Page 1

Denne boken er resultat av et tverrprofesjonelt og tverrnasjonalt seminar som ble arrangert ved Universitetet i Agder i august 2016 hvor nettopp aktuelle profesjonsetiske utfordringer var satt på dagsorden. Her deltok representanter fra norske og danske faglige forbund som organiserer sykepleiere, lærere, pedagoger, sosialrådgivere og sosionomer, og ansatte fra Syddansk Universitet i Odense og Universitetet i Agder.

Katrin Hjort er dr.phil. og professor i utdannelsesvitenskap ved Syddansk Universitet i Odense. Aslaug Kristiansen er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Niels Christian Barkholt er sosialrådgiver, cand.scient.soc. og nestformann for Dansk Socialrådgiverforening.

Profesjonsetikk

Kapitlene i Profesjonsetikk er basert på innlegg som ble holdt på seminaret, men flere er også nyskrevet nettopp for denne boken. Til felles for flere av kapitlene er at de er skrevet ut fra praktikerens blikk. Ulike glimt fra hverdagen hentet fra yrkesutøvere innenfor helse, velferd og utdanningsfeltet tydeliggjør alvoret og de mange etiske dilemmaer som mange profesjonelle daglig befinner seg i når de arbeider for og med mennesker.

Hjort, Kristiansen og Barkholt (red.)

Velferdsstatene i Norden står i dag overfor store utfordringer. Hvordan fastholder og utvikler vi våre profesjonsetiske idealer om å yte alt det beste til alle når vi samtidig presses av transnasjonal økonomisk politikk og globale migrasjonsprosesser?

Katrin Hjort, Aslaug Kristiansen og Niels Christian Barkholt (red.)

Profesjonsetikk Velferdsarbeid for og med mennesker


profesjonsetikk velferdsarbeid for og med mennesker

Profesjonsetikk.indd 1

2018-06-06 11:53:31


Profesjonsetikk.indd 2

2018-06-06 11:53:31


katrin hjort, aslaug kristiansen og niels christian barkholt (red.)

profesjonsetikk velferdsarbeid for og med mennesker

Profesjonsetikk.indd 3

2018-06-06 11:53:31


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51622-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Layout: Laboremus Oslo AS Figurer: David Keeping Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Profesjonsetikk.indd 4

2018-06-06 11:53:31


Innhold

forord 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

introduksjon – etikk i arbeidet med mennesker 

9

���������������������������������������������������������������  

11

Katrin Hjort, Aslaug Kristiansen og Niels Christian Barkholt Hvem er vi, og hvorfor denne boken?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hva er profesjonalisering?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hva er modernisering?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hva er etikk?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

13 13 15 16 18

kapittel 1  etisk dømmekraft 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

19

Anne-Marie Søndergaard Christensen De etiske velfærdsprofessioner  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Teorier om etik  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Etisk dømmekraft  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Betingelser for etisk dømmekraft   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ydre hindringer for dømmekraft: Styringsredskaber   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  Indre hindringer for dømmekraft: Forråelse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

19 21 23 26 28 30 33

kapittel 2  etikk og profesjonsutøvelse eller etikk i profesjonsutøvelse?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

35

Solveig Botnen Eide Et tilbakeblikk   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Profesjonsutøvelse og etikk   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Etikk i profesjonsutøvelse   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Profesjonsutøvelse til den andres beste   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Generell kunnskap og den andres beste  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Den andres beste og medvirkning  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Møte med den enkelte og samhandling   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

36 38 41 43 43 45 46

Profesjonsetikk.indd 5

2018-06-06 11:53:31


6 innhold Profesjonsutøver som moralsk aktør  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Både og   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

47 49 50

kapittel 3  etikk og robusthet 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

52

Dorte Steenberg, Elisabeth Kjølsrud og Ragne Quinteros Sykepleiens etiske fordringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fra velferdsstat til konkurransestat  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Den ideologiske pendel svinger  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Den faglige sensibilitet står på spill  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avslutning  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

54 55 56 58 62 64

kapittel 4  dannelse på avveie 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

66

om dannelse og resultatorientering i undervisningen Per Arneberg, Bjørn Hansen og Charlotte Holm Utviklingstrekk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Dannelse – en begrepsavklaring  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Om å være lærer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Om etikk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Lærerkonflikter – ulike erfaringer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Om konsekvenser for profesjonen av påvirkning utenfra  ���������������������������������������������������������������������������������������������  Om undervisning  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Avsluttende refleksjoner  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

67 67 68 69 71 73 74 76 77

kapittel 5  etikk og interesser 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

78

Marianne Gilbert Nielsen og Marianne Løkholm Lewin Hvorfor er arbeidet med profesjonsetikk viktig?   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Relasjonen: Det gråtende barnet (case 1)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Profesjonen: Lojalitetskonflikt (case 2)  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Politisk styring i møte med etisk ansvar (case 3)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Om BUPLs arbeid med etikk   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Etikk og demokrati   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Veien videre  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Litteratur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

78 80 81 83 85 87 88 90 91

kapittel 6  etik, myndighed og dømmekraft 

92

���������������������������������������������������������������������������������  

Allan Baumann og Niels Christian Barkholt Det pædagogiske felt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vi kan altid gøre det anderledes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Pædagogers viden – forskellige vidensformer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Etiske værdier supplerer de tre vidensformer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Profesjonsetikk.indd 6

94 94 95 97

2018-06-06 11:53:31


innhold 7 Viden, etik og myndighed  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  97 Professionel dømmekraft og skøn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Dømmekraften udfordres og skønnet sættes ud af kraft – et eksempel  ����������������������������  99 Det socialfaglige felt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   101 Dømmekraft og vidensformer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   102 Dømmekraft: Intuition, viden og refleksion  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   103 God omgang med fejl  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   106 Dømmekraft som organisatorisk kapacitet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   109 Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   112

kapittel 7  etik og globalisering 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

113

Kirsten Nøhr Arwa – en case om forskelligheden som vilkår   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ahmed – en case om vilkår for forandring   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Skoleorkester – en case om kreativ håndtering af forskellighed   ���������������������������������������������������������������   Krisecenter – en case om civil ulydighed   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Etisk arbejde – kritisk etisk reflektion  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

115 116 118 119 120 125

kapittel 8  hvem passer på etikken? 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

126

etablering av lærerprofesjonens etiske råd i norge Birte Simonsen Ja eller nei til etisk råd?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Var plattformen og feltet godt kjent?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fra landsmøtevedtak til etablering  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Merverdi eller overlapping?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva slags saker har rådet arbeidet med?   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Et uavhengig råd som holder fast i profesjonsetikken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

126 127 128 129 130 131 133

kapittel 9  etiske cirkler 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

134

professionskvalificering mellem etisk pres og professionel integritet Bjørn Ribers Introduktion  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Etisk pres og den nødvendige uddannelse i professionsetik  ���������������������������������������������������������������������������������   Maskinelt eller menneskeligt arbejde?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tid til omsorg i sygeplejen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tid til tillid i socialt arbejde  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tid til dialog i lærerarbejdet   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tid til nærvær i pædagogisk arbejde  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Etiske cirkler som metode til dialogbaseret supervision  �����������������������������������������������������������������������������������������������   Studiegrupper og uddannelsesprogrammer  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbejdsgrupper, ledelsesteams og arbejdsmiljøprogrammer  �����������������������������������������������������������������  

134 137 139 139 141 142 143 144

Profesjonsetikk.indd 7

144 146

2018-06-06 11:53:31


8 innhold Etisk opmærksomhed i mødet med mennesker  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Professionsetikerens samlede vidensfelt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Etiske ståsteder og perspektivskift  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Professionsetik i velfærdsarbejde – afsluttende perspektiver  ���������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

148 149 150 151 154

kapittel 10  å være leder med hjertet og hodet 

������������������������������������������������������������ 

158

Dag Gjerløw Aasland Hvorfor fungerer det godt noen steder?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hjernens tidlige utvikling  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Todelt hjerne – todelt ledelse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Emmanuel Lévinas: En fortid som ikke kan huskes  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Knud E. Løgstrup: Den suverene livsytring  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hjertet som metafor  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kjernekraftverket som illustrasjon  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En fortelling fra Sandefjord  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering og konklusjon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

159 160 162 163 164 164 165 167 168 170

bidragsytere 

171

Profesjonsetikk.indd 8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2018-06-06 11:53:31


Forord

I august 2016 ble det arrangert et seminar ved Universitetet i Agder som samlet representanter for danske og norske fagforeninger og universitetsansatte til en konferanse om profesjonsetikk. Vi møttes for å dele kunnskap om aktuelle utfordringer for lærere, sykepleiere, pedagoger og sosialrådgiveres arbeid. Vi husker disse to dagene som om det var i går. Korte, godt forberedte og sterke faglige opplegg satte rammen. Deretter hadde vi faglige diskusjoner og paneldiskusjoner. Der skjedde det helt usedvanlige som gjerne skjer når man møtes på tvers av geografi og fag – at de ordene vi brukte innenfor våre egne profesjoner og land speilet hverandres utfordringer, styrker og potensial. Ved Universitetet i Agder førte det til en sterk identifikasjon og inspirasjon som på en og samme tid fortalte oss følgende: Velferdsprofesjonene er alvorlig utfordret, og i større grad i dag enn for bare 30 år siden. De profesjonene vi representerer, og den kunnskap som er opparbeidet gjennom årene, er unik med tanke på å skape velferd i landene våre. Vi er nødt til å gjøre noe i fellesskap. Det følte vi oss forpliktet til, blant annet på grunnlag av fagenes profesjonsetikk. Gjennom møtet vårt ved Universitetet i Agder ble kreftene forenet. Det skjedde med så stor styrke at de to dagene gjorde at nået ble forlenget. Først satte det igang spennende møter om etikk og faglig dømmekraft samt betingelsen for å kunne bruke og utvikle denne. Senere ble det tatt intitiativ til å forsøke å sette ordene ned på papiret – om både utfordringer og erkjennelser. For å rette oppmerksomheten mot og styrke analysen av de felles opplevde samfunnsutfordringene ble forfatterne av kapitlene i denne boken satt sammen på tvers av land og profesjoner. Det har høynet kvaliteten, kreativiteten og troverdigheten. Bidragene i denne boken tjener viktige formål. De skal fungere dels som aktuelle vitnesbyrd om den samtid vi befinner oss i nå, og dels håper vi også de kan sette

Profesjonsetikk.indd 9

2018-06-06 11:53:31


10 innledning

i gang en kvalifisert debatt om hva det krever å bevare og styrke velferden. Det avgjørende er hva vi etterlater til de kommende generasjoner. Resultatet sitter du med i hendene. Du blar deg sikkert litt søkende frem og tilbake i boken. Mens du gjør det, skal du vite at det ligger et brennende engasjement bak ordene. Du får tilgang til en stor erfaringsrikdom fra engasjerte sosial- og velferds­ arbeidere. Kapitlene i denne boken representerer erfaringer og erkjennelser fra erfarne og engasjerte mennesker som arbeider profesjonelt med velferd. Å kommunisere gjennom denne boka er vår måte å handle på. Vi håper at bidragene i denne boken kan sette i gang en nødvendig og bevisstgjørende bevegelse som vedrører arbeidet med velferd for alle som er avhengig av andres medmenneskelighet – og det gjelder jo oss alle, før eller senere. I denne boken er alle bidragene norske eller danske, men vi vil svært gjerne ha resten av Norden – Sverige, Finland, Island, Færøyene og Grønland – med i bevegelsen. Vi vil skape en bevegelse der vi kan bidra til at vi evner å tenke tidlig og se langt. Vi må sikre den faglige basis i velferden slik at de fagprofesjonelle som har valgt sitt fag for å gjøre en forskjell for andre mennesker, kan styrkes og utvikles. Vi vet at det skaper et rikere og mer velfungerende samfunn. Både menneskelig og økonomisk. Katrin Hjort Aslaug Kristiansen Niels Christian Barkholt

Profesjonsetikk.indd 10

2018-06-06 11:53:31

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Hjort, Kristiansen, Barkholt - Profesjonsetikk  

Gyldendal Akademisk 2018

Hjort, Kristiansen, Barkholt - Profesjonsetikk  

Gyldendal Akademisk 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded