Page 1

At nedsatt hørsel medfører vansker med å oppfatte hva som blir sagt, kan virke som en selvfølge. Likevel opplever mange med nedsatt hørsel at personer i omgivelsene forstår lite av hva det innebærer i praksis.

Å ikke kunne stole på at man oppfatter hva som blir sagt, eller å ha vansker med å finne ut hvor lyder kommer fra, kan resultere i kronisk stress. En vedvarende beredskap (Hva sa han? Hvilken lyd var det?) kan over tid føre til kroppslige plager som muskelsmerter, noe som igjen kan virke negativt inn på søvnen. For noen vil det være viktig å kunne lære å «skru av» en slik årvåkenhet.

Å ikke få med seg hva de andre ler av, eller å bli sosialt ekskludert på andre måter er noe av det mest smertefulle vi kan utsettes for. Boken presenterer ulike perspektiver på mestring av hørselstap i mellommenneskelige relasjoner.

Stress og mestring

KATHARINE CECILIA WILLIAMS, ph.d., psykologspesialist, har arbeidet med hørsel og psykososialt stress siden 2001. I 2015 forsvarte hun sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo om temaet hørselstap og mestring i arbeidslivet. Katharine C. Williams har tidligere gitt ut boken Tinnitus – bryt lydbarrieren med kognitiv terapi og holder jevnlige foredrag om psykososial mestring av hørselstap over hele landet. Hun er i dag tilknyttet Lovisenberg distrikts­ psykiatriske senter som psykologspesialist og arbeider som redaktør i psykologi­ redaksjonen i Gyldendal Akademisk.

Hørselstap

Å bli sliten, endog utmattet, etter en arbeidsdag er en karakteristisk, negativ konsekvens av hørselstap. I dagens samfunn der alle er «slitne», kan det være nyttig å se litt nærmere på hva utmattelse som følge av hørselstap skyldes. Slike kunnskaper er nyttige for å finne frem til effektive mestrings­ strategier.

KATHARINE CECILIA WILLIAMS

VI HØRER MED ØRENE, MEN LYTTER MED HJERTET

KATHARINE CECILIA WILLIAMS

Hørselstap

Stress og mestring


hørselstap – stress og mestring

Horselstap.indd 1

2018-06-08 12:25:58


Horselstap.indd 2

2018-06-08 12:25:58


katharine cecilia williams

hørselstap – stress og mestring

Horselstap.indd 3

2018-06-08 12:25:58


© Gyldendal Akademisk 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51391-4 Omslagsdesign: Cecilie Mohr Grafisk Design Figurer: David Keeping Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Horselstap.indd 4

2018-06-08 12:25:58


Innhold

til leseren 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

del i  vendepunkter 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

11

kapittel 1  å erkjenne et hørselstap 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

12

kapittel 2  å akseptere hørselstapet 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

15

Benekting?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nye muligheter  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

16 19

kapittel 3  gode møter 

22

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 4  audiogrammet måler ikke livskvalitet  Viktigheten av nyanseringer 

�����������������������������������������������������  

25

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

26

kapittel 5  energityvene 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

30

Kontinuerlig kompenseringsarbeid 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

30

kapittel 6  selvmedfølelse 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

38

Legg en plan  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Skill «behov» fra «egoisme»  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sosiale aktiviteter: et vanskelig dilemma  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vendepunkt: Hun fant sin selvmedfølelse  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

39 41 42 45

kapittel 7  gjør det slutt med vonde erfaringer 

�����������������������������������������������������������  

47

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

47

Traumer med liten «t» 

Horselstap.indd 5

9

2018-06-08 12:25:58


6

del ii  stress og mestring  kapittel 8  åpenhet 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

51

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

52

Åpenhet som mestringsform  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Våg å holde fokuset utover  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Noen ganger skal du ikke informere  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Det Falske Jeg-et  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

53 58 59 59

kapittel 9  nære relasjoner 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

61

Å gå på date  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Livsledsageren  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Familien  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

62 66 75

kapittel 10  et sosialt stigma 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

82

Hvordan stigma virker inn på hørselen 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

83

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

92

kapittel 11  arbeidslivet 

Et folkehelseproblem  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  93 Åpenhet på arbeidsplassen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  95 Tilrettelegging på arbeidsplassen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   102

kapittel 12  stressmestring med kognitiv terapi  Kognitiv terapi 

������������������������������������������������������������ 

112

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

113

del iii  noen spesielle temaer 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 13  hørselstap og psykisk helse  Hørselstap og depressive lidelser 

������������������������������������������������������������������������������������������������ 

136

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

138

kapittel 14  unilaterale (ensidige) hørselstap 

������������������������������������������������������������������ 

148

Hodet som «lydmur»  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva er spesielt med unilateralt hørselstap?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

148 153

kapittel 15  ménières sykdom 

154

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Forholdet mellom det fysiske og det psykiske 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

kapittel 16  cochlea-implantat – en endringsprosess den motsatte veien 

155

���������������������������������������������������������������������������������������� 

160

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

162

Underviser eller foredragsholder  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Å holde møter  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Helsearbeider/behandler: å samarbeide med tolk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kognitiv terapi: spesifikke merknader til arbeid med hørsel  �������������������������������������������������������������������������������  

162 164 164 166

kapittel 17  til fagpersonen 

Horselstap.indd 6

135

2018-06-08 12:25:58


7

kapittel 18  tjenester og tilbud 

Horselstap.indd 7

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

175

Medlemsorganisasjoner  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Bestilling av tolk  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ménières sykdom  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tinnitus  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Psykososiale vansker  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Private tilbud  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

175 175 176 176 176 176

appendiks i  sokratisk spørreteknikk������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

178

appendiks ii  abc-skjemaet �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

180

appendiks iii 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

181

appendiks iv  registreringsskjema for eksperiment med trygghetssøkende strategier�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

182

referanser 

183

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2018-06-08 12:25:58


Horselstap.indd 8

2018-06-08 12:25:58


Til leseren

Tanken bak denne boken er å gi leseren, både normalthørende og personer med nedsatt hørsel, innsikt i hvordan hørselsnedsettelse påvirker livet på ulike måter, og å komme med konkrete forslag til problemløsninger. Trolig vil du synes at noe er relevant, mens andre ting ikke er det. Jeg håper du likevel vil finne noe som kan være nyttig for deg. Jeg har skrevet denne boken fordi jeg ønsker å dele den kunnskapen jeg har samlet gjennom mange år, både som psykologspesialist og gjennom mitt doktorgrads­arbeid om effektiv bruk av mestringsstrategier. Det har vært en målsetting at det som står mellom disse to permene, skal være kunnskapsbasert og fundert på forskning. Selv om min yrkesbakgrunn og forskning har vært viktig, føler jeg likevel at min viktigste kompetanse kommer fra erfaringer jeg har fra mitt eget liv. Da jeg startet doktorgradsarbeidet, hadde jeg vært gift med min døve ektefelle i nesten ti år. Jeg opplevde meg som et medlem av døvemiljøet i Norge, og jeg behersker tegnspråk i en grad som gjør meg i stand til å kommunisere på et dagligdags nivå. Fra mitt eget familieliv visste jeg ganske mye om hvor krevende det kan være å leve uten hørsel. Men jeg visste samtidig at det er fullt mulig å leve et godt og rikt liv på tross av disse problemene. Mine døve venner og familiemedlemmer har lært meg at døvhet ikke er verdens undergang, men at det tvert imot kan åpne andre og spennende dører i livet. Men når det er sagt: Det kan være svært upraktisk. En vakker septemberdag for noen år siden tok jeg med en god bok og satte meg godt til rette på verandaen. Det var en av de siste, varme dagene av sommeren, og jeg hadde ikke mer enn en trøye og shorts på da jeg sovnet midt i en setning. Men selv om september kan by på varme dager, er septembernatten en annen historie. Jeg ville trolig sovet på verandaen til neste dag om det ikke var for at jeg våknet av at jeg begynte å skjelve. Mine verste antakelser gikk i oppfyllelse da jeg oppdaget at jeg var blitt utelåst, og

Horselstap.indd 9

2018-06-08 12:25:58


10

innså at jeg måtte tilbringe natten utendørs i kulda. Min døve ektemann hadde låst verandadøren, slik hans rutine var om kveldene. I ettertid fortalte han meg at han visste at jeg var der ute, men hadde låst døren nærmest som en refleks. Deretter hadde han gått og lagt seg og ikke tenkt over det mer enn at det var hyggelig at jeg koste meg på verandaen. Jeg kunne ha hamret på døren til den gikk i stykker. Jeg visste at han ikke ville kunne høre det, og komme og redde meg ut av situasjonen. Natten ble lang og kald, men jeg må innrømme at ansiktsuttrykket han hadde da han stod opp og oppdaget hva som hadde skjedd, nesten var verdt det. (Nesten.) Historiene som blir fortalt i boken, er unike og personlige, men de gjenspeiler hva jeg fant i forskningsarbeidet mitt, og representerer karakteristiske temaer. Hvert menneske har sin unike historie, og din vil være annerledes enn andres. Likevel håper jeg du kan bruke historiene som deles i boken, til å hente inspirasjon til å finne dine vendepunkter. Oslo, juni 2018 Katharine Cecilia Williams

Horselstap.indd 10

2018-06-08 12:25:58

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Williams - Hørselstap  

Gyldendal Akademisk 2018

Williams - Hørselstap  

Gyldendal Akademisk 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded