__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


kjersti wold og gunn-marit uverud

helsefremmende skriving


© Gyldendal Akademisk 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-42613-9 Omslagsillustrasjon: Maleriet «Puls» av Åsne Margrete Reiten Omslagsfoto: Johnny Winterthun Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Sats: Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Kjersti Wold har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning,

Se www.gyldendal.no/miljo


Innhold

begynnelsen  ...................................................................................................  

11

forord  ...............................................................................................................  

13

Hilde Hem og Eva Marit Svendsen

introduksjon  ................................................................................................  

17

Helse og selvivaretakelse  ....................................................................................   Skriving som empowerment  ..............................................................................   Å akseptere smerte  .............................................................................................   Bokas intensjon  ...................................................................................................   Hvem er denne boka skrevet for?  .....................................................................   Om strukturen i boka  .........................................................................................  

19 21 22 25 26 27

del 1  hva er helsefremmende skriving?  ......................................  

29

kapittel 1  uttrykkets magi  ....................................................................  

30

Hukommelsens eliksir  .........................................................................................   De tre nivåene for skriving  .................................................................................   Nivå 1: Du skriver for din egen del  .............................................................   Nivå 2: Du skriver for de nære omgivelsene  .............................................   Nivå 3: Du skriver for det offentlige rom  ..................................................   Det vanskelige i å uttrykke seg  ..........................................................................   Katarsis  ...........................................................................................................   Sinnets ryddepike  ..........................................................................................   Følelsenes sporhund  .....................................................................................   Bevisstgjørende skriving  ..............................................................................  

31 32 33 33 33 35 36 39 39 41

5


innhold Hvordan kan helsefremmende skriving arte seg i praksis?  ............................   Helsefremmende skriving og de ulike sjangrene  ......................................   Hva kan helsefremmende skriving brukes til?  .................................................   Å uttrykke seg eller å dempe seg  ......................................................................  

42 44 50 52

kapittel 2  forskning og anvendelse  ...............................................  

56

Pennebakers skriveprogram  ..............................................................................   Skrivingens mulige slagsider  ..............................................................................   Somatiske effekter  ..............................................................................................   Skriving og kroniske lidelser  ........................................................................   Skriving og blodtrykk  ...................................................................................   Skriving og fysioterapi  ..................................................................................   Skriving og søvnløshet  .................................................................................   Skriving og astma  ..........................................................................................   Skriving som demensforebygging  ...............................................................   Skriving og livstruende sykdommer  ...........................................................   Oppsummering  ...................................................................................................  

59 61 62 63 65 67 68 70 70 71 72

kapittel 3  skriving og posttraumatisk vekst (ptv)  ................  

74

Posttraumatisk vekst og posttraumatisk stresslidelse  ...................................   Å bli bevisst på vekst  ....................................................................................   Skriving som debrifing  ..................................................................................   Skriving som ventilering  ...............................................................................   Fight, flight og freeze  ...................................................................................   Skriving og traumer  ......................................................................................  

75 76 78 79 81 82

kapittel 4  å finne et uttrykk helsefremmende skriving på egen hånd  .........................................  

88

Å uttrykke seg kan være vanskelig  ..............................................................   Å akseptere seg selv  ......................................................................................   Å ta det vanskelige på alvor – og å ikke fordømme seg selv  ...................   Å akseptere det som er  ................................................................................   Å bli større som menneske  ..........................................................................   Hvordan komme i gang?  ....................................................................................   Teknikker for frisettende skriving  ...............................................................   Skriveoppgave: Å teste ut friskrift  ..............................................................   Morning pages  ............................................................................................   Å omskrive seg selv  .....................................................................................   Behovsstyrt skriving  ...................................................................................   Når ordene ikke kommer  ...........................................................................  

90 92 93 95 96 96 97 98 100 101 105 105

6


innhold

kapittel 5  å være i utveksling helsefremmende skriving i samspill med andre  .......................   Å åpne for uttrykk  .............................................................................................   Onlineterapi  ................................................................................................   Blogging og sosiale medier  ........................................................................   Helsefremmende skriving med terapeut  .......................................................   Innkretsing av bakgrunnshistorie  ..............................................................   Skriving som understøttelse av terapiprosessen  ....................................   Pennebaker i praksis  ...................................................................................   Helsefremmende skriving i gruppe  .................................................................   Praktisk tilretteleggelse  ..............................................................................   Hvordan lage et opplegg for en skrivegruppe?  .......................................   Erfaringer med å skrive i gruppe  ...............................................................  

108 109 110 112 113 115 116 117 119 124 125 126

del 2  hvordan ta i bruk helsefremmende skriving? temaer og skriveoppgaver  .................................................................  

129

kapittel 6  fortellingen om deg selv  .............................................  

130

Å omskrive fortellingene om seg selv  .............................................................   Skriveoppgave: Suksess eller fiasko, en grunnfortelling  ........................   Detektiv i eget liv  ........................................................................................   Skriveoppgave: å omtolke en pinlig episode  ...........................................   Finnes det noen sann livshistorie?  ............................................................   Skriveoppgave: Hva er det viktig at jeg forsoner meg med?  .................   Heltereisen  .........................................................................................................   Skriveoppgave: Å være en reisende helt/heltinne  .................................   Tilværelsens to sider  ...................................................................................   Skriveoppgave: Min uttrykkskurve  ...........................................................   Narrativ terapi  ...................................................................................................   Historieskriving og opplevelse av OAS  ....................................................   Skriveoppgave: Det meningsfulle  .............................................................  

131 132 135 136 137 138 139 141 142 144 144 146

kapittel 7  selvbilder  ...............................................................................  

149

Skriving som demaskering  ...............................................................................   Skriveoppgave: Selvbilder under lupen  ....................................................   Selvtillit og selvfølelse  .......................................................................................   Følelsenes verstinger  ........................................................................................   Skriveoppgave: Ny runde under lupen  ....................................................  

150 150 151 153 155

148

7


innhold Selvbilder og forestillinger  ...............................................................................   Skriveoppgave: Revisjon av negative indrestyrte selvbilder  ..................   Sykdom og selvbilde  .........................................................................................   Pasientrollen  ................................................................................................   Skriveoppgave: Hvordan er det å være pasient?  .....................................   Ytrestyrte selvbilder  .........................................................................................   Vanskeligheten med å slippe selvbilder  ...................................................   Skriveoppgave: Å gi slipp på selvbilder  ....................................................   Selvbilde og selvfordømmelse  .........................................................................   Skriveoppgave: Å gjennomskue selvfordømmelsen  ...............................   Å ta seg tid til endring  ......................................................................................   Skriveoppgave: Å lage en løgnlogg  ...........................................................   Selvbilde og det å eldes  ....................................................................................   Skriveoppgave: Selvbilder i endring  .........................................................  

156 157 158 160 161 162 163 165 166 166

kapittel 8  skam  ..........................................................................................  

174

Om pinlighet og skam  ......................................................................................   Skriveoppgave: Innsirkling av skam  ..........................................................   Skam og seksualitet  ..........................................................................................   Selvivaretakelse i forbindelse med overgrep eller trakassering  ............   Skriveoppgave: Å skrive et brev til trakassøren  ......................................   Sykdom og skam  ................................................................................................   Skriveoppgave: Sykdom og skam  ..............................................................   Å overkomme skam  ..........................................................................................  

175 176 177 180 181 183 183 184

kapittel 9  emosjoner og relasjoner  ............................................  

186

Sinne  ...................................................................................................................   Skriveoppgave: Alt om mitt sinne  .............................................................   Å rense et raseri  .................................................................................................   Skriveoppgave: Utforskning av eget sinne  ..............................................   Misunnelse  .........................................................................................................   Skriveoppgave: Utforskning av misunnelse  .............................................   Familien – et overlevelsesprosjekt?  ................................................................   Skriveoppgave: Foreldrepåvirkning  ..........................................................   Opprydning i relasjonsmengden  ..............................................................   Skriveoppgave: Gjennomgang av relasjonsrommene  ............................   Rot og ryddighet  ...............................................................................................   Skriveoppgave: Hvor er rotet ditt?  ...........................................................   De betydningsfulle forbipasserende  ........................................................   Skriveoppgave: En betydningsfull forbipasserende i mitt liv  ................  

187 188 189 191 192 194 195 196 197 198 201 202 203 205

8

167 170 171 173


innhold

kapittel 10  problemer i parforholdet  .........................................  

206

Det fullstendig normale i å ha plunder i parforholdet  .................................   Selvinnsikt som en utfordring  .........................................................................   Skriveoppgave: Å hente frem regnskapsboka  .........................................   Når begge er interessert i å skrive  ..................................................................   Skriveoppgave: For partnere  .....................................................................   Landet som ble dobbelt så stort  .....................................................................   Skriveoppgave: Settlers-inspirert parforholdsoppgave  .........................   Samliv i tider med store belastninger  .............................................................   Skriveoppgave: Klargjøring av endring og forventning  .........................  

207 208 209 212 212 214 214 215 217

kapittel 11  livskriser  ...............................................................................  

219

En krises dynamikk mellom ytre og indre forhold  ........................................   Skriveoppgave: Å oppdage nissen på lasset  ............................................   Å ta ut følelsestrykket i en krisesituasjon  ......................................................   Skriveoppgave: Logg i krisetider  ...............................................................   Kjærlighetssorg  ..................................................................................................   Skriveoppgave: Røntgenfotografering av kjærlighetsforhold  ...............   Samlivsbrudd og skilsmisse  ..............................................................................   Å se situasjonen fra den andres ståsted  ...................................................   Skriveoppgave: Å se situasjonen fra partnerens perspektiv  .................   Utbrenthet  .........................................................................................................   Skriveoppgave: Å samle overskudd  ..........................................................   Ikke i arbeid  ........................................................................................................   Skriveoppgave: Belysning av mitt yrkesaktive jeg  ...................................   Depresjon og nedstemthet  ..............................................................................   Skriveoppgave: Alt om min depresjon  .....................................................   Opp- og nedturer  ..............................................................................................   Angst som kongevei til innsikt  ..................................................................  

220 221 222 223 225 226 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239

kapittel 12  traumer, sorg og sorgbearbeidelse  .....................  

243

Sammensatte følelser  .......................................................................................   En hyppig utlånt avhandling  ............................................................................   Å skrive fremfor å snakke  .................................................................................   Skriveoppgave: Fritt uttrykk  ......................................................................   Sårbarhet og sorg  ..............................................................................................   Skriveoppgave: Sårbarhetskart  .................................................................   Døden som sorgens mor  ..................................................................................   Skriveoppgave: Dialog med sorgen  ..........................................................  

244 245 246 248 249 250 250 252

9


innhold Gammel sorg  .....................................................................................................   Skriveoppgave: Å se på gammel sorg  .......................................................   Det utmattende i sorg  ......................................................................................   Skriveoppgave: Å sanke gode minner  ......................................................   Sorgen som møteplass  .....................................................................................   Skriveoppgave: En forsvarstale  .................................................................   Skriveoppgave: Et brev til avdøde  .............................................................   Traumer og helsefremmende skriving  ...........................................................   Man er med på å forme sin egen historie  ................................................   Skriveoppgave: Å skifte synsvinkel  ...........................................................   Å utvide perspektivet  .......................................................................................   Skriveoppgave: Å se traumet i et større tidsperspektiv  .........................   Et firedagersprogram for traumebehandling  ................................................   En avsluttende refleksjon om helse  ................................................................  

253 255 257 258 259 259 260 261 262 266 267 269 271 273

etterord  .........................................................................................................  

275

Gunn-Marit Uverud

litteratur  ......................................................................................................  

10

277

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Wold og Uverud - Helsefremmende skriving  

Gyldendal Akademisk 2018

Wold og Uverud - Helsefremmende skriving  

Gyldendal Akademisk 2018