a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Рўзимодармуборакбошад!

ХАТЛОН

БАНЇ ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №15 (3251)

ЉУМЪА, 6 марти соли 2020

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

Модарон мењрафзо ва машъали тобон, бонувон хонахудои дудмон, занон идоматбахши наслу авлод ва духтарон зи љон мањбубтари њар як хонадон ба шумор мераванд. Модарон њамчун чароѓи хонавода барои тарбияи фарзанд масъул мебошанд ва танњо бо мењру муњаббат, сухани нарму беолоиш ва пиндори шоистаи модарон фарзандон дуруст ба камол расида, обрўи оиларо дар миёни хешу табор, ањли љомеа ва берун аз он баланд мебардоранд. Модарон бо насими файзи рўзгорашон боѓи маърифати моро аз навнињолони фарњангдўсту адабпарвар бою ѓанї гардонида, фарзандони солим, нури дидагони солењ ва ояндагони сертолеъро дар љамъияти мо ба воя расонида истодаанд. Пешвои миллат Эмомалї РАЊМОН

ЗАН-МОДАР ЧАРОЃИ ХОНАДОН, МАШЪАЛАФРЎЗИ ОИЛА ВА ТАРОВАТБАХШИ ЗИНДАГЇ АСТ ПАЁМИ ТАБРИКИИ РАИСИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ЌУРБОН ЊАКИМЗОДА БАХШИДА БА РЎЗИ МОДАР

Басо рамзист, ки њамасола бо омадани бањор, бедоршавии табиат ва шукуфтани гулњо Рўзи модар истиќбол карда мешавад. Љашни модарон бо бањор тавъам буда, зебоию назокат, муњаббату самимият ва зиндагї аз каломи модар ибтидо мегирад. Модарону хоњарони азизро ба ин муносибат табрику тањният гуфта, таманнои хушбахтї, саломатии бардавом ва рўзгори пурфайзу хуршеди дурахшони истиќлолияту вањдатро барояшон орзу дорам. Модар азизтарин мављуди рўйи замин мебошад ва зиндагї аз нафаси гарму дилнавози ў оѓоз мегирад. Зан-модар сарчашмаи мењру вафо, олињаи зебої, рамзи ишќи љовидонї, нахустин мураббї ва муаллими фарзанд мебошад. Зеро тору пуди модарон аз риштаи мењру садоќат, самимият ба зиндагї бофта шуда, мароми ў дар њаёт пояндагии вањдату оромї, сарбаландию саломатии фарзандон аст. Воќеан њам тамоми таърихнигорону файласуфон, нависандагону ситорашиносон, бостоншиносу олимон, рассомони дунё муњаббати зан-модарро васф карда, дар асарњои илмию бадеї ва пажўњишњояшон модарро оѓози њама оѓозњо, сарчашмаи зиндагї гуфтаанд, ки њаќиќати воќеї аст. Дар ситоиши зан-модар волотарин суханњо гуфта шуда, симои зани зебопарасту озоданажод, диловару мубориз, бонангу номус, далеру шуљоъ, ватандўсту мењанпараст, озодихоњу адолатпарвар ва кадбонуву њунарманди тољик дар масири таърих дар матнњои суѓдиву пањлавї ба таври барљаста тасвир ёфтааст. Зан-модар олињаи зебої, манбаи мењру сафо, рањму шафќат ва равшанга-

ри зиндагї буда, љањонро бо озодагиву нафосат ва малоњати худ рўњи тоза мебахшад. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба маќому манзалат, ќадру ќимат ва иззату эњтироми модарону занон арљ гузошта, занонро њамчун олињаи покиву садоќат, машъалафрўзи зиндагї, мураббии ѓамхору мењрубон ва њидоятгари некиву накўкорї ситоиш кардааст. Дар замони муосир ягон самти фаъолиятро бидуни ширкати занон тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Сањми занон ва модарон хусусан дар соњањои илму маориф, фарњанг, тандурустї ва дигар соњањои њаёти иљтимоиву иќтисодии вилоят торафт назаррас мегардад. Њукумати Љумњурии Тољикистон њанўз аз оѓози соњибистиќлолї вобаста ба тањкими маќому манзалат ва таъмини риояи њуќуќи конститутсионии занон тамоми тадбирњои заруриро андешида, онњоро мутобиќи меъёрњои љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї амалї мегардонад. Ширкати фаъолонаи занон дар маъракаи муњими сиёсї - интихоботи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, маљлисњои мањаллии вакилони халќи вилоят, шањр, ноњия ва љамоат, пешбарї, интихоб ва ба пирўзї ноил гардидан, нишонаи торафт мустањкам шудани маќом, мавќеъ ва манзалати зан дар љомеа мебошад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, таъмин намудани баробарњуќуќии мардону занон, тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда, аз љумла занону духтарони лаёќатманд як силсила асноди заруриро ќабул намуд ва онњоро амалї карда истодааст. Њадафи ин санадњо, пеш аз њама, арљгузорї ба њуќуќу озодињои занон, баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, тавсеаи наќши ў дар њаёти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоии мамлакат, фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону бонувон мебошад. Дар натиљаи амалї гардидани ин тадбирњо солњои охир теъдоди занони мутахассису соњибтаљриба дар зинањои мухталифи њокимият, аз љумла дар маќоми олии ќонунгузор, њокимияти судиву иљроия ва тамоми сохтору

маќомоти давлативу љамъиятї торафт афзоиш ёфта, онњо дар рушду пешрафти самтњои мухталифи хољагии халќ сањми арзандаи худро гузошта истодаанд. Наќши модар махсусан дар тарбия, омўхтани забон, таъриху фарњанг, донишњои муосир ва дар маљмўъ, камолоти маънавию ахлоќии фарзанд, барљаста ва њатто муайянкунанда мебошад. Аз ин рў, фаромўш набояд кард, ки волидайн ва махсусан, модарони имрўза фарзандони худро ба камол расонида, таърихи ояндаи ватани хеш, гузашта аз ин, таърихи ояндаи башарро эљод мекунанд. Дар тамоми даврањои таърихии миллати тамаддунофари тољик ќадру ќимати зани тољик њамеша баланд буд ва дар инкишофи фарњанги миллї хизматњои ў босазо мебошад. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон дар замони соњибистиќлолии мамлакат дар доираи сиёсати иљтимоии худ ба масъалањо ва мушкилоти занон пайваста таваљљуњ зоњир намуда, барои тадриљан аз байн бурдани онњо кўшиш ба харљ медињад. Бо маќсади танзими њаёти занон ва њаллу фасли масъалањои љойдошта дар асоси санадњои меъёрию њуќуќии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва барномањои давлативу миллї дар вилоят як ќатор корњоро анљом дода, масъалањои љалби занон ба корњои давлатдорї, идораи соњањои иќтисодиёту иљтимоиёт, фароњам овардани љойњои нави корї, тайёр намудани кадрњои болаёќат аз њисоби љавондухтарон, бењдошти хизматрасонии тиббї, пешгирї намудани фавти модару кўдак ва риояи баробарњуќуќии занону мардон тадриљан ба эътидол оварда мешаванд. Дар заминаи тадбирњои зикршуда њайати роњбарикунандаи тамоми маќомоти идоракунии давлатї аз њисоби занон торафт афзун мегардад. Ба њолати имрўза шумораи занони роњбар ба 6586 нафар расидааст, ки 1070 нафар нисбат ба соли сипаришуда зиёд мебошад. Дар оянда низ маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят дар бобати баланд бардоштани наќши занон дар љомеа тадбирњои иловагї меандешад. Пайѓамбари дини мубини ислом њазрати Муњаммад (с) дар њадиси худ таъкид намудааст: «Њуќуќи зан муќаддас аст, пас њуќуќи ононро ба худашон бисупоред». Имрўз мавќеи занони тољикро дар тамоми корњои давлативу љамъиятї ба таври мусбат метавон арзёбї намуд. Мо бо такя ба нексириштї ва азму талоши созандаи

занон, ки воќеан илњом ва тавонбахши љомеа мебошад, Тољикистони азизи худро ба як давлати ободу зебо, пешрафтаву мутамаддин ва демокративу дунявї табдил хоњем дод. Мо - њама бояд хуб эњсос ва дарк намоем, ки ободии ватан аз ободии њар як хонадон, оила ва манзили истиќоматї ибтидо мегирад. Ободии хонадон ба солимии љисму рўњ, дунёи маънавї, маърифат, њунари кадбонугї, њавсала ва завќи бадеии зан-модар вобаста аст. Зеро зан чароѓи хонадон, машъалафрўзи оила ва тароватбахши зиндагї аст. Пойдорї ва солим будани муњити оилавї, инчунин, мављудияти низом ва сатњи зарурии зиндагї дар њар як хонадон ба сатњи маърифати занон марбут аст. Модари соњибмаърифат соњиби саломатии хуб, соњиби фарзанду оилаи солим ва соњиби зиндагии шоиста буда метавонад. Яке аз омилњои асосии рўзгори бонизом ва некўањволии хонадон масрафи оќилонаи буљети оила мебошад, ки дар он наќши занон барљаста аст. Аз ин рў, бояд занону модарон бо дарназардошти ин рисолати бузурги худ дар амалишавии ќонунњои миллї, ки њадафашон бењбудии зиндагии мардум, баланд бардоштани таълиму тарбияи фарзанд ва рушди устувори амнияти кишвар аст, сањми бештар дошта бошанд. Давлати Тољикистон ба заковати азалї ва неруи созандаи занони фарзона, оќила ва гурдофаридони тољик њамеша такя менамояд, зеро онњо дар баробари ба љо овардани вазифаи аслии худ - тањкиму устувор гардонидани хонадон, тарбияи шоистаи фарзандони боодобу соњибмаърифат, бонангу номус, ватандўсту худшинос, инчунин, дар рушди иќтисодиву иљтимої ва фарњангии кишвар сањми босазо мегузоранд. Шуморо, модарону хоњарон ва фарзандони азиз, ба ифтихори љашни пуршукўњатон ва фарорасии иди бузурги суннатиамон - Наврўзи байналмилалї, ки пас аз чанде бо ќудуми фархундаи худ диёри бињиштосои моро боз њам мунаввартар месозад, самимона табрику муборакбод намуда, ба њамаатон тансињатї, хушбахтиву саодатмандї ва рўзгори хушу осуда орзумандам. Шумо - занону духтарони мењрубон, гули љомеаи мо њастед. Бигзор, чун гул чењраи шумо њамеша хандону шукуфон бошад! Саломату сарбаланд бошед!

Ба ифтихори Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї

ФОРУМИ ЊУНАРМАНДОН Боѓи фарњангу истироњати маркази шањри Кўлоб, ки ба ифтихори љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз нав таъмиру таљдид гардидааст, он рўз базмгоњи њаќиќиро мемонд. Дар ин љо “Форуми њунармандони вилоят” баргузор гардида, аз шањру навоњии Кўлобу Бохтар, Леваканту Норак, Хуросон, Љомию Вахш, Шамсиддин Шоњину Муъминобод, Балљувону Ховалинг ва дигар мањалњо њунармандони варзида иштирок намуданд. Форумро мањсули дастони занону духтарони њунармандкуртањои чакану сарандозњои чакандўзишуда, болишту бардеворињо, куртањои адрасу атлас ва амсоли онњо зебу шукўњи хоса бахшида назаррабо гардонида буд. Мањсули дастони онњоро дида, бори дигар эътимод пайдо менамоем, ки гузаштагону аљдодони мо, дар њаќиќат, фарњангу тамаддуни бое доштаанд ва он то имрўз маќоми худро дар зиндагї гум накардааст. Ин њама ба шарофати Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва, алалхусус, дастуру супоришњо ва пешнињодоти Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба мардуми Тољикистон насиб гардид. Зеро дар эњё ва аз нав ба роњ мондани њунарњои фаромўшшуда Пешвои муаззами миллат хизматњои босазое намуданд. Форуми њунармандони вилояти Хатлон, ки «Њунарњои мардумї рукни муњимтарини фарњанги миллї» унвон шуда буд, аз дастуру пешнињодоти Пешвои миллат манша гирифта, аз тарафи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон, Раёсати кор бо занон ва оила, шуъбаи рушди сайёњї ва Раёсати кор бо љавонон ва варзиши вилоят роњандозї гардида буд.

омода намудани онњо суњбат орост. Зимни суњбат занони њунарманди балљувонї Сумангул Одинаева, Ширинмоњ Назирова, аз ноњияи Восеъ Мошариф Шарифова, шањри Левакант Мадина Иброњимзода аз ѓамхорињои давлату Њукумати љумњурї оид ба рушди њунарњои мардумї, ташкили чунин форумњо изњори сипос намуданд. Онњо афзуданд, ки чунин чорабинињо дар рушди соњаи њунарњои дастї наќши муњим бозида, њамчунин, имконият фароњам меорад, ки ба ин васила таљриба ва мањорату њунари худро боз њам баланд бардорем. Баробари чорабинии дар боѓ баргузоргардида, њамчунин, дар назди Кохи фарњанг намоиши њунари устоњои чўбтарош ва оњангарон, дигар намуди њунарњои косибї манзури тамошобинон гардонида шуд. Табаќу коса, ќошуќу кафлез, корд, досу каланд, афзори асп ва ѓайра аз мањорати баланди њунари мардуми тољик гувоњї медод. Сипас, дар Кохи фарњанги шањри Кўлоб љамъомадфоруми њунармандон баргузор гардид. Дар љамъомад раиси шањри Кўлоб Бањром Иноятзода ва муовини раиси вилояти Хатлон Фирўза Шарифї оид ба рушди сайёњї, њунармандї дар вилоят, ѓамхорї ва дастгирињои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар пешрафту рушди њунарњои мардумї сухан ронда, афзуданд, ки маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањри Кўлоб тамоми тадбирњоро роњандозї менамояд, ки њунарњои мардумї торафт рушд намуда, соњибњунарон муаррифї гарданд ва ба ин васила шавќу завќи мардум ба њунарњои волои аљдодї торафт зиёд гардад.

Иштирокчиёни форум як рўз ќабл ба шањри Кўлоб омада, ба чорабинї омодагї гирифтанд. Бо маќсади ба маърази тамошо гузоштани мањсули дастони худ онњоро болои мизњо љой дода, аз сањар аллакай омода буданд. Сокинони Кўлобшањр аз назди мизњои ороишдода гузашта, ба њунару њунармандии бонувон шинос мегардиданд. Мањсули дасти бонувонро рўи даст гирифта, онњоро аз назар мегузарониданду ба њунари волои онњо ањсант мехонданд. Дар њузури муовини раиси вилояти Хатлон Фирўза Шарифї, сардори Раёсати кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят Раъно Рањимзода ва масъулини шањр гулдухтарони чаканпўши кўлобї аз ашъори шоирон дар васфи бузургии зан, њунармандии ў, хизматњои бењамтои зан, њамчунин, васфи чакану гулдўзї ва пухтупази занон шеърњо ќироат намуданд. Сипас, мењмонон бо мањсули дастони онњо шинос шуданд. Фирўза Шарифї бо занон њамсуњбат гардида, аз боби зиндагї, рўзгори онњо, тарбияи духтарон, ба зиндагї

Баъдан, дар форум олимону мутахассисони соња Абдуллоњ Њољаев, директори муассисаи давлатии мамнўъгоњи таърихїфарњангии «Њулбук», Гулбарг Боќиева, роњбари ЉДММ «Маркази њунаромўзї»-и шањри Бохтар, Љумъахон Шоинов, заргар аз шањри Бохтар, Самандар Раљабализода, омўзгори факултети таърих ва њуќуќи Донишгоњи давлатии шањри Бохтар ва намояндаи љавонон Саёњат Назарова, гирандаи стипендияи президентї, аз ноњияи Восеъ вобаста ба мавзўи «Форумњунару њунармандї ва рушду такомули он» маърўза намуданд. Дар поёни љамъомад, ба як зумра њунармандони чирадаст ва иштирокчиёни форум сипоснома ва туњфањо таќдим гардид. Дар охир, санъаткорони шањри Кўлоб зери унвони «Тараннуми њунар» барномаи љолиби њунариро пешкаши њозирин намуданд. Асалмо САФАРЗОДА, Наљот САФАРЗОДА, «Хатлон»


2

ХАТЛОН

ЉУМЪА, 6 марти соли 2020, №15 (3251)

Замину осмони ман туї модар, туї модар, Љањони бе карони ман туї модар, туї модар. ЉАШНЕ КИ МУЌАДДАС ШУД 8 март - Рўзи модар љашни бањору зебоист. Њар яки мо, новобаста аз мавќеи иљтимої ва сиёсии худ, дар ин рўз ба модар ва зављаи худ эњтиромона, бо мењру муњаббати зиёд туњфае таќдим мекунем ва онњо низ интизори таваљљуњи мо мебошанд. Солњои ќаблї 8 март - Рўзи байналхалќии занон, рўзи мубориза бар зидди бењуќуќии занон, яъне рўзи занони мубориз будааст, ки ба муќобили ноадолатї, барои њифзи њуќуќњои худ бархестанд, яъне љашни занони инќилобгар аст. Вале имрўз он бо маънии дигар иди мардумї гаштааст. Метавон чањор давраи таърихии ин рўзро баён намуд. Давраи аввал. Пайдоиш ва густариши ин ид ба замони таърихи ќадими мо рост меояд. Он таќрибан 2 њазор сол пеш арзи њастї намудааст. Чун ин рўз ба аввали бањор рост меояд ва дар иќлими гарми кишварњои ориёї бо бедории табиат ва зиндашавии рўњу љони њар на-

фар пайванд аст, мардум худ ин рўзро интизоранд. Давраи дуюм. Ин ид дар Аврупо амалї шуд, ки заминањои сиёсї ва иќтисодї дорад. 8-уми марти соли 1857 дар Ню-Йорк коргарзанони фабрикањои пойафзол ва дўзандагї гирдињамої карданд. Онњо даъвои кўтоњ кардани рўзи корї, бењтар намудани шароити мењнат ва маоши ба мардон баробарро талаб намуданд. Дар ин давра занон то 16 соат дар як шабонарўз мењнат мекардаанд, вале барои корашон музди ночизе мегирифтанд. Баъди намоишњои эътирозї рўзи кориро то 10 соат кам карда буданд. Дар бисёр корхонањои ИМА иттифоќњои касаба таъсис ёфтанд. Пас аз 8-уми марти соли 1857 ба њамин хотир иттифоќи касабаи нав созмон дода шуд, ки бори нахуст дар таърих занон аъзои он гардиданд. Дар Аврупо таърихи љашнгирии Иди занон ба номи

Клара Сеткина алоќаманд мебошад. Ў гурўњи инќилобии худро, ки аз занон иборат буд, барои мубориза бар зидди истисморгарон ташкил додааст. Соли 1910 дар шањри Копенгагени Дания дар конфронси дувуми занони сотсиалист бо пешнињоди Клара Сеткина ќарори љашнгирии рўзи «муборизаи занон барои њуќуќашон» ќабул гардид. Санаи љашнгирии Рўзи байналхалќии занон мувофиќи пешнињоди узви Кумитаи Марказии Њизби сотсиал демократї Елена Гринберг 19 март таъйин шуд. Ва бори аввал Рўзи байналхалќии занон соли 1911 дар Олмон, Австрия, Дания ва Швейтсария мањз 19 - уми март љашн гирифта шуд. Соли 1912 он дар њамон кишварњо, вале 12 май баргузор гардид. Соли 1913 дар Олмон идро 12 март, дар Австрия, Чехия, Венгрия, Швейтсария, Њоланд - 9 март, дар Фаронса ва Россия - 2 март љашн

гирифта буданд. Танњо соли 1914 дар саросари љањон Рўзи байналхалќии занонро 8-уми март љашн гирифтанд, зеро он рўзи истироњатї - якшанбе буд. Баъд аз ин дар њамин рўз ќарор барои њама одату анъана гашт. Дар Россия Рўзи байналхалќии занон маротибаи аввал соли 1913 дар Петербург љашн гирифта шуд. Аз солњои аввали њокимияти Шўравї 8-уми март иди давлатї гардид. Давраи сеюм. Таърихи ин иди фархунда ба давраи Шўравї рост меояд. Дар моњи марти соли 1917 занон њуќуќи овоздињї пайдо карданд ва дар Конститутсияи соли 1918 сиёсати баробарњуќуќии занон акс ёфт ва дар њаёт татбиќ шуд. Бо мурури замон Рўзи байналхалќии занон ањамияти сиёсии худро гум кард. Аз соли 1965 бо ќарори Президиуми Шўрои Олии ИЉШС он рўзи ѓайрикорї эълон гардид.

Аз соли 1975 Созмони Милали Муттањид 8 мартро чун Рўзи байналхалќии занон эълон дошт. Давраи чорум. Баъд аз барњам хўрдани Иттињоди Шўравї 8 март дар Тољикистон ва дигар мамолики муштаракулманофеъ, аз ќабили Россия, Озарбойљон, Гурљистон, Ќазоќистон, Молдова, Туркманистон, Украина чун Рўзи байналхалќии занон ва дар Љумњурии Беларусу Ўзбекистон чун Рўзи модар боќї монд. Дар Арманистон (7 апрел) чун Рўзи модар ва зебої љашн гирифта мешавад. Соли 2009 дар Тољикистон ин ид ба таври расмї Рўзи модар эълон шуд, ки ќадру ќимати иди занон - модаронро ба сатњи давлатї бардошта, онро ба як иди муќаддас табдил дод. Аз ин рў, он њамчун арзиши миллї, як намунаи эњтироми анъаноти миллї ва таърихии мо дар њаёти мардум љойи худро ёфт. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

САРЧАШМАИ МЕЊРУ МУЊАББАТЇ, МОДАР! Зан - модар ба мисли бањор пурнакњату муаттар, сабзу хуррам ва шодобу шукуфон буда, бо оѓози фасли бањор ва арафаи соли нави аљдодї, яъне Наврўз тавъам омадани Рўзи Модар дар кишвари зебову офтобии мо рамзи нек аст. Яъне соли нави мо арљ гузоштан ба маќому манзалат, ќадру ќимат ва њурмату эњтироми модарону занони иззатманду мењрубони мо шурўъ мешавад. Эмомалї РАЊМОН Модар дар тамоми даврањо маќом ва наќши муњим дорад. Мењру муњаббати ў ба фарзандон танзими зиндагї, таъмини фазои орому осудаи оиларо таъмин месозад. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар баромадњояш борњо ќайд намудаанд: «Мањз модар дар ќалби фарзандон тухми мењру муњаббат, дўстиву рафоќат ва некиву накўкориро мекорад, то оянда насли наврас чун ашхоси масъулиятшиносу мењнатќарин, ободкору инсондўст ва ватанпарвар ба камол расад». Модар! Ин вожа дар тамоми забонњои љањон оњанги навозишкорона дорад. Њар ќадаре, ки муњаббати инсоният ба модар зиёд бошад, њаёт њамон ќадар фарањбахшу дурахшон мегардад. Њусни њаёту файзи зиндагї бо дуои модар оѓоз ёфтааст ва ў чун ситораи дурахшон роњи фарзандро дар тўли зиндагї равшан месозад.

Дар шароити кунунии иќтисоди бозаргонї, ки Тољикистон сиёсати дарњои кушодаро пеш гирифтааст, дар гардиши озоди молу мањсулот ва содироту воридоти он ба ќаламрави кишвари мо мушкилу монеае вуљуд надорад. Танњо соњибкорони саводманду дорои љањонбинии васеъ ва дурандеш муваффаќ шуда метавонанд, ки бо љањду талош ва иродаи матин аз ноомади кор муфлисшавии тиљорати худ тарсу њарос надошта бошанд. Ба вижа, барои як тан бонуи сокини ноњияњои дурдасте, ки дар боби бозоршиносї ба роњ мондани соњибкорї ва дигар нозукињои олами тиљорат таљрибаи кофї надорад, оѓоз намудани фаъолият дар ин љода кори сањлу таваккалї нест. Аммо Хурсаной Султонова бо вуљуди бетаљрибагї ва мушкилоти дарёфти маблаѓи кифоя ба бунёди як маљмааи замонавии тиљоратї дар маркази ноњияи Ќубодиён иќдом гирифт. Ў бо ќаноатмандї аз муваффаќиятњояш дар љодаи соњибкорї изњор медорад, ки то ба ин љода расидан нишебу фарози зиёдро паси сар намудааст. - Барои дар соњаи соњибкорї ва, умуман, дар зиндагї муваффаќу комёб гардидани инсон, пеш аз њама, донишу саводнокї ва таљрибаву роњнамоии устод наќши асосї мебозад. Аз овони наврасї ба умеди прокурор шудан, тањсилоти миёнаи умумиро бо бањои аъло хатм карда будам,- аз рўзгори гузаштааш ќисса оѓоз мекунад Хурсаной. – Падарам бо шарти идомаи

Бузургтарин рисолати модари тољик аз азал тарбияи фарзандони нобиѓаву хирадманд, ватандўсту ватанпараст, бонангу номус, далеру шуљоъ, озодихоњу адолатпарвар ва њунарманду созанда будааст. Онњо фарзандони фарзонаеро мисли Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино, Умари Хайём, Носири Хусрав, Љалолиддини Балхї, Љомї, Ањмади Дониш, Исмоили Сомонї, Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Мирзо Турсунзода, Эмомалї Рањмон ба дунё оварда, дар домани муњаббати поки худ парварида, барои хизмати башарият додааст. Наќши модар махсусан дар тарбия, омўхтани забон, таъриху фарњанг, донишњои муосир ва умуман камолоти маънавию ахлоќии фарзандон барљаста ва муайянкунанда мебошад. Модарон, фарзандони худро ба камол расонида, њамзамон таърихи ояндаи ватани худ,

гузашта аз ин, таърихи ояндаи башарро эљод мекунанд. Модар муќаддастарин неъмати дунё, сарчашмаи мењру муњаббати беканор ва азизтарин шахси башарият ба њисоб меравад. Модар ноёбтарин гањвар ва чароѓи хонадон аст. Дар васфи Зан-Модар шоирон шеъру таронањои зиёде эљод кардаанд. Устодон Эраљ Мирзо, Мирзо Турсунзода, Лоиќ Шералї дар мавзўи Зан-Модар шеърњои бештаре навиштаанд. Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, Норасида бодае дар љом мемондем мо. Зан агар оташ намешуд, хонаи мо сард буд, Бе чароѓи равшане дар шом мемондем мо. Гар ба чашми мо намедўшид модар шири хеш, Кўри модарзод дар айём мемондем мо. Аз нигоњи дини мубини ислом њам маќому мартабаи модар аз њама баланд аст. Тибќи ривояте шахсе назди пайѓамбари Худо омада мепурсад: - Пайѓамбари Худо, ба чї касе бештар хушрафторї кунам?

Фармуд: - Ба модарат. Гуфт: - Сипас? Фармуд: - Ба модарат. Гуфт: - Сипас? Фармуд: - Ба модарат. Гуфт: - Сипас? Фармуд: - Ба падарат. Дар њаќиќат, модар нишонаи эъљози беохири Парвардигор аст. Зан-Модар зеботарин ва нозуктарин офаридаи Худованд аст ва ба навозишу дўстдорї эњтиёљ дорад. Занону модарон бо дастони пурсаховати худ дар боѓи дили мо нињоли ишќу муњаббат, мењру садоќат, покию наљобат ва илму маърифат мепарваранд. Ќалби поки онњо њамеша барои орому осуда, пояндаву устувор нигоњ доштани оила, љомеа ва давлат метапад ва соњибмаърифатии миллат аз Зан-Модар вобастагии зиёде дорад. Дар васфи Зан-Модар чї ќадар асару достонњо эљод шаванд њам, басанда нест. Дар остонаи санаи фархундаи Рўзи Модар ва иди бањору зебої, ки бо фарорасиаш дунёро њусну љилои тоза мебахшад, орзу менамоям занону бонувони мо њамеша тансињату хонаобод ва саодатманду рўзгорашон хуш бошад. Ш. ХОЉАЕВ, ноњияи А. Љомї

ХУРСАНОЙ СОЊИБКОРИ МУВАФФАЌ АСТ тањсилам дар Донишгоњи тиббї барои ба Душанбе рафтанам иљозат дод, вале худ ба љуз пешаи њуќуќшиносї завќи дигаре дар дил надоштам. Њамин тавр, баъди мубоњисањои тўлонї њуљљатњоямро ба филилали омўзишгоњи педагогии ноњияи Ќубодиён супоридам. Дар ин миён оиладор шуда, баъди хатми омўзишгоњи мазкур 15 сол ба њайси омўзгори синфњои ибтидої кору фаъолият намудам. Дар солу замоне, ки нахустин соњибкорони мањаллї ба таъсиси ошхонаву тарабхона ва дигар хизматрасонињои маишї оѓоз менамуданд, шавњари Хурсаной мудирии ошхонаеро ба зимма гирифта, зављаи њунармандашро ба њамкорї гирифт. Давоми бист соли охир дар баробари такмили њунарњои кадбонугї дар тиљорату пешбурди фаъолияти соњибкорї низ таљрибаи кофї андўхт. - Солиёни зиёд зањмат кашида, сарфакорона зиндагї кардем, то ин ки ба ќавле «тинро болои тин гузошта» сармояи кифоя љамъ оварему бинои замонавии ошхонаву мењмонхона ва толори барњавоеро барои баргузории семинару машваратњои љамъиятї бунёд намоем, - иброз дошт дар идомаи суњбаташ Хурсаной Султонова. - Њамин тавр њам кардем. Марказе, ки бо номи ошхонаи «Умеда» кушодем, дар он ба љуз

ањли оила боз 4 нафар сокинони мањаллиро ба кор таъмин намудаем. Кори мо аз субњи барваќт оѓоз меёбад Барои муштариёнамон 10 навъ ѓизоњои нисфирўзї ва шомгоњиро омодаву пешкаш менамоем. Дар ошёнаи дуюми бино барои баргузории љаласаву семинарњои сатњи ноњиявї њама шароитњо фароњам овардем. Умуман, Маркази «Умеда» манбаи пешбурди рўзгори ањли оилаамон гардидааст. Орзуманди онам, ки ин пешаи аљдодиро фарзандону наберагонам идома хоњанд дод. Ба гуфтаи Хурсаной Султонова бо мурури замон сатњи маърифатнокии сокинони ноњия боло рафта, мардум фарњангу маданияти баргузории љашну маросимњои оилавиро дар тарабхонањои замонавї азбар намуда истодаанд. Хушбахтона, баъзан зиёиёнро мебинем, ки ањли хонаводаи худро ба ошхонањо ба зиёфати шомгоњї меоранд, ки ин дар тарбияи маънавии оилањо наќши муассир дорад. Бешак, занони дењот њам њаќќи онро доранд, ки гоње њамроњи њамсари худ дар тарабхонаву ошхонањои замонавї нишаста ва ё аз дигар хизматрасонињои маишї бањравар гарданд. Аз сўи дигар, анъанаи баргузории љашнњои арусї ва дигар маросимњо дар маљмааи фарњангї-маишї, дар баланд бардоштани њисси зебопарастї, маданияти либос-

пўшї ва тарбияи маънавии мардум наќши муассир дошта, мо - соњибкоронро водор менамояд, ки тарабхонаву мењмонхонањои љавобгўи талаботи замонро бунёд намоем, мегўяд мусоњиби мо. Хурсаной Султонова азм дорад, ки дар Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї фаъолияти соњибкории худро равнаќ дода, барои сокинони ноњия як тўйхонаи замонавї ва маљмааи бозињои кўдаконаро бунёд намояд. Тавре худ изњор медорад, дар радифи фароњам намудани шароитњои маданїмаишии сокинон соњибкорон бояд ба бунёди муассисањои таълимии томактабї дар дењот ва рушду ташаккули зењнии кўдакони рустоњо низ таваљљуњ зоњир намоянд.

Ў касби њунарњои миллї ва хатми тањсилоти олиро барои духтарон њатмї дониста, аз љавонон даъват ба амал меорад, ки дар интихоби њамсари муносиб ба шитобкорї роњ надињанд. Баъзан мушоњида мешавад, ки бархе аз духтарони тањсилнамуда бо дахолати њамсару бузургсолони хонаводаи шавњар фаъолияти касбии худро ќатъ менамоянд. Њол он ки барои таълиму омодасозии як љавони соњибмаълумот ваќту маблаѓи зиёд масраф мешавад, вале баъди издивољ ба номзади номуносиб љавондухтарони соњибтахассус кунљи хонаро ихтиёр мекунанд. - Инсон бењтарин офаридаи Парвардигор ба њисоб меравад, аммо фароњам овардани њаёти шоиставу шароитњои созгор, чї гуна ва дар кадом сатњ зисту зиндагонї доштан аз худи мо вобастагї дорад. Бинобар ин, агар ояндаи дурахшони љавонон ва хушбахтию саодати фарзандонамонро хоњон бошем, бояд аз имрўз ба таълиму тарбияи онњо таваљљуњи зиёд намоем. Зеро ки тарбияи инсон аз оила сарчашма гирифта, то лањзаи вопасини умр дар њамон муносибатњои њаётии ў ва пиндору гуфтору рафтораш дар муњити хонавода наќши муассир дорад. Бешубња, ин њама дастоварду муваффаќиятњо ва хушбахтию саодати рўзгори ману хонаводаам аз файзу баракати он илму њунарњоест, ки дар овони наврасию љавонї аз падару модари худ андўхта будам, - мегўяд Хурсаной Султонова. Љамолиддин САЙФИДДИН

ХУБОНИ ВАЊДАТОЙИН ФИРЎЗА ШАРИФЇ Зан агар андар сиёсат гом нињад, Ў раќиби мењанаш дар дом нињад. Аз сари сидќу вафо Фирўзахон, Шарбате аз дўстї дар љом нињад. РАЪНО РАЊИМЗОДА Зан агар бо зан даме њамдам шавад, Аз шукўњаш зиндагї беѓам шавад. Панди Раъно бишнавад гар њар касе, Дар лабони ў таббасум зам шавад. ЗАРИНА ДАВЛАТЗОДА Зарина шањрдори шањри нур аст, Љањони пур зи бахту аз сурур аст. Шукўњи шањри ў хоњї бубинї, Равї боре агар он љо њузур аст. САОДАТ АМИРШОЕВА Дар сафи мардону андар анљуман, Љавшане аз нанг дорад ў ба тан. Њомии ќонун њамеша зинда бош, Эй Саодатхолаи фахри ватан.

ГУЛАНДОМ САЛОМЗОДА Кори олам беназорат мушкил аст, Танзимаш бар дўши њар як оќил аст. Гар Гуландом аз пайи иљро шавад, Љумла кори ў писанди њар дил аст. ГУЛБАЊОР ХУДОЙДОДЗОДА Зан агар рў оварад бар иќтисод, Дар бубандад ў ба нањсу бар фасод. Гар бисозад Гулбањор омори дањр, Буљаи олам намегардад касод. ФАРИЗА АБДУЛЛОЕВА Фариза духтари бонанги миллат, Нигоњаш нек бар фарњанги миллат. Шукуфон дар бањори сулњу вањдат, Зињї, эй духтари гулранги миллат. ЗИНАТБЇ САФАРЗОДА Ту ќалби ошиќон пайванд созї, Мисоли шуълаи кафшери оњан. Басе зинатфизої њамчу номат, Насибат сарбаландї бошад, эй зан! ЗУЛАЙХО ЊАЌНАЗАРОВА Зулайхо огањи њар кору бор аст, Барои мардуми мо ифтихор аст. Зи рафтору зи гуфтору зи хулќаш, Ба пеши ањли ёрон чун бањор аст. ГУЛРЎ ЊАЛИМОВА Њалиму њам сабуру кордон аст, Гуле андар миёни бонувон аст. Басо моњпайкару бо ном Гулрў, Ба корафтодагон ў мењрубон аст.

НИЛУФАР Нилуфар ороишгар аст, ороишгари мўю рўй. Њарчанд љавон бошад њам, аллакай дар санъати пардози занону духтарон ва, алалхусус, арўсон таљрибаи хуб андўхтааст. Мизољонаш низ торафт зиёд мешаванд. Хуллас, аз кори Нилуфар Рањимова њама ќаноатманданд. Ў орзу дошт, ки ороишгари рўю мўйи занону духтарон гардад. Вале дар дењаи кўњистон аз куљо ин њунарро метавон аз худ кард, имкон њам надошт. Вале њиммати соњибкори мањаллї Насим Давлатзода ин орзуи ўро амалї намуд. Насимљон тасмим гирифт, ки корхонае

таъсис дињад, то ки дар он чанд нафар соњиби љойи кор гарданд. Чунин њам шуд. Сохтмони бинои корхонаро шурўъ намуда, азм кард, ки дар он љо корхонаи дўзандагї ва кошонаи њуснро таъсис медињад. Ба ин маќсад чанд нафар духтарони мањаллї барои омўзиши њунари дўзандагї ва ороиши мўю рў ба шањри Душанбе фиристода шуданд. Баробари хатми курсњои омўзишї корхона њам ба кор омода шуд. Ва, инак, духтарони мањаллї бо њунари омўхтаашон ба ин љо ба кор омада, ба фаъолият

(Давомаш дар сањ. 3)


3

ХАТЛОН

ЉУМЪА, 6 марти соли 2020, №15 (3251)

Суруди аввалини ман, суруди охирини ман, Суруди љовидони ман туї модар, туї модар. ОФОЌ ЌОДИРИЁН Шеъри Офоќ дар дили мо љо гирифт, Мењри ў дар дидањо маъво гирифт. Кавкаби болои китфонаш базеб, Ќадри ў чун рутбааш боло гирифт. МАЛИКА ШУКУРОВА То шавад фарзанди мо соњибњунар, То бигирад ў ба гўш панди падар, Эй Малика, ту нахусбї то сањар, Хизмати ту њар даме бидњад самар. АСАЛМО САФАРЗОДА Асал номаш шабењи ангубин аст, Ба њар мањфил дурахшон чун нигин аст. Варо ќавлу амал мардона бошад, Ситора гўиё андар замин аст. УМЕДА СОБИРОВА Мерасад пайки накў бар хонадон, Номаи неке зи аќсои љањон. Вориди кошонањо бо њар хатте, Хушхабар меоварад Умедаљон. ЗУЛАЙХО ЃОИБОВА Зулайхо дар сиёсат нављавон аст, Шабу рўз андар ин рањ ў равон аст. Нигар бар кору бори ў њамеша, Бањори умри ў дур аз хазон аст. ЛАТОФАТ ЧОРИЕВА Латофат бањри худ сад пеша дорад, Њамеша бо ќалам андеша дорад. Сафо резад зи авроќи «Сафо»-яш, Ки дар ќалби хирад ў реша дорад. ШАРОФАТ ОТАЕВА Ватан боѓ асту бўстоне азизон, Шарофат ѓунчаест дар боѓи Хатлон. Дињад то атру зинат марзи мењан, Тамоми фаслњо бошад шукуфон. МАЙРАМБЇ МУРОДОВА Сиёсат бар занон зебанда бошад, Лаби зердасти ту пурханда бошад. Ба покї Майрами дигар шудастї, Туро сад Майраме чун банда бошад. ХАТИЧА АБДУЛЛОЗОДА Бањри њифзи кўдаку атфоли мо, Хешро пайваста месозї фидо. Эй Хатича то нагиряд насли нав, Доимо истодаї ту рўи по. ТЎТИНИСО ЮСУФЗОДА Пешаи ту бо китобу илму кор, Дорї ту аз касби худ бас ифтихор. Тўтиё, ту бо китобу бо ќалам, Мебарї аз ќалби мардум дарду ѓам. ЗАРНИГОР БЕКОВА Зарнигор, эй бонуи ањли њисоб, Бањри рушди кори худ дорї шитоб. То нагардад тољире берун зи сањм, Медињї пандаш зи авроќи китоб. Таснифи Амиршоњи ХАТЛОНЇ

НИЛУФАР (Аввалаш дар сањ. 2) шурўъ намуданд. Акнун занону духтарон њам сарулибос фармоиш медињанду њам мўю рўи худро орою торо. - Аз ѓамхорињои давлату Њукумат, алалхусус, Пешвои миллат нисбати љавонон изњори ташаккур мекунам. Зеро шароити фароњамоварда имкон дод, ки мо, љавонон, хонему соњибкасб шавем ва фаъолияти мењнатиамонро ба роњ монем, - мегўяд Нилуфар Рањимова. Наљот САФАРЗОДА

... Тўйдинисо Бабиева 9-уми майи соли 1924 дар дењаи Ќалъаи Малики шањри Вањдат дар оилаи дењќони камбаѓал ба дунё омадааст. Дар солњои аввали ташкил-ёбии давлати Шўравї мардум аз маводи ѓизої, махсусан, нон танќисї доштанд. Мардуми камбаѓал барои дарёфти як пора нон аз субњ то шом мењнат мекарданд. ...Хоњарон Давлатмо ва Тўйдинисо аз хурдї аз падару модар ятим монданд. Баъди ин мусибат парастории ятимдухтаронро раиси дења Набисаркор ба зимма гирифта буд. Вале баъди чанде, аз сабаби мушкилии зиндагї, онњоро ба ятимхонаи Янгибозори ноњияи Вањдат месупорад. Баъди ду сол ятимонро ба хонаи бачагони шањри Душанбе ва пас аз он љо бепарасторонро ба хонањои бачагони шањрњои Хуљанд, Кўлоб, Норак ва дењаи Танобчї таќсим намуданд. Давлатмо дар хонаи бачагони шањри Душанбе мемонад, Тўйдинисо бошад, ба ятимхонаи дењаи Тебалайи шањри Кўлоб фиристода мешавад. Тўйдинисо он солњоро ёдовар шуда, мегўяд: “Дар ятимхонаи Тебалай Зеленская ном зан моро бо мењрубонию дилгармї ќабул кард. Мардуми зањматкаш ва мењрубони дењањои Боѓи Њабиб, Тудакафш ва Тебалай як луќма нони дањони фарзандонашонро бо ятимон ва бепарасторон бо њам медиданд. Тарбия ва сабаќњои омўзгорони мењрубон Салимзода Пўлодї, Ќурбонзода ва Саъдии Суѓдї, ки аз фанњои мусиќї, забони модарї, физика, расмкашї, забони русї дарс мегуфтанд, њељ гоњ аз хотир фаромўш намешавад”. Муаллима Зеленская, ки њамон солњо сарпарастии ятимхонаро ба уњда дошт, шабњои дарози зимистони сард барои ятимон аз асарњои шоиру нависандагони рус Гогол, Некрасов, Чехов, Пушкин ва дигарон наќлњои аљибе мекард ва пайваста насињатомез мегуфт, ки ояндаи ятимон дар пеш аст, њукумати Шўравї онњоро хор шудан намегузорад. Њамин тавр њам шуд. Тўйдинисо сурудхонї ва раќс карданро дўст медошт ва дар мањфилњои њаваскорон иштирок мекард. Орзуи санъаткор шуданро дар ќалб мепарварид. Муаллими суруд Саъдии Суѓдї барои санъаткор шудани ин духтараки пурорзу кумак мерасонд. Дар як рўзи бањорї аз театри шањри Кўлоб намояндагон, санъаткорони касбї омада, дар хонаи бачагонаи Тебалай озмун гузарониданд. Дар озмун хонандагони хонаи ятимони Тебалай сазовори љойи аввал гардиданд. Устод Сайдалї Вализода ва Ќорї Неъматулло њунари Тўйдинисоро писандида, ўро ба театри шањри Кўлоб ба кор даъват намуданд. Баъди чанде љавонони театри шањри Кўлоб бо барномаи консертї ба ноњияњои Балљувон, Ховалинг, Шўрообод

УМРИ БОБАРАКАТИ ТЎЙДИНИСО-АПА Ба истиќболи Рўзи Модар чанд лањзае аз њаёт ва фаъолияти як зани љасур ва нексиришти шањри Кўлоб, Њунарманди хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон, иштирокчии Анљумани занони Иттињоди Шўравї, Устоди шоњмоти Тољикистон, иштирокчии Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 Тўйдинисоапа Бабиеваро пешкаши хонандагон мегардонем. (њозира Ш. Шоњин), Данѓараву Фархор ба сафари њунарї баромаданд. Тўйдинисо бо сурудњои “Духтари Балљувон”, “Секинак”, “Духтари њамсоя” ба гирифтани љоиза ноил гардид. Ќабл аз оѓози Љанги Бузурги Ватанї дар шањри Москва дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон барпо гардид. Дар он Тўйдинисо Бабиева њамчун ѓолиби озмун ширкат варзида, бо Ифтихорномаи Фахрии иттифоќњои касаба ва Вазорати фарњанги СССР ќадрдонї карда шуд. Соли 1942 бо супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон як гурўњ санъаткорони љавонро дар ќатори дигар љанговарони ватандўст ба фронт сафарбар намуданд. Санъаткорон дар байни љанговарони хатти пеши фронт, госпиталњо барои сарбозони маљрўњгашта, бо суруду таронањои ватандўстона баромад мекарданд. Њамин тавр, онњо дар шањрњои Свердловск, Урал, Нижний Тагил бо санъати бузурги тољик дар байни хизматчиёни њарбї њунарнамої карданд. - Соли 1943, ваќте ки дар фронти шањри Нижний Тагил консерт медодем, бо як љанговари љавони тољик, ки маъюб буду бо асобаѓал роњ мегашт, шинос шудам,-он рўзњоро ёдрас намуда, мегўяд Тўйдинисоапа. - Ин љавон Махсум Назаров, зодаи шањри Кўлоб буд. Ў бо мењру муњаббати бепоён ба ман мурољиат карда гуфт: “Агар сињату саломат аз љанг баргардам, њатман ба ту хонадор мешавам”. Баъди маротибаи сеюм маљрўњ шудан Махсум Назаров ба зодгоњаш-шањри Кўлоб бармегардад ва баъди як соли аз фронт баргаштан бо Тўйдинисо Бабиева оила барпо менамояд. Онњо то охири умр якљоя зиндагии осоишта намуда, 14 фарзанд ба дунё оварданд. Фаъолияти санъаткорї ва тарбияи 14 фарзанд кори мушкил буд, аммо Тўйдинисо-апа аз ин мушкилињо бо хубї баромад. Онњоро хононда бомаълумоту бомаърифат ва ватандўст ба камол расониданд. Фарзанди калонї Муќаддас (марњум) Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон, Туњфахон омўзгор, ќањрамонмодар, Таманно Аълочии соњаи тандурустї, собиќадори мењнат, Љунайдулло ронанда, Тўтихон Аъ-

Халќ мегўяд: «Падару модар розї Худованд розї». Аз ин хотир њурмати падару модар ќарзи инсонист. Чунки барои ба камол расонидани мо онњо зањматњои зиёде кашидаанд. Бошад, ки модарон њамеша бар ивази зањмату талошњои беандозаашон дар назди фарзандони хеш мавриди њурмату эњтиром ќарор гирифта, корвони зиндагиро бо њамроњии падарони бузург, ки ќиблагоњи мо ба њисоб мераванд, ба ќуллањои баланди маќсад бирасонанд. Мутаассифона, на њама ваќт фарзандон ба ќадри онњо мерасанд. Њолатњое рух медињанд, ки гуфтани ин барои кас душвор аст. Фарзанд дар њолати мастї модарашро лату кўб менамуд. Бо вуљуди ин, модар аз мењрубонию сўхтањояш насињаташ мекард. Ў рў ба Худо оварда, зорї мекард: «Оњ, Худовандо, ман дар куљо сањву хато кардам? Маро бубахш, фарзандамро бубахш, медонам, ки хазинаи рањматат њадду канор надорад. Фарзандамро ба ту месупорам, ба ў илме бидењ, ки ўро ба роњи дуруст барад». Баъд аз якчанд сол, писар модарро аз даст медињад. Модар дунёи фониро тарк мекунад. Фарзанд баъди ин аз кирдори худ пушаймон гашта, ўро дигар намеёбад.

лочии кооператсияи Љумњурии Тољикистон, дорандаи медали “Хизмати шоиста”, собиќадори мењнат, шањрванди фахрии шањри Бохтар, раиси Шўрои собиќадорони љангу мењнати шањри Бохтар, Тоњирљон муњандис, Толибљон, Зоиршоњ (марњумон), Маќсуда муаллим, Мастура муњосиб (марњум), Мавлуда соњибкор, Давронљон соњибкор, Матлуб муњандис ва Ѓоибљон ронанда шуда, њар яке аз пайи касби интихобкарда соњиби њам нону њам ном гардиданд. Тўйдинисо-апа соли 1960 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон сазовори унвони Артисти хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон гардида, њамон сол ба ў номи пуршарафи “Ќањрамонмодар” дода шуд. -Њангоми дар синфи 4-ум хонданам апаи Давлатморо гум кардам ва ўро ба кадом ятимхона бурданд, маълумот надоштам,-мегўяд Тўйдинисо-апа. - Бо кумаки рўзноманигоре, ки маро дар маљаллаю рўзномањои “Занони Тољикистон”, “Крестянка”, “Коммунист Таджикистана”, “Тољикистони сурх”, “Њаќиќати Кўлоб” муаррифї намуданд, апаамро соли 1971 ёфтам.

Тўйдинисо-апа соли 1970 дар Форуми умумииттифоќии занони СССР иштирок намуда, зани тољикро муаррифї кардааст. Соли 1974 дар Конгресси занони Иттифоќ дар Украина ва Ќазоќистон иштирок намуда, соли 1980 бо даъвати раиси Кумитаи занони СССР Валентина Терешкова дар шањри Москва вохўрї гузарониданд ва њамон сол њамчун иштирокчии Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 бо маршали Ќуввањои Мусаллањи СССР Гречко вохўрда, бо медали “Љанги Ватанї” сазовор гардонида мешавад. Соли 1982 дар шањри Сочии Федератсияи Россия Форуми занони ќањрамонмодар баргузор гардид, ки дар он Туйдинисо-апа њамроњи Низорамоњ Зарифова ва Туњфа Фозилова иштирок намуданд. Тўйдинисо-апа то ба нафаќа баромадан дар хонаи пионерони шањр ва боѓи натуралистони шањри Кўлоб фаъолияти мењнатї кардааст. Ў баробари санъаткори варзида буданаш, ба варзиши зењнї низ шавќ дошт. Соли 1978 дар мусобиќаи шоњмот байни бонувони кишвар, ки дар шањри Норак баргузор гардида буд, ширкат варзида, ба унвони шоњмотбози Тољикистон ноил мегардад. Тўйдинисо-апа Бабиева соњиби 14 фарзанд, 69 набера, 24 абера ва 16 чабера буданд. Тўйдинисо-апа Бабиева дорандаи ордену медалњо ва ифтихорномањои њукуматї ва соњавї мебошад. Дар фарљоми ќиссаи рўзгори Тўйдинисо-апа, ёдовар мешавем, ки падари банда иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї Алї Иброњимов бо шавњари Тўйдинисоапа Махсум Назаров дўстї доштанд. Онњо ќариб њар рўз аз њолу ањволи якдигар бохабар буданд. Ман ба њайси як сокини шањри Кўлоб хоњиш мекардам, ки фаъолияти чандинсола ва бенуќсони Тўйдинисо-апа Бабиеваро ба инобат гирифта, њамчун зани љасуру мењнатдўст, модари мушфиќ, иштирокчии Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 ва ба муносибати 75-солагии Ѓалабаи бузург дар Љанги Бузурги Ватанї ягон кўча, мањалла ё муассисаи таълимї, агар ба номи Тўйдинисо-апа Бабиева номгузорї карда шавад, корномаи ин зани љасуру мењнатдўст дар ќалби шахсоне, ки ўро мешинохтанд, абадї боќї мемонд. Исмоил ИБРОЊИМОВ, муовини раиси Шўрои собиќадорони љангу мењнати минтаќаи Кўлоб

МОДАР ЉАННАТИ ФАРЗАНД АСТ Модар - модар каси боњиммат бошад, Дидори шарифи ў ѓанимат бошад. Аз махзани панди ў бигирї арзонї, Фардо чї кунї, ки ганљи ќимат бошад. Аз даст додани модар барои фарзанд гарон аст ва лањзаи кирдори нодурусти кардааш нисбати модар рўзи аз њама сангинтарини њаёташ мегардад. Аз пушаймонї хуни дил мехўрад, сарро ба дару девор мезанад. Фарзанд дар ин маврид худро бахшида наметавонад. Аз Худованд талаб мекунад, ки модарро дубора ба ў ато намояд. Лекин Худованд модарро ба инсон як бор медињад. Шоирону мутафаккирони рўи олам симои воќеии модарро ба сухан таљассум намуда, номи некашро то ба сурайё бардоштаанд. Якшаба он ранљ, ки модар кашид, Дар ду љањон натвонаш баркашид. Бале, модар ба ин ќадрдонї арзанда аст. Зеро мо

њама чиро аз модар меомўзем. Аввалин сухане, ки бар забон меоварем, ин номи хуши «модар» аст. Зањмати шабонарўзї ва бедорхобии модарон танњо ба худашон хос аст. Зеро модар дар олами маъонї мисли замин танњо ва яктост. Ба ин маънї Лоиќ Шералї гуфтааст. Ту монанди замин танњої модар, Ту монанди замин яктої модар. Ба чунин ќудрату тавоної, бо эњсону љасорат ва бо мењру садоќати беканори модар бузургони олам сари таъзим фуруд овардаанд: Чашми зан олам мунаввар мекунад, Зулфи зан олам муаттар мекунад. Њарфи зан чун шањд аз гул мечакад, Зиндагиро ширу шакар мекунад. У. СУЛАЙМОНОВ, мутахассиси шуъбаи тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрњои илмї-педагогии ДДК ба номи А. Рўдакї

Аз фаъолияти занони дењот

АССОТСИАТСИЯИ ЗАНОН ДАР БАЛЉУВОН Шояд бисёрињо тааљљуб намоянд, ки ин чї ассотсиатсия ё ташкилоте аст, ки занон дар он љамъ меоянд ва чї фаъолиятеро ба анљом мерасонанд. Ин дуруст аст. Зеро ташкилотњое, ки занон дар он љамъ меоянд, ками андар каманд. Занону духтарони балљувонї чун мардонашон гурдофариданду дар њама кор ќодир. Баробари мардон дар истењсолот фаъолона ширкат меварзанд. Дар чорводорї, зироаткорї, боѓдорї сањми беназир доранд. Дар кори соњибкорї, њунармандї ва тиљорат низ аз мардон кам нестанд. Дар њама бахшњо наќши занону духтарон, фаъолияти онњо ба чашм мерасад. Њамин буд, ки дар љамъомади занони ноњия, ки бахши кор бо занон ва оилаи дастгоњи раиси ноњия баргузор намуда буд, барои муаррифии занон дар бахши истењсолот, соњибкорї ва њамзамон, дар дастаљамъї сањми муносиб гузоштан дар кори ривољ бахшидани истењсолот ва таъмини амнияти озуќавории мамлакат таклиф ба миён гузоштанд, ки Ассотсиатсияи занони соњибкори ноњияи Балљувон ташкил карда шавад. Буданд шахсоне, ки ба фаъолияти он шубња мекарданд. Ин ќабил одамон то дараљае асос доштанд. Зеро, то кунун чунин ассотсиатсия, яъне аз њисоби занон ташкил нашуда буд. Вале апаи Мањбуба, апаи Мењрї ин нобовариро беасос њисобиданд

ва исбот карданд, ки занњои Балљувон метавонанд, намунаи ибрат бошанд. Ва нишон дињанд, ки занон низ дар ин бахш муттањид шуда, дар дастаљамъї фаъолият карда метавонанд. Хуллас, њама розї шуд. Ассотсиатсия ташкил ёфт. Дар Шўрои он чанд зани фаъол, соњибкори муваффаќ шомил гардиданд. Њозирон Мањбуба Холбобоеваро сарвари Ассотсиатсия интихоб намуданд. Интихоби соњибкорон асос дошт. Зеро Мањбуба Холбобоева як зани мењнатї асту зиндагидида. Мардона сухан мегуфту мардона кор мекард. Ў аввалин зане буд, ки ба соњибкорї даст зад. Бо нишастан не, бо давутоз наќшаи пешгузоштаашро амалї намуд. Барои пеш бурдани фаъолияти корї Гранти президентї гирифт. Апаи Мањбуба барои ёрии беѓаразона ва дастгириаш аз Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон миннатдор буда, чунин изњори сипос менамояд: - Агар ин кумак ва дастгирии Сарвари давлат намебуд, - мегўяд Мањбуба, - шояд ман соњибкор намешудам. Бале, имрўз Мањбуба соњибкори муваффаќ аст. Барои эњтиёљоташ ќариб 1,5 гектар замин гирифт. Фаъолияти асосиаш бошад, ин парандапарварї аст. Алњол 5 њазор сар мурѓи марљонро парвариш менамояд. Барои афзун намудани саршумори

паранда инкубатор дастрас намуд, ки дар як барориш 300 сар чўља мебарорад. Боиси тазаккур аст, ки аз инкубатор на танњо барои худ, балки барои нафарони хоњишманд низ чўља мебарорад. Њамчунин, дар хољагиаш 100 сар бедона парвариш карда мешавад. Ташкили хољагии парандапарварї, соњибкорї имкон дод, ки 6 нафар занони хонашин соњиби љои кори доимї гарданд. Маќсад дорад, ки хољагии худро боз њам васеъ намуда, дар кори истењсоли гўшти парњезї ва болаззат сањми муносиб гузошта, дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат ба ќадри имкон сањми худро гузорад. Зебонисо Рањимова, сокини дењаи Чорбоѓи Љамоати дењоти ба номи Сафар Амиршоев бошад, 5 гектар боѓ дорад. Айни замон, нињолони дарахтони гелос, олу, нок, себ ва ѓайра боровар шудаанд ва имсол мардум аз тамъи онњо ком ширин хоњанд кард. Њамчунин, апаи Зебонисо дар дењаи Оќбулоќ дукони дўзандагї дорад, ки дар он 17 нафар занону духтарон њунарњои мардумї-гулдўзї, чакандўзї меомўзанд. Ба њунаромўзон занони чирадаст Дастагул Мирзоева, апаи Хиробон њунар меомўзонанд. Апаи Мењрї низ аз њамдиёрони худ ќафо намемонад. Ў дар ихтиёри худ як гектар замин дошта, баробари ин маѓозаи хўрокворї, дукони кошонаи њусн, дукони њунармандї дошта, дар он 8 нафар љавонон

њам кор мекунанду њам њунарњои гулдўзї, дўзандагиро аз худ менамоянд. Хуллас, дар ноњияи Балљувон занони боѓайрату кордон кам нестанд. Аллакай ба Ассотсиатсияи ташкилёфта 28 нафар соњибкорони муваффаќу варзида шомил шудаанд. Чуноне мудири бахши занон ва кор бо оилаи дастгоњи раиси ноњияи Балљувон Рўзигул Ќурбонзода иброз намуд, дар ноњия шумораи занони соњибкор рўз аз рўз меафзояд. Онњо дар њар як љабњаи истењсолот фаъолияти баланд нишон дода, ба комёбињо ноил мегарданд. Аз суњбат бо Ќурбонзода маълум гардид, ки дар љаласаи навбатии Ассотсиатсияи занони соњибкор боз 25 нафар занони соњибкори дигар шомил хоњанд гардид. Ассотсиатсияи занони балљувонї ин танњо дар рўи коѓаз нест, балки он худро дар амал нишон дод. Кор дар њамдастї, ба якдигар ёрї расонидан, љои кор муњайё намудан, баланд бардоштани дараљаи истењсолот, комёбињои нави мењнатї номи созмонашонро баланд бардошту онро муаррифї намуд. Аъзои Ассотсиатсия маќсад доранд, ки натиљањои истењсолиашонро боз њам баланд бардошта, дар пешрафту шукуфоии ватани азизамон њиссаи муносиб гузоранд ва дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат сањмгузор бошанд. Н. САФАРЗОДА, ноњияи Балљувон


4

ХАТЛОН

ЉУМЪА, 6 марти соли 2020, №15 (3251)

Савти дигаре чу савти модар набувад, Равшан зи рухаш љилои ахтар набувад. МЕЊРИНИСО: «БАРОИ ТУ ЃАЗАЛ МЕГЎЯМ, ЭЙ ДЎСТ!»

Ба мањфили «Ширу шакар»-и Мењринисо Бобобекова, шоираи ширинкаломи тољик, ки дар толори фарњангии Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид, шумораи зиёди алоќамандони шеъру адаб љамъ омада буданд. Ин мањфили эљодї бо ибтикори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон баргузор гардид. Ќабл аз ифтитоњи љамъомад дар сањни донишгоњ намоиши асарњои Мењринисо доир гардид, ки мавриди писанди њаводорони шеъри ў ќарор гирифт. Муовини раиси вилоят Фирўза Шарифї зимни ироаи сухани ифтитоњї дар мањфили дидори Мењринисо Бобобекова ќайд кард, ки шод будан њунар аст, шод кардан њунаре волотар. «Мењринисо дар баробари хушбахт будан, тавассути шеъри нобаш ин эњсосро ба дигарон, наздикону пайвандон таќсим мекунад. Зебої, ишќ, муњаббатро меомўзонад. Аз ин рў, шеъри ў бисёр хотирмон, дилнишин асту њаводори зиёд дорад», - афзуд Ф. Шарифї. Сипас, Мењринисо бо изњори сипос аз маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон барои мењру ихлос ва ташкили ин мањфили дидор, чанде аз шеърњои тозаэљодашро таќдими ањли толор намуд. Њунарпешаи халќии Тољикистон Хосияти Зарафшонї оњанги зебоеро

бар матни Мењринисо иљро намуд: Њанўзам, ки умеди зиндагонист, Барои ту ѓазал мегўям, эй дўст. Њанўзам, ки бањор асту љавонї, Гули ёди туро мебўям, эй дўст. Аз Мењринисо, ки њамзамон, узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон мебошад, дар бораи чї тавр аз љониби Президенти мамлакат ба ин вазифа пешнињод шуданаш суол кардем. «Бањори соли 2015 буд. Маро тариќи телефон даъват карданд, ки ба Маљлиси Олї биёям. Дар он љо Љаноби Олї маљлис

карда, гуфтанд: «Ман бовар карда, шуморо интихоб кардам, кўшиш кунед, ки софдилона кор кунед». Ман бо миннатдорї изњор доштам, ки ба боварии Пешвои миллат содиќ хоњам монд. Дар Маљлиси миллї аз њама калонсол манам», - посух дод Мењринисо Бобобекова. Ќайд гардид, ки то имрўз зиёда аз 700 шеъри Мењринисоро овозхонњои кишвар ба риштаи оњанг кашидаву сароидаанд. Барои худи ў бештар сурудањои Одина Њошим, Љўрабек Муродов, Сабоњат Наљмиддинова,

Олим Бобоев, Нигина Амонќулова, Зулфиќори Азиз ва Фахриддини Малик писанд аст. «Ман барои мардум эљод мекунам, муњим он аст, ки ба ќалби мардум роњ ёбам», - мегўяд шоир. Ќобили зикр аст, ки Мењринисо Бобобекова 19-уми январи соли 1949 дар шањри Панљакент ба дунё омадааст. Соли 1976 риштаи таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм карда, солњои тўлонї дар Пажўњишгоњи ховаршиносї, Бунёди фарњанги Тољикистон, маљаллаи «Фирўза» ва Кумитаи кор бо занон ва оилаи љумњурї фаъолият кардааст. Шеърњояш дар чандин китоб, аз љумла «Нафаси субњ» (1992), «Шароби нур» (1996), «Мењроби мењр» (2006) ва «Оинаи хуршед» (2011) ба дасти дўстдорони ашъораш расидаанд. Мањфили эљодии Мењринисоро, инчунин, таронањои њунарпешањои маъруф Мањмадалї Аюбї, Орзугул Хўљамова, гармтар намуданд. Дар интињо Мењринисо тамоми мардуми Хатлонзаминро бо фарорасии бањор ва Рўзи модар шодбош гуфт. «Зебої маъбади дидагон ва ниёзи камоли одам аст. Њангоме ки сухан аз зебої ба миён меояд, њатман тасвири зан дар назар муљассам мешавад. Зеро зан мазњари њама зебої ва љилваи бињиштосои зиндагї мебошад», - таъкид кард ў ва чанд шеъру ѓазали шўрангезашро дар васфи занмодар ќироат намуд. Њангомаи ИСМАТ, «Хатлон»

Њикоя

БА ЊОЛИ МОДАР МЕГИРИСТ Дар ќатори дигарон ба муаллим Шамсулло њам аз заминњои лалмии доманакўњи Пешдолон 0,50 гектар замин доданд. Муаллим аз ин амали хайр хурсанд шуд ва замини президентиро бо ќувваи фарзандон, ба воситаи белу каланд шудгор намуда, гандум кишт кард. Дар он солњо техникаи колхозу савхозњо ба яѓмо рафта буд, одамони дастболо моли љамъиятиро хусусї намуда буданд. Муаллим ва одамони камбизоат имконияти харидорї кардани молу амволи давлатро надоштанд, бинобар ин, бо белу каланд ва нўги ќалам ризќу рўзии худу кўдаконашонро меёфтанд. Айёми дарави ѓалла фаро расид. Муаллим Шамсулло ба дарави гандум шурўъ намуд. Бо ду духтараш ба сари замин омад ва њамроњашон дар ду зарф об оварданд, то ташнагии худро њангоми дарав бишкананд. Дар дастурхон як-ду бурда нони бо орди љуворї омехта пухташуда буд. Хўроки чошту нисфирўзиашонро бурдањои нон, об ва шаш дона себи бањорї ташкил медод, дигар имконияте надоштанд, ки дастурхонашонро бойтар гардонанд. Рўз ба ќиём мерасид. Муаллиму фарзандонаш нав дастурхон кушода, мехостанд об нўшанд ва бурдањои нони хушкро тановул кунанд, ки ин лањза канори роњ мошини сабукраве ќарор гирифт. Аз мошин ду љавони ниќобдор берун љастанду сўи даравгарон омаданд. Корду норинљакњои дар бару љайбашон овезон ва риши ѓулї симояшонро вањшатзо нишон медоданд. -Ња маълим, гандум медаравї? Ин кори малимиат нест, ки роњат намої, њоло як гўгирдчўб занам, як каф хокистар њам намеёбї, - бо даѓдаѓа гуфт љавони ришдор. Овозаш ба гўши муаллим шинос, вале аз њаяљон ва тарс наметавонист, кї буданашонро муайян созад. Духтарњоят ќадрас шудаанд, дастёрат њастанд, онњоро мо бо худ барем, гандумат нодарав мемонад, гуфт љавони девсират ва автоматашро шараќќос занонда милашро сўи муаллим гардонд. - Ниќобпўши дигар, ки рафтори њамроњашро назора мекард, тарафи муаллиму духтарони бегуноњи ўро гирифтанї шуд: -Биё, мон ўро, муаллим будааст. Њамаамонро муаллим дарс додааст, бигзор корашонро давом дињад. -Не, ин муаллим њангоми талабагиям хеле ѓам додааст, дарсро намедонистам, бањои 2 мегузошт, рафторамро ѓайриќаноатбахш мењисобид, - гуфт ниќобпўш ва автоматашро болои сари муаллиму духтаронаш бардошту пайињам тир холї кард. Муаллиму духтаронаш дод зада, гўшњояшонро дудаста пўшида, худро рўи њам партофтанд, бо гумони он, ки тир танашонро ѓалбер кард, аз њуш рафтанд. - Командир, биё, меравем, ин муаллим устодат будааст. «Љабри устод бењ зи мењри падар», - гуфтаанд. Одамгарї ин хел намешавад, - гуфта силоњдори њамроњаш ўро аз остинаш кашид. Муаллиму духтаронаш ваќте ба њуш омаданд, ки мошини силоњбадастон аз назар аллакай дур шуда буд. -Ин, шогирдам, Муќим буд, аз Гузари Боло. Бачаи дарсгурез, танбал ва бетарбия буд. Њамаи муаллимон ва њатто талабагон аз ў озор дида буданд, - ба ёд овард му-

«ХАТЛОН»

МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРЗОДА

аллими Шамсулло. Вале ба духтаронаш дар ин бора чизе нагуфт. Муаллим духтарони гирёни акнун ба худомадаро ба оѓўш гирифта, базўр ашки сўзонашро, ки сари мижгон буданд, дошта тавонист. -Хезед, љонам шавед, хона меравем, - гуфту њамроњи духтаронаш љониби дења роњ пеш гирифтанд. Дили онњо хавотир буд, ки њоло силоњдорон боз ба ќафо, назди онњо бармегарданд. Воќеаи ба муаллим Шамсулло рўйдода дар як лањза дар дења пањн гардид. Њамсояву њамкоронаш барои дидани муаллим меомаданд. Ў танњо аз зинда монданашон њарф мезад, дигар чизе гуфта наметавонист, чунки дар бораи шогирди ноодамаш њарф заданро њайф медонист. Омадагон ба рафтори Муќими “боевик” нафрин мехонданду лаб зери дандон хомўш мемонданд, њарос доштанд, ки касе боз хабаркашї накунад, чунки дасти силоњдор он замон дароз буд. Рўзи дигар як гурўњ шогирдони муаллим Шамсулло досњои худро гирифта ба кумак омаданд. То нисфи рўз гандумро даравида, дарзабандї карданд ва дар як љой ѓанак заданд. Ин хабарро ба муаллим расониданд ва ў аз он хурсанд гардид, ки мењнаташ дар мактаб барабас нарафтаю, будааст шогирдони ба ќадраш мерасидагї. Ботинан хурсанд шуд ва ба онњое, ки кумакаш карданд, миннатдорї баён намуд. Шоњзода - духтари раиси дења як табаќ гелос ва ду нони гарми нав аз танўр кандаро ба хонаи муаллим овард. Муаллим ин амали шогирдашро бо амали шогирди силоњдораш - Муќим ќиёс карду ашкаш равон гашт. Ин ашки шодї барои ќадрдонии шогирдон буд. Аз байн чанд моњ сипарї гардид. Давраи яроќдорон гузашту љойи онро давраи оромї, сулњу вањдат иваз кард. Дастархони мардум нонро дид, дар лабони кўдакон таббассум њувайдо гардид. Модарон фарзандонро бе тарсу њарос ба мактаб гусел мекарданд. Мактабу хона аз хандаи беѓаши кўдакон моломол буд. Як ќисми муаллимон дар соли нави хониш ба мактаб наомаданд, онњо ба муњољирати мењнатї, барои ризќу рўзии фарзандон ба Россия рафта буданд. Муаллим Шамсулло мактабро тарк накард ва аз сањар то бегоњ машѓули таълиму тадриси шогирдон буд. Умедаш аз он далолат мекард, ки давлати тољикон соњиби истиќлолият ва вањдат шудааст, пойдевори истиќлолият мустањкам гардида. Рўзе хабари марги ногањонии Муќим дењаро фаро гирифт. Муќим дар яке аз задухўрдњои байни ду гурўњи яроќбадаст њалок шудааст. Дар љанозаи ў муаллим Шамсулло иштирок кард, аз фиѓони љонсўзи модари Муќим ашки чашмонашро дошта натавонист . Вай барои шогирди нохалаф не, балки барои њасрати модар мегирист... Зайнулобиддин ЊУСЕЙНОВ, ноњияи Ёвон

ТАРОНАЊО

АШКИ ОИНА

Њар рўз ба оинаи барќади хонаам менигарам, ќалбамро ѓам зер мекунад. Рўз аз рўз, моњ ба моњ, сол ба сол чењраи ман ба чењраи гандумгуни модарам монанд мешавад. Чењраеро мебинам, ки солњост пазмонаш њастам. Дар оина худро на, модарамро мебинам… Аз пушти оинаи тиреза ѓарќи андеша ба берун менигарам. Њаво боронї, дидагони ман њам боронианд. Байни «ду дарё» оина љо гирифта. Оинаи ѓуборгирифта низ беист ашк мерезад. Оина низ ба њоли њар дуи мо мегиряд.

ДУОИ МОМОИ 103-СОЛА Момои Нафиса 103 сол умр дорад. Ў яке куњансолтарин сокини ноњияи Вахш мебошад. Њанўз њам чашмони бино, хотираи мустањкам ва забони бурро дорад. Пайваста шукронаи тинљиву оромии кишвар ва вањдати миллиро мекунад. Дасти дуо бардошта, мегўяд: «Худованд Президенти кишварамон Эмомалї Рањмон ва тамоми халќи тољикро дар паноњаш нигањ дорад, Тољикистони бињиштосоямон боз њам ободу зебо гардад, ба љавонону наврасон умри пурбаракат насиб гардонад». Нафиса Љумхамадова дар ноњияи Тољикобод ба дунёи њастї омад. Аз соли 1945 инљониб дар ноњияи Вахши вилояти Хатлон сукунат дорад. Шавњараш Ќиём соли 1995 вафот кардааст. Айни њол, момо дар хонаи духтари кенљагї - Ќудбия Шарифова умр ба сар мебарад. Ваќте, вориди хона гаштем, момои Нафиса моро бо чењраи кушода хуш истиќбол намуд. Ў хотираи ќавї дошта, бурробурро њарф мезад ва аз умри пурбаракати хеш ќисса мекард. Момо шоњиди чандин љанг мебошад. Махсусан Љанги Бузурги Ватанї дар хотираш наќш бастааст. Ў дар ин љанг дар аќибгоњ кор карда, барои аскарон љўробиву дастпўшак бофта, ба фронт мефиристод. Инчунин, ёдовар гардид, ки дар солњои љанг мардум аз гуруснагї њатто алаф ва решаи дарахтро мехўрданд. Њоло бошад, шукр аз он мекунад, ки дастархони халќ пур аз нозу неъмат аст. Ќудбия Шарифова ба суњбати мо њамроњ шуда, чунин гуфт: «Модарам аз саломатиаш њељ шикояте надорад. Махсусан хотираи мустањкам дорад. Њар гоње ки наберагонаш дар наздаш љамъ мешаванд, аз лањзањои љавониву љангњои хонумонсўз наќл мекунад. Шукрона мекунам, ки чунин гавњари ноёбе дорам». Момои Нафиса соњиби њафт фарзанд: чор духтару се писар мебошад. Инчунин, 52 набера, 162 абера ва 12 чабера дорад. Дар њар иду айём фарзандону наберагон љамъ омада, аз

наќлњои ширини њаёти момо бањра мегиранд. ... Аз суњбат бо Момои 103-сола хотироти зиёд бардоштем. Зиндагии ў рангину ибратбахш аст. Аз чизе шиква надорад, худро зани бадавлат ва модари хушбахттарини дунё мењисобад. Ваќте ки аз назди ў бармегаштем, ба мо дуои нек дод. Ва боз моро аз роњ боздошта гуфт: «Ман орзуњои зиёд доштам ва шукр, ки њамаи онњо амалї шуданд. Як орзуи дигар дорам, агар он њам ба њаќиќат табдил ёбад, дар дилам ормон намемонад. Мехоњам бо Пешвои миллат Эмомалї Рањмон аз наздик вохўраму бо ў суњбат намоям. Ин бароям лањзањои хушбахтарин мебуд...» Хабаргирї ва дуои неки пирони табаррукро гирифтан фарзи њар як шахс аст. Ёддошти онњо барои мо ибратомўз ва суњбатњои гуворояшон роњнамои зиндагї мебошад. Аз фурсати муносиб истифода карда, момои бузургсол Нафиса Љумхамадова ва тамоми модарони хатлонзаминро бо Рўзи модар табрик гуфта, барояшон тани сињату рўзгори пурнеъмат ва умри дароз орзумандем. Фирдавс УМАРОВ, коромўзи «Хатлон»

ОЗМУНИ «ОИЛАИ ХУШБАХТ - ОИЛАИ БЕЗЎРОВАРЇ» ЉАМЪБАСТ ГАРДИД

КУРТАИ НОДЎХТА

Њар гоње чашмам ба бонувони атласпўш афтад, ёди модар мекунам. Модарам пероњани атласиро бењад дўст медоштанд ва либоси анъанавиашон атласу гирдбишини шона-шона буд. Рўйи бистари беморї як либосворї матои атласро ба дастам доданду таъкидам карданд: «Агар сињат шавам, бароям дўхта биёр, то ба бар намоям». Он бањор ба модар пўшидани пироњани атлас насиб накард... Ин матоъро њар бањор дўхтанї мешавам, аммо модарамро намеёбам. Ба ёди модар њар бањор атлас мепўшам, то бори дигар рўњаш шод бошаду шояд гармии домони ўро эњсос намоям... Њангомаи ИСМАТ

Дар толори муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №1-и шањри Левакант Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо маъмурияти мактабњо ва бо дастгирии филиали ташкилоти ГОПА дар Љумњурии Тољикистон (лоињаи «Пешгирии зўроварии хонаводагї») байни хонандагони синфњои 9-10 зери шиори «Оилаи хушбахт - оилаи безўроварї» озмуни расмњои бењтарин љамъбаст гардид. Шарти озмун расмњои формати А4, ки бо ќаламњои ранга, акварелњо ё гўшањо кашидашудае, ки бо мавзўи шиор марбутанд ва дар расмњо ѓояи

дарки муносибатњои зўроварї нисбати аъзоёни оила ва ё зарари зўроварї дар оила дар љомеа љой доранд, муайян шуда буд. Аз рўи шартњои озмун расмњои хонандагони муассисањои таълимии шањр Анушервони Рўзимат, Рањмиддин Гулов, Шањноза Назарова, М. Шокирова, Љумъахон Шањбозї ва Саломат Куганова интихоб гашта, бо Диплом ва туњфањои хотиравї аз љониби мутасаддиён сарфароз гардонида шуданд. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Шањодатномаи гумшудаи АБ №204762, дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 2001 МТМУ №3-и ба номи Мирзо Турсунзодаи шањри Бохтар ба Ќурбонов Тољиддин Имомназарович додааст, эътибор надорад. Дипломи гумшудаи БТ №511098, ки онро соли 1981 коллељи омўзгории шањри Бохтар (собиќ Ќўрѓонтеппа), бо ихтисоси дарсдињї ба синфњои ибтидої ба Љурахонов Шариф Солињович додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ронандагии №00122201, гурўњи 21, дараљаи «В», ки онро соли 2008 ТЉММ-и шањри Бохтар ба Рањимов Мањмурод додааст, эътибор надорад.

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 117/рз-97 АЗ 07 ЯНВАРИ СОЛИ 2019 АЗ НАВ БА ЊИСОБ ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Саттор ЌАРАХОНОВ Тарроњ: Зафарљон АЗИЗОВ

Рўзнома дар чопхонаи «Мега-Принт»-и шањри Душанбе ба табъ расидааст. Ба чопаш 5.03.2020 иљозат дода шуд. Адади нашр: 10600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Телефонњо - сармуњаррир: 2-88-17, котибот: 2-89-16, муњосибот: 2-47-14, Индекси обуна 68896

Profile for khatlon-ruznoma.tj

Шумораи №15-2020  

Шумораи №15-2020  

Advertisement