Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №22 (3159)

сешанбе, 5 июни соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

и 77 ррЎЎззи ОН ЛО АТТЛ ХХА ЊАЉМИ ЗАРАР АЗ ОФАТЇ ТАБИЇ МАЪЛУМ ШУД Комиссияи махсуси вилоятї оид ба њолатњои фавќулода њаљми зарари расида аз офати табиие, ки дар моњи май рух дод, муайян намуд. Фаридун Давлатов, сармутахассиси шуъбаи иќтисод, молия ва ояндабинии дастгоњи раиси вилоят, дар суњбат бо рўзномаи «Хатлон» гуфт, ки дар натиљаи арзёбии комиссияи мазкур ќарори раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода оид ба чораандешї љињати бартарафсозии оќибатњои офати табиї ба тасвиб расидааст. «Тибќи њисобњои комиссия, њаљми зарари расида аз селборише, ки дар ноњияњои Панљ, Фархор, А. Љомї ва Вахш ба амал

омад, љамъан беш аз 19 миллион сомониро ташкил додааст. Дар рўзњои аввали сар задани офати табиї 5 њазор литр сўзишвории дизелї барои рафъи оќибатњои он ба мањалли рўйдод ироа гардида, њоло маќомот аз пайи кумак ба осебдидањо њастанд», - хабар дод Ф. Давлатов. Ёдовар мешавем, ки дар натиљаи боронгарињои шадид ва сел дар нимаи дуюми моњи май чандин манзили зист ва заминњои кишти мардум зиён диданд.

ПЕШНИЊОДИ ТАЪСИСИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК Тољикистон ба Россия пешнињод намудааст, ки дар минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї корхонањои муштарак таъсис дода шаванд.

Пешвои миллат: «ЊИФЗИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ РОЊБАРОН АСТ» Суханронии Эмомалї Рањмон, Президенти Љумњурии Тољикистон, дар мулоќот бо роњбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон, 2 июни соли 2018, ноњияи Данѓара Дўстони азиз! Њозирини гиромї! Ба њамаи шумо маълум аст, ки Њукумати мамлакат њифзи амнияти озуќавории кишварро дар ќатори њадафњои афзалиятноку стратегии худ ќарор дода, барои татбиќи самарабахши он мунтазам талош дорад ва њамаи захираву имкониятњоро ба ин самт сафарбар намудааст. Бо вуљуди мушкилоти мављуда бо азму талоши мардуми кишвар, аз љумла зањматкашони вилояти Хатлон, дар давоми панљ моњи соли љорї рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат ва афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї бомаром таъмин гардидааст. Тавре ки њар яки шумо хуб медонед, солњои охир дар натиљаи таѓйирёбии иќлими сайёра тањдиду таъсири хушксолї ва дигар офатњои вобаста ба гармшавии иќлим ба минтаќаву кишварњои мухталифи љањон сол ба сол афзоиш ёфта истодааст. Аз љумла камбориш омадани тирамоњу зимистони гузашта ба кишвари мо низ таъсири манфї расонида, хусусан, зироаткорону чорводоронро ба таври љиддї ба ташвиш овардааст. Бояд гуфт, ки дар натиљаи камборишї дар фасли тирамоњу зимистон дар кишвар нашъунамои зироатњо дар заминњои лалмї, инчунин, вазъи чарогоњњо, хусусан, дар аксари ноњияњои вилояти Хатлон ташвишовар гардидааст. Маќсади љамъомади имрўзаи мову шумо низ асосан тањлилу баррасии њолати имрўзаи соњаи кишоварзї ва омодагї ба тирамоњу зимистони солњои 2018-2019 мебошад. Њанўз соли 2008, яъне дањ сол пеш дар семинар-машварати љумњуриявї, ки дар ноњияи Данѓара баргузор гардида буд, таъкид карда будам, ки дар шароити имрўзаи љањон, бинобар таъсири буњронњои иќтисодї ва тањдиду хатарњои муосир амнияти сиёсиву иќтисодии кишварњо ва минтаќањои гуногуни сайёра ба таври љиддї халалдор гардидааст ва мо бояд бо дарназардошти чунин вазъ барои њифзи манфиатњои милливу давлатї, пеш аз њама, суботи устувори сиёсиву иќтисодї ва иљтимої њамеша омода бошем. Њамчунин, хотиррасон карда будам, ки вазъи иќтисоди љањон аз он шањодат медињад, ки њатто мамлакатњои абарќудрати

аз лињози иќтисодї пешрафтаи дунё низ аз таъсири буњронњои сиёсиву иќтисодї дар канор буда наметавонанд. Вобаста ба ин, ман дар ибтидои соли 2008 бо маќсади тањкими њифзи амнияти озуќавории мамлакат љињати ба таври васеъ ба роњ мондани истифодаи самараноку оќилонаи замин, вусъат бахшидани кишти такрорї ва аз заминњои обї дар як сол рўёнидани ду-се њосил ба сокинони кишвар мурољиат карда будам. Мо метавонем танњо тавассути мунтазам амалї кардани як силсила тадбирњои зарурї, пеш аз њама, азхудкунии заминњои нав, ба гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои партову боир, ба роњ мондани истифодаи самарабахши замин, ба амалияи доимї табдил додани кишти такрорї ва аз заминњои обї гирифтани ду-се њосил, рушди соњаи тухмипарварї ва дигар тадбирњои агротехникї афзоиши њаљми мањсулоти кишоварзиро таъмин карда, сатњи вобастагии бозори дохилиро аз маводи ѓизоии воридотї сол ба сол паст гардонем. Бо маќсади таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии кишвар ва зиёд кардани содироти мањсулоти кишоварзї дурнамои кишти зироатњо дар хољагињои дењќониву љамъиятї барои соли 2018 тасдиќ карда шуд, ки тибќи он майдони кишти картошка нисбат ба соли гузашта 10 њазор гектар, сабзавот 19 њазор, пахта 13 њазор ва зироатњои равѓандињанда 22 њазор гектар зиёд пешбинї карда шудааст. Иљрои сариваќтии нишондињандањои мазкур, бешубња, ба суръати афзоиши маљмўи мањсулоти кишоварзї ва зиёд гардидани њаљми мањсулоти ивазкунандаи воридот мусоидат менамояд. Вале тавре аз тањлилњо бармеояд, то ба њол имконияту захирањои бузурги кишвар, аз љумла вилояти Хатлон ва ноњияи Данѓара пурра истифода нашуда истодаанд ва иљрои дастуру супоришњои ќаблан додашуда дар самти васеъ кардани майдони кишти зироатњои барваќтиву такрорї, бењтар намудани сифати тухмињо ва баланд бардоштани њосилнокии зироатњо, зиёд кардани истењсоли мањсулоти парандаву моњї, ба гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои бекорхобида, риояи агротехникаи парвариши зироат ва бењтар гардонидани

њолати мелиоративии заминњо дар сатњи зарурї таъмин нагардидааст. Соли гузашта дар машварати корї дар ноњияи Дангара ба роњбарони вилоятњо ва њамаи шањру ноњияњои мамлакат, Вазорати кишоварзї, Иттифоќи “Тољикматлубот” ва дигар вазорату идорањои дахлдор супориш дода будам, ки дар њамкорї бо соњибкорон, хољагињои дењќонї ва корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї барои таъмини бозори истеъмолї ва ба хориљи кишвар содирот кардани ќисми зиёдатии он, инчунин, љињати захираву нигоњдории мањсулоти кишоварзї дар њар як шањру ноњия сардхонаву анборњо бунёд карда шаванд, вале иљрои корњо дар ин самт низ то њанўз ќаноатбахш нест. Тањлилњо нишон медињанд, ки мо имконият дорем дар давоми ду соли оянда дар кишвар истењсоли картошкаро 300 њазор тонна, сабзавотро 500 ва пахтаро 100 њазор тонна зиёд кунем. Аз ин лињоз, роњбарони вилоятњо ва шањру ноњияњо, аз љумла вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он, Вазорати кишоварзї ва Агентии бењдошти замин ва обёрї оид ба иљрои њатмии барномањои ќабулшуда дар самти ба гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои партову бекорхобида, азхудкунии заминњои нав, пешгирї кардани раванди аз гардиши кишоварзї берун мондани заминњои корам, инчунин, бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо тамоми чорањои заруриро амалї созанд ва доир ба корњои дар ин самт анљомдодашуда њар шаш моњ ба Њукумати мамлакат маълумот пешнињод намоянд. Парваришу истењсоли мањсулот дар гармхонањо яке аз омилњои муњимми танзими нархњои бозори истеъмолї дар фасли зимистон ва ташкили њазорњо љойи иловагии корї ба њисоб меравад. Мувофиќи маълумот, њоло дар вилояти Хатлон, яъне вилояте, ки дар ин самт низ имкониятњои фаровон дорад, дар майдони њамагї 28 гектар гармхона бунёд карда шудааст, ки тамоман ночиз мебошад. Илова бар ин, корњо дар самти баланд бардоштани њосилнокии зироатњо дар гармхонањо низ бењбудии љиддї металабанд. Бо дарназардошти имкониятњои воќеї ва бо маќсади ба роњ мондани истифодаи

дурусту самараноки замин ва гармхонањои мављуда Вазорати кишоварзї, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї, Академияи илмњои кишоварзї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки дар ин самт чорањои иловагї андешида, истифодаи самараноки гармхонањои мављуда, бо љалби сармояи хориљї ва воридоти технологияи њозиразамон, инчунин, дар заминњои партов бунёд намудани гармхонањои нав ва тарбияи мутахассисони касбиро таъмин намоянд. Барои рушди соњаи боѓу токпарварї дар мамлакат ва алалхусус, дар вилояти Хатлон дар доманакўњњо ва талу теппањо имкониятњои зиёд мављуданд, ки бо истифода аз онњо боѓу токпарвариро ба яке аз соњањои муњим табдил дода, барои ташкили њазорњо љойи нави корї ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї шароити мусоид фароњам овардан мумкин аст. Бинобар ин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он дар муњлатњои муќарраршуда иљро намудани нишондињандаи Барномаи давлатии рушди боѓу токпарварї ва истифодаи самараноки њар як ваљаб замин, ташкили заминањои мусоид ва инфрасохтори заруриро барои рушди боѓу токпарварї ва зиёд намудани њаљми содироти меваю сабзавот таъмин намоянд. То имрўз аз кишвар 33 њазор тонна мањсулоти кишоварзї содирот гардида, афзоиши содироти сабзавот таъмин шудааст. Дар баробари ин, бояд гуфт, ки содироти меваи хушк хеле коњиш ёфтааст. Соли љорї дар вилоят њамагї як њазору дусад гектар боѓу токзорњои нав бунёд карда шудаанд, лекин ин њанўз хеле кам мебошад. Хотиррасон менамоям, ки гарчанде дар давоми њашт-нуњ соли охир дар миќёси кишвар ќариб 73 њазор гектар боѓу токзорњои нав бунёд гардида, њаљми истењсоли мева зиёд шудааст, вале содироти мева баръакс, сол ба сол коњиш ёфта истодааст. Аз ин рў, вазоратњои кишоварзї, саноат ва технологияњои нав якљо бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он барои ташкили (Идома дар сањ. 2)

Сафари кории Эмомалї Рањмон ба вилояти хатлон

1 июни соли 2018 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба ноњияи Темурмалик ташриф оварданд. Дар ин ноњияи аграрии љумњурї Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон дар мавзеи Гулободи Љамоати дењоти ба номи Бобоюнус дар семинар-машварат оид ба дарав ва захира намудани хошоки чорво иштирок намуданд. Дар оѓози боздид Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон аз намоишгоњи чорво дидан карданд.

Дар намоишгоњ 70 сар чорвои калони шохдор, 400 сар чорвои майда ва ќариб 50 сар асп ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Дар доираи тадбири мазкур, ки маќсад аз он намоиши иќтидори истењсолї ва имкониятњои чорводорон буд, хољагидорони як ќатор шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, аз љумла Данѓара, Восеъ, Панљ, Балљувон, Ш.Шоњин, Фархор, Ховалинг, Њамадонї, Муъминобод ва Темурмалик чорвои хушзоти худро, ки аксаран зотњои элита буда, ба иќлими минтаќа мувофиќ карда

шудааст, ба намоиш гузошта буданд. Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба хољагидорон дастур доданд, ки дар баробари афзун намудани саршумори чорво, ба масъалањои хушзоткунї ва захираи дусолаи хўроки чорво ањамияти аввалиндараља зоњир созанд. Маъракаи алафдаравї дар мавзеи Гулободи Љамоати дењоти ба номи Бобоюнуси ноњияи Темурмалик бо иштироки зиёда аз 2500 нафар сокинон аз шањру ноњияњои вилояти Хатлон сурат гирифт. Барои анљоми ин кор ва љињати иштирок дар семинар-машварат 113 адад трактори тамѓаи МТЗ, 33 касилкаи дискї, 59 адад газонокасилка, 16 тойбанд, 18 ядак ва грабилњои тракторї, инчунин олоти алафдаравию алафљамъкунї ва техникањои гуногуни кишоварзї сафарбар карда шуд. Мавзеи Гулободи ноњияи Темурмалик интихоб шудани макони баргузории семинар-машварат оид ба дарав ва захира намудани

Ба иттилои муовини вазири рушди иќтисод ва савдо Тољиддин Љўразода, њадафњои асосии фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) дар Тољикистон фароњам овардани шароити мусоид барои сармоягузорї, баланд бардоштани иќтидори содиротї ва рушди истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда мебошад. Минтаќањои озоди иќтисодии Тољикистон њудуди ѓайригумрукї буда, мањсулоти истењсолшуда содирот карда мешавад. «Мавќеи љуѓрофии Тољикистон љињати дарёфти бозорњо ва харидорони нав барои мањсулоти истењсолшаванда имконияти хуб медињад. Дар наздикии Тољикистон Покистон, Афѓонистон ва Чин љойгир мебошанд. Њамаи ин бозорњо истењсолкунандагони њама гуна мањсулотро бетараф гузошта наметавонанд», — зикр намуд Т. Љўразода. Ќобили зикр аст, ки аз чањор МОИ-и кишвар дутоаш – МОИ «Панљ» ва МОИ «Данѓара» - дар њудуди вилояти Хатлон љойигиранд.

ЉАЛАСАИ ШЎРО ОИД БА ПЕШГИРИИ ХУШУНАТ Фаъолияти панљмоњаи шуъбањои хизматрасонии иљтимої дар хона дар шањрњои Бохтар, Кўлоб ва ноњияи Ќубодиён дар љаласаи навбатии Шўрои њамоњангсозии байниидоравї оид ба пешгирии зўроварї дар оилаи назди маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон мавриди баррасї ќарор гирифт. Тавре ки аз Раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Хатлон иттилоъ доданд, љаласаи мазкур бо маќсади татбиќи «Барномаи вилоятї оид ба пешгирии зўроварї дар оила дар вилояти Хатлон барои солњои 2014-2023» дар шањри Бохтар баргузор гардид. Дар ин љаласа

инчунин њисоботи аъзои Шўрои њамоњангсозї ва њисоботи директори Филиали ГОПА дар Љумњурии Тољикистон оид ба фаъолияти Лоињаи пешгирии зўроварї дар оила дар 5 моњи соли 2018 дар вилояти Хатлон шунида шуд.

АМАЛИЁТИ «БАЧАЊО» ИДОМА ДОРАД Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон аз 31 май то 10 июни соли равон амалиёти «Бачањо» љараён дорад. Ёрмањмад Давлатов, нозири ташвиќоту таблиѓоти шуъбаи БДА дар вилояти Хатлон, зимни ироаи ин хабар ба рўзномаи «Хатлон» гуфт, ки ин маърака бо маќсади баланд бардоштани савияи дониш ва сатњи огоњии кўдакону наврасон ва волидони онњо оид ба ќоидањои њаракат дар роњ амалї мешавад. «Аз ронандагон, падару модарон, омўзгорони муассисањои тањсилоти њамагонї ва мураббиёни муассисањои томактабї хоњиш мешавад, ки ба кўдакону наврасон ќоидањои дурусти њаракатро фањмонида, риояи њатмии онњоро талаб намоянд, њаёти худ ва фарзандонро дар роњ зери хатар нагузоранд», - афзуд Ё. Давлатов.

КИШТИ САБЗАВОТ ЌАРИБ БА ОХИР РАСИД Кишоварзони ноњияи Муъминобод дар арафаи иљрои дурнамои солонаи кишти сабзавот ќарор доранд. Ба иттилои Љумъахон Сафарзода, сардори бахши кишоварзии ноњия, то поёни моњи май дењќонони муъминободї дар 230 гектар пиёз ва беш аз 100 гектар бодиринг, помидор ва сабзавоти дигар кишт намуданд. Дар 750 гектар картошка кишт гардида, тибќи дурнамо, ин нишондод то охири мавсим ба 1000 гектар расонда мешавад. «Сабаби сари

ваќт иљро нагардидани дурнамои кишти картошка номусоидии боду њаво, яъне боришоти паёпай тайи чанд њафтаи охир дар минтаќа мебошад. Барои фарох намудани майдони кишти картошка ва ба даст овардани њосили фаровон дењќонон бо тухмињои хушсифати ватанию хориљї ва техникаи корї таъминанд», - афзуд Љ. Сафарзода.

«ЗАХИРАЊОИ САЙЁЊИИ ТОЉИКИСТОН - ОМИЛИ РУШДИ ИЌТИСОД» Дар Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї дар мавзўи «Захирањои сайёњии Тољикистон-омили рушди иќтисодиёт» њамоиши илмї-амалї баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон дар минтаќаи Кўлоб, роњбарони ширкатњои сайёњии минтаќа, ташкилотњои љамъиятї, мењмонхонањо ва донишљўёни риштаи сайёњї иштирок доштанд. Дар кори конфронс дар мавзўъњои «Захирањои сайёњии минтаќа ва роњњои рушди он», «Туризм бо љомеаи шањрвандї», «Сайёњии экологї дар минтаќаи Даштиљум» маърўзањо шунида шуданд. Инчунин, намояндагони маќомоти мањаллии шањру ноњияњои минтаќа оид ба захира ва имкониятњои сайёњии шањру ноњияњои худ маълумот доданд.

ТАШРИФИ САФИРИ ЊИНДУСТОН БА БОХТАР Сафири Њиндустон дар Тољикистон Сомнатњ Гњош ба муносибати «Рўзи байналмилалии йога» ба шањри Бохтар ташриф овард. Њадафи сафари намояндаи дипломатии Њиндустон иштирок дар семинари якрўзаи сафорати Њиндустон дар Коллељи тиббии шањри Бохтар буд. Раиси шањри Бохтар Абдуалим Исмоилзода зимни суханронї дар маросими ифтитоњи семинар ќайд кард, ки то имрўз байни Тољикистон ва

Њиндустон зиёда аз 50 шартнома ва созишномањои тарафайн ба имзо расидааст. Дар давоми муносибатњои дуљонибаи дарозмуддат дар соњањои мухталифи хољагии халќ, аз љумла дар самти њарбї, сиёсї, иќтисодї, фарњангї, тандурустї њамкорињо ривољ ёфта истодааст.

ЊАРИФОНИ ФУТБОЛБОЗДУХТАРОН МАЪЛУМ ШУДАНД Ќуръакашии марњилаи аввали интихобии мусобиќоти ќањрамонии Осиё-2019 миёни духтарони то 19-сола раќибони дастаи мунтахаби занонаи Тољикистонро маълум кард.

хошоки чорво бесабаб нест. Зеро майдони умумии мавзеи мазкур 427,13 гектарро ташкил менамояд, ки аз он масоњати 190 гектарро гандум, наздики 4 га љав ва дар масоњати муайяни заминњо зироати нахўду заѓер, картошкаи лалмиву маъзар ва ѓайрањо кошта шудааст. Майдони алафзор дар њамин мавзеъ зиёда аз 215 гектар-

ро ташкил медињад. Соли равон дар ноњияи Темурмалик алафзор нашъунамои хуб дорад ва масъулони бахши кишоварзию хољагидорон тасмим доранд, ки зиёда аз 51 њазор тонна хошоки дурушт ва дигар намуди хўрокаро захира кунанд. Хабар дода шуд, ки худи њамин рўз (Идома дар сањ. 2)

Дастаи мунтахаби занонаи Тољикистон (U-19), мувофиќи ќуръакашї, дар гурўњи «D» бо дастањои Кореяи Љанубї, Бангладеш ва Тайбэйи Чин раќобат мекунад. Мусобиќаи интихобї дар ин гурўњ аз 24-ум то 28-уми октябри имсол дар шањри Душанбе барпо мегардад. Њоло дастаи мунтахаб ба мусобиќаи интихобии ќањрамонии Осиё-2019 дар шањри Норак омодагї мебинад. Ба љамъомади таълимиву тамринї, ки то рўзи 5-уми июн идома меёбад, Ќаноат Латипов, сармураббии дастаи мунтахаби занонаи Тољикистон (U-19), 24 бозигарро даъват кардааст, ки 11 нафари онњо аз дастањои хатлонии «Барќ»-и Норак, «Хатлон»-и Бохтар, «Зебо»-и Дўстї, ноњияњои Носири Хусрав ва Љалолиддини Балхї мебошанд.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН

сешанбе, 5 июни соли 2018, №22 (3159)

Пешвои миллат: «ЊИФЗИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ РОЊБАРОН АСТ» (Идома аз сањ. 1) корхонањои коркарди мева чорањои амалї андешида, бунёди инфрасохтори заруриро барои нигоњдорї ва тањвили мева ба хориљи кишвар суръат бахшанд. Њамзамон бо ин, истифодаи пурраи имкониятњои вилоят доир ба содироти сабзавоти тару тоза низ то ба имрўз таъмин нашуда истодааст. Тибќи наќша соли љорї кишоварзони вилоят бояд зиёда аз 350 њазор тонна сабзавоти барваќтї истењсол намоянд, ки он на танњо барои таъминоти бозори дохилї, балки имконияти содиротро ба хориљи кишвар фароњам меорад. Бо маќсади њавасмандгардонии дењќонон ва беталаф љамъоварї намудани њосили зироатњои барваќтї ба роњбарони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он, Вазорати кишоварзї ва Иттифоќи “Тољикматлубот” супориш дода мешавад, ки љињати ташкили фурўши сабзавоти барваќтї ва мева дар бозорњои кишвар ва содироти он ба хориљи мамлакат њамаљониба мусоидат намоянд. Дар баробари ин, ба роњ мондани коркарди саноатии мањсулоти кишоварзї яке аз самтњои муњимми афзун намудани иќтидори содиротии кишвар ва ташкили љойњои нави корї мебошад. Вазоратњои саноат ва технологияњои нав, кишоварзї ва дигар сохтору маќомоти дахлдор вазифадор карда мешаванд, ки дар корхонањои мављудаи кишвар коркарди нињоии нахи пахта, пилла, мањсулоти чорво ва меваю сабзавотро њарчи бештар ба роњ монда, истифодаи пурраи иќтидорњои истењсолиро таъмин намоянд. Бо дарназардошти он, ки самаранок истифода нашудани заминњои корам, хусусан, солњои охир ба яке аз масъалањои ташвишовар табдил ёфтааст, бори дигар таъкид менамоям, ки истифодаи оќилонаи обу замин, бењтар намудани њолати мелиоративии замин, азхудкунии заминњои нав ва бо њамин роњ таъмин гардонидани њифзи амнияти озуќавории кишвар аз љумлаи вазифањои муњимтарин мебошад. Бинобар ин, роњбарияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он, Вазорати кишоварзї, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї, Агентии бењдошти замин ва обёрї ва Академияи илмњои кишоварзиро зарур аст, ки ба њалли ин масъала эътибори аввалиндараља дињанд. Њозирини муњтарам! Бо сабаби камбориш омадани тирамоњу зимистони гузашта ва ба таври зарурї нарўйидани алафњои табиї дар чарогоњу мавзеъњои алафдарав чорводорони вилояти Хатлон ба мушкилоти сахт рўбарў гардида, дар баъзе минтаќањо талафи чорво ва забњи он аз ноилољї ба мушоњида расид. Хотирнишон месозам, ки мушкилоти имсолаи чорводорон бояд барои њама ва пеш аз њама, роњбарони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањру ноњияњо, хољагињои кишоварзї

ва масъулини соња сабаќ гардад. Дар робита ба ин, ба раисони вилоят ва шањру ноњияњо, Вазорати кишоварзї, Агентии хољагии љангал, Академияи илмњои кишоварзї ва дигар маќомоти дахлдор таъкид менамоям, ки барои сари ваќт пешнињод намудани њисобот доир ба иљрои бандњои дахлдори Ќарори Њукумати мамлакат аз 27-уми апрели соли 2018 масъулияти шахсї доранд. Алалхусус, зарур аст, ки корњо љињати амалї гардонидани барномаи давлатї оид ба бењтар намудани њолати чарогоњњо ва истифодаи самараноки онњо, тањќиќи геоботаникї ва мониторинги доимии захирањои мављуда, ташкили харитаи умумии чарогоњњо ва њаракати чорво, ташкили объектњои инфрасохтори чарогоњ, аз љумла нуќтањои хўроку обдињии чорво тањти назорати доимї ќарор дода шаванд. Инчунин, кишти навъњои серѓизои хўроки чорво, истифодаи самараноки заминњои фонди давлатии љангал, сари ваќт љамъоварї кардану захира намудани хўроки дурушти чорво ва дигар корњои амалї барои њалли масъалаи мазкур муњим буда, масъулияти баланди роњбарияти вилоят ва шањру ноњияњо, роњбарони хољагињои дењќонї ва масъулони соњаи кишоварзиро таќозо менамояд. Масъалаи бо мањсулоти босифати гўшту шири истењсоли ватанї таъмин намудани ањолии кишвар дар маркази диќќати Њукумати мамлакат ќарор дошта, иљрои он аз амалї гардидани тадбирњои зикршуда вобастагї дорад. Зарур аст, ки дар давраи миёнамуњлат бо истифодаи тамоми имконияту захирањои мављуда ба соњањои чорводориву парандапарварї таваљљуњи њарчи бештар зоњир намуда, саршумори чорвои хушзоту сермањсул зиёд карда шавад. Тибќи дурнамо, дар кишвар майдони кишти зироати хўроки чорво дар таркиби кишти асосї 21 њазор ва дар таркиби кишти такрорї 27 њазор гектар пешбинї гардида, инчунин, 43 њазор гектар майдони юнучќаи солњои гузашта мављуд мебошад. Мувофиќи маълумот дар кишвар майдони умумии зироати хўроки чорво, бо дарназардошти кишти такрорї, 91 њазор гектарро ташкил медињад, ки аз он 42 њазор гектар ё 46 фоиз ба вилояти Хатлон рост меояд. Тањќиќоти илмї ва таљрибаи хољагињои пешќадами мамлакат собит менамояд, ки дар мавриди риояи дурусти технологияи парвариши зироати хўроки чорво, бахусус, юнучќа ва љуворимакка дар шароити кишвари мо љамъоварии зиёди хошок имконпазир аст. Вале бинобар риоя накардани ќоидањои киштгардон, интихоби нодурусти навъњои зироат, паст будани сифати тухмї, риоя нагардидани агротехникаи парвариши зироатњо, инчунин, истифода накардан аз дастовардњои муосири илм њосилнокии зироатњои кишоварзї, аз љумла зироатњои хўроки чорво паст мебошад. Аз ин рў, роњбарони Вазорати кишоварзї, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, инчунин, олимону мутахассисони соњаро зарур аст, ки доир ба бартараф намудани камбудињои зикршуда тадбирњои муассир андешанд.

Њар сол чорводорони кишвар давраи зимистонро асосан дар чарогоњњои ноњияњои Данѓара, Шањритўс, Ќубодиён, Вахш, Панљ ва Фархори вилояти Хатлон мегузарониданд. Бо сабабњои маълум, соли љорї дар аксари ин мавзеъњо алафњои табиї хушк шуд ва зимистонгузаронии чорво дар ин ноњияњо бе захираи њаљми зарурии хўрока

ва њам дар хољагињои ањолї забњи чорвои наслдењ як-ду сол то њадди имкон мањдуд, яъне кам карда шавад. Њозирини муњтарам! Бояд таъкид намуд, ки дар муњлатњои хуби агротехникї анљом додани кишти зироатњо бе истифодаи васеи техникаи кишоварзї ѓайриимкон

ѓайриимкон мебошад. Дар маљлиси Њукумати мамлакат рўзи 27 апрели соли љорї супориш дода шуд, ки љињати захираи хўрок ва беталаф баровардани чорво аз давраи зимистонгузаронї ситодњои љумњуриявї, вилоятї ва шањриву ноњиявї ташкил карда шаванд. Вазифаи муњимми ситодњо дар баробари пурзўр кардани корњои назоратї дар ин самт ва бо дарназардошти он, ки зимистони дарпешистода сарду тўлонї пешгўї мешавад, таъмин намудани захираи зарурии хўроки чорво њам дар хољагињои љамъиятиву дењќонї ва њам аз тарафи ањолї, солиму беталаф баровардани чорво аз фасли зимистон ва афзоиши мањсулоти чорво мебошад. Дар баробари ин, њар сол шумораи зиёди чорво аз минтаќањои мухталиф ба чарогоњњои мавсимї интиќол дода мешавад, ки дар натиља чорво заиф гардида, дар бисёр мавридњо ба заминњои кишти ноњияњои алоњида зиён мерасонад. Аз ин лињоз, мувофиќи маќсад аст, ки масъалаи харидорї ва истифодаи воситањои наќлиёти махсусгардонидашуда љињати сари ваќт ва дар фурсати начандон зиёд интиќол додани чорво мавриди баррасии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои кишвар ќарор дода шавад. Бо дарназардошти вазъияти имсола њамчунин, зарур аст, ки дар хољагињои љамъиятиву дењќонї

аст. Бо дастгирии Њукумати мамлакат тавассути Корхонаи воњиди давлатии љумњуриявии “Тољикагролизинг” дар 20 шањру ноњияи вилояти Хатлон марказњои хизматрасонии техникї ташкил карда шудаанд, ки онњо мунтазам аз њисоби маблаѓњои буљетї ва гардиши лизинг бо техника ва мошинолоти кишоварзї таъмин карда мешаванд. Танњо дар ду соли охир 3 њазор техникаву таљњизоти кишоварзї, аз љумла 446 трактор, 58 комбайни ѓалладарав ва зиёда аз 400 техникаи алафдаравї ворид карда шудааст. Дар баробари ин, дар ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон барномаи “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” ба маблаѓи умумии беш аз 320 миллион сомонї (39 миллион доллари амрикої) амалї шуда истодааст, ки тавассути он дар се соли охир зиёда аз 2000 трактору мошинолоти кишоварзї ворид карда шудааст. Бо вуљуди ин, то њанўз масъалаи норасоии техникаи кишоварзї ба таври зарурї њал нашудааст. Бинобар ин, ба роњбарияти Корхонаи воњиди давлатии «Тољикагролизинг» ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњо супориш дода мешавад, ки доир ба ташкил кардани марказњои хизматрасонии техникї ва пуррагардонии онњо бо техникаву мошинолоти зарурї тадбирњои иловагї андешанд.

Бо дарназардошти масъалањои зикршуда ва иљрои сариваќтии наќшаву барномањои давлатї зарур аст, ки сари ваќт љамъоварї намудани њосили имсола ва гузаронидани кишти такрории зироатњои кишоварзї тезонида шавад. Њамзамон бо ин, бори дигар таъкид менамоям, ки љињати баланд бардоштани њосилнокии зироатњо, њарчи бештар захира кардани мањсулоти кишоварзї, бо мањсулоти истењсоли худї таъмин намудани бозори истеъмолии мамлакат ва ноил шудан ба њадафи стратегии давлатамон – њифзи амнияти озуќаворї масъулияти баланд ва ташаббускории роњбарону мутахассисони маќомоти дахлдорро таќозо менамояд. Њозирини гиромї! Вилояти Хатлон аз љињати шумораи ањолї, майдони заминњои кишт ва њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзиву саноатї вилояти калонтарини мамлакат ба њисоб рафта, наќши он дар пешрафти иќтисодиву иљтимоии кишвар бузург мебошад. Илова бар ин, дар гузаштаи начандон дур дар вилоят корхонањои азими саноатї, хољагиву маљмаањои калони чорводорї фаъолият мекарданд ва минтаќа истењсолкунандаи асосии мањсулоти кишоварзиву чорводорї ва меваю сабзавот ба њисоб мерафт. Бояд гуфт, ки њиссаи вилояти Хатлон дар маљмўи мањсулоти саноативу кишоварзии мамлакат имрўз низ зиёд аст. Вобаста ба хусусиятњои хоси иќтисодї роњбарони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он бояд бо истифода аз захираву имкониятњо доир ба рушди соњањои афзалиятнок, аз љумла афзоиш додани њаљми истењсолоти саноативу кишоварзї ва таќвияти иќтидори содиротии вилоят тадбирњои муассир андешанд. Вазорату идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он вазифадоранд, ки њамкориро дар самти иљрои вазифањои дар машварати имрўза гузошташуда ва ислоњи камбудиву мушкилоти зикргардида вусъат бахшида, рушди минбаъдаи соњањои иќтисодї ва иљтимоии вилоятро таъмин намоянд. Њамчунин, зарур аст, ки дар самти баланд бардоштани маданияти заминдорї ва истифодаи самараноки захирањои обу замин, њосилнокии зироатњо ва аз заминњои обї гирифтани ду-се њосил, њарчи бештар зиёд кардани коркарди мањсулоти кишоварзї, афзоиш додани њаљми содироти он ва ба ин васила ташкил кардани љойњои нави корї чорањои мушаххас андешанд. Хотирнишон менамоям, ки таъмин намудани иљрои барномањои мазкур на танњо маблаѓњои буљети давлатї, балки масъулияти баланди роњбарону мутахассисон ва ќобилияти ташкилотчигии онњо, инчунин, њавасмандгардонии сармоягузории хусусиро таќозо мекунад. Итминон дорам, ки роњбарони вилоят, шањру ноњияњо, масъулону мутахассисон, хољагињои дењќонї ва чорводориву парандапарварї, хулоса кулли мардуми сарбаланду зањматќарини вилояти Хатлон минбаъд низ љињати ба даст овардани њосили фаровон, њифзи амнияти озуќавории кишвар ва фаровонии дастурхони сокинони мамлакат сањми арзандаи хешро дареѓ намедоранд. Саломат бошед!

Ифтитоњи Муассисаи тањсилоти миёнаи умумї барои 1280 нафар дар ду баст дар ноњияи Данѓара 1 июни соли 2018 дар доираи сафари корї дар ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 75 барои 1280 нафар дар ду бастро дар Љамоати дењоти «Корез» мавриди бањрабардорї ќарор доданд.

Сафари кории Эмомалї Рањмон ба вилояти Хатлон

Бунёди мактаби мазкур дар доираи муносибатњои неки Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин амалї шуда, натиљаи њамкории судманди ду кишвари њамсоя мебошад.

Фармоишгар Љамъияти Сањњомии Кушодаи “ТВЕА”Љумњурии Мардумии Чин, пудратчї Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Мањмил-2012” ва лоињакаш Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди “Меъморї ва Шањрсозї” мебошад. Маблаѓи умумии сохтмони муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 75 - 13 миллиону 450 њазор сомонї буда, он дар майдони наздики 3 гектар бунёд шудааст. Корњои сохтмонї дар ин муассисаи таълимї соли 2015 оѓоз гардида, соли 2018 ба анљом расид. Дар ваќти бунёди иншоот дањњо нафар сокинони мањаллї

соњиби љойи кор ва маоши хуб шуданд. Мактаби мазкур бо дарназардошти талаботи замони муосир 4 ошёна бунёд шуда, аз 35 синфхона, аз љумла синфхонањои фаннї, утоќњои корї, озмоишгоњњо, толори маљлис бо 365 љой, толори варзишї, майдончаи варзишї, ошхона бо 120 љой ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Дар синфхонањои мактаб 6 дона тахтаи электронї, 25 адад компютер, 10 мошинаи зардўзї мављуд аст. Ифтитоњи мактаби нав ба Рўзи умумиљањонии њифзи кўдак рост омад, аз ин рў, Сарвари давлат ба 30 нафар хонандаго-

ни синфњои ибтидої туњфањои хотиравї супориданд, ки дунёи зебо ва поку беолоиши онњоро боз њам рангинтар намуд. Зимни шиносої аз шароити таълим дар ин муассисаи навбунёд Сарвари давлат ба сифати корњои сохтмонї бањои баланд дода, онро туњфаи арзишманд

барои насли ояндасози кишвар маънидод намуданд. Дар суњбат бо хонандагон Пешвои миллат онњоро ба хониши хубу аъло, омўзиши њунар ва илмњои замони муосир, азхудкунии забонњои хориљї њидоят карданд.

Гузоштани санги асос барои бунёди Муассисаи давлатии таълимии «Коллељи оташнишонї - техникї» дар дењоти «Корез»-и ноњияи Данѓара

(Идома аз сањ. 1)

маъракаи алафдаравї ба хотири захираи фаровони хўроки чорво дар саросари ноњияи Темурмалик роњандозї карда шуд ва дар ин тадбир њазорон нафар сокинони ноњия иштирок варзиданд. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъулони љумњуриявию вилоятї ва ноњиявї дастур доданд, ки бо истифодаи тамоми имкониятњои мављуда ва љалби бештари ањолї маъракаи дарави алафњои табииро вусъат бахшида, захираи хўроки чорво барои давраи зимистонро муташаккилона ба роњ монанд, зеро имсол бо сабаби камбориш омадани мавсими бањор дар аксар минтаќањои вилояти Хатлон алафзор хушк шудааст. Зимнан чорводорони вилоят метавонанд аз хољагидорони ноњияи Темурмалик хўроки чорво дастрас карда,

захира созанд. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар њамин љо бо таљрибаи кори дењќони асил Раљабалї Лаќаев ошної пайдо карданд. Ин хољагидор дар заминњои лалмї парвариши картошка, нахўд, љав ва дигар зироатњоро ба роњ мондааст. Сарвари давлат махсусан ба парвариши картошкаи лалмї дар шароити талу теппа таваљљуњи хоса зоњир карданд. Раљабалї Лаќаев бо изњори сипос таъкид дошт, ки дар мавсими љорї аз њар гектар гандумзор 33 сентнерї њосил ба даст хоњад овард. Роњбари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон бо раванди истифодабарии заминњои лалмї дар мавзеи Гулободи Љамоати дењоти Бобоюнус ошної пайдо карданд ва бори дигар истифодаи маќсадноки неъматњои табиї, аз љумла обу замин аз тарафи ањолиро махсус таъкид карданд.

Баъди ифтитоњи Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 75 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Љамоати дењоти «Корез»-и ноњияи Данѓара барои бунёди Муассисаи давлатии таълимии “Коллељи оташнишонї-техникї”-и Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон санги асос гузоштанд. Маблаѓи умумии сохтмони бинои муассисаи мазкур 59 миллиону 186 њазор сомониро ташкил дода, он аз бинои маъмурї, бинои таълимї, истгоњи наќлиёти ќисми оташнишонї, ошхона бо 170 љойи ни-

шаст, китобхона, толори маљлис бо 250 љой, толори варзиш, хобгоњ бо 260 љой, машќгоњи тактикї, майдончањои баскетбол, волейбол, футболи хурд ва машќи гимнастикї иборат мебошад. Масоњати умумии майдони иншоот 2,8 гектарро ташкил медињад. Фармоишгари сохтмони бинои нави 5-ошёнаи Муассисаи давлатии таълимии “Коллељи оташнишонї-техникї” Раёсати сохтмони асосии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, пудратчї Корхонаи давлатии сохтмони васлкунии раќами 2-и Раёсати сохтмони асосии Вазорати корњои дохилии љумњурї ва

лоињакаш Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди "Созанда-2012" мебошад. Мавриди зикр аст, ки бо шарофати сиёсати бобарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар мамлакат шумораи муассисањои таълимии касбї афзоиш ёфта, барои донишљўён тамоми шароити муосири таълим фароњам оварда мешавад. Муассисаи давлатии таълимии “Коллељи оташнишонї-техникї”-и Вазорати корњои дохилии Љумњурии

Тољикистон дар баробари дигар муассисањои олии таълимї на танњо барои сокинони ноњияи Данѓара, балки бањри ќонеъ кардани талаботи ањолии шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб хизмат мерасонад. Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон баъди шиносої бо лоињаи бунёди ин муассисаи таълимї ба пудратчиён барои иљрои босифати корњои сохтмонї дастуру њидоятњо доданд.


Боздид аз намоиши мањсулоти соњаи кишоварзї ва иштирок дар семинар - машварати кишоварзони вилояти Хатлон 2 июни соли 2018 Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи сафари корї дар ноњияи Данѓара намоиши мањсулоти соњаи кишоварзиро тамошо карда, бо фаъолону кишоварзони вилояти Хатлон машварат доир карданд. Нахуст, Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон бо дастовардњои фаровони кишоварзони шањру ноњияњои вилоят, ки дар намоишгоњ ба маъраз гузошта шуда буд, шинос шуданд. Мењнаткашони шањру ноњияњои калонтарин минтаќаи аграрии мамлакат вилояти Хатлон асосан њосили мевањои хуштамъу сабзавоти гуногун, зироатњои ѓалладонагї, техникї, гиёњњои шифобахш ва дигар мањсулоти кишоварзиро ба маъраз гузоштанд, ки аз фаровонии њосили неъматњои моддї дарак медод. Дар рафњои намоишгоњ намунаи бењтарини сабзавот, аз

ќабили пиёз, сирпиёз, картошка, сабзї, ќаланфур, ќаланфури булѓорї, помидор, бодиринг, карам, лаблабу ва љуворимакка, мевагињо - шафтолу, себ, олу, олуча, бодом, гелос, ќулфинай, лимў, полезї-харбузаву тарбуз, зироатњо - лўбиё, нахўд, наск, заѓер, мош, маъсар, кунљит, шолї, гандум, тухмии зироатњои пунбадона, ѓалладона, љав, љуворимакка ва мевањои хушк, аз љумла зардолу, себ, чормаѓзи зеризаминї, писта, чормаѓз, олучаи куњї, хуч, дўлона, ноки хушк гузошта шуда буд. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни шиносої бо дастовардњои мењнатї ба мењнаткашони вилоят барои боз њам самаранок истифода бурдани њар як ваљаб замин, аз љумла ба роњ мондани кишти такрории зироатњо, истењсол ва содироти мањсулоти фаровони кишоварзї, ба таври кофї захира кардани хўроки чорво барои аз зимистон солим баровардани чорво ва андешидани дигар тадбирњои муњим дастуру њидоятњо доданд. Баъди шиносої бо комёбињои соњаи кишоварзии мењнаткашони шањру ноњияњои вилоят дар Љамоати дењоти «Лолазор»-и ноњияи Данѓара дар як мавзеи хушбоду њаво Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон бо фаъолон ва кормандони соњаи кишоварзї машварати корї доир карданд. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон маќсади љамъомади имрўзаро тањлилу баррасии њолати имрўзаи соњаи кишоварзї ва омодагї ба тирамоњу зимистони солњои 2018-2019 маънидод карданд. Таъкид гардид, ки Њукумати мамлакат њифзи амнияти озуќавории кишварро дар ќатори њадафњои афзалиятноку

3

ХАТЛОН

сешанбе, 5 июни соли 2018, №22 (3159)

стратегии худ ќарор дода, барои татбиќи самарабахши он мунтазам талош дорад ва њамаи захираву имкониятњоро ба ин самт сафарбар намудааст. Сарвари давлат аз таѓйирёбии иќлими сайёра, тањдиду таъсири хушксолї ва дигар офатњои вобаста ба гармшавии иќлим ба минтаќаву кишварњои мухтали-

фи љањон ёдовар шуда, таъкид доштанд, ки бо вуљуди мушкилоти мављуда бо азму талоши мардуми кишвар, аз љумла зањматкашони вилояти Хатлон дар давоми панљ моњи соли љорї рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат ва афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї бомаром таъмин гардидааст. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид карданд, ки бо вуљуди ин пешравињо мардуми кишвар бояд минбаъд низ бо маќсади тањкими њифзи амнияти озуќавории мамлакат љињати ба таври васеъ ба роњ мондани истифодаи самараноку оќилонаи замин, вусъат бахшидани кишти такрорї ва аз заминњои обї дар як сол рўёнидани ду-се њосил талош варзанд ва аз имкониятњои истифоданагардида васеъ бањра баранд. Пешвои миллат барои расидан ба ин њадафњо ба Њукумати Љумњурї, вазоратњои дахлдор ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои кишвар бањри васеъ кардани майдони кишти зироатњои барваќтиву такрорї, бењтар намудани сифати тухмињо ва баланд бардоштани њосилнокии зироатњо, зиёд кардани истењсоли мањсулоти парандаву моњї, ба гардиши кишоварзї ворид намудани заминњои бекорхобида, риояи агротехникаи парвариши зироат ва бењтар гардонидани њолати мелиоративии заминњо дар сатњи зарурї дастур доданд. Бо истифода аз фурсати муносиб ва бо њузури шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногун Сарвари давлат таваљљуњи онњоро барои вусъат додани корњои ободонї ба муносибати 30-солагии Истиќлолияти давлатї, аз љумла барои дар давоми се соли оянда дар њар як

дења, шањраку дењот ва дигар мањалњои ањолинишин дар тамоми ќаламрави кишвар, аз љумла вилояти Хатлон бунёду азнавсозии муассисањои томактабї, муассисањои тањсилоти умумї, бунгоњњои тиббї, марказњои саломатї бо таваллудхона барои 10-15 кат ва њуљраи алоњида барои хатна, њаммом, кошонаи њусн, инфрасохтори хурди хизматрасониву сайёњї, майдончањои варзишї, гулгаштњо ва љойњои сайру гашти оммавї, инчунин, корхонањои хурду миёнаи истењсолї, коргоњњои хурди дўзандагї, таъмири роњи байни дењањо ва дохили дењот, бунёди боѓњои нав ва шинонидани нињолњо дар шафати роњњои мошингард љалб карда, супоришњои мушаххас ба миён гузоштанд. Таъкид гардид, ки бо њамин роњ мо бисёр масъалаву мушкилоти њаёти иљтимоии мардумро њал мекунем ва метавонем шароити зисту зиндагии ањолиро хеле бењтар кунем. Супоришњои дигар барои аз њоло ба фасли зимистон њамаљониба омода кардани тамоми соњањои иќтисодиёт ва ањолї, аз љумла соњањои иљтимої ва махсусан муассисањои маорифу тандурустї, иншооти энергетикї, захираи сўзишворї, аз љумла ангишт, мазут ва гази моеъ, дода шуд. Дар охир Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо итминон иброз доштанд, ки роњбарияти вилоят ва шањру ноњияњои Хатлон, масъулону мутахассисон, кулли мардуми сарбаланду зањматќарини вилояти Хатлон минбаъд низ љињати ба даст овардани њосили фаровон, њифзи амнияти озуќавории кишвар ва фаровонии дастурхони сокинони мамлакат сањми арзандаи хешро дареѓ намедоранд. Баъди суханронии Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон Раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода ва хољагидорону соњибкорони пешќадами вилоят Одил Розиќов аз ноњияи Љайњун, Махфират Саидрањмонова аз ноњияи Шањритўс, Олтибой Њаќназаров аз ноњияи Дўстї, Тоњир Исмонов аз ноњияи Љалолиддини Балхї, Назрулло Абдуллоев аз ноњияи Хуросон оид ба вазъи корњои сањрої њисобот дода, љонибдории хешро аз талошњову ташаббусњои созандаи Пешвои миллат иброз доштанд. Раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода зимни њисоботи худ оид ба натиљаи љамъбасти фаъолияти соњањои хољагии халќи шањру ноњияњои вилоят дар панљ моњи соли равон гузориш дода, аз номи мардуми мењнатќарини Хатлон ба Сарвари давлат барои таъмини зиндагии шоиста ибрози сипос кард.

Дар асоси амри раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода аз 15 майи соли равон гурўњњои кории тарѓиботї аз њисоби масъулони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, ањли уламо, зиёиён ва намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ таъсис дода шуд. Гурўњњои корї аз 18 май то 2 июни соли равон ба 25 шањру навоњии вилоят сафар намуда, бо ањолї мулоќоту вохўрињои судманд доир намуданд. Зимни мулоќот бо сокинон муњтавои суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро бо намояндагони љомеаи кишвар ба муносибати фаро расидани моњи шарифи Рамазон аз 12 майи соли 2018 расониданд. Чунин як мулоќот бо иштироки Њасани Муродиён - профессор, мушовири ректори Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Насриддинзода Рамазонмудири бахши кор бо љавонони

Мулоќоти судманд Раёсати кор бо љавонон ва варзиши маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, Нуров Усмоналї- сархатиби масљиди љомеи марказии шањри Бохтар дар љамоатњои шањраку дењоти “Ёвон”, “Норин” ва “Гулсара Юсуфова”-и ноњияи Ёвон доир гардид. Аъзоёни гурўњ дар баромадњои

Амали хайр

Р. ШАРИФОВ: «СОХТМОНИ МАЙДОНЧАИ ВАРЗИШЇ САДАЌАИ ЉОРИЯ АСТ» Рањмоналї Шарифов, нафаќагири 69-сола аз ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї, дар пайравї ба сиёсати бунёдкорию ободонии Пешвои миллат, тасмим гирифтааст, ки дар мањалли зисти худ ба љойи ба Њаљ фиристодани узви оилааш як майдончаи замонавии варзишї созад. Р. Шарифови бознишаста феълан дар зодгоњаш - дењаи Сайроби Љамоати дењоти «Панљоб»-и ноњияи Њамадонї ба боѓбонию кишоварзї машѓул аст. Худаш дар гузашта як дафъа ба зиёрати хонаи Худо мушарраф шуда, дар маљлиси оилавї маслињат шуда будааст, ки имсол яке аз фарзандонро барои адои њаљ мефиристанд. - Аммо ба чунин хулоса омадем, ки маблаѓи љамъовардаи сафари њаљро дар ягон кори хайр масраф намоем, - мегўяд Р. Шарифов. – Дар ин кори хайр њамсояњои хуби мо – роњбари хољагии дењќонї Сайфиддин Насриддинов ва нафаќагир Шерањмад Одинаев – низ њамроњ шуданд. Аввал онњо њам мехостанд, ки ягон нафар аз хонаводаашон роњии њаљ шавад, вале сарфи маблаѓи њаљро барои ободии мањал афзалтар донистем. Сохтмони майдончаи варзишї садаќаи љория аст ва ин иншоот пас аз сари мо њам мемонад. Рањмоналї Шарифов дар идомаи суњбат гуфт, ки барои бунёди майдони мазкур беш аз 30 њазор сомонї аз њисоби худаш сарф хоњад кард ва азм дорад, ки ин майдончаи варзишї дар арафаи таљлили 27-солагии Истиќлолияти давлатї, яъне то моњи сентябр, мавриди бањрабардорї ќарор бигирад. Дарозии майдон 40 ва пањнояш 20 метр буда, дар он љо њам баскетбол, њам волейбол ва њам минифутбол бозї кардан мумкин мешавад. - Маслињат кардем, ки ин майдончаи варзиширо дар назди муассисаи таълимии миёнаи умумии №23-и ба номи Шайх Саъдии дењаамон бунёд намоем, - афзуд Р. Шарифов. – Беш аз панљоњ

сол муќаддам ман ин мактабро хатм намуда будам ва фарзандонам низ фориѓуттањсили њамин дабистонанд. Ин якумин майдончаи замонавии варзишї дар дењаи Сайроб хоњад буд ва истифодаи он барои наврасону љавонони дења ройгон мешавад. Чуноне ки Пешвои миллат борњо таъкид кардаанд: «тибќи таълимоти ислом барои ободии Ватан анљом додани чунин амалњои хайр низ ибодат буда, аљру савоби онњо барои шахсоне, ки ба корњои неку савоб иќдом мекунанд, бардавом ва љория аст». Рањмоналї Шарифов собиќадори маќомоти њифзи њуќуќ буда, пас аз ќариб 30 соли фаъолият дар сохторњои Вазорати корњои дохилї бо рутбаи полковник ба нафаќа баромадааст. Њоло ў дар њалќаи 14 нафар фарзандон ва шумораи зиёди наберањояш давлати пирї меронад. Аксари фарзандонаш соњиби маълумоти олианд, аз он љумла се нафарашон дар пайравї ба падар имрўз дар маќомоти њифзи њуќуќ ифои вазифа мекунанд. Худи Рањмоналї Шарифов бошад, дар баробари кори дењќонї, инчунин вазифаи пурмасъулияти љамъиятї - раисии кумитаи мањаллаи дењаи Сайробро ба дўш дорад. Дар се соли оянда, яъне то 30-юмин солгарди Истиќлолияти давлатї, ин марди хайрандеш ният дорад, ки бо истифода аз маблаѓњои боѓдорї ва њашари умумї дар дења њаммоми умумї бунёд кунад, чун то њанўз чунин муасси-

кишт шуда буд, барои рушди соњаи тухмипарварї ва истењсоли кофии ин мањсулоти хўрока, тухмии он ба як ќатор шањру ноњияњои љумњурї таќсим карда шуд. Дар Кооперативи истењсолии “Сомонљон”, ки бисёрсоња буда, дар ихтиёри худ чорвои калони шохдор ва њайвони майда низ дорад, дар майдони 80 гектар љуворимаккаи дон кишт карда шудааст. Таљрибаи бойи коргарону мутахассисони хољагї боис гардидааст, ки онњо бо истифодаи самараноки њар як ваљаб замин њосили фаровони мева ба даст меоранд ва сатњи зиндагии худро сол то сол бењбудї мебахшанд. Мутахассисони соња дар ваќти кор аз дастуру њидоятњои Сарвари давлат оид ба истифодаи самараноки њар як ваљаб замини зархезу њар ќатра оби љонбахш васеъ истифода мебаранд. Зимни шиносої дар Кооперативи истењсолии “Сомонљон” Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон ба кори хољагидорон љињати парвариши њосили фаровон, истифодаи самараноки замин ва љонибдории сиёсати аграрии Њукумати кишвар бањои баланд доданд. www.president.tj

саи хизматрасонї мављуд набудааст. Бо дарназардошти обрўю нуфузи Рањмоналї Шарифов дар сатњи мањал, бовар аст, ки ў ба ин нияти некаш љомаи амал мепўшонад. Дењаи Сайроби Љамоати дењоти «Панљоб»-и ноњияи Њамадонї феълан 7597 нафар ањолї дорад, ки 60%-и онњоро наврасону љавонон ташкил медињанд. Ин љавонон аз хабари бунёди майдончаи варзишї бо шодї истиќбол карданд. Ба иттилои Хайрулло Љалилов, роњбари дастгоњи раиси ноњияи Њамадонї, њоло, ки мавсими нави Њаљ дар Тољикистон наздик мешавад, анљоми корњои хайр аз сўйи зоирон ављ гирифтааст. Барои анљом додани маросими њаљ ба ноњияи Њамадонї 85 квота људо карда шудааст, аммо, ба гуфтаи Х. Љалилов, эњтимол на њамаи ин квотањо имсол довталаб пайдо кунанд. «Ин ду сабаб дорад: яке ин ки шояд маблаѓи сафари њаљ барои зоирон гаронї кунад, дигаре, бинобар он ки нафароне чун Рањмоналї Шарифов маблаѓи сафарашонро барои ягон кори хайр дар зодгоњи худ сарф мекунанд», - афзуд роњбари дастгоњи раиси ноњия. Ќобили зикр аст, ки сафари њаљ ва зиёрат аз маконњои муќаддас барои пайравони дини ислом яке аз панљ аркони асосии динї мањсуб мегардад, аммо анљоми ин маросим барои зоирони тољик хеле пурхарљ аст. Кумита оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросими миллии Тољикистон арзиши Њаљљи имсоларо 33 њазору 410 сомонї муайян кардааст. Њар сол аз Тољикистон беш аз 6 њазор нафар ба зиёрати Хонаи Худо мераванд. Н. МАЪМУРЗОДА, «Хатлон»

«КОРИ НЕКУ КУНЕД, ТО РАСТАГОР ШАВЕД» Марде азми сафари хонаи Худо дошт. Њамсараш обистан буду шабонгоњ ваќте аз хонаи њамсоя бўйи таом меомад, аз шавњараш хоњиш кард, ки барояш аз он ѓизо биёрад. Мард ба хонаи њамсоя рафт ва аз ў хоњиш кард, ки њољаташро бароварда созад. Њамсоя дар хиљолат афтод, зеро дар хонааш њељ чиз надошт ва маљбур шуд, ки асли воќеаро наќл намояд. Мард ваќте аз воќеа хабардор шуд, он шаб хобаш набурд, зеро ањли оилаи њамсояаш аз набудани озуќаворї таомашонро аз гўшти саг омода карда будаанд. Мард аз зиёрати хонаи Худо даст кашид ва њамон маблаѓе, ки барои сафари њаљ љамъоварї карда буд, ба њамсояаш дод, то кўдаконаш таоми њалолу басерї истеъмол намоянд… Ин ќиссаро дар моњи мубораки Рамазон бесабаб ёдовар нашудаем. Он ба воќеияте, ки њоло мехоњам баён намоям, иртиботи бевосита дорад. Барои навиштани мавод ба хонаи оилае дар яке аз ноњияњои вилояти Хатлон рафтам, ки кўдакони маъюб дошт. Ваќте ба мањалли зисти онњо наздик шудам, хонањои дуошёна ва деворњои баланду дарвозањои гароннархро дидан замон бо як љањон орзую умед суроѓаи хонаи ќањрамонамро пурсидам. Мутмаин будам, ки ќањрамони лавњаи ман ба љуз нигоњубини кўдаки маъюбаш дигар мушкилоте надорад. Аз пурсишам маълум гашт, ки дар он мањалла якчанд нафар «њољї» зиндагї мекардаанд. Ќањрамони маводи мо бошад, дар мањалла дар яке аз њамон хонањои замонавї ба њайси посбон бо кўдаки маъюбаш зиндагї мекард. Аммо на дар њуљраи зебою барњаво, балки дар як кунљи њавлї зери вайро-

нае паноњ мебурд. Даруни кулбаи вайрона фарзанди маъюб рўйи бистари на чандон пок мехобид. Модар бошад, таби баланд дошт ва ранги рўяш парида буд. Аз рўйи наќлаш маълум гашт, ки якчанд рўз пеш љарроњї шудааст ва бинобар набудани шароиту аз барои нигоњубини фарзанди маъюбаш ба њамон кулба баргаштааст... Дидани ин лањза хеле дардноку аламовар буд. Зеро ваќте пеши чашми инсон ин гуна нафарони бехонаю дар ва бо кўдаки маъюб умр ба сар мебаранд, барои худнамої ва соњиб шудани номи Њољї талош варзидан амали солењ ба назар намерасад. Баровардани њољати чунин нафарон, ки шумораашон зиёд аст, шояд аз зиёрати Каъбатуллоњ низ назди Худованд амали шоистатар бошанд. Њамаи мо шоњиди ѓамхорињои њамешагї ва пайвастаи Пешвои миллатамон аз тифлакону наврасоне њастем, ки бехонаву дар, бе-

Боздид аз Кооперативи истењсолии «Сомонљон» Рўзи 2 июн баъди анљоми кори машварат бо фаъолону кормандони соњаи кишоварзии вилояти Хатлон Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар идомаи сафари корї дар ноњияи Данѓара бо шароити боѓоти Кооперативи истењсолии “Сомонљон” шинос шуданд. Кооперативи истењсолии “Сомонљон” дар майдони умумии 345 га боѓ, аз он дар масоњати 102 га боѓи интенсивї, 135 га ангур ва дар 75 га бодому олу бунёд кардаанд. Дарахтони аз бори меваи зиёд сар ва навдаи ба зер афкандаи боѓњо аз фаровонии њосил дарак медињад. Ба андешаи коргарони хољагї, аксар њосили ин боѓот, аз љумла бодом, олу, ангур, картошка ва гандум барои содирот ба минтаќањои дигари љумњурї ва як ќатор кишварњои хориљи дуру наздик, аз љумла ба Федератсияи Россия, Афѓонистон, Покистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва ѓайра фиристода мешавад. Бо дастгирии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон аз њосили фаровони тухмињои картошка, ки дар минтаќаи Канаски шањри Вањдат

худ аз муњтавои суханронии Пешвои миллат, ки тамоми пањлуњои њаёти љомеаи имрўза ва роњњои ба зиндагии шоиста расиданро дар бар мегирифт, муфассал ќайд намуда, њамзамон, мардумро ба мењнати самараноку ободгароёна, дар рўњияи ватандўстї тарбия намудани љавонону наврасон, дасти кумак расонидан ба камбизоатону

дастнигарон рањнамун сохтанд. Дар ноњияњои Абдурањмони Љомї ва Хуросон низ њайати гурўњи корї тањти роњбарии Сафарбек Шарифзода, мудири шуъбаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, дар назди мардум аз ин мулоќот батафсил маълумот доданд. И. Њасанов Аксњои М. Ашўров

падару модар мондаанд ё ољизу маъюбанд. Соле чандин маротиба, њам дар оѓозу анљоми сол ва њам дар идњои милливу динї, аз ќабили идњои Ќурбону Рамазон ва њар мавридњои дигар Пешвои миллати мо на танњо худ бо дастовезу њадяњо ба дидори маъюбону ятимон ва камбизоатон мешитобанд, балки њамагонро ба иљрои корњои савобу хайр нисбат ба онњо даъват ва сафарбар менамоянд. Бисёре аз суханони Сарвари давлат дар мулоќоташон бо намояндагони љомеаи кишвар рўзи 12 майи соли љорї ба рукнњои моњи шарифи Рамазон дахл доштанд, махсусан дар ин моњ додани хайру садаќа ба бенавоён, ашхоси муњтољу ятим ва камбизоат. Ин моњи шариф фазилатњои зиёде дорад ва яке аз онњо ин аст, ки њар инсони доро бояд сањми худро дар ободии макони зисташ, ба мардуми бенаво кумак расонад ва имкон дорад дар бењтар кардани шарои-

ти дењаву ноњияаш низ њиссагузор гардад. Худованди мутаъол дар мавриди анљом додани амалњои нек фармудааст: «Кори неку кунед, то растагор шавед» (Њаљ: 77). Инчунин дар ояти дигаре дар бораи дастгирии табаќаи ниёзманди љомеа мефармояд: «Ва бар некўкорї ва парњезгорї бо якдигар мадад кунед» (Моида: 2). Расули Худо (с) низ дар як њадиси шарифашон фармудаанд: «Касе, ки мушкиле аз мушкилоти дунявии муъминеро бикушояд, Худованд мушкиле аз мушкилоти рўзи ќиёмати ўро мекушояд. Ва касе, ки бо тангдасте сањлгирї кунад, Худованд дар дунё ва ќиёмат бо ў сањлгирї мекунад ва касе, ки айби мусулмонеро бипўшад, Худованд дар дунё ва охират айби ўро мепўшад ва Худованд дар садади кўмаки банда аст, то лањзае, ки банда дар садади кўмак бо бародараш бошад» (Ривояти Муслим). Уламои дин њам таъкид медоранд, ки тибќи ќоидаи усулї аз ду кори хайр ва савоб њамонро бояд интихоб кард, ки савобаш бештар бошад, зеро ки ин навъ корњо, дар њаќиќат, садаќаи љория мањсуб меёбанд. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

ТОЉИКИСТОН БИЊИШТИ РЎЙИ ЗАМИН АСТ

Тољикистони азизу мањбуби мо дорои манзарањои нотакрору афсонавї, ќуллањои сарбаланду обњои мусаффост. Дар як фасл дар гўшањои ватани зебоманзари мо чор фасли сол њукмфармост.

Ќуллањои боми љањонБадахшон барфпўшу нуќрафом асту дар Хатлонзамин тобистон њукмфармо ва мевањои шањдрезаш коми њамагонро ширин менамояд. Бењдошти муњити зист, бахусус ин табиати зебою дилангезамон вазифаи њар як фарди солимфикру соњибватан аст. Имрўз бењдошти муњити зист, вазъи экологии љањон ањолии сайёраро бетараф намегузорад. Њамасола дар сар то сари олам Рўзи умумиљањонии муњити зист таљлил мегардад. Дар вилояти Хатлон низ тибќи наќшаи чорабинињои тасдиќнамудаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ин сана хотирмон таљлил гардид. Бахусус баргузории њашарњои дастаљамъона оид ба тозаю озода намудани атрофи биноњои

маъмурї, марказњои шањру ноњияњо, омода намудани шиору овезањо, чорабинињои фарњангї, ташкили мањфилу конфронсњо дар муассисањои олию миёна хотирмон буд. Дар ин чорабинињо бештар атрофи бењдошти муњити зист, аз љумла сарватњои табиї ва истифодаи оќилонаи он, манбаъњо ва сарчашмањои ифлосшавии атмосфера, обу хок ва ѓайра андеша баён гардид. Тавре ки намояндаи Раёсати њифзи муњити зисти вилоят Рањмоналї Тўраев иттилоъ дод, дар тамоми муассиса, шањру ноњияњо бахшида ба Рўзи умумиљањонии муњити зист чорабинињои мухталиф баргузор гашт. Вахшона, «Хатлон»


4

ХАТЛОН

сешанбе, 5 июни соли 2018, №22 (3159)

КЎДАКОН ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ДАВЛАТАНД «Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон на танњо рўзи таърихї, балки айёми ба љомеа ёдовар шудан аз зарурати риоя ва эњтироми њуќуќи кўдак ва фароњам овардани шароит барои ташаккули љомеаи инсонпарвару адолатпарвар аст. Аз ин лињоз, ин рўз иди калонсолон низ мебошад. Зеро кўдакон ниёз ба ѓамхории доимї доранд ва калонсолон дар таъмини ниёзу эњтиёљоти онњо масъуланд. Яке аз њуќуќњои бунёдии кўдакон њуќуќи якљо бо падару модар зиндагї кардан ва дар оилаи солим тарбия ёфтан аст». Эмомалї РАЊМОН

Дар майдони назди Театри вилоятии мусиќї - мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар бахшида ба Рўзи байналмилалии кўдакон барномаи калони фарњангї-фароѓатї, намоиши њунару эљод, мусавварањои бењтарин ва дастовардњои кўдакону наврасони вилояти Хатлон тањти унвони «Мо кўдакони хушбахтем!» дар сатњи баланд ва хотирмон таљлил гардид. Ќабл аз оѓози чорабинии тантанавї байни кўдакони рассом озмуни тасвири бењтарин гузаронида шуд. Дар он кўдакон мањорати расмкашии худро дар рўйи роњ нишон доданд. Иштирок дар чорабинии мазкур ба кўдакон рўњу илњоми тоза бахшида, њар кадоми онњо мекўшиданд, ки тасвири зебоеро дар мавзўи сулњу дўстї офаранд. Аз майдони тасвирсозии кўдакони болаёќат муовини раиси вилоят Хидирзода Махфират Умар ва њамроњонаш дидан карда, ба расмњо бањои баланд доданд. Њамзамон њар як иштирокчии

озмун аз љониби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон бо туњфањо сарфароз гардонида шуд. Ин амал кўдакону наврасонро боз њам рўњбаланд ва њавасманд кард. Мусобиќаи варзишии дучархаронї њам бо иштироки фаъоли кўдакон доир гардида, њамаи онњо соњиби њадя шуданд. Дар сањни театр намоишгоњи расмњои бењтарин аз рўйи афсонањои халќї ташкил шуда буд, ки муњассилони муассисањои таълимї-томактабї ва тањсилоти миёнаи умумии шањри Бохтар омода карда буданд. Расмњо бозгўкунандаи ќиссаву афсонањои кўдакона буданд. Кўдакон як-як дар бораи сањнањои афсонавие, ки тасвир кардаанд, ба мењмонон маълумот дода, мањорати суханварї ва сањнабозии худро низ намо медоданд. Сипас, дар толори театр муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода баромад карда, њамагонро ба муносибати Рўзи байналмилалии муњофизати кўдакон шодбош гуфт. - Љавњари инсонпарастї, анъана-

ву суннатњои неки мардуми хирадпеша ва куњанбунёди тољик имрўз њам дар нињоди худи халќ, њам дар сиёсати дохилии Њукумат ва њам дар сиришти Пешвои миллат љилои тоза ёфтааст, - иброз дошт муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода. - Воќеан, фардои дурахшони кишварро метавон танњо дар чењраи дурахшони тифлакону кўдакони нозанини мо дид. Дар шароити Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї, муњити ифтихору худшиносї, њавои солиму созанда ва тинљиву амонии муњайёгардида вазифаи муќаддаси мо ин аст, ки заминањои фардои дурахшон ва ободу зебои кишварамонро бунёд гузорем. Ѓамхорї дар њаќќи кўдакон, тарбияи солими насли созандаи кишвар вазифаи муќаддаси њар яки мост, ки танњо бо њамин роњ мардуми моро метавон ба фатњи армонњои миллї ва соњили мурод расонид. Ба ќавли М. Хидирзода, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон љињати таъмини њифзи иљтимоии кўдакони вилоят, хусусан кўдакони маъюб, оид ба нигоњубину парасторї, тањсили бепул, таъминот бо нафаќа, хобгоњ, љойи кор ва бењтар намудани вазъи моддї ва таъмини зиндагии шоистаи онњо тамоми имкониятњоро истифода мебарад. «Имсол низ, тибќи наќшаи тасдиќгардида, љињати таљлили бошукўњи ин рўз барои тарбиятгирандагони њамаи мактаб-интернатњо ва хонањои кўдакон дастурхони идона ороста, барномањои љолибу рангини фарњангию фароѓатї пешнињод мегардад. Аз љониби масъулин ба њар яки онњо туњфањои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон таќдим мешаванд», - афзуд муовини раиси вилоят. Боиси сарфарозии мо, тољикон аст, ки миллати куњанбунёд ва соњибтамаддунамон аз ќадимулайём дар љодаи њимоя ва парвариши тифл, масъулияти љомеа ва волидайн дар тарбияи кўдакон заминањои мустањками илмиву амалї гузоштаву таљрибаи ѓании гузаштагонро њифз кардааст. Осори бузургони илму адабамон, суннатњои баланди оиладории мардуми тољик аз ќадимулайём, ки дар баробари зода шудани тифл, дар андешаи тарбияи

Мизи мудаввар

Дар Пешгирии коррупсия бетараф набошем Коррупсия яке аз масоили доѓи рўзи даврони муосир ба шумор рафта, пайваста садди пешравии иќтисодиву иљтимоии давлатњо ба шумор меравад. Ин масоили доѓи рўз, ки нигаронии љањонро ба вуљуд овардааст ва мубориза бар зидди он кори дастаљамъона мебошад, Њукумати Љумњурии Тољикистонро низ бетараф нагузошт. 31 октябри соли 2003 Конвенсияи Созмони Милали Муттањид алайњи коррупсия ќабул шуд. Таърихи 9 декабри соли 2003 бошад, дар конфронси сиёсї зиёда аз 100 давлати дунё аз ин конвенсия љонибдорї намуданд. Љумњурии Тољикистон бо иќдоми неку

инсондўстонаи Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин раванд бо маќсади мубориза бар зидди љиноятњои хусусияти коррупсионидошта соли 2006-ум дар конвенсияи мазкур имзо гузошт. Дар ин баробар аз соли 2007-ум Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт. Масъалањои вобаста ба мубориза алайњи амалњои коррупсионї дар мизи мудавваре, ки тањти унвони «Муњокимаи масъалањои сиёсати зидди коррупсионии Љумњурии Тољикистон дар доираи уњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» дар маркази вилоят-шањри Бохтар баргузор гашт, мавриди баррасї ќарор ёфт. Чорабиниро муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода њусни ифтитоњ бахшида, таъкид дошт, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2008-ум Барномаи зиддикоррупсионии давлатии «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2012» ба тасвиб расида буд. Дар доираи барномаи мазкур як ќатор чорабинињо амалї гардиданд. Пасон, баъди ба поён расидани муњлати амали барномаи болозикр 30 августи соли 2013, тањти раќами 1504 «Стратегияи муќовимат бо коррупсия дар Тољикистон барои солњои 2013-2020» ќабул гардид. Бањри дар амал татбиќ гардидани стратегияи муќовимат бо коррупсия дар вилояти Хатлон низ як ќатор корњо тибќи наќшаи чорабинињо дар њамкорї бо ташкилоту муассисањои дахлдор роњандозї гардиданд. Вобаста ба раванди барнома тибќи наќшаи амал садњо мулоќоту вохўрии судманд бо ањолии касбу кори гунонун доир гардид. Њамчунин дастурамалу овезањо нашр гардида, сањначањои театрї низ тањия гардида, пешкаши њамагон гардонида шуд. «Ин

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

солим ва дурусти он будаву аз истифодаи доя то таълиму тадрис дар назди донишмандон ва омўзиши њунару одоб ва тарбияи љисмонии кўдакону наврасон рисолаву дастурњои зиёде эљод кардаву таљрибањо андўхтаанд, гувоњи фарњангсолории миллати мо мебошад. Дар идомаи њамоиши идона ба кўдакону наврасоне, ки дар озмунњои вилоятии аз ќабл эълоншудаи «Дастони моњир», «Ихтироъкори бењтарин» ва «Рассоми бењтарин» пирўз омаданд, ифтихорномањо ва мукофотњо таќдим карда шуданд. Барномаи фарњангї, ки пурра аз тарафи кўдакону наврасон омода шуда буд, ба тамошочиён писанд омад. Чунин чорабинињо, аз љумла барномањои њунарї, фестивалу озмунњо, мусобиќањои гуногун, љашнвора ва машѓулиятњои дигар

ВАХШОНА, «Хатлон»

Таваљљуњ: ќабули шањрвандон!

Рўзи 8 июни соли равон соати 8-00 дар театри вилоятии мусиќїмазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар мулоќоти сардори Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккили ВКД Љумњурии Тољикистон полковники милитсия Њафиззода Шодї Хуршед бо сокинони вилоят, бахусус бо шањрвандоне, ки пайвандонашон дар хориљи кишвар дар задухўрдњои мусалањонаи хориљи кишвар ширкат доранд ва ё айни замон ѓайрирасмї дар хориљи кишвар таълимоти динї мегиранд, баргузор мегардад. Њадаф фањмонидани ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон оиди аз љазо озод намудани шањрвандоне, ки аз рўї нофањмї дар муњорибањои давлатњои исломї ширкат доштанд ва бо хоњиши худ ба ватан бозмегарданд, мебошад. Њамчунин бо маќсади ба роњ мондани њамкорињои зич бо ањолї ва созмонњои љамъиятї, сари ваќт ва обективона баррасї намудани мурољиатњо ва хабарњо аз љониби сардори Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккили ВКД Љумњурии Тољикистон, полковники милитсия Њафиззода Шодї Хуршед, ќабули бевоситаи сокинони шањру ноњияњои минтаќаи Бохтар санаи 9 июни соли 2018 ќабули шањрвандон доир мегардад. Суроѓа: шањри Бохтар, кўчаи Норинов, бинои 7. Тел: (8 3222) 2-39-09. Факс: (8 3222) 2-57-58. Оѓози ќабул соати 8-00. Дар шароити муосири байналхалќї омилњои наве зуњур намуданд, ки ба сиёсати кишварњои алоњида ва минтаќањо бевосита таъсир мерасонанд. Ба ѓайр аз ин, дар минтаќа љобаљошавии нави ќуввањо ва таъсири кишварњои дигар ба амал омад. Њамзамон, кишварњои Осиёи Марказї аз лињози геополитикї дар вазъи мураккаб ќарор гирифта, ба тартиботи нави сиёсии љањон омода набуданд.

ут-тањрир», «Њаракати исломии Ўзбекистон», «Гурўњи исломии Туркистони Шарќї», «Алќоида», «Конгресси халќии Курд», «Асбат-ал-Ансар», «Бародарони мусалмон», њаракати «Толибон» ва ѓайра имрўз ба пиёдакунандаи манфиатњои абарќудратњои љањонї ва минтаќавї дар љањон, аз љумла Осиёи Марказї, табдил ёфтаанд. 3) Мавќеи геостратегї. Аз лињози геостратегї Осиёи Марказї

Тањдидњои нав ба амнияти Осиёи Марказї дар шароити муосири геополитикї барои фаро гирифтани кўдакону наврасон ба њунарњои гуногун, бедор кардани завќи эљодии онњо, тарбияи эњсоси зебоифањмї ва ѓайра барпо карда мешаванд, ки сол то сол доираи бештари хурдтараконро фаро мегиранд. Ёдовар бояд шуд, ки соли 1949 намояндагони конгресси занон, ки дар Париж мегузашт, аз њама мардуми олам даъват ба амал оварданд, ки барои сулњ мубориза баранд, зеро танњо сулњ метавонад њаёти хушбахтонаи кўдаконро муњайё созад. Ба ин

онњо мутобиќ сохтанд. Дар Тољикистони мо кўдакон аз тамоми њуќуќњо бархўрдор буда, бо тањсил, табобат ва имтиёзњои хоси худ фаро гирифта мешаванд ва тањти ѓамхории доимии давлат ва Њукумат ќарор доранд, зеро онњо дар давлати иљтимої зиндагї мекунанд ва дар ин кишвар њуќуќњои иљтимоии кўдакон, аз љумла, гурўњњои ниёзманду камбизоати он њифз карда мешавад. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

Диќќат: Музояда!

Иљрочиёни Суди шањри Левакант рўзи 5 июли соли 2018 музоядаи №1-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд. № Т/р 1

тадбирњо имкон фароњам меоваранд, ки њодисањои хусусияти коррупсионидошта коњиш ёбад», - таъкид дошт муовини раиси вилоят Махфират Хидирзода зимни суханронї. Сипас, ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон Зариф Ализода сухан намуда, андешањои хешро нисбати масъалаи мазкур баён дошт. Сарнозири Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон Маљидї Абдукарим нисбати муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон таъкид дошт, ки яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати Љумњурии Тољикистон пешгирии коррупсия мебошад, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатиашон аз 22 декабри соли 2016 таъкид доштанд: «Фаромўш набояд кард, ки мубориза ба муќобили коррупсия фаќат вазифаи маќомоти њифзи њуќуќ нест. Дар ин мубориза тамоми ањли љомеа, њар як шањрванд ва љомеаи шањрвандї низ бояд бетараф набошад». Њамин тавр, сардори Раёсати Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон Нигора Муќимї доир ба мавзўи «Наќшаи амалиёти истамбулии мубориза бо коррупсия барои давлатњои Аврупои Шарќї ва Осиёи Марказї ва рафти иљрои он дар Љумњурии Тољикистон» андеша баён намуд. Тавре ки зикр гардид, наќшаи номбурда аз соли 1998 фаъолият дорад, њадафи таъсиси он кумак расонидан ба давлатњои аъзо дар роњандозї намудан ба чорабинињои вобаста ба масъалаи зидди коррупсионї ба шумор меравад ва бевосита Барнома љумњурињои Тољикистон, Арманистон, Озарбойљон, Гурљистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Украина ва Муѓулистонро дар ин самт дастгирї менамояд. Дар суњбати мизи мудаввар њамчунин судяи Суди Олии Љумњурии Тољикистон Шароф Аланазарзода доир ба масъалаи чорабинињои судњои Љумњурии Тољикистон вобаста ба амалигардонии Стратегияи муќовимат бо коррупсия бо маќсади аз байн бурдани хавфи амалњои коррупсионї изњори назар намуд. Музаффар Бобољонов, аъзои шабакаи волоияти ќонун ва дастрасї ба адолати судї, оид ба њамкории маќомотњои ваколатдори давлатї ва ташкилотњои љомеаи шањрвандї, атрофи масъалањои паст намудани хавфи коррупсионї андеша баён дошт. Иштирокчиёни суњбати мизи мудаввар, намояндагони маќомотњои њифзи њуќуќ, љомеаи шањрвандї ва аъзоёни комиссияи љамъиятии вилоят нисбати масъалаи мазкур сухан ронда, фикру мулоњизањои хешро бобати боз њам коњиш додани љиноятњои њолати коррупсиони дошта, баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї ва масъалањои сиёсати зиддикоррупсинонии Љумњурии Тољикистон иброз намуданд.

тариќ, Рўзи байналмилалии кўдакон таъсис ёфт, ки аввалин идаш 1 июни соли 1950 барпо гардид ва он то имрўз љашн гирифта мешавад. Соли 1959 аз љониби Созмони Милали Муттањид Изњороти њуќуќи кўдак ќабул карда шуда, аз љониби кишварњои зиёд эътироф гардид. Баъдан соли 1989 ин ташкилот Созишномаи њуќуќи кўдакро тасдиќ кард, ки вазифа ва уњдадорињои њама давлатњоро нисбат ба шањрвандони ноболиѓашон муайян намуд. Дар ин њуљљат уњдадорињои калонсолон ва њуќуќи кўдакон сабт гардидааст. Аз ибтидои даврони истиќлолият давлат ва Њукумати Тољикистон дар андешаи њифзи њуќуќи кўдак буда, Конвенсияи оид ба њифзи њуќуќи кўдак, Конвенсияи Созмони љањонии мењнат оид ба барњам додани шаклњои вазнини мењнати кўдакон ва дигар асноди байналмилалиро эътироф карда, дар ин замина санадњои дахлдори меъёрии њуќуќии кишварро бо муќаррароти

Номгўи амволи њабсгардида Бинои хонаи маданият, аз ду ошёна иборат буда, аз масолењи сохтмонии хишти пухта сохта шуда, масоњати умумии он 773 мм, аз љумла сатњи хона 1060, 53 мм-ро ташкил медињад

Мансубият ва суроѓа ш. Левакант (собиќ ш.Сарбанд, дењаи Ботуробод

Нархи ибтидої 950 000 (нуњсаду панљоњ њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Левакант, бинои суд, утоќи иљрочии суд. Музояда соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Суди шањри Левакант дар њаљми панљ фоиз аз арзиши молу мулк супорида мешавад.

Диќќат: Музояда!

Иљрочиёни Суди вилояти Хатлон 5 июли соли 2018 музоядаи тањти № 08-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор доранд, бо арзиши ибтидоии онњо эълон менамояд. № Т/р

Мансубият ва Нархи ибтидої суроѓа ш. Бохтар, Манзили истиќоматї, дар 105 945 (яксаду кўчаи ошёнаи дуюм љойгир буда, панљ њазору 1 Дзержинский, аз 3 њуљраи истиќоматии нуњсаду чилу панљ) бинои №4, ёрирасон иборат мебошад сомонї њуљраи 36 Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Бохтар, кўчаи Кайњоннавардон, бинои Раёсати адлияи вилояти Хатлон (ошёнаи 3-юм). Музояда соати 10-00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Хатлон дар њаљми панљ фоиз аз арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои 8 (3222) 3-19-09, (92-972-19-92) фањмидан мумкин аст (Иљрочии калони Суд Эмомализода М.Г). Номгўи амволи њабсгардида

Диќќат: Музояда!

Иљрочиёни Суди шањри Левакант рўзи 5 июли соли 2018 музоядаи №1-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, эълон менамояд. № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

1

Манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Левакант, Љамоати дењоти «Гулистон», дењаи Эшонобод, иборат аз њафт њуљраи зист ва масоњати умумии он 87,42мм-ро ташкил медињад.

ш. Левакант (собиќ ш.Сарбанд), љамоати дењоти «Гулистон», дењаи Эшонобод

400 000 (чорсад њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълони мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Левакант, бинои суд, дар утоќи иљрочии суд анљом дода мешавад. Музояда соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочии Суди шањри Левакант дар њаљми панљ фоиз аз арзиши молу мулк супорида мешавад.

эътибор надорад

Дафтарчаи гумшудаи имтињонии №396, ки онро МДТ «Коллељи махсусгардонидашуда»-и шањри Бохтар ба донишљўи соли сеюми шуъбаи њисоби муњосибї Ватанов Њикматулло додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ронандагии №332916, гурўњи №13, дараљаи «С», ки онро соли 2013 кумитаи ноњиявии ТЉММ-и ноњияи Вахш ба Хайрулоев Умедљон Сайфулоевич додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ронандагї №332916, гурўњи №9, дараљаи «В», ки онро соли 1985 кумитаи ноњиявии ТЉММ-и собиќ ноњияи Бохтар (њозира Кўшониён) ба Хољаев Шарофидин Саидбекович додааст, эътибор надорад.

Шањодатномаи гумшудаи Т-АТУ №0332898, ки онро соли 2016 МТМУ №2-и ноњияи Кўшониён ба Мирзоева Мадина Абдусатторовна додааст, эътибор надорад.

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 пазируфта мешавад.

Масъалаи амниятї дар Осиёи Марказї хислати мураккаби геополитикї, иќтисодї ва иљтимої дорад. Душвории он дар таъсири бисёрсатњии омилњои дохилї ва хориљї ба њолати амнияти минтаќа инъикос мегардад. Яке аз сабабњои ташаккули кишварњои Осиёи Марказї ба воњиди ягонаи геополитикї таъмини амният ба шумор меравад. Таъмини амнияти миллии кишварњои нави мустаќил бо роњи бунёди низоми бисёрсатњии амнияти минтаќавї таъмин мегардад, ки тавассути њамкории мутаќобилаи бисёрљониба ба даст меояд. Дар охири асри XX ва оѓози асри XXI дар љањон њолати махсус дар соњаи амният ба амал омад. Дар маркази диќќати низоми љањонї, пеш аз њама, масъалаи муќовимат бо тањдиду хатарњои нави љањонї ќарор гирифт, ки муњимтарини онњо пањншавии минбаъдаи аслињаи ќатли ом ва воситањои интиќоли он, рушди терроризми байналхалќї, фаъолияти гурўњ ва љомеањои иртиљоии динї, афзоиши ќочоќи маводи мухаддир ва љинояткории муташаккил мебошад. Агар мо тањдиду хатарњои нави амниятиро барои кишварњои Осиёи Марказї мушаххасан гурўњбандї намоем, пас метавон онро ба хориљї ва дохилї људо намуд. Ба гурўњи омилњои хориљї љанбањои зерин дохил мешаванд: 1) Буњрони Афѓонистон. Новобаста аз ташкили эътилофи байналхалќї ва амалиёти зиддитеррористї дар кишвар хатари тавсеаи терроризм њамчун омили бесуботии минтаќа боќї мемонад. Дар ќаламрави Афѓонистон гурўњњои мухталифи террористони байналхалќї ва ифротгароёни динї амал менамоянд. Омили дигар хислати дарозмуддат доштани ифротгарої ва терроризм дар минтаќа ва ќочоќи маводи мухаддир ба шумор меравад. Имрўз ќочоќи маводи мухаддир яке аз тањдидњои асосии њам амнияти миллии кишварњои Осиёи Марказї, њам амнияти минтаќа дар маљмўъ, ба шумор меравад. 2) Фаъолияти гурўњ ва созмонњои иртиљоии динї. Дар баробари фаъолияти «Њизб уттањрир», Љундуллоњ, Ансоруллоњ, ки зери шиорњои ислом ба татбиќи њадафњои сиёсї бањри шикасти сохтори конститутсионї дар кишварњои минтаќа даъват менамуданд. “Давлати исломї” бошад майдони фаъолиятњои худро дар Афѓонистон афзоиш дода, то ба марзњои Осиёи Марказї омада расидааст. Теъдоди аз кишварњои абарќудрати љањонї бар зидди гурўњњои ифротгарої мубориза бурда, њамзамон ќисми дигари кишварњо љињати амалї намудани ањдофи сиёсї, иќтисодї ва геополитикии худ дар минтаќањои гуногуни љањон ин гурўњњои тундравро дастгирї менамоянд. Созмону њаракатњои радикалии террористї - экстремистї ба монанди “Љабњатун-нусра”, «Давлати исломї», «Вањњобия», «Салафия», «Њизб-

ба минтаќаи таваљљуњи ќудратњои бузурги љањонї дохил мегардад, ки барои дастёбї ба ин минтаќа раќобат менамоянд. Барои њифзи амнияти нисбї дар Осиёи Марказї кишварњои минтаќаро зарур аст ба масъалањои зерин диќќати љиддї дињанд: - кишварњои минтаќа бо љалби сармояи хориљї ва дохилї рушди босуботи худро таъмин намуда, сатњи бекорї ва муњољирати кориро кам намояд. То ин ки дар ин асри иттилоотї ва љањонишавї ноком нагардида, амнияти миллии худро нигоњ доранд; - бо маќсади нест кардани хатарњои амнияти миллї ва минтаќавї дар доираи созмонњои амниятї ва сиёсї њамкорињоро таќвият дињанд, зеро ин созмонњо дар ин самт манфиатдоранд. Кишварњои минтаќа дар ињотаи минтаќањои бесуботї ва низоъ, аз ќабили Ќафќоз, Синљон, Кашмир, Афѓонистон, Шарќи Наздик ва Миёна ќарор гирифтанд. Табиист, ки ин кишварњо наметавонистанд дар баробари хатарњои зикргардида дар танњої истодагарї намоянд, аз ин рў, воридшавї ба Иттињоди давлатњои мустаќил, Созмони ањдномаи амнияти дастаљамъї ва Созмони њамкории Шанхайро метавон њамчун идомаи мантиќии сиёсати амниятии кишварњои минтаќа арзёбї намуд; - бо назардошти муњимияти оромии Афѓонистон барои минтаќа ва барои ањли башар, мебояд кишварњо дар баробари дигар ташаббусњои байналмилалии худ, њамчунин дар бораи зарурати оромии вазъи сиёсии Афѓонистон чораандешии муштарак намоянд; - дар раванди тавсеаи хатарњои иттилоотї кишварњои минтаќаро зарур аст, барои сафарбар намудани тамоми захирањои маънавию моддї бањри пешгирии хатарњои марбут ба он, корњои лозимиро анљом дињанд. Вале њаводиси нави байналхалќї, бахусус «Бањори араб», буњрони Ироќ ва Сурия, зуњури ДИИШ ва масъалаи Украина воќеиятњои наверо барои љањониён возењ намуданд, ки бо зуњури хатарњои нав ва шиддат гирифтани хатарњои маъмулї алоќаманд буданд. Хатару тањдидњои нави љањонї њамќадам бо раванди љањонишавї инкишоф меёбанд. Дар замони муосир бо рушди раванди љањонишавї ва зиёдшавии проблемањои умумиљањонї инчунин, љиддитар гаштан ва ё пурзўршавии гурўњњои террористї боиси тањдид, хатар ва нооромии амнияти минтаќа ва амнияти миллии кишварњо мегардад. Хулоса, тамоми пањлуњо, самтњо ва хусусиятњои пешрафту тараќќиёт ва чигунагии амнияти миллї ва амнияти минтаќавї ба чї гуна пеш гирифтани сиёсати дохилї ва хориљї вобастагии калон дорад. Х. Имомов, З. Абдуалимов, омўзгорони кафедраи фанњои гуманитарии Донишкадаи энергетикии Тољикистон

Барњам мехўрад

Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Эњсонљон», дорои шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии таъсисёбї, раќами ягонаи мушаххаси 2810004148 аз 12.04.2013, ки дар Нозироти андози шањри Бохтар аз ќайди бањисобгирї гузаштааст, фаъолиятро ќатъ менамояд.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/ рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Носирљон Маъмурзода

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Рўзнома дар чопхонаи «Мега-Принт»-и шањри Душанбе ба табъ расидааст. Ба чопаш 05.06.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Шумораи 22  
Шумораи 22  
Advertisement