Page 1

Рўзи модар муборак, њамватанон!

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №10 (3195)

чоршанбе, 6 марти соли 2019

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

ЗАН-МОДАР МЕЊВАРИ АСОСИИ ЊАР ХОНАДОН АСТ Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар ситоиши зан-модар ва гармии зиндагї аз ўст. Донистани ќадру ќимати модар ва њурмату эњтироми зан рисолат ва ќарзи њар як инсон аст. Мардон дар сурате ин рисолат ва ќарзро адо карда метавонанд, ки агар ба ќадри азобу ранљ ва шири поку љонбахши модарон, дилсўзиву ѓамхории бедареѓи занон ва хоњарону духтарон арљи шоиставу сазовор гузоранд. -Бузургтарин рисолати модари тољик аз азал тарбияи фарзандони нобиѓаву хирадманд, ватандўсту ватанпараст, бонангу номус, далеру шуљоъ, озодихоњу адолатпарвар ва њунарманду созанда будааст. -Воќеан, занони тољик дар лањзањои њассоси таърих њамеша наќш ва маќоми устувор доштанд. Онњо дар майдони мубориза барои њимояи сарзамини аљдодї бо љасорату далерї ва нангу номуси мардона корнамоињои њайратовар нишон додаанд. -Љомеае, ки ба зан-модар ѓамхорї менамояд, ба ояндаи худаш ѓамхорї мекунад. Давлате, ки нисбат ба зан-модар - сарчашмаи њаёт ва баќои насли инсонї бепарво бошад, ояндаи худро аз даст медињад. -Иди байналхалќии занон аз фаро расидани фасли бањор-арўси сол ва эњёи табиат мужда мерасонад. Дар ин падида як рамзи амиќе њаст, ки он ба сиришти неку созанда ва нињоди поки модарон алоќаманд аст. Аз ин рў, мо њамеша ин рўзи фарањбахшро бо дилу эњсоси гарм истиќбол мегирем. -Зан-модар, ки офарандаи наслњост, бо тамоми вуљуди худ муќобили љанг ва харобкорї мебошад. Алалхусус, занони тољик, ки бо тамоми вуљуди поки хеш оташи сўзанда ва дарди љонкоњи љангро эњсос намуданд, на фаќат дар Тољикистон, балки дар саросари љањон њамеша тарафдорони пойдории сулњ мебошанд. -Ба уњдаи зан — модар, ки мењвари асосии њар хонадон аст, аз рўзи азал вазифаи муќаддас ва басо масъулиятнок— тарбияи инсони нав ва дар нињоди вай љойгир намудани ахлоќи њамида, шафќат ва муњаббат, эњсоси ватанпарварию

миллатдўстї, ќудрати созандагию офаридагорї гузошта шудааст. -Бонуњои иззатманди кишварамон таљассуми хираду маърифат, одобу ахлоќи њамида ва ободии рўзгору пешрафти њаёти љомеа мебошанд. -Моро имрўз њам лозим аст, ки бо тамоми роњњо барои рушду нумўи дониш ва малакаи занони соњибистеъдод, занњое, ки аз уњдаи њаллу фасли бисёр масъалањои рўзгори мо баромада метавонанд, шароити мусоид фароњам оварем. Зеро бе иштироки занњои ташаббускору ѓайратманд, маслињатњои муфиди модарони рўзгордида гумон аст, ки мо ба орзуњои неки хеш нарасем.

моро зеб медињад. Модари тољик њамеша толиби сулњ аст, аз ин рў, ман бовар дорам, ки ў барои пойдории сулњ ва эњёи Тољикистон мудом сањм мегирад ва њидоятгари корњои нек ба наврасону љавонон мешавад. -Дар ин љодаи пуршараф ва дар айни замон зањматталаб барои њамаи занону духтарони мамлакат сињатмандї, рўњи болида, рўзгори обод ва хотири шод орзумандам. -Иди занон, ки дар оѓози фасли зебои бањор ва эњёи табиат таљлил мегардад, воќеан њам, иди мењру вафо ва покиву садоќат ба занмодар, яъне офарандаи њаёти башар мебошад.

-Вазифаи зан фаќат њаст кардани фарзандони сершумор нест. Вазифаи асосї тарбия намудани фарзандони солим, дорои ахлоќи шоиста, соњибмаълумоту соњибкасб мебошад. Њаёт собит месозад, дар он хонаводае, ки зан — модар бомаърифату хушахлоќ мебошад, аксар ваќт фарзандони сазовори номи нек ба воя мерасанд.

-Мо - тољикон, њамеша маќому манзалат ва њурмату эњтироми зан-модар ва ба ќавли бузургонамон, олињаи зиндагиро баланд ќадр мекунем. Ин ќадршиносиву муњаббати бепоён дар ашъори адибони оламшумули мо дар пояњои баландтарин инъикос ёфтааст. Ва бењуда нест, ки дар тамоми даврањои таърихи инкишофи миллатамон занон њамеша мавќеи хоса ва наќши барљаста доштаанд.

-Мо медонем, ки мањз модар бо иффат, аќлу фаросат, бо хулќи њамида, мењру шафќат рўзгори

-Модар вуљуди муќаддас аст ва зиндагї аз ў ибтидо мегирад. Занмодар олињаест, ки нуру зиёи олам

-Љанги шањрвандии ибтидои солњои 90-ум бо фољиаву ќурбонињои мудњиши худ, пеш аз њама дар ќалби занону модарон захми сўзон гузошт. Дар он рўзњои сахту сангин њазорњо занон аз шавњар, модарон аз фарзандони худ мањрум шуданд, ки тањаммул кардани ин талафот нињоят талху вазнин буд. Бо вуљуди ин, занону модарони Тољикистон дар он лањзањои бенињоят њассос оќилона рафтор карда, барои аз парокандагї эмин нигоњ доштани миллати тољик, расидан ба вањдати миллї ва сулњу субот хизмати шоиста карданд. Яъне дар барќарор намудани сулњ ва тањкими вањдати миллии тољикон, ки имрўз аз љониби бисёр кишварњо ва созмонњои бонуфузи байналмилалї њамчун таљрибаи нодир пазируфта шудааст, њиссаи модарон, занон, хоњарон ва духтарони мо нињоят бузург аст. Барои ин хизмати таърихиашон меарзад, ки бори дигар ба њамаи онњо изњори миннатдориву сипос намоем. -Модар нахустин мураббии фарзанд буда, фарзандонро дар мактаби оила ба камол мерасонад. Аз ин лињоз, оила макони тарбияи камолоти маънавию љисмонии фарзанд аст ва њар як модар бояд

дар тарбияи фарзанди худ наќш ва масъулияти њалкунанда дошта бошад. Модар фарзанди худро тавре ба камол расонад, ки ба гуфтаи халќ ба “боѓи падар” табдил ёбад. -Воќеан, фарзанд сухани аввалинро низ аз забони модар ёд мегирад. Забон хишти аввалини кохи миллат буда, яке аз рукнњои асосии давлати миллї ва нахустунсури тафаккури миллї мебошад. Аз ин хотир, модарону хоњарони мо вазифадоранд, ки ба фарзандонашон њарчи бештар ва амиќтар омўхтани забони адабиро талќин намоянд. Шумо - модарону хоњарони азиз, дар њамаи даврањо нигоњдорандаи забони ширину шево ва шоиронаи тољикї њастед ва барои покиву равонии он наќши асосї доред. -Президенти мамлакат ва Њукумати Тољикистон ба шумо занону модарон ва хоњарону духтарони мењрубон њамчун ќувваи бузурги љомеа бовариву эътимод дорад ва аз шумо тарбияи фарзандони содиќи ватан ва миллат, ободонии кишвари азиз ва дигар иќдомњои неку шоистаро интизоранд. -Итминони комил дорам, ки шумо њамчун сарчашмаи њаёт, офарандаи зиндагиву зебої, баќои мењру муњаббат ва чароѓи хонадон дар њаёти иљтимоиву сиёсї ва фарњангии мамлакат фаъолона ширкат варзида, барои пешрафти Тољикистони азиз рисолати созандагии хешро иљро менамоед. -Шумо - бонувони азизу арљманд, гулњои зебои ин сарзамини њамешабањор њастед, ки бо зебоиву малоњат, њунари волою маърифат ва мењру шафќати худ рўзгори моро таровати хоса мебахшед. -Арљ гузоштан ба маќому манзалат, ќадру ќимат ва иззату эњтироми модарону занон ќарзи фарзандї ва фарзи имонии њар як инсон аст. Ин рисолатро мо дар сурате адо карда метавонем, ки ба ќадри шири поки модарон, мењрубониву ѓамхории самимии занон ва хоњарону духтарони худ бирасем. Китобати Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

зан - чароѓи хонадон ва машъалафрўзи оила Табрикоти раиси вилояти Хатлон Њакимзода Ќурбон бахшида ба Рўзи модар

Бонувони арљманд, модарону хоњарони азиз! Дар ситоиши зан-модар волотарин суханњо гуфта шуда, симои зани зебопарасту озоданажод, диловару мубориз, бонангу номус, далеру шуљоъ, ватандўсту ватанпараст, озодихоњу адолатпарвар ва кадбонуву њунарманди тољик њанўз се њазор сол ќабл дар матнњои суѓдиву пањлавї ба таври барљаста тасвир ёфтааст. Хизмати модар барои башарият бењадду њудуд буда, мењру муњаббат ва ранљи ў љуброннопазир мебошад. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба маќому манзалат, ќадру ќимат ва иззату эњтироми модарону занон арљ гузошта, мунтазам ќайд менамоянд: «Сатњи маърифати љомеа ва ну-

фузу эътибори он аз рўйи муносибат ба зан, ба модар муайян карда мешавад, аз рўйи он арзёбї мегардад, ки занон чї андоза соњибмаърифату соњибкасбанд ва то чї андоза дар њаёти љомеа фаъол мебошанд». Бинобар ин, рисолати асосии мо дар он аст, ки ба ќадри шири поки модарон, мењрубониву ѓамхории самимии занон ва хоњарону духтарони худ расида тавонем. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон дар давраи соњибистиќлолии кишвар дар доираи сиёсати иљтимоии худ ба масъалањо ва мушкилоти занон таваљљуњ зоњир намуда, барои тадриљан аз байн бурдани онњо њамеша кўшиш ба харљ медињад. Бо маќсади танзими њаёти занон ва њаллу фасли масъалањои онњо дар асоси санадњои меъёрии њуќуќии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва барномањои давлативу миллї дар вилоят як ќатор корњо анљом дода шуда истода, масъалањои љалби занон ба корњои давлатдорї, идораи соњањои иќтисодиёту иљтимоиёт, фароњам овардани љойњои нави корї барои занон, тайёр намудани кадрњои болаёќат аз њисоби љавондухтарон, бењдошти хизматрасонии тиббї, пешгирї намудани фавти модару кўдак ва риояи њуќуќњои баробари занону мардон тадриљан ба эътидол оварда мешаванд. Аз тариќи додани афзалияти бештар барои аз њисоби љавондухтарони лаёќатманд тайёр кардани кадрњои педагогиву тиббї, ба касбу њунаромўзї љалб намудани занону духтарон, ташкили корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї, заргариву дўзандагї ва рушди соњибкории хурду миёна мо масъалањои таъминоти занонро бо кор ва барои онњо фароњам овардани љойњои нави

кориро тадриљан вусъат медињем. Имрўз мавќеи занони тољикро дар тамоми корњои давлативу љамъиятї ба таври мусбат метавон арзёбї намуд. Мо бо такя ба нексириштї ва азму талоши созандаи занон, ки воќеан илњом ва тавонбахши љомеа мебошанд, Тољикистони азизи худро ба як давлати ободу зебо, пешрафтаву мутамаддин ва демокративу дунявї табдил хоњем дод. Мо њама бояд хуб эњсос ва дарк намоем, ки ободии Ватан аз ободии њар як хонадону њар як оила ва њар як манзили истиќоматї ибтидо мегирад. Ободии хонадон ба солимии љисму рўњ, дунёи маънавї, маърифат, њунари кадбонугї, њавсала ва завќи бадеии зан-модар вобаста аст. Бо дарназардошти ин, њар як зани тољик, ки ободии Ватан ва хонадони худро мехоњад, бояд пеш аз њама барои тозаву озода нигоњ доштани мањалли зисти худ, хонаву њавлии худ ва дењаву ноњияи худ кўшиш ба харљ дињад. Зеро, зан чароѓи хонадон, машъалафрўзи оила ва тароватбахши зиндагї аст. Пойдорї ва солим будани муњити оилавї, инчунин мављудияти низом ва сатњи зарурии зиндагї дар њар як хонадон ба сатњи маърифати занон марбут аст. Аз ин рў, бояд занон соњибмаърифат ва тибќи таомули шарќї некодобу рафтор, хушгуфтору кирдор ва барои тарбияи хуби фарзандон, ба њаёти мустаќилона њаматарафа омода кардани онњо пеш аз њама худ дорои донишу малакаи кофї ва љањонбинии васеъ бошанд. Модар гањворабони забони адабї аст. Бинобар ин, бояд њар як зану духтари тољик дар баробари хуб донистани забони адабї, таъриху адабиёт ва фарњанги миллї, инчунин дар бобати поку беолоиш нигоњ дошта-

ни забон, њифзи арзишњои волои фарњанг ва тамаддуни миллї ањамияти хоса дињанд. Мутаассифона, њолатњое мешаванд, бо заноне вомехўрем, ки ин муњимиятњои миллиро мадди назар намуда, либосњои ба фарњанги мо бегонаро ба бар мекунанд. Мо ба заковати азалї ва неруи созандаи занони фарзона ва оќилаи вилоят њамеша такя менамояд, зеро онњо дар баробари ба љо овардани рисолати аслии худ - тањкиму устувор гардонидани хонадон, тарбияи шоистаи фарзандони боодобу соњибмаърифат, бонангу номус, ватандўсту худшинос, инчунин бо зањмату ташаббусњои пайгиронаи худ дар рушди иќтисодиву иљтимої ва фарњангии кишвар сањми босазо хоњанд гузошт. Дар охир шумо-модарону хоњарони азизро бори дигар ба ифтихори ин санаи пурифтихору бошукўњ ва фарорасии иди бузурги суннатиамон - Наврўзи байналмилалї, ки пас аз чанде бо ќудуми фархундаи худ диёри бињиштосои моро боз њам мунаввартар месозад, самимона табрику муборакбод намуда, ба њамаатон тансињатї, хушбахтиву саодатмандї ва рўзгори хушу осуда орзумандам. Шумо - занону духтарони мењрубон гули сари сабади љомеаи мо њастед. Бигзор, чун гул чењраи шумо њамеша хандону шукуфон бошад! Бигзор, тамоми орзуву ормоне, ки дар дил доред, љомаи амал пўшанд! Бигзор, њамаи нияту наќшањои зиндагиатон ба воќеият табдил ёбанд! Бигзор, ба бахти њамсарону фарзандон, падарону бародарони худ саодати рўзгор ва камолоти пирї насибатон гардад!

Модар оғози оғозҳост, сарчашмаи зиндагӣ дар рӯйи замин аст. Бо омад-омади фасли баҳор мувофиқ омадани Рӯзи модар бесабаб нест. Чунки модарон синаи меҳранду бо қалби пурҳарорати хеш ба ҳамагон гармиву нармӣ, меҳру сафо ҳадя месозанд. Дар арафаи Рӯзи модар раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба аёдати як тан модар - омӯзгор, нафаре, ки тамоми ҳастии хешро баҳри илмандӯзии наврасон сарф намудааст, рафт.

Раиси вилоят: «Зањмату хизматњои зан - модарро ќадр намоем» Ин модари мушфиқу ғамхор, меҳтари заҳмат Зайнаб Муродова мебошад, ки солиёни зиёд ба насли наврас аз фанни математика, физика сабақ омӯзондааст. Тамоми ҳастии хешро баҳри илмомӯзии наврасон сарф карда, мӯйи мушкини хешро сафед намудааст. Ҳанӯз ҳам меҳри касби омӯзгорӣ дар қалбаш мондаву ёди шогирдони хешро мекунад. Зайнаб Муродова, тавре ки зимни суҳбат бо роҳбари вилоят иброз дошт, ба ҳайси омӯзгор дар ноҳияи Ишкошиму шаҳри Хоруғ, пойтахти ватанамон -шаҳри Душанбе ва ноҳияи Дӯстӣ фаъолият намудааст. Зайнаб Муродова соҳиби хотираи қавӣ буда, ҳатто номи шогирдонашро хуб дар хотир дорад. Онҳоро ёдоварӣ менамояду шогирдонаш низ муаллимаи хешро ҳамчун модари азиз дӯст медоранд ва эҳтиромашро ба ҷо меоранд. Барои як зан, як омӯзгор, як модари мушфиқ аз ин дида бахти баланд нест. Зеро ҳангоме ки дафтари рангини ҳаёти пурбаракаташро варақ мезанад, пеши назар нахустин дарсаш ба хотир меояд, ки чӣ сон хонандагон ҳама гӯшу ҳуш ба ӯ дода буданд. Муаллимаи равшанзамир зимни суҳбат бо раиси вилоят аз давраи фаъолияташ дар гӯшаву канори ватани азиз ёдовар шуда, шукргузорӣ аз он намуд, ки имрӯз ватани азизамон - Тоҷикистони соҳибистиқлол ободу зебо ва гулафшон гаштааст.

яъне ба деҳқон вогузор намудани замин имкон дод, то сатҳи зиндагии деҳқонон боло раваду ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардад. Муҳриддин Мирзоев, собиқадори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, зимни мулоқот бо раиси вилоят аз он хушнудӣ намуд, ки имрӯз ҳамагон зери офтоби дурахшони сулҳу ваҳдат рӯзгор ба сар мебаранд. Ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол пойдор асту ҳамагон комёб. Оилаи Муҳриддин Мирзоев низ яке аз оилаи беҳтарин дар ноҳияи Дӯстӣ ба шумор меравад. Дар озмунҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои намунавӣ гардидаанд. Муҳриддин Мирзоев оид ба ватандорӣ, мардонагиву ҷавонмардӣ, ки яке аз хислатҳои неки инсонист, сухан ронда, таъкид дошт, ки мо бояд ватандориву нангу номуси миллӣ ва хештаншиносиро пайваста ба ҷавонон омӯзонем. Зеро таърих гувоҳ аст, ки ниёгони мо бо ин нишонаҳои олии хеш намуна буданд. Пас аз аёдати собиқадорони меҳнат раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода аз вазъи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дӯстӣ дидан ба амал овард. Дар хоҷагии деҳқонии Эргаш Султонови ноҳия техникаи кишоварзӣ заминҳоро тахту ҳамвор намуда, бо дуои бобои деҳқон ба кишти пунбадона оғоз намуданд.

Ин ҳама дастовардҳоро натиҷаи заҳмати, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуд. Роҳбари вилоят ба ин омӯзгори собиқадор, меҳтари меҳнат гулдастаи баҳорӣ ва туҳфаҳои хотиравиро тақдим намуда, барояш тансиҳативу хонаободӣ таманно намуд. Ҳамин тавр, роҳбари вилоят бо вазъи рӯзгори собиқадорон Шодибой Ҳоҷиев ва Муҳриддин Мирзоев низ аз ноҳияи Дӯстӣ шинос гардид. Аҳли оилаи Шодибой Ҳоҷиев аз ҳар як ваҷаб замини наздиҳавлигӣ пурсамар истифода бурда, дар ин баробар 2 гектар хоҷагии деҳқонӣ, ки дар ихтиёрӣ онҳо мебошад, ҳамасола ҳосили хуби кишоварзӣ ба бор меоварад. Дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ баъди киштгардон намудани замин дар як гектар гандум кишт намудаанд, 0,5 га ҷав кишт кардаанд. Тавре ки бонуи хонадон Хосият Ҳоҷиева иброз дошт, дар майдони 0,5 га боғи хоҷагиашон, ҳамчунин кишти картошка, сабзавот ва дигар зироатҳоро низ мегузаронанд, ки аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоваранд. Шодибой Ҳоҷибоев низ аз хизматҳои арзандаи Роҳбари давлат ва ғамхориҳои пайвастааш изҳори хушнудӣ намуда иброз дошт, ки ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ,

Хоҷагии мазкур, ки роҳбариашро Бекмурод Холов ба уҳда дорад, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пешсаф буда, саҳмдорони хоҷагӣ баҳри дар амал татбиқ гардидани амнияти озуқавории мамлакат ҷидду ҷаҳд менамоянд. Тавре ки роҳбари хоҷагӣ Бекмурод Холов ба раиси вилоят иттилоъ дод, имсол навъи пунбаи “Деҳқон”ро кишт менамоянд ва талош меварзанд, ки ҳосили баланд рӯёнанд. Гармхонаҳои хоҷагии мазкур, ки дар майдони 7 гектар замин доман афрохтаанд, аз заҳмати шабонарӯзии масъулину хоҷагидорон дарак медиҳад. Дар гармхонаҳои мазкур қаламфури булғорӣ, помидор, бодиринг ва дигар навъи сабзавот парвариш меёбад. Тавре ки корманди хоҷагӣ Анвар Тошпулотов иброз дошт, соли гузашта дар 26 гармхона танҳо қаламфури булғорӣ парвариш намуда, даромади хуб ба даст оварданд. Ҳамчунин дар 10 гармхонаи дигар бошад, помидор парвариш намудаанд. Аллакай помидору бодиринг ва қаламфури булғорӣ гул кардааст. Як нукта боиси қайд аст, ки дар бунёди гармхонаҳои мазкур бештар аз ашёи худӣ, яъне аз ашёи дохилӣ истифода бурдаанд, ки ин каммасрафу сердаромад мебо(Давомаш дар сањ. 2)

Ќурбон њакимзода:

«Дар он љое, ки зан аст, дар он љо зебої, пешравї ва ободонї аст» Раиси вилоят Ќурбон Њакимзода љињати шиносої ба вазъи иќтисодиву иљтимої ба ноњияи Ёвон ташриф овард. Зимни сафари корї нахуст раиси вилоят аз њудуди Љамоати дењоти «Ситораи сурх» дидан намуд. Чун анъана, роњбари вилоят аз манзили истиќоматии як зумра мењтарони корзор дидан намуд. Нахуст ба аёдати сокини дењаи Навободи љамоати мазкур, собиќадори Љанги Бузурги Ватанї Рањмат Ќаландарови 103-сола омада, бо ў суњбат орост. Зимни суњбат номбурда аз дастовардњои даврони соњибистиќлолии Тољикистони азиз ёдовар гардида, иброз дошт, ки Душанбешањри имрўза дар ќиёс ба Душанбеи пешина аз замин то само тафовут дорад. Ин пири некдил аз хизматњои арзандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар барќарорсозии сулњу вањдати миллї дар кишвари азиз, рушди иќтисодиву иљтимої бо як эњсоси баланди ватандорї сухан мекард. Раиси вилоят аз вазъи рўзгори ин пири хирад пурсон гардида, барояш тани сињату аз ин њам беш-

тар дарозумрї таманно намуд. Њамчунин зимни сафари корї раиси вилоят ба аёдати ду нафар собиќадори мењнат аз Љамоати шањраки “Ёвон” рафт. Тољиннисо Худойбердиева ва Њабибулло Ќурбонов, собиќадорони арсаи мењнат, аз ин ташрифи раиси вилоят ба манзили иќоматиашон рўњбаланд гардида, изњори миннатдорї намуданд. Ќурбон Њакимзода таъкид дошт, ки сањми онњо дар рушду нумўи љомеа, ободии ватан беандоза аст. Имрўз низ собиќадорони арсаи мењнат ва Љанги Бузурги Ватанї дар тарбияи ватандўстии љавонон ва ободонии кишвар дар канор нестанд. Зеро мањз ватандўстї, худшиносии ин пирони рўзгор ва њаёти пурбаракаташон барои насли навин ибрат ва боиси пайравї мебошад. Роњбари вилоят аз Љамоати шањраки “Њаёти нав” дидан намуда, бо вазъи иншоотњои љашнї дар њудуди љамоати шањрак шинос гардид. Дар намоишгоњи техникањои кишоварзї бо механизаторон, масъулони соњаи кишоварзї суњбатњо орост. Њамчунин роњбари вилоят аз гармхонањои Љамоати (Давомаш дар сањ. 2)


2

ХАТЛОН

чоршанбе, 6 марти соли 2019, №10 (3195)

Љањонсозу љањнорої, эй зан, Сутуни гунбади миної, эй зан. Раиси вилоят: «Зањмату хизматњои зан - модарро ќадр намоем»

(Идома аз сањ. 1) шанд. Саҳмдорони хоҷагии деҳқонии “Баҳор”, роҳбараш Абдуҷаббор Иброҳимов, ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. Дар 20 гектар замини хоҷагии мазкур кишти пунба гузаронида мешавад. Ҳамчунин, раиси вилоят аз Қасри фарҳангии ноҳияи Дӯстӣ дидан намуда, бо масъулину кормандони ташкилоти мазкур суҳбат орост. Ҳамзамон, аз

вазъи китобхонаи ноҳия, мактаби санъати кӯдакона пурсон гардид. Роҳбари вилоят таъкид дошт, ки китобдорон бояд барои ҷалби бештари шаҳрвандон ба китобхонаву китобхонӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд. Роҳбари вилоят аз вазъи ногувори Қасри фарҳанг ва саҳни он изҳори нигаронӣ намуда, баҳри таъмиру тармим, ободониву кабудизоркунӣ ва гулкории саҳни Қасри фарҳанг ба масъулин дастур доданд. Ҳамчунин, ба сармеъмори ноҳия барои таъмиру

тармими лавҳаи хотиравии иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ супориш дод. Роҳбари вилоят иброз дошт, ки гулгаштҳоро ба тартиб оварда, роҳравҳоро сафолакбандӣ намоянд. Зеро боғи истироҳатӣ бояд ба меъёру талаботҳои имрӯза ҷавобгӯ бошаду шаҳрвандон фориғ аз кор дар ин макон сайругашту истироҳат намоянд. Дар маҷлисгоҳи ноҳияи Дӯстӣ қабули раиси вилоят доир гардид. Беш аз 15 нафар сокинони ноҳияи Дӯстӣ ба раиси вилоят доир ба масъалаҳои мавҷуда муроҷиат намуданд. Сокинони ноҳия Раҳматулло Нурматов, Давронгелдӣ Ғоибназаров, Муртазо Самиев, Зикрулло Ҳазратқулов, Ҷуматурдӣ Аннабердиев, Илҳомиддин Баҳриддинов, Муҳаммадсодиқ Исмоилов ва дигарон ба раиси вилоят бобати ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони лавҳаи ёдгорӣ бахшида ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, бунёди маркази савдо, хизматрасонӣ ва тӯйхона, бунгоҳи тиббӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ, сартарошхона, маркази хизматрасонии таъмири нақлиёт муроҷиат намуданд. Ин шаҳрвандон аз сиёсати ободкорию бунёдсозии Пешвои миллат илҳом гирифта, мехоҳанд, ки дар ободонии маҳал ва ноҳия саҳми хешро гузошта, садҳо нафарро бо ҷойи кор таъмин намоянд. Шаҳрвандон Иброҳим Бӯриев,

Иброҳим Норматов, Абдуғаффор Холов, Маҳмадсафар Мирзоев нисбати тоза намудани заҳбурҳо ба раиси вилоят муроҷиат намуда, хоҳиш намуданд, ки барои дастрас намудани техника кумак намоянд. Ҳамчунин, барои гузаронидани қубури обгузар

Раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода баҳри ҳаллу фасли масъалаҳои мавҷуда ба масъулини ташкилоту муассисаҳои марбутаи ноҳия ва вилоят супориш доданд. Сипас, роҳбари вилоят аз масъулини ноҳия оид ба вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ пурсон

Гул ба заннею ба гул зан медиҳад зебу шукӯҳ, Булбули ширинадо бо савти зан бигрифта ху. Сабзаи тар ҳам зи ҳусни зан гирад зебу шукӯҳ, Ҳар кӣ таъзимаш кунад, ӯро бубинад рӯ ба рӯ. Булбулон дар ёди зан дар чаҳ-чаҳ оянд субҳу шом, Аз садои зан гирад булбул ҳаме таълиму ком. Хуш биояд лаҳни зан бар гӯши булбул бардавом, Лаҳни зан аз савти булбул ҳаст боло дар мақом. Ҳар ду рухсораш базеб умре зи садбарги тар аст, Ҳусни ӯ дар дидаҳо аз боғи гул зеботар аст. Лаҳни ширинаш ба гӯш форамтарин форамтар аст, Марди оламро ҳамеша дар баҳо ӯ тоҷи сар аст. аз зери шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Қизилқалъа-Шаҳритӯс мусоидат намоянд. Корманди техникии беморхонаи ноҳиявӣ Гулбаҳор Ниёзова оид ба ҷудо намудани қитъаи замини наздиҳавлигӣ арзи матлаб намуд.

Мукаррама Ќурбоналиева дар рўзи ид 103-юмин бањори умри худро ќайд мекунад. Ў зодаи ноњияи Балљувон буда, соли 1916 ба дунё омадааст. Ба синну солаш нигоњ накарда, худро хеле хуб хис мекунад, озодона роњ мегардад, хушчаќчаќу хушмуомила аст. Мењмоннавоз буда, муомилаи хубу муоширати одамиро яке аз шартњои муњими одаму одамгарї медонад. Соњиби 5 фарзанд буда, набераю аберањои зиёд дорад. Онњоро дар рўњияи инсондўстї, мењнатдўстї тарбия менамояд. Ў чорводор ва дењќон буд. Њам дар фермаи

«Дар он љое, ки зан аст, дар он љо зебої, пешравї ва ободонї аст» (Идома аз сањ. 1)

дењоти «Чоргул» низ дидан намуда, бо фаъолияти кишоварзон ошно гашт. Фабрикаи «Мурѓи бењамто»-и Љамоати дењоти “Чоргул” яке аз фабрикањои номї дар парваришу истењсоли гўшти парњезї ба шумор меравад. Њангоми суњбат бо масъулини фабрикаи мазкур бањри рушди соња, зиёд намудани истењсоли мањсулоти гўштї ва тухми мурѓ маслињатњои муфид дод. Ќурбон Њакимзода аз рафти корњои сохтмониву ободонї дар боѓи истироњатии «Фароѓат»-и шањраки Ёвон низ шинос гардид. Дар боѓи мазкур атраксиони кўдакона ифтитоњ ёфт. Роњбари вилоят аз вазъи иншоотњои љашнї дар њудуди љамоатњои шањраки Ёвон шиносої пайдо намуд. Сипас дар Кохи фарњанги маркази ноњия бо роњбарони ташкилоту муассисањо, соњибкорону фаъолони ноњия вохўрд. Зимни мулоќот раиси вилоят аз он изњори нигаронї намуд, ки масъалаи љамъоварии андоз дар ноњия мувофиќи матлаб нест. Гарчанде ки дар ноњияи мазкур сарчашмањои зиёди андозсупорї мављуданд, вале масъулини маќомоти андоз аз ин манбаъњо самаранок истифода набурдаанд. Њамчунин аз масъулини андозсупорандагони азими ноњия низ пурсиш ба амал оварда, бањри ислоњи камбудињо маслињатњои судманд дод. Тавре ки равшан гардид, дар ноњия 19 корхонаи азим фаъолият менамояд. Ќурбон Њакимзода зимни суханронї таъкид дошт, ки бо иќдоми Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон саноатикунонии кишвар њадафи чоруми Њукумати Љумњурии Тољикистон эълон гардидааст. Аз ин рў, саноатчиёни ноњияи Ёвонро зарур аст, ки бањри ба кор андохтани корхонањои аз фаъолиятбозмонда ва мавсимї тадбир андешанд. Кўшиш намоянд, ки њаљми маљмўи мањсулоти саноатиро зиёд намоянд. “Танњо дар сурати рушди соњаи саноат метавон иќтисодиёти ноњияро баланд бардошта, некуањволии сокинонро бењтару хубтар намуд”, - ироа дошт раиси вилоят зимни суханронї. Роњбари вилоят бобати рушди соњаи кишоварзї, истифодаи оќилонаи замин сухан ронда таъкид дошт, ки Ёвон яке аз ка-

лонтарин ноњияњои вилояти Хатлон мањсуб меёбад. Он дорои захирањои зиёди заминњои корами обї буда, дењќонон метавонанд аз њар як ваљаб замин пурсамар истифода бурда, бозори истеъмолии дохилу хориљи кишварро бо мањсулоти тару тоза таъмин намоянд. Дар љамъомад нисбати масъалаи вобаста ба соњаи маориф, аз љумла муассисањои томактабї низ изњори нигаронї намуда, таъкид дошт, ки тибќи дастуру супоришњои Президенти мамлакат дар Паёмашон ба Маљлиси Олии кишвар, бояд 30 фисади кўдакон ба муассисањои томактабї фаро гирифта шаванд. Нисбати масъалаи мазкур низ масъулини ноњия бояд тадбирњои мушаххас андешанд. Раиси вилоят аз вазъи рўзномаи ноњиявии “Субњи Ёвон” пурсон гардида, аз он изњори нигаронї намуд, ки теъдоди хонандагони рўзнома хело кам мебошад. Дар љамъомад доир ба фаъолияти соњањои хољагии халќи ноњия сухан ронда, бањри ислоњи камбудињои љойдошта масъулин муваззаф гардиданд. Ќурбон Њакимзода таъкид дошт, ки бо мењнати њалол метавон ба дастовардњои хуби истењсолї ноил шавем. Муњим аз њама, бањри ривољи корњои бунёдкориву созандагї, омодагї ба санаи муњими таърихї - љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии азизамон бењтару бештар талош варзида, ин санаи таърихиву таќдирсози миллатро бо туњфањои арзандаи мењнатї таљлил намоем. Раиси вилоят њамчунин занону бонувон ва модарони ноњияи Ёвонро бо фарорасии бањори гулбасар ва Рўзи модар табрик намуда, таъкид дошт, ки занону бонувон дар ташкилоту муассиса ва хољагињои дењќонї, соњаи маорифу тандурустї фаъолият менамоянд, масъулиятро бештар дарк месозанд ва натиљаи мењнаташон низ назаррас аст. Минбаъд низ барои ноил гардидан ба дастовардњои назаррас, идомаи корњои созандагиву ободонї, таълиму тарбияи насли навин ба модарон такя месозем, зеро онњо бо як даст гањвора ва бо дасти дигар дунёро такон медињанд. ВАХШОНА, «Хатлон»

Дар зиндагї њар шахс пешаеро интихоб мекунад, онро меомўзаду давоми зиндагї аз пушти он нон мехўрад. Вале зиндагї танњо ин нест. Бояд чуноне амал кард, ки байни коллектив, байни љомеа обрў дошта бошї, вагарна дар сояи дигарон сояи худро намебинї. Омўзгорам, зиёда аз 30 сол аст, ки ба толибилмон аз фанни забон ва адабиёти тољик дарс мегўям. Соли 1981 Донишгоњи давлатии шањри Кўлобро хатм намудам. Бо роњхат ба ноњияи Восеъ ба кор омадам. Фаъолияти кориам аз зинаи поёнї оѓоз ёфт. Он ваќт сарвари пешоњангони мактаб шуда кор мекардам. Бо кори омўзгорї аз наздик шинос шудам. Ва бояд бигўям, ки он ваќтњо дар мактаби мо як зумра муаллимањои рус дарс мегуфтанд. Аксаран омўзгори фанни забони русї буданд. Жилинская Мария Павловна, Мария Бариевна, Носова Нина Семёновна, Кузнетсова Тамара Павловна аз зумраи онњо буданд. Корашон хеле хуб буд. Таълими фанни забони русї дар пояи баланд ќарор дошт. Ман бошам, аз ин занони њалиму хоксор таљрибаи омўзгориро омўхтам. Чи дар муомилаю муошират ва чи дар кори таълим ба онњо пайравї мекардам. Фикр мекунам, ки таљрибаи онњо барои ман боз як донишкадаи дигаре буд. Ањсан ба чунин нафарон! Пешнињоди Асосгузори сулњу

Гул бувад дар лаҳни мардум рамзи зебоӣ мудом, Васфи ӯ созанд ҳамеша халқи олам бардавом. Гул ба занҳо нест баробар ҳеҷ гоҳе дар мақом, Нисбати зан кардани ҷинси дигар ҳаст пучу хом. Дорад ӯ ҷозибае монандаи оҳанрабо, Лаҳни ширинаш ҳаме бар тифлакон бошад раво. Васф созӣ ҳар қадар зебогиашро, ҳаст раво, Ку баробар бар садои ӯ дигар савту садо?

гардида, баҳри ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастуру маслиҳатҳои муфид дод. А. Сафарова, «Хатлон» Аксбардор М. СОТИЕВ

103 БАЊОРИ МУКАРРАМА

Ќурбон њакимзода:

Тасвири зан

Беҳтарин ҷинсе, ки зеби ин ҷаҳон бошад, зан аст, Шод аз шамъи рухаш рӯҳу равон бошад, зан аст. Боиси ободии ҳар хонадон бошад, зан аст, Тифли оламро ҳамеша шаъну шон бошад, зан аст.

чорводорї кор кардаасту њам дар сањро. Ба ибораи дигар, устухонаш дар мењнат сахт гаштааст. Бинобар ин, яке аз сабабњои дарозумриашро дар мењнат медонад. Мо ин зани рўзгордидаро ба љашни Рўзи модарон аз самими дил табрик гуфта, барояш тамоми хушињои зиндагиро таманно менамоем. Рўзигул Ќурбонова, мудири бахши кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Балљувон

ИФТИХОР АЗ ПЕША ДОРАМ вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба даъват намудани омўзгорони рус ба Тољикистон боиси хурсандист. Ин имконият медињад, ки сифати таълиму тарбия боз њам болотар гардад. Гузаштаро бо имрўза муќоиса намуда, хеле хурсанд мешавам. Зеро имрўз барои хонандагонамон тамоми шароитњои таълим фароњам оварда шудааст. Баробари мављуд будани китобњои дарсї, њамчунин аз тахтаи электронию компютер ва дигар воситањои техникї ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Биноњои барњавои таълимї, шароитњои дигари зарурї њама дар истифодаи хонандагон ќарор доранд. Њамаи ин аз баракати истиќлолият, роњбарии хирадмандонаи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Мо, омўзгорон аз ѓамхорињои давлату Њукумати Тољикистон, шахсан аз Сардори давлат миннатдор буда, кўшиш мекунем, ки таълиму тарбияи насли наврасро боз њам баланд бардошта, љавонони шоистаи ин ватани аљдодиро ба камол расонем. Ба он љавононе, ки имрўз ба хотири ба даст овардани

Дар бари рӯ зулфи каҷ ӯро диҳад зебу шукӯҳ, Ошиқи шӯрида, дил умре бувад дар ёди ӯ. Дар базебӣ нест ҷинсе ҳеҷ болотар аз ӯ, Маст гардӣ аз ҷамолаш, бинӣ ӯро пеши рӯ. Тӯраи мушкини худро бофта партояд қафо, Мушксон мӯйи сари ӯ мерасад то бехи по. Ку дигар зеботар аз ӯ аз замин то бар само, Модаронро дар паноҳи худ нигаҳ дор, ё Худо! Гоҳ бар тан атласу гоҳи дигар пӯшад чакан, Зеб бидиҳад бар қади зебои ӯ ҳар пираҳан. Гӯши кас созад ҳаловат, бишнавад аз ӯ сухан, Қомати сарву алифаш зебороӣ чаман. Тифлаконро мисли ӯ дӯсту парасторе куҷо? Ковию ковӣ, наёбӣ аз замин то бар само. Аз даҳони ӯ наояд ҳеҷ гаҳ ҳарфи хато, Ҳаст лаҳни ӯ ширину бошад ӯ нозукадо. Авлиёву анбиёро зан биорад бар ҷаҳон, Тифлакон аз меҳри саршораш буванд умре амон. Роҳатафзо мебарояд ҳарф ӯро аз забон, Нест содиқтар аз ӯ бар тифлакон дар ҳар замон. Хонае, ки зан набошад, равшанӣ дар хона нест, Шамъи рухсораш набошад, пар-пари парвона нест. Гарчи бӯстон аст он ҷо, зеб дар он хона нест, Чун садои тифл н-ояд, дар шумори хона нест. Яқуби Ҳикматулло, ноҳияи Ховалинг

ЗАН-РАВШАНГАРИ АЙЁМ

маблаѓњои ночиз ба гурўњњои террористї њамроњ шуда, аз ватан бе ватан гаштаанд, њамчун модаромўзгор мурољиат менамоям: «Ба Тољикистони бињиштосоямон, назди падару модари роњинтизори худ баргашта, ба амалњои нек, аз ќабили хизмат ба волидайн, ободонии ватан машѓул шавед. Аз ин корњои нек баракату обру хоњед ёфт». Т. ЛИЌОЕВА, омўзгори МТМУ №1-и ноњияи Восеъ, Аълочии маорифи Тољикистон

ЯКДИГАРФАЊМЇ - БАЌОИ ОИЛА Оила яке аз рукнњои асосии љомеа ва давлат ба шумор рафта, пойдорї ва баќои он ба мустањкамии он вобастагии ќавї дорад. Ин аст, ки дар њар давру замон бузургону сиёсатмадорон ба оила эътибори љиддї медињанд. Дар ин бахш ќарору ќонунњои дахлдор ќабул гардида, тадбирњои зарурї андешида мешаванд. Ба ин хотир давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон барои њифзу нигањдошт ва пойдории оила як зумра тадбирњо андешиданд. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» аз љумлаи ин тадбирњост. Аз ќабули ќонуни мазкур 8 сол сипарї гашт. Њаёт, зиндагї дурустии онро нишон дод. Чуноне аз мушоњидањо бармеояд, масъулияти волидайн ва фарзандон нисбати оила хеле боло рафт. Бо маќсади бењдошту тањким бахшидани оила бо пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2015 «Соли оила» эълон гардида буд. Ин самари нек дод. Давоми сол кори тарѓибу ташвиќ, корњои оммафањмонї ривољ ёфта, њар гуна озмунњо, аз ќабили «Оилаи бењтарин» дар њар шањру навоњї баргузор гардид. Банда роњбарии бахши сабти асноди њолати шањрвандии ноњияи Фархорро ба уњда дошта, солиёни зиёдест, ки дар ин самт фаъолият менамоям. Чуноне аз раќамњо бармеояд ва дар кори њаррўзаам

Дар тамоми даҳр мисли зан нест зебоҷамол, Тори ҳар наргис абрӯе ба монанди ҳилол. Ҳифз созанд миҷаҳо наргиси чашмаш аз шамол, Ё Худоё, ҳифз созу умри ӯро аз завол.

мушоњида мекунам, имрўз ба масъалаи оила ва оиладорї аз њарваќта дида, бештару бењтар ањамият дода мешавад. Дар ин самт манъ доштани никоњи хешу таборї, ќабл аз баргузории никоњ гузаштани арўсу домод аз муоинаи духтур, як моњ ќабл аз никоњ мурољиат кардан ба шуъбаи сабти асноди њолати шањрвандї аз навгонињоест, ки имрўз мувофиќи ќонун роњандозї гардидааст. Ин тадбирњои зарурї имкон дод, ки оила, чи аз љињати маънавї ва чи аз љињати тиббї, хубтару бењтар бунёд гардад. Чаро ки солњои ќаблї аксарияти навзодњои аз никоњи хешутаборї ба дунёомада бо нуќсонњои модарзодї тавлид мешуданд. Ва имрўз аллакай ин тадбири андешидашуда наќши неки худро гузошта истодааст. Мо, кормандони бахши сабти асноди њолати шањрвандї, минбаъд низ ба он диќќат хоњем дод, ки њангоми баќайдгирии оилањои навбунёд, масъулияти баланд эњсос намуда, тамоми нозукињои њуљљатгузорї ва иљрои ќонунњои ќабулгардидаро риоя намоем, дар кори ташкили оилањои мустањкаму пойдор сањми муносиб гузорем. Инак, дар Рўзи модар ба кулли бонувони кишвари азизамон, аввало тансињатї, табъи хуш ва дар кори тарбияи насли наврас ва љавонони хуштолеамон комёбию муваффаќиятњо орзу намуда, Рўзи модаронро табрик мегўям. Низорамоњ РАЊИМЗОДА, мудири бахши сабти асноди њолати шањрвандии ноњияи Фархор

Тифли ширинрӯяку дилҷӯ рӯзи 27уми феврали соли 1964 дар деҳаи Заргари ноҳияи Кӯшониён ба дунё омад. Он рӯз хурсандии хонаводаро поён набуд. Ин тифлаки дерининтизорро бо ҳамфикрии аҳли оила Шаҳриннисо ном гузоштанд. Ба он мақсад Шаҳриннисо гузоштанд, ки ӯ дар ҷодаи зиндагӣ ба муваффақиятҳои баланди маданию маърифатӣ сазовор гардад. Вожаи шаҳриро ба он гуна, ки ӯ аз деҳоти кучак ба шаҳре ворид гардад, ки он ҷо пур аз фасонаҳову бурдбориҳост. Дар ҳама давру замон аз деҳот дида дар шаҳрҳо ободонию созандагиҳои бепоён дида мешавад. Ва бо он ният, ки ин духтарчаи чеҳрахандони дӯстдоштанӣ шояд рӯзе шаҳрванде аз гӯшаи шаҳр гаштаву корманди шаҳр гардад. Ҳамин тавр, Шаҳриннисои кӯчак рӯз то рӯз бузург гашта, ба худ орзуҳои рангинро тасаввур менамуд. Ӯ таълиму тарбияи аввалинро аз мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9-и Ҷамоати деҳоти «Заргар» гирифт. Шаҳриннисои кӯчаку ташнаи илму маърифат орзу намуд ва дар назди худ мақсад гузошт, ки дар оянда ӯ ба халқу ватанаш хизмат намояд. Баъди хатми мактаби миёна аз сабаби монеа шудани падараш ӯ аз орзуҳои деринтизораш боз монд. Чунки он солҳо волидони деҳотӣ фарзандонашон, алалхусус духтаронашонро ба хондан ба шаҳр ва донишкадаҳо намемонданд. Яке аз сабабҳо ин буд, ки мегуфтанд, ки духтарро чиву хонданаш чӣ!-гӯё ҳазорон Шаҳриннисо барин духтаронро ноумеду ғамгин сохта буданд. Шаҳриннисо ҳам яке аз он ноумедшудагон гашт. Аммо ӯ рӯҳафтода нашуд. Дар дилаш заррачаҳои умед равшанӣ меафзуд. Соли 1980 мактабро ба сарбаландӣ хатм намуд. Баъдтар дар “Фабрикаи 50-солагӣ”-и шаҳри Бохтар ба ҳайси “буранда-тарроҳ” аз соли 1981 то 1994 кору фаъолият кард. Ӯ дар кори худ шахси масъулиятнок ва кордӯст буд. Аз ин лиҳоз, аз тарафи роҳбарияти фабрика ба ифтихорномаҳои фахрӣ, раҳматномаҳо ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуд. Завқи баланди ӯро ба роҳи обрумандӣ бурд. Дар ҳалқаи оила ва коргарони коргоҳаш нуфуз ва обрӯ ёфт. Баъди оиладор шуданаш Шаҳриннисо ба мақсади асосии худ расид. Бахт ба рӯи Шаҳриннисо Шералиева дубора хандид. Хонаводаи шавҳараш барои ба донишгоҳ дохил шуданаш иҷозат доданд. Ӯ ба Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар фа-

култаи филологияи тоҷик дохил шуд. Бо сарбаландӣ донишгоҳро хатм намуд. Баъди хатми донишгоҳ ӯро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар шуъбаи умумӣ ба кор фиристоданд. Корро бо масъулият ва самимӣ пеш мебурд. Баъди 3 сол аз сабаби кори намунавиаш, ӯро аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар бо дархости мақомоти прокуратураи шаҳри Бохтар ба таври гузариш ба вазифаи мутахассиси дараҷаи баланд ба кор гирифтанд. Аз соли 2001 то инҷониб ба вазифаи мутахассиси дараҷаи олӣ дар мақомоти прокуратураи шаҳр кору фаъолият карда истодааст. Ӯ хизматчии давлатии маъмурӣ мебошад. Аз сабаби солҳои зиёд дар мақомоти прокуратура дар баробари мардони меҳанпарвар истодагарӣ карда хизмати ватан мекунад, ватан ҳам хизматҳои шоёни ӯро қадр кардааст. Бо Фармони прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯ бо ордени ҷашнии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карда шудааст. Дар баробари ин ҳамчун корманди фаъоли прокуратура бо ифтихорномаи раиси вилояти Хатлон сарфароз гаштааст. Шаҳриннисо бар замми корманди прокуратура буданаш, боз модари меҳрубону сахтгир низ ҳаст. Дар ҳалқаи оила ва корхона эътибори худро дорад. Ӯ модари намуна дар ҷамъият ба ҳисоб меравад, ки фарзандонашро дар роҳи ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ тарбия намудааст. Ҳамаи заҳматҳоро ба дӯш гирифта, 3 фарзанди дӯстрӯякро ба воя расонида, соҳиби илму дониш гардонидааст. Идимо Авзалова


3

ХАТЛОН

чоршанбе, 6 марти соли 2019, №10 (3195)

На танњо ќалъаи дилњої, эй зан, Ки њатто ќалъаи дунёї, эй зан! Гулбўй бо дўхти либоси гулдўзиаш бањорро меорад Оила муқаддастарин макон барои инсон аст ва як рукни муҳими ҷомеа ба шумор меравад. Духтароне, ки ба ҳаёти мустақилона қадам мениҳанд, рӯзи тӯйи арӯсӣ зеботарину нафистарин пироҳанро ба бар мекунанд. Ҳангоме, ки нахустқадам ба хонаи бахти хеш мегузоранд, бояд нотакрору фаромӯшнопазир бошад. Аз ин рӯ, ҳар як бону қабл аз тӯй аз пайи дарёфту омода намудани сару либоси арӯсӣ мешавад. Дар шаҳри Норак гулдухтарон пироҳани арӯсии хешро ба ҳунарманд Гулбӯй Воҳидова мефармоянд. Гулбӯй Воҳидоваро сокинони шаҳри Норак хуб мешиносанд. Ин бонуи ҳунарманди чирадаст ба ҷавониаш нигоҳ накарда, соҳибкасбу соҳибэҳтироми ҳамагон гаштааст. Гулбӯй Воҳидова хатмкардаи Донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон буда, соҳиби се фарзанди дӯстрӯяк аст. Соли равон барои Гулбӯй ва сокинони шаҳри Норак соли махсус аст. Тибқи дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи ҷумҳуриявии хуҷастапай дар Норакшаҳр таҷлил мегардад. Аз ин рӯ, Гулбӯй Воҳидова низ аз ин рӯйдоди таърихӣ фараҳманд буда, кӯшишу талош ба харҷ медиҳад, ки барои омодагии ҷашни Наврӯзи байналмилалии ҷумҳуриявӣ бештар кӯшиш намояд. Ин шабу рӯз Гулбӯй Воҳидова серташвиш аст, зеро гулдухтарони Норакшаҳр ва бонувон барои ҷашни Наврӯзи Аҷам пироҳанҳои гулдӯзӣ, чакану попурӣ дархост намудаанд. Вақте ки аз маркази касбомӯзии бонувони шаҳри Норак дидан намудем, Гулбӯй Воҳидоваро машғули кор дарёфтем. Ӯ бо ҳавсалаи зиёд машғули омода намудани либосҳои Наврӯзӣ буд. Ба яке либоси гулдӯзӣ ба дигаре

попурӣ ва саввумӣ бошад, пероҳани хушдӯхти ҳозиразамони атласу адрас омода менамуд. Як пора матоъ дар дасти инсони пурҳунар сад рангу тобиши дигар пайдо намуда, касро ба олами рангини табиати нотакрори диёр, гулистони пурнақшу нигор, обҳои софи чашмасорон мебарад. Ӯ нақшу нигори миллиро бо тарзи муосиру мудди ҳозиразамон омехта, пироҳанҳои ҷолибу зебо омода менамояд, ки ҳаводорони зиёд дорад. Дар ҳақиқат ин бонуи ҳунар кӯшиш менамояд, ки пироҳани омоданамудааш зебою шинам бошад ва мақбули мизоҷон гардад. Дар ин баробар даҳҳо нафар гулдухтарони шаҳри Норакро ҳунар омӯзондаву бо ҷойи кор таъмин намудааст. Беш аз 120 нафар бонувонро ройгон касби дӯзандагиву дигар ҳунарҳои мардумӣ омӯзондааст. Дар оғози соли хониши 2018 бошад, ба хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ либоси мактабӣ омода намудааст. Либосҳои мактабии дӯхтаи Гулбӯй Воҳидова шинаму зебо буда, ҳаводорони зиёде дорад. Ин бонуи ҳунар, модари ғамхор бо саховатмандиву некандешиаш дар шаҳри Норак ном баровардааст. 40 нафар толибилмонро аз оилаҳои камбизоат бо либоси мактабӣ ройгон таъмин намуд, ки арзиши ҳар як сару либоси омоданамуда 250 сомонӣ буд. Гулбӯй дар озмуну чорабиниҳои шаҳриву вилоятӣ ширкат варзида, соҳиби туҳфаҳои пуливу молӣ гардидааст. Соли 2018 ҳамчун соҳибкори муваффақи сол дар шаҳри Норак дониста шуд. Шавҳараш Исматулло корманди мақомоти андоз мебошад. Ин оилаи ҷавону умедбахш дар тарбияи фарзандон низ масъулияти бештаре дарк менамоянд. Пайваста фарзандонро дар руҳияи ватандорӣ,

хештаншиносӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ тарбият менамоянд. Айни замон ин модари ҷавон вале соҳибҳунар ва соҳибэҳтиром, аз он меболад, ки Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатиаш ба Маҷлиси Олӣ солҳои 2019-2021-ро Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намудааст. Зеро ин иқдоми Роҳбари давлат имкон медиҳад, ки ҳунарҳои мардумӣ бештар рушд намояду ҷаҳониён аз он баҳравар шаванд. Аз ин рӯ, Гулбӯй Воҳидова азму талош дорад, ки дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳмгузор бошаду боз садҳо нафар бонувони хонашинро соҳибҳунар намояд. Аз амалҳои неки Гулбӯй барин бонуҳои ҳунарманд кас хушҳол шуда, ифтихор мекунад. Мутаассифона, боз бонувоне ҳастанд, ки шомили гурӯҳҳои террористӣ шуда, дар ҷангҳои давлатҳои бегона иштирок доранд. Ин амал зеби бонуи тоҷик нест. Онҳо бояд дар ватани худ бо ҳунари фоидабахш шуғл варзида, фахри волидон бошанд. ВАХШОНА, «Хатлон»

МОДАР ДАВЛАТИ ФАРЗАНД АСТ Модар муқаддастарин неъмати дунё, сарчашмаи муҳаббати бекарон, ҳимматбаландтарин шахси башарият аст. Маҳз меҳри бепоён ва навозиши гарми модар буд, ки моро ба оламу одам ошно сохтааст. Заҳмати шабонарўзӣ, бедорхобӣ, пурбардории ў танҳо ба худаш хос буда, касро ба ҳайрат меорад. Мо дар канори модар бо олами рангини кўдакӣ ба камол мерасему аз ў дарси одамгарию ватандўстиро меомўзем. Канори модар худ мактаби аввалини ҳаёти фарзанд аст. Ӯ дар ин мактаб тарбия ёфта, муттакои волидон мегардад. Модар пайваста дар ёди фарзанд аст. Намехоҳад ба пойи ӯ хоре халад. Тансиҳатӣ ва зиндагии осуда ва хушбахтии фарзандро дида, аз шодӣ меболад. Аҷаб дунёи рангину зебо ва беназир дорад, модар… Мутаассифона, на ҳама вақт мо ба қадри ин ганҷи нодир мерасему иззату эҳтиромашро ба ҷо меорем. Ҳолатҳое мешавад, ки дар дарёи пуршўри ҷавонӣ модарро бо он ҳама дилсўзӣ меҳру муҳаббаташ намерасем ва гоҳо носипосиҳоеро баҳраш раво медорем. Ҳар амал пушаймонӣ дорад. Мо низ аз носипосиҳои худ рӯзе, яъне баъди аз ҳаёт гузаштани модар дарк мекунему пушаймон мешавем. Вале, ҳайҳот, ки дер мешавад, хеле дер. Афсӯс, ки дигар ўро пайдо карда наметавонем... Образи ин шахсияти нотакрор дар адабиёт мақоми хоса касб кардааст. Пайғамбарону анбиё ва шуаро симои

воқеии ўро дар сухан нишон дода, номашро то ба фалак баровардаанду дар наздаш сари таъзим фуруд овардаанд. Дар ҳадиси Расули акрам (с) омадааст: «Ҷаннат дар зери қудуми модарон аст». Шоири тавоно Низомии Ганҷавӣ ин ҳадисро дар пироҳани назм чунин овардааст: Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст, Дар зери қудуми модарон аст. Бемуҳобот, модар ба чунин қадрдонӣ сазовор аст. Зиндагии мо худ каломи мавзун аст, ки бо аллаи модар ибтидо гирифта, бо номи мубораки он ҳусни анҷом мепазирад. Ана ҳамин бузургию шаҳомати ўро ба назар гирифта, модарро тимсоли ватан медонанд. Ҳар фарзанде, ки қимати модарро донад, бо дуояш сарсабзу хушбахт ва шуҳратёр мегардад: Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. Хира бар он касонам к-аз хештан ризоянд, Як бор ношунида ҳарфи ризои модар… Ҳама пайғамбарону анбиё, олимону шоирон, ҳунармандону косибон парвардаи боғи муаттари дунёи ҳавасҳои модаранд. Аз ин рў, ҳар кас бояд қадри ин шахсияти бебаҳоро донад. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Бењтарин сарояндаи аллаи модар дар «Фаровон - Ќўрѓонтеппа» 2 марти соли 2019 дар бозори “Фаровон Ќўрѓонтеппа”-и шањри Бохтар бахшида ба Рўзи модар ва солњои 2019-2021- Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї бо иќдоми мудири шуъбаи кор бо занони Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Бохтар Валодат Њакимова ва намояндаи бозори шањр Сафармо Ѓуломова тањти унвони “Бењтарин сарояндаи аллаи модар” миёни соњибкорони бозор чорабиние дар сатњи баланд баргузор гашт. Маќсад аз ин чорабинї дар рўњияи ватандўстиву мењанпарастї тарбия намудани насли наврас, тарѓибу ташвиќи анъанањои миллї, эњёи њунари аллахонї миёни занон, њавасмандгардонии занони эљодкору њунарманд ва дар сатњи баланд љашн гирифтани Рўзи модар иборат буд. Дар чорабинї занони фаъоли ташкилоти ибти-

доии “Фаровон Ќўрѓонтеппа” ва шахсони њунарманди соњањои гуногун иштирок намуданд. Дар чорабинї мудири шуъбаи кор бо занони КИ ЊХДТ Валодат Њакимова ќайд дошт, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2019-2021-ро Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї эълон намуд. Пайдост, ки бисёр модарону бонувони тољик баробари дар тарбияи кўдак таљрибаи калон доштан, боз фурсат ёфта, ба њунарњои гуногуни миллї шуѓл меварзанд. Аз ин лињоз ин чорабинї бахшида ба Рўзи модар ва њунарњои мардумї байни занони соњибкор таљлил гардид. Иштирокдорони озмун ва њакамон ба намоиши њунарњои зардўзї, чакандўзї, бофандагї, табаќтарошї, асбобњои миллии

мусиќї, ороиши дастархони миллї, бастани кўдак дар гањвора, тарзи печонидани кўдак, суруди алла, истиќболи тољиконаи мењмонон ва ѓайрањоро бањо доданд. Ѓолибони љойњои якум модари хуштолеъ Савригул, дуюм Ќурбонова Нисо ва љойи сеюм Кабутова Гулистон бо сипосномаи ЊХДТ њавасманд гардонида шуданд. Инчунин, њунармандон Алиева Гулистон бо сароидани суруди алла, Одинаева Малика ва Табаров Акбар, ки дар он љо зањмати дастонашонро ба намоиш гузошта буданд, бо сипосномаву туњфањои хотиравї ќадрдонї гардиданд. Умед аст, ки гузаронидани чунин маъракаву чорабинињо дар тањкими њунарњои милливу мардумї дар оянда такони љиддї хоњад дод. З. Худойдодова, «Хатлон»

Боварии Сарварро нигањ дорем Мо-љавонони Тољикистон шарафмандем, ки бењтарин даврони њаётамон ба даврони эњёи давлати навини миллии тољикон ва роњбарии фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон рост омадааст. Касби ман боиси ифтихори ман аст, зеро њангоми иљрои вазифаи муќаддаси омўзгорї њамчун як фарди зодаи даврони истиќлол, њамчун як љавоне, ки аз мактаби Пешвои миллат сабаќи ватандўстї, масъулиятшиносї ва садоќатмандї омўхтаасту меомўзад, метавонам ба шогирдонам дарси одамгарї ва хештаншиносиро таълим дода, ба онњо љасорату матонат ва фидокорињои бемисли ќањрамонони миллатро талќин намоям. Пешвои миллат бо боварї ба неруи созандаи љамъият-љавонон ва сањми бевоситаи онњо дар љомеа дар Паёми навбатиашон фармудаанд: «Мо ба љавонон

эътимоди комил дорем, дастгирии самимонаи онњоро аз сиёсати пешгирифтаи давлату Њукумат ќадрдонї мекунем ва наќши арзишмандашонро дар њамаи љанбањои њаёти кишвар эњсос мекунем». Мо-љавондухтарони ватандўсти ноњияи Ёвон ин нуктаро сармашќи кори худ намуда, азму ирода бар он дорем, ки бо аќлу ирода, андешаи пок, њисси баланди садоќатмандї ва ору номуси бегазанди тољикона дар тамоми соњањо талош варзида, њомї ва номбардори Ватани ба љон баробари худ бошем. Ба љавонони гумроње, ки имрўз ба гурўњњои террористї шомил шуда дар љангњои давлатњои бегона даст ба куштори одамони бегуноњ мезананд, мурољиат карда мегўям: «Ба ватан баргашта, онро обод кунед!» Фарзона Темурова, омўзгори фанни забон ва адабиёти тољик

Имрӯз шумораи занони босаводу соҳибмаърифат, болаёқату соҳибихтисос ва пешрафтаву фарҳангӣ дар Тоҷикистон зиёд аст. Бонувони тоҷикро на танҳо чун сиёсатмадори пуртаҷриба, донишманди асил, табиби ҳозиқу устоди роҳнамо, балки чун сарвари муваффақу соҳибкори саховатпеша низ мешиносанд, ки ин мояи ифтихори мо мебошад. Занони фаъолу кордонро, барҳақ, зевари миллати сарбаланди тоҷик меноманд, чун рушди кишвар аз ҳушмандии занон, тасмимгирии дурусти онҳо дар оила ва ҷомеа ибтидо мегирад. Имрӯз Ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони худ ба занони аз нигоҳи иқтисодӣ ғайрифаъол ҷиҳати ташкил ва пешбурди соҳибкорӣ, таъсиси корхонаҳои хурд ба воситаи ҷудо кардани грантҳо, омодашавии касбӣ ва омӯзонидани роҳу усулҳои боровари тиҷорати хурд имконият фароҳам меорад. Ҳамин аст, ки бо дастгирии давлат имрӯзҳо дар қаламрави вилояти Хатлон, тибқи омори расмӣ, наздик ба 30 ҳазор зан озодона ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд. Яке аз чунин соҳибкорзанони муваффақ Давлатой Бекназарова аз ноҳияи Вахш мебошад, ки тавассути меҳнати ҳалол тавонист азиятҳои рӯзгорро ба хушбахтӣ табдил диҳад. Сарнавишти Давлатой сужаи филми драматикиеро мемонад, ки воқиф шудан аз он касеро наметавонад бетараф гузорад. Роҳи пуршебу фарози рӯзгори ин зани сабуру қавиирода ва машаққатдида нишон дод, ки ӯ дар ҳақиқат нусратбахши зиндагии аҳли хонаводааш мебошад. Мушкилоти зиндагии ин зани тоҷик баъд аз панҷ соли ҳамзистӣ бо Бегиҷон Бекназаров оғоз меёбад. Соли 2001 дар натиҷаи суйитафоҳуме шавҳари ӯ аз озодӣ маҳрум мешавад. Давлатой он замон бо кӯдакони 4-сола ва 1,5-моҳааш дар хонаи хусуру хушдоман мемонад. Баъдан, падараш Давлатой ва кӯдаконашро ба хонаи худ бурда, то соли 2009 онҳоро бо нафақапулии модар нигоҳубин мекунад. Шароит маҷбур месозад, ки Давлатой кӯдаконашро ба модараш гузошта, ба санбӯсафурӯшӣ машғул шавад. Ин кор дер давом

ДОСТОНИ ИБРАТОМўЗИ ДАВЛАТОЙ накарда, хонашин мешавад. Бепулӣ ва ҳамзистӣ бо ҳамсарони бародарон Давлатойро рӯҳан азият медод, аммо илоҷ надошт, сабр мекард. Бар замми ин, ӯ ҳар замон ғизо гирифта, ба маҳбас мерафт ва шавҳарашро хабар мегирифт. Нигоҳубин ва тарбияи фарзандонаш Шаҳригул, Меҳрангез, Шарифбек ва Мадина барои Давлатой гарон афтод.

Ӯ чанд соли ҳаёти оилаашро пурпечутоб ва дар ҳоли дарбадарӣ гузаронида, оқибат дар хона ба дӯзандагӣ рӯ меорад. Соли 2009 падараш барои ӯ ва фарзандонаш замин гирифта, хонаи хоксоронаи гилин месозад. Бо дӯхтани либосу кӯрпа ва болишт барои ҳамсояҳо Давлатой кам-кам пул меёфтагӣ шуд. Дар ибтидои соли 2016 Давлатой Бекназароваро раиси маҳалла ба омӯзиши серӯзаи оғози тиҷорат, ки аз тарафи Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон ташкил карда шуд, даъват намуд. Ҳамин тавр, Давлатой Бекназарова худро ҳамчун зани фаъол ва ташнаи омӯзиш нишон

дода, баъдан дар тренингҳои касбии қуроқдӯзӣ, такмили ихтисос, форуму ярмаркаҳои соҳибкорон дар пойтахти кишвар ва дигар шаҳрҳо иштирок намуд. Ин имкон дод, ки ӯ малакаашро васеъ намуда, ҳамзамон маҳсули дастранҷашро ба фурӯш гузошта, даромади бештар ба даст орад. Ҳамакнун, Давлатойро бо ҳамёну сумка ва маҳсулоти куроқиаш, ки сифати хуб доранд, мешиносанд. Ба қавли Давлатой, вай ҳар моҳ ба ҳисоби миёна 100 доллари ИМА аз дӯзандагӣ фоида мебинад ва агар кӯшиш кунад, мумкин аст аз ин бештар даромад гирад. Давлатой Бекназарова ҳамчунин дар омӯзиш барои тренерон ҳам иштирок намуда, малакаи омӯзгориро омӯхт. Моҳи феврали соли 2017 Давлатой аввалин бор ба 15 нафар занону духтарони хонашину дӯзанда 6 рӯз тренерӣ карда, қуроқдӯзиро ёд дод ва 240 доллари ИМА маош ҳам гирифт. Ҳамин тавр, ӯ қадамҳои аввалини худро ба ҷодаи соҳибкорӣ гузошт. Давлатой ва ҳамсараш, ки солиёни зиёд дар шароити нохуби иҷтимоӣ умр ба сар мебурданд, имрӯз худро хушбахт меҳисобанд ва зиндагии осоишта доранд. Онҳо дар якҷоягӣ духтари калониашонро бо тӯю тамошо ба шавҳар доданд. Ҳамакнун Давлатой пеши худ мақсад гузоштааст, ки дар оянда дар деҳааш сехи дӯзандагӣ бунёд намояд. Давлатой нишон дод, ки ҷаззобияти зан на дар зебоӣ, балки дар энержии ӯст. Шоири маъруфи фаронсавӣ Шарл Бодлер гӯиё маҳз дар васфи Давлатой барин занони шуҷоъ, кордон ва чирадаст гуфтааст: «Зан, воқеан, даъватномаи саодат аст!» М. НОСИРҶОН, «Хатлон»

ќУДРАТИ МАРДАФКАНИ ЗАН-МОДАР Зан, илова ба ҳама пайкору ҷабҳаҳои зиндагӣ, сангаре дорад, ки ҳамеша аз он музаффар берун омаданашро худаш медонаду ҳунари хастанашавандааш. Ин сангар, ин ҷабҳа ҳунари беназиру мардафкани дар ҳама ҳолат зан будан, зан мондан, ба рӯйи ҳама бадбахтиву нокомӣ ва беадолатӣ занона хандидану гиристан аст… Бале, вақте шоҳиди баъзе қисматҳои ноҷӯри ҳаёти занону

мегирифт, яъне баъди таваллуд онҳо фавт мекарданд. Баъдан, дар натиҷаи муолиҷаю дуохонӣ ҳамагӣ се духтарашро ба даст гирифту халос, ки аз инҳо ду нафараш солҳост, ки дар хонаи фақиронааш мустақилона роҳ гаштаю хӯрок хӯрда наметавонанд ва ҳатто ақли расо ҳам надоранд. Модари бечора ашки талх мерезаду қисса мекунад: «Вақте духтаронам як-дусола буданд, пай намебурдам, ки онҳо маъюб мешаванд.

модарон мешавем, он гоҳ бовар мекунем, ки ба ҷуз зан ва модар касе тобу тавони бардошти чунин мушкилиҳоро надорад. Бо вуҷуди ҳамаи мушкилиҳое, ки дар худ дорад, ҷое, ки муҳити шодиёна дорад, механдаду шодишарики дигарон мешавад ва ҷое, ки мусибат аст, бо ёди ғамҳои хеш ашки талх мерезад. Ибодат Ҷунайдуллоева, модари беназиру беҳамтои ду духтараки соҳибҷамоли 27 ва 28 сола - Ашӯрбӣ ва Ҳидоят мебошад, ки ҳар ду, ба амри тақдир, маъюбанд. Ибодатро, ба қавли худаш, шояд Худованд танҳо барои нигоҳубини ҳамин ду фарзанди дардмандаш офаридааст. Сабаби маъюбии фарзандони ин модарро табибон дар никоҳи хешутаборӣ дидаанд. Сараввал, Ибодат фарзандонашро ба даст на-

Қадамҳои аввалинашонро баъди сесолагӣ гузоштанду зуд-зуд ба замин меафтиданд. Фикр мекардам, ки шояд аз камқувватӣ ё нарасидани калсий онҳо мустаҳкам нестанд. Баъдан, онҳоро қариб як сол барои маҳси пой ба маркази саломатӣ мебурдам, вале ин ҳам натиҷае надод. Оҳиста-оҳиста аҳволи онҳо бадтар шудан гирифт. Ҳамроҳи шавҳари ба қавли мардум «шӯрпешонаам» онҳоро ба Душанбе барои ташхис бурдем. Нишонаи ин бемориҳоро табибон аз никоҳи хешутабории мо маънидод карданд. Мо дигар рӯ ҷониби Худованд кардем». - Сахт метарсам, аз он рӯзе, ки мабодо ману ҳамсарам пеш аз фарзандон вафот кунем, - идома медиҳад модари ранҷбар. - Онҳоро кӣ нигоҳубин мекунад? Ман зан

Занон пешоњангони арсаи мењнатанд Файзу баракати љашни хуљастаи Рўзи модарон ба ин диёри сарсабзу бињиштосо ва љойгоњи фарзандони ватанпарвар нуру сафои нав овардааст. Њар фарди хештаншиносу мењандўст ифтихор дорад, ки дар ин сарзамини куњанбунёду тозаистиќлол умр ба сар бурда, бо неруву матонати худ сањме дар баландпоягии он мегузорад. Бо фаро расидани фасли файзбори бањор, ки оѓозаш љашни бонувон аст, кишоварзон ба корњои мавсимии таќдирсози сол - киштукор бо тайёрии комил оѓоз мебахшанд. Бояд гуфт, ки модарон њарчанд дар љодаи тарбияи фарзанд, донишманду хушахлоќ ба воя расидани онњо маќоми аввалиндараља дошта, бошад њам, дар баробари ин, файзи дастони онњо дар бардоштани њосили баланди зироатњо низ дучанд аст.

Хољагии дењќонии мо беш аз дањ сол аст, ки арзи вуљуд дорад. Бо мењнати њалол ва маслињату нишондоди дењќонзанон онро серсоња гардонидаем. Дар баробари кишти пахтаву сабзавот, инчунин, ба боѓдорї гузаштаем, ки он бањри ѓанї гардидани дастурхони сокинони мањал бо меваљоти тару тоза ва њам хушк мусоидат менамояд. Бояд гуфт, ки чунин дастовардњо натанњо дар хољагии дењќонии мо, балки дар дигар хољагињое, ки онро занон идора мекунанд, ба бор омадаанд ва аз файзу баракати дастранљи сањмдорони ноњия ба муваффаќиятњои нав ба нави истењсолї муваффаќ гашта, шарафи пешинаи худро њамчун ноњияи шуњратманди аграрї ва мављудияти мактаби таљрибаи бойи дењќонони асил барќарор хоњад намуд. Ш. Мањмадиева, хољагидор, ноњияи А. Љомї

ҳастаму баъзан бо ашк рехтан худамро сабук месозам ва назди ҳамсояҳо дардамро камтар ҳис мекунам. Аммо дилам ба шавҳарам сахт месӯзад, зеро ӯ мард аст ва наметавонад мисли ман назди ҳама ашк резад. Табиати мардон чунин аст. Ҳамсари Ибодат ба бемории қалб ва қанд гирифтор асту аз дидани аҳволи духтаронаш зиёд ғамгин мешавад. Дарди фарзандон қалбашро фишор дода, ҳатто боре ба сактаи дил ҳам мубтало шудааст. Бо вуҷуди бемор буданаш падар барои пешбурди зиндагии хонавода, ки ба ҷуз ӯ дигар дастёре надорад, кор мекунад. Нафақаи фарзандони маъюби ин оила, ки ҳар якеаш ҳамагӣ 195 сомониро ташкил медиҳад, ба қавли Ибодат, барои доруву дармони духтарон, ки зуд-зуд бемор мешаванд ва дигар чизҳои лозима, намерасад. Ин модари муштипар аз ҳамсоязанони наздику кумакрасони худ дар кӯчаи «Ваҳдат-1»-и шаҳри Бохтар, ки занҳои меҳрубону босахоянд, миннатдор аст. «Бовар кунед, назди онҳо қарздорам, ҳамон гуна, ки як фарзанд пеши модар қарздор аст. Зеро онҳо ҳар рӯз ҳангоми бардоштани фарзандонам ба ман бе ягон баҳона ва изҳори норозигӣ кумак мекунанд», - мегӯяд Ибодат. Бузургии ин модарро бинед, ки гоҳе фарқи шабро аз рӯз танҳо дар торикию равшанӣ мебинаду ҳис намекунад, ки шаб барои истироҳату рӯз барои заҳмат кашидан аст. Зеро Ашӯрбию Ҳидоят, ки аз ҳамдигар ҳамагӣ як сол фарқ мекунанд (яке соли таваллудаш 1990 ва дигаре 1991 аст), баъди дар бистар хобидан ҳатто ба паҳлу гашта ҳам наметавонанд. Инак, қариб 28 сол мешавад, ки Ибодат ҳар шаб посбони хоби ҷигарбандонаш аст. - Садои онҳо он қадар дар гӯшҳои ман сабт гаштааст, ки агар як дақиқа ба рӯйи ҳавлӣ ё барои об кашондан ба хонаи ҳамсоя равам, фикр мекунам, ки маро фарёд зада истодаанд, - изҳор медорад модар. - Ашӯрбӣ гарчанде аҳволаш нисбат ба Ҳидоят бадтар аст, каму беш маро мефаҳмад, аммо Ҳидоят зуз-зуд қаҳр мекунаду асабӣ мешавад. Ибодат, ки 51 сол дорад, ҳама умри ҷавонашро танҳо фидои ин

фарзандони маъюбаш кардааст. Мисли дигар занон на ба тӯй мераваду на ба маърака, ҳатто ба дидорбинии падару модари пираш ҳам рафта наметавонад. Умед дорад, ки ҳама аҳли байташ вазъи ӯро дарк мекунанду аз вай гиламанд нестанд, чун аз шароити доштаи Ибодат хабардоранд. «Ман агар як фарзанди маъюб медоштам, шояд ӯро дар аробача гирифта, ба ягон ҷо мебурдам. Аммо ду нафарро наметавонам ба ҷое барам. Духтари хурдиам, ки кумакрасонам буд, соле қабл, сад шукр, ки солим буд, ба шавҳар баромад. Нахостам, ки ба бахти ӯ зомин шавам», - мегӯяд модар. Борҳо барои кумак ба чанд ҷо муроҷиат намуд. Ба Ибодат пешниҳод кардаанд, ки духтарони маъюбашро ба хонаи маъюбон супорад, аммо, табиист, ӯ ин пешниҳодро қабул карда натавонист. Гарчанде азоб мекашаду чун дигар занҳо зиндагӣ карда наметавонад, аз сарнавишташ розист ва шукрона мекунад. Шукронаи фарзандон мекунам, зикр кард Ибодат. – Дар ибтидои зиндагии муштарак бо ҳамсарам тифлони навзодамро аз даст медодам, онҳо дар чандмоҳагӣ вафот мекарданд. Аз ҳамин хотир, мани муштоқи фарзанд аз духтарони маъюбам дур будан намехоҳам. Онҳо баҳонаи зиндагии ман ҳастанд. Шояд фарзандони маъюбимкони ҳарфи муҳаббате гуфтан ба маро надоранд, аммо ҳис мекунам, ки онҳо маро дӯст медоранду ягона умеди зиндагиашон ҳастам. Шояд ҷисми нотавону дардманди онҳо ҳарорати дастони модаронаи маро эҳсос мекунанд. Метарсам, ки баробари дур шудан аз ман онҳо ноумеду бемортар нашаванд. Ибодат дар интиҳои суҳбат танҳо ҳаминро афзуд, ки ҷавонон барои издивоҷ бояд саросема нашаванд, ҳамдигарро бишносанд, аз ташхиси тиббӣ гузаранд, то ин ки дар оянда насли солим ба дунё оваранду ҳаёти фарзандонашон саропо ба ғам нагузарад. Вақте чунин модарони худфидоро мебинем, бори дигар ба ҳақиқати маънии мисраъҳои шоир дармерасем, ки дар ду ҷаҳон ҳам ранҷи якшабаи модарро наметавон баркашид. Ҳангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

СОЊИБКОРЗАН Мањбуба Холбобоева соли 2018 “Бонуи муваффаќи сол” дониста шуд. Ў њамчун соњибкорзан фаъолият намуда, ба парвариши паранда – мурѓи марљон ва бедона машѓул аст. Саршумори парандањои ў торафт зиёд мегардад. Њамчунин, Мањбуба 5 гектар заминро дар ихтиёр дорад, ки дар он барои кори парандапарварї зироатњои ѓалладонагї истењсол менамояд. Соли гузашта ин бонуи муваффаќ натиљањои хуби истењсолї ба даст овард. Њамин буд, ки дар озмуни вилоятии «Соњибкорзани муваффаќ» иштирок намуда, аз рўи дастовардњои мењнатии солонааш ба гирифтани љойи аввал мушарраф гардид ва бо ифтихорномаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят сарфароз гардид. - Ман, - мегўяд Мањбуба Холбобоева, - аз зиндагї ќаноатмандам, аз бахти худ меболам. Шукронаи он мекунам, ки чунин давлати соњибистиќлол дораму дар фазои он сулњу вањдат танинандоз аст ва Сарвари мо, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои мо, шањрвандон, бањри зиндагии осоишта тамоми шароитњоро фароњам овардааст. Аз љумла, соли гузашта бо пешнињоди маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, ноњия ва Кумитаи кор бо занон ва оилаи љумњурї ба гранти президентї соњиб гардидам, ки ин барои боз њам ривољ додани фаъолияти соњибкориам шароит фароњам овард. Ва барои ин ќадрдонї ва дастгирї изњори сипос менамоям. Рўзигул Ќурбонова, ноњияи Балљувон


4

ХАТЛОН

чоршанбе, 6 марти соли 2019, №10 (3195)

8 март - Рўзи модар

7 рЎзи ХАТЛОН

Чењраи ошно

Модар Ту фаришта нестї андар љањон, Њам з-ў волотар астї љовидон.

«Мо дар замони соњибистиќлолї ба рушди соњаи фарњанг њамчун таљассумгари симои маънавии халќ, муттањидсозандаи неруњои зењнї эътибори доимї медињем». Пешвои миллат Эмомалї Рањмон

Гар Худо орост дунё бањри ту, Насл ин сон гашт бањри бекарон.

Ў 40 соли умри бобаракати хешро ба театр бахшидааст. Њамин аст, ки театрро хонаи дуюми худ хонда, аз он дил канда наметавонад. Дар ин боргоњ бо истеъдоди худододї

Гар Худо як зарра мењраш бар ту дод, Мењри ў дар синаат бошад нињон.

Мењриннисо - ситораи дурахшони сањна

Њазрати Одам нахуст андар бињишт, Сайр мекарду набудї шодмон. Эй Њавво, Одам зи рўят шод шуд, В-аз ту биафзуд насли одамон. То љавониро ба мо бахшидаї, Гашта хам он ќомати сарви равон. Ту фано месозї худро бањри мо, Меравї сўйи бињишти дилситон. Њусни ту аз њусни њурони бињишт, Садњазорон боз болотар аз он. Њељ натвонам, ки хизматњои ту, Боз гардонам ба ин ашки равон. Модарам, эй дилрабо, оњанрабо, Шираи шири ту кардам нўши љон. З-ин сабаб баъд аз Худо, эй модарам, Њастї бар ман чун Худои мењрубон. Зарандўз Насињати модарам: «Писарам, аз дастархони касе, ки нон хўрдї, андешаи намакашро кун, ки кўрнамак кўр мешавад».

Ба модарам

(Муаллиф ин шеърро чанд рўз пеш аз вафоташ, дар яке аз беморхонањои шањри Маскав моњи октябри соли 1966 эљод намудааст)

Нурї ба сарам, модар, Љону љигарам, модар. Бо ту њама дам равшан, Шому сањарам, модар. Дар гулшани давронам Њастї гули хандонам. Аз бўи латифи ту Роњат бубинад љонам. Байту ѓазалам, модар, Фахру амалам, модар. Дар зиндагии ширин Ќанду асалам, модар. Гуфтори ту худ ќанд аст, Рафтори ту дилбанд аст. Њамвора дили моён, Бо мењри ту пайванд аст. Мушку гули насринам, Мењри мању парвинам. Ояндаи миллатро Бо чашми ту мебинам. Хоњам, ки накў гардам, Машњури љањон гардам. Бар халќи азизи худ Имдодрасон гардам! Давлатљон Зайниддинов Санљиши ќалам

Устоди мењрубонам (Ба устод Сайлигул Саидова)

Устоди мењрубонам, Доною хушзабонам, Азизи дилу љонам, Муаллима, ту њастї. Давои ќалби зорам, Равшанї дар рўзгорам, Ягона ѓамгусорам, Муаллима, ту њастї. Модари мењрубонї, Њамеша зинда монї, Ягона љовидонї, Муаллима, ту њастї. Дар зиндагї ягона, Чароѓї ба њар хона, Дар љањон ту намуна, Муаллима, ту њастї. Дар ин дунёи фонї, Кинаю ѓам надонї, Ягона хотирмонї, Муаллима, ту њастї. Нигора Толибова, њамшираи тиббї «ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

Њамин тавр, 21 хатмкардаи Донишкадаи санъати љумњурї фаъолияти актёрии худро дар ин боргоњи њунар оѓоз намудем. Акнун театр маќоми касбї гирифта, соњиби актёрони боистеъдод гардид». Мењриннисо, ки њамон ваќт актрисаи љавон буд, аввалин њунарманди театр бо унвони Њунарманди шоистаи

Санаи 7 сентябри соли 2009 барои Мењриннисо Њољибоева, њунарманди театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар рўзи муборак буда, дар њаёташ як умр наќш бастааст. Дар арафаи љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор њунармандони соњаи фарњангро бо мукофотњои давлатї ќадрдонї намуд. Дар байни онњо ин њунарманди театр низ буд. Сарвари давлат ба ў унвони Њунарпешаи халќии Тољикистонро супорид. Мењриннисо барои чунин ќадрдонї аз Пешвои миллат сипосгузор аст. Мењриннисо Њољибоева ба њайси њунарманди муваффаќи театр ва овозхони хушовозу боистеъдод ба мардум ошност.

ва азму талошњои зиёд њам нони њалолу номи баланд ва њам бахти нек ёфт. Бонуи њунарманд зодаи шањри Конибодоми вилояти Суѓд аст. Мењри санъат ўро баъди хатми мактаби миёна ба пойтахти кишвар-шањри Душанбе овард. Њуљљатњояшро ба Донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода супурд. Баъди хатми он соњиби ихтисоси актёри драма ва кино гардид. Бо њукми таќдир ба шањри Бохтар омад. Њаёти минбаъдаи худро бо театри вилоятии ба номи Ато Муњаммадљонов пайваст. Мењриннисо нахустин наќши офаридаашро ёдовар шуда чунин мегўяд: «Асари Султон Сафаров «Уќоб» буд, ки наќши Назокатро бозидам, Бо њамсабаќонам дар Театри собиќ шањри Ќўрѓонтеппа се намоишнома: «Имтињон»-и Ф.Ансорї, «Хостгор»-и А. Чехов ва «Капилка»-и драматурги франсавї Эжен Лабишро пешкаши тамошобинон кардем.

Тољикистон ќадрдонї гардид. Ў он солњоро пеши назар оварда мегўяд: «Театр хонаи дуюми ман шуд, ман худро бе театр тасаввур карда наметавонистам. Њатто нахустфарзандам шашмоња буд, ман ба кор баромадам ва Парвизи хурдсолро бо худ ба сафарњои њунарї мебурдам. Њамкасбон нимшўхиву нимљиддї “Парвиз писари театр аст”, мегуфтанд. Ў гўё дар театр калон шуд. Шояд ин муњит буд, ки мењри санъаткорї дар ќалбаш љо шуд ва касби ману шавњарамро интихоб намуд». М. Њољибоева то ба имрўз њамчун актриса дар сањна зиёда аз 80 наќш офаридааст. Њангоми суњбат, дар омади гап, пурсидам: “Шумо дар бисёр намоишномањо наќши зани марди дигарро мебозед. Оё њамсаратон аз ин рашк намекунад?”. Аксарият наќшњое, ки ман меофарам, тањиягар ва когардонаш шавњарам Бурњониддин Раљабов мебо-

СОњИБКАСБОН њАМЕША СОњИБИЗЗАТАНД - Ҳунар инсонро сарфарозу бахтёр мегардонад, - мегӯяд Момогул Давлатова, сокини шаҳри Левакант, ки ба ҳунару ҳунармандӣ машғул аст. Муаллима шогирдонашро даъват ба он мекунад, ки умри худро беҳуда нагузаронанд. Бештари вақтро аз худ намудани касбу ҳунаре сарф намоянд, то дар оянда баҳри зиндагии хеш дастнигар нагарданд. Дар интихоби касб иштибоҳ накарда, ба касби дилхоҳу манфиатбахшро шуғл варзанд. Момогул Давлатова соҳибҳунар асту касби пурифтихор дорад. Ӯ омӯзгори фанни “Технология”-и литсейи №1-и шаҳри Левакант мебошад. Бонуи ҳунар ҳамчунин дар ҳамаи чорабиниҳои шаҳрию вилоятӣ фаъолона

Бо шарофати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 8-уми март ҳамчун Рӯзи модар эълон шуд, ки, ин пеш аз ҳама, арҷгузорӣ ва таъкиди махсусест ба мақоми баланди зан ва ҳамчун изҳори меҳру лутфу сипос ба вуҷуди Офаридгор, ба худфарсоиву ҷоннисорӣ ва муҳаббату меҳрубонии Модар. Дар ҳамин фасли сол ва ҷашни фархундаи Модар, модарҷонам мавлуд доштанд. Аниқтараш, 8 мартро ҳамчун рўзи зодрўзаш ман барои модарам муайян намудам, зеро дар шиносномаи модарам санаи таваллуд қайд нашуда, танҳо соли таваллуд зикр гардида буд. Вақте ки аз модарам зодрўзашонро пурсидам, дар ҷавоб гуфтанд: «Бибиат аввали баҳор мегуфт, вале рўзашро аниқ намедонам». Модарам фасли баҳор ва зебоию тозагиро бениҳоят дўст медоштанд. Аз ин хотир, ман гуфтам: «Очаҷон, аввали баҳор иди занон - 8 март аст, бигзор ин рўзро зодрўзи шумо гўем ва мо- фарзандон минбаъд ҳар сол дар ҳамин рўз назди шумо сарҷамъ шавем». Ҳамасола рўзи 8 март модарҷонам, ки кадбонуи моҳир буд ва махсусан хўрокҳои миллиро хеле хуб омода мекард, бо ёрии набераҳо дастурхон меорост ва мунтазири фарзандон мешуд. Мутаассифона, чунин ҳам мешуд, ки ман рисолати зан, модар ва коргар буданамро аз қарзи фарзандӣ боло гузошта, дар рўзи муайянкардаи худ, яъне зодрўз ва хурсандии модарам рафта наметавонистам. Аксар вақт барои интизор накардани модар, вақти рафтанамро ба ҳамшира ва ҷиянҳо мегуфтаму ба модарам не, ба қавле «сюрприз» мекардам. Ҳангоми рафта натавонистан ба воситаи ронандаи нақлиёти мусофиркаш барояш ҳадяе мефиристодам. Баъди гирифтани туҳфаи ман ғамгин шуда мегуфтааст: «Наомад-а? Медонам, роҳаш дур аст, як рўз истироҳат дорад. Боз ҳадя фиристодааст. Охир, дидори шумо аз ҳама моли дунё беҳтар аст. Худи шумо бароям туҳфаед». Соли гузашта, дар оғози фасли

Диќќат: Музояда!

1.

МОДАР ѓАНИМАТ АСТ, БА ќАДРАШ БИРАСЕД эҳёшавии табиат модарҷонам мубталои бемории қалб гардиданд. Ҳаққу ҳамсоя, хешу табор, духтару писар, келину домод, набераю абераю чабера, умуман, ҳама наздикону пайвандон ба аёдаташ омада будем. Худ гўё чизеро медонист, ки пайваста ҳамаро мепурсид ва баъди ҳар дидорбинӣ шукри Офаридгор намуда,ҳамаро худоҳофизӣ мекарду дуо медод. Модарам дар Рӯзи модар дар бистари маризӣ буданд. Меандешидам, ки чун ҳарвақта ҳафтае бемор шуда, боз сар аз болини маризӣ мебардорад. Ӯ боз рӯйи по шуда, аз зебоиҳои фасли дўстдоштааш баҳра мегираду аз сарҷамъ омадани фарзандонаш шод мешавад. Вале ҳайҳот, ин дард корашро кард. Модари ҷонамро аз байни мо рабуд. Дарк кардам, ки шахс дар назди аҷал бечора аст. Инак, боз ба кишвари азизам баҳори нозанин омадааст. Аммо азизтарин шахси рўзгорам, маҳбубтарин инсони ҳаётам, беҳтарин устоди мактаби ҳастиям, нури чашму қуввати дилам-модарамҷонам бо мо нест. Баҳори умри ў хазон гашт ва дигар такрор намеёбад. Ҳарчанд умр кӯтоҳу такрорнашаванда аст, вале зиндагии модар дар хотироту зеҳни ҳар яки мо- фарзандон ва наберагону аберагон идома дорад ва ҳеҷ гоҳ фаромўш намешавад. Акнун худро маломат мекунам, ки аз пайи кору рўзгори худ шуда, ба аёдати модарҷонам кам мерафтам. Ҳоло маро хумори модар мегирад, пазмони лаҳни ширин, дидори зебо ва маслиҳатҳояш мешавам, афсӯс, ки ӯро дигар намеёбем. Дар ин лаҳзаҳо он модароне пеши рӯ меоянд, ки фарзандашон ба гурӯҳҳои террористӣ шомил шуда, мардуми бегуноҳ аз ҷумла занонро ба қатл мерасонад, имрӯз ғамзадаю чашми гирён доранд, роҳи писар мепоянд. Ин фарзандон бояд дарк кунанд, ки фардо дер мешавад. Вақте ки модар аз дунё мегузарад, пушаймонии фарзанд дигар суде намебахшад. Раҳёнгул Қурбонова, шаҳри Бохтар

Музаффар Муродов, бойгоншиноси дастгоњи раиси вилояти Хатлон

Иљрочиёни Хадамоти иҷро дар шаҳри Бохтар рӯзи 8 апрели соли 2019 музоядаи таҳти №1-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамоянд. № Т/р

ширкат намуда, маҳсули ҳунарашро ба маъраз гузошта, харидорони худро дорад. Ашк ЮСУФӢ, шаҳри Левакант

шад. Фаъолияти якљояи мо дар театр дар асоси боварию якдигарфањмист, ки мо ба ин дараљаи баланди њунарї сазовор гаштем. Мењриннисо дар театр наќш офарида, инчунин овозхон ва сарояндаи хушсалиќа ба шумор меравад. Ў мегўяд, ки овозхонї ба њунари актёриаш кўмак мерасонад. Махсусан, дар шашмаќомсарої ќобилияти баланди овозхонї дорад. Натиљаи њамин буд, ки ў дар яке аз фестивалњои фолклорї-этнографї дар давлати Лањистон ширкат варзида, санъату фарњанги волои тољикро муаррифї намудааст. М. Њољибоева аз њама лањзањои њаяљонбахшу хотирмонро дар њаёташ ёдовар шуда, мегўяд: «7 сентябри соли 2009-ум дар арафаи љашни Истиќлолияти ватан дар ќатори дигар њунармандон шахсан аз дасти Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон унвони баланди Њунарпешаи халќии Тољикистонро гирифтем». М. Њољибоева имрўзњо серкор аст. Ў дар ин рўзњои бањорї бахшида ба Наврўзи байналмилалї намоишномаи драматурги озарї У. Њољибеков бо коргардонии Бурњониддин Раљабов «Аршин Мололан»-ро пас аз 20 сол бо диди нав ва иштироки актёрони љавони умедбахши театр эњё намуда, пешкаши тамошобинон намуданианд.

Номгўи амволи њабсгардида

Мансубият ва суроѓа

Манзили истиқоматӣ шаҳри Бохтар, иборат аз як маҳаллаи ошёна ва шаш Умари ҳуҷра, аз хишти Хаём, кӯчаи пухта сохта Гулистон, шуда масоҳати хонаи №98 умумӣ 372 м.м мебошад.

Нархи ибтидоӣ

425000 (чорсаду бисту панҷ ҳазор) сомонӣ

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисӣ гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шаҳри Бохтар, кӯчаи Кайҳоннавардон, бинои Раёсати адлияи вилояти Хатлон (ошёнаи 3-юм). Музояда соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни Хадамоти иҷро дар шаҳри Бохтар дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефони (83222) 3-25-34 ва 937-60-45-45 гирифта метавонед.

эътибор надорад Шаҳодатномаи гумшудаи А №118777, ки онро соли 1992 МТМУ №43-и ноҳияи Кӯшониён ба Исломова Навиштамо Икромовна додааст, эътибор надорад. Шаҳодатномаи гумшуда дар бораи бақайдгирии давлатии Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Истеҳсоли маҳсулоти оҳану бетони Сарбанд”, №003-696 “Б” аз 27 майи соли 2009, ки онро Райёсати адлияи вилояти Хатлон додааст ва дорои рақами ягонаи мушаххаси №3910000784, аз 17 майи соли 2010 мебошад, эътибор надорад. Шаҳодатномаи гумшудаи №033091, ки онро соли 1983 МТМУ №11-и ноҳияи Хуросон ба Ахмедов Мамасали Чориевич додааст, эътибор надорад. Дипломи гумшудаи РТ-1 №337624, ки онро соли 1991 омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Бохтар (собиқ Қӯрғонтеппа) ба номи А. Ҷомӣ, бо ихтисоси муаллими синфҳои ибтидоии мактабҳои таълими умумӣ ба Расулова Давлатбӣ Ғоибовна додааст, эътибор надорад. Шаҳодатномаи гумшудаи АN №180838, ки онро соли 1991 МТМУ №27-и ноҳияи Дӯстӣ ба Қадамова Мавлуда Алимаҳмадовна додааст, эътибор надорад. Шиносномаи техникии гумшуда, ки онро Корхонаи давлатии фаръии “Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул” дар ноҳияи Кӯшониён нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва шустушуйии мошинҳо, ба Шокиров Джурабек, бо суроғаи ноҳияи Кӯшониён, Ҷамоати деҳоти “Сарвати Истиқлол”, шоҳроҳи шаҳри Бохтар-Ҷ. Балхӣ дар асоси шартномаи хариду фурӯши нуқтаи шустушӯй ва нуқтаи фурӯши сузишворӣ аз 30.03.2010 1ш-128 ва шаҳодатномаи бақайдгирӣ аз 02.04.2010 № 4588 ҳамчун моликияти шахсӣ ба қайд гирифта, бо сабаби гум шудани шиносномаи техникӣ аз эътибор соқит дониста шавад.

ТАЪЗИЯ

Аҳли эҷоди рӯзномаи вилоятии “Хатлон” ба сармуҳаррири рӯзномаи “Субҳи Шаҳритуз”-и ноҳияи Шаҳритуз Азизи Фаттоҳ бинобар вафоти духтараш Фарзонаи Азиз таъзия баён намуда, ба наздикону пайвандони марҳум аз даргоҳи Яздони пок сабри ҷамил хоҳонанд.

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

АЗМИ ТАЪСИСИ МОИ «КўЛОБ»

Масъалаи таъсиси минтақаи озоди иқтисодии «Кӯлоб» ва ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» дар маҷлиси навбатии Ҳукумати кишвар, ки 28 феврал таҳти раёсати Асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардид, мавриди муҳокима қарор гирифт. Президенти кишвар баъди муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи кории маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакатро ҷиҳати таъмини иҷрои саривақтии дастуру супоришҳо, нишондиҳандаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, омодагии ҳамаҷониба ба таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ, истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ - 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифадор намуданд. Дастуру супоришҳои дигар доир ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ, кишту кори баҳорӣ, ниҳолшинонӣ, истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, расонидани кӯмакҳои моддӣ ба эҳтиёҷмандон дар арафаи ҷашни Наврӯз ва ғайра дода шуданд.

450 ЗАН ДАР МАќОМИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТї

Дар вилояти Хатлон як миллиону 587 ҳазору 100 нафар занону духтарон умр ба сар мебаранд.

Тибқи маълумоти Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, занон 49,6%-и шумораи умумии аҳолии вилоят (3199700 нафар)-ро ташкил дода, ин рақам нисбати соли гузашта 36 ҳазору 300 нафар зиёд мебошад. “Теъдоди занони қобили меҳнат 922 ҳазору 100 нафар (50,5%) ҳисоб шудааст. Аз шумораи 196 ҳазору 858 нафар занҳои коргар 6 ҳазору 586 нафарашон дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият мекунанд”, - зикр кард манбаи хабар. Теъдоди кадрҳои роҳбарикунанда

аз ҳисоби занон дар моҳи январи соли 2019 нисбати ҳамин давраи соли гузашта 1 ҳазору 70 нафар зиёд шудааст. Аз ҳисоби занон 843 нафар вакил, аз ҷумла як вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 нафар вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон, 181 нафар вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят ва 616 нафар вакили ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мебошанд. Дар вазифаҳои хизмати давлатӣ 450 нафар бонувон кор мекунанд.

МУЛОќОТИ РАИСИ ПСС БО СОњИБКОРОН

Дар шаҳри Бохтар вохӯрии раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумъахонзода бо соҳибкорони маҳаллии вилояти Хатлон баргузор гардид.

Мулоқоти мазкурро муовини раиси вилоят Раҷабалӣ Раҷабов ҳусни оғоз бахшида, раиси тозаинтихоби Палатаи савдо ва саноатро ба соҳибкорони вилоят шинос намуд. Дар ҷаласа қайд карда шуд, ки бо мақсади дастгирии минбаъдаи соҳибкорон дар кишварамон бо эълон гардидани солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва «300 рӯзи ислоҳот оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ» як қатор тағйироти назаррас ба амал омада, ҷиҳати фаъолияти минбаъдаи соҳибкорон шароити мусоид муҳайё гардидааст. Дар вохӯрӣ миёни соҳибкорони вилоят ва мақомот оид ба дастгирии соҳибкорон ва камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаи соҳибкорӣ табодули назар сурат гирифт.

КўЛОБ. ДАСТГИРИИ СОњИБКОРИИ ЗАНОН

Шаҳрдории Кӯлоб барои бонувони соҳибкор ду биноро ҷудо кардааст, ки дар он 45 нафар занон ва духтарони хонашин ба ҳунарҳои мардумӣ ривоҷ мебахшанд.

Тавре аз дафтари матбуотии шаҳрдории Кӯлоб иттилоъ доданд, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳру деҳоти Кӯлоб бахшида ба Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳфилҳои наттоқӣ, сарояндагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, шерозбофӣ, атласбофӣ, кандакорӣ, рассомӣ, пазандагӣ ва навозандагӣ ташкил карда шуданд.

Бо мақсади дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон дар соли 2018 тибқи натиҷагирии комиссияи озмуни грантҳои президентӣ 3 нафар зан барои рушди соҳибкорӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ бо грантҳои президентӣ дар ҳаҷми 90 ҳазор сомонӣ ва 3 нафар соҳиби гранти раиси вилоят дар ҳаҷми 40 ҳазор сомонӣ гардиданд.

љ. БАЛХї. БУНЁДИ 6 ГЕКТАР БОѓИ НАВ

Дар стансияи таҷрибавии зироати гармидӯсти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони 6 гектар боғҳои нав бунёд гардиданд.

Тавре ки аз шуъбаи иттилоотию таҳлилии дастгоҳи раиси вилоят хабар доданд, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо мақсади барқарор намудани боғҳои бисёрсола тадбирҳои амалӣ андешида шуда, дар боғи болозикр дарахтони бодому шафтолу, зардолу, анҷир, анор, хурмо ва зиёда аз 5 ҳазор бех дарахтони ороишии сӯзанбарг сабзонида хоҳанд шуд. Майдони умумии боғи стансияи таҷрибавӣ 18 гектарро ташкил дода, дар ин мавзеъ ҳамзамон гармхонаҳои лимӯ ва сабзавотпарварӣ бунёд шуданд. «Дар назар дошта шудааст, ки имсол дар ноҳия тибқи «Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ» дар майдони 14 га боғу токзор барқарор карда шаванд», - афзуд сарчашмаи хабар.

ФЕСТИВАЛИ «СУРУДИ МОДАР - АЛЛА»

6 марти соли равон дар шаҳри Душанбе бахшида ба Рӯзи модар Фестивали ҷумҳуриявии «Суруди модар – Алла» баргузор мегардад. Дар фестивали мазкур қариб 700 нафар кормандони вазорату идораҳо, занони барӯманди кишвар ва ҷавонони фаъол иштирок менамоянд. Мақсад аз баргузории Фестивали «Суруди модар – Алла» баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, расидан ба қадри модар ва заҳматҳои шабонарӯзии ӯ мебошад.

Даври аввал ва дуюми фестивал дар шаҳру ноҳия ва вилоят доир гардида, беҳтаринҳо ба марҳилаи ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтаанд. Дар ҷамъбасти фестивал иштирокчиён бо диплом ва туҳфаҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш сарфароз гардонида мешаванд.

БОХТАР. НАВСОЗИИ БОѓИ МАРКАЗї

Шаҳрдории Бохтар ба таъмиру бозсозии боғи марказии фарҳангӣ-фароғатии ба номи Раҳмон Мурчаев оғоз бахшидааст. Аз шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Бохтар иттилоъ доданд, ки барои навсозии боғ як миллион сомонӣ ҷудо ва муҳлати анҷоми корҳо то ҷашни Наврӯз муайян гардидааст. Дар боғ инчунин ба маблағи се миллион сомонӣ харидорӣ ва насби қариб 20 атраксиони замонавӣ пешбинӣ шудааст. Баъди навсозӣ гардидани боғ, дар баробари фароҳам омадани шароит барои истироҳат, наздик ба 70 сокини маҳаллӣ ба кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд.

«њУНАР БЕњТАР АЗ ЗАР БУВАД» Дар театри мазҳака-мусиқии ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб фестивал-озмуни шаҳрии кулолгарӣ, чӯбтарошӣ ва сабадбофӣ таҳти унвони «Ҳунар беҳтар аз зар бувад» баргузор гардид. Дар рафти чорабинӣ меҳмонон аз ҳунари волои ҳунармандони шаҳри Кӯлоб, аз қабили чакандӯзӣ, тоқидӯзӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, сабадбофӣ, таомҳои миллӣ ва расмҳои беҳтарин дидан карда, ба ҳунари волояшон баҳои баланд гузоштанд. Ҳадафи асосии фестивал-

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 117/рз-97 АЗ 07 январи СОЛИ 2019 АЗ НАВ БА њисоб ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Носирљон МАЪМУРЗОДА

Тарроњ: Зафарљон Азизов

озмуни «Ҳунар беҳтар аз зар бувад» дарёфти истеъдодҳои нотаркор ва рушди ҳунарҳои мардумӣ унвон шуда, бо ин мақсад дар 123 кӯчаю маҳалла ва ҷамоатҳои Кӯлоб чорабинии фарҳангию маърифатӣ гузаронида шуд.

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 6.03.2019 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8800 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Profile for khatlon-ruznoma.tj

Шумораи №10-2019  

Шумораи №10-2019  

Advertisement