Gula Bladet 1/2020

Page 1

Gula Bladet. Nummer 1 2020

Nya arbetstidslagen sid. 5

TFiF styrelse 2020

sid. 12 - 13

DIFF styrelse 2020

sid. 16 - 17

TFIF / DIFF

Bild: Pär Jonasson

Nina Brännkärr-Friberg ingenjören som grundade föreningen Projekt Liv


INTERVJU

Sonens sjukdomstid lade grunden till det som kom att bli Project Liv rf., en förening som arbetar för att skapa glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. För grundaren Nina Brännkärr-Friberg har verksamheten blivit den primära sysselsättningen även om ingenjören i henne finns kvar

Project Liv skapar glädje i vardagen för sjuka barn Text: Pär Jonasson, bild: Linus Lindholm

Nina Brännkärr-Friberg blev stu-

dent från Jakobstads gymnasium 1995. Fortsättningen därefter var ingen självklarhet. - Jag hade alltid lätt för matte och skrev lång kemi i studentskrivningarna. Jag funderade på läkare eller arkitekt, men tvekade inför läkarutbildningen då jag inte läst lång fysik. Dessutom lockade Helsingfors mer än Åbo då en pojkvän fanns i huvudstaden. När antagningsproven till läkar- och ingenjörsutbildningarna skedde samma dag valde Brännkärr-Friberg att satsa på det senare. - Jag kom in och gick en engelskspråkig linje i Production Management som varit en bra grund att stå på. Efter studierna fick hon arbete på Nokia och blev kvar i tre år. - 2002 hade jag gift mig och min man, som jobbar i fartygsbranschen, fick arbete i Sydkorea. Jag följde med och studerade till en mastersexamen i logistik. Jag var den första från Europa som gick på 2

universitetet i Pusan och dessutom lite äldre än de flesta andra. Min erfarenhet är att de som studerade där läste väldigt mycket och lärde sig utantill. Jag tror att finländsk utbildning är mer inriktad på logiskt tänkande och lär oss att se helheter. 2004 blev Nina klar med studierna och sonen Todde föddes. Efter fyra år i Sydkorea och med andra barnet på väg flyttade familjen igen, denna gång till Estland där maken började arbeta. - Jag var hemmamamma en tid, men 2007 sökte och fick jag en tjänst som logistik- och inköpschef på Fluid-Bag i Jakobstad.

” Man behöver bygga upp sig själv innan man försöker hjälpa andra” Då hade Todde fått en lillasyster och Ninas man arbetade ännu i Tallin då familjen bosatte sig i Jakobstad. Där föddes en lillebror

2009. - Vi levde i tron att båda skulle ha karriärer, kunna kombinera det med tre småbarn och att vi var odödliga. Sommaren 2010 ringde Nina till hälsovårdscentralen för att få en blodbild då hon misstänkte att sexårige Todde hade vitaminbrist. Det visade sig vara leukemi och blev ambulansfärd till Tammerfors. Föräldrarna turades veckovis om att vara med Todde på sjukhuset och hemma med småsyskonen. På grund av Toddes nedsatta immunförsvar gick de inte på dagis och familjen levde isolerat. Behandlingstiden är minst två och ett halvt år, och då cellgiftsbehandlingarna inte bet på Toddes sjukdom behövdes en stamcellstransplantation och ny benmärg. Insatserna gav resultat och en tid efteråt fanns det utrymme att låta erfarenheter bli idéer. - Man behöver bygga upp sig själv innan man försöker hjälpa andra.


Gula Bladet. Nummer 1 2020

Ninas son Todde ställde frågan ”varför

måste det vara så vitt på sjukhus?” En bra fråga!

När man är mitt i krisen lever man för dagen. Blodprovssvaret morgon och kväll är det enda hopp man har.

”Varför måste det vara så vitt på sjukhus?” Men under sjukhustiden hade både Nina och Todde lagt märke till saker som kunde förbättras. - Det kan vara ganska enkla saker. Todde frågade nån gång ”Varför måste det vara så vitt på sjukhus?” och jag funderade på vad som kunde gett mer trygghet och hjälp i vår situation och på vilka glädjeämnen vi fått uppleva som kunde ges vidare.

”Vi jobbar med hjärta, passion och barnasinne” Nina Brännkärr-Friberg tog tjänstledigt ett år för att bygga upp föreningen, men bara kort tid senare diagnostiserades hon med skallbastumör. Efter operation 2015 var det mest talet och sväljandet som påverkats. Talterapi behövdes, rösten var nasal och orken att prata tröt snabbare än tidigare. Att återgå till den gamla arbetsplatsen var inte

aktuellt. Efter plastikoperation hösten 2019 är rösten tillbaka, och trots Ninas sjukdom har Project Liv växt. Föreningen har fyra deltidsanställda, kontor i Jakobstad och Vasa och volontärverksamhet i hela landet. Finansieringen sker via stipendier av fonder och stiftelser samt donationer från företag och privatpersoner. - Vi har bott i USA med familjen en period på senare år. Där är det vanligt att företag stöder välgörenhetsprojekt. Vi skulle önska att det tänkandet, ”it´s cool to care”, växte även här. När vi samarbetar med företag tänker vi win-win, hur vi kan stöda varandra. - Föreningen är uppbyggd mycket som ett företag när det gäller strategier och visionsarbete. Verksamhetsplanering och delmål är viktigt för att nå de långsiktiga och har en aktiv styrelse och ett advisory board. De anställda har var och en ansvar för våra tre fokusområden; Liv drömmar, Liv i vården och Liv

TFIF / DIFF

2014 startade Nina tillsammans med Gunnar Norrlund och Johanna Stenback Project Liv rf. Konkret kan föreningsarbetet gå ut på att inreda miljöer på sjukhus och i ambulanser, se till att det finns bokpaket, pysselkit och partypacks

för födelsedagskalas. En hjärtefråga är också drömdagar. Under dessa får det sjuka barnet, föräldrarna eller ett syskon uppleva något utöver det vanliga som de drömt om. - Det kan vara att träffa en idol, gå på nöjespark eller för föräldrarna en sån sak som att bo på hotell för sig själva. Vi har även olika stödformer åt familjer och finns där hela vägen med dem, oberoende diagnos.

3


INTERVJU support och värderingarna sitter i ryggraden hos alla. Vi jobbar med hjärta, passion, barnasinne och har gyllene regeln som måttstock. I dag är Nina arbetande styrelseordförande, men har börjat tänka på att hennes egen position i föreningen inte måste vara lika framskjuten. - Jag anser att man ska vara i samma ledande position i max fem-tio år för att inte fastna i gamla hjulspår. Vad framtiden för med sig får vi se, men på ett eller annat sätt kommer jag nog gärna att vara med på ett litet hörn i föreningen. Det finns inget bättre än att vara med och hjälpa till att återfå försvunna leenden, som föreningens slogan lyder, ”to bring back a lost smile”.

Profil Vem: Nina Brännkärr-Friberg, 43 Familj: Man och barnen Todde, 15,

Tyra, 13 och Eril, 10 år Bostadsort: Jakobstad. Mannen bor delvis i Miami Gillar: Motion, matlagning, golf och så ska jag börja med körsång nu då jag fått tillbaka min röst. När jag var yngre älskade jag att måla, och kanske jag får tid också till det igen nu när barnen blivit större.

Hur donerar man till Project Liv? Det finns flera sätt: Årsmedlemskap för företag Som medlemsföretag funderar man tillsammans med Project LIv ut ett win-win-samarbete. Kostnaden är 600 euro per år eller 50 euro per månad. För microföretag finns alternativ. Intresserade kan kontakta nina@ projectliv.fi Bli stödjande medlem Medlemsavgiften är 30 euro per år och betalas till kontonummer FI76 1113 3000 6201 91 NDEAFIHH. Kontoinnehavare: PROJECT LIV rf. Den som uppger namn och kontaktuppgifter i meddelandefältet får ett medlemsbrev per epost två gånger per år. Ge en engångsdonation Detta görs genom inbetalning av valfri summa till kontonummer FI76 1113 3000 6201 91, NDEAFIHH. Kontoinnehavare: PROJECT LIV rf.

TEKs val 2020 Var med om att besluta om TEKs framtid! Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. I mars, 17-30.3.2020 väljs fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. I fullmäktige sitter 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets. Alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 är berättigade att delta i valet. Läs mera på https://val.tek.fi/

STIPENDIER

TFiF lediganslår stipendier

DIFF lediganslår stipendier

Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar.

Stipendierna kan sökas av både studerande- och ordinarie medlemmar.

Stipendier utdelas under våren för

Stipendierna är avsedda för

• teknologers studier utomlands

• praktik utomlands

• studieresor

• studier utomlands

• teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet Ansökningstiden går ut 30.4.2020 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor. Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi. 4

Ansökningstiden går ut 30.4.2020 Närmare information och ansökningsblanketter finns på www.diff.fi Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@diff.fi.


Ny arbetstidslag trädde ikraft vid årsskiftet

Gula Bladet. Nummer 1 2020

ARBETSMARKNADSÄRENDEN

Viktor Kock medlemsansvarig, DIFF

Vid årsskiftet trädde den nya ar-

betstidslagen ikraft. För första gången innehåller nu arbetstidslagen riktlinjer för arbetstidsbanker. Två andra viktiga förändringar rör mängden övertid och flexibel arbetstid. Med avvikelse från den tidigare arbetstidslagen medför enbart det faktum att arbetstagaren utför arbetet hemma inte att arbetet står utanför arbetstidslagens tillämpningsområde. Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete, oberoende av var arbetet utförs, om arbetsgivaren kan övervaka denna tid. Därför ska arbetsgivaren i regel även följa upp arbetstiden för en arbetstagare som distansarbetar.

Gällande flexibel arbetstid förändras

Den nya arbetstidslagen möjliggör även avtal om utökad flextid. Ett avtal om utökad flextid förutsätter att minst hälften av arbetstagarens arbetstid är sådan att arbetstagaren själv kan bestämma var och när arbetet utförs. Ett sådant skriftligt avtal bör åtminstone bestämma de arbetsdagar på vilka arbetstagaren får förlägga arbetstid, förläggningen av veckovilan, andelen fast arbetstid samt den arbetstid som tillämpas i anställningsförhållandet om avtalet om utökad flextid upphör att gälla. Arbetstidsbanker som tidigare inte har omnämnts i lagstiftningen trots att de är relativt vanligt förekommande inkluderas i den nya arbetstidsla-

gen. För att ta i bruk arbetstidsbanker krävs lokala avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Avtalen kan alltså inte ingås på individnivå. I avtalet måste åtminstone ingå vad man kan flytta till arbetstidsbanken, begränsningar på mängden timmar i banken samt hur man kan avsluta arbetstidsbanken och på vilket sätt de sparade timmarna ersätts vid ett eventuellt avslutande. Man bör även avtala om principer för hur de sparade timmarna kan tas ut i ledighet. Till arbetstidsbanken kan man med arbetstagarens medgivande flytta övertidstimmar samt insamlad flextid, dock högst 60 timmar per uppföljningsperiod på fyra månader. Till arbetstidsbanken kan man även flytta lagstadgade eller avtalsbaserade ersättningar efter att de omvandlats till arbetstid. Man får inte flytta lön för ordinarie arbetstid, kostnadsersättningar eller fordringar av ersättningskaraktär till arbetstidsbanken och inte heller penningförmåner som har förfallit till betalning. Den arbetstid som sparats i arbetstidsbanken får inte öka mer än 180 timmar under ett kalenderår och får sammanlagt inte överstiga den mängd som motsvarar sex månaders arbetstid. Arbetstagaren har rätt att ta ut minst två veckor av den sparade arbetstiden under ett kalenderår och bör ges tillfälle till detta inom ett halvår efter begäran.

TFIF / DIFF

Tidigare har övertiden enligt arbetstidslagen begränsats till 138 timmar under en fyramånaders period och 250 timmar per år (med möjlighet till 80 timmars tillägg genom avtal). Den nya arbetstidslagen innehåller ingen särskild övre gräns för övertidstimmar utan uppföljningen gäller all arbetstid under en uppföljningsperiod på fyra månader. Ordinarie arbetstid (inklusive flextid), mertidsarbete, övertidsarbete, inledande och avslutande arbete samt nödarbete får under uppföljningsperioden inte överskrida ett genomsnitt på 48 timmar i veckan. Uppföljningen av maximiantalet timmar måste fungera senast 1.1.2021.

lagstiftningen märkbart på några punkter. Enligt nuvarande lagstiftning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om flexibel arbetstid i arbetsavtalet utan någon egentlig möjlighet att säga upp avtalet. Enligt den nya lagen kan avtal om flexibel arbetstid sägas upp av endera parten vid slutet av uppföljningsperioden på fyra månader. Även tidsbundna avtal om flexibel arbetstid kan sägas upp fyra månader efter att avtalet har gjorts. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör 40 timmar plus eller minussaldo medan den nya lagen tillåter ett plussaldo på 60 timmar och minussaldo på 20 timmar. Gränsen för flextid per dygn höjs från tre till fyra timmar. Genom kollektivavtal kan parterna även i fortsättningen göra relativt stora undantag till lagstiftningen.

5


LEDARE Kenneth Jönsson verksamhetsledare DIFF

Komplikationer i karriären klarar du med hjälp av KOKO! KOKO erbjuder understöd, uppmuntran och uppbackning för högt skolade. Gör ett smart beslut och säkra din rygg i arbetslivet. kokokassa.fi/sv Tillsammans med föreningar och förbund jobbar vi hårt varje dag, för att du skall ha bättre möjligheter att föra dig själv och Finland framåt.

Påverka världen – genom teknikstudier Finlands tre största exportprodukter under 2019 är pappersprodukter, fordon och mineraloljor. Vi har en bild av att vi exporterar högteknologiska produkter, men vi är långt från de siffror vi kunde påvisa under 90- talet, då elektronikprodukter dominerade. Vi påstår, befogat, att utbildningen i Finland är av en ytterst hög klass. Det bör kunna ge oss en bas att stå på för att forska och utveckla produkter som vi verkligen kan kunna konkurrera med på den allt mer globaliserade marknaden. Vi har områden där vi är världsbäst, men de är ganska få och vi behöver ytterligare utveckla områden där vi med hjälp av våra vassa hjärnor kan komma på produkter och / eller tjänster för att utveckla exporten. Det finns ingen genväg för att skapa mervärde i vår bnp. Vi måste helt enkelt öka på exporten för att kunna bevara och bygga vidare på den nordiska modellen vi är så måna om. På servicesidan torde det finnas områden vi kunde förkovra oss i. Lite avundsjukt sneglar jag på våra svenska kolleger med bl.a. Skype och Spotify. Vem kan då göra det jobb vi eftersträvar? Ganska klart är att teknologi är ett starkt kort att satsa på. Men, fortfarande är endast en femtedel av de teknikstuderande i Finland kvinnor, trots att de finska tjejerna i Pisa undersökningarna visar att de är nästbäst i världen i matematik och naturvetenskaper. Estland ligger lite före. Vad bör vi göra för att bevara denna entusiasm och kunskap så att dessa unga kvinnor skulle börja studera teknologi? Akava har under den senaste tiden använt mycket energi på att påverka regeringens strävanden till att höja på sysselsättningen. En höjning av sysselsättningsgraden med 0,4 % betyder en miljard euro till i kassan. Dessa pengar vill Akava, alltså även TFiF och DIFF, att man använder för att öka på allas vår kunskapsnivå. Låt oss dra vårt strå till stacken och särskilt uppmuntra de unga till teknikstudier, inte bara för att öka på vårt eget välbefinnande utan också för att påverka, förbättra miljön och förutsättningar för ett drägligt liv för alla på vår kära jord.

6


Årsavgiften för DIFF fullvärdig medlem med arbetslöshetskassa bibehålls och är 397,80€/år eller 33,15€ / månad. Rabatt på medlemsavgiften beviljas för nyutexaminerade, vid arbetslöshet eller permittering i minst tre månader, familjeledighet eller under värnplikt. Medlemskategori:

Gula Bladet. Nummer 1 2020

DIFF MEDLEMSAVGIFTER 2020

År Månad

Ordinarie medlem med arbetstrygghetstjänster, inkl. KOKO-kassa

397,80 €

33,15 €

Ordinarie medlem utan arbetstrygghetstjänster och KOKO-kassa

171,00 €

14,25 €

Gifta/samboende

364,80 €

30,40 €

(gäller om två ordinarie medlemmar är gifta eller samboende) •

Nyutexaminerad inkl. medlemskap i KOKO-kassan

235,80 €

19,65 €

69,00 €

5,75 €

271,20 €

22,60 €

78,00 €

6,50 €

0 €

0€

66,00 €

5,50 €

(gäller de 12 första månaderna efter examen) •

Utrikes bosatt medlem (utan arbetstrygghetstjänster)

Utrikes bosatt medlem (med arbetstrygghetstjänster, inkl. KOKO-kassan)

Pensionär

Studerandemedlem

KOKO-kassan för Studerandemedlem

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap, eller ändringar i medlemskapet ska göras skriftligt. E-faktura Vill du betala medlemsavgiften i rater är e-faktura alternativet. Du övergår smidigt till e-faktura genom att söka upp DIFF – Ingenjörerna i Finland som fakturautställare i din nätbank. Då du beställer e-fakturan kan du välja i hur många rater du önskar betala din faktura; 1, 4 eller 12 rater. Ifall du inte önskar övergå till e-faktura får du i fortsättningen din faktura som tidigare på papper och då i en rat. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och DIFF meddelar avgiften direkt till skattemyndigheterna.

TFIF / DIFF 7


MÅNADENS PORTRÄTT

Carl Theodor Höijer (1843-1910) Carl Theodor Höijer, var en av de mest betydande arkitekterna i Finland under perioden efter Carl Ludwig Engel och före den nationalromantiska perioden i början av 1900-talet. Han föddes i Helsingfors 1843 där han även avled år 1910. Carl Theodors far, Henrik Höijer, som ursprungligen härstammade från Sverige, hade etablerat sig som en framgångsrik spegelfabrikant i Helsingfors. Modern Maria (Selenius) kom från Borgå. Redan som mycket ung visade han intresse och anlag för teckning och ritning och i hemmet var det självklart att han skulle bli arkitekt. Han gick i tekniska realskolan i Helsingfors 1856 – 1860. Efter skolan fick Höijer anställning som praktikant och ritare hos länsarkitekten G. Th. Chiewitz i Åbo. Efter Chiewitz död år 1862, sökte Höijer sig till Sverige där han fick studieplats vid Konstakademien i Stockholm. Han studerade för professorn i arkitektur Fredrik Wilhelm Scholander för vilken han även arbetade som ritare 1863 – 1865. Under somrarna arbetade han bland annat också som murare på byggnadsplatser i Finland. Efter avslutade studier återvände Carl Theodor Höijer till Finland år 1868 och fick anställning vid Överstyrelsen för allmänna byggnader. Han lämnade sin anställning år 1872, då han grundade en arkitektbyrå tillsammans med Frans Sjöström, Axel 8

Loenbohm och Theodor Decker. År 1876 grundade han en egen byrå. Han blev snabbt en av stadens mest anlitade arkitekter. Bland byggnader, som han planerade, kan nämnas: • Bryggeri för Sinebrychoff, 1873 • Sandudds gamla begravningskapell, 1873 • Richardsgatans bibliotek, 1881 • Hotell Kämp på Norra Esplanaden, 1886 • Ateneum, 1887 • Helsingfors huvudbrandstation (Högberrgsgatan), 1891

som sakkunnig expert i både statliga och kommunala aktiviteter, var medlem i byggnadskommittéer och ledde byggnadsarbeten i flera repriser. Han var medlem av stadsfullmäktige i Helsingfors under tolv år.

Höijer verkade vid sidan av sitt arkitektyrke i två repriser som lärare Polytekniska skolan (senare Tekniska högskolan) och Konstflitföreningens skola.

Texten är en förkortning av den historik Martin Ollus har sammanställt om Carl Theodor Höijer inom ramen för Intressegruppen för teknikhisorias projekt om att leta fram berättelserna bakom personerna på porträtten i Klubb Orfeus. En artikel om projektet med porträtten ingick i Gula Bladet 3/2019

Han var medlem i Tekniska Föreningen i Finland från dess grundande 1880, var styrelsesuppleant 1880 och 1881 och verkade som ordförande för föreningens arkitektklubb från 1895. Höijer var socialt aktiv och anlitaeds

Höijers karriär slutade år 1905 efter en sjukdomsattack, som gjorde honom delvis förlamad. Arkitektklubben sökte om pension för honom, vilket senaten beviljade. Han avled 21 oktober 1910

KORRIGERING: i Gula Bladet 4/2019 uppgavs författaren till artikeln om porträttet av Knut Fredrik Idestam fel. Författare till artikeln är Martin Ollus.


Medlemskap

Månad

År

euro

euro

Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem i Norden

11,25

135.00

Nedsatt medlemsavgift

8,25

99,00

Seniormedlem

8,25

99,00

Medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem

5,65

67,80

Medlemsavgift för arbetslös (baserat på ansökan)

5,65

67,80

Medlem utanför Norden *)

2,25

27,00

-

-

TEK-avgift (inkluderar KOKO-kassan) **)

18,59

223,08

Medlemsavgift i TEK (för företagare eller utlandsmedlem som inte kan höra till KOKO-kassan)

13,09

157,08

Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utanför Norden)

4,25

51,00

Medlemsavgift i KOKO-kassan för studerande och utlandsmedlem

5,50

66,00

Gula Bladet. Nummer 1 2020

TFIF MEDLEMSAVGIFTER 2020

Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan)

Yngre medlem

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista. **) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster). Specialpris för TFiF-medlemmar. KOKO = Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) Medlemsavgiften i TEK och i KOKO-kassan läggs till TFiF-medlemsavgiften. Medlemsavgifterna är avdragsgilla i beskattningen och TFiF rapporterar betalda avgifter direkt till skattemyndigheterna.

Observera att obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs skriftligt.

TFIF / DIFF

Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt. Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

9


TFIF OCH DIFF ÅLAND

DAGS ATT LYFTA STORSEGLET Text: Johnny Lindström

I

ngenjörsyrket har utövats på Åland sedan urminnestider, kombinerat med av naturen nödgad improvisation och uppfinningsrikedom. En skäribo måste kunna klara av det mesta själv. TFIF och DIFF grundade sin första avdelning på Åland hösten 2016 av åländska teknologiintresserade medlemmar och den nybildade enheten fick namnet Kommandobryggan, som vi i lokal folkmun kallar kort och gott Bryggan. Till befälhavare valdes undertecknad och de övriga styrmännen utgjordes av både TFIF och DIFF medlemmar som bor och verkar på Åland. Idag har vi en kommandobryggstyrka på åtta personer, varav TFIF har en representation på tre personer och DIFF fem. Ett motto som stämplades vid bildandet var att det kanske finns en teoretisk vägg mellan organisationerna men hos oss är den genomskinlig. Vi är även representerade i den lokala styrelsen för Akava det vill

10

säga Akava Åland. Strategin för verksamheten uppgjordes med tanken att sammanföra teknikhungrande ingenjörer och anordna nyttiga och utbildande evenemang för våra medlemmar minst en gång i månaden under arbetsåret med undantag av sjösättningsmånaden och sommaren samt julhelgerna. Vi har i stort sett följt denna strategi fram till idag, naturligtvis med vissa undantag.

” Det kanske finns en teoretisk vägg mellan organisationerna men hos oss är den genomskinlig” I dagsläget är vi drygt hundra registrerade medlemmar, TFIF och DIFF tillsammans, på Åland, men vi uppskattar att det totala antalet potentiella ingenjörer verksamma på Åland är minst det tredubbla. Förutom att Högskolan på Åland utbildar ingenjörer väljer många

ålänningar att utbilda sig bland annat i Sverige, förutom då i riket, som vi säger här, och de återvänder gärna när tillfälle till arbete ges på ön. Arbetslösheten på Åland är väldigt låg och har så varit länge, vi lider nog främst av brist på arbetskraft. Utöver de traditionella områden som det ges lokal utbildning för såsom sjöfart, elektroteknik och maskinteknik ökar populariteten kontinuerligt inom ITC och särskilt ett kommande behov av energiexperter av olika grad. Digitaliseringen, och ett för finska förhållanden unikt projekt vilket nu efter flera års forskning, övergår till praktisk verkstad är Smart Energy Åland -projektet. I detta projekt avser man att för hela Finland bygga ett ekosystem på Åland för att demonstrera ett 100% fossilfritt och 100 % egenförsörjande energisamhälle. Inom detta projekt behövs expertis i framtiden. Förutom kompetensutveckling och arbetsmarknadsbevakning för medlemmarna arrangerar vi också


Gula Bladet. Nummer 1 2020

mera mjuka evenemang som bland annat företagsbesök, kultur och tasting av olika de slag. Av företagsbesök som vi ordnat kan nämnas lokala penningautomatföreningen, landbaserad fiskodling, vattenrening, snötillverkning, sjösäkerhetscentrum med bad i storm-förhållanden med mera.

” Arbetslösheten på Åland är väldigt låg och har så varit länge, vi lider nog främst av brist på arbetskraft”

Önskar alla teknologihungrande ett fantastiskt gott nytt år och från och med sista januari ett intressant nytt årtionde.

Bryggan 2020: DIFF:

Ivar Gullström, ordförande Kenneth Andersson Dina Friberg Johnny Lindström Conny Söderholm

TFiF:

Hans Lavonius Sten Schauman Gunnar Westling

TFIF / DIFF

Ett nytt evenemangskoncept som vi nyligen myntat ät Plåpp-Åpp. Med hjälp av kansliet i Helsingfors når vi snabbt ut med information om plötsligt påkommet intressant evenemang som inte kräver förhandsanmälan utan man dyker upp om man har passligt. Exempel hos oss kan vara speciella fartygsbesök eller temporärt tömd bränslegrotta. Dessa evenemang har visat sig vara mycket populära.

ning och därmed förnyar vi även besättningen på Bryggan. Vi har förärats med även kvinnlig bryggmedlem och fördelningen mellan TFIF och DIFF medlemmar i kommandot. Vi har kört med storgenuan uppe hittills och nu hissar vi även storseglet som ger Ålandsavdelningen ytterligare några knop i fart är vi övertygade om.

Vi inleder 2020 med ny kryssrikt11


TFIF STYRELSE 2020

Här presenterar vi TFiF styrelse år 2020 Frågorna som ställts styrelsemedlemmarna är • Ålder • Vem jobbar du för och din befattning • Vilken stad bor du i? • Berätta kort vad du vill jobba för i TFIF?

Hanna Lindqvist •  ordförande •  mandatperiod 2020–2021

•  40 •  Naturresursinstitutet (Luke), specialexpert •  Åbo •  Lokalt närvarande och samarbetande träffpunkt med betydelsefullt utbud

Christer Finne

•  Iedamot •  mandatperiod 2020

•  67 •  Arkitekt och teknisk doktor med digitalisering som specialitet och byggnadsvård som passion •  Helsingfors och Snappertuna •  TFiF skall bidra till att göra livet lättare och trevligare

12

Svante Degerth •  I vice ordförande •  mandatperiod 2018–2020

•  69 •  DI-pensionär, som också ”jobbar” som skolfarfar •  Grankulla •  Utveckla strukturen för stöd av programaktiviteter och networking

Anna JernHouttu

•  Iedamot •  mandatperiod 2019–2021

•  37 •  Cargotec, Director, Operational Development •  Helsingfors •  TFiFs position som intressebevakare för medlemmarna

Mikael Federley

•  II vice ordförande •  mandatperiod 2019–2021 •  51 •  SRV/ direktör, företagsutveckling •  Esbo •  utvecklande av medlemsverksamheten, kommunikation samt föreningssamarbete

Linda Norrgård •  Iedamot •  mandatperiod 2018–2020

•  38 •  Papula-Nevinpat, patentombud •  Esbo •  göra föreningen mer lik sina medlemmar


Kallelse till årsmöte: Tekniska Föreningen i Finland r.f. Tisdagen den 21 april 2020 klockan 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Gula Bladet. Nummer 1 2020

TFIF

OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Mötesmaterialet hittar du på hemsidan närmare mötet (tfif.fi > om TFiF).

Hjärtligt välkomna!

Mikael Palmujoki

•  ledamot •  mandatperiod 2019–2021

•  36 •  Wapice, Software Engineer •  Korsholm •  representera österbottniska intressen

Styrelsen

Jessica Rosenholm

•  ledamot •  mandatperiod 2020–2021

•  42 •  Åbo Akademi/Professor i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling •  Åbo •  Framstående teknologisk forskning, utbildning, och innovationer

Lukas Akantu

•  Iedamot •  mandatperiod 2020 •  stud. representant ÅA •  23 •  Åbo Akademi, kemi •  Åbo •  krympa teknik- och arkitektstuderande inom svenskfinland till tajtare grupp

Albert Rehnberg •  Iedamot •  mandatperiod 2020 •  stud. representant Aalto universitetet •  23 •  Aalto universitetet, kandidatstuderande energi- och miljöteknik •  Helsingfors •  Ett tajtare och roligare samarbete med studerande! TFIF / DIFF 13


EVENEMANG

FINLANDS FÖRETAGSMENTORER - YRITYSKUMMIT Text:Ira Vaskola, Lars Engström

Vi sitter ner för en pratstund med Jerker Forsblom om hans verksamhet inom Finlands Företagsmentorer r.f. (Yrityskummit)

Jerker har varit DIFF-medlem sedan

studietiden. Efter avslutade studier började han jobba på Nokia. Då företaget mer och mer fokuserade på telekommunikations- och mobilindustrin och gjorde sig av med annan elektronikverksamhet inom företaget kom den division Jerker jobbade inom att, via ett antal ägarbyten, landa hos ABB, den värsta konkurrenten på den tiden. Med tiden bildades företaget Netcontrol där han jobbade som projektledare och kvalitetschef och satt med i ledningsgruppen. De sista åren svarade han även för företagets operativa verksamhet i Norge.

Efter att ha pensionerat sig år 2017

har Jerker ännu jobbat delvis med konsultering och kom den vägen att nappa på Exportgruppens upprop om medlemmar som ville ställa upp och konsultera företag.

Idén till Exportgruppen inom TFiF

och DIFF föddes för två år sedan på ett seminarium arrangerat av FinskSvenska Handelskammaren. Utgångstanken var att tillfredsställa nyblivna TFiF-DIFF pensionärers behov av en berikande och meningsfull tidsanvändning genom att stöda finska företag att komma igång med exportverksamhet, till att börja med till Sverige. Detta 14

alltså på frivillig bas. Ett femtontal medlemmar svarade positivt på uppropet våren 2018 och 6-8 personer har deltagit aktivt i verksamheten efter en inledande tillställning i Tekniskas salar i april samma år.

Under processens gång, då gruppen

sökt kontakt med företag och organisationer, har det framkommit att behovet av exporthjälp inte varit lika entydigt som man tänkt sig från början utan snarare har det funnits ett behov av stöd av generell natur i affärsverksamhet och företagsledning utan direkt koppling till språket och export. Det innebar alltså att endast språkassistans inte bär så långt och mera omfattande stöd överskrider lätt vad man kan göra på frivillig basis och utföra utan att trampa sådana instanser på tårna, som har motsvarande jobb som profession. Kontaktskapandet och sökandet efter de rätta rollerna pågår och under arbetets gång har man även sonderat vilka organisationer man kan ha samarbete med och saluföra gruppen som partner i. I samband med detta föll Yrityskummit (Finlands Företagsmentorer) på Jerkers lott. Yrityskummit - Finlands företagsmentorer grundades för omkring 25 år sedan i Tammerforsregionen av ett gäng företagsledare som tyckte de ville stöda unga företagare genom att dela med sig av sin erfarenhet. Från det har verksamheten vuxit och finns nu spridd över hela landet där verksam-

heten fungerar i olika kommuner som lokala grupperingar med relativt självständig verksamhet men via gemensamma träffar lyfter man fram aktiviteter som fungerat bra och gett bra resultat – best practice helt enkelt. Organisationen leds av en verksamhetsledare och har utrymmen runt om som står till deras förfogande (i Helsingfors t.ex. kansli på Södra kajen, konferensutrymmen i f.d. Maria sjukhus, New Co på 1a linjen, samarbete med olika församlingar där de får nyttja deras utrymmen). Tjänsterna som erbjuds är avgiftsfria, mentorerna ställer upp på frivillig basis och verksamheten får ett visst finansiellt understöd av kommuner och diverse organisationer. Mentorverksamheten riktar sig i praktiken till små och medelstora företag i och med att större företag främst anställer konsulter.

” Jerker uppmanar även DIFF- och TFiFmedlemmar att gå in på Yrityskummits sidor och bekanta sig med verksamheten.” Jerker gick med i Yrityskummit sommaren 2019. För att ställa upp som företagsmentor behöver man ingen särskild utbildning men det är önskvärt att man har en viss erfarenhet av


Gula Bladet. Nummer 1 2020

ledarskap och företagsverksamhet. Nya mentorer deltar i ett introduktionstillfälle och har också möjlighet att gå på en grundligare skolning. Jerker kom in i verksamheten via ett tillfälle där hans lämplighet utvärderades av erfarna representanter för Yrityskummit. Efter att ha blivit antagen genomgick han introduktionen och har också valt att delta i den grundligare skolningen. Det intressanta och roliga med att fungera som företagsmentor är mängden av nya saker man själv lär sig hela tiden och vill ta reda på för att bättre kunna stöda företaget man jobbar med säger Jerker. Yrityskummit arrangerar vissa skolningstillfällen med specifika teman för att kunna bredda mentorernas möjligheter att stöda företagen. Då man börjar jobba med ett företag har man ofta en ganska ytlig uppfattning om vad det sysslar med. Företagen som kontaktar Yrityskummit får sig tilldelade mentorer via en administratör. Företagen kan dessutom själva välja om det är någon särskild person man önskar som mentor.

Jerker uppmanar även DIFF- och TFiF-medlemmar som känner att de vill dela med sig av sin erfarenhet från arbetslivet att gå in på Yrityskummits sidor och bekanta sig med verksamheten.

För tillfälle jobbar Jerker med 4 företag och det tycker han är ett ganska passligt antal. Man träffas en gång per 3-4 veckor och går igenom de uppgifter som företaget/företagaren fått vid föregående träff samt slår fast vilka saker som skall behandlas. Normalt räcker ett mentorförhållande från ½ - 1 år.

” Det intressanta och roliga är mängden av nya saker man själv lär sig hela tiden” Allt som behandlas under mentorskapet är konfidentiellt och man skriver ett avtal om detta.

Tisdagen den 3 mars arrangerar TFiF, DIFF och Niord ett evenemang på Tekniskas Salar riktat främst till mentorer men även till företagare som behöver stöd. Läs mera om detta i evenemangskalendern på hemsidan.

TFIF / DIFF

Vad är det mest utmanande? Jerker upplever jobbet som mentor väldigt intressant men säger att den största utmaningen vanligen är att tillsammans med företaget verkligen kunna sätta fingret på vad som är det egentliga problemet. Det kan t.ex. vara fråga om start up, lönsamhet, interna-

tionell orientering eller generationsskifte. När man väl kunnat identifiera vad man skall jobba med för frågor är det relativt lätt att börja nysta upp det hela. Tanken är inte att mentorerna fungerar som rådgivare eller tillfälliga ledare med en plats i företaget utan det är företaget/företagaren själv som skall komma på lösningar, idéer och verkställa dessa. Men visst får man stöd med att inte behöva fatta alla beslut själv och har hjälp av någon som vägleder en att uppnå målen. Mentorn fungerar som ett bollplank så där är det förstås viktigt att vara lyhörd och verkligen kunna lyssna.

15


DIFF STYRELSE 2020

Här presenterar vi DIFF styrelse år 2020 Frågorna som ställts styrelsemedlemmarna är • Vem jobbar du för och din befattning • Vilken stad bor du i? • Berätta kort vad du vill jobba för i DIFF?

Agneta Skogster-Järvi •  ordförande

•  Ebm-papst Oy, kvalitetschef •  Esbo •  Aktivt intressebevakande, ett aktivt o modernt förbund med växande medlemskår

Simon Lintu

•  styrelsemedlem

•  Energikonsult på Sweco •  Helsingfors •  En finansiellt stadig grund

16

Johnny Lindström

•  I vice ordförande

•  Ålands Landskapsregering, elsäkerhetsmyndigheten •  Mariehamn •  Ytterligare förstärka den svenskspråkiga ingenjörskårens gemenskapskänsla och samhörighet

Britt Wilander

•  styrelsemedlem

•  Sähkölehto Oy, försäljningschef •  Vanda •  Vi finns till för dagens ingenjörer

Thomas Mård •  II vice ordförande

•  Teknologibolag med ansvar för programvaror •  Korsholm •  Stärka DIFF som finlandssvensk intressebevakare

Christian Ekblad

•  styrelsemedlem

•  Citec Oy Ab, Chief Design Engineer - Civil Engineering GA •  Vasa •  Ökade påverkningsmöjligheter, synlighet samt intressebevakning


Gula Bladet. Nummer 1 2020

DIFF

Kallelse till årsmöte: DIFF - Ingenjörerna i Finland rf. Tisdagen den 21 april 2020 klockan 17.30 i Tekniskas Salar, (Klubbsalen), Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.30-17.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

DIFF STYRELSE 2020

Christoffer Herala

•  styrelsemedlem

•  styrelsemedlem

•  Fortum, senior service expert •  Esbo •  Hämta och föra hälsningar från/ till YTNs energia-alan taustaryhmä

Antti Suvilehto

•  styrelsemedlem

•  Helsingfors stad, IT-stödperson •  Helsingfors •  Jag vill vara med och göra DIFF känt bland ingenjörer

TFIF / DIFF

•  Wärtsilä FI, Fluid Management Analyst •  Helsingfors •  Förbättrad intressebevakning för studerande genom kvalitativt sammarbete med studerande

Harriet Katajisto

17


EVENEMANGSKALENDERN

Februari • Fredag 7.2:

ÅA Alumnfest och industriträff Klockan 16.30, Academill, Vasa

• Måndag 10.2:

Behövs det en logaritmisk tidsskala för att komma fram till fusionsenergi? Klockan 18.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 11.2:

Vart är Kina på väg? Klockan 17.30, Tekniskas Salar

• Tisdag 18.2:

Företagsbesök till Solving Klockan 17.00, Jakobstad

• Onsdag 19.2:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Torsdag 27.2:

Teater: Faktiska händelser Klockan 19.00, Lilla Teatern

• Fredag 28.2:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

Mars • Tisdag 3.3:

Mentorering inom förvärvslivet – för vem och av vem Klockan 18.00, Tekniskas Salar

• Onsdag 4.3:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Torsdag 12.3:

Chokladtasting Klockan 18.30, Restaurang Loftet, Vasa

DIAS-GILLET • Fredag 27.3:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Lördag 28.3:

Barnfest Klockan 12.00, Lilla Teatern och Tekniskas Salar

• Tisdag 31.3:

Teater: Morfars Mauser Klockan 19.00, Lilla Teatern

April • Onsdag 1.4:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Måndag 6 - onsdag 8.4: Kryssning till Stockholm

• Onsdag 15.4:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 21.4:

10:ANS BORD

TFiF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar

• Tisdag 21.4:

DIFF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar

• Fredag 24.4:

DIAS-gillets månadsmöte Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tordag 30.4:

SISTA inlämningsdag för TFiF stipendieansökan

Maj

• Onsdag 18.3:

• Onsdag 20.5:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar 10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Torsdag 21 - onsdag 27.4: Resa till Armenien 18

Månadsmöten hålls 28,2, 27,3 och 24.4 klockan 12.00 på Tekniskas Salar.

Arkitektgillets resa till Schweiz

• Onsdag 6.5:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

VÄLKOMMEN MED! Närmare info får du av Henrik Diesen (henrik.diesen@saunalahti.fi ). Anmälningar till Heidi Helin på TEK (heidi.helin@tek.fi).

• Fredag 17 - måndag 20.4:

• Lördag 14.3:

Barnens teknikdag Åbo

TFiFs och TEKs pensionärer träffas regelbundet inom ramen för DIAS-gillet (Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien seniorit) som ordnar program i form av lunchmöten och exkursioner.

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden för en god lunch på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. februari 19:e mars 4:e och 18:e april 1:a och 15:e maj 6:e och 20:e juni 3:e Ingen förhandsanmälan behövs.


• Inloggningsfunktionen hittar du uppe till höger på hemsidan • Ditt användarnamn:

Ditt användarnamn är den e-postadress som du uppgett i din profil i medlemsregistret. Ifall du behöver hjälp kontakta kansliet.

!

Håll dina uppgifter uppdaterade i medlemsregistret

Gula Bladet. Nummer 1 2020

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

• Uppdatera ditt lösenord till medlemsportalen

I samband med övergången till det nya IT-systemet förnyades inloggningsfunktionen vilket innebär att du måste uppdatera ditt lösenord. Det gör du genom att välja ”Återställ lösenord” i rutan som öppnas då du klickat på ”Logga in”.

!

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

Önskar du få din faktura direkt till lemsavgift. Vill du ta i bruk e-fakdin nätbank? tura i samband med faktureringen för år 2020 så gäller det att bestälDå du väljer e-faktura behöver la fakturan i din nätbank omgåendu inte mera fundera över om de. den har kommit och om du matat in den för betaldning. Då du väljer e-faktura kan du själv bestämma i hur många rater du Ifall du ännu får din faktura på betalar medlemsavgiften: 1, 4 eller papper rekommenderar vi att du 12. går in i din nätbank och beställer e-fakturan*) så få du följande *) Tekniska Föreningen i Finland faktura i elektroniskt format. I alternativt mitten av februari skickar vi ut DIFF - Ingenjörerna i Finland pappersfakturorna för årets med-

Största delen av kommunikationen till medlemmarna sköts elektroniskt. Därför är det viktigt att din e-postadress är korrekt i din profil. Även de andra uppgifterna i profilen är viktiga; * adressuppgifter för att du bl.a. skall få dina tidningar till rätt adress * arbetsplatsuppgifter för att vi skall kunna kommunicera avtals- och branschspecifik information till dig Uppdatera dina uppgifter och håll dig à jour! Inloggningsinstruktioner (tfif.fi och diff.fi) ser du i rutan uppe till vänster.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

Mb2 24.2 GB2 16.3 Mb3 1.4 Mb4 27.4 Mb5 25.5 Mb6 17.8 GB3 31.8 Mb7 14.9 Mb8 12.10 Mb9 9.11 GB4 26.10 Mb10 7.12

5.3 9.4 9.4 7.5 4.6 27.8 24.9 24.9 22.10 19.11 19.11 17.12

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

• Utgivningsdatum 2019/ 2020 materialdag utkommer

19


Sommarjobb? Om du inte redan hittat ditt sommarjobb så är du säkert i god fart med att söka ett. Visst kommer du ihåg följande inför sommarjobbet:

UPPDATERA DIN CV! Du hittar bra modeller och stöd för detta i TEKs työkirja (läs mera på tektyokirja.fi)

UTNYTTJA KATALOGEN! som medlem har du tillgång till kontaktuppgifter till andra medlemmar via Katalogen (kräver inloggning). Ett enkelt sätt att hitta kontakter inom föreningen på de företag man är intresserad av.

KOKO-KASSAN! skriv in dig i KOKO-kassan så fort du har ett jobb och tjäna in arbetstid redan under studietiden (läs mera på KOKO-kassa.fi/sv. Skriv in dig via din medlemsförening TFiF eller DIFF) NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

20

9.4.2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.