Page 1

ХАТЛОН

и 77 ррЎЎззи ОН ЛО АТТЛ ХХА

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №14 (3151)

ПанЉшанбе, 12 апрели соли 2018

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

Љамъбасти семоња

ИСТЕЊСОЛИ ОРД ДАР КИШВАР БЕШТАР ШУД Дар семоњаи якуми соли љорї ба Тољикистон ба ќадри 7,1 њазор тонна орд ба маблаѓи 1,6 миллион доллари амрикої ворид шудааст, ки дар ќиёс бо њамин давраи соли гузашта 8 њазор тонна камтар аст. Ба иттилои дафтари матбуотии Вазорати рушди иќтисод ва савдои мамлакат, имсол њаљми воридоти гандум ба кишвар ќариб 222 њазор тоннаро ташкил дод. Орду гандум, асосан, аз Ќазоќистон ба кишвари мо ворид мешудааст. Манбаъ афзуд, ки беш аз 90%-и талаботи дохилии Тољикистон ба орд аз њисоби истењсолоти ватанї таъмин карда мешавад. Ба са-

баби афзоиш ёфтани коркарди гандум дар Тољикистон мизони воридоти орд ба кишвар коњиш ёфтааст. Масалан, агар панљ сол пеш њаљми орди воридотї ба 360 њазор тонна баробар буд, имрўз ин нишондињанда то 54 њазор тонна поин омадааст. Њоло дар кишвар 65 корхонаи истењсоли орд бо иќтидори умумии тавлиди ду миллион тонна орд дар як сол фаъолият мекунанд.

«БАРЌИ ТОЉИК» ЌАРЗАШРО БА НБО «САНГТЎДА-1» БАРМЕГАРДОНАД Муовини Сарвазири мамлакат Азим Иброњим бо роњбарони блоки раёсати дороињо ва ташкили кор бо дороињо дар Осиёи Марказї ва Ќафќози ЉСК «Сангтўда-1» ва директори ЉСК НБО «Сангтўда-1» дар Тољикистон мулоќот намуд. Дар мулоќот масъалањои њамкории иќтисодї, наќшаи пўшонидани ќарзи ширкати «Барќи Тољик» дар назди НБО «Сангтўда-1», имкониятњои иловагии кашфи бозорњои нави содироти барќ ба кишварњои њамсоя мавриди баррасї ќарор дода шуданд. Бо ќаноатмандї зикр гардид, ки «Барќи Тољик» соли 2017 290 млн. сомонї пардохт кардааст ва бо ин уњдадорињои худро дар назди НБО «Сангтўда-1» асосан иљро намуда истодааст. Неругоњи «Сангтўда-1» дар њудуди ноњияи Данѓара љойгир буда, соли 2009 ба кор андохта шудааст. Ин неругоњ 15 дарсади барќи Тољикистонро тавлид мекунад ва тавоноии он 670 МВТ мебошад. Тољикистон 25 дарсади сањмияњои ин неругоњ ва ширкати «Росатом»-и Русия 75 дарсади дигари онро дар ихтиёр доранд.

МАЊСУЛОТИ НАССОЉИИ «MADE IN TAJIKISTAN» Тољикистон дар радифи Ќирѓизистон, Миср, Марокаш ва Тунис ба Барномаи љањонии нассољї ва дўзандагї (Global Textiles and Clothing programme) ворид гардид, ки маблаѓгузораш Њукумати Швейтсария ва иљрогараш Маркази тиљорати байналмилалї мебошанд.

Давлатшоњ Гулмањмадзода: “Дар рушди иќтисодиву иљтимоии ватани азизамон сањми бештар дошта бошем” Љаласаи љамъбастии соњањои иќтисодї ва иљтимоии вилояти Хатлон дар семоњаи аввали соли равон баргузор гардид. Љамъомадро раиси вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода њусни ифтитоњ бахшида, њозиринро бо рўзномаи љаласа ошно намуд. Дар љамъомад муовини аввал, муовинони раиси вилоят, дастгоњ, сардорони раёсат ва мудирони шуъбањои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, раисони шањру ноњияњо, роњбарони ташкилоту муассисањои вилоятї ва шањру ноњияњо, раисони љамоатњо масъулини маќомоти њифзи њуќуќ, намояндагони соњањои маориф, тандурустї ширкат доштанд. Аз рўйи масъалаи якуми рўзнома муовини раиси вилоят Раљабалї Раљабов маърўза намуда, њозиринро бо дастовардњои соњањои хољагии халќ ошно намуд. Тавре ки равшан гардид, њаљми маљмўи мањсулоти дохилии минтаќавии вилояти Хатлон дар семоњаи аввали соли 2018 ба 2 миллиарду 471 сомонї расида, афзоиш бошад, нисбати њамин давраи соли гузашта 6,7 фоизро ташкил дод. Дар семоњаи аввали соли 2018 иљрои наќшаи андозњо бо назардошти андози иљтимоии ѓайрибуљетї 101,2 фоиз таъмин гардида, ба буља 297,5 миллион сомонї маблаѓ ворид карда шуд, ки нисбати наќша 3,5 миллион сомонї зиёд мебошад. Тавре ки нотиќ зикр намуд, тайи семоњаи аввали соли равон соњањои буљетии вилоят ва шањру ноњияњо 312 миллион сомонї маблаѓгузорї карда шуда, 89,1 фоизи маблаѓњои буљетї ба соњаи иљтимої равона гардидааст. Фаъолияти бонкњо низ дар давраи њисоботї хеле бењ гардида, ба соњањои иќтисодї 258,4 миллион сомонї ќарзњои бонкї равона намуданд, ки дар ќиёс нисбат ба њамин давраи соли 2017 11,7 миллион сомонї зиёд мебошад. Яке аз масъалањои муњиме, ки пайваста Роњбари давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Эмомалї Рањмон таъкид месозад, бунёди љойњои нави корї, ба шуѓл фаро гирифта шудани шањрвандон мебошад. Дар ин давра 75 ярмаркаи љойњои холии корї баргузор гардида, 762 нафар сокинони вилоят бо љойи кор таъмин ва дар умум 2651 нафар шањрвандон ба шуѓл фаро гирифта шудаанд. Чуноне ки муовини раиси вилоят Раљабалї Раљабов зимни баромад таъкид дошт, музди миёнаи мењнат ба 841,7 сомонї баробар буда, нисбати њамин давраи соли 2017 1,4 фоиз афзоиш ёфт. Ин нишондињанда дар соњањои саноати истихрољ 1851,3 сомонї, саноати коркард 1314,4 сомонї, энергетика 1771,5 сомонї, сохтмон 1164,5 ва коммуналї 987,2 сомониро ташкил медињад. Аз њисобот равшан гардид, ки тайи се моњи соли равон гардиши савдо ба 1044,3 миллион сомонї, њаљми хизматрасонии пулакї, ба ањолї ба 477,3 мил-

лион сомонї расидааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017-ум 58,5 ва 40,8 миллион сомонї зиёд аст. Гардиши савдои хориљї бошад дар семоњаи аввал ба 68,4 миллион доллари амрикої расида, аз љумла содирот 37,2 миллион доллари амрикої ва воридоти молу мањсулот 31,2 миллион доллари амрикоиро ташкил дод, ки мутаносибан нисбати њамин давраи соли гузашта содирот 10,8 ва воридот 10,6 миллион доллари амрикої зиёд мебошад. Чуноне ки нотиќ таъкид дошт, дар вилоят 31 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї шуда истодааст ва маблаѓи азхудшуда 3082,9 миллион доллари амрикоиро ташкил медињад. Аз љониби соњибкорони вилоят 21 лоињаи ќарзї ба маблаѓи 11,9 миллион сомонї тањия гардида, барои дарёфти сарчашмаи сармоягузорї ба муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» пешнињод карда шудааст. Хатлон вилояти аграрї буда, беш аз 60 фисади мањсулоти тавлидшавандаро кишоварзони вилоят истењсол менамоянд. Чуноне ки муовини раиси вилоят зимни суханронї ироа дошт, њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар семоњаи аввал 482,7 миллион сомониро ташкил дод, ки дар ќиёс нисбати њамин давраи соли 2017-ум 27,4 миллион сомонї зиёд мебошад. Дар њамаи бахшњои хољагидорї 659 тонна сабзавот, 13,8 њазор тонна гўшт, 65,2 њазор тонна шир, 22,4 миллион дона тухм, 243,3 тонна моњї истењсол гардида, афзоиш нисбати њамин давраи соли гузашта мутаносибан аз 1 то 29 фоизро дар бар гирифт. Дар бахшњои љамъиятї ва хољагињои дењќонї нисбати њамин давраи соли гузашта њамагї кишт 19,4 њазор гектар, аз љумла кишти бањорї 5,7 њазор гектар, кишти бањории ѓалладонагињо 1416 гектар, картошка 1844 гектар ва сабзавот њамагї 2258 гектар зиёд гардид. Њамин тавр, нотиќ нисбати дастовардњои чорводорон низ ибрози назар намуда, таъкид дошт, ки ширљўшї аз як сар моли ширдењ 14 литр, саршумори чорвои калон 670 сар, моли майда 7731 сар зиёд гардидааст.

Саноат яке аз соњањои муњим барои баланд гардидани сатњи иќтисодї ба шумор рафта, омили асосии тараќќиёти иќтисодї аст. Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар ин давра ба 1 млрд. 595,2 миллион сомонї расидааст, ки нисбати њамин давраи соли 2017-ум 306,6 миллион сомонї зиёд мебошад. Чуноне ки дар љаласа таъкид рафт, соњаи саноат сол ба сол рушд ёфта, нисбати њамин давраи соли сипаригардида афзоиши истењсоли семент 69,7 фоиз, мебел 56 фоиз, мањсулот аз пластикаи фулузї 40 фоиз, калобаи ришта 36,1 фоиз, равѓани растанї 41 фоиз, мањсулоти ќаннодї 27, орд 83 фоиз, нон ва мањсулоти нонї 6 фисадро ташкил дода, истењсоли хишти сементї 9 баробар, гаљи сохтмонї 24, истењсоли афшура 11 баробар, мањсулоти доруворї 8 ва нахи пахта 4 баробар афзоиш ёфт. Чуноне ки нотиќ таъкид дошт, тибќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар семоњаи аввали соли равон 12 адад корхона ва коргоњи нави саноатї бо таъсиси 135 љойи корї ташкил карда шудааст. Дар љамъомад доир ба фаъолияти муассисањои сохтмонї ибрози назар намуда, таъкид гардид, ки аз њамаи манбаъњо азхудкунии маблаѓгузорињои асосї бе сармояи хориљї ба маблаѓи 274,6 миллион сомонї, корњои сохтмону васлкунї ба маблаѓи 257,9 миллион сомонї, корњои пудратї ба маблаѓи 140,4 миллион сомонї иљро гардида, афзоиш нисбати њамин давраи соли гузашта мутаносибан 96,9-97,6 ва 64,7 фоизро ташкил дода, ба маблаѓи 76,7 миллион сомонї фондњои асосї ба истифода дода шуд. Дар вилоят 44 адад бинову иншооти истењсоливу ѓайриистењсолї ба маблаѓи 39,3 миллион сомонї, аз љумла 6 муассисаи таълимї бо 850 љойи нишаст, 5 корхона ва коргоњи саноатї, 1 неругоњи барќи обї, 23 маркази савдо ва дўконњои тиљоратї, 1 бунгоњи тиббї, 4 майдончаи варзишї ва дигар иншоот, 531 адад хонањои иќоматї дар масоњати 55,7 њазор метри мураббаъ сохта шуда, мавриди истифода ќарор дода шуд. Аз љамъомад баромад, ки дар давраи њисоботї њаљми боркашонї 5,3 миллион тонна иљро гардид. Аз њисоби њамаи манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 1,2 миллион сомонї дар 3,3 километр таъмири роњ, 818 километр роњњо таъмири љорї, аз њисоби соњибкорон ду адад пул бо дарозии 38 метр гузаронида шуда, 8,7 километр роњњо сангфарш карда шуд. Маблаѓи умумии корњои иљрогардида 3,231 њазор сомониро ташкил дод. Муовини раиси вилоят дар баробари рушди соњањои иќтисодї нисбати фаъолияти соњањои илм

ЯК ЌАТОР ТАЃЙИРОТИ КАДРЇ ДАР ХАТЛОН 11 апрел Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор кадрњоеро, ки ба вазифањои масъули сатњи роњбарї таъин шуданд, ба њузур пазируфтанд. Бино ба иттилои хадамоти матбуотии Президенти кишвар, нахуст Сардори давлат њозиринро вобаста ба иљрои вазифа ва масъулияти роњбарї бо тарзу усулњои муосир, мењнати софдилона бањри ободии Ватан ва таъмини фазои шаффофу мусоиди кору фаъолият дар нињодњои зери роњбариашон њидоят намуданд. Бо фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз он љумла раисони суди шањрњои Бохтар, Левакант ва ноњияи Панљи вилояти

Хатлон, раиси суди иќтисодии вилояти Хатлон, аз њисоби љавонону мутахассисони варзида ва поквиљдону масъулиятшинос таъин карда шуданд. Дар мувофиќа бо Президенти Љумњурии Тољикистон, прокуророни ноњияњои Мир Саид Алии Њамадонї ва Муъминободи вилояти Хатлон таъин гардиданд. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќурбонзода Амирхон Файзулло муовини раиси вилояти Хатлон таъин шуд. Њамчунин, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 11 апрел Љалолиддин Шукуров аз вазифаи директори Муассисаи давлатии таълимии «Мактаби Президентї барои хонандагони болаёќат дар шањри Кўлоб» озод

ва ба љойи ў Одилзода Дилбар Рањим роњбари ин муассиса таъин карда шуд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат зимни суњбат ба њар як хизматчии давлатї таъкид намуданд, ки дар доираи санадњои танзимкунандаи фаъолияти соњавї кори бонизому дуруст ва самараноки самти вобасташударо таъмин карда, дар иљрои вазифаву масъулият бо љиддият, поквиљдонї садоќат ба Ватану миллат муносибат намуда, тамоми неруи аќлониву љисмонї ва таљрибаи касбкардаро бањри ободии сарзамин ва мубориза бар зидди зуњуроти номатлуби љомеа ва сабабу монеањои пешрафту тараќќиёти кишвар равона намоянд. «Хатлон»

ва маориф, тандурустї ва фарњанг низ ибрози назар намуд. Тайи се моњи соли равон варзишгарони вилоят дар 16 мусобиќаи љумњуриявї ва байналмилалї ширкат варзида, 55 медали тилло, 72 медали нуќра ва 84 медали биринљї ба даст оварда, соњиби 211 медал шуданд, ки нисбати њамин давраи соли 2017-ум 8 медал зиёд мебошад. Дар семоњаи аввали соли равон дар њудуди вилоят 1303 адад маъракањои суннатї ва 118 љуфт тўйњои домодиву арўсии хайриявии дастаљамъона гузаронида шудааст. Пас аз шунидани маърўзаи муовини раиси вилоят Раљабалї Раљабов раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода аз раисони шањру ноњияњои А. Љомї, Восеъ, Ёвон, Муъминобод, Љайњун ва Панљ оид ба бурду бохт ва камбудињои љойдошта пурсиш ба амал оварда, бањри ислоњи сариваќтии онњо дастуру супоришњои мушаххас дод. Њамчунин роњбари вилоят аз масъулини соњањои иќтисод ва иљтимоиёт, раисони љамоатњои дењот пурсиш ба амал оварда, бањри пешбурди фаъолият маслињатњои муфид дод. Аз љумла таъкид дошт, ки кушода гардидани роњи оњан ба љумњурии њамсоя имкон фароњам меоварад, ки кишоварзон мањсулоти бо араќи љабин рўёндаи хешро ба хориљи кишвар ба фурўш бароварда, сатњи зиндагии хешро баланд бардоранд. Яъне дењќонон метавонанд њарчи бештар мањсули мењнати хешро тариќи роњи оњан бемамониат ба хориљи кишвар содирот намоянд. Њамчунин, роњбари вилоят ба масъулин оид ба додани њисоботи аниќи оморї супориш доданд. Давлатшоњ Гулмањмадзода зимни суханронї дар љамъомади љамъбастии соњањои иќтисодиву иљтимоии вилояти Хатлон дар семоњаи аввали соли равон таъкид дошт, ки дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатиашон ба Маљлиси Олї бояд дастурамали кории њар як нафар масъулин дар шањру навоњї ва мањалњо гардад. «Бањри ободониву гулгулшукуфоии диёрамон бењтару бештар кўшиш ба харљ дињем. Рўйдоди таърихї аввали соли равон дар рўзи таљлили Наврўзи байналмилалї дар маљмааи Созмони Милали Муттањид оѓоз бахшидан ба Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” ба шумор меравад. Иќдомњои башардўстонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон њар яки моро водор месозад, ки дар рушди иќтисодиву иљтимоии ватани азизамон сањми бештаре дошта бошем», - таъкид дошт роњбари вилоят. ВАХШОНА, “Хатлон”

15 апрел Ќањрамони Тољикистон Садриддин Айнї 140-сола мешавад

УМРИ АЙНЇ АЗ БАРОИ ХАЛЌ САРФИ ХОМА ШУД «Корномаи устод Садриддин Айнї дар таърихи миллати мо камназир буда, тамоми умри бобаракати ў барои њифзи њувияти тољикон ва ба сифати миллати ќадимї эътироф гардидани онњо сарф шудааст. Дар ин хусус худи устод дар маќолааш бо номи «Таќдири як халќ» навишта буд: «Дар давоми умри худ ман китобњои зиёде навиштаам, ки њамаи онњо ба як мавзўъ бахшида шуда, аз як мавод фароњам омадаанд. Њамаи ин китобњо – дар бораи тољикон ва Тољикистон, дар бораи кишвари кўњистони ман, дар бо-

раи хоки муќаддас, дар бораи фарзандони ин сарзамин мебошанд, ки дар ќарни њафт ба худ номи «тољик»-ро гирифт». Устод Айнї дар аввали асри ХХ дар маќолаву очеркњо, шеъру достонњо ва повесту романњои худ аз таърих, забон, адаб ва њунару фарњанги миллати тољик озоду ошкоро дифоъ менамуд ва мардумро ба худшиносї даъват мекард. Маќолањои ў ва махсусан, китоби «Намунаи адабиёти тољик» дар солњои бистуми асри гузашта ба

(Идома дар сањ. 2)

Барномаи нави чањорсола, ки барои солњои 2018-2021 тарњрезї шудааст, маќсад дорад, ки содироти мањсулоти нассољї ва дўзандагиро аз Тољикистон боло барад ва ба ин восита дар кишвар љойњои нави корї ва имконияти дарёфти даромад барои тамоми соња фароњам орад. Мавриди зикр аст, ки соњаи нассољї ва дўзандагї яке аз соњањои калидї ва ояндадори содиротї дар иќтисоди Тољикистон мањсуб мегардад.

Аз нигоњи њаљми содирот, бо шумули содироти нахи пахта, ин соња дар маќоми дуюм ќарор дорад. Њарчанд Тољикистон таќрибан 90%-и нахи пахтаашро њар сол содир мекунад, љумњурї љињати бунёди занљираи комили коркарди ашёи хом ба мањсулоти тайёр ќадамњои стратегї гузошта, ният дорад ба бозорњои хориљї бо мањсулоти тайёри нассољии «Истењсоли Тољикистон» барояд.

ЯК РЎЗИ ХИЗМАТРАСОНИИ РОЙГОНИ ТИББЇ Шанбеи гузашта дар маркази саломатии шањри Бохтар ва тамоми шањру навоњии вилояти Хатлон бахшида ба Рўзи умумиљањонии саломатї тањти шиори «Фарогирии умумии ањолї ба хизматрасонии тиббї» машварат, муоина ва ташхиси ройгони тиббии беморон сурат гирифт. Маќсад аз баргузории чорабинии мазкур пешгирии беморињои гуногун ва маълумоти бештар расонидан ба ањолї мебошад. Барои шањрвандон муоинаи ройгон ташкил карда шуда, њамзамон аз тарафи мутахассисон маслињатњо оид ба пешгирии беморињо дода шуд. Дар ин рўз танњо дар Маркази саломатии шањри Левакант ба 213 нафар шањрвандон хизмати тиббии ройгон расонида шуд.

КИШТИ ПУНБА ДАР МАЙДОНИ 4000 ГЕКТАР Аз Сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон хабар доданд, ки имсол дар ноњияи Данѓара дар майдони 4000 гектар тухми пунбадона кишт хоњад шуд. Ба иттилои манбаъ, пахтакорони Данѓара ба мавсими кишт омодагии хуб дида, њар рўз ба њисоби миёна дар майдони 300-320 гектар (ба ќадри 7-8 фоизи наќша) кишти пунбадона мегузаронанд. То имрўз дар майдони беш аз 3,5 њазор гек-

тар пунба кишт шудааст. «Ин нишондињанда ва рафти кишт аз он шањодат медињад, ки пахтакорони данѓарагї аз љумлаи нахустинњо шуда, миёни пахтакорони навоњии минтаќа дурнамои кишти пахтаро ба иљро мерасонанд», - афзуд манбаъ.

АЗМИ АЗСАРГИРИИ КОРИ «ТЕНТА КЎЛОБ» Корхонаи коркарди нахи пахта «Тента Кўлоб» пас аз таваќќуфи сесола дубора ба фаъолият оѓоз хоњад кард. Дафтари матбуотии шањрдории Кўлоб ин хабарро тасдиќ карда, афзуд, ки ин корхона аз љониби соњибкорони хитої ба иљора гирифта шуда, феълан дар он умури таъмиру бозсозї љараён доранд. Ќарор аст, ки корхона моњи майи соли равон бо иќтидори пурра ба кор шурўъ карда, зиёда аз 150 нафар сокинони мањаллиро бо љойи кор таъмин намояд. Ќобили зикр аст, ки дар шањру дењоти Кўлоб 8 корхонаи хурду бузурги коркарди пахта фаъолият доранд.

«КАДБОНУИ БЕЊТАРИН» МУАЙЯН МЕШАВАД Дар ноњияи Муъминобод ба муносибати Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї озмуни “Кадбонуи бењтарин” баргузор гардид. Тавре ки ба рўзномаи “Хатлон” аз бахши кор бо занон ва оилаи ноњия хабар доданд, озмуни ноњиявии “Кадбонуи бењтарин” дар сатњи љамоатњои шањраку дењоти ноњия ва ташкилоту муассисањо гузаронида шуда, маќсад аз баргузории он густариши њунарњои пазандагї, эњё намудани њунарњои мардумї, дарёфти бењтарин донандагон ва пазандањои таомњои ќадима ва замонавї ва ба ин васила

тарѓиби расму ойинњои миллї аст. “Ба ин восита мо ба дастгирии њунари кадбонугии бонувон, љалби духтарон ба њунарњои пазандагї, эњёи таомњои миллї, љалби духтарону бонувони хонанишин ба корњои љамъиятї муваффаќ хоњем шуд”, - зикр кард манбаъ. Аз тарафи њайати њакамон, инчунин бо иштирокчиён оид ба масъулияти оиладорї ва рўзгордорї саволу љавоб доир гардид.

АВВАЛИН ПИРЎЗИИ “ПАНЉШЕР” ДАР ЛИГАИ ОЛЇ Дар даври чањоруми мусобиќаи ќањрамонии футболи Тољикистон миёни дастањои лигаи олї дастаи «Панљшер»-и ноњияи Љалолиддини Балхї дар майдони худ тими «Барќчї»-и Њисорро бо њисоби 2:0 шикаст дод. Пирўзии аввалинро дар мусобиќаи имсола ба «Панљшер» ду голи Алишери Њотам овард. Дар бозии дигари даври чањорум ССКА «Помир»-и Душанбе бар дастаи мењмон - «Хатлон»-и Бохтар – бо њисоби 2:1 пирўз шуд. Ба ин тартиб, баъди натиљагирии даври чањорум дар љадвали мусобиќа дастаи «Хуљанд» бо 10 имтиёз дар маќоми аввал ќарор дорад. Тими «Истиќлол», ки як бозї камтар кардааст, бо 9 имтиёз маќоми дувумро касб намудааст. ССКА «Помир»-и Душанбе бо 6 имтиёз дар зинаи севум љойгир шудааст. Дар даври панљуми мусобиќа «Хатлон» бо «Кўктош»-и ноњияи Рўдакї (13-уми апрел) ва «Регар-ТадАЗ» бо «Панљшер» (14-уми апрел) вомехўранд.

Хабарњои бештар ин љост:

www.khatlon-ruznoma.tj


2

ХАТЛОН

УМРИ АЙНЇ АЗ БАРОИ ХАЛЌ САРФИ ХОМА ШУД (Идома аз сањ. 1) сифати шањодатномаи миллати тољик хизмат карда, боиси њамчун халќи ќадима ва фарњангї эътироф гардидани тољикон гардиданд. Устод Садриддин Айнї он солњо беш аз дигарон дар маќолањои «Масъалаи тољикон», «Дар бораи мактаб ва маорифи тољик», «Забони тољикї», «Дар атрофи забони форсї ва тољикї» ба дифои њуќуќу њастии тољикон баромада, ќадимї, таърихї ва бумї будани миллаташро исбот намуд. Устод Айнї ба муќобили иддае аз зиёиёни он рўзњо, ки забони тољикиро забони куњна мепиндоштанд, баромада, ботил ва беасос будани чунин аќидањоро фош мекард ва таъкиду исбот менамуд, ки тољикон забони адабии оммафањми беш аз њазорсола доранд ва он то кунун на танњо дар муњити халќи тољик, балки дар байни њамаи форсизабонони дунё роиљ мебошад. Дар андеша ва осори устод Айнї масъалаи ташаккули њувият ва баланд бардоштани худшиносии миллї дар љойи аввал ќарор дошт». Эмомалї Рањмон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат *** «Устоди муњтарам! Имрўз аз рўзномањои Тољикистон фањмидам, ки дар муќобили хидматњои чандинсолаатон, хидматњои пурбањо ва барои халќи советї зарур ба номи шумо монанди олим, хидматнишондода илова кардаанд. Мехоњам бигўям, ки хидматњои илмии Шумо, ки адабиёт, забон ва таърихи тољикро бойигарии бузург додааст, бањои њаќиќї аз тарафи партия ва њукумати советї гирифт. Ин ба њамаи мењнаткашони Тољикистон хурсандї медињад, махсусан ба дўстони Шумо шараф ва сарбаландист. Азбаски дер хабарро шунидам (чунонки дар боло навиштам, газетањоро њамин рўз гирифтам), фиристодани телеграммаро њам дершуда њисоб кардам. Албатта, мебахшед. Ман ба василаи ин хат табрики самимонаи худро ба Шумо таќдим карда, аз дилу љон дасти Шуморо фишурда, бисёр зиндагї кунед ва бешумор ба халќи советї фоидањои илмию адабї дињед мегўям. Ин орзуи њаќиќии ман аст. Риё нашавад гуфта, беш аз ин чизе наменависам. Бо салом ва иродат Абулќосим Лоњутї», Москва, 7 ноябри 1940 *** Умри Айнї аз барои халќ сарфи хома шуд, Халќи моро дафтари Айнї шањодатнома шуд. Бозор Собир, Шоири халќии Тољикистон *** «Таъсири ѓоявию сиёсии китоби «Намунаи адабиёти тољик» (с.1926) барои ташкили Тољикистони мустаќил аз шаклњои дигари мубориза, аз љумла навиштани мактубњо ба номи Сталин, бештар будааст. Агар ин тавр намебуд, пантуркистон тамоми неруи худро ба муќобили мањз Айниву тазкирааш равона намекарданд ва бањси он то ба худи Н.И. Бухарин намерафт, ки «Намуна»-ро расман мањкум намуд ва билохира китобро мамнуъ эълон карданд. Бояд таъкид намуд, ки њељ китобе мисли «Намуна» ба пантуркизм, махсусан шакли осиёимиёнагии он зарбаи љонкоњ назадааст. Пантуркизм душманони ќавї дошту дорад, дар мисоли русњову арманњову булѓорњову юнонињо…, аммо ин мубориза њамеша чун муборизаи насронињо бо мусалмонњо талаќќї дода мешуду мешавад. Мафкураи пантуркизм моњирона аз арзишњои исломї истифода мекард ва тањти шиори асосгузори он Зиё Гёк Алп «туркигарої, исломигарої ва муосиргарої» амал мекард. Ин аст, ки дар чашми насронињо он њамчун мафкураи мусалмонњо љилвагар мегардид. Мањз њамин љанбаи пантуркизм, яъне моњирона аз ислом истифода кардани он, равшанфикрони бухорої – љадидонро ба доми худ каши-

да буд, чун ањли Бухорову (ба маънии васеаш, ањли Аморати Бухоро ва умуман кулли тољикони Осиёи Марказї) дини ислом мисли гўшту нохун пайванд буданду њастанд. Аммо дар асл пантуркизм бо ислому мусалмонї рабте надорад, он як мафкураи оштинопазири миллатгароиву нажодпарастї аст, ки метавонад ба худ шаклњои гуногун бигирад. «Намуна» аввалин зарбаи ѓайричашмдоште буд аз љониби як нафар зиёии мусалмон ба пантуркизм, ки мубаллиѓони онро девона кард ва онњо девонавор ба Айниву тазкирааш, ки амалан дар он солњо наќши китоби идеологии тољиконро дошт (чунонки аз 70-уми ќарни гузашта ин наќш ба дўши китоби «Тољикон» вогузор шуд) дарафтоданд». Масрур Абдуллоев, профессор, мушовири бахши ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои рушди иљтимої ва робита бо љомеа *** «Осори Садриддин Айнї осори љовидонист. Њар боре, ки хонанда онро мутолиа намояд, аз он барои худ чизи нав пайдо карда метавонад. Аз ин рў, тасмим гирифтем, ки онро дигарбора рўйи чоп орем. Олимони кишвар наќша доранд, ки ба шарафи 140-солагии зодрўзи сардафтари адабиёти навини тољик, Ќањрамони Тољикистон Садриддин Айнї, куллиёти нави ўро дар 27 љилд аз нав ба чоп омода созанд. Бо ин маќсад соли 2017 њайати тадорукот ташкил намуда, осори устод Садриддин Айниро дигарбора омўхта, онро ба мавзўъњои алоњида људо намудем. Аз рўйи табаќабандии мавзўъњо танњо осоре, ки худи устод чоп намудаанд, ба 26 љилд расид. Баъзе шеър, ќитъа ва ќисмњои осори Айнї, ки бо сабабњои гуногун ќаблан чоп нашуда буд, акнун барќарор мешаванд, ки дар маљмўъ куллиёт аз 27 љилд иборат мешавад». Сахидод Рањматуллозода, директори Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии Академияи илмњо *** «Рўзе С. Айнї (њангоми президенти Академияи илмњо будан) мактуби шахсии худро ба воситаи ронанда барои фиристодан ба суроѓаи нишондодашуда ба котиботи Академияи илмњо равон карда, дар баробари нома пули конверт ва маркаро њам додааст. Котибот мактуби устодро бо маркаю конверт ба љои зарурї равон карда, аммо пули ба устод тааллуќдоштаро ба воситаи ронанда пас мегардонанд. С. Айнї аз ин воќеа дар ѓазаб шуда, ба Б. Ниёзмуњаммадов, ки љонишини президенти Академия будааст, супориш медињад, то ки бо кормандони садорат маљлис гузаронида, ба онњо ќатъї таъкид кунад, ки минбаъд чунин амалро такрор накунанд ва кори шахсиро дар масъалаи харољот аз кори давлатї фарќ намоянд ва аз мадраки давлат ягон ќирон њам љињати худ истифода набаранд. Ё ин ки рўзе кадом нохалафе дарахтеро, ки аз Африќо оварда будаанд, аз боѓи ботаникї медуздад. Устод тамоми идорањои масъули шањриро ба по мехезонад ва ќотеона талаб менамояд, ки љинояткорро пайдо карда, љазои сахт дињанд... Устод С. Айнї мошини хидматиашро ягон даќиќа зиёдатї ва берун аз вазифаи расмї истифода намебурдааст. Кадом соату даќиќае, ки устод ронандаро рухсат мекардааст, ба садорат маълум менамудааст, масалан чунин менавиштааст: «Рафиќ Ниёзмуњаммадов! Сестра бо мошини ман барои давоњои ман рафта буд, ки њозир омад ва соати севу понздањ даќиќа љавоб додам. Имзо, С. Айнї». Мазмун аз наќли Б. Ниёзмуњаммадов, профессори забоншинос, собиќ муовини президенти АИ ЉТ

Ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатї

ЉОНФИДОИ МИЛЛАТ Рањбаре, ки дилсўзи халќу миллати худ аст ва нисбат ба мардум мењрубону дарди дили халќро дарди худ њис мекунад, сазовори иззату эњтироми омма мегардад. Хушбахтона, чунин роњбари оќилу доно, марди фозилу хайрхоњ, адолатпарвару њаќљў, мардумдўст насиби миллати тољбарсари мо гаштааст. Ва мардум аз ин доди худовандї мефахранду меболанд. Ин марди оќилу доно талош ба он дорад, ки мардумаш ободу осуда ва давлаташ пешрафта бошад. Имрўз Тољикистони соњибистиќлолро дар арсаи байналмилалї мешиносанду пешнињодњои давлату Њукумати Љумњурии Тољикистонро якдилона ќабул ва эътироф доранд. Басо рамзист, ки парчами давлати мо дар шафати яке аз созмонњои бонуфуз Созмони Милали Муттањид афрохта шудаю шеъри шоири зиндаёд Шайх Саъдї ањли сайёраро ба муттањидиву сарљамъї даъват менамояд. Миллати тољик аз ќадимулайём дорои таъриху фарњанги бою ѓанї буда, њамчун миллати сулњдўст, саховатпеша эътироф гардида, бо Ибни Синову Шайх Саъдї, Њофизу Бедил, Хайёму дањњои дигар маъруфаст… Маќсади банда аз рўйи авроќи сафед овардани ин навиштањо дар он аст, ки наврасону љавонони мо донанд, ки имрўз мо Пешвое дорем, ки миллати тољик, бузургони моро ба љањониён муаррифї намуд. Њамасола бањри рушду нумўи Тољикистони соњибистиќлол ва зиндагии шоистаи мардум Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї ироа мегардад, ки онро кулли сокинони кишвар, хурду бузург бесаброна интизорї мекашанд. Банда њафтањо мунтазири суханронии Пешвои миллат дар назди оинаи нилгун менишастам. Он рўз фаро расид, аз хурсандї дар куртаам намеѓунљидам, назди оинаи нилгун бо њамкасбон аз аввал то ба охир суханронии Пешвои муаззами миллатро гўш додам. Паёми имсола аз паёмњои ќаблї фарќи куллї дошт.

Дар Паёми имсола зикр гардид, ки бо вуљуди таѓйирёбии вазъи сиёсиву иљтимої ва амнияти љањон, дар роњи пешрафти бемайлони иќтисодї, расидан ба њадафњои стратегї мо тавонистем сулњу суботи комил, вањдату истиќлолияти давлатиро нигоњ дорем. Дар соле, ки сипарї гардид, зиёда аз 100 давлати дунё гирифтори гурўњњои ифротї гардида, хисороти зиёди моливу иќтисодї бардоштанд ва љони њазорњо сокинони осоиштаи худро аз даст доданд. Ба садаи 20 назар афканем, дар Тољикистон љанги тањмилии шањрвандї аланга дошт, барои миллати тољик њам сўхтан буду њам сохтан. Оќибатњои љанги тањмилии шањрвандиро бартараф намудану барќарор сохтани як давлати соњибихтиёр кори caњлy осон набуд. Ба барќарор сохтани давлати соњибихтиёр, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона аксари гурўњњои мухолифин зид буданд. Аллакай Тољикистон ба се порча таќсим шуда буд. Хатари нобудшавии Тољикистон дар назар буд. Зиёда аз 1 миллион нафар тарки манзилу мењан намуда, ба Љумњурии Исломии Афѓонистон кўч бастанд. Душманон намехостанд Тољикистон њамчун давлат рушд ва пешрафт кунад. Вакилони мардумї ба хулосае омаданд, ки њарчи зудтар љамъ омада, ба ин бесарусомонињо хотима бахшанд. Дар он рўзњо касе набуд, ки миллати тољикро аз парокандагиву парешонї дар амон нигоњ дорад. Дар Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон номзадии вакили љавони боѓайрату нотарс ва ѓурури миллидошта муњтарам Эмомалї Рањмонро пешнињод намуданд. Аксарияти вакилони мардумї ба љонибдории вакили љавону кордон ва сиёсатмадор раъйи худро доданд. Замоне, ки Раиси Шўрои Олї интихоб шудан он кас ба минбари

бонуфуз баромада, бо њисси баланди ватандўстї ва ифтихори миллї, рў љониби вакилони мардумї оварда гуфтанд: «Ман љонибдори сулњ дар Тољикистон њастам, љонибдори давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошам». Он замон ман бо шавќу њаваси кўдакї ба оинаи нилгун менигаристам. Ў мардонавор ба гуфтањои худ истода, кори бузурге барои миллати тољик кард, мухолифинро сари як миз гирд оварда, дар якљоягї оши оштї хўрданд. Ва зиёда як миллион гурезаи тољикро ба ватан баргардонд. Борњо дар баромадњои худ мегуфт: «То охирин гурезаи тољикро ба ватан барнагардонам, ман худро орому осуда њис намекунам». Охирин гурезаи тољикро ба ватан баргардонд. Имрўз миллати тољик бо шукргузорї аз сулњу субот дар мењану зодгоњи худ пайи кору фаъолиятанд. Рўзњо мегузаранд, моњњо паси cap мешаванд, солњо сипарї гаштанд. Аз он рўзњо 26 сол гузашт. Дар 26 соли соњибистиќлолии кишвар ба чї дастовардњои бузург ноил гардидаем, онро ба чашми сар дида истодаем. Лозим намешуморам њамаи онро рўйи авроќи сафед биёрам, чунки хурду калон, пиру барно њамарўза тариќи васоити ахбори омма дида ва шунида истодаанд. Хостам аз бањр як ќатрае бошад њам, ба хонандаи азиз расонам, ки фирефтаи њар гуна њизбу њаракатњои иртиљої нашуда, бидонанд, ки сулњу суботи комилеро, ки мо ба даст овардаем, эњтиёт намоем. Ба ќадри вањдати миллї, истиќлолияти давлатї бирасем, ба љуз мо каси дигар ватани моро ободу пешрафта намесозад. Љонибдори сиёсати пешгирифтаи давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон бошем. Љ. ФАЙЗАЛЇ, шањри Кўлоб

ПанЉшанбе, 12 апрели соли 2018, №14 (3151) Банда Марям Сафарова - нафаќагир, ихтисосам рассом мебошад. Асарњои ман таќрибан дар тамоми осорхонањои кишваршиносии Тољикистон, аз он љумла, дар осорхонањои шањрї ва вилоятї, Театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Бохтар, инчунин дар коллексияњои хусусии хориљи наздику дур љой гирифтааст. Дар баробари рассом буданам, дар синну соли бознишастагї якчанд њунари миллї – дастидўзиро дар сабки ќуроќї, попурї аз худ карда, дорои сертификати дўзандаи тарњњои аврупої гардидам. ба андешае овард, ки ба мисли пойтахти љумњуриамон ва дигар шањрњои калон, дар маркази маъмурии вилоятамон низ нуќтањои фурўши армуѓонњо бояд кушода шаванд. Чунин фурўшгоњњо метавонанд бо номи «Армуѓони Бохтар», «Сувениры Бактрии» ва барои мењмонони хориљии вилоят бо забони англисї фаъолият кунанд. Ин иќдом метавонад боиси боз њам баландтар гаштани сатњи маърифати сокинони водии мо

осорхонањо низ ташкил кардан мумкин аст, аммо бо ин маќсад на њама ба осорхонањо ташриф меоранд. Барои ин кор бозорњо макони мувофиќтаранд, чунки аксари мењмонони вилоят њатман аз бозорњо дидан мекунанд. Аз ин рў, пешнињод дорам, ки аввалин нуќтаи фурўши армуѓонњо дар наздикињои мењмонхонаи «Ќўрѓонтеппа» таъсис дода шавад, чунки он дар канори бозори марказї ќарор дорад. Дар оянда

низ метавонанд дар мањалњо њунармандонро барои пешнињоди мањсулоташон ба маѓозаи «Армуѓони Бохтар» љалб намоянд. Барои сокинону мењмонони водињои Кўлобу Данѓара чунин фурўшгоњро дар мавзеи Њулбук ташкил кардан мумкин аст. Аз ин иќдоми нек њам њунармандон ва њам мењмонони вилоятамон бањравар хоњанд шуд. Яъне бо ин роњ сатњи зиндагиашон бењтар гашта, мењмонон бо худ як љузъе аз

ПЕШНИЊОД: «ФУРЎШГОЊИ «АРМУЃОНИ БОХТАР» КУШОДА ШАВАД» Тирамоњи гузашта хабар ёфтам, ки соли 2018 тантанањои љумњуриявии Наврўзи байналмилалї бо иштироки шумораи зиёди мењмонони хориљї дар шањри Бохтар баргузор мешавад. Бо рўњияи баланд ва эњсоси масъулиятшиносї ба тањияи мањсулоти дастї, ки ваќтњои охир омўхта будам, пардохтам. Њамин тавр, намудњои гуногуни армуѓон барои мењмонон ва ањолии вилояти мо тайёр шуд. Бо харљи нафаќапулї ва маблаѓе, ки аз дарсњо ба даст меовардам, њамаи ин корњоро анљом дода, умедвор будам, ки аз њисоби ташкили намоишгоњ-фурўши мањсулотам дар рўзи таљлили Наврўз-2018 харољотамро мепўшонам. Аммо дар охирин лањза раиси кумитаи мањаллаи мо хабар дод, ки дар рўзи Наврўз танњо њунармандони «интихобшуда» метавонанд мањсулоташонро ба намоиш гузоранд. Аз ин хабар андак рўњафтода шудам. Соли 2017 иштирокчии намоишгоњи «Армуѓон-2017» будам ва он љо бо мањсули дастранљи чандин њунарманди вилоят шинос гаштам. Ба њунари зебоиофарї ва санъати дастии онњо ќоил шуда будам. Омодагии љиддии нимсола ба намоишгоњ-фурўш ва лаѓви он дар арафаи таљлили Наврўз-2018 маро

шуда, таваљљуњи ќишрњои гуногуни ањолї ва мењмонони вилоятро ба навъњои гуногуни њунарњои дастии мардумї ва намунањои кори њунармандони чирадасти минтаќаи мо љалб намояд. То имрўз ба муносибати љашне агар ба касе њадя карданї шаванд, сокинони мањал бо интихоби атрњо ва гули коѓазї мањдуд мешаванд. Бехабар аз он ки гулњои коѓазиро маъмулан ба сари ќабри марњумон мебаранд. Љойи пўшида нест, ки сокинон ва мењмонони љумњурии мо армуѓонњои миллиро асосан аз Душанбе ва назди ќалъаи Њисор харидорї мекунанд. Дар ин мавзеъњо маќомоти мањаллї нуќтањои махсуси фурўш ташкил кардаанд, ки ба он љо армуѓонњои гуногуни дастсозро бо нархи арзон аз вилояти мо бурда, бо ќимати гарон ба фурўш мегузоранд. Њамчун њунарманд орзу дорам, ки мо низ аќаллан дар маркази вилоят як ё ду нуќтаи фурўши армуѓонњо дошта бошем. Дар назди даромадгоњи бахши либосвории бозори «Фаровон» як нуќтаи хурди фурўши ороишоти заргарї ва армуѓон аз сангњои гуногуни Бадахшон мављуд мебошад, вале ин кам аст. Албатта, чунин фурўшгоњњоро дар назди

чунин фурўшгоњро дар сањни теппаи «Хонум» низ таъсис додан мумкин аст. Ба кори фурўшгоњњои «Армуѓони Бохтар» нигоњ карда, осорхонањои вилоят низ ба љалби маводи армуѓонї ва фурўши он њавасманд мешавад, раќобат пай-

до мегардад. Ба ин васила, сокинону мењмонони вилоятамон водор намешаванд, ки барои харидории армуѓонњо ба пойтахт сафар кунанд, балки онро дар њамин љо ва бо нархи дастрас харидорї карда метавонанд. Шуъбањои кор бо занон

водии офтобиамонро хоњанд бурд. Амалї кардани ин пешнињод, бахусус дар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон эълон шудааст, ќобили дастгирї буда, озодшавии њунармандони мардумї аз пардохти њама гуна андоз ба муњлати ду сол ѓамхорї нисбат ба тамоми одамони боистеъдоди вилоятамон мањсуб мегардад ва онњо мањсули дастранљашонро метавонанд бемамониат ба фурўш гузоранд. Албатта, оѓози њар кори нав чандон сањлу сода нест. Аммо ман бовар дорам, ки аксари њунармандон ва устоњои чирадаст хостори таъсиси чунин нуќтањои савдо барои фурўши армуѓонњо дар мањал мебошанд. Мардуми мењнатќарини мо бо таъсиси бозори фурўши мањсулоташон кўшиш мекунанд, ки бо дастони гулкорашон рафњои холии онро пур созанд. Умедворам, ки маќомоти дахлдори давлатї ва дигар масъулон бо дарназардошти ањамияти ин мавзўъ пешнињоди мо - њунармандонро мавриди баррасї ќарор медињанд. Марям САФАРОВА, сокини шањри Бохтар, рассом ва дўзанда

Касби ман-ифтихори ман Аз пирони рўзгордида шунида будам, ки «Њар кї пагоњии барваќт аз хоб хеста ба коре даст мезанад, он босифату бобарор меанљомад ва баракаташ низ зиёд мешавад». Ин њикматро шиори худ ќарор дода, њамеша барваќт ба кор мерафтам. Кореро анљом доданї мешудам, барои амалї намуданаш барваќт шурўъ мекардам. Солњои 80-уми ќарни гузашта дар рўзномаи «Вахш»-и ноњияи Вахш ба њайси мудири шуъбаи «Сохтмони советї» фаъолият доштам. Чи тавре ки дар боло ишора рафт, рўзи кориам субњи барваќт оѓоз ёфта, он одати њамешагї шуда монд. Њар рўзи фаъолияти рўзноманигорї пур аз воќеањо сипарї мешуд. Одамони касбу кори гуногун барои њалли мушкилоти худ ва дигар масъалањои кору зиндагї ба идораи рўзнома мурољиат мекарданд. Барои мо, рўзноманигорон ба халќу ватан хизмат намудан ифтихор буд. Ваќте ки нафареро аз натиљаи касбу корам ќаноатманд медидам, рўњбаланд шуда аз касби интихобкардаи хеш пушаймонї намекашидам. Барои таќвияти ин суханњо воќеаро аз њаёти рўзноманигорї ќисса мекунам. ... Зани солхўрда, ки ман он касро наѓз мешинохтам, муаллима шуда кор мекарданд, бо њаяљону табъи хира вориди утоќи кориам гардид. Ман аз љоям хеста саломаш додам ва бо ишораи даст таклифи нишастан намудам. Муаллима ба ман ањамият надода, хомўшона ба чор кунљи утоќ назар дўхту ба рўям нигариста гуфт: - Ба ман Љорўбов лозиманд. Зуд пай бурдам, ки ў маро намешиносад. - Гўш мекунам, муаллима, - гуфтам бо табассум. Зан ѓазаболуд шуда овоз баланд кард: - Ман туро одами бамаданият гуфта пурсам, бе њурматї мекунї. Ба љойи он ки куљо будани Љорўбовро ба ман гўйї, ба рўям нигариста, писханд мезанї. Аз шунидани ин суханони «сермурчу ќаламфур», ки дар фаъолияти кориам бори аввал буд, чизе нагуфта, бо сари хам нишаста мондам. Пиразан он аламеро, ки аз касе дида буд, аз ман рўёнид. Зан боз якчанд даќиќаи дигар танќидам карда, дилашонро холї кард. - Ман аз болои ту ба роњбаратон шикоят мекунам, - гуён зан аз дар баромаданї буд, ки рў ба рўяшон котиба - чопкунандаи рўзнома Зумратбибї баромада монд. - Салом, муаллима! – гуён котиба ба муаллима даст дароз карда, вохўрї намуд. Муаллима шикоятомез ба котиба рў оварда: - Хуб шуд, ки туро дида мондам, маро назди Аъзамљон Мўсоев (муњаррири рўзнома) баред, - гўён онњо ба ќабулгоњ даромаданд. Муаллима бо муњаррир дар кадом хусус суњбат карданд, инаш њанўз ба ман маълум набуд. Пас аз гузаштани фурсате котиба вориди

утоќи кории ман шуда, чун њамешагї гуфт: - Ба «ковёр», ба назди муњаррир равед. Ба зудї назди муњаррир даромадам. Аъзамљон Мўсоев ба муаллима рў оварда маро шиносонд: - Ана, њамин љавон Љорўбов. Шахси Шуморо хафакардаро бошад, худи њозир маълум карда танбењаш медињем. Муаллима ба ман нигариста, авзояш таѓйир ёфт, чанд сония бењаракат монд. –Ин кас Љорўбов? Чї кори кардагиам буд?! Охир, ўро ранљондам,-гўён зан такрор ба такрор аз ман узр пурсид. Аз чунин сурат гирифтани кор муњаррир аз љояшон хеста, ба пиёла об рехтанду ба муалли-

писари мўйсафед фањмонидам, ки кори наѓз накардааст. Дар ин хусус бояд бо ман ё сармуњосиб маслињат мекард, мо ягон илољашро меёфтем. Акнун маблаѓи дар санади гурўњи аудитї нишондодашударо супоридан лозим меояд. Мўйсафед аз ин маслињати мо бо писараш огоњ шуда, чанд рўз пештар ба утоќи кориам омада норозигї карда, бо ќањр гуфт: - Ба куљое меравї, рафтан гир, ягон пули пўчак намесупорем. Онњо ба љойи бахшиш пурсидану ислоњ кардани камбудии содиркардаашон, боз дар њаќќам суханони носазо гуфтанд. Ин амали онњо ба ман сахт расида, аламамро овард. Барои кумак дари якчанд идораи дахлдорро кўфтам, аммо мурод њосил нашуд. Барои њалли мушкилот бо маслињати дўстон, ба суроѓи Љорўбов ба рўзнома омадам. Ана омадаму худама шарманда кардам. Ман бе ин њам, ваќти ќимататонро гирифтам. Боќимонда суханњоямро дар аризаам мехонед, - гўён муаллима аризаро ба муњаррир супориданд. Муњаррир дар гўшаи ариза ному насаби бандаро навишта, вазифадор намуд, ки онро санљида бароям. Ман санљидани аризаро ба таъхир нагузошта, худи њамон рўз аввал ба назди раиси Иттифоќи матлуботи ноњия рафта, эшонро бо ариза шиносонидам ва бо намояндаи Иттифоќи матлубот ба бозори марказии ноњия омадем. Далелњои дар ариза омада тасдиќи худро ёфтанд. - Ман аз муаллима - сардорамон, барои он узр мепурсам, ки дар ваќти тангдастиям ањли хонавода ва фарзандонам, ки ба як бурда нон зор буданд, худам ва фарзандонамро ба кор ќабул кард, - гуфт мўйсафед ва афзуд. - Такрор карданам шарт набудагист, он далелњоеро, ки дар ариза хонданд, њамааш дурустанд. Фаќат хоњиш дорам, ки дар давраи пириам дар байни мардум ва њаќќу њамсояњо шармсору шарманда нашавам, дар газета ин аризаро чоп накунед, - гуфту аз баѓалаш рўймолро бароварда, оби дидагонашро пок карда, бо овози гирифта илова намуд: Худи пагоњ он маблаѓњоеро, ки аз нофањмї аз худ кардаем, оварда ба хазинаи корхона месупорам. Мўйсафед ин суханонро гуфту ба муаллима рў оварда узр пурсид. Муаллима низ ба мўйсафед даст дода, узрашонро ќабул карда, онњоро бахшид… Ман он вазифае, ки бар дўш доштам, иљро кардам. Аз он шод будам, ки мардум ба рўзнома эътиќод доранд ва њангоми нофањмї ё душвории ба сарашономада, рўзномаро пуштибони худ медонанд. Аз њама муњим бароям он буд, ки муаллима бо нишонаи эњтирому эътиќоди бузург ба рўзнома доштанаш њатто маро писар хонданд... Ашўралї Љорўбов, узви Иттифоќи журналистони Тољикистон

ПИСАРХОНД ма дароз карданд. Муаллима аз об чанд ќулт нўшида боз ба илтиљо даромад. - Маро бубахш, писарљонам, ки хафаат кардам, - гуфту ба чашмонам бо мењри модарона нигариста, оби дидагонашон дар чашмони камнурашон њалќа зад. Ман ин њаяљони модарро дида аз љайбам рўймолча бароварда, ба ў додам. Муаллима бо овози гирифта: - Рањмат писарам, - гуфтанду рўймолчаро аз дастам гирифта, ашки дидагонашро пок кард. - Акнун маќсади ба идораи рўзнома омаданатонро фањмиданием, - гуфтанд муњаррир. Муаллима нафаси сабук кашида, ба сухан оѓоз кард: - Ман то имрўз аз болои касе ариза ё шикоят ба ягон идораю ташкилот набурдаам. Пас аз ба нафаќа баромаданам раиси Иттифоќи матлуботи ноњия маро наздашон даъват карда, вазифаи директории бозори ноњияро ба уњдаам вогузоштанд. Инак, чор сол мешавад, ки дар ин вазифаам. Бозорро мавсимї гўям њам, хато намекунам. Зеро он танњо аз моњи май то октябр фаъолият мекунад. Дар фасли зимистон бошад, одамон мањсулоташонро кам ба бозор мебароранд… Ман одами рањмдил ва зудбоварам. Пас аз як соли кориам як мўйсафеди серфарзанд, иштирокчии љанг, ки љойи зисташ ба бозор наздик аст, ба наздам омад. Ў хоњиш кард аз сабаби нафаќаи ночиз гирифтан, ки он барои рўзгузаронии ањли оилааш намерасад, барояш ягон кор ёбам. Њоли ўро дида рањмам омаду ба њайси посбон ба кор ќабулаш кардам. Пас аз як моњ ду духтарашро фаррош ќабул кардам. Боз барои келину писараш њам кор пайдо шуд. Писараш, ки чекчин шуда кор мекард, пинњонї аз ман панљ нуќтаи фурўшро ба зану хоњаронаш ва хешу таборонаш дода, маблаѓ намесупоридааст. Аз ин рафтори писараш пас аз санљиши аудитии Иттифоќи матлуботи ноњия огоњ шуда, ба

ДЎСТЇ. КИШОВАРЗОН ТУХМИЊОИ ХУШСИФАТРО КИШТ МЕКУНАНД Дар ноњияи Дўстї 14 њазору 450 гектар замини корам мављуд буда, имсол, тибќи наќша, дар майдони 7 њазор гектар кишти пунбадона гузаронида мешавад. То имрўз дар майдони зиёда аз 5000 гектар пунбадона кишт шудааст. Тибќи иттилои Р. Бобоев, масъули Раёсати кишоварзии ноњия, кишоварзони хољагии тухмипарварии ба номи Эргаш Султонов дар кори хољагидорї таљрибаи хуб

дошта, њамасола баробари кишти дигар зироатњо ба пахтакорї низ диќќати махсус зоњир менамоянд.

Хољагии мазкур дорои 625 гектар замини корами обї буда, имсол дар майдони зиёда аз 350 гектари он кишти пунбадонаи навъњои «Хатлон-2014», «Тољикистон»-ро гузаронидаанд. Дар ќитъањои аввал киштшуда сабзиши пунбадона мушоњида мегардад. Ба гуфтаи масъ-

улини хољагї, соли гузашта аз њар гектар 35-40-сентнерї њосил рўёнида буданду имсол ният доранд, ки бо риояи дурусти омилњои парвариши ин зироат њосилро бештар кунанд. Хољагии дењќонии ба номи Эшбек Сатторов низ яке аз хољагињои калони пахтакори ноњияи Дўстї ба шумор меравад. Ин хољагї дорои 700 гектар замини корам буда, имсол ният доранд дар майдони 400 гектар кишти пунбадона гузаронанд. Низомиддин ИСОЕВ, «Хатлон»


«ЊАЌИЌАТИ ЌЎРЃОНТЕППА» БАРОЯМ МАКТАБИ БУЗУРГ БУД 14 апрел поягузори рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа» (имрўзаи «Хатлон») собиќадори матбуоти тољик Муќим Абдурањмонов 80-сола мешавад ян кард: тамоми маќолањо, хабару гузоришњоямро бевосита ба худи муњаррир мебурдам. «Ин маънои онро дорад, ки шеф нисбат ба ту муносибати љиддї дорад, - мегуфт Мирзо Гадоев. – Вай гавњаршинос аст ва ќаламкашони ояндадорро зуд мешиносад. Аз ин рў, кўшиш кун, ки ба эътимодаш сазовор бошї!» Банда низ сахт мекўшидам, ки корамро хубу шоиста анљом дињам. Њар дафъа, ки матлаби маърўзамонанди маро мутолиа мекард, муњаррир мегуфт: «Шумо ќадамњои Муаллиф (аз чап) њамроњи Муќим Абдурањмонов аввалро дар журналистиИсфара, апрели соли 2017 ка мегузоред, биноан, њоло њамин тавр њам навиштан Дар ташаккули камина њамчун журмумкин». Ва њар бор навиштањоямро налист наќши калидиро ў бозидааст. худаш тањрир карда, ба ќолаби жанри Вохўрии тасодуфие бо устод дар моњи рўзнома медаровард. декабри соли 1981 њаёти маро ба куллї Аммо ин тавр то дер давом кардатаѓйир дод. Сеюним соли кор дар идонаш мумкин набуд. Эњтимол, тамоми раи рўзномаи вилоятии «Њаќиќати маводи тањиякардаамро тањрир намудан Ќўрѓонтеппа» тањти сарварии ў барои барояш дилбазан шуд, ки рўзе маро ба ман мактаби бузурги эљодї буд. Њар суњбати љиддї даъват кард. Аз табасваќте ки ба биографияи эљодиам руљўъ суми мењрбори пешинаи муњаррир дар мекунам, ба чунин хулосаи бебањс меочењрааш осоре набуд. Ман њам њаяљони ям, ки агар он мулоќоти бароям сарнахудро пинњон карда натавониста, мунтавиштсози охири соли 1981 барпо назири хулосаи нињоии ў будам, ки мегўяд: мешуд, шояд имрўз номи журналист «Бубахшед, аз шумо журналист намебаСаломиддин Мирзорањматов ба њељ кас рояд!». Аммо, тавре ки маълум шуд, ман ошно намебуд. равоншиноси беќобилият будаам. Рўзњои охирини соли 1981 ба суњбати - Саломиддин, тамоми матлабњои муњаррири газетаи русии вилоятї шумо дорои муњтавои бой њастанд, «Курган-Тюбинская правда» Геннадий - гуфт ба ман бо тамкини ба худ хоПетрович Шербатов мерафтам (бо ў баъсаш. – Агар шумо одати навиштани дан мо дўст шудем. Ў рўзноманигори бомаќолањоро дар ќолаби маърўза тарк истеъдод, роњбари хуб ва инсони наљибе намоед, журналисти хубе хоњед шуд. буд). Њар ду редаксия дар бинои куњнаи Ман ба ин ягон шубња надорам. Услуякошёнагї љойгир буданд. Дар долони би хоси нигорандагї, сабки муайяни бино котиби масъули рўзномаи тољикї худро дарёбед ва ин шуморо ба тамоми Мирзо Гадоевро вохўрдам. љумњурї муаррифї хоњад кард. Аз маво- Биё, дар идораи мо кор кун, - гуфт ди нашрияњои марказии «Литературная ў, аз њадафи ташрифам огоњ шуда. – газета», «Известия», «Правда», «КомсоДар шуъбаи њаёти партиявї танњо як молская правда» омўзед. Ягон шумораи рўзноманигор боќї мондааст. Ду хоин нашрияњоро сарфи назар накунед, дими ин шуъба муњаррири газетањои хонед. ноњиявї таъйин шуда рафтанд. Ту Муњаррир инро гуфта ба ман чанд коммунист, собиќ омўзгори мактаби шумораи маљаллаи «Журналист» (нашолї њастї, барои кор дар рўзномаи мо рияи Иттифоќи журналистони ИЉШС) мувофиќ њастї. ва китоби «Газетные жанры» («Жанрњои Инро гуфту мутаваљљењи посухи ман рўзнома»)-ро дод. Баъдан, аз паси минашуда, аз дастам гирифта ба њуљраи заш берун наомада дастамро фишурд ва кории муњаррир Муќим Абдурањмонов илова кард: «Ба шумо бовар дорам, добурд. Маро ба муњаррир муаррифї наманаи фикратон васеъ аст. Шуморо оянмуда, махсусан таъкид кард: даи дурахшоне интизор аст!». - Саломиддин чанд рўз ќабл аз Аз назди муњаррир мутаассир шуда Афѓонистон баргашт. Он љо ў ба њайси баромадам. Њамон суњбатро бо тамоми мутарљим фаъолият мекард. љузъиёташ то њанўз хуб ба ёд дорам. Њар - Агар ў тарљумон бошад, бигзор гоњ муњтавои он мулоќот дар сарам чарх ин маќолаи љолибро аз Прессбюрои мезанад. рўзномаи «Правда» ба тољикї баргарПас аз ин суњбат ман давоми чанд моњ дон кунад, - гуфт Абдурањмонов. – Мо бидуни истироњат кор кардам. Рўзњои онро дар шумораи наздиктарин ба чоп шанбею якшанберо низ дар њуљраи корї расониданием. бо мутолиаю омўзиши бастаи газетањо, Маќоларо гирифта зуд ба хона рафмаљаллањо, китобу вараќањо мегузаротам ва пас аз ду соат ба назди Гадоев нидам. Барои худ чанд муаллифро, ки баргашта, дастнависро ба рўйи мизаш маводи хонданї иншо мекарданд, маъгузоштам. Расо дар ним соат маќолаи лум намудам, ки инњо Евгений Богат, тарљумашуда дар мошинка њуруфчинї Аркадий Сахнин аз «Литературная газешуду ману М. Гадоев онро гирифта ба та», Виктор Кожемяко, Нина Ткаченко, назди Муќим Абдурањмонов даромадем. Отахон Латифї аз «Правда», Виталий Муњаррир матнро мехонду чанд дафъа Кобиш ва Станислав Бовин аз рўзномаи сар љунбонд ва бо ин аломат медод, ки «Известия», устоди бузурги журналиститарљума барояш хуш омадааст. каи шўравї В. Песков аз «Комсомолская - То фарорасии соли нав рўзњои баправда» ва чанде дигарон буданд. шумор боќї мондаанд, - бо табассуми Меомўхтаму менавиштам. Ба он малењ ба чашмонам нигариста гуфт ў. њад зиёд ва бетанаффус менавиштам, ки – Пас аз таътили солинавї ба сифати мушакњои дасти ростам ба дард меомамухбири шуъбаи њаёти партиявї ба кор данд. Ёдам меояд, боре, њини берун омасар кунед. Аризаатонро имрўз ба котиба дан аз идораи рўзнома, посбон Ањрорсупоред. ако шўхиомез тавсия дод, ки дафъаи Ана њамин тавр, бо рўзномаи русии оянда бо худ кўрпаю болишт оварда, вилоятї њамкорї карда, ман журналишабро дар редаксия рўз кунам. сти нашрияи тољикї шудам. Ба муњити Шеф ва устодам Муќим Абдурањжурналистї ворид гардида, њамчун монов бошад, њамчун инсони њушманду собиќ котиби комсомол ва њизб таљрибаи бомулоњиза, зуд дар бораи беш аз ваќти ѓании омодасозии маърўзањоро доштам. муќаррарї кор карданам хабар ёфт. Њар Баромадњоямро дар љамъомадњои њизрўзи шанбе ба ман занг зада, саволи анъбию комсомолї бо шавќ гўш мекарданд. анавии худро медод: «Имрўз сари кадом Шояд таъсири њамин буд, ки дар оѓози мавзўъ кор мекунед?». Рўзе ба муњаррир фаъолияти журналистї маќолањоро дар чунин љавоб додам: «Сабки фосиду услуби маърўзањои комсомолї-њизбї олудаи нигорандагии худро бартараф тањия мекардам. Тибќи тартиби кории намуда истодаам». «Шумо аллакай ин муќарраргардида, њамаи муаллифон мамушкили эљодиатонро рафъ сохтаед, води худро ба котибот месупурданд ва такмили мањорати худро идома дињед!», аз он љо ба муњарриру ду љонишини ў ра- маслињат дод ў. вона мешуданд. Аммо барои ман Муќим Пас аз дањ моњ, 10 ноябри соли 1982, Абдурањмонов тартиби дигареро муаймуњаррир маро мудири шуъбаи њаёти

партиявии рўзнома таъйин намуд. Боре М. Абдурањмонов маро њамчун мудири шуъбаи пешоњанги идора ва котиби ташкилоти њизбї муваззаф кард, ки њисоботи солонаи фаъолияти коллективи рўзноманигоронро барои кумитаи њизбии вилояти Ќўрѓонтеппа ба забони русї омода созам. Бо гузашти як њафта маводи њисоботии иборат аз бист сањифаи мошинканависро ба рўйи мизи муњаррир гузоштам. - Ман бо мароќ њисоботи шуморо хондам, - гуфт ў рўзи оянда. – Њисоботи навиштаатон хушку холї не, балки чун як ќиссаи пуробурангу воќеї аз фаъолияти мо тањия шудааст. Зимнан, идеяе дар ман пайдо гашт: пешнињод дорам, ки маќолањоятонро ба забони русї навишта, ба рўзномаи љумњуриявии «Коммунист Таджикистана» ирсол кунед. Мутмаинам, ки навиштањоятон он љо маќбул мегарданд. Аллакай соли сеюм аст, ки ин газета дар водии Вахш мухбири махсуси худро надорад. То љое воќифам, муњаррир Борис Николаевич Пшеничний мехоњад, ки тољикеро ба сифати мухбири махсус ба кор ќабул намояд. Ба ин рўзнома нависед ва аз худ дарак дињед! Аз њуљраи кории муњаррир берун шуда истода, ба худ андешидам: чаро то ин ваќт ин идея ба сари худам наомад?! Матлаби якуми маро ба рўзномаи «Коммунист Таджикистана» дўст ва њампешаи ман, журналисти маъруф, нависанда-драматург, мудири шуъбаи њаёти партиявии рўзномаи вилоятии русии «Курган-Тюбинская правда» Владимир Захватов равон намуд. Таъсири обрўю эътибори ў буд, ки дари нашрияњои бонуфузи љумњуриявї ба рўям боз гардид. Барои ин аз Владимир Василевичи азиз бисёр сипосгузорам. Устодам Муќим Абдурањмонов бошад, пас аз чопи њар як матлабам дар рўзномаи «Коммунист Таджикистана» маро ба наздаш хонда, аз пешравињоям шодї мекард. Панљуми июни соли 1985 дар бюрои Кумитаи марказии Њизби коммунистии Тољикистон маро ба вазифаи мухбири махсуси «Коммунист Таджикистана» дар вилояти Ќўрѓонтеппа расман таъйин намуданд. - Шумо шогирди мактаби эљодии рўзномаи мо њастед ва ман аз ин ифтихор дорам, - гуфт рўзи дигар М. Абдурањмонов дастамро сахт фишурда. – Ёдатон њаст, ки се сол ќабл бароятон гуфта будам, ки шуморо ояндаи равшане интизор аст. Акнун мебинед, ки ман сањв накардаам. Имрўз, њамчун раиси ташкилоти вилоятии Иттифоќи журналистони Тољикистон, ба хотир овардам, ки шумо њанўз узви ин иттифоќ нестед. Њуљљатњоятонро омода созед, ман ба шумо тавсиянома менависам… Рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа» на танњо нашрияи даврї, балки мактаби бузургу эътирофшудаи журналистї мањсуб мегардид. Муќим Абдурањмонов муњаррири таљрибадор ва устоди ѓамхори тамоми журналистон буд. Асосан дар ин редаксия рўзноманигорони ѓайратманд фаъолият мекарданд. Онњо ба шарофати роњнамоию њидоятгарии муњаррир устоди худ ба ин дараљањо расиданд. Вай газетаро бењад дўст медошт ва ин муњаббаташ ба њар як узви коллективи эљодї мунтаќил мегашт. Њар дафъа гурўњи журналистон шумораи навбатии рўзномаро дар матбаа ба чоп расонида, ба истилоњ корнамої нишон медоданд. Зеро дастгоњњои пасмондаи чопї, линотипист (њуруфчин)-њои камсавод мусањњењону журналистони навбатдорро водор мекарданд, ки якчанд маротиба сањифањои рўзномаро хонда, ѓалатњоро ислоњ намоянд. Гоње мешуд, ки рўзнома то сањар дар чопхона омода ва пасон ба нашр мерасид. То поси шаб ва субњи барваќт устоди гиромии мо ба типография занг зада, маъзаратхоњї менамуд ва худро нороњат њисоб мекард (дар њоле ки аслан ў дар чунин ранг гирифтани кор њељ љурме надошт), ки шумораи навбатї бо чунин азоб рўйи чопро мебинад. «Шумо имрўз дам гиред, ба кор наоед. Хеле хаста шудаед, њолатонро дарк мекунам, аммо, чї илољ, газетаро чоп кардан лозим. Ташаккур барои кори босифат ва тањаммулпазирї!» Чунин буд муњтавои сухани Муќим Абдурањмонов,

Муаллим ва устод Солњои донишљўї баъзан дар рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа» (имрўз «Хатлон») хабару лавњањои шогирдонаам чоп мешуданд. Боре мудири шуъбаи рўзнома Шарифамоњ Кишварова (рўњаш шод бошад) маро наздаш даъват карду гуфт: -Мухбири ѓайриштатии рўзнома мешавї. Бо муаллим маслињат шудааст. Пасон, ў устод Алимуњаммад Муродиро дастур дод, ки њамроњ назди муаллим дароем. Дар тааљљуб шудам. Муаллим кї бошад? Шарифамоњ Кишварова шояд њайрониамро пай бурд, ки илова кард: -Назди муњаррир муњтарам Муќим Абдурањмонов меравед. Он кас муаллими њамаи мо. Њамроњи устод Алимуњаммад Муродї ба утоќи муаллим даромадем. Муаллим ба пешвозамон аз љой бархост. Њалимона вохўрї намуд. Ањвол пурсид. Алимуњаммад Муродї матлабро фањмонд. -Дуруст, мо мехоњем љавононро ба кори рўзнома њарчи бештар љалб намоем. Аввал њуљљати мухбири ѓайриштатии рўзнома медињем. Аз имтињон, ки гузаштед, баъд ба кор мегирем, - гуфт муаллим. Њамин тавр, бо њуљљати ѓайриштатї солњои донишљўї ва ду соли омўзгорї супоришњои редаксияи вилоятиро иљро мекардам. Нахустин вохўрї, суњбати муаллим сабаб шуду

3

ХАТЛОН

ПанЉшанбе, 12 апрели соли 2018, №14 (3151)

орзуи наврасиам - «ман мухбир мешавам» љомаи амал пўшид. Моњи январи соли 1986 бо даъвати муаллим Муќим Абдурањмонов ба кори рўзнома гузаштам. - Алњол штати мухбирї надорем. Шуморо баќайдгирандаи шуъбаи мактубњо мегузаронем. Розї њастед? - њалимона пурсид муаллим. - Розиам, - гуфтам. - Набошад, аз њамин рўз фаъолиятро сар кунед,дастамро фишурд муаллим ва илова кард: “Барори кор!”. Ана њамин тавр муддати зиёда аз 7 сол бо муаллим якљоя фаъолият намудам. Як даврае бо розигии худи муаллим маро ба вазифаи мудири шуъбаи рўзномаи ноњиявии «Вахш»-и ноњияи Вахш таъйин карданд. Аммо пас аз як сол боз муаллим розигии муњаррири рўзномаи «Вахш» Аъзам Мўсоевро гирифта, бозпас маро ба редаксияи вилоятї овард. Аз рўзњои нахустини фаъолият дарёфтам, ки Муќим Абдурањмонов шахси њалиму хоксор, ботамкин, вале серталабу љиддї аст. Надидаам, ки боре ягон нафар њамкоронамонро маломат кардаву сухани даѓал гуфта бошад. Эрод мегирифт, вале бо њамон як тамкини ба худ хос. -Шумо бо таќдири одамон, бо обруи инсон кор мегиред. Як њарфи шумо, ки болои сањифаи рўзнома мерезад, метавонад обруи шахсро боло барад ё поён.

ки њар ваќти дар матбаа навбатдори шумора буданам тавассути телефон аз ў мешунидам. Пас аз ин њарфњои гарму самимї одам мехост боз як шабонарўзи дигар навбатдорї кунад. Таќрибан њељ кас пас аз шаби навбатдорї дар матбаа дар рўзи оянда худро аз кор фориѓ намекард. Нимаи дуюми он рўз бо чашмони аз бехобї сурхшуда ба љойи кор њозир гардида, мехостанд донанд, ки дар ваќти ѓоиб буданашон дар редаксия чї гапу хабари наве буд. Дар котибот њамкорони пурѓайратамон - Мирзо Гадоев, Саидљаъфар Сафархољаев,Тоњир Асомиддинов, Абдусаттор Ќарахонов кор мекарданд. Њамарўза, аз душанбе то љумъа (газета дар як њафта панљ маротиба чоп мешуд), ваќти кории ањли котибот аз соати 9 то 24 идома мекард. Саидљаъфар, ки шоиру нависандаи соњибќалам ва ба зарофатгўї маъруф буд, њар сањар ба утоќњои корї даромада, ягон хушгўї ё латифа наќл мекарду садои хандаи њамкорон ба њаво мехест. Рўзе ў ба утоќи банда даромада, аз суњбати дирўза бо њамсараш ќисса кард: «Рўзи гузашта, чун одат, нисфи шаб ба хона омадам. Занак гуфт, ки ту ќариб шабу рўз кор мекунї, мабодо бимирам, кї маро гўру чўб мекунад? Дар љавоб гуфтамаш, ки мурданро танњо дар рўзњои шанбею якшанбе бароят иљозат медињам, дар рўзњои корї мо бояд газета чоп кунем!». Имрўз, фикр мекунам, ки он машваратњои эљодии мо дар идора машѓулияти амалї оид ба такмили мањорати журналистї буданд. Моње ду маротиба мо матлабњои дар ду њафтаи охир чопшударо мавриди муњокима ќарор медодем. Ба ин машваратњои эљодї бештару бењтар аз њама муњаррир ва устоди мо Муќим Абдурањмонов омода мешуд. Вай гоње ба мисли кўдаки покдил шод мешуд, агар ягон маводи чопї вокуниш ба бор оварда, боиси ташаккули афкори омма мегардид. «Офарин, Њусейнљон! Офарин, Абдувалї! Офарин, Олимљон! Шумо боз њам бењтар навишта метавонед!», - рўњбаланд мекард муњаррир. Сарфи назар аз инсони табиатан орому пурсабр будан, М. Абдурањмонов бо эњсоси баланду шодмонї аз маќолањои хуб ёдовар мегардид. Инчунин, ў ба унвони намуна ва маводи омўзишї дар пеши ањли эљод сањифаи рўзномањои марказиро мекушод: «Дар «Правда» хондед? Ана ин маќоларо дар «Литературная газета» њатман мутолиа кунед! Ман бо шавќи том очеркро дар шумораи дирўзаи «Комсомолская правда» хондам. Ба шумо њам тавсия медињам. Пушаймон намешавед!». Раѓбати бемисли муњаррир ба мутолиа ба мо – журналистони љавон низ бетаъсир намемонд. Њар гоњ, ки ба Тољикистон оям, кўшиш мекунам, ки ба дидори Муќим Абдурањмонов дар шањри Исфара мушарраф гардам. Бањори соли гузашта, ваќте дар манзили устод солњои 80-умро ба ёд меовардем, ба худ андешидам, ки рўзномаи «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа», ки М. Абдурањмонов дар соли 1979 онро таъсис доду рањбарї кард, барои њамаи мо – кормандонаш мактаби хуби эљодї буд. - Ин рўзнома барои камина низ мактаби бузург буд, - ќайд кард устод. – Ман њам дар ин мактаб тањсил мекардам, бисёр чињоро, ки ќаблан намедонистам, омўхтам. Чањордањ сол ман њам устод ва њам шогирди ин мактаб будам. Он давраро бењтарин ва љолибтарин марњилаи умри худ мешуморам. Соли 1992, замоне, ки алангаи оташи љанги шањрвандї ба водии Вахш кўчид, хонаи Муќим Абдурањмоновро ѓорат карданд. Ў ба шањри Исфара кўч баст. Дар Исфара, дар пайравї ба аљдодонаш, устод боѓи зардолу бунёд намуд. Ин боѓ солњои зиёд аст, ки мева медињад. Ваќте ба зиёрати устод меравам, вай маро бо зардолуи хушконидашуда мењмондорї мекунаду дар бозгашт ба борхалтаам аз мањсули дастранљаш мегузорад. - Зардолу аз калий – як љузъи барои дил заруру фоидаовар бой аст, - мегўяд ў. – Аз ин рў, дар минтаќаи мо одамони дарозумр зиёданд. Њамакнун, банда низ тибќи тавсияи Устодам чандин сол аст, ки аз ин неъмати бебањои табиат истеъмол мекунам. Ба устоди арљмандам дар арафаи 80-умин солгардаш таманно дорам, ки шањрванди дарозумри шањри бостонии Исфара гардад! Саломиддин МИРЗОРАЊМАТОВ

Агар таъриф ва ё танќид бомаврид, воќеї, беѓаразона бошад, бисёр хуб. Вале агар навиштаатон аз воќеият дур, бетањлилу бедалел бошад, пас, рўзноманигор хатои нобахшиданї содир кардааст. Аз муносибати њалимона, ботамкинї, љиддият ва серталабии муаллим ва устод Муќим Абдурањмонов мо - кормандон як китоб панд гирифтаем, панди рўзгору зиндагї, панди одамият. Як нуктаро баъдтар дарёфтам. Маоши давраи омўзгориам хеле зиёд буд. Аммо дар редаксия маоши кам мегирифтам. Муаллим инро ба назар гирифта, пайваста маро ба сафарњои хизматї равон мекард. Таъкид менамуд, ки бештар нависам, њам дастам рост мешаваду њам њаќќи ќалам меояд. Ва аз рўйи натиљањо ќариб њар се моњ (касе сатри зиёд месупорид) ба ман мукофоти пулї менавиштанд, то ки камии маоши давраи омўзгорї љуброн шавад. Њар гоњ бо собиќ њамкорон аз солњои роњбарии муаллим ва устод Муќим Абдурањмонов бо некї ёд мекунем. Ва ба ќавли худи муаллим, диламон гум мезанад, аз ёди рўзгори рўзномаи солњои роњбарии муаллим, аз давраи фаъолият дар рўзномаи воќеан њам хонданї… Диламон гум мезанад… 80-солагї муборак, муаллим ва устоди азизу гиромї! Гурез Ќосимзода, собиќ мухбири рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Ќўрѓонтеппа»

Журналисти шинохта, собиќадори матбуоти тољик Муќим Абдурањмонов барои ман азизу ифтихорманд аст. Бори аввал соли 1972, айёми донишљўї дар идораи рўзномаи “Комсомоли Тољикистон”, бо ў њамсуњбат шудам. Он солњо устод муњаррири ин рўзнома буд. Ваќти тањлили маќолаи ба рўзнома пешнињоднамудаам ў ба ман маслињатњои муфид дод. -Маќолаи навиштаат хуб аст, чоп мекунем. Ба андешаи ман, дар оянда агар љиддї ба хабару маќоланависї машѓул шавї, чизњои боз њам бењтар, хонданбоб ва таъсирбахш навишта метавонї. Њар мавзўеро, ки интихоб кардї, шитоб накарда онро њамаљониба омўз. Њар рўзноманигорро аз забон, услуб ва тарзи баёнаш мешиносанд ва эътироф мекунанд. Мушоњидаву мулоњизањои журналист муњим аст. Рўйдодњои зиндагиро бояд хеле даќиќу равшан ба ќалам дињад. Ў бояд чизњоеро мушоњида карда дида тавонад, ки онњо аз назари дигарон берун монда ва ё дур афтодаанд. Маслињату машваратњои муфиди ў ба мо љавонони солњои њафтодуми ќарни гузашта рўњу илњом бахшида, бештар

асри бист, неругоњи барќи обии «Норак» омада, бо корнамоињои беназир дар он сањм мегузоранд. Дунёи љавонї онњоро ба фикру андеша ва корнамоињои нав њидоят мекард. Очеркњои М. Абдурањмонов соњањои гуногуни њаётро дар бар гирифта, дар онњо образњои ибратомўзи кормандони соњањои кишоварзї, саноат, сохтмон, наќлиёт, кормандони маъруфи соњањои илму фарњанг, тандурустї ва ѓайра ба воситаи тасвири бадеию публитсистї таъсирбахш офарида шудаанд. Муаллиф њаќиќати њаёт, лањзањои бењтарини кору зиндагии ќањрамонони арсаи мењнатро њаќќонї ва таъсирбахш нишон додааст. Ман Муќим Абдурањмоновро чун инсони ѓамхору мењрубон, мададгору дилсўзи журналистони љавон мешиносам. Соли 1982 сармуњаррири рўзномаи "Њаќиќати Ќўрѓонтеппа" Муќим Абдурањмонов маро наздаш даъват кард. -Имсол ба азхудкунии заминњои водии Вахш 50 сол мешавад. Ба њамин муносибат дар бораи нахустфотењони водї, ќањрамонони арсаи мењнат, хуло-

Гулбоѓи Муќим Абдурањмонов ба навиштани хабару маќолањо машѓул мешудем. Махсусан чопи њар хабару маќолаам дар сањифаи рўзнома бароям гўё ид, рўзи шодию нишот буд. Бо кумак, маслињат ва дастгирии инсони равшанзамир, оќилу доно ва мададгору хайрандеш Муќим Абдурањмонов навиштањоям дар

рўзномањои “Комсомоли Тољикистон”, “Пионери Тољикистон”, “Тољикистони Советї” (њоло “Љумњурият”) чоп шуда, шавќу раѓбатамро ба навиштан зиёд мекард. Рўзномаи “Комсомоли Тољикистон” оинаи рўзгори љавонони Тољикистон буду дар сањифањои он ташаббусњои љавонони кишвар, корнамоињои беназири онњо дар љабњањои гуногун чоп мешуд. Хонандагон имконият доштанд аз рўзнома шеърњои шоирони номдор ва љавонро ва њамчунин њикояњои нависандагони хушсалиќаро мутолиа намоянд. Шумораи хонандагони рўзнома зиёд буду сол аз сол он меафзуд. Мо, донишљўёни шуъбаи рўзноманигории Донишгоњи миллии Тољикистон, бошавќу завќ рўзномаю маљаллањои гуногунро мутолиа мекардем, очерк, лавња, хабару маќола ва репортажи пурмазмуну шавќовари онњо ба мо писанд меомад. Соли 1974. Мо дар ин сол донишгоњро хатм кардем. Як ќисми донишљўён рисолаи дипломї навиштанд. Мавзўи рисолаи дипломии ман «Очеркњои газетаи «Тољикистони Советї» дар солњои 19711973» буд. Тањти роњбарии сармуњаррири рўзномаи “Комсомоли Тољикистон”, журналисти соњибтаљриба ва варзида Муќим Абдурањмонов кори дипломиро бо муваффаќият њимоя намудам. Ваќти навиштани кори дипломї Муќим Абдурањмонов пайваста таъкид мекард: - Кори дипломии ту кори дипломии аввалин аст, ки омўхта, ба он аз нуќтаи назари риояи жанр бањо дода мешавад. Очеркнависон лањзањои бењтарини њаёти мењнатию љамъиятии ќањрамонони худро нишон дода, проблемањои муњимро ба миён мегузоранд. Ќањрамонони очерк одамони њаётианд ва журналист кору њаёти онњоро мушаххас нишон медињад. Нахустин очеркњо дар Тољикистон аз љониби Садриддин Айнї, Љалол Икромї, Сотим Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев навишта шуда, баъдтар онро Шодон Њаниф, Њилолиён Аскар, Б. Шоњин, М. Боѓиров давом доданд. Солњои њафтодуми ќарни бист очеркњои офаридаи М. Наљмиддинов, Ато Њамдам, А. Саъдуллоев, С. Њалимшо, Ш. Ёдгорї, Мўсо Мавлавї, Б. Муртазоев, Аюбљон Кенљаев ва дигарон дар сањифањои рўзномаи “Тољикистони Советї” (њоло “Љумњурият”) чоп шуда, мазмуну мундариљаи баланд дошта, таъсирбахш буданд. Тањлили амиќи ин очеркњо, бањои њаќиќї додан ба онњо муњим аст. Очерк бо фикрронии публитсистї, фарогирии лањзањои бењтарини њаётї таъсирбахшу хонданбоб мебарояд. Кори дипломї бо мадад ва маслињатњои арзишманди Муќим Абдурањмонов аз љониби аъзои комиссияи давлатї бањои сазовор гирифт. Муќим Абдурањмонов дар солњои њафтодуми ќарни гузашта дар ќатори Ѓоиб Ќаландаров, Шоњмузаффар Ёдгорї, Асадулло Саъдуллоев, Ато Њамдам, Ибод Файзуллоев журналисти шинохта ва пуркор буду очерк, лавња, маќолањои публитсистии навиштаи ў писанди муштариён гашта, дар тарбияи ватандўстї, мењнатдўстї, дўстию рафоќати байни одамон сањми арзанда мегузошт. Морўзноманигорони љавон, навиштањои ўро мутолиа карда, аз он ибрат мегирифтем. Масалан, дар шумораи 16 августи соли 1972 дар рўзномаи “Тољикистони Советї” очерки М. Абдурањмонов “Рейси чордањум” чоп шуда, ќањрамонони очерк Файзулло, Шералї, Ќурбон ва дигарон љавонони њимматбаланде мебошанд, ки бо таќозои замон ба сохтмони бузурги

са, одамони барўманди диёр як силсила китобчањо навиштанамон лозим. Муњлат кўтоњ. Њамагї 15-20 рўз. Дар Вахш фотењони аввалини ин диёри овозадор зиёданд, дар бораи як нафари номдори онњо китобчае навиштанат лозим. Ман супориши Муќим Абдурањмоновро дар муњлаташ ба љо оварда, бо унвони “Суруди зиндагї” дар бораи яке аз аввалин азхудкунандагони водии овозадори Вахши зарбахш, ирригатори хизматнишондодаи кишвар Мария Сергеевна Власова китобчае навиштам, ки бо дастгирии устод Муќим Абдурањмонов њамон сол аз тарафи нашриёти “Ирфон” чоп шуд. Муќим Абдурањмонов. Њар гоњ, ки номи мубораки ўро ба забон орам, њастиамро фарању шодї фаро мегирад, он суханони пандомезаш, ки солњои пешин њангоми донишљўї дар дафтари кориашрўзномаи “Комсомоли Тољикистон” гуфта буд, дар гўшам садо медињад: -Касби пурмашаќќат, вале бењтаринжурналистиро интихоб кардаед. Бо ин касб ба одамон на танњо хушњолї мебахшед, балки дар пешрафт ва рушди соњањо мусоидат мекунед. Меъёри зиндагии инсон мазмуни он аст. Њар инсон дар њаёт љойи худ, мавќеи худро дорад. Тарзе кору зиндагї бояд кард, ки одамон бо мењру садоќат номатро ба забон бигиранд... Имрўз шогирдон, дўстону њамкорон, њамаи онњое, ки марди шариф ва барўманд Муќим Абдурањмоновро мешиносанд, номашро њамчун устод, рафиќи мењрубон ва дўсти беѓараз бо некї ба забон мегиранд. Ў солњои тўлонї масъулияти бузургеро ба уњда дошт, муњарририи рўзномаи “Комсомоли Тољикистон” ва “ Хатлон”-ро содиќона иљро мекард. Ў табиатан инсони ба кори халќу давлат фидої буду барои пешрафту шукуфоии кишвари азиз зањмат мекашид, ба таќдири диёр худро љавобгар медонист. Имрўз ў шањру дењоти зебои кишвар, њаёти фархундаву гувороро дида, аз шодиву фарањ меболад, зеро дар ин дигаргунињои фарањбахш ў њамчун фарзанди бонангу номуси диёр сањм дорад. Рўзњо, моњњо, солњо мегузаранд, оламу одам дигар мешавад, вале хотираи инсонњои некмаром, фидоии кори халќу ватан аз ёди одамон, бахусус њамкорон, ёру дўстон фаромўш намешавад. Инсони асил, журналисти шинохта устод Муќим Абдурањмонов аз зумраи њамин гуна инсонњои равшанзамир, фидоии кори халќу Тољикистони азиз аст. Чанд сол муќаддам ман бо њамроњии сармуњаррири рўзномаи “Хатлон” Асалмо Сафарова ба шањри Исфараи вилояти Суѓд ба аёдати устод Муќим Абдурањмонов рафтам. Рости гап, аз ин нияти некамон пешакї устоди азизро огоњ накарда будем. Ў моро дидан баробар аз хурсандї гўё сараш ба осмон расид. - Биёед, биёед, шогирдони азизам Асалмо ва Боймурод. Ањсант, сад ањсант ба шумоён, роњи дуру дароз, беш аз њазор километрро тай карда, ба хонаи мо омадед, хуш омадед! Росташ, ман чунин лањзаи гуворою ширинро интизор набудам. Акнун бовар кардам, ки устод аз лавњи хотири шогирдони њаќиќї њељ гоњ фаромўш намешавад. Шумо ба хонаи дили ман нуру сафо бахшидед. Ман хушбахтам, аз иќболи баландам меболам, аз шогирдонам ифтихор дорам. Ба чењраи нуронии устод Муќим Абдурањмонов менигарем, оромона, андешамандона ва хирадмандона сухан мегўяд. Аз рўзгораш, аз умри пурбаракаташ розї буда, шукронаи ин давру замон, шукронаи њаёти зебо ва шукронаи шогирдони ќадршиносашро мекунад. Солњои тўлонї сипарї гаштанд, вале мењру муњаббати устоди сахтгиру мењрубон аз лавњи хотири шогирдону њамкорон фаромўш нашудааст. Њар кадоме фурсат пайдо карда, ба аёдаташ меоянд ва бо муњаббат. “Салом, устод!» -гуфта, аз њолу саломатиаш пурсон мешаванд. Њар гоњ ў ин суханони мењрбори шогирдонро шунавад, роњи пуршарафи тайкардаи њаёташ, лањзањои ширину гуворо ба хотираш омада, шод мешавад ва зери лаб мегўяд: “Умри азизамро бењуда нагузаронидаам. Сад шукр, њазорон шукри ин даврони соњибистиќлол, ки ба мо ин њаёти хушу фархундаро фароњам овардааст. Шукри шогирдони ќадрдон, ки фурсат пайдо карда, аз њолу ањволам хабар мегиранд. Мефахрам аз Тољикистони азиз ва фарзандони мењрубону сарбаландаш...” Дили чун чашмасорони диёр софу зулолаш моломоли шодиву нишот аст. Мењри диёр ва шогирдонаш Муќим Абдурањмоновро њамеша хушњолу рўњбаланд месозад. Ў боѓи зебое бунёд намудааст. Гулбоѓи ў ба зиндагї њусну таровати тоза бахшидааст. Ў аз тамошои ин боѓ акнун њаловат мебарад. Б. Сайдалиев


4

ХАТЛОН

ПанЉшанбе, 12 апрели соли 2018, №14 (3151)

Нома аз Љумњурии Ўзбекистон

Дарахти дўстї биншон, ки коми дил ба бор орад Бародарони тољики ба љон баробари мо! Аввало саломи гарму љўшони хешро ба шумо расонда, рўйдоди барои ду халќи бародару дўсттољикону ўзбекњо мубораку фарањбахшро бароятон табрик мегўем. Шукрона мекунем, ки ба орзуи деринтизори худ-рўзи кушодашавии “дарњои баста” расидем. ...Ёдовар бояд шуд, ки тољикону ўзбекњо аз азал муносибатњои дўстона доранд, аз як љўй об менўшанд, аз як замин њосил мерўёнанд, аз як њаво нафас мекашанд, дорои як дину фарњанг, як расму ойинанд ва пайванди хешутаборї доранд. Аз љумла, ба якдигар ќудо шудаю духтар додаанд ва ё келин гирифтаанд. Яъне, онњо ба мисли гўшту нохун будаву нохунро бошад, аз гўшт људо карда намешавад. Мутаассифона, бо амри таќдир ашхоси кўтоњандеш бо нияти ду миллатро аз якдигар људо кардан, байни онњо тухми људої коштанд, деворњои яхин бунёд карданд, дўстонро тўли 27 сол аз дидори њам мањрум сохтанд. 27 соли људої! Тўли ин солњо дарди људої кашидан магар осон буд? Не албатта! Дарди људої дарди зўр будааст, маѓзу устухонро ба сўзиш меовард, љигарњоро хунчакон кард. Табассумро аз лабњо рабуд, ашки дидагонро хушк намуда, солиёни зиёд гўё шабњои мо сањар надошт, дар панљаи зулмот дармонда будем. Акнун дар рўзњои

шодию мусибат ба хонаи якдигар рафтан амри мањол буд. Фарзанд ба љанозаи падар ё модар ва духтаре, ки ба кишвари њамсоя келин шуда омадааст, ба дидорбинии волидон рафта наметавонистанд. Хушбахтона, ин њама монеањои муддати дањсолањо пешомада бо иќдоми муштараки сарони ду давлати њамсоя-Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёев бартараф шуданд. Санаи 9-10 марти соли 2018 барои мардуми ду кишвар соли хотирмон буда, дар миёни Тољикистону Ўзбекистон 27 санади њамкорї ба имзо расид, ки дар оянда ба тањким ёфтани муносибатњо мусоидат менамоянд. Яъне мењру муњаббат, файзу баракати љашни байналмилалии Наврўз дарњои бастаи дўстиро боз карданд, аз њамдилию њамдигарфањмї яхњо об шуданд, муносибатњои бародархондагї аз нав эњё гардида, чењрањо шоду

ќалбњо саршори фарањ шуданд. Аз њама муњим, барои рафтуомади шањрвандони ду љумњурї шароити мусоид фароњам омад. Ин муждаи неки наврўзї мо-мардуми дењаи Чодаки ноњияи Попи вилояти Намангони Љумњурии Ўзбекистонро шод намуд. Дар дењаи мо беш аз 31 њазор тољикон сукунат доранд. 11 мактаби тољикзабон дорем. Баъди мулоќоти сарварони ду кишвар ва имзои санадњо муносибат нисбат ба тољикзабонњо хуб шуд, шароити зиндагї низ бењбудї ёфт, барои тањсили босифати фарзандон шароитњои мусоид фароњам омад. Дар рўзњои љашнгирии иди Наврўзи байналмилалї намояндаи мо Абдумалик Сармисоќов ба Љумњурии Тољикистон, аз љумла шањри Душанбе ва ноњияи Данѓара сафар намуд. Дўстону бародарони мењмоннавози тољик ўро бо мењру муњаббати бепоён истиќбол намуда, аз дидораш ашки шодї рехтанд. Њар куљое, ки ў мењмон мешуд, обу иззати хешутаборї дид. Ў бо як љањон таассуроти неку хотирмон аз Тољикистон баргашта, аз ободонию зебоињои Тољикистони бињиштосо, мењру муњаббати бародарони ќарини мо-тољикон, зиндагии осудаи мардум, сулњу вањдати миллї ќиссањо кард. Аз шунидани чунин пазироии гарму љўшон, даъвати самимонаи њамзабонон моро нияти ба Тољикистон рафтан пайдо шуд. Умед дорем, ки Худованд чунин рўзи дидорро бо бародаронамон насибамон мегардонад.

Сарвари тољикон муњтарам Эмомалї Рањмон дар баромаду мулоќоташ бо Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёев борњо таъкид доштанд: “Миёни тољикону ўзбекон маќоле њаст, ки “њамсояро интихоб намекунанд”. Халќи мо њамсояи некро чун атои Худованд ќабул доранд. Рушд ва тањкими њамкории дуљонибаи миёни Тољикистону Ўзбекистон на танњо барои ояндаи халќњои мо, балки барои таъмини сулњу субот ва амният дар тамоми минтаќа низ ањамияти стратегї дорад”. Бале, њамин тавр њам њаст. Бо иќдоми неки Эмомалї Рањмон ва Шавкат Мирзиёев ба таърихи муносибатњои мутаќобилаи ду халќи дўсту бародар сањифаи нав боз шуд. Умед дорем, ки дар оянда низ муносибатњои дўстона мустањкам мегардад. Бо њамин ниятњои нек номаи худро бо ду мисраъ шеъри шоир љамъбаст менамоем: Дарахти дўстї биншон, ки коми дил ба бор орад, Нињоли душманї баркан, ки ранљи бешумор орад.

ТУРИЗМ Сайри Хатлони бостон Идораи рўзномаи «Хатлон» рубрикаи нави «Марњамат ба Хатлон!»-ро бо маќсади таблиѓи имкониятњои соњаи сайёњї, муаррифии мавзеъњои туристї, обњои шифобахш, ёдгорињои таърихї-фарњангї ва љалби сайёњони ватанию хориљї ба ин мулки бињиштосо пешнињоди хонандаи гиромии худ мегардонад. БО ЊАМ САЙРИ ХАТЛОН МЕКУНЕМ!

САЙЁЊЇ АЗ ТУ ОЃОЗ МЕГАРДАД

Бо эњтиром, Муњаммад Зайналобиддин, Муњаммад Зафариддин, Гулшаной, Рўшаной ва Наргиза Исомиддинзодањо, Бањрия Муњаммад Зайнолобиддин, Фарзона Муњаммад Зайналобиддин, Ќурбонбой Тўйѓунови 90-сола, Рањмон Ѓоибназаров, сокинони дењаи Чодаки ноњияи Попи вилояти Намангони Љумњурии Ўзбекистон

Андеша Ба њамагон маълум аст, ки тољикону ўзбекон аз ќадимулайём ба њам дўст буданду бародар ва хеш буданду аќрабо. Агар ба адабиёти классикии тољику ўзбек назар андозем, дўстии ин ду миллати бародар аз замони шоир ва мутафаккири бузурги тољик Мавлоно Абдурањмони Љомї ва вазири кабир Алишер Навої сарчашма мегирад. Ин ду шоир ва мутафаккир дар як давру замон дар шањри Њирот зиндагї кардаву эљод намудаанд. Вазири кабир Алишер Навої, ки худ ўзбектабор буд, худро шогирди асили Мавлоно Абдурањмони Љомї мењисобид ва ўро басе њурмату эњтиром мекард. Ривояте њаст, ки боре Алишер Навої њамроњи олимону шоирон ба хонаи Мавлоно Абдурањмони Љомї аспсавор рањсипор гардид. Ба хонаи Абдурањмони Љомї наздик шудан баробар, Алишер Навої кўдаки тахминан 3-солаеро дид, ки дар рўйи замин нишаста хокбозї мекард. Табиист, ки дар чунин лањза кўдак ба хок олуда шуда буд. Алишер Навої бошитоб аз асп љањида фаромад ва рафта дасту пойи кўдакро бўсиду дастонашро ба дидагонаш молид. Њамроњонаш њайрон шуданд, ки ин кўдаки оѓўшта ба хок кї буд, ки шумо, як вазири муаззам, ин кўдакро дастбўсиву побўсї кардед. Алишер Навої љавоб дод, ки ин кўдак набераи устоди азизам Абдурањмони Љомист. Њамроњонаш ба шигифт омада, ба дил гуфтанд, ки агар набераи устодашро ба ин дараља эњтиром кунад, ба ќадри худи Абдурањмони Љомї шояд ба њадди осмонї бирасад. Ва њамин хел њам буд. Алишер Навої устодаш Абдурањмони Љомиро на танњо устод, балки пири бузурги худ мешуморид. Ба хушбахтии мо-тољикону ўзбекон дўстии байни ин ду миллат то имрўз идома дорад ва рўз то рўз ќавитару мустањкамтар мегардад. Ман худро басе хушбахт мењисобам, ки дар оилаи тољику ўзбек таваллуд шуда, тарбия ёфтаам. Падарам ўзбек буданду модарам тољик ва њама умр онњо бо эњтироми њамдигар зиндагии хушбахтона доштанд. Дар оилаи мо забонњои

Одамон аз дўстї ёбанд бахт тољикиву ўзбекї баробар њукмронї дошт. Бо њамдигар гоњ ба тољикї њарф мезадему гоњ ба ўзбекї. Ман њар ду ин забонњоро баробар эњтиром мекунам ва бо ин забонњо баробар њарф мезанам. Ба хушбахтии тољикону ўзбекон ба ќарибї Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёев ба Тољикистон сафари корї дошт. Ин, агар хато накунам, нахустин сафари давлатии Президенти Љумњурии Ўзбекистон ба Тољикистон буд. Дар Тољикистон аз Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон сар карда, њама тољику тољикистониён Президенти Ўзбекистон ва њамроњонашро бо эњтироми басе бепоён истиќбол гирифтанд. Рўзњое, ки Президенти Ўзбекистон мењмони Тољикистон буд, ба андешаи ман, тамоми халќи тољику тољикистониён тўй доштанд. Мардуми Ўзбекистон њам аз ин вохўрии ду роњбари давлат шодиву нишот менамуданд. Мањз вохўриву мулоќоти роњбари ин ду давлат сабаб гашт, ки ўзбеконе, ки маскуни Тољикистонанду дар Ўзбекистон хешу табори зиёд доранд, баъди гузашти солњои дароз ба дидори њамдигар расиданд. Онњо аз ин дидорбинї аз ѓояти хурсандї оби дида мерехтанд. Ман дар вилояти Сурхондарё ва шањри Самарќанди Ўзбекистон хешу аќрабои бисёре дорам. Шукри Худованд, акнун роњи рафтуо-

мадамон боз кушода гардид, боз ба дидори њамдигар мерасем. Зеро риштањои хешутаборї ва дўстї аз рафтуомад сарчашма мегирад. Аз рўйи њурмату эътиќод доштан нисбат ба ўзбекон, ман як духтарамро дар Љумњурии Ўзбекистон ба шавњар додам. Баъди хатми Донишкадаи аграрии Тољикистон ман солњои бисёре роњбарии хољагии Файзалї Саидови ноњияи Кўшониёнро ба уњда доштам. Дар ин љо аз бози таъсис ёфтани хољагї мардуми тољику ўзбек муттафиќона ва бародарона кору зиндагї мекунанд. Бисёре аз онњо бо њамдигар хешутаборї доранд. Ин ду миллат дар якљоягї хољагиашонро ободу номдор намуданд. Њозир њам бо њам дўсту бародарона зиндагї мекунанд. Шоири бузурги тољик устод Мирзо Турсунзода дар як шеърашон фармудаанд: Одамон аз дўстї ёбанд бахт, Душманї орад ба мардум рўзи сахт. Роњбарони ду давлати ба њам дўсту њамсоя ин байти барњаќ ватандўстонаву халќпарваронаи устод Мирзо Турсунзодаро дуруст дарк намуда, аз рўйи он амал карданд. Дар њаќиќат, душманї ба мардум рўзи сахт меорад. Умед ва эътимод ба он дорам, ки дўстии тољикону ўзбекон то абад љовидона хоњад монд. Љамол Љумъаев, сардори шуъбаи аграрї-фермерии Коллељи кишоварзии шањри Бохтар, номзади илмњои кишоварзї

Бо ибтикори ширкати «МегаФон-Тољикистон» дар вилояти Хатлон тањти унвони «Сайёњї аз ту оѓоз мегардад» бо маќсади муаррифии имкониятњои туристї бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, ба ин васила мусоидат намудан дар рушди туризми дохилї барои 20 нафар журналистони хатлонї пресс-тур ба мавзеъњои сайёњии ноњияи Шањритўс доир гардид. Бењрўз Сафаров, менељер оид ба робита бо љомеаи Раёсати минтаќавии ширкати «MeгаФон Тољикистон» дар вилояти Хатлон дар суњбат бо мо гуфт: “Маќсади баргузории чунин пресс-тур аз он иборат мебошад, ки журналистон табаќаи фаъоли љомеа буда, дар тарѓибу ташвиќи тамоми самтњои хољагии халќ сањмгузор њастанд. Аз ин рў, журналистон аз мавзеъњои сайёњиву ёдгорињои таърихї дидан намуда, ба сокинони дохиливу хориљї муаррифї намоянду тарѓибгари имкониятњои соњаи туристї бошанд”. Соњаи сайёњї яке аз соњањои даромаднок мањсуб ёфта, давлатњои мутараќќї аз ин њисоб маблаѓњои

зиёде ба даст меоранд ва барои рушди иќтисодиёти мамлакаташон пурсамар истифода мебаранд. Рўзноманигорон аз ёдгорињои таърихии «Хоља Машњад» ва «Хоља Дурбод» дидан карданд. - Сафари мо дар доираи Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї сурат гирифта, аз бењтарин мавзеъњои таърихии љануби Љумњурии Тољикистон дидан намудем, - иброз дошт зимни суњбат Далер Шарипов, хабарнигори рўзномаи «Бањори аљам». - Соњаи сайёњї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Махсусан, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин масъала таваљљуњи хоса зоњир менамояд. Ин аст, ки мавзеъњои таърихї рўз то рўз ободу зебо гардида истодааст. «Њарчанд ин ёдгорињо борњо муаррифї гардида бошанд њам, мо-журналистонро мебояд дар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї дар рушду нумўъ, пешбурди фарњанги миллї, муаррифии

мавзеъњои туристї, таблиѓи имкониятњои соњаи сайёњї, ёдгорињои таърихї-фарњангї ва љалби сайёњони хориљї ба ин мулки бињиштосо сањмгузор бошем”, - гуфт Таваралї Соњибназаров, хабарнигори телевизиони «Љањоннамо». - Шогирдони зиёде дар ин мавзеи таърихї таълим гирифтаанд, - таъкид дошт Мањмадюсуф Азимов, нигоњбони ёдгории таърихии “Хоља Машњад”. - Зиёда аз 50-60 нафар донишмандони бузург таълими ин љоро дидаанд, ки миёни онњо шоир, нависанда ва файласуфи бузурги тољик Носири Хусрав низ будааст. Пас аз хатми мадраса Носири Хусрав соњибдевони андози сулолаи Салљуќиён таъйин гардид ва муддати ду сол адои вазифа намуд. Њангоми андозѓундорї маълум гардид, ки мардуми одї аз уњдаи супоридани андоз набаромада, ба љабру зулми шоњ ва намояндагони он гирифтор мешаванд. Аз њамин хотир, ў аз вазифа даст кашидаву соли 1033 роњи њаљро пеш мегирад. Дар идомаи суњбат М. Азимов гуфт, ки Носири Хусрав њангоми адои маросими њаљ бо намояндаи мазњаби исмоилия дар шањри Ќоњира шинос гардида, 7 сол мазњаби исмоилияро таълим мегирад. Њангоми бозгашт баъзе муллоњои камсавод ба ў туњмад зада, барои зиндагї дар ин мавзеъ имкон намедињанд. Ў ба воситаи Панљи Поён ба Бадахшони Афѓонистон фирор карда, то охири умр дар он љо монд. Њамчунин, иттилоъ дода шуд, ки дар як сол ба мавзеи “Хоља Машњад” зиёда аз 800 нафар сайёњони дохиливу хориљї ташриф меоранд. Маќбараи “Хоља Дурбод” аз хишти пухта сохта шудааст. Хусусияти хоси маќбара ин гумбази конусшакл ва толори њаштгўшаи он мебошад, ки тарњи берунааш чањоркунља аст. Санагузории ин маќбара ба ќарнњои XI-XII мелодї мансуб аст. Соли 2003 ин ёдгории таърихї тармими пурра дидааст. Воќеан њам, ноњияи Шањритўс барои рушди туризми дохилї ва ќабули сайёњони хориљї омода мебошад. Фаромўз БОБОЕВ, Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Вокуниш

МАПИНДОРЕД, КИ ХОРИЉА БИЊИШТУ ПАНОЊАНДАГЇ РАЊОИСТ Ваќте як расонаи зархариди хориљї матлабе дар бораи кишвари мо –Тољикистон омода ва пахш мекунад, он њам фаќат сафсатагўию ѓайбат, гузашта аз ин, тањќиру туњматро раво медорад, ифротгароии фармоишї ва олудаи ѓаразњои нопоки афрод ё гурўњњое будани ин матлаб аст, ки бояд дар баробараш вокуниш нишон дод. Маќолаи Абдулло Ѓафуров, корманди Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, бо номи «Чанд ѓулом наметавонанд «анљумани озодандешон» таъсис намоянд, ё чї гуна нањзатињо «аз беамакї харро амак гуфтаанд»? боз њам далели дигареро рўшан нишон медињад, ки чї гуна зархаридон - Темури Варќї, Равшани Темуриён, Айюб Эгамов ё Њаким Рабимпур созмонеро бо номи «Анљумани озодандешони тољик» таъсис дода, нисбати Тољикистон назароти нек баён намекунанд. Њаким Рабимпур, яке аз муассисони ин анљуман, худ зода ва шањрванди Љумњурии Тољикистон набуда, панљ нафари дигар низ солњои пеш аз шањрвандии Тољикистон баромада, шањрвандии кишварњои дигарро ќабул намудаанд. Худ биандешед, ки ин зархаридон чї гуна дар бораи ватани мо - тољикон назари нек дошта метавонанд? Инчунин онњо бар зидди њуввияту пешрафти миллати мо - тољикон,

рўйирост баромад мекунанд. Муассисони «Анљумани озодандешони тољик» ва Муњиддин Кабирї, рањбари њизби дар Тољикистон мамнўи ЊНИТ, ки бењбудї ва болоравии давлати моро чашми дидан надоранд, бинобар ин, бо гапњои њангомаомез Њукумати Тољикистонро зери тозиёнаи танќид мегиранд, ки имрўзњо ин андешањои онњо барои њар як фарди зираки тољикистонї фањмост. Муаллифи маќолаи мазкур нигоштааст: «… Чї гуна шахси ѓулом ё инсоне, ки андеша ва зиндагияш пурра ба иродаи хољагонаш вобаста аст, метавонад «Анљумани озодандешон» таъсис дињад? Мушоњидањо нишон медињанд, ки «муассисон»-и ин анљуман дар асл њамон афроди наздик ба раиси ТЭТ ЊНИТ М. Кабирї буда, маошхўрону њамфикрони ўянд. Аммо хољагони ЊНИТ як њаќиќатро фаромўш кардаанд, ки давлат ва мардуми Тољикистон аллакай ин марњиларо гузашта, акнун ин њилла ва ин изи пойи онњоро бисёр хуб мешиносанд. Бинобар ин, мардуми Тољикистон дигар ба ин хел дасисањо дода нашуда, фиреби чунин «анљуман»-њоро намехўранд». Инчунин муаллиф Абдулло Ѓафуров дар охири маводи худ даъват ба амал меоварад: «Агар дар њаќиќат, маќсади шумо ободии Тољикистон бошад, пас биёед, бо сиёсати њукумат њамќадам

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

шавед, ки дар солњои охир сар то сари кишварро ба арсаи ободонию созандагї табдил додааст. Ё, шояд, шумо ба мисли хољагонатон нороњатед, ки акнун мардуми Тољикистон дар чор фасли сол бо роњњои мумфарши сатњи байналхалќї ба тамоми минтаќањои кишвар рафтуомад мекунанд? Ё шумо нороњатед, ки акнун мардуми Тољикистон пурра бо барќ таъмин шудаю ба содироти барќ рўй меорад? Ё шумо нороњатед, ки имсол дар Тољикистон нахустин чархаи НБО «Роѓун» ба кор даромада, кишвар ба як ќудрати энергетикї табдил мешавад? Агар аз ин дастовардњо нороњат нестед, пас чаро аз онњо чизе намегўед, онњоро нодида мегиред, аз онњо истиќбол намекунед?...». Бозї кардан ба номуси миллате аз сўи дастгоњњои таблиѓотии миллати дигар фаќат як натиља ба бор меорад ва он њам њисси нафрат ва интиќом. Набояд фаромўш кард, ки њарчанд тољик миллати сабур аст, аммо тањќирро њељ гоњ фаромўш намекунад. Кам пеш омада, ки интиќомро бахшида бошанд. Фарзандони бонангу номуси миллат тањќиру туњматро нахоњанд бахшид ва њатман интиќом ситонда хоњад шуд. Комрони БАХТИЁР, «Хатлон»

Њушдор Аслан, истиќлолият самари вањдату якдилии миллат мебошад. Мо-љавонон, ки самараи вањдати Тољикистони соњибистиќлол њастем, ба ќадри ин неъмати бузург беш аз пеш мерасем. Њар бор, сапедадам чашм аз хоб баркушода, ањли хонаводаамонро дар хоби ноз, орому осуда мебинем, њазор бор шукри вањдату субот мекунем. Ва боз, њазор бори дигар шукри онро мекунем, ки аз бози чашм ба олами њастї кушодан Тољикистонро ободу осоишта дарёфта, дар фазои њамдигарфањмї, сулњу суботи комил, якдилию ватандўстї ба камол расидаем. Месазад, ки бигўем: «Мо насли хушболу пари вањдатам». Љангу хунрезї, фироришавии саросарии мардум аз ватани худ, бародар гиребони бародар гирифтанњо, беќадрии инсонро хайрият аз забони калонсолон шунидаему худ надидам. Чї рўзњои сахту сангин, чї дањшатњои гўшношунидро аз сар гузаронда будаанд насли нисбатан калонсоли мо. Гоњо тариќи оинаи нилгун он лањзањои дањшатангези љанги хонумонсўзи

«озодандешон»-и Бадкеш тухмї кина мекоранд шањрвандиро дида, мо, љавонон, шукронаи ќисмат мекунем, ки хушбахттарин насли љавонем, ки зери ливои парчами сулњу дўстї умр ба сар мебарем. Хушбахт аз онем, ки дар домани поки вањдат зода шудаву дар оѓўши гарму гуворояш камол ёфтаем. Имрўз ба кўчаю хиёбонњои шањр баромада, дар њар ќадам ўро мебинему дар чењраи њар рањгузар вањдатро эњсос мекунем. Имрўз њар шиносу ношинос бо њам ќарину ошноанд, дўсту бародаранд. Ба андешаи ман, ин вањдат аст. Дар лањзањои дармондагї ба мадади њамдигар мешитобанд, ки ин вањдат аст. Касе бо касе бо мењру муњаббат салом бидињад, ин вањдат. Дар чењраи њама вањдат тобону дурахшон аст. Њамаи ин хушиву хуррамї ва шукуфоии боѓи вањдати миллати тољик

чун хор ба чашми душманонаш халида, мехоњанд дубора миёни мардум тухми фитнаву адоват бикоранд ва њатто номи гурўњаки худро “озодандеш” гузоштаанд, то мардумро фиреб дињанд. Аммо мардуми љафодидаи тољик ва љавонони баномуси Тољикистони соњибистиќлол дигар њељ гоњ ба фиребу фитнањои ин бадкешон ва хољагони хориљии онњо дода нахоњанд шуд. Мо озодандеш онњоеро мењисобем, ки ба ќадри истиќлолият, вањдат ва суботу оромии кишвар, ба ќадри зањматњои шабонарўзии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар роњи ватансозї мерасанд! Рухшонаи ШЕРАЛЇ, узви ТЉЉ «Созандагони Ватан»

эътибор надорад Шањодатномаи гумшудаи Т-ШТА № 056813, дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1992 МТМУ №32-и ноњияи Љиликўл (њозира Дўстї) ба Ќурбонова Зебунисо додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи №971680, ки онро соли 1972 МТМУ №12-и ноњияи Абдурањмони Љомї ба Махмудов Даврон додааст, эътибор надорад.

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро ба дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон пас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 пазируфта мешавад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 0013/ рз АЗ 23 ИЮЛИ СОЛИ 2015 АЗ НАВ БА ЌАЙД ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Њангомаи ИСМАТ ва Њусейн МАЛИКОВ

Тарроњ: Зафарљон Азизов

Шањодатномаи гумшудаи Т-АТУ №305097, ки онро соли 2016 МТМУ №1-и шањри Левакант (собиќ Сарбанд) ба Бобољонов Нусратулло Неъматуллоевич додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0192693, дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 2008 МТМУ №55-и ноњияи Љалолиддини Балхї ба Юлдошев Умаралї Ќурбонович додааст, эътибор надорад.

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа» ба табъ расидааст. Ба чопаш 11.04.2018 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Хатлон 14  
Хатлон 14  
Advertisement