномаи «Хатлон» иљрои ќарору дастур ва нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва раиси вилоятро ба табъ мерасонад, њамчунин рўйдодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии вилоятро ба таваљљуњи хонандагон омода месозад. Роњбарону мутасаддиёни ташкилоту муассисањои шањру навоњї, ки масъули маъракаи обунаанд, метавонанд маблаѓи обунаро ба суратњисоби дар поён зикршуда гузаронанд. Нархи обуна тариќи идораи рўзнома, бидуни хизмати почта, 80 сомонї мебошад. ОБУНА ДАР ИДОРАИ РЎЗНОМА ТАРИЌИ НАЌДЇ ВА ЃАЙРИНАЌДЇ ЌАБУЛ КАРДА МЕШАВАД. Нишонї ва њисоби бонкии рўзномаи «Хатлон»: - шањри Бохтар, кўчаи Логинов-12 Филиали «Амонатбонк-42», шањри Бохтар С/Х 20204972322020600209 Њ/М 22402972000002 РМБ 350101800 РМА 280002144 Раёсати хазинадории молияи вилояти Хатлон ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС Федеральное государственное оброзовательное учреждение «Средняя общеоброзовательная школа №4 Министерство Обороны РФ» объявляет конкурс на участие в запросе котировок на закупку мебели, оборудования (видеонаоблюдение, лампы для проектора, вытяжной шкаф), хозяйственных товаров, учебной литературы, канцелярских товаров, моющих средств для ФГОУ «СОШ №4 МО РФ». Своё согласие на участие просим направлять на эл. адрес shkola-4@mail.ru. Дапалнительную информация можно получить по тел. + 992 446 20 10 75. Директор ФГОУ «СОШ №4 МО РФ» Ахмедова И. В эътибор надорад Шиносномаи гумшудаи техникии муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №3 ноњияи Вахш, Љамоати дењоти “Рўдакї”, дењаи Дўстї, ки онро КДФ “баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул” дар ноњияи Вахш њамчун моликияти љамъиятї дар санаи 12. 01. 2010 тањти №234 аз тарафи КФББТ-и шањри Бохтар додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Комрони БАХТИЁР

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 3.10.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Шумораи №37  
Шумораи №37  
Advertisement