Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №30 (3167)

панљшанбе, 9 августи соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

Ба истиќболи љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон

САРВАЗИРИ ЉУМЊУРЇ ДАР ШАЊРИ КЎЛОБ - Тибќи Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22 майи соли 2018 љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон соли 2021 ботантана таљлил карда мешавад. Маќсад аз имрўз омодагї гирифтан ба љашни мазкур ин суръат бахшидани корњои ободонию бунёдкорї, бењдошти вазъи иљтимоию иќтисодї ва бењдошти зиндагии мардуми Тољикистон аст, ироа дошт раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода ва афзуд, ки ба ин хотир мутобиќи Амри Сарвари давлат дар шањру ноњияњо гурўњњои корї таъсис ёфта, роњбарии онро намояндагони Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба уњда доранд. Гурўњњои мазкур наќша – чорабинињои бахши корњои ободониву бунёдкориро тањия намуда, барои сохтани иншоотњои њаётан муњим, корхонаю муассисањои саноатї, иншоотњои бахши соњаи маорифу тандурустї, роњњо тадбирњои заруриро роњандозї менамоянд. Бо маќсади дидан намудан аз рафти корњои бунёдкорї ва омодагињо ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо супориши Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам

4 август дар љамоатњои дењоти “Лолазор” ва “Лоњур”-и ноњияи Данѓара мулоќоти гурўњи кории Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии ёрдамчии Президенти кишвар оид ба рушди иљтимої ва робита бо љомеа Абдуљаббор Рањмонзода бо фаъолон ва ањли љомеа доир гардид. Зимни мулоќот Ёрдамчии Президенти мамлакат Абдуљаббор Рањмонзода аз номи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба сокинони ноњия, ки дар рўзи содир шуда-

Эмомалї Рањмон рўзи 8-уми августи соли љорї Сарвазири Љумњурии Тољикистон Ќоњир Расулзода дар шањри Кўлоб сафари корї намуда, ба фаъолон мулоќот доранд. Сарвазири љумњурї бо гурўњи кории шањри Кўлоб, ки роњбарии онро ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон Абдуљаббор Рањмонзода ба уњда доштанд, аз кулли корхонаю муассиса, ташкилотњо, корхонањои саноатї дидан ба амал оварда, ба вазъи хизматрасонии корхонањои хизматрасонии шањр, аз ќабили хољагии манзилию коммуналї, обу коррезии шањр шиносої ба амал оварданд. Тањлили рафти омодагї ба љашн имрўз дар маљлисгоњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Кўлоб бо иштироки ањли љамоатчигии шањр, роњбарони корхонаю ташкилотњо, иштироки роњбарони вазорату идорањои љумњуриявї мавриди тањлил ќарор мегирад, таъкид дошт раиси вилоят. Њамин тавр Сарвазири Љумњурии Тољикистон натиљаи санљиши гурўњи кории таъсисдодаи Њукумати Љумњурии Тољикистонро мавриди баррасї ќарор дод. Ќоњир Расулзода ќайд намуд, ки мењнаткашони шањри Кўлоб, соњибкорону мардони босахо-

сайёњони хориљї – шањрвандони Иёлоти Муттањидаи Америка, Швейтсария, Нидерландия ва Франсия, ки бо воситаи велосипедњо аз самти Кўлоб ба самти шањри Душанбе њаракат менамуданд, њуљум карданд. Ин гурўњ пас аз пахш кардан ва аз по афтонидани сайёњон бо маќсади куштан бо олотњои халандаю бурранда, аз ќабили кордњои калон ва табарњо ба узвњои њаётан муњими сайёњон задаанд ва ба онњо љароњатњои вазнини љисмонї расонида, аз љойи њодиса ѓайб задаанд. Дар натиља 4 нафар сайёњони

ХАТЛОНИЊО КУШТОРИ САЙЁЊОНРО ЉИДДАН МАЊКУМ МЕКУНАНД ни амали террористї ва баъди он ба зарардидагон - сайёњони хориљї дасти мадад дароз намуда, бо маќомоти њифзи тартибот ва ќонун љињати сариваќт ошкор намудани омилони ин љинояти вањшиёна њамкорї ва мусоидат карданд, изњори ташаккур намуд. Зикр гардид, ки мањз бо кумаку дастгирии сокинони ноњия ва мавќеи фаъоли шањрвандии онњо дар муддати кўтоњ њадафњои шум ва зерипардагии ташкилоти террористию экстремистии Њизби нањзат, ки дар ин куштори вањшиёна даст дошт, аз љониби маќомоти амниятї рўйи об бароварда шуд. Пасон, ба чанде аз сокинони ноњияи Данѓара, ки дар ин бобат аз њама бештар фаъолият нишон додаанд, мукофотњо таќдим гардиданд. Фаъолон ва намояндагони ањли љомеаи ноњияи Данѓара ба сухан баромада, изњор доштанд, ки маќсади террористон дар тамоми нуќоти олам тарс додану ба итоат даровардани мардум аст, вале сокинони Данѓара, вилояти Хатлон ва саросари Тољикистон аз чунин кирдори зишти нохалафон тарс нахоњанд дошт, минбаъд беш аз пеш њушёриву зиракии сиёсї нишон хоњанд дод ва дар атрофи Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон боз њам зичтар муттањид гардида, дар роњи амалї сохтани наќшаву барномањои давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати рушди бештари Тољикистони азиз ва боз њам бењтар сохтани сатњи зиндагии мардум љањду љадал ба кор мебаранд. Дар мулоќоти мазкур, инчунин раиси Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Ањтам Абдуллозода, раиси Кумитаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Сулаймон Давлатзода, раиси ноњияи Данѓара Мањмадулло Саидализода ва роњбарону намояндагони дигар маќомоту ташкилотњои дахлдор, фаъолон ва намояндагони ањли љомеаи ноњияи Данѓара ширкат намуданд. Ёдовар мешавем, ки баъд аз зуњри 29 июли соли равон гурўњи мусаллањи љинояткорон бо автомашинаи сабукрави худ дар шоњроњи Кўлоб-Душанбе, дар њудуди дењаи Сафобахши Љамоати дењоти «Оќсу»-и ноњияи Данѓара (дар км 81), бо суръати баланд ба 7 нафар

хориљї ба њалокат расида, 2 нафари дигар дар њолати вазнин дар беморхонаи ноњияи Данѓара бистарї карда шудаанд. Шањрванди Франсия Казабат Гуиллаюм Љеан осеб надидааст. Њангоми љустуљўи љинояткорон бо ёрии сокинони ноњия автомашинаи дар содиркунии љиноят истифодагардида дар дењаи Торбулоќи ноњияи Данѓара дарёфт карда шуд. Баъдан љинояткор Абдусамадов Њусейн Абдусамадович дастгир карда шуд. Чанд љинояткори дигар бинобар нишон додани муќобилияти мусаллањона бо истифода аз корду табар, безарар гардонида шуданд. Тавре ки ВКД хабар медињад, њангоми пурсиш дастгиршуда Абдусамадов Њ. А. тасдиќ кардааст, ки ў роњбари гурўњи муташаккили љиноятии мазкур мебошад. «Аз нишондоди Абдусамадов Њ. А. бармеояд, ки номбурда дар солњои 2014-2015 чор маротиба ба шањрњои Ќум ва Мозандарони Љумњурии Исломии Эрон рафта, таълими идеологї, њарбї-диверсионї гирифта, дар он љо бо аъзои фаъоли ташкилоти террористї ва экстремистии Њизби нањзати ислом, љинояткори дар љустўљў ќарордошта Убайдов Носирхўља Ањтамович бо тахаллуси «Ќорї-Носир» вохўрї намуда, бо роњи додани байъат ба Њизби экстремистии нањзати Ислом шомил гардидааст. Фармоишгари љиноят Убайдов Н. А., ки аз соли 1992 аъзои фаъоли ташкилоти экстремистї-террористии Њизби нањзати ислом мебошад, аз соли 2015 дар љустуљўи расмї ( бо моддаи 187 КЉ) ќарор дорад. Сипас, Абдусамадов Њ. А. бо маќсади халалдор сохтани амнияти љамъиятию давлатии Тољикистон тањти роњбарии бевоситаи Убайдов Н. А. љинояти мазкурро бо берањмии махсус бо дигар шариконаш содир намуданд. Пас аз содир намудани љиноят онњо маќсад доштанд, ки тавассути ноњияи Панљ ба Љумњурии Исломии Афѓонистон фирор намуда, ба гурўњњои террористї пайваст шаванд», - омадааст дар шарњи расмии ВКД. Ањли зиёи вилояти Хатлон аз њодисаи нангине, ки бо сайёњони хориљї дар њудуди ноњияи Данѓара ба амал (Идома дар сањ. 2)

ват кўшиш ба харљ медињанд, ки дар корњои ободонию бунёдкории шањри худ сањми муносиб гузоранд. Ба ин маќсад гуруњи кории таъсисдодаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр наќша-чорабинии корњои ободонию созандагиро тартиб дода, аз рўи он амал менамоянд. Мутобиќи наќшаи мазкур то љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бояд 890 иншооти гуногун дар соњаи саноат, маориф, тандурустї, фарњанг ва њамчунин роњу иншоотњои варзишї, хизматрасонї сохта ба истифода дода шаванд. Дар ин замина дар назар аст, ки то рўзи љашн 2224 љойи нави корї таъсис дода шуда, љавонон бо кори доимї таъмин карда мешаванд. Сарвазири Љумњурии Тољикистон Ќоњир Расулзода баробари зикри муваффаќиятњо аз он изњори нигаронї намуд, ки дар шањри Кўлоб камбудию норасоињо низ хеле зиёданд. Чуноне санљиши гузаронида нишон дод, ќисми зиёди корхонањо аз фаъолият боз монда, бахши дигараш фаъолият намоянд њам, ба талаботи рўз љавобгў нестанд. Аз љумла, заводи равѓану корхонаи пахтатозакунї аз њамин ќабиланд. Агар заводи равѓан солњои ќаблї мардуми минтаќаи Кўлобро бо

равѓан таъмин мекард, пас имрўз он ин ќудратро пурра аз даст додааст. Масъалаи таъмини оби нўшокї низ ќаноатбахшкунанда нест. Солњои зиёд аст, ки ин масъала мавриди муњокимаи масъулини шањр ќарор нагирифтааст. Њарчанд сокинони шањр 4-5 баробар афзуда бошад њам, кормандони обу корези шањр мувофиќ ба солњои пешин таъминоти обро пеш мебаранд. Дар ин бахш, таъкид намуд Сарвазири љумњурї, масъулини соња бояд чорањои таъљилї андешанд. Дар љамъомад Сарвазири љумњурї аз як зумра соњибкорон хоњиш ба амал овард, ки дар кори љоннок гардонидани корхонањои аз фаъолият бозмонда сањми худро гузоранд. Ин њоњиш аз тарафи онњо бо мамнуният ќабул гардид. Дар поёни љамъомад барои њалли проблемањои љойдошта, боз њам суръат бахшидани корњои омодагирї ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ќарори дахлдор ќабул гардида, вазорату идорањои марбута, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр вазифадор карда шуданд, ки тадбирњои зарурї андешанд. Н. САФАРЗОДА, шањри Кўлоб

Нигаронї

њамоиши МОДАРОН бар зидди АМАЛЊОИ ТЕРРОРИСТї Дар кохи «Ватан»-и шањри Бохтар бо ширкати фаъолони шањр ва намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят љамъомад доир гардид. Занону модарони шањри Бохтар бо шиору навиштаљоти алайњи терроризм ва эктремизм дар ин њамоиш ширкат доштанд. Дар шиору навиштаљот садои ќалби модарон, ки муќобили амалњои террористиву экстремистианд, дарљ гардида буд. Љамъомадро раиси шањри Бохтар Абдуалим Исмоилзода њусни оѓоз бахшида, нисбати амалњои террористиву экстремистї дар арсаи љањон ибрози назар намуд. Сипас, муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода ба сухан баромада, иброз дошт, ки мушкилоти ягонаи љомеа ин шомилшавии љавонон ба гурўњу равияњои тундрав, аз љумла ифротгароиву терроризм ба шумор меравад. Ин њодисањои нангин ба амнияти тамоми мардуми сайёра таъсири манфии хешро мерасонад. Дањњо њизбу гурўњњои террористие, ки дар љањон фаъолият доранд, бештар насли љавонро ба худ шомил намуда, амалњои нангину хунин ба љо меоранд. Њазорњо нафар бар асари ин амалњо љони хешро аз даст медињанд. Мутаассифона, амали террористие, ки дар Тољикистон аз љумла вилояти Хатлон бо сайёњони хориљї рух дод, наќшањои тарњрезинамудаи гурўњњои зархариди террористон мебошад. Миллати тољик аз ќадим бо мењмоннавозиву одобу рафтори шоистаи хеш ном бароварда буд, вале як амали номатлуби љавонони роњгумзада, ки онњоро гурўњњои экстремистї дар хориљи кишвар маѓзшўї намудаанд, зарба ба обрў ва одоби мењмондории мотољикон мерасонад. Дар натиљаи фаъолияти назарраси кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва ањли љомеа ин њодисаи нангин сари ваќт ошкор гардид. Вале тамоми мардуми Тољикистон, бахусус њар як шањрванди ба нангу номус, бояд нисбати пешгирии чунин њодисањои нангин дар канор набошад. Ин амали нангин як бори дигар моро њушёр месозад, ки тањкими муносибатњои љамъиятї-робита дар оиларо устувор нигоњ дорем. Љавонон дар хориљи кишвар ба доми ифротиён афтодаанд, онњоро маѓзшўї карданд, њатто ба дидорбинии падару модар нарафта ин амали нангину хунинро ба љо оварданд. Тавре ки муовини раиси вилоят иброз дошт, яке аз омилњои муњими пешгирии шомилшавии љавонон ба гурўњои террористї ин ба тањсил ва илм пурра фаро гирифта шудани насли наврас мебошад. Чуноне ки муовини раиси вилоят М. Хидирзода таъкид дошт њамагон бањри пешгирї аз ин њодисањо ва тамоми амалњое, ки ба рушду суботи љомеа таъсири манфї мерасонад, тадбир андешем. “Дар назди калонсолон айни замон масъулияти бенињоят бузург меистад,-ироа намуд муовини раиси вилоят, зеро дар давраи пуриќтидори иттилоотї мо наметавонем љавононро аз истифодаи технологияи иттилоотї нигоњ дорем. Мо бояд ба онњо дастрасии бештари иттилооти муфиду пурарзишро таъмин намоем ва муњим аз њама моро зарур аст, ки дар самти тарбияи оммавии худшиносиву худогоњии љавонон сањми боризе дошта бошем”. Ба ќавли муовини раиси вилоят, оила, мактаб, љомеа метавонанд дар ин самт муваффаќ бошанд. Яъне фаъолияти босамару њамоњангии ин нињодњо имкон медињад, ки љавононро ба роњи дуруст њидоят намоянд. Зеро танњо дар рўњияи ватандўстиву созандагї ва худогоњиву худшиносї тарбия намудани насли наврас ва љавонон метавонем ба муваффаќиятњои назаррас ноил гардем.

7 рЎзи ХАТЛОН ЉАЗО БАРОИ ТЕРРОРИЗМ САХТТАР ШУД Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон лоињаи таѓйиру иловањоро ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки љазоро барои бо истифода аз интернет ба амал овардани даъвати оммавї љињати содир намудани љиноятњои дорои хусусияти террористї ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолияти террористї пурзўр мекунад, ба имзо расониданд. Таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятї бо маќсади тањкими мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм ворид карда шуданд. Зери мафњуми «сафедкунии фаъолияти террористї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон изњороти оммавї оид ба дастгирии амалњои террористї ва дастгирии ин идеология фањмида мешавад. Баъди нашри Кодекси љиноятї дар тањрири нав барои даъвати оммавї ба фаъолияти террористї ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолияти террористї

љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 10 то 15 сол пешбинї шудааст. Бояд зикр кард, ки Президенти мамлакат Кодекси љиноятиро дар тањрири нав баъди 5 рўзи њамлаи хунини гурўњи љавонон ба сайёњони велосипедрони хориљї дар љануби Тољикистон ба имзо расониданд. Љинояти мазкур њамчун амали террористие, ки аз љониби аъзои ташкилоти террористїэкстремистии дар Тољикистон мамнўи Њизби нањзат содир шудааст, эътироф гардид.

АФЗОИШИ ЊОСИЛИ КАРТОШКА ВА МЕВА Мувофиќи маълумоти оморї, дар њафт моњи гузашта хољагињои кишоварзии вилояти Хатлон аз майдони 6623 гектар 109991 тонна картошка љамъоварї кардаанд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 37611 тонна зиёд мебошад. Тавре ки аз дафтари матбуоти Вазорати кишоварзї ба рўзномаи «Хатлон» хабар доданд, љамъоварии њосили картошка дар љумњурї босуръат идома дошта, то санаи 27 июли соли љорї 170359 тонна картошка ѓун шудааст, ки дар ќиёс бо 7 моњи соли гузашта 47799 тонна бештар аст. Дар мавсими имсола дар хољагињои кишоварзии љумњурї 32226 га кишти картошка гузаронида шуда буд. То санаи 27 июл дар љумњурї майдони 8516 га картошказор љамъоварї карда шуд. Њамзамон иттилоъ дода шуд, ки тайи њафт моњи гузашта дар вилояти Хатлон 43006 тонна мева истењсол гардид, ки назар ба минтаќањои дигари кишвар њосили бештар ба даст омадааст.

МУЛОЌОТИ ЁВАРИ ПРЕЗИДЕНТ БО СОКИНОНИ КЎЛОБ Дар Љамоати дењоти «Дањана»-и шањри Кўлоб бо иштироки ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои рушди иљтимої ва робита бо љомеа Абдуљаббор Рањмонзода ва муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода љамъомад баргузор гашт. Маќсад аз гузаронидани ин њамоиш пешгирии љавонон аз шомилшавї ба равияњои номатлуб арзёбї гардид. Дар чорабинии мазкур зиёда аз њазор нафар сокинон ва масъулини ташкилоту муассисањои шањру дењоти Кўлоб иштирок доштанд. Икром Умарзода, муовини вазири корњои дохилї, Муњаммад Осимзода, му-

овини прокурори генералї, Ањтам Абдуллозода, раиси Кумитаи кор бо љавонон ва варзиш, Мутеулло Наљотзода, намояндаи Маркази исломшиносї, Сафаргул Бухориева, мудири шуъбаи њуќуќи Кумитаи кор бо занон ва оила низ аз љумлаи ширкатдорони њамоиш буданд.

САФАРИ АВВАЛИН ГУРЎЊИ ЗОИРОН БА ЊАЉ 5 август аввалин гурўњи зоирони Тољикистон ба Арабистони Саудї сафар карданд. Ба ин гурўњ 180 нафар зоирон шомил мебошанд. Дар мавсими имсола аз Тољикистон зиёда аз 6 њазор нафар зоирин маносики њаљро ба љо меоранд. Аз шумораи умумии зоирони тољик нисфашон бо истифода аз хадамоти ширкатњои њавопаймоии Тољикистон ва 50 фоизи дигар тариќи ширкатњои њавопаймоии Арабистони Саудї сафар мекунанд. Арзиши хизматрасонињо барои мавсими «Њаљ-2018» 33 њазору 410 сомонї муќаррар шудааст. Ба маблаѓи зикршуда харољоти чиптаи њавопаймо (рафту омад), иќомат ва будубош дар Маккаи мукаррама, таъмини њољиён бо се ваќт хўроки гарм дар Макка ва Мадина, таъмини њољиён бо хўрок дар мавзеъњои Мино, Арафот ва Муздалифа, таъмини роњбаладони соњибтаљриба ва забондон барои њар як гурўњ дар тўли сафари њаљ, иќомат дар Мино, Муздалифа ва Арафот, пардохти маблаѓи ќурбонии њољиён ва ѓайра дохил мешавад.

ДАР ХОВАЛИНГ НОРАСОИИ ОМЎЗГОРОН БАРТАРАФ ШУД Дар соли гузашта аз ноњияи Ховалинг 451 нафар, аз љумла 28 нафар ба мактабњои олии хориљи кишвар ва 19 нафар бо квотаи президентї ба донишгоњу донишкадањо дохил шуданд. Имсол аз шумораи 893 нафар хатмкунандагони 48 муассисаи таълимии Ховалинг 786 нафар ба Маркази миллии тестї њуљљат супурдаанд.

Соли 2018 ба кишвари азизи мо 900 њазор сайёњ аз хориљи кишвар ворид гаштаанд. Ин шумора нисбат ба соли 2017 садњо маротиб зиёд мебошад. Баланд гардидани обрўю нуфузи Тољикистон дар љањон душманони берунии ватани азизи моро нороњат месозад ва онњо мехоњанд, ба њар гуна роњу васила ба пешравии ватани мо халал эљод созанд, - таъкид гардид дар љамъомад. Њамин тавр, мудири шуъбаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллї дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сафарбек Шарифзода аз он изњори нигаронї намуд, ки имрўз волидайн дар таълиму тарбияи фарзандон бетарафї зоњир менамоянд ва оќибати ин бетарафињо ин амалњои нангине мебошад, ки чанде ќабл аз љониби якчанд љавонон дар шоњроњи ноњияи Данѓара рух дод. Ва ин амал њар як љавонмард ва њар як фарди тољику тољикистониро, ки заррае нангу номуси миллї дошта бошад, бояд ба андеша водор созад ва бетараф намонад. Чаро имрўз љавонони моро дар хориљи кишвар гурўњњои ифротгаро ва террорист ба доми хеш кашида, ба ин гуна љиноятњои вазнин водор месозанд, вале волидайн хабар надоранд. Аз ин равшан мегардад, ки робита миёни оила, фарзанд, волдидайн вуљуд надорад, - ёдовар гаштан зимни суханронї. Љавононро бо њар гуна роњњои фиреб ба хориљи кишвар бурда, чун яроќ ба манфиати ѓаразноку нопоки хеш истифода мекунанд. Бо ин амал мехоњанд, ки обрўи давлати соњибистиќлоли моро дар љањон доѓдор созанд. Аз ин рў, ањли љомеа, уламо, оила, падару модар, мактаб бањри баланд бардоштани маърифати њуќуќиву дунявии насли наврас бояд сањми арзанда дошта бошанд. Танњо дар сурати тарбияи комил ва дурусти фарзандон метавонем љомеаи љањониро аз њар гуна хатарњои террористї эмин нигоњ дорем, - ироа намуданд зимни њамоиш. Иштирокдорони љамъомад ин амали нољавонмардонаю террористиро, ки аз љониби љинояткорони њайвонсиришт 29-уми июли соли 2018 дар роњи дењоти «Оќсу»-и ноњияи Данѓара бо автомашина пахш кардани гурўњи сайёњони хориљиро, ки дар натиља 4 нафар њалок гардида, 2 нафар бо љароњати вазнин дар беморхона бистарї гардида буданд, сахт мањкум намуда, иброз доштанд ки хоинони давлати соњибистиќлоли Тољикистон ба маќсади нопоку ѓаразноки хеш њељгоњ нахоњанд расид. Дар њамоиш инчунин мурољиатномаи модарону занони шањри Бохтар оид ба пешгирии амалњои террористї ба тамоми сокинони шањр ќабул карда шуд. ВАХШОНА, “Хатлон”

Норасоии кадрњои омўзгорї низ соли гузашта бартараф гардид. Бо роњхати Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 45 омўзгори љавон ба шуъбаи маорифи ноњия фиристода шуд. Онњо ба љойњои кори доимї ва хобгоњњо таъмин карда шуданд. Соли сипаришуда ба омўзгорони эњтиёљманд барои хариди чор-

во ва занбўриасалпарварї ба маблаѓи 48 њазор сомонї ќарзњои имтиёзнок дода шуд. Њамзамон, 12 омўзгор бо ќитъаи замини наздињавлигї таъмин гардид. Дар давраи соњибистиќлолї дар ноњия 32 муассисаи таълимї ва 28 синфхона таъмиру азнавсозї гардидааст.

МУЛОЌОТИ САРДОРИ РВКД БО СОКИНОНИ НОРАК Дар Љамоати дењоти “Пули Сангин”-и шањри Норак вохўрии сардори Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон Искандар Солењзода бо сокинони мањаллї баргузор гардид. Дар љамъомад раиси шањри Норак Фатњулло Њурматзода иброз дошт, ки марому маќсади ягонаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њадафњои хайрхоњонаву созандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мањз ба бунёди љомеаи демокративу њуќуќбунёд, давлати устувору поянда, тањкими вањдати миллї ва тарбияи насли худогоњу худшинос равона карда шудааст. Сардори Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон И. Солењзода зимни баромади худ дар хусуси шомилшавии баъзе аз љавонони бехабару ноогоњ ба њизбу њаракатњои ѓайриќонунї ва даст задани онњо ба амалњои номатлуб изњори таассуф намуда, њозиринро ба зиракию дурандешї даъват намуд.

ДАР ВАХШ ШУМОРАИ СОЊИБКОРОН КОЊИШ ЁФТААСТ Дар ноњияи Вахш 6619 нафар соњибкор ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта шумораи соњибкорон 775 нафар кам шудааст. Дар ин бора аз дастгоњи раиси ноњияи Вахш иттилоъ дода афзуданд, ки дар нимаи якуми сол шумораи соњибкорони инфиродии бо шањодатнома фаъолияткунанда 187 нафар, хољагињои дењќонї (фермерї) 5 582 адад ва соњибкорони инфиродии бо патент фаъолияткунанда 850 нафарро ташкил додааст. “Мутаассифона, дар баробари таъсис ёфтани соњибкорони инфиродї ва баќайдгирии шахсони њуќуќї дар ноњия аз бемасъулиятии масъулини Нозироти андоз дар ин давра 105 соњибкор фаъолияти соњибкории худро ќатъ ва барњам додаанд”, - афзуд манбаъ.

“ХАТЛОН” ДОВТАЛАБИ МЕДАЛИ ТИЛЛО АСТ Нахустин чемпионати Тољикистон оид ба футбол миёни дастањои занона ба интињои худ наздик аст. Дар мусобиќоти мазкур 8 даста аз шањрњои Душанбе, Бохтар, Турсунзода, Кўлоб, Норак ва Хуљанд иштирок мекунанд. Агар медалњои биринљии мусобиќотро аллакай футболбоздухтарони тими «Регар-ТадАЗ»-и шањри Турсунзода ба даст оварда бошанд, таќдири медалњои тилои чемпионати кишвар дар даври охирин миёни ду довталаб – «Хатлон»-и шањри Бохтар ва «Зебонисо»-и Душанбе њал хоњад шуд. Дар даври якуми мусобиќот «Зебонисо» бо њисоби минима-

лии 1:0 бар раќиби худ «Хатлон» пирўз омада буд ва њамакнун барои футболбоздухтарони дастаи бохтарї зарур аст, ки дар бозии нињої бо фарќияти ду гол ѓалаба ба даст оранд. Њоло “Зебонисо” аз 9 бозї 27 имтиёз ва “Хатлон” аз 9 бозї 24 имтиёз доранд. Бењтарин нишонзани чемпионат њамлагари дастаи «Хатлон» Лайло Њалимова мебошад, ки ба дарвозаи њарифон 16 тўб задааст.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН Форуми тиљоратї

ХАТЛОНЗАМИН МИНТАЌАИ МЕВАЊОИ ШАЊДБОР ВА САБЗАВОТИ БОСИФАТ АСТ

И нишастњо ї з А уот б мат БАЛХЇ.

Дар ноњияи Хуросон Форуми тиљоратии меваю сабзавот доир гардид. Дар чорабинї намояндагони Љумњурињои Ўзбекистон, Ќазоќистон, Беларусия ва намояндагии ШМА, масъулини соњњои кишоварзии шањру ноњияњои вилоятњои Суѓду Хатлон ширкат доштанд. Ќабл аз оѓози Форум иштирокдорон аз намоиши мањсулоти кишоварзїдастранљи дењќонони ноњия ва вилоят дидан намуданд. Дар њаќиќат обу хоки серњосили Хатлонзамин имкон медињад, ки бењтарин мевањои шањдбор, сабзаљоти босифат дар ин мавзеъ истењсол гардад. Муовини аввали раиси вилоят Зиёзода Сулаймон Ризої чорабиниро њусни оѓоз бахшида, зимни суханронї таъкид дошт, ки кишоварзони вилоят дар шаш моњи соли 2018 њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзиро ба 3605,1 миллион сомонї расониданд, ки нисбати њамин давраи соли 2017ум 291 миллион сомонї зиёд мебошад. Дар ин муддат дар њамаи бахшњои хољагидорї 392,3 њазор тонна ѓалладонагињо, 150,7 њазор тонна картошка, 556,5 њазор тонна сабзавот, 181,5 њазор тонна полезї, 42,4 њазор тонна мева, 1,7 њазор тонна ангур истењсол гардидааст. Гардиши савдои хориљї низ дар шаш моњи соли равон ба 175,2 миллион доллари амрикої расида, аз љумла содирот 74,4 миллион доллари амрикоиро ташкил дод. Муовини раиси вилоят доир ба

дастовардњои соњаи кишоварзї сухан ронда, таъкид дошт, ки дар натиљаи дуруст истифода бурдани замин дар як сол то се маротиба њосил рўёнидан мумкин аст. Амалї гардидани Барномањои ќабулгардида, оиди рушди соњаи боѓу токпарварї имкон дод, ки

сол то сол майдонњои боѓзор зиёд ва истењсол низ афзун гардад. Њамин тавр, дар семинармашварат иштирокдорон Шорауф Шорањматов, роњбари Ассотсиатсияи агротиљоратии Тољикистон, Муъмин Исомиддинов, Љањонгир Бобоев, Улуѓбек Бекчанов, Раман Саламатов, намояндагони Љумњурии Ўзбекистон, Зауре Абдираман аз Љумњурии Ќазоќистон, Сайдалї Гулов аз Донишгоњи аграрии Тољикистон, Умед Асланов, Даврон Ањтамов, Манучењр Ќосимов, Фарзона Сўфиева ва дигарон доир ба рушди боѓдорї дар вилояти Хатлон, истењсоли мањсулоти босифат ва содироти он ба хориљи кишвар тавассути наќлиёти њавої андеша баён намуданд. Намояндаи Сафорати Амрико дар Тољикистон љаноби Дуэйн Батчер, роњбари палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон Сайфиддин Сафарзода, зимни суханронї дар чорабинї таъкид доштанд, ки Љумњурии Тољикистон, бахусус вилояти Хатлон заминаи боэътимоди истењсоли сабзаљоту меваљоти босифат ба шумор меравад. Айни замон дар ноњияи Хуросон садњо гектар заминњои бекорхобида ба боѓистон мубаддал гардиданд, ки њосили зањмати боѓдорон бозорњои дохиливу хориљии кишварро бо мањсулоти љињати экологї тоза таъмин менамояд. Чорабинии мазкур ду рўз идома дошт ва иштирокдорон дар баробари корњои назариявї, њамчунин, аз боѓоти хољагии дењќонии «Асадулло» дидан намуда, бо зањмати дењќонони ин мавзеъ аз наздик ошно гардиданд. Дар њаќикат масъулину дењќонони хољагї тавонистанд њазорњо гектар замини бекорхобидаро ба боѓистон мубаддал сохта, садњо љойи нави корї муњайё созанд ва дар ин баробар истењсоли мањсулоти босифати љавобгў ба меъёрњои љањониро ба роњ монда, бозори дохилу хориљаро бо меваљот ѓанї гардонида, дар самти таъмини амнияти озуќавории мамлакат сањми арзандаи хешро гузоранд. ВАХШОНА, «Хатлон»

ХАТЛОНИЊО КУШТОРИ САЙЁЊОНРО ЉИДДАН МАЊКУМ МЕКУНАНД (Идома аз сањ. 1) омад, сахт дар изтироб буда, онро ќотеона мањкум менамоянд. Дар вокуниши онњо, ки матни он ба идораи рўзномаи «Хатлон» расид, чунин омадааст: «Кулли мардуми вилояти Хатлон аз ин амал дар ѓазаб омада, аз рух додани он барои тарбияи чунин фарзандони нохалаф сархам гаштааст. Афсўси он модаре, ки ин њайвонтабиатњоро ба дунё овард, афсўси ин сарзамин, ки ин нохалафњоро дар домани худ тарбия намуд. Зањр бошад он шире, ки модар ба ин хиёнаткорон дод. Ин амали ѓайриинсониро мо барои худ нанг њисобида, андўњгин аз он њастем, ки нафаре чанд аз љавонони гумроњи номусгумкарда ба васвасаи шайтонии хољагони худ дода шуда, бењтарин арзишњои инсонї ва фарњангї, аз ќабили инсонгарої ва мењмондўстиро, ки миллати сарбаланди тољик дорад, зери по карда, ќасди љони нафарони бегуноњ кардаанд. Ин амал моро бори дигар њушдор дод, ки экстремизму терроризм ќудрати зиндамонї дар дилхоњ муњитро дошта, љавњари ѓайриинсониашро њаргиз дигар намекунад. Аз њама аламовараш он аст, ки саркардагони он дастпарварони ташкилоти террористию экстремистии Њизби нањзати ислом буда, омодагї ва омўзишњоро тањти маќсадњои пардапўшонаи ин њизби хиёнаткор дар кишварњои бегона гузашта, бо амали гўшношунид чењраи манфури худро ба љомеа нишон доданд. Ин нохалафон имрўз берун аз кишвар даъвои ватандорї карда, дар дохили кишвар гумоштаго-

нашон ба амалњои љоњилона даст зада, обрўи давлату миллатро паст мезананд. Имрўз мо бори дигар бовар њосил кардем, ки ин њизби хоин дар љомеаи мо аз байн рафта бошад њам, њанўз пасмондањояш њамчун оризањои бемории хатарнок боќї мондаанд. Боварии кас намеояд, ки љањолат то он дараља фарогири ин аз худобаргаштањо шудааст, ки дар рўзи равшан дар шароите, ки атроф пур аз шоњидон буд, ба чунин амали касифонаи худ даст зада, ба обрўи миллат дар назди бегонагон латма заданд. Дар шароите, ки Пешвои миллат бо талошњои шабонарўзии худ кўшиш менамояд, то Тољикистонро љањониён шиносанду тољикро њамчун миллат эътироф намоянд. Мутаассифона, чунин кўрнамакњо бо як амали нољавонмардона ва беномусонаи худ ин њамаро халалдор мекунанд. Ин амали нангин шањодати он аст, ки раванди тарбияи фарзанд дар замони имрўза ќотеият ва љиддиятро таќозо намуда, мутаассифона, на њамаи падару модарон ин хусусиятро ба инобат мегиранд. Ин аст, ки амали чанд нохалафе боиси сархамї ва хиљолати ањли љомеа мегардад. Медонем, ки ягон тасаллию дилбардорї таскини дарди наздикони фавтидагон намегардад, вале мавќеи худро нисбат ба ин њодиса ќотеона муайян намуданро ќарзи инсонии худ медонем ва ба наздикони онњо изњори тасаллияти худро баён менамоем. Мо мутмаинем, ки боќимондањои ин хоинон аз рўйи ќонун љазои сазовори худро мегиранд. «Хатлон»

панљшанбе, 9 августи соли 2018, №30 (3167)

АМАЛї ГАРДИДАНИ ЛОИЊАЊО СОЊАЊОРО ПЕШРАВ МЕГАРДОНАД

Дар ноњияи Љалолиддини Балхї айни замон 9 лоињаи сармоягузорї амалї гардида истодааст, ки маблаѓи умумии азхудшуда 10,42 миллион доллари амрикоиро ташкил медињад. Аз љумла барномаи «Фондњои љамоавї барои мусоидати рушди маълумоти асосї ва барќарорсозии инфраструктураи коммуналї (марњилаи сеюм)». Сохтмони бинои таълимии дуошёна дар дењоти Фрунзе, лоињаи дуюми таъмини шуѓли ањолї барои устувории хољагии ќишлоќ ва идоракунии захирањои обї, лоињаи барќарорсозии системаи обтаъминкунии шањрњои љануби Тољикистон, марњилаи дуюм. Сохтмони шоњќубури баландфишор ва худљоришаванда дар шањраки Балх, лоињањои минтаќавии интиќоли ќувваи барќ «Дастрасї ва маблаѓгузории сабз ва маблаѓњои рушди дењот», таъмини устувории њавзаи дарёи Панљ бо таѓйирёбии иќлим, «Тиљораткунонии соњаи кишоварзї», «Барномаи мутобиќгардонї ва кам кардани оќибатњои таѓйирёбии иќлим дар њавзаи бањри Арал», «Бењтаркунии хизматрасонии тиббї дар Тољикистон». Амалигардии ин лоињањо имкон фароњам овард, ки сатњи таълиму тарбия, шароити кории омўзгорону толибилмон бењтар гардад. Њамчунин, садњо километр зањбуру зањкашњо, каналњои ирригатсионї тоза карда шуда, 71 адад чоњњои назоратї, дарвозањои обтаќсимкунї ва обченкунакњо

ЌУБОДИЁН

барќарор гардад. Њамчунин ањолї бо оби тоза таъмин шавад. Таъминоти ањолї бо неруи пурраи барќ бењтар гардаду фаъолияти муассисањо хуб шаванд. Умуман, амалї гардидани 9 лоињаи мазкур имкон медињад, ки соњаи кишоварзї рушд ёбад, рўзгори сокинон рў ба бењбудї орад. Умуман, хизматрасонии соњаи тандурустї низ бењтар гардад,-таъкид дошт раиси ноњияи Љалолиддини Балхї Убайдулло Файзулло зимни нишасти матбуотї бо рўзноманигорон. Дар давраи њисоботї наќшаи умумии ќисми даромади буљети мањаллї 101 фоиз иљро гардида, ба буља 18 миллиону 558 њазору 75 сомонї ворид гардид. Тайи шаш моњи соли 2018 њаљми умумии мањсулоти кишоварзї 231 миллиону 466 ,5 њазор сомониро ташкил дод. Дар ин давра дењќонон 3477,8 тонна мањсулоти кишоварзї ба хориљи кишвар содир намуданд. Корхонањои саноатии ноњия низ дар ин муддат ба маблаѓи 47 миллиону 976,9 њазор сомонї мањсулот истењсол намуданд, ки нисбати њамин давраи соли 2017-ум 15 миллиону 585 њазор сомонї зиёд мебошад. Сохтмончиён ба маблаѓи 2 миллиону 667,7 њазор сомонї корњои сохтмонї ва васлкуниро анљом доданд. Тавре ки дар нишасти матбуотї ироа гардид, дар ин давра 605 нафар бо љойи кори доимї таъмин гаштанд, ки 241 нафарашонро занон ташкил медињанд. Тайи шаш моњи соли равон аз љониби бонкњои «Эсхата», ЉДММ «Финка», ЉСП «Њумо», ба маблаѓи зиёда аз 18 миллион сомонї ќарзњо дода шудааст, ки 50 фисади ин маблаѓ ба соњаи кишоварзї рост меояд. Зимни нишасти матбуотї доир ба фаъолияти соњањои њифзи муњити зист, хизматрасонии коммуналї, нигоњдории роњњои автомобилї, маориф, тандурустї, фарњанг ва ѓайра ибрози андеша намуда, раиси ноњия ба суолњои хабарнигорон посухњои ќаноатбахш дод.

Ёвон.

Соњибкорони мањаллї дар корњои ободониву созандагї сањм мегиранд

Иќдомњои неку созанда ва дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба рафти корњои ободониву созандагї ба ифтихори 30-юмин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби сокинони ноњияи Ёвон низ њамовозии тоза касб намуд. Бо иќдоми соњибкорони мањаллї дањњо адад муассисањои таълимї, корхонањои саноатї бунёд ёфта, мавриди истифода ќарор гирифтанд. Айни замон сохтмони муассисаи таълимї бо маблаѓи 24 миллион сомонї барои 750 хонанда дар як баст бо иќдоми соњибкор Бањриддин Љўрахонов вусъат ёфтааст. Соли 2017 низ ин љавонмарди некдил муассисаи №16-ро сохта мавриди бањрабардорї ќарор дода буд. Соњибкори мањаллї Акбаралї Ѓуломов бошад, соли пешин мактаб барои беш аз 600 хонандаро бунёд намуда, пешкаши муњассилин гардонда буд. Айни замон боз як иќдоми дигари Акбаралї Ѓуломов сокинони ноњияро рўњбаланд намуд. Коллељи техникие, ки бо сањми ин љавонмарди ватандўст бунёд шуда истодааст, метавонад садњо нафар љавононро соњибкасб намуда, ба ташкилоту муассиса ва корхонањо роњнамун созад, ироа гардид зимни нишасти матбуотии раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур ба рўзноманигорон. Њамчунин бо иќдоми неки ин соњибкорон дањњо километр роњњо мумфаршу таъмир гашта истодааст. Тавре ки раиси ноњия зимни нишасти матбуотї бо рўзноманигорон бобати тараќќиёти рушди иљтимоиву иќтисодии ноњияи Ёвон дар нимсолаи аввали соли 2018 баён намуд, њаљми маљмўи мањсулоти дохилии ноњия ба 788 миллион сомонї расонида шуд, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 147 миллион сомонї зиёд мебошад. Дар ин давра њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ба 600 миллиону 572 њазор сомонї ва мањсулоти кишоварзї 187 миллиону 19,3 њазор сомонї баробар гардид. Кишоварзони ноњия аз тамоми имкониятњо истифода бурда, дар майдони 25159 га зироат кишт намуданд. Аз љумла, кишти пахтаро ба 11500 гектар расониданд. Айни замон коркарди зироатњои кишоварзї муташаккилона идома дошта, њосили хуби зироатњои ѓалладона, пиёзи барваќтї, полезињо ва мевагињо љамъоварї шуда истодааст. Коркарди байни ќаторњои пахта низ хуб ба роњ монда шуда, акнун ба

ѓизодињии озуќаи сеюми пахта шурўъ карданд. Тавре ки зимни нишаст равшан гардид, дар майдони 6051 га кишти такрорї гузаронида шуд. Дењќонони ноњия хуб дарк намуданд, ки содироти мањсулоти кишоварзї ба хориљи кишвар боиси баланд гардидани сатњи иќтисодии хољагињо мегардад. То 1 июли соли равон 2850 тонна сабзавот ба хориљи кишвар содирот намуданд. Чуноне ки дар боло зикр намудем, њаљми маљмўи мањсулоти саноатї ба беш аз 600 миллион сомонї баробар гардидааст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 132 миллион сомонї зиёд аст. Дар доираи иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20162020» тадбирњои зарурї амалї гардида, иќтидорњои нави истењсолї мавриди бањрабардорї ќарор дода шудаанд, ки дар натиља истењсоли мањсулоти нави воридотивазкунанда ва ба содиротнигаронидашуда ба роњ монда шуд. Чуноне ки таъкид рафт, дар давоми нимсолаи аввали соли љорї аз корхонањои саноатии ноњия ба миќдори 498 њазору 437 тонна семент, 35 тонна намаки ошї, 164 њазору 506 дона гаљкардону вараќањои гаљї, 756,4 тонна риштаи пахтагин, 1 миллиону 990 њазор љуфт љўроб ва 75,1 тонна риштањои рангкардашуда ба маблаѓи 217 миллиону 432 њазор сомонї ба хориљи кишвар содирот гардид, ки ин нисбат ба њамин давраи соли 2017 ба маблаѓи 78 миллиону 733 њазор сомонї зиёд мебошад. Айни замон содироти мањсулот бо маром идома дорад. Дар ноњия мавриди истифода ќарор додани 3 коргоњи истењсолї ба наќша гирифта шуда буд. Айни њол 2 адади онкоргоњои ордбарорї ва истењсоли шифер ба фаъолият оѓоз намуданд. Дар ин муддат ба маблаѓи 22 миллиону 452 њазор сомонї фондњои асосї аз худ карда шуд. Бо дастгирии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия 145 иншооти истењсолї, хизматрасонї, иљтимоиву фароѓатї, манзилњои

хусусї мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд. Дар доираи корњои ободониву созандагї дар давоми шаш моњи соли равон бо ташаббуси љамоатњои шањраку дењот ва сањми соњибкорони мањаллї дар 6 км роњњои автомобилгарди мањаллї таъмири љорї ва 17,9 км корњои сангфаршкунонї гузаронида шуд. Аз буљаи мањал барои таъмиру нигоњдории роњњо дар ин муддат 159 њазор сомонї ва аз њисоби љумњурї 121 њазор сомонї људо гардида, дар 120 км таъмири љорї ва дар 1,2 км таъмири асосї гузаронида шудааст. Тавре ки раиси ноњия иброз дошт, корњои барќарорсозии пули калонњаљми ноњия, ки бар асари офати табиї соли 2014 хароб гардида буд, идома дорад. Мувофиќи лоињаи тасдиќгардида маблаѓи барќарорсозии пул 23 миллион сомониро ташкил медињад. Айни замон дар њаљми 14,6 миллион сомонї корњои оњану бетонї, зерпояву тањкурсигузорї ва кашонидани сангу шаѓал иљро гардидааст. Лозим ба ёдоварист, ки аз ин 5,2 миллион сомонї аз буљаи мањал ва 9,4 миллион сомонї аз њисоби соњибкорон маблаѓ ироа гардидааст. Тибќи «Барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлон барои солњои 2017-2021» дар ноњия сохта ба истифода додани 8 муассисаи нави тањсилоти умумї ва 12 бинои иловагии таълимї дар назар аст. Љињати рафти мушкилоти соњаи маориф, аз љумла норасоии љойи нишасти хонандагон дар соли тањсили 20172018 дар дењаи Мењристони ба номи Њасан Њусейнов бинои нави њозиразамон МТМУ №57 барои 640 нафар, инчунин дар назди 11 муассисаи таълимї 23 синфхонаи иловагї сохта ба истифода дода шуд. Айни замон дар кўчаи ба номи А. Љомии шањраки Ёвон сохтмони бинои 3-ошёнаи як муассисаи нави тањсилоти миёнаи умумї ва дар назди 17 муассиса бунёди 45 синфхона идома дорад. Бо ташаббуси маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ва дастгирии ањолї то оѓози соли тањсили нав дар назар аст, ки 1334 миз, 2668 курсї ва 162 адад тахтаи синфї ба муассисањои тањсилоти умумї дастрас карда шавад. Њамин тавр, зимни нишасти матбуотї доир ба дастовардњои иќтисодиву иљтимої, соњањои фарњанг, маориф, тандурустї, варзиш ва љавонон ибрози андеша намуда, раиси ноњия Амирбеки Темур ба суолњои рўзноманигорон посухњои ќаноатбахш дод. ВАХШОНА, «Хатлон»

БА ИСТИЌБОЛИ ШОИСТАИ 30-СОЛАГИИ ИСТИЌЛОЛИЯТ ОМОДАГЇ МЕБИНАД

Раиси ноњияи Ќубодиён Зафар Файзуллозода дар нишасти матбуотиаш оид ба љамъбасти нишондињандањои соњањои иљтимоиву иќтисодии ноњия иттилоъ дода, доир ба баррасї, ислоњ ва иљрои таклифу эродњое, ки дар нишасти хабарии ќаблї аз тарафи намояндагони ВАО пешнињод шуда буданд, маълумот ироа намуд. Зикр гардид, ки аксари масъалањое, ки хабарнигорон дар нишасти хабарии љамъбасти солона матрањ карда буданд, аз љумла таъмини маркази ноњия бо оби нўшокї, таъсиси боѓи фарњангї, таъмири роњњои автомобилгард, пардохти сариваќтии музди мењнат, таъмини омўзгорон бо замини наздињавлигї њалли худро ёфта, ба маќолаву гузоришњои танќидї вокуниш нишон дода шуд. Дар нишасти матбуотї хабар дода шуд, ки аз тарафи комиссия оид ба баррасии масъалањои вобаста ба номгузорї ва таѓйир додани номи мањалњои ањолинишини маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия пешнињод шудааст, ки дењањои Ќизил-Куч ва Ќизилнишони Љамоати дењоти «20солагии Истиќлол» мутаносибан ба Саховат ва Сањбо, дењаи Чкалови Љамоати дењоти «Тахти Сангин» ба Зархок, дењањои Пакала

ва Юлдузќоќи Љамоати дењоти ба номи Ишмурод Ниёзов ба Дубеда ва Ялдиж иваз карда шавад. - Дар робита ба таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон гурўњњои корї љињати омўзиши талаботи мањал ба иншооти

зарурї ва вазъи ободонї таъсис ёфта, наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ гардид, ки бо назардошти талаботи њар як дењаву мањалла рушди сартосарии ноњияро бо бунёд намудани дањњо иншооти марбут ба соњањои иљтимоиву иќтисодї ва корхонањои истењсолї, бурдани корњои ободонї ва кабудизоркуниро дар бар мегирад, - афзуд З. Файзуллозода. - Амалї гаштани ин наќшаи муњим ба рушди устувори мањалли зистамон такони љиддї дода, сатњи некуањволии сокинони ноњияро бењтар менамояд. Њамчунин, ахиран аз љониби вакилони Маљлиси вакилони халќи ноњияи Ќубодиён ба унвонии сокинони ноњия мурољиатнома ќабул шудааст, ки дар он аз љумла омадааст: «Вакилони Маљлиси вакилони халќи ноњияи Ќубодиён бо мурољиат ба њамаи сокинони ноњияи Ќубодиён изњор медоранд, ки дар амалї намудани њадафњои гузошташуда ва рушди минбаъдаи ноњия тавассути дастгирии молиявї ба фонди рушди ноњия ва гузаронидани њашарњои дастаљамъї то рўзи баргузории љашн сањмгузорї намоянд».

З. Сафарзода: «АЗ ЊАМ ПОШ ХЎРДАНИ ОИЛАЊО МАСЪАЛАИ ТАШВИШОВАР АСТ» - Аз њам пош хўрдани оилањо аз љумлаи масоили ташвишоварест, ки ањли љомеа ва маќомоти дахлдорро бетараф гузошта наметавонад, - гуфт Зиннатбї Сафарзода, мудири шуъбаи Раёсати сабти асноди њолати шањрвандї дар вилояти Хатлон. – Сарфи назар аз он ки нињоди мо танњо вазифаи баќайдгирии аснодро бояд анљом дињад, кормандони шуъба барои пешгирї намудани ин раванди номатлуб тадбирњои муассир меандешанд.

Бо вуљуди ин, дар шаш моњи соли равон аз тарафи маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї дар вилояти Хатлон 1194 њолати бекор кардани аќди никоњ ба ќайд гирифта шудааст. Зиннатбї Сафарзода, мудири шуъбаи САЊШ-и вилоят, зимни нишасти матбуотї таъкид кард, ки ягона никоње, ки аз љониби давлат эътироф карда мешавад ва боиси пайдоиши њуќуќу уњдадорињои тарафайн, яъне зану шавњар ва фарзандону падару модар мегардад, сабти аќди никоњ дар маќомоти

сабти асноди њолати шањрвандист. Тибќи тањлилњо, 893 аќди никоњ бо њалномаи судњо ва 300 никоњ бо розигии њамсарон, ки фарзандони умумии ноболиѓ надоранд, бекор карда шудааст. З. Сафарзода афзуд, ки дар натиљаи азњампошии ин оилањо 1024 кўдак аз имконияти зиндагї дар оилањои солим мањрум гардида, 972 нафар дар тарбияи модар ва 52 ноболиѓ дар тарбияи падар ќарор гирифтанд. - Тањлилњо нишон медињанд, ки сабабњои људошавии оилањо зиёданд, - идома дод З. Сафарзода. - Яке аз онњо тайёр набудани љавонон ба њаёти оилавї мебошад. Аксари волидон кўшиш менамоянд, ки духтаронашонро барваќт,

дар 17-18 солагї, ба шавњар дињанд, њол он ки онњо ба њаёти мустаќилона омода нестанд. Манбаъ зикр кард, ки давоми нимаи якуми сол дар вилоят аз љониби бахшњои САЊШ аќди никоњи 13828 нафар ба ќайд гирифта шудааст, ки беш аз 11 њазор нафари онњо љавонони то 35-сола будаанд. Њамзамон дар нимаи якуми соли љорї аз љониби бахшњои САЊШ дар шањру навоњии вилоят 1971 њолати сабти «модари танњо», 7042 сабти ивази ному насаб, беш аз 220 сабти ба фарзандхонї ќабул кардан анљом дода шудааст. Њангомаи Исмат, «Хатлон»

Натиљаи иљрои буљети мањаллї назаррас аст Зимни нишасти матбуотї масъулини Сарраёсати молияи вилоят љамъбасти натиљањои иљроиши буљети мањаллиро дар нимсолаи аввал мавриди баррасї ќарор доданд. Муовини сардори Сарраёсати молияи вилоят Хайриддин Наљмиддинов иброз дошт, ки Сарраёсати молияи вилоят љињати иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар хусуси тадбирњои иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Тољикистон барои соли 2018» дар нимсолаи аввали соли равон корњои муайянеро ба анљом расониданд. Аз рўи бањодињии маљмўи мањсулоти дохилии вилоят дар нимсолаи аввал ба 6,6 миллиард сомонї баробар гардид. Наќшаи даромади љории буљети мањаллї ба андозаи 100,6 фоиз таъмин гардида, ба буља 476,6 миллион сомонї маблаѓ ворид шуд. Воридоти маблаѓњо нисбати њамин давраи соли гузашта 44 миллион сомонї зиёд мебошад. Баќияпулињои андоз нисбат ба њамин давраи соли 2017-ум 9,3 миллион сомонї кам гардид. Чуноне ки дар нишаст ироа гардид, харољоти буљети мањаллї дар давраи њисоботї ба соњањои

иќтисодии вилоят зиёда аз 673,5 миллион сомониро дар бар гирифт. Дар маљмўъ 89 фоизи маблаѓњои буљети вилоят (597,5 миллион сомонї) ба соњањои иљтимоиёт аз љумла ба маориф 393 миллион сомонї, тандурустї 174 миллион сомонї, иљтимої 5,5 миллион сомонї, фарњанг ва варзиш 25 миллион сомонї ироа гардидааст. Чуноне ки Хайриддин Наљмиддинов таъкид дошт, шуъбаи «Аудит»-и дохилї ва назоратии Сарраёсати молияи вилоят дар нимсолаи якуми соли 2018 дар 347 ташкилоту муассисањои буљетї оид ба маќсаднок истифодабарии маблаѓњои буљетї санљишњо гузарониданд. Дар натиљаи санљишњои интихобии доиргардида, ба маблаѓи 4,3 миллион сомонї камбудињо ошкор карда шуд. Аз зарари ошкоркардашуда 3,7 миллион сомонї барќарор карда шуд. Рўзноманигорон зимни нишасти матбуотї доир ба масъалањои вобаста ба буљети мањаллии шањру навоњии вилоят ва дигар масоили марбут ба соња ба масъулини Сараёсати молияи вилоят суол дода, посух гирифтанд. ВАХШОНА, «Хатлон»


ЊОСИЛИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР ШАЊРИТЎС ФАРОВОН ШУДААСТ

И нишастњо ї з А уот б мат ЊАМАДОНЇ.

НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИЌТИСОДИЮ ИЉТИМОЇ МУСБАТАНД

Дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї тайи ним соли гузашта ба маблаѓи 23 миллиону 925,5 њазор сомонї корњои сохтмону васлкорї иљро гардидаанд, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 18 миллиону 244,3 њазор сомонї зиёд мебошад. Ин нуќта дар нишасти матбуотии Бозоралї Одиназода, раиси ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї, ки 6 август баргузор гардид, зикр ёфт. Гуфта шуд, ки дар ин давра ба андозаи 2 миллиону 745 њазор сомонї фондњои асосї ва 4231 метри мураббаъ хонањои истиќоматї ба истифода дода шудаанд, ки ин нишондињандањо нисбати њамин давраи соли гузашта зиёд мебошанд. - Вобаста ба таъмини амнияти озуќавории ањолї кишоварзони ноњия корњои муайянеро ба анљом расонидаанд, - гуфт Б. Одиназода. - Њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба 143 миллиону 346 њазор сомонї расонида шуд, ки ин нишондод нисбат ба њамин давраи соли сипаришуда 2 миллиону 67 њазор сомонї зиёд буда, баробари 101,5% мебошад. Бо маќсади ѓанї гардонидани бозори истемолї њаљми истењсоли

мањсулоти озуќаворї дар ноњия зиёд гардид. Дар шаш моњи соли љорї дар ноњияи Њамадонї нисбат ба њамин давраи соли гузашта 909,3 тонна картошка, 1577,6 тонна сабзавот, 284 тонна мањсулотњои полезї ва 1687 тонна мевагињо зиёд истењсол шуд. Дар натиља, нархи мањсулотњои номбаршуда дар бозори истеъмолї ба маротиб паст гардид. Б. Одиназода дар идома гуфт, ки дар нимсолаи аввал дар ноњияи Њамадонї истењсоли ѓалладона ба 26868 тонна расонида шуд, ки ин аз њар гектар 40,5-сентнериро ташкил дода, талаботи ањолии ноњияро бо ин намуди мањсулоти хурока пурра таъмин менамояд. Соњаи чорводорї дар ноњия дар њоли рушд аст. Дар нимаи якуми

сол дар ноњияи Њамадонї нисбат ба њамин давраи соли сипаришуда 40,3 тонна гўшт, 132 тонна шир ва 85,7 њазор дона тухм зиёд истењсол гардид. Дар ин давра саршумори чорвои калони шохдор 620 сар ва чорвои майда 912 сар афзуд. Дар ноњия ба хушзоткунии чорво ањамияти зарурї дода мешавад. Дар нишасти матбуотї хабарнигорон асосан доир ба масъалањои кишоварзї, андоз ва баќияпулињои андоз, таъмири муассисањои таълимї, тандурустї, таъмини либосњои мактабї, вазъи муассисањои фарњангї дар дењот, омодагињо ба таљлили љашни 30солагии Истиќлолияти давлатї, вазъи хољагидорї ва кадрии хољагии «Моњипарварї», вазъи фаъолияти корхонањои саноатї дар ноњия, њифзи сарњад ва дигар масъалањои марбут ба соњањои иќтисодию иљтимоии ноњияи М. С. А. Њамадонї ба раиси ноњияи Б. Одиназода саволњо доданд. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

ТЕМУРМАЛИК. ТАДБИРЊО БАРОИ ЉАЛБИ САРМОЯИ ХОРИЉЇ Дар нишасти матбуотии раиси ноњии Темурмалик Эмомиддин Аслзода иттилоъ дода шуд, ки љињати љалби сармояи хориљї дар ин ноњия давоми шаш моњи соли 2018 корњои назаррасе ба анљом расонида шудааст. Бо маќсади муайян намудани афзалиятњои бештари ноњия барои баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодии ањолї, ташкили љойњои нави корї ва њамзамон фароњам овардани шароити мусоид барои љалби занони бешуѓл ба кори фоиданоки љамъиятї, лоињањои афзалиятноке, ки ниёзи дастгирї ва љалби сармояи хориљиро доранд, барои баррасї ва омўзиши даќиќ ба коршиносони Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон, Барномаи Рушди Созмони Миллали Муттањид, Сафорати Љопон ва дигар созмонњо пешнињод карда шудаанд. - Дар ин замина «Барномаи минтаќавї љињати татбиќи лоињањои давлатии сармоягузории ањамияти иљтимоидошта бањри рушди устувори љамоатњои мањаллї барои солњои 2018-2022» дар њамкорї бо Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон тањия гардида, барои баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ирсол карда шудааст, - зикр кард Э. Аслзода. - Дар доираи он дар ноњияи Темурмалик 6 лоињаи сармоягузорї ба маблаѓи умумии 3,47 млн. сомонї пешбинї гардидааст.

Дар доираи «Барномаи давлатии сармоягузорињо барои солњои 2016-2020» дар самти таъмини ањолї бо оби нўшокї, барќарорсозии шабакањои обкашї ва системаи обу корез (канализатсия)-и ноњияи Темурмалик ба маблаѓи 1 миллиону 100 њазор доллари ИМА ва сохтмони системаи обтаъминкунии Љамоати дењоти «Ќараќамиш»-и ноњияи Темурмалик ба маблаѓи 691 њазор доллари ИМА ворид гардидааст. Илова бар ин, 3 лоињаи сармоягузории бо оби нўшокї таъмин намудани дењањои Љамоатњои дењоти С. Рањимов, «Танобчї» ва Л. Ќармишев ба Барномаи рушди СММ ва дафтари њамкории Швейтсария/Консулгарї дар Тољикистон, инчунин лоињаи «Сохтмони садди соњилмустањкамкунанда дар ноњияи Темурмалик» ба маблаѓи умумии 3,9 млн. доллари ИМА ба Давлати Ќатар барои љалби сармояи хориљї пешнињод карда шудаанд. Раиси ноњияи Темурмалик њамчунин иттилоъ дод, ки лоињаи «Дастрас намудани техника барои бартараф ва пешгирї намудани шусташавии соњилњои дарёњои Оби Тоир ва Сурхоб, њифз намудани иншоотњои њаётан муњими соњањои хољагии халќи ноњияи Темурмалик» ба Сафорати Љопон пешнињод карда шуда, дар ин замина баъди баррасии лоињаи мазкур як адад экскаватори тамѓаи VOLVA бо арзиши 89770 доллари амрикої ба ноњия ворид гардид. Н. Мустафо

300 ТОННА МАЊСУЛОТИ МУЊЛАТИ ИСТЕЪМОЛАШОН ГУЗАШТАРО АЗ МУОМИЛОТ ГИРИФТАНД Аз тарафи Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон 14 њазор адад бозичањои пластикї, ки ба тариќи ќочоќ дар ќаламрави вилояти Халон ворид гардидаанд, ошкор ва аз муомилот гирифта шуданд. Љумъахон Сайдализода, директори Маркази «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон, зимни нишасти хабариаш аз љумла, таъкид намуд, ки баъди гузаронидани ташхис аз тарафи кормандони соња бозичањои пластикии ѓайристандартии дар фурўш буда ба саломатии кўдакон зараровар аз муомилот гирифта шуд. Дар озмоишгоњњои «Тољикстандарт» 2 њазору 982 намуди молу мањсулот мавриди ташхис ќарор дода шуд, ки аз ин 2 њазору 359-тояш мањсулоти хурокворї ва кишоварзї, 356 масолењи сохтмонї, 222 мањсулоти нафтї, 45 нурињои минералї ва кимиёвиро ташкил менамояд. Аз шумораи умумии мањсулоти ташхисшуда дар 322 њолат мањсулоти хўроквории ѓайристандартї ошкор карда шудааст, ки дар 257 њолат аз рўйи нишондоди сифат ва бехатарї

ва 65 њолат аз рўйи нишондоди тамѓагузорї мебошад. Бо назардошти пешгирии воридоти мањсулоти озуќавории бесифат ба бозори истеъмолї ва њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дар натиљаи гузаронидани назорати давлатї миќдори калони мањсулоти гуногуни муњлати истеъмолиашон гузашта ошкор карда шудааст. Бино ба иттилои директори Маркази «Тољикстандарт» дар давоми нимсолаи аввали соли 2018 дар 741 корхонаи ѓайриистењсолї ва нуќтањои савдои вилояти Хатлон аз санљиш ва назорати давлатї гузаронида шуда, дар натиља 300 тонна молу мањсулоти муњлати истеъмолашон гузашта аз муомилот гирифта шудааст. Инчунин, барои риоя накардани ќоидањои савдо ва хизматрасонї, њолати истифодабарии воситањои ченак дар 478

њолат нисбати шахсони мутасаддї ба маблаѓи 124050 сомонї љаримабандї карда шудааст. - Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои “Тољикстандарт” дар вилояти Хатлон љињати њифзи бозори истеъмолї аз молу мањсулоти пастсифат ва ѓайристандартї, инчунин ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагонро таваљљуњ зоњир менамояд, - зикр намуд Љ. Сайдализода, директори Маркази «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон. – Бањри таъмини њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон 9 аризаи шифоњию хаттии шикояти шањрвандон, ки аксарияти онњо аз паст будани сифати мањсулот иборат мебошад, ба таври мусбат њалли худро ёфтаанд. Ба иттилои масъулони идораи «Тољикстандарт», давоми соли 2018-ум 30 дастгоњи радарии кормандони БДА аз љониби мутахассисони ин нињод мавриди тањлил ќарор гирифта, муайян гардид, ки 2 адади он дуруст кор намекунад, яъне суръати њаракати мошинњоро даќиќ нишон намедињад.

НАФАРЕ, КИ ИХТИЁРАН БА ВАТАН БАРМЕГАРДАД, АЗ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ ОЗОД КАРДА МЕШАВАД Дар нишасти хабарии Раёсати Вазорати корњои дохилї дар вилояти Хатлон иттилоъ дода шуд, ки аз тарафи кормандони шуъбањои Раёсати Вазорати корњои дохилї дар шањру ноњияњои вилоят 1170 нафар љинояткор мавриди кофтуков ќарор доранд, аз ин шумора 736 парванда дар самти экстремистию террористї аст. - Нафароне, ки дар муќовиматњои мусаллањона иштирок карда истодаанд, нисбати онњо њам парвандањои љиноятї ва њам парвандањои кофтуковї оѓоз шудааст, - зикр кард Искандар Солењзода, сардори Раёсати Вазорати корњои дохилї дар вилояти Хатлон. – Дар нимсолаи аввали соли 2017-ум 253 љинояти экстремистию террористї сабт шуда буд, имсол бошад, 203 адад буда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 50 адад кам аст. Аз миёни онњо 36 нафаре, ки дар кофтуков ќарор доштанд, дастгир карда шуданд. Сардори Раёсати Вазорати корњои дохилї дар вилояти Хатлон дар идомаи суханрониаш гуфт: «Мо шахсан бо як нафар аъзои «Гурўњї – 24», ки ихтиёран

3

ХАТЛОН

панљшанбе, 9 августи соли 2018, №30 (3167)

ба шањри Бохтар оварданд, суњбат доштем, ў аз амали хеш пушаймонї намуд. Аллакай ваќти суњбат њис мекунем, ки ў иштибоњи хешро фањмидааст. Ва дар ќонунгузорї пешбинї шудааст нафаре, ки ихтиёран баргашта меояд, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад. Њозир он шахс дар озодї аст. Њангоми суњбат гуфтанд, ки боз се- чор нафари дигарро ман метавонам ихтиёран ба ватан баргардонам. Инчунин иттилоъ дода шуд, ки дар ин давра 16 нафар барои иштирок дар ташкилоти экстремистию террористї рафта буданд, ихтиёран ба ватан баргаштаанд. Дар баробари ин, 3 нафар аз аъзои «Гурўњи – 24» низ ихтиёран ба ватан оварда шуданд. Дар охири нишаст, сардори Раёсати Вазорати корњои дохилї дар вилояти Хатлон ба хабарнигорон иброз намуд, ки рўзњои наздик ихтиёран баргаштани 3-4 нафари дигар дар назар аст. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

- Дар шаш моњи соли 2018 њаљми мањсулоти кишоварзї дар њамаи шаклњои хољагидории ноњияи Шањритўс 201 миллиону 298 њазор сомониро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 116,4% зиёд мебошад, - зикр кард Рамазон Оймањмадзода, раиси ноњияи Шањритўс, зимни нишасти матбуотии худ. Аз рўйи дурнамо дар ин муддат хољагињои ноњия дар майдони 1765 га ѓалладонагињо, аз он љумла дар майдони 1439 га гандум, 67 гектар љав, 126 га маккаи дон, 100 га шолї,

33 га лубиёгињо, сабзавот њамагї дар майдони 1001 га кишт намуданд. - Дар ноњия љамъоварии њосил идома дошта, ба миќдори 7767,2 тонна ѓалладонагињо љамъоварї шудааст, ки њосилнокии он аз њар гектар 50,9-сентнериро ташкил дод, - идома дод Р. Оймањмадзода. - Аз майдони 913 гектар 28325 тонна сабзавот љамъоварї шудааст, ки њосилнокии он ба 310,2-сентнерї расонида шуд. Аз майдони 561 гектар ба миќдори 21389 тонна пиёз истењсол шудааст, ки њосилнокиаш 381-сентнериро

ташкил дод. Дар ним соли сипаригардида шумораи моли калони шохдор ба 818 сар, аз он љумла модаговњо 215 сар, моли майдаи шохдор 20731 сар, асп 100 сар, парранда 12500 сар, оилаи занбўри асал ба 280 оила расонида шуд. Инчунин зикр гардид, ки ќисми даромади буљети ноњия 101 фоиз иљро гардида, ба буљет 13 миллиону 746 њазору 633 сомонї ворид гардид. Аз 9 сарчашмаи андозситонї танњо як намуди он, ки ба буљети љумњуриявї тааллуќ дорад, иљро нагардидааст. Љамъбасти соли хониши 20172018 нишон дод, ки њисоби миёнаи дониши хонандагон 3,5 ва фоизи азхудкунии барномањои таълимї 96,8%-ро медињад. Дар соли тањсили 2017-2018 аз шумораи умумии хатмкунандагони ноњия, ки 1861 нафарро ташкил медоданд, 1047 нафар, аз он љумла 503 нафар љавондухтарон, тавассути низоми марказонидашудаи тестї ба муассисањои таълимии олї ва миёнаи касбї њуљљат супорида, 496 нафар ба муассисањои олии касбии кишвар дохил шуданд. - Имрўзњо дар доираи омодагињо ба љашни 30-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон дар дењаи Обшорони Љамоати дењоти «Обшорон» бо иќдоми соњибкорон ва сокинони мањаллї 10 тонна мум ё худ асфалти сард харидорї шуда, аз љониби масъулину кормандони Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои ноњияи Шањритўс дар дењаи мазкур беш аз як километр роњ таъмиру мумфарш карда шуд, - зикр кард Р. Оймањмадзода. - Чунин иќдом ояндаи наздик дар дењаи Бинокор низ анљом дода мешавад.

Корхонањои саноатии ноњияи Носири Хусрав дар нимаи якуми соли љорї ба маблаѓи 6 миллиону 449,1 њазор сомонї мањсулот истењсол намуданд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 554,8 њазор сомонї зиёд мебошад. Дар ин бора раиси ноњияи Носири Хусрав Нуриддин Садриддинзода зимни нишасти матбуотї хабар дод.

НАФАР БА КУРСЊОИ Н. ХУСРАВ: 141 БОЗОМЎЗЇ ЉАЛБ ГАРДИДАНД Зикр гардид, ки дар ин давра дар њамаи соњањои хизматрасонї дар њаљми 8 миллиону 348,6 њазор сомонї хизмати пулакї анљом дода шудаст, ки дар ќиёс бо соли 2017 ќариб ним миллион сомонї бештар аст. - Њоло дар ноњия ду иншооти калон бунёд шуда истодааст, - идома дод Н. Садриддинзода. - Аз он љумла, майдони варзишї барои 3000 љойи нишаст ва як хонаи истиќоматии 2-ошёнаи 12 њуљрадор барои хизматчиёни давлатї. Маблаѓи умумии майдони варзишї 8 миллион сомонї буда, аз њисоби маблаѓњои буљети љумњуриявї људо мегардад. То ин ваќт бо сарфи 330 њазор сомонї корњои бетонї дар тањкурсї ба анљом расидааст. Барои сохтмони хонаи истиќоматї то ин ваќт аз њисоби буљети љумњуриявї 280 њазор сомонї ва аз њисоби буљаи мањаллї 795 њазор сомонї људо гардида, деворњои асосї ва болопўши ошёнаи якум ба маблаѓи 1 миллиону 75 њазор сомонї ба охир расидааст. Обёрии заминњои нав ва бењтар гардонидани њолати мелиоративии онњо яке аз мушкилињои мављудаи соњаи кишоварзї мањсуб гардида,

њалли он дар зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва таъмини ањолї бо љойи кор ањамияти хоса дорад. Ќайд шуд, ки дар ноњияи Носири Хусрав њамагї 604,9 км шабакањои обёрикунанда, 418,5 км зањбуру зањкашњо ва 12 иншооти обкашї мављуд аст. - Музди миёнаи мењнати кормандон дар ноњия 612,58 сомониро ташкил дод, - гуфт Н. Садриддинзода. - Дар 6 ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озод, ки имсол гузаронида шуд, 84 сокини мањаллї бо љойи кори доимї таъмин гардиданд. Дар ин давра ба бахши Агентии шуѓли ањолї 245 нафар шањрвандони бекор мурољиат карданд, ки аз ин шумора ба 232 нафар маќоми бекорї дода шудааст. Инчунин, 141 нафар ба курсњои бозомўзии касбњои гуногун, аз љумла ќуроќдўзї (32 нафар), дўзандагї (30 нафар), зардўзї (15 нафар), гулдўзї (16 нафар), бофандагї (17 нафар), омўзиши асосњои компютер (16 нафар) ва ихтисоси ќаннодї (15 нафар) фаро гирифта шуда, аз инњо 45 нафарашон соњиби шањодатномаи касбї гардидаанд. Н. Маъмурзода, «Хатлон»

ТАРБИЯИ ФАРЗАНД АЗ НИГОЊИ БУЗУРГОН Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест, Љузъ ба љон фарзандро пайванд нест. Њосил аз фарзанд гардад коми мард, Зинда аз фарзанд монад номи мард. Фарзандро меваи умри инсон мегўянд. Таълимиу тарбияи фарзанд вазифаи асосии падару модар ба њисоб рафта, масъулияти баландро талаб менамояд. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мањз ба њамин маќсад нигаронда шудааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар њар баромадаш таъкид месозад, ки омўзгорро лозим аст, ки дар њамкории дуљониба байни оилаву муассисањо бањри дар рўњияи ватандўстиву хештаншиносї ва худогоњиву худшиносї тарбия намудани фарзандон ба сањлангорї роњ надињад. Ба аќидаи мутафаккири бузург Абўалї ибни Сино дар тарбияи фарзанд падару модар наќши асосї дорад. Одитарин, вале муњимтарин шакли тарбия аз оила сарчашма гирифта, ба фарзанд гузоштани номи нек низ аз вазифањои асосии падару модар ба њисоб меравад. Закариёи Розї дар асарњои «Нат-тиб-улрўњонї», «Сират-ул-фалсафия» ва «Китоб-ул-лаззат» ба масъалањои ахлоќию аќлонї, роњу воситањои таъмини хайрияти умум ва саодати одамї, адлу инсоф, маќсаду мароми инсонї таваљљуњ намудааст. Имрўзњо

дар муассисањои таълимї, коллељу мактабњои олии кишвар барои илмомўзии љавонон тамоми шароиту таљњизотњои замонавї муњайё мебошад. Аз ин ру, бурдани корњои тарбиявї, гузаронидани мањфилњои адабию фарњангї дар муассисањои таълимиро бештар намоем, ба фоидаи кор хоњад буд. Омўзгорону волидайн ва њам ањли љомеа имрўз бояд сањлангориро пеша накарда, ба донишу малакаи замонавї ояндагони љамъиятро таълиму тарбияи дуруст дињанд. Вазъи имрўзаи љомеаи љањонї, њодисањои дањшатангези терроризму ифротгарої дар њар як гўшаи олам моро водор месозад, ки нисбати тарбияи насли наврас бетараф набошем. Њар лањзаву соати њаёти фарзандонро ба таълиму тарбия фаро гирифта, ба омўхтани илму дониш ва забонњои гуногун онњоро љалб созанд. Ахлоќи наку ва соњибилм будан шараф аст. Зеро ахлоќи њамида доштан, инсондўсту содиќ будан ва вафодориро асрори кушоиши амалњои инсонї меноманд. Ба аќидаи Устод Рўдакї: Эй дареѓо ки хирадмандро, Бошад фарзанду хирадманд не, В-арчї адаб дораду дониш падар, Њосили мерос ба фарзанд не. Аз ин рў, њар яки мо вазифадорем, ки ба фарзандони хеш аќлу заковат, хирадмандї, донишу адабро ба мерос гузошта, онњоро дар рўњияи хештаншиносї тарбия намоем. Н. Бодомов, омўзгори коллељи махсусгардонидашудаи шањри Бохтар

ОЗМУН Бо ташабусси Раёсати кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон дар назди Кохи «Ватан»-и шањри Бохтар озмуни вилоятии «Бонуи њунарманд» бо иштироки муовинони раиси вилоят Махфират Хидирзода ва Умед Зоирзода, њамчунин зонону духтарони ѓолибгаштаи даври ноњиявии озмуни мазкур, доир гардид.

«БОНУИ ЊУНАР» БЕЊТАРИН БОНУИ ЊУНАРМАНДРО МАЪЛУМ НАМУД Озмун барои арљгузорї ба анъанањои миллии мардуми тољик ва густариши маънавиёти љомеа нигаронида шуда, бо маќсади дарёфти чењрањои нав, бењтарин бонуи њунарманд ва љалби њарчи бештари занони хонашин ба њунару њунармандї гузаронида шуд. Дар ин рўз сањни њавлии Кохи «Ватан» як шањрчаи њунармандонро мемонд. Зеро бењтарин бонувони њунарманди 25 шањру навоњии вилоят љамъ омада, њунару зањмати дастони гулборашонро ба маърази тамошо гузошта буданд. Пас аз боздиди мањсули дастони ин занњои њунарманд дар Кохи «Ватан» њамагон љамъ омаданд. Сараввал Махфират Хидирзода, муовини раиси вилояти Хатлон, ба сухан баромада, ањли иштирокдоронро барои дар озмуни «Бонуи њунарманд» ширкат варзиданашон изњори миннатдорї намуд. «Эълон шудани соли 2018 њамчун соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї дар самти эњё ва рушди њунарњои ќадимї тако-

ни љиддї бахшида, бо ин васила занњои њунармандро водор сохт то доираи фаъолияти худро васеъ намоянду бо зањмати шабонарўзї ва тахайюлоти рангини эљодкорї мањсули дастонашонро боз њам зебо ва диданї гардонанд»,-афзуд М. Хидирзода. Дар идомаи суњбат М. Хидирзода ќайд намуд, ки то имрўз дар њудуди вилояти Хатлон 154 адад дастгоњњои атласу адрасбофї насб гардидааст, ин њам аз рушди соња дарак медињад. Масъулин мегўянд, имрўз хурсанд аз он њастанд, ки њунар ва њунармандї на танњо як василаи эњё намудани фарњанг, балки њамчун василаи таъсиррасон ба рушди иќтисодї ва иљтимоии оилањо низ сањм мегузоранд. Дар фарљом, пас аз боздиди аъзои њакамон аз намоиши њунари дастони бонувони чирадаст, ѓолибон муайян гашта, ба бењтаринњо туњфаю сипосномањо супорида шуд. Бањри хушњолии иштирокдорон бошад, намоишномаи фарњангї пешнињод гардид.

ВАХШ. ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ШИРЇ ЗИЁД МЕШАВАД Корхонаи истењсолии мањсулоти ширии “Нуфузи Вахш” дар ноњия ягона корхонае мебошад, ки ба коркарди мањсулоти ширї машѓул буда, асосан, ќаймоќу љурѓоту панир ва дўѓ истењсол карда, дар баробари таъмини бозору дуконњои њудуди ноњияи Вахш ба дигар бозорњои гирду атроф мањсулоти истењсолгаштаи ин коргоњ содирот карда мешавад. Ба гуфтаи масъулин дар як шабонарўз корхонаи онњо то 400 500 литр ширро коркард мекунад, ки ин нишондод дар як сол 140 тоннаро дар бар мегирад. Натиља њамин аст, ки њамарўза беш аз 1000 ќуттї мањсулоти гуногуни ширї мањз аз ин сех истењсол гашта, ба истеъмолгарон дастрас карда мешавад. -Корхонаи мо дар ихтиёри худ 3 гектар замин дошта, дар он боѓу

токзор бунёд карда шудааст, ки аз њисоби њосили боѓоти хеш мевагї истењсол мекунем, - мегўяд Мастона Саидова, коргари фаъоли коргоњ. Ва меафзояд: «Фермаи чорвопарварии назди корхона низ барои истењсоли босифат ва дастрасї доштан ба ашёи хоми ватанї сањми боризе гузошта, барои поин фаровандани арзиши мањсулоти ширї мусоидат мекунад. Зеро, на њамеша коргоњи ќабули шири кархона аз ањолии минтаќа шири хубу босифат ва сариваќтиро метавонад дастрас намояд». Мутахассисон њадс мезананд, ки муштариёни мањсулоти ширии ватанї нисбат ба мањсулоте, ки аз хориљ ворид мегардад, зиёд мебошад, зеро он мањсулоти мањаллї табиї буда, муњлати давомнокиаш на бештар аз 10 рўз муќаррар гаштааст. Аммо ин гуна мањсулоти воридотї муњлати истифодабариашон 1 сол ё аз ин њам бештар муайян гардидааст.

КЎШОНИЁН. АНГУРАШРО БА ХОРИЉИ КИШВАР СОДИРОТ МЕКУНАД Хољагии дењќонии «Муслим»-и Љамоати дењоти «Бўстонќалъа»-и ноњияи Кўшониён дорои 27 гектар замини корами обї буда, аз он 23 гектарашро майдони токзор ташкил медињад. Дар хољагии мазкур 9 навъи ангури хушсифати ватанї, аз љумла њусайнї, шоњона, тоифї, кишмиш парвариш карда мешавад.

Иќлими мусоиди вилояти Хатлон имкон медињад, ки майдони боѓу токзорњо аз њисоби нињолњои серњосил њамасола зиёд гардида, њосили дилхоњ ба даст ояд. Дар баробари ќонеъ гардидани талаботи ањолї ва корхонањои истењсолї бо ангур, инчунин ќисми зиёди он ба минтаќањои гуногуни љумњурї ва хориљи кишвар содирот карда мешавад. Бояд гуфт, ки дар хољагии «Муслим» барои нигоњубини нињолњои ангур ба таври доимї 20 нафар ва дар мавсими њосилѓундорї то 50 нафар сокинони мањаллї ба кор љалб карда мешаванд. Ба гуфтаи масъулин хољагии онњо аз њисоби даромадњои худї имсол

дар масоњати 10 гектар токзори нав бунёд намуданд. Абдуќаюм Иброњимов, роњбари хољагии болозикр мегўяд: «Бунёди роњу пулњои ањамияти байналмилалидошта дар Тољикистон ва њаракати ќаторањои борбар имкон фароњам меорад, ки соњибкорону кишоварзон бе мушкилї мањсули дасти хешро ба хориљи кишвар содирот намуда, бо нархи дилхоњу дастрас ба фурўш гузоранд». Њамчунин ў ќайд менамояд, ки мањз кушода шудани роњњои берунмарзї аст, ки то имрўз хољагии онњо беш аз 70 тонна ангури аълосифат љамъоварї карда, дар баробари бозорњои кишвар ба Федератсияи Русия ва Љумњурии Ќирѓизистон содирот карданд. Маврид ба ёдоварист, ки ањли зањмати хољагии «Муслим» пас аз љамъовариву ба фурўш гузоштани њосили олуву шафтолу, инак давоми як моњ мешавад, ки ба љамъоварии њосили хушсифату фаровони ангури хољагї ва бандубасту фурўши он машѓул мебошанд. Низомиддин ИСОЕВ, «Хатлон»

Диќќат: Музояда!

Иљљрочиёни Суди ноњияи Вахш рўзи 7 сентябри соли 2018 музоядаи №2- ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Суроѓа

Нархи ибтидої

1.

Манзили истиќоматї воќеъ дар ноњияи Вахш, Љамоати шањраки Вахш, кўчаи (Ворошилов), хонаи бераќам, масоњати сатњи умумї 550,58 м,м. ва масоњати сохтмони он 348 м.м масоњати умумии ошёнаи якум 275 м,м масоњати сатњи зисти он 212,52, масоњати сатњи ёрирасон 62,77 м.м. иборат мебошад.

Ноњияи Вахш, Љамоати шањраки “Вахш”, кўчаи Ворошилов, хонаи бераќам

340 (сесаду чил њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад.Љойи баргузории музояда: ноњияи Вахш, Љамоати шањраки “Вахш”, кўчаи Ленин, соати 10:00 дар утоќи кории иљрочиёни суд анљом дода мешавад. Пардохти кафолатпулї бо тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни Суди ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши амвол супорида мешавад. Маълумотњои иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83246) 2-45-89,2-45-87, 2-42-22 гирифта метавонед.


4

ХАТЛОН

Идораи рўзномаи «Хатлон» тасмим гирифтааст, ки тањти рубрикаи нави «Њунарњои мардумї» дар бораи касбу њунарњои анъанавии тољикон ба хонандаи худ маълумот дињад. Тавре ки маълум аст, тољикон дорои таъриху фарњанги ќадимї ва пурѓановат буда, бо њунармандию гулдастиашон машњури олам гаштаанд.

«ДУКОНИ ПУРАСРОР»-И ИНОБАТ

Дар акс аз рост Инобат Раљабова Инобат Раљабова дар солњои 90-ум шавњарашро аз даст дод ва бо чањор фарзандаш бидуни манзили зисту љойи кор монд. Ягона дороие, ки он замон дошт, ду килограмм орд, як кило шакар, тухму андак равѓан буд. Инобат худро гум накард ва бо истифода аз њамин мањсулот соњибкории худро оѓоз бахшид. Бист сол пеш, даврае, ки љанги шањрвандї ва муќовиматњои сиёсї тањдиди ба порчањо таќсим шудани Тољикистон мекарданд, ў як дукончаи хурди кулчапазиро кушод. Ин дукончаи кулчапазї аз сармоягузории одї бештар буд. Ин ифодаи умед ва имон ба ояндаи бењтар буд. Њамакнун Инобат роњбари сехи ќаннодии худ буда, фарзандонаш низ соњиби кори муносиб мебошанд. Њоло ў яке аз маъруфтарин bakery-коучњо дар Тољикистон мањсуб мегардад. Дар бораи Инобат Раљабова дар Тољикистон достонњои зиёде офаридаанд; пас аз иштирокаш дар озмуни љумњуриявии «Бонуи соњибкори сол», њатто соњибкорзанони муваффаќ низ ба фаъолияту кордории ў бо чашми њавас менигаранд. Ваќте аз таърихи комёбињояш сухан мегўянд, гоње гиря гулўгирашон мекунад, зеро оѓоз намудани соњибкорї кори бисёр мушкил аст, алалхусус ташкили тиљорат барои зане, ки ягон сармоя надораду бехонаву модари чањор фарзанди хурдсол аст, ќањрамонї мањсуб мегардад… Аз замони якбора аз њамсари азиз ва манзилаш мањрум гардидани Инобат 25 сол сипарї шуд. Шаби соли 1993 вай маљбур шуд, ки бо вуљуди обистан будан њамроњи се фарзанди хурдсол аз зодгоњаш фирор кунад. - Шабонгањ аз садои тиру фарёди мардум дар кўча бедор шудем, - наќл мекунад Инобат. – Ин сокинони дењаи њамсоя буданд, ки барои огоњонии мо омада буданд, то мўйсафедон, занону кўдакон ољилан тарки ин мавзеъ кунанд. Мо њатто бо худ чизе нагирифтем, бо он сару либосе, ки ба тан доштем, аз хонањои худ бадар рафтем. Шавњарам ва дигар мардњои дења дар хона монданд. Онњо мехостанд, ки то фирор кардани мо авбошонро боздоранд. Баъдан тариќи телевизор ќишлоќи моро нишон доданд, ки пурра ба коми оташ рафтаву хокистар шудааст. Дар

бораи сарнавишти њамсарам то њанўз ягон маълумот надорам. Ў бенишон гум шуд. Он шаби нањс Инобат њамроњи фарзандонаш ба хонаи волидон – ба шањри Ќўрѓонтеппа (имрўза Бохтар) роњї шуд, ба умеди он ки он љо оромиву суббот њоким аст. Аммо љанг дар маркази вилоят њам идома дошт. Пасон, ў тасмим гирифт, ки ба ноњияи Вахш, он љое, ки замоне дар сехи ќаннодї кор мекард, сафар намояд. Албатта, сехи номбурда аллакай аз фаъолият бозмонда буд. - Вазъи моро дарк намуда, ба ману фарзандонам иљоза доданд, ки дар бинои холии ин сех зиндагї кунем, - ба ёд меорад Инобат. – Мо дар рўйи картонњо хобида, танњо нону об мехўрдем. Дар наздикии мо корхонаи истењсоли нон мављуд буд. Он љо маро ба кор ќабул карданд, аммо ба љойи маоши моњона нон медоданд. Њамин тавр, якчанд моњ Инобат бо фарзандонаш дар як кунљи сехи азкормондаи ќаннодї мезист. Бо гузашти чанд муддат њукумати ноњия ба ў хонаи якњуљрагї дод. Пас аз соњиби хона шудан Инобат љиддан ба амал гузашт. - Ёд дорам, ки бо маблаѓи ками доштаам як кило шакар, 20 дона тухм, ду кило орд ва 800 грамм маргарин харида, ду торт пухтам ва онро ба бозор бурдам, - наќл мекунад Инобат Раљабова. – Ваќте торт мепухтам, бўйи лазизи он ба машом мерасид, кўдаконам аз ман хоњиш мекарданд, ки як лундаи хурди онро дињам, то маззаашро бичашанд. Рўњан азият мекашидам, аммо барояшон дода наметавонистам, зеро онро фурўхтан лозим буд. Ягона коре, ки мекардам, иљоза медодам, то нонрезањои зарфи тортпазиро тановул намоянд. Њар як торти пухташуда харољоти мањсулоташро пўшиш медод ва таќрибан 60 дирам фоида меовард. Ба ин маблаѓ Инобат боз мањсулот харида, кулчаќанду тортњои дигар мепухт ва аз фоидааш барои кўдакон нон мехарид. Торту кулчаќандњои Инобат харидори зиёд доштанд, зеро ў ба кори худ усто буд. Ваќте 17 сол дошт ва тоза мактабро хатм карда буд, Инобат ба падараш гуфт, ки мехоњад тањсилашро идома дињад. Падараш ўро ба сехи ќаннодие, ки дар наздикии дења ќарор дошт, бурда буд. - Маро дар он љо роњбари сех Риваз Капитонович истиќбол гирифта, гуфта буд, ки «духтарам, њар он чиро, ки дар сех мебинї, дар дафтарат ќайд намо, замоне фаро мерасад, ки ин ёддоштњоят барои пайдо кардани ќути лоямут ба ту лозим мешаванд», - гуфт Инобат. - Риваз Капитонович њаќ буд. Зеро ваќте, ки мани њомиладор бо кўдакони хурдсоли гурусна дар кўча монда будам, тамоман худро гум карда будам, аммо ба ёдам њамин дафтари ќайдњо омаду бо истифода аз он ретсептњо сарриштаи зиндагиро пайдо кардам. Њамин тавр, Инобат Раљабова бо истифода аз њунари ќаннодиаш вазъи иљтимоии хонаводаи худро батадриљ бењтар кард. Њангомаи ИСМАТ,«Хатлон»

ОБУНА БАРОИ СОЛИ 2019

ОЃОЗ ЁФТ

Рўзномаи «Хатлон» иљрои ќарору дастур ва нишондодњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва раиси вилоятро ба табъ мерасонад, њамчунин рўйдодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии вилоятро ба таваљљуњи хонандагон мерасонад. Роњбарону мутасаддиёни ташкилоту муассисањои шањру навоњї, ки масъули маъракаи обунаанд, метавонанд маблаѓи обунаро ба суратњисоби дар поён зикршуда гузаронанд. Нархи обуна тариќи идораи рўзнома, бидуни хизмати почта, 80 сомонї мебошад. ОБУНА ДАР ИДОРАИ РЎЗНОМА ТАРИЌИ НАЌДЇ ВА ЃАЙРИНАЌДЇ ЌАБУЛ КАРДА МЕШАВАД. Нишонї ва њисоби бонкии рўзномаи «Хатлон»: - шањри Бохтар, кўчаи Логинов-12. Филиали «Амонатбонк-42», шањри Бохтар. С/Х 20204972322020600209 Њ/М 22402972000002 РМБ 350101800 РМА 280002144 Раёсати хазинадории молияи вилояти Хатлон

эътибор надорад Шиносномаи гумшудаи техникии маркази савдои ба номи «Шањбоз», воќеъ дар ноњияи Хуросон, Љамоати дењоти ба номи С. Айнї, дењаи Хуросон (собиќ Уялї), бе раќам, шањодатнома оид ба баќайдгирии давлатии А №0013828, аз 10 апрели соли 2017, ки аз тарафи КДФ “Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул” дар ноњияи Хуросон ба Нарзуллоев Мењрољиддин Ањлиддинович додааст ва шартномаи хариду фурўш аз эътибор соќит дониста шавад.

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

Шањодатномаи гумшудаи А №038525, ки онро соли 1992 МТМУ №37-и ноњияи Вахш ба Маллаева Насибахон Ќурбоналиевна додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи №0306218, ки онро соли 2016 МТМУ №1-и ноњияи Љалолиддини Балхї ба Атажанова Фируза Улуѓбековна додааст, эътибор надорад.

панљшанбе, 9 августи соли 2018, №30 (3167)

Нуќтаи назар Ибтидои солњои навадуми асри 20 барои Тољикистони соњибистиќлол давраи имтињони љиддї гардид. Вазъи тамоми минтаќањои кишвар ноором гашт. Он рўзњо Њољї Акбари Тўраљонзода ва љонибдорони ўро мардуми сулњхоњи љумњурї њамчун шахсиятњои мансабталош, њокимиятхоњ, мољароандоз шинохта, аз маќсаду ниятњои бадаш огоњ шуданд. Имрўзњо низ баъзе аз намояндагони собиќ Њизби нањзати ислом аз хориљи кишвар, њамзамон тавассути расонањои хабарї, интернет нисбати роњбарони давлату Њукумати кишвар, маќомоти ќудратии он суханони туњматомез гуфта, сафедро сиёњ нишон доданї мешаванд. Ба ин амалњои бемаврид ва туњматомез њељ гоњ шахси солимаќл бовар нахоњад кард. Зеро њаќиќати талхи онро мардуми мо солњои 1992-93 чашида буданд. Ин сабаќи таърих мардумро њушдор сохт, ки њељ гоњ зиракии сиёсиро аз даст надода, аз найрангу фиреби нањзатиён ва љонибдорони онњо огоњ бошанд. Ёдовар мешавем, ки тањдид, фишор, туњмат хоси намояндагони Њизби нањзати ислом буда, аз оѓози фаъолият онњо одамонро ба роњи бад, ѓайриќонунї ѓасб кардани њокимият, паст задани давлат ва намояндагони он, даъват ба гирдињамої њидоят менамоянд. Дар њоле ки давлати тозаистиќлоли тољик барои фаъолияти њамаи њизбњо, њаракатњо, созмонњо имконияту шароит фароњам оварда буд. Масалан, 12 декабри соли 1990 аз тарафи Шўрои Олии РСС Тољикистон ќабул шудани ќарор “Дар бораи Иттињодияњои љамъиятии РСС Тољикистон” имконияти фаъолиятро ба созмонњои љамъиятї фароњам овард. Ана, дар њамин њолат Њизби нањзати ислом таъсис ёфт. Њизби нањзати ислом, ки бевосита бо кумаки хориљиён таъсис ёфта буд, аз љониби онњо бо маблаѓ ва дастур таъмин гашта, вазъиятро дар пойтахти кишваршањри Душанбе рўз аз рўз муташанниљ мегардонд. Аз амалњои онњо бўйи хуну бўйи љанг меомад. Оё дар њамин лањзањо ба мо кумаки хориљиён барои ба эътидол овардани вазъи љумњурї зарур буд? Албатта, не! Тибќи хулосаи коршиносон нањзатиён аз фурсати муносиб истифода бурда, бештари мардуми ноогоњро ба тарафи худ љалб намуданд. Дар он рўзњои мушкил “хайрхоњон”-у “ташаббускорон” њам буданд. Маќсади онњо гўё вазъиятро мўътадил сохтан буд. Мутаассифона, ин тавр нашуд. Тибќи баъзе манбањо бе даъвати расмї шањрдори Санкт-Петербург Анатолий Собчак ва академики соњаи физикаи ядроии Русия Евгений Велихов рўзњои 6-9 октябри соли 1991 ба шањри Душанбе омада, вазъиятро ба љойй ором сохтан, баръакс нооромтар намуданд. Сабабњо гуногун буданд. Ба таври вањшиёна барканор намудани пайкараи В.И. Ленин дар пойтахт вазъияти сиёсиро дар миќёси мамлакат мураккаб гардонд. Бояд гуфт, ки Њизби нањзати ислом баъди воќеањои фољиабори моњи феврали соли 1990 аз пинњонкорї баромада, байни мардум корњои таблиѓотии сиёсї мебурд. Соли 1992 муќобилистии майдонњои “Озодї” ва “Шањидон” оќибат ба љанги шањрвандї табдил

ёфт. Хољагони хориљии нањзатї кайњо наќшаи љанги шањрвандии бародаркушро дар љумњурии мо бармањал тартиб дода буданд. Њодисањои нангини гаравгонгирии намояндагони мардумї, сиёњкунии беасос аз рўйи сенарияи пешакї тартибдодашуда амал мекард. Бо дастур ва роњандозии хољагони хориљї задухўрд ва љанги шањрвандї оѓоз ёфт. Алангаи љанг шањру ноњияњои собиќ вилояти Ќўрѓонтеппаро фаро гирифт. Садњо њазор одамони бегуноњ ќурбон гашта, бисёр дења, шањру ноњияњо сўхтаю валангор гаштанд. Водии зарбахши Вахш ба водии марг табдил ёфт. Њодисањои дањшатбори љанги

инсонро ба ибодат, тањаммулпазирї, хайру эњсон, инсондўстї, мададгорї ба эњтиёљмандон, пиронсолон даъват менамояд. Нањзатиён барои амалї гардидани наќшањояшон аз ќатлу куштори одамони бегуноњ даст намекашанд. Фаъолияти Њизби нањзати ислом њарчанд дар Тољикистон њамчун њизби террористї манъ карда шудааст, вале имрўз њам дар кишвар пайомади нанговар ва хатарноки он эњсос мешавад. Баъзе нањзатиёни дар хориљи кишварбуда, умедворанд, ки маќсадњои нопоки худро амалї мекунанд. Миллати тољик, њар фарди солимаќли он аз гузашта, аз солњои навадуми ќарни XX сабаќи хуб гирифта, њаргиз ба суханони бофтаю сохтаи нањзатиён бовар накарда, сулњро чун гавњараки чашм њифз менамоянд. Мардуми кишвар дар хотир доранд, ки солњои навадуми ќарни бист нањзатиён ба хотири ба

НОШУКРРО шањрвандї ба нањзатиён сабаќ нашуд. Афсўс! Имрўз њам онњо кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки ниятњои ѓаразноку нопоки худро дар сарзамини ободи мо амалї намуда, ба мољарои навбатї оѓоз бахшанд. Аз ин рў, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мардуми љумњуриро њушдор месозад: “Њар як шањрванди кишвар бояд як масъалаи нињоят муњимро амиќ дарк намояд: вазъи имрўзаи љањон танњо ба халќу миллатњое имкони вуљуд доштану рушд карданро медињад, ки онњо дар баробари донишманд, аз назари технологї пешрафта ва созандаву эљодкор буданашон, инчунин бояд сарљамъу муттањид бошанд, њадафњои стратегии давлат, њастии миллати худро дар њама њолат њифз карда тавонанд ва бозичаи дасти доирањои ѓаразноки сиёсї нашаванд”. Њадафњои сиёсии Њизби нањзати исломї ва љонибдорони онро мардуми шарифи кишвар наѓз медонанд. Барои инсон ватан, миллат ин чизњои муќаддасанд, вале барои нањзатиён ањамияте надошта, барои маќсадњои нопокашон бевиљдону ватанфурўш шуда, њатто мазњаби аљдодии хешро фурўхта, мазњаби бегонаро ќабул кардаанд, ки аз ин дида амали бадтар вуљуд надорад. Намояндагони Њизби нањзати ислом мазњабфурўшанд. Нањзатиён ба љойи дини мубини ислом мазњаби шиаро ќабул карда, бо роњњои гуногун барои ба даст овардани њокимият талош меварзанд. Солњои нооромии кишвар як ќисми љавонони кишвар дар мадрасањои Покистон, Афѓонистон, мамлакатњои Араб тањсил намуда, шиапараст шуда, аќидањои гуногунро тарѓиб менамоянд. Дини ислом бошад,

НАМАКИ ТОЉИКИСТОН МЕЗАНАД

шўр овардани мардум одамони номдори мамлакат, ба монанди олими машњури соњаи тиб Минњољ Ѓуломов, Исњоќї, Сайф Рањимзода Афардї ва дигар ходимони намоёни давлатию љамъиятиро ба ќатл расонданд. Фарзанди барўманди Тољикистон Њайдар Ќосимов дар Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 шуљоату далерї нишон дода, ба гирифтани унвони баланди Ќањрамони Иттињоди Шўравї мушарраф гардид. Вале дар синни 71солагї ин фарзанди номдори миллат аз љониби њаммиллатони худ вањшиёна ба ќатл расид. Ин њодисаи нангину нољавонмардона аст. Агар он нафарон ифтихори миллї медоштанд, ба ин кори нангин даст намезаданд. Муњиддин Кабирї ба мазњаби шиа гузашта, ба бадномкунї, бадгуйї, дурўѓбофї бо далелњои беасос кишвари мо ва Сарвари давлат, мардуми сарбаланди тољикро ба таври худ сиёњ мекунанд. Тољикистони имрўза аз Тољикистони солњои навадуми ќарни бист ба куллї фарќ дошта, ба диёри нозанину дилрабо, ба боѓшањри бињиштосо, ба манзилу макони мањбуби њар тољику тољикистонї табдил ёфтааст. Мењмоннавозии азалии мардуми тољик имконият фароњам овардааст, ки њазорњо мењмонон ва сайёњони хориљї ба кишвари бињиштосои мо ташриф оварда, аз манзарањои дилпазир, боду њавои форами он њаловат баранд. Ин њама зебої, шукуфої, пешравї аз дўстии байни одамон, аз вањдати миллї ва самараи роњбарии оќилона ва дурандешонаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аст. Онњое, ки ин пешравї, дигаргунињои бузургро нодида гирифта, бо чашми ѓараз ва ния-

ти бад кишвар ва роњбари онро танќид мекунанд, хиёнаткорони миллатанд. Аз Ватани бињиштосо ношукрї карданд. Ношукрро, албатта, нону номи Тољикистон мезанад. Муњиддин Кабирї иѓвогари гузаро буда, бе далел, сабабњои беасос худро сафед карда, нисбати давлати мо суханони ѓаразомезу носазо мегўяд. Дар давраи фаъолияташ Њизби нањзати ислом узви “Њаракати байналхалќии бедории исломї” буд ва пайваста барои ноором кардани вазъият дар кишвар ба тариќи пинњонї кор мебурд. М. Кабирї соли 1993 муовини раиси “Њаракатњои байналхалќии бедории исломї” шуда, фаъолияташро дар ин љода пурзўр кард. Бояд гуфт, ки он њаракати динї ва сиёсии ифротгарої мазњаби шиа буда, неруњои шиагароиро дар љањон муттањид менамояд. “Бедор кардани мусулмонон” маънои онро дорад, ки мусалмонони оламро ба зидди давлату миллати худ бархезонида, табаддулоти давлатї ба амал оваранд. М. Кабирї шояд мазњаби шиаро ќабул карда бошад, вагарна ба њаракати сиёсии ифротии шиаїён ўро ќабул намекарданд. М. Кабирї таблиѓгари аќидањои мазњаби шиа дар кишвар буд. Нањзатиён ба унвони бузургон ва ходимони барљастаи динии мазњаби њанафї суханони носазо мегуфтанд ва мегўянд. Мазњаби халќи тољик мазњаби њанафї буда, нањзатиён аз он баромада, мазњаби шиаро ќабул карда, аз доираи мазњаби ањли суннат берун шуданд ва таълимоти Имоми Аъзамро рад менамоянд. Њамин аст, ки нањзатиён, М. Кабирї ва љонибдоронаш дигар дар Тољикистон эътибор ва эњтиром надоранд, халќ аќида ва амалњои онњоро эътироф ва ќабул намекунанд. Мардуми шарифи Тољикистон Имоми мазњаби худ Абў Њанифа ва мазњаби њанафии худро эътироф карда, нањзатињои мазњабфурўшро њаргиз дастгирї намекунанд. Хонандаи азиз! Боз як њодисаи нангин, ки 29 июли соли љорї дар њудуди дењаи Сафобахши Љамоати дењоти “Оќсу”-и ноњияи Данѓара рух дод, он аз љониби гурўњи љинояткорони ЊНИ содир шудааст, ёдовар мешавем. Ин гурўњи љиноятпеша бо як берањмии гўшношунид бо автомашинаи сабукрави хеш гурўњи сайёњони хориљиро пахш намуда, сипас бо корду табар дар бадани онњо зарба задаанд дар натиља чор сайёњи хориљї ба њалокат расида, ду нафари дигар бо љароњатњои вазнини љисмонї дар беморхона бистарї шуданд. Мардуми Тољикистон ин амали гурўњи террористиро мањкум мекунанд. Он бори дигар моро водор месозад, ки аз њарваќта дида, бештар зираку њушёр бошем. Зеро нањзатиён доимо ба њама амалњои зишту нољавонмардона ќодиранд. Иброњим Нусратзода, прокурори шањри Бохтар, Б. САЙДАЛИЕВ, “Хатлон”

ШИКАСТИ НАВБАТИИ КАБИРЇ ДАР ДОРТМУНД Идомаи чунин талошњо маънои онро дорад, зе созмонњои дигари тољикї, мисли намояндагони идомаи сармоягузории фаъолияти ЊНИ аз тарафи ки мутаассифона, нањзатиён ва пуштибонони онњо "Гурўњи 24” ва Анљумани нируњои созанда иштирок кишвари маълум ва дастгирии ин кишвар аз терроризиштибоњоти фоњиши худро, ки солњои навадум боиси надоштанд. Зиёиёни тољикистонии муќими Аврупо, аз ми байналхалќї мебошад. 150 њазор кушта, як миллион гуреза ва дањњо њазор ятиљумла Исфандиёр Назар, Бахтиёр Аминї, Њафиз БобоМутаассифона, созмону ташкилотњои аврупоие му бепарастор дар Тољикистон шуда буд, дарк накарда, ёр, Темур Варќї, Равшан Темуриён, Алим Шерзамоњастанд, ки ба хотири бозињои геополитикї ва манофеи дар пайи ислоњи он нестанд. Баръакси ин, се соли ахир нов, Додољони Атовулло ва амсоли инњо, бо он ки ба сиёсию иќтисодї нањзатро ба сифати бозича ва фишанМ. Кабирї ва њаммаслаконаш бо истифода аз пуштињамоиш даъватї буданд, дар он ширкат наварзиданд. ги таъсиррасонї мавриди истифода ќарор медињанд. бонии сиёсї, идеологї, молиявї ва њуќуќии кишвари Чанд нафаре аз онњо дар 25-километрии Дортмунд Ин њолатро рањбарияти нањзатї хуб медонад, вале барои њама маълум љамъомадњо доир карда, талош догирд омада, нишасти худро шўхиомез «Боѓ» унвон каронњо, ки сарнавишти худро ба пайсаи хољагонашон ранд, ки миёни љомеа љойгоњ касб намоянд. Љамъомади данд ва зери чатри нањзат нарафтани худро љасурона, фурўхтаанд, танњо як роњ доранд: то љон дар рамаќ навбатии ТТЭ ЊНИ дар Дортмунди Олмон низ аз бо аксњо нишон доданд. доранд, бо хољагони худ њамкорї карда, дар расонањо љумлаи талошњои љон бахшидан ба ин њангомасозї ва иѓвогарї менамољасади мурда буд, ки нобарор анљомид. янд. Њафтаи гузашта дар шањри Дортмунди Олмон љамъомади боќимондањои ташБарои шарњи он шикасти нањзатињо, - Стратегияи асосии нањзат ба килоти экстремистию террористии Њизби нањзати исломї баргузор шуд. Дар чанд андешаи мушаххасро дар бораи даст овардани ќудрат ва барпо намуон раиси гурезаи нањзат М. Кабирї як гурўњи хурди шахсони беному нишон ва ин нишаст баён медорем: дани давлати исломї дар Тољикистон мазњабфурўшро љамъ карда, бори дигар кўшиш кард, ки дар атрофи худ як эъти- Сомонањои нањзатї аз буда, ин барномаро тавассути дарёфти лофи ќуввањои зиддимиллї ва зиддидавлатиро ташкил кунад. Аммо ин наќшаи ў њузури 300 нафар дар љамъомади маблаѓ, эљоди тавтеа, иѓвогарии матбуотї, ва хољагонаш бори дигар шикаст хўрд. Дортмунд љор мезананд, дар ноором сохтани авзоъ дар минтаќа ва ѓайра њоле ки дар он њамагї то 60 роњандозї менамояд. Аммо дар љамъомади нафар њузур доштанд, ки аксаДортмунд Кабирї бо њилаи навбатї баромад ран, наздикону пайвандон ва хешону аќрабои роњбари Зиёиён хатои пешгузаштагонро такрор накарданд. карда, вожаи калидии «ислом»-ро аз барномаи худ њазф нањзатињо мебошанд. Аз ин лињоз, изњори назари ин Зеро ба хубї дарк кардаанд, ки ТТЭ ЊНИ як гурўњи кард. Ў расман эълон кард, ки ЊНИ аз маќсади асосии гурўњи кўчакро наметавон «њамоиш» номида, дар атротеррористон асту бас. Террористоне, ки ѓайринањзатї худ, яъне сохтани давлати исломї дар Тољикистон даст фи он њангомасозї кард. барояшон танњо “атеист” асту “зардуштї”. Дар мекашад ва ба њамсафонаш намоишкорона дастур дод, - Љонибдорону њаммаслакони М. Кабирї, хусусан кўчактарин лањзањои ростомада њар як нањзатї, аз ки дигар ин маќсади њизбро ошкоро эълон накунанд. нафароне, ки тољик нестанд ва дар Тољикистон иќомат љумла худи Кабирї, омода аст онњоро сангсор намоВай бо ин макри навбатї мехост ба ду њадаф бирасад: накардаанд, вазъияти љумњуриро дуруст арзёбї каряд. Чуноне, ки як дафъа дар солњои 90-ум баъзе зиёиён Якум, мехост ташкилоти оилавию террористии худро да наметавонанд. Суботу осудагию амнияте, ки дар бо онњо дар майдон буданд. Ва чун нањзатињо худро дар назди хољагони аврупоияш њамчун як созмони ќаламрави љумњурї њукмфармост, дар ками андар кам њокими даврону замон эњсос карданд, њамон лањза нони дунявию демократї нишон дињад. Дуюм, мехост бо давлатњои љањонї ба назар мерасад. Аммо гурўњњои зиёиёни дар ќабаташон нишастаро њаром ва худашонро ин доми навбатии худ муњољирони мењнатї ва зиёиёни дар хориљ мустаќарбуда ва минљумла, «коршиносо“кофир” њукм карданд. Ширкат варзидан дар њамоиши муњољирро ба зери нуфузи нањзат дароварда, бо онњо ни худї»-и онњо ба ояндаи неки давлати мо бо назари нањзатињо, бешак, маънои террорист шудану бо терро«эътилоф» сохта, боз аз онњо истифода намояд. манфї менигаранд. Оё њамин аст ойини ватандорї ва ристон пайвастанро дорад. Аммо љамъомади Дортмунд нишон дод, ки ин рисолати шањрвандии онњо? Ватанро ба љойи обод кар- Боќимондањои ТТЭ ЊНИ то њол собит карданї метактикаи нањзатї натиља надод ва касе ба њилаи навдан ба вайрона табдил доданд ва боиси марги њазорон шаванд, ки террорист нестанд. Дар њоле ки ин њаќиќат батии Кабирї бовар накард. Ў натавонист ин дафъа њазор мардуми бегуноњ шуданд. Магар таќозои дини барои тамоми мардуми Тољикистон маълум буда, муњољирони тољик ва зиёиёни миллии муќими Аврупомубини ислом њамин аст? Не, албатта не! Ин таќозои созмонњои бонуфузи сиёсї, иќтисодї ва интизомие, аз ро ба доми худ дарорад. Зеро њама аз таърих медонанд, дили чанд мазњабфурўши нањзатист! ќабили Созмони Њамкорињои Шанхай, Созмони Пайки мањз њамин њилларо охундњо дар инќилоби соли - Љамъомади Дортмунд, ки онро метавон «мањфили мони Амнияти Дастаљамъї (СПАД-ОДКБ) ва ИДМ бо 1979 истифода карда буданду роњбарони нањзатї дар хонаводагї» номид, ба њадафи асосї - ташкили ИНОТ-2 беш аз 3,5 миллиард ањолї, онњоро чун ташкилоти терваќти сохтани ИНОТ дар соли 1993. Онњо аз неруњои ва дар раъси он ќарор гирифтани ТТЭ ЊНИ нарасид. рористию экстремистї эълон намудаанд. демократї ва рўшанфикрони миллї барои расидан ба Тири нањзатињо ва хољагонашон хок хўрд. ТТЭ ЊНИ Ин ташкилоти террористї на фаќат бар хилофи маќсади худ истифода намуда, сипас, њамаи онњоро на бо ирсоли даъватномањои бешумор хеле талош карда манофеи миллии мо амал мекунад, балки њамзамон танњо «кидат» карданд, балки бо тамѓањои «атеист»-у буд, ки дар нишасти мазкур теъдоди њар чї бештари дар сатњи минтаќа низ бо шабакањои маъруфи терро«зардуштї»-ю «мунофиќ» онњоро аз байн бурданд. тољикистониёни бурунмарзї ва намояндагони тамоми ристии бунёдгаро њамкорї карда, боиси идома ёфтаКабирї њам дар Дортмунд њамин домро густарда буд. нињодњои мухолифи Њукумати Љумњурии Тољикистон ни дањшатпарокании љангљўёни Давлати исломї меЊамин тавр, бо вуљуди тарњу њилаи нав ва бо вуљуди ширкат варзанд, аммо бархилофи ин саъйу талошњои гардад. Мутобиќи омори расмї аксари шањрвандони ба хотири сиёсат ва ќудрат расман даст кашидан аз чандинмоњаи онњо, бархе аз афроду нињодњои мухолиТољикистон, ки аз гумроњї ба сафи љангљўёни «Давлати ислом, М. Кабирї аз љамъомади Дортмунд бо дасти фандеши тољик на фаќат дар ин њамоиш иштирок наИсломї» пайвастанд, аслан ё аъзои ТТЭ ЊНИ буданд, ё холї баргашту маблаѓњои охунд-спонсорњо њамагї карданд, балки расман мухолифати худро нисбат ба зери таъсири он мондаанд. ба бод рафтанд. Бешубња, ин нокомї на танњо шикабаргузории он ва њамчунин таъсиси дигарбораи ИНОТ Ташкили ин њамоиш, роњбарии корњои тадорусти нањзатињо, балки шикасти фоњиши тарроњон ва изњор доштанд. котии он, аз љумла пардохти харољоти равуои иштихољагони онњо низ мебошад. Дар ин нишаст аз љумла муњољирони корї, баърокдорони он аз кишварњои гуногун нишондињандаи Умеди НУРОНЇ

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/ рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Низомиддин ИСОЕВ

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 8.08.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Шумораи 30  
Шумораи 30  
Advertisement