Page 1

Nisse- og juletilsynet

Forskrift, best.nr. 2412

Juleforskriften Fastsatt av Direktoratet for nisse- og juletilsynet 24. desember 2001 Sist endret november 2015 N책 med julepraksis, kommentarer og dommer

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 1

09/11/15 12:38


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 8. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-49316-2 Sats: Laboremus Oslo AS Trykk: Østfold Trykkeri AS Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 2

09/11/15 12:38


Forord Formål

Formålet med forskriften er å fastsette krav til sikkerhet og helse ved alle sider av en utagerende julefeiring. Erfaringen tilsier at hoveddelen av ulykker i forbindelse med julefeiring og forberedelsene dertil, skyldes måten feiringen foregår på. Kravene gjelder bruk av alle former for juleutstyr, som i denne forskriften omfatter et vidt spekter av produkter som sleder, seletøy, sekker, nissedrakter og -masker, stiger, støvler, trær og juletrepynt, innendørs- og utendørsbelysning, mat, kaker, grøt, drikke med og uten alkohol, gaver og gavepapir, blomster, sang og sangleker, mandler og filipinespill mv. Kravene gjelder videre alle aktiviteter som involverer juleutstyr, og det stilles også krav til iverksetting av tiltak mot enhver fare forbundet med bruken, uavhengig av om den har en fysisk, kjemisk eller annen årsak. Forskriften retter seg mot stat, kommune, Direktoratet for nisse- og juletilsynet (Nissedirektoratet), Julenissen og Julenissens hjelpere, kjøpesentre, kapitalismen i sin alminnelighet, den hellige familie, arbeidsgivere, arbeidstakere, enmannsvirksomheter, skoleverket, barnehager, den enkelte familie og nedarvede tradisjoner i Norge og utlandet. Forskriften er i hovedsak bygget opp med funksjonskrav. Først av alt: fungerer det, eller fungerer det ikke? Fungerer det, hold fingrene unna – ikke tukle med det. Funksjonskrav innebærer en viss frihet til valg av arbeidsmetoder og tekniske løsninger. Men Nisse- og juletilsynet er smertelig klar over at noen utnytter denne visse friheten langt ut over det man kan forvente. Det er måte på arbeidsmetoder også! Det forutsettes at vurdering og gjennomføring av nødvendige forebyggende tiltak skjer i samarbeid med nisseombudet.

Nisselykke og solidaransvar

Juletilsynet har merket seg utviklingen med at flere og flere nisser fra land i EØS-området søker nisselykken i nissenes originale hjemland, og det særlig i den fredelige juletiden. Det skal ha skapt store problemer for juleavvikling og for nisseriene generelt. Juletilsynet kan ikke se at hvor nissene kommer fra, skal ha slike negative dimensjoner som en del medier vil ha det til. I juleforskriften § 16 er det en

3

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 3

09/11/15 12:38


gang for alle slått fast at nissetariffen gjelder uansett opprinnelsesland. Det betyr at nisserier som leier inn nisser, må tilby disse anstendige lønn- og arbeidsvilkår. Av de viktigste bestemmelsene nevner vi at de skal ha forsvarlig låve eller fjøs å sove i, og at det skal stilles varm grøt på stedet hver morgen og kveld. Se for øvrig kommentarer til juleforskriften § 16 bak i denne publikasjonen. Organisasjonen Nisser er nisser fortjener den oppmerksomhet den får, og honnør for arbeidet med å sikre gode nisseforhold.

Jul, klima og rettferdighet

Julenissen på Nordpolen tar klimatrusselen på dypeste alvor. Om det ikke blir satt i gang strakstiltak, kan vi om få år se skjeggløse nisser i shorts med sebraer spent for sleden. Nye bestemmelser i juleforskriften setter grenser for globale gaveleveranser og søker å hindre øking i utslipp av metangasser. Nisselauget og julenissen på Nordpolen har deltatt i landsomfattende aktiviteter sammen med den norskeste kirken, faggforbund og miljø- og klimabakterieorganisasjoner i den kjente Brokaret som holder fremtida-kampanjen. Som kjent kreves det av en seriøs Julenisse, uansett opprinnelse, at han har høye etiske regler i all sin framferd og bruker tid og ressurser på sosiale formål. For jula 2015 vil forskriften være viet et godt formål, som administreres av Norsk Folkehjelp. Overskuddet av publikasjonen går til Norsk Folkehjelps arbeid for flyktninger. God lovlig og forskriftsmessig jul!

4

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 4

09/11/15 12:38


Innhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Nisselykke og solidaransvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Jul, klima og rettferdighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Juleforskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kapittel I Glade jul. Innledende bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 § 1 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 § 2 Virkeområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 § 3 Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 § 4 Hvem forskriften retter seg mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 § 5 Julefeirere som ikke er nisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 § 6 Diskriminering 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 § 7 Dispensasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kapittel II Så går vi rundt om en einerbærbusk. Organisering, ledelse og medvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 § 8 Krav til systematisk nissevern- og julemiljøarbeid . . . . . . . . . . . . . . 12 § 9 Nissearbeidernes og de julefeirendes medvirkning . . . . . . . . . . . . . 13 § 10 Nissearbeidernes medvirkningsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 § 11 Nisseombud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 § 12 Inkluderende nissearbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 § 13 Varsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 § 14 Gjengjeldelse ved illevarsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 § 15 Julehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 16 Innleide nisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 17 Særkullsbarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 18 Aldersbegrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 19 Julebord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 20 Luciafeiring9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 § 21 Skoleavslutning, juletrefest m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 § 22 Kyssepåbud under misteltein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 § 23 Julekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 § 24 Jul med din glede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 § 25 Vurdering av tiltak for fysisk forfall og inaktivitet . . . . . . . . . . . . . 17

5

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 5

09/11/15 12:38


Kapittel III Nå er det jul igjen. Utførelse av julearbeid, bruk av juleutstyr mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 26 Forebyggende aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 27 Julemusikk og juleunderholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 28 Du grønne, glitrende tre, god dag. Montering av juletrær og pynting av disse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 29 Personlig nisseutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 30 O, jul med din slede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 § 31 På reise i juletiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kapittel IV Utforming og innretning på juleplasser og i juleverksteder . . 19 § 32 Gaveleveranse gjennom piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 § 33 Julebelysning på hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 34 Julemedarbeiderundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kapittel V Konstruksjon, utforming og framstilling av produkter som omfattes av juleforskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 35 Luciafeiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 36 Rudolf er rød på nesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kapittel VI Administrative bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 37 Opplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 38 Jeg gikk meg over sjø og land – leveringsbestemmelser 16) . . . . . . 21 § 39 Påtrengende virksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 40 Hvitvasking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 41 Bestikkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 42 Overvåkning og kontroll av julehelse, reinsdyrinfluensa . . . . . . . . 21 § 43 HMS-kort (id-bevis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 § 44 Dokumentasjon av parodisk kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 § 45 Håndtering av feil og mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kapittel VII Tiltaksverdier og grenseverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 § 46 Nisserop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 § 47 Julekaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 48 For en feit og fin jul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 49 Risengrynsgrøt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 50 Vern mot passiv røkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 51 Foring av reinsdyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 6

09/11/15 12:38


Kapittel VIII Helt avsluttende bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 § 52 Krav til nisse- og juletilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 § 53 Straffebestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 § 54 Erstatning 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 § 55 Skattefritak for nissebetingede goder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 § 56 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser19) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kommentarer til forskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1) Til § 2 Virkeområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2) Til § 3 Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3) Til § 4 Hvem forskriften retter seg mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4) Til § 6 Diskriminering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5) Til § 12 Inkluderende nissearbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6) Til § 15 Julehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7) Til § 16 Innleide nisser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8) Til § 17 Særkullsbarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9) Til § 20 Luciafeiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 10) Til § 20 Luciafeiring, første ledd første punktum . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11) Til § 21 Skoleavslutning, juletrefest m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 12) Til § 23 Julekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 13) Til § 27 Julemusikk og juleunderholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14) Til § 27 Julemusikk og juleunderholdning, tredje ledd . . . . . . . . . . . . 29 15) Til § 28 Du grønne, glitrende tre, god dag. Montering av juletrær og pynting av disse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 16) Til § 38 Jeg gikk meg over sjø og land – leveringsbestemmelser . . . . . 30 17) Til § 47 Julekaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18) Til § 54 Erstatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 19) Til § 56 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vedlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Julekalorireglene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Julevasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Klageskjema for misfornøyde mottakere av gaver/pakker . . . . . . . . . . . . . 37 Fra Julenisselauget Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

7

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 7

09/11/15 12:38


Juleforskriften Første gang utgitt desember 2002 Direktoratet for nisse- og juletilsynet Tiden Norsk Forlag AS Arbeidslivsavdelingen November 2003 Endringer i forskriften av allehelgensdag 2003 er tatt inn i publikasjonen (§§ 2, 4, 11, 15 og 28 er endret, ny § 6A og ny §§ 31 og 32). Kommentarene er endret. November 2004 Endringer i forskriften av sjeleforsørgerdagen 2003 er tatt inn i publikasjonen. Det er nye bestemmelser i § 6B og § 7A. Kommentarene er selvsagt endret. November 2005 Endringer i forskriften av bøte- og forbedringsdagen 2005 er tatt inn i publikasjonen i det omfang vi synes det var i tråd med god nisseskikk. Det er dog nye bestemmelser i §§ 2, 4, 8A (ny), 15A (ny), 17 og 28. Kommentarene er opplest og vedtatt. November 2007 Endringer i forskriften av love-på-tro-og-ære-dagen 2007 er tatt inn i publikasjonen mens ingen la merke til det. Det er nye bestemmelser i §§ 6A, 22, 28, 29. Og, jada, kommentarene er selvsagt endret så det holder. November 2009 Forskriften har gjennomgått en omfattende omstilling, paragrafer har fått nye numre og innholdet har gått på omgang. Det viktigste har dog vært at lite er endret. Men oppbyggingen og strukturen er helt unik. Alt i tråd med regelforkludringsprosjektet. Nisse- og juletilsynet har tilsynert de siste år og vel så det. November 2012 Direktoratet er fortsatt i lettere sjokk: Alt som er mulig å endre, blir endret uten tanke på følgene for de mange omstillingsfrustrerte nissearbeidere i alle lag, team, avdelinger, seksjoner, bedrifter, virksomheter, lokalmiljøer, steder, kommuner, fylker, regioner, land, kontinenter, verdensdeler og universer. Ta hensyn om du synes det høver. Ikke ett år uten omfattende regelendringer, særlig på det inkluderende området. Dommer fra Nissedomstolen som vi synes passet, har fått plass i publikasjonen. November 2015 Direktoratet er i gang, igjen! Misbrukerorienterte endringer er innført med påholden penn. Formålet er gaveforsterket, arbeidet mot sosial nissedumping fortsetter og har medført robuste regler om nissedelingsøkonomi og überhode transportforhold.

8

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 8

09/11/15 12:38


Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med julehøytiden (juleforskriften)

Fastsatt av Direktoratet for nisse- og juletilsynet 24. desember 2001 med hjemmel i blant annet lov 24. desember 2009 nr. 19,5 om jula, Julenissen, juletid og juling mv. (juleloven). Forskriften er tilpasset EFs rådsdirektiv om minimumskrav til sikkerhet og helse ved julerelaterte aktiviteter, Rdir. 2001/666/EØF, og EFs rådsdirektiv om godkjenning av yrkeskompetansegivende juleutdanning Rdir. 2001/02/EØF.

Kapittel I Glade jul. Innledende bestemmelser § 1 Formål Forskriftens formål er (1) å sikre en julefeiring som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt jul, spredning av julas ånd, med en gavemessig standard som ikke til enhver tid er i samsvar med den teknologiske utvikling i samfunnet (2) å sikre trygge ansettelsesforhold og liksombehandling i nisselivet (3) å legge til rette for tilpasninger i nisseforholdet knyttet til den enkelte julearbeiders og nisses forutsetninger og livssituasjon og dermed bidra til et inkluderende nisseliv (4) å gi grunnlag for at nissene og julearbeiderne i nisseriene selv kan ivareta og utvikle sitt nissemiljø i samarbeid med juletidens parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra Nissedirektoratet § 2 Virkeområde (1) Forskriften gjelder bruk av juleutstyr og julefeiring som definert i § 3 og opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering. Forskriften gjelder videre alle typer aktiviteter og feiringer i forbindelse med julehøytiden, både hjemme og ute i det offentlige rom.1) (2) Forskriften regulerer alle handlinger i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen i forbindelse med julefeiringen, hvor nisser, deltakere og tilskuere i luciaopptog og handlende av juleutstyr og julemateriale inngår i sin alminnelighet. (3) Forskriften gjelder særlig på Svalbard og områdene nordafor, overalt der jula feires og julenisser ferdes, julas ånd forefinnes og julegraner gror. Den gjelder likevel ikke for Sydpolen, Sargassohavet og på visse flekker.

9

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 9

09/11/15 12:38


§ 3 Definisjoner (1) Med juleutstyr menes tekniske innretninger som juletrær og pynt dertil, julestrømper, nisseskjegg, nisseluer, kakeformer, grøtsleiver, svorbrennere, kostymer til julespill, luciadrakter, lysekroner, julekalendre, snøballkastemaskiner, økser for juletrehogst o.l. som nyttes i forbindelse med julefeiring, det være seg planlegging, gjennomføring eller etterarbeid. (2) Med bruk av juleutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, transport, bruk, underbruk, overvåking, ettersyn, påsyn, klarsyn, syner, reparasjon, vedlikehold, pass, puss og renhold. (3) Med juleperioden menes i hovedsak tidsrommet fra 1. søndag i advent til 13. dag jul, dog også slik at nødvendige forberedelser før advent tar til, medregnes. Julemarsipan kan likevel ikke legges fram for salg før 1. søndag i advent.2) (4) Med julenisse menes enhver nisse som involverer seg i aktiviteter som har med jula å gjøre, samt enhver annen julefeirer som av uforklarlige årsaker ikler seg julenissedrakt for å glede eller skremme barn, øke salget og dele ut godteri og gaver, og som avslutter jula i horisontal stilling. (5) Med luciaopptog menes den aktiviteten som hver 13. desember finner sted i trange lokaler i landets barnehager, hvor små, uskyldige barn blir utstyrt med levende lys på hodet og med trøtte og stressede foreldre som tilskuere, som, mens arbeidet venter, må pine seg gjennom en haug uspiselige lussekatter med tynn, lunken kaffe til, og trøste de over 90 prosent av barna som ikke ble hovedlucia. (6) Med mobilt juleutstyr menes tekniske innretninger som beveger seg på hjul, belter, sledemeier og liknende, med eller uten egen framdrift. (7) Med juletre menes et tre når det er felt og intendert for julepynt. Et juletre kan pyntes etter forgodtbefinnende, det viktigste er å befinne seg godt. Visse forhåndsregler gjelder for påsetting av stjerne/annet stas på toppen av treet. § 4 Hvem forskriften retter seg mot (1) Følgende personer og institusjoner skal sørge for at bestemmelsene blir forfulgt på det mest lykkebringende: – eiere av kjøpesentre og handlegater, for de områdene som omfatter framlegging av juleutstyr for salg og som salgsfremmende tiltak – eiere og brukere av reinsdyr og sleder3) – eiere og brukere av juletrær, både i naturell, hogd og pyntet tilstand

10

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 10

09/11/15 12:38


skoler og barnehager, i de tilfellene hvor hele jula eller deler av den blir gjennomgått teoretisk eller praktisk – eiere og beboere av de tusen hjem, hva angår de tilfeller hvor juleforberedelser og gjennomføring blir iverksatt for egen regning og risiko – eiere og brukere av nisseverksteder, hvor det produseres nyttige og unyttige gaveartikler til alle snille barn, tantene til Beate, besta og svigermor, og ellers alle der skal motta slike gaver (2) Virksomheter som tilbyr nisser overnatting i stall og stue, plikter å følge de regler som til enhver tid Den Internasjonale Nisseorganisasjon (DINO) setter. (3) Kongen kan gi nærmere bestemmelser om mobilt nisseutstyr med seilføring. (4) Dronningen vil gi eksakte regler for utforming av interiør, samt mønster og materialvalg i julesentre, julegater og de tusen slott. (5) Prinsessen vil bestemme hvilke engler som får dale ned i skjul, og når dette vil inntreffe. (6) Kronprinsen kan initiere work shops hvor dignitære deltakere kan reflektere om nissenes verdighet og deres joint ventures i sosiale entreprenørskap. (7) Kronprinsessen er nissenes aller høyeste beskytter hva gjelder nissens utstyr og drakter. § 5 Julefeirere som ikke er nisser (1) Følgende personer anses som nisser ut fra forskriftens regler om julemiljø: a) deltakere i avslutningsforestillinger på skoler og i barnehager eller andre steder som lider av den skikken b) innsatte i kriminalomsorgens anstalter, når det gjelder julematservering og avsynging av julesanger c) pasienter i alle mulige institusjoner som må delta i juleaktiviteter enten de vil eller ei d) ansatte i postombæringen og de tilstøtende aktiviteter, når det gjelder all ombæring av postkort og pakker, og som kan tiltenkes å få seg styrkedråper av ulik kvalitet på ruta i slike mengder at ruta ikke blir ferdig gått før julemiddagen for lengst er spist opp, gavene utdelt og barna lagt § 6 Diskriminering 4) (1) Julenissevervet skal ikke diskriminere kjønn, rase eller religion. At du ikke har vært snill i år, regnes ikke som diskriminering.

11

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 11

09/11/15 12:38


(2) Julenissen skal ha et kjønn (men ingen vet hvilket) og omtales som han. Av rase er Julenissen nisse, og religion kan andre styre med. Om nødvendig skal Julenissen kvotere inn ett medlem av et kjønn slik at det alltid skal være minst ett kjønn representert av kjønnet slik at ingen representerte kjønn har mindre enn 100 % andel av kjønnet representert som Julenissen. (3) Universell utforming av nissemottak er fint, Nissens økende omfang og sledens utforming tatt i betraktning. Ikke nødvendig, men fint. § 7 Dispensasjon (1) Nisse- og juletilsynet kan gi dispensasjon fra denne forskriften hvis forskriftens krav til sikkerhet ikke svekkes, og det ellers er forsvarlig ut fra hensynet til de belastninger nissearbeidere og julefeirere kan bli utsatt for. Dette gjør vi samme hva Nisse- og juledepartementet sier, hva vet vel de om hva som kreves ute i julevirkeligheten? (2) Dispensasjoner må ikke stride mot bestemmelsene fra Den Internasjonale Nisseorganisasjon (DINO).

Kapittel II Så går vi rundt om en einerbærbusk. Organisering, ledelse og medvirkning § 8 Krav til systematisk nissevern- og julemiljøarbeid (1) Systematisk nissevern- og julemiljøarbeid innebærer at nisseriene skal a) fastsette magemål for julefeirerne b) ha oversikt over julebord og juledrikke c) foreta ris-i-kok-vurdering av julegrøt og andre aktiviteter d) planlegge julehandelen og vurdere om gavene er kortreiste og økologisk forsvarlige e) ha rutiner for at dokumenterte feil og mangler feies under teppet f ) unngå at noen foregriper overraskelsene ved for tidlig gaveavgang g) sørge for springende kontroll med julemiljøet og snarest legge nisser og julefeirere inn til opptining, opptørking og oppmagasinering

12

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 12

09/11/15 12:38


§ 9 Nissearbeidernes og de julefeirendes medvirkning (1) Planlegging og vurdering av julemiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak skal skje i samarbeid. Det er forbudt for storesøsken uansett alder, arbeidsevne, kyndighet og øvrige forutsetninger å si at nissen ikke finnes. (2) Etter at julefeirernes ønsker og behov er kartlagt, kan planer for innkjøp av julegaver dog unndras innsyn og alminnelig plikt til informasjon. § 10 Nissearbeidernes medvirkningsplikt (1) Nissearbeiderne skal gjøre så godt de kan gjennom hele juleperioden. Være greie og snille og gjøre som Nissen sier. (2) Julearbeider skal a) bruke påbudt nisseutstyr, ha godt humør og ellers? b) utføre nissing til alles tilfredshet c) melde fra om gaveinnkjøpene blir gjort kjent for mottakeren før tiden d) delta i analogmøter etter innkalling fra Nissen e) innta forfriskninger gitt som motytelse fra mottaker i den grad man selv anser det forsvarlig (3) Julearbeidere som skal kontrollere leveringer, må sørge for å pugge postnumrene utenat og planlegge leveringen på en slik måte at reinsdyr og julearbeider ikke lider over- eller underlast. § 11 Nisseombud (1) Der flere nisser møtes, velges nisseombud. (2) Nisseombudet ser på at andre jobber, stikker kjepper i hjula for kommersnisser og kommer for øvrig med muntre tilrop til alle som vil høre på. (3) Nisseombudet fører kontroll med at julemarsipanen og andre sesongvarer faktisk er det, altså sesongvarer. Ombudet kan absolutt si fra så det holder. (4) Julenissen tar nisseombudet på fanget når de skal diskutere viktige saker om jul og nisseliv. (5) Nisseombudet kan overhodet ikke stanse hele eller deler av jula, men kan komme med innsmigrende råd om å kutte ned på kjøpestresset, gavemaset og den overdrevne bruk og kast-mentaliteten som overstyrer den ellers så gode høytid. (6) Nisse- og juledepartementet vil gi ytterliggående instrukser for nisseombud i hele verden.

13

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 13

09/11/15 12:38


§ 12 Inkluderende nissearbeid (1) For juleperioden har alle virksomheter generell anledning til å iverksette gratinert sykmelding for nisser av alle slag. I inntil fjorten dager kan nissene bedrive lettere oppsøkende virksomhet, teste ut sine serviceevner gjennom smil og hoho, klappe små barn på hodet, bære rundt små gaver, være til pynt og ellers gjøre forefallende nissearbeid.5) (2) Nisser med avfeldig nedsatt nisseevne må dialogisere med NAV (New Advisory Vision) og regionalt nisseombud for å vurdere biologisk nissefare. (3) Nisseskapspenger kan gis til friske gravide nisser av alle kjønn som ikke kan fortsette med nissing under nisseskapet fordi det kan medføre risiko for skade på smånissen. (4) Ordningen med funksjonsassistent skal bidra til at nisser med sterk fysisk funksjonsnedsettelse skal kunne være nisser. Nissen utfører selv nisseoppgavene, og funksjonsassistenten avlaster ved praktiske oppgaver. (5) Servicereinsdyr for blinde nisser hjelper til med å finne veien, pakke inn gaver, spise grøten og utføre særlig kompliserte aktiviteter som gavelevering gjennom piper, kyss av mammaer og jakt på rotter. (6) Tidsubekvemt lønnsforskudd (TULF) kan tilstås de nisserier som ikke har noen verdens plan for hvordan nissing kan foregå på en estetisk og hysterisk måte i samhandling med andre vektige grupper. Det skal virkelig gjøre vondt i skjegget. (7) Bruk av LØFT-metoden (la øksa falle tungt) er overhodet ikke tilrådelig. (8) Gjenbruk av nisser som for lengst har passert kveldsmathøyden, kan være en vin-vin-situasjon, både økologisk og ønologisk. § 13 Varsling (1) Nisseriene har et utmerket julemiljø. (2) Kritikkverdige forhold finner ikke sted. Det skulle da også tatt seg ut. (3) Sladder blir slått hardt ned på. (4) Snille barn og snille barn, lalala. (5) Direktoratet vil ikke høre noe om det. § 14 Gjengjeldelse ved illevarsling (1) Julearbeider som sladrer, vil bli straffet hardt og brutalt. Er man i tvil om hvem som har sladret, vil det utdeles kollektiv straff. (2) Oppreisning og erstatning vil ikke finne sted.

14

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 14

09/11/15 12:38


§ 15 Julehandel (1) All julehandel må foregå etter en plan.6) (2) Gavene skal være kortreiste og økologisk forsvarlige. De skal være bærekraftige, men ikke så kraftige at den som bærer dem, får belastninger. (3) Julegater og kjøpesentre er forpliktet til å legge til rette for handlende kvinners menn på en slik måte at oppholdet blir personlig og faglig utviklende. Dette kan gjøres ved at det er tv, radio og musikk og pub, bibliotek, biljardbord og andre steder for varierte aktiviteter i umiddelbar nærhet av eller helt integrert med barnas lekerom. § 16 Innleide nisser (1) Midlertidige nisser og vikarjulenisser som blir innleid fra land i EØS-området etter de nye reglene, skal tilbys verdige arbeidsforhold. (2) Nissetariffen er ved særlov vedtatt alminneliggjort fra 1. søndag i advent 2005.7) § 17 Særkullsbarn Arbeidsplan og foreldrefordeling for hele juleperioden må være satt opp og forkynt de berørte i god tid. Arbeidsplanene skal ta utgangspunkt i bestemmelsene om skift- og turnipsarbeid.8) § 18 Aldersbegrensninger (1) Smånisser skal være fylt 18 år ved utdeling av gaver i områder hvor skikken med å skjenke Nissen fremdeles holdes i hevd. (2) Alderen kan under visse forutsetninger gjennomsnittsberegnes, slik at man i en periode på 7 dager kan gå opptog med smånisser i alle aldre, og skjenking finne sted. § 19 Julebord (1) Deltakelse i julebord krever en handlingsplan med frister. Handlingsplanen skal inneholde tidspunkt for hvert enkelt julebord fra august, antall runder med lutefisk/ribbe per julebord, fortegnelse over forventede drinker og plan for verdig avslutning. (2) Julebord i firmaets regi kan foregå over og under bordet, så lenge aktivitetene er i henhold til seksualiseringsforskriftene.

15

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 15

09/11/15 12:38


(3) Det kan være påregnelig at julebordsfeirer kvitter seg med ufordøyd mat i fanget på sjefen, truer personalsjefen med kokos eller på andre måter utsetter seg selv for stillingsvernets mørkesider. § 20 Luciafeiring9) (1) Til nød kan denne svenske skikken med å kle ut søte barn 10) i hvite lakener og be dem subbe rundt i barnehagene, godtas. Men det er et spørsmål om ikke tålegrensen for rare kulturelle uttrykk er nådd nå. (2) Sangen som synges, må gjennomgås grundig slik at hele budskapet blir klinkende klart for barna. (3) Laknene skal i alle fall være hvitvasket, jf. § 40. (4) Alle som deltar i luciaopptog, skal være like mye Lucia. Det vil være nødvendig med jobbrotasjon i opptoget, slik at alle har vært foran minimum én gang. (5) Kjolene skal være så korte at opptogsdeltakerne ikke kan snuble i dem. (6) Mødre og bestemødre og andre tilskuere som har lett for å ty til tårene ved synet av opptoget, skal ha medbrakt egne lommetørkler for tørking av tårer, sminke og snørr. § 21 Skoleavslutning, juletrefest m.m. (1) Arrangører av juleavslutningene på skoler og i idrettslag og vel av alle slag må samordne disse aktivitetene, slik at arrangementene kan avholdes uten at de kommer til fortrengsel for hverandre og skaper unødig konflikt.11) (2) Tilsynet gjør oppmerksom på at man nå vet hvem som er født. Historien er fortalt. OK!? § 22 Kyssepåbud under misteltein (1) Der det er hengt opp mistelteiner, gjelder også allemannsretten; alle skal kysse og bli kysset under mistelteinen. Her diskrimineres ingen. (2) Der det ikke finnes mistelteiner, vil osp, ask, eik, bjørk, gran, furu, selje, bøk og til og med hyll gjøre samme nytten. § 23 Julekalender (1) Julekalender skal inneholde 24 luker/pakker. Retten til julekalender fra mamma og pappa faller bort når barnet flytter hjemmefra.

16

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 16

09/11/15 12:38


(2) Barn over 18 år og som fortsatt bor hjemme har derimot ansvar for å lage julekalender til sine hardt prøvede foreldre.12) (3) Julekalenderunderholdning som vises på tv, skal i alle henseender framstille gode og forsvarlige arbeidsforhold for nisser og julefeirere, barn og foreldre. (4) Om man først skal ha julekalender og andre effektivitetshemmende tiltak på jobben i adventstiden når det ikke er så mye å gjøre likevel og alle bare svinser rundt og skotter, så må man for alle tilfellers skyld sørge for at alle deltar, ved å skaffe til veie gaver etter den til enhver tid gjeldende retningslinje, som er fastsatt i god tid før selve advent for å sikre at det ikke oppstår uventede og sterkt følelsesladede reaksjoner på aktiviteten, hvilket i seg selv er i strid med kjernen i julefredstiden. Straff for ikke å ha innlevert disse små og helt unyttige, men riktig hyggelige gavene, vil bli utmålt ved trekk i kyss under mistelteinen, jf. § 22. § 24 Jul med din glede (1) Juleforberedelsene skal utformes slik at det tas hensyn til den enkeltes mulighet til selvbestemmelse og faglig ansvar og til selv å variere arbeidstakten. (2) Vasking og rydding skal ikke utføres i større utstrekning enn at det er en klar sammenheng mellom arbeidsinnsatsen og resultatet. (3) Ved særlig psykisk hardt belastende arbeid skal det gis anledning til hyppige pauser med forfriskninger og mulighet for kontrakt med grisepsykiater. (4) Når man har vasket gulvet, båret inn veden og bundet opp fugleneket, kan man sette seg og hvile ut en stund. Vogg gjerne vogga slik at småbrødre får en blund. Setter man seg inntil glasset, kan man også forsøke å finne ut hvor julestjerna er. Det er den stjerna som lyser sterkest av alle, og som pleier å stå rett over taket til fødestua. § 25 Vurdering av tiltak for fysisk forfall og inaktivitet Nisserier må vurdere om kroppsbygging med diabole stereotyper for spesielt tynne nisser kan være et verdig tiltak (biomassen til nisser må være større enn 120 gC/m²).

17

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 17

09/11/15 12:38


Kapittel III Nå er det jul igjen. Utførelse av julearbeid, bruk av juleutstyr mv. § 26 Forebyggende aktiviteter (1) Ønskelistene må ikke være lengre enn at den som skal lese en ønskeliste, kan holde lista foran seg og få et komplett overblikk. (2) Julekort må være lette og skrevet av senderen. (3) Kjolene til Askepott skal være passe nøttete, rene og nystrøkne. § 27 Julemusikk og juleunderholdning (1) I juletiden skal det bare spilles julerelaterte sanger13) av en viss kvalitet. Profesjonelle gatesangere må holde seg til temaet. (2) Karaokeselskaper med julesanger er i alle henseender forbudt. (3) Det er strengt forbudt å endre sendeskjemaet for filmer og lødig underholdning i juleuka. 14) § 28 Du grønne, glitrende tre, god dag. Montering av juletrær og pynting av disse (1) Fundamentering må utføres på en slik måte at treet ikke faller og utsetter feirende for skade. (2) Tung pynt må henges nederst på treet for å sikre stabiliteten. Ved mer enn overdrevet pynting (se standard for pynting av juletrær EN-NS-231 201), må treet festes med wirer på et dertil egnet sted. Wirene må ikke monteres slik at de kan være til hinder for sleder og reinsdyr. 15) (3) Ved pynting av trær over 2 m skal det brukes hjelpemidler for å feste stjernen i toppen. (4) Ledningene til julelysene må festes på en slik måte at de ikke er til hinder for gangen rundt treet. Tilfredsstillende beredskap mot ulykker ved snubling eller trevelt må iverksettes. (5) Selvhogst anbefales ikke. Dødsraten i skogbruket er høy nok som den er. § 29 Personlig nisseutstyr Personlig nisseutstyr skal stilles til rådighet og påbys brukt i følgende tilfeller: – Ved sammensetting av pepperkakehus skal det bruke vernehansker. – Ved smultarbeid skal det brukes både ansiktsmaske og vernehansker. – Ved juksekobling av juletrebelysning skal operatøren bruke gummisko. – Nisseluene skal ha tilstrekkelig støtdempende effekt og være CE-merket.

18

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 18

09/11/15 12:38


– Ekte nisseskjegg må være minst 6 cm. § 30 O, jul med din slede (1) Reinsdyra skal bare kunne startes ved en tilsiktet bruk av en betjeningsinnretning som er beregnet for det. (2) Hohooo skal ropes høyt og tydelig. (3) Nissen må ringe jevnlig med bjellene ved ankomst til nye leveringssteder. (4) Når reinsdyra brukes innendørs, skal det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre at omgivelsene utsettes for forurensing fra dyra. Likeledes må underlaget være sklisikkert for reinsdyra. (5) Ladestasjoner for el-sleder skal ikke kunne brukes av private i gaveleveringstida. (6) Reinsdyr som brukes til taxi innenfor Ring1 må være registrert i Nordpolregisteret. (7) Jernbanens spor og sporområder må ikke brukes til landing, taxing eller take off uten at det på forhånd er løst billett. (8) Melking av reinsdyra må skje etter oppsatt plan. § 31 På reise i juletiden Om man går seg over sjø og land og der møter en gammel mann, skal man spørre og svare på hvor man hører hjemme. Det kan være i trampeland, klappeland, syngeland, nikkeland eller andre steder som passer for årstiden eller etter eget forgodtbefinnende.

Kapittel IV Utforming og innretning på juleplasser og i juleverksteder § 32 Gaveleveranse gjennom piper (1) Pipene skal være forsvarlig nedkjølte og rengjorte. (2) Pipene skal innvendig være forsynt med montert godkjent stige/ klatretrinn. (3) Det skal være festetau eller andre sikkerhetsanordninger. (4) Pipene skal ha et indre mål tilsvarende XXXXXL. (5) Det skal være montert skilt på toppen av pipa som viser sikkerhetsnivået og eventuelle farer.

19

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 19

09/11/15 12:38


§ 33 Julebelysning på hus (1) Av hensyn til reinsdyr, husnisser, gnomer og alminnelig tekkelige mennesker med et snev av dannelse og god smak er det ikke tillatt å bruke mer enn to pakker med utelys på hver boenhet. Denne belysningen skal ikke blinke! (2) Julebelysningen bør være drevet av bærekraftig energi, som solcelleteknologi eller pellets. (3) Belysningen kan tidligst settes opp 1. søndag i advent og skal rigges ned 13. dag jul. Seinest! § 34 Julemedarbeiderundersøkelser (1) Det viktigste er ikke spørsmålene eller svarene, men at det er kommunikasjon på alle tre nivåer, og der nissen er aktivt til stede i nuet. (2) Dessuten så trives alle i jula og vel så det.

Kapittel V Konstruksjon, utforming og framstilling av produkter som omfattes av juleforskriften § 35 Luciafeiring (1) Lysene skal være godkjent for luciakrone, se veiledning nr. 1312, og ikke føre til brannfarlige situasjoner der barn eller omgivelser utsettes for fare. (2) Lussekattene skal være bakt av deig godkjent av Ingrid Espelid Hovig og ikke være eldre enn 24 timer. § 36 Rudolf er rød på nesen Varslingsinnretninger på sleden skal være klare, entydige, lette å se og forstå.

Kapittel VI Administrative bestemmelser § 37 Opplæring Alle julefeirere må i god tid før advent ha lært seg minst tre vers av hver av de viktigste julesangene. Opplæringen skal også ta hensyn til lydnivå, toneart og rytme.

20

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 20

09/11/15 12:38


§ 38 Jeg gikk meg over sjø og land – leveringsbestemmelser 16) (1) Transportnisser må følge de til enhver tid gjeldende kjøre- og hvilebestemmelser. Ferdig utfylt skive skal attesteres av uhildet person (særlig, da) ved hvert nye leveringssted. Fartsgrenser må overholdes mellom de ulike verdensdelene, selv om dette kan forsinke leveringen noen nanosekunder. (2) Det vil bli et globalt forbud mot vanlig rutefly mellom 24. desember kl. 1600 og 25. desember kl. 0800. (3) Transportnisser kan være underlagt GPS-flåtestyring. § 39 Påtrengende virksomhet (1) Julebukk og annen oppsøkende virksomhet kan kun finne sted om de påtrengende også utfører kunststykker, synger rent, danser eller gjør andre til lags. (2) For å sikre et forsvarlig kosthold utenfor hjemmet anbefales kun frukt og grønnsaker som gaver til julebukker etc. § 40 Hvitvasking (1) Det er ikke tillatt å søke penger og andre verdigjenstander hvitvasket gjennom julas gavevanvidd. Det er dobbelt umoralsk. (2) Gulv, duker og annet husgeråd kan uten hinder av første ledd likevel hvitvaskes i forbindelse med jula. § 41 Bestikkelser (1) Det er ikke tillatt å bestikke Julenissen eller andre nisser i håp om å oppnå goder eller underslå slemheter. (2) Julenissen og andre nisser sier ofte ja takk til en klem likevel. Det må være greit. § 42 Overvåkning og kontroll av julehelse, reinsdyrinfluensa (1) Alle julefeirere, nisser og reinsdyr skal framstille seg for bedriftselgen i romjula medbringende ruinprøve. Til hver enkelt skal det utvikles en korrigeringsplan med hensyn til fettmengde, alkoholprosenter, oksygenopptak mv. (2) Julenissen må ha smittevernberedskap mot reinsdyrinfluensa, eller i det minste en plan. Planen må inneholde tiltak for å hindre smitte ved gavelevering, vaksinering og nødslakting (av reinsdyra).

21

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 21

09/11/15 12:38


(3) Er det oppdaget rennende røde neser og hektisk flakkende blikk, så må følgende strakstiltak iverksettes: – Reinsdyra må utstyres med mulebind. – Skal noen nyse, nys i votten. – Skal noen hoste, host i svansen til den foran i trekket. – Skikkelig syke reinsdyr må holde båsen. – Skikkelige syke nisser må holde seg i skinnet. § 43 HMS-kort (id-bevis) (1) Alle som er tilsatt i nisseriene og som på egne eller andres vegne utfører noe de tror kan ha med jula å gjøre, skal bære HMS-kort (Herlig Manipulert Skilt). (2) HMS-kortet skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Bildet på HKM-kortet må være tatt uten nissemaske og nisselue. (3) Direktoratet for nisse- og juletilsynet utsteder HMS-kortene. Sikker blir man vel aldri, men bedre å være føre var, sa reven; han hang høyt som kirsebær blant de store. § 44 Dokumentasjon av parodisk kontroll (1) Sleder og personløftere for berging etter julebord skal ha parodisk kontroll. (2) Dokumentasjonen skal pakkes pent inn med sløyfe. § 45 Håndtering av feil og mangler Ulykker er i strid med julas budskap, og dokumenterte feil og mangler bør snarest feies under juletreet. Nisser som blir utsatt for julefeiringens bakside, må ta sekken sin og gå.

Kapittel VII Tiltaksverdier og grenseverdier § 46 Nisserop Når det skal ropes høyt på Nissen på juletrefester, må det ikke ropes for høyt. Juletrefestarrangør må til enhver tid sørge for at julefeirerne ikke bruker utestemmer inne.

22

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 22

09/11/15 12:38


§ 47 Julekaker (1) Det skal bakes 7 sorter julekaker. Kakene kan først prøvesmakes siste søndag før julaften.17) (2) Det samlede volum kaker skal ikke være større enn at kakene ikke varer lenger enn til 13. dag jul. Den siste uka kan eventuelt restopplag av julekaker byttes med naboen eller deles ut til julebukker dersom det er slutt på frukten, jf. § 39 om påtrengende virksomhet. § 48 For en feit og fin jul (1) Til julekaker og annen julemat skal det brukes et rent naturprodukt. Det skal være kjernet av fersk fløte og tilsettes følgende ingredienser: salt, melkesyrekultur, vitamin D (kolekalsiferol). (2) Naturproduktet skal oppbevares kaldt (ved 4 °C). Ta dog produktet ut av kjølefasiliteten en stund før bruk, da blir det mykere og smaker ekstra godt. § 49 Risengrynsgrøt (1) På grøten skal det først legges en god klatt med smør, deretter kan sukker strøs på før man avslutter med et godt lag kanel. Andre rekkefølger er forbudt. (2) Før produksjon og bruk av risgrøt må det foretas en ris-i-kok-vurdering. Når julegrøt serveres med mandel, skal man særlig ta hensyn til kvelningsfaren som oppstår når mandelen svelges under forsøk på å skjule at man har fått den. Dette gjelder særlig nisser under fire år, men også i andre tilfeller er dette et problem som krever særlige tiltak. § 50 Vern mot passiv røkelse Bruk myrra til munnvann, mot dårlig lukt i armhulene, til tygging ved dårlig ånde og til snusing mot snue, osv. Dog må man vente til 13. dag jul før røkelse og myrra kan benyttes. Gull vil man anta er fått og benyttet på et tidligere stadium i jula. § 51 Foring av reinsdyr (1) Foret må være økologisk lav eller lavere. (2) Metangassene fra energiproduksjonen til reinsdyra må resirkuleres i et lukket system.

23

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 23

09/11/15 12:38


(3) I en overgangsfase kan det kjøpes klimakvoter for transport over landegrensene.

Kapittel VIII Helt avsluttende bestemmelser § 52 Krav til nisse- og juletilsyn (1) Nisse- og juletilsynet skal utføre arbeidet med faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet. Arbeidet skal tilrettelegges slik at tilsynet og tilsynets tilsatte ikke kan la seg påvirke av press eller tilskyndelser som kan påvirke resultatet av den kontrollen de skal utføre. (2) Juledram og et godt måltid julemat betraktes ikke som utilbørlig press. § 53 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften straffes etter eget forgodtbefinnende. Straffen kan utmåles som utsatt julefeiring til etter 13. dag jul, inndragelse av nissedrakter, bortkomne gaver i posten, flere hjemmestrikkede slips, nipsgjenstander av porselen og andre perfide julegaver, utvanning av juledrikker med opptil flere prosenter, overføring av filipinepresang til taperen e.l. Bare fantasien setter grenser. § 54 Erstatning 18) Erstatning for uønskede gaver og generell skuffelse gis ikke. Sjekk om det følger med byttelapp. § 55 Skattefritak for nissebetingede goder I juletiden kan enhver nisse få både kaker og grøt i utførelsen av nissearbeidet uten at det blir skattet av denne fordelen. Derimot vil goder som at mammaene kysser nissen mens pappaene er ute etter ved eller øl, og hjelp til å finne skjegget, juledrammer og annet kunne bli gjenstand for gevir til statskassen. § 56 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser19) (1) Denne forskriften trer i kraft straks kraften i forskriften er kjent. (2) Tidligere under- og overgangsbestemmelser er opphevet.

24

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 24

09/11/15 12:38


Kommentarer til forskriften 1) Til § 2 Virkeområde

Det er utviklet nærmere regler for opplæring i nisseverksteder, bergrom, stall og fjøs og for hvilket utstyr og hvilke aktiviteter dette vil gjelde. Disse er utviklet i samarbeid med Den Internasjonale Nisseorganisasjon (DINO). Forskriftene om hjemmearbeid og hushjelp vil i fullt monn gjelde i julefeiringsperioden. Særlig gjelder dette nissing i andres hjem. Direktoratet for nisse- og juletilsynet vil til enhver tid komme med mer eller mindre aktuelle endringer til forskriften.

2) Til § 3 Definisjoner

Det er overfokuseringen på tidlig julestart som er bakgrunnen for kravet om at julemarsipan ikke legges ut til salgs før den ordinære juleperioden starter. Det virker som om den faktiske juleperioden begynner kort tid etter grillsesongens avslutning og strekker seg fram til påske. Sånn kan vi da ikke holde på? Nisseog juletilsynet vil holde et årvåkent øye med utviklingen for å avdekke om juleperioden går mot å bli helårsaktivitet.

3) Til § 4 Hvem forskriften retter seg mot

Det pågår for tiden et utredningsarbeid om forspenning av dyr for juleslede, der det blant annet ses på om det bør gis adgang for andre dyr enn fjellreinsdyr foran julesleden, om det skal kvoteres dyr fra forskjellige arter, og om røde neser egentlig bør gis noen spesiell plassering i spannet i vår tid med elektronisk navigasjon, GPS mv. Opprinnelig ble dette utvalget nedsatt på grunnlag av samlet klage fra Karibu-foreningen og Svalbard-reinens løpeforening, men utredningsarbeidet ble utsatt og en ny, utvidet utredningskommisjon opprettet da det kom ytterligere innsigelser fra Elgspringerlauget og Spissmusenes motoravholdsforbund, med påfølgende krav fra en rekke andre dyrearter. Det er ventet at utvalget vil bruke svært lang tid.

4) Til § 6 Diskriminering

Tidligere lød denne bestemmelsen helt enkelt: «Du skal ikke ha andre Julenisser enn meg», men ordlyden ble etter hvert betraktet som upresis.

25

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 25

09/11/15 12:38


5) Til § 12 Inkluderende nissearbeid

Nisse- og juletilsynet har inngått avtale om inkluderende nissearbeid med alle landets nisserier. Avtalen gjelder alle former for nissing og har som formål å – redusere fraværsnissenes promiller – sørge for at gammelnissene husker at de har en nissejobb å utføre – legge til rette for at nisser med redusert nisseevne kan delta i juleperioden med stor og altoppslukende iver På bakgrunn av avtalen har nissefraværet sunket betraktelig det siste året. Bruken av beleggingsmidler for nisser med gradert nisseevne er rendyrket. Det gis tilskott på opptil flere volumprosenter for nisser med redusert nisseevne om disse skal delta i selskaper og arrangementer hvor de skal få forsamlingen til å le og kose seg. Gammelnisser kan få tilskott til hjelpemidler, så som automatisk hodeklapper, hoho på boks og mobilt gavestativ. For nisser i de yngre årsklasser kan det søkes om tilskott til foreldrevakt. Reisetilskott kan tilstås nisser med utbrente reinsdyr. Tilskottets størrelse må ikke overstige dyras slakteverdi. Eksempel på funksjonsassistanse (for nisser med sterkt fysisk funksjonsnedsettelse) kan være hjelp til forflytning med og uten slede, henting og løft av tunge gavesekker, hjelp med av- og påkledning av nissedrakt og -skjegg med mer. Funksjonsnedsettelsen må vare hele jula, i alle fall fram til påske. Særlig runde nisser med en størrelse som er uforenlig med pipeleveranse, kan tilstås hurtigsvarspremie i nissetrygdlotteriet. Se ellers www.nissenett.npol.

6) Til § 15 Julehandel

Gavene som handles, må være nyttige. Det skal også legges vekt på delings­ økonomi, gjenbruk og klimareduserende tiltak ved innkjøp og fordeling. Det er med hjemmel utarbeidet en egen julegaveliste. I julegavelista er alle gaver gradert etter nyttighetsgrad, fra JUL 00 til JUL 04, hvor JUL 04 er ekstremt unyttige gaver. JUL 04-gaver kan kun handles inn etter søknad til Nisse- og juletilsynet – i meget god tid før jul! Bestemmelsen er særlig rettet mot bestemødre og desperate menn av alle kjønn.

26

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 26

09/11/15 12:38


Et skjema for gaveklaging er utarbeidet av Nissedirektoratets etiske nisseutvalg og ligger vedlagt publikasjonen.

7) Til § 16 Innleide nisser

Nissetariffen er gjort gjeldende for hele nisseriket og tilliggende områder. Den består av minimumsbestemmelser vedrørende boforhold og belønning. Av de viktigste punktene refereres her: – Forsvarlig låve eller fjøs med halmbinge skal stilles til de innleide nissenes disposisjon. – Varm grøt skal leveres på fjøset hver morgen og kveld, og det skal være tilstrekkelig med ekstrautstyr for grøtspising, så som sleiver i ulike størrelser, sukker, kanel og ekte smør. – Nissene skal ikke utsettes for matstjeling eller annen utilbørlig opptreden fra firbente. – Så langt det lar seg gjøre, skal nissene også tilbys kald og næringsrik saft av rød kvalitet til hvert måltid. – Bestemmelsene er laget for å motvirke enhver form for nissedumping. Utskremte nisser skal i enhver henseende bære maske, således at de ikke viser sin redsel overfor sakesløse julefeirere.

8) Til § 17 Særkullsbarn

Det er utviklet egne regler for alle former for særkullsbarn. Felles er det fromme juleønsket om at alle skal være glade i hverandre under adventstiden, ved høytidsdagene og helt fram til julenedriggingen. Reglene kan fås ved henvendelse til Barneombudet og Venneforeningen opptil flere foreldre (VOFF).

9) Til § 20 Luciafeiring

Direktorotet for sannhetssøkende befolkning (DSB) har utarbeidet retningslinjer i forhold til feiringen som beskriver forholdsregler, ansvarsforhold mv. i forhold til bruk av usikrede levende lys i forhold til hender og (til overmål) i hodekranser på forholdsvis små barn.

27

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 27

09/11/15 12:38


10) Til § 20 Luciafeiring, første ledd første punktum

Departementet kan ikke annet enn å spørre seg selv om det er riktig at voksne skal leke barn og kle seg ut som Lucia på jobben, og hvordan dette er å forstå med henblikk på krav til verdighet, integritet og varsling.

11) Til § 21 Skoleavslutning, juletrefest m.m.

Det har kommet Nisse- og juletilsynet for øre at flere barnehager og skoler legger julefrokosten til langt etter nyttår for å redusere den ekstra slitasjen all julefeiringen i juletiden bidrar med. Vi sier bare på klart, godt norsk: Hallo! Jeg mener; Jul skal være kult, ass. Dessuten er jula over etter 13. dag jul, se § 3, tredje ledd. Så det så. Dispensasjon kan tilstås vedrørende 20. dag jul.

12) Til § 23 Julekalender

Nisse- og juletilsynet har igangsatt et hurtigarbeidende arbeid med å vurdere regler for julekalendre, på bakgrunn av at enkelte julefeirere kan få doble og tredoble oppgaver knyttet til laging av slike kalendre. Statistikk viser at flere og flere barn får flere og flere foreldre, og at flere og flere foreldre får flere kull barn. Dette kan bety at de innehar både foreldrerollen, barnerollen, barnebarnsrollen og særkullsbarnsrollen mv. samtidig, noe som kan føre til ekstremt risikofylt atferd natt til 1. desember. Utvalget har så langt bare kommet til luke 9. Bestemmelsen i andre ledd retter seg særlig mot eldre og senile og mot skomakere med snakkende tøfler i kjøkkenbenken og som har tilsatt mindreårige i budtjeneste og annet forefallende arbeid til alle døgnets tider og når som helst i uka, og når denne aktiviteten gjentar seg over mange år.

13) Til § 27 Julemusikk og juleunderholdning

Julesanger kan spilles av korps. Dog må de følge reglene fra § 37 om at de skal spille rent. Frelsesarmeen kan avspille sine sanger med gitar, trekkspill og brass. Piano og orgel vil alltid være greit i jula. Musikkpolitiet har utarbeidet en julespilleliste for én gang for alle å definere hva som er julemusikk av en viss kvalitet. Lista tar utgangspunkt i de kjente sangene og gir anbefalinger om når og til hvilke aktiviteter de kan avsynges.

28

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 28

09/11/15 12:38


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Å jul med din glede (formålsparagraf ) Nå er det jul igjen (virkeområdet) Så går vi rundt om en enerbærbusk (om forberedelsene til jula) Så tenner vi et lys i kveld (om adventstiden) Her kommer dine arme små (om julearbeid med smånisser) Jeg synger julekvad (om sanger og leker vi bør kunne) Kimer, I klokker (om julemusikk i det offentlige rom) På låven sitter nissen (om boforholdene for julenisser) Nissens julekveld (inkluderende nissearbeid) All I want for Christmas is you (om innkjøp av gaver) Musevisa (om forholdet til dyr) Og reven rasker over isen (om reising til jul) Du grønne, glitrende tre (om pynting av juletre) Jeg er så glad hver julekveld (om julekveldens viderverdigheter) Rudolf er rød på nesen (drikke og sosial kontroll) Romjulsdrøm (julebukk, godtespising, familieselskaper) Driving home for Christmas (om klimanøytral uforsvarlig reising) Do they know it’s Christmas time at all (nissesolidaritet i praksis) Kan’ke finne skjegget (masker og utstyr og ekte skjegg) (I’m dreaming of a) white Christmas (værmelding og bestemmelser om feiing) My grandma was run over by a raindeer (om reinsdyrtransport) It’s hard to be a nissemann (nisseombudets sang) Deilig er jorden (klimakameratenes sang) Et barn er født i Betlehem (jordmødrenes inntogsmarsj) Jeg så mamma kysse nissen (mer om juleselskaper, forventninger og fyll) Jeg gikk meg over sjø og land (skal man reise enda mer?) Julekveld i skogen (seniorsaken) Julekveldsvisa (enda mer om vår tids superstjerner: jordmødrene) O helga natt (hva gjør nå Helga om natta?)

14) Til § 27 Julemusikk og juleunderholdning, tredje ledd

Love Actually kan vises mer enn to ganger, så lenge slutten er lik hver gang. Når forfatteren Jamie (Colin Firth) frir til husholdersken Aurélia (Lúcia Moniz) i Portugal, skal hun si ja!

29

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 29

09/11/15 12:38


15) Til § 28 Du grønne, glitrende tre, god dag. Montering av juletrær og pynting av disse De viktigste punktene i EN-NS-231 201, Pynting av juletrær, er:

– Bruk godkjent kjøkkentrapp med støttebein, pyntelister og sklisikre trinn. – Pynten i toppen skal festes før «Grevinnen og hovmesteren» starter på NRK1. – Treet skal ikke være bredere enn at pynteren uten å miste balansen kan komme inn til midten av treet. – Små ekorn har hevd på å oppholde seg i julegrana. – Større pynt som kanoner og hockeykøller er å betrakte som overdreven pynting. – Wirene som fester treet til vegg eller tak, må være utstyrt med signalmerking.

16) Til § 38 Jeg gikk meg over sjø og land – leveringsbestemmelser I Savalen-dommen (Nt. 2011 siden sist) behandlet den Aller aller høyeste rett et tilfelle der oppmøtested og leveringssted for nissen ble forandret uten forutgående planlegging gjennom styringsretten. Den Aller aller høyeste retten uttalte at nisseriet har rett til ensidig å fastsette hvor transportnissene skal levere gaver, med mindre begrensninger framkommer av annet regelverk. Det heter blant annet i dommen: Selv om alle snille barn skal ha julegaver og julegavelista er utarbeidet lang tid i forveien, vil nisseriet kunne vurdere løpende om kriteriene for snille barn er oppfylt, helt opp til utdelingstidspunktet. Det kan ikke være opp til den enkelte transportnisse å gjøre om på endringer i leveringen ut fra eget nisseskjønn, selv om det ut fra rent allmenne julevurderinger kunne aksepteres at gaven ble delt ut til et såkalt slemt barn. Nisser i arbeid vil være underlagt Nissens styringsrett, og de må flyvende holde seg oppdatert på leveringsadressene.

Transportnissen framholdt at det var oppfattet som svært urimelig at ett enkelt barn ved én enkelt anledning ble forbikjørt ved levering, bare fordi varslingssystemet ble brukt, hva med alle de slemme barna vi ikke får meldinger om? Den Aller aller høyeste retten kan ikke se at dette argumentet reduserer Nissens styringsrett og pålegger alle transportnisser å følge den planen som til enhver tid blir endret.

30

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 30

09/11/15 12:38


For at julegavemottakere skal vite hvor Nissen til enhver tid er og når, har man etter misbrukerdrevet innovasjon utviklet Julenisse-appen. Den kan lastes ned her.

17) Til § 47 Julekaker

Nisse- og juletilsynet har vurdert egen kakeliste, men har foreløpig kommet til at så lenge det foretas en enkel risikovurdering av kakebaksten med hensyn til god variasjon og ulik fettmengde i kakene, blir det opp til den enkelte familie ut fra egen historisk og kulturell bakgrunn å velge ut hvilke 7 sorter som skal bakes.

18) Til § 54 Erstatning

Vi kan ikke annet enn å gjøre kjent en av dommene som har falt, og som ventelig vil skape en viss presedens på det juridiske juleområdet. I dommen fra Gloppen og Hyen heradsrett går retten langt i å fastslå subjektivt erstatningsansvar for både utforming og opplevelse av juletilvirkede gaver, selv i de tilfeller der gavene var gjenstand for en byttehandel uten monetære størrelser. Vi siterer dommen i sin helhet/heilskap:

Snekkardommen Samandrag: Ein snekkar vart halden ansvarleg for manglar i konstruksjonane av ein kjelke, ei dokkeseng, ein snurrebass, ei grautsleiv og ein stokk, og eigarane vart tilkjende erstatning etter snurrebasstilvirkingslova § 33. Avsagt: 14. januar 2012 Saksøkt: Snekkar Andersen Saksøkar: Nissefar, gamlenissen, nissekona og størstenisseguten, nissejenta og vesleguten (frå no kalla Nissefar). Dommar: Monrad Uppigard Saka gjeld krav om erstatning på grunn av manglar ved produkt tilvirka av plankebitar og småspiker.

31

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 31

09/11/15 12:38


Saka si bakgrunn i hovudtrekk Nissefar inngjekk den 24. desember 2010 ein munnleg kontrakt med snekkar Andersen om tilvirking av ulike treprodukt som skulle overleverast Nissefar sine familiemedlemer same dag. Produkta skulle tilvirkast av plankebitar og småspiker. Partane avtalte samstundes at Nissefar skulle betale for tenesta gjennom å bistå familien Andersen i deira jolefeiring, som pågjekk i huset like ved. Romjola 2010/2011 oppdaga Nissefar at det var oppstått ei rekke råteskadar i treprodukta snekkar Andersen hadde levert. Det vart også funne andre manglar på eignelutane. Blant anna hadde snurrebassen gjeve Vesleguten ei flis i fingeren, og det hadde gått jordslag i dokkesenga og vorte usmak i grauten. Skadane vart viste til Andersen, og samstundes vart det reklamert munnleg frå Nissefar si side. Tidleg i september 2011 tok Nissefar kontakt med Andersen per telefon og opplyste at forsikringsselskapet berre med naud og neppe dekka manglane på grautsleiva, og at Andersen som entreprenør vart halden ansvarleg for dei andre skadane. Andersen svarte ikkje på denne telefonen. Nissefar engasjerte så tømrarmeistar Gran, som utførte naudsynte utbedringsarbeid. Nissefar saksøkte Andersen ved stemning av 18. oktober 2011 til Gloppen og Hyen heradsrett med krav om erstatning. Andersen tok til motmæle og innga tilsvar med påstand om frifinning. Saka kom opp i Gloppen og Hyen heradsrett i tidsrommet mellom øvinga til Hyen Janitsjar og møtet i Gloppen bondekvinnelag, 13. januar 2012. Snekkar Andersen har i det vesentlege framført: Det samtykkjast i at utforminga av grautsleiva ikkje er utført i høve til internasjonale standardar, og at ho berre kan brukast til røring mot klokka. Dette utgjer ein mangel. Bruk av plankebitar i tilvirking av snurrebass var ikkje lett og blei ikkje som planlagt. Men det var inga tid til detaljprosjektering av konstruksjonen. Andersen tok opp problemet med materialval og utforming med Nissemor og varsla om risikoen for fliser i småfingrane til veslenissen. Eit eventuelt ansvar for Andersen bør lempast. Det er berre jol ein gong i året. Det kan visast til snurrebasstilvirkingslova § 36 tredje ledd, nissetjenesteloven § 30 tredje ledd og juleoffererstatningsloven § 5–2. – Det vart lagt ned slik påstand: – Prinsipalt: Snekkar Andersen skal frifinnast

32

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 32

09/11/15 12:38


– Subsidiært: Snekkar Andersen dømmast til å betale erstatning fastsett etter retten sitt skjønn, avgrensa oppad til kr. 25. Nissefar vert ilagd saksomkostningar for heradsretten. Nissefar har framført: Det finst ikkje tvil om at produkta til den såkalla «snekkar» Andersen lid av tekniske feil og veikskapar. Stokken til Gamlenissen er underdimensjonert og oppfyller ikkje forskriftsmessige krav. Kjelken til guten manglar brems. Og ikkje minst har det gått råte i sleiva til Nissemor. Plankebitane og småspikaren som Andersen nytta seg av, var av så låg kvalitet at det er flaut. Dette er manglar som snekkar Andersen som entreprenør er ansvarleg for. Nissefar har rett til erstatning som tilsvarar utbedringskostnadene på 200 kroner inkl. mva., jf. snurrebasstilvirkingslova § 33. Dette er naudsynte kostnadar til dekking av arbeidet til tømrarmeister Gran og er ei direkte følgje av manglane. Det vart lagt ned slik påstand: 1. Snekkar Andersen vert dømd til å betale erstatning på 200 – to hundre – kroner. 2. Nissefar vert tilkjend saka sine omkostninger i heradsretten. Retten sine merknader Heradsretten finn ikkje at Andersen kan høyrast med at han ikkje er ansvarlig for manglane fordi han liksom skal ha teke dei opp med Nissemor. Det er på det reine at Andersen ikkje hadde utført arbeidet i høve til internasjonale standardar om plankebitar og småspiker, og heller ikkje brukt sunt folkevit i utforminga av ein lang stokk til ein låg gammalnisse. Dette heldt han skjult for Nissefar då dei møttest seint jolaftan 2010. Andersen har difor ansvar for manglane. Dommen er einstemmig. Sakskostnadar Nissefar har vunne saka og har krav på full erstatning for sine sakskostnadar for retten, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd.

33

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 33

09/11/15 12:38


DOMSSLUTNING 1. Snekkar Andersen vert dømd til innan 2 – to – veker frå dommen vert forkynt, å betale erstatning på 200 – to hundre – kroner til Nissefar med familie. 2. Snekkar Andersen må òg betale Nissefar sine sakskostnadar for heradsretten med 124 101 – eitt hundreogtjuefiretusen eitthundreogei – krone innan 2 – to – veker frå dommen vert forkynt. 3. Ved sein eller inga betaling kan dommen på kort varsel omgjerast til 7 – sju – sortar kakebu eller fleirfaldige veker på vatn og jolebrød i Gloppen krinsfengsel.

19) Til § 56 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften innebærer at alle enkeltforskrifter innenfor juleområdet nå er samlet, og disse tidligere forskrifter er nå opphevet. Det gjelder – – – – –

brannhemmende materiale i luciadraktene elsikkerhet ved juletrebelysning sleder og kjøring med reinsdyr vern av nisser mot farer ved inntak av kjemikalier bruk av personlig nisseutstyr

Forskriften har også tatt opp i seg enkelte norske standarder: – – – – – –

lengden på nisseskjegg røykinnhold i norsk pinnekjøtt fettranda på ribba og sprøheten på svoren lysstyrken på høyt-i-toppen-den-blaaanke-stjerna salt i grøten reglene for hva som skal legges på grøten først; smør, kanel eller sukker

34

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 34

09/11/15 12:38


Vedlegg Julekalorireglene

Når vi nå går inn i julehøytiden, er det viktig å minne om kalorireglene: 1. Dersom du spiser noe og ingen ser det, har det ingen kalorier. 2. Dersom du drikker en lettbrus sammen med en sjokoladeplate, vil kaloriene i sjokoladeplaten bli nullet ut av lettbrusen. 3. Dersom du spiser sammen med andre, teller bare de kaloriene som du spiser mer enn de. 4. Mat som inntas for medisinske formål (som karsk, solbærtoddi, varm sjokolade, rødvin, konjakk osv.), teller ALDRI. 5. Jo mer du feter opp dem som til daglig er rundt deg, desto tynnere virker du selv. 6. Mat og drikke (for eksempel popkorn, peanøtter, brus, sjokolade og drops) som inntas som en del av underholdningen ved å se på film eller video eller høre på musikk, inneholder ikke kalorier fordi de ikke inntas som mat eller føde, men som en del av underholdningen. 7. Kakestykker og småkaker inneholder ikke noe fett dersom de brytes opp og spises bit for bit, fordi fettet fordamper når de brytes opp. 8. Alt som slikkes fra kniver, slikkepotter eller skjeer mens du lager mat, inneholder ikke kalorier fordi inntaket er et ledd i mattilberedelsen. 9. Mat med samme farge har samme kaloriinnhold (for eksempel tomater og jordbærsyltetøy, sopp og hvit sjokolade). 10. Mat som er fryst, inneholder ikke kalorier, fordi kalorier er en varmeenhet.

35

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 35

09/11/15 12:38


Julevasken

Vask av tøy og gulv skal gjøres etter en plan. Dette oppsettet er gjennomarbeidet og gjennomsunget i generasjoner og bør kunne stå som den eneste malen for julevask. Mellom hver fase i vaskingen skal man gå rundt en enebærbusk busk. Det er også viktig at disse aktivitetene foregår hver sin dag i uka. Når man skal vaske tøyet før jul, skal man dyppe klesplaggene hyppig i vannet og kryste dem godt slik at all skittenhet blir påvirket av vann og såpe og dermed slipper tøyet. Bøy kroppen mot gulvet og hent opp tøyet. Bruk begge armene i denne operasjonen. Ved skylling etter vasken skal plaggene dras fram og tilbake mange ganger til man er sikker på at såpa er skylt ut med vannet. Hold armene ned langs kroppen og bruk store bevegelser. Når plaggene skal tørkes, skal det brukes to hender ved opphenging på en snor, og balja med vått tøy skal være satt på bakken foran føttene. Snora henger godt over skulderhøyde. Deretter skal tøyet rulles. Det skjer ved at armen føres i sirkelbevegelser ut fra kroppen med knekkpunkt ved albuen. Stryking av tøy foregår ved at armen føres vannrett fram og tilbake over tøyet som ligger i passe strykehøyde. Gulvet vaskes med kost. Overkroppen bøyes skrått nedover, og utstrakte armer føres i langsomme bevegelser fram og tilbake foran kroppen. Som en verdig avslutning på husarbeidet skal man søndag morgen gå til kirken. Man skal løpe tilbake. Bare så det er nevnt.

36

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 36

09/11/15 12:38


Klageskjema for misfornøyde mottakere av gaver/pakker N-JUL-2007 Kan sendes elektronisk på www.nissenett.npol I henhold til Nissedirektoratets etiske nisseutvalg skal Nissen være ivaretakende overfor gave/pakke-mottakere. Hovedarenaen for nissene er desember, og pakken eller gaven som gis, skal av mottaker oppleve som støttende og/eller oppbyggende. Gaver eller pakker som oppleves som støtende og/eller krenkende, er brudd på god nisseetikk. Nissedirektoratet jobber for å gi en enhetlig internasjonal tjeneste. Dessverre trues nisseprofesjonen, spesielt i desember måned, av mange lurenisser. Så lenge nisseyrket ikke er en beskyttet profesjon, er det viktig at Nissen utfører sitt embete profesjonelt og i henhold til god nisseetikk. Nissedirektoratet legger stor vekt på at de etiske retningslinjer følges av den regionale eller lokale nisse. Skulle så ikke skje, bes du fylle ut skjemaet og returnere dette til nærmeste nisse. Klagen vil bli behandlet i nisseankenemnd for misfornøyde gave/pakkemottakere. Nemnda er partssammensatt. Der sitter Sjefnissen og representanter fra gammelnissene, avviksnissene og fjøsnissene. Vedtak fattet i nemnda er endelig og kan ikke ankes. I saker hvor Nissen har brutt de etiske retningslinjene vil: 1) opprinnelig gave/pakke destrueres 2) ny gave/pakke blir tilsendt sammen med et personlig brev fra Sjefnissen 3) vedkommende nisse som har distribuert gaven/pakken får skjegget klippet. Dette tiltaket vil gi vedkommende nisse tid til ettertanke og refleksjon mens skjegget gror. Nissen vil bli fulgt opp under skjeggveksten. Det skal gjennomføres dialog og lages en plan ved tredagersskjegg og helskjegg.

37

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 37

09/11/15 12:38


Opplevde du Nissen som ufin, skremmende eller på andre måter støtende? Begrunn:

Opplevde du gave/pakke som upassende, støtende eller krenkende?

Beskriv gaven/pakkens innhold og begrunn din opplevelse:

Etter denne nisseopplevelsen. På en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært liten og 6 er svært sterk. Hvor sterk er din tro på Nissen? 1 2 3 4 5 6 Kommentar:

Vedlegg

38

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 38

09/11/15 12:38


Fra Julenisselauget Norge

Alle kan bli nisser, så framt de har nissehjerte. Det er ingen formelle regler mot kvinnenisser, mot homofile eller fargede nisser. Det kreves dog av alle seriøse nisser, uansett opprinnelse, at de følger høye etiske regler i all sin framferd og bruker tid og ressurser på sosiale formål. Foreløpig er det ikke vedtatt nissekvoteringsregler. Følgende krav gjelder i tillegg om nissene ønsker å bli tatt opp i det norske nisselauget: – Det må ikke nytes tobakk eller alkohol i nissedrakt, verken før, under eller etter nissing. – Nisser bør gi tiende til sosiale formål (som barnehjem i Europa). – Nisser må fremme Julenissens rolle og vesen i sin framferd og alltid kunne svare for seg og gi seriøse svar til den spørrende. – Nisser MÅ sette barn i fokus og ikke snakke over hodet på disse. – Nisser må ha plettfri vandel og nissedrakt. Lauget vil også gjøre oppmerksom på en pågående kampanje for mer verdige boforhold for fjøsnissene. Nissenes bosted er under sterkt press fra de moderne krefter. Gårdsbruk blir lagt ned, og fjøs blir tatt ut av ordinær bruk. Låver blir erstattet av traktorgarasjer. Halmbinger blir erstattet av silo og hardpakkede halmballer. Denne utviklingen vil skyte ekstra fart i forlengelse av WTO-forhandlingene, om de verste scenariene blir virkelighet. På mange måter vil den norske fjøsnissen være utrydningstruet. Julenisselauget vil fremme en plan for opprettelse av bokollektiver for fjøsnisser i fellesfjøs i særlig utsatte strøk. Julenissene i Norge har et eget tingsted på Savalen i Hedmark, hvor alle nisser kan søke råd og tilflukt i alle av årets måneder. Utbrente nisser kan etter jul bruke etablissementet som rekreasjonssted for å komme tilbake til neste sesong.

39

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 39

09/11/15 12:38


Notater:

40

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 40

09/11/15 12:38


Notater:

41

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 41

09/11/15 12:38


Alt overskudd fra juleforskriften går til Norsk Folkehjelps arbeid for syriske flyktninger. Direktoratet for nisse- og juletilsynet ønsker alle en lov- og forskriftsmessig god jul og et godt nytt år!

105901 GRTID A2412 Juleforskriften 150301.indd 42

ØT – 11.2015

Nisse- og juletilsynet

09/11/15 12:38

Juleforskriften 2015  

Gyldendal Akademisk 2015

Juleforskriften 2015  

Gyldendal Akademisk 2015