Page 1

wegwijzer

Driemaandelijks tijdschrift - 39ste jaargang -

www.hetgoedeboek.be/wegwijzer


Pasen

M een je dat echt, Stijn? Marieke Rommel

Stijn Meuris is een zanger van wie ik het werk erg respecteer. Sommige van zijn liedjes, zoals “Satelliet Suzy” vind ik echt supertof. “Van God los”, is ook echt een blijver, maar ik vind die wat minder tof. Ik bedoel: het refrein en de melodie blijven plakken in je gedachten. En het is wellicht ook een echte klassieker, want het is bijna helemaal waar voor de samenleving waarvan we deel uitmaken. Mijn mening is die van een totaal ondeskundige, maar ik vind de tekst vrij onbenullig - misschien moesten er een paar schooltrauma’s worden verwerkt. Het heeft al bij al verrassend weinig om het lijf, tenzij ik het natuurlijk helemaal verkeerd heb begrepen. Het heeft daarentegen wel een dramatische opbouw, waar veel emotie in schuilt. Het schijnt geschreven te zijn om een collega van Stijn Meuris die niet afwijzend staat tegenover God, ervan te overtuigen dat het ‘zonde van de tijd’ is.

zit en ga je dat besef liever uit de weg dan het risico te lopen er rekenschap voor te moeten afleggen? Ten slotte: Is “Van God los” echt wat je wil? Schrap dan maar alles wat goed, mooi, waardevol en puur is. Alles wat eerlijk, oprecht, rechtvaardig en vreugdevol is. Wat echt rust geeft. Schrap alles wat van blijvende waarde is. Schrap de oneindigheid van de sterrenhemel en de terugkeer van de seizoenen, met elk hun charme. Schrap de zee en het land, en de onschuld van een kind. Schrap ten slotte de mogelijkheid zelf volkomen aanvaard en met zekerheid geliefd te zijn. Schrap een toekomst op middellange en eeuwige termijn. Een andere zanger schreef ooit eens:

Datgene wat zo’n ‘zonde van de tijd’ is, is blijkbaar wel een lied waard. Een lied waarvan de tekst de zanger duidelijk erg ter harte gaat.

Datgene wat zo’n ‘zonde van de tijd’ is, is blijkbaar wel een lied waard. 2

Er zijn een paar gedachten die telkens weer bij me opkomen. De eerste is: Hoe kun je ‘van God los’ zijn indien je gelooft dat Hij niet bestaat? Stijn Meuris gaat er dus van uit dat God bestaat. Volgende vraag: Waarom wil je ‘van God los’ zijn? Is die haat gebaseerd op wat GODsdienst in het verleden heeft aangericht, dan kan ik dat begrijpen. Alleen is GODsdienst iets van mensen, een erg feilbare, soms heel gevaarlijke interpretatie van wie God is en wat zijn doel met de mens is. Indien GODsdienst dus negatieve gevoelens oproept, en je geeft jezelf daardoor niet de kans te ontdekken wie God voor jou is - of Wie Hij echt is, dan weet je niet over Wie je het hebt.

Schrap dan maar de zee en het land, en de onschuld van een kind.

Indien je verder dan godsdienst hebt gekeken, en hebt ontdekt Wie God is, wat heeft Hij jou dan aangedaan dat je Hem zo haat? Heeft Hij je geweten geschopt? Besef je dat je soms echt fout

Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God. Nu en altijd. Asaf, in Psalmen 73

Pasen betekent dat Jezus Christus alle zonden op zich nam, bijgevolg de doodstraf onderging, en in de dood tijdelijk zelfs ‘van God los’ was, om ten slotte de dood te overwinnen, jouw en mijn schuld aan het kruis achter te laten, en ons uit te nodigen tot een nieuw leven. Vrij van schuld. In totale aanvaarding. Van God los? Dat kun je niet menen! 3


Prikkel

Een opstanding, je reinste onzin! Yvan Thomas

"Over welgeteld 12 uren komen we aan in Johannesburg, tenminste dat hoop ik toch want er is 50% kans dat het vliegtuig neerstort."

Even goed nadenken Verleden jaar in maart zaten mijn vrouw en ik op een vliegtuig naar Zuid-Afrika. Dat was een boeiend ervaring. We nemen plaats in de zetels en dan geeft de kapitein van het vliegtuig een boeiende inleiding: “Beste mensen, welkom aan boord van het vliegtuig met bestemming Zuid-Afrika”. Maak het jullie gemakkelijk. Straks komt er ook iemand rond met een hapje en een drankje en je kunt een goede film bekijken. Over welgeteld 12 uren komen we aan in Johannesburg, tenminste dat hoop ik toch want er is 50% kans dat het vliegtuig neerstort. Het vliegtuig is niet meer van zo’n goede kwaliteit.”

4

5


Prikkel

Gelukkig was dit niet zijn inleiding! Maar veronderstel dat dit wel zo was: wat zou jij doen? Mijn vrouw en ik zouden geen seconde twijfelen. Meteen onze valiezen pakken en weg zijn wij. Zelfs al zou er maar 1% kans zijn, dan nog zouden ze ons niet langer op dat vliegtuig vinden. Hoeveel kans is er dat ik ooit zal sterven? 100%. Hoeveel kans is er dat jullie zullen sterven: 100%. Het is spijtig dat veel mensen daar bitter weinig over nadenken en zeker niet over een leven na de dood. Wie gelooft er trouwens tegenwoordig nog in een hemel en een hel? Koning Salomo, die het boek Prediker schreef, zat met een gelijkaardig probleem. “Ik zei tegen mezelf: God geeft de mensen wel een eigen plaats, maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde

lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. Beiden gaan naar dezelfde plaats: ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof.” (Bijbelboek Prediker hfdstk. 3 vers 18-21) Dus: de ongelovigen hebben toch gelijk: we zijn dieren en sterven als dieren, ware het niet dat hij er nog een vers aan toevoegt: “En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde?” Jezus Christus zegt het nog heel wat scherper. “Er is niets bedekt dat niet onthuld zal worden, of verborgen dat niet bekend zal worden. Want wat jullie in het donker zeggen, zal men in het licht horen; en wat jullie elkaar binnenskamers in het oor fluisteren, zal men van de daken

Nee, deze man was bepaald niet het type dat zich liet inpalmen door een sprookje.

6

Er is nog nooit iemand teruggekeerd.”

verkondigen. Tegen jullie, die mijn vrienden zijn, zeg Ik: Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn. Ik zal jullie duidelijk maken voor wie je bang moet zijn: je moet bang zijn voor Hem die de macht bezit om je te doden en daarna in de hel te gooien. Jazeker, dat is degene voor wie je bang moet zijn” (Bijbelboek Lucas hfdstk. 12 vers 2-5) Jezus spreekt hier van een hel, maar op honderden andere plaatsen spreekt Hij van de hemel. Het is niet de eerste de beste die dit zegt. Het is Jezus Christus, die van Zichzelf zei dat Hij God is en ook om die uitspraak ooit werd terechtgesteld.

Er is nog nooit iemand teruggekeerd “Hoe kun je nu weten of er leven na de dood is. Er is nog nooit iemand teruggekeerd.” Ik zei dat vroeger ook altijd, maar ondertussen

weet ik beter. Er is wel degelijk iemand teruggekeerd: Jezus Christus. Hoe weet ik dat?

De opstanding is een historisch feit Ik heb zelf het historisch materiaal omtrent de opstanding verschillende keren onderzocht en moet zeggen: Jezus’ opstanding is één van de best historisch bewezen feiten uit de geschiedenis. Jezus’ opstanding is de enige mogelijke verklaring voor het lege graf waarvan al de Joden, ook de tegenstanders van Jezus, getuige waren. Een andere steekhoudende verklaring hadden ze echt niet. Wil je een paar van die verklaringen horen? “Jezus was gestolen door zijn vijanden.” De tegenstanders hoefden enkel het lichaam van Jezus te voorschijn halen toen het evangelie verkondigd werd. Maar dat konden ze niet, want er was geen lichaam meer.

He Is Not Here, Walter Rane

“Hoe kun je nu weten of er leven na de dood is.

7


Prikkel

Als Christus niet is opgestaan, dan is uw geloof leeg en waardeloos. Maar zo is het niet: Christus is opgestaan uit de doden!

5 waarheden

die je moet weten over God

wegwijzer

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

“Zijn vrienden hebben zijn lichaam gestolen.” Dat gerucht deed al de ronde in de tijd van Jezus. Zouden zijn vrienden de mannen bij het graf de baas geweest zijn? En belangrijker nog: zouden ze met zoveel overtuiging gaan verkondigen dat Jezus opgestaan was, terwijl ze wisten dat dit niet zo was? Zouden ze hun leven daarvoor geriskeerd hebben? Het zouden de meest dwaze mensen geweest zijn die ooit op aarde rondliepen. “Jezus was niet gestorven aan het kruis. Hij was alleen bewusteloos.” Nadat Hij in het graf werd gelegd, verwijderde Hij de steen, gaf de wacht voor het graf een pandoering, zelfs al had hij zes uur aan het kruis gehangen, en zelfs al had men zijn zij doorstoken met een speer en had hij drie dagen in een gesloten graf gelegen … Zelfs zijn vijanden in die tijd haalden het niet in hun hoofd om zo’n belachelijke theorie te verspreiden.

8

Al de eerste christenen zeggen het Kijk naar mannen als Petrus die Jezus tot drie keer toe verloochend heeft en gezegd heeft dat hij Jezus niet eens kende. In het boek Handelingen (3:11-15), nadat Petrus net een verlamde opgewekt had in Jezus’ naam, vinden we: “Terwijl de man zich aan Petrus en Johannes vastklampte, dromde al het volk geschrokken bij hen samen in de zogeheten Zuilengang van Salomo. Petrus zag dat en sprak daarop het volk toe: ‘Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover en waarom staart u ons aan als hadden wij hem uit eigen kracht of vroomheid doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die Hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar (Barabas). De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij getuigen.” Paulus dacht een goede zaak te doen door de christenen te vervolgen, en deinsde er niet voor terug om er zelfs te laten terechtstellen. Maar van de ene dag op de andere wordt

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...


Prikkel

Later schrijft Paulus aan de kerk te Korinthe (Bijbelboek 1 Kor. hfdstk. 15 vers 12-20): “Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen 10

God in getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en leeft u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden...”

We kunnen het ervaren God belooft in de Heilige Schrift dat Hij zichzelf zal openbaren als je gelooft dat Hij bestaat en je bereid bent om Hem te zoeken. Tja, als Christus opgestaan is uit de dood, betekent dit dat Hij nog altijd leeft en dat je kunt praten met Hem en dat Hij praat met jou. Dat is ongelooflijk. Al een goede dertig jaar mag ik dat aan den lijve ervaren. Ik heb Hem persoonlijk leren kennen en Hij is er, zonder twijfel. Hij is er wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het verkeerd gaat. Dat wil ik voor geen geld ter wereld missen.

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, maar weet je niet goed hoe te beginnen?

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer? Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post viermaal per jaar Wegwijzer.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Je betaalt slechts e 7,5 voor een heel jaar.

de vervolger van christenen plots een verkondiger van Christus’ opstanding. Wat een ommezwaai in zijn leven… Dankzij een verhaaltje als roodkapje en de boze wolf? Nee, deze man was bepaald niet het type dat zich liet inpalmen door een sprookje.

Abonnement

per post

Als Christus opgestaan is uit de dood, betekent dit dat Hij nog altijd leeft en dat je kunt praten met Hem en dat Hij praat met jou.

Ontdek de Bijbel

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Ja, ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam:

..........................................................................................................................................................................

Naam:

..............................................................................................................................................................................

Adres:

..........................................................................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.


Eten

Laten we eten en drinken, want morgen zijn we er Uit: Verlangen naar God van John Piper, blz. 250

niet meer

“En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ “ (1 Korintiërs 15:30-33) Maar met ‘laat ons eten en drinken’ bedoelt hij dat wij zonder hoop op een opstanding maar het beste kunnen verlangen naar gewone genoegens. Buitengewoon lijden kunnen we maar beter vermijden. Dat is nu juist de manier van leven die Paulus als christen achter zich heeft gelaten. Als de doden dus niet worden opgewekt en als er geen hemel is, dan zou hij zichzelf niet zo hebben afgemat. Dan zou hij het loon voor zijn tentenmakerswerk niet hebben geweigerd. Dan zou hij niet vijfmaal veertig min één zweepslagen hebben ondergaan. Dan zou hij HETniet zover hebben laten komen dat hij driemaal met stokken

12

werd geslagen. Dan zou hij zijn leven niet hebben gewaagd in woestijnen, rivieren, steden en zeeën en in de handen van rovers en woedende menigtes. Dan zou hij slapeloze nachten, kou en naaktheid niet hebben aanvaard. Dan zou hij het niet zo lang met slappe en schijnheilige christenen hebben uitgehouden (Bijbelboek 2 Korintiërs hfdstk. 11 vers 23-29). In plaats van dat alles zou hij een leven vol voorspoed en gemak hebben geleid, zoals dat past bij een Jood met Romeins burgerrecht. Wanneer Paulus zegt: ‘Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij’, dan bedoelt hij niet: ‘laten we ons overgeven aan wellust.’ Hij bedoelt dat het leven dan normaal, eenvoudig, makkelijk, doorsnee en vol menselijke genoegens is en dat we daarvan

mogen genieten zonder ons te bekommeren om lastige vragen over hemel, hel, zonde, heiligheid of God – als er geen opstanding uit de dood is. Maar die is er wel. Paulus zag zijn leven met Christus niet als een garantie voor een lang en gelukkig leven. Nee, Paulus‘ relatie met Christus was een roeping om

het lijden te verkiezen – een lijden dat het atheïsme volkomen van ‘zin’, ‘schoonheid’ en ‘heldhaftigheid’ berooft. Het was een lijden dat volkomen dwaas en beklagenswaardig zou zijn geweest, als er geen opstanding in de vreugdevolle nabijheid van Christus was. Maar die is er wel. En daar had Paulus alles voor over. 13


Zoektocht

'Ik stortte mij op uitgaansleven en nam deel aan allerhande party’s met alles erop en eraan."

M ijn persoonlijk Pasen

In mijn jeugdjaren verdween mijn belangstelling voor God hoe langer hoe meer. In plaats daarvan stortte ik mij op het uitgaansleven. Ik leefde van feest naar feest. Wetenschap werd mijn nieuwe geloof en ik verwachtte veel van mijn studies. Ik was van mening dat ik daar een antwoord op al mijn levensvragen zou krijgen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Hoe langer ik studeerde, hoe meer vragen er op mij afkwamen, waar ik geen antwoord op kon vinden. Aan het einde van mijn studies was ik dan ook erg gefrustreerd.

begon ik aan een lange zoektocht naar de waarheid.

Ik had ooit van iemand een bijbel gekregen, maar ik las er nauwelijks in. En wanneer ik het deed had ik het gevoel dat de waarheid er wel in stond maar toch ook buiten bereik van me bleef. Ik had het gevoel dat ik iets miste. Iets wat heel belangrijk voor mij was maar buiten mijn bereik las. Zo

Mijn psychologisch - boeddhistische fase werd na enkele jaren gevolgd door een fascinatie voor Indiaanse wijsheden en voor het leven van de godzoekers in het Himalayagebergte. Ik trok op met de

Ik begon met ontspanningstechnieken zoals autogene training en Thai Chi. Om meer te weten te komen over mijzelf begon ik psychologie en Tibetaans Boeddhisme te onderzoeken. Ik las psychologische boeken en probeerde mijn dromen te verklaren. Ook deed ik aan boeddhistische meditatie en genezingmethodes. De boeddhistische leer wekte in mij de hoop op een innerlijke vrijheid waar ik zo naar verlangde: ik zocht naar bevrijding van mijn innerlijke spanningen. Ook de belangstelling voor handlezen en fysiognomie was bij mij gewekt en ik liet een astroloog een persoonlijke horoscoop maken. Ik hield mij bezig met een cursus van zelfvinding binnen de New Age beweging, kocht Aura Soma flesjes en liet mij de kaarten leggen. Maar al deze inspanningen om waarheid en vrede te vinden, liepen op niets uit.

Josef Birrer

Van thuis uit ben ik katholiek opgevoed. Ik had van mijn ouders het geloof in God overgenomen, maar het was meer een afstandelijk geloof. Ik was mij ervan bewust dat er iets was dat belangrijk voor mij was en dat mij ook ‘kende’. Dit verborgen ‘iets’, God, gaf ons gezinsleven een zeker ritme: gebed voor de maaltijd en voor het slapengaan, elke zondag naar de mis en de viering van de speciale hoogdagen in de loop van het jaar. 14

15


De aanwezigen spraken over hun persoonlijke relatie met Jezus Christus en dat raakte me.

aanhangers van Hare Krishna en las boeken over de OudIndiaanse cultuur en boeken over de wijze yogi’s van dit veelzijdige land. Het resultaat was dat ik weer in God begon te geloven en mij ging afvragen hoe ik met hem in verbinding zou kunnen komen. In 2005 begon ik me weer in de katholieke kerk te engageren. Bovendien bouwde ik contacten op met mensen van verschillende christelijke denominaties. Uiteindelijk belandde ik in een kring van mensen die regelmatig bij elkaar kwamen om te bidden. De aanwezigen spraken over hun persoonlijke relatie met Jezus Christus en 16

dat raakte me. Eindelijk kwam het moment dat ik mijn hart ook voor Jezus kon openzetten. In het voorjaar van 2009 werd ik op een ochtend wakker en besefte dat deze dag mijn persoonlijk Pasen zou worden: het was de dag dat ik opeens begreep dat Jezus voor mij persoonlijk was gestorven en opgestaan. Het leek wel een verjaardag, een nieuw begin van mijn leven. Ik wist dat ik datgene wat ik gedurende jaren had gezocht eindelijk had gevonden. Mijn eindeloze zoektocht hield eindelijk op toen ik God persoonlijk heb mogen leren kennen. Ik heb God persoonlij­­k mogen leren kennen en ontdekte dat mijn vroegere negatieve levenshouding dankzij Hem veranderd is in optimisme. Wat is het fijn te beseffen dat ik God in elke situatie van mijn leven volledig kan vertrouwen: in mijn familie, mijn vriendenkring, mijn werk en in de gewone dingen van het dagelijks leven. Ik ondervind dat Hij leiding en houvast geeft, iets wat ik nooit eerder heb gekend en ervaren. Daarvoor ben ik Hem ontzettend dankbaar.

s l a s l a s l s l a a s l s a l s a Onze angsten waren pas echt gegrond Als Hij niet alles in handen had

Aan onze zorgen kwam geen eind

Als Hij niet elk van onze behoeften kende Vergeefs werkten we ons uit de naad Als Hij onze herder niet was

Vergeefs zochten we naar een houvast Als Hij niet trouw was Onze tranen droogden nooit op Als Hij niet zou zijn opgestaan 17


Proevertje

“ ‘t Is een heel simpele vraag”

Is de appel zuur of zoet? Auteur onbekend.

E "Ik heb niet van uw appel geproefd"

18

en theologische faculteit nodigde een grote denker uit voor een gastcollege. Deze professor gaf een college van twee en een half uur waarin hij ‘bewees’ dat de opstanding van Jezus een leugen was. De professor citeerde de ene geleerde na de andere en haalde het ene boek na het andere aan. Zijn conclusie luidde: aangezien er geen historische opstanding heeft plaatsgevonden,

is de godsdienstige traditie van de kerk ongefundeerde, emotionele prietpraat, want zij is gebaseerd op een relatie met een opgestane Jezus die in werkelijkheid nooit is opgestaan. Daarna gaf hij ons de kans vragen te stellen. Na ongeveer dertig seconden stond er achter in de zaal een man op. “Ik heb één vraag, geachte professor”, zei hij. Terwijl alle ogen op hem gericht

waren, pakte hij een appel uit zijn papieren lunchzakje en zette er luidruchtig zijn tanden in. “Het is een heel eenvoudige vraag. Ik heb die boeken van u nog nooit gelezen en van Grieks heb ik ook geen kaas gegeten. Van Niebuhr en Heidegger heb ik geen verstand.” Hij nam een laatste hap. “Ik wil alleen maar van u weten: die appel die ik net gegeten heb, was die zoet of zuur?”

vraag onmogelijk beantwoorden, want ik heb niet van uw appel geproefd.” De man gooide het klokhuis terug in de papieren zak, keek de professor aan en zei kalm: “En u hebt nog nooit van Jezus geproefd.” Het ruim duizendkoppige publiek barstte uit in applaus. De professor bedankte zijn gehoor en verliet meteen het podium.

De professor was even stil en antwoordde toen op wetenschappelijk verantwoorde wijze: “Ik kan uw 19


Spot ten

?

Feilloos

Jezus

met

moet kunnen

Ignace Demaerel

In Focus Knack van 10 oktober 2012 verscheen

Moet kunnen?

een artikel in de reeks “Het laatste woord” met de

Behalve verschillende historisch te betwisten stellingen in het artikel (zoals de bewering dat de evangelieschrijvers Jezus nooit ontmoet zouden hebben, wat menig historicus de wenkbrauwen zal doen fronsen) wordt Jezus bijvoorbeeld een “bastaardzoon” genoemd, en de evangelies “halfbakken biografieën”. Jezus’ laatste woorden (“het is volbracht”) worden in verband gebracht met alle bloedvergieten dat zijn volgelingen - helaas en absoluut tegen de geest van Jezus in – hebben veroorzaakt. De ware betekenis van deze woorden wordt duidelijk niet begrepen ofwel bewust verkeerd uitgelegd. Kortom, de spot druipt ervan af. Moet kunnen? Ook bij een icoon zoals Jezus?

bedoeling de beroemde laatste woorden van grote figuren aan te halen. De schrijver heeft zich ditmaal gewaagd aan een beroemdheid “buiten categorie”, namelijk Jezus. De reeks is lichtelijk (?) ludiek bedoeld, m.a.w. neem het niet te ernstig. Maar toch, er zit een wrange ondertoon in de tekst, een cynisme en sarcasme. Het artikel schreeuwde om een reactie.

20

Is het niet normaal dat, als je een artikel schrijft over een groot personage, je je eerst in hem moet verdiepen? Als iemand in een artikel Einstein zou willen afkraken, moet hij hem eerst begrepen hebben, of niet? In de bibliotheek van theologie

Voor elke nieuwe generatie blijft Hij een inspiratiebron, en méér dan dat. in Leuven staan momenteel 1.300.000 boeken, allemaal direct of indirect geschreven n.a.v. die timmerman uit Nazareth: de mensheid is nog altijd bezig hem te proberen te doorgronden. Voor elke nieuwe generatie blijft hij een inspiratiebron, en méér dan dat.

21


Feilloos

Er is een wezenlijk verschil tussen kritiek op de kerk en kritiek op Jezus: de kerk bestaat uit mensen, die allemaal feilbaar zijn, en kritiek hierop moet mogelijk zijn, pardon, is soms absoluut nodig om een of andere religieuze stal uit te kuisen.

www.erts.org

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radio-uitzendingen op de nationale zender.

nummer 1 Als ooit de titel “morele wereld-autoriteit nummer één” zou uitgereikt worden, wie zou beter geplaatst zijn?

22

Taboe

Heilig

De radio-uitzendingen kunt

Jezus is een grote naam die met respect uitgesproken wordt tot vér buiten zijn eigen kerk: ook moslims, hindoes en (bijna alle) humanisten hebben hoge waardering voor hem. Als ooit de titel “morele wereld-autoriteit nummer één” zou uitgereikt worden, wie zou beter geplaatst zijn? En tegelijk lijkt het alsof zijn naam doodgezwegen wordt: er hangt, nog het meest in de post-christelijke wereld, een soort taboe rond zijn naam. Zijn mensen heimelijk bang voor hem? Is hij te radicaal voor vandaag? Zijn we bang dat we, in het licht van zijn hoge normen, allemaal schuldig zouden bevonden worden? Is het daarom dat we hem tegenwoordig uit de publieke sfeer weren, terugdringen naar het privéleven en de kerk? Als we hem onder een religieuze stolp plaatsen, is hij tenminste ongevaarlijk voor de maatschappij, of niet?

Moet er met alles en iedereen kunnen gespot worden? Was dit artikel geïnspireerd door de (al even misplaatste en wansmakelijke) Mohammedmovie op YouTube? Was de volgende profeet, Jezus, nu aan de beurt? Of is de verborgen strategie hierachter: “álle heilige huisjes moeten omver”? Dit wordt soms door mensen als een slogan gescandeerd, maar méént iemand dit wérkelijk? Geloof me vrij: niemand wil in een maatschappij leven waar níets meer heilig is! Waar het leven niet meer heilig is, kinderen, seksualiteit, schoonheid, vrijheid, de rechten van de mens… Dan zijn Marc Dutroux en Ronald Janssen eerzame burgers zoals u en ik! Waar niets meer heilig is, is niemand meer veilig.

u beluisteren elke 1ste en 3de

Er is een wezenlijk verschil tussen kritiek op de kerk en kritiek op Jezus: de kerk bestaat uit mensen, die allemaal feilbaar zijn, en kritiek hierop moet mogelijk zijn, pardon, is soms absoluut nodig om een of andere religieuze stal uit te kuisen. Maar kritiek op Jezus zelf? Niet velen hebben hun vingers daaraan durven branden – Nietzsche bijv. wel, maar hij wordt dan weer vaak als een gek afgeschilderd.

woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1. De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer...

Deze discussie is natuurlijk niet nieuw. In zulke context wordt meestal een beroep gedaan op de vrije meningsuiting. Maar kan iemand mij uitleggen of het hier gaat om een recht op vrije meningsuiting, of Hij leerde zelf dat we de een recht op het uiten van rechterwang ook moeten beledigingen? Dat laatste toekeren. Maar of dat een staat bij mijn weten niet in vrijbrief is om onophoudelijk het verdrag van de rechten op zijn rechterwang te van de mens. Als sommige blijven slaan, erg nobel en schrijvers menen dat alle eervol is het niet, of wel? heilige huisjes afgebroken moeten worden, wat zouden ze ervan denken als anderen de heilige huisjes van vrije meningsuiting en persvrijheid zouden slopen?

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo’n zevenhonderd door de overheid erkende evangelische kerken.  (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens.  God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven. Coördinatie: Dieter Schleppi, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge.

Merkwaardig kalm

Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Met profeten spotten, het heeft een reeks doden opgeleverd de laatste maanden. Maar laten we ze zeker niet allemaal over één kam scheren: er zijn op dit gebied grote verschillen tussen Jezus en Mohammed. Wat denk je: zou Jezus tegen een stootje (spot) kunnen? Tijdens zijn leven op aarde heeft hij

Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppi, Yvan Thomas. Eindcorrectie: Ines Roels Vormgeving: Jehtron Wervik

23

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.


Feilloos

ruim zijn portie daarvan gehad: zijn eigen familie zei bijv. dat hij niet bij zijn zinnen was (Bijbelboek Markus hfdstk. 3 vers 21), de Schriftgeleerden zeiden dat hij bezeten was (Bijbelboek Markus hfdstk. 3 vers 22), zij namen aanstoot aan Hem (Bijbelboek Markus hfdstk. 6 vers 3), de Schriftgeleerden zeiden dat hij God lasterde (Bijbelboek Mattheüs hfdstk. 9 vers 3), ze lachten Hem uit (Bijbelboek Mattheüs hfdstk. 9 vers 24), ze noemden hem “een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars” (Bijbelboek Mattheüs hfdstk. 11 vers 19)… Jezus bleef merkwaardig kalm onder deze aantijgingen: niet één keer heeft hij teruggescholden of zich verdedigd. Hij had zeker een brede rug en sterke schouders, en kon zich hier gemakkelijk boven stellen. Hij leerde zelf dat we de rechterwang ook moeten toekeren. Maar of dat een vrijbrief is om onophoudelijk op zijn rechterwang te blijven slaan, erg nobel en eervol is het niet, of wel?

Twintig eeuwen later

Zonder overdrijving kan men zeggen dat alle koningen, alle parlementen, alle grondwetten, alle verdragen, alle veldslagen, alle uitvindingen, samen nooit het leven van de mensen op aarde zó diep geraakt hebben als deze ene man!

24

Laat me tot slot een ander beeld van Jezus schetsen en een ander stel van zijn “laatste woorden” citeren. Hij was inderdaad van bescheiden afkomst: hij werd geboren in een onbelangrijk dorp in een klein land op de wereldbol. Hij was een timmermanszoon en daarna werd hij rondreizend prediker zonder salaris. Hij bezat geen diploma’s of aanbevelingsbrieven. Hij heeft nooit een boek geschreven of enig ambt bekleed. Hij bezat geen huis. Hij heeft nooit een gezin gehad. Hij ging nooit studeren op een universiteit. Hij heeft geen uitvindingen gedaan. Hij zette nooit een voet in een wereldstad. Hij reisde nauwelijks buiten het kleine Israël. Toen hij amper 30 jaar was, keerde de heersende klasse zich tegen hem. Slechts een drietal jaren heeft hij kunnen rondtrekken. Zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten. Eén van hen heeft hem verraden, en zijn beste vriend heeft gezworen dat hij hem niet kende. Hij werd aan zijn vijanden overgeleverd. Hij werd aan een klucht van een “verhoor” onderworpen. Minder dan een halve dag na zijn arrestatie hing hij reeds aan een kruis: de langste, pijnlijkste en schandelijkste vorm van doodstraf in die tijd. Tussen twee

Voor het andere boek naar...

moordenaars. Soldaten dobbelden om zijn kleed, het enige stuk dat hij op aarde zijn “eigendom” kon noemen, en dit terwijl hij door een hel ging. Nadat hij gestorven was, werd hij door een vriend in een geleend graf gelegd. Twintig eeuwen zijn gekomen en voorbijgegaan en vandaag de dag staat hij nog als een rots in de branding. Zonder overdrijving kan men zeggen dat alle koningen of keizers die ooit regeerden, alle parlementen die ooit zitting hadden, alle grondwetten die ooit bedacht zijn, alle verdragen die ooit getekend zijn, alle veldslagen die ooit geleverd werden, alle uitvindingen die ooit gedaan zijn, samen nooit het leven van de mensen op aarde zó diep geraakt hebben als deze ene man!

uw boek- en muziekwinkel

vzw

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te Brugge: maken Moerkerksesteenweg 56 heeft. 8310 Sint-Kruis 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be (Luc & Anke Hoedt)

Genk:

Vennestraat 345 3600 Genk 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be (Bouke & Karin Middelbos)

Jezus blijft in alle opzichten een man buiten categorie, een man die in geen hokje past (soms tot onze frustratie!). Hij blijft intrigeren en (sommigen) irriteren. Ondanks gruwelijke vervolgingen (miljoenen christenen hebben hun leven gegeven) gaan zijn volgelingen door. Met kop en schouders steekt hij boven ons allemaal uit – juister gezegd: we komen niet eens tot aan zijn enkels.

Gent:

Kortrijk:

En, tot slot, een ander interessant stel van “zijn laatste woorden”: terwijl ze hem aan het kruis in zijn doodsstrijd bespotten, zei hij: “Vader, vergeef hen want ze weten niet wat ze doen”. Ik zie het niet velen hem nadoen. En ik geloof echt dat hij dat méénde.

Grotesteenweg-Noord 15 9052 Zwijnaarde 09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be (Dirk De Baere + team)

Overleiestraat 16 8500 Kortrijk 056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be (Jona & Sara Govaert) Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

Leuven: Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be (Linda Smit + team)

Waar niets meer heilig is, is niemand meer veilig

www.hetgoedeboek.be 25

Verzending door heel België


Mode

L ijkkleuren

We hebben allemaal met verdriet te maken. Meer nog, we dragen allemaal dingen mee die ons aan dat verdriet herinneren.

Naar: Max Lucado

D

e mode ja, maar heeft iemand jou ooit gevraagd wat je gaat dragen in je kist? Wees gerust, je bent niet de enige die niet elke dag praat over de kleren die ze je zullen aantrekken wanneer je dood bent. Als je het aan de apostel Johannes zou kunnen vragen, dan zou hij je vast vertellen hoe lijkkleren een symbool van de overwinning zijn geworden. Dat is niet zijn hele leven zo geweest. Wanneer hij aan de dood van zijn beste vriend Jezus terugdacht, waren de achtergebleven lijkkleren een tastbare herinnering aan een pijnlijk afscheid. Maar dezelfde kleren die Jezus drie dagen later had achtergelaten in zijn lege graf, werden een symbool van het leven zelf. Zou God dat ook voor jou kunnen doen?

Ik weet iets leuks. Laten we het een keer over lijkkleren hebben. De mode is een veelbesproken item. Het is alleszins interessanter dan belastingen of kunstgebitten. En bovendien, wie kan er niet van meepraten? 26

Zou Hij iets wat voor jou op dit moment het symbool van mislukking, angst en pijn is, kunnen veranderen in een teken van overwinning en vreugde? We hebben allemaal met verdriet te maken. Meer nog, we dragen allemaal dingen mee die ons aan dat verdriet herinneren: een ziekenhuisarmbandje,

een litteken, een afspraak met een advocaat... Het zijn geen symbolen waar we blij van worden. Ze bevolken onze gedachten met slechte herinneringen. Zou God in staat zijn deze dingen te gebruiken om er iets goeds van te maken? In Romeinen 8:28 staat: 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dat ‘alles’ zou dat ook gaan over tumoren, scheidingen, sterfgevallen of schulden? Johannes zou zeggen: “Ja”. God is in staat elke tragedie in een overwinning te veranderen, als je het van Hem verwacht. Tijd voor een kleine oefening: Vervang het woord ‘alles’ in de Bijbeltekst hierboven door het symbool van jouw eigen verhaal. Voor Johannes zou er staan: ..., voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, dragen lijkkleren bij aan het goede. Hoe zou de tekst in jouw versie klinken? Eindeloze onderzoeken dragen dankzij God bij aan het goede. Slepende conflicten dragen dankzij God bij aan het goede. Een gevangenisstraf  draagt dankzij God bij aan het goede. God veranderde het leven van Johannes door de dood van zijn beste vriend en leermeester. Laat Hem ook jouw verhaal gebruiken om er iets goeds van te maken. 27


Goede Vrijdag

kun je achteromkijken zonder bang te zijn.

Dank zij

Pasen

kun je vooruitkijken zonder bang te zijn.

Dank zij

H

emelvaart kun je omhoogkijken zonder bang te zijn.

Vriendelijk aangeboden door:

V.U.: Wilfried Goosens, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel

Dank zij

wegwijzer 2013 01  

Wegwijzer - voorjaarnummer - in bewerking