Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №35 (3172)

панљшанбе, 20 сентябри соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

«Вилояти Хатлон аз љињати шумораи ањолї, майдони заминњои кишт ва њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзиву саноатї вилояти калонтарини мамлакат ба њисоб рафта, наќши он дар пешрафти иќтисодиву иљтимоии кишвар бузург мебошад. Илова бар ин, дар гузаштаи начандон дур дар вилоят корхонањои азими саноатї, хољагиву маљмаањои калони чорводорї фаъолият мекарданд ва минтаќа истењсолкунандаи асосии мањсулоти кишоварзиву чорводорї ва меваю сабзавот ба њисоб мерафт. Бояд гуфт, ки њиссаи вилояти Хатлон дар маљмўи мањсулоти саноативу кишоварзии мамлакат имрўз низ зиёд аст». Эмомалї РАЊМОН, Пешвои миллат

Дар иртибот ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї то охири соли равон дар њар як шањру ноњияи Тољикистон бо маќсади рушди соњаи сайёњї на кам аз ду ширкати сайёњї таъсис дода мешавад. Ба иттилои Њабибулло Амирбекзода, муовини аввали раиси Кумитаи рушди сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, фаъолияти беш аз сад ширкати сайёњї, чор фурудгоњи байналмилалї, ду ширкати њавопаймоии миллї, се мењмонхонаи дорои бренди љањонї, 170 мењмонхонањои љавобгў ба меъёрњои байналмилалї, марказњои сайёњии иттилоотї ба рушди бахши сайёњї мусоидат менамоянд. «Дар зарфи шаш моњи соли равон ба Тољикистон аз 135 кишвари љањон беш аз 527 њазор нафар сайёњ ташриф овардааст, ки ин омор нисбат ба њамин давраи соли гузашта 358 њазор нафар зиёд мебошад», - зикр кард Њ. Амирбекзода.

Дар доираи омодагињо ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар ноњияи Данѓара бунёди 190 иншоот дар назар дошта шудааст. Танњо дар дењаи Пушинги ноњия ба ифтихори ин санаи муборак бунёди беш аз 20 иншоот ба наќша гирифта шуда, ќисми зиёди онњо мавриди бањрабардорї ќарор гирифтаанд. Таъмини сокинон бо оби нўшокиву полезї, бунёди ду обанбор, маркази савдо, њавзи моњипарварї, боѓ, гармхона,

мумфаршсозии роњњо, ташкили наќлиёти ройгони мусофирбариву «Гўшаи дењќон» ва иваз кардани симчўбњои дења аз љумлаи корњои ободгариву созандагие мебошанд, ки њам аз њисоби буљети давлатї ва њам аз љониби соњибкорони бонангу номуси мањаллї анљом ёфта, мушкили сокинонро осон кардааст.

«КЎКНОР-2018»: МУСОДИРАИ БЕШ АЗ НИМ ТОННА НАШЪА Дар доираи марњилаи аввали амалиёти «Кўкнор-2018», ки аз 20 май то 31 августи соли равон идома дошт, дар њудуди вилояти Хатлон 78 њолати муомилаи ѓайриќонунии маводи нашъадор ошкор гардида, беш аз 550 килограмм маводи нашъаовар ва 29 бех растанињои таркибашон нашъадор дарёфту мусодира карда шуд. Дар љаласаи ситод оид ба амалиёти «Кўкнор-2018» фаъолияти сохтору идорањои дахлдор дар марњилаи аввали амалиёт ќаноатбахш арзёбї гардида, пешнињод шуд, ки дар марњилаи дуюми амалиёт бањри дарёфту ошкорсозї ва пешгирии гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар љавонону наврасон ва кишоварзону дигар шањрвандон низ љалб карда шаванд.

КЇ ЃОЛИБИ «ЧАРОЃИ ЊИДОЯТ» МЕШАВАД? Даври аввали Озмуни љумњуриявии китобхонањо тањти унвони «Чароѓи њидоят», ки аз љониби Вазорати фарњанги Тољикистон гузаронида мешавад, дар шањру ноњияњои Бохтар, Левакант, Вахш, Кўшониён, Љалолиддини Балхї, Дўстї ва Ќубодиён доир гардид.

«Барои пешрафти соњањои хољагии халќ аз имкониятњои мављуда истифода бояд бурд» Њафтаи сипаригардида дар маљлисгоњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љамъомад доир гардид. Дар љаласаи назди раиси вилоят муовини аввал, муовинони раиси вилоят, дастгоњ, сардорони раёсатњо, мудирони шуъба, раисони шањру навоњї, роњбарони ташкилоту муассисањо, раисони љамоатњо ширкат доштанд. иќтисодию иљтимоии вилоят сухан ронда, таъкид дошт, ки бањри љаъоварии мањсулоти кишоварзї, бахусус пахта бояд љидду љањд намоянд, то њосили бо ранљ парвардаи дењќонон бе талаф ѓундошта шавад. Корхонањои коркарди пахта пурра ба мавсими имсола омода бошанд, њаќмузди њосили бо зањмати зиёд љамъовардаи дењќононро сари ваќт пардохт намоянд. Њамчунин атрофи ќабул ва коркарди босифати пахта, њисоботњои даќиќи оморї, захираи чигити хушсифат барои кишт масъули корхонањои пахтатозакунї муаззаф гардиданд. Зимни љамъомад Давлатшоњ Гулмањмадзода нисбати омодагињо ба фасли зимистон таъкид ба амал оварда, роњбарони ташкилоту муассисањои дахлдор вазифадор гардиданд. Оид ба иљрои дастуру супоришњои Роњбари давлат дар бораи љамъоварии хошок, захираи хўроки чорво, аз зимистон солиму фарбењ баровардани чорво таъкид намуда, раиси вилоят масъулини шањру навоњиро вазифадор кард, ки аз тамоми имкониятњои мављуда истифода бурда, корњои ободониро вусъат бахшанд ва љашни фархундаи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро бо туњфањои арзандаи мењнатї таљлил намоянд.

Рўзњои кинои Ўзбекистон дар Тољикистон Тавассути сиёсати оќилонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон имрўз вилояти Хатлон рушду тараќќї ёфта, бо вилоятњои давлатњои хориљї робитаю њимкорињои хешро ќавї мегардонад. Тавре ки Роњбари давлат дар Паёмашон ба Маљлиси Олии кишвар таъкид доштанд: «Сиёсати дарњои кушода» чун мењвари аслии муносибатњои мо бо љањони муосир воќеї, дуруст ва судовар будани худро нишон дод. Воќеан, баргузории бизнес-форуму чандин чорабинињои дигари вилоятї дар хориљи кишвар, аз љумла бо иштироки давлатњои бо мо дўст дар дохили кишвар далели ин гуфтањост. Ин чорабинињо имкон медињанд, ки њамкорињои иќтисодию иљтимої боз њам густариш ёбад.

Њамкории синамогарони тољику ўзбек аз нав эњё мегардад Рўзи 16- уми сентябри соли равон «Рўзњои кинои Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон» сурат гирифт. Аз љумла ба вилояти Хатлон як гурўњ синамогарони Љумњурии Ўзбекистон бо сарварии директори генералии Агентии миллии «Ўзбеккино» Фурќат Закиров ташриф оварданд. Мењмононро мудири шуъбаи маънавиёт ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси вилоят Бобољон Саидов аз номи роњбарияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон хайрамаќдам гуфта, иброз дошт, ки муносибатњои дўстонаю њамкорињои дуљонибаи Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии Тољикистон, баргузории Рўзњои кинои љумњурии Ўзбекистон имкон медињад, ки дар тамоми самтњо, аз

кохи “Лоњутї” чун солиёни ќаблї нигоњ дошта шудааст. Аз ин рў, ба раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода арзи сипос намуд, ки бањри рушди кино пайваста тадбир меандешанд. Айни замон дар вилояти Хатлон 22 басти корї дар самти кино таъсис дода шудааст. Фурќат Зокиров аз сиёсати инсондўстонаи Роњбари давлати тољикон

ба фасли сармо омода бошем дар баъзе муассисањои таълимиву тандурустї бо сабаби људо нагаштани маблаѓ њанўз захираи ангишт ва сўзишворї ба таври бояду шояд ба роњ монда нашудааст. Аз љумла дар шањру навоњии Левакант, Кўлоб, Восеъ, Хуросон, Љомї, Вахш, Љайњун, Ќубодиён камбудињо ба чашм мерасад. Дар шањру ноњияњои Норак, Дўстї, Њамадонї, Темурмалик, Данѓара, Ёвон омодагї ба фасли зимистон хуб ба роњ монда шудааст. Муовини раиси вилоят бањри дар амал татбиќ гардидани ќарори раиси вилоят дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба омодагї ба фаслњои тирамоњу зимистон масъулини шањру ноњияњоро вазифадор намуд, ки камбудињои љойдошта сари ваќт њалу фасл гардида, омодагиро ба фасли тирамоњу зимистон хуб ба роњ монанд. ВАХШОНА, «Хатлон»

Озмуни мазкур, ки дар доираи чорабинињои бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї гузаронида мешавад,

то 10 октяб-ри соли 2018 идома карда, дар арафаи љашни Парчами давлатї, дар нимаи дуюми моњи ноябр љамъбаст мегардад.

ИФТИТОЊИ ЯКУМИН МАВСИМИ ТЕАТРИ «АФСОНА» 18 сентябр дар шањри Бохтар маросими ифтитоњи аввалин мавсими театри вилоятии лўхтаки «Афсона» барпо шуд. Хайрулло Давлатов, роњбари театри мазкур, дар суњбат бо рўзномаи «Хатлон» гуфт, ки барномаи тањиясохтаи њунармандони театр ифодагари сиёсати фарњангии Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон буда, маќсади он тарѓиби идеали миллї, арљгузорї ба арзишњои миллї ва башарї, ташвиќи хештаншиносї, ватандўстї ва санъати тамадунофари миллї мебошад. «Санъати театрї, алалхусус театри лўхтак љузъи људонашавандаи фарњанги Тољикистон аст, ки кўдакон ва наврасонро дар рўњияи бунёдкорї ва созандагї тарбият мекунад», - афзуд ў. Дар ин чорабинии фарњангї роњбарият ва намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, њунармандони шинохта, намояндагони васоити ахбори омма, зиёиён ва њаводорони санъати театрї иштирок доштанд. Пас аз расми ифтитоњи мавсим нахустнамоиши намоишномаи лўхтаки «Бурёкўбони харгўшак» пешкаши тамошочиён гардонида шуд.

ОЗМУНИ «АНДАЛЕБ-2018» ОЃОЗ МЕЁБАД

СИТОДИ ЗИМИСТОНГУЗАРОНЇ Дар толори хурди маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љаласаи навбатии ситоди омодагї ба фаслњои тирамоњу зимистони солњои 2018-2019 доир гардид. Дар кори љаласа муовини раиси вилоят мудирони шуъбањо, роњбарони ташкилоту муассисањои вилоятї, муовинони соњавии раисони шањру ноњия, мудирони шуъбањои маориф, масъулини идорањои молияи шањру ноњияњо ширкат доштанд. Љамъомадро муовини раиси вилоят Умедхољаи Зоир њусни оѓоз бахшида ёдовар гардид, ки омодагї ба фасли тирамоњу сармо на дар њама шањру ноњияњо хуб ба роњ монда шудааст. Номбурда аз муовинони раисони шањру ноњия, масъулони соњањои маориф, тандурусти, молия, роњу наќлиёт, барќ нисбати камбудињои љойдошта пурсиш ба амал овард. Тавре ки равшан гардид, иљрои ќарори раиси вилоят нисбати омодагї ба фасли тирамоњу зимистон на дар њама шањру навоњї хуб ба назар мерасад, яъне

ДАР ЊАР НОЊИЯ ДУ ШИРКАТИ САЙЁЊЇ ТАЪСИС МЕЁБАД

ДАНЃАРА: АЗМИ БУНЁДИ 190 ИНШООТ ДАР СЕ СОЛ

Давлатшоњ Гулмањмадзода:

Љамъомадро раиси вилоят, узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Давлатшоњ Гулмањмадзода оѓоз бахшида, аз масъулин нисбати вазъи соњањои кишоварзї, иќтисоду саноат пурсиш ба амал овард. Пас аз гузориши масъулини соњањо раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода нисбати вазъи

7 рЎзи ХАТЛОН

Бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї дар мамлакат Фестивал-озмуни љумњуриявии телевизионии эљодиёти халќ «Андалеб-2018» баргузор мегардад. Маќсади фестивал аз намоиш додани дастовардњои њунарию фарњангии даврони соњибистиќлолии кишвар иборат мебошад. Тавре аз маркази матбуоти Вазорати фарњанги Тољикистон ба рўзномаи «Хатлон» иттилоъ доданд, даври аввали фестивал моњњои сентябр-октябр дар шањру ноњияњо, даври дуюм моњи ноябр дар маркази вилоят ва даври љамъбастї дар шањри Душанбе 24 ноябри соли 2018 - дар Рўзи љашни Парчами Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. Озмун аз 14 шарт,

яъне намоиши њунарњои мардумии «Бозори њунар», суруди њамсароёни бисёровоза (хор), намоиши либосњои миллї, навозиши умумї, хониши бадеї, раќс, суруд ва навозиши якка, бадења ё лапар, суруди анъанавї ва њаљвї, порча аз анъанањои мардумї, суруд ва ё раќси халќњои сокини Тољикистон ва сюитаи овозию раќсї иборат аст.

АЗ МАРГИ ЯСЕНСКИЙ 80 СОЛ ГУЗАШТ 17 сентябр ба даргузашти Бруно Ясенский, нависандаи лањистонї, муаллифи романи дар љањон машњур дар бораи водии Вахши Тољикистон «Одам пўсташро иваз мекунад» 80 сол пур шуд.

љумла соњаи кино низ пешравињои назаррас ба амал ояд. Соли равон дар партави сиёсати инсондўстонаи Президенти Љумњурии Тољикистон ва Президенти Љумњурии Ўзбекистон як иќдоми наве амалї гардид, ки дар сањифањои таърихи ду миллат бо хатти заррин сабт гардид. Барќарор гардидани робитањои дўстонаи ду мамлакати бо њам дўсту њамсоя, кушода гардидани гузаргоњњои сарњадї барои вилояти мо низ имкон фароњам овард, ки бо вилояти Сурхондарё робитањои иќтисодию иљтимоиро роњандозї намояд. Баргузории Рўзњои кинои Ўзбекистон дар маркази вилоят бештар имкон фароњам меоварад, ки сокинони вилоят аз зањмати филмофарони бародарони ўзбекистонї огоњї пайдо намоянд, ироа гардид зимни чорабинї. Сипас, директори муассисаи давлатии «Тољикфилм» Рањмон Носир аз он изњори хушнудї намуд, ки имрўз толори

муњтарам Эмомалї Рањмон ёдовар гардида, таъкид дошт, ки аз мењмоннавозии мардуми Тољикистон хело хурсандем. Њамкорињо дар риштаи кино миёни синамогарони тољику ўзбек солњои тўлонї идома дошт. Аз ин рў, минбаъд низ бањри њамкорињои дуљонибаи филмофарї тањияи филмњои пурмазмуну диданї кўшиш менамоем,- иброз дошт Фурќат Закиров дар фарљоми сухан. Пас аз љамъбасти љамъомади тантанавї бахшида ба Рўзњои кинои Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон њозирин филми њунарии «Барон»-и синамогарони ўзбекро тамошо карданд. Гурўњи мењмонон аз осорхона ва китобхонаи вилоятї дидан намуда, таассурти нек бардоштанд. ВАХШОНА, “Хатлон” Аксбардор Далер Шарифов

Прототипи яке аз ќањрамонони роман устод Мирсаид Миршакар мебошад, ки аз бунёдгузорони яке аз куњнатарин нашрияњои кишварамон – рўзномаи «Зарбдори сохтмони Вахш» мањсуб меёбад. Романи «Одам пўсташро иваз мекунад» ќариб њар сол, то дами соли 1937 гирифтори мањбас шудани муаллиф ва сипас, баъди сафед гардиданаш борњо рўйи чопро дидаасту ба дигар забонњо, аз љумла забони тољикї интишор ёфтааст. Бруно Ясенский ду маротиба, соли 1931 ва соли 1932 ба Тољикистон омада буд. Ў ба майдони њарбу зарб – водии Вахш омада, љасорату матонат ва кору пайкори шабонарўзии мардумро ба чашми сар дид, муддате ин љо дар хайма зист, бо одамони бисёр шинос шуду суњбатњо намуд, аз оби гилолуди каналњои навсохт нўш кард. Дар натиља як асари калонњаљми олиљанобе бо номи «Одам пўсташро иваз мекунад» тавлид ёфт.

«ХАТЛОН» БОЗИАШРО БУРД Дар бозии даври 16-уми Чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастањои Лигаи олї дастаи «Хатлон»-и шањри Бохтар бар «Кўктош»-и ноњияи Рўдакї бо нишондоди 1:0 ѓалаба карда, се имтиёз ба даст овард. Голи ягонаро дар ин дидор Умарљон Шарифов дар даќиќаи 69-ум ба дарвозаи њариф зад. Дар бозии дигари ин давр «Панљшер»-и ноњияи Љ. Балхї дар шањри Душанбе бозиашро бо КМВА «Помир» мусовї 1:1 анљом дод. Њоло дар садри љадвал бо 39-имтиёзї дастањои

«Хуљанд» ва «Истиќлол»-и Душанбе ќарор доранд. «Хатлон» бо 18 имтиёз ва «Панљшер» бо 12 имтиёз дар зинањои 6 ва 7-уми љадвали мусобиќот ќарор гирифтаанд.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН Ба ифтихори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон

ЌАДАМЊОИ УСТУВОР БА СЎИ ОЯНДАИ ДУРАХШОН Баъди Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки моњњои ноябр ва декабри соли 1992 дар Ќасри Арбоби Хуљанди бостонии вилояти Суѓд барпо гардида буд, дар Тољикистон дигаргунињои азими ибратбахш дар њамаи соњањо ба амал омад. Роњи оњани Бохтар-Кўлоб, неругоњи барќии Сангтўда-1, наќбњои шоњроњи Душанбе-Хуљанд, аѓбањои Чормаѓзак, Шаршар, шоњроњи Кўлоб-Хоруѓ, садњо мактаб, муассисањои томактабї, корхонањои нав дар тамоми гўшаю канори кишвар сохта ба истифода дода шуд, ки дар натиља њазорњо љойњои кории нав таъсис ёфт. Пойтахти Тољикистон-шањри Душанбе дар натиљаи бунёди биноњои баландошёна, кўчаю хиёбонњо, шоњроњњо, корхонањои саноатї, хизматрасонї ва ѓайра симои худро таѓйир дода, пуршукўњу дилкаш гардид. Дар кунљу канори кишвар њазорњо бинои истиќоматии замонавии хуштарњу зебо ќомат рост карда, њуснбахши диёри нозанинамон гаштанд. Ваќте ки мо аз ободонї, бурду бохт, корњои беназири анљомпазируфта њарф мегўем, пеши назар пирони кор, ки њаёти онњо намунаи ибрати дигарон буд, пеши назар меояд. Дар даврањои гуногуни таърихї фарзонафарзандони миллат Миралї Мањмадалиев, Рифъат Хољаев, Абдуѓаффор Самадов, Имомназар Хўљаназаров, Муњаммад Осимї, Холмурод Шарифов, Низорамоњ Зарифова ва дигарон намунаи ибрат буданд, барои рушди љабњањои гуногуни кишвар љањду талошњо намудаанд. Ояндабинон, хирадмандону дурандешон барои рушду камоли ояндаи миллат таклифњои љолибу арзишманд пешнињод намудаанд. Дар маркази диќќати роњбарони тозаинтихоби мамлакат босуръат тараќќї додани иќтисодиёт, бењтар кардани шароити зисту зиндагонии ањолї меистод. Хушбахтона, њамин тавр њам шуд. Хатти баландшиддати “Љануб-Шимол”, наќби “Озодї”, хатти интиќоли барќи “ЛолазорХатлон”, “Конибодом-Бешкент” бунёд ёфт. 1200 километр роњњои мошингард, 14 километр наќб, 93 пул, ба андозаи 5 километр иншооти зиддитармавї сохта шуд. Сиёсати имрўзаи Њукумати кишвар манфиатњои миллии халќро ифода карда, созандагию бунёдкорї ривољ меёбад. Њазорсолаи сеюм халќи тољик асри XXI-ро бо орзую ормонњои нав, бо наќшањои бузург истиќбол гирифта, шоњкорињои муњими асрро анљом доданианд. Мардуми орзупарвар шањди соњибиќболиро чашида, бањри фатњи ќуллањои наву дурахшон бо рўњбаландї мекўшанд. Неруи тавонои аќлонї, азму иродаи ќавї комёбињои халќи моро таъмин мекунад. Худшиносиву худогоњї бошад, барои расидан ба њадафњои таърихї мусоидат менамояд. Дўстона њамкорї кардан маќсади мамлакати мо буда, ѓояву афкори фарњангпарваронаро равнаќ медињад. Љомеаи љањонї њадафњои сиёсию иљтимої ва фарњангии давлати моро љонибдорї мекунад, ки ин барои мо ифтихор аст. Лањзањои таќдирсоз ва хотирмон дар сањифањои

таърихи кишвар зиёданд. Дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии Тољикистон чунин лањзањо рўзи интихоби раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва оши оштї буд. Ин рўзи умедро тамоми мардуми кишвар интизор буд. Зеро он ваќт танњо метавонист Иљлосия низомро дар кишвар барќарор карда, пеши роњи хунрезиро бигирад. Бо ин рўзи оштї, рўзи сулњ њама якдигарро табрик карда, ба оѓўш мекашиданд. Њамин Иљлосияи таќдирсоз ба мардуми Тољикистон Пешвои барљаста Эмомалї Рањмонро њадя кард, ки ў кишварро аз фалокат, нобудшавї наљот дода, вазъиятро дар мамлакат ба эътидол овард. Ин марди шариф, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тавонист дар давраи нисбатан кўтоњ мамлакати њамаи сохторњояш фалаљгаштаро аз нав барќарор карда, рушди соњањои саноат, сохтмон, наќлиёт, алоќа, маориф, фарњанг, кишоварзї ва ѓайрањоро таъмин намояд. Пешвои миллат Эмомалї Рањмон он лањзањоро ба хотир оварда, гуфтааст: “Ба назари аввал наќшањое, ки дар он Иљлосияи таърихї ба хотири оштии миллї ва таъмини сулњи деринтизор кашида шуданд, ѓайриимкон менамуд. Зеро њанўз оташи љанг аланга мезад ва кишвар харобазор гашта, садњо њазор шањрвандони мо дур аз ватан ва сарсону саргардон умр ба сар мебурданд. Вазъият боз аз он сабаб печидаву мураккаб буд, ки сохторњои асосии њокимияти давлатї пурра фалаљ гардида буданд. Бо вуљуди њамаи ин шуълаи умед дар дилам лањзае хомўш намешуд. Ман ба рањми Парвардигор, ба хиради азаливу иродаи неки халќам бовар доштам ва њамеша ба неруњои солим ва рўњи сулњхоњонаи миллати тољик такя менамудам”. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо тадбирњои хирадмандона ва љасорати бењамто мардуми парешонгаштаро сарљамъ намуда, гурезањоро ба ватан баргардонд. Кўшишњояш самар дод. Дар муњлати кўтоњ харобањо барќарор гашта, мардуми кишвар бо дастовардњои калону фарањбахш соњиб шуданд. Бо мењнати софдилона ва иќдомњои наљибонааш Сарвари давлат дар байни халќ мањбубият пайдо карда, шуњрати љањонї ёфтааст. Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро беш аз 150 давлати љањон ба расмият шинохтаанд. Љањду талошњои Пешвои миллат дар афзоиш ёфтани нуфузу эътибори байналмилалии кишвар ва њаллу фасли масъалањои умумибашарї натиља дода, обрўву эътибори ўро њамчун Сарвари Тољикистон, сиёсатмадори варзида, баёнгари марому ормонњои мардум баланд намудааст. Мардуми мамлакат бо роњбарии ў дар роњи бунёди љомеаи мустаќили демократї ќадамњои устувор гузошта, соњиби Парчам, Нишон ва Суруди Миллии нав гашт. Бо љасорату мардонагии ў кишвар дар интињои ќарни XX аз фољеаи миллї рањої ёфта, ба дастовардњои беназир ноил гардид ва ба сўйи ояндаи неку дурахшон устуворона ќадам мегузорад. Б. САЙДАЛИЕВ

БАЛЉУВОН рў ба рушд нињодааст Сокинони ноњияи баландкўњи Балљувон чун дигар сокинони ватани азизамон 27–умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро бо туњфањои арзандаи мењнатї таљлил намуданд. Дар њудуди љамоатњо, дењот ва маркази ноњия дањњо иншооти хизматрасонї ќомат афрўохтанд. Айни замон корњои бунёдкориву ободонї ба ифтихори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон суръат ёфтааст. Ноњияи Балљувон зодаи даврони соњибистиќлолии ватани азизамон ба шумор меравад. Ноњия сол то сол рушд намуда, биноњои хушсохти њозиразамон ќомат афрохта, ба њусни ин мавзеъ њусни тоза зам менамоянд. Идорањои маъмурию хизматрасонї, таълимиву тандурустї бунёд ёфтанд, ки натиљаи сиёсати оќилонаю бунёдкоронаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Њар як сафари кории Роњбари давлат ба ин мавзеъ файзу баракат, дигаргунињои иќтисодиву иљтимої ба бор овард. Айни замон корњои бунёдкориву созандагї дар ин ноњия идома дорад. Бунёди бинои наву њозиразамони маркази љавонон имкон фароњам овард, ки љавонон дар ин марказ фаъолияти хешро

боз њам бењтар намуда, ба корњои муфиди љамъиятї машѓул гарданд. Маркази тозабунёди љавонон дар вазъияти тантанавї ифтитоњ ёфт. Дар ин марказ омўзиши њунарњои мардумї, дўзандагї, пазандагї, компютер ва забонњои хориљї ба роњ монда шудааст. Минбаъд љавонон метавонанд касбу њунари хостаи хешро аз худ намуда, ба нафъи љомеа хизмат намоянд. Имрўзњо, ба истиќболи љашни 30солагии Истиќлолияти давлатии кишвар, дар ноњия корњои ободониву бунёдкорї вусъати тоза касб намудааст. Сохтмони бинои литсейи касбї-техникї барои 250 нафар идома дорад. Тавре ки сарвари ташкилоти таъмиру сохтмонии ноњия Файзалї Хољаев иброз дошт, 12 нафар сохтмончиён дар бунёди ин боргоњи њунар љалб гаштаанд ва тариќи шартнома њаќќи хизмат мегиранд. Тибќи лоиња барои бунёди литсейи касбї-техникї аз љониби Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 18 млн сомонї маблаѓгузорї мешавад. Корњои сохтмонї дар литсейи мазкур бо маром идома дорад. Ташкилоти таъмиру сохтмонии ноњия дар бунёди бинои нави маќомоти прокуратураи ноњия низ сањми хешро гузоштаанд. Имрўзњо сохтмони ќасри фарњанги ноњия бо маром идома дорад. Дур нест, ки сохтмони мазкур бо сифати баланди меъморї анљом ёфта, дари хешро ба рўйи дўстдорони фарњангу

њунари волои ниёгон мекушояд. Дар ноњия сохтмони иншооти дигар-маркази хизматрасонии «Бале љавон» аз љониби соњибкори ватанї Шуњрат Тешаев идома дорад. Дар ин марказ тибќи лоиња бозор, толори баргузории љашну маъракањо, кошонаи њусн бунёд

меёбад. Соњибкори дигари мањаллї Фурќат Хољазода тасмим гирифтааст, ки ба муносибати 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон њаммоми замонавиро сохта, пешкаши мизољон намояд. Бо иќдоми неки Шермуњаммади Шоњиён дар ноњияи Балљувон сохтмони толори варзишї оѓоз гардидааст. Њамчунин, корњои сохтмонї дар роњи мошингарди Балљувон-Сари Хосор низ аз љониби Дирексияи сохтмони асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон бо суръат идома дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон зимни сафари кориаш ба ноњияи Балљувон таъкид доштанд, ки роњи мошингарди Кангурт - Балљувон ва Ховалинг пурра таъмиру таљдид мегарданд. Тибќи лоињаи мазкур аз љониби Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон ва ширкати роњсозии Љумњурии Чин бунёди роњ оѓоз гардиданд. Дањњо наќлиёти роњсозї дар њаракатанду аллакай ќисмати тахту њамворкунии роњњо дар арафаи анљомёбист. Он рўз дур нест, ки ноњияи Балљувон ободу зебо гардида, пас аз бунёду таљдиди роњњои мошингузар шумораи сайёњони хориљї ва дохилї ба ин мавзеи зебову афсонавї афзоиш ёбад. Чунки обшорони бемисли мавзеи Сари Хосор, чашмањои

нуќрафом, ќуллањои сарбаланди кўњсорон кайњо боз диќќати сайёњонро ба худ љалб намудааст. Иќдомњои неки Роњбари давлат нисбати дастгирии ноњияњои кўњистон барои љалби сайёњони хориљї ва ватанї заминањои устувор боќї мегузорад. ВАХШОНА, «Хатлон»

панљшанбе, 20 сентябри соли 2018, №35 (3172)

Нуриддин Ризої-узви фаъоли ташкилоти экстремистии “Гурўњи 24” дар љаласаи САЊА суханронї намуда, бидуни асос ва далел дар бораи фишороварї ва зўроварї ба аќаллиятњои миллї, аз љумла ба ўзбекзабонњо таваќќуф намуд. Иддаои Н. Ризої аз иѓвою туњмат беш набуда, њадафи ў танњо як чиз аст: бадном ва беобрў намудани Тољикистон ва халалдор сох-

ти Хатлон равшан метавон дид, ки тамоми ўзбекзабонњо аз њамаи имтиёзњое, ки тољикон доранд, низ бархўрдоранд. Садњо ўзбекзабонњо дар мансабњои рањбарї фаъолият доранд, дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањру ноњияњо кор мекунанд, озодона бо тиљорат машѓуланд ва ѓайра. Дар аксари шањру навоњии вилоят, хусусан дар ноњияњои

стодаи Президенти кишвар Эмомалї Рањмон гувоњи равшани он аст, ки ин гўшаи ватан аз мадди назари роњбарияти љумњури дур нест. Дар љараёни сафари кории Сарвари давлат дар шањру ноњияњои вилояти Бадахшон чандин мактаб, иншоотњои мухталифи саноатї ва таъйиноти гуногун ба истифода дода шудаанд. Тољикистон кишвари сермиллат буда, дар он

ТОЉИКИСТОН ХОНАИ УМЕДИ МО АСТ ИЗЊОРОТИ ТАШКИЛОТИ ЉАМЪИЯТЇ, ФАРЊАНГЇ ВА МАЪРИФАТИИ ЎЗБЕКЗАБОНЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН тани дўстии мардуми тољику ўзбек. Тавре маълум аст, ваќтњои охир бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёев муносибат ва равобити ду љумњурї, миллатњои дўсту бародар бештар тањким ёфта, мушкилоти мављудбуда њалли худро пайдо карданд. Дар доираи мулоќотњои сарони ду давлат аз љониби Љумњурии Ўзбекистон бунёд гардидани бузургтарин беморхона дар ноњияи Ќубодиён, дар ноњияи Спитамен сохта шудани мактаби замонавї барои ўзбекзабонон ва аз љониби Љумњурии Тољикистон дар шањрњои Самарќанду Фарѓонаи Ўзбекистон бунёд гардидани ду мактаби бузургу замонавї барои тољикзабонон дар назар аст. Инчунин, таъсиси боѓи истироњату фарњангии ба номи Алишер Навої шурўъ гардид, ки дар он пайкарањои фарзандони фарзонаи ду миллат-Абдурањмони Љомї ва Алишер Навої гузошта мешаванд. Кушода шудани сарњадњои байни ду љумњурї, осон гардидани омадурафти шањрвандони ду давлат, ба дидори њамдигар расидани сокинони Тољикистону Ўзбекистон аз муносибатњои нек ва њасанаи ин ду кишвар гувоњї медињад. Бояд зикр кард, ки гўё дар Тољикистон ба ўзбекзабонњо фишор меоварда бошанд. Ин иддаои Нуриддин Ризої як њарзаи бебунёд ва хушку холї мебошад. Дар мисоли вилоя-

Љалолиддини Балхї, Љайњун, Панљ, Ёвон, Хуросон, Вахш, А. Љомї, Ќубодиён, Шањритўс ва ѓайрањо, мактабњои ўзбекї амал мекунанд. Ба наздикї дар ноњияи Носири Хусрав боз як мактаби ўзбекї сохта шуд. Дар баромади худ Н. Ризої мехоњад љомеаи љањонро ба иштибоњ андозад ва даъво дорад, ки собиќ раиси Љамъияти ўзбекзабонони вилояти Хатлон Салим Шамсиддинов бинобар он ки гўё дар интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон аз номзадии мухолифин љонибдорї кардааст, бедарак аст ва то њол дар куљо будани ў маълум нест. Салим Шамсиддинов дар асл як нафари миллатгаро, шахсияте, ки байни тољикону ўзбекон пайваста нифоќ бармеангехт, маълум буд. Ў њамеша барои он мекўшид, ки ду миллати бо њам дўсту бародар бо њам душман шавад. Нуриддин Ризої ва думравони вай нияти бади на танњо байни тољикону ўзбекон, балки байни худи тољикон тафриќа андохтанро дорад. Аз ин рў, даъво дорад, ки дар Тољикистон гўё ба намояндагони Бадахшон низ зўроварї зоњир мегардад. Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон гўё ягон корхонаи саноатї вуљуд надорад. Чунин сафсата боиси тааљљубу таассуф мешавад. Бадахшонињо дар ќатори намояндагони дигар мањалњои кишвар барои ободонию пешрафти ватан софдилона зањмат мекашанд. Сафари кории њамин шабу рўз ба вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон анљом додаи-

Њамоиши ватангадоён Рўзи 10 сентябр дар пойтахти Полша- шањри Варшава љаласаи САЊА оид ба њуќуќи башар ва интихоботи демократї ба кор шурўъ кард. Намояндаи САЊА Стив Свердлов иброз намуд: “Мо хеле шодем, ки Њукумати Тољикистон соли љорї нињоят тасмим гирифт, ки дар ин нишаст иштирок намояд. Дар асл њадафи ин њамоиш муколамаи гурўњњои мухталифи сиёсї – намояндагони давлат, мухолифон, љомеаи шањрвандї ва дигар аст, то њама љонибњо тавонанд фикру андешањои худро ба њамдигар баён кунанд ва њарфи дигарњоро бишнаванд. Мо дар Human Rights Watch бисёр умедворем, ки битавонем бо њайати Тољикистон як музокираи људогона барпо кунем ва сиёсати дарњои бози Њукумати Тољикистон барои њама татбиќ ме-

шавад, на фаќат барои мо”. Љаласаи арзёбии њуќуќи башари САЊА, дар баробари фаъолони мухолифини дар хориљи кишвар, аз љумла аъзои њизби дар Тољикистон мамнуи нањзати исломї ва чанд маќоми баландпояи кишварро аз Душанбе ба њам овард. Дар толори маљлисгоњи САЊА баррасии вазъи њуќуќи башар ва озодии баён дар кишварњои узви ин созмон, аз љумла Тољикистон љараён гирифт. Дар поёни рўзи дуюми љаласаи њуќуќи башари САЊА дар Варшава миёни баъзе аъзоёни њукуматї ва мухолифин муноќиша рух дод. Ин муноќиша ба кадом хотир буд. Ваќте ки ин ватанфурўшу мазњабфурўшон диданд, ки аз љониби собиќ њаммаслаки онњо Аёмиддин Сатторов сиру асрори онњо фош шуда истодаасту дигар ба сафсатаи онњо ба касе бовар

намояндагони халќњои ќазоќ, ќирѓиз, туркман, рус, кореягї, олмонї ва ѓайрањо умр ба сар мебаранд. Онњо дўстонаю муттафиќона зиндагї мекунанд ва Њукумати љумњурї њамеша кўшиш ба харљ медињад, ки барои онњо шароитњои якхела муњайё намояд, фарњанг, анъанањои миллї ва маданияту забони онњо баробар рушд намояд. Нуриддин Ризої иброз дошт, ки гўё дар Тољикистон тољикон 80 дарсад ва ўзбекон 13 дарсадро ташкил медињанд. Ин даъво низ нодуруст аст. Зеро теъдоди ўзбекон дар Тољикистон ќариб 18 дарсадро ташкил медињад, ки онњо барои пешрафти ватани ягонаамон наќши бориз мебозанд. Чанде пеш дар вилояти Хатлон баргузор гардидани Фестивали фарњангии аќаллиятњои миллї шоњиди ин гуфтањоанд. Дар фестивал намояндагони њамаи аќаллиятњои миллии сокинони вилояти Хатлон бо сару либоси миллї, бо суруд ва раќсу бозињои миллии худ баромад карданд, ба иштирокчиён таомњои миллии худро пешнињод намуданд. Ин чорабинї, бешубња, барои боз њам устувортар гардидани дўстии халќњо такони ќавї бахшид. Хулоса, дўстию бародарии сокинони Тољикистон, ки аз ќаъри асрњо давом дорад, басо ќавї ва мустањкам буда, кўшишњои њар гуна гурўњњои мухолифин, ба мисоли “Гурўњи 24”, ќудрате надоранд ба ин дўстию бародарї латма бизананд.

намекунад, онњо чунин иѓво даст заданд. Ин мазњабфурўшон диданд, ки САЊА аз асли воќеа, дилу нияти нопоки мухолифин огоњ гардида, бо давлати мо наздикї пайдо намуда истодаанд, ба чунин разилї даст задаанд. Аёмиддин Сатторов дар њайати њукуматї аз Тољикистон барои ширкат дар љаласаи САЊА омада, дар ин њамоиш суханронї намуда, иброз кард, ки дигар узви ЊНИ нест ва ин њизбро дар талоши бесубот кардани кишвар гунањгор мешуморад. Баъди чунин шармандагињову беобрўшавї дар њамоиши ин ташкилот намояндагони мухолифин ба ѓайр аз даст ба иѓво задан дигар чорае надоштанд. Ин њамоиш симои аслии ин хоинони миллатро нишон дод. Исломиддин Нарсов, мудири шуъбаи маорифи ноњияи Ёвон

Тавсияи љарроњ: «АМАЛИ ХАТНА БОЯД ТО 20-РЎЗАГИИ ТИФЛ АНЉОМ ДОДА ШАВАД» Аз оѓози соли 2018 дар њуљраи амалиёти хатнагузаронии беморхонаи марказии шањри Бохтар дар зиёда аз 400 кўдак суннати хатна анљом дода шудааст. Абдумалик Ќурбонов, љарроњи кўдакона ва њамзамон масъули њуљраи хатнагузаронии беморхонаи марказии шањри Бохтар, зимни суњбат бо рўзномаи «Хатлон» ин хабарро тасдиќ кард ва гуфт, ки наздики 40%-и кўдакони хатнашуда дар зоишгоњи њамин бемористон зода шуда, ин амалиёт дар давоми 20 рўзи пас аз таваллуди онњо сурат пазируфтааст. - Дар доираи супориши Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати мамлакат дар муассисаи мо њуљрањои махсус барои хатна ва њуљраи модару кўдак таъсис дода шуда, айни њол ба таври ройгон фаъолият карда истодаанд, - идома дод љарроњ А. Ќурбонов. – Њуљраи хатнагузаронї бо тамоми асбоби њозиразамони тиббї таъмин мебошад. Амали љарроњии хатнаро мо дар давоми се даќиќа тавассути дастгоњи коагулятор (лазер) анљом медињем, ки барои саломатии тифл комилан безарар аст. Бо чунин усул аз хунравї пешгирї шуда, кўдак дар фурсати кўтоњ сињат меёбад. Кўдаконе, ки аз љониби љарроњони беморхонаи мо хатна кунонида шудаанд, асосан аз навзод то 7-сола буданд. Ба иддаои ин табиб, аксари писарбачањое, ки аз 4-5-сола болоанд, њангоми хатнагузаронї метарсанд, зеро онњо аллакай дорои фањму дарк мебошанд. Агар хатнаи кўдак дар ин синну сол ё дертар сурат бигирад, аз эњтимол дур нест, ки ба равони вай латма ворид шавад ва ў аз тарсу вањми зиёд ба кумаки психолог ниёз пайдо мекунад. Аз ин рў, А. Ќурбонов тавсия медињад, ки хатнаи писарбачањо дар рўзњои аввали умри онњо гузаронида шавад. Тифли навзод њанўз намефањмад, ки тарс чист, - идома дод табиби љарроњ. – Њар ќадар барваќт хатна гузаронида шавад, њамон ќадар бар суди худи кўдак аст. Ин кор инчунин барои пешгирии беморињои сироятї ва дигар беморињои вобаста ба узвњои таносул бисёр муњим мебошад. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 1 сентябр дар вохўрї бо устодону донишљўёни Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино ва кормандони соњаи тандурустї ба муносибати Рўзи дониш ва оѓози соли нави тањсил аз он изњори нигаронї карда буданд, ки соли 2017 њамагї 18

њазор нафар кўдакон хатна шуда, дар 6 моњи соли 2018 зиёда аз 33 њазор нафар кўдакон ба таври ройгон хатна карда шудаанд, ки аз ин шумора ќариб 3000 нафар кўдакони синни то 20-рўза мебошанд. Њол он ки дар як сол ба њисоби миёна дар Тољикистон 106 њазор кўдак таваллуд мешавад. Аз ин шумора 55 њазор нафар писар буда, дар як сол њамагї 60 фоизи онњо хатна карда мешаванд. Бо маќсади аз сирояти њар гуна беморињо эмин нигоњ доштани кўдакон ва њифзи саломативу вазъи рўњии онњо Роњбари давлат супориш доданд, ки дар кишвар фаъолияти устоњо ё табибони хатнакунанда пурра ќатъ карда, амалиёти хатна танњо дар муассисањои тиббї ва тавассути љарроњони касбї анљом дода шавад. Тавре ки ба рўзномаи «Хатлон» аз Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї хабар доданд, имрўзњо дар муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии шањру ноњияњои љумњурї 425 њуљраи махсусгардонидашудаи љарроњї барои гузаронидани хатнаи кўдакон ташкил карда шудааст. Ин дар њолест, ки тайи 7 моњи соли 2018 дар кишвар ба 33144 нафар кўдакон амалиёти хатна ба таври ройгон гузаронида шудааст. - Аз љумла, дар вилояти Хатлон 203 њуљра ташкил гардида, ба 12368 нафар кўдакон амалиёти хатна гузаронида шудааст, - зикр кард манбаъ. - Ташкил гардидани њуљрањои махсусгардонидашудаи љарроњї барои гузаронидани хатнаи кўдакон ва гузаронидани амалиёти хатна ба таври ройгон бо маќсади бењтар намудани дастрасии хизматрасонии тиббї ба кўдакон, танзими заминаи њуќуќии татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» аз 28 августи соли 2017 рўйи даст гирифта шудааст. Дар Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї њамчунин гуфтанд, ки њуљрањои хатнагузаронї бо миќдори кофии доруњои бедардкунанда ва коагулятори (корди) барќї барои гузаронидани хатна ва таљњизоти зарурии тиббї таъминанд. Њамаи њуљрањо бо љарроњони кўдакона таъмин карда шудаанд. Инчунин, бо маќсади фароњам сохтани фазои мусоиди рўњиву равонї барои кўдакон долони њуљрањо бо телевизор, бозичањо ва расмњои гуногун оро дода шудаанд. Маврид ба таъкид аст, ки дар моддаи 9-и Ќонуни ЉумњурииТољикистон «Дар бораи

ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» аз љумла ќайд гардидааст, ки хатна бо розигии падару модар аз рўзи таваллуди писар то рўзи бистуми таваллуд дар муассисањои тиббии дахлдор бо тартиби муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи тандурустї ба таври ройгон гузаронида мешавад. Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон вобаста ба тартиби гузаронидани амалиёти хатнаи кўдакон пешбинї намудааст, ки мутобиќи моддаи 9-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» хатнаи писарони синни то 20-рўза бо розигии падару модар дар муассисањои давлатии тиббии дахлдор бо кушодани таърихи беморї аз љониби љарроњ, урологи кўдакона зери бењисгардонии мавќеї дар заминаи пешдармонии инфиродї ба таври ройгон ба кўдакони солим гузаронида мешавад. Инчунин пеш аз амалиёти хатна писарони навзод њатман аз машварати неонатолог гузаронида мешаванд, амалиёти хатна ба писарони солими синни аз 20-рўза боло дар муассисањои давлатии тиббї тибќи тартиби муќарраргардида гузаронида мешавад. Дар ин росто, њамзамон гузаронидани амалиёти хатнаи писарон дар њолати љой доштани ѓайринишондодњо, усулњои оддии амалиёти хатна, хислатњои мусбати хатнаи писарон ва ѓайра ба тариќи муфассал пешнињод гардидааст. Хатнасур дар урфи мардумии мо дар шакли маъракаи хурсандї тарзе пазируфта шудааст, ки волидайнро гирифтори ќарз мегардонаду амалиёти анљом додани он дар 5-7-солагї барои писарбачагон асабоният ва зиёнњои равонї ворид менамояд. Аслан ин амал њам суннати бозмонда аз Иброњими Халил аст. Дар байни мусулмонон анљом додани хатнаи писар нишонаи мансубият ва пайравї доштани ў ба дини ислом аст, на бештар аз ин. Яњудиён ва масењиёну мусулмонони арабтабор низ ин амалро иљро мекунанд. Танњо фарќ дар он аст, ки онњо на дертар аз њафтрўзагии таваллуди писар ин суннатро дар муњити муассисањои тиббї њамчун як амалиёти хурди пизишкї анљом медињанд, вале мо онро баъд аз омодагии тўлонї дар ѓояти серхарљию исрофкорї

ва худнамоию зоњирпарастї бо ворид намудани зиёни моддию маънавии зиёд ба буљаи хонаводаи худ барпо менамоем. Ба андешаи раиси Шўрои уламои Тољикистон Саидмукаррам Абдулќодирзода, чунин тарзи рафтор танњо дар минтаќањои мусулмоннишини Иттињоди Шўравии собиќ хусусияти бидъатомез дорад. Аммо волидайни кишварњои дигари мусулмонї маблаѓу пасандозњои худро барои рушди сармояи инсонї, донишандўзї ва мутахассиси варзида шудани писаронашон сарф мекунанд. Аз чунин тарзи рафтори онњо њам худашон дар куњансолї давлати пирї меронанду њам давлат аз илму њунари онњо манфиат мебардорад. Соњибони дини ислом хатнаро њамчун як амали муќаррарї анљом медињанд ва пири мазњаби њанафї – Имом Абуњанифа Нуъмон ибни Собит низ чунин фармудаанд. Пас, барои мо низ бењтар аст, ки хатнасури писаронамонро дар шароити љавобгў ба талаботи тиббї анљом дињем. Бар замми ин, як теъдод маъракањои аќиќа, номгузорї, гањворабандон, чиллагурезон, мўйсаргирони тифл ва дигар чорабинињои марбут ба таваллуди кўдак мављуданд, ки аз муњити оила берун омада, доираи вусъати бештар ва хусусусияти хурофотї касб кардан доранд. Табиист, ки роњбарияти олии сиёсї ва Њукумати Љумњурии Тољикистон садди роњи чунин тамоюлњои нохушоянд шуданд. Тибќи талаботи ќонун, хатнасури кўдакон дар доираи оила бе забњи чорво ва даъвати сарояндагон сурат мегирад. Баъди ворид гардидани таѓйиру иловањо ба ќонун (28 августи соли 2017) вазъият боз њам бењтар гардид ва мушкилоте, ки хонаводањо барои хатнаи як тифл доштанд, њалли пурра ёфт. Њангомаи ИСМАТ, Носирљон МАЪМУРЗОДА, «Хатлон»


3

ХАТЛОН

панљшанбе, 20 сентябри соли 2018, №35 (3172)

Мањкум мекунем! 9 сентябри соли 2018 дар пойтахти давлати Лањистоншањри Варшава намояндагони созмонњои террористию экстремистии дар хориљи кишвар паноњбурдаи “Анљумани озодагони тољик”, “Љумнбиши ислоњот ва рушд”, “Ассотсиатсияи муњољирони Осиёи Марказї ва ЊНИ Эъломияеро бо унвони “Паймони миллї” таъсис дода, ба имзо расониданд. Ин њизбу њаракат ва созмонњо кўшиш менамоянд, ки маќсаду маром ва наќшањои нопокашонро бо њар роњу восита амалї намоянд, раванди корњои ободонї, созандагиву бунёдкории Тољикистон ва амнияти кишварро халалдор созанд. Мардуми кишвар амали навбатии хиёнаткорони ватанро мањкум менамоянд. Изњороти журналистони вилояти Хатлон

Дурўѓгўйї торикии имон аст! Имрўз мо-журналистони вилояти Хатлон, аз он шоду сарфароз ва ифтихор дорем, ки инсон дар давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявии Тољикистони азизи мо нафаси озод кашида, азизу муътабар аст, рўзгори хушу хуррам ба сар мебарад. Одамони хушбахти даврон дар тамоми соњањо бо дили софу нияти нек ба мењнати њалолу садоќатмандона машѓуланд. Одамони тавоно ва мўъљиза корамон дар тамоми љабњањои њаёт ба хотири зиндагонии хушу осу-да, ба нафъи љомеа барои шукуфоии кишвари бињиштосоямон эљодкорона мењнат мекунанд. Дар дањсолањои охир, кишвари мањбубамон ба таври шинохтанашаванда таѓйир ёфта, дањчанд ободу зеботар шудааст. Зисту зиндагии одамони хушбахтамон сол аз сол бофароѓаттар, хушу хуррамтар мешавад. Мардуми нектолеъ ва хушбахти кишвар аз ин рўзгори обод, бахти баланди худ сарфарозанду ифтихор доранд. Вале ин пешравињои њайратангез ба душманони миллат писанд набуда, дар хориљи кишвар ба сари роњбарони мамлакати озоду ободамон борони танќид мерезанд. Оламиён имрўз дарк кардаанд, ки тољикон миллати созандаанд на сўзанда. Наврасон њам дар рўњияи созандагї ба камол мерасанд. Муњиддин Кабирї, собиќ роњбари њизби табаддулотгари кишвар, имрўз дар давлатњои хориљї, аз љумла дар давлатњои Европа ба туњмату иѓвогарї машѓул аст. Ва тавассути хољагони хориљии худ дар ба дар гашта, гадої мекунад. Њар ки ватани худро беасос нањ мезанад, туњмат мекунад, хиёнаткорест, ки гуноњи ў нобахшиданист. Мо аз Муњиддин Кабирї пурсиданием: “Ту кистї? Фитнагар, туњматчии рўйрост?! Чаро ту берун аз

кишвар зиндагї карда, чизеро надидаю нафањмида ошкор масъули давлату миллатро туњмат менамої?” Агар ту мард ё њаќиќатпараст бошї, биё ба ватан, дар њамин љо ошкоро гап зан. Одами дорои аќли расо ва бошуур њељ гоњ аз дур истода, донистаю надониста туњмат намекунад, як миллат, як давлати демократии пешрафтаро бадном намекунад. Њамаи изњорот ва баромадњои ту ва њаммаслаконатон ѓаразноканд. Мо медонем, барои туњмати масъулини кишвар боз бисёр бофтањои хаёлиро истифода мекунед, зеро дар туњматофарї устод шудаед. Аз оѓоз бо туњмат камол ёфтаед ва онро то охир давом медињед. Ба андешањои бебунёд, туњматњои ѓаразноки сиёсии шумо кайњо боз мардуми Тољикистон шиносанд. Рўзњои сахт гузашта, айёми фархунда, даврони шукуфої фаро расидааст. Айбљўйии Муњиддин Кабирї ва њаммаслаконаш њама аз ѓараз, њисси бадбинї, бадномкунии миллат аст. Дастоварди бузурги таърихии миллати тољик- вањдати миллист, ки он ба душманони миллат ба монанди Муњиддин Кабирї писанд нест. Њамин вањдат миллатро аз мањвшавї наљот дод, давлатро пуриќтидору тавоно кард. Бењуда намегўянд: “Дўст доштани ватан аз гўшаи имон аст”. Агар Муњиддин Кабирї имон медошт, дар бораи кишвари азиз ва роњбари он ин ќадар туњмату буњтони ѓаразнокро раво намедид. Худоё, инсофу адолат бидењ, ба ин бандагони ношукрат, то аз туњмати ноњаќ даст кашанд. Б. САЙДАЛИЕВ, И. ЊАСАНОВ, У. КАМОЛОВ, С. БОБОХОНОВ, А. РАЊИМОВ, А. САФАРОВА, М. Сотиев, Л. Чориева, Т. Темиров, љамъ 20 имзо

ЖОЖХОИИ НАВБАТИИ АЛИМ 9 сентябри соли 2018 дар сањифаи интернетї суханронии Алим Шерзамонов, дабири анљумани озодандешони Тољикистон дар љашни Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар Варшава ба назар расид. Ба мазмуни он шинос шуда, як байти айёми наврасї њангоми байтбарак гуфтаи Устод Садриддин Айнї ба ёдамон расид, ки чунин буд: Жожу можу жожу можу жожу мож, Ин њама жож аст сар то пояш мож. Устод он ваќт иќрор шуда буд, ки ин жожгўйї сухани бењуда ва аз ноилољї буд ба муќобили њариф ва барои мулзам кардани ў. Гуфтор ва суханронии Алими Шерзамон айнан ба њамин шеъргўйи устод монанд аст. Фарќият њамин, ки устод он ваќт 1012 сол доштанду Алими Шерзамон бошад, шояд ба синни пирї расида бошад. Алим на аз таърих ва на аз сиёсат бархўрдор асту на аз илми сарфу нањву навиштор. Њангоми суханронї, агар ин суханронї бошад, забон аз итоати тафаккур баромада, чї њазёне нагуфт. Сараввал, ба ќавли худаш, дар анљумани собиќа, яъне соле пеш истиќлолро дар Тољикистон билкул рад намуда, њатто таъкид њам доштааст. Маро ба ин љашн табрик накунед! Имсол бошад, пушаймон гашта, афсўс мехўрад, ки ин корро кардааст. Магар ин аз тафаккуру андешаи пучи ин мард гувоњї намедињад, ки соле баъд фањмида, ки хато кардааст. Ўро истиќлолият, озодї, тинљию оромии Тољикистон ѓуссамарг кардааст. Хоњони он аст, ки истиќлолиятхоњии мардум бояд солиён давом намояд. Ў мегўяд: «… вале истиќлолхоњї ва истиќлолёбї ин раванде аст, ки шояд чанд наслро фаро гирад». Шояд Алими Шерзамон истиќлолиятхоњии мардуми афѓонро дар назар дошта бошад, ки зиёда аз ним аср боз давом дорад. Рўзе нест, ки дар ин мулки љангзада садњо нафар мардуми бегуноњ ба шањодат нарасад. Шумо њам, аќќалан, инро дарк намоед, ки ин истиќлолиятхоњї не, ин танњо мансабхоњию ќудратхоњии баъзе аз нафарон аст, чун шумо, на чизи дигар. Шумо ва њам думравони шумо низ танњо ва танњо њамин орзуву андешаро доред. Мардум ва зиндагии ў барои шумо баринњо заррае арзиш надорад. Агар чунин намебуд, аз рўзњои нахустини даст додани истиќлолият тиру туфанг намебардоштед. Ин амал танњо ба маќсади ѓасб намудани њокимият буд, боќї њељ. Баъдан, аз ислоњотталабони рус бо дарду алам ва ашкрезон њасрат кардед. Аз он шиква намудед, ки гурўњњои мансабталоши шуморо дастгирї накарданд. Агар онњо ин корро мекарданд, сари ќудрат меомадед. Набояд аз хотири Алими Шерзамон ва пайравонаш рафта бошад, ки њамон ислоњотталабон ак-

саран њамроњи шумо буданд, ба ким куљоњое њамроњатон сафар њам карда, мењмондорї њам шуда буданд. Вале онњо чун дарк намуданд, ки маќсади шумо ва њамфирќањоятон ѓаразноку хазонрез аст, дарњол аз шумо даст кашиданд. Роњи пешгирифтаи њукумати Тољикистонро дуруст шумурданд. Давоми суханронї Алими Шерзамон Њизби нањзату “ришдорон”-ро сафед карданї шуда, мегўяд: «Дар воќеањои Гурљистону Укроин на нањзат буду на риш. Дидем, ки ба чї анљомид». Боз як бори дигар беандешона њарф заданд. Љое надидаем, ки риш љангу одамкушї карда бошад. Њама корро соњиби риш мекунад. Баъдан, њамчунин њизб низ. Он номи террорист мегирад аз касофатии аъзои одамкушаш. Чуноне Њизби нањзати ислом ин љойи инкор надорад. Њарчанд аз солњои навадум муддати чанд гузашта бошад њам, касе онро аз ёд набаровардааст. Боз њодисаи соли 2015 аз тарафи зархарид-Њољї Њалим Назарзода бори дигар он рўзњоро ба хотири мардум овард, ва њамагонро њушдор дод: “Эй мардум, дар ѓафлат набошед, њоло њам ин мансабталошону љоњхоњон ором нагирифтаанд. Паси њар хасу хасрўбае панањ бурдаву пайти муносиб мељўянд, то аз нав сар бардоранду бар тани ин љомеаи амну осоиш, зиндагии гуворои мардум неш зананд, хуни фарзанди тољикро бирезанду оби чашми модаронро равон созанд”. Чуноне мегўянд: Неши аќраб на аз бањри кин аст, Муќтазои табиаташ ин аст. Эй Алими Шерзамон ва гурўњи «озодандешон»! Саъйи бењуда мекунеду ранљи бењуда мебаред. Мардуми Тољикистон ин иддаои шуморо наѓз дарк мекунад. Ин масали зерини бузургонро мемонад: Гурге дар баландие баррачаеро мебинад. Вале имкони гирифтани онро надорад. Роњи њилларо пеш гирифта мегўяд: -Ба поён, назди ман фаро, ин љо алафи зиёд аст. Баррача маќсади гургро пай бурда, мегўяд: - Рав, ту ѓами маро не, ѓами шикаматро мехўрї. Гуфтору насињати Алии Шерзамон ба ѓамхории њамин гург хеле шабоњат дорад. Мардум инро хуб дарк намудааст, ба ягон носењу маслињатгари беруна эњтиёљ надорад. Мардуми Тољикистон роњи худро акнун муайян кардаву Худо хоњад, бо ин роњ пеш меравад. Гурўњи рўзноманигорони ноњияи Восеъ: Х. Назриев, Р. Тоњиров, Н. Сафаров, Њ. Саидов, Њ. Сафаров, Ш. Раљабова, С. Одинаев, Р. Солењов, Б. Мўсоев, Ќ. Турсунов ва дигарон

Дар бораи сияњкорињо, сўйистифода аз ислом ва дигар арзишњои инсонї, ки роњбарони ТЭТ ЊНИ анљом додаанд ва њанўз њам идома медињанд, кули мардуми Тољикистон аллакай маълумоти мукаммал доранд ва хулосањои даркорї баровардаанд. Њатто онњое, ки дар гузашта аз ин њизб пайравї мекарданд, ба гумроњии худ иќрор шуда, имрўз дигаронро њушдор медињанд, ки ба ин масири нобакуљо ворид нагарданд. Мутаассифона, роњбарони ин ташкилоти террористию экстремистї ва хољагони онњо аз хориљи кишвар истода, тамоми саъю талошашонро барои ѓуборолуд сохтани фазои осуда, халалдор кардани тинљию ободии Тољикистон равона месозанд. Барои расидан ба њадаф рањбари ТЭТ ЊНИ Муњиддин Кабирї њатто набераи беморашро низ ба объекти «сиёсї» табдил дода, ягон инсони солимаќл аз бемории шахси дигар, хосатан агар тифли маъсуме бошад, шод намешавад. 10 сентябр дар пойтахти Полша – шањри Варшава љаласа доир ба баррасии иљрои уњдадорињо оид ба андозагирии инсонї, ки њамасола Дафтари институти демократї ва њуќуќи инсони (ДИДЊИ) САЊА доир менамояд, баргузор шуд. Дар ин нишаст њам Кабирї ва пайравони бехирадаш мехоњанд чун соли гузашта эътирозу хархаша кунанд, аммо САЊА њама гуна эътирозу митингро манъ кард. Дар кори ин нишаст њайати Љумњурии

РАФТОРИ ТЭТ ЊНИ-РО МАЊКУМ МЕКУНЕМ Тољикистон тањти роњбарии муовини аввали Вазири корњои хориљии мамлакат Низомиддин Зоњидї иштирок намуд. Н. Зоњидї зимни суханронии худ муњимияти сулњ, субот ва вањдати миллии мардуми Тољикистонро барои рушди иќтисодиёти миллї ва тањкими низоми давлатї, ки бар принсипњои адолати иљтимої, таъмини њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд, волоияти ќонун ва тартибот асос ёфтааст, таъкид намуд. «Дар солњои соњибистиќлолї муќобилони сохти њуќуќї, демократї ва дунявии Тољикистон аз шумули унсурњои љиноии экстремистї, пеш аз њама, аъзои ТТЭ ЊНИ борњо кўшиш намуданд, ки вазъи кишварро носубот гардонанд. Вале мардуми Тољикистон ба ТТЭ ЊНИ, пайравони он дар дохили кишвар ва пуштибононаш аз хориљ муќобилияти муносиб нишон дод. Нокомии кўшишњои носубот сохтани вазъ дар Тољикистон натиљаи таъмини волоияти ќонун ва тартибот, њифзи њуќуќ ва озодии инсон, манфиати давлат ва љомеа дар Тољикистон мебошад», - иброз дошт Н. Зоњидзода. Зикр карда шуд, ки Тољикистон њамеша љонибдори иштироки фаъолонаи љомеаи шањрвандї дар љаласањо оид ба андозагирии инсонї буд ва њаст, вале иштиро-

ки њизбњо ва њаракатњои сиёсиро, ки дар кишварњои САЊА дар содир намудани љиноятњои вазнин ва амалњои террористї, инчунин тарѓиби идеологияи хушунатомез ва бетањаммулии динї айбдор мешаванд, ѓайри ќобили ќабул мешуморад. Ба сифати чунин њизбњо ТТЭ ЊНИ, ки даст доштанаш дар фаъолияти террористї дар ќаламрави Тољикистон бо далелњо ва нишондодњои зиёди раднопазир тасдиќ гардидааст, мисол оварда шуд. Дар робита ба ин Н. Зоњидї аз давлатњои иштирокдор даъват ба амал овард, ки ба ќоидањои мављуда ва тартиботи ДИДЊИ доир ба иштироки љомеаи шањрвандї дар љаласањо оид ба андозагирии инсонї ислоњот ворид карда шавад, то ки ба истифодаи майдони САЊА барои пешбурди маќсадњои тахрибкоронаи унсурњои љиної роњ дода нашавад. Дар њамин њол, як гурўњи 270-нафараи донишљўёни тољик, ки дар Полша – яке аз кишварњои калонтарини Аврупои Марказї – тањсил мекунанд, рўзи 10 сентябр бо пахши як изњорот фаъолияти нољавонмардона ва амалњои иѓвоангези гурўњњои зиддиконститутсионии Тољикистонро мањкум намудаанд. Дар ин изњорот аз љумла омадааст, ки фаъолияти фаъолону роњбарони њизби террористию экстремистии нањзати

ХАТАРИ ИФРОТГАРОЇ Имрўз шањрвандоне, ки ба сафи равия ва њизбу њаракатњои ифротии динї њамроњ мешаванд, илова бар љинояткор будан, хоини ватан ва миллат њисобида мешаванд. Аз љумла, Пешвои муаззами миллат дар суханронии худ 26-уми июли соли 2015-ум дар бораи ин чунин гуфтааст: «Аз марги баъзеашон ба падару модар маълумот расида, онњо аз ин амали нангини фарзандонашон миёни хешу табор ва њамсояњову ањли љомеа дар хиљолатанд, чунки фарзандони онњо њам ба Ватан-Модар ва њам ба мазњаби њанафї хиёнат кардаанд. Дар тўли таърих ягон халќу миллат хиёнат ба Ватан-Модар, давлат ва мардумро набахшидааст ва намебахшад». Шояд саволе пайдо шавад, ки чї гуна онњоеро, ки ба гурўњњои ифротї пайвастаанд, хоинони ватану миллат номидан мумкин асту таркиби љинояти онњо чун хоини Ватану миллат дар чист? Тавре аз зикри хатарњои ин гурўњњо маълум шуд, яке аз муњимтарин барномањои гурўњњои ифротї аз байн бурдани давлатњои мустаќил дар минтаќаи мо, аз љумла аз байн бурдани Љумњурии Тољикистон мебошад. Онњо ин нияти худро расман эълон карда, кишвари моро њамчун як ноњияи хурди «хилофат»-и худ пешбинї мекунанд. Дар харитаи сиёсии љањон, ки онњо тањия карда, дар расонањо

расман пањн кардаанд, Љумњурии Тољикистон, умуман, вуљуд надорад. Илова бар ин, онњо ба сохти давлатдорї, тарзи зиндагї, арзишњои миллї ва таърихи мо муќобил буда, нисбат ба онњо нафрати беандоза доранд. Хулоса, омадан ва ѓалабаи онњо ба маънои аз байн рафтани давлати мустаќили мо ва нобудии миллати мо мебошад. Пас, њар як шањрванди Тољикистон, ки ба ин гурўњњои ифротї њамроњ мешавад, бевосита дар маќсади онњо ва дар фаъолияти зиддидавлативу зиддимиллии онњо шариканд. Яъне, ин шањрванд барои аз байн бурдани давлати худ ва барои нобуд сохтани миллати худ њамроњ бо ифротиён мељангад, барои амалї шудани ин маќсад ба онњо ёрї мерасонад. Њамин тавр, ў дар муќобили давлати худ, бар зидди ватани худ ва дар душманї бо миллати худ ќарор мегирад. Њамин тавр, ў хоини ватан ва хоини миллат мешавад. Албатта, аъзои њизбу гурўњњои ифротї ба сабаби барангехтани низоъ, даст доштан дар љангу хунрезї ва ќатлу кушторњои бешумор аз њар љињат љинояткоранд, аммо, илова бар ин, бо сабаби дар муќобили ватану миллати худ ќарор гирифтан, онњо хоини Ватану миллат низ ба њисоб мераванд. Ин аст, масъалаи хиёнат ба ватану миллат дар таркиби љинояти ин гуна шахсон. Аз тарафи шањрвандон

Ду соли охир САЊА барќасдона дар як толор ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ва неруњои мухолифине, ки тарки ватан кардаанд, нишаст баргузор мекунад. Дар њоле, ки њамагон дурўягии М. Кабириро медонанд. Ин нишаст ба минбари пурбањси масоили њуќуќи башар, аз љумла дар Тољикистон табдил шудааст.

ЧАРО САЊА БА НЕРУЊОИ бадтинат МИНБАР МЕДИЊАД? Мардуми сарбаланди тољик аллакай дарк намудааст, ки тайи чанд моњи охир дар сархати расонањои иттилоотї маводњои ифшокунандаи симои аслии нањзатиён љой гирифтааст. Собиќ роњбари ЊНИ М. Кабирї ва дигар аъзои ватангумкардаю ѓуломи њалќабаргўши хориљиён шуда, давлату Њукумати Тољикистонро аз минбарњои давлати хориљї сиёњ карданї мешаванд ва маводњои васоити ахбори оммаи кишвари моро ѓаразок ва туњмат мешуморанд. Рўзи 9 сентябри соли равон дар шањри Варшава, пойтахти Лањистон, Эъломияи «Паймони миллї»-ро намояндагони чањор созмони мухолифини дар хориља паноњбурда – Анљумани озодандешони тољик, Љунбиши ислоњот ва рушд, Ассотсиатсияи муњољирини Осиёи Марказї ва Њизби дар Тољикистон мамнўи нањзати исломї таъсис дода имзо гузоштаанд. Бо њадафи ширкат дар ин бањсу баррасињо аз Тољикистон чанд намояндаи Њукумат ва ду намояндаи љомеаи шањрвандї иширок намуданд. Яке аз њадафњои ташкили Иттињод сарљамъии неруњои мухолифин маънидод мешавад. М. Кабирї аз соли 2015 то кунун рањбарияти ЊНИ дар хориља ќарор дорад. Рањбарони се созмони дигар низ аз Тољикистон берун шуда, дар хориља њастанд. Нањзатињоро имрўз халќ хуб дарк мекунад, кї созмонњои террористию экстремистии њизби мамнўъ ва роњбарони фирории онро љонибдорї мекунанд ва хуб медонанд, ки имрўз ин ташкилоти мамнўъ чї њасту роњбари он Кабирї кї аст. Ин ифротгаройён бо кирдору рафтори хоинонаи худ имрўз низ аз ниятњои нопоки худ даст накашида, аз пайи туњмату буњтони беасоси худ нисбати Тољикистон аз хољагони хориљии худ “туњфањои ќиматбањо” мегирад. Тавре имрўзњо ба назар мерасад, дар шабакањои иљтимої ва расонањои гуногуни хабарии хориљї роњбарони ташкилоти мамнуъ ва экстремистї-террористии Њизби нањзати исломї аз баргузории конфронс ва ё кадом як нишасти хурд, ки шояд аз чанд нафар аъзои гурезаи он иборат аст, хабар медињанду дар бораи ватан, миллат, мазњаб, дин ва ѓайрањо сухан мекунанд ва хонандагонро ба гумроњї бурданї мешаванд. Роњбарону масъулони ин њизб ба хотири ба даст овардани маблаѓњои ночиз заминаи ихтилофи мазњабиро ба вуљуд оварданд, ки дар оянда метавонад, хатарњои гўшношунидро дар минтаќа роњандозї кунад. Мардуми сарбаланди Тољикистон хуб медонанд, ки нањзатињо арзишњои муќаддас, яъне ватану миллатро кайњо фурўхта, зери пой кардаанд. Аммо роњбарони ЊНИ на танњо миллату ватан, балки мазњаби аљдодии худро њам фурўхта, мазњаби бегонаро ќабул кардаанд. Њоло роњбари фирории ЊНИ М. Кабирї дар хориља дар паноњи хољагони худ ќарор дораду бо њар роњ мехоњад Њукумати Тољикистонро бадном намояд. Он њамоишњое, ки дар хориљ аз кишвар, аз љумла дар шањри Варшава баргузор гардид, давоми њамон дасисабозињои ин зархарид аст. Аз наќша ва њадафњои ѓаразноки онњо тамоми мардуми Тољикистон огоњ буда, ба онњо нафрат мехонанд. Рафтор ва кирдори онњо хилофи таълимоти дини мубини ислом буда, омили бадномкунандаи муќаддасоти дини мубини ислом дар арсаи байналмилалї гардидааст. Имрўзњо њамагон симои разилонаи намояндагони ЊНИ- ро, ки њамчун хоинони давлату миллат дар зери њимояи хољагони хориљии худ паноњ мебаранд, мешиносанд. Кабирии хоин мехоњад боз мардумро бо њамдигар зид кунад. Аммо дигар дер асту миллат њушёр! Комрони БАХТИЁР, Диловар Сулаймонов

исломиро, ки дар кишварњои Аврупо худро паноњандаи сиёсї муаррифї карда, Ватани худ, миллати худ, халќи худ, ќавми худ, давлати худ ва тамоми арзишњои ватандориро дар назди љомеаи Аврупо сиёњ мекунанд, њамзамон барои равнаќи Тољикистону ободию осоиштагии сокинони кишвари азизамон бо њар роњ монеа эљод мекунанд, бо чашми худ дар Полша дида ва эњсос карда, нангу номус, ифтихори ватандорї ва њуввияти миллии мо, донишљўёни тољик боло гирифт ва моро нагузошт, ки ба ояндаи Ватанамон бетарафї намоем. «Зуњуроти терроризму экстремизм, нооромї, бесуботї, иѓвоангезї, људоиандозї ва бенизомиро, ки роњбарони њизби террористию экстремистии нањзати ислом дар кишварњои Аврупо пешаи худ ќарор додаанд, мањкум карда, мањз барои рушди Ватанамон – Тољикистон талош меварзем», - зикр мешавад дар ин изњорот. Љойи таъкид аст, ки дар њаќиќат, тамоми мардуми Тољикистон мухолифати худро ба аќидањо, фаъолият, идеологияи ин ташкилоти террористї нишон дода, онро мањкум мекунанд. Мардуми шарифи Тољикистон пуштибони сулњу вањдати миллї ва сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Эмомалї Рањмон њастанд ва ба хотири расидан ба зиндагии шоиставу рушди босуботи Ватани мањбуб дар канори Роњбари давлат меистанд. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

пурра дарк шудани ин љанбаи масъала барои ташаккули муносибати оштинопазири онњо бо гурўњњои ифротї бисёр муњим мебошад. Барои фањмидани чї ќадар аз таълимоти исломї фарќ доштани аќидаи ифротгароёни динї чанд мисол меорам: Масалан, дар чанд соли њукумати гурўњи ифротгарои «Толибон» дар Афѓонистон, њамаи љањон шоњид буд, ки ин гурўњ нисбат ба илму фарњанг, мактабу маориф, занону духтарон ва, умуман, нисбат бо љомеа чї амалњои дањшатнокеро раво дидаанд. Дар њоле ки ислом илму маърифатро тарѓиб мекунад ва пайѓамбари ислом худро боифтихор «муаллим» номида буданд, гурўњи ифротгарои «Толибон» баробари ишѓол намудани ќудрат тамоми мактабњо ва донишгоњњои Афѓонистонро бастанд. Онњо занонро, њатто аз њуќуќи ба кўча баромадан мањрум карда, кишварро ба як зиндони калон табдил доданд. Агар соли гузашта мо аз як њодисаи сангсору оташ задани духтари бегуноњ Фархунда дар шањри Кобул дањшатзада шуда бошем, чанд сол пештар дар замони њукумати «Толибон» чунин њодисањо њар рўз бо ќарори расмии додгоњи шариатии «Толибон» сурат мегирифт. Дар охир, аз ходимони дин, ањли љамоатчигї, фаъолону шахсони соњибэњтиром даъват ба амал меорам, ки аз як гиребон сар бароварда, барои њимояи манфиатњои миллї ва мазњабии худ камари њиммат банданд ва дар муќовимат бо афкори экстремистї-террористии «Салафия», ки аз тарафи ташкилотњо ва давлатњои алоњидаи мољарољўй пуштибонї меёбад, муташаккилона мубориза баранд, зеро бетарафї ва бешарафї дар ин лањзањои таќдирсози таърихї аз тарафи фарзандону наберагони мо њељ гоњ бахшида нахоњад шуд. Љамолиддин ФАЙЗАЛЇ, ноњияи Шамсиддин Шоњин

Умри дурўѓ кўтоњ аст Гузашти замон маълум кард, ки ташкилоти террористї-экстремистии Њизби нањзати ислом, аслан, тавонмандии назарї ва амалии сањмгузорї дар рушди иќтисодї ва иљтимоии кишварро надошт ва надорад. Фаъолияти ин њизб фаротар аз сатњи идеологї набуду нест. Ин њизб, бо вуљуди ба даст овардани муљаввизи фаъолияти расмї, усулан натавонист љойгоњи устувореро дар арсаи сиёсати кишвар касб намояд, аммо, мутаассифона, бо корбурди номи ислом ва сўистифода аз эътиќоди мардум то њанўз саъю талошњои расидан ба њадафњои сиёсии дастнораси худ мекунад. Дар иртибот ба фаъолияти ќабливу феълии тундравонаи ТТЭ ЊНИ ин нињоди ифротгароро ба њељ ваљњ наметавон њизби сиёсї ва ё њатто њизби оппозитсионї номид. Тибќи тавзењоти маъмулии илми сиёсатшиносї, дар љомеањои ќонунсолор шевањои фаъолият ва роњкорњое, ки оппозитсия, њизби сиёсї ва њизби оппозитсионї дар мавриди муборизаи сиёсї метавонад аз онњо истифода кунад, бояд, њатман, ќонунманд ва мусолиматомез бошанд. Шарти муњими муборизаи сиёсии ањзоби сиёсї барои ба даст овардани ќудрат дар њама гуна љомеа ва ба вижа љомеаи демократї он аст, ки усули мубориза, њатман, бояд машрўъият дошта бошад, яъне муборизаи сиёсии њизб дар њама њолат бояд муборизаи солим ва маданиву ќонунманд бошад. Ањзоби сиёсї дар ин росто њаргиз њаќќи корбурди шевањои ѓайримуљозу ѓайриќонунї ва хушунатбори муборизаро, ки амну суботи љомеа ва, умуман, манофеи миллиро ба хатар мувољењ мекунанд, надоранд. Ба сароњат метавон дарёфт, ки фаъолияти сиёсии ТТЭ ЊНИ њамчун њизби сиёсї ва њизби оппозитсионї њељ гоње ба талаботи маъмулии ќонунгузорї ва фањмиши солими сиёсии замони муосир мутобиќат надошт ва надо-

рад. Аз ин рў, ин њизб дар истинод ба фаъолияти тундравонаи ќаблї ва феълии худ фаќат як гурўњи террористиву экстремистие буду бас, ки бо дастгирии ѓоявию молиявии хољагони бурунмарзии хеш барои ѓасби њокимияти конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон талош меварзид. Бо ин вазъи кадрие, ки ТТЭ ЊНИ дар гузашта дошт ва њанўз низ дорад, аз њайати рањбарии феълии муддаї ва фазлфурўши он бояд пурсид, ки онњо тўли фаъолияти расмии тўлонии худ дар Тољикистон ѓайр аз муташанниљ кардани вазъи сиёсии љомеа ва талош барои њифзи манофеи гурўњии худ дигар чї коре анљом доданд? Аслан, беэътибории ТТЭ ЊНИ - ро нисбат ба тарбияи кадрњои ихтисосманд метавон як амри маъмулї ва мантиќї донист, зеро табиист, ки њадафи ин њизб њамчун як њизби террористї на сањмгузорї дар рушду пешрафти љомеа, балки фаќат ѓасби њокимият ва политизатсияи дин асту бас. Зуњури ин њизби тундрав дар арсаи сиёсии кишвари мо, аслан, бар мабнои лоињањои кишварњои манфиатљўи муайяне сурат гирифта буд. Далелњои мутааддиде то имрўз ба даст омадаанд, ки ТТЭ ЊНИ аз тарафи баъзе нињодњо ва гурўњњои беруна сармоягузорї шуда, барнома ё лоињаи сиёсии ин кишвар дар самти интиќоли инќилоби исломиро пайгирї мекунад. Аъзои ТТЭ ЊНИ дар замони љанги шањрвандї дањњо амалњои террористї ва сўиќасдњо ташкил карда, боиси марги садњо шањрвандони Тољикистон, аз љумла шахсиятњои маъруф ва шинохтаи љумњурї шуда буданд. Ќатли сиёсатмадори маъруф ва раиси Парлумони ваќти кишвар Сафаралї Кенљаев, рўзноманигори шинохта Отахон Латифї, олимони маъруф Муњаммад Осимї, Юсуф Исњоќї, Минњољ Ѓуломов, мушовири Президент Карим Юлдошев,

адиби шинохта Сайф Рањимзод, муфтии марњум Фатњуллохон Шарифзода ва њамчунин 20 нафар афсарони ќисми низомии Федератсияи Русия дар Љумњурии Тољикистон намунае аз бисёр ва муште аз хирвори ифроткорињову љиноятњои бешумори ТТЭ ЊНИ аст, ки бо дастгирии доирањои мазњабии хориљї анљом ёфтаанд. ТТЭ ЊНИ њизби тафриќаандоз аст ва зидди Истиќлолияти давлативу низоми дунявї дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Њадафи он тафриќаандозї ва ѓасби њокимият дар Љумњурии Тољикистон буду њаст. Чандчењрагї сифати њамешагии роњбарияти ин њизб буда, онњо њар замон чењраи худро иваз менамоянд. Роњбарияти ТТЭ ЊНИ њар рўз дурўѓи нав мегўянд ва бо шиорњои фиребову зебо мардумро гумроњ кардан мехоњанд. Бо фазлфурўшї мехоњанд нишон дињанд, ки гўё онњо њама чизро мефањманд ва мушкилкушои њамаи муаммоњоянд. Аммо дигар мардуми шарифи Тољикистон фиреби ин фазлфурўшонро нахоњад хўрд. Ањли љомеаи мо дар тўли 27 соли истиќлолият бо дарки хештаншиносї ва огоњии сиёсї чандин бор бо чунин бархўрдњо дучор шудаву пайомадњои ин гуна дасисакорињоро хуб медонад. Бинобар ин сиёсати хирадмандонаву талошњои ватанпарастона ва саъю кўшишњои созандаву бунёдкоронаи фарзандони фарзонаи миллатро сидќан љонибдорї намуда, њаргиз ба ифротгароёни љоњилу мутаассиб ва бесавод имкон намедињад, ки вазъи сиёсиву иљтимоиро дар кишвар муташанниљ кунанд, чунки амну суботи сиёсиву Вањдати миллї ва Истиќлолияти кишвару якпорчагии Ватани азиз аз волотарин арзишњои љомеа ва муќаддасоти давлатии мо мебошад. Раљаби Хол, ноњияи Хуросон

КОРВОН АЗ РОЊИ ХУД НАМЕГАРДАД Дар санаи 10 сентябри соли љорї аз љониби, хоинони миллат пахш гардидани суханони номатлуб дар бораи сиёсати имрўзаи мамлакат, хусусан дар бораи фаъолияти Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, маро бисёр нороњат кард. Биёед ба таърих назар меафканем. Баъд аз ба даст даровардани Истиќлолияти миллї аз љониби ана њамин гуна шахсони ватанфурўш дар ватанамон бесарусомонї сар зада буд. Халќу миллат дар назди ин талотум худро гум кард, куљо рафтану, чї кор карданро намедонист. Чандин њазорњо одамони бегуноњ аз дасти ин нобакорон љон бохтанд. Кўдакони бењисоб ятим монданд. Дар ин рўзњои сангин фарзанди фарзонаи миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба майдони сиёсат омад ва барои ба оромї овардани он мамлакат бо зањматњои зиёд рў ба рў

шуд. Ў ба сиёсати хирадмандонаи худ такя карда, дар ватанамон сулњу вањдат ва якдигарфањмиро овард. Имрўз мо шукронаи онро дорем, ки Пешвои миллат ба мо сулњу оромї, ва осудагиро ато намудааст. Дар фазои ватани азизамон кабутарњои сулњ пар мезананд. Мардуми шарафманди Тољикистон дар ин бобат як маротиба пешпо хўрд, дигар, ба суханони онњо бовар намекунанд, зеро бо сарварии муњтарам Эмомалї Рањмон онњо бахти худро ёфтаанд. Чї хеле ки маќоли халќ мегўянд: “ Саг аккос мезанад, корвон мегузарад”. Душманони ватану миллат њам мисли саг аккос задан мегиранд, аммо Тољикистон мисли корвони бузург бо рањнамоии Пешвои муаззами миллат роњ ба сўйи ояндаи дурахшон гирифтааст, ки њељ гоњ, лањзае њам бошад, ба ин сагњо ањамияте нахоњад дод. Сулњияи Давлат, донишљў


4

ХАТЛОН

панљшанбе, 20 сентябри соли 2018, №35 (3172)

22 сентябр-Рўзи Рўдакї

РЎДАКИРО ДАР АРАБУ АЉАМ НАЗИР НЕСТ Абўабдуллоњ Љаъфар Муњаммади Рўдакї дар соли 858 дар Панљрўд, дар оилаи шахсе, ки ба фарзанди худ дониши лозимае дода тавонистааст, таваллуд шудааст. Мадфани Рўдакї дар шимоли ќутби ќарияи Панљрўди навоњии Самарќанд љой гирифта будааст. Аз тазкираи «Лубоб-улалбоб»-и Авфї (асри XII-XIII) cap карда, ќариб аксарияти тазкиранависон дорои истеъдоди бузурги «модарзодї» будани ўро ќайд кардаанд, ки дар 8-солагї Ќуръонро пурра аз ёд карда буд ва хуб ќироат мекард. Баъзе тадќиќотчиён ин гуфтаи тазкиранависонро аломати камбаѓалї, бенавоии ў маънидод кардаанд, вале ин маълумот дар сарчашмањои пеш аз Авфї ва гуфтањои Рўдакї дучор намешавад. Агар Ќуръонро аз ёд карда бошад, пеш аз њама, ин аломати дорои њофизаи баланд будани вай аст, ки ў ин ќувваи бузурги худро дар омўхтани мусиќї, аз ёд кардан ва хондани шеър, аз худ намудани илм ва луѓати бойи забони тољикиву арабї низ сарф кардааст. Вай шахси љисман солим, зебо ва хушрўю мўй будааст, ки дар ин бора дар шеърњояш гуфтааст: Ба њусни савт чу булбул муќайиди назмам, Ба љурми њусн чу Юсуф асиру зиндонї. Ва дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» ёдовар мешавад: Ба зулфи чавгонї нозаш њамекунї ту бад-ў, Надидї он гањ ўро, ки зулфчавгон буд. Шуд он замона, ки рўяш ба сони дебо буд, Шуд он замона, ки мўяш ба сони ќатрон буд. Эњтимоли ќавї меравад, ки ў тањсили илмро дар мадрасањои Самарќанд, ки дар асри IX ягона маркази илмї ва адабии Мовароуннањр буд, гирифта, ба камолот расидааст. Дар суруду мусиќї шуњрати тамом доштани ўро гуфтаи худи шоир тасдиќ менамояд: Рўдакї чанг бигрифту навохт, Бода андоз, к-ў суруд андохт. Рўдакї дар наѓмаву суруду мусиќї шогирди Бахтиёри Самарќандї буда, аз ў барбатро омўхтааст. Вай бо табъи

шуњрати ибтидоии ў аз Самарќанд оѓоз ёфт, вале шањомати вай, ки ўро шоири Мовароуннањру Хуросон, баъд Эрон ва тамоми Аљам гардонидааст, аз Бухоро cap шудааст, ки вай дар ин љо надими амирон, маликушшуарои дарбори Сомониён, устоди адибони замони худ ва шоири миллии Сомониён гардида буд: Киро бузургию неъмат зи ину он будї, Варо бузургии неъмат зи оли Сомон буд. Бузургвории шахси Рўдакї, бойигарии ѓоявию бадеии ашъори вай дар он аст, ки ў бо ѓояњо, шаклњои адабї, забон, воситањои тасвир, услуби баён ва љињатњои эстетикиаш бо эљодиёти дањанакии халќ алокаи зич дорад.

баланди шоирї ва истеъдоди беназири мусиќидонї ва овози хушу форами худ ба дарбори њар амире метавонист бомуваффаќият пазируфта шавад. Аз ин рў, шояд вай хизмати аввалини дарбории худро аз сарои Наср бинни Ањмади Сомонї (864-892), ки пойтахти ў шањри Самарќанд буд, оѓоз карда бошад. Аммо дар солњои 90-уми асри IX ва аввали асри X ташкил шудани давлати ягона ва марказонидашудаи Сомониён бо саркардагии Исмоил бинни Ањмади Сомонї (848-907) ва пойтахт ќарор гирифтани шањри Бухоро, ба майдон омадани вазифањои нави давлатї, маркази илму адаб шудани Бухоро, зарурати аз њар гўшаи кишвар ба ин марказ гирд омадани ањли адабу илм Рўдакиро низ ба ин љо рањсипор кардааст. Дар ин бора яке аз байтњои ў гувоњї медињад: Рањї савору љавону тавонгар аз рањи дур, Ба хидмат омад некусиголу некандеш. Ин воќеа хоњ ихтиёрї ва хоњ бо даъват шуда бошад, шояд баъд аз вафоти њокими Самарќанд Наср ва њукмрони кулли Мовароуннањр ќарор гирифтани бародари ў ва вазири давлати Сомониён тайин шудани Абулфазли Балъамї (892 то 937) рўй дода бошад, ки дар ин давр Рўдакї худро љавону тавонгар шуморидааст (тахмин 34 - 42 сола буд). Пас, њарчанд

ДАР СИТОИШИ САРДАФТАРИ АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЉИК «Аќоиди адабї ва зебоипарастии Рўдакї дар асри ў комилан навоварона, бољасорат ва пешќадам буданд ва пешорўи суханварон уфуќњои тозаро мекушоданд. Хизмати бузурги Рўдакї дар он аст, ки ў на фаќат пояи адабиёти тољикро гузошт, балки бунёди тамоми адабиёти форсизабонро устувор кард ва бо њамин истиќлоли адабии халќи худро таъмин намуд. …Рўдакї аз фарњанги бостонии аљдоди хеш ифтихор дошт, ватанхоњї, адолатпарварї ва инсондўстиро талќин менамуд. Аз он айёме, ки Рўдакї зистаасту эљод намудааст, беш аз ёздањ аср сипарї шудааст, вале даъватњои шоир ба хотири бањрагирї аз таљрибаи рўзгор ва илмомўзию донишандўзї дар асри мо, асри рушди илму техника ва технологияњои нав, асри глобализатсия бо њама њусну ќубњаш нињоят замонавї ва асоснок садо медињанд. …Шеъри Рўдакї њељ гоњ куњна нахоњад шуд ва худи ў дар њамаи давру замонњо шоири муосир боќї хоњад монд». (Пешвои миллат Эмомалї Рањмон) Рўдакиро дар Арабу Аљам назир нест. (Абулфазли Балъамї) Рўдакї рафту монд њикмати ўй, Гул бирезад, марезад аз вай бўй.

Чашмањои шифобахши кўњистон Ноњияи Балљувон бо мавзеъњои табии сайёњии экологї, чашмањои шифобахшу соф ва ширинаш дар Тољикистон машњур аст. Чашмањои таърихиву шифобахшаш дар байни мардум ривоятњои њайратовар дорад, ки онро шунида худ мехоњї, ки беихтиёр аз ин мавзеъњо дидан намуда, аз обњои сењрноки онњо бинўшї. Дар дењаи Сарой Малики ноњияи Балљувон чашмаи бо номи Шифо аз ќаъри замин љўш зада мебарояд ва он таърихи ќадима ва хусусиятњои табобатї дошта, гўё овозе ба гўш мерасад: « Маро бинўшед, ман оби њаётам!» Тибќи баъзе наќлу ривоятњои калонсолон авлиёи Худољўе бо номи Мулло Шариф, ки зодаи ноњияи Балљувон буд, дар соли 1863, ки-35 сол дошт, дар муддати дањ моњ пиёда ба зиёрати Маккаи мунаввара рафта омадааст. Ваќти аз сафар баргаштан аз назди чашма мегузашт ва аз чашма об нўшида, шукронаи ин неъматњои табиатро карда, ба номи Худованд дуо карда мегўяд: “Ин чашма њељ гоњ хушк нашаваду ба одамон шифо бахшад”. Аз њамон ваќт ба чашма номи Шифоро мондаанд. Ба Мулло Шариф баъди адои њаљ номи Њољї Шариф гузоштанд. Соли 1937 Њољї Шариф дар синни 109- солагї вафот кард. Аммо чашмае, ки бо дуо ба Худованд намудааш ва ќадами мубораки ў расида то њол ба мардум шифо мебахшад. Дар њаќиќат, чашмаи Шифо аз минералњо бой мебошад ва њамин аст, ки мардуми дења аз оби ин чашма истифода мебаранд, аз беморињо кам шикоят мекунанд. Поёнтар аз ин дења як манзараи афсонавие ба назар мерасад, ки аз тамошояш њаловат мебаред. Насими сабук вазида, ба димоѓ бўи фораме меоварад. Дарахтони олуча, дулона, гулхор ва гиёњои шифобахши пур аз гул, њар як нафарро ба худ љалб месозад, ки худ мехоњї шамол шуда, байни ин манзарањо бошї. Дар ин мавзеи дилрабо чашмае њаст, ки чунон боњавасу, љўшу хурўш фаввора мезанад, аз диданаш мафтун мешавї, ки онро ба навиштану гуфтан наметавонї. Бесабаб нагуфтаанд: «Шунидан кай бувад монанди дидан». Ин чашмаи зулоли ширин бо номи Зулфиќор, ки гўё зулфи нигоре тобхўрон мешорад, дар байни мардуми дењањои дуру наздик маъмул гаштааст. Аз наќлу ривоятњои мардуми куњансоли дења чашмаи Зулфиќор таърихи ќадима дорад. Луќмони бузурге бо номи Зулфиќор аз ин мавзеъ мегузашт, аз гармии њаво хаставу ташна шуда, дар њамин љой нишаста, ба

номи Худованд дуо карда, бо асои дасташ ба замин мезанад ва аз он љой оби софу ширин фаввора мезанад. Аз њамон ваќт ба чашма номи Зулфиќорро мондаанд. Дар назди чашма санге мављуд аст, ки дар он гўё изи пойи Њољї Зулфиќор гузошта шудааст. Дар масофаи таќрибан 1-1,5 км аз чашмаи Зулфиќор дуртар чашмаи дигари шифобахше бо номи Нигор, ки он ба номи зани Худохоњ Биби Нигор монда шудааст мављуд мебошад. Ин чашма аз дигар чашмањо бо оби сарду ширинаш фарќ мекунад. Чунин чашмањои шўху мусаффо, ширину шифо-

бахш дар ноњияи Балљувон хеле зиёданд. Аз шањрвандон хоњиш менамоем, ки Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ва Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» аз ин чашмањои шифобахшу обњои зулолдоштаи мавзеъњои сайёњї-экологї дидан намоянд. Дар њаќиќат, чашмањои муъљизаовар, шифобахшу софи ширинаш, мавзеъњои сайёњї табиати зеборо боз њам зеботар месозад. Тољикистон кишвари афсонавї буда, мавзеи Балљувон аз гиёњњо ва чашмањои шифобахш бой мебошад, ки сайёњон дар соли Рушди саёњї ва њунарњои мардумї ба ин мавзеъњо сафар намоянду аз табиати зебои он њаловат баранд. Убайдулло Рањматов, сардори шуъбаи банаќшагирии муњосиботи Раёсати њифзи муњити зисти вилояти Хатлон

Шоират ку, кунун, ки шоир рафт, Набувад низ љовидона чун ўй. Чанд љўйї, чун ў наёбї боз, Аз чун ў дар замона даст бишўй! (Расої, шоире ношинохта дар марги Рўдакї) Он кас, ки шеър донад, донад, ки дар љањон, Соњибќирони шоирї устод Рўдакист. (Низомии Арўзии Самарќандї) Рўдакї, он ки дурр њамесуфтї, Мадњи Сомониён њамегуфтї. Силаи шеърњои њамчу дурраш Буд дар бораи чорсад уштураш. (Абдурањмони Љомї) «Дар асри X як гурўњ савдогарони рус аз шањри Нижний Новгород дар Хоразм ба дасти ѓоратгарон - роњзанњо афтода, њамчун асирон - ѓуломон дар Бухоро фурўхта мешаванд ва яке аз онњоро бо духтараш Рўдакї харидааст ва ба духтари ў ошиќ шудааст. Ба ин маънї дар яке аз рубоињои ў ишорае њам њаст, ки як мисраи он ин аст: Аз Каъба калисонишинам кардї... Аммо Рўдакї њамчун шоири инсондўст, баъд аз чанде ѓулом ва канизи руси худро озод кардааст ва онњо ба ватан баргаштаанд».

«Ѓазалњои ман Рўдакивор нест». (Унсурї) «Шоњон хидмати шуароро дар шуњраи љањон гардидани ному нишони худ набояд сањл бигиранд. Шоњони Сомониро сухани љовидонаи устод Рўдакї ба абадият роњхат додааст, вагарна, то ишон ва баъд низ њазорон силсиладорони љањонгир аз олам гузаштаанд, ки на танњо номашон, балки гарди хокашон дар миљгони таърих намондааст». (Гулрухсор, шоир) Фароњамсоз Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

01 њушдор медињад

ПАХТАРО АЗ ОТАШ ЊИФЗ НАМОЕД! Њамасола кормандони Хадамоти давлатии оташнишонии вилоят ќабл аз оѓози мавсими ѓунучини њосили пахта дар хирманњо, нуќтањои ќабул ва корхонањои коркарди пахта корњои профилактикї гузаронида, ба роњбарону шахсони масъули зидди сўхтор, роњбарони хољагињои дењќонї, иљоракорони алоњида маслињату пешнињодњои муфид медињанд. Мутаассифона, бинобар сабаби хунукназарї, сариваќт андешидани чорањои зарурї аз тарафи масъулин ва риоя накардани одитарин ќоидањои бехатарї сўхтор ба амал меояд. Тавре, ки тањлили сўхторњо нишон медињад, дар бисёр мавридњо аз сабаби надоштани шарорахомўшкунак ва ё дуруст набудани дудбарои трактору автомашинањои дар маъракаи љамъоварии пахта сафарбаркардашуда пахтаи дар хирманњо ва дар наздикии роњњои мошингард пањнкардашуда оташ мегирад. Њамчунин, аз шарораи гулхан, беэњтиётона даргирондани гўгирд, шамъ, боќимондаи сигор ва ѓайрањо сўхтор ба амал меояд. Бинобар ин, дар наздикии хирманњо ва љойи нигоњдории пахта оташ афрўхтан ќатъиян манъ аст. Пахтаи дар мошин ё трактор боркардашударо бо брезент пўшонидан лозим аст. Њамагуна техникањое, ки барои љамъоварї ва кашонидани њосили пахта сафарбар шудаанд, бояд бо шарорахомўшкунаку оташхомўшкунакњои тамѓаи ОП-5 ва бел таъмин бошанд. Майдончаи пахтахушкунї дар хирман бояд мумфарш (асфалтпўш) ё бо лой ба 5 см ѓафсї андова шуда бошад. Истгоњњои тракторњо, автомобилњо, мошинањои пахтачинї, љойи таъмиркунї, равѓанмолї ва сўзишворирезї бояд аз хирман на камтар аз 100 метр дур љойгир бошанд. Њангоми дар бордони мошини пахтачинї ва ё пахтакашон оташ гирифтани пахта, онро дарњол дар љойи бехавф холї карда, чорањои хомўш намудани сўхторро фавран андешидан зарур аст. Дар хирману нуќтањо ва корхонањои пахтаќабулкунї аз байни коргарону дењќонон дастањои идоравии оташнишонї ташкил намуда, ба онњо тарзи пешгирї ва хомўш намудани сўхторро омўзонидан лозим аст. Хирманњо бояд дар наздикии љуйњо ва њавзњои обдошта љойгир шуда, бо олотњои аввалиндараљаи сўхторхомўшкунї, мотопомпаи обкашї ва нишонињои зиддисўхторї таъмин бошанд. Дар заводњои пахтатозакунї, нуќтањои ќабули пахта ва хирманњо, дар он љойњое, ки он дар масофаи то 150 метр гидрантњои оташнишонї нест, њавзњои об ташкил намудан њатман зарур мебошад. Агар дар њамин масофа дарё ё љўйи об бошад, ба назди онњо роњ кушодан лозим аст. Заводњои пахтатозакунї, нуќтањои ќабули пахта ва хирманњо бояд барои хомўш намудани сўхтор бо автомобилњои оташнишонї, насосњои обдињї, мотопомпањо, рўдањо ва милњо таъмин бошанд. Хотиррасон менамоем, ки њангоми ба амал омадани сўхтор ва ё пайдо шудани нишонањои он њатман ба хадамоти оташнишонї ба телефони 01, 2-24-43, 2-77-86 хабар дињед. У. Талбизода, нозири тарѓибот ва ташвиќоти РХДО-и вилояти Хатлон

ЉДММ “Дониёл” кормандонро (новобаста аз љинсият) ба кор даъват менамояд. Барои довталабон донистани забони англисї ё чинї ва доштани маълумоти олї њатмист. Хоњишмандон метавонанд барои маълумоти иловагї ба телефонњои 88-222-03-08, 904-4993-00 мурољиат намоянд.

МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

ОБУНА БАРОИ СОЛИ 2019 Идома дорад Рўзномаи «Хатлон» иљрои ќарору дастур ва нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва раиси вилоятро ба табъ мерасонад, њамчунин рўйдодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии вилоятро ба таваљљуњи хонандагон мерасонад. Роњбарону мутасаддиёни ташкилоту муассисањои шањру навоњї, ки масъули маъракаи обунаанд, метавонанд маблаѓи обунаро ба суратњисоби дар поён зикршуда гузаронанд. Нархи обуна тариќи идораи рўзнома, бидуни хизмати почта, 80 сомонї мебошад. ОБУНА ДАР ИДОРАИ РЎЗНОМА ТАРИЌИ НАЌДЇ ВА ЃАЙРИНАЌДЇ ЌАБУЛ КАРДА МЕШАВАД. Нишонї ва њисоби бонкии рўзномаи «Хатлон»: - шањри Бохтар, кўчаи Логинов-12. Филиали «Амонатбонк-42», шањри Бохтар. С/Х 20204972322020600209 Њ/М 22402972000002 РМБ 350101800 РМА 280002144 Раёсати хазинадории молияи вилояти Хатлон

Гар сарї ёбад ба олам кас ба некўшоирї, Рўдакиро бар сари он шоирон зебад сарї. (Рашидии Самарќандї, асри XII)

ба кор даъват менамоем

«ХАТЛОН»

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмуни кушода эълон менамояд Дастгоњи марказии сарраёсат: 1. Мутахассиси раёсати омори демографї, шуѓли ањолї, иљтимої ва нарх-1 љой, маоши мансабї-696 сомонї. Шањру ноњияњои вилоят: 1. Сармутахассиси шуъбаи омори ноњияи Абдурањмони Љомї – 1 љой, маоши мансабї – 936 сомонї. 2. Сармутахассиси бахши омори ноњияи Носири Хусрав– 1 љой, маоши мансабї – 936 сомонї.

3. Мутахассиси пешбари шўъбаи омори шањри Бохтар– 1 љой, маоши мансабї – 804 сомонї. 4. Мутахассиси пешбари раёсати омори шањри Кўлоб – 1 љой, маоши мансабї- 804 сомонї. 5. Мутахассиси шуъбаи омори ноњияи Ёвон– 1 љой, маоши мансабї-630 сомонї. Суроѓаи ќабули њуљљатњо: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар

вилояти Хатлон (бахши кадрњо), телефон: (8-32- 22) 2-91-06. Суроѓа: шањри Бохтар, кўчаи Вањдат, 49 А (назди Маркази саломатии кўдаконаи шањри Бохтар). Индекс: 735140, факс : 2-5571. Ќабули њуљљатњо тибќи эълони озмун дар нашрияњои расмї. Эъзоњ: Иловапулї ба маоши мансабї барои собиќаи хизмати давлатї њар моњ ба андозаи муќарраргардида пардохт карда мешавад.

БА ТАВАЉЉУЊИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ

Корхонаи давлатии фаръии «Обтаъминкунї ва канализатсия»-и шањри Бохтар ба маълумоти муштариён мерасонад, ки дар асоси фармоиши Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20 августи соли 2018 тањти №22/2-63 «Дар бораи танзим намудани нархномањои хизматрасонии таъминоти оби нўшокї, рафъи партовобњо, чарогоњњо, полезї» ва фармони Корхонаи воњиди давлатии “Хољагии манзилию коммуналї”-и Љумњурии Тољикистон аз 27 августи соли 2018-ум тањти №90 “Оиди дар амал љорї намудани нархномаи хизматрасонињои таъмини оби нушокї, полезї ва рафъи партовобњо” нархномаи хизматрасонињои таъмини оби нўшокї ба таври зайл муќаррар шудааст: Меъёри истифодабарии об ва канализатсия барои 1 нафар дар КДФОК-и шањри Бохтар аз 1 октябри соли 2018 №

1

Намуди харољот Хонањои баландошёна ва хонањои насосњои обкашдошта-300 л.

Намуди хизматрасонї

Дар як моњ (сомонї)

Об

10,44

партовобњо

5,13

Љамъ

2

3 4 5

15,57 Об

12,53

партовобњо

6,16

Об Об

18,68 2,09 0,42

Об

4,18

Њавлињои хусусии бо обу канализатсия таъминбуда-360 л. Љамъ Автомобили сабукрав Объёрї барои 1м2 дар 1 моњ- 360 л. Ба њар як сар њайвони шохдор дар як ш/рўз-120 л.

Нархномаи хизматрасонињои обу канализатсия дар Корхонаи давлатии «Обтаъминкунї ва канализатсия»-и шањри Бохтар (аз 1 октябри соли 2018 дар амал љорї карда мешавад). №

Номгўи истифодабарандагон

1 2

Ањолї Муассисаи буљавї Корхонањои дар њисоби хољагибуда, тиљоратї, худмаблаѓгузор ва ѓайридавлатї

3

Барои 1 м3 оби нўшиданї (сомонї) 1,16 2,17

Барои 1 м3 канализатсия (сомонї) 0,57 1,05

Барои 1 м3 обу канализатсия (сомонї) 1,73 3,22

3,62

1,88

5,50

Эзоњ: 1) Амали нархномањои мазкур ба хизматрасонї барои ањолї, ташкилотњои буљетї ва корхонањои њисоби хољагї аз 1 октябри соли 2018 мавриди амал ќарор дода мешавад. 2) Нархномаи мазкур барои ањолї бо назардошти андоз аз арзиши иловашуда ва барои дигар истифодабарандагон бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда муќаррар карда шудааст. Аз тамоми истифодабарандагони обу канализатсия ва ташкилотњои новобаста аз шакли моликияташон хоњиш карда мешавад, ки барои бастани шартнома ба корхонаи «Обтаъминкунї ва канализатсия»-и шањри Бохтар мурољиат намоед. эътибор надорад Шиносномаи гумшудаи техникии тањти №408 аз санаи 16.07.1992, воќеъ дар шањри Левакант, кўчаи Борбад, хонаи №20, њуљраи №27, ки КДФ “Баќайдгирии молу мулки ѓариманќул” дар шањри Левакант дар асоси њалномаи суди шањри Левакант аз санаи 2 августи соли 2018 дар номи шањрванд Сайдалиев Абдураим Садуллоевич эътироф кардааст, эътибор надорад. Шањодатноми гумшудаи Т-ШТУ №0213548, ки онро соли 2008 МТМУ №8-и шањри Бохтар ба Тошов Мањмадсаид Джамолович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи БП №038107 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1983 МТМУ №8-и ноњияи Кўшониён ба Њусейнова Латофат додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи БП №762140 дар бораи хатми синфи 10, ки онро соли 1980 МТМУ №8-и ноњияи Кўшониён ба Розиќов Сафар додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0452002, ки онро соли 2011 литсейи давлатии №1-и шањри Бохтар ба Ахмедова Мањфузахон Бахтиёровна додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Комрони БАХТИЁР

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 19.09.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Шумораи №35  
Шумораи №35  
Advertisement