Page 1

john christian langli

Fra bilag til bruk er særlig egnet som innføringsbok i regnskap på bachelornivå. Bokens anvendte fokus og gode og intuitive forklaringer gjør den også velegnet for dem som har behov for å forstå regnskapsrapporter til norske foretak, eller som har behov for å vurdere hvor godt konkrete foretak går sammenliknet med andre foretak.

FRA BILAG TIL BRUK

john christian langli har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Handelshøyskolen BI. Han har lang erfaring som foreleser og forsker innenfor regnskap og revisjon. Han har tidligere utgitt Årsregnskapet, som er en videregående bok i norsk årsregnskap.

john christian langli

Fra bilag til bruk forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. Boken er ideell for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å illustrere problemstillinger, hvordan de løses og hvordan regnskaper analyseres.

FRA BILAG TIL BRUK

Innføring i

finansregnskap og regnskapsanalyse


fra bilag til bruk

Fra billag til bruk.indd 1

07.08.2018 14:50:43


Fra billag til bruk.indd 2

07.08.2018 14:50:43


john christian langli

fra bilag til bruk innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse

Fra billag til bruk.indd 3

07.08.2018 14:50:43


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51745-5 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g My Sol Matt Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Fra billag til bruk.indd 4

07.08.2018 14:50:43


Innholdsoversikt

kapittel 1  Do you speak the language of business? 

del i finansregnskapet i perspektiv 

�������������������������������������������������������������������������������������������������  

23

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

27

kapittel 2  Hvordan var 2016 for Norrøna Sport AS, økonomisk sett?  kapittel 3  Hvorfor er finansregnskapet offentlig tilgjengelig? 

���������������������������������������  

28

�����������������������������������������������������������������  

44

kapittel 4  Hvordan blir finansregnskapet til, og hva kan «farge» innholdet? 

���������������������  

52

���������������������������������������  

61

�������������������������������������������������������������������������������  

73

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  

74

kapittel 5  Regnskapsreguleringen og perioderegnskapets fundament 

del ii bokføring og måling av periodens resultat  kapittel 6  En presentasjon av balanselikningen 

kapittel 7  Hvordan transaksjoner påvirker balanseslikningen og regnskapsoppstillingene  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   82 kapittel 8  Bokføringsprinsipper og hva som skal føres til debet og til kredit 

���������������������  

99

kapittel 9  Avslutning av regnskapet, klargjøring for en ny periode og gangen i regnskapsarbeidet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  116 kapittel 10  Prinsipper for måling av periodens resultat  kapittel 11  Bokføring og periodisering av inntekter  kapittel 12  Bokføring og periodisering av kostnader 

�������������������������������������������������������������������������������� 

123

�������������������������������������������������������������������������������������������� 

129

���������������������������������������������������������������������������������������� 

158

kapittel 13  Inntektsskatt og disponering av periodens resultat 

���������������������������������������������������������� 

kapittel 14  Lønn, feriepenger, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift  kapittel 15  Merverdiavgift 

����������������������������������������� 

204

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

210

kapittel 16  Regnskapssystemet og bokføringsloven 

Fra billag til bruk.indd 5

189

������������������������������������������������������������������������������������������ 

225

07.08.2018 14:50:43


6

innholdsoversikt

del iii regnskapsloven og dens måleregler  kapittel 17  Regnskapsloven 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

239

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

240

kapittel 18  Grunnleggende regnskapsprinsipper 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 19  Varige driftsmidler: eiendom, anlegg og utstyr 

���������������������������������������������������������������������� 

kapittel 20  Finansielle anleggsmidler: langsiktige investeringer og fordringer 

286

���������������������������������������������������� 

297

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

306

kapittel 23  Varelager og andre beholdninger  kapittel 24  Kortsiktige fordringer 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

312

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

323

kapittel 25  Produkter med lang tilvirkningstid: juletrær og ny vei 

������������������������������������������������ 

328

kapittel 26  Kortsiktige investeringer, kontanter og bankinnskudd 

���������������������������������������������� 

343

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

357

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

363

kapittel 27  Utenlandsk valuta  kapittel 28  Gjeld 

kapittel 29  Egenkapital i aksjeselskaper 

del iv spesielle emner 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

369

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

387

kapittel 30  Enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper  kapittel 31  Resultatskatt 

���������������������������������������������������������������������������� 

388

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

393

kapittel 32  Kontantstrømoppstillingen 

del v regnskapsanalyse 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

416

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

437

kapittel 33  Regnskapsanalyse – hva og hvordan 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

439

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

459

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

465

kapittel 34  Felles målestokk  kapittel 35  Lønnsomhet 

kapittel 36  Likviditet og soliditet 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

484

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

498

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

506

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

507

appendiks  litteratur  register 

Fra billag til bruk.indd 6

268

������������ 

kapittel 21  Forskning, utvikling og andre immaterielle eiendeler  kapittel 22  Goodwill 

252

07.08.2018 14:50:43


Innhold

kapittel 1  do you speak the language of business? 

�����������������������������������������������������������  

23

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

27

kapittel 2  hvordan var 2016 for norrøna sport as, økonomisk sett?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

28

2.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.2 Hvor finner vi finansregnskaper til norske selskaper?  ����������������������������������������������������������������������������������������  2.3 Årsregnskapet inngår i årsrapporten  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.4 Inntjeningen vises i resultatregnskapet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.5 Resultatregnskapet i bruk: inntjening per omsatt krone  ������������������������������������������������������������������������������  2.6 Finansiell stilling vises i balansen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.7 Balansen i bruk: evnen til å tåle tap  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.8 Resultatregnskapet og balansen i bruk: eiernes avkastning  ����������������������������������������������������������������������  2.9 Kontantstrømoppstillingen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.10 Norrøna versus Bergans  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.11 Finansregnskapets formål  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2.12 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

28 28 29 30 34 34 37 39 39 41 42 43

kapittel 3  hvorfor er finansregnskapet offentlig tilgjengelig? 

�����  

44

3.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3.2 Regnskapsinformasjon påvirker hvordan samfunnets ressurser blir brukt  ������������������������  3.3 EUs begrunnelse for å innføre IFRS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3.4 Ikke alle foretak er like viktige  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3.5 Hva er forskjellen på selskapsregnskap og konsernregnskap?  ��������������������������������������������������������������  3.6 Internasjonale forskjeller og det norske åpenhetsidealet  ����������������������������������������������������������������������������  3.7 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

44 44 46 47 49 50 51

del i finansregnskapet i perspektiv 

Fra billag til bruk.indd 7

07.08.2018 14:50:43


8

innhold

kapittel 4  hvordan blir finansregnskapet til, og hva kan «farge» innholdet?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

52

4.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4.2 Regnskapsføringens tre faser og regnskapssystemet  ������������������������������������������������������������������������������������������  4.2.1 Fase 1: Innsamling av data  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4.2.2 Fase 2: Måling, analyser og registrering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  4.2.3 Fase 3: Presentasjon av økonomisk informasjon  ������������������������������������������������������������������������������  4.3 Hvem er de vanligste brukerne av finansregnskapet?  ����������������������������������������������������������������������������������������  4.4 Hva skaper troverdige finansregnskaper?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4.5 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

52 52 53 54 55 55 58 60

kapittel 5  regnskapsreguleringen og perioderegnskapets fundament 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

61

5.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.2 Regler i ulike land har samme utgangspunkt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.3 Lovregler, forskrifter og standarder  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.4 Perioderegnskapets fundament  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.4.1 Forutsetninger  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.4.2 Prinsipper  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.4.3 Kvalitative egenskaper  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.5 Regnskapspliktige og bokføringspliktige  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5.6 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

61 61 63 64 64 65 68 69 70

del ii bokføring og måling av periodens resultat 

73

�������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 6  en presentasjon av balanselikningen 

Fra billag til bruk.indd 8

�������������������������������������������������������������������  

74

6.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6.2 Balanselikningen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6.3 Økonomiske hendelser og bilag  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6.4 Hva menes med eiendeler, gjeld og egenkapital?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  6.5 Ulike kategorier av eiendeler, gjeld og egenkapital  ����������������������������������������������������������������������������������������������  6.6 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

74 74 76 77 79 81

kapittel 7  hvordan transaksjoner påvirker balanseslikningen og regnskapsoppstillingene  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

82

7.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7.2 Transaksjonsanalysens to trinn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7.3 Noen vanlige transaksjoner  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7.3.1 Finansieringsaktiviteter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1 Innskudd av egenkapital i AS med penger  ������������������������������������������������������������������������������������  2 Opptak av lån  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3 Nedbetaling av banklån  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7.3.2 Investeringsaktiviteter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4 Kjøp av tomt betalt kontant  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5 Kjøp av varebil på kreditt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6 Salg av tomt med gevinst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

82 82 83 83 83 85 85 86 86 87 87

07.08.2018 14:50:43


innhold 7.3.3 Driftsaktiviteter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7 Salg av tjenester på kreditt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8 Salg av tjenester med kontant oppgjør  ���������������������������������������������������������������������������������������������  9 Kunder innfrir fordringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10 Innkjøp av varer beregnet på videresalg med kontant oppgjør  ��������������������  11 Innkjøp av varer beregnet på videresalg på kreditt  ����������������������������������������������������������  12 Salg av varer med kontant oppgjør  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  13 Salg av varer på kreditt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  14 Lønn til ansatte  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  15 Strøm, husleie, annonser, drivstoff, forsikringer m.m.  ����������������������������������������������  16 Rentekostnader  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  17 Kostnader ved bruk av anleggsmidler – avskrivninger  ����������������������������������������������  7.3.4 Lagerlikningen, vareopptelling og varekostnaden  ��������������������������������������������������������������������������  18 Endring varelager  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7.4 Den akkumulerte effekten av transaksjoner: resultatregnskapet og balansen  ������������  7.5 Oppstillingene over periodens kontantstrømmer og egenkapitalen  ������������������������������������������  7.6 Oppsummering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 94 97 98

kapittel 8  bokføringsprinsipper og hva som skal føres til debet og til kredit  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

99

9

8.1 Innledning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 8.2 Konto, saldo, debet og kredit  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 8.3 Kontoplanen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   101 8.4 Det dobbelte bokholderis prinsipp og hva som skal bokføres til debet og kredit  ������   105 8.5 Bokføringen i regnskapssystemet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   107 8.5.1 Finansieringstransaksjoner  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   107 8.5.2 Investeringsaktiviteter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   109 8.5.3 Driftsaktiviteter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   111 8.6 Omforming av balanselikningen og hva som skal bokføres til debet og til kredit  ������   114 8.7 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   115

kapittel 9  avslutning av regnskapet, klargjøring for en ny periode og gangen i regnskapsarbeidet 

Fra billag til bruk.indd 9

������������ 

116

9.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   9.2 Tabellarisk oppsett  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   9.3 Avslutningen av regnskapet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   9.4 Klargjøring for ny regnskapsperiode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   9.5 Gangen i regnskapsarbeidet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   9.6 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

116 116 117 119 121 122

kapittel 10  prinsipper for måling av periodens resultat 

���������������������������������� 

123

10.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   10.2 Periodiseringsprinsippet og kontantprinsippet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   10.3 Periodiseringsprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   10.4 Opptjeningsprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   10.5 Sammenstillings- og forsiktighetsprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   10.6 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

123 123 125 126 127 128

07.08.2018 14:50:44


10

innhold

kapittel 11  bokføring og periodisering av inntekter 

Fra billag til bruk.indd 10

������������������������������������������������ 

129

11.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.2 Kontoplanen for driftsinntekter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.3 Varesalg  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.4 Rabatter, kreditnotaer og varereturer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5 Forskudd fra kunder og uopptjent inntekt  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5.1 Forskuddsbetaling ved kjøp av sofa  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5.2 Tre måneders abonnement på Aftenposten  ����������������������������������������������������������������������������������������   11.5.3 Om forskjellen mellom forskudd fra kunder og uopptjent inntekt  ������������������   11.5.4 Forskuddsregistrert inntekt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5.5 Depositum  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5.6 Avbestillingsgebyr  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.5.7 Repetisjon: avslutning av regnskapet og klargjøring for en ny regnskapsperiode  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.6 Salg av tjenester  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.7 Inntekter som ikke er blitt fakturert: etterskuddsregistrerte inntekter  ������������������������������   11.8 Gevinst ved salg av anleggsmidler  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.9 Om bruttorapportering av driftsinntekter og nettorapportering av gevinster  ������   11.10 Provisjoner og meglerhonorarer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.10.1 Agenter må holde oversikten over sitt og andres  ������������������������������������������������������������������   11.10.2 En kommisjonær for Norsk Tipping  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.10.3 Honorar for megling av hus og leiligheter  ����������������������������������������������������������������������������������������   11.11 Finansinntekter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.11.1 Finansinntekter og kontoplanen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.11.2 Renteinntekter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   11.11.3 Avkastning på kortsiktige aksjeinvesteringer  ��������������������������������������������������������������������������������   11.12 Oppsummering – hva inntekt er  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

129 129 131 132 134 134 136 138 139 140 141

kapittel 12  bokføring og periodisering av kostnader 

�������������������������������������������� 

158

12.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.2 Kostnadsarter og kontoplanen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.3 Skal en utgift innregnes som kostnad eller eiendel?  ����������������������������������������������������������������������������������������   12.3.1 Problemstillingen og løsningen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.3.2 Vanlig praksis  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4 Sammenstillings- og forsiktighetsprinsippenes betydning for periodens kostnader  ������   12.4.1 Ukurante varer og svinn  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.2 Avskrivninger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.3 Konstaterte tap på fordringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.4 Forventede tap på fordringer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.5 Kreditnotaer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.6 Rabatter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.4.7 Frakt, transportforsikringer o.l.  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.5 Kostnader bokført på forskudd og på etterskudd  ����������������������������������������������������������������������������������������������   12.5.1 Forskuddsregistrert kostnad  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.5.2 Etterskuddsregistrert kostnad  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.6 Kostnader og utlegg  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.7 Tap ved salg av anleggsmidler  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   12.8 Tap fordi eiendeler faller i verdi – nedskrivninger  ����������������������������������������������������������������������������������������������   12.9 Oppsummering – hva kostnad er  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

158 158 160 160 161 162 162 166 168 172 178 179 181 183 183 185 186 187 187 188

141 143 145 147 149 150 150 151 152 153 153 154 156 157

07.08.2018 14:50:44


innhold

kapittel 13  inntektsskatt og disponering av periodens resultat 

Fra billag til bruk.indd 11

������ 

189

13.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.2 Ulike hensyn bak skatte- og regnskapslovgivningen  ����������������������������������������������������������������������������������������   13.3 Når alminnelig inntekt = resultat før skatt  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.4 Hvordan betaler AS sin inntektsskatt?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.4.1 Frister og begreper  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.4.2 Hvordan bokføring må skje i praksis  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.4.3 Hvordan bokføringen kan forenkles i eksempler  ������������������������������������������������������������������������   13.5 Disponering av årsresultatet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.5.1 Disponering av overskudd  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.5.2 Inndekking av underskudd  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.6 Når resultat før skatt ≠ alminnelig inntekt: utsatt skatt  ������������������������������������������������������������������������������   13.6.1 Permanente forskjeller  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.6.2 Midlertidige forskjeller  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.6.3 Oppsummering: utsatt skatt  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   13.7 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

189 189 190 192 192 193 195 196 196 197 198 199 200 203 203

kapittel 14  l ønn, feriepenger, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

204

14.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   14.2 Forskuddstrekk  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   14.3 Arbeidsgiveravgift  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   14.4 Feriepenger  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   14.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

204 205 207 207 209

kapittel 15  merverdiavgift 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

210

15.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.2 Merverdiavgiftssystemet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.2.1 Inngående og utgående merverdiavgift  ����������������������������������������������������������������������������������������������������   15.2.2 Hvordan merverdiavgiften blir krevet inn  ����������������������������������������������������������������������������������������������   15.2.3 Avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning  ������������������������������������������������������������������������������������������   15.2.4 Terminoppgjør  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.3 Bokføring og rapportering av merverdiavgift  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.4 Eksemplet Boporch  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.4.1 Kjøp og salg av varer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.4.2 Konstatert tap på krav, kreditnota og rabatter  ������������������������������������������������������������������������������   15.4.3 Salg med flere avgiftssatser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   15.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

210 210 210 211 213 214 215 218 218 220 223 223

kapittel 16  regnskapssystemet og bokføringsloven 

�������������������������������������������������� 

225

16.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   16.2 Regnskapssystemet, IT-systemet og bokføringslovens virkeområde  ��������������������������������������   16.3 Viktige bokføringsprinsipper  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   16.4 Spesifikasjoner og sporbarhet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   16.5 Pliktige spesifikasjoner  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   16.6 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

225 225 228 231 232 237

11

07.08.2018 14:50:44


12

innhold

del iii regnskapsloven og dens måleregler  kapittel 17  regnskapsloven 

Fra billag til bruk.indd 12

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

239

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

240

17.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.2 To regnskapsspråk: GRS og IFRS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.3 Regnskapslovens oppbygning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.3.1 Regnskapslovens kapittel 1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.3.2 De øvrige kapitlene i regnskapsloven  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.4 En introduksjon til regnskapslovens måleregler  ������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.4.1 Forskjellen på omløpsmidler og anleggsmidler  ������������������������������������������������������������������������������   17.4.2 Generelle måleregler for eiendeler  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.4.3 Spesielle måleregler  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.4.4 Måleregler for gjeld  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   17.5 Oppstillingsplaner for resultatregnskapet og balansen  ������������������������������������������������������������������������������   17.6 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

240 240 242 242 244 245 245 246 247 248 248 251

kapittel 18  grunnleggende regnskapsprinsipper 

���������������������������������������������������������������� 

252

18.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.2 Transaksjonsprinsippet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.2.1 Kontanttransaksjoner  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.2.2 Kjøp og salg på kreditt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.2.3 Når betalingen skjer på forskudd  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.2.4 Hva er vanlig praksis for behandling av renteeffekter?  ������������������������������������������������������   18.3 Opptjeningsprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.4 Sammenstillingsprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.5 Beste estimat, forsiktighetsprinsippet og sikring  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   18.6 Kongruensprinsippet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   18.7 God regnskapsskikk, konsistent prinsippanvendelse og fortsatt drift  ����������������������������������   18.8 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

252 252 253 253 255 256 256 259 262 264 266 267

kapittel 19  varige driftsmidler: eiendom, anlegg og utstyr 

�������������������� 

268

19.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.2 Anskaffelseskostnaden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.2.1 Hvilke utgifter skal inngå i anskaffelseskostnaden?  ������������������������������������������������������������������   19.2.2 Skal kjøpet behandles som en eller flere anskaffelser?  ��������������������������������������������������������   19.2.3 Hva gjør vi med utgifter som påløper etter at anskaffelsen fant sted?  �������   19.3 Avskrivninger  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.3.1 Avskrivningsplikt og avskrivningsplan  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.3.2 Produksjonsenhetsmetoden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.3.3 Lineær avskrivningsmetode  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.3.4 Saldometoden  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.3.5 Årssiffermetoden  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.4 Avskrivninger i kjøps- og salgsår  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.5 Endringer i avskrivningsplanen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.6 Nedskrivninger og reversering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.7 Ikke avskrivbare varige driftsmidler  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   19.8 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

268 268 269 270 271 274 274 274 275 275 276 277 279 281 284 284

07.08.2018 14:50:44


innhold

kapittel 20  finansielle anleggsmidler: langsiktige investeringer og fordringer 

Fra billag til bruk.indd 13

�������������������������������������������� 

286

20.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.2 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.3 Kostmetoden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.4 Egenkapitalmetoden  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.4.1 Egenkapitalmetoden uten merverdier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.4.2 Egenkapitalmetoden med merverdier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.5 Bruttometoden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.6 Oppkjøpsmetoden  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.6.1 Utarbeidelse av konsernbalanse på etableringstidspunktet  ����������������������������������������   20.6.2 Utarbeidelse av konsernbalanse på etableringstidspunktet med merverdier  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.6.3 Internt varesalg  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.6.4 Intern husleie  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   20.6.5 Bruk i utgangspunktet konsernregnskapet  ��������������������������������������������������������������������������������������������   20.7 Obligasjoner, langsiktige fordringer og amortisert kost  ����������������������������������������������������������������������������   20.8 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

286 287 287 288 288 290 291 291 291

kapittel 21  forskning, utvikling og andre immaterielle eiendeler 

13

293 293 294 295 295 296

������ 

297

21.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.2 Hva er immaterielle eiendeler?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.2.1 Definisjonen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.2.2 Hva er forskning og utvikling?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.2.3 Egentilvirkning som ikke er forskning og utvikling  ��������������������������������������������������������������������   21.3 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.4 Balanseføring eller resultatføring av forskningsog utviklingsutgifter – et eksempel  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   21.6 Appendiks: Bokføringen i eksemplet Georgine  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

297 298 298 299 300 301

kapittel 22  goodwill 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

306

22.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.2 Hva er goodwill?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.3 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.4 Innregning og avskrivning av goodwill  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.4.1 Bokføringen ved kjøp av innmaten  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.4.2 Bokføringen ved kjøp av aksjene  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   22.4.3 Avskrivningene  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

306 306 308 309 309 310 311

kapittel 23  varelager og andre beholdninger 

���������������������������������������������������������������������� 

312

23.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   23.2 Laveste verdis prinsipp  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   23.3 Måling av anskaffelseskost  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   23.4 Tilordning av anskaffelseskost  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   23.5 Virkelig verdi  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   23.6 Bokføring og presentasjon av beholdningsendring i produksjonsbedrifter  ������������������   23.7 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

312 313 313 316 319 319 322

301 304 305

07.08.2018 14:50:45


14

innhold

kapittel 24  kortsiktige fordringer 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

323

24.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   24.2 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   24.3 Kundefordringers virkelige verdi – et eksempel  ����������������������������������������������������������������������������������������������������   24.4 Andre fordringer og krav på innbetaling av selskapskapital  �����������������������������������������������������������������  

323 323 324 326

kapittel 25  produkter med lang tilvirkningstid: juletrær og ny vei 

������ 

328

25.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.2 Problemstillingen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.3 Betydningen av at en kontrakt er inngått  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.4 Fullført kontrakt og løpende avregning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.4.1 Hovedregelen er opptjening i takt med fremdrift  ����������������������������������������������������������������������   25.4.2 Løpende avregnings metode og resultatregnskapet  ��������������������������������������������������������������   25.4.3 Fullført kontrakts metode og resultatregnskapet  ����������������������������������������������������������������������   25.4.4 De to metodene og balansen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.5 Juletreproduksjon: lang produksjonstid og ingen kontrakt  ������������������������������������������������������������������   25.6 Fiskeoppdrett etter IFRS og GRS  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.7 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.8 Appendiks: bokføringen av Rena–Sjusjøen-prosjektet  ��������������������������������������������������������������������������������   25.8.1 Løpende avregnings metode  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   25.8.2 Fullført kontrakts metode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

328 328 330 330 330 332 333 334 336 338 339 339 339 341

kapittel 26  kortsiktige investeringer, kontanter og bankinnskudd 

������ 

343

26.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.2 Realiserte og urealiserte gevinster i likvide markeder  ����������������������������������������������������������������������������������   26.3 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.1 Markedsverdiprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.2 Porteføljeprinsippet og laveste verdis prinsipp  ������������������������������������������������������������������������������   26.3.3 Tilordning av anskaffelseskost  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.4 Markedsverdiprinsippet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.5 Gjennomsnittsprismetoden  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.6 FIFO-metoden  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.3.7 Forenklingsregelen for små foretak og skatteloven  ������������������������������������������������������������������   26.4 Bankinnskudd og kontanter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   26.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

343 345 347 347 349 350 351 353 354 354 355 356

kapittel 27  utenlandsk valuta 

357

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

27.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   357 27.2 Pengeposter og dagskursprinsippet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   358 27.3 Ikke-pengeposter i utenlandsk valuta  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   361

kapittel 28  gjeld 

Fra billag til bruk.indd 14

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

363

28.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   28.2 Klassifisering av gjeld  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   28.2.1 Kortsiktig og langsiktig gjeld  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   28.2.2 Likviditetsgrad 1 og neste års avdrag på kortsiktig gjeld  ��������������������������������������������������   28.2.3 Kassekreditt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   28.3 Målereglene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

363 363 363 364 365 367

07.08.2018 14:50:45


innhold

kapittel 29  egenkapital i aksjeselskaper 

���������������������������������������������������������������������������������������������� 

369

29.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.2 Egenkapitalen målt på forskjellige måter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.3 Egenkapitalen i aksjeselskaper  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.3.1 Innskutt egenkapital  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.3.2 Opptjent egenkapital  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.4 Egenkapitaltransaksjoner og utgifter i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner  ������   29.5 Disponering av periodens resultat  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.6 Utdeling av utbytte  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.6.1 Ordinært utbytte  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   29.6.2 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte  ��������������������������������������������������������������������������������������������   29.6.3 Utbytteutdelingen i Smedsrud-konsernet i 2015  ������������������������������������������������������������������������   29.7 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

369 370 371 372 372 373 375 376 376 381 382 384

del iv spesielle emner 

387

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 30  enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper 

�������������������������� 

15

388

30.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   388 30.2 Kjennetegn ved ENK og ANS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   388 30.3 Eierlønn, skatt og disponering av årsresultat  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������   389

kapittel 31  resultatskatt 

Fra billag til bruk.indd 15

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

393

31.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.2 Hvordan kan skattekostnaden beregnes?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.2.1 Husk: Skattekostnad = betalbar skatt ± endring utsatt skatt  ��������������������������������������   31.2.2 Trinn 1: Finn midlertidige forskjeller ved regnskapsperiodens slutt  ����������������   31.2.3 Trinn 2: Finn endringene i de midlertidige forskjellene  ������������������������������������������������������   31.2.4 Eksemplet Ribston  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.3 Eiendeler og gjeld som kan skape midlertidige forskjeller  ����������������������������������������������������������������������   31.3.1 Avskrivbare driftsmidler  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.3.2 Varelager  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.3.3 Kundefordringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.3.4 Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser  ����������������������������������������������������������������������������   31.3.5 Underskudd til fremføring  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.4 Presentasjon av utsatt skatt i finansregnskapet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   31.6 Appendiks: RF-1217 om forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier  ��������������������������������������������������������������������������������������  

393 394 394 396 398 399 403 404 406 407 409 410 410 413

kapittel 32  kontantstrømoppstillingen 

���������������������������������������������������������������������������������������������� 

416

32.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.2 Inn- og utbetaling fordeles på aktiviteter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.3 Gjennomgangseksemplet Rondestveit AS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.4 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.4.1 Den direkte modellen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.4.2 Den indirekte modellen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   32.5 Kontantstrøm fra investeringsaktivitetene  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

416 417 421 423 423 427 431

413

07.08.2018 14:50:45


16

innhold 32.6 Kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   432 32.7 Avstemming mot endringen i kontantbeholdningen  ��������������������������������������������������������������������������������������   433 32.8 Oppsummering – hvorfor kontantstrømoppstillingen er nyttig  ��������������������������������������������������   433

del v regnskapsanalyse 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 33  regnskapsanalyse – hva og hvordan 

Fra billag til bruk.indd 16

437

�������������������������������������������������������������� 

439

33.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.2 Eksempler på bruk  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.3 Trinn 1: Forstå foretaket og bransjen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.4 Trinn 2: Finn sammenlikningsgrunnlag  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5 Trinn 3: Sjekk datagrunnlaget  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5.1 Skjulte reserver uten skatt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5.2 Endringer i skjulte reserver uten skatt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5.3 Skjulte reserver og skatt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5.4 Engangsposter og uvanlige poster  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.5.5 Omklassifisering av regnskapsposter?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.6 Trinn 4: Regn ut nøkkeltallene  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.6.1 Gruppering av nøkkeltall  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.6.2 Sjekk definisjoner – oppgi definisjoner  ������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.7 Trinn 5: Tolk nøkkeltallene  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.8 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   33.9 Appendiks: Bokføringen i Swik AS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

439 439 441 442 446 446 447 450 452 453 454 454 455 456 457 457

kapittel 34  felles målestokk 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

459

34.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   34.2 Felles målestokk for resultatregnskapet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   34.3 Felles målestokk for balansen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   34.4 Oppsummering – og bruken av Excel  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

459 459 461 463

kapittel 35  lønnsomhet 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

465

35.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.2 Mål på rentabilitet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.2.1 Egenkapitalens rentabilitet (EKR)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.2.2 Totalkapitalens rentabilitet (TKR)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.2.3 Hvor stor bør rentabiliteten være?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.2.4 Hva skjer med rentabiliteten over tid?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.3 Lønnsomhet per omsatt krone  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.4 Hva skaper lønnsomhet?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.4.1 Brekkstangformelen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   35.4.2 Dekomponering av totalkapitalrentabiliteten – Du Pont-modellen  ��������������   35.4.3 Dekomponering av egenkapitalrentabiliteten  ����������������������������������������������������������������������������������   35.5 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

465 466 466 469 471 473 476 478 478 479 482 483

07.08.2018 14:50:45


innhold

kapittel 36  likviditet og soliditet 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

484

36.1 Innledning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.2 Likviditetsgrader  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.3 Kreditt- og lagertider  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.4 Kontantkonverteringskretsløpet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.5 Omløpshastigheter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.6 Soliditet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   36.7 Andre nøkkeltall i likviditets- og soliditetsanalysen  ������������������������������������������������������������������������������������������   36.8 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

484 485 488 491 492 493 495 497

appendiks 

498

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Eksempel på kontoplan 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

498

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

506

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

507

litteratur  register 

Fra billag til bruk.indd 17

17

07.08.2018 14:50:45


Fra billag til bruk.indd 18

07.08.2018 14:50:45

Langli - Fra bilag til bruk  

Gyldendal Akademisk 2018

Langli - Fra bilag til bruk  

Gyldendal Akademisk 2018