Page 1

Nye kapitler i denne utgaven omhandler immunterapi samt energibalanse ved kreft. I de øvrige kapitlene er det gjort en grundig revisjon, til dels med nye forfattere. Forfatterne er ledende kreftspesialister fra hele landet, som skriver om emner de er spesielt godt oppdatert på. Dermed ligger også informasjonen tett opp til forskningsfronten. Samtidig er det lagt vekt på en enkel og oversiktlig framstilling, blant annet ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen. Boken er rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell som stråleterapeuter og kreftsykepleiere vil ha nytte av den. Bokens redaktører er seksjonsleder dr.med. Ellen Schlichting, som er spesialist i bryst- og endokrinkirurgi og gastrointestinal kirurgi, og professor emeritus dr.med. Erik Wist, som er onkolog og tidligere leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe. Begge har betydelig erfaring i behandling av kreft og er eller har vært ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Kreftsykdommer

– en basisbok for helsepersonell

5. utgave

Kreftsykdommer

Boken er inndelt i tre tematiske hoveddeler: I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling, immunterapi, palliativ behandling samt kosthold ved kreft og seneffekter etter kreftbehandling. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformene. Tredje del gir en oversikt over psykososiale forhold, støtteordninger ved kreftsykdom og alternativ medisin.

Schlichting • Wist (red.)

Kreftsykdommer, først utgitt i 2000, foreligger nå i 5. reviderte utgave.

Ellen Schlichting Erik Wist (red.)


start smuss]

kreftsykdommer

Kreftsykdommer.indd 1

2018-05-21 10:36:02


Kreftsykdommer.indd 2

2018-05-21 10:36:02


[start tittel]

ellen schlichting og erik wist (red.)

kreftsykdommer – en basisbok for helsepersonell

Kreftsykdommer.indd 3

2018-05-21 10:36:02


[start kolofon]

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave 2000 2. utgave 2005 3. utgave 2009 4. utgave 2012 5. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51096-8 Omslagsfoto: © Anne Weston / The Francis Crick Institute / Visuals Unlimited, Inc. / gettyimages Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Illustrasjoner: David Keeping: 1.2.1, 1.2.2, 1.4.7, 1.4.10, 1.6.2, 1.12.3, 1.12.13, 1.17.1, 1.17.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.8, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.4, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6, 2.10.4, 2.11.1, 2.12.5, 2.14.1, 2.14.2, 2.15.2, 2.16.1, 2.16.2, 2.16.4, 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4 Debbie Maizels, Zoobotanica Scientific Illustration: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8, 1.4.9, 1.10.1, 1.10.2, 2.4.3, 2.7.5, 2.11.4 Ane Reppe: 2.2.1, 2.3.2, 2.3.4 Sats: have a book Brødtekst: Minion Pro 10/13 Papir: 90 g My Sol Matt Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Kreftsykdommer.indd 4

2018-05-21 10:36:02


Redaktørenes forord Dette er femte utgave av læreboken Kreftsykdommer. Første utgave ble utgitt i 2000 med Rolf Kåresen og Erik Wist som redaktører, og forrige utgave kom i 2012. Utgangspunktet for den første utgaven var å gi allmennpraktikere en oppdatert bruksbok om kreftsykdommer. Universitetsforlaget hadde i 1985 utgitt Kreft i allmennpraksis, og en revidert utgave var nødvendig og etterspurt. Gyldendal Akademisk har fra 2000 vært utgiver av denne læreboken. Den første delen av boken gir generell informasjon om forekomst, risikofaktorer, tumorbiologi og kreftbehandling. Den andre delen dekker etiologi, epidemiologi, utredning, behandling og kontroll av spesifikke kreftformer. I den siste delen omtales kreftpasientenes sosiale rettigheter, psykososiale forhold, psykiske aspekter og alternativ medisin. Vi har benyttet sentrale fagfolk i det norske kreftmiljøet til å skrive om sine spesialfelt. Målet har vært å gjøre innholdet så forskningsbasert som mulig. Noen kapitler er fjernet, og nye er kommet til siden forrige utgave. De nye kapitlene dreier

Kreftsykdommer.indd 5

seg om immunterapi, fysisk aktivitet og energi­ balanse. Kapitlene om rehabilitering og økonomiske rettigheter er totalrevidert, og de fleste andre kapitlene har vært gjennom omfattende revisjoner. Noen forfattere er pensjonert eller har gått over i andre stillinger, og vi har derfor ønsket noen nye forfattere velkommen. Forfatterne har hatt full frihet til å legge vekt på det de selv har ansett som viktigst og mest relevant i sitt eget kapittel. Av plasshensyn har vi ikke lagt vekt på fullstendige referanselister. Målgruppen er allmennpraktikere, kreftsykepleiere, medisinstudenter og stråleterapeuter. I tillegg kan boken være en oppslagsbok for onkologer, hematologer og kirurger i utdanningsstillinger. Vi håper denne læreboken på norsk fortsatt vil være den ledende på fagområdet kreftsykdommer. Takk til Gyldendal Akademisk ved redaktør Jørgen Jahr Glomnes og tekstkoordinator Monika Amlie for godt samarbeid. Oslo, juni 2018 Ellen Schlichting   Erik Wist

2018-05-21 10:36:02


Om forfatterne Karol Axcrona, overlege dr.med., Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Anne Grete Bechensteen, seksjonsleder, overlege dr.med., Seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. Thomas Berg, forsker og førsteamanuensis, Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Rune Blomhoff, professor dr.med., Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Nils Bolstad, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. Petter Brandal, overlege ph.d., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Roy M. Bremnes, overlege og professor ph.d., Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, og Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i NordNorge. Trond Buanes, overlege og professor dr.med., Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Alv A. Dahl, professor dr.med., spesialist i psykiatri, Universitetet i Oslo. Øivind Ekeberg, spesialrådgiver dr.med., Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, og professor emeritus, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Kreftsykdommer.indd 6

Jan Folkvard Evensen, tidligere overlege dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Camilla Fosse, jurist og spesialrådgiver i Kreft­ foreningen. Sophie D. Fosså, professor emerita, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hanne Frydenberg, lege i spesialisering ph.d., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Tobias Gedde-Dahl d.y., førsteamanuensis dr.med., seksjonsleder Seksjon for stamcelletransplantasjon, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Petter Gjersvik, professor dr.med., Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus. Marianne Grønlie Guren, overlege dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Anette Heie, overlege, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland universitetssjukehus. Åslaug Helland, overlege ph.d. og forsker, Avdeling for kreftbehandling og Avdeling for kreft­genetikk, Oslo universitetssykehus, og professor, Universitetet i Oslo. Harald Holte, seksjonsleder, overlege dr.med., Seksjon for lymfom og indremedisin, Avdeling for kreftbehandling.

2018-05-21 10:36:02


om forfatterne 7

Vilde Drageset Haakensen, overlege og post.doc., Avdeling for kreftbehandling og Avdeling for kreftgenetikk, Oslo universitetssykehus. Egil Johnson, overlege dr.med. og professor, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. Cecilie E. Kiserud, seksjonsleder, overlege ph.d., Seksjon for seneffekter, Avdeling for kreftbehandling, og leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, Oslo universitetssykehus. Olbjørn Klepp, tidligere overlege og professor dr.med., Kreftavdelingene i Ålesund og Trondheim. Anne Kari Knudsen, overlege ph.d., Seksjon for lindrende behandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Gunnar Kristensen, overlege dr.med., Avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus. Stein Kaasa, avdelingsleder og professor, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. European Palliative Care Research Centre. Carl W. Langberg, overlege dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Inger Kristin Larsen, forsker, Kreftregisteret.   Wolfgang Lilleby, overlege dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Jon Håvard Loge, leder og dr.med., Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus, og professor II, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Steinar Lundgren, overlege og professor, Kreft­ klinikken, St. Olavs hospital og Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.

Kreftsykdommer.indd 7

Elin Mortensen, overlege og professor, Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset i NordNorge, og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Jorunn Valle Nilsen, fysioterapeut og master i internasjonal helse- og velferdspolitikk og spesial­ rådgiver i Kreftforeningen. Ole-Jacob Norum, avdelingsleder, overlege ph.d, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Elin Richardsen, førsteamanuensis, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Terje Risberg, tidligere overlege og professor, Universitetssykehuset Nord-Norge Universitetet i Tromsø. Hege G. Russnes, overlege og forsker ph.d., Avdeling for patologi og Avdeling for kreftgenetikk, Oslo universitetssykehus. Torill Sauer, overlege og professor, Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. Ellen Schlichting, seksjonsleder, overlege dr.med., Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Lars Slørdal,, professor dr.med, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-natur­ vitenskapelige universitet. Astrid Stormorken, overlege dr.med., Seksjon for arvelig kreft, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Torgrim Tandstad, overlege ph.d., Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Hege Thorsrud, klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus.

2018-05-21 10:36:02


8  om forfatterne

Inger Thune, overlege og professor, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Steinar Tretli, seniorforsker, Kreftregisteret. Clement S. Trovik, professor dr.med., Senter for ben og bløtvevssvulster, Ortopedisk avdeling, Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Kjell Magne Tveit, fagdirektør og professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Pia Kjøs Utengen, sosionom og rådgiver i Kreft­ foreningen.

Bernward Zeller, overlege, ph.d., Barne- og ungdomsklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn, Oslo universitets­ sykehus. Bente Øverli, sosiolog og spesialrådgiver i Kreftforeningen. Elin Aamdal, overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Turid Aas, avdelingssjef, overlege, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland universitetssjukehus.

Erik Wist, professor emeritus, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Kreftsykdommer.indd 8

2018-05-21 10:36:02


Innhold

del 1  generelt om kreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.1  historie og utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Erik Wist 1.1.1 Kirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3  Medikamentell behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4  Palliativ behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 32 33 33

1.2  forekomst av kreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Steinar Tretli og Inger Kristin Larsen 1.2.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2  Antall nye tilfeller per år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3  De vanligste kreft­formene i ulike aldersgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4  Forekomst over tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5  Prevalensen av kreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6  Forventet forekomst i framtiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7  Prognose og overlevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.8 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.9  Nyttige lenker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 34 36 36 39 39 39 40 40

1.3  risikofaktorer og forebygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Steinar Tretli og Inger Kristin Larsen 1.3.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2  Forskjellige mål for risiko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3  Sykdomsprosessen og risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4  Hva skaper kreftrisiko? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.1 Røyking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.2 Kosthold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.3 Yrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.4 Infeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.5 Arvelighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.6 Stråling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4.7  Andre faktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5  Krefttilfeller som kan forebygges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 9

41 41 42 42 42 43 44 45 45 45 46 47

2018-05-21 10:36:02


10  innhold

1.4 tumorbiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Hege G. Russnes, Vilde D. Haakensen, Åslaug Helland 1.4.1  Kreft: En genetisk sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2  Kreftutvikling: En flertrinnsprosess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2.1  Gradvis forandring i cellen og gradvis utvikling av en svulst. . . . . . . . . . . . . . 1.4.2.2  Kreftcellens egenskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3 Heterogenitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.1 Intertumorheterogenitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.2 Intratumorheterogenitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4  Hvordan oppstår kreft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5 Kreftgener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5.1 DNA-reparasjonsgener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5.2 Protoonkogener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5.3 Tumorsuppressorgener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.6  Genregulerende mekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.6.1  Epigenetiske forandringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.6.2  Gener for ikke-kodende RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.7  Signalveier som aktiveres av vekstfaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.8 Cellesyklusregulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.9 Apoptose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.10 Angiogenese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.11 Mikromiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.12 Metastaseringsprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.13  Framtidsutsikter: Skreddersydd behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.14 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 48 48 50 53 53 53 54 54 54 55 56 56 56 57 58 58 59 59 60 60 61 62

1.5  arvelig kreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Astrid Tenden Stormorken 1.5.1 Historikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2  Kreft i familien som risikofaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3  Samspill mellom arv og miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.4  Kategorier av arvelig disposisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5  Arvelige kreftsyndromer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.1  Arvelig bryst- og eggstokkreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.2  Cowdens syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.3  Li-Fraumenis syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.4  Arvelig prostatakreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.5  Arvelig tykktarmskreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5.6  Familiært og arvelig malignt melanom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6  Sjeldne arvelige kreftsyndromer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6.1 Retinoblastom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6.2  Wilms’ tumor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6.3  Multiple endokrine neoplasier (MEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.6.4  Andre sjeldne arvelige kreftsykdommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.7  Arvelig disposisjon som har lav penetrans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 10

63 63 63 63 64 64 65 65 65 66 67 67 67 67 67 68 68

2018-05-21 10:36:02


innhold 11

1.5.8  Kreftrisiko som ledd i recessive syndromer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.9  Håndteringen av friske risikopersoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.10 Gentesting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.11 Lenker/litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 68 69 69

1.6  klinisk patologi. histologisk, cytologisk og molekylærpatologisk kreftdiagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Elin Mortensen, Torill Sauer, Thomas Berg 1.6.1  Histologisk diagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1.1  Fiksering og innstøpning av histologiske prøver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1.2  Histologiske vurderinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1.3  Immunhistokjemi og spesialundersøkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2  Cytologisk diagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2.1  Fiksering og farging av cytologiske preparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2.2  Generell cytologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2.3  Eksfoliativ cytologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2.4  Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) av organ (mamma, thyreoidea, lunge, lymfeknuter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.3  Molekylær patologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 70 70 71 72 72 73 73

1.7  tumormarkører i plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

74 75

Nils Bolstad 1.7.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.2 Biologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.3  Analytiske aspekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.4  Klinisk bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.5 Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6  De enkelte tumormarkøranalysene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.1  Karsinoembryonalt antigen (CEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.2 CA19-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.3  MUC1, CA15-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.4  Prostataspesifikt antigen (PSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.5 CA125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.6  Nevronspesifikk enolase (NSE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.7  Progastrin-releasing peptide (proGRP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.8  Choriongonadotropin (β-hCG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.9  Alfaføtoprotein (AFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.10  Tyreoglobulin (Tg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.6.11  Andre tumormarkøranalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.7  Framtidsutsikter og oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 78 79 79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 83 83 84 84 85

1.8 strålebehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Carl W. Langberg 1.8.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.2 Strålekvaliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 11

86 86

2018-05-21 10:36:03


12  innhold

1.8.3 Strålebiologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3.1 Reparasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3.2 Repopulasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3.3 Redistribusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3.4 Reoksygenering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3.5  Vevseffekter (akutte reaksjoner og senreaksjoner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.4  Praktisk strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5  Bivirkninger: Praktisk veiledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.1 Hud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.2 Hår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.3 Hode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.4 Øre-nese-hals-regionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.5 Bryst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.6 Thorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.7 Abdomen/bekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5.8 Ekstremiteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.6  Behandling av benigne tilstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.7  Videre utvikling av stråleterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.8 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 88 88 88 89 89 90 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94

1.9 cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Steinar Lundgren, Roy M. Bremnes, Lars Slørdal 1.9.1  Alkyleringsmidler (L01A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.1.1  Sennepsgassanaloger (L01AA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.2  Antimetabolitter (L01B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.2.1  Folsyreanaloger (L01BA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.2.2  Purinanaloger (L01B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.2.3  Pyrimidinanaloger (L01BC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.3  Plantealkaloider og andre naturprodukter (L01C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.3.1  Vinkaalkaloider og analoger (L01CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.3.2  Podofyllotoksinderivater (L01CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.3.3  Taxaner (L01CD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.4  Cytotoksiske antibiotika og lignende substanser (L01D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.4.1  Antrasykliner og lignende substanser (L01DB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.4.2  Andre cytotoksiske antibiotika (L01DC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.5  Andre antineoplastiske midler (L01X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.5.1  Platinaforbindelser (L01XA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.6  Monoklonale antistoffer (L01XC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.6.1  Monoklonale antistoffer mot EGFR-familien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.6.2  Monoklonale antistoffer mot VEGF-familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.6.3  Monoklonale antistoffer mot CD20 og CD30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.6.4  Medikamenter som gir T-cellereaktivering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.7  Proteinkinasehemmere (L01XE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.8  Andre antineoplastiske midler (L01XX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.9 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 12

97 98 99 99 100 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 105 106 106 107 110 111

2018-05-21 10:36:03


innhold 13

1.10 immunterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Elin Aamdal 1.10.1  Immunologisk sjekkpunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.2 CTLA-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.3  CTLA-4-blokade i klinikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.4 PD-1/PD-L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5  PD-1/PD-L1-blokade i klinikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.1 Melanom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.2  Ikke-småcellet lungekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.3  Klarcellet nyrekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.4  Urotelialt karsinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.5  Hode- og halskreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.5.6  Andre tumorgrupper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.6  Bivirkninger ved sjekkpunkthemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.7  Vurdering av klinisk effekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.8 Kombinasjonsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.9 Biomarkører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.10 Cytokiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.11  Andre lovende nyere former for immunterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.12 Kostnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.13 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 118 118 119

1.11  onkologiske akuttilstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Erik Wist 1.11.1  Vena cava superior-syndrom (VCSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.2  Medullakompresjon (truende tverrsnittslesjon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.3 Hjernemetastaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.4 Hyperkalsemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11.5  Malign perikardeffusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121 122 124 124 125

1.12  palliativ medisin for kreftpasienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Stein Kaasa og Anne Kari Knudsen 1.12.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.1.1 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.1.2 Polyfarmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.2  Monitorering av symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3 Symptombehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3.1 Kakeksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3.2 Smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3.3  Kvalme og oppkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3.4  Obstruksjon av gastrointestinaltraktus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.3.5 Pustebesvær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.4  Den døende pasienten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.5  Organisatoriske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.6  Informasjon om pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 13

126 128 128 128 130 130 133 138 138 139 140 140 142

2018-05-21 10:36:03


14  innhold

1.12.7  Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1.12.8 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

1.13  kreft med ukjent utgangspunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Marianne Grønlie Guren 1.13.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.2 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.3.1 Adenokarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.3.2 Plateepitelkarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.4  Lavt differensierte svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.5 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13.6 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 145 146 146 146 147 147 147

1.14  seneffekter etter kreftbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Cecilie E. Kiserud, Alv A. Dahl og Sophie D. Fosså 1.14.1  Bakgrunn og generelle betraktninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2  Spesifikke seneffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.1  Langtidsoverlevelse / økt dødelighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.2  Sekundær kreftsykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.3  Kardiovaskulære seneffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.4  Pulmonale seneffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.5  Gastrointestinale seneffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.6  Hormonforandringer og infertilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.7 Osteoporose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.8  Seksualfunksjon etter kreftbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.9  Muskel- og skjelettplager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.10  Arm- og skulderplager etter behandling for brystkreft. . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.11  Lymfødem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.12  Seneffekter fra hjernen og nervevevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.13 Fatigue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.14  Angst og depresjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.15  Insomni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.16  Redusert tannhelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.2.17  Seneffekter på arbeidsevnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.3 Oppfølging/ kontroll av kreftoverlevere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14.4 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 150 150 150 152 153 153 154 157 157 158 158 158 158 159 160 160 161 161 161 161

1.15  kosthold og forebygging av kreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rune Blomhoff 1.15.1  Kreft kan forebygges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.2  Omfattende systematiske kunnskapsoppsummeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.3 Lungekreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.4  Kreft i tykktarm og endetarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.5 Prostatakreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 14

163 163 165 165 166

2018-05-21 10:36:03


innhold 15

1.15.6 Brystkreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.7  Kreft i magesekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.8  Kreft i spiserøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.9  Kreft i livmorslimhinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.10 Eggstokkreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.11 Leverkreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.12  Kreft i bukspyttkjertel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.13  Kreft i hode- og halsregion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.14 Konklusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15.15 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 166 166 167 167 167 167 167 167 168

1.16  energibalanse og kreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Hanne Frydenberg og Inger Thune 1.16.1  Vitenskapelige rapporter om kosthold og fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.1.1  Overvekt og fedme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.1.2  Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.2 Tykktarmskreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.2.1  Biologiske mekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.2.2 Overvekt/fedme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.2.3  Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.3 Brystkreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.3.1  Biologiske mekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.3.2 Overvekt/fedme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.3.3  Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.4 Prostatakreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.4.1  Biologiske mekanismer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.4.2 Overvekt/fedme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.4.3  Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.5  Fysisk aktivitet og overvekt under kreftbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.6  Fysisk aktivitet hos kreftoverlevere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16.7 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169 170 170 170 170 171 171 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 175

1.17  ernæringsbehandling av kreftpasienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Hege Thorsrud 1.17.1  Vekttap og underernæring hos kreftpasienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.2 Kakeksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.3  Konsekvenser av underernæring ved kreftsykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.4  Vurdering av ernæringsmessig risiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.5 Ernæringsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6  Ernæringsbehandling ved enkelte kreftbehandlingsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6.1 Kirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6.2 Kjemoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6.3 Strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6.4  Stamcelletransplantasjon og immunsuppresjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.6.5 Kakeksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.7 Energibehov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 15

176 176 178 178 179 180 180 181 181 182 182 182

2018-05-21 10:36:03


16  innhold

1.17.8 Reernæringssyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1.17.9 Helseøkonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 1.17.10 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

del 2  spesifikke kreftformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 2.1  svulster i sentralnervesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Petter Brandal 2.1.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Etiologi/risikofaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3  Symptomer og kliniske funn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4.1  Klassifikasjon og generelle tumorbiologiske betraktninger. . . . . . . . . . . . . . 2.1.4.2 Radiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4.3 Vevsprøve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4.4 Spinalvæskeundersøkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 Primærbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6  Behandling av recidiv/metastaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.7 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8  Omtale av noen av de vanligste svulsttypene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.1  Gliomer: Astrocytomer og oligodendrogliomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.2  Andre typer gliomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.3  Andre typiske intrakraniale svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.4  Andre svulsttyper som kan ha intrakranial lokalisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.9  Bivirkninger ved behandling av hjernesvulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.9.1 Akutte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.9.2  På lang sikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.10  Kontrollopplegg etter behandling for hjernesvulst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.11 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189 189 190 191 191 193 193 193 193 194 194 195 195 197 198 201 202 202 202 203 203

2.2  svulster i nese, munnhule, pharynx og larynx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Jan Folkvard Evensen 2.2.1 Introduksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Etiologi/risikofaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4  Kan hode-hals-kreft forebygges? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5.1 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5.2 Diagnose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 Primærbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6.1 Kirurgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6.2 Strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6.3 Kjemoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7 Organbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 16

205 205 206 209 209 210 210 211 211 211 211 212

2018-05-21 10:36:03


innhold 17

2.2.8  Behandling av residiv/metastaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9  Bivirkninger til behandlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9.1 Kirurgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9.2 Strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9.3 Kjemoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.10 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11  Veien videre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11.1  Terapeutisk ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11.2 Partikkelbestråling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11.3 Molekylærbiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11.4 Immunterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.12 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213 213 213 214 215 215 216 216 217 217 218 218

2.3  svulster i spiserør, magesekk og tolvfingertarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Egil Johnson 2.3.1  Svulster i spiserøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.1  Etiologi og risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.2  Symptomatologi og diagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.4  Lokal behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.5  Radikal kirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1.6  Palliativ behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2  Svulster i ventrikkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2.2  Etiologi og risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2.3 Symptomatologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2.5 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3  Svulster i tolvfingertarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3.1  Etiologi og risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3.2 Symptomatologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3.3 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3.4  Behandling og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 220 222 222 223 223 224 224 226 228 228 228 230 230 231 231 231 232

2.4  svulster i bukspyttkjertel, lever og galleveier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Trond Buanes 2.4.1  Tverrfaglighet er nødvendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Pankreaskreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.2 Etiologi/risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.3 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.5 Primærbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.6  Adjuvant kjemoterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.6  Kan flere tilbys kirurgisk behandling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 17

234 234 234 234 234 236 237 237 237

2018-05-21 10:36:03


18  innhold

2.4.2.7  Borderline resectable-begrepet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.8  Metastatisk sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.9 Livskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2.10  Prognostiske perspektiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3  Nevroendokrine svulster i pankreas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4  Cystiske pankreaslesjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4.1  Serøse cystadenomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4.2  Intraduktale papillære mucinøse neoplasier (IPMN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4.3  Mucinøs cystisk neoplasi (MCN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4.4  Pseudopapillære tumorer (Grüber Frantz-tumor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5  Maligne svulster i galleveiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5.1 Kolangiokarsinomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5.2 Galleblærekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.6  Hepatocellulære karsinomer (HCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.7 Levermetastaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.7.1  Kolorektale metastaser (CRM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.7.2  Non-kolorektale metastaser fra gastrointestinal (GI) kreft. . . . . . . . . . . . . . 2.4.7.3  Andre levermetastaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.8 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237 238 238 238 239 239 239 239 240 240 240 240 242 242 242 242 245 245 245

2.5  svulster i tynntarm, tykktarm, endetarm og anus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Marianne Grønlie Guren og Kjell Magne Tveit 2.5.1  Svulster i tynntarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1.1 Epidemiologi/etiologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1.2  Symptomer og diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2  Svulster i tykktarm og endetarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.2 Etiologi/risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.3 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.5 Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.6 Primærbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.7  Behandling av residiv/metastaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.8 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3  Kreft i analkanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.2 Etiologi/risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.3 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.5 Primærbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.6  Behandling av residiv/metastaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.7 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 18

247 247 247 247 247 247 248 249 251 251 252 253 256 256 256 256 256 257 257 258 258 258

2018-05-21 10:36:03


innhold 19

2.6  svulster i luftveiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Roy M. Bremnes og Elin Richardsen 2.6.1  Benigne svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1.1 Typer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1.2 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1.3 Diagnose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1.4 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2 Lungekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.1  Forekomst og etiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.2  Røyking og lungekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.3 Patologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.4  Histologi og røyking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.5 Metastasering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.6 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.7 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.8  Anamnese / klinisk undersøkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.9 Blodprøver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.10 Billeddiagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.11  Bronkoskopi, endobronkial ultralyd (EBUS) og mediastinoskopi . . . . . . . . 2.6.2.12 Ekspektoratundersøkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.13  Transtorakal biopsi (Tru-cut/tynnål) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.14 Skjelettscintigrafi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.15 Lungefunksjonsundersøkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2.16  Eksplorativ torakotomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3  Behandling av lungekreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3.1 Behandlingsmodaliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4  Behandling av ikke-småcellet lungekarsinom (ISCLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4.1  Stadium I, II og begrenset IIIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4.2  Avansert stadium IIIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4.3  Stadium IIIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4.4  Stadium IV (fjernmetastaser eller metastaser i kontralateral lunge). . . . . . . 2.6.5  Behandling av småcellet lungekarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5.1  SCLC – begrenset sykdom (SCLC-LD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5.1  SCLC – utbredt sykdom (SCLC-ED). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.6 Mesoteliom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.6.1  Forekomst og etiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.6.2  Symptomer og diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.6.3  Behandling og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.7 Oppfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.8 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.9 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 19

260 260 261 261 261 262 262 262 263 264 265 265 267 267 268 268 269 270 270 270 271 271 271 271 273 273 273 273 273 274 274 275 275 275 275 275 275 276 276

2018-05-21 10:36:03


20  innhold

2.7  svulster i nyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Wolfgang Lilleby, Karol Axkrona 2.7.1 Nyrecellekarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.2 Patologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.3 Risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.5  Lokal behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.6  Avansert nyrekreft: Lokal behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.7  Systembehandling ved metastatisk sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.8 Oppfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1.9 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2  Kreft i urinblære og urinledere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.1  Blærekreft: Epidemiologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.2 Risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.3 Symptomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.4 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.5 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.6 Kirurgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.7  Type urinavledninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.8 Strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.9  Kjemoterapi ved metastaserende urothelialt karsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.10 Kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2.11 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278 278 278 280 280 281 282 283 284 284 286 286 287 287 287 288 288 288 289 290 290 290 290

2.8  svulster i mannlige genitalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Torgrim Tandstad og Olbjørn Klepp 2.8.1  Svulst i prostatakjertel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.1  Epidemiologi, arv og etiologi for prostatakreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.2  Prostataspesifikt antigen (PSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.3  Symptomer, diagnose og utredning ved prostatakreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.4  Behandling ved prostatakreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.5  Behandling: Aktiv overvåking, avventende opplegg eller rask oppstart? . . . 2.8.1.6  Radikal prostatektomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.7  Radikal lokal stråleterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.8 Hormonbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.9  Cytostatikabehandling, isotopbehandling, osteoporoseprofylakse. . . . . . . . 2.8.1.10  Nevrologiske symptomer, palliativ stråleterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1.11 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2  Kreft i penis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.1  Epidemiologi og etiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.2  Diagnose og klinisk forløp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2.5 Etterkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 20

292 292 293 294 295 295 296 297 298 300 300 301 302 302 302 302 302 303

2018-05-21 10:36:03


innhold 21

2.8.3  Kreft i urinrøret (urethra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4 Testikkelkreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.1  Epidemiologi og etiologi: Germinalcellesvulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.2  Symptomer og kliniske funn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.3  Sykdomsutvikling, diagnose, utredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.4  Behandling av testikkelkreft av germinalcelletype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.5 Etterkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.4.6 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.5  Andre svulster utviklet i testiklene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.6 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303 303 303 304 304 306 307 308 308 309

2.9  svulster i kvinnelige genitalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Gunnar Kristensen 2.9.1 Vulva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.1.1  Prekankrøse lidelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.1.2  Carcinoma in situ (Vulval intraepitelial neoplasi (VIN III)). . . . . . . . . . . . . . . 2.9.1.3 Vulvacancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2 Vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2.2  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.2.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.3 Cervix uteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.3.1  Prekankrøse lidelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.3.2 Cervixcancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4  Cancer corporis uteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.1  Epidemiologi og etiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.2  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.3 Patologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.4 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.5 Etterkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.4.6 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5 Ovarialcancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.2 Patologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.3  Symptomer og diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.4 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.5 Etterkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.5.6 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.6 Trofoblastsvulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.6.1  Symptomer og diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.6.2  Primærbehandling og kontroll av blæremola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9.7 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 21

312 312 313 314 315 315 315 315 315 315 316 318 320 320 321 321 322 322 322 323 323 323 324 324 325 325 325 325 325 326

2018-05-21 10:36:03


22  innhold

2.10  svulster i bryst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Ellen Schlichting og Erik Wist 2.10.1  Benigne svulster og fibroadenomatose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1.1  Fibroadenom og phyllodestumor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1.2 Fibroadenomatose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2  Symptomer og tegn på brystkreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.1 Mastalgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.2  Sekresjon fra brystvorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.3 Hudforandringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.4  Kul i brystet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.3  Forstadier til brystkreft: Prekankroser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.3.1 Epitelhyperplasier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.3.2  In situ-forandringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4  Maligne svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.2 Risikofaktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.3 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.4  Kirurgisk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.5  Etterbehandling – stråleterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.6  Systemisk adjuvant behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.7  Etterbehandling – hormoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.8  Hvordan bør brystkreftopererte kontrolleres?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.9  Behandling av metastaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.10  Brystkreft hos menn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.11  Phyllodestumor, sarkomer og sarkoide karsinomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.5  Brystkreft og arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.6  Brystkreft og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.6.1  Tumorstørrelse og lymfeknutemetastaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.6.2  Andre prognostiske faktorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.7  Brystkreft og graviditet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.7.1  Beskytter graviditet og barnefødsler mot brystkreft? . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.7.2  Er det spesielt farlig å få brystkreft når man er gravid?. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.7.3  Hva gjør man når man oppdager kreft under svangerskapet?. . . . . . . . . . . 2.10.7.4  Hva så med cellegift?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.7.5  Er det farlig å få barn etter at man er operert for brystkreft?. . . . . . . . . . . . 2.10.8  Østrogener og brystkreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.8.1  Hvordan er forholdet mellom eksogent tilført østrogen og brystkreft?. . . 2.10.8.2  Kan østrogenbehandling brukes etter at man er operert for brystkreft?. . . 2.10.9 Kjemoprofylakse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.10 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327 327 328 328 328 329 329 329 329 329 330 331 331 331 333 335 337 337 338 339 340 340 341 341 341 341 341 342 342 342 342 342 342 343 343 344 344 344

2.11  endokrine svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Turid Aas og Anette Heie 2.11.1 Thyreoidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 2.11.1.1  Maligne tumorer i thyreoidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 2.11.1.2  Benigne svulster i thyreoidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Kreftsykdommer.indd 22

2018-05-21 10:36:03


innhold 23

2.11.1.3 Diagnostikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1.4 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1.5 Oppfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1.6 Residivbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.1.7 Sammendrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.2 Parathyreoidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.3 Binyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.3.1 Binyrebarkkarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.3.2  Adrenalt feokromocytom og paragangliom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.3.3  Adrenalt incidentalom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.4  Pankreas og mage-tarm-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.4.1  Nevroendokrine tumorer (NET) i pankreas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.4.2  Nevroendokrine tumorer i mage-tarm-kanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.5  Multiple endokrine neoplasier (MEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.5.1  Multippel endokrin neoplasi type 1 (MEN1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.5.2  Multippel endokrin neoplasi type 2A (MEN2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.5.3  Multippel endokrin neoplasi type 2B (MEN2B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.6 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349 352 355 356 356 357 357 357 358 359 359 359 360 361 361 362 362 362

2.12 hudkreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Petter Gjersvik 2.12.1 Basalcellekarsinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.1.1 Forekomst og årsaksforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.1.2  Kliniske og histologiske funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.1.3 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.2 Plateepitelkarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.2.1 Forekomst og årsaksforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.2.2  Kliniske og histologiske funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.2.3 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.2.4  Premaligne og pseudomaligne hudlesjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.3  Malignt melanom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.3.1 Forekomst og årsaksforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.3.2  Kliniske og histologiske funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.3.3 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.4  Andre former for hudkreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.4.1  Mycosis fungoides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.4.2  Kaposis sarkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.4.3 Merkelcellekarsinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12.5 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364 364 364 365 366 366 367 367 367 368 368 368 370 371 371 371 371 371

2.13  svulster i muskel- og skjelettsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ole-Jacob Norum og Clement S. Trovik 2.13.1  Sentralisering av sarkomomsorgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2 Bløtvevssarkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.1  Symptomer og funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.2  Vevsdiagnose og biopsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 23

373 374 374 375

2018-05-21 10:36:03


24  innhold

2.13.2.3 Billeddiagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.5  Primærlegens/lokalkirurgens oppgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.6 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.7  Etterkontroll ved bløtvevsarkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2 Bensarkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.1  Symptomer og funn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.2 Differensialdiagnoser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.3  Vevsdiagnose og biopsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.4 Billeddiagnostikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.5 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.6 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2.7 Kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.3 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 375 376 376 377 377 377 378 378 379 379 379 380 380

2.14  maligne lymfomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Harald Holte 2.14.1 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.1.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.1.2 Etiologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.1.3 Overlevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.2  Når skal vi tenke malignt lymfom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.2.1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.2.2  Palpasjon og oppfølging av forstørrede lymfeknuter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.2.3  Allmennsymptomer ved malignt lymfom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.3  Henvisning av pasient med tanke på utredning av malignt lymfom. . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.4  Stadieinndeling og histologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.5  Utredning av maligne lymfomer i sykehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.6  Generelle behandlingsprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.6.1  Hvem har ansvaret for behandling av maligne lymfomer?. . . . . . . . . . . . . . 2.14.7  Hodgkins lymfom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.8  Non-Hodgkins lymfom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.8.1  Indolent non-Hodgkins lymfom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.9  Kontroll av maligne lymfomer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14.10 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381 381 381 381 382 382 383 384 384 384 386 386 387 387 388 388 392 393

2.15  myelomatose og leukemier hos voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Tobias Gedde-Dahl d.y. 2.15.1 Myelomatose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.1 Forekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.2 Patogenese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.3 Symptomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.4  Diagnose og differensialdiagnose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.5  Solitært plasmacytom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.6 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.7 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 24

394 394 394 394 394 395 395 396

2018-05-21 10:36:03


innhold 25

2.15.1.8 Smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.9 Hyperkalsemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.10 Anemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.11 Nyresvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.12 Frakturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.13 Tverrsnittslesjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.14 Infeksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.15  Waldenströms sykdom (makroglobulinemi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.1.16 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2 Leukemier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2.1 Forekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2.2 Patogenese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2.3  Symptomer og tegn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.2.5 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.3 Sammenfatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15.4 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398 398 398 398 398 398 399 399 400 400 400 400 401 403 404 408 408

2.16  kreft hos barn: generelle forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Bernward Zeller og Anne Grete Bechensteen 2.16.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.2 Etiologi/risikofaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.3 Symptomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.4 Diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.5 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.6  Organisering av barnekreftbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.6.1  Generelt om gjennomføring av behandlingen og omsorg for familien. . . . 2.16.6.2  Hvordan gjennomføres behandlingen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.6.3 Oppfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.6.4 Seneffekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.6.5 Behandlingsresultater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.7  Avsluttende bemerkninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16.8 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409 411 411 412 413 414 415 415 416 416 418 418 419

2.17  kreft hos barn: de enkelte sykdommene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Anne Grete Bechensteen og Bernward Zeller 2.17.1  Akutte leukemier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.1.1 Epidemiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.1.2  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.1.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.1.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.2  Svulster i sentralnervesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.2.1  Epidemiologi og klassifikasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.2.2  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.2.3 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.2.4 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 25

420 420 421 422 425 425 425 425 427 428

2018-05-21 10:36:03


26  innhold

2.17.3.  Non-Hodgkins lymfom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.3.1  Epidemiologi og etiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.3.2  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.3.3  Behandling og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.4 Nevroblastom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.4.1  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.4.2  Behandling og prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.5  Wilms’ tumor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.5.1  Symptomer og diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.5.2 Behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.5.3 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.6 Bløtvevssarkomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.6.1  Rabdomyosarkom (RMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.7 Retinoblastom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.8  Andre svulstformer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17.9 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

428 428 429 429 429 430 430 431 431 431 432 432 432 433 434 434

del 3  pasientrettigheter, psykososiale forhold og alternativ medisin . . 435 3.1  kreftpasienters økonomiske rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Pia Kjøs Utengen og Camilla Fosse 3.1.1  Hvor får du hjelp?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.1  NAV: Arbeids- og velferdsforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.2 Helfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.3  Pasientreiser: Helseforetakenes senter for pasientreiser. . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.4 Kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2  Inntektssikring under sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.1 Egenmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.2  Sykepenger (folketrygdloven kapittel 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.3  Arbeidsavklaringspenger (folketrygdloven kapittel 11). . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.4  Uføretrygd (folketrygdloven kapittel 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Helseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.1  Pasientreiser, opphold og ledsager (pasientrettighetsloven § 2-6) . . . . . . . . 3.1.3.2  Grunnstønad (folketrygdloven § 6-3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.3  Hjelpestønad (folketrygdloven § 6-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.4  Tannbehandling (folketrygdloven § 5-6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.5  Fysioterapi (folketrygdloven § 5-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.6  Legemidler og medisinsk forbruksmateriell (folketrygdloven § 5-14, § 5-22 og blåreseptforskriften). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.7  Seksualtekniske hjelpemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.8  Kosmetiske proteser og hjelpemidler (folketrygdloven § 10-7). . . . . . . . . . . 3.1.4  Hjelp i hjemmet og til familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.1  Hjelp i hjemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.2  Hjelpemidler og endring av boligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 26

436 436 436 436 436 436 436 437 437 438 438 438 439 439 439 440 440 440 440 441 441 441

2018-05-21 10:36:03


innhold 27

3.1.5  Pårørendes rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5.1  Kreftsykt barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6 Privatøkonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7 Pasientrettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.8  Behandling i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.9 Kilder/nettressurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441 442 442 443 444 444

3.2  kreftpasienter og rehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Bente Øverli og Jorunn Valle Nilsen 3.2.1  3.2.2  3.2.3  3.2.4 

Rehabilitering: Definisjoner og innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering i pakkeforløp og nasjonale handlingsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva vet vi om behov for rehabilitering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viktige områder og tema innen kreftrehabilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.1  Psykiske reaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.2  Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.3  Kosthold og ernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.4 Arbeidsliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.5 Seksualitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.6  Eksistensielle behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.7  Sårbare eldre og komorbiditet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.8 Prehabilitering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4.9  Pårørendes rolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5  Hvem har ansvar? Hvilke tilbud finnes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5.1 Kommunene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5.2 Spesialisthelsetjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5.3  Andre rehabiliteringstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445 446 446 447 447 447 448 448 449 449 449 450 450 450 450 451 452 453

3.3  psykiske og psykiatriske aspekter ved kreftsykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Jon Håvard Loge og Øivind Ekeberg 3.3.1  Kan psykiske forhold forårsake kreft eller påvirke forløpet av kreft?. . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2  Å informere om kreftdiagnose, tilbakefall eller dårlig prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.1  Informasjon om kreftdiagnosen: Gjennomføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.2  Reaksjoner på informasjon om kreftsykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.3  Dosering av informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.4  Benekting og reaksjoner utenfor normalområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.5 Familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.6  Andre behandlere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3  Psykiske lidelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.1  Forekomst av psykiske lidelser hos kreftpasienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.2  Diagnostikk av psykisk lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.3  Medikamentell behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.4  Henvisning til psykiatrisk/psykologisk spesialistbehandling . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreftsykdommer.indd 27

454 456 456 457 458 459 460 460 461 462 464 465 467 467

2018-05-21 10:36:04


28  innhold

3.4  alternativ behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Terje Risberg og Erik Wist 3.4.1 Bakgrunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2  Hva innebærer begrepet alternativ behandling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3  Lov om alternativ behandling av sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4  Hvilke typer alternativ behandling blir brukt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5  Hvor mange bruker alternativ medisin i Norge, og hva bruker de?. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.6 Bivirkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7  Hvorfor bruker pasienter alternativ medisin?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.8  Synes pasientene at alternativ behandling virker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.9  Bør vi som helsearbeidere interessere oss for pasienters bruk av alternativ behandling?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.10 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

469 469 470 471 473 473 474 474 474 475

stikkord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Kreftsykdommer.indd 28

2018-05-21 10:36:04

Schlichting, Wist - Kreftsykdommer  

Gyldendal Akademisk 2018

Schlichting, Wist - Kreftsykdommer  

Gyldendal Akademisk 2018