Page 1

Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer. I boken rettes oppmerksomheten mot PEL-faget i et flerkulturelt samfunn. Gjennom sytten kapitler søker erfarne forskere og lærerutdannere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge å belyse det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Noen av kapitlene søker å fange inn barnets mangfoldige verden og mangfold i undervisning og skolehverdag. I andre kapitler rettes oppmerksomheten mot mangfold sett i lys av politikk og verdigrunnlag. Viktige spørsmål som belyses i boken er:

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærerutdannere, forskere og andre som er opptatt av mangfold og skole.

Å VÆRE LÆRER I EN MANGFOLDIG SKOLE

• Hva innebærer lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn? • Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt og religiøst mangfoldig elevgruppe? • Hvordan legge til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger? • Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

Schjetne | Skrefsrud (red).

Espen Schjetne Thor-André Skrefsrud Geir Afdal Hilde Wågsås Afdal Bengt-Ove Andreassen Trine Anker Shpresa Basha Frédérique Brossard Thor Ola Engen Kåre Fuglseth Ole Henrik Borchgrevink Hansen Helga Bjørke Harnes Ole Kolbjørn Kjørven Harald N. Løken Sølvi Mausethagen Tove Nicolaisen Torjer A. Olsen Geir Skeie Ingebjørg Stubø Sissel Undheim Marie von der Lippe Sissel Østberg

Espen Schjetne • Thor-André Skrefsrud (red).

Å VÆRE LÆRER I EN MANGFOLDIG SKOLE Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag

1 Mangfoldig skole – bred kompetanse Del 1 Fagforståelse 2 Pedagogikk og elevkunnskap i en mangfoldig skole 3 Den religiøse dimensjonen ved interkulturell opplæring Del 2 Elevenes mangfoldige verden 4 Ungdom og religion: tradisjon, nyskaping og individuelle valg 5 Religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. Erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme 6 Barns beste i en mangfoldig skole Del 3 Mangfold i undervisning og skolehverdag 7 Forståelse av mening som mangfoldskompetanse 8 Samisk innhold i skolen – kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse 9 Mangfold i praksis: en studie av en flerkulturell festival i skolen 10 Verdirefleksjon i pedagogisk arbeid mot frykt i et samfunn preget av kulturelt og religiøst mangfold 11 Blind pedagogikk? Religion og livssyn i lærarens allmenne profesjonskompetanse 12 KRL, inkludering og tilpasset opplæring Del 4 Profesjonsverdier, politikk og verdigrunnlag 13 Mellom effektivitet og verdier? Om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier 14 Bruk av elevresultater i skolen og verdidilemmaer som oppstår 15 Sandefjordsaken: politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis 16 Menneskeverd og solidaritet Om individbaserte og fellesskapsorienterte verdier i opplæringslovens formålsparagraf Del 5 Avsluttende betraktninger 17 Internasjonale perspektiver i pedagogikk og elevkunnskapsfaget


å være lærer i en mangfoldig skole


espen schjetne og thor-andré skrefsrud (red.)

å være lærer i en mangfoldig skole kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag


© Gyldendal Akademisk 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51225-2 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Layout: Laboremus Oslo AS Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen 2018 Alle henvendelser om boka kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no

Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


Innhold

kapittel 1  mangfoldig skole – bred kompetanse

. . . . . . . . . . . . .  11

Espen Schjetne og Thor-André Skrefsrud Om boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 Om kapitlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

del 1  fagforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 kapittel 2  pedagogikk og elevkunnskap i en mangfoldig skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Thor-André Skrefsrud Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Pedagogikkfaget i grunnskolelærerutdanningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 Et integrerende fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Tydeligere yrkes- og forskningsorientering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 Religion, livssyn og etikk i PEL-faget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 Et historisk mangfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 Den flerkulturelle skolen i dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 Hvordan kan PEL-faget svare på den flerkulturelle utfordringen? . . . . . . . . . . . . . .  30 Kunnskap om læring og utvikling i en mangfoldig skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 Ferdigheter i kulturmøtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 Holdninger til mangfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 Avsluttende refleksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

kapittel 3  religioner, livssyn og interkulturell opplæring . .  39 Geir Skeie Innledning og bakgrunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 Religion og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 Religion i det mangfoldige skolesamfunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45


6 innhold Skolen i det mangfoldige lokalsamfunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 Religion og livssyn i klasserommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 Lærerkunnskapen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

del 2  elevenes mangfoldige verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 kapittel 4  ungdom og religion: tradisjon, nyskaping og individuelle valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 Trine Anker, Marie von der Lippe og Sissel Undheim Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 Ungdom i dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 Historiske perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 Betydningen av sekularisering og mangfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 Ungdoms forhold til religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 Ung og religiøs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 Religion i medier og populærkultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 Hva betyr dette for lærere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

kapittel 5  religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 Tove Nicolaisen og Sissel Østberg Barn og unges livsverden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 Livsverden, skoleverden og KRLE-verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 Utvidet sosialisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 Identitet og kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 Kvalifisering, sosialisering, subjektivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 Muslimske barns tro og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 Faste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 Pilegrimsreiser til Mekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 Bønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 Koranskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 Halal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 Hijab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 Hindubarns tro og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 Mangfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 Overgripende religiøsitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 Respekt for Gud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 Toleranse, åpenhet og respekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 Faren for å eksotisere eller stigmatisere og betydningen av å trekke fram det positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94


innhold 7

kapittel 6  barns beste i en mangfoldig skole . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 Ole Henrik Borchgrevink Hansen Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 Barns beste i menneskerettighetene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 Utforming og tolkning av artikkel 3 i barnekonvensjonen . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 Barns beste og andre rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Barns autonomi-perspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 Foreldrerettperspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 Skolens rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

del 3  mangfold i undervisning og skolehverdag . . . . . . . . . . . . .  111 kapittel 7  forståelse av mening som mangfoldskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Espen Schjetne Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 Kultur som essens eller prosess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 En meningsorientert forståelse av kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Intersubjektiv mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Felles mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 Mangelfull samfunnsvitenskapelig virkelighetsbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . .  122 Intersubjektiv og felles mening som tema i klasserommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

kapittel 8  samisk innhold i skolen – kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 Samene i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 Bakgrunnen for samisk innhold i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 Samisk språk og kultur i læreplanverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 Samisk innhold i norske læreplaner – noen utviklingstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 Kompetansemål om samisk språk og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 Kristning av samene eller «overgang» til kristendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 Joik – samisk tradisjonsmusikk som oppfattes ulikt i samiske miljøer . . . . . . . . .  140 Samene og spørsmålet om urfolks rettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 Samisk innhold i skolen og mangfoldskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

kapittel 9  mangfold i praksis: en studie av en flerkulturell festival i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 Shpresa Basha og Ole Kolbjørn Kjørven Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147


8 innhold Å studere en flerkulturell festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 Hvordan forstår vi kulturelle representasjoner og foreldrenes tilskriving av mening? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 Beskrivelse av festivalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 Den kosovoalbanske boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 Dansens betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 Festivalens begrensninger og muligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 Om forholdet mellom majoritetsboden og minoritetsbodene . . . . . . . . . . .  157 Avsluttende kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160

kapittel 10  verdirefleksjon i pedagogisk arbeid mot frykt i et samfunn preget av kulturelt og religiøst mangfold . . .  162 Frédérique Brossard Børhaug og Helga Bjørke Harnes Fryktretorikk som pedagogisk utfordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 Lærerens unnvikelsesstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 Verdirefleksjon om konkrete eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 En kort presentasjon av VaKE-metodikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 Vårt VaKE-prosjekt på NLA Høgskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 Å vekke engasjert nysgjerrighet for den andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 Å ta standpunkt i komplekse verdispørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 Å ta pedagogisk ansvar i komplekse verdispørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 Avsluttende refleksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

kapittel 11  blind pedagogikk? religion og livssyn i lærarens allmenne profesjonskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 Kåre Fuglseth Blind pedagogikk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 Problemet med å forstå religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 Danningsteori og religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186 A Kulturområda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 B  Teorien om kategorial danning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188 Religionsdanning i det pedagogiske møtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 Konsekvensar for lærarens allmenne profesjonskompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193

kapittel 12  krl, inkludering og tilpasset opplæring . . . . . . . .  196 Thor Ola Engen Bakgrunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196 Oversyn over kapitlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197 Globalisering og individualisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 En bred forståelse av inkludering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202 Arbeidsplaner – tilpasset opplæring og inkludering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204


innhold 9 Globaliseringsdiskursen og LK06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 L97 KRL – eksempel på en bred forståelse av inkludering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 KRL og kvalitativ differensiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 KRL og dobbeltkvalifisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 Avslutning og utsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

del 4  profesjonsverdier, politikk og verdigrunnlag . . . . . . . .  219 kapittel 13  mellom effektivitet og verdier? om accountabilitypolitikk og læreres profesjonelle verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Geir Afdal Det effektive eller det gode? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Accountability og etiske logikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 Accountability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 Etiske logikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 Hva gjør accountability med læreres profesjonelle verdier? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 Diskusjon: en middelvei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237

kapittel 14  bruk av elevresultater i skolen og verdidilemmaer som oppstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238 Sølvi Mausethagen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238 Lærerprofesjonen og ansvarliggjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239 Faglig-profesjonelt og prestasjonsorientert ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242 Lærernes verdidilemmaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 Forskyvning i ansvarsformer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252

kapittel 15  sandefjordsaken: politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis

. . . . . . . .  254

Hilde Wågsås Afdal Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254 En diskursanalytisk tilnærming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 Politisk styring og profesjonell praksis: ansvarliggjøring, autonomi og læringssyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 Fase 1: Opprør og motmakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 Fase 2: Fragmentering og utvikling av «korridorer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261 Fase 3: Økende grad av kontroll og standardisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 Diskusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272


10 innhold

kapittel 16  menneskeverd og solidaritet – om individbaserte og fellesskapsorienterte verdier i opplæringslovens formålsparagraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 273

Harald N. Løken og Ingebjørg Stubø Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 Et bestemt verdigrunnlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 Tematikk, avgrensning og metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274 Behov for ny formålsparagraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 Ny formålsparagraf enstemmig vedtatt i Stortinget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276 Verdi og verditradisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 Verdibegrepet i formålsparagrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 Fellesverdier i formålsparagrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278 Individbaserte verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 Respekten for menneskeverdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 Individet som fritt og selvbestemmende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 Fellesskapsorienterte verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282 Fellesskapsorienterte verdier i overordnet del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282 Spenningen mellom en individbasert og en fellesskapsorientert solidaritetstanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283 Solidaritet som holdning og verdi i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 Avsluttende refleksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289

del 5  avsluttende betraktninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293 kapittel 17  internasjonale perspektiver i pedagogikk og elevkunnskapsfaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294 Thor-André Skrefsrud Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294 Hva innebærer internasjonalisering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295 Hvorfor trenger vi et internasjonalt perspektiv i pedagogikken? . . . . . . . . . . . . . .  296 Noen tyngdepunkter i den internasjonale pedagogikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  298 Målstyring, effektivitet og resultatoppfølging i utdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Pedagogikken og den globale mål- og resultatpolitikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Avsluttende kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306

om forfatterne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

Schjetne, Skrefsrud - Å være lærer i en mangfoldig skole  

Gyldendal Akademisk 2018

Schjetne, Skrefsrud - Å være lærer i en mangfoldig skole  

Gyldendal Akademisk 2018