Page 1

De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått.

Lars Glasø (Ph.d.) er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Geir Thompson har en doktorgrad i ledelse og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

TRANSFORMASJONSLEDELSE

Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.

Glasø • Thompson (red)

Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner.

TRANSFORMASJONSLars Glasø LEDELSE Geir Thompson (red)


0000 Secundus League Beta.book Page 1 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

[start smuss]

transformasjonsledelse


0000 Secundus League Beta.book Page 2 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM


0000 Secundus League Beta.book Page 3 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

[start tittel]

lars glasø og geir thompson (red.)

transformasjonsledelse


0000 Secundus League Beta.book Page 4 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

[start kolofon]

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 1. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-44688-5 Oversetter av kapittel 1 og deler av kapittel 2 fra engelsk: Henning Kolstad Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Layout: Laboremus Oslo AS Figurer: David Keeping Sats: Supernova Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen 2013 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


0000 Secundus League Beta.book Page 5 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

[start forord]

Forord

Transformasjonsledelse har vært den mest omtalte ledelsesformen de siste 30 årene og er regnet som «state of the art» innenfor ledelsesfeltet. Derfor er det underlig at det ikke finnes en bok på norsk om transformasjonsledelse. Dette bestemte vi oss å gjøre noe med. Boken Transformasjonsledelse er lettlest og består av fire kapitler skrevet av en håndfull erfarne eksperter innenfor faget ledelse. Kapittel 1 i boken er skrevet av Jane Zhen Li. I dette kapitlet gis leseren en introduksjon til transformasjonsledelse, presentert i lys av sin historiske og teoretiske kontekst i ledelseslitteraturen. Kapitlet går nærmere inn i de fire grunnelementene i transformasjonsledelse: idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulering. Til sist gjennomgås autentisk ledelse og pseudotransformasjonsledelse som representerer en videreutvikling av teorien. Kapittel 2, som er skrevet av Lars Glasø, Jane Zhen Li og Geir Thompson, belyser transformasjonsledelse i et gruppe- og teamperspektiv. Her presenteres en modell som viser hvordan en samling enkeltpersoner utvikler seg til et høyt utviklet team. I tillegg viser vi hvordan Bass’ og Avolios fullspektrede ledelsesmodell manifesterer seg på gruppe- og teamnivå. Kapittel 3 handler om trening av transformasjonsledelse og er skrevet av Jan Ketil Arnulf. Et viktig spørsmål innenfor ledelsesfaget har lenge


0000 Secundus League Beta.book Page 6 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

6 forord vært: Kan ledelse læres? Som svar på dette spørsmålet starter forfatteren med å presentere et treningsopplegg for transformasjonsledelse som har vist seg å ha dokumentert effekt. Deretter følger en diskusjon om hvilke faktorer som kan fremme og hemme lederutvikling i praksis. Til sist kommer en gjennomgang av forskning på hvordan ulike typer atferd innenfor transformasjonsledelse kan trenes, og hva vi vet om hvor effektiv treningen kan være. Dette kapitlet stimulerer til å prøve konseptene ut i praksis. Kapitlet er ikke et manualbasert treningsopplegg, men en gjennomgang av forskningsbaserte teknikker. I kapittel 4 presenteres forskningsresultater som belyser teorien om transformasjonsledelse mer generelt. Kapitlet, som er skrevet av Øyvind L. Martinsen, begynner med en innledende betraktning om hva det innebærer å forske på ledelse, og hvorfor det er viktig. Deretter presenteres et utvalg av forskningsresultater som belyser transformasjonsledelse. Selv om både teorien og målingen av transformasjonsledelse er blitt kritisert og er beheftet med en del metodiske svakheter, er forfatterens konklusjon likevel at transformasjonsledelse har klar sammenheng med gunstige reaksjoner hos medarbeidere og positive resultater i organisasjoner. Hvert kapittel avsluttes med noen spørsmål som kan brukes til individuell repetisjon av stoffet og til diskusjon i studentgrupper. Spørsmålene egner seg også godt som utgangspunkt for gruppediskusjoner på lederseminarer. Boken avsluttes med en case fra virkeligheten. Vi vil takke Thorstein Øverland for gode råd og innspill i arbeidet med boken. Vi håper leseren vil lære like mye om transformasjonsledelse som det vi gjorde under arbeidet med å skrive denne boken. I så fall er det verdt å ta en kikk! Oslo, september 2013 Lars Glasø og Geir Thompson


0000 Secundus League Beta.book Page 7 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

Innhold

kapittel 1 transaksjonsledelse og transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Jane Zhen Li

1.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Grunntrekkene i karismatisk ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Den mørke siden av karisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Modell for transaksjonsledelse og transformasjonsledelse . . . . . . . . 1.4.1 Transaksjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Betingelser for fremveksten av transformasjonsledelse . . . . . . . . . . 1.6 MLQ-5X: Müling av transaksjonsledelse og transformasjonsleelse . . . . 1.7 Autentisk ledelse og pseudotransformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . 1.7.1 Inspirerende motivasjon (IM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2 Idealisert innflytelse (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.3 Intellektuell stimulering (IS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.4 Individuell støtte (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Sammendrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjonsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 12 14 16 17 20 24 29 33 35 36 37 38 38 39 40 40


0000 Secundus League Beta.book Page 8 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

8 innhold

kapittel 2 transformasjonsledelse og teamprestasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Lars Glasø, Jane Zhen Li og Geir Thompson

2.1 Skape team med gode prestasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Gruppe av enkeltpersoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Strukturert gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Høyt utviklet team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ledelse og gruppers og teams utviklingsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjonsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 50 51 52 53 54 55 56 56

kapittel 3 trening av transformasjonsledelse . . . . . . . . .

60

Jan Ketil Arnulf

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et enkelt opplegg for å trene på transformasjonsledelse . . . . . . . . . Ledelse og mindsets – når gjør ledere som de sier? . . . . . . . . . . . . . . Trening av enkelte transformasjonslederatferder . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Inspirerende motivasjon: Å kommunisere en visjon . . . . . . . . 3.4.2 Idealisert innflytelse eller karisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 Individuell støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 Intellektuell stimulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Transformasjonsledelse som omfattende lederutviklingsstrategi i organisasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjonsppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 61 67 72 72 75 78 83

kapittel 4 forskning på transformasjonsledelse . . . . . . .

99

3.1 3.2 3.3 3.4

86 93 93

Øyvind L. Martinsen

4.1 Forskning på ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Er transformasjons- og transaksjonsledelse troverdige ledelsesbegreper? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 101


0000 Secundus League Beta.book Page 9 Wednesday, October 2, 2013 2:20 PM

innhold 9 4.3 Hva er opphavet til transformasjonsledelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Situasjonsmessige innflytelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Personlighet, intelligens og transformasjonsledelse . . . . . . . . 4.3.3 Gener og transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Er det kjønnsforskjeller i transformasjonsledelse? . . . . . . . . . . 4.3.5 Oppsummering individuelle forskjeller og transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Transformasjonsledelse og andre former for ledelse . . . . . . . . . . . . . 4.5 Effekter av transformasjonsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Tillit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2 Motivasjonelle tilstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.3 Kreativitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.4 Visjon og mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.5 Tilfredshet, forpliktelse og ønske om ü skifte jobb . . . . . . . . . 4.5.6 Transformasjonsledelse og teameffektivitet . . . . . . . . . . . . . . 4.5.7 Resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.8 Metaanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.9 Kausalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Oppsummering og konklusjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjonsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107 107 109 111 113 115 116 119 121 121 122 123 125 125 126 127 128 131 132 133

case En stor bank i forandringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Oppgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Glasø, Thompson - Transformasjonsledelse  

Gyldendal Akademisk 2013

Glasø, Thompson - Transformasjonsledelse  

Gyldendal Akademisk 2013