Page 1

ХАТЛОН

БАНЇ - ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон №22 (3207)

шанбе, 25 майи соли 2019

www.khatlon-ruznoma.tj

E-mail: khatlon.tj@mail.ru

Данѓара дар гузашта ва имрўз яке аз калонтарин ва пешќадамтарин ноњияњои аграрию саноатии кишвар ба шумор меравад. Хољагидорони ноњия дар таъмини ањолии кишвар бо ѓалла, тухмии зироатњо, хошок ва дигар мањсулоти кишоварзї сањми сазовор мегузоранд. Эмомалї Рањмон

Оѓози сафари кории Эмомалї Рањмон дар ноњияи Данѓара

Пешвои миллат: «Хатлон дар таъмин намудани бозори дохилии кишвар бо мањсулоти кишоварзї имкониятњои зиёд дорад» Суханронии президенти љумњурии тољикистон, пешвои миллат эмомалї рањмон дар мулоќот бо роњбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон, 24 майи соли 2019, ноњияи Данѓара Њозирини гиромї! Дар мулоќоти соли гузашта мо масъалањои рушди иќтисодиву иљтимоии шањру ноњияњои вилояти Хатлон, аз љумла вазъи соњаи кишоварзиро њамаљониба баррасї намуда, роњбарону масъулонро вазифадор карда будем, ки доир ба њалли мушкилоти мављуда ва бартараф кардани камбудињо чорањои зарурї андешанд. Масъалањои вобаста ба татбиќи Барномаи рушди иќтисодї ва иљтимоии вилояти Хатлон барои солњои 2016-2020 бо дарназардошти хусусиятњои хоси иќтисодии вилоят ва бо истифода аз захираву имкониятњо љињати таъмин намудани рушди соњањои афзалиятнок, дастгирии соњибкорї, љалби њарчи бештари сармояи дохиливу хориљї, зиёд кардани коркарди мањсулоти кишоварзї ва афзоиш додани њаљми содироти он, таъсиси корхонањои истењсолї ва муњайё кардани љойњои нави корї аз љумлаи дастурњои додашуда буданд. Хатлон яке аз вилоятњои калонтарини Тољикистон буда, дар ташаккули маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат наќши калидї мебозад. Тањлилњо нишон медињанд, ки бо вуљуди дастовардњои солњои охир, вилоят ва шањру ноњияњои он имконият ва иќтидорњои худро то ба имрўз ба таври пурра истифода накардаанд. Дар доираи Барномаи миёнамуњлати рушди иљтимоиву иќтисодии вилояти Хатлон амалї намудани 279 лоиња пешбинї шудааст, вале то имрўз дар 172 лоиња иљрои корњо таъмин нагардидааст. Татбиќи лоињањо дар доираи барномањои рушди иљтимоиву иќтисодии шањру ноњияњои Кўлоб, Фархор, Њамадонї, Левакант, Балљувон, Кўшониён, Вахш, Восеъ, Ќубодиён, Темурмалик, Љайњун, Хуросон, Носири Хусрав, Шањритўс ва Абдурањмони Љомї дар сатњи нињоят паст ќарор дошта, иљрои онњо дар ин шањру ноњияњо то 30 фоизро ташкил медињад, ки ин боиси нигаронї мебошад. Вобаста ба ин, роњбарони Кумитаи рушди мањал, вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки барои дарёфти

сарчашмањои маблаѓгузории бандњои иљронагардидаи барномањои рушди иљтимоиву иќтисодии шањру ноњияњо тадбирњои зарурї андешида, оид ба иљрои онњо то охири соли 2019 ба Њукумати мамлакат њисоботи муфассал пешнињод намоянд Вилоят дар чор моњи соли 2019 аз њисоби њамаи манбаъњои даромад наќшаи њаљми умумии буљетро 100 фоиз иљро кардааст, вале сифатнокии он њанўз бењбудиро таќозо менамояд. Ѓайр аз ин, дар соли 2019 ба вилояти Хатлон аз буљети љумњуриявї барои њалли бисёр масъалањои муњим зиёда аз 540 миллион сомонї људо шудааст. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки ба масъалањои банаќшагирии дурусти буљетњои мањаллї, мутобиќати харољот ба меъёрњои муќарраргардида, арзёбии имкониятњои воќеии манбаъњои андоз, сифати иљрои буљет ва истифодаи самараноку маќсадноки маблаѓњо эътибори аввалиндараља дињанд. Вазорату идорањои марбута ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои онро зарур аст, ки тавассути таъсиси љойњои кори доимї ва афзоиш додани манбаъњои андозбандї барои таъмини ќисми даромади буљети вилоят тадбирњои зарурї андешанд. Дар ин раванд, масъулон вазифадор карда мешаванд, ки омилњои ба содиршавии љиноятњои коррупсионї мусоидаткунандаро бартараф карда, доир ба њолатњои ѓайримаќсаднок истифода намудани маблаѓњои буљетї, сўиистифода аз ваколатњои мансабї ва дигар ќонунвайронкуниву љиноятњо чорањои иловагї андешанд. Яке аз воситањое, ки барои афзоиши даромади буљети вилоят ва шањру ноњияњо мусоидат менамояд, аз њисоби бунёди корхонаву коргоњњо ва таъсиси љойњои нави корї зиёд гардонидани манбаъњои андоз, рушди бемайлони соњањои истењсолї, аз љумла саноату кишоварзї мебошад. Аз ин рў, масъулонро зарур аст, ки љињати љалби сармояи мустаќим њамкориро бо соњибкорони ватанї тањким бахшанд, корхонањои хурду миёнаи нав таъсис дињанд ва раванди саноатикунониро дар вилоят вусъат бахшанд.

Дар баробари ин, корхонањои азкормондаро ба кор дароварда, љињати ворид кардани технологияњои нави каммасраф чораљўї намоянд. Њамзамон бо ин, дар њалли масъалањои мазкур бо соњибкорон ва шарикони рушд њамкорї карда, ба тањияи лоињањои сармоягузорї ва инноватсионї эътибори аввалиндараља дињанд. Тибќи маълумот дар вилоят моњњои январ-марти соли 2019 њаљми истењсоли мањсулоти саноатї 1,7 миллиардро ташкил дода, суръати афзоиши он ба 7,3 фоиз расидааст. Ин нишондињанда аз сатњи миёнаи кишвар ду баробар кам буда, боиси нигаронист. Њадафи чањоруми миллї, яъне саноатикунонии босуръати кишвар роњбарони њар як шањру ноњияро вазифадор месозад, ки корро дар самти таъсиси корхонањои истењсолї ва рушди саноати сабук, аз љумла коркарди мањсулоти кишоварзї таќвият бахшида, њамкориро бо бахши хусусї боз њам васеъ ба роњ монанд. Дар вилоят истењсоли мањсулоти кишоварзї сол ба сол афзоиш ёфта истодааст. Аммо бо сабаби набудани корхонањои коркард ќисми зиёди мањсулот талаф ёфта, истеъмол ва истифода намегардад. Аз ин рў, ба бунёди коргоњњои коркарди мањсулоти кишоварзї диќќат додан аз љумлаи вазифањои муњим мебошад. Тибќи маълумоти оморї то 1 апрели соли 2019 дар вилоят ќариб 100 њазор субъекти соњибкории фаъолияткунанда ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2018-ум 3,6 фоиз зиёд мебошад. Њоло дар вилоят љињати сохтмону азнавсозии роњњо, таљдиди неругоњњои барќи обї, пешгирї кардани офатњои табиї, обтаъминкунї ва рушди соњањои маорифу тандурустї 32 лоињаи сармоягузории давлатї амалї гардида истодааст, ки маблаѓи умумии дар доираи онњо азхудшуда 4,2 миллиард сомониро ташкил медињад. Дар назар аст, ки то соли оянда 6 лоињаи нави сармоягузории давлатї ба маблаѓи 2 миллиард сомонї татбиќ мегардад. Бо вуљуди ќаноатбахш будани чунин вазъ, татбиќи лоињањо вусъати бештар мехоњад, зеро иќтидорњо дар вилоят хеле зиёданд.

Дар соли 2018 ва се моњи соли 2019 ба шањру ноњияњои вилоят аз љониби ташкилотњои ќарзї зиёда аз 1,6 миллиард сомонї ќарз дода шудааст, ки 85 фоизи он аз ќарзњои хурд иборат мебошад. Њаљми умумии ќарзњои додашуда дар њудуди вилоят дар семоњаи якуми соли 2019 назар ба њамин давраи соли гузашта 36 фоиз афзудааст, вале њиссаи он њамагї 20 фоизи њаљми умумии ќарзњои кишварро ташкил медињад. Зиёда аз 50 фоизи ќарзњои ба вилоят додашуда ба 6 шањру ноњия – Кўлоб, Бохтар, Абдурањмони Љомї, Ёвон, Шањритўс ва Љайњун рост меояд. Бинобар ин, Бонки миллї бояд якљо бо Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї сабабњои нисбатан кам будани ќарзро ба як ќатор шањру ноњияњои вилоят омўхта, якљо бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он љињати баланд бардоштани сатњи дастрасии ањолї ва соњибкорон ба воситањои молиявї ва фаъолнокии иќтисодии ањолї чорањои амалиро роњандозї намояд. Илова бар ин, зарур аст, ки њаљми бештари ќарзњо, дар навбати аввал, ба соњибкории истењсолї људо карда шавад. Дар семоњаи якуми соли 2019 аз 2089 корхона 712 корхона фаъолият накардааст ва аз 520 корхонаву коргоњњои саноатї 209 корхона умуман фаъолият накарда, дар 54 корхона њаљми истењсоли мањсулот дар муќоиса бо њамин давраи соли гузашта кам шудааст. Аз ин лињоз, Вазорати саноат ва технологияњои нав, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои онро зарур аст, ки фаъолияти корхонањои саноатии камфаъолият ва аз фаъолият бозмондаро тањлил карда, љињати бартараф намудани камбудињои љойдошта чорањои фаврї андешанд. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатиро зарур аст, ки якљо бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо масъалаи тибќи муќаррарот бекор кардани асноди корхонањоеро, ки беш аз панљ сол хусусї шудаанду то ба њол љињати азнавсозї ва рушди

(Давомаш дар сањ. 2)

23 май соли 2019 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо сафари корї бо маќсади иштирок дар ифтитоњи як ќатор иншооти таъиноти гуногун, шиносої бо вазъи корњои кишоварзї ва суњбату мулоќот бо сокинон ба ноњияи Данѓара ташриф оварданд. Њар як ташрифи Сарвари давлат ба ин ё он гўшаи диёр муждаи ободонї ва созандагист. Ин навбат низ бо иштироки Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон як ќатор иншооте, ки аз љониби сокинони ватандўсти ноњия бунёд шудаанд, ифтитоњ карда мешаванд. Сафари кории Президенти мамлакат аз шиносої бо дастовардњои хољагидорон, ѓаллакорон, чорводорон ва дигар ризќофарони вилояти Хатлон оѓоз гардид. Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи сафари корї дар ноњияи Данѓара нахуcт аз намоиш-фурўши мањсулоти кишоварзї ва саноатии шањру ноњияњои вилояти Хатлон, ки дар маркази савдои Каёнўш ба намоиш гузошта шуда буд, боздид намуданд. Данѓара дар гузашта ва имрўз яке аз калонтарин ва пешќадамтарин ноњияњои аграрию саноатии кишвар ба шумор меравад. Хољагидорони ноњия дар таъмини ањолии кишвар бо ѓалла, тухмии зироатњо, хошок ва дигар мањсулоти кишоварзї сањми сазовор мегузоранд. Дашту сањрои фароху заминњои нопайдоканори зироатњои гуногун, иќлими мусоиди рушди соњањои зироаткорї, пахтакорї, чорводорї, парандапарварї ва таљрибаи бойи андўхтаи мењнаткашон ноњияро дар љумњурї ва берун аз он машњур кардааст. Дар намоишгоњи мањсулоти дастранљи мењнаткашони вилоят натиљаи мењнати сокинони ноњия ва хољагињои дењќонии он ба таври шоиста муаррифї карда шуд. Зимни боздиди Сарвари давлат таъкид гардид, ки њадафи давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи стратегияи таъмини амнияти озуќаворї дастрасии бештари ањолии шањру ноњияњои мамлакат бо мањсулоти хушсифату арзон ва аз љињати экологї тоза мебошад. Њамасола кишоварзони шањру ноњияњои вилояти Хатлон дар асоси иљрои дастуру супоришњои Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти истифодаи пурсамари замин ва интихоби тухмињои хушсифат майдони кишти зироати гуногун ва боѓоти содиротиро бештар намуда, баробари таъмини талаботи дохилї ба хориљ аз кишвар њам дар њаљми зиёд мањсулот содир менамоянд. Иттилоъ дода шуд, ки дар чор моњи соли равон њаљми умумии истењсоли мањсулоти кишоварзї дар њамаи бахшњои хољагидории вилояти Хатлон ба 797 миллиону 254 њазор сомонї расидааст, ки нишондоди мазкур нисбат ба њамин давраи соли гузашта 65 миллиону 508 њазор сомонї зиёд буда, суръати афзоиш 109 дарсадро ташкил додааст.

Дењаи хушманзараи Пушинг ба як шањраки ободу зебои муосир табдил ёфтааст Суханронии асосгузори сулњу вањдати миллї - пешвои миллат эмомалї рањмон дар мулоќот бо сокинони дењоти Пушинги ноњияи Данѓара, 23 майи соли 2019, ноњияи Данѓара Њамдиёрони азиз! Мо имрўз ба назди шумо, сокинони шарафманди дењоти Пушинги ноњияи Данѓара омадем, ки бо натиљањои зањмати созанда ва дастоварду комёбињоятон дар љодаи дастгирї кардану амалї намудани дастуру супоришњои Роњбари давлат ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз наздик шинос шавем. Дењоти Пушинг аз љумлаи мавзеъњои бисёр бостонии Тољикистон мебошад. Дар асари “Тољикон”- и Бобољон Ѓафуров ин мавзеъ ба сифати як гўшаи ќадимаи кишварамон дар даврањои гуногуни таърихї борњо зикр шудааст. Соли 1954 Пушинг аз љониби бостоншиносон мавриди њафриёт ќарор гирифта, баъди тањќиќоти илмї аз дохили гањворасангњои дења ба миќдори зиёд тангањои тиллоии мансуб ба замони Кўшониён бо акси шоњ ёфт шудааст. Ин ва бисёр далелњои дигар гувоњї медињанд, ки Пушинг аз ќабили дењањои ќадимтарини Осиёи Миёна ба њисоб рафта, дар замонњои куњани таърихї, њамчунин, бо номи Њушанг низ ёдовар шудааст. Дар натиљаи њафриёти

бостоншиносї аз њудуди дења осори се ќабати таърихии рўзгори сокинони он ошкор шудаанд, вале онњо то ба њол мавриди омўзиши њамаљониба ќарор нагирифтаанд. Дар њудуди дењаи Пушинг се ќалъа вуљуд доштааст, ки бар асари њуљумњои аљнабиён хароб гардидааст. Дар дења оташдонњои оњангудозї, шабакањои махсуси обёрї ва хатти оби ошомиданї фаъолият мекардаанд, ки нишонањои онњо то ба имрўз боќї мондаанд. Бинобар ин, бо итминон метавон гуфт, ки дар байни сокинони Пушинг ѓайр аз кишоварзиву чорводорї, инчунин, њунарњои кулолгарї, оњангудозї ва косибї низ ривољ доштаанд. Пушинг, њамчунин, яке аз марказњои илму фарњанг ва њунармандии минтаќа ба шумор мерафтааст. Сокинони он имрўз низ омўзиш ва пос доштани меросу анъанањои илмиву адабї ва фарњангии гузаштагони некноми худро идомаи нек мебахшанд. Вобаста ба ин, Вазорати фарњанг, Академияи илмњо, Кумитаи рушди сайёњиро зарур аст, ки доир ба омўзиши мавзеъњои таърихии ин гўшаи диёрамон корњои тањќиќотиро ба роњ монда, барои

љалби сайёњон ба ин макон маводи таблиѓотї ва муаррификунандаи њунару фарњанги сокинони онро тањия ва интишор намоянд. Њозирини гиромї! Дењоти Пушинг соли 1932 таъсис ёфта, њоло аз 8 дења - Пушинг, Паркамчї, Ѓиљовак, Алиљон, Моњпора, Дилнишин, Шаршар, Олучадара иборат мебошад ва дар њудуди он ќариб 15 000 нафар ањолї кору зиндагї дорад. Дар замони соњибистиќлолии кишвар, бахусус, солњои охир дар натиљаи таваљљуњи хосаи Њукумати мамлакат ва зањмати содиќонаи сокинони зањматпешаи он симои зоњирии дењањои Пушинг куллан дигаргун шуда истодааст. Дар ин муддат тавассути сафарбар намудани захираву имкониятњои худї ќариб дар њамаи дењањо муассисањои иљтимої, аз љумла мактабњо, коргоњу корхонањои истењсолї, марказњои хизматрасонї, филиали бонкњо, роњњо ва дигар инфрасохтори зарурї, инчунин, боѓњои дарахтони мевадињанда ва ангурзорњо бунёд гардидаанд. Имрўзњо ба истиќболи сазовори љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї дар саросари мамлаката-

мон корњои созандагиву ободонї босуръат љараён дошта, дар ин раванд, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Данѓара низ якљо бо соњибкорони ватандўсти дењоти Пушинг дар ин гўшаи зебоманзари кишварамон мувофиќи наќша бунёд ва таъмиру азнавсозии беш аз 300 иншооти таъиноти гуногунро оѓоз карда, аллакай, сохтмони зиёда аз 60 иншоотро ба анљом расонидаанд. Сокинони дењоти Пушинг дар назди худ маќсад гузоштаанд, ки дењаи хушманзарашонро дар зарфи ду соли оянда бо зањмати дастаљамъона ба як шањраки ободу зебои муосир табдил дињанд. Бинобар ин, њоло бо њиммати соњибкорони бонангу номус ва фарзандони ватандўсти дењот ва ноњия бунёди боз садњо иншооти дигар босуръат идома дорад. Ќобили зикр аст, ки њамаи ин наќшањои ободонї бо ќувваи худи мардуми дењот ва бидуни љалби маблаѓњои буљетї амалї шуда истодаанд. Имрўз мо дар Пушинг намунањои зањмати ватандўстонаи сокинон ва соњибкорони њимматбаланди дења - муассисаи нави тањсилоти умумї, таваллудхона ва гулгашти зебое,

ки дар шафати он бунёд шудааст ва майдончаи муосири варзиширо ба истифода супоридем. Њамчунин, роњи мошингарди Данѓара-Пушинг ба масофаи 18 километр ба истифода дода шуд. Ин роњ, ки ќариб 30 сол инљониб бисёр харобу валангор буд, бо дастури Роњбари давлат аз љониби ширкати “Роњи Тољик” мутобиќ ба стандартњои байналмилалї пурра азнавсозї гардид. Варзишгоњи замонавие, ки њоло мулоќоти мову шумо дар он баргузор шуда истодааст, боз як намунаи њиммати соњибкорону сокинони дења мебошад. Илова бар ин, Роњи ПушингШаршар бо дарозии 3,5 километр аз љониби соњибкорон ва ањолї сангфарш гардидааст ва моњњои наздик мумфарш карда мешавад. Дар баробари ин, кўчањои марказї ва роњњои дохилии дењаи Пушинг ба масофаи зиёда аз 16 километр мумфаршу чароѓон гардида, дар атрофи онњо њазорон бех дарахтони ороишиву сояафкан шинонида шудаанд. Аксари иншооти таъиноти иљтимоиву хизматрасонии дар ин дењоти дурдасти ноњияи Данѓара

Њаљми истењсоли мањсулоти кишварзї дар њамаи бахшњои љамъиятї ва хољагињои дењќонї бошад, дар ин давра 191 миллиону 630 њазор сомониро ташкил додааст, ки суръати афзоиш 129,2 фисадро дар бар мегирад ва ин раќам дар муќоиса ба њамин давраи соли сипаригардида 43 миллиону 258 њазор сомонї зиёд аст. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суњбати самимї бо кишоварзон љињати боз њам афзоиш додани мањсулоти аз љињати экологї тоза дастуру њидоятњои судманд доданд. Таъкид гардид, ки соли љорї зањматкашони вилояти Хатлон дар майдони 308 њазору 124 гектар кишти зироати гуногунро ба роњ мондаанд, ки 109 дарсади дурнаморо ташкил медињад. Дар ин давра 129 њазор 906 гектар ѓалладонагињо, 130 њазору 898 гектар зироати техникї, аз љумала пахта, 19 њазору 19 гектар сабзавот, 6 њазору 526 гектар картошка, 11 њазору 627 гектар полезињо ва 10 њазору 148 гектар хўроки чорво кишт карда шудааст. То имрўз њосили 500 гектар ѓаллазор љамъоварї гардидааст, ки кишоварзон 1 њазору 750 тонна мањсулот ба даст овардаанд ва ин нишондод нисбат ба њамаи давраи соли гузашта 760 тонна зиёд мебошад. Аз майдони 6 њазору 891 гектар сабзавот бошад, то имрўз 186 њазору 302 тонна мањсулот љамъоварї шудааст, ки нисбати соли гузашта 71 њазору 210 тонна бештар аст. Аз майдони умумии зироати картошка бошад, њосили 1 њазору 396 гектари он гирдоварї ва 22 њазору 388 тонна њосил ба даст омадааст, ки дар ќиёс ба ин давраи соли гузашта 13 њазору 373 тонна зиёд мебошад. Тавре кишоварзони вилоят таъкид медоранд, соли равон бо мусоид омадани обу њаво њосили сабазвоту меваљот нисбат ба солњои ќаблї бамаротиб зиёд буда, зањматкашони шањру ноњияњои вилояти Хатлон тавонистаанд, ки дар баробари таъмини бозори дохилї раванди содироти онро ба хориљ аз кишвар њам суръат бахшанд. Иттилоъ дода шуд, ки то имрўз аз майдони умумии боѓњои њосилдињандаи шањру ноњияњои вилоят 3 њазору 388 тонна мањсулот, аз љумла гелос, олу, шафтолу ва зардо-

лу љамъоварї гардидааст, ки нисбати соли гузашта 1 њазору 571 тонна зиёд мебошад. Аз њаљми умумии њосили боѓот то ба њолати 17 майи соли равон 13 њазору 113 тонна мањсулот содирот шудааст. Иброз гардид, ки ин омор дар муќоиса ба соли гузашта аллакай 5 њазору 691 тонна зиёд мебошад. Аз љумла, 12 њазору 292 тонна пиёз ба Федератсияи Россия, Љумњурињои Ќазоќистону Афѓонистон ва Украина содирот шудааст. Дар намоишгоњ намунаи мањсулоти кишоварзї, аз ќабили гўшт, ду намуд картошка, ду намуди помидору бодиринг, карам, гулкарам, сирпиёз, пиёз, каду, ќаламфури булѓорї, кабутињо, мевагињо, зардолу, гелос, њандалак, себи пешпазак, шафтолу олуболу, лимў, ќулфинай, лаблабуи сурх, 8 намуд ѓалладонагињо, асал, молу маводи истењсоли корхонањои саноатї пешкаш гардид. Мањсулоти тару тозаи кишоварзони шањру ноњияњои вилоят, ки дар растањо ба намоиш гузошта шуда буд, аз рушди муттасили ин соња ва зањмати шабонарўзии мењнаткашон шањодат медод. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба кишоварзону хољагидорон љињати самаранок истифода намудани њар як ваљаб замин маслињатњои муфид доданд. Тавре ба Сарвари давлат маълумот дода шуд, њамасола дар пайи амалї гардидани њадафњо дар самти афзоиш додани мањсулоти кишоварзї ва содироти он ба хориљ аз кишвар сатњи зиндагии хољагидорону кишоварзон бењтар мегардад. Рушди соњаи занбўриасалпарварї низ дар миќёси вилоят назаррас буда, зањматкашон њамасола бо афзун намудани шумораи оилањои он дањњо тонна асали аз љињати экологї тозаю серѓизо ба даст меоранд. Айни њол шумораи оилањои занбўри асал дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон 60 њазору 950 оиларо дар бар мегирад, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 860 оила зиёд мебошад. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њамзамон дар ин намоишгоњ бо њунари волои занону бонувон, ки ба пухтани нонњои лазиз машѓул буданд, шинос шуда, ба њунари онњо тањсину офарин хонданд. Сарвари давлат онњоро барои омўзонидани нозукињои ин њунар ба љавондухтарон њидоят карданд.

бунёдшуда гувоњи равшани дар доираи Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї обод гардидани як гўшаи ватанамон, бо шуѓл таъмин намудани сокинон ва дастаљамъона амалї кардани дастуру супоришњои Роњбари давлат ба пешвози сисолагии Истиќлолияти давлатии кишвари мањбубамон мебошанд. Чунонки зикр гардид, дар маркази дењаи Пушинг мактаби њозиразамон барои 1520 нафар хонанда бо 30 синфхонаи барњаво, маљлисгоњ ва толору майдончаи варзишї ќомат афрохтааст, ки дар он барои таълиму тарбияи фарзандони сокинони дења шароиту имкониятњои бењтарин фароњам оварда шудаанд. Њамчунин, аз љониби соњибкорони саховатманди дења барои бењсозии сатњи хизматрасонии тиббї ба њамдењагони худ, пешгирї кардани беморињо ва коњиш додани сатњи фавти модару кўдак маркази саломатї азнавсозї гардида, дар шафати он таваллудхонаи муосири муљањњаз бо тамоми таљњизоти зарурї сохта шудааст. Бо иќдоми дастаљамъонаи сокинону соњибкорон дар дења, инчунин, њавзи калони захираи об барои парвариши моњї ва эњтиёљоти кишоварзї, ки дар маљмўъ, шаш гектарро ташкил дода, имкони то 400 гектар обёрї карданро дорад, дар давоми як сол азнавсозї шуда, дар он барои 10 нафар љойи кори доимї муњайё гардидааст. Бо дарназардошти он, ки сокинони дења беш аз сї сол инљониб аз норасоии об танќисї мекаши-

данд, бо дастгириву маблаѓгузории соњибкорони мањаллї дар дења панљ чоњи амудї ва ду обанбор бунёд шудааст, ки яке аз онњо барои нигоњдории оби ошомиданї ва дигаре њамчун њавзи моњипарварї ва обёрии заминњои кишоварзиву боѓњои дења истифода карда мешавад. Бо маќсади дар тамоми фаслњои сол бо оби ошомиданї таъмин кардани ањолї аз канали асосї ба масофаи 7,5 километр хатти оби ошомиданї кашида шуда, обанбор барои 500 метри мукааб бунёд гардидааст. Обёрии 500 гектар замини лалмии дења, парвариши дарахтони мевадињанда ба роњ монда, барои минбаъд беталаф нигоњ доштани меваю сабзавот сардхона бо ѓунљоиши 100 тонна мањсулот бунёд карда шудааст. Раванди корњои ободонї дар дигар дењоти Пушинг, аз љумла Дилнишин, Ѓиљовак, Паркамчї, Алиљон, Офтобрўя, Шаршар, Олучадара ва Гули зиндон низ бомаром идома дошта, аз љониби соњибкорону шахсони эњсонкор мактабу бунгоњњои тиббї ва хатњои оби нўшокї сохта шудаанд. Дар дењаи Паркамчї бо иќдоми соњибкорон мактаб ва таваллудхонаи муосир бунёд шуда, роњњои байни дења ва хатњои интиќоли неруи барќ азнавсозї гардидаанд. Дар дењаи Ѓиљовак якуним километр роњи дохилї мумфарш ва майдончаи варзишї сохта, ба истифода дода шудааст. Њоло дар ин дења аз њисоби

(Давомаш дар сањ. 2)


2

ХАТЛОН

шанбе, 25 майи соли 2019, №22 (3207)

Пешвои миллат: «Хатлон дар таъмин намудани бозори дохилии кишвар бо мањсулоти кишоварзї имкониятњои зиёд дорад» (Аввалаш дар сањ. 1) онњо чораљўї нашудааст, баррасї карда, доир ба механизми аз нав ба фурўш гузоштани чунин корхонањо дар миќёси вилоят пешнињод манзур намояд. Дар вилоят чунин корхонањо хеле зиёданд, ки хусусї шудаанд, аммо дањсолањост, ки љињати фаъол гардонидани онњо тадбире андешида намешавад. Бояд таъкид намоям, ки дар доираи корњои ободониву бунёдкорї ба ифтихори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањру ноњияњои вилоят беш аз 6200 иншооти таъиноти гуногун ба наќша гирифта шуда, то ба имрўз 1752 иншоот, аз љумла дар чор моњи соли 2019 - ум 589 иншоот мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Дирўз мо дар дењоти Пушинги ноњияи Данѓара чандин иншооти навбунёдро, ки бо зањмати дастаљамъонаи сокинони он ва бе љалби маблаѓњои буљетї сохта шудаанд, ба истифода супоридем. Боиси ифтихору хушњолист, ки дар як дењаи дурдасти кишвар Парчам ва Нишони давлатї бо майдони ободу зебо, мактаби муосир, муассисањои замонавии тиббї, роњњои чароѓон ва дигар иншооти муњим ќомат афрохта, симои дења ба шањраки њозиразамон монанд шудааст. Дар робита ба ин, ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои он супориш дода мешавад, ки фаъолияти худро љињати таќвияти корњои ободониву бунёдкорї ва сохтмони иншооти иљтимоиву иќтисодии ба наќшагирифташуда таќвият бахшанд ва њамкориро бо соњибкорону шахсони саховатпеша ва умуман, ањолї густариш дињанд. Бо азму талоши мардуми вилояти Хатлон соли 2018 афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти кишварзї асосан таъмин шудааст, вале вазъи соња њанўз бењбудї мехоњад. Дар вилоят њоло њам кишти такрорї ба њукми анъана надаромада, заминњои холї ва киштгардоннашуда зиёд мебошанд. Ман дар яке аз вохўрињои худ бо кишоварзон ишора карда будам, ки дар баъзе мавзеъњо то чор њосил гирифтан мумкин аст. Мутаассифона, дар баъзе ноњияњои вилоят кишти дуюм низ босифат ба роњ монда нашудааст, ки бояд доир ба бартараф намудани ин камбудї чораљўї карда шавад. Дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят дар чор моњи соли љорї њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ќариб ба 800 миллион сомонї расида, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 9 фоиз зиёд шудааст ва суръати афзоиш дар соњаи растанипарварї 33 фоиз ва чорводорї беш аз 5 фоиз таъмин гардидааст. Чунин суръати афзоиш барои вилояте, ки љињати рушди ин соња имконоти васеъ дорад, басанда нест. Мо бояд ба афзун намудани саршумори чорво ва рушди соњаи растанипарварї эътибори аввалиндараља дињем. Дар баробари ин, дар вилоят соли 2018 истењсоли пахта назар ба соли 2017-ум 80 њазор тонна кам шудааст, ки нишонаи бетаваљљуњї ба ин соњаи афзалиятнок мебошад. Аз ин миќдор пахта 28 000 тонна нах ва 45 000 тонна чигит истењсол мешуд, ки аз он 7 000 тонна равѓан ва 35 000 тонна хўроки чорво гирифтан мумкин буд. Аз ин рў, роњбарону масъулон вазифадор карда мешаванд, ки сабабњои кам шудани њосили пахтаро њаматарафа омўхта, дар оянда љињати зиёд кардани майдони кишти пахта чорањои ќатъї андешанд. Њамзамон бо ин, Вазорати кишоварзї ва дигар сохторњои марбутаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњо корро дар самти ояндабинии дуруст ва тањияи дурнамои кишти зироатњои кишоварзї, аз љумла пахта ба таври љиддї таќвият бахшанд. Захирањои мављудаи истењсоли мањсулоти кишоварзї њанўз њам дар миќёси мамлакат ба таври пурра истифода нашудаанд. Бинобар ин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои кишвар, аз љумла вилояти Хатлон љињати истифодаи оќилонаву самараноки обу замин, агротехникаи парвариш ва обёрї, истифодаи васеи техникаву технологияњои пешрафта ва тухмињои хушсифат дар њамаи зинањои истењсолї, тањвил ва нигоњдории мањсулоти кишоварзї, инчунин, доир ба вусъат додани моњипарварї, занбўриасалпарварї, парандапарварї, боѓдорї, сабзавоткорї ва бењтар кардани зоти чорво чора андешида, аз натиљаи корњои баанљомрасида њар се моњ ба Њукумати мамлакат гузориш ирсол намоянд. Масъалањои баланд бардоштани њосилнокии боѓу токзор ва коркарди меваю ангур, ки ањамияти содиротї доранд, дар шароити кунунї нињоят арзишманд мебошад. Аз ин рў, љињати истифодаи технологияњои каммасрафи об, афзоиш додани майдони боѓњои интенсивї ва навъњои

содиротии мева, сари ваќт љамъоварї, нигоњдорї ва коркард намудани њосил бояд эътибори аввалиндараља дода шавад. Ѓайр аз ин, ба ташкили корхонањои муосири коркарди меваю сабзавот ва истењсоли консерваю афшурањо бояд диќќати аввалиндараља дода, бо ин маќсад сармояи ватаниву хориљї љалб карда шавад. Тибќи омори гумрукї соли 2018 аз вилоят зиёда аз 18 њазор тонна мањсулоти кишоварзї содирот шудааст, ки аз он њамагї 92 тонна меваи хушкро ташкил медињад. Њарчанд, ки содироти пиёзи барваќтї ба њолати 22 майи соли 2019 ба 20 њазор тонна расидааст, вале ин нишондињанда њиссаи ночизи истењсоли дохилї мебошад. Чунин њолат, яъне вазъи содирот ќонеъкунанда набуда, иќтидорњои вилоят дар самти содироти мева ва сабзавоти барваќтию мавсимї пурра истифода намешаванд. Аз ин лињоз, роњбарони вилоят ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки якљо бо Агентии содирот љињати ташкили инфрасохтори зарурї барои нигоњдорї ва тањвили сабзавот, меваи тару тоза ва хушк, мањсулоти коркарди онњо чораљўї намоянд ва њамкориро бо субъектњои кишварњои харидори ин мањсулот мунтазам таќвият бахшанд. Тибќи маълумот то 1 майи соли 2019 дар майдони зиёда аз 122 њазор гектар кишти пахта гузаронида шудааст, ки бо нишондињандаи њамин давраи соли гузашта баробар аст. Њукумати мамлакат ба масъалаи коркарди нињоии нахи пахта ва истењсоли мањсулоти тайёр аз он эътибори љиддї ва доимї медињад. Зеро зиёд намудани майдони кишти пахта ва коркарди нињоии он яке аз роњњои таъмин намудани ањолии кишвар, махсусан, сокинони дењот бо љойњои корї ва яке аз василањои ба масири рушди саноативу аграрї баровардани Тољикистон мебошад. Дар њудуди вилоят аз моњи сентябри соли 2018 то марти соли 2019 аз 179 њазор тонна пахтаи љамъоваришуда 152 њазор тоннаи он дар 44 корхонаи пахтатозакунї коркард шуда, 21 корхона умуман фаъолият накардааст. Вобаста ба ин, ба Вазорати кишоварзї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои пахтакори кишвар супориш дода мешавад, ки барои баланд бардоштани њавасмандии хољагињои пахтакор, фаъолияти мунтазами корхонањои коркарди пахта ва хариди ин мањсулот бо арзиши аслии он чорањои муассир андешанд. Соли 2016 дар ноњияи Данѓара яке аз корхонањои калонтарини коркарди нахи пахта - маљмааи истењсолии нассољии «Љунтай-Данѓара” бо иќтидори коркарди 10 000 тонна нахи пахта дар як сол ба кор шурўъ намуда, марњалаи дуюми он истењсолоти ресандагї моњи ноябри соли 2018 мавриди истифода ќарор дода шуд. Вале таъкид месозам, ки то њанўз ќафомонї дар корњои сохтмону васлкунии марњалањои навбатии ин маљмааи бузург ба назар мерасад, ки хеле ташвишовар аст. Њоло корхона бо иќтидори нав дар як сол 15 њазор тонна нахи пахтаро коркард намуда, 12 њазор тонна ришта истењсол мекунад. Дар маљмўъ, иќтидори ресандагии корхона коркарди 25 њазор тонна нахи пахтаро дар як сол ташкил намуда, дар сурати пурра фаъолият кардани он 530 љойи доимии корї муњайё мегардад. Корхона дар семоњаи аввали соли 2019 - ум 3185 тонна ришта истењсол кардааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2018-ум 1242 тонна ё 64 фоиз зиёд мебошад. Вазорати саноат ва технологияњои нав ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва ноњияи Данѓараро зарур аст, ки тибќи љадвали тасдиќгардида барои ба кор андохтани силсилањои навбатии маљмааи истењсолии зикршуда, аз љумла сари ваќт ба роњ мондани истењсолоти бофандагиро таъмин намоянд. Бори дигар хотирнишон месозам, ки љињати пурра аз худ кардани 15 њазор гектар замини барои корхонаи мазкур људогардида вазоратњои кишоварзї, саноат ва технологияњои нав, кумитањои давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, идораи замин ва геодезї, Агентии бењдошти замин ва обёрї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноњияи Данѓара бояд чорањои таъхирнопазир андешанд. Бо вуљуди захирањои зиёди ашёи хом дар вилояти Хатлон фаъолияти корхонањои саноати сабук низ ќаноатбахш нест. Њафт корхонаи саноатии вилоят, ки иќтидори лоињавии коркарди зиёда аз 26 000 тонна нахи пахтаро доранд, соли 2017 њамагї 6500 тонна ва соли 2018-ум 11 њазор тонна риштаи пахтагин истењсол кардаанд. Илова бар ин, тибќи маълумоти оморї аз 168 корхонаву коргоњњои соњаи нассољии вилоят њамагї 61 ва аз 17 корхонаву коргоњи соњаи

дўзандагї 7 корхона фаъолият кардааст. Чунин вазъ роњбарону масъулони соњаро водор месозад, ки доир ба рафъи камбудињои љойдошта њарчи зудтар чораљўї намоянд. Њозирини гиромї! Азхудкунии заминњои нав, истифодаи самарабахши замин, рушди соњаи тухмипарварї, ба эътидол овардани њолати мелиоративии заминњо ва дигар тадбирњои агротехникї омилњои асосии афзоиши њаљми мањсулоти кишоварзї мебошанд. Дар моњњои январ-апрели соли 2019 дар њудуди вилояти Хатлон ќариб 700 гектар заминњои партов ба гардиши кишоварзї баргардонида, беш аз 1400 гектар заминњои нав аз худ карда шудаанд. Вале ин њанўз кам буда, имконияти зиёд намудани майдони заминњо дар вилоят вуљуд дорад. Дар ќаламрави вилоят соли 2018-ум 21 њазор гектар замини партов ба ќайд гирифта шудааст. Аз ин рў, роњбарони вилоят ва шањру ноњияњои онро зарур аст, ки якљо бо Вазорати кишоварзї, Агентии бењдошти замин ва обёрї ва дигар сохтору маќомоти дахлдор аз њисоби бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо зиёд кардани кишти зироатњо, иљрои сифатноку сариваќтии Барномаи давлатии азхудкунии заминњои нави обёришаванда ва барќарорсозии заминњои аз гардиши кишоварзї берунмондаро таъмин намоянд. Инчунин, роњбарону мутахассисони шањру ноњияњо вазифадор карда мешаванд, ки дар заминњои партов ва талу теппањо дарахтони сояафкану ороишї шинонида, майдони љангалзорњо ва парваришгоњњои чунин дарахтонро васеъ гардонанд. Дар вилояти Хатлон ба њолати 20 майи соли 2019-ум 54 гектар гармхонањои доимамалкунанда ва 653 гектар гармхонањои мавсимї фаъолият дошта, аз онњо ќариб 10 њазор тонна мањсулоти тару тоза истењсол ва ба фурўш бароварда шудааст, ки назар ба соли гузашта бамаротиб зиёд мебошад. Бори дигар таъкид менамоям, ки роњбарону мутахассисони вилоят, шањру ноњияњои он, Вазорати кишоварзї ва масъулони соња дар самти боз њам зиёд намудани майдони гармхонањо ва ворид намудани технологияњои муосир тадбирњои иловагиро роњандозї намоянд. Дар баробари ба мањсулоти тару тозаи кишоварзї таъмин кардани талаботи бозори дохилї бояд ба ташкили инфрасохтори зарурии нигоњдорї, бастубанд ва содироти он ба кишварњои дигар ањамияти аввалиндараља дињем. Ба роњ мондани коркарди саноатии мањсулоти кишоварзї, яъне чи мањсулоти растанипарварї ва чи чорводорї яке аз омилњои муњими афзун намудани иќтидори содиротии кишвар ва муњайё кардани њазорњо љойи нави корї мебошад. Аз ин рў, вазоратњои саноат ва технологияњои нав, кишоварзї ва дигар сохтору маќомоти дахлдор вазифадор карда мешаванд, ки дар корхонањои мављудаи мамлакат коркарди мањсулоти чорво ва меваю сабзавотро њарчи бештар ба роњ монда, истифодаи пурраи иќтидорњои истењсолиро таъмин намоянд. Вилояти Хатлон дар бобати таъмин намудани бозори дохилии кишвар бо мањсулоти чорводорї имкониятњои хеле зиёд дорад. Дар вилоят саршумори чорвои калон дар панљ соли охир аз 871 њазор сар то 986 њазор сар расонида шудааст, ки беш аз 90 фоизи он ба хољагињои ањолї рост меояд. Саршумори чорвои хурд дар ин давра аз 2 миллион сар ба 2,4 миллион сар афзоиш ёфтааст, ки 40 фоизи саршумори чорвои хурди кишварро ташкил медињад. Бо вуљуди ин, ќариб 90 фоизи истењсоли гўшт ба хољагињои ањолї рост меояд. Чунин њолат таќозо менамояд, ки љињати ташкили хољагињои фермерї дар соњаи чорводорї чорањои зарурї андешида шаванд. Парандапарварї, яъне истењсоли гўшти парњезї низ соњаи муњим буда, саршумори паранда дар вилоят имрўз 1,9 миллион сарро ташкил медињад. Талафоти саршумори он дар моњњои январ-марти соли 2019 назар ба њамин давраи соли гузашта 8 баробар зиёд шудааст, ки андешидани тадбирњои љиддии пешгирикунандаро талаб менамояд. Таъкид месозам, ки ташкили фаъолияти самараноки хољагињои чорводориву парандапарварї ва таъмин намудани онњо бо хўрокаи хушсифат кафолати афзоиши даромади хољагињо ва таъмини сариваќтии бозори истеъмолии кишвар бо гўшту шир ва тухм ба њисоб меравад. Бо истифода аз мавсими боришоти зиёд дар фасли бањор ва зиёд шудани алафи табиї бояд ба мавсими тирамоњу зимистони солњои 2019- 2021, яъне барои ду соли минбаъда њаматарафа омодагї бинем. Бинобар ин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњои онро зарур аст, ки љињати бењтар намудани њолати чарогоњњо

ва истифодаи самараноки онњо, кишти навъњои серѓизои хўроки чорво, самаранок истифода бурдани ќитъањои замини фонди давлатии љангал, сари ваќт љамъоварї кардани алафи табиї ва захира намудани хўроки дурушти чорво барои на кам аз ду сол њамкориро бо хољагињои кишоварзї ва ањолї ба таври зарурї ба роњ монанд. Њамчунин, бо истифодаи тамоми захираву имкониятњо бояд саршумори чорвои хушзоту сермањсул зиёд карда шавад. Мо соњаи парандапарварї ва моњипарвариро дастгирї карда, соли љорї дар ин самт як ќатор имтиёзу сабукињоро љорї намудем. Вале аз ин њисоб дар хољагињои љамъиятї ва дењќонии вилоят соли 2018 истењсоли тухм њамагї 6,8 миллион донаро ташкил кардааст. Дар хољагињои ањолї дар њамин давра беш аз 70 миллион дона тухм истењсол шудааст. Чунин њолат аз нокифоя будани кор дар самти ташкили корхонањои парандапарварї дар вилоят гувоњї медињад. Дар ин масъала танњо корхонаи парандапарварии “Бењамто” дар ноњияи Ёвон истисно шуда метавонад. Вилояти Хатлон дар самти боз њам афзоиш додани истењсоли моњї имкониятњои фаровон дорад. Аз ин рў, ба роњбарони вилоят ва шањру ноњияњои он супориш дода мешавад, ки фаъолияти худро доир ба дастгирии њаматарафаи соњибкорону сармоягузорон дар соњањои парандапарварї ва моњипарварї таќвият бахшанд ва љињати ташкили корхонањои хўроки паранда ва моњї корњои амалиро ба роњ монанд. Њамзамон бо ин, бояд бо истифода аз захираву имкониятњо доир ба рушди соњањои афзалиятнок, аз љумла афзоиш додани њаљми истењсолоти саноативу кишоварзї тадбирњои муассир андешида шаванд. Инчунин, дар самти баланд бардоштани маданияти заминдорї ва истифодаи самараноки захирањои обу замин, баланд бардоштани њосилнокии зироатњо ва аз заминњои обї гирифтани ду-се њосил, коркарди мањсулоти кишоварзї, афзоиш додани њаљми содироти он ва ба ин васила ташкил кардани љойњои нави корї чорањои мушаххас андешидан зарур аст. Таъкид менамоям, ки вилояти Хатлон имкониятњои бузурги рушди соњањои иќтисод, аз љумла саноат, кишоварзї, љалби сармоягузорї ва туризмро дорад. Аз ин рў, роњбарони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањру ноњияњо якљо бо дигар маќомоти дахлдори давлатї вазифадоранд, ки бо истифода аз имкониятњои мављуда оид ба баланд бардоштани нишондињандањои макроиќтисодии шањру ноњияњои вилоят ва баровардани шањру ноњияњои вилоят аз субвенсия чораљўї намоянд. Њозирини гиромї! Илова ба мушкилоту масъалањои зикршуда мехоњам таъкид намоям, ки дар шањру ноњияњои вилоят дар самти ташаккул ва иљрои буљет, истифодаи замин ва масоили вобаста ба он камудињои љиддї љой доранд, ки бояд њарчи зудтар бартараф карда шаванд. Тибќи маълумоти Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия зимни тафтиши маљмўии ташаккул ва иљрои буљети вилояти Хатлон ва 16 шањру ноњияњои он дар солњои 2017 – 2018 зиёда аз 37 миллион сомонї зарари молиявї ошкор карда шудааст. Зарари молиявї бештар дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањри Бохтар, ноњияњои Вахш, Ёвон, Љайњун, Кўшониён, Фархор, Панљ, Ќубодиён, Љалолиддини Балхї ва ноњияи Восеъ ошкор карда шудааст. Барои роњ додан ба камбудињои молиявї 306 нафар шахсони масъул ба љавобгарии интизомї ва 4 нафар аз вазифаи ишѓолнамудааш озод карда шудааст. Дар соли 2018 дар вилоят 576 љинояти коррупсионї, љиноятњои иќтисодии хусусияти ќоррупсионидошта ва ба андоз алоќаманд ошкор карда шудаанд. Шумораи бештари љиноятњои ошкоргардида дар ноњияи Вахш-87 њолат, шањрњои Кўлоб-56, Бохтар-56, ноњияњои Кушониён-64, Носири Хусрав-43, Љалолиддини Балхї-39, Восеъ-31, Љайњун-29, Муъминобод-23 ва Хуросон-20 њолат ба ќайд гирифта шудааст. Дар ин давра аз тарафи кормандони Агентї дар њудуди вилоят 134 љинояти коррупсионии вобаста ба замин ошкор гардидааст. Љиноятњои коррупсионии марбут ба хариду фурўши ѓайриќонунии замин бештар дар ноњияњои Вахш-42 њолат, Абдурањмони Љомї-16, Ёвон-13, шањри Кўлоб-12 ва ноњияи Љайњун-9 њолатро ташкил кардаанд. Субъектњои содиркунандаи љинояти мазкур асосан раисон ва заминсозони љамоатњои шањраку дењот - 47 нафар, кормандони кумитањои замини шањру ноњияњо – 41 нафар, роњбарони хољагињои дењќонї – 2 нафар ва муовинони раисони шањру

ноњияњо – 2 нафар мебошанд. Раисони баъзе шањру ноњияњои вилоят њангоми људо намудан ва вобаста кардани заминњои таъиноти кишоварзї, инчунин, аз як гурўњ ба гурўњи дигар гузаронидани онњо ќарорњои беасос ва ѓайриќонунї ќабул мекунанд. Дар давоми солњои 2017 - 2018 ва чор моњи соли 2019 аз тарафи маќомоти прокуратура ба 468 ќарорњои ѓайриќонунї ќабулнамудаи раисони шањру ноњияњо эътироз оварда шуда, онњо бекор ё ба талаботи ќонун мутобиќ гардонида шудаанд. Аз љумла ба ќарорњои раисони ноњияњои Љайњун-45, Вахш-38, Фархор-36, Кушониён-33, Шањритуз-32, Восеъ-30, Њамадонї-25, Ќубодиён-24 ва Ёвон-18 эътироз оварда шудааст. Яке аз сабабњои чунин вазъ дар он аст, ки шахсоне, ки барои омода кардани ќарор масъул мебошанд, аз љумла муовинони соњавии раисони шањру ноњияњо, роњбарони дастгоњ, њуќуќшиносон, меъморон ва раисони кумитањои идораи замин дар иљрои вазифањои худ бемасъулиятї зоњир намуда, ба раисони шањру ноњияњо хулосањои нодуруст пешнињод мекунанд ё худ лоињаи ќарорњоро наомўхта, ба он имзо мегузоранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки кормандони корхонаи давлатии баќайдгирии молу мулки ѓайриманќули шањру ноњияњои вилоят дар таќсимоти ѓайриќонунии заминњо даст зада, љиноят содир намудаанд. Чунончи, мутахассиси корхонаи баќайдгирии молу мулки ѓайриманќули ноњияи Абдурањмони Љомї Ќурбонов Алишер дар давраи соли 2018 майдони 0,60 гектар заминњои корами обии хољагии дењќонии “Файзалї Саидов”ро ба 6 нафар шањрвандон ба ивази 18000 доллар барои сохтмони манзили истиќоматї фурўхтааст. Бо истифода аз иштироки роњбарону фаъолони њамаи шањру ноњияњои вилоят мехоњам боз як масъалаи муњимро таъкид намоям. Соли љорї њиссаљудокунї ба соњаи маорифи вилояти Хатлон беш аз 1 миллиард сомониро ташкил медињад, ки ба 60 фоизи буљети вилоят баробар буда, нисбат ба соли 2018-ум 17 фоиз зиёд мебошад. Бо вуљуди таваљљуњи махсуси Њукумати мамлакат ба соњаи маориф љараёни татбиќи барномањои давлатї дар соњаи маориф, хусусан, бунёди муассисањои таълимї ва азнавсозии онњо, муњайё кардани љойњои нишаст ва баланд бардоштани сатњу сифати таълим дар вилояти Хатлон нигаронкунанда мебошад. Дар ин маврид мехоњам ба чанд масъалаи њалталаби соњаи маорифи вилоят таваљљуњи шуморо љалб намоям: - шумораи умумии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии вилоят назар ба соли хониши 2017-2018-ум 22000 нафар афзудааст, ки барои ба раванди таълиму тарбия фаро гирифтани онњо њар сол зарурати бунёд намудани на кам аз 10 мактаби нав ва синфхонањои иловагї ба миён меояд; - то њол дар вилоят 39 муассисаи таълимї фаъолияташонро дар се баст идома дода истодаанд; - 303 муассисаи таълимї ба сохтмони бинои иловагї ва азнавсозї зарурат дорад; - то њанўз 11 мактаб дар хонањои шахсї ва 3 муассисаи таълимии дигар дар љойњои љамъиятї амал мекунанд; - 17 фоизи компютерњои муассисањои таълимии вилоят таъмирталаб шудаанд; - аз шумораи умумии хатмкардагони муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии бо роњхати Вазорати маориф ва илм ба мактабњо фиристодашуда соли гузашта њамагї 60 фоизи онњо ба љойи кор њозир шудаанд. Соли 2018 тибќи наќша дар шањру ноњияњои вилоят 12 муассисаи таълимии нав ва 194 синфхонаи иловагї бо муњайё намудани беш аз 19 њазор љойи нишаст сохта, ба истифода дода шудааст, ки нишондињандаи мазкур барои яке аз вилоятњои бузургу серањолии кишвар хеле кам мебошад. Тавре ки гуфтам, то њол дар як ќатор ноњияњои вилоят муассисањои таълимї дар биноњои чамъиятї ва дигар иншооти ѓайритаълимї амал мекунанд, ки чунин вазъ аз Вазорати маориф ва илм ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон андешидани чорањои таъхирнопазирро талаб менамояд. Њукумати мамлакат бо маќсади њалли мушкилоти соњаи маорифи вилоят барномаи давлатии рушди муассисањои соњаи маорифи вилояти Хатлонро барои солњои 2017-2021 ќабул карда, барои татбиќи он маблаѓи зиёд људо намудааст. Вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад, ки доир ба вазъи иљрои барномаи зикршуда ба Њукумати мамлакат гузориши муфассал пешнињод намояд. Зеро тибќи маълумот љараёни татбиќи барнома дар сатњи ѓайриќаноатбахш ќарор дорад. Масалан, дар доираи барнома бояд то соли 2021-ум 556 муассисаи таълимї бунёд карда шавад, аммо гарчанде аз ќабули он дуюним сол сипарї шудааст, дар ин муддат њамагї 26 бинои муассисаи нави таълимї бунёд

Дењаи хушманзараи Пушинг ба як шањраки ободу зебои муосир табдил ёфтааст (Аввалаш дар сањ. 1) соњибкорон сохтмони бинои панљошёнаи маркази саломатї, истироњатгоњ ва дигар иншооти хизматрасонї идома дорад. Дар дењањои Дилнишин ва Моњпора аз њисоби соњибкорон бунёди мактабњои дуошёна барои 480 љойи нишаст дар арафаи анљомёбї ќарор дошта, дар дењаи Алиљон кўчањои маркази дења ба масофаи ќариб панљ километр асфалтпўш гардидаааст ва сохтмони њаммому маркази хизматрасонї идома дорад. Њоло корњои сохтмон дар иншооти боќимонда муташаккилона ва бо азму талоши ватандўстонаи мардум идома доранд ва умед аст, ки то таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї њамаи наќшањои созандаи сокинони ноњияи Данѓара пурра амалї мегарданд. Бояд гуфт, ки бо анљом ёфтани бунёди њамаи иншооти бо иќдоми соњибкорони саховатпеша оѓозгардида мушкилоти иљтимоии ањолї хеле осон гардида, барои зиндагиву фаъолияти сокинони дењот шароити хеле мусоид фароњам оварда мешавад. Дар баробари ин, хотирнишон

месозам, ки дењоти Пушинг барои парвариши ангур, бахусус, навъњои кишмишу тоифї ва дигар мевањои содиротї, инчунин, сабзавоткорї, аз љумла пиёзу картошка имкониятњои бењтарин дорад. Итминон дорам, ки кишоварзони соњибтаљрибаи дењот бо истифода аз

талу теппањо боѓњои нав бунёд карда, дар таъмин намудани фаровонии бозори дохилї ва содироти мањсулот сањми арзишманд мегузоранд. Њозирини муњтарам! Хољагии дењќонии “Лайло” яке аз хољагињои пешќадами дењоти Пушинг буда, тайи солњои охир бо

зањмати ањлонаи аъзои он майдони зиёди заминњои боир, яъне бекорхобида барќарор карда шудааст, ки ба бењдошти рўзгори сокинон ва фаровонии бозори истеъмолии ноњия мусоидат карда истодааст. Дар заминњои хољагї, ки 30 гектарро ташкил медињанд, 12 гармхо-

на бунёд карда шудааст, ки дар онњо тамоми сол лимў, зироатњои полезї ва дигар сабзавот парвариш карда мешаванд ва 30 нафар сокинони дења бо љойи кори доимї таъмин мебошанд. Инчунин, дар масоњати ду гектар парвариши се навъи ангур ба

гардидааст, ки 4,6 фоизи иљрои барномаро ташкил медињад. Айни замон сохтмони 59 мактаби дигар идома дорад ва дар муддати дуюним соли боќимонда бунёд кардани 471 муассиса зери шубња боќї мемонад. Соли 2018 дар вилоят 49 њазор хонанда синфи 11-ро хатм карда, 37 њазору 400 нафар ё 76 фоизи онњо ба муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї дохил шудаанд. Дар баробари ин, шумораи дохилшавии хатмкардагони соли 2018 ва солњои ќаблї ба муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии мамлакат бо сабаби паст будани сатњи дониши довталабон, хусусан, дар мактабњои миёнаи ноњияњои Хуросон, Панљ, Љалолиддини Балхї, Абдурањмони Љомї, Дўстї, Шањритўс, Носири Хусрав, Ќубодиён ва Љайњун сол ба сол кам шуда истодааст. Бинобар ин, ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он супориш дода мешавад, ки барои баланд бардоштани сатњу сифати таълиму тарбия дар ќаламрави вилоят тадбирњои ќатъї андешида, барои иљро гардидани барномањои дар самти рушди маориф ва илм ќабулшуда чорањои иловагї амалї созанд. Соли гузашта дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон 214 њолати содиршавии љиноят аз тарафи ноболиѓон ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли 2017-ум 42 њолат зиёд мебошад. Инчунин, 27 њолати монеъ шудан ба гирифтани тањсилоти умумии асосї муайян карда шудааст. Чунин вазъ далели камтаваљљуњии роњбарони шањру ноњияњо ва кормандони соњаи маориф, устодону омўзгорон, падару модарон ва ањли љомеа дар самти тарбияи дурусти фарзандон мебошад. Аз ин лињоз, бори дигар таъкид менамоям, ки њар яки мо бояд нисбат ба сарнавишти наврасону љавонон бетараф набошем ва кўшиш кунем, ки фарзандонамон аз муњити таълиму тарбия берун намонанд. Зеро сармояи асосии њар як оила ва давлат, пеш аз њама, љавонони соњибмаърифату донишманд ва мутахассисони баландихтисоси замонавї мебошанд. Њамчунин, хотирнишон месозам, ки иљрои босифат ва сариваќтии наќшаи корњои ободониву созандагї – бунёди муассисањои таълимї, беморхонањо, марказњои саломатї ва бунгоњњои тиббї, нуќтањои хизматрасонї, роњу пулњо, кашидани хатњои обрасонї ва дигар амалњои хайр, инчунин, иљрои барномањои ќабулшудаи рушди иќтисодиву иљтимоии шањру ноњияњо, пеш аз њама, аз масъулиятшиносї, мањорати кордонї ва ќобилияти ташкилотчигии шумо – роњбарони вилоят, шањру ноњияњо, љамоатњои шањраку дењот ва фаъолони љомеа вобаста мебошад. Дар раванди лоињакашї ва иљрои корњо доир ба бунёди иншооту биноњои нав зарур аст, ки ба масъалаи риояи санъати баланди меъморї, технологияњои муосири бинокорї ва сифати корњои сохтмон эътибори љиддї зоњир карда шавад. Њоло моњи шарифи рамазон идома дорад. Ин моњи муборак бењтарин айёми анљом додани амалњои хайру савоб, яъне дасти ёриву мењрубонї дароз кардан ба ятимону маъюбон, беморону шахсони бесаробон, муњтољон ва оилањои камбизоат мебошад. Ба ин маънї дар як њадиси пайѓамбари ислом чунин омадааст: “Бењтарин ва боарзиштарин садаќа он аст, ки дар моњи рамазон анљом гирад”. Дар паёми табрикотии худ ба муносибати оѓози моњи рамазон дар асоси ояти 60 – уми сураи “Тавба” гуфта будам ва њоло бори дигар хотиррасон месозам, ки садаќаи фитр ва хайрот, пеш аз њама, ба наздикон, хешу табори камбизоату муњтољ, табаќањои ниёзманди љомеа, яъне ятимону маъюбон, шахсони бесаробон ва оилањои камбизоат аз њисоби зањмати њалол ва бо дасту ќалби пок дода мешавад. Баъди чанд рўз Иди саиди фитр фаро мерасад. Бо истифода аз фурсат, ба мардуми шарифи Тољикистон, аз љумла сокинони вилояти Хатлон масъалаи сарфаю сариштакориро такроран таъкид месозам. Оростани дастархони серхарљу пурдабдаба ѓайр аз намоишкорї, зоњирпарастї ва исрофкорї чизи дигаре нест. Ин хислатњо дар дини мубини ислом ва њадисњои пайѓамбар мањкум ва накўњиш шудаанд. Доир ба ин масъала Расули Худо фармудаанд: “Њамон кас ба ман имон наовардааст, ки бо шиками сер мехобаду њамсояаш гурусна аст ва ў аз гуруснагии вай хабар дорад”. Фаромўш набояд кард, ки бо як рўзи ид дунё ба охир намерасад. Мову шумо бояд фикри фардои зиндагиву рўзгори оилаи худ, андешаи таъмини фарзандон ва таълиму тарбияи дурусти онњоро низ кунем. Итминон дорам, ки мардуми сарбаланду зањматпешаи вилояти Хатлон љињати ба даст овардани њосили фаровон, њифзи амнияти озуќавории кишвар ва фаровонии дастурхони сокинони мамлакат, бо роњи вусъат додани корњои созандагї ва боз њам ободу зебо гардонидани Ватани азизамон минбаъд низ сањми арзандаи хешро дареѓ намедоранд. Саломат бошед!

роњ монда шудааст ва дар майдони беш аз 5 гектар картошка ва 25 гектар дарахтони мевадињанда шинонида шудаанд, ки аллакай ба њосил даромадаанд. Барои беталаф нигоњ доштани њосили боѓњо сардхона бо ѓунљоиши 400 тонна мањсулот сохта шудааст. Аъзои хољагии дењќонии мазкур аз њисоби даромади худ ба истиќболи љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї дар дењаи Олучадара бунгоњи тиббии замонавї сохта, ба истифода додаанд. Дар иншооти зикршудаи њудуди дењоти Пушинг, дар маљмўъ, 110 љойи нави корї муњайё шудааст, ки албатта, боиси тањсин мебошад. Дар иртибот ба корњои ободиву созандаи зикршуда ба хурду бузурги сокинони дењоти Пушинг, њамаи фарзандони бонангу номус ва соњибкорони њимматбаланд барои иќдому ташаббусњои ватанпарастонаашон дар љодаи ободонии ин гўшаи диёрамон сипоси бепоён изњор менамоям. Ањсан ба шумо, барои ташаббусњои наљиб ва зањмати ватандўстона! Бо ќаноатмандї ва итминони комил иброз медорам, ки мардуми дењоти Пушинг дар љодаи зањмати созанда ба хотири таљлили љашни мубораку муќаддаси миллиамон намунаи ибрати дигарон хоњанд буд.

Њамчунин, бо итминон иброз медорам, ки дар моњи шарифи Рамазон соњибкорону тољирон ва шахсони эњсонкори дењоти Пушинг дар баробари иљрои корњои ободониву созандагї, инчунин, бо амалњои хайру савоби хеш кумаку дастгирии худро аз ятимону маъюбон, беморон ва камбизоатону эњтиёљмандон дареѓ намедоранд. Бовар дорам, ки сокинони мењмоннавозу зањматпешаи ноњияи Данѓара, аз љумла дењоти Пушинг дар баробари мардуми шарафманди мамлакат минбаъд низ барои дар сатњи баланд ва бо эњсоси гарми ватандўстиву ватанпарварї истиќбол гирифтани љашни мубораку муќаддаси сисолагии Истиќлолияти давлатии кишвари азизамон-Тољикистон дучанд зањмат кашида, ноњия ва дењоти худро боз њам ободу пешрафта мегардонанд. Мардуми шарафманди ноњияи Данѓара ва дењоти Пушинг солњои охир бо рўњияи баланди миллї ва бо зањмати софдилонаашон исбот карда истодаанд, ки метавонанд бо амалњои неки ободгаронаашон барои фарзандони худ як мулки ободу пешрафтаро ба мерос гузоранд. Дар ин роњи пуршарафи ободкорї ба њамаи шумо барору комёбї мехоњам. Њамеша саодатманду сарфароз бошед, њамдиёрони азиз!

3

ХАТЛОН

шанбе, 25 майи соли 2019, №22 (3207)

Њар як ташрифи Сарвари давлат ба ин ё он гўшаи диёр муждаи ободонї ва созандагї аст Ифтитоњи бинои таваллудхонаи муосир дар дењаи Пушинги ноњияи Данѓара

Боздид аз намоиши чорвои хушзоти хољагињои чорвопарварии вилояти Хатлон дар бозори Каёнўши ноњияи Данѓара

23 май Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ноњияи Данѓара аз намоиши чорвои хушзоти хољагињои чорвопарварии шањру ноњияњои вилояти Хатлон дидан намуданд. Хољагињои зотпарварии шањру ноњияњои вилоят дар Маркази савдои Каёнўш намунаи чорвои хушзоти хурду калон ва намудњои гуногуни парандаю моњї ва дигар дастовардњоро ба Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин намоишгоњ муаррифї карданд. Маќсад аз намоиши дастовардњои соњаи чорводорї, ки дар партави дастуру њидоятњои бевоситаи Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон доир гардид, муаррифии бештари дастовардњои хољагињои чорводорї ва бад-ин васила мусоидат ба таъмини амнияти озуќаворї мебошад. Ба Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон дар макони баргузории намоиши чорвои хушзот нахуст навгонињои озмоишгоњи бойторї ва дигар дастовардњои Муассисаи давлатии бордоркунии сунъї пешкаш карда шуд. Таъкид гардид, ки дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон бо ворид намудани таљњизоту дастгоњњои муосири бордоркунии сунъии чорво, ки бо маќсади хушзоткунї амалї карда мешавад, хољагињои чорвопарвар тайи солњои охир ба пешрафтњои зиёде ноил гардидаанд. Дар намоишгоњ хољагињои чорвопарвари вилояти Хатлон зиёда аз 150 сар чорвои калони зотњои шветсу зебумонанд, сиёњало, сементал, ќазоќии сарсафед, абердин-ангус ва 630 сар моли майдаи зотњои њисорї, ќароќулї, тољикї, мањинпашми дарвозї ва наздики 30 сар аспи тољикиро ба маъраз гузоштанд. Иттилоъ дода шуд, ки феълан дар вилояти Хатлон 13 хољагии давлатию љамъиятї оид ба парвариши чорвои калони зотї, 13 хољагї оид ба нигоњубини чорвои майдаи зотї, 2 хољагї оид ба парвариши аспи тољикї, як хољагии моњипарварии зотї ва дар маљмўъ 29 хољагии зотпарварї фаъолият доранд, ки дар таъмини бозори истеъмолї бо мањсулоти хушсифати гўшту шир мусоидати фаъол мекунанд. Президенти мамлакат зимни боздид аз намоишгоњ бо таваљљуњи махсус ба парвариши чорвои хушзоти хурду калон дастур доданд, ки саршумори зотњои манфиатовар афзун ва парвариши онњо дар њамаи шањру ноњияњои вилоят васеъ ба роњ монда шавад. Њамчунин бо дарназардошти мављудияти имконоти васеъ дар самти истењсол ва коркарди гўшту шир ва таъмини ањолї бо мањсулоти хушсифати онњо дастур дода шуд, ки тадбирњо дар ин самт бояд таќвият дода шавад. Тавре иттилоъ дода шуд, дар њамаи бахшњои хољагидории вилояти Хатлон ба њолати 1 майи соли 2019-ум 985 њазору 544 сар чорвои калони шохдор ба ќайд гирифта шудааст, ки ин раќам нисбат ба њамин давраи соли гузашта 19 њазору 263 сар зиёд мебошад. Дар ин давра саршумори моли майда ба 2 миллиону 435 њазор сар расидааст, ки нишондоди мазкур дар муќоиса ба соли 2018-ум 75 њазор сар зиёд аст. Чорвопарварони шањру ноњияњои вилояти Хатлон истењсоли мањсулотро сол аз сол дар асоси иљрои дастуру супоришњои бевоситаи Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон афзун намуда, талош мекунанд, то дар таъмини њадафи стратегии давлату Њукумати Тољикистон, яъне амнияти озуќаворї сањми назаррас дошта бошанд. Танњо давоми 4 моњи соли 2019 чорводорони вилоят истењсоли мањсулотро ба 663 миллиону 905 њазор сомонї расондаанд, ки ин нишондод нисбат ба њамин давраи соли гузашта 32 миллиону 383 њазор сомонї зиёд аст. Дар маљмўъ бино ба таъкиди масъулини соња, суръ-

ати афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї дар ин давра 109 дарсадро ташкил дод. Истењсоли гўшт дар њамаи бахшњои хољагидории вилояти Хатлон дар заминаи иљрои дастуру њидоятњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти таъмини сокинони мамлакат бо мањсулоти хушсифати ватанї дар 4 моњи соли равон ба 19 њазору 190 тонна расонида шуда, чорводорон 94 њазору 542 тонна шир истењсол намудаанд, ки нисбат ба соли гузашта 3 њазору 713 тонна бештар мебошад. Чорводорони вилояти Хатлон њамасола дар заминаи дастурњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти беталаф баровардани чорво аз зимистон ва захираи барзиёди хўроки чорво маъракаи наслгириро њам бо натиљањои назаррас љамъбаст намуда, моли хушсифат ба даст меоранд. Иттилоъ дода шуд, ки дар маъракаи имсолаи наслгирї чорводорони шањру ноњияњои вилояти Хатлон 9 њазору 851 сар гўсола, 176 њазору 740 сар барраю бузѓола ва 2 њазору 269 сар тойча насл гирифтаанд. Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни боздид аз намунаи аспњои хушзот, ки дар ин намоишгоњ пешкаш гардида буд, ба масъулин барои тараќќї додани соњаи асппарварї ва афзун намудани шумораи хољагињои соњавї дастур доданд. Таъкид гардид, ки саршумори асп то 1-уми майи соли равон дар вилоят ба 58 њазору 699 адад расидааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 244 сар зиёд мебошад. Дар солњои Истиќлолияти давлатї дар вилояти Хатлон баробари чорводорї ба парандапарварї ва моњидорї низ таваљљуњ бештар гардида, теъдоди хољагињои моњипарвар ва фабрикањои мурѓпарварї низ сол аз сол афзун мегардад. Зимни боздиди Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон аз гўшаи дигари намоишгоњ, ки дар он наздики 10 намуди паранда ба тамошо гузошта шуда буд, зикр гардид, ки феълан дар бахшњои љамъиятию хољагињои дењќонии вилоят 11 фабрикаи парандапарварї бо фарогирии наздики ду миллион сар мурѓ фаъолият дорад, ки сол аз сол истењсоли тухму гўшти парњезї дар миќёси вилоят афзун карда мешавад. Дар заминаи татбиќи барномањои ќабулнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва имтиёзњои пешнињодгардида соли љорї парандапарварони вилоят 28 миллиону 587 њазор донна тухм истењсол намудаанд, ки нисбати соли гузашта 1 миллиону 798 њазор донна зиёд мебошад. Дар ноњияи Данѓара, ки ду корхонаи парандапарварї кооперативи тиљоратии ба номи “Рањмонљон” фаъолият дорад, танњо дар 4 моњи соли равон 120 тонна гўшт ва 1 миллиону 200 њазор донна тухм истењсол ва пешнињоди ќисмњои низомии мамлакат карда шудааст. Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон зимни боздид аз намоишгоњ ба натиљањои кори хољагињои давлатии моњипарварии шањру ноњияњои вилоят низ таваљљуњи зиёд зоњир намуданд. Дар шањру ноњияњои вилоят моњипарварї низ дар заминаи татбиќи дастуру њидоятњои бевоситаи Пешвои миллат сол аз сол бо зиёд гардидани хољагињои моњипарвар рушд мекунад ва барои сокинон љойњои нави корї фароњам мегардад. Дар њудуди вилояти Хатлон феълан 221 хољагии моњипарвар бо фарогирии майдони 2 њазору 244 гектар кўлу њавзњо фаъолият доранд ва соли 2018 моњипарварон 1625 тонна гўшти парњезї истењсол ва пешнињоди сокинон намудаанд. Дар гўшаи намоишгоњ, ки раванди тавлиди инкубатсионии моњї ва кирминачамоњињо ба Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон муаррифї карда шуд, моњипарварон зимни суњбати самимї таъкид доштанд, ки соли равон бо зиёд намудани шумораи хољагињои моњипарвар наќша доранд, 1750 тонна гўшти моњї истењсол ва пешнињоди бозори истеъмолї хоњанд кард. Чорводорони шањру ноњияњои вилояти Хатлон баргузории ингуна намоиши сатњи баланди дастовардњоро омили муњим ва такондињанда ба пешрафти ин соњаи афзалиятнок дар мамлакат унвон намуда, таъкид доштанд, ки дар заминаи дастурњои Њукумати мамлакат талош мекунанд, то дар татбиќи њадафњои асосии Барномаи маљмўавии рушди соњаи чорводорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2022 сањми бештар дошта бошанд.

Ифтитоњи муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 5 дар маркази дењаи Пушинги ноњияи Данѓара Баъди мавриди бањрабардорї ќарор додани роњи мошингарди “Данѓара - Пушинг” Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон дар маркази дењаи Пушинг дигар иншоотро, ки аз тарафи сокинони ватанпарвари он сохта шудааст, ифтитоњ карданд. Дар маркази дењаи Пушинг бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон як мактаби муосир бунёд гардид. Сохтмони бинои нави мактаби миёнаи тањсилоти умумии раќами 5-и дењаи Пушинг соли 2016 оѓоз гардида, дар рўзњои фасли зебои бањор мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд. Масоњати умумии замини мактаб 2,5 гектарро ташкил медињад ва он дар маркази дења дар љойи хушбоду њаво сохта шудааст. Мактаб барои 1520 нафар хонанда дар ду баст пешбинї гардида, аз ду бинои алоњида иборат аст. Муассисаи таълимї сеошёна буда, дорои 30 синфхона, аз љумла синфхонањои компютерї бо 25 компютер, химия, биология ва физика мебошад. Њамаи синфхонањо бо ашёи зарурии хониш, мизу курсињо ва асбобњои аёнї муљањњаз гардидааст.

Барои таъмини пурраи шароити илму њунаромўзї, ба машќу тамрин фаро гарифтани фарзандон дар муассисаи тозабунёд муосиртарин шароит фароњам оварда шудааст, аз љумла, толори варзиш бо 300 љойи нишаст ва майдончаи варзиш барои бозињои мухталифи варзишї. Барои баргузории чорабинињои гуногуни мактабї, мањфилњои фарњангї ва дигар љамъомадњо толори маљлис бо 250 љойи нишаст бо тарњи хеле зебо сохта шудааст. Ошхона бо 50 љой, буѓхона барои гармидињї ба синфхонањои мактаб, њавзи об барои таъмини оби ошомиданї бо ѓунљоиши 15

куб об ва анбори захираи ангишт аз имконоти дигари муассиса мебошад, ки дар ваќти бунёди мактаб ба инобат гирифта шудааст. Дар ваќти сохтмони мактаби нав 500 нафар сокини мањаллї бо кори муваќќатї ва маоши хуб таъмин гаштанд. Дар дењаи Пушинг ќаблан мактаб бо 850 нафар љой фаъолият дошт, вале он ба шароити рўз ва талабот љавобгў набуд. Инак бо дастгирии Пешвои миллат ин мушкилии фарзандони сокинони дењаи Пушинг њал гардид ва онњо соњиби даргоњи замонавии илму маърифат гардиданд.

Дар маркази дењаи Пушинг бо иштироки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон бинои таваллудхонаи муосир дар шафати муассисаи нави таълимї ифтитоњ ёфт. Бењдошти сатњи зиндагии

мардум, дастрасї ба хизматрасонии муосири тиббї, пешгирии беморињои гуногун, коњиш додани хавфи фавти модару кўдак њамеша дар мадди назари роњбарияти давлату Њукумати кишвар ќарор дорад.

Ба хотири ба талаботи замон љавобгў гардонидани фаъолияти марказњои саломатї, осон кардани мушкили мардум барои ташхису табобат аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар даврони соњибистиќлолї сохтмону муљањњазгардонии марказњои саломатї ва бунгоњњои тиббї дар дењот ба њукми анъана даромадааст. Дар дењоти Пушинг ќаблан бунгоњи тиббї фаъолият мекард, ки ба њама сокинон ба таври ќонеъкунанда хизмат расонида наметавонист. Аз љониби соњибкорони дења маркази саломатии куњна аз нав таъмиру таљдид гардида, дар назди он таваллудхонаи муосир бо тамоми таљњизоти зарурї муљањњаз сохта шуд. Дар маркази саломатї ва таваллудхонаи нав 3 њуљраи мода-

ру кўдак, 1 њуљраи хатна, 2 утоќи ташхис (узи) ва дигар њуљрањои ёрирасон мављуд аст. Солњои пеш мардум барои ташхису табобат дар фаслњои гармову сардї ба маркази ноњия мерафтанд. Акнун ин мушкилоти онњо бо бунёди таваллудхона ва таљдиди маркази саломатї њал гардид. Дар ин рўз Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба маркази саломатии дењаи Пушинг мошини ёрии таъљилии тиббї таќдим карданд. Сарвари давлат ба иќдоми шоистаи сокинони дења, соњибкорони саховатманду ватандўст барои бунёди таваллудхона ва дастгирии сиёсати созандаи Њукумати Љумњурии Тољикистон бањои баланд доданд.

Ифтитоњи Боѓи фарњангию фароѓатї ва майдончаи варзишї дар дењаи Пушинги ноњияи Данѓара Дар назди таваллудхона ва пањлуи мактаби навбунёд аз љониби соњибкорони дења як мавзеи нообод ба маркази фарњангию фароѓатии “Пушинг” сайргоњи мардум табдил дода шуд. Масоњати боѓчаи фароѓатї 0,70 гектарро ташкил дода, он ба таври замонавї бо истифода аз таљњизоти равшанидињанда оро дода шудааст. Равшан шудани роњравњо, бо чароѓњои ранга кашидани суратњои диќќатљалбкунанда, 2 суњбаткада ва нишастгоњњо аз ороишоти маркази истироњату фароѓат мебошад. Њамчунин барои зебову назарра-

бо гаштани он дарахтони гуногуни ороишї шинонида шудааст. Акнун ин мањал низ макони дилфиреби сайру тамошои мардум ва гулгашти фароѓатии сокинон гашт. Дар пањлуи боѓчаи фарњангї варзишгоњи хурд барои бозии кўдакону наврасон сохта шудааст. Њадафи бунёди майдонча љалби насли оянда ба варзиш ва тарѓиби тарзи њаёти солим мебошад. Дар ин љо тамоми талаботи меъёрњои бунёди варзишгоњњо ба инобат гирифта шудааст ва майдончаи варзишї ба стандартњо мутобиќ мебошад.

Ифтитоњи Боѓи Парчам, Нишон ва варзишгоњ бо растаи њунармандон ва мулоќот бо сокинони дењаи Пушинг

Дар як мавзеи хушбоду њавои дењаи Пушинг Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон варзишгоњи навро мавриди бањрабардорї ќарор дода, бо сокинону фаъолони дења мулоќоти самимї доир карданд. Яке аз иншоотњои арзандаи љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, ки сокинони дењаи Пушинг бунёд кардаанд - Маљмааи калони

майдони Парчам ва Нишони давлатї бо варзишгоњ ва растаи њунармандон мебошад. Дар њудуди майдони Парчам ва Нишон, ки 2,5 гектарро ташкил медињад, гулгашт, боѓи фароѓатї, варзишгоњ бо 2500 љойи нишаст, дуконњо дар растаи њунармандон бунёд шудаанд. Баландии пояи Парчам 25 метрро ташкил дода, андозаи матои он бараш 5 метр ва дарозиаш 10 метр мебошад. Баландии пояи Нишони давлатї 17 метр аст. Барои сайругашти мардум 20 адад сутуни чароѓ гирдогирди майдон насб карда шудааст, инчунин дар ин љо барои ороиш ва хушбоду њаво гардонидани мавзеъ 1000 дона нињолњои гуногуни ороишї ва сояафкан шинонидаанд. Варзишгоњ, ки дар њудуди боѓи Парчам ва нишон сохта шудааст, барои 2500 љойи нишаст мебошад. Акнун имкон аст, ки дар ин майдон сокинон бозињои гуногун ва барномањои бошукўњи идона доир намоянд. Барои истифодаи пурсамари њар як ваљаб замини боѓи Парчам ва Нишони давлатї дар зери нишастгоњњои варзишгоњ 18 дукони њунармандон дар растаи њунарњои мардумї сохта мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд. Њамаи дуконњо ба њунармандони дењаи Пушинг ройгон пешкаш карда шудааст, то ин ки устоњои чўбу оњан, дўзандањои моњир дар Солњои рушди дењот,

Дар идомаи сафари корї дар дењаи Пушинги ноњияи Данѓара Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз хољагии дењќонии “Њољї Лайло” боздид ба амал оварданд. Дар ин љо Сарвари давлат бо фаъолияти хољагидорон, дастовардњои онњо шинос шуда, бо коргарон доир ба масъалањои истифодаи самараноки замин, истењсоли мањсулоти хушсифати кишоварзї, рушди боѓот ва таъмини амнияти озуќаворї, суњбати самимї доир карданд. Хољагии дењќонии “Њољї Лайло” яке аз хољагињои пешќадами дењоти Пушинг мебошад, ки майдони зиёди заминњои боирро обёрї карда, аз он барои бењдошти шароити иќтисодию иљтимоии аъзои хољагї ва фаровонии бозори истеъмолии дења самаранок истифода мебаранд. Масоњати умумии заминњои хољагї 30 гектарро ташкил медињад. Аз ин миќдор замини њосилдењ дар майдони 0,40 га 12 гармхона бунёд шудааст. Дар ин љо бо усули хос лимў, помидор, бодиринг, карам, гулкарам ва дигар сабзавот парвариш меёбанд. Чун њамаи ќоидањои агротехникї риоя мегарданд, њосили нињолњои лимў ва дигар мањсулоти кишоварзї хуб аст. Дар хољагї ба таври мавсимию доимї њамагї 30 нафар бо кор таъмин шудаанд. Дар масоњати 2 гектар хољагидорон токзор бунёд карда, ангурњои навъи сиёњ, сафед ва шоњона парвариш мекунанд. Дар беш аз 25 гектари майдони боќимондаи заминњои хољагї дарахтони гуногуни мевадињандаи олуи сиёњ, бодом, гелос, зардолу, себ, хурмо, шафтолу ва хуч шинонида шудааст, ки аллакай ба њосил даромадааст. Барои беталаф нигоњ доштани њосили боѓот

сайёњї ва њунарњои мардумї аз он ба таври самаранок истифода бурда, сатњи зиндагии худро бењтар намоянд. Дар Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї ањли њунар аз имтиёзњои Сарвари давлат, ба монанди аз андоз озод шудан ва ѓайра бархўрдоранд. Ройгон пешкаш кардани дуконњо ба њунармандони дења аз ѓамхории навбатии Њукумати мамлакат нисбат ба сокинони дењоти Пушинг мебошад. Дар ваќти сохтмони Боѓи Парчам ва Нишони давлатї зиёда аз 100 нафар сохтмончї бо кори муваќќатї таъмин шуданд. Баъди ба истифода додани иншоот бошад, 30 кас ба кори доимї љалб гардид. 4 њайкали шер рамзи тавоноии миллати тамаддунофари тољик дар назди парчаму нишон ва 1000 метри мураббаъ роњи сафолакпўш аз ороишоти дигари боѓ мебошад. Майдони Парчам ва Нишон макони дилфиребу мусоиди сайру тамошои сокинони дењаи Пушинг ва мењмонон гардид. Акнун мардум метавонанд ба таври васеъ аз имконоти истироњатию фароѓатии он самаранок истифода баранд. Мавриди зикр аст, ки бунёди Парчам ва Нишон дар саросари мамлакат нишонаи олии ќадршиносии миллати тољик аз арзиш ва муќаддасоти миллї мебошад. Баъди ифтитоњи варзишгоњ ва шиносої бо дастовардњои мардум дар растаи њунармандон

Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар назди сокинони ташаббускори дењаи Пушинг суханронї карда, ифтитоњи иншооти навро муборакбод гуфтанд. Сокинони шукргузори дењоти Пушинг зимни баромади худ ба Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон барои њамаи ташаббусњои созанда, ѓамхории њамешагї ва таъмини зиндагии шоиста изњори сипос карданд.

Боздид аз хољагии дењќонии ба номи «Њољї Лайло» дар дењаи Пушинги ноњияи Данѓара

коргарони хољагї дар назди заминњои кишт бо ѓунљоиши 400 тонна мањсулот сардхона сохта шудааст. Барои обёрии заминњо њавзи об бо ѓунљоиши 400 куб бунёд гардида, дар он парвариши моњињо ба роњ монда шудааст.

Аъзоёни хољагии дењќонии “Њољи Лайло” аз њисоби даромади софи хољагї ба истиќболи љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї дар дењаи Оличадара як бунгоњи замонавї бо таљњизот, доруворї, мизу курсї сохта ба истифода доданд.


4

ХАТЛОН

Ифтитоњи боѓи фарњангию фароѓатї ва њавзи моњипарварї дар дењаи Пушинги ноњияи Данѓара Дар дењаи Пушинг Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон Боѓи фарњангию фароѓатї ва њавзи моњипарвариро ифтитоњ карданд. Макони дигари сайругашти сокинони дењаи Пушинг Боѓи фарњангию фароѓатї ё тамошогоњ ва њавзи калон мебошад, ки ба ифтихори ташаббусњои љањонии Пешвои миллат оид ба њалли мушкилоти оби ошомиданї, аз љумла Дањсолаи нави байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028”, бо иќдоми дастаљамъонаи мардум ва соњибкорон дар давоми 1 сол азнавсозї шуд. Масоњати умумии тамошогоњ 6 гектарро ташкил медињад. Баъди мавриди бањрабардорї ќарор додани он 10 нафар бо кори доимї таъ-

мин шуданд. Дар њудуди мавзеи сайругашти сокинон аз тарафи коргарон 2,5 њазор дарахтони гуногуни ороишию сояафкан шинонида шуд. Барои мусоидат ба истироњату фароѓати мардум дар тамошогоњи назди њавз 4 суњбаткада, 4 кат ва 30 курсї гузошта шудааст. Аз ду тарафи роњравњои ин мавзеи хушбоду њаво лавњањои шеъру андарзњои бузургон, шиору навиштаљоти пур аз панди рўзгор аз классикони тољик љамъоварї гардидааст, ки барои тарбияи насли љавон бисёр бамаврид мебошад. Ќањрамонони афсонавии бо оњану чўбњо сохташуда бо ороиши гуногун диќќати кўдакону наврасонро ба худ љалб мекунад. Дар њавз моњии навъњои сазан, амури сафед, карп ва пешонапањн парвариш карда мешаванд, ки дар

як сол теъдоди моњї ба садњо њазор расидааст. Дар дохили њавз 4 завраќи гуногунњачм дар хизмати истироњаткунандагон гузошта шудааст. Дар ин љо барои дўстдорони вар-

зиш имкониятњои мусоиди давидан ва обу тоби бадан муњайё гардидааст. 1 километр роњи атрофи њавз барои давидан мутобиќ карда шуда, дигар лавозимоти варзишї барои варзишгарон насб шудааст.

Ба истифода додани маркази хизматрасонии маишии ЉДММ «Файзи Карим» дар дењаи Ѓарѓараи ноњияи Данѓара

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи сафари кории худ ба ноњияи Дангара дар дењаи Ѓарѓараи љамоати дењоти Корез бинои сеошёнаи Маркази хизматрасонии маишии ЉДММ «Файзи Карим» ро, ки дар он намудњои гуногуни либосњои њарбї ва корї барои кормандони соњањои гуногун, инчунин сару либоси кўдакона истењсол карда мешавад, дар вазъияти тантанавї мавриди истифодабарї ќарор доданд. Коргоњи мазкур аз љониби соњибкори ватандўст Файзализода Сайфиддин Файзалї дар доираи эълони солњои 2019 - 2021 њамчун Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї бо сатњу

сифати баланд бунёд шудааст. Корњои сохтмонї дар иншооти мазкур соли 2018 оѓоз гардида, соли 2019 бо сатњу сифати баланди љавобгў ба талаботи замони имрўза анљом ёфт. Дар ошёнаи якуми бино истењсоли љўроб бо таљњизоти муосир ба роњ монда шуда, ошёнаи дуюми бино бошад, барои дўхти сару либоси гуногун пешбинї гардидааст, ки дар он зиёда аз 50 нафар занону бонувони хонашини дењаи Ѓарѓара ба кори доимї љалб шудаанд. Ба Сарвари давлат маълумот дода шуд, ки 25 адад таљњизоти истењсоли љўроб ва 4 адад дастгоњи истењсоли матои хоми коргоњ, ки дар тагхонаи бино љойгир аст, аз Љумњурии Халќии Хитой ворид гардида, тариќи компютер идора мешавад ва ба раванди истењсолоту сифати баланди мањсулот мусоидат менамояд. ЉДММ «Файзи Карим» њамкории худро бо Корхонаи истењсолии Маљмааи истењсолии «Љунтай Данѓара Син Силу Текстил» хуб ба роњ монда, мањсулоти хомро аз ин корхона дастрас менамоянд. Бо таъсиси ин маркази хизматрасонии маишї зиёда аз 70 нафар сокинони дењаи мазкур соњиби љойи кор шудаанд, ки 80 фисадашонро занону бонувон ташкил медињанд. Лозим ба таъкид аст,

ки дар рафти корњои бунёдї 40 нафар сокинон ва мутахассисони њамин дења ба кор таъмин буданд. Масоњати умумии коргоњ 15 садяк заминро ташкил медињад. Худи бино бошад, дар масоњати 4 садяк ќомат афрохта, атрофи он бо гулу буттањои гуногун ва дарахтони њамешасабз оро ёфтааст. Ин тасмими соњибкорони ватандўст дар амалї гардидани њадафи чоруми миллї - саноатикунонии босуръати кишвар сањми арзанда мегузорад. Зеро дар як шабонарўз корхона имкон дорад, ки 2000 метри мураббаъ матои нимтайёри нахи пахта ва 6 њазору 250 дона љўроб истењсол намояд. Инчунин дар бино дигар иншооти ёрирасон, аз ќабили маѓоза, дорухона ва нуќтаи хизматрасонии бонкї бо насби постерминал ба инобат гирифта шудааст, ки сокинон ва мењмонон метавонанд аз он самаранок истифода намоянд. Утоќњои роњбарият, муњосибот ва истироњати кормандон дар ошёнаи сеюм ба наќша гирифта шудааст, ки дорои тамоми шароиту имконот мебошад. Пас аз ба кор даровардани коргоњи мазкур ба Пешвои милллат муњтарам Эмомалї Рањмон лоињаи бинои иловагии сеошёнаи рангубори матоъи пахтагин муаррифї карда шуд. Иншооти сохташаванда дар доираи љашни умумимиллї - 30 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар муњлати муайян сохта ба истифода дода мешавад. Баъди анљоми пурраи корњои бунёдї ва оѓози фаъолият боз 30 нафар аз сокинони мањаллї бо љойи кор таъмин хоњанд шуд. Масъулин наќша доранд, ки дар оянда бо зиёд намудани њаљми истењсолот содироти онро ба бозорњои дигар шањру ноњияњо ба роњ монда, дар таъмини ањолї бо мањсулоти истењсоли ватанї сањми бештар гузоранд.

Мулоќот бо роњбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон 24 май дар идомаи сафари корї дар ноњияи Данѓара Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо роњбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоќот карданд. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон масъалањои рушди иќтисодиву иљтимоии шањру ноњияњои вилояти Хатлон, аз љумла вазъи соњаи кишоварзиро њамаљониба баррасї намуда, ба роњбарону масъулон доир ба њалли мушкилоти мављуда ва бартараф кардани камбудињо вазифањои мушаххас доданд. Зимни суханронї Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон нахуст масъалаи татбиќи Барномаи рушди иќтисодї ва иљтимоии вилояти Хатлон барои солњои 2016-2020ро натиљагирї намуда, истифодаи захираву имкониятњоро љињати таъмин намудани рушди соњањои

афзалиятнок, дастгирии соњибкорї, љалби њарчи бештари сармояи дохиливу хориљї, зиёд кардани коркарди мањсулоти кишоварзї ва афзоиш додани њаљми содироти он, таъсиси корхонањои истењсолї ва муњайё кардани љойњои нави кориро зарур шумурданд. Таъкид гардид, ки аз рўи тањлилњо бо вуљуди дастовардњои солњои охир, вилоят ва шањру ноњияњои он имконият ва иќтидорњои худро то ба имрўз ба таври пурра истифода накардаанд. Дар доираи Барномаи миёнамуњлати рушди иљтимоиву иќтисодии вилояти Хатлон амалї намудани 279 лоиња пешбинї шудааст, вале то имрўз дар 172 лоиња иљрои корњо таъмин нагардидааст. Бинобар ин Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњоро вазифадор кар-

данд, ки барои дарёфти сарчашмањои маблаѓгузории бандњои иљронагардидаи барномањои рушди иљтимоиву иќтисодии шањру ноњияњо тадбирњои зарурї андешида, оид ба иљрои онњо то охири соли 2019 ба Њукумати мамлакат њисоботи муфассал пешнињод намоянд. Баъди суханронии Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон Раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода, раисони ноњияњои Восеъ, Темурмалик, Ёвон, Мир Сайид Алии Њамадонї, Љайњун, Шањритўс, Вахш, Носири Хусрав, Кўшониён, Ќубодиён ва дигарон оид ба љамъбасти натиљањои фаъолияти худ њисобот доданд. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба вазъи иљрои босифати наќшаи даромади буљет дар шањру ноњияњои вилоят, бунёди корхонањои саноатї, љалби сармояи мустаќим, воридоти тех-

нологияи муосир, рушди раванди саноатикунонии мамлакат, коркарди мањсулоти кишоварзї, вусъати корњои сањрої, љамъоварии беталафи њосил, истифодаи самараноки замин, афзоиши содироти мањсулоти кишоварзї ба хориљи мамлакат, рушди корњои ободониву бунёдкорї ва ташаббускорї барои истиќболи сазовори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањру ноњияњои вилоят, бењдошти вазъи соњањои иљтимої ва дигар масъалањои муњими њаёти иќтисодиву иљтимоии кишвар, андешаронї карда, ба роњбарияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањру ноњияњои он барои ислоњи камбудињои љойдошта, риояи ќонунњои амалкунанда, пешгирии ќонунвайронкунињо, дасти мадад дароз кардан ба ниёзмандон дастуру супоришњо доданд.

Шиносої бо рафти љамъоварї ва захираи хўроки дурушти чорво дар дењоти Лолазори ноњияи Данѓара Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар хољагињои дењќонии дењоти Лолазори ноњияи Данѓара бо рафти корњои кишоварзї, агротехникаи парвариши зироат, љамъоварї ва захираи хўроки дурушти чорво шинос шуданд. Айни замон бо истифода аз имкони мављуда дар њама шаклњои хољагидории ноњия љамъоварии хўроки чорво идома дорад. Дар мавсими имсола чорводорони ноњияи Данѓара азм доранд зиёда аз 100 њазор тонна хўроки дурушти чорво љамъоварї намоянд. То 24 май кишоварзон дар њамаи шаклњои хољагидорї бештар аз 20 њазор тонна хўроки дурушти чорво

љамъоварї кардаанд. Бо дарназардошти фаровонии хўроки чорво Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон хољагидоронро барои захираи дусолаи он вазифадор намуданд. Кишоварзони ноњияи Данѓара давоми солњои зиёд аст, ки дар самти љамъоварии хўроку парвариши чорво таљрибаи ѓанї доранду дар ќонеъсозии талаботи бозори истеъмолї бо гўшту шир наќши муњим мегузоранд. Данѓара яке аз калонтарин ноњияњои аграрии вилояти Хатлон мањсуб меёбад. Соли гузашта чорводорони ноњия наќшаи љамъоварии хўроки дурушти чорворо 105 фоиз иљро намуда буданд.

Мењнати пайваста ва истифодаи тамоми имконоти мављуда буд, ки дар мавсими имсолаи наслгирї чорводорони ноњияи Данѓара таљрибаи намунавї нишон доданд. Кишоварзон талош доранд дар љумњурї бо заминагузорї ба рушди минбаъдаи чорводорї дар зиёд кардани истењсоли гўшту шир ва ќонеъсозии талаботи бозори истеъмолї бо ин намуди мањсулот наќши муњим дошта бошанд. Мењнаткашони ноњияи Данѓара дар баробари љамъоварии алафњои худрўй аз талу теппањои беканори ноњия њамзамон дар майдони 660 гектар кишти зироати гуногун барои захираи хўроки чорво гузарониданд.

Шиносої бо фаъолияти кишоварзони Кооперативи истењсолии «Сомонљон»-и ноњияи Данѓара Рўзи 24-уми май соли равон дар доираи сафари корї ба ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо фаъолияти кишоварзони Кооперативи истењсолии «Сомонљон» шинос шуданд. Дар баробари дигар мањсулоти кишоварзї дар хољагии мазкур дар масоњати беш аз 10 гектар пиёз кишт карда шудааст, ки 6 гектараш пиёзи барваќтї буда, љамъоварии њосил оѓоз ёфтааст. Хољагидорон барои парвариш роњу усулњои муосир ва техникаи соњавиро истифода кардаанд.

Фаровонии њосил хољагидоронро барои таъмини рушди минбаъдаи он њавасманд намудааст ва мењнаткашон талош доранд њосили пухта расидаро сари ваќту бе талаф љамъоварї намоянд. Иттилоъ дода шуд, ки њосили њар як гектар 500 сентнериро ташкил медињад. Дар идомаи сафар Пешвои миллат аз хољагии дењќонии «Сангак Гулмурод» низ дидан намуданд. Хољагии дењќонии «Сангак Гулмурод» соли 2004 таъсис дода шуда, 32 гектарро ташкил медињад. Бо истифода аз имконияти фароњамовардашуда хољагидорон дар масоњати 15 гектар пахта, 14 гек-

«ХАТЛОН» МУАССИС: Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон Сармуњаррир Асалмо САФАРОВА

тар гандум, 1 гектар ќулфинай, 1,5 гектар полезї ва дар 50 садяк замини дигар помидор кишт намудаанд. Дар хољагии мазкур 30 нафар ба шуѓли доимї таъмин мебошанд. Хољагидорону кишоварзони ноњияи Данѓара барои самаранок истифода бурдани замин ва парвариши мањсулоти кишоварзї таљрибаи ѓанї дошта, дар таъмини бозори истеъмолии сокинон ва содироти мањсулоти аз љињати экологї тоза наќши муњим доранд. Дар ин шабу рўз сокинони мењнатќарини ноњияи Данѓара талош доранд, ки бо мењнату зањматњои пайваста ин соњаи муњими

хољагии халќи мамлакатро рушд дода, дар яке аз њадафњои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистонтаъмини амнияти озуќаворї сањми худро гузоранд. Зимни шиносої Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба хољагидорон дастур доданд, ки бо истифода аз имконияти фароњамовардашуда дар баробари дигар намуди сабзавот, дар оянда кишти сабзиро ба роњ монда, дар таъмини бозори истеъмолї сањми бештар гузоранд. www.president.tj

Дар рўзномаи «Хатлон» ба хотири бисёрандешї матолибе низ нашр карда мешаванд, ки идораи рўзнома метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро бар дўш нагирад. Дастнавису суратњо ба муаллифон бозпас гардонида намешаванд. Матолиби муаллифони беруна дар њаљми то 3 сањифа бо њуруфи Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи байни сатрњо 1,5 ќабул карда мешавад.

шанбе, 25 майи соли 2019, №22 (3207) Ба истиќболи 30-солагии љашни Истиќлолияти давлатї

Данѓара. ифтитоњи иншоотњои љашнї 21 майи соли љорї дар доираи иљрои наќша-чорабинињо бахшида ба 30-солагии љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар ноњияи Данѓара 7 адад иншоотњои њаётан муњими иљтимоию иќтисодї ба фаъолият оѓоз бахшид. Дар маросими ифтитоњи иншоотњои иљтимоию иќтисодї раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода намояндагони Њукумати Љумњурии Тољикистон ширкат доштанд. Нахуст маљмаааи маркази савдо ва хизматрасонї дар дењаи Нурбахши Љамоати дењоти «Лолазор», ки бо иќдоми соњибкорони мањаллї бародарон Шоевњо бунёд ёфтааст дари хешро барои мизољон кушод. Ин бинои сеошёна бо тарњи зебо бунёдгардида аст, 27 нафар сокинони мањаллї дар ин маркази савдо ва хизматрасонї бо љои кори доимї фаро гирифта шуданд. Дар ин марказ њамоми њозиразамон, дорўхона, сартарошхона, коргоњи дўзандагї, кошонаи њусн, маѓозаи молњои рўзгор ва маѓозаи њазору як майдачуйда, ошхонаи хўрокњои тезтайёр, толори саќќобозї ва ѓайра љой дода шудааст, ки ба ањолии дењаи мазкур хизмат мерасонад. Раиси вилоят зимни ифтитоњи маркази хизматрасонї ва савдо ба соњибкорон изњори ташаккур намуд. Бояд тазаккур дод, ки дар ин маркази савдо ва хизматрасонї маркази саломати низ бунёд намуданд, ки бо таљњизотњои њозиразамони тиббї муљањњаз гаштааст. Дар њаќиќат иќдоми неки соњибкорони мањаллї Шоевњо дар ин самт лоиќи дастгирист. Тавре ки њамшираи собиќадори тиббї Фотима Абдуназарова иброз дошт, маркази саломатии ќаблї дар як бинои хеле кўњнаю валангор љойгир буд, инак бунёди маркази саломатї имкон медињад, ки беш аз 10 нафар кормандони соњаи тандурустї дар шароити хуб ба ањолии дења хизмат расонанд. Раиси вилоят Ќурбон Њакимзода дар ифтитоњи маркази савдо ва хизматрасонї сухан ронда, иброз дошт, ки иќдоми неки бародарон Шоевњо барои таъсиси беш аз 27 љои корї замина гузошт ва бењтарин шароит дар сатњи хизматрасонии тиббї, савдо, умуман соњаи иљтимої дар ин дењаи дурдаст барої ањоли муњайё гардид. Минбаъд ањолии дењаи Нурбахш ва дењањои гирду атроф метавонанд аз хизматрасонии босифати иншооти мазкур бањраманд гарданд. Дар дењаи Булёни Поёни Љамоати дењоти ба номи Исмат Шарипови ноњия низ бо иштироки раиси вилояти Хатлон Ќурбон Њакимзода, раиси ноњияи Данѓара Рањмон Исломиддин Хайриддин, сокинони дења, пирони рўзгордида њавзи моњипарварї дар масоњати панљ гектар, ки бо иќдоми соњибкор Сафар Каримов бунёд гардидааст ба фаъолият шурўъ намуд. Бунёди њавзи мазкур имкон медињад, ки истењсоли моњи афзун ва ањолї бо мањсулоти хушсифати ватанї таъмин шавад. Дар ин њавз беш аз 18 њазор моњї парвариш меёбад. Њавзи мазкур дар заминаи хољагии дењќонии «Некї» бунёд гардидааст. Хољагї дорои 250 гектар замин буда, дар 18 га ѓалла, 10 га юнучќа кишт намудаанд. Заминњои боќимонда чарогоњ мебошад, зеро хољагидорон бештар ба парвариши чорво машѓуланд. Раиси вилоят зимни суњбат бо собиќадорон ва сокинони дењаи Булёни Поён таъкид дошт, ки боду њавои имсола барои чорводорон мусоид буда, чорводорон метавонанд бањри захираи дусолаи хўроки чорво кўшиш намоянд. Худи њамон рўз терминали мусофиркашонии ноњияи Данѓара баъди тармиму азнавсозї ба фаъолият сар кард. Дар терминали мазкур шароитњои хизматрасонї барои мусофирон ва ронандагон муњайё

гардида, хонаи модару кўдак, сартарошхона, нуќтањои фурўши чиптањо, дандонпизишкї, суратгирхонаи фаврї, чопи реклама, авиакасса, маѓозањои тиљоратї, ошхона дар хизмати мизољон ќарор доранд. Тавре ки роњбари терминал Бобољон Муродов иброз дошт, терминал барои 130 наќлиёт пешбинї гардидааст. Айни замон дар ин муассиса 36 нафар шањрвандон бо љои кори доимї таъминанд. Беморхонаи минтаќавии дењаи Хоља Шаќиќи Балхї дар Љамоати дењоти «Себистон» низ баъди азнавсозї бо иќдоми соњибкорону шахсони саховатманд тањти ширкати раиси вилоят, масъулини ноњия ва вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон

мизољон боз намуд. Дар ин иншоот 10 нафар соњиби љои кор гардиданд. Бунёди иншооти мазкур бањри бењ гаштани инфрасохтори дењот, љалби сайёњони хориљї мусоидат менамояд. Маркази хизматрасонї, иттиллоотиву сайёњї, ки аз љониби бародарон Назировњо дар як муддати кўтоњ сохта ба истифода дода шуд, имкон фароњам овард, ки 12 нафар соњиби љои кор гарданд. Дар ошёнаи якуми ин марказ, ки муарифгари санъату њунарњои мардумист, сайёњону мењмонон метавонанд шурўъ аз сўзанию куртањои чакан, тоќию миёнбанд, адрасу атлас то армуѓонњои гуногуни дастони пурэъљози њунармандони хатлониро дарёфт ва харидорї намоянд. Дар

ба кор даромад. Дар тантанаи ба истифодадињии ин муассисаи хизматрасонии тиббї табибону ањолии дења ширкат варзиданд. Тавре ки масъулин баён доштанд, дар ин муассиса 67 нафар фаъолият доранд. Бахши машваратї ва ташхисї, баќайдгирї, њуљрањои эњёгарї, хатнагузаронї, љарроњї, беморињои чашм, озмоишгоњ, амрози занона бо таљњизотњои замонавї муљањњаз гардонида шудааст. Шуъбаи таваллуд аз чандин њуљрањои хизматрасонї иборат мебошад. Дар шуъба 6 нафар табибон ба ањолї хизмат мерасонанд. Лозим ба ёдоварист, ки дастгоњњои њозиразамони кардиоманитор, оксигенистењсолкунанда, нафаси сунъидињанда ва ѓайра имкон медињанд, ки ба беморон сари ваќт кумаки тиббї расонида шавад. Раиси вилоят дар њузури табибон ва ањолї сухан ронда, таъкид дошт, ки аз ба имзорасии Амри Президенти мамлакат №1052 як сол сипарї гардид. Дар ин муддат дар тамоми гўшаву канори мамлакат, аз љумла ноњияи Данѓара садњо иншоотњои хизматрасонї бунёд шуданд. Дар ин самт сањми соњибкорони мањаллї шахсони саховатпеша назаррас аст. Роњбари вилоят зимни суханронї ёдовар гардид, ки истифодаи оќилонаи иншоотњои мазкур ва таљњизотњои замонавї, аз љумла муомилаи неки табибон бо ањолї аз манфиат холї нест. Дар интињои суханронї роњбари вилоят таъкид дошт, ки кумак ба ниёзмандон, дастгирии барљомондагону ятимон аз хислатњои неки инсонист. Дар ин робита Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста аз ин табаќаи ањолї ѓамхорї зоњир менамояд, то ки онњо танњоии худро эњсос нанамоянд. Дар идомаи сафари раиси вилоят ба ноњияи Данѓара дар дењаи Ѓарѓараи Љамоати дењоти «Корез» ду иншооти тозабунёди замонавї ба фаъолият оѓоз бахшид. Бо иќдоми соњибкор Акмал Чиллазода мењмонхонаи хуштарњи замонавї барои 30 нафар дар як ваќт бо шароитњои муосир дари хешро ба

ин иншоот низ мењмонхона барои 10 љой, толори варзишии муљањњаз дар хизмати мизољон ќарор ёфтааст. Сокинони дењаи Њусейн Шайхи Љамоати дењоти «Корез» дар љараёни корњои ободонию бунёдкорї бахшида ба 30 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон соњиби варзишгоњи њозиразамон гардиданд. Ањли оилаи Гуловњо дар ин иќдоми нек сањмгузорї намуда, варзишгоњи мазкурро, ки дорои 800 љойи нишаст мебошад, бунёд намуданд. Дар дењаи Лоларухи Љамоати дењоти ба номи Исмат Шарипов низ бо иќдоми соњибкор Умаралї Алиматов варзишгоњи замонавї бунёд гардид. Хурсандии сокинони ин дењаи дурдаст бахусус муњассилини мактаби миёнаи умумии № 78-ро њадду канор набуд. Зеро бо иќдоми ин марди саховатпеша њамагї 6 моњ ќабл бинои хушсохту замонавии мактаби миёнаи умумии №78 бунёд гардида, мушкили толибилмоне, ки то се километр роњро тай намуда, ба муассисањои таълимии №15 ва 64 барои тањсил мерафтанд њал намуд. Аз ин рў омўзгорону хонандагони муассиса миннатдории хешро ба роњбарияти Њукумати Љумњурии Тољикистон, бахусус Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон нисбати сиёсати маорифпарварона ва иќдомњои неку инсондўстонааш баён доштанд. Мањз барои шањрвандон фазои озоди соњибкориро фароњам овардааст ва соњибкорон дар ин замина бештар ба корњои ободонию бунёдкорї љалб гардидаанд. Лозим ба ёдоварист, ки соњибкор Умаралї Алиматов дар баробари бунёди мактаб ва варзишгоњ, њамчунин аз масофаи беш аз як километр оби ошомиданї оварда, муассисаи таълимї ва ањолиро бо оби тоза таъмин намудааст. Бояд тазаккур дод, ки дар 38 иншоот корњои сохтмонї ба анљом расида, 18 иншооти дигар омодаи бањрабардорї ќарор гирифтааст, дар умум дар 133 иншоот корњои сохтмонї оѓоз ёфтааст. Вахшона, «Хатлон»

Диќќат: Музояда!

Иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон рўзи 26 июни соли 2019 музоядаи №03-ро оид ба фурўши амволи зерин, ки тањти њабс ќарор дорад, бо арзиши ибтидоии онњо эълон менамояд № Т/р

Номгўи амволи њабсгардида

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

1

Манзили истиќоматї иборат аз чор њуљра бо њуќуќи истифодабарии 1500 гектар замин

Ноњияи Дўстї, Љамоати дењоти “Љиликўл”, дењаи Гулафшон.

160000 (як саду шаст њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълон мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музоядаи такрорї анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Бохтар, кўчаи Кайњоннавардон, бинои Раёсати адлияи вилояти Хатлон (ошёнаи 3-юм). Музояда соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї ба суратњисоби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Хатлон дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83222) 3-19-09 ва 900-35-65-65 гирифта метавонед.

Диќќат: Музояда!

Иљрокунандаи вазифаи иљрочии калони Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон Амонзода Умед Мирзо, рўзи 26 июни соли 2019, соати 10:00 музояда оид ба фурўши манзили истиќоматии тањти њабс ќарордоштаро эълон менамояд № Т/р 1.

Номгўи амволи њабсгардида Хонаи истиќоматї дар ошёнаи сеюм

Соли барориш

Мансубият ва суроѓа

Нархи ибтидої

Соли 2010

Воќеъ дар шањри Бохтар, кўчаи Дзержинский, бинои 6А, њуљраи 22

300000 (сесад њазор) сомонї

Ќабули дархостњо барои иштирок ва ба ќайд гирифтани иштироккунандагон аз рўзи нашри эълон мазкур оѓоз ёфта, як соат пеш аз саршавии музояда анљом меёбад. Музояда бо усули англисї гузаронида мешавад. Љойи баргузории музояда: шањри Бохтар, кўчаи Кайњоннавардон, утоќи кории иљрочиёни Хадамоти иљро дар Суди иќтисодии вилояти Хатлон анљом дода мешавад. Музояда рўзи 26 июни соли 2019, соати 10:00 барпо мегардад. Пардохти кафолатпулї ба тариќи наќдї ё ѓайринаќдї гузаронидани маблаѓ ба суратњисоби иљрочиёни Хадамоти иљро дар ноњияи Вахш дар њаљми 5 фоизи арзиши молу мулк супорида мешавад. Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани музояда бо телефонњои (83222) 3-19-09 ва 93-300-20-26 гирифта метавонед.

эътибор надорад

Шањодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0049851, ки онро соли 2011 МТМУ №5-и шањри Левакант ба Бегмуродов Фахриддин Исматуллоевич додааст, эътибор надорад.

РЎЗНОМА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРЊАНГИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАЊТИ РАЌАМИ 117/рз-97 АЗ 07 январи СОЛИ 2019 АЗ НАВ БА њисоб ГИРИФТА ШУДААСТ.

Навбатдор: Саттор Ќарахонов Тарроњ: Зафарљон Азизов

Дипломи гумшудаи ТТ №0026435, ки онро соли 2001 омўзишгоњи омўзгории шањри Бохтар дар ноњияи Панљ, шуъбаи ѓоибона, бо тахассуси муаллими синфњои ибтидої ба Наимова Гулљањон Бековна додааст, эътибор надорад.

Рўзнома дар чопхонаи ЉСК «Матбааи Ќўрѓонтеппа» ба табъ расидааст. Ба чопаш 25.05.2019 иљозат дода шуд. Адади нашр: 8600 нусха. Нишонии мо: шањри Бохтар, кўчаи Логинов - 12. Тел: сармуњаррир: 2-88-17, муовини сармуњаррир: 2-47-14, котибот: 2-89-16 Индекси обуна 68896

Profile for khatlon-ruznoma.tj

Шумораи 22-2019  

Шумораи 22-2019  

Advertisement