Page 1

Иди саиди Фитр муборак, њамдиёрони азиз!

ХАТЛОН

7 рЎзи ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №23 (3160)

панљшанбе, 14 июни соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

ПЕШВОИ МИЛЛАТ: “ФАРДИ МУСУЛМОН БОЯД ЊАР РЎЗ ЯК АМАЛИ СОЛЕЊУ ШОИСТАРО БА АНЉОМ РАСОНАД” Мардуми тањаммулгарои мо моњи Рамазон ва иди саиди Фитрро гиромї медоранд. Зеро ин суннатњои муборак таљассумкунандаи вањдати ањли љомеа, тарѓибгари дўстиву рафоќат, эњтирому самимият, рањму шафќат ва њамдигарфањмиву њамбастагии одамон буда, онњоро, пеш аз њама, ба анљом додани корњои хайру савоб, риояи одобу ахлоќ даъват мекунанд, ба њамдигар кумаку дастгирї карданро меомўзонанд ва иљрои ин суннатњои писандидаро бењтарин василаи ба даст овардани ризои Њаќ мешуморанд. Фарди мусулмон бо шукронаи зиндагии орому осуда бояд њар рўз як амали солењу шоистаро ба анљом расонад, то ин, ки иљрои амалњои хайру савоб, аз ќабили хайру эњсон ба њољатмандон, дасти ёрї дароз кардан ба муњтољон, хурсанд кардани ятимону маъюбон, кумак кардан ба дармондагон ва баровардани њољати ниёзмандон фарогири њамаи табаќањои љомеаи мо гардад. Њар як инсони савобљў агар пеш аз адои намози ид бо ризоияти љисму рўњи хеш хайри худро ба бародарону хоњарон, хешу таборони наздики ниёзманд, њамсоягон, ятимону маъюбон, бепарасторон ва муњтољон расонад, савоби он дар назди Худованд дучанд мегардад. Дигар аз фазилатњои моњи Рамазон ва иди саиди Фитр аз он иборат аст, ки инсонро ба роњи рост, риояи адолату баробарї, бахшидани гуноњњо ва пок сохтани зоњиру ботин њидоят мекунад. Аз њамин љост, ки донишмандон онро бењтарин мактаби одамият ва худсозии инсон маънидод карда, одамонро даъват менамоянд, ки њарчи бештар некї кунанд, собиру ботааммул бошанд, бо њамдигар муносибати хайрхоњона ва хушбинона дошта бошанд.

ИДИ ФИТР ИНСОНРО БА БАХШИДАНИ ГУНОЊЊО ВА ПОК СОХТАНИ ЗОЊИРУ БОТИН ЊИДОЯТ МЕКУНАД Паёми табрикии раиси вилояти Хатлон Гулмањмадзода Давлатшоњ Ќурбоналї ба муносибати иди саиди Фитр

Њамватанони азиз! Њамаи Шуморо ба муносибати фаро расидани моњи шарифи Рамазон табрик намуда, бароятон тандурустиву сарбаландї, файзу баракат ва рўзгори нек орзумандам. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, дар арафаи моњи шарифи Рамазон дар вохўрї бо ањли љамоатчигии кишвар ќайд кардаанд, ки «Барои мусулмонони ватани мо, ки пайравони мазњаби муътадилу тањаммулгарои њанафї мебошанд, ислом нишонаи имондорї, тањким бахшидани љањони маънавї ва такмили одобу ахлоќ ба њисоб меравад. Мардуми мо дар доираи ањкоми шариат

фаризаву вољиботи диниро озодона адо мекунанд ва арзишњои инсондўстонаву хайрхоњонаи онро гиромї медоранд». Имрўз мо шукрона аз он мекунем, ки аз баракати истиќлолият ва сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон идњо ва маросимњои суннативу миллиамонро озодона, дар фазои сулњу якдигарфањмї таљлил менамоем. Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон барои таъмини њуќуќу озодињои шањрвандон ва озодии виљдон тадбирњои зиёде меандешад, аз љумла бунёди калонтарин масљид дар шањри Душанбе, њамзамон гузоштани санги асоси Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи «Имоми Аъзам» ин аз он шањодат медињад, ки озодии виљдон ва эътиќоди динии мардум дар ќаламрави љумњурї таъмин мебошад. Яке аз суннатњои рўза тарбия намудани эњсоси њамдардї ба муњтољону мустамандон ва кумаку дастгирии онњо на фаќат дар моњи шарифи Рамазон, балки дар тамоми моњу айём мебошад. Њамзамон, расонидани садаќаи фитр дар моњи шарифи Рамазон барои эњтиёљоти шахсони яккаву танњо, маъюбон, ятимон, оилањои камбизоату барљомонда, барќарорсозї ва бо асбобу анљоми рўзгор таъмин кардани хонањои истиќоматии онњо, инчунин, таъмири муассисањои иљтимої, аз љумла мактабу боѓча, бунгоњи тиббию беморхона, китобхона, бунёди роњу кўчањои мањаллаву дењањо ва дигар корњои ободонї бењтарин хайру савоб ба њисоб меравад. Дар ин замина ворид гардидани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» сариваќтї буда, таќозои замон мебошад. Аз зиёдаравї ва исрофкорї худдорї намуда, талаботи Ќонуни мазкурро риоя карда, мардумро ба оростани дастархони маънавї ташвиќ намоем. Бори дигар фарорасии моњи шарифи Рамазонро ба њамаи шумо, сокинони арљманди вилоят, табрик гуфта, аз даргоњи Худованди Карим ба њар хонавода саодату хушрўзї, ризќу рўзии фаровон, рўзгори осуда, сулњу суботи љовидонї ва ободиву пешрафти рўзафзун орзумандам.

ЧАРО РАМАЗОН 29 РЎЗ ИДОМА КАРД? Маркази исломшиносї дар назди Президенти мамлакат бо нашри як изњорот сабаби 29 рўз идома кардани моњи Рамазонро дар соли љорї шарњ додааст. «Дар робита ба рўзадории моњи Рамазони соли 1439 њиљрии ќамарї (мувофиќ ба 17 май-15 июни соли 2018) бояд гуфта шавад, ки 29 рўз муайян шудани миќдори рўзњо дар ин моњ ба далели нишондоди љадвалњои нуљумї мувофиќ меояд. Мувофиќи маълумоти Институти астрофизикаи Академияи илмњои

Тољикистон, рўзи 14 июни соли 2018, соати 5:30 моњ нав мешавад. Бегоњии њамон рўз соати 20:23 моњ ѓуруб мекунад ва баъди ним соат одамон онро мушоњида карда метавонанд. Далели собиткунандаи 29 рўз омадани Рамазон дар ањодиси рўзгори пайѓамбари ислом (с) њам тасдиќ мегардад. Њамчунин, дар 29

рўз мукаммал шудани рўзњои моњи Рамазони имсола ба он хотир аст, ки моњњои Раљаб ва Шаъбон 30рўзї буданд. Дар њадиси раќами 2553-уми «Сањењ»-и Муслим омадааст, ки пайѓамбар (с) моњи Рамазонро ёдовар шуда, фармуданд: «Моњи Рамазон њам 29 рўз мешавад: моњ њамчунин ва њамчунин ва њамчунин» аст», - омадааст дар баёния. Имсол Иди саиди Фитр дар Тољикистон рўзи љумъа, 15 июн таљлил мегардад.

Дар асоси Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22-юми майи соли 2018, бо маќсади омодагии њамаљониба ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї аз њисоби аъзои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва роњбарони маќомоти марказии њокимияти давлатї гурўњњои корї таъсис дода шудаанд.

САФАРИ ГУРЎЊЊОИ КОРИИ ЊУКУМАТИ КИШВАР БА ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Дар ин иртибот, дар толори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Кўлоб вохўрии гурўњи корї тањти роњбарии Ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон Абдуљаббор Рањмонзода оид ба масъалањои рушди иљтимої ва робита бо љомеа, бо фаъолони шањри Кўлоб, масъулини ташкилоту муассисањо, соњибкорону роњбарони хољагињои дењќонї, раисони љамоатњои дењот, вакилони Маљлиси вакилони халќи шањри Кўлоб, имомхатибон ва ташкилотњои љамъиятї баргузор гардид. «Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд, ки истиќлолият яке аз бузургтарин љашнњои миллии мардуми тољик мебошад, аз ин рў, бањри гиромидошти муќаддасоти сарзамини аљдодї ва таљлили бошукўњи 30-солагии Истиќлолияти давлатї бояд тадбирњои мушаххас амалї гарданд», - зикр кард А. Рањмонзода. Дар Ќасри фарњанги шањри Левакант низ вохўрии њайати гурўњи кории Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии раиси Палатаи њисоби Тољикистон Ќарахон Чиллазода баргузор шуд. «Маќсад аз таъсис дода шудани гурўњњои корї аз тарафи Њукумати кишвар ин омодагии њамаљониба дидан ва анљом додани корњои созандагию бунёдкорї ба хотири дар сатњи баланд пешвоз ва љашн гирифтани 30-солагии Истиќлолияти давлатии мамлакат мебошад», афзуд Ќ. Чиллазода. Чунин вохўрї тањти роњбарии вазири мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Тољикистон Сумангул Таѓойзода дар ноњияи

Ќубодиён низ доир гашт. Дар натиља, дар њашт љамоати шањраку дењоти ноњия гурўњњои алоњида таъсис дода шуда, аъзои гурўњњо бо маќсади аз наздик шинос шудан бо вазъи дења ва мањаллањо озими љамоатњои дењот гардиданд. Ёдовар мешавем, ки Роњбари давлат ба масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї оид ба њалли масъалањои иљтимої, таълиму тарбияи насли наврас дар роњи хештаншиносию ватанпарастї, бунёди муассисањои муосири таълимї, китобхона, њаммомњо, сартарошхонаву кошонаи њусн, боѓу гулгаштњо ва љойњои сайру истироњати оммавї, корхонањои истењсолї, аз љумла коргоњњои дўзандагї, истењсоли маснуоти њунарњои мардумї дар њар як љамоату дењоти кишвар, бо оби босифати ошомиданї таъмин намудани ањолї ва таъмири роњи байни дењањо то рўзњои таљлили 30-юмин солгарди Истиќлолияти давлатї супоришњо додаанд. Соњибкорони ватандўсти љумњурї низ тасмим гирифтаанд, ки бо љонибдорї аз сиёсати неку ояндадори роњбарияти давлату Њукумат, дар корњои созандагию бунёдкорї тавассути таъмиру тармим ва сохтмони роњњо, мактабњо, марказњои тандурустї, бунгоњњои тиббї ва дигар иншооти зарурї фаъолона иштирок мекунанд. Умури ободонию бунёдкорї ва ба истифодаи умум додани иншооти мавриди ниёзи мардум тибќи наќшаи ќаблан тањия ва тасдиќшудаи Њукумати кишвар дар давоми се соли оянда, яъне то соли 2021 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бояд амалї карда шаванд. Ќобили зикр аст, ки аз 19 декабри соли 2017 тањти раќами 968 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ба имзо расид, ки тибќи он соли 2021 дар саросари кишвар ин иди умумимиллї бояд дар сатњи баланд ва бошукўњу шањомати хос таљлил гардад. Н. МУСТАФО, “Хатлон”

ИЉЛОСИЯИ НАВБАТИИ МАЉЛИСИ ВАКИЛОН Ба диќќати вакилони Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон расонида мешавад, ки рўзи 26 июни соли 2018, соати 8-и субњ дар маљлисгоњи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят иљлосияи чордањуми Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон, даъвати панљум баргузор мегардад. Тавре ки аз шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят хабар доданд, дар иљлосияи навбатї ахбороти Комиссияи вилоятии интихобот оид ба гузаронидани интихоботи вакили Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон ба ивази вакили хориљшуда дар њавзаи интихоботии Њамадонї №50 ва тасдиќ намудани ваколати вакили Маљлиси вакилони халќи вилояти Хатлон, даъвати панљум, рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 30 майи соли 2014, №111 «Дар бораи Барномаи вилоятї оид ба пешгирии зўроварї дар оила дар вилояти Хатлон барои солњои 2014-

2023» дар шањру ноњияњои вилоят, рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон аз 25 августи соли 2017, №160 «Дар бораи Барномаи маљмўи рушди тарбияи љисмонї ва варзиш барои солњои 2017-2021» дар вилоят, њисоботи сардори раёсати Агентии давлатии мењнат ва шуѓли ањолии вилоят оид ба рафти иљрои ќарори раиси вилояти Хатлон №264 аз 19 октябри соли 2015 оид ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №737 аз 19 декабри соли 2014 «Дар бораи Барномаи рушди ќолинбофї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020» мавриди баррасї ќарор хоњанд гирифт.

35 МАРКАЗИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕХНИКЇ Аз шумораи умумии Марказњои хизматрасонии техникї (МХТ), ки дар љумњурї ба 81 адад мерасад, 35 ададаш дар шањру навоњии вилояти Хатлон фаъолият мекунанд. Марказњои мазкур барои таъмин намудани кишоварзон бо мошинолоти кишоварзї хизмат мекунанд. Зимни тасдиќи ин хабар дар дафтари матбуотии Вазорати кишоварзї гуфтанд, ки рушди соњаи кишоварзї аз њолати коршоямї ва дастрасии техникаи кишоварзї вобастагии калон дорад. «Тибќи маълумоти оморї, феълан дар њамаи шаклњои хољагидории љумњурї беш аз 26,5 њазор трактори гуногунтамѓа мављуд мебошад, ки барои сари ваќт баанљомрасонии корњои сањрої мусоидат менамоянд. Барои боз њам хубтару бењтар ба роњ мондани корњои агротехникї соли љорї ба љумњурї 900 техникаю мошинолоти нави кишоварзї ворид карда шудааст», - зикр кард манбаъ.

МАШЌЊОИ ТАКТИКЇ-ОМЎЗИШЇ ДАР «ЗАЃЕРТЇ» 10-уми июн дар минтаќаи «Заѓертї»-и шањри Левакант, тањти роњбарии сардори Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон генерал-майор Искандар Солењзода машѓулияти амалї ва машќњои тактикїомўзишї доир гардид. Тавре ки Офоќ Ќодириён, сухангўи Раёсати ВКД дар вилоят, ба рўзномаи «Хатлон» хабар дод, маќсади гузаронидани машќњо баланд бардоштани њолати омодабошии касбии њайати шахсї, такмилдињї ва омодабошии маќомоти корњои дохилї ва Ќўшунњои дохилии Љумњурии Тољикистон, мубориза бар зидди терроризм ва дигар хатару тањдидњои замони муосир мебошад. Зимни

натиљагирии машќњо сардори Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон И. Солењзода доир ба таваљљуњи доимии роњбарияти олии кишвар бањри таъмини амнияти давлату миллат, њадафу моњияти баргузории машќњо ва зуњури хатарњои љањони муосир сухан ронд. Дар хотима ба иштирокчиёни фаъоли машќњои тактикї-омўзишї «Ифтихорнома» таќдим карда шуд.

БУНЁДИ 4 МТМУ ТАВАССУТИ ЊАШАР Имрўзњо дар шањру дењоти Кўлоб сохтмони 4 муассисаи таълимї ба воситаи њашари умумихалќї идома дорад. Дар дењаи Корези Поён ва дењаи Бахтободи Љамоати дењоти «Зиракї» дар назди муассисањои таълимии миёнаи умумии №21 ва №36 корњои сохтмонї, бахусус хиштчинї дар деворњои асосии бинои таълимї, љараён доранд. Муассисањои мазкур дар даврони шўравї сохта шуда, ба меъёрњои имрўзаи сохтмону меъморї љавобгў набуданд. Ќарор аст, ки хонандагон аз моњи сентябр сар карда дар синфхонањои наву барњаво тањсил хоњанд кард.

АЗМИ ОЃОЗИ ФАЪОЛИЯТИ «МУРЃИ ХУРОСОН» То моњи сентябри соли љорї дар ноњияи Хуросон калонтарин корхонаи мурѓпарварии «Мурѓи Хуросон» мавриди бањрабардории пурра ќарор хоњад гирифт. Муовини аввали раиси ноњияи Хуросон Саидхўља Карим бо ироаи ин хабар гуфт, ки бунёди ин корхона дар доираи дастуру супоришњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон бо иќдоми соњибкори мањаллї Фахриддин Љўрабеков дар масоњати 22 гектар замин оѓоз гардида, айни њол дар он корњои сохтмонї бомаром љараён доранд. «Дар марњилаи аввал, ин соњибкор бо ворид кардани таљњизоти муосир се

коргоњи онро фаъол сохта, 15 њазор чўља ворид ва парвариши онро дар дохили корхонаи сохташаванда оѓоз бахшид ва дар дигар ќисматњои корхона корњои созандагию бунёдкорї идома доранд. Тибќи лоињаи сохташаванда, бояд саршумори паранда ба 70-80 њазор сар расонида шавад», - гуфт С. Карим. Дар сурати пурра ба кор оѓоз намудани корхонаи «Мурѓи Хуросон» 80 нафар бо љойи кори доимї таъмин хоњанд шуд.

ЊУШДОРИ КЊФ ДАР МАВСИМИ НАВИ ОББОЗЇ Бо оѓози мавсими оббозї Кумитаи њолатњои фавќулода шањрвандонро ба њушёрї ва эњтиёткорї даъват менамояд. Дар изњороти ин нињод омадааст, ки бо боло рафтани њарорати њаво ва оѓози мавсими оббозї сокинон ва мењмонон бояд хеле эњтиёткор буда, њангоми оббозї дар рўдхонаву кўлњо ва њавзњои шиноварї ќоидањои бехатариро љиддан риоя намоянд. Барои рух надодани њодисањои нохуш њангоми оббозї чанд маслињат ва тавсия дода шудааст. Аз љумла, пўшидани камзўлчањои наљотдињї ва омўзонидани шиноварї ба кўдакон дар љойњои муайяншуда, оббозї кардан, беназорат нагузоштани кўдакон ва дар њолати мастї вориди кўлу дарёњо нашудан.

«ПАНЉШЕР» «БАРЌЧЇ»-РО ШИКАСТ ДОД «Панљшер»-и ноњияи Љалолиддини Балхї дар бозии охирини даври 11-уми мусобиќаи ќањрамонии футболи Тољикистон миёни дастањои лигаи олї дар мењмонї бар тими «Барќчї»-и Њисор бо њисоби 2:1 пирўз шуд. Ин пирўзии дувуми «Панљшер» дар мусобиќаи имсолаи ќањрамонии футболи Тољикистон ба шумор меравад. ССКА «Помир»-и Душанбе дар ин давр бар «Хатлон»-и Бохтар бо њисоби 1:0 пирўз шуд ва бо 17 имтиёз дар љадвал ба зинаи севум баромад. Њоло «Истиќлол» бо 26 имтиёз аз 11 бозї дар

љадвали мусобиќаи лигаи олї дар љойи аввал ва «Хуљанд»-и шањри Хуљанд бо 24 имтиёз дар љойи дувум ќарор дорад. Футболбозони дастањои лигаи олї ба таътили якуниммоња баромаданд. Чемпионати кишвар 2829 июл бо бозињои даври 12-ум идома хоњанд кард.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН

панЉшанбе, 14 июни соли 2018, №23 (3160)

Гурўњи корї

Баррасии мавзўи муњим

БА МУЌОБИЛИ ЊАМА ГУНА ЗУЊУРОТИ ЗИДДИЉАМЪИЯТЇ МУЌОВИМАТИ УСТУВОР НИШОН МЕДИЊЕМ Дар Театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар вохўрии сардори Раёсати мубориза зидди љиноятњои муташаккили ВКД Љумњурии Тољикистон Шодї Њафиззода бо сокинони минтаќаи Бохтар бо маќсади пешгирии шомилшавии шањрвандон, бахусус љавонон, ба њизбу њаракатњои ифротгаро ва хатарњои терроризм ва экстремизм баргузор гардид.

Дар вохўрї муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода, муовини аввали сардори Раёсати ВКД дар вилояти Хатлон Абдулвањњоб Искандарзода, намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо, маќомоти њифзи њуќуќ, имомхатибон, донишљўёну омўзгорон ширкат доштанд. Махфират Хидирзода, муовини раиси вилояти Хатлон, зимни ифтитоњи њамоиши мазкур гуфт, ки муќовимати устувор бар зидди њама гуна шаклњои ифротгарої ва терроризм, сиёсї гардонидани ислом, њифзи љавњари дини мубини ислом њамчун дини инсонгароёна, пешгирии амалњои зиддиљамъиятии ба дин робитадошта ва истифодаи дин барои ба даст овардани ѓаразњои сиёсї, ки яке аз тањдидњои љиддї ба таъмини саодати рўзгор, амнияти сартосарї, суботи комил, тарбияи насли худшинос мебошад, бисёр муњим аст. “Чуноне ки омўзишњо нишон медињанд, дар замони бархўрди тамаддунњо тамаддунњои пурќувват тамаддунњои хурдро фурў мебаранд. Вале тамаддуни исломї имрўз тамаддуне нест, ки онро ба осонї фурў бурда шавад. Бинобар њамин њам, яке аз усулњои стратегии заифгардонии он таъсиси дањњо ва садњо гурўњу равияњои тундгаро ва ифротї мебошад, ки аз диди иќтидори демографию иќтисодї ва зењнї љањони исломро заиф мегардонанд. Ин стратегия стратегияи хавфнок буда, воќеияти сиёсии љањони имрўза онро собит намуда истодааст. Бинобар њамин, зарур аст, ки дарки ин хатар аз љониби њар як узви ин тамаддун эњсос карда шавад”, - зикр кард М. Хидирзода. Сипас, сардори Раёсати мубориза бо љиноятњои муташаккили ВКД полковник Шодї Њафиззода маърўзаи худро дар мавзўи хатарњои терроризму ифротгарої ва роњњои бозгардонидани шањрвандони гумроњшуда ба ватан ироа намуд. Вай, аз љумла зикр кард, ки бо зањмату талошњои пайгиронаи Сарвари давлатамон муњтарам Эмомалї Рањмон садњо љавонони кишвар, ки дар муассисањои динии ѓайриќонунии мамолики хориља тањсил доштанд, ба ватан баргардонида шуда, барояшон имкони мусоиди тањсил ва кору зиндагї фароњам оварда шудаанд. - Вале, боиси таассуф аст, ки баъзе аз шањрвандони кишвари мо низ шомили гурўњњои террористиву экстремистї шуда, ќадри зиндагии осуда, тинљиву амонии кишварро ќадр накарда, дар низоъњои давлатњои хориљї иштирок доранд, - афзуд Ш. Њафиззода. – Тањлилњо нишон медињанд, ки љалбкунандагон шабакањои интернети-

ро манбаи љалби љавонони гумроњ ќарор дода, њазорон нафарро ба доми фиреби худ кашидаанд. Нафароне, ки шомили гурўњњои террористї шудаанд, имрўз бархе аз онњо дар мамлакатњои Сурияву Ироќ кушта шудаву нисбати ќисмати дигар парвандањои љиноятї боз шуда, дар кофтуков ќарор доранд. Дар ин њамоиш тавассути слайдњо ва аксу наворњо оќибатњои љангу хунрезї дар Сурия, тахрибкорию вањшатафканињои гурўњњои террористї ба њозирон намоиш дода шуд. Њамчунин ќайд гардид, ки ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон бо риояи принсипи инсондўстї санаи 18-уми марти соли 2015 ба моддаи 401 прим 1-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон иловае дар шакли эзоњ ворид намудааст. Мувофиќи эзоњи мазкур, шахсе ки ихтиёрї аз иштироки ѓайриќонунї дар воњиди мусаллањ, задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї дар њудуди дигар давлатњо то ќатъ гардидани фаъолияти воњиди мусаллањ, анљом ёфтани задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї даст мекашад, агар дар кирдори ў аломатњои таркиби љинояти дигар мављуд набошанд, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад. - Маќсад аз ќабули чунин илова ба моддаи мазкур дар он аст, ки бо ин роњ шахсони гумроњшуда ва фиребхўрдае, ки ба ин роњ рафтаанд, вале пас аз воќиф шудан аз њаќиќати воќеї мехоњанд пас гарданд ва аз содир намудани љиноят даст кашанд, барои бозгашт ба ватан ва озодї даст ёбанд, - идома дод полковник Ш. Њафиззода. Њарчанд онњо маќсади содир намудани љинояти мазкурро дар наќша доштанд, барои омодагї ба содир намудани љиноят амалњоеро (аз ќабили гуфтушунид бо саркардагон ва ташкилкунандагони љиноят, харидани чиптањо барои сафар, омода намудани асбоби сафар ба истиснои ашёе, ки муомилоти он манъ карда шудааст) иљро намудаанд, вале ихтиёран аз роњи минбаъдаи содиршавии љиноят даст кашидаанд, ќонун онњоро мебахшад. Дар эзоњи моддаи мазкур шарти дигаре гузошта шудааст, ки он “то ќатъ гардидани фаъолияти воњиди мусаллањ, анљом ёфтани задухўрди мусаллањона ё амалиёти љангї” мебошад. Дар сурате, ки агар шахс дар ин сохтору амалиётњо иштироки худро пас аз ќатъ шудани фаъолияти онњо ва ё анљоми онњо ќатъ кунад, ин шахс аз љавобгарии љиноятї озод карда намешавад. Дар рафти љамъомад собиќ љангандаи ДИИШ Далер Љўраев, аъзои собиќи ТЭТ “Гурўњи 24” Оятулло Гиляев ва Файзуллољон Гурезов ба музокира баромада, амалњои тундгароию ифротгароиро мањкум намуда, тинљиву амониро бењтарин неъмат арзёбї намуданд. Аз љумла Далер Љўраев, ки як сол дар шањри Мосул ба њайси духтури љангандањои ДИИШ фаъолият кардааст, наќл намуд, ки чї гуна сахтиву зорї кашида, таъми беватанї чашида, фиреби ба ном «љињодиён»-ро хўрда, дар љабњањои Сурияву Ироќ ё ДИИШ «хизмат» карда, нахонда духтур шуда, дањњо маљрўњи инфиљорро табобат карда, иштибоњи худро дарк кардаву аз доми фиребгарон гурехтааст. - Ман дар интернет навори суњбат бо њамсафи собиќам дар Ироќ - сокини Нуро-

бод Мањмаднаим Љўрабековро дидам, ки ба Тољикистон баргаштаасту касе кораш нагирифтааст, - гуфт Д. Љўраев. - Мо дар он љо, дар Мосул шинос шуда будем, ман ўро табобат мекардам… Ростї, њавасам ба ў омад, ки ба ватан баргаштааст. Њукумати Тољикистон ўро бахшидаву њоло дар назди оила ва фарзандонаш аст. Бо мусоидати маќомоти Вазорати корњои дохилї ба ватан баргаштам. Далер Љўраев ба ањли нишаст аз сарнавишти худ ќисса карда, њозиринро итминони хотир дод, ки баъди бозгашт мавриди ягон фишору таъќиб ќарор нагирифтааст. - Ростї, ман аз ибтидо иштибоњамро дарк карда будам, - идома дод Д. Љўраев. - Зеро шоњиди бисёр њодисањои нохуш шудам. Нафароне буданд, ки љанг кардан намехостанд, лекин онњоро маљбур мекарданд. Дар он давлат касе њуќуќи сарпечї кардан аз фармонњоро надошт. Касе агар эътироз мекард, ўро љазо медоданд, аввал то дигар шудани аќидааш ва сар фароварданаш ўро њабс мекарданд ва агар њам сар намефаровард, сар мебуриданд. Ё нафароне буданд, ки њамроњи зану фарзанду ањли оилаашон меомаданд. Баъд аз он ки дар амалиётњо мефавтиданд, зану кўдакашонро ба хонањои умумї мебурданд. Дар як хона 40-50 нафар занон мезистанд. Ањволи онњо дар он љо нињоят вазнин буд. Њамеша байнашон љангу љидол сар мезад. Пас, занњоро ба шайхони араб мефурўхтанд. Он љо одам ќадр надошт, ман шоњиди одамфурўшї будам, бозори ѓуломфурўшї буд. Одамон-

музокира баромада, таъкид карданд, ки њељ гоњ шахси дорои аќли солим њамсару фарзанд, ёру диёр ва хешу табори худро ба гўшаи фаромўшї гузошта, марзу буми ватанро тарк карда, ба кадом як љанги бемаъние намеравад. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон як замоне шоњиди њамин гуна нооромињое гардида буданд, ки ќисмати зиёди иштирокчиёни онро гумроњшудагоне, ки бо “фатво”-и ду-се “таќводори бузург” ба гирдоби љанги шањрвандї кашида шуда буданд, ташкил медоданд. Њамон ваќт низ мавъизањои “љињод”, “шањид ва дохили љаннат шудан”, “нест намудани кофирон” ва монанди он аз дањони “рўњониёни барљаста” зиёд ба гўш мерасид, ки љавонони зиёди гумроњро “гипноз” намуда, ба бародаркушї рањсипор менамуд. Аксарияти сокинони љумњурї аз ин дарси таърих сабаќ гирифта, ин гуна амалу кирдори љинояткорона ва зуњуроти номатлубро мањкум менамоянд. Муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода зимни љамъбасти њамоиш бори дигар таъкид намуд, ки њар як нафар узви љомеа вазифадор аст, ки бањри таъмини зиндагии пурнишот, пеш аз њама, бањри тањкими сулњу субот, муќовимати устувор нишон ба муќобили њама гуна зуњуроти зиддиљамъиятї, њифзи дастовардњои истиќлолияту соњибватанї мавќеи фаъоли шањрвандї дошта бошад. Њамин тавр, бо маќсади ба роњ мондани њамкорињои зич бо ањолї ва созмонњои љамъиятї, инчунин фањмонидани

ро ба ѓуломї мегирифтанду мефурўхтанд. Зани калонсол 200 доллар нарх дошт, љавон бошад, то 3000 доллар ба савдо мерафт. Дар он љо чанд гурўњ, амсоли «Љабњатунусра», «Ансуруллоњ» ва «Ањрори Шом», ки њама даъвои мусулмонї доранд, байни њам мељанганд. Њамдигарро кофир мехонданд. Мусулмон мусулмонро мекушт… Хулоса, як макони фанду фиреб буд. Бинобар ин, аз ибтидо роњи гурез мекофтам, гарчанде ба он умед надоштам. - Мехоњам ба љавонони Тољикистон мурољиат кунам, - хитоб кард Д. Љўраев. - Айни замон дар Сурияву Ироќ садњо тољиконе њастанд, ки ба доми фиреби ДИИШ афтодаву нияти гурехтан доранд, садњо нафари дигар аллакай гурехтаву дар кишварњои дигар ќарор доранд ва метарсанд, ки ба ватан баргарданд. Ман ба онњо мурољиат карда мегўям, ки баргарданд. Ба Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккили ВКД мурољиат намоянд ва онњоро њам авф хоњанд кард. Ин љо ватани мо аст ва мо бояд онро обод кунем, созем ва фарзандонамонро ба роњи рост њидоят намоем. Дар идома чанд нафар аз толор ба

ќонунгузории Тољикистон оид аз љазо озод намудани шањрвандоне, ки аз рўйи нофањмї дар муњорибањои давлатњои исломї ширкат доштанд ва бо хоњиши худ ба ватан бозмегарданд, рўзи 9-уми июни соли љорї дар шањри Бохтар аз љониби сардори Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккили ВКД Шодї Њафиззода ќабули шањрвандони шањру ноњияњои минтаќаи Бохтар доир гардид. Мазмун ва муњтавои мурољиатњо гуногун буда, бештар љињати расонидани кумаки њуќуќї, муноќишањои оилавї, ќаллобї, содиршавии љиноятњо ва дигар арзу шикоятњоро дарбар мегирифт. Аз он љумла, бархе шањрвандон љињати мусоидат дар баргардонидани фарзандони гумроњшудаи худ, ки дар низоъњои мусаллањонаи давлатњои љангзадаи хориљї иштирок менамоянд, мурољиат намуданд. Арзу мурољиати шањрвандон шунида, барои њаллу фасли онњо тадбирњои дахлдор андешида шуданд. Н. МАЪМУРЗОДА, “Хатлон”

Аз дафтари хотирањо

Баробари масъулият љасорат њам лозим аст Соли 1993 раиси кумитаи радиошунавонї ва телевизиони вилояти Хатлон таъйин шудам. Роњбарони вилоят бинои нотамоми хонаи пионерони собиќ шањри Ќўрѓонтеппа, њоло шањри Бохтарро барои телевизиони Хатлон интихоб намуданд. Як ќисмати бино барои утоќњои корї ва студияи телевизион људо гардид. Дар баробари сохтмончиён ба рафти сохтмон муовини раиси Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Мањмудов сарварї карда, ба онњо барои ба студия мувофиќ сохтани бино, њуљрањои корї, бахусус њуљраи сабти наворњо ва намоиши телевизион дастурњои муфид медод. Њар њафта бо иштироки сохтмончиён муовини раиси Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Мањмудов ва раиси хамонваќтаи вилоят А. Салимов дар бинои навсохти телевизион ситод баргузор гашта, корњои дар давоми њафта анљомёфта тањлил ва вазифањои ояндаи сохтмончиён мушаххас муайян карда, эроду таклифњои сохтмончиён ба њисоб гирифта мешуд. Роњбарият кўшиш дошт, ки телевизион бармањал ба фаъолият оѓоз намояд. Он рўзи фаромўшнопазир фаро расид. Моњи марти соли 1993 барномаи нахустини телевизиони вилояти Хатлон пахш гардид. Барандагони аввалини телевизиони Хатлон Заррина Мањмадалиева ва Аловуддин Абдуллоев буданд. Намоиши телевизион бо табрикоти раиси њамонваќтаи вилоят А. Салимов ва марди табаррук Эшони Сорбонхўља оѓоз ёфт. Журналистони телевизион Сайдалї Бобохонов, Асалмо Сафарова, Шералї Саидов,

Амиршоњи Хатлонї, шодравон Барот Сайид, коргардон шодравон Бобољон Зиёев, њамчунин кормандони техникї, танзимгарон бо њавас, шавќу раѓбат кор карда, аз њудуди шањру ноњияњо дар бораи фаъолияти пурсамари корхонањо, муассисањо, хољагињои дењќонї, мактабњо, донишкадањо ва ѓайра барномањо омода менамуданд. Бештари барномањо истењсолї буда, аз корнамоињои кишоварзон, бинокорон, наќлиётчиён ва ѓайра њикоят мекард. Нооромињо дар баъзе гўшаю канори кишвар њанўз давом дошт. Дар нуќтањои гарму ноором, ки дар њудуди ноњияи Тавилдара ва дигар ноњияњои кўњї идома меёфт, журналист Асалмо Сафарова ва тасвирбардор Зубайдулло Ќодиров ба сафари хизматї фиристода шуданд. Асалмо Сафарова аз Тавилдара бо маводњои арзишманд баргашт. Маводњои тањиягардида сари ваќт тавассути телевизион намоиш дода шуд. Ин лањзањо аз он шањодат медињад, ки касби журналистї пурмасъулияту мушкил буда, дар баъзе њолатњо хатарнок њам мебошад. Соли 1996 Зубайдулло Ќодиров баъди бозгашт аз Тавилдара гуфт: -Бадбахтњо, ба хотири мансаб аљаб мољарое ташкил карданд. Мо, тољикон, албатта, забони якдигарро меёбем, сулњ мешавад. Аламовар аст, ки бисёр љавонон ба шањодат расиданд. Мо- тољикон кам будем, боз аз кўтоњандешагї камтар шудем. Боз ваќте фаро мерасад, ки ин рўзњо барои ояндагон ба мисли афсона менамоянд. Њамин ваќт дар радио суруди фораму дилнишине садо дод: Ватан, бар љалолу ба шонат ќасам, Ба покии рўди равонат ќасам.

Ба кўњу ба дашту ба домони ту, Ба мурѓи баландошёнат ќасам. Мењри ватан бузург аст; - ба суњбат њамроњ шуд шоир Амиршоњи Хатлонї. Аз ќадимулайём то имрўз садњо олимон, бузургон, шоирон дар васфи ватан шеъру достон офарида, суханони пурмазмун гуфтаанд. Њар ваљаб хоки ватан, њар хор, њар санги он бароямон муќаддас аст. Шоире бисёр хуб фармуда: Ба љуз мењри Ватан ишќи дигар нест, Ба фарзандони бонангу вафодор. Чу марде бекафан мирад, ѓаме нест, Худо аз беватан мурдан нигањ дор. Кормандони телевизиони Хатлон солњои пеш дар давраи ќуман-дони полковники исёнгар Мањмуд Худойбердиев тањти фишор ќарор доштанд. Рўзе Ќосим Бобоев, муовини раиси вилоят, маро ба наздаш даъват кард. Директори Маркази техникии телевизион шоир Амиршоњи Хатлонї њамроњи ман ба њукумати вилоят омад. Ман аз Амиршоњ хоњиш кардам, ки ба дафтари кории Бобоев надарояд, шояд он љо одамони бегона бошанд. Ваќте вориди дафтари кории муовини њамонваќтаи раиси њукумати вилояти Хатлон шудам, дидам, ки Шералї Мирзоев, Мањмуд Худойбердиев, Ќосим Бобоев ва ду шахси ношиносе менишастанд. М. Худойбердиев боѓазаб туфангашро ба пешониам гузошта гуфт: -Њозиракак корманди телевизион аз пешамон баромад. Ў то лаби дарёи њукумат нарасидааст, хабар дод, ки ту дастгоњњои намоишдињии телевизионро аз

идора ба куљое бурда пинњон кардаї. Барои ин корат ман туро мепарронам. Њамин ваќт Шералї Мирзоев аз љой љаста хест ва Мањмуд Худойбердиевро ором карда гуфт: -Монед Мањмудљон, ўро худам љазо мадињам. Баъд ба ман рў оварда, илова намуд : Рафта студияро соз кун, бегоњї бачањо баромад мекунанд. Рўзњои наздик Душанберо њам мегирем. Он ваќт тавассути телевизиони Тољикистон баромад мекунем. Рав, студияро барои баромад омода намо! Илољи дигар набуд, баромада ба дењае рафта пинњон шудам. Намояндагони М. Худойбердиев ба хона рафта, маро наёфта, аз кадом ташкилоти хориљие дастгоњ дастрас карда, тавассути он баромад карданд. Мањмуд Худойбердиев, полковники исёнгар наќшаи табаддулоти давлатиро кашида буд. Борњо бо техникаи зиёди њарбї ќувваашро нишон дода, ба шањри Регар рафт. Аз он љо баргашта, бригадаи ба номи Файзалї Саидов њуљум карда, яроќњои онро аз худ кард. Мањмуд Худойбердиеви исёнгар аз хориљи кишвар шахсони дастурдињанда дошт, аз дохили мамлакат њам як-ду нафар тарафдорон пайдо карда буд. Оќибат, тири нияташон хок хўрда, фирор карданд. М. Худойбердиев фаромўш карда буд, ки: Њар кї бо душмани халќ равон аст чу бањр, Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хўрад. Имрўз Тољикистон ба таври шинохтанашаванда нозанину дилпазир, дилнишин гардидааст. Хориљиён, њар фарде, ки ба Тољикистон меояд, њусну латофат, иморатњои баландошё-

наи хуштарњу зебои замонавї, кўчаю хиёбонњои гулбасар, мардуми болидахотиру зебоипараст, дигаргунињои беназири солњои охирро дида, вуљудаш аз шодию фарањ лабрез мешавад. Мављи дарёи одамї дар њар кўчаю хиёбонњои гулпўш дар њаракат. Дар болои сари Душанбе байраќ дар љавлон. Хирмани гулњо ба дилњо фарању шодї мебахшанд. Мардуми шањр ва мењмонони он аз тамошои ин манзарањо њаловат мебаранд. Дар њаќиќат, тољикон созанда, бунёдкор ва накукоранд. Ба ин маънї Муњаммад Иќбол фармуда: Дарду ќавм ойинаи якдигаранд, Силку гавњар ќањрамону ахтаранд. Фард мегирад зи миллат эњтиром, Миллат аз афрод меёбад низом. Инсон бузургтарин муъљизаи олам буда, худ низ муъљизањо меофарад. Тољикистон њар рўз назаррабою дилкаштар мешавад, ки мањсули дастони тиллоии инсонњои муъљизаофар аст. Дунё њамин аст, неконро бо некї ва бадонро бо бадї ёд мекунанд. Аљибаш он аст, ки ќасри некї пойдор монда, бинои бадї аз ноустуворї хароб мешавад. Инсон низ нафарони хоксору некноми ватанро њаргиз фаромўш намекунанд. Ба ќавли шоири номдори тољик Лоиќ Шералї: Чандин макон дигар шавад, Чандин замон дигар шавад. Чандин љањон дигар шавад, Аммо ба ёди одамон. Чун ќуллаи боми љањон, Некї бимонад љовидон. Б. Сайдалиев, собиќадори матбуоти тољик

Мулоќот бо мардум Гурўњи корї, ки дар њайати он зиёиён, ходимони дин, масъулини соњањои маориф, маќомоти њифзи њуќуќ, љавонон шомил буданд, бо маќсади ба мардум расонидани нуктаю муњтавои суханони дар мулоќот бо намояндагони љомеаи кишвар ба муносибати фарорасии моњи шарифи Рамазон рўзи 12 майи соли 2018 дар шањри Душанбе ироакардаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ба ноњияи Шањритўс ташриф оварданд. Мулоќоти нахустин дар Ќасри фарњанги ноњия бо иштироки роњбарони корхонаю муассисањо, намояндагони љомеаи шањрвандї, сарварони муассисањои таълимї, раисони мањаллањо, мудирони бунгоњњои тиббї ва намояндагони љамоатњои шањраку дењоти ноњия баргузор гардид. Чорабиниро раиси ноњия Р.Оймањмадзода ифтитоњ намуд. Сипас, вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Н. Саид, прокурори вилояти Хатлон Н. Мањмудзода, профессор, доктори илмњои филология, мушовири ректори ДДЌ ба номи Носири Хусрав Њ. Муродиён, мудири бахши танзими анъана ва љашну маросимњои миллии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон С. Шарифзода баромад карда, оид ба муњтавои суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон дар њамоиши зикргар-

дида ибрози андеша намуданд. Онњо ќайд карданд, ки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни баромадашрўзи 12 май дар баробари зикри фазилатњои моњи шарифи Рамазон, масъалањои иљтимої, вусъати корњои созандагию бунёдкорию ободонї дар саросари љумњурї, инчунин масъалањои хатари доман гус-турдани терроризм, экстремизм дар љомеаи љањонї, рафти иљрои ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон», омўзиши донишњои муосир ва касбу њунарњои замонавї, вазъи сиёсии љањон ва минтаќа, омодагї ба тирамоњу зимистони солњои 20182019 ва амсоли инњоро низ мавриди баррасию тањлили њамаљониба ќарор доданд. Дар фароварди мулоќот њайати гурўњи корї ба суолњои ањли толор посухњои мушаххас доданд. Мавриди зикр аст, њайати гурўњи корї дар дигар љамоатњои дењоти ноњия низ чунин мулоќоту суњбатњо доир намуда, ањолї ва ќишрњои гуногуни љомеаи ноњияро бо њадаф, муњтаво ва суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон дар мулоќот бо намояндагони љомеаи кишвар ба муносибати фарорасии моњи шарифи Рамазон аз наздик ошно намуданд. Азиз ФАТТОЊ

ОМОДАГЇ БА ЉАШН Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22 майи соли 2018 бо № АП-1059 «Оидї омодагї ва дар сатњи баланд истиќбол гирифтани љашни 30- солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон» ба тасвиб расид, ки он дар байни мардуми шарифи кишвар рўњияи баланди созандагию бунёдкорї ва рушду такомулро ба миён овард. Тибќи амри мазкур гурўњњои корї ва наќша - чорабинињои созандагию бунёдкорї тартиб дода шуданд. Ба ин хотир дар толори маќомоти иљроияи Њокимияти давлатии ноњияи Восеъ вохўрии фаъолони ноњия, роњбарони ташкилоту муассисањои ноњия бо вазири молияи Љумњурии Тољикистон муњтарам Ќањњорзода Файзиддин Саттор, ки бо супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ноњияи Восеъ омадааст, баргузор гардид. Вохўриро раиси ноњия муњтарам Мўсо Ѓафурзода ифтитоњ намуда, аз маќсаду мароми сафари кории вазири молия Ќањњорзода Саттор сухан ронда, афзуд, ки мардуми шарифи ноњия итминон доранд, ки љашни 30- солагии

Истиќлолияти Тољикистонро бо комёбию дастовардњои мењнатї ва амалї намудани корњои созандагию бунёдкорї истиќбол менамоянд. Дар љамъомад С. Ќањњорзода оид ба њадафњои созандаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, амру фармонњои Сардори давлат љињати равнаќ бахшидани корњои ободонї сухан ронда, илова намуд, ки бояд њар як фарди бонангу номус дар кори дар сатњи баланд истиќбол гирифтани љашни 30- солагии истиќлолияти миллї сањми муносиб гузорад. Ќањњорзода роњбарони њар як ташкилоту корхона, љамоатњои шањраку дењот, њар шахси масъулу мутасаддиро хотиррасон намуд, ки барои дар сатњи олї истиќбол намудани ин љашни таърихию барои миллати тољик таќдирсоз наќшачорабинї тартиб дода, аз рўйи он корњои созандагию бунёдкориро мувофиќи талаб ба роњ монда, љашни таърихии миллати тољикро сазовор истиќбол намоянд. Наљот САФАРЗОДА

Амали хайр

«ОБИ ОШИЌ» СЕРОБ ШУД Тўли дањсолањои охир сокинони дењаи «Оби ошиќ»-и Љамоати дењоти «Ифтихор»-и ноњияи Абдурањмони Љомї, ки дар мавзеи кўњї љойгир аст, аз нарасидани оби нўшиданї танќисї мекашиданд. «Оби ошиќ» ном гирифтани ин дења низ аз надоштани манбаи оби ошомиданї маънидод мешавад. Ин вазъи ногуворро сокини њамин дења домулло Кенљаќул Азимови 53- сола медид ва азоби беобиро дар оилаи худ ва њамсояњо њис менамуд. Кенљаќул Азимов барои њалли ин мушкилот назди худ маќсад гузошт, ки ба дења хатти об мекашад. Ў љињати амалисозии маќсади наљибаш ба сокинони мањал мурољиат намуд, ин кори савобашро дастаљамъона ба сомон расонанд. Ин иќдоми ўро сокинони дигар-Њикматулло Шодиев, Файзалї Кокулиев, Салим Шеров, Бобољон Аминов ва чанде дигарон дастгирї намуданд. Сокинон мегўянд, ки барои бо оби нўшокї таъмин гардидани дења дар якљоягї бо ин марди накукор аз чашмаи кўњї то дења 2 њазору 500 метр ќубури обгузар гузарониданд, то беш аз 1000 нафар мардуми дењаи «Оби ошиќ» бо оби тоза таъмин гарданд. Барои иљрои ин амали хайр 5 њазору 500 сомонї сарф гардидааст. Кенљаќул Азимов њангоми суњбат бо рўзномаи “Хатлон”

гуфт, ки солњои пеш сокинони дења маљбур буданд, ки обро аз масофаи дур дастї ба хона оваранд. Имрўз ин мушкили дења њалли худро ёфт. Ањли дења бо њамроњии Кенљаќул Азимов ният доранд, дар ояндаи наздик дар якљоягии сокинони дења барои сангфарш кардани роњи дења низ сањм гузоранд. Чунин амалњои хайр дар дењаи «Оби ошиќ» бисёр ба чашм мерасад. Яъне, яке бунгоњи тиббї, дигаре синфхонаи иловагї сохта ба истифодаи мардум ќарор доданианд, ки ин њама самараи ташаббусњои неканд. Бовар дорам, ки ин иќдоми созанда марзњои як дењаро шикаста, ба тамоми ноњия ба њукми анъана медарояд ва боз як гўшаи Тољикистони азиз аз баракати дасти фарзандони бонангу номус ва хайрхоњу ватандўст ободу зебо мегардад. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»


Замоне, ки инсон дар ќалби хеш мењри Ватанро парварида , арзишњои миллиро пос доштаву аз гузашта сабаќ гирифта, ба оянда хушбин аст, бидуни шубња ба маќсадњои дар пеш гузоштаи хеш мерасад. Зеро барои халќу Ватан хизмат намудан вазифаи љонии њар як фарди соњибватан мебошад, Муаррифии миллату Ватан низ бо инсонњои соњибилму соњибхирад, љавонмарду шахсиятњои њунарманд, варзишгарони ном-

Ватан, тараќќиёти њамаљонибаи кишвари мањбубамон дар баробари кулли мардуми Тољикистон Хатлониён низ бо мењру ихлос ба ин марзу буми аљдодї ќадамњои устувор гузоштан доранд. Хатлон бо истењсоли ќувваи барќ ва маводњои ѓизої, заминњои зархезу мевањои шањдбор, пирони рўзгордида, љавонмардони донишманду њимматбаланд аз замонњои дури таърихї маълуму машњур аст. Соњибистиќлолии кишвар ин ќисмати ватанро боз њам бошукўњ

њамроњонашро ишора намуд, барои талаботи рўзгор ба самти бозори Корвон роњ пеш гирифтем. Сараввал ба сард будани њаво чандон эътибор надодем, баъди фурсате ба болои сардии њаво борон борид. Аз роњи сафар баргаштанро мардуми мо фоли нек намедонад. Роњ мерафтему Худоро зора мекардем, ки ягон ронандаи боинсофу мошинаш гарм бошад, ки моро то бозори Корвон расонад. Баъди чунин илтиљоњо як мошин дар назди мо истод. Дар бари ро-

Зи кирдору зи пиндори накуят… дор, ањли фарњанг вобастагии зич дорад. Халќи тољик бо таърихи пурѓановату фарњанги тамаддунофараш дар сањифаи китобњои љањон наќши хоса доштаву ба оламиён хизматњои шоиставу арзандаро ба љо овардааст. Ин амалњои неку писандида аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар офаридани тамаддуни сулњу вањдат, эњтироми хоса гузоштан ба чор унсури табиат, ба хусус нисбати об, ки дар табиат баробари хок, бод, оташ дар зиндагии њама мављудоти олам мавќеи бузург дорад, њиссаи арзандаи худро гузошта, бо амалњои наљотбахши худ Љаноби Олї ормонњои гузаштагони моро дар амал татбиќ намуда, садоќати хешро нисбати халќу Ватан исбот кардаанд. Имрўз халќи Тољикистони азиз аз пешвои тамаддунофари худ ифтихор намуда, зери ливои сулњу осоиштагї корњои неку назаррасро бањри рушду пешрафти ватани азиз роњандозї намуда истодаанд. Дар раванди ободии

ва назаррабо намуда, фарзандони содиќашро дасткушоду саховатманд гардондааст. Нависандаи ин сатрњо боре дар дохили мошини хатсайр шоњиди суњбати шавќовари се зан (баъдтар фањмидам, ки яке аз ноњияи Восеъ, ду нафарашон аз ноњияи Рўдакї будаанд) шудам. Онњо дар бораи як марди олињиммате ќисса мекарданд. Ин занони ќиссагў ба хаёлам дар шебу фарози зиндагонї борњо афтодаву бархостаанд. Ожанги рухсорањо, мўйњои сафед бозгўи роњи тайкардаи умри онњо буд. Модаре, ки дар дидорбинии дўстон ќиссагўї дошт, номаш Сабоњат будааст. Ў нахуст шукр аз тинљию осудагї, соњибистиќлолї мекард аз Худои бузург илтиљо менамуд, ки њамеша Пешвои миллат тансињату сарбаланд ва соябони сари халќу Ватан бошад. Вай боз мегуфт, ки њатто дар замони шуравї ватани мо чунин ободу осуда набуд. Ба суњбаташ мароќ зоњир кардам ва хоњиш намудам, ки ќиссаашро идома дињад. Як рўзи сарди зимистон мо њар се, бо ангушташ

Идораи рўзномаи «Хатлон» тасмим гирифтааст, ки тањти рубрикаи нави «Њунарњои мардумї» дар бораи касбу њунарњои анъанавии тољикон ба хонандаи худ маълумот дињад. Тавре ки маълум аст, тољикон дорои таъриху фарњанги ќадимї ва пурѓановат буда, бо њунармандию гулдастиашон машњури олам гаштаанд.

ЊАЛВОИ СУННАТЇ

Бо наздик омадани иди саиди Фитр занњо дар тараддуди омода кардани таомњои миллї ва њар гуна ширинињо барои дастурхони идона мешаванд. Пухтани чапотию кулча, орзуќу њалво дар рўйхати аввали ѓизоњои идона љой дорад. Кадбонуњои тољик мањз дар рўзњои ид талош мекунанд, ки мањорати пазандагии худро ба намоиш гузошта, бо тањияи анвои гуногуни ѓизоњои хуштаъми миллї аз њунармандии худ дарак

дињанд. Яке аз чунин маводи мазадори истеъмолї њалво аст, ки ќариб дар њама дастархони идона ба мушоњида мерасад. Њалво номи умумии шираворест, ки аз шакар, орд, асал, равѓан, мавизу бодом, чормаѓз бо омехтани њар гуна адвиёти хушбўй тайёр карда мешавад. Њалвои суннатиро дастї тањия мекунанд ва шахси пазандаи њалворо миёни мардум њалвопаз ва дар баъзе љойњо ширинипаз ва ќандалотчї низ ном мебаранд. Њалвогарї яке аз намунањои зебои њунари пазандагии кадбонуњои тољик мањсуб гардида, ѓизои хоси миллии мо - тољикон аст. Барои пухтани њалвои сурх, ки бештар дар рўзи идњои Рамазону Ќурбон омода мешавад, шакару орду равѓан ва ваќти муайян лозим аст. Бояд гуфт, ки њалво таомест, на њар зан онро омода карда метавонад. Барои соњибном шудан дар њалвопазї бояд назди зани калонсоле, ки дар ин кор моњир аст, рафта ин њунарро омўхт. Сирри хуштаъм омода кардани њалворо касе медонад, ки ў солњо ба ин кор машѓул аст. Зеро, агар аз уњдаи пухтани њалво набароед, яъне хамираи њалво хом бимонаду ранги сурхи хоси ба њалво монандро нагирад, ё ширин наояд, њалвои шуморо касе истеъмол карда наметавонад. Навъњои њалво гуногунанд, ки аз як ќисми онњо танњо номашон боќї мондаанд. Ќисми дигари њалвоњо то ба имрўз дар миёни тољикони манотиќи гуногуни Осиёи Марказї маъмул мебошанд. Номи њалвоњои маъмулї инњоянд: њалвои сафедак, њалвои сурхак, њалвои ширї, њалвои кунљидї, тарњалво, њалвои ришта, парварда, њалвои пашмак (мўяк), њалвои лавз, њалвои бодомї, њалвои чормаѓзї, њалвои пистагї, њалвои

ќандак, њалвои ќоќтї, печак, њалвобашир, њалвои бедуд, њалвои барўѓан, њалвои маѓзї, њалвои ќандї, њалвои шўхак, њалвои умочак, њалвои оби дандон, њалвои оби набот, нишолло ва ѓайра. Чи тавре ки аз номи њалвоњо бармеояд, мардум номи онњоро вобаста ба таркибашон (масалан, њалвои бодомї, ё чормаѓзї) ва баъзан аз рўйи шаклашон муносиб донистаанд. Дар Тољикистон бештар њалвои сурхак, њалвои сафедак, њалвои регак, њалвобашир, тарњалво, њалвои кунљитї, парварда ва ѓайрањо маъмуланд. Масалан, дар вилояти Хатлон дар маросими идњои Рамазону Ќурбон ва љашнњои арўсї бештар њалвои сурх ва њалвои кунљитиро омода мекунанд. Дар шимоли Тољикистон баъди дафни майит тарњалво мепазанд, то ањли байти майит дигар мусибат набинанд ва бўйи њалво низ амали савоб њисоб меёбад. Дар тўю маъракањо бошад, дар баробари тарњалво, инчунин парварда омода месозанд. Дар Бадахшон бошад, њалвои сафедро ба таври аъло омода месозанд, шояд касе чун занњои бадахшонї њалвои сафедакро болаззат омода карда натавонад. Дар вилояти Хатлон бештар њалвои сурх, њалвои кунљитї ва њалвои регакро хуштаъм омода месозанд. Ин хўрокро њангоми гусели арўс ба хонаи домод њамчун њадяи ширин бо орзуи хушбахтии навхонадорон омода карда мебаранд. Њарчанд дар дањсолањои охир технологияи истењсоли ширинињо рушд кардааст ва анвои зиёди шираворї дар маѓозаву бозорњо ба фурўш гузошта шудаанд, њанўз њам навъњои гуногуни њалво дар байни мардум пухта мешаванд ва истеъмолкунандагони худро доранд. Њалвоњои суннатии тољикон пурра аз мањсулоти тозаи органикї тайёр карда мешаванд ва онњо барои тандурустии инсон хатаре надоранд. Мањз њамин љињатро бояд ба назар гирифта, мо њалвоњои суннатиро бештар таблиѓу тавсиф намуда, ба рушду такомули истењсоли онњо мусоидат намоем. Эњё кардани баъзе анвои њалво ва тараќќї додани санъати њалвопазии мањаллї аз чанд љињат судманд мебошад. Аз тарафи дигар, ба андешаи бибикалонњои мо, пухтани њалво дар идњои Рамазону Ќурбон амали хайру савоб њисоб меёбад. Ба баровардани бўйи хуши њалво дар арафаи ид гўё њафт пушти он хонаводаро шафоат мекарда бошад. Аз ин лињоз, мо бояд анъанаи гузаштагони хешро давом дињем. Мозанњо бояд тарзи пухтани таомњои миллиро бештар аз худ кунем. Аз занњои калонсоле, ки њамчун кадбонуи моњир шинохта шудаанд, бештар омўхтанамон лозим аст. Масъули гўша Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

3

ХАТЛОН

панЉшанбе, 14 июни соли 2018, №23 (3160)

нанда љавонмарди чењрагарми зиёинамо менишаст ва ў дари ќафои мошинро кушода: модарони азиз зуд ба мошин дароед, ки хунукї ба тану љонатон асар кардааст. Мо аз ин амали ин љавонмарди зиёинамо њайрон шуда савори мошин шудем. Дохили мошин гарму бароњат буд. Ў рањорањ аз њолу ањволи мо пурсон шуд. Мо њар се бо шикваю шўхї ба саволњояш љавоб медодем. Ба кадом тараф рафтани моро пурсид. Ба бозори Корвон меравем гуфтем. Ў ба ронанда ишора кард, ки мошинро ба љониби бозори «Корвон» њай кунад. Њамсафарии мо ќариб 20 даќиќа идома ёфт. Ба манзил расидан баробар мошинро боздорондем ва роњкироашро пурсидем. Ба љои ронанда марди моро ањволпурсида гуфт, ки як лањза аз мошин нафароед ва аз љайбаш чизе баровард. Доллар будааст. Аз ин рафтори ў њайрон шудем. Ин њолати моро пай бурд магар, ки њайрон нашавед гуфта, ба сўйи њар кадомамон 100 доллари Амрикої дароз кард. Мо дар ѓояти њайронї онро рад намудем. -Парво накарда бигиред,-

таъкид намуд ў,- моњи рамазон аст-ку, аз пули њалоли худ ба шумо закот дода истодаам. Бонк рафта, долларро ба пули сомонї гардонед. Ба сомонї гардонеду аз паи бењдошти зиндагиатон шавед. Дар бонк долларњоямонро ба асъори сомонї баргардонда доданд. Аз бонк баромада, мо се зан чанд даќиќа ба чењраи якдигар нигариста аз ин туњфаи ќисмат шукри Худовандро ба љо овардем. Соњиби садаќа ба фикрам аз љавонмардони Хатлонї буд. Њангоми бо телефон гап заданаш дар шањри Сарбанд (Леваканти њозира) соњиби ширкат буданаш маълум мешуд. Њазорон бор аз даргоњи Худованд илтиљо менамоем, ки бахту саодати рўзгорро насиби чунин љавонмардони босаховату њимматбаланд гардонад , бузургон гуфтаанд: Ту некї мекуну дар Даљла андоз, Ки эзид дар биёбонат дињад боз. Дар бораи саховати ин марди њимматбаланд ќиссањои зиёде шунидаам. Шояд ин марди накукор соњибилму соњибмаърифат, огоњ аз асрори олам бошад. Маќоли маъмули халќиро шиори хеш карда бошад, ки чунин аст: «Агар бо дасти ростат хайр кунї, бояд дасти чап аз амали кардаи дасти рост огоњ нашавад.» Дар ин рўзњои моњи шарифи рамазон шояд ин љавонмарди саховатпеша ба садњо ниёзмандон кумак намудаву ному насабашро ба касе нагуфта бошад. Чуноне, ки ба мо нагуфта. Вале ман бар он гумонам, ки ин марди саховатпеша Амруллои Асадулло аст. Шояд гумонам ѓолиб ояд? Дуо дорам дар ин дунёи иќбол, Кушої дар фазои зиндагї бол. Зи кирдору зи пиндори накуят, Алиф шуд ќомати хамгаштаи дор.

Кибриё Мирзозода, сокини шањри Бохтар.

САДАЌАИ ФИТР, ЭЊСОН ВА НЕКуЇ КАРДАН АЗ ВОЉИБОТИ ИСЛОМ АСТ Садаќаи фитр ибодат аст, ки онро ибодати молї меноманд. Дар амрњои фармудаи Худованд баъд аз намоз закот дар навбат монда шудааст, зеро тоза кардани мол, ки худ закот аст, наќши муњимеро барои дигар фарзњо ва барои зиндагии инсон дар кору пайкори дунявиаш ва љомеаи башарї мебозад. Масалан, агар инсон закоти молашро надињад ва дар асоси моли закоташ доданашуда (аз лањзае, ки закот бар вай фарз шудааст) аз он молњо таом мехўрад, дар рагу маљрои инсон хуни нопок тавлид менамояд. Ин хуни нопок рўз то рўз ба сабаби луќмањое, ки аз он закот дода нашудааст, дар бадани инсон зиёд шудан мегирад, мисли бемории сироятї. Нопокии хун маѓзи сару ќалберо, ки аз он хун бањра мебарад, ба хислатњои нопок, бухл, кина, њасад, кибр ва дигар афъоли замима мерасонад. Садаќаи фитр аз бародарони соњибзакот аст, ки ба ибодати молї таќсим мешавад. Чун закот, садаќаи фитр ва ушр. Аммо маънои садаќа эњсон ва некуї кардан бо бандагони Худо аст, бо ин ният ва умеде, ки Худованд ризо, рањмат ва карамашро ба бандаи хайрхоњ насиб гардонад. Маънои закот тоза кардани мол аст, он миќдоре, ки Худованд фармудааст ба фаќирон ва дарвешон ва ѓайри ин ду, ки дар масорифи закот медароянд. Закот бар гардани шахсе вољиб мегардад, ки озод, мусалмон, оќил ва болиѓ аст. Соњиби мулки том аст, яъне молаш дар тасарруфи худаш аст, ё ба касе молашро ба музорабат додааст ва њол он ки молаш ба маррае расидааст, ки тавоно будани онро муќаррар менамояд. Пас, закот бар шахсе, ки мусалмон нест ва озод нест ва девонаву кўдак ва он ки моли худаш нест, вољиб намешавад. Тибќи муќаррароти шариати ислом, агар тавоноии шахс ба 90 гр тилло (ба њисоби пули сомонї 20 400 сомонї) баробар аст, шахси тавоно баъди солгарди тавоноиаш он ќиматро бо 40 таќсим карда, аз њисоби он як њиссаашро закот медињад, яъне 20400:40=510 сомонї. Закотро ба чї гуна шахсон бояд дод: 1. Фаќир бошад, яъне сармояи пулиаш њар чизе ки дар хона дорад ва аз њољати аслиаш зиёдатї аст, агар њисоб кунад, ба марраи якум, ки 20 400 сомонї аст, баробар намешавад; 2. Мискин бошад, яъне дарвеше, ки њељ чиз надорад. Фарќ миёни фаќир ва мискин дар он аст, ки аз фаќир чизе суол кунанд ва бипурсанд, лекин аз мискин касе чизе напурсад, чун ятим, бепарастор ва бенаво дар њамин ќисм медарояд ва камбизоат дар ќисми аввал медарояд; 3. Омили садаќа. Яъне шахсоне, ки љамъоварандаи хазинаи давлат њастанд, ба онњо низ закот бидињанд, то хазинаро пур кунанд ва дуздї накунанд аз хазинаи давлат. Пас, ба онњо закот бидињанд. Миќдори маошашон, масалан, агар 500 сомонї маош гирад, 500 сомонии дигар закот ба ў бидињанд. Омилони садаќа хоњ бой бошанд ё аз насаби пайѓамбар бошанд, бар онњо закот додан дуруст аст;

4. Дар роњи Худо. Чун шахсе хонаи Худоро мехоњад зиёрат кунад, аммо сармояаш намерасад, ба ў закот додан дуруст аст ва дар замини он банди пул (купрук), роњ, ятимхона, беморхона, бепарасторхона, кандани чоњ ва ѓайра шахсеро, ки фаќир бошад, барои ќабули закот интихоб кунанд, сипас, баъди ќабули вай дар ин сохтмонњо сарф кунанд, зеро ќабули закот ба шахсияти зинда вобастагї дорад, чун ин гуфтањо шахсияти зинда нестанд, танњо ба воситаи шахсияти зинда дуруст мешавад. 5. Писари роњ. Яъне шахсе, ки мол дорад, аммо молаш дар хонааш аст ва худ дур мондааст, ба ў низ закот бидињанд, то ў низ ба хонааш бирасад. Закот додан байни падару писар ва наберагон дуруст нест ва ба шахси доро низ додани закот дуруст нест. Ба кўдаки ноболиѓи шахси доро низ додани закот дуруст нест ва додани закот ба шахсе, ки аз насаби пайѓамбаранд, дуруст нест ва њамчунин додани закот ба шахсе, ки дини исломро намепазирад, дуруст нест. Садаќаи фитр, яъне эњсон ва некуї кардан дар рўзи иди фитр аз вољиботи ислом аст. Маънои фитр хўрдан аст, яъне сараввал хайрхоњї мекунї, сипас, барои он ки Худованд бандаро баъди як моњ рўза доштан ќувват ва тавоної додааст, ки рўза гирифтааст, Худованд ўро хурсанд мекунад ва дањон мекушояд ва ифтор мекунад. Садаќаи фитр закоти сари инсон аст. Њар шахсе, ки дороияш ва дороии он чизњое, ки аз њољати аслиаш дорад, ба 20 400 сомонї муодила кунад, садаќаи фитр дар гарданаш вољиб мешавад. Пас, њар саршуморе, аз кўдаки майда дида то пиру љавон, аз њисоби онњо садаќаи фитрро бидињад, то ин ки молаш тоза шавад ва њар балову офату беморие, ки бар сари ў омаданист, ба сабаби садаќаи фитр аз сари ў дур шавад. Садаќаи фитр аз гандум ва он чї пайдо мешавад, мисли орд ва талќон, дода мешавад. Ба андозаи нисфи саъ, яъне 1,600 гр гандум, ки бо пули њозира 5 сомонї аст ва барои дороён аз њисоби мавиз низ баробари 1,600 гр, ки ба 48 сомонї баробар меафтад, садаќаи фитр бояд дод. Аммо оилањое, ки сармояи пулиашон ва сармояи он чизњое, ки аз њољати аслиашон зиёд аст ба 20 400 сомонї баробар нашавад, дар гардани онњо садаќаи фитр вољиб нест, балки онњо худ гирандаи садаќаи фитранд. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њамаи ањли зиё ва шахсони дороро барои дастгирї кардан дар моњи шарифи Рамазон аз њисоби закот ва садаќаи фитр ва ушр, ба љавонмардї даъват намуд. Пешвои миллат саромади хайру саховати мо гаштааст. Моро зарур аст, ки дар атрофи сиёсати хайрхоњонаи Сарвари давлат сарљамъ шуда, ба ниёзмандон, ятимону бенавоён кумак намоем. Саидљаъфар КАРИМОВ, сархатиби масљиди љомеи марказии ба номи Шайх Бурњониддини ноњияи Љайњун

Дар мењмонии рўзномаи «Хатлон»

«ЊОЉЇ ПИЁДА»

Љањонро пойи пиёда сайр мекунад Абдулазиз Раљабов, љањонгарди 70-солаи тољик, сокини ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї, маъруф бо номи “Њољї Пиёда” 13 сол аст, ки чун сайёњи собиќадор Љумњурии Тољикистонро дар арсаи љањон муаррифї мекунад. Мавсуф аз зумраи он нафаронест, ки дилбастагї ба сайри љањон дошта, зиёрати љойњои муќаддасро њадафи зиндагии худ ќарор додааст. Баъди пойи пиёда ба зиёрати Хонаи Худо мушарраф гардиданаш, тахаллуси “Њољї Пиёда”-ро гирифт. Аз соли 2006 то инљониб пиёда се маротиба Каъбаро зиёрат намудааст.

гон шарафёб гаштам”. Ба андешаи ин љањонгарди тољик, дар Љумњурии Тољикистон минтаќањои тамошобоби табиї, мавзеъњои таърихиву истироњатї хеле зиёданд. Манзарањои дилфиребу кўњњои сарбафалаккашида, осорхонањо, анъанањои миллї, истироњатгоњњо, шикори њайвонот ва обњои шифобахш диќќати сайёњону кўњнавардон, истироњаткунандагону табобатгирандагонро ба худ љалб намудааст ва ба њамин хотир хориљиён зуд-зуд ба сарзамини мо ташриф меоранд. - Ба наздикї аз мавзеи сайёњии “Сари хосор”-и ноњияи Балљувон дидан намуда, бо комплекси мењмоннавозии онњо шинос шудам, - иброз дошт “Њољї Пиёда”. - Сокинони ин минтаќа омодаанд, ки барои як-ду моњ барои 20-25 нафар сайёњ дар хонањои худ шароит муњайё кунанд. Онњоро ба хўрокњои миллї таъмин намоянд. Яъне, имрўзњо инфрасохтор барои ќабули сайёњон дар кишварамон муњайёст.

«Њољї Пиёда» дар сањифањои матбуоти љањон Имрўзњо достони љањонгардии “Њољї Пиё- Аз хурдї орзу мекарДАРИЧАИ ОШНОЇ: да” дар расонањои дохил дам, ки љањонгард шавам, Абдулазиз Раљабов таълимдидаи Омўзиш- ва хориљи кишвар гар- гуфт зимни суњбат Абдулагоњи касбї-техникии №5 (солњои 1964-1966) буда, диш мехўрад. Аз љумла, зиз Раљабов. - Солњои зиёд баъдан соли 1971 техникуми тарбияи љисмонии рўзномањои «Олимпї», ин орзуро дар дил мепарваТољикистон ва факултети педагогика ва психо«Фабула», «Ахбор», «Урридам. Зеро бисёр шунида логияи Институти давлатии педагогии Кўлоб дун», «Менора», «Пайки ва аз китобњо хонда будам, (њозира ДДК ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї)-ро олимпї», «Вести», «Арки гузаштагони мо бо аспу ѓоибона соли 1981 хатм намудааст. Чанд муддат Риёз», «Маккаи Мукаррашутур ё пиёда тавассути дар мактаби варзишии бачагонаи зодгоњаш муШоњроњи бузурги абрешим раббии гўштини тарзи озод буд. Њамчунин, Усто- ма», «Дубай», «Тољикони ба зиёрати Каъба мерафтанд. ди варзиши Иттифоќи Советї, Корманди шоис- Россия», «Замон», «Садил», «Молодежь Аз ин рў, назди худ маќсад таи варзиши Љумњурии Тољикистон, чемпиони дои Дагестана», «Садои маргузоштам, ки ин анъанаи Тољикистон оид ба гўштини тарзи озод (солњои дум», «Азия-плюс», «Нагузаштагонамонро идома 1965, 1966 ва 1967) ва собиќ корманди родная газета», «Кулябдињаму тарѓибгари урфу Ќўшунњои сарњадии КДАМ Љумњурии ская правда», «Љавонони одат ва анъанањои миллии Тољикистон мебошад. Тољикистон», «Зафар» кишварам бошам. Њамеша ва ѓайрањо дар бораи барои таблиѓи Тољикистони љањонгарди тољик матлаб ба табъ расонидаанд. азиз парчами кишварро бо худ мегирам. Ба Абдулазиз Раљабов тўли сафарњояш муяссар Аввалин сафари “Њољї Пиёда” солњои 2005шудааст, ки бо собиќ Президенти Љумњурии Исло2006 бо хатсайри Федератсияи Россия- Тотористонмии Эрон Мањмуд Ањмадинажод, собиќ Президенти ДоѓистонОзарбойљон-Гурљистон-Туркия-СурияДоѓистон Рамазон Абдулатипов, собиќ раиси шањри Урдун-Арабистони Саудї оѓоз гардид, ки таќрибан 9 Макка Абдулло Довуд ал-Файз, раиси вилояти Балхи моњу 12 рўзро дар бар гирифт. Афѓонистон Ато Муњаммади Нур, бо ситораи Болли- Дар сафари нахустинам бо мири шањри Макка вуд Амитабњ Баччан, раиси Маркази байналхалќии Абдулло Довуд ал-Файз вохўрдам ва бо дастгирии ў фарњангии собиќ зодагони Россия ва Осиёи Марказї ба зиёрати хонаи Худо мушарраф гардидам, - афзуд ў. Михаил Кимёгаров, узви Конгресси яњудиёни Бухоро - Дар ин сафар 5 нафар будем, танњо ман тољик будам. ва ИДМ Яъќуб Петрович Левиев ва дигарњо вохўрї Соли 2012 сафари дуюмам аз Љумњурии Тољикистон доштаву мулоќот намояд. ба самти Афѓонистон-Эрон-Дубай-Абу Дабї ва Арабистони Саудї оѓоз ёфт ва 6 моњу 15 рўз давом кард. Саёњати сеюмам соли 2013-ум 7 моњ давом кард, ки тавассути Афѓонистон- Покистон-Њиндустон-ШриЛанка-Дубай ва Арабистони Саудї сурат гирифт. Дар панљ сафарам се маротиба ба зиёрати Каъба рафтам. Аз Абдулазиз Раљабов пурсидам, ки пули сафарашро аз куљо пайдо мекунад? Чунин посух дод: “Њамаи маблаѓ аз пасандози худам мебошад. Таќрибан дар њар сафар барои мо 1500 доллари амрикої зарур аст. Аз ин миќдор 600 доллар барои харљи њуљљатгузорї ва боќимонда барои хўрока сарф мешавад. Дар роњ, агар бе пул монем, њамроњи бачањо кор мекунем, зеро њамаи онњо соњибкасб њастанд. Дар як шабонарўз 12 соат њаракат ва 12 соат истироњат мекунем. Њамроњи худ чангак (шасти моњигирї) дорем, ки дар роњ шикор мекунем. Ин љањонгарди тољик мегўяд, ки баъди сафари зиёд як чизро мушоњида намудааст, ки яке аз мушкилоти Тавсияи љањонгарди тољик ба љавонон ин аст, ки асосии сокинони сайёра таъминоти оби ошомиданї забони англисиро омўзанд. Њарчанд омўхтани забомебошад, ки беш аз 80 давлати дунё аз норасоии оби ни русї хуб аст, донистани забони англисї дар сайри соф танќисї мекашанд. “Ин масъала дар давлатњои љањон бештар ба кор меояд. араб ва Исроил низ мушоњида мешуд. Зеро обњои онњо шўр ва ё талх аст. Аз ин рў, онњо маљбуранд, оби Орзуи вохўрии тозаро аз дигар давлатњо харидорї намоянд. Мо ба љањонгарди тољик бо «Шоњи футбол» онњо муаррифї менамоем, ки Тољикистон кишвари Имсол ин љањонгарди тољик ният дорад, ки бо як сероб буда, дорои захирањои зиёди обист. Кишвари гурўњи панљнафара ба 20 давлати дунё сафар намоянд. мо дорои дањњо дарё, рўдњои сероб, пиряхњо ва чашВале то њол се тан аз њамроњонаш, яке аз надоштани масорони мусаффо мебошад, ки метавонад сайёњонро шароити иќтисодї ва дигарон аз хуб набудани вазъи ба сарзамини мо љалб кунад”, - идома дод ў. саломатї аз сафар даст кашидаанд. Дар ин сафар ўро Нуралї Мирзоев, сокини шањри Норак њамроњї меАз љањонгардї то кунад. зиёрати љойњои муќаддас Абдулазиз Раљабов дар суњбат бо рўзномаи “ХатЗиёрати љойњои муќаддас барои Абдулазиз лон” гуфт, ки пиёда аз ноњияи Мир Сайид Алии Раљабов як шуѓли таркнашуданї ва писандида аст. Ў Њамадонї аз рўйи хатсайри Кўлоб, Душанбе, Хуљанд, то имрўз зиёда аз 40 давлати дунёро дидан намудааст. Самарќанд, Бухоро (зиёрати Ал Бухорї), Москва, Дар ин бора мегўяд: “Дар њама сафарњои сайёњиям Белоруссия, Полша, Германия, Франсия, Испания кўшиш мекардам, ки оромгоњи бузургонро зиёрат на(вохўрї бо ситораи футбол Роналду), Амрико, Канамоям. Яъне, тўли сафарњо имконият даст дод, ки дар да, Куба, Бразилия (вохўрї бо шоњи футбол Пеле), Мазори Шариф ба зиёрати оромгоњи њазрати Алї, Аргентина (вохўрї бо Диего Марадона), Аморадар шањри Њирот оромгоњи Абдурањмони Љомиву ти Муттањидаи Араб, Арабистони Саудї, Эрон, Алишери Навої, дар шањри Тўс оромгоњи Абулќосим Афѓонистон сафар мекунанд. Ба гуфтаи онњо, сафараФирдавсї, дар Машњад оромгоњи Имом Ризо, дар шон таќрибан 2 сол тўл мекашад. шањри Нишопур зиёрати оромгоњи Умари Хайём, дар Ба онњо барор мехоњем. Њамадон оромгоњи Абўалї ибни Сино, дар шањри Фаромўз Бобоев, Шероз зиёрати оромгоњи Саъдии Шерозї ва Њофизи “Хатлон” Шерозї, Тахти Љамшед, наќши Рустам барин бузурАз чап Абдулазиз Раљабов

«

«

ЊИФЗИ ЊАЁТ ВА СОЛИМИИ КЎДАКОН ЊАДАФИ МОСТ Бо маќсади њифзи њаёт ва саломатии кўдакон мутахассисони Агентии «Тољикстандарт» ва зерсохторњои он дар шањру ноњияњои мамлакат пайваста кор мебаранд, то њуќуќи истеъмолкунанда поймол нагардад. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23-юми августи соли 2016, Регламенти техникии «Бехатарии бозичањо» дар асоси талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба меъёрдарории техникї» тањия шуда, талаботи њатмиро ба сифати бозичањо бо маќсади њифзи њаёт ва саломатии кўдакон ва шахсони нигањбони онњо, њамчунин огоњ намудан аз амалњое, ки истифодабарандагони бозичањоро нисбат ба таъйиноти бехатарї ва њифзи муњити зист ба иштибоњ мебаранд, муќаррар мекунад. Аз нигоњи дигар, солим ба камол расидани кўдакон ва њифзи њаёти онњо яке аз њадафњои асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон мањсуб мебошад. Дар ин радиф, бо маќсади иљрои ќонун ва ќарори номбурда, дастуру супоришњои

Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мутахассисони Агентии «Тољикстандарт» ва зерсохторњои он дар бозору марказњои тиљоратии шањру ноњияњои мамлакат корњои фањмондадињиро љоннок намуда, ба фурўшандањо ва соњибкорони ватанї мефањмонанд, ки талаботи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон – Регламенти техникии «Бехатарии бозичањо» ва Ќонуни

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бамеъёрдарории техникї»-ро ќатъї риоя намоянд. Ба љумњурї бояд он бозичањое ворид гардад, ки ба саломатии кўдакон зиёновар набошад. Мутахассисони маќомоти «Тољикстандарт» дар вилояти Хатлон дар баробари пеш бурдани корњои фањмондадињї он бозичањоеро, ки ба њаёти кўдак ва саломатии ў зиёновару хатарнок мебошанд ва ба талаботи регламенти техникии бехатарии бозичањо љавобгў нестанд, аз муомилот бозмедоранд. Беш аз 9 њазор адад бозичањои кўдакона, ки аз рўйи сифат, бехатарї ва тамѓагузорї ба талаботи њуљљатњои меъёрї ва регламенти техникии Љумњурии Тољикистон дар бораи «Бехатарии бозичањо» мутобиќ набуданд, несту нобуд карда шуданд. Ањтамшои МИРЗОШО, Фурќати СИКАНДАРЇ, магистрантони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї


4

ХАТЛОН

панЉшанбе, 14 июни соли 2018, №23 (3160)

Ба истиќболи Рўзи Вањдати миллї

МАЙДОНЧАЊОИ БОЗИРО БАРЌАРОР БОЯД КАРД!

Ташаккур, барои сулњу вањдат! Ваќте ки мењнати инсон ќадр мегардад, масъулияти ў ба касбу кор, мењру муњаббаташ ба Ватан ва дилгармиаш ба зиндагї боз бештар мешавад. Мењнати бисёрсолаи марди соњибдил Рустам Ќодиров ва сањми арзандааш дар рушди варзиш дар ноњияи Хуросон, ободонию созандагии диёр, тарбияи насли ояндасоз бо мукофоти давлатї- медали “Хизмати шоиста” (04.09.1998) ќадр карда шуд. Аз ин шарафи баланд ў меболаду ифтихор дорад. Шукри Тољикистони бињиштосо ва Пешвои муаззами хеш мекунад. Ифтихор аз он менамояд, ки мењнаташ зоеъ нарафтааст... Зиндагиро њар кас ба таври худ мефањмад. Яке ба љамъ намудани молу сарват дода мешаваду дигаре аз пайи омўзиши илму њунар меравад ва тамоми њастиву љидду љањди хешро бањри накукорї, хизмат ба љомеа, ободонии ватан сарф менамояд. Ин нафарони дарёдилу соњибфарњанг аз ободии диёр, рушду тараќќии ватан, бењ гаштани зиндагии њамдиёрони худ шод мешаванд. Рустам Ќодиров аз љумлаи чунин инсонњои шариф аст. Рустам Ќодиров зода ва парвардаи дењаи Уялии Љамоати дењоти ба номи Айнии ноњияи Хуросон мебошад. Дар оилаи хизматчї чашм ба олами њастї кушод. Мактаби тањсилоти миёнаи умумии №15-и дењаро соли 1969 хатм кард. Рустам давраи мактабхонї ба варзиш, бахусус гўштингирї шавќ дошт. Аз ин рў, орзу дошт, ки пас аз хатми мактаби миёна тањсилро дар донишгоњи олї идома дода, донишу мањорат ва истеъдоди худро сайќал медињад ва соњиби касби дўстдоштааш мегардад. Волидайн аз маќсади писар огањ шуда, ба ў маслињат доданд, ки касби духтуриро интихоб кунад. Ба халќаш хизмати тиббї расонда беморонро табобат намояд. Рустам бошад, интихоби худро чунин маънидод кард: -Варзишгар низ табибро мемонад. Агар духтур беморро ба дорую дармон муолиља намояд, пас мураббии варзиш онњоро ба варзиш љалб карда, бо машќу тамрин дармон мебахшад. Яъне варзишгар тарзи њаёти солимро интихоб намуда, доимо солиму тандуруст аст. Волидон аз интихоби писар ќаноатбахш шуда, ба ў дуои нек доданд. Бо њамин соли 1971 ў њуљљатњояшро ба Донишкадаи тарбияи љисмонї (њоло ба номи Саидмуъмин Рањимов) ба факултаи варзиш супорид. Онро соли 1975 бо ихтисоси муаллими тарбияи љисмонї ва мураббї оид ба гўштин бомуваффаќият хатм намуд. Дар ин намуди варзиш ном баровард. Дар мусобиќањои ноњиявї, вилоятиву љумњуриявї иштирок карда, ѓолибият ба даст меовард. Фаъолияти мењнатиаш бошад, пас аз хатми донишкада оѓоз ёфт. Корро дар мактаби №68-и ноњияи Хуросон ба њайси муаллими варзиш шурўъ намуд. Бале, ў аз зумраи нафарони муваффаќ аст, ки зиндагиаш аз дењаи хурдакаки Уялї оѓоз ёфта, шуњраташ ба дурињо пањн шуд. Ваќте

ки сањифањои умри Рустамро вараќгардон мекунем, мебинем ки ў дар баробари касби омўзгорї гоње каланд ба даст пањлўи падар ба шинонидани дарахт ва ободонии як гўшаи мењан машѓул мешуд. Ќобилияти кордонї, ташкилотчигї ва донишу малакаи ин љавони мењнатдўстро ба назар гирифта, ўро ба зинањои баланди кор пешбарї менамуданд. Аз омўзгори ќаторї, то маќоми раиси кумитаи варзиши ноњия расид. Дар солњои гуногун дар вазифањои пурмасъулият - раиси Љамоати дењоти “Њилолї”, директори мактаби тањсилоти миёнаи умумии раќамњои 4 ва 52, раиси Ассотсиатсияи хољагињои дењќонии ба номи Т. Ўлљабоев ва ѓайра фаъолият намуд. ... Дар бораи њаёт ва фаъолияти мењнатии Рустам Ќодиров, аз инсони заминї буданаш, мењрубону ѓамхор ва хайрхоњињояш, масъулиятшиносу кордону поккор ва сарвари уњдабаро буданаш, ободгару созандагиаш ва дигар хислатњои неки инсониаш бисёрњо шунида будам. Ваќте бо ў њамсуњбат шудам, ин њамаро эњсос кардам. Дар асл ин марди фозил инсони њаќиќї ва љони одам аст. Дар њар куљо ва дар њар вазифае, ки фаъолият дошт, пок кор кард, аз мењнати њалолу масъулиятшиносиаш номи неку нони њалол ёфт. Њар гоњ ба амали неке даст мезад, нияташ, ки соф буд, ба он муваффаќ мешуд. Дардмандонро дардошност, мададгори муњтољон буда, савоби онњоро мегирад. Бо дуои падар сабзид, гўшаеро ободу хуррам карда соњибобрў гашт. Њамеша дар байни мардум аст, аз њолу ањволаш воќиф мегардад, дар њалли бисёр масъалањо маслињат медињаду њам аз онњо маслињат мегирад, дасти ба даст кору зиндагї мекунанд. Ин хислаташ ўро азизи мардум гардонд. Чун сухан аз истиќлолияти ватан, сулњу вањдати миллї меравад, ў беихтиёр он рўзњои пурдањшати љанги шањрвандї, хизматњои шабонарўзии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмонро барои ба даст овардани сулњу вањдат, дар хонаи умеди тољикон - Тољикистони азиз сарљамъ намудани гурезањо ёдовар мешавад. Дар њамон шабу рўзи љанги шањрвандї Рустам Ќодиров раиси Љамоати дењоти “Њилолї” буд. Вазъи мураккаби сиёсї, нооромию ѓорату дуздї ва рабудану куштори одамон њукм меронд. Дар чунин шароити сангин идора кардани

Њамеша наќши асосиву барозандаро дар оила зан мебозад. Зеро зебої, мењрубонї, маърифатнокї хоси зан буда, ба зиндагии мард ва ањли оила фарру шукўњ мебахшад. Аммо дар љомеа њастанд занњое, ки бо кирдорњои нангин аз тарафи баъзе маќоми занро дар љомеа доѓдор менамоянд. Яке аз чунин занњо сокини дењаи Турдишайхи Љамоати дењоти «Озодагон»-и ноњияи Панљ Њиматова Моњпора мебошад. Ин зани 38- сола љинояти махсусан вазнин содир намуда, ба суботу осоиши оилае, ки ўро њамчун зани покдоман эътироф карданд, ангушти зањролуд зад. Коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии Суди вилояти Хатлон барои содир намудани љинояти махсусан вазнин бо моддањои 104 ќисми 2 бандњои “а,в,ж,и”, 32 ќисми 3-104 ќисми 2 бандњои “а,в,ж,и” ва 109 ќисми 1 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, яъне бо љурми одамкушї, ќасдан аз њаёт мањрум сохтани одами дигар, нисбати ду шахс ё бештар аз он, куштани шахси баръало ноболиѓ, куштан бо тарзи ба њаёти мардуми зиёд хавфнок ва куштани одам бо маќсади ѓаразнок, барои сўиќасди одамкушї, яъне ќасдан аз њаёт мањрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, инчунин барои бо роњи тањдид ба худкушї расонидани шахс Моњпора Њиматоваро гунањгор дониста, ба вай барои содир кардани ин кирдорњои нангин љазои 25 сол мањрум сохтан аз озодиро раво дид. Моњпора Њиматова барои он гунањгор дониста шуд, ки соли 2014 бо Насриддинов Мирзошо, сокини дењаи Пахтакори Љамоати дењоти ба номи К.Сайфудинови ноњияи Панљ оила барпо намуда, њамроњи наздикони шавњараш, яъне бародари шавњараш Насриддинов Мирхўља ва ањли оилаи ў зиндагонї менамуд. Муддати чанде њангоми њамсар ва фарзандони бародари шавњараш Насриддинов Мирхўља ба хонаи хушдоманаш дењаи Шахмати Љамоати дењоти «Озодагон»-и ноњияи Панљ рафтан ва аз рўзи аввали шиносої ба ў ошиќ шудан, дар ќаъри шаб ба њуљраи хоби њевараш даромада таклиф кардааст, ки бо вай њамхоба шавад. Насриддинов Мирхўља бо маќсади њифзи обрўи бародараш Насриддинов Мирзошо таклифи вайро рад карда, Њиматова Моњпораро аз љойгоњи хобаш рондааст. Аз ин рафтори ў Моњпора Њиматова ба ѓазаб омада, њиссиёти рашк, нафрат ва хусумат, наќшаи аз њаёт мањрум сохтани Мирхўља ва аъзои оилаи ў, инчунин ба даст овардани манзили истиќоматии онњоро тарњрезї намудааст. Сипас, вай бо маќсади амалї намудани наќшаи тарњрезикардааш дар моњи Рамазон, нисфирўзї бо хоњиши шавњараш Мирзошо, барои ањли оилаи њевараш Мирхўља, ки бояд аз кори сањро ба хона бармегаштанд, хўрок тайёр карда, нону хўроки мазкурро пинњонї бо доруи зањрноки пайвастагињои фосфордор, ки барои несту нобуд кардани њашароти зараррасон (афлотаксин В1) дар оѓили хонаашон нигоњ дошта мешуд, омехта зањролуд намудааст. Моњпора ќасди љинояткоронаи худро давом дода, дидаю

мардум ва иљрои вазифа осон набуд. Мардум аз шиканљаи силоњбадастони сияњкор рў ба фирор оварданд. Њатто рўзе шахсони ба ном “боевик”, ки саропо мусаллањ буданд, раиси љамоат Рустам Ќодировро аз идора рўйи њавлї бароварда, маљбур карданд, ки љавононро ба тарафи онњо љалб намояд. Ваќте ки онњо аз раис љавоби рад шуниданд, ўро лату кўб карда, манзилашро ба харобазор табдил дода, дороиашро ба яѓмо бурданд. Пас аз ин ў ањолиро ба њимояи мањалли зисташон даъват намуд. Ба бахти онњо дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар шањри Хуљанд фарзанди фарзонаи миллат Эмомалї Рањмонро Сарвари давлати тољикон интихоб намуданд. Нахуст амали неки Пешвои миллат то нафари охирин ба ватан баргардонидани гурезагон буд. Бо ин маќсад Эмомалї Рањмон љон ба каф монда, ба нуќтањои гарми љанг-Бадахшону Хатлону Рашт сафар карда, мардумро ба оромию сулњ даъват намуд. Дар њоле ки мардум њатто аз тарси силоњбадастон рўйи њавлии худ намебаромаданд, Сарвари давлат ба Афѓонистони љангзада, назди њамватанони фирорї омад. Кафолати амнияташонро ба дўш гирифта, онњоро ба љойи зисташон-Тољикистон хонд. Њидояти Пешвои миллат наљоти онњо буду суханонаш ќалбашонро ба ояндаи нек, зиндагии хушу хуррам гарм намуд. Онњо ба суханони ин марди фозилу оќил, фарзанди фарзонаи миллат бовар карданд. Дар ин лањзањои њассос буданд нафарони манфиатљўе, ки мехостанд раванди баргардонии гурезагонро халалдор созанд. Вале аќли солим пирўз шуд, гурезањо пай дар пай ба ватан баргаштанд. Зиндагии нав ба мољарои тоза љорї шуд. Онњо дубора бахту саодат, файзу баракат ёфтанд, манзили хешро обод карданд. Сарвари давлат онњоро танњо нагузошт, аз њолашон пайваста воќиф гашта, барои барќарор кардани зиндагии осудаашон кумак мерасонд. Онњо нишонаи арзи сипос мегуфтанд: “Ташаккур барои сулњу вањдат Сарвари давлат ...”. Рустам Ќодиров аз соли 2016 инљониб ба њайси директори мактаби тањсилоти миёнаи умумии №52-и ноњияи Хуросон фаъолияти босамар дорад. Ў пеш аз њама ба амалисозии Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, муњайё намудани шароити мусоид барои донишандўзии мактаббачагон, ба роњ мондани сифати баланди таълиму тарбия, ба тањсил фаро гирифтани духтарони мањаллї, омўзиши забонњои русию англисї ва компютер, пешгирии шомилшавии љавонон ба гурўњу њаракатњои ифротгаро, љалби онњо ба варзиш, азхудкунї ва интихоби касби фои-

дониста, ки аз нон ва таоми тайёркардааш аъзои хурдсоли оилаи њевараш низ истеъмол намуда, ба њалокат расиданашон мумкин аст, новобаста аз ин, баъди аз сањро баргаштани Насриддинов Мирхўља бо њамсараш ва дигар аъзои оилаашон бо маќсади бо роњи зањролудкунї аз њаёт мањрум сохтани онњо хўрок ва нони ќаблан зањролуднамудаашро барои истеъмол ба дастархон гузоштааст, ки аз ин ѓизо шавњараш Насриддинов Мирзошо, бародараш Насриддинов Мирхўља ва дигар аъзои хурду калони оилаашон истеъмол карда, зањролуд мешаванд. Онњоро дар беморхонаи ноњия бистарї намуда, аз дами марг наљот медињанд, аммо њевараш Насриддинов Мирхўља дар натиљаи зањролудшавии шадиди бадан бо маводи сахттаъсири афлотоксин В1 ба њалокат мерасад. Боз такроран Моњпора дар њамон ваќту љой, бо њамон тар-

РАШКУ ЃАРАЗ Моњпораро барои 25 сол ба мањбас бурд

зу усули зикргардида ва бо маќсади аз њаёт мањрум намудани шавњараш Мирзошо, фарзандони апаи шавњараш ва домоду се фарзанди ноболиѓашон, љамъ 9 нафар аъзои оилаи шавњарашро зањролуд менамояд. 7 сентябри соли 2014 Њиматова Моњпора кирдорњои ќасдонаи худро давом дода, кулчаву ноне, ки барои маросими серўзагии марњум таѓои шавњараш мебоист барад, зањролуд карда, ду адад нони зањролудшударо ба хонаи њамсояаш, ки маърака доштааст, фиристода, як ќисми дигари нонњои пухтаашро бо таом ба назди оила ва фарзандони њевараш марњум Насриддинов Мирхўља мондааст ва худаш пешнињоди таом хўрданро рад карда, баромада рафтааст. Бо вуљуди он ки Моњпора ќаблан аз шавњари якумаш људо шуда, бори дуюм бо Насриддинов Мирзошо оила барпо намудааст, бо собиќ шавњараш низ мулоќот ва вохўрї мекардааст. Аз ин кирдори нангинаш хоњари шавњараш огањї ёфта, ба Моњпора мегўяд, ки вай дар никоњи бародараш мебошад ва айб аст, ки бо дигар мардњои бегона мулоќот мекунад. Аммо дар љавоб Моњпора доду фиѓон карда, мегўяд, ки хоњари шавњараш вайро туњмат карда истодааст. Ин доду фиѓони вайро њамсоягон мешунаванд ва Моњпора аз хона бо доду фиѓон баромада меравад. Баъди аз њавлї баромада рафтани Моњпора хоњари шавњараш ва дигар аъзои хурдсоли оилаи шавњараш нони зањролудшударо истеъмол карда зањролуд мешаванд, ки дар натиља њамаи онњо дар беморхона бистарї мегарданд.

Коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии Суди ноњияи Вахш њукми худро нисбати 2 бародар эълон кард. Бино ба иттилои Ањлиддин Назарзода, судяи Суди ноњияи Вахш, бародарон Партоев Ќурбоналї Наљибуллоевич соли таваллудаш 1987 ва Партоев Тоњир Наљибуллоевич соли таваллудаш 1990 истиќоматкунандагони Љамоати дењоти «Тољикобод»-и ноњияи Вахш, аз рўйи хусумати шахсї матои рангаш сиёњро харидорї намуданд, ки он шабоњат ба парчами «Давлати исломї»-ро дошта, яъне бо ин роњу усул хостаанд Нусратулло Саидов, роњбари

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

Кооперативи истењсолии «Истиќлол- 2001»ро туњмат намоянд. Ањлиддин Назарзода зимни ќироати њукм гуфт, ки Ќурбоналї Партоев бо кирдорњои барќасдонаи худ рўзи 9-уми январи соли 2018 аз бозори «Фаровон»-и шањри Бохтар матои рангаш сиёњ, ќуттињои иборат аз рангњои сафед ва сиёњро харидорї намуда, як ќисмати матоъњои сиёњро тавассути чевар бо порчањои алоњида таќсим намуда, онро дўзонидаанд. «Аввалњои моњи феврали соли 2018 Ќурбоналї Партоев 5 адад байраќњои шабоњат ба парчами ташкилоти эксремистї

дабахш таваљљуњ зоњир мекунад. Рустам Ќодиров дар зиндагї ва фаъолияти мењнатї инсони муваффаќ аст. Мењнати содиќонаю софдилонааш бо медалу диплом ва ифтихорномањои давлатї ќадр шудааст. Устоди варзиши Тољикистон оид ба гўштингирї (соли 1998), Устоди варзиши Иттињоди Шўравї оид ба “Дзю-до” (соли 1978) мебошад. Устод Рустам Ќодиров дастовардњои мењнатии хешро аз кумаку дастгирї ва маслињатњои устодони мактабиаш Раљабалї Мирзоев, Абдуљалил Ќаюмов, Файзалї Њаётов, мураббињои варзиш Исмат Абдуллоев, Султон Наботов, инчунин варзишгарони варзида Ањтам Раљабов, Анвар Бобољонов, Нарзулло Каримов (шогирдони љањонпањлавон Саидмуъмин Рањимов), инчунин зављаи мењрубонаш Лилия Пўлатова маънидод мекунад. Бале, Рустам Ќодиров дар баробари ин њама дастовардњояш бо хислати озода ва љавонмардию хайрхоњии худ ба дигарон дарси одаму одамгарї омўзондааст. Воќеан њам ў инсонест, ки ќавлу амалаш як аст. Гузашта аз ин, барояш аз падари бузургвораш панду насињати зерин ба мерос мондааст: “Писарам, њељ гоњ дурўѓ магўй, зеро умри дурўѓ кўтоњ аст. Он инсонро бадбахту рўсиёњ мегардонад, боварии мардумро аз даст медињад. Аз пайи дорої низ марав, он њам ба кас бадбахтї меорад. Бо мардум бош, хизмати халќу ватанро содиќона ба љо оварда, хизмататро миннат макун...”. Рустам Ќодиров ин васияти ќиблагоњро шиори њамешагии худ ќарор дода, дар кору зиндагї файзу баракат ёфт... С. АТТОР, «Хатлон»

Дар натиљаи зањролудшавї як узви хурдсоли оилаи Насриддинов Мирзошо-Насриддинова Тахминаи якунимсола аз зањролудшавии бадан аз зањрхимикатњои пайвастагињои фосфордори БИ-58 ба њалокат мерасад. Њамон ваќт дар хонаи њамсояаш, ки маърака буду ду адад нонро Моњпора ба онњо фиристода буд, як ададашро њамсояаш ба хонаи худ мебарад. Дар натиља аъзои он оилаи њамсояаш низ зањролуд шуда, дар беморхона бистарї гардида, хушбахтона, наљот меёбанд. Аз маъракаи таѓояш хоњари Насриддинов Мирзошо тариќи телефони мобилї занг зада хабар медињад, ки дар маърака мењмононе, ки охирин омада буданд, аз истеъмоли кулчаву нон зањролуд шудаанд, хушбахтона, касе аз ин зањролудшавї ба марг нарасид. Зањролудшавї ва љон бохтани аъзои хонаводаи Мирзошо як фољиаи нангин барои оила ва аъзои ў буд. Њангоми санљиши ин њодисаи фољиабор аз тарафи ШВКД ва прокуратура, аъзои оилаи Мирзошо ва худи Моњпора барои пурсиш даъват карда мешаванд. Моњпора ба Мирзошо тањдид карда, мегўяд, ки агар нисбати вай нишондод дињад, ўро њам барои сўиќасд ба љони аъзои оилааш њамчун шарики љинояти содиршуда туњмат карда, нисбаташ нишондоди бардурўѓ медињад. Аз ин гуфтори Моњпора шавњараш Мирзошо ба хонаи худ омада, ба аъзои оилаи худ њолати корро фањмонда ва аз тарси тањдиди њамсараш Моњпора дар њузури аъзои оилааш бо маќсади худкушї бо корд ба шиками худ зада, ба худ љароњатњои вазнин мерасонад, ки он боиси маргаш мегардад. Дар рафти мурофиаи судї гуноњи Њиматова Моњпора дар содир намудани љинояти ќасдона ва бо ѓараз, аз ќабили одамкушї, яъне ќасдан аз њаёт мањрум сохтани одами дигар, нисбати ду шахс ё бештар аз он, куштани шахси баръало ноболиѓ, куштан бо тарзи ба њаёти мардуми зиёд хавфнок ва куштани одам бо маќсади ѓаразнок, барои сўиќасди одамкушї, яъне ќасдан аз њаёт мањрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, куштани баръало ноболиѓ, куштани одам бо тарзи ба њаёти мардуми зиёд хавфнок ва куштани одам бо маќсади ѓаразнок, инчунин барои бо роњи тањдид ба худкушї расонидани шахс пурра тасдиќи худро ёфт. Суд, ки маќоми таъминкунандаи адолат дар љомеа мебошад, ин кирдорњои Њиматова Моњпораро дар асоси ќонун банду баст намуда, вобаста ба дараљаи хавфнокии кирдори содирнамудааш ба вай љазои сазовор тайин кард. Њукми судро ба ањли љомеа маълум намуд, ки њељ як кирдори ѓайриќонунї бељазо намемонад.

2 БАРОДАР 2-СОЛЇ АЗ ОЗОДЇ МАЊРУМ ШУДАНД – террористии «Давлати исломї» омоданамудаашонро аз манзили зисташон гирифта, дар якљоягї бо бародараш Тоир Партоев бо нияти ѓаразнок ба Нусратулло Саидов, ки гўё номбурда барояшон замини наздињавлигї људо накардааст, ба бинои Кооперативи истењсолии «Истиќлол 2001» бурда, аввал ду адади парчами сиёњро ба болохонаи утоќи мусоњиботи Кооперативи истењсолии «Истиќлол 2001» ва сипас, се адади парчами дигарро ба болохонаи утоќи кории роњбари хољагии мазкур овезон намудаанд. Баъд аз он, ин ду бародар ба кормандони шуъбаи дар ноњияи Вахшбудаи РКДАМ Љумњурии

Ба таваљљуњи раиси ноњияи Фархор

Рустам Мирзозода, раиси Суди вилояти Хатлон, Њангомаи Исмат, «Хатлон»

Тољикистон дар вилояти Хатлон, оид ба њолати љой доштани парчамњои шабоњат ба «Давлати исломї»-ро дар болои бинои Кооперативи истењсолии «Истиќлол- 2001» хабар додаанд», - омадааст дар њукми Суди ноњияи Вахш. Коллегияи судї бо далелњои дар мурофиаи судї бадастоварда, кирдори судшавандањо Ќурбоналї Партоев ва Тоир Партоеро дар содир кардани љиноят бо моддаи 346 ќисми 2, бандњои «а, б, в»-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон айбдор донист. Суди ноњияи Вахш, бар пояи ин њукм, айбдоршавандагонро ба муњлати 2-солї аз озодї мањрум кард. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 пазируфта мешавад.

Муњтарам Вализода Сулаймон Кабут! Дар замони Шўравї дар назди биноњои баландошёнаи шањрак майдончањои махсуси бозї барои кўдакон бо тамоми шароиташ мављуд буд, ки аз он кўдакон дилхушона, бо завќи зиёд истифода мекарданд. Мутаассифона, имрўз аз он майдончањои кўдакона ному нишоне намондааст. Майдончаю ќитъањои атрофи биноњо аз тарафи баъзе ашхос шахсї карда шудааст. Аз ин рў, љойи бозии кўдакон дар дохили хона, даромадгоњњои бино, сањни њавлї, оббозї дар љўю латокњо (ба хотири ѓарќ нашудан) мањдуд аст. Пас, кўдакон дар куљо бозї кунанд? Тибќи маълумоти оморї 70 фоизи ањолии ноњияро љавонон ташкил медињанд. Пас, моро лозим аст, ки тарбияи дурусти онњоро аз кўдакию наврасї бењтару бештар

ба таври амалї ба роњ монем. Муњтарам раис! Дар бинои чорошёнае, ки зиндагї мекунам, 56 хољагї умр ба сар мебаранд ва њар як оила 3-4 кўдак дорад. Аз ин хотир, аз шумо эњтиромона хоњиш мекунем, ки барои сохтани майдончаи бозии кўдакон мусоидат кунед. Воќеан, агар хоњем, ки кўдакони оянда шахси солиму бардам, ватандўсту њисси миллидоштаро ба камол расонем, њатман, майдончаи бозии кўдаконро аз нав барќарор бояд намуд. Агар имконияти барќароршавии онњо нест, пас бо чунин ањвол чї гуна метавон аз боби иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» њарф зад? Табаралї АВСАЌОЛОВ, сокини шањраки Фархор

БЕМОРИИ ЊОРЇ ВА ОЌИБАТЊОИ ОН Бемории њорї бемории шадиди вирусї буда, аз њайвон ба одам мегузарад. Ин беморї дар љумњурї њамасола ба ќайд гирифта шуда, ба гурўњи беморињои нињоят хавфнок дохил мешавад. Бемории њорї бо аломатњои обтарсї, рўшанитарсї, садотарсї, шамолтарсї пайдо шуда, ба омос ё газаки майнаи сар (энсеофалит) шабоњат дорад. Њар сол дар дунё зиёда аз 55000 одам аз ин беморї ба њалокат мерасанд. Њамасола дар љумњурї то 1500 нафар шањрвандон аз газидани њайвоноти дайду осеб мебинанд ва дар 100-160 њолат аз ин њайвонњо вируси бемории њорї тариќи ташхиси лабораторї дарёфт карда мешавад. Давраи инкубатсионии бемории њорї аз 10 то 90 рўз, дар баъзе мавридњо то 1 солро ташкил дода, муњлат ва пайдоиши аломатњои аввалини беморї аз минтаќањои љойгиршавии њолат ва андозаи осеббинии бадан чї ќадар ба майнаи сар љойи осебгирифта наздик бошад, хамон ќадар муњлати пайдоиши аломатњои беморї кўтоњ мегардад ва ба синну соли шахси осебгирифта низ алоќамандии зич дорад. Давраи инкубатсионї ва афзоиши вирус дар кўдакон ва пиронсолон нисбат ба дигарон кўтоњ мебошад. Аз ин рў, ба шањрвандон тавсия медињем, ки дар њолати газидани њайвоноти кўчагї ва хонагї њатман ба духтур мурољиат намуда, сариваќт эмгузаронї намоянд, зеро баъди пайдо шудани аломатњои беморї беморро табобат намудан ѓайриимкон мебошад. То имрўз табобати махсус барои ин беморї мављуд нест. Манбаи асосии табиии пайдоиши бемории њорї њайвонњои дарранда, ба монанди гург, шаѓол, рўбоњ, инчунин њайвонњои хонагї саг, гурба, гов, маркаб, асп, муши хонагї шуда метавонад. Сарчашмаи пайдоиши бемории њорї барои одам њайвонњои мубталои бемории њорї буда, дар њолати

осеб расидан, харошидан ва бо луоби дањон вирус метавонад ба воситањои ќатрањои луоби дањони њайвонњо ба љои осебдидаи бадани одам гузарад. Сироятёбї на фаќат баъди осеббинї ба амал меояд, балки дар сурати аз луоби дањони њайвони беморолуда шудани пўсти бадани инсон ба вуљуд меояд. Вирус дар бадани одам бо суръати тез афзоиш ёфта, миќдораш зиёд мешавад ва вирус ба воситаи тораки асаб сўйи майнаи сар њаракат карда таѓйироти вазнини барќароршавандаи инсонро ба вуљуд меорад. Ављгирии бемории њорї аз якчанд марњила иборат аст. Марњилаи саршавї 1-3 рўз буда, њарорати бадан баланд мешавад. Бемор рўњафтода, бехобї, хотирпарешонї ва аз 2 то 4 рўз зиёдшавии вирус бошидат ављ гирифта, ба воситаи тораки асаб њамаи системаи асабро хароб мекунад. Дар натиља, кашиш ва фалаљи мушакњои гулў ва дил ба њалокати бемор оварда мерасонад. Наќшаи эмгузаронї бар зидди њорї аз рўзи аввалин 3- юм, 7-ум, 14ум, 30- юм ва 90-ум рўзњо гузаронида мешавад. Пешгирии бемории њорї кори натанњо кормандони соњаи тиб аст. Ин бемории марговар њамон ваќт пурра нест карда мешавад, ки агар њамаи табаќањои ањолї ва ањли љамоатчигї, духтурони байторї, хољагињо, марказњои ташакккули тарзи њаёти солим ва воситањои ахбори омма барои баланд бардоштани маърифати санитарии ањолї мунтазам ташвиќу тарѓиботро ба анљом расонанд. А. Ќувватов, мудири шуъбаи љарроњии КАТС- и ноњияи Вахш, Т. Назаров, мудири кафедраи «Кори њамширагї» - и коллељи тиббии шањри Бохтар

МАЌОМОТИ ИЉРОИЯИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ НОЊИЯИ ШАМСИДДИН ШОЊИН БАРОИ ИШЃОЛИ МАНСАБЊОИ ХОЛИИ ЗЕРИН

ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД

Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия: 1.Котиби комиссия оид ба њуќуќи кўдаки маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Шамсиддин Шоњин-1 љой, маоши мансабї811 сомонї. 2.Мутахассиси бахши кор бо занон, оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Шамсиддин Шоњин-1 љой, маоши мансабї546 сомонї. Маќомоти худидоракунии шањрак ва дењоти ноњия: 1.Сармутахассис - сармуњосиби Љамоати дењоти «Шўрообод» -1 љой, маоши мансабї- 811 сомонї. 2.Сармутахассис (муњандисзаминсоз)-и Љамоати дењоти «Чагам» -1 љой, маоши мансабї- 811 сомонї. 3.Сармутахассис (муњандисзаминсоз)-и Љамоати дењоти «Саричашма» - 1 љой, маоши мансабї – 811 сомонї. 4.Сармутахассис оид ба корњои

дин, танзими анъана ва љашну маросими Љамоати дењоти «Саричашма» -1 љой, маоши мансабї – 811 сомонї. 5.Сармутахассис (муњандисзаминсоз)-и Љамоати дењоти ба номи Нуриддин Мањмудов – 1 љой, маоши мансабї- 811 сомонї. 6.Сармутахассис (муњандисзаминсоз)-и Љамоати дењоти «Лангардара»- 1 љой, маоши мансабї- 811 сомонї. 7.Мутахассиси Љамоати дењоти «Шўрообод»- 1 љой, маоши мансабї546 сомонї. 8.Мутахассиси пешбари Љамоати дењоти «Доѓистон» - 1 љой, маоши мансабї- 665 сомонї. Суроѓаи ќабули њуљљатњо: Ноњияи Шамсиддин Шоњин, бинои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Шамсиддин Шоњин, њуљраи шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњои раиси ноњия. Телефон барои маълумот: (8-3319) 2-11-65.

Диќќат: Музояда! Иљрочии Суди шањри Левакант Њакимов Д. рўзи 13 июли соли 2018 музоядаи №1-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд. № Т/р

1

Номгўи амволи њабсгардида Фурўшгоњи №1, як ошёна бо масоњати умумии 166, 40 мм буда, аз масолењи хишти пухта сохта шудааст.

Соли барориш

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

Тахминан солњои 2006

ш. Левакант, кўчаи гардиши Данѓара

68000

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Левакант, бинои суд, дар утоќи иљрочиёни суд анљом дода мешавад. Музояда рўзи 13 июли соли 2018, соати 11:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Суди шањри Левакант дар њаљми панљ фоиз аз арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумотњои иловагиро оиди гузаронидани музояда бо телефони (83250) 6-27-36 фањмидан мумкин аст.

эътибор надорад

Шањодатномаи гумшудаи Т-АТА №0289667 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2015 МТМУ № 2-и ноњияи Кўшониён ба Шеров Махмадрахим Њамоидинович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи Т-АТА №0581415, ки онро соли 2017 МТМУ № 4-и шањри Бохтар ба Тоибов Мањмадалї Каримович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи №104153, ки онро соли 2000 МТМУ № 17-и ноњияи Кўшониён ба Ќурбонов Файзмањмад Садуллоевич додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/ рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Њусейн Маликов

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа»-и вилояти Хатлон ба табъ расидааст. Ба чопаш 14.06.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Шумораи 23  
Шумораи 23  
Advertisement