Page 1

stein reegård

stein reegård var LOs sjeføkonom i over 20 år og en av de viktigste rådgiverne for aktørene i norsk økonomisk politikk. Han har deltatt i styrer, råd og viktige offentlige utvalg gjennom disse årene og i internasjonalt samarbeid knyttet til enkeltland og sentrale organer som OECD, EU–EØS og ILO. Reegård er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1976 og hadde sin første ordinære jobb i Finansdepartementet. Han har vært økonomisk rådgiver i Stortinget og var statssekretær i to av Gro Harlem Brundtlands regjeringsperioder.

NASJONALØKONOMI

Nasjonaløkonomi. En guide til økonomisk politikk gir svaret på disse og en rekke andre spørsmål. Gjennom figurer, tabeller og grunnleggende beskrivelser får boka fram de sentrale forståelsene for hvordan samfunnsøkonomien former de langsiktige trendene og vår hverdag.

stein reegård

• Hvordan fungerer arbeidsmarkedet egentlig – er det mangel på arbeidskraft eller overflod av hender? • Hvilken betydning har oljeøkonomien for den nasjonale økonomien – kunne vi ha klart oss uten oljepengene? • Hvordan skal vi forstå økonomenes prognoser om framtiden? • Valuta, rentefastsetting, lønnsdannelse og forhandlinger – hvordan spiller disse faktorene sammen?

NASJONALØKONOMI en guide til økonomisk politikk


nasjonaløkonomi

Nasjonalokonomi.indd 1

16.02.2018 12:57:49


stein reegård

nasjonaløkonomi En guide til økonomisk politikk

Nasjonalokonomi.indd 3

16.02.2018 12:57:49


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51140-8 Omslagsillustrasjon: Collage Kristin Berg Johnsen / ©iStock Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Figurer: David Keeping Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Nasjonalokonomi.indd 4

16.02.2018 12:57:49


Forord

Den forrige boka jeg skrev, ble kalt Økonomi uten grenser. For å nyansere forståelsen litt denne gang har vi i tittelen valgt det svenske og danske uttrykket for faget samfunns­økonomi – nasjonaløkonomi. Siden det er politikkens virkemidler vi først og fremst skal ta for oss, passer det også. Det aller meste av økonomisk politikk besluttes fortsatt nasjonalt; den økte internasjonaliseringen og globaliseringen til tross. Tekster om økonomi oppfattes av mange litt som lekser på skolen: Vi leser det vi må. Like fullt gir samfunnets økonomiske utvikling og politikken som skal påvirke den, en sterkere regi for livet vårt enn noen annen mekanisme. Her har vi drøye hundre sider til disposisjon for å skildre dette. Det blir litt som en sykkeltur i Norge, biltur i Kina eller USA: Vi må velge noen få turer. Arbeidsmarkedet får her en relativt større del av oppmerksomheten enn i andre bøker om samfunnsøkonomi og i mediebildet, der næringsliv og offentlig økonomi dominerer nyhetsstoffet.1 Vi kunne også brukt hundre sider på å nevne det vi ikke behandler direkte her – kjempeviktige temaer som næringspolitikk, kompetansepolitikk, klima- og energi­ politikk, likestilling, samferdsel og så videre. Vi berører det imidlertid indirekte ved at disse områdene inngår i den økonomiske politikkens hovedoppgave: å få «alt til å henge sammen med alt» på en god måte. Ingen av de nevnte områdene kan hver for seg sikre en god økonomisk utvikling – det er det bare en godt avstemt helhet av alle politikkområder som kan. Det er det økonomisk politikk egentlig går ut på. Og det er først og fremst den vi konsentrerer oss om i denne boka: Hvordan er det økonomien virker, og hvordan kan den påvirkes? Og hvilken virkelighet er det den opererer innenfor?

1 Jf. undersøkelse omtalt i kapittel 2.4.

Nasjonalokonomi.indd 5

16.02.2018 12:57:49


6 forord

Vi har valgt å dele boka i tre deler, som kan leses hver for seg, men samtidig utgjør en helhet for deg som vil bruke litt mer krefter på å følge den økonomiske politikken. Vi starter, uten tung teori, med å velge ut fem viktige forståelser av eller overblikk over det som former vår økonomiske virkelighet. Dernest blir det plass til en kort beskrivelse av de viktigste politiske virkemidlene for å påvirke denne økonomiske virkeligheten. For å gjøre stoffet lettere tilgjengelig har vi sortert det som en kalender som følger den rytmen begivenhetene grovt sett følger i Norge. De viktige institusjonene er storting, regjering, Norges Bank og partene i arbeidslivet. Ofte er økonomer i en rådgivende og kanskje premissgivende rolle. Innimellom sier vi også litt om disse som hjelper eller roter det til – alt etter som en ser det. For ikke å gjøre teksten for tung har vi spredt talldokumentasjonen utover i kapitlene. For de ivrigste tar vi i del III en spesiell runde på statistikk og begreper, blant annet med noen illustrerende eksempler som har fått mye oppmerksomhet i presse og annen offentlighet. Mitt utvalg er basert på drøye 20 års erfaring som økonomisk ekspert og rådgiver for LO – landets viktigste samfunnsaktør utenom storting og regjering, en medlems­organisasjon som representerer hele bredden i norsk arbeids- og næringsliv: like mange i privat som offentlig sektor, like mange kvinner som menn, og med kontaktflate nasjonalt, men også internasjonalt, mot bedrifter, politikk, forskning, medier og annen offentlighet. Jeg takker min arbeidsgiver for mulighet til å skrive, og særlig kolleger i samfunnspolitisk avdeling, som har medvirket til kunnskapsoppbygging gjennom årene. En særlig takk til LO-økonom Wej Chen og til IT-ekspert Jeanette Ø. Grendal for utvikling av viktig databank og gode presentasjoner.

Nasjonalokonomi.indd 6

16.02.2018 12:57:49


Innhold

del 1  noen overblikk og forståelser 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

kapittel 1  arbeid skaper verdiene. det krever maktbalanse og trygg regi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.1 Vi er oppe i 700 kroner timen eller en million hver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.2 Jobbene blir borte, men det kommer nye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.3 Både jobber og arbeidstakere kommer og går  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.4 Det er mye som skal klaffe for å gi arbeid til alle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.5 Trygdesystemet skal gi inntektssikring, men også makt og mestring  . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.6 Et mangfold av kontraktsformer – lov- og avtaleverk skal bidra til maktbalanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.7 Aldri mangel på arbeidskraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.8 Hjelper innvandring?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9

11 11 13 16 18 19 21 25 26

kapittel 2  næringsfornyelse og effektivitet har vært viktigere enn oljen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28

2.1 En lang økonomisk reise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.2 Produktivitet er nøkkelen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.3 Næringsfornyelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.4 Kapital organiseres via finansmarkedet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.5 Baumol forklarer trange budsjetter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28 31 34 35 37

kapittel 3  konkurranseøkonomien til nytte og besvær 

. . . . . . . . . . .  

40

3.1 Litt om konkurransens berettigelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.2 Land konkurrerer ikke, men har konkurranseutsatte næringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.3 Arbeidsmarkedet som det store unntaket fra konkurranseøkonomien  . . . . . . . . . . . .   3.4 De nye bedriftene – med eller uten ansatte?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.5 Offentlige tjenester – en nøtt for globaliseringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.6 Økonomenes rolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

41 42 43 45 46 48

Nasjonalokonomi.indd 7

16.02.2018 12:57:49


8 innhold

kapittel 4  de viktige kompromissene 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

50

4.1 Vi må starte med målene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.2 Full sysselsetting – den vanskeligste oppgaven av alle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.3 Viktige politikkelementer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.4 Kompromisset om lønnsdannelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.5 Kompromisset om oljeøkonomien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.6 Kompromisset om utenriksøkonomien – EØS-avtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

50 51 52 55 56 58

kapittel 5  striden fortsetter – tross kompromissene 

63

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

5.1 Har «alle» blitt keynesianere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.2 Sammen om strammere grep om finanssektoren?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.3 Økende enighet om den nordiske modellen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.4 Fortsatt uenigheter om arbeidsmarkedet …  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.5 … og om velferdsorganisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.6 … og skatten glemmer de aldri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

del 2  økonomisk-politisk kalender: litt om den økonomiske politikkens regi 

64 66 67 69 71 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

77

6.1 Januar: Nytt skattekort og viktig samfunnsstyring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.2 Februar: Norges Bank i manesjen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.3 Mars: Starten på vårens vakreste eventyr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.4 April: Pensjonens og trygdens måned  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.5 Mai: Tid for revidert nasjonalbudsjett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.6 Juli: Ferie – en del av velstanden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.7 Oktober: Statsbudsjett til avtalt tid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.8 Desember: Prognosenes høytid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

79 82 84 87 90 92 94 95

del 3  litt om nasjonalregnskap og annen statistikk 

. . . . . . . . . . . . . .  

99

7.1 Litt generelt om statistikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.2 Nasjonalregnskapet: Økonomenes gave til menneskeheten og grunnlag for egen samfunnsrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.3 Realverdier og kjøpekraft: Er det reell vekst eller bare prisstigning?  . . . . . . . . . . . . . . . .   7.4 Er norsk produktivitet så høy? Om ulike prisindekser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.5 Er sykefraværet så høyt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.6 Er arbeidsløsheten så lav?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.7 Er det virkelig rekord?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

100

noen forkortelser og ordforklaringer 

101 104 106 107 109 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

115

I. Økonomisk politikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   II. Internasjonalt økonomisk samarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   III. Arbeidsliv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

115 117 119

vedlegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

123

Nasjonalokonomi.indd 8

16.02.2018 12:57:50

Reegård - Nasjonaløkonomi  

Gyldendal Akademisk 2018

Reegård - Nasjonaløkonomi  

Gyldendal Akademisk 2018