Page 1

0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 7 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

Forord

Forord til 2. utgave

Legemidler og bruken av dem er den første boka av i alt fem som lanseres i kunnskapspakken 37 °C. Prosessen fra idé til ferdig bok har tatt flere år. Mange personer har vært med i denne prosessen. Vi har hatt kontinuerlige faglige og pedagogiske diskusjoner både med våre medforfattere, med øvrige fagredaktører i bokserien og med fagkonsulenter, sykepleiestudenter og forlaget. Denne prosessen har vært svært viktig for utviklingen av boka.

Det er med stor glede vi nå lanserer 2. utgave av Legemidler og bruken av dem. Vi takker for alle tilbakemeldinger vi har fått etter at 1. utgave ble utgitt for fem år siden. Disse har vært med på å gjøre denne utgaven enda bedre og enda mer relevant for de daglige utfordringene man står overfor i behandlingen av pasienter.

De ulike kapitlene er skrevet av til sammen 18 fagfolk som alle er eksperter på sitt område. Dette sikrer at boka er oppdatert og inneholder relevant informasjon. Det har vært viktig for oss at boka skal kunne leses alene selv om den er en del i en større bokpakke. Boka er primært skrevet for sykepleiestudenter, men også sykepleiere vil ha nytte av innholdet. Boka er også relevant for andre grupper som kommer i kontakt med legemidler i sitt yrkesaktive liv, slik som leger, farmasøyter, tannleger, psykologer og vernepleiere, og studenter i disse fagene. Vi vil rette en stor takk til alle våre medforfattere for det arbeidet de har lagt ned i kapitlene. Vi vil likeså takke Ragnhild Høisæth, Bjørg Foss, Hallbjørg Almås og alle andre i Gyldendal Akademisk for tett oppfølging, samt Debbie Maizels for arbeidet med illustrasjonene. Vi ønsker også å takke fagredaktørene for de andre bøkene i serien 37 °C, som har kommet med nyttige innspill i planleggingsfasen, og alle andre som har kommet med gode råd og konstruktiv kritikk underveis. Sist, men ikke minst, vil vi takke våre familier, og framfor alt våre respektive ektefeller Espen og Hilde, som har vært tålmodige og gitt oss muligheten til å prioritere arbeidet med boka, slik at produktet har kunnet bli så bra som mulig. Det er ikke få ettermiddager, kvelder, netter og helger som har gått med både til skriving av kapitler og til redigering. Hedvig Nordeng og Olav Spigset Oslo/Trondheim, august 2007

Ideene fra 1. utgave er i all hovedsak videreført, men vi har valgt å legge ut alle kapitteloppsummeringer samt noe mer perifert stoff på lærebokas nettside. Dette har «slanket» boka og forhåpentligvis gjort den mer brukervennlig. Siden første utgave kom, har også de andre bøkene i bokpakken blitt lansert – i alt er det fem bøker som til sammen dekker hele området naturvitenskap i sykepleie. Dette har gjort at vi nå kan henvise til relevant fagstoff i de andre bøkene, for eksempel for å belyse underliggende sykdommer nærmere i boka Sykdom og behandling, eller ved å vise til detaljer om utredning før oppstart med legemidler / oppfølging av legemiddelbehandling i boka Undersøkelser ved sykdom. Arbeidet med å oppdatere boka med ny kunnskap har vært avhengig av godt samarbeid med kapittelforfatterne. De fleste av dem har erfaringer fra bokas førsteutgave, mens to nye forfattere har tatt over ansvaret for henholdsvis kapitlet om behandling av infeksjoner og kapitlet om behandling av sykdommer i respirasjonsorganene. Et nært samarbeid med Gyldendal Akademisk har vært en forutsetning for en god prosess ved revisjonen av boka. En stor takk til forlaget og i særdeleshet til Siri Myklebust og Anne Marie Sørlie! Mange nye legemidler har kommet på markedet siden 2007, og noen er utgått. Vi vet mer om bivirkninger for noen legemidler, og andre legemidler har fått utvidede indikasjonsområder. Dette illustrerer nettopp noe av det spennende med farmakologien – det er alltid noe nytt å lære, og det er viktig å holde seg faglig oppdatert. Vi ønsker og håper at alle lesere, både studenter og yrkesaktive, vil få et godt utbytte av boka! Oslo/Trondheim, januar 2013 Hedvig Nordeng og Olav Spigset


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 8 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

Innledning Legemidler er en helt nødvendig del av moderne sykdomsbehandling. De aller fleste sykepleiere har dermed daglig bruk for sine kunnskaper i farmakologi, som betyr læren om legemidler. Det er nødvendig med god kunnskap både om hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har, hvordan de skal gis, og en rekke andre forhold. Blant helsepersonell er det vanligvis sykepleieren som har tettest kontakt med pasienten. Som sykepleier vil du derfor ha en nøkkelrolle når det gjelder å gi legemidler til pasienten og å observere de virkningene som legemidlene gir, både med tanke på ønsket effekt og eventuelle bivirkninger. Denne boka vil gi deg det kunnskapsgrunnlaget du trenger om legemidler for å kunne gjøre dette arbeidet på en god og sikker måte. På samme måte som de andre bøkene i serien er denne boka delt i fire hoveddeler. I del 1 (kapittel 1–6) fins de generelle kapitlene. Disse kapitlene bør du lese først, siden de gir deg overordnet bakgrunnskunnskap som du trenger for å ha fullt utbytte av resten av boka. I del 2 (kapittel 7–9) omtales legemidler som virker på sykdommer som ikke er knyttet til et spesielt organ, som infeksjoner og kreft. Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi det samsvarer godt med oppbygningen av sykdomslæreboka i serien. I del 3 (kapittel 10–23) omtales legemiddelbehandlingen av sykdommer i spesifikke organer og organsystemer (hjerte og kar, mage og tarm, øre-nese-hals, urinveier osv.). Denne delen er naturlig nok den mest omfattende i boka. Del 4 (kapittel 24–33) tar opp en del spesielle emner, som legemiddelbehandling hos barn, eldre, gravide og ammende, misbruk av legemidler og rusmidler og bruk av naturmedisiner. Boka fokuserer mer på hvordan legemidler brukes i praksis, enn på legemidlenes detaljerte virkning i kroppen. Vi tror denne vinklingen gjør stoffet mer lettilgjengelig og praktisk nyttig. Samtidig må vi ikke glemme at virkningsmekanismen til et legemiddel gir bakgrunn for å forstå hvorfor det virker, og hvilke bivirkninger det gir. Derfor er også virkningsmekanismen til legemidlene omtalt kort, og for å gjøre det oversiktlig er den dessuten gjerne illustrert i en figur eller et diagram. Hvilke legemidler som omtales, og dybden på omtalen, må nødvendigvis variere ut fra hva det er viktig å kunne noe om, og hva det er størst mulighet for å få bruk for senere. Perifere legemidler omtales på bokas nettsted. Alle legemidler som er i vanlig bruk, er omtalt i boka, men en del midler som brukes ved sjeldne lidelser eller kun en sjelden gang, er ikke omtalt. På den annen side har vi tatt med omtale av en del legemidler som ikke markedsføres her i landet, men som likevel brukes i relativt stor utstrekning.

En av de store utfordringene når en skal lese om legemidler, er å huske de mange og til dels lange og kronglete navnene som legemidlene har. I teksten i denne boka har vi konsekvent valgt å bruke virkestoffnavnet når legemidlene omtales, fordi virkestoffet er det samme hele tiden, mens preparatnavnene varierer med hvilken produsent legemidlet kommer fra. For å lette bruken av boka har vi imidlertid i alle oversiktstabellene tatt med de vanligste preparatnavnene. Også i stikkordregisteret er preparatnavnene tatt med. Ved å gå herfra og til den aktuelle oversiktstabellen vil du lett kunne kople et preparatnavn til et bestemt virkestoffnavn. På tilsvarende måte kan du bruke oversiktstabellene når du vil finne navnene på de ulike preparatene som inneholder et bestemt virkestoff. Vi har lagt vekt på å presentere kliniske eksempler (kasuistikker) som både indirekte og direkte belyser sykepleierens ansvar for å vurdere, observere og handle i situasjoner der pasienter gjennomgår behandling. Erfaringsmessig gjør kliniske eksempler det lettere å se hvorfor en trenger å lære noe om et tema, fordi teoristoff, som i studietiden kan virke fjernt, knyttes til den pasienthverdagen sykepleiere vil møte. Derfor er også eksemplene hentet fra ulike situasjoner, både i sykehus, i sykehjem, i hjemmesykepleien og på legekontor. Mengden av litteraturhenvisninger er begrenset for at teksten skal bli mer lettlest, men det er tatt med referanser når det gis helt spesifikk informasjon. Til slutt i hvert kapittel er det tatt inn relevant fordypningslitteratur i tilfelle du ønsker å lese mer om det aktuelle emnet. En sentral slik kilde er Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell, som fins fritt tilgjengelig på www.legemiddelhandboka.no. Også henvisninger til artikler i Tidsskrift for Den norske lægeforening er brukt i utstrakt grad. Disse artiklene er fritt tilgjengelige via www.tidsskriftet.no. Det er lagt inn ett eller flere refleksjonsspørsmål i hvert kapittel. Disse tar opp temaer som egner seg for diskusjon, og der det ofte ikke fins noe fasitsvar. Derfor gis det heller ingen svar på disse spørsmålene på nettstedet. Vi anbefaler deg ellers å bruke boka sammen med nettstedet. Her finner du oppsummeringer av kapitlene, svar på kontrollspørsmålene, og du kan prøve ut kunnskapene dine fortløpende. Vi håper denne boka vil gjøre fagområdet farmakologi spennende og innholdsrikt for deg. Lykke til med innlæringen av stoffet!


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 9 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

Bidragsytere Redaktører Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet farmasøyt og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet. Hennes hovedinteresser er sikkerhet ved bruk av legemidler til gravide og ammende. Hun arbeider særlig med farmakoterapi og farmakoepidemiologi. I de senere årene har hun også interessert seg for problemer ved bruk av urtemedisiner. Hun har bred erfaring i undervisning av leger, jordmødre, helsesøstre og farmasøyter, både i grunnutdanningen og i videreog etterutdanning. I tillegg til å være en av bokas redaktører er Hedvig Nordeng forfatter av kapittel 1 «Grunnleggende kunnskap», kapittel 24 «Barn og legemidler», kapittel 25 «Legemidler til gravide og ammende» og kapittel 33 «Naturmedisin». Olav Spigset (f. 1963) er overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital og professor i klinisk farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans hovedinteresseområder er legemiddelsikkerhet, framfor alt relatert til bivirkninger, interaksjoner og forhold som påvirker effekten av legemidler. Han arbeider særlig med legemidler som brukes ved psykiske sykdommer. Han har bred erfaring med undervisning av leger, sykepleiere og farmasøyter, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning. I tillegg til å være en av bokas redaktører er Olav Spigset forfatter av kapittel 5 «Årsaker til variasjon i legemiddelrespons», kapittel 6 «Interaksjoner», kapittel 13 «Legemidler ved sykdommer i fordøyelsessystemet», kapittel 16 «Legemidler ved psykiske sykdommer», kapittel 22 «Legemidler ved sykdommer i bevegelsesapparatet», kapittel 26 «Eldre og legemidler» og kapittel 30 «Legemidler ved fedme og røykeavvenning», og medforfatter av kapittel 2 «Farmakodynamikk», kapittel 3 «Farmakokinetikk» og kapittel 4 «Bivirkninger».

Øvrige forfattere Per Sigvald Bakke (f. 1956) er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Har arbeider som instituttleder ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og som assisterende avdelingsleder ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Hans hovedinteresse er kliniske og epidemiologiske studier av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) samt astma. Per Sigvald Bakke er forfatter av kapittel 12 «Legemidler ved sykdommer i respirasjonsorganene».

Jens Petter Berg (f. 1960) er spesialist i medisinsk biokjemi, professor i medisinsk biokjemi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. Hans hovedarbeidsområder er forskning og undervisning i tilknytning til biokjemiske undersøkelser som brukes til å diagnostisere og følge opp behandlingen av hormonsykdommer. Hans forskningsinteresser er diabetiske senkomplikasjoner og genetiske årsaker til hormonsykdommer. Han har bred erfaring med undervisning av studenter og leger. Jens Petter Berg er medforfatter av kapittel 19 «Legemidler ved diabetes mellitus og sykdommer i endokrine organer», der han har skrevet om legemiddelbehandling av sykdommer i endokrine organer. Anne Kjørsvik Bertelsen (f. 1969) er spesialist i nevrologi fra Haukeland universitetssykehus og har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har også praksis fra øre-nese-hals-avdelingen. Hun arbeidet i noen år som overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, før hun begynte i privatpraksis ved Aleris Sykehus i Bergen i 2009. Hennes kliniske hovedinteresse er utredning og behandling av ulike nevropatiske smertetilstander og hodepine. Forskningsinteressen har hovedsakelig vært konsentrert om kartlegging og forståelse av de patofysiologiske mekanismer som er involvert ved ulike kroniske smertetilstander. Anne Kjørsvik Bertelsen er forfatter av kapittel 15 «Legemidler ved nevrologiske sykdommer», kapittel 17 «Legemidler ved sykdommer i øyet» og kapittel 18 «Legemidler ved øre-, nese- og halssykdommer». Dag Sollesnes Holsen (f. 1962) er seksjonsoverlege ved Hudavdelingens poliklinikk, Haukeland universitetssykehus, der han har arbeidet siden 1992, og er spesialist i hud- og veneriske sykdommer siden 1997. Siden 2009 er han universitetslektor i bistilling ved Universitetet i Bergen, og var i perioden 1996–2009 sensor i farmakologi ved medisinsk embetseksamen samme sted. Dag Sollesnes Holsen har skrevet kapittel 23 «Legemidler ved hudsykdommer». Dag Jacobsen (f. 1952) er avdelingsoverlege og professor ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Han er spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og hjertesykdommer, og har særlig interessert seg for klinisk toksikologi og medisinsk akutt-/intensivmedisin. Han har bred erfaring med undervisning av leger, sykepleiere og ambulansepersonell, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning. Dag Jacobsen er forfatter av kapittel 32 «Akutte forgiftninger».


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 10 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

10

BIDRAGSYTERE

Trond Jenssen (f. 1955) er ansatt som overlege ved Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, og er samtidig ansatt som professor II i indremedisin ved Universitetet i Tromsø. Han er spesielt engasjert innenfor diabetes, nyresykdommer og hypertensjonsmedisin. Han har tidligere vært president i Scandinavian Society for the Study of Diabetes og leder i Medisinsk fagråd i Norges Diabetesforbund. For tiden er han medisinsk medarbeider i Norges Diabetesforbund og dessuten koordinator for det nordiske nettverket for transplantasjon av insulinproduserende øyceller. Trond Jenssen er forfatter av kapittel 7 «Legemidler ved immunologiske sykdommer» og medforfatter av kapittel 19 «Legemidler ved diabetes mellitus og sykdommer i endokrine organer», der han har skrevet om legemiddelbehandling av diabetes. Signe Melsen Larsen (f. 1959) er overlege i urologi ved Oslo universitetssykehus. Hun er spesialist i generell kirurgi og urologi, og arbeider hovedsakelig med uro-onkologisk kirurgi og uro-traumatologi. Signe Melsen Larsen er forfatter av kapitlene 14 «Legemidler ved sykdommer i nyrer og urinveier» og kapittel 21 «Legemidler ved sykdommer i mannlige kjønnsorganer». Mette Haase Moen (f. 1944) er dr.med. og førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hennes hovedinteresse er normale og unormale hormonelle forhold i de ulike faser av kvinnens liv, spesielt i puberteten og overgangsalderen. Hun er dessuten opptatt av prevensjon og behandling av blødningsforstyrrelser. Hun har lang erfaring med undervisning og etterutdanning av alle kategorier helsepersonell, og er engasjert i helseinformasjon til lekfolk i ulike medier, ikke minst via Internett. Mette Haase Moen er medforfatter av kapittel 20 «Legemidler brukt i gynekologi og obstetrikk samt ved brystkreft», der hun har skrevet om legemiddelbruk i gynekologi og obstetrikk. Vidar Ormaasen (f. 1960) er spesialist i infeksjonsmedisin, og er ansatt som avdelingsleder/avdelingsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hans hovedinteresser er alvorlige bakterielle infeksjoner, antiviral behandling og tuberkulose. Hans forskning er hovedsakelig rettet mot forskjellige aspekter ved hiv-infeksjon. Han er medlem av redaksjonsutvalget i Norsk legemiddelhåndbok. Han er forfatter av kapittel 8 «Legemidler ved infeksjonssykdommer». Hilde Pleym (f. 1962) er dr.med. og spesialist i anestesiologi. Hun arbeider som klinikksjef ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har undervist leger og sykepleiere i ulike sammenhenger, inklusive sykepleiere som tar videreutdanning i anestesisykepleie. Hilde Pleym er forfatter av kapittel 29 «Legemidler ved anestesi». Tarjei Rygnestad (f. 1954) er spesialist i klinisk farmakologi og anestesiologi. Han arbeider som anestesilege ved Smertesenteret,

St. Olavs Hospital i Trondheim, som overlege ved Giftinformasjonen i Oslo og som professor i klinisk farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans hovedinteresseområder er smertebehandling, forgiftninger og rettstoksikologi. Hans forskning har vesentlig vært innenfor smertebehandling og akutte forgiftninger. Tarjei Rygnestad er medforfatter av kapitlene 27 «Legemidler ved smerter» og kapittel 28 «Legemidler ved kvalme og oppkast». Per Morten Sandset (f. 1956) er forskningsleder ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon og seksjonsoverlege ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han har produsert ca. 200 «peer-reviewed» vitenskapelige artikler, hovedsakelig relatert til basale og kliniske studier knyttet til trombose og hemostase. Han er sjefredaktør for tidsskriftet Thrombosis Research. Per Morten Sandset er medforfatter av kapittel 11 «Legemidler ved blodsykdommer». Lars Slørdal (f. 1955) er professor i farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og overlege i bistilling ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har lang erfaring med undervisning av medisinstudenter, leger, sykepleiere og farmasøyter. Lars Slørdal er forfatter av kapitlene 9 «Legemidler ved kreftsykdommer» og kapittel 31 «Misbruk av legemidler og rusmidler» og medforfatter av kapittel 2 «Farmakodynamikk», kapittel 3 «Farmakokinetikk», kapittel 4 «Bivirkninger», kapittel 27 «Legemidler ved smerter» og kapittel 28 «Legemidler ved kvalme og oppkast». Finn Wisløff (f. 1943) er overlege og professor i hematologi ved Oslo universitetssykehus. Han har bred vitenskapelig erfaring innenfor området immunologi og grenselandet immunologi/ trombose, og innenfor klinisk hematologi. Han har lang erfaring med undervisning av medisinstudenter, og tidligere også sykepleiestudenter. Finn Wisløff er medforfatter av kapittel 11 «Legemidler ved blodsykdommer». Erik Wist (f. 1948) er professor og overlege. Han er fagleder for brystkreftonkologi ved Oslo universitetssykehus. Han er også leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe. Erik Wist er medforfatter av kapittel 20 «Legemidler brukt i gynekologi og obstetrikk samt ved brystkreft», der han har skrevet om hormonell (endokrin) behandling av brystkreft. Stein Ørn (f. 1968) er ph.d., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og han jobber som overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus. Han har i mange år undervist sykepleiere, medisinstudenter og leger, i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanning. Han er med i redaksjonskomiteen for et internasjonalt kardiologisk tidsskrift, og er redaktør og forfatter av Sykdom og behandling samt Undersøkelser ved sykdom. Ørn er forfatter av kapittel 10 «Legemidler ved hjerte- og karsykdommer».


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 11 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

BIDRAGSYTERE

Illustratør Deborah Maizels (f. 1969) er Bachelor of Science i botanikk og zoologi (University of Reading, 1987) og Bachelor of Arts i Scientific Illustration (Middlesex University, London, 1994). Hun er autorisert biolog og medlem av Institute of Biology. Deborah Maizels har tegnet naturvitenskapelige illustrasjoner på frilansbasis siden 1994, og oppdragene har vært mange og varierte, og har omfattet både mennesker, dyr og planter. Blant hennes faste klienter er tidsskriftene Nature, Nature Medicine og Nature Neuroscience, og forlagene Elsevier Science, Blackwell Publishing, Glencoe McGraw-Hill, Dorling Kindersley og McDougal Littell. I 2002 muliggjorde et stipend et ettårig opphold som «artist-in-residence» ved Grant Museum of Zoology, University College London. Deborah Maizels har også arbeidet for institusjoner som Royal Botanic Gardens, Kew og British Museum of Natural History.

11


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 12 Friday, January 25, 2013 5:29 PM


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 13 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

Innholdsoversikt Del 1 Generell del Kapittel 1

Grunnleggende kunnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Kapittel 2

Farmakodynamikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Kapittel 3

Farmakokinetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Kapittel 4

Bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Kapittel 5

Årsaker til variasjon i legemiddelrespons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Kapittel 6

Interaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Del 2 Legemidler som påvirker sykdomsprosesser Kapittel 7

Legemidler ved immunologiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 8

Legemidler ved infeksjonssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Kapittel 9

Legemidler ved kreftsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

95

Del 3 Legemidler ved sykdommer i organsystemene Kapittel 10 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kapittel 11 Legemidler ved blodsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kapittel 12 Legemidler ved sykdommer i respirasjonsorganene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Kapittel 13 Legemidler ved sykdommer i fordøyelsessystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kapittel 14 Legemidler ved sykdommer i nyrer og urinveier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Kapittel 15 Legemidler ved nevrologiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Kapittel 16 Legemidler ved psykiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Kapittel 17 Legemidler ved sykdommer i øyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 14 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

14

INNHOLDSOVERSIKT

Kapittel 18 Legemidler ved øre-, nese- og halssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Kapittel 19 Legemidler ved diabetes mellitus og sykdommer i endokrine organer . . 251 Kapittel 20 Legemidler brukt i gynekologi og obstetrikk samt ved brystkreft . . . . . . 269 Kapittel 21 Legemidler ved sykdommer i mannlige kjønnsorganer . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kapittel 22 Legemidler ved sykdommer i bevegelsesapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Kapittel 23 Legemidler ved hudsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Del 4 Spesielle emner Kapittel 24 Barn og legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Kapittel 25 Legemidler til gravide og ammende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Kapittel 26 Eldre og legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Kapittel 27 Legemidler ved smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Kapittel 28 Legemidler ved kvalme og oppkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Kapittel 29 Legemidler ved anestesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Kapittel 30 Legemidler ved fedme og røykeavvenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Kapittel 31 Misbruk av legemidler og rusmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Kapittel 32 Akutte forgiftninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Kapittel 33 Naturmedisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 15 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

Innhold Introduksjon til kunnskapspakken 37 °C . . . . . . Hvorfor 37 °C? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viktige trekk ved kunnskapspakken . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor naturvitenskap i sykepleie? . . . . . . . . . . . . . . . . Det interaktive nettstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 5 6 6

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Forord til 2. utgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Bidragsytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 9 9 11

Redaktører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øvrige forfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illustratør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del 1 Generell del Kapittel 1 Grunnleggende kunnskap . . . . . . . . . . – hva er legemidler, og hvordan brukes de? Hedvig Nordeng

23

Legemidler, resepter og refusjonsordninger . . . . . . . . . . . . Hva er et legemiddel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resept og rekvisisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refusjonsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemiddelformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orale legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler til inhalasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salve, krem, lotion og gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øyedråper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nesespray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rektale legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vagitorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parenterale legemidler til injeksjon og infusjon . . . . . . Legemiddelhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispensering av legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 24 25 26 26 27 29 30 30 30 31 31 31 31 32 32

Observasjon, dokumentasjon og rapportering . . . . . . . . Holdbarhet og oppbevaring av legemidler . . . . . . . . . . . Legemiddelinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasientens behov for og rett til informasjon . . . . . . . . . . Skriftlige kilder til legemiddelinformasjon . . . . . . . . . . . Legemiddelrelaterte problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterlevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feil i legemiddelbehandlingen fra helsepersonell . . . . . . Legemiddelforbruket i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvikling av legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 34 34 34 35 36 36 37 40 40

Kapittel 2 Farmakodynamikk . . . . . . . . . . . . . . . . . – hva gjør legemidlet med kroppen? Lars Slørdal og Olav Spigset

45

Målmolekyler for legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dose, konsentrasjon og effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stimulering og blokkering av målmolekyler . . . . . . . . . . . . Affinitet, selektivitet og spesifisitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terapeutisk bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toleranse og abstinens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 48 50 50 51 52 53

Kapittel 3 Farmakokinetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – hva gjør kroppen med legemidlet? Olav Spigset og Lars Slørdal

55

Absorpsjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Likevekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 59 61 62

Kapittel 4 Bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – hvilke uønskede effekter har legemidler? Olav Spigset og Lars Slørdal

67

Forekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organer og organ-systemer som rammes . . . . . . . . . . . . . .

68 69 69


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 16 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

16

INNHOLD

Allergiske reaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan finne ut om et symptom er en bivirkning? . . . . . Rapportering av bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan redusere omfanget av bivirkninger? . . . . . . . . . . . Informasjon til pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 5 Årsaker til variasjon i legemiddelrespons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – hvorfor virker ikke alle legemidler likt hos alle? Olav Spigset

71 72 72 73 74

Interferoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immunstimulerende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som stimulerer produksjonen av nøytrofile granulocytter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humant immunglobulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Kapittel 8 Legemidler ved infeksjonssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidar Ormaasen

105

Antibakterielle midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generelt om antibakterielle midler . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som virker på bakterienes cellevegg . . . . . . Legemidler som hemmer bakterienes proteinsyntese . . Legemidler som virker på bakterienes nukleinsyrer . . . Antimetabolitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre antibakterielle midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot tuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antivirale midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot hiv-infeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot kronisk hepatitt B og C . . . . . . . . . . . . Legemidler mot herpesinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot influensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot soppinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokaltvirkende soppmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systemisk virkende soppmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot parasitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antimalariamidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler mot innvollsorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaksiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet Andre vanlige vaksiner i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaksiner som brukes ved reiser til andre land . . . . . . . .

106 107 110 113 116 117 118 119 120 120 122 122 124 124 125 125 125 125 126 126 127 128 129

Kapittel 9 Legemidler ved kreftsykdommer . . Lars Slørdal

131

Generelt om cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virkningsmekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktisk håndtering av cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovedgrupper av cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alkylerende midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antimetabolitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cytotoksiske antibiotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platinaforbindelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planteprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 133 133 133 134 134 134 137 138 138 138

Tar pasienten legemidlet som forskrevet? . . . . . . . . . . . . . . Genetiske (arvelige) forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alder, kjønn og graviditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsatt leverfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsatt nyrefunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inntak av mat og drikke, og tobakksrøyking . . . . . . . . . . . . Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler . . . . . . . . . . . . . Toleranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Placebo- og noceboeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 78 80 80 80 81 84 84 85

Kapittel 6 Interaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – hvordan kan legemidler påvirke hverandre på en ugunstig måte? Olav Spigset

87

Mekanismer for interaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsatt effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redusert opptak fra tarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økt metabolisme i leveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmet effekt på virkestedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økte bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmet metabolisme i leveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmet utskilling i nyrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsterket effekt på virkestedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interaksjoner med naturmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktiske forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 88 88 89 89 90 90 91 91 91 91

Del 2 Legemidler som påvirker sykdomsprosesser Kapittel 7 Legemidler ved immunologiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trond Jenssen

95

Immunsupprimerende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uselektive immunsupprimerende legemidler . . . . . . . . . Selektive immunsupprimerende legemidler . . . . . . . . . . Immunmodulerende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som hemmer tumornekrosefaktor-alfa . . . . Legemidler som hemmer cytokinresponsen . . . . . . . . . .

96 97 100 102 102 102

102 102 102 103


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 17 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

INNHOLD

Del 3 Legemidler ved sykdommer i organsystemene Kapittel 10 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stein Ørn Legemidler mot blodpropp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som hemmer trombocyttfunksjonen . . . . . Trombolytiske legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som hemmer koagulasjonssystemet . . . . . . Legemidler som reduserer nivåene av LDL-kolesterol og triglyserider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hypertensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diuretika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) . . . Kalsiumantagonister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hjertesvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister Aldosteronantagonister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) . . . Slyngediuretika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digoksin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved angina pectoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitrater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) . . . Kalsiumantagonister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hjertearytmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flekainid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge betareseptorantagonister (betablokkere) . . . Antiarytmika som forlenger QT-tiden . . . . . . . . . . . . . . Hjerteselektive kalsiumantagonister . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som øker blodtrykket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge agonister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intravenøse væsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Kapittel 12 Legemidler ved sykdommer i respirasjonsorganene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Per Bakke 143

144 144 145 146 147 148 148 149 150 151 153 153 154 154 155 155 156 157 157 159 159 159 160 160 160 160 161 162 163 163

Kapittel 11 Legemidler ved blodsykdommer . Per Morten Sandset og Finn Wisløff

167

Legemidler ved anemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved jernmangelanemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved vitamin B12-mangel . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved folsyremangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved erytropoietinmangel . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved blødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 168 169 170 170 171

Legemidler ved astma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenerge beta-2-reseptoragonister . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til inhalasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antikolinerge legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kromoglikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til systemisk bruk . . . . . . . . . . . . . . . . Anti-lgE-antistoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) . . Legemidler som utvider bronkiene . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til inhalasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fosfodiesterase-4-hemmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaksiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oksygen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandling ved akutt forverring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved akutt bronkitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved pneumoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174 175 176 176 176 176 176 176 177 177 178 178 178 178 178 179

Kapittel 13 Legemidler ved sykdommer i fordøyelsessystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Olav Spigset Legemidler ved gastroøsofageal reflukssykdom . . . . . . . . . Legemidler ved ulcussykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved inflammatoriske tarmsykdommer . . . . . . . Legemidler ved obstipasjon (laksantia) . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved diaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hemoroider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182 184 186 188 191 192

Kapittel 14 Legemidler ved sykdommer i nyrer og urinveier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Signe Melsen Larsen Legemidler ved urinveisinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved blærefunksjonsforstyrrelser . . . . . . . . . . . . Legemidler ved enuresis nocturna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved urininkontinens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196 197 198 198

Kapittel 15 Legemidler ved nevrologiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Anne Kjørsvik Bertelsen Legemidler ved migrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anfallskuperende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anfallsforebyggende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved epilepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anfallsforebyggende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anfallskuperende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved Parkinsons sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204 205 207 207 208 212 212


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 18 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

18

INNHOLD

Kapittel 16 Legemidler ved psykiske sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Olav Spigset Antidepressive legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selektive serotoninreopptakshemmere . . . . . . . . . . . . . . Serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere . . . . . . . Trisykliske antidepressiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre antidepressiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antipsykotiske legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førstegenerasjons lavdoseantipsykotika . . . . . . . . . . . . . Førstegenerasjons høydoseantipsykotika . . . . . . . . . . . . Annengenerasjons antipsykotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved angsttilstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzodiazepiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved søvnforstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzodiazepiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzodiazepinliknende hypnotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stemningsstabiliserende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved demens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolinesterasehemmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved ADHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metylfenidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amfetamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atomoksetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 219 220 221 221 221 222 224 224 225 226 228 228 228 229 230 231 231 231 232 232 232

Kapittel 17 Legemidler ved sykdommer i øyet Anne Kjørsvik Bertelsen

235

Praktiske råd ved administrering av legemidler i øyet . . . . Legemidler ved glaukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved allergisk konjunktivitt . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved inflammasjon i øyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved bakterielle infeksjoner i øyet . . . . . . . . . . . Legemidler ved tørre øyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler til lokalanestesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler til diagnostisering av øyesykdommer . . . . . . . .

236 237 239 240 240 240 240 241

Kapittel 18 Legemidler ved øre-, neseog halssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Anne Kjørsvik Bertelsen Legemidler ved høysnue (allergisk rhinitt) . . . . . . . . . . . . . Antihistaminer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokaltvirkende glukokortikoider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kromoglikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergivaksinering (hyposensibilisering) . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved infeksjoner i de øvre luftveiene . . . . . . . . . Legemidler ved forkjølelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved halsbetennelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved ørebetennelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved bihulebetennelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244 244 245 246 246 247 247 248 248 249

Kapittel 19 Legemidler ved diabetes mellitus og sykdommer i endokrine organer . . . . . . . . . . . Trond Jenssen (diabetes) og Jens Petter Berg (sykdommer i endokrine organer) Legemidler ved diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perorale antidiabetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved thyreoideasykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hypotyreose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hypertyreose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved forstyrrelser i kalsiummetabolismen . . . . Legemidler ved binyrebarksykdommer . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved binyrebarksvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved sykdommer i hypothalamus og hypofysen Legemidler ved prolaktinproduserende tumorer . . . . . Legemidler ved veksthormonproduserende tumorer . . Legemidler ved nedsatt sekresjon av veksthormon . . . . Legemidler ved nedsatt sekresjon av antidiuretisk hormon

Kapittel 20 Legemidler brukt i gynekologi og obstetrikk samt ved brystkreft . . . . . . . . . . . . Mette Haase Moen (gynekologi og obstetrikk) og Erik Wist (brystkreft) Prevensjonsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevensjonsmidler som inneholder østrogen og gestagen Prevensjonsmidler som inneholder bare gestagen . . . . Nødprevensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved menstruasjonsforstyrrelser . . . . . . . . . . . . Amenoré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oligomenoré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menoragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metroragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysmenoré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved premenstruelt syndrom . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved klimakterieplager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasomotoriske symptomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urogenitale plager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osteoporose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved endometriose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved gynekologiske infeksjoner . . . . . . . . . . . . . Soppinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakterieinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bekkeninfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som påvirker laktasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . Stimulering av laktasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemning av laktasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hormonell (endokrin) behandling ved brystkreft . . . . . . . Antiøstrogener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aromatasehemmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GnRH-analoger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestagener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsindikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

252 253 256 258 258 260 261 263 263 264 265 265 266 266

269

270 270 271 272 273 273 273 274 274 274 274 274 274 275 276 276 277 277 277 277 277 278 278 278 278 279 279 279 279


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 19 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

INNHOLD

Kapittel 21 Legemidler ved sykdommer i mannlige kjønnsorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signe Melsen Larsen

283

Legemidler ved infeksjoner i mannlige kjønnsorganer . . . Legemidler ved akutt prostatitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved epididymitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved benign prostatahyperplasi . . . . . . . . . . . . . Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister . . . . . . . . . . . . . . Testosteron-5-alfareduktasehemmere . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved erektil dysfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fosfodiesterase-5-hemmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prostaglandiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hormonell (endokrin) behandling av prostatakreft . . . . . Antiandrogener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GnRH-analoger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østrogener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284 284 284 284 285 286 286 287 288 288 289 289 289

Antiseptika til lokal bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antibiotika til lokal og systemisk bruk . . . . . . . . . . . . . . Azelainsyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamin A-analoger til lokal og systemisk bruk . . . . . . . P-piller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved hudinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impetigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herpesinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soppinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved parasittsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 309 309 310 310 310 310 310 311 312 312

Del 4 Spesielle emner Kapittel 24 Barn og legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Hedvig Nordeng Bruk av legemidler blant barn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . Praktiske forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemiddelformer til barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrering av legemidler til barn . . . . . . . . . . . . . . Fysiologiske forandringer og utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmakokinetiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmakodynamiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feilmedisinering av barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316 316 317 318 319 319 320 320

Kapittel 22 Legemidler ved sykdommer i bevegelsesapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olav Spigset

291

Legemidler ved osteoporose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved revmatoid artritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved urinsyregikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292 293 297

Kapittel 23 Legemidler ved hudsykdommer . . Dag Sollesnes Holsen

301

Kapittel 25 Legemidler til gravide og ammende 323 Hedvig Nordeng

Lokalbehandling av hudsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absorpsjon ved lokalbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av legemiddelform ved lokalbehandling . . . . . . . . Dosering av kremer og salver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved atopisk dermatitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuktighetskremer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til lokal bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider kombinert med antibiotika eller antiseptika til lokal bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til systemisk bruk . . . . . . . . . . . . . . . . Lokaltvirkende spesifikke T-lymfocytthemmere og ciklosporin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved andre typer eksem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved psoriasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glukokortikoider til lokal bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salisylsyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamin D-analoger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamin A-analoger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metotreksat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciklosporin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immunmodulerende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler ved akne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303 303 303 303 303 304 304

Bruk av legemidler under svangerskapet . . . . . . . . . . . . . . . Placental passasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teratogene legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generelle prinsipper ved legemiddelbehandling av gravide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av legemidler i ammeperioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgang av legemidler til morsmelken . . . . . . . . . . . . . Generelle prinsipper ved legemiddelbehandling av ammende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305 305 305 306 306 306 307 307 307 308 308 308 308 308 309

324 325 326 328 329 330 331

Kapittel 26 Eldre og legemidler . . . . . . . . . . . . . . . 333 Olav Spigset Praktiske forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Forandringer i farmakokinetikk med økende alder . . . . . . 335 Risiko for bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Kapittel 27 Legemidler ved smerter . . . . . . . . . . . 341 Lars Slørdal og Tarjei Rygnestad Smertetyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Behandling av akutte smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342


0000 102280 GRMAT 3#35B8DE.book Page 20 Friday, January 25, 2013 5:29 PM

20

INNHOLD

Ikke-opioide analgetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Opioider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Behandling av kroniske smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Kapittel 28 Legemidler ved kvalme og oppkast 353 Lars Slørdal og Tarjei Rygnestad Årsaker til kvalme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturlige årsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psykologiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalmestillende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antihistaminer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopaminantagonister (D2-antagonister) . . . . . . . . . . . . Serotoninantagonister (5-HT3-antagonister) . . . . . . . . . Glukokortikoider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antikolinerge midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevrokininantagonister (NK1-antagonister) . . . . . . . . . Benzodiazepiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cannabisderivater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efedrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354 354 355 355 356 356 357 357 357 357 358 358 358 358 358

Kapittel 29 Legemidler ved anestesi . . . . . . . . . . 361 Hilde Pleym Legemidler brukt i den preoperative fasen . . . . . . . . . . . . . Legemidler brukt i den intraoperative fasen . . . . . . . . . . . . Legemidler brukt ved generell anestesi . . . . . . . . . . . . . . Legemidler brukt ved lokalanestesi . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler brukt i den postoperative fasen . . . . . . . . . . . . . Smertestillende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalmestillende legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362 362 363 364 366 366 367

Kapittel 30 Legemidler ved fedme og røykeavvenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Olav Spigset Legemidler ved fedme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som hindrer opptak av fett fra tarmen . . . . Legemidler ved røykeavvenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemidler som inneholder nikotin . . . . . . . . . . . . . . . . Andre legemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370 370 371 372 373

Kapittel 31 Misbruk av legemidler og rusmidler 375 Lars Slørdal Misbruk og avhengighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Sentralnervøst hemmende misbruksstoffer . . . . . . . . . . . . . 377 Etanol (alkohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Organiske løsemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opioider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzodiazepiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammahydroksybutyrat (GHB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sentralnervøst stimulerende misbruksstoffer . . . . . . . . . . . Amfetamin og metamfetamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre misbruksstoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hallusinogene stoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metylendioksymetamfetamin (MDMA) . . . . . . . . . . . . Cannabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378 379 380 380 380 381 381 381 381 381 382 383

Kapittel 32 Akutte forgiftninger . . . . . . . . . . . . . Dag Jacobsen

385

Forekomst og årsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legemiddelanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinisk undersøkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livreddende førstehjelp og symptomatisk behandling . Motgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å hemme absorpsjon av inntatt stoff . . . . . . . . . . . . . . . Forsert gifteliminasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppfølging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesielle forgiftninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paracetamol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opioider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypnotika og sedativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giftinformasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386 386 386 387 387 387 387 388 389 389 389 389 390 390 390

Kapittel 33 Naturmedisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedvig Nordeng

393

Hva skiller naturmedisiner fra legemidler? . . . . . . . . . . . . . Lovgivning og definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktiske forholdsregler – sykepleierens rolle . . . . . . . . . . Sikkerhet ved bruk av naturmedisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interaksjoner mellom naturmedisiner og legemidler . . Kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homøopati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394 394 395 396 396 396 398 398

Ordforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401

Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405

Legemidler og bruken av dem  

innholdsfortegnelse, forord

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you